Upute za uporabu
Korisničko uputstvo
Udhëzime për përdorim
Упатства за употреба
User manual
HR
Jamstveni list
Servisna mjesta
BiH
Garantni list
Servisna mjesta
SR
Garantni list
Servisna mesta
MAK
Гарантен лист
Сервисни места
GB
User manual
Service points
ACP-18CF50GEI
ACP-24CF70GEI
ACP-36CF100GEI
RoHS
HR
BiH
Upute za
uporabu
ACP-18CF50GEI
ACP-24CF70GEI
ACP-36CF100GEI
RoHS
3
Sigurnosne predostrožnosti
Opis
dijelova
Uputstva
za
uporabu
Uputstva za
instalaciju
cijevi za
zrak
Uputstva
za uporabu
žiþanog
upravljaþa
Žiþani upravljaþ (standardno postavljanje)
4
Ukljuþivanje/iskljuþivanje ureÿaja
5
Kontrola ventilatora
5
Postavljanje temperature
5
Postavljanje funkcije sleep
6
Postavljanje funkcije njihanja
6
Postavljanje naþina rada
7
Postavljanje timera
8
Postavke za uštedu energije
8
Prikaz vanjske ambijentalne temperature
9
Postavljanje memorijske funkcije
9
Funkcija otklanjanja problema
9
Prikaz kvarova
10
Definicije indikatora
11
Uporaba daljinskog upravljaþa
13
Funkcije jedinice
22
Žiþani upravljaþ (sa tjednim timer funkcijama)
24
Nazivi dijelova i njihove funkcije
28
Održavanje
29
Vodiþ za uporabu
30
Predostrožnosti
31
Provjere prije poziva servisera
32
Instalacija unutarnje jedinice
33
Instalacija vanjske jedinice
36
Shema spajanja strujnog kabela
38
Položaj i postupak instalacije žiþanog upravljaþa
40
Instalacija povezne cijevi
43
Instalacija odvodnih cijevi
47
Rutinske provjere nakon instalacije
48
Probni rad
49
Sigurnosne predostrožnosti
Molimo prije uporabe pažljivo proþitajte ovaj priruþnik te se pridržavajte navedenih uputstava.
1.
Obratite posebnu pažnju na donja dva simbola:
UPOZORENJE!: Ovaj simbol naznaþuje da bi neispravna uporaba mogla uzrokovati smrt ili teške
ozljede.
Ovaj simbol naznaþuje da bi neispravna uporaba moga uzrokovati osobne ozljede
ili ošteüenje imovine.
UPOZORENJE!
z Ovaj ureÿaj je podoban za instalaciju u kuüama, uredima, restoranima ili sliþnim mjestima.
z Za instalaciju molimo zatražite usluge ovlaštenog servisa. Neispravna instalacija može uzrokovati istjecanje vode,
strujni udar ili požar.
z Molimo instalirajte na mjesto dovoljno þvrsto da izdrži težinu klima ureÿaja. U suprotnom bi klima ureÿaj mogao
pasti i uzrokovati ozljede ili smrt.
z Kako biste osigurali ispravno ispuštanje vode, odvodnu cijev treba instalirati sukladno instalacijskim uputstvima.
Izvršite odgovarajuüe mjere za oþuvanje topline kako biste sprijeþili kondenzaciju. Neispravna instalacija cijevi
može uzrokovati istjecanje i namoþiti predmete u prostoriji.
z Ne koristite ili odlažite zapaljive, eksplozivne, otrovne ili druge opasne tvari u blizini klima ureÿaja.
z U sluþaju problema (npr. mirisa paljevine) molimo odmah iskljuþite klima ureÿaj iz strujne utiþnice.
z Održavajte protok zraka u prostoriji kako biste izbjegli nedostatak kisika.
z Nikada ne umeüite prste ili druge predmete u ulaz i izlaz za zrak.
z Nikada ne ukljuþujte ili iskljuþujte klima ureÿaj izravnim ukljuþivanjem ili iskljuþivanjem strujnog kabela.
z Molimo redovito provjeravajte je li okvir za montažu ošteüen.
z Nikada ne modificirajte klima ureÿaj. Za popravke ili premještanje klima ureÿaja molimo kontaktirajte
dobavljaþa ili profesionalne instalatere.
z Ureÿaj se ne smije instalirati u praonici rublja.
UPOZORENJE!:
z Prije instalacije molimo provjerite odgovara li napon strujne mreže radnom naponu ureÿaja.
z Prije uporabe molimo provjerite i potvrdite da su kabeli, odvodne cijevi i povezne cijevi ispravno spojeni kako bi
se uklonio rizik od istjecanja vode, istjecanja sredstva za hlaÿenje, strujnog udara ili požara.
zStrujna utiþnica mora biti ispravno uzemljena kako bi se osiguralo efikasno uzemljenje klima ureÿaja i izbjegao
rizik od strujnog udara. Molimo da kabel uzemljenja ne spajate na plinske cijevi, vodovodne cijevi, gromobrane
ili telefonske vodove.
zNakon pokretanja rad klima ureÿaja se ne smije prekidati minimalno 5; u suprotnom može doüi do vraüanja ulja u
kompresor.
zNe dopuštajte djeci da koriste klima ureÿaj.
zNe dodirujte klima ureÿaj mokrim rukama.
zPrije þišüenja ili zamjene filtra za zrak molimo iskljuþite klima ureÿaj iz strujne utiþnice.
zUkoliko ne namjeravate koristiti klima ureÿaj dulje vrijeme molimo iskljuþite ga iz strujne utiþnice.
zMolimo ne izlažite klima ureÿaj korozivnoj okolini.
zMolimo ne gazite ili postavljajte predmete na klima ureÿaj.
zNakon elektriþne instalacije klima ureÿaj treba pokrenuti kako bi se izvršilo testiranje istjecanja el. energije.
zUkoliko je strujni kabel ošteüen mora ga zamijeniti proizvoÿaþ, ovlašteni servis ili sliþno kvalificirana osoba
kako bi se izbjegle opasnosti.
zU strujni krug bi trebalo instalirati svepolni osiguraþ sa razmakom izmeÿu kontakata od minimalno 3mm.
zUreÿaj treba instalirati sukladno nacionalnim standardima.
zTemperatura sklopa za hlaÿenje üe biti visoka, te stoga molimo da strujne kabele držite podalje bakrenih cijevi.
Žiþani upravljaþ (standardno postavljanje)
SWING
SWING
TIMER
Graÿa žiþanog upravljaþa
1
Prikaz timera
Prikaz brz. ventilatora (automatska, visoka,
srednja niska brzina)
10
Simbol funkcije sleep
2
11
Tipka za odabir naþina rada (MODE)
3
Simbol otapanja
12
Tipka za poveüavanje postavljene temperature (Ÿ)
4
Simbol uštede energije
13
Tipka za smanjivanje postavljene temperature (ź)
5
Prikaz postavljene temperature
14
Tipka brzine ventilatora (postavka svježeg zraka) (FAN)
6
Prikaz ambijentalne temperature
15
Tipka njihanja (SWING) (provjera vanjske temperature)
7
Simbol svježeg zraka (nije dostupan)
16
Tipka timera (TIMER)
8
Naþin rada (hlaÿenje, odvlaživanje, grijanje, ventilator, auto)
17
Tipka za ukljuþivanje/iskljuþivanje (ON/OFF)
9
Simbol kvara
• Nikada ne instalirajte žiþani upravljaþ na mjesto na kojemu istjeþe voda.
• Izbjegavajte udaranje, bacanje ili þesto otvaranje žiþanog upravljaþa.
Uputstva za uporabu žiþanog upravljaþa
Ukljuþivanje/iskljuþivanje klima ureÿaja
Pritisnite tipku ON/OFF te üe se ureÿaj ukljuþiti. Ponovno pritisnite
tipku ON/OFF i ureÿaj üe se iskljuþiti.
SWING
TIMER
Kontrola ventilatora (slika prikazuje samo važna podruþja prikaza)
Uzastopnim pritiscima tipe FAN, brzina ventilatora üe se mijenjati
slijedom:
Niska
SWING
Srednja
Visoka
Auto
Tijekom odvlaživanja se automatski postavlja niska brzina ventilatora.
TIMER
Postavljanje temperature
SWING
TIMER
Za poveüanje postavljenje temperature pritisnite tipku(Ÿ); za smanjenje
postavljene temperature pritisnite tipku (ź) (jednim pritiskom tipke
temperatura se poveüava ili smanjuje za 1°C). NAPOMENA: funkcija
zakljuþavanja tipki: istovremenim pritiskom tipke (Ÿ) i (ź) na 5 sekundi
na podruþju za prikaz temperature üe se prikazati „EE“, te üe sve tipke biti
deaktivirane; ponovnim pritiskom ovih tipki na 5 sekundi tipke üe se
aktivirati. Kada je žiþani upravljaþ zakljuþan putem daljinskog ili
centralnog upravljaþa tipke žiþanog upravljaþa i signal daljinskog
upravljaþa su zakljuþani i neaktivni, te se na podruþju za prikaz postavljene
temperature prikazuje „CC“. Raspon postavki temperature za razliþite
naþine rada:
Grijanje: 16 °C ~ 30 °C
Hlaÿenje: 16 °C ~ 30 °C
Odvlaživanje: 16 °C ~ 30 °C
Ventilatorski rad: temperaturu nije moguüe postaviti
Postavljanje funkcije njihanja
Pritisnite tipku SWING, te üe naþinom njihanja upravljati klima ureÿaj.
Za prekid njihanja ponovno pritisnite tipku SWING.
Napomena: Za provodni tip unutarnje jedinice nema njihanja
SWING
SWING
TIMER
Postavljanje funkcije sleep
SWING
TIMER
Tijekom hlaÿenja ili odvlaživanja nakon primitka SLEEP naredbe
temperatura üe se nakon 1 sat povisiti za 1°C, nakon narednog 1 sata
üe se povisiti za dodatan 1°C, tj. nakon 2 sata üe se povisiti za 2°C.
Zatim üe ureÿaj raditi sukladno ovoj postavljenoj temperaturi.
Tijekom grijanja nakon primitka SLEEP naredbe temperatura üe se
nakon 1 sat sniziti za 1°C, nakon narednog 1 sata üe se sniziti za
dodatan 1°C, tj. nakon 2 sata üe se sniziti za 2°C. Zatim üe ureÿaj
raditi sukladno ovoj postavljenoj temperaturi..
Tijekom ventilatorskog rada funkcija SLEEP nije dostupna.
Napomena˖Žiþani daljinski upravljaþ ne posjeduje tipku za
postavljanje funkcije SLEEP; ukoliko želite postaviti SLEEP
funkciju molimo postupak postavljanja izvršite putem bežiþnog
daljinskog upravljaþa.
Postavljanje naþina rada
Uzastopnim pritiscima tipke MODE naþin rada se mijenja slijedom:
Hlaÿenje
Odvaživanje
Ventilator
Grijanje
Auto
Tijekom hlaÿenja na zaslonu üe biti prikazano „COOL“. Tada postavljena
temperatura mora biti niža od ambijentalne temperature. Ukoliko je
postavljena temperature viša od ambijentalne temperature ureÿaj neüe
hladiti veü üe raditi samo ventilator.
Kada ureÿaj odvlažuje na zaslonu üe biti prikazano „DRY“. Tada üe
ventilator raditi niskom brzinom unutar odreÿenog raspona temperatura.
Uþinak odvlaživanja u ovom naþinu rada je bolji od uþinka hlaÿenja i štedi
više energije.
Kada ureÿaj grije na zaslonu üe biti prikazano „HEAT“. Tada postavljena
temperatura mora biti viša od ambijentalne temperature. Ukoliko je
postavljena temperature niža od ambijentalne temperature grijanje se neüe
aktivirati.
Kada je ureÿaj u ventilatorskom naþinu rada na zaslonu se prikazuje
„FAN“. Kada je ureÿaj u automatskom naþinu rada na zaslonu se prikazuje
„AUTO“, te ureÿaj automatski podešava naþin rada sukladno
ambijentalnoj temperaturi. Kada ureÿaj grije a vanjska temperatura je niska
i vlažnost visoka na vanjskoj jedinice üe se stvarati led. Tada üe
uþinkovitost grijanja biti smanjena. Kada doÿe do zamrzavanja upravljaþ
üe automatski zapoþeti otapanje, te üe na zaslonu biti prikazano
„DEFROST“.
Napomena: Modeli bez grijanja ne posjeduju funkciju grijanja te se
automatski naþin rada poništava prilikom odabira naþina rada za uštedu
energije.
Postavljanje timera
Kada je ureÿaj iskljuþen moguüe je postaviti vrijeme ukljuþenja;
Nakon ukljuþenja ureÿaja moguüe je postaviti vrijeme iskljuþenja.
Nakon pritiska tipke „TIMER“ upravljaþ ulazi u stanje za postavljanje
vremena i na zaslonu bljeska rijeþ „TIMER“. Korisnik sada može
tipkom (Ÿ) ili (ź) poveüati ili smanjiti postavljeno vrijeme. Ponovno
pritisnite tipku „TIMER“, te üe timer postati aktivan. Tada ureÿaj poþinje
sa odbrojavanjem vremena. Postavljeni timer možete deaktivirati
pritiskom tipke „TIMER“. Timer je moguüe postaviti u vremenskom
rasponu od 0.5 do 24 sata.
Postavke za uštedu energije
Kada je ureÿaj iskljuþen istovremeno pritisnite tipke „FAN“ i (ź) na 5
sekundi za aktivaciju izbornika postavki za uštedu energije. Na zaslonu
se prikazuje „SAVE SET“ i „COOL“ (U sluþaju prvog postavljanja
postavki za uštedu energije prikazuje se osnovna vrijednost 26). Donja
temperaturna granica se prikazuje na podruþju za prikaz postavljene
temperature i bljeska. Postavite donju temperaturnu granicu tipkom (Ÿ)
ili (ź) (donju temperaturnu granicu je moguüe odabrati iz raspona od
16-30°C). Za potvrdu postavke pritisnite tipku „ON/OFF“. Tipkama (Ÿ) i
(ź) takoÿer postavite gornju temperaturnu granicu, te üe vrijednost
temperature bljeskati na podruþju za prikaz ambijentalne temperature
(OUT ENV podruþje) (gornju temperaturnu granicu je moguüe odabrati
iz raspona od 16-30°C). za potvrdu postavke pritisnite tipku
„ON/OFF.Molimo imajte na umu da gornja temperaturna granica mora
biti viša od donje temperaturne granice; u suprotnom üe sustav višu
temperaturu smatrati gornjom granicom, a nižu temperaturu donjom
granicom. Pritisnite tipku „MODE“za dovršenje postavki za uštedu
energije prilikom hlaÿenja i odvlaživanja i za prijelaz na postavke za
uštedu energije prilikom grijanja (jedinice bez grijanja ne posjeduju ovu
funkciju). Tada se na zaslonu prikazuje „SAVE SET“ i „HEAT“. Po
završetku postavljanja istovremeno pritisnite tipku „FAN“ i (ź) na 5
sekundi za izlaz iz postavki za uštedi energije. Nakon aktivacije suþelja
postavki za uštedu energije sustav üe izaüi iz suþelja ukoliko nema
nikakve radnje 20 minuta od zadnjeg unosa, te üe se prikazati normalno
suþelje. Po izvršenju gornjih postavki na zaslonu üe se prikazati
„SAVE“. Sada postavljena temperatura neüe moüi prijeüi postavljen
temperaturni raspon za uštedu energije. Na primjer, neka donja
temperaturna granica za uštedu energije iznosi 23°C a gornja 27°C,
kako je prikazano na slici 9, te je stoga putem bežiþnog daljinskog
upravljaþa ili žiþanog upravljaþa moguüe odabrati temperaturu iskljuþivo
u rasponu od 23°C do 27°C. Ukoliko je gornja temperaturna granica
jednaka donjoj temperaturnoj granici sustav može u odgovarajuüim
naþinima rada koristiti iskljuþivo danu temperaturu.
Poništenje postavki za uštedu energije:
Za poništenje postavki za uštedu energije nakon njihova stupanja na
snagu možete istovremeno pritisnuti tipke „FAN“ i (ź) na 5 sekundi
kada je ureÿaj iskljuþen. Prilikom iskljuþivanja ureÿaja iz strujne utiþnice
postavke za uštedu energije ostaju pohranjene. Dane postavke su i
dalje važeüe prilikom ponovnog ukljuþivanja ureÿaja u strujnu utiþnicu.
Ukoliko su izvršene postavke za uštedu energije automatski naþin rada i
funkcija sleep postaju neaktivne.
Prikaz vanjske ambijentalne temperature
Pod normalnim okolnostima stupac „OUT ENV“ üe prikazivati iskljuþivo
unutarnju temperaturu. Pritiskom tipke „SLEEP“ na 5 sekundi kada je
ureÿaj ukljuþen ili iskljuþen na LCD zaslonu se prikazuje vanjska
temperatura. Nakon prikaza vanjske temperature u trajanju od 10 sekundi
na zaslonu üe se nastaviti prikazivati unutarnja temperatura. Napomena:
Ureÿaj neüe posjedovati ovu funkciju ukoliko nije opremljen vanjskim
temperaturnim senzorom.
Postavke memorijske funkcije u sluþaju nestanka el energije
SWING
TIMER
Pritisnite i držite tipku „MODE“ na 10 sekundi kada je ureÿaj iskljuþen
kako biste odredili hoüe li ureÿaj memorizirati radno ili iskljuþeno stanje u
sluþaju nestanka el. energije. Ukoliko podruþje za prikaz postavljene
temperature prikazuje 01, to znaþi da üe radno ili iskljuþeno radnje ureÿaja
nakon nestanka el. energije biti memorizirano; 02 oznaþava da radno ili
iskljuþeno stanje neüe biti memorizirano. Za pohranu postavke i izlaz
pritisnite tipku“ON/OFF“.
Funkcija otklanjanja problema
Kada je ureÿaj iskljuþen istovremeno pritisnite tipke „FAN“ i „SLEEP“ za
aktivaciju uizbornika za otklanjanje problema. Tada se na LCD zaslonu
prikazuje „DEBUG“. Tipkom „MODE“ odaberite željenu stavku, te
tipkom (Ÿ) ili (ź) postavite vrijednost.
Postavljanje senzora ambijentalne temperature
U naþinu rada za otklanjanje problema pritisnite tipku „MODE“ dok se u
podruþju za prikaz postavljene temp. ne prikaže „01“ slijeva “DEBUG”).
Podruþje OUT ENV (zdesna „DEBUG“) prikazuje status postavke. Zatim
tipkom (Ÿ) ili (ź) odaberite izmeÿu sljedeüe dvije postavke:
Unutarnja temperatura se mjerki kod ulaza za zrak (tada podruþje OUT
ENV prikazuje 01).
Unutarnja temperatura se mjeri kod žiþanog upravljaþa ( tada podruþje
OUT ENV prikazuje 02).
Osnovna postavka je mjerenje temperature kod ulaza za zrak.
Prikaz kvarova
Kada doÿe do kvara prilikom rada ureÿaja na zaslonu
žiþanog upravljaþa bljeska „ERROR“ , te se prikazuje
šifra kvara. Ukoliko doÿe do višestrukih kvarova šifre se
na zaslonu prikazuju jedna za drugom.. Prva znamenka
šifre oznaþava broj sistema. Ukoliko postoji samo jedan
sistem broj sistema se ne prikazuje. Zadnje dvije
zanmenke oznaþuju šifru kvara. Na primjer, šifra na slici
13 oznaþava zaštitu kompresora od niskog pritiska.
Šifra
E0
Definicije šifri kvarova su sljedeüe:
Kvar
Šifra
Kvar
F0
Kvar senzora unutarnje temp. kod ulaza za zrak
F1
Kvar temp. senzora ovlaživaþa
F2
Kvar temp. senzora kondenzatora
F3
Kvar senzora vanjske ambijentalne temp.
F4
Kvar temp. senzora izlaza za zrak
F5
Kvar senzora unutarnje temp. kod žiþanog
upravljaþa
E6
E8
Kvar pumpe
Zaštita kompresora od visokog
pritiska
Zaštita unutrašnjosti od hladnoüe
Zaštita kompresora od niskog
pritiska
Zaštita od visoke temperature
ispuha kompresora
Zaštita
od
pregrijavanja
kompresora i invertera
Komunikacijski kvar
Zaštita unutarnjeg ventilatora
EH
EE
Kvar pomoünog grijaþa
Tipke su zakljuþane (ne predstavlja kvar)
E9
Ureÿaj je pun vode
CC
Ureÿaj se daljinski nadzire ili se njime
upravlja putem središnjeg upravljaþa, te su
funkcije žiþanog upravljaþa neaktivne
FF
Kvar povezanih kontrolnih
komunikacija
E1
E2
E3
E4
E5
E5 Materijalni kvar üe biti prikazan putem indikatora na matiþnoj ploþi vanjske jedinice
• Ukoliko se prikaže „EH“ kvar odmah iskljuþite ureÿaj iz strujne utiþnice,
te za popravak kontaktirajte iskljuþivo profesionalnog servisera!
Definicije indikatora ż Glavna kontrolna ploþa DC invertera
Opüenita vanjska jedinica V1.3
Napomena˖svijetli ż˗EOMHVND
˗crna ƔDŽ
Prikaz kvara
Kvar
Napomene
LED6
LED5
LED4
LED3
E5
Zaštita od pregrijavanja karbonske lopatice
E5
Kvar senzora trenutne temp.
E5
Kvar senzora karbonske lopatice.
E5
Zaštita kompresora od prejake struje
E5
Zaštita od preniskog napona
E5
Neuspjelo pokretanje
E5
PFC nenormalnost
E5
Zakljuþavanje
E5
Ponovno postavljanje IPM modula
E5
Gubitak sinkronizacije motora
E5
Nestala faza, odbacivanje brzine
E5
i glavne kontrole
E5
Zaštita IPM modul
E5
E5
Zaštita od prenapona
LED2 LED1
Kvar komunikacije izmeÿu motora
Prevelika brzina
Strujni senzor
se ne spaja sa
Zaštita strujnog senzora
odgovarajuüom U ili
V fazom
Za
izbjegavanje
prevelike promjene
vanjske temp. koju
mijenja senzor.
temperature Zaštita izmjene temperature
Strujni kontakt ne
Zaštita strujnog kontakta
Zaštita od visokog pritiska
Zaštita od niskog pritiska
Zaštita izlaza za zrak
odgovara
Prikaz kvara
Kvar
LED6
LED5
LED4
LED3
Napomene
LED2
LED1
Komunikacijski kvar. (izmeÿu unurarnje jedinice, vanjske jedinice i
ruþnog upravljaþa
Kvar senzora vanjske temp.
Kvar ulaznog senzora zavojnice
vanjske jedinice
Kvar srednjeg senzora zavojnice
vanjske jedinice
Kvar izlaznog senzora zavojnice
vanjske jedinice
Kvar izlaznog senzora DC invertera
Otapanje
Povratak ulja
Nekompatibilnost sa unutarnjom jedinicom
Zaštita izmjeniþne struje (ulazna strana)
E5
E5
Kvar temperaturnog senzora
matiþne ploþe
Uporaba daljinskog upravljaþa
Nazivi i funkcije daljinskog upravljaþa
Napomene
z Izmeÿu daljinskog upravljaþa i prijamnika ne smije biti prepreka.
z Ne ispuštajte ili bacajte daljinski upravljaþ.
z Ne postavljajte daljinski upravljaþ na mjesta izložena izravnoj sunþevoj svjetlosti.
Tipka SWING
Po pritisku lopatice se automatski
poþinju kretati, te prestaju nakon
ponovnog pritiska.
Tipka FAN
Pritisnite ovu tipku za
izmjenu brzine ventilatora
slijedom:
Tipka TEMP+ i TEMP Jedan pritisak tipke +poveüava
temperaturu za 1°C, a jedan
pritisak tipke – smanjuje temp.
za 1°C.
Prilikom hlaÿenja, sušenja i
grijanja temperaturu je moguüe
postaviti u rasponu od
16 °C do 30°C.
HLAĈENJE
SUŠENJE
VENTILATOR
GRIJANJE
Tipka ON/OFF
Pritisnite ovu tipku za
ukljuþenje ili iskljuþenje
ureÿaja.
Tipka MODE
Pritisnite ovu tipku za izmjenu
naþina rada slijedom:
Uporaba daljinskog upravljaþa
Nazivi i funkcije daljinskog upravljaþa (otvorite poklopac )
Napomena: Ovaj tip daljinskog upravljaþa je relativno nov. Neke tipke koje nisu dostupne kod
ovog klima ureÿaja neüe biti ispod opisane.
LCD zaslon
Prikazuje sve postavke
Tipka SLEEP
Pritisnite ovu
postavljanje
sleep.
tipku za
funkcije
Tipka TIMER OFF
Tijekom rada pritisnite ovu
tipku kako biste postavili
vrijeme
automatskog
iskljuþenja
ureÿaja
u
rasponu od 0 do 24 sata.
Tipka TIMER ON
Kada ureÿaj ne radi pritisnite
ovu tipku kako biste postavili
vrijeme
automatskog
ukljuþenja u rasponu od 0 do
24 sata.
Uporaba daljinskog upravljaþa
Postupak uporabe za hlaÿenje
z Ovisno o razlici izmeÿu sobne i postavljene temperature hlaÿenjem može upravljati
mikroraþunalo.
z Ukoliko je sobna temperatura viša od postavljene kompresor hladi.
z Ukoliko je sobna temperatura niža od postavljene kompresor prekida rad i radi samo
motor unutarnjeg ventilatora.
z Postavljena temperatura bi trebala biti u rasponu od 16°C do 30°C.
4.Tipkom FAN postavite
brzinu ventilatora
.
3.Pritisnite tipku SWING,
lopatice se automatski
poþinju kretati, te prestaju
nakon ponovnog pritiska.
5.Tipkama TEMP
postavite odgovarajuüu
temperaturu.
2.Tipkom MODE
postavite
naþin
rada.
1.Ukljuþite ureÿaj u strujnu utiþnicu,
te pritisnite tipku ON/OFF kako biste
upalili ureÿaj.
Uporaba daljinskog upravljaþa
Postupak uporabe za grijanje
z Ukoliko je sobna temperatura niža od postavljene kompresor grije;
z Ukoliko je sobna temperatura niža od postavljene kompresor i motor ventilatora vanjske
jedinice prekidaju rad i radi samo motor unutarnjeg ventilatora.
z Postavljena temperatura bi trebala biti u rasponu od 16°C do 30°C
3.Pritisnite tipku SWING,
lopatice se automatski
poþinju kretati, te prestaju
nakon ponovnog pritiska.
4.Tipkom FAN postavite
brzinu ventilatora.
5.Tipkama TEMP
postavite odgovarajuüu
temperaturu.
1.Ukljuþite ureÿaj u strujnu utiþnicu,
te pritisnite tipku ON/OFF kako biste
upalili ureÿaj.
2.Tipkom MODE postavite
naþin rada.
Uporaba daljinskog upravljaþa
Postupak uporabe za grijanje
z Ukoliko je sobna temperatura niža od postavljene temperature kompresor, motor
ventilatora vanjske i unutarnje jedinice prekidaju rad. Ukoliko je sobna temperatura
izmeÿu ±2°C od postavljene temperature klima ureÿaj suši. Ukoliko je sobna
temperatura viša od postavljene temperature klima ureÿaj hladi.
z Postavljena temperatura bi trebala biti u rasponu od 16°C do 30°C.
3.Pritisnite tipku SWING,
lopatice se automatski
poþinju kretati, te prestaju
nakon ponovnog pritiska.
4. Tipkama TEMP
postavite odgovarajuüu
temperaturu.
2. Tipkom MODE
postavite
naþin rada.
1.Ukljuþite
ureÿaj
u
strujnu
utiþnicu, te pritisnite tipku ON/OFF
kako biste upalili ureÿaj.
Uporaba daljinskog upravljaþa
Postupak uporabe za automatski naþin rada
z U automatskom naþinu rada standardna temperatura prilikom hlaÿenja iznosi 25°C, te
20°C prilikom grijanja.
1. Ukljuþite ureÿaj u strujnu utiþnicu,
te pritisnite tipku ON/OFF kako biste
upalili ureÿaj.
2.Sukladno sobnoj temp. mikroraaþunalo üe automatski odabrati
naþin rada
za postizanje optimalnog uþinka.
Uporaba daljinskog upravljaþa
Postupak uporabe timera
Kada da je ureÿaj iskljuþen
pritisnite tipku TIMER ON,
te postavite vrijeme
automatskog ukljuþenja
ureÿaja u periodu od 0 do
24 sata.
Tijekom
rada
ureÿaja
pritisnite tipku TIMER OFF,
te
postavite
vrijeme
automatskog
iskljuþenja
ureÿaja, u rasponu od 0 do
24 sata.
Uporaba daljinskog upravljaþa
Postupak uporabe funkcije sleep
z Ukoliko se funkcija sleep postavi tijekom hlaÿenja ili sušenja, temperatura üe se
nakon jednog sata poveüati za 1°C, te nakon dva sata za 2°C. Ventilator unutarnje
jedinice radi niskom brzinom.
z Ukoliko se funkcija sleep postavi tijekom hlaÿenja ili sušenja, temperatura üe se
nakon jednog sata smanjiti za 1°C, te nakon dva sata za 2°C. Ventilator unutarnje
jedinice radi niskom brzinom.
4. Tipkom FAN postavite
brzinu ventilatora.
3. Pritisnite tipku SWING,
lopatice se automatski
poþinju kretati, te prestaju
nakon ponovnog pritiska.
6.Tipka SLEEP
Pritisnite je za pokretanje funkcije sleep.
5. Tipkama TEMP
postavite odgovarajuüu
temperaturu.
2. Tipkom MODE postavite
,
ili
naþin rada.
1. Ukljuþite ureÿaj u strujnu
utiþnicu, te pritisnite tipku ON/OFF
kako biste upalili ureÿaj.
Uporaba daljinskog upravljaþa
Kako umetnuti baterije
1. Uklonite poklopac sa stražnje
strane daljinskog upravljaþa.
2. Umetnite dvije baterije (dvije
AAA baterije suhog þlanka, te
pritisnite tipku „ACL.
3. Vratite poklopac na mjesto.
Note:
z Ne miješajte nove i istrošene
ili razliþite baterije.
z Uklonite baterije ukoliko ne
namjeravate koristiti daljinski
upravljaþ dulje vrijeme.
z Domet daljinskog upravljaþa
iznosi otprilike 10 metara.
2 Umetnite AAA baterije suhog þlanka
1 Uklonite poklopac
3 Vratite poklopac na mjesto
Funkcije jedinice
• 7DP – Sedmodevni programator (dodatak koji nije priložen)
Funkcije centralnog upravljaþa i tjednog timera: centralni upravljaþ i tjedni timer su objedinjeni u istom žiþanom upravljaþu. Sistem posjeduje funkcije centralnog upravljaþa i
tjednog timera. Centralni upravljaþ
(tjedni timer) može istovremeno
upravljati sa do 16 jedinica. Tjedni
timer posjeduje funkciju poništavanja niže jedinice. Moguüe je
postaviti þetiri vremena ukljuþivanja/
iskljuþivanja za bilo koju jedinicu
svakog dana, kako bi se postigao u
potpunosti automatski rad.
Ovaj tjedni timer posjeduje 485 naþina
komunikacije sa ruþnim upravljaþima
svake jedinice vodnog tipa, te može
upravljati sa do 16 jedinica. Uporabom
dvojezgrene upletene parice najveüa
komunikacijska udaljenost ovog timera
izonsi 1200m. Nakon ukljuþivanja tjedni
timer može prikazati sve spojene jedinice
(slijed jedinica se može odrediti
pomoüu šifre ruþnog upravljaþa svake
jedinice). Ukljuþivanje i iskljuþivanje
svake jedinice je moguüe izvršiti
putem
vremena
ukljuþivanja/iskljuþivanja
ovog
tjednog timera. Odabir naþina rada,
podešavanje temperature i druge radnje
se vrše putem ruþnog upravljaþa svake
jedinice.
Graÿa tjednog programatora
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Prikaz jedinice
Prikaz jedne jedinice/grupe
Prikaz tjednog timera
Prikaz timera
Prikaz stanja timera
Prikaz vremenskog perioda timera
Prikaz vremena ukljuþivanja/iskljuþivanja
Simbol da jedinica radi
Simbol da jedinica ne radi
Prikaz sata
Tipka potvrde (ENTER)
Tipka za poveüanje vrijednosti (Ÿ)
Tipka za smanjenje vrijednosti (ź)
Tipka poništenja/brisanja (CANCEL/DELETE)
Tipka jedne jedinice/grupe (SINGLE/GROUP)
Tipka timera/vremena (TIMER/TIME)
Tipka za ukljuþivanje/iskljuþivanje (ON/OFF)
Napomena:
13rilikom uzastopnog provjeravanja 16 nižih jedinica od strane više jedinice biti üe do 16 sekundi odgode izmeÿu postavljanja postavke i
izvršenja od strane jedinice.
2
Molimo prije narudžbe nam javite Vaše potrebe, jer se ovaj tjedni timer priprema iskljuþivo po narudžbi kupca (priprema komunikacijskog
spoja na ruþnom upravljaþu da tjednim timerom je pripremljena).
1.
2.
3.
Pritisnite Ÿ ili ź za odabir jedinice kojom želite upravljati. Moguüe je upravljati sa nekoliko jedinica
putem grupnog upravljanja (1~16) ili jednom jedinicom jednostrukog upravljanja.
Prilikom odabira odreÿene ili nekoliko jedinica jednostrukim ili grupnim upravljanjem, moguüe je
izvršiti postavke timera te ukljuþivanje i iskljuþivanje jedinica. Moguüe je podesiti 4 postavke timera
dnevno u jednom tjednu; ukljuþivanje i iskljuþivanje je moguüe zvršiti putem tipke ON/OFF.
Povezivanje tjednog timera i ruþnog upravljaþa je prikazano na donjoj shemi:
Tjedni timer
Ruþni upravljaþ
LCD
Ruþni upravljaþ
Max. 16 jedinica
LCD
LCD
Telefonska razvodna kutija
Telefonska razvodna kutija
Telefonska
razvodna kutija
Napajanje
Upletena parica sa kristalnim spojem
Najveüa udaljenost 1200 m
Ukljuþivanje
Iskljuþivanje
Odgovarajuüa veza izmeÿu kodnog
prekidaþa i slijeda jedinica
(NAPOMENA: ukljuþivanje kodnog
prekidaþa oznaþava 0)
Žiþani upravljaþ (sa funkcijama tjednog timera)
SWING
18 DAY
19
SWING
TIMER
Graÿa žiþanog upravljaþa
1
Prikaz timera
10
Simbol funkcije sleep
Prikaz brz. ventilatora (automatska, visoka, srednja
niska brzina)
11
Tipka za odabir naþina rada (MODE)
2
12
Tipka za poveüavanje postavljene temperature (Ÿ)
3
Simbol otapanja
13
Tipka za smanjivanje postavljene temperature (ź)
4
Simbol uštede energije
14
Tipka brzine ventilatora (postavka svježeg zraka) (FAN)
5
Prikaz postavljene temperature
15
Tipka funkcije sleep (provjera vanjske temperature)
6
Prikaz ambijentalne temperature
16
Tipka timera (TIMER)
7
Simbol svježeg zraka (nije dostupan)
17
Tipka za ukljuþivanje/iskljuþivanje (ON/OFF)
8
Naþin rada (hlaÿenje, odvlaživanje, grijanje, ventilator, auto)
18
Prikaz dana za koji je postavljen timer
9
Simbol kvara
19
Dio za prikaz timera
• Nikada ne instalirajte žiþani upravljaþ na mjesto na kojemu istjeþe voda.
• Izbjegavajte udaranje, bacanje ili þesto otvaranje žiþanog upravljaþa.
• Žiþani upravljaþ sa funkcijom tjednog timera,, brojevi 1 do 17 su jednaki
kao i kod obiþnog žiþanog upravljaþa
• Uputstva za brojeve 18 i 19:
Postavljanje timera (sl. 15, 16, 17)
Funkcija timera prikazana na zaslonu upravljaþa
postaje nevažeüom kada se spoji s timerom
prošlog tjedna, pri þemu radom ureÿaja upravlja
tjedni timer.
Bez obzira radi li ureÿaj ili ne, ta pristup
postavkama timera pritisnite tipku „TIMER“, te
zatim tipkama „Ÿ“„ź“ (kako je prikazano na
Sl. 15
sl. 15) odaberite želite li postaviti vrijeme (sl. 16) ili
poništiti postavku (sl. 17). Zatim pritisnite tipku
„TIMER“ za pristup postavkama svake stavke.
Sl. 16
Sl. 17
™Ukoliko ste pristupili postavkama timera
tipkom „MODE“ odaberite stavku: dan
(ponedjeljak do nedjelje), segment (1-4),
timer (vrijeme ukljuþenje ili iskljuþenja),
minute i sate vremena. Tipkama „Ÿ“,
„ź“ izvršite postavke, te pritisnite tipku
„Timer“ za potvrdu. Za poništenje
postavke ponovno pritisnite tipku
SWING
„Timer“. Nakon pohrane postavke simbol
TIMER
na zaslonu neüe bljeskati. Nakon
poništenja postavke simbol üe bljeskati,
te je postavku moguüe ponovno izvršiti.
Za dovršenje postavljanja i izlaz pritisnite
Sl. 18
tipku „ON/OFF“, te üe podaci timera biti
pohranjeni (Sl. 18, 19).
™Ukoliko ste pristupili postavkama timera
tipkom „MODE“ odaberite stavku: dan
(ponedjeljak do nedjelje), sati (0~23) ili
minute (0~59). Tipkama „Ÿ“, „ź“
SWING
izvršite postavke, te pritisnite tipku
TIMER
„Timer“ za potvrdu. Za poništenje
postavke ponovno pritisnite tipku
„Timer“. Nakon pohrane postavke simbol
Sl. 19
na zaslonu neüe bljeskati. Nakon
poništenja postavke simbol üe bljeskati,
te je postavku moguüe ponovno izvršiti.
Za dovršenje postavljanja i izlaz pritisnite
tipku „ON/OFF“, te üe podaci timera biti
pohranjeni (Sl. 18, 19).
SWING
TIMER
Sl. 20
Ukoliko pristupite poništenju timera
tipkama „Ÿ“, „ź“ odaberite tjedan te za
potvrdu pritisnite tipku „TIMER“, nakon
þega üe se na zaslonu prikazati „dd“; ili
pritisnite tipku „TIMER“ za poništenje
odabranog dana, pri þemu se „dd“ neüe
prikazati. Po završetku pritisnite tipku
„ON/OFF“ za dovršenje postavke i izlaz
Sl. 21
(Sl. 21).
NAZIVI DIJELOVA I NJIHOVE FUNKCIJE
UPUTSTVA ZA UPORABU
UNUTARNJA JEDINICA
Stanja indikatorskih lampica
Daljinski upravljaþ
c Indikatorska lampica rada
ukljuþena/iskljuþena kada sistem radi/ne radi
i bljeska kada je aktivirana zaštita sistema.
d Indikatorska lampica hlaÿenja
ukljuþena/iskljuþena kada ureÿaj hladi/ne hladi
e Indikatorska lampica grijanja
ukljuþena/iskljuþena kada ureÿaj grije/ne grije
Držaþ daljinskog upravljaþa
Odvodna cijev
Za odvodnju vode
nastale tijekom rada
ureÿaja.
Ulaz za zrak
Cijev sredstva za
hlaÿenje
Raspon radnih temperatura
Unutarnja strana
DB/WB(°C)
Izlaz za zrak
VANJSKA JEDINICA
Vanjska strana
DB/WB (°C)
Maksimalno hlaÿenje
32 / 2 3
43 / 2 6
Minimalno hlaÿenje
21 / 1 5
21 / 1 5
Maksimalno grijanje
27 / -
24 / 1 8
Minimalno grijanje
20 / -
-5 / - 6
OPREZ
Pogrešno elektriþno povezivanje üe uzrokovati elektriþni
kvar.
Ne povlaþite kabel dok ga uþvršüujete stezaljkom.
Kod vanjske jedinice ne ostavljajte kabel previše labavim.
razvodna kutija
povezni strujni kabel
strujni kabel
signalni povezni kabel
NAPOMENE:
c Ukoliko je strujni kabel ošteüen mora ga zamijeniti proizvoÿaþ, ovlašteni servis ili sliþno kvalificirana osoba kako bi se izbjegle opasnosti.
d Ureÿaj treba instalirati sukladno nacionalnim elektriþnim propisima.
e U strujni krug bi trebalo instalirati svepolni osiguraþ da minimalnim kontaktnim razmakom od 3mm.
ODRŽAVANJE
UPUTSTVA ZA UPORABU
Prije pregleda i održavanja molimo iskljuþite ureÿaj i postavite glavni prekidaþ u položaj „OFF“, kako biste
prekinuli napajanje ureÿaja.
ýIŠûENJE FILTARA ZA ZRAK
Uklonite filtar za zrak: oþistite ga usisivaþem ili ga,
ukoliko je jako prljav, operite sapunastom vodom, te ga
prije reinstalacije u potpunosti posušite.
PREPORUKA
z Ukoliko je filtar za zrak prljav smanjiti üe se
protok zraka. To optereüuje ureÿaj i troši 6% više el.
energije. Stoga je redovito þišüenje nužno.
ýIŠûENJE UREĈAJA
Oþistite klima ureÿaj i daljinski upravljaþ suhom
krpom ili usisivaþem. Ukoliko koristite vlažnu krpu nakon
þišüenja uklonite vlagu suhom krpom.
OPREZ
z Za þišüenje ne koristite benzin, razrjeÿivaþe ili sredstva za
poliranje.
z Ne perite vruüom vodom (iznad 40°C). Neki dijelovi ureÿaja se
mogu deformirati.
PRIJE POýETKA SEZONE
z
TIJEKOM RAZDOBLJA NEUPORABE
Provjerite blokira li išta ulaze i i izlaze za zrak
unutarnje i vanjske jedinice.
z
Uporaba ureÿaja bez filtara za zrak može
z
Oþistite filtre i opstale dijelove.
Ostavite da radi ventilator ureÿaja kako bi se
posušila unutrašnjost jedinice.
instalirajte filtre za zrak.
Provjerite je li odvodno crijevo savijeno ili
zaþepljeno.
z
Iskljuþite ureÿaj is strujne utiþnice.
z
uzrokovati kvarove radi prašine. Uvijek
z
z
Provjerite jesu li jedinice ispravno instalirane.
VODIý ZA UPORABU
UPUTSTVA ZA UPORABU
Iskljuþivo profesionalci smiju þistiti ili mijenjati filtar
Prije otvaranja rešetke radi þišüenja filtra treba iskljuþiti ureÿaj i priþekati da motor
prestane s radom.
z Temperaturu ne bi trebalo postavljati nižom nego
je
potrebno.
To
üe
rezultirati
z Za cirkulaciju hladnog zraka cijelom prostorijom
poveüanom
podesite
potrošnjom energije.
usmjerenje
toka
zraka
u
smjeru
prikazanom strjelicama (pogledajte sliku)
z Za bolju efikasnost svaki tjedan oþistite filtar za
z Tijekom rada ureÿaja zatvorite prozore i vrata kako
zrak.
biste sprijeþili istjecanje hladnog zraka i smanjili
potrošnju el. energije.
z Prilikom hlaÿenja navucite zavjese ili zatvorite
z U sluþaju neuþinkovite ventilacije nakratko otvorite
prozore kako biste sprijeþili zagrijavanje prostorije
prozor kako biste prozraþili prostoriju, ali ne previše
sunþevom
dugo kako ohlaÿeni zrak ne bi uzalud istjecao van.
svjetlošüu,
što
može
rezultirati
poveüanom potrošnjom el. energije.
PREDOSTROŽNOSTI
UPUTSTVA ZA UPORABU
z Iskljuþite klima ureÿaj ukoliko tijekom rada doÿe do
elektriþne interferencije. Ukoliko ne namjeravate
koristiti dulje vrijeme iskljuþite glavni prekidaþ.
z Ne umeüite predmete u ulaz ili izlaz za zrak tijekom
z Ne blokirajte ulaze i izlaze za zrak unutarnje i vanjske
rada ureÿaja jer to može uzrokovati štetu ili osobne
jedinice, jer to može rezultirati lošim radnim
ozljede. Takoÿer naroþito pazite kada se u blizini
svojstvima ili kvarom.
ureÿaja nalaze djeca.
z Ne postavljajte grijalice ili druge izvore topline u
z Ne usmjeravajte tok zraka izravno prema osobama,
blizinu jedinice. Toplina može deformirati plastiþne
naroþito dojenþadi, starim osobama ili pacijentima.
dijelove.
PROVJERE PRIJE POZIVA SERVISERA
UPUTSTVA ZA UPORABU
Prije poziva servisera provjerite sljedeüe. Možda pronaÿete rješenje Vašeg problema.Ukoliko uz
pomoü ovih smjernica ne uspijete otkloniti problem molimo kontaktirajte dobavljaþa.
UZROCI
PROBLEM
Ureÿaj ne radi
z Provjerite je li glavni prekidaþ iskljuþen,
z Provjerite je li postavljen timer.
Klima ureÿaj radi ali ne
hladi dovoljno.
z Provjerite je li postavljena temperatura previše visoka.
z Provjerite obasjavali li sunþeva svjetlost izravno prostoriju.
z Provjerite jesu li vrata i prozori otvoreni.
z Provjerite blokira li nešto izlaz za zrak.
z Provjerite radi li ispušni ventilator.
z Provjerite je li filtar za zrak prljav ili zaþepljen.
Tijekom rada iz ureÿaja izlazi
para ili maglica.
z Vruüi zrak u prostoriji se miješa sa hladnim zrakom. To uzrokuje
Daljinski upravljaþ ne radi
z Provjerite jesu li baterije umetnute u ispravnom smjeru.
nastajanje maglice.
z Provjerite jesu li baterije istrošene.
INSTALACIJA UNUTARNJE JEDINICEI
UPUTSTVA ZA INSTALACIJU
INSTALACIJSKE DIMENZIJE UNUTARNJE JEDINICE
Prilikom instalacije unutarnje jedinice možete iskoristiti papirnati uzorak, te osigurati da odvodna strana bude 10mm
niža od druge strane kako bi se osigurala neometana odvodnja kondenzirane vode.
D
E
A
B
C
Jedinica˖mm
Model
A
B
C
D
E
ACP-18CF50GEI
836
238
745
695
260
ACP-24CF70GEI
1300
188
1202
600
260
ACP-36CF100GEI
1590
238
1491
695
260
Instalacija unutarnje jedinice
ODABIR POLOŽAJA ZA INSTALACIJU.
z Mjesto sa kojega se zrak može širiti prostorijom.
z Mjesto
sa
kojega
se
kondenzirana
voda
može
jednostavno odvoditi.
z Mjesto koje može podnijeti težinu unutarnje jedinice.
z Mjesto na kojemu je pristup radi održavanja jednostavan.
UPUTSTVA ZA INSTALACIJU
MJESTA NA KOJIMA ûE VJEROJATNO
DOûI DO PROBLEMA SA RADOM KLIMA
UREĈAJA.
z Mjesta na kojima ima previše ulja.
z Mjesta sa velikom kiselosti zraka.
zMjesta na kojima je snabdijevanje el.
energijom nestabilno.
z Mjesto koje omoguüuje jednostavno spajanje sa
vanjskom jedinicom.
z Mjesto koje je minimalno 1m udaljeno od drugih
Elektriþnih ureÿaja poput televizora, audio ureÿaja, itd.
INSTALACIJSKI
PAPIRNATI UZORAK
z Izbjegavajte mjesta na kojima postoji izvor topline,
visoke vlažnosti ili zapaljivog plina.
z Ne koristite ureÿaj u neposrednoj blizini kade, tiša ili
plivaüeg bazena.
Instalacija mora biti u skladu sa instalacijskom
shemom.
z Oko ureÿaja se mora ostaviti dovoljno prostora za
ventilaciju (pogledajte sl. 23).
Sl. 22
POSTOJE 2 NAýINA INSTALACIJE.
z STROPNI NAýIN
z PODNI NAýIN
150cm
ili više
Svaki naþin je sliþan drugome prema sljedeüem;
Uz pomoü papirnatog uzorka koji oznaþava
unutarnji okvir odredite položaj instalacije na
stropu ili podu.
Na dolje opisan naþin uklonite rešetku, boþnu
ploþu i nosaþ sa unutarnje jedinice.
60cm
ili više
z Pritisnite držaþ rešetke, nakon þega üe se
ona otvorite, te je zatim uklonite sa unutarnje
jedinice.
60cm
ili više
100cm
Ili više
z Uklonite vijak kojim je uþvršüena boþna
ploþa, te povucite ploþu prema naprijed (u
smjeru strjelice) kako biste je uklonili
(pogledajte sl. 24).
30cm
ili više
Sl. 23
Vijak kojim je uþvršüena boþna ploþa (M4)
z Odvijte dva vijka za vješanje (M8) sa obje
strane za manje od 10mm. Uklonite dva vijka
(M6) s obje strane kojima je uþvršüen nosaþ.
Uklonite nosaþ povlaþenjem prema nazad
(pogledajte sl. 26)
Sl. 24
INSTALACIJA UNUTARNJE JEDINICE
Postavite nosivi vijak.(koristite nosive vijke veliþine W3/8 ili M10)
z Prethodno podesite udaljenost od ureÿaja do stripa (pogledajte sl.25).
Uþvrstite nosaþ na nosivi vijak.
UPOZORENJE
z Osigurajte da izboþen nosivi vijak sa stropa ostane unutar oznaþenog položaja. Podesite nosaþ
ukoliko se nalazi van naznaþenog položaja (pogledajte sl 27).
z Nosivi vijak ostaje ispod poklopca unutarnje jedinice. Nikada ne uklanjajte poklopac.
Podignite jedinicu te je pomaknite unaprijed prema utoru.
ývrsto stegnite oba vijka nosaþa (M8) (pogledajte sl. 26.)
ývrsto stegnite oba vijka za uþvršüivanje za nosaþ (M6) kako biste sprijeþili pomicanje unutarnje
jedinice. (pogledajte sl. 26)
Podesite visinu jedinice kako bi strana na kojoj se nalazi odvodna cijev imala lagani pad.
OPREZ
z Podesite visinu okretanjem navrtnja kljuþem.
Kljuþu umetnite kroz otvor na nosaþu.
U sluþaju vješanja
Jedinicu je moguüe instalirati uporabom unutarnjih nosaþa bez potrebe za uklanjanjem nosaþa iz unutarnje
jedinice (pogledajte sl. 30).
Prilikom instalacije obavezno koristite iskljuþivo specificirane dodatke i dijelove.
Nosaþ
Strop
40mm ili manje
Vijak nosaþa (M8)
Vijak za uþvršüivanje
za nosaþ (M6)
Nosivi vijak
Nosaþ
Sl. 25
Sl. 26
Strop
Smjer vijka
Sl. 27
Nosaþ
Sl. 28
Sl. 29
Sl. 30
INSTALACIJA VANJSKE JEDINICE
UPUTSTVA ZA INSTALACIJU
GDJE INSTALIRATI VANJSKU JEDINICU:
z Mjesto instalacije mora biti odgovarajuüe izolirano kako
z Mjesto instalacije mora biti dovoljno þvrsto da podnese
rana buka i vruüi ispušni zrak ne bi smetao korisnicima
težinu u vibracije jedinice.
ili njihovim susjedima.
z Oko jedinice mora biti dovoljno prostora za ventilaciju.
z Položaj mora osiguravati jednostavan pristup za
z Jedinica ne smije biti postavljena u blizini zapaljivih
provjere i održavanje.
plinova.
z Ostavite razmake od zidova, stropa, ograde ili drugih
prepreka naznaþene strjelicama.
Više od 10cm
Više od 10cm
Više od 10cm
Više od 35cm
Više od 70cm
Više od 10cm
Više od 30cm
Više od
30cm
Više od
35cm
Više od
120cm
OPREZ
Instalacija na sljedeüim mjestima može uzrokovati probleme.
Ukoliko je nemoguüe izbjeüi instalaciju na dotiþnim mjestima molimo savjetujte se sa dobavljaþem .
z Na mjestima sa strojnim uljem.
z Na mjestima sa velikom koncentracijom soli u zraku, poput morske obale.
z Na mjestima sa sumpornim plinom.
z Na mjestima gdje radijska oprema, zavarivaþ i medicinska oprema stvaraju visokofrekventne radijske valove.
INSTALACIJA VANJSKE JEDINICE
UPUTSTVA ZA INSTALACIJU
Elektriþno povezivanje
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Uklonite prednju boþnu ploþu (sl. 33);
Probijte rupu za kabele i postavite gumenu brtvu;
Provucite sve kabele kroz gumenu brtvu;
Spojite vanjsku jedinicu sukladno „SHEMI STRUJNOG SKLOPA“. ývrsto spojite kabele;
Stezaljkom i kopþom stegnite kabele.
ACP-18CF50GEI
ACP-24CF70GEI
ACP-36CF100GEI
OPREZ
Razvodna kutija
z Pogrešno spojeni kabeli mogu
uzrokovati požar ili strujni udar.
z Ne povlaþite kabel prilikom
uþvršüivanja stezaljkom i kopþom.
Boþna ploþa
z Ne ostavljajte kabel previše labavim.
z Sve elektriþne radove mora
Stezaljka
obaviti kvalificirano osoblje
sukladno lokalnim propisima i
Kopþa
ovim uputstvima.
Rupa sa gumenom brtvom
z Treba koristiti radni napon i
zasebni strujni krug.
Kabeli
z Treba instalirati osiguraþ.
z Molimo koristite specificirani
osiguraþ.
z Ukoliko je strujni kabel ošteüen
Prednja boþna ploþa
mora ga zamijeniti proizvoÿaþ,
ovlašteni servis ili sliþno kvalificirana osoba kako bi se izbjegle opasnosti.
z Potrebno je instalirati svepolni zraþni prekidaþ sa minimalnim kontaktnim razmakom od 3mm.
Shema spajanja strujnog kabela
UPUTSTVA ZA INSTALACIJU
Spajanje strujnog kabela
ACP-18CF50GEI, ACP-24CF70GEI
vanjska jedinica
unutarnja jedinica
NAPAJANJE:
220-240V~
50Hz
matiþna
matiþna
ploþa
ploþa
NAPAJANJE:
220-240V~
50Hz
1. Strujni kabel 3X2.5mm (H07RN-F)
2. Strujni kabel 3X1.5mm (H05W-F)
3. Uvijena parica
ACP-36CF100GEI
NAPAJANJE:
220-240V~
50Hz
vanjska jedinica
unutarnja jedinica
matiþna
matiþna
ploþa
ploþa
1. Strujni kabel 3X6mm (H07RN-F)
2. Strujni kabel 3X1.5mm (H05W-F)
3. Uvijena parica
NAPAJANJE:
220-240V~
50Hz
Shema spajanja strujnog kabela
UPUTSTVA ZA INSTALACIJU
ƔNazivne vrijednosti i dimenzije osiguraþa
Jedinica
ACP-18CF50GEI
ACP-24CF70GEI
Šifra
Nazivna vrijednost
Si
9$
9$
ACP-36CF100GEI
9$
9$
Sve unutarnje
jedinice
9ˈ$
Položaj i postupak instalacije žiþanog upravljaþa
UPUTSTVA ZA INSTALACIJU
Položaj i postupak instalacije žiþanog upravljaþa
1. Jedan kraj kontrolne žice ruþnog upravljaþa treba spojiti sa matiþnom ploþom razvodne kutije unutar
unutarnje jedinice, te ga stegnuti kopþom za žicu, a drugi kraj treba spojiti sa ruþnim upravljaþem (na
naþin prikazan na donjoj instalacijskoj shemi). Kontrolna žica koja se koristi za spajanje unutarnje
jedinice i ruþnog upravljaþa, koja je posebna komunikacijska žica, može biti duljine do 8 metara.
Korisnici ne bi trebali rastavljati ruþni upravljaþ i mijenjati komunikacijsku žicu. Instalaciju i održavanje bi
trebalo prepustiti profesionalnom osoblju.
2. Prvo odaberite položaj za instalaciju. Sukladno veliþini komunikacijske žice žiþanog upravljaþa ostavite
rupu dovoljnog promjera za provlaþenje komunikacijske žice.
3. Ukoliko se komunikacijska žica izmeÿu žiþanog upravljaþa (85 x 85x 16) i unutarnje jedinice montira na
površini, koristite 1# metalnu cijev i napravite odgovarajuüe udubljenje u zidu (pogledajte sliku 41).
4. Bez obzira je li odabrana površinska ili prikrivena montaža potrebno je izbušiti dvije rupe (u istoj razini)
þiji meÿusobni razmak mora biti razmaku (60mm) instalacijskih rupa na stražnjoj ploþi žiþanog
upravljaþa. Zatim umetnite drveni þep u svaku rupu. Uþvrstite stražnju ploþu žiþanog upravljaþa za zid
uporabom dvije rupe. Ukljuþite komunikacijsku žicu u kontrolnu ploþu. Naposljetku instalirajte ploþu
žiþanog upravljaþa.
Oprez:
Tijekom instalacije stražnje ploþe žiþanog upravljaþa obratite pozornost na usmjerenje stražnje ploþe.
Strana ploþe sa dva zareza mora biti u donjem položaju jer u suprotnom ploþu žiþanog upravljaþa nije
moguüe ispravno instalirati.
Položaj i postupak instalacije žiþanog upravljaþa
UPUTSTVA ZA INSTALACIJU
Poklopac razvodne kutije
Shema spajanja
komunikacijske
žice unutarnje jedinice
Kopþa za žicu
Kontrolna žica
Metalna cijev
Rupa za kabel
Komunikacijska žica
Metalna cijev
Slika 43. Površinska
montaža kabela
Oprez: Slika 44. Prikrivena
montaža kabela
Slika 45. Instalacijska shema
Br.
Naziv
1
Površina zida
2
Donja ploþa žiþanog upravljaþa
3
Vijak M4X10
4
Ploþa žiþanog upravljaþa
1. Maksimalna komunikacijska udaljenost izmeÿu matiþne ploþe i žiþanog upravljaþa iznosi 8 metara.
2. Žiþani upravljaþ se ne smije instalirati na mjesta na kojima curi voda ili jako vlažna mjesta.
Položaj i postupak instalacije žiþanog upravljaþa
UPUTSTVA ZA INSTALACIJU
Oprez: Prije instalacije elektriþne opreme molimo obratite pozornost na sljedeüe napomene
koje su naši inženjeri posebno istakli:
(1) Uvjerite se da napon strujne mreže odgovara radnom naponu ureÿaja navedenom na ploþici sa
tehniþkim podacima.
(2) Kapacitet napajanja mora biti dovoljno velik. Površina udubljenja mora biti veüa od 2.5mm2.
(3) Strujni kabel mora instalirati profesionalno osoblje.
U strujni krug treba instalirati osiguraþ i zraþni prekidaþ sa razmakom meÿu elektrodama veüim od 3mm
1. Spajanje jedne žice
(1) Uklonite izolacijski sloj (duljine 25mm) sa kraja žice.
(2) Uklonite vijak sa razvodne ploþe klima ureÿaja.
(3) Kliještima savijte kraj žice kako biste napravili omþu veliþine vijka.
(4) Provucite vijak kroz omþu žice , te vijkom priþvrstite žicu za razvodnu ploþu.
2. Spajanje višestrukih uvijenih žica
(1) Uklonite izolacijski sloj (duljine 25mm) sa krajeva višestrukih uvijenih žica.
(2) Uklonite vijak sa razvodne ploþe klima ureÿaja.
(3) Kliještima za spajanje spojite terminal (veliþine koja odgovara vijku) na krajeve višestrukih
uvijenih žica.
(4) Provucite vijak kroz terminal višestrukih uvijenih žica , te vijkom priþvrstite terminal za razvodnu
ploþu.
Upozorenje
Ukoliko je fleksibilan strujni kabel ili signalni kabel opreme ošteüen zamijenite ga iskljuþivo
posebnim fleksibilnim kabelom.
1.
Prije spajanja kabela na ploþici sa tehniþkim podacima oþitajte napone odgovarajuüih dijelova.
Zatim izvršite spajanje sukladno shemi.
2.
Klima ureÿaj mora imati zaseban strujni krug koji mora biti opremljen osiguraþem i zraþnim
prekidaþem, kako bi se ureÿaj zaštitio u sluþaju prenapona.
3.
Klima ureÿaj mora biti uzemljen kako bi se izbjegle opasnosti uzrokovane neispravnom
instalacijom.
4.
Svi kabeli moraju koristiti spojne terminale ili jednu žicu. Ukoliko se na razvodnu kutiju spoje
višestruke uvijene žice može doüi do iskrenja.
5.
Svi spojevi moraju biti sukladni shemi strujnog sklopa. Neispravni spojevi mogu uzrokovati
neuobiþajen rad ili oštetiti klima ureÿaj.
6.
Ne dopuštajte da kabeli dodiruju cijev sredstva za hlaÿenje, kompresor i pokretne dijelove poput
ventilatora.
7.
ne izmjenjujte interne spojeve unutar klima ureÿaja, Proizvoÿaþ neüe biti odgovoran za gubitke
ili neuobiþajen rad uzrokovan neispravnim spojevima.
Spajanje signalnog kabela žiþanog upravljaþa
1.
Otvorite poklopac razvodne kutije unutarnje jedinice.
2.
Provucite signalni kabel žiþanog upravljaþa kroz gumeni prsten.
3.
Spojite signalni kabel žiþanog upravljaþa na 4-pinski prikljuþak na razvodnoj kutiji unutarnje jedinice.
4.
Držaþem kabela povežite i uþvrstite signalni kabel žiþanog upravljaþa.
PRIPREMA CIJEVI
UPUTSTVA ZA INSTALACIJU
Ispravno
REZANJE CIJEVI I STRUJNOG KABELA
z Koristite alate za rezanje koje je jednostavno pronaüi u trgovinama
Neispravno
Nakošeni rez Grubi rez
z Precizno izmjerite unutarnju i vanjsku cijev.
z Cijev ostavite malo duljom nego je izmjereno.
z Kabel mora biti 1.5m dulji od cijevi sredstva za hlaÿenje.
PROŠIRENJE CIJEVI
Cijev sredstva za hlaÿenje
z Oþistite unutrašnjost unutarnje cijevi sredstva za hlaÿenje.
Sprava za
proširenje
z Tijekom proširivanja kraj cijevi mora biti na vrhu sprave za proširenje
kako bi se sprijeþilo vraüanje prašine u cijev
Gornja strana
okrenuta prema
dolje
STEZANJE KRAJA CIJEVI
Komplet za stezanje
z Stegnite oba kraja cijevi kompletom za stezanje, postavljanjem
navrtnja za stezanje na cijev prije samog stezanja. Postavite kalup
na cijev tako da kraj cijevi viri 0.5mm iznad vrha kalupa. Provjerite je
li cijev ravna i savršeno okrugla.
Neravan
pad
POVEZIVANJE ŽICA I OMATANJE TRAKOM
(pogledajte sliku s desne strane)
Ošteüena
površina
Napuklo
Nejednaka
debljina
Niskotlaþna cijev sredstva za hlaÿenje
Povezna
žica
Visokotlaþna cijev sredstva za hlaÿenje
U unutarnju jedinicu
U vanjsku jedinicu
PRIPREMA CIJEVI SREDSTVA ZA HLAĈENJE
UPUTSTVA ZA INSTALACIJU
Sredstvo za hlaÿenje je R410A ,GWP=2020, ODP=0
Odaberite bakrene cijevi za plin i tekuüine sukladno donjoj tablici.
Za zaštitu od prašine i vlage prije sastavljanja cijevi i izolatora oba kraja cijevi treba prekriti.
Izbjegavajte savijanje cijevi koliko je moguüe. Ukoliko je savijanje nužno polumjer savijanja mora uznositi
više od 3cm ili 4cm.
Stavka
Model
ACP-09CF25GEI
ACP-12CF35GEI
Veliþina
cijevi (mm)
Max.duljina
cijevi (m)
Max. visinska
razlika izmeÿu
unutarnje jedinice i
vanjske jedinice (m)
Dodatna koliþina sredstva
Za hlaÿenje koju treba
dodati
(radi
dodatne
duljine cijevi)
1/4"
20
15
30g/m
5/8”
3/8”
30
15
60g/m
3/4”
1/2”
50
30
120g/m
Plinska Cijev za
cijev
tekuüinu
3/8”
1/2”
ACP-18CF50GEI
ACP-24CF70GEI
ACP-36CF100GEI
ACP-42CF120GEI
ACP-48CF140GEI
Povezna
žica
Plinska
cijev
Izolacijska
traka
Cijev za
tekuüinu
Odvodna cijev
promjera 1/2'
Spajanje vanjske i unutarnje jedinice.
z Odvijte navrtanj za stezanje kako biste ispustili plin iz unutarnje jedinice. Ukoliko iz jedinice ne istjeþe plin pod
visokim tlakom to je naznaka da unutarnje jedinica ispušta plin.
z Postavite navrtan za stezanje na cijev za tekuüinu. Stegnite kraj cijevi alatom za stezanje.
z Pomoüu dva kljuþa stegnite navrtnje plinske cijevi i cijevi za tekuüinu na unutarnjoj jedinici
ISPUŠTANJE ZRAKA I OTKRIVANJE ISTJECANJA
UPUTSTVA ZA INSTALACIJU
ISPUŠTANJE ZRAKA
Namjena ispuštanja zraka je uklanjanje vlage i zraka iz
sustava, jer u suprotnom vlaga i zrak mogu uzrokovati
neuþinkovitost kompresora,
što izravno utjeþe na
kapacitet hlaÿenja.
ISPUŠTANJE UPORABOM VAKUUMA
Nakon stezanja navrtnja izmeÿu unutarnje i vanjske
VANJSKA JEDINICA
jedinice.
Kazaljka na
75cm žive
z Pomoüu francuskog kljuþa uklonite prazan poklopac sa
trosmjernog ventila.Provjerite jesu li visokotlaþni i
niskotlaþni ventil zatvoreni.
Mjeraþ
z Uklonite navrtanj sa servisnog otvora.
Otvaranje
Zatvaranje
z Spojite mjeraþ na servisni otvor i vakuumsku pumpu.
z Vakuumirajte dok mjeraþ ne pokaže tlak od 75cm žive.
z Uklonite mjeraþ. Stegnite navrtanj servisnog otvora.
z Šestostranim kljuþem do kraja otvorite visokotlaþni i
niskotlaþni ventil (ulijevo)
z Stegnite prazan poklopac trosmjernog ventila.
Vakuumska puma
OTKRIVANE ISTJECANJA PLINA
z istjecanje plina provjerite nanošenjem sapunice na svaki
spoj i pažljivom provjerom. Nakon provjere u potpunosti
uklonite sapunicu.
z Prekrijte spoj unutarnje jedinice sredstvom za izolaciju
cijevi i
4 plastiþna prstena kako
biste sprijeþili
kondenzaciju na spojevima.
CIJEV ZA TEKUûINE I ODVODNA CIJEV
UPUTSTVA ZA INSTALACIJU
UKOLIKO JE VANJSKA JEDINICA INSTALIRANA
Brtva
NIŽE OD UNUTARNJE JEDINICE (slika 1)
1. Odvodna cijev bi trebala biti iznad tla , te kraj cijevi ne
Držaþ
bi smio biti uronjen u vodu. Sve cijevi moraju biti
držaþima priþvršüene za zid.
2. Omatanje cijevi trakom treba izvršiti od dna prema vrhu.
3. Sve cijevi moraju biti zajedno omotane trakom i
držaþima priþvršüene za zid.
Odvodna
cijev
Slika 1
UKOLIKO JE VANJSKA JEDINICA INSTALIRANA
NIŽE OD UNUTARNJE JEDINICE (slika 1)
Odvodna cijev
Traka
Cijev
sredstva
za hlaÿenje
1. Omatanje cijevi trakom treba izvršiti od dna prema vrhu.
Traka
2. Sve cijevi moraju biti meÿusobno povezane i omotane
te priþvršüenje kako bi se sprijeþilo vraüane vode u
prostoriju. (pogledajte sliku)
3. Sve cijevi držaþima priþvrstite za zid.
Brtva
Slika 2
PRIPREMA ODVODNE CIJEVI
UPUTSTVA ZA INSTALACIJU
OPREZ
Osigurajte istjecanje vode
(1) Priprema odvodne cijevi
z
Odvodna cijev se može postaviti sa desne ili stražnje desne strane.
z
Promjer odvodne cijevi bi trebao biti jednak ili veüi od promjera povezne cijevi,
(Vinilna cijev: veliþina cijevi: 20mm, vanjska dimenzija: 26mm)
z
Neka odvodna cijev bude kratka i nagnuta prema dolje pod minimalnim kutom od 1/100 kako bi se
sprijeþilo nastajanje džepova zraka. (Pogledajte sl. 1)
z
Iskoristite priloženo odvodno crijevo f i stezaljku g odvodna cijev se može postaviti sa desne ili
stražnje desne strane.
Umetnite odvodno crijevo u potpunosti u odvodni otvor. Stegnite stezaljku unutar raspona sive
trake dok se glava vijka ne naÿe na udaljenosti manjoj od 4mm od crijeva. (pogledajte sl. 2, 3).
z
Omotajte priloženu brtvu
oko stezaljke i odvodne cijevi radi izolacije. (Pogledajte sl. 3)
z
Ne savijajte odvodnu cijev unutar unutarnje jedinice (Pogledajte sl. 4)
(2) Nakon instalacije cijevi provjerite je li protok vode neometan.
z
Kanticom za zalijevanje ulijte 600cm3 vode u otvor za izlaz zraka kako biste provjerili istjeþe li voda.
(Pogledajte sl. 5).
(Kada je odvodno crijevo spojeno)
Nagnite odvodno
crijevo
Kvaþica g
Ne podizati
Ne nabirati
Ne uranjati
u vodu
Stezaljka g
(Dodatak)
Odvodno crijevo f
Podruþje omatanja trakom (sivo)
Sl. 1
Sl. 2
Velika brtva
(Dodatak)
Izlaz za zrak
Kantica za zalijevanje
Sl. 3
Sl. 4
Sl. 5
RUTINSKE PROVJERE NAKON INSTALACIJE
UPUTSTVA ZA INSTALACIJU
Provjere nakon instalacije
Stavke za provjeru
Moguüi kvar
Je li instalacija pouzdana?
Ureÿaj može pasti, vibrirati ili stvarati buku.
Jeste li provjerili istjeþe li plin?
Može uzrokovati nedovoljan kapacitet hlaÿenja.
Je li toplinska izolacija jedinice dostatna?
Može uzrokovati kondenzaciju i kapanje vode.
Ispušta li jedinica vodu bez problema?
Može uzrokovati kondenzaciju i kapanje vode.
Odgovara li napon naponu navedenom na
ploþici s tehniþkim podacima?
Može uzrokovati elektriþni kvar ili oštetiti
dijelove.
Jesu li strujni kabeli i cijevi ispravno i sigurno
instalirani?
Može uzrokovati elektriþni kvar ili oštetiti
dijelove.
Je li ureÿaj sigurno uzemljen?
Može uzrokovati istjecanje el. energije.
Je li strujni kabel specificirane vrste?
Može uzrokovati elektriþni kvar ili oštetiti
dijelove.
Jesu li ulaz i izlaz za zrak prekriveni?
Može uzrokovati nedovoljan kapacitet hlaÿenja.
Situacija
Je li zabilježena duljina cijevi za hlaÿenje i
koliþina sredstva za hlaÿenje?
Kapacitet sredstva za hlaÿenje nije toþan.
UPOZORENJE
1. Ovaj ureÿaj nije namijenjen za uporabu od strane osoba (ukljuþujuüi djecu) sa smanjenim fiziþkim,
senzornim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja, osim ukoliko nisu
nadzirane ili upuüene u naþin uporabe ureÿaja od strane osobe odgovorne za njihovu sigurnost.
2. Djecu bi trebalo nadzirati kako bi se osiguralo da se ne igraju sa ureÿajem.
PROBNI RAD
UPUTSTVA ZA INSTALACIJU
PROCJENA RADNIH SVOJSTAVA UREĈAJA
zProvjerite napon strujne mreže.
zTermometrom izmjerite temperaturu ulaznog i izlaznog zraka.
zRazlika temperature ulaznog i izlaznog zraka ne bi smjela biti niža od 8 °C.
Termometar
zUreÿaj posjeduje funkciju automatskog ponovnog pokretanja, što znaþi da može memorirati
postavke naþina rada koje su bile na snazi prije nestanka el. energije.
Obavezno koristite prije navedene ovlaštene dodatke, jer bi u suprotnom moglo doüi do istjecanja vode, strujnog udara,
požara, itd.
Proizvoÿaþ i uvoznik zadržavaju pravo promjene tehniþkih i drugih karakteristika bez predhodne najave. Proizvoÿaþ i uvoznik nisu
odgovorni za moguüe tiskarske pogreške.
SR
Korisničko
uputstvo
ACP-18CF50GEI
ACP-24CF70GEI
ACP-36CF100GEI
RoHS
6LJXUQRVQHSUHGRVWURåQRVWL
Opis
delova
Uputstva
za
upotrebu
Uputstva za
instalaciju
cevi za
vazduh
3
äLþDQLXSUDYOMDþ(standardno postavljanje)
4
8NOMXþLYDQMHLVNOMXþLYDQMHXUHÿDMD
5
Kontrola ventilatora
5
Postavljanje temperature
5
Postavljanje funkcije sleep
6
Postavljanje funkcije pomeranja
6
3RVWDYOMDQMHQDþLQDUDGD
7
Postavljanje timera
8
Uputstva
STavke ]DXãWHGXHQHUJLMH
za upotrebu
åLþDQRJ
Prikaz spoljne ambijentalne temperature
XSUDYOMDþD
Postavljanje memorijske funkcije
8
9
9
Funkcija otklanjanja problema
9
Prikaz kvarova
10
Definicije indikatora
11
Upotreba GDOMLQVNRJXSUDYOMDþD
13
Funkcije jedinice
22
äLþDQLXSUDYOMDþ (sa nedeljnim timer funkcijama)
24
Nazivi delova i njihove funkcije
28
2GUåDvanje
29
9RGLþ]Dupotrebu
30
PUHGRVWURåQRVWL
31
Provere pre poziva servisera
32
Instalacija XQXWUDãQMH jedinice
33
Instalacija spoljne jedinice
36
âema spajanja strujnog kabla
38
3RORåDM LSRVWXSDNLQVWDODFLMHåLþDQRJXSUDYOMDþD
40
Instalacija povezanih cevi
43
Instalacija odvodnih cevi
47
Rutinske provere nakon instalacije
48
Probni rad
49
2
6LJXUQRVQHSUHGRVWURåQRVWL
Molimo pre upotrebe SDåOMLYRSURþLWDMWHRYDMSULUXþQLNWHVHSULGUåDYDMWHQDYHGHQLKXSXWVWDYD.
1.
2EUDWLWHSRVHEQXSDåQMXQDGRQMDGYDVLPEROD:
UPOZORENJE!: Ovaj simbol prikazuje da bi neispravna upotreba mogla X]URNRYDWLVPUWLOLWHãNH
povrede.
Ovaj simbol prikazuje da bi neispravna upotreba moga uzrokovati OLþQH povrede
LOLRãWHüHQMHLPRYLQH.
UPOZORENJE!
z 2YDMXUHÿDMMHSRGREDQ]DLQVWDODFLMXXNXüDPDILUPDPDUHVWRUDQLPDLOLVOLþQLPPestima.
z Za instalacijXPROLPR]DWUDåLWHXVOXJHRYODãüenog servisa. Neispravna iQVWDODFLMDPRåHX]URNRYDWLLVWLcanje vode,
VWUXMQLXGDULOLSRåDU.
z Molimo instalirajte na mHVWRGRYROMQRþYUVWRGDL]GUåLWHåLQXNOLPDXUHÿDMD 8VXSURWQRPELNOLPDXUHÿDMPRJDR
pasti i uzrokovati povrede ili smrt.
z Kako biste obezbedili SUDYLOQRLVSXãWDQMHYRGHRGYRGQXFHYWUHEDLQVWDOLUDWLXVNODGXVD instalacijskim uputstvima.
,]YUãLWHRGJRYDUDMXüHmere ]DRþXYDQMHWRSOLQHNDNRELVWHVpreþLOLNRQGHQ]DFLMX. Neispravna instalacija cevi PRåH
X]URNRYDWLLVWMHFDQMHLQDPRþLWLSUHGPHWHXSURVWRULML.
z Ne koristite i ne RGODåLWH]DSDOMLYHHNVSOR]LYQHRWURYQHLOLGUXJHRSDVQH sWYDULXEOL]LQLNOLPDXUHÿDMD.
z 8VOXþDMXSUREOHPDQSUPLULVDSDOMHYLQHPROLPRRGPDKLVNOMXþLWHNOLPDXUHÿDML]VWUXMQHXWLþQLFH.
z 2GUåDYDMWHSURWRNvazduha u prostoriji kako biste izbegli nedostatak kiseonika.
z Nikada ne stavaljajte prste ili druge predmete u ulaz i izlaz za vazduh.
z 1LNDGDQHXNOMXþXMWHLOL ne LVNOMXþXMWHNOLPDXUHÿDMdirektnim XNOMXþLYDQMHPLOLLVNOMXþLYDQMHPVWUXMQRJkabla.
z Molimo redovno provHUDYDMWHMHOLRNYLU]DPRQWDåXRãWHüHQ.
z Nikada ne modifikujte NOLPDXUHÿDM Za popravke ili premHãWDQMHNOLPDXUHÿDMDPROLPRNRQWDNWLUDMWHGREDYOMDþD
ili profesionalne instalatere.
z 8UHÿDMVHQHsme instalirati u YHãHUQLFDma.
UPOZORENJE!:
z Pre instalacije molimo provHULWHRGJRYDUDOLQDSRQVWUXMQHPUHåHUDGQRPQDSRQXXUHÿDMD
z Pre upotrebe molimo proverite i potvrdite da su kablovi , odvodne cevi i povezne cevi pravilno spojeni kako bi se
uklonio rizik od isticanja vode, istiFDQMDVUHGVWYD]DKODÿHQMHVWUXMQRJXGDUDLOLSRåDUD.
z6WUXMQDXWLþQLFDPRUDELWLpravilno X]HPOMHQDNDNRELVHRVLJXUDORHILNDVQRX]HPOMHQMHNOLPDXUHÿDMD i izbegao
rizik od strujnog udara. Molimo da kabl uzemljenja ne spajate na plinske cevi, vodovodne cevi, gromobrane ili
telefonske vodove.
zNakon pokretaQMDUDGNOLPDXUHÿDMDVHQHVPe prekidati minimalno 5; XVXSURWQRPPRåHGRüLGRYUDüDQMDXOMDX
kompresor.
z1HGRSXãWDMWHGHFLGDNRULVWHNOLPDXUHÿDM
zNe dodirujWHNOLPDXUHÿDMPRNULPUXNDPD.
zPre þLãüHQMDLOL]DPene filtera za vazduh PROLPRLVNOMXþLWHNOLPDXUHÿDML]VWUXMQHXWLþQLFH.
zUkoliko ne nameraYDWHNRULVWLWLNOLPDXUHÿDMGXåHYUHPHPROLPRLVNOMXþLWHJDL]VWUXMQHXWLþQLFH.
z0ROLPRQHL]ODåLWHNOLPDXUHÿDMNRUR]LYQRMRNROLQL.
zMolimo ne gazite i ne SRVWDYOMDMWHSUHGPHWHQDNOLPDXUHÿDM.
z1DNRQHOHNWULþQHLQVWDODFLMHNOLPDXUHÿDMWUHEDSRNUHQXWLNDNR ELVHL]YUãLORWHVWLUDQMHLVWLcanja el. energije.
zUkoliko je strujni kabl oãWHüHQPRUDJD]DPHQLWLSURL]YRÿDþRYODãüHQLVHUYLVLOLVOLþQRNYDOLILNRYDQDRVREDNDNR
bi se izbegle opasnosti.
z8VWUXMQLNUXJELWUHEDORLQVWDOLUDWLVYHSROQLRVLJXUDþVDUD]PDNRPL]PHÿXNRQWDNDWDRGPLQLPDOQRPP.
z8UHÿDMWUHEDLQVWDOLUDWLu skladu sa nacionalnim standardima.
z7HPSHUDWXUDVNORSD]DKODÿHQMHüHELWLYLVRNDWe stoga molimo da strujne kablove GUåLWHSRGDOMHod bakrenih
cevi.
3
äLþDQLXSUDYOMDþ (standardno postavljanje)
SWING
SWING
TIMER
*UDÿDåLþDQRJXSUDYOMDþD
9
Simbol kvara
1
Prikaz timera
Prikaz brz. ventilatora (automatska, visoka,
srednja niska brzina)
10
Simbol funkcije sleep
2
11
Taster ]DRGDELUQDþLQDUDGD02'(
3
Simbol otapanja
12
Taster ]DSRYHüDYDQMHSRVWDYOMHQHWHPSHUDWXUH Ÿ
4
6LPEROXãWHGHHQHUJLMH
13
Taster za smanjivanje postavljene temperature (ź
5
Prikaz postavljene temperature
14
Taster brzine ventilatora (postavka svHåHJvazduha) (FAN)
6
Prikaz ambijentalne temperature
15
Taster pomeranja(SWING) (provera spoljne temperature)
7
Simbol svHåHJvazduha (nije dostupan)
16
Taster timera (TIMER)
8
1DþLQUDGD (hODÿHQMHRtapanje, grejanje, ventilator, auto)
17
Taster ]DXNOMXþLYDQMHLVNOMXþLYDQMH212))
‡Nikada ne insWDOLUDMWHåLþDQLXSUDYOMDþQDPesto na kojemu istiþHYRGD.
‡ IzbHJDYDMWHXGDUDQMHEDFDQMHLOLþHVWRRWYDUDQMHåLþDQRJXSUDYOMDþD.
4
Uputstva za upotrebu åLþDQRJXSUDYOMDþD
8NOMXþLYDQMHLVNOMXþLYDQMHNOLPDXUHÿDMD
Pritisnite TASTER ON/OFF tHüHVHXUHÿDMXNOMXþLWL3RQRYo pritisnite
TASTER ON/O))LXUHÿDMüHVHLVNOMXþLWL.
SWING
TIMER
Kontrola ventilatora (slika prikazuje VDPRYDåQDSRGUXþMDSULND]D)
Uzastopnim pritiscima tastera F$1EU]LQDYHQWLODWRUDüHVHPenjati redom:
Niska
SWING
Srednja
Visoka
Auto
Tokom otapanja se automatski postavlja niska brzina ventilatora.
TIMER
Postavljanje temperature
SWING
TIMER
=DSRYHüDQMHSRVWDYOMHQMHWHPSHUDWXUHSULWLVQLWHTASTER(Ÿ); za
smanjenje postavljene temperature pritisnite TASTER (ź) (jednim
pritiskom tastera temperatura VHSRYHüDYDLOLVPDQMXMH]D1°C).
NAPOMENA: IXQNFLMD]DNOMXþDYDQMDWastera: istovremenim pritiskom
tastera (Ÿ) i (źQDVHNXQGLQDSRGUXþMX]DSULND]WHPSerature üHVH
SULND]DWLÄ((³WHüHVYHtastera biti deaktivirane; ponovnim pritiskom ovih
tastera na 5 sekundi taster üHVHDNWLYLUDWL. .DGDMHåLþDQLXSUDYOMDþ
]DNOMXþDQSXWHPGDOMLQVNRJLOLFHQWUDOQRJXSUDYOMDþDtastera åLþDQRJ
XSUDYOMDþDLsignal daljinskoJXSUDYOMDþDVX]DNOMXþDQLLQHDNWLYQLWHVHQD
SRGUXþMX]DSULND]SRVWDYOMHQHWHPSHUDWXUHSULND]XMHÄ&&³. Raspon stavki
WHPSHUDWXUH]DUD]OLþLWHQDþLQHUDGD:
Grejanje: 16 °C ~ 30 °C
+ODÿHQMH: 16 °C ~ 30 °C
Otapanje: 16 °C ~ 30 °C
Ventilatorski rad: temSHUDWXUXQLMHPRJXüHSRVWDYLWL
5
Postavljanje funkcije pomeranja
Pritisnite TASTER SWINGWHüHQDþLQRPpomeranja DXSUDYOMDWLNOLPDXUHÿDM.
Za prekid pomeranja ponovo pritisnite TASTER SWING.
Napomena: Za provodni tip XQXWUDãQMH jedinice nema pomeranja
SWING
SWING
TIMER
Postavljanje funkcije sleep
SWING
TIMER
ToNRP KODÿHQMD LOL Rtapanja nakon pokazivanja SLEEP naredbe
WHPSHUDWXUDüHVHQDNRQVDWSRYLVLWL]Dƒ&QDNRQQDUHGQRJsata
üHVHSRYLVLWL]DGRGDWDQƒ&WMQDNRQVDWDüHVHSRYLVLWL]Dƒ&.
=DWLPüHXUHÿDMUDGLWLu skladu sa postavljenom temperaturom.
Tokom grejanja nakon pokazivanja 6/((3QDUHGEHWHPSHUDWXUDüHVH
nakon 1 sat sniziti za 1°C, nakon narednog 1 sata üH se sniziti za
GRGDWDQ ƒ& WM QDNRQ VDWD üH VH sniziti za 2°C. =DWLP üH XUHÿDM
raditi u skladu sa postavljenom temperaturom..
Tokom ventilatorskog rada funkcija SLEEP nije dostupna.
Napomena˖äLþDQL GDOMLQVNL XSUDYOMDþ QH SRVeduje TASTER za
postavljanje funkcije SLEEP; XNROLNR åHOLWH SRVWDYLWL 6/((3
IXQNFLMX PROLPR SRVWXSDN SRVWDYOMDQMD L]YUãLWH SXWHP EHåLþQRJ
GDOMLQVNRJXSUDYOMDþD.
6
3RVWDYOMDQMHQDþLQDUDGD
Uzastopnim pritiscima tastera 02'(QDþLQUDGDVHPenja redom:
+ODÿHQMH
Otapanje
Ventilator
Grejanje
Auto
ToNRP KODÿHQMD QD ekranu üH ELWL SULND]DQR Ä&22/³. Tada postavljena
WHPSHUDWXUD PRUD ELWL QLåD RG DPELMHQWDOQH WHPSHUDWXUH 8NROLNR MH
SRVWDYOMHQD WHPSHUDWXUH YLãD RG DPELMHQWDOQH WHPSHUDWXUH XUHÿDM QHüH
KODGLWLYHüüHUDGLWLVDPRYHQWLODWRU.
.DGD VH XUHÿDM RWDSD na ekranu üH ELWL SULND]DQR Ä'5<³. 7DGD üH
YHQWLODWRU UDGLWL QLVNRP EU]LQRP XQXWDU RGUHÿHQRJ UDVSRQD WHPSHUDWXUD.
REzultat otapanja X RYRP QDþLQX UDGD MH EROML RG XþLQND KODÿHQMD L ãWHGL
YLãHHQHUJLMH.
.DGDXUHÿDMJUHMe na ekranu üHELWLSULND]DQRÄ+($7³. Tada postavljena
WHPSHUDWXUD PRUD ELWL YLãD RG DPELMHQWDOQH WHPSHUDWXUH 8NROLNR MH
SRVWDYOMHQDWHPSHUDWXUHQLåDRGDPELMHQWDOQHWHPSHUDWXUHgrejanje se QHüH
aktivirati.
.DGD MH XUHÿDM X YHQWLODWRUVNRP QDþLQX UDGD QD ekranu se prikazuje
Ä)$1³. .DGDMHXUHÿDMXDXWRPDWVNRPQDþLQXUDGDQDekranu se prikazuje
Ä$872³ WH XUHÿDM DXWRPDWVNL SRGHãDYD QDþLQ UDGD u skladu sa
ambijentalnom temperaturom. .DGD XUHÿDM greje a spoljna temperatura je
QLVND L YODåQRVW YLVRND QD spoljnoj MHGLQLFH üH VH VWYDUDWL OHG 7DGD üH
efikasnost grejanja biti smanjena. .DGDGRÿHGR]DPU]DYDQMDXSUDYOMDþüH
DXWRPDWVNL]DSRþHWLRWDSDQMHWHüHQDekranu ELWLSULND]DQRÄ'()5267³.
Napomena: Modeli bez grejanja ne poseduju funkciju grejanja te se
DXWRPDWVNL QDþLQ UDGD SRQLãWDYD SULOLNRP RGDELUD QDþLQD UDGD ]D XãWHGX
energije.
7
Postavljanje timera
.DGDMHXUHÿDMLVNOMXþHQPRJXüHMHSRVWDYLWLYUHPHXNOMXþHQMD;
1DNRQXNOMXþHQMDXUHÿDMDPRJXüHMHSRVWDYLWLvreme LVNOMXþHQMD.
Nakon pritiska tastera Ä7,0(5³ XSUDYOMDþXOD]LXVWDQMH]D
postavljanje vremena i na ekranu svetli UHþ Ä7,0(5³. Korisnik sada
PRåHtasterom (Ÿ) ili (ź) SRYHüDWLLOLVPDQMLWLSRstavljeno vreme.
Ponovo pritisnite TASTER Ä7,0(5³WHüHWLPHUSRVWDWLDNWLYDQ7DGD
XUHÿDMSRþLQMHVDRGEURMDYDQMHPYUHPHQD3RVWDYOMHQLWLPHUPRåHWH
deaktivirati pritiskom tastera Ä7,0(5³7LPHUMHPRJXüHSRVWDYLWLX
vremenskom rasponu od 0.5 do 24 sata.
PoGHãDYDQMD ]DXãWHGXHQHUJLMH
.DGDMHXUHÿDMLVNOMXþHQLVWRYUHPHQRSULWLVQLWHtastera Ä)$1³L (ź) na 5
sekundi za aktivaciju PHQLDSRGHãDYDQMD]DXãWHGXHQHUJLMH. Na ekranu
VHSULND]XMHÄ6$9(6(7³LÄ&22/³ (8VOXþDMXSrvog postavljanja stavki
]DXãWHGXHQergije prikazuje se osnovna vrednost 26). Donja
temperaturna granica se prikazuje QDSRGUXþMX]DSULND]SRVWDYOMHQH
temperature i treptii. Postavite donju temperaturnu granicu tasterom (Ÿ)
ili (ź) (donju temperaturnu gUDQLFXMHPRJXüHizabarti iz raspona od 1630°C). Za potvrdu stavke pritisnite TASTER Ä212))³Tasterma (Ÿ) i
(ź) WDNRÿH postavite gornju WHPSHUDWXUQXJUDQLFXWHüHYUednost
temperature treptati QDSRGUXþMX]DSULND]DPELMHQWDOQHWHPSHUDWXUH
(OUT ENV podUXþMH (JRUQMXWHPSHUDWXUQXJUDQLFXMHPRJXüHRGDEUDWL
iz raspona od 16-30°C). za potvrdu stavke pritisnite TASTER
Ä212)).Molimo imajte na umu da gornja temperaturna granica mora
ELWLYLãDRGGRQMHWHPSHUDWXUQHJUDQLFH; XVXSURWQRPüHsistem YLãX
temperatXUXVPDWUDWLJRUQMRPJUDQLFRPDQLåXWHPSHUDWXUXGRQMRP
granicom. Pritisnite TASTER Ä02'(³]DGRYUãHQMHstavki ]DXãWHGX
HQHUJLMHSULOLNRPKODÿHQMDLRtapanja i za prelaz na stavke ]DXãWHGX
energije prilikom grejanja (jedinice bez grejanja ne poseduju ovu
funkciju). Tada se na ekranu SULND]XMHÄSAVE SET³LÄHEAT³. Po
]DYUãHWNXSRVWDYOMDQMDLVWRYUHPHQRSULWLVQLWHTASTER Ä)$1³L(ź) na 5
sekundi za izlaz iz stavkiL]DXãWHGLHQHUJLMH1DNRQDNWLYDFLMHinterfacea SRVWDYNL]DXãWHGXHQHUJLMHsistem üHL]DüLLz interface-a ukoliko nema
nikakve radnje 20 minuta od zadnjeg unosa, WHüHVHSULND]DWLQRUPDOQL
interface. 3RL]YUãHQMXJRUQMLK stavki na ekranu üHVHSULND]DWLÄSAVE³.
6DGDSRVWDYOMHQDWHPSHUDWXUDQHüHPRüLpreüLSRVWDYOMHQWHPSHUDWXUQL
raspon ]DXãWHGu energije. Na primer, neka donja temperaturna granica
]DXãWHGXHQHUJLMHL]QRVLƒ&DJRUQMDƒ&NDNRMHSULND]DQRQD slici
9, WHMHVWRJDSXWHPEHåLþQRJGDOMLQVNRJXSUDYOMDþDLOLåLþDQRJ
XSUDYOMDþDPRJXüHRGDEUDWLWHPSHUDWXUXLVNOMXþLYRXUDVSRQXRG23°C
do 27°C. Ukoliko je gornja temperaturna granica jednaka donjoj
temperaturnoj granici sistem PRåHXRGJRYDUDMXüLPQDþLQLPDUDGD
NRULVWLWLLVNOMXþLYRGDQXWHPSHUDWXUX
3RQLãWHQMHstavki ]DXãWHGXHQHUJLMH:
=DSRQLãWHQMH stavki ]DXãWHGXHQHUJLMHQDNRQnjihovog stupanja na
VQDJXPRåHWHLVWRYUHPHQRSULWLVQXWLtastera ÄFAN³ i (ź) na 5 sekundi
NDGDMHXUHÿDMLVNOMXþHQ. 3ULOLNRPLVNOMXþLYDQMDXUHÿDMDL]VWUXMQHXWLþQLFH
stavke ]DXãWHGXHQHUJLMHRVWDMXVDþXYDQH. Date stavke su i dalje
YDåHüHSULOLNRPponovoJXNOMXþLYDQMDXUHÿDMDXVWUXMQXXWLþQLFX. Ukoliko
VXL]YUãHQDSRGHãDYDQMD]DXãWHGXHQHUJLMHDXWRPDWVNLQDþLQUDGDL
funkcija sleep postaju neaktivne.
8
Prikaz spoljne ambijentalne temperature
Pod normalnim okolnostima deo ÄOUT ENV³ üH SULND]LYDWL LVNOMXþLYR
unutarnju temperaturu. Pritiskom tastera Ä6/((3³ QD VHNXQGL NDGD MH
XUHÿDM XNOMXþHQ LOL LVNOMXþHQ QD /&' ekranu se prikazuje spoljna
temperatura. Nakon prikaza spoljne temperature u trajanju od 10 sekundi
na ekranu üe se nastaviti prikazivati unutrDãnja temperatura. Napomena:
8UHÿDM QHüH SRVedovati ovu funkciju ukoliko nije opremljen spoljnom
temperaturnim senzorom.
PoGHãDYDQMD memorijske funkcije XVOXþDMXQHVWDQNDel energije
SWING
TIMER
PULWLVQLWHLGUåLWHTASTER Ä02'(³QDVHNXQGLNDGDMHXUHÿDMLVNOMXþHQ
NDNR ELVWH RGUHGLOL KRüH OL XUHÿDM PHPRULsati radno ili isNOMXþHQR VWDQMH X
VOXþDMX QHVWDQND HO HQHUJLMH. 8NROLNR SRGUXþMH ]D SULND] SRVWDYOMHQH
temperature prikazuje 01, WR]QDþLGDüHUDGQRLOLLVNOMXþHQRUDGQMHXUHÿDMD
nakon nestanka el. energije biti memorisano; 02 R]QDþDYD GD UDGQR LOL
LVNOMXþHQRVWDQMHQHüHELWLPHPRULsano. Za þXYDQMH stavki i izlaza pritisnite
TASTER³ON/OFF³.
Funkcija otklanjanja problema
.DGD MH XUHÿDM LVNOMXþHQ LVWRYUHPHQR SULWLVQite tastera Ä)$1³ L Ä6/((3³
za aktivaciju menia za otklanjanje problema. Tada se na LCD ekranu
SULND]XMH ÄDEBUG³. Tasterom ÄMODE³ RGDEHULWH åHOMHQX VWDYNX WH
tasterom (Ÿ) ili (ź) postavite vrednost.
Postavljanje senzora ambijentalne temperature
8QDþLQX rada za otklanjanje problema pritisnite TASTER ÄMODE³GRNVH
XSRGUXþMX]DSULND]SRVWDYOMHQHWHPSQHSULNDåHÄ01³ sa leva ³'(%8*´
3RGUXþMH OUT ENV (sa GHVQD ÄDEBUG³) prikazuje status SRGHãDYDQMD.
Zatim tasterom (Ÿ) ili (ź) RGDEHULWHL]PHÿXVOHGHüHGYe stavke:
8QXWUDãQMD WHPSHUDWXUD VH PHUi kod ulaza za vazduh (WDGD SRGUXþMH OUT
ENV prikazuje 01).
8QXWUDãQMD WHPSHUDWXUD VH PHUL NRG åLþDQRJ XSUDYOMDþD ( WDGD SRGUXþMH
OUT ENV prikazuje 02).
Osnovna stavka je merenje temperature kod ulaza za vazduh.
9
Prikaz kvarova
.DGD GRÿH GR NYDUD SULOLNRP UDGD XUHÿDMD QD ekranu
åLþDQRJXSUDYOMDþDtrepti ÄERROR³ WHVHSULND]XMHãLIUD
kvara. 8NROLNR GRÿH GR YLãHVWUXNLK NYDURYD ãLIUH VH QD
ekranu prikazuju jedna za drugom.. 3UYD]QDPHQNDãLIUH
R]QDþDYD EURM VLVWHPD 8NROLNR SRVWRML VDPR MHGDQ
sistem broj sistema se ne prikazuje. Zadnje dvije
]DQPHQNHR]QDþXMXãLIUXNYDUD1DSULPMHUãLIUDQDVOLFL
R]QDþDYD]DãWLWXNRPSUHVRUDRGQLVNRJSULWLVND
âLIUD
E0
'HILQLFLMHãLIULNYDURYDVXVOMHGHüH:
Kvar
âLIUD
Kvar
F0
Kvar senzora XQXWUDãQMH temp. kod ulaza za vazduh
F1
Kvar temp. senzora RGYDOåLYDþD
F2
Kvar temp. senzora kondenzatora
F3
Kvar senzora spoljne ambijentalne temp.
F4
Kvar temp. senzora izlaza za vazduh
F5
Kvar senzora XQXWUDãQMH WHPSNRGåLþDQRJ
uSUDYOMDþD
E6
E8
Kvar pumpe
=DãWLWDNRPSUHVRUDRGYLVRNRJ
pritiska
=DãWLWDXQutUDãQMRVWLRGKODGQRüH
=DãWLWDNRPSUHVRUDRGQLVNRJ
pritiska
=DãWLWDRGYLVRNHWHPSHUDWXUH
Izduvavanja kompresora
=DãWLWD
RG
SUHJUHMavanja
kompresora i invertera
Komunikacijski kvar
=DãWLWDXQXWUDãQMHg ventilatora
EH
EE
.YDUSRPRüQRJJUHMDþD
Tastera VX]DNOMXþDQH (ne predstavlja kvar)
E9
8UHÿDMMHSXQYRGH
CC
8UHÿDMVe daljinski nadzire ili se njime
XSUDYOMDSXWHPVUHGLãQMHJXSUDYOMDþDWHVX
IXQNFLMHåLþDQRJXSUDYOMDþDQHDNWLYQH
FF
Kvar povezanih kontrolnih
komunikacija
E1
E2
E3
E4
E5
E5 0DWHULMDOQLNYDUüHELWLSULND]DQSXWHPLQGLNDWRUDQDPDWLþQRMSORþLspoljne jedinice
‡8NROLNRVHSULNDåH Ä(+³ kvar odmah iVNOMXþLWHXUHÿDML]VWUXMQHXWLþQLFH,
WH]DSRSUDYDNNRQWDNWLUDMWHLVNOMXþLYRSURIHVLRQDOQRJVHUYLVHUD!
10
Definicije indikatora ż*ODYQDNRQWUROQDSORþD DC invertera
2SãWDVSROMQDMHGLQLFD V1.3
Napomena˖svetli ż˗trepti ˗crna ƔDŽ
Prikaz kvara
Kvar
LED6
LED5
LED4
LED3
Napomene
LED2 LED1
=DãWLWDRGSUHQDSRQD
E5
=DãWLWDRGSUHJUHMavanja karbonske lopatice
E5
Kvar senzora trenutne temp.
E5
Kvar senzora karbonske lopatice.
E5
=DãWLWDNRPSresora od prejake struje
E5
=DãWLWDRGSUHQLVNRJQDSRQD
E5
Neuspelo pokretanje
E5
PFC nenormalnost
E5
=DNOMXþDYDQMH
E5
Ponovo postavljanje IPM modula
E5
Gubitak sinhronizacije motora
E5
Nestala faza, odbacivanje brzine
E5
.YDUNRPXQLNDFLMHL]PHÿXPRWRUD
i glavne kontrole
E5
=DãWLWDIPM modul
E5
Prevelika brzina
E5
Strujni senzor
se ne spaja sa
=DãWLWDVWUXMQRJVHQ]RUD
RGJRYDUDMXüRPU ili
V fazom
Za
izbegavanje
prevelike
promene
spoljne temp. koju
menja senzor.
=DãWLWDL]Pene temperature
temperature
Strujni kontakt ne
=DãWLWDVWUXMQRJNRQWDNWD
odgovara
=DãWLWDRGYLVRNRJSULWLVND
=DãWLWDRGQLVNRJSULWLVND
=DãWLWDL]OD]D]Dvazduh
11
Prikaz kvara
Kvar
LED6
LED5
LED4
LED3
Napomene
LED2
LED1
Komunikacijski kvar. (L]PHÿXXQXrasnje jedinice, spoljne jedinice i
UXþQRJXSUDYOMDþD
Kvar senzora spoljne temp.
Kvar ulaznog senzora zavojnice
spoljne jedinice
Kvar srednjeg senzora zavojnice
spoljne jedinice
Kvar izlaznog senzora zavojnice
spoljne jedinice
Kvar izlaznog senzora DC invertera
Otapanje
Povratak ulja
Nekompatibilnost sa unutaãrnjom jedinicom
E5
=DãWLWDL]PHQLþQHVWUXMH(ulazna strana)
Kvar temperaturnog senzora
E5
PDWLþQHSORþH
12
Upotreba GDOMLQVNRJXSUDYOMDþD
1D]LYLLIXQNFLMHGDOMLQVNRJXSUDYOMDþD
Napomene
z IzmeÿXGDOMLQVNRJXSUDYOMDþDLSULMHPQLNDQHVPe biti prepreka.
z NHLVSXãWDMWH,QH EDFDMWHGDOMLQVNLXSUDYOMDþ.
z 1HSRVWDYOMDMWHGDOMLQVNLXSUDYOMDþQa mHVWDL]ORåHQDGLUHNWQRMVXQþHYRMVYetlosti.
Taster SWING
Po pritisku lopatice se automatski
SRþLQMXNUHWDWLWHSUHVWDMXQDNRQ
ponovog pritiska.
Taster FAN
Pritisnite ovu TASTER za
izmenu brzine ventilatora
redom:
Taster TEMP+ i TEMP Jedan pritisak tastera SRYHüDYD
temperaturu za 1°C, a jedan
pritisak tastera ± smanjuje temp.
za 1°C.
3ULOLNRPKODÿHQMDVXãHQMDL
grejanja temperaturu MHPRJXüH
postaviti u rasponu od
16 °C do 30°C.
+/$Ĉ(1-(
68â(1-(
VENTILATOR
GREJANJE
Taster ON/OFF
Pritisnite ovu TASTER za
XNOMXþHQMHLOLLVNOMXþHQMH
XUHÿDMD.
Taster MODE
Pritisnite ovaj TASTER za izmenu
QDþLQDUDGDredom:
13
Upotreba GDOMLQVNRJXSUDYOMDþD
Nazivi i funkcije daljinskog uprDYOMDþD (otvorite poklopac )
Napomena: 2YDMWLSGDOMLQVNRJXSUDYOMDþDMHUHODWLYQRQRY1HNHtastera koje nisu dostupne
NRGRYRJNOLPDXUHÿDMDQHüHELWLLVSRGRSLVDQH.
LCD ekran
Prikazuje VYDSRGHãDYDQDMD
Taster SLEEP
Pritisnite ovaj TASTER za
postavljanje
funkcije
sleep.
Taster TIMER OFF
Tokom rada pritisnite ovu
TASTER kako biste postavili
vreme
automatskog
LVNOMXþHQMD
XUHÿDMD
X
rasponu od 0 do 24 sata.
Taster TIMER ON
.DGDXUHÿDMQHUDGLSULWLVQLWH
ovu TASTER kako biste
postavili vreme automatskog
XNOMXþHQMDXUDVSRQXRGGR
24 sata.
14
Upotreba GDOMLQVNRJXSUDYOMDþD
Postupak upotrebe za KODÿHQMe
z Zavisno od razlike L]PHÿXVREQHLSRVWDYOMHQHWHPSHUDWXUHKODÿHQMHPPRåHXSUDYOMDWL
PLNURUDþXQDr.
z 8NROLNRMHVREQDWHPSHUDWXUDYLãDRGSRVWDYOMHQHNRPSUHVRUKODGL.
z 8NROLNRMHVREQDWHPSHUDWXUDQLåDRGSRVWDYOMHQHNRPSUHVRUSUHNLGDUDGLUDGLVDPR
motor XQXWUDãQMHg ventilatora.
z Postavljena temperatura bi trebala biti u rasponu od 16°C do 30°C.
4.Tasterom FAN postavite
brzinu ventilatora
.
3.Pritisnite TASTER
SWING, lopatice se
DXWRPDWVNLSRþLQMXNUHWDWL,
te prestaju nakon
ponovog pritiska.
5.Tasterma TEMP
SRVWDYLWHRGJRYDUDMXüX
temperaturu.
2.Tasterom MODE
postavite
QDþLQ
rada.
1.8NOMXþLWHXUHÿDMXVWUXMQXXWLþQLFX
te pritisnite TASTER ON/OFF kako
ELVWHXSDOLOLXUHÿDM.
15
Upotreba GDOMLQVNRJXSUDYOMDþD
Postupak upotrebe za grejanje
z 8NROLNRMHVREQDWHPSHUDWXUDQLåDRGSRVWDYOMHQe kompresor greje;
z 8NROLNRMHVREQDWHPSHUDWXUDQLåDRGSRVWDYOMHQHNRPSUHVRULPRWRUYHQWLODWRUDspoljne
jedinice prekidaju rad i radi samo motor XQXWUDãQMHg ventilatora.
z Postavljena temperatura bi trebala biti u rasponu od 16°C do 30°C
3.Pritisnite TASTER
SWING, lopatice se
DXWRPDWVNLSRþLQMXNUHWDWL,
te prestaju nakon ponovog
pritiska.
4.Tasterom FAN postavite
brzinu ventilatora.
5.Tasterma TEMP
SRVWDYLWHRGJRYDUDMXüX
temperaturu.
8NOMXþLWHXUHÿDMXVWUXMQXXWLþQLFX
te pritisnite TASTER ON/OFF kako
ELVWHXSDOLOLXUHÿDM.
2.Tasterom MODE postavite
QDþLQUDGD
16
Upotreba GDOMLQVNRJXSUDYOMDþD
Postupak upotrebe za grejanje
z 8NROLNR MH VREQD WHPSHUDWXUD QLåD RG SRVWDYOMHQH WHPSHUDWXUH NRPSUHVRU motor
ventilatora spoljne i XQXWUDãQMH jedinice prekidaju rad. Ukoliko je sobna temperatura
L]PHÿX “ƒ& RG SRVWDYOMHQH WHPSHUDWXUH NOLPD XUHÿDM VXãL 8NROLNR MH VREQD
WHPSHUDWXUDYLãDRGSRVWDYOMHQHWHPSHUDWXUHNOLPDXUHÿDMKODGL.
z Postavljena temperatura bi trebala biti u rasponu od 16°C do 30°C.
3.Pritisnite TASTER
SWING, lopatice se
DXWRPDWVNLSRþLQMXNUHWDWL,
te prestaju nakon ponovog
pritiska.
4. Tasterma TEMP
SRVWDYLWHRGJRYDUDMXüX
temperaturu.
2. Tasterom MODE
postavite
QDþLQUDGD.
8NOMXþLWH XUHÿDM X VWUXMQX
XWLþQLFX WH SULWLVQLWH TASTER
212))NDNRELVWHXSDOLOLXUHÿDM.
17
Upotreba GDOMLQVNRJXSUDYOMDþD
Postupak upotrebe ]DDXWRPDWVNLQDþLQUDGD
z 8 DXWRPDWVNRP QDþLQX UDGD VWDQGDUGQD WHPSHUDWXUD SULOLNRP KODÿHQMD L]QRVL ƒ& WH
20°C prilikom grejanja.
1. 8NOMXþLWHXUHÿDMXVWUXMQXXWLþQLFX
te pritisnite TASTER ON/OFF kako
ELVWHXSDOLOLXUHÿDM.
2.U skladu sa sobnom temp.
PLNURUDþunar üHodabrati
QDþLQUDGD
]DSRVWL]DQMHRSWLPDOQRJXþLQND
18
Upotreba GDOMLQVNRJXSUDYOMDþD
Postupak upotrebe timera
.DGDGDMHXUHÿDMLVNOMXþHQ
pritisnite TASTER TIMER
ON, te postavite vreme
DXWRPDWVNRJXNOMXþenja
XUHÿDMDXSHULRGXRGGR
24 sata.
ToNRP
UDGD
XUHÿDMD
pritisnite TASTER TIMER
OFF, te postavite vreme
DXWRPDWVNRJ
LVNOMXþHQMD
XUHÿDMD X UDVSRQX RG GR
24 sata.
19
Upotreba GDOMLQVNRJXSUDYOMDþD
Postupak upotrebe funkcije sleep
z Ukoliko se funkcija sleep postavi toNRP KODÿHQMD LOL VXãHQMD WHPSHUDWXUD üH VH
nakon jednog sata SRYHüDWLza 1°C, te nakon dva sata za 2°C. Ventilator XQXWUDãQMH
jedinice radi niskom brzinom.
z Ukoliko se funkcija sleep postavi tokom KODÿHQMD LOL VXãHQMD WHPSHUDWXUD üH VH
nakon jednog sata smanjiti za 1°C, te nakon dva sata za 2°C. Ventilator XQXWUDãQMH
jedinice radi niskom brzinom.
4. Tasterom FAN postavite
brzinu ventilatora.
3. Pritisnite TASTER
SWING, lopatice se
automatski SRþLQMXNUHWDWL,
te prestaju nakon ponovog
pritiska.
6.Taster SLEEP
Pritisnite je za pokretanje funkcije sleep.
5. Tasterma TEMP
SRVWDYLWHRGJRYDUDMXüX
temperaturu.
2. Tasterom MODE postavite
,
ili
QDþLQUDGD
1. 8NOMXþLWHXUHÿDMXVWUXMQX
XWLþQLFXWHSULWLVQLWHTASTER
212))NDNRELVWHXSDOLOLXUHÿDM.
20
Upotreba GDOMLQVNRJXSUDYOMDþD
Kako ubaciti baterije
1. Uklonite poklopac sa zadnje
VWUDQHGDOMLQVNRJXSUDYOMDþD.
2. Ubacite dve baterije (dve AAA
baterije suvRJ þODQND WH
pritisnite TASTER Ä$&/.
3. Vratite poklopac na mesto.
Note:
z Ne mHãDMWHQRYHLLVWURãHQH
LOLUD]OLþLWHEDWHULMH.
z Uklonite baterije ukoliko ne
nameravate koristiti daljinski
XSUDYOMDþGXåe vreme.
z 'RPHWGDOMLQVNRJXSUDYOMDþD
iznosi otprilike 10 metara.
2 Umetnite AAA baterije suvRJþODQND
1 Uklonite poklopac
3 Vratite poklopac na mesto
21
Funkcije jedinice
‡'3± Sedmodevni programator (dodatak koji nije prilRåHQ)
FuQNFLMHFHQWUDOQRJXSUDYOMDþDLQHGHOMQRJtimera: FHQWUDOQLXSUDYOMDþLnedeljnitimer su objedinjeni XLVWRPåLþDQRPXSUDYOMDþX. Sistem poseduMHIXQNFLMHFHQWUDOQRJXSUDYOMDþDL
nedeljnog timera. &HQWUDOQLXSUDYOMDþ
(nedeljni WLPHUPRåHLVWRYUHPHQR
upravljati sa do 16 jedinica. Nedeljni
timer posHGXMHIXQNFLMXSRQLãWDYDQMDQLåHMHGLQLFH0RJXüHMH
SRVWDYLWLþHWLULYUHPHQDXNOMXþLYDQMD
LVNOMXþLYDQMD]DELORNRMXMHGLQLFX
svakog dana, kako bi se postigao u
potpunosti automatski rad.
Ovaj nedeljni timer poseduje 485 QDþLQD
NRPXQLNDFLMH VD UXþQLP XSUDYOMDþLPD
svake jedinice vodnog tipa WH PRåH
upravljati sa do 16 jedinica. Upotrebom
GYRMH]JUHQH XSOHWHQH SDULFH QDMYHüD
komunikacijska udaljenost ovog timera
izonsi 1200m. 1DNRQ XNOMXþLYanja
nedeljni WLPHUPRåHSULND]DWLVYHVSRMHQH
jedinice (red jedinica VH PRåH RGUHGLWL
SRPRüX ãLIUH UXþQRJ XSUDYOMDþD VYDNH
jedinice). 8NOMXþLYDQMH L LVNOMXþLYDQMH
VYDNH MHGLQLFH MH PRJXüH L]YUãLWL
putem
vremena
XNOMXþLYDQMDLVNOMXþLYDQMD
RYRJ
nedeljnog timera. 2GDELU QDþLQD UDGD
SRGHãDYDQMHWHPSHUDWXUH LGUXJHUDGQMH
VH YUãH SXWHP UXþQRJ XSUDYOMDþD VYDNH
jedinice.
*UDÿD nedeljnog programatora
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Prikaz jedinice
Prikaz jedne jedinice/grupe
Prikaz nedeljnog timera
Prikaz timera
Prikaz stanja timera
Prikaz vremenskog perioda timera
Prikaz vremena ukOMXþLYDQMDLVNOMXþLYDQMD
Simbol da jedinica radi
22
Simbol da jedinica ne radi
Prikaz sata
Taster potvrde (ENTER)
Taster ]DSRYHüDQMHYUHGQRVWLŸ
Taster za smanjenje vrHGQRVWLź
Taster SRQLãWHQMDEULVDQMD&$1&(/'(/(7(
Taster jedne jedinice/grupe (SINGLE/GROUP)
Taster timera/vremena (TIMER/TIME)
Taster ]DXNOMXþLYDQMHLVNOMXþLYDQMHON/OFF)
Napomena:
1. Prilikom uzastopnog proveravanja 16 QLåLKMHGLQLFDRGVWUDQHYLãHMHGLQLFHELWLüHGRVHNXQGLRGORåHQR L]PHÿX postavljanja stavke i
L]YUãHQMDRGVWUDQHMHGLQLFH.
2 Molimo pre QDUXGåELQH QDPMDYLWH9DãHSRWUHEHMHUVHRYDMnedeljni WLPHUSULSUHPDLVNOMXþLYRSRQDUXGåELNXSFDSULSUHPD komunikacijskog
VSRMDQDUXþQRPXSUDYOMDþXGDnedeljnim timerom je pripremljena).
1.
2.
3.
3ULWLVQLWHŸLOLź]DRGDELUMHGLQLFHNRMRPåHOLWHXSUDYOMDWL. 0RJXüHMHXSUDYOMDWLVDQHNROLNRMHGLQLFD
putem grupnog upravljanja (1~16) ili jednom jedinicom jednostrukog upravljanja.
3ULOLNRP RGDELUD RGUHÿHQH LOL QHNROLNR MHGLQLFD MHGQRVWUXNLP LOL JUXSQLP XSUDYOMDQMHP, PRJXüH MH
L]YUãLWLSRGHãDYDQMHWLPHUDWHXNOMXþLYDQMHLLVNOMXþLYDQMHMHGLQLFD. 0RJXüHMHSRGHVLWLVWDYNHWLPHUD
dnevno u jednoj nedelji; XNOMXþLYDQMHLLVNOMXþLYDQMHMHPRJXüH]YUãLWLSXWHPtastera ON/OFF.
Povezivanjenedeljnog WLPHUDLUXþQRJXSUDYOMDþDMHSULND]DQRQDGRQMRMãemi:
Nedeljni
timer
5XþQLXSUDYOMDþ
LCD
5XþQLXSUDYOMDþ
Max. 16 jedinica
LCD
LCD
Telefonska razvodna kutija
Telefonska razvodna kutija
Telefonska
razvodna kutija
Napajanje
Upletena parica sa kristalnim spojem
1DMYHüDXGDOMHQRVW 1200 m
2GJRYDUDMXüDYH]DL]PHÿXNRGQRJ
SUHNLGDþDLredosleda jedinica
(NAPOMENA: XNOMXþLYDQMHNRGQRJ
SUHNLGDþDR]QDþDYD
8NOMXþLYDQMH
,VNOMXþLYDQMH
23
äLþDQLXSUDYOMDþ (sa funkcijama nedeljnog timera)
SWING
18 DAY
19
SWING
TIMER
*UDÿDåLþDQRJXSUDYOMDþD
1
Prikaz timera
10
Simbol funkcije sleep
Prikaz brz. ventilatora (automatska, visoka, srednja
niska brzina)
11
Taster ]DRGDELUQDþLQDUDGD02'(
2
12
Taster ]DSRYHüDYDQMHSRVWDYOMHQHWHPSHUDWXUHŸ
3
Simbol otapanja
13
Taster ]DVPDQMLYDQMHSRVWDYOMHQHWHPSHUDWXUHź
4
6LPEROXãWHGHHQHUJLMH
14
Taster EU]LQHYHQWLODWRUDSRGHãDYDQMH VYHåHJvazduha) (FAN)
5
Prikaz postavljene temperature
15
Taster funkcije sleep (provera spoljne temperature)
6
Prikaz ambijentalne temperature
16
Taster timera (TIMER)
7
Simbol svHåHJvazduha (nije dostupan)
17
Taster ]DXNOMXþLYDQMHLVNOMXþLYDQMH212))
8
1DþLQUDGDKODÿHQMHotapanje, grejanje, ventilator, auto)
18
Prikaz dana za koji je postavljen timer
9
Simbol kvara
19
Deo za prikaz timera
‡1LNDGDQHLQVWDOLUDMWHåLþDQLXSUDYOMDþQDPHVWRQDNRMHPXLVWLþHYRGD
‡IzbHJDYDMWHXGDUDQMHEDFDQMHLOLþHVWRRWYDUDQMHåLþDQRJXSUDYOMDþD.
24
‡ äLþDQLXSUDYOMDþVDIXQNFLMRPnedeljnog timera,, brojevi 1 do 17 su
MHGQDNLNDRLNRGRELþQRJåLþDQRJXSUDYOMDþD
‡ Uputstva za brojeve 18 i 19:
Postavljanje timera (sl. 15, 16, 17)
Funkcija timera prikazana na ekranu XSUDYOMDþD
SRVWDMHQHYDåHüRPNDGDVHVSRMLVWLPHURP
SURãOe nedeljeSULþHPXUDGRPXUHÿDMDXSUDYOMD
nedeljni timer.
%H]RE]LUDUDGLOLXUHÿDMLOLQHWDSULVtup
poGHãDYDQMD timera pritisnite TASTER Ä7,0(5³
te zatim tasterPDÄŸ³, Äź³ (kako je prikazano
Sl. 15
na sl. 15) RGDEHULWHåHOLWHOLSRVWDYLWLvreme (sl. 16)
LOLSRQLãWLWLstavku (sl. 17). Zatim pritisnite
TASTER Ä7,0(5³]DSULVWXSSRGHãDYDQMLPD
svake stavke.
Sl. 16
Sl. 17
25
™Ukoliko ste pristupili poGHãDYDQMLPD
timera tasterom Ä02'(³RGDEHULWH
stavku: dan (ponedeljak do nedelje),
segment (1-4), timer (vreme XNOMXþHQMHLOL
iskOMXþHQMDPLQXWHLVDWHYUHPHQD
TasterPDÄŸ³, Äź³ L]YUãLWHstavke, te
pritisnite TASTER Ä7LPHU³]DSRWYUGX
=DSRQLãWHQMHstavke ponovo pritisnite
SWING
TASTER Ä7LPHU³. Nakon þXYDQMD stavke
TIMER
simbol na ekranu QHüHtreptati. Nakon
SRQLãWHQMDstavke VLPEROüHtreptati, te je
stavku PRJXüHponovo L]YUãLWL. Za
GRYUãHQMHSRVWDYOMDQMDLL]OD]SULWLVQLWH
Sl. 18
TASTER Ä212))³WHüHSRGDFLWLPHUD
biti VDþXYDQL (Sl. 18, 19).
™Ukoliko ste pristupili poGHãDYDQMLPD
timera tasterom Ä02'(³RGDEHULWH
stavku: dan (ponedeljak do nedelje), sati
(0~23) ili minute (0~59). TasterPDÄŸ³
SWING
Äź³ L]YUãLWHSRGHãDYDQMD, te pritisnite
TIMER
TASTER Ä7LPHU³]DSRWYUGX=D
SRQLãWHQMHSRGHãDYDQMD ponovo pritisnite
TASTER Ä7LPHU³ Nakon þXYDQMD
Sl. 19
postavke simbol na ekranu QHüHtreptatii.
1DNRQSRQLãWHQMa stavke VLPEROüH
treptatii, te je poGHãDYDQMHPRJXüH
ponovo L]YUãLWL=DGRYUãHQMHSRVWDYOMDQMD
i izlaz pritisnite TASTER Ä212))³WH
üHSRGDFLWLPHUDELWLVDþXYDQL (Sl. 18,
19).
SWING
TIMER
Sl. 20
26
8NROLNRSULVWXSLWHSRQLãWHQMXWLPHUD
tasterma ÄŸ³Äź³ odaberite nedelju te
za potvrdu pritisnite TASTER Ä7,0(5³
QDNRQþHJDüHVHQDekranu SULND]DWLÄGG³
ili pritisnite TASTER Ä7,0(5³]D
SRQLãWHQMHRGDEUDQRJGDQDSULþHPXVH
ÄGG³QHüHSULND]DWL3R]DYUãHWNXSULWLVQLWH
TASTER Ä212))³]DGRYUãHQMH
Sl. 21
poGHãDYDQMD i izlaz (Sl. 21).
27
NAZIVI DELOVA I NJIHOVE FUNKCIJE
UPUTSTVA ZA UPOTREBU
81875$â1-$ JEDINICA
Stanja indikatorskih lampica
'DOMLQVNLXSUDYOMDþ
c Indikatorska lampica rada
XNOMXþHQDLVNOMXþHQDNDGDVLVWHPUDGLQHUDGL
i trepti NDGDMHDNWLYLUDQD]DãWLWDVLVWHPD
d ,QGLNDWRUVNDODPSLFDKODÿHQMD
XNOMXþHQDLVNOMXþHQDNDGDXUHÿaj hladi/ne hladi
e Indikatorska lampica grejanja
ukljXþHQDLVNOMXþHQDNDGDXUHÿDMJUe/ne grije
'UåDþGDOMLQVNRJXSUDYOMDþD
Odvodna cev
Za odvodvode
nastale tokom rada
XUHÿDMD
Ulaz za
vazduh
Raspon radnih temperatura
8QXWUDãQMD strana
DB/WB(°C)
Izlaz za
vazduh
Cev sredstva za
KODÿHQMH
SPOLJNA JEDINICA
Spoljna strana
DB/WB (°C)
0DNVLPDOQRKODÿHQMH
32 / 2 3
43 / 2 6
0LQLPDOQRKODÿHQMH
21 / 1 5
21 / 1 5
Maksimalno grejanje
27 / -
24 / 1 8
Minimalno grejanje
20 / -
-5 / - 6
OPREZ
3RJUHãQRHOHNWULþQRSRYH]LYDQMHüHX]URNRYDWLHOHNWULþQL
kvar.
1HSRYODþLWHNDEOGRNJDXþYUãüXMHWHVWH]DOMNRP
Kod spoljne jedinice ne ostavljajte kabl SUHYLãHODEDYLP
razvodna kutija
povezni strujni kabl
strujni kabl
signalni povezni kabl
NAPOMENE:
c UkolLNRMHVWUXMQLNDEORãWHüHQPRUDJD]DPHQLWLSURL]YRÿDþRYODãüHQLVHUYLVLOLVOLþQRNYDOLILNRYDQDRVREDNDNRELVHL]Eegle opasnosti.
d 8UHÿDMWUHEDLQVWDOLUDWLu skladu sa QDFLRQDOQLPHOHNWULþQLPSURSLVLPD.
e U strujni krug bi trebalo instalirati dvopolni RVLJXUDþGDPLQLPDOQLPNRQWDNWQLPUD]PDNRPRGPP
28
2'5ä$VANJE
UPUTSTVA ZA UPOTREBU
Pre SUHJOHGDLRGUåDYDQMDPROLPRLVNOMXþLWHXUHÿDMLSRVWDYLWHJODYQLSUHNLGDþXSRORåDMÄ2))³NDNRELVWH
SUHNLQXOLQDSDMDQMHXUHÿDMD.
ý,âû(NJE FILTERA ZA VAZDUH
Uklonite filter za vazduhRþLVWLWHJDXVLVLYDþHPLOLJD
ukoliko je jako prljav, operite sapunastom vodom, te ga
pre reinstalacije u potpunosti RVXãLWH
PREPORUKA
z Ukoliko je filter za vazduh SUOMDYVPDQMLWLüH
se protok vazduhD7RRSWHUHüXMHXUHÿDMLWURãL
YLãHHOHQHUJLMH6WRJDMHredovno þLãüHQMHQXåQR
ý,âû(1-(85(Ĉ$-$
2þLVWLWHNOLPDXUHÿDMLGDOMLQVNLXSUDYOMDþVXYom
NUSRPLOLXVLVLYDþHP8NROLNRNRULVWLWHYODåQXNUSXQDNRQ
þLãüHQMDXNORQLWH vlagu suvom krpom.
OPREZ
z =DþLãüHQMHQHNRULVWLWHEHQ]LQUD]UeÿLYDþHLOLVUHGVWYD]D
poliranje.
z Ne perLWHYUXüRPYRGRPL]QDGƒ&1eki deORYLXUHÿDMDVH
mogu deformisati.
PRE 32ý(7.$6(=ONE
z
TOKOM RAZDOBLJA NE
ProvHULWHEORNLUDOLLãWDXOD]HLLL]OD]H]D
.25,âû(1-$
vazduh unutraãQMH i spoljne jedinice.
z
Upotreba XUHÿDMDEH]filtera za vazduh PRåH
uzrokRYDWLNYDURYHUDGLSUDãLQH8Yek
instalirajte filtere za vazduh.
z
,VNOMXþLWHXUHÿDMLVVWUXMQHXWLþQLFH
z
2þistite filtEre i opstale delove.
z
Ostavite da radi YHQWLODWRUXUHÿDMDNDNRELVH
RVXãLODXQXWUDãQMRVWMHGLQLFH
Proverite je li odvodno crevo savijeno ili
]DþHSOMHQR
z
z
Proverite jesu li jedinice pravilno instalirane.
29
92',ý=$UPOTREBU
UPUTSTVA ZA UPOTREBU
,VNOMXþLYRSURIHVLRQDOFLVP(-8XþLVWLWLLOLPenjati filter.
Pre RWYDUDQMD UHãHWNH UDGL þLãüHQMD ILOWEUD WUHED LVNOMXþLWL XUHÿDM L SULþHNDWL GD PRWRU
prestane s radom.
z Temperaturu ne bi trebalo posWDYOMDWLQLåRPQHJo
MH SRWUHEQR 7R üH UH]XOWRYDWL
z Za cirkulaciju hladnog vazduha celom prostorijom
SRYHüDQRP
podesite
SRWURãQMRPHQHUJLMH
usmerenje
toka
vazduha
u
smeru
prikazanom strelicama (pogledajte sliku)
z Za bolju efikasnost svaku nedelju RþLVWLWH filter za
z ToNRP UDGD XUHÿDMD zatvorite prozore i vrata kako
vazduh.
biste spreþLOL LVWLcanje hladnog vazduha i smanjili
SRWURãQMXel. energije.
z 3ULOLNRP KODÿHQMD QDYXFLWH ]DYese ili zatvorite
z 8VOXþDMXneefikasnosti ventilacije nakratko otvorite
prozore kako biste spreþLOL ]DJUHMMDYDnje prostorije
prozor kako biste provetrili SURVWRULMXDOLQHSUHYLãH
VXQþHYRP
GXJR NDNR RKODÿHQL vazduh ne bi uzalud isticao
VYHWORãüX
ãWR
PRåH
UH]XOWovati
spolja.
SRYHüDQRPSRWURãQMRPHOHQHUJLMH
30
35('26752ä1267,
UPUTSTVA ZA UPOTREBU
z ,VNOMXþLWH NOLPD XUHÿDM XNROLNR WoNRP UDGD GRÿH GR
HOHNWULþQH LQWHUIHUHQFLMH 8NROLNR QH QDPMoeravate
koristiti GXåe vreme LVNOMXþLWHJODYQLSUHNLGDþ
z Ne stavljajte predmete u ulaz ili izlaz za vazduh tokom
z Ne blokirajte ulaze i izlaze za vazduh XQXWUDãQMH i
UDGDXUHÿDMDMHUWRPRåHX]URNRYDWLãWHWXLOLOLþQH
spoljne MHGLQLFHMHUWRPRåHUH]XOWovati ORãLPUDGQLP
povrede7DNRÿH QDURþLWRSD]LWHNDGa se u blizini
svojstvima ili kvarom.
XUHÿDMDQDOD]HGeca.
z Ne postavljajte grejalice ili druge izvore toplote u
z Ne usmeravajte tok vazduha direktno prema osobama,
QDURþLWRprema maloj ceci i, starim osobama ili
blizinu jedinice. ToplRWDPRåHGHIRUPLVDWLLSODVWLþQH
pacijentima.
delove.
31
PROVERE PRE POZIVA SERVISERA
UPUTSTVA ZA UPOTREBU
Pre poziva sHUYLVHUDSURYHULWHVOHGHüH0RåGDSURQDÿHWHUHãHQMH9DãHJSUoblema.Ukoliko uz
SRPRüRYLKVPHUQLFDQHXVSHWHRWNORQLWLSUREOHPPROLPRNRQWDNWLUDMWHGREDYOMDþD
UZROCI
PROBLEM
8UHÿDMQHUDGL
z ProvHULWHMHOLJODYQLSUHNLGDþLVNOMXþHQ
z Proverite je li postavljen timer.
.OLPDXUHÿDMUDGLDOLQH
hladi dovoljno.
z Proverite MHOLSRVWDYOMHQDWHPSHUDWXUDSUHYLãHYLVRND
z Proverite da li VXQþHYDVYetlost obasjava direktno prostoriju.
z Proverite jesu li vrata i prozori otvoreni.
z Proverite EORNLUDOLQHãWRL]OD]]Dvazduh.
z Proverite UDGLOLLVSXãQLYHQWLODWRU
z Proverite je li filter za vazduh SUOMDYLOL]DþHSOMHQ
Tokom rada iz XUHÿDMDL]OD]L
para ili magla.
z 9UXüLvazduh u prostoriji se mHãD sa hladnim vazduhom. To uzrokuje
'DOMLQVNLXSUDYOMDþQHUDGL
z Proverite jesu li baterije uEDþHQH u pravilnom smeru.
nastajanje magle.
z Proverite MHVXOLEDWHULMHLVWURãHQH
32
INSTALACIJA 81875$â1-( JEDINICEI
UPUTSTVA ZA INSTALACIJU
INSTALACIJSKE DIMENZIJE 81875$â1-( JEDINICE
Prilikom instalacije XQXWUDãQMH MHGLQLFHPRåHWHLVNRULVWLWLSDSLUQDWLX]RUDNkako bi obezbedili da odvodna strana bude
PPQLåDRGGUXJHVWUDQHNDNRELVHRVLJXUDODQHRPHWDn odvod kondenzovane vode.
D
E
A
B
C
Jedinica˖mm
Model
A
B
C
D
E
ACP-18CF50GEI
836
238
745
695
260
ACP-24CF70GEI
1300
188
1202
600
260
ACP-36CF100GEI
1590
238
1491
695
260
33
Instalacija XQXWUDãQMH
jedinice
UPUTSTVA ZA INSTALACIJU
0(67$1$.2-,0$û(9EROV$712'2û,
DO PROBLEMA SA RADOM KLIMA
85(Ĉ$-$.
IZBOR 32/2ä$-A ZA INSTALACIJU.
z Mesto sa kojega se vazduh PRåHãLULWLSURVWRULMRP.
z Mesto
sa
kojega
se
kondenzirDQD YRGD PRåH
jednostavno odvoditi.
z Mesta QDNRMLPDLPDSUHYLãHXOMD.
z Mesta sa velikom kiselosti vazduha.
zMesta na kojima je snabdevanje el.
energijom nestabilno.
z Mesto NRMHPRåHSRGQHWLWHåLQXXQXWUDãQMH jedinice.
z Mesto na kojem MHSULVWXSUDGLRGUåDYDQMDMHGQRVWDYDQ.
z Mesto NRMHRPRJXüXMHMHGQRVWDYQRVSDMDQMHVDspoljnom
jedinicom.
z Mesto koje je minimalno 1m udaljeno od drugih
(OHNWULþQLKXUHÿDMDSRSXWWHOHYL]RUDDXGLRXUHÿDMDLWG
INSTALACIJSKI
PAPIRNATI UZORAK
z Izbegavajte mesta na kojima postoji izvor toplote,
YLVRNHYODåQRVWLLOL]DSDOMLYRJSOLQD.
z 1HNRULVWLWHXUHÿDj u neposrednoj blizini kade, tuãDLOL
bazena.
Instalacija mora biti u skladu sa instalacijskom ãemom.
z 2NRXUHÿDMDVHPRUDRVWDYLWLGRYROMQRSURVWRUD]D
ventilaciju (pogledajte sl. 23).
32672-(1$ý,1$,167$/$&,-(.
Sl. 22
PLAFONSKA INSTALACIJA
z PODNA INSTALACIJA
z
150cm
LOLYLãH
6YDNLQDþLQMHVOLþDQGUXJRPHredom;
8]SRPRüSDSLUQRJ uzorka koji ozQDþDYD
unutUDãQML RNYLURGUHGLWHSRORåDMLQVWDODFLMHQD
stropu ili podu.
Na dolHRSLVDQQDþLQXNORQLWHUHãHWNXERþQX
SORþXLQRVDþVDXQXWUDãQMH jedinice.
60cm
LOLYLãH
z 3ULWLVQLWHGUåDþUHãHWNHQDNRQþHJDüHVH
ona otvorite, te je zatim uklonite sa
XQXWUDãQMH jedinice.
60cm
LOLYLãH
z Uklonite ãUDI NRMLPMHXþYUãüHQDERþQa
SORþDWHSRYXFLWHSORþX napred (u smeru
strelice) kako biste je uklonili (pogledajte sl.
24).
100cm
,OLYLãH
30cm
LOLYLãH
Sl. 23
z Odvijte dva ãUDID]DYHãDQMH0VDREe
strane za manje od 10mm. Uklonite dva ãUDID
(M6) s obe strane kojima je XþYUãüHQQRVDþ
8NORQLWHQRVDþSRYODþHQMHPSUHPDQD]DG
(pogledajte sl. 26)
âUDI NRMLPMHXþYUãüHQDERþQDSORþD0
34
Sl. 24
INSTALACIJA 81875$â1-( JEDINICE
Postavite nosivi ãUDI.(koristite nosive ãUDIRYH YHOLþLQHW3/8 ili M10)
z Prethodno SRGHVLWHXGDOMHQRVWRGXUHÿDMDGRVWULSD(pogledajte sl.25).
8þYUVWLWHQRVDþQDQRVLYLãUDI.
UPOZORENJE
z 2VLJXUDMWHGDL]ERþHQQRVLYLãUDI sa plafona RVWDQHXQXWDUR]QDþHQRJSRORåDMD3RGHVLWHQRVDþ
XNROLNRVHQDOD]LYDQQD]QDþHQRJSRORåDMDSRJledajte sl 27).
z Nosivi ãUDI ostaje ispod poklopca XQXWUDãQMH jedinice. Nikada ne uklanjajte poklopac.
Podignite jedinicu te je pomaknite unapred prema ulazu.
ýYUVWRVWHJQLWHREDãUDID QRVDþD0SRJOHGDMWHVO
ýYUVWRVWHJQLWHREDãUDID ]DXþYUãüLYDQMH]DQRVDþ0NDNRELVWHVpreþLOLSRPLFDQMHXQXWUDãQMH
jedinice. (pogledajte sl. 26)
Podesite visinu jedinice kako bi strana na kojoj se nalazi odvodna cev imala lagani pad.
OPREZ
z Podesite visinu okreWDQMHPQDYUWQMDNOMXþHP
.OMXþ umetQLWHNUR]RWYRUQDQRVDþX
8VOXþDMXYHãDQMD
-HGLQLFXMHPRJXüHLQVWDOLUDWLXSRtreERPXQXWDUQMLKQRVDþDEH]SRWUHEH]DXNODQMDQMHPQRVDþDL]XQXWUDãQMH
jedinice (pogledajte sl. 30).
Prilikom instalacije obavezno NRULVWLWHLVNOMXþLYRVSHFLILNRYDQHGRGatke i delove.
1RVDþ
Plafo
40mm ili manje
âUDI QRVDþD0
âUDI ]DXþYUãüLYDQMH
]DQRVDþ0
Nosivi ãUDI
1RVDþ6O
Strop
Sl. 26
Smjer vijka
Sl. 27
Sl. 28
1RVDþ
Sl. 29
Sl. 30
35
INSTALACIJA SPOLJNE JEDINICE
UPUTSTVA ZA INSTALACIJU
GDE INSTALIRATI SPOLJNU JEDINICU:
z Mesto instalaFLMHPRUDELWLRGJRYDUDMXüHL]RORYDQR kako
z Mesto LQVWDODFLMHPRUDELWLGRYROMQRþYUVWRGDSRGQHVH
EXNDLYUXüLLvazduh ne bi smetao korisnicima ili
WHåLQXXYLEUDFLMHMHGinice.
njihovim susedima.
z Oko jedinice mora biti dovoljno prostora za ventilaciju.
z Jedinica ne sme biti postavljena u blizini zapaljivih plinova.
z 3RORåDMPRUDRVLJXUDYDti jednostavan pristup za provere
LRGUåDYDQMH
z Ostavite razmake od zidova, plafona, ograde ili drugih
SUHSUHNDQD]QDþHQHVWUelicama.
9LãHRGFP
9LãHRGFP
9LãHRGFP
9LãHRG35cm
9LãHRG0cm
9LãHRGFP
9LãHRG30cm
9LãHRG
30cm
9LãHRG
35cm
9LãHRG
120cm
OPREZ
,QVWDODFLMDQDVOHGHüLPPHVWLPDPRåHX]URNRYDWLSUREOHPH
8NROLNRMHQHPRJXüHL]EHüLLQVWDODFLMXQDGRWLþQLPPHVWLPDPROLPRVDYHWXMWHVHVDGREDYOMDþHP
z Na mestima sa strojnim uljem.
z Na mestima sa velikom koncentracijom soli u vazduhu, poput morske obale.
z Na mestima sa sumpornim plinom.
z Na mestima gdHUDGLMVNDRSUHPD]DYDULYDþLPHGLFLQVNDRSUHPDVWYDUDMXYLVRNRIUHNYHQWQHUDGLMVNHYDORYH
36
INSTALACIJA SPOLJNE JEDINICE
UPUTSTVA ZA INSTALACIJU
(OHNWULþQRSRYH]LYDQMH
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
8NORQLWHSUHGQMXERþQXSORþX (sl. 33);
Probijte rupu za kablove i postavite gumenu brtvu;
Provucite sve kablove kroz gumenu brtvu;
Spojite spoljnu jedinicu u skladu sa Äâ(02M 6758-12*6./23$³ýYUVWRVSRMLWHkablove;
6WH]DOMNRPLNRSþRPVWHJQLWHkablove.
ACP-18CF50GEI
ACP-24CF70GEI
ACP-36CF100GEI
Razvodna kutija
OPREZ
z 3RJUHãQRspojeni kablovi mogu
X]URNRYDWLSRåDULOLVWUXMQLXGDU.
z 1HSRYODþLWe kabl prilikom
XþYUãüLYDQMDVWH]DOMNRPLNRSþRP.
%RþQDSORþD
z Ne ostavljajte kabl SUHYLãHODEDYLP.
z 6YHHOHNWULþQHUDGRYHPRUD
Stezaljka
obaviti kvalifikovano osoblje u
skladu sa lokalnim propisima i
.RSþD
ovim uputstvima.
Rupa sa gumenom brtvom
z Treba koristiti radni napon i
posebni strujni krug.
Kabli
z 7UHEDLQVWDOLUDWLRVLJXUDþ
z Molimo koristite
specifikovaniRVLJXUDþ
z Ukoliko je strujni kabl RãWHüHQ
3UHGQMDERþQDSORþD
mora ga zamHQLWLSURL]YRÿDþ
RYODãüHQLVHUYLVLOLVOLþQRNYDOLILNRYDQDRVREDNDNRELVHL]Eegle opasnosti.
z Potrebno je instalirati dvopolni vazdXãQL SUHNLGDþVDPLQLPDOQLPNRQWDNWQLPUD]PDNRPRG
3mm.
37
âema spajanja strujnog kabla
UPUTSTVA ZA INSTALACIJU
Spajanje strujnog kabla
ACP-18CF50GEI, ACP-24CF70GEI
NAPAJANJE:
220-240V~
50Hz
XQXWUDãQMD
vanjska jedinica
jedinica
matiþQDPDWLþQD
NAPAJANJE:
220-240V~
50Hz
SORþDSORþD
1. Strujni kabl 3X2.5mm (H07RN-F)
2. Strujni kabl 3X1.5mm (H05W-F)
3. Uvijena parica
ACP-36CF100GEI
NAPAJANJE:
220-240V~
50Hz
XQXWUDãQMD jedinica
vanjska jedinica
PDWLþQDPDWLþQD
SORþD
SORþD
1. Strujni kabl 3X6mm (H07RN-F)
2. Strujni kabl 3X1.5mm (H05W-F)
3. Uvijena parica
38
NAPAJANJE:
220-240V~
50Hz
Shema spajanja strujnog kabla
UPUTSTVA ZA INSTALACIJU
Ɣ 1D]LYQHYULMHGQRVWLLGLPHQ]LMHRVLJXUDþD
Jedinica
GUHD09NK3AO
GUCD09NK3AO
GUHD12NK3AO
ACP-18CF70GEI
âLIUD
Nazivna vrijednost
46010408
250V ,15A
GUHD18NK3AO
GUCD18NK3AO
ACP-24CF70GEI
46010403
250V,25A
ACP-36CF100GEI
46010023
250V, 30A
46010014
250V,3.15A
46010013
250Vˈ5A
Sve XQXWUDãQMH
jedinice
39
Side
3RORåDMLSRVWXSDNLQVWDODFLMHåLþDQRJXSUDYOMDþD
UPUTSTVA ZA INSTALACIJU
3RORåDMLSRVWXSDNLQVWDODFLMHåLþDQRJXSUDYOMDþD
1. -HGDQ NUDM NRQWUROQH åLFH UXþQRJ XSUDYOMDþD WUHED VSRMLWL VD PDWLþQRP SORþRP UD]YRGQH NXWLMH XQXWDU
XQXWUDãQMH MHGLQLFHWHJDVWHJQXWLNRSþRP]DåLFXDGUXJLNUDMWUHEDVSRMLWLVDUXþQLPXSUDYOMDþHPQD
QDþLQ SULND]DQ QD GRQMRM LQVWDODFLMVNRM VKHPL. .RQWUROQD åLFD NRMD VH NRULVWL ]D VSDMDQMH XQXWUDãQMH
jedinice L UXþQRJ XSUDYOMDþD NRMD MH SRVHEQD NRPXQLNDFLMVND åLFD PRåH ELWL GXOMLQH GR PHWDUD
.RULVQLFLQHELWUHEDOLUDVWDYOMDWLUXþQLXSUDYOMDþLPLMHQMDWLNRPXQLNDFLMVNXåLFX,QVWDODFLMXLRGUåDYDQMHEL
trebalo prepustiti profesionalnom osoblju.
2. Prvo oGDEHULWHSRORåDM]DLQVWDODFLMX6XNODGQRYHOLþLQLNRPXQLNDFLMVNHåLFHåLþDQRJXSUDYOMDþDRVWDYLWH
UXSXGRYROMQRJSURPMHUD]DSURYODþHQMHNRPXQLNDFLMVNHåLFH.
3. 8NROLNRVHNRPXQLNDFLMVNDåLFDL]PHÿXåLþDQRJXSUDYOMDþD (85 x 85x 16) i XQXWUDãQMH jedinice montira
QDSRYUãLQLNRULVWLWH1PHWDOQXFLMHYLQDSUDYLWHRGJRYDUDMXüHXGXEOMHQMHX]LGX (pogledajte sliku 41).
4. %H]RE]LUDMHOLRGDEUDQDSRYUãLQVNDLOLSULNULYHQDPRQWDåDSRWUHEQRMHL]EXãLWLGYLMHUXSH (u istoj razini)
þLML PHÿXVREQL UD]PDN PRUD ELWi razmaku PP LQVWDODFLMVNLK UXSD QD VWUDåQMRM SORþL åLþDQRJ
XSUDYOMDþD. =DWLPXPHWQLWHGUYHQLþHp u svaku rupu. 8þYUVWLWHVWUDåQMXSORþX åLþDQRJXSUDYOMDþD za zid
XSRUDERP GYLMH UXSH 8NOMXþLWH NRPXQLNDFLMVNX åLFX X NRQWUROQX SORþX. Naposljetku instalLUDMWH SORþX
åLþDQRJXSUDYOMDþD.
Oprez:
7LMHNRP LQVWDODFLMH VWUDåQMH SORþH åLþDQRJ XSUDYOMDþD REUDWLWH SR]RUQRVW QD XVmereQMH VWUDåQMH SORþH.
6WUDQD SORþH VD GYD ]DUH]D PRUD ELWL X GRQMHP SRORåDMX MHU X VXSURWQRP SORþX åLþDQRJ XSUDYOMDþD QLMH
PRJXüHpravilno instalirati.
40
3RORåDMLSRVWXSDNLQVWDODFLMHåLþDQRJXSUDYOMDþD
UPUTSTVA ZA INSTALACIJU
Poklopac razvodne kutije
Shema spajanja
komunikacijske
åice XQXWUDãQMH jedinice
.RSþD]DåLFX
.RQWUROQDåLFD
Metalna cijev
Slika 43. 3RYUãLQVND
PRQWDåDkabla
Oprez:
Rupa za kabl
KoPXQLNDFLMVNDåLFD
Metalna cijev
Slika 44. Prikrivena
PRQWDåDkabla
Br.
1
2
3
4
Slika 45. Instalacijska shema
Naziv
3RYUãLQD]LGD
'RQMDSORþDåLþDQRJXSUDYOMDþD
âUDI M4X10
3ORþDåLþDQRJXSUDYOMDþD
1. 0DNVLPDOQDNRPXQLNDFLMVNDXGDOMHQRVWL]PHÿXPDWLþQHSORþHLåLþDQRJXSUDYOMDþDL]QRVLPHWDUD
2. äLþDQLXSUDYOMDþVHQHVPLMHLQVWDOLUDWLQDmesta na kojima cXULYRGDLOLMDNRYODåQDmesta.
41
3RORåDMLSRVWXSDNLQVWDODFLMHåLþDQRJXSUDYOMDþD
UPUTSTVA ZA INSTALACIJU
Oprez: Pre LQVWDODFLMH HOHNWULþQH RSUHPH PROLPR REUDWLWH SR]RUQRVW QD VOMHGHüH QDSRPHQH
NRMHVXQDãLLQåHQMHUi posebno istakli:
(1) 8YMHULWHVHGDQDSRQVWUXMQHPUHåHRGJRYDUDUDGQRPQDSRQXXUHÿDMDQDYHGHQRPQDSORþLFLVD
WHKQLþNLPSRGDFLPD
(2) .DSDFLWHWQDSDMDQMDPRUDELWLGRYROMQRYHOLN3RYUãLQDXGXEOMHQMDPRUDELWLYHüDRG2.5mm2.
(3) Strujni kabl mora instalirati profesionalno osoblje.
8VWUXMQLNUXJWUHEDLQVWDOLUDWLRVLJXUDþL]UDþQLSUHNLGDþVDUD]PDNRPPHÿXHOHNWURGDPDYHüLPRGPP
1. 6SDMDQMHMHGQHåLFH
(1) Uklonite izolacijski sloj (duljine 25mm) VDNUDMDåLFH
(2) Uklonite ãUDI VDUD]YRGQHSORþHNOLPDXUHÿDMD.
(3) .OLMHãWLPDVDYLMWHNUDMåLFHNDNRELVWHQDSUDYLOLRPþXYHOLþLQHYLMND.
(4) Provucite ãUDI NUR]RPþXåLFHWHYLMNRPSULþYUVWLWHåLFX]DUD]YRGQXSORþX.
2. 6SDMDQMHYLãHVWUXNLKXYLMHQLKåLFD
(1) Uklonite izolacijski sloj (duljine 25mm) VDNUDMHYDYLãHVWUXNLKXYLMHQLKåLFD.
(2) Uklonite ãUDI VDUD]YRGQHSORþHNOLPDXUHÿDMD
(3) .OLMHãWLPD ]D VSDMDQMH VSRMLWH WHUPLQDO YHOLþLQH NRMD RGJRYDUD YLMNX QD NUDMHYH YLãHVWUXNLK
XYLMHQLKåLFD
(4) Provucite ãUDI NUR]WHUPLQDOYLãHVWUXNLKXYLMHQLKåLFDWHYLMNRPSULþYUVWLWHWHUPLQDO]DUD]YRGQX
SORþX.
Upozorenje
Ukoliko je fleksibilan strujni kabl ili signalni kabl RSUHPHRãWHüHQ]DPLMHQLWHJDLVNOMXþLYRSRVHEQLP
fleksibilnim kablom.
1.
Pre spajanja kabla QD SORþLFL VD WHKQLþNLP SRGDFLPD RþLWDMWH QDSRQH RGJRYDUDMXüLK delova.
=DWLPL]YUãLWHVSDMDQMHVXNODGQRVKHPL.
2.
.OLPD XUHÿDM PRUD LPDWL ]DVHEDQ VWUXMQL NUXJ NRML PRUD ELWL RSUHPOMHQ RVLJXUDþHP L ]UDþQLP
SUHNLGDþHP, NDNRELVHXUHÿDM]DãWLWLRXVOXþDMXSUHQDSRQD.
3.
.OLPD XUHÿDM PRUD ELWi uzemljen kako bi se izbjegle opasnosti uzrokovane nepravilnom
instalacijom.
4.
Svi kablL PRUDMX NRULVWLWL VSRMQH WHUPLQDOH LOL MHGQX åLFX. Ukoliko se na razvodnu kutiju spoje
YLãHVWUXNHXYLMHQHåLFHPRåHGRüLGRLVNUHQMD.
5.
Svi spojevi moraju biti sukladni shemi strujnog sklopa. Neispravni spojevi mogu uzrokovati
QHXRELþDMHQUDGLOLRãWHWLWLNOLPDXUHÿDM.
6.
1HGRSXãWDMWHGDkablLGRGLUXMXFLMHYVUHGVWYD]DKODÿHQMHNRPSUHVRULSRNUHWQHGLMHORYHSRSXW
ventilatora.
7.
ne izmjenjujte interne spojeve unXWDUNOLPDXUHÿDMD3URL]YRÿDþQHüHELWLRGJRYRUDQ]DJXELWNH
LOLQHXRELþDMHQUDGX]URNRYDQQHLVSUDYQLPVSRMHYLPD.
Spajanje signalnog kabla åLþDQRJXSUDYOMDþD
1.
Otvorite poklopac razvodne kutije XQXWUDãQMH jedinice.
2.
Provucite signalni kabl åLþDQRJXSUDYOMDþDNUR]JXPHQLSUVWHQ.
3.
Spojite signalni kabl åLþDQRJXSUDYOMDþDQD-SLQVNLSULNOMXþDNQDUD]YRGQRMNXWLMLXQXWUDãQMH jedinice.
4.
'UåDþHPkabla SRYHåLWHLXþYUVWLWHVLJQDOQLkabl åLþDQRJXSUDYOMDþD.
42
PRIPREMA CEVI
UPUTSTVA ZA INSTALACIJU
Pravilno
REZANJE CEVI I STRUJNOG KABLA
z .RULVWLWHDODWH]DUH]DQMHNRMHMHMHGQRVWDYQRSURQDüLXWUJRYLQDPD
Nepravilno
1DNRãHQLUH] Grubi rez
z Precizno izmjerite unutarnju i vanjsku cijev.
z Cijev ostavite malo duljom nego je izmereno.
z Kabl mora biti 1.5m dulji od cevi VUHGVWYD]DKODÿHQMH
352ä,5(1-(CEVI
&LMHYVUHGVWYD]DKODÿHQMH
z 2þLVWLWHXQXWUDãQMRVWXQXWUDãQMH cevi VUHGVWYD]DKODÿHQMH
Sprava za
SURãLUHQMH
z 7LMHNRPSURãLULYDQMDNUDMcevi PRUDELWLQDYUKXVSUDYH]DSURãLUHQMH
kako bi se spreþLORYUDüDQMHSUDãLQHXFLMHY
Gornja strana
okrenuta prema
dolje
STEZANJE KRAJA CEVI
Komplet za stezanje
z Stegnite oba kraja cevi kompletom za stezanje, postavljanjem
navrtnja za stezanje na cijev pre samog stezanja. Postavite kalup na
cijev tako da kraj cevi viri 0.5mm iznad vrha kalupa. Proverite je li
FLMHYUDYQDLVDYUãHQRRNUXJOD
Neravan 2ãWHüHQD1DSXNOR1HMHGQDND
SDGSRYUãLQD
debljina
PO9(=,9$1-(æ,&$,20$7$1-(75$.20
(pogledajte sliku s desne strane)
1LVNRWODþQDFLMHYVUHGVWYD]DKODÿHQMH
Povezna
åLFD
9LVRNRWODþQDFLMHYVUHGVWYD]DKODÿHQMH
U unutarnju jedinicu
43
U vanjsku jedinicu
PRIPREMA CEVI 65('679$=$+/$Ĉ(1-(
UPUTSTVA ZA INSTALACIJU
6UHGVWYR]DKODÿHQMHMHR410A ,GWP=2020, ODP=0
2GDEHULWHEDNUHQHFHYL]DSOLQLWHNXüLQHVXNODGQRGRQMRMWDEOLFL
Za zDãWLWXRGSUDãLQHLYODJHSUHVDVWDYOMDQMDFHYLLL]RODWRUDREDNUDMDFHYLWUHEDSUHNULWL
,]EMHJDYDMWHVDYLMDQMHFHYLNROLNRMHPRJXüH8NROLNRMHVDYLMDQMHQXåQRSROXPMHUVDYLMDQMDPRUDX]QRVLWL
YLãHRGFPLOLFP
Stavka
Model
ACP-09CF25GEI
ACP-12CF35GEI
ACP-18CF50GEI
ACP-24CF70GEI
9HOLþLQD
cevi (mm)
Max.duljina
cevi (m)
Max. visinska
razlika i]PHÿX
XQXWUDãQMH jedinice i
spoljne jedinice (m)
1/4"
20
15
´
´
30
15
60g/m
´
´
50
30
120g/m
Plinska Cijev za
cijev
WHNXüLQX
'RGDWQDNROLþLQDsredstva
=D KODÿHQMH NRMX WUHED
dodati
(radi
dodatne
duljine cevi)
´
30g/m
´
ACP-36CF100GEI
ACP-42CF120GEI
ACP-48CF140GEI
Povezna
åLFD
Plinska
cijev
Izolacijska
traka
Cijev za
WHNXüLQX
Odvodna cijev
promjera 1/2'
6SDMDQMHYDQMVNHLXQXWUDãQMHMHGLQLce.
z 2GYLMWHQDYUWDQM]DVWH]DQMHNDNRELVWHLVSXVWLOLSOLQL]XQXWUDãQMHMHGLQLFH8NROLNRL]MHGLQLFHQHLVWMHþHSOLQSRG
YLVRNLPWODNRPWRMHQD]QDNDGDXQXWUDãQMHMHGLQLFDLVSXãWDSOLQ
z 3RVWDYLWHQDYUWDQ]DVWH]DQMHQDFLMHY]DWHNXüLQX6WHJQLWHNraj cevi alatom za stezanje.
z 3RPRüXGYDNOMXþDVWHJQLWHQDYUWQMHSOLQVNHFHYLLFHYL]DWHNXüLQXQDXQXWDUQMRMMHGLQLFL
44
,638â7$1-(VAZDUHA I OTKRIVANJE ISTJECANJA
UPUTSTVA ZA INSTALACIJU
,638ä7$1-(VAZDUHA
1DPMHQD LVSXãWDQMD vazduha je uklanjanje vlage i
vazduha iz sistema, jer u suprotnom vlaga i vazduh
PRJXX]URNRYDWLQHXþLQNRYLWRVWNRPSUHVRUDãWRL]UDYQR
utMHþHQDNDSDFLWHWKODÿHQMD
,638ä7$1-(UPORABOM VAKUUMA
Nakon stezanja QDYUWQMD L]PHÿX XQXWUDãQMH i spoljne
VANJSKA JEDINICA
jedinice.
Kazaljka na
FPåLYH
z 3RPRüXIUDQFXVNRJ NOMXþD Xklonite prazan poklopac sa
trosmjernog ventila.Proverite MHVX OL YLVRNRWODþQL L
QLVNRWODþQLYHQWLO]DWYoreni.
z Uklonite navrtanj sa servisnog otvora.
0MHUDþ
Otvaranje
z 6SRMLWHPMHUDþQDVHUYLVQLRWYRULYDNXXPVNXSXPSX
z Vakuumirajte dok PMHUDþQHSRNDåHWODNRGFPåLYH
z 8NORQLWHPMHUDþ6WHJQLWHQDYUWDQMVHUYLVQRJRWYRUD
z âHVWRVWUDQLP NOMXþHP GR NUDMD RWYRULWH YLVRNRWODþQL L
QLVNRWODþQLYHQWLOXOLMHYR
z Stegnite prazan poklopac trosmjernog ventila.
OTKRIVANE ISTJECANJA PLINA
z istjecanje plina proverite QDQRãHQMHPVDSXQLFHQDVYDNL
VSRMLSDåOMLYRPSURYMHURP1DNRQSURYMHUHXSRWSXQRVWL
uklonite sapunicu.
z Prekrijte spoj XQXWUDãQMH jedinice sredstvom za izolaciju
cevi
L SODVWLþQD SUVWHQD NDNR ELVWH VpreþLOL
kondenzaciju na spojevima.
Vakuumska puma
Zatvaranje
&,-(9=$7(.8û,1(,2'92'1$&,-(9
UPUTSTVA ZA INSTALACIJU
UKOLIKO JE VANJSKA JEDINICA INSTALIRANA
Brtva
1,ä(2'81875$â1-( JEDINICE (slika 1)
1. Odvodna cijev bi trebala biti iznad tla , te kraj cevi ne bi
'UåDþ
smio biti uronjen u vodu. Sve cevi PRUDMXELWLGUåDþLPD
SULþYUãüHQH]D]LG
2. Omatanje cevi WUDNRPWUHEDL]YUãLWLRGGQDSUHPDYUKX
3. Sve cevi moraju biti zajedno omotane trakom i
GUåDþLPDSULþYUãüHQH]D]LG
Odvodna
cijev
Slika 1
UKOLIKO JE VANJSKA JEDINICA INSTALIRANA
1,ä(2'81875$â1-( JEDINICE (slika 1)
Odvodna cijev
Traka
Cijev
sredstva
]DKODÿHQMH7UDND
1. Omatanje cevi WUDNRPWUHEDL]YUãLWLRGGQDSUHPDYUKX
2. Sve cevi moraMXELWLPHÿXVREQRSRYH]DQHLRPRWDQHWH
SULþYUãüHQMH NDNR EL VH VpreþLOR YUDüDQH YRGH X
prostoriju. (pogledajte sliku)
3. Sve cevi GUåDþLPDSULþYUVWLWH]D]LG
Brtva
Slika 2
46
PRIPREMA ODVODNE CEVI
UPUTSTVA ZA INSTALACIJU
OPREZ
Osigurajte istjecanje vode
(1) Priprema odvodne cevi
z
2GYRGQDFLMHYVHPRåHSRVWDYLWLVDGHVQHLOLVWUDåQMHGHVQHVWUDQH
z
Promjer odvodne cevi ELWUHEDRELWLMHGQDNLOLYHüLRGSURPMHUDSRYH]QHcevi,
9LQLOQDFLMHYYHOLþLQa cevi: 20mm, vanjska dimenzija: 26mm)
z
Neka odvodna cijev bude kratka i nagnuta prema dolje pod minimalnim kutom od 1/100 kako bi se
spreþLORQDVWDMDQMHGåHSRYDvazduha. (Pogledajte sl. 1)
z
,VNRULVWLWHSULORåHQRRGYRGQRFULMHYRf i stezaljku g odvodna cLMHYVHPRåHSRVWDYLWLVDGHVQHLOL
VWUDåQMHGHVQHVWUDQH
Umetnite odvodno crijevo u potpunosti u odvodni otvor. Stegnite stezaljku unutar raspona sive
WUDNHGRNVHJODYDYLMNDQHQDÿHQDXGDOMHQRVWLPDQMRMRGPPRGFULMHYDSRJOHGDMWHVO.
z
OmRWDMWHSULORåHQXEUWYX
oko stezaljke i odvodne cevi radi izolacije. (Pogledajte sl. 3)
z
Ne savijajte odvodnu cijev unutar XQXWUDãQMH jedinice (Pogledajte sl. 4)
(2) Nakon instalacije cevi proverite je li protok vode neometan.
z
Kanticom za zalijevanje ulijte 600cm3 vode u otvor za izlaz vazduhDNDNRELVWHSURYMHULOLLVWMHþHOL
voda. (Pogledajte sl. 5).
(Kada je odvodno crijevo spojeno)
Nagnite odvodno
crijevo
.YDþLFDg
Ne podizati
Ne nabirati
Ne uranjati
u vodu
Sl. 1
Stezaljka g
(Dodatak)
Odvodno crijevo f
3RGUXþMHRPDWDQMDWUDNRPVLYR
Sl. 2
Velika brtva
(Dodatak)
Izlaz za vazduh
Kantica za zalijevanje
Sl. 3
Sl. 4
47
Sl. 5
RUTINSKE PROVJERE NAKON INSTALACIJE
UPUTSTVA ZA INSTALACIJU
Provjere nakon instalacije
0RJXüLNYDU
Stavke za provjeru
Je li instalacija pouzdana?
8UHÿDMPRåHSDVWLYLEULUDWLLOLVWYDUDWL buku.
Jeste li provjerili iVWMHþHOLSOLQ?
0RåH X]URNRYDWL QHGRYROMDQ NDSDFLWHW KODÿHQMD
Je li toplinska izolacija jedinice dostatna?
0RåHX]URNRYDWLNRQGHQ]DFLMXLNDSDQMHYRGH.
,VSXãWDOLjedinica vodu bez problema?
0RåHX]URNRYDWLNRQGHQ]DFLMXLNDSDQMHYRGH.
Odgovara li napon naponu navedenom na
SORþLFLVWHKQLþNLPSRGDFLma?
0RåH X]URNRYDWL HOHNWULþQL NYDU LOL RãWHWLWL
dijelove.
Jesu li strujni kabli i cevi pravilno i sigurno
instalirani?
0RåH X]URNRYDWL HOHNWULþQL NYDU LOL RãWHWLWL
dijelove.
-HOLXUHÿDMVLJXUQRX]HPOMHQ?
0RåHX]URNRYDWLLVWMHFDQMHHOHQHUJLMH.
Je li strujni kabl specificirane vrste?
0RåH X]URNRYDWL HOHNWULþQL NYDU LOL RãWHWLWL
dijelove.
Jesu li ulaz i izlaz za vazduh prekriveni?
0RåHX]URNRYDWLQHGRYROMDQNDSDFLWHWKODÿHQMD.
Situacija
-HOL]DELOMHåHQDGXOMLQDcevi ]DKODÿHQMHL
NROLþLQDVUHGVWYD]DKODÿHQMH?
Kapacitet sredstva zDKODÿHQMHQLMHWRþDQ
UPOZORENJE
1. 2YDMXUHÿDMQLMHQDPLMHQMHQ]Dupotrebu RGVWUDQHRVREDXNOMXþXMXüLGMHFXVDVPDQMHQLPIL]LþNLP
senzornim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja, osim ukoliko nisu
QDG]LUDQHLOLXSXüHQHXQDþLQupotrebe XUHÿDMDRGVWUDQHRVREHRGJRYRUQH]DQMLKRYXVLJXUQRVW.
2. 'MHFXELWUHEDORQDG]LUDWLNDNRELVHRVLJXUDORGDVHQHLJUDMXVDXUHÿDMHP.
48
PROBNI RAD
UPUTSTVA ZA INSTALACIJU
352&-(1$5$'1,+692-67$9$85(Ĉ$-$
z Proverite napon strujne mreåH.
z Termometrom izmjerite temperaturu ulaznog i izlaznog vazduha.
z Razlika temperature ulaznog i izlaznog vazduhDQHELVPMHODELWLQLåDRGƒ&
Termometar
z 8UHÿDMSRVMHGXMHIXQNFLMXDXWRPDWVNog ponovoJSRNUHWDQMDãWR]QDþLGDPRåHPHPRULUDWLSRVWDYNH
QDþLQDUDGDNRMHVXELOHQDVQD]Lpre nestanka el. energije.
Obavezno koristite pre QDYHGHQHRYODãWHQHGRGDWNHMHUELXVXSURWQRPPRJORGRüLGRLVWMHFDQMDYRGHVWUXMQRJXGDUD
SRåDUDLWG
49
2YDMXUHÿDMVHQHVPLMHRGODJDWL]DMHGQRVDNXüDQVNLPRWSDGRP
2YDM XUHÿDM WUHED RGORåLWL QD PMHVWX RYODãWHQRP ]D UHFLNOLUDQMH
HOHNWULþQLKLHOHNWURQVNLKXUHÿDMD.
66179601
3URL]YRÿDþLXYR]QLN]DGUåDYDMXSUDYRSURPMHQHWHKQLþNLKLGUXJLKNDUDNWHULVWLNDEH]SUHGKRGQHQDMDYH3URL]YRÿDþLXYR]QLN
QLVXRGJRYRUQL]DPRJXüHWLVNDUVNHSRJUHãNH
AL
Udhëzime
për
përdorim
ACP-18CF50GEI
ACP-24CF70GEI
ACP-36CF100GEI
RoHS
3
Masat paraprake të sigurisë
Komanduesi me tel (rregullimet standarde)
4
Kyçja/Ç'kyçja e aparatit
5
Kontrolli i ventilatorit
5
Rregullimi i temperaturës
5
Rregullimi i funksionit sleep
6
Rregullimi i funksionit swing (lëkundje)
6
Rregullimi i mënyrës së punës
7
Rregullimi i kohëmatësit
8
Rregullimet për kursimin e energjisë elektrike
8
Shfaqja e temperaturës së ambientit të jashtëm
9
Rregullimi i funksionit të memories
9
Funksioni për shmangien e problemeve
9
Shfaqja e dëmeve
10
Përshkrimi
I pjesëve
Udhëtimet
e
përdorimit
Udhëzues
për
instalimin
e gypave
të ajrit
Udhëzme
për
përdorimin e
komanduesit
me tel
Përcaktimi i treguesit
11
Përdorimi i Telekomandës
13
Funksionet e njësisë
22
Komanduesi me tel (me funksione një javore)
24
Emërtimet e pjesëve dhe funksionet e tyre
28
Mirëmbajtja
29
Udhëzues për përdorim
30
Masat paraprake
31
Kontrollet para se të thërrisni përdoruesin
32
Instalimi i njësisë së brendshme
33
Instalimi i njësisë së jashtme
36
Skema e lidhjes së kabllove të rrymës
38
Vendndodhja dhe procedurat e instalimit të komanduesit me tel
40
Instalimi i gypave lidhës
43
Instalimi i gypave të ujit
47
Kontrolle rutinë pas instalimit
48
Prova e punës
49
2
Masat paraprake të sigurisë
Ju lutemi para përdorimit me kujdes lexoni këtë doracak dhe zbatoni udhëzimet e përmendura
në të.
1.
I kushtoni vëmendje të posaçme në dy simboleve të mëposhtme:
KUJDES!: Ky simbol tregon se përdorimi jo i rregullt mund të shkaktojë vdekje ose lëndime të
rënda.
Ky simbol tregon se përdorimi jo i rregullt mund të shkaktojë lëndime personale ose
dëmtim të aparatit.
KUJDES!
z Ky aparat është i përshtatshëm për instalim në shtëpi, zyra, restorante ose mjedise të ngjashme.
z Për instalim ju lutëmi kërkoni shërbimin e serviserit të autorizuar. Intaimi jo i rregullt mund të shkaktojë
rrjedhhje të ujit, goditje elektrike ose zjarr.
z Ju lutemi instaloni në vend shumë të fortë që mund të mbajë pëshën e kondicionerit. Në të kundërt kondicioneri
mund të bie dhe si pasojë mund të shkaktojë vdekje ose lëndime të rrenda.
z Që të siguroheni për derdhje të rregullt të ujit, gypi i duhet të instalohet në pajtim me udhëzimet e instalimit.
Zbatoni masat përgjegjëse për rruajtjen e nxehtësisë në mënyrë që të parandaloni kondensimin. Instalimi jo i
rregullt i gypave mund të shkaktojë derdhje si dhe mund ti lagë sendet në mjedis.
z Mos përdorni ose ekspozoni lëndë djegëse, eksploduese, helmuese ose lëndë tjera të rrezikshme në afërsi të
kondicionerit.
z Në rast problemi (p.sh.erë djegje) ju lutemi menjëherë çkyçni kondicionerin nga priza e rrymës elektrike.
z ( Mirmbani rrjedhjen e ajrit në ambient në mënyrë që ti shmangeni mungesës të oksigjenit.
z Asnjëherë mos fusni gishtat dhe sendet të tjera në hyrjet dhe daljet e ajrit.
z Asnjëherë mos kyçni ose ç'kyçni kondicionerin në të njëjtën kohë kur bëni kyçjen ose ç'kyçjen të kabllos së rrymës
elektrike.
z Ju lutemi rregullisht kontrolloni a është i dëmtuar mbajtësi i montimit .
z Asnjëherë mos modifikoni kondicionerin. Për ndreqje ose lëvizjen e vendndodhjes së kondicionerit ju lutemi
kontaktoni furnizuesin ose instaluesit profesionist.
z Aparati nuk duhet të instalohet në vende ku lahen teshat.
KUJDES!:
z Gjatë instalimit ju lutemi kontrolloni a i përgjigjet tensioni i rrjetit elektrik, tensionit të punës së aparatit.
z Para përdorimit ju lutemi kontrolloni dhe vërtetojuni se janë kabllot, i gypit të derdhjes së ujit dhe gypit lidhës të
lidhur në mënyrë të rregullt që ti shmangemi rrezikut nga derdhja e ujit, derdhjes së lëndës për ftohje, goditjes
elektrike ose zjarrit.
zPriza e rrymës duhet të jetë e tokëzuar në mënyrë të rregullt që të sigurohen për tokëzim efikas të kondicionerit
dhe shmangies nga rreziku i goditjes elektrike. Ju lutemi kabllon e tokëzimit mos e lidhni në gypin e gazit, gypin
e ujit, rrufepritësit ose telave të telefonit.
zPas ngarkimit me punë të kondicionerit nuk duhet të ndalohet puna e tij për minimum 5 minuta; në të kundërt
mund të vjen deri tek kthimi i vajit në kompensor.
zMos lejoni fëmijët ta përdorin kondicionerin.
zMos përdorni kondicionerin me duar të lëngta.
zPara pastrimit ose nderimit të filtrave të ajrit ju lutemi ç'kyçni kondicionerin nga priza e rrymës elektrike.
zNë qoftë se keni ndërmend të mos e përdorni kondicionerin për një kohë të gjatë ju lutemi largoni atë nga priza.
zJu lutemi mos e ekspozoni kondicionerin në mjedis gërryes.
zJu lutemi mos e shkelni ose të vendosni sende në kondicioner.
zPas instalimit elektrik kondicioneri duhet të kyçet në mënyrë që të kryhet testimi i instalimit të energjisë
elektrike.
zNë qoftë se kablloja e rrymës është e dëmtuar ajo duhet të ndërrohet nga prodhuesi, servisi i autorizuar ose
persona të kualifikuar që tu shmangeni rreziqeve.
zNë qarkun e rrymës duhet instaluar siguresa shumë polshe me interval në mes kontaktit prej minimum 3mm.
zaparati duhet të instalohet në pajtim me standardet nacionale.
zTemperatura e sistemit të ftohjes do të jetë e lartë, ashtu që ju lusim kabllot e rrymës mbani larg gypave të bakri.
3
Komanduesi me tel (rregullimi i standarde)
SËING
SËING
TIMER
Ndërtimi e komanduesit me tel
9
Simboli i prishjes
1
Treguesi i kohëmatësit
Treguesi i shpejtësisë së ventilatorit (automatik, i
lartë, i mesëm dhe i ulët)
10
Simboli i funksionit sleep
2
11
Susta për zgjedhjen e mënyrës së punës (MODE)
3
Simboli i shkrirjes
12
Susta për rritjen e temperaturës së caktuar Ÿ
4
Simboli i kursimit të energjisë
13
Susta për uljen e temperaturës (ź
5
Treguesi i caktimit të temperaturës
14
Susta për shpejtësinë e ventilatorit (caktimi i ajrit të pastër) (FAN)
6
Treguesi i temperaturës së ambientit
15
Susta e lëkundjes (SËING) (kontrolli i temperaturës së jashtme)
7
Simboli i ajrit të pastër (nuk është i disponueshëm)
16
Susta e kohëmatësit (TIMER)
8
Mënyrat e punës (ftohje, tharje, ngrohje, ventilim, auto)
17
Susta për kyçje /ç'kyçjes (ON/OFF)
‡Asnjëherë mos instaloni komanduesin me tel në vende në të cilat rrjedh ujë.
‡Shmanguni goditjeve, hedhjeve ose hapjeve të shpeshta të komanduesit me tel.
4
Udhëzimet për përdorimin e komanduesit me tel
Kyçja ç'kyçja e kondicionerit
Shtypni sustën ON/OFF dhe kondicioneri do të kyçet. Shtypni përsëri
sustën ON/OFF dhe aparati do të ç'kyçet.
SËING
TIMER
Kontrolli i ventilatorit (fotoja tregon vetëm hapësirat e rëndësishme të ekranit)
Me shtypjen e vazhdueshme të sustës FAN, shpejtësia e ventilatorit do të
ndryshojë si vijon:
E ulët
SËING
TIMER
E mesme
E lartë
Auto
Gjatë ajrosjes caktimi i shpejtësisë automatike të ventilatorit është i pa
mundshëm.
Caktimi i temperaturës
SËING
TIMER
Për caktimin e rritjes së temperaturës shtypni sustën (Ÿ); për uljen e
caktimit të temperaturës shtypni sustën (ź) (me një të shtypur të sustës
temperatura rritet ose zvogëlohet për 1°C). SHËNIM: funksioni i ndyrjes së
sustave: me shtypjen e sustës (Ÿ) dhe (ź) në të njëjtën kohë për 5 sekonda
në pjesën për shfaqen e temperaturës do të shfaqet Ä((³ashtu që të gjitha
sustat do të deaktivizohen; me shtypjen e njëjtë të këtyre sustave për 5
sekonda sustat do të aktitivizohen. Kur komanduesin është i ndryrë me anë
të telekomandës ose komanduesit qendror sustat e komanduesit me tel dhe
sinjali i telekomandës janë të mbyllur dhe jo aktiv, ashtu që në pjesën për
shfaqen e temperaturës së caktuar do të shfaqet Ä&&³. Spektri i caktimit të
temperaturave për mënyrat e ndryshme të punës:
Ngrohje: 16 °C ~ 30 °C
Ftohje: 16 °C ~ 30 °C
Tharje: 16 °C ~ 30 °C
Ventilimi: temperatura nuk është e mundshme të caktohet
5
Caktimi i funksionit të lëkundjeve
Shtypni sustën SËING, ashtu që me mënyrën e lëkundjeve do të kujdeset
kondicioneri.
Për ndalimin e lëkundjeve shtypni sustën SËING.
Shënim: Për modelet e njësisë së brendshme të transmetueshme nuk
ekziston funksioni i lëkundjes.
SËING
SËING
TIMER
Caktimi i funksionit sleep
SËING
TIMER
Gjatë ftohjes ose ajrosjes pas dhënies të urdhërim SLEEP temperatura
pas një ore do të rritet për 1°C, në orën e ardhshme do të rritet për
edhe 1°C, do të thotë mbas dy orë ajo ritet për 2°C. Pas asaj aparati
do të punojë në vartësi të temperaturës së caktuar.
Gjatë ngrohjes pas dhënies së urdhrit SLEEP temperatura pas një ore
do të ulet për 1°C, në orën e ardhshme do të zvogëlohet për edhe 1°C,
do te thotë mbas dy orë ajo do të zvogëlohet për 2°C. Pas asaj aparati
do të punojë në vartësi të temperaturës së caktuar.
Gjatë punës me ventilator funksioni SLEEP nuk është i disponueshëm.
Shënim˖Komanduesi me tel nuk posedon sustën për caktimin e
funksionit SLEEP; në qoftë se dëshironi të caktoni funksionin SLEEP
ju lutemi atë caktoni me ndihmën e telekomandës.
6
Caktimi i mënyrës së punës
Me shtypjen e njëpasnjëshme të sustës MODE mënyra e punës ndryshon si
më poshtë:
Ftoje
Tharje
Ventilim
Ngrohje
Auto
Gjatë ftohjes në ekran do të shfaqet Ä&22/³. Atëherë temperatura e
caktuar duhet të jetë më e ulët se temperatura e ambientit. Nëse
temperatura e caktuar është më e lartë nga ajo e ambientit aparati nuk do të
ftoh por vetëm do të ventiloj.
Kur aparati than në ekran do të shfaqet Ä'5<³. Atëherë ventilatori do të
punojë më shpejtësi të ulët në spektrin të temperaturës së caktuar. Efekti i
tharjes në këtë mënyrë pune është më i mirë se sa efekti i ftohjes dhe i
ngrohjes dhe kursen më shumë energji elektrike.
Kur aparati ngroh në ekran shfaqet Ä+($7³. Atëherë temperatura e
caktuar duhet të jetë më e lartë se temperatura e ambientit. Nëse
temperatura e caktuar është më e vogël se temperatura e ambientit ngrohja
nuk do të aktivizohet.
Kur aparati është në mënyrën e punës me ventilim në ekran do të shfaqet
Ä)$1³. Kur aparati është në mënyrën e punës automatike në ekran shfaqet
Ä$872³ ashtu që aparati do të cakton mënyrën e punës automatike në
pajtim me temperaturën e ambientit. Kur aparati ngroh ndërsa temperatura
e jashtme është e ulët dhe lagështia e lartë në njësisë e jashtme do të
shfaqet akull. Atëherë efekti i ngrohjes do të ulet. Kur vjen deri te ngrirja
aparati do të fillon shkrirjen në mënyrë automatike, ashtu që në ekranin do
të shfaqet Ä'()5267³.
Shënim: Modeli pa ngrohje nuk disponon funksionin ngrohje ashtu që
mënyra e punës automatike do të anulohet gjatë zgjedhjes të mënyrës së
punës për kursimin e energjisë elektrike.
7
Caktimi i kohëmatësit
Kur aparati është i ç'kyçur është e mundshme të caktohet koha e
kyçjes; Pas kyçjes të aparatit është e mundshme të caktohet koha e
ç'kyçjes. Pas shtypjes së sustës Ä7,0(5³ aparati hyn në gjendje për
caktimin e kohës dhe në ekran do të shndris fjala Ä7,0(5³.
Përdoruesi tani mund që me ndihmën e sustës (Ÿ) ose (ź) të zmadhoj
ose të zvogëloj kohën e caktua. Me shtypjen përsëri të sustës Ä7,0(5³
kohëmatësi do të aktivizohet. Atëherë aparati do të filloj me numërimin
e kohës. Kohëmatësi i caktuar mund të deaktivizohet me shtypjen e
sustës Ä7,0(5³Kohëmatësi është i mundshëm të caktohet në spektrin
kohor prej 0.5 do 24 sata.
Caktimi për kursimin e energjisë
Kur aparati është i ç'kyçur në të njëjtën kohë shtypni sustën Ä)$1³dhe (ź)
për 5 sekonda që të aktivizoni përzgjedhësin e caktimit të kursimit të
energjisë. Në ekran do të shfaqet Ä6$9(6(7³dhe Ä&22/³ (në rastin e
caktimit të parë për kursimin e energjisë do të shfaqet vlera fillestare 26).
Kufiri i poshtëm i temperaturës do të shfaqet në hapësirë për shfaqen e
caktimit të temperaturës dhe shndrit. Caktoni kufirin e poshtëm të
temperaturës me sustën (Ÿ) ose (ź) (kufiri poshtëm i temperaturës mund
të zgjidhet në spektrin prej 16-30°C). Për të vërtetuar shtypni sustën
Ä212))³Me sustat (Ÿ) dhe (ź) gjithashtu caktoni kufirin e sipërm, ashtu
që vlera e temperaturës do të shndris në hapësirën për shfaqen e
temperaturës së ambientit (hapësira OUT ENV) (kufirin e sipërm të
temperaturës mund ta zgjidhni në spektrin prej 16-30°C), për të vërtetuar
shtypni sustën Ä212)). Ju lutemi të keni parasysh se kufiri i sipërm i
temperaturës duhet të jetë më e madhe se kufiri i poshtëm i temperaturës;
në të kundërt sistemi temperaturën e lartë do ta konsideroj si kufi të sipërm,
ndërsa temperaturën e ulët si kufi të poshtëm. Shtypni sustën Ä02'(³ për
mbarimin e përcaktimeve për kursim të energjisë elektrike gjatë ftohjes dhe
tharjes për të kaluar në caktimet e kursimit të energjisë elektrike gjatë
ngrohjes (njësitë pa ngrohje nuk posedojnë këtë funksion). Atëherë në
ekran shfaqet ÄSAVE SET³dhe ÄHEAT³. Pas mbarimit të caktimeve në të
njëjtën kohë shtypni sustën Ä)$1³dhe (ź) për 5 sekonda për dalje nga
caktimi për kursim të energjisë elektrike. Pas aktivimit të caktimeve për
kursim të energjisë sistemi do të dale nga rregullimet nëse nuk ka asnjë
veprim në 20 minutat e ardhshme nga futja e vlerës së fundit, dhe do të
shfaqet pamja normale. Pas kryerjes së caktimeve të më sipërmen ekran do
të shfaqet ÄSAVE³. Tani temperatura e caktuar nuk do të mund të kalojë
spektrin e temperaturës së caktuarc për kursim të energjisë. Për shembull,
kufiri i poshtëm i temperaturës për kursim të energjisë le të jete 23°C dhe e
sipërmja 27°C, siç është e treguar në foton 9, ashtu që me ndihmën e
telekomandës ose komanduesit me tel është e mundshme zgjedhja e
temperaturës vetëm ne spektrin prej 23°C deri 27°C. Nëse kufiri i
temperaturës është e njëjtë me atë të kufirit të poshtëm të temperaturës
sistemi mund që në mënyrën e punës përkatëse të zgjedh vetëm
temperaturën e dhënë.
Anulimi i paracaktimeve për kursim të energjisë elektrike:
Për anulimin e paracaktimeve për kursim të energjisë elektrike pas futjes në
fuqi të tyre mundeni që në të njëjtën kohë shtypni sustën ÄFAN³ dhe (ź)
për 5 sekonda kur aparati është i ç'kyçur. Me rastin e ç'kyçjes së aparatit
nga priza e rrymës elektrike paracaktimet për kursim të energjisë elektrike
qëndrojnë të tilla. Caktimet e dhëna janë akoma të vlefshme gjatë kyçjes së
sërishme të aparatit në prizë. Nëse realizohen caktimet e energjisë elektrike
puna automatike dhe funksioni sleep bëhen joaktive .
8
Tregimi i temperaturës së ambientit të jashtëm
Nën kushte normale kolona ÄOUT ENV³do të shfaq vetëm temperaturën e
brendshme. Me shtypjen e sustës Ä6/((3³për 5 sekonda kur aparati është
i kyçur ose i ç'kyçur në LCD ekranin do të shfaqet temperatura e jashtme.
Pas shfaqjes së temperaturës së jashtme me kohëzgjatje prej 10 sekondash
në ekran do të vazhdon të shfaqet temperatura e brendshme.
Shënim: Aparati nuk do te posedojë këtë funksion nuk është i pajisur me
sendorin e temperaturës së jashtme.
Caktimet e funksioneve të memorjes në rast se ikën energjia elektrike
SËING
TIMER
Shtypni dhe mbani sustën Ä02'(³ për 10 sekonda kur aparati është i
ç'kyçur që të përcaktoni a do të memorojë aparati gjendjen e punës apo të
gjendjen e ç'kyçjes në rast se ikën energjia elektrike. Nëse hapësira për
shfaqjen e temperaturës së caktuar tregon 01, ajo do te thotë se do të
memorohet mënyra e punës së kyçur apo e ç'kyçur par ikjes së energjisë
elektrike; 02 tregon se gjendja e punës së kyçur apo e ç'kyçur nuk do të
memorohet. Për ruajtjen e caktimeve dhe për dalje shtypni sustën
³ON/OFF³.
Funsionet për shmangjen e problemeve
Ku aparati është i ç'kyçur në të njëjtën kohë shtypni sustën Ä)$1³dhe
Ä6/((3³për aktivimin e përzgjedhësit për shmangien e problemeve.
Atëherë në LCD ekranin do të shfaqet ÄDEBUG³. Me sustën ÄMODE³
zgjidhni artikullin që dëshironi, dhe me sustën(Ÿ)ose (ź) caktoni vlerën.
Caktimi i sendorit të temperaturës së ambientit
Në mënyrën e punës shmangja e problemeve shtypni sustën ÄMODE³
përderisa në hapësirën për shfaqje të temperaturës nuk shfaqet Ä01³ nga e
majta ³'(%8*´Hapësira OUT ENV (nga e djathtaÄDEBUG³) tregon
statusin e caktimit. Mandej me sustën (Ÿ) ose (ź) zgjidhni njërën nga dy
caktimet e më poshtme:
Temperatura e brendshme matet tek hyrjet e ajrit (atëherë hapësira
OUT
ENV tregon 01).
Temperatura e brendshme matet tek komanduesi me tel (atëherë hapësira
OUT ENV tregon 02).
Caktimi themelor është matja e temperaturës tek hyrjet e ajrit.
9
Treguesi i defektit
Kur vjen deri te defekti gjatë punës së aparatit në
ekranin e ekranit të komanduesit me tel do të shndrit
ÄERROR³ , dhe shfaqet shifra e defektit. Nëse vjen deri
te dëmtime te shumta shifrat në ekran do të shfaqen
njëra pas tjetrës. Shenja e parë e shifrës tregon numrin
e sistemit. Nëse ekziston vetëm një sistem numri i
sistemit nuk shfaqet. Dy shenjat e fundit tregojnë shifrën
e defektit. Për shembull, shifra në foton 13 tregon
mbrojtjen e kompresorit nga shtypja e ulët.
Shifra
E0
E1
E2
E3
E4
E5
E6
E8
Definicionet e shifrave të defektit janë si mëposhtëm:
Defekti
Shifra
Defekti
Defekt i pompës
Mbrojtja e kompresorit nga shtypja
e lartë
Mbrojtja brendësisë nga ftohja
Mbrojtja e kompresorit nga shtypja
e ulët
Mbrojtja nga temperaturat e larta
fryrjet e kompresorit
Mbrojtja
nga
tejnxehja
e
kompresorit dhe përmbysësit
Defekt në komunikim
Mbrojtja e ventilatorit të brendshëm
E9
Aparati është plot me ujë
FF
Defekt në komunikimet lidhëse të
kontrollit
F0
Defekti i sendorit i temp. Së brendshme tek hyrja e ajrit
F1
Defekt i senzorit të temp. të tharjes
F2
Defekt i senzorit të temp. të komdenzatorit
F3
Defekt i senzorit të temp së ambientit të jashtëm.
F4
Defekt i senzorit të temp. të daljes së ajrit
F5
Defekt i sendorit të temp. së brendshme
tek komanduesi me tel
EH
EE
Defekt i ngrohësit ndihmës
Sustat për ndyrje (nuk perfaqësojne defekt)
CC
Aparati mbykqyret me telekomandë ose me të
heqet me anë të komanduesit të mesëm, ashtu
që funksionet e komanduesit me tel janë inaktive
E5 Defektet materiale do të shfaqen me anë të treguesit në pllakën amë të njësisë së jashtme
‡Nëse shfaqet Ä(+³defekti, menjëherë ç'kyçni aparatin nga priza e rrymës elektrike, dhe për ndreqje
kontaktoni veçanërisht serviserët profesionist!
10
Definicionet e treguesit żPllaka kryesore e kontrollit DC ndërruesit
Njësia e jashtme e zgjeruar V1.3
Shënim˖ndrit ż˗shndrit
˗e zezë ƔDŽ
Treguesi i defektit
Defekti
LED6
LED5
LED4
LED3
SHENIME
LED2 LED1
Mbrojtja nga mbitensioni
E5
Mbrojtje nga tej nxehja e lopatëzave karbonike
E5
Defekt i senzorit të temp. momentale
E5
Defekti i sendorit të lopatëzave karbonike.
E5
Mbrojtja e kompresorit nga rryma e fortë
E5
Mbrojtje nga tensioni shume i ulët
E5
Nisje e pa suksesshme
E5
Normalitet i PFC
E5
Ndryrja
E5
Përsëritje e caktimit të IPM modulit
E5
Humbje në sinkronizim të motorit
E5
Ikje e fazës, refuzim i shpejtësisë
E5
Defekt në komunikimin në mes
motorit dhe kontrollit kryesor
E5
Mbrojtja e IPM modulit
E5
Shpejtësia e shumë e madhe
E5
Senzori i rrymës nuk
lidhet me fazën e
Mbrojtja e sendorit të rrymës
përshtatshme U ose V
Për shmangie
të
ndryshimeve
të
tepërta
të
temp.
jashtme që ndron
Mbrojtja e ndryshimit të temperaturës
senzori i tempe.
Kontakti i rrymës nuk
Mbrojtja e kontaktit të rrymës
është i përshtatshëm
Mbrojtje nga shtypja e lartë
Mbrojtje nga shtypja e ulët
Mbrojtje e daljes së ajrit
11
Treguesi i defektit
Defekti
LED6
LED5
LED4
LED3
Shënime
LED2
LED1
Defekti i komunikimit (mes njësisë
së mbrëmshme, njësisë së jashtme
dhe komanduesit te dorës
Defekt i sendorit të temp. së jashtme
Defekti i sendorit hyrës të spirales
së njësisë së jashtme
Defekti i senzorit të mesëm të spirales
së njësisë së jashtme
Defekti i senzorit dalës të spirales
së njësisë së jashtme
Defekti i sendorit dalës të DC ndryshuesit
Shkrirja
Kthimi i vajit
Jo pajtueshmëria me njësinë e brendshme
E5
Mbrojtja e rrymës ndryshuese (ana hyrëse)
Defekti i senzorit të tëmpëraturës
E5
së pllakës amë
12
Përdorimi i Telekomandës
Emërtimet e funksioneve të telekomandës
Shënime
z Mes telekomandës dhe pranuesit nuk duhet pasur pengesa.
z Mos e lëshoni ose të hidhni telekomandën
z Mos vendosni telekomandën në vende të ekspozuara në driten e diellit.
Susta SËING
Pas shtypjes lopatëzat fillojnë të
lëvizin automatikisht, dhe
ndalojnë pas ri-shtypjes.
Susta FAN
Shtypni këtë sustë për
ndrimin e shpejtësisë së
ventilatorit si vijon:
Susta TEMP+ dhe TEMP Me një shtypje të sustës + rit
temperaturën për 1°C, ndërsa një
shtypje e sustës ± zvogëlon
temperaturën për 1°C. Gjatë
ftohjes, tharjes dhe ngrohjes
është e mundshme të caktohet
temperatura ne spektrin prej
16 °C deri 30°C
FTOHJE
THARJE
VENTILIM
NGROHJE
Susta ON/OFF
Shtypni këtë sustë për
kyçje ose çkyçje të
kondicionerit.
Susta MODE
Shtypni këtë sustë për ndryshimin e
mënyrës së punës si vijon:
13
Përdorimi i Telekomandës
Emërtimet e funksioneve të telekomandës ( hapni kapakun )
Shënim: Ky tip i telekomandës është relativisht i ri. Disa susta që nuk janë të disponueshme
në këtë kondicioner nuk do të përshkruhen poshtë.
LCD ekrani
Shfaq të gjitha caktimet
Susta SLEEP
Me shtypjen e kësaj suste
aktivizoni funksionin
sleep.
Susta TIMER OFF
Gjatë punës shtypni këtë
sustë që të përcaktoni kohën
e kyçjes automatike e
aparatit në spektrin kohor
nga 0 deri 24 sata..
Susta TIMER ON
Kur kondicioneri nuk
shtypni këtë sustë
caktoni kohën e
automatiken spektrin
prej 0 deri 24 ore.
14
punon
që të
kyçjes
kohor
Përdorimi i Telekomandës
Mënyrat e veprimit për ftohje
z Në nvarsi të dallimit mes temperaturës së dhomës dhe temperaturës së caktuar për
ftohje mund të drejtohet mikroporcesori.
z Nëse temperatura e dhomës më e lartë se ajo e caktuar kompresori do të ftohë.
z Nëse temperatura e dhomës më ulët nga ajo caktuar kompresori ndalon punën dhe
punon vetëm motori i ventilatorit të brendshëm.
z Caktimi i temperaturës duhet të jetë në spektrin nga 16°C deri 30°C.
4.Me sustën FAN caktoni
shpejtësinë e ventilatorit
.
3.shtypni sustën SËING,
lopatëzat automatikisht
fillojnë të lëvizin, dhe
ndalojnë pas rishtypjes.
5.Me sustat TEMP
caktoni temperaturën e
dëshiruar.
2.Me sustën MODE
caktoni mënyrën e
punës.
1.Futni aparatin na prizën e rrymës,
dhe shtypni sustën ON/OFF që ta
kyçni aparatin.
15
Përdorimi i Telekomandës
Mënyrat e veprimit për ngrohje
z Nëse temperatura e dhomës është më e ulët nga ajo e caktuar, kompresori do të ngrohë;
( Nëse temperatura e dhomës është më e ulët nga ajo e caktuar, kompresori dhe motori i ventilatorit të
njësisë së jashtme ndalojnë punën dhe punon vetëm motori i njësisë së brendshme.
z Temperatura e caktuar do të duhet të jetë në spektrin prej 16°C deri 30°C
3.shypni sustën SËING,
lopatëzat automatikisht
fillojnë të lëvizin, dhe
ndalojnë pas rishtypjes.
4. Me sustën FAN caktoni
shpejtësinë e ventilatorit.
5.Me sustat TEMP
caktoni temperaturën e
dëshiruar.
1.Futni aparatin na prizën e rrymës,
dhe shtypni sustën ON/OFF që ta
kyçni aparatin.
2.Me sustën MODE caktoni
mënyrën e punës.
16
Përdorimi i Telekomandës
Mënyrat e veprimit për ngrohje
z Nëse temperatura e dhomës më e ulët se temperatura e caktuar kompresori, motori
ventilatorit të njësisë së jashtme dhe asaj të brendshme ndalojnë punën. Nëse
temperatura e dhomës është në mes ±2°C nga temperatura e caktuar kondicioneri do t
fillojë tharjen. Nëse temperatura e dhomës është më e lartë nga ajo temperatura e
caktuar, kondicioneri do të ftohë.
z Temperatura e caktuar do të duhet të jetë në spektrin prej 16°C deri 30°C.
3.shypni sustën SËING,
lopatëzat automatikisht
fillojnë të lëvizin, dhe
ndalojnë pas rishtypjes..
5.Me sustat TEMP do të
caktoni temperaturën e
dëshiruar..
2.Me sustën MODE caktoni
mënyrën e punës.
1.Futni aparatin na prizën e
rrymës,
dhe
shtypni
sustën
ON/OFF që ta kyçni aparatin.
17
Përdorimi i Telekomandës
Mënyra e veprimit për punën automatike
z Në mënyrën automatike të punës temperatura standarde gjatë ftohjes është 25°C, dhe
20°C gjatë ngrohjës.
1.Futni aparatin na prizën e rrymës,
dhe shtypni sustën ON/OFF që ta
kyçni aparatin.
2. Në pajtim me temp. e dhomës
mikroprocesori do të zgjedh punën
automatike
të punës për arritjen e efektit optimal.
18
Përdorimi i Telekomandës
Mënyra e përdorimit të kohëmatësit
Kur aparati është i ç'kyçur
shtypni sustën TIMER ON,
dhe caktoni kohën e kyçjes
automatike të aparatit në
spektrin kohor nga 0 deri 24
orë
Gjatë punës së aparatit
shtypni sustën TIMER OFF,
dhe caktoni kohën e ç'kyçjes
automatike së aparatit, në
spektrin kohor prej 0 deri 24
orë.
19
Përdorimi i Telekomandës
Mënyra e veprimit të funksionit sleep
Nëse funksioni sleep caktohet gjatë ftohjes ose tharjes, temperatura mbas një ore do të
rritet për 1°C, dhe mbas dy orësh për 2°C. Ventilatori i njësisë së brendshme do të punojë
më shpejtësi të ulët.
Nëse funksioni sleep caktohet gjatë ngrohjes ose tharjes, temperatura mbas një ore do të
rritet për 1°C, dhe mbas dy orësh për 2°C. Ventilatori i njësisë së brendshme do të punojë
më shpejtësi të ulët.
4. Me sustën FAN caktoni
shpejtësinë e ventilatorit.
3.shypni sustën SËING,
lopatëzat automatikisht
fillojnë të lëvizin, dhe
ndalojnë pas rishtypjes..
6. Susta SLEEP
Shtypni për kyçjen e
funksionit sleep.
5.Me sustat TEMP
caktoni temperaturën e
dëshiruar.
2. Me sustën MODE caktoni
,
ose
mënyrën e punës.
1.Futni aparatin na prizën e
rrymës, dhe shtypni sustën
ON/OFF që ta kyçni aparatin.
20
Përdorimi i Telekomandës
Si të fusni bateritë
1. Largoni kapaku nga ana e
prapme e telekomandës.
2. fusni dy bateri (dy AAA bateri
anëtarit të thatë, dhe shtypni
sustën Ä$&/
3. Ktheni kapakun në vend.
Shenim:
z Mos përzini bateritë e reja
me ato të harxhuara dhe të
ndryshme.
z Largoni bateritë nëse
planifikoni të mos përdorni
telekomandën për një kohë
të gjatë.
z Spektri i telekomandës është
përafërsisht 10 metra.
2 Fusni AAA bateritë të thata
1 Largoni kapakun
3 Ktheni kapakun në vend
21
Funksionet e njësisë
‡'3± Programuesi shtatë ditor (shtesa jo e bashkangjitur)
Funksionet e komanduesit qendror dhe kohe tsit javor. Komanduesit javor
matësit javor: komanduesi qendror dhe
(timer javor) mund në të njëjtën
kohëmatësi javor janë të lidhur të njëjtin
kohë të drejton deri më 16 njësi. Kohëkomandues me tel. Sistemi posedon funk- matësi ka funksionet e anulimit të njësionet e komanduesit qendror dhe kohëma- sisë më të ulët. Është e mundshme
të caktohen katër kohë të kyçjes/ç'kyçjes
për cilën do njësi çdo ditë, që të arihet
plotësisht puna automatike. Ky kohëmatës
javor disponon 485 mënyra komunikimi
me komanduesit e dorës për çdo njësi të
tipit me ujë, ashtu që mund të drejtohen
deri në 16 njësi. Përdorimi i thurjeve
dyshe komunikimi më i largët i këtij
kohëmatësi është 1200m. Pas kyçjes së
kohëmatësit javor mund të shfaq të gjitha
njësitë e lidhura (radhitja e njësive mund
të caktohet nga me ndihmën e shifrës së
komanduesit të dorës çdo javë). Kyçja
dhe ç'kyçja e çdo njësie është e
mundshme të kryhet me ndihmën e
kohës së kyçje/çkyçjes të këtij
kohëmatësi javor. Zgjedhja e mënyrës
së punës, rregullimi i temperaturës dhe
punët e tjera bëhen me ndihmën e
komanduesit të dorës të çdo njësie.
Ndërtimi i programit javor
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Treguesi i njësisë
Treguesi i një njësie /grupe
treguesi i kohëmatësit javor
Treguesi i kohëmatësit
treguesi i gjendjes së kohëmatësit
Treguesi i periudhës kohore të kohëmatësit
Treguesi i kohës së kyçjes /çkyjes
Simboli që tregon se njësia punon
22
Simboli që tregon se njësia nuk punon
Treguesi i orës
Susta për vërtetim (ENTER)
Susta për rritjen e vlerës Ÿ
Susta për uljen e vlerës ź
Susta për anulim/prishje (CANCEL/DELETE)
Susta e njërës njësi/grupës (SINGLE/GROUP)
Susta kohëmatësit/orës (TIMER/TIME)
Susta për kyçje/ç'kyçje (ON/OFF)
Shënim:
1. Me rastin e kontrollit të vazhdueshëm të 16 njësive të poshtme nga ana e njësisë së lartë do të jetë deri në
16 sekonda pasiguri në mes caktimit të veprimeve dhe kryerjes nga ana e njësisë.
2
Ju lusim para porosis na lajmëroni për nevojat tuaja, sepse ky kohëmatës javor pregaditet vetëm
nëpërmjet porosisë të blerësit (përgatitja e lidhjes së komunikimit në drejtuesin e dorës që me
kohëmatësin javor të jetë e gatshme).
1.
2.
3.
Shtypni Ÿose źpër të zgjedhur njësinë që dëshironi të komandoni. Është e mundshme komandimi
me disa njësi me anë të komandimit grupor (1~16) ose vetëm të një njësie më komandim të
njëanshëm.
Gjatë zgjedhjes njësisë përkatëse ose të më shumë njësive me komandues të njëanshëm apo
grupor, është e mundshme të zbatohen caktimet e kohëmatësit si dhe kyçjen dhe ç'kyçjen e njësisë.
Është e mundshme të rregullohen 4 përcaktime të kohëmatësit në ditë brenda një jave; kyçja dhe
ç'kyçja është e mundshme të kryhet më ndihmën e sutës ON/OFF.
Lidhja e kohëmatësit javor dhe komanduesit të dorës është e treguar në skemën e mëposhtme:
Timer javor
Komanduesi i dorës
LCD
Komanduesi i dorës
Max. 16 njësi
LCD
LCD
Kutia e lidhjes telefonike
Kutia e lidhjes telefonike
Kutia e lidhjes
telefonike
Tensioni
Çiftëzuesi i thurur më lidhje kristalore
Largësia me e madhe 1200 m
Kyçja
Ç'kyçja
Lidhja e përshtatshme mes
ndërprerësit të koduar dhe njësisë
(SHËNIM: kyçja e ndërprerësit të
koduar shënon 0)
23
Komanduesi me tel (me funksionet e kohëmatësit javor)
SËING
18 DAY
19
SËING
TIMER
Ndërtimi i programit javor
1
Treguesi i kohëmatësit
10
Treguesi i shpejtësisë së ventilatorit (shpejtësia
automatike, e lartë, e mesme dhe e ulët)
11
Susta për zgjedhjen e mënyrës së punës (MODE)
2
12
Susta për rritjen temperaturës së caktuar Ÿ
3
Simboli i funksionit sleep
Simboli i shkrirjes
Simboli i kursimit të energjisë elektrike
13
Susta për uljen temperaturës së caktuar ź
4
14
Susta e shpejtësisë së ventilatorit caktimi i ajrit të pastër) (FAN)
5
Treguesi i temperaturës së caktuar
15
Susta e funksionit sleep (kontrolli i temperaturës së jashtme)
6
Treguesi i temperaturës së ambientit
16
Susta e kohëmatësit (TIMER)
7
Simboli i ajrit të pastër V¶është i disponushë)
17
Susta për kyçje /ç'kyçje (ON/OFF)
8
Mënyra e punës (ftohje, tharje, ngrohje, ventilim, auto)
18
Treguesi i ditës për të cilën është caktuar kohëmatësi
9
Simboli i defektit
19
Pjesa për treguesin e kohëmatësit (timer)
‡Asnjëherë mos instaloni komanduesin me tel në vende në të cilat rrjedh ujë.
‡Shmanguni goditjeve, hedhjeve ose hapjeve të shpeshta të komanduesit me tel.
24
‡ Komanduesi me tel me funksionin e kohëmatësit javor,, numrat nga 1 deri 17
janë të njëjta si edhe tek komanduesit të zakonshëm me tel
‡ Udhëzime për numrat 18 dhe 19:
Caktimi i kohëmatësit (fig. 15, 16, 17)
Funksioni i kohëmatësit i treguar në ekranin e
komanduesit behet i paaftë kur lidhet me
kohëmatësin e javës së kaluar, nga çka me
punën e aparatit meret kohëmatësi javor
Pa marë parasysh a punon aparati a jo, për qasje të
caktimeve të kohëmatësit shtypni sustënÄ7,0(5³
dhe pastaj sustat ÄŸ³, Äź³ (siç është në fig. 15)
Fig. 15
zgjidhni a dëshironi të caktoni kohën (fig. 16) ose të
anuloni caktimin (fig. 17). Mandej shtypni sustën
Ä7,0(5³për qasje në caktimet e çdo artikulli.
Fig. 16
Fig. 17
25
™
Nëse u jeni qasur përcaktimeve të
kohëmatësit me sustën Ä02'(³zgjidhni
artikullin : ditë(e hënë deri të dielën),
segmenti (1-4), kohëmatësi (koha e
kyçjes dhe ç'kyçjes), minutat dhe sahatet
e orës. Me sustatÄŸ³, Äź³ kryeni
caktimet, dhe shtypni sustën Ä7LPHU³për
të vërtetuar. Par anulim të përcaktimeve
SËING
përsëri shtypni sustënÄ7LPHU³. Pas
TIMER
vendosjes se përcaktimeve simboli në
ekran nuk do të shndris. Pas anulimit të
përcaktimeve simboli do të shndrisë,
ashtu që është e mundshme të kryhet
Fig. 18
përsëri. Për mbarimin e përcaktimit dhe
për dalje shtypni sustën Ä212))³ashtu
që të dhënat e kohëmatësit do të
regjistrohen (Fig. 18, 19).
™Nëse u jeni qasur përcaktimeve të
kohëmatësit me sustën Ä02'(³zgjidhni
SËING
artikullin : ditë(e hënë deri të dielën), orët
TIMER
(0~23) ose minutat (0~59). Me sustën
ÄŸ³Äź³ kryeni caktimet, dhe shtypni
sustën Ä7LPHU³për të vërtetuar..Pas
Fig. 19
vendosjes se përcaktimeve simboli në
ekran nuk do të shndris. Pas anulimit të
përcaktimeve simboli do të shndrisë,
ashtu që është e mundshme të kryhet
përsëri. Për mbarimin e përcaktimit dhe
për dalje shtypni sustën Ä212))³ashtu
që të dhënat e kohëmatësit do të
regjistrohen (Fig. 18, 19).
SËING
TIMER
Fig. 20
26
Nëse i qaseni anulimit të kohëmatësit më
sustat ÄŸ³Äź³zgjidhni javën dhe për të
vërtetuar shtypni sutënÄ7,0(5³mbas së
cilës në ekran do të shfaqet ÄGG³ose
shtypni sustën Ä7,0(5³për anulim të
ditës së zgjedhur, mbas çka ÄGG³nuk do të
shfaqet. Pas mbarimit shtypni sustën
Ä212))³për mbarimin e përcaktimeve
Fig. 21
dhe për dalje (Fig. 21).
27
EMERTIMET E PJESËVE DHE FUNLKSIONET E TYRE
UPUTSTVA ZA UPORABU
NJËSIA E BRENSHME
Gjendja e llampës së treguesit
Telekomanda
c Llapmpa e treguesit të punës kyçje/çkyçje
kur sistemi punon/nuk punon dhe shndrit kur është
i aktivizuar mbrojtja e sistemit.
d Llampa e treguesit të ftohjes
kyçje/çkyçje kur aparati ftoh/nuk ftoh
e Llampa e treguesit të ngrohjes
kyçje/çkyçje kur aparati ngroh/nuk ngroh
Mbajtësi i telekomandës
Gypi i ujit
Për rrjedhjen e ujit
të krijuar gjatë
punës së aparatit.
Ulaz za zrak
SPEKTRI I TEMPERATUARAVE TË PUNËS
ana e brendshme
DB/ËB(°C)
Dalja e ajrit
Gypi i lendëspër
ftohje
NJËSIA E JASHTME
ana e jashtme
DB/ËB (°C)
Ftohja maksimale
32 / 2 3
43 / 2 6
Ftohja minimale
21 / 1 5
21 / 1 5
Ngrohja maksimale
27 / -
24 / 1 8
Ngrohja minimale
20 / -
-5 / - 6
Kujdes
Lidhja e gabuar elektrike do të shkaktojë defekt elektrik.
Mos e tërhiqi kabllon përderisa e shtrengoni.
Te njësioa qendrore mos lini kabllin shumë të lirë.
kutia e komutatorit
kabllo lidhëse e rrymës
kabllo e rrymës
kabllo e lidhjes së signalit
SHENIME:
Nëse kabllo e rrymës është e dëmtuar duhet të nderohet nga shitësi, servil i autorizuar ose person tjetër i kualifikuar qe ti shmangeni rreziqeve.
Aparati duhet të instalohet në pajtim me rregullat nacionale elektrike.
Në qarkun e e rrymës duhet instaluar siguresë shumëpolëshe me interval kontakti minimal prej 3mm.
28
MIRMBAJTJA
UDHËZIMET E PËRDORIMIT
Para kontrollit dhe mirëmbajtjes ju lutemi ç'kyçni aparatin dhe vendosni ndërprerësin kryesor në pozicionin
Ä2))³që të ndaloni furnizimin e aparatit.
PASTRIMI I FILTRAVE TË AJRIT
Largoni filtrin për ajër: pastroni me thithëse ose, nëse
është tepër i pa pastër, laheni me ujë të me detergjent
neutral, dhe para riinstalimit thaheni plotësisht.
KËSHILLË
z Nëse filtri i ajrit është i fëlliqur do të
zvogëlohet rrjedha e ajrit. Kjo e mundon aparatin dhe
harxhon 6% më shumë energji elektrike. Ashtu që
pastrim i shpeshtë është i preferuar.
PASTRIMI I APARATIT
Pastroni kondicionerin dhe telekomandën me leckë
të thatë ose thithëse. Nëse përdorni leckë të lagur pas
pastrimit largoni lagështinë më leckë të thatë.
KUJDES
z Për pastrim mos përdotni benzin, tretës ose lëndë tjera
për vizëlim.
z Mos e lani me ujë të nxehtë (mbi 40°C). Disa pjesë të
aparatit mund të deformohen.
GJATË PERIUDHËS SË MOS PERDORIMIT
PARA FILLIMIT TË SEZONËS
z
Kontrolloni a bllokon diçka hyrje daljet e ajrit të
njësisë së jashtme dhe të brendshme.
z
Përdorimi i aparatit pa filtër të ajrit mund të
pluhurit. Çdo herë pastroni filtrat.
Kontrolloni mos ështe i thyer ose i lakuar gypi i
ujit.
z
Çkyçni aparatin nga priza e rrymës.
z
Pastroni filtrat dhe pjesët tjera.
z
Lejoheni të punon veltillatori i aparatit që të
thahet mbrendësia e njësisë.
shkakton dëme gjatë punës për shkak të
z
z
Kontrolloni a janë të instaluara mirë njësitë.
29
UDHËZUES PËR PËRDORIM
UDHËZIMET E PËRDORIMIT
Vetëm profesionistë mund të pastrojnë ose të nderojnë filtrat.
Para hapjes së rrjetës për shkak të pastrimit të filtrit duhet ç'kyçur aparati dhe të pritet që
motori ndalon punën.
z Temperaturat nuk duhet të caktohen më të vogla
z Për cirkulim të ajrit të ftohtë në të gjithë mjedisin
seç janë të nevojshme. Ajo do të rezulton me
rreguloni drejtimet e lëvizjes së ajrit të treguara ne
rritjen e harxhimeve të energjisë elektrike.
foto (shih foton)
z Gjatë punës së aparatit mbyllni dyert dhe dritaret që
z Për efikasitet më të mirë çdo jave pastroni filtrat e
të parandaloni derdhjen e ajrit të ftohtë dhe të ulni
ajrit.
harxhimet e energjisë elektrike.
z Në rast të ventilimit jo të këndshëm për disa çaste
z Gjatë ftohjes mbyllni perdet ose dritaret që të
hapni dritaren qe të futet ajri i pastër, por jo për
ndaloni ngrohjen e mjedisit nga drita e diellit, që
shumë gjatë ashtu që ajri i ftohët mos dal jashtë.
mund të rezulton me rritje të harxhimit të energjisë
elektrike.
30
MASAT PARAPRAKE
UDHËZIMET E PËRDORIMIT
z Ç'kyçni kondicionerin nëse gjatë punës vjen deri tek
interferenca elektrike. Nëse nuk keni ndërmend të
përdorni kondicionerin për një kohë tre gjatë largoni
atë nga priza.
z Mos fusni sende në hyrjet dhe daljet e ajrit gjatë punës
z Mos bllokoni hyrjen apo daljen e ajrit në brendësi dhe
së aparatit sepse mund të shkaktoje dëm ose dëmtim
jashtë aparatit Ajo zvogëlon efektshmërinë e
personal. Gjithashtu kini kujdes të veçantë kur afer
kondicionerit ose të shkaktojë defekt.
aparatit ka fëmijë.
z Vos vendosni nxemëse ose burime të tjera nxehtësie
z Mos drejtoni fryrjen e ajrit në drejtim të personave,
në afërsi të njësisë. Nxehtësia mund të deformon
sidomios fëmijëve, spleqve ose të semurëve.
pjesët plastike.
31
KONTROLLET PARA SE TË THËRISNI SERVISIN
UDHËZIMET E PËRDORIMIT
Para se të të risni serviserin kontrolloni si më poshtë. Ndoshta mund të gjeni zgjidhje të
problemit tuaj. Nëse me ndihmën e këtyre sugjerimeve nuk keni sukses që ti largoni
problemet ju lutemi kontaktoni furnizuesin.
SHKAQET
PROBLEMI
Kondicioneri nuk punon
z Kontrolloni a është i kyçur ndërprerësi kryesor,
z Kontrolloni a është i paracaktuar kohëmatësi.
Kondicioneri punon por
ftoh mjaftueshëm.
z Kontrolloni a është shumë e lartë temperatura e caktuar.
z Kontrolloni mos ndriçohet direkt drita e diellit në mjedisi.
z Kontrolloni a janë të hapura dritaret dhe dyert.
z Kontrolloni mos bllokon diçka hyrje daljet e ajrit.
z Kontrolloni a punon ventilatori i fryrjes.
z Kontrolloni mos është i pa pastër ose i zënën filtri i ajrit.
Gjatë punës së kondicjonerit
nga aparati del avull ose
mjegull e lehtë.
Telekomanda nuk punon
z Ajri i nxehtë në mjedis përzihet me ajrin e ftohët. Kjo shkakton
paraqitjen e mjegullës.
z Kontrolloni a janë të vendosura në mënyrë të drejtë.
z Kontrolloni a janë të harxhuara bateritë.
32
INSTALIMI I NJËSISË SË BRENDSHME
UDHËZIMET E PËRDORIMIT
DIMENZIONET E INSTALIMIT TË NJËSISË SË MBRENDSHME
Me rastin e instalimit të njësisë së brendshme mund të përdorni modelin e letrës, dhe sigurohuni që gryka anësore të
jetë 10mm më poshtë nga ana tjetër që të sigurohet rrjedhja pa pengesa e ujit të kondensuar.
D
E
A
B
C
Njësia˖mm
Modeli
A
B
C
D
E
ACP-18CF50GEI
836
238
745
695
260
ACP-24CF70GEI
1300
188
1202
600
260
ACP-36CF100GEI
1590
238
1491
695
260
33
INSTALIMI I NJËSISË SË BRENDSHME
ZGJEDHJA E VENDIT TË INSTALIMIT.
z Vend nga i cili ajri mund të shpërndahet nëpër mjedis.
z Vend nga ku uji i kondenzar mund të rrjedh pa problem.
z Vend që mban peshën e njësisë së brendshme.
z Vend në të cilin qasja për punë dhe mirëmbajtje është i
UDHËZIMET E PËRDORIMIT
VENDE NË TË CILËT SIGURISHT MUND TË
VJEN DERI TE PROBLEMI I PUNËS SË
KONDICIONERIT.
z Vende në të cilat ka shumë vaj.
z Vende me thatësi te madhe të ajrit.
zVende ku furnizimi me energji elektrike është i dobët.
thjeshtë.
z Vend që mundëson lidhje të thjeshtë me njësinë e
jashtme.
z Vend i cili është i larguar minimum 1m nga pajisjet tjera
elektrike siç është televizori, audio aparati, etj.
SHEMBULI I LETRS
PËR INSTALIM
z Shmanguni vendeve në të cilat egziston burim
nxehtësie, lagështi e madhe ose gaz djegës.
z Mos e përdorni aparatin në afërsi të vaskave, dushit
ose pishinave.
z Instalimi duhet të jetë në pajtim me skemën e instalimit.
z Per reth aparatit duhet lënë vend i mjaftueshëm për
ventilim (shihni fig. 23).
EGZISTOJNË DZ MËNZRA INSTALIMI.
Fig. 22
MËNZRA E TAVANIT
z MËNZRA E DYSHEMESË
z
150cm
Ose më shumë
Secila mënyrë është e ngjashme me tjetrën nga
sa vijon;
Me ndihmën e shembullit në letër që shënon
kapakun e brendshëm përcaktoni pozitën në
tavan ose dysheme.
Në mënyrën e shpjeguar më poshtë largoni
rrjetën, pllakën e skajshme dhe mbajtësin nga
njësia e brendshme.
60cm
Ose më shumë
z Shtypni mbajtësin e rrjetës, mbas çka ajo do
të hapet, dhe mandej largoni nga njësia e
brendshme.
60cm
Ose më shumë
100cm
Ose më shumë
z Largoni vidhën me të cilën është e shtrënguar
pllaka e skajshme, dhe tërhiqni pllakën nga
përpara(në drejtimin e shigjetave) qe ta largoni
(shihni fig. 24).
30cm
Ose më shumë
Fig. 23
z Lironi dy vidhat për varje (M8) nga të dy anët
e më pak së 10mm. Largoni dy vidhet (M6)
nga të dy anët në të cilat është i shtrënguar
mbajtësi. Largoni mbajtësin duke tërhequr
për mbas (shihni fig. 26)
Vidha me të cilën është shtrënguar pllaka e skajshme (M4)
34
Fig. 24
INSTALIMI I
NJËSISË SË MBRENDSHME
Vendosni vidhën mbajtëse.(përdorini vidhën me madhësi Ë3/8 ose M10)
z Së pari rregulloni largësinë nga aparati deri te tavani (Shikoni fig.25).
Shtrëngo mbajtësin në vidhën mbajtëse.
KUJDES
z Sigurohuni që vidha mbajtëse nga tavani të qëndrojë brenda pozicionit të shënuar. Rregullin
mbajtësin në qoftë se ndodhet jashtë pozicionit të shënuar (shikoni fig 27).
z Vidha mbajtëse qëndron nën kapakun e njësisë së brendshme. Asnjëherë mos e largoni kapakun.
Ngrehi njësinë dhe tërhiqeni përpara për nga ulluqet.
Shtrëngoni fort të dy vidhat e mbajtësit (M8) (shikoni fig. 26.)
Shtrëngoni fort të dy vidhat për forcimin e mbajtësit (M6) në mënyrë që ti shmangeni lëvizjes të
njësisë së brendshme. (shikoni fig. 26)
Përcaktoni lartësinë e njësisë ashtu që ana në të cilën ndodhet gypi i ujit të ketë një rënie të lehtë.
KUJDES
z Përcaktoni lartësinë duke lëvizur kundërvidhat me çelës.
Çelësin futeni nëpër vrimë në mbajtës.
Në rastin e varjes
Njësinë është e mundshme ta instaloni me përdorimin e mbajtësit të brendshëm pa pasur nevojën e largimit të
mbajtësit njësia e brendshme (shkoni fig. 30).
Gjatë instalimit detyrimisht përdorni vetëm shtesat dhe pjesët specifike.
Mbajtësi
Tavani
40mm ose me e vogël
Vidha e mbajtësit (M8)
Vidha për forcim
të mbajtëst (M6)
Vidha mbajtëse
1RVDþ6O
Fig. 26
Tavani
Drejtimi i vidhës
Fig. 27
Fig. 28
Mbajtësi
Fig. 29
Fig. 30
35
INSTALIMI I NJËSISË SË MBRENDSHME
UDHËZIMET E PËRDORIMIT
KU TË INSTALONI NJËSINË E JASHTME:
z Vendi i instalimit duhet të jetë mjaft i fortë që të mbajë
z Vendi i instalimit duhet të jetë me izolim të përshtatshëm
peshë dhe lëkundjet e njësisë.
ashtu që zhurma dhe ajri i nxehtë të mos pengojë
z Rreth njësisë duhet të ketë vend të mjaftueshëm për
ventilim.
përdoruesit ose fqinjët tyre..
z Pozicioni duhet të siguroj qasje të lehtë në rast kontrolli
z Njësia nuk do të jetë e vendosur në afërsi të gazrave
djegëse.
ose mirëmbajtje.
z Lejoni largësitë nga muri, tavani, gardhi ose pengesa
tjera siç është e përshkruar me shigjetat.
Më shumë se 10cm
Më shumë se 10cm
Më shumë se 10cm
Më shumë se 35cm
Më shumë se 70cm
Më shumë se 10cm
Mëshme se 30cm
Më shumë
se 30cm
Më
shume se
35cm
9LãHRG
120cm
KUJDES
Instalimi në vendet e mëposhtme mund të shkaktojë problem.
z Në vende me përmbajtje vaji.
z Në vend me koncentrim të madh të kripës në ajër, siç mund të jenë brigjet e detit.
z Në vende me gazra sulfurike.
z Në vende ku radio aparatet, saldatorët dhe mjetet medicinale shkaktojnë valë radiofonike me frekuenca të larta.
36
INSTALIMI I NJËSISË SË JASHTME
UDHËZIMET E PËRDORIMIT
Lidhja elektrike
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Largoni pllakën e përparme anësore (fig. 33);
Shponi vrimën për kabllo dhe vendosni gomën unazore;
Tërhiqni të gjithë kabllot nëpër gomën unazore;
Lidhni njësinë ë jashtme në pajtim me ÄSKEMËN PËR MONTIMIN E RRYMËS ³Shtrëngoni fort kabllot;
Me shtrëngues dhe kopsë shtrëngoni kabllot.
ACP-18CF50GEI
ACP-24CF70GEI
ACP-36CF100GEI
Ktuija e komutatorit
KUJDES
z Lidhja jo e drejtë e kabllove mund
të shkaktoj zjarr ose goditje
elektrike.
z Mos tërheqin kabllot gjatë
shtrëngimit me shtrëngues dhe
Pllaka anësore
kopsën.
z Mos e lini kabllon shumë të lirë.
z Të gjithë punët elektrike duhen
Shtrënguesi
kryer nga persona të kualifikuar
në pajtim me këto rregulla.
Kopsa
z Duhet përdorur tension pune dhe
Vrima e gomës unazore
Kabllot
qark rryme të veçantë.
z Duhet instaluar siguresa.
z Ju lutemi përdorni siguresë
specifike.
( Nëse kabllo e rrymës është e
Pllaka anësore e përparme
dëmtuar ajo duhet të ngrohet,
nga prodhuesi servisi i autorizuar ose persona të kualifikuar, që ti shmangemi
rrezikut.
z E nevojshme është të instalohet rrufepritësi me interval kontakti minimal prej 3mm.
37
Skema e lidhjes së kabllove të rrymës
UDHËZIMET E PËRDORIMIT
Lidhja e kabllove të rrymës
ACP-18CF50GEI, ACP-24CF70GEI
TENSIONI:
220-240V~
50Hz
Njësia e jashtme
nësia e brendshme
PDWLþQDPDWLþQD
TENSIONI:
220-240V~
50Hz
SORþDSORþD
1. Kabllot e rrymës 3X2.5mm (H07RN-F)
2. Kabllot e rrymës 3X1.5mm (H05Ë-F)
ACP-36CF100GEI
TENSIONI:
220-240V~
50Hz
Njësia e jashtme
nësia e brendshme
PDWLþQDPDWLþQD
SORþDSORþD
1. Kabllot e rrymës 3X6mm (H07RN-F)
2. Kabllot e rrymës 3X1.5mm (H05Ë-F)
38
TENSIONI:
220-240V~
50Hz
Skema e lidhjes të kabllove të rrymës
UDHËZIMET E PËRDORIMIT
Ɣ Vlerat nominale dhe dimenzjonet e siguresave
Njësia
GUHD09NK3AO
GUCD09NK3AO
GUHD12NK3AO
ACP-18CF70GEI
46010408
250V ,15A
GUHD18NK3AO
GUCD18NK3AO
ACP-24CF70GEI
46010403
250V,25A
ACP-36CF100GEI
46010023
250V, 30A
46010014
250V,3.15A
46010013
250Vˈ5A
Të gjitha
njësitë e
brendshme
Shifra
Vlera nominale
39
Ana
Pozita dhe procedurat e instalimit të komanduesit me tel
UDHËZIMET E PËRDORIMIT
Pozita dhe procedurat e instalimit të komanduesit me tel
1. Njëri skaj i telit të kontrollit të komanduesit të dorës duhet lidhur me pllakën amë të kutisë së
komutatorit brenda njësisë së brendshme, dhe shtrëngoni me kopsën për tel, ndërsa skajin tjetër duet
ta lidhni me komanduesin e dorës (në mënyrën e shpjeguar në skemën e më poshtme për instalim).
Teli i kontrollit që përdoret për lidhjen e njësisë së brendshme dhe me komanduesin e dorës, i cila
është tel i veçantë komunikimi, mund të jetë i gjatë deri në 8 metra. Përdoruesi nuk duhet të çmontojë
komanduesin e dorës dhe të nderojë kabllon e komunikimit. Instalimi dhe mirëmbajtja duhet kryer nga
persona profesionist.
2. Së pari zgjidhni pozitën për instalim. Në varshmëri të gjatësisë së telit të komunikimit të komanduesit
me tel len vrimë me diametër të mjaftueshëm për të tërhequr telin e komunikimit.
3. Në qoftë se teli i komunikimit mes komanduesit me tel (85 x 85x 16) dhe njësisë së brendëshme
montohet në sipërfaqe, përdorni gypin metalik 1# dhe hapni vrimë të përshtatshme në mur (shikoni fig
41).
4. Pa marë parasysh a është sipërfaqja e zgjedhur ose montimi i mbuluar është e nevojshme shpimi i dy
vrimave (në të njëjtën largësi) dallimi mes të cilëve duhet të jetë në largësi (60mm) nga vrimat e
instalimit në pllakën anësore të komanduesit në tel. Mandej vendosni tapën e drurit në çdo vrimë.
Shtrëngoni pllakën anësore të komanduesit në mur me ndihmën e dy vrimave. Kyçni telin e komunikimit
në pllakën e kontrollit. Në fund instaloni pllakën e komunikuesit në tel.
Kujdes:
Gjatë instalimit të pllakës anësore të komanduesit me tel keni kujdes në drejtimin e pllakës anësore. Pllaka
anësore me dy prerje duhet të jetë në pozitën e poshtme sepse në të kundërt pllaka e komanduesit me tel
nuk është e mundur të instalohet në mënyrë të drejtë.
40
Pozita dhe procedurat e instalimit të komanduesit me tel
UDHËZIMET E PËRDORIMIT
Kapaku i kutisë së komutatorit
Skema për lidhjen e telit për
komunikim të njësisë së
brendshme
Kopsa e telit
Teli i kontrollit
Gypi metalik
Figura 43. Montimi
sipërfaqësor i kabllos
Kujdes:
Vrimat e kabllove
Teli i komunikimit
Gypi metalik
Figura 44. Mbulimi i
montimit të kabllove
Nr.
1
2
3
4
Figura 45. Skema e instalimit
Emri
Sipërfaqja e murit
Pllaka e poshtme e komanduesit
Vidha M4X10
Pllaka e komanduesit me tel
1. Largësia maksimale e komunikimit në mes pllakës amë dhe komunikuesit me tel është 8 metra.
2. Komunikuesi me tel nuk duhet të instalohet në vende në të cilat rrjedh ujë ose janë me lagështi të
mëdha.
41
Pozita dhe procedurat e instalimit të komanduesit me tel
UDHËZIMET E PËRDORIMIT
Kujdes: Para instalimit të mjeteve elektrike ju lutemi kini kujdes në shënimet e mëposhtme
në të cilat inzhinjërët tonë i kanë cekur veçanërisht:
(1) Vërtetojuni që tensioni i rrjetit të rrymës është i përshtatshëm me tensionin e punës të aparatit të
cekut në pllakën me të dhënat teknike.
(2) Kapaciteti i tensionit duhet të jetë mjaft i madh. Sipërfaqja e gropës duhet të jetë më e madhe se
2.5mm2.
(3) Kabllo i rrymës duhet të instalohet nga persona profesionist.
Në qarkun e rrymës duhet të instalohet siguresa dhe rrufepritësi me interval kontakti minimal prej 3mm
1. Lidhja e një teli
(1) Largoni shtresën izoluese (thellësia 25mm) nga skaji i telit.
(2) Largoni vidhën nga pllaka e komutatorit të kondicionerit.
(3) Me ndihmën e pincave dredh fundin e telit që të formoni madhësi të ngjashme me atë të vidhës.
(4) Fusni vidhën nëpër vrimën e telit, dhe shtrëngoni telin në kutinë e komutatorit.
2. Lidhja e telave të shumëllojshme të përdredhura
(1) Largoni shtresën izoluese (thellësia 25mm) nga skaji i telave te shumëllojshëm të përdredhur.
(2) Largoni vidhën nga pllaka e komutatorit të kondicionerit.
(3) Me ndihmën e pincave për lidhje, lidhni terminalin (madhësia që i përshtatet vidhës) në skajet e telit
të shumëllojshëm të përdredhur.
(4) Fusni vidhën e telit nëpër terminalin e telit të shumëllojshëm të përdredhur dhe me vidhë shtrëngoni
terminalin në kutinë e komutatorit.
Kujdes
Nëse kabllo fleksibil i rrymës ose kabllo i sinjalizimit të mjeteve është i dëmtuar ndorni atë me kabllo
fleksibil të posaçëm.
1.
Para lidhjes së kabllos në pllakë me të dhënat teknike lexoni tensionin e pjesëve përgjegjëse. Mandej
kryeni lidhjen në pajtim me skemën.
2.
kondicioneri duhet të ketë qark elektrik të posaçëm të pajisur me siguresë dhe rrufepritës, në mënyrë
që aparati të ngrohet në rast tensioni të lartë.
3.
Kondicioneri duhet të jetë i tokëzuar që të shmangemi rrezikut që mund të vjen nga instalimi jo i
rregullt.
4.
Të gjitha kabllot duhet të përdorin terminale lidhëse ose një tel. Nëse në kuptim të komutatorit lidhen
telat e shumëllojshme mund të vjen deri te shkëndija elektrike.
5.
Të gjithë lidhjet duhen kryer në pajtim me skemën e montimit të rrymës. Lidhjet jo të rregullta mund të
shkaktojnë punë jo të zakonshme ose mund të dëmtojë kondicionerin.
6.
Mos lejoni që kabllot të prekin gypat e lëndës për ftohje, kompresorin dhe pjesët lëvizëse siç është
ventilatori.
7.
Mos ndryshoni lidhjet e brendshme brenda kondicionerit, prodhuesi nuk do të jenë përgjegjës për
humbjet ose punë të pazakonshme të shkaktuar nga lidhjet jo të rregullta.
Lidhja e kabllos së sinjalit të komanduesit me tel
1.
Hapni kapakun e kutisë së komutatorit të njësisë së brendshme.
2.
Tërhiqni kabllon e sinjalit të komanduesit me tel nëpër unazën e gomës.
3.
Lidhni kabllon e sinjalit të komanduesit me tel në kyçësin 4-gjilpërës në kutinë e komutatorit të njësisë
së brendshme.
4.
Me mbajtësin e kabllos lidhni dhe shtrëngoni kaolin e sinjalit.
42
PREGADITJA E GYPAVE
UDHËZIMET E PËRDORIMIT
E rregullt
PRERJA E GYPAVE DHE KABLLOVE TË RRYMËS
z Përdorni mjete për prerje që janë të thjeshta për tu gjetur në shitore
Jo e rregullt
Prerje shtrembet Prerje e ashpër
z Matni me përpikshmëri gypin e jashtëm dhe të brendshëm.
z Gypin lini pak më të gjatë se sa e keni matur.
z Kabllo duhet të jetë 1.5m më i gjatë se gypi i lëndës për ftohje.
ZGJERIMI I GYPIT
Gypi i lëndës për ftohje
z Pastroni brendësinë e gypit të brendshëm për ftohje.
Mjeti për
zgjerim
z Gjate zgjerimit skaji i gypit duhet të jetë majë të mjetit për zgjerim në
mënyrë që ti shmangemi kthimit të pluhurat në gyp
Ana e siperme
e kthyer për nga
posht
Kompleti për krengim
SHTRËNDIMI I SKAJEVE TË GYPIT
z Shtrëngoni të dy skajet me kompletin për shtrëngim, më vendosjen
e kundërvidhave për shtrëngim në gyp para shtrëngimit. Vendosni
kallëpin në gyp ashtu që skaji i gypit varet për 0.5mm mbi majën.
Kontrolloni a është i drejtë gypi dhe reth në mënyrë të përkryer.
Renie e Sipërfaqja
jo e drejtë e demtuar
E plasur
Trashësia
jo e njëtrajtshme
LIDHJA E TELAVE DHE MBËSHTJELLJA ME SHIRIT
(shikoni foton nga ana e djathtë)
Gypi i shtypjes së ulët lënda për ftohje
Teli
lidhës
Gypi i shtypjes së lartë lënda për ftohje
në njësinë e breshme
43
në njësinë e jashthme
PËRGADITJA E GYPIT TË LËNDËS PËR FTOHJE
UDHËZIMET E PËRDORIMIT
Lënda për ftohje është R410A ,GËP=2020, ODP=0
Zgjidhni gypat bakrit për gaz dhe lengje në pajtim me tabelën e më poshtme.
Për mbrojtje nga pluhuri dhe lagështia para intalimit të gypave para sistemimit të gypave dhe izoluesve të
dy skajet duhët të jenë të mbuluara.
Shmangjuni lakimit të gypit sa më shumë që është e mundshme. Nëse lakimi është i nevojshëm gjysëm
harku i lakimit duhët të jëtë më i madh se 3cm ose 4cm.
Artikulli
Modeli
ACP-09CF25GEI
ACP-12CF35GEI
ACP-18CF50GEI
ACP-24CF70GEI
Madhësia e
gypit (mm)
Gypi i
gazit
Gypi për
lëngjet
Sasia shtesë e lëndës për
ftohje që duhet shtuar (per
shkak të thellësisë shtesë
të gypit)
´
1/4"
´
´
´
30g/m
20
15
´
ACP-36CF100GEI
ACP-42CF120GEI
Lartësi Max.
Thellësia Max.
dallimi nëmës
e gypit (m)
njësisë së brendshme
dhe njësisë së
brendshme (m)
60g/m
30
15
50
30
´
ACP-48CF140GEI
120g/m
Teli lidhës
Gypi i
gazit
Shiriti
izolues
Cijev za
WHNXüLQX
gypi i ujit me
diametër 1/2'
Lidhja e njësisë së jashtme dhe të brendshme.
z Lironi kundërvishën për shtrëngim që të lishoni rrjedhjen e gazit nga njësia e brendshme. Nëse nga njësia nuk
rrjedh gazi me shtypje të lartë ajo është shenjë se njësia e brendshme e lishon gazin.
z Vendosni kunërvidhën për shtrengim në gypin për lengje. Shtrëngoni gypin me veglën për shtrëngim.
z Më ndihmën dy çelësve shtrëngoni gypat e gazit dhe gypat gypat e lëngjeve në njësinë e brendshme.
44
LISHHIMI I AJRIT DHE ZBULIMI I RRJEDHJEVE
UDHËZIMET E PËRDORIMIT
LISHIMI I AJRIT
Qëllimi i lëshimit të ajrit është shmangja e lagështisë dhe
ajrit nga njësisë, sepse në të kundërt lagështia dhe ajri
mund të shkaktojnë mos reagim të kompresorit, që do të
ketë efekt në kapacitetin e ftohjes.
LISHIMI ME NDIHMËN E VAKUMIT
Pas shtrëngimit të kokave mes njësive të brendshme
NJËSIA E JASHTME
dhe të jashtme.
Treguesi në
75cm zhive
z Me ndihmën e çelësit Francez largoni kapakun e
zbrazët nga ventili tresh. Kontrolloni a janë të mbyllur
ventilet e shtypjes së ulët dhe të lartë.
z Largimi i kundërvidhës nga hapja e servisimit.
Matësi
Hapja
z Lidhni matësin në hapjen e servisimit dhe pompës së
vakuumit.
z Vakumoni deri sa matësi nuk tregon shtypje prej 75cm
zhive.
z Largoni matësin. Shtrëngoni kundërvidhën të hapësit të
servisimit.
z Me çelësin gjashtëkëndësh deri në fund hapni ventilet e
shtypjes së ulët dhe asaj të lartë (e vajosur)
z Shtrengoni kapakun e zbrazët të ventilit tresh.
ZBULIMI I RRJEDHJES SË GAZIT
z Rrjedhjen e gazit kontrolloni me lyrje me sapun të gjitha
lidhjet dhe kontroll të kujdesshëm. Pas kontrollit largoni
të gjithë sapunin.
z Mbuloni lidhjet të njësisë së brendshme më mjetë
izoluese të gypave dhe 4 unazat plastike në mënyrë që
të parandaloni kondensimin në lidhjet.
Pompa e vakumit
Mbyllja
GYPI I LËNGJEVE DHE GYPI I UJIT
NËSE NJËSIA E JASHTME ËSHTE E INSTALUAR
UDHËZIMET E PËRDORIMIT
Unaza
MË POSHT SË NJËSIA E BRENDSHME (Fig. 1)
1. Gypi për rrjedhjen e ujit duhet të jetë mbi dysheme ,
Mbajtësi
ashtu që fundi i gypit nuk duhet të jetë i zhytur në ujë.
2. Mbështjellja e gypit me shirit duhet të kryhet nga fundi
penga lart.
3. Të gjitha gypat duhet të jenë mbështjella bashkë me
shirit dhe me mbajtës të jenë të ngjitur për murri.
Gypi i
ujit
Fig. 1
NËSE NJËSIA E JASHTME ËSHTË E INSTALUAR
MË POSHT SË NJËSIA E BRENDSHME (Fig. 1)
Gypi i ujit
Shiriti
Gypi i
lëndes
për ftohje
1. Mbështjellja e gypit me shirit duhet të kryhet nga fundi
shiriti
penga lart.
2. Të gjitha gypat duhet të jenë të lidhura mes veti dhe të
mbështjella e shtrënguara ashtu në mënyrë që të
parandalohet kthimi i ujit në mjedis (shihni foton)
3. Të gjitha gypat me mbajtëse shtrëngoni për murri.
Unaza
Fig. 2
46
PERGADITJA E GYPIT TË UJIT
UDHËZIMET E PËRDORIMIT
KUJDES
Siguroni rrjedhën e ujit
(1) Përgatitja e gypit të ujit
z
Gypi i ujit mund të vendoset nga ana e djathtë ose e mbrapse nga ana e djathtë.
z
Gjerësia e gypit të ujit duhet të jetë e njëjtë ose më e madhe nga gjerësia e gypit lidhës,
(Gypi: madhësia e gypit: 20mm, dimensioni i jashtëm: 26mm)
z
Gypi i ujit le të jetë më i shkurtër dhe i pozicionuar për nga poshtë nën kënd minimal prej 1/100 që
të parandalohet paraqitja e xhepave të ajrit. (Shihni fig. 1)
z
Shfrytëzoni gypin ujit të bashkangjitur f dhe shtrënguesin g gypi i ujit mund të vendoset nga ana
e djathtë ose e mbrapse nga ana e djathtë.
Fusni gypin e ujit të gjithin në hapjen e kanalit. Shtrëngoni kundërvidhën brenda spektrit të shiritit të
përhitur derisa koka e vidhës nuk ndodhet në largësi më të vogël se 4mm nga gypi. (shihni fig. 2,
3).
z
Mbështjellin unazën
për rreth shtrënguesit dhe gypit të ujit për shkak të izolimit. (Shiko fig. 3)
z
Mos lakoni gypin e ujit brenda njësisë së brendshme (shikoni fig. 4)
(2) Pas instalimit të gypit kontrolloni a është rrjedha e ujit e pa penguar.
z
Mbushni nga bidoni 600cm3 ujë në hapjen për daljen e ajrit që të vërtetoni a rrjedh uji. (Shikoni fig.
5).
(Kur është i lidhur gypi i ujit
)
Lëshoni gypin e
ujit
Kapsja g
Mos e lakoni
Mos e lakoni
Mos e zhzsni
në ujë
Fig. 1
Gzpi i ujit f
Vendi i mbështjelljes me shirit
(e përhimtë)
Fig. 2
Shtrënguesi g Unaza e madhe
(Shtesa)
(Shtesa)
Dalja e ajrit
Bidoni për mbushje
Fig. 3
Fig. 4
47
Fig. 5
KONTROLLET RUTINË PAS INSTALIMIT
UDHËZIMET E PËRDORIMIT
Kontrolle pas instalimit
Artikujt për tu kontrolluar
defekti i mundshëm
A është i besueshëm instalimi?
Aparati mund të bie, lëkundet ose krijon zhurmë.
A keni kontrolluar rrjedhjen e gazit?
Mund të shkaktojë kapacitet të pa mjaftueshëm ftohje.
A është e mjaftueshëm izolimi i nxehtësisë së njësisë?
Mund të shkaktoje kondensim dhe pikim të ujit.
A rrjedh uji në njësi pa problem?
Mund të shkaktoje kondensim dhe pikim të ujit.
a përshtatet tensioni më tensionin e dhënë
në pllakën me të dhënat teknike?
Mund të shkaktojë defekt elektrik ose të dëmton
pjesët.
A janë të instaluar në rregull dhe me siguri
kabllot e rrymës dhe gypat?
Mund të shkaktojë defekt elektrik ose të dëmton
pjesët.
A është i tokëzuar aparati?
Mund të shkaktoje zbaze të energjisë elektrike.
A është kabllo e rymës i llojit specifik?
Mund të shkaktojë defekt elektrik ose të dëmton
pjesët.
A janë të mbuluar hyrjet dhe daljet e ajrit?
Mund të shkaktojë kapacitet të pa mjaftueshëm ftohje.
Situata
A është e regjistruar thellësia e gypit për
ftohje dhe sasisë së lëndës për ftohje?
Kapaciteti i lëndës për ftohje nuk është i saktë.
KUJDES
1. Ky aparat nuk është i menduar të kontrollet nga persona të tjerë (llogaritur dhe fëmijët) me anomali
fizike, shikimi ose personave aftësi mentale si h dhe mungesë të mjaftueshme të dijes, përveç nëse
nuk janë të mbikëqyrur ose udhëzuar për mënyrën e punës nga ana e personave përgjegjës për
sigurinë e tyre.
2. Fëmijët duhet mbikëqyrur që të siguroheni që të mos luajnë më kondicionerin.
48
PROVA E PUNËS
UPUTSTVA ZA INSTALACIJU
VLERSIMI I EFEKTEVE TË PUNËS SË APARATIT
z Kontrolloni tensionin e rrjetit elektrik.
z Me termometër matni temperaturën e ajrit hyrës dhe atij dalës.
z Dallimi i ajrit hyrës dhe atij dalës nuk duhet të jetë më i vogël se 8 °C.
Termometri
z Aparati posedon funksione automatike për vazhdimin e punës, që do të thotë se mund të
memorohen rregullimet e mënyrës se punës që kane qenë në fuqi para ikje së energjisë elektrike.
Detyrimisht përdorni shtesat e dhëna paraprakisht, sepse në të kundërt mund të vjen në rrjedhje të ujit, goditjes elektrike,
zjarrit, etj.
49
Ky aparat nuk duhet të hidhet bashkë me mbeturinat tjera të
shtëpisë.
Ky aparat duhet lënë në vende të autorizuara për riciklimin e
aparateve elektronike dhe elektrike.
66179601
Prodhuesi dhe importuesi mbaj të drejtën për ndryshimin e karakteristikave teknike dhe karakteristikave të tjera pa ndone
paralajmërimi paraprak. Prodhuesi dhe importuesi nuk janë të përgjegjshëm për gabimet e mundshme të shkrimit.
MAK
Упатства
за
употреба
ACP-18CF50GEI
ACP-24CF70GEI
ACP-36CF100GEI
RoHS
3
Ɇɟɪɤɢɧɚɩɪɟɬɩɚɡɥɢɜɨɫɬ
Ɉɩɢɫɧɚ
ɞɟɥɨɜɢ
ɀɢɱɟɧɭɩɪɚɜɭɜɚɱɫɬɚɧɞɚɪɞɧɨɩɨɫɬɚɜɭɜɚʃɟ
4
ȼɤɥɭɱɭɜɚʃɟɢɫɤɥɭɱɭɜɚʃɟɧɚɭɪɟɞɨɬ
5
Ʉɨɧɬɪɨɥɚɧɚɜɟɧɬɢɥɚɬɨɪ
5
ɉɨɞɟɫɭɜɚʃɟ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ
5
ɉɨɞɟɫɭɜɚʃɟ ɮɭɧɤɰɢʁɚ sleep
ɉɨɞɟɫɭɜɚʃɟɮɭɧɤɰɢʁɚɧɢɲɚʃɟ
ɉɨɞɟɫɭɜɚʃɟɧɚɱɢɧɧɚɪɚɛɨɬɚ
ɍɩɚɬɫɬɜɨ
ɡɚ
ɭɩɨɬɪɟɛɚ
ɉɨɫɬɚɜɭɜɚʃɟɧɚɬɚʁɦɟɪ
ɍɩɚɬɫɬɜɚɡɚ
ɭɩɨɬɪɟɛɚɧɚ ɉɨɫɬɚɜɤɢɡɚɡɚɲɬɟɞɚɧɚɟɧɟɪɝɢʁɚ
ɠɢɱɟɧɢɨɬ
ɉɪɢɤɚɡɧɚɧɚɞɜɨɪɟɲɧɚɚɦɛɢɟɧɬɚɥɧɚɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ
ɭɩɩɪɚɜɭɜɚɱ
ɉɨɞɟɫɭɜɚʃɟɦɟɦɨɪɢɫɤɢɮɭɧɤɰɢɢ
Ɏɭɧɤɰɢʁɚɡɚɨɬɫɬɪɚɧɭɜɚʃɟɩɪɨɛɥɟɦɢ
6
7
8
8
9
9
9
10
ɉɪɢɤɚɡɧɚɞɟɮɟɤɬɢ
11
Ⱦɟɮɢɧɢɪɚʃɟɧɚɢɧɞɢɤɚɬɨɪɨɬ
ɍɩɨɬɪɟɛɚɧɚɞɚɥɟɱɢɧɫɤɢɭɩɪɚɜɭɜɚɱ
13
22
Ɏɭɧɤɰɢɢɧɚɟɞɢɧɢɰɢɬɟ
ɀɢɱɟɧɭɩɪɚɜɭɜɚɱ (ɫɨɮɭɧɤɰɢɢɡɚɧɟɞɟɥɟɧɬɚʁɦɟɪ
ɇɚɡɢɜɢɧɚɞɟɥɨɜɢɬɟɢɧɢɜɧɢɬɟɮɭɧɤɰɢɢ
24
28
29
Ɉɞɪɠɭɜɚʃɟ
30
ȼɨɞɢɱɡɚɭɩɨɬɪɟɛɚ
31
ɉɪɟɞɭɩɪɟɞɭɜɚʃɚ
ɉɪɨɜɟɪɤɢɩɪɟɞɩɨɜɢɤɭɜɚʃɟɫɟɪɜɢɫ
32
33
Ɇɨɧɬɢɪɚʃɟɜɧɚɬɪɟɲɧɚɟɞɢɧɢɰɚ
ɍɩɚɬɫɬɜɚ
6
Ɇɨɧɬɢɪɚʃɟɧɚɞɜɨɪɟɲɧɚɟɞɢɧɢɰɚ
ɡɚ
ɦɨɧɬɢɪɚʃɟ ɒɟɦɚɧɚɫɩɨʁɭɜɚʃɟɧɚɤɚɛɟɥɡɚɫɬɪɭʁɚ
ɰɟɜɤɢɡɚ
ɉɨɥɨɠɛɚɢɩɨɫɬɚɩɤɚɧɚɦɨɧɬɢɪɚʃɟɧɚɠɢɱɟɧɢɨɬɭɩɪɚɜɭɜɚɱ
ɜɨɡɞɭɯ
Ɇɨɧɬɢɪɚʃɟɩɨɜɪɡɧɢɰɟɜɤɢ
36
38
40
43
47
Ɇɨɧɬɢɪɚʃɟɨɞɜɨɞɧɢɰɟɜɤɢ
Ɋɭɬɧɢɫɤɢɩɪɨɜɟɪɤɢɩɨɦɨɧɬɢɪɚʃɟ
48
49
ɉɪɨɛɧɚɪɚɛɨɬɚ
2
Ɇɟɪɤɢɧɚɩɪɟɬɩɚɡɥɢɜɨɫɬ
ȼɟɦɨɥɢɦɟɜɧɢɦɚɬɟɥɧɨɩɪɨɱɢɬɚʁɬɟɝɨɨɜɨʁɩɪɢɪɚɱɧɢɤɢɩɪɢɞɪɠɭɜɚʁɬɟɫɟɞɨɞɚɞɟɧɢɬɟɭɩɚɬɫɬɜɚ.
ɉɨɫɟɛɧɨɜɧɢɦɚɧɢɟɨɛɪɧɟɬɟɧɚɞɜɚɬɚɫɢɦɛɨɥɢɧɚɜɟɞɟɧɢɩɨɞɨɥɭ
ɉɊȿȾɍɉɊȿȾɍȼȺȵȿɈɜɨʁɫɢɦɛɨɥɭɤɚɠɭɜɚɞɟɤɚɧɟɢɫɩɪɚɜɧɚɬɚɭɩɨɬɪɟɛɚɦɨɠɟɞɚɩɪɟɞɢɡɜɢɤɚ
ɫɦɪɬɢɥɢɬɟɲɤɢɩɨɜɪɟɞɢ
Ɉɜɨʁ ɫɢɦɛɨɥ ɩɨɤɚɠɭɜɚ ɞɟɤɚ ɧɟɢɫɩɪɚɜɧɚɬɚ ɭɩɨɬɪɟɛɚ ɦɨɠɟ ɩɪɟɞɢɡɜɢɤɚ
ɩɨɜɪɟɞɢɧɚɥɢɰɚɢɢɦɨɬ.
ɉɊȿȾɍɉɊȿȾɍȼȺȵȿ!
z Ɉɜɨʁɭɪɟɞɟɩɨɝɨɞɟɧɡɚɦɨɧɬɢɪɚʃɟɜɨɤɭʅɢɤɚɧɰɟɥɚɪɢɢɪɟɫɬɨɪɚɧɢɢɫɥɢɱɧɢɦɟɫɬɚ.
z Ɂɚɦɨɧɬɚɠɚɨɛɪɚɬɟɬɟɫɟɜɨɨɜɥɚɫɬɟɧɢɨɬ ɫɟɪɜɢɫɇɟɢɫɩɪɚɜɧɨɬɨ ɦɨɧɬɢɪɚʃɟɦɨɠɟɞɚɩɪɟɞɢɡɜɢɤɚɩɪɨɬɟɤɭɜɚʃɟ
ɜɨɞɚɫɬɪɭɟɧɭɞɚɪɢɥɢɩɨɠɚɪ.
z Ɇɨɧɬɢɪɚʁɬɟɝɨɭɪɟɞɨɬɧɚɦɟɫɬɨɲɬɨɢɦɚɤɚɩɚɰɢɬɟɬɞɚʁɚɢɡɞɪɠɢɧɟɝɨɜɚɬɚɬɟɠɢɧɚȼɨɫɩɪɨɬɢɜɧɨɤɥɢɦɚ
ɭɪɟɞɨɬɦɨɠɟɞɚɩɚɞɧɟɢɞɚɩɪɟɞɢɡɜɢɤɚɩɨɜɪɟɞɚɢɥɢɫɦɪɬ
z Ɂɚɢɫɩɪɚɜɧɨɢɫɩɭɲɬɚʃɟɧɚɜɨɞɚɬɚɨɞɜɨɞɧɚɬɚɰɟɜɤɚɬɪɟɛɚɞɚɫɟɦɨɧɬɢɪɚɫɨɝɥɚɫɧɨɭɩɚɬɫɬɜɚɬɚɡɚɦɨɧɬɢɪɚʃɟ.
ɉɪɟɡɟɦɟɬɟɝɢɫɨɨɞɜɟɬɧɢɬɟɦɟɪɤɢɡɚɱɭɜɚʃɟɧɚɬɨɩɥɢɧɚɬɚ ɡɚɞɚɫɩɪɟɱɢɬɟɤɨɧɞɟɧɡɚɰɢʁɚɇɟɢɫɩɪɚɜɧɨɬɨ
ɦɨɧɬɢɪɚʃɟɧɚɰɟɜɤɢɬɟɦɨɠɟɞɚɩɪɟɞɢɡɜɢɤɚɢɫɬɟɤɭɜɚʃɟɢɥɢɞɚɝɢɧɚɦɨɤɪɢɩɪɟɞɦɟɬɢɬɟɜɨɩɪɨɫɬɨɪɢʁɚɬɚ
z ɇɟɤɨɪɢɫɬɟɬɟɢɧɟɢɡɥɨɠɭɜɚʁɬɟɝɨɭɪɟɞɨɬɧɚɡɚɩɚɥɢɜɢɟɤɫɩɥɨɡɢɜɧɢɨɬɪɨɜɧɢɢɞɪɭɝɢɨɩɚɫɧɢɦɚɬɟɪɢɢ.
z ɉɪɢɩɨʁɚɜɚɧɚɩɪɨɛɥɟɦɢɧɚɩɪɢɦɟɪɦɢɪɢɫɧɚɢɡɝɨɪɟɧɨɜɟɞɧɚɲɢɫɤɥɭɱɟɬɟɝɨɭɪɟɞɨɬɨɞɫɬɪɭʁɚ.
z Ɉɞɪɠɭɜɚʁɬɟɝɨɩɪɨɬɨɤɨɬɧɚɜɨɡɞɭɯɜɨɩɪɨɫɬɨɪɢʁɚɬɚɡɚɞɚɧɟɞɨʁɞɟɞɨɧɟɞɨɫɬɢɝ ɧɚɤɢɫɥɨɪɨɞ
z ɇɟɫɬɚɜɚʁɬɟɝɢɩɪɫɬɢɬɟɢɥɢɞɪɭɝɢɩɪɟɞɦɟɬɢɜɨɜɥɟɡɨɬɢɢɡɥɟɡɨɬɡɚɜɨɡɞɭɯ
z ɇɟɜɤɥɭɱɭɜɚʁɬɟɝɨɢɧɟɢɫɤɥɭɱɭɜɚʁɬɟɝɨɤɥɢɦɚɭɪɟɞɨɬɫɨɞɢɪɟɤɬɧɨ ɜɤɥɭɱɭɜɚʃɟɢɥɢɢɫɤɥɭɱɭɜɚʃɟɧɚɤɚɛɟɥɨɬ.
z Ɋɟɞɨɜɧɨɩɪɨɜɟɪɭɜɚʁɬɟɞɚɥɢɦɨɧɬɚɠɧɚɬɚɪɚɦɤɚɟɨɲɬɟɬɟɧɚ.
z ɇɟɦɟɧɭɜɚʁɬɟɝɨɩɨɫɬɚɜɟɧɢɨɬɤɥɢɦɚɭɪɟɞɁɚɩɨɩɪɚɜɤɢɢɩɪɟɦɟɫɬɭɜɚʃɟɨɛɪɚɬɟɬɟɫɟɤɚʁɞɨɛɚɜɭɜɚɱɨɬɢɥɢ
ɤɚʁɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɧɢɦɨɧɬɟɪɢ.
z ɍɪɟɞɨɬɧɟɫɦɟɟɞɚɫɟɦɨɧɬɢɪɚɜɨɩɟɪɚɥɧɢ.
ɉɊȿȾɍɉɊȿȾɍȼȺȵȿ!
z ɉɪɟɞɦɨɧɬɢɪɚʃɟɩɪɨɜɟɪɟɬɟɞɚɥɢɨɞɝɨɜɚɪɚɧɚɩɨɧɨɬɨɞɦɪɟɠɚɬɚɡɚɫɬɪɭʁɚɫɨɪɚɛɨɬɧɢɨɬɧɚɩɨɧɧɚɭɪɟɞɨɬ
z ɉɪɟɞɭɩɨɬɪɟɛɚɜɟɦɨɥɢɦɟɭɬɜɪɞɟɬɟɞɟɤɚɤɚɛɥɢɬɟɨɞɜɨɞɧɢɬɟɢɩɨɜɪɡɧɢɬɟɰɟɜɤɢɫɟɢɫɩɪɚɜɧɨ ɩɨɜɪɡɚɧɢɡɚɞɚ
ɫɟɢɡɛɟɝɧɟɩɪɨɬɟɤɭɜɚʃɟɧɚɜɨɞɚɢɫɬɟɤɭɜɚʃɟɧɚɫɪɟɞɫɬɜɚɬɚɡɚɥɚɞɟʃɟɫɬɪɭɟɧɭɞɚɪɢɥɢɩɨɠɚɪ
zɍɬɢɤɚɱɨɬɡɚɫɬɪɭʁɚɦɨɪɚɞɚɛɢɞɟɩɪɚɜɢɥɧɨɡɚɡɟɦʁɟɧɡɚɞɚɫɟɨɛɟɡɛɟɞɢɟɮɢɤɚɫɧɨɡɚɡɟɦʁɭɜɚʃɟɧɚɤɥɢɦɚ
ɭɪɟɞɨɬɢɞɚɫɟɢɡɛɟɝɧɟɪɢɡɢɤɨɞɫɬɪɭɟɧɭɞɚɪɇɟɫɩɨʁɭɜɚʁɬɟɝɨɤɚɛɟɥɨɬɡɚɡɚɡɟɦʁɭɜɚʃɟɫɨɰɟɜɤɢɡɚɝɚɫ
ɜɨɞɨɜɨɞɧɢɰɟɜɤɢɢɥɢɬɟɥɟɮɨɧɫɤɢɠɢɰɢ.
zɉɨɩɨɤɪɟɧɭɜɚʃɟɬɨɪɚɛɨɬɚɬɚɧɚɤɥɢɦɚɭɪɟɞɨɬɧɟɫɦɟɟɞɚɫɟɩɪɟɤɢɧɟɛɚɪɟɦɦɢɧɡɚɲɬɨɢɧɚɤɭɦɨɠɟɞɚ
ɞɨʁɞɟɞɨɜɪɚʅɚʃɟɧɚɦɚɫɥɨɬɨɜɨɤɨɦɩɪɟɫɨɪɨɬ
zɇɟɞɨɡɜɨɥɭɜɚʁɬɟɢɦɧɚɞɟɰɚɬɚɞɚɫɢɢɝɪɚɚɬ ɫɨɤɥɢɦɚɭɪɟɞɨɬ
zɇɟɞɨɩɢɪɚʁɬɟɝɨɤɥɢɦɚɭɪɟɞɨɬɫɨɜɥɚɠɧɢɪɚɰɟ
zɉɪɟɞɱɢɫɬɟʃɟɢɥɢɦɟɧɭɜɚʃɟɧɚɮɢɥɬɟɪɨɬɡɚɜɨɡɞɭɯɢɫɤɥɭɱɟɬɟɝɨɭɪɟɞɨɬɨɞɫɬɪɭʁɚ.
zȺɤɨɧɟɩɥɚɧɢɪɚɬɟɞɚɝɨɤɨɪɢɫɬɢɬɟɤɥɢɦɚɭɪɟɞɨɬɩɨɞɨɥɝɨɜɪɟɦɟɢɫɤɥɭɱɟɬɟɝɨɨɞɫɬɪɭʁɚ.
zɇɟɢɡɥɨɠɭɜɚʁɬɟɝɨɤɥɢɦɚɭɪɟɞɨɬɧɚɤɨɪɨɡɢɜɧɢɭɫɥɨɜɢ
zɇɟɝɚɡɟɬɟɝɨɢɧɟɩɨɫɬɚɜɭɜɚʁɬɟɩɪɟɞɦɟɬɢɧɚɤɥɢɦɚɭɪɟɞɨɬ
zɉɨɟɥɟɤɬɪɢɱɧɨɬɨɦɨɧɬɢɪɚʃɟɤɥɢɦɚɭɪɟɞɨɬɬɪɟɛɚɞɚɫɟɩɨɤɪɟɧɟɡɚɞɚɫɟɩɪɨɜɟɪɢɩɪɨɬɨɤɨɬɧɚɟɥɟɤɬɪɢɱɧɚ
ɟɧɟɪɝɢʁɚ.
zȺɤɨɤɚɛɟɥɨɬɡɚɫɬɪɭʁɚɟɨɲɬɟɬɟɧɬɪɟɛɚɝɨɡɚɦɟɧɢɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɨɬɨɜɥɚɫɬɟɧɢɨɬɫɟɪɜɢɫɢɥɢɥɢɰɟɫɨɫɥɢɱɧɢ
ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢɡɚɞɚɫɟɢɡɛɟɝɧɚɬɨɩɚɫɧɨɫɬɢ.
zȼɨɫɬɪɭʁɧɨɬɨɤɨɥɨɬɪɟɛɚɞɚɫɟɦɨɧɬɢɪɚɩɨɜɟʅɟɩɨɥɟɧɨɫɢɝɭɪɭɜɚɱɫɨɪɚɫɬɨʁɚɧɢɟɦɟɼɭɤɨɧɬɚɤɬɢɬɟɨɞɛɚɪɟɦ
3mm.
zɍɪɟɞɨɬ ɬɪɟɛɚɞɚɫɟɦɨɧɬɢɪɚɜɨɫɨɝɥɚɫɧɨɫɬɫɨɧɚɰɢɨɧɚɥɧɢɬɟɫɬɚɧɞɚɪɞɢ
zɌɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɬɚɧɚɫɤɥɨɩɨɬɡɚɥɚɞɟʃɟʅɟɛɢɞɟɜɢɫɨɤɚɩɚɩɨɪɚɞɢɬɨɚɤɚɛɥɢɬɟɡɚɫɬɪɭʁɚɱɭɜɚʁɬɟɝɢɩɨɞɚɥɟɤɭ
ɨɞɛɚɤɚɪɧɢɰɟɜɤɢ
3
ɀɢɱɟɧɭɩɪɚɜɭɜɚɱɫɬɚɧɞɚɪɞɧɨ ɩɨɞɟɫɭɜɚʃɟ
SWING
SWING
TIMER
ɋɨɫɬɚɜɧɚɠɢɱɧɢɨɬɭɩɪɚɜɭɜɚɱ
ɋɢɦɛɨɥɡɚɞɟɮɟɤɬ
1
ɉɪɢɤɚɡɧɚɬɚʁɦɟɪ
ɉɪɢɤɚɡ ɧɚ ɛɪɡɢɧɚ ɧɚ ɜɟɧɬɢɥɚɬɨɪ ɚɜɬɨɦɚɬɫɤɚ
ɝɨɥɟɦɚɫɪɟɞɧɚɢɥɢɦɚɥɚɛɪɡɢɧɚ
10
ɋɢɦɛɨɥɡɚɮɭɧɤɰɢʁɚ sleep
2
11
Ʉɨɩɱɟɡɚɢɡɛɢɪɚʃɟɧɚɧɚɱɢɧɨɬɧɚɪɚɛɨɬɚ
3
ɋɢɦɛɨɥɡɚɬɨɩɟʃɟ
12
ɤɨɩɱɟɡɚɩɨɜɢɲɭɜɚʃɟɧɚɩɨɫɬɚɜɟɧɚɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ Ÿ
4
ɋɢɦɛɨɥɡɚɡɚɲɬɟɞɚɧɚɟɧɟɪɝɢʁɚ
13
Ʉɨɩɱɟɡɚɫɧɢɠɭɜɚʃɟɧɚɩɨɫɬɚɜɟɧɚɬɚɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ (ź
5
ɉɪɢɤɚɡɧɚɩɨɫɬɚɜɟɧɚɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ
14
Ʉɨɩɱɟɡɚɛɪɡɢɧɚɧɚɜɟɧɬɢɥɚɬɨɪɩɨɞɟɫɭɜɚʃɟɫɜɟɠɜɨɡɞɭɯ-FAN)
6
ɉɪɢɤɚɡɧɚɚɦɛɢɟɧɬɚɥɧɚɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ
15
Ʉɨɩɱɟɡɚɧɢɲɚʃɟ (SWING) (ɩɪɨɜɟɪɤɚɧɚɧɚɞɜɨɪɟɲɧɚɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ)
7
ɋɢɦɛɨɥɡɚɫɜɟɠɜɨɡɞɭɯɧɟɞɨɫɬɚɩɟɧ
16
Ʉɨɩɱɟɡɚɬɚʁɦɟɪ(TIMER)
8
ɇɚɱɢɧɧɚɪɚɛɨɬɚɥɚɞɟʃɟɨɞɜɥɚɠɧɭɜɚʃɟɝɪɟɟʃɟɜɟɧɬɢɥɚɬɨɪauto)
17
Ʉɨɩɱɟɡɚɜɤɥɭɱɭɜɚʃɟɢɫɤɥɭɱɭɜɚʃɟ (ON/OFF)
9
‡ɇɟɦɨɧɬɢɪɚʁɬɟɝɨɠɢɱɧɢɨɬ ɭɩɪɚɜɭɜɚɱ ɧɚɦɟɫɬɚɤɚɞɟɩɪɨɬɟɤɭɜɚɜɨɞɚ
‡ɂɡɛɟɝɧɭɜɚʁɬɟɭɞɢɪɚʃɟɮɪɥɚʃɟɢɥɢɱɟɫɬɨɨɬɜɨɪɚʃɟɧɚɠɢɱɧɢɨɬ ɭɩɪɚɜɭɜɚɱ
4
ɍɩɚɬɫɬɜɚɡɚɭɩɨɬɪɟɛɚɧɚɠɢɱɟɧɭɩɪɚɜɭɜɚɱ
ȼɤɥɭɱɭɜɚʃɟɢɫɤɥɭɱɭɜɚʃɟɧɚɤɥɢɦɚɭɪɟɞɨɬ
Ɂɚɜɤɥɭɱɭɜɚʃɟɩɪɢɬɢɫɧɟɬɟ ɝɨɤɨɩɱɟɬɨ ON/OFFɚ ɡɚɢɫɤɥɭɱɭɜɚʃɟ
ɩɨɜɬɨɪɧɨɩɪɢɬɢɫɧɟɬɟɝɨɤɨɩɱɟɬɨ ON/OFF.
SWING
TIMER
Ʉɨɧɬɪɨɥɚɧɚɜɟɧɬɢɥɚɬɨɪɧɚɫɥɢɤɚɬɚɫɟɩɪɢɤɚɠɚɧɢɫɚɦɨɪɟɥɟɜɚɧɬɧɢɬɟ ɩɨɞɪɚɱʁɚɧɚɩɪɢɤɚɠɭɜɚʃɟ)
ɋɨ ɩɨɜɟʅɟɤɪɚɬɧɨ ɩɪɢɬɢɫɤɚʃɟ ɧɚ ɤɨɩɱɟɬɨ
ɜɟɧɬɢɥɚɬɨɪɨɬʅɟɫɟɦɟɧɭɜɚɩɨɪɟɞɨɫɥɟɞɨɬ
Ɇɚɥɚ
SWING
TIMER
ɋɪɟɞɧɚ
ȼɢɫɨɤɚ
FAN,
ɛɪɡɢɧɚɬɚ ɧɚ
Auto
ȼɨɬɟɤɨɬɧɚɨɞɜɥɚɠɧɭɜɚʃɟɬɨɚɜɬɨɦɚɬɫɤɢɫɟɩɨɫɬɚɜɭɜɚɦɚɥɚɛɪɡɢɧɚ
ɧɚɜɟɧɬɢɥɚɬɨɪ
ɉɨɞɟɫɭɜɚʃɟ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ
SWING
TIMER
Ɂɚɩɨɜɢɲɭɜɚʃɟɧɚɩɨɫɬɚɜɟɧɚɬɚɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɩɪɢɬɢɫɧɟɬɟɝɨɤɨɩɱɟɬɨ
(Ÿ); ɡɚɫɧɢɠɭɜɚʃɟɧɚɩɨɫɬɚɜɟɧɚɬɚɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɩɪɢɬɢɫɧɟɬɟɝɨɤɨɩɱɟɬɨ
(ź) (ɫɨɟɞɧɨɩɪɢɬɢɫɤɚʃɟɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɬɚɫɟɩɨɜɢɲɭɜɚɢɥɢɫɧɢɠɭɜɚɡɚ
1°C). ɇȺɉɈɆȿɇȺ: Ɂɚɤɥɭɱɭɜɚʃɟɬɚɫɬɚɬɭɪɚɫɨɢɫɬɨɜɪɟɦɟɧɨ
ɩɪɢɬɢɫɤɚʃɟɧɚɤɨɩɱɢʃɚɬɚ (Ÿ) ɢ (ź) ɧɚɫɟɤɭɧɞɢɧɚɩɨɞɪɚɱʁɟɬɨɡɚ
ɩɪɢɤɚɡɧɚɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚʅɟɫɟɩɪɢɤɚɠɟÄ((³ɫɨɲɬɨɫɢɬɟɤɨɩɱɢʃɚɫɟ
ɞɟɚɤɬɢɜɢɪɚɚɬɫɨɩɨɜɬɨɪɧɨɩɪɢɬɢɫɤɚʃɟɧɚɨɜɢɟɤɨɩɱɢʃɚ ɧɚ 5 ɫɟɤɭɧɞɢ
ɤɨɩɱɢʃɚɬɚɫɟɚɤɬɢɜɢɪɚɚɬɄɨɝɚɠɢɱɧɢɨɬ ɭɩɪɚɜɭɜɚɱɟɡɚɤɥɭɱɟɧɩɪɟɤɭ
ɞɚɥɟɱɢɧɫɤɢɨɬɢɥɢɰɟɧɬɪɚɥɧɢɨɬɭɩɪɚɜɭɜɚɱɤɨɩɱɢʃɚɬɚɧɚɠɢɱɧɢɨɬ
ɭɩɪɚɜɭɜɚɱɢɫɢɝɧɚɥɨɬɨɞɞɚɥɟɱɢɧɫɤɢɨɬɭɩɪɚɜɭɜɚɱɫɟɡɚɤɥɭɱɟɧɢ ɢ
ɧɟɚɤɬɢɜɧɢɚɧɚɩɨɞɪɚɱʁɟɬɨɡɚɩɪɢɤɚɡɧɚɩɨɫɬɚɜɟɧɚɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɫɟ
ɩɪɢɤɚɠɭɜɚ Ä&&³. Ɋɚɫɩɨɧɧɚɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢɡɚɪɚɡɥɢɱɧɢɧɚɱɢɧɢɧɚɪɚɛɨɬɚ
Ƚɪɟɟʃɟ: 16 °C ~ 30 °C
Ʌɚɞɟʃɟ: 16 °C ~ 30 °C
Ɉɞɜɥɚɠɧɭɜɚʃɟ: 16 °C ~ 30 °C
ȼɟɧɬɢɥɚɬɨɪɫɤɚɪɚɛɨɬɚɧɟɦɨɠɟɞɚɫɟɩɨɫɬɚɜɢɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ
5
ɉɨɞɟɫɭɜɚʃɟ ɮɭɧɤɰɢʁɚɧɢɲɚʃɟ
ɉɪɢɬɢɫɧɟɬɟɝɨɤɨɩɱɟɬɨ SWING, ɡɚɞɚɝɨ ɢɡɛɟɪɟɬɟ ɧɚɱɢɧɨɬ ɧɚɪɚɛɨɬɚ
ɧɢɲɚʃɟɁɚɩɪɟɤɢɧɧɚɧɢɲɚʃɟɬɨɩɨɜɬɨɪɧɨ ɩɪɢɬɢɫɧɟɬɟɝɨɤɨɩɱɟɬɨ
SWING.
SWING
ɇɚɩɨɦɟɧɚɄɚʁɩɪɨɜɨɞɧɢɨɬɬɢɩɧɚɜɧɚɬɪɟɲɧɚɟɞɢɧɢɰɚɧɟɦɚɮɭɧɤɰɢʁɚ
ɧɢɲɚʃɟ
SWING
TIMER
ɉɨɫɬɚɜɭɜɚʃɟɧɚɮɭɧɤɰɢʁɚ sleep
SWING
TIMER
ɉɪɢ ɥɚɞɟʃɟ ɢɥɢ ɨɞɜɥɚɠɧɭɜɚʃɟ ɱɚɫ ɩɨ ɩɪɢɟɦ ɧɚ SLEEP
ɧɚɪɟɞɛɢɬɟɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɬɚʅɟɫɟɩɨɜɢɲɢ ɡɚ1°C, ɚɜɨ ɫɥɟɞɧɢɨɬɱɚɫ
ʅɟ ɫɟ ɩɨɜɢɲɢ ɡɚ ɭɲɬɟ 1°C, ɬɟ ɡɚ ɱɚɫɚ ʅɟ ɫɟ ɩɨɜɢɲɢ ɡɚ 2°C.
ɉɨɬɨɚɭɪɟɞɨɬʅɟɩɪɨɞɨɥɠɢɞɚɪɚɛɨɬɢɫɨɬɚɚɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ.
ȼɨ ɬɟɤɨɬ ɧɚ ɝɪɟɟʃɟɬɨ ɱɚɫ ɩɨ ɩɪɢɟɦ ɧɚ SLEEP ɧɚɪɟɞɛɢɬɟ
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɬɚ ʅɟɫɟɫɧɢɠɢɡɚ 1°C, ɚɜɨɫɥɟɞɧɢɨɬɱɚɫʅɟɫɟɫɧɢɠɢ
ɡɚɭɲɬɟ 1°C, ɬɟɩɨɱɚɫɚʅɟɫɟɫɧɢɠɢɡɚ 2°C. ɉɨɬɨɚ ɭɪɟɞɨɬʅɟ
ɩɪɨɞɨɥɠɢɞɚɪɚɛɨɬɢɫɨɬɚɚɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ.
ɉɪɢɜɟɧɬɢɥɢɪɚʃɟɮɭɧɤɰɢʁɚɬɚ SLEEP ɧɟɟɞɨɫɬɚɩɧɚ.
ɇɚɩɨɦɟɧɚ˖ɀɢɱɧɢɨɬ ɞɚɥɟɱɢɧɫɤɢ ɭɩɪɚɜɭɜɚɱ ɧɟɦɚ ɤɨɩɱɟ ɡɚ
ɩɨɫɬɚɜɭɜɚʃɟ ɧɚ ɮɭɧɤɰɢʁɚɬɚ SLEEP; ɚɤɨ ɫɚɤɚɬe ɞɚ ʁɚ ɩɨɞɟɫɢɬɟ
ɨɜɚɚ ɮɭɧɤɰɢʁɚ ɫɬɨɪɟɬɟ ɝɨ ɬɨɚ ɫɨ ɩɨɦɨɲ ɧɚ ɛɟɠɢɱɧɢɨɬ
ɞɚɥɟɱɢɧɫɤɢɭɩɪɚɜɭɜɚɱ.
6
ɉɨɫɬɚɜɭɜɚʃɟɧɚɧɚɱɢɧɨɬɧɚɪɚɛɨɬɚ
ɋɨɩɨɜɟʅɟɤɪɚɬɧɢɩɪɢɬɢɫɤɚʃɚɧɚɤɨɩɱɟɬɨ MODE ɧɚɱɢɧɨɬɧɚɪɚɛɨɬɚɫɟ
ɦɟɧɭɜɚɩɨɫɥɟɞɧɢɨɜ ɪɟɞɨɫɥɟɞ
Ʌɚɞɟʃɟ
Ɉɞɜɥɚɠɧɭɜɚʃɟ
ȼɟɧɬɢɥɚɬɨɪ
Ƚɪɟɟʃɟ
Auto
ɉɪɢ ɥɚɞɟʃɟ ɧɚ ɟɤɪɚɧɨɬ ɫɟ ɩɪɢɤɚɠɭɜɚ Ä&22/³. ɉɪɢɬɨɚ ɩɨɫɬɚɜɟɧɚɬɚ
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɚ ɦɨɪɚ ɞɚ ɛɢɞɟ ɩɨɧɢɫɤɚ ɨɞ ɚɦɛɢɟɧɬɚɥɧɚɬɚ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ.
Ⱥɤɨ ɩɨɫɬɚɜɟɧɚɬɚ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɟ ɩɨɜɢɫɨɤɚ ɨɞ ɚɦɛɢɟɧɬɚɥɧɚɬɚ
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɭɪɟɞɨɬɧɟɦɚɞɚɥɚɞɢɬɭɤɭʅɟɞɭɜɚɫɚɦɨɜɟɧɬɢɥɚɬɨɪɨɬ.
ɉɪɢ ɨɞɜɥɚɠɧɭɜɚʃɟ ɧɚ ɟɤɪɚɧɨɬ ɫɟ ɩɪɢɤɚɠɭɜɚ Ä'5<³. Ɍɨɝɚɲ
ɜɟɧɬɢɥɚɬɨɪɨɬ ʅɟ ɪɚɛɨɬɢ ɫɨɦɚɥɚ ɛɪɡɢɧɚɜɨ ɪɚɦɤɢɬɟ ɧɚɨɞɪɟɞɟɧ ɨɩɫɟɝ
ɧɚ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢ Ɋɟɡɭɥɬɚɬɨɬ ɨɞ ɨɞɜɥɚɠɧɭɜɚʃɟɬɨ ɩɪɢ ɨɜɨʁ ɧɚɱɢɧ ɧɚ
ɪɚɛɨɬɚɟɩɨɞɨɛɚɪɨɞɥɚɞɟʃɟɛɢɞɟʁʅɢɡɚɲɬɟɞɭɜɚɩɨɜɟʅɟɟɧɟɪɝɢʁɚ
Ʉɨɝɚ ɭɪɟɞɨɬ ɝɪɟɟ ɧɚ ɟɤɪɚɧɨɬ ɫɟ ɩɪɢɤɚɠɭɜɚ Ä+($7³. ɉɪɢɬɨɚ
ɩɨɫɬɚɜɟɧɚɬɚ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɦɨɪɚ ɞɚ ɛɢɞɟ ɩɨɜɢɫɨɤɚ ɨɞ ɚɦɛɢɟɧɬɚɥɧɚɬɚ
Ⱥɤɨ ɩɨɫɬɚɜɟɧɚɬɚ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɟ ɩɨɧɢɫɤɚ ɨɞ ɚɦɛɢɟɧɬɚɥɧɚɬɚ ɝɪɟɟʃɟɬɨ
ɧɟɦɚɞɚɫɟɚɤɬɢɜɢɪɚ.
Ʉɨɝɚ ɭɪɟɞɨɬ ɜɟɧɬɢɥɢɪɚ ɧɚ ɟɤɪɚɧɨɬ ɫɟ ɩɪɢɤɚɠɭɜɚ Ä)$1³. ɉɪɢ
ɚɜɬɨɦɚɬɫɤɢ ɧɚɱɢɧ ɧɚ ɪɚɛɨɬɚ ɧɚ ɟɤɪɚɧɨɬ ɫɟ ɩɪɢɤɚɠɭɜɚ Ä$872³ ɚ
ɭɪɟɞɨɬ ɚɜɬɨɦɚɬɫɤɢ ɝɨ ɩɨɞɟɫɭɜɚ ɧɚɱɢɧɨɬ ɧɚ ɪɚɛɨɬɚ ɫɩɨɪɟɞ
ɚɦɛɢɟɧɬɚɥɧɚɬɚ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ Ʉɨɝɚ ɭɪɟɞɨɬ ɝɪɟɟ ɚ ɧɚɞɜɨɪɟɲɧɚɬɚ
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɟɧɢɫɤɚɢɜɥɚɠɧɨɫɬɚɜɢɫɨɤɚɧɚɧɚɞɜɨɪɟɲɧɚɬɚɟɞɢɧɢɰɚɫɟ
ɫɨɡɞɚɜɚ ɥɟɞ Ɍɨɝɚɲ ɫɟ ɧɚɦɚɥɭɜɚ ɟɮɟɤɬɨɬ ɨɞ ɝɪɟɟʃɟɬɨ Ʉɨɝɚ ɞɨɚɼɚ ɞɨ
ɡɚɦɪɡɧɭɜɚʃɟ ɭɩɪɚɜɭɜɚɱɨɬ ɚɜɬɨɦɚɬɫɤɢ ʅɟ ɡɚɩɨɱɧɟ ɫɨ ɬɨɩɟʃɟ ɢ ɧɚ
ɟɤɪɚɧɨɬʅɟɫɟɩɪɢɤɚɠɟ Ä'()5267³.
ɇɚɩɨɦɟɧɚ: Ɇɨɞɟɥɢɬɟɛɟɡɝɪɟɟʃɟɧɟɩɨɫɟɞɭɜɚɚɬɮɭɧɤɰɢʁɚ ɡɚɝɪɟɟʃɟ ɩɚ
ɡɚɬɨɚ ɚɜɬɨɦɚɬɫɤɢɨɬ ɧɚɱɢɧ ɧɚ ɪɚɛɨɬɚ ɫɟ ɩɨɧɢɲɬɭɜɚ ɩɪɢ ɨɞɛɢɪɚʃɟ ɧɚ
ɧɚɱɢɧɧɚɪɚɛɨɬɚɡɚɡɚɲɬɟɞɚɧɚɟɧɟɪɝɢʁɚ
7
ɉɨɫɬɚɜɭɜɚʃɟɧɚɬɚʁɦɟɪɨɬ
Ʉɨɝɚɭɪɟɞɨɬɟɢɫɤɥɭɱɟɧɦɨɠɟɞɚɫɟɩɨɫɬɚɜɢɜɪɟɦɟɧɚ
ɜɤɥɭɱɭɜɚʃɟɉɨɜɤɥɭɱɭɜɚʃɟɧɚɭɪɟɞɨɬɦɨɠɟɞɚɫɟɩɨɫɬɚɜɢ
ɜɪɟɦɟɬɨɧɚɢɫɤɥɭɱɭɜɚʃɟɉɨɩɪɢɬɢɫɤɚʃɟɧɚɤɨɩɱɟɬɨ Ä7,0(5³ ɧɚ
ɭɩɪɚɜɭɜɚɱɨɬɦɨɠɟɞɚɫɟɩɨɞɟɫɢɜɪɟɦɟɬɨ ɢɧɚɟɤɪɚɧɨɬ ɫɜɟɬɢ
ɡɛɨɪɨɬ Ä7,0(5³. Ɍɨɝɚɲɤɨɪɢɫɧɢɤɨɬɦɨɠɟɫɨɤɨɩɱɢʃɚɬɚ (Ÿ) ɢ (ź)
ɞɚɝɨɡɝɨɥɟɦɢɢɥɢɧɚɦɚɥɢɩɨɫɬɚɜɟɧɨɬɨɜɪɟɦɟɉɨɜɬɨɪɧɨ
ɩɪɢɬɢɫɧɟɬɟɝɨɤɨɩɱɟɬɨ Ä7,0(5³ɡɚɬɚʁɦɟɪɨɬɞɚɫɬɚɧɟɚɤɬɢɜɟɧ
Ɍɨɝɚɲɭɪɟɞɨɬɡɚɩɨɱɧɭɜɚɫɨɨɞɛɪɨʁɭɜɚʃɟɧɚɜɪɟɦɟɬɨɉɨɫɬɚɜɟɧɢɨɬ
ɬɚʁɦɟɪɦɨɠɟɬɟɞɚɝɨɞɟɚɤɬɢɜɢɪɚɬɟɫɨɩɪɢɬɢɫɤɚʃɟɧɚɤɨɩɱɟɬɨ
Ä7,0(5³Ɍɚʁɦɟɪɨɬɦɨɠɟɞɚɫɟɩɨɫɬɚɜɢɜɨɜɪɟɦɟɧɫɤɢɪɚɫɩɨɧɨɞ0.5
ɞɨ 24 ɱɚɫɚ.
ɉɨɞɟɫɭɜɚʃɚɡɚɡɚɲɬɟɞɚɧɚɟɧɟɪɝɢʁɚ
ɄɨɝɚɭɪɟɞɨɬɟɢɫɤɥɭɱɟɧɢɫɬɨɜɪɟɦɟɧɨɩɪɢɬɢɫɧɟɬɟɝɢɤɨɩɱɢʃɚɬɚÄ)$1³ɢ
(ź) ɧɚ 5 ɫɟɤɭɧɞɢɡɚɚɤɬɢɜɢɪɚʃɟɧɚɢɡɛɨɪɧɢɤɨɬɡɚɩɨɞɟɫɭɜɚʃɟɧɚɡɚɲɬɟɞɚ
ɧɚɟɧɟɪɝɢʁɚ. ɇɚɟɤɪɚɧɨɬɫɟɩɪɢɤɚɠɭɜɚ Ä6$9(6(7³ɢ Ä&22/³ (ɩɪɢɩɪɜɨɬɨ
ɩɨɞɟɫɭɜɚʃɟɡɚɡɚɲɬɟɞɚɧɚɟɧɟɪɝɢʁɚɫɟɩɪɢɤɚɠɭɜɚɨɫɧɨɜɧɚɬɚ ɜɪɟɞɧɨɫɬ
26). Ⱦɨɥɧɚɬɚɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɚɝɪɚɧɢɰɚɫɟɩɪɢɤɚɠɭɜɚɧɚɩɨɞɪɚɱʁɟɬɨɡɚɩɪɢɤɚɡ
ɧɚɩɨɫɬɚɜɟɧɚɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɢɫɜɟɬɢɉɨɫɬɚɜɟɬɟʁɚɞɨɥɧɚɬɚɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɚ
ɝɪɚɧɢɰɚɫɨɤɨɩɱɟɬɨ (Ÿ) ɢɥɢ (ź) (ɞɨɥɧɚɬɚɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɚɝɪɚɧɢɰɚɦɨɠɟɞɚ
ɛɢɞɟɜɨɨɩɫɟɝɨɬɨɞ 16-30°C). Ɂɚɩɨɬɜɪɞɚɧɚɩɨɞɟɫɭɜɚʃɚɬɚɩɪɢɬɢɫɧɟɬɟɝɨ
ɤɨɩɱɟɬɨ Ä212))³ɋɨɤɨɩɱɢʃɚɬɚ (Ÿ) ɢ (ź) ɫɟɩɨɫɬɚɜɭɜɚɢɝɨɪɧɚɬɚ
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɚɝɪɚɧɢɰɚ, ɚɜɪɟɞɧɨɫɬɚɧɚɨɜɚɚɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚʅɟɫɜɟɬɢɜɨ
ɩɨɞɪɚɱʁɟɬɨɡɚɩɪɢɤɚɡɧɚɚɦɛɢɟɧɬɚɥɧɚɬɚɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ (OUT ENV ɩɨɞɪɚɱʁɟ)
(ɝɨɪɧɚɬɚɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɚɝɪɚɧɢɰɚɦɨɠɟɞɚɫɟɢɡɛɟɪɟɜɨɨɩɫɟɝɨɬɨɞ 16-30°C).
Ɂɚɩɨɬɜɪɞɚɧɚɩɨɞɟɫɭɜɚʃɚɬɚɩɪɢɬɢɫɧɟɬɟɝɨɤɨɩɱɟɬɨ ON/OFF. Ƚɨɪɧɚɬɚ
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɚɝɪɚɧɢɰɚɦɨɪɚɞɚɛɢɞɟɩɨɜɢɫɨɤɚɨɞɞɨɥɧɚɬɚɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɚ
ɝɪɚɧɢɰɚȼɨɫɩɪɨɬɢɜɧɨɫɢɫɬɟɦɨɬ ʅɟʁɚɫɦɟɬɚɩɨɜɢɫɨɤɚɬɚɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɡɚ
ɝɨɪɧɚɝɪɚɧɢɰɚɚɩɨɧɢɫɤɚɬɚɡɚɞɨɥɧɚɉɪɢɬɢɫɧɟɬɟɝɨɤɨɩɱɟɬɨ Ä02'(³ ɡɚ
ɡɚɜɪɲɭɜɚʃɟɧɚɩɨɞɟɫɭɜɚʃɟɬɨɡɚɡɚɲɬɟɞɚɧɚɟɧɟɪɝɢʁɚɩɪɢɥɚɞɟʃɟɢ
ɨɞɜɥɚɠɧɭɜɚʃɟɢɡɚɩɪɟɦɢɧɧɚɩɨɞɟɫɭɜɚʃɟɧɚɡɚɲɬɟɞɚɧɚɟɧɟɪɝɢʁɚɩɪɢ
ɝɪɟɟʃɟɟɞɢɧɢɰɢɬɟɛɟɡɝɪɟɟʃɟɧɟʁɚɩɨɫɟɞɭɜɚɚɬɨɜɚɚɮɭɧɤɰɢʁɚ). Ɍɨɝɚɲɧɚ
ɟɤɪɚɧɨɬɫɟɩɪɢɤɚɠɭɜɚÄSAVE SET³ɢ ÄHEAT³. ɉɨɡɚɜɪɲɭɜɚʃɟɧɚ
ɩɨɞɟɫɭɜɚʃɟɬɨɢɫɬɨɜɪɟɦɟɧɨɩɪɢɬɢɫɧɟɬɟɝɢɤɨɩɱɢʃɚɬɚ Ä)$1³ɢ (ź) ɧɚ
ɫɟɤɭɧɞɢ ɡɚɢɡɥɟɡɨɞɩɨɞɟɫɭɜɚʃɟɬɨɡɚɡɚɲɬɟɞɚɧɚɟɧɟɪɝɢʁɚɉɨ
ɚɤɬɢɜɢɪɚʃɟɬɨɧɚɨɜɚɚɮɭɧɤɰɢʁɚɫɢɫɬɟɦɨɬʅɟɢɡɥɟɡɟɨɞɨɜɚɩɨɞɟɫɭɜɚʃɟ
ɚɤɨɧɟɦɚɧɢɤɚɤɜɢɩɪɨɦɟɧɢɜɨɪɚɛɨɬɚɬɚ 20 ɦɢɧɭɬɢɨɞɩɨɫɥɟɞɧɨɬɨ
ɜɧɟɫɭɜɚʃɟɉɨɢɡɜɪɲɭɜɚʃɟɬɨɧɚɨɜɢɟɩɨɫɬɚɩɤɢ ɧɚɟɤɪɚɧɨɬʅɟɫɟɩɪɢɤɚɠɟ
ÄSAVE³. ɋɟɝɚɩɨɞɟɫɟɧɚɬɚɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɧɟɦɚɞɚɦɨɠɟɞɚʁɚɩɪɟɦɢɧɟ
ɩɨɫɬɚɜɟɧɚɬɚɝɪɚɧɢɰɚɡɚɡɚɲɬɟɞɚɧɚɟɧɟɪɝɢʁɚɇɚɩɪɢɦɟɪɞɨɥɧɚɬɚ
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɚɝɪɚɧɢɰɚɡɚɡɚɲɬɟɞɚɧɚɟɧɟɪɝɢʁɚɢɡɧɟɫɭɜɚ 23°C ɚɝɨɪɧɚɬɚ
27°C, ɤɚɤɨɲɬɨɟɩɪɢɤɚɠɚɧɨɧɚɫɥɢɤɚ 9, ɢɜɨɬɨʁɫɥɭɱɚʁɫɨɩɨɦɨɲɧɚ
ɞɚɥɟɱɢɧɫɤɢɨɬɭɩɚɪɜɭɜɚɱɢɥɢɠɢɱɧɢɨɬ ɭɩɪɚɜɭɜɚɱɦɨɠɟɞɚɫɟɢɡɛɟɪɟ
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɢɫɤɥɭɱɢɜɨɜɨɨɩɫɟɝɨɬɨɞ 23°C ɞɨ 27°C. Ⱥɤɨɝɨɪɧɚɬɚ
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɚɝɪɚɧɢɰɚɟɟɞɧɚɤɜɚɧɚɞɨɥɧɚɬɚɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɚɝɪɚɧɢɰɚ
ɫɢɫɬɟɦɨɬɦɨɠɟɜɨɫɨɨɞɜɟɬɧɢɬɟɧɚɱɢɧɢɧɚɪɚɛɨɬɚɡɚɤɨɪɢɫɬɢɢɫɤɥɭɱɢɜɨ
ɞɧɟɜɧɚɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ
ɉɨɧɢɲɬɭɜɚʃɟɧɚɩɨɞɟɫɭɜɚʃɚɬɚɡɚɡɚɲɬɟɞɚɧɚɟɧɟɪɝɢʁɚɁɚɩɨɧɢɲɬɭɜɚʃɟ
ɧɚɩɨɞɟɫɭɜɚʃɚɬɚɡɚɡɚɲɬɟɞɚ ɧɚɟɧɟɪɝɢʁɚɩɨɧɢɜɧɨɬɨɫɬɚɩɭɜɚʃɟɧɚɫɢɥɚ
ɦɨɠɟɬɟɢɫɬɨɜɪɟɦɟɧɨɞɚɝɢɩɪɢɬɢɫɧɟɬɟɤɨɩɱɢʃɚɬɚ ÄFAN³ ɢ (ź) ɧɚ
ɫɟɤɭɧɞɢɤɨɝɚɭɪɟɞɨɬɟɢɫɤɥɭɱɟɧɉɪɢɢɫɤɥɭɱɭɜɚʃɟɬɨɧɚɭɪɟɞɨɬɨɞɫɬɪɭʁɚ
ɩɨɫɬɚɜɤɢɬɟɡɚɡɚɲɬɟɞɚ ɧɚɟɧɟɪɝɢʁɚɨɫɬɚɧɭɜɚɚɬɡɚɱɭɜɚɧɢɌɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢɬɟ
ɫɟɢɩɨɧɚɬɚɦɭɦɟɦɨɪɢɪɚɧɢ ɩɪɢɩɨɜɬɨɪɧɨɜɤɥɭɱɭɜɚʃɟɧɚɭɪɟɞɨɬɜɨɫɬɪɭʁɚ
Ⱥɤɨɫɟɢɡɜɪɲɟɧɢɩɨɞɟɫɭɜɚʃɚɡɚɡɚɲɬɟɞɚɧɚɟɧɟɪɝɢʁɚɚɜɬɨɦɚɬɫɤɢɨɬɧɚɱɢɧ
ɧɚɪɚɛɨɬɚɢɮɭɧɤɰɢʁɚɬɚVOHHSɩɨɫɬɚɧɭɜɚɚɬɧɟɚɤɬɢɜɧɢ
8
ɉɪɢɤɚɡɧɚɧɚɞɜɨɪɟɲɧɚɚɦɛɢɟɧɬɚɥɧɚɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ
ɉɨɞ ɧɨɪɦɚɥɧɢ ɨɤɨɥɧɨɫɬɢ ɮɭɧɤɰɢʁɚɬɚ ÄOUT ENV³ ʅɟ ʁɚ ɩɪɢɤɚɠɟ
ɢɫɤɥɭɱɢɜɨ ɜɧɚɬɪɟɲɧɚɬɚ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɋɨ ɩɪɢɬɢɫɤɚʃɟ ɧɚ ɤɨɩɱɟɬɨ
Ä6/((3³ ɧɚ ɫɟɤɭɧɞɢ ɤɨɝɚ ɭɪɟɞɨɬ ɟ ɜɤɥɭɱɟɧ ɢɥɢ ɢɫɤɥɭɱɟɧ ɧɚ LCD
ɟɤɪɚɧɨɬ ɫɟ ɩɪɢɤɚɠɭɜɚ ɧɚɞɜɨɪɟɲɧɚɬɚ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɫɟɤɭɧɞɢ ɩɨ
ɩɪɢɤɚɠɭɜɚʃɟɬɨ ɧɚ ɧɚɞɜɨɪɟɲɧɚɬɚ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɧɚ ɟɤɪɚɧɨɬ ʅɟ
ɩɪɨɞɨɥɠɢ ɞɚ ɫɟ ɩɪɢɤɚɠɭɜɚ ɜɧɚɬɪɟɲɧɚɬɚ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɇɚɩɨɦɟɧɚ
ɍɪɟɞɨɬɧɟ ʁɚɩɨɫɟɞɭɜɚɨɜɚɚɮɭɧɤɰɢʁɚɚɤɨɧɟɦɚɧɚɞɜɨɪɟɲɟɧɫɟɧɡɨɪɡɚ
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ
ɉɨɞɟɫɭɜɚʃɟɧɚɦɟɦɨɪɢɫɤɚɮɭɧɤɰɢʁɚɜɨɫɥɭɱɚʁɧɚɫɧɟɦɭɜɚʃɟɟɥɟɤɬɪɢɱɧɚɟɧɟɪɝɢʁɚ
ɉɪɢɬɢɫɧɟɬɟ ɝɨ ɢ ɡɚɞɪɠɟɬɟ ɝɨ ɤɨɩɱɟɬɨ Ä02'(³ ɧɚ 10 ɫɟɤɭɧɞɢ ɤɨɝɚ
ɭɪɟɞɨɬ ɟ ɢɫɤɥɭɱɟɧ ɡɚ ɞɚ ɨɞɪɟɞɢɬɟ ɞɚɥɢ ɭɪɟɞɨɬ ʅɟ ɦɟɦɨɪɢɪɚ ɜɤɥɭɱɟɧɚ
ɢɥɢ ɢɫɤɥɭɱɟɧɚ ɫɨɫɬɨʁɛɚ ɤɨɝɚ ɫɧɟɦɚɥɨ ɫɬɪɭʁɚ Ⱥɤɨ ɜɨ ɩɨɞɪɚɱʁɟɬɨ ɡɚ
ɩɪɢɤɚɡɧɚɩɨɫɬɚɜɟɧɚɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɫɟɩɪɢɤɚɠɭɜɚ 01, ɬɨɚɡɧɚɱɢɞɟɤɚʅɟɫɟ
ɦɟɦɨɪɢɪɚɫɨɫɬɨʁɛɚɬɚɜɨɤɨʁɚɫɟɧɚɨɼɚɥɭɪɟɞɨɬɩɪɟɞɞɚɫɧɟɦɚɫɬɪɭʁɚɚɤɨ
ɧɚ ɟɤɪɚɧɨɬ ɫɟ ɩɪɢɤɚɠɭɜɚ ɫɨɫɬɨʁɛɚɬɚ ɧɟ ɟ ɦɟɦɨɪɢɪɚɧɚ Ɂɚ
ɦɟɦɨɪɢɪɚʃɟ ɧɚɩɨɫɬɚɜɤɚɬɚɢɢɡɥɟɡɩɪɢɬɢɫɧɟɬɟɝɨɤɨɩɱɟɬɨ³ON/OFF³.
SWING
TIMER
Ɏɭɧɤɰɢʁɚɡɚɪɟɲɚɜɚʃɟɩɪɨɛɥɟɦɢ
Ʉɨɝɚɭɪɟɞɨɬɟɢɫɤɥɭɱɟɧɢɫɬɨɜɪɟɦɟɧɨɩɪɢɬɢɫɧɟɬɟɝɢɤɨɩɱɢʃɚɬɚ Ä)$1³
ɢ Ä6/((3³ ɡɚ ɚɤɬɢɜɢɪɚʃɟ ɧɚ ɢɡɛɨɪɧɢɤɨɬ ɡɚ ɪɟɲɚɜɚʃɟ ɩɪɨɛɥɟɦɢ
Ɍɨɝɚɲɧɚ LCD ɟɤɪɚɧɨɬɫɟɩɪɢɤɚɠɭɜɚ ÄDEBUG³. ɋɨɤɨɩɱɟɬɨ ÄMODE³
ɢɡɛɟɪɟɬɟʁɚɩɨɫɚɤɭɜɚɧɚɬɚɫɬɚɜɤɚɚɫɨɤɨɩɱɢʃɚɬɚ(Ÿ) ɢ (ź) ɩɨɞɟɫɟɬɟʁɚ
ɜɪɟɞɧɨɫɬɚ.
ɉɨɞɟɫɭɜɚʃɟɧɚɫɟɧɡɨɪɡɚɚɦɛɢɟɧɬɚɥɧɚɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ
ɉɪɢ ɧɚɱɢɧ ɧɚ ɪɚɛɨɬɚ ɡɚ ɪɟɲɚɜɚʃɟ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɩɪɢɬɢɫɧɟɬɟ ɝɨ ɤɨɩɱɟɬɨ
ÄMODE³ɞɨɞɟɤɚɜɨɩɨɞɪɚɱʁɟɬɨɡɚɩɪɢɤɚɡɧɚɩɨɫɬɚɜɟɧɚɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɧɟ
ɫɟɩɪɢɤɚɠɟ Ä01³ ɨɞɥɟɜɨ ³'(%8*´ɉɨɞɪɚɱʁɟɬɨ OUT ENV (ɨɞɞɟɫɧɨ
ÄDEBUG³) ɝɨɩɪɢɤɚɠɭɜɚɫɬɚɬɭɫɨɬɧɚɩɨɞɟɫɭɜɚʃɚɬɚ. ɉɨɬɨɚɫɨɤɨɩɱɟɬɨ
(Ÿ) ɢɥɢ (ź) ɨɞɛɟɪɟɬɟɟɞɧɨɨɞɫɥɟɞɧɢɜɟɞɜɟɩɨɞɟɫɭɜɚʃɚ
ȼɧɚɬɪɟɲɧɚɬɚ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɞɚ ɫɟ ɦɟɪɢ ɤɚʁ ɜɥɟɡɨɬ ɡɚ ɜɨɡɞɭɯ (ɬɨɝɚɲ ɜɨ
ɩɨɞɪɚɱʁɟɬɨ OUT ENV ɫɟɩɪɢɤɚɠɭɜɚ 01).
ȼɧɚɬɪɟɲɧɚɬɚɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɞɚɫɟɦɟɪɢɤɚʁɠɢɱɧɢɨɬ ɭɩɪɚɜɭɜɚɱ (ɬɨɝɚɲ ɜɨ
ɩɨɞɪɚɱʁɟɬɨ OUT ENV ɫɟɩɪɢɤɚɠɭɜɚ 02).
ɋɬɚɧɞɚɪɞɧɨɩɨɞɟɫɟɧɨɟɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɬɚɞɚɫɟɦɟɪɢɤɚʁɜɥɟɡɨɬɡɚɜɨɡɞɭɯ
9
ɉɪɢɤɚɡɧɚɞɟɮɟɤɬɢ
Ʉɨɝɚ ɫɟ ʁɚɜɭɜɚ ɞɟɮɟɤɬ ɞɨɞɟɤɚ ɭɪɟɞɨɬ ɪɚɛɨɬɢ ɧɚ
ɟɤɪɚɧɨɬ ɧɚ ɠɢɱɧɢɨɬ ɭɩɪɚɜɭɜɚɱ ɫɜɟɬɢ ÄERROR³ ɢ ɫɟ
ɩɪɢɤɚɠɭɜɚ ɲɢɮɪɚɬɚ ɧɚ ɞɟɮɟɤɬɨɬ Ⱥɤɨ ɞɨʁɞɟ ɞɨ
ɩɨɜɟʅɟ ɞɟɮɟɤɬɢ ɲɢɮɪɢɬɟ ɧɚ ɞɟɮɟɤɬɢɬɟ ɧɚ ɟɤɪɚɧɨɬ
ʅɟ ɫɟ ɩɪɢɤɚɠɭɜɚɚɬ ɟɞɧɚ ɩɨ ɞɪɭɝɚ. ɉɪɜɢɨɬ ɡɧɚɤ ɨɞ
ɲɢɮɪɚɬɚɝɨɨɡɧɚɱɭɜɚɛɪɨʁɨɬɧɚɫɢɫɬɟɦɨɬȺɤɨɩɨɫɬɨɢ
ɫɚɦɨ ɟɞɟɧ ɫɢɫɬɟɦ ɩɪɜɢɨɬ ɛɪɨʁ ɧɟ ɫɟ ɩɪɢɤɚɠɭɜɚ.
ɉɨɫɥɟɞɧɢɬɟ ɞɜɚ ɡɧɚɤɚ ʁɚ ɨɡɧɚɱɭɜɚɚɬ ɲɢɮɪɚɬɚ ɧɚ
ɞɟɮɟɤɬɨɬ ɇɚ ɩɪɢɦɟɪ ɲɢɮɪɚɬɚ ɧɚ ɫɥ ɨɡɧɚɱɭɜɚ
ɡɚɲɬɢɬɚɧɚɤɨɦɩɪɟɫɨɪɨɬɨɞɧɢɡɨɤɩɪɢɬɢɫɨɤ.
Ⱦɟɮɟɤɬɢɬɟɫɟɲɢɮɪɢɪɚɧɢɧɚɫɥɟɞɧɢɨɜɧɚɱɢɧ:
ɒɢɮɪɚ
Ⱦɟɮɟɤɬ
ɒɢɮɪɚ
Ⱦɟɮɟɤɬ
E0
Ⱦɟɮɟɤɬɧɚɩɭɦɩɚ
F0
Ⱦɟɮɟɤɬɧɚɫɟɧɡɨɪɡɚɜɧɚɬɪɬɟɦɩ. ɤɚʁɜɥɟɡɡɚɜɨɡɞɭɯ
Ɂɚɲɬɢɬɚɧɚɤɨɦɩɪɟɫɨɪɨɞɜɢɫɨɤ
F1
Ⱦɟɮɟɤɬɧɚɬɟɦɩɫɟɧɡɨɪɧɚɨɞɜɥɚɠɧɭɜɚɱ
E1
ɩɪɢɬɢɫɨɤ
F2
Ⱦɟɮɟɤɬɧɚɬɟɦɩɫɟɧɡɨɪɧɚɤɨɧɞɟɧɡɚɬɨɪ
E2
Ɂɚɲɬɢɬɚ ɧɚɜɧɚɬɪɟɲɧɨɫɬɚɨɞɫɬɭɞ
Ɂɚɲɬɢɬɚɧɚɤɨɦɩɪɟɫɨɪɨɬɨɞɧɢɡɨɤ
F3
Ⱦɟɮɟɤɬɧɚɫɟɧɡɨɪɡɚɧɚɞɜɚɦɛɬɟɦɩ
E3
ɩɪɢɬɢɫɨɤ
Ɂɚɲɬɢɬɚɧɚɤɨɦɩɪɟɫɨɪɨɬɨɞ
F4
Ⱦɟɮɟɤɬɧɚɬɟɦɩɫɟɧɡɨɪɡɚɢɡɥɟɡɧɚɜɨɡɞɭɯ
E4
ɜɢɫɨɤɚɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ
Ⱦɟɮɟɤɬɧɚɫɟɧɡɨɪɡɚɜɧɚɬɬɟɦɩɤɚʁɠɢɱɟɧ
Ɂɚɲɬɢɬɚ ɨɞ ɩɪɟɝɪɟɜɚʃɟ ɧɚ
E5
F5
ɭɩɪɚɜɭɜɚɱ
ɤɨɦɩɪɟɫɨɪɨɬɢɢɧɜɟɪɬɟɪɨɬ
E6
Ʉɨɦɭɧɢɤɚɰɢɫɤɢɞɟɮɟɤɬ
EH
Ⱦɟɮɟɤɬɧɚɩɨɦɨɲɟɧɝɪɟʁɚɱ
E8
Ɂɚɲɬɢɬɚɧɚɜɧɚɬɪɟɲɟɧɜɟɧɬɢɥɚɬɨɪ
EE
Ɂɚɤɥɭɱɟɧɢɤɨɩɱɢʃɚɧɟɟɞɟɮɟɤɬ
E9
ɍɪɟɞɨɬɟɩɨɥɧɫɨɜɨɞɚ
FF
Ⱦɟɮɟɤɬɧɚɩɨɜɪɡɧɢɬɟɤɨɧɬɪɨɥɧɢ
ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢɢ
CC
ɍɪɟɞɨɬɫɟɧɚɨɼɚɜɨɞɨɦɟɬɢɫɨɧɟɝɨɫɟ
ɭɩɪɚɜɭɜɚɫɨɫɪɟɞɢɲɧɢɨɬɭɩɪɚɜɭɜɚɱɚ
ɮɭɧɤɰɢɢɬɟɧɚɠɢɱɧɢɨɬɭɩɪɚɜɭɜɚɱɫɟɧɟɚɤɬɢɜɧɢ
E5 Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥɧɢɨɬɞɟɮɟɤɬʅɟɫɟɩɪɢɤɚɠɟɩɪɟɤɭɢɧɞɢɤɚɬɨɪɨɬɧɚɦɚɬɢɱɧɚɬɚɩɥɨɱɚɧɚɧɚɞɜɨɪɟɲɧɚɬɚ
ɟɞɢɧɢɰɚ.
‡Ⱥɤɨɫɟʁɚɜɢɞɟɮɟɤɬɨɬ Ä(+³ ɜɟɞɧɚɲɢɫɤɥɭɱɟɬɟ ɝɨɭɪɟɞɨɬɨɞɫɬɪɭʁɚɢɡɚɩɨɩɪɚɜɤɚ
ɨɛɪɚɬɟɬɟɫɟɤɚʁɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɟɧɫɟɪɜɢɫɟɪ!
10
Ⱦɟɮɢɧɢɰɢɢɧɚɢɧɞɢɤɚɬɨɪ żȽɥɚɜɧɚɤɨɧɬɪɨɥɧɚɩɥɨɱɚɧɚ DC ɢɧɜɟɪɬɟɪ
Ɉɩɲɬɚ ɧɚɞɜɨɪɟɲɧɚɟɞɢɧɢɰɚ V1.3
ɇɚɩɨɦɟɧɚ˖ɫɜɟɬɢ ż˗ɛɥɟɫɤɚ
˗ɰɪɧɨ ƔDŽ
ɉɪɢɤɚɡɧɚɞɟɮɟɤɬ
Ⱦɟɮɟɤɬ
LED6
LED5
LED4
LED3
ɇɚɩɨɦɟɧɢ
LED2 LED1
Ɂɚɲɬɢɬɚɨɞɩɪɟɜɢɫɨɤɧɚɩɨɧ
E5
E5
Ɂɚɲɬɢɬɚɨɞɩɪɟɝɪɟɜɚʃɟɧɚɥɨɩɚɬɤɚɬɚ
Ⱦɟɮɟɤɬɧɚɫɟɧɡɨɪɡɚɦɨɦɟɧɬɬɟɦɩ
E5
Ⱦɟɮɟɤɬɧɚɫɟɧɡɨɪɧɚɥɨɩɚɬɤɚ.
E5
Ɂɚɲɬɢɬɚɧɚɤɨɦɩɪɟɫɨɪɨɞɩɪɟʁɚɤɚɫɬɪɭʁɚ
E5
Ɂɚɲɬɢɬɚɨɞɩɪɟɧɢɡɨɤɧɚɩɨɧ
E5
ɇɟɭɫɩɟɲɧɨɩɨɤɪɟɧɭɜɚʃɟ
E5
PFC ɚɛɧɨɪɦɚɥɧɨɫɬ
E5
Ɂɚɤɥɭɱɭɜɚʃɟ
E5
ɉɨɜɬɨɪɧɨɩɨɫɬɚɜɭɜɚʃɟɧɚɦɨɞɭɥ IPM
E5
Ƚɭɛɢɬɨɤɧɚɫɢɧɯɪɨɧɢɡɚɰɢʁɚɧɚɦɨɬɨɪ
E5
ɇɟɦɚɮɚɡɚɨɬɮɪɥɚʃɟɨɞɛɪɡɢɧɚ
E5
Ⱦɟɮɟɤɬɜɨɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢʁɚɦɟɼɭ
ɦɨɬɨɪɨɬɢɝɥɚɜɧɢɬɟɤɨɧɬɪɨɥɢ
E5
Ɂɚɲɬɢɬɚɧɚ IPM ɦɨɞɭɥ
E5
ɉɪɟɝɨɥɟɦɚɛɪɡɢɧɚ
E5
ɋɬɪɭʁɧɢɨɬ ɫɟɧɡɨɪ
ɧɟɫɟɫɩɨʁɭɜɚɫɨ
Ɂɚɲɬɢɬɚɧɚɫɟɧɡɨɪ ɡɚɫɬɪɭʁɚ
ɫɨɨɞɜɟɬɧɚɬɚ U ɢɥɢ
V ɮɚɡɚ
Ɂɚ
ɢɡɛɟɝɧɭɜɚʃɟ
ɩɪɟɝɨɥɟɦɢ ɢɡɦɟɧɢ
ɧɚ ɧɚɞɜ ɬɟɦɩ ɤɨʁɚ
ɝɨɦɟɧɭɜɚɫɟɧɡɨɪɨɬ
Ɂɚɲɬɢɬɚɨɞɢɡɦɟɧɚɧɚɬɟɦɩ
ɡɚɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ
ɋɬɪɭʁɧɢɨɬ ɤɨɧɬɚɤɬɧɟ
Ɂɚɲɬɢɬɚɨɞɫɬɪɭɟɧɤɨɧɬɚɤɬ
ɨɞɝɨɜɚɪɚ
Ɂɚɲɬɢɬɚɨɞɜɢɫɨɤɩɪɢɬɢɫɨɤ
Ɂɚɲɬɢɬɚɨɞɧɢɡɨɤɩɪɢɬɢɫɨɤ
Ɂɚɲɬɢɬɚɧɚɢɡɥɟɡɡɚɜɨɡɞɭɯ
11
ɉɪɢɤɚɡɧɚɞɟɮɟɤɬ
Ⱦɟɮɟɤɬ
LED6
LED5
LED4
LED3
ɇɚɩɨɦɟɧɢ
LED2
LED1
Ʉɨɦɭɧɢɤɚɰɢɫɤɢɞɟɮɟɤɬɦɟɼɭɜɧɚɬɪ
ɟɞɢɧɢɰɚɧɚɞɜɨɪɟɲɟɞɢɧɢɰɚɢ
ɪɚɱɧɢɨɬɭɩɪɚɜɭɜɚɱ
Ⱦɟɮɟɤɬɧɚɫɟɧɡɨɪɡɚɧɚɞɜɬɟɦɩ
Ⱦɟɮɟɤɬɧɚɜɥɟɡɟɧɫɟɧɡɨɪ
ɧɚɧɚɞɜɨɪɟɲɧɚɟɞɢɧɢɰɚ
Ⱦɟɮɟɤɬɧɚɫɪɟɞɟɧɫɟɧɡɨɪ
ɧɚɧɚɞɜɨɪɟɲɧɚɟɞɢɧɢɰɚ
Ⱦɟɮɟɤɬɧɚɢɡɥɟɡɟɧ ɫɟɧɡɨɪ
ɧɚɧɚɞɜɨɪɟɲɧɚɟɞɢɧɢɰɚ
Ⱦɟɮɟɤɬɧɚɢɡɥɟɡɟɧɫɟɧɡɨɪɧɚ DC ɢɧɜɟɪɬɟɪ
Ɍɨɩɟʃɟ
ȼɪɚʅɚʃɟɧɚɦɚɫɥɨ
ɇɟɤɨɦɩɚɬɢɛɢɥɧɨɫɬɫɨɜɧɚɬɪɟɲɧɚɟɞɢɧɢɰɚ
E5
Ɂɚɲɬɢɬɚɨɞɧɚɢɡɦɟɧɢɱɧɚɫɬɪɭʁɚɜɥɟɡɧɚɫɬɪɚɧɚ
Ⱦɟɮɟɤɬɧɚɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɢɨɬ
E5
ɫɟɧɡɨɪɧɚɦɚɬɢɱɧɚɬɚɩɥɨɱɚ
12
ɍɩɨɬɪɟɛɚɧɚɞɚɥɟɱɢɧɫɤɢɭɩɪɚɜɭɜɚɱ
ɇɚɡɢɜɢɢɮɭɧɤɰɢɢɧɚɞɚɥɟɱɢɧɫɤɢɨɬɭɩɪɚɜɭɜɚɱ
ɇɚɩɨɦɟɧɢ
z ɇɟɫɦɟɟɞɚɢɦɚɩɪɟɱɤɢɦɟɼɭɞɚɥɟɱɢɧɫɤɢɨɬɭɩɪɚɜɭɜɚɱɢɩɪɢɟɦɧɢɤɨɬ.
z ɇɟɢɫɩɭɲɬɚʁɬɟɝɨɢɧɟɮɪɥɚʁɬɟɝɨɞɚɥɟɱɢɧɫɤɢɨɬɭɩɪɚɜɭɜɚɱ
z ɇɟɢɡɥɨɠɭɜɚʁɬɟɝɨɞɚɥɟɱɢɧɫɤɢɨɬɭɩɪɚɜɭɜɚɱɧɚɞɢɪɟɤɬɧɚɫɨɧɱɟɜɚɫɜɟɬɥɢɧɚ.
Ʉɨɩɱɟ SWING
ɋɨɩɪɢɬɢɫɤɚʃɟɧɚɨɜɚɤɨɩɱɟ
ɥɨɩɚɬɤɢɬɟɚɜɬɨɦɚɬɫɤɢɫɟ
ɩɪɢɞɜɢɠɭɜɚɚɬɚɫɨɩɨɜɬɨɪɧɨ
ɩɪɢɬɢɫɤɚʃɟɡɚɩɢɪɚɚɬ.
Ʉɨɩɱɟ FAN
ɉɪɢɬɢɫɧɟɬɟɝɨɨɜɚɤɨɩɱɟ
ɡɚɢɡɦɟɧɚɧɚɛɪɡɢɧɚɬɚ
ɧɚɜɟɧɬɢɥɚɬɨɪɨɬ:
Ʉɨɩɱɢʃɚ TEMP+ ɢ TEMP ɋɨɟɞɧɨɩɪɢɬɢɫɤɚʃɟɧɚ
ɤɨɩɱɟɬɨ+ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɬɚɫɟ
ɩɨɜɢɲɭɜɚɡɚ 1°C, ɚɫɨɟɞɧɨɚ
ɤɨɩɱɟɬɨ ± ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɬɚɫɟ
ɫɧɢɠɭɜɚɡɚ 1°C.
ɉɪɢɥɚɞɟʃɟɫɭɲɟʃɟɢɝɪɟɟʃɟ
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɬɚɦɨɠɟɞɚɫɟ
ɩɨɞɟɫɢɜɨɨɩɫɟɝɨɬɨɞ16 °C ɞɨ
30°C.
ɅȺȾȿȵȿ
ɋɍɒȿȵȿ
ȼȿɇɌɂɅȺɌɈɊ
ȽɊȿȿȵȿ
Ʉɨɩɱɟ ON/OFF
ɉɪɢɬɢɫɧɟɬɟɝɨɨɜɚɤɨɩɱɟ
ɡɚɜɤɥɭɱɭɜɚʃɟɢɥɢ
ɢɫɤɥɭɱɭɜɚʃɟɧɚɭɪɟɞɨɬ
Ʉɨɩɱɟ MODE
ɉɪɢɬɢɫɧɟɬɟɝɨɨɜɚɤɨɩɱɟɡɚ
ɢɡɦɟɧɚɧɚɧɚɱɢɧɨɬɧɚɪɚɛɨɬɚ
ɫɩɨɪɟɞɫɥɟɞɧɢɨɜɪɟɞɨɫɥɟɞ
13
ɍɩɨɬɪɟɛɚɧɚɞɚɥɟɱɢɧɫɤɢɭɩɪɚɜɭɜɚɱ
ɇɚɡɢɜɢɢɮɭɧɤɰɢɢɧɚɞɚɥɟɱɢɧɫɤɢɨɬɭɩɪɚɜɭɜɚɱɨɬɜɨɪɟɬɟɝɨɤɚɩɚɤɨɬ
ɇɚɩɨɦɟɧɚ: Ɉɜɨʁɬɢɩ ɞɚɥɟɱɢɧɫɤɢɭɩɪɚɜɭɜɚɱ ɟɪɟɥɚɬɢɜɧɨɧɨɜɇɟɦɚɞɚɝɢɨɛʁɚɫɧɭɜɚɦɟ
ɤɨɩɱɢʃɚɬɚɲɬɨɧɟɫɟɤɨɪɢɫɬɚɬɫɨɨɜɨʁɤɥɢɦɚɭɪɟɞ.
LCD ɟɤɪɚɧ
Ƚɢɩɪɢɤɚɠɭɜɚɫɢɬɟɩɨɞɟɫɭɜɚʃɚ
Ʉɨɩɱɟ SLEEP
ɉɪɢɬɢɫɧɟɬɟ ɝɨ ɨɜɚ ɤɨɩɱɟ
ɡɚ
ɩɨɞɟɫɭɜɚʃɟ
ɧɚ
ɮɭɧɤɰɢʁɚɬɚsleep.
Ʉɨɩɱɟ TIMER OFF
Ⱦɨɞɟɤɚ ɤɥɢɦɚ ɭɪɟɞɨɬ
ɪɚɛɨɬɢ ɩɪɢɬɢɫɧɟɬɟ ɝɨ ɨɜɚ
ɤɨɩɱɟ ɡɚ ɞɚ ɩɨɞɟɫɢɬɟ
ɜɪɟɦɟ
ɡɚ
ɚɜɬɨɦɚɬɫɤɨ
ɢɫɤɥɭɱɭɜɚʃɟ ɧɚ ɭɪɟɞɨɬ ɜɨ
ɪɚɫɩɨɧɨɞɞɨɱɚɫɚ
Ʉɨɩɱɟ TIMER ON
Ʉɨɝɚ ɭɪɟɞɨɬ ɧɟ ɪɚɛɨɬɢ
ɩɪɢɬɢɫɧɟɬɟɝɨɨɜɚɤɨɩɱɟɡɚ
ɞɚɝɨɩɨɞɟɫɢɬɟɜɪɟɦɟɬɨɧɚ
ɚɜɬɨɦɚɬɫɤɨ ɜɤɥɭɱɭɜɚʃɟ ɜɨ
ɪɚɫɩɨɧɨɞɞɨɱɚɫɚ
14
ɍɩɨɬɪɟɛɚɧɚɞɚɥɟɱɢɧɫɤɢɭɩɪɚɜɭɜɚɱ
ɉɨɫɬɚɩɤɢɡɚɭɩɨɬɪɟɛɚɧɚɮɭɧɤɰɢʁɚɬɚɡɚɥɚɞɟʃɟ
z ȼɨɡɚɜɢɫɧɨɫɬɨɞɪɚɡɥɢɤɚɬɚɦɟɼɭɫɨɛɧɚɬɚɢɩɨɫɬɚɜɟɧɚɬɚɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɫɨɥɚɞɟʃɟɬɨ
ɦɨɠɟɞɚɭɩɪɚɜɭɜɚɦɢɤɪɨɩɪɨɰɟɫɨɪɨɬ
z Ⱥɤɨɫɨɛɧɚɬɚɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɟɩɨɜɢɫɨɤɚɨɞɩɨɫɬɚɜɟɧɚɬɚɤɨɦɩɪɟɫɨɪɨɬɥɚɞɢ
z Ⱥɤɨ ɫɨɛɧɚɬɚ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɟ ɩɨɧɢɫɤɚ ɨɞ ɩɨɫɬɚɜɟɧɚɬɚ ɤɨɦɩɪɟɫɨɪɨɬ ɩɪɟɤɢɧɭɜɚ ɞɚ
ɪɚɛɨɬɢɢɪɚɛɨɬɢɫɚɦɨɦɨɬɨɪɨɬɜɨɜɟɧɬɢɥɚɬɨɪɨɬ
z ɉɨɫɬɚɜɟɧɚɬɚɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɬɪɟɛɚɞɚɛɢɞɟɜɨɨɩɫɟɝɨɬ ɨɞ 16°C ɞɨ 30°C.
4.ɋɨɤɨɩɱɟɬɨ FAN
ɩɨɞɟɫɟɬɟʁɚɛɪɡɢɧɚɬɚɧɚ
ɜɟɧɬɢɥɚɬɨɪɨɬ
3.ɉɪɢɬɢɫɧɟɬɟɝɨɤɨɩɱɟɬɨ
SWING, ɡɚɞɚɫɟ
ɩɪɢɞɜɢɠɚɬɥɨɩɚɬɤɢɬɟ
ɋɨɩɨɜɬɨɪɧɨɩɪɢɬɢɫɤɚʃɟ
ɥɨɩɚɬɤɢɬɟɡɚɩɢɪɚɚɬ.
5.ɋɨɤɨɩɱɢʃɚɬɚ TEMP
ɩɨɞɟɫɟɬɟɫɨɨɞɜɟɬɧɚ
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ
2. ɋɨɤɨɩɱɟɬɨ MODE
ɩɨɞɟɫɟɬɟɝɨ
ɧɚɱɢɧɨɬɧɚɪɚɛɨɬɚ
1.ȼɤɥɭɱɟɬɟɝɨɭɪɟɞɨɬɜɨɫɬɪɭʁɚɢ
ɩɪɢɬɢɫɧɟɬɟɝɨɤɨɩɱɟɬɨ ON/OFF ɡɚ
ɞɚɝɨɜɤɥɭɱɢɬɟɭɪɟɞɨɬ.
15
ɍɩɨɬɪɟɛɚɧɚɞɚɥɟɱɢɧɫɤɢɨɬɭɩɪɚɜɭɜɚɱ
ɉɨɫɬɚɩɤɢɡɚɭɩɨɬɪɟɛɚɧɚɮɭɧɤɰɢʁɚɬɚɝɪɟɟʃɟ
z Ⱥɤɨɫɨɛɧɚɬɚɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɟɩɨɧɢɫɤɚɨɞɩɨɫɬɚɜɟɧɚɬɚɤɨɦɩɪɟɫɨɪɨɬɝɪɟɟ.
z Ⱥɤɨ ɫɨɛɧɚɬɚ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɟ ɩɨɧɢɫɤɚ ɨɞ ɩɨɫɬɚɜɟɧɚɬɚ ɤɨɦɩɪɟɫɨɪɨɬ ɢ ɦɨɬɨɪɨɬ ɧɚ
ɜɟɧɬɢɥɚɬɨɪɨɬ ɨɞ ɧɚɞɜɨɪɟɲɧɚɬɚ ɟɞɢɧɢɰɚ ɩɪɟɤɢɧɭɜɚɚɬ ɞɚ ɪɚɛɨɬɚɬ ɢ ɪɚɛɨɬɢ ɫɚɦɨ
ɦɨɬɨɪɨɬɨɞɜɧɚɬɪɟɲɧɢɨɬ ɜɟɧɬɢɥɚɬɨɪ
z ɉɨɫɬɚɜɟɧɚɬɚɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɬɪɟɛɚɞɚɛɢɞɟɜɨɪɚɫɩɨɧɨɞ 16°C ɞɨ 30°C.
3. ɉɪɢɬɢɫɧɟɬɟɝɨɤɨɩɱɟɬɨ
SWING ɡɚɞɚɫɟ
ɩɪɢɞɜɢɠɚɬɥɨɩɚɬɤɢɬɟɋɨ
ɩɨɜɬɨɪɧɨɩɪɢɬɢɫɤɚʃɟ
ɥɨɩɚɬɤɢɬɟɡɚɩɢɪɚɚɬ
4.ɋɨɤɨɩɱɟɬɨ FAN
ɩɨɞɟɫɟɬɟʁɚɛɪɡɢɧɚɬɚɧɚ
ɜɟɧɬɢɥɚɬɨɪɨɬ
5. ɋɨɤɨɩɱɢʃɚɬɚ TEMP
ɩɨɞɟɫɟɬɟɫɨɨɞɜɟɬɧɚ
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ.
1.ȼɤɥɭɱɟɬɟɝɨɭɪɟɞɨɬɜɨɫɬɪɭʁɚɢ
ɩɪɢɬɢɫɧɟɬɟɝɨɤɨɩɱɟɬɨ ON/OFF ɡɚ
ɞɚɝɨɜɤɥɭɱɢɬɟɭɪɟɞɨɬ.
2.ɋɨɤɨɩɱɟɬɨMODE ɩɨɞɟɫɟɬɟ
ɝɨ
ɧɚɱɢɧɧɚɪɚɛɨɬɚ
16
ɍɩɨɬɪɟɛɚɧɚɞɚɥɟɱɢɧɫɤɢɨɬɭɩɪɚɜɭɜɚɱ
ɉɨɫɬɚɩɤɢɡɚɭɩɨɬɪɟɛɚɧɚɮɭɧɤɰɢʁɚɬɚɝɪɟɟʃɟ
z Ⱥɤɨ ɫɨɛɧɚɬɚ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɟ ɩɨɧɢɫɤɚ ɨɞ ɩɨɫɬɚɜɟɧɚɬɚ ɤɨɦɩɪɟɫɨɪɨɬ ɦɨɬɨɪɢɬɟ ɧɚ
ɜɟɧɬɢɥɚɬɨɪɢɬɟ ɨɞ ɧɚɞɜɨɪɟɲɧɚɬɚ ɢ ɨɞ ɜɧɚɬɪɟɲɧɚɬɚ ɟɞɢɧɢɰɚ ʅɟ ɩɪɟɫɬɚɧɚɬ ɞɚ
ɪɚɛɨɬɚɬ. Ⱥɤɨ ɫɨɛɧɚɬɚ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɟ ɜɨ ɪɚɫɩɨɧ ɨɞ ±2°C ɨɞ ɩɨɫɬɚɜɟɧɚɬɚ
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɤɥɢɦɚ ɭɪɟɞɨɬ ʅɟ ɫɭɲɢ Ⱥɤɨ ɫɨɛɧɚɬɚ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɟ ɩɨɜɢɫɨɤɚ ɨɞ
ɩɨɫɬɚɜɟɧɚɬɚɤɥɢɦɚɭɪɟɞɨɬɥɚɞɢ.
z ɉɨɞɟɫɟɧɚɬɚɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɬɪɟɛɚɞɚɛɢɞɟɜɨɪɚɫɩɨɧɨɞ 16°C ɞɨ 30°C.
3. ɉɪɢɬɢɫɧɟɬɟɝɨɤɨɩɱɟɬɨ
SWING ɡɚɞɚɫɟ
ɩɪɢɞɜɢɠɚɬɥɨɩɚɬɤɢɬɟɋɨ
ɩɨɜɬɨɪɧɨɩɪɢɬɢɫɤɚʃɟ
ɥɨɩɚɬɤɢɬɟɡɚɩɢɪɚɚɬ.
4. ɋɨɤɨɩɱɢʃɚɬɚ TEMP
ɩɨɞɟɫɟɬɟɫɨɨɞɜɟɬɧɚ
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ.
2. ɋɨɤɨɩɱɟɬɨ MODE
ɩɨɫɬɚɜɟɬɟɝɨ
ɧɚɱɢɧ
ɧɚɪɚɛɨɬɚ.
1. ȼɤɥɭɱɟɬɟɝɨɭɪɟɞɨɬɜɨɫɬɪɭʁɚɢ
ɩɪɢɬɢɫɧɟɬɟɝɨɤɨɩɱɟɬɨ ON/OFF ɡɚ
ɞɚɝɨɜɤɥɭɱɢɬɟ
17
ɍɩɨɬɪɟɛɚɧɚɞɚɥɟɱɢɧɫɤɢɨɬɭɩɪɚɜɭɜɚɱ
ɉɨɫɬɚɩɤɢɡɚɭɩɨɬɪɟɛɚɧɚɚɜɬɨɦɚɬɫɤɢɧɚɱɢɧɧɚɪɚɛɨɬɚ
z ɉɪɢɚɜɬɨɦɚɬɫɤɢɧɚɱɢɧɧɚɪɚɛɨɬɚɫɬɚɧɞɚɪɞɧɚɬɚɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɩɪɢɥɚɞɟʃɟɢɡɧɟɫɭɜɚ
25°C, ɚɩɪɢɝɪɟɟʃɟ 20°C.
1. ȼɤɥɭɱɟɬɟɝɨɭɪɟɞɨɬɜɨɫɬɪɭʁɚɢ
ɩɪɢɬɢɫɧɟɬɟɝɨɤɨɩɱɟɬɨ ON/OFF ɡɚ
ɞɚɝɨɜɤɥɭɱɢɬɟɭɪɟɞɨɬ.
2. ɋɨɝɥɚɫɧɨɫɨɛɧɚɬɚɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ
ɦɢɤɪɨɩɪɨɰɟɫɨɪɨɬʅɟɨɞɛɟɪɟ
ɧɚɱɢɧɧɚ
ɪɚɛɨɬɚɡɚɦɚɤɫɢɦɚɥɟɧɪɟɡɭɥɬɚɬ.
18
ɍɩɨɬɪɟɛɚɧɚɞɚɥɟɱɢɧɫɤɢɨɬɭɩɪɚɜɭɜɚɱ
ɉɨɫɬɚɩɤɢɡɚɭɩɨɬɪɟɛɚɧɚɬɚʁɦɟɪ
Ʉɨɝɚɭɪɟɞɨɬɟɢɫɤɥɭɱɟɧ
ɩɪɢɬɢɫɧɟɬɟɝɨɤɨɩɱɟɬɨ
TIMER ON ɡɚɞɚɩɨɞɟɫɢɬɟ
ɜɪɟɦɟɡɚɚɜɬɨɦɚɬɫɤɨ
ɜɤɥɭɱɭɜɚʃɟɧɚɭɪɟɞɨɬɜɨ
ɩɟɪɢɨɞɨɞɞɨɱɚɫɚ
Ʉɨɝɚ ɭɪɟɞɨɬ ɟ ɜɤɥɭɱɟɧ
ɩɪɢɬɢɫɧɟɬɟ ɝɨ ɤɨɩɱɟɬɨ
TIMER OFF ɡɚɞɚɩɨɞɟɫɢɬɟ
ɜɪɟɦɟ
ɡɚ
ɚɜɬɨɦɚɬɫɤɨ
ɢɫɤɥɭɱɭɜɚʃɟ ɧɚ ɭɪɟɞɨɬ ɜɨ
ɪɚɫɩɨɧɨɞɞɨɱɚɫɚ
19
ɍɩɨɬɪɟɛɚɧɚɞɚɥɟɱɢɧɫɤɢɨɬɭɩɪɚɜɭɜɚɱ
ɉɨɫɬɚɩɤɢɡɚɭɩɨɬɪɟɛɚɧɚɮɭɧɤɰɢʁɚɬɚ sleep
z Ⱥɤɨ ɮɭɧɤɰɢʁɚɬɚ sleep ɫɟ ɩɨɞɟɫɢ ɜɨ ɬɟɤɨɬ ɧɚ ɥɚɞɟʃɟ ɢɥɢ ɫɭɲɟʃɟ ɩɨ ɱɚɫ
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ʅɟ ɫɟ ɩɨɜɢɲɢ ɡɚ 1°C, ɚ ɩɨ ɱɚɫɚ ɡɚ 2°C. ȼɟɧɬɢɥɚɬɨɪɨɬ ɨɞ
ɜɧɚɬɪɟɲɧɚɬɚɟɞɢɧɢɰɚʅɟɪɚɛɨɬɢɫɨɦɚɥɚɛɪɡɢɧɚ
z Ⱥɤɨ ɮɭɧɤɰɢʁɚɬɚ sleep ɫɟ ɩɨɞɟɫɢ ɜɨ ɬɟɤɨɬ ɧɚ ɥɚɞɟʃɟ ɢɥɢ ɫɭɲɟʃɟ ɩɨ ɱɚɫ
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ʅɟ ɫɟ ɩɨɜɢɲɢ ɡɚ 1°C, ɚ ɩɨ ɱɚɫɚ ɡɚ 2°C. ȼɟɧɬɢɥɚɬɨɪɨɬ ɨɞ
ɜɧɚɬɪɟɲɧɚɬɚɟɞɢɧɢɰɚʅɟɪɚɛɨɬɢɫɨɦɚɥɚɛɪɡɢɧɚ.
4. ɋɨɤɨɩɱɟɬɨ FAN
ɩɨɞɟɫɟɬɟʁɚɛɪɡɢɧɚɬɚɧɚ
ɜɟɧɬɢɥɚɬɨɪɨɬ.
3. ɉɪɢɬɢɫɧɟɬɟɝɨɤɨɩɱɟɬɨ
SWING ɡɚɞɚɫɟ
ɩɪɢɞɜɢɠɚɬɥɨɩɚɬɤɢɬɟ
ɋɨɩɨɜɬɨɪɧɨɩɪɢɬɢɫɤɚʃɟ
ɥɨɩɚɬɤɢɬɟɡɚɩɢɪɚɚɬ.
6.ɋɨɩɪɢɬɢɫɤɚʃɟɧɚ
ɤɨɩɱɟɬɨ SLEEP ɫɟ
ɜɤɥɭɱɭɜɚɮɭɧɤɰɢʁɚɬɚ
sleep.
5. ɋɨɤɨɩɱɢʃɚɬɚ TEMP
ɩɨɞɟɫɟɬɟɫɨɨɞɜɟɬɧɚ
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ.
2. ɋɨɤɨɩɱɟɬɨ MODE ɩɨɞɟɫɟɬɟ
,
ɢɥɢ
ɧɚɱɢɧɧɚɪɚɛɨɬɚ.
1. ȼɤɥɭɱɟɬɟɝɨɭɪɟɞɨɬɜɨɫɬɪɭʁɚɢ
ɩɪɢɬɢɫɧɟɬɟɝɨɤɨɩɱɟɬɨ ON/OFF ɡɚ
ɞɚɝɨɜɤɥɭɱɢɬɟɭɪɟɞɨɬ.
20
ɍɩɨɬɪɟɛɚɧɚɞɚɥɟɱɢɧɫɤɢɨɬɭɩɪɚɜɭɜɚɱ
ɉɨɫɬɚɜɭɜɚʃɟɛɚɬɟɪɢɢ
1. Ɉɬɫɬɪɚɧɟɬɟ ɝɨ ɤɚɩɚɤɨɬ ɨɞ
ɡɚɞɧɚɬɚ
ɫɬɪɚɧɚ
ɧɚ
ɞɚɥɟɱɢɧɫɤɢɨɬɭɩɪɚɜɭɜɚɱ
2. ɉɨɫɬɚɜɟɬɟ ɞɜɟ ɛɚɬɟɪɢɢ
(ɫɭɜɢ AAA ɛɚɬɟɪɢɢ ɚ ɩɨɬɨɚ
ɩɪɢɬɢɫɧɟɬɟɝɨɤɨɩɱɟɬɨACL.
3. ȼɪɚɬɟɬɟɝɨɤɚɩɚɤɨɬɧɚɦɟɫɬɨ.
Ɂɚɛɟɥɟɲɤɚ
z ɇɟɦɟɲɚʁɬɟɪɚɡɥɢɱɧɢ
ɛɚɬɟɪɢɢɢɛɚɬɟɪɢɢɲɬɨɫɟ
ɪɚɡɥɢɱɧɨɢɫɬɪɨɲɟɧɢ
z Ⱥɤɨɧɟɩɥɚɧɢɪɚɬɟɞɚɝɨ
ɤɨɪɢɫɬɢɬɟɞɚɥɟɱɢɧɫɤɢɨɬ
ɭɩɪɚɜɭɜɚɱɩɨɞɨɥɝɨɜɪɟɦɟ
ɨɬɫɬɪɚɧɟɬɟɝɢɛɚɬɟɪɢɢɬɟ.
z Ⱦɨɦɟɬɨɬɧɚɞɚɥɟɱɢɧɫɤɢɨɬ
ɭɩɪɚɜɭɜɚɱɢɡɧɟɫɭɜɚɨɤɨɥɭ
ɦɟɬɪɢ
2 ɉɨɫɬɚɜɟɬɟɞɜɟɫɭɜɢ AAA ɛɚɬɟɪɢɢ
1 Ɉɬɫɬɪɚɧɟɬɟɝɨɤɚɩɚɤɨɬ
3 ȼɪɚɬɟɬɟɝɨɤɚɩɚɤɨɬɧɚɦɟɫɬɨ
21
Ɏɭɧɤɰɢɢɧɚɟɞɢɧɢɰɚɬɚ
‡'3± ɋɟɞɦɨɞɧɟɜɟɧɩɪɨɝɪɚɦɚɬɨɪ (ɞɨɞɚɬɨɤɤɨʁɧɟɟɩɪɢɥɨɠɟɧ)
Ɏɭɧɤɰɢɢɧɚɰɟɧɬɪɚɥɟɧɭɩɪɚɜɭɜɚɱ
ɢɧɟɞɟɥɟɧɬɚʁɦɟɪɰɟɧɬɪɚɥɧɢɨɬ
ɭɩɪɚɜɭɜɚɱɢɧɟɞɟɥɧɢɨɬɬɚʁɦɟɪɫɟ
ɫɨɟɞɢɧɟɬɢɜɨɠɢɱɧɢɨɬɭɩɪɚɜɭɜɚɱ
ɋɢɫɬɟɦɨɬɩɨɫɟɞɭɜɚɮɭɧɤɰɢɢɧɚ
ɰɟɧɬɪɚɥɟɧɭɩɪɚɜɭɜɚɥɢɧɟɞɟɥɟɧɬɚʁɦɟɪɐɟɧɬɪɚɥɧɢɨɬɭɩɪɚɜɭɜɚɱɦɨɠɟ
ɢɫɬɨɜɪɟɦɟɧɨɞɚɭɩɪɚɜɭɜɚɫɨ
ɟɞɢɧɢɰɢɇɟɞɟɥɧɢɨɬɬɚʁɦɟɪɩɨɫɟɞɭɜɚɮɭɧɤɰɢɢɡɚɩɨɧɢɲɬɭɜɚʃɟ
ɧɚɩɨɞɟɫɭɜɚʃɚɬɚɧɚɩɨɧɢɫɤɢɬɟ
ɟɞɢɧɢɰɢɁɚɞɚɫɟɩɨɫɬɢɝɧɟ
ɦɚɤɫɢɦɚɥɧɚɚɜɬɨɦɚɬɫɤɚɪɚɛɨɬɚɦɨɠɟ
ɞɚɫɟɩɨɞɟɫɚɬɱɟɬɢɪɢɜɪɟɦɢʃɚɧɚ
ɜɤɥɭɱɭɜɚʃɟɢɫɤɥɭɱɭɜɚʃɟɡɚɤɨʁɚɛɢɥɨ
ɟɞɢɧɢɰɚɡɚɫɟɤɨʁɞɟɧɇɟɞɟɥɧɢɨɬ
ɬɚʁɦɟɪɩɨɫɟɞɭɜɚɧɚɱɢɧɢɧɚ
ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢʁɚɫɨɪɚɱɧɢɬɟɭɩɪɚɜɭɜɚɱɢ
ɧɚɫɟɤɨʁɚɟɞɢɧɢɰɚɢɦɨɠɟɞɚɭɩɪɚɜɭɜɚ
ɫɨɟɞɢɧɢɰɢɉɨɪɚɞɢɭɩɨɬɪɟɛɚɬɚɧɚ
ɞɜɨʁɚɞɪɟɞɧɢɜɦɪɟɠɟɧɢɩɚɪɨɜɢ
ɧɚʁɝɨɥɟɦɚɬɚɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢɫɤɚ
ɨɞɞɚɥɟɱɟɧɨɫɬɧɚɨɜɨʁɬɚʁɦɟɪɢɡɧɟɫɭɜɚ
ɦɟɬɪɢɉɨɜɤɥɭɱɭɜɚʃɟɬɨ
ɧɟɞɟɥɧɢɨɬɬɚʁɦɟɪɦɨɠɟɞɚɝɢɩɪɢɤɚɠɟ
ɫɢɬɟɫɩɨɟɧɢɟɞɢɧɢɰɢɪɟɞɨɫɥɟɞɨɬɧɚ
ɟɞɢɧɢɰɢɬɟɦɨɠɟɞɚɫɟɨɞɪɟɞɢɫɨ
ɩɨɦɨɲɧɚɲɢɮɪɢɬɟɨɞɪɚɱɧɢɨɬ
ɭɩɪɚɜɭɜɚɱɡɚɫɟɤɨʁɚɟɞɢɧɢɰɚ
ȼɤɥɭɱɭɜɚʃɟɬɨɢɢɫɤɥɭɱɭɜɚʃɟɬɨɧɚ
ɫɟɤɨʁɚɟɞɢɧɢɰɚɦɨɠɟɞɚɫɟɢɡɜɪɲɢ
ɩɪɟɤɭɩɨɞɟɫɭɜɚʃɟɧɚɜɪɟɦɟɬɨɧɚ
ɜɤɥɭɱɭɜɚʃɟɢɢɫɤɥɭɱɭɜɚʃɟɧɚ
ɧɟɞɟɥɧɢɨɬɬɚʁɦɟɪɇɚɱɢɧɨɬɧɚɪɚɛɨɬɚ
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɬɚɢɞɪɭɝɢɬɟɮɭɧɤɰɢɢɫɟ
ɩɨɞɟɫɭɜɚɚɬɫɨɩɨɦɨɲɧɚɪɚɱɧɢɨɬ
ɭɩɪɚɜɭɜɚɱɡɚɫɟɤɨʁɚɩɨɫɟɛɧɚɟɞɢɧɢɰɚ.
ɋɨɫɬɚɜɧɚɧɟɞɟɥɧɢɨɬɩɪɨɝɪɚɦɚɬɨɪ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
ɉɪɢɤɚɡɧɚɟɞɢɧɢɰɚɬɚ
ɉɪɢɤɚɡɧɚɟɞɧɚɟɞɢɧɢɰɚɝɪɭɩɚ
ɉɪɢɤɚɡɧɚɧɟɞɟɥɟɧɬɚʁɦɟɪ
ɉɪɢɤɚɡɧɚɬɚʁɦɟɪ
ɉɪɢɤɚɡɧɚɫɨɫɬɨʁɛɚɬɚɧɚɬɟʁɦɟɪɨɬ
ɉɪɢɤɚɡɧɚɜɪɟɦɟɧɫɤɢɨɬɩɟɪɢɨɞɧɚɬɚʁɦɟɪɨɬ
ɉɪɢɤɚɡɧɚɜɪɟɦɟɧɚɜɤɥɭɱɭɜɚʃɟɢɫɤɥɭɱɭɜɚʃɟ
ɋɢɦɛɨɥɞɟɤɚɟɞɢɧɢɰɚɬɚɪɚɛɨɬɢ
22
ɋɢɦɛɨɥɞɟɤɚɟɞɢɧɢɰɚɬɚɧɟɪɚɛɨɬɢ
ɉɪɢɤɚɡɧɚɱɚɫɨɜɧɢɤ
Ʉɨɩɱɟɡɚɩɨɬɜɪɞɚ (ENTER)
Ʉɨɩɱɟɡɚɩɨɜɢɲɭɜɚʃɟɧɚɜɪɟɞɧɨɫɬɚ Ÿ
Ʉɨɩɱɟɡɚɫɧɢɠɭɜɚʃɟɧɚɜɪɟɞɧɨɫɬɚ ź
Ʉɨɩɱɟɡɚɩɨɧɢɲɬɭɜɚʃɟɛɪɢɲɟʃɟ (CANCEL/DELETE)
Ʉɨɱɟɡɚɟɞɧɚɟɞɢɧɢɰɚɝɪɭɩɚ (SINGLE/GROUP)
Ʉɨɩɱɟɡɚɬɚʁɦɟɪɜɪɟɦɟ (TIMER/TIME)
Ʉɨɩɱɟɡɚɜɤɥɭɱɭɜɚʃɟɢɫɤɥɭɱɭɜɚʃɟ (ON/OFF)
ɇɚɩɨɦɟɧɚ
1. ɉɪɢɧɟɩɪɟɤɢɧɚɬɢɩɪɨɜɟɪɤɢɧɚɟɞɢɧɢɰɢɩɪɟɤɭɩɨɜɢɫɨɤɚɬɚɟɞɢɧɢɰɚʅɟɫɟʁɚɜɢɨɞɥɨɠɭɜɚʃɟɨɞɫɟɤɭɧɞɢɦɟɼɭɩɨɞɟɫɭɜɚʃɚɬɚ
ɢɢɡɜɪɲɭɜɚʃɟɬɨɧɚɧɚɪɟɞɛɢɬɟɨɞɫɬɪɚɧɚɧɚɟɞɢɧɢɰɚɬɚ
2
ȼɟ ɦɨɥɢɦɟ ɩɪɟɞ ɧɚɪɚɱɤɚ ɢɡɜɟɫɬɟɬɟ ɧɟ ɡɚ ɜɚɲɢɬɟ ɩɨɬɪɟɛɢ ɛɢɞɟʁʅɢ ɧɟɞɟɥɧɢɨɬ ɬɚʁɦɟɪ ɫɟ ɩɨɞɟɫɭɜɚ ɫɚɦɨ ɩɨ ɧɚɪɚɱɤɚ ɧɚ ɤɭɩɭɜɚɱɨɬ
ɩɨɞɟɫɭɜɚʃɟɬɨɧɚɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢɫɤɢɨɬɫɩɨʁɧɚɪɚɱɧɢɨɬɭɩɪɚɜɭɜɚɱɫɨɧɟɞɟɥɧɢɨɬɬɚʁɦɟɪɟɧɚɩɪɚɜɟɧɨ).
1.
2.
3.
ɉɪɢɬɢɫɧɟɬɟŸ ɢɥɢ ź ɡɚ ɞɚ ɢɡɛɟɪɟɬɟ ɫɨ ɤɨʁɚ ɟɞɢɧɢɰɚ ɫɚɤɚɬɟ ɞɚ ɭɩɪɚɜɭɜɚɬɟ Ɇɨɠɟ ɞɚ ɫɟ
ɭɩɪɚɜɭɜɚɫɨɧɟɤɨɥɤɭɟɞɢɧɢɰɢɩɪɟɤɭɝɪɭɩɧɢɨɬɭɩɪɚɜɭɜɚɱ (1~16) ɢɥɢɫɨɫɚɦɨɟɞɧɚɟɞɢɧɢɰɚ.
ɉɪɢɢɡɛɨɪ ɧɚɨɞɪɟɞɟɧɚɢɥɢ ɧɟɤɨɥɤɭɟɞɢɧɢɰɚɦɨɠɟɞɚɫɟɢɡɜɪɲɢɩɨɞɟɫɭɜɚʃɟ ɧɚɬɚʁɦɟɪɨɬɡɚ
ɜɤɥɭɱɭɜɚʃɟɢɢɫɤɥɭɱɭɜɚʃɟɧɚɟɞɢɧɢɰɢɬɟɆɨɠɟɞɚɫɟɩɨɞɟɫɚɬɩɨɞɟɫɭɜɚɧɚɬɚʁɦɟɪɨɬɞɧɟɜɧɨ
ɡɚ ɟɞɧɚ ɧɟɞɟɥɚ ȼɤɥɭɱɭɜɚʃɟɬɨ ɢ ɢɫɤɥɭɱɭɜɚʃɟɬɨ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɡɚɜɪɲɚɬ ɫɨ ɭɩɨɬɪɟɛɚ ɧɚ
ɤɨɩɱɢʃɚɬɚ ON/OFF.
ɉɨɜɪɡɭɜɚʃɟɬɨɧɚɧɟɞɟɥɧɢɨɬɬɚʁɦɟɪɢɪɚɱɧɢɨɬɭɩɪɚɜɭɜɚɱɟɩɪɢɤɚɠɚɧɧɚɫɥɟɞɧɚɜɚɲɟɦɚ
ɇɟɞɟɥɟɧɬɚʁɦɟɪ
Ɋɚɱɟɧɭɩɪɚɜɭɜɚɱ
LCD
Ɋɚɱɟɧɭɩɪɚɜɭɜɚɱ
Ɇɚɤɫ. 16 ɟɞɢɧɢɰɢ
LCD
LCD
Ɍɟɥɟɮɨɧɫɤɚɪɚɡɜɨɞɧɚɤɭɬɢʁɚ
Ɍɟɥɟɮɨɧɫɤɚɪɚɡɜɨɞɧɚɤɭɬɢʁɚ
Ɍɟɥɟɮɨɧɫɤɚ
ɪɚɡɜɨɞɧɚɤɭɬɢʁɚ
ɇɚɩɨʁɭɜɚʃɟ
ɉɚɪɜɦɪɟɠɟɧɫɨɤɪɢɫɬɚɥɧɨɫɩɨʁɭɜɚʃɟ
ɇɚʁɝɨɥɟɦɚɨɞɞɚɥɟɱɟɧɨɫɬ 1200 m
ȼɤɥɭɱɭɜɚʃɟ
ɂɫɤɥɭɱɭɜɚʃɟ
ɋɨɨɞɜɟɬɧɚɜɪɫɤɚɦɟɼɭɤɨɞɧɢɨɬ
ɩɪɟɤɢɧɭɜɚɱɢɪɟɞɨɫɥɟɞɨɬɧɚ
ɟɞɢɧɢɰɢɇȺɉɈɆȿɇȺ
ɜɤɥɭɱɭɜɚʃɟɬɨɧɚɤɨɞɧɢɨɬ
ɩɪɟɤɢɧɭɜɚɱɫɟɨɡɧɚɱɭɜɚɫɨ
23
ɀɢɱɟɧɭɩɪɚɜɭɜɚɱɫɨɮɭɧɤɰɢɢɡɚɧɟɞɟɥɟɧɬɚʁɦɟɪ
SWING
18 DAY
19
SWING
TIMER
ɋɨɫɬɚɜɧɚɠɢɱɧɢɨɬɭɩɪɚɜɭɜɚɱ
1
ɉɪɢɤɚɡɧɚɬɚʁɦɟɪ
10
ɋɢɦɛɨɥɧɚɮɭɧɤɰɢʁɚ sleep
ɉɪɢɤɚɡ ɧɚ ɛɪɡɢɧɚ ɧɚ ɜɟɧɬɢɥɚɬɨɪ ɚɜɬɨɦɚɬɫɤɚ
ɝɨɥɟɦɚɫɪɟɞɧɚɢɥɢɦɚɥɚɛɪɡɢɧɚ
11
Ʉɨɩɱɟɡɚɢɡɛɨɪɧɚɧɚɱɢɧɧɚɪɚɛɨɬɚ (MODE)
2
12
Ʉɨɩɱɟɡɚɩɨɜɢɲɭɜɚʃɟɧɚɩɨɫɬɚɜɟɧɚɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ Ÿ
3
ɋɢɦɛɨɥɡɚɬɨɩɟʃɟ
13
Ʉɨɩɱɟɡɚɫɧɢɠɭɜɚʃɟɧɚɩɨɫɬɚɜɟɧɚɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ź
4
ɋɢɦɛɨɥɡɚɡɚɲɬɟɞɚɧɚɟɧɟɪɝɢʁɚ
14
Ʉɨɩɱɟɡɚɛɪɡɢɧɚɧɚɜɟɧɬɢɥɚɬɨɪɫɜɟɠɜɨɡɞɭɯ (FAN)
5
ɉɪɢɤɚɡɡɚɩɨɞɟɫɟɧɚɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ
15
Ʉɨɩɱɟɡɚɮɭɧɤɰɢʁɚ sleep (ɩɪɨɜɟɪɤɚɧɚɧɚɞɜɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ
6
ɉɪɢɤɚɡɡɚɚɦɛɢɟɧɬɚɥɧɚɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ
16
Ʉɨɩɱɟɡɚɬɚʁɦɟɪ (TIMER)
7
ɋɢɦɛɨɥɡɚɫɜɟɠɜɨɡɞɭɯɧɟɟɞɨɫɬɚɩɟɧ
17
Ʉɨɩɱɟɡɚɜɤɥɭɱɭɜɚʃɟɢɫɤɥɭɱɭɜɚʃɟ (ON/OFF)
8
ɇɚɱɢɧɧɚɪɚɛɨɬɚɥɚɞɟʃɟɨɞɜɥɚɠɧɭɜɚʃɟɝɪɟɟʃɟɜɟɧɬɢɥɚɬɨɪ, auto)
18
ɉɪɢɤɚɡɧɚɞɟɧɧɚɩɨɫɬɚɜɭɜɚʃɟɧɚɬɚʁɦɟɪ
9
ɋɢɦɛɨɥɡɚɞɟɮɟɤɬ
19
Ⱦɟɥɡɚɩɪɢɤɚɡɧɚɬɚʁɦɟɪ
‡ɇɟɦɨɧɬɢɪɚʁɬɟɝɨɠɢɱɧɢɨɬɭɩɪɚɜɭɜɚɱɧɚɦɟɫɬɚɤɚɞɟɩɪɨɬɟɤɭɜɚɜɨɞɚ.
‡ɂɡɛɟɝɧɭɜɚʁɬɟɭɞɢɪɚʃɟɮɪɥɚʃɟɢɥɢɱɟɫɬɨɨɬɜɨɪɚʃɟɧɚɠɢɱɧɢɨɬɭɩɪɚɜɭɜɚɱ
24
‡ Ʉɚʁɠɢɱɧɢɨɬɭɩɪɚɜɭɜɚɱɫɨɮɭɧɤɰɢʁɚɧɚɧɟɞɟɥɟɧɬɚʁɦɟɪɛɪɨɟɜɢɬɟɨɞ
1-ɫɟɢɫɬɢɤɚɤɨɢɤɚʁɨɛɢɱɧɢɨɬɠɢɱɟɧɭɩɪɚɜɭɜɚɱ
‡ ɍɩɚɬɫɬɜɚɡɚɛɪɨɟɜɢɬɟ18 ɢ 19:
ɉɨɞɟɫɭɜɚʃɟɧɚɬɚʁɦɟɪɨɬ (ɫɥ. 15, 16, 17)
Ɏɭɧɤɰɢʁɚɬɚɧɚɬɚʁɦɟɪɨɬɩɪɢɤɚɠɚɧɚɧɚ
ɟɤɪɚɧɨɬɧɚɭɩɪɚɜɭɜɚɱɨɬɫɬɚɧɭɜɚɧɟɜɚɠɟɱɤɚ
ɤɨɝɚɫɟɫɩɨʁɭɜɚɫɨɬɚʁɦɟɪɨɬɨɞɩɪɟɬɯɨɞɧɚɬɚ
ɧɟɞɟɥɚɩɪɢɲɬɨɫɨɪɚɛɨɬɚɬɚɧɚɭɪɟɞɨɬ
ɭɩɪɚɜɭɜɚɧɟɞɟɥɧɢɨɬɬɚʁɦɟɪ
Ȼɟɡɨɝɥɟɞɞɚɥɢɟɜɤɥɭɱɟɧɭɪɟɞɨɬɢɥɢɧɟɡɚ
ɩɪɢɫɬɚɩɧɚɩɨɞɟɫɭɜɚʃɚɬɚɡɚɬɚʁɦɟɪɩɪɢɬɢɫɧɟɬɟ
ɝɨɤɨɩɱɟɬɨ Ä7,0(5³ɚɩɨɬɨɚɫɨɤɨɩɱɢʃɚɬɚ
ɋɥ. 15
ÄŸ³, Äź³ (ɤɚɤɨɲɬɨɟɩɪɢɤɚɠɚɧɨɧɚɫɥ
ɢɡɛɟɪɟɬɟɞɚɥɢɫɚɤɚɬɟɞɚɩɨɞɟɫɢɬɟɜɪɟɦɟɫɥ
ɢɥɢɞɚɝɨɩɨɧɢɲɬɢɬɟɩɨɞɟɫɭɜɚʃɟɬɨɫɥ
ɉɨɬɨɚɩɪɢɬɢɫɧɟɬɟɝɨɤɨɩɱɟɬɨ Ä7,0(5³ɡɚ
ɩɪɢɫɬɚɩɞɨɩɨɞɟɫɭɜɚʃɚɡɚɫɟɤɨʁɚɫɬɚɜɤɚ
ɋɥ. 16
ɋɥ. 17
25
™Ⱥɤɨɫɬɟɡɚɩɨɱɧɚɥɟɫɨɩɨɞɟɫɭɜɚʃɟɧɚ
ɬɚʁɦɟɪɨɬɫɨɤɨɩɱɟɬɨ Ä02'(³ɢɡɛɟɪɟɬɟ
ɫɬɚɜɤɚɞɟɧɨɞɩɨɧɟɞɟɥɧɢɤɞɨɧɟɞɟɥɚ),
ɫɟɝɦɟɧɬ (1-4), ɬɚʁɦɟɪ (ɜɪɟɦɟɧɚ
ɜɤɥɭɱɭɜɚʃɟɢɥɢɢɫɤɥɭɱɭɜɚʃɟ),
ɦɢɧɭɬɢɢɱɚɫɨɜɢɋɨɤɨɩɱɢʃɚɬɚÄŸ³,
Äź³ ɢɡɜɪɲɟɬɟɩɨɞɟɫɭɜɚʃɟɚɩɨɬɨɚ
ɩɪɢɬɢɫɧɟɬɟɝɨɤɨɩɱɟɬɨ Ä7LPHU³ɡɚ
SWING
ɩɨɬɜɪɞɚ. Ɂɚɩɨɧɢɲɬɭɜɚʃɟɧɚ
TIMER
ɩɨɞɟɫɭɜɚʃɚɬɚɩɨɜɬɨɪɧɨɩɪɢɬɢɫɧɟɬɟɝɨ
ɤɨɩɱɟɬɨ Ä7LPHU³. ɉɨɦɟɦɨɪɢɪɚʃɟɧɚ
ɩɨɞɟɫɭɜɚʃɚɬɚɫɢɦɛɨɥɨɬɧɚɟɤɪɚɧɨɬ
ɧɟɦɚɞɚɫɜɟɬɤɚɉɨɩɨɧɢɲɬɭɜɚʃɟɧɚ
ɋɥ. 18
ɩɨɞɟɫɭɜɚʃɚɬɚɫɢɦɛɨɥɨɬɫɜɟɬɤɚɢɦɨɠɟ
ɩɨɜɬɨɪɧɨɞɚɫɟɢɡɜɪɲɢɩɨɞɟɫɭɜɚʃɟ. Ɂɚ
ɞɨɜɪɲɭɜɚʃɟɧɚɩɨɞɟɫɭɜɚʃɚɬɚɢɢɡɥɟɡ
ɩɪɢɬɢɫɧɟɬɟɝɨɤɨɩɱɟɬɨ Ä212))³ ɢ
ɩɨɞɚɬɨɰɢɬɟʅɟɫɟɦɟɦɨɪɢɪɚɚɬɋɥ 18,
19).
SWING
™Ⱥɤɨɫɬɟɡɚɩɨɱɧɚɥɟɞɚɝɨɩɨɞɟɫɭɜɚɬɟ
TIMER
ɬɚʁɦɟɪɨɬɫɨɤɨɩɱɟɬɨ Ä02'(³ɢɡɛɟɪɟɬɟ
ɫɬɚɜɤɚɡɚɩɨɞɟɫɭɜɚʃɟ: ɞɟɧ (ɨɞ
ɩɨɧɟɞɟɥɧɢɤɞɨɧɟɞɟɥɚ), ɱɚɫ (0~23) ɢɥɢ
ɋɥ. 19
ɦɢɧɭɬɢ (0~59). ɋɨɤɨɩɱɢʃɚɬɚ ÄŸ³
Äź³ ɢɡɜɪɲɟɬɟɝɢɩɨɞɟɫɭɜɚʃɚɬɚɚɩɨɬɨɚ
ɩɪɢɬɢɫɧɟɬɟɝɨɤɨɩɱɟɬɨ Ä7LPHU³ɡɚ
ɩɨɬɜɪɞɚɁɚɩɨɧɢɲɬɭɜɚʃɟɩɨɜɬɨɪɧɨ
ɩɪɢɬɢɫɧɟɬɟɝɨɤɨɩɱɟɬɨ Ä7LPHU³ ɉɨ
ɦɟɦɨɪɢɪɚʃɟɧɚɩɨɞɟɫɭɜɚʃɚɬɚ
ɫɢɦɛɨɥɨɬɧɚɟɤɪɚɧɨɬɧɟɦɚɞɚɫɜɟɬɤɚ
ɉɨɩɨɧɢɲɬɭɜɚʃɟɧɚɩɨɞɟɫɭɜɚʃɚɬɚ
SWING
ɫɢɦɛɨɥɨɬɫɜɟɬɤɚɢɦɨɠɟɩɨɜɬɨɪɧɨɞɚ
TIMER
ɫɟɢɡɜɪɲɢɩɨɞɟɫɭɜɚʃɟ. Ɂɚɞɨɜɪɲɭɜɚʃɟ
ɧɚɩɨɞɟɫɭɜɚʃɚɬɚɢɢɡɥɟɡɩɪɢɬɢɫɧɟɬɟɝɨ
ɤɨɩɱɟɬɨ Ä212))³ ɢɩɨɞɚɬɨɰɢɬɟʅɟɫɟ
ɋɥ. 20
ɦɟɦɨɪɢɪɚɚɬɋɥ18, 19).
26
Ⱥɤɨɫɚɤɚɬɟɞɚɝɨɩɨɧɢɲɬɢɬɟɬɚʁɦɟɪɨɬɫɨ
ɤɨɩɱɢʃɚɬɚ ÄŸ³Äź³ ɨɞɛɟɪɟɬɟɧɟɞɟɥɚɢ
ɡɚɩɨɬɜɪɞɚ ɩɪɢɬɢɫɧɟɬɟɝɨɤɨɩɱɟɬɨ
Ä7,0(5³ɩɨɲɬɨɧɚɟɤɪɚɧɨɬʅɟɫɟ
ɩɪɢɤɚɠɟ ÄGG³ɢɥɢɩɪɢɬɢɫɧɟɬɟɝɨ
ɤɨɩɱɟɬɨÄ7,0(5³ɡɚɩɨɧɢɲɬɭɜɚʃɟɧɚ
ɢɡɛɪɚɧɢɨɬɞɟɧ, ɩɪɢɲɬɨɧɚɟɤɪɚɧɨɬ
ɧɟɦɚɞɚɫɟɩɪɢɤɚɠɟ ÄGG³ɇɚɤɪɚʁɨɬ
ɋɥ. 21
ɩɪɢɬɢɫɧɟɬɟɝɨɤɨɩɱɟɬɨ Ä212))³ɡɚɞɚ
ɝɢɞɨɜɪɲɢɬɟ ɩɨɞɟɫɭɜɚʃɚɬɚɢɡɚɢɡɥɟɡ
ɋɥ
27
ɇȺɁɂȼɂɇȺȾȿɅɈȼɂɂɎɍɇɄɐɂɂ
ɍɉȺɌɋɌȼȺɁȺɍɉɈɌɊȿȻȺ
ȼɇȺɌɊȿɒɇȺȿȾɂɇɂɐȺ
ɋɨɫɬɨʁɛɚɧɚɢɧɞɢɤɚɬɨɪɫɤɢɥɚɦɛɢ
Ⱦɚɥɟɱɢɧɫɤɢɭɩɪɚɜɭɜɚɱ
c ɂɧɞɢɤɚɬɨɪɤɚɬɚɥɚɦɛɚɟɜɤɥɭɱɟɧɚɢɫɤɥɭɱɟɧɚ
ɤɨɝɚɫɢɫɬɟɦɨɬɪɚɛɨɬɢɧɟɪɚɛɨɬɢɢɫɜɟɬɤɚɤɨɝɚɟ
ɚɤɬɢɜɢɪɚɧɚɡɚɲɬɢɬɚɧɚɫɢɫɬɟɦɨɬ
d ɂɞɧɢɤɚɬɨɪɫɤɚɬɚɥɚɦɛɚɡɚɥɚɞɟʃɟɟ
ɜɤɥɭɱɟɧɚɢɫɤɥɭɱɟɧɚɤɨɝɚɭɪɟɞɨɬɥɚɞɢɧɟɥɚɞɢ
e ɂɞɧɢɤɚɬɨɪɫɤɚɬɚɥɚɦɛɚɡɚɝɪɟɟʃɟɟ
ɜɤɥɭɱɟɧɚɢɫɤɥɭɱɟɧɚɤɨɝɚɭɪɟɞɨɬɝɪɟɟɧɟɝɪɟɟ
Ⱦɪɠɚɱɡɚɞɚɥɭɩɪɚɜɭɜɚɱ
Ɉɞɜɨɞɧɚɰɟɜɤɚ
Ɂɚɨɞɜɨɞɧɭɜɚʃɟɧɚ
ɜɨɞɚɬɚɲɬɨ
ɧɚɫɬɚɧɚɥɚɞɨɞɟɤɚ
ɭɪɟɞɨɬɪɚɛɨɬɟɥ.
ȼɥɟɡɡɚɜɨɡɞɭɯ
Ɋɚɫɩɨɧɧɚɪɚɛɨɬɧɢɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢ ɂɡɥɟɡɡɚɜɨɡɞɭɯ
ȼɧɚɬɪɟɲɧɚɫɬɪɚɧɚ
DB/WB(°C)
ɐɟɜɤɚɡɚ
ɫɪɟɞɫɬɜɨɡɚ
ɥɚɞɟʃɟ
ɇȺȾȼɈɊȿɒɇȺȿȾɂɇɂɐȺ
ɇɚɞɜɨɪɟɲɧɚɫɬɪɧɚ
DB/WB (°C)
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɧɨɥɚɞɟʃɟ
32 / 2 3
43 / 2 6
Ɇɢɧɢɦɚɥɧɨɥɚɞɟʃɟ
21 / 1 5
21 / 1 5
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɧɨɝɪɟɟʃɟ
27 / -
24 / 1 8
Ɇɢɧɢɦɚɥɧɨɝɪɟɟʃɟ
20 / -
-5 / - 6
ȼɇɂɆȺɇɂȿ
ɉɨɝɪɟɲɧɨɟɥɟɤɬɪɢɱɧɨɩɨɜɪɡɭɜɚʃɟɦɨɠɟɞɚɩɪɟɞɢɡɜɢɤɚ
ɟɥɟɤɬɪɢɱɟɧɞɟɮɟɤɬ
ɇɟɩɨɜɥɟɤɭɜɚʁɬɟɝɨɤɚɛɟɥɨɬɞɨɞɟɤɚɝɨ ɡɚɰɜɪɫɬɭɜɚɬɟ
ɇɟɨɫɬɚɜɚʁɬɟɝɨɤɚɛɟɥɨɬɤɚʁɧɚɞɜɨɪɟɲɧɚɬɚɟɞɢɧɢɰɚ
ɩɪɟɦɧɨɝɭɥɚɛɚɜ
ɪɚɡɜɨɞɧɚɤɭɬɢʁɚ
ɩɨɜɪɡɟɧɫɬɪɭɟɧɤɚɛɟɥ
ɫɬɪɭɟɧɤɚɛɟɥ
ɫɢɝɧɚɥɟɧɩɨɜɪɡɟɧɤɚɛɟɥ
ɇȺɉɈɆȿɇɂ
c Ⱥɤɨɤɚɛɟɥɨɬɡɚɫɬɪɭʁɚɟɨɲɬɟɬɟɧɦɨɪɚɛɢɞɟɡɚɦɟɟɧɬɨɞɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɨɬɨɜɥɚɫɬɟɧɢɨɬɫɟɪɜɢɫɢɥɢɤɜɚɥɢɮɢɤɭɜɚɧɨɥɢɰɟɡɚɞɚɧɟɞɨʁɞɟɞɨɨɩɚɫɧɨɫɬ
d ɍɪɟɞɨɬɬɪɟɛɚɞɚɫɟɦɨɧɬɢɪɚɜɨɫɨɝɥɚɫɧɨɫɬɫɨɧɚɰɢɨɧɚɥɧɢɬɟɩɪɨɩɢɫɢɡɚɟɥɟɤɬɪɢɤɚ
e ȼɨɫɬɪɭʁɧɨɬɨɤɨɥɨɬɪɟɛɚɞɚɫɟɦɨɧɬɢɪɚɩɨɜɟʅɟɩɨɥɟɧɨɫɢɝɭɪɭɜɚɱɫɨɦɢɧɢɦɚɥɧɨɪɚɫɬɨʁɚɧɢɟɦɟɼɭɤɨɧɬɚɤɬɢɬɟɨɞ 3mm.
28
ɈȾɊɀɍȼȺȵȿ
ɍɉȺɌɋɌȼȺɁȺɍɉɈɌɊȿȻȺ
ɉɪɟɞɩɪɨɜɟɪɤɚɢɨɞɪɠɭɜɚʃɟ ɢɫɤɥɭɱɟɬɟɝɨɤɥɢɦɚɭɪɟɞɨɬɢɩɨɞɟɫɬɟɝɨɝɥɚɜɧɢɨɬɩɪɟɤɢɧɭɜɚɱɧɚ Ä2))³
ɡɚɞɚɝɨɩɪɟɤɢɧɟɬɟɧɚɩɨʁɭɜɚʃɟɬɨ.
ɑɂɋɌȿȵȿɇȺɎɂɅɌȿɊɁȺȼɈɁȾɍɏ
Ɉɬɫɬɪɚɧɟɬɟɝɨɮɢɥɬɟɪɨɬɡɚɜɨɡɞɭɯ: ɢɡɱɢɫɬɟɬɟɝɨ
ɫɨɩɪɚɜɨɫɦɭɤɚɥɤɚɢɥɢɚɤɨɟɦɧɨɝɭɜɚɥɤɚɧɢɫɩɟɪɟɬɟɝɨ
ɫɨɜɨɞɚɢɛɥɚɞɞɟɬɟɪɝɟɧɬɚɩɪɟɞɩɨɜɬɨɪɧɨɦɨɧɬɢɪɚʃɟ
ɰɟɥɨɫɧɨɢɫɭɲɟɬɟɝɨ.
ɉɊȿɉɈɊȺɄȺ
z Ⱥɤɨɮɢɥɬɟɪɨɬɡɚɜɨɡɞɭɯɟɦɧɨɝɭ
ɜɚɥɤɚɧʅɟɫɟɧɚɦɚɥɢɩɪɨɬɨɤɨɬɧɚɜɨɡɞɭɯɌɨɚɝɨ
ɨɩɬɨɜɚɪɭɜɚɭɪɟɞɨɬɢɬɪɨɲɢ 6% ɩɨɜɟʅɟɟɥ
ɟɧɟɪɝɢʁɚɊɟɞɨɜɧɨɬɨɱɢɫɬɟʃɟɟɧɟɨɩɯɨɞɧɨ
ɑɂɋɌȿȵȿɇȺɍɊȿȾɈɌ
ɂɫɱɢɫɬɟɬɟɝɢɤɥɢɦɚɭɪɟɞɨɬɢɞɚɥɟɱɢɧɫɤɢɨɬ
ɭɩɪɚɜɭɜɚɱɫɨɫɭɜɚɤɪɩɚɢɩɪɚɜɨɫɦɭɤɚɥɤɚȺɤɨ
ɤɨɪɢɫɬɢɬɟɜɥɚɠɧɚɤɪɩɚɩɨɬɨɚɨɬɫɬɪɚɧɟɬɟʁɚɜɥɚɝɚɬɚɫɨ
ɫɭɜɚɤɪɩɚ
ȼɇɂɆȺɇɂȿ
z Ɂɚɱɢɫɬɟʃɟɧɟɤɨɪɢɫɬɟɬɟɛɟɧɡɢɧɪɚɡɪɟɞɭɜɚɱɢɢɥɢ
ɫɪɟɞɫɬɜɚɡɚɩɨɥɢɪɚʃɟ.
z ɇɟɩɟɪɟɬɟɜɨɬɨɩɥɚɜɨɞɚɧɚɞ 40°C). ɇɟɤɨɢɞɟɥɨɜɢɨɞ
ɭɪɟɞɨɬɦɨɠɟɞɚɫɟɞɟɮɨɪɦɢɪɚɚɬ
ɉɊȿȾɉɈɑȿɌɈɄɇȺɋȿɁɈɇȺ
z
ɄɈȽȺɇȿɋȿɍɉɈɌɊȿȻɍȼȺɍɊȿȾɈɌ
ɉɪɨɜɟɪɟɬɟȾɚɥɢɧɟɲɬɨɝɢɛɥɨɤɢɪɚ
ɜɥɟɡɨɜɢɬɟɢɢɡɥɟɡɢɬɟɧɚɜɧɚɬɪɟɲɧɚɬɚɢ
ɧɚɞɜɨɪɟɲɧɚɬɚɟɞɢɧɢɰɚ
z
Ʉɪɢɫɬɟʃɟɧɚɭɪɟɞɨɬɛɟɡɮɢɥɬɟɪɡɚɜɨɡɞɭɯ
ɩɪɚɲɢɧɚɋɟɤɨɝɚɲɦɨɧɬɢɪɚʁɬɟɜɚɤɨɜ
ɮɢɥɬɟɪ
ɉɪɨɜɟɪɟɬɟɞɚɥɢɨɞɜɨɞɧɨɬɨɰɪɟɜɨɟ
ɫɜɢɬɤɚɧɨɢɥɢɡɚɩɭɲɟɧɨ
z
ɂɫɤɥɭɱɟɬɟɝɨɭɪɟɞɨɬɨɞɫɬɪɭʁɚ.
z
ɂɫɱɫɢɬɟɬɟɝɢɮɢɥɬɪɢɬɟɢɨɫɬɚɧɚɬɢɬɟɞɟɥɨɜɢ
z
Ɉɫɬɚɜɟɬɟɝɨɜɟɧɬɢɥɚɬɨɪɨɬɞɚɪɚɛɨɬɢɡɚɞɚɫɟ
ɢɫɭɲɢɜɧɚɬɪɟɲɧɨɫɬɚɧɚɟɞɢɧɢɰɚɬɚ
ɦɨɠɟɞɚɩɪɟɞɢɡɜɢɤɚɞɟɮɟɤɬɢɩɨɪɚɞɢ
z
z
ɉɪɨɜɟɪɟɬɟɞɚɥɢɟɞɢɧɢɰɢɬɟɫɟɢɫɩɪɚɜɧɨɦɨɧɬɢɪɚɧɢ.
29
ȼɈȾɂɑɁȺɍɉɈɌɊȿȻȺ
ɍɉȺɌɋɌȼȺɁȺɍɉɈɌɊȿȻȺ
Ɏɢɥɬɟɪɨɬɫɦɟɚɬɞɚɝɨɱɢɫɬɚɬɢɦɟɧɭɜɚɚɬɫɚɦɨɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɰɢ.
Ʉɨɝɚɫɟɱɢɫɬɢɮɢɥɬɟɪɨɬɩɪɟɞɨɬɜɨɪɚʃɟɧɚɪɟɲɟɬɤɚɬɚɭɪɟɞɨɬɬɪɟɛɚɞɚɫɟɢɫɤɥɭɱɢɢ
ɞɚɫɟɩɨɱɟɤɚɦɨɬɨɪɨɬɞɚɩɪɟɫɬɚɧɟɞɚɪɚɛɨɬɢ
z Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɬɚ ɧɟ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɫɟ ɩɨɫɬɚɜɭɜɚ
z Ɂɚ ɰɢɪɤɭɥɚɰɢʁɚ ɧɚ ɫɬɭɞɟɧ ɜɨɡɞɭɯ ɧɢɡ ɰɟɥɚɬɚ
ɩɨɧɢɫɤɨ ɨɞ ɩɨɬɪɟɛɧɨɬɨ Ɍɨɚ ʅɟ ɪɟɡɭɥɬɢɪɚ ɫɨ
ɪɩɬɨɫɨɬɪɢʁɚ ɧɚɫɨɱɟɬɟ ɝɨ ɜɨɡɞɭɯɨɬ ɜɨ ɧɚɫɨɤɚ ɧɚ
ɡɝɨɥɟɦɟɧɚɩɨɬɪɨɲɭɜɚɱɤɚɧɚɟɧɟɪɝɢʁɚ
ɨɜɢɟɫɬɪɟɥɤɢɜɢɞɢɫɥɢɤɚ
z Ɂɚɩɨɝɨɥɟɦɚɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬɢɫɱɢɫɬɟɬɟɝɨɮɢɥɬɟɪɨɬ
z Ⱦɨɞɟɤɚɭɪɟɞɨɬɪɚɛɨɬɢɡɚɬɜɨɪɟɬɟɝɢɩɪɨɡɨɪɢɬɟɢ
ɟɞɧɚɲɧɟɞɟɥɧɨ
ɜɪɚɬɢɬɟ ɡɚ ɞɚ ɫɩɪɟɱɢɬɟ ɞɚ ɢɡɥɟɝɭɜɚ ɫɭɞɟɧɢɨɬ
ɜɨɡɞɭɯɢɞɚʁɚɧɚɦɚɥɢɬɟɩɨɬɪɨɲɭɜɚɱɤɚɬɚ
z ɉɪɢ ɥɚɞɟʃɟ ɧɚɜɥɟɱɟɬɟ ɝɢ ɡɚɜɟɫɢɬɟ ɢɥɢ
z Ⱥɤɨɜɟɧɬɢɥɚɰɢʁɚɬɚɟɫɥɚɛɚɧɚɤɪɚɬɤɨɨɬɜɨɪɟɬɟɝɨ
ɡɚɬɜɨɪɟɬɟ ɝɢ ɩɪɨɡɨɪɢɬɟ ɡɚ ɩɪɨɫɬɨɪɢʁɚɬɚ ɞɚ ɧɟ
ɩɪɨɡɨɪɨɬ ɧɨ ɧɟ ɩɪɟɞɨɥɝɨ ɡɚ ɞɚ ɧɟ ɢɡɥɟɝɭɜɚ
ɫɟɡɚɬɨɩɥɭɜɚɨɞɫɨɧɱɟɜɚɬɚɫɜɟɬɥɢɧɚɲɬɨɦɨɠɟ
ɧɚɞɜɨɪɢɡɥɚɞɟɧɢɨɬɜɨɡɞɭɯ.
ɞɚɩɪɟɞɢɡɜɢɤɚɡɝɨɥɟɦɟɧɚɩɨɬɪɨɲɭɜɚɱɤɚ.
30
ɉɊȿȾɍɉɊȿȾɍȼȺȵȺ
ɍɉȺɌɋɌȼȺɁȺɍɉɈɌɊȿȻȺ
z ɂɫɤɥɭɱɟɬɟ ɝɨ ɤɥɢɦɚ ɭɪɟɞɨɬ ɜɨ ɫɥɭɱɚʁ
ɧɚ
ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɚ ɢɧɬɟɪɮɟɪɟɧɰɢʁɚ Ⱥɤɨ ɧɟɦɚɬɟ ɧɚɦɟɪɚ
ɞɚ ɝɨ ɤɨɪɢɫɬɢɬɟ ɩɨɞɨɥɝɨ ɜɪɟɦɟ ɢɫɤɥɭɱɟɬɟ ɝɨ
ɝɥɚɜɧɢɨɬɩɪɟɤɢɧɭɜɚɱ
z ɇɟɫɬɚɜɚʁɬɟɩɪɟɞɦɟɬɢɜɨɜɥɟɡɨɪɢɢɡɥɟɡɨɬɡɚɜɨɡɞɭɯ
z ɇɟɛɥɨɤɢɪɚʁɬɟɝɢɜɥɟɡɨɜɢɬɟɢɢɡɥɟɡɢɬɟɡɚɜɨɡɞɭɯɧɚ
ɞɨɞɟɤɚɭɪɟɞɨɬɪɚɛɨɬɢɡɚɲɬɨɦɨɠɟɞɚɞɨʁɞɟɞɨ
ɜɧɚɬɪɟɲɧɚɬɚɢɧɚɞɜɨɪɟɲɧɚɬɚɟɞɢɧɢɰɚɡɚɞɚɧɟ
ɩɨɜɪɟɞɚɢɥɢɨɲɬɟɬɭɜɚʃɟ ɂɫɬɨɬɚɤɚɜɧɢɦɚɜɚʁɬɟ
ɞɨʁɞɟɞɨɥɨɲɢɪɚɛɨɬɧɢɫɜɨʁɫɬɜɚɢɥɢɞɟɮɟɤɬ
ɤɨɝɚɢɦɚɞɟɰɚɜɨɛɥɢɡɢɧɚɧɚɭɪɟɞɨɬ.
z ɇɟɩɨɫɬɚɜɭɜɚʁɬɟɝɪɟɚɥɤɢɢɥɢɞɪɭɝɢɢɡɜɨɪɢɧɚ
z ɇɟɧɚɫɨɱɭɜɚʁɬɟɝɨɜɨɡɞɭɯɨɬɞɢɪɟɤɬɧɨɤɨɧɥɭɼɟ
ɬɨɩɥɢɧɚɜɨɛɥɢɡɢɧɚɧɚɟɞɢɧɢɰɚɬɚɌɨɩɥɢɧɚɬɚ
ɨɫɨɜɟɧɨɞɨɟɧɱɢʃɚɩɨɫɬɚɪɢɢɥɢɛɨɥɧɢɥɢɰɚ.
ɦɨɠɟɞɚɝɢɞɟɮɨɪɦɢɪɚɩɥɚɫɬɢɱɧɢɬɟɞɟɥɨɜɢ
31
ɉɊɈȼȿɊɄɂɉɊȿȾɉɈȼɂɄɍȼȺȵȿɋȿɊȼɂɋ
ɍɉȺɌɋɌȼȺɁȺɍɉɈɌɊȿȻȺ
ɉɪɟɞɩɨɜɢɤɭɜɚʃɟɫɟɪɜɢɫɢɡɜɪɲɟɬɟɝɢɨɜɢɟɩɪɨɜɟɪɤɢɛɢɞɟʁʅɢɦɨɠɟɞɚɩɪɨɧɚʁɞɟɬɟɪɟɲɟɧɢɟ
ɡɚɩɪɨɛɥɟɦɨɬȺɤɨɫɨɨɜɢɟɭɩɚɬɫɬɜɚɧɟɭɫɩɟɟɬɟɞɚɝɨɪɟɲɢɬɟɩɪɨɛɥɟɦɨɬɤɨɧɬɚɤɬɢɪɚʁɬɟɫɨ
ɞɨɛɚɜɭɜɚɱɨɬ.
ɉɊɂɑɂɇɂ
ɉɊɈȻɅȿɆ
ɍɪɟɞɨɬɧɟɪɚɛɨɬɢ
z ɉɪɨɜɟɪɟɬɟɞɚɥɢɟɜɤɥɭɱɟɧɝɥɚɜɧɢɨɬɩɪɟɤɢɧɭɜɚɱ
z ɉɪɨɜɟɪɟɬɟɞɚɥɢɟɩɨɞɟɫɟɧɬɚʁɦɟɪɨɬ
Ʉɥɢɦɚɭɪɟɞɨɬɪɚɛɨɬɢ
ɧɨɧɟɥɚɞɢɞɨɜɨɥɧɨ.
z ɉɪɨɜɟɪɟɬɟɞɚɥɢɟɩɨɫɬɚɜɟɧɚɩɪɟɜɢɫɨɤɚɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ.
z ɉɪɨɜɟɪɟɬɟɞɚɤɭɞɨɩɪɨɫɬɨɪɢʁɚɬɚɞɨɩɢɪɚɞɢɪɟɤɬɧɚɫɨɧɱɟɜɚɫɜɟɬɥɢɧɚ.
z ɉɪɨɜɟɪɟɬɟɞɚɥɢɫɟɨɬɜɨɪɟɧɢɜɪɚɬɚɬɢɩɪɨɡɨɪɢɬɟ.
z ɉɪɨɜɟɪɟɬɟɞɚɥɢɧɟɲɬɨɝɨ ɛɥɨɤɢɪɚɢɡɥɟɡɨɬɡɚɜɨɡɞɭɯ
z ɉɪɨɜɟɪɟɬɟɞɚɥɢɪɚɛɨɬɢɢɡɞɭɜɧɢɨɬɜɟɧɬɢɥɚɬɨɪ
z ɉɪɨɜɟɪɟɬɟɞɚɥɢɮɢɥɬɟɪɨɬɡɚɜɨɡɞɭɯɟɜɚɥɤɚɧɢɥɢɡɚɩɭɲɟɧ.
Ⱦɨɞɟɤɚɭɪɟɞɨɬɪɚɛɨɬɢ
ɢɡɥɟɝɭɜɚɩɚɪɟɚɢɥɢɦɚɝɥɚ
ɇɟɪɚɛɨɬɢɞɚɥɟɱɢɧɫɤɢɨɬ
ɭɩɪɚɜɭɜɚɱ
z Ɍɨɩɥɢɨɬɢɥɚɞɧɢɨɬɜɨɡɞɭɯɫɟɦɟɲɚɚɬɲɬɨɫɨɡɞɚɜɚɦɚɝɥɚ.
z ɉɪɨɜɟɪɟɬɟɞɚɥɢɛɚɬɟɪɢɢɬɟɫɟɩɪɚɜɢɥɧɨɩɨɫɬɚɜɟɧɢ.
z ɉɪɨɜɟɪɟɬɟɞɚɥɢɛɚɬɟɪɢɢɬɟɫɟɢɫɬɪɨɲɟɧɢ
32
ɆɈɇɌɂɊȺȵȿȼɇȺɌɊȿɒɇȺȿȾɂɇɂɐȺI
ɍɉȺɌɋɌȼȺɁȺɆɈɇɌɂɊȺȵȿ
ȾɂɆȿɇɁɂɂɁȺɆɈɇɌɂɊȺȵȿɇȺȼɇȺɌɊȿɒɇȺȿȾɂɇɂɐȺ
ɉɪɢ ɦɨɧɬɢɪɚʃɟ ɧɚ ɜɧɚɬɪɟɲɧɚɬɚ ɟɞɢɧɢɰɚ ɦɨɠɟɬɟ ɞɚ ɤɨɪɢɫɬɢɬɟ ɯɚɪɬɢɟɧ ɩɪɢɦɟɪɨɤ ɢ ɞɚ ɫɟ ɨɫɢɝɭɪɚɬɟ ɞɟɤɚ
ɞɨɜɨɞɧɚɬɚɟ 10mm ɩɨɧɢɫɤɨɩɨɫɬɚɜɟɧɚɨɞɞɪɭɝɚɬɚɡɚɧɟɩɪɟɱɟɧɨɨɞɜɨɞɧɭɜɚʃɟɧɚɤɨɧɞɟɧɡɢɪɚɧɚɬɚ ɜɨɞɚ.
D
E
A
B
C
ȿɞɢɧɢɰɚ˖mm
Ɇɨɞɟɥ
A
B
C
D
E
ACP-18CF50GEI
836
238
745
695
260
ACP-24CF70GEI
1300
188
1202
600
260
ACP-36CF100GEI
1590
238
1491
695
260
33
Ɇɨɧɬɢɪɚʃɟɜɧɚɬɪɟɲɧɚɟɞɢɧɢɰɚ
ɍɉȺɌɋɌȼȺɁȺɆɈɇɌɂɊȺȵȿ
ɆȿɋɌȺɇȺɄɈɂȼȿɊɈȳȺɌɇɈȷȿɋȿ ȳȺȼɂ
ɉɊɈȻɅȿɆ
ȼɈ ɊȺȻɈɌȺɌȺ ɇȺ ɄɅɂɆȺ
z Ɇɟɫɬɨ ɤɚɞɟ ɜɨɡɞɭɯɨɬ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɲɢɪɢ ɜɨ
ɍɊȿȾɈɌ
ɂɁȻɈɊɇȺɉɈɅɈɀȻȺɁȺɆɈɇɌɂɊȺȵȿ
ɩɪɨɫɬɨɪɢʁɚɬɚ
z Ɇɟɫɬɨ ɨɞ ɤɨɟ ɤɨɧɞɟɧɡɢɪɚɧɬɚ ɜɨɞɚ ɦɨɠɟ ɟɞɧɨɫɬɚɜɧɨ
ɞɚɫɟɨɬɫɬɪɚɧɢ
z Ɇɟɫɬɚɫɨɩɪɟɦɧɨɝɭɦɚɫɥɨ.
z Ɇɟɫɬɚɫɨɩɪɟɦɧɨɝɭɤɢɫɥɨɪɨɞɜɨɜɨɡɞɭɯɨɬ
zɆɟɫɬɚɫɨɧɟɫɬɚɛɢɥɧɨɧɚɩɨʁɭɜɚʃɟ
z Ɇɟɫɬɨɤɨɟɦɨɠɟɞɚʁɚɩɨɞɧɟɫɟɬɟɠɢɧɚɬɚ.
z ȿɞɧɨɫɬɚɜɧɨɩɪɢɫɬɚɩɧɨɦɟɫɬɨɡɚɪɚɞɢɨɞɪɠɭɜɚʃɟ.
z Ɇɟɫɬɨɲɬɨɨɜɨɡɦɨɠɭɜɚɟɞɧɨɫɬɚɜɧɨɫɩɨʁɭɜɚʃɟɫɨ
ɧɚɞɜɨɪɟɲɧɚɬɚɟɞɢɧɢɰɚ
z Ɇɟɫɬɨɲɬɨɟɧɚʁɦɚɥɤɭ 1m ɨɞɞɚɥɟɱɟɧɨɨɞɞɪɭɝɢ
ɂɇɋɌȺɅȺɐɂɋɄɂ
ɏȺɊɌɂȿɇɉɊɂɆȿɊɈɄ
ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɢɭɪɟɞɢɤɚɤɨɬɟɥɟɜɢɡɨɪɚɭɞɢɨɭɪɟɞɢɢɬɧ.
z ɂɡɛɟɝɧɭɜɚʁɬɟɦɟɫɬɨɫɨɢɡɜɨɪɢɧɚɬɨɩɥɢɧɚɜɢɫɨɤɚ
ɜɥɚɠɧɨɫɬɢɡɚɩɚɥɢɜɢɝɚɫɨɜɢ.
z ɇɟɤɨɪɢɫɬɢɬɟɭɪɟɞɜɨɧɟɩɨɫɪɟɞɧɚɛɥɢɡɢɧɚɧɚɜɥɚɝɚ
ɢɥɢɛɚɡɟɧ.
Ɇɨɧɬɢɪɚʃɟɬɨɦɨɪɚɞɚɛɢɞɟɜɨɫɨɝɥɚɫɧɨɫɬɫɨɲɟɦɚɬɚ.
z Ɉɤɨɥɭɭɪɟɞɨɬɦɨɪɚɞɚɫɟɨɫɬɚɜɢɞɨɜɨɥɧɨɩɪɨɫɬɨɪɡɚ
ɜɟɧɬɢɥɚɰɢʁɚɜɢɞɢɫɥ. 23).
ɉɈɋɌɈȳȺɌɇȺɑɂɇɂɇȺɆɈɇɌɂɊȺȵȿ
ɋɥ 22
ɌȺȼȺɇɋɄɈɆɈɇɌɂɊȺȵȿ
z ɉɈȾɇɈɆɈɇɌɂɊȺȵȿ
z
150cm
ɢɥɢɩɨɜɟʅɟ
Ⱦɜɚɬɚɧɚɱɢɧɢɢɦɚɚɬɧɟɤɨɢɫɥɢɱɧɨɫɬɢ
ɋɨɩɨɦɨɲɧɚɯɚɪɬɢɟɧɢɨɬɩɪɢɦɟɪɨɤɲɬɨʁɚ
ɨɡɧɚɱɭɜɚɜɧɚɬɪɟɲɧɚɬɚɪɚɦɤɚɨɞɪɟɞɟɬɟʁɚ
ɩɨɥɨɠɛɚɬɚɡɚɦɨɧɬɢɪɚʃɟɧɚɬɚɜɚɧɢɥɢɩɨɞ.
Ɉɬɫɬɪɚɧɟɬɟɝɢɪɟɲɟɬɤɚɬɚɫɬɪɧɢɱɧɚɬɚɩɥɨɱɚ
ɢɧɨɫɬɚɱɨɬɡɚɜɧɚɬɪɟɲɧɚɬɚɟɞɢɧɢɰɚ.
60cm
ɢɥɢɩɨɜɟʅɟ
z ɉɪɢɬɢɫɧɟɬɟɝɨɞɪɠɚɱɨɬɡɚɪɟɲɟɬɤɚɬɚɩɨ
ɲɬɨɬɚɚʅɟɫɟɨɬɜɨɪɢɢɨɬɫɬɪɚɧɟɬɟʁɚɨɞ
ɜɧɚɬɪɟɲɧɚɬɚɟɞɢɧɢɰɚ.
60cm
ɢɥɢɩɨɜɟʅɟ
100cm
ɢɥɢɩɨɜɟʅɟ
z Ɉɞɜɪɬɟɬɟʁɚɡɚɜɪɬɤɚɬɚɫɨɤɨʁɚɟɡɚɰɜɪɫɬɟɧɚ
ɫɬɪɚɧɢɱɧɚɬɚɩɥɨɱɚɢɩɨɜɥɟɱɟɬɟʁɚɩɥɨɱɚɬɚ
ɧɚɧɚɩɪɟɞɜɨɧɚɫɨɤɚɧɚɫɬɪɥɤɢɬɟɡɚɞɚ
ɨɬɫɬɪɚɧɢɬɟɜɢɞɢɫɥ.
30cm
ɢɥɢɩɨɜɟʅɟ
ɋɥ. 23
z Ɉɞɜɪɬɟɬɟɝɢɞɜɟɬɟɡɚɜɪɬɤɢ (M8) ɨɞɞɜɟɬɟ
ɫɬɪɚɧɢɡɚɩɨɦɚɥɤɭɨɞ 10mm. Ɉɬɫɬɪɚɧɟɬɟɝɢ
ɞɜɟɬɟɡɚɜɪɬɤɢ (M6) ɨɞɞɜɟɬɟɫɬɪɚɧɢɧɚɤɨɢɟ
ɡɚɰɜɪɫɬɟɧɧɨɫɚɱɨɬ. Ɉɬɫɬɪɚɧɟɬɟɝɨɧɨɫɚɱɨɬ
ɫɨɩɨɜɥɟɤɭɜɚʃɟɧɚɧɚɡɚɞ (ɜɢɞɢɫɥ. 26)
Ɂɚɜɪɬɤɚɫɨɤɨʁɚɟɩɪɢɰɜɪɫɬɟɧɚɫɬɪɚɧɢɱɧɚɬɚɩɥɨɱɚ (M4)
34
ɋɥ. 24
ɆɈɇɌɂɊȺȵȿȼɇȺɌɊȿɒɇȺȿȾɂɇɂɐȺ
ɉɨɫɬɚɜɟɬɟʁɚɧɨɫɟɱɤɚɬɚɡɚɜɪɬɤɚɤɨɪɢɫɬɟɡɚɜɪɬɤɢɫɨɜɟɥɢɱɢɧɚ W3/8 ɢɥɢ M10)
z ɉɪɟɬɯɨɞɧɨɩɨɞɟɫɟɬɟʁɚɨɞɞɚɥɟɱɟɧɨɫɬɚɧɚɭɪɟɞɨɬɨɞɬɚɜɚɧɜɢɞɢɫɥ.25).
Ɂɚɰɜɪɫɬɟɬɟɝɨɧɨɫɚɱɨɬɡɚɡɚɜɪɬɤɚɬɚ
ɉɊȿȾɍɉɊȿȾɍȼȺȵȿ
z Ɉɫɢɝɭɪɚʁɬɟɫɟɞɟɤɚɧɨɫɟɱɤɚɬɚɡɚɜɪɬɤɚɨɞɬɚɜɚɧɨɬɨɫɬɚɧɚɥɚɜɨɨɡɧɚɱɟɧɚɬɚɩɨɥɨɠɛɚɉɨɞɟɫɟɬɟɝɨ
ɧɨɫɚɱɨɬɚɤɨɫɟɧɚɨɼɚɧɚɞɜɨɪɨɞɧɚɡɧɚɱɟɧɚɬɚɩɨɥɨɠɛɚɜɢɞɢɫɥ 27).
z ɇɨɫɟɱɤɚɬɚɡɚɜɪɬɤɚɨɫɬɚɧɭɜɚɩɨɞɤɚɩɚɤɨɬɧɚɜɧɚɬɪɟɲɧɚɬɚɟɞɢɧɢɰɚ. ɇɟɨɬɫɬɪɚɧɭɜɚʁɬɟɝɨɤɚɩɚɤɨɬ.
ɉɨɞɢɝɦɟɬɟʁɚɟɞɢɧɢɰɢɬɚɢɩɨɜɥɟɱɟɬɟʁɚɧɚɧɚɩɪɟɞɤɨɧɠɥɟɛɨɬ
ɐɜɪɫɬɨɫɬɟɝɧɟɬɟɝɢɞɜɟɬɟɡɚɜɪɬɤɢɧɚɧɨɫɚɱɨɬ (M8) (ɜɢɞɢɫɥ. 26.)
ɐɜɪɫɬɨɫɬɟɝɧɟɬɟɝɢɞɜɟɬɟɡɚɜɪɬɤɢɡɚɡɚɰɜɪɫɬɭɜɚʃɟɧɚɧɨɫɚɱɨɬ (M6) ɡɚɞɚɧɟɞɨʁɞɟɞɨ
ɩɨɦɪɞɧɭɜɚʃɟɧɚɜɧɚɬɪɟɲɧɚɬɚɟɞɢɧɢɰɚ. (ɜɢɫɢɫɥ. 26)
ȼɢɫɢɧɢɬɟɧɚɟɞɢɧɢɰɢɬɟɬɪɟɛɚɞɚɫɟɩɨɞɟɫɚɬɬɚɤɚɲɬɨɨɞɜɨɞɧɚɬɚɰɟɜɤɚʅɟɢɦɚɦɚɥɩɚɞ.
ȼɇɂɆȺɇɂȿ
z ɉɨɞɟɫɬɟʁɚɜɢɫɢɧɚɬɚɫɨɩɨɦɨɲɧɚɤɥɭɱɨɬ.
Ʉɥɭɱɨɬɜɦɟɬɧɟɬɟɝɨɧɢɡ ɨɬɜɨɪɨɬɧɚɧɨɫɚɱɨɬ
Ɉɛɟɫɭɜɚʃɟ
ȿɞɢɧɢɰɚɬɚɦɨɠɟɞɚɫɟɦɨɧɬɢɪɚɩɪɟɤɭɜɧɚɬɪɟɲɧɢɨɬɧɨɫɚɬɛɟɡɨɬɨɫɬɪɚɧɭɜɚʃɟɧɚɧɨɫɚɱɨɬɨɞɜɧɚɬɪɟɲɧɚɬɚ
ɟɞɢɧɢɰɚɜɢɞɢɫɥ 30).
ɉɪɢɦɨɧɬɢɪɚʃɟɬɨɡɚɞɨɥɠɢɬɟɥɧɨɤɨɪɢɫɬɟɬɟɝɢɫɚɦɨɧɚɡɧɚɱɟɧɢɬɟɞɨɞɚɬɨɰɢɢɞɟɥɨɜɢ
ɇɨɫɚɱ
Ɍɚɜɚɧ
40mm ɢɥɢɩɨɦɚɥɤɭ
ɁɚɜɪɬɤɚɧɚɧɨɫɚɱM8)
Ɂɚɜɪɬɤɚɡɚɡɚɰɜɪɫɬɭɜɚʃɟ
ɧɨɫɚɱ (M6)
ɇɨɫɟɱɤɚɡɚɜɪɬɤɚ
1RVDþ
Ɍɚɜɚɧ
Sl. 25
ɋɥ. 26
ɇɚɫɨɤɚɧɚɡɚɜɪɬɤɚ
ɋɥ. 27
ɋɥ. 28
ɇɨɫɚɱ
ɋɥ. 29
ɋɥ. 30
35
ɆɈɇɌɂɊȺȵȿɇȺȾȼɈɊȿɒɇȺȿȾɂɇɂɐȺ
ɆȿɋɌɈɁȺɆɈɇɌɂɊȺȵȿɇȺȾȼɈɊȿɒɇȺ
ȿȾɂɇɂɐȺ:
z Ɇɟɫɬɨɬɨɦɨɪɚɞɚɢɦɚɤɚɩɚɰɢɬɟɬɞɚɝɢɩɨɞɧɟɫɟ
ɜɢɛɪɚɰɢɢɬɟɢɬɟɠɢɧɚɬɚ.
ɍɉȺɌɋɌȼȺɁȺɆɈɇɌɂɊȺȵȿ
z Ɇɟɫɬɨɬɨɦɨɪɚɞɚɛɢɞɟɢɡɨɥɢɪɚɧɨɡɚɛɭɱɚɜɚɬɚɢ
ɢɡɞɭɜɧɢɨɬɜɨɡɞɭɯɧɚɞɚɧɟɫɢɦɩɪɟɱɚɬɧɚ
ɤɨɪɢɫɧɢɰɢɬɟɢɥɢɧɢɜɧɢɬɟɫɨɫɟɞɢ.
z Ɉɤɨɥɭɟɞɢɧɢɰɚɬɚɦɨɪɚɞɚɢɦɚɞɨɜɨɥɧɨɩɪɨɫɬɨɪɡɚ
ɜɟɧɬɢɥɢɪɚʃɟ
z Ɇɟɫɬɨɬɪɟɛɚɞɚɛɢɞɟɥɟɫɧɨɞɨɫɬɚɩɧɨɡɚɜɪɲɟʃɟ
ɩɪɨɜɟɪɤɢɢɡɚɨɞɪɠɭɜɚʃɟ
z ȿɞɢɧɢɰɚɬɚɧɟɫɦɟɟɞɚɫɟɩɨɫɬɚɜɢɜɨɛɥɢɡɢɧɚɧɚ
ɡɚɩɚɥɢɜɢɝɚɫɨɜɢ.
z Ɉɫɬɚɜɟɬɟɩɪɨɫɬɨɪɨɞɾɢɞɨɜɢɬɟɬɚɜɚɧɨɬɨɝɪɚɞɢɬɟ
ɢɥɢɞɪɭɢɬɟɩɪɟɱɤɢɨɡɧɚɱɟɧɢɫɨɫɬɪɟɥɤɢɬɟ
ɉɨɜɟʅɟɨɞ 10cm
ɉɨɜɟʅɟɨɞ10cm
ɉɨɜɟʅɟɨɞ 10cm
ɉɨɜɟʅɟɨɞ 35cm
ɉɨɜɟʅɟɨɞ 70cm
ɉɨɜɟʅɟɨɞ 10cm
ɉɨɜɟʅɟɨɞcm.
9LãHRG30cm
ɉɨɜɟʅɟɨɞ
30cm
ɉɨɜɟʅɟ
ɨɞ
35cm
ɉɨɜɟʅɟɨɞ
120cm
ȼɇɂɆȺɇɂȿ
Ɇɨɧɬɢɪɚʃɟɬɨɧɚɫɥɟɞɧɢɜɟɦɟɫɬɚɦɨɠɟɞɚɩɪɟɞɢɡɜɢɤɚɩɪɨɛɥɟɦɢ
Ⱥɤɨɧɟɦɨɠɟɞɚɫɟɢɡɛɟɝɧɟɦɨɧɬɢɪɚʃɟɧɚɨɜɢɟɦɟɫɬɚɨɛɪɚɬɟɬɟɫɟɤɚʁɞɨɛɚɜɭɜɚɱɨɬ.
z ɇɚɦɟɫɬɚɫɨɦɚɫɥɚ.
z ɇɚɦɟɫɬɚɫɨɝɨɥɟɦɚɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢʁɚɧɚɫɨɥɜɨɜɨɡɞɭɯɨɬɤɚɤɨɦɨɪɫɤɢɛɪɟɝɨɜɢ
z ɇɚɦɟɫɬɨɫɨɡɚɩɚɥɢɜɢɝɚɫɨɜɢ
z ɇɚɦɟɫɬɚɤɚɞɟɪɚɞɢɨɨɩɪɟɦɚɬɚɡɚɜɚɪɭɜɚɱɢɬɟɢɥɢɦɟɞɢɰɢɧɫɤɚɬɚɨɩɪɟɦɚɫɨɡɞɚɜɚɚɬɜɢɫɨɤɨɮɪɟɤɜɟɧɬɧɢɛɪɚɧɨɜɢ.
36
ɆɈɇɌɂɊȺȵȿɇȺȾȼɈɊȿɒɇȺȿȾɂɇɂɐȺ
ɍɉȺɌɋɌȼȺɁȺɆɈɇɌɂɊȺȵȿ
ȿɥɟɤɬɪɢɱɧɨɩɨɜɪɡɭɜɚʃɟ
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Ɉɬɫɪɚɧɟɬɟʁɚɩɪɟɞɧɚɬɚɫɬɪɚɧɢɱɧɚɩɥɨɱɚ (ɫɥ. 33);
ɉɪɨɛɢʁɬɟɞɭɩɤɚɡɚɤɚɛɥɢɢɩɨɫɬɚɜɟɬɟɝɭɦɟɧɞɢɯɬɭɧɝ;
ɉɪɨɜɥɟɱɟɬɟɝɢɫɢɬɟɤɚɛɥɢɧɢɡɝɭɦɟɧɢɨɬɞɢɯɬɭɧɝ
ɋɩɨʁɬɟʁɚɧɚɞɜɨɪɟɲɧɚɬɚɟɞɢɧɢɰɚɫɨɝɥɚɫɧɨ ÄɒȿɆȺɇȺɋɌɊɍȿɇɋɄɅɈɉ³ɐɜɪɫɬɨɫɩɨʁɬɟɝɢɤɚɛɥɢɬɟ;
ɋɨɫɬɟɝɚɥɤɚɫɬɟɝɧɟɬɟɝɢɤɚɛɥɢɬɟ.
ACP-18CF50GEI
ACP-24CF70GEI
ACP-36CF100GEI
GUHD48NK3AO GUCD48NK3AO
Ɋɚɡɜɨɞɧɚɤɭɬɢʁɚ
ȼɇɂɆȺɇɂȿ
z ɉɨɝɪɟɲɧɨɫɩɨɟɧɢɬɟɤɚɛɥɢɦɨɠɟ
ɞɚɩɪɟɞɢɡɜɢɤɚɚɬɩɨɠɚɪɢɥɢ
ɫɬɪɭɟɧɭɞɚɪ
z ɇɟɩɨɜɥɟɤɭɜɚʁɬɟɝɨɤɚɛɟɥɨɬɤɨɝɚ
ɋɬɪɚɧɢɱɧɚɩɥɨɱɚ
ɝɨɩɪɢɰɜɪɫɬɭɜɚɬɟɫɨɫɬɟɝɚɥɤɚɬɚ
ɋɬɟɝɚɥɤɚ
z ɇɟɨɫɬɚɜɚʁɬɟɝɨɤɚɛɟɥɨɬɩɪɟɥɚɛɚɜ.
z ɋɢɬɟɟɥɟɤɬɪɢɱɧɢɪɚɛɨɬɢɦɨɪɚ
ɞɚɝɢɢɡɜɪɲɢɤɜɚɥɢɮɢɤɭɜɚɧ
ɉɪɢɰɜɪɫɬɭɜɚɱ
ɩɟɪɫɨɧɚɥɜɨɫɨɝɥɚɫɧɨɫɬɫɨ
ɩɪɨɩɢɫɢɬɟɢɨɜɚɭɩɚɬɫɬɜɨ
Ⱦɭɩɤɚɫɨɝɭɦɟɧɞɢɯɬɭɧɝ
z Ɍɪɟɛɚɞɚɫɟɤɨɪɢɫɬɢɪɚɛɨɬɟɧ
ɧɚɩɨɧɢɩɨɫɟɛɧɨɫɬɪɭʁɧɨɤɨɥɨ
z Ɍɪɟɛɚɞɚɫɟɦɨɧɬɢɪɚɨɫɢɝɭɪɭɜɚɱ
Ʉɚɛɥɢ
z Ʉɨɪɢɫɬɟɬɟɝɨɧɚɡɧɚɱɟɧɢɨɬɬɢɩ
ɨɫɢɝɭɪɭɜɚɱ
z Ɉɲɬɟɬɟɧɢɨɬɤɚɛɟɥɡɚɫɬɪɭɯɚ
ɉɪɟɞɧɚɫɬɪɧɢɱɧɚɩɥɨɱɚ
ɦɨɠɟɞɚɝɨɡɚɦɟɧɚɬ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɨɬ, ɨɜɥɚɫɬɟɧɢɨɬ ɫɟɪɜɢɫɢɥɢɫɥɢɱɧɨɤɜɚɥɢɮɢɤɭɜɚɧ ɩɟɪɫɨɧɚɥɡɚ
ɞɚɫɟɢɡɛɟɝɧɚɬɨɩɚɫɧɨɫɬɢ.
z Ɍɪɟɛɚɞɚɫɟɦɨɧɬɢɪɚɩɨɜɟʅɟɩɨɥɟɧɩɪɟɤɢɧɭɜɚɥɡɚɜɨɡɞɭɯɫɨɪɚɫɬɨʁɚɧɢɟɦɟɼɭɤɨɧɬɚɤɬɢɬɟɨɞmm.
37
ɒɟɦɚɡɚɫɩɨʁɭɜɚʃɟɫɬɪɭɟɧɤɚɛɟɥ
ɍɉȺɌɋɌȼȺɁȺɆɈɇɌɂɊȺȵȿ
ǿȝȜȵȡȐȎȷȓȘȎȏȓșȕȎȟȠȞȡȵȎ
ACP-18CF50GEI, ACP-24CF70GEI
vanjska jedinica
ɇȺɉɈȳɍȼȺȵȿ
220-240V~
50Hz
unutarnja jedinica
PDWLþQDPDWLþQD
ɇȺɉɈȳɍȼȺȵȿ
220-240V~
50Hz
SORþDSORþD
1. ɋɬɪɭɟɧɤɚɛɟɥ 3X2.5mm (H07RN-F)
2. ɋɬɪɭɟɧɤɚɛɟɥl 3X1.5mm (H05W-F)
3. ɉɨɜɪɡɚɧɩɚɪ
ACP-36CF100GEI
ɇȺɉɈȳɍȼȺȵȿ
220-240V~
50Hz
vanjska jedinica
unutarnja jedinica
PDWLþQDPDWLþQD
SORþDSORþD
1. ɋɬɪɭɟɧɤɚɛɟɥ 3X6mm (H07RN-F)
2. ɋɬɪɭɟɧɤɚɛɟɥ 3X1.5mm (H05W-F)
3. ɉɨɜɪɡɚɧɩɚɪ
vanjska jedinica
unutarnja jedinica
38
ɇȺɉɈȳɍȼȺȵȿ
220-240V~
50Hz
ɒɟɦɚɡɚɫɩɨʁɭɜɚʃɟɫɬɪɭɟɧɤɚɛɟɥ
ɍɉȺɌɋɌȼȺɁȺ ɆɈɇɌɂɊȺȵȿ
Ɣ ȼɪɟɞɧɨɫɬɢɢɞɢɦɟɧɡɢɢɧɚɨɫɢɝɭɪɭɜɚɱɢ
ȿɞɢɧɢɰɚ
GUHD09NK3AO
GUCD09NK3AO
GUHD12NK3AO
ACP-18CF70GEI
46010408
250V ,15A
GUHD18NK3AO
GUCD18NK3AO
ACP-24CF70GEI
46010403
250V,25A
ACP-36CF100GEI
46010023
250V, 30A
46010014
250V,3.15A
46010013
250Vˈ5A
ɋɢɬɟɜɧɚɬɪɟɲɧɢ
ɟɞɢɧɢɰɢ
ɒɢɮɪɚ
ȼɪɟɞɧɨɫɬ
39
ɋɬɪɚɧɚ
ɉɨɥɨɠɛɚɢɩɨɫɬɚɩɤɚɧɚɦɨɧɬɢɪɚʃɟɧɚɠɢɱɟɧɭɩɪɚɜɭɜɚɱ
ɍɉȺɌɋɌȼȺɁȺɆɈɇɌɂɊȺȵȿ
ɉɨɥɨɠɛɚɢɩɨɫɬɚɩɤɚɧɚɦɨɧɬɢɪɚʃɟɧɚɠɢɱɟɧɭɩɪɚɜɭɜɚɱ
1. ȿɞɧɢɨɬɤɪɚʁɧɚɤɨɧɬɪɨɥɧɚɬɚɠɢɰɚɧɚɪɚɱɧɢɨɬɭɩɪɚɜɭɜɚɱɬɪɟɛɚɞɚɫɟɫɩɨɢɫɨɦɚɬɢɱɧɚɬɚɩɥɨɱɚɧɚ
ɪɚɡɜɨɞɧɚɬɚ ɤɭɪɢʁɚ ɜɨ ɜɧɚɬɪɟɲɧɚɬɚ ɟɞɢɧɢɰɢ ɢ ɞɚ ɫɟ ɫɬɟɝɧɟ ɚ ɞɪɭɝɢɨɬ ɤɪɚʁ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɫɟ ɫɩɨɪ ɫɨ
ɪɚɱɧɢɨɬɭɩɪɚɜɭɜɚɱɧɚɧɚɱɢɧɨɬɩɪɢɤɚɠɚɧɧɚɩɨɞɨɥɧɚɬɚɲɟɦɚɡɚɦɨɧɬɢɪɚʃɟɄɨɧɬɪɨɥɧɚɬɚɠɢɰɚ
ɲɬɨ ɫɟ ɤɨɪɢɫɬɢ ɡɚ ɫɩɨʁɭɜɚʃɟ ɧɚ ɜɧɚɬɪɟɲɧɚɬɚ ɟɞɢɧɢɰɚ ɢ ɪɚɱɧɢɨɬ ɭɩɪɚɜɭɜɚɱ ɢ ɤɨʁɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚ
ɩɨɫɟɛɧɚɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢɫɤɚɠɢɰɚɦɨɠɟɞɚɛɢɞɟɫɨɞɨɥɠɢɧɚɞɨɦɟɬɪɢɄɨɪɢɫɧɢɰɢɬɟɧɟɬɪɟɛɚɞɚɝɨ
ɨɞɜɨʁɭɜɚɚɬ ɪɚɱɧɢɨɬ ɭɩɪɚɜɭɜɚɱ ɢ ɞɚ ʁɚ ɦɟɧɭɜɚɚɬ ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢɫɤɚɬɚ ɠɢɰɚ Ɇɨɧɬɢɪɚʃɟɬɨ ɢ
ɨɞɪɠɭɜɚʃɟɬɨɬɪɟɛɚɞɚɢɦɫɟɩɪɟɩɭɲɬɚɬɧɚɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɰɢ.
2. ɉɪɜɨɨɞɛɟɪɟɬɟɩɨɥɨɠɛɚɡɚɦɨɧɬɢɪɚʃɟ ȼɨɫɨɝɥɚɫɧɨɫɬɨɞɝɨɥɟɦɢɧɚɬɚɧɚɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢɫɤɚɬɚɠɢɰɚ
ɧɚ ɠɢɱɧɢɨɬ ɭɩɪɚɜɭɜɚɱ ɨɫɬɚɜɟɬɟ ɞɨɜɨɥɧɨ ɝɨɥɟɦɚ ɞɭɩɤɚ ɡɚ ɩɪɨɜɥɟɤɭɜɚʃɟ ɧɚ ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢɫɤɚɬɚ
ɠɢɰɚ
3. Ⱥɤɨ ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢɫɤɚɬɚ ɠɢɰɚ ɦɟɼɭ ɠɢɱɧɢɨɬ ɭɩɪɚɜɭɜɚɱ (85 x 85x 16) ɢ ɜɧɚɬɪɟɲɧɚɬɚ ɟɞɢɧɢɰɚ ɫɟ
ɦɨɧɬɢɪɚ ɧɚ ɩɨɜɪɲɢɧɚɬɚ ɤɨɪɢɫɬɟɬɟ 1# ɦɟɬɚɥɧɚ ɰɟɜɤɚ ɢ ɧɚɩɪɚɜɟɬɟ ɫɨɨɞɜɟɬɧɚ ɞɭɩɤɚ ɜɨ ɾɢɞɨɬ
ɜɢɞɢɫɥ.
4. Ȼɟɡ ɨɝɥɟɞ ɞɚɥɢ ɦɨɧɬɚɠɚɬɚ ɫɟ ɜɪɲɢ ɩɨɜɪɲɢɧɫɤɢ ɢɥɢ ɩɪɢɤɪɢɟɧɨ ɦɨɪɚ ɞɚ ɫɟ ɢɡɛɭɲɚɬ ɞɜɟ ɞɭɩɤɢ
ɧɚɢɫɬɨɧɢɜɨɧɚɦɟɼɭɫɟɛɧɨɪɚɫɬɨʁɚɧɢɟɦɨɪɚɞɚɛɢɞɟ60mm ɨɞɞɭɩɤɢɬɟɡɚɦɨɧɬɢɪɚʃɟɧɚɡɚɞɧɚɬɚ
ɩɥɨɱɚɧɚɠɢɱɧɢɨɬɭɩɪɚɜɭɜɚɱɉɨɬɨɚɩɨɫɬɚɜɟɬɟɞɪɜɟɧɱɟɩɜɨɫɟɤɨʁɚɞɭɩɤɚɁɚɰɜɪɫɬɟɬɟʁɚɡɚɞɧɚɬɚ
ɩɥɨɱɚ ɧɚ ɠɢɱɧɢɨɬ ɭɩɪɚɜɭɜɚɱ ɡɚ ɾɢɞɨɬ ɫɨ ɞɜɟ ɞɭɩɤɢ ȼɤɥɭɱɟɬɟ ʁɚ ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢɫɤɚɬɚ ɠɢɰɚ ɜɨ
ɤɨɧɬɪɨɥɧɚɬɚɩɥɨɱɚɉɨɬɨɚɦɨɧɬɢɪɚʁɬɟʁɚɩɥɨɱɚɬɚɡɚɠɢɱɧɢɨɬɭɩɪɚɜɭɜɚɱ.
ȼɧɢɦɚɧɢɟ
ɉɪɢɦɨɧɬɢɪɚʃɟɬɨ ɧɚɡɚɞɧɚɬɚɩɥɨɱɚɨɞɠɢɱɧɢɨɬ ɭɩɪɚɜɭɜɚɱɨɛɪɧɟɬɟɜɧɢɦɚɧɢɟɧɚɧɚɫɨɱɭɜɚʃɟɬɨ ɧɚ
ɡɚɞɧɚɬɚ ɩɥɨɱɚ ɋɬɪɚɧɚɬ ɧɚ ɩɥɨɱɚɬɚ ɫɨ ɞɜɟ ɞɭɩɤɢ ɦɨɪɚ ɞɚ ɛɢɞɟ ɞɨɥɭ ɡɚɲɬɨ ɢɧɚɤɭ ɩɥɨɱɚɬɚ ɧɚ
ɠɢɱɧɢɨɬɭɩɪɚɜɭɜɚɱɧɟɦɨɠɟɩɪɚɜɢɥɧɨɞɚɫɟ ɦɨɧɬɢɪɚ.
40
ɉɨɥɨɠɛɚɢɩɨɫɬɚɩɤɚɧɚɦɨɧɬɢɪɚʃɟɧɚɠɢɱɟɧɭɩɪɚɜɭɜɚɱ
ɍɉȺɌɋɌȼȺɁȺɆɈɇɌɂɊȺȵȿ
Ʉɚɩɚɤɧɚɪɚɡɜɨɞɧɚɤɭɬɢʁɚ
ɒɟɦɚɧɚɫɩɨʁɭɜɚʃɟɧɚ
ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢɫɤɚɠɢɰɚ
ɨɞɜɧɚɬɪɟɲɧɚɟɞɢɧɢɰɚ
Ɍɨɤɚɡɚɠɢɰɚ
Ʉɨɧɬɪɨɥɧɚɠɢɰɚ
Ɇɟɬɚɥɧɚɰɟɜɤɚ
ɋɥɢɤɚ43.ɉɨɜɪɲɢɧɫɤɚ
ɦɨɧɬɚɠɚɧɚɤɚɛɟɥ
Ⱦɭɩɤɚɡɚɤɚɛɟɥ
Ʉɨɦɭɧɢɤɚɰɢɫɤɚɠɢɰɚ
Ɇɟɬɚɥɧɚɰɟɜɤɚ
ɋɥɢɤɚ44. ɉɪɢɤɪɢɟɧɚ
ɦɨɧɬɚɠɚɧɚɤɚɛɟɥ
ɋɥɢɤɚ45. ɒɟɦɚɧɚɦɨɧɬɢɪɚʃɟ
Ȼɪ.
ɇɚɡɢɜ
1
ɉɨɜɪɲɢɧɚɧɚɾɢɞ
2 Ⱦɨɥɧɚɩɥɨɱɚɧɚɠɢɱɟɧɭɩɪɚɜɭɜɚɱ
3
ɁɚɜɪɬɤɚM4X10
4
ɉɥɨɱɚɡɚɠɢɱɟɧɭɩɪɚɜɭɜɚɱ
ȼɧɢɦɚɧɢɟ
1. Ɇɚɤɫɢɦɚɥɧɚɬɚɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢɫɤɚɨɞɞɚɥɟɱɟɧɨɫɬɦɟɼɭɦɚɬɢɱɧɚɬɚɩɥɨɱɚɢɠɢɱɧɢɨɬɭɩɪɚɜɭɜɚɥɟ 8 ɦɟɬɪɢ.
2. ɀɢɱɧɢɨɬ ɭɩɪɚɜɭɜɚɱ ɧɟ ɫɦɟɟ ɞɚ ɫɟ ɦɨɧɬɢɪɚ ɧɚ ɦɟɫɬɚ ɫɨ ɝɨɥɟɦɚ ɜɥɚɠɧɨɫɬ ɢɥɢ ɤɚɞɟ ɲɬɨ
ɩɪɨɬɟɤɭɜɚɜɨɞɚ
41
ɉɨɥɨɠɛɚɢɩɨɫɬɚɩɤɚɧɚɦɨɧɬɢɪɚʃɟɧɚɠɢɱɟɧɭɩɪɚɜɭɜɚɱ
ɍɉȺɌɋɌȼȺɁȺɆɈɇɌɂɊȺȵȿ
ȼɧɢɦɚɧɢɟ ɉɪɟɞ ɦɨɧɬɢɪɚʃɟ ɧɚ ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɚɬɚ ɨɩɪɟɦɚ ɨɛɪɧɟɬɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɫɥɟɞɧɢɬɟ
ɧɚɩɨɦɟɧɢɤɨɢɧɚɲɬɟɢɧɠɟɧɟɪɢɩɨɫɟɛɧɨɝɢɧɚɝɥɚɫɢʁɚ:
(1) ɍɬɜɪɞɟɬɟ ɞɟɤɚ ɧɚɩɨɧɨɬ ɧɚ ɫɬɪɭʁɧɚɬɚ ɦɪɟɠɚ ɨɞɝɨɜɚɪɚ ɧɚ ɪɚɛɨɬɧɢɨɬ ɧɚɩɨɧ ɧɚ ɭɪɟɞɨɬ
ɧɚɜɟɞɟɧɜɨɬɟɯɧɢɱɤɢɬɟɩɨɞɚɬɨɰɢ
(2) Ʉɚɩɚɰɢɬɟɬɨɬɧɚɧɚɩɨʁɭɜɚʃɟɦɨɪɚɞɚɛɢɞɟɞɨɜɨɥɧɨɝɨɥɟɦɉɨɜɪɲɢɧɚɬɚɧɚɞɭɩɤɚɬɚɦɨɪɚɞɚ
ɛɢɞɟɩɨɝɨɥɟɦɚɨɞ 2.5mm2.
(3) Ʉɚɛɟɥɨɬɡɚɫɬɪɭʁɚɦɨɪɚɞɚɝɨɢɧɫɬɚɥɢɪɚɚɬɫɬɪɭɱɧɢɥɢɰɚ
ȼɨ ɫɬɪɭʁɧɨɬɨ ɤɨɥɨ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɫɟ ɦɨɧɬɢɪɚ ɨɫɢɝɭɪɭɜɚɱ ɢ ɜɨɡɞɭɲɟɧ ɩɪɟɤɢɧɭɜɚɱ ɫɨ ɪɚɫɬɨʁɚɧɢɟ ɦɟɼɭ
ɟɥɟɤɬɪɨɞɢɬɟɩɨɝɨɥɟɦɨɨɞ 3mm.
1. ɋɩɨʁɭɜɚʃɟɧɚɟɞɧɚɠɢɰɚ
(1) Ɉɬɫɬɪɚɧɟɬɟʁɚɢɡɨɥɚɰɢʁɚɬɚ (ɜɨɞɨɥɠɢɧɚɨɞ 25mm) ɨɞɤɪɚʁɨɬɧɚɠɢɰɚɬɚ
(2) Ɉɬɫɬɪɚɧɟɬɟʁɚɡɚɜɪɬɤɚɬɚɨɞɪɚɡɜɨɞɧɚɬɚɩɥɨɱɚɧɚɤɥɢɦɚɭɪɟɞɨɬ.
(3) ɋɨɤɥɟɲɬɢɫɜɢɬɤɚʁɬɟɝɨɤɪɚɧɨɬɧɚɠɢɰɚɬɚɡɚɞɚɧɚɩɪɚɜɢɬɟʁɚɡɨɥɜɨɝɨɥɟɦɢɧɚɧɚɡɚɜɪɬɤɚɬɚ
(4) ɉɪɨɜɥɟɱɟɬɟʁɚɡɚɜɪɬɤɚɬɚɧɢɡʁɚɡɨɥɨɬɢɫɨɡɚɜɪɬɤɚɬɚɩɪɢɰɜɪɫɬɟɬɟʁɚɠɢɰɚɬɚɧɚɪɚɡɜɨɞɧɚɬɚɩɥɨɱɚ.
2. ɋɩɨʁɭɜɚʃɟɧɚɩɨɜɟʅɟɠɢɰɢ
(1) Ɉɬɫɬɪɚɧɟɬɟʁɚɢɡɨɥɚɰɢʁɚɬɚ (ɜɨɞɨɥɠɢɧɚɨɞ 25mm) ɨɞ ɩɨɜɪɡɚɧɢɬɟɠɢɰɢ.
(2) Ɉɬɫɬɪɚɧɟɬɟʁɚɡɚɜɪɬɤɚɬɚɨɞɪɚɡɜɨɞɧɚɬɚɩɥɨɱɚɧɚɤɥɢɦɚɭɪɟɞɨɬ.
(3) ɋɨɤɥɟɲɬɢɡɚɫɩɨʁɭɜɚʃɟɫɩɨʁɬɟɝɨɬɟɪɦɢɧɚɥɨɬɜɨɝɨɥɟɦɢɧɚɤɨʁɚɨɞɝɨɜɚɪɚɧɚɡɚɜɪɬɤɚɬɚ) ɫɨ
ɤɪɚɟɜɢɬɟɧɚɨɜɢɟɠɢɰɢ.
(4) ɉɪɨɜɥɟɱɟɬɟ ʁɚ ɡɚɜɪɬɤɚɬɚ ɧɢɡ ɬɟɪɦɢɧɚɥɨɬ ɧɚ ɠɢɰɢɬɟ ɢ ɫɨ ɡɚɜɪɬɤɚɬɚ ɩɪɢɰɜɪɫɬɟɬɟ ɝɨ
ɬɟɪɦɢɧɚɥɨɬɡɚɪɚɡɜɨɞɧɚɬɚɩɥɨɱɚ
ɉɪɟɞɭɩɪɟɞɭɜɚʃɟ
Ⱥɤɨɫɬɪɭʁɧɢɨɬɮɥɟɤɫɢɛɢɥɟɧɤɚɛɟɥɢɥɢɫɢɝɧɚɥɧɢɨɬɤɚɛɟɥɟɨɲɬɟɬɟɧɡɚɦɟɧɟɬɟɝɨɢɫɤɥɭɱɢɜɨɫɨ
ɩɨɫɟɛɟɧɮɥɟɤɫɢɛɢɥɟɧɤɚɛɟɥ.
1.
ɉɪɟɞɫɩɨʁɭɜɚʃɟɬɨɧɚɤɚɛɟɥɨɬɜɨɬɟɯɧɢɱɤɢɬɟɩɨɞɚɬɨɰɢɩɪɨɜɟɪɟɬɟɝɨɧɚɩɨɧɨɬɡɚɫɟɤɨʁɞɟɥ
ɉɨɬɨɚɢɡɜɪɲɟɬɟɫɩɨʁɭɜɚʃɟɫɨɝɥɚɫɧɨɫɨɲɟɦɚɬɚ.
2.
Ʉɥɢɦɚɭɪɟɞɨɬɦɨɪɚɞɚɢɦɚɩɨɫɟɛɧɨɫɬɪɭʁɧɨɤɨɥɨɫɨɨɫɢɝɭɪɭɜɚɱɢɩɪɟɤɢɧɭɜɚɱɡɚɜɨɡɞɭɯɡɚ
ɭɪɟɞɨɬɞɚɫɟɡɚɲɬɢɬɢɜɨɫɥɭɱɚʁɧɚɩɪɟɜɢɫɨɤɧɚɩɨɧ.
3.
Ʉɥɢɦɚɭɪɟɞɨɬɦɨɪɚɞɚɛɢɞɟɡɚɡɟɦʁɟɧɡɚɞɚɫɟɢɡɛɟɝɧɚɬɨɩɚɫɧɨɫɬɢɩɨɪɚɞɢɧɟɢɫɩɪɚɜɧɨɦɨɧɬɢɪɚʃɟ.
4.
ɋɢɬɟɤɚɛɥɢɦɨɪɚɚɬɞɚɤɨɪɢɫɬɚɬɬɟɪɦɢɧɚɥɢɡɚɫɩɨʁɭɜɚʃɟɢɥɢɟɞɧɚɠɢɰɚȺɤɨɧɚɪɚɡɜɨɞɧɚɬɚ
ɤɭɬɢʁɚɫɟɫɩɨʁɚɬɩɨɜɟʅɟɫɜɢɬɤɚɧɢɠɢɰɢɦɨɠɟɞɚɫɟʁɚɜɚɬɢɫɤɪɢ
5.
ɋɢɬɟ ɩɨɜɪɡɭɜɚʃɚ ɦɨɪɚ ɞɚ ɫɟ ɢɡɜɪɲɚɬ ɜɨ ɫɨɝɥɚɫɧɨɫɬ ɫɨ ɲɟɦɚɬɚ ɧɚ ɫɬɪɭʁɧɢɨɬ ɫɤɥɨɩ
ɇɟɢɫɩɪɚɜɧɢɬɟɫɩɨʁɭɜɚʃɚɦɨɠɟɞɚɩɪɟɞɢɡɜɢɤɚɚɬɚɛɧɨɪɦɚɥɧɚɪɚɛɨɬɚɢɨɲɬɟɬɭɜɚʃɚ.
6.
ɇɟ ɞɨɡɜɨɥɭɜɚʁɬɟ ɤɚɛɥɢɬɟ ɞɚ ʁɚ ɞɨɩɢɪɚɚɬ ɰɟɜɤɚɬɚ ɡɚ ɫɪɟɞɫɬɜɨ ɡɚ ɥɚɞɟʃɟ ɤɨɦɩɪɟɫɨɪɨɬ ɢ
ɞɜɢɠɟɱɤɢɬɟɞɟɥɨɜɢɤɚɤɨɲɬɨɟɜɟɧɬɢɥɚɬɨɪɨɬ
7.
ɇɟ ɢɡɦɟɧɭɜɚʁɬɟ ɝɢ ɜɧɚɬɪɟɲɧɢɬɟ ɫɩɨʁɭɜɚʃɚ ɜɨ ɤɥɢɦɚ ɭɪɟɞɨɬ ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɨɬ ɧɟ ɟ
ɨɞɝɨɜɨɪɨɬɡɚɩɨɫɥɟɞɢɰɢɬɟɩɪɟɞɢɡɜɢɤɚɧɢɨɞɧɟɢɫɩɪɚɜɧɨɫɩɨʁɭɜɚʃɟ.
ɋɩɨʁɭɜɚʃɟɧɚɫɢɝɧɚɥɟɧɤɚɛɟɥɧɚɠɢɱɟɧɭɩɪɚɜɭɜɚɱ
1.
Ɉɬɜɨɪɟɬɟɝɨɤɚɩɚɤɨɬɧɚɪɚɡɜɨɞɧɚɬɚɤɭɬɢʁɚɧɚɜɧɚɬɪɟɲɧɚɬɚɟɞɢɧɢɰɚ
2.
ɉɪɨɜɥɟɱɟɬɟɝɨɫɢɝɧɚɥɧɢɨɬɤɚɛɟɥɧɚɠɢɱɧɢɨɬɭɩɪɚɜɭɜɚɱɧɢɡɝɭɦɟɧɢɨɬɩɪɫɬɟɧ.
3.
ɋɩɨʁɬɟɝɨɫɢɝɧɚɥɧɢɨɬɤɚɛɟɥɧɚɠɢɱɧɢɨɬɭɩɪɚɜɭɜɚɱɧɚɩɪɢɤɥɭɱɨɤɫɨ 4 ɩɢɧɨɜɢɧɚɪɚɡɜɨɞɧɚɬɚ
ɤɭɬɢʁɚɧɚɜɧɚɬɪɟɲɧɚɬɚɟɞɢɧɢɰɚ.
4.
ɋɨɞɪɠɚɱɡɚɤɚɛɟɥɡɚɰɜɪɫɬɟɬɟɝɨɫɢɝɧɚɥɧɢɨɬɤɚɛɟɥɡɚɠɢɱɧɢɨɬɭɩɪɚɜɭɜɚɱ
42
ɉɊɂɉɊȿɆȺɇȺɐȿȼɄɂ
ɍɉȺɌɋɌȼȺɁȺɆɈɇɌɂɊȺȵȿ
ɂɫɩɪɚɜɧɨ
ǿdzȅdzǩdzȄdzǰǸǶǶǸǮǯdzǹǵǮǿȀǾȁǧǮ
z Ʉɪɢɫɬɟɬɟɚɥɚɬɢɡɚɫɟɱɟʃɟɤɨɢɥɟɫɧɨɦɨɠɟɞɚɫɟɤɭɩɚɬ
ɇɟɢɫɩɪɚɜɧɨ
Ɂɚɤɨɫɟɧɪɟɡ Ƚɪɭɛɪɟɡ
z ɉɪɟɰɢɫɧɨɢɡɦɟɪɟɬɟɝɢɜɧɚɬɪɟɲɧɚɬɚɢɧɚɞɜɨɪɟɲɧɚɬɚɰɟɜɤɚ
z Ɉɫɬɚɜɟɬɟʁɚɰɟɜɤɚɬɚɦɚɥɤɭɩɨɞɨɥɝɨɨɞɦɟɪɤɚɬɚ
z Ʉɚɛɟɥɨɬɦɨɪɚɞɚɛɢɞɟ 1.5m ɩɨɞɨɥɝɨɞɰɟɜɤɢɬɟɡɚɫɪɟɞɫɬɜɨɡɚ
ɥɚɞɟʃɟ
ǽǾǼȆǶǾȁǰǮǩdzȄdzǰǸǶ
ɐɟɜɤɚɡɚɫɪɟɞɫɬɜɨɡɚɥɚɞɟʃɟ
z ɂɫɱɢɫɬɟɬɟʁɚɜɧɚɬɪɟɲɧɨɫɬɚɧɚɜɧɚɬɪɟɲɧɚɬɚɰɟɜɤɚɡɚɫɪɟɞɫɬɜɨ
ɡɚɥɚɞɟʃɟ
ɇɚɩɪɚɜɚɡɚ
ɩɪɨɲɢɪɭɜɚʃɟ
z ɉɪɢɩɪɨɲɢɪɭɜɚʃɟɬɨɤɪɚʁɨɬɧɚɰɟɜɤɚɬɚɦɨɪɚɞɚɛɢɞɟɧɚɜɪɜɨɬ
ɧɚɧɚɩɪɚɜɚɬɚɡɚɩɪɨɲɢɪɭɜɚʃɟɡɚɞɚɧɟɫɟɜɪɚʅɚɩɪɚɜɜɨ
ɰɟɜɤɚɬɚ
Ƚɨɪɧɚɫɬɪɚɧɚ
ɧɚɫɨɱɟɧɚɧɚɞɨɥɭ
Ʉɨɦɩɥɟɬɡɚɫɬɟɝɚʃɟ
ǿȀdzDZǮǩdzǻǮǸǾǮǧǻǮȄdzǰǸǮ
z ɋɬɟɝɧɟɬɟɝɢɞɜɚɬɚɤɪɚʁɚɧɚɰɟɜɤɚɬɚɫɨɤɨɦɩɥɟɬɨɬɡɚɫɬɟɝɚʃɟ
ɪɚɤɚɲɬɨʅɟʁɚɩɨɫɬɚɜɢɬɟɧɚɜɪɬɤɚɬɚɡɚɫɬɟɝɚʃɟɧɚɰɟɜɤɚɬɚɩɪɟɞ
ɫɚɦɢɨɬɞɟɥɡɚɫɬɟɝɚʃɟɉɨɫɬɚɜɟɬɟɤɚɥɚɩɧɚɰɟɜɤɚɬɚɬɚɤɚɲɬɨ
ɤɪɚʁɨɬɧɚɰɟɜɤɚɬɚʅɟɢɡɥɟɝɭɜɚ 0.5mm ɨɞɜɪɜɨɬɧɚɤɚɥɚɩɨɬ.
ɉɪɨɜɟɪɟɬɟɞɚɥɢɰɟɜɤɚɬɚɟɪɚɦɧɚɢɫɨɜɪɲɟɧɨɨɤɪɭɝɥɚ
ɇɟɪɚɦɟɧ
ɩɚɞ
Ɉɲɬɟɬɟɧɚ ɇɚɩɭɤɧɚɬɚ ɇɟɟɞɧɚɤɜɚ
ɩɨɜɪɲɢɧɚ
ɞɟɛɟɥɢɧɚ
ɐɟɜɤɚɡɚɫɪɟɞɫɬɜɨɡɚɥɚɞɟʃɟɩɨɞ
ɧɢɡɨɤɩɪɢɬɢɫɨɤ
ɐɟɜɤɚɡɚɫɪɟɞɫɬɜɨɡɚɥɚɞɟʃɟɩɨɞ
ɜɢɫɨɤɩɪɢɬɢɫɨɤ
ǽǼǰǾǵȁǰǮǩdzǴǶȄǶǶǵǮǺǼȀȁǰǮǩdzǿǼ
ȀǾǮǸǮɜɢɞɢɫɥɢɤɚɨɞɞɟɫɧɚɫɬɪɚɧɚ
ɉɨɜɪɡɧɚ
ɠɢɰɚ
ȼɨɜɧɚɬɪɟɲɧɚɟɞɢɧɢɰɚȼɨɧɚɞɜɨɪɟɲɧɚɟɞɢɧɢɰɚ
43
ɉɈȾȽɈɌɈȼɄȺɇȺɐȿȼɄɂɌȿɁȺɋɊȿȾɋɌȼɈɁȺɅȺȾȿȵȿ
ɍɉȺɌɋɌȼȺɁȺɆɈɇɌɂɊȺȵȿ
ɋɪɟɞɫɬɜɨɡɚɥɚɞɟʃɟ R410A ,GWP=2020, ODP=0
Ɉɞɛɟɪɟɬɟɛɚɤɚɪɧɢɰɟɜɤɢɡɚɝɚɫɢɬɟɱɧɨɫɬɫɨɝɥɚɫɧɨɬɚɛɟɥɚɬɚ.
Ɂɚɡɚɲɬɢɬɚɨɞɩɪɚɲɢɧɚɢɜɥɚɝɚɩɪɟɞɫɨɫɬɚɜɭɜɚʃɟɧɚɰɟɜɤɢɬɟɢɢɡɨɥɚɬɨɪɢɬɟɬɪɟɛɚɞɚɫɟɩɪɟɤɪɢʁɚɬɞɜɚɬɚɤɪɚʁɚ
ɂɡɛɟɝɧɭɜɚʁɬɟɫɜɢɬɤɭɜɚʃɟɧɚɰɟɜɤɢɬɟȺɤɨɬɨɚɟɧɟɨɩɯɨɞɧɨɩɨɥɭɦɟɪɤɚɬɚɧɚɫɜɢɤɬɭɜɚʃɟɦɨɪɚɞɚɢɡɧɟɫɭɜɚ
ɩɨɜɟʅɟɨɞ 3cm ɢɥɢ 4cm.
ɋɬɚɜɤɚ
Ɇɨɞɟɥ
ACP-09CF25GEI
ACP-12CF35GEI
ACP-18CF50GEI
ACP-24CF70GEI
Ƚɨɥɟɦɢɧɚɧɚ
ɰɟɜɤɚ (mm)
ɉɥɢɧɫɤɚ ɐɟɜɤɚɡɚ
ɰɟɜɤɚ ɬɟɱɧɨɫɬ
Ɇɚɤɫɜɢɫɢɧɫɤɚ
Ɇɚɤɫɞɨɥɠɢɧɚ ɪɚɡɥɢɤɚɦɟɼɭ
ɧɚɰɟɜɤɚm) ɜɧɚɬɪɟɲɢɧɚɞɜ
ɟɞɢɧɢɰɚ (m)
Ⱦɨɞɚɬɧɚɤɨɥɫɪɟɞɫɬɜɨɡɚ
ɥɚɞɟʃɟ
(ɩɨɪɚɞɢ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɧɚɬɚ
ɞɨɥɠɢɧɚɧɚɰɟɜɤɚ)
´
1/4"
20
´
´
30
15
60g/m
´
´
50
30
120g/m
15
30g/m
´
ACP-36CF100GEI
ACP-42CF120GEI
ACP-48CF140GEI
ɉɨɜɪɡɧɚɠɢɰɚ
ɉɥɢɧɫɤɚɰɟɜɤɚ
ɂɡɨɥɚɰɢɫɤɚ
ɬɪɚɤɚ
ɐɟɜɤɚɡɚ
ɬɟɱɧɨɫɬ
Ɉɞɜɨɞɧɚ
ɰɟɜɤɚ 1/2'
ɋɩɨʁɭɜɚʃɟɧɚɜɧɚɬɪɟɲɧɚɬɚɢɧɚɞɜɨɪɟɲɧɚɬɚɟɞɢɧɢɰɚ
z ɈɞɜɪɬɟɬɟʁɚɧɚɞɜɪɬɤɚɬɚɡɚɫɬɟɝɚʃɟɡɚɞɚɝɨɢɫɩɭɲɬɢɬɟɩɥɢɧɨɬɨɞɜɧɚɬɪɟɲɧɚɬɚɟɞɢɧɢɰɚȺɤɨɨɞ
ɟɞɢɧɢɰɚɬɚɧɟɢɫɬɤɭɜɚɩɥɢɧɩɨɞɜɢɫɨɤɩɥɢɧɬɨɚɟɡɧɚɤɞɟɤɚɜɧɚɬɪɟɲɧɚɬɚɟɞɢɧɢɰɚɢɫɩɭɲɬɚɩɥɢɧ
z ɉɨɫɬɚɜɟɬɟʁɚɧɚɜɪɬɤɚɬɚɡɚɫɬɟɝɚʃɟɧɚɰɟɜɤɚɬɚɡɚɬɟɱɧɨɫɬɋɬɟɝɧɟɬɟɝɨɤɪɚʁɨɬɧɚɰɟɜɤɚɬɚɫɨɚɥɚɬ
z ɋɨɩɨɦɨɲɧɚɞɜɚɤɥɭɱɚɫɬɟɝɧɟɬɟɝɢɧɚɜɪɬɤɢɬɟɧɚɩɥɢɧɫɤɢɬɟɰɟɜɤɢɢɰɟɜɤɢɬɟɡɚɬɟɱɧɨɫɬɧɚɜɧɚɬɪɟɲɧɚɬɚ
ɟɞɢɧɢɰɚ
44
ɂɋɉɍɒɌȺȵȿȼɈɁȾɍɏɂɉɊɈɇȺɈȮȺȵȿɉɊɈɌȿɄɍȼȺȵȺ
ɍɉȺɌɋɌȼȺɁȺɆɈɇɌɂɊȺȵȿ
ǶǿǽȁȆȀǮǩdzǰǼǵDzȁȃ
ȼɨɡɞɭɯɨɬ ɫɟ ɢɫɩɭɲɬɚ ɡɚ ɞɚ ɫɟ ɨɬɫɬɪɚɧɚɬ ɜɥɚɝɚɬɚ ɢ
ɜɨɡɞɭɯɨɬ ɨɞ ɫɢɫɬɟɦɨɬ ɡɚɲɬɨ ɬɢɟ ɦɨɠɟ ɞɚ
ɩɪɟɞɢɡɜɢɤɚɚɬ ɧɟɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬ ɧɚ ɤɨɦɩɪɟɫɨɪɨɬ ɲɬɨ
ɜɥɢʁɚɟɧɚɤɚɩɚɰɢɬɟɬɨɬɡɚɥɚɞɟʃɟ.
ǶǿǽȁȆȀǮǩdzǿǼǰǮǸȁȁǺ
ɉɨ ɫɬɟɝɚʃɟɬɨ ɧɚ ɧɚɜɪɬɤɚɬɚ ɦɟɼɭ ɜɧɚɬɪɟɲɧɚɬɚ ɢ
ɇȺȾȼɈɊȿɒɇȺȿȾɂɇɂɐȺ
ɧɚɞɜɨɪɟɲɧɚɬɚɟɞɢɧɢɰɚ
ɋɤɚɡɚɥɤɚɧɚ
75cm ɠɢɜɚ
z ɋɨɩɨɦɨɲɧɚɮɪɚɧɰɭɫɤɢɤɥɭɱɨɬɫɬɪɚɧɟɬɟɝɨɩɪɚɡɧɢɨɬ
ɤɚɩɚɤ ɨɞ ɬɪɢɫɦɟɪɧɢɨɬ ɜɟɧɬɢɥ ɉɪɨɜɟɪɟɬɟ ɞɚɥɢ ɫɟ
ɡɚɬɜɨɪɟɧɢɜɟɧɬɢɥɢɬɟɡɚɜɢɫɨɤɢɧɢɡɨɤɩɪɢɬɢɫɨɤ
z Uɨɬɫɬɪɚɧɟɬɟʁɚɧɚɜɪɬɤɚɬɚɨɞɫɟɪɜɢɫɧɢɨɬɨɬɜɨɪ
Ɇɟɪɚɱ
Ɉɬɜɨɪɚʃɟ
z ɋɩɨʁɬɟ ɝɨ ɦɟɪɚɱɨɬ ɧɚ ɫɟɪɢɫɧɢɨɬ ɨɬɜɨɪ ɫɨ
ɜɚɤɭɭɦɫɤɚɬɚɩɭɦɩɚ
z ȼɚɤɭɦɢɪɚʁɬɟ ɞɨɞɟɤɚ ɦɟɪɚɱɨɬ ɧɟ ɩɨɤɚɠɟ ɩɪɢɬɢɫɨɤ ɨɞ
75cm ɠɢɜɚ.
z Ɍɪɝɧɟɬɟɝɨɦɟɪɚɱɨɬɋɬɟɝɧɟɬɟʁɚɧɚɜɪɬɤɚɬɚ
z ɋɨɲɟɫɬɨɫɬɪɚɧɤɥɭɱɞɨɤɪɚʁɨɬɜɨɪɟɬɟɝɢɜɟɧɬɢɥɢɬɟɡɚ
ɜɢɫɨɤɢɧɢɡɨɤɩɪɢɬɢɫɨɤɧɚɥɟɜɨ
z ɋɬɟɝɧɟɬɟɝɨ ɩɪɚɡɧɢɨɬɤɚɩɚɤɧɚɬɪɨɧɚɫɨɱɧɢɨɬɜɟɧɬɢɥ
ǶǿȀdzǸȁǰǩdzǻǮǽǹǶǻ
z ɂɫɬɟɤɭɜɚʃɟɬɨ ɧɚ ɩɥɢɧ ɫɟ ɩɪɨɜɟɪɭɜɚ ɫɨ ɧɚɧɟɫɭɜɚʃɟ
ɫɚɩɭɧɢɰɚ ɧɚ ɫɟɤɨʁ ɫɩɨʁ ɢ ɜɧɢɦɚɬɟɥɧɚ ɩɪɨɜɟɪɤɚ ɉɨ
ɩɪɨɜɟɪɤɚɬɚɫɨɫɟɦɚɨɬɫɬɪɚɧɟɬɟʁɚɫɚɩɭɧɢɰɚɬɚ.
z ɉɪɟɤɪɢʁɬɟ ɝɨ ɫɩɨʁɨɬ ɧɚ ɜɧɚɬɪɟɲɧɚɬɚ ɟɞɢɧɢɰɚ ɫɨ
ɫɪɟɞɫɬɜɨɡɚɢɡɨɥɚɰɢʁɚɢɰɟɜɤɢɢɩɥɚɫɬɢɱɧɢɩɪɫɬɟɧɢ
ɡɚɞɚɫɩɪɟɱɢɬɟɤɨɧɞɟɧɡɚɰɢʁɚɧɚɫɩɨɟɜɢɬɟ.
ȼɚɤɭɭɦɫɤɚɩɭɦɩɚ
Ɂɚɬɜɨɪɚʃɟ
ɐȿȼɄȺɁȺɌȿɑɇɈɋɌɂɈȾȼɈȾɇȺɐȿȼɄȺ
ȺɄɈɇȺȾȼɈɊȿɒɇȺɌȺȿȾɂɇɂɐȺȿɉɈɇɂɋɄɈ
ɍɉȺɌɋɌȼȺɁȺɆɈɇɌɂɊȺȵȿ
Ⱦɢɯɬɭɧɝ
ɉɈɋɌȺȼȿɇȺ ɈȾȼɇȺɌɊȿɒɇȺɌȺɫɥɢɤɚ 1)
1. Ɉɞɜɨɞɧɚɬɚ ɰɟɜɤɚ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɛɢɞɟ ɧɚɞ ɩɨɞɨɬ ɚ
Ⱦɪɠɚɱ
ɧɟʁɡɢɧɢɨɬ ɤɪɚʁ ɧɟ ɫɦɟɟ ɞɚ ɛɢɞɟ ɩɨɬɨɩɟɧ ɜɨ ɜɨɞɚ
ɋɢɬɟ ɰɟɜɤɢ ɦɨɪɚɚɬ ɞɚ ɫɟ ɩɪɢɰɜɪɫɬɚɬ ɫɨ ɞɪɠɚɱɢ ɡɚ
ɾɢɞɨɬ
2. Ɂɚɦɨɬɭɜɚʃɟɬɨɫɨɬɪɚɤɚɫɟɜɪɲɢɨɞɞɨɥɭɧɚɝɨɪɟ.
3. ɋɢɬɟ ɰɟɜɤɢ ɦɨɪɚɡɚɟɞɧɨ ɞɚɫɟɡɚɦɨɬɚɚɬ ɫɨ ɬɪɚɤɚ ɢ
ɫɨɞɪɠɚɱɢ.
Ɉɞɜɨɞɧɚ
ɰɟɜɤɚ
ɋɥɢɤɚ 1
ȺɄɈɇȺȾȼɈɊȿɒɇȺɌȺȿȾɂɇɂɐȺȿɉɈȼɂɋɈɄɈ
Ɉɞɜɨɞɧɚɰɟɜɤɚ
ɉɈɋɌȺȼȿɇȺɈȾȼɇȺɌɊȿɒɇȺɌȺ (ɫɥɢɤɚ 1)
Ɍɪɚɤɚ
ɐɟɜɤɚɡɚ
ɫɪɟɞɫɬɜɡɚ
1. Ɂɚɦɨɬɭɜɚʃɟɬɨɫɨɬɪɚɤɚɫɟɜɪɲɢɨɞɞɨɥɭɧɚɝɨɪɟ.
ɥɚɞɟʃɟ
Ɍɪɚɤɚ
2. ɋɢɬɟ ɰɟɜɤɢ ɦɨɪɚɚɬ ɞɚ ɛɢɞɚɬ ɦɟɼɭɫɟɛɧɨ ɩɨɜɪɡɚɧɢ ɢ
ɡɚɦɨɬɚɧɢ ɡɚ ɞɚ ɫɟ ɫɩɪɟɱɢ ɜɪɚʅɚʃɟ ɧɚ ɜɨɞɚ ɜɨ
ɩɪɨɫɬɨɪɢʁɚɬɚɜɢɞɢɫɥɢɤɚ
3. ɋɢɬɟ ɰɟɜɤɢ ɦɨɪɚɚɬ ɞɚ ɫɟ ɩɪɢɰɜɪɫɬɚɬ ɫɨ ɞɪɠɚɱɢ ɡɚ
ɾɢɞɨɬ
Ⱦɢɯɬɭɧɝ
ɋɥɢɤɚ 2
46
ɉɈȾȽɈɌɈȼɄȺɇȺɈȾȼɈȾɇȺ ɐȿȼɄȺ
ɍɉȺɌɋɌȼȺɁȺɆɈɇɌɂɊȺȵȿ
ȼɇɂɆȺɇɂȿ
Ɉɫɢɝɭɪʁɬɟɫɟɞɟɤɚɜɨɞɚɬɚɢɫɬɟɤɭɜɚ
(1) ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚɧɚɨɞɜɨɞɧɚɰɟɜɤɚ
z
Ɉɞɜɨɞɧɚɬɚɰɟɜɤɚɦɨɠɟɞɚɫɟɩɨɫɬɚɜɢɨɞɞɟɧɫɬɚɢɥɢɨɞɡɚɞɧɚɬɚɞɟɫɧɚɫɬɪɚɧɚ
z
ɒɢɪɢɧɚɬɚɧɚɰɟɜɤɚɬɚɬɪɟɛɚɞɚɛɢɞɟɟɞɧɚɤɜɚɢɥɢɩɨɝɨɥɟɦɚɨɞɬɚɚɩɨɜɪɡɧɚɬɚɰɟɜɤɚ
(ȼɢɧɢɥɧɚɰɟɜɤɚ: ɝɨɥɟɦɢɧɚɧɚɰɟɜɤɚ 20mm, ɧɚɞɜɨɪɟɲɧɚɞɢɦɟɧɡɢʁɚ: 26mm)
z
Ɉɞɜɨɞɧɚɬɚɰɟɜɤɚɬɪɟɛɚɞɚɛɢɞɟɤɪɚɬɤɚɢɧɚɫɨɱɟɧɚɧɚɞɨɥɭɩɨɞɦɢɧɢɦɚɥɟɧɚɝɨɥ1/100 ɡɚɞɚ
ɫɟɫɩɪɟɱɢɫɨɡɞɚɜɚʃɟɬɨɧɚɜɨɡɞɭɲɧɢʇɟɛɨɜɢ. (ɜɢɞɢ ɫɥ. 1)
z
ɂɫɤɨɪɢɫɬɟɬɟɝɨɩɪɢɥɨɠɟɧɨɬɨɨɞɜɨɞɧɨɰɪɟɜɨ f ɢɫɬɟɝɚɥɤɚɬɚ g ɢɩɨɫɬɚɜɟɬɟʁɚɨɞɜɨɞɧɚɬɚ
ɰɟɜɤɚɨɞɞɟɫɧɚɬɚɢɥɢɡɚɞɧɚɬɚɞɟɫɧɚɫɬɪɚɧɚ
ȼɦɟɬɧɟɬɟɝɨɨɞɜɨɞɧɨɬɨɰɪɟɜɨɰɟɥɨɫɧɨɜɨɨɞɜɨɞɧɢɨɬɨɬɜɨɪɋɬɟɝɧɟɬɟɝɨɫɬɟɝɚɥɤɚɜɨ
ɪɚɫɩɨɧɨɬɧɚɫɢɜɚɬɚɬɪɚɤɚɞɨɞɟɤɚɝɥɚɜɚɬɚɧɚɡɚɜɪɬɤɚɬɚɧɟɫɟɧɚʁɞɟɧɚɨɞɞɚɥɟɱɟɧɨɫɬɩɨɦɚɥɚ
ɨɞmm ɨɞɰɪɟɜɨɞɨɜɢɫɢɫɥɢ
z
Ɂɚɦɨɬɚʁɬɟɝɨɞɢɯɬɭɧɝɨɬ
ɨɤɨɥɾɫɬɟɝɚɥɤɚɬɚɢɨɞɜɨɞɧɚɬɚɰɟɜɤɚɡɚɪɚɞɢɢɡɨɥɚɰɢʁɚɜɢɞɢɫɥ
z
ɇɟɫɜɢɬɤɭɜɚʁɬɟʁɚɨɞɜɨɞɧɚɬɚɰɟɜɤɚɜɨɜɧɚɬɪɟɲɧɚɬɚɟɞɢɧɢɰɚɫɥ
(2) ɉɨɦɨɧɬɢɪɚʃɟɬɨɧɚɰɟɜɤɚɬɚɩɪɨɜɟɪɟɬɟɞɚɥɢɩɪɨɬɨɤɨɬɧɚɜɨɞɚɟɧɟɩɪɟɱɟɧ
z
Ⱦɨɬɭɪɟɬɟ 600cm3 ɜɨɞɚɜɨɨɬɜɨɪɨɬɡɚɜɥɟɡɧɚɜɨɡɞɭɯɡɚɞɚɜɢɞɢɬɟɞɚɥɢɢɫɬɤɭɜɚɜɨɞɚ. (ɜɢɞɢ
ɫɥ 5).
(Ʉɨɝɚɨɞɜɨɞɧɨɬɨɰɪɟɜɨɟɫɩɨɦɟɧɨ
ɇɚɤɥɨɧɟɬɟɝɨ
ɨɞɜɨɞɧɨɬɨɰɪɟɜɨ
Ʉɜɚɤɚ g
ɇɟɞɢɝɚʁɬɟ
ɇɟɧɚɛɢɪɚʁɬɟ
ɇɟɩɨɬɨɩɭɜɚʁɬɟ
ɜɨɜɨɞɚ
Ɉɞɜɨɞɧɨɰɪɟɜɨ f
ɉɨɞɪɚɱʁɟɡɚɡɚɦɨɬɭɜɚʃɟɫɢɜɨ
ɋɥ. 1
ɋɬɟɝɚɥɤɚ g
Ƚɨɥɟɦɞɢɯɬɭɧɝ
(Ⱦɨɞɚɬɨɤ)
(Ⱦɨɞɚɬɨɤ)
ɋɥ. 2
ɂɡɥɟɡɡɚɜɨɞɭɯ
ɋɚɞɡɚɞɨɬɭɪɚʃɟ
ɋɥ. 3
ɋɥ. 4
47
ɋɥ. 5
ɊɍɌɂɇɋɄɂɉɊɈȼȿɊɄɂɉɈɆɈɇɌɂɊȺȵȿ
ɍɉȺɌɋɌȼȺɁȺɆɈɇɌɂɊȺȵȿ
ɉɪɨɜɟɪɤɢɩɨɦɨɧɬɢɪɚʃɟ
ɋɬɚɜɤɢɡɚɩɪɨɜɟɪɤɚ
Ɇɨɠɟɧɞɟɮɟɤɬ
Ⱦɚɥɢɢɧɫɬɚɥɚɰɢʁɚɬɚɟɛɟɡɛɟɞɧɚ"
ɍɪɟɞɨɬɦɨɠɟɞɚɩɚɞɧɟɜɢɛɪɢɪɚɢɥɢɞɚɛɭɱɢ.
Ⱦɚɥɢɩɪɨɬɟɤɭɜɚɩɥɢɧ"
Ɇɨɠɟ ɞɚ ɧɟɦɚ ɞɨɜɨɥɟɧ ɤɚɩɚɰɢɬɟɬ ɡɚ ɥɚɞɟʃɟ.
Ⱦɚɥɢɟɞɨɜɨɥɧɚɬɨɩɥɢɧɫɤɚɬɚɢɡɨɥɚɰɢʁɚɧɚɟɞɢɧɢɰɚɬɚ?
Ɇɨɠɟɞɚɞɨʁɞɟɞɨɤɨɧɞɟɧɡɚɰɢʁɚɢɤɚɩɟʃɟ.
Ⱦɚɥɟɟɞɢɧɢɰɚɬɚʁɚɢɫɩɭɲɬɚɜɨɞɚɬɚ"
Ɇɨɠɟɞɚɞɨʁɞɟɞɨɤɨɧɞɟɧɡɚɰɢʁɚɢɤɚɩɟʃɟ.
Ɉɞɝɨɜɚɪɚ ɥɢ ɧɚɩɨɧɨɬ ɫɨ ɧɚɩɨɧɨɬ
ɧɚɜɟɞɟɧɜɨɬɟɯɧɢɱɤɢɬɟɩɨɞɚɬɨɰɢ"
Ɇɨɠɟ ɞɚ ɞɨʁɞɟ ɞɨ ɟɥɟɤɬɪɢɱɟɧ ɞɟɮɟɤɬ ɢ
ɨɲɬɟɬɭɜɚʃɟɧɚɞɟɥɨɜɢ
Ⱦɚɥɢ ɤɚɛɟɥɨɬ ɡɚ ɫɬɪɭʁɚ ɢ ɰɟɜɤɢɬɟ ɫɟ
ɛɟɡɛɟɞɧɨɦɨɧɬɢɪɚɧɢ?
Ɇɨɠɟ ɞɚ ɞɨʁɞɟ ɞɨ ɟɥɟɤɬɪɢɱɟɧ ɞɟɮɟɤɬ ɢ
ɨɲɬɟɬɭɜɚʃɟɧɚɞɟɥɨɜɢ.
Ⱦɚɥɢɭɪɟɞɨɬɟɛɟɡɛɟɞɧɨɡɚɡɟɦʁɟɧ?
Ɇɨɠɟɞɚɞɨʁɞɟɞɨɢɫɬɟɤɭɜɚʃɟ ɟɥɟɧɟɪɝɢʁɚ
Ⱦɚɥɢɫɬɪɭʁɧɢɨɬɤɚɛɟɥ ɟɨɞɫɩɟɰɢɮɢɰɢɪɚɧɬɢɩ
Ɇɨɠɟ ɞɚ ɞɨʁɞɟ ɞɨ ɟɥɟɤɬɪɢɱɟɧ ɞɟɮɟɤɬ ɢ
ɨɲɬɟɬɭɜɚʃɟɧɚɞɟɥɨɜɢ.
Ⱦɚɥɢɜɥɟɡɨɬɢɢɡɥɟɡɨɬɡɚɜɨɡɞɭɯɫɟɩɨɤɪɢɟɧɢ?
Ɇɨɠɟɞɚɧɟɦɚɞɨɜɨɥɟɧɤɚɩɚɰɢɬɟɬɡɚɥɚɞɟʃɟ.
Ⱦɚɥɢɟɨɩɪɟɞɟɥɚɞɨɥɠɢɧɚɧɚɰɟɜɤɚɬɚɡɚ
ɥɚɞɟʃɟɢɤɨɥɢɱɢɧɚɧɚɫɪɟɞɫɬɜɨɡɚɥɚɞɟʃɟ"
Ʉɚɩɚɰɢɬɟɬɨɬɧɚɫɪɟɞɫɬɜɨɬɨɧɟɟɫɨɨɞɜɟɬɟɧ.
ɉɊȿȾɍɉɊȿȾɍȼȺȵȿ
1. Ɉɜɨʁɭɪɟɞɧɟɟɧɚɦɟɧɟɬɡɚɭɩɨɬɟɛɚɨɞɥɢɰɚɢɞɟɰɚɫɨɧɚɦɚɥɟɧɢɮɢɡɢɱɤɢɫɟɧɡɨɪɧɢɢɥɢ
ɦɟɧɬɚɥɧɢɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢɤɚɤɨɢɧɟɞɨɫɬɚɬɨɤɧɚɡɧɚɟʃɚɢɢɫɤɭɫɬɜɨɨɫɜɟɧɩɨɞɧɚɞɡɨɪɢ
ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɢɨɞɫɬɪɚɧɚɧɚɥɢɰɟɬɨɨɞɝɨɜɨɪɧɨɡɚɧɢɜɧɚɬɚɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬ.
2. Ⱦɟɰɚɬɚɬɪɟɛɚɞɚɛɢɞɚɬɩɨɞɧɚɞɡɨɪɢɞɚɧɟɫɢɢɝɪɚɚɬɫɨɤɥɢɦɚɭɪɟɞɨɬ.
48
ɋɢɬɭɚɰɢʁɚ
ɉɊɈȻɇȺɊȺȻɈɌȺ
ɍɉȺɌɋɌȼȺɁȺɆɈɇɌɂɊȺȵȿ
ɉɊɈɐȿɇȺɇȺɊȺȻɈɌɇɂɌȿɋȼɈȳɋɌȼȺɇȺɍɊȿȾɈɌ
z ɉɪɨɜɟɪɟɬɟɝɨɧɚɩɨɧɨɬɜɨɦɪɟɠɚɬɚɡɚɫɬɪɭʁɚ
z ɋɨɬɟɪɦɨɦɟɬɚɪɢɡɦɟɪɟɬɟʁɚɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɬɚɧɚɜɥɟɡɧɢɨɬɢɢɡɥɟɡɧɢɨɬɜɨɡɞɭɯ
z Ɋɚɡɥɢɤɚɬɚɦɟɼɭɨɜɢɟɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢɧɟɫɦɟɟɞɚɛɢɞɟɩɨɧɢɫɤɚɨɞ8 °C.
Ɍɟɪɦɨɦɟɬɚɪ
z ɍɪɟɞɨɬɩɨɫɟɞɭɜɚɮɭɧɤɰɢʁɚɡɚɚɜɬɨɦɚɬɫɤɨɩɨɜɬɨɪɧɨɜɤɥɭɱɭɜɚʃɟɲɬɨɡɧɚɱɢɞɟɤɚɦɨɠɟɞɚɝɢ
ɦɟɦɟɨɪɢɪɚɩɨɞɟɫɭɜɚʃɚɬɚɲɬɨɛɢɥɟɩɨɫɬɚɜɟɧɦɢɩɪɟɞɞɚɫɧɟɦɚɫɬɪɭʁɚ.
Ɂɚɞɨɥɠɢɬɟɥɧɨɤɨɪɢɫɬɟɬɟɝɢɨɜɢɟɩɨɞɚɬɨɰɢɡɚɞɚɧɟɞɨʁɞɟɞɨɢɫɬɟɤɭɜɚʃɟɜɨɞɚɫɬɪɭɟɧɭɞɚɪɢɥɢɩɨɠɚɪ ɢɬɧ.
49
Ɉɜɨʁɭɪɞɧɟɫɦɟɟɞɚɫɟɢɫɮɪɥɚɡɚɟɞɧɨɫɨɞɨɦɚɲɧɢɨɬɨɬɩɚɞ
ɍɪɟɞɨɬ ɫɟ ɢɫɮɪɥɚ ɧɚ ɦɟɫɬɨ ɧɚɦɟɧɟɬɨ ɡɚ ɪɟɰɢɤɥɢɪɚʃɟ
ɟɥɟɤɬɪɨɧɫɤɢɢɟɥɟɤɬɪɢɱɧɢɭɪɟɞɢ.
66179601
ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɨɬɢɭɜɨɡɧɢɤɨɬɝɨɡɚɞɪɠɭɜɚɚɬɩɪɚɜɨɬɨɡɚɢɡɦɟɧɚɧɚɬɟɯɧɢɱɤɢɬɟɢɞɪɭɝɢɬɟɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢɛɟɡɩɪɟɬɯɨɞɧɚ
ɧɚʁɚɜɚɢɧɟɫɟɨɞɝɨɨɪɧɢɡɚɦɨɠɧɢɬɟɩɟɱɚɬɧɢɝɪɟɲɤɢ.
ENG
User
manual
ACP-18CF50GEI
ACP-24CF70GEI
ACP-36CF100GEI
RoHS
Safety Considerations
Component
Description
Operating
Instructions
Installation
Instructions
for Air Duct
Operating
Instructions
for Line
Controller
3
Wire controller(standard fitting)
4
Turning On/Off Unit
5
Fan Control
5
Temperature Setting
5
Sleep Function Setting
6
Swing Function Setting
6
Operating Mode Setting
7
Timer Setting
8
Energy Saving Setting
8
Display of Outdoor Ambient Temperature
9
Power-fail Memory Function Setting
9
Debug Function
9
Failure Display
10
Definition of Indicator
11
Operation of Remote Controller
13
Unit Function
22
Wire controller (with week timer functions)
24
Part Names and their Functions
28
Maintenance
29
Operating Guide
30
Precautions
31
Checking Before Contact The Service Man
32
Indoor Unit Installation
33
Outdoor Unit Installation
36
Schematic Diagram of Unit Line Connection
38
Position and Method of Installing Wire Controller
40
Installation Connecting Pipe
43
Drain Piping Work
47
Routine Check after Installation
48
Test Running
49
Safety Considerations
Please read this manual carefully before use and operate correctly as instructed in the manual.
1ˊ
You are specially warned to note the two symbols below.:
WARNING!˖A symbol indicating that improper operation might cause human death or severe
injuries.
A symbol indicating that improper operation might cause human injury or property
damage.
WARNING!
z This unit shall be used in the houses, offices, restaurants, residences or similar places.
z Please seek an authorized repair station for installation work. Improper installation might cause water leakage,
electric shock or fire.
z Please install at a place strong enough to support the weight of air conditioner unit. If not, the air conditioner
unit might fall down and cause human injury or death.
z To ensure proper drainage, the drainage pipe shall be correctly installed according to installation instructions.
Take proper measures for heat preservation to prevent condensing. Improper installation of pipes might cause
leakage and wet the articles in the room.
z Do not use or store flammable, explosive, poisonous or other dangerous substances beside the air conditioner.
z In case of trouble (e.g. burnt smell), please immediately cut off the main power of air conditioner unit.
z Keep air flow to avoid shortage of oxygen in the room.
z Never insert your finger or any objects into air outlet and inlet grill.
z Never plug or unplug the power cable directly to start or stop the air-conditioning unit.
z Please take constant care to check if the mounting rack is damaged after long use.
z Never modify the air conditioner. Please contact the dealer or professional installation workers for repair or
relocation of the air conditioner.
z The appliance shall not be installed in the laundry.
WARNING!:
z Before installation, please check the power supply for compliance with the ratings on nameplate. Check the
power safety as well.
z Before use, please check and confirm if the cables, drainage pipes and pipelines are correctly connected,
hence to eliminate the risk of water leakage, refrigerant leakage, electric shock or fire.
z Main power must be securely earthed to ensure effective grounding of air conditioner unit and avoid the risk
of electric shock. Please do not connect the earthing cable to coal gas pipe, water pipe, lightning rod or
telephone line.
z Once started, the air conditioner shall not be stopped at least after 5 minutes or longer; otherwise the oil
return to compressor may be affected.
z Do not let the child to operate the air conditioner unit.
z Do not operate the air conditioner unit with wet hands.
z Please disconnect the main power before cleaning the air conditioner or replacing the air filter.
z Please disconnect the main power if to put the air conditioner unit out of use for a long period.
z Please do not expose the air conditioner unit directly under corrosive environment with water or moisture.
z Please do not foot on or place any goods on air conditioner unit.
z After electrical installation, the air conditioner unit shall be energized for electrical leakage test.
z If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly
qualified person in order to avoid a hazard .
z An all-pole disconnection switch having a contact separation of at least 3mm in all poles should be connected
in fixed wiring.
z The appliance shall be installed in accordance with national wiring regulations.
z The temperature of refrigerant circuit will be high, please keep the interconnection cable away from the
copper tube.
Wire controller (standard fitting)
SWING
SWING
TIMER
Composition of wire controller
1
9
Timing display
Failure status display
Sleep st atus display
2
Fan speed display (Auto, High speed, Medium
speed, Low speed)
10
11
Mode key
3
Defros ting st atus display
12
Se t temperature incr ease key
4
Energy saving st atus display
13
Se t temperature decr ease key
5
Se t temperature display
14
Fan speed key (fresh air setting)
6
Ambient temperature display
15
Swing key (outdoor environment temperature check)
7
Fr esh air st atus display (not supplied)
16
Timing key
8
Mode (cooling, dehumidifying,fan, heating, auto)
17
ON/OFF key
• Never install the wire controller in a place where is water leakage.
• Avoid bunping, throwing, tossing or frequently opening the wire controller.
/PER ATINGISTRUCTIONSOFWIRECONTROLLER
4URNING/./&&UNIT
Press the ON/OFF key, then the unit shall start up. Pr ess the ON/OFF
key again, then the unit shall shut off.
SWING
TIMER
Fan control (the figures show the relevant display areas)
)FTHEFANCONTROLKEYISPRSSEDCONSECUTIVELYTHEFANSPEEDSHALLCHANGES
ASPERT HEFOLLOWINGSEQUENCE
,OWSPEED-EDIUMSPEED(IGHTSPEED!UTO
SWING
TIMER
)NTHEDEHUMIDIFYING mode: the fan speed SHALLBEAUTOMATICALLYSE TAS
LOW
Temperature setting
SWING
TIMER
0R ESS THETEMPERATURE SETINGKEY TOINCREASE THESET TEMPERATURE
PRESS THETEMPERATURESETTINGKEYTODECREASE THESETTEMPERATURE
WHENPRESSINGTHEKEYS ONCETHETEMPERATURESHALLINCREASE ORDECREA
SE BY ²# ./4%KEYLOCKFUNCTIONWHENTHEANDKEYAR EPRESSED
SIMULTANEOUSLYFOR SECOND THE SET TEMPERATURE INDICATINGAR EA SHALL
DISPLAYh%%vANDALLKEYS RESPONSE SHALL BESHUT OFF PRESS THE TWOKEYS
SIMULTANEOUSLYFOR SECOND AGAINTHE KEYLOCKFUNCTIONSHALL BE RELEA
SED7HEN THEWIRECONTROLLERISLOCKEDBYREMOTEMONITOR ORCENTRALIZED
CONTROLLER THE KEYS OFTHE WIRE CONTROLLERANDTHE SIGNALOFTHE REMOTE
CONTROLLERAR E ALLLOCKEDANDINVALIDATED ANDTHENTHE SET TEMPERATURE
INDICATINGAR EA SHALL DISPLAYh##v 2ANGE OF TEMPERATURE SETTINGUNDER
VARIOUSMODES
(EATING ²# ^ ²#s#OOLING ²# ^ ²#
$EHUMIDIFYING ²# ^ ²#s
&AN.OTEMPERATURESE TTINGFUNCTION
Swing function setting
Press Swing button then the swing mode will be operated by the
air conditioner.
Repress Swing button once to stop swing mode.
Note: There is no swing mode for duct type indoor unit
SWING
SWING
TIMER
Sleep function setting
SWING
TIMER
When under the cooling or dehumidifying mode, after receiving the
SLEEP order for 1 hour, the previous set temp. Tset will be risen for
1ć, and another 1ć will be risen after 2 hours that means that the
temperature been risen 2ć within 2 hours. Then the unit will run
according to this set temp.
When under the heating mode, after receiving the SLEEP order for 1
hour, the previous set temp. Tset will be lower for 1ć, and another 1
ć will be lower after 2 hours that means that the temperature been
lowered 2ć within 2 hours. Then the unit will run according to this
set temp.
There is no SLEEP mode under fan mode.
Note˖The wired remote controller has no SLEEP mode button; if
SLEEP mode is needed to be set, complete the procedure by
wireless remote controller.
/PERATING-ODE3ETTING
THIS KEY IS PRESSED CONSECUTIVELY THE OPERATING MODE SHALL CHANGE AS
PERTHEFOLLOWINGSEQUENCE
#OOLING$EHUMIDIFYING&AN(EATING!UTO
SWING
TIMER
7HENTHEUNITOPERATESUNDERh#OOLINGvMODEh#//,vSHALLBEDISPLAYED
.OWTHESETTEMPERATUREMUSTBELOWERTHANTHEAMBIENTTEMPERATURE
.OWIFTHESETTEMPERATUREISHIGHERTHANTHEAMBIENTTEMPERATURETHE
UNIT SHALL NOT PRODUCE COOLING EFFECT BUT SHALL ONLY OPERATE UNDER &AN
MODE
7HEN THE UNIT OPERATES UNDER h$EHUMIDIFYINGv MODE h$29v SHALL BE
DISPLAYED.OWTHEINTERIORFANSHALLOPERATEINTHEMANNEROFLOWSPEED
AIR SUPPLY WITHIN A CERTAIN RANGE OF TEMPERATURES 4HE DEHUMIDIFYING
EFFECT OF THIS MODE IS BETTER THAN THAT OF THE #OOLING MODE AND SAVES
MOREENERGY
7HENTHEUNITOPERATESUNDERh(EATINGvMODEh(%!4vSHALLBEDISPLAYED
.OWTHESETTEMPERATUREMUSTBEHIGHERTHANTHEAMBIENTTEMPERATURE
.OWIFTHESETTEMPERATUREISLOWERTHANTHEAMBIENTTEMPERATURETHE
HEATINGFUNCTIONSHALLNOTBESTARTED
7HEN THE UNIT OPERATES UNDER h&ANv MODE h&!.v SHALL BE DISPLAYED
7HEN THE UNIT OPERATES UNDER h!UTOv MODE h!54/v SHALL BE DISPLAYED
AND THE UNIT SHALL ADJUST ITS OPERATING MODE AUTOMATICALLY ACCORDING TO
THEAMBIENTTEMPERATURE
7HENTHEUNITOPERATESUNDER(EATINGMODEANDTHEOUTDOORTEMPERA
TURE IS LOW AND THE HUMIDITY IS HIGH FROST SHALL PRODUCE AT THE OUTDOOR
UNIT.OWTHEHEATINGEFFICIENCYSHALLBEDECREASED7HENFROSTINGHAP
PENSTHECONTROLLERSHALLAUTOMATICALLYSTARTTODEFROSTANDh$%&2/34v
SHALLBEDISPLAYED
.OTE#OOLINGONLYTYPEUNITDOESNOTHAVEHEATINGMODEANDWHENENER
GYSAVINGISSETTHE!UTOMODESHALLBEINVALIDATED
Timer Setting
SWING
TIMER
When the unit is shut off, timing start can be set; After the unit is
started up, timing shutoff can be set. After the "TIMER"key is pressed,
the unit enters the timing set status and the word "TIMER" flashes on
the display. Now user can press ( ) or ( ) key to increase or decrease
the set time. Press the "TIMER" key again and then the timing shall
go into effect. Now the unit starts to count the time passed. When the
unit is under timing status, you can cannel timing set by pressing the
“TIMER” key.The range of set time is between 0.5 to 24 hours.
%NERGY3AVING3ETTING
SWING
TIMER
7HENTHEUNITISSHUTOFFPRESSTHEh&!.vKEYANDTHESIMULTANEOUSLYFOR
CONSECUTIVESECONDSTOACTIVATETHEENERGYSAVINGSETTINGMENU.OWh3!6%3%4v
ANDh#//,vAREDISPLAYED)NCASEITISTHEFIRSTTIMETOSETENERGYSAVINGTHEINI
TIALVALVESHALLBEDISPLAYED4HELOWERLIMITOFTEMPERATURESHALLBEDISPLAYED
ONTHESETTEMPERATUREANDTHETEMPERATUREVALUEUNDERSETTINGSHALLFLASH3ET
THELOWERLIMITOFCOOLINGTEMPERATUREUSINGTHEKEYORTHEKEYTHELOWER
LIMIT TEMPERATURE CAN BE SELECTED FROM THE RANGE BETWEEN 0RESS THE
h/./&&vKEYTOCONFIRMTHESETTING!LSOUSETHEKEYORTHEKEYTOSETTHE
UPPERLIMITOFTEMPERATUREANDTHETEMPERATUREVALUESHALLFLASHONTHEAMBIENT
TEMPERATUREAREA/54%.6AREATHEUPPERLIMITTEMPERATURECANBESELECTED
FROMTHERANGEBETWEEN0RESSTHEh/./&&vKEYTOCONFIRMTHESETTING
0LEASEPAYATTENTIONTHATTHEUPPERLIMITTEMPERATUREMUSTBEHIGHERTHANTHE
SETLOWERLIMITTEMPERATURE/THERWISETHESYSTEMSHALLREGARDTHEHIGHERTEM
PERATURE AS THE UPPER LIMIT TEMPERATURE AND THE LOWER ONE AS THE LOWER LIMIT
TEMPERATURE 0RESS THE h-/$%v KEY TO COMPLETE THE ENERGY SAVING SETTING FOR
THEMODESOFCOOLINGANDDEHUMIDIFYINGANDTURNTOTHEENERGYSAVINGSETTINGFOR
THE HEATING MODE #OOLING ONLY UNIT DOES NOT HAVE THIS FUNCTION .OW THE ,#$
DISPLAYSh3!6%3%4vANDh(%!4v!FTERSETTINGISCOMPLETEDPRESSTHEh&!.vKEY
AND THE KEY SIMULTANEOUSLY FOR CONSECUTIVE SECONDS TO EXIT THE SETTING OF
ENERGYSAVING!FTERTHEENERGYSAVINGSETTINGINTERFACEISACTIVATEDTHESYSTEM
SHALL EXIT THE INTERFACE IF THERE IS NO ANY OPERATION WITHIN MINUTES AFTER THE
LAST KEY INPUT AND THE NORMAL SHUTOFF STATUS INTERFACE SHALL BE DISPLAYED !FTER
THEABOVESETTINGSARECOMPLETEDTHESYSTEMSHALLDISPLAYh3!6%v.OWTHESET
TEMPERATURE SHALL NOT EXCEED THE TEMPERATURE RANGE OF THE ENERGY SAVING SET
TING BEFORE &OR EXAMPLE THE LOWER COOLING LIMIT IS SET AS ²# AND THE UPPER
COOLINGLIMITISSETAS²#FORTHEENERGYSAVINGTEMPERATURESETTINGIN&IGURE
SOTHECOOLINGTEMPERATURECANONLYBESELECTEDFROMTHERANGEOF²#TO²#
BYUSINGTHEREMOTECONTROLLERORTHEWIRECONTROLLERLATER)FTHEUPPERLIMITTEM
PERATUREISTHESAMEASTHELOWERLIMITTEMPERATURETHESYSTEMCANONLYOPERA
TEATSUCHTEMPERATUREUNDERRELEVANTMODES2EMOVEOFENERGYSAVINGSETTING
4OREMOVETHEENERGYSAVINGSETTINGAFTERITTAKESINTOEFFECTYOUCANPRESSTHE
h&!.vANDTHEKEYSIMULTANEOUSLYFORCONSECUTIVESECONDSWHENTHEUNITIS
SHUTOFF"UTTHEVALUESETBEFOREWILLNOTBECLEAREDBUTASTHEINITIALSETTEMPE
RATUREFORTHENEXTENERGYSAVINGSETTING!FTERTHEUNITISDISCONNECTEDTOPOWER
SUPPLYTHEENERGYSAVINGSETTINGSHALLBESTORED4HESETTINGSTILLFUNCTIONSWHEN
THEUNITISCONNECTEDTOPOWERSUPPLYAGAIN)FTHEENERGYSAVINGMODEISSETTHE
SLEEPMODEANDTHEAUTOMODESHALLBEINVALIDATED
$ISPLAYOF/UTDOOR!MBIENT4EMPERATURE
SWING
TIMER
5NDERNORMALCONDITIONSTHEh/54%.6vCOLUMNSHALLONLYDISPLAYTHE
INDOORTEMPERATURE0RESSTHEh3,%%0vKEYFORCONSECUTIVESECONDS
WHENTHEUNITISSHUTOFFORSTARTUPTHE,#$SHALLDISPLAYh/54%.6v
!FTERTHEOUTDOORTEMPERATUREISDISPLAYEDFORSECONDSTHESYSTEM
SHALLRETURNTOTHEDISPLAYINTERFACEOFINDOORTEMPERATURE.OTE)FNOT
EQUIPPEDWITHANOUTDOORAMBIENTSENSORTHEUNITSHALLNOTHAVETHIS
FUNCTION
0OWERFAIL-EMORY&UNCTION3ETTING
SWING
TIMER
0RESSANDHOLDTHEh-/$%vKEYFORSECONDSWHENTHEUNITISSHUTOFF
TOSWITCHSETVALUESSOASTODECIDEIFTHEUNITOPERATINGSTATUSORSHUTOFF
STATUSSHALLBEMEMORIZEDAFTERAPOWERFAIL)FTHESETTEMPERATUREAREA
DISPLAYSITMEANSTHEUNITOPERATINGSTATUSORSHUTOFFSTATUSSHALLBE
MEMORIZEDAFTERAPOWERFAILMEANSTHEOPERATINGSTATUSORSHUTOFF
STATUSSHALLNOTBEMEMORIZED0RESSTHEh/./&&vKEYTOSTORETHESET
VALUEANDEXITTHESETTING
$EBUG&UNCTION
SWING
TIMER
7HENTHEUNITISSHUTOFFPRESSTHEh&!.vKEYANDTHEh3,%%0vKEYSIMUL
TANEOUSLY TO ACTIVATE THE DEBUG MENU .OW THE ,#$ DISPLAYS h$%"5'v
0RESSTHEh-/$%vKEYTOSELECTSETTINGITEMANDUSETHEKEYORTHE
KEYTOSETACTUALVALVE
3ETTINGOF!MBIENT4EMP3ENSOR
5NDER THE DEBUG MODE PRESS THE h-/$%v KEY SO AS TO DISPLAYhvON
THESETTEMPERATUREAREAATTHELEFTOFh$%"5'v4HE/54%.6AREAAT
THERIGHTOFh$%"5'vDISPLAYSSETTINGSTATUS.OWUSETHEKEYORTHE
KEYTOSELECTFROMTHEFOLLOWINGTWOSETTINGS
4HE INDOOR ROOM TEMPERATURE IS MEASURED AT THE AIR INTAKE .OW THE
/54%.6AREADISPLAYS
4HEINDOORROOMTEMPERATUREISMEASUREDATTHEWIRECONTROLLER.OW
THE/54%.6AREADISPLAYS
4HEDEFAULTROOMTEMPSENSORISLOCATEDATTHEAIRINTAKE
Failure Display
When there is failure in the unit operation, “ERROR” will
flash on the LCD of the wire controller and the code of failure will also be displayed. When there are multiple failures
at the same time, the codes of failures will be displayed
one after one on the wire controller. The first digit of the
code denotes the system number. When there is only one
system, the system number is not displayed. The last two
digits denote the detailed failure code. For example, the
code in Figure 13 means low pressure protection of compressor.
SWING
TIMER
The Codes of Failure Definitions are as Follows:
Fault
Fault code
Fault code
E0
Pump Failure
Compressor High Pressure
E1
Protection
E2
Indoor Frost-Proof Protection
Compressor Low Pressure
E3
Protection
Compressor Exhaust High
E4
Temperature Protection
Compressor Overheat And Inverter
E5
Driving Protection
E6
Communications Failure
E8
Indoor Fan Protection
E9
Full Water Protection
FF
Connected control communications
Failure
Fault
F0
Failure of Indoor Room Sensor at Air Intake
F1
Failure of Evaporator Temp. Sensor
F2
Failure of Condenser Temp. Sensor
F3
Failure of Outdoor Ambient Sensor
F4
Failure of Exhaust Temp. Sensor
F5
EH
EE
CC
Failure of Indoor Room Sensor at Wire
Controller
Failure of Auxiliary Heater
Keys are locked (not failure)
The unit is remotely monitored or controlled
by centralized controller and the wire controller’s functions are invalidated (not failure)
E5 Material Malfunction Will Be Showed By The Indicator Light On The Mother Board Of Outside Unit
s4HEh%(vFAILUREISDISPLAYEDCUTOFFTHEPOWERSUPPLYOFTHEUNITIMMEDIATELY
ANDONLYASKPROFESSIONALSERVICEMANTOREPAIRTHEUNIT
Definition of Indicator ż Main Control Panel of DC Inverter
General Outdoor Unit V1.3
Remark˖light ƻ˗EOLQN Ƽ˗black ƽDŽ
Mal.
Mal. item
Remarks
Display
LED6
LED5
LED4
LED3
LED2
LED1
ƻ
Ƽ
ƻ
ƻ
ƻ
ƻ
E5
Overheat protection of carbon fin
ƻ
Ƽ
ƻ
ƻ
ƻ
Ƽ
E5
Current sensor mal.
ƻ
Ƽ
ƻ
ƻ
Ƽ
ƻ
E5
Carbon fin sensor mal.
ƻ
Ƽ
ƻ
Ƽ
ƻ
ƻ
E5
Compressor current protection
ƻ
Ƽ
ƻ
Ƽ
ƻ
Ƽ
E5
Low voltage protection
ƻ
Ƽ
ƻ
Ƽ
Ƽ
ƻ
E5
Failed startup
ƻ
Ƽ
ƽ
ƻ
ƻ
ƻ
E5
PFC abnormality
ƻ
Ƽ
ƽ
ƻ
ƻ
ƽ
E5
Lock
ƻ
Ƽ
ƽ
ƻ
ƻ
Ƽ
E5
IPM module resetting
ƻ
Ƽ
ƽ
ƻ
ƽ
ƻ
E5
Loss of synchronism of motor
ƻ
Ƽ
ƽ
ƻ
ƽ
ƽ
E5
Missing phase, Speed discard
ƻ
Ƽ
ƽ
ƻ
ƽ
Ƽ
E5
control communication
ƻ
ƻ
ƽ
ƽ
ƽ
Ƽ
E5
IPM module protection
ƻ
Ƽ
Ƽ
ƻ
ƻ
ƻ
E5
Overspeed
ƻ
Ƽ
Ƽ
ƻ
ƻ
ƽ
E5
Overvoltage
protection Mal. from driving part to main-
Current sensor
doesn’t connect with
corresponding U or V
Sensor connecting protection
ƻ
Ƽ
Ƽ
ƻ
ƻ
Ƽ
phase
to avoid too great
change of outdoor
ambient temp. that
sensor temp. changes
Temp. excursion protection
ƻ
Ƽ
Ƽ
ƻ
ƽ
ƻ
much
AC contactor doesn’t
AC contactor protection
ƻ
Ƽ
Ƽ
ƻ
ƽ
ƽ
High-pressure protection
ƻ
Ƽ
ƽ
ƽ
ƽ
Ƽ
Low-pressure protection
ƻ
Ƽ
ƽ
ƽ
Ƽ
ƽ
Exhaust protection
ƻ
Ƽ
ƽ
ƽ
Ƽ
Ƽ
response
0DO'LVSOD\
Mal. item
Remarks
/('
/('
/('
/('
/('
/('
controller
ƻ
Ƽ
ƽ
Ƽ
Ƽ
ƽ
Outdoor ambient sensor mal.
ƻ
Ƽ
Ƽ
ƽ
ƽ
ƽ
ƻ
Ƽ
Ƽ
ƽ
ƽ
Ƽ
ƻ
Ƽ
Ƽ
ƽ
Ƽ
ƽ
unit
ƻ
Ƽ
Ƽ
ƽ
Ƽ
Ƽ
Exhaust sensor mal. of DC Inverter
ƻ
Ƽ
Ƽ
Ƽ
ƽ
Ƽ
Defrosting
ƻ
Ƽ
ƽ
Ƽ
Ƽ
Ƽ
Oil return
ƻ
Ƽ
Ƽ
Ƽ
ƻ
Ƽ
Mismatching with indoor models
ƻ
Ƽ
ƽ
Ƽ
ƻ
Ƽ
AC current protection ˄input side˅
ƻ
Ƽ
ƻ
Ƽ
ƻ
ƽ
E5
ƻ
Ƽ
ƻ
Ƽ
ƽ
ƻ
E5
Communication mal. (among indoor
unit, outdoor unit and manual
Coil pipe inlet sensor mal. of
outdoor unit
Coil pipe intermediate sensor mal.
of outdoor unit
Coil pipe outlet sensor of outdoor
Ambient sensor mal. of driving
board
/PERATIONOF2EMOTE#ONTROLLER
Name and F unction-R emote Control
Note:
B esure that ther e are no obstr uctions.
Don’ t drop or throw ther emote controller .
Don’ t place the r emote contr oller in a location exposed to dir ect sunlight.
SW I NG
button
W hen it is pressed, the louvers
start to rotate automatically and
stop when repressed.
FA N button
Press this button to change
the fan speed of:
T E M P.button
T E M P. increases 1 by pressing
button once,and decreases 1
by pressing button once.
A t C OOL mode operation, S E T
T E MP. can be selected from 16 to
30 .
At DRY mode operation, SE T T E MP.
can be selected from 16 to 30 .
A t H E AT mode operati on, S E T
T E MP. can be selected from 16 to
30 .
COOL mode
DRY mode
FAN mode
HE AT mode
ON/OFF button
Press this button to turn on
or turn off the unit.
M ODE button
Press this button to change the
operation mode in order of
A UTO
ON/OFF
Remote control operation procedure
Name and F unction-R emote Control. (Remove the cover )
Note: This type of r emote contr oller is a k ind of new cur rent controller. Some buttons of
the controller which ar e not available to this air conditioner will not be descr ibed
below.
L iquid crystal displayer I t
shows all set contents.
SL E E P button
Press this button to set
SL E E P operation.
T I M E R OF F button
A t operating, press T I ME R
OFF button, set OFF T I ME
in range of 0 to 24 hour to
stop the unit automatically.
ON/OFF
T I M E R ON button
A t stopping, press T I M E R
ON button, set ON T IME in
range of 0 to 24 hour to start
the unit automatically.
Remote contr ol operation procedure
C OOL mode oper ation pr ocedure
A ccor ding to difference between room temp. and set temp., microcomputer can control cooling
on or not.
I f room temp. is higher than set temp., compr essor r uns at C OOL mode.
I f room temp. is lower than set temp., compr essor stops and only indoor fan motor r uns.
Set T E M P. should be in r ange of 16
to 30
4.Press FA N button, set
fan speed.
3.Press SW I NG button,
the louvers start to rotate automatically, and
stop when repress.
5.Press T E M P. button, set sui tabl e
T E MP.
2.Press M ODE button,
set
operation
mode.
ON/OFF
1.Plug in, press ON/OFF button,then
air conditioner is turned on.
Remote control operation procedure
H EAT mode operation pr ocedur e
I f room temp. is lower than set temp., compressor r uns at H EAT mode;
I f r oom temp. is higher than set temp., compressor and outdoor fan motor stop, only indoor fan
motor runs.
Set T E M P. should be in r ange of 16
to 30
3.Press SW I NG button, the
louvers start to rotate
automatically, and stop
when repress it.
4.Press FA N button, set
fan speed.
5.Press T E M P. button, set suitable
T E MP.
1.Plug in, press ON/OFF button,then
air conditioner is turned on.
ON/OFF
2.Press M ODE button,
set
operation
mode.
Remote contr ol operation procedure
DR Y mode oper ation procedure
I f r oom temp. is lower than set temp., compr essor ,outdoor and indoor fan motor stop. I f r oom
temp. is between 2 of set temp., A ir conditioner is dr ying.I f room temp. is higher than set
temp., it’s at C OOL mode.
Set T E M P. should be in r ange of 16
to 30
3.Press SW I NG button,
the louvers start to rotate automatically, and
stop when repress it.
4.Press T E M P.button,set
suitable T E M P.
2.Press M ODE button,set
operation mode.
ON/OFF
1.Plug in,press ON/OFF button,
then air conditioner is turned on.
Remote control operation pr ocedure
A UT O mode operation pr ocedure
A t A UT O mode operation, standard T E M P. is 25
mode.
for C O O L mode and 20
ON/OFF
1.Plug in,Press ON/OFF button, then
air conditioner is turned on.
2.According to room temp.,microcomputer can automatically set
operation
mode,so as for best effect.
for H EAT
Remote contr ol operation procedure
T I M E R operation procedure
A t stopping,press T IME R
ON button, set ON T I M E
in range of 0 to 24 hour to
start the unit automatically.
ON/OFF
A t operating,press T I M E R
OF F button.set OF F T I M E
in range of 0 to 24 hour to
stop the unit automatically.
Remote control operation procedure
SL E E P mode operation procedure
W hen the unit is cooling or dr ying, if SL E E P operation is set, T E M P. would incr ease 1
hour and 2 in 2 hour s. Indoor fan motor r uns at low speed.
W hen the unit is heating , if SL E E P oper ation is set, T E M P. would decr ease 1
2 in 2 hour s. I ndoor fan motor r uns at low speed.
in 1
in 1 hour and
R emote contr
ocedure
4.Press FA N button, set
fan speed.
3.Press SW I NG button,
the louvers start to rotate
automatically, and stop
when repress.
6.SL E E P button
Press it to set SL E E P
operation.
5.Press T E M P. button, set sui tabl e
T E MP.
2.Press M O DE button,
or
opset
eration mode.
ON/OFF
1.Plug in, press ON/OFF button,then
air conditioner is turned on.
Remote control operation procedure
H ow to insert batteries
Note:
Don’ t confuse the new and
wor n or different batter ies.
R emove batter ies when not
in use for a long time.
T he r emote contr ol signal
can be received at a distance
of up to about 10m.
2 Insert the A A A dry-cell batteries
1 R emove the cover
3 R e - attach the cover.
R emote contr ol oper ation pr ocedur e
1. R emove the cover from the back
of the remote controller.
2. Insert the two batteries ( Two AAA
dry - cell batteries ) and press button A CL .
3. R e - attach the cover.
U nit Function
• 7DP - Seven days programmer (Accessory not supplied)
#ENTRALIZED #ONTROL AND 7EEK 4IMER
&UNCTIONS 4HE CENTRALIZED CONTROL
LERANDTHEWEEKLYTIMERAREINTEGRA
TED IN THE SAME WIRE CONTROLLER 4HE
SYSTEMHASBOTHTHECENTRALIZEDCON
TROL AND THE WEEK TIMING FUNCTIONS
5PTOSETSOFUNITSCANBECONTROL
LED SIMULTANEOUSLY BY THE CENTRALIZED
CONTROLLER WEEKLY TIMER 4HE WEEKLY
TIMER HAS THE FUNCTION OF INVALIDATING
THELOWERUNIT4HEWEEKLYTIMINGFUN
CTION IS ABLE TO REALIZED FOUR TIMING
/./&& PERIODS FOR ANY UNIT EVERY
DAY SO AS TO ACHIEVE FULLY AUTOMATIC
OPERATION
4HIS 7%%+,9 4)-%2 ADOPTS MODE TO COMMUNICATE WITH MANUAL
CONTROLOFEVERYDUCTTYPEUNITANDIT
CAN CONTROL UP TO UNITS !DOPTING
CORE TWISTEDPAIR WIRE THE LON
GEST COMMUNICATION DISTANCE OF THIS
4)-%2 IS M !FTER CONNECTED
TO POWER THE 7%%+,9 4)-%2 CAN
DISPLAYALLCONNECTEDUNITSSEQUENCE
OF UNIT IS DETERMINED BY CODE SWITCH
OF MANUAL CONTROL OF EVERY DUCT TYPE
UNIT /N AND OFF OF EVERY DUCT TYPE
UNIT CAN BE DONE THROUGH THE 4IMER
/N/FFOFTHIS7%%+,94)-%2AND
THEBUTTONSHIELDOPERATIONOFMANUAL
CONTROL CAN BE DONE THROUGH SHIELD
SETTING ON 7%%+,9 4)-%2 -ODE
SELECTION AND TEMPERATURE ADJUST
MENTANDOTHEROPERATIONSAREDONE
THROUGH THE MANUAL CONTROL AT EVERY
UNIT
#OMPOSITIONOFPROGRAMMERWALLWEEK
5NITDISPALY
3INGLEGROUPDISPLAY
4IMERWEEKDISPLAY
4IMERDISPLAY
4IMERSTATEDISPLAY
4IMERTIMEPERIODDISPLAY
4IMER/./&&TIMEDISPLAY
5NITONDISPLAY
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Unit off display
Clock display
Confirm button
Increase button
Decrease button
Cacel/delete button
Single/group button
Timer/time button
ON/OFF button
Note:
1ˊ For upper unit checks 16 lower units consecutively, there will be no more than 16 seconds delay when setting works till unit responds.
2
Please let us know your requirement before your placing the order, for this WEEKLY TIMER will only be prepared when customer orders
(communication joint with WEEKLY TIMER on manual control had been prepared).
Press Ʒ or ͩ to select the unit that needed to be control. It is available to control several units by
Group Control (1~16), or control single unit by Single Control.
2. When selected a certain or several units by Single Control or Group Control, Timer setting and On/off
setting can be set. Timer setting can set 4 on/off times in a day in one week; and on/off setting can be
done by pressing on/off button.
3. Connection between WEEKLY TIMER and manual control is shown as following:
1.
Week timer
Manual control
LCD
LCD
Telephone wire box
Manual control
16 units in max
LCD
Telephone wire box
Telephone
wire box
Power
supply
Twisted wire with crystal joint
Longest distance 1200 m
On Off
Power
Corresponding relation between code
switch and sequence of unit (NOTE: putting code switch to ON means 0)
Wire controller (with week timer functions)
SWING
18 DAY
SEG
19
SWING
TIMER
Composition of wire controller
1
Timing display
10
Sleep st atus display
Fan speed display (Auto, High speed, Medium
speed, Low speed)
11
Mode key
2
12
Se t temperature increase key
3
Defros ting st atus display
13
Se t temperature decr ease key
4
Energy saving st atus display
14
Fan speed key (fresh air setting)
5
Se t temperature display
15
Sleep key (outdoor environment temperature check)
6
Ambient temperature display
16
Timing key
7
Fr esh air st atus display (not supplied)
17
ON/OFF key
8
Mode (cooling, dehumidifying,fan, heating, auto)
18
Timer day display
9
Failure status display
19
Timer segment display
s.EVERINSTALLTHEWIRECONTROLLERINAPLACEWHEREIS WATERLEAKAGE
s !VOIDBUNPINGTHROWINGTOSSINGORFREQUENTLYOPENINGTHEWIRECONTROLLER • Wire controller with week timer function,No.1-No17 is the same as front
• instructions of No18,No.19:
Timer setting (Fig. 15, 16, 17)
The timer function of this display board
is invalid when connect with the timer
S E G
of the last week, the display board will
SWING
be controlled by the week timer.
TIMER
No matter the unit is turned on or turned off, press
ĀTIMERābutton enter into Timer setting,
then use
the
“Ʒ”ǃ“ͩ” buttons to select
fig 15
the time (As shown In Fig.15),
the setting time (Fig.16) or cancel setting (Fig.17).
Then press “Timer” Button enter into
each item setting.
SEG
SWING
TIMER
fig 16
SWING
TIMER
fig 17
™ If enter into timer setting, by pressing
“Mode” button to select the setting item:
Day (Monday to Sunday), Segment
ON
(1-4), Timer (timer on or timer off), the
Minutes and Hours of the time; By
D A Y S E G
pressing “Ʒ”ǃ“ͩ” buttons to adjust the
SWING
setting, then press the Timer button to
TIMER
confirm, and press the Timer button once
more to cancel the setting; After the setting
confirmed, the character on displayer will
Iig 18
not blink, it can not be setup; When cancel
the confirmation, there are figure blink, it
can be set up, finally press the “ON/OFF”
button complete the setting and quit, the
O FF
timer data will be save. (Fig.18, 19)
D A Y S E G
™ If entered into “Timer setting” by pressing
the “Mode” button to select the setting
item: Day (Monday to Sunday), Hours
SWING
TIMER
˄0~23˅or Minutes (0~59); By pressing
“Ʒ”ǃ“ͩ” buttons to adjust the setting
ILJ
items, then press “Timer” button to
confirm, or press the “Timer” button once
more to cancel the setting; After the setting
confirmed, the character on displayer will
D AY
not blink, it can not be setup; When cancel
the confirmation, there are figure blink, it
SWING
TIMER
can be set up, finally press the “ON/OFF”
button complete the setting and quit, the
timer data
will be save. (Fig. 20)
ILJ
If enter into “Cancel Timer”, by pressing
“Ʒ”ǃ“ͩ” buttons to select Week, then
press the “Timer” button to confirm, at this
time, “dd” will display; or press “Timer”
button to cancel the selected day, at this
time “dd” will not display. At last press
“ON/OFF” button complete setting and
D AY
SWING
TIMER
quit. (Fig.21)
ILJ
PART NAMES AND THEIR FUNCTIONS
OPERATION INSTRUCTIONS
Remote Control
5HPRWH&RQWURO+ROGHU
ķ
ĸ
Ĺ
Working temperature range
Indoor side DB/WB(
)
Outdoor side DB/WB(
Maximum cooling
32/23
43/26
Minimum cooling
21/15
21/15
Maximum heating
27/-
24/18
Minimum heating
20/-
-5/-6
)
ZLULQJWHUPLQDO
SRZHUFRQQHFWLRQFRUG
SRZHUVXSSO\FRUG
VLJQFRQQHFWLRQFRUG
NOTE:
ķIf the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
ĸThe appliance shall be installed in accordance with national wiring regulations.
ĹAn all-pole disconnection switch having a contact separation of at least 3mm in all poles should be connected in fixed wiring.
MAINTENANCE
OPERATION INSTRUCTIONS
Before inspection and maintenance of the unit, Please turn off the unit and set the power switch to “OFF”
to cut off the power supply.
OPERATING GUIDE
OPERATION INSTRUCTIONS
-XVWSURIHVVLRQDOSHRSOHFRXOGFOHDQRUUHSODFHWKHILOWHU
%HIRUHRSHQJULOOWRFOHDQILOHUWKHSRZHUPXVWEHFXWRIIDQGZDLWIRUWKH
IDQPRWRUVWRS
PRECAUTIONS
OPERATION INSTRUCTIONS
CHECKING BEFORE CONTACT THE SERVICE MAN
PROBLEM
CAUSES
&KHFNLIEUHDNHUVZLWFKLVVWLOORQ
OPERATION INSTRUCTIONS
INSTALLATION OF INDOOR UNITI
INSTALLATION INSTRUCTIONS
INSTALLATION DIMENSIONS OF THE INDOOR UNIT
When installing the indoor unit, you can refer the paper pattern for installation, and make sure that the drainage side must
be 10mm lower than the other side in order to drain the condensation water fluently.
D
E
B
A
C
Unit˖mm
Model
ACP-18CF50GEI
ACP-24CF70GEI
ACP-36CF100GEI
iiii
A
B
C
D
E
836
238
745
695
260
1300
188
1202
600
260
1590
238
1491
695
260
Indoor Unit InstrallationO
PER
SELECTION OF INSTALLATION LOCATION.
Such a place where cool air can be distributed throughout the room.
Such a place where is condersation water is easily drained
out.
INSTALLATION INSTRUCTIONS
CAUTION FOR INSTALLATION WHERE
AIR CONDITIONER TROUBLE IS LIKELY
TO OCCUR.
Where there is too much of oil.
Where it is acid base area.
Where there is irregular electrical supply.
Such a place that can handle the weight of indoor unit.
Such a place which has easy access for maintenance.
Such a place where is permitting easy connection with
the outdoor unit.
Such a place where is 1m or more away from other electric
INSTALLATION
PAPER PLANK
appliances such as television, audio device, etc.
Avoid a location where there is heat source, high humidity
or inflammable gas.
Do not use the unit in the immediate surroundings of a
laundry, a bath, a shower or a swimming pool.
Be sure that the installation conforms to the installation
dimension diagram.
The space around the unit is adequate for ventilation (Refer
to Fig.23)
)LJ
THERE ARE 2 STYLES OF INSTALLATION.
CEILING TYPE
FLOOR TYPE
150cm
or more
Each type is similar to the other as follows;
Determine the mounting position on ceiling or wall
60cm
or more
by using paper pattern to indicate indoor frarne.
Mark the pattern and pull out the paper pattern.
Remove the return grill,the side panel and the hanger
bracket from the indoor unit as per procedure bellow.
60cm
or more
30cm
or more
100cm
or more
Press the fixing knob of the relurn grilles, the grilles
will be opened wider and then pull it out from
)LJ
the indoor.
Remove the side panel fixing screw and pull to
the front direction (arrow direction) to remove.
(Refer to Fig.24)
6LGHSDQHOIL[LQJVFUHZ0
Loosen two hanger bracket setting bolts (M8)
on eath side for less than 10mm. Remove two
hanger bracket fixing bolts (M6) on the rear side.
Detach the hanger bracker by pulling it backward
(Refer to Fig.26)
)LJ
INDOOR UNIT INSTALLATION
INSTALLATION INSTRUCTIONS
Set the suspension bolt.(Use W3/8 or M10 size suspension bolts)
Adjust the distance from the unit to the ceiling slab beforehand (Refer to Fig.25)
27
28
26
26
29
30
40mm or less
Fig.25
Fig.25
Fig.26
Fig.28
Fig.27
Fig.29
Fig.30
OUTDOOR UNIT INSTALLATION
INSTALLATION INSTRUCTIONS
Fig.31
Fig.32
CAUTION
OUTDOOR UNIT INSTALLATION
INSTALLATION INSTRUCTIONS
Electric wiring connection
5HPRYHWKHIURQWVLGHSODWH)LJ
%UHDNWKURXJKWKHKROHIRUZLUHVDQGSXWRQUXEEHUEXVK
3XOODOOZLUHVWKURXJKWKHUXEEHUEXVK
&RQQHFWWKHRXWGRRUXQLWDFFRUGLQJWRWKHĀ:,5,1*',$*$0āRIRXWGRRUXQLW0DNHVXUHWRZLUHILUPO\
7LJKWHQWKHZLUHVZLWKFODPSDQGFODVS
ACP-18CF50GEI
ACP-24CF70GEI
ACP-36CF100GEI
CAUTION
Wrong wiring may cause fire of
electric shock.
Do not pull the wire when fixing it
with wire clamp and clasp.
Do not let the wire too loose in the
outdoor unit.
All the electrical work must be done
by qualified personnel according to
the local rules and this instruction.
The rated voltage and the exclusive
circuit must be used.
Leakage circuit-breaker must be
installed.
Please use specified fuse.
If the power supply cord of the unit
is damaged, it must be replaced by
the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
An all-pole disconnection air switch which have a contact separation of at least 3mm in all pole is needed.
Schematic Diagram of Unit Line Connection
INSTALLATION INSTRUCTIONS
Electric wiring connection
G
ACP-18CF50GEI ,
ACP-24CF70GEI
GUHD36NK3AO
GUHD42NK3AO
ACP-36CF100GEI
GTH36K3AI
GTH42K3AI
GTH48K3AI
GUCD18NK3AO
GUCD36NK3AO
GTC36K3AI
GUCD42NK3AO
GTC42K3AI
GUCD48NK3AO
GTC48K3AI
GTC18K3AI
Schematic Diagram of Unit Line Connection
INSTALLATION INSTRUCTIONS
ƽ5DWHG3DUDPHWHUDQG6LGHIRU)XVH
8QLW
&RGH
5DWHGSDUDPHWHU
9$
6LGH
GUHD09NK3AO
GUCD09NK3AO
ACP-18CF50GEI
GUCD12NK3AO
GUHD18NK3AO
GUCD18NK3AO
ACP-24CF70GEI
GUCD24NK3AO
GUHD36NK3AO
GUCD36NK3AO
GUHD42NK3AO
9$
ACP-36CF100GEI GUHD48NK3AO
GUCD48NK3AO
GUHD36NM3AO
GUCD36NM3AO
GUHD42NM3AO
GUCD42NM3AO
GUHD48NM3AO
GUCD48NM3AO
9$
All the indoor
units
9$
9ˈ$
Position and Method of Installing Wire Controller
INSTALLATION INSTRUCTIONS
Position and Method of Installing Wire Controller
1. One end of the control wire of the manual controller is connected with main board of electric box of
indoor unit inside, it should be tightened by wire clamp, the other end should be connected with the
manual controller (installation sketch map as shown in below). The control wire be used for the
indoor unit and manual controller, which is the special communication wire, the length is 8 meters,
the material be adopted for the control wire should be metallic substance. The manual controller
could not be disassembled and the communication wire be used for the manual controller should not
be changed by users optionally, the installation and maintenance should be carried out by the
professional personnel.
2. First select an installation position. According to the size of the communication line of the wire
controller, leave a recess or a embedded wire hole to bury the communication line.
If the communication line between the wire controller (85 h 85 h 16) and the indoor unit is
surface-mounted, use 1# metallic pipe and make matching recess in the wall (refer to Figure 41); If
concealed installation is adopted, 1# metallic pipe can be used (Refer to Figure 42).
No matter if surface mounting or concealed mounting is selected, it is required to drill 2 holes (in the
same level) which distance shall be the same as the distance (60mm) of installation holes in the
bottom plate of the wire controller. Then insert a wood plug into each hole. Fix the bottom plate of the
wire controller to the wall by using the two holes. Plug the communication line onto the control panel.
Lastly install the panel of the wire controller.
Caution:
During the installation of the bottom plate of the wire controller, pay attention to the direction of the
bottom plate. The plate’s side with two notches must be at the lower position, and otherwise the panel of
the wire controller cannot be correctly installed.
Position and Method of Installing Wire Controller
INSTALLATION INSTRUCTIONS
Electric box cover
sketch map for indoor unit
communication wire
Wire clamp
Control wire
metallic Pipe
Cable-cross loop
Communication wire
metallic Pipe
Figure 43 Surface
Mounting of Cable
Figure 44 Concealed
mounting of Cable
No.
Figure 45 Schematic Diagram of Installation
Name
Wall Surface
Bottom Plate of Wire Controller
Screw M4X10
Panel of Wire Controller
Caution:
The communication distance between the main board and the wire controller is 8 meters.
The wire controller shall not be installed in a place where there is water drop or large amount of
water vapor.
Position and Method of Installing Wire Controller
INSTALLATION INSTRUCTIONS
Caution: Before installing the electrical equipment, please pay attention to the following matters
which have been specially pointed out by our designers:
˄˅ Check to see if the power supply used conforms to the rated power supply specified on the
nameplate.
˄˅ The capacity of the power supply must be large enough. The section area of fitting line in the
room shall be larger than 2.5mm 2 .
P
P
˄˅ The lines must be installed by professional personnel.
An electricity leakage protection switch and an air switch with gap between electrode heads larger than
3mm shall be installed in the fixed line.
1.
Connection of single wire
˄1˅ Use wire stripper to strip the insulation layer (25mm long) from the end of the single wire.
˄2˅ Remove the screw at the terminal board of the air-conditioning unit.
˄3˅ User pliers to bend the end of the single wire so that a loop matching the screw size is formed.
˄4˅ Put the screw through the loop of the single wire and fix the loop at the terminal board.
2.
Connection of multiple twisted wires
˄1˅ Use wire stripper to strip the insulation layer (10mm long) from the end of the multiple twisted
wires.
˄2˅ Remove the screw at the terminal board of the air-conditioning unit.
˄3˅ Use crimping pliers to connect a terminal (matching the size of the screw) at the end of the
multiple twisted wires.
˄4˅ Put the screw through the terminal of the multiple twisted wires and fix the terminal at the
terminal board.
Warning:
If the power supply flexible line or the signal line of the equipment is damaged, only use special
flexible line to replace it.
1.
Before connecting lines, read the voltages of the relevant parts on the nameplate. Then carry
out line connection according to the schematic diagram.
2.
The air-conditioning unit shall have special power supply line which shall be equipped with
electricity leakage switch and air switch, so as to deal with overload conditions.
3.
The air-conditioning unit must have grounding to avoid hazard owing to insulation failure.
4.
All fitting lines must use crimp terminals or single wire. If multiple twisted wires are connected
to terminal board, arc may arise.
5.
All line connections must conform to the schematic diagram of lines. Wrong connection may
cause abnormal operation or damage of the air-conditioning unit.
6.
Do not let any cable contact the refrigerant pipe, the compressor and moving parts such as fan.
7.
Do not change the internal line connections inside the air-conditioning unit. The manufacturer
shall not be liable for any loss or abnormal operation arising from wrong line connections.
Connection of Signal Line of Wire Controller
1.
Open the cover of the electric box of the indoor unit.
2.
Pull the signal cable of the wire controller through the rubber ring.
3.
Plug the signal line of the wire controller onto the 4-bit pin socket at the circuit board of the indoor unit.
4.
Use cable fastener to bundle and fix the signal cable of the wire controller.
PIPE PREPARATION
OPERATION INSTRUCTIONS
REFRIGERANT PIPING WORK
OPERATION INSTRUCTIONS
7KHUHIULJHUDQWLV5$*:3 2'3 Item
Model
ACP-09CF25GEI
Size of Fitting
Pipe (mm)
Max. Pipe
Length (m)
Max. Height
Difference between
Indoor Unit and
Outdoor Unit˄m˅
1/4"
20
15
30g/m
5/8”
3/8”
30
15
60g/m
3/4”
1/2”
50
30
120g/m
Gas
Pipe
3/8”
ACP-12CF35GEI
ACP-18CF50GEI
ACP-24CF70GE
Liquid
Pipe
Amount of Additional
Refrigerant to be Filled
(For Extra Length of Pipe)
1/2”
ACP-36CF100GEI
ACP-40CF120GEI
ACP-48CF140GEI
AIR PURGING AND CHECK OF PIPE LEAKAGE
OPERATION INSTRUCTIONS
LIQUID PIPE AND DRAIN PIPE
OPERATION INSTRUCTIONS
DRAIN PIPING WORK
OPERATION INSTRUCTIONS
ROUTINE CHECK AFTER INSTALLATION
OPERATION INSTRUCTIONS
Check after installation
Items to be checked
Possible malfunction
Has it been fixed firmly?
The unit may drop,shake or emit noise.
Have you done the refrigerant leakage test?
It may cause insufficient refrigerating capacity.
Is heat insulation sufficient?
It may cause condensation and dripping.
Does the unit drain well?
It may cause condensation and dripping.
Is the voltage in accordance with the rated
voltage marked on the nameplate?
It may cause electric malfunction or damage the
part.
Is the electrical wiring and piping connection
installed correctly and securely?
It may cause electric malfunction or damage the
part.
Has the unit been connected to a secure earth
connection?
It may cause electrical leakage.
Is the power cord specified?
It may cause electric malfunction or damage the
part.
Has the inlet and outlet been covered?
It may cause insufficient refrigerating capacity.
Situation
Has the length of connection pipes and the
refrigerant charge been record?
The refrigerating capacity is not accurate
WARNING!
1. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical sensory
or capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or
instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
2. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
TEST RUNNING
OPERATION INSTRUCTIONS
EVALUATION OF THE PERFORMANCE
ƽCheck electrical main wire's voltage.
ƽUse a thermometer to measure cool air both in and out.
ƽThe difference between in-air and out-air temperature should not be less than ćDŽ
Thermometer
ƽThe unithas Auto-restart funcation, it can remember the running model before power-broken.
Be sure to use the exclusive accessories list above in the installation. or it will lead to water leakage, electric shock, fire, etc.
This product must not be disposed together with the domestic
waste. This product has to be disposed at an authorized place
for recycling of electrical and electronic appliances.
66179601
3
CENTRALNI SERVIS:
M SAN Grupa d.d.,
4
Buzinski prilaz 10, Zagreb-Buzin,
Tel: 01.3654.961 Fax: 01.3654.973
E-mail: [email protected]
Bjelovar
Buje
Buzet
Crikvenica
Čakovec
Čakovec, Strahoninec
Čakovec, Gornji Hraščan
Čazma
Daruvar
Donja Pušća
Remuš d.o.o.
Bilogorska BB
043 225 660
Elmat
A. Mihanivića 43
043 242 826
Moreno elektroservis
V.Nazora 21
Vrh d.o.o.
Frana Flaga 3
052 663 485
Trgovački obrt Ivan
Kralja Tomislava 14
051 781 580
TV, Video, Audio, Klima
Trg Eugena Kvaternika 3
040 310 644
Bat d.o.o.
Rudolfa Steinera 2
Co Frigo tehnika d.o.o.
Poljska 14
098 1776 288
040 379 014
098 9020 724
Elektro Novak
Čakovečka 36
040 858 200
Servis Vreš
F. Vidovića 35
043 771 924
Tehnoservis Družin
Gunduličeva 11
043 331 003
Klima-sat
Voćarska 6
Elektronik centar Menges
Kolodvorska 47
031 632 640
RTV Servis Gorica
Linhenštajnov put 9
020 356 017
Gospić
Co Frigo tehnika d.o.o.
Vranovine 19
098 615 295
Imotski
T.U.O. Procesor
Brune Bušića 20
021 670 382
Impuls d.o.o.
Matije Gupca 36b
091 2548 118
Donji Miholjac
Dubrovnik
Josipovac
Karlovac
Koprivnica
Križevci
Makarska
Metković
Našice
Nova Gradiška
099 3315 504
Čulig d.o.o.
Miroslava Krleže 2
047 514 955
Tehno-mont d.o.o.
Stanka Vraza 10
047 684 216
Jap-commerce d.o.o.
Franje Gažija 3
048 622 764
Elektro Babić
Zagorska 86
048 714 219
Linea Nera d.o.o.
P.Zrinskog 6A
048 712 792
Elektro servis Pašketo
Ante Starčevića 26
021 611 850
Finel d.o.o.
Mostarska 10
020 685 377
Elkon-servis
Trg I. Kršnjavog 8
031 615 090
Frigo
Strossmayerova 18
035 362 299
Novalja
Servis Matan
Nadbiskupa Antona Tamaruta bb
098 849 288
Novska
Senior&Junior
Ivana Meštrovića 11
044 601 601
Elektrotrade
Cvijetna ulica 3
047 525 972
Pilot Shop
Četvrt Žarka Dražojevića 1
021 863 494
Ogulin
Omiš
Orahovica
Servis Špoljar
Branka Jakilića 76
Modul-elektroservis
Luke Ilića 10
035 431 225
Ekran d.o.o.
Vukovarska 106
031 204 400
Ploče
Klimaterm d.o.o.
Dalmatinska bb
098 285 006
Poreč
Labelle d.o.o.
Creska 34
052 453 050
Oriovac
Osijek
098 9670 795
Realtehnika
Partizanska 4a
052 452 372
Poreč, Kadumi
Frigoservis Šime
Kadumi 22
052 460 093
Požega, Kaptol
Servis Jelušić
Požeška 40
034 231 017
Prelog
Elektro Instalater
S.Mlinarića 17
Eko klima-instalacije
Argonautska 67
052 381 050
Rijeka
Andar d.o.o.
Oktavijana Valića 9
051 514 703
K.Arsen
Škurinjskih žrtava 24
098 791 814
Rovinj
Cah d.o.o.
Motovunska C8
052 830 202
Matteo
Fažanska 21
052 811 161
Pula
098 1687 042
Sinj
Sisak
Slavonski Brod
Split
Suhopolje
Šibenik
Pešo d.o.o.
Splitska 1
021 660 450
Servis Kramarić
A. Starčevića 27
044 549 119
Etc servis
Trg 22.lipnja 4F
044 549 500
Birotehna d.o.o.
Ferde Livadića 50D
035 217 817
B Commerce d.o.o.
Gunduličeva 22
035 444 752
Klima centar Periš
Stepinčeva 8
021 539 209
Frost d.o.o.
Ivana Rendića 29
098 370 053
021 458 233
Vice promet d.o.o.
Pujanke 24
Elcro-elektroservis
A. Hebranga 12
033 771 366
Gambi d.o.o.
Novo naselje bb, Bilice
022 336 634
Dinamik 3 d.o.o.
Fra Jerolima Milete bb
022 200 369
Tehno Jelčić
Gospe Dalmatinske udarne brigade 71 (Vidici)
022 340 229
Sea Way
Nikole Tesle 30
095 400 0700
Adria Impex d.o.o.
Mostarska 23
Pešo d.o.o.
Dubrovačka 1
021 832 353
Elektrooprema P&N
Preko bb
098 543 547
Varaždin
BI-EL
Primorska 20
042 350 765
Klima-elektro servis
Braće Radića 10
042 201 522
Vinkovci
Electrocool
A.G.Matoša 40
032 225 024
El-tel-friz servis
Hrvatskih kraljeva 7
032 334 363
Trilj
Ugljan, Preko
Vinkovci, Andrijaševci
Virovitica
Zadar
Zagreb
Zagreb, Dugo Selo
Zagreb, Gornja Bistra
Zagreb, Pojatno
Zagreb, Velika Gorica
022 216 241
Etilen d.o.o.
Poljska 4
Servis Rudec
Osiječka 149
095 9091 139
098 722 959
SAVT vl. Josip Novogradec
S.Radića 30
091 343 3100
Ti-san d.o.o.
Industrijska 13
Frigo Plus
Put pudarice 1
098 403 631
023 316 060
T.O. Optima
Franka Lisice 1
023 241 801
Elmont
Josipa Basiolija 15
023 340 442
Sokač d.o.o.
Slanovečka 22
Trgovina-servis Maer
Tupekova 6
01 2985 265
Frigo-mont
Novoselečki put 139
098 453 871
Proakustika
Zapoljska 37
01 2303 084
Pentagram
Slavka Batušića 4
01 3899 199
Synergia Projekt d.o.o.
Palinovečka 19 P
095 90 14 515
Burić-klima d.o.o.
Jurja ves, 2.odvojak 8
Frljak d.o.o.
Rakovčeva 3
098 638 737
X-Tronic
Kustošijanska 275
01 3736 201
Servis rashladnih uređaja
Velika Ostrana, Jasinje 4
091 5045 589
099 2780 278
091 4440 004
098 556 453
Perfector
Zagrebačka 85
Servis Borovec
Pljuskovec 4
Inter klima
Cvjetna 2
01 3393 903
Devito promet d.o.o.
Vladimira Nazora 18
098 747 459
098212783
3
4
B.Krupa
FRIGO SANI sztr
Hasana Kikića 2
037 471 807
Banovići
Klimatronic
Treštenica bb
061 287 708
Banja luka
Preradović
Oplenička 2
051 280 500
Banja luka
EURO SPLET Servis
Srpska 5
051 315 219
Banja luka
ITMG
Brace Potkonjaka 8
051 461 441
Bihać
Elektronik d.o.o.
Trg Slobode 8
037 222 626
Bihać
Teleakustik
Meše Selimovića 15
037 314 900
Bihać
Techno-comp
Alije Đerzeleza 10
061 319 621
Bihać
Medion doo
Jablanska 64
037 315 196
Bijeljina
Sony & computers
Neznanih junaka 43
055 203 799
Bijeljina
FRIGEL MONT
Banjanska 2A
055 222 650
Brčko
MD Montel
Ul. Braće Ćuskića 2
065 532 001
Brčko
ALCOOP
Mujkići 3/37
049 232 770
Brčko
El.Servis RAIN
Braće Čuskića 46
065 621 645
SZR Servis KA Džiđo
Kovačuša 5
030 251 841
Bužim
Elektrum el. servis
Jurišnog bataljuna 14
037 410 349
Cazin
CyberComp
Generala Izeta Nanića bb
037 513 644
Cazin
MEB d.o.o
Mala Lisa bb
037 513 883
Cazin
ELEKTRINSTALATER
Generala Izeta Nanića 51
037 511 590
Čapljina
El. servis Blažević
Tina Ujevića bb
036 826 611
Čapljina
Elektro servis Turudić
Modrič br. 13
036 826 550
Doboj
ARIS Elektonic doo
Dobojske Brigade 27
053 203 433
Doboj
Frigo Elektro SZR
"MB"
Nikole Pašića bb
065 966 576
Goražde
D.o.o. Tehnika
Mravinjac bb
038 822 222
Gradiška
Koming d.o.o.
Vidovdanska bb
051 814 864
MT Frigo
Ružići bb
039 674 005
Kiseljak
Michelangelo
Trgovački centar APC
030 870 438
Kiseljak
RTV Servis Ekran
Bana Jelačića 28
030 879 098
Ključ
BRIŠ Z.R.ETS
17. VKB BR bb
037 663 468
Livno
Eurolux d.o.o
Obrnička bb
034 203 184
Gadže doo
Kralja Zvonimira bb
039 830 730
MD Tehchnic
203. brigade 327
032 691 897
Klima - Hlađenje ZTR
Svetosavska bb
053 812 851
Bugojno
Grude
Ljubuški
Matuzići Doboj
JUG
Modriča
Mostar
ELKO - MARIĆ
Zalik 12
036 558 080
Mostar
Elektro Frigo Lerić
Šehovina 26
036 577 407
Mostar
Gibraltar
Zalik bb
036 558 260
Mostar
LG Ivanković
Kralja Tvrtka 14
036 312 111
Mostar
Zlatna Palma
Ivana Krndelja 8/a
036 552 792
Mostar
Katarina doo
Ante Starčevića 48
036 333 483
Prnjavor
SZR FRIGO
Veljka Milankovića bb
065 585 188
Dafta - Commerce
Splitska 3/3
036 771 303
Sanski Most
T.R."ES" servis
Prijedorska 76
037 682 444
Sanski Most
NO LIMIT TECHNOLOGY
Prijedorska 83
037 695 027
Sarajevo
High
Odobašina 57
033 213 513
Sarajevo
ICENET
Dobrinjske bolnice 16
061 139 454
Sarajevo
MASSIMO doo
Ferde Hauptmana 7
033 713 485
Elektra Servis
Lončarica bb
030 511 278
Trebinje
Elektromontaža
Trebinjiskih Brigada 5
059 261 081
Trebinje
Elektromehanika
Zasad bb
059 260 694
Tuzla
TEP-LIGHT d.o.o.
Koste Racina 1
035 276 190
Tuzla
Iskra-Corona szr.
Suteren Tržnog Centra
Sjenjak Loc. 38
035 276 228
Tuzla
Klima Media
Zlatana Mešića 51
062 102 989
Ellteh
Branilaca 63
032 735 310
Vitez
Kimtec d.o.o
Poslovni centar 96-2
030 718 844
Vitez
Eltih
Stjepana Radića 78
030 711 630
Vitez
VG MONTING
Hrvatskih branitelja bb
030 710 477
Vitez
Viting
S.S. Kranjčevića 10
030 710 809
Vitez
ELEKTROSERVIS SZR
Stara Bila bb
030 716 410
Termika SZR
Podubravlje bb
061 796 136
Zenica
KLIMA EX
M.Serdarevića 9
032 403 112
Zenica
SZR Elektro servis
Huseina Kulenovića 23a
032 240 057
Hladjenje servis SZR
Partizanska 14
061 175 706
Prozor-Rama
Travnik
Visoko
Zavidovići
Živinice
3
4
Ada
Aleksandrovac
Aleksinac
Apatin
Aranđelovac
Bačka Palanka
Bački Petrovac
Batočina
Bečej
Bela Crkva
Bela Crkva
Beočin
Beograd
063/547-939
Uniel elektroservis
Branka Radičevića 51/c
Mitar elektro
29.novembra 64
037/554505 037/554914
Sky t.p.
Knjaza Miloša 864
018/805577
025/778889
Elektrozoki
Stanka Opsenice 47
BJN computers
KRALJA PETRA I BB
034/712-588
BAP Elektro
Braće Ribnikar 16
021/754-093
SZTR Polar elektro
Vajanskeho 6
021/781088
ESKOM
Brane Petković bb
034/842424
G2 servis
Zmaj Jovina 15
021/6910505
Mig computers
I Oktobra 67
013/853-786
ARENA PC KLUB
Proleterska 2
013/852 - 830
Softel SZR
Dositeja Obradovića 15
021/872858
KIMTEC
SL. ZONA BG L1214, V. Vode bb
011/2070-668, 011/2070-670
Beograd
OZIRIS
Narodnog fronta 78
011/3612377 2657238
Beograd
ETC
27. marta 105
O11/3222183 3222452
Beograd
FRIZ SERVIS
Marka Oreškovića 21 Zvezdara
011/2422-932 011/2422922
011/2412952 011/2694788
Beograd
Servis Apsolutna nula
Crnotravska 11a
011/2663-085
Beograd
Bulevar s.z.t.r.
Bul. Kralja Aleksandra 488A, lok.30
011/2860-177
Beograd
IGNIS szr
Ratka Mitrovića 137
011/2510636,011/2516969
Beograd
MD servis bele tehnike
Rodoljuba Čolakovića 1D,Kaluđerica
011/3411907,063/7705659
Beograd
Canatlantic
Skadarska 10 a
011/344-0668
Beograd N.Bgd
FRIZ SERVIS
Džona Kenedija 10j
011/2694-788
Beograd Slavija
Servis bele tehnike NIZ
Kneginje Zorke 52
011/244-9705
INŽENJERING SISTEM
Šimanovačka 3
011/8486528
011/8501223
BeogradBatajnica
Beograd-Grocka
Rešenje sztr
Bulevar oslobođenja 3b
Beograd-Karab.
ENING energ.inž.
Slanački Put 26
011/2782-510
Beograd-Leštane
Frigodanfus
Drenjačka 18a
011/8030601
Beograd-Palilula
Royal
Slanački put 136
011/2085-063
Beograd-Rakov.
Frigo-Klima
Bogdana Žeraića 24/II
011/3511590
VEL-PROM KLUB d.o.o.
Bogdana Bolte 30
011/3942-495
BeogradVoždovac
Beograd-Zemun
City service
Romanijska 40
011/3166800
Beograd-Zemun
Servis bele tehnike
Pinkijeva 1a
011/102-316
Bogatić
Boljevac
Bor
Bosilegrad
Srdanović elektro servis
Pavla Orlovića 105a
015/413501
SZTR Lupšić
Đorđa Simeonovića 46
030/61332
Servis Miki
Nikole Pašića 12
030/458888
017/877-661, 877-877
IBER D.O.O.
Slavčo Dinov 33
Čačak
Quartz
Obilićeva 33
032/34-84-14
Čačak
Hladiša servis szr
Kneza Vase Popovića 8
032/311283
Čačak
ALFACO inženjering
Braće Stanića 47
032/320400
Čačak
DMM-TERMO-GAS
Dragiše Mišovića 237
032/368054
Rade Končar
Stevana Sinđelića 87
037/812-100
Elektro frigo
Balkanska 13
010/391914
Ćićevac
Dimitrovrad
Donji Milanovac
Gadžin han
Golubac
Golubinci
Frigoterm
Nikole Pašića 45
030/590232
Cooling tecnics
Berbatovačka 15
018/274-038
DIGITALL str
Cara Lazara 30
012/79578
Žika Živko Ljubinković
Šimanovačka 45
022/381246 022/381206
022/469-008
Feniks sr
Nikole Tesle 1
Elektro doo
Slavke Đurđević B-1/3
035/233708,035/245834
Kikinda
Bus computers
Nemanjina 36
0230/26-142, 0230/34-521
Kikinda
Miton
Svetosavska 23
0230/34-415
Kikinda
Frigo-fix szr
Braće Lakovića 63 a
0230/31141
SZTRK LIDA ELECTRONIC
Milenka Stojkovića 35
019/82266
Irig
Jagodina
Kladovo
Servis PAJA
Obilićeva 22/11
019/801125
Kragujevac
FOKUS
Ljubiše Bogdanovića 14
034/314-400
Kragujevac
SERVIS COOL SZR
Knez Mihajlova 23
034/362-942
Kraljevo
Servis Rade Končar
Radnički bataljon 23
036/375151
036/231252
Kladovo
Kraljevo
EXCALIBUR COM d.o.o
Hajduk Veljkova 13/7
Kraljevo
EXCALIBUR COM d.o.o
Hajduk Veljkova 13/7
036/231252
Kraljevo
Boćo zur
Oplanići bb
036/355005
Kruševac
ELEKTRON
Stojana Miloševića 6
037/421-792 428-264
Kruševac
Frigooprema
Predraga Stanojevića 18
037/441770
Kruševac
Žisinvest
Mihaila Živića 2
037/886324
Kruševac
Servis za popravku bele
tehnike Radmilo Milojević
Miše Mitrovića 82
037/456251
Kula
Eltek company doo
Maršala Tita 272
025/722224
Kula
Samostalni
elektromehaničarski servis
ESE
Josipa Kramera 42
025/721213,721317
Kula
025/729460
SONAR-PC
Maršala Tita 266
Leskovac
SERVIS "EL"
Cara Lazara 27/17
016/250-778
Leskovac
SZTR D&D
Gojka Zečevića 2
016/223332,016/222718
Leskovac
016/50095,016/54981
Moris d.o.o.
Jug Bogdana 2
Loznica
SZR Univerzal
Vojvode Putnika 9
015 873 692
Loznica
STZTR Buena Vista
Trg Jovana Cvijića bb
015/877998
Loznica
Master games sztr
Vere Blagojević 6
015/840344
ELIT servis rashladnih uređaja
Karađorđeva 69
015/661-167
Majur-Šabac
Globex doo
Tabanovačka 8
015/377338
Mladenovac
SZTR Gile
Milosava Vlajića 56
064/6160292
ETC
Vojvode Mišića 11
019/545019 545 422
Ljubovija
Negotin
Negotin
Frigo promet sr
12. septembra bb
019/541049
MD SERVIS CENTAR
Knjaževačka 19
018/524-072 018/575-314
Niš
NLR servis
Tihomira Brankovića Joce 25
018/212263
Niš
Eltom
Obilićev venac 5
018/511303
Niš
Pansat
Vizantijski bulevar 86,lokal 5
018/277183
018-516-153
Niš
Niš
Anja shop
Rudnička 14a
Niš
Pneu ledo servis
Zetska 17
018/590808
Niš
Dekster
Vizantijski bulevar 16
018/538490
CoeX
Partizanski put 123
011/8480913
Novi Banovci
Novi Pazar
Servis Elektro luks
Ruđera Boškovića 15
020/383035
Novi Pazar
Elmaz sztr
Generala Živkovica 66
020/390-100
Novi Sad
Lav Elektronik
Kopernikova 32
021/6323054
Novi Sad
sztr ERCEG
Branka Ćopića 215
021/498104
Novi Sad
SILER
Stanoja Glavaša 114
021/505-700
Novi Sad
Obodinac elektro servis
Braće Drobnjak 17
021/402097
021/636-19-11
Novi Sad
Hard computers
Cara Dušana 24
Novi Sad
Blue Rose sztur
Rumenački put 87
021/827106
Novi Sad
K&V group
Rumenački put 19
021/6518807
Obrenovac
Šainović i Sinovi
Nikole Vujačića 4
011/8725799
Obrenovac
DELTA FRIGO
Vuka Karadžića 2
011/8725180
Odžaci
Network Computers
Somborska 4 b
025/744800
Opovo
Aleksandra SZTR
Lole Ribara bb
013/682280
Padina
Servis bele tehnike Padina
MaršalaTita 32a
013/667573
Pančevo
Servis rashladnih sistema i
trgovina Ratković
Semberijska 14
013/370-126 013/370101
Pančevo
FRIGO PEĐA
Karađorđeva 67
013/301-300
Pančevo
Mlađa doo
Pelisterska 20
013/334-003
Paraćin
SR EUROKLIMA
Vojvode Mišića 30 lokal 5
035/570550
Paraćin
Servis Tehno
Knjaza Miloša 2
035/562030
Paraćin
Elektro doo
Vidovdanska bb
035/569668
SZTR eko mraz
Dragoljuba Milenkovića 28
010/311141
Požarevac
SR AVS
Kosančićeva
012/556188 012/556-189
Požarevac
Evizo doo
Moše Pijade bb
Požarevac
Megaherc szr
Vojske Jugoslavije 80
012/552176
Požarevac
GSM & PC SHOP s.r.
Trg Oslobođenja 3
012/532-550
Pirot
Požega
Priboj
23 - 2
012/ 541 941
EL ROS szr
Kralja Petra 16
031/713-713
Euronet-trade
Moše Pijade bb
065/383-1345
Prijepolje
SZTR Polet
Novovaroška 2
033/714773,714164
Prijepolje
Elektro servis Pušica
Ive Lole Ribara 265
033/713397
Prokuplje
SOLON
Kruševačka 10
027/325-466 027/322821
Prokuplje
Gas-frigo tehnika
Jug Bogdanova 107
018/595017
Rekovac
MND-Ćupić
Karadjordjeva 22
035/711-809
Ruma
Delco doo
Sremska 62
022/431055
Ruma
MSS tzr
Glavna 145
022/ 490 014
Smederevo
Servis Alfa Frigo
Kolarska 159
026/660-493
Smederevo
Pahulja servis i str
Đure Daničića 63
026/611104
Elektroselenča
Fruškogorska A-7
025/442-444
Sombor
Srbobran
Elektroservis Peđa SZTR
Miladina Jocića 18
021/732162
Sremska
Mitrovica
Frigo i elektro servis Delta
Selo Šuljam Slobadana Bajića Paje
53/a
022/282044
Sremska
Mitrovica
Stepanov doo
Kralja Petra I 87a
022/228-165
Sremski Karlovci
SZR VAT
Preradovićeva 14
021-883-253
Stara Pazova i
Inđija
Termoplast SR
Janka Baka 60
022/363057
Subotica
AS elektronika
Matije Gupca 30
024/525-885
Subotica
Evetović d.o.o.
Karađorđev put 1
024/556-196
Subotica
Wmservis
Ruzmarina 2
063/519505
Svilajnac
Elektrodata-lux
Svetog Save BB
035/314-138
Radoš ups
Prvomajska bb
018/822596
Šabac
C electronic
Prote Smiljanića 52
015/319-530, 015/319-533
Šabac
PIXEL
Mate Jeličić 22
015/343-739
Temerin
Frigo gas
Novosadska 96
021/845448
Trstenik
Slava sztr
Živadina Apostolovića 5
037/718140
Ub
Pass com
Prvomajska 2 lokal 4
014/410465
Freon frigo servis
Užičke republike 26
031/552570
FRIGO elektro
Čegarska 11
014-226-964 220839
Svrljig
Užice
Valjevo
Valjevo
Procesor elektronika
Blok Nade Purić 1/4
014/233-860
Valjevo
Servis Jovanović
Knez Mihajlova 55
014/231079
SZR Moma
Mileta Arsića Pačina 5
026/511568
Elektro servis ESS
Karađorđeva 45
012/62693
Elektro frigo
22.decembar 9
017/417876
Frigo elektrik Lukić
TC Pijaca lok. 11
036/612080
Vršac
Beoservis szr
Svetozara Miletića 84
013/824-126
Vršac
SZTR Stoja
Josipa Kolumba 33
013/836690
Zaječar
Elax szr
Hajduk Veljka 119
019/440492
Zaječar
Elektroservis SZR
Milana Miljkovića 20
019/411-144
Zrenjanin
sr Art cool
Ivana Aćina 35
023/530877
Zrenjanin
SR Mijatović
Žarka Zrenjanina 43
023/536331
Velika Plana
Veliko Gradište
Vranje
Vrnjačka banja
ПОЧИТУВАНИ ПОТРОШУВАЧИ!
Ви благодариме што одбравте да купите клима уред Vivax cool. Се надеваме дека ќе бидете задоволни со Вашиот избор.
ПРЕД УПОТРЕБА НА ПРОИЗВОДОТ, ВЕ МОЛИМЕ ВНИМАТЕЛНО ДА ЈА ПРОЧИТАТЕ ТЕХНИЧКАТА ДОКУМЕНТАЦИЈАИ ПРИЛОЖЕНИТЕ УПАТСТВА
ГАРАНТЕН ЛИСТ
МК
за ѕиден клима уред
ГАРАНЦИЈА Бр.на гаранција
Тип на уред
Надворешнаединица
Датумнапродажба
ОПШТИ ПОДАТОЦИ
ВнатрешнаЕ.1
Внатрешна Е2
ВнатрешнаЕ.3
Внатрешна Е4
Бр. на сметка
M.P.
Купувач
Адреса __________________________________Поштенски број ___________ Град ____________________
E mail
Тел.
МОНТАЖЕН КЛИМА УРЕД
Сервис/Монтажер
Датум на монтажа
M.P.
Со оваа гаранција произведувачот ви гарантира преку увозникот Паком Компани дооел за во Македонија бесплатна поправка на уредот во склад со
важечките прописи наведени во овој гарантен лист.
GARANTNI UVJETI
Преземаме обврска бесплатно да ги замениме или поправиме неисправните делови на клима уредот Vivax cool чија неисправност се појавила за време на
гарантниот рок како грешка во изработката или монтажата. • Гаранцијата на уредите Vivax cool започнува да тече од денот на купувањето на производот и трае
12 месеци. • Гаранцијата на уредите во комерцијална употреба се продолжува за дополнителни 12 месеци по извршен сервисен преглед од страна на овластен
сервис. • Гаранцијата може да се продолжи два пати, односно целосната гаранција да изнесува 36 месеци. • Гарантниот сервисен преглед го наплатува
овластениот сервис согласно ценовникот на застапникот Паком Компани дооел и го заверува гарантниот лист со што се докажува продолжувањето и важноста
на гаранцијата. • Гаранцијата важи ако монтажата и сервисните услуги на клима уредот Vivax cool се извршени од страна на овластен сервис од стран на
застапникот Паком Компани • Vivax cool клима уредите се составени од внатрешна единица, инсталација и надворешна единица кои се внимателно одбрани и
компатибилни според моделот и силата. • Во случај на појава на дефект кај клима уред Vivax cool се обврзуваме дека ќе извршиме поправка во најкраток можен
рок а најдоцна до 30 дена. • Ако не може да се поправи уредот Vivax cool или не биде поправен во рок од 30 дена, ќе биде заменет со нов. • Ако поправката на
клима уредот Vivax cool трае подолго од 10 дена, гаранцијата се продолжува за времетраењето на поправката. • Гаранцијата се признава само со приложена
сметка и овој гарантен лист кој мора да биде исправно пополнет и заверен од страна на продавачот, овластениот монтажер и сервисер. • Давателот на
гаранцијата обезбедува сервис и резервни делови за време од 7 години од датумот на купување на клима уредот Vivax cool. • Во гаранцијата не се вклучени
дефектите што настанале поради неисправна струјна мрежа, преднапонски удари, удари од гром или други временски непогоди и оштетувања предизвикани од
виши сили. • Со оваа гаранција не се опфатени неисправностите кои би можеле да настанат поради невнимателно или нестручно ракување, поради
непочитување на упатствата на произведувачот за ракување или други околности што не претставуваат грешка во изработката на уредот. • Со монтажа, сервис
или поправка на клима уредите Vivax cool од неовластен сервис, работилница или трети лица, купувачот на клима уредот Vivax cool губи право на гаранција. •
Од гаранцијата е исклучена одговорност за евентуални повреди врз лица и животни односно штети што настанале од функционирањето или
нефункционирањето на уредот. • Гарантните купони служат за правдање на поправките на уредот. • При поправката сервисот има право да задржи еден купон. •
Име на фирмата – давател на гаранција: Паком Компани ДООЕЛ ул. 15-ти Корпус бр.15, 1000 Скопје тел.02 2445-000
ЦЕНТРАЛЕН СЕРВИС: Паком Koмпани дооел, ул. 15-ти Корпус бр.15, 1000 Скопје Тел. 02/ 2445 000, факс 02/2445 092.
Сервисен преглед
Датум
Сервисен преглед
Датум
Сервис
Важи до
M.P.
Сервис
Важи до
M.P.
3
4
3
4
3
4
Download

ACP-24CF70GEI ACP-36CF100GEI ACP