КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧИХ
ДЕСТИНАЦИЈА
У ОКВИРУ ЗАЈЕДНИЧКОГ ПРОГРАМА УН “ОДРЖИВИ ТУРИЗАМ ЗА РУРАЛНИ
РАЗВОЈ“
Крајњи рок за пријем пријава: 26. Септембар, 2011
Упутства за подносиоце предлога пројеката за доделу бесповратних
средстава
Увод
Заједнички УН програм "Одрживи туризам за рурални развој" (у даљем тексту: Заједнички програм) има за
циљ да пружи подршку за институције и интересне групе на националном, регионалном и локалном нивоу за
развој политике руралног развоја и покретање одговарајућих активности за реализацију развојних циљева.
Финансијски допринос обезбеђује шпански Фонд за достизање МЦР за тему „ Развој и приватни сектор“.
Заједнички програм спроводи пет агенција Уједињених нација (УНВТО, ФАО, УНИЦЕФ-а, УНЕП и УНДП), у
сарадњи са Министарством економије и регионалног развоја, Министарством за пољопривреду, трговину,
шумарство и водопривреду и Туристичком организацијом Србије.
На националном нивоу Заједнички програм пружа подршку развоју Националног Мастер плана развоја
руралног туризма, Националног програма руралног развоја, као и смерницама за јавне инвестиције. На
локалном и регионалном нивоу Програм има за циљ да изгради капацитете локалних актера који пружају
услуге и производе и побољша умрежавање и организацију у локалном туризму и подржи активности у
четири пилот региона у Србији.
Заједнички УН Фонд за одрживи рурални туризам покрива три главне тематске области:
1. Развој туристичке дестинације ;
2. Диверзификацију руралне економије кроз туризам;
3. Туристичке инвестиције у активно учење.
Овај конкурс се односи на тему под називом "Развој туристичке дестинације", и важи за 2011.
Раст сеоског туризма у Србији успорава недостатак смештајних капацитета по међународним стандардима,
садржаја за које су туристи заинтересовани, нових искустава, активности у којима би туристи могли
учествовати или посматрати, туристичких објеката и информација.
Широка просторна разуђеност понуде смештаја, атракција и објекaта умањује развој комплементарних
искустава које привлаче туристе. Као последица тога, ниво заузетости постојећег смештаја је низак и
допринос локалној привреди је минималан.
У примени програма за доделу средстава настојаће се да се премости широка просторна разуђеност
туристичких производа и објеката кроз стварање туристичких кластера.
Циљ
Програм доделе бесповратних средстава намењен је приватним предузетницима, предузећима, туристичким
организацијама и које су или ће бити део руралног туристичког сектора.
Непосредан циљ програма доделе бесповратних средстава је повећање долазака туриста и туристичког
прихода у пилот регионима кроз:
• Бољи квалитет услуга и објеката у понуди сеоског туризма
• Побољшање конкурентности
• Подстицање стварања мини кластера са разноврснијим и погодним смештајем, објектима и садржајима
којима туристи могу да се баве или посматрају.
То треба да утиче на :
• Виши ниво попуњености расположивих објеката за смештај
• Бољи финансијски ефекат кроз више цене за већи квалитет
Мини кластери
Да би привукли више туриста, у Мастер плану развоја руралног туризма Србије утврђено је дванаест
кластера сеоског туризма, који представљају локације које имају комбинацију туристичких производа
(садржаја за активности и посматрање), смештаја и других туристичких објеката и услуга. Ово се обично
назива кластером или "груписањем".
Индивидуална туристичка газдинства и предузећа доказано је да имају користи да су у оквиру кластера.
Кластер може бити велико туристичко место,туристички центар, град, регион или мало географско подручје. У
овом предлогу мини кластер су мале руралне географске области са селима у њиховом центру. Саставни
делови су - смештај, атракције и услуге који делују самостално. Ако желе, они могу да раде заједно на
кооперативној основи у мини кластеру али и за сопствене потребе.
У избору кандидата за доделу бесповратних средстава приоритет ће имати пројекти који се налазе у и
доприносе стварању мини кластера.
Наш циљ је да се барем један мини кластер постави на пилот основи у оквиру сваког од четири циљна
региона Заједничког програма. Сваки од њих треба у основи да има као неопходне доле наведене
елементе, а који могу да се побољшају, изграде и учине да одговарају иностраним туристима, као и да
могу да се повежу у маркетиншким порукама.
Сваки мини кластер представља, значи, једноставну групу броја независних туристичких производа, услуга и
објеката у оквиру једног географског простора пречника од око 40 км, а обухвата следеће елементе:
• Објекте за смештај посетилаца
• Угоститељске објекте за пружање услуга хране и пића
• Садржаје за активности и посматрање; као на пример, обилазак фарме, шетње означеним стазама,
риболов, лов, планинарење, прављење сира, винарије, израда рукотворина, музеји, културне манифестације,
забаве,
• Информације и водиче
При избору пилот мини кластера такође ће се вредновати пољопривредне активности и производи, који могу
подржати или допринети туристичким пројектима, као што су вино, прављење сира, и сл.
Исто тако, локација треба да буде лако доступна, и да има понуду која одговара тржишним потребама..
Изоловани објекти, производи или услуге биће само у изузетним случајевима узети у обзир за доделу
бесповратних средстава.
Теме које покрива Програм доделе бесповратних средстава
У складу са циљевима и приоритетима, који су утврђени Заједничким програмом, Светска туристичка
организација позива сва заинтересована правна и физичка лица из наведена четири региона да доставе своје
пријаве за доделу бесповратних средстава из шпанског Фонда за достизање МЦР за следеће:
• Пружање туристичких атракција и садржаја којим туристи могу да се баве или посматрају, као што
су - шетња, лов, риболов, посете фарми, производња хране, израда рукотворина и др;
• Побољшање нивоа попуњености расположивих објеката који су на бази ноћења са доручком, са
понудом соба са купатилом/тушевима и тоалетима, пре него изградњом нових соба;
• Помагање угоститељским објектима који нуде храну и пиће да уведу утврђене минималне
стандарде, посебно у тоалетима на располагању иностраним туристима;
• Подстицање угоститељских објеката који нуде храну и пиће да се повежу са локалним
произвођачима хране и омогуће "видљивост" локалних производа у понуди својих менија;
• Претварање фарми у руралне туристичке понуђаче за: смештај, храну и пиће, рукотворине,
образовне и рекреативне активности за туристе итд.
• Пружање туристичких информација, ознака, "story boards" и помоћ у маркетингу
Прихватљиви критеријуми
Територијални обухват
Програм се може применити једино у четири циљна региона у Заједничком Програму: Централна Србија,
Доње Подунавље, Јужни Банат и Источна Србија, а следеће општине су укључене:
1. Централна Србија: Љиг, Ваљево, Косјерић, Мионица, Горњи Милановац
2. Доње Подунавље: Голубац, Кладово, Мајданпек, Пожаревац, Велико Градиште
3. Јужни Банат: Алибунар, Бела Црква, Ковин, Вршац
4.. Источна Србија: Књажевац, Зајечар, Пирот, Димитровград, Неготин
Партнерства са заинтересованим учесницима изван циљних региона су прихватљива ако доприносе и или
повећавају вредност пројектима који ће се реализовати у мини пилот регионима.
Подобност кандидата: ко може да конкурише?
Да би били подобни за добијање бесповратних средстава, кандидати морају бити:
• Регистровна пољопривредна домаћинства;
• Пружаоци смештајних услуга регистровани код ЛТО;
• НВО регистроване у области туризма;
• Регистровани предузетници/традиционални произвођачи рукотворина;
• Регистрована предузећа –локални приватни сектор за туризам везаних производа, разни добављачи, итд
• Пољопривредна, руралног развоја задруге и удружења.
• Туристичка организација општине за израду каталога, брошура и веб страна којима се промовише један
мини кластер који је у формирању или је већ формиран, као и за инфомације и директну сигнализацију о
локалним туристичким атракцијама којима се не бави приватани сектор.
Препоруке за подносиоце пријава
Пријаве које су у или доприносе стварању пилот мини кластера ће имати предност. О томе потенцијални
апликанти могу да траже више информација и помоћ од локалних туристичких организација (ЛТО).
Следећи циљеви треба да се обухвате колико год је могуће у изради предлога пројектне пријаве:
• Смањење сиромаштва: побољшање услова живота сиромашних у руралном простору;
• Родна равноправност: смањивање социјалних разлика између жена и мушкараца дајући им исте
могућности и користи од развоја;
• Одрживи развој: Коришћење ресурса у циљу задовољења туристичких потреба уз истовремено очување
животне средине за будуће генерације, и
• Развијање партнерстава у руралном туризму: Јачање синергија сарадње и партнерства у јавном и
приватном сектору ради унапређења развоја руралног туризма
Трајање
Рок за реализацију активности помоћу овог Програма је 6 месеци од дана закључења уговора.
Посвећеност уговора
По прихватању пријаве, од подносиоца пријаве ће се тражити да потпише уговор да ће предузеће, као и
туристички објекат/ производ одржати у наредне три године и да ће ставити ознаку да је предузеће добило
бесповратна средства од УНВТО- ЗП МРЦ.
Пројектни критеријуми
Одређивање приоритетних пријава
Са циљем да се изврши једнака подела средстава између четири циљна региона, Комисија за оцењивање
направиће листу приоритета унутар сваког региона појединачно. Они који имају највише бодова биће
прослеђени у други круг оцењивања.
То ће се извршити на основу доле наведених пет критеријума:
• Допринос стварању пилот мини кластера у сваком од приоритетних региона; могуће је и повезивање у
кластер унутар два региона;
• Економскa оправданост нарочито повећање стопе искоришћености расположивог смештаја;
• Допринос задовољавању потреба тржишта са туристичким производима, објектима и услугама који су
утврђено је да недостају;
• Везе са другим пружаоцима услуга;
• Социјални и еколошки доприноси;
Критеријуми за одређивање приоритета
Бодови
Допринос формирању пилот мини кластера
20
Eкономскe вредности/пораст искоришћености смештајних капацитета
8
Допринос задовољавању недостајућих тржишних потреба
7
Повезивање са осталим пружаоцима услуга
5
Социјални и еколошки допринос
5
Прво ће извршити рангирање пројеката према наведним критеријумима за сваки регион. Најбоље
рангирани пројекти у оквиру квоте, једнаке за све регионе, иду на даље оцењивање. Уколико се неки овом
приликом одабраних пројекта елиминише у даљој фази оцењивања, може се заменити следећим на листи
приоритета тог региона. Пројекти који су прошли прву елиминацију и на листи су приоритета у региону, а
односе на изградњу, реновирање или адаптацију морају бити прегледани од инспектора Министарства
економије и регионалног развоја. Они ће извештај доставити Комисији за оцењивање, која ће након тога на
седници у пуном саставу донети одлуку о томе да ли иду даље у процедуру оцењивања
Оцењивање приоритетизованих пројекта
Комисија за оцењивање прво ће донети одлуку о пројектима који су предложени за елиминацију у претходном
поступку оцењивања.
Код оцењивања предлога који се односе на смештај Комисија ће пре свега имати у виду повећање степена
искоришћености расположивих капацитета, како би се обезбедила њихова економска одрживост.
Оцењивање ће се вршити за сваки регион појединачно.
Бодове по доле наведеним критеријумима, даће сваки члан Комисије. Пријаве ће се затим рангирати према
укупним бодовима које су добили од свих чланова Комисије.
Критеријуми за оцењивање предлога
30 поена
1. Допринос смањењу сиромаштва (обезбеђује запослење за локално становништво,
повећава приход породице, подршка локалним добављачима роба и услуга).
7
2. Жене су међу особама укљученим у имплементацију или међу корисницима пројектованих
резултата.
5
3. Корист за маргинализоване групе (старији, млади, деца, незапослени, избеглице, интерно
расељена лица, особе са инвалидитетом).
5
4. Садржај / резултати доступни особама са инвалидитетом.
3
5. Унапрећење и допринос очувању културе и традиције (традиционалне кухиње, културних
догађаја - музика / плес, архитектонска богатства).
5
6. Унапређење и допринос очувању природе и одрживо коришћење природних ресурса.
5
Укупно 30 поена
Пријава ће бити одбачена уколико не оствари најмање 20 поена.
60 поена
1. Допринос развоју туристичких производа, робе и услуга и повећању попуњености
смештајних капацитета.
10
2. Одговарају утврђеним недостацима у туристичкој понуди
10
3. Укључују пружаоце услуга у расположивим туристичким аранжманима и / или партнерства
са учесницима ван циљних региона чије активности доприносе или додају вредност
предлогу пројекта.
10
4. Везани за промоцију локалних производа.
5
5. Има јасну маркетинг стратегију, укључујући добро осмишљене промотивне активности.
10
6. Отворени за све који би да се укључе у каснијим фазама или пружају пример добре праксе.
3
7. Евидентна способност управљања предлогом пројекта по високим стандардима.
7
8. Подршка породице је очигледна (синови / ћерке долазе кући за викенд или током
распуста).
5
Укупно 60 поена :Пријава ће бити одбачена уколико не оствари најмање 40 поена.
Критеријуми за пројекте изградње и реновирања
25 поена
1. Предложени пројекат има комплетан и изводљив план градње и својинско решење
10
2. Уговори и планирана изградња / адаптација /
10
3. Учешће подносиоца захтева пројекта или партнера са средствима у пројекту је већи од 20%
од укупне вредности пројекта. Прилози "у натури" могу бити део 20% доприноса, с тим да
новчана вредност подлеже одобрењу Комисије за оцењивање.
5
Укупно 25 поена. Пријава ће бити одбачена уколико не оствари најмање 15 поена.
Поени стечени по критеријумима за пројекте изградње и реновирања неће се додавати укупним поенима.
Овим се обезбеђује да пројекти изградње немају неоправдану предност у односу на остале предлоге
пројекта. Ови критеријуми служе само да би се утврдило да ли прихватљиви предлози пројеката изградње и
реновирања, а биће прихваћени само они који имају најмање 15 поена.
Усмеравање средстава и прихватљиви трошкови
• Максимални износ бесповратних средстава по подносиоцу пријаве биће $ 5.000 за побољшање понуде
смештаја са доручком, услуга смештаја и ресторана и $ 10.000 за унапређење туристичких садржаја и
атракција;
• Осамдесет процената (80%) од износа вредности пројекта биће покривено бесповратним средствима из
овог Програма. Седамдесет процената (70%) пренеће се кориснику у року од 30 дана од одобрења пријаве и
потписивања уговора. Десет посто (10%), биће плаћено по завршетку и одобрењу радова. Коначну исплати
од 10% од трошкова пројекта УНСТО ће пребацити кориснику по пријему фактура, извештаја инспекције и
уверења о завршетку радова. .
• Двадесет посто (20%) од износа пројекта обезбеђује подносилац пријаве. Овај износ може укључити
допринос у натури у виду робе и услуга ( морају бити наведени у пројекту и у буџету означена вредност)
• Износ буџета не може бити повећан након што је достављен уговорној страни (УНВТО), али може бити
предмет смањења у току процеса провере. Треба истаћи да преглед трошкова мора бити детаљан, заснован
на стварним трошковима, а не укупној суми.
• Процес провере ( спроводи УНВТО), и претходи потписивању уговора ради откривања евентуалних
проблема који захтевају промене у буџету.
• Провере могу довести до захтева за разјашњењем и могу довести до смањења у буџету. Зато је у интересу
подносиоца захтева да обезбеди реалан и економичан буџет. Донатор УНВТО задржава права да не додели
сва расположива средства у случају недовољног квалитета или броја пријављених предлога.
Трошкови пројекта који се не прихватају
Следећи трошкови нису прихватљиви:
• Политичке и верске активности;
• Трошкови припреме предлога пројекта и потребне документације (осим припрема архитектонског решења);
• Отплате и провизије за губитке или дуговања;
• Камате;
• Трошкови који се не односе на период имплементације пројекта;
• Финансијске трансакције и банкарске гаранције;
• Куповина земљишта или објеката, и
• Порези, укључујући ПДВ плате за подпројектно управљање, књиговодство итд
Обавезна документација за пријаву
Формулар за пријаву предлога пројекта, попуњен у потпуности, читак и потписан од стране
подносиоца пријаве;
Фотокопија личне карте за физичко лице и регистрациона карта за носиоца регистрације
домаћинства, уверење о регистрацији зa:
• Пружаоце смештајних услуга регистрованих код ЛТО или других правних лица према Чл.77 Закона о
туризму;
• НВО у области туризма;
• Предузетнике, и занатлије;
• Предузећа – у локалном приватном сектору - нпр винарије које су везане за туристичку понуду
• Пољопривредна газдинства, винарије, задруге и удружења.
• Одлука надлежног органа локалне самоуправе о оснивању ЛТО
Оверен уговор издат од Агенције за привредне регистре,или потврда о регистрацији из регистра
удружења, ако се ради о удружењу грађана.
Потписана писмена изјава која описује партнерство које је успостављено и са наведеним именима
одговорног партнера/вође пројекта.
Прибављање формулара за пријаве и смерница за подношење пријава
Конкурс за предлоге пројекта заједно са неопходним формуларима за "Конкурс за развој туристичке
дестинације" и све остале потребне информације неопходне за припрему пријаве за доделу средстава
објавиће се у националном дневном листу за подручје Србије, на сајтовима Министарства економије и
регионалног развоја www.merr.gov.rs, Министарства пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде
www.minpolj.gov.rs, сајтовима општина и локалних туристичких организација. Адресе и сајтови локалних
туристичких организација су у Прилогу 1.
Штампани формулари за пријаве за доделу средстава могу се добити код локалне туристичке организације.
Локална туристичка организација је у обавези да пружи савет потенцијалним подносиоцима пријава, о
поступку и посебно о концепту мини кластера и њиховом идентификовању.
Начин подношења пријаве
Формулари и прописана, потребна документација подноси се обавезно у затвореној коверти у штампаном и
дигиталном облику (на ЦД-у) на адресу:
Светска туристичка организација (УНВТО)
Министарство економије и регионалног развоја
Булевар краља Александра 15
3. спрат, канцеларија 320
11000 Београд
са назнаком "Не отварај - Конкурс за предлоге за Заједнички програм УН Одрживи туризам за рурални
развој за 2011 ( тема: За развој туристичке дестинације )", а пошиљалац ће чувати потврду о испоруци са
печатом поште.
За питања у вези са поступком пријављивања, молимо, обратите се ЛТО. Адресе и контакти у Прилогу II
Крајњи рок за подношење пријаве
Рок за подношење пријаве је 26 септембар 2011, што се евидентира према поштанском жигу или датуму на
испоруци. У случају личне доставе, рок за пријем је 26. септембар 2011, што потврђује потписана и датирана
евиденција пријема од службе МЕРР у Београду.
Напомена:
Свака пријава поднета по истеку рока или непотпуна пријава биће аутоматски одбијена.
Процедура одобравања пројекта
Процедура одобравања предлога пројеката, од фазе пријема до потписивања уговора о додели средстава
састоји се од следећег :
1. Провера комплетности достављених докумената у складу са траженим документима, као што су:
• Да ли су документи издати од одговарајуће организације;
• Да ли документи имају све елементе који доказују њихову поузданост (печат, потпис одговорног лица,
датум, итд)
• Да ли су документи у складу са датумом њиховог важења наведеном у конкурсу за подношење
предлога пројеката;
2. Провера прихватљивости пријаве се врши са циљем утврђивања да ли:
• Достављани документи задовољавају критеријуме и услове за предложене инвестиционе активности;
• Предложене инвестиције су економски и финансијски одрживе, што се може проверити анализом
параметара наведених у Економским и финансијским пројекцијама;
• Цене предложене инвестиције су у оквиру тржишних цена што се утврђује поређењем са референтним
ценама за одговарајуће активности;
• Докази за утврђивање постојања партнерства као кључног услова.
3. Утврђивање приоритетне листе предлога према критеријумима приоритета. Приоритетни пројекти
оцењиваће се на основу напред наведених критеријума (матрица бодовања је у прилогу). Рангирање се
врши само за комплетне и прихваћене пријаве.
У циљу утврђивања аутентичности техничке документације, економских и финансијских података,
Канцеларија УНВТО у Београду имаће право да захтева додатну документацију и информације као основу
за доношење одлуке.
УНВТО ће потписати уговор за доделу бесповратних средстава са подносиоцем пријаве чија је пријава
одобрена.
Кандидати не смеју да почну са реализацијом инвестиције пре потписивања уговора о додели
бесповратних средстава.
Прилог I:
1.
ФОРМУЛАР ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА
У случају да вам је потребно више информација или објашњења, молимо контактирајте Вашу локалну
туристичку организацију (ЛТО).
Молимо да прецизно попуните ову пријаву!
ОПШТИ ПОДАЦИ
Име и презиме подносиоца пријаве. У
случају пријављивања за групу,
конзорцијум или заједничка улагања, сви
чланови треба да буду наведени са свим
детаљима на посебном листу и пријава
комлетирана и потписана од стране
руководиоца групе, конзорцијума или
заједничког улагања
Адреса
ЈМБГ
Број телефона
Е- маил адреса
@
Број регистрације пољопривредног
газдинства/ објекта туристичког
смештаја/предузећа/предузетника
Укупна вредност инвестиције у
УСД без ПДВ-а
Учешће подносиоца
захтева у УСД
Минимум 20% од укупне
вредности пројекта са
ПДВ-ом
Потпис подносиоца захтева
Датум:
Тражени износ
бесповратних средстава у УСД
без ПДВ-а
2. Молимо да прецизно попуните следећи УПИТНИК
Користите симбол Х за одговаре на питања: 1, 3, 4, 7, 8, 9, 11 и 12. Остала питања треба да одговорите што
детаље колико је то могуће.
У случају да је потребно више информација или објашњења, контактирајте локалну туристичку организацију!
1.
2.
3.
Да ли вeћ имате
категорисане/регистроване
објекте за сеоски туризами?
да
не
Ако је ваш одговор на претхно
питање позитиван, молимо
податак када је објекат
категорисан?
Да ли имате искуство у
руралном или било којем
другом облику туризма и када
сте стекли то искуство?
да
не
година
Вид туризма
Дипломе, сертификати и сл.
да
(Молимо приложите тај документ као прилог)
4.
Да ли сте запослени?
да
5.
6.
Ако је ваш одговор на
претходно питање позитиван,
молимо податак о месту вашег
запослења?
За пријављиваче туристичког
смештаја, молимо податак о
старосној структури чланова
породице.
Ставите податке о њиховим
годинама у коцкице
не
Локација радног места / запослења
1.члан
година
5. члан
година
2.члан
година
6. члан
година
3.члан
година
7. члан
година
4.члан
година
8. члан
година
не
Изградња новог објекта
7.
8.
Да ли подносите пријаву за
изградњу новог објекта или за
реконструкцију постојећег
објекта за потребе руралног
туризма или развој туристичких
атракција или садржаја?
За пријаве туристичког
смештаја: да ли објекат који ће
да се гради/ реконструјише
користи подносилац пријаве
(т.ј.није намењен само
туристима/гостима)?
Реконструкција постојећег објекта
Пружање туристичких атракција/ садржаја
да
не
9.
Да ли је домаћинство активно у
пољопривреди?
10.
Ако је ваш одговор на
претходно питање позитиван,
молимо опишите врсту и обим
пољопривредне производње
(биљке/усеви/стока) на фарми?
Органска или конвенционална
или периодична конверзија у
производњи?
11.
Каква је статус пољопривредне
производње (органски /
конверзија / конвенционални)
да
Органска производња
или производња у конверзији
не
Конвенционална
производња
12.
Да ли је неко у породици
активан у изради домаће
радиности/ рукотворинама?
13.
Ако је одговор на ваше питање
позитиван, молимо наведите
врсту рукотворине и обим
годишње производње?
14.
За пријављиваче туристичког
смештаја, наведите колико је
ваш садашњи капацитет у
расположивим собама и
лежајевима за смештај туриста
и шта очекујете након
инвестиције/примене
бесповратних средстава?
да
не
Врста рукотворине
Обим производње
у 2010.
Постојеће собе/лежајеви
Собе/лежајеви након
инвестиције
3.
Молимо попуните прецизно следећи УПИТНИК прецизно наводећи
активности/опреме/производа и грађевинског материјала и трошкове
Износ
( УСД)
Инсталације и Опрема
1.
2.
3.
4.
Грађевински материјали
1
2.
3.
4.
5.
Превоз грађевинског материјала и опреме,итд.
1.
Рад
Учешће у натури
Други трошкови (молимо специфицирати)
1.
2.
УКУПНО
Укупан износ
инвестиције: УСД
без ПДВ-а
Учешће подносиоца пријаве:УСД
Тражени износ (УСД)
Најмање 20% укупне инвестиције
са ПДВ-ом
Максимум 80% од укупне
инвестиције без ПДВ-а
врсте
Након закључења Конкурса за пријаве предлога пројеката, кандидати чије пријаве су прихваћене могу бити позвани
да пруже додатну техничку документацију у одређеном року. Након достављања додатне техничке документације,
УНВТО ће позвати кандидата да потпише уговор.
4.
ДОДАТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА неопходна за потписивање уговора
Ако подносилац пријаве сам/сама обавља реновирања
•
Фактура (е) за услуге, материјал, робу и опрему планирану за куповину
Ако подносилац захтева ангажује грађевинску компанију
•
Претходни уговор са грађевинском компанијом.
Обавезна техничка документација:
1. Изградња, реконструкција и доградња стамбеног објекта:
Локацијска дозвола (чл. 54 Закона о планирању и изградњи, Сл.гласник РС бр 72/2009., и чл.28 Закона о
изменама закона о планирању и изградњи, Сл.Гласник 24/2011)
• Главни / Детаљни пројекат/ блупринт (чл.120 Закона о планирању и изградњи, Сл гласник РС бр 72/2009.
Закон о изменама закона о планирању и изградњи, Сл.Гласник 24/2011)
• Грађевинска дозвола (чл. 135 Закона о планирању и изградњи, Сл. гласник РС бр 72/2009., и чл. 57
Закона о изменама закона о планирању и изградњи, Сл. Гласник 24/2011)
• Пријава градње / радова (чл. 148 Закона о планирању и изградњи, Сл. гласник РС бр 72/2009., и чл.66
Закона о изменама закона о планирању и изградњи, Сл.Гласник 24/2011)
1. Изградња, реконструкција и доградња помоћног објекта
• Информације о локацији (члан 53 Закона о планирању и изградњи, Сл. гласник РС бр 72/2009)
• Главни пројекат (чл. 145 Закона о планирању и изградњи, Сл. гласник РС бр 72/2009., и чл.64 Закона о
изменама закона о планирању и изградњи, Сл. Гласник 24/2011)
• Решење о одобрењу изградње (члан 145 Закона о планирању и изградњи, Сл. гласник РС бр 72/2009. и
чл.64 Закона о изменама закона о планирању и изградњи, Сл. Гласник 24/2011)
3. Адаптација, санација и промена намене објекта:
•
•
•
Решење о одобрењу изградње (члан 145 Закона о планирању и изградњи, Сл гласник РС бр 72/2009. и
чл.64 Закона о изменама закона о планирању и изградњи, Сл.Гласник 24/2011)
Главни пројекат (за изградњу адаптација и санација, члан 145 Закона. о планирању и изградњи, Сл
гласник РС бр 72/2009. и чл.64 Закона о изменама закона о планирању и изградњи, Сл.Гласник 24/2011)
Кандидати који се пријаве за привођење крају инвестиција / изградње, која је почела пре отварања овог
Конкурса треба да доставе документ којим потврђују постојеће стање и доказују / документују финансијске
аранжмане са ангажованом / уговореном грађевинском компанијом.
Уговор о додели бесповратних средстава садржи следећу ДОКУМЕНТАЦИЈУ којом се доказује
правилно коришћење додељених средстава
ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА ПОТВРЂУЈЕ ПРАВИЛНУ УПОТРЕБУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА
•
•
•
•
•
•
Оригинал или Оверена копија фактура;
Уредба Општинске комисије о категоризацији смештајних капацитета за сеоски туризам, или извод из
Регистра туризма (члан 117 Закона о туризму);
Уговор о пружању сеоског туристичког смештаја потписан са локалном туристичком организацијом или
другим правним лицем према члану 77 Закона о туризму;
Банкарски документ / извод који доказује трансфер новца за уговорену грађевинску компанију (ако
подносилац ангажују грађевинску компанију);
Коначно стање (уколико подносилац ангажују грађевинску компанију) и
Сагласност да ће одржати смештај / услугу / активности које нуди и ставља на располагање у туристичке
сврхе у периоду не мањем од три године од дана коначне исплате, а ако то не учини, сагласност да ће да
врати укупан износ бесповратних средстава или одговарајући сразмерни део додељених средстава.
5. УПИТНИК ЗА ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Да ли имате искуства у туризму/руралном туризму и
од када (наведите период)?
Ако је ваш одговор на претходно питање позитиван,
наведите колико боравака-посета сте имали у 2010?
Колико је просечно задржавање туриста у вашем
објекту?
Који период/сезона године је за ваше госте
најатрактивнија?
Да ли користите неко маркетиншко средство у
промоцији ваше туристичке понуде ?
Колико соба и лежајева имате у вашој понуди?
Колико купатила имате по спрату?
Колико соба имате са купатилом?
Колико соба имате са ТВ-ом?
Да ли сте отворени за туристе током целе године
(имате целогодишњу понуду)?
Да ли вам је објекат доступан за аутомобиле?
Да ли имате у вашем објекту информације о осталим
туристичким атракцијама и програмима који се нуде у
вашем окружењу?
Да ли неко од чланова породице говори стране језике
(наведите који језик)?
Који је главни/основни извор прихода вашег
домаћинства?
Наведите друге изворе прихода вашег домаћинства?
Кад је изграђен ваш објекат (који користите као
туристички смештај) ?
6. ДОДАТНИ ОПИСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Поред попуњеног пријавног листа (горе наведеног), кандидат треба да комплетира и достави описне
информације у прилогу пријаве, као што су:
7.1 Информације о способности подносиоца пријаве
Опис подносиоца пријаве и његове предности (ако је битно и партнера) које иду у прилог пројекту, укључујући
одговарајуће искуство у примени сличних иницијатива или за туризам везаних активности, укључујући
активности везане за културу и природу. Ако је у питању партнерство, који елементи партнерства доприносе
капацитетима два (или више) партнера кроз реализацију пројекта? На пример, опишите посао око кога сте већ
изградили одговарајуће партнерство (а) са локалном заједницом и другом релевантном интересном групом.
Максимум 2 странице
7.2 Опис предложеног пројекта
Овај део треба да објасни у детаље који су очекивани резултати пројекта и како је планирано да се ти
резултати остваре / испоруче.
• Јасно објајашњење активности која се тражи: јасан опис производа који су планирани? Коју врсту
туриста / посетилаца ће привући? Које услуге ће обезбедити? По којој цени?
• У случају расположивих производа, расположиве услуге, расположиве локације: дати прецизне
информације о промету, ноћењима, посетиоцима садржају / атракцијама; и дати јасан опис расположивог
производа / услуге / локације и планиране допуне и / или побољшања.
• Информацију о управљању радовима да би се успешно реализовао пројекат. Објаснити улоге и
одговорности уговорних страна одговорних за управљање пројектом, извршавање послова и обезбеђење
надзора, неопходне претходне обавезе и услови.
• Прецизан опис очекиваних резултата.
• Очекиване користи за туристичку дестинацију/кластер / општину (на пример, привлачење нових туриста/
посетилаца, смањење сезоналности итд) и суседних локалних заједница.
Максимум 5 страна
7.3 Процењени утицаји
Утицаји су ефекти пројекта на шире окружење, и његов допринос ширим циљевима на дужи рок.
Молимо, сажети могући утицај пројекта на животну средину, локалну запосленост, руралну диверзификацију,
друштвене групе - жене и децу.
Навести и неке друге разлоге који који иду у прилог пројекту
Максимум 2 странице
7.4 Одрживост пројекта
Одрживост значи настављање са резултатима и утицајем пројекта, након завршетка Програма доделе
бесповратних средстава.Ово треба да објасни како ће се резултати и утицај предложеног пројекта наставити
након завршетка подршке из овог пројекта. Опишите какве ће маркетинг / промотивне активности бити
предузете. Које карактеристике вашег пројекта ће помоћи да се осигура да његови резултати и развојни утицај
бити одрживи? Молимо вас да дефинишете како ће се обезбедити одрживост на финансијским,
институционалним, општинским и политичким нивоима. Опишите неке главне изазове са којима ће се ваш
пројекат суочити у одрживости његових резултата.
Максимум 2 странице
7.5 Економска и финансијска предвиђања
Предвиђања обухвају процене за сваку од следеће 3 године након завршетка радова из пројекта:
• Обим и извори прихода: пројекције прихода на основу микса продаје и цене
• Оперативни трошкови детаљно
Финансијске пројекције у УСД
Ставке
Година ......
Трошкови
Количина
Робе, материјали
(детаљно)
Рад (детаљно)
укљућив и сезонски
Енергија/Услуге
(детаљно)
Порези/Закупи
(детаљно)
Трошкови
управљања
Накнаде
Укупни трошкови
Јединични
трошкови
Укупно
Укупно
трошкови
Приход
Количина
Приходи по главним
ставкама,т.ј.
Ноћења
Изнајмљивања
Улазнице
Јела
Пића,
итд
Други приходи
Укупан приход
Добитак/Губитак
Јединична
цена
Укупно
Укупан приход
7. РАДНИ ПЛАН ПРОЈЕКТА
Главне
активности*
Одговорна
страна**
1
2
X
X
X
3
4
X
X
5
6
7
X
X
*Главне активности треба да су у складу са активностима које су наведене у Опису пројекта који се
предлаже.
**Молимо наведите ко ће ту активност предузети (т.ј. подонсилац пријаве, организација, партнер,
подуговарач)
Под пуном одговорношћу изјављујем да сам прочитао и разумео Питања у Формулару за
подношење пријаве и Информације у Формулару за подношење пријаве и да су моји одговори и
подаци које сам дао потпуно тачни.
Потпис:
датум:
Пријаве са пратећом документацијом треба послати закључно са 26. септембром 2011.
на следећу адресу:
СВЕТСКА ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА УЈЕДИЊЕНИХ НАЦИЈА (УНСТО)
МИНИСТАРСТВО ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 15
III СПРАТ, КАНЦЕЛАРИЈА 320
11000 БЕОГРАД
АДРЕСЕ ЛОКАЛНИХ ТУРИСТИЧКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА
ТО Алибунар
Жарка Зрењанина 4
26310 Алибунар
Т: +381 (0)13 641 520
Ф: +381 (0)13 641 146
[email protected]
www.alibunar.org.rs
ТО Бела Црква
Пролетерска 2
26340 Бела Црква
Т: +381 (0)13 851 777
Ф: +381 (0)13 851 777
[email protected]
http://www.belacrkva.org
ТО Ваљево
Проте Матеје 1
14000 Ваљево
Т: +381 (0)14 221 138, 236 393
Ф: +381 (0)14 221 138
[email protected]
om.rs
www.valjevo-turist.co.rs
ТО Велико Градиште
Војводе Путника 2
12200 Велико Градиште
Т: +381 (0)12 663 179
Ф: +381 (0)12 663 179
[email protected]
www.tovg.org
ТО Вршац
Трг победе 1
26300 Вршац
Т: +381 (0)13 832 999
Ф: +381 (0)13 832 999
[email protected]
www.to.vrsac.com
ТО Голубац
Горана Тошића - Мачка 1
12223 Голубац
Т: +381 (0)12 638 614
Ф: +381 (0)12 638 614
[email protected]
www.golubac.rs
ТО Горњи Милановац
Милановац
Војводе Милана 1
32300 Горњи Милановац
Т: +381 (0)32 720 565
Ф: +381 (0)32 720 565
[email protected]
[email protected]
www.togm.org.rs
ТО Димитровград
Балканска 7
18320 Димитровград
Т: +381 (0)10 360 873
Ф: +381 (0)10 360 873
[email protected]
[email protected]
www.todimitrovgrad.org.rs
ТО Зајечар
Светозара Марковића 2
19000 Зајечар
Т: +381 (0)19 421 521
Ф: +381 (0)19 421 712
[email protected]
/www.toozajecar.co.rs
ТО Кладово
Дунавска 16а
19320 Кладово
Т: +381 (0)19 801 690
Ф: +381 (0)19 801 690
[email protected]
www.kladovo.org.rs
Прилог II:
ТО Љиг
Карадордјева 7
14240 Љиг
Т: +381 (0)14 83 300
Ф: +381 (0)14 83 300
Т: +381 (0)14 3445 242
[email protected]
[email protected]
www.ljig.org.rs
ТО Мајданпек
Краља Петра И бб
19220 Доњи Милановац
Т: +381 (0)30 590 184
Ф: +381 (0)30 590 184
Т: +381 (0)30 596 184
[email protected]
www.toom.rs
ТО Мионица
Војводе Мишића 30
14232 Мионица
Т: +381 (0)14 62 080
Ф: +381 (0)14 62 080
[email protected]
www.mionica.webs.com
ТО Књажевац
Милоша Обилића 1
19350 Књажевац
Т: +381 (0)19 735 230
Ф: +381 (0)19 730 988
[email protected]
.rs
www.toknjazevac.org.rs
ТО Неготин
Војводе Мишића 25
19300 Неготин
Т: +381 (0)19 547 555
Ф: +381 (0)19 547 555
+381 (0)19 544 171
[email protected]
www.toon.org.rs
ТО Ковин
Цара Лазара 85
26220 Ковин
Т: +381 (0)13 745 860
Ф: +381 (0)13 742 322
[email protected]
www.tookovin.info
ТО Пирот
Дом културе, Српских владара
77
18300 Пирот
Т: +381 (0)10 320 838
Ф: +381 (0)10 320 838
Т: +381 (0)10 320 839
[email protected]
www.topirot.com
ТО Косјерић
Карађорђева 66
31260 Косјерић
Т: +381 (0)31 782 155
Ф: +381 (0)31 782 155
[email protected]
www.kosjeric-online.com
ТО Пожаревац
Стари корзо 8
12000 Пожаревац
Т: +381 (0)12 221 941
Ф: +381 (0)12 542 277
+381 (0)12 542 247
[email protected]
.rs
[email protected]
www.topozarevac.rs
Прилог III:
РАДИОНИЦЕ ЗА ПОДНОСИОЦЕ ПРИХВАЋЕНИХ ПРИЈАВА
Дводневне радионице биће одржане за сваки од четири приоритетна региона за подносиоце прихваћених
пријава. Током процеса евалуације могуће је утврдитити да ће три радионице бити довољне, ако је локација
потенцијалних учесника таква да се могу груписати у три радионице. Радионице ће водити УНСТО тим
лидер, међународни стручњак УНСТО и домаћи УНСТО консултант. Радионице ће укључити предавања,
вежбе и доношење одлука у следећим облaстима:
Туристичка индустрија
•
•
•
•
•
•
Општи преглед;
Економска вредност и потенцијал;
Рурални туризам и његови елементи;
Савремена туристичка очекивања;
Индустрија “Човек према човеку”;
Како да Вас туристи пронађу.
Услуживање туриста
•
•
•
•
•
•
•
Дочек ;
Однос према жалбама;
Промовисање локалних атракција;
Одржавање куће;
Храна и пиће;
Одржавање опреме и инсталација;
Прикупљање и коришћење инфомација о посетиоцима.
Download

preuzmi prilog