ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ
СПОРТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
РЕЗУЛТАТИ
СПОРТИСТА
СРБИЈЕ
Годишњи преглед 2012.
Београд, 2013.
РЕЗУЛТАТИ СПОРТИСТА СРБИЈЕ
Издавачи
Завод за спорт и медицину спорта Републике Србије
Спортски Савез Србије
За Издаваче
Јасминко Поздерац
директор Завода за спорт и медицину спорта Републике Србије
Александар Шоштар
председник Спортског савеза Србије
др Дане Корица
генерални секретар Спортског савеза Србије
Главни и одговорни уредник
мр Ацо Гајевић
помоћник директорa Завода за спорт и медицину спорта Републике Србије
Уредници
Предраг Бићанин
стручни саветник Шеф ИНДОК-одељења
Драган Шешум
спортски директор Спортског савеза Србије
Аутор
Милена Драгојевић
стручни сарадник
Сарадници
Богдан Голубовић – информатичар
мр Александра Санадер – стручни саветник
мр Лела Бошковић – стручни сарадник
Татјана Миленковић – стручни сарадник – библиотекар
Даринка Тимотијевић – стручни сарадник
Дизајн
Дарко Новаковић
Предраг Поповић
Припрема и штампа
ЈП Службени гласник, Београд
Тираж 300
СА Д РЖ АЈ
Предговор . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Увод . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Општи преглед . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Све медаље спортиста Србије освојене на великим
међународним такмичењима у 2012. години
у категорисаним спортским гранама (према пласману) . . . . . . . . . . . . . 12
Приказ медаља освојених на великим међународним
такмичењима у 2012. години по групама спортова . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Биланс медаља у категорисаним спортским гранама
(по узрасним категоријама) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
ХХХ Олимпијске игре – Лондон 2012. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Параолимпијске игре . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Светска првенства . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Европска првенства . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Балканска првенства . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Приказ медаља и такмичења по спортским категоријама . . . . . . . . . . . 24
I категорија . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
II категорија . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
III категорија . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
IV категорија . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
V категорија . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
Државна првенства . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
П Р Е Д ГО ВОР
Спортски резултат је важан циљ и мотив сваког спортског надметања.
Њему се радују не само спортисти и тренери, већ и спортски радници, гледаоци, како на такмичењима најнижег ранга, тако и на државним и међународним такмичењима.
Међународни програм такмичења веома је богат и разноврстан. Сваке
године наши спортисти учествују на великом броју светских и европских и
других регионалних такмичења. Успеси, рекорди, на Светским првенствима
и Олимпијским играма су од посебног интереса за сваку земљу, па се зато и
каже да су наши спортисти најбољи амбасадори наше земље.
Са аспекта спортске теорије можемо рећи да је спортски резултат
(пласман) квантитативна мера квалитативног показатеља динамике стања
спортисте /спортског тима у односу на себе и друге такмичаре у датим условима (А.Санадер). Али, брига о резултатима не завршава се са такмичењем...
Спортски резултат је значајан податак за категоризацију спортских
грана, спортиста, спортских стручњака, али и за додељивање националних
признања, награда и стипендија врхунским спортистима и националних
пензија заслужним спортистима. На основу резултата утврђују се и општи
интереси у области спорта. Најзад, израда анализа, планова и стратегија као
и развојно-истраживачка делатност у спорту, заснива се, између осталог и
на резултатима и дометима спортиста у свим такмичарским категоријама и
спортским гранама.
У оквиру информационо-документационе делатности Завода, континуирано, од самог оснивања (1956. године), прате се резултати наших спортиста. Од 1964. године публиковано је више годишњих публикација, које су
обухватале период 1943 – 1986, а од 1977. године за сваку годину штампана
је посебна публикација.
Завод за спорт и медицину спорта Републике Србије од 2008. године
интензивно ради на успостављању свих ИНДОК делатности, а посебна
пажња је посвећена стварању новог, савременог информационог система за
праћење резултата спортиста Републике Србије
Поуздана и благовремена документација о спортским резултатима подразумева прикупљање података из примарног извора – у базу га уноси грански
РЕЗУЛТАТИ СПОРТИСТА СРБИЈЕ У 2012.
5
савез, а брзину обезбеђује савремена технологија у реалном времену, односно коришћење интернета за електронску комуникацију између спортских
савеза и Завода, и коришћење одговарајућег софтвера за стандардизован
унос и чување података у бази података. База података омогућава: прикупљање, ажурирање, чување података, и коришћење за аналитичке сврхе.
Прикупљање почиње у гранском савезу а преко глобалне мреже подаци у реалном времену стижу у базу Завода. Ову базу за потребе увида анализирања
и публиковања даље могу користити Министарство омладине и спорта РС,
Завод за спорт и медицину спорта РС, Спортски савез Србије, Олимпијски
комитет Србије, грански савези и други.
Због свега наведеног није потребно посебно истицати значај публиковања спортских резултата у виду овакве периодичне (годишње) серијске
публикације. Она је својеврсна пропаганда спорта, драга својина многих
спортиста и тренера чији су резултати, значајни за спорт и Државу, трајно
забалежени.
Публикација „Резултати спортиста Србије – годишњи преглед 2012”,
први пут је израђена помоћу софтверског решења које је у потпуности дело
стручних сарадника Завода за спорт и медицину спорта РС и које, почев од
ове године, у пуном капацитету доприноси знатно функционалнијој реализацији програмских циљева у овој области.
Посебно смо поносни на чињеницу да смо прво „аутоматизовано” издање припремили у једној олимпијској години, у којој су наши спортисти
остварили више него импозантне резултате.
Не можемо да не споменемо Спортски савез Србије који је дао значајан
допринос у прикупљању података, посебно са државних првенстава, као и
Министарство омладине и спорта које континуирано подржава рад Завода
у овој, али и свим другим областима. Очекујемо даље унапређење сарадње
свих наведених актера у области спорта, као и примедбе и сугестије које
могу да допринесу даљем развоју и унапређењу квалитета Система.
Честитке за успехе у 2012. години са искреном жељом да 2013. буде још
успешнија!
Главни и одговорни уредник
Мр Ацо Гајевић
6
ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РС И СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
У В ОД
Серијска публикација „Резултати спортиста Србије” припрема се
за одређену годину као годишњи преглед, на основу континуираног документовања спортских резултата у Заводу за спорт и медицину спорта
Републике Србије. Документовање обухвата освојене медаље на такмичењима европског и светског нивоа (првенства и друга такмичења),
Олимпијским играма, на Медитеранским играма, Универзијади и Балканским првенствима.
У „Годишњем прегледу 2012.” дат је преглед великих међународних
такмичења на којима су освојене медаље, по спортским гранама и према
пласману (табела 1. и 2.), са билансом медаља у категорисаним спортским
гранама по узрасним категоријама (табела 3); табеларни приказ освојених
медаља по спортовима на Олимпијским играма (табела 4), Параолмпијским
играма (табела 5), светским првенствима (табела 6), европским првенствима
(табела 7) и балканским првенствима (табела 8) у 2012. години.
Евидентирање и документирање спортских резултата је од непроцењивог значаја за Министарство омладине и спорта, Спортски савез Србије,
Олимпијски комитет Србије и стручне и научне институције, јер пружа могућности за разноврсне анализе, праћење одређених развојних трендова,
доношење одговарајућих одлука и предузимање мера, али и за саме актере
спортских такмичења, њихове тренере, спортске организације и савезе, јер
им омогућава адекватно вредновање постигнућа од појединца – спортисте,
до спортског савеза и спортских стручњака, разврставање у одређену спортску категорију и остваривање одређених бенефита од стране Државе. Истовремено, подаци остају као део историје спорта у целини, спортског савеза,
клуба и појединца, јер представљају трајан документ Државе.
Захваљујемо се свим гранским спортским савезима који су нам благовремено доставили тражене податке и тако помогли да се правовремено сачини овај Годишњи преглед.
РЕЗУЛТАТИ СПОРТИСТА СРБИЈЕ У 2012.
7
О П Ш Т И П Р ЕГЛЕД
Овим Прегледом су обухваћена сва велика међународна такмичења на којима су учествовали спортисти Србије у 2012. години. Приказане су медаље и
њихови освајачи на свим такмичењима у сениорској, јуниорској и кадетској конкуренцији, а на највећим такмичењима (Олимпијске и Параолимпијске Игре,
Светска и Европска првенства) и освојени пласмани до 16, односно до 8. места.
Прегледом су обухваћена и Државна првенства у 2012. години за 71
спортску грану. Приказани су освајачи медаља на Државним такмичењима
у мушкој и женској конкуренцији за сениоре.
У 2012. години спортисти Србије су на великим међународним такмичењима освојили укупно 810 медаљa, у сениорској, јуниорској и кадетској
конкуренцији, у 54 спортске гране. Од укупно освојених 810 медаља, 277 је
златних, 233 сребрних и 300 бронзаних медаља.
На највећим спортским такмичењима у 2012. години, спортисти Србије
су остварили запажене резултате:
На Олимпијским играма у Лондону, освојили су 4 медаље, од тога
1 златну у теквонду, 1 сребрну у стрељаштву, 2 бронзане – у стрељаштву и
ватерполу.
На Параолимпијским играма у Лондону, спортисти Србије су освојили
5 медаља, од тога 2 златне у атлетици и 3 сребрне – од чега 1 у атлетици и
2 у стоном тенису.
На Светским првенствима у 2012. години спортисти Србије су освојили
укупно 46 медаља у 12 категорисаних спортских грана, од тога 10 златних,
14 сребрних и 22 бронзане медаље.
На Европским првенствима у 2012. години спортисти Србије су освојили укупно 79 медаља у 23 категорисане спортске гране, од тога 24 златне,
21 сребрнa и 34 бронзане медаље.
Највише медаља освојили су спортисти сениори, укупно 446 медаља.
Спортисти јуниорске категорије освојили су 235 медаља.
Спортисти кадети су освојили 129 медаља.
У укупан број медаља урачунате су и медаље које су освојили спортисти
параолимпијци, спортисти Савеза глувих и спортисти Специјалне Олимпијаде.
РЕЗУЛТАТИ СПОРТИСТА СРБИЈЕ У 2012.
11
На Параолимпијским играма у Лондону, спортистиса инвалидитетом су
освојили две златне и три сребрне медаље.
Репрезентација Савеза глувих је освојила бронзану медаљу на Европском првенству глувих у рукомету за мушкарце 2012. године, док у шаху,
Савез глувих има светског првака.
Спортисти Специјалне Олимпијаде укупно су освојили 6 медаља – 4
златне, 1 сребрну и 1 бронзану.
Од укупно 810 освојених медаља, највећи број су освојили спортисти
II категорије спортова – укупно 345 медаља, затим следе спортисти III категорије, са укупно освојених 215 медаља, док су спортисти I категорије освојили 122 медаље. Спортисти IV групе су освојили 88 медаља, а спортисти
V групе 38 медаља.
Највише медаља су освојили спортисти и спортисткиње теквондисти –
97 медаља, затим џудисти (71), џу џицу (51), атлетичари (47), стонотенисери
(37), кик-боксери (35), бадминтон (35), спортисти практичног стрељаштва
(32), ваздухопловство (31), савате (27), џет-ски (26), карате (22), кјокушинкаи (21), оријентациони спорт (20).
Приказ свих осталих спортских грана у којима су остварене медаље
може се видети у табелама за сваки спорт посебно.
Табела 1 – С
ве медаље спортиста Србије освојене на великим међународним такмичењима у 2012. години у категорисаним
спортским гранама (према пласману)
Укупно
Укупно
Спортске гране I групе
Атлетика
Кошарка
Одбојка
Пливање
Рукомет
Стрељаштво
Ватерполо
Веслање
Тенис
Спортске гране II групе
Бициклизам
Бокс
Џудо
Кајак-кану
12
810
122
47
6
10
15
1
12
4
16
11
345
8
2
71
10
Златне
медаље
277
40
13
3
4
4
3
1
2
10
116
4
20
3
Од тога
Сребрне
медаље
233
33
11
4
5
1
4
1
6
1
100
3
19
4
Бронзане
медаље
300
49
23
3
2
6
5
2
8
129
1
2
32
3
ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РС И СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Карате
Куглање
Рвање
Стони тенис
Специјална олимпијада
Теквондо
Кик бокс
Ваздухопловство
Планинарство
Шах
Спортске гране III групе
Аутомобилизам и картинг
Бадминтон
Боди билдинг
Једрење
Коњички и феи спорт
Коњички спорт
Мото спорт
Савате
Скијање
Спортски риболов
Стреличарство
Триатлон
Хокеј на леду
Џет ски
Џу џицу
Спортске гране IV групе
Амерички фудбал
Боћање
Бриџ
Кјокушинкаи
Клизање
Оријентациони спорт
Подводне активности
Рафтинг
Самбо
Скијање на води
Спортско пењање
Хокеј на трави
Спортске гране V групе
Сквош
Практично стрељаштво
Летеће мете
Софт бол
22
13
4
37
6
97
35
31
6
3
215
6
35
15
1
6
1
5
27
17
3
12
7
3
26
51
88
1
7
4
21
7
20
1
3
4
1
17
2
38
1
32
3
2
5
5
2
8
4
30
19
12
2
2
74
3
12
5
2
1
3
4
8
2
2
9
23
29
1
1
7
2
9
1
1
6
1
17
17
-
7
5
13
1
28
9
9
2
63
3
5
5
3
10
5
2
2
3
2
10
13
26
1
1
5
3
6
3
7
11
8
2
1
10
3
2
16
1
39
7
10
2
1
78
18
5
1
1
2
13
4
1
8
2
1
7
15
33
6
2
9
2
5
2
1
1
4
1
10
1
7
1
1
2
1
-
1
Савез глувих
РЕЗУЛТАТИ СПОРТИСТА СРБИЈЕ У 2012.
13
Табела 2 – П
риказ медаља освојених на великим међународним
такмичењима у 2012. години по групама спортова
(према Правилнику о категоризацији)
Укупно
Укупно
Спортске гране I групе
Спортске гране II групе
Спортске гране III групе
Спортске гране IV групе
Спортске гране V групе
Савез глувих
810
122
345
215
88
38
2
Златне
медаље
277
40
116
74
29
17
1
Од тога
Сребрне
медаље
233
33
100
63
26
11
Бронзане
медаље
300
49
129
78
33
10
-
1
Табела 3 – Б
иланс медаља у категорисаним спортским гранама
(по узрасним категоријама)
УКУПНО
Спортске гране I групе
Атлетика
Ватерполо
Пливање
Веслање
Кошарка
Одбојка
Рукомет
Стрељаштво
Тенис
Спортске гране II групе
Бициклизам
Џудо
Кајак-кану
Карате
Бокс
Куглање
Рвање
Стони тенис
14
Укупно
Сениори и
сениорке
Од тога
Јуниори и
јуниорке
Кадети и
кадеткиње
810
122
47
4
15
16
6
10
1
12
11
345
8
71
9
22
2
13
4
37
446
60
26
2
1
1
1
6
1
11
11
186
2
29
8
20
8
4
11
235
54
21
2
14
9
4
3
1
82
2
14
1
2
2
4
17
129
8
6
1
1
77
4
28
1
9
ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РС И СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Теквондо
Кик бокс
Ваздухопловство
Планинарство
Шах
Специјална олимпијада
Спортске гране III групе
Аутобобилизам и картинг
Бадминтон
Боди-билдинг
Једрење
Коњички ФЕИ спорт
Коњички спорт
Мото спорт
Савате
Скијање
Спортски риболов
Стреличарство
Триатлон
Хокеј на леду
Џет-ски
Џу џицу
Спортске гране IV групе
Амерички фудбал
Боћање
Бриџ
Кјокушинкаи
Клизање
Оријентациони спорт
Подводне активности
Рафтинг
Самбо
Скијање на води
Спортско пењање
Хокеј на трави
Спортске гране V групе
Софтбол
Сквош
Практично стрељаштво
Летеће мете
97
35
31
6
3
39
35
20
6
-
26
11
2
32
1
6
215
6
35
15
1
6
1
5
27
17
3
12
7
3
26
51
88
1
7
4
21
7
20
1
3
4
1
17
2
38
2
1
32
3
6
132
6
12
3
1
4
23
7
1
11
4
1
26
33
30
1
4
4
11
1
4
1
3
1
36
1
1
32
2
39
7
3
2
1
8
1
2
1
14
58
3
10
6
16
4
17
2
2
1
1
44
28
1
1
4
2
1
1
1
1
4
-
2
2
-
-
Спорт глувих
РЕЗУЛТАТИ СПОРТИСТА СРБИЈЕ У 2012.
15
X X X ОЛ И М П И Ј С К Е И Г Р Е – ЛОНДОН 2012
XXX Олимпијске игре су одржане од 27. јула до 12. августа 2012. године
у Лондону (Велика Британија). На Играма је учествовало 10 500 спортиста
из 204 државе, који су се такмичили у 36 олимпијских спортова.
Србију је представљало 115 спортиста у 15 спортова. Спортисти Србије
су освојили укупно 4 медаље – једну златну, једну сребрну и две бронзане
медаље.
Златну медаљу је освојила Милица Мандић у теквонду. То је била прва
златна медаља за Србију на Олимпијским играма.
Сребрну медаљу је освојила Ивана Максимовић у стрељаштву.
Бронзане медаље су освојили Андрија Златић у стрељаштву и ватерполо
репрезентација Србије.
Освајачи медаља на Олимпијским играма
Табела 4 – О
свајачи медаља на олимпијским играма у Лондону 2012.
Освојено
место
Име
Презиме
Златна
Милица
Мандић
Ж Теквондо
Сребрна
Ивана
Максимовић
Ж Стрељаштво
Бронзана
Андрија
Златић
М Стрељаштво
Бронзана
Филип
Филиповић
Бронзана
Бронзана
Душко
Слобдан
Пијетловић
Соро
Бронзана
Гојко
Пијетловић
16
Пол
Спортска
грана
Дисциплина
борбе
+ 67
МК пушка,
тростав
Вид
такмичења
Клуб
Место
клуба
Појединачно Галеб
Београд
Београд
М Ватерполо
ваздушни
пиштољ
ватерполо
Појединачно Нови
Београд
– Ушће
Појединачно Алекса
Дејовић
Екипно
Про Реко
М Ватерполо
М Ватерполо
ватерполо
ватерполо
Екипно
Екипно
М Ватерполо
ватерполо
Екипно
Ужице
Ђенова
Про Реко
Ђенова
ВК Партизан Београд
Рајфајзен
ВК Црвена
Београд
звезда
ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РС И СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Освојено
место
Име
Презиме
Дисциплина
Вид
такмичења
Бронзана
Стефан
Митровић
М Ватерполо
ватерполо
Екипно
Бронзана
Слободан Никић
М Ватерполо
ватерполо
Екипно
Бронзана
Никола
Рађен
М Ватерполо
ватерполо
Екипно
Бронзана
Андрија
Прлаиновић
М Ватерполо
ватерполо
Екипно
Бронзана
Живко
Гоцић
М Ватерполо
ватерполо
Екипно
Бронзана
Душан
Мандић
М Ватерполо
ватерполо
Екипно
Бронзана
Алекса
Шапоњић
М Ватерполо
ватерполо
Екипно
Бронзана
Вања
Удовичић
М Ватерполо
ватерполо
Екипно
Бронзана
Милан
Алексић
М Ватерполо
ватерполо
Екипно
Пол
Спортска
грана
Клуб
Место
клуба
ВК Партизан Београд
Рајфајзен
Про Реко
Ђенова
Про Реко
Ђенова
ВК Партизан
Рајфајзен
Универзитет
Беркли
Младост
Београд
Лос
Анђелес
Загреб
ВК Партизан Београд
Рајфајзен
Тим Србије је на Олимпијским играма у Лондону обележио 100 година од првог учешћа спортиста Србије на Олимпијским играма, а Србија се
нашла међу 79 земаља које су освојиле медаље.
Пласман спортиста Србије на Олимпијским играма
у Лондону (до 16. места)
Олимпијске игре
Лондон (Велика Британија)
Освојено
Име
место
27 07 – 12 08 2012
Презиме
Пол
Спортска
грана
Дисциплина
1. место
2. место
Милица Мандић
Ивана
Максимовић
Ж Теквондо
Ж Стрељаштво
3. место
Андрија Златић
М Стрељаштво
3. место
Слобдан Соро
М Ватерполо
борбе
МК пушка,
тростав
ваздушни
пиштољ
ватерполо
3. место
М Ватерполо
ватерполо
3. место
Пијетло- Гојко
вић
Стефан Митровић
М Ватерполо
ватерполо
3. место
Слободан Никић
М Ватерполо
3. место
Никола
М Ватерполо
3. место
Андрија Прлаиновић
3. место
Филип
Филиповић
3. место
Живко
3. место
Вид
такмичења
Клуб
Место
клуба
Појединачно Галеб
Појединачно Ушће
Београд
Београд
Ужице
ватерполо
Појединачно Алекса
Дејовић
Екипно
ВК Партизан
Рајфајзен
Екипно
ВК Црвена
звезда
Екипно
ВК Партизан
Рајфајзен
Екипно
Про Реко
ватерполо
Екипно
М Ватерполо
ватерполо
Екипно
Про Реко
Ђенова
М Ватерполо
ватерполо
Екипно
Про Реко
Ђенова
Гоцић
М Ватерполо
ватерполо
Екипно
Душан
Мандић
М Ватерполо
ватерполо
Екипно
Београд
3. место
Алекса
Шапоњић
М Ватерполо
ватерполо
Екипно
3. место
Вања
Удовичић
М Ватерполо
ватерполо
Екипно
ВК Партизан
Рајфајзен
Универзитет
Беркли
Младост
Рађен
РЕЗУЛТАТИ СПОРТИСТА СРБИЈЕ У 2012.
Београд
Београд
Београд
Ђенова
Лос
Анђелес
Загреб
17
Освојено
Име
место
Презиме
Дисциплина
Вид
такмичења
3. место
Милан
Алексић
М Ватерполо
ватерполо
Екипно
3. место
Душко
4. место
Новак
Пијетловић
М Ватерполо
ватерполо
Екипно
Ђоковић
М Тенис
тенис
4. место
Појединачно
Милорад Чавић
М Пливање
100 m делфин Појединачно Партизан
4. место
Зорана
Ж Стрељаштво
6. место
Велимир Стјепановић
М Пливање
МК спорт
Појединачно Црвена звезда Београд
пиштољ
200 m делфин Појединачно Партизан
Београд
6. место
Андрија
Златић
М Стрељаштво
7. место
Зорана
Аруновић
Ж Стрељаштво
7. место
Асмир
Колашинац
7. место
Марко
Новаковић
8. место
Аруновић
Пол
Спортска
грана
Клуб
Место
клуба
ВК Партизан Београд
Рајфајзен
Про Реко
Ђенова
Београд
Појединачно Алекса
Дејовић
М Атлетика
МК пиштољ
слободног
избора
ваздушни
пиштољ
Кугла
Појединачно Партизан
Београд
М Кајак-кану
К-1 200м
Појединачно Бечеј
Бечеј
Николина Молдован
Ж Кајак-кану
К-2 500м
Екипно
БСК
Борча
8. место
Оливера
Молдован
Ж Кајак-кану
К-2 500м
Екипно
БСК
Борча
9. место
Иван
Никчевић
М Рукомет
Екипно
Plock
9. место
Добривоје Марковић
М Рукомет
Екипно
9. место
Бојан
Бељански
М Рукомет
Екипно
9. место
Иван
Станковић
М Рукомет
Екипно
Wisla Plock
(POL)
Вардар ПРО
(МКД)
Goppingen
(Ger)
Creteil (FRA)
9. место
Момир
Илић
М Рукомет
Екипно
9. место
Никола
Манојловић
М Рукомет
9. место
Рајко
Продановић
М Рукомет
9. место
Ненад
Вучковић
М Рукомет
9. место
Жарко
Шешум
М Рукомет
9. место
Драган
Марјанац
М Рукомет
9. место
Дарко
Станиц
М Рукомет
9. место
Алем
Тоскић
М Рукомет
9. место
Момир
Рнић
М Рукомет
9. место
Далибор
Чутура
М Рукомет
9. место
Марко
Вујин
М Рукомет
10. место Дмитри
Герасименко
М Џудо
Џудо
10. место Радоје
Ђерић
М Веслање
четверац
10. место Милош
Васић
М Веслање
четверац
10. место Миљан
Вуковић
М Веслање
четверац
10. место Горан
Јагар
М Веслање
четверац
10. место Немања
Миоросављев
М Стрељаштво
МК пушка,
60 лежећи
К-4 1000m
10. место Александар Алексић
18
М Кајак-кану
Ужице
Појединачно Црвена звезда Београд
ТХW Kiel
(GER)
Екипно
Cimos Коper
(SLO)
Екипно
PICK Szeged
(HUN)
Екипно
Melsungen
(GER)
Екипно
Rain Necker
Lowen (GER)
Екипно
BSV Bern Muri
(SUI)
Екипно
Металург
(МКД)
Екипно
Цеље Пивоварна (СЛО)
Екипно
Goppingen
(GER)
Екипно
REALE
Ademar Leon
(ЕSP)
Екипно
THW Kiel
(Ger)
Појединачно Џудо клуб Црвена Звезда
Екипно
Веслачки клуб
Партизан
Екипно
Веслачки клуб
Партизан
Екипно
Веслачки клуб
Партизан
Екипно
Веслачки клуб
Партизан
Појединачно Нови Сад 1790
Екипно
Зорка
Скопље
Goppingen
Creteil
Kiel
Коper
Szeged
Melsungen
Mannhem
Bern
Скопље
Цеље
Goppingen
Leon
Kiel
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Нови Сад
Шабац
ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РС И СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Освојено
Име
место
Презиме
Пол
Спортска
грана
Дисциплина
Вид
такмичења
Клуб
Место
клуба
10. место Миленко Зорић
М Кајак-кану
К-4 1000m
Екипно
Синтелон
10. место Ервин
Холперт
М Кајак-кану
К-4 1000m
Екипно
Зорка
Б.
Паланка
Шабац
10. место Дејан
Терзић
М Кајак-кану
К-4 1000m
Екипно
Зорка
Шабац
10. место Антонија Нађ
Ж Кајак-кану
К-4 500m
Екипно
Војводина
Н. Сад
10. место Марта
Тибор
Ж Кајак-кану
К-4 500m
Екипно
Дунав
Бездан
10. место Рената
Кубик
Ж Кајак-кану
К-4 500m
Екипно
Дунав
Бездан
10. место Антониа
Хорват-Панда
Ж Кајак-кану
К-4 500m
Екипно
Дунав
Бездан
10. место Марко
Томићевић
М Кајак-кану
К-1 1000m
Појединачно Земун
Земун
11. место Ивана
Шпановић
Ж Атлетика
Скок у даљ
Појединачно Војводина
Нови Сад
11. место Николина Молдован
Ж Кајак-кану
К-1 200m
Појединчано БСК
Борча
12. место Никола
Стојић
М Веслање
двојац
12. место Ненад
Беђик
М Веслање
двојац
Појединачно Веслачки клуб Београд
Партизан
Појединачно Веслачки клуб Београд
Партизан
Појединачно БК Гоч
Врњачка
Бања
Појединачно Партизан
Београд
13. место Алексан- Дреновак
дар
15. место Андреа
Арсовић
М Бокс
- 75 kg
Ж Стрељаштво
16. место Дамир
М Стрељаштво
ваздушна
пушка
МК пиштољ
слободног
избора
Микец
РЕЗУЛТАТИ СПОРТИСТА СРБИЈЕ У 2012.
Појединачно Полицајац
Београд
19
П А РАОЛ И М П И Ј С КЕ ИГРЕ
Параолимпијске игре су одржане у Лондону (Велика Британија) у периоду од 29. августа до 09. септембра 2012. године. Србија је учествовала
са 16 спортиста који су постигли изванредне резултате. Освојено је укупно
5 медаља, од којих су 2 златне и 3 сребрне медаље.
Освајачи медаља на Параолимпијским играма
Табела 5 – О
свајачи медаља на параолимпијским играма
у Лондону 2012.
Освојена
Име
медаља
Презиме
Пол
Спортска
Дисциплина
грана
Вид
такмичења
Клуб
Место
клуба
Такмичарска
категорија
Београд
Ф31 32 51
Београд
Ф12
Београд
Ф54
Нови
Сад
Нови
Сад
Т3
5
Златна
Жељко
Димитријевић
Златна
Тања
Драгић
Сребрна Драженко Митровић
Сребрна Златко
Кеслер
Сребрна Борислава Перић
-Ранковић
М Атлетика Бацање чуња Појединачно А.К.
(club throw)
Погледи
Ж Атлетика Бацање копља Појединачно А.К.
Погледи
М Атлетика Бацање диска Појединачно А.К.
Погледи
М Стони
Стони тенис Појединачно СПИН
тенис
Ж Стони
Стони тенис Појединачно СПИН
тенис
Т4
Златне медаље су освојили Тања Драгић у дисциплини бацање копља и
Жељко Димитријевић у дисциплини бацање чуња.
Сребрне медаље су освојили Борислава Перић-Ранковић и Златко Кеслер у стоном тенису и Драженко Митровић у бацању диска. Све медаље су
освојене у појединачној конкуренцији.
И остали параолимпијци Србије су остварили запажене пласмане, што
се може видети из приказане табеле са пласманом спортиста до 16. места.
20
ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РС И СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Пласман спортиста Србије на Параолимпијским
играма у Лондону (до 16. места)
Параолимпијске игре
Лондон (Велика Британија)
29 08 2012 – 09 09 2012
Узрасна
Освојено Вид
Пол
категорија
место
такмичења
Такмичарска
Дисциплина
категорија
Име
Презиме
Клуб
Место
клуба
Сениори
М 1. место Појединачно Ф31 32 51
Сениори
М 2. место Појединачно Ф54
Сениори
М 2. место Појединачно Т3
Сениори
Сениори
М 4. место Појединачно Ваздушни Стрељаштво
пиштољ Р4
М 5. место Појединачно Ф54
копље
Драженко Митровић
Сениори
М 6. место Појединачно Ф12
Милош
Грлица
Сениори
Живко
Папаз
Живко
Папаз
Сениори
М 6. место Појединачно Ваздушни Стрељаштво
пиштољ П1
М 7. место Појединачно Пиштољ,
Стрељаштво
мешовити
став, П3
М 8. место Појединачно Ф54
кугла
Драженко Митровић
Сениори
Сениори
Сениори
Сениори
Сениори
М
М
М
М
М
Милан
Милорад
Велимир
Иван
Радован
Петровић
Чавић
Стјепановић
Ленђер
Силјески
А.К.
Погледи
Раднички
Партизан
Партизан
Пролетер
Војводинa
Сениори
М 14. место Појединачно Б
Милан
Петровић
Раднички Крагујевац
Сениори
Ж 1. место Појединачно Ф12
Тања
Драгић
Сениори
Ж 2. место Појединачно Т4
А.К.
Београд
Погледи
СПИН
Нови Сад
Сениори
Ж 4. место Парови
Т4-5
– Женски
Ж 4. место Парови
Т4-5
– Женски
Ж 11. место Појединачно Ваздушни Стрељаштво
пиштољ П2
Сениори
Сениори
Сениори
11. место
13. место
13. место
13. место
13. место
Појединачно Б
Екипно
Екипно
Екипно
Екипно
РЕЗУЛТАТИ СПОРТИСТА СРБИЈЕ У 2012.
Бацање чуња Жељко Димитријевић А.К.
Београд
(club throw)
Погледи
диск
Драженко Митровић
А.К.
Београд
Погледи
Стони тенис Златко
Кеслер
СПИН
Нови Сад
копље
Улична трка
4x100 m
слободно
4x10100 m
слободно
4x100 m
слободно
4x100 m
слободно
Трка на
хронометар
копље
Синиша
Видић
Стони тенис Борислава Перић
-Ранковић
Стони тенис Борислава Перић
-Ранковић
Стони тенис Нада
Матић
Мирјана
Илић
-Ђуричин
УПИК
Дунав
А.К.
Погледи
А.К.
Погледи
УПИК
Дунав
УПИК
Дунав
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Крагујевац
Београд
Београд
Зрењанин
Нови Сад
СПИН
Нови Сад
СПИН
Нови Сад
УПИК
Дунав
Београд
21
С В Е Т С К А П Р В Е НСТВА
На Светским првенствима у 2012. години спортисти Србије су освојили
укупно 46 медаља у 12 категорисаних спортских грана, од тога 10 златних,
14 сребрних и 22 бронзане медаље.
Табела 6 – п
риказ медаља освојених на светским првенствима
у 2012. години (према спортовима и пласману)
Атлетика
Кошарка
Ватерполо
Веслање
Једрење
Карате
Куглање
Савате
Спортски риболов
Триатлон
Боћање
Шах / Савез глувих
Укупно
22
Укупно
1
3
1
2
1
1
12
18
2
2
2
1
46
Златна
3
4
2
1
10
Сребрна
5
8
1
14
Бронзана
1
1
2
1
1
3
8
2
1
2
22
ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РС И СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Е В Р О П С К А П Р ВЕНСТВА
На Европским првенствима у 2012. години спортисти Србије су освојили укупно 74 медаље у 23 категорисане спортске гране, од тога 22 златне, 20
сребрних и 32 бронзане медаље.
Табела 7 – Приказ медаља освојених на европским првенствима
у 2012. години (према спортовима и пласману)
Атлетика
Кошарка
Одбојка
Пливање
Стрељаштво
Ватерполо
Веслање
Џудо
Карате
Кајак-кану
Кик бокс
Рвање
Шах
Стони тенис
Теквондо
Ваздухопловство
Аутомобилизам и картинг
Савате
Спортски риболов
Триатлон
Боћање
Спортско пењање
Специјална олимпијада
Укупно
Укупно
3
3
3
1
5
2
1
2
5
7
12
4
4
2
7
5
1
5
1
1
1
1
5
79
РЕЗУЛТАТИ СПОРТИСТА СРБИЈЕ У 2012.
Златна
1
1
1
1
1
1
3
4
2
1
1
2
1
3
24
Сребрна
1
1
1
1
1
4
4
1
1
1
2
1
1
1
21
Бронзана
1
3
3
1
4
2
4
2
1
5
2
3
1
1
1
34
23
БА Л К А Н С К А П Р В ЕНСТВА
На Балканским првенствима у 2012. години спортисти Србије су освојили укупно 168 медаља у 16 категорисаних спортских грана, од тога 69
златних, 46 сребрних и 53 бронзане медаље.
Табела 8 – П
риказ медаља освојених на балканским првенствима
у 2012. години (према спортовима и пласману)
Атлетика
Бициклизам
Боди билдинг
Џет-ски
Џиу џицу
Џудо
Карате
Кик-бокс
Коњички феи спорт
Мото спорт
Одбојка
Планинарство
Сквош
Стони тенис
Теквондо
Триатлон
Укупно
24
Укупно
23
2
11
24
7
12
10
23
3
4
5
3
1
10
29
1
168
Златна
7
1
4
9
1
3
4
15
2
2
1
4
15
1
69
Сребрна
2
1
4
8
2
6
1
5
3
2
1
4
7
46
Бронзана
14
3
7
4
3
5
3
2
1
1
1
2
7
53
ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РС И СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
С П О Р Т С К Е Г РА НЕ I ГРУПЕ
МЕДАЉЕ НА МЕЂУНАРОДНИМ ТАКМИЧЕЊИМА
АТЛЕТИКА
ВАТЕРПОЛО
ВЕСЛАЊЕ
КОШАРКА
ОДБОЈКА
ПЛИВАЊЕ
РУКОМЕТ
СТРЕЉАШТВО
ТЕНИС
ФУДБАЛ
МЕЂУНАРОДНА ТАКМИЧЕЊА
ТАКМИЧЕЊА ПО СПОРТСКИМ ГРАНАМА
Категорисане спортске гране и савези
I категорија
Атлетика
Медаља
Укупно
Сениори
Јуниори
Кадети
Укупно
47
26
21
-
Златна
13
7
6
-
Сребрна
11
5
6
-
Бронзана
23
14
9
-
Олимпијске игре
Олимпијске игре
Лондон (Велика Британија)
03 08 2012 – 12 08 2012
Узрасна
Освојено Вид
Пол
категорија
место
такмичења
Сениори
Сениори
Такмичарска
Дисциплина
категорија
М 7. место Појединачно 20.71 m
Ж 11. место Појединачно 6.35 m +0.9
кугла
даљ
Место
клуба
Име
Презиме
Клуб
Асмир
Ивана
Колашинац
Шпановић
Партизан Београд
Војводина Нови
Сад
Светско првенство
Првенство света у дворани
Истанбул (Турска)
09 03 2012 – 11 03 2012
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина Име
категорија
место
такмичења категорија
Сениори
М 12. место Појединачно 19.70 m
кугла 09.03 кв Асмир
Колашинац
Место
клуба
Партизан Београд
Име
Презиме
Клуб
Марија
Вученовић
Срем
Узрасна
Освојено Вид
Пол
категорија
место
такмичења
Презиме
Клуб
Јуниори
Терзић
Нови
Пазар
Презиме
Клуб
Светско првенство
Првенство света за јуниорке
Барселона (Спанија)
10 07 2012 – 15 07 2012
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина
категорија
место
такмичења категорија
Јуниори
Ж 3. место Појединачно 57.12 m
копља
Место
клуба
Сремска
Митровица
Европско првенство
Европско првенство у кросу Будимпешта 2012
Будимпешта (Мађарска)
09 12 2012 – 09 12 2012
28
Такмичарска
Дисциплина Име
категорија
време
трчање, крос
Ж 1. место Појединачно
Амела
13 min 29 s 4000 m
Место
клуба
Нови
Пазар
ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РС И СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Европско првенство
Првенство Европе у атлетици
Хелсинки (Финска)
27 06 2012 – 01 07 2012
Узрасна
Освојено Вид
Пол
категорија
место
такмичења
Такмичарска
Дисциплина
категорија
Име
Презиме
Клуб
Место
клуба
Сениори
Сениори
М 2. место Појединачно 49.49
М 3. место Појединачно 20.36
400 m пр
кугла
Емир
Асмир
Бекрић
Колашинац
Партизан Београд
Партизан Београд
Сениори
М 4. место Појединачно 8154
десетобој
Михаил
Дудаш
Војводина Нови
Сад
Партизан Београд
Сениори
М 8. место Појединачно 3:47.74
1500 m
Горан
Нава
Сениори
Ж 7. место Појединачно 57.58
копље
Татјана
Јелача
Црвена
звезда
Име
Презиме
Клуб
Асмир
Колашинац
Партизан Београд
Име
Презиме
Клуб
Београд
Европски КУП
Куп Европе у бацањима
Бар (Црна Гора)
17 03 2012 – 18 03 2012
Узрасна
Освојено Вид
Пол
категорија
место
такмичења
Сениори
Такмичарска
Дисциплина
категорија
М 2. место Појединачно 20.50 m
кугла
Место
клуба
Балканско првенство
Првенство Балкана у дворани
Истанбул (Турска)
18 02 2012 – 18 02 2012
Узрасна
Освојено Вид
Пол
категорија
место
такмичења
Такмичарска
Дисциплина
категорија
Место
клуба
Сениори
Сениори
М 1. место Појединачно 20.05 m
кугла
М 3. место Појединачно 6,90 6,89 пф 60 m
Асмир
Дарко
Колашинац
Шаровић
Сениори
Ж 3. место Појединачно 4 :26.53
1500 m
Амела
Терзић
Сениори
Ж 3. место Појединачно 3.90 m
мотка
Јелена
Радиновић
Васић
Партизан
Црвена
звезда
Нови
Пазар
Црвена
звезда
Београд
Београд
Име
Презиме
Клуб
Место
клуба
Србија
Амела
Терзић
Нови
Пазар
Нови
Пазар
Макевић
Ашк
Шабац
Нови
Пазар
Београд
Балканско првенство
Првенство Балкана у кросу
Дарица (Турска)
31 03 2012 – 31 03 2012
Узрасна
Освојено Вид
Пол
категорија
место
такмичења
Јуниори
Јуниори
М
Ж
Такмичарска
Дисциплина
категорија
3. место Екипно
24 бода
1. место Појединачно 13:28
19 бодова
6 km
4 km
Јуниори
Ж
3. место Екипно
4 km
Србија
Сениори
М
3. место Појединачно 24:43
8 km
Душан
Сениори
М
3. место Екипно
8 km
Србија
28 бодова
РЕЗУЛТАТИ СПОРТИСТА СРБИЈЕ У 2012.
29
Балканско првенство
Првенство Балкана за сениоре ке
Ескисехир (Турска)
21 07 2012 – 22 07 2012
Узрасна
Освојено Вид
Пол
категорија
место
такмичења
Такмичарска
Дисциплина Име
категорија
Место
клуба
Презиме
Клуб
Црвена
Београд
звезда
Црвена
Београд
звезда
Војводина Нови Сад
Сениори
М 1. место Појединачно 13.95
110 m пр
Милан
Ристић
Сениори
М 1. место Појединачно 10.76
100 m
Дарко
Шаровић
Сениори
М 3. место Појединачно 18.39
Кугла
Лука
Рујевић
Сениори
М 3. место Појединачно 57.46
Диск
Милош
Марковић
Рума
Сениори
М 3. место Појединачно 73.49
Копље
Ведран
Самац
Којић
Сирмијум Сремска
Митровица
Слобода Чачак
Рума
Сениори
М 3. место Појединачно 1:50.68
800 m
Немања
Сениори
М 3. место Екипно
40.94
4x100 m
Александар Стојановић
Раднички Крагујевац
Сениори
М 3. место Екипно
40.94
4x100 m
Дарко
Шаровић
Сениори
М 3. место Екипно
40.94
4x100 m
Марко
Антић
Сениори
М 3. место Екипно
40.94
4x100 m
Милан
Ристић
Сениори
Ж 1. место Појединачно 4:24.06
1500 m
Амела
Терзић
Сениори
Ж 1. место Појединачно 9:24.79
3000 m
Амела
Терзић
Црвена
звезда
Железничар
Црвена
звезда
Нови
Пазар
Нови
Пазар
Вожд
Београд
Ниш
Београд
Нови
Пазар
Нови
Пазар
Јагодина
Сениори
Ж 1. место Појединачно 17:13.06
5000 m
Милена
Рмандић
Сениори
Ж 2. место Појединачно 11.80
100 m
Тања
Митић
Железничар Ниш
Сениори
Ж 2. место Појединачно 51.48
Копље
Марија
Вученовић
Срем
Сениори
Ж 3. место Појединачно 53.32
кладиво
Сара
Савановић
Сениори
Ж 3. место Појединачно 11:07.81
Милана
Гаврилов
Сениори
Ж 3. место Екипно
46.75
3000 m
стипл
4x100 m
Тања
Митић
Сениори
Ж 3. место Екипно
46.75
4x100 m
Сениори
Ж 3. место Екипно
46.75
4x100 m
Сениори
Ж 3. место Екипно
46.75
4x100 m
Сремска
Митровица
Нови
Нови
Београд Београд
Војводина Нови Сад
Железничар
Катарина Сирмић
Нови
Београд
Јелена
Суботић
Црвена
звезда
Зорана
Барјактаровић Динамо
Панчево
Ниш
Нови
Београд
Београд
Панчево
Балканско првенство
Првенство Балкана за млађе јуниорке
Београд (Србија)
14 07 2012 – 14 07 2012
Узрасна
Освојено Вид
Пол
категорија
место
такмичења
Такмичарска
Дисциплина Име
категорија
Презиме
Клуб
Место
клуба
Јуниори
М 2. место Екипно
42.89
4x100 m
Немања
Булајић
Јуниори
М 2. место Екипно
42.89
4x100 m
Иван
Марковић
Јуниори
М 2. место Екипно
42.89
4x100 m
Александар Грновић
Нови
Београд
Нови
Београд
Ашк
Нови
Београд
Нови
Београд
Шабац
Јуниори
М 2. место Екипно
42.89
4x100 m
Александар Величковић
Јуниори
М 3. место Појединачно 10.99
100 m
Александар Величковић
ОАК
Београд
Београд
ОАК
Београд
Београд
Војводина Нови Сад
Јуниори
Ж 2. место Појединачно 14.36
100 m пр
Јелена
Грујић
Јуниори
Ж 2. место Појединачно 55.73
400 m
Зорана
Грујић
Војводина Нови Сад
Јуниори
Ж 2. место Појединачно 10:20.43
3000 m
Ана
Секулић
Ужице
30
Ужице
ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РС И СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Балканско првенство
Првенство Балкана у ходању
Букурешт (Румунија)
07 04 2012 – 07 04 2012
Узрасна
Освојено Вид
Пол
категорија
место
такмичења
Сениори
Такмичарска
Дисциплина Име
категорија
М 1. место Појединачно 1:28:50.0
20 km
Презиме
Предраг Филиповић
Клуб
Место
клуба
Власотинце
Власотинце
Клуб
Место
клуба
Балканско првенство
Првенство Балкана у ходању на путу
Букурешт (Румунија)
09 04 2012 – 09 04 2011
Узрасна
Освојено Вид
Пол
категорија
место
такмичења
Јуниори
Сениори
Такмичарска
Дисциплина Име
категорија
Ж 3. место Појединачно
М 2. место Појединачно
Презиме
10 km ходање Емилија Пешић
20 km ходање Предраг Филиповић
Дубочица Лесковац
ВласоВласотинце
тинце
Балканско првенство
Првенство Балкана за јуниорке
Ескисехир (Турска)
23 06 2012 – 24 06 2012
Узрасна
Освојено Вид
Пол
категорија
место
такмичења
Такмичарска
Дисциплина Име
категорија
Презиме
Клуб
Јуниори
М 1. место Појединачно 54.93
диск
Никола
Чанковић
Срем
Јуниори
М 1. место Појединачно 3:16.89
4x400 m
Милош
Раовић
ФАП
Прибој
Слобода
Јуниори
М 1. место Појединачно 1:51.89
800 m
Немања
Којић
Јуниори
М 1. место Екипно
4x400 m
Иван
Марковић
Којић
3:16.89
Јуниори
М 1. место Екипно
3:16.89
4x400 m
Немања
Јуниори
М 1. место Екипно
3:16.89
4x400 m
Александар Величковић
Место
клуба
Сремска
Митровица
Прибој
Чачак
Нови
Београд
Слобода
Нови
Београд
Чачак
ОАК
Београд
Рума
Београд
Јуниори
М 2. место Појединачно 15.50 + 0.9
Троскок
Петар
Ђурић
Јуниори
М 3. место Појединачно 60.49
Кладиво
Стеван
Веселиновић Младост
Земун
Јуниори
М 3. место Појединачно 4:01.30
1500 m
Комнен
Цвијовић
Прибој
Јуниори
М 3. место Појединачно 2.05
Вис
Душан
Јевтић
Јуниори
Ж 1. место Појединачно 60.76
кладиво
Сара
Саватовић
Јуниори
Ж 2. место Екипно
3:46.95
4x400 m
Бојана
Каличанин
Јуниори
Ж 2. место Екипно
3:46.95
4x400 m
Јелена
Грујић
Јуниори
Ж 2. место Екипно
3:46.95
4x400 m
Катарина Илић
3:46.95
ФАП
Прибој
Маратон
Сомбор
Нови
Београд
Слобода
Нови
Београд
Чачак
Војводина Нови Сад
Позаревац Пожаревац
Јуниори
Ж 2. место Екипно
4x400 m
Зорана
Јуниори
Ж 3. место Појединачно 57.00
400 m
Катарина Илић
Позаревац Пожаревац
Јуниори
Ж 3. место Појединачно 13.56
Кугла
Милена
Црвена
звезда
РЕЗУЛТАТИ СПОРТИСТА СРБИЈЕ У 2012.
Грујић
Рума
Драгуљевић
Војводина Нови Сад
Београд
31
Ватерполо
Медаља
Укупно
Златна
Сребрна
Бронзана
Укупно
4
1
1
2
Сениори
2
1
1
Јуниори
2
1
1
Кадети
-
Олимписке игре
ОЛИМПИЈСКЕ ИГРЕ
Лондон (Велика Британија)
27 07 2012 – 12 08 2012
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина Име
категорија
место
такмичења категорија
Презиме
Сениори
Сениори
Филиповић Про Реко
Пијетловић Про Реко
Ђенова
Ђенова
Загреб
М 3. место Екипно
М 3. место Екипно
ватерполо
ватерполо
Филип
Душко
Клуб
Место
клуба
Сениори
М 3. место Екипно
ватерполо
Вања
Удовичић
Младост
Сениори
М 3. место Екипно
ватерполо
Стефан
Митровић
Сениори
М 3. место Екипно
ватерполо
Милан
Алексић
Гоцић
ВК Партизан Београд
Рајфајзен
ВК Партизан Београд
Рајфајзен
Сениори
М 3. место Екипно
ватерполо
Живко
Сениори
М 3. место Екипно
ватерполо
Слободан Никић
Про Реко
Сениори
М 3. место Екипно
ватерполо
Душан
ВК Партизан Београд
Рајфајзен
Мандић
Сениори
М 3. место Екипно
ватерполо
Никола
Рађен
Сениори
М 3. место Екипно
ватерполо
Слобдан
Соро
Сениори
М 3. место Екипно
ватерполо
Алекса
Сениори
М 3. место Екипно
ватерполо
Андрија
Сениори
М 3. место Екипно
ватерполо
Пијетловић
Ђенова
ВК Партизан Београд
Рајфајзен
Шапоњић Универзитет Лос Анђелес
Беркли
Прлаиновић Про Реко
Ђенова
Гојко
ВК Црвена
звезда
Београд
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина Име
категорија
место
такмичења категорија
Презиме
Клуб
Место
клуба
Јуниори
Јуниори
Виторовић
Гогов
Дунав
Бањица
Нови Сад
Београд
Светско првенство
Светско првенство у ватерполу за јуниоре Перт 2012
Перт (Аустралија)
03 12 2012 – 11 12 2012
М
М
3. место Екипно
3. место Екипно
Милан
Драшко
Јуниори
М
3. место Екипно
Душан
Мандић
Партизан
Београд
Јуниори
М
3. место Екипно
Ђорђе
Танасковић Партизан
Београд
Јуниори
М
3. место Екипно
Лазар
Добожанов Дунав
Нови Сад
Јуниори
М
3. место Екипно
Матеја
Асановић
Бањица
Београд
Јуниори
М
3. место Екипно
Никола
Радуловић
Бањица
Београд
Јуниори
М
3. место Екипно
Марко
Манојловић Бањица
Београд
Јуниори
М
3. место Екипно
Огњен
Стојановић Партизан
Београд
Јуниори
М
3. место Екипно
Милош
Максимовић Војводина
Нови Сад
32
ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РС И СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина Име
категорија
место
такмичења категорија
Јуниори М 3. место Екипно
Стефан
Презиме
Клуб
Илић
Бањица
Место
клуба
Београд
Јуниори
М
3. место Екипно
Димитрије Обрадовић Партизан
Београд
Јуниори
М
3. место Екипно
Никола
Јакшић
Бањица
Београд
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина Име
категорија
место
такмичења категорија
Презиме
Клуб
Место
клуба
Сениори
Сениори
Гоцић
Ћук
Европско првенство
ЕВРОПСКО ПРВЕНСТВО СЕНИОРИ 2012
Ајндховен (Холандија)
16 01 2012 – 29 01 2012
М 1. место Екипно
М 1. место Екипно
ватерполо
ватерполо
Живко
Милош
Сениори
М 1. место Екипно
ватерполо
Душко
Солнок
Партизан
Рајфајзен
Пијетловић Про Реко
Сениори
М 1. место Екипно
ватерполо
Алекса
Шапоњић
Сениори
М 1. место Екипно
ватерполо
Соро
Солнок
Београд
Ђенова
Универзитет Лос Анђелес
Беркли
Слободан
Партизан
Београд
Рајфајзен
Прлаиновић Про Реко
Ђенова
Сениори
М 1. место Екипно
ватерполо
Андрија
Сениори
М 1. место Екипно
ватерполо
Бранислав Митровић
Сениори
М 1. место Екипно
ватерполо
Милан
Сениори
М 1. место Екипно
ватерполо
Никола
Сениори
М 1. место Екипно
ватерполо
Стефан
Дебрецин
Алексић
Сениори
М 1. место Екипно
ватерполо
Филип
Патризан
Рајфајзен
Рађен
Партизан
Рајфајзен
Митровић Партизан
Рајфајзен
Филиповић Про Реко
Сениори
М 1. место Екипно
ватерполо
Вања
Удовичић
Сениори
М 1. место Екипно
ватерполо
Слободан Никић
Дебрецин
Београд
Београд
Београд
Ђенова
Младост
Загреб
Про Реко
Ђенова
Клуб
Место
клуба
Европско првенство
ЕВРОПСКО ЈУНИОРСКО ПРВЕНСТВО
KANE EN RUSOLIN (Француска)
01 09 2012 – 09 09 2012
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина Име
категорија
место
такмичења категорија
Презиме
Јуниори
М 2. место Екипно
ватерполо
Стојчић
Јуниори
М 2. место Екипно
ватерполо
Јуниори
М 2. место Екипно
ватерполо
Јуниори
М 2. место Екипно
ватерполо
Јуниори
М 2. место Екипно
ватерполо
Јуниори
М 2. место Екипно
ватерполо
ВК Црвена
звезда
Димитрије Обрадовић ВК Партизан
Рајфајзен
Ђорђе
Танасковић ВК Партизан
Рајфајзен
Душан
Мандић
ВК Партизан
Рајфајзен
Никола
Ешкерт
Вк Партизан
Рајфајзен
Милан
Виторовић ВК Војводина
Јуниори
М 2. место Екипно
ватерполо
Драшко
Јуниори
М 2. место Екипно
ватерполо
Сава
Јуниори
М 2. место Екипно
ватерполо
Виктор
Јуниори
М 2. место Екипно
ватерполо
Михајло
Јуниори
М 2. место Екипно
ватерполо
Огњен
Јуниори
М 2. место Екипно
ватерполо
Душан
ВК Партизан
Рајфајзен
Ранђеловић ВК Црвена
звезда
Рашовић
ВК Црвена
звезда
Миличевић ВК Црвена
звезда
Стојановић ВК Партизан
Рајфајзен
Васић
ВК Војводина
Сениори
М 2. место Екипно
ватерполо
Немања
Матковић
РЕЗУЛТАТИ СПОРТИСТА СРБИЈЕ У 2012.
Ненад
Гогов
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Нови Сад
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Нови Сад
ВК Војводина Нови Сад
33
Веслање
Медаља
Укупно
Златна
Сребрна
Бронзана
Укупно
16
2
6
8
Сениори
1
1
-
Јуниори
9
1
4
4
Кадети
6
2
4
Олимписке игре
Олимпијске игре 2012
Итон (Велика Британија)
28 07 2012 – 05 08 2012
Узрасна
Освојено Вид
Пол
категорија
место
такмичења
Такмичарска
Дисциплина Име
категорија
Место
клуба
Презиме
Клуб
Веслачки клуб
Партизан
Веслачки клуб
Партизан
Веслачки клуб
Партизан
Веслачки клуб
Партизан
Веслачки клуб
Партизан
Веслачки клуб
Партизан
Сениори
М 12. место Парови
двојац
Никола
Стојић
Сениори
М 12. место Парови
двојац
Ненад
Беђик
Сениори
М 10. место Екипно
четверац
Милош
Васић
Сениори
М 10. место Екипно
четверац
Миљан
Вуковић
Сениори
М 10. место Екипно
четверац
Горан
Јагар
Сениори
М 10. место Екипно
четверац
Радоје
Ђерић
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Светско првенство
Светско првенство за сениоре до 23 године
Тракаји (Литванија)
11/07/2012 – 15/07/2012
Узрасна
Освојено Вид
Пол
категорија
место
такмичења
Такмичарска
Дисциплина Име
категорија
Сениори
Сениори
М 1. место Екипно
М 1. место Екипно
кормилар
/
Сениори
М 1. место Екипно
Сениори
М 1. место Екипно
Сениори
М 1. место Екипно
Презиме
Место
клуба
Клуб
/
БМ4+
Матеја
Јошић
Александар Филиповић
/
/
/
/
/
БМ4+
Лука
Ђорђевић
/
/
/
БМ4+
Јован
Јовановић
/
/
/
БМ4+
Игор
Луцић
/
/
Светско првенство
Светско првенство за јуниоре и сениоре у неолимпијским дисциплинама 2012
Пловдив (Бугарска)
15 08 2012 – 19 08 2012
Узрасна
Освојено Вид
Пол
категорија
место
такмичења
Јуниори
М 3. место Појединачно
Јуниори
М 3. место Појединачно
Јуниори
М 3. место Појединачно
34
Такмичарска
Дисциплина Име
категорија
двојац за
Игор
јуниоре
четверац са Матеја
кормиларом
за јуниоре
четверац са Бојан
кормиларом
за јуниоре
Место
клуба
Презиме
Клуб
Лончаревић
Веслачки клуб Београд
Партизан
Веслачки клуб Београд
Партизан
Јошић
Дошљак
Веслачки клуб Београд
Партизан
ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РС И СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Узрасна
Освојено Вид
Пол
категорија
место
такмичења
Јуниори
М 3. место Појединачно
Јуниори
М 3. место Појединачно
Јуниори
М 3. место Појединачно
Јуниори
М 3. место Појединачно
Јуниори
М 8. место Појединачно
Јуниори
М 8. место Појединачно
Јуниори
М 8. место Појединачно
Јуниори
М 8. место Појединачно
Јуниори
М 8. место Појединачно
Јуниори
М 8. место Појединачно
Јуниори
М 8. место Појединачно
Јуниори
М 8. место Појединачно
Јуниори
М 8. место Појединачно
Јуниори
М 11. место Појединачно
Јуниори
М 11. место Појединачно
Јуниори
Ж 14. место Појединачно
Јуниори
Ж 14. место Појединачно
Сениори
М 5. место Појединачно
Сениори
М 5. место Појединачно
Такмичарска
Дисциплина Име
категорија
четверац са
кормиларом
за јуниоре
четверац са
кормиларом
за јуниоре
двојац за
јуниоре
четверац са
кормиларом
за јуниоре
осмерац за
јуниоре
осмерац за
јуниоре
осмерац за
јуниоре
осмерац за
јуниоре
осмерац за
јуниоре
осмерац за
јуниоре
осмерац за
јуниоре
осмерац за
јуниоре
осмерац за
јуниоре
дубл скул за
јуниоре
дубл скул за
јуниоре
дубл скул за
јуниорке
дубл скул за
јуниорке
двојац за
лаке веслаче
двојац за
лаке веслаче
Презиме
Клуб
Место
клуба
Александар Маринковиски
Веслачки клуб Београд
Партизан
Александар Беђик
Веслачки клуб Београд
Партизан
Андрија
Шљукић
Алекса
Станковић
Веслачки клуб Београд
Партизан
Веслачки клуб Београд
Партизан
Лука
Пејановић
Веслачки клуб
Партизан
Драгиша Миловановић Веслачки клуб
Партизан
Матеја
Јошић
Веслачки клуб
Партизан
Љубомир Гаврић
Веслачки клуб
Партизан
Урош
Димитријевић Веслачки клуб
Смедерево
Марко
Ристић
Веслачки клуб
Смедерево
Никола
Новаковић
Веслачки клуб
Смедерево
Зоран
Рајић
Веслачки клуб
Смедерево
Никола
Крловић
Веслачки клуб
Партизан
Мартин
Мачковић
Веслачки клуб
Палић
Виктор
Пивач
Веслачки клуб
Графичар
Зорица
Мрђа
Веслачки клуб
Чуруг
Љиљана Јошић
Веслачки клуб
Чуруг
Ненад
Бабовић
Веслачки клуб
Партизан
Милош
Томић
Веслачки клуб
Црвена Звезда
- Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Смедерево
Смедерево
Смедерево
Смедерево
Београд
Палић
Београд
Чуруг
Чуруг
Београд
Београд
Европско првенство
Европско првенство за јуниоре у веслању 2012
Блед (Словенија)
08 06 2012 – 10 06 2012
Узрасна
Освојено Вид
Пол
категорија
место
такмичења
Јуниори
М 1. место Екипно
Јуниори
М 1. место Екипно
Јуниори
М 1. место Екипно
Јуниори
М 1. место Екипно
Јуниори
М 1. место Екипно
Такмичарска
Дисциплина Име
категорија
РЕЗУЛТАТИ СПОРТИСТА СРБИЈЕ У 2012.
четверац са
кормиларом
четверац са
кормиларом
за јуниоре
четверац са
кормиларом
за јуниоре
четверац са
кормиларом
за јуниоре
четверац са
кормиларом
за јуниоре
Место
клуба
Презиме
Клуб
Матеја
Јошић
Бојан
Дошљак
Веслачки клуб Београд
Партизан
Веслачки клуб Београд
Партизан
Александар Маринковски Веслачки клуб Београд
Партизан
Александар Беђик
Веслачки клуб Београд
Партизан
Алекса
Веслачки клуб Београд
Партизан
Станковић
35
Узрасна
Освојено Вид
Пол
категорија
место
такмичења
Јуниори
М 4. место Појединачно
Јуниори
М 4. место Појединачно
Јуниори
М 6. место Појединачно
Јуниори
М 6. место Појединачно
Јуниори
М 6. место Појединачно
Јуниори
М 6. место Појединачно
Јуниори
М 6. место Појединачно
Јуниори
М 6. место Појединачно
Јуниори
М 6. место Појединачно
Јуниори
М 6. место Појединачно
Јуниори
М 6. место Појединачно
Јуниори
М 7. место Појединачно
Јуниори
М 7. место Појединачно
Јуниори
М 7. место Појединачно
Јуниори
М 7. место Појединачно
Јуниори
М 10. место Појединачно
Јуниори
М 10. место Појединачно
Јуниори
М 12. место Појединачно
Јуниори
М 12. место Појединачно
Јуниори
М 12. место Појединачно
Јуниори
М 12. место Појединачно
Јуниори
Ж 7. место Појединачно
Јуниори
Ж 7. место Појединачно
Јуниори
Ж 8. место Појединачно
Јуниори
Ж 8. место Појединачно
Јуниори
Ж 8. место Појединачно
Јуниори
Ж 8. место Појединачно
Јуниори
Ж 8. место Појединачно
Јуниори
Ж 8. место Појединачно
Јуниори
Ж 13. место Појединачно
36
Такмичарска
Дисциплина Име
категорија
двојац за
јуниоре
двојац за
јуниоре
осмерац за
јуниоре
осмерац за
јуниоре
осмерац за
јуниоре
осмерац за
јуниоре
осмерац за
јуниоре
осмерац за
јуниоре
осмерац за
јуниоре
осмерац за
јуниоре
осмерац за
јуниоре
четверац без
кормилара за
јуниоре
четверац без
кормилара за
јуниоре
четверац без
кормилара за
јуниоре
четверац без
кормилара за
јуниоре
дубл скул за
јуниоре
дубл скул за
јуниоре
четверац скул
за јуниоре
четверац скул
за јуниоре
четверац скул
за јуниоре
четверац скул
за јуниоре
дубл скул за
јуниорке
дубл скул за
јуниорке
четверац скул
за јуниорке
четверац скул
за јуниорке
четверац скул
за јуниорке
четверац скул
за јуниорке
четверац скул
за јуниорке
четверац скул
за јуниорке
скиф за
јуниорке
Игор
Андрија
Игњат
Виктор
Никола
Урош
Лука
Никола
Матеја
Иван
Урош
Милош
Милош
Презиме
Клуб
Веслачки клуб
Партизан
Шљукић
Веслачки клуб
Партизан
Ђорђевић
Веслачки клуб
Смедерево
Пивач
Веслачки клуб
Графичар
Крловић
Веслачки клуб
Партизан
Станојевић Веслачки клуб
Смедерево
Пејановић
Веслачки клуб
Партизан
Селаковић
Веслачки клуб
Смедерево
Јошић
Веслачки клуб
Партизан
Станишић
Веслачки клуб
Смедерево
Маринковић Веслачки клуб
Црвена Звезда
- Београд
Шћепановић Веслачки клуб
Графичар
Лончаревић
Алексић
Љубомир Гаврић
Место
клуба
Београд
Београд
Смедерево
Београд
Београд
Смедерево
Београд
Смедерево
Београд
Смедерево
Београд
Београд
Веслачки клуб Нови
Данубиус
Сад
1885
Веслачки клуб Београд
Партизан
Драгиша
Миловановић Веслачки клуб Београд
Партизан
Петар
Јовановић
Веслачки клуб
Чуруг
Марко
Јошић
Веслачки клуб
Чуруг
Марко
Миловановић Веслачки клуб
Партизан
Миљан
Милошевић Веслачки клуб
Партизан
Душан
Новаковић
Веслачки клуб
Партизан
Лука
Јошић
Веслачки клуб
Партизан
Љиљана Јошић
Веслачки клуб
Чуруг
Зорица
Мрђа
Веслачки клуб
Чуруг
Јелена
Момиров
Веслачки клуб
Бегеј 1883
Луна
Угреновић
Веслачки клуб
Графичар
Александар Кнежевић
Веслачки клуб
Бегеј 1883
Милица
Лугоња
Веслачки клуб
Графичар
Јелена
Момиров
Веслачки клуб
Бегеј 1883
Луна
Угреновић
Веслачки клуб
Графичар
Нађа
Илић
Веслачки клуб
Партизан
Чуруг
Чуруг
Београд
Београд
Београд
Београд
Чуруг
Чуруг
Зрењанин
Београд
Зрењанин
Београд
Зрењанин
Београд
Београд
ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РС И СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Балканско првенство
Балкански шампионат у веслању 2012
Пловдив (Бугарска)
08 09 2012 – 09 09 2012
Узрасна
Освојено Вид
Пол
категорија
место
такмичења
Јуниори
М 2. место Екипно
Јуниори
М 2. место Екипно
Јуниори
М 2. место Екипно
Јуниори
М 2. место Екипно
Јуниори
М 2. место Екипно
Јуниори
М 2. место Екипно
Јуниори
М 2. место Екипно
Јуниори
М 2. место Екипно
Јуниори
М 2. место Екипно
Јуниори
М 2. место Екипно
Јуниори
М 2. место Екипно
Јуниори
М 2. место Екипно
Јуниори
М 2. место Екипно
Јуниори
М 2. место Екипно
Јуниори
М 2. место Екипно
Јуниори
М 3. место Екипно
Јуниори
М 3. место Екипно
Јуниори
М 3. место Појединачно
Јуниори
Ж 2. место Екипно
Јуниори
Ж 2. место Екипно
Кадети
3. место Екипно
Кадети
М 2. место Екипно
Кадети
М 2. место Екипно
Кадети
М 2. место Екипно
Кадети
М 2. место Екипно
Кадети
М 2. место Екипно
Кадети
М 2. место Екипно
Такмичарска
Дисциплина Име
категорија
РЕЗУЛТАТИ СПОРТИСТА СРБИЈЕ У 2012.
Презиме
Клуб
Место
клуба
четверац без
кормилара за
јуниоре
осмерац за
јуниоре
осмерац за
јуниоре
осмерац за
јуниоре
четверац без
кормилара за
јуниоре
осмерац за
јуниоре
осмерац за
јуниоре
четверац без
кормилара за
јуниоре
осмерац за
јуниоре
осмерац за
јуниоре
дубл скул за
јуниоре
четверац без
кормилара за
јуниоре
осмерац за
јуниоре
осмерац за
јуниоре
дубл скул за
јуниоре
двојац без
кормилара за
јуниоре
двојац без
кормилара за
јуниоре
скиф за
јуниоре
дубл скул за
јуниорке
дубл скул за
јуниорке
дубл скул за
кадеткиње
Алекса
Станковић
Веслачки клуб Београд
Партизан
Матеја
Јошић
Веслачки клуб
Партизан
Веслачки клуб
Партизан
Веслачки клуб
Партизан
Веслачки клуб
Партизан
дубл скул за
кадете
четверац скул
за кадете
дубл скул
за кадете
четверац скул
за кадете
четверац скул
за кадете
четверац скул
за кадете
Петар
Александар Беђик
Никола
Крловић
Бојан
Дошљак
Београд
Београд
Београд
Београд
Александар Маринковски Веслачки клуб Београд
Партизан
Лука
Пејановић
Веслачки клуб Београд
Партизан
Александар Беђик
Веслачки клуб Београд
Партизан
Игор
Лончаревић
Веслачки клуб
Партизан
Бојан
Дошљак
Веслачки клуб
Партизан
Мартин
Мачковић
Веслачки клуб
Палић
Александар Маринковски Веслачки клуб
Партизан
Београд
Андрија
Шљукић
Београд
Алекса
Станковић
Виктор
Пивач
Игор
Лончаревич
Андрија
Шљукић
Марко
Јошић
Зорица
Љиљана
Милица
Никола
Никола
Игор
Немања
Петар
Веслачки клуб
Партизан
Веслачки клуб
Партизан
Веслачки клуб
Графичар
Веслачки клуб
Партизан
Београд
Палић
Београд
Београд
Београд
Београд
Веслачки клуб Београд
Партизан
Веслачки клуб
Чуруг
Мрђа
Веслачки клуб
Чуруг
Јошић
Веслачки клуб
Чуруг
Слијепчевић Веслачки клуб
Данубиус
1885
Зелић
Веслачки клуб
Партизан
Митровић
Веслачки клуб
Партизан
Митровић
Веслачки клуб
Партизан
Ђерић
Веслачки клуб
Партизан
Лечић
Веслачки клуб
Партизан
Зелић
Веслачки клуб
Партизан
Чуруг
Чуруг
Чуруг
Нови
Сад
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
37
Узрасна
Освојено Вид
Пол
категорија
место
такмичења
Кадети
М 3. место Екипно
Кадети
М 3. место Екипно
Кадети
М 3. место Екипно
Кадети
М 3. место Екипно
Кадети
М 3. место Екипно
Кадети
М 3. место Појединачно
Кадети
М 3. место Екипно
Кадети
М 3. место Екипно
Кадети
М 3. место Екипно
Кадети
М 3. место Екипно
Кадети
Ж 3. место Екипно
Кадети
Ж 3. место Појединачно
Такмичарска
Дисциплина Име
категорија
Презиме
Место
клуба
Клуб
Веслачки клуб
Данубиус
1885
осмерац за Филип
Продановић Веслачки клуб
кадете
Галеб
осмерац за Матеја
Јошић
Веслачки клуб
кадете
Партизан
осмерац за Урош
Вујичић
Веслачки клуб
кадете
Црвена Звезда
- Београд
осмерац за Сретен
Петронијевић Веслачки клуб
кадете
Смедерево
скиф за
Игор
Ђерић
Веслачки клуб
кадете
Партизан
осмерац за Душан
Славнић
Веслачки клуб
кадете
Црвена Звезда
- Београд
осмерац за Богдан
Голубовић
Веслачки клуб
кадете
Смедерево
осмерац за Кристијан Стевановић Веслачки клуб
кадете
Галеб
осмерац за Андреја
Вучковић
Веслачки клуб
кадете
Смедерево
дубл скул за Миона
Митровић
Веслачки клуб
кадеткиње
Данубиус
1885
скиф за
Љиљана Јошић
Веслачки клуб
кадеткиње
Чуруг
осмерац за
кадете
Милан
Мијић
Нови
Сад
Београд
Београд
Београд
Смедерево
Београд
Београд
Смедерево
Београд
Смедерево
Нови
Сад
Чуруг
Кошарка
Медаља
Укупно
Сениори
Јуниори
Кадети
Укупно
6
1
4
1
Златна
3
1
2
-
Сребрна
-
-
-
-
Бронзана
3
-
2
1
Светско првенство
Светско првенство за јуниоре у баскету 3 на 3
Мадрид (Шпанија)
28 09 2012 – 30 09 2012
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина Име
категорија
место
такмичења категорија
Презиме
Јуниори
Јуниори
Андрић
Анђушић
М 1. место Екипно
М 1. место Екипно
кошарка
кошарка
Михајло
Лука
Јуниори
М 1. место Екипно
кошарка
Милош
Јанковић
Јуниори
М 1. место Екипно
кошарка
Раде
Загорац
38
Клуб
Место
клуба
ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РС И СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Европско првенство
Европско првенство за играче до 20 година
Љубљана (Словенија)
12 07 2012 – 22 07 2012
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина Име
категорија
место
такмичења категорија
Презиме
Клуб
Сениори
М 4. место Екипно
кошарка
Марко
Гујаничић
Сениори
М 4. место Екипно
кошарка
Ненад
Миљеновић
Сениори
М 4. место Екипно
кошарка
Стефан
Настић
Сениори
М 4. место Екипно
кошарка
Марко
Луковић
Сениори
М 4. место Екипно
кошарка
Немања
Дангубић
Сениори
М 4. место Екипно
кошарка
Немања
Бешовић
Сениори
М 4. место Екипно
кошарка
Богдан
Богдановић
Сениори
М 4. место Екипно
кошарка
Александар Цветковић
Сениори
М 4. место Екипно
кошарка
Ђорђе
Дреновац
BC George
Mason
КК Партизан
мтс
Stanford
University
КК Мега
Визура
КК Хемофарм
КК Партизан
мтс
КК Партизан
мтс
КК Црвена
звезда
BC Arcadia
Сениори
М 4. место Екипно
кошарка
Лука
Митровић
Сениори
М 4. место Екипно
кошарка
Петар
Сениори
М 4. место Екипно
кошарка
Иван
Место
клуба
САД
Београд
САД
Београд
Вршац
Београд
Београд
Београд
Аустрија
КК ХемоВршац
фарм
Ламбић
КК ХемоВршац
фарм
Маринковић КК Партизан Београд
мтс
Европско првенство
Европско првенство за играче до 18 година
Лиепаја и Виљнус (Летонија и Литванија)
09 08 2012 – 19 08 2012
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина Име
категорија
место
такмичења категорија
Презиме
Клуб
Јуниори
М 3. место Екипно
кошарка
Стефан
Пот
Јуниори
М 3. место Екипно
кошарка
Ђоко
Шалић
КК Војводина Нови
Србијагас
Сад
КК Спарс 05 Босна и
Херцеговина
КК Младост Чачак
Јуниори
М 3. место Екипно
кошарка
Милош
Јанковић
Јуниори
М 3. место Екипно
кошарка
Брано
Ђукановић
Јуниори
М 3. место Екипно
кошарка
Никола
Јанковић
Јуниори
М 3. место Екипно
кошарка
Никола
Ребић
Јуниори
М 3. место Екипно
кошарка
Михајло
Андрић
Јуниори
М 3. место Екипно
кошарка
Никола
Чворовић
Јуниори
М 3. место Екипно
кошарка
Никола
Радичевић
Јуниори
М 3. место Екипно
кошарка
Душан
Ристић
Јуниори
М 3. место Екипно
кошарка
Душан
Кутлешић
Јуниори
М 3. место Екипно
кошарка
Лука
Анђушић
РЕЗУЛТАТИ СПОРТИСТА СРБИЈЕ У 2012.
КК Црвена
звезда
КК Црвена
звезда
КК Црвена
звезда
КК Партизан
мтс
КК Црвена
звезда
КК Партизан
мтс
КК Црвена
звезда
КК Слобода
КК Хемофарм
Место
клуба
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Ужице
Вршац
39
Европско првенство
Европско првенство за играче до 16 година
Виљнус (Литванија)
19 07 2012 – 29 07 2012
Такмичарска
Узрасна
Освојено Вид
Дисциплина Име
Пол
категорија
место
такмичења категорија
Презиме
Кадети
М 3. место Екипно
кошарка
Иван
Даскаловић
Кадети
М 3. место Екипно
кошарка
Стефан
Клуб
Место
клуба
Кадети
М 3. место Екипно
кошарка
Марко
КК Црвена
звезда
Лазаревић
КК Црвена
звезда
Радовановић КК Младост
Кадети
М 3. место Екипно
кошарка
Вукан
Стојановић
ОКК Нибац
Ниш
Кадети
М 3. место Екипно
кошарка
Никола
Павловић
КК Хемофарм
КК Земун
Вршац
Кадети
М 3. место Екипно
кошарка
Слободан Јовановић
Кадети
М 3. место Екипно
кошарка
Стефан
Кадети
М 3. место Екипно
кошарка
Милош
Кадети
М 3. место Екипно
кошарка
Душан
Кадети
М 3. место Екипно
кошарка
Илија
Кадети
М 3. место Екипно
кошарка
Василије
Кадети
М 3. место Екипно
кошарка
Јован
Пено
ОКК
Београд
Глишић
КК Партизан
мтс
Ковачевић
BC Rabun
Gap Boys
Ђоковић
КК Маратон
Јагодина
Вучетић
КК Олимпија
Старинчевић КК Звездара
– Звезда
Београд
Београд
Чачак
Земун
Београд
Београд
САД
Јагодина
Љубљана
Београд
Европско првенство
Европско првенство за играчице до 18 година
Букурешт (Румунија)
26 07 2012 – 05 08 2012
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина Име
категорија
место
такмичења категорија
Презиме
Јуниори
Јуниори
Ж 3. место Екипно
Ж 3. место Екипно
кошарка
кошарка
Јована
Видаковић
Александра Црвендакић
Јуниори
Ж 3. место Екипно
кошарка
Катарина
Вучковић
Јуниори
Ж 3. место Екипно
кошарка
Наташа
Ковачевић
Јуниори
Ж 3. место Екипно
кошарка
Жаклина
Јанковић
Јуниори
Ж 3. место Екипно
кошарка
Олга
Јуниори
Ж 3. место Екипно
кошарка
Ивана
Јуниори
Ж 3. место Екипно
кошарка
Сања
Јуниори
Ж 3. место Екипно
кошарка
Кристина Топузовић
Јуниори
Ж 3. место Екипно
кошарка
Уна
Николић
Јуниори
Ж 3. место Екипно
кошарка
Драгана
Станковић
Јуниори
Ж 3. место Екипно
кошарка
Александра Станаћев
40
Клуб
Место
клуба
Шабац
Београд
Степановић
ЖКК Мачва
ЖКК Црвена
звезда
ЖКК Црвена
звезда
ЖКК Вождовац
ЖКК Радивој
Кораћ
ЖКК Мачва
Бошковић
КК Плеј оф
Ужице
Мандић
ЖКК Радивој
Кораћ
ЖКК Радивој
Кораћ
ЖКК Крагујевац
ЖКК Слобода
Београд
ЖКК Црвена
звезда
Београд
Београд
Београд
Шабац
Београд
Крагујевац
Нови
Град
(БиХ)
Београд
ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РС И СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Светско првенство
Светско првенство за јуниоре у баскету 3 на 3
Мадрид (Шпанија)
28 09 2012 – 30 09 2012
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина Име
категорија
место
такмичења категорија
Презиме
Јуниори
Јуниори
М 1. место Екипно
М 1. место Екипно
кошарка
кошарка
Михајло
Лука
Андрић
Анђушић
Јуниори
М 1. место Екипно
кошарка
Милош
Јанковић
Јуниори
М 1. место Екипно
кошарка
Раде
Загорац
Клуб
Место
клуба
Клуб
Место
клуба
Светско првенство
Светско првенство у баскету 3 на 3 за сениоре
Атина (Грчка)
23 08 2012 – 26 08 2012
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина Име
категорија
место
такмичења категорија
Сениори
Сениори
М 1. место Екипно
М 1. место Екипно
кошарка
кошарка
Марко
Душан
Презиме
Сениори
М 1. место Екипно
кошарка
Марко
Савић
Домовић –
Булут
Ждеро
Сениори
М 1. место Екипно
кошарка
Милан
Бошковић
Одбојка
Медаља
Укупно
Златна
Сребрна
Бронзана
Укупно
10
4
4
2
Сениори
6
2
2
2
Јуниори
3
2
1
-
Кадети
1
1
-
Олимписке игре
30. олимпијске игре
Лондон (Енглеска)
28 07 2012 – 12 08 2012
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина Име
категорија
место
такмичења категорија
Презиме
Клуб
Сениори
Сениори
М 9. место Екипно
М 9. место Екипно
Милош
Урош
Никић
Ковачевић
Сениори
М 9. место Екипно
Марко
Италија
Словенија
Италија
Сениори
М 9. место Екипно
Михајло
Подрашчанин
Митић
Монца
ACH Volley
Ljubljana
Лубе
Маћерата
Црвена звезда
Сениори
М 9. место Екипно
Бојан
Јанић
Русија
Сениори
М 9. место Екипно
Никола
Росић
Факел Нови
Уренгој
Фридрихсхафен
РЕЗУЛТАТИ СПОРТИСТА СРБИЈЕ У 2012.
Место
клуба
Београд
Немачка
41
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина Име
категорија
место
такмичења категорија
Сениори
М 9. место Екипно
Милан
Презиме
Рашић
Петковић
Место
клуба
ACH Volley
СловеLjubljana
нија
Сан Ђустино Италија
Клуб
Сениори
М 9. место Екипно
Владо
Сениори
М 9. место Екипно
Сениори
М 9. место Екипно
Сениори
М 9. место Екипно
Сениори
М 9. место Екипно
Алексан- Атанасијевић Сkра Белхатов
дар
Драган
Станковић
Лубе
Маћерата
Никола
Ковачевић
Губернија
Нижњи
Новгород
Саша
Старовић
Лубе
Маћерата
Пољска
Италија
Русија
Италија
Олимписке игре
30. олимпијске игре
Лондон (Енглеска)
28 07 2012 – 11 08 2012
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина Име
категорија
место
такмичења категорија
Презиме
Сениори
Сениори
Ж 11. место Екипно
Ж 11. место Екипно
Наташа
Милена
Крсмановић Рабита Баку Азербејџан
Рашић
Кан
Француска
Сениори
Ж 11. место Екипно
Бранкица Михајловић Волеро
Швајцарска
Цирих
Јована
Бракочевић JT Marvelous Јапан
Клуб
Место
клуба
Сениори
Ж 11. место Екипно
Сениори
Ж 11. место Екипно
Сузана
Ћебић
Зул
Немачка
Сениори
Ж 11. место Екипно
Јована
Весовић
Констанца
Румунија
Италија
Сениори
Ж 11. место Екипно
Ивана
Ђерисило
Урбино
Сениори
Ж 11. место Екипно
Сања
Старовић
Рабита Баку Азербејџан
Сениори
Ж 11. место Екипно
Маја
Огњеновић
Модена
Италија
Сениори
Ж 11. место Екипно
Бојана
Живковић
Волеро
Цирих
Урбино
Швајцарска
Сениори
Ж 11. место Екипно
Јелена
Благојевић
Сениори
Ж 11. место Екипно
Стефана
Вељковић
Асистел
Новара
Италија
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина Име
категорија
место
такмичења категорија
Презиме
Клуб
Место
клуба
Јуниори
Јуниори
Ж 2. место
Ж 2. место
Екипно
Екипно
Јелена
Наташа
Олуић
Чикириз
Нис Спартак
Визура
Суботица
Београд
Јуниори
Ж 2. место
Екипно
Маја
Симић
Црвена звезда Београд
Јуниори
Ж 2. место
Екипно
Николина Лукић
Црвена звезда Београд
Јуниори
Ж 2. место
Екипно
Катарина Чанак
Црвена звезда Београд
Јуниори
Ж 2. место
Екипно
Надица
Драгутиновић Црвена звезда Београд
Јуниори
Ж 2. место
Екипно
Бјанка
Буша
Визура
Јуниори
Ж 2. место
Екипно
Милица
Кубура
Црвена звезда Београд
Јуниори
Ж 2. место
Екипно
Мина
Поповић
Црвена звезда Београд
Јуниори
Ж 2. место
Екипно
Слађана
Мирковић
Визура
Београд
Јуниори
Ж 2. место
Екипно
Јелена
Трнић
Нис Спартак
Суботица
Јуниори
Ж 2. место
Екипно
Нада
Митровић
Колубара
Лазаревац
Италија
Европско првенство
23. европско првенство 2012
Анкара (Турска)
18 08 2012 – 26 08 2012
42
Београд
ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РС И СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Европска Лига
4. европска лига 2012
Карлове Вари (Чешка)
Освојено
Узрасна
Пол
категорија
место
Сениори
Ж 3. место
Сениори
Ж 3. место
05 07 2012 – 06 07 2012
Вид
Такмичарска
Дисциплина Име
такмичења категорија
Екипно
Сања
Екипно
Јована
Сениори
Ж 3. место
Екипно
Маја
Огњеновић
Место
клуба
Рабита Баку Азербејџан
Црвена
Београд
звезда
Модена
Италија
Сениори
Ж 3. место
Екипно
Маја
Савић
Визура
Београд
Сениори
Ж 3. место
Екипно
Тијана
Малешевић
Швајцарска
Сениори
Ж 3. место
Екипно
Јелена
Благојевић
Волеро
Цирих
Урбино
Сениори
Ж 3. место
Екипно
Ана
Лазаревић
Визура
Београд
Сениори
Ж 3. место
Екипно
Милена
Рашић
Кан
Француска
Сениори
Ж 3. место
Екипно
Стефана
Вељковић
Италија
Сениори
Ж 3. место
Екипно
Николина Лукић
Сениори
Ж 3. место
Екипно
Тамара
Ракић
Сениори
Ж 3. место
Екипно
Бјанка
Буша
Асистел
Новара
Црвена
звезда
Црвена
звезда
Визура
Сениори
Ж 3. место
Екипно
Јована
Бракочевић
JT Marvelous Јапан
Сениори
Ж 3. место
Екипно
Нина
Росић
Сениори
Ж 3. место
Екипно
Ана
Бјелица
Сениори
Ж 3. место
Екипно
Даница
Раденковић
Волеро
Швајцарска
Цирих
Црвена
Београд
звезда
Нис Спартак Суботица
Сениори
Ж 3. место
Екипно
Слађана
Мирковић
Визура
Београд
Сениори
Ж 3. место
Екипно
Бранкица Михајловић
Швајцарска
Сениори
Ж 3. место
Екипно
Сузана
Ћебић
Волеро
Цирих
Зул
Сениори
Ж 3. место
Екипно
Нађа
Нинковић
Швајцарска
Сениори
Ж 3. место
Екипно
Јована
Весовић
Волеро
Цирих
Констанца
Сениори
Ж 3. место
Екипно
Наташа
Чикириз
Визура
Београд
Сениори
Ж 3. место
Екипно
Наташа
Крсмановић
Рабита Баку Азербејџан
Балканско првенство
Халбанк Балканско првенство 2012
Бар (Црна Гора)
24 07 2012 – 28 07 2012
Такмичарска
Узрасна
Освојено Вид
Дисциплина Име
Пол
категорија
место
такмичења категорија
Кадети
Ж 2. место Екипно
Јелена
Кадети
Ж 2. место Екипно
Милка
Презиме
Старовић
Стевановић
Клуб
Италија
Београд
Београд
Београд
Немачка
Румунија
Новаковић
Стијепић
Место
клуба
Црвена звезда Београд
Раднички
Београд
Презиме
Клуб
Кадети
Ж 2. место Екипно
Маја
Алексић
Јединство
Ужице
Кадети
Ж 2. место Екипно
Сара
Лозо
Визура
Београд
Кадети
Ж 2. место Екипно
Марија
Поповић
Црвена звезда Београд
Кадети
Ж 2. место Екипно
Катарина
Маринковић Црвена звезда Београд
Кадети
Ж 2. место Екипно
Ана
Крстић
Кадети
Ж 2. место Екипно
Сара
Војнић Пурчар Црвена звезда Београд
Кадети
Ж 2. место Екипно
Александра Брђовић
Смеч 5
Крагујевац
Кадети
Ж 2. место Екипно
Соња
Бреско
Поштар 064
Београд
Кадети
Ж 2. место Екипно
Марија
Вујновић
Војводина
Нови Сад
Кадети
Ж 2. место Екипно
Јелена
Вигњевић
Тент
Обреновац
РЕЗУЛТАТИ СПОРТИСТА СРБИЈЕ У 2012.
Блок аут
Београд
43
Балканско првенство
Халбанк балканско првенство 2012
Текирдаг (Турска)
17 07 2012 – 21 07 2012
Такмичарска
Узрасна
Освојено Вид
Дисциплина Име
Пол
категорија
место
такмичења категорија
Презиме
Клуб
Место
клуба
Јуниори
Јуниори
Ж 1. место Екипно
Ж 1. место Екипно
Јелена
Наташа
Олуић
Чикириз
Нис Спартак
Визура
Суботица
Београд
Јуниори
Ж 1. место Екипно
Маја
Симић
Црвена звезда Београд
Јуниори
Ж 1. место Екипно
Николина Лукић
Црвена звезда Београд
Јуниори
Ж 1. место Екипно
Катарина Чанак
Црвена звезда Београд
Јуниори
Ж 1. место Екипно
Надица
Драгутиновић Црвена звезда Београд
Јуниори
Ж 1. место Екипно
Бјанка
Буша
Визура
Јуниори
Ж 1. место Екипно
Милица
Кубура
Црвена звезда Београд
Јуниори
Ж 1. место Екипно
Мина
Поповић
Црвена звезда Београд
Јуниори
Ж 1. место Екипно
Слађана
Мирковић
Визура
Београд
Јуниори
Ж 1. место Екипно
Јелена
Трнић
Нис Спартак
Суботица
Јуниори
Ж 1. место Екипно
Нада
Митровић
Колубара
Лазаревац
Презиме
Клуб
Београд
Балканско првенство
Халбанк балканско првенство 2012
Зрењанин (Србија)
07 08 2012 – 11 08 2012
Такмичарска
Узрасна
Освојено Вид
Дисциплина Име
Пол
категорија
место
такмичења категорија
Место
клуба
Јуниори
М 1. место
Екипно
Александар Благојевић
Раднички
Крагујевац
Црвена звезда Београд
Јуниори
М 1. место
Екипно
Александар Околић
Јуниори
М 1. место
Екипно
Лука
Медић
Спартак
Суботица
Јуниори
М 1. место
Екипно
Никола
Ћурчић
Путеви
Ивањица
Јуниори
М 1. место
Екипно
Александар Гмитровић
Црвена звезда Београд
Јуниори
М 1. место
Екипно
Лазар
Илинчић
Путеви
Јуниори
М 1. место
Екипно
Стефан
Окошановић Рибница
Јуниори
М 1. место
Екипно
Марко
Поповић
Јуниори
М 1. место
Екипно
Никола
Вељовић
Јуниори
М 1. место
Екипно
Синиша
Жарковић
Јуниори
М 1. место
Екипно
Алекса
Брђовић
Јуниори
М 1. место
Екипно
Михајло
Станковић
Ивањица
Краљево
Партизан
Београд
Термоелектро
Рибница
Краљево
Партизан
Београд
Термоелектро
Партизан
Београд
Термоелектро
Војводина
Нови Сад
НС Семе
Европско првенство
CEV – Beach volley европско првенство 2012 – Нови Сад мастерс
Нови Сад (Србија)
05 07 2012 – 06 07 2012
Такмичарска
Узрасна
Освојено Вид
Дисциплина Име
Пол
категорија
место
такмичења категорија
Презиме
Сениори
Сениори
Баста
Тешић
44
М 7. место
М 7. место
Екипно
Екипно
Стефан
Игор
Клуб
Место
клуба
ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РС И СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Европско првенство
Beach volley европско првенство 2012 за играчице и играче до 20 године
Хартберг (Аустрија)
16 08 2012 – 19 08 2012
Такмичарска
Узрасна
Освојено Вид
Дисциплина Име
Пол
категорија
место
такмичења категорија
Презиме
Сениори
Сениори
Сурла
Клашнић
М 7. место
М 7. место
Екипно
Екипно
Саша
Ђорђе
Клуб
Место
клуба
Клуб
Место
клуба
Клуб
Место
клуба
Балканско првенство
Beach volley Халбанк балканско првенство 2012 за играчице и играче до 20 године
Решица (Румунија)
27 07 2012 – 29 07 2012
Такмичарска
Узрасна
Освојено Вид
Дисциплина Име
Пол
категорија
место
такмичења категорија
Презиме
Сениори
Сениори
М 1. место Екипно
М 1. место Екипно
Саша
Ђорђе
Сурла
Клашнић
Сениори
М 2. место Екипно
Миљан
Миловић
Сениори
М 2. место Екипно
Марко
Зироје
Балканско првенство
Beach volley Халбанк балканско првенство 2012 за играчице и играче до 23 године
Струмица (БЈР Македонија)
13 07 2012 – 15 07 2012
Такмичарска
Узрасна
Освојено Вид
Дисциплина Име
Пол
категорија
место
такмичења категорија
Презиме
Сениори
Сениори
М 2. место Екипно
М 2. место Екипно
Стефан
Марко
Баста
Николић
Сениори
М 3. место Екипно
Саша
Сурла
Сениори
М 3. место Екипно
Александар Ивковић
Сениори
Ж 1. место Екипно
Милена
Матић
Сениори
Ж 1. место Екипно
Вања
Матић
Пливање
Медаља
Укупно
Сениори
Јуниори
Кадети
Укупно
15
1
14
-
Златна
4
1
3
-
Сребрна
5
-
5
-
Бронзана
6
-
6
-
РЕЗУЛТАТИ СПОРТИСТА СРБИЈЕ У 2012.
45
Олимписке игре
30. ОЛИМПИЈСКЕ ИГРЕ
Лондон (Велика Британија)
28 07 2012 – 04 08 2012
Узрасна
Освојено Вид
Пол
категорија
место
такмичења
Сениори
Сениори
Сениори
Сениори
Сениори
Сениори
М
М
М
М
М
М
4. место
6. место
13. место
13 место
13. место
13. место
Појединачно
Појединачно
Екипно
Екипно
Екипно
Екипно
Такмичарска
Дисциплина Име
категорија
100 m делфин
200 m делфин
4x100 m
слободно
4x1010 m
слободно
4x100 m
слободно
4x100 m
слободно
Милорад
Велимир
Милорад
Велимир
Иван
Радован
Презиме
Клуб
Место
клуба
Чавић
Стјепановић
Чавић
Стјепановић
Ленђер
Силјески
Партизан
Партизан
Партизан
Партизан
Пролетер
Војводин
Београд
Београд
Београд
Београд
Зрењанин
Нови Сад
Клуб
Место
клуба
Европско првенство
ЕВРОПСКО СЕНИОРСКО ПРВЕНСТВО У ПЛИВАЊУ
Дебрецин (Мађарска)
21 05 2012 – 27 05 2012
Узрасна
Освојено Вид
Пол
категорија
место
такмичења
Такмичарска
Дисциплина
категорија
Име
Презиме
Сениори
Сениори
М
М
1. место
4. место
Појединачно
Појединачно
100 m делфин Милорад Чавић
100 m делфин Иван
Ленђер
Партизан
Пролетер
Београд
Зрењанин
Сениори
М
5. место
Појединачно
50 m делфин
Милорад Чавић
Партизан
Београд
Сениори
М
7. место
Појединачно
50 m делфин
Иван
Ленђер
Пролетер
Зрењанин
Сениори
М
7. место
Екипно
Даниел
Салма
Пролетер
Зрењанин
Сениори
М
7. место
Екипно
Иво
Пејовић
Партизан
Београд
Сениори
М
7. место
Екипно
Лазар
Златић
Партизан
Београд
Сениори
М
7. место
Екипно
Никола
Трајковић
Пролетер
Зрењанин
Сениори
М
8. место
Појединачно
4x100 m
мешовито
4x100 m
мешовито
4x100 m
мешовито
4x100 m
мешовито
200 m делфин
Велимир
Стјепановић Партизан
Београд
Сениори
Ж
6. место
Појединачно
200 m прсно
Нађа
Хигл
Панчево
Сениори
Ж
8. место
Појединачно
50 m
слободно
Мирослава Најдановски Нови Сад
Тамиш
Нови Сад
Балканско првенство
БАЛКАНСКО ПРВЕНСТВО У ПЛИВАЊУ ЗА ЈУНИОРЕ
Крушевац (Србија)
28 04 2012 – 29 04 2012
Узрасна
Освојено Вид
Пол
категорија
место
такмичења
Такмичарска
Дисциплина Име
категорија
Презиме
Клуб
Место
клуба
Јуниори
Јуниори
М 1. место
М 2. место
Појединачно
Појединачно
200 m прсно Игор
100 m леђно Игор
Терзић
Мијатовић
Војводина
Партизан
Нови Сад
Београд
Јуниори
М 2. место
Појединачно
Трајковић
Пролетер
Зрењанин
Јуниори
М 3. место
Појединачно
Вулешевић
Пролетер
Зрењанин
Јуниори
М 3. место
Појединачно
200 m
Никола
мешовито
200 m
Игор
мешовито
100 m леђно Лазар
Златић
Партизан
Београд
Јуниори
М 3. место
Екипно
Даниел
Салма
Пролетер
Зрењанин
Јуниори
М 3. место
Екипно
Иво
Пејовић
Партизан
Београд
Јуниори
М 3. место
Екипно
4x100 m
мешовито
4x100 m
мешовито
4x100 m
мешовито
Лазар
Златић
Партизан
Београд
46
ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РС И СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Узрасна
Освојено Вид
Пол
категорија
место
такмичења
Јуниори
М 3. место
Екипно
Јуниори
М 3. место
Екипно
Јуниори
М 3. место
Екипно
Јуниори
М 3. место
Екипно
Јуниори
М 3. место
Екипно
Јуниори
Ж 1. место
Појединачно
Јуниори
Ж 1. место
Појединачно
Јуниори
Ж 2. место
Појединачно
Јуниори
Ж 2. место
Јуниори
Ж 2. место
Јуниори
Јуниори
Презиме
Клуб
Место
клуба
Никола
Трајковић
Пролетер
Зрењанин
Душан
Вукобрат
Банат
Кикинда
Филип
Вицковић
Партизан
Београд
Иво
Пејовић
Партизан
Београд
Јанко
Радмановић
Београд
Такмичарска
Дисциплина Име
категорија
4x100 m
мешовито
4X100 m
слободно
4X100 m
слободно
4X100 m
слободно
4X100 m
слободно
50 m слоЈана
бодно
200 m прсно Анђела
Ћирић
Цветковић
Београдски
пливачки
клуб
Свети
Никола
Војводина
Шоштарец
Спартак
Суботица
Појединачно
50 m слоМилица
бодно
200 m прсно Анђела
Цветковић
Војводина
Нови Сад
Појединачно
100 m леђно Дивна
Ћосић
Пролетер
Зрењанин
Ж 3. место
Појединачно
Јана
Ћирић
Појединачно
Дивна
Ћосић
Свети
Никола
Пролетер
Ниш
Ж 3. место
100 m слободно
50 m леђно
Ниш
Нови Сад
Зрењанин
Рукомет
Медаља
Укупно
Сениори
Јуниори
Кадети
Укупно
1
1
-
-
Златна
-
-
-
-
Сребрна
1
1
-
-
Бронзана
-
-
-
-
Олимписке игре
XXX Олимпијске игре Лондон 2012
Лондон (Велика Британија)
27/07/2012 – 12/08/2012
Такмичарска
Узрасна
Освојено Вид
Дисциплина Име
Пол
категорија
место
такмичења категорија
Презиме
Клуб
Сениори
М 9. место Екипно
Иван
Никчевић
Plock
Сениори
М 9. место Екипно
Добривоје Марковић
Сениори
М 9. место Екипно
Бојан
Бељански
Сениори
М 9. место Екипно
Иван
Станковић
Wisla Plock
(POL)
Вардар ПРО
(МКД)
Goppingen
(Ger)
Creteil (FRA)
Сениори
М 9. место Екипно
Момир
Илић
ТХW Kiel
(GER)
Kiel
РЕЗУЛТАТИ СПОРТИСТА СРБИЈЕ У 2012.
Место
клуба
Скопље
Goppingen
Creteil
47
ТакмичарУзрасна
Освојено Вид
Пол
ска категокатегорија
место
такмичења
рија
Сениори
М 9. место Екипно
Дисциплина Име
Никола
Сениори
М 9. место Екипно
Рајко
Сениори
М 9. место Екипно
Ненад
Сениори
М 9. место Екипно
Жарко
Сениори
М 9. место Екипно
Драган
Сениори
М 9. место Екипно
Дарко
Сениори
М 9. место Екипно
Алем
Сениори
М 9. место Екипно
Момир
Сениори
М 9. место Екипно
Далибор
Сениори
М 9. место Екипно
Марко
Презиме
Клуб
Манојловић
Cimos Коper
(SLO)
Продановић PICK Szeged
(HUN)
Вучковић
Melsungen
(GER)
Шешум
Rain Necker
Lowen
(GER)
Марјанац
BSV Bern
Muri
(SUI)
Станиц
Металург
(МКД)
Тоскић
Цеље
Пивоварна
(СЛО)
Рнић
Goppingen
(GER)
Чутура
REALE
Ademar Leon
(ЕSP)
Вујин
THW Kiel
(Ger)
Место
клуба
Коper
Szeged
Melsungen
Mannhem
Bern
Скопље
Цеље
Goppingen
Leon
Kiel
Европско првенство
ЕХФ Еуро 2012 мушкарци
Београд (Србија)
15/01/2012 – 29/01/2012
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина Име
категорија
место
такмичења категорија
Презиме
Сениори
Сениори
М 2. место
М 2. место
Екипно
Екипно
Момир
Милош
Рнић
Goppingen
Костадиновић Партизан
Немачка
Београд
Сениори
М 2. место
Екипно
Драган
Марјанац
Швајцарска
Манојловић
Сениори
М 2. место
Екипно
Никола
Сениори
М 2. место
Екипно
Добривоје Марковић
Клуб
БСВ Берн
Мури
Горење
Место
клуба
Словенија
Вардар Про Македонија
Сениори
М 2. место
Екипно
Бојан
Бељански
Kriens
Швајцарска
Сениори
М 2. место
Екипно
Иван
Станковић
Creteil
Француска
Сениори
М 2. место
Екипно
Марко
Вујин
Сениори
М 2. место
Екипно
Алем
Сениори
М 2. место
Екипно
Рајко
MKP
Veszprem
Тоскић
Цеље
Пивоварна
Продановић Pick Szeged
Мађарска
Сениори
М 2. место
Екипно
Ненад
Вучковић
Melsungen
Немачка
Сениори
М 2. место
Екипно
Петар
Ненадић
Данска
Шпанија
Словенија
Мађарска
Сениори
М 2. место
Екипно
Иван
Никчевић
Team Tvis
Holstebro
Vallaladolid
Сениори
М 2. место
Екипно
Момир
Илић
ТHW Kiel
Немачка
Пољска
Сениори
М 2. место
Екипно
Растко
Стојковић
Vive Kielce
Сениори
М 2. место
Екипно
Далибор
Чутура
Сениори
М 2. место
Екипно
Жарко
Шешум
Сениори
М 2. место
Екипно
Дарко
Станић
Reale
Шпанија
Ademar
Leon
Rain Necker Немачка
Lowen
Металург
Скопље
(МКД)
48
ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РС И СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Европско првенство
ЕХФ Еуро 2012 женско
Београд (Србија)
04/12/2012 – 16/12/2012
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина Име
категорија
место
такмичења категорија
Презиме
Сениори
Ж 4. место
Екипно
Ерић
Сениори
Ж 4. место
Екипно
Сениори
Ж 4. место
Екипно
Сениори
Ж 4. место
Екипно
Јелена
Клуб
Сениори
Ж 4. место
Екипно
Astrakhanochka
(RUS)
Јелена
Поповић
Besanson
(FRA)
Слађана Поп – Лазић Besanson
(FRA)
Катарина Томашевић Thuringen
(GER)
Ивана
Милошевић Јагодина
Сениори
Ж 4. место
Екипно
Марина
Дмитровић
Сениори
Ж 4. место
Екипно
Андреа
Лекиц
Сениори
Ж 4. место
Екипно
Јована
Рисовић
Вардар
(МКД)
Guor Audi
ЕТО (HUN)
Макс спорт
Место
клуба
Astrakhan
Besanson
Besanson
Thuringen
Јагодина
Скопље
Guor
Сениори
Ж 4. место
Екипно
Светлана Огњеновић
Meta (FRA)
Нова
Пазова
Meta
Сениори
Ж 4. место
Екипно
Ана
Качаревић
Наиса
Ниш
Сениори
Ж 4. место
Екипно
Јована
Стоиљковић Haver (FRA) Haver
Сениори
Ж 4. место
Екипно
Крпеж
Катарина
Сениори
Ж 4. место
Екипно
Сања
Крим (СЛО) Љубљана
Копривница
Зајечар
Истанбул
Сениори
Ж 4. место
Екипно
Сања
Дамњановић Подравка
(CRO)
Рајовић
Зајечар
Сениори
Ж 4. место
Екипно
Биљана
Филиповић
Нишавић
Uskudar
B.S.K..
(TUR)
Зајечар
Зајечар
Meta (FRA)
Meta
Презиме
Клуб
Место
клуба
Поповић
Макс спорт Нова
Пазова
Макс спорт Нова
Пазова
Вождовац
Београд
1955
Црвена
Београд
звезда
Lunda HK
Lund
(SWE)
Књаз
АранђелоМилош
вац
Макс спорт Нова
Пазова
Чачак
Чачак
Сениори
Ж 4. место
Екипно
Јелена
Сениори
Ж 4. место
Екипно
Лишчевић Кристина
Светско првенство
2012 Светско женско јуниорско првенство
Брно, Острава (Словачка)
01/07/2012 – 14/07/2012
ТакмичарУзрасна
Освојено Вид
Пол
ска катего- Дисциплина Име
категорија
место
такмичења
рија
Јуниори
Ж 4. место Екипно
Тамара
Јуниори
Ж 4. место Екипно
Ивана
Пријовић
Јуниори
Ж 4. место Екипно
Андјела
Јањушевић
Јуниори
Ж 4. место Екипно
Марија
Обрадовић
Јуниори
Ж 4. место Екипно
Невена
Поповић
Јуниори
Ж 4. место Екипно
Наталија
Васић
Јуниори
Ж 4. место Екипно
Нина
Рибичић
Јуниори
Ж 4. место Екипно
Ивана
Поповић
Јуниори
Ж 4. место Екипно
Бојана
Јеремић
Јуниори
Ж 4. место Екипно
Јована
Рисовић
РЕЗУЛТАТИ СПОРТИСТА СРБИЈЕ У 2012.
Раднички
Београд
1949
Макс спорт Нова
Пазова
49
ТакмичарУзрасна
Освојено Вид
Пол
ска категокатегорија
место
такмичења
рија
Јуниори
Ж 4. место Екипно
Јуниори
Ж 4. место Екипно
Дисциплина Име
Место
клуба
Презиме
Клуб
Тамара
Биљана
Георгијев
Гавриловић
Зајечар
Зајечар
Металац АД Горњи
Милановац
Раднички
Крагујевац
Лепеница
Милениум Београд
Јуниори
Ж 4. место Екипно
Сања
Јуниори
Ж 4. место Екипно
Сандра
Радосављевић
Филиповић
Јуниори
Ж 4. место Екипно
Љубица
Павловић
Кикинда
Кикинда
Јуниори
Ж 4. место Екипно
Марија
Петровић
Наиса
Ниш
Стрељаштво
Медаља
Укупно
Златна
Сребрна
Бронзана
Укупно
12
3
4
5
Сениори
11
3
4
4
Јуниори
1
1
Кадети
-
Олимписке игре
Олимпијске игре
Лондон (Велика Британија)
27 07 2012 – 13 08 2012
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Дисциплина Име
Пол
категорија
место
такмичења категорија
Сениори
М 3. место
Појединачно
Сениори
М 6. место
Појединачно
Сениори
М 10. место Појединачно
Сениори
М 16. место Појединачно
Сениори
Ж 2. место
Појединачно
Сениори
Ж 4. место
Појединачно
Сениори
Ж 7. место
Појединачно
Сениори
Ж 15. место Појединачно
50
Презиме
Клуб
Алекса
Дејовић
Алекса
Дејовић
Место
клуба
ваздушни
пиштољ
МК
пиштољ
слободног
избора
МК пушка,
60 лежећи
МК
пиштољ
слободног
избора
МК пушка,
тростав
Андрија
Златић
Андрија
Златић
Немања
Миоросављев Нови Сад
1790
Микец
Полицајац
Нови Сад
Београд
МК спорт
пиштољ
ваздушни
пиштољ
ваздушна
пушка
Зорана
Максимовић Нови
Београд
– Ушће
Аруновић
Црвена
звезда
Аруновић
Црвена
звезда
Арсовић
Партизан
Дамир
Ивана
Зорана
Андреа
Ужице
Ужице
Београд
Београд
Београд
Београд
ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РС И СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Светски КУП
Светски куп
Милано (Италија)
14 05 2012 – 21 05 2012
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина Име
категорија
место
такмичења категорија
Сениори
М 1. место
Појединачно
Сениори
Ж 3. место
Појединачно
МК пиштољ Дамир
слободног
избора
МК спорт
Јасна
пиштољ
Презиме
Клуб
Место
клуба
Микец
Полицајац
Београд
Шекарић
Црвена
звезда
Београд
Презиме
Клуб
Место
клуба
Микец
Полицајац
Београд
Аруновић
Београд
Арсовић
Црвена
звезда
Партизан
Презиме
Клуб
Светски КУП
Светски куп
Минхен (Немачка)
21 05 2012 – 28 05 2012
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина Име
категорија
место
такмичења категорија
Сениори
М 2. место Појединачно
Сениори
Ж 1. место Појединачно
Сениори
Ж 2. место Појединачно
МК пиштољ Дамир
слободног
избора
ваздушни
Зорана
пиштољ
ваздушна
Андреа
пушка
Београд
Европско првенство
Европско првенство-МК оружје, јуниори
Болоња (Италија)
10 07 2012 – 15 07 2012
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина Име
категорија
место
такмичења категорија
Јуниори
М 3. место Екипно
Јуниори
М 8. место Појединачно
Јуниори
Ж 5. место Појединачно
МК пушка, Борислав, Мазињанин,
тростав
Стефан, Александровски,
Игор
Чотра
МК пушка, Борислав Мазињанин
тростав
МК спорт Даница
Рашета
пиштољ
Место
клуба
Србија
Полицајац
Београд
Земун
– Центар
Београд
Европско првенство
Првенство Европе ваздушним оружјем
Виерумаки (Финска)
16 02 2012 – 22 02 2012
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина Име
категорија
место
такмичења категорија
Јуниори
М
5. место Екипно
ваздушна
пушка
Сениори
М
5. место Појединачно
Сениори
М
6. место Екипно
ваздушни
пиштољ
ваздушни
пиштољ
Сениори
М
8. место Екипно
ваздушна
пушка
Сениори
Ж
1. место Појединачно
ваздушни
пиштољ
РЕЗУЛТАТИ СПОРТИСТА СРБИЈЕ У 2012.
Игор,
Стефан,
Габријел
Андрија
Презиме
Клуб
Чотра, Алек- Србија
сандровски,
Даутовић
Златић
Алекса
Дејовић
Андрија, Златић,
Србија
Дамир,
Микец,
Димитрије Гргић
Немања, Миросављев, Србија
Милутин, Стефановић,
Стеван
Плетикосић
Бобана
Величковић Бор 030
Место
клуба
Ужице
Бор
51
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина Име
категорија
место
такмичења категорија
Сениори
Ж
2. место Екипно
ваздушна
пушка
Сениори
Ж
3. место Појединачно
Сениори
Ж
3. место Екипно
ваздушна
пушка
ваздушни
пиштољ
Презиме
Клуб
Ивана,
Андреа,
Драгана
Андреа
Максимовић, Србија
Арсовић,
Тодоровић
Арсовић
Партизан
Бобана,
Зорана,
Јасна
Величковић, Србија
Аруновић,
Шекарић
Место
клуба
Београд
Тенис
АТП коначна ранг листа 2012. године
1. Новак Ђоковић 12.920 бодова
9. Јанко Типсаревић 2.990 бодова
38. Виктор Троицки 1.055 бодова
WТА коначна ранг листа 2012. године
13. Ана Ивановић 2.900 бодова
22. Јелена Јанковић 1.751 бодова
56. Бојана Јовановски 1.075 бодова
АТП дубл листа 2012. године
20. Ненад Зимоњић 3.200 бодова
56. Јанко Типсаревић 1.330 бодова
118. Виктор Троицки 585 бодова
Медаља
Укупно
Сениори
Укупно
11
11
-
-
Златна
10
10
-
-
Сребрна
1
1
-
-
Бронзана
-
-
-
-
52
Јуниори
Кадети
ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РС И СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Турнири
Грен слем турнир Аустралија опен у Мелбурну
Мелбурн (Аустралија)
17/07/2012 – 30/07/2012
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина Име
категорија
место
такмичења категорија
Сениори
М 1. место Појединачно
Новак
Презиме
Клуб
Место
клуба
Ђоковић
Турнири
Мајами мастерс 2012
Мајами (Мајами)
02/04/2012 – 02/04/2012
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина Име
категорија
место
такмичења категорија
Сениори
М 1. место Појединачно
Новак
Презиме
Клуб
Место
клуба
Клуб
Место
клуба
Клуб
Место
клуба
Клуб
Место
клуба
Клуб
Место
клуба
Клуб
Место
клуба
Ђоковић
Турнири
Мастерс Роџерс куп Торонто 2012.
Торонто (Канада)
14/08/2012 – 14/08/2012
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина Име
категорија
место
такмичења категорија
Сениори
М 1. место Појединачно
Новак
Презиме
Ђоковић
Турнири
Мастерс Шангај 2012
Шангај (Кина)
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина Име
категорија
место
такмичења категорија
Сениори
М 1. место Појединачно
Новак
Презиме
Ђоковић
Турнири
Турнир Ротердам 2012
Ротердам (Холандија)
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина Име
категорија
место
такмичења категорија
Сениори
М 1. место Парови –
Ненад
Мушки
Презиме
Зимоњић
Турнири
Турнир Санкт Петербург 2012
Санкт Петербург (Русија)
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина Име
категорија
место
такмичења категорија
Сениори
М 1. место Парови –
Ненад
Мушки
Презиме
Зимоњић
Турнири
Завршни мастерс Лондон 2012.
Лондон (Велика Британија)
12/11/2012
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина Име
категорија
место
такмичења категорија
Сениори
М 1. место Појединачно
Новак
РЕЗУЛТАТИ СПОРТИСТА СРБИЈЕ У 2012.
Презиме
Ђоковић
53
Турнири
АТП Базел 2012
Базел (Швајцарска)
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина Име
категорија
место
такмичења категорија
Сениори
М 1. место Парови –
Мушки
Ненад
Презиме
Клуб
Место
клуба
Клуб
Место
клуба
Клуб
Место
клуба
Клуб
Место
клуба
Зимоњић
Турнири
АТП Пекинг 2012
Пекинг (Кина)
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина Име
категорија
место
такмичења категорија
Сениори
М 1. место
Појединачно
Новак
Презиме
Ђоковић
Турнири
АТП Штутгарт 2012
Штутгарт (Немачка)
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина Име
категорија
место
такмичења категорија
Сениори
М 1. место
Појединачно
Јанко
Презиме
Типсаревић
Светски КУП
Финале ФЕД купа Праг 2012
Праг (Чешка)
03/11/2012 – 04/11/2012
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина Име
категорија
место
такмичења категорија
Презиме
Сениори
Сениори
Ж 2. место
Ж 2. место
Екипно
Екипно
Jелена
Ана
Јанковић
Ивановић
Сениори
Ж 2. место
Екипно
Бојана
Јовановски
54
ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РС И СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
С П О Р Т С К Е Г РА НЕ II ГРУПЕ
МЕДАЉЕ НА МЕЂУНАРОДНИМ ТАКМИЧЕЊИМА
БИЦИКЛИЗАМ
КИК БОКС
КАРАТЕ
ЏУДО
КАЈАК И КАНУ
КУГЛАЊЕ
ТЕКВОНДО
ГИМНАСТИКА
КАЈАК И КАНУ
СТОНИ ТЕНИС
ШАХ
СПЕЦИЈАЛНА ОЛИМПИЈАДА
СПОРТ ОСОБА
СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
II категорија
Бициклизам
Медаља
Укупно
Сениори
Јуниори
Кадети
Укупно
8
2
2
4
Златна
4
1
2
1
Сребрна
3
1
-
2
Бронзана
1
-
-
1
Светско првенство
Светско првенство MTB Cross Country 2012
Салфелден (Аустрија)
06 09 2012 – 09 09 2012
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина Име
категорија
место
такмичења категорија
Cross
Јована
Сениори
Ж 14. место Појединачно
Country
Презиме
Клуб
Црногорац
Нови Сад
Презиме
Клуб
Стевић
Партизан
Презиме
Клуб
Место
клуба
Нови Сад
Европска Лига
Five rings of Moscow 2012
Москва (Русија)
05 05 2012 – 09 05 2012
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина Име
категорија
место
такмичења категорија
друм
Иван
Сениори
М 2. место Појединачно
Место
клуба
Београд
Балканско првенство
Балканско првенство – Друм 2012
Београд (Србија)
04 08 2012 – 05 08 2012
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина Име
категорија
место
такмичења категорија
друм
Милош
Јуниори
М 1. место Појединачно
Борисављевић Маталац
Место
клуба
Краљево
Кадети
М 2. место Појединачно
друм
Андреј
Галовић
Партизан
Београд
Кадети
М 3. место Појединачно
друм
Милан
Богдановић
Железничар Ниш
МБН
Европска Лига
Гранд При Добрич 2012
Добрич (Бугарска)
04 05 2012 – 04 05 2012
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина Име
Презиме
категорија
место
такмичења категорија
друм
Небојша Јовановић
Сениори
М 1. место Појединачно
РЕЗУЛТАТИ СПОРТИСТА СРБИЈЕ У 2012.
Клуб
Раднички
Место
клуба
Крагујевац
57
Европска Лига
Гранд При оф Сочи 2012
Сочи (Русија)
04 04 2012 – 08 04 2012
Узрасна
Освојено Вид
Пол
категорија
место
такмичења
Сениори
М 1. место
Такмичарска
Дисциплина Име
категорија
Појединачно
друм
Презиме
Клуб
Место
клуба
Стевић
Партизан
Београд
Презиме
Клуб
Место
клуба
Иван
Јовановић
Прогресив
Београд
Борис
Поповић
Рис сајклинг Нови Сад
тим
МТБ
Нови Сад
Фанатик
Иван
Светска Лига
МТБ Сербиан Опен – Сокобања 2012
Сокобања (Србија)
16 09 2012 – 16 09 2012
Узрасна
Освојено Вид
Пол
категорија
место
такмичења
Сениори
М 1. место
Појединачно
Сениори
М 2. место
Појединачно
Сениори
М 3. место
Појединачно
Такмичарска
Дисциплина Име
категорија
MTB Cross
Country
MTB Cross
Country
MTB Cross
Country
Оливер Штрбац
Светска Лига
Салкано МТБ Куп – Сарајево 2012
Сарајево (Босна и Херцеговина)
26 08 2012 – 26 08 2012
Узрасна
Освојено Вид
Пол
категорија
место
такмичења
Сениори
М 1. место
Појединачно
Сениори
М 2. место
Појединачно
Сениори
М 3. место
Појединачно
Такмичарска
Дисциплина Име
категорија
MTB Cross
Country
MTB Cross
Country
MTB Cross
Country
Презиме
Клуб
Место
клуба
Бојан
ђурђић
Раднички
Крагујевац
Марко
Поповић
Иван
Јовановић
Рис сајклинг Нови Сад
тим
Прогресив Београд
Презиме
Клуб
Поповић
Рис сајклинг Нови Сад
тим
Црвена
Београд
звезда
Рис сајклинг Нови Сад
тим
Светска Лига
МТБ Сербиан Опен – Црна Трава 2012
Црна Трава (Србија)
08 07 2012 – 08 07 2012
Узрасна
Освојено Вид
Пол
категорија
место
такмичења
Сениори
М 1. место
Појединачно
Сениори
М 2. место
Појединачно
Сениори
М 3. место
Појединачно
Такмичарска
Дисциплина Име
категорија
MTB Cross
Country
MTB Cross
Country
MTB Cross
Country
Марко
Алекса Марић
Борис
Поповић
Место
клуба
Светска Лига
Војводина МТБ Трофеј 2012
Нови Сад (Србија)
24 06 2012 – 24 06 2012
Узрасна
Освојено Вид
Пол
категорија
место
такмичења
Сениори
М 1. место
Појединачно
Сениори
М 2. место
Појединачно
Сениори
М 3. место
Појединачно
58
Такмичарска
Дисциплина Име
категорија
MTB Cross
Country
MTB Cross
Country
MTB Cross
Country
Место
клуба
Презиме
Клуб
Марко
Поповић
Бојан
Дјурдјић
Рис сајклинг Нови Сад
тим
Раднички
Крагујевац
Борис
Поповић
Рис сајклинг Нови Сад
тим
ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РС И СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Светска Лига
Салкано МТБ Куп – Цетиње 2012
Цетиње (Црна Гора)
24 06 2012 – 24 06 2012
Узрасна
Освојено Вид
Пол
категорија
место
такмичења
Сениори
М 1. место
Такмичарска
Дисциплина Име
категорија
Појединачно
MTB Cross
Country
Презиме
Алекса Марић
Клуб
Црвена
звезда
Место
клуба
Београд
Светска Лига
Салкано МТБ Куп – Нови Пазар 2012
Нови Пазар (Србија)
16 06 2012 – 16 06 2012
Узрасна
Освојено Вид
Пол
категорија
место
такмичења
Сениори
М 2. место Појединачно
Сениори
М 3. место Појединачно
Такмичарска
Дисциплина Име
категорија
MTB Cross
Country
MTB Cross
Country
Место
клуба
Презиме
Клуб
Марко
Поповић
Иван
Јовановић
Рис сајклинг Нови Сад
тим
Прогресив Београд
Презиме
Клуб
Марко
Поповић
Оливер
Штрбац
Рис сајклинг Нови Сад
тим
МТБ Фана- Нови Сад
тик
Светска Лига
Салкано МТБ Куп – Копаоник 2012
Копаоник (Србија)
14 06 2012 – 14 06 2012
Узрасна
Освојено Вид
Пол
категорија
место
такмичења
Сениори
М 2. место Појединачно
Сениори
М 3. место Појединачно
Такмичарска
Дисциплина Име
категорија
MTB Cross
Country
MTB Cross
Country
Место
клуба
Светска Лига
Салкано МТБ Куп – Београд 2012
Београд (Србија)
13 05 2012 – 13 05 2012
Узрасна
Освојено Вид
Пол
категорија
место
такмичења
Сениори
Такмичарска
Дисциплина Име
категорија
М 1. место Појединачно
MTB Cross
Country
Презиме
Клуб
Место
клуба
Ђурђић
Раднички
Крагујевац
Презиме
Клуб
Место
клуба
Марић
Црвена
звезда
Презиме
Клуб
Место
клуба
Бојан
Ђурђић
Раднички
Крагујевац
Марко
Поповић
Рис сајклинг Нови Сад
тим
Бојан
Светска Лига
Салкано МТБ Куп – Бијело Поље 2012
Бијело Поље (Црна Гора)
11 05 2012 – 11 05 2012
Узрасна
Освојено Вид
Пол
категорија
место
такмичења
Сениори
Такмичарска
Дисциплина Име
категорија
М 3. место Појединачно
MTB Cross
Country
Алекса
Београд
Светска Лига
МТБ Сербиан Опен – Дивчибаре 2012
Дивчибаре (Србија)
01 05 2012 – 01 05 2012
Узрасна
Освојено Вид
Пол
категорија
место
такмичења
Сениори
М 1. место Појединачно
Сениори
М 2. место Појединачно
Такмичарска
Дисциплина Име
категорија
РЕЗУЛТАТИ СПОРТИСТА СРБИЈЕ У 2012.
MTB Cross
Country
MTB Cross
Country
59
Светска Лига
Салкано МТБ Куп – Тузла 2012
Тузла (Босна и Херцеговина)
30 03 2012 – 30 03 2012
Узрасна
Освојено Вид
Пол
категорија
место
такмичења
Сениори
Такмичарска
Дисциплина Име
категорија
М 2. место Појединачно
MTB Cross
Country
Бојан
Презиме
Клуб
Место
клуба
Ђурђић
Раднички
Крагујевац
Бокс
Медаља
Укупно
Сениори
Јуниори
Кадети
Укупно
2
-
2
-
Златна
-
-
-
-
Сребрна
-
-
-
-
Бронзана
2
-
2
-
Европско првенство
Европско првенство за јуниорке и млађе сениорке
Владиславов 5 11 2012
Узрасна
Освојено Вид
Пол
категорија
место
такмичења
Јуниори
Јуниори
Ж 3. место
Ж 3. место
Такмичарска
Дисциплина Име
категорија
Појединачно - 60 kg
Појединачно -75 kg
Бокс
Бокс
Презиме
Клуб
Место
клуба
Тамара Милорадовић
Милена Матовић
Џудо
Медаља
Укупно
Сениори
Јуниори
Кадети
Укупно
71
29
14
28
Златна
20
8
5
7
Сребрна
19
8
2
9
Бронзана
32
13
7
12
60
ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РС И СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Олимпијске игре
ОЛИМПИЈСКЕ ИГРЕ ЛОНДОН 2012
Лондон (Велика Британија)
27 07 2012 – 12 08 2012
Узрасна
Освојено Вид
Пол
категорија
место
такмичења
Сениори
Такмичарска
Дисциплина Име
категорија
М 10. место Појединачно -90 kg
Џудо
Презиме
Клуб
Дмитри Герасименко Џудо клуб
Црвена
Звезда
Место
клуба
Београд
Европски КУП
Европски Куп кадети Кијев 2012
Кијев (Украјина)
31 03 2012 – 01 04 2012
Узрасна
Освојено Вид
Пол
категорија
место
такмичења
Такмичарска
Дисциплина Име
категорија
Презиме
Кадети
М 1. место Појединачно -73 kg
Џудо
Страхиња Бунчић
Сениори
Ж 1. место Појединачно -48 kg
Џудо
Николина Митрашиновић
Клуб
Џудо клуб
Црвена
звезда
Џудо клуб
Чукарички
Место
клуба
Београд
Београд
Европски КУП
Европски куп Кадети Загреб 2012
Загреб (Хрватска)
10 03 2012 – 11 03 2012
Узрасна
Освојено Вид
Пол
категорија
место
такмичења
Такмичарска
Дисциплина Име
категорија
Кадети
2. место Појединачно -60 kg
Џудо
Кадети
2. место Појединачно -73 kg
Џудо
Кадети
М 3. место Појединачно -81 kg
Џудо
Кадети
Ж 2. место Појединачно -70 kg
Џудо
Кадети
Ж 3. место Појединачно -63 kg
Џудо
Марко
Презиме
Место
клуба
Клуб
Грандић
Џудо клуб
Рума
Страхиња Бунчић
Џудо клуб
Црвена звезда
Иван
Ђукановић Џудо клуб
Чукарички
Сара
Тинтор
Џудо клуб
ТСК Темерин
Теа
Тинтор
Џудо клуб
ТСК Темерин
Рума
Београд
Београд
Темерин
Темерин
Европски КУП
Европски куп сениора СРБИЈА ОПЕН
Београд (Србија)
20 10 2012 – 21 10 2012
Узрасна
Освојено Вид
Пол
категорија
место
такмичења
Такмичарска
Дисциплина Име
категорија
Презиме
Клуб
Сениори
М 1. место Појединачно -90 kg
Џудо
Александар Кукољ
Београд
Сениори
М 2. место Појединачно -73 kg
Џудо
Мирослав
Нови Сад
Сениори
М 3. место Појединачно -66 kg
Џудо
Ненад
Сениори
М 3. место Појединачно +100 kg
Џудо
Владимир
Сениори
Ж 2. место Појединачно +78 kg
Џудо
Милица
Сениори
Ж 3. место Појединачно -52 kg
Џудо
Маша
РЕЗУЛТАТИ СПОРТИСТА СРБИЈЕ У 2012.
Џудо клуб
Рекорд
Беговић
Џудо клуб
Безбедност
Вуколић
Џудо клуб
Цемент
Гајић
Џудо клуб
Славија
Жабић
Џудо клуб
Партизан
Смиљковић Џудо клуб
Партизан
Место
клуба
Беочин
Нови Сад
Нови Сад
Нови Сад
61
Европски КУП
Европски куп за јуниоре Моданија 2012
Моданија (Грчка)
07 04 2012 – 08 04 2012
Узрасна
Освојено Вид
Пол
категорија
место
такмичења
Такмичарска
Дисциплина Име
категорија
Кадети
М 3. место Појединачно -90 kg
Џудо
Сениори
М 3. место Појединачно -60 kg
Џудо
Презиме
Клуб
Матеја Глушац
Џудо клуб
Лука
Партизан
Предраг Николајевић Џудо клуб
Динамо
Место
клуба
Београд
Панчево
Европски КУП
Европски Куп за јуниоре Лајбниц 2012
Лајбниц (Аустрија)
02 06 2012 – 03 06 2012
Узрасна
Освојено Вид
Пол
категорија
место
такмичења
Такмичарска
Дисциплина Име
категорија
Презиме
Клуб
Џудо клуб
Кинезис
Џудо клуб
Рекорд
Џудо клуб
Партизан
Јуниори
3. место Појединачно -57 kg
Џудо
Сара
Божић
Јуниори
М 3. место Појединачно -66 kg
Џудо
Илија
Цигановић
Џудо
Милица Забиц
Јуниори
Ж
2. место Појединачно +78 kg
Место
клуба
Ниш
Београд
Нови Сад
Европски КУП
Европски куп за јуниоре Пакс 2012
Пакс (Мађарска)
14 07 2012 – 15 07 2012
Узрасна
Освојено Вид
Пол
категорија
место
такмичења
Такмичарска
Дисциплина Име
категорија
Презиме
Јуниори
Ж 1. место
Појединачно -44 kg
Џудо
Јулијана Савић
Јуниори
Ж 3. место
Појединачно -70 kg
Џудо
Ивана
Јандрић
Клуб
Џудо клуб
Чукарички
Џудо клуб
Партизан
Место
клуба
Београд
Нови Сад
Европски КУП
Европски Куп за кадете Питести 2012
Питести (Румунија)
28 04 2012 – 29 04 2012
Узрасна
Освојено Вид
Пол
категорија
место
такмичења
Такмичарска
Дисциплина Име
категорија
Кадети
М 1. место
Појединачно -81 kg
Џудо
Кадети
М 2. место
Појединачно -50 kg
Џудо
Кадети
М 3. место
Појединачно -60 kg
Џудо
Кадети
Ж 1. место
Појединачно -48 kg
Џудо
Кадети
Ж 2. место
Појединачно -70 kg
Џудо
Кадети
Ж 3. место
Појединачно -63 kg
Џудо
Сениори
М 3. место
Појединачно -81 kg
Џудо
62
Иван
Презиме
Клуб
Ђукановић Џудо клуб
Чукарички
Филип
Јовановић ОЏК
Београд
Марко
Грандић
Џудо клуб
Рума
Николина Митраши- Џудо клуб
новић
Чукарички
Сара
Џудо клуб
ТСК
Темерин
Теа
Тинтор
Џудо клуб
ТСК
Темерин
Алекса
Кулиџан
Џудо клуб
Панчево
Место
клуба
Београд
Београд
Рума
Београд
Темерин
Темерин
Панчево
ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РС И СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Балканско првенство
Балканско првенство за јуниоре 2012
Дробета Турну Северин (Румунија)
26 08 2012 – 26 08 2012
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина Име
Презиме
категорија
место
такмичења категорија
Јуниори
М 1. место Појединачно +100 kg
Џудо
Никола Јеремић
Јуниори
М 1. место
Појединачно -60 kg
Џудо
Јуниори
М 1. место
Појединачно -90 kg
Џудо
Јуниори
М 3. место
Појединачно -66 kg
Џудо
Јуниори
М 3. место
Појединачно -81 kg
Џудо
Јуниори
Ж 1. место
Појединачно -48 kg
Џудо
Јуниори
Ж 2. место
Појединачно -70 kg
Џудо
Јуниори
Ж 3. место
Појединачно -63 kg
Џудо
Јуниори
Ж 3. место
Појединачно -78 kg
Џудо
Сениори
Ж 2. место
Појединачно +78 kg
Џудо
Клуб
Џудо клуб
Рума
Предраг Николајевић Џудо клуб
Динамо
Матеја Глушац
Џудо клуб
Лука
Партизан
Марко Вукићевић
ОЏК
Београд
Лазар Алексић
Џудо клуб
Кинезис
Милица Николић
Џудо клуб
Црвена
Звезда
Дијана Станковић
Џудо клуб
Ниш
Марија Опачић
Џудо клуб
Безбедност
Дејана Марковић
Џудо клуб
Раднички
Милица Жабић
Џудо клуб
Партизан
Место
клуба
Рума
Панчево
Београд
Београд
Ниш
Београд
Ниш
Нови Сад
Обреновац
Нови Сад
Европско првенство
Европско првенство сениора -23 године
Праг (Чешка)
16 11 2012 – 18 11 2012
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина Име
категорија
место
такмичења категорија
Сениори
М 7. место Појединачно -73 kg
Џудо
Љубиша
Сениори
М 7. место Појединачно -90 kg
Џудо
Презиме
Клуб
Ковачевић Џудо клуб
Славија
Александар Кукољ
Џудо клуб
Рекорд
Место
клуба
Нови Сад
Београд
Европско првенство
Европско првенство Сениори 2012
Чељебинск (Русија)
24 04 2012 – 29 04 2012
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина Име
Презиме
категорија
место
такмичења категорија
Сениори
5. место Појединачно -90 kg
Џудо
Александар Кукољ
Сениори
7. место Појединачно -90 kg
Џудо
Дмитри
Сениори
Ж 16. место Појединачно -48 kg
Џудо
Љиљана
Место
клуба
Џудо клуб Београд
Рекорд
Герасименко Џудо клуб Београд
Црвена
звезда
Савановић Џудо клуб Београд
Црвена
звезда
Клуб
Европско првенство
Европско првенство за јуниоре и јуниорке 2012
Пореч (Хрватска)
21 09 2012 – 23 09 2012
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина Име
категорија
место
такмичења категорија
Јуниори
М 7. место Појединачно -66 kg
Џудо
Илија
Јуниори
Ж 7. место Појединачно +78 kg
РЕЗУЛТАТИ СПОРТИСТА СРБИЈЕ У 2012.
Џудо
Презиме
Клуб
Цигановић
Џудо клуб
Рекорд
Џудо клуб
Партизан
Милица Жабић
Место
клуба
Београд
Нови Сад
63
Европско првенство
Европско првенство за кадете 2012
Бар (Црна Гора)
22 06 2012 – 24 06 2012
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина Име
категорија
место
такмичења категорија
Кадети
3. место Појединачно -70 kg
Џудо
Сара
Презиме
Клуб
Тинтор
Кадети
5. место Појединачно -50 kg
Џудо
Филип
Јовановић
Џудо клуб
ТСК Темерин
ОЏК Београд Београд
Кадети
М 1. место Појединачно -66 kg
Џудо
Страхиња
Бунчић
Кадети
М 5. место Појединачно -60 kg
Џудо
Кадети
М 16. место Појединачно -73 kg
Џудо
Кадети
М 16. место Појединачно -60 kg
Џудо
Кадети
М 16. место Појединачно -55 kg
Џудо
Кадети
М 16. место Појединачно -81 kg
Џудо
Кадети
Ж 5. место Појединачно -63 kg
Џудо
Кадети
Ж 16. место Појединачно -57 kg
Џудо
Кадети
Ж
16. место Појединачно -52 kg
Џудо
Џудо клуб
Црвена звезда
Марко
Грандић
Џудо клуб
Рума
Филип
Мосић
Џудо клуб
Кинезис
Ељез
Диљај
Џудо клуб
Цемент
Милан
Бунчић
Џудо клуб
Црвена звезда
Иван
Ђукановић Џудо клуб
Чукарички
Теа
Тинтор
Џудо клуб
ТСК Темерин
Адриана
Лежајић
Џудо клуб ЦБВ
Станишић
Александра Момчиловић Џудо клуб
Ниш
Грен Слем Москва 2012
Москва (Русија)
26 05 2012 – 27 05 2012
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина Име
категорија
место
такмичења категорија
Џудо
Јована
Сениори
Ж 3. место Појединачно -57 kg
Грен Слам Рио де Жанеиро 2012
Рио де Жанеиро (Бразил)
09 06 2012 – 10 06 2012
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина Име
категорија
место
такмичења категорија
Џудо
Јована
Сениори
Ж 1. место Појединачно -57 kg
Презиме
Клуб
Рогић
Џудо клуб
Славија
Презиме
Клуб
Рогић
Џудо клуб
Славија
Место
клуба
Темерин
Београд
Рума
Ниш
Беочин
Београд
Београд
Темерин
Станишић
Ниш
Место
клуба
Нови Сад
Место
клуба
Нови Сад
Светски КУП
Светки куп Тбилиси 2012
Тбилиси (Грузија)
28 01 2012 – 29 01 2012
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина Име
Презиме
Клуб
категорија
место
такмичења категорија
Сениори
М 3. место Појединачно -90 kg
Џудо
Дмитри Герасименко Џудо клуб
Црвена
звезда
Место
клуба
Београд
Светски КУП
Светски Куп 2012
Буенос Аирес (Аргентина)
16 06 2012 – 17 06 2012
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина Име
категорија
место
такмичења категорија
Сениори Ж 3. место Појединачно -57 kg
Џудо
Јована
64
Презиме
Клуб
Рогић
Џудо клуб
Славија
Место
клуба
Нови Сад
ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РС И СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Светски КУП
Светски Куп Лисабон 2012
Лисабон (Португал)
09 06 2012 – 10 06 2012
Узрасна
Освојено Вид
Пол
категорија
место
такмичења
Сениори
М
1. место
Такмичарска
Дисциплина Име
категорија
Појединачно -90 kg
Џудо
Александар
Презиме
Клуб
Кукољ
Џудо клуб
Рекорд
Место
клуба
Београд
Светски КУП
Светски Куп Мадрид 2012
Мадрид (Шпанија)
02 06 2012 – 02 06 2012
Узрасна
Освојено Вид
Пол
категорија
место
такмичења
Сениори
М
3. место
Такмичарска
Дисциплина Име
категорија
Појединачно -90 kg
Џудо
Презиме
Никола Николић
Клуб
Место
клуба
Џудо клуб
Београд
Институт за
џудо
Светски КУП
Светски куп Оберварт 2012
Оберварт (Аустрија)
11 02 2012 – 12 02 2012
Узрасна
Освојено Вид
Пол
категорија
место
такмичења
Сениори
М
1. место
Такмичарска
Дисциплина Име
категорија
Појединачно -90 kg
Џудо
Презиме
Клуб
Дмитри Герасименко Џудо клуб
Црвена
звезда
Место
клуба
Београд
Светски КУП
Светски куп за сениоре Рим 2012.
Рим (Италија)
29 09 2012 – 30 09 2012
Узрасна
Освојено Вид
Пол
категорија
место
такмичења
Сениори
М
Такмичарска
Дисциплина Име
категорија
3. место Појединачно -90 kg
Џудо
Презиме
Александар Кукољ
Клуб
Џудо клуб
Рекорд
Место
клуба
Београд
Балканско првенство
Балканско првенство за кадете 2012
Дробета Трурну Северин (Румунија)
Узрасна
Освојено Вид
Пол
категорија
место
такмичења
25 08 2012 – 25 08 2012
Такмичарска
Дисциплина Име
категорија
Презиме
Клуб
Џудо клуб ЦБВ
Станишић
Џудо клуб
Чукарички
Џудо клуб
Кинезис
Џудо клуб
Ниш
Џудо клуб
Трудбеник
Џудо клуб
Бор
Џудо клуб
Динамо
Кадети
Ж 1. место Појединачно -57 kg
Џудо
Адриана
Лежајић
Кадети
Ж 1. место Појединачно -48 kg
Џудо
Николина
Кадети
М 2. место Појединачно -73 kg
Џудо
Филип
Митрашиновић
Мосић
Кадети
М 2. место Појединачно -55 kg
Џудо
Вељко
Крстић
Кадети
М 2. место Појединачно -81 kg
Џудо
Филип
Ђиновић
Кадети
М 3. место Појединачно -90 kg
Џудо
Марко
Николић
Кадети
М 3. место Појединачно -50 kg
Џудо
Марко
Сарић
РЕЗУЛТАТИ СПОРТИСТА СРБИЈЕ У 2012.
Место
клуба
Станишић
Београд
Ниш
Ниш
Београд
Бор
Панчево
65
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина Име
категорија
место
такмичења категорија
Џудо
Младен
Кадети
М 3. место Појединачно
Кадети
М 3. место Појединачно -66 kg
Џудо
Кадети
М 3. место Појединачно -60 kg
Џудо
Кадети
Ж 1. место Појединачно -70 kg
Џудо
Кадети
Ж 2. место Појединачно -63 kg
Џудо
Кадети
Ж 3. место Појединачно -52 kg
Џудо
Презиме
Клуб
Буља
Џудо клуб
Динамо
Страхиња Бунчић
Џудо клуб
Црвена
Звезда
Марко
Грандић
Џудо клуб
Рума
Сара
Тинтор
Џудо клуб
ТСК Темерин
Теа
Тинтор
Џудо клуб
ТСК Темерин
Александра Момчиловић Џудо клуб
Ниш
Место
клуба
Панчево
Београд
Рума
Темерин
Темерин
Ниш
Балканско првенство
Балканско првенство за сениоре и сениорке 2012
Требиње (Босна и Херцеговина)
15 09 2012 – 15 09 2012
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина Име
категорија
место
такмичења категорија
Сениори
М 1. место Појединачно -73 kg
Џудо
Љубиша
Презиме
Клуб
Ковачевић
Место
клуба
Нови Сад
Сениори
М 1. место Појединачно -90 kg
Џудо
Лука
Сениори
М 1. место Појединачно +100 kg
Џудо
Владимир Гајић
Сениори
М 2. место Појединачно -60 kg
Џудо
Денис
Сениори
М 2. место Појединачно -81 kg
Џудо
Мирољуб Ивезић
Џудо клуб
Славија
Џудо клуб
Славија
Џудо клуб
Славија
Џудо клуб
Партизан
ЈСС
ОЏК Београд Београд
Гартнер
Јуракић
Сениори
М 3. место Појединачно -66 kg
Џудо
Марко
Вукићевић
Сениори
Ж 2. место Појединачно -70 kg
Џудо
Ивана
Јандрић
Сениори
Ж 2. место Појединачно -48 kg
Џудо
Љиљана
Сениори
Ж 2. место Појединачно -52 kg
Џудо
Маша
Сениори
Ж 3. место Појединачно -78 kg
Џудо
Јелена
Сениори
Ж 3. место Појединачно +78 kg
Џудо
Милица
Нови Сад
Нови Сад
Кикинда
Београд
Џудо клуб
Партизан
Савановић Џудо клуб
Црвена звезда
Смиљковић Џудо клуб
Партизан
Жабић
Џудо клуб
Партизан
Жабић
Џудо клуб
Партизан
Нови Сад
Београд
Нови Сад
Нови Сад
Нови Сад
Кајак – кану
Медаља
Укупно
Сениори
Јуниори
Кадети
Укупно
10
6
2
2
Златна
3
1
1
1
Сребрна
4
3
1
-
Бронзана
3
2
-
1
66
ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РС И СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Европско првенство
Првенство Европе за јуниоре и млађе сениоре
Монтемор О Вељо (Португалија)
12/07/2012 – 15/07/2012
Узрасна
Освојено Вид
Пол
категорија
место
такмичења
Такмичарска
Дисциплина Име
категорија
Презиме
Клуб
Место
клуба
Јуниори
М 1. место
Екипно
К-2 500 m
Симо
Болтић
Синтелон
Јуниори
М 1. место
Екипно
К-2 500 m
Марко
Синтелон
Јуниори
М 2. место
Појединачно
К-1 200 m
Марко
Синтелон
Б. Паланка
Мл.
Сениори
Мл
Сениори
Мл.
Сениори
Мл.
Сениори
М 2. место
Екипно
К-2 500 m
Дејан
Драгосављевић
Драгосављевић
Пајић
Бачка
Паланка
Б. Паланка
Зорка
Шабац
М 2. место
Екипно
к-2 1000 m
Дејан
Пајић
Зорка
Шабац
М 2. место
Екипно
К-2 1000 m Владимир Торубаров Војводина
Нови Сад
М 2. место
Екипно
К-2 500 m
Нови Сад
Владимир Торубаров Војводина
Европско првенство
Првенство Европе за сениоре
Загреб (Хрватска)
22/06/2012 – 24/06/2012
Узрасна
Освојено Вид
Пол
категорија
место
такмичења
Такмичарска
Дисциплина Име
категорија
Презиме
Клуб
Место
клуба
Сениори
М 1. место
Појединачно
К-1 200 m
Марко
Новаковић Бечеј
Бечеј
Сениори
М 2. место
Екипно
К-2 500 m
Дејан
Пајић
Зорка
Шабац
Сениори
М 2. место
Екипно
К-2 500 m
Душко
Станојевић Зорка
Шабац
Сениори
М 3. место
Екипно
к-4 1000 m
Александар Алексић
Зорка
Шабац
Сениори
М 3. место
Екипно
к-4 1000 m
Миленко
Зорић
Зорка
Шабац
Сениори
М 3. место
Екипно
к-4 1000 m
Зоран
Терзић
Зорка
Шабац
Сениори
М 3. место
Екипно
к-4 1000 m
Ервин
Холперт
Зорка
Шабац
Европско првенство
Олимпијске наде Европе
Сегедин (Мађарска)
16 09 2012 – 18 09 2012
Узрасна
Освојено Вид
Пол
категорија
место
такмичења
Такмичарска
Дисциплина Име
категорија
Кадети
М 1. место Појединачно
к-1 500 m
Кадети
М 3. место Појединачно
К-1 1000 m Алекса
Презиме
Борислав Лазић
Клуб
Вал
Место
клуба
Сремска
Митровица
Сремска
Митровица
Турудић
Вал
Презиме
Клуб
Место
клуба
Станојевић
Пајић
Зорка
Зорка
Шабац
Шабац
Светски КУП
I Светски куп
Познањ (Пољска)
19 05 2012 – 21 05 2012
Узрасна
Освојено Вид
Пол
категорија
место
такмичења
Сениори
Сениори
Такмичарска
Дисциплина Име
категорија
М 3. место Eкипно
М 3. место Екипно
РЕЗУЛТАТИ СПОРТИСТА СРБИЈЕ У 2012.
К-2 500м
К-2 500м
Душко
Дејан
67
Карате
Медаља
Укупно
Сениори
Јуниори
Укупно
22
20
2
Кадети
-
Златна
5
5
-
-
Сребрна
7
6
1
-
Бронзана
10
9
1
-
Светско првенство
Светско првенство за сениоре Париз – Француска
Париз (Француска)
21 11 2012 – 25 12 2012
Узрасна
Освојено Вид
Пол
категорија
место
такмичења
Сениори
Такмичарска
Дисциплина Име
категорија
М 3. место Појединачно -60 kg
Марко
Место
клуба
Презиме
Клуб
Антић
Младеновац Младеновац
Европско првенство
Европско првенство за сениоре Тенерифе
Тенерифе (Шпанија)
09 05 2012 – 13 05 2012
Узрасна
Освојено Вид
Пол
категорија
место
такмичења
Такмичарска
Дисциплина Име
категорија
Презиме
Клуб
Место
клуба
Панчево
Сениори
М 3. место Појединачно -84 kg
борбе
Слободан Битевић
Динамо
Сениори
М 3. место Појединачно +84 kg
борбе
Дејан
Умичевић
Хајдук Кула Кула
Сениори
Ж 3. место Појединачно
кате
Марија
Маџаревић
Чукарички
рода
Презиме
Клуб
Београд
Европско првенство
Европско првенство за кадете и јуниоре
Баку (Азербејџан)
09 02 2012 – 12 02 2012
Узрасна
Освојено Вид
Пол
категорија
место
такмичења
Такмичарска
Дисциплина Име
категорија
Јуниори
М 2. место
Појединачно -76 kg
борбе
Урош
Јуниори
Ж 3. место
Појединачно
кате
Катарина Пиперин
Мијаљковић Пролетер
Место
клуба
Пирот
Унсу Земун Београд
Медитеранске игре
Медитеранско првенство за сениоре
Тузла (БиХ)
11 10 2012 – 14 10 2012
Узрасна
Освојено Вид
Пол
категорија
место
такмичења
Такмичарска
Дисциплина Име
категорија
Презиме
Клуб
Место
клуба
Сениори
М 2. место
Појединачно +84 kg
борбе
Дејан
Умичевић
Партизан
Београд
Сениори
М 2. место
Екипно
борбе
Милош
Јовановић
Колос
Београд
68
ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РС И СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Узрасна
Освојено Вид
Пол
категорија
место
такмичења
Такмичарска
Дисциплина Име
категорија
Презиме
Клуб
Динамо
Панчево
Динамо
Панчево
Студенски
град
Партизан
Сениори
М 2. место
Екипно
борбе
Младен
Гордић
Сениори
М 2. место
Екипно
борбе
Слободан
Битевић
Сениори
М 2. место
Екипно
борбе
Милош
Вуковић
Место
клуба
Београд
Београд
Нови
Београд
Београд
Сениори
М 2. место
Екипно
борбе
Дејан
Умичевић
Сениори
М 2. место
Екипно
борбе
Никола
Јовановић
Сениори
М 2. место
Екипно
борбе
Владимир Митић
Сениори
М 3. место
Појединачно -75 kg
борбе
Милош
Јовановић
Динамо
Панчево
Студенски
град
Колос
Сениори
М 3. место
Појединачно -60 kg
борбе
Марко
Антић
Младеновац Младеновац
Сениори
Ж 1. место
Појединачно
кате
Марија
Сениори
Ж 2. место
Појединачно -61 kg
борбе
Сениори
Ж 2. место
Појединачно -68 kg
борбе
Сениори
Ж 2. место
Екипно
кате
Сениори
Ж 2. место
Екипно
кате
Маџаревић Чукарички
Рода
Сања
Цвркота
Задругар
Лазарево
Данијела Миленковић МБ Спорт
Београд
Александра Петровић
Чукарички
Рода
Ивана
Степановић Сомборац
Сениори
Ж 2. место
Екипно
кате
Дуња
Жеравић
Београд
Нови
Београд
Београд
Београд
Лазарево
Београд
Београд
Сомбор
Сомборац Сомбор
Балканско првенство
Балканско првенство за сениоре – Херцег Нови
Херцег Нови (Црна Гора)
15 03 2012 – 17 03 2012
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина Име
Презиме
категорија
место
такмичења категорија
Сениори
М 1. место Појединачно +84 kg
борбе
Слободан Битевић
Сениори
М 1. место
Појединачно -60 kg
борбе
Марко
Антић
Сениори
М 1. место
Екипно
борбе
Никола
Јовановић
Сениори
М 1. место
Екипно
борбе
Клуб
Динамо
Панчево
Младеновац Младеновац
Сениори
М 1. место
Екипно
борбе
Динамо
Панчево
Владимир Драгичевић Студенски
град
Милош Јовановић Колос
Сениори
М 1. место
Екипно
борбе
Стефан
Сениори
М 1. место
Екипно
борбе
Слободан Битевић
Сениори
М 1. место
Екипно
борбе
Милош
Јоксић
Вуковић
Сениори
М 1. место
Екипно
борбе
Дејан
Умићевић
Сениори
М 1. место
Екипно
кате
Младен
Берић
Сениори
М 1. место
Екипно
кате
Сениори
М 1. место
Екипно
кате
Сениори
М 2. место
Екипно
кате
Сениори
Ж 3. место
Појединачно -61 kg
борбе
Београд
Нови
Београд
Београд
Борац
Чачак
Динамо
Панчево
Студентски
град
Хајдук Кула
Београд
Сениори
Ж 3. место
Појединачно +68 kg
борбе
Раднички
Ковин
Драган
Стојнић
Раднички
Ковин
Слободан Божин
Раднички
Ковин
Дејан
Пајкић
Чукарички
Рода
Сања
Цвркота
Задругар
Лазарево
Тамара
Филиповић Соко Штарк
Сениори
Ж 3. место
Појединачно
кате
Марија
РЕЗУЛТАТИ СПОРТИСТА СРБИЈЕ У 2012.
Место
клуба
Београд
Маџаревић Чукарички
Рода
Нови
Београд
Кула
Ковин
Ковин
Ковин
Београд
Лазарево
Београд
Београд
69
Узрасна
Освојено Вид
Пол
категорија
место
такмичења
Такмичарска
Дисциплина Име
категорија
Презиме
Место
клуба
Клуб
Сениори
Ж 3. место
Екипно
борбе
Бранка
Аранђеловић Ниш
Ниш
Сениори
Ж 3. место
Екипно
борбе
Сања
Цвокота
Лазарево
Задругар
Лазарево
Партизан
Сениори
Ж 3. место
Екипно
борбе
Ивана
Чомагић
Сениори
Ж 3. место
Екипно
борбе
Тамара
Филиповић Соко Штарк Београд
Београд
Сениори
Ж 3. место
Екипно
кате
Ана
Кањух
Сомборац
Сомбор
Сениори
Ж 3. место
Екипно
кате
Ивана
Степановић Сомборац
Сомбор
Сениори
Ж 3. место
Екипно
кате
Дуња
Жеравић
Сомбор
Сомборац
Куглање
Медаља
Укупно
Укупно
Сениори
13
8
Јуниори
Кадети
4
1
Златна
5
1
3
1
Сребрна
5
4
1
-
Бронзана
3
3
-
-
Такмичарска
Дисциплина Име
категорија
Презиме Клуб
Светско првенство
СВЕТСКО ПОЈЕДИНАЧНО ПРВЕНСТВО за сениоре и сениорке
Лешно (Пољска)
21 10 2012 – 27 10 2012
Узрасна
Освојено Вид
Пол
категорија
место
такмичења
Сениори
1. место Појединачно
Сениори
3. место Појединачно
Сениори
М 2. место Појединачно
Сениори
М 2. место Појединачно
Сениори
М 2. место Појединачно
Сениори
М 3. место Појединачно
70
Место
клуба
комбинација Вилмош Заварко СПОРТ (СВК)
_ Војводина
(двојна
регистрација)
Спринт
Даниел Тепша Београд
Подбрезова Бачко
Градиште
Спринт
Сегедин –
Сента
Роберт
Ерњеши Сзегед (МАЂ)
_ Сента (двојна
регистрација)
Појединачно Роберт Ерњеши Сзегед (МАЂ) _
Сента
(двојна регистрација)
комбинација Роберт Ерњеши Сзегед (МАЂ)
_ Сента (двојна
регистрација)
Појединачно Вилмош Заварко Спорт (СВК)
_ Војводина
(двојна
регистрација)
Београд
Сегедин –
Сента
Сегедин –
Сента
Подбрезова _ Бачко
Градиште
ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РС И СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина Име
Презиме Клуб
категорија
место
такмичења категорија
Сениори
М 3. место Појединачно
Спринт
Вилмош Заварко СПОРТ (СВК) _
Војводина (двојна
регистрација)
Сениори
Ж 2. место Појединачно
Појединачно Ливиа Санто
Пионир
Место
клуба
Подбрезова _ Бачко
Градиште
Суботица
Светски КУП
Светски клупски екипни куп у куглању
Аугсбург (Немачка)
02 10 2012 – 06 10 2012
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина Име
категорија
место
такмичења категорија
Сениори
Ж 2. место Појединачно
Екипно,
Невенка
6x120
Сениори
Ж 2. место Екипно
Екипно,
Ливиа
6x120
Сениори
Ж 2. место Екипно
Екипно,
Зорица
6x120
Сениори
Ж 2. место Екипно
Екипно,
Ержебет
6x120
Сениори
Ж 2. место Екипно
Екипно,
Естела
6x120
Сениори
Ж 2. место Екипно
Екипно,
Сабина
6x120
Сениори
Ж 2. место Екипно
Екипно,
Ибоља
6x120
Сениори
Ж 2. место Екипно
Екипно,
Рената
6x120
Сениори
Ж 2. место Екипно
Екипно,
Јосипа
6x120
Сениори
Ж 2. место Екипно
Екипно,
Ибоља
6x120
Презиме
Клуб
Јоковић
КК Пионир
Место
клуба
Суботица
Санто
КК Пионир
Суботица
Бараћ
КК Пионир
Суботица
Молнар
Габор
Гере
КК Пионир
Суботица
КК Пионир
Суботица
Шокац
КК Пионир
Суботица
Молнар
КК Пионир
Суботица
Вилов
КК Пионир
Суботица
Кујунџић
КК Пионир
Суботица
Тот
КК Пионир
Суботица
Светски КУП
III Светски куп појединачно У14 (пионири)
Баутзен (Немачка)
18 05 2012 – 21 05 2012
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина Име
Презиме
категорија
место
такмичења категорија
Кадети
М 3. место Појединачно
Појединачно Божидар Јуришић
Место
клуба
КК Кристал Зрењанин
Клуб
Светски КУП
VIII Светски куп појединачно У18 (кадети)
БАУТЗЕН (Немачка)
18 05 2012 – 21 05 2012
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина Име
Презиме
категорија
место
такмичења категорија
Кадети
М 1. место Појединачно
Појединачно Роберт Ерњеши
Место
клуба
КК Сзегед, КК Сегедин,
Сента (двојна Сента
регистрација)
Клуб
Светско првенство
XVI СВЕТСКО ПРВЕНСТВО ЗА ЈУНИОРЕ – У23 Баутзен
БАУТЗЕН (Немачка)
21 05 2012 – 26 05 2012
ТакмичарУзрасна
Освојено Вид
Пол
ска
Дисциплина
категорија
место
такмичења
категорија
Јуниори
М 1. место Појединачно
Појединачно
Јуниори
М 1. место Екипно
РЕЗУЛТАТИ СПОРТИСТА СРБИЈЕ У 2012.
Име
Презиме
Клуб
Место
клуба
Роберт
Ерњеши
КК
Сента
8 x 120 хитаца Роберт
Ерњеши
КК Сента
Сента
71
Узрасна
Освојено Вид
Пол
категорија
место
такмичења
Јуниори
М 1. место Екипно
Јуниори
М 1. место Екипно
Јуниори
М 1. место Екипно
Такмичарска
Дисциплина
категорија
Име
8 x 120 хитаца Слободан
8 x 120 хитаца Балаж
7
Презиме
Клуб
Место
клуба
Симоновић
КК Банат
Зрењанин
Ковач
КК Еђшег
Бачка
Топола
Ниш
8 x 120 хитаца Милош
Јуниори
М 1. место Екипно
Симијоновић КК НишПут
8 x 120 хитаца Далибор Попов
КК Банат
Јуниори
М 1. место Екипно
8 x 120 хитаца Милорад Војновић
КК
КК Банат
Јуниори
М 1. место Екипно
8 x 120 хитаца Радован Влајков
Јуниори
М 1. место Екипно
8 x 120 хитаца Игор
Сениори
1. место Појединачно
комбинација
Роберт
Сениори
М 2. место Појединачно
Појединачно
Милош
Ковачић
Зрењанин
Сента
Зрењанин
КК Црвена
Звезда
Ерњеши
КК Сзегед
_КК Сента
(двојна регистрација)
Симијоновић КК НишПут
Београд
Сегедин_
Сента
Ниш
Рвање
Медаља
Укупно
Сениори
Јуниори
Кадети
Укупно
4
4
-
-
Златна
2
2
-
-
Сребрна
-
-
-
-
Бронзана
2
2
-
-
Првенство Европе за сениоре 2012
Београд (Србија)
06 03 2012 – 12 03 2012
Узрасна
Освојено Вид
Пол
категорија
место
такмичења
Такмичарска
Дисциплина Име
категорија
Сениори
1. место Појединачно
Сениори
16. место Појединачно 51 kg
Сениори
М 1. место Појединачно 120 kg
Сениори
М 3. место Појединачно до 60 kg
Сениори
М 3. место Појединачно 66 kg
72
рвање за
жене
Рвање
слободним
стилом
грчко-римски
стил
рвање грчко
-римским
стилом
Место
клуба
Презиме
Клуб
Ева
Туба
Предраг
Будић
Давор
Штефанек
Рвачки клуб Београд
Београд
Рвачки клуб Београд
Црвена
Звезда
Пролетер
Зрењанин
Александар Максимовић Рвачки клуб Београд
Партизан
ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РС И СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Узрасна
Освојено Вид
Пол
категорија
место
такмичења
Такмичарска
Дисциплина Име
категорија
Сениори
М 12. место Појединачно 55 kg
Сениори
М 16. место Појединачно 74 kg
Сениори
Ж 1. место Појединачно 67 kg
Сениори
Ж 8. место Појединачно 59 kg
рвање грчко
-римским
стилом
рвање грчко
-римским
стилом
рвање за
жене
рвање за
жене
Презиме
Клуб
Место
клуба
Кристијан Газдаг
Рвачки клуб Кањижа
Потисје
Горан
Булатовић
Рвачки клуб Београд
Партизан
Ира
Туба
Анђела
Рвачки клуб Београд
Београд
Крчмаревић Рвачки клуб Београд
Раднички
Стони тенис
Медаља
Укупно
Сениори
Јуниори
Кадети
Укупно
37
11
17
9
8
4
4
-
Сребрна
Златна
13
4
6
3
Бронзана
16
3
7
6
Европско првенство
Европско првенство за младе 2012
Швехат (Аустрија)
13/07/2012 – 22/07/2012
Узрасна
Освојено Вид
Пол
категорија
место
такмичења
Јуниори
Ж 2. место
Јуниори
Ж 2. место
Јуниори
Ж 3. место
Јуниори
Ж 3. место
Такмичарска
Дисциплина Име
категорија
Парови –
Женски
Парови –
Женски
Парови –
Женски
Парови –
Женски
Презиме
Клуб
Место
клуба
ТурзинскиФењвеши
ФењвешиТурзински
Максути-Јегер
Јегер-Максути
Балканско првенство
Сениорско Балканско првенство 2012
Бугојно (БиХ)
13/09/2012 – 16/09/2012
Узрасна
Освојено Вид
Пол
категорија
место
такмичења
Сениори
1. место
Такмичарска
Дисциплина Име
категорија
Презиме
Клуб
Место
клуба
Појединачно
Сениори
1. место
Појединачно
Сениори
1. место
Парови –
Мешовито
РЕЗУЛТАТИ СПОРТИСТА СРБИЈЕ У 2012.
Лупулеску
-Петков
73
Узрасна
Освојено Вид
Пол
категорија
место
такмичења
Сениори
1. место
Сениори
М 1. место
Парови –
Мешовито
Парови –
Мешовито
Парови –
Мешовито
Парови –
Мешовито
Парови –
Мешовито
Појединачно
Сениори
3. место
Сениори
3. место
Сениори
3. место
Сениори
3. место
Сениори
М 2. место
Појединачно
Сениори
М 2. место
Појединачно
Сениори
М 2. место
Такмичарска
Дисциплина Име
категорија
Марко
Презиме
Место
клуба
Клуб
Петков
-Лупулеску
Максути
-Немеди
Михајловић
-Ћурцик
Немеди
-Максути
Ћурцик
-Михајловић
Петков
Михајловић
-Крастев
Валентин Нађ Немеди
Сениори
М 2. место
Парови –
Мушки
Екипно
Србија
Крастев
-Михајловић
Србија
Сениори
Ж 1. место
Појединачно
Анета
Максути
Сениори
Ж 1. место
Екипно
Србија
Србија
Сениори
Ж 2. место
Сениори
Ж 2. место
Сениори
Ж 3. место
Сениори
Ж 3. место
Парови –
Женски
Парови –
Женски
Парови –
Женски
Парови –
Женски
Ђурцик
-Радоњић
Радоњиц
-Ђурцик
Лупулеску
-Максути
Максути
-Лупулеску
Балканско првенство
Балканско првенство за младе у Габрову 2012.
Габров (Бугарска)
28/06/2012 – 01/07/2012
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина Име
категорија
место
такмичења категорија
Јуниори
1. место Парови –
Мешовито
Јуниори
1. место Парови –
Мешовито
Јуниори
2. место Парови –
Мешовито
Јуниори
2. место Парови –
Мешовито
Јуниори
3. место Парови –
Мешовито
Јуниори
3. место Парови –
Мешовито
Јуниори
М 1. место Појединачно
Валентин
Презиме
Турзински
-Катић
Катић
-Турзински
Михајловић
-Ћурцик
Ћурцик
-Михајловић
Нађ
-Турзински
Турзински-Нађ
Јуниори
М 2. место Појединачно
Борис
Михајловић
Јуниори
М 3. место Парови –
Мушки
М 3. место Парови –
Мушки
М 3. место Парови –
Мушки
М 3. место Парови –
Мушки
М 3. место Екипно
Србија
МихајловићСтанојковски
МајсторовићНађ
СтанојковскиМихајловић
Нађ
-Мајсторовић
Србија
Јуниори
Ж 1. место Појединачно
Анета
Максути
Јуниори
Јуниори
74
Место
клуба
Нађ Немеди
Јуниори
Јуниори
Клуб
ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РС И СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина Име
категорија
место
такмичења категорија
Јуниори
Ж 1. место Парови –
Женски
Јуниори
Ж 1. место Парови –
Женски
Јуниори
Ж 2. место Појединачно
Ализ
Јуниори
Презиме
Ћурцик
-Радоњић
Радоњић
-Ћурцик
Ћурцик
Јуниори
Ж 2. место Парови –
Женски
Ж 2. место Парови –
Женски
Ж 2. место Екипно
Србија
Хаџиасметовић
-Максути
МаксутиХаџиасметовић
Србија
Јуниори
Ж 3. место Појединачно
Викторија
Трузински
Јуниори
Кадети
Ж 3. место Парови –
Женски
Ж 3. место Парови –
Женски
М 3. место Парови –
Мушки
М 3. место Парови –
Мушки
М 3. место Парови –
Мушки
М 3. место Парови –
Мушки
М 3. место Парови –
Мешовито
М 3. место Екипно
Јовић
-Грбић
МаринковићЈовичић
Грбић
-Јовић
ЈовичићМаринковић
Агоштон
-Јовичић
Србија
Србија
Кадети
Ж 2. место Појединачно
Ивана
Вејновић
Кадети
Ивана
Вејновић
Тамара
Агоштон
Кадети
Ж 2. место Парови –
Женски
Ж 2. место Парови –
Женски
Ж 2. место Екипно
Кадети
Ж 3. место Појединачно
Србија
Србија
Тамара
Агоштон
Кадети
Ж 3. место Појединачно
Сабина
Шурјан
Кадети
Ж 3. место Парови –
Мешовито
Јовичић
-Агоштон
Јуниори
Јуниори
Кадети
Кадети
Кадети
Кадети
Кадети
Кадети
Место
клуба
Клуб
ТурзинскиФењвеши
Фењвеши
-Турзински
Србија
Сента Сента
Специјална Олимпијада
Медаља
Укупно
Сениори
Јуниори
Кадети
Укупно
6
6
-
-
Златна
4
4
-
-
Сребрна
1
1
-
-
Бронзана
1
1
-
-
РЕЗУЛТАТИ СПОРТИСТА СРБИЈЕ У 2012.
75
Европско првенство
Европско првенство у фудбалу
Гетеборг (Шведска)
14 07 2012 – 20 07 2012
Узрасна
Освојено Вид
Пол
категорија
место
такмичења
Такмичарска
Дисциплина Име
категорија
Презиме
Место
клуба
Клуб
Сениори
М 1. место
Појединачно
Фудбал
Иван
Михајловски СК Кликер Панчево
Сениори
М 1. место
Екипно
Фудбал
Илија
Јовановић
Сениори
М 1. место
Екипно
Фудбал
Далибор
Сениори
М 1. место
Екипно
Фудбал
Данијел
Сениори
М 1. место
Екипно
Фудбал
Нандор
Сениори
М 1. место
Екипно
Фудбал
Небојша
СК Хенди
Спорт
Денчан
СК Спортско срце
Бошковић
СК Палестра
Марјановић СК Хенди
Спорт
Новаков
СК Кликер
Сениори
М 1. место
Екипно
Фудбал
Марко
Златковић
Зрењанин
Јабука
Крушевац
Зрењанин
Панчево
СК Кликер Панчево
Сениори
М 1. место
Екипно
Фудбал
Мирослав Јакимовски
СК Кликер Панчево
Сениори
М 1. место
Екипно
Фудбал
Душан
Ђаков
СК Кликер Панчево
Сениори
М 1. место
Екипно
Фудбал
Бојан
Романић
СК Кликер Панчево
Европско првенство
Међународно првенство у атлетици
Казањ (Русија)
10 09 2012 – 15 09 2012
Узрасна
Освојено Вид
Пол
категорија
место
такмичења
Такмичарска
Дисциплина Име
категорија
Презиме
Клуб
Место
клуба
Сениори
2. место
Појединачно
Сениори
М 3. место
Појединачно
Сениори
М 4. место
Појединачно
трчање
Јелена Вручинић СК Сингидунум Београд
100 m
бацање
Стефан Бранковић СК Сингидунум Београд
кугле
трчање 50 m Филип Југовић
СК Морава
Чачак
Сениори
М 4. место
Појединачно
скок у даљ
Филип
Југовић
СК Морава
Чачак
Сениори
Ж 1. место
Појединачно
Зорица Спасић
СК Морава
Чачак
Сениори
Ж 1. место
Појединачно
трчање
100 m
бацање
кугле
Зорица Спасић
СК Морава
Чачак
Теквондо
Медаља
Укупно
Сениори
Јуниори
Кадети
Укупно
97
39
26
32
Златна
30
17
4
9
Сребрна
28
8
11
9
Бронзана
39
14
11
14
76
ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РС И СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Олимписке игре
Олимпијске игре 2012
Лондон (Велика Британија)
27 07 2012 – 12 08 2012
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина Име
категорија
место
такмичења категорија
Сениори
Ж 1. место Појединачно + 67
борбе
Презиме
Клуб
Место
клуба
Милица Мандић
Галеб
Београд
Презиме
Клуб
Место
клуба
Милица Мандић
Галеб
Београд
Светско првенство
Светско универзитетско првенство 2012
Покеон (Кореја)
25 05 2012 – 30 05 2012
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина Име
категорија
место
такмичења категорија
Сениори
Ж 3. место Појединачно - 73 kg
борбе
Европско првенство
Европско сениорско првенство 2012
Манчестер (Велика Британија)
03 05 2012 – 06 05 2012
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина Име
категорија
место
такмичења категорија
Сениори
М 3. место Појединачно + 87 kg
борбе
Вања
Сениори
Ж 2. место Појединачно - 73 kg
борбе
Презиме
Клуб
Бабић
Азија
Место
клуба
Београд
Галеб
Београд
Милица Мандиц
Европско првенство
Европско првенство 16-21 (2012)
Атина (Грчка)
14 06 2012 – 17 06 2012
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина Име
категорија
место
такмичења категорија
Сениори
М 3. место Појединачно + 87 kg
борбе
Реља
Просеница
Галеб
Место
клуба
Београд
Сениори
М 3. место Појединачно - 68 kg
борбе
Дамир
Фејзић
Еурошпед
Вршац
Сениори
М 3. место Појединачно - 80 kg
борбе
Стојан
Рабијац
Еурошпед
Вршац
Сениори
Ж 1. место Појединачно до 73 kg
борбе
Виолета Бабић
Азија
Београд
Сениори
Ж 3. место Појединачно - 57 kg
борбе
Драгана Гладовић
Летњиковац Шабац
Презиме
Клуб
Балканско првенство
XII Балканско првенство 2012
Кисељак, Сарајево (Босна и Херцеговина)
22 09 2012 – 22 09 2012
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска ДисциПол
Име
категорија
место
такмичења категорија плина
Јуниори
М 1. место Појединачно - 78 kg
борбе
Бојан
Јуниори
М 1. место Појединачно
форме
Милош
Јуниори
М 1. место Појединачно - 78 kg
борбе
Бојан
Јуниори
М 2. место Појединачно - 45 kg
борбе
Презиме
Клуб
Стефановски Комбат
Тигар
Петковић
Београд
Стефановски Комбат
Тигар
Бранислав Барта
Змај
Место
клуба
Панчево
Београд
Панчево
Рума
Јуниори
М 2. место Појединачно - 59 kg
борбе
Дарио
Бодор
Змај
Рума
Јуниори
М 2. место Појединачно - 48 kg
борбе
Душан
Авакумовић Змај
Рума
Београд
Јуниори
М 2. место Појединачно - 55 kg
борбе
Михајло
Манић
Азија
Јуниори
М 3. место Појединачно - 48 kg
борбе
Араш
Тохиди
Војводина Нови Сад
РЕЗУЛТАТИ СПОРТИСТА СРБИЈЕ У 2012.
77
Узрасна
Освојено Вид
Пол
категорија
место
такмичења
Такмичарска
Дисциплина Име
категорија
Презиме
Клуб
Место
клуба
Јуниори
М 3. место Појединачно - 55 kg
борбе
Јован
Сибинчић
Змај
Рума
Јуниори
М 3. место Појединачно - 68 kg
борбе
Игор
Глишин
Азија
Београд
Јуниори
М 3. место Појединачно - 51 kg
борбе
Урош
Дејановић
Змај
Рума
Јуниори
М 3. место Појединачно - 68 kg
борбе
Бојан
Арбутина
Змај
Рума
Јуниори
М 3. место Појединачно + 78 kg
борбе
Никола
Живановић
Азија
Београд
Јуниори
М 3. место Појединачно - 63 kg
борбе
Дејан
Томић
Змај
Рума
Јуниори
М 3. место Појединачно - 73 kg
борбе
Војислав
Даничић
Змај
Рума
Јуниори
Ж 1. место Појединачно - 46 кg
борбе
Тијана
Богдановић
Галеб
Београд
Јуниори
Ж 1. место Појединачно
форме
Нина
Петковић
Галеб
Београд
Јуниори
Ж 2. место Појединачно - 49 kg
борбе
Звездана
Богдановић
Галеб
Београд
Јуниори
Ж 2. место Појединачно - 68 kg
борбе
Хелена
Милаковић
Змај
Рума
Јуниори
Ж 2. место Појединачно - 63 kg
борбе
Николина Ковачевић
Елит
Инђија
Јуниори
Ж 2. место Појединачно
форме
Милијана Ђорђевић
Летњиковац Шабац
Јуниори
Ж 3. место Појединачно - 59 kg
борбе
Драгана
Најић
Змај
Јуниори
Ж 3. место Појединачно - 46 kg
борбе
Милица
Влаовић
Зрењанин Зрењанин
Јуниори
Ж 3. место Појединачно - 44 kg
борбе
Бојана
Лаушев
Вршац
Вршац
Кадети
М 1. место Појединачно
форме
Михајло
Головић
Галеб
Београд
Кадети
М 1. место Појединачно - 45 kg
борбе
Никола
Ђурђевић
Кадети
М 1. место Парови –
Мешовито
М 1. место Екипно
форме
Страхиња Суботић
форме
Омега
Београд
Програмит
Сирмиум Сремска
Митровица
Галеб
Београд
Кадети
Рума
Кадети
М 1. место Екипно
форме
Алексан- Јовичић
дар
Михајло Головић
Галеб
Београд
Кадети
М 1. место Екипно
форме
Никола
Трифуновић Галеб
Београд
Кадети
М 2. место Појединачно - 57 kg
борбе
Никола
Марчетић
Чонић
Кадети
М 2. место Појединачно - 65 kg
борбе
Лука
Кадети
М 2. место Појединачно - 33 kg
борбе
Кадети
М 2. место Појединачно + 65 kg
борбе
Кадети
форме
Кадети
М 2. место Парови –
Мешовито
М 3. место Појединачно - 49 kg
Алексан- Батало
дар
Констан- Бакрачевски
тин
Михајло Головић
борбе
Владан
Кадети
М 3. место Појединачно - 41 kg
борбе
Никола
Кадети
М 3. место Појединачно - 53 kg
борбе
Никола
Омега
Београд
Програмит
Азија
Београд
Комбат
Тигар
Азија
Панчево
Београд
Галеб
Београд
Ђукић
Омега
Београд
Програмит
Мартиновић Омега
Београд
Програмит
Калањ
Феникс
Београд
Кадети
М 3. место Појединачно - 61 kg
борбе
Аљоша
Плављанић
Змај
Рума
Кадети
М 3. место Појединачно - 65 kg
борбе
Урош
Михајловић
Галеб
Београд
Кадети
М 3. место Појединачно
форме
Страхиња Суботић
Сирмиум
Кадети
М 3. место Појединачно - 53 kg
борбе
Марко
Сремска
Митровица
Београд
Кадети
М 3. место Појединачно - 61 kg
борбе
Стефан
Радовановић Омега
Програмит
Газдић
Азија
Београд
Кадети
М 3. место Појединачно - 33 kg
борбе
Војин
Шарац
78
Омега
Београд
Програмит
ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РС И СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Узрасна
Освојено Вид
Пол
категорија
место
такмичења
Такмичарска
Дисциплина Име
категорија
Презиме
Клуб
Место
клуба
Кадети
Ж 1. место Појединачно - 47 kg
борбе
Вања
Станковић
Галеб
Београд
Кадети
форме
Марија
Познановић
Лав
Београд
Кадети
Ж 1. место Парови –
Мешовито
Ж 1. место Екипно
форме
Марија
Познановић
Лав
Београд
Кадети
Ж 1. место Екипно
форме
Јана
Богдановић
Летњиковац Шабац
Кадети
Ж 2. место Појединачно - 29 kg
борбе
Тања
Миловац
Војводина Нови Сад
Кадети
Ж 2. место Појединачно - 44 kg
борбе
Меланија Биорац
Змај
Рума
Кадети
Ж 2. место Појединачно
форме
Марија
Познановић
Лав
Београд
Кадети
форме
Марија
Ђорђевић
Летњиковац Шабац
Кадети
Ж 2. место Парови –
Мешовито
Ж 3. место Појединачно
форме
Марија
Ђорђевић
Летњиковац Шабац
Кадети
Ж 3. место Појединачно - 55 kg
борбе
Марија
Миловановић Галеб
Кадети
Ж 3. место Појединачно - 41 kg
борбе
Сара
Васић
Кадети
Ж 3. место Појединачно - 44 kg
борбе
Милица
Винер
Шабац
чиви
Јанићијевић Империум Београд
Кадети
Ж 3. место Појединачно - 51 kg
борбе
Вања
Марковић
форме
Марија
Ђорђевић
Јованов
Сениори
1. место Појединачно
Београд
Винер
Шабац
чиви
Летњиковац Шабац
Сениори
М 1. место Појединачно - 80 kg
борбе
Драшко
Змај
Рума
Сениори
М 1. место Појединачно
форме
Миладин Дакић
Змај
Рума
Сениори
М 1. место Појединачно - 58 kg
борбе
Милош
Гладовић
Летњиковац Шабац
Сениори
М 1. место Појединачно - 68 kg
борбе
Иван
Пурешевић
Летњиковац Шабац
Сениори
М 1. место Појединачно + 87 kg
борбе
Марко
Грбић
Еурошпед Вршац
Сениори
М 1. место Појединачно - 54 kg
борбе
Младен
Матић
Летњиковац Шабац
Сениори
М 1. место Појединачно - 74 kg
борбе
Иван
Карајловић
Летњиковац Шабац
Сениори
М 1. место Појединачно - 87 kg
борбе
Ђорђе
Марчетић
Азија
Београд
Сениори
М 1. место Парови –
Мешовито
М 1. место Екипно
форме
Милош
Петковић
Београд
Београд
форме
Милош
Петковић
Београд
Београд
Сениори
Сениори
М 1. место Екипно
форме
Миладин Дакић
Змај
Рума
Сениори
М 1. место Екипно
форме
Небојша
Анђелковић
Наисус
Ниш
Сениори
М 2. место Појединачно - 54 kg
борбе
Миленко
Несторов
Панчево
Анђелковић
Комбат
Тигар
Наисус
Сениори
М 2. место Појединачно
ф
Небојша
Сениори
М 2. место Појединачно + 87 kg
борбе
Сениори
М 3. место Појединачно - 63 kg
борбе
Алексан- Милановић
дар
Нинослав Бабић
Ниш
Галеб
Београд
Сениори
М 3. место Појединачно - 87 kg
борбе
Марко
Азија
Београд
Сениори
М 3. место Појединачно - 80 kg
Сениори
Сениори
Империум Београд
борбе
Стојан
Јеротић
Митровић
Рабијац
Еурошпед Вршац
М 3. место Појединачно - 58 kg
борбе
Александар Рабасовић
Еурошпед Вршац
Ж 1. место Појединачно - 57 kg
борбе
Драгана
Гладовић
Летњиковац Шабац
Сениори
Ж 1. место Појединачно - 49 kg
борбе
Ивана
Чујић
Змај
Сениори
Ж 1. место Појединачно - 73 kg
борбе
Дајана
Перишић
Еурошпед Вршац
РЕЗУЛТАТИ СПОРТИСТА СРБИЈЕ У 2012.
Рума
79
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина Име
категорија
место
такмичења категорија
Сениори
Ж 1. место Појединачно - 46 kg
борбе
Ирис
Презиме
Клуб
Змај
Место
клуба
Рума
Галеб
Београд
форме
Нина
Сениори
Ж 1. место Парови –
Мешовито
Ж 2. место Појединачно - 73 kg
Јовић
Вујаковић
Петковић
борбе
Виолета
Бабић
Азија
Београд
Сениори
Ж 2. место Појединачно + 73 kg
борбе
Милица
Шипка
Панчево
Сениори
Ж 2. место Појединачно - 53 kg
борбе
Бојана
Ђурковић
Комбат
Тигар
Змај
Сениори
Ж 2. место Појединачно - 62 kg
борбе
Марија
Тодосијевић Азија
Београд
Сениори
Рума
Сениори
Ж 3. место Појединачно - 62 kg
борбе
Александра Радмиловић Азија
Београд
Сениори
Ж 3. место Појединачно - 57 kg
борбе
Ивана
Рума
Сениори
Ж 3. место Појединачно - 67 kg
борбе
Светлана Филиповић
Београд
Београд
Ветерани
М 1. место Појединачно
форме
Бојан
Тодоровић
Галеб
Београд
Презиме
Клуб
Головић
Галеб
Место
клуба
Београд
Љубојевић
Змај
Турнири
5. Serbia Pomsae Kvon Open
Београд (Србија)
17 11 2012 – 17 11 2012
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина Име
категорија
место
такмичења категорија
Кадети
М 1. место Парови –
форме
Михаило
Мешовито
Кадети
М 1. место Екипно
форме
Немања
Јанковић
Империум
Београд
Кадети
М
1. место
Екипно
форме
Огњен
Раденовић
Империум
Београд
Кадети
М
1. место
Екипно
форме
Алекса
Прокић
Империум
Београд
Кадети
М
3. место
форме
Немања
Јанковић
Империум
Београд
Кадети
М
3. место
форме
Огњен
Раденовић
Империум
Београд
Кадети
Ж
1. место
Парови –
Мешовито
Парови –
Мешовито
Појединачно
форме
Нина
Петковић
Галеб
Београд
Кадети
Ж
1. место
Појединачно
форме
Олга
Петровић
Галеб
Београд
Кадети
Ж
1. место
форме
Олга
Петровић
Галеб
Београд
Кадети
Ж
1. место
Парови –
Мешовито
Екипно
форме
Надица
Божанић
Империум
Београд
Кадети
Ж
1. место
Екипно
форме
Теодора
Радић
Империум
Београд
Кадети
Ж
1. место
Екипно
форме
Милица
Јанићијевић Империум
Београд
Кадети
Ж
3. место
Појединачно
форме
Јана
Богдановић Летњиковац Шабац
Кадети
Ж
3. место
форме
Теодора
Радић
Империум
Београд
Кадети
Ж
3. место
форме
Надица
Божанић
Империум
Београд
Сениори
М
1. место
Парови –
Мешовито
Парови –
Мешовито
Појединачно
форме
Бранислав Куруца
Београд
Београд
Сениори
М
1. место
Екипно
форме
Бојан
Тодоровић
Галеб
Београд
Сениори
М
1. место
Екипно
форме
Лазар
Манојловић Београд
Сениори
М
1. место
Екипно
форме
Бранислав Куруца
Београд
Београд
Сениори
М
2. место
Појединачно
форме
Милош
Петковић
Београд
Београд
Сениори
М
2. место
форме
Милош
Петковић
Београд
Београд
Сениори
Ж
2. место
Парови –
Мешовито
Парови –
Мешовито
форме
Нина
Петковић
Галеб
Београд
80
Београд
ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РС И СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Кик бокс
Медаља
Укупно
Сениори
Јуниори
Кадети
Укупно
35
35
-
-
Златна
19
19
-
-
Сребрна
9
9
-
-
Бронзана
7
7
-
-
Европско првенство
Европско првенство за сениоре
Анкара (Турска)
27 10 2012 – 03 11 2012
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина Име
категорија
место
такмичења категорија
Сениори
3. место Појединачно до 60 kg
лоу кик
Мирјана
Вујић
Нови Сад
Место
клуба
Нови Сад
Сениори
М 1. место Појединачно до 75 kg
К-1 стил
Миљан
Видовић
Војводина
Нови Сад
Сениори
М 1. место Појединачно до 91 kg
лоу кик
Ненад
Пагонис
Сениори
М 1. место Појединачно +91 kg
лоу кик
Драган
Сениори
М 2. место Појединачно до 86 kg
К-1 стил
Урош
Сениори
М 2. место Појединачно до 75 kg
лоу кик
Стеван
Живковић Ниш
Ниш
Сениори
М 2. место Појединачно до 57 kg
лоу кик
Бобан
Јагодина
Сениори
М 3. место Појединачно до 60 kg
лоу кик
Милош
Сениори
М 3. место Појединачно до 71 kg
лоу кик
Сениори
М 3. место Појединачно до 86 kg
лоу кик
Александар
Владимир
Маринковић Палмини
тигрови
Анић
Палмини
тигрови
Топић
Сурчин
Лекић
СД цомбат
Смедерево
Сениори
Ж 1. место Појединачно до 65 kg
К-1 стил
Ева
Халаши
Војводина
Нови Сад
Сениори
Ж 2. место Појединачно до 56 kg
К-1 стил
Сања
Сучевић
Ронин гyм
Нови Сад
Презиме
Клуб
Унихемикум Нови Сад
Пагонис тим
Јовановић Црвена звезда Београд
Делије
Богојевић Војводина
Нови Сад
Јагодина
Београд
Балканско првенство
Балканско првенство
Варна (Бугарска)
26 09 2012 – 29 09 2012
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина Име
категорија
место
такмичења категорија
Сениори
3. место Појединачно до 71 kg
лоу кик
Сокол
Презиме
Место
клуба
Арсић
Сениори
М 1. место Појединачно до 57 kg
лоу кик
Бобан
Маринковић
Сениори
М 1. место Појединачно до 63 kg
лоу кик
Предраг
Мијајловић
Сениори
М 1. место Појединачно до 81 kg
лоу кик
Никола
Стошић
Сениори
М 1. место Појединачно до 91 kg
лоу кик
Бојан
Џепина
Сениори
М 1. место Појединачно до 60 kg
К-1 стил
Милан
Савић
Сениори
М 1. место Појединачно до 75 kg
К-1 стил
Љубо
Јалови
Сениори
М 1. место Појединачно до 86 kg
лоу кик
Владимир Лекић
РЕЗУЛТАТИ СПОРТИСТА СРБИЈЕ У 2012.
Клуб
81
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина Име
категорија
место
такмичења категорија
Сениори
М 1. место Појединачно +91 kg
лоу кик
Ђорђе
Презиме
Место
клуба
Клуб
Младеновић
Сениори
М 1. место Појединачно до 67 kg
К-1 стил
Мирољуб Недељковић
Сениори
М 1. место Појединачно до 91 kg
К-1 стил
Дарко
Ивановић
Сениори
М 1. место Појединачно до 60 kg
лоу кик
Милош
Анић
Сениори
М 1. место Појединачно до 75 kg
лоу кик
Стеван
Живковић
Сениори
М 1. место Појединачно до 54 kg
К-1 стил
Данијел
Богдановић
Сениори
М 2. место Појединачно до 57 kg
лоу кик
Ненад
Сениори
М 2. место Појединачно до 71 kg
лоу кик
Сениори
М 2. место Појединачно до 86 kg
лоw кицк
Димитријевић
Алексан- Топић
дар
Милош
Нешковић
Сениори
М 2. место Појединачно до 71 kg
К-1 стил
Слађан
Сениори
М 3. место Појединачно до 60 kg
К-1 стил
Сениори
М 3. место Појединачно до 81 kg
К-1 стил
Алексан- Гогић
дар
Јасмин
Муса
Сениори
Ж 1. место Појединачно до 65 kg
лоу кик
Ева
Халаши
Сениори
Ж 1. место Појединачно до 70 kg
лоу кик
Јована
Крстић
Сениори
Ж 2. место Појединачно до 60 kg
лоу кик
Мирјана
Вујић
Драгишић
Ваздухопловство
Медаља
Укупно
Златна
Сребрна
Бронзана
Укупно
31
12
9
10
Сениори
20
8
5
7
Јуниори
11
4
4
3
Кадети
-
Светски КУП
29-ти Срем Куп
Арадац (Србија)
26 05 2012 – 27 05 2012
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина Име
Презиме
категорија
место
такмичења категорија
Јуниори
М 1. место Појединачно
Ф1А
Андрија Пешић
Јуниори
М 1. место
Појединачно
Ф1Б
Бојан
Јуниори
М 2. место
Појединачно
Ф1Б
Дамјан Мирковић
Сениори
М 1. место
Појединачно
Ф1Ц
Драган Лакић
Сениори
М 2. место
Појединачно
Ф1Ц
Жива
82
Гостојић
Ковачки
Клуб
Аероклуб
Трстеник
Аероклуб
Зрењанин
Аероклуб
Нова Пазова
Аероклуб
Vинг
Аероклуб
Нова Пазова
Место
клуба
Трстеник
Зрењанин
Нова
Пазова
Београд
Нова
Пазова
ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РС И СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Европско првенство
Европско првенство за слободнолетеће моделе, класе Ф1АБЦ
Капанори (Лука) (Италија)
04 08 2012 – 12 08 2012
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина
категорија
место
такмичења категорија
Сениори
М 1. место Појединачно Класа Ф1Б Слободнолетећи
модели
Сениори
М 5. место Екипно
Класа Ф1Ц Слободнолетећи
модели
Сениори
М 5. место Екипно
Класа Ф1Ц Слободнолетећи
модели
Сениори
М 5. место Екипно
Класа Ф1Ц Слободнолетећи
модели
Име
Презиме
Клуб
Место
клуба
Зрењанин
Светозар Гостојић
АК Зрењанин
Жива
Ковачки
АК Нова
Пазова
Нова
Пазова
Драган
Лакић
АК Винг
Београд
Бранко
Бјелић
АК Винг
Београд
Презиме
Клуб
Европско првенство
Европско првенство за слободнолетеће моделе, класе Ф1Е
Турда (Румунија)
20 08 2012 – 26 08 2012
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина Име
категорија
место
такмичења категорија
Сениори
М 4. место Појединачно Класа Ф1Е СлободСтеван
нолетећи
модели
Јановић
Место
клуба
АК Сомбор Сомбор
Европско првенство
Европско првенство у прецизном слетању параглајдером
Охрид (Македонија)
01/07/2012 – 08/07/2012
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина
категорија
место
такмичења категорија
Сениори
М 2. место Појединачно
прецизно
слетање параглајдером
Сениори
М 3. место Екипно
прецизно
слетање параглајдером
Сениори
М 3. место Екипно
прецизно
слетање параглајдером
Сениори
М 3. место Екипно
прецизно
слетање параглајдером
Сениори
М 3. место Екипно
прецизно
слетање параглајдером
Сениори
М 3. место Екипно
Сениори
Ж 1. место Појединачно
Сениори
Ж 3. место Екипно
Сениори
Ж 3. место Екипно
РЕЗУЛТАТИ СПОРТИСТА СРБИЈЕ У 2012.
прецизно
слетање параглајдером
прецизно
слетање параглајдером
прецизно
слетање параглајдером
прецизно
слетање параглајдером
Презиме
Горан
Ђурковић СПК
"Беркут"
Зоран
Златибор
Петровић Једриличарски клуб
"Авис"
Ђурковић СПК
Вршац
"Беркут"
Горан
Клуб
Место
клуба
Вршац
Име
Слободан Малетић
КВС
"Кошава"
Београд
Јован
Новак
Београд
Драган
Попов
Клуб
слободног
летења
"Арес"
СПК
"Беркут"
Милица
Маринко- Аероклуб
Београд
вић
"Аеро-Еду"
Милица
Маринко- Аероклуб
Београд
вић
"Аеро-Еду"
Тамара
Костић
СПК
"Беркут"
Вршац
Вршац
83
Светски КУП
Светски куп у прецизном слетању параглајдером – коначни резултати
(Малезија, Црна Гора, Албанија, Немачка)
01/01/2012 – 31/12/2012
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина Име
категорија
место
такмичења категорија
Сениори
М 3. место Појединачно
прецизно
Горан
слетање параглајдером
Сениори
Ж 2. место Појединачно
прецизно
Тамара
слетање параглајдером
Сениори
Ж 3. место Појединачно
прецизно
Милица
слетање параглајдером
Презиме
Клуб
Ђурковић
СПК
"Беркут"
Костић
СПК
"Беркут"
Место
клуба
Вршац
Вршац
Маринковић Аероклуб
Београд
"Аеро-Еду"
Планинарство
Медаља
Укупно
Сениори
Јуниори
Кадети
Укупно
6
6
-
-
Златна
2
2
-
-
Сребрна
2
2
-
-
Бронзана
2
2
-
-
Балканско првенство
Отворено првенство Балкана у планинарској оријентацији 2012
Србија (Србија)
22/09/2012 – 23/09/2012
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина Име
категорија
место
такмичења категорија
Сениори
М 1. место Екипно
планиарска Ненад
оријентација
Сениори
М 1. место Екипно
планинарска Слободан
оријентација
Сениори
М 1. место Екипно
планинарска Стеван
оријентација
Сениори
М 2. место Екипно
планинарска Дамјан
оријентација
Сениори
М 2. место Екипно
планинарска Миљан
оријентација
Сениори
М 2. место Екипно
планинарска Златан
оријентација
84
Мојсиловић ПК Победа
Место
клуба
Београд
Вељовић
ПК Победа
Београд
Росандић
ПК Победа
Београд
Бабић
ПК Победа
Београд
Минић
ПК Победа
Београд
Кардагић
ПК Победа
Београд
Презиме
Клуб
ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РС И СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Узрасна
Освојено Вид
Пол
категорија
место
такмичења
Сениори
М 3. место Екипно
Сениори
М 3. место
Екипно
Сениори
М 3. место
Екипно
Сениори
Ж 1. место
Екипно
Сениори
Ж 1. место
Екипно
Сениори
Ж 1. место
Екипно
Сениори
Ж 2. место
Екипно
Сениори
Ж 2. место
Екипно
Сениори
Ж 2. место
Екипно
Сениори
Ж 3. место
Екипно
Сениори
Ж 3. место
Екипно
Сениори
Ж 3. место
Екипно
Такмичарска
Дисциплина
категорија
планинарска
оријентација
планинарска
оријентација
планинарска
оријентација
планинарска
оријентација
планинарска
оријентација
планинарска
оријентација
планинарска
оријентација
планинарска
оријентација
планинарска
оријентација
планинарска
оријентација
планинарска
оријентација
планинарска
оријентација
Име
Презиме
Клуб
Милан
Ковачевић
ПК Победа
Место
клуба
Београд
Дејан
Николић
ПК Победа
Београд
Михајло Радиновић
ПК Победа
Београд
Невена
Попара
ПК Победа
Београд
Ана
Матковић
ПК Победа
Београд
Наташа
Тодосић
ПК Победа
Београд
Нађа
Ђурић
ПК Победа
Београд
Соња
Симић
ПК Победа
Београд
Ивана
Бабић
ПК Победа
Београд
Марија- Мијановић
на
ПК Победа
Београд
Софија
Јовановић
ПК Победа
Београд
Јована
Јанковић
ПК Победа
Београд
Шах
Медаља
Укупно
Сениори
Јуниори
Кадети
Укупно
3
-
2
1
Златна
2
-
1
1
Сребрна
-
-
-
-
Бронзана
1
-
1
-
РЕЗУЛТАТИ СПОРТИСТА СРБИЈЕ У 2012.
85
Балканско првенство
Екипна јуниорска Балканијада до 16 година
Цетиње (Црна Гора)
28 04 2012 – 03 05 2012
Узрасна
Освојено Вид
Пол
категорија
место
такмичења
Такмичарска
Дисциплина Име
категорија
Презиме
Јуниори
М 1. место
Екипно
фм
Михајло Радовановић
Јуниори
М 1. место
Екипно
фм
Новак
Клуб
Место
клуба
Клуб
Место
клуба
Чабаркапа
Јуниори
М 1. место
Екипно
фм
Велимир Илић
Јуниори
М 1. место
Екипно
фм
Младен Рајковић
Балканско првенство
Екипна јуниорска Балканијада до 16 година – девојчице
Цетиње (Црна Гора)
28 04 2012 – 03 05 2012
Узрасна
Освојено Вид
Пол
категорија
место
такмичења
Такмичарска
Дисциплина Име
категорија
Презиме
Јуниори
Ж 3. место
Екипно
Марина
Гајчин
Јуниори
Ж 3. место
Екипно
Ксенија
Томин
Јуниори
Ж 3. место
Екипно
Адријана Ђермановић
Јуниори
Ж 3. место
Екипно
Теодора
Ракић
Европско првенство
Појединачно првенство Европе у убрзаном шаху до 8 година
Бања Врућица, Теслић (Србија)
14 07 2012 – 20 07 2012
Узрасна
Освојено Вид
Пол
категорија
место
такмичења
Пионири
86
М 1. место
Појединачно
Такмичарска
Дисциплина Име
категорија
Лука
Презиме
Клуб
Место
клуба
Будисављевић
ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РС И СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
С П О Р Т С К Е Г РА Н Е III ГРУПЕ
МЕДАЉЕ НА МЕЂУНАРОДНИМ ТАКМИЧЕЊИМА
ЈЕДРЕЊЕ
АУТОМОБИЛИЗАМ
III категорија
Аутомобилизам и картинг
Медаља
Укупно
Сениори
Јуниори
Кадети
Укупно
6
6
-
-
Златна
3
3
-
-
Сребрна
3
3
-
-
Бронзана
-
-
-
-
Европско првенство
Шампионат Европе на брдским стазама 2012
01/01/2012 – 31/12/2012
Узрасна
Освојено Вид
Пол
категорија
место
такмичења
Сениори
Такмичарска
Дисциплина Име
категорија
М 1. место Појединачно
група Н
Душан
Презиме
Клуб
Борковић
"Нисотец
рацинг теам"
Место
клуба
Европски КУП
Куп Европе на кружним стазама 2012
01/01/2012 – 31/12/2012
Узрасна
Освојено Вид
Пол
категорија
место
такмичења
Сениори
Такмичарска
Дисциплина Име
категорија
М 2. место Појединачно
класа СП
Презиме Клуб
Александар Тошић
Место
клуба
"Витро
рацинг"
Регионално такмичење
Регионални куп "Безбедност на цестама 2012"
01/01/2012 – 31/12/2012
Узрасна
Освојено Вид
Пол
категорија
место
такмичења
Такмичарска
Дисциплина Име
категорија
Сениори
М 1. место Појединачно
класа А
Сениори
М 1. место Појединачно
класа Е1
Сениори
М 2. место Појединачно
класа Е1
Сениори
М 2. место Појединачно
класа Н
РЕЗУЛТАТИ СПОРТИСТА СРБИЈЕ У 2012.
Жарко
Презиме
Клуб
Место
клуба
Терзић
"ГМ рацинг
теам"
Микица Веснић
"АСК Веснић
рацинг"
Зоран
Кастратовић "ЕКО
рацинг"
Никола Миљковић "АСК
Центар
Бобант"
89
Бадминтон
Медаља
Укупно
Јуниори
Кадети
Укупно
35
Сениори
-
7
28
Златна
12
-
3
9
Сребрна
5
-
-
5
Бронзана
18
-
4
14
Балканско првенство
2012 Балканско првенство за јуниоре до 15 година
Караташ (Србија)
28 08 2012 – 30 08 2012
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина Име
категорија
место
такмичења категорија
Кадети
М 3. место Парови –
до 15 година
Лука
Мешовито
Кадети
М 3. место Екипно
до 15 година
Алекса
Презиме
Клуб
Милић
Змајеви
Место
клуба
Крушевац
Лутовац
Змајеви
Крушевац
Кадети
М 3. место
Екипно
до 15 година
Матеја
Манић
Цлеар
Београд
Кадети
М 3. место
Екипно
до 15 година
Лука
Милић
Змајеви
Крушевац
Кадети
М 3. место
Екипно
до 15 година
Ненад
Милошевић Нови Сад
Нови Сад
Кадети
М 3. место
Екипно
до 15 година
Андрија
Додер
Београд
Београд
Кадети
М 3. место
Екипно
до 15 година
Кристијан Бела
Ковин
Ковин
Кадети
Ж 3. место
Појединачно до 15 година
Андријана Станковић
Змајеви
Крушевац
Кадети
Ж 3. место
до 15 година
Наташа
Змајеви
Крушевац
Кадети
Ж 3. место
до 15 година
Андријана Станковић
Змајеви
Крушевац
Кадети
Ж 3. место
до 15 година
Наташа
Павловић
Змајеви
Крушевац
Кадети
Ж 3. место
Парови –
Женски
Парови –
Женски
Парови –
Мешовито
Екипно
до 15 година
Јелена
Стевановић Београд
Београд
Кадети
Ж 3. место
Екипно
до 15 година
Милица
Соколовић
Равенс КГ
Крагујевац
Кадети
Ж 3. место
Екипно
до 15 година
Наташа
Павловић
Змајеви
Крушевац
Кадети
Ж 3. место
Екипно
до 15 година
Ања
Велемир
Равенс КГ
Крагујевац
Кадети
Ж 3. место
Екипно
до 15 година
Тамара
Јовановић
Ковин
Ковин
Кадети
Ж 3. место
Екипно
до 15 година
Андријана Станковић
Змајеви
Крушевац
Кадети
Ж 3. место
Екипно
до 15 година
Лена
Цлеар
Београд
Павловић
Јанић
Балканско првенство
2012 Балканско првенство за јуниоре до 17 година
Едирне (Турска)
07 09 2012 – 09 09 2012
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина Име
Презиме Клуб
категорија
место
такмичења категорија
Кадети
М 3. место Парови –
до 17 година
Драгослав Петровић Змајеви
Мушки
90
Место
клуба
Крушевац
ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РС И СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Балканско првенство
2012 Балканско првенство за јуниоре до 13 година
Истанбул (Турска)
15 06 2012 – 17 06 2012
Узрасна
Освојено Вид
Пол
категорија
место
такмичења
Такмичарска
Дисциплина Име
категорија
Презиме
Клуб
Место
клуба
Пионири
до 13 година
Ања
Велемир
Равенс КГ
Крагујевац
до 13 година
Лена
Јанић
Цлеар
Београд
Презиме
Клуб
Место
клуба
Змајеви
Крушевац
Пионири
Ж 3. место Парови –
Женски
Ж 3. место Парови –
Женски
Балканско првенство
2012 Балканско првенство за јуниоре до 19 година
Онешти (Румунија)
01 06 2012 – 03 06 2012
Узрасна
Освојено Вид
Пол
категорија
место
такмичења
Јуниори
Јуниори
Такмичарска
Дисциплина Име
категорија
М 3. место Парови –
Мушки
М 3. место Парови –
Мушки
Миодраг Каличанин
Филип
Стојиљковић Равенс КГ
Крагујевац
Презиме
Клуб
Место
клуба
Турнири
2012 Victor Junior OLVE Tournament
Едегем (Белгија)
07 04 2012 – 09 04 2012
Узрасна
Освојено Вид
Пол
категорија
место
такмичења
Пионири
Пионири
Пионири
Такмичарска
Дисциплина Име
категорија
Ж 1. место Парови –
до 11 година
Мешовито
Ж 3. место Појединачно до 11 година
Лена
Јанић
Цлеар
Београд
Лена
Јанић
Цлеар
Београд
Ж 3. место Парови –
Женски
Лена
Јанић
Цлеар
Београд
Клуб
Место
клуба
до 11 година
Medvode FORZA Cup 2012
Медводе (Словенија)
05 05 2012 – 06 05 2012
Узрасна
Освојено Вид
Пол
категорија
место
такмичења
Такмичарска
Дисциплина Име
категорија
Презиме
Пионири
Ж 1. место Појединачно до 13 година
Андријана Станковић Змајеви
Крушевац
Пионири
М 3. место Појединачно до 13 година
Лука
Милић
Змајеви
Крушевац
Кадети
Ж 3. место Појединачно до 15 година
Наташа
Павловић
Змајеви
Крушевац
Кадети
Ж 1. место Парови –
Женски
Ж 1. место Парови –
Женски
до 15 година
Наташа
Павловић
Змајеви
Крушевац
до 15 година
Андријана Станковић Змајеви
Крушевац
Кадети
Babolat OSC Senta Claus 2012
Будимпешта (Мађарска)
08 12 2012 – 09 12 2012
Узрасна
Освојено Вид
Пол
категорија
место
такмичења
Пионири
Такмичарска
Дисциплина Име
категорија
Клуб
Крагујевац
Крушевац
М 2. место Појединачно до 9 година
Игор
Јовановић
Пионири
М 3. место Појединачно до 9 година
Сава
Степановић
Равенс
КГ
Клир
Пионири
Ж 1. место Појединачно до 11 година
Марија
Судимац
Змајеви
РЕЗУЛТАТИ СПОРТИСТА СРБИЈЕ У 2012.
Место
клуба
Презиме
Београд
91
Узрасна
Освојено Вид
Пол
категорија
место
такмичења
Такмичарска
Дисциплина Име
категорија
Презиме
Клуб
Место
клуба
Пионири
до 11 година
Марија
Судимац
Змајеви
Крушевац
до 11 година
Павле
Митрашиновић Клир
Београд
До 11 година
Матија
Цупара
Змајеви
Крушевац
До 11 година
Сергеј
Лукић
Змајеви
Крушевац
До 11 година
Михајло Томић
Београд
Београд
До 11 година
Игор
Јовановић
Крагујевац
до 11 година
Миња
Миловановић
до 11 година
Јана
Недељковић
До 11 година
Пионири
Ж 1. место Парови –
Женски
М 1. место Парови –
Мушки
М 2. место Парови –
Мушки
М 2. место Парови –
Мушки
М 3. место Парови –
Мушки
М 3. место Парови –
Мушки
Ж 3. место Парови –
Женски
Ж 3. место Парови –
Женски
М 3. место Појединачно
Матија
Цупара
Равенс
КГ
Равенс
КГ
Равенс
КГ
Змајеви
Кадети
М 1. место Појединачно До 15 година
Лука
Милић
Змајеви
Крушевац
Кадети
М 1. место Парови –
До 15 година
Мушки
М 1. место Парови –
До 15 година
Мушки
Ж 2. место Појединачно До 15 година
Лука
Милић
Змајеви
Крушевац
Андрија Додер
Београд
Београд
Наташа
Павловић
Змајеви
Крушевац
Ж 2. место Парови –
До 15 година
Женски
М 1. место Појединачно До 17 година
Наташа
Павловић
Змајеви
Крушевац
Драгослав
Наташа
Петровић
Змајеви
Крушевац
Павловић
Змајеви
Крушевац
Петровић
Змајеви
Крушевац
До 17 година
Драгослав
Матеја
Манић
Клир
Београд
До 17 година
Тијана
Манић
Клир
Београд
Пионири
Пионири
Пионири
Пионири
Пионири
Пионири
Пионири
Кадети
Кадети
Кадети
Јуниори
Јуниори
Јуниори
Јуниори
Јуниори
Ж 1. место Парови –
Женски
М 1. место Парови –
Мушки
М 3. место Парови –
Мушки
Ж 3. место Парови –
Женски
До 17 година
До 17 година
Крагујевац
Крагујевац
Крушевац
Регионално такмичење
2012 U15 Теаm Badminton International Тоurnаmенt
Пресбаум (Аустрија)
30 06 2012 – 01 07 2012
Узрасна
Освојено Вид
Пол
категорија
место
такмичења
Такмичарска
Дисциплина Име
категорија
Презиме
Клуб
Место
клуба
Кадети
М 3. место
Екипно
до 15 година
Андрија
Додер
Београд
Београд
Кадети
М 3. место
Екипно
до 15 година
Лука
Милић
Змајеви
Крушевац
Кадети
Ж 3. место
Екипно
до 15 година
Андријана Станковић Змајеви
Крушевац
Кадети
Ж 3. место
Екипно
до 15 година
Наташа
Крушевац
92
Павловић Змајеви
ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РС И СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Боди-билдинг
Медаља
Укупно
Сениори
Јуниори
Кадети
Укупно
15
12
3
-
Златна
5
4
1
-
Сребрна
5
4
1
-
Бронзана
5
4
1
-
Светско првенство
Светско првенство за жене 2012
Биалyсток (Пољска)
05 10 2012 – 08 10 2012
Узрасна
Освојено Вид
Пол
категорија
место
такмичења
Такмичарска
Дисциплина
категорија
Место
клуба
Име
Презиме
Клуб
Клеопатра Апатин
Сениори
Ж 4. место Појединачно +168 cm
боди фитнес
Радмила
Делић
Сениори
Ж 4. место Појединачно -163 cm
Фитнес
Марисела
Толмачев Олимпија Крагујевац
Сениори
Ж 8. место Појединачно + 55 kg
Боди билдинг Бранислава Јовановић Олимпија Крагујевац
Сениори
Ж 15. место Појединачно -168 cm
бикини
фитнес
Марија
Верешба- Партизан
рањи
Бор
Европско првенство
Европско првенство за мушкарце 2012
Санта Сузана (Спанија)
03 05 2012 – 07 05 2012
Узрасна
Освојено Вид
Пол
категорија
место
такмичења
Такмичарска
Дисциплина Име
категорија
Презиме
Клуб
Место
клуба
Јаковљевић
Олимпија
Крагујевац
Олимпија
Крагујевац
Презиме
Клуб
Место
клуба
Наранџић
Сениори
М 5. место Појединачно -175 cm
Боди билдинг Роберт
Сениори
М 6. место Појединачно -180 cm
Боди билдинг Лепомир Бакић
Европско првенство
Европско првенство за жене 2012
Загреб (Хрватска)
11 05 2012 – 14 05 2012
Узрасна
Освојено Вид
Пол
категорија
место
такмичења
Такмичарска
Дисциплина Име
категорија
Сениори
Ж 5. место Појединачно +163 cm
Фитнес
Милица
Шипка
Нови Сад
Сениори
Ж 6. место Појединачно +163 cm
Фитнес
Кристина Даниловић
Борац
Чачак
Сениори
Ж 7. место Појединачно -163 cm
Фитнес
Марисела Толмачев
Олимпија
Крагујевац
Сениори
Ж 7. место Појединачно +168 cm
Боди фитнес Радмила Делић
Клеопатра
Апатин
Сениори
Ж 7. место Појединачно -163 cm
Бикини
фитнес
Борац
Чачак
РЕЗУЛТАТИ СПОРТИСТА СРБИЈЕ У 2012.
Маја
Павловић
93
Балканско првенство
Балканско првенство 2012
Чачак (Србија)
27 04 2012 – 29 04 2012
Узрасна
Освојено Вид
Пол
категорија
место
такмичења
Такмичарска
Дисциплина
категорија
Име
Презиме
Клуб
Место
клуба
Џими
Чачак
Јуниори
М 1. место Појединачно +75 kg
Боди билдинг Дејан
Васовић
Јуниори
М 2. место Појединачно +75 kg
Боди билдинг Иван
Кржановић Олимпија
Јуниори
М 3. место Појединачно - 75 kg
Боди билдинг Слободан Милетић
Олимпија
Крагујевац
Сениори
М 1. место Појединачно
Боди билдинг Славиша Ђорђевић
Џими
Чачак
Сениори
М 3. место Појединачно +180 cm
Боди билдинг Иван
Живанић
Џими
Чачак
Сениори
Ж 1. место Појединачно
Боди билдинг Инес
Лучић
Шипка
Нови Сад
Сениори
Ж 1. место Појединачно
Фитнес
Милица
Наранџић Шипка
Нови Сад
Сениори
Ж 1. место Појединачно
Маја
Павловић
Борац
Чачак
Сениори
Ж 2. место Појединачно
бикини фитнес
боди фитнес
Радмила Делић
Клеопатра
Апатин
Сениори
Ж 2. место Појединачно
Фитнес
Олимпија
Крагујевац
Сениори
Ж 2. место Појединачно
Марисела
Ивана
Сениори
Ж 2. место Појединачно
бикини фитПавловић Партизан
нес
Боди билдинг Данијела Васиљевић Олимпија
Сениори
Ж 3. место Појединачно
Сениори
Ж 3. место Појединачно
Сениори
Ж 3. место Појединачно
Ивана
Фитнес
Толмачев
Узелац
Клеопатра
Чачак
Бор
Крагујевац
Апатин
Кристина Даниловић Борац
Чачак
Ивана
Апатин
Узелац
Клеопатра
Једрење
Медаља
Укупно
Укупно
1
Златна
-
Сребрна
-
Бронзана
1
Сениори
Јуниори
Кадети
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
1
Svetsko prvenstvo
Svetsko prvenstvo u jedrenju na vodi u klasi Laser 4.7
Buenos Aires (Argentina)
01/04/2012 – 07/04/2012
Uzrasna
Osvojeno Vid
Pol
kategorija
mesto
takmičenja
Kadeti
94
M 3. mesto
Takmičarska
Disciplina
kategorija
Ime
Pojedinačno do 16 godina Klasa Laser Luka
4.7
Prezime
Klub
Mesto
kluba
Tošić
/
/
ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РС И СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Коњички ФЕИ спорт
Медаља
Укупно
Сениори
Јуниори
Кадети
Укупно
6
3
2
1
Златна
2
-
2
-
Сребрна
3
3
-
-
Бронзана
1
-
-
1
Балканско првенство
Балкански куп у даљинском јахању (ендуранце) 2012
Мељак и Груде (Србија И БИХ)
27/07/2012 – 14/10/2012
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина
категорија
место
такмичења категорија
Сениори
М 2. место Екипно
даљинско јахање
(endurance)
Сениори
Ж 2. место Појединачно
даљинско јахање
(endurance)
Сениори
Ж 2. место Екипно
даљинско јахање
(endurance)
Сениори
Ж 2. место Екипно
даљинско јахање
(endurance)
Име
Презиме
Место
клуба
Србија
Клуб
Немања Лакса
Арианна Илић
Арианна Илић
Виолета Пантелић
екипа
Србије
екипа
Србије
екипа
Србије
екипа
Србија
Србија
Србије
Балканско првенство
Балканско коњички шампионат у дресурном јахању 2012
Атина (Грцка)
06/09/2012 – 09/09/2012
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина
Име
категорија
место
такмичења категорија
Кадети
Ж 3. место Екипно
Дресурно јахање Ања
екипа Србије
Место
клуба
Србија
Кадети
Ж 3. место Екипно
Дресурно јахање Бојана Јованов
екипа Србије
Србија
Кадети
Ж 3. место Екипно
Дресурно јахање Сара
екипа Србије
Србија
Презиме
Клуб
Марковић
Попарић
Балканско првенство
Балкански коњички шампионат у препонском јахању 2012
Атина (Грцка)
06/09/2012 – 09/09/2012
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина Име
Презиме
категорија
место
такмичења категорија
Сениори
М 2. место Појединачно
Препонско Драшко Докић
јахање
Клуб
Место
клуба
Регионално такмичење
Будимпешта – CSIОCHJYR-CSI 2012.
Будимпешта (Мађарска)
05/07/2012 – 08/07/2012
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина Име
категорија
место
такмичења категорија
Јуниори
Ж 1. место Појединачно
CSI
Ивана
РЕЗУЛТАТИ СПОРТИСТА СРБИЈЕ У 2012.
Презиме
Марковић
Место
клуба
екипа Србије Србија
Клуб
95
Регионално такмичење
ЦЕЉЕ – ЦСИ 2012
Цеље (Словенија)
23/11/2012 – 25/11/2012
Узрасна
Освојено Вид
Пол
категорија
место
такмичења
Јуниори
Такмичарска
Дисциплина Име
категорија
Ж 1. место Појединачно
Ивана
Место
клуба
Презиме
Клуб
Марковић
екипа Србије Србија
Коњички спорт
Медаља
Укупно
Сениори
Јуниори
Кадети
Укупно
1
1
-
-
Златна
1
1
-
-
Сребрна
-
-
-
-
Бронзана
-
-
-
-
Медитерански КУП
Медитерански галопски шампионат 2012
Сиракуза (Италија)
08/12/2012 – 08/12/2012
Узрасна
Освојено Вид
Пол
категорија
место
такмичења
Сениори
М 1. место
Такмичарска
Дисциплина Име
категорија
Појединачно
галоп
Горан
Презиме
Клуб
Мешетовић
Хиподром
Београд
Место
клуба
Београд
Мото спорт
Медаља
Укупно
Сениори
Јуниори
Кадети
Укупно
5
4
1
-
Златна
3
2
1
-
Сребрна
-
-
-
-
Бронзана
2
2
-
-
96
ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РС И СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Светско првенство
Svetski šampionat Endurance
Le Mans, Bol Dor , Doha, Suzuka, Oscherslebenben (Francuska, Qatar, Japan, Nemačka)
09/09/2012
Узрасна
Освојено Вид
Пол
категорија
место
такмичења
Такмичарска
Дисциплина Име
категорија
Сениори
1000 СС
М 14. место Екипно
Презиме
Роад Рацинг Драгослав Перишић
14/04/2012 –
Клуб
АМК
Дијамант
Место
клуба
Аранђеловац
Европско првенство
Европски шампионат
Хенгело, Зелтвег, Валдурн (Холандија, Белгија, Шведска, Аустрија, Немачка)
Узрасна
Освојено Вид
Пол
категорија
место
такмичења
Такмичарска
Дисциплина Име
категорија
Сениори
М 11. место Појединачно 50 cc
Мото
Цлассиц
Сениори
М 17. место Појединачно 50 cc
Мото
Цлассиц
28/04/2012 – 22/07/2012
Презиме
Клуб
Марино Маркотић МКК
Сагмајстер
Теам
Станко Маркотић МКК
Сагмајстер
Теам
Место
клуба
Суботица
Суботица
Балканско првенство
Источно европски шампионат
Плевен, Истамбул, Београд (Бугарска, Турска, Србија)
Узрасна
Освојено Вид
Пол
категорија
место
такмичења
05/05/2012 – 22/09/2012
Такмичарска
Дисциплина Име
категорија
Презиме
Клуб
Јуниори
М 1. место Појединачно СП Јуниор
Road Racing Никола
Јуниори
М 4. место Појединачно СП Јуниор
Road Racing Мартин
Јуниори
М 9. место Појединачно СП Јуниор
Road Racing Ђорђе
Јуниори
Ж 5. место Појединачно СП Јуниор
Road Racing Вања
АМНК
Cotton Super
Bike
Вугринец АМК Мото
Старс
Ракић
АМК Мото
Старс
Јелисавчић АМК Брезик
Сениори
М 1. место Појединачно 600 Super
Stock
М 1. место Појединачно 600 СБКС
Road Racing Ненад
Стојановић АМК Брезик Београд
Road Racing Душан
Благојевић АМК Брезик Београд
Road Racing Горан
Стојановић АМК Брезик Београд
Сениори
М 3. место Појединачно 1000 Super
Stock
М 3. место Појединачно 1000 СБКС
Сениори
М 6. место Појединачно 600 СБКС
Road Racing Немања
Сениори
М 6. место Појединачно 1000 СБКС
Road Racing Дејан
Сениори
М 7. место Појединачно 600 СБКС
Road Racing Срђан
Сениори
М 9. место Појединачно 600 Super
Stock
Road Racing Дарко
Сениори
Сениори
РЕЗУЛТАТИ СПОРТИСТА СРБИЈЕ У 2012.
Гајић
Место
клуба
Road Racing Владимир Поповић
Пауновић
Нови Сад
Ченеј
Ченеј
Београд
АМК Брезик Београд
NB Racing
Team
Радуловић АМК Мото
Старс
Гавриловић СУ Алфа
МотоСпорт
Академија
Тодоров
АМК Брезик
Аранђеловац
Ченеј
Обреновац
Београд
97
Савате
Медаља
Укупно
Сениори
Укупно
27
23
-
Златна
Јуниори
Кадети
4
4
4
-
-
Сребрна
10
8
-
2
Бронзана
13
11
-
2
Светско првенство
Светско првенство у асаут саватеу за сениоре и сениорке
Пловдив (Бугарска)
31 08 2012 – 01 09 2012
Узрасна
Освојено Вид
Пол
категорија
место
такмичења
Такмичарска
Дисциплина Име
категорија
Презиме
Клуб
Место
клуба
Сениори
М
1. место Појединачно до 60 kg
асаут
савате
Синиша
Зељковић
Савате клуб Нови Сад
Војводина
Сениори
М
2. место Појединачно до 65 kg
асаут
савате
Дарко
Кнежевић
Савате клуб Жабаљ
Макс
Феникс
Сениори
М
2. место Појединачно до 75 kg
асаут
савате
Мирослав
Оџић
Савате клуб Нови Сад
Војводина
Сениори
М
2. место Појединачно +85 kg
асаут
савате
Горан
Бајшански Савате клуб Нови Сад
Војводина
Сениори
М
3. место Појединачно до 56 kg
асаут
савате
Игор
Багоња
Савате клуб Нови Сад
Војводина
Сениори
Ж
2. место Појединачно до 52 kg
асаут
савате
Ивана
Попадић
Савате клуб Зрењанин
Банат
Сениори
Ж
3. место Појединачно до 65 kg
асаут
савате
Теодора
Манић
Савате клуб Београд
Горан
Остојић
Сениори
Ж
3. место Појединачно до 70 kg
асаут
савате
Слађана
Топалов
Клуб
борилачких
спортова
Галактик
Сомбор
Сениори
Ж
3. место Појединачно до 48 kg
асаут
савате
Мирела
Баруџић
Клуб
борилачких
спортова
Нови Пазар
Нови
Пазар
98
ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РС И СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Европско првенство
Кадетско Европско првенство у асаут саватеу
Бутгенбацх (Белгија)
28 06 2012 – 30 06 2012
Узрасна
Освојено Вид
Пол
категорија
место
такмичења
Такмичарска
Дисциплина Име
категорија
Презиме
Клуб
Тољагић
Савате
клуб Горан
Остојић
Место
клуба
Кадети
М
2. место Појединачно +85 kg
асаут савате
Огњен
Кадети
М
2. место Појединачно -56 kg
асаут савате
Небојша Божић
Савате бокс Рума
клуб Рума
Кадети
М
3. место Појединачно -70 kg
асаут савате
Стефан
Јањатов
Савате
клуб Банат
Кадети
М
3. место Појединачно -65 kg
асаут савате
Вук
Весић
Савате бокс Рума
клуб Рума
3. место Појединачно -52 kg
асаут савате
Милан
Ракита
Клуб
Нови
борилачких Бечеј
спортова
Сениори
Београд
Зрењанин
Скијање
Медаља
Укупно
Сениори
Јуниори
Кадети
Укупно
17
7
8
2
Златна
8
5
3
-
Сребрна
5
2
3
-
Бронзана
4
-
2
2
Светска Лига
ФИС такмичење 2012
Загреб (Хрватска)
14/03/2012 – 14/03/2012
Узрасна
Освојено Вид
Пол
категорија
место
такмичења
Сениори
Такмичарска
Дисциплина
категорија
Ж 1. место Појединачно
РЕЗУЛТАТИ СПОРТИСТА СРБИЈЕ У 2012.
Име
алпско скијање Невена
– велеслалом
Место
клуба
Презиме
Клуб
Игњатовић
Раднички Крагујевац
Елите
99
Светска Лига
ФИС такмичење 2012
Мокра Гора (Србија)
14/02/2012 – 14/02/2012
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина Име
категорија
место
такмичења категорија
Сениори
Ж 1. место Појединачно
Алпско скијање Невена
-слалом
Презиме
Игњатовић
Место
клуба
Раднички Београд
Елите
Клуб
Светска Лига
ФИС такмичење 2012
Загреб (Хрватска)
17/02/2012 – 17/02/2012
Узрасна
Освојено Вид
Пол
категорија
место
такмичења
Сениори
Ж 1. место
Такмичарска
Дисциплина
категорија
Име
Презиме
Алпско скијање Невена Игњатовић
-слалом
Појединачно
Клуб
Место
клуба
Раднички Крагујевац
Елите
Светска Лига
ФИС такмичење 2012
Сарајево (БиХ)
29/01/2012 – 29/01/2012
Узрасна
Освојено Вид
Пол
категорија
место
такмичења
Кадети
М 3. место
Такмичарска
Дисциплина
категорија
Клуб
Место
клуба
Радан
Београд
Презиме
Клуб
Место
клуба
Алпско скијање Андрија Вуковић
-слалом
Алпско скијање Марија Хумо
-слалом
БСК
Београд
Про ски
Београд
БСК
Београд
Име
Презиме
Алпско скијање Страхиња Станишић
-слалом
Појединачно
Светска Лига
ФИС такмичење 2012
Мокра Гора (Србија)
12/03/2012 – 15/03/2012
Узрасна
Освојено Вид
Пол
категорија
место
такмичења
Такмичарска
Дисциплина
категорија
Име
Јуниори
М 3. место
Појединачно
Јуниори
Ж 1. место
Појединачно
Јуниори
Ж 1. место
Појединачно
Алпско скијање Маша
-слалом
Јанковић
Јуниори
Ж 1. место
Појединачно
велеслалом
Маша
Јанковић
Јуниори
Ж 2. место
Појединачно
алпско скијање Маша
– велеслалом
Јанковић
БСК
Београд
Јуниори
Ж 2. место
Појединачно
Алпско скијање Маша
-слалом
Јанковић
БСК
Београд
Кадети
М 3. место
Појединачно
Алпско скијање Марко
-велеслалом
Стевовић
БСК
Београд
100
ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РС И СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Светска Лига
ФИС такмичење 2012
Златибор (Србија)
17/02/2012 – 18/02/2012
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина
категорија
место
такмичења категорија
Јуниори
Ж 2. место Појединачно
слалом
Сениори
Ж 3. место
Појединачно
Марија Хумо
Про ски
Место
клуба
Београд
Алпско скијање Марија Хумо
-слалом
Про ски
Београд
Име
Презиме
Клуб
Светска Лига
ФИС такмичење 2012
Гудаури (Грузија)
18/02/2012 – 19/02/2012
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина
категорија
место
такмичења категорија
Сениори
Ж 2. место Појединачно
Сноуборд-паралел слалом
Сениори
Ж 2. место Појединачно
Сноуборд
-паралел
велеслалом
Име
Презиме
Клуб
Нина
Мицић
Бибис
Место
клуба
Београд
Нина
Мицић
Бибис
Београд
Име
Презиме
Клуб
Филип
Филиповић
АБЦ
Светска Лига
ФИС такмичење 2012
Маврово (Македонија)
24/02/2012 – 24/02/2012
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина
категорија
место
такмичења категорија
Сениори
М 1. место Појединачно
слопстyле
Место
клуба
Крагујевац
Спортски риболов
Медаља
Укупно
Сениори
Јуниори
Кадети
Укупно
3
1
1
1
Златна
-
-
-
-
Сребрна
2
1
1
-
Бронзана
1
-
-
1
Светско првенство
Светско првенство у спортском риболову
Констанца (Румунија)
27 09 2012 – 29 09 2012
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина Име
категорија
место
такмичења категорија
Сениори
М 3. место Екипно
шаран
Јовица
Сениори
М 3. место Екипно
РЕЗУЛТАТИ СПОРТИСТА СРБИЈЕ У 2012.
шаран
Дејан
Презиме
Клуб
Бенак
Кечига
Ђорђевић
Млава
Место
клуба
Сремска
Митровица
Петровац
101
Узрасна
Освојено Вид
Пол
категорија
место
такмичења
Сениори
М 3. место Екипно
Такмичарска
Дисциплина Име
категорија
шаран
Бојан
Презиме
Клуб
Бојанић
Банат
Савић
Кечига
Место
клуба
Зрењанин
Сениори
М 3. место Екипно
шаран
Марко
Сениори
М 3. место Екипно
шаран
Владимир Боговац
Младост
Сениори
М 3. место Екипно
шаран
Мргуд
Тасовац
Банат
Сремска
Митровица
Нова
Пазова
Зрењанин
Сениори
М 3. место Екипно
шаран
Дејан
Савић
Млава
Петровац
Сениори
М 3. место Екипно
шаран
Немања
Драгаш
Младост
Нова
Пазова
Светско првенство
Светско првенство у спортском риболову 2012
Редече (Словенија)
23 07 2012 – 29 07 2012
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина Име
категорија
место
такмичења категорија
Јуниори
М 3. место Екипно
Пловак
Филип
Место
клуба
Еко трофеј Београд
Презиме
Клуб
Драгишић
Јуниори
М 3. место Екипно
Пловак
Немања
Миловановић Нишава
Ниш
Јуниори
М 3. место Екипно
Пловак
Душан
Богданов
Ковин
Дунав
Јуниори
М 3. место Екипно
Пловак
Александар Михајловић
МГП
Обреновац
Јуниори
М 3. место Екипно
Пловак
Милан
чигра
Крушевац
Ненадовић
Европско првенство
Европско првенство у спортском риболову
Мерида (Спанија)
18 06 2012 – 24 06 2012
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина Име
категорија
место
такмичења категорија
Сениори М 3. место Екипно
Пловак
Горан
Презиме
Клуб
Радовић
Ибар
Место
клуба
Краљево
Марковић
Сениори
М
3. место
Екипно
Пловак
Никола
Ибар
Краљево
Сениори
М
3. место
Екипно
Пловак
Владимир Даниловић
Ђетиња
Ужице
Сениори
М
3. место
Екипно
Пловак
Предраг
Веслигај
чигра
Крушевац
Сениори
М
3. место
Екипно
Пловак
Мирко
Драгићевић чигра
Крушевац
Стреличарство
Медаља
Укупно
Златна
Сребрна
Бронзана
102
Укупно
12
2
2
8
Сениори
11
2
2
7
Јуниори
-
Кадети
1
1
ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РС И СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Европски КУП
Европски куп у стреличарству за сениоре
Бароу (Аустрија)
22/08/2009 – 24/08/2009
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина Име
Презиме
категорија
место
такмичења категорија
Сениори
М 3. место Појединачно /
3Д
Младен Божовић
Клуб
Нови Сад
Место
клуба
Нови Сад
Европски КУП
Европски куп у стреличарству
Софија (Бугарска)
14/07/2005
Узрасна
Освојено Вид
Пол
категорија
место
такмичења
Сениори
М 3. место Екипно
Такмичарска
Дисциплина
Име
категорија
/
екипно компаунд Љубиша
Урошевић /
Место
клуба
/
Сениори
М 3. место Екипно
/
екипно компаунд Бобан
Митић
/
/
Сениори
М 3. место Екипно
/
екипно компаунд /
/
Сениори
М 3. место Екипно
/
екипно компаунд Славољуб Илић
Србија и
Црна Гора
/
/
Презиме
Клуб
Европско првенство
6. европско 3Д ЕАА првенство у стреличарству
Мозбурн (Аустрија)
02/09/2007 – 09/09/2007
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина Име
Презиме
категорија
место
такмичења категорија
Сениори
М 3. место Појединачно
Младен Божович
Игре младих Југоисточне Европе
Солун (Грчка)
15/10/2007 – 21/10/2007
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина Име
категорија
место
такмичења категорија
Кадети
М 3. место Екипно
Лука
Презиме
Поповић
Кадети
М 3. место Екипно
Александар Нешовић
Кадети
М 3. место Екипно
Владимир
Кадети
М 3. место Екипно
Срђан
Клуб
Место
клуба
НС 2002
Место
клуба
Калемегдан Београд
Клуб
Прокупље
Поповић
Грамонтин- Ниш
жињеринг
Радошевић НС 2002
Балканско првенство
Балканско првенство у стреличарству
Београд (Србија)
03/09/2007
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина
Име
категорија
место
такмичења категорија
Сениори
М 1. место Појединачно
Компаунд стил Данило
Презиме
Клуб
Миоковић
Сениори
М 2. место Појединачно
Компаунд стил Ласло
Сениори
М 3. место Појединачно
Компаунд стил Љубиша Урошевић
Сениори
М 3. место Појединачно
Олимпик стил
Сениори
Ж 1. место Појединачно
Компаунд стил Ивана
Флегар
Сениори
Ж 2. место Појединачно
Олимпик стил
Савић
Сениори
Ж 3. место Појединачно
Компаунд стил Албина
Црвеник
БСК
Сениори
Ж 3. место Појединачно
Компаунд стил Јелена
Марковић
БСК
РЕЗУЛТАТИ СПОРТИСТА СРБИЈЕ У 2012.
Сабо
К 2005
Кањижа
Калемегдан Београд
Предраг Бекић
Тања
Место
клуба
Панчево
Панчево
БСК
Нови Сад
103
Триатлон
Медаља
Укупно
Сениори
Јуниори
Кадети
Укупно
7
4
2
1
Златна
2
1
-
1
Сребрна
3
2
1
-
Бронзана
2
1
1
-
Светско првенство
Светско првенство у паратриатлону 2012
Ауцкланд (Нови Зеланд)
22/10/2012 – 22/10/2012
Узрасна
Освојено Вид
Пол
категорија
место
такмичења
Сениори
М 2. место
Такмичарска
Дисциплина Име
категорија
Појединачно ТРИ-6
триатлон
Лазар
Место
клуба
Презиме
Клуб
Филиповић
КЕС
Крагујевац
"Крагујевац"
Презиме
Клуб
Место
клуба
Стојановић
ТК
Нови Сад
Презиме
Клуб
Место
клуба
Филиповић
КЕС
Крагујевац
"Крагујевац"
Светско првенство
Светско првенство у аqуатхлону 2012
Ауцкланд (Нови Зеланд)
17/10/2012 – 17/10/2012
Узрасна
Освојено Вид
Пол
категорија
место
такмичења
Сениори
М 3. место
Такмичарска
Дисциплина Име
категорија
Појединачно
Акватлон
Огњен
Европско првенство
Првенство Европе у паратриатлону
Израел (Еилат)
20/04/2012 – 22/04/2012
Узрасна
Освојено Вид
Пол
категорија
место
такмичења
Сениори
М 2. место
Такмичарска
Дисциплина Име
категорија
Појединачно ТРИ-6
триатлон
Лазар
Балканско првенство
Балканско првенство у триатлону 2012
Елазиг (Турска)
08/09/2012 – 09/09/2012
Узрасна
Освојено Вид
Пол
категорија
место
такмичења
Јуниори
М 2. место
Јуниори
М 3. место
Кадети
М 1. место
Сениори
М 1. место
104
Такмичарска
Дисциплина Име
категорија
Појединачно 750m-20km5km
Појединачно 750m-20
km-5 km
Појединачно 350m-10 km2,5 km
Појединачно 750m-20
km-5 km
Презиме
Клуб
Место
клуба
Спринт
Милан Томин
ТК "Динамик” Нови Сад
триалтон
Спринт
Бојан
Карановић ТК "Динамик” Нови Сад
триалтон
полу спринт Данило Јовановић ТК "Тамиш" Панчево
Спринт
триалтон
Огњен
Стојановић ТК "Динамик” Нови Сад
ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РС И СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Хокеј на леду
Медаља
Укупно
Сениори
Јуниори
Кадети
Укупно
3
1
1
1
Златна
-
-
-
-
Сребрна
2
1
1
-
Бронзана
1
-
-
1
Светско првенство
Светско првенство У18 Дивизија II Група Б
Нови Сад (Србија)
20 03 2012 – 26 03 2012
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина Име
категорија
место
такмичења категорија
Јуниори
М 2. место Екипно
хокеј на
Јован
леду
Јуниори
М 2. место Екипно
хокеј на
Димитрије
леду
Јуниори
М 2. место Екипно
хокеј на
Александар
леду
Јуниори
М 2. место Екипно
хокеј на
Синиша
леду
Јуниори
М 2. место Екипно
хокеј на
Владимир
леду
Јуниори
М 2. место Екипно
хокеј на
Никола
леду
Јуниори
М 2. место Екипно
хокеј на
Угљеша
леду
Јуниори
М 2. место Екипно
хокеј на
Андреј
леду
Јуниори
М 2. место Екипно
хокеј на
Иван
леду
Јуниори
М 2. место Екипно
хокеј на
Иван
леду
Јуниори
М 2. место Екипно
Никола
Јуниори
М 2. место Екипно
Јуниори
М 2. место Екипно
Јуниори
М 2. место Екипно
Јуниори
М 2. место Екипно
Јуниори
М 2. место Екипно
Јуниори
М 2. место Екипно
Јуниори
М 2. место Екипно
Јуниори
М 2. место Екипно
Јуниори
М 2. место Екипно
Јуниори
М 2. место Екипно
Јуниори
М 2. место Екипно
РЕЗУЛТАТИ СПОРТИСТА СРБИЈЕ У 2012.
Презиме
Клуб
Фехер
МАЦ Непстадион
НС Старс
Милићевић
Ристић
Пајић
Ђаковић
Новаковић
Новаковић
Место
клуба
Будапест,
Мађарска
Нови Сад
Црвена
звезда
НС Старс
Београд
Црвена
звезда
Беостар
Београд
Нови Сад
Београд
Зwицк
Lower
Ст. Полтен,
Austria Stars Аустрија
НС Старс
Нови Сад
Анић
Беостар
Београд
Главоњић
Беостар
Београд
Лазаревић
хокеј на
леду
хокеј на
леду
хокеј на
леду
хокеј на
леду
хокеј на
леду
хокеј на
леду
хокеј на
леду
хокеј на
леду
хокеј на
леду
хокеј на
леду
Урош
Бјелогрлић
Lower
Ст. Полтен,
Austria Stars Аустрија
Ујпести ТЕ Мадјарска
Вук
Трајковић
Беостар
Никола
Керезовић
хокеј на
леду
Београд
Ст. Полтен,
Аустрија
Будапест,
Мађарска
Ст. Полтен,
Аустрија
Београд
Доминик
Lower
Austria Stars
Николић
МАЦ Непстадион
Бошковић
Lower
Austria Stars
Узелац
Црвена
звезда
Радосављевић МАЦ Непстадион
Плавшић
НС Старс
Срета
Драгић
НС Старс
Нови Сад
Павле
Степановић
Петар
Огризовић
Feuburg
УСА
Academy
Lake Region
Беостар
Београд
Милан
Стефан
Илија
Реља
Будапест,
Мађарска
Нови Сад
105
Светско првенство
Светско сениорско првенсво Дивизија II Група А
Рејкјавик (Исланд)
12 04 2012 – 18 04 2012
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина Име
категорија
место
такмичења категорија
Сениори
М 5. место Екипно
хокеј на
Стефан
леду
Сениори
М 5. место Екипно
хокеј на
Димитрије
леду
Сениори
М 5. место Екипно
хокеј на
Роберт
леду
Сениори
М 5. место
Екипно
Сениори
М 5. место
Екипно
Сениори
М 5. место
Екипно
Сениори
М 5. место
Екипно
Сениори
М 5. место
Екипно
Сениори
М 5. место
Екипно
Сениори
М 5. место
Екипно
Сениори
М 5. место
Екипно
Сениори
М 5. место
Екипно
Сениори
М 5. место
Екипно
Сениори
М 5. место
Екипно
Сениори
М 5. место
Екипно
Сениори
М 5. место
Екипно
Сениори
М 5. место
Екипно
Сениори
М 5. место
Екипно
Сениори
М 5. место
Екипно
Сениори
М 5. место
Екипно
Сениори
М 5. место
Екипно
Сениори
М 5. место
Екипно
Презиме
Клуб
Илић
Партизан
Место
клуба
Београд
Филиповић
Партизан
Београд
Сабадош
Мађарска
хокеј на
леду
хокеј на
леду
хокеј на
леду
хокеј на
леду
хокеј на
леду
Милан
Луковић
Dunaujvarosi
Аcelbikak
Партизан
Немања
Вучуревић
Партизан
Београд
Милош
Бабић
Партизан
Београд
Марко
Миловановић Партизан
Београд
Павел
Поправка
Партизан
Београд
Филип
Тримчевић
Партизан
Београд
хокеј на
леду
хокеј на
леду
хокеј на
леду
хокеј на
леду
хокеј на
леду
хокеј на
леду
хокеј на
леду
хокеј на
леду
хокеј на
леду
хокеј на
леду
хокеј на
леду
хокеј на
леду
Виктор
Ченгери
Партизан
Београд
Јован
Фехер
Срђан
Ристић
МАЦ Неп- Будапест,
стадион
Мађарска
Партизан Београд
Марко
Сретовић
Партизан
Београд
Ненад
Раковић
Партизан
Београд
Иван
Тумбас
Партизан
Београд
Драган
Комазец
Партизан
Београд
Марко
Ковачевић
Партизан
Београд
Павле
Огризовић
Партизан
Београд
Никола
Бибић
Немања
Јанковић
Алекса
Луковић
Црвена
Београд
звезда
Finlandia УСА
University
Партизан Београд
Борис
Габрић
Партизан
Београд
Београд
Турнири
Балкански фестивал у хокеју на леду у16
Измит (Турска)
29 08 2012 – 01 09 2012
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина Име
категорија
место
такмичења категорија
Кадети
М 3. место Екипно
Ђорђе
Кадети
М 3. место Екипно
Кадети
М 3. место Екипно
Кадети
М 3. место Екипно
Кадети
М 3. место Екипно
Кадети
М 3. место Екипно
106
Презиме
Клуб
Место
клуба
Јакшић
Александар Коларић
хокеј на
леду
хокеј на
леду
хокеј на
леду
Иван
Главоњић
Ђорђије
Терзић
Урош
Стојановић
Петар
Степановић
ХК Беостар Београд
ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РС И СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Узрасна
Освојено Вид
Пол
категорија
место
такмичења
Кадети
М 3. место Екипно
Кадети
М 3. место Екипно
Кадети
М 3. место Екипно
Кадети
М 3. место Екипно
Кадети
М 3. место Екипно
Кадети
М 3. место Екипно
Кадети
М 3. место Екипно
Кадети
М 3. место Екипно
Кадети
М 3. место Екипно
Кадети
М 3. место Екипно
Кадети
Му- 3. место Екипно
шки
Такмичарска
Дисциплина Име
категорија
Лазар
хокеј на
леду
хокеј на
леду
хокеј на
леду
хокеј на
леду
хокеј на
леду
хокеј на
леду
хокеј на
леду
хокеј на
леду
Презиме
Клуб
Место
клуба
Лештарић
Марко
Тадић
Милош
Тешић
Филип
Пајевић
Војин
Драговић
Павле
Крављанац
Тодор
Кувељић
Милош
Вукашиновић
Слободан
Симијоновић
Матија
Ганић
Милорад
Белић
ХК Беостар Београд
ХК Таш
Београд
ХК Таш
Београд
Регионално такмичење
СЛО хокеј лига
Љубљана, Блед, Марибор, Загреб, Београд (Словенија, Хрватска, Србија)
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина Име
категорија
место
такмичења категорија
Сениори
М 2. место Екипно
хокеј на
Немања
леду
Сениори
М 2. место Екипно
хокеј на
Александар
леду
Сениори
М 2. место Екипно
хокеј на
Жига
леду
Сениори
М 2. место Екипно
хокеј на
Стефан
леду
Сениори
М 2. место Екипно
хокеј на
Јуре
леду
Сениори
М 2. место Екипно
хокеј на
Павел
леду
Сениори
М 2. место Екипно
хокеј на
Срђан
леду
Сениори
М 2. место Екипно
хокеј на
Драган
леду
Сениори
М 2. место Екипно
хокеј на
Милош
леду
Сениори
М 2. место Екипно
хокеј на
Иван
леду
Сениори
М 2. место Екипно
хокеј на
Марко
леду
Сениори
М 2. место Екипно
хокеј на
Рyан
леду
Сениори
М 2. место Екипно
хокеј на
Јосхуа
леду
Сениори
М 2. место Екипно
хокеј на
Клемен
леду
Сениори
М 2. место Екипно
хокеј на
Иван
леду
Сениори
М 2. место Екипно
хокеј на
Мартин
леду
Сениори
М 2. место Екипно
хокеј на
Милош
леду
Сениори
М 2. место Екипно
хокеј на
Бојан
леду
Сениори
М 2. место Екипно
хокеј на
Виктор
леду
РЕЗУЛТАТИ СПОРТИСТА СРБИЈЕ У 2012.
22 10 2011 – 25 02 2012
Презиме
Клуб
Вучуревић
Партизан
Место
клуба
Београд
Кувељић
Партизан
Београд
Свете
Партизан
Београд
Илић
Партизан
Београд
Краљ
Партизан
Београд
Поправка
Партизан
Београд
Ристић
Партизан
Београд
Комазец
Партизан
Београд
Михајловић
Партизан
Београд
Ивонтyев
Партизан
Београд
Миловановић Партизан
Београд
Клингенсмит Партизан
Београд
Мизерек
Партизан
Београд
Содржник
Партизан
Београд
Тумбас
Партизан
Београд
Хавличек
Партизан
Београд
Бабић
Партизан
Београд
Јанковић
Партизан
Београд
Ченгери
Партизан
Београд
107
Узрасна
Освојено Вид
Пол
категорија
место
такмичења
Сениори
М 2. место Екипно
Сениори
М 2. место Екипно
Сениори
М 2. место Екипно
Сениори
М 2. место Екипно
Сениори
М 2. место Екипно
Сениори
М 2. место Екипно
Сениори
М 2. место Екипно
Сениори
М 2. место Екипно
Сениори
М 2. место Екипно
Сениори
М 2. место Екипно
Сениори
М 2. место Екипно
Такмичарска
Дисциплина
категорија
хокеј на
леду
хокеј на
леду
хокеј на
леду
хокеј на
леду
хокеј на
леду
хокеј на
леду
хокеј на
леду
хокеј на
леду
хокеј на
леду
хокеј на
леду
Име
Презиме
Клуб
Никола
Главоњић
Партизан
Место
клуба
Београд
Марко
Ковачевић
Партизан
Београд
Милан
Луковић
Партизан
Београд
Алекса
Луковић
Партизан
Београд
Борис
Габрић
Партизан
Београд
Марко
Прокић
Партизан
Београд
Марко
Сретовић
Партизан
Београд
Ненад
Раковић
Партизан
Београд
Павле
Огризовић
Партизан
Београд
Димитрије Филиповић
Партизан
Београд
Филип
Партизан
Београд
Тримчевић
Џет-ски
Медаља
Укупно
Сениори
Јуниори
Кадети
Укупно
26
26
-
-
Златна
9
9
-
-
Сребрна
10
10
-
-
Бронзана
7
7
-
-
Светско првенство
2012 Wоrld Finals
Lake Havasy City (САД)
29 09 2012 – 07 10 2012
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина
категорија
место
такмичења категорија
Сениори
16. место Појединачно
Ски Слалом
Сениори
М 2. место
Појединачно
Сениори
М 2. место
Појединачно
Сениори
М 6. место
Појединачно
Сениори
М 8. место
Појединачно
Сениори
М 8. место
Појединачно
108
Винтаге Ски
Место
клуба
Мајкл Продановић Џет Ски клуб Београд
Име
Презиме
Клуб
Мајкл Продановић Џет Ски клуб
Београд
Expert Veteran Рајнер Ајднер
Џет Ски клуб
Runabout
Београд
Pro-Am
Рајнер Ајднер
Џет Ски клуб
Runabout
Београд
Runabout Open Рајнер Ајднер
Џет Ски клуб
Slalom
Београд
Pro-Аm Ski 2
Мајкл Продановић Џет Ски клуб
Строке
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РС И СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина
категорија
место
такмичења категорија
Сениори
М 10. место Појединачно
ГП Рунабоут
Сениори
Ж 9. место
Појединачно
Wоменс
Рунабоут
Име
Презиме
Рајнер Ајднер
Силке Хумел
Место
клуба
Џет Ски клуб Београд
Београд
Џет Ски клуб Београд
Београд
Клуб
Балканско првенство
Балкански шампионат 2012
Београд (Србија)
25 08 2012 – 26 08 2012
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина Име
категорија
место
такмичења категорија
Сениори
М 1. место Појединачно
Формула 2 Мирослав
Сениори
М 1. место Појединачно
Сениори
М 1. место Појединачно
Сениори
М 1. место Појединачно
Сениори
Презиме
Борковић
Место
клуба
Џет Ски клуб Земун
Земунац
Џет Ски клуб Београд
Београд
Џет Ски клуб Нови
Војводина
Сад
Клуб
Синиша
Ристовић
Драган
Зарић
Дејан
Сениори
М 1. место Појединачно
Ski Оpen
Драган
Сениори
М 1. место Појединачно
Формула 1
Филип
Сениори
М 2. место Појединачно
Ski Stock
Горан
Сениори
М 2. место Појединачно
Ski Оpen
Петар
Сениори
М 2. место Појединачно
Формула 2
Радослав
Сениори
М 2. место Појединачно
Марко
Сениори
М 2. место Појединачно
Сениори
М 2. место Појединачно
Ристовић
М 3. место Појединачно
Сениори
М 3. место Појединачно
Сениори
М 3. место Појединачно
Сениори
М 3. место Појединачно
Сениори
М 3. место Појединачно
Ski Stock
Горан
Гелер
Сениори
Ж 1. место Појединачно
Јелена
Малетић
Сениори
Ж 1. место Појединачно
Воља
Џиковић
Сениори
Ж 2. место Појединачно
Данијела
Игњатић
Сениори
Ж 2. место Појединачно
Данијела
Туторовић
Ж 3. место Појединачно
Данијела
Игњатић
Сениори
Ж 3. место Појединачно
Ski Open
Ladies
Александра Колибар
Џет Ски клуб
Војводина
Џет Ски
клуб Гардош
Џет Ски
клуб
Војводина
ЏетСки клуб
Џет повер
Нови
Сад
Земун
Сениори
Runabout
Open Ladies
Ski Open
Ladies
Ski Open
Ladies
Runabout
Open Ladies
Runabout
Open Ladies
Џет Ски клуб
Београд
Џет Ски клуб
Београд
Џет Ски клуб
Београд
ЏетСки клуб
Џет повер
Џет Ски
клуб Београд
Џет Ски клуб
Нови Сад
Џет Ски клуб
Београд
Џет Ски клуб
Београд
Сениори
Каwаsаki
Stock
Pro
Runabout
Stock
Runabout
Open
Каwаsаki
Stock
Runabout
Limited
Runabout
Open
Ski Stock
Михајловић ЏетСки клуб
Џет повер
Аврамовић Џет Ски клуб
Нови Сад
Зарић
Џет Ски клуб
Војводина
Ерчић
Џет Ски
клуб Београд
Гелер
Џет Ски клуб
Нови Сад
Аврамовић Џет Ски клуб
Нови Сад
Црнојачки
ЏетСки клуб
Џет повер
Томић
Џет Ски клуб
Ретра
Костић
Џет Ски клуб
Београд
Рума
М 1. место Појединачно
Каwаsаki
Stock
Pro
Runabout
Stock
Runabout
Open
Ski Stock
РЕЗУЛТАТИ СПОРТИСТА СРБИЈЕ У 2012.
Петар
Бобан
Синиша
Александар Петровић
Игор
Перазић
Мирко
Мирковић
Александар Петровић
Нови
Сад
Нови
Сад
Београд
Нови
Сад
Нови
Сад
Рума
Београд
Београд
Београд
Београд
Рума
Београд
Нови
Сад
Београд
Београд
Нови
Сад
Рума
109
Џу џицу
Медаља
Укупно
Сениори
Јуниори
Кадети
Укупно
51
33
14
4
Златна
23
11
10
2
Сребрна
13
9
2
2
Бронзана
15
13
2
-
Европски КУП
Европски челенџер куп џу џицу
Марибор (Словенија)
03/03/2012 – 03/03/2012
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина Име
категорија
место
такмичења категорија
Јуниори
М 1. место Појединачно -62 kg
/
Дарко
Презиме
Грујић
Сениори
М 1. место
Појединачно -85 kg
/
Александар Маричић
Сениори
М 1. место
Појединачно +94 kg
/
Милан
Клуб
НиФ
Место
клуба
Алексинац
Студент Нови Сад
Станисављевић НиФ
Алексинац
Сениори
М 2. место
Појединачно -94 kg
/
Милош
Стоиљковић
НиФ
Алексинац
Сениори
М 3. место
Појединачно +94 kg
/
Милош
Стоиљковић
НиФ
Алексинац
Балканско првенство
Балканско првенство у џу џицу спорту за све узрасне категорије
Букурешт (Румунија)
12/10/2012 – 14/10/2012
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина Име
категорија
место
такмичења категорија
Јуниори
М 1. место Појединачно -69 kg
/
Млађан
Грујић
НиФ
Место
клуба
Алексинац
Јуниори
М 1. место
Појединачно -62 kg
/
Дарко
Грујић
НиФ
Алексинац
Кадети
М 2. место
Појединачно -60 kg
/
Иван
Делла Цроце Војводина Нови Сад
Презиме
Клуб
Сениори
М 1. место
Појединачно -56 kg
/
Владица
Ранђеловић НиФ
Алексинац
Сениори
М 2. место
Појединачно -62 kg
/
Дарко
Грујић
НиФ
Алексинац
Војводина Нови Сад
Сениори
М 3. место
Појединачно -62 kg
/
Лука
Туцаков
Сениори
М 3. место
Појединачно +94 kg
/
Милија
Мијаиловић Сај Земун Београд
Сениори
М 3. место
Појединачно -69 kg
/
Млађан
Грујић
НиФ
Алексинац
Сениори
М 3. место
Појединачно -85 kg
/
Александар Маричић
Сај Земун Београд
Сениори
Ж 2. место
Појединачно -55 kg
/
Биљана
Бујинкан
Тапавички
Зрењанин
Турнири
Међународни турнир ''Скопје Опен 2012''
Скопље (Македонија)
10/11/2012 – 10/11/2012
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина Име
категорија
место
такмичења категорија
Јуниори
М 1. место Појединачно -69 kg
/
Млађан
Јуниори
110
М 1. место Појединачно -62 kg
/
Дарко
Презиме
Клуб
Грујић
НиФ
Место
клуба
Алексинац
Грујић
НиФ
Алексинац
ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РС И СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Узрасна
Освојено Вид
Пол
категорија
место
такмичења
Такмичарска
Дисциплина Име
категорија
Презиме
Клуб
Место
клуба
Јуниори
М 1. место Појединачно -56 kg
/
Владица
Ранђеловић
НиФ
Алексинац
Јуниори
М 2. место Појединачно -85 kg
/
Стефан
Милетић
НиФ
Алексинац
Јуниори
М 2. место Појединачно -69 kg
/
Данијел
Стефановић НиФ
Алексинац
Јуниори
Ж 1. место Појединачно -70 kg
/
Кристина
Аћимовић
Темерин
Кадети
М 1. место Појединачно -66 kg
/
Иван
Делла Цроце Војводина Нови Сад
Кадети
Ж 1. место Појединачно +63 kg
/
Кристина
Аћимовић
Хеиан до
Темерин
Кадети
Ж 2. место Појединачно +63 kg
/
Катарина
Ивановић
НиФ
Алексинац
Пионири
М 1. место Појединачно -45 kg
/
Стефан
Грујић
НиФ
Алексинац
Пионири
М 1. место Појединачно -57 kg
/
Милан
Стефановић НиФ
Алексинац
Пионири
М 2. место Појединачно /
/
Мартин
Павловић
НиФ
Алексинац
Пионири
М 2. место Појединачно +65 kg
/
Марко
Миловановић НиФ
Алексинац
Пионири
М 3. место Појединачно -57 kg
/
Урош
Живковић
НиФ
Алексинац
Пионири
Ж 1. место Појединачно -46 kg
/
Милица
Кокић
Хеиан до
Темерин
Сениори
М 1. место Појединачно +94 kg
/
Слађан
Богдановић
Сај Земун Београд
Сениори
М 1. место Појединачно -62 kg
/
Дарко
Грујић
Сениори
М 1. место Појединачно -94 kg
/
Александар Адамов
Локомотива Вршац
Сениори
М 1. место Појединачно -85 kg
/
Александар Маричић
Сај Земун Београд
Сениори
М 2. место Појединачно +94 kg
/
Милија
Мијаиловић
Сај Земун Београд
Сениори
М 2. место Појединачно -94 kg
/
Милош
Стоиљковић
НиФ
Сениори
М 3. место Појединачно -94 kg
/
Лазар
Станковић
Војводина Нови Сад
Сениори
М 3. место Појединачно -94 kg
/
Марко
Вујашевић
Сај Земун Београд
Сениори
М 3. место Појединачно -85 kg
/
Никола
Лалић
Војводина Нови Сад
Сениори
Ж 2. место Појединачно -70 kg
/
Биљана
Тапавички
Бујинкан
Зрењанин
Презиме
Клуб
Место
клуба
Хеиан до
НиФ
Алексинац
Алексинац
Турнири
Међународни турнир Србија опен
Нови Сад (Србија)
22/04/2012 – 22/04/2012
Узрасна
Освојено Вид
Пол
категорија
место
такмичења
Такмичарска
Дисциплина Име
категорија
Јуниори
М 1. место
Појединачно -94 kg
/
Филип
Аћимовић
Хеиан до
Темерин
Јуниори
М 1. место
Појединачно -62 kg
/
Лука
Туцаков
Студент
Нови Сад
Јуниори
М 3. место
Појединачно -62 kg
/
Владица
Ранђеловић НиФ
Јуниори
М 3. место
Појединачно -94 kg
/
Срђан
Милисавић Војводина Нови Сад
Јуниори
Ж 1. место
Појединачно +70 kg
/
Андријана Крстић
Сениори
М 1. место
Појединачно -94 kg
/
Милош
Стоиљковић НиФ
Алексинац
Сениори
М 1. место
Појединачно -77 kg
/
Давид
Копас
Студент
Нови Сад
Сениори
М 1. место
Појединачно -85 kg
/
Никола
Лалић
Војводина Нови Сад
Сениори
М 2. место
Појединачно -94 kg
/
Александар Адамов
РЕЗУЛТАТИ СПОРТИСТА СРБИЈЕ У 2012.
Студент
Алексинац
Зрењанин
Локомотива Вршац
111
Узрасна
Освојено Вид
Пол
категорија
место
такмичења
Такмичарска
Дисциплина Име
категорија
Презиме
Клуб
Место
клуба
Сениори
М 2. место
Појединачно -77 kg
/
Дејан
Саватић
Бујинкан
Зрењанин
Сениори
М 2. место
Појединачно -77 kg
/
Милан
Крезовић
Бујинкан
Зрењанин
Сениори
М 3. место
Појединачно -77 kg
/
Душан
Станковић
НиФ
Алексинац
Сениори
М 3. место
Појединачно +94 kg
/
Милан
НиФ
Алексинац
Сениори
М 3. место
Појединачно -94 kg
/
Војкан
Станисављевић
Алић
Сениори
М 3. место
Појединачно -77 kg
/
Игор
Вучићевић Бујинкан
Сениори
М 3. место
Појединачно -94 kg
/
Александар Томић
Студент
Нови Сад
Сениори
Ж 1. место
Појединачно -55 kg
/
Биљана
Бујинкан
Зрењанин
112
Тапавички
Војводина Нови Сад
Зрењанин
ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РС И СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
С П О Р Т С К Е Г РА Н Е IV И V ГРУПЕ
МЕДАЉЕ НА МЕЂУНАРОДНИМ ТАКМИЧЕЊИМА
СОФТБОЛ
КЕНДО
КЈОКУШИНКАИ
РАГБИ
РАФТИНГ
IV категорија
Амерички фудбал
Медаља
Укупно
Сениори
Јуниори
Кадети
Укупно
1
1
-
-
Златна
1
1
-
-
Сребрна
-
-
-
-
Бронзана
-
-
-
-
Регионално такмичење
European Championship Group C 2012
Švajcarska, Austrija (Sent Galen, Hohenems)
14/09/2012 – 16/09/2012
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина Име
категорија
место
такмичења категорија
Презиме
Клуб
Сениори
М 1. место Екипно
Иван
Радоичић
Wild Boars Крагујевац
Сениори
М 1. место Екипно
Игор
Николовски
Вукови
Београд
Сениори
М 1. место Екипно
Ђорђе
Аврамовић
Чачак
Сениори
М 1. место Екипно
Милош
Лисаин
Angel
Warriors
Вукови
Сениори
М 1. место Екипно
Мебојша
Мирковић
Дукес
Нови Сад
Сениори
М 1. место Екипно
Михајло
Новаковић
Wild Boars Крагујевац
Сениори
М 1. место Екипно
Милорад
Новаковић
Wild Boars Крагујевац
Сениори
М 1. место Екипно
Михајло
Јосовић
Чачак
Сениори
М 1. место Екипно
Милан
Стефанов
Angel
Warriors
Panthers
Сениори
М 1. место Екипно
Матија
Гобец
Дукес
Нови Сад
Сениори
М 1. место Екипно
Младен
Стојановић
Вукови
Београд
Сениори
М 1. место Екипно
Никола
Давидивић
Београд
Сениори
М 1. место Екипно
Ален
Ружић
Blue
Dragons
Вукови
Сениори
М 1. место Екипно
Павле
Племенац
Вукови
Београд
Сениори
М 1. место Екипно
Иван
Недељковић
Вукови
Београд
Сениори
М 1. место Екипно
Филип
Везмар
Patriots
Загреб
Сениори
М 1. место Екипно
Марко
Миловановић Вукови
Сениори
М 1. место Екипно
Предраг
Шћекић
Wild Boars Крагујевац
Сениори
М 1. место Екипно
Милан
Лунић
Wild Boars Крагујевац
Сениори
М 1. место Екипно
Воин
Милић
Вукови
Београд
Сениори
М 1. место Екипно
Милош
Јанковић
Panthers
Панчево
Сениори
М 1. место Екипно
Марко
Баковић
Blue
Dragons
Београд
РЕЗУЛТАТИ СПОРТИСТА СРБИЈЕ У 2012.
Место
клуба
Београд
Панчево
Београд
Београд
115
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина Име
категорија
место
такмичења категорија
Сениори
М 1. место Екипно
Владимир
Раденовић
Место
клуба
Wild Boars Крагујевац
Презиме
Клуб
Сениори
М 1. место Екипно
Владимир
Василић
Дукес
Нови Сад
Сениори
М 1. место Екипно
Никола
Дакић
Panthers
Панчево
Сениори
М 1. место Екипно
Драгољуб
Живадиновић Wild Boars Крагујевац
Сениори
М 1. место Екипно
Милан
Павловић
Wild Boars Крагујевац
Сениори
М 1. место Екипно
Марко
Марић
Вукови
Београд
Сениори
М 1. место Екипно
Митар
Бајчета
Дукрд
Нови Сад
Сениори
М 1. место Екипно
Филип
Недељковић
Wild Boars Крагујевац
Сениори
М 1. место Екипно
Дарко
Цветковић
Wild Boars Крагујевац
Сениори
М 1. место Екипно
Марко
Батес
Silverhawks Љубљана
Сениори
М 1. место Екипно
Лазар
Богићевић
Вукови
Београд
Сениори
М 1. место Екипно
Александар
Анђеловић
Вукови
Београд
Сениори
М 1. место Екипно
Иван
Гавриловић
Вукови
Београд
Сениори
М 1. место Екипно
Александар Ристић
Wild Boars Крагујевац
Сениори
М 1. место Екипно
Филип
Ђорђевић
Вукови
Сениори
М 1. место Екипно
Зоран
Лончаревић
Сениори
М 1. место Екипно
Марко
Нешовић
Legionares Ср. Митровица
Вукови
Београд
Сениори
М 1. место Екипно
Михајло
Јосовић
Сениори
М 1. место Екипно
Срдјан
Станојев
Сениори
М 1. место Екипно
Ђорђе
Тимотијевић Wild Boars Крагујевац
Сениори
М 1. место Екипно
Милош
Ракоњац
Wild Boars Крагујевац
Сениори
М 1. место Екипно
Марио
Лугоња
Вукови
Београд
Сениори
М 1. место Екипно
Бранислав
Бошњак
Panthers
Панчево
Сениори
М 1. место Екипно
Милош
Колибар
Legionares Ср. Митровица
Angel
Warriors
Дукес
Београд
Чачак
Нови Сад
Боћање
Медаља
Укупно
Сениори
Јуниори
Кадети
Укупно
7
4
3
-
Златна
-
-
-
-
Сребрна
1
1
-
-
Бронзана
6
3
3
-
116
ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РС И СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Светско првенство
Светско омладинско првенство
Ејбенс (Француска)
18 09 2012 – 22 09 2012
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина Име
категорија
место
такмичења категорија
Јуниори
М 3. место Појединачно до 23 године Прецизно
Веселин
избијање
Јуниори
М 3. место Парови –
Јунири
Пар
Миљан
Мушки
Јуниори
М 3. место Парови –
Јуниори
Пар
Срђан
Мушки
Презиме
Клуб
Скакић
БК Козара
Опачић
БК Сомбор
Место
клуба
Нови
Београд
Сомбор
Буторац
БК Сомбор
Сомбор
Светско првенство
Светско женско првенство
Маниса (Турска)
15 10 2012 – 19 10 2012
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина Име
категорија
место
такмичења категорија
Сениори
Ж 7. место Појединачно Сениор
Прецизно
Наташа
избијање
Сениори
Ж 8. место Појединачно Сениор
Круг
Наташа
Презиме
Клуб
Антоњак
БК Далматинац
Место
клуба
Рума
Антоњак
БК Далматинац
Рума
Европско првенство
Европско сениорско првенство
Пазин (Хрватска)
02 09 2012 – 08 09 2012
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина Име
категорија
место
такмичења категорија
Сениори
М 3. место Појединачно Сениор
Појединац Шарац
Сениори
М 5. место Појединачно Сениор
Сениори
М 5. место Појединачно Сениор
Сениори
М 6. место Парови –
Сениор
Мушки
М 6. место Парови –
Сениор
Мушки
М 8. место Појединачно Сениор
Сениори
Сениори
Сениори
Сениори
М 12. место Парови –
Мушки
М 12. место Парови –
Мушки
Презиме
Урош
Прецизно
избијање
Круг
Милош Милаковић
Штафета
Веселин Скакић
Штафета
Срђан
Бојан
Сениор
Брзинско
избијање
Пар
Сениор
Пар
Милош Милаковић
Буторац
Место
клуба
БК Козара Нови
Београд
БК Канарево Београд
Брдо
БК Канарево Београд
Брдо
БК Козара Нови
Београд
БК Сомбор Сомбор
Клуб
Димитријевић БК
Шимановци
Шимановци
Урош
Шарац
БК Козара Нови
Београд
Веселин Скакић
БК Козара Нови
Београд
Медитерански КУП
Медитерански куп за жене -сениори
Маниса (Турска)
19 10 2012 – 21 10 2012
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина
категорија
место
такмичења категорија
Сениори Ж 2. место Појединачно Сениор
Прецизно избијање-петанка
Сениори Ж 3. место Појединачно Сениор
Прецизно избијање
Сениори Ж 3. место Парови –
Сениор
Тројке-петанка
Женски
Сениори Ж 3. место Парови –
Сениор
Тројке-петанка
Женски
Сениори Ж 3. место Парови –
Сениор
Тројке-петанка
Женски
Сениори Ж 4. место Парови –
Сениор
Двојке-петанка
Женски
Сениори Ж 4. место Парови –
Сениор
Двојке-петанка
Женски
РЕЗУЛТАТИ СПОРТИСТА СРБИЈЕ У 2012.
Презиме
Клуб
Нада
Место
клуба
Недељковић БК Далматинац Рума
Наташа
Антоњак
БК Далматинац Рума
Љиљана
Орловић
БК Далматинац Рума
Нада
Недељковић БК Далматинац Рума
Име
Александра Лаћарац
БК Далматинац Рума
Александра Лаћарац
БК Далматинац Рума
Љиљана
БК Далматинац Рума
Орловић
117
Бриџ
Медаља
Укупно
Сениори
Јуниори
Кадети
Укупно
4
4
-
-
Златна
1
1
-
-
Сребрна
1
1
-
-
Бронзана
2
2
-
-
Турнири
51. Интернационални бриџ фестивал
Пула (Хрвацка)
08/09/2012 – 09/09/2012
Узрасна
Освојено Вид
Пол
категорија
место
такмичења
Такмичарска
Дисциплина Име
категорија
Презиме
Клуб
Место
клуба
Сениори
М 3. место
Екипно
Дарко
Парежанин
Партизан
Београд
Сениори
М 3. место
Екипно
Горан
Радић
НС1
Нови Сад
Сениори
М 3. место
Екипно
Борис
Алтман
НС1
Нови Сад
Турнири
3. Међународни турнир градова
Нови Сад (Србија)
14/12/2012 – 16/12/2012
Узрасна
Освојено Вид
Пол
категорија
место
такмичења
Такмичарска
Дисциплина Име
категорија
Презиме
Сениори
М 1. место
Екипно
Зоран
Сениори
М 1. место
Екипно
Димитраки Зиповски
Сениори
М 1. место
Екипно
Марко
Перичић
Сениори
М 1. место
Екипно
Стевица
Кикић
Сениори
М 1. место
Екипно
Дејан
Јовановић
Сениори
М 1. место
Екипно
Небојша
Тодоровић
Клуб
Место
клуба
Колдић
Турнири
Куп Србије меморијал Радета Антића
Београд (Србија)
01/01/2012 – 31/12/2012
Узрасна
Освојено Вид
Пол
категорија
место
такмичења
Такмичарска
Дисциплина Име
категорија
Презиме
Сениори
М 2. место Екипно
Дејан
Пријовић
Сениори
М 2. место Екипно
Драган
Стојановић
Сениори
М 3. место Екипно
Владимир Нешић
Сениори
М 3. место Екипно
Дејан
118
Клуб
Место
клуба
Цурковић
ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РС И СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Кендо
Светско првенство
15. светско првенство у кендо-у 2012
Италија (Новара)
25/05/2012 – 25/05/2012
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина Име
категорија
место
такмичења категорија
Сениори
М 16. место Екипно
Србија
Презиме
Клуб
Место
клуба
Србија
Кјокушинкаи
Медаља
Укупно
Сениори
Јуниори
Кадети
Укупно
21
11
10
-
Златна
7
6
1
-
Сребрна
5
3
2
-
Бронзана
9
2
7
-
Европско првенство
Европско категоријско првенство
Будимпешта (Мађарска)
02 06 2012 – 02 06 2012
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина Име
Презиме
категорија
место
такмичења категорија
Сениори
Ж 4. место Појединачно
кате
Марина Вуковић
Клуб
Место
клуба
Европско првенство
Европско јуниорско првенство у кјокушинкаију 2012
Смедерево (Србија)
08/12/2012 – 09/12/2012
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина Име
категорија
место
такмичења категорија
Јуниори
М 2. место Појединачно + 80 kg
Богдан
Сретеновић КК Kомбат
Место
клуба
Смедерево
Презиме
Клуб
Јуниори
М 3. место
Појединачно - 80 kg
Светозар Аврамовић КК Kомбат
Смедерево
Јуниори
М 3. место
Појединачно + 55 kg
Немања Пантић
КК Kомбат
Смедерево
Јуниори
Ж 3. место
Појединачно + 55 kg
Катарина Хољац
КК Пантер
Београд
Јуниори
М 3. место
Појединачно - 80 kg
Вања
Конвалинка КК Београд
Београд
РЕЗУЛТАТИ СПОРТИСТА СРБИЈЕ У 2012.
119
Турнири
Тежинско првенство 2012
САД (САД)
22 01 2012 – 22 01 2012
Узрасна
Освојено Вид
Пол
категорија
место
такмичења
Сениори
М 1. место
Такмичарска
Дисциплина Име
категорија
Појединачно
тешка
категорија
Презиме
Клуб
Место
клуба
Клуб
Место
клуба
Клуб
Место
клуба
Клуб
Место
клуба
Данијел Милићевић
Турнири
Првенство Аустрије
Аустрија (Аустрија)
12 05 2012 – 12 05 2012
Узрасна
Освојено Вид
Пол
категорија
место
такмичења
Такмичарска
Дисциплина Име
категорија
Презиме
Јуниори
М 1. место
Појединачно
Лука
Јуниори
М 2. место
Појединачно
Вукашин Видаковић
Јуниори
Ж 3. место
Појединачно
Вања
Конвалинка
Јуниори
Ж 3. место
Појединачно
Зорана
Рајачић
Стевановић
кате
Петковић
Пионири
М 2. место
Појединачно
Лазар
Пионири
Ж 1. место
Појединачно
Кристина Стевановић
Сениори
М 1. место
Појединачно -90 kg
Василије Грујић
Сениори
М 2. место
Појединачно -90 kg
Милош
Сениори
М 3. место
Појединачно -80 kg
Сениори
Ж 2. место
Појединачно
кате
Ракијас
Борис
Перенчевић
Марина
Вуковић
Турнири
Отворено првенство Шпаније
Шпанија (Шпанија)
10 03 2012 – 10 03 2012
Узрасна
Освојено Вид
Пол
категорија
место
такмичења
Сениори
М 1. место
Такмичарска
Дисциплина Име
категорија
Појединачно +90 kg
Презиме
Радивоје Мирковић
Сениори
М 1. место
Појединачно -70 kg
Саша
Стошић
Сениори
М 1. место
Појединачно -80 kg
Милош
Миљковић
Сениори
Ж 3. место
Појединачно
Лана
Новковић
кате
Турнири
Отворено првенство Чешке
Чешка (Чешка)
05 06 2012 – 05 06 2012
Узрасна
Освојено Вид
Пол
категорија
место
такмичења
Такмичарска
Дисциплина Име
категорија
Презиме
Јуниори
М 3. место Појединачно
Богдан
Сретеновић
Сениори
М 1. место Појединачно
Саша
Стошић
Сениори
М 2. место Појединачно
Милош
Миљковић
120
ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РС И СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Клизање
Медаља
Укупно
Златна
Сребрна
Бронзана
Укупно
7
2
3
2
Сениори
1
1
-
Јуниори
6
2
2
2
Кадети
-
Европски КУП
Хелена Пајовић КУП
Београд (Србија)
08/01/2012 – 12/01/2012
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
категорија
место
такмичења категорија
Јуниори
Ж 1. место Појединачно Млађи
јуниори
Јуниори
Ж 1. место Појединачно
Јуниори
Јуниори
Јуниори
Сениори
Ж 2. место Појединачно Млађи
јуниори
Ж 2. место Појединачно
Ж 3. место Појединачно Млађи
јуниори
Ж 2. место Појединачно
Дисциплина Име
Презиме
Клуб
уметничко
клизање
уметничко
клизање
уметничко
клизање
уметничко
клизање
уметничко
клизање
уметничко
клизање
Јокић
КК
"Олимпик"
КК "К-07"
Милица
Катарина Кнежевић
Анђела
Мина
Зона
Мила
Миљевић
КК
"Олимпик"
Катић
КК
"Олимпик"
Апостоловић КК "Хелена
Пајовић"
Перовић
ККК
"Младост"
Место
клуба
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Европски КУП
Денкова-Стависки КУП
Софија (Бугарска)
03/12/2012 – 16/12/2012
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина Име
категорија
место
такмичења категорија
Јуниори
Ж 3. место Појединачно
уметничко Сандра
клизање
Презиме
Клуб
Ристивојевић Србија
Место
клуба
Србија
Оријентациони спорт
Медаља
Укупно
Златна
Сребрна
Бронзана
Укупно
20
9
6
5
РЕЗУЛТАТИ СПОРТИСТА СРБИЈЕ У 2012.
Сениори
4
4
Јуниори
16
9
6
1
Кадети
-
121
Регионално такмичење
Првенство југоисточне Европе за младе, јуниоре и сениоре
Бурса (Турска)
05 09 2012 – 09 09 2012
Узрасна
Освојено Вид
Пол
категорија
место
такмичења
Такмичарска
Дисциплина
категорија
Јуниори
М 1. место
Појединачно 48,23 min
Јуниори
М 1. место
Екипно
113,38 min
Јуниори
М 1. место
Екипно
113,38 min
Јуниори
М 1. место
Екипно
113,38 min
Јуниори
М 1. место
Екипно
113,38 min
Јуниори
М 1. место
Екипно
109,05 min
Јуниори
М 1. место
Екипно
109,05 min
Јуниори
М 1. место
Екипно
109,05 min
Јуниори
М 1. место
Екипно
109,05 min
Јуниори
М 2. место
Појединачно 68,47 min
Јуниори
М 4. место
Екипно
187,50 min
Јуниори
М 4. место
Екипно
187,50 min
Јуниори
М 4. место
Екипно
187,50 min
Јуниори
М 4. место
Екипно
187,50 min
Јуниори
М 5. место
Појединачно 55,25 min
Јуниори
М 5. место
Појединачно 81,02 min
Јуниори
М 5. место
Појединачно 15.09 min
Јуниори
М 6. место
Појединачно 15.23 min
Јуниори
М 7. место
Појединачно 12.51 min
Јуниори
М 8. место
Појединачно 16.08 min
Јуниори
Ж 2. место
Појединачно 54,27 min
Јуниори
Ж 2. место
Екипно
198,15 min
Јуниори
Ж 2. место
Екипно
198,15 min
122
дуга дистанца,
m16, стаза 5,2 km,
успон 130 m,
10 КТ
штафетне трке
m16
штафетне трке
m16
штафетне трке
m16
штафетне трке
m16
штафетне трке
m18
штафетне трке
m18
штафетне трке
m18
штафетне трке
m18
дуга дистанца,
m18, стаза 6,7 km,
успон 220 m,
15 КТ
штафетне трке
m 20
штафетне трке
m 20
штафетне трке
m 20
штафетне трке
m 20
дуга дистанца,
m16, стаза 5,2
km, успон 130 m,
10 КТ
дуга дистанца,
m18, стаза 6,7
km, успон 220 m,
15 КТ
спринт дистанца,
m18, стаза 2,9 km,
успон 82 m, 17КТ
спринт дистанца,
m18, стаза 2,9 km,
успон 82 m, 17КТ
спринт дистанца,
m16 стаза 2,3 km
успон 64 m,17 КТ
спринт дистанца,
m18, стаза 2,9 km,
успон 82 m, 17КТ
дуга дистанца
W16, стаза 3,8 km,
успон 110 m,
11КТ
штафетне трке
w20
штафетне трке
w20
Име
Презиме
Клуб
Милош
Билић
Победа
Стефан
Билић
Победа
Милош
Билић
Победа
Душан
Крњајић
Победа
Никола
Билић
Победа
Сава
Лазић
Јасеница
Филип
Стевановић
Јасеница
Сава
Лазић
Јасеница
Лука
Терзић
Јасеница
Страхиња
Србија
Стрелић
Копаоник
Марко
Ракић
Јасеница
Стефан
Билић
Победа
Никола
Билић
Победа
Сава
Лазић
Јасеница
Филип
Стевановић
Јасеница
Стефан
Билић
Победа
Никола
Билић
Победа
Милица
Милошевић Београд
Јелена
Прокић
Јасеница
Софија
Јокановић
Победа
Место
клуба
Србија
Србија
Београд
ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РС И СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Узрасна
Освојено Вид
Пол
категорија
место
такмичења
Јуниори
Ж 2. место Екипно
Јуниори
Ж 2. место
Екипно
Јуниори
Ж 3. место
Појединачно
Јуниори
Ж 4. место
Екипно
Јуниори
Ж 4. место
Екипно
Јуниори
Ж 4. место
Екипно
Јуниори
Ж 4. место
Екипно
Јуниори
Ж 5. место
Екипно
Јуниори
Ж 5. место
Екипно
Јуниори
Ж 5. место
Екипно
Јуниори
Ж 5. место
Екипно
Јуниори
Ж 6. место
Појединачно
Јуниори
Ж 6. место
Појединачно
Јуниори
Ж 7. место
Појединачно
Сениори
М 3. место
Екипно
Сениори
М 3. место
Екипно
Сениори
М 3. место
Екипно
Сениори
М 3. место
Екипно
Сениори
М 5. место
Појединачно
Сениори
М 6. место
Појединачно
Сениори
М 6. место
Појединачно
Сениори
М 8. место
Појединачно
Сениори
Ж 4. место
Екипно
Сениори
Ж 4. место
Екипно
Сениори
Ж 4. место
Екипно
Такмичарска
Дисциплина
категорија
198,15 min штафетне трке
w20
198,15 min штафетне трке
w20
56,02 min
дуга дистанца
W16, стаза 3,8 km,
успон 110 m,
11КТ
196,13 min штафетне трке
w16
196,13 min штафетне трке
w16
196,13 min штафетне трке
w16
196,13 min штафетне трке
w16
208,57 min штафетне трке
w18
208,57 min штафетне трке
w18
208,57 min штафетне трке
w18
208,57 min штафетне трке
w18
95,40 min
дуга дистанца
W18, стаза 5 km,
успон 120 m,
11 КТ
19,07 min
спринт дистанца,
W16, стаза 2,2
km, успон 60 m,
13КТ
25,25 min
спринт дистанца,
W20, стаза 2.9
km, успон 70 m,
20КТ
149,51 min штафетне трке
м21Е
149,51 min штафетне трке
м21Е
149,51 min штафетне трке
м21Е
149,51 min штафетне трке
м21Е
104,08 min дуга дистанца
М21Е, стаза 11,9
km, успон 385 m,
29 КТ
107,10 min дуга дистанца
М21Е, стаза 11,9
km, успон 385 m,
29 КТ
21,33 min
спринт дистанца
м21Е, стаза 4
km, успон 110 m,
22КТ
22,57 min
спринт дистанца,
м21Е, стаза 4 km,
успон 110 m, 22КТ
183,30 min штафетне трке
w21е
183,30 min штафетне трке
w21е
183,30 min штафетне трке
w21е
РЕЗУЛТАТИ СПОРТИСТА СРБИЈЕ У 2012.
Име
Место
клуба
Презиме
Клуб
Марина
Стевановић
Обилић
Милица
Милић
Београд
Београд
Милица
Милошевић Београд
Београд
Милица
Илић
Београд
Београд
Маја
Гајић
Београд
Београд
Тија
Радовановић Победа
Србија
Србија
Србија
Сандра
Војновић
ПТТ
Кристина Радичевић
ПТТ
Кристина Радичевић
ПТТ
Милица
Милошевић Београд
Марина
Стевановић
Блажо
Максимовић Ртањ
Игор
Вуковић
Београд
Дејан
Поповић
Ртањ
Блажо
Максимовић Ртањ
Дејан
Поповић
Блажо
Максимовић Ртањ
Дејан
Поповић
Ртањ
Слађана
Јовановић
ДИФ
Наја
Ђурић
Победа
Београд
Обилић
Београд
Србија
Ртањ
Србија
123
Узрасна
Освојено Вид
Пол
категорија
место
такмичења
Такмичарска
Дисциплина
категорија
Име
Презиме
Сениори
Ж 4. место
Екипно
183,30 min
Драгана
Сениори
Ж 7. место
Појединачно 67,47 min
Докмановић Меџик
Мап
Јовановић
ДИФ
Сениори
Ж 7. место
Појединачно 23,33 min
Сениори
Ж 8. место
Појединачно 26,32 min
штафетне трке
w21е
дуга дистанца
W21Е, стаза
7,8 km, успон
270 m, 18 КТ
Спринт дистанца,
W21Е, стаза
3,2 km, успон
84 m, 18 КТ
Спринт дистанца,
W21Е, стаза
3,2 km, успон
84 m, 18 КТ
Слађана
Место
клуба
Клуб
Драгана
Докмановић Меџик
Мап
Слађана
Јовановић
ДИФ
Подводне активности
Роњење
Медаља
Укупно
Сениори
Јуниори
Кадети
Укупно
1
1
-
-
Златна
1
1
-
-
Сребрна
-
-
-
-
Бронзана
-
-
-
-
Европско првенство
Првенство Европе у роњењу на дах, Анталија 2012
Анталија (Турска)
29/10/2012 – 04/11/2012
Узрасна
Освојено Вид
Пол
категорија
место
такмичења
Сениори
124
Такмичарска
Дисциплина Име
категорија
М 1. место Појединачно светски
рекорд,
10 min
05 sec
роњење на
дах
Бранко
Презиме
Клуб
Место
клуба
Петровић
Calypso
Београд
ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РС И СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Рафтинг
Медаља
Укупно
Сениори
Јуниори
Кадети
Укупно
3
3
-
-
Златна
1
1
-
-
Сребрна
-
-
-
-
Бронзана
2
2
-
-
Европски КУП
Еуро Куп 2012 Струма
Кресна (Бугарска)
26 05 2012 – 27 05 2012
Узрасна
Освојено Вид
Пол
категорија
место
такмичења
Такмичарска
Дисциплина Име
категорија
Презиме
Сениори
М 3. место Екипно
Р6
Рафтинг
Стефан
Васиљевић НК Лиман Земун
Сениори
М 3. место Екипно
Р6
Рафтинг
Милош
Пантелић
НК Лиман Земун
Сениори
М 3. место Екипно
Р6
Рафтинг
Александар Пантелић
НК Лиман Земун
Сениори
М 3. место Екипно
Р6
Рафтинг
Богдан
Рибарић
НК Лиман Земун
Сениори
М 3. место Екипно
Р6
Рафтинг
Марко
Стојановић НК Лиман Земун
Клуб
Место
клуба
Европски КУП
Еуро Куп Ниш 2012
Ниш (Србија)
12 05 2012 – 13 05 2012
Узрасна
Освојено Вид
Пол
категорија
место
такмичења
Такмичарска
Дисциплина Име
категорија
Презиме
Клуб
Место
клуба
Сениори
Р6
Миковић
КЕС Вир
Панчево
М 1. место Екипно
Рафтинг
Ненад
Сениори
М 1. место Екипно
Р6
Рафтинг
Мирослав
Барашевић КЕС Вир
Панчево
Сениори
М 1. место Екипно
Р6
Рафтинг
Дарко
Добресков
КЕС Вир
Панчево
Сениори
М 1. место Екипно
Р6
Рафтинг
Предраг
Милић
КЕС Вир
Панчево
Сениори
М 1. место Екипно
Р6
Рафтинг
Бранислав
Барашевић КЕС Вир
Панчево
Сениори
М 1. место Екипно
Р6
Рафтинг
Милош
Петровић
КЕС Вир
Панчево
Сениори
Ж 3. место Екипно
Р6
Рафтинг
Снежана
Београд
Сениори
Ж 3. место Екипно
Р6
Рафтинг
Милена
Сениори
Ж 3. место Екипно
Р6
Рафтинг
Натали
Сениори
Ж 3. место Екипно
Р6
Рафтинг
Катарина
Сениори
Ж 3. место Екипно
Р6
Рафтинг
Маријана
Сениори
Ж 3. место Екипно
Р6
Рафтинг
Ксенија
Милошевић АСА Диф
Београд
Матић
АСА Диф
Београд
Негић
АСА Диф
Београд
Петровски АСА Диф
Београд
Радосавље- АСА Диф
вић
Београд
Николић
АСА Диф
Београд
РЕЗУЛТАТИ СПОРТИСТА СРБИЈЕ У 2012.
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
125
Рагби 7
Европско првенство
Првенство Европе у рагбију 7, група А 2012
Варшава (Пољска)
19 05 2012 – 20 05 2012
Узрасна
Освојено Вид
Пол
категорија
место
такмичења
Сениори
М 10. место Екипно
Такмичарска
Дисциплина Име
категорија
рагби 7
Миладин
Сениори
М 10. место Екипно
рагби 7
Сениори
М 10. место Екипно
рагби 7
Сениори
М 10. место Екипно
рагби 7
Сениори
М 10. место Екипно
рагби 7
Сениори
М 10. место Екипно
Сениори
М 10. место Екипно
рагби 7
Сениори
М 10. место Екипно
рагби 7
Сениори
М 10. место Екипно
Сениори
М 10. место Екипно
рагби 7
Сениори
М 10. место Екипно
рагби 7
Сениори
М 10. место Екипно
рагби 7
Сениори
М 10. место Екипно
Презиме
Клуб
Живанов Рагби клуб
Победник
Александар Ђорђевић Београдски
рагби клуб
Миладин Живанов Рагби клуб
Победник
Андрија
Јанковић РЦ Берлин
Гриззлиес
Јерко
Лабус
Рагби клуб
Победник
Владо
Кушић
Београдски
рагби клуб
Борис
Мартић РЦ Берлин
Гриззлиес
Милан
Орловић Рагби клуб
Победник
Витор
Љубићич Београдски
рагби клуб
Данило
Булатовић Јувениа
Кракоw РЦ
Иван
Пирковић Рагби клуб
Победник
Урош
Бабић
Рагби клуб
Партизан
Џавид
Јашари
Београдски
рагби клуб
Место
клуба
Београд
Београд
Београд
Берлин
Београд
Београд
Берлин
Београд
Београд
Краков
Београд
Београд
Берлин
Европско првенство
У18 Првенство Европе 2012, група Б
Мадрид (Спанија)
30 03 2012 – 07 04 2012
Узрасна
Освојено Вид
Пол
категорија
место
такмичења
Јуниори
6. место Екипно
Такмичарска
Дисциплина Име
категорија
Алекса
Јуниори
М 6. место Екипно
Јуниори
М 6. место Екипно
Ђорђе
Јуниори
М 6. место Екипно
Мирко
Јуниори
М 6. место Екипно
Денис
Јуниори
М 6. место Екипно
Филип
Јуниори
М 6. место Екипно
Драган
Јуниори
М 6. место Екипно
Бојан
Јуниори
М 6. место Екипно
Милош
126
рагби 15
Предраг
Место
клуба
Иванковић
Београдски Београд
рагби клуб
Јоксимовић Београдски Београд
рагби клуб
Прерадојевић Рагби клуб Београд
Партизан
Ранковић
Рагби клуб Београд
Победник
Бабић
Београдски Београд
рагби клуб
Ђурић
Београдски Београд
рагби клуб
Јанковић
Београдски Београд
рагби клуб
Манић
Рагби клуб Београд
Победник
Ђуровић
Београдски Београд
рагби клуб
Презиме
Клуб
ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РС И СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Узрасна
Освојено Вид
Пол
категорија
место
такмичења
Јуниори
М 6. место Екипно
Јуниори
М 6. место Екипно
Јуниори
М 6. место Екипно
Јуниори
М 6. место Екипно
Јуниори
М 6. место Екипно
Јуниори
М 6. место Екипно
Јуниори
М 6. место Екипно
Јуниори
М 6. место Екипно
Јуниори
М 6. место Екипно
Јуниори
М 6. место Екипно
Јуниори
М 6. место Екипно
Јуниори
М 6. место Екипно
Јуниори
М 6. место Екипно
Јуниори
М 6. место Екипно
Јуниори
М 6. место Екипно
Јуниори
М 6. место Екипно
Јуниори
М 6. место Екипно
Такмичарска
Дисциплина Име
категорија
Стефан
Место
клуба
Илић
Београдски Београд
рагби клуб
Исток
Тотић
Београдски Београд
рагби клуб
Милош
Костић
Београдски Београд
рагби клуб
Стефан
Ђорђевић
Рагби клуб Београд
Партизан
Александар Станковић
Београдски Београд
рагби клуб
Денис
Чулаховић
Рагби клуб Београд
Победник
Лука
Кецман
Рагби клуб Београд
Партизан
Предраг
Кисић
Београдски Београд
рагби клуб
Александар Недељковић Београдски Београд
рагби клуб
Момчило Рупар
Београдски Београд
рагби клуб
Никола
Костадиновић Рагби клуб Београд
Победник
Енес
Авдулахи
Рагби клуб Београд
Победник
Милан
Маринковић Београдски Београд
рагби клуб
Александар Ранковић
Београдски Београд
рагби клуб
Никола
Гагић
Београдски Београд
рагби клуб
Стефан
Јовановић
Београдски Београд
рагби клуб
Данијел
Кајан
Београдски Београд
рагби клуб
Презиме
Клуб
Самбо
Медаља
Укупно
Сениори
Јуниори
Кадети
Укупно
4
-
4
-
Златна
-
-
-
-
Сребрна
3
-
3
-
Бронзана
1
-
1
-
Светско првенство
Светско првенство за кадете и јуниоре
Софија (Бугарска)
11 10 2012 – 15 10 2012
Узрасна
Освојено Вид
Пол
категорија
место
такмичења
Такмичарска
Дисциплина Име
категорија
Презиме
Клуб
Место
клуба
Јуниори
Ж 2. место
Појединачно + 80 kg
Милица Жабић
Партизан
Нови Сад
Јуниори
Ж 3. место
Појединачно - 72 kg
Ивана
Партизан
Нови Сад
РЕЗУЛТАТИ СПОРТИСТА СРБИЈЕ У 2012.
Јандрић
127
Европско првенство
Европско првенство за кадете и јуниоре
Букурешт (Румунија)
05 04 2012 – 09 04 2012
Узрасна
Освојено Вид
Пол
категорија
место
такмичења
Такмичарска
Дисциплина Име
категорија
Презиме
Клуб
Место
клуба
Јандрић
Партизан
Нови Сад
Партизан
Нови Сад
Јуниори
Ж 2. место
Појединачно - 72 kg
Ивана
Јуниори
Ж 2. место
Појединачно + 80 kg
Милица Жабић
Скијање на води
Медаља
Укупно
Сениори
Јуниори
Кадети
Укупно
1
1
-
-
Златна
-
-
-
-
Сребрна
-
-
-
-
Бронзана
1
1
-
-
Светски КУП
3. Будапест Слалом Kуп 2012.
Будимпешта (Мађарска)
18/08/2012 – 19/08/2012
Узрасна
Освојено Вид
Пол
категорија
место
такмичења
Сениори
М 3. место
Такмичарска
Дисциплина Име
категорија
Појединачно
Срђан
Презиме
Клуб
Место
клуба
Драгић
KCB RUSH
Београд
Спортско пењање
Медаља
Укупно
Укупно
17
Сениори
-
Јуниори
17
Кадети
-
Златна
6
-
6
-
Сребрна
7
-
7
-
Бронзана
4
-
4
-
128
ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РС И СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Светско првенство
Светско првенство у спортском пењању
Сингапур (Сингапур)
29 08 2012 – 29 08 2012
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина Име
категорија
место
такмичења категорија
Јуниори
Ж 4. место Појединачно
тежинско
Сташа
пењање
Место
клуба
Ниш
Презиме
Клуб
Гејо
''ПАЕК
Ниш''
Презиме
Клуб
Гејо
''ПАЕК
Ниш''
Презиме
Клуб
Гејо
''ПАЕК
Ниш''
Презиме
Клуб
Јевтић
Србија
Место
клуба
Србија
Дожић
Србија
Србија
Бадњаревић Србија
Србија
Гејо
Србија
Србија
Гејо
Србија
Србија
Ратковић
Србија
Србија
Поповић
Србија
Србија
Ратковић
Србија
Србија
Поповић
Србија
Србија
Презиме
Клуб
Гејо
''ПАЕК Ниш''
Место
клуба
Ниш
Гејо
''ПАЕК Ниш''
Ниш
Европско првенство
Европско првенство у спортском пењању за младе
Гемозац (Француска)
02 11 2012 – 04 11 2012
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина Име
категорија
место
такмичења категорија
Јуниори
Ж 2. место Појединачно
тежинско
Сташа
пењање
Место
клуба
Ниш
Европски КУП
Европски куп 2012 генерални пласман
18 05 2012 – 25 11 2012
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина Име
категорија
место
такмичења категорија
Јуниори
Ж 1. место Појединачно Генерални тежинско
Сташа
пласман
пењање
Место
клуба
Ниш
Балканско првенство
Балканско првенство у спортском пењању 2012
Врњачка Бања (Србија)
21 09 2012 – 22 09 2012
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина Име
категорија
место
такмичења категорија
Јуниори
М 1. место Појединачно
брзинско
Урош
пењање
Јуниори
М 2. место Појединачно
брзинско
Лазар
пењање
Јуниори
М 3. место Појединачно
тежинско
Бојан
пењање
Јуниори
Ж 1. место Појединачно
тежинско
Сташа
пењање
Јуниори
Ж 1. место Појединачно
брзинско
Сташа
пењање
Јуниори
Ж 1. место Појединачно
брзинско
Миља
пењање
Јуниори
Ж 2. место Појединачно
тежинско
Бојана
пењање
Јуниори
Ж 3. место Појединачно
тежинско
Миља
пењање
Јуниори
Ж 3. место Појединачно
брзинско
Бојана
пењање
ЕYОФ
Европска јут сериjа 2012
Москва (Русија)
25 05 2012 – 25 05 2012
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина Име
категорија
место
такмичења категорија
Јуниори
Ж 2. место Појединачно
брзинско
Сташа
пењање
Јуниори
Ж 2. место Појединачно
тежинско
Сташа
пењање
РЕЗУЛТАТИ СПОРТИСТА СРБИЈЕ У 2012.
129
ЕYОФ
Европска jут сериjа 2012
Воирон Гренобле (Француска)
09 06 2012 – 09 06 2012
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина Име
категорија
место
такмичења категорија
Јуниори
Ж 1. место Појединачно
тежинско
Сташа
пењање
Гејо
Место
клуба
''ПАЕК Ниш'' Ниш
Презиме
Клуб
Презиме
Клуб
ЕYОФ
Европска jут сериjа 2012
Имст Иннсбрук (Аустрија)
04 08 2012 – 04 08 2012
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина Име
категорија
место
такмичења категорија
Јуниори
Ж 3. место Појединачно
тежинско
Сташа
пењање
Гејо
Место
клуба
''ПАЕК Ниш'' Ниш
Презиме
Клуб
Гејо
''ПАЕК Ниш''
Место
клуба
Ниш
Гејо
''ПАЕК Ниш''
Ниш
ЕYОФ
Европска jут серија 2012
Единбург (Велика Британија)
18 05 2012 – 18 05 2012
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина Име
категорија
место
такмичења категорија
Јуниори
Ж 2. место Појединачно
брзинско
Сташа
пењање
Јуниори
Ж 2. место Појединачно
тежинско
Сташа
пењање
Хокеј на трави
Медаља
Укупно
Сениори
Јуниори
Кадети
Укупно
2
-
2
-
Златна
1
-
1
-
Сребрна
-
-
-
-
Бронзана
1
-
1
-
Балканско првенство
Балканско првенство у хокеју на трави за јуниоре Софија 2012.
Софија (Бугарска)
25/06/2012 – 27/06/2012
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина Име
категорија
место
такмичења категорија
Јуниори М 3. место Екипно
Ервин
Презиме
Рабата
Јуниори
М
3. место
Екипно
Вања
Ђукић
Јуниори
М
3. место
Екипно
Арон
Мучи
130
Место
клуба
мушка јуниорска Србија
екипа Србије
мушка јуниорска Србија
екипа Србије
мушка јуниорска Србија
екипа Србије
Клуб
ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РС И СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Узрасна
Освојено Вид
Пол
категорија
место
такмичења
Такмичарска
Дисциплина Име
категорија
Презиме
Клуб
мушка јуниорска
екипа Србије
мушка јуниорска
екипа Србије
мушка јуниорска
екипа Србије
мушка јуниорска
екипа Србије
мушка јуниорска
екипа Србије
мушка јуниорска
екипа Србије
мушка јуниорска
екипа Србије
мушка јуниорска
екипа Србије
мушка јуниорска
екипа Србије
мушка јуниорска
екипа Србије
мушка јуниорска
екипа Србије
мушка јуниорска
екипа Србије
мушка јуниорска
екипа Србије
мушка јуниорска
екипа Србије
женска јуниорска
екипа Србије
женска јуниорска
екипа Србије
женска јуниорска
екипа Србије
женска јуниорска
екипа Србије
женска јуниорска
екипа Србије
женска јуниорска
екипа Србије
женска јуниорска
екипа Србије
женска јуниорска
екипа Србије
женска јуниорска
екипа Србије
женска јуниорска
екипа Србије
женска јуниорска
екипа Србије
Јуниори
М
3. место
Екипно
Ненад
Тркља
Јуниори
М
3. место
Екипно
Даниел
Бојчић
Јуниори
М
3. место
Екипно
Рицхард
Сабо
Јуниори
М
3. место
Екипно
Теодор
Доброка
Јуниори
М
3. место
Екипно
Адам
Лошонци
Јуниори
М
3. место
Екипно
Витторио Баги
Јуниори
М
3. место
Екипно
Адриано Киш
Јуниори
М
3. место
Екипно
Берталан Сенци
Јуниори
М
3. место
Екипно
Филип
Јуниори
М
3. место
Екипно
Роберт
Урбан
Плавшић
Агоштон
Јуниори
М
3. место
Екипно
Виктор
Габрић
Јуниори
М
3. место
Екипно
Саболч
Такач
Јуниори
М
3. место
Екипно
Давид
Копуновић
Јуниори
М
3. место
Екипно
Денис
Катанчић
Јуниори
Ж
1. место
Екипно
Кристина Мишколци
Јуниори
Ж
1. место
Екипно
Клаудиа
Чизмадија
Јуниори
Ж
1. место
Екипно
Тијана
Ушумовић
Јуниори
Ж
1. место
Екипно
Бојана
Станковић
Јуниори
Ж
1. место
Екипно
Мелиса
Бојчић
Јуниори
Ж
1. место
Екипно
Дора
Сентпетери
Јуниори
Ж
1. место
Екипно
Жанетт
Гугановић
Јуниори
Ж
1. место
Екипно
Ивет
Стојановић
Јуниори
Ж
1. место
Екипно
Лена
Габрић
Јуниори
Ж
1. место
Екипно
Сабина
Цалберт
Јуниори
Ж
1. место
Екипно
Адриана
Губичак
РЕЗУЛТАТИ СПОРТИСТА СРБИЈЕ У 2012.
Место
клуба
Србија
Србија
Србија
Србија
Србија
Србија
Србија
Србија
Србија
Србија
Србија
Србија
Србија
Србија
Србија
Србија
Србија
Србија
Србија
Србија
Србија
Србија
Србија
Србија
Србија
131
V категорија
Софтбол
Медаља
Укупно
Сениори
Јуниори
Кадети
Укупно
2
1
1
-
Златна
-
-
-
-
Сребрна
1
1
-
-
Бронзана
1
-
1
-
Европски КУП
Европски Куп за јуниорке Зајечар 2012
Зајечар (Србија)
01/04/2012 – 30/04/2012
Узрасна
Освојено Вид
Пол
категорија
место
такмичења
Јуниори
Такмичарска
Дисциплина Име
категорија
Ж 3. место Екипно
Фаст пич
Презиме
Србија
Клуб
Место
клуба
Србија
Балканско првенство
Балканијада за сениоре 2012
Бугарска (Бугарска)
01/04/2012 – 30/04/2012
Узрасна
Освојено Вид
Пол
категорија
место
такмичења
Сениори
Такмичарска
Дисциплина
категорија
2. место Парови –
Мешовито
Име
мешовита екипа Србија
- слоу пич
Презиме
Клуб
Место
клуба
Србија
Сквош
Медаља
Укупно
Сениори
Јуниори
Кадети
Укупно
1
1
-
-
Златна
-
-
-
-
Сребрна
-
-
-
-
Бронзана
1
1
-
-
132
ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РС И СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Балканско првенство
Балканско првенство у сквошу
Љубљана (Словенија)
21 09 2012 – 22 09 2012
Узрасна
Освојено Вид
Пол
категорија
место
такмичења
Такмичарска
Дисциплина Име
категорија
Презиме
Клуб
Место
клуба
Сениори
Ж 3. место
Екипно
Александра Пелексић Сквошленд
Београд
Сениори
Ж 3. место
Екипно
Јелена
Дутина
Сквошленд
Београд
Сениори
Ж 3. место
Екипно
Лана
Прокић
Сквошленд
Београд
Практично стрељаштво
Медаља
Укупно
Сениори
Укупно
32
32
Златна
Јуниори
-
Кадети
-
17
17
-
-
Сребрна
8
8
-
-
Бронзана
7
7
-
-
Светско првенство
Светско првенство 2012
Дебрецин (Мађарска)
23/09/2012 – 24/09/2012
Узрасна
Освојено Вид
Пол
категорија
место
такмичења
Сениори
М 1. место
Појединачно
Сениори
М 3. место
Појединачно
Сениори
М 4. место
Појединачно
Сениори
М 6. место
Појединачно
Такмичарска
Дисциплина Име
категорија
Пушка
-модифајд
Пушка
-модифајд
Пушка
-модифајд
Пушка
-модифајд
Место
клуба
Презиме
Клуб
Игор
Јанковић
Жандармерија Београд
Горан
Јанковић
Жандармерија Београд
Никола
Михајловић Жандармерија Београд
Бранислав Ракетић
Жандармерија Београд
Светски КУП
Светски КУП 2012
(Русија)
16/06/2012 – 16/06/2012
Узрасна
Освојено Вид
Пол
категорија
место
такмичења
Сениори
М 1. место
Појединачно
Сениори
М 2. место
Појединачно
Сениори
М 2. место
Појединачно
Такмичарска
Дисциплина Име
категорија
РЕЗУЛТАТИ СПОРТИСТА СРБИЈЕ У 2012.
ПушкаСтандард
ПушкаСтандард
ПушкаСтандард
Место
клуба
Презиме
Клуб
Игор
Јанковић
Жандармерија Београд
Горан
Јанковић
Жандармерија Београд
Никола Михајловић
Жандармерија Београд
133
Светски КУП
Светски КУП 2012
(Немачка)
05/05/2012 – 05/05/2012
Узрасна
Освојено Вид
Пол
категорија
место
такмичења
Сениори
М 1. место Појединачно
Сениори
М 1. место Појединачно
Такмичарска
Дисциплина Име
категорија
Пушка
-модифиед
ПушкаСтандард
Клуб
Место
клуба
Бранислав Ракетић
Србија
Србија
Игор
Јанковић
Србија
Србија
Презиме
Клуб
Место
клуба
Бранислав Ракетић
Србија
Србија
Игор
Јанковић
Србија
Србија
Горан
Јанковић
Србија
Србија
Презиме
Клуб
Место
клуба
Игор
Јанковић
Србија
Србија
Горан
Јанковић
Србија
Србија
Презиме
Клуб
Место
клуба
Игор
Јанковић
Србија
Србија
Никола
Михајловић Србија
Србија
Горан
Јанковић
Србија
Србија
Презиме
Клуб
Место
клуба
Игор
Јанковић
Србија
Србија
Горан
Јанковић
Србија
Србија
Никола
Михајловић Србија
Србија
Презиме
Светски КУП
Светски КУП 2012
(Немачка)
14/07/2012 – 14/07/2012
Узрасна
Освојено Вид
Пол
категорија
место
такмичења
Сениори
М 1. место Појединачно
Сениори
М 2. место Појединачно
Сениори
М 3. место Појединачно
Такмичарска
Дисциплина Име
категорија
ПушкаСтандард
ПушкаСтандард
ПушкаСтандард
Светски КУП
Светски КУП 2012
(Мађарска)
26/05/2012 – 26/05/2012
Узрасна
Освојено Вид
Пол
категорија
место
такмичења
Сениори
М 1. место Појединачно
Сениори
М 3. место Појединачно
Такмичарска
Дисциплина Име
категорија
ПушкаСтандард
ПушкаСтандард
Светски КУП
Светски КУП 2012
(Грчка)
15/09/2012 – 15/09/2012
Узрасна
Освојено Вид
Пол
категорија
место
такмичења
Сениори
М 1. место Појединачно
Сениори
М 2. место Појединачно
Сениори
М 2. место Појединачно
Такмичарска
Дисциплина Име
категорија
ПушкаОпен
ПушкаСтандард
ПушкаСтандард
Светски КУП
Светски КУП 2012
(Украјина)
06/02/2012 – 06/02/2012
Узрасна
Освојено Вид
Пол
категорија
место
такмичења
Сениори
М 1. место Појединачно
Сениори
М 1. место Појединачно
Сениори
М 2. место Појединачно
134
Такмичарска
Дисциплина Име
категорија
ПушкаОпен
ПушкаСтандард
ПушкаСтандард
ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РС И СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Светски КУП
Светски КУП 2012
Тарново (Мађарска)
Узрасна
Освојено
Пол
категорија
место
Сениори
М 1. место
29/04/2012 – 29/04/2012
Вид
Такмичарска
Дисциплина Име
такмичења категорија
Појединачно
Пушка-Опен Игор
Сениори
М 1. место
Појединачно
Сениори
М 1. место
Појединачно
Презиме
Јанковић
Место
клуба
Жандармерија Београд
Клуб
Пушка
Горан Јанковић
Жандармерија Београд
-Стандард
Пушка-Стан- Никола Михајловић Жандармерија Београд
дард Мануал
Европски КУП
Европски КУП 2012
(Чешка Република)
07/06/2012 – 07/06/2012
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина Име
категорија
место
такмичења категорија
Сениори
М 3. место Појединачно
ПиштољЉубиша
Продукцион
Презиме
Клуб
Момчиловић Србија
Место
клуба
Србија
Европски КУП
Европски КУП 2012
(Чешка Република)
14/04/2012 – 14/04/2012
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина Име
Презиме
Клуб
категорија
место
такмичења категорија
Сениори
М 2. место Појединачно
ПиштољЉубиша Момчиловић Србија
Продукцион
Место
клуба
Србија
Европски КУП
Европски КУП 2012
(Грчка)
30/06/2012 – 30/06/2012
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина Име
категорија
место
такмичења категорија
Сениори
М 3. место Појединачно
ПиштољЉубиша
Продукцион
Сениори
Ж 3. место Појединачно
Продукцион- Снежана
Ладy
Презиме
Клуб
Момчиловић
Субашић
Србија
Место
клуба
Србија
Србија
Србија
Европски КУП
Европски КУП 2012
(Црна Гора)
07/07/2012 – 07/07/2012
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина Име
Презиме
Клуб
категорија
место
такмичења категорија
Сениори
М 1. место Појединачно
ПиштољЉубиша Момчиловић Србија
Продукцион
Место
клуба
Србија
Европски КУП
Европски КУП 2012
(Бугарска)
24/08/2012 – 24/08/2012
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина Име
Презиме
Клуб
категорија
место
такмичења категорија
Сениори
М 2. место Појединачно
ПиштољЉубиша Момчиловић Србија
Продукцион
Сениори
Ж 2. место Појединачно
Продукцион- Снежана Субашић
Србија
Ладy
РЕЗУЛТАТИ СПОРТИСТА СРБИЈЕ У 2012.
Место
клуба
Србија
Србија
135
Европски КУП
Европски КУП 2012
(Чешка Република)
29/09/2012 – 29/09/2012
Узрасна
Освојено Вид
Пол
категорија
место
такмичења
Сениори
Такмичарска
Дисциплина Име
категорија
Презиме
Продукцион- Снежана Субашић
Ладy
Ж 2. место Појединачно
Клуб
Место
клуба
Србија
Србија
Клуб
Место
клуба
Европски КУП
Европски КУП 2012
(Грчка)
10/10/2012 – 14/10/2012
Узрасна
Освојено Вид
Пол
категорија
место
такмичења
Сениори
Такмичарска
Дисциплина Име
категорија
М 1. место Појединачно
Презиме
ПиштољЉубиша Момчиловић Србија
Продукцион
Србија
Европски КУП
Европски КУП 2012
(БиХ)
16/06/2012 – 16/06/2012
Узрасна
Освојено Вид
Пол
категорија
место
такмичења
Сениори
М 1. место Појединачно
Сениори
Ж 1. место Појединачно
Такмичарска
Дисциплина Име
категорија
Презиме
Клуб
ПиштољЉубиша Момчиловић Србија
Продукцион
Продукцион- Снежана Субашић
Србија
Ладy
Место
клуба
Србија
Србија
Летеће мете
Медаља
Укупно
Сениори
Јуниори
Кадети
Укупно
3
2
1
-
Златна
-
-
-
-
Сребрна
2
1
1
-
Бронзана
1
1
-
-
Европско првенство
Европско првенство 2012
Ларнака (Кипар)
17 05 2012 – 26 05 2012
Узрасна
Освојено Вид
Пол
категорија
место
такмичења
Јуниори
136
М 5. место Појединачно
Такмичарска
Дисциплина Име
категорија
Презиме
Клуб
Место
клуба
трап
Јакшић
Јединство
Трап
Стара
Пазова
Зоран
ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РС И СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Европски КУП
Европски КУП летеће мете 2012
Београд (Србија)
05 06 2012 – 10 06 2012
Узрасна
Освојено Вид
Пол
категорија
место
такмичења
Сениори
Такмичарска
Дисциплина Име
категорија
М 12. место Појединачно
трап
Иван
Место
клуба
Презиме
Клуб
Розек
СК Јединство Стара
Трап
Пазова
Гранд При Београд
Београд (Србија)
26 09 2012 – 30 09 2012
Узрасна
Освојено Вид
Пол
категорија
место
такмичења
Такмичарска
Дисциплина Име
категорија
Презиме
Место
клуба
Клуб
Сениори
М 2. место
Појединачно
скит
Јован
Амановиц
Сениори
М 3. место
Појединачно
трап
Пера
Сениори
М 5. место
Појединачно
скит
Горан
Сениори
М 8. место
Појединачно
трап
Борко
СК Нови Сад
1790
Недиц
СК Јединство
Трап
Стојадиновиц СК Нови Сад
1790
Васиљевиц СК Рикосет
Сениори
М 12. место Појединачно
трап
Зоран
Јаксиц
Сениори
М 15. место Појединачно
трап
Раде
Павловиц
СК Јединство Трап
СК Рикосет
Нови Сад
Стара
Пазова
Нови Сад
Београд
Стара
Пазова
Београд
Светски КУП
Јуниорски светски куп 2012
Порпетто (Италија)
29 06 2012 – 01 07 2012
Узрасна
Освојено Вид
Пол
категорија
место
такмичења
Такмичарска
Дисциплина Име
категорија
Презиме
Клуб
Јуниори
М
2. место
Појединачно
трап
Немања Смиљаниц СК Гроф
Јуниори
М
6. место
Појединачно
трап
Зоран
Место
клуба
Калисте
код Позаревца
СК Јединство Стара
Трап
Пазова
Јаксиц
Савез глувих
Медаља
Укупно
Сениори
Јуниори
Кадети
Укупно
2
2
-
-
Златна
1
1
-
-
Сребрна
-
-
-
-
Бронзана
1
1
-
-
РЕЗУЛТАТИ СПОРТИСТА СРБИЈЕ У 2012.
137
Светско првенство
3. светско првенство глувих у рвању грчко римским стилом Софија 2012
Софија (Бугарска)
03/09/2012 – 08/09/2012
Узрасна
Освојено Вид
Пол
категорија
место
такмичења
Такмичарска
Дисциплина Име
категорија
Презиме
Клуб
Сениори
М 5. место
Појединачно - 55 kg
Атила
Вајда
Србија
Сениори
М 5. место
Појединачно - 74 kg
Петер
Тот
Србија
Сениори
М 7. место
Појединачно - 66 kg
Сенад
Ризвановић
Србија
Место
клуба
Светско првенство
Светско појединачно првенство глувих у шаху Казахстан 2012.
Алмата (Казахстан)
27/09/2012 – 07/10/2012
Узрасна
Освојено Вид
Пол
категорија
место
такмичења
Сениори
Такмичарска
Дисциплина Име
категорија
М 1. место Појединачно
шах
Презиме
Владимир Класан
Клуб
Место
клуба
Србија
Европско првенство
10. Европско првенство глувих у рукомету за мушкарце 2012
Удине (Италија)
14/04/2012 – 21/04/2012
Узрасна
Освојено Вид
Пол
категорија
место
такмичења
Сениори
М 3. место Екипно
Сениори
М 3. место Екипно
Сениори
М 3. место Екипно
Сениори
М 3. место Екипно
Сениори
Сениори
Такмичарска
Дисциплина Име
категорија
Презиме
Клуб
рукомет
Данијел
Рокић
Србија
рукомет
Владимир
Тепавац
Србија
рукомет
Раде
Радојевић
Србија
рукомет
Срђан
Тенић
Србија
М 3. место Екипно
рукомет
Миливоје
Бракочевић Србија
М 3. место Екипно
рукомет
Зоран
Ђорђевић
Србија
Сениори
М 3. место Екипно
рукомет
Захит
Тутић
Србија
Сениори
М 3. место Екипно
рукомет
Адмир
Дураковић Србија
Сениори
М 3. место Екипно
рукомет
Мирослав
Томићевић Србија
Сениори
М 3. место Екипно
рукомет
Милорад
Јовановић
Србија
Сениори
М 3. место Екипно
рукомет
Александар Стојковић
Србија
Сениори
М 3. место Екипно
рукомет
Божидар
Николић
Србија
Сениори
М 3. место Екипно
рукомет
Милан
Баришић
Србија
138
голман
голман
Место
клуба
ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РС И СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Д РЖ А В Н А П Р ВЕНСТВА
Амерички фудбал
Државна првенства
Супер лига Србије 2012
Србија (Србија)
01/01/2012 – 31/12/2012
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина Име
категорија
место
такмичења категорија
Презиме
Клуб
Место
клуба
Београд
Сениори
М 1. место
Екипно
Александар Анђелковић
Вукови
Сениори
М 1. место
Екипно
Петар
Виторовић
Вукови
Београд
Сениори
М 1. место
Екипно
Филип
Милетић
Вукови
Београд
Сениори
М 1. место
Екипно
Бојан
Батес
Вукови
Београд
Сениори
М 1. место
Екипно
Марко
Милосављевић Вукови
Београд
Сениори
М 1. место
Екипно
Иван
Недељковић
Београд
Вукови
Сениори
М 1. место
Екипно
Виктор
Богдановић
Вукови
Београд
Сениори
М 1. место
Екипно
Игор
Николовски
Вукови
Београд
Сениори
М 1. место
Екипно
Стефан
Цонић
Вукови
Београд
Сениори
М 1. место
Екипно
Милош
Орловић
Вукови
Београд
Сениори
М 1. место
Екипно
Немања
Ђукић
Вукови
Београд
Сениори
М 1. место
Екипно
Павле
Пламенц
Вукови
Београд
Сениори
М 1. место
Екипно
Иван
Гавриловић
Вукови
Београд
Сениори
М 1. место
Екипно
Небојша
Рајковић
Вукови
Београд
Сениори
М 1. место
Екипно
Урош
Јовановић
Вукови
Београд
Сениори
М 1. место
Екипно
Дејан
Шаренац
Вукови
Београд
Сениори
М 1. место
Екипно
Ланце
Криесиен
Вукови
Београд
Сениори
М 1. место
Екипно
Филип
Стојановић
Вукови
Београд
Сениори
М 1. место
Екипно
Марио
Лугоња
Вукови
Београд
РЕЗУЛТАТИ СПОРТИСТА СРБИЈЕ У 2012.
139
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина Име
категорија
место
такмичења категорија
Презиме
Страхиновић
Клуб
Место
клуба
Вукови
Београд
Сениори
М 1. место
Екипно
Лука
Сениори
М 1. место
Екипно
Александар Макарин
Вукови
Београд
Сениори
М 1. место
Екипно
Никола
Вукови
Београд
Васић
Сениори
М 1. место
Екипно
Brandon
Mc Dowell
Вукови
Београд
Сениори
М 1. место
Екипно
Виктор
Андоновски
Вукови
Београд
Сениори
М 1. место
Екипно
Жарко
Вулета
Вукови
Београд
Сениори
М 1. место
Екипно
Владимир
Милојевић
Вукови
Београд
Сениори
М 1. место
Екипно
Милош
Благојевић
Вукови
Београд
Сениори
М 1. место
Екипно
Марко
Митровић
Вукови
Београд
Сениори
М 1. место
Екипно
Марко
Недељковић
Вукови
Београд
Сениори
М 1. место
Екипно
Лазар
Богићевић
Вукови
Београд
Сениори
М 1. место
Екипно
Стефан
Новашикић
Вукови
Београд
Сениори
М 1. место
Екипно
Филип
Ђорђевић
Вукови
Београд
Сениори
М 1. место
Екипно
Марко
Оташевић
Вукови
Београд
Сениори
М 1. место
Екипно
Богдан
Ђурђевић
Вукови
Београд
Сениори
М 1. место
Екипно
Арсеније
Раденовић
Вукови
Београд
Сениори
М 1. место
Екипно
Слободан
Глувић
Вукови
Београд
Сениори
М 1. место
Екипно
Филип
Рилак
Вукови
Београд
Сениори
М 1. место
Екипно
Рудолф
Кокаи
Вукови
Београд
Сениори
М 1. место
Екипно
Никола
Савић
Вукови
Београд
Сениори
М 1. место
Екипно
Немања
Лазаревић
Вукови
Београд
Сениори
М 1. место
Екипно
Младен
Стојановић
Вукови
Београд
Сениори
М 1. место
Екипно
Давид
Вукови
Београд
Сениори
М 1. место
Екипно
Михајло
Лукић
Hanomihl
Танкосић
Вукови
Београд
Сениори
М 1. место
Екипно
Радош
Малиновић
Вукови
Београд
Сениори
М 1. место
Екипно
Добривоје
Видосављевић Вукови
Београд
Сениори
М 1. место
Екипно
Лука
Михајловић
Вукови
Београд
Сениори
М 1. место
Екипно
Никола
Антић
Вукови
Београд
Сениори
М 1. место
Екипно
Иван
Милосављевић Вукови
Београд
Сениори
М 1. место
Екипно
Милош
Богдановић
Вукови
Београд
Сениори
М 1. место
Екипно
Бранко
Мутић
Вукови
Београд
Сениори
М 1. место
Екипно
Марко
Нешовић
Вукови
Београд
Сениори
М 1. место
Екипно
Дејан
Церовац
Вукови
Београд
Сениори
М 1. место
Екипно
Слободан
Обрадовић
Вукови
Београд
Сениори
М 1. место
Екипно
Стефан
Дрецун
Вукови
Београд
Сениори
М 1. место
Екипно
Саша
Петаковић
Вукови
Београд
Сениори
М 1. место
Екипно
Сава
Ђуровић
Вукови
Београд
140
ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РС И СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина Име
категорија
место
такмичења категорија
Презиме
Клуб
Место
клуба
Београд
Сениори
М 1. место
Екипно
Ненад
Радивојевић
Вукови
Сениори
М 1. место
Екипно
Стефан
Игњатовић
Вукови
Београд
Сениори
М 1. место
Екипно
Ален
Ружић
Вукови
Београд
Сениори
М 1. место
Екипно
Зоран
Костић
Вукови
Београд
Сениори
М 1. место
Екипно
Игор
Србуловић
Вукови
Београд
Сениори
М 1. место
Екипно
Милош
Лишанин
Вукови
Београд
Сениори
М 1. место
Екипно
Новак
Стојковић
Вукови
Београд
Сениори
М 1. место
Екипно
Немања
Лукић
Вукови
Београд
Сениори
М 1. место
Екипно
Владимир
Узелац
Вукови
Београд
Сениори
М 1. место
Екипно
Милан
Матовић
Вукови
Београд
Сениори
М 2. место
Екипно
Горан
Сентић
Крагујевац
Сениори
М 2. место
Екипно
Милан
Лунић
Сениори
М 2. место
Екипно
Никола
Славковић
Сениори
М 2. место
Екипно
Алекса
Марковић
Сениори
М 2. место
Екипно
Мирко
Богдановић
Сениори
М 2. место
Екипно
Никола
Тимотијевић
Сениори
М 2. место
Екипно
Душан
Минић
Сениори
М 2. место
Екипно
Михаел
Kанон
Сениори
М 2. место
Екипно
Драгољуб
Живковић
Сениори
М 2. место
Екипно
Душан
Николић
Сениори
М 2. место
Екипно
Михајло
Добрић
Сениори
М 2. место
Екипно
Михаило
Новаковић
Сениори
М 2. место
Екипно
Божидар
Ђурђевић
Сениори
М 2. место
Екипно
Владан
Гајић
Сениори
М 2. место
Екипно
Милош
Павлић
Сениори
М 2. место
Екипно
Ђорђе
Петровић
Сениори
М 2. место
Екипно
Филип
Јаковљевић
Сениори
М 2. место
Екипно
Радован
Петровић
Сениори
М 2. место
Екипно
Александар Јовановић
Сениори
М 2. место
Екипно
Александар Прелас
Сениори
М 2. место
Екипно
Милош
Ракоњац
Сениори
М 2. место
Екипно
Михајло
Кокановић
Сениори
М 2. место
Екипно
Сима
Шарчевић
Сениори
М 2. место
Екипно
Милан
Лунић
Wild
Boars
Wild
Boars
Wild
Boars
Wild
Boars
Wild
Boars
Wild
Boars
Wild
Boars
Wild
Boars
Wild
Boars
Wild
Boars
Wild
Boars
Wild
Boars
Wild
Boars
Wild
Boars
Wild
Boars
Wild
Boars
Wild
Boars
Wild
Boars
Wild
Boars
Wild
Boars
Wild
Boars
Wild
Boars
Wild
Boars
Wild
Boars
РЕЗУЛТАТИ СПОРТИСТА СРБИЈЕ У 2012.
Крагујевац
Крагујевац
Крагујевац
Крагујевац
Крагујевац
Крагујевац
Крагујевац
Крагујевац
Крагујевац
Крагујевац
Крагујевац
Крагујевац
Крагујевац
Крагујевац
Крагујевац
Крагујевац
Крагујевац
Крагујевац
Крагујевац
Крагујевац
Крагујевац
Крагујевац
Крагујевац
141
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина Име
категорија
место
такмичења категорија
Сениори
М 2. место Екипно
Марко
Сениори
М 2. место
Екипно
Сениори
М 2. место
Екипно
Сениори
М 2. место
Екипно
Сениори
М 2. место
Екипно
Сениори
М 2. место
Екипно
Сениори
М 2. место
Екипно
Сениори
М 2. место
Екипно
Сениори
М 2. место
Екипно
Сениори
М 2. место
Екипно
Сениори
М 2. место
Екипно
Сениори
М 2. место
Екипно
Сениори
М 2. место
Екипно
Сениори
М 2. место
Екипно
Сениори
М 2. место
Екипно
Сениори
М 2. место
Екипно
Сениори
М 2. место
Екипно
Сениори
М 2. место
Екипно
Сениори
М 2. место
Екипно
Сениори
М 2. место
Екипно
Сениори
М 2. место
Екипно
Сениори
М 2. место
Екипно
Сениори
М 2. место
Екипно
Сениори
М 2. место
Екипно
Сениори
М 2. место
Екипно
Сениори
М 2. место
Екипно
Сениори
М 2. место
Екипно
Сениори
М 2. место
Екипно
Сениори
М 2. место
Екипно
Сениори
М 2. место
Екипно
Сениори
М 2. место
Екипно
Сениори
М 2. место
Екипно
Сениори
М 2. место
Екипно
142
Презиме
Симић
Клуб
Wild
Boars
Милан
Марјановић
Wild
Boars
Немања
Стојановић
Wild
Boars
Данило
Миљушковић Wild
Boars
Срђан
Бошковић
Wild
Boars
Никола
Томић
Wild
Boars
Страхиња Мрвић
Wild
Boars
Дарко
Цветковић
Wild
Boars
Јован
Живковић
Wild
Boars
Лазар
Николић
Wild
Boars
Срђан
Ђокић
Wild
Boars
Милорад
Новаковић
Wild
Boars
Бранко
Ђуришић
Wild
Boars
Милан
Павловић
Wild
Boars
Страхиња Ивановић
Wild
Boars
Душан
Петровић
Wild
Boars
Дејан
Јанковић
Wild
Boars
Урош
Петровић
Wild
Boars
Саша
Јовановић
Wild
Boars
Владимир Раденовић
Wild
Boars
Александар Ристић
Wild
Boars
Марко
Кошутић
Wild
Boars
Предраг
Шћекић
Wild
Boars
Мирослав Манчић
Wild
Boars
Никола
Симовић
Wild
Boars
Владимир Марјановић
Wild
Boars
Мијат
Барјактаревић Wild
Boars
Ђорђе
Тимотијевић
Wild
Boars
Игор
Милојевић
Wild
Boars
Небојша
Божановић
Wild
Boars
Марко
Вујанац
Wild
Boars
Филип
Недељковић
Wild
Boars
Стеван
Деспотовић
Wild
Boars
Место
клуба
Крагујевац
Крагујевац
Крагујевац
Крагујевац
Крагујевац
Крагујевац
Крагујевац
Крагујевац
Крагујевац
Крагујевац
Крагујевац
Крагујевац
Крагујевац
Крагујевац
Крагујевац
Крагујевац
Крагујевац
Крагујевац
Крагујевац
Крагујевац
Крагујевац
Крагујевац
Крагујевац
Крагујевац
Крагујевац
Крагујевац
Крагујевац
Крагујевац
Крагујевац
Крагујевац
Крагујевац
Крагујевац
Крагујевац
ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РС И СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина Име
категорија
место
такмичења категорија
Презиме
Клуб
Сениори
М 2. место
Екипно
Никола
Зукић
Сениори
М 2. место
Екипно
Сава
Николић
Сениори
М 2. место
Екипно
Александар Домановић
Сениори
М 2. место
Екипно
Милош
Обрадовић
Сениори
М 2. место
Екипно
Дарко
Ерић
Сениори
М 2. место
Екипно
Бранислав
Петровић
Сениори
М 2. место
Екипно
Matthew
Jonson
Сениори
М 2. место
Екипно
Михаило
Петровић
Сениори
М 2. место
Екипно
Стефан
Јелић
Сениори
М 2. место
Екипно
Вељко
Петровић
Сениори
М 2. место
Екипно
Иван
Радојичић
Сениори
М 2. место
Екипно
Радомир
Којић
Сениори
М 2. место
Екипно
Срђан
Ружић
Сениори
М 2. место
Екипно
Марко
Лукић
Сениори
М 3. место
Екипно
Марко
Топличанин
Сениори
М 3. место
Екипно
Лазар
Мијаиловић
Сениори
М 3. место
Екипно
Никола
Вучетић
Сениори
М 3. место
Екипно
Милош
Жарчанин
Сениори
М 3. место
Екипно
Филип
Аћимовић
Сениори
М 3. место
Екипно
Иван
Белоица
Сениори
М 3. место
Екипно
Лазар
Милић
Сениори
М 3. место
Екипно
Владимир
Буквић
Сениори
М 3. место
Екипно
Јанко
Поповић
Сениори
М 3. место
Екипно
Алекса
Деновић
Сениори
М 3. место
Екипно
Душан
Радојевић
Сениори
М 3. место
Екипно
Марко
Радуловић
Сениори
М 3. место
Екипно
Стефан
Ђурић
Сениори
М 3. место
Екипно
Александар Симовић
Сениори
М 3. место
Екипно
Joshua
Henry
Сениори
М 3. место
Екипно
Жељко
Терзић
Сениори
М 3. место
Екипно
Миљан
Кубуровић
Сениори
М 3. место
Екипно
Немања
Удовичић
Wild
Boars
Wild
Boars
Wild
Boars
Wild
Boars
Wild
Boars
Wild
Boars
Wild
Boars
Wild
Boars
Wild
Boars
Wild
Boars
Wild
Boars
Wild
Boars
Wild
Boars
Wild
Boars
Royal
Crowns
Royal
Crowns
Royal
Crowns
Royal
Crowns
Royal
Crowns
Royal
Crowns
Royal
Crowns
Royal
Crowns
Royal
Crowns
Royal
Crowns
Royal
Crowns
Royal
Crowns
Royal
Crowns
Royal
Crowns
Royal
Crowns
Royal
Crowns
Royal
Crowns
Royal
Crowns
РЕЗУЛТАТИ СПОРТИСТА СРБИЈЕ У 2012.
Место
клуба
Крагујевац
Крагујевац
Крагујевац
Крагујевац
Крагујевац
Крагујевац
Крагујевац
Крагујевац
Крагујевац
Крагујевац
Крагујевац
Крагујевац
Крагујевац
Крагујевац
Краљево
Краљево
Краљево
Краљево
Краљево
Краљево
Краљево
Краљево
Краљево
Краљево
Краљево
Краљево
Краљево
Краљево
Краљево
Крагујевац
Краљево
Краљево
143
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина Име
категорија
место
такмичења категорија
Презиме
Клуб
Сениори
М 3. место
Екипно
Вукола
Миленковић
Сениори
М 3. место
Екипно
Никола
Вучковић
Сениори
М 3. место
Екипно
Давид
Акинс
Сениори
М 3. место
Екипно
Драган
Букара
Сениори
М 3. место
Екипно
Младен
Милићевић
Сениори
М 3. место
Екипно
Ђурица
Цветковић
Сениори
М 3. место
Екипно
Филип
Пузић
Сениори
М 3. место
Екипно
Никола
Радоњић
Сениори
М 3. место
Екипно
Игор
Ђокић
Сениори
М 3. место
Екипно
Стеван
Рашовић
Сениори
М 3. место
Екипно
Марко
Ђуровић
Сениори
М 3. место
Екипно
Срђан
Стефановић
Сениори
М 3. место
Екипно
Joshua
Hepher
Сениори
М 3. место
Екипно
Дарко
Трипковић
Сениори
М 3. место
Екипно
Дарко
Лешевић
Сениори
М 3. место
Екипно
Лазар
Милетић
Сениори
М 3. место
Екипно
Марко
Васовић
Сениори
М 3. место
Екипно
Кристијан
Забуновић
Сениори
М 3. место
Екипно
Ђорђе
Балетић
Сениори
М 3. место
Екипно
Милан
Букара
Сениори
М 3. место
Екипно
Владимир
Милошевић
Сениори
М 3. место
Екипно
Петар
Денић
Сениори
М 3. место
Екипно
Стефан
Рачић
Сениори
М 3. место
Екипно
Никола
Радовановић
Сениори
М 3. место
Екипно
Саво
Драгојловић
Сениори
М 3. место
Екипно
Никола
Ровчанин
Сениори
М 3. место
Екипно
Немања
Гајовић
Сениори
М 3. место
Екипно
Страхиња
Степановић
Сениори
М 3. место
Екипно
Лазар
Ивановић
Royal
Crowns
Royal
Crowns
Royal
Crowns
Royal
Crowns
Royal
Crowns
Royal
Crowns
Royal
Crowns
Royal
Crowns
Royal
Crowns
Royal
Crowns
Royal
Crowns
Royal
Crowns
Royal
Crowns
Royal
Crowns
Royal
Crowns
Royal
Crowns
Royal
Crowns
Royal
Crowns
Royal
Crowns
Royal
Crowns
Royal
Crowns
Royal
Crowns
Royal
Crowns
Royal
Crowns
Royal
Crowns
Royal
Crowns
Royal
Crowns
Royal
Crowns
Royal
Crowns
144
Место
клуба
Краљево
Краљево
Краљево
Краљево
Краљево
Краљево
Краљево
Краљево
Краљево
Краљево
Краљево
Краљево
Краљево
Краљево
Краљево
Краљево
Краљево
Краљево
Краљево
Краљево
Краљево
Краљево
Краљево
Краљево
Краљево
Краљево
Краљево
Краљево
Краљево
ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РС И СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Атлетика
Државна првенства
Појединачно сениорско првенство Србије 2012
Нови Сад (Србија)
16/06/2012 – 17/06/2012
Узрасна
Освојено Вид
Пол
категорија
место
такмичења
Такмичарска
Дисциплина Име
категорија
Сениори
М 1. место Појединачно 2.05
вис
Милош
Сениори
М 2. место Појединачно 2.02
вис
Сениори
М 3. место Појединачно 1.98
вис
Сениори
М 1. место Појединачно 15.16
Сениори
М 2. место Појединачно 15.06
Сениори
Презиме
Клуб
Место
клуба
Београд
Душан
Тодосијевић Црвена
звезда
Јефтић
Маратон
Душан
Димић
Рума
Рума
троскок
Петар
Ђурић
Рума
Рума
троскок
Александар Бундало
Рума
Рума
М 3. место Појединачно 15.00
троскок
Лазар
Анић
Раднички
Крагујевац
Сениори
М 1. место Појединачно 4.80
мотка
Михаил
Дудаш
Војводина
Нови Сад
Сениори
М 2. место Појединачно 3.90
мотка
Александар Хашковић
Војводина
Нови Сад
Сениори
М 3. место Појединачно 3.00
мотка
Младен
Божић
Војводина
Нови Сад
Сениори
М 1. место Појединачно 20.48
кугла
Асмир
Колашинац
Партизан
Београд
Сениори
М 2. место Појединачно 17.42
кугла
Милош
Марковић
Рума
Рума
Сениори
М 3. место Појединачно 17.03
кугла
Жељко
Сениори
М 1. место Појединачно 56.44
копље
Зоран
Миловановић
Лончар
Сениори
М 1. место Појединачно 76.72
копље
Ведран
Самац
Сениори
М 2. место Појединачно 68.08
копље
Миодраг
Ђукић
Омладински Београд
атлетски клуб
Црвена
Београд
звезда
Сирмиум
Ср. Митровица
Цер Шабац Шабац
Сениори
М 3. место Појединачно 67.88
копље
Никола
Првуловић
Железничар Ниш
Сениори
М 2. место Појединачно 54.67
кладиво
Милош
Човић
Нови Сад
Сениори
М 3. место Појединачно 50.83
кладиво
Ласло
Еперјеши
Сениори
М 1. место Појединачно 53.54
диск
Милош
Марковић
Сенћански
АК
Сирмиум
Сениори
М 2. место Појединачно 48.95
диск
Никола
Чанковић
Сирмиум
Сениори
М 3. место Појединачно 44.48
диск
Игор
Шарчевић
Војводина
Ср. Митровица
Ср. Митровица
Нови Сад
Сениори
М 1. место Појединачно 7.50
даљ
Лазар
Анић
Раднички
Крагујевац
Сениори
М 2. место Појединачно 7.23
даљ
Александар Бундало
Рума
Рума
Сениори
М 3. место Појединачно 6.72
даљ
Жељко
Благојевић
Војводина
Нови Сад
Сениори
М 1. место Појединачно 1:51.20
800 m
Немања
Којић
Слобода
Чачак
Сениори
М 2. место Појединачно 1:51.84
800 m
Комнен
Цвијовић
ФАП
Прибој
Сениори
М 3. место Појединачно 1:54.37
800 m
Предраг
Ранђеловић
Младост
Ужице
Сениори
М 1. место Појединачно 14:55.86
5000 m
Мирко
Петровић
Младост
Ужице
Сениори
М 2. место Појединачно 15:08.54
5000 m
Јасмин
Љаић
Младост
Ужице
РЕЗУЛТАТИ СПОРТИСТА СРБИЈЕ У 2012.
Сомбор
Нови Сад
145
Узрасна
Освојено Вид
Пол
категорија
место
такмичења
Такмичарска
Дисциплина Име
категорија
Презиме
Клуб
Место
клуба
Ужице
Сениори
М 3. место Појединачно 15:15.92
5000 m
Богдан
Пантић
Младост
Сениори
М 1. место Екипно
3:23.90
4x400 m
Жолт
Лалић
Сениори
М 1. место Екипно
3:23.90
4x400 m
Мате
Пинтер
Сениори
М 1. место Екипно
3:23.90
4x400 m
Акош
Мењарт
Сениори
М 1. место Екипно
3:23.90
4x400 m
Бенце
Терек
Сениори
М 2. место Екипно
3:24.21
4x400 m
Елдин
Авдулахи
Сениори
М 2. место Екипно
3:24.21
4x400 m
Петар
Миљуш
Сениори
М 2. место Екипно
3:24.21
4x400 m
Младен
Тодоровић
Сениори
М 2. место Екипно
3:23.90
4x400 m
Дарко
Станојевић
Сениори
М 3. место Екипно
3:34.26
4x400 m
Младен
Симовић
Сенћански
АК
Сенћански
АК
Сенћански
АК
Сенћански
АК
Омладински
атлетски
клуб
Омладински
атлетски
клуб
Омладински
атлетски
клуб
Омладински
атлетски
клуб
Нови Београд
Сениори
М 3. место Екипно
3:34.26
4x400 m
Иван
Марковић
Нови Београд Београд
Сениори
М 3. место Екипно
3:34.26
4x400 m
Никола
Планко
Нови Београд Београд
Сениори
М 3. место Екипно
3:34.26
4x400 m
Лука
Живковић
Нови Београд Београд
Сениори
М 1. место Екипно
42.39
4x100 m
Дејан
Марјановић Железничар Ниш
Сениори
М 1. место Екипно
42.39
4x100 m
Никола
Гривеј
Железничар Ниш
Сениори
М 1. место Екипно
42.39
4x100 m
Душан
Мишић
Железничар Ниш
Сениори
М 1. место Екипно
42.39
4x100 m
Душан
Јоцић
Железничар Ниш
Сениори
М 2. место Екипно
42.60
4x100 m
Дарко
Станојевић
Сениори
М 2. место Екипно
42.60
4x100 m
Сениори
М 2. место Екипно
42.60
4x100 m
Сениори
М 2. место Екипно
42.60
4x100 m
Сениори
М 3. место Екипно
43.25
4x100 m
Сениори
М 3. место Екипно
43.25
4x100 m
Сениори
М 3. место Екипно
43.25
4x100 m
Сениори
М 3. место Екипно
43.25
4x100 m
Сениори
М 1. место Појединачно 49.87
Сениори
М 2. место Појединачно 54.42
Сениори
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
400 m pr
Омладински
атлетски клуб
Марко
Станчић
Омладински
атлетски клуб
Елдин
Авдулахи
Омладински
атлетски клуб
Александар Величковић Омладински
атлетски клуб
Суад
Гаши
Црвена
звезда
Филип
Иштвановић Црвена
звезда
Предраг
Јовановић
Црвена
звезда
Дарко
Шаровић
Црвена
звезда
Емир
Бекрић
Партизан
400 m pr
Никола
Трифуновић Партизан
Београд
М 3. место Појединачно 57.29
400 m pr
Слободан
Мирић
Вожд
Јагодина
Сениори
М 1. место Појединачно 46.91
400 m
Емир
Бекрић
Партизан
Београд
Сениори
М 2. место Појединачно 47.82
400 m
Милош
Раовић
ФАП
Прибој
Сениори
М 3. место Појединачно 48.81
400 m
Немања
Божић
Нови Београд Београд
Сениори
М 1. место Појединачно 9:33.03
3000 m stipl Горан
Миличић
Лепосавић
Сениори
М 2. место Појединачно 9:37.64
3000 m stipl Александар Крстић
146
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Лепосавић
Црвена звезда Београд
ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РС И СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Узрасна
Освојено Вид
Пол
категорија
место
такмичења
Такмичарска
Дисциплина Име
категорија
Сениори
М 3. место Појединачно 9:47.80
Сениори
Сениори
Презиме
Клуб
Место
клуба
Београд
Анђелко
Ристићевић
Партизан
М 1. место Појединачно 21.52
3000 m
stipl
200 m
Дарко
Шаровић
Црвена звезда Београд
М 2. место Појединачно 21.80
200 m
Немања
Божић
Нови Београд Београд
Сениори
М 3. место Појединачно 21.96
200 m
Елдин
Авдулахи
Сениори
М 1. место Појединачно 3:59.93
1500 m
Урош
Кутлешић
Омладински Београд
атлетски клуб
Ужице
Ужице
Сениори
М 2. место Појединачно 4:00.37
1500 m
Предраг
Ранђеловић
Младост
Ужице
Сениори
М 3. место Појединачно 4:00.43
1500 m
Мирко
Петровић
Младост
Ужице
Сениори
М 1. место Појединачно 13.91
110 m pr
Милан
Ристић
Црвена звезда Београд
Сениори
М 2. место Појединачно 14.43
110 m pr
Александар Миленковић Раднички
Крагујевац
Сениори
М 1. место Појединачно 41:35.8
Предраг
Власотинце
Власотинце
Сениори
М 2. место Појединачно 42:46.0
Владимир Савановић
Дубочица
Лесковац
Сениори
М 3. место Појединачно 43:08.8
Предраг
Колубара
Лесковац
Сениори
М 1. место Појединачно 33:10.08
10000 m
hod
10000 m
hod
10000 m
hod
10000 m
Кристијан Стошић
Младост
Ужице
Сениори
М 2. место Појединачно 33:10.54
10000 m
Немања
Стојановић
Спартак
Опово
Сениори
М 3. место Појединачно 33:10.96
10000 m
Милош
Миловановић Динамо
Панчево
Сениори
М 3. место Појединачно 15.35
100 m pr
Марко
Мишковић
Раднички
Крагујевац
Сениори
М 1. место Појединачно 10.49
100 m
Дарко
Шаровић
Црвена звезда Београд
Сениори
М 2. место Појединачно 10.62
100 m
Милан
Ристић
Црвена звезда Београд
Сениори
М 3. место Појединачно 10.62
100 m
Милош
Савић
Раднички
Крагујевац
Сениори
Ж 1. место Појединачно 1.69
вис
Зорица
Буквић
ФАП
Прибој
Сениори
Ж 2. место Појединачно 1.66
вис
Дуња
Јенецков
Сирмиум
Сениори
Ж 3. место Појединачно 1.59
вис
Милица
Јоксимовић
Ср. Митровица
Црвена звезда Београд
Сениори
Ж 1. место Појединачно 12.58
троскок
Ивана
Петровић
Железничар Ниш
Сениори
Ж 2. место Појединачно 12.45
троскок
Александра Радић
Сениори
Ж 3. место Појединачно 11.96
троскок
Мирјана
Ћировић
Сениори
Ж 1. место Појединачно 3.60
мотка
Ксенија
Маровић
Сениори
Ж 2. место Појединачно 3.30
мотка
Моника
Марић
Сениори
Ж 3. место Појединачно 3.00
мотка
Тамара
Моравчевић Војводина
Нови Сад
Сениори
Ж 1. место Појединачно 14.51
кугла
Дијана
Шефчић
Суботица
Сениори
Ж 2. место Појединачно 12.75
кугла
Милена
Драгуљевић Црвена звезда Београд
Сениори
Ж 3. место Појединачно 11.62
кугла
Ивана
Огњеновић
Сениори
Ж 2. место Појединачно 51.06
копљ
Марија
Вученовић
Никола
Тесла
Сирмиум
Сениори
Ж 3. место Појединачно 40.78
копљ
Јелена
Вучићевић
Слобода
Сениори
Ж 1. место Појединачно 59.03
кладиво
Сара
Саватовић
Нови Београд Београд
Сениори
Ж 1. место Појединачно 54.52
кладиво
Татјана
Јелача
Сениори
Ж 2. место Појединачно 41.75
кладиво
Александра Ивановић
РЕЗУЛТАТИ СПОРТИСТА СРБИЈЕ У 2012.
Филиповић
Крстовић
Црвена
звезда
Војводина
Београд
Нови Сад
Црвена
Београд
звезда
Нови Београд Београд
Спартак
Београд
Ср. Митровица
Чачак
Црвена звезда Београд
Никола
Тесла
Београд
147
Узрасна
Освојено Вид
Пол
категорија
место
такмичења
Такмичарска
Дисциплина Име
категорија
Презиме
Клуб
Место
клуба
Сениори
Ж 3. место Појединачно 40.32
кладиво
Милка
Ђорђевић
Железничар Ниш
Сениори
Ж 1. место Појединачно 35.80
диск
Драгана
Савановић
Рума
Сениори
Ж 2. место Појединачно 31.07
диск
Јелена
Шућур
КРУ
Сениори
Ж 3. место Појединачно 28.70
диск
Сања
Булат
Нови Београд Београд
Сениори
Ж 1. место Појединачно 6.50
даљ
Ивана
Шпановић
Војводина
Сениори
Ж 2. место Појединачно 5.49
даљ
Тијана
Орловић
Црвена звезда Београд
Сениори
Ж 3. место Појединачно 5.46
даљ
Мирјана
Ћировић
Војводина
Нови Сад
Сениори
Ж 1. место Појединачно 2:09.50
800 m
Марија
Стамболић
ОАК
Београд
Сениори
Ж 2. место Појединачно 2:12.92
800 m
Драгана
Јанковић
Банат
Зрењанин
Сениори
Ж 3. место Појединачно 2:17.43
800 m
Емилија
Милановић
Ниш
Сениори
Ж 1. место Појединачно 16:39.99
5000 m
Милена
Рмандић
Нишки
маратон
Вожд
Рума
Нови Сад
Јагодина
Сениори
Ж 2. место Појединачно 19:08.57
5000 m
Александра Маринков
ДИП
Сениори
Ж 3. место Појединачно 20:01.66
5000 m
Наташа
Ћулафић
Партизан
Сениори
Ж 1. место Екипно
3:50.05
4x400 m
Јелена
Суботић
Црвена звезда Београд
Сениори
Ж 1. место Екипно
3:50.05
4x400 m
Ана
Павић
Црвена звезда Београд
Сениори
Ж 1. место Екипно
3:50.05
4x400 m
Маја
Ћирић
Црвена звезда Београд
Сениори
Ж 1. место Екипно
3:50.05
4x400 m
Тамара
Марковић
Црвена звезда Београд
Сениори
Ж 2. место Екипно
3:50.82
4x400 m
Кристина
Ђаковић
Нови Београд Београд
Сениори
Ж 2. место Екипно
3:50.82
4x400 m
Кристина
Вујанић
Нови Београд Београд
Сениори
Ж 2. место Екипно
3:50.82
4x400 m
Катарина
Сирмић
Нови Београд Београд
Сениори
Ж 2. место Екипно
3:50.82
4x400 m
Мила
Андрић
Нови Београд Београд
Сениори
Ж 3. место Екипно
4:05.65
4x400 m
Нађа
Конти
Партизан
Београд
Сениори
Ж 3. место Екипно
4:05.65
4x400 m
Тамара
Стојановић
Партизан
Београд
Сениори
Ж 3. место Екипно
4:05.65
4x400 m
Слађана
Ракоњац
Партизан
Београд
Сениори
Ж 3. место Екипно
4:05.65
4x400 m
Ивана
Костић
Партизан
Београд
Сениори
Ж 2. место Екипно
48.65
4x100 m
Тамара
Дончевски
Нови Београд Београд
Сениори
Ж 2. место Екипно
48.65
4x100 m
Катарина
Сирмић
Нови Београд Београд
Сениори
Ж 3. место Екипно
50.17
4x100 m
Јелена
Коцић
Железничар Ниш
Сениори
Ж 3. место Екипно
50.17
4x100 m
Татјана
Митић
Железничар Ниш
Сениори
Ж 3. место Екипно
50.17
4x100 m
Ивана
Петковић
Железничар Ниш
Сениори
Ж 3. место Екипно
50.17
4x100 m
Анђелка
Јоцић
Железничар Ниш
Сениори
Ж 1. место Екипно
47.92
4x100 m
Николета
Симић
Црвена звезда Београд
Сениори
Ж 1. место Екипно
47.92
4x100 m
Јелена
Суботић
Црвена звезда Београд
Сениори
Ж 1. место Екипно
47.92
4x100 m
Маја
Ћирић
Црвена звезда Београд
Сениори
Ж 1. место Екипно
47.92
4x100 m
Ивана
Петковић
Црвена звезда Београд
Сениори
Ж 1. место Екипно
47.92
4x100 m
Ћирић
Маја
Црвена звезда Београд
Сениори
Ж 2. место Екипно
48.65
4x100 m
Тијана
Антић
Нови Београд Београд
148
Београд
ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РС И СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Узрасна
Освојено Вид
Пол
категорија
место
такмичења
Такмичарска
Дисциплина Име
категорија
Презиме
Клуб
Место
клуба
Сениори
Ж 2. место Екипно
48.65
4x100 m
Мила
Андрић
Нови Београд Београд
Сениори
Ж 1. место Појединачно 55.92
400 m
Катарина
Илић
Позаревац
Пожаревац
Сениори
Ж 2. место Појединачно 56.11
400 m
Бојана
Каличанин
Слобода
Чачак
Сениори
Ж 3. место Појединачно 56.16
400 m
Маја
Ћирић
Црвена звезда Београд
Сениори
Ж 1. место Појединачно 61.91
400 m pr
Маја
Ћирић
Црвена звезда Београд
Сениори
Ж 2. место Појединачно 63.75
400 m pr
Ана
Павић
Црвена звезда Београд
Сениори
Ж 3. место Појединачно 64.64
400 m pr
Крстић
Вожд
Сениори
Ж 1. место Појединачно 10:38.61
Суботић
ЈИВ
Сениори
Ж 2. место Појединачно 10:53.77
Милана
Гаврилов
Војводина
Нови Сад
Сениори
Ж 3. место Појединачно 12:35.24
Нина
Радић
ОАК
Београд
Сениори
Ж 1. место Појединачно 24.22
3000 m
stipl
3000 m
stipl
3000 m
stipl
200 m
Александара
Ана
Тања
Митић
Железничар Ниш
Сениори
Ж 2. место Појединачно 24.48
200 m
Мила
Андрић
Сениори
Ж 3. место Појединачно 24.63
200 m
Јелена
Суботић
Сениори
Ж 1. место Појединачно 4:26.22
1500 m
Соња
Столић
Нови Београд Нови
Београд
Црвена
Београд
звезда
ПРЗ
Сениори
Ж 2. место Појединачно 4:36.44
1500 m
Драгана
Јанковић
Банат
Зрењанин
Сениори
Ж 3. место Појединачно 4:47.12
1500 m
Ана
Секулић
Ужице
Ужице
Сениори
Ж 1. место Појединачно 11.64
100 m
Тања
Митић
Железничар Ниш
Сениори
Ж 2. место Појединачно 11.96
100 m
Јелена
Суботић
Црвена звезда Београд
Сениори
Ж 3. место Појединачно 12.12
100 m
Мила
Андрић
Сениори
Ж 1. место Појединачно 35:47.76
10000 m
Ана
Суботић
Нови Београд Нови
Београд
ЈИВ
Јагодина
Сениори
Ж 2. место Појединачно 39:06.70
10000 m
Александра Маринков
ДИП
Сениори
Ж 3. место Појединачно 39:12.89
10000 m
Невена
Рајковић
КРУ
Сениори
Ж 1. место Појединачно 59:24.8
1000 m hod Милица
Стојановић
Ниш
Ниш
Сениори
Ж 2. место Појединачно 1:00.59.1
1000 m hod Биљана
Поповић
Ниш
Ниш
Сениори
Ж 3. место Појединачно 1:01:58.6
1000 m hod Јелена
Костић
Нови Београд Београд
Сениори
Ж 1. место Појединачно 13.95
100 m pr
Мила
Андрић
Нови Београд Београд
Сениори
Ж 2. место Појединачно 14.35
100 m pr
Ивана
Петковић
Црвена звезда Београд
Сениори
Ж 3. место Појединачно 15.20
100 m pr
Анђелка
Јоцић
Железничар Ниш
Државна првенства
Првенство Србије у кросу 2012
Ниш (Србија)
17/03/2012 – 17/03/2012
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Дисциплина Име
Пол
категорија
место
такмичења категорија
Сениори
М 1. место Појединачно 25:04.3
8000 m
Мирко
Презиме
Клуб
Петровић
Младост
Сениори
М 2. место
Појединачно 25:41.5
8000 m
Анђелко
Сениори
М 3. место
Појединачно 26:09.7
8000 m
Владимир Бојовић
РЕЗУЛТАТИ СПОРТИСТА СРБИЈЕ У 2012.
Ристићевић Партизан
Лепосавић
Место
клуба
Ужице
Београд
Лепосавић
149
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина Име
категорија
место
такмичења категорија
Сениори
Ж 1. место Појединачно 14:02.7
4000 m
Амела
Терзић
Сениори
Ж 2. место
Појединачно 15:11.3
4000 m
Милена
Гаврилов
Сениори
Ж 3. место
Појединачно 15:38.9
4000 m
Селма
Мустафић
Презиме
Место
клуба
Нови Пазар Нови
Пазар
Војводина Нови Сад
Клуб
Нови
Београд
Нови
Београд
Презиме
Клуб
Место
клуба
Шарчевић
Војводина
Нови Сад
Државна првенства
Првенство Србије у висебоју 2012
Нови Сад (Србија)
06/05/2012 – 07/05/2012
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина Име
категорија
место
такмичења категорија
Сениори
М 1. место Појединачно 7.857
десетобој
Игор
Државна првенства
Првенство у планинском трчању 2012
Димитровград (Србија)
05/05/2012 – 05/05/2012
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина Име
категорија
место
такмичења категорија
Сениори
М 1. место Појединачно 57:22.0
12 km
Кристијан
Презиме
Клуб
Стојић
Младост
Место
клуба
Ужице
Сениори
М 2. место Појединачно 57:26.0
12 km
Милош
Миловановић Динамо
Сениори
М 3. место Појединачно 57:30.1
12 km
Мирослав
Марковић
Смедерево Смедерево
Сениори
Ж 1. место Појединачно 43:45.8
8 km
Милана
Гаврилов
Војводина Нови Сад
Сениори
Ж 2. место Појединачно 47:50.7
8 km
Невена
Рајковић
Крушевац Крушевац
Сениори
Ж 3. место Појединачно 50:32.8
8 km
Александара Маринков
Динамо
Панчево
Панчево
Државна првенства
Првенство србије у ходу на путу 2012
Пирот (Србија)
21/04/2012 – 21/04/2012
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина Име
Презиме
Клуб
категорија
место
такмичења категорија
Сениори
М 1. место Појединачно 1:20:51.1
20 km
Владимир Савановић Дубочица
Сениори
М 2. место Појединачно 1:23:10.3
20 km
Ненад
Сениори
М 3. место Појединачно 1:21:47.4
20 km
Предраг
Место
клуба
Лесковац
Филиповић Нишки
Ниш
маратон
Филиповић Власотинце Власотинце
Државна првенства
Првенство Србије у полумаратон 2012
Београд (Србија)
22/04/2012 – 22/04/2012
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина Име
категорија
место
такмичења категорија
Сениори
М 1. место Појединачно 1:10:12
полумаратон Кристијан
Презиме
Клуб
Стошић
Младост
Сениори
М 2. место Појединачно 1:12:28
полумаратон Милош
Сениори
М 3. место Појединачно 1:16:27
полумаратон Александар Нешевски
Лепосавић Лепосавић
Сениори
Ж 1. место Појединачно 1:24:34
полумаратон Ана
Суботић
Јавор
Сениори
Ж 2. место Појединачно 1:25:53
полумаратон Маријана
Чегар Лукић Апатин
Сениори
Ж 3. место Појединачно 1:27:08
полумаратон Данијела
Бараћ
150
Миловановић Динамо
Место
клуба
Ужице
Панчево
Ивањица
Апатин
Партизан Београд
ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РС И СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Државна првенства
Првенство Србије у маратону 2012
Нови Сад (Србија)
14/10/2012 – 14/10/2012
Узрасна
Освојено Вид
Пол
категорија
место
такмичења
Такмичарска
Дисциплина Име
категорија
Презиме
Клуб
Место
клуба
Сениори
М 1. место Појединачно 2:38:54.55
маратон
Иван
Мишкељин
Партизан
Београд
Сениори
М 2. место Појединачно 2:50:12.08
маратон
Живан
Милошевић
Атлетски
Шабачки
клуб
Шабац
Сениори
М 3. место Појединачно 2:55:05.00
маратон
Ненад
Милосављевић Смедерево Смедерево
Аутомобилизам и картинг
Државна првенства
Шампионат Србије 2012 – кружне трке
Србија (Србија)
01/01/2012 – 31/12/2012
Узрасна
Освојено Вид
Пол
категорија
место
такмичења
Такмичарска
Дисциплина Име
категорија
Презиме
Сениори
М 1. место
Појединачно
класа 1
Бојан
Милановић
Сениори
М 1. место
Појединачно
класа 2
Ненад
Мијаљевић
Сениори
М 1. место
Појединачно
класа 3
Дејан
Вукић
Сениори
М 1. место
Појединачно
класа 5
Драган
Симић
Сениори
М 1. место
Појединачно
класа 7
Александар Тошић
Сениори
М 2. место
Појединачно
класа 1
Жељко
Писарић
Сениори
М 2. место
Појединачно
класа 2
Дарко
Ђивковић
Сениори
М 2. место
Појединачно
класа 3
Бранко
Ћопић
Сениори
М 2. место
Појединачно
класа 5
Дејан
Петковић
Сениори
М 2. место
Појединачно
класа 7
Дарко
Божиловић
Сениори
М 3. место
Појединачно
класа 1
Петар
Милорадовић
Сениори
М 3. место
Појединачно
класа 2
Виктор
Давидовски
Сениори
М 3. место
Појединачно
класа 3
Владислав Трбовић
Сениори
М 3. место
Појединачно
класа 5
Слободан
Николић
Сениори
М 3. место
Појединачно
класа 7
Драган
Стојковић
РЕЗУЛТАТИ СПОРТИСТА СРБИЈЕ У 2012.
Клуб
Место
клуба
151
Државна првенства
Шампионат Србије 2012 – брдске трке
Србија (Србија)
01/01/2012 – 31/12/2012
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина Име
категорија
место
такмичења категорија
Сениори
М 1. место Појединачно
класа 1
Саша
Презиме
Клуб
Место
клуба
Клуб
Место
клуба
Јанковић
Сениори
М 1. место
Појединачно
класа 10
Александар Видосављевић
Сениори
М 1. место
Појединачно
класа 2
Предраг
Ламбаша
Сениори
М 1. место
Појединачно
класа 4
Ненад
Савић
Сениори
М 1. место
Појединачно
класа 5
Витомир
Цветић
Сениори
М 1. место
Појединачно
класа 7
Желко
Ђунисијевић
Сениори
М 1. место
Појединачно
класа 8
Милош
Бркић
Сениори
М 1. место
Појединачно
класа 9
Живота
Милић
Сениори
М 2. место
Појединачно
класа 1
Дамир
Илић
Сениори
М 2. место
Појединачно
класа 10
Драган
Станојевић
Сениори
М 2. место
Појединачно
класа 2
Владимир
Шекуларац
Сениори
М 2. место
Појединачно
класа 4
Бранко
Зиројевић
Сениори
М 2. место
Појединачно
класа 5
Урош
Бркић
Сениори
М 2. место
Појединачно
класа 7
Горан
Тороман
Сениори
М 2. место
Појединачно
класа 8
Данијел
Пантић
Сениори
М 2. место
Појединачно
класа 9
Драган
Балачкић
Сениори
М 3. место
Појединачно
класа 1
Владимир
Ђуровић
Сениори
М 3. место
Појединачно
класа 10
Драган
Симић
Сениори
М 3. место
Појединачно
класа 2
Александар Младеновић
Сениори
М 3. место
Појединачно
класа 4
Светислав
Исаков
Сениори
М 3. место
Појединачно
класа 5
Драган
Симић
Сениори
М 3. место
Појединачно
класа 7
Дејан
Чоловић
Сениори
М 3. место
Појединачно
класа 8
Драгољуб
Арсић
Сениори
М 3. место
Појединачно
класа 9
Дејан
Стојић
Државна првенства
Шампионат Србије 2012 – картинг
Србија (Србија)
01/01/2012 – 31/12/2012
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина Име
категорија
место
такмичења категорија
Сениори
М 1. место Појединачно
класа 1
Милан
Презиме
Николић
Сениори
М 1. место Појединачно
класа 2
Милан
Сениори
М 1. место Појединачно
класа 3
Лука
Сениори
М 1. место Појединачно
класа 4
Војновић
Пурчар
Александар Ристић
Сениори
М 1. место Појединачно
класа 5
Кристијан
Јанковић
Сениори
М 1. место Појединачно
класа 6
Милош
Миодраговић
152
Николић
ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РС И СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина Име
категорија
место
такмичења категорија
Сениори
М 2. место Појединачно
класа 1
Урош
Презиме
Клуб
Место
клуба
Стевановић
Сениори
М 2. место Појединачно
класа 2
Никола
Лазаревић
Сениори
М 2. место Појединачно
класа 3
Алекса
Радојковић
Сениори
М 2. место Појединачно
класа 4
Саша
Милосављевић
Сениори
М 2. место Појединачно
класа 5
Миомир
Ивановић
Сениори
М 2. место Појединачно
класа 6
Мирослав
Марковић
Сениори
М 3. место Појединачно
класа 1
Филип
Радовановић
Сениори
М 3. место Појединачно
класа 2
Игор
Стевановић
Сениори
М 3. место Појединачно
класа 3
лука
Стојановић
Сениори
М 3. место Појединачно
класа 4
Зоран
Марковић
Сениори
М 3. место Појединачно
класа 5
Ненад
Андрејевић
Сениори
М 3. место Појединачно
класа 6
Владан
Славковић
Бадминтон
Државна првенства
2012 Екипно првенство Србије за мушке тимове
()
03/03/2012 – 29/04/2012
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина Име
категорија
место
такмичења категорија
Сениори
М 1. место Екипно
Драгослав
Петровић
Змајеви
Место
клуба
Крушевац
Сениори
М 1. место
Екипно
Лука
Милић
Змајеви
Крушевац
Сениори
М 1. место
Екипно
Миодраг
Каличанин
Змајеви
Крушевац
Сениори
М 1. место
Екипно
Алекса
Лутовац
Змајеви
Крушевац
Сениори
М 1. место
Екипно
Борко
Петровић
Змајеви
Крушевац
Сениори
М 1. место
Екипно
Немања
Станимировић Змајеви
Крушевац
Сениори
М 1. место
Екипно
Немања
Милановић
Змајеви
Крушевац
Сениори
М 2. место
Екипно
Андрија
Додер
Београд Београд
Сениори
М 2. место
Екипно
Радомир
Јововић
Београд Београд
Сениори
М 2. место
Екипно
Игор
Бјелан
Београд Београд
Сениори
М 2. место
Екипно
Никола
Арсић
Београд Београд
Сениори
М 2. место
Екипно
Стефан
Лазин
Београд Београд
Сениори
М 3. место
Екипно
Илија
Павловић
Нови Сад Нови Сад
РЕЗУЛТАТИ СПОРТИСТА СРБИЈЕ У 2012.
Презиме
Клуб
153
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Место
Пол
Дисциплина Име
Презиме
Клуб
категорија
место
такмичења категорија
клуба
Сениори
М 3. место Екипно
Александар Димитријевић Нови Сад Нови Сад
Сениори
М 3. место
Екипно
Владимир
Савић
Нови Сад Нови Сад
Сениори
М 3. место
Екипно
Милан
Барбир
Нови Сад Нови Сад
Државна првенства
2012 Екипно првенство Србије за женске тимове
()
03/03/2012 – 29/04/2012
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина Име
категорија
место
такмичења категорија
Сениори
Ж 1. место Екипно
Милица
Симић
Нови Сад
Место
клуба
Нови Сад
Сениори
Ж 1. место
Екипно
Сандра
Халиловић
Нови Сад
Нови Сад
Сениори
Ж 1. место
Екипно
Михаљ
Чила
Нови Сад
Нови Сад
Сениори
Ж 2. место
Екипно
Ивана
Максимовић Змајеви
Крушевац
Сениори
Ж 2. место
Екипно
Невена
Милановић
Змајеви
Крушевац
Сениори
Ж 2. место
Екипно
Наташа
Павловић
Змајеви
Крушевац
Сениори
Ж 2. место
Екипно
Андријана Станковић
Змајеви
Крушевац
Сениори
Ж 3. место
Екипно
Софија
Милошевић Равенс КГ Крагујевац
Сениори
Ж 3. место
Екипно
Стефана
Станковић
Равенс КГ Крагујевац
Сениори
Ж 3. место
Екипно
Нина
Старчевић
Равенс КГ Крагујевац
Сениори
Ж 3. место
Екипно
Ања
Велемир
Равенс КГ Крагујевац
Сениори
Ж 3. место
Екипно
Мирјана
Васић
Равенс КГ Крагујевац
Сениори
Ж 3. место
Екипно
Милица
Соколовић
Равенс КГ Крагујевац
Презиме
Клуб
Павловић
Презиме
Клуб
Државна првенства
2012 Екипно првенство Србије за мешовите тимове
()
24/03/2012 – 27/05/2012
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина Име
категорија
место
такмичења категорија
Сениори
М 1. место Екипно
Илија
Нови Сад
Место
клуба
Нови Сад
Сениори
М 1. место Екипно
Владимир Савић
Нови Сад
Нови Сад
Сениори
Ж 1. место Екипно
Сандра
Халиловић
Нови Сад
Нови Сад
Сениори
Ж 1. место Екипно
Милица
Симић
Нови Сад
Нови Сад
Сениори
М 2. место Екипно
Драгослав Петровић
Змајеви
Крушевац
Сениори
М 2. место Екипно
Лука
Милић
Змајеви
Крушевац
Сениори
М 2. место Екипно
Борко
Петровић
Змајеви
Крушевац
Сениори
М 2. место Екипно
Алекса
Лутовац
Змајеви
Крушевац
Сениори
М 2. место Екипно
Немања
Милановић
Змајеви
Крушевац
Сениори
М 2. место Екипно
Миодраг
Каличанин
Змајеви
Крушевац
Сениори
Ж 2. место Екипно
Наташа
Павловић
Змајеви
Крушевац
Сениори
Ж 2. место Екипно
Невена
Милановић
Змајеви
Крушевац
154
ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РС И СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Узрасна
Освојено Вид
Пол
категорија
место
такмичења
Сениори
Ж 2. место Екипно
Такмичарска
Дисциплина Име
категорија
Ивана
Презиме
Клуб
Максимовић Змајеви
Место
клуба
Крушевац
Сениори
Ж 2. место Екипно
Андријана Станковић
Змајеви
Крушевац
Сениори
М 3. место Екипно
Игор
Бјелан
Београд
Београд
Сениори
М 3. место Екипно
Никола
Арсић
Београд
Београд
Сениори
М 3. место Екипно
Андрија
Додер
Београд
Београд
Сениори
М 3. место Екипно
Радомир
Јововић
Београд
Београд
Сениори
Ж 3. место Екипно
Мина
Лакић
Београд
Београд
Сениори
Ж 3. место Екипно
Јелена
Стевановић Београд
Београд
Државна првенства
2012 Првенство Србије у индивидуалним конкуренцијама
Нови Сад (Србија)
19/05/2012 – 20/05/2012
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина Име
категорија
место
такмичења категорија
Сениори
М 1. место Појединачно
Игор
Сениори
Презиме
Клуб
Бјелан
Београд
Место
клуба
Београд
М 1. место Парови –
Мушки
М 1. место Парови –
Мушки
М 1. место Парови –
Мешовито
М 2. место Појединачно
Миодраг Каличанин
Змајеви
Крушевац
Борко
Петровић
Змајеви
Крушевац
Илија
Павловић
Нови Сад
Нови Сад
Илија
Павловић
Нови Сад
Нови Сад
Игор
Бјелан
Београд
Београд
Илија
Павловић
Нови Сад
Нови Сад
Миодраг Каличанин
Змајеви
Крушевац
Сениори
М 2. место Парови –
Мушки
М 2. место Парови –
Мушки
М 2. место Парови –
Мешовито
М 3. место Појединачно
Миодраг Каличанин
Змајеви
Крушевац
Сениори
М 3. место Појединачно
Филип
Сениори
М 3. место Парови –
Мушки
М 3. место Парови –
Мушки
М 3. место Парови –
Мушки
М 3. место Парови –
Мушки
М 3. место Парови –
Мешовито
М 3. место Парови –
Мешовито
Ж 1. место Појединачно
Немања
Ж 1. место Парови –
Женски
Ж 1. место Парови –
Женски
Ж 1. место Парови –
Мешовито
Ж 2. место Појединачно
Ж 2. место Парови –
Женски
Сениори
Сениори
Сениори
Сениори
Сениори
Сениори
Сениори
Сениори
Сениори
Сениори
Сениори
Сениори
Сениори
Сениори
Сениори
Сениори
Сениори
РЕЗУЛТАТИ СПОРТИСТА СРБИЈЕ У 2012.
Стојиљковић Равенс КГ
Крагујевац
Станимиро- Змајеви
вић
Владимир Савић
Нови Сад
Крушевац
Драгослав Петровић
Змајеви
Крушевац
Никола
Равенс КГ
Крагујевац
Драгослав Петровић
Змајеви
Крушевац
Никола
Мијачић
Равенс КГ
Крагујевац
Милица
Симић
Нови Сад
Нови Сад
Сандра
Халиловић
Нови Сад
Нови Сад
Милица
Симић
Нови Сад
Нови Сад
Милица
Симић
Нови Сад
Нови Сад
Андријана Станковић
Змајеви
Крушевац
Наташа
Змајеви
Крушевац
Мијачић
Павловић
Нови Сад
155
Узрасна
Освојено Вид
Пол
категорија
место
такмичења
Сениори
Такмичарска
Дисциплина Име
категорија
Презиме
Клуб
Место
клуба
Андријана Станковић
Змајеви
Крушевац
Наташа
Павловић
Змајеви
Крушевац
Сениори
Ж 2. место Парови –
Женски
Ж 2. место Парови –
Мешовито
Ж 3. место Појединачно
Наташа
Павловић
Змајеви
Крушевац
Сениори
Ж 3. место Појединачно
Мина
Лакић
Београд
Београд
Сениори
Ж 3. место Парови –
Женски
Ж 3. место Парови –
Женски
Ж 3. место Парови –
Женски
Ж 3. место Парови –
Женски
Ж 3. место Парови –
Мешовито
Ж 3. место Парови –
Мешовито
Тијана
Манић
Клир
Београд
Ивана
Максимовић Змајеви
Крушевац
Марија
Мирјанић
Клир
Београд
Мина
Лакић
Београд
Београд
Сандра
Халиловић
Нови Сад
Нови Сад
Змајеви
Крушевац
Сениори
Сениори
Сениори
Сениори
Сениори
Сениори
Андријана Станковић
Бејзбол
Државна првенства
Првенство Србије у бејзболу за сениоре 2012
Београд (Србија)
01/04/2012 – 29/10/2012
Узрасна
Освојено Вид
Пол
категорија
место
такмичења
Сениори
Такмичарска
Дисциплина Име
категорија
1. место Појединачно
Презиме
Клуб
Место
клуба
Душам
Сениори
М 1. место Екипно
бејзбол
Јован
Матић
Београд 96 Београд
Сениори
М 1. место Екипно
бејзбол
Милан
Зонић
Београд 96 Београд
Сениори
М 1. место Екипно
бејзбол
Марко
Ивковић
Београд 96 Београд
Сениори
М 1. место Екипно
бејзбол
Александар Милић
Београд 96 Београд
Сениори
М 1. место Екипно
бејзбол
Страхиња Стајић
Београд 96 Београд
Сениори
М 1. место Екипно
бејзбол
Душан
Тодоровић
Београд 96 Београд
Сениори
М 1. место Екипно
бејзбол
Душан
Ћеранић
Београд 96 Београд
Сениори
М 1. место Екипно
бејзбол
Милан
Зонић
Београд 96 Београд
Сениори
М 1. место Екипно
бејзбол
Александар Зонић
Београд 96 Београд
Сениори
М 1. место Екипно
бејзбол
Слободан
Богдановић
Београд 96 Београд
Сениори
М 1. место Екипно
бејзбол
Марко
Бадовинац
Београд 96 Београд
Сениори
М 1. место Екипно
бејзбол
Никола
Бадовинац
Београд 96 Београд
Сениори
М 1. место Екипно
бејзбол
Иван
Теодоровић
Београд 96 Београд
156
ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РС И СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Узрасна
Освојено Вид
Пол
категорија
место
такмичења
Такмичарска
Дисциплина Име
категорија
Презиме
Клуб
Место
клуба
Сениори
М 1. место Екипно
бејзбол
Александар Зонић
Београд 96 Београд
Сениори
М 1. место Екипно
бејзбол
Никола
Вучевић
Београд 96 Београд
Сениори
М 1. место Екипно
бејзбол
Јован
Бошковић
Београд 96 Београд
Сениори
М 1. место Екипно
бејзбол
Данило
Цвијовић
Београд 96 Београд
Сениори
М 1. место Екипно
бејзбол
Александар Милић
Београд 96 Београд
Сениори
М 1. место Екипно
бејзбол
Jose
Београд 96 Београд
Сениори
М 2. место Екипно
бејзбол
Александар Берец
Војводе
Београд
Сениори
М 2. место Екипно
бејзбол
Адриан
Перелизни
Војводе
Београд
Сениори
М 2. место Екипно
бејзбол
Марко
Николић
Војводе
Београд
Сениори
М 2. место Екипно
бејзбол
Момчило
Којић
Војводе
Београд
Сениори
М 2. место Екипно
бејзбол
Боривоје
Јеремић
Војводе
Београд
Сениори
М 2. место Екипно
бејзбол
Никола
Илић
Војводе
Београд
Сениори
М 2. место Екипно
бејзбол
Ненад
Јефтић
Војводе
Београд
Сениори
М 2. место Екипно
бејзбол
Предраг
Куколеча
Војводе
Београд
Сениори
М 2. место Екипно
бејзбол
Данијел
Козјак
Војводе
Београд
Сениори
М 2. место Екипно
бејзбол
Марко
Николић
Војводе
Београд
Сениори
М 3. место Екипно
бејзбол
Иван
Шијачић
Војводина Нови Сад
Сениори
М 3. место Екипно
бејзбол
Никола
Игњатовић
Војводина Нови Сад
Сениори
М 3. место Екипно
бејзбол
Милан
Ђорђевић
Војводина Нови Сад
Сениори
М 3. место Екипно
бејзбол
Стефан
Гајић
Војводина Нови Сад
Сениори
М 3. место Екипно
бејзбол
Иван
Генцел
Војводина Нови Сад
Сениори
М 3. место Екипно
бејзбол
Никола
Радичев
Бечкерек
Зрењанин
Сениори
М 3. место Екипно
бејзбол
Небојша
Влајков
Бечкерек
Зрењанин
Сениори
М 3. место Екипно
бејзбол
Бојан
Грујић
Бечкерек
Зрењанин
Сениори
М 3. место Екипно
бејзбол
Милан
Ђорђевић
Војводина Нови Сад
Сениори
М 3. место Екипно
бејзбол
Драган
Ђорђевић
Војводина Нови Сад
Сениори
М 3. место Екипно
бејзбол
Марко
Перишић
Војводина Нови Сад
Сениори
М 3. место Екипно
бејзбол
Ненад
Миланков
Бечкерек
Зрењанин
Сениори
М 3. место Екипно
бејзбол
Владимир Сараволац
Бечкерек
Зрењанин
Сениори
М 3. место Екипно
бејзбол
Александар Грубић
Бечкерек
Зрењанин
Сениори
М 3. место Екипно
бејзбол
Марјан
Ковачев
Бечкерек
Зрењанин
Сениори
М 3. место Екипно
бејзбол
Душан
Миловановић Војводина Нови Сад
Сениори
М 3. место Екипно
бејзбол
Никола
Игњатовић
Сениори
М 3. место Екипно
бејзбол
Владимир Поповић
Војводина Нови Сад
Сениори
М 3. место Екипно
бејзбол
Борко
Миланков
Бечкерек
Зрењанин
Сениори
М 3. место Екипно
бејзбол
Амир
Селими
Бечкерек
Зрењанин
Сениори
М 3. место Екипно
бејзбол
Немања
Кашиковић
Бечкерек
Зрењанин
РЕЗУЛТАТИ СПОРТИСТА СРБИЈЕ У 2012.
Ceballos
Војводина Нови Сад
157
Биатлон
Државна првенства
Отворено првенство Србије у биатлону 2012. прсуит 12,5 км
Пале (Босна и Херцеговина)
25/03/2012
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина
категорија
место
такмичења категорија
Сениори
М 1. место Појединачно
прсуит
12,5 km
Сениори
М 2. место Појединачно
прсуит
12,5 km
Сениори
М 3. место Појединачно
прсуит
12,5 km
Име
Презиме
Клуб
Место
клуба
Београд
Миланко Петровић
СК Лавина
Дамир
Ристић
СК Сјеница Сјеница
Един
Хоџић
СК Ревуша
Име
Презиме
Дамир
Ристић
Сјеница
Државна првенства
Отворено првенство Србије у биатлону 2012. спринт 10 km
Пале (Босна и Херцеговина)
24/03/2012
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина
категорија
место
такмичења категорија
Сениори
М 1. место Појединачно
спринт
10 km
Сениори
М 2. место Појединачно
спринт
10 km
Сениори
М 3. место Појединачно
спринт
10 km
Милан- Петровић
ко
Един
Хоџић
Место
клуба
СК Сјеница Сјеница
Клуб
СК Лавина
Београд
СК Ревуша
Сјеница
Билијар
Државна првенства
Државно првенство у билијару 2012. у дисциплинама POOL i SNOOKER
(Србија)
01/01/2012 – 31/12/2012
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина Име
категорија
место
такмичења категорија
Сениори
М 1. место Појединачно
14. 1 straight Зоран
pool
Сениори
М 1. место Појединачно
POOL – 10
Андреја
ball
Сениори
М 1. место Појединачно
POOL – 9 ball Милош
Сениори
М 1. место Појединачно
Сениори
М 1. место Појединачно
Сениори
Ж 1. место Појединачно
Сениори
Ж 1. место Појединачно
158
POOL- 8
international
SNOOKER
Презиме
Свилар
Клуб
Место
клуба
Класовић
Веркић
Зоран
Свилар
Саша
Стојановић
POOL – 8
Марија Димитријевић
international
POOL – 9 ball Дуња
Вујанић
ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РС И СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Бициклизам
Државна првенства
МТB / HCО Првенство Србије 2012
Стара Планина (Србија)
22/07/2012 – 22/07/2012
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина Име
категорија
место
такмичења категорија
Сениори
М 1. место Појединачно
МТB / HCО Бојан
Ђурђић
Раднички
Место
клуба
Крагујевац
Сениори
М 2. место Појединачно
МТB / HCО Марко
Поповић
Ris cycling
Нови Сад
Сениори
М 3. место Појединачно
МТB / HCО Алекса
Марић
Београд
Сениори
Ж 1. место Појединачно
МТB / HCО Јована
Црногорац
Црвена
звезда
Нови Сад
Сениори
Ж 2. место Појединачно
МТB / HCО Ивана
Костић
Сениори
Ж 3. место Појединачно
МТB / HCО Николета Митровић
Орловац
систем ФПЦ
Орловац
систем ФПС
Црна
Трава
Црна
Трава
Презиме
Клуб
Нови Сад
Државна првенства
Првенство Србије – Друм 2012
Чачак (Србија)
24/06/2012 – 24/06/2012
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина Име
Презиме
категорија
место
такмичења категорија
Сениори
М 1. место Појединачно
друм
Никола Козомара
Сениори
Клуб
Партизан
Место
клуба
Београд
М 2. место
Појединачно
друм
ђорђе
Стевановић
Железничар Ниш
Сениори
М 3. место
Појединачно
друм
Дејан
Марић
Раднички
Крагујевац
Сениори
Ж 1. место
Појединачно
друм
Јована
Црногорац
Нови Сад
Нови Сад
Сениори
Ж 2. место
Појединачно
друм
Јелена
Ерић
Металац
Краљево
Сениори
Ж 3. место
Појединачно
друм
Драгана Ковачевић
Авала
Београд
Боб
Државна првенства
Првенство Србије 2012 – двосед
Kenigze (Немачка)
27/10/2012 – 27/10/2012
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина Име
категорија
место
такмичења категорија
Сениори
М 1. место Појединачно
двосед
Вук
Рађеновић
Место
клуба
БК Спартакус Београд
Сениори
М 2. место
Појединачно
двосед
Јован
Голушин
БК Спартакус Београд
Сениори
М 3. место
Појединачно
двосед
Ненад
Љубисављевић БК Спартакус Београд
РЕЗУЛТАТИ СПОРТИСТА СРБИЈЕ У 2012.
Презиме
Клуб
159
Државна првенства
Првенство Србије 2012 – четворосед
Kenigze (Немачка)
28/10/2012 – 28/10/2012
Узрасна
Освојено Вид
Пол
категорија
место
такмичења
Такмичарска
Дисциплина Име
категорија
Презиме
Клуб
Место
клуба
Сениори
М 1. место
Појединачно
четворосед Вук
Рађеновић
БК Спартакус Београд
Сениори
М 2. место
Појединачно
четворосед Јован
Голушин
БК Спартакус Београд
Сениори
М 3. место
Појединачно
четворосед Ненад
Љубисављевић БК Спартакус Београд
Бокс
Државна првенства
Појединачно првенство Републике Србије у боксу за 2012. – мушкарци
Смедеревска паланка (Србија)
07/06/2012 – 10/06/2012
Узрасна
Освојено Вид
Пол
категорија
место
такмичења
Сениори
Такмичарска Дисцикатегорија плина
М 1. место Појединачно од 75 kg
Име
Презиме
Клуб
Место
клуба
Никола
Јовановић
Раднички
Београд
Сениори
М 1. место Појединачно до 60 kg
Хајнел
Ференц
Кикинда
Кикинда
Сениори
М 1. место Појединачно до 81 kg
Марко
Николић
Београд
Сениори
М 1. место Појединачно до 64 kg
Бранимир
Станковић
Црвена
звезда
Мачва
Сениори
М 1. место Појединачно до 69 kg
Иван
Поповић
Сениори
М 1. место Појединачно до 91 kg
Горан
Деспотовић
Црвена
звезда
Мачва
Сениори
М 1. место Појединачно до +91 kg
Андрија
Кековић
Раднички
Шабац
Београд
Шабац
Београд
Сениори
М 1. место Појединачно до 56 kg
Вања
Бачић
Спартак
Суботица
Сениори
М 1. место Појединачно до 52 kg
Милош
Балтић
Металац
Краљево
Сениори
М 2. место Појединачно до 64 kg
Иван
Ивановић
Фонтана
Београд
Сениори
М 2. место Појединачно до 69 kg
Немања
Лукачевић
Раднички
Београд
Сениори
М 2. место Појединачно до 91 kg
Радомир
Луковић
Бали
Београд
Сениори
М 2. место Појединачно до +91 kg
Милутин
Станковић
Гоша
Димитријевић Земун
Смедеревска
Паланка
Београд
Сениори
М 2. место Појединачно до 56 kg
Ненад
Сениори
М 2. место Појединачно до 75 kg
Александар Дреновак
Гоч
Сениори
М 2. место Појединачно до 60 kg
Давид
Мијаиловић
Мачва
Сениори
М 2. место Појединачно до 81 kg
Милош
Терзић
Гоч
Сениори
М 2. место Појединачно до 52 kg
Милан
Живановић
160
Врњачка
бања
Шабац
Врњачка
бања
Топличанин Прокупље
ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РС И СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Узрасна
Освојено Вид
Пол
категорија
место
такмичења
Такмичарска Дисцикатегорија плина
Име
Презиме
Клуб
Место
клуба
Сениори
М 3. место Појединачно до 81 kg
Немања
Увелић
Спартак
Суботица
Сениори
М 3. место Појединачно до 52 kg
Милош
Савић
Пирот
Пирот
Сениори
М 3. место Појединачно до 64 kg
Стеван
Крнић
Раднички
Крагујевац
Сениори
М 3. место Појединачно до 69 kg
Никола
Збућиновић
Чарнок
Врбас
Сениори
М 3. место Појединачно до 91 kg
Андреја
Давидивић
Фонтана
Београд
Сениори
М 3. место Појединачно до +91 kg
Дарко
Станковић
Јубоксинг
Лесковац
Сениори
М 3. место Појединачно до 56 kg
Милан
Симић
Тимок
Зајечар
Сениори
М 3. место Појединачно до 75 kg
Јован
Миленов
Партизан
Београд
Сениори
М 3. место Појединачно до 60 kg
Бобан
Земић
Топличанин Прокупље
Сениори
М 4. место Појединачно до 75 kg
Александар Костић
Ф 89
Пирот
Сениори
М 4. место Појединачно до 60 kg
Бојан
Вељковић
Сениори
М 4. место Појединачно до 81 kg
Вук
Стефановић
Сениори
М 4. место Појединачно до 52 kg
Немања
Сениори
М 4. место Појединачно до 69 kg
Иван
Нови
Београд
Сабљов
Нови
Београд
Стоиљковић Каблар
Нови Сад
Пирот
Београд
Београд
Јагодина
Сениори
М 4. место Појединачно до +91 kg
Радоје
Јоксовић
Фонтана
Београд
Сениори
М 4. место Појединачно до 56 kg
Данијел
Домонкош
Кикинда
Кикинда
Државна првенства
Појединачно првенство Републике Србије у боксу за 2012. – жене
Србија (Србија)
07/06/2012 – 10/06/2012
Узрасна
Освојено Вид
Пол
категорија
место
такмичења
Такмичарска
Дисциплина Име
категорија
Презиме
Клуб
Место
клуба
Сениори
Ж 1. место Појединачно до 60 kg
Нина
Јелић
БК Нови Сад Нови Сад
Сениори
Ж 1. место Појединачно до 57 kg
Бојана
Ранић
Сениори
Ж 1. место Појединачно до 48 kg
Мирела Бурунџић
БК Црвена
звезда
Нови Пазар
Сениори
Ж 1. место Појединачно до 64 kg
Марија
Стојановић
БК ГиФ
Сениори
Ж 1. место Појединачно до 75 kg
Сара
Ђаловић
БК Фонтана Београд
Сениори
Ж 2. место Појединачно до 48 kg
Марија
Јањић
Панчево
Сениори
Ж 2. место Појединачно до 64 kg
Марија
Дивјак
БК Професионалац
БК Земун
Сениори
Ж 2. место Појединачно од 75 kg
Мирјана Гигов
Панчево
Сениори
Ж 2. место Појединачно до 48 kg
Нина
Стојановић
БК Професионалац
БК Земун
Сениори
Ж 2. место Појединачно до 60 kg
Ивана
Давидивић
Сениори
Ж 2. место Појединачно до 51 kg
Сениори
Ж 2. место Појединачно до 57 kg
Сениори
Ж 3. место Појединачно до 51 kg
Сениори
Ж 3. место Појединачно до 64 kg
РЕЗУЛТАТИ СПОРТИСТА СРБИЈЕ У 2012.
Београд
Нови
Пазар
Трстеник
Земун
Земун
БК Професионалац
Јасмина Младеновић БК Живорад
Рајшић
Невена Пеупача
БК Црвена
звезда
Тијана Џомба
БК Сомбор
Панчево
Милица Стефановски БК Професионалац
Панчево
Београд
Београд
Сомбор
161
Боћање
Државна првенства
Државно појединачно до 23 год.
Београд (Србија)
04/11/2012 – 04/11/2012
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина Име
категорија
место
такмичења категорија
Сениори
М 1. место Појединачно до 23 године Брзинско
Саша
избијање
Сениори
М 1. место Појединачно до 23 године Круг
Урош
Презиме
Клуб
Несторовић
БК Зеле
Шарац
БК Козара
Несторовић
БК Зеле
Место
клуба
Земун
Нови
Београд
Земун
Сениори
М 1. место
Појединачно до 23 године Појединац
Саша
Сениори
М 1. место
Веселин Скакић
БК Козара
Сениори
М 2. место
Урош
Шарац
БК Козара
Сениори
М 2. место
Појединачно до 23 године Прецизно
избијање
Појединачно до 23 године Брзинско
избијање
Појединачно до 23 године Круг
Веселин Скакић
БК Козара
Сениори
М 2. место
Појединачно до 23 године Појединац
Милош Балаћ
БК Ласта
Нови
Београд
Нови
Београд
Нови
Београд
Београд
Сениори
М 2. место
Саша
Несторовић
БК Зеле
Земун
Сениори
М 3. место
Бојан
Сениори
М 3. место
Појединачно до 23 године Прецизно
избијање
Појединачно до 23 године Брзинско
избијање
Појединачно до 23 године Круг
Саша
Димитријевић БК Шимановци
Несторовић БК Зеле
Шимановци
Земун
Сениори
М 3. место
Појединачно до 23 године Појединац
Урош
Шарац
Сениори
М 3. место
Појединачно до 23 године Прецизно
избијање
Бојан
Димитријевић БК Шимановци
Нови
Београд
Шимановци
БК Козара
Државна првенства
Државно појединачно прв.до 29
Рума (Србија)
04/11/2012 – 04/11/2012
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина Име
категорија
место
такмичења категорија
Сениори
М 1. место Појединачно до 29 година Брзинско
Милош
избијање
Сениори
М 1. место Појединачно до 29 година Круг
Милош
Место
клуба
Милаковић БК Канарево Београд
Брдо
Милаковић БК Канарево Београд
Брдо
Миланко
БК Војводина Нови Сад
Презиме
Клуб
Сениори
М 1. место Појединачно до 29 година Појединац
Зоран
Сениори
Мирослав Илић
БК Фокс
Кљајићево
Милан
Рашковић
БК Ласта
Београд
Сениори
М 1. место Појединачно до 29 година Прецизно
избијање
М 2. место Појединачно до 29 година Брзинско
избијање
М 2. место Појединачно до 29 година Круг
Дејан
Пругинић
БК Фокс
Кљајићево
Сениори
М 2. место Појединачно до 29 година Појединац
Милош
Сениори
Милош
Зоран
Сениори
М 2. место Појединачно до 29 година Прецизно
избијање
М 3. место Појединачно до 29 година Брзинско
избијање
М 3. место Појединачно до 29 година Круг
Милаковић БК Канарево Београд
Брдо
Милаковић БК Канарево Београд
Брдо
Миланко
БК Војводина Нови Сад
Зоран
Вишњић
БК Сириг
Сириг
Сениори
М 3. место Појединачно до 29 година Појединац
Никола
Гутеша
Шимановци
Сениори
М 3. место Појединачно до 29 година Прецизно
избијање
Зоран
Вишњић
БК Шимановци
БК Сириг
Сениори
Сениори
162
Сириг
ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РС И СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Боди билдинг
Државна првенства
Првенство Србије 2012
Београд (Србија)
20/10/2012
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина Име
категорија
место
такмичења категорија
Сениори
М 1. место Појединачно -180 cm
Боди
Јовица
билдинг
Сениори
М 1. место Појединачно +180 cm
Боди
Александар
билдинг
Сениори
М 1. место Појединачно - 70 kg
Боди
Небојша
билдинг
Сениори
М 1. место Појединачно -80 kg
Боди
Владица
билдинг
Сениори
М 1. место Појединачно -90 kg
Боди
Милован
билдинг
Сениори
М 1. место Појединачно +90 kg
Боди
Ненад
билдинг
Сениори
М 2. место Појединачно -180 kg
Боди
Никола
билдинг
Сениори
М 2. место Појединачно +180 cm
Боди
Немања
билдинг
Сениори
М 2. место Појединачно - 70 kg
Боди
Миливоје
билдинг
Сениори
М 2. место Појединачно -80 kg
Боди
Роберт
билдинг
Сениори
М 2. место Појединачно -90 kg
Боди
Предраг
билдинг
Сениори
М 2. место Појединачно +90 kg
Боди
Данило
билдинг
Сениори
М 3. место Појединачно -80 kg
Боди
Дарко
билдинг
Сениори
М 3. место Појединачно -90 kg
Боди
Станислав
билдинг
Сениори
М 3. место Појединачно +90 kg
Боди
Филип
билдинг
Сениори
М 3. место Појединачно -180 cm
Боди
Срђан
билдинг
Сениори
М 3. место Појединачно +180 cm
Боди
Предраг
билдинг
Сениори
М 3. место Појединачно
Боди
Дејан
билдинг
Сениори
Ж 1. место Појединачно
бикини
Маја
фитнес
Сениори
Ж 1. место Појединачно
боди
Марија
фитнес
Сениори
Ж 1. место Појединачно
Боди
Бранислава
билдинг
Сениори
Ж 1. место Појединачно
Боди
Бранислава
билдинг
Сениори
Ж 1. место Појединачно
Фитнес
Марисела
Сениори
Ж 2. место Појединачно
Сениори
Ж 2. место Појединачно
Сениори
Ж 2. место Појединачно
Сениори
Ж 2. место Појединачно
РЕЗУЛТАТИ СПОРТИСТА СРБИЈЕ У 2012.
бикини
фитнес
боди
фитнес
Боди
билдинг
Фитнес
Место
клуба
Београд
Презиме
Клуб
Јовановић
Савић
Сцулптор
Гyм
Спарта
Бојчоски
Олимпија
Крагујевац
Јовановић
Владица
Београд
Илић
Врање
Сцулптор
Гyм
Михајловић Олимпија
Београд
Милосавље- Гyм 011
вић
Миленковић Екстрим
Џим
Сајић
Wеидер
Београд
Крагујевац
Београд
Јаковљевић
Олимпија
Аранђеловац
Крагујевац
Павловић
Олимпија
Крагујевац
Зец
Железничар Смедерево
Мијић
Железничар Смедерево
Минић
Владица
Београд
Јовановић
Београд
Пешић
Сцулптор
Гyм
Партизан
Марић
Џими
Чачак
Бор
Мијалковић Приот гyм
Пирот
Павловић
Борац
Чачак
Верешбарањи
Јовановић
Партизан
Бор
Олимпија
Чачак
Јовановић
Олимпија
Чачак
Толмачев
Олимпија
Крагујевац
Ивана
Узелац
Клеопатра
Апатин
Бранка
Петровић
Олимпија
Крагујевац
Ивана
Маркус
Лиман
Нови Сад
Јана
Скочибушић Цатс
Сомбор
163
Јовановић
Место
клуба
Железничар Смедерево
Ђурђевић
Фит 13
Шабац
Ракетић
Олимпија
Крагујевац
Борис
Блануша
Апатин
Зоран
Јовановић
Браћа
Блануша
Колос
Радиша
Симић
Топ Форм
Аранђеловац
Ваљево
Радиша
Симић
Топ Форм
Ваљево
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Дисциплина Име
Пол
категорија
место
такмичења категорија
Сениори
Ж 3. место Појединачно
бикини
Дина
фитнес
Сениори
Ж 3. место Појединачно
боди
Јелена
фитнес
Сениори
Ж 4. место Појединачно
Фитнес
Милица
Ветерани
М 1. место Појединачно
Ветерани
М 2. место Појединачно
Ветерани
М 3. место Појединачно
Ветерани
М 3. место Појединачно
Боди
билдинг
Боди
билдинг
Боди
билдинг
Боди
билдинг
Презиме
Клуб
Бриџ
Државна првенства
Лига Србије 2012
Србија (Србија)
01/01/2012 – 31/03/2012
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина Име
категорија
место
такмичења категорија
Сениори
М 1. место Екипно
Борис
Презиме
Клуб
Алтман
НС1
Место
клуба
Нови Сад
Ђуричић
НС1
Нови Сад
Сениори
М 1. место Екипно
Бранислав
Сениори
М 1. место Екипно
Александар Вучић
НС1
Нови Сад
Сениори
М 1. место Екипно
Дарко
Парежанин
НС1
Нови Сад
Сениори
М 1. место Екипно
Ненад
Мишковић
НС1
Нови Сад
Сениори
М 1. место Екипно
Горан
Радишић
НС1
Нови Сад
Сениори
Ж 1. место Екипно
Јована
Маринковић
НС1
Нови Сад
Сениори
М 2. место Екипно
Небојша
Карџовић
ДЈ.Дуњић
Сениори
М 2. место Екипно
Дејан
Пријовић
ДЈ.Дуњић
Сениори
М 2. место Екипно
Владимир
Нешић
ДЈ.Дуњић
Сениори
М 2. место Екипно
Миодраг
Маловић
ДЈ.Дуњић
Сениори
М 2. место Екипно
Марко
Младеновић
ДЈ.Дуњић
Сениори
М 2. место Екипно
Дејан
Цурковић
ДЈ.Дуњић
Сениори
М 2. место Екипно
Драган
Стојковић
ДЈ.Дуњић
Сениори
М 2. место Екипно
Вељко
Вуичић
ДЈ.Дуњић
Сениори
М 3. место Екипно
Ивица
Кикић
Нишки
бриџ клуб
Врњачка
бања
Врњачка
бања
Врњачка
бања
Врњачка
бања
Врњачка
бања
Врњачка
бања
Врњачка
бања
Врњачка
бања
Ниш
164
ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РС И СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Дисциплина Име
Пол
категорија
место
такмичења категорија
Сениори
М 3. место Екипно
Владимир
Сениори
М 3. место Екипно
Слободан
Сениори
М 3. место Екипно
Зоран
Сениори
М 3. место Екипно
Мирољуб
Сениори
М 3. место Екипно
Владимир
Презиме
Клуб
Каличић
Нишки
бриџ клуб
Филиповић
Нишки
бриџ клуб
Милосавље- Нишки
вић
бриџ клуб
Нејковић
Нишки
бриџ клуб
Милутиновић Нишки
бриџ клуб
Место
клуба
Ниш
Ниш
Ниш
Ниш
Ниш
Ватерполо
Државна првенства
Првенство Србије 2011/2012
Србија (Србија)
12/02/2012 – 29/04/2012
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина Име
категорија
место
такмичења категорија
Сениори
М 1. место Екипно
ватерполо Владимир
Презиме
Клуб
Сениори
М 1. место
Екипно
ватерполо
Милош
Сениори
М 1. место
Екипно
ватерполо
Милош
Сениори
М 1. место
Екипно
ватерполо
Урош
Сениори
М 1. место
Екипно
ватерполо
Слободан
Сениори
М 1. место
Екипно
ватерполо
Милан
Сениори
М 1. место
Екипно
ватерполо
Милош
Сениори
М 1. место
Екипно
ватерполо
Стефан
Сениори
М 1. место
Екипно
ватерполо
Никола
Сениори
М 1. место
Екипно
ватерполо
Ласло
Сениори
М 1. место
Екипно
ватерполо
Марко
Партизан
Рајфајзен
Королија
Партизан
Рајфајзен
Ћук
Партизан
Рајфајзен
Чучковић
Партизан
Рајфајзен
Соро
Партизан
Рајфајзен
Алексић
Партизан
Рајфајзен
Вукићевић
Партизан
Рајфајзен
Живојиновић Партизан
Рајфајзен
Дедовић
Партизан
Рајфајзен
Шурањи
Партизан
Рајфајзен
Матовић
Војводина
Сениори
М 1. место
Екипно
ватерполо
Филип
Кљајевић
ВК 13. мај Београд
Сениори
М 1. место
Екипно
ватерполо
Мирослав
Ранђић
Војводина Нови Сад
Сениори
М 1. место
Екипно
ватерполо
Александар Радовић
Београд
Сениори
М 1. место
Екипно
ватерполо
Душан
Београд
Сениори
М 2. место
Екипно
ватерполо
Гојко
Сениори
М 2. место
Екипно
Сениори
М 2. место
Екипно
РЕЗУЛТАТИ СПОРТИСТА СРБИЈЕ У 2012.
Марко
ватерполо
Илија
Вујасиновић
Место
клуба
Београд
Партизан
Рајфајзен
Мандић
Партизан
Рајфајзен
Пијетловић
ВК Црвена
звезда ВЕТ
Драксимовић ВК Црвена
звезда ВЕТ
Ђуретић
ВК Црвена
звезда ВЕТ
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Нови Сад
Београд
Београд
Београд
165
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина Име
категорија
место
такмичења категорија
Презиме
Сениори
М 2. место
Екипно
ватерполо
Виктор
Рашовић
Сениори
М 2. место
Екипно
ватерполо
Петар
Сениори
М 2. место
Екипно
ватерполо
Срђан
Сениори
М 2. место
Екипно
ватерполо
Петар
Сениори
М 2. место
Екипно
ватерполо
Сава
Сениори
М 2. место
Екипно
ватерполо
Страхиња
Сениори
М 2. место
Екипно
ватерполо
Марко
Сениори
М 2. место
Екипно
ватерполо
Југослав
Сениори
М 3. место
Екипно
ватерполо
Милош
ВК Црвена
звезда ВЕТ
Ивошевић
ВК Црвена
звезда ВЕТ
Аксентијевић ВК Црвена
звезда ВЕТ
Стојчић
ВК Црвена
звезда ВЕТ
Ранђеловић
ВК Црвена
звезда ВЕТ
Рашовић
ВК Црвена
звезда ВЕТ
Аврамовић
ВК Црвена
звезда ВЕТ
Васовић
ВК Црвена
звезда ВЕТ
Маринковић Војводина
Сениори
М 3. место
Екипно
ватерполо
Борис
Вапенски
Војводина Нови Сад
Сениори
М 3. место
Екипно
ватерполо
Немања
Убовић
Војводина Нови Сад
Сениори
М 3. место
Екипно
ватерполо
Војислав
Митровић
Војводина Нови Сад
Сениори
М 3. место
Екипно
ватерполо
Срђан
Вуксановић
Војводина Нови Сад
Сениори
М 3. место
Екипно
ватерполо
Ненад
Босанчић
Војводина Нови Сад
Сениори
М 3. место
Екипно
ватерполо
Иван
Басара
Војводина Нови Сад
Сениори
М 3. место
Екипно
ватерполо
Милутин
Митровић
Војводина Нови Сад
Сениори
М 3. место
Екипно
ватерполо
Немања
Матковић
Војводина Нови Сад
Сениори
М 3. место
Екипно
ватерполо
Душан
Васић
Војводина Нови Сад
Сениори
М 3. место
Екипно
ватерполо
Милош
Миличић
Војводина Нови Сад
Сениори
М 3. место
Екипно
ватерполо
Марко
Овука
Војводина Нови Сад
Сениори
М 3. место
Екипно
ватерполо
Ејдан
Роуч
Војводина Нови Сад
Сениори
М 3. место
Екипно
ватерполо
Владимир
Цукић
Војводина Нови Сад
Клуб
Место
клуба
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Нови Сад
Државна Првенства
Сениорско Првенство Србије за Жене
Београд (Србија)
09/01/2012 – 30/04/2012
Узрасна
Освојено Вид
Пол
Категорија
Место
такмичења
Сениори
1. Место Екипно
Сениори
Ж 1. Место Екипно
Сениори
Ж 1. Место Екипно
Сениори
Ж 1. Место Екипно
Сениори
Ж 1. Место Екипно
Сениори
Ж 1. Место Екипно
Сениори
Ж 1. Место Екипно
Сениори
Ж 1. Место Екипно
166
Такмичарска
Дисциплина Име
Категорија
Презиме
Клуб
Вк Таш
2000
Вк Таш
2000
Ватерполо Драгана
Ивковић
Вк Таш
2000
Ватерполо Александра Рудић
Вк Таш
2000
Ватерполо Јована
Пантовић
Вк Таш
2000
Ватерполо Владана
Максимовић Партизан
Рајфајзен
Ватерполо Наташа
Везилић
Вк Таш
2000
Ватерполо Емилија
АлексанВк Таш
дровић
2000
Место
Клуба
Ватерполо Катарина
Ђорђевић
Београд
Ватерполо Јована
Дујовић
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РС И СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Узрасна
Освојено Вид
Пол
категорија
место
такмичења
Такмичарска
Дисциплина Име
категорија
Сениори
Ж 1. Место Екипно
Ватерполо Ивана
Сениори
Ж 1. Место Екипно
Ватерполо Јелена
Сениори
Ж 1. Место Екипно
Ватерполо Ирена
Сениори
Ж 1. Место Екипно
Ватерполо Исидора
Сениори
Ж 1. Место Екипно
Ватерполо Владана
Сениори
Ж 1. Место Екипно
Ватерполо Елтина
Сениори
Ж 2. Место Појединачно
Ватерполо Чила
Сениори
Ж 2. Место Екипно
Мелинда
Презиме
Клуб
Ћоровић
Вк Таш
2000
Бијељић
Вк Таш
2000
Марковић
Вк Таш
2000
Дамјановић Партизан
Рајфајзен
Јоветић
Вк Таш
2000
ДимитриВк Таш
јевић
2000
Борош
Вк Сента
Место
клуба
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Сента
Велез Вереш Вк Сента Сента
Сениори
Ж 2. Место Екипно
Ватерполо Богларка
Рудич
Вк Сента Сента
Сениори
Ж 2. Место Екипно
Ватерполо Тимеа
Мењхарт
Вк Сента Сента
Сениори
Ж 2. Место Екипно
Ватерполо Агнеа
Тот
Вк Сента Сента
Сениори
Ж 2. Место Екипно
Ватерполо Жока
Патаки
Вк Сента Сента
Сениори
Ж 2. Место Екипно
Ватерполо Андреа
Бирањ
Вк Сента Сента
Сениори
Ж 2. Место Екипно
Ватерполо Кристина
Кинчеш
Вк Сента Сента
Сениори
Ж 2. Место Екипно
Ватерполо Јелена
Момиров
Вк Сента Сента
Сениори
Ж 2. Место Екипно
Ватерполо Агнеа
Тот
Вк Сента Сента
Сениори
Ж 2. Место Екипно
Ватерполо Андреа
Клиновски
Вк Сента Сента
Сениори
Ж 2. Место Екипно
Ватерполо Андреа
Ленђел
Вк Сента Сента
Сениори
Ж 2. Место Екипно
Ватерполо Жужана
Фекете
Вк Сента Сента
Сениори
Ж 2. Место Екипно
Ватерполо Агнеа
Тот
Вк Сента Сента
Сениори
Ж 2. Место Екипно
Ватерполо Агнеа
Тот
Вк Сента Сента
Сениори
Ж 3. Место Екипно
Ватерполо Агнеш
Лукач
Сениори
Ж 3. Место Екипно
Ватерполо Катарина
Цветковић
Сениори
Ж 3. Место Екипно
Ватерполо Ања
Весић
Сениори
Ж 3. Место Екипно
Ватерполо Теодора
Рудић
Партизан
Рајфајзен
Партизан
Рајфајзен
Партизан
Рајфајзен
Ватерполо
Сениори
Ж 3. Место Екипно
Ватерполо Елеонора
Ђурић
Сениори
Ж 3. Место Екипно
Ватерполо Теодора
Ђорђевић
Сениори
Ж 3. Место Екипно
Ватерполо Диана
Сениори
Ж 3. Место Екипно
Ватерполо Ана
Сениори
Ж 3. Место Екипно
Ватерполо Симонида
Сениори
Ж 3. Место Екипно
Ватерполо Милица
Сениори
Ж 3. Место Екипно
Ватерполо Ана
Сениори
Ж 3. Место Екипно
Ватерполо Катарина
РЕЗУЛТАТИ СПОРТИСТА СРБИЈЕ У 2012.
Београд
Београд
Београд
Парттизан
Рајфајзен
Вк Таш200 Београд
Партизан
Рајфајзен
Тимотијевић Партизан
Рајфајзен
Китић
Партизан
Рајфајзен
Шејат
Партизан
Рајфајзен
Перовски
Партизан
Рајфајзен
Прица
Партизан
Рајфајзен
Чегар
Партизан
Рајфајзен
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
167
Ваздухопловство
Државна првенства
58. Државно првенство у ваздухопловном једриличарству
Зрењанин (Србија)
05/07/2012 – 15/07/2012
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина Име
категорија
место
такмичења категорија
Сениори
М 1. место Појединачно
стандард
Зоран
класа
Сениори
М 1. место Екипно
Жива
Френц
Сениори
М 1. место
Екипно
Френц
Сениори
М 2. место
Појединачно
Сениори
М 2. место
Екипно
Сениори
М 2. место
Екипно
Сениори
М 3. место
Појединачно
Сениори
М 3. место
Екипно
Сениори
М 3. место
Екипно
стандард
класа
стандард
класа
стандард
класа
стандард
класа
стандард
класа
стандард
класа
стандард
класа
Зоран
Презиме
Клуб
Френц
Аероклуб
"Ваја"
Аероклуб
"Ваја"
Аероклуб
"Ваја"
Аероклуб
"Сремска
Митровица"
Аероклуб
"Зрењанин"
Аероклуб
"Зрењанин"
Аероклуб
"Зрењанин"
Аероклуб
"Ваја"
Аероклуб
"Ваја"
Бранко Стојковић
Бранко Благојевић
Јагош
Бановић
Бранко Благојевић
Александар
Александар
Диклић
Вег
Место
клуба
Београд
Београд
Београд
Сремска
Митровица
Зрењанин
Зрењанин
Зрењанин
Београд
Београд
Државна првенства
Државно првенство у класи Ф1Н
Београд (Србија)
14/07/2012 – 15/07/2012
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина Име
категорија
место
такмичења категорија
Сениори
М 1. место Појединачно
Класа Ф1Н Стефан
Павелка
Место
клуба
АК "Моделар" Београд
Сениори
М 2. место Појединачно
Класа Ф1Н Бошко
Лаћимић
АК "Frее Fluer" Београд
Сениори
М 3. место Појединачно
Класа Ф1Н Стеван
Бабин
АК "Frее Fluer" Београд
Презиме
Клуб
Државна првенства
Државно првенство у прецизном слетању за ултра лаке летелице
Смедерево (Србија)
22/09/2012 – 22/09/2012
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина Име
категорија
место
такмичења категорија
Сениори
М 1. место Појединачно
прецизно
Владан
слетање без
мотора
Сениори
М 1. место Појединачно
прецизно
Жељко
слетање са
мотором
Сениори
М 2. место Појединачно
прецизно
Жељко
слетање без
мотора
Сениори
М 2. место Појединачно
прецизно
Драган
слетање са
мотором
168
Место
клуба
Угљешић АК "Смедерево" Смедерево
Презиме
Клуб
Тешендић ВК "Вихор"
Војка
Тешендић ВК "Вихор"
Војка
Вукић
АК "Смедерево" Смедерево
ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РС И СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Дисциплина Име
Презиме Клуб
Пол
категорија
место
такмичења категорија
Сениори
М 3. место Појединачно
прецизно
Владимир Стојковић АК "Смедерево"
слетање без
мотора
Сениори
М 3. место Појединачно
прецизно
Владан
Угљешић АК "Смедерево"
слетање са
мотором
Место
клуба
Смедерево
Смедерево
Државна првенства
Државно првенство за сениоре и јуниоре, класе Ф1АБЦ
Арадац (Србија)
03/11/2012 – 03/11/2012
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина Име
категорија
место
такмичења категорија
Сениори
М 1. место Појединачно
Класа Ф1А Габор
Презиме
Клуб
Бошковић
АК "Сомбор"
Сениори
М 1. место Појединачно
класа Ф1Б
Светозар Гостојић
Сениори
М 1. место Појединачно
класа Ф1Ц
Драган
Сениори
М 2. место Појединачно
Класа Ф1А Ненад
Баточанин АК "Wing"
Сениори
М 2. место Појединачно
класа Ф1Б
Бојан
Гостојић
АК "Зрењанин" Зрењанин
Сениори
М 2. место Појединачно
класа Ф1Ц
Стеван
Јановић
АК "Сомбор" Сомбор
Сениори
М 3. место Појединачно
класа Ф1Б
Филип
Марковић
Сениори
М 3. место Појединачно
класа Ф1Ц
Ференц
Бачи
АК "Фрањо
Београд
Клуз"
АК "Сомбор" Сомбор
Лакић
Аероклуб
"Зрењанин"
АК "Wing"
Место
клуба
Сомбор
Зрењанин
Београд
Београд
Државна првенства
Државно првенство за топловаздушне балоне
Сента (Србија)
06/09/2012 – 09/09/2012
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина Име
категорија
место
такмичења категорија
Сениори
М 1. место Појединачно
топловаздуш- Срђан
ни балони
Презиме
Клуб
Срдић
Балонарски
клуб "Дамбос"
Место
клуба
Београд
Веслање
Државна првенства
Првенство Србије у веслању 2012
Београд (Србија)
22/09/2012 – 23/09/2012
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина Име
категорија
место
такмичења категорија
Сениори
М 1. место Појединачно
четверац без Ненад
кормилара за
сениоре
Сениори
М 1. место Појединачно
четверац без Миљан
кормилара за
сениоре
РЕЗУЛТАТИ СПОРТИСТА СРБИЈЕ У 2012.
Презиме
Беђик
Вуковић
Место
клуба
Веслачки Београд
клуб
Партизан
Веслачки Београд
клуб
Партизан
Клуб
169
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина Име
категорија
место
такмичења категорија
Сениори
М 1. место Појединачно
четверац без Никола
кормилара за
сениоре
Сениори
М 1. место Појединачно
четверац без Радоје
кормилара за
сениоре
Сениори
М 1. место Појединачно
дубл скул за Марко
сениоре
Презиме
Стојић
Ђерић
Марјановић
Сениори
М 1. место
Појединачно
дубл скул за Александар Филиповић
сениоре
Сениори
М 1. место
Појединачно
двојац без
Дасти
кормилара за
лаке сениоре
Ферчец
Сениори
М 1. место
Појединачно
двојац без
Милош
кормилара за
лаке сениоре
Милосављевић
Сениори
М 1. место
Појединачно
Беђик
Сениори
М 1. место
Појединачно
Сениори
М 1. место
Појединачно
Двојац без
Ненад
кормилара за
сениоре
Двојац без
Никола
кормилара за
сениоре
скиф за лаке Милош
сениоре
Сениори
М 1. место
Појединачно
скиф за
сениоре
Марко
Сениори
М 2. место
Појединачно
Александар Маринковски
Сениори
М 2. место
Појединачно
Сениори
М 2. место
Појединачно
Сениори
М 2. место
Појединачно
Сениори
М 2. место
Појединачно
четверац без
кормилара за
сениоре
четверац без
кормилара за
сениоре
четверац без
кормилара за
сениоре
четверац без
кормилара за
сениоре
дубл скул за
сениоре
Сениори
М 2. место
Појединачно
дубл скул за Петар
сениоре
Јовановић
Сениори
М 2. место
Појединачно
Стефан
Лековић
Сениори
М 2. место
Појединачно
Марко
Савић
Сениори
М 2. место
Појединачно
Урош
Александрић
Сениори
М 2. место
Појединачно
Лука
Мартиновић
Сениори
М 2. место
Појединачно
двојац без
кормилара за
лаке сениоре
двојац без
кормилара за
лаке сениоре
Двојац без
кормилара за
сениоре
Двојац без
кормилара за
сениоре
скиф за лаке
сениоре
Немања
Делић
170
Игор
Стојић
Станојевић
Марјановић
Лончаревић
Александар Беђик
Андрија
Шљукић
Марко
Јошић
Место
клуба
Веслачки Београд
клуб
Партизан
Веслачки Београд
клуб
Партизан
Веслачки Београд
клуб
Партизан
Веслачки Смедерево
клуб Смедерево
Веслачки Београд
клуб
Црвена
звезда
Веслачки Београд
клуб
Црвена
звезда
Веслачки Београд
клуб
Партизан
Веслачки Београд
клуб
Партизан
Веслачки Панчево
клуб
Тамиш
Веслачки Београд
клуб
Партизан
Веслачки Београд
клуб
Партизан
Веслачки Београд
клуб
Партизан
Веслачки Београд
клуб
Партизан
Веслачки Београд
клуб
Партизан
Веслачки Чуруг
клуб
Чуруг
Веслачки Чуруг
клуб
Чуруг
Веслачки Београд
клуб
Графичар
Веслачки Београд
клуб
Графичар
Веслачки Београд
клуб
Графичар
Веслачки Београд
клуб
Графичар
Веслачки Београд
клуб
Графичар
Клуб
ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РС И СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина Име
Презиме
Клуб
категорија
место
такмичења категорија
Сениори
М 2. место Појединачно
скиф за
Александар Филиповић Веслачки
сениоре
клуб Смедерево
Сениори
М 3. место Појединачно
четверац без Лука
Пејановић Веслачки
кормилара за
клуб
сениоре
Партизан
Матовић
Веслачки
Сениори
М 3. место Појединачно
четверац без Вук
кормилара за
клуб
сениоре
Партизан
Миладино- Веслачки
Сениори
М 3. место Појединачно
четверац без Лука
вић
клуб
кормилара за
сениоре
Партизан
Сениори
М 3. место Појединачно
четверац без Никола
Симовић
Веслачки
кормилара за
клуб
сениоре
Партизан
Сениори
М 3. место Појединачно
дубл скул за Виктор
Пивач
Веслачки
сениоре
клуб Графичар
Сениори
М 3. место Појединачно
дубл скул за Мартин
Мачковић Веслачки
сениоре
клуб
Палић
Сениори
М 3. место Појединачно
Двојац без
Александар Симеуно- Веслачки
кормилара за
вић
клуб Сава
сениоре
Сениори
М 3. место Појединачно
Двојац без
Душан
Паунковић Веслачки
кормилара за
клуб Сава
сениоре
Сениори
М 3. место Појединачно
скиф за лаке Тихомир
Павловић Веслачки
сениоре
клуб
Црвена
звезда
Сениори
М 3. место Појединачно
скиф за
Владимир Раденковић Веслачки
сениоре
клуб Смедерево
Сениори
Ж 1. место Појединачно
дубл скул за Ива
Обрадовић Веслачки
сениорке
клуб
Данубиус
1885
Сениори
Ж 1. место Појединачно
дубл скул за Биљана
Татар
Веслачки
сениорке
клуб
Данубиус
1885
Сениори
Ж 1. место Појединачно
скиф за
Ива
Обрадовић Веслачки
сениорке
клуб
Данубиус
1885
Сениори
Ж 2. место Појединачно
дубл скул за Зорица
Мрђа
Веслачки
сениорке
клуб
Чуруг
Сениори
Ж 2. место Појединачно
дубл скул за Јована
Арсић
Веслачки
сениорке
клуб
Зренеx
Сениори
Ж 2. место Појединачно
скиф за
Зорица
Мрђа
Веслачки
сениорке
клуб
Чуруг
Сениори
Ж 3. место Појединачно
дубл скул за Александра Кнежевић Веслачки
сениорке
клуб Бегеј
1883
Сениори
Ж 3. место Појединачно
дубл скул за Јелена
Момиров
Веслачки
сениорке
клуб Бегеј
1883
Сениори
Ж 3. место Појединачно
скиф за
Јована
Арсић
Веслачки
сениорке
клуб
Зренеx
РЕЗУЛТАТИ СПОРТИСТА СРБИЈЕ У 2012.
Место
клуба
Смедерево
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Палић
Београд
Београд
Београд
Смедерево
Нови Сад
Нови Сад
Нови Сад
Чуруг
Зрењанин
Чуруг
Зрењанин
Зрењанин
Зрењанин
171
Гимнастика
Државна првенства
Првенство Србије 2012
Костолац (Србија)
08/06/2012 – 10/06/2012
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина Име
категорија
место
такмичења категорија
Сениори
Ж 1. место Појединачно
Вишебој
Јелена
– ЖСГ
Место
клуба
Стаменковић КК Граничар Ниш
Презиме
Клуб
Државна првенства
Апсолутно првенство Србије 2012 МСГ и ЖСГ
Нови Сад (Србија)
01/12/2012 – 02/12/2012
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина Име
категорија
место
такмичења категорија
Сениори М 1. место Појединачно апсолутна Финале по Никола
справам
-прескок
Сениори М 1. место Појединачно апсолутна Финале по Душан
справама
– Коњ са
хватаљкама
Сениори М 1. место Појединачно апсолутна Финале по Гаврисправама – ло
Кругови
Сениори М 1. место Појединачно апсолутна Финале по Стефан
справама
-Партер
Сениори М 1. место Појединачно апсолутна Финале по Гаврисправама
ло
-Партер
Сениори М 1. место Појединачно апсолутна Финале по Жарко
справама
-разбој
Сениори М 1. место Појединачно апсолутна мушка
Милош
спортска
гимнастика
вишебој
Сениори М 1. место Екипно
апсолутна мушка
Стефан
спортска
гимнастика
екипно
Сениори М 1. место Екипно
апсолутна мушка
Роберт
спортска
гимнастика
екипно
Сениори М 1. место Екипно
апсолутна мушка
Бојан
спортска
гимнастика
екипно
Сениори М 1. место Екипно
апсолутна мушка
Жарко
спортска
гимнастика
вишебој
Сениори М 2. место Појединачно апсолутна Финале по Никола
справама –
разбој
172
Презиме
Клуб
Место клуба
Мрђеновић
СД Сремска
Митровица
С Митровица
Ђорђевић
ГК
Пирот
Илић
ГК
Ниш
Илић
СД
Нови Сад
Илић
ГК
Ниш
Атанасовски СД
Нови Сад
Пауновић
ГК "Ниш"
Ниш
Илић
СД
Нови Сад
Мештер
СД
Нови Сад
Дејановић
СД
Нови Сад
Атанасовски СД "Војводина"
Мрђеновић
Нови Сад
СД Војводина Нови Сад
ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РС И СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Дисциплина Име
Пол
категорија
место
такмичења категорија
Сениори М 2. место Појединачно апсолутна Финале по Никола
справама
– разбој
Сениори М 2. место Појединачно апсолутна Финале по Стефан
справама
– вратило
Сениори М 2. место Појединачно апсолутна Финале по Роберт
справама
-коњ са хватаљкама
Сениори М 2. место Појединачно апсолутна Финале по Жарко
справама
-кругови
Сениори М 2. место Појединачно апсолутна Финале по Стефан
справама
-Партер
Сениори М 2. место Појединачно апсолутна Финале по Петрар
справама
-Партер
Сениори М 2. место Појединачно апсолутна Финале по Стефан
справама
-прескок
ГавриСениори М 2. место Појединачно апсолутна мушка
ло
спортска
гимнастика
вишебој
Сениори М 2. место Појединачно апсолутна мушка
Гавриспортска
ло
гимнастика
вишебој
Сениори М 3. место Појединачно апсолутна Финале по Петар
справама
– прескок
Сениори М 3. место Појединачно апсолутна Финале по Душан
справама –
разбој
Сениори М 3. место Појединачно апсолутна Финале по Никола
справама –
вратило
Сениори М 3. место Појединачно апсолутна Финале по Жарко
справама
-коњ са хватаљкама
Сениори М 3. место Појединачно апсолутна Финале по Роберт
справама
-кругови
Сениори М 3. место Појединачно апсолутна мушка
Бојан
спортска
гимнастика
вишебој
Сениори Ж 1. место Појединачно апсолутна Финале по Марија
справама
– греда
Сениори Ж 1. место Појединачно апсолутна Финале по Тамара
справама прескок, разбој, греда,
партер
Сениори Ж 1. место Појединачно апсолутна ЖСГ виТамара
шебој
Сениори Ж 1. место Екипно
апсолутна ЖСГ екип- Марија
ни пласман
Сениори Ж 2. место Појединачно апсолутна Финале по Јелена
справама –
партер
РЕЗУЛТАТИ СПОРТИСТА СРБИЈЕ У 2012.
Презиме
Клуб
Мрђеновић
СД Војводина Нови Сад
Илић
СД Војводина Нови Сад
Мештер
СД
Нови Сад
Атанасовски СД
Нови Сад
Илић
Нови Сад
СД
Место клуба
Величковић ГК
Ниш
Илић
СД
Нови Сад
Илић
ГК
Ниш
Илић
ГК
Ниш
Вефић
СО Партизан
Костолац
Ђорђевић
ГК Соко 2011 Пирот
Мрђеновић
СД Сремска
Митровица
С Митровица
Атанасовски СД
Нови Сад
Мештер
СД
Ниш
Дејановић
СД "Војводина" Нови Сад
Чолић
СД Војводина Ниш
Мрђеновић
СД
Мрђеновић
СД Војводина Нови Сад
Чолић
СД
Стаменковић ГК "Гyмфит"
Нови Сад
Нови Сад
Ниш
173
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Дисциплина Име
Пол
категорија
место
такмичења категорија
Сениори Ж 2. место Појединачно апсолутна Финале по Алексправама
сандра
-разбој
Сениори Ж 2. место Појединачно апсолутна Финале по Јелена
справамапрескок
Сениори Ж 2. место Појединачно апсолутна ЖСГ
Анђела
Вишебој
Сениори Ж 3. место Појединачно апсолутна Финале по Анђела
справама
– греда
Сениори Ж 3. место Појединачно апсолутна Финале по Јелена
справама
– разбој
Сениори Ж 3. место Појединачно апсолутна Финале по Дејана
справама
-Партер
Сениори Ж 3. место Појединачно апсолутна Финале по Дејана
справамапрескок
Сениори Ж 3. место Појединачно апсолутна ЖСГ
Алек- вишебој
сандра
Презиме
Клуб
Рајчић
СД Војводина Нови Сад
Место клуба
Стаменковић ГК "Гyмфит"
Ниш
Ђурђевић
СД
Нови Сад
Ђурђевић
СД Војводина Нови Сад
Стаменковић ГК "Гyмфит"
Ниш
Кузмановић СД Војводина Ниш
Кузмановић СД Војводина Нови Сад
Рајчић
СД Војводина Нови Сад
Државна првенства
Апсолутно првенство- Ритмичка гимнастика 2012
Земун, Београд (Србија)
04/11/2012 – 04/11/2012
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина Име
категорија
место
такмичења категорија
Сениори
Ж 1. место Појединачно апсолутна
Финале по Тијана
справама –
обруч
Сениори
Ж 1. место Појединачно апсолутна
Финале по Војислава
справама
-лопта
Сениори
Ж 1. место Појединачно апсолутно
Финале по Тамара
справама
-трака
Сениори
Ж 1. место Појединачно апсолутно
Финале по Јелена
справама
-вијача
Сениори
Ж 2. место Појединачно апсолутна
Финале по Војислава
справама –
чуњеви
Сениори
Ж 2. место Појединачно апсолутна
Финале по Сташа
справама –
обруч
Сениори
Ж 2. место Појединачно апсолутна
Финале по Лана
справама
-трака
Сениори
Ж 2. место Појединачно апсолутна
Финале по Уна
справама
-вијача
Сениори
Ж 3. место Појединачно апсолутна
Финале по Мила
справама –
чуњеви
Сениори
Ж 3. место Појединачно апсолутна
Финале по Лана
справама –
обруч
Сениори
Ж 3. место Појединачно апсолутна
Финале по Тијана
справама
-трака
Сениори
Ж 3. место Појединачно апсолутна
Финале по Ива
справама
-вијача
174
Место
клуба
Крсмановић ГД Палилула Београд
Презиме
Клуб
Чекеревац
СК Ритам
Београд
Гавриловић
СК
Београд
Стаменковић ГД
Београд
Чекеревац
СК Ритам
Београд
Радуловић
ГК Тим
Београд
Радовић
СКРитам
Београд
Радовић
СКРитам
Београд
Мирковић
СКРитам
Београд
Радовић
СКРитам
Београд
Крсмановић ГД Палилула Београд
Андрић
ГК Тим
Београд
ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РС И СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Амерички фудбал
Регионално такмичење
European Championship Group C 2012
Švajcarska, Austrija (Sent Galen, Hohenems)
14/09/2012 – 16/09/2012
Такмичарска
Узрасна
Освојено Вид
Дисциплина Име
Пол
категорија
место
такмичења категорија
Презиме
Клуб
Место
клуба
Сениори
М 1. место Екипно
Иван
Радоичић
Wild Boars
Крагујевац
Сениори
М 1. место Екипно
Игор
Николовски Вукови
Београд
Сениори
М 1. место Екипно
Ђорђе
Аврамовић
Чачак
Сениори
М 1. место Екипно
Милош
Лисаин
Angel
Warriors
Вукови
Сениори
М 1. место Екипно
Мебојша
Мирковић
Дукес
Нови Сад
Сениори
М 1. место Екипно
Михајло
Новаковић
Wild Boars
Крагујевац
Сениори
М 1. место Екипно
Милорад
Новаковић
Wild Boars
Крагујевац
Сениори
М 1. место Екипно
Михајло
Јосовић
Чачак
Сениори
М 1. место Екипно
Милан
Стефанов
Angel
Warriors
Panthers
Сениори
М 1. место Екипно
Матија
Гобец
Дукес
Нови Сад
Сениори
М 1. место Екипно
Младен
Стојановић
Вукови
Београд
Сениори
М 1. место Екипно
Никола
Давидивић
Београд
Сениори
М 1. место Екипно
Ален
Ружић
Blue
Dragons
Вукови
Сениори
М 1. место Екипно
Павле
Племенац
Вукови
Београд
Сениори
М 1. место Екипно
Иван
Недељковић Вукови
Београд
Сениори
М 1. место Екипно
Филип
Везмар
Загреб
Сениори
М 1. место Екипно
Марко
Миловановић Вукови
Београд
Сениори
М 1. место Екипно
Предраг
Шћекић
Wild Boars
Крагујевац
Сениори
М 1. место Екипно
Милан
Лунић
Wild Boars
Крагујевац
Сениори
М 1. место Екипно
Воин
Милић
Вукови
Београд
Сениори
М 1. место Екипно
Милош
Јанковић
Panthers
Панчево
Сениори
М 1. место Екипно
Марко
Баковић
Београд
Сениори
М 1. место Екипно
Владимир
Раденовић
Blue
Dragons
Wild Boars
Сениори
М 1. место Екипно
Владимир
Василић
Дукес
Нови Сад
Сениори
М 1. место Екипно
Никола
Дакић
Panthers
Панчево
Сениори
М 1. место Екипно
Драгољуб
Wild Boars
Крагујевац
Сениори
М 1. место Екипно
Милан
Живадиновић
Павловић
Wild Boars
Крагујевац
Сениори
М 1. место Екипно
Марко
Марић
Вукови
Београд
Сениори
М 1. место Екипно
Митар
Бајчета
Дукрд
Нови Сад
РЕЗУЛТАТИ СПОРТИСТА СРБИЈЕ У 2012.
Patriots
Београд
Панчево
Београд
Крагујевац
175
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина Име
категорија
место
такмичења категорија
Презиме
Сениори
М 1. место Екипно
Филип
Недељковић Wild Boars
Крагујевац
Сениори
М 1. место Екипно
Дарко
Цветковић
Wild Boars
Крагујевац
Сениори
М 1. место Екипно
Марко
Батес
Silverhawks Љубљана
Сениори
М 1. место Екипно
Лазар
Богићевић
Вукови
Београд
Сениори
М 1. место Екипно
Александар Анђеловић
Вукови
Београд
Сениори
М 1. место Екипно
Иван
Вукови
Београд
Сениори
М 1. место Екипно
Александар Ристић
Wild Boars
Крагујевац
Сениори
М 1. место Екипно
Филип
Ђорђевић
Вукови
Београд
Сениори
М 1. место Екипно
Зоран
Лончаревић Legionares
Сениори
М 1. место Екипно
Марко
Нешовић
Вукови
Сениори
М 1. место Екипно
Михајло
Јосовић
Сениори
М 1. место Екипно
Срдјан
Станојев
Angel
Warriors
Дукес
Сениори
М 1. место Екипно
Ђорђе
Тимотијевић Wild Boars
Крагујевац
Сениори
М 1. место Екипно
Милош
Ракоњац
Wild Boars
Крагујевац
Сениори
М 1. место Екипно
Марио
Лугоња
Вукови
Београд
Сениори
М 1. место Екипно
Бранислав
Бошњак
Panthers
Панчево
Сениори
М 1. место Екипно
Милош
Колибар
Legionares
Ср. Митровица
Гавриловић
Клуб
Место
клуба
Ср. Митровица
Београд
Чачак
Нови Сад
Дизање тегова
Државна првенства
Појединачно првенство Србије 2012 – сениори
Београд (Србија)
02/06/2012 – 02/06/2012
Узрасна
Освојено Вид
Пол
категорија
место
такмичења
Такмичарска
Дисциплина Име
категорија
Презиме
Клуб
Место
клуба
Београд
Сениори
М 1. место Појединачно 85 kg
Слађан
Петровић
Бањица
Сениори
М 1. место Појединачно 94 kg
Игор
Томић
Раднички Сомбор
Сениори
М 1. место Појединачно 105 kg
Милош
кнежевић
Спартак
Суботица
Сениори
М 1. место Појединачно +105 kg
Тивадар
Кајдочи
Спартак
Суботица
Сениори
М 1. место Појединачно 56 kg
Стефан
Стевановић
Бањица
Београд
Сениори
М 1. место Појединачно 62 kg
Марио
Полачек
Камен
Инђија
Сениори
М 1. место Појединачно 69 kg
Душан
Аранђеловић Ниш
176
Ниш
ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РС И СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Узрасна
Освојено Вид
Пол
категорија
место
такмичења
Такмичарска
Дисциплина Име
категорија
Презиме
Клуб
Место
клуба
Спартак
Суботица
Спартак
Суботица
Срем
Ср. Митровица
Београд
Сениори
М 1. место Појединачно 77 kg
Дејан
Сениори
М 2. место Појединачно +105 kg
Тамаш
Пелић
Тукуљац
Којдочи
Сениори
М 2. место Појединачно 56 kg
Бојан
Јовановић
Сениори
М 2. место Појединачно 62 kg
Михајло
Мијаиловић
Сениори
М 2. место Појединачно 69 kg
Црвена
звезда
Владимир Веселиновић Бањица
Сениори
М 2. место Појединачно 77 kg
Бојан
Петровић
Бањица
Београд
Сениори
М 2. место Појединачно 85 kg
Ервин
Рожњик
Спартак
Суботица
Сениори
М 2. место Појединачно 94 kg
Ненад
Кужић
Ниш
Ниш
Сениори
М 2. место Појединачно 105 kg
Јован
Додић
Бањица
Београд
Сениори
М 3. место Појединачно +105 kg
Младен
Цањев
Раднички Београд
Сениори
М 3. место Појединачно 56 kg
Дамир
Халиловић
Срем
Сениори
М 3. место Појединачно 62 kg
Ђорђе
Крањац
Сениори
М 3. место Појединачно 69 kg
Милан
Стевановић
Сениори
М 3. место Појединачно 77 kg
Иван
Шен
Сениори
М 3. место Појединачно 85 kg
Александар Шарчански
Сениори
М 3. место Појединачно 94 kg
Бојан
Кеслер
Београд
Ср. Митровица
Херкулес Бач
Црвена
звезда
Срем
Београд
Ср. Митровица
Београд
Црвена
звезда
Јединство Стара
Ст. Пазова Пазова
Државна првенства
Појединачно првенство Србије 2012 – сениорке
Београд (Србија)
26/05/2012 – 26/05/2012
Узрасна
Освојено Вид
Пол
категорија
место
такмичења
Такмичарска
Дисциплина Име
категорија
Презиме
Клуб
Место
клуба
Сениори
Ж 1. место
Појединачно 53 kg
Александра Грандић
Сениори
Ж 1. место
Појединачно +75 kg
Кристина
Мацура
Јединство Стара
Ст. Пазова Пазова
Бањица
Београд
Сениори
Ж 1. место
Појединачно 58 kg
Марија
Мојзеш
Раднички Сомбор
Сениори
Ж 1. место
Појединачно 63 kg
Силвана
Вукас
Сениори
Ж 1. место
Појединачно 69 kg
Бригита
Лукач
Спорт
ацтиве
Спартак
Сениори
Ж 1. место
Појединачно 75 kg
Ана
Кисо
Партизан Београд
Сениори
Ж 2. место
Појединачно +75 kg
Ана
Перлић
Партизан Београд
Сениори
Ж 2. место
Појединачно 58 kg
Александра Милошевић Ниш
Ниш
Сениори
Ж 2. место
Појединачно 63 kg
Драгана
Кривошија Камен
Инђија
Сениори
Ж 3. место
Појединачно +75 kg
Сања
Цањев
Раднички Сомбор
Сениори
Ж 3. место
Појединачно 58 kg
Бранка
Марић
Сениори
Ж 3. место
Појединачно 63 kg
Јована
Стајић
Јединство Стара
Ст. Пазова Пазова
Црвена
Београд
звезда
РЕЗУЛТАТИ СПОРТИСТА СРБИЈЕ У 2012.
Београд
Суботица
177
Једрење
Државна првенства
Првенство Србије 2012
(Србија)
05/05/2012 – 30/09/2012
Узрасна
Освојено Вид
Пол
категорија
место
такмичења
Такмичарска
Дисциплина Име
категорија
Јуниори
М 1. место
Појединачно
Појединачно
класа
ЛАСЕР 4.7
класа
ЛАСЕР 4.7
класа
ЛАСЕР 4.7
класа ОПТИМИСТ
класа ОПТИМИСТ
класа ОПТИМИСТ
класа ОПТИМИСТ
класа ОПТИМИСТ
класа ОПТИМИСТ
класа ОПТИМИСТ
Класа 470
Јуниори
М 2. место
Појединачно
Јуниори
Ж 3. место
Појединачно
Кадети
М 1. место
Појединачно дечаци
Кадети
М 2. место
Појединачно дечаци
Кадети
М 2. место
Појединачно дечаци
Кадети
М 3. место
Појединачно дечаци
Кадети
Ж 1. место
Појединачно девојке
Кадети
Ж 2. место
Појединачно девојке
Кадети
Ж 3. место
Појединачно девојке
Сениори
М 1. место
Сениори
М 1. место
Појединачно
Сениори
М 1. место
Појединачно
Сениори
М 1. место
Појединачно
Сениори
М 2. место
Сениори
Презиме
Клуб
Место
клуба
Никола
Дјордјевиц ЈК Земун
Београд
Лазар
Косиц
ЈК Гемаx
Београд
Ксенија
Јоксимовиц ЈК Земун
Београд
Марко
Петковиц
АЈК Београд Београд
Александар Јовановиц
АЈК Београд Београд
Александар Јовановиц
АЈК Београд Београд
Вук
Симиц
Ивона
Косор
ЈК Војводина Нови
Сад
АЈК Београд Београд
Надја
Станикиц
ЈК Гемаx
Београд
Лена
Пулетиц
ЈК Гемаx
Београд
Вјекослав
Футо
Палић
Палић
Класа Фин
Милан
Дјордјевиц ЈК Гемаx
Београд
Никола
Марјановиц ЈК Гемаx
Београд
Милица
Дукиц
АЈК Београд Београд
Појединачно
класа
ЛАСЕР
Класа
Радиал
Класа 470
Бранко
Пилиц
М 2. место
Појединачно
Класа Фин
Војислав
Ковацев
Панонија 75 Бела
Црква
ЈК Земун
Београд
Сениори
М 2. место
Појединачно
Никола
Рњак
ЈК Земун
Сениори
М 2. место
Појединачно
класа
ЛАСЕР
Класа
Радиал
Невен
Николиц
АЈК Београд Београд
Сениори
М 3. место
Појединачно
Иван
Кнезевиц
АЈК Београд Београд
Сениори
М 3. место
Појединачно
Класа Фин
Маријан
Керекес
ЈК Гемаx
Сениори
Ж 3. место
Појединачно
Класа 470
Андјелија
Сениори
Ж 3. место
Појединачно
Класа
Радиал
Маја
Милосављевиц
Кнезевиц
Зоран Радо- Ниш
сављевиц
АЈК Београд Београд
178
Београд
Београд
ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РС И СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Кајак – кану
Државна првенства
Првенство Србије за све категорије Бачка Паланка 2012.
Бачка Паланка (Србија)
19/08/2012 – 20/08/2012
Узрасна
Освојено Вид
Пол
категорија
место
такмичења
Такмичарска
Дисциплина Име
категорија
Клуб
Место
клуба
Сениори
М 1. место Појединачно
Ц-1 200 m
Цвитановић Забрежје
Забрежје
Сениори
М 1. место Појединачно
Ц-1 1000 m Драган
Ковачевић
Зорка
Шабац
Сениори
М 1. место Појединачно
Ц-1 500 m
Милош
Петровић
БСК Борча Борча
Сениори
М 1. место Појединачно
Ц-2 500 m
Слободан
Стошић
Забрежје
Забрежје
Сениори
М 1. место Појединачно
К-1 200 m
Марко
Синтелон
Сениори
М 1. место Појединачно
К-1 1000 m Марко
Драгосављевић
Томићевић
Земун
Бачка
Паланка
Земун
Сениори
М 1. место Појединачно
К-1 500 m
Марко
Томићевић
Земун
Земун
Сениори
Ц-2 200 m
Цвитановић Горан
Забрежје
Забрежје
Ц-2 200 m
Слободан
Стошић
Забрежје
Забрежје
Ц-2 1000 m Драган
Ковачевић
Зорка
Шабац
Ц-2 1000 m Иван
Вујић
Зорка
Шабац
Ц-2 500 m
Горан
Цвитановић Забрежје
Забрежје
К-2 200 m
Урош
Митјев
Зорка
Шабац
К-2 200 m
Небојша
Грујић
Зорка
Шабац
К-2 1000 m Душко
Станојевић Зорка
Шабац
К-2 1000 m Дејан
Пајић
Зорка
Шабац
К-2 500 m
Дејан
Терзић
Зорка
Шабац
К-2 500 m
Ервин
Холперт
Зорка
Шабац
Сениори
М 1. место Парови –
Мушки
М 1. место Парови –
Мушки
М 1. место Парови –
Мушки
М 1. место Парови –
Мушки
М 1. место Парови –
Мушки
М 1. место Парови –
Мушки
М 1. место Парови –
Мушки
М 1. место Парови –
Мушки
М 1. место Парови –
Мушки
М 1. место Парови –
Мушки
М 1. место Парови –
Мушки
М 1. место Екипно
Ц-4 200 m
Бранислав
Барашевић
Панчево
Панчево
Сениори
М 1. место Екипно
Ц-4 200 m
Жељко
Петрић
Панчево
Панчево
Сениори
М 1. место Екипно
Ц-4 200 m
Мирослав
Барашевић
Панчево
Панчево
Сениори
М 1. место Екипно
Ц-4 200 m
Ненад
Миковић
Панчево
Панчево
Сениори
М 1. место Екипно
Ц-4 1000 m Бранислав
Барашевић
Панчево
Панчево
Сениори
М 1. место Екипно
Ц-4 1000 m Ненад
Миковић
Панчево
Панчево
Сениори
М 1. место Екипно
Ц-4 1000 m Жељко
Петрић
Београд
Сениори
М 1. место Екипно
Ц-4 1000 m Мирослав
Барашевић
Наутички
клуб
Панчево
Сениори
М 1. место Екипно
Ц-4 500 m
Мирослав
Барашевић
Панчево
Панчево
Сениори
М 1. место Екипно
Ц-4 500 m
Ненад
Миковић
Панчево
Панчево
Сениори
Сениори
Сениори
Сениори
Сениори
Сениори
Сениори
Сениори
Сениори
Сениори
РЕЗУЛТАТИ СПОРТИСТА СРБИЈЕ У 2012.
Горан
Презиме
Панчево
179
Узрасна
Освојено Вид
Пол
категорија
место
такмичења
Такмичарска
Дисциплина Име
категорија
Презиме
Клуб
Место
клуба
Сениори
М 1. место Екипно
Ц-4 500 m
Борислав
Барашевић
Панчево
Панчево
Сениори
М 1. место Екипно
Ц-4 500 m
Жељко
Петрић
Панчево
Панчево
Сениори
М 1. место Екипно
К-4 200 m
Ервин
Холперт
Зорка
Шабац
Сениори
М 1. место Екипно
К-4 200 m
Дејан
Терзић
Зорка
Шабац
Сениори
М 1. место Екипно
К-4 200 m
Александар Алексић
Зорка
Шабац
Сениори
М 1. место Екипно
К-4 200 m
Дејан
Пајић
Зорка
Шабац
Сениори
М 1. место Екипно
К-4 1000 m Ервин
Холперт
Зорка
Шабац
Сениори
М 1. место Екипно
К-4 1000 m Душко
Станојевић Зорка
Шабац
Сениори
М 1. место Екипно
К-4 1000 m Дејан
Терзић
Зорка
Шабац
Сениори
М 1. место Екипно
К-4 1000 m Александар Алексић
Зорка
Шабац
Сениори
М 1. место Екипно
К-4 500 m
Александар Алексић
Зорка
Шабац
Сениори
М 1. место Екипно
К-4 500 m
Дејан
Пајић
Зорка
Шабац
Сениори
М 1. место Екипно
К-4 500 m
Ервин
Холперт
Зорка
Шабац
Сениори
М 1. место Екипно
К-4 500 m
Дејан
Терзић
Зорка
Шабац
Сениори
М 2. место Појединачно
Ц-1 200 m
Милош
Петровић
БСК Борча Борча
Сениори
М 2. место Појединачно
Ц-1 1000 m Милош
Петровић
БСК Борча Борча
Сениори
М 2. место Појединачно
Ц-1 500 m
Драган
Ковачевић
Зорка
Шабац
Сениори
М 2. место Појединачно
К-1 200 m
Милан
Ђенадић
Зорка
Шабац
Сениори
М 2. место Појединачно
К-1 1000 m Миленко
Зорић
Синтелон
Сениори
М 2. место Појединачно
К-1 500 m
Миленко
Бачка
Паланка
Нашагаћин Војводина Нови Сад
Сениори
Ц-2 200 m
Мирослав
Барашевић
Панчево
Панчево
Ц-2 200 m
Ненад
Миковић
Панчево
Панчево
Ц-2 1000 m Бранислав
Барашевић
Панчево
Панчево
Ц-2 1000 m Ненад
Миковић
Панчево
Панчево
Ц-2 500 m
Бранислав
Барашевић
Панчево
Панчево
Ц-2 500 m
Ненад
Томић
Панчево
Панчево
К-2 200 m
Симо
Болтић
Синтелон
К-2 200 m
Марко
Синтелон
К-2 1000 m Миленко
Драгосављевић
Зорић
К-2 1000 m Стефан
Векић
Синтелон
К-2 500 m
Душко
Станојевић Зорка
Бачка
Паланка
Бачка
Паланка
Бачка
Паланка
Бачка
Паланка
Шабац
К-2 500 m
Дејан
Пајић
Зорка
Шабац
Сениори
М 2. место Парови –
Мушки
М 2. место Парови –
Мушки
М 2. место Парови –
Мушки
М 2. место Парови –
Мушки
М 2. место Парови –
Мушки
М 2. место Парови –
Мушки
М 2. место Парови –
Мушки
М 2. место Парови –
Мушки
М 2. место Парови –
Мушки
М 2. место Парови –
Мушки
М 2. место Парови –
Мушки
М 2. место Парови –
Мушки
М 2. место Екипно
Борислав
Лазић
Вал
Сениори
М 2. место Екипно
Ц-4 200 m
Славко
Чемерлић
Наутички
клуб
Сремска
Митровица
Београд
Сениори
Сениори
Сениори
Сениори
Сениори
Сениори
Сениори
Сениори
Сениори
Сениори
Сениори
180
Синтелон
ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РС И СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Узрасна
Освојено Вид
Пол
категорија
место
такмичења
Такмичарска
Дисциплина Име
категорија
Место
клуба
Презиме
Клуб
Београд
Сениори
М 2. место Екипно
Ц-4 200 m
Марко
Ђуровић
Сениори
М 2. место Екипно
Ц-4 200 m
Данко
Нововић
Сениори
М 2. место Екипно
Ц-4 200 m
Филип
Нововић
Сениори
М 2. место Екипно
Ц-4 1000 m Марко
Ђуровић
Сениори
М 2. место Екипно
Ц-4 1000 m Ненад
Мрдак
Сениори
М 2. место Екипно
Ц-4 1000 m Данко
Нововић
Сениори
М 2. место Екипно
Ц-4 1000 m Филип
Нововић
Сениори
М 2. место Екипно
Ц-4 500 m
Филип
Нововић
Сениори
М 2. место Екипно
Ц-4 500 m
Ненад
Мрдак
Сениори
М 2. место Екипно
Ц-4 500 m
Марко
Ђурковић
Сениори
М 2. место Екипно
Ц-4 500 m
Данко
Нововић
Сениори
М 2. место Екипно
К-4 200 m
Урош
Митјев
Наутички
клуб
Наутички
клуб
Наутички
клуб
Наутички
клуб
Наутички
клуб
Наутички
клуб
Наутички
клуб
Наутички
клуб
Наутички
клуб
Наутички
клуб
Наутички
клуб
Зорка
Сениори
М 2. место Екипно
К-4 200 m
Урош
Павловић
Зорка
Шабац
Сениори
М 2. место Екипно
К-4 200 m
Небојша
Грујић
Зорка
Шабац
Сениори
М 2. место Екипно
К-4 200 m
Милан
Ђенадић
Зорка
Шабац
Сениори
М 2. место Екипно
К-4 1000 m Драган
Ханчовски
Вал
Сениори
М 2. место Екипно
К-4 1000 m Владимир
Вујанић
Сениори
М 2. место Екипно
К-4 1000 m Јован
Домба
Сениори
М 2. место Екипно
К-4 500 m
Коља
Рапајић
Сремска
Митровица
Вал
Сремска
Митровица
Вал
Сремска
Митровица
Војводина Нови Сад
Сениори
М 2. место Екипно
К-4 500 m
Владимир
Торубаров
Војводина Нови Сад
Сениори
М 2. место Екипно
К-4 500 m
Миленко
Нашагаћин Војводина Нови Сад
Сениори
М 2. место Екипно
К-4 500 m
Павле
Јованов
Војводина Нови Сад
Сениори
М 3. место Појединачно
Ц-1 200 m
Жељко
Петровић
Панчево
Панчево
Сениори
М 3. место Појединачно
Ц-1 1000 m Милош
Карановић
Синтелон
Сениори
М 3. место Појединачно
Ц-1 500 m
Милош
Карановић
Синтелон
Сениори
М 3. место Појединачно
К-1 200 m
Мирослав
Молнар
Панчево
Бачка
Паланка
Бачка
Паланка
Панчево
Сениори
М 3. место Појединачно
К-1 1000 m Симо
Болтић
Синтелон
Сениори
М 3. место Појединачно
К-1 500 m
Немања
Рајиновић
Зорка
Бачка
Паланка
Шабац
Сениори
М 3. место Парови –
Мушки
М 3. место Парови –
Мушки
М 3. место Парови –
Мушки
М 3. место Парови –
Мушки
Ц-2 200 m
Ненад
Томић
Панчево
Панчево
Ц-2 200 m
Бранислав
Барашевић
Панчево
Панчево
Ц-2 1000 m Марко
Ђуровић
Београд
Ц-2 1000 m Данко
Нововић
Наутички
клуб
Наутички
клуб
Сениори
Сениори
Сениори
РЕЗУЛТАТИ СПОРТИСТА СРБИЈЕ У 2012.
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Шабац
Београд
181
Узрасна
Освојено Вид
Пол
категорија
место
такмичења
Сениори
М 3. место Парови –
Мушки
Сениори
М 3. место Парови –
Мушки
Сениори
М 3. место Парови –
Мушки
Сениори
М 3. место Парови –
Мушки
Сениори
М 3. место Парови –
Мушки
Сениори
М 3. место Парови –
Мушки
Сениори
М 3. место Парови –
Мушки
Сениори
М 3. место Парови –
Мушки
Сениори
М 3. место Екипно
Такмичарска
Дисциплина Име
категорија
Ц-2 500 m Мирослав
Презиме
Клуб
Барашевић
Панчево
Место
клуба
Панчево
Панчево
Ц-2 500 m
Ненад
Миковић
Панчево
К-2 200 m
Павле
Јованов
Војводина Нови Сад
К-2 200 m
Владимир
Торубаров
Војводина Нови Сад
К-2 1000 m Стеван
Јованов
Војводина Нови Сад
К-2 1000 m Владимир
Торубаров
Војводина Нови Сад
К-2 500 m
Симо
Болтић
Синтелон
К-2 500 m
Марко
Синтелон
Ц-4 200 m
Душан
Драгосављевић
Плавшић
Земун
Бачка
Паланка
Бачка
Паланка
Земун
Сениори
М 3. место Екипно
Ц-4 200 m
Дарко
Нешковић
Земун
Земун
Сениори
М 3. место Екипно
Ц-4 200 m
Владимир
Земун
Земун
Сениори
М 3. место Екипно
Ц-4 200 m
Милош
Милованчевић
Рујевић
Земун
Земун
Сениори
М 3. место Екипно
Ц-4 1000 m Дарко
Нешковић
Земун
Земун
Сениори
М 3. место Екипно
Ц-4 1000 m Владимир
Земун
Земун
Сениори
М 3. место Екипно
Ц-4 1000 m Срђан
Милованчевић
Дробњак
Земун
Земун
Сениори
М 3. место Екипно
Ц-4 1000 m Душан
Плавшић
Земун
Земун
Сениори
М 3. место Екипно
Ц-4 500 m
Срђан
Грубишић
Земун
Земун
Сениори
М 3. место Екипно
Ц-4 500 m
Душан
Плавшић
Земун
Земун
Сениори
М 3. место Екипно
Ц-4 500 m
Дарко
Нешковић
Земун
Земун
Сениори
М 3. место Екипно
Ц-4 500 m
Владимир
Земун
Земун
Сениори
М 3. место Екипно
К-4 200 m
Небојша
Милованчевић
Радановић
Сениори
М 3. место Екипно
К-4 200 m
Марко
Џигурски
Војводина Нови Сад
Сениори
М 3. место Екипно
К-4 200 m
Кристијан
Палфи
Војводина Нови Сад
Сениори
М 3. место Екипно
К-4 200 m
Коља
Рапајић
Војводина Нови Сад
Сениори
М 3. место Екипно
К-4 1000 m Огњен
Грубишић
Земун
Земун
Сениори
М 3. место Екипно
К-4 1000 m Стефан
Шапоњић
Земун
Земун
Сениори
М 3. место Екипно
К-4 1000 m Вања
Перуничић
Земун
Земун
Сениори
М 3. место Екипно
К-4 1000 m Александар Анђелковић Земун
Земун
Сениори
М 3. место Екипно
К-4 500 m
Немања
Рајиновић
Зорка
Шабац
Сениори
М 3. место Екипно
К-4 500 m
Урош
Митјев
Зорка
Шабац
Сениори
М 3. место Екипно
К-4 500 m
Душко
Станојевић Зорка
Шабац
Сениори
М 3. место Екипно
К-4 500 m
Урош
Павловић
Зорка
Шабац
Сениори
Ж 1. место Појединачно
Ц-1 200 m
Николина
Сениори
Ж 1. место Појединачно
К-1 200 m
Николина
Мијушковић
Молдован
Марина
Прогар
Прогар
БСК Борча Борча
Сениори
Ж 1. место Појединачно
К-1 1000 m Антонија
Хорват
Панда
Дунав
182
Војводина Нови Сад
Бездан
ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РС И СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Узрасна
Освојено Вид
Пол
категорија
место
такмичења
Такмичарска
Дисциплина Име
категорија
Презиме
Клуб
Место
клуба
Сениори
Ж 1. место Појединачно
К-1 500 m
Николина
Молдован
БСК Борча Борча
Сениори
К-2 200 m
Николина
Молдован
БСК Борча Борча
К-2 200 m
Оливера
Молдован
БСК Борча Борча
К-2 1000 m Милица
Петровић
Земун
Земун
К-2 1000 m Соња
Панић
Земун
Земун
К-2 500 m
Оливера
Молдован
БСК Борча Борча
К-2 500 m
Николина
Молдован
БСК Борча Борча
Сениори
Ж 1. место Парови –
Женски
Ж 1. место Парови –
Женски
Ж 1. место Парови –
Женски
Ж 1. место Парови –
Женски
Ж 1. место Парови –
Женски
Ж 1. место Парови –
Женски
Ж 1. место Екипно
К-4 200 m
Сандра
Сениори
Ж 1. место Екипно
Сениори
Сениори
Сениори
Сениори
Сениори
Сениори
Синтелон
К-4 200 m
Веселиновић
Анастасија Тркуља
Ж 1. место Екипно
К-4 200 m
Виолета
Чикош
Синтелон
Сениори
Ж 1. место Екипно
К-4 1000 m Мелинда
Миљковић
Дунав
Бачка
Паланка
Бачка
Паланка
Бачка
Паланка
Бездан
Сениори
Ж 1. место Екипно
К-4 1000 m Елеонора
Гал
Дунав
Бездан
Сениори
Ж 1. место Екипно
К-4 1000 m Оливија
Одри
Дунав
Бездан
Сениори
Ж 1. место Екипно
К-4 1000 m Антонија
Дунав
Бездан
Сениори
Ж 1. место Екипно
К-4 200 m
Невена
Хорват
Панда
Грбић
Синтелон
Сениори
Ж 1. место Екипно
К-4 500 m
Виолета
Чикош
Синтелон
Сениори
Ж 1. место Екипно
К-4 500 m
Сандра
Синтелон
Сениори
Ж 1. место Екипно
К-4 500 m
Невена
Веселиновић
Грбић
Сениори
Ж 1. место Екипно
К-4 500 m
Анастасија Тркуља
Синтелон
Сениори
Ж 2. место Појединачно
Ц-1 200 m
Катарина
Рајковић
Змај
Бачка
Паланка
Бачка
Паланка
Бачка
Паланка
Бачка
Паланка
Бачка
Паланка
Земун
Сениори
Ж 2. место Појединачно
К-1 200 m
Милица
Старовић
Лиман
Нови Сад
Сениори
Ж 2. место Појединачно
К-1 1000 m Ања
Чернак
Навигатор Панчево
Сениори
Ж 2. место Појединачно
К-1 500 m
Милица
Старовић
Лиман
Нови Сад
Сениори
К-2 200 m
Милица
Старовић
Лиман
Нови Сад
К-2 200 m
Николета
Џомбета
Лиман
Нови Сад
К-2 1000 m Николина
Џомбета
Лиман
Нови Сад
К-2 1000 m Марија
Матејин
Лиман
Нови Сад
К-2 500 m
Милица
Петровић
Змај
Земун
К-2 500 m
Соња
Панић
Змај
Земун
Сениори
Ж 2. место Парови –
Женски
Ж 2. место Парови –
Женски
Ж 2. место Парови –
Женски
Ж 2. место Парови –
Женски
Ж 2. место Парови –
Женски
Ж 2. место Парови –
Женски
Ж 2. место Екипно
К-4 200 m
Елеонора
Гал
Дунав
Бездан
Сениори
Ж 2. место Екипно
К-4 200 m
Оливија
Одри
Дунав
Бездан
Сениори
Ж 2. место Екипно
К-4 200 m
Антонија
Дунав
Бездан
Сениори
Ж 2. место Екипно
К-4 200 m
Мелинда
Хорват
Панда
Миљковић
Дунав
Бездан
Сениори
Ж 2. место Екипно
К-4 1000 m Бригита
Тандари
Братство
Кањижа
Сениори
Сениори
Сениори
Сениори
Сениори
РЕЗУЛТАТИ СПОРТИСТА СРБИЈЕ У 2012.
Синтелон
Синтелон
183
Узрасна
Освојено Вид
Пол
категорија
место
такмичења
Сениори
Ж 2. место Екипно
Такмичарска
Дисциплина Име
категорија
К-4 1000 m Сабина
Презиме
Клуб
Патаки
Братство
Место
клуба
Кањижа
Сениори
Ж 2. место Екипно
К-4 1000 m Ева
Сивери
Братство
Кањижа
Сениори
Ж 2. место Екипно
К-4 1000 m Ана
Богнар
Братство
Кањижа
Сениори
Ж 2. место Екипно
К-4 500 m
Оливија
Одри
Дунав
Бездан
Сениори
Ж 2. место Екипно
К-4 500 m
Антонија
Дунав
Бездан
Сениори
Ж 2. место Екипно
К-4 500 m
Мелинда
Хорват
Панда
Миљковић
Дунав
Бездан
Сениори
Ж 2. место Екипно
К-4 500 m
Елеонора
Гал
Дунав
Бездан
Сениори
Ж 3. место Појединачно
Ц-1 200 m
Тамара
Илић
Забрежје
Забрежје
Сениори
Ж 3. место Појединачно
К-1 200 m
Милана
Тркља
Забрежје
Забрежје
Сениори
Ж 3. место Појединачно
К-1 1000 m Ксенија
Килибарда
Београд
Сениори
Ж 3. место Појединачно
К-1 500 m
Милана
Тркља
Наутички
клуб
Забрежје
Сениори
К-2 200 m
Соња
Панић
Земун
Земун
К-2 200 m
Милица
Петровић
Земун
Земун
Дунав
Бездан
К-2 1000 m Елеонора
Хорват
Панда
Гал
Дунав
Бездан
К-2 500 m
Николета
Џомбета
Лиман
Нови Сад
К-2 500 m
Марија
Матејин
Лиман
Нови Сад
Сениори
Ж 3. место Парови –
Женски
Ж 3. место Парови –
Женски
Ж 3. место Парови –
Женски
Ж 3. место Парови –
Женски
Ж 3. место Парови –
Женски
Ж 3. место Парови –
Женски
Ж 3. место Екипно
К-4 200 m
Сабина
Патаки
Братство
Кањижа
Сениори
Ж 3. место Екипно
К-4 200 m
Ева
Сивери
Братство
Кањижа
Сениори
Ж 3. место Екипно
К-4 200 m
Ана
Богнар
Братство
Кањижа
Сениори
Ж 3. место Екипно
К-4 200 m
Бригита
Тандари
Братство
Кањижа
Сениори
Ж 3. место Екипно
К-4 1000 m Тамара
Родић
Синтелон
Сениори
Ж 3. место Екипно
К-4 1000 m Виолета
Чикош
Синтелон
Сениори
Ж 3. место Екипно
К-4 1000 m Сандра
Синтелон
Сениори
Ж 3. место Екипно
К-4 1000 m Невена
Веселиновић
Грбић
Сениори
Ж 3. место Екипно
К-4 500 m
Ана
Богнар
Братство
Бачка
Паланка
Бачка
Паланка
Бачка
Паланка
Бачка
Паланка
Кањижа
Сениори
Ж 3. место Екипно
К-4 500 m
Бригита
Тандари
Дунав
Бездан
Сениори
Ж 3. место Екипно
К-4 500 m
Сабина
Патаки
Братство
Кањижа
Сениори
Ж 3. место Екипно
К-4 500 m
Ева
Сивери
Братство
Кањижа
Сениори
Сениори
Сениори
Сениори
Сениори
184
К-2 1000 m Антонија
Синтелон
Забрежје
ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РС И СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Карате
Државна првенства
Првенство Србије у борбама и катама за 2012. – мушкарци
Сомбор (Србија)
04/04/2012 – 04/04/2012
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина Име
категорија
место
такмичења категорија
Сениори
М 1. место Појединачно +84 kg
борбе
Дејан
Презиме
Клуб
Умићевић
Хајдук
Место
клуба
Кула
Сениори
М 1. место Појединачно -75 kg
борбе
Милош
Јовановић
Colos
Београд
Сениори
М 1. место Појединачно -60 kg
борбе
Младен
Ћурић
Хајдук
/
Сениори
М 1. место Појединачно -84 kg
борбе
Слободан Битевић
Београд
Сениори
М 1. место Појединачно -67 kg
борбе
Стефан
Јоксић
Динамо
Панчево
Борац
Сениори
М 1. место Појединачно
кате
Иван
Куневски
Mawashi
Нови Сад
Сениори
М 1. место Екипно
кате
Раднички
Београ
Сениори
М 2. место Појединачно -84 kg
борбе
Бранко
Colos
Београд
Сениори
М 2. место Појединачно -67 kg
борбе
Слободан Тирагић
Хајдук
Кула
Сениори
М 2. место Појединачно +84 kg
борбе
Милош
Вуковић
Београд
Сениори
М 2. место Појединачно -60 kg
борбе
Армин
Зећировић
Студенски
град
Перфект
Сениори
М 2. место Појединачно -75 kg
боре
Владимир Тимотијевић Colos
Нови
Пазар
Београд
Сениори
М 2. место Појединачно
кате
Дејан
Београд
Сениори
М 2. место Екипно
кате
Сениори
М 3. место Појединачно +84 kg
борбе
Милош
Живковић
Чукарички
Рода
чукарички
Рода
Партизан
Сениори
М 3. место Појединачно -60 kg
борбе
Јован
М 3. место Појединачно -75 kg
борбе
Никола
Сениори
М 3. место Појединачно -84 kg
борбе
Владимир Митић
Сениори
М 3. место Појединачно -60 kg
борбе
Марко
Антић
Студенски
град
Динамо
Панчево
Студенски
град
Младеновац
Београд
Сениори
Миловановић
Јанковић
Младеновац
Сениори
М 3. место Појединачно -67 kg
борбе
Ненад
Келебић
НИС НС
Нови Сад
Сениори
М 3. место Појединачно -84 kg
борбе
Михајло
Јосиповић
Лозница
Лозница
Сениори
М 3. место Појединачно +84 kg
борбе
Сениори
М 3. место Појединачно -67 kg
борбе
Владимир Рудић
Студенски
Вранић
град
Жељко
Стојановић Хајдук
Сениори
М 3. место Појединачно -75 kg
борбе
Младен
Гордић
Сениори
М 3. место Појединачно
кате
Младен
Берић
Сениори
М 3. место Појединачно
кате
Милош
Стојковић
Сениори
М 3. место Екипно
кате
РЕЗУЛТАТИ СПОРТИСТА СРБИЈЕ У 2012.
Алексић
Пајкић
Чачак
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Кула
Војводина
21
Раднички
Ковин
Mawashi
Ковин
Сомборац
Сомбор
Нови Сад
185
Државна првенства
Првенство Србије у борбама и катама за 2012. – жене
Сомбор (Србија)
04/04/2012 – 04/04/2012
Узрасна
Освојено Вид
Пол
категорија
место
такмичења
Такмичарска
Дисциплина Име
категорија
Презиме
Клуб
Место
клуба
Сениори
Ж 1. место
Појединачно -50 kg
борбе
Бранка
Аранђеловић Ниш
Сениори
Ж 1. место
Појединачно -68 kg
борбе
Данијела
Миленковић
Сениори
Ж 1. место
Појединачно -55 kg
борбе
Маја
Јовановић
Сениори
Ж 1. место
Појединачно +68 kg
борбе
Тамара
Филиповић
Сениори
Ж 1. место
Појединачно -61 kg
борбе
Сања
Цвркота
Сениори
Ж 1. место
Појединачно
кате
Марија
Маџаревић
Сениори
Ж 1. место
Екипно
кате
чукарички Београд
Рода
Сомборац Сомбор
Сениори
Ж 2. место
Појединачно -61 kg
борбе
Катарина
Ћосић
Партизан
Београд
Сениори
Ж 2. место
Појединачно -50 kg
борбе
Катарина
Београд
Сениори
Ж 2. место
Појединачно -68 kg
борбе
Ивана
Михаиловић ГСП
Београд
Полет
Чомага
Партизан
Сениори
Ж 2. место
Појединачно -55 kg
борбе
Марија
Стевановић
Сениори
Ж 2. место
Појединачно +68 kg
борбе
Милена
гајиновић
Сениори
Ж 2. место
Појединачно
кате
Сениори
Ж 2. место
Појединачно
кате
Дуња
Жеравица
Младеновац
Нови
Сад
Чукарички Београд
Рода
Сомборац Сомбор
Сениори
Ж 3. место
Појединачно -50 kg
борбе
Тања
Максић
НИС НС
Сениори
Ж 3. место
Појединачно -55 kg
борбе
Мирела
Ковач
Сениори
Ж 3. место
Појединачно -68 kg
борбе
Јована
Марковић
Сениори
Ж 3. место
Појединачно +68 kg
борбе
Тамара
Бабић
Сениори
Ж 3. место
Појединачно -61 kg
борбе
Сања
Лале
Војводина
21
Војводина
21
Mawashi Нови
Сад
Задругар
Сениори
Ж 3. место
Појединачно -50 kg
борбе
Јелена
Сениори
Ж 3. место
Појединачно -61 kg
борбе
Љубица
Миливојчевић
Зекић
Сениори
Ж 3. место
Појединачно -68 kg
борбе
Александра Мијић
Сениори
Ж 3. место
Појединачно -55 kg
боребе
Јована
Петров
Сениори
Ж 3. место
Појединачно
кате
Ивана
Степановић
Сениори
Ж 3. место
Појединачно
кате
Раднички
Ковин
Сениори
Ж 3. место
Појединачно
кате
Партизан
Београд
Сениори
Ж 3. место
Појединачно
кате
186
Александра Петровић
Ниш
МБ Спорт Београд
Београд
Раднички Београд
реп. Србије
Задругар
Београд
Младеновац
ОСС
Нови
Сад
Младено- Младевац
новац
Јуниор КГ Крагујевац
НИС НС Нови
Сад
Војводина
21
Сомборац Сомбор
чукарички Београд
Рода
ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РС И СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Карлинг
Државна првенства
Карлинг првенство Србије 2012.
Братислава (Словачка)
10/11/2012 – 12/11/2012
Узрасна
Освојено Вид
Пол
категорија
место
такмичења
Сениори
М 1. место Екипно
Такмичарска
Дисциплина
категорија
наступа као
други играч
наступа као
први играч
господа
наступа као
трећи играч
господа
скип
/капитен
наступа као
други играч
Име
Презиме
Клуб
Дејан
Богданов
Таурунум
Место
клуба
Земун
Алекса
Кијац
Таурунум
Земун
Горан
Унгуровић
Таурунум
Земун
Бојан
Мијатовић
Таурунум
Земун
Драган
Јовановић
Сениори
М 1. место Екипно
Сениори
М 1. место Екипно
Сениори
М 1. место Екипно
Сениори
М 2. место Екипно
Сениори
М 2. место Екипно
Сениори
М 2. место Екипно
Сениори
М 2. место Екипно
Сениори
Ж 1. место Екипно
даме
наступа као Светдруги играч лана
Сениори
Ж 1. место Екипно
даме
наступа као Софија
први играч
Сениори
Ж 1. место Екипно
даме
скип/капитен
Сениори
Ж 2. место Екипно
даме
наступа као Дара
други играч
Сениори
Ж 2. место Екипно
даме
Сениори
Ж 2. место Екипно
даме
наступа као Филип
први играч
господа
наступа као Марко
трећи играч
скип
/капитен
РЕЗУЛТАТИ СПОРТИСТА СРБИЈЕ У 2012.
Ђорђе
Краљевски
карлинг
клуб из
Београда
Стојановић Краљевски
карлинг
клуб из
Београда
Стојановић Краљевски
карлинг
клуб из
Београда
Нешковић
Краљевски
карлинг
клуб из
Београда
Милосавље- Карлинг клуб
вић-Пуретић Дарума
Илић
Радмила Панзаловић
ГравараСтојановић
Београд
Београд
Београд
Београд
Карлинг клуб
Дарума
Карлинг клуб
Дарума
Краљевски
карлинг
клуб из
Београда
наступа као Драгана Симјановић Краљевски
први играч
карлинг
клуб из
Београда
скип
Оливера Момчиловић Краљевски
/капитен
карлинг
клуб из
Београда
Београд
Београд
Београд
187
Кендо
Државна првенства
Првенство Србије у кендоу 2012
Београд (Србије)
24/11/2012 – 24/11/2012
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина Име
категорија
место
такмичења категорија
Сениори
М 1. место Појединачно
Воијин
Сениори
М 2. место Појединачно
Сениори
М 3. место Појединачно
Сениори
М 3. место Појединачно
Сениори
Ж 1. место Појединачно
Сениори
Ж 2. место Појединачно
Сениори
Ж 3. место Појединачно
Сениори
Ж 3. место Појединачно
Презиме
Клуб
Милојевић
Кендо клуб
Београд
Аљоша Вуксановић Макото
Кендо клуб
Радоје
Марић
Краљевски
кендо клуб
Милан Видаковић Макото
Кендо клуб
Ана
Момчиловић Кендо клуб
Београд
Наташа Јеличић
Kaishin
Kendo klub
Тијана Ћирковић
Кендо клуб
Београд
АлекРадојчић
Макото
сандра
Кендо клуб
Место
клуба
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Шабац
Београд
Београд
Кик бокс
Државна првенства
Првенство Србије
Београд (Србија)
08/09/2012 – 08/09/2012
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина Име
категорија
место
такмичења категорија
Сениори
3. место Појединачно до 81 kg
low kick
Горан
Пенезић
Сениори
М 1. место
Појединачно до 54 kg
low kick
Данијел
Богдановић
Сениори
М 1. место
Појединачно до 81 kg
low kick
Никола
Стошић
Сениори
М 1. место
Појединачно +91 kg
low kick
Драган
Јовановић
Сениори
М 1. место
Појединачно до 63,5 kg
low kick
Милош
Анић
Презиме
Сениори
М 1. место
Појединачно до 67 kg
low kick
Мирољуб Недељковић
Сениори
М 1. место
Појединачно до 91 kg
low kick
Дарко
188
Милошевић
Место
клуба
Батајница Београд
Клуб
Палмини
тигрови
СД Kомбат
Црвена
звезда
Делије
Палмини
тигрови
Јуниор
Црвена
звезда
Делије
Јагодина
Смедерево
Београд
Јагодина
Врање
Београд
ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РС И СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Узрасна
Освојено Вид
Пол
категорија
место
такмичења
Сениори
М 1. место
Такмичарска
Дисциплина Име
категорија
Појединачно до 57 kg
low kick
Бобан
Презиме
Клуб
Маринковић
Место
клуба
Сениори
М 1. место
Појединачно до 71 kg
low kick
Сокол
Арсић
Палмини Јагодина
тигрови
Лесковац Лесковац
Сениори
М 1. место
Појединачно до 75 kg
low kick
Стеван
Живковић
Ниш
Војводина Нови Сад
Сениори
М 1. место
Појединачно до 86 kg
low kick
Урош
Богојевић
Сениори
М 2. место
Појединачно до 57 kg
low kick
Ненад
Димитријевић Земун
Ниш
Београд
Сениори
М 2. место
Појединачно до 67 kg
low kick
Урош
Живковић
Ниш
Ниш
Сениори
М 2. место
Појединачно до 71 kg
low kick
Слађан
Драгишић
Јуниор
Врање
Сениори
М 2. место
Појединачно до 86 kg
low kick
Милош
Нешковић
Раднички Ниш
Сениори
М 2. место
Појединачно до 54 kg
low kick
Бојан
Величковић
Морава
Сениори
М 2. место
Појединачно до 75 kg
low kick
Миљан
Видовић
Сениори
М 2. место
Појединачно до 81 kg
low kick
Јасмин
Муса
Сениори
М 2. место
Појединачно +91 kg
low kick
Саша
Полугић
Сениори
М 2. место
Појединачно до 63,5 kg
low kick
Предраг
Мијајловић
Сениори
М 2. место
Појединачно до 91 kg
low kick
Јован
Владичин
Хан
Војводина Нови Сад
Црвена
звезда
Делије
Краљево
Београд
Краљево
Сениори
М 3. место
Појединачно до 75 kg
low kick
Љубо
Палмини Јагодина
тигрови
Калуђеровић Црвена
Београд
звезда
Делије
Јалови
Врбас
Врбас
Сениори
М 3. место
Појединачно до 57 kg
low kick
Милан
Савић
Сениори
М 3. место
Појединачно до 86 kg
low kick
Владимир Лекић
Сениори
М 3. место
Појединачно до 63,5 kg
low kick
Марко
Шваб
Црвена
Београд
звезда
Делије
СД
Смедерево
Kомбат
Лесковац Лесковац
Сениори
М 3. место
Појединачно до 81 kg
low kick
Никола
Станков
Драгон
Сефкерин
Сениори
М 3. место
Појединачно до 91 kg
low kick
Бојан
Џепина
Батајница Београд
Сениори
М 3. место
Појединачно до 75 kg
low kick
Душан
Шућур
011
Београд
Врање
Сениори
М 3. место
Појединачно до 63,5 kg
low kick
Милош
Цветковић
Врање
Сениори
М 3. место
Појединачно до 86 kg
low kick
Анди
Ђурђевић
Војводина Нови Сад
Сениори
Ж 1. место
Појединачно до 52 kg
low kick
Мирела
Баруџић
Нови
Пазар
Ниш
Сениори
Ж 1. место
Појединачно до 60 kg
low kick
Јована
Крстић
Нови
Пазар
Ниш
Сениори
Ж 1. место
Појединачно до 65 kg
low kick
Теодора
Манић
Пан гyм
Београд
Сениори
Ж 2. место
Појединачно до 65 kg
low kick
Сузана
Радовановић
Београд
Сениори
Ж 2. место
Појединачно до 52 kg
low kick
Нина
Стојановић
Сениори
Ж 2. место
Појединачно до 60 kg
low kick
Јелена
Стефановић
Сениори
Ж 3. место
Појединачно до 60 kg
low kick
Мирјана
Вујић
Црвена
звезда
Делије
Црвена
звезда
Делије
Црвена
звезда
Делије
Нови Сад
Београд
Београд
Нови Сад
Сениори
Ж 3. место
Појединачно до 65 kg
low kick
Лидија
Марјановић
Раднички Ниш
Сениори
Ж 3. место
Појединачно до 60 kg
low kick
Маја
Марковић
Смедерево Смедерево
РЕЗУЛТАТИ СПОРТИСТА СРБИЈЕ У 2012.
189
Државна првенства
Првенство Србије "А" класа у К-1 стилу
Ниш (Србија)
29/04/2012 – 29/04/2012
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина Име
категорија
место
такмичења категорија
Сениори
М 1. место Појединачно до 91 kg
К-1 стил
Лука
Презиме
Клуб
Стајић
Војводина
Место
клуба
Нови Сад
Војводина
Нови Сад
Сениори
М 1. место Појединачно до 63,5 kg
К-1 стил
Александар Гогић
Сениори
М 1. место Појединачно до 67 kg
К-1 стил
Мирољуб
Недељковић Јуниор
Врање
Сениори
М 1. место Појединачно до 75 kg
К-1 стил
Стеван
Живковић
Ниш
Сениори
М 1. место Појединачно до 54 kg
К-1 стил
Данијел
Сениори
М 1. место Појединачно до 81 kg
К-1 стил
Виктор
Сениори
М 1. место Појединачно до 86 kg
К-1 стил
Милош
Богдановић Палмини
Јагодина
тигрови
Шубић
Црвена звез- Београд
да Делије
Нешковић Раднички
Ниш
Сениори
М 1. место Појединачно +91 kg
К-1 стил
Драган
Јовановић
Сениори
М 1. место Појединачно до 71 kg
К-1 стил
Александар Топић
Црвена звез- Београд
да Делије
Сурчин
Београд
Сениори
М 2. место Појединачно +91 kg
К-1 стил
Срђан
Селеш
Војводина
Нови Сад
Сениори
М 2. место Појединачно до 71 kg
К-1 стил
Сокол
Арсић
Лесковац
Лесковац
Сениори
М 2. место Појединачно до 91 kg
К-1 стил
Иван
Делић
Сениори
М 2. место Појединачно до 67 kg
К-1 стил
Урош
Живковић
Црвена звез- Београд
да Делије
Ниш
Ниш
Сениори
М 2. место Појединачно до 75 kg
К-1 стил
Миљан
Видовић
Војводина
Нови Сад
Сениори
М 2. место Појединачно до 63,5 kg
К-1 стил
Милош
Цветковић
Врање
Врање
Сениори
М 2. место Појединачно до 54 kg
К-1 стил
Бојан
Величковић Морава
Сениори
М 2. место Појединачно до 86 kg
К-1 стил
Никола
Стошић
Сениори
М 2. место Појединачно до 86 kg
К-1 стил
Милош
Марковић
Сениори
М 3. место Појединачно до 75 kg
К-1 стил
Љубо
Јалови
Сениори
М 3. место Појединачно до 86 kg
К-1 стил
Јасмин
Муса
Сениори
М 3. место Појединачно до 86 kg
К-1 стил
Драгомир
Полугић
Сениори
М 3. место Појединачно +91 kg
К-1 стил
Ненад
Милетић
Сениори
М 3. место Појединачно до 71 kg
К-1 стил
Далибор
Антић
Ниш
Владичин
Хан
СД Kомбат Смедерево
Црвена звез- Београд
да Делије
Врбас
Врбас
Црвена звез- Београд
да Делије
Краљево
Краљево
Црвена звез- Београд
да Делије
Врање
Врање
Сениори
М 3. место Појединачно до 86 kg
К-1 стил
Владимир
Лекић
СД цомбат
Смедерево
Сениори
М 3. место Појединачно до 71 kg
К-1 стил
Слађан
Драгишић
Јуниор
Врање
Сениори
М 3. место Појединачно до 75 kg
К-1 стил
Марјан
Антић
Црна Кобра Пирот
Државна првенства
Првенство Србије "Б" класа К-1 стил
Ниш (Србија)
28/04/2012 – 28/04/2012
Узрасна
Пол Освојено Вид
Такмичарска Дисциплина Име
категорија
место
такмичења категорија
Сениори
М 1. место Појединачно до 91 kg
К-1 стил
Обрад
Цвијановић
Сениори
М 1. место
Појединачно до 67 kg
К-1 стил
Н
Миленковић Ниш
Ниш
Сениори
М 1. место
Појединачно до 81 kg
К-1 стил
Зоран
Миловановић 011
Београд
190
Презиме
Клуб
Место
клуба
Војводина Нови Сад
ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РС И СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Узрасна
Пол Освојено Вид
категорија
место
такмичења
Сениори
М 1. место
Такмичарска Дисциплина Име
категорија
Појединачно +91 kg
К-1 стил
Ђорђе
Презиме
Клуб
Младеновић Земун
Место
клуба
Београд
Сениори
М 1. место
Појединачно до 71 kg
К-1 стил
Милош
Кељановић
Сениори
М 1. место
Појединачно до 86 kg
К-1 стил
Стефан
Анђелковић СД Kомбат Смедерево
Војводина Нови Сад
Сениори
М 1. место
Појединачно до 57 kg
К-1 стил
Силбер
Јашаревић
Земун
Београд
Сениори
М 1. место
Појединачно до 63,5 kg
К-1 стил
Марко
Цветановић Земун
Београд
Сениори
М 1. место
Појединачно до 60 kg
К-1 стил
Александар Коновалов
Сениори
М 1. место
Појединачно до 75 kg
К-1 стил
Љубан
Сениори
М 2. место
Појединачно до 86 kg
К-1 стил
Александар Петровић
Сениори
М 2. место
Појединачно до 57 kg
К-1 стил
Предраг
Видовић
Ранђеловић
Палмини Јагодина
тигрови
Војводина Нови Сад
Црвена
звезда
Делије
Црна
Кобра
Ниш
Сениори
М 2. место
Појединачно до 60 kg
К-1 стил
Немања
Ристовић
Сениори
М 2. место
Појединачно до 63,5 kg
К-1 стил
Предраг
Сениори
М 2. место
Појединачно до 75 kg
К-1 стил
Душан
Мијаиловић Палмини
тигрови
Шућур
011
Београд
Пирот
Ниш
Јагодина
Београд
Сениори
М 2. место
Појединачно до 91 kg
К-1 стил
Никола
Килибарда
Врбас
Врбас
Сениори
М 2. место
Појединачно до 67 kg
К-1 стил
Лазар
Стојановић
Ниш
Ниш
Сениори
М 2. место
Појединачно до 81 kg
К-1 стил
Стеван
Месаровић
Батајница
Београд
Сениори
М 2. место
Појединачно +91 kg
К-1 стил
Иван
Ћирковић
Брито
Сениори
М 2. место
Појединачно до 71 kg
К-1 стил
Лазар
Гроздановић Ниш
Велика
Плана
Ниш
Сениори
М 3. место
Појединачно до 75 kg
К-1 стил
Милан
Марковић
Деспот
Београд
Београд
Сениори
М 3. место
Појединачно до 81 kg
К-1 стил
Драган
Бракус
Батајница
Сениори
М 3. место
Појединачно до 91 kg
К-1 стил
Ђорђе
Илић
Војводина Нови Сад
Сениори
М 3. место
Појединачно +91 kg
К-1 стил
Жељко
Шобић
Војводина Нови Сад
Сениори
М 3. место
Појединачно до 67 kg
К-1 стил
Немања
Флор
Војводина Нови Сад
Сениори
М 3. место
Појединачно до 71 kg
К-1 стил
Јован
Здравковић
Сениори
М 3. место
Појединачно до 81 kg
К-1 стил
Игор
Нистор
Палмини Јагодина
тигрови
Војводина Нови Сад
Сениори
М 3. место
Појединачно до 86 kg
К-1 стил
Драган
Вучићевић
Краљево
Краљево
Сениори
М 3. место
Појединачно до 57 kg
К-1 стил
Мирослав Мазић
Војводина Нови Сад
Сениори
М 3. место
Појединачно +91 kg
К-1 стил
Никола
Пан гyм
Николић
Београд
Сениори
М 3. место
Појединачно до 57 kg
К-1 стил
Миодраг
Петковић
Раднички
Ниш
Сениори
М 3. место
Појединачно до 63,5 kg
К-1 стил
Марко
Шваб
Лесковац
Лесковац
Сениори
М 3. место
Појединачно до 71 kg
К-1 стил
Стефан
Пијук
Деспот
Сениори
М 3. место
Појединачно до 75 kg
К-1 стил
Александар Стојчић
Ниш
Смедерево
Ниш
Будо Кан
Сениори
М 3. место
Појединачно до 86 kg
К-1 стил
Душан
Сениори
М 3. место
Појединачно до 91 kg
К-1 стил
Александар Стефановић Ниш
Савковић
Сениори
М 3. место
Појединачно до 63,5 kg
К-1 стил
Иван
Сениори
М 3. место
Појединачно до 67 kg
К-1 стил
Александар Петрињац
011
Сениори
Ж 1. место
Појединачно до 65 kg
К-1 стил
Ева
Војводина Нови Сад
РЕЗУЛТАТИ СПОРТИСТА СРБИЈЕ У 2012.
Драгомиров 011
Лазаревац
Ниш
Халаши
Београд
Београд
191
Узрасна
Пол Освојено Вид
категорија
место
такмичења
Такмичарска Дисциплина Име
категорија
Презиме
Клуб
Место
клуба
Сениори
Ж 1. место
Појединачно до 52 kg
К-1 стил
Сања
Сучевић
Кобра
Сомбор
Сениори
Ж 1. место
Појединачно до 56 kg
К-1 стил
Ајла
Лукач
Нови
Пазар
Нови Сад
Нови
Пазар
Нови Сад
Нови
Пазар
Тимс
Нови
Пазар
Прокупље
Смедеревска
Паланка
Београд
Сениори
Ж 1. место
Појединачно до 60 kg
К-1 стил
Марија
Вујић
Сениори
Ж 2. место
Појединачно до 52 kg
К-1 стил
Саида
Буквић
Сениори
Ж 2. место
Појединачно до 56 kg
К-1 стил
Гордана
Ивановић
Сениори
Ж 2. место
Појединачно до 60 kg
К-1 стил
Емилија
Божић
Мурцако
гyм
Пан гyм
Сениори
Ж 2. место
Појединачно до 60 kg
К-1 стил
Теодора
Мандић
Сениори
Ж 3. место
Појединачно до 60 kg
К-1 стил
Драгана
Сретеновић Врање
Врање
Сениори
Ж 3. место
Појединачно до 52 kg
К-1 стил
Мирела
Баруџић
Сениори
Ж 3. место
Појединачно до 56 kg
К-1 стил
Аниса
Бихорац
Нови
Пазар
Нови
Пазар
Нови
Пазар
Нови
Пазар
Државна првенства
Првенство Србије „kick light contact” за сениоре
Београд (Србија)
20/05/2012 – 20/05/2012
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина Име
категорија
место
такмичења категорија
Сениори
М 1. место Појединачно до 84 kg
kick light
Александар
contact
Сениори
М 1. место Појединачно до 57 kg
kick light
Драган
contact
Сениори
М 1. место Појединачно до 74 kg
kick light
Стефан
contact
Сениори
М 1. место
Појединачно до 89 kg
Сениори
М 1. место
Појединачно до 63 kg
Сениори
М 1. место
Појединачно до 79 kg
Сениори
М 1. место
Појединачно до 94 kg
Сениори
М 1. место
Појединачно +94 kg
Сениори
М 1. место
Појединачно до 69 kg
Сениори
М 2. место
Појединачно до 79 kg
Сениори
М 2. место
Појединачно до 94 kg
Сениори
М 2. место
Појединачно +94 kg
Сениори
М 2. место
Појединачно до 69 kg
Сениори
М 2. место
Појединачно до 84 kg
Сениори
М 2. место
Појединачно до 57 kg
Сениори
М 2. место
Појединачно до 74 kg
Сениори
М 2. место
Појединачно до 89 kg
192
kick light
contact
kick light
contact
kick light
contact
kick light
contact
kick light
contact
kick light
contact
kick light
contact
kick light
contact
kick light
contact
kick light
contact
kick light
contact
kick light
contact
kick light
contact
kick light
contact
Презиме
Тодоровић
Место
клуба
Војводина Нови Сад
Клуб
Хајдуковић РУ
Рума
Зарић
Мужља
Интернационал
ЕМК
Ниш
Лазар
Ничић
Ниш
Марко
Цветановић Земун
Београд
Милутин
Николић
Деспот
Смедерево
Далибор
Нови
Београд
Краљево
Београд
Саша
Милутиновић
Полугић
Краљево
Срђан
Вујиновић
Пан гyм
Београд
Урош
Здравковић Гроцка
Београд
Никола
Нови
Београд
Земун
Београд
Стефан
Милинковић
Марковић
Београд
Андрија
Ранчић
011
Београд
Марко
Малетић
011
Београд
Младен
Честић
РУ 09
Рума
Милош
Вукотић
РУ 09
Рума
Марко
Шуша
Пан гyм
Београд
ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РС И СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина Име
категорија
место
такмичења категорија
Сениори
М 2. место Појединачно до 63 kg
kick light
Михајло
contact
Сениори
М 3. место Појединачно до 84 kg
kick light
Александар
contact
Сениори
М 3. место Појединачно до 89 kg
kick light
Марко
contact
Сениори
М 3. место Појединачно до 57 kg
kick light
Иван
contact
Сениори
М 3. место Појединачно до 63 kg
kick light
Новак
contact
Сениори
М 3. место Појединачно до 74 kg
kick light
Бојан
contact
Сениори
М 3. место Појединачно до 79 kg
kick light
Вукашин
contact
Сениори
М 3. место Појединачно до 89 kg
kick light
Милош
contact
Сениори
М 3. место Појединачно до 94 kg
kick light
Немања
contact
Сениори
М 3. место Појединачно +94 kg
kick light
Жељко
contact
Сениори
М 3. место Појединачно до 63 kg
kick light
Милош
contact
Сениори
М 3. место Појединачно до 69 kg
kick light
Никола
contact
Сениори
М 3. место Појединачно до 79 kg
kick light
Никола
contact
Сениори
М 3. место Појединачно до 84 kg
kick light
Милан
contact
Сениори
М 3. место Појединачно до 57 kg
kick light
Андреј
contact
Сениори
М 3. место Појединачно до 69 kg
kick light
Жељко
contact
Сениори
М 3. место Појединачно до 74 kg
kick light
Синиша
contact
Сениори
Ж 1. место Појединачно до 55 kg
kick light
Саида
contact
Сениори
Ж 1. место Појединачно до 50 kg
kick light
Вишња
contact
Сениори
Ж 1. место Појединачно до 60 kg
kick light
Ајла
contact
Сениори
Ж 1. место Појединачно до 65 kg
kick light
Теодора
contact
Сениори
Ж 1. место Појединачно +70 kg
kick light
Марија
contact
Сениори
Ж 2. место Појединачно до 50 kg
kick light
Сања
contact
Сениори
Ж 2. место Појединачно до 65 kg
kick light
Весна
contact
Сениори
Ж 2. место Појединачно +70 kg
kick light
Тамара
contact
Сениори
Ж 2. место Појединачно до 50 kg
kick light
Лана
contact
Сениори
Ж 3. место Појединачно до 55 kg
kick light
Маја
contact
Сениори
Ж 3. место Појединачно до 60 kg
kick light
Марија
contact
Сениори
Ж 3. место Појединачно до 55 kg
kick light
Теодора
contact
Сениори
Ж 3. место Појединачно до 60 kg
kick light
Јелена
contact
Сениори
Ж 3. место Појединачно до 65 kg
kick light
Андријана
contact
РЕЗУЛТАТИ СПОРТИСТА СРБИЈЕ У 2012.
Презиме
Клуб
Живковић
Пан гyм
Ђурђулов
Место
клуба
Београд
Младеновац
Обрадовић Нови
Београд
Аксић
Ниш
Београд
Ниш
Радуловић
Ниш
Ниш
Поповић
РУ 09
Рума
Београд
Обрадовић Ниш
Ниш
РадоваНови
новић
Београд
Грубеновић Сурчин
Београд
Београд
Шобић
Војводина Београд
Петровић
Колубара
Лазаревац
Миленковић
Станков
Ниш
Ниш
Драгон
Сефкерин
Колубара
Лазаревац
Докмановић
Попов
Војводина Нови Сад
Ковачевић
Кобра
Сомбор
Владимировић
Буквић
Бор
Бор
Нови
Пазар
Крсташ
Нови
Пазар
Београд
Манић
Нови
Пазар
Пан гyм
Нови
Пазар
Београд
Петковић
Крсташ
Београд
Кљајић
РУ 09
Рума
Пауљесковић
Потић
Ниш
Ниш
Ниш
Ниш
Младеновић
Марковић
Младено- Београд
вац
Смедерево Смедерево
Симић
Смедерево Смедерево
Вуковић
РУ 09
Калезић
Лукач
Рума
Пришуњак Гроцка
Београд
Стојановић Ниш
Ниш
193
Кјокушинкаи
Државна првенства
Првенство Србије 2012
Србија (Србија)
01/01/2012 – 31/12/2012
Узрасна
Освојено Вид
Пол
категорија
место
такмичења
Такмичарска
Дисциплина Име
категорија
Презиме
Клуб
Место
клуба
Сениори
М 1. место Појединачно
борбе
Василије Грујић
КК Београд Београд
Сениори
М 2. место Појединачно
борбе
Милош
Миљковић
КК Комбат
Сениори
М 3. место Појединачно
борбе
Милош
Ракијаш
КК Београд Београд
Сениори
Ж 1. место Појединачно
кате
Марина Вуковић
Сениори
Ж 2. место Појединачно
кате
Лана
Новковић
Сениори
Ж 3. место Појединачно
кате
Зорана
Рајачић
КК Црвена
звезда
КК Црвена
звезда
КК Црвена
звезда
Смедерево
Београд
Београд
Београд
Клизање
Државна првенства
Првенство Србије 2012
Београд (Србија)
11/12/2012 – 12/12/2012
Узрасна
Освојено Вид
Пол
категорија
место
такмичења
Сениори
Ж 1. место
Појединачно
Сениори
Ж 2. место
Појединачно
Сениори
Ж 3. место
Појединачно
194
Такмичарска
Дисциплина Име
категорија
уметничко
клизање
уметничко
клизање
уметничко
клизање
Презиме
Клуб
Место
клуба
Сандра Ристивојевић Индивидуални
члан
Marina Seeh
К-07
Београд
Мила
Петровић
ККК "Младост" Београд
ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РС И СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Коњички ФЕИ спорт
Државна првенства
Отворено првенство Србије у даљинском јахању (ендуранце) 2012
Мељак, Београд (Србија)
27/07/2012 – 29/07/2012
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина
категорија
место
такмичења категорија
Сениори
М 1. место Појединачно
даљинско јахање
(endurance)
Сениори
Ж 2. место Појединачно
даљинско јахање
(endurance)
Сениори
Ж 3. место Појединачно
даљинско јахање
(endurance)
Немања Лекса
Место
клуба
КК Торнадо Вршац
Јелена
КК МБМ
Име
Презиме
Клуб
Шего
Виолета Пантелић
Београд
КК Аранђе- Аранђеловац
ловац
Државна првенства
Отворено првенство Србије у дресурном јахању 2012
Нови Сад (Србија)
14/07/2012 – 15/07/2012
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина
категорија
место
такмичења категорија
Сениори
Ж 1. место Појединачно
Дресурно
јахање
Сениори
Ж 2. место Појединачно
Дресурно
јахање
Сениори
Ж 3. место Појединачно
Дресурно
јахање
Име
Презиме
Клуб
Ксенија
Николић
Јована
Тонтић
КК Горска
тим
КК Горска
тим
КК Горска
тим
Симонида Симић
Место
клуба
Београд
Београд
Београд
Државна првенства
Отворено првенство Србије у прескакању препона 2012
Београд (Србија)
06/07/2012 – 08/07/2012
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина
категорија
место
такмичења категорија
Јуниори
Ж 1. место Појединачно млади јаха- прескакање
чи А група препона
Јуниори
Ж 1. место Појединачно млади јаха- прескакање
чи А група препона
Сениори
М 1. место Појединачно Б група
прескакање
препона
Сениори
М 2. место Појединачно Б група
прескакање
препона
Сениори
М 3. место Појединачно Б група
прескакање
препона
Сениори
Ж 1. место Појединачно А група
прескакање
препона
Сениори
Ж 1. место Појединачно амазонке А прескакање
група
препона
Сениори
Ж 1. место Појединачно амазонке Б прескакање
група
препона
Сениори
Ж 2. место Појединачно амазонке Б прескакање
група
препона
Сениори
Ж 2. место Појединачно амазонке А прескакање
група
препона
Сениори
Ж 3. место Појединачно амазонке А прескакање
група
препона
Сениори
Ж 3. место Појединачно амазонке Б прескакање
група
препона
РЕЗУЛТАТИ СПОРТИСТА СРБИЈЕ У 2012.
Место
клуба
КК Граничар Нови
Сад
КК Граничар Нови
Сад
КК Фаворит Београд
Име
Презиме
Клуб
Нора
Почек
Вања
Почек
Зоран
Јовановић
Стефан
Ђоковић
Иван
Дујмовић
Ирена
Ницовић
Петра
Лазаревић
КК Карло
Београд
Јованка
Прелић
КК Београд
Београд
Дејана
Сувајџић
КЦНС
Нови
Сад
КК Алекса
Дундић
КК Корпо
Београд
Београд
КК Горска
Београд
тим
Вања
Почек
КК Граничар Нови
Сад
Александра Вуксановић КК Алекса Београд
Дундић
Гала
Ивановић
КК Корпо
Београд
195
Коњички спорт
Државна првенства
Првенство Србије у дисциплини ендуранце Бачка Топола 2012.
Бачка Топола (Србија)
27/10/2012 – 27/10/2012
Узрасна
Освојено Вид
Пол
категорија
место
такмичења
Такмичарска
Дисциплина Име
категорија
Презиме
Клуб
Место
клуба
Сениори
М 1. место Појединачно
endurance
Немања Лекса
Торнадо
Вршац
Сениори
М 2. место Појединачно
endurance
Стефан
Зарић
Дора
Сениори
М 3. место Појединачно
endurance
Арпад
Цекуш
Манислав
Шупица
Бајина
Башта
Бачка
Топола
Државна првенства
Првенство Србије у вожњи запрега – четворопрег Сурдук 2012.
Сурдук (Србија)
30/09/2012 – 30/09/2012
Узрасна
Освојено Вид
Пол
категорија
место
такмичења
Сениори
М 1. место Појединачно
Сениори
М 2. место Појединачно
Сениори
М 3. место Појединачно
Такмичарска
Дисциплина
категорија
Име
Презиме Клуб
вожња запрега Милан
Гаковић
– четворопрег
вожња запрега Радован Станић
– четворопрег
вожња запрега Миленко Радаковић
– четворопрег
Место
клуба
Куцура
Оџаци
Доњи Срем,
Добановци
Ергела Булић
– Сурчин
Добановци,
Београд
Сурчин –
Београд
Државна првенства
Првенство Србије у вожњи запрега – једнопрег Сурдук 2012.
Сурдук (Србија)
30/09/2012 – 30/09/2012
Узрасна
Освојено Вид
Пол
категорија
место
такмичења
Сениори
М 1. место
Појединачно
Сениори
М 2. место
Појединачно
Сениори
М 3. место
Појединачно
Такмичарска
Дисциплина
категорија
Име
Презиме
Клуб
вожња запрега Миленко Радаковић Ергела Булић
– једнопрег
– Сурчин
вожња запрега Милош Плавшић Доњи Срем,
– једнопрег
Добановци
вожња запрега Ивица
Васић
Каниса
– једнопрег
Место
клуба
Сурчин –
Београд
Добановци,
Београд
Пећинци
Државна првенства
Првенство Србије у вожњи запрега -двопрег Келебија 2012.
Келебија (Србија)
15/09/2012 – 15/09/2012
Узрасна
Освојено Вид
Пол
категорија
место
такмичења
Сениори
М 1. место
Појединачно
Сениори
М 2. место
Појединачно
Сениори
М 3. место
Појединачно
196
Такмичарска
Дисциплина
категорија
Име
Презиме
вожња запрега Недељко Срдић
– двопрег
вожња запрега Милан Гаковић
– двопрег
вожња запрега Терез
Керестеш
– двопрег
Клуб
Место
клуба
Карађорђево Бачка
Паланка
Куцура
Оџаци
Ергела
Келебија
Суботица
ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РС И СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Кошарка
Државна првенства
Прва мушка лига Србије 2011/2012 кошарка
(Србија)
Место
клуба
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Дисциплина Име
Пол
категорија
место
такмичења категорија
Презиме
Сениори
М 1. место
Екипно
Марко
Чакаревић КК Партизан Београд
Сениори
М 1. место
Екипно
Рашко
Катић
КК Партизан Београд
Сениори
М 1. место
Екипно
кошарка
Душан
Кецман
КК Партизан Београд
Сениори
М 1. место
Екипно
кошарка
Давон
КК Партизан Београд
Сениори
М 1. место
Екипно
кошарка
Јамес
Доминиц
Владимир
Лучић
КК Партизан Београд
Сениори
М 1. место
Екипно
кошарка
Данило
Анђушић
КК Партизан Београд
Сениори
М 1. место
Екипно
кошарка
Немања
Бешовић
КК Партизан Београд
Сениори
М 1. место
Екипно
кошарка
Никола
Радичевић КК Партизан Београд
Сениори
М 1. место
Екипно
кошарка
Петар
Божић
КК Партизан Београд
Сениори
М 1. место
Екипно
кошарка
Милан
Мачван
КК Партизан Београд
Сениори
М 1. место
Екипно
кошарка
Бранислав
Ђекић
КК Партизан Београд
Сениори
М 1. место
Екипно
кошарка
Богдан
Сениори
М 1. место
Екипно
кошарка
Мирослав
Богдано- КК Партизан Београд
вић
Радуљица КК Партизан Београд
Сениори
М 1. место
Екипно
кошарка
Драган
Сениори
М 1. место
Екипно
кошарка
Davis
Сениори
М 1. место
Екипно
кошарка
Иван
Сениори
М 2. место
Екипно
кошарка
Сениори
М 2. место
Екипно
кошарка
Сениори
М 2. место
Екипно
кошарка
Сениори
М 2. место
Екипно
кошарка
Сениори
М 2. место
Екипно
кошарка
Сениори
М 2. место
Екипно
кошарка
Сениори
М 2. место
Екипно
кошарка
Сениори
М 2. место
Екипно
кошарка
Сениори
М 2. место
Екипно
кошарка
Сениори
М 2. место
Екипно
кошарка
Сениори
М 2. место
Екипно
кошарка
Сениори
М 2. место
Екипно
кошарка
РЕЗУЛТАТИ СПОРТИСТА СРБИЈЕ У 2012.
Милосављевић
Bertans
Клуб
КК Партизан Београд
КК Партизан Београд
Маринко- КК Партизан
вић
Никола
Марковић КК Црвена
звезда
Немања
Недовић КК Црвена
звезда
Марко
Гудурић
КК Црвена
звезда
Душан
Ристић
КК Црвена
звезда
Бојан
Поповић КК Црвена
звезда
Никола
Васић
КК Црвена
звезда
Филип
Човић
КК Црвена
звезда
Андреја
Милути- КК Црвена
новић
звезда
Александар Цветковић КК Црвена
звезда
Ђорђе
Каплано- КК Црвена
вић
звезда
Марко
Тејић
КК Црвена
звезда
Петар
Поповић КК Црвена
звезда
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
197
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина Име
категорија
место
такмичења категорија
Презиме
Клуб
Место
клуба
Сениори
М 2. место
Екипно
кошарка
Вук
Сениори
М 2. место
Екипно
кошарка
Урош
Сениори
М 2. место
Екипно
кошарка
Бранко
Сениори
М 2. место
Екипно
кошарка
Бојан
Сениори
М 2. место
Екипно
кошарка
Брано
Сениори
М 2. место
Екипно
кошарка
Никола
Сениори
М 2. место
Екипно
кошарка
Сениори
М 2. место
Екипно
кошарка
Abdul
Thomas
Миле
Сениори
М 2. место
Екипно
кошарка
Сава
Сениори
М 3. место
Екипно
кошарка
Саша
Радивојевић КК Црвена
звезда
Николић КК Црвена
звезда
Лазић
КК Црвена
звезда
Суботић
КК Црвена
звезда
Ђукановић КК Црвена
звезда
Ребић
КК Црвена
звезда
Omar
КК Црвена
звезда
Илић
КК Црвена
звезда
Лешић
КК Црвена
звезда
Братић
КК Раднички
Сениори
М 3. место
Екипно
кошарка
Данило
Мијатовић КК Раднички Крагујевац
Сениори
М 3. место
Екипно
кошарка
Борис
Бакић
КК Раднички Крагујевац
Сениори
М 3. место
Екипно
кошарка
Стефан
Синовец
КК Раднички Крагујевац
Сениори
М 3. место
Екипно
кошарка
Предраг
Вучковић
КК Раднички Крагујевац
Сениори
М 3. место
Екипно
кошарка
Урош
КК Раднички Крагујевац
Сениори
М 3. место
Екипно
кошарка
Никола
Радосављевић
Божовић
Сениори
М 3. место
Екипно
кошарка
Миљан
Павковић
КК Раднички Крагујевац
Сениори
М 3. место
Екипно
кошарка
Стевен
Марковић КК Раднички Крагујевац
Сениори
М 3. место
Екипно
кошарка
Сцотт
КК Раднички Крагујевац
Сениори
М 3. место
Екипно
кошарка
Мицхаел
Антонy
Стефан
Бирчевић
КК Раднички Крагујевац
Сениори
М 3. место
Екипно
кошарка
Ђорђе
Сениори
М 3. место
Екипно
кошарка
Сениори
М 3. место
Екипно
кошарка
Милоса- КК Раднички Крагујевац
вљевић
Александар РадосаКК Раднички Крагујевац
вљевић
Вуксановић КК Раднички Крагујевац
Владимир
Сениори
М 3. место
Екипно
кошарка
David Joseph Simon
КК Раднички Крагујевац
Сениори
М 3. место
Екипно
кошарка
Алексеј
Нешовић
КК Раднички Крагујевац
Сениори
М 3. место
Екипно
кошарка
Бобан
Марјановић КК Раднички Крагујевац
Сениори
М 3. место
Екипно
кошарка
Страхиња
Стојачић
Сениори
М 3. место
Екипно
кошарка
Богдан
Сениори
М 3. место
Екипно
кошарка
Лазар
Милоса- КК Раднички Крагујевац
вљевић
Славковић КК Раднички Крагујевац
198
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Крагујевац
КК Раднички Крагујевац
КК Раднички Крагујевац
ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РС И СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Државна првенства
Прва женска лига Србије 2011/2012 кошарка
(Србија)
Узрасна
Освојено Вид
Пол
категорија
место
такмичења
Такмичарска
Дисциплина Име
категорија
Сениори
Ж 1. место
Екипно
кошарка
Сениори
Ж 1. место
Екипно
кошарка
Сениори
Ж 1. место
Екипно
кошарка
Сениори
Ж 1. место
Екипно
кошарка
Сениори
Ж 1. место
Екипно
кошарка
Сениори
Ж 1. место
Екипно
кошарка
Сениори
Ж 1. место
Екипно
кошарка
Сениори
Ж 1. место
Екипно
кошарка
Сениори
Ж 1. место
Екипно
кошарка
Сениори
Ж 1. место
Екипно
кошарка
Сениори
Ж 1. место
Екипно
кошарка
Сениори
Ж 1. место
Екипно
кошарка
Сениори
Ж 1. место
Екипно
кошарка
Сениори
Ж 1. место
Екипно
кошарка
Сениори
Ж 2. место
Екипно
кошарка
Сениори
Ж 2. место
Екипно
кошарка
Сениори
Ж 2. место
Екипно
кошарка
Сениори
Ж 2. место
Екипно
кошарка
Сениори
Ж 2. место
Екипно
кошарка
Сениори
Ж 2. место
Екипно
кошарка
Сениори
Ж 2. место
Екипно
кошарка
Сениори
Ж 2. место
Екипно
кошарка
Сениори
Ж 2. место
Екипно
кошарка
Сениори
Ж 2. место
Екипно
кошарка
Сениори
Ж 2. место
Екипно
кошарка
Сениори
Ж 2. место
Екипно
кошарка
Сениори
Ж 2. место
Екипно
кошарка
Сениори
Ж 2. место
Екипно
кошарка
РЕЗУЛТАТИ СПОРТИСТА СРБИЈЕ У 2012.
Наташа
Презиме
Иванчевић
Клуб
ЖКК Партизан Галеника
Alicia
Gladden
ЖКК ПартиMonique
зан Галеника
Јелена
Радић
ЖКК Партизан Галеника
Ива
Роглић
ЖКК Партизан Галеника
Хајдана
Радуновић ЖКК Партизан Галеника
Милица
Дабовић
ЖКК Партизан Галеника
Мирјана
Бероња
ЖКК Партизан Галеника
Тамара
Радочај
ЖКК Партизан Галеника
Лидија
Вучковић
ЖКК Партизан Галеника
Неда
Ђурић
ЖКК Партизан Галеника
Наташа
Бучевац
ЖКК Партизан Галеника
Дуња
Прћић
ЖКК Партизан Галеника
Дина
Шеснић
ЖКК Партизан Галеника
Јелена
Антић
ЖКК Партизан Галеника
Биљана
Станковић ЖКК Хемофарм
Саша
Чађо
ЖКК Хемофарм
Милена
Марјановић ЖКК Хемофарм
Марија
Мршић
ЖКК Хемофарм
Анђелина Радић
ЖКК Хемофарм
Марина
Мандић
ЖКК Хемофарм
Адриана
Минић
ЖКК Хемофарм
Јована
Јакшић
ЖКК Хемофарм
Александра Павић
ЖКК Хемофарм
Инес
Ћорда
ЖКК Хемофарм
Наташа
Крњетин
ЖКК Хемофарм
Тијана
Ајдуковић ЖКК Хемофарм
Ивана
Доброчинац ЖКК Хемофарм
Милана
Керкез
ЖКК Хемофарм
Место
клуба
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Вршац
Вршац
Вршац
Вршац
Вршац
Вршац
Вршац
Вршац
Вршац
Вршац
Вршац
Вршац
Вршац
Вршац
199
Куглање
Државна првенства
СУПЕР ЛИГА СРБИЈЕ 2011/2012
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Дисциплина Име
Пол
категорија
место
такмичења категорија
Сениори М 1. место Екипно
Лига, 6x120
Горан
Презиме
Клуб
Место
клуба
Београд
Остојић
КК Београд
Сениори
М 1. место Екипно
Лига, 6x120 Даниел
Тепша
КК Београд
Београд
Сениори
М 1. место Екипно
Лига, 6x120 Дејан
Јовановић
КК Београд
Београд
Сениори
М 1. место Екипно
Лига, 6x120 Никола
Поповић
КК Београд
Београд
Сениори
М 1. место Екипно
Лига, 6x120 Горан
Степановић КК Београд
Београд
Сениори
М 1. место Екипно
Лига, 6x120 Чонгор
Барањ
КК Београд
Београд
Сениори
М 1. место Екипно
Лига, 6x120 Његош
Шакић
КК Београд
Београд
Сениори
М 1. место Екипно
Лига, 6x120 Дејан
Закић
КК Београд
Београд
Сениори
М 1. место Екипно
Лига, 6x120 Арпад
Антал
КК Београд
Београд
Сениори
М 1. место Екипно
Лига, 6x120 Јовица
Штиковац
КК Београд
Београд
Сениори
М 2. место Екипно
Лига, 6x120 Ервин
Фелдејак
КК Сента
Сента
Сениори
М 2. место Екипно
Лига, 6x120 Милорад Војновић
КК Сента
Сента
Сениори
М 2. место Екипно
Лига, 6x120 Ласло
Фекете
КК Сента
Сента
Сениори
М 2. место Екипно
Лига, 6x120 Жолт
Рац Сабо
КК Сента
Сента
Сениори
М 2. место Екипно
Лига, 6x120 Атила
Ленђел
КК Сента
Сента
Сениори
М 2. место Екипно
Лига, 6x120 Горан
Векић
КК Сента
Сента
Сениори
М 2. место Екипно
Лига, 6x120 Жолт
Киш
КК Сента
Сента
Сента
Сениори
М 2. место Екипно
Лига, 6x120 Габор
Сабо
КК Сента
Сениори
М 3. место Екипно
Лига, 6x120 Игор
Ковачић
КК Црвена звезда Београд
Сениори
М 3. место Екипно
Лига, 6x120 Владимир Јовичић
КК Црвена звезда Београд
Сениори
М 3. место Екипно
Лига, 6x120 Љубиша
Сузић
КК Црвена звезда Београд
Сениори
М 3. место Екипно
Лига, 6x120 Јован
Керечки
КК Црвена звезда Београд
Сениори
М 3. место Екипно
Лига, 6x120 Мирослав Мацура
КК Црвена звезда Београд
Сениори
М 3. место Екипно
Лига, 6x120 Илија
Корњача
КК Црвена звезда Београд
Сениори
М 3. место Екипно
Лига, 6x120 Ален
Кујунџић
КК Црвена звезда Београд
Сениори
М 3. место Екипно
Лига, 6x120 Драган
Вукелић
КК Црвена звезда Београд
Сениори
М 3. место Екипно
Лига, 6x120 Никола
Буква
КК Црвена звезда Београд
Државна првенства
СУПЕР ЛИГА СРБИЈЕ жене 2011/2012
Узрасна
Освојено Вид
Пол
категорија
место
такмичења
Сениори
Ж 1. место Екипно
Сениори
200
Ж 1. место
Екипно
Такмичарска
Дисциплина Име
категорија
Лига, 6x120 Рената
Лига, 6x120 Мима
Презиме
Клуб
Вилов
КК Пионир
Место
клуба
Суботица
Богдановић
КК Пионир
Суботица
ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РС И СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Узрасна
Освојено Вид
Пол
категорија
место
такмичења
Сениори
Ж 1. место Екипно
Такмичарска
Дисциплина Име
категорија
Лига, 6x120 Ибоја
Презиме
Клуб
Молнар
КК Пионир
Место
клуба
Суботица
Тот
Сениори
Ж 1. место
Екипно
Лига, 6x120 Ибоја
КК Пионир
Суботица
Сениори
Ж 1. место
Екипно
Лига, 6x120 Невенка Јоковић
КК Пионир
Суботица
Сениори
Ж 1. место
Екипно
Лига, 6x120 Ливиа
Санто
КК Пионир
Суботица
Сениори
Ж 1. место
Екипно
Лига, 6x120 Естела
Гере
КК Пионир
Суботица
Сениори
Ж 1. место
Екипно
Лига, 6x120 Тинде
Радојевић
КК Пионир
Суботица
Сениори
Ж 2. место
Екипно
Лига, 6x120 Тијана
Сениори
Ж 2. место
Екипно
Лига, 6x120 Ђенђи
Сениори
Ж 2. место
Екипно
Лига, 6x120 Илдико
Сениори
Ж 2. место
Екипно
Лига, 6x120 Ерика
Сениори
Ж 2. место
Екипно
Лига, 6x120 Биљана
Сениори
Ж 2. место
Екипно
Лига, 6x120 Тинде
Сениори
Ж 2. место
Екипно
Лига, 6x120 Бригита
Сениори
Ж 2. место
Екипно
Лига, 6x120 Андреа
Сениори
Ж 2. место
Екипно
Лига, 6x120 Мирјана
Сениори
Ж 2. место
Екипно
Лига, 6x120 Милица
Сениори
Ж 3. место
Екипно
Лига, 6x120 Ангела
Сениори
Ж 3. место
Екипно
Лига, 6x120 Јасмина
Сениори
Ж 3. место
Екипно
Лига, 6x120 Весна
Сениори
Ж 3. место
Екипно
Лига, 6x120 Бранка
Сениори
Ж 3. место
Екипно
Сениори
Ж 3. место
Екипно
Лига, 6x120 Валерија
Лига, 6x120 Јелена
Сениори
Ж 3. место
Екипно
Лига, 6x120 Вања
Сениори
Ж 3. место
Екипно
Сениори
Ж 3. место
Екипно
Лига, 6x120 Слободанка
Лига, 6x120 Вања
Свиленгаћин КК Јединство Нови
Бечеј
Кирти
КК Јединство Нови
Бечеј
Золнаи
КК Јединство Нови
Бечеј
Коларевић
КК Јединство Нови
Бечеј
Вујацков
КК Јединство Нови
Бечеј
Кирти
КК Јединство Нови
Бечеј
Золнаи
КК Јединство Нови
Бечеј
Киш
КК Јединство Нови
Бечеј
Дудевљев
КК Јединство Нови
Бечеј
Павлиц
КК Јединство Нови
Бечеј
Золнаи
KK Ada
Нови Сад
computers
Анђелковић KK Ada
Нови Сад
computers
Шкријел
KK Ada
Нови Сад
computers
Ранђеловић KK Ada
Нови Сад
computers
Шећеров
KK Ada
Нови Сад
computers
Тадић
KK Ada
Нови Сад
computers
Таталовић
KK Ada
Нови Сад
computers
Тодић
KK Ada
Нови Сад
computers
Ковачић
KK Ada
Нови Сад
computers
Државна Првенства
Првенство Србије _ Поједианчно _ Сениори _ 2011/2012
()
00/00/0000 – 00/00/0000
Узрасна Пол Освојено Вид
категорија
место
такмичења
Сениори
М 1. Место Појединачно
Сениори
Сениори
Такмичарска Дисциплина Име
категорија
Презиме
Клуб
Место
клуба
Појединачно Саша
Јухас
Инђија
М 2. Место Појединачно
Кк Железничар
Појединачно Слободан Симоновић Кк Банат
М 3. Место Појединачно
Појединачно Милош
Симијоно- Кк Ниш-Пут
вић
Ниш
РЕЗУЛТАТИ СПОРТИСТА СРБИЈЕ У 2012.
Зрењанин
201
Државна Првенства
Куп Србије 2011_2012
()
00/00/0000 – 00/00/0000
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина Име
категорија
место
такмичења категорија
Презиме
Клуб
Место
клуба
Сениори
1. Место Екипно
Куп, 6x120
Дејан
Јовановић
Кк Београд
Београд
Сениори
М 1. Место Екипно
Куп, 6x120
Арпад
Антал
Кк Београд
Београд
Сениори
М 1. Место Екипно
Куп, 6x120
Даниел
Тепша
Кк Београд
Београд
Сениори
М 1. Место Екипно
Куп, 6x120
Чонгор
Барањ
Кк Београд
Београд
Сениори
М 1. Место Екипно
Куп, 6x120
Његош
Шакић
Кк Београд
Београд
Сениори
М 1. Место Екипно
Куп, 6x120
Горан
Остојић
Кк Београд
Београд
Сениори
М 1. Место Екипно
Куп, 6x120
Никола
Поповић
Кк Београд
Београд
Сениори
М 1. Место Екипно
Куп, 6x120
Горан
Степановић
Кк Београд
Београд
Сениори
М 2. Место Екипно
Куп, 6x120
Новак
Обрадовић
Кк Партизан Београд
Сениори
М 2. Место Екипно
Куп, 6x120
Петар
Кнежевић
Кк Партизан Београд
Сениори
М 2. Место Екипно
Куп, 6x120
Станко
Полић
Кк Партизан Београд
Сениори
М 2. Место Екипно
Куп, 6x120
Душан
Пуача
Кк Партизан Београд
Сениори
М 2. Место Екипно
Куп, 6x120
Сениори
М 2. Место Екипно
Куп, 6x120
Александар Живадиновић
Никола
Матијаш
Кк Партизан Београд
Сениори
М 2. Место Екипно
Куп, 6x120
Јовица
Јанковић
Кк Партизан Београд
Сениори
М 3. Место Екипно
Куп, 6x120
Зоран
Голубовић
Сениори
М 3. Место Екипно
Куп, 6x120
Лајош
Баги
Кк Металац Горњи
Милановац
Кк Апатин Апатин
Сениори
М 3. Место Екипно
Куп, 6x120
Ђорђе
Јованић
Кк Апатин
Апатин
Апатин
Кк Партизан Београд
Сениори
М 3. Место Екипно
Куп, 6x120
Милорад
Босић
Кк Апатин
Сениори
М 3. Место Екипно
Куп, 6x120
Никола
Лаковић
Сениори
М 3. Место Екипно
Куп, 6x120
Стефан
Вучковић
Сениори
М 3. Место Екипно
Куп, 6x120
Дамир
Дојић
Кк Металац Горњи
Милановац
Кк Металац Горњи
Милановац
Кк Апатин Апатин
Сениори
М 3. Место Екипно
Куп, 6x120
Милан
Балаћ
Кк Апатин
Сениори
М 3. Место Екипно
Куп, 6x120
Горан
Чалуковић
Сениори
М 3. Место Екипно
Куп, 6x120
Славиша
Петровић
Сениори
М 3. Место Екипно
Куп, 6x120
Милош
Радојичић
Сениори
М 3. Место Екипно
Куп, 6x120
Бошко
Жигић
Кк Металац Горњи
Милановац
Кк Металац Горњи
Милановац
Кк Металац Горњи
Милановац
Кк Апатин Апатин
Сениори
М 3. Место Екипно
Куп, 6x120
Давор
Готоина
Кк Апатин
Апатин
Сениори
М 3. Место Екипно
Куп, 6x120
Милан
Пилиповић
Кк Апатин
Апатин
Сениори
М 3. Место Екипно
Куп, 6x120
Милош
Пауновић
Кк Металац Горњи
Милановац
202
Апатин
ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РС И СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Државна Првенства
Првенство Србије _ Парови _ Сениорке _ 2011/2012
()
00/00/0000 – 00/00/0000
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина
категорија
место
такмичења категорија
Сениори
Ж 1. Место Парови –
Парови
Женски
Сениори
Ж 1. Место Парови –
Парови
Женски
Сениори
Ж 2. Место Парови –
Парови
Женски
Сениори
Ж 2. Место Парови –
Парови
Женски
Сениори
Ж 3. Место Парови –
Парови
Женски
Сениори
Ж 3. Место Парови –
Парови
Женски
Наташа Савић
Жкк Апатин
Место
клуба
Апатин
Зорица Бараћ
Жкк Апатин
Апатин
Рената
Кк Пионир
Суботица
Невенка Јоковић
Кк Пионир
Суботица
Ливиа
Санто
Кк Пионир
Суботица
Естела
Гере
Кк Пионир
Суботица
Име
Презиме
Вилов
Клуб
Државна Првенства
Првенство Србије комбинација сениори 2011/2012
()
00/00/0000 – 00/00/0000
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина Име
Презиме
категорија
место
такмичења категорија
Сениори
М 1. Место Појединачно
Комбинација Здравко Кресовић
Трошић
Место
клуба
КК Војводина Нови
Сад
КК Краљево Краљево
Клуб
Сениори
М 2. Место Појединачно
Комбинација Иван
Сениори
М 3. Место Појединачно
Комбинација Милош Симијоновић КК Ниш-Пут Ниш
Државна Првенства
Првенство Србије комбинација сениорке 2011/2012
()
00/00/0000 – 00/00/0000
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина Име
Презиме Клуб
категорија
место
такмичења категорија
Сениори
Ж 1. Место Појединачно
Комбинација Невенка Јоковић Кк Пионир
Место
клуба
Суботица
Сениори
Ж 2. Место Појединачно
Комбинација Марија
Гајин
Спц Војводина Нови Сад
Сениори
Ж 3. Место Појединачно
Комбинација Ливиа
Санто
Кк Пионир
Суботица
Државна Првенства
Првенство Србије парови сениори 2011/2012
()
00/00/0000 – 00/00/0000
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина Име
Презиме
категорија
место
такмичења категорија
Сениори
М 1. Место Парови –
Парови
Милош Пауновић
Мушки
Сениори
М 1. Место Парови –
Мушки
Парови
Горан
Чалуковић
Сениори
М 2. Место Парови –
Мушки
М 2. Место Парови –
Мушки
М 3. Место Парови –
Мушки
М 3. Место Парови –
Мушки
Парови
Милан
Јоветић
Место
клуба
Кк Металац Горњи
Милановац
Кк Металац Горњи
Милановац
Кк Кордун Кљајићево
Парови
Милан
Тркуља
Кк Кордун
Кљајићево
Парови
Милорад
Ервин
Војновић
Кк Сента
Сента
Фелдејак
Кк Сента
Сента
Сениори
Сениори
Сениори
РЕЗУЛТАТИ СПОРТИСТА СРБИЈЕ У 2012.
Парови
Клуб
203
Државна Првенства
Првенство Србије тандем-миx _ 2011/2012
()
00/00/0000 – 00/00/0000
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
категорија
место
такмичења категорија
Сениори
М 1. Место Парови –
Мешовито
Сениори
Ж 1. Место Парови –
Мешовито
Сениори
М 2. Место Парови –
Мешовито
Сениори
Ж 2. Место Парови –
Мешовито
Сениори
М 3. Место Парови –
Мешовито
Сениори
Ж 3. Место Парови –
Мешовито
Кк Апатин
Место
клуба
Апатин
Тандем-Миx Зорица Бараћ
Жкк Апатин
Апатин
Тандем-Миx Јован
Кк Црвена Звезда Београд
Дисциплина Име
Презиме Клуб
Тандем-Миx Ђорђе
Јованић
Керечки
Тандем-Миx Марина Јокић
Кк Едб
Београд
Тандем-Миx Бошко
Кк Апатин
Апатин
Жкк Апатин
Апатин
Жигић
Тандем-Миx Наташа Свилар
Државна Првенства
Првенство Србије спринт сениори 2011/2012
()
00/00/0000 – 00/00/0000
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина Име
категорија
место
такмичења категорија
Сениори
М 1. Место Појединачно
Спринт
Драгољуб
Сениори
М 2. Место Појединачно
Спринт
Сениори
М 3. Место Појединачно
Спринт
Презиме
Клуб
Сузић
Кк Рудар
Место
клуба
Костолац
Александар Петковић Кк Прва
Трстеник
Петолетка
Милован
Пантић
Кк Водовод Крагујевац
Државна Првенства
Првенство Србије спринт сениорке 2011/2012
()
00/00/0000 – 00/00/0000
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина Име
Презиме
категорија
место
такмичења категорија
Сениори
Ж 1. Место Појединачно
Спринт
Хермина Лукач
Сениори
Ж 2. Место Појединачно
Спринт
Биљана Самарџић
Сениори
Ж 3. Место Појединачно
Спринт
Тијана
Каћански
Место
клуба
Кк Војводина Бачко
Градиште
Жкк Срем
Рума
Клуб
Кк Војводина Бачко
Градиште
Корфбол
Државна првенства
Корфбол првенство Србије 2012
Србија (Србија)
01/01/2012 – 31/12/2012
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина Име
категорија
место
такмичења категорија
Сениори
М 1. место Екипно
Филип
204
Презиме
Клуб
Поповић
Корфбол
клуб Београд
Место
клуба
Београд
ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РС И СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Узрасна
Освојено Вид
Пол
категорија
место
такмичења
Сениори
М 1. место Екипно
Такмичарска
Дисциплина Име
категорија
Вук
Презиме
Сениори
М 1. место
Екипно
Сениори
М 1. место
Екипно
Хранисављевић
Далибор Димитријевић
Милан Батас Бјелић
Сениори
М 1. место
Екипно
Марко
Сениори
М 1. место
Екипно
Радован Бојанић
Сениори
М 1. место
Екипно
Филип
Гарић
Сениори
М 1. место
Екипно
Душан
Бероња
Сениори
Ж 1. место
Екипно
Јелена
Јанковић
Сениори
Ж 1. место
Екипно
Маја
Вујичић
Сениори
Ж 1. место
Екипно
Надежда Петковић
Сениори
Ж 1. место
Екипно
Бојана
Сениори
Ж 1. место
Екипно
Оливера Јовановић
Сениори
М 2. место
Екипно
Миодраг Ристић
Сениори
М 2. место
Екипно
Дарко
Миловановић
Сениори
М 2. место
Екипно
Славко
Игњатовић
Сениори
М 2. место
Екипно
Марко
Марковић
Сениори
М 2. место
Екипно
Милош
Игњатовић
Сениори
М 2. место
Екипно
Марко
Николић
Сениори
Ж 2. место
Екипно
Марина
Ковијанић
Сениори
Ж 2. место
Екипно
Дина
Стојановић
Сениори
Ж 2. место
Екипно
Сања
Тодоровска
Сениори
Ж 2. место
Екипно
Сања
Миљојковић
Сениори
Ж 2. место
Екипно
Сениори
Ж 2. место
Екипно
Сениори
М 3. место
Екипно
КрисСавановић
тина
Алексан- Кончар
дара
Урош
Чорбић
Сениори
М 3. место
Екипно
Лазар
Вукадиновић
Сениори
М 3. место
Екипно
Филип
Живковић
Сениори
М 3. место
Екипно
Велимир Чучковић
Сениори
М 3. место
Екипно
Душан
Савић
Сениори
М 3. место
Екипно
Милош
Божановић
Сениори
М 3. место
Екипно
Семир
Јуковић
Сениори
Ж 3. место
Екипно
Сениори
Ж 3. место
Екипно
Марија- Манојловић
на
Мирјана Миливојевић
РЕЗУЛТАТИ СПОРТИСТА СРБИЈЕ У 2012.
Поповић
Јанковић
Клуб
Корфбол
клуб Београд
Корфбол
клуб Београд
Корфбол
клуб Београд
Корфбол
клуб Београд
Корфбол
клуб Београд
Корфбол
клуб Београд
Корфбол
клуб Београд
Корфбол
клуб Београд
Корфбол
клуб Београд
Корфбол
клуб Београд
Корфбол
клуб Београд
Корфбол
клуб Београд
Корфбол
клуб Земун
Корфбол
клуб Земун
Корфбол
клуб Земун
Корфбол
клуб Земун
Корфбол
клуб Земун
Корфбол
клуб Земун
Корфбол
клуб Земун
Корфбол
клуб Земун
Корфбол
клуб Земун
Корфбол
клуб Земун
Корфбол
клуб Земун
Корфбол
клуб Земун
Корфбол
клуб Вожд
Корфбол
клуб Вожд
Корфбол
клуб Вожд
Корфбол
клуб Вожд
Корфбол
клуб Вожд
Корфбол
клуб Вожд
Корфбол
клуб Вожд
Корфбол
клуб Вожд
Корфбол
клуб Вожд
Место
клуба
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
205
Узрасна
Освојено Вид
Пол
категорија
место
такмичења
Такмичарска
Дисциплина Име
категорија
Презиме
Клуб
Сениори
Ж 3. место
Екипно
Кристина Марковић
Сениори
Ж 3. место
Екипно
Драгана Црномарковић
Сениори
Ж 3. место
Екипно
Биљана
Сениори
Ж 3. место
Екипно
Сениори
Ж 3. место
Екипно
Беркић
Корфбол
клуб Вожд
Корфбол
клуб Вожд
Место
клуба
Београд
Београд
Корфбол
клуб Вожд
Београд
Јасмина Поповић
Корфбол
клуб Вожд
Београд
Јована
Корфбол
клуб Вожд
Београд
Рендулић
Летеће мете
Државна првенства
Дрзавно првенство 2012 скит
Београд (Србија)
08/09/2012 – 09/09/2012
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина Име
категорија
место
такмичења категорија
Сениори
М 1. место Појединачно
скит
Јован
Презиме
Клуб
Амановиц
СК Нови
Сад 1790
Место
клуба
Нови Сад
Сениори
М 2. место Појединачно
скит
Ненад
Радовиц
СК Нови
Сад 1790
Нови Сад
Сениори
М 3. место Појединачно
скит
Горан
Стојадиновиц СК Нови
Сад 1790
Нови Сад
Државна првенства
Дрзавно првенство 2012
Београд (Србија)
01/09/2012 – 02/09/2012
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина Име
категорија
место
такмичења категорија
Сениори
М 1. место Појединачно
трап
Зоран
Презиме
Клуб
Место клуба
Јаксиц
СК Јединство Стара
Трап
Пазова
Сениори
М 2. место Појединачно
трап
Немања Смиљаниц СК Гроф
Калисте код
Позаревца
Сениори
М 3. место Појединачно
трап
Раде
Београд
206
Павловиц СК Рикосет
ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РС И СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Мачевање
Државна првенства
Првенство Србије флорет мускарци сениори 2012
Београд (Србија)
02/06/2012 – 03/06/2012
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Место
Пол
Дисциплина Име
Презиме Клуб
категорија
место
такмичења категорија
клуба
Сениори
М 1. место Појединачно
Флорет
Владимир Петровић МК Омладинац Зрењанин
Сениори
М 2. место
Појединачно
Флорет
Никола
Петровић МК Омладинац Зрењанин
Сениори
М 3. место
Појединачно
Флорет
Давид
Голић
Сениори
М 3. место
Појединачно
Флорет
Миљан
Ковачевић МК Омладинац Зрењанин
МК Омладинац Зрењанин
Државна првенства
Првенство Србије флорет мускарци екипно сениори 2012
Београд (Србија)
02/06/2012 – 02/06/2012
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина Име
категорија
место
такмичења категорија
Сениори
2. место Појединачно
Флорет
Младен
Презиме
Клуб
Место
клуба
Нови Сад
Сениори
М 1. место
Појединачно
Флорет
Никола
Миковић МК Мачеви и
Маске
Петровић МК Омладинац Зрењанин
Сениори
М 1. место
Екипно
Флорет
Никола
Томшић
МК Омладинац Зрењанин
Голић
МК Омладинац Зрењанин
Сениори
М 1. место
Екипно
Флорет
Давид
Сениори
М 1. место
Екипно
Флорет
Владимир Петровић МК Омладинац Зрењанин
Сениори
М 2. место
Екипно
Флорет
Данило
Сениори
М 2. место
Екипно
Флорет
Душан
Сениори
М 2. место
Екипно
Флорет
Јаков
Поповић МК Мачеви и
Маске
Галовић МК Мачеви и
Маске
Будимац МК Мачеви и
Маске
Нови Сад
Нови Сад
Нови Сад
Државна првенства
Првенство Србије флорет жене екипно сениори 2012
Београд (Србија)
02/06/2012 – 02/06/2012
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина Име
категорија
место
такмичења категорија
Сениори
Ж 1. место Екипно
Флорет
Тијана
Сениори
Ж 1. место
Екипно
Флорет
Сениори
Ж 1. место
Екипно
Флорет
Сениори
Ж 1. место
Екипно
Флорет
Сениори
Ж 2. место
Екипно
Флорет
Сениори
Ж 2. место
Екипно
Флорет
Сениори
Ж 2. место
Екипно
Флорет
РЕЗУЛТАТИ СПОРТИСТА СРБИЈЕ У 2012.
Презиме
Дрчелић
Клуб
МК Црвена
звезда
Светлана Вишњић
МК Црвена
звезда
Љубица Бранковић
МК Црвена
звезда
Марија Ковачевић
МК Црвена
звезда
Јелица
Димитријевић МК Свети
Архангел
Андјела Миличић
МК Свети
Архангел
Рената
Понижил
МК Свети
Архангел
Место
клуба
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
207
Државна првенства
Првенство Србије флорет жене појединачно сениори 2012
Београд (Србија)
02/06/2012 – 02/06/2012
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина Име
категорија
место
такмичења категорија
Сениори
Ж 1. место Појединачно
Флорет
Ана
Сениори
Ж 2. место
Појединачно
Флорет
Сениори
Ж 3. место
Појединачно
Флорет
Сениори
Ж 3. место
Појединачно
Флорет
Презиме
Клуб
Сел
МК Омладинац
Љубица Бранковић МК Црвена
звезда
Марија
Ковачевић МК Црвена
звезда
Светлана Вишњић
МК Црвена
звезда
Место
клуба
Зрењанин
Београд
Београд
Београд
Државна првенства
Првенство Србије мач мушкарци појединачно сениори 2012
Београд (Србија)
03/06/2012 – 03/06/2012
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина Име
категорија
место
такмичења категорија
Сениори
М 1. место Појединачно
мач
Лука
Презиме
Клуб
Николић
МК Силни
Место
клуба
Београд
Сениори
М 2. место Појединачно
мач
Никола
Петровић МК Омладинац Зрењанин
Сениори
М 3. место Појединачно
мач
Урош
Јанковић
Сениори
М 3. место Појединачно
мач
Лазар
МК Железничар
Вукчевић МК Железничар
Београд
Београд
Државна првенства
Првенство Србије мач жене екипно сениори 2012
Београд (Србија)
03/06/2012 – 03/06/2012
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина Име
категорија
место
такмичења категорија
Сениори
Ж 1. место Екипно
мач
Данијела
Презиме
Клуб
Илић
Место
клуба
Београд
Сениори
Ж 1. место Екипно
мач
Сениори
Ж 1. место Екипно
мач
Сениори
Ж 1. место Екипно
мач
Сениори
Ж 2. место Екипно
мач
МК Црвена
звезда
Зорана
Јовановић МК Црвена
звезда
Александра Јевремовић МК Црвена
звезда
Светлана
Вишњић
МК Црвена
звезда
Јана
Гријак
МК Силни
Сениори
Ж 2. место Екипно
мач
Смиљка
Родић
МК Силни
Београд
Сениори
Ж 2. место Екипно
мач
Катарина
Драшковић МК Силни
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Државна првенства
Првенство Србије мач жене појединачно сениори 2012
Београд (Србија)
03/06/2012 – 03/06/2012
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина Име
Презиме
Клуб
категорија
место
такмичења категорија
Сениори
Ж 1. место Појединачно
мач
Александра Јевремовић МК Црвена
звезда
Сениори
Ж 2. место Појединачно
мач
Смиљка
Родић
МК Силни
Сениори
Ж 3. место Појединачно
мач
Данијела
Илић
Сениори
Ж 3. место Појединачно
мач
Зорана
Јовановић
208
Место
клуба
Београд
Београд
МК Црвена Београд
звезда
МК Црвена Београд
звезда
ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РС И СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Државна првенства
Првенство Србије сабља мушкарци екипно сениори 2012
Београд (Србија)
02/06/2012 – 02/06/2012
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина Име
категорија
место
такмичења категорија
Сениори
М 1. место Екипно
сабља
Јован
Презиме
Рајковић
Место
клуба
МК Црвена Београд
звезда
МК Црвена Београд
звезда
МК Црвена Београд
звезда
МК Црвена Београд
звезда
МК Спартак Суботица
Клуб
Сениори
М 1. место Екипно
сабља
Петар
Поповић
Сениори
М 1. место Екипно
сабља
Петер
Хетеи
Сениори
М 1. место Екипно
сабља
Мања
Сениори
М 2. место Појединачно
сабља
Владимир
Марко
Сениори
М 2. место Екипно
сабља
Мартин Нимчевић
МК Спартак Суботица
Сениори
М 2. место Екипно
сабља
Борис
Бибић
МК Спартак Суботица
Сениори
М 2. место Екипно
сабља
Лука
Тиквицки
МК Спартак Суботица
Сениори
М 3. место Појединачно
сабља
Вук
Сениори
М 3. место Појединачно
сабља
Петар
Сениори
М 3. место Појединачно
сабља
Игор
Сениори
М 3. место Екипно
сабља
Ђорђе
Дамњановић МК Локомотива
Константи- МК Локомоновић
тива
Маринковић МК Локомотива
Стојшић
МК Локомотива
Кљајић
Београд
Београд
Београд
Београд
Државна првенства
Првенство Србије сабља жене појединачно сениори 2012
Београд (Србија)
03/06/2012 – 03/06/2012
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина Име
категорија
место
такмичења категорија
Сениори
Ж 1. место Појединачно
сабља
Соња
Сениори
Ж 2. место
Појединачно
сабља
Сениори
Ж 3. место
Појединачно
сабља
Место
клуба
Штиклица МК Локомо- Београд
тива
Александра Јовановић МК Свети
Београд
Архангел
Ана
Тиквицки МК Спартак Суботица
Сениори
Ж 3. место
Појединачно
сабља
Светлана
Презиме
Клуб
Вишњић
МК Црвена
звезда
Београд
Мото спорт
Државна првенства
Национални шампионат – Мото Класик 2012
(Република Србија)
29/04/2012 – 23/09/2012
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина Име
категорија
место
такмичења категорија
Сениори
М 1. место Појединачно МК Прико- Мото Класик Драган
личари
РЕЗУЛТАТИ СПОРТИСТА СРБИЈЕ У 2012.
Презиме
Драгој
Место
клуба
МК Сениор Београд
Клуб
209
Узрасна
Освојено Вид
Пол
категорија
место
такмичења
Такмичарска
Дисциплина Име
категорија
Место
клуба
Презиме
Клуб
Мото Класик Вук
Томановић
МК Сениор Београд
Попржен
МК Геџа
Сениори
М 1. место
Сениори
М 1. место
Појединачно МК Приколичари
– Балансер
Појединачно Олд Тиме
Сениори
М 1. место
Појединачно МК 50
Мото Класик Владимир
Мото Класик Марино
Сениори
М 1. место
Појединачно МК 125
Мото Класик Зоран
Сениори
М 1. место
Појединачно МК 250
Мото Класик Дејан
Сениори
М 1. место
Појединачно МК 500
Мото Класик Зоран
Сениори
М 1. место
Мото Класик Жељко
Сениори
М 2. место
Сениори
М 2. место
Сениори
М 2. место
Појединачно МК Опен
Специал
Појединачно МК Приколичари
Појединачно МК Приколичари – Балансер
Појединачно Олд Тиме
Сениори
М 2. место
Сениори
М 2. место
Сениори
М 2. место
Појединачно МК 250
Костадино- МК Сениор Београд
вић
Мото Класик Недељко Мрдаковић МК Феникс Суботица
Сениори
М 2. место
Појединачно МК 500
Мото Класик Далибор Пајић
МК Геџа
Сениори
М 3. место
Појединачно Олд Тиме
Мото Класик Владо
Благојевић
МК Сениор Београд
Сениори
М 3. место
Појединачно МК 50
Мото Класик Стеван
Татић
МК Феникс Суботица
Сениори
М 3. место
Појединачно МК 125
Мото Класик Дејан
Павловић
Сениори
М 3. место
Појединачно МК 250
Мото Класик Марко
Сениори
М 3. место
Појединачно МК 500
Мото Класик Борис
АМК
Нови Сад
Војводина
Павловић
АМК
Нови Сад
Војводина
Стојчевски МК Сениор Београд
Сениори
М 3. место
Мото Класик Радован
Станојевић МК Геџа
Земун
Сениори
М 3. место
Појединачно МК Приколичари
Појединачно МК Приколичари
– Балансер
Мото Класик Миле
Тешић
Земун
Мото Класик Бранислав
Мото Класик Бојан
Маркотић
МК
Сагмајстер
Теам
Павловић
АМК
Војводина
Павловић
АМК
Војводина
Павловић
АМК
Војводина
Цветићанин СМК
Класик
Телаловић МК Сениор
Земун
Суботица
Нови Сад
Нови Сад
Нови Сад
Вршац
Београд
Станковић
МК Сениор Београд
Мото Класик Огњен
Дабић
МК Сениор Београд
Појединачно МК 50
Мото Класик Стеван
Марјановић МК Сениор Београд
Појединачно МК 125
Мото Класик Златко
МК Геџа
Земун
Државна првенства
Национални шампионат – Роад Рацинг 2012
(Република Србија)
29/04/2012 – 23/09/2012
Узрасна
Освојено Вид
Пол
категорија
место
такмичења
Такмичарска
Дисциплина Име
категорија
Презиме
Клуб
Јуниори
М 1. место Појединачно СП Јуниор
Road Racing Никола
Гајић
Јуниори
М 2. место Појединачно СП Јуниор
Road Racing Мартин
Вугринец
Јуниори
М 3. место Појединачно СП Јуниор
Road Racing Вујадин
Глигорић
Место
клуба
Сениори
М 1. место Појединачно 1000 SBKS
Road Racing Владимир Поповић
AMNK
Kotton Super
Bike
АМК
МотоСтарс
АМК
Војводина
АМК Брезик
Сениори
М 1. место Појединачно 600 SBKS
Road Racing Душан
Благојевић
АМК Брезик Београд
Сениори
М 1. место Појединачно 1000 SS
Road Racing Милош
Миловановић АМК Брезик Београд
210
Нови
Сад
Ченеј
Нови
Сад
Београд
ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РС И СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Узрасна
Освојено Вид
Пол
категорија
место
такмичења
Сениори
Такмичарска
Дисциплина Име
категорија
Клуб
Стојановић
АМК Брезик Београд
Road Racing Ведран
Мочибоб
Сениори
М 1. место Појединачно 600 Super
Stock
М 2. место Појединачно 1000 Super
Stock
М 2. место Појединачно 600 Super
Stock
М 2. место Појединачно 1000 SBKS
Road Racing Дејан
Радуловић
Сениори
М 2. место Појединачно 600 SBKS
Road Racing Немања
Пауновић
Сениори
Сениори
Road Racing Ненад
Место
клуба
Презиме
Road Racing Перишић Драгослав
Сениори
М 3. место Појединачно 1000 SS
Road Racing Горан
Стојановић
Сениори
Road Racing Дарко
Радоњић
Сениори
М 3. место Појединачно 600 Super
Stock
М 3. место Појединачно 1000 SBKS
Road Racing Драженко Тинтор
Сениори
М 3. место Појединачно 600 SBKS
Road Racing Далибор
Милетић
АМК
Дијамант
АМК
МотоСтарс
АМК
МотоСтарс
NB Racing
Аранђеловац
Ченеј
Ченеј
Аранђеловац
АМК Брезик Београд
АМК Дивљи Крагујевац
АМК Tintor Земун
Racing Team
NB Racing
Аранђеловац
Државна првенства
Национални шампионат – Мото Крос 2012
(Република Србија)
22/04/2012 – 16/09/2012
Узрасна
Освојено Вид
Пол
категорија
место
такмичења
Такмичарска
Дисциплина Име
категорија
Јуниори
М 2. место
Појединачно МХ 85
Мото Крос
Ноел
Јуниори
М 3. место
Појединачно МХ 85
Мото Крос
Младен
Пионири
М 1. место
Појединачно МХ 65
Мото Крос
Миодраг
Пионири
М 2. место
Појединачно МХ 65
Мото Крос
Сениори
М 1. место
Појединачно МХ 2
Сениори
М 1. место
Сениори
Презиме
Клуб
Марко
MK Hell
Racingг Team
Станојевић АМК Пуста
Река
Станојевић АМК Пуста
Река
Макрагић АМК Чачак
Чачак
Мото Крос
Бранко
Антић
Брус
Појединачно МХ 1
Мото Крос
Алех
Варади
М 1. место
Појединачно МХ АТВ
Мото Крос
Алекс
Балиж
Сениори
М 1. место
Појединачно МХ Б
Мото Крос
Немања
Петрић
Сениори
М 2. место
Појединачно МХ 2
Мото Крос
Сениори
М 2. место
Појединачно МХ 1
Мото Крос
Сениори
М 2. место
Појединачно МХ АТВ
Мото Крос
Сениори
М 2. место
Појединачно МХ Б
Мото Крос
Мирољуб Цветковић АМСК
Копаоник
Милош
Ђорђевић МК Sagmajster
Team
Чаба
Медве
MK Hell
Racingг Team
Добросав Зекавица
АМК Чачак
Сениори
М 3. место
Појединачно МХ 2
Мото Крос
Марко
Сениори
М 3. место
Појединачно МХ 1
Мото Крос
Габор
Сениори
М 3. место
Појединачно МХ АТВ
Мото Крос
Сениори
М 3. место
Појединачно МХ Б
Мото Крос
Сагмајстер МК Sagmajster Суботица
Team
Ласло
Балиж
MK Hell
Хоргош
Racingг Team
Владимир Токовић
АМК Чачак
Чачак
Ветерани
М 2. место
Појединачно МХ 3
Мото Крос
Золтан
Молнар
Ветерани
М 3. место
Појединачно МХ 3
Мото Крос
Золтан
Чешко
РЕЗУЛТАТИ СПОРТИСТА СРБИЈЕ У 2012.
Ковач
Место
клуба
Костић
АМСК
Копаоник
МК Sagmajster
Team
MK Hell
Racingг Team
АМК Чачак
Хоргош
Лесковац
Лесковац
Суботица
Хоргош
Чачак
Брус
Суботица
Хоргош
Чачак
АМСК Костић Пирот
MK Hell
Хоргош
Racingг Team
МК Часар МХ Мале
Пијаце
211
Одбојка
Државна првенства
Првенство Србије у одбојци за сениоре 2012
Србија (Србија)
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина Име
категорија
место
такмичења категорија
Сениори
1. место Екипно
Михајло
Презиме
Место
клуба
Београд
Сениори
М 1. место Екипно
Сениори
М 1. место Екипно
Сениори
М 1. место Екипно
Сениори
М 1. место Екипно
Сениори
М 1. место Екипно
Сениори
М 1. место Екипно
Сениори
М 1. место Екипно
Сениори
М 1. место Екипно
Сениори
М 1. место Екипно
Сениори
М 1. место Екипно
Сениори
М 1. место Екипно
Сениори
М 1. место Екипно
Сениори
М 1. место Екипно
Сениори
М 1. место Екипно
Сениори
М 2. место Екипно
Црвена
звезда
Михајло
Митић
Црвена
звезда
Душан
Петковић
Црвена
звезда
Филип
Вујић
Црвена
звезда
Александар Околић
Црвена
звезда
Вук
Милутиновић Црвена
звезда
Никола
Јовановић
Црвена
звезда
Милан
Ћелић
Црвена
звезда
Стефан
Петровић
Црвена
звезда
Александар Гмитровић Црвена
звезда
Немања
Јаковљевић Црвена
звезда
Ђорђе
Боровичанин Црвена
звезда
Максим
Буцуљевић Црвена
звезда
Милан
Перић
Црвена
звезда
Лазар
Копривица Црвена
звезда
Алекса
Беговић
Раднички
Сениори
М 2. место Екипно
Владан
Ђорђевић
Раднички Крагујевац
Сениори
М 2. место Екипно
Јанко
Ивовић
Раднички Крагујевац
Сениори
М 2. место Екипно
Александар Благојевић
Раднички Крагујевац
Сениори
М 2. место Екипно
Мирко
Радевић
Раднички Крагујевац
Сениори
М 2. место Екипно
Игор
Јовановић
Раднички Крагујевац
Сениори
М 2. место Екипно
Немања
Радовић
Раднички Крагујевац
Сениори
М 2. место Екипно
Радиша
Стевановић
Раднички Крагујевац
Сениори
М 2. место Екипно
Немања
Кочановић
Раднички Крагујевац
Сениори
М 2. место Екипно
Срђан
Пантелић
Раднички Крагујевац
Сениори
М 2. место Екипно
Лазар
Ћировић
Раднички Крагујевац
Сениори
М 2. место Екипно
Иван
Перовић
Раднички Крагујевац
Сениори
М 2. место Екипно
Милан
Илић
Раднички Крагујевац
212
Пајић
Клуб
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Крагујевац
ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РС И СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина Име
категорија
место
такмичења категорија
Сениори
М 2. место Екипно
Ференц
Немет
Место
клуба
Раднички Крагујевац
Презиме
Клуб
Сениори
М 2. место Екипно
Немања
Опачић
Раднички Крагујевац
Сениори
М 3. место Екипно
Лука
Чубрило
Сениори
М 3. место Екипно
Михајло
Станковић
Сениори
М 3. место Екипно
Борис
Мартиновић
Сениори
М 3. место Екипно
Александар
Веселиновић
Сениори
М 3. место Екипно
Милан
Катић
Сениори
М 3. место Екипно
Милија
Мрдак
Сениори
М 3. место Екипно
Милорад
Капур
Сениори
М 3. место Екипно
Немања
Чубрило
Сениори
М 3. место Екипно
Немања
Стефановић
Сениори
М 3. место Екипно
Марко
Ивовић
Сениори
М 3. место Екипно
Андрија
Герић
Сениори
М 3. место Екипно
Дражен
Лубурић
Сениори
М 3. место Екипно
Лазар
Коларић
Сениори
М 3. место Екипно
Данило
Сениори
М 3. место Екипно
Мирослав
Миросављевић
Врбан
Војводина
НС Семе
Војводина
НС Семе
Војводина
НС Семе
Војводина
НС Семе
Војводина
НС Семе
Војводина
НС Семе
Војводина
НС Семе
Војводина
НС Семе
Војводина
НС Семе
Војводина
НС Семе
Војводина
НС Семе
Војводина
НС Семе
Војводина
НС Семе
Војводина
НС Семе
Војводина
НС Семе
Нови Сад
Нови Сад
Нови Сад
Нови Сад
Нови Сад
Нови Сад
Нови Сад
Нови Сад
Нови Сад
Нови Сад
Нови Сад
Нови Сад
Нови Сад
Нови Сад
Нови Сад
Државна првенства
Првенство Србије у одбојци за сениорке 2012
Србија (Србија)
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина Име
категорија
место
такмичења категорија
Сениори
Ж 1. место Екипно
Мина
Сениори
Ж 1. место
Екипно
Сениори
Ж 1. место
Екипно
Сениори
Ж 1. место
Екипно
Сениори
Ж 1. место
Екипно
Сениори
Ж 1. место
Екипно
Сениори
Ж 1. место
Екипно
Сениори
Ж 1. место
Екипно
Сениори
Ж 1. место
Екипно
Сениори
Ж 1. место
Екипно
Сениори
Ж 1. место
Екипно
Сениори
Ж 1. место
Екипно
РЕЗУЛТАТИ СПОРТИСТА СРБИЈЕ У 2012.
Презиме
Томић
Клуб
Црвена
звезда
Николина Лучић
Црвена
звезда
Јадранка Будуровић Црвена
звезда
Тамара
Ракић
Црвена
звезда
Бојана
Радуловић Црвена
звезда
Ана
Бјелица
Црвена
звезда
Љубица Кецман
Црвена
звезда
Јована
Стевановић Црвена
звезда
Катарина Чанак
Црвена
звезда
Мина
Поповић
Црвена
звезда
Теодора Пушић
Црвена
звезда
Милица Кубура
Црвена
звезда
Место
клуба
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
213
Узрасна
Освојено Вид
Пол
категорија
место
такмичења
Сениори
Ж 1. место Екипно
Такмичарска
Дисциплина Име
категорија
Марта
Презиме
Клуб
Валчић
Црвена
звезда
Стевановић Црвена
звезда
Ракић
Црвена
звезда
Симић
Црвена
звезда
Медаревић Црвена
звезда
Фаћол
Спартак
Место
клуба
Београд
Сениори
Ж 1. место
Екипно
Јована
Сениори
Ж 1. место
Екипно
Тамара
Сениори
Ж 1. место
Екипно
Маја
Сениори
Ж 1. место
Екипно
Јелена
Сениори
Ж 2. место
Екипно
Бојана
Сениори
Ж 2. место
Екипно
Суботица
Суботица
Сениори
Ж 2. место
Екипно
Алексан- Цветићанин Спартак
дра
Даница Раденковић Спартак
Сениори
Ж 2. место
Екипно
Јелена
Олуић
Спартак
Београд
Београд
Београд
Београд
Суботица
Суботица
Сениори
Ж 2. место
Екипно
Сања
Мемишевић Спартак
Суботица
Сениори
Ж 2. место
Екипно
Адела
Хелић
Суботица
Спартак
Сениори
Ж 2. место
Екипно
Катарина Раденковић Спартак
Суботица
Сениори
Ж 2. место
Екипно
Ивана
Суботица
Мрдак
Спартак
Сениори
Ж 2. место
Екипно
Јелена
Трнић
Спартак
Суботица
Сениори
Ж 2. место
Екипно
Јелена
Вујчин
Спартак
Суботица
Сениори
Ж 2. место
Екипно
Татјана
Матић
Спартак
Суботица
Сениори
Ж 2. место
Екипно
Драгана
Матић
Црвена
звезда
Тент
Београд
Сениори
Ж 3. место
Екипно
Марија
Јелић
Сениори
Ж 3. место
Екипно
Ивана
Милановић Тент
Обреновац
Обреновац
Сениори
Ж 3. место
Екипно
Јелена
Вигњевић
Тент
Обреновац
Сениори
Ж 3. место
Екипно
Јелена
Дугић
Тент
Обреновац
Сениори
Ж 3. место
Екипно
Марија
Михајловић Тент
Обреновац
Сениори
Ж 3. место
Екипно
Бојана
Марковић
Обреновац
Тент
Сениори
Ж 3. место
Екипно
Данијела Андрић
Тент
Обреновац
Сениори
Ж 3. место
Екипно
Соња
Тент
Обреновац
Пузовић
Сениори
Ж 3. место
Екипно
Марина
Жунић
Тент
Обреновац
Сениори
Ж 3. место
Екипно
Горица
Перишић
Тент
Обреновац
Сениори
Ж 3. место
Екипно
Антонина Пилиповић Тент
Обреновац
Сениори
Ж 3. место
Екипно
Марина
Обреновац
Тешановић Тент
Државна првенства
Првенство Србије "VIP BEACH MASTERS 2012"
Београд (Србија)
31/08/2012 – 02/09/2012
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина Име
категорија
место
такмичења
категорија
Сениори
М 1. место Парови – Мушки
Стефан
Презиме
Баста
Сениори
М 1. место Парови – Мушки
Игор
Тешић
Сениори
М 2. место Парови – Мушки
Марко
Галешев
214
Клуб
Место
клуба
ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РС И СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина Име
категорија
место
такмичења
категорија
Сениори
М 2. место Парови – Мушки
Синиша
Презиме
Клуб
Место
клуба
Антонић
Сениори
М 3. место Парови – Мушки
Ненад
Татић
Сениори
М 3. место Парови – Мушки
Ненад
Симеуновић
Сениори
Ж 1. место Парови – Женски
Александра Фрајтовић
Сениори
Ж 1. место Парови – Женски
Исидора
Егић
Сениори
Ж 2. место Парови – Женски
Нина
Шкарић
Сениори
Ж 2. место Парови – Женски
Наташа
Шеварика
Сениори
Ж 3. место Парови – Женски
Бранка
Медан
Сениори
Ж 3. место Парови – Женски
Милена
Матић
Оријентациони спорт
Државна првенства
Првенство Србије у оријентирингу – ноћно
Копаоник (Србија)
23/07/2012
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина Име
Презиме
категорија
место
такмичења категорија
Сениори
М 1. место Појединачно
ноћно
Милован Милић
Место
клуба
ПСД Копаоник Београд
Клуб
Сениори
М 2. место
Појединачно
ноћно
Слободан Ивковић
ПСД Гоч
Краљево
Сениори
М 3. место
Појединачно
ноћно
Игор
Вуковић
Београд
Сениори
Ж 1. место
Појединачно
ноћно
Драга
Станковић
АОК Кошутњак
ОТ Ртањ
Сениори
Ж 2. место
Појединачно
ноћно
Драгана
Живковић
Нови Сад
Нови Сад
Сениори
Ж 3. место
Појединачно
ноћно
Драгана
Докмановић ПСД Копаоник Београд
Београд
Државна првенства
Првенство Србије у спринту 2012
Аранђеловац (Србија)
06/05/2012 – 06/05/2012
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина Име
категорија
место
такмичења категорија
Сениори
М 1. место Појединачно
Игор
Сениори
Презиме
Клуб
Вуковић
Кошутњак
Место
клуба
Београд
Челик
Смедерево
М 2. место
Појединачно
Жељко Ћосић
Сениори
М 3. место
Појединачно
Блажо
Сениори
Ж 1. место
Појединачно
Слађана Јовановић
Сениори
Ж 2. место
Појединачно
Драгана Докмановић Магиц Мап
Београд
Сениори
Ж 3. место
Појединачно
Драга
Београд
РЕЗУЛТАТИ СПОРТИСТА СРБИЈЕ У 2012.
Максимовић Ртањ
ДИФ
Максимовић Ртањ
Београд
Београд
215
Државна првенства
Првенство Србије на средњим стазама 2012
Равна гора (Србија)
21/04/2012 – 21/04/2012
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина Име
категорија
место
такмичења категорија
Сениори
М 1. место Појединачно
Блажо
Сениори
Максимовић Ртањ
Место
клуба
Београд
Ћосић
Челик
Београд
Милован Милић
Копаоник
Београд
Слађана Јовановић
ДИФ
Београд
Презиме
Клуб
М 2. место
Појединачно
Жељко
Сениори
М 3. место
Појединачно
Сениори
Ж 1. место
Појединачно
Сениори
Ж 2. место
Појединачно
Драгана Докмановић Магиц Мап
Београд
Сениори
Ж 3. место
Појединачно
Наја
Београд
Ђурић
Победа
Презиме
Клуб
Државна првенства
Првенство Србије на дугим стазама 2012
Тара (Србија)
11/12/2012 – 11/12/2012
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина Име
категорија
место
такмичења категорија
Сениори
М 1. место Појединачно
Игор
Вуковић
Кошутњак
Место
клуба
Београд
Сениори
М 2. место Појединачно
Жељко
Ћосић
ДИФ
Београд
Сениори
М 3. место Појединачно
Блажо
Максимовић Ртањ
Београд
Сениори
Ж 1. место Појединачно
Драгана Докмановић Магиц Мап Београд
Сениори
Ж 2. место Појединачно
Слађана Јовановић
ДИФ
Београд
Сениори
Ж 3. место Појединачно
Радмила Ђуљагић
Победа
Београд
Пеинтбол
Државна првенства
Државно првенство Србије 2012. у паинтбаллу
Београд (Србија)
20/10/2012 – 20/10/2012
Узрасна
Освојено Вид
Пол
категорија
место
такмичења
Сениори
М 1. место Екипно
Такмичарска
Дисциплина Име
категорија
Марко
Презиме
Томић
Место
клуба
ПК Победник Београд
Клуб
Сениори
М 1. место Екипно
Милош
Вечериновић ПК Победник Београд
Сениори
М 1. место Екипно
Вук
Мијановић
ПК Победник Београд
ПК Победник Београд
Сениори
М 1. место Екипно
Ненад
Манолев
Сениори
М 1. место Екипно
Марко
Вечериновић ПК Победник Београд
216
ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РС И СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина Име
Презиме
категорија
место
такмичења категорија
Сениори
М 2. место Појединачно
Вукашин Петровић
Клуб
ПК Схаркс
Место
клуба
Панчево
Сениори
М 2. место Екипно
Бранко
Радовановић ПК Схаркс
Панчево
Сениори
М 2. место Екипно
Ненад
Чкоњовић
Панчево
ПК Схаркс
Сениори
М 2. место Екипно
Игор
Чкоњовић
ПК Схаркс
Панчево
Сениори
М 2. место Екипно
Недељко
Малишић
ПК Схаркс
Панчево
Сениори
М 3. место Екипно
Миљан
Стојановић
ПК Погодак
Ниш
Сениори
М 3. место Екипно
Владимир Илић
ПК Погодак
Ниш
Сениори
М 3. место Екипно
Новица
ПК Погодак
Ниш
Алексић
Сениори
М 3. место Екипно
Владимир Хедрих
ПК Победник Ниш
Сениори
М 3. место Екипно
Славиша
ПК Погодак
Стојковић
Ниш
Пикадо
Државна првенства
Премијер лиге Србије 2012
Србија (Србија)
01/01/2012 – 31/12/2012
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина Име
категорија
место
такмичења категорија
Сениори
1. место Појединачно
Сениори
2. место
Појединачно
Место
клуба
МЕДИСОН Србобран
ДАРТ
МАX
Нови Бечеј
Сениори
3. место
Појединачно
МЕДИСОН Каћ
Презиме
Клуб
Државна првенства
Првенство Србије 2012
Србија (Србија)
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина
категорија
место
такмичења категорија
Сениори
М 1. место Појединачно
501
Сениори
М 1. место
Појединачно
Сениори
М 2. место
Појединачно
Сениори
М 2. место
Појединачно
Сениори
М 3. место
Појединачно
Сениори
М 3. место
Појединачно
РЕЗУЛТАТИ СПОРТИСТА СРБИЈЕ У 2012.
Место
клуба
Драшко Антонијевић ПК Спартак Суботица
дарт
Contra Cricket Драшко Антонијевић ПК Спартак Суботица
дарт
501
Периша Ђапић
ПК Шампион Нови
Пазар
Contra Cricket Золтан Фехер
Медисон
Србобран
Дарт
501
Золтан Фехер
Медисон
Србобран
Дарт
Име
Contra Cricket Санџај
Презиме
Клуб
Тхакур
ПК Спартак Суботица
дарт
217
Планинарство
Државна првенства
Екипно првенство Србије 2012
Пријепоље (Србија)
07/07/2012 – 07/07/2012
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина Име
категорија
место
такмичења категорија
Сениори
М 1. место
Екипно
Сениори
М 1. место
Екипно
Сениори
М 1. место
Екипно
Сениори
М 1. место
Екипно
Сениори
М 2. место
Екипно
Сениори
М 2. место
Екипно
Сениори
М 2. место
Екипно
Сениори
М 3. место
Екипно
Сениори
М 3. место
Екипно
Сениори
М 3. место
Екипно
Сениори
Ж 1. место
Екипно
Сениори
Ж 1. место
Екипно
Сениори
Ж 2. место
Екипно
Сениори
Ж 2. место
Екипно
Сениори
Ж 2. место
Екипно
планинарска
оријентација
планинарска
оријентација
планинарска
оријентација
планинарска
оријентација
планинарска
оријентација
планинарска
оријентација
планинарска
оријентација
планинарска
оријентација
планинарска
оријентација
планинарска
оријентација
планинарска
оријентација
планинарска
оријентација
планинарска
оријентација
планинарска
оријентација
планинарска
оријентација
Презиме
Клуб
Место
клуба
Миливоје Симић
Железничар Нови Сад
Ана
Матковић
ПК Победа
Зоран
Марковић
Железничар Нови Сад
Душко
Радоичић
Железничар Нови Сад
Београд
Слободан Вељовић
ПК Балкан
Београд
Раде
ПК Балкан
Београд
Слободан Радовановић ПК Балкан
Београд
Драгутин Јеремић
ПК Челик
Београд
Драган
Манојловић ПК Челик
Београд
Жељко
Ћорић
ПК Челик
Снедерево
Ивана
Бабић
ПК Победа
Београд
Радмила
Шуљагић
ПК Победа
Београд
Гољовић
Катарина Станић
Асмира
Раонић
Ана
Сијерчић
Планинарска ПСС
радионица
Планинарска ПСС
радионица
Планинарска ПСС
радионица
Државна првенства
Првенство Србије у тежинском пењању 2012
Прибој, Соко град, Љубовија (Србија)
01/01/2012 – 31/12/2012
Узрасна
Освојено Вид
Пол
категорија
место
такмичења
Такмичарска
Дисциплина Име
категорија
Презиме
Клуб
Место
клуба
Сениори
М 1. место Појединачно
Милош
Ивачковић
ПК АЦ
Београд
Сениори
М 2. место Појединачно
Елвин
Мушковић
Препоље
Сениори
М 3. место Појединачно
Немања Чизмић
ПК Камена
гора
Сениори
Ж 1. место Појединачно
Јелена
Јаковљевић
Београд
Сениори
Ж 2. место Појединачно
Вида
Мандић
СПК
Вертикал
ПК Гранит
Сениори
Ж 3. место Појединачно
Марија
Милосављевић ПК Београд Београд
218
Београд
Београд
ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РС И СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Државна првенства
Такмичење Републичка лигау планинарској оријентацији 2012
Бор, Београд, Љиг, Г.Милановац (Србија)
01/01/2012 – 31/12/2012
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина Име
категорија
место
такмичења категорија
Сениори
М 1. место Екипно
Сениори
М 2. место Екипно
Сениори
М 3. место Екипно
Сениори
М 1. место Појединачно
Сениори
М 2. место Појединачно
Сениори
М 3. место Појединачно
Сениори
Ж 1. место Екипно
Сениори
Ж 2. место Екипно
Сениори
Ж 3. место Екипно
Сениори
Ж 1. место Појединачно
Сениори
Ж 2. место Појединачно
Сениори
Ж 3. место Појединачно
планинарска
оријентација
планинарска
оријентација
планинарска
оријентација
планинарска
оријентација
планинарска
оријентација
планинарска
оријентација
планинарска
оријентација
планинарска
оријентација
планинарска
оријентација
планинарска
оријентација
планинарска
оријентација
планинарска
оријентација
Презиме
Клуб
Место
клуба
ПК Победа
Београд
Железничар Нови Сад
ПК Балкан
Душко
Београд
Радоичић Железничар Нови Сад
Слободан Вељовић
ПК Балкан
Београд
Дејан
ПК Победа
Београд
ПК Победа
Београд
ОАК
Београд
ПК ПТТ
Београд
Николић
Ана
Марковић ПК Победа
Београд
Соња
Симић
Београд
Мирјана
Вељковић ОКА
Нови Сад
Име
Презиме
Место
клуба
Иван
Кнежевић
Вања
Васиљевић ПК Аурора Београд
Петар
Милојковић ПК Бео
Данце
Ковачевић ПК Бео
Данце
ПК Победа
Плес
Државна првенства
Државно првенство Србије у комбинацији 10 плесова 2012
Врбас (Србија)
21/10/2012
Узрасна
Освојено Вид
Пол
категорија
место
такмичења
Сениори
М 1. место
Сениори
Ж 1. место
Сениори
М 2. место
Сениори
Ж 2. место
Сениори
М 3. место
Сениори
Ж 3. место
Такмичарска
Дисциплина
категорија
Парови –
Мешовито
Парови –
Мешовито
Парови –
Мешовито
Парови –
Мешовито
Парови –
Мешовито
Парови –
Мешовито
РЕЗУЛТАТИ СПОРТИСТА СРБИЈЕ У 2012.
комбинација
10 плесова
комбинација
10 плесова
комбинација
10 плесова
комбинација
10 плесова
комбинација
10 плесова
комбинација
10 плесова
Клуб
ПК Бео
Београд
Данце
Виолета Јовановић ПК Бео
Београд
Данце
Вукашин Првуловић ПК Аурора Београд
Невена
Београд
Београд
219
Државна првенства
Државно првенство Србије у латино-америчким плесовима 2012.
Београд (Србија)
17/06/2012
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина
категорија
место
такмичења категорија
Сениори
М 1. место Парови –
латино америчМешовито
ки плесови
Сениори
Ж 1. место Парови –
латино америчМешовито
ки плесови
Сениори
М 2. место Парови –
латино америчМешовито
ки плесови
Сениори
Ж 2. место Парови –
латино америчМешовито
ки плесови
Сениори
М 3. место Појединачно
латино амерички плесови
Сениори
Ж 3. место Парови –
латино америчМешовито
ки плесови
Презиме
Клуб
Бојан
Место
клуба
Лазарески ПК Бео Данце Београд
Тјаша
Новак
ПК Бео Данце Београд
Иван
Кнежевић
ПК Бео Данце Београд
Име
Милена Зоговић
ПК Бео Данце Београд
Даниел Романовић ПК Аурора
Београд
Тања
Београд
Лукић
ПК Аурора
Државна првенства
Државно првенство Србије у стандардним плесовима 2012.
Нови Сад (Србија)
19/02/2012
Узрасна
Освојено Вид
Пол
категорија
место
такмичења
Сениори
М 1. место Парови –
Мешовито
Сениори
Ж 1. место Парови –
Мешовито
Сениори
М 2. место Парови –
Мешовито
Сениори
Ж 2. место Парови –
Мешовито
Сениори
М 3. место Парови –
Мешовито
Сениори
Ж 3. место Парови –
Мешовито
Такмичарска
Дисциплина
категорија
стандардни
плесови
стандардни
плесови
стандардни
плесови
стандардни
плесови
стандардни
плесови
стандардни
плесови
Место
клуба
Београд
Име
Презиме
Клуб
Иван
Кнежевић
Милена
Зоговић
Вукашин Првуловић
ПК Бео
Данце
ПК Бео
Београд
Данце
ПК Аурора Београд
Вања
Васиљевић
ПК Аурора Београд
Борис
Младеновић ПК Аурора Београд
Соња
Младеновић ПК Аурора Београд
Пливање
Државна првенства
Отворено летње државно првенство Србије – 2012
Београд (Србија)
13/07/2012 – 15/07/2012
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина
категорија
место
такмичења категорија
Сениори
М 1. место Појединачно
100 m делфин
Иван
Ленђер
Место
клуба
Пролетер Зрењанин
Сениори
М 1. место Појединачно
100 m леђно
Лазар
Златић
Партизан Београд
Сениори
М 1. место Појединачно
100 m прсно
Чаба
Силађи
Пролетер Зрењанин
Сениори
М 1. место Појединачно
100 m слободно Радован
Сиљевски
Војводина Нови Сад
220
Име
Презиме
Клуб
ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РС И СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина
категорија
место
такмичења категорија
Сениори
М 1. место Појединачно
1500 m слободно
Сениори
М 1. место Појединачно
200 m делфин
Име
Презиме
Игор
Мијатовић
Стефан
Место
клуба
Партизан Београд
Клуб
Сениори
М 1. место Појединачно
200 m леђно
Лазар
Стојановић Свети
Ниш
Никола
Златић
Партизан Београд
Сениори
М 1. место Појединачно
Никола
Трајковић
Пролетер Зрењанин
Сениори
М 1. место Појединачно
200 m мешовито
200 m прсно
Игор
Терзич
Војводина Нови Сад
Сениори
М 1. место Појединачно
200 m слободно Радован
Сиљевски
Војводина Нови Сад
Сениори
М 1. место Појединачно
Златић
Партизан Београд
Сениори
М 1. место Појединачно
400 m мешоЛазар
вито
400 m слободно Марко
Јовић
Партизан Београд
Сениори
М 1. место Појединачно
50 m делфин
Иван
Ленђер
Пролетер Зрењанин
Сениори
М 1. место Појединачно
50 m леђно
Лазар
Златић
Партизан Београд
Сениори
М 1. место Појединачно
50 m прсно
Чаба
Силађи
Пролетер Зрењанин
Сениори
М 1. место Појединачно
50 m слободно Радован
Сиљевски
Војводина Нови Сад
Сениори
М 1. место Појединачно
800 m слободно Игор
Мијатовић
Партизан Београд
Сениори
М 2. место Појединачно
100 m делфин
Велимир
Стјепановић Партизан Београд
Сениори
М 2. место Појединачно
100 m леђно
Мирослав Удицки
Кикинда
Сениори
М 2. место Појединачно
100 m прсно
Игор
Терзић
Војводина Нови Сад
Сениори
М 2. место Појединачно
100 m слободно Никола
Симић
Војводина Нови Сад
Сениори
М 2. место Појединачно
Вук
Челић
Нови Сад Нови Сад
Сениори
М 2. место Појединачно
1500 m слободно
200 m делфин
Бојан
Удицки
Кикинда
Кикинда
Сениори
М 2. место Појединачно
200 m леђно
Мирослав Удицки
Кикинда
Кикинда
Сениори
М 2. место Појединачно
Лазар
Златић
Партизан Београд
Сениори
М 2. место Појединачно
200 m мешовито
200 m прсно
Марко
Миленковић Ниш 2005 Ниш
Сениори
М 2. место Појединачно
200 m слободно Марко
Јовић
Партизан Београд
Сениори
М 2. место Појединачно
Трајковић
Пролетер Зрењанин
Сениори
М 2. место Појединачно
400 m мешоНикола
вито
400 m слободно Стефан
Шорак
Банат
Сениори
М 2. место Појединачно
50 m делфин
Никола
Симић
Војводина Нови Сад
Сениори
М 2. место Појединачно
50 m леђно
Никола
Трајковић
Пролетер Зрењанин
Сениори
М 2. место Појединачно
50 m прсно
Лазар
Лекић
Црница
Сениори
М 2. место Појединачно
50 m слободно Никола
Симић
Војводина Нови Сад
Сениори
М 2. место Појединачно
800 m слободно Стефан
Шорак
Банат
Кикинда
Сениори
М 3. место Појединачно
100 m делфин
Бојан
Удицки
Кикинда
Кикинда
Сениори
М 3. место Појединачно
100 m леђно
Петар
Петровић
Динамо
Панчево
Сениори
М 3. место Појединачно
100 m прсно
Сениори
М 3. место Појединачно
Сениори
М 3. место Појединачно
Сениори
М 3. место Појединачно
РЕЗУЛТАТИ СПОРТИСТА СРБИЈЕ У 2012.
Кикинда
Кикинда
Параћин
Димитрије Младеновић Свети
Ниш
Никола
100 m слободно Иво
Пејовић
Партизан Београд
1500 m слободно
200 m делфин
Игор
Терзић
Војводина Нови Сад
Роберт
Симон
Војводина Нови Сад
221
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина
категорија
место
такмичења категорија
Сениори
М 3. место Појединачно
200 m леђно
Име
Презиме
Вук
Челић
Ђуровић
Место
клуба
Нови Сад Нови Сад
Клуб
Сениори
М 3. место Појединачно
200 m
мешовито
Тодо
Сениори
М 3. место Појединачно
200 m прсно
Страхиња Станковић
Сениори
М 3. место Појединачно
200 m слободно Иво
Сениори
М 3. место Појединачно
Сениори
М 3. место Појединачно
400 m мешоСтрахиња Станковић
вито
400 m слободно Игор
Мијатовић
Свети
Ниш
Никола
Партизан Београд
Сениори
М 3. место Појединачно
50 m делфин
Бојан
Удицки
Кикинда
Сениори
М 3. место Појединачно
50 m леђно
Сава
Ивановић
Сениори
М 3. место Појединачно
50 m прсно
Дејан
Перишић
Свети
Ниш
Никола
Нови Сад Нови Сад
Сениори
М 3. место Појединачно
50 m слободно Иво
Пејовић
Партизан Београд
Сениори
М 3. место Појединачно
800 m слободно Вук
Челић
Нови Сад Нови Сад
Сениори
Ж 1. место Појединачно
100 m делфин
Мила
Јованов
Кикинда
Сениори
Ж 1. место Појединачно
100 m леђно
Катарина
Драганов Ц Пролетер Зрењанин
Сениори
Ж 1. место Појединачно
100 m прсно
Вања
Милошевић Партизан Београд
Сениори
Ж 1. место Појединачно
Најдановски Нови Сад Нови Сад
Сениори
Ж 1. место Појединачно
Сениори
Ж 1. место Појединачно
100 m слободно Мирослава
1500 m слоТамара
бодно
200 m делфин Вања
Сениори
Ж 1. место Појединачно
200 m леђно
Нађа
Сениори
Ж 1. место Појединачно
Вања
Сениори
Ж 1. место Појединачно
200 m мешовито
200 m прсно
Величковић Црвена
Београд
звезда
Милошевић Партизан Београд
Нађа
Хигл
Сениори
Ж 1. место Појединачно
200 m слободно Катарина
Симоновић Пролетер Зрењанин
Сениори
Ж 1. место Појединачно
Цревар
Сениори
Ж 1. место Појединачно
400 m мешоАња
вито
400 m слободно Катарина
Сениори
Ж 1. место Појединачно
50 m делфин
Катарина
Симоновић Пролетер Зрењанин
Сениори
Ж 1. место Појединачно
50 m леђно
Јована
Николовски Војводина Нови Сад
Сениори
Ж 1. место Појединачно
50 m прсно
Мирослава Најдановски Нови Сад Нови Сад
Сениори
Ж 1. место Појединачно
50 m слободно Мирослава Најдановски Нови Сад Нови Сад
Сениори
Ж 1. место Појединачно
800 m слободно Катарина
Симоновић Пролетер Зрењанин
Сениори
Ж 2. место Појединачно
100 m делфин
Катарина
Симоновић Пролетер Зрењанин
Сениори
Ж 2. место Појединачно
100 m леђно
Јана
Ћирић
Сениори
Ж 2. место Појединачно
100 m прсно
Сениори
Ж 2. место Појединачно
100 m слободно Катарина
Симоновић Пролетер Зрењанин
Сениори
Ж 2. место Појединачно
Вања
Милошевић Партизан Београд
Сениори
Ж 2. место Појединачно
1500 m слободно
200 m делфин
Наталија
Марин
Врачар
Сениори
Ж 2. место Појединачно
200 m леђно
Милана
Башић
Војводина Нови Сад
222
Пејовић
Београд- Београд
ски Пливачки Клуб
Свети
Ниш
Никола
Партизан Београд
Кикинда
Кикинда
Вукобрат
Војводина Нови Сад
Муртин
Војводина Нови Сад
Тамиш
Динамо
Панчево
Панчево
Симоновић Пролетер Зрењанин
Свети
Ниш
Никола
Стефанија Драганов Ц Пролетер Зрењанин
Београд
ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РС И СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина
категорија
место
такмичења категорија
Сениори
Ж 2. место Појединачно
200 m мешовито
Сениори
Ж 2. место Појединачно
200 m прсно
Место
клуба
Партизан Београд
Име
Презиме
Клуб
Драгана
Ивановић
Јована
Богдановић Партизан Београд
Сениори
Ж 2. место Појединачно
200 m слободно Јована
Николовски Војводина Нови Сад
Сениори
Ж 2. место Појединачно
Милошевић Партизан Београд
Сениори
Ж 2. место Појединачно
400 m мешоВања
вито
400 m слободно Мина
Сениори
Ж 2. место Појединачно
50 m делфин
Мила
Јованов
Сениори
Ж 2. место Појединачно
50 m леђно
Катарина
Драганов Ц Пролетер Зрењанин
Сениори
Ж 2. место Појединачно
50 m прсно
Вања
Милошевић Партизан Београд
Сениори
Ж 2. место Појединачно
50 m слободно Јована
Николовски Војводина Нови Сад
Сениори
Ж 2. место Појединачно
800 m слободно Ања
Цревар
Динамо
Сениори
Ж 3. место Појединачно
100 m делфин
Нина
Цојић
Сениори
Ж 3. место Појединачно
100 m леђно
Милана
Башић
Свети
Ниш
Никола
Војводина Нови Сад
Сениори
Ж 3. место Појединачно
100 m прсно
Драгана
Ивановић
Партизан Београд
Сениори
Ж 3. место Појединачно
100 m слободно Јована
Николовски Војводина Нови Сад
Сениори
Ж 3. место Појединачно
Мина
Матиловић 11. април Београд
Сениори
Ж 3. место Појединачно
1500 m слободно
200 m делфин
Сара
Илић
Сениори
Ж 3. место Појединачно
200 m леђно
Катарина
Свети
Ниш
Никола
Драганов Ц Пролетер Зрењанин
Сениори
Ж 3. место Појединачно
Наташа
Праскало
Сениори
Ж 3. место Појединачно
200 m мешовито
200 m прсно
Сениори
Ж 3. место Појединачно
200 m слободно Александра Цревар
Сениори
Ж 3. место Појединачно
Сениори
Ж 3. место Појединачно
400 m мешовито
50 m делфин
Сениори
Ж 3. место Појединачно
50 m леђно
Сениори
Ж 3. место Појединачно
50 m прсно
Сениори
Ж 3. место Појединачно
50 m слободно Ребека
Репман
Феникс
Сомбор
Сениори
Ж 3. место Појединачно
800 m слободно Александра Цревар
Динамо
Панчево
Мастиловић 11. април Београд
Кикинда
Динамо
Кикинда
Панчево
Панчево
Стефанија Драганов Ц Пролетер Зрењанин
Динамо
Панчево
Величковић Црвена
звезда
Нина
Цојић
Свети
Никола
Јана
Ћирић
Свети
Никола
Александра Цревар
Динамо
Београд
Нађа
Ниш
Ниш
Панчево
Државна првенства
Зимско првенство Србије за кадете, јуниоре и апсолутно
Нови Сад (Србија)
24/02/2012 – 26/02/2012
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина
Име
категорија
место
такмичења категорија
Сениори
М 1. место Појединачно
400 m мешовито Никола
Трајковић
Место
клуба
Пролетер Зрењанин
Сениори
М 1. место
Појединачно
100 m делфин
Иван
Ленђер
Пролетер Зрењанин
Сениори
М 1. место
Појединачно
100 m леђно
Лазар
Златић
Партизан Београд
Сениори
М 1. место
Појединачно
100 m мешовито Борис
Стојановић Кикинда
Сениори
М 1. место
Појединачно
100 m прсно
Силађи
РЕЗУЛТАТИ СПОРТИСТА СРБИЈЕ У 2012.
Чаба
Презиме
Клуб
Кикинда
Пролетер Зрењанин
223
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина
категорија
место
такмичења категорија
Сениори
М 1. место Појединачно
100 m слободно
Име
Радован
Место
клуба
Сиљевски Војводина Нови Сад
Презиме
Клуб
Сениори
М 1. место
Појединачно
1500 m слободно Игор
Мијатовић Партизан Београд
Сениори
М 1. место
Појединачно
200 m делфин
Стефан
Сениори
М 1. место
Појединачно
200 m леђно
Лазар
Стојановић Свети
Ниш
Никола
Златић
Партизан Београд
Сениори
М 1. место
Појединачно
200 m мешовито Никола
Трајковић
Пролетер Зрењанин
Сениори
М 1. место
Појединачно
200 m прсно
Игор
Терзић
Војводина Нови Сад
Сениори
М 1. место
Појединачно
200 m слободно
Радован
Сиљевски Војводина Нови Сад
Сениори
М 1. место
Појединачно
400 m слободно
Радован
Сиљевски Војводина Нови Сад
Сениори
М 1. место
Појединачно
50 m делфин
Иван
Ленђер
Сениори
М 1. место
Појединачно
50 m леђно
Мирослав Удицки
Кикинда
Сениори
М 1. место
Појединачно
50 m прсно
Чаба
Силађи
Пролетер Зрењанин
Сениори
М 1. место
Појединачно
50 m слободно
Борис
Стојановић Кикинда
Сениори
М 1. место
Појединачно
800 m слободно
Игор
Мијатовић Партизан Београд
Сениори
М 2. место
Појединачно
100 m делфин
Бојан
Удицки
Кикинда
Кикинда
Сениори
М 2. место
Појединачно
100 m леђно
Мирослав Удицки
Кикинда
Кикинда
Сениори
М 2. место
Појединачно
100 m мешовито Никола
Трајковић
Пролетер Зрењанин
Сениори
М 2. место
Појединачно
100 m прсно
Никола
Трајковић
Пролетер Зрењанин
Сениори
М 2. место
Појединачно
100 m слободно
Алекса
Ђорђевић
Сениори
М 2. место
Појединачно
1500 m слободно Тамаш
Фаркаш
Јагодина
2000
Бечеј
Сениори
М 2. место
Појединачно
200 m делфин
Марко
Јовић
Сениори
М 2. место
Појединачно
200 m леђно
Вук
Челић
Црвена
Београд
звезда
Нови Сад Нови Сад
Сениори
М 2. место
Појединачно
200 m мешовито Лазар
Златић
Партизан Београд
Сениори
М 2. место
Појединачно
200 m прсно
Марко
Ниш 2005 Ниш
Сениори
М 2. место
Појединачно
200 m слободно
Иво
Миленковић
Пејовић
Сениори
М 2. место
Појединачно
400 m мешовито Лазар
Златић
Партизан Београд
Сениори
М 2. место
Појединачно
400 m слободно
Игор
Мијатовић Партизан Београд
Сениори
М 2. место
Појединачно
50 m делфин
Бојан
Удицки
Кикинда
Сениори
М 2. место
Појединачно
50 m леђно
Лазар
Златић
Партизан Београд
Сениори
М 2. место
Појединачно
50 m прсно
Дејан
Перишић
Нови Сад Нови Сад
Сениори
М 2. место
Појединачно
50 m слободно
Алекса
Ђорђевић
Сениори
М 2. место
Појединачно
800 m слободно
Тамаш
Фаркаш
Јагодина
2000
Бечеј
Сениори
М 3. место
Појединачно
Никола
Костић
Партизан Београд
Сениори
М 3. место
Појединачно
100 m делфин
Данијел
Салма
Пролетер Зрењанин
Сениори
М 3. место
Појединачно
100 m леђно
Сава
Ивановић
Сениори
М 3. место
Појединачно
100 m мешовито Сава
Ивановић
Сениори
М 3. место
Појединачно
100 m прсно
Перишић
Свети
Ниш
Никола
Свети
Ниш
Никола
Нови Сад Нови Сад
224
Дејан
Пролетер Зрењанин
Кикинда
Кикинда
Јагодина
Бечеј
Партизан Београд
Кикинда
Јагодина
Бечеј
ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РС И СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина
категорија
место
такмичења категорија
Сениори
М 3. место Појединачно
100 m слободно
Име
Презиме
Место
клуба
Јагодина
Сениори
М 3. место
Појединачно
200 m делфин
Данијел
Салма
Јагодина
2000
Пролетер Зрењанин
Сениори
М 3. место
Појединачно
200 m леђно
Лазар
Лекић
Црница
Сениори
М 3. место
Појединачно
200 m мешовито Борис
Стојановић Кикинда
Сениори
М 3. место
Појединачно
200 m прсно
Лука
Рамић
Војводина Нови Сад
Сениори
М 3. место
Појединачно
200 m слободно
Марко
Јовић
Сениори
М 3. место
Појединачно
400 m мешовито Тодо
Ђуровић
Црвена
Београд
звезда
Баракуда Беогтрад
Сениори
М 3. место
Појединачно
400 m слободно
Иво
Пејовић
Партизан Беогтад
Сениори
М 3. место
Појединачно
50 m делфин
Јанко
Радмановић
Сениори
М 3. место
Појединачно
50 m леђно
Душан
Вукобрат
Београд- Београд
ски Пливачки
Клуб
Банат
Кикинда
Сениори
М 3. место
Појединачно
50 m прсно
Никола
Трајковић
Пролетер Зрењанин
Сениори
М 3. место
Појединачно
50 m слободно
Милан
Силашки
Нови Сад Нови Сад
Сениори
М 3. место
Појединачно
800 m слободно
Никола
Костић
Партизан Београд
Сениори
Ж 1. место
Појединачно
100 m делфин
Мила
Јованов
Кикинда
Сениори
Ж 1. место
Појединачно
100 m леђно
Сениори
Ж 1. место
Појединачно
Сениори
Ж 1. место
Појединачно
Катарина Драганов Пролетер Зрењанин
Ц
100 m мешовито Катарина Драганов Пролетер Зрењанин
Ц
100 m прсно
Анђела
Цветковић Војводина Нови Сад
Сениори
Ж 1. место
Појединачно
100 m слободно
Сениори
Ж 1. место
Појединачно
1500 m слободно Јована
Сениори
Ж 1. место
Појединачно
200 m делфин
Сениори
Ж 1. место
Појединачно
200 m леђно
Сениори
Ж 1. место
Појединачно
Катарина Драганов
Ц
200 m мешовито Драгана Ивановић
Сениори
Ж 1. место
Појединачно
200 m прсно
Анђела
Цветковић Војводина Нови Сад
Сениори
Ж 1. место
Појединачно
200 m слободно
Тијана
Вукановић Војводина Нови Сад
Сениори
Ж 1. место
Појединачно
50 m делфин
Ања
Миоч
Србија
Сениори
Ж 1. место
Појединачно
50 m леђно
Јована
Војводина Нови Сад
Сениори
Ж 1. место
Појединачно
50 m прсно
Драгана
Николовски
Ивановић
Сениори
Ж 1. место
Појединачно
50 m слободно
Јована
Сениори
Ж 1. место
Појединачно
800 m слободно
Тијана
Николов- Војводина Нови Сад
ски
Вукановић Војводина Нови Сад
Сениори
Ж 2. место
Појединачно
100 m леђно
Анђелка
Петровић
Партизан Београд
Сениори
Ж 2. место
Појединачно
100 m делфин
Нина
Цојић
Сениори
Ж 2. место
Појединачно
100 m мешовито Драгана
Ивановић
Свети
Ниш
Никола
Партизан Београд
Сениори
Ж 2. место
Појединачно
100 m прсно
Драгана
Ивановић
Партизан Београд
Сениори
Ж 2. место
Појединачно
100 m слободно
Ребека
Репман
Феникс
РЕЗУЛТАТИ СПОРТИСТА СРБИЈЕ У 2012.
Михаило Николић
Клуб
Анђелка
Мила
Параћин
Кикинда
Кикинда
Петровић
Партизан Београд
Богдановић
Јованов
Србија
Србија
Кикинда
Кикинда
Пролетер Зрењанин
Партизан Београд
Србија
Партизан Београд
Сомбор
225
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина
Име
категорија
место
такмичења категорија
Сениори
Ж 2. место Појединачно
1500 m слободно Мина
Место
клуба
11. април Београд
Презиме
Клуб
Војводина Нови Сад
Сениори
Ж 2. место
Појединачно
200 m делфин
Мартина
Мастиловић
Хрубења
Сениори
Ж 2. место
Појединачно
200 m леђно
Дивна
Ћосић
Пролетер Зрењанин
Сениори
Ж 2. место
Појединачно
200 m мешовито Вања
Партизан Београд
Сениори
Ж 2. место
Појединачно
200 m прсно
Драгана
Милошевић
Ивановић
Сениори
Ж 2. место
Појединачно
200 m слободно
Анђелка
Петровић
Партизан Београд
Сениори
Ж 2. место
Појединачно
50 m делфин
Вања
Лаковић
Банат
Сениори
Ж 2. место
Појединачно
50 m леђно
Сениори
Ж 2. место
Појединачно
50 m прсно
Сениори
Ж 2. место
Појединачно
50 m слободно
Катарина Драганов Пролетер Зрењанин
Ц
СтефаДраганов Пролетер Зрењанин
нија
Ц
Милица Марковић Војводина Нови Сад
Сениори
Ж 2. место
Појединачно
800 m слободно
Сениори
Ж 3. место
Појединачно
100 m делфин
Сениори
Ж 3. место
Појединачно
100 m леђно
Сениори
Ж 3. место
Појединачно
100 m мешовито Нађа
Сениори
Ж 3. место
Појединачно
100 m прсно
Сениори
Ж 3. место
Појединачно
100 m слободно
Сениори
Ж 3. место
Појединачно
1500 m слободно Милица
Сениори
Ж 3. место
Појединачно
200 m делфин
Сениори
Ж 3. место
Појединачно
200 m леђно
Сениори
Ж 3. место
Појединачно
Ж 3. место
Појединачно
Драганов
Ц
Поповић
Пролетер Зрењанин
Сениори
200 m мешовито Стефанија
200 m прсно
Ивана
Сениори
Ж 3. место
Појединачно
200 m слободно
Милица
Остојић
Сениори
Ж 3. место
Појединачно
50 m делфин
Миа
Хаџић
Београд- Београд
ски Пливачки
Клуб
11. април Београд
Сениори
Ж 3. место
Појединачно
50 m леђно
Дивна
Ћосић
Пролетер Зрењанин
Сениори
Ж 3. место
Појединачно
50 m прсно
Дејана
Вујатов
Нови Сад Нови Сад
Сениори
Ж 3. место
Појединачно
50 m слободно
Rebeka
Repman
Феникс
Сомбор
Сениори
Ж 3. место
Појединачно
800 m слободно
Ања
Цревар
Динамо
Панчево
226
Алексан- Цревар
дра
Алексан- Црвенко
дра
Дивна
Ћосић
Партизан Београд
Динамо
Кикинда
Панчево
Војводина Нови Сад
Пролетер Зрењанин
Ивана
Величковић
Поповић
Црвена
звезда
Србија
Милица
Остојић
Илић
Београд- Београд
ски Пливачки
Клуб
Војводина Нови Сад
Вања
Лаковић
Банат
Ивона
Чолаковић Swim Star Бечеј
Србија
Београд
Србија
Кикинда
Србија
ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РС И СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Практично стрељаштво
Државна првенства
Државно првенство 2012
Београд (Србија)
15/10/2012 – 15/10/2012
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина Име
категорија
место
такмичења категорија
Сениори
М 1. место Екипно
Продукцион Душан
Презиме
Клуб
Кувељић
КПП
"Делта"
КПП
"Делта"
КПП
"Делта"
КПС "Партизан"
КПС "Партизан"
КПС "Партизан"
СД
"Метак"
КПП
"Делта"
ССК
"Краљево"
КПС "Партизан"
КПС
"Гром"
КПС
"Гром"
ИПСЦ
"Зајечар"
КС
"Наисус"
ИПСЦ
"Зајечар"
ИПСЦ
"Зајечар"
КПП
"Делта"
СД
"Метак"
КПС
"Гром"
КПС
"Партизан"
ИПСЦ
"Зајечар"
КПП
"Таргет"
КПП
"Таргет"
КПП
"Таргет"
КС
"Наисус"
КС
"Наисус"
Сениори
М 1. место Екипно
Продукцион Мирослав
Благојевић
Сениори
М 1. место Екипно
Продукцион Никола
Месарец
Сениори
М 1. место Екипно
Стандард
Небојша
Јанковић
Сениори
М 1. место Екипно
Стандард
Огњен
Стевиловић
Сениори
М 1. место Екипно
Стандард
Марко
Ђуковић
Сениори
М 1. место Појединачно
Продукцион Бранислав
Станковић
Сениори
М 1. место Појединачно
Продукцион Никола
Месарец
Сениори
М 1. место Појединачно
Стандард
Драгослав
Стокић
Сениори
М 1. место Појединачно
Стандард
Марко
Ђуковић
Сениори
М 2. место Екипно
Продукцион Александар Стојановић
Сениори
М 2. место Екипно
Продукцион Дејан
Вукојевић
Сениори
М 2. место Екипно
Стандард
Драган
Бићанин
Сениори
М 2. место Екипно
Стандард
Ненад
Радојчић
Сениори
М 2. место Екипно
Стандард
Бобан
Бошковић
Сениори
М 2. место Екипно
Стандард
Владан
Фабијанић
Сениори
М 2. место Појединачно
Продукцион Душан
Кувељић
Сениори
М 2. место Појединачно
Продукцион Ђорђе
Станковић
Сениори
М 2. место Појединачно
Продукцион Саша
Јасика
Сениори
М 2. место Појединачно
Стандард
Небојша
Јанковић
Сениори
М 2. место Појединачно
Стандард
Бобан
Бошковић
Сениори
М 3. место Екипно
Продукцион Милош
Војиновић
Сениори
М 3. место Екипно
Продукцион Владимир
Ђукановић
Сениори
М 3. место Екипно
Продукцион Мирослав
Сениори
М 3. место Екипно
Стандард
Зоран
Сениори
М 3. место Екипно
Стандард
Бобан
Миловановић
Стаменковић
Јовановић
РЕЗУЛТАТИ СПОРТИСТА СРБИЈЕ У 2012.
Место
клуба
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Крушевац
Београд
Краљево
Београд
Пожаревац
Пожаревац
Зајечар
Ниш
Зајечар
Зајечар
Београд
Крушевац
Пожаревац
Београд
Зајечар
Београд
Београд
Београд
Ниш
Ниш
227
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина Име
категорија
место
такмичења категорија
Сениори
М 3. место Појединачно
Продукцион Дејан
Сениори
М 3. место Појединачно
Продукцион Владо
Сениори
М 3. место Појединачно
Стандард
Драган
Сениори
М 3. место Појединачно
Стандард
Милош
Сениори
Ж 1. место Појединачно
Продукцион Снежана
Сениори
Ж 2. место Појединачно
Продукцион Јелена
Сениори
Ж 3. место Појединачно
Продукцион Маја
Презиме
Клуб
Вукојевић
КПС
"Гром"
Челар
ССК
"Краљево"
Бићанин
ИПСЦ
"Зајечар"
Кундовић ССК
"Краљево"
Субашић
КС
"МУШ"
СтанићКПС
Стојановић "ГРОМ
Јовановић ИПСЦ
"Зајечар"
Место
клуба
Пожаревац
Краљево
Зајечар
Краљево
Београд
Пожаревац
Зајечар
Рафтинг
Државна првенства
Државно Првенство 2012
Ниш, (Србија)
12/05/2012 – 13/05/2012
Узрасна
Освојено Вид
Пол
категорија
место
такмичења
Сениори
М 1. место Екипно
Такмичарска
Дисциплина Име
Презиме
категорија
Р6
Рафтинг
Бранислав Барашевић
КЕС Вир
Место
клуба
Панчево
Сениори
М 1. место Екипно
Р6
Рафтинг
Милош
Сениори
М 1. место Екипно
Р6
Рафтинг
Ненад
Петровић
КЕС Вир
Панчево
Миковић
КЕС Вир
Панчево
Сениори
М 1. место Екипно
Р6
Рафтинг
Сениори
М 1. место Екипно
Р6
Рафтинг
Мирослав
Барашевић
КЕС Вир
Панчево
Дарко
Добресков
КЕС Вир
Панчево
Сениори
М 1. место Екипно
Р6
Сениори
М 2. место Екипно
Р6
Рафтинг
Предраг
Милић
КЕС Вир
Панчево
Рафтинг
Александар Пантелић
НК Лиман Земун
Сениори
М 2. место Екипно
Р6
Рафтинг
Богдан
Рибарић
НК Лиман Земун
Сениори
Сениори
М 2. место Екипно
Р6
Рафтинг
Марко
Стојановић
НК Лиман Земун
М 2. место Екипно
Р6
Рафтинг
Јован
Ивановић
НК Лиман Земун
Сениори
М 2. место Екипно
Р6
Рафтинг
Богдан
Рибарић
НК Лиман Земун
Сениори
М 2. место Екипно
Р6
Рафтинг
Стефан
Васиљевић
НК Лиман Земун
Сениори
М 2. место Екипно
Р6
Рафтинг
Милош
Пантелић
НК Лиман Земун
Сениори
М 3. место Екипно
Р6
Рафтинг
Звонко
Јовић
Адреналин Обреновац
Сениори
М 3. место Екипно
Р6
Рафтинг
Марко
Ђурковић
Адреналин Обреновац
Сениори
М 3. место Екипно
Р6
Рафтинг
Андреј
Штеко
Адреналин Обреновац
Сениори
М 3. место Екипно
Р6
Рафтинг
Стојан
Јелисављевић Адреналин Обреновац
228
Клуб
ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РС И СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Узрасна
Освојено Вид
Пол
категорија
место
такмичења
Сениори
М 3. место Екипно
Такмичарска
Дисциплина Име
категорија
Р6
Рафтинг
Андрија
Бецин
Место
клуба
Адреналин Обреновац
Сениори
М 3. место Екипно
Р6
Рафтинг
Сениори
Ж 1. место Екипно
Р6
Рафтинг
Петар
Јовичић
Адреналин Обреновац
Катарина
Петровски
АСА Диф
Београд
Сениори
Ж 1. место Екипно
Р6
Рафтинг
Милена
Матић
АСА Диф
Београд
Сениори
Ж 1. место Екипно
Сениори
Ж 1. место Екипно
Р6
Рафтинг
Маријана
Радосављевић АСА Диф
Београд
Р6
Рафтинг
Натали
Негић
АСА Диф
Београд
Сениори
Сениори
Ж 1. место Екипно
Р6
Рафтинг
Снежана
Милошевић
АСА Диф
Београд
Ж 1. место Екипно
Р6
Рафтинг
Ксенија
Нилколић
АСА Диф
Београд
Сениори
Ж 2. место Екипно
Р6
Рафтинг
Кристина
Петровић
Сениори
Ж 2. место Екипно
Р6
Рафтинг
Марија
Сениори
Ж 2. место Екипно
Р6
Рафтинг
Јелена
Сениори
Ж 2. место Екипно
Р6
Рафтинг
Анђела
Сениори
Ж 2. место Екипно
Р6
Рафтинг
Ања
Сениори
Ж 2. место Екипно
Р6
Рафтинг
Марија
Сениори
Ж 3. место Екипно
Р6
Рафтинг
Селена
Сениори
Ж 3. место Екипно
Р6
Рафтинг
Јелена
Сениори
Ж 3. место Екипно
Р6
Рафтинг
Јелена
Сениори
Ж 3. место Екипно
Р6
Рафтинг
Инослава
Сениори
Ж 3. место Екипно
Р6
Рафтинг
Тамара
Сениори
Ж 3. место Екипно
Р6
Рафтинг
Драгана
Сениори
Ж 3. место Екипно
Р6
Рафтинг
Тања
Презиме
Клуб
ФСФВ
Ниш
Игњатовић
ФСФВ
Ниш
Адамовић
ФСФВ
Ниш
Бећирић
ФСФВ
Ниш
Радојевић
ФСФВ
Ниш
Исаиловић
ФСФВ
Ниш
Матијевић
Војна
Академија
Шулић
Војна
Академија
Пековић
Војна
Академија
Јанковић
Војна
Академија
Вукосављевић Војна
Академија
Мартиновић Војна
Академија
Капор
Војна
Академија
Ниш
Ниш
Ниш
Ниш
Ниш
Ниш
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Универзитетско првенство
Универзитетско првенство Србије у Рафтингу 2012
Ниш (Србија)
12/05/2012 – 15/05/2012
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина Име
категорија
место
такмичења категорија
Сениори
М 1. место Екипно
Р6
Рафтинг
Синиша
Сениори
М 1. место Екипно
Р6
Рафтинг
Сениори
М 1. место Екипно
Р6
Рафтинг
Сениори
М 1. место Екипно
Р6
Рафтинг
Сениори
М 1. место Екипно
Р6
Рафтинг
Сениори
М 1. место Екипно
Р6
Рафтинг
Сениори
М 2. место Екипно
Р6
Рафтинг
Сениори
М 2. место Екипно
Р6
Рафтинг
РЕЗУЛТАТИ СПОРТИСТА СРБИЈЕ У 2012.
Презиме
Клуб
Чабаркапа Војна
Академија 1
Милош
Илић
Војна
Академија 1
Александар Перовић
Војна
Академија 1
Стефан
Пушара
Војна
Академија 1
Срећко
Стојилков Војна
Академија 1
Милан
Милићевић Војна
Академија 1
Цвијановић Ненад
АСА Диф
Београд
Филип
Тасић
АСА Диф
Београд
Место
клуба
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
229
Узрасна
Освојено Вид
Пол
категорија
место
такмичења
Сениори
М 2. место Екипно
Такмичарска
Дисциплина Име
категорија
Р6
Рафтинг
Милан
Сениори
М 2. место Екипно
Р6
Рафтинг
Сениори
М 2. место Екипно
Р6
Рафтинг
Стефановић
Александар Станковић
Сениори
М 2. место Екипно
Р6
Рафтинг
Немања
Пајић
Сениори
М 3. место Екипно
Р6
Рафтинг
Марко
Стојичић
Сениори
М 3. место Екипно
Р6
Рафтинг
Дејан
Планинац
Сениори
М 3. место Екипно
Р6
Рафтинг
Мирко
Радујко
Сениори
М 3. место Екипно
Р6
Рафтинг
Милкица
Сениори
М 3. место Екипно
Р6
Рафтинг
Драгослав
Милутиновић
Ковачевић
Сениори
М 3. место Екипно
Р6
Рафтинг
Марко
Станковић
Сениори
Ж 1. место Екипно
Р6
Рафтинг
Ксенија
Николић
Сениори
Ж 1. место Екипно
Р6
Рафтинг
Катарина
Петровски
Сениори
Ж 1. место Екипно
Р6
Рафтинг
Милена
Матић
Сениори
Ж 1. место Екипно
Р6
Рафтинг
Снежана
Сениори
Ж 1. место Екипно
Р6
Рафтинг
Маријана
Сениори
Ж 1. место Екипно
Р6
Рафтинг
Натали
Милошевић
Радосављевић
Његић
Сениори
Ж 2. место Екипно
Р6
Рафтинг
Анђела
Сениори
Ж 2. место Екипно
Р6
Рафтинг
Сениори
Ж 2. место Екипно
Р6
Сениори
Ж 2. место Екипно
Сениори
Место
клуба
Београд
Презиме
Клуб
Сундаћ
Бећирић
АСА Диф
Београд
АСА Диф
Београд
АСА Диф
Београд
АСА Диф
Београд
Шумарски
факултет
Шумарски
факултет
Шумарски
факултет
Шумарски
факултет
Шумарски
факултет
Шумарски
факултет
АСА Диф
Београд
АСА Диф
Београд
АСА Диф
Београд
АСА Диф
Београд
АСА Диф
Београд
АСА Диф
Београд
ФСФВ Ниш
Јелена
Адамовић
ФСФВ Ниш
Ниш
Рафтинг
Марија
Исаиловић ФСФВ Ниш
Ниш
Р6
Рафтинг
Ања
Радојевић
ФСФВ Ниш
Ниш
Ж 2. место Екипно
Р6
Рафтинг
Кристина
Петровић
ФСФВ Ниш
Ниш
Сениори
Ж 2. место Екипно
Р6
Рафтинг
Марија
Игњатовић ФСФВ Ниш
Ниш
Сениори
Ж 3. место Екипно
Р6
Рафтинг
Јелена
Пековић
Београд
Сениори
Ж 3. место Екипно
Р6
Рафтинг
Инослава
Сениори
Ж 3. место Екипно
Р6
Рафтинг
Тамара
Сениори
Ж 3. место Екипно
Р6
Рафтинг
Драгана
Сениори
Ж 3. место Екипно
Р6
Рафтинг
Тања
Сениори
Ж 3. место Екипно
Р6
Рафтинг
Селена
Сениори
Ж 3. место Екипно
Р6
Рафтинг
Јелена
230
Миша
Војна
Академија
Јанковић
Војна
Академија
ВукосаВојна
вљевић
Академија
МартиВојна
новић
Академија
Капор
Војна
Академија
Матијевић Војна
Академија
Шулић
Војна
Академија
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Ниш
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РС И СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Рагби 7
Државна првенства
Првенство Србије у рагбију 7, сениори -2011/2012
Београд (Србија)
10/09/2011 – 12/05/2012
Узрасна
Освојено Вид
Пол
категорија
место
такмичења
Сениори
1. место Екипно
Такмичарска
Дисциплина Име
категорија
рагби 7
Јерко
Презиме
Клуб
Лабус
Рагби клуб
Победник
Рагби клуб
Победник
Рагби клуб
Победник
Рагби клуб
Победник
Рагби клуб
Победник
Рагби клуб
Победник
Рагби клуб
Победник
Рагби клуб
Победник
Рагби клуб
Победник
Рагби клуб
Победник
Рагби клуб
Победник
Рагби клуб
Победник
Београдски
рагби клуб
Београдски
рагби клуб
Београдски
рагби клуб
Београдски
рагби клуб
Београдски
рагби клуб
Београдски
рагби клуб
Београдски
рагби клуб
Београдски
рагби клуб
Београдски
рагби клуб
Београдски
рагби клуб
Београдски
рагби клуб
Рагби клуб
Балкански
комарац
Рагби клуб
Балкански
комарац
Сениори
М 1. место
Екипно
рагби 7
Миладин
Зиванов
Сениори
М 1. место
Екипно
рагби 7
Урош
Бабић
Сениори
М 1. место
Екипно
рагби 7
Владимир
Радуловић
Сениори
М 1. место
Екипно
рагби 7
Немања
Симоновић
Сениори
М 1. место
Екипно
рагби 7
Иван
Пирковић
Сениори
М 1. место
Екипно
рагби 7
Милан
Растовац
Сениори
М 1. место
Екипно
рагби 7
Милан
Митровић
Сениори
М 1. место
Екипно
рагби 7
Милан
Орловић
Сениори
М 1. место
Екипно
рагби 7
Марко
Ристић
Сениори
М 1. место
Екипно
рагби 7
Марко
Капор
Сениори
М 1. место
Екипно
рагби 7
Никола
Симоновић
Сениори
М 2. место
Екипно
рагби 7
Борис
Мартић
Сениори
М 2. место
Екипно
рагби 7
Властимир Сретеновић
Сениори
М 2. место
Екипно
рагби 7
Андрија
Јанковић
Сениори
М 2. место
Екипно
рагби 7
Владо
Кушић
Сениори
М 2. место
Екипно
рагби 7
Бранко
Петковић
Сениори
М 2. место
Екипно
рагби 7
Џавид
Јашари
Сениори
М 2. место
Екипно
рагби 7
Витор
Љубићич
Сениори
М 2. место
Екипно
рагби 7
Никола
Србљанин
Сениори
М 2. место
Екипно
рагби 7
Душан
Ћирковић
Сениори
М 2. место
Екипно
рагби 7
Александар Ђорђевић
Сениори
М 2. место
Екипно
рагби 7
Никола
Арсић
Сениори
М 3. место
Екипно
рагби 7
Стефан
Новаковић
Сениори
М 3. место
Екипно
рагби 7
Немања
Жикић
РЕЗУЛТАТИ СПОРТИСТА СРБИЈЕ У 2012.
Место
клуба
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
231
Узрасна
Освојено Вид
Пол
категорија
место
такмичења
Сениори
М 3. место Екипно
Такмичарска
Дисциплина Име
категорија
рагби 7
Марко
Сениори
М 3. место
Екипно
рагби 7
Сениори
М 3. место
Екипно
рагби 7
Сениори
М 3. место
Екипно
рагби 7
Сениори
М 3. место
Екипно
рагби 7
Сениори
М 3. место
Екипно
рагби 7
Сениори
М 3. место
Екипно
рагби 7
Сениори
М 3. место
Екипно
рагби 7
Сениори
М 3. место
Екипно
рагби 7
Сениори
М 3. место
Екипно
рагби 7
Презиме
Клуб
Јовановић
Рагби клуб
Балкански
комарац
Бранислав Јеротић
Рагби клуб
Балкански
комарац
Душан
Перуничић Рагби клуб
Балкански
комарац
Урош
РабљеноРагби клуб
вић
Балкански
комарац
Јован
Синђић
Рагби клуб
Балкански
комарац
Александар Маринко- Рагби клуб
вић
Балкански
комарац
Никола
Радојичић Рагби клуб
Балкански
комарац
Урош
Вуловић
Рагби клуб
Балкански
комарац
Никола
Миљковић Рагби клуб
Балкански
комарац
Милош
Тамбурић Рагби клуб
Балкански
комарац
Место
клуба
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Рагби 13
Државна првенства
Првенство Србије у рагбију 13
- (Република Србија)
17/03/2012 – 14/10/2012
Узрасна
Освојено Вид
Пол
категорија
место
такмичења
Сениори
М 1. место Екипно
Такмичарска
Дисциплина Име
категорија
рагби 13
Стеван
Сениори
М 1. место
Екипно
-
рагби 13
Иван
Шушњара
Сениори
М 1. место
Екипно
-
рагби 13
Јован
Вујошевић
Сениори
М 1. место
Екипно
-
рагби 13
Урош
Радуловић
Сениори
М 1. место
Екипно
-
рагби 13
Никола
Павловић
Сениори
М 1. место
Екипно
-
рагби 13
Мирко
Бошковић
Сениори
М 1. место
Екипно
-
рагби 13
Немања
Ђорђевић
232
Презиме
Клуб
Стевановић
Рагби клуб
Дорћол
Рагби клуб
Дорћол
Рагби клуб
Дорћол
Рагби клуб
Дорћол
Рагби клуб
Дорћол
Рагби клуб
Дорћол
Рагби клуб
Дорћол
Место
клуба
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РС И СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Узрасна
Освојено Вид
Пол
категорија
место
такмичења
Сениори
М 1. место Екипно
Такмичарска
Дисциплина Име
Презиме
категорија
рагби 13
Далибор Вукановић
Сениори
М 1. место
Екипно
-
рагби 13
Сениори
М 1. место
Екипно
-
рагби 13
Сениори
М 1. место
Екипно
-
рагби 13
Сениори
М 1. место
Екипно
-
рагби 13
Сениори
М 1. место
Екипно
-
рагби 13
Сениори
М 1. место
Екипно
-
рагби 13
Сениори
М 1. место
Екипно
-
рагби 13
Сениори
М 1. место
Екипно
-
рагби 13
Сениори
М 1. место
Екипно
-
рагби 13
Сениори
М 2. место
Екипно
-
рагби 13
Сениори
М 2. место
Екипно
-
рагби 13
Сениори
М 2. место
Екипно
-
рагби 13
Сениори
М 2. место
Екипно
-
рагби 13
Сениори
М 2. место
Екипно
-
рагби 13
Сениори
М 2. место
Екипно
-
рагби 13
Сениори
М 2. место
Екипно
-
рагби 13
Сениори
М 2. место
Екипно
-
рагби 13
Сениори
М 2. место
Екипно
-
рагби 13
Сениори
М 2. место
Екипно
-
рагби 13
Сениори
М 2. место
Екипно
-
рагби 13
Сениори
М 2. место
Екипно
-
рагби 13
Сениори
М 2. место
Екипно
-
рагби 13
Сениори
М 2. место
Екипно
-
рагби 13
Сениори
М 2. место
Екипно
-
рагби 13
РЕЗУЛТАТИ СПОРТИСТА СРБИЈЕ У 2012.
Клуб
Рагби клуб
Дорћол
Дејан
Лукенић
Рагби клуб
Дорћол
Стефан Недељковић Рагби клуб
Дорћол
Вук
Миладиновић Рагби клуб
Дорћол
Михаило Бошковић
Рагби клуб
Дорћол
Радован Тајсић
Рагби клуб
Дорћол
Радослав Новаковић
Рагби клуб
Дорћол
Ђорђе
Дивић
Рагби клуб
Дорћол
Бојан
Балабан
Рагби клуб
Дорћол
Марко
Маринковић Рагби клуб
Дорћол
Драган
Васиљевић
Рагби лиг
клуб Црвена
Звезда
Зоран
Пешић
Рагби лиг
клуб Црвена
Звезда
Слободан Миленковић Рагби лиг
клуб Црвена
Звезда
Игор
Бајић
Рагби лиг
клуб Црвена
Звезда
Милош Ћалић
Рагби лиг
клуб Црвена
Звезда
Милош Зоговић
Рагби лиг
клуб Црвена
Звезда
ВлаДедић
Рагби лиг
дислав
клуб Црвена
Звезда
Владица Николић
Рагби лиг
клуб Црвена
Звезда
Стефан Гајић
Рагби лиг
клуб Црвена
Звезда
Мирко
Влачо
Рагби лиг
клуб Црвена
Звезда
Војислав Дедић
Рагби лиг
клуб Црвена
Звезда
Петар
Милановић
Рагби лиг
клуб Црвена
Звезда
Иван
Ђорђевић
Рагби лиг
клуб Црвена
Звезда
Велибор Срећковић
Рагби лиг
клуб Црвена
Звезда
Марк
Пулен
Рагби лиг
клуб Црвена
Звезда
Место
клуба
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
233
Узрасна
Освојено Вид
Пол
категорија
место
такмичења
Такмичарска
Дисциплина Име
категорија
Презиме
Клуб
Место
клуба
Сениори
М 2. место
Екипно
-
рагби 13
Ивица
Ђорђевић
Сениори
М 2. место
Екипно
-
рагби 13
Емил
Ћоровић
Рагби лиг
Београд
клуб Црвена
Звезда
Рагби лиг
Београд
клуб Црвена
Звезда
Рагби 15
Државна првенства
Првенство Србије – сениори 2011/2012
Београд (Србија)
01/09/2011 – 16/06/2012
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина Име
категорија
место
такмичења категорија
Презиме
Сениори
1. место Екипно
рагби 15
Симоновић
Сениори
М 1. место Екипно
рагби 15
Сениори
М 1. место Екипно
рагби 15
Сениори
М 1. место Екипно
рагби 15
Сениори
М 1. место Екипно
рагби 15
Сениори
М 1. место Екипно
рагби 15
Сениори
М 1. место Екипно
рагби 15
Сениори
М 1. место Екипно
рагби 15
Сениори
М 1. место Екипно
рагби 15
Сениори
М 1. место Екипно
рагби 15
Сениори
М 1. место Екипно
рагби 15
Сениори
М 1. место Екипно
рагби 15
Сениори
М 1. место Екипно
рагби 15
Сениори
М 1. место Екипно
рагби 15
Сениори
М 1. место Екипно
рагби 15
Сениори
М 1. место Екипно
рагби 15
Сениори
М 1. место Екипно
рагби 15
Сениори
М 1. место Екипно
рагби 15
234
Немања
Клуб
Рагби клуб
Победник
Марко
Ристић
Рагби клуб
Победник
Данијел
Септеи
Рагби клуб
Победник
Марко
Капор
Рагби клуб
Победник
Милан
Орловић
Рагби клуб
Победник
Урош
Јончић
Рагби клуб
Победник
Манојло Лукић
Рагби клуб
Победник
Владимир Ђукић
Рагби клуб
Победник
Немања
Леонтијевић Рагби клуб
Победник
Бранимир Петровић
Рагби клуб
Победник
Горан
Вуковић
Рагби клуб
Победник
Никола
Симоновић Рагби клуб
Победник
Миладин Живанов
Рагби клуб
Победник
Милан
Растовац
Рагби клуб
Победник
Драгутиновић Рагби клуб
Стефан
Победник
Урош
Бабић
Рагби клуб
Победник
Срђан
Николић
Рагби клуб
Победник
Јерко
Лабус
Рагби клуб
Победник
Место
клуба
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РС И СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина Име
категорија
место
такмичења категорија
Сениори
М 1. место Екипно
рагби 15
Предраг
Презиме
Клуб
Марковић
Сениори
М 1. место Екипно
рагби 15
Милан
Митровић
Сениори
М 1. место Екипно
рагби 15
Иван
Пирковић
Сениори
М 1. место Екипно
рагби 15
Владимир Радуловић
Сениори
М 1. место Екипно
рагби 15
Душан
Марковић
Сениори
М 1. место Екипно
рагби 15
Данило
Булатовић
Сениори
М 1. место Екипно
рагби 15
Предраг
Вранеш
Сениори
М 1. место Екипно
рагби 15
Небојша
Јовановић
Сениори
М 2. место Екипно
рагби 15
Душан
Ћирковић
Сениори
М 2. место Екипно
рагби 15
Никола
Србљанин
Сениори
М 2. место Екипно
рагби 15
Џавид
Јашари
Сениори
М 2. место Екипно
рагби 15
Александар Ђорђевић
Сениори
М 2. место Екипно
рагби 15
Никола
Арсић
Сениори
М 2. место Екипно
рагби 15
Марко
Јоксимовић
Сениори
М 2. место Екипно
рагби 15
Владислав Спасојевић
Сениори
М 2. место Екипно
рагби 15
Слађан
Тодоровић
Сениори
М 2. место Екипно
рагби 15
Бојан
Белић
Сениори
М 2. место Екипно
рагби 15
Никола
Станишић
Сениори
М 2. место Екипно
рагби 15
Златан
Садиковић
Сениори
М 2. место Екипно
рагби 15
Александар Петровић
Сениори
М 2. место Екипно
рагби 15
Андрија
Јанковић
Сениори
М 2. место Екипно
рагби 15
Иван
Родић
Сениори
М 2. место Екипно
рагби 15
Марко
Јаћимовић
Сениори
М 2. место Екипно
рагби 15
Андрија
Панић
Сениори
М 2. место Екипно
рагби 15
Андреј
Бандука
Сениори
М 2. место Екипно
рагби 15
Властимир Сретеновић
Сениори
М 2. место Екипно
рагби 15
Бранко
Петковић
Сениори
М 2. место Екипно
рагби 15
Борис
Мартиц
Сениори
М 2. место Екипно
рагби 15
Владо
Кушић
Сениори
М 2. место Екипно
рагби 15
Витор
Љубићич
Сениори
М 2. место Екипно
рагби 15
Владимир Амбруш
Рагби клуб
Победник
Рагби клуб
Победник
Рагби клуб
Победник
Рагби клуб
Победник
Рагби клуб
Победник
Јувениа Краков РЦ
Рагби клуб
Победник
Рагби клуб
Победник
Београдски
рагби клуб
Београдски
рагби клуб
Београдски
рагби клуб
Београдски
рагби клуб
Београдски
рагби клуб
Београдски
рагби клуб
Београдски
рагби клуб
Београдски
рагби клуб
Београдски
рагби клуб
Београдски
рагби клуб
Београдски
рагби клуб
Београдски
рагби клуб
Београдски
рагби клуб
Београдски
рагби клуб
Београдски
рагби клуб
Београдски
рагби клуб
Београдски
рагби клуб
Београдски
рагби клуб
Београдски
рагби клуб
Београдски
рагби клуб
Београдски
рагби клуб
Београдски
рагби клуб
Београдски
рагби клуб
РЕЗУЛТАТИ СПОРТИСТА СРБИЈЕ У 2012.
Место
клуба
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Краков
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
235
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина Име
категорија
место
такмичења категорија
Сениори
М 2. место Екипно
рагби 15
Дејан
Сениори
М 2. место Екипно
рагби 15
Стефан
Сениори
М 2. место Екипно
рагби 15
Александар
Сениори
М 3. место Екипно
рагби 15
Никола
Сениори
М 3. место Екипно
рагби 15
Вукашин
Сениори
М 3. место Екипно
рагби 15
Александар
Сениори
М 3. место Екипно
рагби 15
Дејан
Сениори
М 3. место Екипно
рагби 15
Милован
Сениори
М 3. место Екипно
рагби 15
Игор
Сениори
М 3. место Екипно
рагби 15
Саша
Сениори
М 3. место Екипно
рагби 15
Благоје
Сениори
М 3. место Екипно
рагби 15
Милош
Сениори
М 3. место Екипно
рагби 15
Јован
Сениори
М 3. место Екипно
рагби 15
Павле
Сениори
М 3. место Екипно
рагби 15
Владимир
Сениори
М 3. место Екипно
рагби 15
Драган
Сениори
М 3. место Екипно
рагби 15
Владимир
Сениори
М 3. место Екипно
рагби 15
Владимир
Сениори
М 3. место Екипно
рагби 15
Марко
Сениори
М 3. место Екипно
рагби 15
Марко
Сениори
М 3. место Екипно
рагби 15
Иван
Сениори
М 3. место Екипно
рагби 15
Милош
Сениори
М 3. место Екипно
рагби 15
Никола
Сениори
М 3. место Екипно
рагби 15
Срђан
Сениори
М 3. место Екипно
рагби 15
Кристијан
Сениори
М 3. место Екипно
рагби 15
Лука
Сениори
М 3. место Екипно
рагби 15
Ненад
Сениори
М 3. место Екипно
рагби 15
Слободан
Сениори
М 3. место Екипно
рагби 15
Петар
236
Презиме
Клуб
Каратрајков- Београдски
ски
рагби клуб
Илић
Београдски
рагби клуб
Мађановић Београдски
рагби клуб
Димић
Рагби клуб
Партизан
Медић
Рагби клуб
Партизан
Кртсић
Рагби клуб
Партизан
Тасић
Рагби клуб
Партизан
Милићевић Рагби клуб
Партизан
Дејановић
Рагби клуб
Партизан
Ђукић
Рагби клуб
Партизан
Јовановски Рагби клуб
Партизан
Јоксимовић Рагби клуб
Партизан
Бајић
Рагби клуб
Партизан
Анђелић
Рагби клуб
Партизан
Станић
Рагби клуб
Партизан
Грујић
Рагби клуб
Партизан
Думић
Рагби клуб
Партизан
Дејановић
Рагби клуб
Партизан
Милосавље- Рагби клуб
вић
Партизан
Пријић
Рагби клуб
Партизан
Ничић
Рагби клуб
Партизан
Ивановић
Рагби клуб
Партизан
Антић
Рагби клуб
Партизан
Дорошки
Рагби клуб
Партизан
Жагар
Рагби клуб
Партизан
Кецман
Рагби клуб
Партизан
Матејић
Рагби клуб
Партизан
Стојичевић Рагби клуб
Партизан
Перичић
Рагби клуб
Партизан
Место
клуба
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РС И СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Рвање
Државна првенства
Првенство Србије у слободном стилу за мушкарце
Сомбор (Србија)
13/05/2012 – 13/05/2012
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина Име
категорија
место
такмичења категорија
Сениори
1. место Појединачно
Оњен
Сениори
2. место
Појединачно до 74 kg
Сениори
3. место
Појединачно 66 kg
Сениори
М 1. место
Појединачно 60 kg
Сениори
М 1. место
Појединачно 66 kg
Сениори
М 1. место
Појединачно 74 kg
Сениори
М 1. место
Појединачно 55 kg
Сениори
М 1. место
Појединачно до 96 kg
Сениори
М 1. место
Појединачно до 120 kg
Сениори
М 1. место
Појединачно до 74 kg
Сениори
М 1. место
Појединачно до 60 kg
Сениори
М 1. место
Појединачно до 84 kg
Сениори
М 1. место
Појединачно до 66 kg
Сениори
М 2. место
Појединачно 55 kg
Сениори
М 2. место
Појединачно 60 kg
Сениори
М 2. место
Појединачно 66 kg
Сениори
М 2. место
Појединачно 74 kg
Сениори
М 2. место
Појединачно до 84 kg
Сениори
М 2. место
Појединачно до 120 kg
Сениори
М 2. место
Појединачно до 66 kg
Сениори
М 2. место
Појединачно до 96 kg
Сениори
М 2. место
Појединачно до 60 kg
РЕЗУЛТАТИ СПОРТИСТА СРБИЈЕ У 2012.
слободан
стил
Рвање
слободним
стилом
Рвање
слободним
стилом
Рвање
слободним
стилом
Рвање
слободним
стилом
Рвање
слободним
стилом
слободан
стил
слободан
стил
слободан
стил
слободан
стил
слободан
стил
слободан
стил
Рвање
слободним
стилом
Рвање
слободним
стилом
Рвање
слободним
стилом
Рвање
слободним
стилом
слободан
стил
слободан
стил
слободан
стил
слободан
стил
слободан
стил
Презиме
Клуб
Место
клуба
Потисје
Кањижа
Дончи
Акош
Физер
Душан
Арсенијевић Рвачки клуб Ваљево
"Младост"
Никола
Марковић
Рвачки клуб Зрењанин
"Пролетер"
Марио
Штефанек
Рвачки клуб Суботица
"Спартак"
Нинослав Штефанек
Рвачки клуб Суботица
"Спартак"
Дејан
Рвачки клуб Сомбор
"Раднички"
Секе Ковач
Светислав Јаковљевић Раднички
Крагујевац
Милош
Спасић
Раднички
Крагујевац
Рудолф
Леринц
Потисје
Кањижа
Јовица
Папић
Љ. И. Геџа
Младеновац
Младен
Габрић
Раднички
Сомбор
Никола
Јовановић
Раднички
Крагујевац
Оњен
Дончић
Златко
Лацковић
Рвачки клуб Крагујевац
"Крагујевац"
Рвачки клуб Нови Сад
"Нови Сад"
Мирослав Станков
Рвачки клуб Београд
"Партизан"
Давор
Штефанек
Рвачки клуб Суботица
"Спартак"
Александар
Адам
Росић
Раднички
Крагујевац
Пољак
Сента
Сента
Горан
Станимировић
Николић
Витез
Шабац
Крагујевац
Крагујевац
Милан
Марко
Маринковић Црвена
звезда
Београд
237
Узрасна
Освојено Вид
Пол
категорија
место
такмичења
Такмичарска
Дисциплина Име
категорија
Сениори
М 3. место
Појединачно 55 kg
Сениори
М 3. место
Појединачно 60 kg
Сениори
М 3. место
Појединачно до 60 kg
Сениори
М 3. место
Појединачно до 74 kg
Сениори
М 3. место
Појединачно до 84 kg
Сениори
М 3. место
Појединачно до 96 kg
Сениори
М 3. место
Појединачно до 120 kg
Сениори
М 3. место
Појединачно до 60 kg
Сениори
М 3. место
Појединачно до 66 kg
Сениори
М 3. место
Појединачно до 84 kg
Сениори
М 3. место
Појединачно до 96 kg
Сениори
М 3. место
Појединачно до 120 kg
Сениори
М 3. место
Појединачно до 66 kg
Сениори
М 3. место
Појединачно до 66 kg
Рвање
слободним
стилом
Рвање
слободним
стилом
слободан
стил
слободан
стил
слободан
стил
слободан
стил
слободан
стил
слободан
стил
слободан
стил
слободан
стил
слободан
стил
слободан
стил
слободан
стил
слободан
стил
Презиме
Клуб
Место
клуба
Бранимир Јањић
Рвачки клуб Сомбор
"Раднички"
Никола
Јовановић
Рвачки клуб Обреновац
"Тент"
Саша
Степановић Љ. И. Геџа
Младеновац
Александар
Милош
Шефер
Сента
Сента
Питулић
Љ. И. Геџа
Младеновац
Витез
Шабац
Славољуб Ручнов
Предраг
Будић
Београд
Ненад
Црвена
звезда
Миљојковић Крагујевац
Урош
Јанковић
Крагујевац
Крагујевац
Марко
Пановић
Витез
Шабац
Милош
Неумовски
Љ. И. Геџа
Младеновац
Мирко
Јурковић
Раднички
Сомбор
Горан
Ђурковић
Тент
Обреновац
Немања
Јеремић
Крагујевац
Крагујевац
Крагујевац
Државна првенства
Првенство Србије у грчко – римском стилу
Крагујевац (Србија)
01/06/2012 – 01/06/2012
Узрасна
Освојено Вид
Пол
категорија
место
такмичења
Такмичарска
Дисциплина
категорија
Сениори
М 1. место Појединачно до 55 kg
Сениори
М 1. место Појединачно до 74 kg
Сениори
М 1. место Појединачно до 60 kg
Сениори
М 1. место Појединачно до 96 kg
Сениори
М 1. место Појединачно до 96 kg
Сениори
М 1. место Појединачно до 66 kg
Сениори
М 1. место Појединачно до 120 kg
Сениори
М 1. место Појединачно 60 kg
Сениори
М 1. место Појединачно 55 kg
Сениори
М 1. место Појединачно 84 kg
Сениори
М 1. место Појединачно 96 kg
238
грчко – римски стил
грчко – римски стил
грчко – римски стил
грчко – римски стил
грчко – римски стил
грчко – римски стил
грчко – римски стил
рвање грчко-.
римским
стилом
рвање грчко-римским
стилом
рвање грчко-римским
стилом
рвање грчко-римским
стилом
Име
Презиме
Клуб
Место
клуба
Атила
Вајда
Потисје
Кањижа
Александар Максимо- Партизан
вић
Драган
Дешић
Раднички
Горан
Бојанић
Александар Лупајић
Фрушкогорац
Спартак
Београд
Београд
Сремска
Митровица
Суботица
Давор
Штефанек Спартак
Суботица
Милош
Спасић
Крагујевац
Перица
Димитри- Рвачки клуб Крагујевац
јевић
"Раднички"
Никола
Марковић Рвачки клуб Зрењанин
"Пролетер"
Марко
Миочино- Рвачки клуб Нови Сад
вић
"Нови Сад"
Бојан
Мијатов
Раднички
Рвачки клуб Зрењанин
"Пролетер"
ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РС И СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Узрасна
Освојено Вид
Пол
категорија
место
такмичења
Такмичарска
Дисциплина
категорија
Сениори
М 1. место Појединачно 66 kg
Сениори
М 1. место Појединачно 60 kg
Сениори
М 1. место Појединачно 74 kg
Сениори
М 1. место Појединачно 96 kg
Сениори
М 2. место Појединачно до 66 kg
Сениори
М 2. место Појединачно до 55 kg
Сениори
М 2. место Појединачно до 74 kg
Сениори
М 2. место Појединачно до 120 kg
Сениори
М 2. место Појединачно до 60 kg
Сениори
М 2. место Појединачно до 96 kg
Сениори
М 2. место Појединачно 55 kg
Сениори
М 2. место Појединачно 74 kg
Сениори
М 2. место Појединачно 96 kg
Сениори
М 2. место Појединачно 60 kg
Сениори
М 2. место Појединачно 84 kg
Сениори
М 2. место Појединачно 96 kg
Сениори
М 2. место Појединачно 66 kg
Сениори
М 2. место Појединачно 84 kg
Сениори
М 3. место Појединачно до 55 kg
Сениори
М 3. место Појединачно до 60 kg
Сениори
М 3. место Појединачно до 74 kg
Сениори
М 3. место Појединачно до 96 kg
Сениори
М 3. место Појединачно до 120 kg
Сениори
М 3. место Појединачно до 60 kg
Сениори
М 3. место Појединачно до 66 kg
Сениори
М 3. место Појединачно до 55 kg
РЕЗУЛТАТИ СПОРТИСТА СРБИЈЕ У 2012.
рвање грчко-римским
стилом
рвање грчко-римским
стилом
рвање грчко-римским
стилом
рвање грчко-римским
стилом
грчко – римски стил
грчко – римски стил
грчко – римски стил
грчко – римски стил
грчко – римски стил
грчко – римски стил
рвамке грчко-римским
стилом
рвање грчко-римским
стилом
рвање грчко-римским
стилом
рвање грчко-римским
стилом
рвање грчко-римским
стилом
рвање грчко-римским
стилом
рвање грчко-римским
стилом
рвање грчко-римским
стилом
грчко – римски стил
грчко – римски стил
грчко – римски стил
грчко – римски стил
грчко – римски стил
грчко – римски стил
грчко – римски стил
грчко – римски стил
Презиме
Давор
Шзефанек Рвачки клуб Зрењанин
"Пролетер"
Кристиан
Фрис
Александар
Максимо- Рвачки клуб Београд
вић
"Партизан"
Дејан
Фрањковић
Рвачки клуб Суботица
"Спартак"
Бобан
Бошков
Нови Сад
Нови Сад
Кристијан Газдаг
Потисје
Кањижа
Лахел
Спартак
Суботица
Балаж
Клуб
Место
клуба
Име
Рвачки клуб Зрењанин
"Пролетер"
Владимир РадосаПартизан
вљевић
Марио
Штефанек Спартак
Суботица
Драгутин
Дукић
Раднички
Београд
Данијел
Шпољарић
Рвачки клуб Сомбор
"Раднички"
Виктор
Немеш
Рвачки клуб Сента
"Сента"
Вујадин
Боснић
Рвачки клуб Суботица
"Спартак"
Тамаш
Нађ
Рвачки клуб Сента
"Сента"
Драгутин
Дукић
Рвачки клуб Београд
"Раднички"
Золтан
Варга
Рвачки клуб Суботица
"Спартак"
Мате
Немеш
Рвачки клуб Сента
"Сента"
Драгутин
Дукић
Рвачки клуб Београд
"Раднички"
Тамаш
Нађ
Спартак
Златко
Лацковић Нови Сад
Нови Сад
Горан
Фијат
Зрењанин
Никола
Кнежевић Партизан
Београд
Живан
Пешић
Пролетер
Зрењанин
Денис
Бичкеи
Спартак
Суботица
Норберт
Зелди
Потисје
Кањижа
Саболч
Футо
Спартак
Суботица
Пролетер
Београд
Суботица
239
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина
категорија
место
такмичења категорија
Сениори
М 3. место Појединачно до 66 kg
грчко – римски стил
Име
Презиме
Клуб
Милан
Марић
Партизан
Место
клуба
Београд
Сениори
М 3. место Појединачно до 74 kg
грчко – римски стил
Горан
Булатовић Партизан
Београд
Сениори
М 3. место Појединачно до 120 kg
грчко – римски стил
Немања
Павловић Нови Сад
Нови Сад
Сениори
М 3. место Појединачно 55 kg
Славко
Вуковић
Рвачки клуб Нови Сад
"Нови Сад"
Сениори
М 3. место Појединачно 55 kg
Кристиан
Газдаг
Рвачки клуб Кањижа
"Потисје"
Сениори
М 3. место Појединачно 60 kg
Златко
Лацковић Рвачки клуб Нови Сад
"Нови Сад"
Сениори
М 3. место Појединачно 66 kg
Милан
Марић
Сениори
М 3. место Појединачно 84 kg
Горан
Булатовић Рвачки клуб Београд
"Партизан"
Сениори
М 3. место Појединачно 96 kg
Немања
Павловић Рвачки клуб Нови Сад
"Нови Сад"
Сениори
М 3. место Појединачно 120 kg
Немања
Павловић Рвачки клуб Нови Сад
"Нови Сад"
Сениори
М 3. место Појединачно 66 kg
Марио
Шзефанек Рвачки клуб Суботица
"Спартак"
Сениори
М 3. место Појединачно 74 kg
Валдемар
Штајер
Сениори
М 3. место Појединачно 84 kg
Сениори
М 3. место Појединачно 96 kg
Сениори
М 3. место Појединачно 120 kg
Сениори
М 3. место Појединачно 120 kg
Сениори
М 3. место Појединачно 60 kg
Сениори
М 3. место Појединачно 74 kg
Сениори
М 3. место Појединачно 96 kg
Сениори
М 3. место Појединачно 96 kg
Сениори
М 3. место Појединачно 120 kg
рвамке грчко-римским
стилом
рвамке грчко-римским
стилом
рвање грчко-римским
стилом
рвање грчко-римским
стилом
рвање грчко-римским
стилом
рвање грчко-римским
стилом
рвање грчко-римским
стилом
рвање грчко-римским
стилом
рвање грчко-римским
стилом
рвање грчко-римским
стилом
рвање грчко-римским
стилом
рвање грчко-римским
стилом
рвање грчко-римским
стилом
рвање грчко-римским
стилом
рвање грчко-римским
стилом
рвање грчко-римским
стилом
рвање грчко-римским
стилом
рвање грчко-римским
стилом
240
Рвачки клуб Београд
"Партизан"
Рвачки клуб Нови Сад
"Нови Сад"
Алекссан- Шефер
дар
Рвачки клуб Сента
"Сента"
Милош
Ркман
Рвачки клуб Сомбор
"Раднички"
Немања
Павловић Рвачки клуб Нови Сад
"Нови Сад"
Бранко
Живановић
Рвачки клуб Београд
"Раднички"
Тамаш
Нађ
Рвачки клуб Сента
"Сента"
Лехел
Балаж
Рвачки клуб Суботица
"Спартак"
Никола
Кнежевић Рвачки клуб Београд
"Партизан"
Немања
Павловић Рвачки клуб Нови Сад
"Нови Сад"
Немања
Павловић Рвачки клуб Нови Сад
"Нови Сад"
ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РС И СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Рукомет
Државна првенства
Меркур Супер лига Србије
(Србија)
17/09/2011 – 03/06/2012
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина Име
категорија
место
такмичења категорија
Сениори
М 1. место Екипно
рукомет
Стојан
Презиме
Клуб
Радановић
Партизан
Место
клуба
Београд
Сениори
М 1. место
Екипно
рукомет
Богдан
Огризовић
Партизан
Београд
Сениори
М 1. место
Екипно
рукомет
Вања
Илић
Партизан
Београд
Сениори
М 1. место
Екипно
рукомет
Бранко
Радановић
Партизан
Београд
Сениори
М 1. место
Екипно
рукомет
Ненад
Максић
Партизан
Београд
Сениори
М 1. место
Екипно
рукомет
Страхиња Милић
Партизан
Београд
Сениори
М 1. место
Екипно
рукомет
Игор
Мршуља
Партизан
Београд
Сениори
М 1. место
Екипно
рукомет
Стефан
Бабић
Партизан
Београд
Сениори
М 1. место
Екипно
рукомет
Дејан
Васић
Партизан
Београд
Сениори
М 1. место
Екипно
рукомет
Милош
Кнежевић
Партизан
Београд
Сениори
М 1. место
Екипно
рукомет
Михаило
Радовановић
Партизан
Београд
Сениори
М 1. место
Екипно
рукомет
Лука
Минић
Партизан
Београд
Сениори
М 1. место
Екипно
рукомет
Никола
Потић
Партизан
Београд
Сениори
М 1. место
Екипно
рукомет
Ставан
Кладарин
Партизан
Београд
Сениори
М 1. место
Екипно
рукомет
Саво
Мештер
Партизан
Београд
Сениори
М 1. место
Екипно
рукомет
Никола
Џамић
Партизан
Београд
Сениори
М 1. место
Екипно
рукомет
Немања
Илић
Партизан
Београд
Сениори
М 1. место
Екипно
рукомет
Милош
Милинић
Партизан
Београд
Сениори
М 1. место
Екипно
рукомет
Иван
Поповић
Партизан
Београд
Сениори
М 1. место
Екипно
рукомет
Вељко
Милошевић
Партизан
Београд
Сениори
М 1. место
Екипно
рукомет
Владимир Мандић
Партизан
Београд
Сениори
М 1. место
Екипно
рукомет
Иван
Димитријевић Партизан
Београд
Сениори
М 1. место
Екипно
рукомет
Мијајло
Марсенић
Партизан
Београд
Сениори
М 1. место
Екипно
рукомет
Богдан
Радивојевић
Партизан
Београд
Сениори
М 1. место
Екипно
рукомет
Милош
Костадиновић Партизан
Београд
Сениори
М 2. место
Екипно
рукомет
Милош
Баришић
Војводина
Нови Сад
Сениори
М 2. место
Екипно
рукомет
Милорад
Радишић
Војводина
Нови Сад
Сениори
М 2. место
Екипно
рукомет
Бранислав Радишић
Војводина
Нови Сад
Сениори
М 2. место
Екипно
рукомет
Лука
Арсенић
Војводина
Нови Сад
Сениори
М 2. место
Екипно
рукомет
Ненад
Радосављевић Војводина
Нови Сад
РЕЗУЛТАТИ СПОРТИСТА СРБИЈЕ У 2012.
241
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска ДисциПол
категорија
место
такмичења категорија
плина
Сениори
М 2. место Екипно
рукомет
Име
Презиме
Клуб
Саша
Марјанац
Војводина
Место
клуба
Нови Сад
Сениори
М 2. место
Екипно
рукомет
Невен
Стјепановић
Војводина
Нови Сад
Сениори
М 2. место
Екипно
рукомет
Милош
Лончар
Војводина
Нови Сад
Сениори
М 2. место
Екипно
рукомет
Филип
Ђурић
Војводина
Нови Сад
Сениори
М 2. место
Екипно
рукомет
Владимир Чупковић
Војводина
Нови Сад
Сениори
М 2. место
Екипно
рукомет
Никола
Дамњановић
Војводина
Нови Сад
Сениори
М 2. место
Екипно
рукомет
Ненад
Дамјановић
Војводина
Нови Сад
Сениори
М 2. место
Екипно
рукомет
Владислав Веселинов
Војводина
Нови Сад
Сениори
М 2. место
Екипно
рукомет
Душан
Мауковић
Војводина
Нови Сад
Сениори
М 2. место
Екипно
рукомет
Никола
Митровић
Војводина
Нови Сад
Сениори
М 2. место
Екипно
рукомет
Стеван
Попов
Војводина
Нови Сад
Сениори
М 2. место
Екипно
рукомет
Драган
Суџум
Војводина
Нови Сад
Сениори
М 2. место
Екипно
рукомет
Станко
Абаџић
Војводина
Нови Сад
Сениори
М 2. место
Екипно
рукомет
Урош
Вуковић
Војводина
Нови Сад
Сениори
М 2. место
Екипно
рукомет
Милош
Милошевић
Војводина
Нови Сад
Сениори
М 2. место
Екипно
рукомет
Мијодраг
Матић
Војводина
Нови Сад
Сениори
М 2. место
Екипно
рукомет
Никола
Арсенић
Војводина
Нови Сад
Сениори
М 3. место
Екипно
рукомет
Милош
Продановић
Крагујевац
Сениори
М 3. место
Екипно
рукомет
Иван
Шмигић
Сениори
М 3. место
Екипно
рукомет
Иван
Радојичић
Сениори
М 3. место
Екипно
рукомет
Зоран
Николић
Сениори
М 3. место
Екипно
рукомет
Бојан
Томић
Сениори
М 3. место
Екипно
рукомет
Милан
Вучићевић
Сениори
М 3. место
Екипно
рукомет
Станојевић
Сениори
М 3. место
Екипно
рукомет
Александар
Горан
Сениори
М 3. место
Екипно
рукомет
Срђан
Гавриловић
Сениори
М 3. место
Екипно
рукомет
Немања
Цветиновић
Сениори
М 3. место
Екипно
рукомет
Јанићијевић
Сениори
М 3. место
Екипно
рукомет
Александар
Дејан
Сениори
М 3. место
Екипно
рукомет
Иван
Рајичевић
Сениори
М 3. место
Екипно
рукомет
Владимир Главоњић
Сениори
М 3. место
Екипно
рукомет
Страхиња Симић
Сениори
М 3. место
Екипно
рукомет
Ненад
Сениори
М 3. место
Екипно
рукомет
Бранислав Раденовић
Сениори
М 3. место
Екипно
рукомет
Иван
Раднички
КГ
Раднички
КГ
Раднички
КГ
Раднички
КГ
Раднички
КГ
Раднички
КГ
Раднички
КГ
Раднички
КГ
Раднички
КГ
Раднички
КГ
Раднички
КГ
Раднички
КГ
Раднички
КГ
Раднички
КГ
Раднички
КГ
Раднички
КГ
Раднички
КГ
Раднички
КГ
242
Беговић
Златановић
Лекић
Милинчић
Крагујевац
Крагујевац
Крагујевац
Крагујевац
Крагујевац
Крагујевац
Крагујевац
Крагујевац
Крагујевац
Крагујевац
Крагујевац
Крагујевац
Крагујевац
Крагујевац
Крагујевац
Крагујевац
Крагујевац
ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РС И СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска ДисциПол
категорија
место
такмичења категорија
плина
Сениори
М 3. место Екипно
рукомет
Име
Презиме
Клуб
Ненад
Мандић
Раднички
КГ
Раднички
КГ
Раднички
КГ
Раднички
КГ
Раднички
КГ
Раднички
КГ
Сениори
М 3. место
Екипно
рукомет
Душан
Илић
Сениори
М 3. место
Екипно
рукомет
Душан
Петровић
Сениори
М 3. место
Екипно
рукомет
Иван
Божић
Сениори
М 3. место
Екипно
рукомет
Душан
Марковић
Сениори
М 3. место
Екипно
рукомет
Стефан
Миљковић
Место
клуба
Крагујевац
Крагујевац
Крагујевац
Крагујевац
Крагујевац
Крагујевац
Државна првенства
Супер Лига Жене
(Србија)
24/09/2011 – 06/05/2012
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина Име
категорија
место
такмичења категорија
Сениори
Ж 1. место Екипно
рукомет
Мартина
Сениори
Ж 1. место
Екипно
рукомет
Јована
Презиме
Клуб
Павић
Зајечар
Место
клуба
Зајечар
Зајечар
Зајечар
Зајечар
Зајечар
Зајечар
Зајечар
Сениори
Ж 1. место
Екипно
рукомет
Слађана
Бартошић
Атанасковић
Поп Лазић
Сениори
Ж 1. место
Екипно
рукомет
Јелена
Ерић
Сениори
Ж 1. место
Екипно
рукомет
Тамара
Георгијев
Зајечар
Зајечар
Сениори
Ж 1. место
Екипно
рукомет
Анета
Пераица
Зајечар
Зајечар
Сениори
Ж 1. место
Екипно
рукомет
Катарина Томашевић
Зајечар
Зајечар
Сениори
Ж 1. место
Екипно
рукомет
Адријана Мишковић
Зајечар
Зајечар
Сениори
Ж 1. место
Екипно
рукомет
Јелена
Зајечар
Зајечар
Нишавић
Сениори
Ж 1. место
Екипно
рукомет
Николета Милановић
Зајечар
Зајечар
Сениори
Ж 1. место
Екипно
рукомет
Драгана
Миленковић
Зајечар
Зајечар
Сениори
Ж 1. место
Екипно
рукомет
Пислару
Зајечар
Зајечар
Сениори
Ж 1. место
Екипно
рукомет
Лудмила
Тереза
Петра
Сениори
Ж 1. место
Екипно
рукомет
Данијела Матић
Врдољак
Зајечар
Зајечар
Зајечар
Зајечар
Сениори
Ж 1. место
Екипно
рукомет
Тања
Вучковић
Зајечар
Зајечар
Сениори
Ж 1. место
Екипно
рукомет
Маја
Драгољубовић
Зајечар
Зајечар
Стоиљковић
Зајечар
Зајечар
Сениори
Ж 1. место
Екипно
рукомет
Јована
Сениори
Ж 1. место
Екипно
рукомет
Сениори
Ж 2. место
Екипно
рукомет
Марта
Манге Гонзалес Зајечар
Зајечар
Елиза
Габријела Миладиновић Јагодина Јагодина
Сениори
Ж 2. место
Екипно
рукомет
Ивана
Стевановић
Јагодина Јагодина
Сениори
Ж 2. место
Екипно
рукомет
Марина
Живковић
Јагодина Јагодина
Сениори
Ж 2. место
Екипно
рукомет
Ивана
Јевтић
Јагодина Јагодина
Сениори
Ж 2. место
Екипно
рукомет
Дуња
Тасић
Јагодина Јагодина
Сениори
Ж 2. место
Екипно
рукомет
Жељка
Николић
Јагодина Јагодина
Сениори
Ж 2. место
Екипно
рукомет
Марија
Лојпур
Јагодина Јагодина
РЕЗУЛТАТИ СПОРТИСТА СРБИЈЕ У 2012.
243
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина Име
категорија
место
такмичења категорија
Презиме
Клуб
Место
клуба
Сениори
Ж 2. место
Екипно
рукомет
Марија
Стефановић
Јагодина Јагодина
Сениори
Ж 2. место
Екипно
рукомет
Ивана
Милошевић
Јагодина Јагодина
Сениори
Ж 2. место
Екипно
рукомет
Драгица
Таталовић
Јагодина Јагодина
Сениори
Ж 2. место
Екипно
рукомет
Анђела
Стевановић
Јагодина Јагодина
Сениори
Ж 2. место
Екипно
рукомет
Сандра
Ушљебрка
Јагодина Јагодина
Сениори
Ж 2. место
Екипно
рукомет
Фатоу
Гоудиабу
Јагодина Јагодина
Сениори
Ж 2. место
Екипно
рукомет
Дијана
Радојевић
Јагодина Јагодина
Сениори
Ж 2. место
Екипно
рукомет
Лидија
Грујић
Јагодина Јагодина
Сениори
Ж 2. место
Екипно
рукомет
Марија
Јањић
Јагодина Јагодина
Сениори
Ж 2. место
Екипно
рукомет
Марина
Дмитровић
Јагодина Јагодина
Сениори
Ж 3. место
Екипно
рукомет
Кристина Георгијев
Сениори
Ж 3. место
Екипно
рукомет
Сениори
Ж 3. место
Екипно
рукомет
Сениори
Ж 3. место
Екипно
рукомет
Сениори
Ж 3. место
Екипно
рукомет
Сениори
Ж 3. место
Екипно
рукомет
Сениори
Ж 3. место
Екипно
рукомет
Сениори
Ж 3. место
Екипно
рукомет
Сениори
Ж 3. место
Екипно
рукомет
Сениори
Ж 3. место
Екипно
рукомет
Сениори
Ж 3. место
Екипно
рукомет
Сениори
Ж 3. место
Екипно
рукомет
Сениори
Ж 3. место
Екипно
рукомет
Сениори
Ж 3. место
Екипно
рукомет
Сениори
Ж 3. место
Екипно
рукомет
Сениори
Ж 3. место
Екипно
рукомет
Сениори
Ж 3. место
Екипно
рукомет
Сениори
Ж 3. место
Екипно
рукомет
Сениори
Ж 3. место
Екипно
рукомет
Сениори
Ж 3. место
Екипно
рукомет
Сениори
Ж 3. место
Екипно
рукомет
Сениори
Ж 3. место
Екипно
рукомет
Сениори
Ж 3. место
Екипно
рукомет
Сениори
Ж 3. место
Екипно
рукомет
244
Раднички
Лепеница
Јована
Кеврешан Ма- Раднички
чуужић
Лепеница
Милица Ђорђевић
Раднички
Лепеница
Марија
Чаировић
Раднички
Лепеница
Лана
Жига
Раднички
Лепеница
Марија
Јовановић
Раднички
Лепеница
Јована
Стоиљковић
Раднички
Лепеница
Анђела
Филиповић
Раднички
Лепеница
Сања
Лапчевић
Раднички
Лепеница
Мирјана Добросављевић Раднички
Лепеница
Сања
Томић
Раднички
Лепеница
Анђа
Богданић
Раднички
Лепеница
Тијана
Ћосић
Раднички
Лепеница
Марина
Обућина
Раднички
Лепеница
Сања
Радосављевић Раднички
Лепеница
Зорана
Милић
Раднички
Лепеница
Јелена
Јовановић
Раднички
Лепеница
Ирена
Ђорђевић
Раднички
Лепеница
Милица Стојановић
Раднички
Лепеница
Соња
Дабовић
Раднички
Лепеница
Ива
Покрајац
Раднички
Лепеница
Маријана Танић
Раднички
Лепеница
Милева
Кнежевић
Раднички
Лепеница
Биљана
Балаћ
Раднички
Лепеница
Крагујевац
Крагујевац
Крагујевац
Крагујевац
Крагујевац
Крагујевац
Крагујевац
Крагујевац
Крагујевац
Крагујевац
Крагујевац
Крагујевац
Крагујевац
Крагујевац
Крагујевац
Крагујевац
Крагујевац
Крагујевац
Крагујевац
Крагујевац
Крагујевац
Крагујевац
Крагујевац
Крагујевац
ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РС И СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Роњење
Државна првенства
Државно првенство Србије 2012 у роњену
()
01/01/2012 – 31/12/2012
Узрасна
Освојено Вид
Пол
категорија
место
такмичења
Такмичарска
Дисциплина Име
категорија
Презиме
Клуб
Сениори
М 1. место Појединачно
100 m ПП
Андреј
Матић
Aquamont
Сениори
М 1. место Појединачно
200 m ПП
Андреј
Матић
Aquamont
Сениори
М 1. место Појединачно
400 m ПП
Андреј
Матић
Aquamont
Сениори
М 1. место Појединачно
50 m apnea
Ненад
Томин
Aquamont
Сениори
М 1. место Појединачно
50 m ПП
Стефан
Вукашиновић Aquamont
Сениори
М 1. место Екипно
4x100 m
Иван
Петрић
Aquamont
Сениори
М 1. место Екипно
4x100 m
Стефан
Вуксановић
Aquamont
Сениори
М 1. место Екипно
4x100 m
Ненад
Томин
Aquamont
Сениори
М 1. место Екипно
4x100 m
Андреј
Матић
Aquamont
Сениори
М 2. место Појединачно
100 m ПП
Ненад
Томин
Aquamont
Сениори
М 2. место Појединачно
200 m ПП
Стефан
Вукашиновић Aquamont
Сениори
М 2. место Појединачно
400 m ПП
Стефан
Вукашиновић Aquamont
Сениори
М 2. место Појединачно
50 m apnea
Иван
Петровић
Томин
Сениори
М 2. место Појединачно
50 m ПП
Ненад
Сениори
М 2. место Екипно
4x100 m
Владимир Антонијевић
Aquamont
Aquamont
Calypsoо
Сениори
М 2. место Екипно
4x100 m
Страхиња Денић
Calypsoо
Сениори
М 2. место Екипно
4x100 m
Стефан
Calypsoо
Матић
Место
клуба
Сениори
М 2. место Екипно
4x100 m
Ненад
Ристић
Calypsoо
Сениори
М 3. место Појединачно
100 m ПП
Иван
Петровић
Aquamont
Сениори
М 3. место Појединачно
200 m ПП
Зоран
Матић
Aquamont
Сениори
М 3. место Појединачно
400 m ПП
Зоран
Матић
Aquamont
Сениори
М 3. место Појединачно
50 m apnea
Зоран
Матић
Aquamont
Сениори
М 3. место Појединачно
50 m ПП
Иван
Петровић
Aquamont
Сениори
М 3. место Екипно
4x100 m
Мирослав Анђелковић
КПА Панчево Панчево
Сениори
М 3. место Екипно
4x100 m
Милош
Вишекруна
КПА Панчево Панчево
Сениори
М 3. место Екипно
4x100 m
Коста
Мирковић
КПА Панчево Панчево
Сениори
М 3. место Екипно
4x100 m
Aquamont
Aquamont
Сениори
Ж 1. место Појединачно
100 m ПП
Добривоје Милосављевић
Ана
Трмчић
Сениори
Ж 1. место Појединачно
200 m ПП
Ана
РЕЗУЛТАТИ СПОРТИСТА СРБИЈЕ У 2012.
Трмчић
КПА Панчево Панчево
245
Узрасна
Освојено Вид
Пол
категорија
место
такмичења
Такмичарска
Дисциплина Име
категорија
Презиме
Клуб
Сениори
Ж 1. место Појединачно
400 m ПП
Ана
Трмчић
Aquamont
Сениори
Ж 1. место Појединачно
50 m apnea
Милина
Станојевић
Aquamont
Сениори
Ж 1. место Појединачно
50 m ПП
Јелена
Јовановић
Aquamont
Сениори
Ж 1. место Екипно
4x100 m
Милана
Станојевић
Aquamont
Сениори
Ж 1. место Екипно
4x100 m
Тамара
Томин
Aquamont
Сениори
Ж 1. место Екипно
4x100 m
Јелена
Јовановић
Aquamont
Сениори
Ж 1. место Екипно
4x100 m
Ана
Тримчић
Aquamont
Сениори
Ж 2. место Појединачно
100 m ПП
Милана
Станојевић
Aquamont
Сениори
Ж 2. место Појединачно
200 m ПП
Лана
Денић
Calypsoо
Сениори
Ж 2. место Појединачно
400 m ПП
Лана
Денић
Calypsoо
Сениори
Ж 2. место Појединачно
50 m apnea
Катарина
Павић
Calypsoо
Сениори
Ж 2. место Појединачно
50 m ПП
Милана
Станојевић
Aquamont
Сениори
Ж 2. место Екипно
4x100 m
Аријанна
Алл Диммон
Calypsoо
Сениори
Ж 2. место Екипно
4x100 m
Катарина
Павић
Calypsoо
Сениори
Ж 2. место Екипно
4x100 m
Јелисавета Фотић
Calypsoо
Сениори
Ж 2. место Екипно
4x100 m
Зорана
Гајић
Calypsoо
Сениори
Ж 3. место Појединачно
100 m ПП
Луна
Денић
Calypsoо
Место
клуба
Сениори
Ж 3. место Појединачно
200 m ПП
Катарина
Павић
Calypsoо
Сениори
Ж 3. место Појединачно
400 m ПП
Бојана
Дедић
Сомбор
Сениори
Ж 3. место Појединачно
50 m apnea
Данијела
Ахчин
КПА Панчево Панчево
Сомбор
Сениори
Ж 3. место Појединачно
50 m ПП
Тамара
Томин
Aquamont
Сениори
Ж 3. место Екипно
4x100 m
Ивана
Левнајић
КПА Панчево Панчево
Сениори
Ж 3. место Екипно
4x100 m
Данијела
Ахчин
КПА Панчево Панчево
Сениори
Ж 3. место Екипно
4x100 m
Марија
Миленковић
КПА Панчево Панчево
Сениори
Ж 3. место Екипно
4x100 m
Маја
Кирић
КПА Панчево Панчево
Савате
Државна првенства
Првенство Србије у асаут саватеу за сениоре
Нови Сад (Србија)
13/05/2012 – 13/05/2012
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина Име
категорија
место
такмичења категорија
Сениори
М 1. место Појединачно -70 kg
assaut savate Дамјан
Сениори
246
М 1. место Појединачно -75 kg
Презиме
Клуб
Место
клуба
Рума
Марковић Савате бокс
клуб "Рума"
assaut savate Мирослав Оџић
Савате клуб Нови Сад
"Војводина"
ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РС И СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина Име
категорија
место
такмичења категорија
Сениори
М 1. место Појединачно -80 kg
assaut savate Марко
Презиме
Клуб
Ђукић
Савате бокс
клуб
"Београд"
Зоран
Ромац
Савате клуб
"Стара
Пазова"
Иво
Дебелић
Савате клуб
"Војводина"
Синиша Зељковић Савате клуб
"Војводина"
Дарко
Кнежевић Савате клуб
"Војводина"
Игор
Багоња
Савате клуб
"Војводина"
Срђан
Надрљан- Клуб
ски
борилачких
спортова
"Нови Сад"
Милош
Врачевић Савате клуб
"Стара
Пазова"
Милорад Мирков
Савате клуб
Сениори
М 1. место Појединачно -85 kg
assaut savate
Сениори
М 1. место Појединачно +85 kg
assaut savate
Сениори
М 1. место Појединачно -60 kg
assaut savate
Сениори
М 1. место Појединачно -65 kg
assaut savate
Сениори
М 1. место Појединачно -56 kg
assaut savate
Сениори
М 2. место Појединачно -56 kg
assaut savate
Сениори
М 2. место Појединачно -70 kg
assaut savate
Сениори
М 2. место Појединачно -75 kg
assaut savate
Сениори
М 2. место Појединачно -80 kg
assaut savate Љубомир Честић
Сениори
М 2. место Појединачно -85 kg
assaut savate Срећко
Место
клуба
Београд
Стара
Пазова
Нови Сад
Нови Сад
Нови Сад
Нови Сад
Нови Сад
Стара
Пазова
Жабаљ
Сениори
М 2. место Појединачно +85 kg
assaut savate Стево
Савате бокс Рума
клуб "Рума"
Палежевић Савате клуб Београд
"Горан
Остојић"
Павловић КБЕС "Гард" Бока
Сениори
М 2. место Појединачно -60 kg
assaut savate Владан
Тадић
Сениори
М 2. место Појединачно -65 kg
Сениори
М 3. место Појединачно -60 kg
Сениори
М 3. место Појединачно -70 kg
Сениори
М 3. место Појединачно -75 kg
Сениори
М 3. место Појединачно -80 kg
Сениори
М 3. место Појединачно -85 kg
Сениори
М 3. место Појединачно +85 kg
Сениори
Ж 1. место Појединачно -56 kg
Савате клуб
"Банат"
assaut savate Петар
Божичко- Савате бокс
вић
клуб
"Сирмијум"
assaut savate Горан
Рапић
Савате клуб
"Макс
Феникс"
assaut savate Драгољуб Ђурин
Савате клуб
"Банат"
assaut savate Мишо
Гајић
Савате бокс
клуб
"Сирмијум"
assaut savate Илеш
Пап
Савате клуб
"Војводина"
assaut savate Јован
Икић
Савате клуб
"Војводина"
assaut savate Владимир Живковић БК "Рингфајтер"
assaut savate Ивана
Попадић
Савате клуб
Сениори
Ж 1. место Појединачно -60 kg
assaut savate Мирјана
Вујић
Сениори
Ж 1. место Појединачно -70 kg
assaut savate Слађана
Топалов
Сениори
Ж 1. место Појединачно -65 kg
assaut savate Теодора
Манић
Сениори
Ж 2. место Појединачно -65 kg
assaut savate Марија
Петковић
Сениори
Ж 2. место Појединачно -56 kg
assaut savate Милица
Недељковић
РЕЗУЛТАТИ СПОРТИСТА СРБИЈЕ У 2012.
Клуб
борилачких
спортова
"Нови Сад"
Клуб
борилачких
спортова
"Галактик"
Савате клуб
"Горан
Остојић"
Савате клуб
"Стари Град"
Савате клуб
"Војводина"
Зрењанин
Сремска
Митровица
Жабаљ
Зрењанин
Сремска
Митровица
Нови Сад
Нови Сад
Кањижа
Зрењанин
Нови Сад
Сомбор
Београд
Београд
Нови Сад
247
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина Име
категорија
место
такмичења категорија
Сениори
Ж 2. место Појединачно -60 kg
assaut savate Сања
Сениори
Ж 2. место Појединачно -70 kg
assaut savate Олга
Сениори
Ж 3. место Појединачно -65 kg
assaut savate Санела
Сениори
Ж 3. место Појединачно -56 kg
assaut savate Стефана
Место
клуба
Ђетвај
КБВ "Црни ПетроваЗмај"
радин
Радивоје- Савате клуб Београд
вић
"Горан
Остојић"
Дураковић Савате клуб Зрењанин
"Банат"
Ивановић Савате бокс Београд
клуб
"Београд"
Презиме
Клуб
Државна првенства
Првенство Србије за сениоре у цомбат саватеу
Нови Сад (Србија)
29/04/2012 – 29/04/2012
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина Име
категорија
место
такмичења категорија
Сениори
М 1. место Појединачно -70 kg
combat
Драгољуб
savate
Сениори
М 1. место Појединачно -75 kg
combat
Игор
savate
Сениори
М 1. место Појединачно -80 kg
combat
Љубомир
savate
Сениори
М 1. место Појединачно -85 kg
combat
Зоран
savate
Сениори
М 1. место Појединачно +85 kg
combat
Саша
savate
Сениори
М 1. место Појединачно -65 kg
combat
Дарко
savate
Сениори
М 1. место Појединачно -60 kg
combat
Предраг
savate
Сениори
М 2. место Појединачно -60 kg
combat
Ђорђе
savate
Сениори
М 2. место Појединачно -70 kg
Сениори
М 2. место Појединачно -75 kg
Сениори
М 2. место Појединачно -80 kg
Сениори
М 2. место Појединачно -85 kg
Сениори
М 2. место Појединачно +85 kg
Сениори
М 2. место Појединачно -65 kg
Сениори
М 3. место Појединачно -70 kg
Сениори
М 3. место Појединачно -75 kg
Сениори
М 3. место Појединачно -80 kg
Сениори
М 3. место Појединачно -85 kg
Сениори
Ж 1. место Појединачно +75 kg
Сениори
Ж 1. место Појединачно -65 kg
Сениори
Ж 2. место Појединачно -65 kg
Сениори
Ж 2. место Појединачно +75 kg
248
combat
savate
combat
savate
combat
savate
combat
savate
combat
savate
combat
savate
combat
savate
combat
savate
combat
savate
combat
savate
combat
savate
combat
savate
combat
savate
combat
savate
Презиме
Ђурин
Клуб
Савате клуб
"Банат"
Пантић
Савате клуб
"Војводина"
Честић
Савате бокс
клуб "Рума"
Ромац
Савате клуб
"Стара Пазова"
Ћировић
Савате клуб
"Стара Пазова"
Кнежевић Савате клуб
"Војводина"
Дамњановић Савате бокс
клуб "Рума"
Благојевић Клуб борилачких спортова
"БФЦ"
Дамјан
Марковић Савате бокс
клуб "Рума"
Горан
Сучевић
Савате клуб
"Банат"
Марко
Ђукић
Савате бокс
клуб "Београд"
Бранислав Плавшић
Савате клуб
"Војводина"
Никола
Бајчетић
Савате бокс
клуб "Београд"
Радован Петровић
Савате клуб
"Макс Феникс"
Вања
Такач
Савате клуб
"Гyм Тониц"
Лазар
Радушић
Савате бокс
клуб "Рума"
Милан
Филиповић КБЕС "Гард"
Место
клуба
Зрењанин
Нови Сад
Рума
Стара
Пазова
Стара
Пазова
Нови Сад
Рума
Беочин
Рума
Зрењанин
Београд
Нови Сад
Београд
Жабаљ
Нови Сад
Рума
Бока
Милош
Панић
Анико
Халас
Санела
Дураковић
Тања
Катанчевић Савате бокс
Београд
клуб "Београд"
Халас
БК "Сента"
Сента
Емеке
Клуб борилач- Беочин
ких спортова
"БФЦ"
БК "РингКањижа
фајтер"
Савате клуб
Зрењанин
ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РС И СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Самбо
Државна првенства
Сениорско појединачно првенство Србије у самбоу 2012
Сомбор (Србија)
28/04/2012 – 28/04/2012
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина Име
категорија
место
такмичења категорија
Сениори
М 1. место Појединачно до 57 kg
Милан
Презиме
Јовић
Место
клуба
Безбедност Нови Сад
Клуб
Сениори
М 1. место Појединачно до 74 kg
Мирослав Беговић
Сениори
М 1. место Појединачно до 90 kg
Никола
Милошевић Бачка
Сомбор
Сениори
М 1. место Појединачно до 62 kg
Никола
Лемић
Сомбор
Сениори
М 1. место Појединачно до 82 kg
Вукашин Ковачевић
Безбедност Нови Сад
Сениори
М 1. место Појединачно до 100 kg
Милован Савановић
Пролетер
Зрењанин
Сениори
М 1. место Појединачно преко 100 kg
Гаврило
Пилиповић
Пролетер
Зрењанин
Сениори
М 1. место Појединачно до 68 kg
Бојан
Цвејић
Пролетер
Зрењанин
Сениори
М 2. место Појединачно до 82 kg
Драган
Ружић
Пролетер
Зрењанин
Сениори
М 2. место Појединачно до 100 kg
Марко
Вујашевић
Пролетер
Зрењањин
Сениори
М 2. место Појединачно преко 100 kg
Милош
Михаиловић Тимок
Зајечар
Сениори
М 2. место Појединачно до 68 kg
Андреј
Сакал
Пролетер
Зрењанин
Сениори
М 2. место Појединачно до 74 kg
Драган
Митровић
Раднички
Обреновац
Сениори
М 2. место Појединачно до 90 kg
Урош
Ненковић
Раднички
Обреновац
Сениори
М 2. место Појединачно до 62 kg
Стефан
Драгић
Пролетер
Зрењанин
Сениори
М 3. место Појединачно до 68 kg
Немања
Малбаша
Бачка
Сомбор
Сениори
М 3. место Појединачно до 74 kg
Иван
Душковић
Тимок
Зајечар
Сениори
М 3. место Појединачно до 90 kg
Бојан
Будимир
Безбедност Нови Сад
Сениори
М 3. место Појединачно до 62 kg
Марко
Живановић
ЛСК
Сениори
М 3. место Појединачно до 74 kg
Марко
Мијалковић Тимок
Сениори
М 3. место Појединачно до 90 kg
Драган
Беговић
Сениори
М 3. место Појединачно до 100 kg
Нинослав Марковић
Бачка
Сомбор
Сениори
М 3. место Појединачно преко 100 kg
Миро
Јурковић
Бачка
Сомбор
Сениори
М 3. место Појединачно до 62 kg
Никола
Зеремски
Пролетер
Зрењанин
Сениори
М 3. место Појединачно до 68 kg
Дејан
Томац
Бачка
Сомбор
Сениори
М 3. место Појединачно преко 100 kg
Чедо
Калић
Раднички
Обреновац
Сениори
Ж 1. место Појединачно до 48 kg
Милена
Сениори
Ж 1. место Појединачно до 68 kg
Тијана
Сениори
Ж 1. место Појединачно до 80 kg
Јелена
Мићиновић Партизан,
Н. Сад
Радић
Партизан,
Н. Сад
Жабић
Партизан,
Н. Сад
РЕЗУЛТАТИ СПОРТИСТА СРБИЈЕ У 2012.
Безбедност Нови Сад
Бачка
Лаћарак
Зајечар
Безбедност Нови Сад
Нови Сад
Нови Сад
Нови Сад
249
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина Име
Презиме
категорија
место
такмичења категорија
Сениори
Ж 1. место Појединачно до 56 kg
Смиљана Живковић
Клуб
ТЦК
Место
клуба
Темерин
Сениори
Ж 1. место Појединачно до 52 kg
Маша
Сениори
Ж 1. место Појединачно до 60 kg
Милица
Сениори
Ж 1. место Појединачно до 64 kg
Марија
Смиљковић Партизан, Нови Сад
Н. Сад
Бећагол
Партизан, Нови Сад
Н. Сад
Опачић
Безбедност Нови Сад
Сениори
Ж 1. место Појединачно до 72 kg
Тамара
Милишић
Сениори
Ж 1. место Појединачно преко 80 kg
Милена
Тодоровић
Сениори
Ж 2. место Појединачно до 52 kg
Милена
Драгић
Сениори
Ж 2. место Појединачно до 64 kg
Стефана
Војиновић
Сениори
Ж 2. место Појединачно до 68 kg
Данијела Кнежевић
Сениори
Ж 2. место Појединачно до 72 kg
Бојана
Јолић
Сениори
Ж 2. место Појединачно до 48 kg
Милица
Сениори
Ж 2. место Појединачно од 56 kg
Јелена
Сениори
Сениори
Партизан,
Н. Сад
Партизан,
Н. Сад
Пролетер
Нови Сад
Партизан,
Н. Сад
ТСК
Нови Сад
Нови Сад
Лазић
Партизан
Н. Сад
Бачка
Маринков
Спортикус
Нови Сад
Ж 2. место Појединачно до 60 kg
Бранкица Кешанцки
Спартакус
Нови Сад
Ж 3. место Појединачно до 56 kg
Светлана Вељковић
Бачка
Сомбор
Сениори
Ж 3. место Појединачно до 60 kg
Силвија
Јанковић
Бачка
Сомбор
Сениори
Ж 3. место Појединачно до 56 kg
Дијана
Морић
Нови Сад
Сениори
Ж 3. место Појединачно до 60 kg
Андреа
Фабијан
Сениори
Ж 3. место Појединачно до 68 kg
Снежана
Делибашић
Партизан
Н. Сад
Партизан
Н. Сад
Спартакус
Сениори
Ж 3. место Појединачно до 64 kg
Јована
Југовић
ЛСК
Лаћарак
Нови Сад
Зрењанин
Темерин
Сомбор
Нови Сад
Нови Сад
Синхроно пливање
Државна првенства
Дрзавно првенство за категоризацију сениори 2012
Београд (Србија)
27/10/2012 – 28/10/2012
Узрасна
Освојено Вид
Пол
категорија
место
такмичења
Сениори
Такмичарска
Дисциплина Име
категорија
Клуб
Место
клуба
Цекиц
25. Мај
Београд
дубл
Сениори
1. место Парови –
сениори
Женски
Ж 1. место Појединачно сениори
комбинација Јована
Вулиц
Врачар
Београд
Сениори
Ж 1. место Појединачно сениори
Соло
Ана
Цекиц
25. Мај
Београд
Сениори
Ж 1. место Парови –
Женски
Ж 1. место Екипно
сениори
дубл
Тања
Богдановиц
25. Мај
Београд
сениори
комбинација Ксенија
Симоновиц
Врачар
Београд
Сениори
250
Ана
Презиме
ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РС И СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Узрасна
Освојено Вид
Пол
категорија
место
такмичења
Такмичарска
Дисциплина Име
категорија
Презиме
Клуб
Место
клуба
Сениори
Ж 1. место Екипно
сениори
комбинација Снезана
Мајсторовиц
Врачар
Београд
Сениори
Ж 1. место Екипно
сениори
комбинација Емилија
Митровиц
Врачар
Београд
Сениори
Ж 1. место Екипно
сениори
комбинација Аника
Манојловиц
Врачар
Београд
Сениори
Ж 1. место Екипно
сениори
комбинација Драгана
Танасијевиц
Врачар
Београд
Сениори
Ж 1. место Екипно
сениори
комбинација Јелена
Ковацевиц
Врачар
Београд
Сениори
Ж 1. место Екипно
сениори
комбинација Јована
Томиц
Врачар
Београд
Сениори
Ж 1. место Екипно
сениори
тим
Тања
Богдановиц
25. Мај
Београд
Сениори
Ж 1. место Екипно
сениори
тим
Тијана
Јовановиц
25. Мај
Београд
Сениори
Ж 1. место Екипно
сениори
тим
Ана
Цекиц
25. Мај
Београд
Сениори
Ж 1. место Екипно
сениори
тим
Тамара
Јовановиц
25. Мај
Београд
Сениори
Ж 1. место Екипно
сениори
тим
Теодора
Цакармис
25. Мај
Београд
Сениори
Ж 1. место Екипно
сениори
тим
Јана
Пудар
25. Мај
Београд
Сениори
Ж 2. место Појединачно сениори
Соло
Снезана
Мајсторовиц
Врачар
Београд
Сениори
сениори
дубл
Емилија
Митровиц
Врачар
Београд
сениори
дубл
Снезана
Мајсторовиц
Врачар
Београд
Сениори
Ж 2. место Парови –
Женски
Ж 2. место Парови –
Женски
Ж 2. место Екипно
сениори
комбинација Ана
Цекиц
25. Мај
Београд
Сениори
Ж 2. место Екипно
сениори
комбинација Селена
Агатоновиц
25. Мај
Београд
Сениори
Ж 2. место Екипно
сениори
комбинација Јелена
БУдрак
25. Мај
Београд
Сениори
Ж 2. место Екипно
сениори
комбинација Тања
Богдановиц
25. Мај
Београд
Сениори
Ж 2. место Екипно
сениори
комбинација Теодора
Цакармис
25. Мај
Београд
Сениори
Ж 2. место Екипно
сениори
комбинација Тамара
Јовановиц
25. Мај
Београд
Сениори
Ж 2. место Екипно
сениори
комбинација Вања
Поповиц
Врачар
Београд
Сениори
Ж 2. место Екипно
сениори
комбинација Тијана
Јовановиц
25. Мај
Београд
Сениори
Ж 2. место Екипно
сениори
комбинација Јана
Пудар
25. Мај
Београд
Сениори
Ж 2. место Екипно
сениори
тим
Емилија
Митровиц
Врачар
Београд
Сениори
Ж 2. место Екипно
сениори
тим
Снезана
Мајсторовиц
Врачар
Београд
Сениори
Ж 2. место Екипно
сениори
тим
Јелена
Ковацевиц
Врачар
Београд
Сениори
Ж 2. место Екипно
сениори
тим
Драгана
Танасијевиц
Врачар
Београд
Сениори
Ж 2. место Екипно
сениори
тим
Јована
Вулиц
Врачар
Београд
Сениори
Ж 3. место Појединачно сениори
Соло
Аница
Митровиц
Ниш
Ниш
Сениори
сениори
дубл
Сара
Милосављевиц Сирене
Ниш
сениори
дубл
Јована
Петровиц
Сирене
Ниш
Сениори
Ж 3. место Парови –
Женски
Ж 3. место Парови –
Женски
Ж 3. место Екипно
сениори
комбинација Тијана
Тодоровиц
Ниш
Ниш
Сениори
Ж 3. место Екипно
сениори
комбинација Ања
Јовановиц
Ниш
Ниш
Сениори
Ж 3. место Екипно
сениори
комбинација Аница
Митровиц
Ниш
Ниш
Сениори
Ж 3. место Екипно
сениори
комбинација Ана
Пејциц
Ниш
Ниш
Сениори
Ж 3. место Екипно
сениори
комбинација Петра
Зикиц
Ниш
Ниш
Сениори
Сениори
РЕЗУЛТАТИ СПОРТИСТА СРБИЈЕ У 2012.
251
Узрасна
Освојено Вид
Пол
категорија
место
такмичења
Сениори
Ж 3. место Екипно
Такмичарска
Дисциплина Име
категорија
сениори
комбинација Јована
Презиме
Клуб
Бајкиц
Ниш
Место
клуба
Ниш
Сениори
Ж 3. место Екипно
сениори
комбинација Андјела
Индјиц
Сениори
Ж 3. место Екипно
сениори
комбинација Мина
Ниш
Ниш
Младеновиц
Ниш
Ниш
Сениори
Ж 3. место Екипно
сениори
тим
Катарина Димитријевиц Ташмајдан Београд
Сениори
Ж 3. место Екипно
сениори
тим
Јана
Вујиц
Сениори
Ж 3. место Екипно
сениори
тим
Невена
Димитријевиц Ташмајдан Београд
Сениори
Ж 3. место Екипно
сениори
тим
Христина Радак
Ташмајдан Београд
Сениори
Ж 3. место Екипно
сениори
тим
Хелена
Ташмајдан Београд
Вуковиц
Ташмајдан Београд
Скајбол
Државна првенства
Првенство Србије 2012
Београд (Србија)
15/09/2012 – 16/09/2012
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина Име
категорија
место
такмичења категорија
Јуниори
М 1. место Појединачно
Филип
Филиповић Ђулијано
Место
клуба
Београд
Јуниори
Ж 2. место Појединачно
Ксенија
Милошевић Арена
Београд
Јуниори
Ж 3. место Појединачно
Јелена
Цветковић
Свет спорт Београд
Сениори
М 1. место Појединачно
Бранко
Керкез
Ђулијано
Београд
Сениори
М 3. место Појединачно
Владимир Матић
Арена
Лозница
Сениори
Ж 2. место Појединачно
Соња
Свет спорт Београд
Презиме
Божић
Клуб
Скокови у воду
Државна првенства
Првенство Србије за сениоре 2012
Београд (Србија)
24/11/2012 – 24/11/2012
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина Име
категорија
место
такмичења
категорија
Сениори
М 1. место Појединачно
даска 1 m
Миодраг
Јевтић
КСВ Пинки
Сениори
Ћурић
КСВ Чукарички Београд
252
М 1. место
Појединачно
даска 3 m
Михаило
Презиме
Клуб
Место
клуба
Београд
ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РС И СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина Име
категорија
место
такмичења
категорија
Сениори
М 2. место Појединачно
даска 1 m
Филип
Презиме
Клуб
Јековић
Сениори
Миодраг
Јевтић
КСВ Фонтана
Вулекс
КСВ Пинки
Ћурић
М 2. место
Појединачно
даска 3 m
Сениори
М 3. место
Појединачно
даска 1 m
Михаило
Сениори
М 3. место
Појединачно
даска 3 m
Александар Јековић
Место
клуба
Београд
Београд
КСВ Чукарички Београд
КСВ Фонтана Београд
Вулекс
КСВ Чукарички Београд
Сениори
Ж 1. место
Појединачно
даска 1 m
Марија
Ивезић
Сениори
Ж 1. место
Појединачно
даска 3 m
Лана
Марковић КСВ Пинки
Сениори
Ж 2. место
Појединачно
даска 1 m
Марија
Илић
КСВ Чукарички Београд
КСВ Чукарички Београд
Сениори
Ж 2. место
Појединачно
даска 3 m
Марија
Ивезић
Сениори
Ж 3. место
Појединачно
даска 1 m
Лана
Марковић КСВ Пинки
Сениори
Ж 3. место
Појединачно
даска 3 m
Јелена
Баковић
Београд
Београд
КСВ Чукарички Београд
Сквош
Државна првенства
Клупско државно првенство
Сомбор (Република Србија)
17/11/2012
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина Име
Презиме
категорија
место
такмичења категорија
Сениори
М 1. место Екипно
Александар Шофранац
Место
клуба
Сквошленд Београд
Клуб
Сениори
М 1. место
Екипно
Душан
Шикман
Сквошленд Београд
Сениори
М 1. место
Екипно
Никола
Филиповић
Сквошленд Београд
Сениори
М 2. место
Екипно
Вук
Брцански
Адут
Нови Сад
Сениори
М 2. место
Екипно
Димитрије
Јовановић
Адут
Нови Сад
Сениори
М 2. место
Екипно
Бранимир
Царић
Адут
Нови Сад
Сениори
М 3. место
Екипно
Драган
Алексић
Сава
Београд
Сениори
М 3. место
Екипно
Никола
Алексић
Сава
Београд
Сениори
М 3. место
Екипно
Миша
Сава
Београд
Сениори
Ж 1. место
Екипно
Јелена
Константиновић
Дутина
Сениори
Ж 2. место
Екипно
Лана
Прокић
Адут
Нови Сад
Сениори
Ж 3. место
Екипно
Александра Пелексић
Сава
Београд
Сквошленд Београд
Државна првенства
Појединачно државно првенство
Суботица (Република Србија)
24/03/2012 – 24/03/2012
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина Име
категорија
место
такмичења категорија
Сениори
М 1. место Појединачно
Иван
РЕЗУЛТАТИ СПОРТИСТА СРБИЈЕ У 2012.
Презиме
Ђорђевић
Место
клуба
Squashland Београд
Клуб
253
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Место
Пол
Дисциплина Име
Презиме
Клуб
категорија
место
такмичења категорија
клуба
Сениори
М 2. место Појединачно
Александар Матановић Squashland Београд
Сениори
М 3. место
Појединачно
Горан
Милићевић Squashland Београд
Сениори
Ж 1. место
Појединачно
Јелена
Дутина
Squashland Београд
Сениори
Ж 2. место
Појединачно
Миљана
Атић
Squashland Београд
Сениори
Ж 3. место
Појединачно
Александра Пелексић
Squashland Београд
Скијање
Државна првенства
Отворено Првенство Србије у алпском скијању 2012
Стара Планина (Србија)
06/03/2012 – 07/03/2012
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска ДисциПол
категорија
место
такмичења категорија
плина
Сениори
М 1. место Појединачно
слалом
Стевовић
БСК
Место
клуба
Београд
Сениори
М 1. место
Појединачно
велеслалом Андрија
Вуковић
БСК
Београд
Сениори
М 2. место
Појединачно
слалом
Пешић
Ниш
Ниш
Сениори
М 2. место
Појединачно
велеслалом Марко
Стевовић
БСК
Београд
Сениори
М 3. место
Појединачно
слалом
Благојевић Оса
Сениори
М 3. место
Појединачно
велеслалом Страхиња Станишић
Сениори
Ж 1. место
Појединачно
слалом
Сениори
Ж 1. место
Појединачно
Сениори
Ж 2. место
Сениори
Ж 2. место
Сениори
Сениори
Име
Презиме
Клуб
Марко
Младен
Јован
Радан
Невена
Крагујевац
Београд
Крагујевац
Појединачно
Игњатовић Раднички
Елите
велеслалом Невена
Игњатовић Раднички
Елите
слалом
Вероника Томић
БСК
Појединачно
велеслалом Маша
Јанковић
БСК
Београд
Ж 3. место
Појединачно
слалом
Јанковић
БСК
Београд
Ж 3. место
Појединачно
велеслалом Вероника Томић
БСК
Београд
Маша
Крагујевац
Београд
Државна првенства
Првенство Србије у сноуборду 2012
Копаоник (Србија)
23/02/2012 – 23/02/2012
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина Име
Презиме
категорија
место
такмичења категорија
Сениори
М 1. место Појединачно
Синиша Неранџић
Бибис
Место
клуба
Београд
Сениори
М 1. место Појединачно
велеслалом Синиша Неранџић
Бибис
Београд
Сениори
М 2. место Појединачно
слалом
Дане
Гегој
Бибис
Београд
Сениори
М 2. место Појединачно
велеслалом Дане
Гегој
Бибис
Београд
Сениори
М 3. место Појединачно
слалом
Јелић
Бибис
Београд
254
Милан
Клуб
ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РС И СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина Име
категорија
место
такмичења категорија
Сениори
М 3. место Појединачно
велеслалом Милан
Јелић
Бибис
Место
клуба
Београд
Сениори
Ж 1. место Појединачно
слалом
Нина
Мицић
Бибис
Београд
Сениори
Ж 1. место Појединачно
велеслалом Нина
Мицић
Бибис
Београд
Сениори
Ж 2. место Појединачно
слалом
Јелена
Игњатов
Бибис
Београд
Сениори
Ж 2. место Појединачно
велеслалом Јелена
Игњатов
Бибис
Београд
Сениори
Ж 3. место Појединачно
слалом
Дуња
Пајић
Бибис
Београд
Сениори
Ж 3. место Појединачно
велеслалом Дуња
Пајић
Бибис
Београд
Презиме
Клуб
Државна првенства
Отворено Првенство Србије у скијашком трчању 2012
Сјеница (Србија)
10/03/2012 – 11/03/2012
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина
Име
категорија
место
такмичења категорија
Сениори
М 1. место Појединачно
дистанца 10 km Рејхан
Презиме
Клуб
Шмрковић
Јеленак
Место
клуба
Сјеница
Сениори
М 1. место Појединачно
Mass start 10 km Рејхан
Шмрковић
Јеленак
Сјеница
Сениори
М 2. место Појединачно
дистабца 10 km Џевад
Хаџифејзовић Јеленак
Сјеница
Сениори
М 2. место Појединачно
дистанца 7.5 km Катарина Дучић
Сениори
М 2. место Појединачно
Хаџифејзовић Јеленак
Сениори
М 3. место Појединачно
Масс старт
Џевад
10 km
дистанца 10 km Сањин
Диздраревић
Златибор Златибор
Сениори
М 3. место Појединачно
Mass start 10 km Сањин
Диздраревић
Златибор Златибор
Сениори
Ж 1. место Појединачно
дистанца 7.5km Белма
Шмрковић
Јеленак
Сјеница
Сениори
Ж 1. место Појединачно
Mass start 5 km Белма
Шмрковић
Јеленак
Сјеница
Сениори
Ж 2. место Појединачно
Mass start 5 km Катарина Дучић
Златибор Златибор
с
Златибор Златибор
Скијање на води
Државна првенства
Првенство Србије у скијању на води и вејкборду
Бечменско језеро – Г.О. Сурчин (Србија)
04/08/2012 – 05/08/2012
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина Име
категорија
место
такмичења категорија
Сениори
М 1. место Појединачно
Cable
Стефан
Wakeboard
Сениори
М 1. место Појединачно
Tournament – Срђан
Slalom
Сениори
М 1. место Појединачно
Wakeskate
Никола
Сениори
М 1. место
Екипно
РЕЗУЛТАТИ СПОРТИСТА СРБИЈЕ У 2012.
Tournament – Срђан
Slalom
Презиме
Клуб
Лалић
ТБК КГБ
Место
клуба
Темерин
Драгић
КЦБ РУСХ
Београд
Станисављевић
Шабановић
ТБК КГБ
Темерин
КЦББ СКАЛАР 2000
Београд
255
Узрасна
Освојено Вид
Пол
категорија
место
такмичења
Сениори
М 1. место Екипно
Сениори
М 1. место
Сениори
М 2. место
Сениори
М 2. место
Сениори
М 2. место
Такмичарска
Дисциплина
категорија
Tournament –
Slalom
Екипно
Tournament –
Slalom
Појединачно
Cable
Wakeboard
Појединачно
Tournament –
Slalom
Појединачно
Wakeskate
Сениори
М 2. место
Екипно
Сениори
М 2. место
Екипно
Сениори
М 2. место
Екипно
Сениори
М 3. место
Појединачно
Сениори
М 3. место
Појединачно
Сениори
М 3. место
Појединачно
Сениори
М 3. место
Екипно
Сениори
М 3. место
Екипно
Сениори
М 3. место
Екипно
Сениори
Ж 1. место
Појединачно
Сениори
Ж 1. место
Појединачно
Сениори
Ж 1. место
Екипно
Сениори
Ж 2. место
Појединачно
Сениори
Ж 2. место
Појединачно
Сениори
Ж 3. место
Појединачно
Сениори
Ж 3. место
Појединачно
Сениори
Ж 3. место
Екипно
Име
Презиме
Клуб
Бруно
Фекете
Стефан
Фекете
КЦББ СКАЛАР 2000
КЦББ СКАЛАР 2000
ТБК КГБ
Небојша Симић
Стефан
Фекете
Место
клуба
Београд
Београд
Темерин
Мирко
Радошевић
КЦББ СКАЛАР 2000
ТБК КГБ
Београд
Tournament –
Slalom
Tournament –
Slalom
Tournament –
Slalom
Cable
Wakeboard
Tournament –
Slalom
Wakeskate
Срђан
Драгић
КЦБ РУСХ
Београд
Алекса
Машић
КЦБ РУСХ
Београд
Слободан Петошевић
КЦБ РУСХ
Београд
Филип
Величковић
ТБК КГБ
Темерин
Алекса
Машић
КЦБ РУСХ
Београд
Мирко
Вукадиновић ТБК КГБ
Tournament –
Slalom
Tournament –
Slalom
Tournament –
Slalom
Cable
Wakeboard
Tournament –
Slalom
Tournament –
Slalom
Cable
Wakeboard
Tournament –
Slalom
Cable
Wakeboard
Tournament –
Slalom
Tournament –
Slalom
Марко
Здјелар
КЦБ КАПЕА
Драги
Радуловић
КЦБ КАПЕА
Владимир
Тамара
Здјелар
КЦБ КАПЕА
Медић
ТБК КГБ
Темерин
Тијана
Влатковић
Београд
Тијана
Влатковић
Маја
Павловић
КЦБ СКАЛАР 2000
КЦББ СКАЛАР 2000
ТБК КГБ
Ана
Зекавица
Београд
Ана
Шабановић
КЦБ СКАЛАР 2000
ТБК КГБ
Душка
Игњатовић
Ирена
Поповић
Темерин
Темерин
Београд
Темерин
Темерин
КЦБ СКАБеоград
ЛАР 2000
КЦБ КАПЕА
Спортско пењање
Државна првенства
Државно првенство Србије 2012
Нови Сад, Врњачка бања (Србија)
08/09/2012 – 09/09/2012
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина Име
категорија
место
такмичења категорија
Сениори
М 1. место Појединачно
болдеринг Лука
Сениори
256
М 1. место Појединачно
брзинско
Лазар
Место
клуба
Београд
Презиме
Клуб
Перуновић
ПК Земун
Дожић
ПК Адрена- Нови
лин
Сад
ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РС И СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина Име
категорија
место
такмичења категорија
Сениори
М 1. место Појединачно
тежинско
Лука
Презиме
Место
клуба
Београд
Клуб
Перуновић
ПК Земун
Сениори
М 2. место Појединачно
болдеринг
Милан
Томић
Сениори
М 2. место Појединачно
болдеринг
Дејан
Валек
Сениори
М 2. место Појединачно
брзинско
Урош
Јевтић
ПК Адреналин Нови
Сад
ПК Адреналин Нови
Сад
ПСК Гоч
Сениори
М 2. место Појединачно
тежинско
Милан
Томић
Сениори
М 3. место Појединачно
брзинско
Бојан
Бадњаревић
Сениори
М 3. место Појединачно
тежинско
Бојан
Бадњаревић
Сениори
Ж 1. место Појединачно
болдеринг
Сташа
Гејо
ПК Адреналин
ПК Адреналин
ПК Адреналин
ПЕАК Ниш
Сениори
Ж 1. место Појединачно
брзинско
Сташа
Гето
ПЕАК Ниш Ниш
Сениори
Ж 1. место Појединачно
тежинско
Сташа
Гејо
ПЕАК Ниш Ниш
Сениори
Ж 2. место Појединачно
болдеринг
Милица Огњановић
ПЕАК Ниш Ниш
Сениори
Ж 2. место Појединачно
брзинско
Јелена
СПК Вертикал
Сениори
Ж 2. место Појединачно
тежинско
Милица Огњановић
Сениори
Ж 3. место Појединачно
болдеринг
Марија
Милосављевић ПК Београд Београд
Сениори
Ж 3. место Појединачно
брзинско
Дејана
Милошевић
Сениори
Ж 3. место Појединачно
тежинско
Марија
Милосављевић ПК Београд Београд
Јаковљевић
Београд
Нови
Сад
Нови
Сад
Ниш
ПЕАК Ниш Ниш
ПЕАК Ниш Ниш
Стони тенис
Државна првенства
Првенство Србије за сениоре и сениорке
Суботица (Србија)
03/03/2012 – 04/03/2012
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина Име
категорија
место
такмичења категорија
Сениори
М 1. место Појединачно
Појединачно Бојан
Црепуља
Сениори
М 1. место
Драган
Кљајић
Место
клуба
Саарбруц- Немачка
кен
Позаревац Пожаревац
Сениори
М 1. место
Роберт
Фишер
Позаревац Пожаревац
Сениори
М 1. место
Лоренцо
Београд
Сениори
М 2. место
Лупулеску Црвена
звезда
Гордић
Банат
Сениори
М 2. место
Радован
Жуњанин
Београд
Сениори
М 2. место
Игор
Сениори
М 2. место
Дамјановић
Борчић
ИМТ
Београд
ИМТ
Београд
Банат
Сениори
М 3. место
Петков
Банат
Зрењанин
Парови –
Мушки
Парови –
Мушки
Парови –
Мешовито
Појединачно
Парови –
Мушки
Парови –
Мушки
Парови –
Мешовито
Појединачно
РЕЗУЛТАТИ СПОРТИСТА СРБИЈЕ У 2012.
мушки
парови
парови
мушки
Појединачно Урош
Ђорђе
Појединачно Марко
Презиме
Клуб
Зрењанин
Београд
Зрењанин
257
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина Име
категорија
место
такмичења категорија
Сениори
М 3. место Појединачно
Појединачно Ђорђе
Сениори
М 3. место
Сениори
М 3. место
Парови –
Мушки
Парови –
Мушки
Парови –
Мушки
Парови –
Мешовито
Парови –
Мешовито
Екипно
Сениори
М 3. место
Сениори
М 3. место
Сениори
М 3. место
Сениори
М 3. место
Илија
Сениори
Ж 1. место
Појединачно
Сениори
Ж 1. место
Сениори
Ж 1. место
Сениори
Ж 1. место
Сениори
Ж 2. место
Парови –
Женски
Парови –
Женски
Парови –
Мешовито
Појединачно
Сениори
Ж 2. место
Сениори
Ж 2. место
Сениори
Ж 2. место
Сениори
Сениори
Ж 3. место
Ж 3. место
Појединачно
Сениори
Ж 3. место
Сениори
Ж 3. место
Сениори
Ж 3. место
Сениори
Ж 3. место
Сениори
Ж 3. место
Сениори
Ж 3. место
Парови –
Женски
Парови –
Женски
Парови –
Женски
Парови –
Женски
Парови –
Мешовито
Парови –
Мешовито
Клуб
Борчић
Банат
Место
клуба
Зрењанин
Валентин
Мајсторо- Банат
вић
Лупулеску Црвена
звезда
Надјнемеди Обилић
Владимир
Радоњић
Кикинда
Нови Кнежевац
Кикинда
Бојан
Црепуља
Немачка
Немачка
Бојан
Црепуља
Саарбруцкен Немачка
Молнар
Француска Француска
Лоренцио
Парови –
Женски
Парови –
Женски
Парови –
Мешовито
Појединачно
Презиме
Појединачно Моника
Викторија
Анета
Тружински Бачка
Топола
Максути
Сента
Зрењанин
Београд
Бачка
Топола
Сента
Александра Радоњић
Чока
Чока
Појединачно Александра Радоњић
Чока
Чока
Моника
Молнар
Француска Француска
Анелија
Лупулеску Аустрија
Аустрија
Ева
Тот
Сента
Сента
Појединачно Ализ
Дјурцик
Сента
Сента
Појединачно Анета
Маскути
Сента
Сента
Александра Радоњћ
Бачка
Топола
чока
Бачка
Топола
Чока
Ева
Тот
Сента
Сента
Ализ
Дјурцик
Сента
Сента
Моника
Молнар
Француска Француска
Анета
Максути
Сента
Аназолфија Фењвеши
Сент
Стреличарство
Државна првенства
3Д Првенство Србије 2012
Нови Сад (Србија)
13/10/2012 – 13/10/2012
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина Име
категорија
место
такмичења категорија
Сениори
М 1. место Појединачно
дуг лук
Атила
Сениори
258
М 1. место Појединачно
Голи лук
Петар
Презиме
Клуб
Фејаеш
СК Артемис
Место
клуба
Суботица
Ласзло
СК Артемис
Суботица
ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РС И СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Узрасна
Освојено Вид
Пол
категорија
место
такмичења
Сениори
М 1. место Појединачно
Сениори
Сениори
Такмичарска
Дисциплина Име
категорија
Презиме
Клуб
Место
клуба
Иштван Салма
СК Бачер
М 1. место Појединачно
инстинктивно
Компунд
Ласло
Сабо
БСК
Мали
иђош
Београд
М 2. место Појединачно
дуг лук
Петар
Илић
СК НС2002
Нови Сад
Сениори
М 2. место Појединачно
Голи лук
Карољ
Корокнаи
Темерин
Сениори
М 2. место Појединачно
Ласло
Ердељи
Сениори
М 2. место Појединачно
инстинктивно
Компунд
SK Castel
Archery
SK Arcus
Љубиша Урошевић
СК Калемегдан Београд
Сениори
М 3. место Појединачно
дуг лук
Чаба
Сабодош
SK Arcus
Сент
Сениори
М 3. место Појединачно
Голи лук
Жолт
Хусар
SK Arcus
Сента
Сениори
М 3. место Појединачно
Милан
Кнежевић
Сениори
М 3. место Појединачно
инстинктивно
Компунд
Зоран
Бранковић
Сениори
Ж 1. место Појединачно
Голи лук
Милица Марковић
AK Elite
Београд
Archery
СК Арена
Београд
Но 1.
СК Прави Пут Београд
Сениори
Ж 2. место Појединачно
Голи лук
Мина
Шибалић
СК Прави Пут Београд
Сениори
Ж 2. место Појединачно
Голи лук
Ружица
Карахасан
СК Прави Пут Београд
Презиме
Клуб
Koroknai
SK Castel
Archery
БСК
Сента
Државна првенства
FILD Prvenstvo Srbije 2012
Суботица (Србија)
13/05/2012 – 13/05/2012
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина Име
категорија
место
такмичења категорија
Сениори
М 1. место Појединачно
Голи лук
Karolj
Сабо
Место
клуба
Темерин
Сениори
М 1. место Појединачно
Компунд
Ласло
Сениори
М 1. место Појединачно
Олимпик
Марчел Бирђан
СК Ниш
Београд
Ниш
Сениори
М 2. место Појединачно
Голи лук
Emil
Karahasan
СК Прави Пут
Београд
Сениори
М 2. место Појединачно
Компунд
Зоран
Бранковић
СК Арена Но 1. Београд
Сениори
М 2. место Појединачно
Олимпик
Ненад
Божин
СК Арена Но 1. Београд
Сениори
М 3. место Појединачно
Голи лук
Марко
Милојевић
Београд
Сениори
М 3. место Појединачно
Компунд
Ненад
Солеша
SK Elite
Archery
СК Панчево
Сениори
М 3. место Појединачно
Олимпик
Живко
Сарић
СК Панчево
Панчево
Панчево
Државна првенства
INDOOR Prvenstvo Srbije 2012
Београд (Србија)
25/03/2012 – 25/03/2012
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина Име
категорија
место
такмичења категорија
Сениори
М 1. место Појединачно
Компунд
Данило
Миоковић
СК Панчево
Место
клуба
Панчево
Сениори
М 1. место
Појединачно
Олимпик
Марчел
Бирђан
СК Ниш
Ниш
Сениори
М 2. место
Појединачно
Компунд
Љубиша
Урошевић
СК Калемегдан Београд
Сениори
М 2. место
Појединачно
Олимпик
Миодраг Лукић
Сениори
М 3. место
Појединачно
Компунд
Борислав Крстић
РЕЗУЛТАТИ СПОРТИСТА СРБИЈЕ У 2012.
Презиме
Клуб
SK Elite
Archery
СК Панчево
Београд
Панчево
259
Узрасна
Освојено Вид
Пол
категорија
место
такмичења
Такмичарска
Дисциплина Име
категорија
Презиме
Клуб
Место
клуба
Сениори
М 3. место
Појединачно
Олимпик
Иван
Тасић
СК Ниш
Ниш
Сениори
Ж 1. место
Појединачно
Олимпик
Тања
Савић
СК НС2002
Станковић СК Ниш
Нови
Сад
Ниш
Сениори
Ж 2. место
Појединачно
Олимпик
Тања
Сениори
Ж 3. место
Појединачно
Олимпик
Светлана Николић
СК Ниш
Ниш
Презиме
Клуб
Место
клуба
СК Панчево Панчево
Државна првенства
OUTDOOR Prvenstvo Srbije 2012
Београд (Србија)
23/09/2012 – 23/09/2012
Узрасна
Освојено Вид
Пол
категорија
место
такмичења
Такмичарска
Дисциплина Име
категорија
Сениори
М 1. место
Појединачно
Компунд
Данило
Миоковић
Сениори
М 1. место
Појединачно
Олимпик
Никола
Продановић СК Ниш
Сениори
М 2. место
Појединачно
Компунд
Братислав Јевтић
Сениори
М 2. место
Појединачно
Олимпик
Лука
Сениори
М 3. место
Појединачно
Компунд
Славољуб Илић
Сениори
М 3. место
Појединачно
Олимпик
Иван
Сениори
Ж 1. место
Појединачно
Олимпик
Сениори
Ж 2. место
Појединачно
Олимпик
Сениори
Ж 3. место
Појединачно
Олимпик
БСК
Гвозденовић СК Ниш
Ниш
Београд
Ниш
Београд
Тасић
СК Арена
Но 1.
СК Ниш
Марина
Јовановић
БСК
Београд
Зорица
Вуковић
СК Ниш
Ниш
Светлана
Николић
СК Ниш
Ниш
Презиме
Клуб
Дамир
Микец
Полицајац Београд
Немања
Миросављев Нови Сад
1790
Миросављев Нови Сад
1790
Бубало
Панчево
1813
Ниш
Стрељаштво
Државна првенства
Првенство Србије А програм – МК оружје и ПСП
Нови Сад (Србија)
07/07/2012 – 08/07/2012
Узрасна
Освојено Вид
Пол
категорија
место
такмичења
Сениори
М 1. место Појединачно
Сениори
М 1. место Појединачно
Сениори
М 1. место Појединачно
Сениори
М 1. место Појединачно
Сениори
М 1. место Екипно
260
Такмичарска
Дисциплина Име
категорија
МК пиштољ
слободног
избора
МК пушка
60 лежећи
МК пушка
тростав
Пиштољ
средишњег
паљења
МК пиштољ
слободног
избора
Немања
Јовица
Клуб стре- Полицајац
љачких
спортова
Место
клуба
Нови Сад
Нови Сад
Панчево
Полицајац Београд
ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РС И СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Узрасна
Освојено Вид
Пол
категорија
место
такмичења
Сениори
М 1. место Екипно
Сениори
М 1. место Екипно
Сениори
М 1. место Екипно
Сениори
М 2. место Појединачно
Сениори
М 2. место Појединачно
Сениори
М 2. место Појединачно
Сениори
М 2. место Појединачно
Сениори
М 2. место Екипно
Сениори
М 2. место Екипно
Сениори
М 2. место Екипно
Сениори
М 2. место Екипно
Сениори
М 3. место Појединачно
Сениори
М 3. место Појединачно
Сениори
М 3. место Појединачно
Сениори
М 3. место Појединачно
Сениори
М 3. место Екипно
Сениори
М 3. место Екипно
Сениори
М 3. место Екипно
Сениори
М 3. место Екипно
Сениори
М 3. место Екипно
Сениори
Ж 1. место Појединачно
Сениори
Ж 1. место Појединачно
Сениори
Ж 1. место Појединачно
Сениори
Ж 1. место Екипно
Сениори
Ж 1. место Екипно
Сениори
Ж 1. место Екипно
Такмичарска
Дисциплина Име
категорија
РЕЗУЛТАТИ СПОРТИСТА СРБИЈЕ У 2012.
МК пушка
60 лежећи
Клуб стрељачких
спортова
МК пушка Клуб стретростав
љачких
спортова
Пиштољ
Стрељачка
средишњег дружина
паљења
МК пиштољ Андрија
слободног
избора
МК пушка Стеван
60 лежећи
МК пушка Драган
тростав
Пиштољ
Саша
средишњег
паљења
МК пиштољ Стрељачки
слободног клуб
избора
МК пушка Стрељачка
60 лежећи дружина
МК пушка Стрељачка
тростав
дружина
Пиштољ
Стрељачки
средишњег клуб
паљења
МК пиштољ Душко
слободног
избора
МК пушка Борислав
60 лежећи
МК пушка Миленко
тростав
Пиштољ
Саша
средишњег
паљења
МК пиштољ Стрељачки
слободног клуб
избора
МК пушка Стрељачки
60 лежећи клуб
МК пушка Стрељачки
тростав
клуб
Пиштољ
Стрељачка
средишњег дружина
паљења
Пиштољ
Стрељачка
средишњег дружина
паљења
МК пушка Јелена
60 лежећи
МК пушка Ивана
тростав
МК спорт
пиштољ
МК пушка
60 лежећи
МК пушка
тростав
МК спорт
пиштољ
Место
клуба
Презиме
Клуб
Полицајац
Полицајац Београд
Полицајац
Полицајац Београд
Панчево
1813
Панчево
1813
Панчево
Златић
Алекса
Дејовић
Ужице
Плетикосић чика Мата Крагујевац
Марковић
Нови Сад
Мудринић
Нови Сад
1790
Академац
Алекса
Дејовић
Алекса
Дејовић
Ужице
Нови Сад
1790
Нови Сад
1790
Академац
Нови Сад
1790
Нови Сад
1790
Академац
Београд
Петров
Полицајац Београд
Београд
Нови Сад
Београд
Мазињанин Полицајац Београд
Себић
Полицајац Београд
Петровић
Панчево
1813
Панчево
Колубара
Колубара
Лазаревац
Чика Мата
Чика Мата Крагујевац
Чика Мата
Чика Мата Крагујевац
Нови Сад
1790
Нови Сад
1790
Нови Сад
Нови Сад
1790
Нови Сад
1790
Нови Сад
Бановић
Партизан
Београд
Максимовић Нови
Београд
– Ушће
Зорана
Аруновић
Црвена
звезда
Стрељачки Партизан
Партизан
клуб
Стрељачки Партизан
Партизан
клуб
Стрељачки Црвена
Црвена
клуб
Звезда
звезда
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
261
Узрасна
Освојено Вид
Пол
категорија
место
такмичења
Такмичарска
Дисциплина Име
категорија
Сениори
Ж 2. место Појединачно
МК пушка
60 лежећи
МК пушка
тростав
МК спорт
пиштољ
МК пушка
60 лежећи
Сениори
Ж 2. место Појединачно
Сениори
Ж 2. место Појединачно
Сениори
Ж 2. место Екипно
Сениори
Ж 2. место Екипно
МК пушка
тростав
Сениори
Ж 2. место Екипно
Сениори
Ж 3. место Појединачно
МК спорт
пиштољ
МК пушка
60 лежећи
Сениори
Ж 3. место Појединачно
Сениори
Ж 3. место Појединачно
Сениори
Ж 3. место Екипно
Сениори
Ж 3. место Екипно
Сениори
Ж 3. место Екипно
МК пушка
тростав
МК спорт
пиштољ
МК пушка
60 лежећи
МК пушка
тростав
МК спорт
пиштољ
Презиме
Клуб
Место
клуба
Андреа
Арсовић
Партизан
Београд
Јелена
Бановић
Партизан
Београд
Јелена
Аруновић
Црвена
звезда
Стрељачки Нови БеоНови
клуб
град – Ушће Београд –
Ушће
Стрељачки Нови БеоНови
клуб
град – Ушће Београд –
Ушће
Стрељачки Звездара
Звездара
клуб
Ивана
Максимовић Нови
Београд –
Ушће
Андреа
Арсовић
Партизан
Београд
Јасна
Шекарић
Стрељачки Ниш 1881
клуб
Стрељачки Ниш 1881
клуб
Стрељачки Академац
клуб
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Црвена
Београд
звезда
Ниш 1881 Ниш
Ниш 1881 Београд
Академац
Београд
Државна првенства
Првенство Србије А програм ваздушним оружјем
Смедерево (Србија)
10/03/2012 – 11/03/2012
Узрасна
Освојено Вид
Пол
категорија
место
такмичења
Такмичарска
Дисциплина Име
категорија
Сениори
1. место
Сениори
М 1. место
Појединачно
Сениори
М 1. место
Појединачно
Сениори
М 1. место
Екипно
Сениори
М 2. место
Појединачно
Сениори
М 2. место
Појединачно
Сениори
М 2. место
Екипно
Сениори
М 2. место
Екипно
Сениори
М 3. место
Појединачно -
Сениори
М 3. место
Појединачно
Сениори
М 3. место
Екипно
Сениори
М 3. место
Екипно
Сениори
Ж 1. место
Појединачно
262
Екипно
ваздушна
пушка
ваздушна
пушка
ваздушни
пиштољ
ваздушни
пиштољ
ваздушна
пушка
ваздушни
пиштољ
ваздушна
пушка
ваздушни
пиштољ
ваздушна
пушка
ваздушни
пиштољ
ваздушна
пушка
ваздушни
пиштољ
ваздушна
пушка
Презиме
Клуб
Место
клуба
Стрељач- Чика Мата Чика Мата
ки клуб
Милутин Стефановић Чика Мата
Крагујевац
Дамир
Полицајац
Београд
Полицајац
Београд
Микец
Клуб
Полицајац
стрељачких спортова
Немања
Миросављев
Андрија Златић
Стрељачка дружина
Стрељачки клуб
Жељко
Нови Сад
1790
Димитрије
Стрељачки клуб
Стрељачки клуб
Андреа
Гргић
Алекса
Дејовић
Моичевић
Крагујевац
Нови Сад
Нови Сад
1790
Алекса Дејо- Ужице
вић
Нови Сад
Нови Сад
1790
Алекса Дејо- Ужице
вић
Нови БеоБеоград
град – Ушће
Академац
Београд
Нови Бео- Нови БеоБеоград
град – Ушће град – Ушће
Академац
Академац
Београд
Арсовић
Партизан
Београд
ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РС И СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Узрасна
Освојено Вид
Пол
категорија
место
такмичења
Сениори
Ж 1. место
Појединачно
Сениори
Ж 1. место
Екипно
Сениори
Ж 1. место
Екипно
Сениори
Ж 1. место
Екипно
Сениори
Ж 2. место
Појединачно
Сениори
Ж 2. место
Појединачно
Сениори
Ж 2. место
Екипно
Сениори
Ж 2. место
Екипно
Сениори
Ж 2. место
Екипно
Сениори
Ж 3. место
Појединачно
Сениори
Ж 3. место
Појединачно
Сениори
Ж 3. место
Екипно
Сениори
Ж 3. место
Екипно
Сениори
Ж 3. место
Екипно
Такмичарска
Дисциплина Име
категорија
ваздушни
пиштољ
ваздушна
пушка
ваздушни
пиштољ
ваздушни
пиштољ
ваздушна
пушка
ваздушни
пиштољ
ваздушна
пушка
ваздушни
пиштољ
ваздушни
пиштољ
ваздушна
пушка
ваздушни
пиштољ
ваздушна
пушка
ваздушни
пиштољ
ваздушни
пиштољ
Место
клуба
Презиме
Клуб
Зорана
Аруновић
Београд
Стрељачки клуб
Стрељачки клуб
Стрељачки клуб
Лидија
Партизан
Црвена
звезда
Партизан
Црвена
звезда
Црвена
звезда
Михајловић
Црвена
звезда
Црвена
звезда
Ниш 1881
Београд
Бобана
Величковић Бор 030
Стрељачки клуб
Стрељачки клуб
Стрељачки клуб
Ивана
Нови Бео- Нови БеоБеоград
град – Ушће град – Ушће
Смедерево Смедерево Смедерево
Ана
Београд
Београд
Ниш
Бор
Смедерево
Смедерево
Максимовић
Коракаки
Нови БеоБеоград
град – Ушће
Смедерево Смедерево
Стрељач- Ниш 1881
ки клуб
Стрељач- Бор 030
ки клуб
Стрељач- Бор 030
ки клуб
Смедерево
Ниш 1881
Ниш
Бор 030
Бор
Бор 030
Бор
Државна првенства
Првенство Србије Ц програм-серијска ваз. пушка
Кикинда (Србија)
08/04/2012 – 08/04/2012
Узрасна
Освојено Вид
Пол
категорија
место
такмичења
Такмичарска
Дисциплина
категорија
Сениори
М 1. место Појединачно
Сениори
М 1. место Екипно
Сениори
М 2. место Појединачно
Сениори
М 2. место Екипно
Сениори
М 3. место Појединачно
Сениори
М 3. место Екипно
Сениори
Ж 1. место Појединачно
Сениори
Ж 1. место Екипно
Сениори
Ж 2. место Појединачно -
Сениори
Ж 2. место Екипно
Сениори
Ж 3. место Појединачно
Сениори
Ж 3. место Екипно
РЕЗУЛТАТИ СПОРТИСТА СРБИЈЕ У 2012.
Серијска ваздусна пуска
Серијска ваздусна пуска
Серијска ваздусна пуска
Серијска ваздусна пуска
Серијска ваздусна пуска
Серијска ваздусна пуска
Серијска ваздусна пуска
Серијска ваздусна пуска
Серијска ваздусна пуска
Серијска ваздусна пуска
Серијска ваздусна пуска
Серијска ваздусна пуска
Име
Презиме
Немања
Клуб
Мартиновиц Блацк
Хорсе
Стрељачки М. М. ЛуМ. М.
клуб
кањац
Лукањац
Бранислав Андрејић
М. М.
Лукањац
Стрељачки Младост
Младост
клуб
Марко
Стојановић М. М.
Лукањац
Стрељачка Панчево
Панчево
дружина
1813
1813
Милица
Сретеновиц Панчево
1813
Стрељачка Металац
Металац
дружина
ФОД
ФОД
Јелена
Јаковљевић Смедерево
Стрељачка Смедерево
дружина
Милица
Игњатовић
Стрељачки Београдске
клуб
електране
Место
клуба
Сомбор
Пирот
Пирот
Инђија
Пирот
Панчево
Панчево
Бор
Смедерево
Смедерево Смедерево
Металац Бор
ФОД
Београд- Београд
ске електране
263
Државна првенства
Првенство Србије Ц програм-војничка пушка и ПАП
Трстеник (Србија)
29/09/2012 – 30/09/2012
Узрасна
Освојено Вид
Пол
категорија
место
такмичења
Сениори
М 1. место
Појединачно
Сениори
М 1. место
Појединачно
Сениори
М 1. место
Појединачно
Сениори
М 1. место
Екипно
Сениори
М 1. место
Екипно
Сениори
М 1. место
Екипно
Сениори
М 2. место
Појединачно
Сениори
М 2. место
Појединачно
Сениори
М 2. место
Појединачно
Сениори
М 2. место
Екипно
Сениори
М 2. место
Екипно
Сениори
М 2. место
Екипно
Сениори
М 3. место
Појединачно
Сениори
М 3. место
Појединачно
Сениори
М 3. место
Појединачно
Сениори
М 3. место
Екипно
Сениори
М 3. место
Екипно
Сениори
М 3. место
Екипно
264
Такмичарска
Дисциплина Име
категорија
Полуаутоматска
пушка
Војничка
пушка 20
лежећи
Војничка
пушка
тростав
Полуаутоматска
пушка
Војничка
пушка 20
лежећи
Војничка
пушка
тростав
Полуаутоматска
пушка
Војничка
пушка 20
лежећи
Војничка
пушка
тростав
Полуаутоматска
пушка
Војничка
пушка 20
лежећи
Војничка
пушка тростав
Полуаутоматска
пушка
Војничка
пушка 20
лежећи
Војничка
пушка
тростав
Полуаутоматска
пушка
Војничка
пушка 20
лежећи
Војничка
пушка
тростав
Место
клуба
Презиме
Клуб
Рацков
Радивој
Ћирпанов
Нови Сад
Мирослав Шегрт
Радивој
Ћирпанов
Нови Сад
Саша
Борац
Чачак
Стрељачка Радивој
дружина Ћирпанов
Радивој
Ћирпанов
Нови Сад
Стрељачки Војник
клуб
Војник
Суботица
Стрељачка Смедерево
дружина
Смедерево Смедерево
Мирослав Шегрт
Радивој
Ћирпанов
Нови Сад
Милан
Јарић
Војник
Суботица
Боривоје
Провчин
Смедерево Смедерево
Матеја
Собољев
Стрељачка Стражилово Стражидружина
лово
Сремски
Карловци
Стрељачка Стражилово Стражидружина
лово
Сремски
Карловци
Стрељачка Бечкерек
дружина 1825
Бечкерек
1825
Зрењанин
Мирослав Морача
Војник
Суботица
Синиша
Машовић
Херој Срба Смедерево
Безбедност
Горан
Вранов
Металац
ФОД
Бор
Стрељачка Бечкерек
дружина 1825
Бечкерек
1825
Зрењанин
Стрељачка Радивој
дружина Ћирпанов
Радивој
Ћирпанов
Нови Сад
Стрељачки Војник
клуб
Војник
Суботица
ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РС И СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Специјална олимпијада
Државна првенства
Седме Националне Игре Специјалне Олимпијаде Србије
Крушевац (Србија)
24/05/2012 – 27/05/2012
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина
категорија
место
такмичења категорија
Сениори М 1. место Појединачно
100 метара
краул
Сениори М 1. место Појединачно
400 метара
трчање
Сениори М 1. место Појединачно
50 метара
краул
Сениори М 1. место Појединачно
50 метара
трчање
Сениори М 1. место Појединачно
бацање
кугле
Сениори М 1. место Појединачно
скок у даљ
Сениори
М 1. место Појединачно
Сениори
М 1. место Екипно
Сениори
М 1. место Екипно
Сениори
М 1. место Екипно
Сениори
Сениори
Име
Презиме
Милош
Ђокић
Место
клуба
СК ,,Палестра" Крушевац
Петар
Финк
СК ,,Кликер"
Зоран
Далибор
ДимитриСк ,,Мале
Крагујевац
јевић
Пчелице"
Милошевић Ск ,,Шампион" Ниш
Стефан
Бранковић
Никола
Ашанин
СК ,,Сингиду- Београд
нум"
СК ,,Морава" Чачак
Панчево
Полић
СК ,,Морава"
Милош
Денчић
Ск ,,Младост"
Фудбал
Душан
Младеновић Ск ,,Шампион" Ниш
Фудбал
Милан
Милошевић Ск ,,Шампион“ Ниш
М 1. место Екипно
Фудбал
Стефан
Динић
Ск ,,Шампион" Ниш
М 1. место Екипно
Фудбал
Немања
Пешић
Ск ,,Шампион" Ниш
Сениори
М 1. место Екипно
Фудбал
Себастијан Авдић
Ск ,,Шампион" Ниш
Сениори
М 1. место Екипно
Фудбал
Никола
Ск ,,Шампион" Ниш
Сениори
М 1. место Екипно
Фудбал
Слободан Ристић
Ск ,,Шампион" Ниш
Сениори
М 1. место Екипно
кошарка
Перица
Банковић
Ск ,,Младост" Пирот
Сениори
М 1. место Екипно
кошарка
Милош
Радојковић
Ск ,,Младост" Пирот
Сениори
М 1. место Екипно
кошарка
Давор
Ск ,,Младост" Пирот
Сениори
М 1. место Екипно
кошарка
Денис
Карадаревић
Редзић
Сениори
М 1. место Екипно
кошарка
Далибор
Ђорђевић
Ск ,,Младост" Пирот
Сениори
М 1. место Екипно
кошарка
Милош
Дончић
Ск ,,Младост" Пирот
Сениори
М 1. место Екипно
кошарка
Јовица
Николов
Ск ,,Младост" Пирот
Сениори
М 2. место Појединачно
Игор
Сениори
М 2. место Појединачно
Никола
Деспотовић СК ,,Сингиду- Београд
нум"
Ашанин
СК ,,Морава" Чачак
Сениори
М 2. место Појединачно
Горан
Радојковић
Сениори
М 2. место Појединачно
Милија
Пантовић
Сениори
М 2. место Појединачно
Сениори
М 2. место Појединачно
100 метара
краул
400 метара
трчање
50 метара
краул
50 метара
трчање
бацање
кугле
Фудбал
РЕЗУЛТАТИ СПОРТИСТА СРБИЈЕ У 2012.
Стони тенис Марко
Клуб
Јовановић
Чачак
Ск ,,Младост" Пирот
СК ,,Палестра" Крушевац
Крагујевац
Шериф
Ск ,,Мале
Пчелице"
Камберовић СК ,,Арена"
Иван
Михаловски СК ,,Кликер
Панчево
Лесковац
265
Узрасна
Освојено Вид
Пол
категорија
место
такмичења
Такмичарска
Дисциплина Име
категорија
Презиме
Клуб
Место
клуба
Сениори
М 2. место Појединачно
Фудбал
Марко
Златковић
СК ,,Кликер
Панчево
Сениори
М 2. место Појединачно
Фудбал
Дејан
Раду
СК ,,Кликер
Панчево
Сениори
М 2. место Појединачно
Фудбал
Небојша
Новаков
СК ,,Кликер
Панчево
Сениори
М 2. место Појединачно
Фудбал
Гашпар
Ђерфи
СК ,,Кликер
Панчево
Сениори
М 2. место Појединачно
Фудбал
Душан
Ђаков
СК ,,Кликер
Панчево
Сениори
М 2. место Појединачно
Фудбал
Бојан
Николић
СК ,,Кликер
Панчево
Сениори
М 2. место Појединачно
скок у даљ
Бојан
Ћирић
Ск ,,Младост" Пирот
Сениори
М 2. место Појединачно
Стони тенис Вук
Сениори
М 2. место Екипно
кошарка
Младен
СК ,,Сингиду- Београд
нум"
Радивојевић СК ,,Бубамаре" Врање
Сениори
М 2. место Екипно
кошарка
Милош
Јањић
СК ,,Бубамаре" Врање
Сениори
М 2. место Екипно
кошарка
Рама
Јашарај
СК ,,Бубамаре" Врање
Сениори
М 2. место Екипно
кошарка
Елвир
Мекић
СК ,,Арена"
Сениори
М 2. место Екипно
кошарка
Радован
Раденовић
СК ,,Бубамаре" Врање
Сениори
М 2. место Екипно
кошарка
Станко
Илић
СК ,,Бубамаре" Врање
Сениори
М 2. место Екипно
кошарка
Стефан
Ћеримовић СК ,,Бубамаре" Врање
Сениори
М 2. место Екипно
кошарка
Милош
Марковић
СК ,,Бубамаре" Врање
Сениори
М 2. место Екипно
кошарка
Драган
Вукић
СК ,,Бубамаре" Врање
Сениори
М 3. место Појединачно
Горан
Радојковић
СК ,,Палестра" Крушевац
Сениори
М 3. место Појединачно
Јован
Марковић
СК ,,Палестра" Крушевац
Сениори
М 3. место Појединачно
Никола
Мицин
СК ,,Кликер"
Панчево
Сениори
М 3. место Појединачно
Филип
Југовић
СК ,,Морава"
Чачак
Сениори
М 3. место Појединачно
Сениори
М 3. место Појединачно
100 метара
краул
400 метара
трчање
50 метара
краул
50 метара
трчање
бацање
кугле
Фудбал
Данијел
Ђокић
СК ,,Палестра Крушевац
Сениори
М 3. место Појединачно
Фудбал
Стефан
Васић
СК ,,Палестра Крушевац
Сениори
М 3. место Појединачно
Фудбал
Данијел
Бошковић
СК ,,Палестра Крушевац
Сениори
М 3. место Појединачно
Фудбал
Аксентије Ивановић
СК ,,Палестра Крушевац
Сениори
М 3. место Појединачно
Фудбал
Бојан
Ђорђевић
СК ,,Палестра Крушевац
Сениори
М 3. место Појединачно
Фудбал
Немања
Гајић
СК ,,Палестра Крушевац
Сениори
М 3. место Појединачно
скок у даљ
Душан
Стојановић СК ,,Арена"
Лесковац
Сениори
М 3. место Појединачно
Стони тенис Рамадан
Сениори
М 3. место Екипно
Сениори
М 3. место Екипно
Сениори
Сениори
Живковић
Лесковац
Слободан Панајотовић Ск ,,Младост" Пирот
Демир
СК ,,Кликер"
Панчево
Милан
Костић
СК ,,Арена
Лесковац
кошарка
Милан
Здравковић СК ,,Арена"
Лесковац
М 3. место Екипно
кошарка
Јовица
Јанковић
СК ,,Арена"
Лесковац
М 3. место Екипно
кошарка
Лука
Лесковац
Сениори
М 3. место Екипно
кошарка
Емил
Апостоло- СК ,,Арена"
вић
Бајрамовић СК ,,Арена"
Сениори
М 3. место Екипно
кошарка
Милан
Митић
Лесковац
266
СК ,,Арена"
Лесковац
ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РС И СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина Име
категорија
место
такмичења категорија
Сениори Ж 1. место Појединачно
25м прсно Љубинка
Зорица
Милена
Крстовић
СК ,,Морава"
Тања
Васић
СК ,,Палестра" Крушевац
Зорица
Лазаревић
СК ,,Кликер"
Панчево
Ж 1. место Појединачно
400 метара
трчање
50 метара
прсно
50 метара
трчање
бацање
кугле
скок у даљ
Место
клуба
Драгичевић СК ,,Спортско Јабука
срце"
Спасић
СК ,,Кликер" Панчево
Сања
Поповић
СК ,,Морава"
Чачак
Сениори
Ж 2. место Појединачно
25м прсно
Марина
Ђокић
СК ,,Палестра" Крушевац
Сениори
Ж 2. место Појединачно
Зорица
Марковић
Сениори
Ж 2. место Појединачно
Јована
Ћирић
Ск Спортско Јабука
Срце
Ск ,,Младост" Пирот
Сениори
Ж 2. место Појединачно
Дејана
Дулетић
Сениори
Ж 2. место Појединачно
Сениори
Ж 2. место Појединачно
Сениори
Ж 2. место Појединачно
400 метара
трчање
400 метара
трчање
50 метара
прсно
50 метара
трчање
бацање
кугле
Стони тенис
Сениори
Ж 3. место Појединачно
25 m прсно Лидија
Вујовић
СК ,,Хенди
Спорт"
СК ,,Морава"
Сениори
Ж 3. место Појединачно
Данка
Пуцаревић
Ск ,,Шампион" Ниш
Сениори
Ж 3. место Појединачно
Соња
Николић
Ск ,,Шампион" Ниш
Сениори
Ж 3. место Појединачно
Весна
Ковачевић
Сениори
Ж 3. место Појединачно
50 метара
прсно
50 метара
трчање
бацање
кугле
скок у даљ
Тамара
Пешић
СК ,,Хенди
Спорт"
СК ,,Арена"
Сениори
Ж 1. место Појединачно
Сениори
Ж 1. место Појединачно
Сениори
Ж 1. место Појединачно
Сениори
Ж 1. место Појединачно
Сениори
Презиме
Клуб
Чачак
Ксенија
СК ,,Сингиду- Београд
нум"
Ђоновић
Ск ,,Мале
Крагујевац
Пчелице"
Раденковић СК ,,Палестра" Крушевац
Бранка
Звекан
Марија
Зрењанин
Чачак
Зрењанин
Лесковац
Спорт особа са инвалидитетом
Државна првенства
Државно првенство за О.С.И. у куглању 2012
Панчево (Србија)
20/04/2012 – 20/04/2012
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина
категорија
место
такмичења категорија
Сениори
М 1. место Појединачно Ампутирци Појединачно –
Ампутирци
Сениори
М 1. место Појединачно
Појединачно –
Мушкарци
Сениори
М 1. место Екипно
куглање
Сениори
М 2. место Појединачно Ампутирци
Сениори
М 2. место Појединачно
РЕЗУЛТАТИ СПОРТИСТА СРБИЈЕ У 2012.
Име
Презиме
Младен
Јелић
Ненад
Пауновић
петар
петровић
Појединачно – Јовица
Стојановић
Ампутирци
Појединачно – Томислав Милосевић
Мушкарци
Клуб
КСРИ
Бор
КСР
Зајечар
КСРИ
Бор
КСРИ
Бор
Место
клуба
Бор
Зајечар
Бор
Бор
267
Узрасна
Освојено Вид
Пол
категорија
место
такмичења
Такмичарска
Дисциплина
категорија
Име
Презиме
Клуб
ДСРИ
Смедерево
ССОСИ
Београд
ДСРИ
Зајечар
ДСРИ
Зајечар
ДСРИ
Јагодина
ССРИ
ПКР
Лозница
ДСРИ
Смедерево
ДСРИ
"Карађорђе"Шабац
КСРИ
Бор
ССОСИ
Београд
ДСРИ
Смедерево
ДСРИ
Јагодина
Сениори
М 3. место Појединачно Ампутирци
Појединачно – Срећко
Ампутирци
Мирковић
Сениори
М 3. место Појединачно
Бјекић
Сениори
М 4. место Појединачно Ампутирци
Сениори
М 4. место Појединачно Ампутирци
Сениори
М 4. место Појединачно
Сениори
М 5. место Појединачно Ампутирци
Појединачно –
Мушкарци
Појединачно –
Ампутирци
Појединачно –
Ампутирци
Појединачно –
Мушкарци
Појединачно –
Ампутирци
Сениори
М 5. место Појединачно
Појединачно – Живојин Ђукановић
Мушкарци
Сениори
Ж 1. место Појединачно
Појединачно – Љиљана
Жене
Сениори
Ж 2. место Појединачно
Сениори
Ж 3. место Појединачно
Сениори
Ж 4. место Појединачно
Појединачно – Славица Стојановић
Жене
Појединачно – Драгана Маговчевић
Жене
Појединачно – Анђелка Тодоровић
Жене
Сениори
Ж 5. место Појединачно
Милија
Стојанче Јакимовски
Стојанче Јакимовски
Драган
Томић
Здравко
Савановић
Стефановић
Појединачно – Снежана Динић
Жене
Место
клуба
Смедерево
Београд
Зајечар
Зајечар
Јагодина
Лозница
Смедерево
Шабац
Бор
Београд
Смедерево
Јагодина
Спортски риболов
Државна првенства
ПРВА (МАСТЕР) Лига 2012
Нови Сад, Крагујевац (Србија)
19/05/2012 – 02/09/2012
Узрасна
Освојено Вид
Пол
категорија
место
такмичења
Такмичарска
Дисциплина Име
категорија
Презиме
Клуб
Место
клуба
Сениори
М 1. место
Појединачно
Марко
Роксић
Риболовац Нови Сад
Сениори
М 1. место
Екипно
Владимир
Даниловић
Ђетиња
Ужице
Сениори
М 1. место
Екипно
Бобан
Младеновић Ђетиња
Ужице
Сениори
М 1. место
Екипно
Радмило
Младеновић Ђетиња
Ужице
Сениори
М 1. место
Екипно
Жељко
Доганџић
Ужице
Ђетиња
Сениори
М 1. место
Екипно
Александар Зекавичић
Ђетиња
Ужице
Сениори
М 2. место
Појединачно
Предраг
Чигра
Крагујевац
268
Веслигај
ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РС И СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Узрасна
Освојено Вид
Пол
категорија
место
такмичења
Такмичарска
Дисциплина Име
категорија
Место
клуба
Презиме
Клуб
Сента
Мрош
МИКС
Сента
Мрош
МИКС
Сента
Мрош
МИКС
Сента
Мрош
МИКС
Сента
Мрош
МИКС
Сента
Мрош
МИКС
Ибар
Краљево
Сениори
М 2. место
Екипно
Роберт
Бицок
Сениори
М 2. место
Екипно
Жолтан
Бевиз
Сениори
М 2. место
Екипно
Зоран
Дугајлић
Сениори
М 2. место
Екипно
Милан
Секулић
Сениори
М 2. место
Екипно
Жолтан
Палфи
Сениори
М 2. место
Екипно
Арнолд
Санто
Сениори
М 3. место
Појединачно
Горан
Радовић
Сента
Сента
Сента
Сента
Сента
Сента
Сениори
М 3. место
Екипно
Ратко
Ристић
Чигра
Крагујевац
Сениори
М 3. место
Екипно
Мирко
Драгићевић
Чигра
Крагујевац
Сениори
М 3. место
Екипно
Предраг
Веслигај
Чигра
Крагујевац
Сениори
М 3. место
Екипно
Драган
Ђорђевић
Чигра
Крагујевац
Сениори
М 3. место
Екипно
Милан
Недељковић Чигра
Крагујевац
Сениори
М 3. место
Екипно
Горан
Бабић
Крагујевац
Такмичарска
Дисциплина Име
категорија
Чигра
Државна првенства
Првенство Србије 2012 – Шаран
Зрењањин (Србија)
Узрасна
Освојено Вид
Пол
категорија
место
такмичења
Презиме
Клуб
Место клуба
Сениори
М 1. место Екипно
Бојан
Бојанић
Банат
Зрењанин
Сениори
М 1. место Екипно
Мргуд
Тацовац
Банат
Зрењанин
Сениори
М 2. место Екипно
Јовица
Бенак
Кечига
Ср. Митровица
Сениори
М 2. место Екипно
Марко
Савић
Кечига
Ср. Митровица
Сениори
М 3. место Екипно
Дејан
Ђорђевић
Млава
Петровац
Сениори
М 3. место Екипно
Дејан
Савић
Млава
Петровац
Државна првенства
Првенство Србије 2012 – сениори пловак
Нови Сад, Смедерево (Србија)
13/05/2012 – 30/09/2012
Узрасна
Освојено Вид
Пол
категорија
место
такмичења
Сениори
М 1. место Појединачно
Сениори
Сениори
Такмичарска
Дисциплина Име
категорија
Презиме
Клуб
Обреновац
М 2. место Појединачно
Павличевић МГП
Обреновац
Предраг Веслигај
чигра
М 3. место Појединачно
Душко
Нови Сад
РЕЗУЛТАТИ СПОРТИСТА СРБИЈЕ У 2012.
Милош
Место
клуба
Ковачевић
Риболовац
Крагујевац
269
Државна првенства
Првенство Србије 2012 – Даме
Србија (Србија)
21/07/2012 – 05/08/2012
Узрасна
Освојено Вид
Пол
категорија
место
такмичења
Такмичарска
Дисциплина Име
категорија
Место
клуба
Презиме
Клуб
Павловић
Шумадија Крагујевац
Сениори
Ж 1. место
Појединачно
Катарина
Сениори
Ж 2. место
Појединачно
Александра Недељковић Млава
Петровац
Сениори
Ж 3. место
Појединачно
Данијела
Јагодина
Радић
Пирана
Државна првенства
Првенство Србије 2012 – сениори фидер
Нови Сад (Србија)
16/06/2012 – 23/09/2012
Узрасна
Освојено Вид
Пол
категорија
место
такмичења
Такмичарска
Дисциплина Име
категорија
Презиме
Сениори
М 1. место
Појединачно
Душан Вељковић
Сениори
М 2. место
Појединачно
Ненад
Сениори
М 3. место
Појединачно
Предраг Тодоровић
Клуб
Место
клуба
Нишава
Ниш
Костадиновић Енерготим
Енерготим
Београд
Београд
Теквондо
Државна првенства
Првенство Србије за сениоре и кадете 2012
Београд (Србија)
25/03/2012 – 25/03/2012
Узрасна
Освојено Вид
Пол
категорија
место
такмичења
Такмичарска
Дисциплина Име
категорија
Презиме
Клуб
Место
клуба
Кадети
1. место
Појединачно - 49 kg
борбе
Марко
Радовановић Омега
Београд
Кадети
3. место
Појединачно - 37 kg
борбе
Милош
Станишић
Панчево
Кадети
М 1. место
Појединачно - 37 kg
борбе
Никола
Вукосављев
Комбат
Тигар
Елит
Кадети
М 1. место
Појединачно - 61 kg
борбе
Матија
Гавриловић
Галеб
Београд
Кадети
М 1. место
Појединачно - 41 kg
борбе
Никола
Мартиновић
Омега
Београд
Кадети
М 1. место
Појединачно - 53 kg
борбе
Никола
Марчетић
Омега
Београд
Кадети
М 1. место
Појединачно - 57 kg
борбе
Димитрије
Ергарац
Феникс
Београд
Кадети
М 1. место
Појединачно + 65 kg
борбе
Константин Бакрачевски
Азија
Београд
Кадети
М 1. место
Појединачно - 33 kg
борбе
Војин
Шарац
Омега
Београд
Кадети
М 1. место
Појединачно - 45 kg
борбе
Душан
Авакумовић
Змај
Рума
Кадети
М 1. место
Појединачно - 65 kg
борбе
Лука
Чонић
Азија
Београд
270
Инђија
ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РС И СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Узрасна
Освојено Вид
Пол
категорија
место
такмичења
Такмичарска
Дисциплина Име
категорија
Презиме
Клуб
Место
клуба
Павловић
Азија
Београд
Панчево
Кадети
М 2. место
Појединачно + 65 kg
борбе
Игор
Кадети
М 2. место
Појединачно - 33 kg
борбе
Александар Батало
Кадети
М 2. место
Појединачно - 45 kg
борбе
Никола
Ђурђевић
Комбат
Тигар
Омега
Кадети
М 2. место
Појединачно - 65 kg
борбе
Иван
Јанковић
Азија
Београд
Кадети
М 2. место
Појединачно - 37
борбе
Никола
Цветановић
Омега
Београд
Кадети
М 2. место
Појединачно - 49 kg
борбе
Владан
Ђукић
Омега
Београд
Кадети
М 2. место
Појединачно - 61 kg
борбе
Петер
Лахош
Олимп
Београд
Кадети
М 2. место
Појединачно - 41 kg
борбе
Никола
Панић
Шабац
Кадети
М 2. место
Појединачно - 53 kg
борбе
Александар Радовић
Винер
чиви
Азија
Кадети
М 2. место
Појединачно - 57 kg
борбе
Стефан
Газдић
Азија
Београд
Кадети
М 3. место
Појединачно - 37 kg
борбе
Лука
Петковић
Азија
Београд
Кадети
М 3. место
Појединачно - 41 kg
борбе
Никола
Ковачевић
Елит
Инђија
Кадети
М 3. место
Појединачно - 49 kg
борбе
Араш
Тохиди
Војводина Нови Сад
Кадети
М 3. место
Појединачно - 53 kg
борбе
Станко
Стојановић
Азија
Кадети
М 3. место
Појединачно + 65 kg
борбе
Ненад
Бундало
Империум Београд
Кадети
М 3. место
Појединачно - 33 kg
борбе
Душан
Глигорић
Летњиковац Шабац
Кадети
М 3. место
Појединачно - 41 kg
борбе
Алекса
Комазец
Империум Београд
Кадети
М 3. место
Појединачно - 45 kg
борбе
Марко
Цветић
Феникс
Београд
Кадети
М 3. место
Појединачно - 33 kg
борбе
Страхиња
Дамјановић
Омега
Београд
Кадети
М 3. место
Појединачно - 45 kg
борбе
Миодраг
Андријевић
Галеб
Београд
Кадети
М 3. место
Појединачно - 49 kg
борбе
Ђорђе
Митровић
Летњиковац Шабац
Кадети
Ж 1. место
Појединачно - 55 kg
борбе
Марија
Миловановић Галеб
Београд
Кадети
Ж 1. место
Појединачно + 59 kg
борбе
Бојана
Пауновић
Вршац
Вршац
Кадети
Ж 1. место
Појединачно - 37 kg
борбе
Марија
Ђорђевић
Летњиковац Шабац
Кадети
Ж 1. место
Појединачно - 41 kg
борбе
Вања
Станковић
Галеб
Београд
Кадети
Ж 1. место
Појединачно - 47 kg
борбе
Тијана
Богдановић
Галеб
Београд
Кадети
Ж 1. место
Појединачно - 59 kg
борбе
Бобана
Вукобрат
Елит
Инђија
Кадети
Ж 1. место
Појединачно - 44 kg
борбе
Милица
Јанићијевић
Империум Београд
Кадети
Ж 1. место
Појединачно - 51 kg
борбе
Нина
Мрђа
Галеб
Београд
Кадети
Ж 2. место
Појединачно - 44 kg
борбе
Јована
Милаковић
Олимп
Београд
Кадети
Ж 2. место
Појединачно - 51 kg
борбе
Ивана
Дујић
Еурошпед Вршац
Кадети
Ж 2. место
Појединачно - 55 kg
борбе
Нада
Милинчић
Феникс
Београд
Кадети
Ж 2. место
Појединачно + 59 kg
борбе
Андријана
Антонић
Змај
Рума
Кадети
Ж 2. место
Појединачно - 41 kg
борбе
Јана
Руљић
Азија
Београд
Кадети
Ж 2. место
Појединачно - 47 kg
борбе
Вања
Марковић
Кадети
Ж 2. место
Појединачно - 59 kg
борбе
Милица
Божанић
Винер
Шабац
чиви
Империум Београд
Кадети
Ж 3. место
Појединачно + 59 kg
борбе
Данка
Радовић
Шабац
Кадети
Ж 3. место
Појединачно - 37 kg
борбе
Анђела
Ћирић
Победник
Београд
Кадети
Ж 3. место
Појединачно - 41 kg
борбе
Ирена
Ђорић
Шабац
Шабац
Кадети
Ж 3. место
Појединачно - 47 kg
борбе
Наталија
Ћалић
Елит
Инђија
Кадети
Ж 3. место
Појединачно - 55 kg
борбе
Вања
Томић
Галеб
Београд
РЕЗУЛТАТИ СПОРТИСТА СРБИЈЕ У 2012.
Београд
Београд
Београд
Шабац
271
Узрасна
Освојено Вид
Пол
категорија
место
такмичења
Такмичарска
Дисциплина Име
категорија
Презиме
Клуб
Место
клуба
Кадети
Ж 3. место
Појединачно + 59 kg
борбе
Наташа
Цветановић
Шабац
Шабац
Кадети
Ж 3. место
Појединачно - 41 kg
борбе
Меланија
Биорац
Змај
Рума
Кадети
Ж 3. место
Појединачно - 47 kg
борбе
Ивана
Цвејић
Олимп
Београд
Кадети
Ж 3. место
Појединачно - 51 kg
борбе
Нина
Бисерчић
Азија
Београд
Кадети
Ж 3. место
Појединачно - 37 kg
борбе
Јована
Ђурковић
Змај
Рума
Кадети
Ж 3. место
Појединачно - 51 kg
борбе
Јана
Богдановић
Летњиковац Шабац
Кадети
Ж 3. место
Појединачно - 55 kg
борбе
Данијела
Кожул
Елит
Сениори
1. место
Појединачно + 87 kg
борбе
Марко
Грбић
Еурошпед Вршац
Сениори
1. место
Појединачно - 87 kg
борбе
Ђорђе
Марчетић
Азија
Сениори
М 1. место
Појединачно - 54 kg
борбе
Милош
Гладовић
Летњиковац Шабац
Сениори
М 1. место
Појединачно - 68 kg
борбе
Иван
Пурешевић
Летњиковац Шабац
Сениори
М 1. место
Појединачно - 58 kg
борбе
Александар Рабасовић
Еурошпед Вршац
Сениори
М 1. место
Појединачно - 74 kg
борбе
Милош
Голубовић
Азија
Београд
Сениори
М 1. место
Појединачно + 87 kg
борбе
Вања
Бабић
Азија
Београд
Сениори
М 1. место
Појединачно - 63 kg
борбе
Никола
Вучковић
Панчево
Сениори
М 1. место
Појединачно - 80 kg
борбе
Драшко
Јованов
Цомбат
Тигар
Змај
Сениори
М 2. место
Појединачно - 63 kg
борбе
Милош
Петковић
Азија
Београд
Сениори
М 2. место
Појединачно - 80 kg
борбе
Мирослав
Калинов
Еурошпед Вршац
Сениори
М 2. место
Појединачно - 54 kg
борбе
Младен
Матић
Летњиковац Шабац
Сениори
М 2. место
Појединачно - 68 kg
борбе
Миодраг
Јовановић
Азија
Београд
Сениори
М 2. место
Појединачно - 87 kg
борбе
Марко
Живановић
Борац
Београд
Сениори
М 2. место
Појединачно - 58 kg
борбе
Алекса
Банђур
Азија
Београд
Сениори
М 2. место
Појединачно - 74 kg
борбе
Иван
Карајловић
Летњиковац Шабац
Сениори
М 3. место
Појединачно - 54 kg
борбе
Миленко
Несторов
Сениори
М 3. место
Појединачно - 58 kg
борбе
Милош
Килибарда
Сениори
М 3. место
Појединачно - 68 kg
борбе
Никола
Станић
Цомбат
Панчево
Тигар
Омега
Београд
Програмит
Табу
Ниш
Сениори
М 3. место
Појединачно - 74 kg
борбе
Марко
Мемаревић
Галеб
Београд
Сениори
М 3. место
Појединачно - 80 kg
борбе
Марко
Азија
Београд
Сениори
М 3. место
Појединачно +87 kg
борбе
Реља
Јеротић
Митровић
Просеница
Галеб
Београд
Сениори
М 3. место
Појединачно - 58 kg
борбе
Стефан
Ђокић
Табу
Ниш
Сениори
М 3. место
Појединачно - 63 kg
борбе
Богдан
Ракић
Галеб
Београд
Сениори
М 3. место
Појединачно - 74 kg
борбе
Виктор
Миловановић Азија
Београд
Сениори
М 3. место
Појединачно - 80 kg
борбе
Владимир
Сениори
М 3. место
Појединачно + 87 kg
борбе
Владисавље- Галеб
Београд
вић
Александар Милановић Империум Београд
Сениори
М 3. место
Појединачно - 54 kg
борбе
Драган
Петричић
Сениори
М 3. место
Појединачно - 63 kg
борбе
Нинослав
Бабић
272
Kомбат
Тигар
Галеб
Инђија
Београд
Рума
Панчево
Београд
ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РС И СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Узрасна
Освојено Вид
Пол
категорија
место
такмичења
Такмичарска
Дисциплина Име
категорија
Презиме
Клуб
Место
клуба
Сениори
М 3. место
Појединачно - 68 kg
борбе
Милош
Бундало
Вршац
Вршац
Сениори
М 3. место
Појединачно - 80 kg
борбе
Милош
Лазић
Шабац
Шабац
Сениори
М 3. место
Појединачно - 87 kg
борбе
Никола
Живановић
Азија
Београд
Сениори
Ж 1. место
Појединачно - 49 kg
борбе
Љиљана
Дондур
Еурошпед Вршац
Сениори
Ж 1. место
Појединачно - 62 kg
борбе
Марија
Тодосијевић
Азија
Београд
Сениори
Ж 1. место
Појединачно + 73 kg
борбе
Ана
Бајић
Елит
Инђија
Сениори
Ж 1. место
Појединачно - 53 kg
борбе
Катарина
Шоњић
Азија
Београд
Сениори
Ж 1. место
Појединачно - 67 kg
борбе
Дајана
Перишић
Еурошпед Вршац
Сениори
Ж 1. место
Појединачно - 46 kg
борбе
Ирис
Змај
Рума
Сениори
Ж 1. место
Појединачно - 57 kg
борбе
Ивана
Јовић
Вујаковић
Љубојевић
Змај
Рума
Сениори
Ж 2. место
Појединачно - 67 kg
борбе
Светлана
Филиповић
Београд
Београд
Сениори
Ж 2. место
Појединачно - 37 kg
борбе
Јелена
Берић
Елит
Инђија
Сениори
Ж 2. место
Појединачно - 46 kg
борбе
Марија
Вучетић
Еурошпед Вршац
Сениори
Ж 2. место
Појединачно - 57 kg
борбе
Јелена
Гаридис
Азија
Београд
Сениори
Ж 2. место
Појединачно - 49 kg
борбе
Звездана
Богдановић
Галеб
Београд
Сениори
Ж 2. место
Појединачно - 62 kg
борбе
Александра Радмиловић
Азија
Београд
Сениори
Ж 2. место
Појединачно + 73 kg
борбе
Милица
Шипка
Панчево
Сениори
Ж 2. место
Појединачно - 53 kg
борбе
Бојана
Ђурковић
Kомбат
Тигар
Змај
Сениори
Ж 3. место
Појединачно - 62 kg
б
Јована
Мићић
Сениори
Ж 3. место
Појединачно - 49 kg
борбе
Ивана
Чујић
Омега
Београд
Програмит
Змај
Рума
Сениори
Ж 3. место
Појединачно - 53 kg
борбе
Милица
Вуколић
Галеб
Београд
Сениори
Ж 3. место
Појединачно - 62 kg
борбе
Вања
Златановић
Београд
Београд
Сениори
Ж 3. место
Појединачно - 46 kg
борбе
Гордана
Марјановић
Партизан
Београд
Сениори
Ж 3. место
Појединачно - 53 kg
борбе
Татјана
Живановић
Борац
Београд
Сениори
Ж 3. место
Појединачно - 57 kg
борбе
Катарина
Пантић
Шабац
Шабац
Сениори
Ж 3. место
Појединачно - 46 kg
борбе
Јована
Петровић
Београд
Београд
Сениори
Ж 3. место
Појединачно - 49 kg
борбе
Тања
Тодоровић
Сениори
Ж 3. место
Појединачно - 57 kg
борбе
Јана
Стојановић
Нови Бечеј Нови
Бечеј
Академија Ниш
борилачких
вештина
Рума
Државна првенства
Техничко првенство Србије 2012
Београд (Србија)
12/05/2012 – 12/05/2012
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина Име
категорија
место
такмичења категорија
Јуниори
М 1. место Појединачно
форме
Предраг
Михаиловић Азија
Место
клуба
Београд
Јуниори
Ж 1. место Појединачно
форме
Нина
Петковић
Београд
Јуниори
Ж 2. место Појединачно
форме
Милијана Ђорђевић
РЕЗУЛТАТИ СПОРТИСТА СРБИЈЕ У 2012.
Презиме
Клуб
Галеб
Летњиковац Шабац
273
Узрасна
Освојено Вид
Пол
категорија
место
такмичења
Такмичарска
Дисциплина Име
категорија
Презиме
Место
клуба
Јуниори
Ж 3. место Појединачно
форме
Нина
Галеб
Београд
Кадети
М 1. место Појединачно
форме
Михаило Головић
Галеб
Београд
Кадети
форме
Немања
Империум
Београд
Кадети
М 1. место Парови –
Мешовито
М 1. место Екипно
форме
Михаило Головић
Галеб
Београд
Кадети
М 1. место Екипно
форме
Вукота
Галеб
Београд
Кадети
М 2. место Појединачно
форме
Страхиња Суботић
Сирмиум
Кадети
форме
Михаило Головић
Галеб
Кадети
М 2. место Парови –
Мешовито
М 3. место Појединачно
Сремска
Митровица
Београд
форме
Галеб
Београд
Кадети
М 3. место Појединачно
форме
Алексан- Јовичић
дар
Вукота
Мастиловић
Галеб
Београд
Кадети
Ж 1. место Појединачно
форме
Олга
Петровић
Галеб
Београд
Кадети
форме
Надица
Божанић
Империум
Београд
Кадети
Ж 1. место Парови –
Мешовито
Ж 2. место Појединачно
форме
Јана
Богдановић
Летњиковац Шабац
Кадети
Ж 3. место Појединачно
форме
Ања
Зец
Змај
Рума
Сениори
1. место Појединачно
форме
Галеб
Београд
Сениори
М 1. место Појединачно
форме
Алексан- Јовичић
дар
Милош
Петковић
Београд
Београд
Сениори
М 1. место Појединачно
форме
Куруца
Београд
Београд
Сениори
форме
Манојловић
Фаворит
Нови Сад
Сениори
М 1. место Парови –
Мешовито
М 2. место Појединачно
форме
Шабац
Шабац
Сениори
М 2. место Појединачно
форме
Алексан- Новаковић
дар
Миладин Дакић
Змај
Рума
Сениори
М 3. место Појединачно
форме
Дејан
Бранислав
Лазар
Мрђа
Клуб
Јанковић
Мастиловић
Сениори
М 3. место Појединачно
форме
Небојша
Миросавље- Империум
вић
Анђелковић Наисус
Сениори
М 3. место Појединачно
форме
Лазар
Манојловић
Фаворит
Нови Сад
Сениори
М 3. место Појединачно
форме
Лазар
Манојловић
Фаворит
Нови Сад
Сениори
М 3. место Појединачно
форме
Немања
Новаковић
Вршац
Вршац
Сениори
Ж 1. место Појединачно
форме
Сања
Копчански
Фаворит
Нови Сад
Сениори
Ж 1. место Појединачно
форме
Мила
Радовановић Шабац
Шабац
Сениори
Ж 1. место Парови –
Мешовито
Ж 2. место Појединачно
форме
Тамара
Попарић
Фаворит
Нови Сад
форме
Јована
Станић
Лола
Београд
форме
Олга
Петровић
Галеб
Београд
Сениори
Ж 2. место Парови –
Мешовито
Ж 3. место Појединачно
форме
Андреа
Тодоровић
Галеб
Београд
Ветерани
М 1. место Појединачно
форме
Миша
Зец
Змај
Рума
Ветерани
М 1. место Појединачно
форме
Бојан
Тодоровић
Галеб
Београд
Ветерани
Ж 1. место Појединачно
форме
Мила
Радовановић Шабац
Сениори
Сениори
274
Београд
Ниш
Шабац
ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РС И СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Тенис
Државна првенства
Екипно првенство Србије за сениоре 2012.
Београд (Србија)
19/07/2012 – 19/07/2012
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина Име
категорија
место
такмичења категорија
Презиме
Клуб
Место
клуба
Сениори
М 1. место Екипно
Илија
Вучић
Београд
Сениори
М 1. место Екипно
Борис
Пашански
Сениори
М 1. место Екипно
Данило
Петровић
Сениори
М 1. место Екипно
Никола
Бубнић
Сениори
М 1. место Екипно
Иван
Бјелица
Сениори
М 1. место Екипно
Лука
Илић
Сениори
М 1. место Екипно
Петар
Томић
Сениори
М 1. место Екипно
Никола
Ћирић
Сениори
М 1. место Екипно
Миљан
Зекић
Сениори
М 2. место Екипно
Горан
Тошић
ТК Црвена
звезда
ТК Црвена
звезда
ТК Црвена
звезда
ТК Црвена
звезда
ТК Црвена
звезда
ТК Црвена
звезда
ТК Црвена
звезда
ТК Црвена
звезда
ТК Црвена
звезда
ТК Партизан
Сениори
М 2. место Екипно
Марко
Тепавац
ТК Партизан
Београд
Сениори
М 2. место Екипно
Арсеније
Златановић ТК Партизан
Београд
Сениори
М 2. место Екипно
Александар Ступар
Сениори
М 2. место Екипно
Сениори
М 2. место Екипно
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
ТК Партизан
Београд
Бојан
Здравковић ТК Партизан
Београд
Марко
Јероминов
Београд
ТК Партизан
Државна првенства
Екипно првенство Србије 2012, за сениорке
(Србија)
24/09/2012 – 26/09/2012
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина Име
категорија
место
такмичења категорија
Презиме
Клуб
Место
клуба
Сениори
Ж 1. место Екипно
Милана
Спремо
ТК Партизан
Београд
Сениори
Ж 1. место Екипно
Деа
Херделас
ТК Партизан
Београд
Сениори
Ж 1. место Екипно
Дуња
Шункић
ТК Партизан
Београд
Сениори
Ж 1. место Екипно
Ивана
Боберић
ТК Партизан
Београд
Сениори
Ж 2. место Екипно
Емилија
Данчетовић ТК Таж Ниш
Сениори
Ж 2. место Екипно
Христина Цветковић
ТК Таж Ниш
Ниш
Сениори
Ж 2. место Екипно
Теодора
ТК Таж Ниш
Ниш
РЕЗУЛТАТИ СПОРТИСТА СРБИЈЕ У 2012.
Ристић
Ниш
275
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина Име
категорија
место
такмичења категорија
Презиме
Клуб
Место
клуба
Сениори
Ж 2. место Екипно
Миљана
Ристић
ТК Таж Ниш
Ниш
Сениори
Ж 2. место Екипно
Теодора
Јовановић
ТК Таж Ниш
Ниш
Сениори
Ж 3. место Екипно
Данијела Томић
Сениори
Ж 3. место Екипно
Доротеја
Сениори
Ж 3. место Екипно
Сашка
Сениори
Ж 3. место Екипно
Ксениа
Сениори
Ж 3. место Екипно
Ема
ТК Црвена
звезда
Ерић
наступала као
позајмљени
играч
Гавриловска ТК Црвена
звезда
Кнол
ТК Црвена
звезда
Полић
ТК Црвена
звезда
Београд
Београд
Београд
Београд
Триатлон
Државна првенства
Првенство Србије спринт триатлон 2012
Панчево (Србија)
10/06/2012 – 10/06/2012
Узрасна
Освојено Вид
Пол
категорија
место
такмичења
Такмичарска
Дисциплина Име
категорија
Јуниори
М 1. место
Јуниори
М 2. место
Јуниори
М 3. место
Сениори
М 1. место
Сениори
М 1. место
Сениори
М 2. место
Сениори
М 3. место
Сениори
Ж 1. место
Сениори
Ж 2. место
Појединачно 750 m – 20
km – 5 km
Појединачно 750 m – 20
km – 5 km
Појединачно 750 m – 20
km – 5 km
Појединачно
Сениори
Ж 2. место
Појединачно
Сениори
Ж 3. место
Појединачно 750 m – 20
km – 5 km
276
Појединачно 750 m – 20
km – 5 km
Појединачно
Појединачно 750 m – 20
km – 5 km
Појединачно 750 m – 20
km – 5 km
Појединачно /
Спринт
триалтон
Спринт
триалтон
Спринт
триалтон
Спринт
триалтон
спринт
триатлон
Спринт
триалтон
Спринт
триалтон
Спринт
триалтон
Спринт
триалтон
Спринт
триалтон
Презиме
Клуб
Милан
Томин
Бојан
Карановић
Богдан
Томин
ТК "Дyнамиц"
ТК "Дyнамиц"
ТК "Дyнамиц"
КЕС "Крагујевац"
ерг "Сурчин"
Страхиња Тракић
Страхиња Тракич
Место
клуба
Нови Сад
Нови Сад
Нови Сад
Крагујевац
Крагујевац
Владимир Стојсављевић ТК "Тамиш" Панчево
Вук
Вучковић
ТК "Тамиш" Панчево
Ксенија
Бодловић
ТК "Тамиш" Панчево
Бојана
Дедић
ТК "Спринт" Сомбор
Бојана
Дедић
ТК "Спринт" Сомбор
Слађана
Јовановић
ТК "4Ме"
Београд
ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РС И СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Државна првенства
Првенство Србије у Аqуатхлону 2012
Панчево (Србија)
24/06/2012 – 24/06/2012
Узрасна
Освојено Вид
Пол
категорија
место
такмичења
Такмичарска
Дисциплина Име
категорија
Презиме
Клуб
Место
клуба
Сениори
М 1. место
Појединачно 1 km – 5 km
Аqуатхлон Огњен
Стојановић ТК "Дyнамиц" Нови Сад
Сениори
М 2. место
Појединачно 1 km – 5 km
Аqуатхлон Страхиња Тракић
Сениори
М 3. место
Појединачно 1 km – 5 km
Аqуатхлон Милан
Томин
КЕС "КраКрагујевац
гујевац"
ТК "Дyнамиц" Нови Сад
Сениори
Ж 1. место
Појединачно 1 km – 5 km
Аqуатхлон Ксенија
Бодловић
ТК "Тамиш"
Панчево
Сениори
Ж 2. место
Појединачно 1 km – 5 km
Аqуатхлон Јована
Богдановић ТК "Тамиш"
Панчево
Сениори
Ж 3. место
Појединачно 1 km – 5 km
Аqуатхлон Наталија Карановић ТК "Дyнамиц" Нови Сад
Државна првенства
Првенство Србије у дуатлону 2012
Сомбор (Србија)
29/04/2012 – 29/04/2012
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина Име
категорија
место
такмичења категорија
Сениори
М 1. место Појединачно
Дуатлон
Игор
Сениори
М 2. место
Појединачно
Сениори
М 3. место
Појединачно
Сениори
Ж 1. место
Појединачно
Сениори
Ж 2. место
Појединачно
Дуатлон
Презиме
Клуб
Вуковић
ТК "Тамиш"
Место
клуба
Панчево
Страхиња Тракић
Крагујевац
Петар
КЕС "Крагујевац"
Ивачковић ТК "Тамиш"
Панчево
Дуатлон
Бојана
Дедић
ТК "Спринт"
Сомбор
Дуатлон
Ема
Иванов
ТК "Михајло Београд
Пупин"
Државна првенства
Првенство Србије у триатлону 2012
Сивац (Србија)
28/07/2012 – 28/07/2012
Узрасна
Освојено Вид
Пол
категорија
место
такмичења
Такмичарска
Дисциплина Име
категорија
Сениори
М
1. место Појединачно 1.5 km – 40
km – 10 km
Сениори
М
1. место Појединачно 1.5 km – 40
km – 10 km
Сениори
М
3. место Појединачно 1.5 km – 40
km – 10 km
Сениори
Ж
1. место Појединачно 1.5 km – 40
km – 10 km
Сениори
Ж
1. место Појединачно 1.5 km – 40
km – 10 km
Сениори
Ж
2. место Појединачно 1.5 km – 40
km – 10 km
РЕЗУЛТАТИ СПОРТИСТА СРБИЈЕ У 2012.
Триатлон –
олимпијска
дистанца
Триатлон –
олимпијска
дистанца
Триатлон –
олимпијска
дистанца
Триатлон –
олимпијска
дистанца
Триатлон –
олимпијска
дистанца
Триатлон –
олимпијска
дистанца
Бојан
Презиме
Клуб
Место
клуба
Карановић
ТК "Дyнамиц"
Нови
Сад
Владимир Стојсављевић ТК "Тамиш" Панчево
Немања
Кораћ
ТК "Тамиш" Панчево
Ксенија
БодловићБубњевић
ТК "Тамиш" Панчево
Ксенија
БодловићБубњевић
ТК "Тамиш" Панчево
Далиборка
Давидовић
АК Будва
БудваЦГ
277
Државна првенства
Првенсво Србије у Крос триатлону 2012
Крагујевац (Србија)
02/06/2012 – 02/06/2012
Узрасна
Освојено Вид
Пол
категорија
место
такмичења
Сениори
М 1. место Појединачно
Сениори
М 2. место Појединачно
Сениори
М 3. место Појединачно
Сениори
Ж 1. место Појединачно
Сениори
Ж 2. место Појединачно
Такмичарска
Дисциплина Име
категорија
Крос
триатлон
Крос
триатлон
Крос
триатлон
Крос
триатлон
Крос
триатлон
Презиме
Клуб
Место
клуба
Страхиња Тракић
КЕС "Кра- Крагујевац
гујевац"
Владимир Стојсавље- ТК "Тамиш" Панчево
вић
Немања Кораћ
ТК "Тамиш" Панчево
Слађана
Јовановић
Соња
Савић
ТК "Пожаревац"
ТК "Пожаревац"
Пожаревац
Пожаревац
Tug of war
Државна првенства
Првенство Србије 2012
Београд (Србије)
25/11/2012 – 25/11/2012
Узрасна
Освојено Вид
Пол
категорија
место
такмичења
Сениори
М 1. место Екипно
Shadows
Место
клуба
Београд
Сениори
М 1. место Екипно
Никола
Јанићијевић Shadows
Београд
Сениори
М 1. место Екипно
Стефан
Јовановић
Shadows
Београд
Сениори
М 1. место Екипно
Александар Перишић
Shadows
Београд
Сениори
М 1. место Екипно
Вук
Shadows
Београд
Сениори
М 1. место Екипно
Миладиновић
Александар Мрдаљ
Shadows
Београд
Сениори
М 1. место Екипно
Давор
Чавић
Shadows
Београд
Сениори
М 1. место Екипно
Горан
Кљештан
Shadows
Београд
Сениори
М 1. место Екипно
Ненад
Петровић
Shadows
Београд
Сениори
М 1. место Екипно
Стефан
Топаловић
Shadows
Београд
Сениори
М 1. место Екипно
Дејан
Илић
Shadows
Београд
Сениори
М 1. место Екипно
Милан
Чавић
Shadows
Београд
Сениори
М 1. место Екипно
Стефан
Зувић
Shadows
Београд
Сениори
М 1. место Екипно
Дарко
Кљештан
Shadows
Београд
Сениори
М 1. место Екипно
Александар Милојковић Shadows
Београд
Сениори
М 1. место Екипно
Далибор
Николић
Shadows
Београд
Сениори
М 2. место Екипно
Воислав
Јаковлески
Авала
Београд
Сениори
М 2. место Екипно
Младен
Момчиловић Авала
Београд
278
Такмичарска
Дисциплина Име
категорија
Горан
Презиме
Клуб
Бјелобрк
ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РС И СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Узрасна
Освојено Вид
Пол
категорија
место
такмичења
Сениори
М 2. место Екипно
Такмичарска
Дисциплина Име
Презиме
категорија
Александар Вуковић
Авала
Место
клуба
Београд
Сениори
М 2. место Екипно
Иван
Стојановић
Авала
Београд
Сениори
М 2. место Екипно
Игор
Крстић
Авала
Београд
Сениори
М 2. место Екипно
Предраг
Стојанов
Авала
Београд
Сениори
М 2. место Екипно
Андреј
Стојанов
Авала
Београд
Сениори
М 2. место Екипно
Јован
Пухаловић
Авала
Београд
Сениори
М 2. место Екипно
Младен
Стојановић
Авала
Београд
Сениори
М 2. место Екипно
Немања
Раденковић
Авала
Београд
Сениори
М 2. место Екипно
Милан
Момчиловић Авала
Београд
Сениори
М 2. место Екипно
Ђорђе
Петковић
Авала
Београд
Сениори
М 2. место Екипно
Александар Ћорић
Авала
Београд
Сениори
М 3. место Екипно
Немања
Миликић
Majkani
Београд
Сениори
М 3. место Екипно
Горан
Гутеша
Majkani
Београд
Сениори
М 3. место Екипно
Божидар
Јанковић
Majkani
Београд
Сениори
М 3. место Екипно
Небојша
Мичевић
Majkani
Београд
Сениори
М 3. место Екипно
Душко
Аничић
Majkani
Београд
Сениори
М 3. место Екипно
Илија
Боројевић
Majkani
Београд
Сениори
М 3. место Екипно
Филип
Новаковић
Majkani
Београд
Сениори
М 3. место Екипно
Владимир
Ускоковић
Majkani
Београд
Сениори
М 3. место Екипно
Зоран
Мичевић
Majkani
Београд
Сениори
М 3. место Екипно
Ђорђе
Новаковић
Majkani
Београд
Сениори
М 3. место Екипно
Милорад
Калат
Majkani
Београд
Сениори
М 3. место Екипно
Младен
Новаковић
Majkani
Београд
Сениори
М 3. место Екипно
Раде
Маринковић Majkani
Београд
Сениори
М 3. место Екипно
Бојан
Босанац
Majkani
Београд
Сениори
М 3. место Екипно
Мирко
Зрнић
Majkani
Београд
Клуб
Фудбал
Државна првенства
Јелен супер лига 2011/12
(Србија)
13/08/2011 – 20/05/2012
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина Име
категорија
место
такмичења категорија
Презиме
Клуб
Сениори
М 1. место Екипно
Фудбал
Стефан
Бабовић
ФК "Партизан" Београд
Сениори
М 1. место Екипно
Фудбал
Лазар
Марковић
ФК "Партизан" Београд
РЕЗУЛТАТИ СПОРТИСТА СРБИЈЕ У 2012.
Место
клуба
279
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина Име
категорија
место
такмичења категорија
Сениори
М 1. место Екипно
Фудбал
Немања
Рнић
Место
клуба
ФК "Партизан" Београд
Презиме
Клуб
Сениори
М 1. место Екипно
Фудбал
Ламине
Диарра
ФК "Партизан" Београд
Сениори
М 1. место Екипно
Фудбал
Владимир
Волков
ФК "Партизан" Београд
Сениори
М 1. место Екипно
Фудбал
Марко
Шћеповић ФК "Партизан" Београд
Сениори
М 1. место Екипно
Фудбал
Саша
Марковић
ФК "Партизан" Београд
Сениори
М 1. место Екипно
Фудбал
Никола
Петровић
ФК "Партизан" Београд
Сениори
М 1. место Екипно
Фудбал
Дејан
Бабић
ФК "Партизан" Београд
Сениори
М 1. место Екипно
Фудбал
Саша
Илић
ФК "Партизан" Београд
Сениори
М 1. место Екипно
Фудбал
Милан
Смиљанић ФК "Партизан" Београд
Сениори
М 1. место Екипно
Фудбал
Радиша
Илић
Сениори
М 1. место Екипно
Фудбал
Александар Миљковић ФК "Партизан" Београд
Сениори
М 1. место Екипно
Фудбал
Едуардо
Пацехо
ФК "Партизан" Београд
Сениори
М 1. место Екипно
Фудбал
Иван
Иванов
ФК "Партизан" Београд
Сениори
М 1. место Екипно
Фудбал
Никола
Нинковић
ФК "Партизан" Београд
Сениори
М 1. место Екипно
Фудбал
Немања
Томић
ФК "Партизан" Београд
Сениори
М 1. место Екипно
Фудбал
Владимир
Стојковић ФК "Партизан" Београд
Сениори
М 1. место Екипно
Фудбал
Давид
Лембе
ФК "Партизан" Београд
Сениори
М 1. место Екипно
Фудбал
Звонимир
Вукић
ФК "Партизан" Београд
Сениори
М 1. место Екипно
Фудбал
Никола
Сениори
М 1. место Екипно
Фудбал
Сениори
М 1. место Екипно
Фудбал
Аксентије- ФК "Партизан" Београд
вић
Marques De Anderson ФК "Партизан" Београд
Olivei
Александар Лазевски ФК "Партизан" Београд
Сениори
М 1. место Екипно
Фудбал
Милош
Остојић
Сениори
М 1. место Екипно
Фудбал
Војислав
Станковић ФК "Партизан" Београд
Сениори
М 2. место Екипно
Фудбал
Филип
Сениори
М 2. место Екипно
Фудбал
Марко
Сениори
М 2. место Екипно
Фудбал
Урош
Сениори
М 2. место Екипно
Фудбал
Марко
Сениори
М 2. место Екипно
Фудбал
Nathaniel
Сениори
М 2. место Екипно
Фудбал
Бобан
Сениори
М 2. место Екипно
Фудбал
Јован
Сениори
М 2. место Екипно
Фудбал
Goebel
Сениори
М 2. место Екипно
Фудбал
Никола
Сениори
М 2. место Екипно
Фудбал
Лука
Сениори
М 2. место Екипно
Фудбал
Cristian
Сениори
М 2. место Екипно
Фудбал
Милош
Стојковић Фк "Црвена
звезда"
Мирић
Фк "Црвена
звезда"
Ћосић
Фк "Црвена
звезда"
Дмитровић Фк "Црвена
звезда"
Asamoah
Фк "Црвена
звезда"
Бајковић
Фк "Црвена
звезда"
Крнета
Фк "Црвена
звезда"
Evandro
Фк "Црвена
звезда"
Микић
Фк "Црвена
звезда"
Милуно- Фк "Црвена
вић
звезда"
Borja
Фк "Црвена
звезда"
Весић
Фк "Црвена
звезда"
280
ФК "Партизан" Београд
ФК "Партизан" Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РС И СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина Име
категорија
место
такмичења категорија
Сениори
М 2. место Екипно
Фудбал
Филип
Презиме
Клуб
Сениори
М 2. место Екипно
Фудбал
Сениори
М 2. место Екипно
Фудбал
Сениори
М 2. место Екипно
Фудбал
Сениори
М 2. место Екипно
Фудбал
Сениори
М 2. место Екипно
Фудбал
Сениори
М 2. место Екипно
Фудбал
Сениори
М 2. место Екипно
Фудбал
Сениори
М 2. место Екипно
Фудбал
Сениори
М 2. место Екипно
Фудбал
Сениори
М 2. место Екипно
Фудбал
Сениори
М 2. место Екипно
Фудбал
Сениори
М 2. место Екипно
Фудбал
Сениори
М 2. место Екипно
Фудбал
Сениори
М 2. место Екипно
Фудбал
Сениори
М 2. место Екипно
Фудбал
Сениори
М 2. место Екипно
Фудбал
Сениори
М 2. место Екипно
Фудбал
Сениори
М 2. место Екипно
Фудбал
Сениори
М 3. место Екипно
Фудбал
Сениори
М 3. место Екипно
Фудбал
Фк "Црвена
звезда"
Марко
Фк "Црвена
звезда"
Александар Кировски Фк "Црвена
звезда"
Душко
Тошић
Фк "Црвена
звезда"
Милош
Димитри- Фк "Црвена
јевић
звезда"
Винициус Пасхецо
Фк "Црвена
звезда"
Никола
Максимо- Фк "Црвена
вић
звезда"
Филип
Касалица Фк "Црвена
звезда"
Carlos Cadu Mendes
Фк "Црвена
звезда"
Петар
Ђуричко- Фк "Црвена
вић
звезда"
Филип
Јанковић Фк "Црвена
звезда"
Данијел
Михајло- Фк "Црвена
вић
звезда"
Никола
Петковић Фк "Црвена
звезда"
Срђан
Мијаило- Фк "Црвена
вић
звезда"
Дарко
Лазовић
Фк "Црвена
звезда"
Никола
Максимо- Фк "Црвена
вић
звезда"
Лука
Миливоје- Фк "Црвена
вић
звезда"
Огњен
Ожеговић Фк "Црвена
звезда"
Марко
Перовић
Фк "Црвена
звезда"
Nnaemeka Ajuru
ФК "Војводина"
Favour
Дејан
Мелег
ФК "Војводина"
Сениори
М 3. место Екипно
Фудбал
Владимир
Бранковић ФК "Војводина"
Сениори
М 3. место Екипно
Фудбал
Бранислав
Тајковић
ФК "Војводина"
Сениори
М 3. место Екипно
Фудбал
Шалета
Кордић
ФК "Војводина"
Сениори
М 3. место Екипно
Фудбал
Вук
Митошевић ФК "Војводина"
Сениори
М 3. место Екипно
Фудбал
Мирослав
Стевановић ФК "Војводина"
Сениори
М 3. место Екипно
Фудбал
Милован
Миловић
Сениори
М 3. место Екипно
Фудбал
Владимир
Ковачевић ФК "Војводина"
Сениори
М 3. место Екипно
Фудбал
Марко
Кордић
ФК "Војводина"
Сениори
М 3. место Екипно
Фудбал
Милан
Бојовић
ФК "Војводина"
Сениори
М 3. место Екипно
Фудбал
Будимир
Јаношевић ФК "Војводина"
Сениори
М 3. место Екипно
Фудбал
Stephen
Appiah
Сениори
М 3. место Екипно
Фудбал
Петар
Шкулетић ФК "Војводина"
РЕЗУЛТАТИ СПОРТИСТА СРБИЈЕ У 2012.
Младеновић
Вешовић
ФК "Војводина"
ФК "Војводина"
Место
клуба
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Нови
Сад
Нови
Сад
Нови
Сад
Нови
Сад
Нови
Сад
Нови
Сад
Нови
Сад
Нови
Сад
Нови
Сад
Нови
Сад
Нови
Сад
Нови
Сад
Нови
Сад
Нови
Сад
281
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина Име
Презиме
Клуб
категорија
место
такмичења категорија
Сениори
М 3. место Екипно
Фудбал
Almami Da Moreira
ФК "Војводина"
Silva
Сениори
М 3. место Екипно
Фудбал
Oumarou
Aboubakar ФК "Војводина"
Сениори
М 3. место Екипно
Фудбал
Небојша
Косовић
ФК "Војводина"
Сениори
М 3. место Екипно
Фудбал
Марко
ФК "Војводина"
Сениори
М 3. место Екипно
Фудбал
Немања
Љубинковић
Супић
Сениори
М 3. место Екипно
Фудбал
Владан
Павловић
ФК "Војводина"
Сениори
М 3. место Екипно
Фудбал
Александар Катаи
ФК "Војводина"
Сениори
М 3. место Екипно
Фудбал
Милан
Спремо
ФК "Војводина"
Сениори
М 3. место Екипно
Фудбал
Даниел
Мојсов
ФК "Војводина"
Сениори
М 3. место Екипно
Фудбал
Горан
Смиљанић ФК "Војводина"
Сениори
М 3. место Екипно
Фудбал
Слободан
Новаковић ФК "Војводина"
Сениори
М 3. место Екипно
Фудбал
Бојан
Настић
Сениори
М 3. место Екипно
Фудбал
Марко
Сениори
М 3. место Екипно
Фудбал
Мирослав
Полетано- ФК "Војводина"
вић
Вуличевић ФК "Војводина"
ФК "Војводина"
ФК "Војводина"
Место
клуба
Нови
Сад
Нови
Сад
Нови
Сад
Нови
Сад
Нови
Сад
Нови
Сад
Нови
Сад
Нови
Сад
Нови
Сад
Нови
Сад
Нови
Сад
Нови
Сад
Нови
Сад
Нови
Сад
Државна првенства
Прва лига Србије за жене 2012
(Србија)
13/08/2012 – 03/06/2012
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина Име
категорија
место
такмичења категорија
Презиме
Клуб
Сениори Ж
1. место Екипно
Фудбал
Ана
Иванов
Женски фуд- Суботица
балски клуб
"Спартак"
Сениори Ж
1. место Екипно
Фудбал
Марија
Илић
Женски фуд- Суботица
балски клуб
„Спартак“
Сениори Ж
1. место Екипно
Фудбал
Санда
Јовановић
Женски фуд- Суботица
балски клуб
„Спартак“
Сениори Ж
1. место Екипно
Фудбал
Мирела
Тенков
Женски фуд- Суботица
балски клуб
„Спартак“
Сениори Ж
1. место Екипно
Фудбал
Душка
Живковић
Женски фуд- Суботица
балски клуб
„Спартак“
Сениори Ж
1. место Екипно
Фудбал
Александра Савановић
Женски фуд- Суботица
балски клуб
„Спартак“
Сениори Ж
1. место Екипно
Фудбал
Марија
Радојичић
Женски фуд- Суботица
балски клуб
„Спартак“
Сениори Ж
1. место Екипно
Фудбал
Jeanette
Grace
Ngock Yango Женски фуд- Суботица
балски клуб
„Спартак“
282
Место
клуба
ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РС И СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина Име
категорија
место
такмичења категорија
Презиме
Клуб
Сениори Ж
1. место Екипно
Фудбал
Јелена
Маренић
Женски фуд- Суботица
балски клуб
„Спартак“
Сениори Ж
1. место Екипно
Фудбал
Ања
Адамов
Женски фуд- Суботица
балски клуб
„Спартак“
Сениори Ж
1. место Екипно
Фудбал
Жељка
Радановић
Женски фуд- Суботица
балски клуб
„Спартак“
Сениори Ж
1. место Екипно
Фудбал
Стефана
Даничић
Женски фуд- Суботица
балски клуб
„Спартак“
Сениори Ж
1. место Екипно
Фудбал
Јелена
Чанковић
Женски фуд- Суботица
балски клуб
„Спартак“
Сениори Ж
1. место Екипно
Фудбал
Николета
Николић
Женски фуд- Суботица
балски клуб
„Спартак“
Сениори Ж
1. место Екипно
Фудбал
Dorine Nina Chuigoue
Женски фуд- Суботица
балски клуб
„Спартак“
Сениори Ж
1. место Екипно
Фудбал
Виолета
Словић
Женски фуд- Суботица
балски клуб
„Спартак“
Сениори Ж
1. место Екипно
Фудбал
Невена
Дамјановић
Женски фуд- Суботица
балски клуб
„Спартак“
Сениори Ж
1. место Екипно
Фудбал
Љиљана
Гардијан
Женски фуд- Суботица
балски клуб
„Спартак“
Сениори Ж
1. место Екипно
Фудбал
Јелена
Чубрило
Женски фуд- Суботица
балски клуб
„Спартак“
Сениори Ж
1. место Екипно
Фудбал
Санда
Малешевић
Женски фуд- Суботица
балски клуб
„Спартак“
Сениори Ж
1. место Екипно
Фудбал
Марија
Чубрило
Женски фуд- Суботица
балски клуб
„Спартак“
Сениори Ж
1. место Екипно
Фудбал
Gelle
Deborah
Enganamouit Женски фуд- Суботица
балски клуб
„Спартак“
Сениори Ж
2. место Екипно
Фудбал
Катарина
Ђорђевић
Женски фудбалски клуб
"ЛАСК Црвена звезда"
Сениори Ж
2. место Екипно
Фудбал
Ивана
Бобић
Женски фудбалски клуб
„ЛАСК Црвена звезда“
Сениори Ж
2. место Екипно
Фудбал
Нада
Живановић
Женски фудбалски клуб
„ЛАСК Црвена звезда“
Сениори Ж
2. место Екипно
Фудбал
Michelle
Tara
Corcoran
Женски фудбалски клуб
„ЛАСК Црвена звезда“
РЕЗУЛТАТИ СПОРТИСТА СРБИЈЕ У 2012.
Место
клуба
283
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина Име
категорија
место
такмичења категорија
Сениори Ж 2. место Екипно
Фудбал
Allyssa
Презиме
Клуб
Clark
Женски фудбалски клуб
„ЛАСК Црвена звезда“
Сениори Ж
2. место Екипно
Фудбал
Јована
Милинковић Женски фудбалски клуб
„ЛАСК Црвена звезда“
Сениори Ж
2. место Екипно
Фудбал
Марија
Петровић
Женски фудбалски клуб
„ЛАСК Црвена звезда“
Сениори Ж
2. место Екипно
Фудбал
Данка
Подовац
Женски фудбалски клуб
„ЛАСК Црвена звезда“
Сениори Ж
2. место Екипно
Фудбал
Милена
Пешић
Женски фудбалски клуб
„ЛАСК Црвена звезда“
Сениори Ж
2. место Екипно
Фудбал
Мимица
Павловић
Женски фудбалски клуб
„ЛАСК Црвена звезда“
Сениори Ж
2. место Екипно
Фудбал
Марина
Петковић
Женски фудбалски клуб
„ЛАСК Црвена звезда“
Сениори Ж
2. место Екипно
Фудбал
Јована
Дамњановић Женски фудбалски клуб
„ЛАСК Црвена звезда“
Сениори Ж
2. место Екипно
Фудбал
Гордана
Милиновић
Сениори Ж
2. место Екипно
Фудбал
Ивана
Дамњановић Женски фудбалски клуб
„ЛАСК Црвена звезда“
Сениори Ж
2. место Екипно
Фудбал
Ивана
Ерац
Женски фудбалски клуб
„ЛАСК Црвена звезда“
Сениори Ж
2. место Екипно
Фудбал
Маријана
Јанков
Женски фудбалски клуб
„ЛАСК Црвена звезда“
Сениори Ж
2. место Екипно
Фудбал
Сара
Шапоњић
Женски фудбалски клуб
„ЛАСК Црвена звезда“
Сениори Ж
2. место Екипно
Фудбал
Весна
Смиљковић
Женски фудбалски клуб
„ЛАСК Црвена звезда“
Сениори Ж
2. место Екипно
Фудбал
Милица
Смиљковић
Женски фудбалски клуб
„ЛАСК Црвена звезда“
284
Место
клуба
Женски фудбалски клуб
„ЛАСК Црвена звезда“
ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РС И СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина Име
категорија
место
такмичења категорија
Сениори Ж 2. место Екипно
Фудбал
Милица
Презиме
Клуб
Мијатовић
Женски фудбалски клуб
„ЛАСК Црвена звезда“
Место
клуба
Сениори Ж
2. место Екипно
Фудбал
Маријана
Теодосијевић Женски фудбалски клуб
„ЛАСК Црвена звезда“
Сениори Ж
2. место Екипно
Фудбал
Андријана
Пешић
Женски фудбалски клуб
„ЛАСК Црвена звезда“
Сениори Ж
2. место Екипно
Фудбал
Тијана
Матич
Женски фудбалски клуб
„ЛАСК Црвена звезда“
Сениори Ж
2. место Екипно
Фудбал
Слађана
Лазаревић
Женски фудбалски клуб
„ЛАСК Црвена звезда“
Сениори Ж
2. место Екипно
Фудбал
Ана
Попов
Женски фудбалски клуб
„ЛАСК Црвена звезда“
Сениори Ж
2. место Екипно
Фудбал
Биљана
Бајалица
Женски фудбалски клуб
„ЛАСК Црвена звезда“
Сениори Ж
2. место Екипно
Фудбал
Индира
Илић
Женски фудбалски клуб
„ЛАСК Црвена звезда“
Сениори Ж
2. место Екипно
Фудбал
Сандра
Милојевић
Женски фудбалски клуб
„ЛАСК Црвена звезда“
Сениори Ж
3. место Парови –
Мушки
Фудбал
Тамара
Стојановић
Женски фуд- Ниш
балски клуб
"Машинац"
Сениори Ж
3. место Екипно
Фудбал
Мима
Станковић
Женски фуд- Ниш
балски клуб
„Машинац“
Сениори Ж
3. место Екипно
Фудбал
Милена
Трнавац
Женски фуд- Ниш
балски клуб
„Машинац“
Сениори Ж
3. место Екипно
Фудбал
Соња
Марковић
Женски фуд- Ниш
балски клуб
„Машинац“
Сениори Ж
3. место Екипно
Фудбал
Катарина
Петровић
Женски фуд- Ниш
балски клуб
„Машинац“
Сениори Ж
3. место Екипно
Фудбал
Милица
Гољовић
Женски фуд- Ниш
балски клуб
„Машинац“
Сениори Ж
3. место Екипно
Фудбал
Миљана
Голубовић
Женски фуд- Ниш
балски клуб
„Машинац“
Сениори Ж
3. место Екипно
Фудбал
Милена
Николић
Женски фуд- Ниш
балски клуб
„Машинац“
РЕЗУЛТАТИ СПОРТИСТА СРБИЈЕ У 2012.
285
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина Име
категорија
место
такмичења категорија
Презиме
Сениори Ж
3. место Екипно
Фудбал
Костић
Сениори Ж
3. место Екипно
Фудбал
Сениори Ж
3. место Екипно
Фудбал
Сениори Ж
3. место Екипно
Фудбал
Сениори Ж
3. место Екипно
Фудбал
Сениори Ж
3. место Екипно
Фудбал
Сениори Ж
3. место Екипно
Фудбал
Сениори Ж
3. место Екипно
Фудбал
Сениори Ж
3. место Екипно
Фудбал
Сениори Ж
3. место Екипно
Фудбал
Сениори Ж
3. место Екипно
Фудбал
Сениори Ж
3. место Екипно
Фудбал
Сениори Ж
3. место Екипно
Фудбал
Сениори Ж
3. место Екипно
Фудбал
Сениори Ж
3. место Екипно
Фудбал
Сениори Ж
3. место Екипно
Фудбал
Сениори Ж
3. место Екипно
Фудбал
Сениори Ж
3. место Екипно
Фудбал
Сениори Ж
3. место Екипно
Фудбал
Сениори Ж
3. место Екипно
Фудбал
286
Ивана
Клуб
Женски фудбалски клуб
„Машинац“
Јасна
Ђорђевић
Женски фудбалски клуб
„Машинац“
Емилија
Смиљковић Женски фудбалски клуб
„Машинац“
Миљана
Смиљковић Женски фудбалски клуб
„Машинац“
Ана
Лилић
Женски фудбалски клуб
„Машинац“
Милица
Стевановић Женски фудбалски клуб
„Машинац“
Невена
Миливојевић Женски фудбалски клуб
„Машинац“
Милица
Стојановић Женски фудбалски клуб
„Машинац“
Маја
ДимитриЖенски фудјевић
балски клуб
„Машинац“
Александра Ристић
Женски фудбалски клуб
„Машинац“
Сања
Лазић
Женски фудбалски клуб
„Машинац“
Слађана
Булатовић
Женски фудбалски клуб
„Машинац“
Николета
Николић
Женски фудбалски клуб
„Машинац“
Милица
Станковић
Женски фудбалски клуб
„Машинац“
Невена
Стојаковић Женски фудбалски клуб
„Машинац“
Христина
Сампанидис Женски фудбалски клуб
„Машинац“
Сузана
Вујошевић
Женски фудбалски клуб
„Машинац“
Кристина
Крстић
Женски фудбалски клуб
„Машинац“
Ана
Маринковић Женски фудбалски клуб
„Машинац“
Јасна
Ђорђевић
Женски фудбалски клуб
„Машинац“
Место
клуба
Ниш
Ниш
Ниш
Ниш
Ниш
Ниш
Ниш
Ниш
Ниш
Ниш
Ниш
Ниш
Ниш
Ниш
Ниш
Ниш
Ниш
Ниш
Ниш
Ниш
ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РС И СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Државна првенства
Прва Футсал лига 2012
(Србија)
30/09/2011 – 13/05/2012
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина Име
категорија
место
такмичења категорија
Сениори М 1. место Екипно
Миодраг
Сениори
М
1. место Екипно
Сениори
М
1. место Екипно
Сениори
М
1. место Екипно
Сениори
М
1. место Екипно
Сениори
М
1. место Екипно
Сениори
М
1. место Екипно
Сениори
М
1. место Екипно
Сениори
М
1. место Екипно
Сениори
М
1. место Екипно
Сениори
М
1. место Екипно
Фудбал
Сениори
М
1. место Екипно
Фудбал
Сениори
М
1. место Екипно
Фудбал
Сениори
М
1. место Екипно
Фудбал
Сениори
М
1. место Екипно
Фудбал
Сениори
М
1. место Екипно
Фудбал
Сениори
М
1. место Екипно
Фудбал
Сениори
М
1. место Екипно
Фудбал
Сениори
М
1. место Екипно
Фудбал
РЕЗУЛТАТИ СПОРТИСТА СРБИЈЕ У 2012.
Презиме
Клуб
Аксентијевић Клуб малог
фудбала
"Економац"
Иван
Маринковић Клуб малог
фудбала
"Економац"
Владимир Ранисављевић Клуб малог
фудбала
"Економац"
Александар Ђорђевић
Клуб малог
фудбала
"Економац"
Александар Ђорђевић
Клуб малог
фудбала
"Економац"
Предраг
Рајић
Клуб малог
фудбала
"Економац"
Милорад
Чавић
Клуб малог
фудбала
Владимир Милићевић
Клуб малог
фудбала
"Економац"
Слободан Рајчевић
Клуб малог
фудбала
"Економац"
Слободан Јањић
Клуб малог
фудбала
"Економац"
Да Цоста Рудолпхо
Клуб малог
фудбала
"Економац"
Владан
Весић
Клуб малог
фудбала
"Економац"
Видан
Бојовић
Клуб малог
фудбала
"Економац"
Де Суоза
Данијел
Клуб малог
фудбала
"Економац"
Владимир Лазић
Клуб малог
фудбала
"Економац"
Стефан
Ракић
Клуб малог
фудбала
"Економац"
Владан
Цветановић
Клуб малог
фудбала
"Економац"
Младен
Коцић
Клуб малог
фудбала
"Економац"
Верољуб
Дугалић
Клуб малог
фудбала
"Економац"
Место
клуба
Крагујевац
Крагујевац
Крагујевац
Крагујевац
Крагујевац
Крагујевац
Крагујевац
Крагујевац
Крагујевац
Крагујевац
Крагујевац
Крагујевац
Крагујевац
Крагујевац
Крагујевац
Крагујевац
Крагујевац
Крагујевац
287
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина Име
категорија
место
такмичења категорија
Сениори Ж 1. место Екипно
Нађа
Сениори
М
2. место Екипно
Сениори
М
2. место Екипно
Сениори
М
2. место Екипно
Сениори
М
2. место Екипно
Сениори
М
2. место Екипно
Сениори
М
2. место Екипно
Сениори
М
2. место Екипно
Сениори
М
2. место Екипно
Сениори
М
2. место Екипно
Сениори
М
2. место Екипно
Сениори
М
2. место Екипно
Фудбал
Сениори
М
2. место Екипно
Фудбал
Сениори
М
2. место Екипно
Фудбал
Сениори
М
2. место Екипно
Фудбал
288
Презиме
Хигл
Клуб
Клуб малог
фудбала
"Економац
Видре "
Марјан
Ђорђевић
Клуб малог
фудбала
"Марбо
Интермеззо"
Владимир Поповић
Клуб малог
фудбала
„Марбо
Интермеззо“
Владимир Милосавац
Клуб малог
фудбала
„Марбо
Интермеззо“
Давид
Кепасцхwили Клуб малог
фудбала
„Марбо
Интермеззо“
Бојан
Павићевић
Клуб малог
фудбала
„Марбо
Интермеззо“
Милан
Богдановић
Клуб малог
фудбала
„Марбо
Интермеззо“
Јован
Ђорђевић
Клуб малог
фудбала
„Марбо
Интермеззо“
Алекса
Антонић
Клуб малог
фудбала
„Марбо
Интермеззо“
Александар Аксић
Клуб малог
фудбала
„Марбо
Интермеззо“
Милан
Богдановић
Клуб малог
фудбала
„Марбо
Интермеззо“
Никола
Матијевић
Клуб малог
фудбала
„Марбо
Интермеззо“
Марко
Пршић
Клуб малог
фудбала
„Марбо
Интермеззо“
Александар Живановић
Клуб малог
фудбала
„Марбо
Интермеззо“
Филхо
Царлос Јоао Клуб малог
Нене Царфудбала
лос
„Марбо
Интермеззо“
Место
клуба
Крагујевац
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РС И СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина Име
категорија
место
такмичења категорија
Сениори М 2. место Екипно
Фудбал
Славен
Сениори
М
2. место Екипно
Фудбал
Стефан
Сениори
М
2. место Екипно
Фудбал
Борис
Сениори
М
3. место Екипно
Далибор
Сениори
М
3. место Екипно
Љубиша
Сениори
М
3. место Екипно
Немања
Сениори
М
3. место Екипно
Фудбал
Драгиша
Сениори
М
3. место Екипно
Фудбал
Иван
Сениори
М
3. место Екипно
Фудбал
Душан
Сениори
М
3. место Екипно
Фудбал
Саша
Сениори
М
3. место Екипно
Фудбал
Душан
Сениори
М
3. место Екипно
Фудбал
Милан
Сениори
М
3. место Екипно
Фудбал
Бојан
Сениори
М
3. место Екипно
Фудбал
Дејан
Сениори
М
3. место Екипно
Фудбал
Ђорђевић
РЕЗУЛТАТИ СПОРТИСТА СРБИЈЕ У 2012.
Презиме
Новоселац
Клуб
Клуб малог
фудбала
„Марбо
Интермеззо“
Станојевић
Клуб малог
фудбала
„Марбо
Интермеззо“
Чизмар
Клуб малог
фудбала
„Марбо
Интермеззо“
Ђорђевић
Клуб малог
фудбала
"Коперникус
Видре"
Ранђеловић
Клуб малог
фудбала
"Коперникус
Видре"
Недељковић Клуб малог
фудбала
"Коперникус
Видре"
Тројановић
Клуб малог
фудбала
"Коперникус
Видре"
Крстић
Клуб малог
фудбала
"Коперникус
Видре"
Стојковић
Клуб малог
фудбала
"Коперникус
Видре"
Живадиновић Клуб малог
фудбала
"Коперникус
Видре"
Станковић
Клуб малог
фудбала
"Коперникус
Видре"
Миљковић
Клуб малог
фудбала
"Коперникус
Видре"
Јанковић
Клуб малог
фудбала
"Коперникус
Видре"
Тошић
Клуб малог
фудбала
"Коперникус
Видре"
Милош
Клуб малог
фудбала
"Коперникус
Видре"
Место
клуба
Београд
Београд
Београд
Ниш
Ниш
Ниш
Ниш
Ниш
Ниш
Ниш
Ниш
Ниш
Ниш
Ниш
Ниш
289
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина Име
категорија
место
такмичења категорија
Сениори М 3. место Екипно
Фудбал
Зоран
Сениори
М
3. место Екипно
Фудбал
Место
клуба
Ниш
Презиме
Клуб
Бенић
Клуб малог
фудбала
"Коперникус
Видре"
Клуб малог Ниш
фудбала
"Коперникус
Видре"
Александар Степић
Хокеј на трави
Државна првенства
Првенство Србије 2012 – мушкарци
Србија (Србија)
01/01/2012 – 31/12/2012
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина Име
категорија
место
такмичења категорија
Сениори
М 1. место Екипно
Габор
Харастко
Место
клуба
Спартак ЕБ Суботица
Сениори
М 1. место Екипно
Себастијан
Хармат
Спартак ЕБ Суботица
Сениори
М 1. место Екипно
Дарко
Марјушић Спартак ЕБ Суботица
Сениори
М 1. место Екипно
Себастијан
Какаш
Спартак ЕБ Сомбор
Сениори
М 1. место Екипно
Ервин
Фириц
Спартак ЕБ Суботица
Сениори
М 1. место Екипно
Томислав
Ђукић
Спартак ЕБ Суботица
Сениори
М 1. место Екипно
Атила
Мађар
Спартак ЕБ Суботица
Сениори
М 1. место Екипно
Сендип
Тхакур
Спартак ЕБ Суботица
Сениори
М 1. место Екипно
Данијел
Хегедиш
Спартак ЕБ Суботица
Сениори
М 1. место Екипно
Данијел
Леринц
Спартак ЕБ Суботица
Сениори
М 1. место Екипно
Кристијан
Чик
Спартак ЕБ Суботица
Сениори
М 1. место Екипно
Давор
Прћић
Спартак ЕБ Суботица
Сениори
М 1. место Екипно
Никола
Бабић
Спартак ЕБ Суботица
Сениори
М 1. место Екипно
Данијел
Грбић
Спартак ЕБ Суботица
Сениори
М 2. место Екипно
Филип
Николић
чукарички
Београд
Сениори
М 2. место Екипно
Александар Живковић чукарички
Београд
Сениори
М 2. место Екипно
Ђорђе
Кусуровић чукарички
Београд
Сениори
М 2. место Екипно
Михајло
Црнић
чукарички
Београд
Сениори
М 2. место Екипно
Александар Ђаковић
чукарички
Београд
Сениори
М 2. место Екипно
Бранимир
Симић
чукарички
Београд
Сениори
М 2. место Екипно
Марко
Петровић
чукарички
Београд
Сениори
М 2. место Екипно
Небојша
Вулетић
чукарички
Београд
Сениори
М 2. место Екипно
Слободан
Џелатовић чукарички
Београд
290
Презиме
Клуб
ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РС И СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина Име
категорија
место
такмичења категорија
Сениори
М 2. место Екипно
Гојко
Михић
чукарички
Место
клуба
Београд
Сениори
М 2. место Екипно
Иван
Петровић
чукарички
Београд
Сениори
М 2. место Екипно
Милан
Симић
чукарички
Београд
Сениори
М 2. место Екипно
Слободан
Станојевић чукарички
Београд
Сениори
М 2. место Екипно
Александар Чабрић
чукарички
Београд
Сениори
М 2. место Екипно
Чедомир
Нигић
чукарички
Београд
Сениори
М 2. место Екипно
Бојан
Станојевић чукарички
Београд
Сениори
М 2. место Екипно
Павле
Београд
Сениори
М 3. место Екипно
Сениори
М 3. место Екипно
Сениори
М 3. место Екипно
Сениори
М 3. место Екипно
Сениори
М 3. место Екипно
Сениори
М 3. место Екипно
Сениори
М 3. место Екипно
Сениори
М 3. место Екипно
Сениори
М 3. место Екипно
Сениори
М 3. место Екипно
Сениори
М 3. место Екипно
Сениори
М 3. место Екипно
Сениори
М 3. место Екипно
Сениори
М 3. место Екипно
Сениори
М 3. место Екипно
Димитрије- чукарички
вић
Александар Будимир
Електровојводина
Скендер
Ђафоли
Електровојводина
Саша
Станковић Електровојводина
Седат
Краснићи Електровојводина
Марко
Стаменко- Електровић
војводина
Срђан
Вукчевић Електровојводина
Никола
Џодан
Електровојводина
Љабинот
Краснићи Електровојводина
Драган
Топалов
Електровојводина
Душан
Савин
Електровојводина
Ђорђе
СтаменЕлектроковћ
војводина
Драган
Ћулибрк
Електровојводина
Адријан
Алијај
Електровојводина
Ђорђе
Иветић
Електровојводина
Васа
Гужвица
Електровојводина
Презиме
Клуб
Нови Сад
Нови Сад
Нови Сад
Нови Сад
Нови Сад
Нови Сад
Нови Сад
Нови Сад
Нови Сад
Нови Сад
Нови Сад
Нови Сад
Нови Сад
Нови Сад
Нови Сад
Државна првенства
Првество Србије 2012 – жене
Србија (Србија)
01/01/2012 – 31/12/2012
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина Име
категорија
место
такмичења категорија
Сениори
Ж 1. место Екипно
Бранка
Падежанин БАСК
Место
клуба
Београд
Сениори
Омић
Београд
Ж 1. место
Екипно
Сања
Презиме
Клуб
БАСК
Сениори
Ж 1. место
Екипно
Мина
Петровић
БАСК
Београд
Сениори
Ж 1. место
Екипно
Ивана
Ковачевић
БАСК
Београд
Сениори
Ж 1. место
Екипно
Саша
Омић
БАСК
Београд
Сениори
Ж 1. место
Екипно
Марија
Обрадовић БАСК
Београд
Сениори
Ж 1. место
Екипно
Милица
Ристић
БАСК
Београд
Сениори
Ж 1. место
Екипно
Јелица
Балетић
БАСК
Београд
Сениори
Ж 1. место
Екипно
Милица
Василић
БАСК
Београд
РЕЗУЛТАТИ СПОРТИСТА СРБИЈЕ У 2012.
291
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина Име
категорија
место
такмичења категорија
Презиме
Клуб
Сениори
Ж 1. место
Екипно
Јелена
Стевановић БАСК
Сениори
Ж 1. место
Екипно
Јелена
Пановић
Сениори
Ж 2. место
Екипно
Адријана Губичек
Сениори
Ж 2. место
Екипно
Ивет
Место
клуба
Београд
БАСК
Београд
Спартак ЕБ
Суботица
Стојановић Спартак ЕБ
Суботица
Сениори
Ж 2. место
Екипно
Лена
Габрић
Спартак ЕБ
Суботица
Сениори
Ж 2. место
Екипно
Мирела
Харастко
Спартак ЕБ
Суботица
Сениори
Ж 2. место
Екипно
Јасмин
Габрић
Спартак ЕБ
Суботица
Сениори
Ж 2. место
Екипно
Наталија Сикора
Спартак ЕБ
Суботица
Сениори
Ж 2. место
Екипно
Клаудија Чизмадија
Спартак ЕБ
Суботица
Суботица
Сениори
Ж 2. место
Екипно
Жанет
Гугановић
Спартак ЕБ
Сениори
Ж 2. место
Екипно
Бојана
Николић
Спартак ЕБ
Суботица
Сениори
Ж 2. место
Екипно
Тамара
Ушумовић Спартак ЕБ
Суботица
Сениори
Ж 2. место
Екипно
Дора
Сентпетери Спартак ЕБ
Суботица
Сениори
Ж 3. место
Екипно
Јована
Грбић
Нови Сад
Нови Сад
Сениори
Ж 3. место
Екипно
Дуња
Дачић
Нови Сад
Нови Сад
Сениори
Ж 3. место
Екипно
Маријана Радиц
Нови Сад
Нови Сад
Сениори
Ж 3. место
Екипно
Нови Сад
Нови Сад
Сениори
Ж 3. место
Екипно
Алексан- Петровић
дра
Јелена
Бишевац
Нови Сад
Нови Сад
Сениори
Ж 3. место
Екипно
Бојана
Станковић Нови Сад
Нови Сад
Сениори
Ж 3. место
Екипно
Милица
Станковић Нови Сад
Нови Сад
Сениори
Ж 3. место
Екипно
Тања
Томић
Нови Сад
Нови Сад
Сениори
Ж 3. место
Екипно
Тијана
Радић
Нови Сад
Нови Сад
Сениори
Ж 3. место
Екипно
Ивана
Гелер
Нови Сад
Нови Сад
Сениори
Ж 3. место
Екипно
Наташа
Станковић Нови Сад
Нови Сад
Хокеј на леду
Државна првенства
Првенство Србије 2011/2012
Београд (Србија)
01/10/2011 – 08/03/2012
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина Име
категорија
место
такмичења категорија
Презиме
Клуб
Сениори
1. место Екипно
Марко
Ковачевић
ХК Партизан Београд
Сениори
М 1. место Екипно
Ненад
Раковић
ХК Партизан Београд
292
Место
клуба
ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РС И СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина Име
категорија
место
такмичења категорија
Сениори
М 1. место Екипно
Борис
Габрић
Место
клуба
ХК Партизан Београд
Презиме
Клуб
Сениори
М 1. место Екипно
Иван
Тумбас
ХК Партизан Београд
Сениори
М 1. место Екипно
Клемен
Содрзник
ХК Партизан Београд
Сениори
М 1. место Екипно
Алекса
Луковић
Партизан
Сениори
М 1. место Екипно
Марко
Сретовић
ХК Партизан Београд
Сениори
М 1. место Екипно
Никола
Главоњић
ХК Партизан Београд
Сениори
М 1. место Екипно
Павле
Огризовић
ХК Партизан Београд
Сениори
М 1. место Екипно
Милош
Бабић
ХК Партизан Београд
Сениори
М 1. место Екипно
Виктор
Цсенгери
ХК Партизан Београд
Сениори
М 1. место Екипно
Павел
Поправка
ХК Партизан Београд
Сениори
М 1. место Екипно
Стефан
Илић
ХК Партизан Београд
Сениори
М 1. место Екипно
Марко
Миловановић ХК Партизан Београд
Сениори
М 1. место Екипно
Срђан
Ристић
ХК Партизан Београд
Сениори
М 1. место Екипно
Немања
Вучуревић
ХК Партизан Београд
Сениори
М 1. место Екипно
Рyан
Клингенсмитх ХК Партизан Београд
Сениори
М 1. место Екипно
Димитрије Филиповић
ХК Партизан Београд
Сениори
М 2. место Екипно
Богдан
Јанковић
Витез
Београд
Сениори
М 2. место Екипно
Немања
Николић
Витез
Београд
Сениори
М 2. место Екипно
Никола
Денић
Витез
Београд
Сениори
М 2. место Екипно
Марко
Црноглавац
Витез
Београд
Сениори
М 2. место Екипно
Павле
Миливојевић
Витез
Београд
Сениори
М 2. место Екипно
Горан
Радовић
Витез
Београд
Сениори
М 2. место Екипно
Александар Орлов
Витез
Београд
Сениори
М 2. место Екипно
Никола
Дунда
Витез
Београд
Сениори
М 2. место Екипно
Никола
Црногорац
Витез
Београд
Сениори
М 2. место Екипно
Александар Деспотовић
Витез
Београд
Сениори
М 2. место Екипно
Урош
Алексић
Витез
Београд
Сениори
М 2. место Екипно
Иван
Богдановић
Витез
Београд
Сениори
М 2. место Екипно
Владимир Љутовац
Витез
Београд
Сениори
М 2. место Екипно
Петар
Живковић
Витез
Београд
Сениори
М 2. место Екипно
Марко
Николић
Витез
Београд
Сениори
М 2. место Екипно
Војкан
Дјукић
Витез
Београд
РЕЗУЛТАТИ СПОРТИСТА СРБИЈЕ У 2012.
Београд
293
Џет ски
Државна првенства
Национални шампионат 2012
Београд (Србија)
11/08/2012 – 26/08/2012
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина Име
категорија
место
такмичења категорија
Јуниори
М 1. место Појединачно
Формула 1 Марко
Место
клуба
Томић
Џет Ски клуб Београд
"Ретра"
Александар Ивковић
Џет Ски клуб Гроцка
"Гроцка"
Оливер
Стојановић Џет Ски клуб Београд
"Београд"
Никола
Буха
Џет Ски клуб Земун
"Земунац"
Милош
Пауновић Џет Ски клуб Земун
Презиме
Клуб
Мирко
Мирковић
Милан
Ракић
ЏетСки клуб Рума
"Џет повер"
Џет Ски клуб Београд
Синиша
Ристовић
Јуниори
М 1. место
Појединачно
Формула 2
Јуниори
М 2. место
Појединачно
Формула 2
Јуниори
М 3. место
Појединачно
Формула 1
Сениори
М 1. место
Појединачно
Сениори
М 1. место
Појединачно
Сениори
М 1. место
Појединачно
Сениори
М 1. место
Појединачно
Сениори
М 1. место
Појединачно
Runabout
Novice Оpеn
Runabout
Оpеn
Runabout
Stock
Runabout
SuperStock
Ski Оpen
Сениори
М 1. место
Појединачно
Ski Stock
Сениори
М 2. место
Појединачно
Формула 1
Сениори
М 2. место
Појединачно
Сениори
М 2. место
Појединачно
Сениори
М 2. место
Појединачно
Сениори
М 2. место
Појединачно
Сениори
М 2. место
Појединачно
Runabout
Novice Оpеn
Runabout
Оpеn
Runabout
Stock
Runabout
SuperStock
Ski Оpen
Мишо
Сениори
М 2. место
Појединачно
Ski Stock
Горан
Маринковић
Гелер
Сениори
М 3. место
Појединачно
Формула 2
Милош
Пауновић
Сениори
М 3. место
Појединачно
М 3. место
Појединачно
Александар
Радослав
Крејовић
Сениори
Сениори
М 3. место
Појединачно
Сениори
М 3. место
Појединачно
Сениори
М 3. место
Појединачно
Runabout
Novice Оpеn
Runabout
Оpеn
Runabout
Stock
Runabout
SuperStock
Ski Оpen
Младен
Сениори
М 3. место
Појединачно
Ski Stock
Предраг
Сениори
Ж 1. место
Појединачно
Јелена
Сениори
Ж 2. место
Појединачно
Сениори
Ж 3. место
Појединачно
Runabout
Ladies
Runabout
Ladies
Runabout
294
Џет Ски клуб
"Београд"
Драган
Зарић
Џет Ски клуб
"Војводина"
Петар
Аврамовић Џет Ски клуб
"Нови Сад"
Мирослав Борковић Џет Ски клуб
"Нови Београд"
Ненад
Нешковић Џет Ски клуб
Београд
Дејан
Рума
Филип
Михајловић
Ерчић
Мирослав Малбаша
Бобан
Ласло
Данијела
Милица
ЏетСки клуб
"Џет повер"
Џет Ски клуб
"Београд"
Џет Ски клуб
"Гардош"
Џет Ски клуб
"Техпро"
Џет Ски клуб
"Нови Сад"
Џет Ски клуб
"Земунац"
Џет Ски клуб
Црнојачки ЏетСки клуб
"Џет повер"
Костић
Џет Ски клуб
"Београд"
Ваш
Џет Ски клуб
"Београд"
Кнежевић ЏетСки клуб
"Џет повер"
Ковиљац
ЏетСки клуб
"Џет повер"
Малетић
Џет Ски клуб
Београд
Нови
Сад
Нови
Сад
Нови
Београд
Београд
Земун
Београд
Нови
Сад
Земун
Нови
Београд
Рума
Београд
Београд
Рума
Рума
Београд
Туторовић Џет Ски клуб Земун
"Гардош"
Томић
Џет Ски клуб Београд
"Ретра"
ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РС И СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Џиу џицу
Државна првенства
Првенство Србије за сениоре и јуниоре Нови Сад 2012.
Нови Сад (Србија)
11/03/2012 – 18/03/2012
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина Име
категорија
место
такмичења категорија
Јуниори
М 1. место Појединачно - 69 kg
Љубе
Јуниори
М 1. место Појединачно - 56 kg
Јуниори
М 2. место Појединачно - 69 kg
Презиме
Клуб
Виторовић Лин куеи
Место
клуба
Ивањица
Владица
Ранђеловић НиФ
Алексинац
Алексинац
Александар Воларић
Војводина Нови Сад
Јуниори
М 2. место Појединачно - 77 kg
Марјан
Симић
Безбедност Смедерево
Јуниори
М 2. место Појединачно - 62 kg
Лука
Малетин
Студент
Нови Сад
Јуниори
М 2. место Појединачно
Његош
Петровић
Лин куеи
Ариље
Јуниори
М 3. место Појединачно - 77 kg
Дејан
Саватић
Бујинкан
Зрењанин
Ариље
Јуниори
М 3. место Појединачно - 77 kg
Никола
Чукавац
Лин куеи
Јуниори
Ж 1. место Појединачно + 70 kg
Анђела
Бакула
Безбедност Смедерево
Јуниори
Ж 2. место Појединачно + 70 kg
Кристина
Аћимовић
Хеиан до
Темерин
Сениори
М 1. место Појединачно - 62 kg
Лука
Туцаков
Студент
Нови Сад
Темерин
Сениори
М 1. место Појединачно + 94 kg
Аћимовић
Филип
Хеиан до
Сениори
М 1. место Појединачно - 62 kg
Дарко
Грујић
Сениори
М 1. место Појединачно - 85 kg
Давид
Копас
НиФ
Алексинац
Алексинац
Студент
Нови Сад
Сениори
М 1. место Појединачно - 77 kg
Бора
Милошевић Војводина Нови Сад
Сениори
М 1. место Појединачно - 69 kg
Млађан
Грујић
НиФ
Алексинац
Алексинац
Бујинкан
Зрењанин
Сениори
М 1. место Појединачно - 94 kg
Марко
Вујашевић
Сениори
М 1. место Појединачно - 85 kg
Срђан
Милисавић Војводина Нови Сад
Сениори
М 1. место Појединачно - 77 kg
Велимир
Мишић
Дунав
Сениори
М 1. место Појединачно + 94 kg
Виктор
Ожеговић
Сениори
Бранислав
Чубрик
Сениори
М 1. место Парови –
Мушки
М 1. место Парови –
Мушки
М 2. место Појединачно - 69 kg
ЛокомоВршац
тива
Војводина Нови Сад
Сениори
М 2. место Појединачно - 94 kg
Сениори
М 2. место Појединачно - 77 kg
Сениори
дуо миксмушки
дуо миксмушки
Нови Сад
Иван
Делла
Војводина Нови Сад
Цроце
Данијел
Стефановић НиФ
Алексинац
Алексинац
Александар Адамов
ЛокомоВршац
тива
Дејан
Саватић
Бујинкан
Зрењанин
Сениори
М 2. место Појединачно + 94 kg
Бојан
Ђекић
Сениори
М 2. место Појединачно - 62 kg
Владица
Сениори
М 2. место Појединачно - 85 kg
Никола
Ранђеловић НиФ
Алексинац
Алексинац
Лалић
Војводина Нови Сад
Сениори
М 3. место Појединачно - 69 kg
Драгољуб
Гавриловић Лин куеи
РЕЗУЛТАТИ СПОРТИСТА СРБИЈЕ У 2012.
Студент
Нови Сад
Ариље
295
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина Име
категорија
место
такмичења категорија
Сениори
М 3. место Појединачно - 94 kg
Дарко
Презиме
Клуб
Миок
Студент
Сениори
М 3. место Појединачно - 77 kg
Игор
Вучичевић Бујинкан
Сениори
М 3. место Појединачно + 94 kg
Милош
Сениори
М 3. место Појединачно - 62 kg
Предраг
Стојилковић
Павлов
Место
клуба
Нови Сад
Зрењанин
НиФ
Алексинац
Алексинац
Бујинкан
Зрењанин
Сениори
М 3. место Појединачно - 77 kg
Ненад
Павлов
Војводина Нови Сад
Сениори
М 3. место Појединачно + 94 kg
Војкан
Алић
Војводина Нови Сад
Сениори
Ж 1. место Појединачно - 55 kg
Биљана
Тапавички
Бујинкан
Зрењанин
Сениори
Ж 1. место Појединачно + 74 kg
Андријана
Крстић
Студент
Нови Сад
Сениори
Ж 1. место Појединачно - 55 kg
Марија
Наранџић
Безбедност Смедерево
Сениори
Ж 1. место Појединачно - 70 kg
Милена
Ивковић
Војводина Нови Сад
Сениори
Ж 3. место Појединачно + 70 kg
Андријана
Крстић
Студент
Презиме
Клуб
Нови Сад
Џудо
Државна првенства
Првенство Србије за сениоре 2012
Ниш (Србија)
17/03/2012 – 17/03/2012
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина Име
категорија
место
такмичења категорија
Сениори
М 1. место Појединачно -73 kg
Џудо
Филип
Крижан
Место
клуба
ОЏК Београд Београд
ОЏК Београд Београд
Сениори
М 1. место Појединачно -100 kg
Џудо
Милан
Дишовић
Сениори
М 1. место Појединачно -60 kg
Џудо
Предраг
Сениори
М 1. место Појединачно -81 kg
Џудо
Мирољуб
Николајевић Џудо клуб
Панчево
Динамо
Ивезић
ОЏК Београд Београд
Сениори
М 1. место Појединачно +100 kg
Џудо
Митар
Сениори
М 1. место Појединачно -66 kg
Џудо
Сениори
М 1. место Појединачно -90 kg
Џудо
Сениори
М 2. место Појединачно -66 kg
Сениори
Беочин
Џудо
Милинковић Џудо клуб
Цемент
Илија
Цигановић Џудо клуб
Рекорд
Александар Кукољ
Џудо клуб
Рекорд
Марко
Вукићевић ОЏК Београд
М 2. место Појединачно -90 kg
Џудо
Дмитри
Београд
Сениори
М 2. место Појединачно -73 kg
Џудо
Ђорђе
Сениори
М 2. место Појединачно -100 kg
Џудо
Никола
Сениори
М 2. место Појединачно -60 kg
Џудо
Денис
296
Герасименко Џудо клуб
Црвена
Звезда
Томић
Џудо клуб
Рекорд
Николић
Џудо клуб
Институт за
џудо
Јуракић
Џудо клуб
Партизан
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Кикинда
ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА РС И СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина Име
категорија
место
такмичења категорија
Сениори
М 2. место Појединачно -81 kg
Џудо
Алексеј
Презиме
Клуб
Нефедов
Џудо клуб
Славија
Џудо клуб
Жандармерија
Џудо клуб 13.
Мај
Џудо клуб
Безбедност
Џудо клуб
Црвена
Звезда
Џудо клуб
Институт за
џудо
Џудо клуб
Славија
ОЏК Београд
Сениори
М 2. место Појединачно +100 kg
Џудо
Никола
Јаблан
Сениори
М 3. место Појединачно -60 kg
Џудо
Радован
Дејановић
Сениори
М 3. место Појединачно -73 kg
Џудо
Мирослав
Беговић
Сениори
М 3. место Појединачно -81 kg
Џудо
Бојан
Дошен
Сениори
М 3. место Појединачно -100 kg
Џудо
Стефан
Јуришић
Сениори
М 3. место Појединачно +100 kg
Џудо
Владимир
Гајић
Сениори
М 3. место Појединачно -60 kg
Џудо
Александар Неранџић
Сениори
М 3. место Појединачно -66 kg
Џудо
Ненад
Вуколић
Сениори
М 3. место Појединачно -81 kg
Џудо
Бошко
Остојић
Сениори
М 3. место Појединачно -90 kg
Џудо
Сениори
М 3. место Појединачно +100 kg
Џудо
Матеја
Лука
Горан
Сениори
М 3. место Појединачно -66 kg
Џудо
Дарко
Сениори
М 3. место Појединачно -73 kg
Џудо
Љубиша
Сениори
М 3. место Појединачно -90 kg
Џудо
Филип
Сениори
М 3. место Појединачно -100 kg
Џудо
Горан
Сениори
Ж 1. место Појединачно -48 kg
Џудо
Љиљана
Сениори
Ж 1. место Појединачно -63 kg
Џудо
Милана
Сениори
Ж 1. место Појединачно -52 kg
Џудо
Маша
Сениори
Ж 1. место Појединачно -70 kg
Џудо
Ивана
Сениори
Ж 1. место Појединачно -57 kg
Џудо
Јована
Сениори
Ж 1. место Појединачно -78 kg
Џудо
Јелена
Сениори
Ж 1. место Појединачно +78 kg
Џудо
Милица
Сениори
Ж 2. место Појединачно -57 kg
Џудо
Сара
Сениори
Ж 2. место Појединачно -78 kg
Џудо
Тамара
Сениори
Ж 2. место Појединачно +78 kg
Џудо
Марија
Сениори
Ж 2. место Појединачно -48 kg
Џудо
Јулијана
Сениори
Ж 2. место Појединачно -63 kg
Џудо
Марија
Сениори
Ж 2. место Појединачно -52 kg
Џудо
Смиљана
РЕЗУЛТАТИ СПОРТИСТА СРБИЈЕ У 2012.
Џудо клуб
Сирмиум
Џудо клуб
Црвена
Звезда
Глушац
Џудо клуб
Партизан
Јовановић Џудо клуб
Црвена
Звезда
Иванчик
Џудо клуб
Црвена
Звезда
Ковачевић Џудо клуб
Славија
Симић
Џудо клуб
Рекорд
Пргоњић
Џудо клуб
Цемент
Савановић Џудо клуб
Црвена
Звезда
Миљковић Џудо клуб
Партизан
Смиљковић Џудо клуб
Партизан
Јандрић
Џудо клуб
Партизан
Рогић
Џудо клуб
Славија
Жабић
Џудо клуб
Партизан
Жабић
Џудо клуб
Партизан
Божић
Џудо клуб
Кинезис
Милишић Џудо клуб
Партизан
Леповић
Дудо клуб
Олимп
Савић
Џудо клуб
Чукарички
Опачић
Џудо клуб
Безбедност
Живковић Џудо клуб
ТСК Темерин
Место
клуба
Нови
Сад
Београд
Јагодина
Нови
Сад
Београд
Београд
Нови
Сад
Београд
Сремска
Митровица
Београд
Београд
Београд
Београд
Нови
Сад
Београд
Беочин
Београд
Нови
Сад
Нови
Сад
Нови
Сад
Нови
Сад
Нови
Сад
Нови
Сад
Ниш
Нови
Сад
Београд
Београд
Нови
Сад
Темерин
297
Узрасна
Освојено Вид
Такмичарска
Пол
Дисциплина Име
категорија
место
такмичења категорија
Сениори
Ж 2. место Појединачно -70 kg
Џудо
Ана
Презиме
Клуб
Туба
Џудо клуб
Младост
Џудо кл