EPOKSIDNI MALTER ZA ZAPUNJAVANJE FUGA IZMEĐU GRANITNIH KOCKI,
CREPA, CIGLI, KAMENA, BETONSKIH PLOČA I SL.
zbog vezanosti crepa se opterećenje jednakomerno porazdeljuje na veću
površinu
3-komponentni epoksidni malter sastavljen iz epoksidne smole i kremenovog punila.
Je
vezno punilo za zapunjivanje fuga među granit kocakama, crepom, ciglama, klinker
pločicama, betonskim pločama…. Paropropustan i vodopropustan je, što znači da
propušta vlagu iz podloge i vodu iz površine. Sprečava zadržavanje vode na površini i
tako sprečava pojavlivanje ledenih ploča kod niskih temperatura.
PODRUČJA UPOTREBE:
Upotebljava se kao zapunjivač fuga između crepa na vanjskim površinama kao što su
dovozni putevi, pijace na kojima su položene granit kocke, dvorišta, rondoji,
autobuske
stanice. Još se posebno preporučuje za površine kao što su stare gradske sredine,
jer
je šetanje i vožnja preko fuga prijatnija.
UZROCI OŠTEĆENA:
Velika opterećenja vožnje sa kamionima, autobusima i čiščenje sa agresivnim
aparatima za usisivanje glavni su uzrok oštećenja betonskih ploča na nevezanim
podlogama, koje su položene na pesak odnosno drobir.
Posledice su oštećenja kao što su:
• pojava rupa, žlebova
• drobljenje i premeranje crepa
• iz fuga isisan materjal
• opterečenje direktno na noseči sloj
• sipanje nevezanog materiala za fugiranje na podlogu
SPREČIMO OŠEĆENJA
Kod planiranja i izvođenja površina, koje če biti položene sa crepom, na podlogu sa
nevezanim fugirnim materialom treba jače obratiti pažnju na širinu fuga i na stabilan
material kao i na materijale koji su u podlozi.
Oštećenja zbog velikog opterećenja kod kočenja i pokretanja auta, kao i na
dejstvovanje mašina za usisivanje, na podovima ne možemo sprečiti.
Tvrdo vezana konstrukcija sa zadovoljavajućim stvrdnutim materialom za fugovanje
podloga lakše podnosi opterećenja.
NAČIN UGRADNJE CREPA
ŠETALIŠTA – OPTEREĆENJA
NA PODRUČJIMA NAMENJENIM
ZA PEŠAKE
Veličina crepa
Podloga od peska 3/6 mm
Podloga od šljunka
od 4/6 cm i veči
3 - 5 cm
40 - 60 cm
Veličina crepa
Podloga od peska 3/6 mm
Podloga od šljunka
od 6/8 cm i veči
3 - 5 cm
60 cm
PUTEVI - OBREMENJENJE DO
16 TONA – SPORI PROMET
PUTEVI - OBREMENJENJE DO
40 TONA – NORMALNI PROMET
Veličina crepa
Podloga od peska 3/6 mm
Prepustni beton 16/32 mm
Podloga od šljunka
TEHNIČKI PODACI:
Odnos mešanja komponenti (težinski):
Specifične težina:
Vreme očvršćivanja: kod 20oC
Najniža temperatura za očvršćavanje:
Čvrstoća na pritisak
Krajnje čvrstoće
Prionljivost za podlogu
od 11/13 cm i veči
3 – 5 cm
12 – 20 cm
40 – 60 cm
punilo:
AMAL MIX1
punilo:
KEMA B 170 S
1,7A : 0,8B : 25C
1,585 g/cm3
20-30 minuta
+80C
20,1 N/mm2
6 dni
7,6 N/mm2
1,7A : 0,8B : 25C
1,705 g/cm3
20-30 minuta
+80C
24 N/mm2
6 dni
7,2 N/mm2
Podloge koje se fugiraju moraju se mehanički očistiti. Trebamo otkloniti alge, lišaje,
mahovinu i sve nečistoče. Fuge očistimo do dubine najmanje 30 mm. Najmanja širina
fuga je 5 mm. Površine u okolini koje ne želimo da fugujemo trebamo zaštititi folijom.
Komponentu C (25 kg), izručiti u kantu ili mešalicu. Počnemo sa mešanjem. Među
mešanjem polako dodamo A i B komponentu, koje su spakovane odvojeno u
plastičnim kantama. Voditi računa da se obe komponente izruče u celosti-bez
ostatka. Material umešavati najmanje 6 minuta. Materijal je pripremljen za upotrebu i
može se ugraditiu u narednih 10 minuta. Otvoreno vreme za rad, zavisi od spoljne
temperature. Ukoliko je hladnije biće duže, a kod većih spoljnih temperatura, biće
niže.
Podloga se dobro navlaži vodom (najbolje sa prskalicom za vodu). Intenzitet vlaženja
zavisi od upojnosti crepa i spoljne temperature. Zaostalu vodu iz fuga treba odstraniti.
Temperatura za nanošenje mora da bude 15°C - 20°C. Temp. podloge najmanje
10°C.
umešane komponente izručiti na podlogu i jako zafugovati ravnom, gumenom,
gletaricom. Nakon 10 minuta, od ugradnje, masa je, već, samo, pod prstima vlažna i
može se, višak, očistiti metlom. Otvoren čas rada je 20-30 minuta, kod temp. 200C.
Posle grubog čišćenja, mekšom metlom diagonalno na fuge očistiti zaostao malter,
tako, da na površini crepa ne ostane ni malo maltera. Počišćen material nije više za
upotrebu.
Navedena uputstva su za rad na temp. do
+ 20ºC i za relativnu vlažnost vazduha do
65%. Podovi su prohodni nakon 12 h, dok se
konačne čvrstoće postižu nakon 6 dana.
Sveže fugovane površine treba zaštititi od
kiše, najmanje 12 h. Kod zaštite, voditi
računa, da se površine, koje se štite, ne
zatvaraju hermetički, već da seomogući cirkulacija vazduha i provetravanje.
Tako obrađen crep, na površini, stvara film od epoksidne smole, koji, dodatno, štiti
kamen od atmosverskih padavina i oštećenja, nekoliko meseci. Kod svetlije varijante
crepa, taj ostatak smole, daće crepu izgled opranog i čistog crepa, dok kod crvenije
varijante crepa,može doći do pojave beline po crepu, koja će se ukloniti nakon
nekoliko
meseci eksploatacije. Ukoliko niste sigurni u efekat konačnog izgleda crepa,
preporučujemo predhodnu probu.
Ukoliko Vas kod navedenih radova, ipak, zadesi kiša, može doći do sledećih
oštećenja:
• sveže fuge mogu biti isprane;
• fug masa može biti nejadnake čvrstoće;
• može doći do pojave sivih ili belih fleka na površini kamena.
Da bi se izbegla navedena oštećenja, preporučujemo:
• pre početka radova raspitati se o meteoroločkom izveštaju za taj dan;
• Na gradilištu, uvek, imati dovoljno PE folije za prekrivanje.
ŠTA URADITI AKO PADA KIŠA ?
2
TABELA POTROŠNJE U kg/m
crep 4
4
14,45
6
12,32
8
11,16
10
10,43
12
9,93
14
9,56
16
9,28
18
9,06
20
8,88
30
8,35
40
8,07
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
20
30
40
13,19
12,32
11,66
11,16
10,75
10,43
10,15
9,93
9,73
9,56
9,42
9,28
9,06
8,88
8,35
8,07
11,07
10,19
9,35
9,03
8,63
8,30
8,04
7,80
7,61
7,44
7,29
7,16
6,93
6,76
6,22
5,94
9,91
9,03
8,38
7,88
7,47
7,15
6,87
6,64
6,44
6,28
6,13
6,00
5,78
5,60
5,06
4,78
9,18
8,30
7,65
7,15
6,74
6,42
6,14
5,92
5,71
5,54
5,40
5,26
5,05
4,87
4,33
4,06
8,68
7,80
7,15
6,64
6,24
5,92
5,64
5,41
5,21
5,05
4,90
4,76
4,55
4,37
3,83
3,55
8,31
7,44
6,78
6,28
5,87
5,54
5,28
5,05
4,85
4,68
4,53
4,40
4,18
4,00
3,47
3,19
8,04
7,16
6,51
6,00
5,60
5,26
5,00
4,76
4,57
4,40
4,25
4,12
3,91
3,72
3,19
2,91
7,81
6,93
6,28
5,78
5,37
5,05
4,77
4,55
4,35
4,18
4,03
3,91
3,68
3,51
2,96
2,69
7,64
6,76
6,11
5,60
5,20
4,87
4,60
4,37
4,17
4,00
3,85
3,72
3,51
3,33
2,78
2,51
7,09
6,22
5,56
5,06
4,65
4,33
4,06
3,83
3,63
3,47
3,32
3,19
2,96
2,78
2,25
1,97
6,38
5,94
5,29
4,78
4,39
4,06
3,78
3,55
3,36
3,19
3,04
2,91
2,69
2,51
1,97
1,69
PREDNOSTI FUGOVANJA SA
EPOKSIDNIM FUGIRNIM MALTEROM
PESAK
• u fugama nema više korova
• kiša ne ispira pjeska iz fuga
• jednostavno čičenje sa vodom na pritisak
• jednostavna sigurna šetnja sa cipelima sa visokom petom
• stalak za bicikle ne upada u fuge
CEMENT
• nema više starih cementnih otpadaka
• zaleđenenje ne pouzrokuje štete
• fug malter je vodopropustan ne treba ga dopunsko zaštititi
• rad sa fug mlterom je brži. Velika uštednja na vremnu. (do 2/3)
• radi se uspravno – stojeći
• ne treba da se radi dodatni radovi
PRANJE ALATA:
Kod izrade fug maltera, neophodno je češće prati alat vodom, a nakon
završetka radova i konačno ga oprati vodom. Preporuka je da izvođač,
stalno, uz sebe ima kofu vode.
SKLADIŠTENJE:
U suvom i hladnom prostoru, i u dobro zatvorenoj ambalaži upotrbljiv
najmanje 1,5 godinu. Temperatura, za čuvanje, ne sme pasti ispod +8°C.
SIGURNOSNI PODACI:
Kod radova sa HERPELIN-om 146 obavezna je upotreba zaštitnih rukavica.
Učvršćivač (komponenta B) ne sme doći u kontakt sa kožom, a posebno ne sa
očima. Ukoliko se to ipak desi, kožu oprati vodom i sapunom, a oči dobro
isprati vodom i potražiti pomoć lekara.
Očvrsle ostatke odstraniti zajedno sa građevinskim otpadom. Tečne ostatke
moramo odstraniti po propisima za odlaganje posebnih materijala ili ih
predama institucijama koje su nadležne za tu vrstu.
Šifra otpadnog materijala: 55903
ODLAGANJE
NAPOMENA
Priručnik za upotrebu je napravljen na osnovu iskustava kupaca i izvođača
radova. Preporučujemo da se kod radova pridržavate osnovnih principa iz
tehničkog lista, a da definitivnu tehnologiju prilagodite uslovima gradilišta. Za
nejasnoće obratiti se proizvođaču materijala ili distributeru. Proizvođač i
prodavac ne preuzmu rizik od nestručne upotrebe i ugradnje materijala.
Mart 2014
Kralja Petra I bb, 22320 Inđija
Tel/faks: 00381 (0)22 562 774
E-mail: [email protected]
Download

EPOKSIDNI MALTER ZA ZAPUNJAVANJE FUGA IZMEĐU