DUVANSKA INDUSTRIJA “ČOKA”
AKCIONARSKO DRUŠTVO
Č O K A
IZVEŠTAJ O POSLOVANJU
ZA 2013.GODINU
Čoka, februar 2013.godine
I OPŠTI DEO
Duvanska industrija “Čoka” a.d.Čoka osnovana je 1876.godine kao “Duvanska stanica” sa
zadatkom proizvodnje duvana u kooperaciji sa individualnim poljoprivrednim proizvođačima.
Svojinskom transformacijom započetom 1991. godine organizovana je kao “Duvanska industrija
Čoka d.d.”, a od 1998. godine postaje akcionarsko društvo. Kao takvo, registrovano je u Agenciji za
privredne registre - Registru privrednih subjekata pod brojem BD 21880/2005. Struktura osnovnog
kapitala Duvanske industrije “Čoka” a.d. iz Čoke nakon konačne otplate akcija u drugom krugu
svojinske transformacije po modelu - prodaja akcija radi prodaje društvenog kapitala je 100 %
akcijski kapital.
Tokom poslovne godine došlo je do prometa akcija između malih akcionara, tako da je na
kraju poslovne godine bilo 90,48% akcija u vlasništvu akcionara, a 9,52% akcija u vlasnitvu
Akcijskog fonda i PIO zaposlenih.
Kao malo koja slična njoj, može se pohvaliti dugom tradicijom odolevajući iskušenjima
tokom decenija, ostvarivši saradnju kako na teritoriji cele bivše Jugoslavije tako i van granica, sada,
Republike Srbije.
Njena osnovna delatnost je proizvodnaj duvanskih proizvoda, isključivo proizvodnja duvana
u listu tipa “Berlej” i “Virdžinija”. Za potrebe obrade Društvo raspolaže linijom za preradu duvana
što čini njenu konkurentnost na međunarodnom tržištu.
Prema unutrašnjoj organitzaciji utvrđena je podela radnih aktivnosti na tri jedinice i to:
1. Režijska radna jedinica (Služba knjigovodstva i Opšta služba),
2. Sirovinska radna jedinica (Služba proizvodnje duvana),
3. Tehnološka radna jedinica (Služba obrade duvana i Služba održavanja).
RAD ORGANA UPRAVLJANJA
Skupština akcionara
U izveštajnom periodu održana je jedna redovna i jedna vanredna sednica Skupštine
akcionara Duvanske industrije “Čoka” a.d. iz Čoke.
Redovna sednica Skupštine akcionara održana je, na predlog Odbora direktora
17.06.2013.godine. Sve aktivnosti i odluke Odbora, koje se odnose na organizovanje redovne
godišnje sednice skupštine akcionara, preuzete su u skladi sa zakonom i opštim propisima.
2
Na održanoj sednici usvojen je zapisnik sa prethodne, redovne sednice Skupštine, a doneta
je i odluka o usvajanju “Izveštaja o poslovanju i finansijskog izveštaja za 2012. godinu”. Izveštajem
obuhvaćen je rad organa upravljanja (Skupštine akcionara i Upravnog odbora/Odbora direktora),
detaljan prikaz statistike zaposlenih , zatim detaljan prikaz planirane i ostvarene proizvodnje i
obrade duvana kao i finansijski izveštaj za 2012.godinu. Izveštaj “Konsultant - revizije” d.o.o. iz
Beograda, kojim je konstatovano da su finansijski izveštaji prikazani istinito i objektivno, kao i da
su sačinjeni u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srbije, usvojen je jednoglasno,
većinom prisutnih akcionara. Vezano za prethodnu tačku dnevnog reda, za reviziju “Finansijskog
izveštaja za 2013. godinu” predložena je i izabrana je revizorska kuća “Konsultant - revizije” d.o.o.
iz Beograda zbog stručnog i kvalitetnog vršenja revizije u prethodnom periodu izveštavanja.
"Odlukom o raspodeli dobiti po Finansijskom izveštaju za 2012.godinu” utvrđena je dobit društva
koja je dalje raspoređena za dividende, učešće zaposlenih na ostvarenoj dobiti, članove uprave i za
razvoj. Odlukom o usvajanju konstatovano je da će se isplata izvršiti u skladu sa zakonskim rokom,
odnosno do održavanja naredne redovne sednice skupštine akcionara. "Proizvodno - finansijski plan
za 2013. godinu", kojim su obuhvaćeni podaci o planiranoj proizvodnji duvana na terenu i
planiranom prihodu od prodaje duvana, usvojen je u predloženom tekstu. Na samom kraju sednice
doneta je "Odluka o izmeni statuta društva", kojom se broj članova Odbora direktora smanjio sa pet
na tri člana.
Donete odluke Skupštine akcionara, zajedno sa usvojenim aktima, kao i zapisnik sa održane
sednice, objavljeni su u skladu sa zakonom.
Vanredna sednica skupštine akcionara održana je po nalodu suda 5.11.2013.godine, na
zahtev manjinskih akcionara.
Prethodno, Odbor direktora odlučio je, da već zakazanu sednicu odloži dok se zakonodavac
ne izjasni pravnim tumačenjem spornih zakonskih normi, kojima se uređuje oblast revizije. O tome
su blagovremeno obavešteni svi akcionari, putem internet sajta Društva. Odlaganjem vanredne
sednice odbačen je i zahtev manjinskih akcionara za dopunom dnevnog reda sednice, kao
neosnovan. Tako, na održanoj vanrednoj sednici, za reviziju finansijskih izveštaja za 2013. godinu
izabrana je revizorska kuća “IEF” d.o.o. Beograd iz Beograda. Skupština akcionara izjasnila se ne
prihvatanjem predloge odluka manjinskih akcionara i to: ne prihvatanjem “Odluke o izmeni Statuta
Čoka a.d.Čoka (odredbi o načinu izbora članova Odbora direktora)”; “Odluke o konstatovanju svih
donetih odluka Odbora direktora u periodu od prošlogodišnje redovne sednice Skupštine akcionara
održane 15.06.2012. godine, do održavanja vanredne sednice Skupštine akcionara zakazane za
5.11.2013. godine” kao ni “Odluke o razrešenju članova Odbora direktora”.
Zapisnik sa vanredne sednice skupštine akcionara, donete odluke i druga obavezna akta
objavljena su u skladu sa zakonom.
Odbor direktora
Odbor direktora je u izveštajnom periodu održao devet sednica na kojima su razmatrana
najznačajnija pitanja vezana za rad i poslovanje Društva.
Odbor direktora je isključivo donosio odluke u skladu sa zakonom, statutom i pravilima
kooperativnog upravljanja.
Kao i svake godine, u skladu sa računovodstvenim propisima, usvojen je Elaborat o popisu
imovine sa stanjem na dan 31.12.2012.godine. Elaborat sadrži izveštaje komisije za popis zemljišta,
građevinskih objekata i osnovnih sredstava, komisije za popis obaveza i potraživanja, blagajne i
hartije od vrednosti, komisije za popis materijala, rezervnih delova, alata, zaštitnih sredstava, goriva
i maziva, zatim, komisije za popis repromaterijala na terenu, komisije za popis sirovog i
fermentisanog duvana i Centralne komisije.
3
U zakonskom roku članovi Odbora razmatrali su i usvojili Izveštaj o poslovanju i finansijski
izveštaj za 2012. godinu, koji se dalje, upućen Skupštini akcionara na usvajanje. Na osnovu
finansijskog izveštaja, doneta je odluka o razvrstavanju pravnog lica u srednje pravno lice.
Nakon obavljene revizije Finansijskih izveštaja za 2012-tu godinu, Odbor je razmatrao Nalaz i
mišljenje revizora o poslovanju uputio skupštini na usvajanje, čime je posto sastavni deo dnevnog
reda redovne sednice. Prema finansijskom izveštaju sastavljena je Odluka o raspodeli dobiti po
Fin.izveštaju za 2012-tu godinu, koja je kao sastavni deo dnevnog reda godišnje sednice upućena
skupštini akcionara na usvajanje, a utvrđen je i predlog Proizvodno-finansijskog plana za 2013.
godinu.
U skladu sa važećim propisima, doneta je Odluka o sazivanju godišnje sednice, utvrđen
predlog dnevnog reda i sadržaj obrazaca za glasanje. Objavljeni su u elektronskoj formi čime su
akcionari blagovremeno obavešteni o predstojećem događaju. U skladu sa skupštinskom odlukom o
izmeni statuta, broj članova Odbora sa 5 smanjen na 3 člana, a neposredno nakon završene sednice
izabran je predsednik Odbora i utvrđena je naknada za rad članovima odbora.
Polugodišnji finansijski izveštaj za 2013. godinu usvojen je na sednici održanoj srednom
avgusta meseca i u skladu sa zakonskom obavezom, objavljen je na sajtu Društva i berze. Na istoj
sednici, razmatrana su pitanja vezana za otkupnu cenu duvana tipa „Virdžinija“ i usvojen je Akcioni
plan programa obrade duvana berbe 2013. godine.
Informacije o otkupu duvana roda 2013. godine i informacije o prodaji duvana bile su
dostupne članovima odbora od strane stručnih lica zaduženih za ovu oblast poslovanja u Društvu.
Za potrebe popisa imovine Društva imenovana je Komisija za popis sa stanjem na dan 31.10. i
31.12.2013. godine. Komisije su obavile popis stanja imovine i predale svoje izveštaje Centralnoj
komisiji koja će dalje, o tome sastaviti Elaborat o popisu.
Kako se pojavila potreba za rešavanjem pitanja, koja se tiču revizije finansijskih izveštaja,
odlučeno je da se sazove vanredna sednica Skupština akcionara. Članovi odbora saglasili su se i
doneli jednoglasnu odluku o otkazivanju sednice do zauzimanja stavova od strane nadležnih organa
sa jasnim tumačenjem spornih normi iz oblasti revizije. Na predlog manjinskog akcionara, da se u
dnevni red vanredne sednice uvrsti dopuna dnevnog reda, Odbor je zauzeo stav i o tome obavestio
predlagača javno objavivši obrazloženje o neprihvatanju predloga za dopunu dnevnog reda.
Rešenjem Privrednog suda u Zrenjaninu usvojen je predlog predlagača iako je prethodno sednica
otkazana. U veoma kratkom roku, preduzete su neophodne radnje kako bi se akcionari upoznali sa
rešenjem suda o održavanju vanredne sednice. Održana je 5.11. 2013. godine, a donete odluke
objavljene su u skladu sa zakonom.
U skladu sa odlukom skupštine izvršena je isplata dividende čemu su akcionari
blagovremeno obavešteni.
Krajem izveštajnog perioda, Odbor je doneo odluku o zaduživanju za kratkoročni kredit kod
Banca Intesa Novi Sad koji bi se koristio za likvidne sredstva, period vraćanja kredita devet meseci.
Kako je u pitanju iznos traženih sredstava, koji je bio manji od 30% od knjigovodstvene vrednosti
Društva iskazane u poslednjem godišnjem bilansu stanja, bila je dovoljna odluka Odbora.
U skladu sa navedenim, konstatuje se da se u toku rada Odbora direktora vodilo računa o
poštovanju svih važećih zakonskih propisa, odredbi koje se tiču korporativnog upravljanja i interesa
svakog akcionara.
4
Analiza radne snage
Po kadrovskoj evidenciji u 2013-oj godini izvršena je analiza radne snage i njen pregled je
prikazan u sledećoj tabeli:
Godina
VSS
VŠS
SSS
KV
NKV
Ukupno
2012
15,50
0,33
10,92
9,42
13,17
49,33
2013
14,75
-
12,75
9,75
11,92
46,17
Index
95,16
-
116,76
71,66
90,51
93,59
Iz datog pregleda se vidi da je u 2013-oj godini došlo do smanjenja ukupnog broja zaposlenih i
to zbog odlaska radnika u starosnu penziju i zbog otkaza Ugovora o radu od strane zaposlenih
radnika.
Analiza zarada zaposlenih
U izveštajnom periodu prosečna neto zarada zaposlenih iznosila je 46.580,00 dinara, a što je za
2,38% više nego u 2012-oj godini.
Pregled isplaćenih neto zarada zaposlenih po kvalifikacijama, prosečna zarada i ukupan fond
časova za navedeni period dat je u sledećoj tabeli:
2012. godina
Str.spr. Časovi
2013. godina
Iznos
Prosek
Časovi
Iznos
Prosek
VSS
30.264
14.065.892,12
75.632,08
26.648
13.368.587,78
75.528,74
VŠS
568
118.613,96
39.537,99
-
-
-
SSS
22.680
4.726.936,79
36.072,47
27.112
5.639.636,64
36.860,37
KV
18.792
3.787.565,46
33.506,42
13.064
2.714.050,73
33.506,80
NKV
25.560
4.234.320,94
26.792,72
24.352
4.084.913,62
28.557,84
Svega:
97.864
26.933.329,27
45.498,56
91.176
25.807.188,77
46.580,00
5
Analiza bolovanja
U izveštajnom periodu na ime bolovanja izgubljeno je 2.072 sata i isplaćeno je 482.064,19
dinara.
U sledećim tabelama prikazano je bolovanje po mesecima i po kvalifikacionoj strukturi:
2012. godina
2013. godina
Mesec
Časovi
Iznos dinara
Časovi
Iznos dinara
I
304
68.629,75
504
168.808,42
II
216
48.688,28
32
5.572,47
III
344
98.807,05
56
9.528,25
IV
312
63.769,97
40
6.633,94
V
176
41.289,25
168
38.167,56
VI
296
62.580,99
16
3.261,16
VII
512
116.284,25
72
12.208,28
VIII
208
60.378,41
384
69.792,01
IX
384
98.082,47
416
86.879,36
X
88
40.453,51
88
16.882,78
XI
240
140.825,48
216
50.898,21
XII
232
62.998,46
80
13.431,75
Svega:
3.312
902.787,87
2.072
482.064,19
2012. godina
2013. godina
Str. spr.
Časovi
Iznos dinara
Časovi
Iznos dinara
VSS
1.592
591.773,55
200
125.514,77
VŠS
48
9.400,05
-
-
SSS
96
18.129,06
560
117.483,23
KV
496
101.596,57
240
56.580,45
NKV
1.080
181.888,64
1.072
182.485,74
Svega:
3.312
902.787,87
2.072
482.064,19
Iz datog pregleda se vidi da su časovi bolovanju u izveštajnom periodu, u odnosu na
2012.godinu, smanjeni za 37,44 %.
6
II POSEBAN DEO
U izveštajnom periodu proizvodna poslovna aktivnost Društva usmerena je uglavnom na
organizaciju primarne proizvodnje i obezbeđenje sirovina za 2013. godinu.
IZVEŠTAJ O OSTVARENOJ PROIZVODNJI SIROVOG DUVANA U LISTU
RODA 2013 GODINE.
Početkom 2013. godine Duvanska industrija “Čoka”a.d. utvrdila je plan svoje proizvodnje za oba
tipa sirovog duvana u listu. U tabelarnom prikazu naznačene su rekapitularne veličine plana
proizvodnje u pojedinostima ( broj kooperanata, ukupna površina u Ha, broj planiranih rasađenih
strukova i količine kilograma za otkup.)
Prikaz plana proizvodnje po tipovima duvana za 2013 godinu
Tabela 1
Tip
duvana
«Berlej»
«Virdžinija»
Svega:
Broj
koop.
335
78
413
Ha
Broj strukova
Gr/str.
Kg
269,40
690,00
959,40
6.061.500
15.525.000
21.586.500
88,24
86,66
87,11
534.870
1.345.457
1.880.327
Nakon usvajanja plana pristupilo se njegovoj realizaciji.
Vlada Republike Srbije je u Službenom glasniku RS br. 29/13 od 29 marta 2013 godine,donosi:
1. pravilnik o načinu ostvarivanja prava na osnovne podsticaje u biljnoj proizvodnji i obrasca
zahteva za ostvarivanje tih podsticaja.Ovim pravilnikom se blize propisuju načini ostvarivanja
prava na osnovne podsticaje.Rezultat ovog pravilnika je novčani podsticaj u iznosu od 6000 din po
hektaru.
Na osnovu člana 31,stava 6, zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju ( Sl.glasnik
RS,broj 10/13), Vlada takodje donosi i :
2. pravilnik o uslovima ,načinu i obrascima zahteva za ostvarivanje prava na regres za gorivo (
Objavljeno u službenom glasniku RS broj 24/13 od 14.marta 2013 godine).Iz člana 2.ovog
pravilnika proističe,da pravno lice,preduzetnik i fizičko lice,nosilac komercijalnog porodičnog
poljoprivrednog gazdinstva ima pravo na korišćenje regresa za gorivo ako kupi najviše 120 litara
goriva po hektaru i to:
1. Do 60 litara goriva po hektaru koje kupi u periodu od 1.aprila do 15.juna tekuće godine za
prolećne radove
2. Do 60 litara goriva po hektaru koje kupi u periodu od 15.septembra do 30.novembra tekuće
godine za jesenje radove.
Licu iz ovog člana odobrava se iznos od 50 din.po litri goriva.
7
Tabelarni prikaz realizacije plana ugovaranjem
Tip duvana
«Berlej»
«Virdžinija»
Svega:
Plan ugovorenih
Ha
269,40
690,00
959,40
Ugovoreno
Ha
155,50
581,43
736,93
Tabela 2
%
ostvarenja
57,72
84,27
76,81
Sa setvom duvana u 2013 god.počelo se sporadično početkom marta meseca kod kooperanata
koji imaju mogućnost zagrevanja plastenika,dok masovnija setva počinje drugom polovinom marta
meseca.
U okviru režije proizvodnje rasada tipa Berlej u plastenicima Duvanske industrije,sa setvom
počinjemo 25.03. automatskom sejačicom” Antlantic” .Usejavamo:
1. 23.760 kaseta Berleja
2. 3.240 kaseta Virdzinije( uslužne proizvodnje)
Zastupljenost hibrida duvana oba tipa je sledeća:
Berlej : Palagi 5 ( 5.106.700 semenki)
Virdzinija:
Hevesi 9 ( 19.036.500 semenki )
Hevesi 17 ( 540.000 semenki
)
Hevesi 19 ( 90.000 semenki
)
PVH 19 (1.200.000 semenki )
Nakon setve koja je završena krajem marta meseca,pristupalo se potapanju stiropornih tacni i
proizvodnji rasada u plastenicima.Vremenski uslovi u 2013 god.pogodovali su klijanju,nicanju i
samoj vegetaciji te je uspešnost ove proizvodnje zadovoljavajuća,te i rasada za ugovorene površine
od 723,00 ha ima dovoljno.
Rasadjivanje duvana oba tipa počinje prvim danima maja meseca,zaliha zimske vlage ima
dovoljno.Na parcelama gde su ispoštovane optimalne agrotehničke mere u obimu i
kvalitetu,rasadjivanje biva kvalitetno i sa minimalnim gubicima.Primenom adekvatnim zaštitnim
sredstvima ( insekticidima zemljišnjim) uginuće je svedeno na minimalne granice.A samoj fazi
rasadjivanja i ove godine uključene su savremene sadilice( Sfogie,30-tak kom.)što znatno olakšava
izvedbu sadnje, a i kvalitet je neosporan.
Tabelarni prikaz sa podacima o rasađenim površinama
Tabela 3
Tip duvana
«Berlej»
«Virdžinija»
Svega:
Broj kooper.
231
89
320
Broj strukova
3.244.818
13.051.143
16.295.961
Ha
151,53
571,47
723,00
Nakon rasađivanja, instrukcije bivaju usmerene ka maksimalnoj agrotehnici (borbi protiv
korova, kultiviranja i zaštiti od štetočina) u interesu da procenat uginuća bude što manji, odnosno
odnegovanih biljaka što viši.
8
Tabelarni prikaz odnegovanih broja strukova za tipove duvana „Virdžinija“ i „Berlej“
Tabela 4
Virdžinija
Odnegovano
Broj koperanata
89
Broj strukova
12.640.743
Ha
571,47
Tabela 4a
Berlej
Odnegovano
Broj koperanata
231
Broj strukova
3.239.678
Ha
151,53
Temperaturni uslovi i padavine u vegetacionom periodu 2013. godine
(po podacima Meteorološke stanice Senta)
Tabela 5
Padavine
mm/m
2013
Srednja dnevna
temperatura
C
Maximalne
temperature
C
Minimalne
temperature
C
Januar
1,12
12,12
-9,63
61,3
Februar
3,16
12,70
-6,57
86,5
Mart
4,66
19,53
-8,06
135,6
April
12,74
31,93
0,01
36,0
Maj
17,02
31,08
6,55
126,1
Jun
20,45
36,92
8,74
10,6
Jul
22,83
38,54
9,4
34,6
Avgust
23,19
38,45
11,73
48,8
Septembar
15,51
27,78
6,31
75,6
Oktobar
12,90
26,82
-2,14
84,8
Novembar
7,90
22,35
-3,67
39,4
Decembar
1,09
14,63
-8,39
2,4
Iz tabelarnog prikaza uvidjamo da je suma padavina za region meteorološke stanice Senta
741,7mm,što je znatno više od desetogodišnjeg proseka za područje Vojvodine( 600 mm),ali je
9
raspored padavina izuzetno nepovoljan.Nakon rasadjivanja i dobrog ukorenjavanja ( 2-3
nedelje),jun mesec biva u ovom području izuzetno aridan,sa maksimalnim temperaturama blizu 40
C.Duvan u fazi bujnog porasta biva ugrožen,deficitom padavina i zaostajanje u porastu je
evidentno( Berlej).Situacija sa Virdzinijom je nesto povoljnija ,te u reonu velike proizvodnje
( Maradik,Golubinci)biva više padavina 60 mm( jun-jul),i vegetacija duvana ne biva toliko
ugrožena kao u Berleju.
Mesec avgust biva takodje topao i izuzetno sušan,što ne pogoduje i procesu sušenja Berleja(naglo
isušivanje,zelenčivost).Krajem vegetacije,u septembru,beleže se veći vodeni talozi u nekoliko
dana,te se može reći,da dolazi na nekim parcelama do retrovegetacije,što neznatno umanjuje
postotak pobačaja prinosa.
Na žalost,u reonu proizvodnje duvana „Južni Banat „30.05.led uništava oko 40-tak ha duvana tipa
FCV gde se i konstatuje 100 % šteta.
Osim ovog negativnog činioca umanjenje ukupnih količina proizvedenog duvana,vredan napomene
je i rani mraz ,4 i 5 oktobra,na svim reonima proizvodnje svetle Virdzinije.U nekim mestima
( Kukujevci,Golubinci) zabeležena je i temperatura od – 6 C,što dovodi do izmrzavanja duvana i
nemogućnosti dalje berbe. Procene gubitka duvana ovom vremenskom nepogodom su oko 50 do
60 t.
I
OTKUP VIRDZINIJE
Otkup duvana tipa “Virdžinija” započinjemo 07.08.2013. godine i intenzivno sa svih lokaliteta i
otkup traje do 19.11.2013. godine.
Otkupljene količine i vrednost duvana tipa “Virdžinija” iskazane po klasama (bez PDV-a)
Tabela 6
Klasa Otkupljena
Vrednost
Vrednost
Randman
količina
EUR
Din
duvana u
Kg
I
114.970,12
287.425,31
32.881.698,00
14,97
II
246.978,05
568.049,50
64.953.088,00
32,15
III
332.212,25
631.203,25
72.083.664,00
43,25
IV
70.503,09
105.754,63
12.067.230,00
9,18
V
3.465,95
2.079,57
237.396,23
0,45
Svega 768.129,46
1.594.512,27
182.223.076,23
100
Prosečna otkupna cena: 2,08 Eur
Prosečna otkupna cena: 237,23 RSD ( cena je bez iskazanog PDV-a)
Opštinski pregled otkupljenih količina u odnosu na planirane i zadužene kilograme
Tabela 7
Red
Proizvodno
Planirani
Zaduženo
Otkupljeno
Index
Index
broj
mesto
prinos u kg kg u suvom
kg
5/3
5/4
stanju
1
2
3
4
5
6
7
455.103
35.591
10.852
265.300
28.000
3.500
341.692,69
13.991,58
3.432,89
75,08
39,31
31,63
128,79
49,97
98,08
296.800
359.117,16
71,60
121,00
OPŠTINA INĐIJA
1.
2.
3.
Maradik
N. Slankamen
Krčedin
Svega:
501.546
OPŠTINA STARA PAZOVA
4.
Golubinci
198.000
105.500
88.563,34
44,73
83,95
198.000
105.500
88.563,34
44,73
83,95
Kukujevci
Erdevik
Bingula
46.772
35.418
16.375
37.800
14.500
13.500
29.679,33
13.419,73
10.508,19
63,46
37,89
64,17
78,52
92,55
77,84
Svega:
98.565
65.800
53.607,25
54,39
81,47
16.200
54.000
27.000
-
8.700
40.300
1.200
8.137,18
26.043,55
1.424,24
50,23
48,23
-
93,53
64,62
118,69
97.200
50.200
35.604,97
36,63
70,93
54.142
12.600
49.300
-
59.680,61
-
110,23
0
121,06
-
66.742
49.300
59.680,61
89,42
121,1
182.394
102.060
51.000
68.100
60.194,54
53.285,04
33,0
52,21
118,03
78,25
284.454
119.100
113.479,58
39,89
95,28
9.000
3.060
9.000
3.060
-
0
0
0
0
Svega:
OPŠTINA ŠID
5.
6.
7.
OPŠTINA SREMSKA MITROVICA
8.
9.
10.
11.
Bosut
Kuzmin
Hrtkovci
Radenković
Svega:
OPŠTINA MALI IĐOŠ
12.
13.
Lovćenac
Mali Iđoš
Svega:
OPŠTINA KOVIN
14.
15.
Bavanište
Pločice
Svega:
OPŠTINA ZRENJANIN
16.
Taraš
Svega:
OPŠTINA ŠABAC
17.
18.
19.
20.
21.
22.
M. Pričinović
Varna
Petlovača
Lipolist
Duvanište
Gornja Vranjska
-
1.000
300
600
4.000
3.800
3.000
714,57
61,51
307,07
3.998,26
1.165,89
432,13
-
71,46
20,50
51,18
99,96
30,68
14,40
-
12700
6679,43
-
52,59
27.000
27.000
8.000
2.000
6.110,78
1.773,52
22,63
6,57
76,38
88,68
54.000
10000
7884,3
14,60
78,84
Uzveće
Klenje
Glušci
18.000
18.000
37.100
1.500
-
43.512,81
-
Svega:
UKUPNO:
36.000
1.345.457
38.600
751.060
43.512,81
768.129,45
241,74
0
120,87
117,29
0
112,73
57,09
102,03
Svega:
OPŠTINA PANČEVO
23.
24.
Ban. Brestovac
Starčevo
Svega:
OPŠTINA BOGATIĆ
25.
26.
27.
Iz tabelarnog prikaza da se uočiti da je u 2013 god.,prvi put ugovorena i otkupljena količina duvana
sa područja Mačve u iznosu od 50.192,24 kg.
11
Pregled broja koperanata, odnegovanih strukova, hektara, prinosa sa jedinice površine i kg
u postojećim sušnim kapacitetima
Red.
br.
Proizvodno
mesto
1
2
OPŠTINA INĐIJA
Broj
koop.
Broj
strukova
Ha
Gr/
struku
Kg/Ha
Kg
3
4
5
6
7
8
174,49 98,18
1958,24
341.692,69
1.
Maradik
20
3.480.300
2.
N. Slankamen
5
370.600
15,07
37,75
928,44
13.991,58
3.
Krčedin
1
67.500
3,11
50,86
1103,82
Svega:
26
3.918.400
192,67 91,65
Tabela 8
T T T T T
42 48 60 78 72
9
10 11
12 13
4
49 10
-
-
-
5
1
-
3.432,89
-
-
1
-
-
1863,90
359.117,16
-
4
55 11
-
OPŠTINA STARA PAZOVA
4.
Golubinci
4
1.669.812
77,93
53,04
1136,45
88.563,34
-
-
-
16
-
Svega:
4
1.669.812
77,93
53,04
1136,45
88.563,34
-
-
-
16
-
OPŠTINA ŠID
5.
Kukujevci
4
456.200
19,2
65,06
1545,80
29.679,33
-
-
8
-
-
6.
Erdevik
1
216.427
9,02
62,01
1487,77
13.419,73
-
-
3
-
-
7.
Bingula
1
163.274
6,84
64,36
1536,29
10.508,19
-
-
1
1
-
Svega:
6
835.901
35,06
64,13
1529,01
53.607,25
-
-
12
1
-
OPŠTINA SREMSKA MITROVICA
8.
Bosut
1
159.600
6,44
50,98
1263,54
8.137,18
-
-
2
-
-
9.
Kuzmin
2
511.300
23,19
50,94
1123,05
26.043,55
-
-
3
4
-
10.
Radenković
1
43.000
1,48
33,12
962,32
1.424,24
-
-
-
-
-
Svega:
4
713.900
31,11
49,87
1144,49
35.604,97
-
-
5
4
-
5
817.500
34,01
73,00
1754,80
59.680,61
1
-
8
3
-
Svega:
OPŠTINA KOVIN
5
817.500
34,01
73,00
1754,80
59.680,61
1
-
8
3
-
12.
Bavanište
6
1.421.440
67,83
42,35
887,43
60.194,54
1
-
10
2
8
13.
Pločice
16
1.758.440
77,51
30,30
687,46
53.285,04
1
-
4
3
2
Svega:
22
3.179.880
145,34
35,69
780,79
113.479,58
2
-
14
5
10
OPŠTINA MALI IĐOŠ
11.
Lovćenac
12
OPŠTINA ŠABAC
14.
M.Prčinović
1
14.800
0,5
48,28
1429,14
714,57
1
-
-
-
-
15.
Varna
1
39.600
1,54
1,55
39,94
61,51
-
-
--
-
-
16.
Petlovača
1
39.900
1,63
7,70
188,39
307,07
1
-
-
-
-
17.
Lipolist
1
138.200
4,89
28,93
817,64
3.998,26
-
2
-
-
-
18.
Duvanište
1
171.150
6,62
6,81
176,12
1.165,89
-
2
-
-
19.
Gornja
Vranjska
1
85.000
3,35
5,08
129
432,13
1
-
-
-
-
Svega:
6
488.650
18,53
13,67
360,47
6.679,43
3
4
-
-
-
OPŠTINA PANČEVO
20. B. Brestovac
1
163.900
7,46
37,28
819,14
6.110,78
-
-
2
-
-
21.
Starčevo
1
58.000
2,64
30,58
671,79
1.773,52
-
-
1
-
-
Svega:
2
221.900
10,1
35,53
787,64
7.884,30
-
-
3
-
-
OPŠTINA BOGATIĆ
22.
Uzveće
12
718.100
23,58
60,60
1845,33
43.512,81
15
-
-
-
-
23.
Klenje
1
41.700
1,62
-
-
-
-
-
-
-
-
Svega:
13
759.800
25,2
57,27
1726,70
43.512,81
15
-
-
-
-
OPŠTINA ZRENJANIN
24.
Taraš
1
35.000
1,61
-
-
-
-
2
-
-
-
Svega:
1
35.000
1,61
-
-
-
-
2
-
-
-
UKUPNO
89
60,77
1.344,13
768.129,45
21
10
97
40 10
12.640.743 571,47
13
II OTKUP BERLEJA
Sa otkupom duvana tipa „Berlej“počinjemo 28.08.2013 god. kada vremenske prilike
( padavine,vlažnost vazduha),pogoduju za pakovanje donjih insercija.Preuzimanje duvana u ovom
vremenskom periodu,omogućava oslobadjanje prostora za smeštaj berbi poslednjih insercija a
ujedno i uštedu kanapa za nizanje.
Intenzivniji otkup počinje 17.11.2013 god,kada se dovoze duvani i sa daljih proizvodnih mesta.
Otkup zavrsavamo 6.12.2013 god.
Preuzete količine duvana tipa „Berlej“ sa iskazanom vrednošću po klasama (bez PDV-a)
Tabela 9
Klasa Otkup.količ.
Cena
Vrednost
Vrednost
Randman
duvana u Kg
EUR
EUR
RSD
I
89.194,23
2,00
178.388,45
20.363.630,00
32,58
II
55.272,59
1,70
93.963,41
10.723.819,00
20,19
III
75.489,46
1,45
109.459,72
12.493.317,00
27,58
IV
46.333,34
1,00
46.333,34
5.289.171,00
16,93
V
7.461,59
0,50
3.730,79
426.137,84
2,73
Svega
273.751,21
1,58
431.875,71
49.296.074,84
100
Prosečna otkupna cena:1,58Eur
Prosečna otkupna cena: 180,08 RSD ( cena je bez iskazanog PDV-a)
Opštinski pregled preuzetih količina u odnosu na planirane i zadužene količine
Tabela 10
Red
broj
Proizvodno
mesto
Planirani
prinos u kg
Zaduženo
kg u suvom
stanju
1
2
3
4
5
6
7
Čoka
Padej
Jazovo
Ostojićevo
C. Bara
Sanad
101.250
21.600
3.600
10.800
18.000
3.600
72.900
7.800
700
6.700
5.650
800
83.225,32
8.016,97
713,97
5.963,84
5.794,34
920,08
82,19
37,11
19,83
55,22
32,19
25,56
114,16
102,78
102
89,01
102,55
115,01
Svega:
158.850
94.550
104.634,52
65,87
110,67
24.300
2.160
20.250
30.375
4.050
4.050
4.050
4.600
1.450
7.310
30.450
2.850
1.450
1.300
5.217,44
1.265,88
7.025,95
26.801,54
1.342,49
973,55
1.041,25
21,47
58,61
34,70
88,24
33,15
24,04
25,71
113,42
87,30
96,11
88,02
47,10
67,14
80,10
89.235
49.410
43.668,10
48,94
88,38
2.160
1500
1828,62
84,66
121,91
Otkupljeno
kg
Index
5/3
Index
5/4
OPŠTINA ČOKA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
OPŠTINA N. KNEŽEVAC
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
N.Kneževac
S. Krstur
Đala
B.Aranđelovo
Majdan
Rabe
Podlokanj
Svega:
OPŠTINA KIKINDA
14.
Kikinda
15.
16.
17.
18.
R. Selo
Sajan
Iđoš
Mokrin
3.600
9.000
3600
9.000
1.850
6.050
400
3.700
2.084,46
5.563,85
4.695,66
57,90
61,82
52,17
112,68
91,96
126,91
27.360
13.500
14.172,59
51,80
104,98
10.800
1.300
1.509,86
13,98
116,14
10.800
1.300
1.509,86
13,98
116,14
8.100
10.125
6.075
24.300
46.575
5.900
2.150
2.300
3.300
32.200
5.862,95
2.078,60
2.003,64
2.717,79
32.981,93
72,38
20,53
32,98
11,18
70,81
99,37
96,68
87,11
82,36
102,43
95.175
45.850
45.644,91
47,96
99,55
Čantavir
Tavankut
12.150
5400
2.600
1.400
2.474,82
908,61
20,37
16,83
95,19
64,90
Svega:
OPŠTINA SOMBOR
17.550
4.000
3.383,43
19,28
84,59
21.600
7.000
6.674,05
30,90
95,34
21.600
7.000
6.674,05
30,90
95,34
Feketić
10.125
4.400
3.281,43
32,41
74,58
Svega:
OPŠTINA KULA
10.125
4.400
3.281,43
32,41
74,58
Svega:
OPŠTINA N. BEČEJ
19.
N. Miloševo
Svega:
OPŠTINA B. TOPOLA
20.
21.
22.
23.
24.
B. Topola
G. Rogatica
B. Sokolac
S. Moravica
N. Orahovo
Svega:
OPŠTINA SUBOTICA
25.
26.
27.
Telečka
Svega:
OPŠTINA MALI IĐOŠ
28.
29.
R. Krstur
10.125
1.250
1.350,78
13,34
108,06
Svega:
OPŠTINA ŽITIŠTE
10.125
1.250
1.350,78
13,34
108,06
9.000
1100
796,33
8,85
72,39
9.000
1100
796,33
8,85
72,39
Ečka
Orlovat
Lukino Selo
Mužlja
Elemir
10.125
5.400
2.025
2.025
-
7.900
1.060
1.600
300
7.631,50
902,72
1.551,57
328,99
75,37
16,72
76,62
-
96,60
85,16
96,97
109,66
Svega:
OPŠTINA N. CRNJA
19.575
10.860
10.414,78
53,20
95,90
N. Crnja
Toba
28.350
10.125
2.200
950
2.849,15
1081,55
10,05
10,68
129,51
113,85
Svega:
OPŠTINA SEČANJ
38.475
3.150
3.930,70
10,22
124,78
Neuzina
3600
800
709,08
19,72
88,73
Svega:
OPŠTINA BAČ
3600
800
709,08
19,72
88,73
39.
Selenča
18.000
5.800
6.352,80
35,29
109,53
Svega:
18.000
5.800
6.352,80
35,29
109,53
30.
Torda
Svega:
OPŠTINA ZRENJANIN
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
OPŠTINA PANČEVO
40.
41.
42.
B. Brestovac
Pločice
Starčevo
1.800
1.800
1.800
-
-
-
-
5.400
-
-
-
-
B. P. Selo
-
1.900
1.927,64
-
101,45
Svega:
OPŠTINA KANJIŽA
-
1.900
1.927,64
-
101,45
44.
45.
46.
-
3.500
18.650
3.600
3.526,20
17.572,96
3.089,97
-
100,75
94,22
85,83
Svega:
OPŠTINA ADA
-
25.750
24.189,13
-
93,94
47.
-
1.000
746,28
-
74,62
Svega:
OPŠTINA INĐIJA
-
1.000
746,28
-
74,62
48.
Maradik
-
300
364,80
-
121,6
Svega:
UKUPNO:
534870
300
271.920
364,80
273.751,21
51,18
121,6
100,67
Svega:
OPŠTINA BEČEJ
43.
Red.
br.
1
Horgoš
Male Pijace
Martonoš
Ada
Rekapitularni pregled broja koperanata, odnegovanih strukova, Ha i prinosa
po jedinici površine i kilograma
Tabela 11
Proizvodno
Broj
Broj
Ha
Gr/
Kg/Ha
Kg
mesto
koop.
strukova
struku
2
3
4
5
6
7
8
OPŠTINA ČOKA
1.
Čoka
36
808.770
36,29
102,9
2293,34
83.225,32
2.
Padej
7
84.200
4,11
95,21
1950,6
8.016,97
3.
Jazovo
1
7.500
0,41
95,2
1741,39
713,97
4.
Ostojićevo
8
76.250
3,62
78,21
1647,47
5.963,84
5.
C. Bara
6
74.200
3,99
78,09
1452,22
5.794,34
6.
Sanad
1
9.700
0,57
94,85
1614,18
920,08
1.060.620
48,99
98,65
2135,83
104.634,52
59
Svega:
OPŠTINA N. KNEŽEVAC
7.
N.Kneževac
7
58.580
2,68
89,07
1946,81
5.217,44
8.
S. Krstur
1
16.200
0,77
78,14
1644
1.265,88
9.
Đala
7
88.060
4,36
79,79
1611,46
7.025,95
10.
B.Aranđelovo
25
367.470
17,76
72,94
1509,1
26.801,54
11.
Majdan
4
43.340
1,65
30,98
813,63
1.342,49
12.
Rabe
2
25.150
1,00
38,71
973,55
973,55
13.
Podlokanj
1
12.900
1,00
80,72
1041,25
1.041,25
Svega:
47
611.700
29,22
71,39
1494,46
43.668,10
OPŠTINA KIKINDA
14.
R. Selo
2
20.750
0,94
100,46
2217,51
2.084,46
15.
Sajan
12
105.800
4,98
52,59
1117,24
5.563,85
16.
Mokrin
6
47.000
1,89
99,91
2484,48
4.695,66
17.
Iđoš
2
11.950
0,49
0
0
-
Kikinda
1
18.000
0,57
101,59
3208,11
1828,62
23
203.500
8,87
69,64
1597,81
14.172,59
N. Miloševo
1
16.300
0,78
92,63
1935,72
1.509,86
Svega:
OPŠTINA B. TOPOLA
1
16.300
0,78
92,63
1935,72
1.509,86
Svega:
OPŠTINA N. BEČEJ
18.
19.
B. Topola
6
64.301
3,25
91,18
1803,98
5.862,95
20.
G. Rogatica
4
23.146
1,30
89,8
1598,92
2.078,60
21.
B. Sokolac
2
24.072
1,50
83,24
1335,76
2.003,64
22.
S. Moravica
4
42.414
2,07
64,08
1312,94
2.717,79
23.
N. Orahovo
18
382.632
19,36
86,2
1703,61
32.981,93
34
536.565
27,48
85,07
1661,02
45.644,91
Svega:
OPŠTINA SUBOTICA
24.
Čantavir
2
42.318
1,96
58,48
1262,66
2.474,82
25.
Tavankut
2
11.456
0,55
79,31
1652,02
908,61
Svega:
OPŠTINA SOMBOR
4
53.774
2,51
62,92
1347,98
3.383,43
8
104.274
5,07
64
1316,38
6.674,05
8
104.274
5,07
64
1316,38
6.674,05
Feketić
2
51.999
1,80
63,11
1823,02
3.281,43
Svega:
OPŠTINA KULA
2
51.999
1,8
63,11
1823,02
3.281,43
2
13.408
0,60
100,74
2251,3
1.350,78
2
13.408
0,60
100,74
2251,3
1.350,78
26.
Telečka
Svega:
OPŠTINA MALI IĐOŠ
27.
28.
R. Krstur
Svega:
OPŠTINA ZRENJANIN
29.
Ečka
2
81.600
2,17
93,52
3516,82
7.631,50
30.
Orlovat
3
13.900
0,98
64,94
921,14
902,72
31.
Lukino Selo
1
17.000
0,60
91,27
2585,95
1.551,57
Elemir
1
3.500
0,20
94
1644,95
328,99
7
116.000
3,95
89,78
2636,65
10.414,78
N. Crnja
3
33.800
1,63
84,29
1747,94
2.849,15
Toba
2
14.200
0,70
76,17
1545,07
1.081,55
Svega:
5
48.000
2,33
81,89
1687
3.930,70
Svega:
OPŠTINA N. CRNJA
32.
OPŠTINA SEČANJ
33.
Neuzina
1
11.000
0,56
64,46
1266,21
709,08
Svega:
OPŠTINA INĐIJA
1
11.000
0,56
64,46
1266,21
709,08
Maradik
1
5.250
0,11
69,49
3316,36
364,80
Svega:
1
5.250
0,11
69,49
3316,36
364,80
33.
OPŠTINA KANJIŽA
29.
Horgoš
3
41.500
1,56
84,97
2260,38
3.526,20
30.
Male Pijace
18
211.280
9,69
83,17
1813,51
17.572,96
31.
Martonoš
3
38.960
1,73
79,31
1786,11
3.089,97
Svega:
24
291.740
12,98
82,91
1863,57
24.189,13
1
9.230
0,45
80,85
1658,4
746,28
1
9.230
0,45
80,85
1658,4
746,28
Selenča
8
72.318
3,90
87,85
1628,92
6.352,80
Svega:
OPŠTINA BEČEJ
8
72.318
3,90
87,85
1628,92
6.352,80
B.P. Selo
3
22.000
1,37
87,62
1407,04
1.927,64
Svega:
OPŠTINA ŽITIŠTE
3
22.000
1,37
87,62
1407,04
1.927,64
Torda
1
12.000
0,57
66,36
1397,07
796,33
Svega:
1
12.000
0,57
66,36
1397,07
796,33
UKUPNO:
231
3.239.678
151,53
84,50
1806,58
273.751,21
OPŠTINA ADA
31.
Ada
Svega:
OPŠTINA BAČ
31.
31.
31.
18
Otkupne cene sirovog duvana u listu tipa “Virdžinija” roda 2013. godine
Tabela 12
Klasa Duvan sa incersijskom i
organoleptičkom
pripadnošću klasi
bez bonusa
PDV
UKUPNO
8%
I
2,50
0,20
2,70
II
2,30
0,18
2,48
III
1,90
0,15
2,05
IV
1,50
0,12
1,62
V
0,60
0,05
0,65
Otkupne cene sirovog duvana u listu tipa “Berlej” roda 2013. godine
Tabela 13
PDV
Klasa
Duvan sa incersijskom i
organoleptičkom
pripadnošću klasi
I
2,00 €
0,16 €
2,16 €
II
1,70 €
0,14 €
1,84 €
III
1,45 €
0,12 €
1,57 €
IV
1,00 €
0,08 €
1,08 €
V
0,50 €
0,04 €
0,54 €
UKUPNO
8%
Otkupne cene duvana,prilikom isplate bile su obračunate po prodajnom kursu poslovne banke ,kao
što je i bilo naznačeno u ugovorima o proizvodnji i isporuci duvana oba tipa.
Sve preuzete količine oba tipa duvana, preuzete su u prostorijama Duvanske industrije Čoka,
ocenjene externo i interno, te i smeštene po internim klasama u magacine.
19
Pregled otkupljenih količina i prinosa u 2013 god. po jedinici površine i strukovima
Tabela 14
Prinos
gr/struku
(4/3)
Tip duvana
Ha
Broj
odnegovanih
strukova
Predato
Kg
Prinos
Kg/ha
(4/2)
1
«Virdžinija»
«Berlej»
Svega:
2
571.47
151.53
723,00
3
12.640.743
3.239.678
15.880.421
4
768.129,45
273.751,21
1.041.880,66
5
1.344,13
1.806,58
1.441,05
6
60,77
84,5
65,61
Prinos duvana po hektaru (kg) za period od 2006. do 2013. godine
Godina
2006
2007
Berlej
1.751,80
968,76
Virdžinija
1.777,01
2008
2009
2010
2011
Tabela 15
2012
2013
1.729,95 1.642,73 1.534,11 1.724,44 1.364,73 1.806,58
1.609,57 2.058,05 1.698,68 1.400,17 1.551,99 1.401,85 1.344,13
Duvanska industrija Čoka a.d. uspela je da obezbedi sav neophodan repromaterijal za proizvodnju
(supstrat, seme, folija, stiroporne tacne) kao i avansna sredstva za isplatu duvana pre konačne
predaje.
Avansna sredstva, do konačne isplate angažovana su u proizvodnji i to:
1. Proizvodnja „Berleja“
- 9.959.083,52RSD
2. Proizvodnja „Virdžinije“ - 150.244.031,05 RSD
Iznos konačne isplate je sledeći:
1. Isplata „Berleja“ - je izvršena u tri navrata, 09.12 i 17.12.2013 god u iznosu od 17.517.673,17
din, i 10.01.2014 god u iznosu od 11.611.957,26,odnosno,suma isplaćenog novca je :
29.129.630,43 din
2. Konačna isplata „Virdžinije“ - 06.12.2013 god.. u iznosu od 7.100.879,93 RSD
Može se zaključiti da je Duvanska industrija Čoka uspela da zaokruži ovaj ciklus proizvodnje
duvana i da stvori sebi pozicije za dalja normalna poslovanja sa koperantima u narednoj 2014
godini.
Za obezbeđenje kompletnog toka proizvodnje blagovremeno je angažovan velik obim materijalnih
sredstava koja su taksativno prikazana u tabeli:
Prikaz upotrebljenog repromaterijala u 2012. godini:
I Rezervni delovi
Naziv
Igle ¸¸14''
Disk sadilice
Točak sadilice 400mm
Nosač točka
Nosač diska levi
Nosač diska desni
Obezbeđeno
u 2013.
9
5
1
12
25
29
Izdato u
2013.
8
2
1
10
0
0
Tabela 16
Zalihe
01.01.2014.
1
3
0
2
25
29
Nosač diska-metal LD
Petljač
Mazalica S prava
Mazalica S kosa
Graničnik na disku
Zupčanik kosi
Zupčanik srednji
Zupčanik pogonski
Crevo P-1 okiten
Štipaljka za plast.
Opruga rama
Pumpa RS 25/60
Sejačica sa potiskivačem
Navrtka M 4
Ukrućenje rama
PH metar
Vijak 4x7
Leđna prskalica
II Repromaterijal
Naziv
TUV folija 10m
TUV folija 12m
TUV folija 13m
TUV folija 14m
TUV folija 8m
Crna folija 8,5m
Agril 10,5/100 m2
Crna folija 6m
Crna folija 4m
Kudeljni kanap 0,40
Kudeljni kanap 0,60
Kudeljni kanap 0,90
Kudeljni kanap 2,5/6
Kudeljni kanap 2/6
Kudelj. Kan. 2,5/6-0,5kg
Mašin. konac za šivenje
Kontejneri- Mionica
Supstrat
III Mineralna đubriva
Naziv
KAN 25/1
Yara 6-12-24
Magnezijum sulfat
Urea ( Ruska)
NPK
Cropcare 8-11-23
KAN 27%
10
7
8
11
14
8
25,8
196
1
6
3
5
7
6
9
11
8
8
0
-
Obezbeđeno
u 2013.
69,40
823
352,5
470
1.050,6
4.048,1
4683
321,70
707,50
31,5
0,5
2733
6
288,5
255
42.151
3.629
Izdato
u 2013.
69,40
823
300,5
150,9
747,8
3472,8
3150
321,70
707,50
6
1688
3
197
220
42.151
3.162
Tabela 17
Zalihe
01.01.2014.
0
0
52
319,1
302,8
575,30
1533
25,50
0,5
1045
3
91,50
35
0
467
Izdato
u 2013.
1.575
100
100
23.280
23.950
Tabela 18
Zalihe
01.01.2014.
0
80
91
520
50
Obezbeđeno
u 2013.
1.575
80
91
100
100
23.800
24.000
3
7
2
2
3
0
17,80
196
1
6
3
5
KAN 50/1
Kalcijum nitrat
Kalijum sulfat
Fertikare 14:11:25
Vuksal
Nuvalon 10:10:40 plusTE
Nuvalon 12:48:06 plusTE
Nuvalon 20:20:20 plusTE
Nuvalon 15 :5:35 50/1
Slavol 10/1 kom
Grinta Sola 14:10:26
Calcinit
IV Pesticidi
Naziv
a) Zemljišni insekticidi
Metil bromid
Galation 1/1 G-5
Teteton granule 1/1
Forsse 1/1
Furadan 1/1 330E
Naziv
b) Herbicidi
Casoran G 1/1
Dominator 1/1
Glifol 1/1
Župilan 1/1
Trefgal 1/1
Frontier Super 1/1
Zanat 1/1
Devrinol 1/1
Gamit 1/1
Selekt super 1/1
Fokus ultra 1/1
Agil 1/1
Galant super 1/1
Naziv
c) Insekticidi
Posse 1/1
Fosfamid 0,25
Bevetox 0,1
Sistemin 1/1
Dimetogal 0,1
Confidor 70 WG 25gr
25295
27,5
48,5
1.840,75
1
27
203
183
324
50
5
1.599,37
1.605,20
149
143
73
44
1.433,17
Obezbeđeno
u 2013.
Izdato
u 2013.
357
182
1
233,9
47
61
1
75,90
22
Obezbeđeno
u 2013.
Izdato
u 2013.
3
2
1.707
10
430
1
184
108
33
24
4
2
463
2
1.685
409
165
33
15
395
Obezbeđeno
u 2013.
Izdato
u 2013.
29
4
113
11
91
597
8
2
50
522
25295
27,5
48,5
235,55
1
27
54
40
251
6
0
166,20
Tabela 19
Zalihe
01.01.2014.
357
121
0
158
25
Tabela 19a
Zalihe
01.01.2014.
3
0
22
10
21
1
19
108
9
4
2
68
Tabela 19b
Zalihe
01.01.2014.
29
4
105
9
41
75
Confidor 200SL, 0,005
Confidor 200SL, 0,25
Actara 25W P 70gr
Nurel D 1/1
Mospilan 70gr
Fenitrotion 1/1 50EC
Orthen 0,25
Prestige 1/1 290FS
Tonus 0,25
Lebaycid 1/1
Pyrinex 48-EC 1/1
Talstar 0,100
Talstar 1/1
Decis 0,1
Lannate – 90 0,1
Pužomor
Monokrotofos
Lindan
Naziv
d) Fungicidi
Ridomil Gold MZ
68-WG 1/1
Notimil MZ 1/1
Cineb 1/1
Mankogal
Eqyation PRO-WG 0,4
Signum
Sonar 1/1
Folio Gold MZ 0,2
Qardis Max 0,05
Dional 500 SC 0,1
Balb 0,1
Naziv
e) Fiziotropi ( sredstva
protiv zaperaka)
Royal MH 30
Naziv
f) Ostala hemijska
sredstva
Azotna kiselina
Sani granule
58
54
81
92
14
102
3
82,5
167
250
357
102
65
44
342
1
48
27
6
11
1
38
5
60
3
82,5
24
137
227
42
49
22
29
-
Obezbeđeno
u 2013.
Izdato
u 2013.
122,11
78,60
43,51
17
10
10
3
6
1
176
18
25
351
14
10
10
1
6
143
18
2
289
3
0
0
2
0
1
33
0
23
62
Obezbeđeno
u 2013.
Izdato
u 2013.
5.940
5.520
Obezbeđeno
u 2013.
Izdato
u 2013.
440
9
298
8
23
52
43
80
54
9
42
0
0
143
113
130
60
16
22
313
1
48
27
Tabela 19c
Zalihe
01.01.2014.
Tabela 19d
Zalihe
01.01.2014.
420
Tabela 19e
Zalihe
01.01.2014.
142
1
V Sortno seme duvana tipa «Berlej»
Naziv
Obezbeđeno
u 2013.
TN - 86
Palagi 5
227.300
8.430.200
VI Sortno seme duvana tipa «Virdžinija»
Naziv
Obezbeđeno
u 2013.
H-9
H-17
H-19
PVH - 19
PVH - 156
21.936.600
1.161.950
120.000
1.200.000
25.000
Izdato
u 2013.
5.106.700
Izdato
u 2013.
19.036.500
540.000
90.000
1.200.000
-
Tabela 20
Zalihe
01.01.2014.
227.300
3.323.500
Tabela 21
Zalihe
01.01.2014.
2.900.100
621.950
30.000
0
25.000
Duvanska industrija „Čoka“ je za potrebe energenata za sušare potpisala ugovor sa „Tigar
Petrol “ iz Beograda o kupovini 94.708 lit.propan butana,u iznosu od 7.086.103,20 din.za period od
13.07.2013 god – 01.10.2013 god.
Koperanti su i ove godine osigurali proizvodnju oba tipa duvana od leda, te su premije na ime
osiguranja i naknade štete sledeće:
Tip duvana
LED
Br. koop.
Premija (din)
PDV 5%
Tabela 22
Svega
Din
Din
„Virdžinija“
32
4.571.568,45
228.578,42
4.800.146,87
„Berlej“
107
1.375.163,56
68.758,18
1.443.921,74
Svega:
139
5.946.732,01
297.336,60
6.244.068,61
Vlada RS donosi Uredbu o uslovima i načinu korišćenja sredstava za regresiranje osiguranja
životinja, useva i plodova u 2013. godini (objavljena u „Sl. glasnik RS“ br. 48/13) . Nosilac
komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva ima pravo na korišćenje sredstava za regresiranje
osiguranja u iznosu od 40% od visine premije osiguranja.
Isplate koperanata za štetu od leda koja je pomenuta pređašnjem delu teksta je u sledećem obimu:
“Berlej”
Nadoknada štete od leda
-
79.732,61din
“Virdzinija”
Naknada štete od leda
Ukupno :
- 6.976.602,47 din
-------------------------------7.056.335,08 din
24
Tip
duvana
Tabela 23
Dug kooper. iz ranijih godina Dug kooper. sa aktivnom
koji nemaju zasnovanu
proizvodnjom u 2013.god
Ukupno
proizvodnju u 2013. god.
nakon predatih količina
(Eur)
(Eur)
(Eur)
„Virdžinija“
244.296,13
78.640,26
322.936,39
„Berlej“
64.491,17
11.047,06
75.538,23
Ukupan dug:
308.787,30
89.687,32
398.474,62
Dugovanja su obračunata po srednjem kursu NBS na dan 31.12.2013. godine (114,6421 dinara
za 1 Euro) i po tipovima duvana iznose:
1. „Virdžinija“ - 37.022.105,92 din
2. „Berlej“
- 8.659.861,32 din
Ukupan dug: - 45.681.967,24 din
25
III DEO
OBRADA DUVANA TIPA FCV I
BURLEY RODA 2013.GODINE
Akcionim programom rada tehnološke radne jedinice za obradu duvana planirano je da se
obradi duvan Duvanske industrije Čoka, i to: FCV u količini od cca 800-1.000 tona, duvan tipa
BURLEY u količini cca 250 tona i uslužna obrada duvana tipa FCV cca 500 tona vlasništvo
„TABEX“ Sremska Mitrovica.
Ukupne planirane količine oba tipa duvana za obradu berbe 2013.godine su cca 1.550-1.750
tona.
Obrađene količine sirovog duvana berbe 2013.godine su: FCV – 768.129,46 kg i BURLEY
– 273.751,21 kg, ukupno oba tipa 1.041.880,67 kg vlasništvo Duvanske industrije „Čoka“ a.d.
Čoka.
Proces obrade počeo je 14.10. i trajao je do 21.12.2013.godine. Ukupno 46 radnih dana. Kao
i prethodnih godina obrada duvana obavljala se u dve smene, radom šest dana nedeljno. Za obradu i
sređivanje duvana angažovano je 90 sezonskih radnika i 19 stalno zaposlenih radnika.
Tok obrade i rad postrojenja za obradu duvana odvijao se dobro, sa manjim zastojima, koji
su uobičajeni za svaku godinu, ali bez bitnijeg uticaja na kvalitet i kvantitet sređivanja duvana.
Obrađene količine duvana berbe 2013.godine, prodaja obrađenog duvana u 2013.godini i
zalihe obrađenog duvana na dan 31.12.2013.godine, za prodaju u 2014.godini prikazane su u
tabelama u nastavku izveštaja.
Otkupljene količine sirovog duvana berbe 2013.godine po tipovima
vlasništvo Duvanske industrije „Čoka“ a.d. Čoka
TIP FCV
Klasa
Kg
Randman %
I
114.970,12
14,97
II
246.978,05
32,15
III
332.212,25
44,25
IV
70.503,09
8,18
V
3.465,95
0,45
Svega
768.129,46
100,00
Klasa
Kg
Randman %
I
89.194,23
32,58
II
55.272,59
20,19
III
75.489,46
27,58
IV
46.333,34
16,93
V
7.461,59
2,72
Svega
273.751,21
26
100,00
TIP BURLEY
Obrađene količine duvana berbe 2013.godine po tipovima
vlasništvo Duvanske industrije „Čoka“ a.d. Čoka
TIP FCV
Strips
Klasa
Kg
Rebro
Kg
Sitnjavina kg
XCL
108.000
Dugo
94.800
28.710
XCKD
37.800
Kratko
41.040
CBLO
219.600
Fiber
2.640
BKDO
194.400
XCBGF
17.600
Svega
577.400
138.480
Randman:
77,55%
Kalo: 3,20%
18,59%
28.710
Svega kg
744.590
3,86%
TIP BURLEY
Strips Klasa
Kg
Rebro
Kg
Sitnjavina kg
BC
79.200
Dugo
33.660
7.470
CL
53.820
Kratko
14.280
C2L
26.280
Fiber
680
C2S
24.840
XCBYG
15.840
Svega
199.980
Randman:
78,10%
Kalo: 6,60%
48.620
7.470
18,99%
2,91%
27
Svega kg
256.070
Prodaja obrađenog duvana u 2013.godini
vlasništvo Duvanske industrije „Čoka“ a.d. Čoka
TIP FCV
Kupac
Strips (kg)
D.rebro
(kg)
K.rebro
(kg)
-
-
-
-
23.760
23.760
Ingras kat R.Češka
107626,70
-
-
-
-
107626,7
BRD Bujanovac
95.400
-
-
-
-
95.400
DIB Bujanovac
-
87.840
28.800
5.720
-
122.360
WORLD TOB. Italija
21.600
-
-
-
-
21.600
Mella Srl. Italija
399339,50
-
-
-
-
399339,5
DESPOT MB Beograd 32.000
-
-
-
-
32.000
Boki i Vlada Pećinci
44.800
-
-
-
-
44.800
BORA doo Kragujevac 5.600
-
-
-
660
6.260
RIBON Pećinci
6.400
-
-
-
-
6.400
Beouniverz doo Beog.
5.400
-
-
-
220
5.620
Komerc 555 Golubinci 20.000
-
-
-
-
20.000
87.840
28.800
5.720
24.640
885166,2
Strips (kg)
D.rebro
(kg)
K.rebro
(kg)
Tutunski kombinat
Prilep Makedonija
58.320
-
-
-
-
58.320
Mella Srl. Italija
82.510
-
-
-
-
82.510
DIB Bujanovac
-
13.770
4.250
340
-
18.360
140.830
13.770
4.250
340
-
159.190
Saotabacco Bugarska
Ukupno
738166,20
Rebro f. Sitnjavina
( kg)
(kg)
Svega
TIP BURLEY
Kupac
Ukupno
Rebro f. Sitnjavina
( kg)
(kg)
Svega
Ukupno prodato obrađenog duvana tipa FCV i tipa BURLEY
Strips (kg) D.rebro(kg)
Tip FCV
Tip BURLEY
Svega
K.rebro(kg)
Rebro f. Sitnjavina
(kg)
(kg)
Svega (kg)
738166,20
87.840
28.800
5.720
24.640
885166,20
140.830
13.770
4.250
340
0
159.190
878996,20
101.610
33.050
6.060
24.640
1044356,20
28
Prenosne zalihe obrađenog duvana za prodaju u 2014.godini
po tipovima, vlasništvo Duvanske industrije „Čoka“ a.d. Čoka
TIP FCV
STRIPS
Klasa
B E R B A
2012.
2013.
XCKD
REBRO
2012.
SITNJAVINA
2013. 2012.
2013.
3.400
37.800
Dugo
-
65.520 7.920
800
17.600
Kratko
-
24.240
XCL
-
108.000
Fiber
-
2.640
CBLO
-
219.600
BKDO
-
194.400
Svega
4.200
577.400
XCBGF
-
92.400 7.920
28.710
28.710
Ukupno za prodaju: 710.630 kg
TIP BURLEY
STRIPS
B E R B A
Klasa
2011.
2012.
2013.
XCBDG
11.520 3.240
-
REBRO
SITNJAVINA
2012. 2013. 2011. 2012. 2013.
Dugo
BC
-
-
79.200 Kratko
CL
-
-
53.820 Fiber
C2L
-
-
26.280
C2S
-
-
24.840
XCBYG
-
-
15.840
Svega
11.520 3.240
3.570
-
199.980
3.570
Ukupno za prodaju: 287.810 kg
29
33.660 9.090
4.320 7.470
14.280
680
48.620 9.090
4.320
7.470
Investiciona ulaganja u izveštajnom periodu
Planom investicija za 2013. godinu planirana su investiciona ulaganja u iznosu od
10.000.000,00 dinara. U izveštajnom periodu nabavljena su sredstva u ukupnoj vrednosti od
2.829.757,55 dinara i odnose se na kupovinu jednog viljuškara, jedne drljače i prskalice za traktor,
kao i na nabavku novog servera i kompjutera. U okviru ove vrednosti 1.000.000,00 dinara se odnosi
na kupovinu lanca za sušaru.
Generalni direktor
________________________
Stojanović Predrag , dipl.ing.
30
Izveštaj o poslovanju uz
finansijski izveštaj
za 2013.godinu
Duvanska industrija osnovana je 1876.godine. Osnovna delatnost preduzeća je proizvodnja
duvanskih proizvoda. Šifra delatnosti je 1200.
Predmet analize je godišnji izveštaj Društva, koji sadrži bilans stanja, bilans uspeha, izveštaj o
tokovima gotovine i izveštaj o promenama na kapitalu. Finansijski izveštaji su skup informacija o
finansijskom položaju, uspešnosti, promenama na kapitalu i novčanim tokovima i predstavljaju,
funkcionalni i vremenski, zaokruženu celinu poslovnih procesa.
Bilans stanja je trenutna slika finansijskog položaja Društva na određeni dan.
Aktiva ukazuje na način na koji su sredstva uložena, dok pasiva ukazuje na efekte finansijske
aktivnosti.
Bilans uspeha je periodičan izveštaj, prihodi i rashodi pokazuju za određeni period – tako da se
njihova razlika (dobitak ili gubitak) odnosi na taj period. Dobitak se ovde javlja kao osnovno mesto
uspešnosti.
Izveštaj o novčanim tokovima je izvedeni finansijski izveštaj i smatra se krvotokom jednog
preduzeća. Izveštaj o novčanim tokovima je prikaz novčanih priliva i odliva u obračunskom
periodu.
Izveštaj o promenama na kapitalu je namenjen vlasnicima kapitala. Podaci o promenama neto
imovine Društva na početku i na kraju obračunskog perioda treba da pokažu da li je došlo do
povećanja ili smanjenja neto imovine, što je jedno od značajnijih informacija za vlasnike.
Na osnovu kriterijuma za razvrstavanje pravnih lica, po Zakonu o računovodstvu i reviziji,
Duvanska industrija „Čoka“ razvrstava se u MALO PRAVNO LICE.
REZULTAT
2012.
BRUTO PRIHOD
BRUTO RASHOD
DOBIT PRE OPOREZIVANJA
POREZ NA DOBIT
ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA
NETO DOBITAK
481.835
454.387
27.448
1.389
1.384
27.443
2013.
INDEX
461.788
406.552
55.236
6.138
264
49.362
0,96
0,89
2,01
4,42
0,19
1,80
Odnos neto dobitka i ukupnog prihoda pokazuje profitabilnost preduzeća
49.362/461.788 = 10,69
-2Analiza ostvarenog finansijskog rezultata Duvanske industrije „Čoka“ izvršena je na bazi
sagledavanja strukture ostvarenih prihoda i rashoda i drugih pokazatelja uspešnosti za period
januar-decembar 2013.godine.
2012
2013
INDEX
1 Poslovni prihodi (u 000 din.)
453.967
432.255
0,95
2 Poslovni rashodi (u 000 din.)
395.241
378.764
0,96
3 Kratkoročne obaveze (u 000 din.)
101.734
76.004
0,75
4 Dugoročne obaveze (u 000 din.)
39.444
-
-
5 Stepen zaduženosti
0,39
0,24
0,62
6 II Stepen likvidnosti
2,40
2,71
1,23
7 Neto obrtni fond
122.462
129.952
1,06
8 Prinos na kapitalu
12,20
19,51
1,60
9 Dobit po akciji
692,47 din.
1.245,00 din.
1,80
10 Ekonomičnost
1,15
-
-
Pri sagledavanju prihoda i rashoda kod Društva posebnu pažnju treba obratiti na poslovne
prihode i rashode, jer oni potiču iz osnovne delatnosti. Zbog specifičnosti 2013.godine stopa rasta
ukupnog prihoda, odnosno pojedinačnih prihoda u strukturi ukupnog prihoda je značajno veća od
prethodne godine, a razlog je da je u 2013.godini prodat veći deo skladištenog duvana iz 2011. i
2012.godine, a troškovi roda duvana iz prethodne godine su teretili prethodne godine.
Najznačajnije kategorije poslovnog rashoda su sledeće:
2012.
Iznos Učešće
1.
2.
3.
4.
5.
Nabavna vrednost prodate robe 17.086
4,32
Materijalni troškovi
275.764
69,77
Troškovi zarada
56.322
14,25
Troškovi amortizacije
14.733
3,73
Ostali poslovni rashodi
31.336
7,93
395.241 100,00
2013.
Iznos
Učešće
33.299
8,21
251.404 62,00
53.620 13,22
16.609
4,10
23.832 12,47
378.764 100,00
Iz gore iznetog se vidi da se u 2013.godini, u poslovnim rashodima, najveći procenat ulaganja
odnosi na materijalne troškove što se kod Društva konkretno odnosi na sirovinu.
-3Odnos kapitala i stalne imovine pokazuje:
252.348/121.138 = 108,81%
da iznos kapitala u celini pokriva stalnu imovinu i deo obrtne imovine.
Odnos obrtnih sredstava i kratkoročnih obaveza pokazuje
205.956 – 76.004 = 129.952
da je Društvo likvidno, pošto su obrtna sredstva veća od kratkoročnih obaveza.
Stepen pokrivenosti kratkoročnih obaveza obrtnom imovinom pokazuje
Opšti racio likvidnosti = Obrtna imovina
= 205.956 = 2,71
Kratkoročne obaveze
76.004
Kapital
Obaveze
252.948
77.778
330.726
Na osnovu prethodno prikazanih podataka Društvo je u 2013.godini ostvarilo sledeće
rezultate:
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA ( u 000)
POREZ (10%)
ODLOŽENI PORESKI PRIHODI PERIODA
NETO DOBITAK
55.236
6.138
264
49.362
Po pokriću ukupnih rashoda i poreza na dobit, Društvo je po obračunu ostvarilo neto dobitak od
49.362 hiljade dinara. Raspoređivanje ovih sredstava utvrdiće Skupština akcionara u skladu sa
opštim aktom Društva.
Šef računovodstva
____________________
Dipl.ecc.Silađi Gabriela
Generalni direktor
________________________
Dipl.ing.Stojanović Predrag
Download

IZVEŠTAJ O POSLOVANJU ZA 2013.GODINU