Produktübersicht
Pregled proizvoda
2014
Zašto POLYTRON?
Why POLYTRON?
Obimno iskustvo: Već više od 40 godina POLYTRON razvija i proizvodi
visoko kvalitetne proizvode za obradu signala. Mi smo specijalis za
MATV, SMATV I CATV tehnologiju.
Wide experience: For more than 40 years POLYTRON develops and
produces high-class products for signal processing. We are specialists
in MATV, SMATV and CATV technology.
Proizvodi napravljeni u Nemačkoj: Mi proizvodimo naše
visoko pouzdane proizvode u našoj ultra-modernoj proizvodnoj lokaciji u Bad-Wilbad-u-ovo je zaista “ proizvedeno
u Nemačkoj “!
Products made in Germany: We manufacture our
highly reliable products in our ultra-modern producon loca on in Bad Wildbad – this is truly “made in
Germany”!
Individualna usluga: Želite individualnu uslugu? Mi ovo
shvatamo zdravo za gotovo!
POLYTRON vas podržava u svakom trenutku otkrivajući
odgovarajuće proizvode za vaše potrebe.
Individual service: You want individual service? We
take this for granted!
POLYTRON supports you any me discovering the suitable products for your applica on.
Mi nudimo širok dijapazon proizvoda: HF pojačivače (CATV, SMATV
i zemaljske), pasivne CATV komponente, glavne stanice, singl-kabl
rešenja, mul svičeve, filtere i još mnogo toga.
We offer a wide range of products: HF amplifiers (CATV, SMATV and
terrestrial), passive CATV components, headends, single-cable soluons, mul switches, filters and much more.
Verujte u nas – mi sigurno imamo odgovarajuće proizvode za vas!
Trust in us – we surely have got the suitable products
for you!
Iskreno vaši,
POLYTRON m
Sincerely yours,
the POLY T RON team
Kvalitet proizveden u Nemačkoj / Quality made in Germany
Razvoj i proizvodnja u Bad Wildbad-u, Nemačka
Development and produc on in Bad Wildbad, Germany.
SMD montaža
SMD moun ng
Automa zovano lemljenje
Automated soldering
Porodična firma
Family owned
Kontrola kvaliteta svih proizvoda
Quality control of all products
...made in Germany!
2
Phone +38163221309
Email: [email protected]
www.smartel.rs
Pojačivači / Amplifiers
POLYTRON ima savršeno rešenje za svaku situaciju sa svojom serijom
pojačivača. Od malih kućnih jedinica do velikih distributivnih mreža –
POLYTRON pojačivači će vas pridobiti svojim pouzdanim električnim
vrednostima i dugom izdržljivošću.
1 GHz
POLYTRON has the perfect solution for every situation with its amplifier series. From small apartment houses to large distribution networks – POLYTRON amplifiers will convince you with reliable electrical
values and long durability.
Strana / page 4–5
Glavne stanice / Headends
QAM 8 EM, QAM 12,
QAM 16 EM NOVO
SPM 2.000
Compact QAM glavna stanica (HDTV)
Compact QAM headend (HDTV)
Ultra fleksibilni, raznovrsni, HDTV,
für große Anzahl von Teilnehmern.
ultra flexible, versa le, HDTV
veliki broj mogućih korisnika
TSM 1000 HD
TSM 1000 HD-C NOVO
Single cable rešenje za digitalne SAT signale ( HDTV )
single cable solu on for digital SAT signals (HDTV)
DVB-S/S2  DVB-C (QAM)
Strana / page 6–7
Strana /page 8–9
DVB-T / DVB-S/S2  PAL
DVB-S/S2  DVB-C
PAL  PAL / DVB-T  DVB-T
AV  PAL, FM  FM
FM  PAL-Audio
DVB-S/S2  DVB-S/S2
Strana / page 10
Op čki uređaji / Op cal devices
POLYTRON-ovi optički uređaji su dizajnirani za izgradnju optičkih distributivnih sistema.
POLYTRON’s optical devices are designed to build optical distribution
systems.
Strana / page 11
Mul svičevi / Mul switches
POLYTRON – ovi Green Line multisvičevi napravljeni su za ekonomičnu
distribuciju SAT-IF polarizacija i zemaljskih signala.
Dostupni sa 5,9,13 i 17 ulaza.
POLYTRON’s Green Line multiswitches are made for the economical
distribution of SAT-IF polarisations and terrestrial signals. Available
with 5, 9, 13 and 17 inputs.
GREEN LINE
Strana / page 12–13
Modulatori / Modulators
NOVO
HDM-1 za konverziju HDMI signala u DVB-C/DVB-T
AVT 1Q za konverziju AV signala u DVB-C
HDM-1 for conversion of a HDMI signal into DVB-C resp. DVB-T
AVT 1Q for conversion of an AV signal into DVB-C
Phone +49 (0)7081 / 170 2-0
Fax +49 (0)7081 / 170 2-50
Strana / page 14–15
[email protected]
3
CATV pojačivači – napravljeni u Nemačkoj
CATV amplifiers – made in Germany
POLYTRON-ovi pojačivači zadržavaju ono što njihova robustna livena
kućišta obećavaju i ubediće vas svojim pouzdanim električnim vrednostima. Već više od 40 godina POLYTRON dostiže visoke ocene sa
pojačivačima svih vrsta.
POLYTRON amplifiers keep what their robust die-cast housing promises and they will convince you with their reliable electrical values.
Svi Polytron-ovi pojačivači su obloženi u robustna livena aluminijumska ili cinkova kućišta. Pojačivači su hermetički zatvoreni i vodootporni.
Svi su proizvedeni u Nemačkoj i 100% provereni. Rezultat toga je
konstantna električna vrednost i dugotrajnost.
All Polytron amplifiers are encased in robust die cast aluminium or
zinc housings. The amplifiers are dust tight and water-resistant. All
amplifiers are produced in Germany and are 100% checked. The
result: constant electrical values and a long durability.
HA serije: pojačivač za kućne sisteme
male I srednje veličine
HA series: amplifier for small and
medium sized home systems
For more than 40 years POLYTRON has reached top grades with
amplifiers of all kinds.
HC serije / HC series
HC serija pokriva, zahvaljujući
svom visoko prilagodljivom
dizajnu sa džamper konfiguracijom, ceo komplet triple play
primenljivih pojačivača. Tako
da može zameniti različite
pojačivače koji su do sada bili
potrebni.
The HC series covers due to its
highly customisable design
with jumper confguration a
whole set-up of triple play
applicable amplifiers. So it can
substitute the variety of amplifiers needed so far.
HC 30/40125
HG serija:frekvencija se kreće do 1 GHz
HG serija pokriva, zahvaljujući
svom visoko prilagodljivom dizajnu ceo komplet triple play
pojačivača. Svičevi dozvoljavaju
izmenu konfiguracije pojačivača
bez prekida.
Opseg frekvencije 5-1006MHz!
HG series: frequency range
up to 1 GHz
The HG series covers due to its
highly customizable design a
whole set-up of triple play amplifiers. Switches allow interrup-
1 GHz
on-free switching of the amplifier configura on.
Frequency range 5–1006 MHz!
NOVO
NEW
4
Phone +38163221309
Email: [email protected]
www.smartel.rs
Super širokopojasni pojačivači / Super broadband amplifiers
Profesionalni pojačivači SVV serije su snabdeveni sa pojačivačkim
blokom za opseg do 862 MHz i
od 950 do 2400 MHz.
The professional amplifiers of the
SVV series are equipped with an
amplifier block for the range up
to 862 MHz and from 950 to
2400 MHz.
HV serija širokopojasnih pojačivača
je napravljena za izgradnju mreže sa
kompletnom uslugom.
Svi POLYTRON pojačivači su
napravljeni u Nemačkoj.
All POLYTRON amplifiers are
HV serija / HV series
HV serija širokopojasnih
pojačivača je napravljena za
izgradnju mreže sa kompletnom uslugom.
Pojačivači su dizajnirani da
izvrše ne samo sadašnje već
posebno buduće zadatke u
takvim mrežama, a sa trenutno dostupnim plag in modulima veoma široki pojas potreba
može biti pokriven i potom
podešen bez problema samo
sa nekoliko osnovnih tipova.
The HV broadband amplifier
series is designed for building
full service networks.
The amplifiers are designed to
complete both current and
especially future tasks in such
networks, as with the currently
available plug-in modules a
very wide range of requirements can be covered and subsequently adjusted without
problems only with a few base
types.
Phone +49 (0)7081 / 170 2-0
CV serija: za velike mreže sa visokom koncentracijom kanala
CV series: large networks with high
channel concentration
Linijski pojačivači za izgradnju
velikih distributivnih sistema
sa visokom koncentracijom
kanala. Pojačivači mogu biti
konfigurisani prema potrebama kupca. Kako su odlazni i
povratni smer varijabilni,
pojačivači
mogu
biti
prilagođeni pojedinačnim situacijama. CV pojačivači su apsolutno kompatibilni budućim
podešavanjima.
Fax +49 (0)7081 / 170 2-50
Line-amplifiers for the building
of large distribution systems
with a high channel concentration. Amplifiers can be configured at customer’s option. As
the forward and return path
are variable, the amplifiers can
be adapted to the specific situation. The CV-amplifiers are
absolutely compatible for
future alignment.
[email protected]
5
QAM kompaktna glavna stanica
Nove POLYTRON QAM glavne
stanice su moderni i kompaktni
transmodulatori, koji vrše prenos
DVB-S I DVB-S2 satelitskih transpondera u DVB-C (QAM).
Glavne stanice jednostavno
funkcionišu: Brza instalacija, jednostavna konfiguracija i jednostavno programiranje osiguravaju
korišćenje glavnih stanica bez
problema.
QAM compact headends
QAM kompaktne stanice konvertuju sve digitalne SAT signale sa
transpondera u QAM signale. Ovi
QAM signali mogu biti korišćeni
u kablovskim mrežama. Stoga,
prenos SD i HD programa preko
svih transpondera je moguć, bez
obzira da li su oni kodirani ili ne.
Prednosti POLYTRON-ovih QAM glavnih stanica
konvertuju 16,12 ili 8 digitanih SAT transpondera (DVB-S/S2)
u DVB-C
ugrađeni svič paneli
laka i brza instalacija
jednostavno programiranje
više od 90,80 ili 60 mogućih digitalnih programa
PC programiranje
opcionalan LAN set za nadogradnju
NOVO:Programiranje može biti sačuvano, duplicirano ili
odštampano
TV programi mogu biti obrisani (QAM 8 EM, QAM 12)
The new POLYTRON QAM headends are modern and compact
transmodulators, which transfer
DVB-S and DVB-S2 satellite transponders into DVB-C (QAM).
The headends simply work: Quick
installation, easy configuration
and easy programming ensure use
of the headends without problems.
The QAM compact headends
convert all digital SAT signals of
a transponder into QAM signals.
These QAM signals can be fed into
cable networks. Thus, a transfer of
SD and HD programmes over all
transponders is possible, regardless whether they are encrypted
or unencrypted.
Advantages of POLYTRON QAM headends
transform 16, 12 resp. 8 digital SAT transponders (DVB-S/S2)
built-in switch board
to DVB-C
easy and fast installation simple programming
more than 90, 80 resp. 60 digital programmes realisable
PC programming optional LAN upgrade set
NEW: Programming can be saved, duplicated or printed
TV programmes can be deleted (QAM 8 EM, QAM 12)
12x DVB-S/S2
8x DVB-S/S2
12x DVB-C
8x DVB-C
QAM 12
12 ulaza
12 inputs
QAM 8 EM
4 do 8 svičpanela
4 to 8 switch board
QAM 12 EM
4 do 12 svičpanela
4 to 12 switch board
NOVO
NEW
4x
QAM 4 CI
CI
Centralno dekodiranje programa Central decoding of programmes
 4xDVB-S/S2 u DVB-C ( QAM )
 4x CI slotovi
 ugradjena LAN kontrola
6
Phone +38163221309
 4x DVB-S/S2 into DVB-C (QAM)
 4x CI slots
 built-in LAN control
Email: [email protected]
www.smartel.rs
Fleksibilna ulazna
matrica
16x DVB-S/S2
NEW
QAM 16 EM
NOVO
16x DVB-C
Flexible input matrix
 built-in 4 to 16 switch board
 4 IF layers freely selectable
 direct connec on of up to
16 IF layers possible
 Ugradjen 4 do 16 svičpanel
 4 IF izborna signala
 Direktno povezivanje čak 16
mogućih IF signala
ASTRA
z.B. Türksat
Dugotrajno korišćenje
Long life management
 Dizajnirano za efikasno
hlađenje
 Monitoring temperature i
analize
 Dinamična kontrola ven latora
 Zaš ta od pregrejavanja
 Izdašno napajanje
 designed for efficient cooling
 temperature monitoring and
analysis
 dynamic fan control
 overtemperature protec on
 generously sized power supply
Concept hlađenja / Cooling concept
heat
Ven lator / fan 1
Intui vno
programiranje
Intui ve programming
 Brzo i lako programiranje
preko USB porta
 Predprogramirana konfiguracija kanala
 Samo-objašnjiv korisnički
interfejs
 Duplikacija konfiguracije za
druge QAM uređaje preko
USB s ka
 Nije neophodno znanje za
upotrebu IP adresa
 Moguća daljinska administracija preko LAN-a
 fast and easy programming
via USB port
 preprogrammed channel
configura on
 self-explanatory user interface
 duplica on of a configura on
for other QAM devices via
USB s ck
 no knowledge neccessary for
managing of IP adresses
 remote administra on via
LAN possible
Ven lator / fan 2
Phone +49 (0)7081 / 170 2-0
Fax +49 (0)7081 / 170 2-50
[email protected]
7
Modularni SMATV/ CATV glavne stanice
za zajedničke sisteme
Modular SMATV / CATV headend for
community systems
Moguć HD-TV sa adekvatnim
modulima
HD-TV capable with adequate
modules
SPM 2.000
Bazična jedinica SPM 2.000
omogućava mesta i za do deset
modula ( i do 40 programa), sadrži
jedinicu kontrole i napajanje.
Bazična jedinica takođe dozvoljava
kompletnu administraciju glavne
stanice preko LAN-a ili interneta.
Stoga, upit statusa i programiranje
novih ili promenjenih transpondera više ne zahteva proveru na licu
mesta . Kontrolni tajmer garantuje
neprekidnu aktivnost. PC administrativni alat za glavnu stanicu i
nadogradnja upravljačkog softvera su potpuno dostupni.
NOVO
modularna glavna stanica za
male i sisteme srednje veličine
veliki broj mogućih korisnika
jednostavno programiranje sa
računarom ili direktno sa
uređaja
idealno za kuće, hotele i bolnice
laka kombinacija nekoliko jedinica za više programa
Receiving module for conversion
of two programmes of a DVB-T/T2
channel in AV signals.
With CI port for usage of a CAM
module for the decrypting system
of a smart card.
Depending on the CAM module,
two programmes can be decrypted simultaneously.
DVB-T/T2
2x AV
8
NOVO
SPM-T2AVT
P ij
Prijemni
i modul
d l za konverziju
k
dva
programa DVB-T/T2 signala u AV
signale.
Sa CI portom za upotrebu CAM
modula za dekodirajući sistem
smart kartice.
U zavisnosti od CAM modula, dva
programa mogu biti istovremeno
dekodirana.
MPEG-4
Tel. +49 (0)7081 / 170 2-0
The base unit SPM 2.000 provides
module slots for up to ten modules (up to 40 programmes), contains controller unit and power
supply. The base unit also allows
full administration of the headend
via LAN or the internet. Thus status queries and programming of
new or changed transponders do
not require on-site inspection anymore. The watch-dog-timer guarantees uninterrupted continuous
operation. The PC headend administration tool and firmware
updates are freely available.
CI
modular headend for small and
medium sized systems
great number of possible subscribers
easy programming with a PC or
directly on the device
ideal for housing estates,
hotels and hospitals
easy combination of several
units for more programmes
SPM-T2CT
za konvertovanTTrans-modulator
d l
je dva nezavisna DVB-T/T2 kanala
u dva QAM susedna kanala u
opsegu od 112 do 860 MHz.
Modul je moguće fleksibilno
koristiti i može biti prilagođen
raznovrsnim uslovima i zahtevima.
Transmodulator for conversion of
two independent DVB-T/T2 channels in two QAM adjacent channels in the range of 112 to 860
MHz.
The module can be used flexibly
and can be adapted to versatile
conditions and requirements.
2x DVB-T/T2
2x DVB-C
Fax +49 (0)7081 / 170 2-50
MPEG-4
[email protected]
Pregled modula SPM serije
SPM series module overview
Moduli za prijem digitalnih satelitskih kanala / Digital SAT-recep on modules
SPM-PSTI
DVB-S in AV Digital Decoder, twin Version / CI-digitalni dekoder,twin verzija
SPM-PST
DVB-S in AV Digital Decoder, twin Version / digitalni dekoder, twin verzija
SPM-S2T
DVB-S/S2 in DVB-T Transmodulator, single Version / CI-transmodulator, singl verzija
SPM-S2C
DVB-S/S2 in DVB-C Transmodulator, single Version / CI-transmodulator, singl verzija
SPM-S2CT
DVB-S/S2 in DVB-C Transmodulator, twin Version / transmodulator, twin verzija
SPM-S2AVT
DVB-S/S2 in AV Digital Decoder, twin Version / CI-digitalni dekoder, twin verzija
5527620
5527670
5529700
5529780
5529800
5529760 novo
Moduli za prijem digitalnih zemaljskih kanala / Digital terrestrial recep on modules
SPM-PTTI
DVB-T/T2 in AV Digital Decoder, twin Version / CI-digitalni dekoder, twin verzija
SPM-PTT
DVB-T/T2 in AV Digital Decoder, twin Version / digitalni dekoder, twin verzija
SPM-T2CT
DVB-T/T2 in DVB-C Transmodulator, twin Version / transmodulator, twin verzija
SPM-T2AVT
DVB-T/T2 in AV Digital Decoder / digitalni dekoder
5527740
5527730
5529839 novo
5529832 novo
Konvertor za zemaljske kanale / Terrestrial channel converter
SPM-TD
terrestrial channel converter, single version / konverter za zemaljske kanale, singl verzija 5526250
SPM-TD-Q
terr. channel converter, single version (copes with cri cal condi ons)
konverter za zemaljske kanale, singl verzija ( koris se za kri čne uslove)
5526252
SPM-TDT
terrestrial channel converter, twin version / konverter za zemaljske kanale, twin verzija 5526261
SPM-TDT-Q
terr. channel converter, twin version (copes with cri cal condi ons)
konverter za zemaljske kanale, twin verzija(koris se za kri čne uslove)
5526262
SPM-CAT
selec ve twin DVB-T channel amplifier / selek vni twin DVB-T pojačivač kanala
5526270
FM moduli / FM modules
SPM-FM
FM amplifier / FM pojačivač
SPM-FM/TV
FM in TV analogue converter / FM u TV analogni konverter
SPM-FM4
Audio in FM analogue 4x modulator / audio u FM analogni 4x modulator
SPM-FD4
FM in audio analogue 4x FM demodulator / FM u audio analogni 4x FM demodulator
Modulatori / Modulators
SPM-MST-Q
AV in TV high-quality modulator, stereo, twin version
AV u TV visokokvalitetni modulator, stereo, twin verzija
SPM-MS 4
AV in TV high-quality modulator, stereo, qua ro version
AV u TV visokokvalitetni modulator, stereo, kvatro verzija
SPM-MM
AV in TV high-quality modulator, mono, single version
AV u TV visokokvalitetni modulator, mono, singl verzija
SPM-MMT-Q
AV in TV high-quality modulator, mono, twin version
AV u TV visokokvalitetni modulator, mono, twin verzija
SPM-MM 4
AV in TV high-quality modulator, mono, qua ro version
AV u TV visokokvalitetni modulator, mono, kvatro verzija
Aplikacija: Prijem SAT I lokalnog DVB-T
Application: Receiving SAT and local DVB-T
8x DVB-S/S2
8x DVB-C
DVB-S/S2
DVB-C
DVB-T
+
4x DVB-T/T2
4x DVB-C
DVB-T
QAM 8 EM
SPM 200 digi (2x SPM-T2CT)
5526900
5526820
5526920
5526930
5529550
5527800
5527940 novo
5529450
5527810
Ultra compact glavna stanica
The ultra compact headend
SPM 200 digi
Osnovna jedinica SPM 200 digi
omogućava dva mesta za
module SPM serije. Jedinica za
programiranje sa displejem,
ugrađenim pojačivačem.
Upravljački softver se apdejtuje preko USB interfejsa.
Primer: Kompaktno QAM 4
rešenje je moguće sa dva SPMS2CT modula.
The base unit SPM 200 digi
provides two module slots for
SPM series modules. Programming unit with display, built-in
amplifier. Firmware updates
via USB interface.
Example: A compact QAM 4
solution is possible with two
SPM-S2CT modules.
9
TSM 1000 HD- naše rešenje sa jednim
kablom
programabilni SAT IF sistem za obradu kanala za 10 transpondera
daljinski napajan LNB
korišćenje običnih SAT risivera
jeftino snabdevanje pay TV programa ili snabdevanje internacionalnim programima
može se kombinovati sa QAM ili PAL glavnim stanicama
Nema problema sa instalacijom!
Glavna stanica PolySelect TSM
1000 HD konvertuje bilo koji
željeni SAT-IF kanal sa njegove
trenutne pozicije na bilo koju
SAT-IF frekvenciju. Novonastali
SAT-IF može biti ubačen u
postojeće razgranate distributivne mreže.
Bilo koji transponder može biti
konvertovan sa njegove trenutne
pozicije na bilo koju SAT-IF frekvenciju.
Nema problema u promeni
transpondera:nova
pozicija
transpondera može biti lako
podešena.
Nema problema sa nadogradnjom: nekoliko jedinica može biti
kombinovano sa spliterom.
Nema problema sa ulaznim fluktuacijama: svaki ulaz ima svoj
sopstveni AGC, stoga svi transponderi imaju podešen nivo na
izlazu.
TSM 1000 HD – our single cable solu on
programmable SAT IF channel processing
system for 10 transponders
LNB remote feed voltage
usage of common SAT receivers
inexpensive pay TV supply or supply of international programs
combinable with QAM or PAL headends
No problems with the installation! The headend PolySelect
TSM 1000 HD converts any
required SAT-IF channel from its
origin position into an arbitrary
frequency in the SAT-IF. The
“newly“ created SAT-IF can be
inserted into existing tree-distribution networks.
Any transponder can be converted from its origin position into a
free selectable frequency grid of
the SAT IF.
No problems when changing
transponders: the new position
of a transponder can be adjusted
easily.
No problems with extension:
several units can be combined
with a splitter.
No problems with input fluctuations: every input has its own
AGC, thus all transponders have
got the adjusted level at the output.
DVB-S/S2
DVB-S/S2
Do 30 transpondera različitih satelita!
Up to 30 transponders of different satellites!
NOVO
TSM 1000 HD-C
Sve karakteristike TSM1000 HD ali sa računarskim programiranjem i ulaznim upravljanjem.
All the features of the TSM 1000 HD but with PC programming and input management.
DVB-S/S2
DVB-S/S2
10
Phone +38163221309
ugrađen svičpanel 4 SAT IF do
10 tjunera olakšavaju instalaciju
Računarsko programiranje
preko USB-a- prijatno i lako
Email: [email protected]
built-in switchboard 4 SAT IF
to 10 tuners simplifies installation
PC programming via USB –
comfortable and quick
www.smartel.rs
Optički uređaji za sisteme distribucije sa velikih udaljenosti
Gradite optičke distributivne sisteme za prenos signala bez gubitka sa velikih udaljenosti i do 10 km!
Optical devices for distribution systems with great distances
Build up optical distribution systems for lossless transmission of signals across large distances of up to 10 km!
Distribuirajte DVB signale na
revolucionaran način: prenosite
signale preko vlakna preko skoro
neograničene udaljenosti sa
POLYTRON-ovim optičkim transmiterima.
Optička čvorišta na svom izlazu
prenose optičke podatke nazad u
DVB signale.
Distribute DVB signals in a revolutionary way: Transmit signals via
fibre connection across a nearly
unlimited distance with POLYTRON’s optical transmitters.
Optical nodes at the handoff
points transfer the optical data
back into DVB signals.
5 kkm
m
ON 165
1,0 km
ON 165
O
1 5
500 m
4-way op cal spli er
ON
O
N1
165
65
5
ON 165
2-way op cal spli er
500
0m
ON
N1
165
65
6
5
200
2
00 m
4-way op cal spli er
100 m
75 m
ON
N1
165
65
65
ON 1
O
165
65
ON 165
Fibre
Fib
re cable
cable
OT ... DFB
Optički transmiter OT…DFB
Optical transmitter OT ... DFB
POLYTRON optički transmiteri su
dizajnirani da grade optičke distributivne sisteme. Optički transmiteri rade sa ugradjenim povratnim laserom. Kontrolni meni
POLYTRON’s optical transmitters
are designed to build optical distribution systems. The optical transmitters operate with a distributed
feedback laser. The menu control
operiše preko dugmića i LC displeja ispred uređaja. Izlazna snaga je 4,6,8 ili 20mW.
Optički čvor ON 165
Optički čvor ON 165 sa integrisanim 65 MHz povratnim smerom
kombinuje dokazano vrhunske
tehnologije i POLYTRON RF
pojačivača i optičkih uređaja.
Dvosmerni optički čvor dostavlja
RF-signale (digitalne ili analogne)
kao i visokobrzinske servise poda-
Coaxx cable
Co
cablee
cabl
is managed via buttons and the LC
display in front of the device. The
output power is 4, 6, 8 resp. 20
mW.
Optical node ON 165
taka preko napredne hibridne
optičko/koaksijalne (HFC) mreže.
Svojim modularnim dizajnom
POLYTRON čvor ON 165 može da
obezbedi čitav spektar operacija
koje zahtevaju napredne mreže.
The optical node ON 165 with
integrated 65 MHz return path
combines the superior proven
technologies of both a POLYTRON
RF amplifier and optical devices.
The two ways optical node delievers RF-signals (digital or analog) as
well as high-speed data services
over advanced hybrid fiber / coax
(HFC) network.
With its modular design the
POLYTRON node ON 165 is able to
provide the full complement of
functions required by advanced
networks.
ON 165
Phone +49 (0)7081 / 170 2-0
Fax +49 (0)7081 / 170 2-50
[email protected]
11
Green Line multisvičevi
POLYTRON-ove Green Line serije
multisvičeva sadrže visokokvalitetne samostojeće i kaskadne
multisvičeve sa 5,9,13 ili 17 ulaza
i odgovarajuće pojačivače. Sa
Green Line multisvičevima,
moguće je implementirati moćan
i visoko efikasan prijemni i distributivni system baziran na SAT-IF
koji je fleksibilan u odnosu na
vaše potrebe. Multisvičevi
pokazuju ubedljive tehničke
podatke: visoku izolaciju između
polarizacija, nizak nivo povratnog
gubitka i nisku potrošnju energije
Green Line multiswitches
zahvaljujući promeni napajanja.
ubedljivi tehnički podaci
najbolji odnos između cene i
učinka
širok spektar proizvoda
lako dostupni konektori
jasan zapis
5 IN
The POLYTRON’s Green Line multiswitch series contains high
quality stand alone and cascading multiswitches with 5, 9 , 13,
or 17 inputs and suitable amplifiers. With Green Line multiswitches, it is possible to implement a powerful and highly
efficient reception and distribution system based on SAT-IF
which is flexible to your needs.
The multiswitches feature convincing technical data: high isola-
tion between the polarizations,
pre-emphases of trunk lines, low
return loss and a low energy consumption due to switching power supplies.
convincing technical data
best price-performance ratio
wide product range
easy accessible connectors
clear inscription
9 IN
Samostojeći isto kao i kaskadni
multisvičevi za distribuciju 4 SATIF polarizacija i zemaljskih signala
korisnicima/primaocima. Koriste
kontrolni signal 14/18 V, 0/22
kHz za ulazne izbore.
Stand alone as well as cascadable
multiswitches for distribution of 4
SAT IF polarisations and terrestrial
signals to subscribers / receivers.
Using the control signals 14/18 V,
0/22 kHz for input selections.
Samostojeći kao i kaskadni
multisvičevi za distribuciju 8 SAT
IF polarizacija i zemaljskih signala.
Standalone as well as cascadable
multiswitches for distribution of 8
SAT IF polarisations and terrestrial
signals.
PSG 924 C
PSG 909 P
PSG 508 P
PSG 912 P
PSG 916 C
PSG 516 A
PSG 912 C
PSG 512 A
PSG 916 P
13 IN
17 IN
Samostojeći kao i kaskadni
multisvičevi za distribuciju 12 SAT
IF polarizacija i zemaljskih signala.
Standalone as well as cascadable
multiswitches for distribution of
12 SAT IF polarisations and terrestrial signals.
Samostojeći kao i kaskadni
multisvičevi za distribuciju 16 SAT
IF polarizacija i zemaljskih signala.
Standalone as well as cascadable
multiswitches for distribution of
16 SAT IF polarisations and terrestrial signals.
PSG 1312 P
PSG 1712 P
PSG 1316 P
PSG 1716 P
12
Phone +38163221309
Email: [email protected]
www.smartel.rs
PSG 505 AMP
In-line pojačivači
In-line amplifiers
Linijski pojačivači su razvijeni
specijalno za Green Line
multisvičeve.
Svaki ulaz (TERR+SAT) je snabdeven sa atenuatorom od 20 Db.
Eksterno napajanje je uključeno
u pošiljku.
The line amplifiers were developed specially for the Green Line
multiswitches.
Each input (TERR+SAT) is equipped
with 20 dB level adjuster. Powered
with an external power supply,
included in delivery.
PSG 909 AMP
PSG 1717 AMP
PSG 1313 AMP
Product overview
Type
PSG 508 P
PSG 508 A
PSG 512 A
PSG 516 A
PSG 508 C
PSG 512 C
PSG 516 C
PSG 505 AMP
PSG 904 C
PSG 908 C
PSG 912 C
PSG 916 C
PSG 924 C
PSG 904 P
PSG 908 P
PSG 912 P
PSG 916 P
PSG 909 AMP
PSG 1308 C
PSG 1312 C
PSG 1316 C
PSG 1308 P
PSG 1312 P
PSG 1316 P
PSG 1313 AMP
PSG 1708 C
PSG 1712 C
PSG 1716 C
PSG 1708 P
PSG 1712 P
PSG 1716 P
PSG 1717 AMP
descrip on
standalone mul switch / samostojeći mul svič
standalone mul switch / samostojeći mul svič
standalone mul switch / samostojeći mul svič
standalone mul switch / samostojeći mul svič
cascadeablemul switch / kaskadni mul svič
cascadeablemul switch / kaskadni mul svič
cascadeablemul switch / kaskadni mul svič
Line amplifier / linijski pojačivač
cascadeablemul switch / kaskadni mul svič
cascadeablemul switch / kaskadni mul svič
cascadeablemul switch / kaskadni mul svič
cascadeablemul switch / kaskadni mul svič
cascadeablemul switch / kaskadni mul svič
standalone mul switch / samostojeći mul svič
standalone mul switch / samostojeći mul svič
standalone mul switch / samostojeći mul svič
standalone mul switch / samostojeći mul svič
Line amplifier / linijski pojačivač
cascadeablemul switch / kaskadni mul svič
cascadeablemul switch / kaskadni mul svič
cascadeablemul switch / kaskadni mul svič
standalone mul switch / samostojeći mul svič
standalone mul switch / samostojeći mul svič
standalone mul switch / samostojeći mul svič
Line amplifier / linijski pojačivač
cascadeablemul switch / kaskadni mul svič
cascadeablemul switch / kaskadni mul svič
cascadeablemul switch / kaskadni mul svič
standalone mul switch / samostojeći mul svič
standalone mul switch / samostojeći mul svič
standalone mul switch / samostojeći mul svič
Line amplifier / linijski pojačivač
Phone +49 (0)7081 / 170 2-0
5 IN, 8 OUT
5 IN, 8 OUT
5 IN, 12 OUT
5 IN, 16 OUT
5 IN, 8 OUT
5 IN, 12 OUT
5 IN, 16 OUT
5 IN, 5 OUT
9 IN, 4 OUT
9 IN, 8 OUT
9 IN, 12 OUT
9 IN, 16 OUT
9 IN, 24 OUT
9 IN, 4 OUT
9 IN, 8 OUT
9 IN, 12 OUT
9 IN, 16 OUT
9 IN, 9 OUT
13 IN, 8 OUT
13 IN, 12 OUT
13 IN, 16 OUT
13 IN, 8 OUT
13 IN, 12 OUT
13 IN, 16 OUT
13 IN, 13 OUT
17 IN, 8 OUT
17 IN, 12 OUT
17 IN, 16 OUT
17 IN, 8 OUT
17 IN, 12 OUT
17 IN, 16 OUT
17 IN, 17 OUT
Fax +49 (0)7081 / 170 2-50
ar cle no.
9268001
9267999
9268002
9268004
9268000
9268003
9268005
9267998
9268006
9268010
9268030
9268040
9268050
9268008
9268070
9268080
9268090
9268060
9268150
9268160
9268170
9268120
9268130
9268140
9268180
9268220
9268230
9268240
9268190
9268200
9268210
9268250
[email protected]
13
NOVO: HDMI modulatori
HDMI
HDMI
DVB-C
DVB-T
NEW: HDMI modulators
Pun HD signal svuda – pogodno i jednostavno
Your full HD signal everywhere – convenient and simple
Baziran na DVB-T/C i IP tehnologiji, HDM-1 T i/ili HDM-1 C uređaj konvertuje HDMI video signal u DVB-T HD (COFDM) i/ili DVB-C HD (QAM)
signal. Ovaj izlazni signal može bi ubačen direktno u koaksijalno distribu vni system tako da svaki TV dobije signal i da video signal može
bi primljen uz već postojeće TV programe.
Svi HDMI uređaji mogu bi konektovani sa HDM-1, na primer DVD
plejer, satelitski i HDTV risiver, HDMI kompjuterski izlaz, media plejer,
smar onovi i table , DC-CCTV sistemi kamera, kućne i zgradne automa zacije i ostali uređaji sa HDMI izlazima.
HDM-1 ima IPTV HD strim izlaz koji može bi korišćen paralelno sa
DVB signalom. Ovo znači da ulazni signal može bi pušten u različite
mreže, na primer LAN ili WI-FI za računare, smar onove ili tablete.
Based on DVB-T/C and IP technology, the HDM-1 T and/or HDM-1 C
device converts a HDMI video signal into a DVB-T HD (COFDM) and/
or DVB-C HD (QAM) signal. This output signal can be fed directly into
a coaxial distribu on system so that all TVs receive the signal and so
that the video signal can be received alongside the exis ng TV programmes.
All HDMI devices can be connected to the HDM-1, e.g. DVD player,
satellite and HDTV receiver, HDMI computer output, media player,
smartphones and tablets, DC-CCTV camera systems, house and building automa on and other devices with HDMI output.
HDM-1 has an IPTV HD stream output that can be used in parallel with
the DVB signal. This means that the input signal can be fed into different networks, e.g. LAN or Wi-Fi for PCs, smartphones and tablets.
HDM-1 konvertuje vas full HD video signal u standardan HDTV kanal sa perfektnim HD kvalitetom
slike
HDM-1 converts your full HD video signal into a
standard HDTV channel with perfect HD image
quality
HD
HD
HDMI
1080p HD video konverzija za TV preko koaksijalnog kabla ili IPTV-a
Digitalni HD RF izlaz u svim VHF i UHF kanalima (30-960 MHz)
DVB-C i DVB-T dostupne verzije
Kompa bilni sa svim HD tjunerima
HDMI full HD video ulaz (1080p, 1080i, 720p)
Paralelni IPTV strim
Modulatori odličnog kvaliteta ( MER >42dB)
Programiranje lako za upotrebu preko displeja ili web interfejsa
Brza instalacija
Komponente visokog kvaliteta, dizajnirane za stalnu upotrebu
Povoljna cena
14
Phone +38163221309
1080p HD video conversion for TV via coaxial
cable or IPTV
Digital HD RF output in all VHF and UHF channels (30-960MHz)
DVB-C and DVB-T versions available
Compa ble with all HD tuners
HDMI full HD video input (1080p, 1080i, 720p)
Parallel IPTV stream
Excellent quality modulators (MER >42dB)
User-friendly programming via display or web interface
Fast installa on
High-quality components, designed for con nuous opera on
Favourable price
Email: [email protected]
www.smartel.rs
4x HDMI
4x DVB-C
HDMI
VHF / UHF
HD
IPTV HD
Antennenkabel
Coaxial cable
HDM-4C: KONVERZIJA 4 HDMI signala i ASI u DVB-C!
HDM-4C: conversion of 4 HDMI signals and ASI to DVB-C!
Modulator AVT 1Q
AV u DVB-T modulator za konverziju AV signala u DVB-T sa opsegom od 47…….862 MHz. AV signali, na primer sa sigurnosnih
kamera i DVD plejera mogu biti
konvertovani u digitalne signale
koji mogu lako biti pušteni u distribucione sisteme.
Modulator AVT 1Q
LCN funkcija
Audio/Video PID izbor
Izbor imena kanala
16 QAM, 64 QAM
jednostavno programiranje
AV into DVB-T modulator for
conversion of AV signals into the
DVB-T
range
from
47...862 MHz. AV signals e.g of
surveillance cameras and DVD
players can be converted into
digital signals that can be fed
easily into distribution systems.
LCN function
Audio / Video PID selectable
channel name selectable
16 QAM, 64 QAM
user friendly programming
AV
DVB-T
Phone +49 (0)7081 / 170 2-0
Fax +49 (0)7081 / 170 2-50
[email protected]
15
Kontaktirajte nas! / Get in touch with us!
SMARTEL D.O.O. – Belgrade
Koste Novakovica 19a
11000 Belgrade
Serbia
Phone +38163221309
Email: offi[email protected]
Web: h p://www.smartel.rs
POLYTRON ist Mitglied bei / is member of
Gesellscha für Antennen und
Kommunika onssysteme e.V.
Kvalitet proizveden u Nemačkoj / Quality made in Germany
Razvoj i proizvodnja u Bad Wildbad-u, Nemačka
Development and produc on in Bad Wildbad, Germany
Automa zovano lemljenje
Automated soldering
SMD-Montage
SMD montaža
Kontrola kvaliteta svih proizvoda
Quality control of all products
... made in Germany!
POLYTRON-Vertrieb GmbH
Postfach / P.O.Box 10 02 33
75313 Bad Wildbad
Germany
www.polytron.de
[email protected]
Artikel-Nr. 9964502 SRB
All data without guarantee. Subject to change. Errors excepted.
ISO cer fied
Download

Pogledajte naš prospekt