Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Strana: 1 of 4
SIGURNOSNO TEHNIČKI LIST
Revidirano izdanje br: 1 / 10
Datum izdavanja:12.07.2010
UGLJEN DIOKSID
pod pritiskom utečnjen
1. IDENTIFIKACIJA PROIZVODA I PROIZVOĐAČA/DOBAVLJAČA
Naziv proizvoda:
Naziv proizvođača:
Informacije o dobavljaču:
Adresa dobavljača:
Tel/fax:
Telefon za vanredna stanja:
UGLJENDIOKSID, plin
TGP, Petrovo
Kompanija Milojević Gilje-Gas d.o.o.
Ljeljenča b.b. 76300 Bijeljina-BiH
00 387 (0) 55 255 215
00 387 (0) 55 255 216
2. SASTAV/PODACI O SASTAVU
Hemijsko ime:
Hemijska formula:
Ugljen dioksid
CO2
3. AGREGATNO STANJE
Agregatno stanje:
Boja:
Miris:
Gas-Tečnost
Bezbojna tečnost
Nikakva opomena putem mirisa
4. KLASA OPASNE MATERIJE
ADR/RID-Broj:
ADR/RID Br. Opasnosti
UN-Broj
Oznaka prema ADR:
Klasa 2, cifra 3 A
22
1013
List opasnosti 2, negoriv, neotrovan gas.
5. NAZIV OPASNIH KOMPONENTI RAZGRADNJE
Opasne komponente:
Nema
6. TOKSIČNOST MATERIJE
Način djelovanja na čovjeka:
Proizvod nema toksičnog djelovanja na čovjeka.Velika koncetracije mogu prouzrokovati
gušenje.Simptomi mogu biti gubitak sposobnosti kretanja i svesti.Žrtva ne primjećuje gušenje.Niske
koncetracije brzo uzrokuju slabost krvotoka.Simptomi su glavobolja, mučnina, povraćanje, pri čemu
može doći do gubitka svijesti.
KOMPANIJA MILOJEVIĆ GILJE-GAS d.o.o.
Ljeljenča b.b. 76300 Bijeljina-BiH
usklađeno sa Pravilnikom o načinu ispunjavanja Sigurnosno-tehničkog lista
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Strana: 2 of 4
SIGURNOSNO TEHNIČKI LIST
Revidirano izdanje br: 1 / 10
Datum izdavanja:12.07.2010
UGLJEN DIOKSID
pod pritiskom utečnjen
Način spašavanja i prve pomoći:
Žrtvu treba, uz upotrebu nezavisnog aparata za disanje, izvesti na svež vazduh.Držati toplu i mirnu.Kod
prestanka disanja dati umjetno disanje.Oči treba odmah isprati vodom najmanje 15 minuta.Kod hladnih
opekotina isprati vodom minimum 15 minuta.Opekotinu pokriti sterilnom gazom.Odvesti ljekaru.
Način djelovanja na okolinu
CO2/Efekat staklene bašte.Može naškoditi rastu biljaka putem smrzavanja.
Maksimalna dozvoljena koncetracija u radnoj prostori
Izbjegavati atmosferu obogaćenu ugljen dioksidom (max. 5000 ppm).
7. ZAPALJIVOST MATERIJE
Kategorija (stepen) zapaljivosti
Nije zapaljiv, zagušljivac.
Postupak gašenja
Ako je moguće, zaustaviti izlaženje gasa.Posudu udaljiti ili je hladiti vodom sa sigurnog odstojanja, da
bi se ograničilo širenje požara.
Sredstva za gašenje
Sva poznata sredstva za gašenje mogu biti upotrebljena.
Granice eksplozivnih smješa, donja/gornja
Nema
Tačka topljenja:
Tačka ključanja:
-56.6 ˚C (na 1.013 bara)
-78,5 ˚C (na 1.013 bara)
8. KANCEROGENOST MATERIJE (KLASIFIKACIJA)
Nije kancirogenan.
9. RADIOAKTIVNOST
Nije radioaktivan.
10. OSTALA OPASNA SVOJSTVA MATERIJE
Pokušati da se zaustavi izlaženje gasa.Sprečiti prodiranje u kanalizaciju, podrume, radne jame ili druga
mijesta kojima bi skupljanje gasa moglo biti opasno.Gas/pare su teže od vazduha.Suvi sneg koji izađe
može dovesti krtosti konstrukcionih materijala.Djelovanje požara mođe uzorkovati pucanje/eksploziju
boce.Rizik gušenja se često previđa i mora se na njega specijalno ukazati pri obučavanju saradnika.Pre
KOMPANIJA MILOJEVIĆ GILJE-GAS d.o.o.
Ljeljenča b.b. 76300 Bijeljina-BiH
usklađeno sa Pravilnikom o načinu ispunjavanja Sigurnosno-tehničkog lista
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Strana: 3 of 4
SIGURNOSNO TEHNIČKI LIST
Revidirano izdanje br: 1 / 10
Datum izdavanja:12.07.2010
UGLJEN DIOKSID
pod pritiskom utečnjen
nego što se proizvod upotrebi u bilo kom nivou procesu ili eksperimentu mora se napraviti brižljiva
studija o podobnosti materijala i sigurnosti.
11. OPASNOST O POLIMERIZACI
Ne polimerizuje.
12. POSEBNE MJERE ZAŠTITE
Opšta-lokalna ventilacija:
Pobrinuti se za zadovoljavajuće provjetravanje, prostor isprazniti.
Koristiti zaštitnu odjeću.
Hermetizacija:
Gas/pare su teže od vazduha.mogu se sakupiti u zatvorenim prostorijama, naročito na podu ili u nižim
prostorijama.Pokušati da se zaustavi izlaženje gasa.
Korištenje sredstava i opreme lične zaštite:
Koristiti lična zaštitna sredstva (zaštitno odijelo, rukavice i naočare).
13. SKLADIŠTENJE I PAKOVANJE-VRSTA AMBALAŽE
Pod pritiskom utečnjeni ugljen dioksid skladišti se u čelične posude.
Čuvanje:
Prenosne posude moraju biti smještene u prostoriji koja je dobro provjetrena i dostupna samo ovlaštenim
licima.U slučaju sumnje konsultovati isporučioca gasa.Uvažavati uputstvo za upotrebu isporučioca
gasa.Ne izlagati čelične boce izvoru toplote i držati u hladnim zračnim prostorijama.Pri temperaturi
nižoj od 50˚C posudu skladištiti na dobro provjetrenom mjestu.
14. MJERE KOJE TREBA PREDUZETI U SLUČAJU RASIPANJA ILI CURENJA
Prostor isprazniti:Pobrinuti se za zadovoljavajuće provjetravanje.Koristiti zaštitnu odjeću.Pokušati da se
zaustavi izlaženje gasa.
Metode čišćenja:
Prostoriju provjetriti.
Neutralizacija-ispuštanje:
Na dobro provjetrenom mjestu ispustiti u atmosferu.Ne dozvoliti ispuštanje u kanalizaciju, podrum,
radne jame i slična mijesta na kojima bi skupljanje gasa moglo biti opasno.Ako je potreban savjet
obratiti se isporučiocu gasa.
KOMPANIJA MILOJEVIĆ GILJE-GAS d.o.o.
Ljeljenča b.b. 76300 Bijeljina-BiH
usklađeno sa Pravilnikom o načinu ispunjavanja Sigurnosno-tehničkog lista
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Strana: 4 of 4
SIGURNOSNO TEHNIČKI LIST
Revidirano izdanje br: 1 / 10
Datum izdavanja:12.07.2010
UGLJEN DIOKSID
pod pritiskom utečnjen
15. NAČIN TRANSPORTA-RUKOVANJE
Transportuje se u čeličnim bocama i baterijama boca.Po mogućnosti ne transportovati u vozilu kome
prostor za teret nije odvojen od vozačke kabine.Vozač mora poznavati moguće opasnosti tog tereta i
mora znati šta treba da radi pri udesu ili nezgodi.Boce sa gasom osigurati pre transporta.Ventil boce
mora biti zatvoren i nepropustanMatice ili čep za zatvaranje ventila (ako je na raspolaganju) mora biti
korektno navrnut.Kapa za zaštitu ventila mora biti korektno navrnuta.Osigurati zadovoljavajuće
provjetravanje.Poštovati važeće propise.
16. ROK TRAJANJA
Rok trajanja do:
Neograničeno
17. SPISAK PRILOŽENE DOKUMENTACIJE
Uputstvo za bezbjedan rad i upotrebu:
Ventile polako otvarati da bi se izbjegli udari pritiska.Sprečiti prodiranje vode u posudu sa
gasom.Sprečiti povratno strujanje u posudu sa gasom.koristiti samo opremu koja je odgovarajuća za taj
proizvod i predviđenu temperaturu i pritisak.U slučaju sumnje konsultovati isporučioca gasa.Uvažavati
uputstvo za upotrebu isporučioca gasa.Rukovanje posudama za gasoviti ugkjen dioksid dozvoljeno je
samo posebno obučenim licima.Poštovati važeće propise.
18. DRUGE INFORMACIJE
Usklađeno sa 91/155/EC
I kupac je odgovoran za poznavanje državnih i lokalnih propisa
NAPOMENA:
Navedene informacije se odnose na današnje stanje našeg znanja i iskustva i imaju namjeru opisati naš
proizvod sa stanovišta sigurnosnih zahtjeva. Ti podaci ne predstavljaju konačna znanja o opasnostima.
Odgovornost korisnika proizvoda je, da pozna i poštuje zakonske norme u vezi sa transportom i
korištenjem proizvoda.
U svezi sa opasnostima proizvoda molimo da se upoznate sa tehničkim informacijama.
KOMPANIJA MILOJEVIĆ GILJE-GAS d.o.o.
Ljeljenča b.b. 76300 Bijeljina-BiH
usklađeno sa Pravilnikom o načinu ispunjavanja Sigurnosno-tehničkog lista
Download

ugljendioksid