Historijska
traganja
Historical
Searches
INSTITUT ZA ISTORIJU • Br. 14, 1-250, Sarajevo 2014.
INSTITUTE FOR HISTORY • No 14, 1- 250, Sarajevo 2014
HT14.indd 1
12.03.15. 13:17
Historijska traganja · Historical Searches
Izdavač · Publisher
INSTITUT ZA ISTORIJU, Sarajevo, Bosna i Hercegovina
INSTITUTE FOR HISTORY, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
Međunarodna redakcija · International Editorial Board
DAMIR AGIČIĆ, Filozofski fakultet, Zagreb / Faculty of Philosophy, Zagreb
ALEŠ GABRIČ, Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana / Institute for Recent History, Ljubljana
ADNAN JAHIĆ, Filozofski fakultet, Tuzla / Faculty of Philosophy, Tuzla
RADMILA RADIĆ, Institut za noviju istoriju Srbije, Beograd / Institute of Recent History of Serbia,
Beograd
SERGEY ROMANENKO, Institute of Economy – Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia
ENES PELIDIJA, Filozofski fakultet, Sarajevo / Faculty of Philosophy, Sarajevo
Glavni i odgovorni urednik · Editor-in-chief
VERA KATZ, Institut za istoriju, Sarajevo / Institute for History, Sarajevo
[email protected]
Sekretar · Secretary
AIDA LIČINA RAMIĆ, Institut za istoriju, Sarajevo / Institute for History, Sarajevo
[email protected]
Časopis izlazi dva puta godišnje / This is semi-annual magazine
Rukopisi se šalju na adresu Instituta za istoriju
Manuscripts to be sent to the Institute for History
(sa naznakom) za časopis HISTORIJSKA TRAGANJA
indicating that it is for HISTORICAL SEARCHES
71000 SARAJEVO, Alipašina 9
Bosna i Hercegovina
telefon/faks/phone/fax: 033/ 209-364 033/ 217-263
http://www.iis.unsa.ba
e-mail: [email protected]
Rukopisi se ne vraćaju / Manuscripts will not be returned to their authors
Uredništvo ne odgovara za navode i gledišta iznesena u pojedinim prilozima.
The Editorial board is not to be held responsible for the assertions and views presented in
the contributions it publishes.
Prijava o izdavanju časopisa Historijska traganja ubilježena je u Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci
Bosne i Hercegovine
Application for the publishing of Historical searches has been registerd at: National and University
Library of Bosnia and Herzegovina
HT14.indd 2
12.03.15. 13:17
UDK 94 (497.6) Historijska traganja, Br. 14, Sarajevo, 2014. [ str. 1-250 ]
ISSN 1840-3875
Sadržaj · Content
Riječ redakcije................................................................................................. 5
Članci • Articles
Marjan Drmač
ŽUPA LEPENICA
THE DISTRICT OF LEPENICA...................................................................... 9
Marija Kocić
AHMED-PAŠA KALAILIKOS VIĐEN OČIMA ZAPADNIH
SAVREMENIKA: BIOGRAFIJA OSMANSKOG DOSTOJANSTVENIKA
IZ DOBA VELIKE KRIZE OSMANSKOG CARSTVA
AHMED-PASHA KALAILIKOS THROUGH THE EYES OF WESTERN
CONTEMPORARIS: BIOGRAPHY OF OTTOMAN DIGNITARY FROM
THE PERIOD OF GREAT CRISIS OF OTTOMAN EMPIRE......................... 99
Amila Kasumović
AUSTROUGARSKA TRGOVAČKA POLITIKA I OBRAZOVANJE:
TRGOVAČKE ŠKOLE U BOSNI I HERCEGOVINI (1878-1914)
AUSTRO-HUNGARIAN TRADE POLICY AND EDUCATION:
TRADE SCHOOLS IN BOSNIA AND HERZEGOVINA (1878-1914)........... 119
Historijska traganja • Historical searches
HT14.indd 3
3
12.03.15. 13:17
UDK 94 (497.6) Historijska traganja, Br. 14, Sarajevo, 2014. [ str. 1-250 ]
ISSN 1840-3875
Marko Pijović
JOŠ MALO O PROUČAVANJU “IDENTITETA” U PROŠLOSTI
SOME MORE THOUGHTS ON THE STUDY OF “IDENTITIES”
IN THE PAST ................................................................................................. 159
Upute autorima priloga......................................................................... 245
4
HT14.indd 4
Historijska traganja • Historical searches
12.03.15. 13:17
RIJEČ REDAKCIJE
Historijska traganja, 14, 2014. [ str. 5-6 ]
Riječ Redakcije
Cijenjeni čitatelji !
I četrnaesti broj časopisa Historijska traganja za 2014. godinu nudi vam
zanimljive članke.
Slijedeći kronološki princip, prvi članak u časopisu je dopunjena verzija
master-diplomskog rada Marjana Drmača o prošlosti srednjovjekovne župe
Lepenica od sredine 13. stoljeća do pada Bosne pod osmansku vlast. Na osnovi dosadašnje literature, brojnih objavljenih i nekoliko neobjavljenih izvora,
autor je prezentirao prošlost ove župe koja se u srednjovjekovno vrijeme prostirala na teritoriju današnjih općina Fojnice, Kiseljaka i Kreševa.
U sljedećem članku, Marija Kocić je, prema dokumentima pohranjenim u
Državnom arhivu u Beču i Nacionalnom arhivu u Londonu, na primjeru biografije jednog osmanskog dostojanstvenika, Ahmed-paše Kalailikosa, prezentirala dubinu krize u Osmanskom Carstvu s kraja 17. stoljeća. Iz kuta Ahmedpašinih suvremenika autorica je oslikala međunarodne okolnosti, unutarnje
političke odnose, ali i spletkarenja na osmanskom dvoru.
Vrijeme austrougarske uprave u Bosni i Hercegovini povijesni je okvir
istraživanja Amile Kasumović koja problematizirala razvoj trgovačkih škola
i njihovu ulogu u obrazovnom sustavu i dugoročno u gospodarskom razvoju
bosanskohercegovačkog društva tijekom razdoblja od 1878. do početka Prvog
svjetskog rata. Na osnovi dokumenata iz Arhiva Bosne i Hercegovine, autorica
slikovito analizira komunikaciju na relaciji: austrougarska vlast – uprave škola
– trgovačka djelatnost u bosanskohercegovačkom društvu koja nije napredovala prema planiranoj austrougarskoj trgovačkoj politici.
Marko Pijović je poznat čitateljima Historijskih traganja po radovima o
“identitetu”. U ovom broju autor dopunjava svoja prethodna dva rada, i osim
Historijska traganja • Historical searches
HT14.indd 5
5
12.03.15. 13:17
RIJEČ REDAKCIJE
Historijska traganja, 14, 2014. [ str. 5-6 ]
utemeljenosti članka na različitim teorijskom postavkama, nudi nam brojne
primjere kojima uveliko ukazuje na aktualnost ove problematike danas.
Nakon ovih kratkih napomena o sadržaju časopisa, srdačno vas pozivamo
na suradnju.
Redakcija
6
HT14.indd 6
Historijska traganja • Historical searches
12.03.15. 13:17
Download

Historijska traganja, br. 14 - Institut za istoriju Sarajevo