Operating
UputeInstructions
za uporabu
Premium
Designdizajna
Phone
Telefon
vrhunskog
Model
No.br.
Model
KX-PRS110FX
KX-PRS110FX
Prije
prve
uporabe
pročitajte
poglavlje
Before
initial
use, see
“Getting
Started”
"Priprema"
on page 9. na 9. str.
Zahvaljujemo
na kupnji
Panasonicova
proizvoda.
Thank you for vam
purchasing
a Panasonic
product.
Pročitajte
ovethese
uputeoperating
za uporabu
prije korištenja
i pohranite
ih zathem
buduću
Please read
instructions
before uređaja
using the
unit and save
for
uporabu.
future reference.
Za
uređaja
u svojoj
zemlji
najprije
regionalne
postavke
To uporabu
use this unit
in your
country,
first
changepromijenite
the unit’s region
setting
to match
uređaja
tako da
odgovaraju
vašoj
zemlji
(30.
str.). Po
potrebias
promijenite
your
country
(page
30). Change
the
unit’s
display
language
needed jezik
prikaza
na zaslonu uređaja (12. str.).
(page
12).
(Za Češku
Slovačku)
(For
Czechi and
Slovakia)
Ovaj cordless
bežični telefon
moguće
je koristiti
sukladno
Općoj
This
telephone
is possible
to use
according
to dozvoli
Generalbr.:
licence No.:
VO-R/8/08.2005-23 (for
(za Češku),
VO-R/8/08.2005-23
Czech), VPR-7/2001
VPR-7/2001 (za
(for Slovačku).
Slovakia).
PRS110FX(en)_0725_ver020.pdf
1
2013/07/25
9:56:11
Sadržaj
Uvod
Informacije o priboru...................................... 3
Općenite informacije...................................... 4
Važne informacije
Za vašu sigurnost.......................................... 5
Važne sigurnosne upute................................ 6
Za najbolje radne odlike................................ 6
Ostale informacije.......................................... 7
Tehnički podaci.............................................. 7
Priprema
Postavljanje................................................... 9
Upravljački gumbi........................................ 10
Ikone zaslona.............................................. 11
Uključivanje/isključivanje uređaja................ 12
Postavka jezika........................................... 12
Datum i vrijeme........................................... 12
Ostale postavke........................................... 12
Pozivanje/odgovaranje na pozive
Pozivanje..................................................... 14
Odgovaranje na pozive............................... 14
Korisne značajke tijekom poziva................. 14
Interkom...................................................... 16
Zaključavanje tipkovnice............................. 16
Telefonski imenik
Telefonski imenik......................................... 17
Brzo biranje................................................. 18
Programiranje
Popis izbornika............................................ 20
Alarm........................................................... 26
Noćni način rada......................................... 26
Zabrana dolaznih poziva............................. 27
Nadzor djeteta............................................. 28
Ostalo programiranje................................... 29
Prijava uređaja............................................ 31
Usluga ID pozivatelja
Korištenje usluge ID pozivatelja.................. 33
Popis pozivatelja......................................... 33
SMS (Usluga kratkih poruka)
Postavljanje SMS poruka............................ 35
Slanje poruke.............................................. 35
Primanje poruke.......................................... 36
Ostale postavke........................................... 37
2
Korisne informacije
Usluga govorne pošte................................. 38
Unos znakova.............................................. 38
Poruke o pogreškama................................. 40
Rješavanje problema................................... 41
Kazalo
Kazalo......................................................... 45
Introduction
Uvod
Accessory
Informacijeinformation
o priboru
Supplied
Isporučeniaccessories
pribor
Br.
No.
Dio pribora/Broj
Accessory
item/Partdijela
number
Količina
Quantity
1 1
za izmjeničnu struju/PNLV226CE
A AC Prilagodnik
adaptor/PNLV226CE
Kabel telefonske
B Telephone
line cord linije
1
1
1
*1
Punjive baterije*
C Rechargeable
batteries
2
2
*2
*2
Poklopac
D Handset
coverslušalice
1
1
*1 See
Informacije
o zamjeni
baterije
potražite
na 3. str.
*1
page 3 for
replacement
battery
information.
*2 The
Poklopac
slušalice
postavljen
je natoslušalicu.
*2
handset
cover comes
attached
the handset.
A
B
C
D
Dodatni/zamjenski pribor accessories
Additional/replacement
Informacije
o prodaji
potražite
kod najbližeg
Panasonica.
Please
contact
your nearest
Panasonic
dealerprodavača
for sales information.
Dio priboraitem
Accessory
Punjive baterije
Rechargeable
batteries
DECT-odašiljač
DECT repeater
Tražilo
ključeva
Key
finder
Broj
modela
Model
number
HHR-4MVE ili HHR-4MY**11
HHR-4MVE or HHR-4MY
Vrsta baterije:
Battery type:
-- Nikal-metal hidridna (Ni-MH)
– Nickel metal hydride (Ni-MH)
-- Za svaku slušalicu 2 x veličine AAA (R03)
– 2 x AAA (R03) size for each handset
KX-A405
KX-A405
2
KX-TGA20FX*
KX-TGA20FX*2
*1 Replacement
Zamjenske baterije
mogu
kapacitet
isporučenih.
*1
batteries
may imati
havedrugačiji
a different
capacityod
from
that of the supplied batteries.
*2 By
Ako
registrirate
ključeva
(maks.
na Panasonicov
digitalni bežični
i
*2
registering
thetražilo
key finder
(4 max.)
to a4)Panasonic
Digital Cordless
Phone telefon
and attaching
it
unaprijed
ga
postavite
na
predmet
koji
je
lako
izgubiti,
možete
pronaći
izgubljeni
to an easy-to-lose item in advance, you can locate and find the mislaid
item
to whichpredmet
the key
na koji
postavljeno
tražilo
naše web-mjesto:
finder
is je
attached.
Please
visit ključeva.
our Web Posjetite
site:
http://panasonic.net/pcc/products/telephone/p/tga20/
http://panasonic.net/pcc/products/telephone/p/tga20/
Obratite
se Panasonicu
prodaje navedenom
nacover
stražnjim
koricama
Please
contact
Panasoniciliorovlaštenom
authorised odjelu
sales department
on the back
for availability
ofda
key
finder
in yourdostupnost
area.
biste
provjerili
tražila ključeva na svom području.
Ostale information
informacije
Other
•
Izgled i karakteristike podložni su promjenama bez prethodne najave.
R Design and specifications are subject to change without notice.
• Ilustracije korištene u ovom priručniku mogu se neznatno razlikovati od stvarnog proizvoda.
R The illustrations in these instructions may vary slightly from the actual product.
3
3
PRS110FX(en)_0725_ver020.pdf
3
2013/07/25
9:56:11
Introduction
Uvod
Proširivanje
telefonskog
Expanding your
phonesustava
system
Slušalica
(neobavezna):
KX-PRSA10FX
Handset (optional):
KX-PRSA10FX
Možete
sustav
You canproširiti
expandtelefonski
your phone
system by
prijavljivanjem
dodatnih
slušalica
(maks.
registering optional
handsets
(6 max.)
to a6)
na
jednu
baznu
stanicu.
single base unit.
•
slušalice
biti drukčije
R Neobavezne
Optional handsets
maymogu
be a different
boje
odfrom
isporučenih
slušalica.
colour
that of the
supplied handsets.
General information
Općenite
informacije
R
•
This equipment
is designed
use on na
theanalognoj
Czech, Slovakia,
Estonia,
Lithuania,
Croatia,
Ovaj
uređaj napravljen
je zafor
uporabu
telefonskoj
mrežiLatvia,
Češke,
Slovačke,
Slovenia, Latvije,
Romania
and Hrvatske,
Bulgaria analogue
network.
Estonije,
Litve,
Slovenije,telephone
Rumunjske
i Bugarske.
R U
In slučaju
the event
of problems,
youse
should
contact
your
equipment
supplier in the first instance.
•
problema,
najprije
trebate
obratiti
dobavljaču
opreme.
R Za
Foruporabu
use in other
countries,
pleaseobratite
contactse
your
equipment
supplier.
•
u drugim
zemljama
dobavljaču
opreme.
Declaration of Conformity:
Izjava
o sukladnosti:
R Panasonic
System Networks Co., Ltd. declares that this equipment is in compliance with the
• Tvrtka
Panasonic
System
Co., Ltd.
izjavljuje
da je ova
oprema u skladu Terminal
essential
requirements
andNetworks
other relevant
provisions
of Radio
& Telecommunications
sEquipment
nužnim zahtjevima
i ostalim 1999/5/EC.
važećim odredbama Direktive 1999/5/EZ o radijskoj i
(R&TTE) Directive
telekomunikacijskoj
terminalnoj
opremi
(R&TTE).
Declarations of Conformity
for the
relevant
Panasonic products described in this manual are
Izjave
o sukladnosti
zaby
relevantne
available
for download
visiting: Panasonicove proizvode opisane u ovim uputama mogu
se
preuzeti
na
sljedećoj
stranici:
http://www.ptc.panasonic.eu
http://www.panasonic.hr
Contact to Authorised Representative:
Kontakt
ovlaštenog
predstavnika:
Panasonic
Testing Centre
Panasonicov
centar za
ispitivanje
Panasonic Marketing
Europe
GmbH
Winsbergring
15, 22525
Hamburg,
Germany
Panasonic
Marketing
Europe
GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Njemačka
For your future reference
Za
vašu buduću
uporabu
We recommend
keeping
a record of the following information to assist with any repair under
Preporučujemo
zapisivanje sljedećih informacija za pomoć pri popravcima unutar jamstvenog
warranty.
roka.
Serial No.
Date of purchase
Serijski br.
Datum kupnje
(found on the bottom of the base unit)
(nalazi se na dnu bazne stanice)
Name and address of dealer
Naziv i adresa prodajnog mjesta
Attach your purchase receipt here.
Ovdje zataknite svoj račun.
4
PRS110FX(en)_0725_ver020.pdf
4
2013/07/25
9:56:11
Važne informacije
Za vašu sigurnost
Da biste spriječili ozbiljne ozljede i gubitak
života/imovine, pažljivo pročitajte ovo
poglavlje prije uporabe uređaja da biste
osigurali pravilan i siguran rad svog uređaja.
UPOZORENJE
Strujni priključci
•
•
•
•
•
•
•
oristite isključivo izvor napajanja naveden
K
na uređaju.
Nemojte preopterećivati strujne utičnice i
produžne kabele. To može uzrokovati rizik
od požara ili strujnog udara.
Potpuno umetnite prilagodnik za
izmjeničnu struju/strujni utikač u strujnu
utičnicu. U suprotnome može doći
do strujnog udara i/ili prekomjernog
zagrijavanja, što može uzrokovati požar.
Redovito uklanjajte prašinu itd. s prilagodnika
za izmjeničnu struju/strujnog utikača tako
da ga izvučete iz strujne utičnice, a zatim
obrišete suhom krpom. Nagomilana prašina
može uzrokovati probijanje izolacije itd., što
može dovesti do požara.
Isključite uređaj iz strujne utičnice ako
se dimi, proizvodi neuobičajen miris ili
zvuk. Takvi uvjeti mogu uzrokovati požar
ili strujni udar. Provjerite je li se uređaj
prestao dimiti i obratite se ovlaštenom
servisnom centru.
Ako je kućište uređaja slomljeno i
otvoreno, isključite ga iz strujne utičnice i
nikada ne dodirujte unutrašnjost uređaja.
Nikada ne dodirujte utikač mokrim rukama.
Postoji opasnost od strujnog udara.
Postavljanje
•
•
a biste izbjegli rizik od strujnog udara,
D
ne izlažite uređaj kiši ili bilo kojem drugom
obliku vlage.
Ne postavljajte ili koristite uređaj pored
automatski upravljanih uređaja, kao što
su automatska vrata i protupožarni alarmi.
Radiovalovi koje telefon odašilje mogu na
takvim uređajima uzrokovati nepravilan
rad, što može dovesti do nesreće.
•
Prilagodnik za izmjeničnu struju ili kabel
telefonske linije nemojte pretjerano potezati,
savijati ili postavljati pod teške predmete.
Mjere sigurnosti pri uporabi
•
•
•
rije čišćenja isključite uređaj iz strujne
P
utičnice. Nemojte koristiti tekućine ili
raspršujuća sredstva za čišćenje.
Nemojte rastavljati uređaj.
Nemojte prolijevati tekućine (deterdžente,
sredstva za čišćenje itd.) po kabelu telefonske
linije i ne dopustite da se smoči. To može
uzrokovati požar. Ako se kabel telefonske
linije smoči, odmah ga odspojite iz zidne
telefonske utičnice i nemojte ga koristiti.
Medicinska oprema
•
•
bratite se proizvođaču uređaja za osobno
O
zdravlje, kao što su srčani stimulatori
ili slušna pomagala, kako biste saznali
jesu li dovoljno zaštićeni od energije
vanjske radiofrekvencije. (Uređaj radi u
frekvencijskom rasponu od 1,88 do 1,90
GHz, a snaga odašiljanja radiofrekvencije
iznosi 250 mW (maks.).)
Nemojte koristiti ovaj uređaj u domovima
zdravlja ako pravila u prostoru nalažu
da to ne činite. Bolnice i domovi zdravlja
mogu koristiti opremu koja je osjetljiva na
vanjsku radiofrekvencijsku energiju.
OPREZ
Postavljanje i smještanje
•
•
•
•
•
ikada nemojte spajati telefonsku liniju
N
tijekom grmljavinskog nevremena.
Nikada nemojte postavljati utičnicu
telefonske linije u vlažnim prostorima ako
utičnica nije posebno namijenjena za
vlažna mjesta.
Nikada nemojte dirati neizolirane telefonske
žice ili priključke dok ne isključite telefonsku
liniju iz telefonske utičnice.
Budite oprezni kada postavljate ili
preinačujete telefonske linije.
Prilagodnik za izmjeničnu struju koristi
se kao glavni uređaj za isključivanje.
Provjerite je li strujna utičnica postavljena
u blizini uređaja te je li lako dostupna.
5
Važne informacije
•
Ovaj uređaj ne može ostvarivati pozive kada:
-- se baterije slušalice moraju napuniti ili
su neispravne.
-- je došlo do nestanka struje.
-- je zaključana tipkovnica.
Baterija
•
•
•
•
•
•
reporučujemo uporabu baterija
P
navedenih na 3. str. KORISTITE
ISKLJUČIVO punjive Ni-MH baterije
veličine AAA (R03).
Nemojte miješati stare i nove baterije.
Nemojte otvarati ni oštećivati baterije.
Elektrolit koji baterije ispuštaju korozivan je
i može uzrokovati opekline ili ozljede očiju
i kože. Elektrolit je otrovan i može štetno
djelovati ako se proguta.
Budite posebno pažljivi tijekom rukovanja
baterijama. Nemojte dopustiti da vodljivi
materijali, kao što su prsteni, narukvice ili
ključevi, dodiruju baterije. U suprotnom
može doći do kratkog spoja te se baterije i/
ili vodljivi materijal mogu pregrijati i izazvati
opekline.
Baterije isporučene s uređajem ili
namijenjene isključivo ovom uređaju
punite u skladu s uputama i ograničenjima
navedenima u ovom priručniku.
Koristite samo kompatibilnu baznu
stanicu (ili punjač) za punjenje baterija.
Nemojte preinačavati baznu stanicu (ili
punjač). Nepridržavanje ovih uputa može
uzrokovati curenje ili eksploziju baterija.
Važne sigurnosne upute
Prilikom korištenja uređaja uvijek se moraju
slijediti osnovne mjere opreza da bi se
smanjio rizik od požara, strujnog udara i
ozljede osoba, uključujući sljedeće:
1. Ne koristite uređaj blizu vode, npr. blizu
tuš kabine, umivaonika, sudopera ili kade,
u vlažnom podrumu ili blizu bazena.
2. Izbjegavajte uporabu telefona (osim
bežičnog) tijekom grmljavinskog
nevremena. Postoji rizik od strujnog udara
zbog grmljavine.
3. Nemojte koristiti telefon za dojavu o
curenju plina u blizini curenja.
6
4. Koristite samo strujni kabel i baterije
navedene u ovom priručniku. Nemojte
bacati baterije u vatru. Može doći do
eksplozije. Provjerite lokalne zakonske
propise o odlaganju baterija.
SPREMITE OVE UPUTE
Za najbolje radne odlike
Položaj bazne stanice/izbjegavanje
smetnji
Bazna stanica i drugi kompatibilni
Panasonicovi uređaji koriste radiovalove za
međusobnu komunikaciju.
• Za maksimalnu pokrivenost i komunikaciju
bez smetnji, postavite svoju baznu stanicu:
-- na prikladno, visoko i središnje mjesto
bez prepreka između slušalice i bazne
stanice u unutrašnjem prostoru.
-- daleko od elektroničkih uređaja, poput
TV-prijamnika, radioprijamnika, osobnih
računala, bežičnih uređaja ili drugih
telefona.
-- izbjegavajte usmjeravanje na odašiljače
radiofrekvencija, kao što su vanjske
antene ili bazne stanice mobilnih
telefona. (Izbjegavajte smještaj bazne
stanice na prozor ili blizu prozora.)
• Pokrivenost i kvaliteta glasa ovise o
uvjetima okoline.
• Ako položaj bazne stanice nije
zadovoljavajući za prijam, pomaknite
baznu stanicu na drugo mjesto da biste
postigli bolji prijam.
Okolina
•
•
•
•
•
ređaj držite dalje od uređaja koji
U
stvaraju električne smetnje, kao što su
fluorescentne žarulje i motori.
Uređaj je potrebno zaštititi od
prekomjernog izlaganja dimu, prašini,
visokoj temperaturi i vibracijama.
Uređaj se ne smije izlagati izravnom
sunčevom svjetlu.
Nemojte stavljati teške predmete na
uređaj.
Kada je uređaj dulje vrijeme izvan
uporabe, isključite ga iz strujne utičnice.
•
ržite uređaj podalje od izvora topline,
D
kao štonot
su be
grijalice,
i sl.
should
placedkuhinjski
in roomsštednjaci
where the
Nemojte postaviti
prostor
gdje je
temperature
is lessuređaj
than 0u°C
or greater
temperatura
manjabasements
od 0 °C ili should
veća odalso
40
than
40 °C. Damp
°C.
Isto tako, izbjegavajte vlažne podrume.
be avoided.
• N
ajveća
udaljenost
zadistance
pozivanje
može
R
The
maximum
calling
may
be se
skratiti
kada
se uređaj
koristiisna
sljedećim
shortened
when
the product
used
in the
mjestima:
Pored Near
prepreka,
poputsuch
planina,
following places:
obstacles
as
tunela,
pod zemljom,
porednear
metalnih
hills, tunnels,
underground,
metal
predmeta,
kao
sufences,
žičaneetc.
ograde itd.
objects such
asšto
wire
R
Operating
the product
near electrical
• U
poraba proizvoda
u blizini
električnih
appliances
mayuzrokovati
cause interference.
Move
uređaja
može
smetnje. Udaljite
away
the electrical
appliances.
se
od from
električnih
uređaja.
Redovno
održavanje
Routine care
•
R
brišite vanjsku površinu uređaja
O
Wipe the outer surface of the product
mekanom, vlažnom krpom.
with a soft moist cloth.
•
N
emojte
koristiti
benzin,
razrjeđivač
R Do
not use
benzine,
thinner,
or any ili bilo
koji
abrazivni
prašak.
abrasive
powder.
Ostale informacije
OtherMože
information
OPREZ:
doći do eksplozije ako
se
koristi neodgovarajuća
vrsta
baterija.
CAUTION:
Risk of explosion
if battery
is
Iskorištene
odložite
skladu sof used
replaced by baterije
an incorrect
type.u Dispose
batteries according to the instructions.
uputama.
Napomena
za odlaganje,
prenošenje
Notice for product
disposal,
transfer,
ili
or povrat
return uređaja
•
R
Ovaj
uređaj može
pohraniti
vaše osobne/
This product
can store
your private/
povjerljive
zaštitili
confidentialinformacije.
information.Da
Tobiste
protect
your
privatnost/povjerljivost,
preporučujemo
da
privacy/confidentiality, we
recommend that
prije
odlaganja,
prenošenja
ili povratka
you erase
information
such as
phonebook
uređaja
izbrišete
informacije
or caller iz
listmemorije
entries from
the memory
before
kao
što su telefonski
imenik
ili unose
you dispose
of, transfer,
or return
the u
popisu
product.pozivatelja.
Informationzafor
Users ono Collection
Obavijesti
korisnike
prikupljanju
iand
odlaganju
dotrajale
opreme i and
Disposal
of Old Equipment
baterija
used Batteries
1
2
3
Važne informacije
Important Information
Ovim se oznakama (,,) na proizvodu,
pakiranju
i/ili pratećim
These symbols
(A, B,dokumentima
C) on the products,
označava
se korišteni
električnidocuments
i
packaging,da
and/or
accompanying
elektronički
uređaji
te baterije
ne smiju
mean that used
electrical
and electronic
odlagati
otpadom
iz domaćinstava.
productssand
batteries
should not be mixed
Radi
pravilnehousehold
obrade, sanacije
with general
waste. i recikliranja
dotrajalih
ih
For properproizvoda
treatment,i baterija
recoveryodnesite
and recycling
uofodgovarajuća
prikupljališta,
u skladu
s
old products and
used batteries,
please
take themzakonodavstvom
to applicable collection
points, in
državnim
i Direktivama
accordance with
your national
legislation and
2002/96/EZ
i 2006/66/EZ.
Pravilnim
the Directives
2002/96/EC
and 2006/66/EC.
odlaganjem
navedenih
proizvoda
i baterija
By disposing
of these
products
and batteries
čuvate
vrijedne
resurse
i sprečavate
moguće
correctly, you
will help
to save zdravlje
valuablei okoliš
negativne
utjecaje
na ljudsko
resources
and
prevent
any
potential negative
koji
bi mogli
nastati
zbog
neprimjerenog
effects on human
health and the environment
rukovanja
otpadom.
which could
otherwise
arise from inappropriate
Detaljne
informacije
o prikupljanju
i
waste handling.
recikliranju
dotrajalih proizvoda i baterija
For more information about collection and
potražite u lokalnom poglavarstvu, službi za
recycling of old products and batteries, please
odlaganje otpada ili na prodajnom mjestu na
contact your local municipality, your waste
kojem ste kupili proizvod.
disposal service or the point of sale where you
Za
nepropisno
odlaganje ovog otpada
purchased
the items.
mogli
bistemay
biti be
kažnjeni
sukladno
državnom
Penalties
applicable
for incorrect
zakonodavstvu.
disposal of this waste, in accordance with
national legislation.
Za poslovne korisnike u Europskoj
uniji
For business users in the European
Ako
želite odložiti električnu i elektroničku
Union
opremu, detaljne obavijesti zatražite od
If
you
wish ili
to dobavljača.
discard electrical and electronic
prodavača
equipment, please contact your dealer or
supplier for further
information.u zemljama
Informacije
o odlaganju
izvan Europske unije
Information on Disposal in other
Ovi simboli (,,) važeći su samo u
Countries outside the European Union
Europskoj uniji. Ako želite odložiti ove
These symbols
B, C) are lokalnim
only valid in
uređaje,
obratite(A,
se nadležnim
the European
Union. If you
wish to se
discard
tijelima
ili dobavljačima
i raspitajte
o
these items,
please
contact your local
pravilnom
načinu
odlaganja.
authorities or dealer and ask for the correct
method of disposal.
Napomena za simbol baterije
Ovaj
()battery
može sesymbol
koristiti u
Notesimbol
for the
kombinaciji s kemijskim simbolom (). U tom
This
symbol
(B)
might
be
used in navedenim
je slučaju usklađen sa zahtjevom
combination with a chemical symbol (C). In
u Direktivi za korištene kemikalije.
this case it complies with the requirement set
by the Directive for the chemical involved.
Specifications
R Standard:
7
7
Važne informacije
Tehnički podaci
•
•
•
•
•
•
8
tandard:
S
DECT (digitalna poboljšana bežična
telekomunicija),
GAP (profil za generički pristup)
Frekvencijski raspon:
1,88 GHz do 1,90 GHz
Snaga odašiljanja radiofrekvencije:
Otprilike 10 mW (prosječna snaga po
kanalu)
Izvor napajanja:
220-240 V AC, 50/60 Hz
Potrošnja energije:
Bazna stanica:
Stanje čekanja: Otprilike 0,6 W
Maksimalno: Otprilike 2,8 W
Radni uvjeti:
0 °C-40 °C, 20%-80% relativne vlažnosti
zraka (suho)
Getting
Started
Priprema
Getting
Started
•
Provjerite
oznake
polariteta
(
,
R Confirm correct polarities ( ,+ -).).
Postavljanje
Setting up
Setting up
Povezivanje
,
).
Getting
Started
R Confirm correct polarities (
Connections
■■ Bazna stanica
Connections
n
Base unit up
Setting
Spojite utikač prilagodnika za izmjeničnu
 Connect the AC adaptor plug to the unit
n Base
unit
struju
u uređaj dok ne čujete zvuk klika.
until
you hear
a click.
Connect
the
AC
adaptor
to the unit
kabel
tako da plug
ga provučete
Connections
 Pričvrstite
Fasten
the
cord
by hooking it.
until you
hear
a click.
ispod
kukica.
n Base
unit
Connect
the
AC
adaptor
to
the
Fasten the
cord by hooking
it. power
prilagodnik
za izmjeničnu
struju u
 Spojite
Connect
the
the unit
outlet.
Connectutičnicu.
the AC
AC adaptor
adaptor plug
to thetopower
strujnu
until
you
hear
a
click.
Connect
the
telephone
line
cord
to
the
outlet. kabel telefonske linije u uređaj
 Spojite
Fasten
byahooking
it. to the
unit
untilthe
you
hear
click.
Connect
thecord
telephone
line cord
dok
ne
čujete
zvuk
klika.
Connect
thecord
AC
adaptor
to the
Fasten
by
it. power
unit untilthe
you
hear
ahooking
click.
kabel
tako
daline
gacord
provučete
 Pričvrstite
outlet.
Connect
the
telephone
Fastenkukica.
the
cord
by hooking
it. to the
ispod
Connect
the
telephone
line
cord
telephone
line
jack
until
you
hearto
click.
Connectkabel
the telephone
line
cord
toa the
the
telefonske
linije
u utičnicu
 Spojite
unit
until you
hear
a(not
click.
A
DSL/ADSL
filter
supplied)
isa click.
telephone
line
jack
until
you hear
telefonske
linije
dok
ne
čujete
zvuk
klika.
Fasten
the
cord
by(not
hooking
it. isservice.
required
if you
have
a DSL/ADSL
A DSL/ADSL
filter
supplied)
(nije isporučen)
 DSL/ADSL-filtar
Connect
the
telephone
line
cord
to
the
Note:
required ifjeyou
have
a DSL/ADSL
service.
potreban
ako
koristite
usluge
telephone line
jack
until you
hearDSL/
a click.
R
Use
only. the supplied
Panasonic
Note:
ADSL
A DSL/ADSL
filter (not
supplied)AC
is
adaptor
required
if you
have Panasonic
a DSL/ADSL
R
Use
onlyPNLV226CE.
the
supplied
ACservice.
Napomena:
R
Use onlyPNLV226CE.
the supplied telephone line cord.
Note:
• adaptor
Koristite samo isporučeni Panasonicov
R Use
only the
telephone
line cord.
prilagodnik
zasupplied
izmjeničnu
struju PNLV226CE.
R Use
only the
supplied
Panasonic
AC
• adaptor
KoristitePNLV226CE.
samo isporučeni kabel telefonske
linije.only the supplied telephone line cord.
R Use
4
4
4
1
52
1
52
6
6
52
7
1
7
3
6
3
7
R Confirm correct polarities (
,
).
1
1
1
•R Slijedite
upute
na zaslonu
dadisplay
biste to set
Follow the
directions
on the
postavili
uređaj.
up the unit.
R Follow
the directions on the display to set
up the unit.
Punjenje baterije
Battery
R Follow charging
the directions on the display to set
Punite
7 sati.
up otprilike
the
unit.
Battery
Charge
for charging
about
7 hours. poruka
• Provjerite
je li prikazana
R
Confirm
“Charging”
(A).
Charge
for about(Punjenje)
7 hours.is (displayed
"Charging"
).
R
When
the
batteries
areisfully
charged,
R K
Confirm
“Charging”
displayed
(A).
•
ada su
baterije
u potpunosti
napunjene,
Battery
charging
“Fully
is displayed.
R prikazuje
When thecharged”
batteries
fully charged,
se
porukaare
"Fully
charged"
Charge for about 7 hours.
“Fully puna).
charged” is displayed.
R (Baterija
Confirm “Charging” is displayed (A).
1
R When the batteries are fully charged,
“Fully charged” is displayed.
1
1
3
Battery installation
Battery
installation
R USE ONLY
rechargeable Ni-MH batteries
(A).
R AAA
USE (R03)
ONLYsize
rechargeable
Ni-MH batteries
Postavljanje baterija
R Do
use
Alkaline/Manganese/Ni-Cd
AAANOT
(R03)
size
(A).
Battery
installation
batteries.
•
punjive Ni-MH
R KORISTITE
Do NOT use ISKLJUČIVO
Alkaline/Manganese/Ni-Cd
R baterije
USE
ONLY
rechargeable
Ni-MH
veličine
AAA (R03)
(). batteries
batteries.
AAA (R03) size (A).
•
NEMOJTE KORISTITI alkalne/manganske/
R Do NOT use Alkaline/Manganese/Ni-Cd
Ni-Cd baterije.
batteries.
PRS110FX(en)_0725_ver020.pdf
9
Note when setting up
Napomena
pri postavljanju
Note
when setting
up
Note for connections
Napomena za spajanje
Note
R
Thefor
AC connections
adaptor must remain connected at
•
Prilagodnik za izmjeničnu struju mora biti
Note
when
up
all times.
(It issetting
normal for
the adaptor to feel
R neprestano
The AC adaptor
must (Normalno
remain connected
uključen.
je da seat
warm
during
all times.
(It tijekom
isuse.)
normal
for the zagrije.)
adaptor to feel
Note
for
connections
uporabe
R prilagodnik
The
AC
adaptor
should
be
connected
to a
warm during use.)
R
The
remain
connected
orientedmust
or floor-mounted
ACto aat
R vertically
The AC
AC adaptor
adaptor
should
be connected
all
times. oriented
(It is normal
for the adaptor
to feel
vertically
or floor-mounted
AC
9
warm during use.)
R The AC adaptor should be connected to a 9
vertically oriented or floor-mounted AC
2013/07/25
9:56:11
9
Getting Started
Getting
Started
Priprema
outlet. Do not connect the AC adaptor to a
ceiling-mounted
AC outlet,
as adaptor
themora
weight
outlet.
Do not
the AC
to aof
Prilagodnik
zaconnect
izmjeničnu
struju
the
adaptor may
cause
itpostavljenu
toas
become
ceiling-mounted
AC
outlet,
the weight
biti priključen
u okomito
ili of
disconnected.
the
adaptor
mayNe
cause
it to become
podnu
utičnicu.
spajajte
prilagodnik za
disconnected.
izmjeničnu struju u utičnicu na stropu jer bi
During
a
power
failure
se pod vlastitom težinom mogao isključiti.
During
a power
failure
The unit will
not work
during a power failure.
Tijekom
nestanka
struje
We recommend
connecting
aa corded-type
The
unit will
not work
during
power failure.
telephone
(without
AC adaptor)
to the
same
We
recommend
a corded-type
Uređaj
neće
raditiconnecting
tijekom
nestanka
struje.
line orspajanje
toAC
theadaptor)
same
telephone
line
telephone (without
totelefona
the same
Preporučujemo
žičanog
jack, prilagodnika
if youline
have
a same
telephone
jackna
inline
your
telephone
or such
to
telephone
(bez
zathe
izmjeničnu
struju)
istu
house.
jack,
if youliniju
haveilisuch
a telephone
jack in your
telefonsku
na istu
utičnicu telefonske
house.
linije,
ako imate takvu telefonsku utičnicu u kući.
•
Note:
Note:
Napomena:
R Actual battery performance depends on
•
radne
odlikeenvironment.
baterija
ovise oon
usage and
ambient
R Stvarne
Actual
battery
performance
depends
korištenju
okruženju.
usage andi ambient
environment.
Controls gumbi
Upravljački
Controls
Slušalica
Handset
Handset
E
E
Note for battery installation
Note
installation
Napomena
za postavljanje
R Usefor
thebattery
supplied
rechargeable baterija
batteries.
R
•
For
replacement,
we punjive
recommend
using the
the supplied
rechargeable
batteries.
Use
K
oristite
isporučene
baterije.
Panasonic
rechargeable
batteries
notedthe
on
For
replacement,
we recommend
using
Kod
zamjene
preporučujemo
uporabu
page 3, 6. rechargeable
Panasonic
batteries
noted on
Panasonicovih
punjivih baterija
navedenih
page
na
3. 3,
i 6.6.str.
Note for battery charging
Napomena
za punjenje
baterija
Note
battery
R It is for
normal
for thecharging
handset to feel warm
•
R
It
U
običajena
je pojava
da setoslušalica
during
charging.
is normal
for
the handset
feel warm
punjenja
R tijekom
Clean the
chargezagrije.
contacts of the handset,
during
charging.
•
očistite
kontakte
base unit,
and charger
withof
a the
softhandset,
andzadry
R Jednom
Clean
themjesečno
charge
contacts
cloth once
a slušalici,
month.
Before
punjenje
baznoj
base
unit,na
and
charger
with cleaning
a stanici
soft andithe
dry
unit, disconnect
from
power
outlets
and
cloth
once
a month.
Before
cleaning
the any
punjaču
mekom
i suhom
krpom.
Prije
telephone
line cords.
Cleanga
more
often
unit,
disconnect
from
power
outlets
and ifany
čišćenja
uređaja,
isključite
iz strujnih
the unit is
exposed
to
grease,
dust,
or high
telephone
line cords.
more
often
if
utičnica
i odspojite
odClean
kabela
telefonskih
humidity.
the
unit
is exposed
grease,
dust,
or high
linija.
Uređaj
čistite to
i češće
ako
je izložen
humidity. prašini ili velikoj količini vlage.
masnoći,
F
F
A
A
G
G
H
H
B
B
C
C
D
D
I
I
J
J
Battery level
Razina
Battery baterije
level
Icon
Icon
Ikona
Battery level
Battery
level
Razina
baterije
High
High
Visoka
Medium
Medium
Srednja
Low
Low
Niskacharging.
Needs
Needs
charging.
Potrebno
je puniti.
Panasonic Ni-MH battery
Radne
odlike
Panasonicovih
Ni-MH
Panasonic
Ni-MH
battery
performance
(supplied
batteries)
baterija
(isporučene
baterije)
performance
(supplied
batteries)
Operation
Rad
Operation
In
continuous use
Operating time
rada
Operating
time
12Vrijeme
hours max.
In
continuous
use
12
hours
max.
Neprekidna
uporaba
Maks.
sati
Not
in use (standby)
150
hours12
max.
Not
in
use
(standby)
150
hours
max.
Izvan uporabe (stanje Maks. 150 sati
čekanja)
Zvučnik
Speaker
[Speaker
(Razglas)
MZN] (Speakerphone)
(Razgovor)
M
N(Speakerphone)
(Talk)
MZN
Tipke
za biranje
MDial Nkeypad
(Talk)
Prijamnik
Receiver
Dial
keypad
Zaslon
Display
Receiver
[R/ECO]
MR/ECON
Display
R:
Brzo prebacivanje
Recall/Flash
MR/ECON
ECO:
Tipka
prečaca
za ekonomični
Eco
mode
shortcut
key
R: Recall/Flash
način
rada
ECO:
Eco
mode shortcut key
M
N (Off/Power)
M
N (Isključivanje/Uključivanje)
(Off/Power)
10
10
PRS110FX(en)_0725_ver020.pdf
PRS110FX(en)_0725_ver020.pdf
10
10
2013/07/25
2013/07/25
9:56:11
9:56:11
Mikrofon
Microphone
Kontakti
za punjenje
Charge contacts
Microphone
Microphone
n
Control
type
Charge
contacts
■ Vrsta
upravljanja
Charge
contacts
Soft
keys
Tipke
za programiranje
n Control
Control
type
n
type
By
pressing atipke
soft key,
you can select the
Pritiskanjem
za programiranje
Soft keys
keys
Soft
feature
shown
directly
above
it on the na
možete
odabrati
značajku
By
pressing
a
soft
key,
youprikazanu
can select
select the
the
By
pressing
a
soft
key,
you
can
display.
zaslonushown
izravno
iznad above
tipke. it on the
feature
directly
feature
shown
directly
above
it on the
Navigator
key tipke
Navigacijske
display.
display.
Navigator
keys
functions
assljedeći
follows. način.
Navigacijske
tipke
rade na
Navigator
Navigator key
key
Navigator
keys Meaning
functions as
as follows.
follows.
Navigator
functions
Simbol keys
Značenje
Symbol
MSymbol
N
MDN
[▲] Up
Gore
Meaning
Symbol
Meaning
[▼] Up
Dolje
MCN
Down
MM NN
MDN
M N
MDN Up
[MMWN
]
[◄] Left
Lijevo
MFN
MCN
Down
MCN
Down
M NN
[MTN
]
[►]
Desno
MEN
Right
MFN Left
Left
MWN
MFN
MWN
MEN
Right
MTN
MEN
Right
--MTN
[▲], MCN,
[▼], MFN,
[◄],
ili [►]:
Pretraživanje
–
MDN,
or
MEN:
Scroll through
različitihlists
popisa
stavki.
various
and iitems.
–
MDN,
MCN,
MFN,
or
MEN:
through
-–- MDN
MDN,
[▲] or
ili
[▼](
):
Podešavanje
glasnoće
MCN,
MEN: Scroll
Scroll
through
MCNMFN,
( or
): Adjust
the receiver
or
various
lists
items.
prijamnika
iliand
zvučnika
tijekom razgovora.
various
lists
and
items.talking.
speaker
volume
while
–
MCN
(
):
Adjust
the
receiver
-–- MDN
[M ]Nor
MDN
(Popis
pozivatelja):
Prikaz
popisa
or(Caller
MCN ( list):
): Adjust
thecaller
receiver
or
View the
list. or
volume
talking.
speaker
volume while
while
talking.
pozivatelja.
– speaker
MWN
(Phonebook):
View
the phonebook
N
(Caller
list):
View
the
caller
list.
–
M
list): View
the Prikaz
caller list.
–
-- Mentry.
[ N ](Caller
(Telefonski
imenik):
unosa
– MTN
MWN
(Phonebook):
the
MWN
(Phonebook):
View
the phonebook
phonebook
u imeniku.
(Redial): ViewView
the redial
list.
–
entry.
-- entry.
[
] (Ponovno biranje): Prikaz popisa
(Redial):
View
–
(Redial):
View the
the redial
redial list.
list.
– MTN
MTN
za ponovno
biranje.
Base unit
Bazna
stanica
Base unit
A
A
A
B
M N (Locator) B
B
R You can locate a misplaced handset
(Locator)
[MM by
(Lokator)
NN] (Locator)
pressing M N.
R Možete
You can
can
locatezametnutu
a misplaced
misplaced
handset
•
locirati
slušalicu
R
You
locate
a
handset
Charge
contacts
by pressing
pressing
N. na [ ].
pozivajući
pritiskom
by
MM N.
Charge contacts
contacts
Kontakti
za punjenje
Charge
Getting
Started
Priprema
Getting Started
Ikone
zaslona
Display
icons
Display
icons
Stavke
zaslonu
Handsetna
display
itemsslušalice
Stavka
Značenje
Handset
display
items
Item
Meaning
Item
Item
Z
Z
Z
Stanje
dometa:
Štomore
je više
Range
status: The
bars
Meaning
Meaning
crta
vidljivo,
to je slušalica
visible,
the closer
the handset
Range
status:
The
more
bars
Range
status:
The
more
bars
bliže
baznoj
stanici.
is to the base unit.
visible, the
the closer
closer the
the handset
handset
visible,
Izvan
dometa
bazne
stanice
Out
of
base
unit
range
is to
to the
the base
base unit.
unit.
is
Jednosmjerno
Paging,
intercom
mode
Out
of base
base
unitpozivanje,
range
Out
of
unit
range
način rada s interkomom
Speakerphone
is mode
on.
Paging, intercom
intercom
mode
Paging,
Razglas
je uključen.
(14. str.)
(page 14)
Speakerphone is
is on.
on.
Speakerphone
Linija
je uisuporabi.
The
line
in
use.
(page 14)
14)
(page
•
ada sporo
treperi:
R K
When
flashing
slowly: The
The
line
is
in on
use.
Razgovor
je
stavljen
The
line
in
use.
call
is is
put
hold. na
R čekanje.
When flashing
flashing slowly:
slowly: The
The
R
When
rapidly:
An
call
is brzo
put call
on
hold.
• Kcall
ada
treperi:
is
put
on
hold.
incoming
is now being
R Trenutačno
When flashing
flashing
rapidly:
An
se rapidly:
prima An
R
When
received.
incoming
call is
is now
now being
being
dolazni
poziv.
incoming
call
*1 (page 33)
Missed
call
received.poziv *1 (33. str.)
received.
Propušteni
The
base
transmission
*1
*1 (page
Missed
callunit
(page
33)
Missed
call
33)
Snaga
odašiljanja
bazne
power is
set to “Low”.
The base
base
unit transmission
transmission
The
unit
stanice
postavljena
je na
(page
12)
power (Nisko).
is set
set to
to (12.
“Low”.
power
is
“Low”.
"Low"
str.)
Noise
reduction
is
set.
(page 12)
12)
(page
Postavljeno
(page 15) je smanjenje
Noise reduction
reduction
is set.
set.
Noise
smetnji.
(15. str.)is
The key
(page
15)backlight is off.
(page
15)
Osvjetljenje
(page 23) tipki je
The
is
The key
key backlight
backlight
is off.
off.
isključeno.
(23. str.)
Battery level
(page
(page 23)
23)
Razina
baterije
Alarm
on. (page 26)
Battery
Batteryislevel
level
Uključen je alarm. (26. str.)
Equalizer
is set. (page
15)
Alarm
is
26)
Alarm is on.
on.je(page
(page
26)
Postavljen
ekvalizator.
Privacy
is (page
on. 15)
Equalizer
is set.
set.
(page
15)
(15.
str.)mode
Equalizer
is
(page 24)
Uključen
je privatni
Privacy mode
mode
is on.
on. način
Privacy
is
Ringer(24.
volume
(page
24)
rada.
str.) is off.
(page
24)
(page 22)
Zvono
isključeno.
Ringer je
volume
is off.
off. (22. str.)
Ringer
volume
is
Night mode
(page
22) is on. (page 26)
(page
22)
Noćni način rada je uključen.
Nightstr.)
mode
is (page
on. (page
(page
26)
Blocked
call*1
27) 26)
Night
mode
is
on.
(26.
1
*1 (page
New SMS
message
Zabranjeni
poziv*
*1
Blocked
call
27)str.)
Blocked
call
(page(27.
27)
received.*2 (page 36)
Primljena
nova SMS
New SMS
SMSje
message
New
message
2*2 mail message
New
voice
poruka.*
(36.
str.)36)
received.
(page
received.*2
(page
36)
received.*3 (page 38)
Primljena
nova
poruka
New voice
voicejemail
mail
message
New
message
*3
*3 (page(38.
govorne
*3
received.pošte.
38) str.)
received.
(page 38)
11
11
PRS110FX(en)_0725_ver020.pdf
11
2013/07/25
9:56:11
Getting
Started
Priprema
Getting
StartedMeaning
Item
ng Started
dan,month,
mjesecand
i godinu.
22 Unesite
Enter the
thetrenutačni
current date,
date,
month,
and
year.
Item
Meaning
Enter
current
year.
Stavka
Značenje
→
[OK]
a
MOKN
a
MOKN
Baby
monitor
is
activated.
Baby monitor is activated. 2 Enter the current date, month, and year.
Item
Meaning
Primjer:
15.
srpnja
2013.
Example:
15
July,
Meaning
Example:
15
July, 2013
2013
2 Enter
the current date, month,
and
year.
Nadzor
djeteta
jedisplayed
uključen.
The
name/number
The
name/number
displayed
a MOKN
15 07
07 13
13
Baby monitor
is activated.
15
a MOKN
next
to
indicates
the
Ime/broj
prikazan
pokraj
next
to the
the icon
icon
indicates
the
Baby monitor is activated.
Example:
15
July,
2013
R F
You
candatuma
select the
the
date format
format
by
The name/number
displayed
ormat
možete
izabratiby
R
You
can
select
date
Example:
monitoring
unit.
28)
ikone označava
nadzorni
monitoring
unit. (page
(page
28) 15 July, 2013•
The name/number displayed
13 #:
pressing
next to the
icon indicates
the 07 1315 07
pritiskom
na :
pressing
#:
15
uređaj.
(28.
str.)
next to the
icon indicates
the
Line
in
R
You
can
select
the
date
format
by
Someone
is
using
the
line.
Line
in
Someone
is using
–-format
dd/mm/yy
(date/month/year)
monitoring
unit. (page
28)
ddd/mm/yy
d/mm/gg
(dan/mjesec/godina)
R the
Youline.
can select the date-–
by (date/month/year)
monitoring
unit. (page 28)
use
pressing
use
Line SomeoneNetko
–- #:
yy/mm/dd
koristi
liniju.
pressing #:
-–
gyy/mm/dd
g/mm/dd
Line in
is using
the line.
–
dd/mm/yy
(date/month/year)
in
Someone
is using
usethe line.
– dd/mm/yy (date/month/year)
Unesite
sate
i minute.
3–3 yy/mm/dd
Enter
current
and
minute.
use *1 in
Enter the
thetrenutačne
current hour
hour
and
minute.
Caller
*1 (Linija
Caller ID
IDusubscribers
subscribers only
only
– yy/mm/dd
Primjer:
Example:
9:30
Example:9:30
9:30
*2
SMS
*2 uporabi)
SMS users
users only
only
3
Enter the
current
hour and minute.
*1 Caller
ID
subscribers
only
09
30
09
30
hour and
minute.
*3
Voice
*3 only
Voice mail
mail subscribers
subscribers3only
onlyEnter the currentExample:
ler ID subscribers
9:30can select 24-hour or 12-hour
*2 SMS users only
R
You
R P
You
can select
12-hour
Example:
9:30
•
ritiskom
na 24-hour
možeteor
odabrati
S users only
*1 mail
Samo
pretplatnici
na uslugu
ID pozivatelja.
09 30
*3 Voice
subscribers
only
clock
(“AM”
“PM”)
by
clock format
format
(“AM” or
or
“PM”)vremena
by
09 30
24-satni
ili
12-satni
format
Handset
soft
key icons
ce mail subscribers
*2 only
Samo
korisnici
SMS-a
R You can
select
24-hour
or
12-hour
pressing
*.
R You can select 24-hour("AM"
or 12-hour
pressing
*.
ili
"PM").
clock format (“AM” or “PM”) by
*3 Samo pretplatnici na uslugu govorne pošte.
Handset
soft key
icons
clock format (“AM”
“PM”)
byMM
4pressing
MOKN
a
NN
Icon
Action
4 or[OK]
→
MOKN
a
Icon
Action
et soft key icons
*.
pressing
*.
Ikone tipki
za
programiranje
slušalice
Temporarily
turns
off
the
ringer
N
Icon
ActionTemporarily turns off the ringer 4 MOKN a M
4 (page
MOKN14)
aM
N
Action
for
for incoming
incoming calls.
calls. (page
14)
Ikona
Radnja
Temporarily
turns off the ringer
Temporarily turns
theOpens
ringerthe
W foroffincoming
Opens
the phonebook.
phonebook.
Ostalesettings
postavke
W
calls.
(page
14)
Other
isključivanje
zvona
for incoming calls. (pagePrivremeno
14)
entries
or
Selects
entries
or handsets.
handsets.
za dolazne
pozive.
(14. str.) Other settings
W
OpensSelects
the
phonebook.
Način rada u čuvaru zaslona
Opens the phonebook. (page
Otherimenika.
settingsScreen
(page 26)
26) telefonskog
saver mode
Selects Otvaranje
entries or handsets.
Pozadinsko osvjetljenje privremeno se
Selects entries
or
handsets.
C (page 26)
Erases a
a number/character.
number/character.
C
Erases
The
backlight
goes
when
call
Odabir unosa
ili slušalica. (26. str.)
The
backlight
goes dark
dark
whenilion
on
apotpuno
call or
or
Screen
saver
mode
isključuje
za
vrijeme
poziva
sea
(page 26)
saver mode
the
on
mute.
turns
off
after
minute
Puts
the call
call
onScreen
mute.
turns
off completely
completely
after 1
1 neaktivnosti
minute of
of
C
ErasesPuts
a
number/character.
isključuje
nakon
1when
minute
ako
Brisanje
broja/slova.
The backlight
goes
dark
on
a
call
or
Erases a number/character.
inactivity
ifif the
handset
not
base
inactivity
the
handset
isstanici
not on
onilithe
the
base unit
unit
The backlight goes dark
when on
a na
call
or is
slušalica
nije
baznoj
punjaču.
Puts theIsključivanje
call on mute.mikrofona
completely
after
1
minute
of
tijekomturns off
or
charger.
Puts the call on mute.
or
charger.
turns off completely after
1 minute
of zaslon slušalice:
Ponovno
uključite
inactivity
if the the
handset
is not
on the
baseby:
unit
razgovora.
Activate
handset
display
again
display
again
by:
inactivity if the handsetActivate
onthe
thehandset
base unit
-is
- not
pritiskom
na
tijekom
poziva.
or charger.
NN when
on
a
call.
pressing
MM
or charger.
when
on
a
call.
pressing
Turning the power
on/off Activate––--the
pritiskom
u svim
handsetna
display again
by: ostalim
NN at
all
–
MM
Activate the handset display
again by:
at
all other
other times.
times.
– pressing
pressing
situacijama.
N when
on
a call.
– pressing
M
Press
MM the NNpower
for
seconds.
Turning
Press
for about
about 2
2on/off
seconds.
N
when
on
a
call.
–
pressing
M
Uključivanje/isključivanje
ing the power on/off
N at all other times.
– pressing M
N at all
other times.
– pressing M
Ekonomični
način
rada na dodir
Press M
N for about
2 seconds.
približno
2 sekunde.
One
touch eco
mode
N for about Držite
2 seconds.
Kada je slušalica na baznoj stanici, snaga
When
the
handset
is
base
When
the
handset
is on
on the
thesmanjena
base unit,
unit,jethe
the
Onemode
touch
eco
mode
odašiljanja
bazne
stanice
doup to
Language setting
One touch eco
base
unit transmission
transmission
power
is reduced
reduced
base
unit
power
is
up to
99,9%
ako
je
prijavljena
samo
jedna
slušalica.
When the
handset
is
on
the
base
unit,
the
Postavka
jezika
99.9
% ifif only
only
one
handset is
is registered.
registered.
%
When the handset is on99.9
the base
unit,one
the handset
Language
setting
Čak
i
kada
slušalica
nije
na
baznoj
stanici
base unit
transmission
power
is
reduced
up
to
guage setting
Even when
when
the handset
handset
is not
not on
on the
the base
base unit
unit
Even
the
Display language base unit transmission
power
is reduced
up to is
99.9 %or
if only
onehandsets
handset
is registered.
ili
je prijavljeno
nekoliko
slušalica, snaga
several
are
registered,
the base
base
or several
handsets are
registered,
the
Jezik prikaza
99.9 % if only one handset
is registered.
Even
when
the
handset
is
not
on
the
base
unit
odašiljanja
bazne
stanice
u
stanju
čekanja
Display
language
1
MMenuN
(right
soft
key)
#110
unit
transmission
power
in standby
standby mode
mode can
can
(right soft key)Even
#110
unit
transmission
power
when
is not
on the base
unit in
ay language 1 MMenuN
[Menu] (Izbornik) (desna
tipka
zathe handset
or several
handsets
are registered,
the
baseone touch
može
biti smanjena
doby
90%
uključivanjem
be
reduced
up
90
activating
be
reduced
up
tobase
90 %
%
by
activating
one touch
orlanguage.
several handsets
registered,
theto
2 MbN:
Select
a
MbN:
Select
your
desired
language.
a unit are
1
MMenuN
(right
soft your
key) desired
#110
programiranje)
transmission
power
in
standby
mode
can
ekonomičnog
načina
rada
na
dodir.
mode.
enuN (right soft key) MOKN
#110
eco
mode. mode can
unit transmission powereco
in standby
MOKN
be reduced
up to 90način
% byrada
activating
one
touch
Ekonomični
dodir
možete
can
on/off
one
touch
eco
mode
by
: your
Odaberite
željeni
jezik.
→ [OK]
2 MbN:2Select
desired
language.
a
You
can turn
turn one
on/off
onena
touch
eco
modeuključiti/
by
be
reduced
up (U
to 90 % You
by
activating
touch
: Select your desired
language.
a
eco
mode.
N
3
M
N
M
isključiti
jednostavnim
pritiskom
na [R/ECO].
just
pressing
MR/ECON.
The
default
setting
MOKN redu)
just
pressing
MR/ECON.
The
default
setting is
is
eco
mode.
KN
You can
turn
on/off
one
touch
eco
mode
by
Zadana
postavka
je "Normal" (Normalno).
“Normal”.
You can turn on/off one“Normal”.
touch eco
mode by
3 M 3 N
just pressing
MR/ECON.
The
default
setting
is
N
-- When
Kdefault
ada the
je ekonomični
način
radais
one
mode
on:
“Low”
just pressing MR/ECON. –
setting
is eco
–The
When
the
one touch
touch
eco
mode
isna
on:dodir
“Low”
“Normal”.
privremeno
seand
prikazujeis
“Normal”.
shown
is
temporarily
displayed
is"Low"
shown
isuključen:
temporarily
displayed
and
–
When
the
one
touch
eco
mode
is
on:
“Low”
Date and time – When the one touch ecoon
(Nisko),
na “Low”
zaslonu
slušalice
mode
isaon:
the
display
instead of
..
on
the handset
handset
display
ofpojavljuje
is shown
is temporarily
displayed
and . instead
se
Datum
i(right
vrijeme
–
one
touch
is shown
is temporarily displayed
and the
– When
When
theumjesto
one
touch eco
eco mode
mode is
is off:
off:
Date
and
time
1
MMenuN
(right
soft key)
key) #101
#101
MMenuN
soft
on the
handset
instead
of
. na dodir
and time 1 [Menu] (desna tipka za programiranje)
-- instead
Kada jeofdisplay
ekonomični
način
rada
“Normal”
is
displayed
and
“Normal”
is .temporarily
temporarily
displayed
and
on the handset display
– When the one touch
eco mode
is
off:
privremeno
se
prikazuje
"Normal",
1 MMenuN (right soft key) #101
goes
off
from
the
handset
display.
– When the one touch ecoisključen:
mode
is off:
goes
off
from
the
handset
display.
enuN (right soft key) #101
“Normal”
is temporarily
displayed
and
a
nestaje
sa
zaslona
slušalice.
“Normal” is temporarily displayed and
goes off from the handset display.
goes off from the handset display.
12
12
12
PRS110FX(en)_0725_ver020.pdf
PRS110FX(en)_0725_ver020.pdf
12
12
2013/07/25
2013/07/25
9:56:11
9:56:11
Priprema
Napomena:
• Kada je u blizini drugi bežični telefon koji je
u uporabi, snaga odašiljanja bazne stanice
možda neće biti smanjena.
• Uključivanje ekonomičnog načina rada
n there is another cordless
na dodirphone
smanjuje domet bazne stanice u
by and it is in use, the
basečekanja.
unit
stanju
mission power may
not
be
reduced.
• Ako postavite način rada preko odašiljača
ating one touch ecoDECT
mode na
reduces
the (32. str.):
"On" (Uklj.)
e of the base unit in-standby
mode.način rada na dodir se
- Ekonomični
u set the DECT repeater mode to “On”
poništava.
e 32):
-- “"Eco Setup" (Postavke ekonomičnog
ne touch eco mode is cancelled.
načina) nije prikazano u zaslonskom
co Setup” is not shown in the
izborniku (23. str.).
splay menu (page 23).
ng mode
Getting Started
Način biranja
Ako ne možete pozivati, promijenite ovu
sukladno
annot make calls,postavku
change this
settingusluzi vaše telefonske
linije.line
Zadana
postavka
je "Tone".
ng to your telephone
service.
The
setting is “Tone”."Tone" (Tonsko): Za uslugu tonskog biranja.
"Pulse" (Pulsno): Za uslugu pulsnog biranja.
: For tone dial service.
”: For rotary/pulse
service.
1 dial
[Menu]
(desna tipka za programiranje)
enuN (right soft key) #120
2 setting.
: Odaberite željenu postavku.
: Select the desired
KN a M
N 3 [OK] →
13
13
Pozivanje/odgovaranje na pozive
Pozivanje
1 Podignite slušalicu i birajte telefonski broj.
• Da biste ispravili znamenku, pritisnite
[C].
2 Pritisnite
.
3 Kada završite razgovor, pritisnite
1
→ [▲] (Pauza)
2 Birajte telefonski broj. →
ili postavite slušalicu na baznu stanicu ili
punjač.
Korištenje razglasa
1 Birajte telefonski broj i pritisnite [
2 Kada završite razgovor, pritisnite
Napomena:
•
.
Da biste se vratili na prijamnik slušalice,
pritisnite [ ]/
.
Podešavanje glasnoće prijamnika
slušalice ili zvučnika
Tijekom razgovora uzastopno pritisnite [▲] ili [▼] .
Pozivanje pomoću popisa za
ponovno biranje
Posljednjih 10 biranih brojeva pohranjeno je
u popis za ponovno biranje (svaki maks. 24
znamenke).
1 [ ]
2
: Odaberite željeni telefonski broj.
3
/[ ]
• Ako je pritisnuto [ ], a linija sugovornika
je zauzeta, uređaj automatski ponovno
bira isti broj više puta.
Brisanje broja iz popisa za ponovno
biranje
1 [ ]
2
: Odaberite željeni telefonski broj. →
[Erase] (Izbriši)
3
: "Yes" (Da) → [OK] →
Pauza (za korisnike kućne centrale/
udaljenih usluga)
Pauza je ponekad potrebna kada pozivate
pomoću kućne centrale ili za udaljene usluge.
14
Svaki put kada pritisnete [▲] (Pauza)
umeće se pauza od 3 sekunde.
].
Napomena:
•
Pauza je potrebna i pri spremanju pristupnog
broja pozivne kartice i/ili PIN-a u telefonski
imenik (18. str.).
Primjer: Ako trebate pozvati liniju pristupnog
broja "0" kada kućnom centralom pozivate
vanjski broj:
Odgovaranje na pozive
1 Kada uređaj zazvoni, podignite slušalicu i
pritisnite
ili [
].
2 Kada završite razgovor, pritisnite
ili
postavite slušalicu na baznu stanicu ili punjač.
Sve tipke odgovaraju na poziv: Na poziv
možete odgovoriti pritiskom na bilo koju tipku
za biranje.
Automatski razgovor: Na poziv možete
odgovoriti jednostavnim podizanjem slušalice
(23. str.).
Privremeno isključivanje zvona: Možete
privremeno isključiti zvono pritiskom na [ ].
Podešavanje glasnoće zvona slušalice
Pritisnite [▲] ili [▼] više puta da biste odabrali
željenu glasnoću dok zvoni.
Korisne značajke tijekom
poziva
Poziv na čekanju
1 Pritisnite [MENU] tijekom vanjskog
poziva.
2
: "Hold" (Poziv na čekanju) → [OK].
3 Da biste otpustili čekanje, pritisnite
.
Napomena:
•
Poziv koji je stavljen na čekanje prekinut
će se nakon 10 minuta.
Pozivanje/odgovaranje na pozive
smanjivanjem okolinskih smetnji koje dolaze
iz telefona druge osobe.
1 Pritisnite [MENU] tijekom razgovora.
Bez zvuka
1 Pritisnite
tijekom poziva.
2 Da biste se vratili na poziv, pritisnite
.
2
Brzo prebacivanje
[R/ECO] omogućuje uporabu posebnih
značajki kućne centrale kao što su
preusmjeravanje poziva na drugu liniju ili
pristupanje dodatnim telefonskim uslugama.
Napomena:
•
pute o promjeni trajanja brzog
U
prebacivanja potražite na 24. str.
Za korisnike usluge poziva na
čekanju ili ID pozivatelja za poziv
na čekanju
Da biste koristili značajke poziv na čekanju
ili ID pozivatelja za poziv na čekanju, morate
se najprije pretplatiti kod davatelja usluge/
telefonskog operatera. Ova vam značajka
omogućuje primanje poziva dok razgovarate
na telefon. Ako primite poziv dok ste na
telefonu, čut ćete ton poziva na čekanju.
Ako se pretplatite na obje usluge,
ID pozivatelja i ID pozivatelja za poziv
na čekanju, na slušalici će se prikazati
informacije o drugom pozivatelju nakon što
čujete ton poziva na čekanju.
1 Da biste odgovorili na drugi poziv,
pritisnite [R/ECO] .
2 Da biste se prebacili s jednog poziva na
drugi, pritisnite [R/ECO].
Napomena:
•
Za detalje i dostupnost ovih usluga na svom
području obratite se davatelju usluga.
Privremeno tonsko biranje (za
korisnike usluge pulsnog biranja)
Prije unošenja pristupnih brojeva koji
zahtijevaju tonsko biranje, pritisnite
.
Smanjenje smetnji slušalice
Ova vam značajka omogućuje da jasno
čujete glas osobe s kojom razgovarate
: "Noise Reduction On"
(Smanjenje buke uklj.) ili "Noise
Reduction Off" (Smanjenje buke isklj.)
→ [OK]
Napomena:
•
•
va značajka možda neće biti učinkovita,
O
ovisno o okolini gdje se slušalica koristi.
Ova značajka nije dostupna prilikom
korištenja razglasa.
Ekvalizator slušalice
Ova opcija pročišćava glas osobe s kojom
razgovarate, proizvodeći prirodniji glas koji je
lakše čuti i razumjeti.
1 Pritisnite [MENU] tijekom razgovora.
2
: "Equalizer" (Ekvalizator) → [OK]
3
: Odaberite željenu postavku.
4 Pritisnite [OK] da biste izašli.
Napomena:
•
•
Ovisno o stanju i kvaliteti vaše telefonske
linije, ova značajka može naglasiti
postojeću buku na liniji. Ako slušanje
postane otežano, isključite ovu značajku.
Ova značajka nije dostupna prilikom
korištenja razglasa.
Dijeljenje poziva
Možete se priključiti postojećem vanjskom
pozivu. Da biste se priključili razgovoru,
pritisnite
kada je druga slušalica u
razgovoru na vanjskoj liniji.
Napomena:
• Da biste spriječili druge korisnike od
priključivanja vašem razgovoru s vanjskim
sugovornicima, uključite privatni način rada
(24. str.).
Preusmjeravanje poziva,
konferencijski pozivi
Vanjske je pozive moguće prebacivati između
2 slušalice unutar iste radioćelije.
15
Pozivanje/odgovaranje na pozive
Dvije slušalice unutar iste radioćelije mogu
uspostaviti konferencijski poziv s vanjskom
osobom.
1 Tijekom vanjskog poziva pritisnite
[MENU] da biste poziv stavili na čekanje.
2
: Odaberite željeni uređaj. → [OK]
3 Kada završite razgovor, pritisnite
Odgovaranje na poziv
interkomom
2
: "Intercom" (Interkom) → [OK]
1 Pritisnite
da biste odgovorili na
3
: Odaberite željeni uređaj. → [OK]
jednosmjerni poziv.
ets in the same radio
cell canda
have
a
4 Čekajte
pozivana
osoba odgovori.
2 Kadacall
završite razgovor, pritisnite
Answering an intercom
nce call with an outside
• Aparty.
ko pozivana osoba ne odgovori,
ng/Answering Calls
.
.
pritisnite
[Back]
(Natrag)
da biste
se
ing an outside call, press
MMenuN
to
1 Press
N to answer the page.
M
Uključivanje/isključivanje
vratili na vanjski poziv.
the call on hold.
N.
2
When you finish talking, press M
5MOKN
Dovršetak preusmjeravanja:
automatskog interkoma
: “Intercom” a
Pritisnite
.
Ova značajka omogućuje da se slušalica
: Select the desired unit. a MOKN
Turning auto
intercom
on/off
Uspostavljanje konferencijskog
poziva:
automatski
javi na pozive interkomom kada
it for the paged party[Menu]
to answer.
→
: "Conference"
je pozvana.
Ne trebate pritisnuti
. Kada
This
feature
allows
the
handset
to answer
f the paged party does
not
answer,
(Konferencijski poziv) intercom
→ [OK] calls automatically
je ova
značajka
postavljena na "On" (Uklj.),
when
it is called.
press MBackN to return
to
the
outside
• Da biste napustili konferencijski
poziv,
slušalica
N. When
this za funkciju nadzora
You do not need
to pressnadzorna
M
call.
pritisnite
. Ostale
osobe
(29. str.)
također će se automatski
feature2 is
set tomogu
“On”, thedjeteta
monitoring
handset
complete the transfer:nastaviti razgovarati.
javiti(page
na pozive
funkcije nadzora djeteta.
for the baby monitor feature
29) will
N.
ss M
• Za stavljanje vanjskog
poziva
na čekanje:
Zadana
postavka je "Off" (Isklj.).
also
answer
baby monitor
calls automatically.
establish a conference
call: →
[Menu]
: "Hold"
(Poziv setting
na
The default
is “Off”.
1 [Menu] (desna tipka za programiranje)
enuN a MbN: “Conference”
a→
MOKN
čekanju)
[OK]
1 MMenuN (right soft key) #273
To leave the conference,
Dapress
biste nastavili konferencijski poziv:
2 setting.
: Odaberite
2 MbN: Select
a MOKNželjenu postavku. → [OK]
[Menu]
: "Conference"
→ the desired
N. The other 2 parties
can→
M
→
N
aM
[OK]
continue the conversation.
• on
Dahold:
biste poništili konferencijski poziv:
To put the outside call
MMenuN a MbN: “Hold”[Menu]
a MOKN
→
: "Stop Conference"
To resume the conference:
MMenuN
(Prekini
konferencijski poziv) → [OK]
Zaključavanje tipkovnice
a MbN: “Conference”Možete
a MOKN
nastaviti razgovor
vanjskim
Key slock
Slušalica se može zaključati tako da se ne
To cancel the conference:
MMenuN a
sugovornikom.
The handset can be locked
so pozivati
that no calls
or
može
niti postavljati
slušalica. Dok
MbN: “Stop Conference” a MOKN
settings can be made. Incoming
calls can
be
je tipkovnica
zaključana,
može se odgovoriti
You can continue the conversation
answered, but all other functions are disabled
na dolazne pozive, ali ostale funkcije su
with the outside caller.
while key lock is on.
Interkom
onemogućene.
To turn key lock on, press MMenuN (right soft
Pozive interkomom moguće je uspostaviti
key) for about 3 seconds.Da biste zaključali tipkovnicu, pritisnite
između slušalica unutar iste radioćelije.
[Menu]
(desna
R To turn key lock off, press
MKey
lockNtipka
(rightza programiranje) oko
3 sekunde.
com
Napomena:
soft key) for about 3 seconds.
• Da biste otključali tipkovnicu, pritisnite
• Kbetween
ada jednosmjerno
m calls can be made
handsets pozivate
Note: slušalicu,
[Key lock] (Zaključavanje tipkovnice)
pozivana slušalica zvoni 1 minutu.
ame radio cell.
R Calls to emergency numbers
cannot
(desna
tipkube
za programiranje) oko 3
• Ako primite vanjski poziv
dok razgovarate
made until key lock is turned
off.
sekunde.
interkomom, čut ćete 2 tona. Da biste
n paging the handset,
the paged
odgovorili
na poziv, pritisnite
,a
Napomena:
set beeps for 1 minute.
zatim pritisnite
.
• Dok je tipkovnica zaključana, ne mogu se
receive an outside call while talking
ostvariti pozivi na hitne brojeve.
e intercom, you hear 2 tones. To
Ostvarivanje poziva interkomom
N, then press
er the call, press M
1 [MENU] (desna tipka za programiranje)
N.
→ [Intercom] (Interkom)
g an intercom
16 call
enuN (right soft key) a MIntercomN
: Select the desired unit. a MOKN
en you finish talking, press M
N.
Telefonski imenik
Telefonski imenik
U imenik možete dodati 300 imena (maks.
16 znakova) i telefonskih brojeva (maks.
24 znamenki), a svaki unos u telefonskom
imeniku možete dodijeliti željenoj kategoriji.
Ukupan broj unosa koji je moguće pohraniti
ovisi o količini telefonskih brojeva pohranjenih
po svakom unosu. Ukupan broj unosa
naveden je u nastavku*1:
1 ime + 1 telefonski broj: 300 unosa
1 ime + 2 telefonska broja: 150 unosa
1 ime + 3 telefonska broja: 100 unosa
*1 Mogu se pohraniti do 3 telefonska broja
za svaki unos.
Važno:
• Sve unose mogu zajednički koristiti sve
prijavljene slušalice.
Dodavanje unosa u telefonski
imenik
1 [ ] → [Menu]
2
: "New Entry" (Novi unos) → [OK]
3
: "(Name)(Ime)" → [Select] (Odaberi)
4 Unesite ime osobe. → [OK]
• Pritiskom na [R/ECO] možete promijeniti
način unosa znakova (38. str.).
: "(Phone No. 1)" (Tel. br. 1) →
[Select]
• Za svaki unos moguće je pohraniti do 3
telefonska broja.
6 Unesite telefonski broj osobe. → [OK]
5
7
Spremanje informacija o pozivatelju
u telefonski imenik
1 [ ]
2
: Odaberite željeni unos. → [Detail]
→ [Menu]
3
: "Save CID" (Spremi ID pozivatelja)
→ [OK]
4
: "Phonebook" (Telefonski imenik)
→ [OK]
5 Da biste pohranili ime, nastavite od 3.
koraka u poglavlju "Uređivanje unosa" na
18. str.
Kategorije
Kategorije vam mogu pomoći da brže i
jednostavnije pronađete unose u telefonskom
imeniku. Možete promijeniti imena kategorija
("Prijatelji", "Obitelj" itd.). Možete utvrditi tko
vas zove dodjeljivanjem različitih tonova
zvona različitim kategorijama pozivatelja ako
ste pretplaćeni na uslugu ID pozivatelja.
Mijenjanje imena kategorije/
postavljanje tona zvona kategorije
1 [ ] → [Menu]
2
: "Category" (Kategorija) → [OK]
3
: Odaberite željenu kategoriju. → [OK]
4 Mijenjanje imena kategorije
: "Category Name" (Ime kategorije)
→ [OK] →
Uredite ime (maks. 10 znakova;
38. str.). → [OK]
Postavljanje tona zvona kategorije
: Odaberite trenutačnu postavku
tona zvona kategorije. → [OK] →
:
Odaberite željeni ton zvona. → [OK]
: "Category 1" (Kategorija 1) →
[Select]
8
: Odaberite željenu kategoriju. → [OK]
9 [Save] (Spremi) →
Spremanje broja iz popisa za
ponovno biranje u telefonski imenik
1 [ ]
2
: Odaberite željeni telefonski broj.
→ [Detail] (Detalj)→ [Save]
3 Da biste pohranili ime, nastavite od 3. koraka
u poglavlju "Uređivanje unosa" na 18. str.
5
Pronalaženje telefonskog unosa
i pozivanje
1 [ ]
2 Pretraživanje svih unosa
: Odaberite željeni unos. →
Pretraživanje po prvom slovu
17
Telefonski imenik
Pritisnite tipku za biranje ( do
,
ili ) koja sadrži slovo koje tražite
(38. str.).
: Po potrebi pregledajte unose u

imeniku. →
Pretraživanje po upitu

→ Da biste tražili ime, velikim
slovima unesite do 4 početna znaka
(38. str.). → [OK]
: Po potrebi pregledajte unose u

imeniku. →
Pretraživanje po kategoriji




3
→
[Search] (Pretraživanje) →
:
"Category" (Kategorija) → [OK]
: Odaberite željenu kategoriju.
→ [OK]
: Po potrebi pregledajte unose u
imeniku. →
: Odaberite željeni telefonski broj.
Uređivanje unosa
1 Pronađite željeni unos (17. str.). →
[Menu]
2
3
: "Edit" (Uredi) → [OK]
: Odaberite stavku koju želite
izmijeniti. → [Select] (Odaberi)
4 Mijenjanje imena i telefonskog broja:
Uredite ime ili telefonski broj. → [OK]
Mijenjanje kategorije
: Odaberite željenu kategoriju. → [OK]
5 [Save] →
: "Erase All" (Izbriši sve) → [OK]
2
3
4
: "Yes" → [OK]
: "Yes" → [OK] →
Lančano biranje
Ova značajka omogućuje biranje telefonskih
brojeva iz imenika dok razgovarate. Ova
se značajka može koristiti npr. za biranje
broja za pristup telefonskoj kartici ili PIN-a
bankovnog računa koji je pohranjen u
imeniku bez potrebe ručnog biranja.
1 Tijekom vanjskog poziva, pritisnite [Menu].
2
: "Phonebook" (Telefonski imenik)
→ [OK]
3
: Odaberite željeni unos. → [Call]
(Poziv)
4
: Odaberite željeni telefonski broj.
5 Pritisnite [Call] da biste birali broj.
Napomena:
• Kada spremate broj za pristup telefonskoj
kartici i PIN u imenik kao unos u imeniku,
ako je potrebno pritisnite [▲] (Pauza) za
dodavanje pauze nakon broja i PIN-a (14.
str.).
• Ako imate uslugu pulsnog biranja, u 1.
koraku trebate pritisnuti
prije nego
pritisnete [Menu] da biste način biranja
privremeno promijenili u tonski. Kada
dodajete unose u imenik, preporučujemo
dodavanje
na početku telefonskih
brojeva koje želite lančano birati (17. str.).
Brisanje unosa
Brzo biranje
Brisanje unosa
1 Pronađite željeni unos (17. str.). →
Svakoj tipki za biranje ( do ) na slušalici
možete dodijeliti 1 telefonski broj.
[Menu]
2
3
: "Erase" (Izbriši) → [OK]
: "Yes" (Da) → [OK] →
Brisanje svih unosa
1 [ ] → [Menu]
18
Dodavanje telefonskih brojeva
tipkama za brzo biranje
■■ Unosom telefonskih brojeva:
1 Pritisnite i držite željenu tipku za brzo
biranje (
2
do
). → [Add] (Dodaj)
: "Manual" (Ručno) → [OK]
Telefonski imenik
3 Unesite ime osobe (maks. 16 znakova;
38. str.). → [OK]
4 Unesite telefonski broj osobe (maks.
24 znamenke). → [OK] 2 puta
→
■■ Iz telefonskog imenika:
1 Pritisnite i držite željenu tipku za brzo
biranje (
2
). → [Add] (Dodaj)
do
: "Phonebook" (Telefonski imenik)
→ [OK]
3
: Odaberite željeni unos. → [OK]
4
: Odaberite željeni telefonski broj.
5 [OK] →
Napomena:
• Ako uređujete unos u imeniku koji je
dodijeljen tipki za brzo biranje, uređeni se
unos ne prenosi na tipku za brzo biranje.
Uređivanje unosa
1 Pritisnite i držite željenu tipku za brzo
biranje (
do
). → [Menu]
2
: "Edit" (Uredi) → [OK]
3 Po potrebi uredite ime. → [OK]
4 Po potrebi uredite telefonski broj.
→ [OK] 2 puta →
Brisanje unosa
1 Pritisnite i držite željenu tipku za brzo
biranje (
2
3
do
). → [Menu]
: "Erase" (Izbriši) → [OK]
: "Yes" (Da) → [OK] →
Prikaz unosa/pozivanje
1 Pritisnite i držite željenu tipku za brzo
biranje (
do
).
2 Za pozivanje pritisnite
.
19
Programiranje
Popis izbornika
Postoje 2 metode za pristup značajkama.
■■ Pomicanje kroz zaslonske izbornike
1
2
3
4
[Menu] (desna tipka za programiranje)
Pritisnite [▼], [▲], [►] ili [◄] da biste odabrali željeni glavni izbornik. → [OK]
Pritisnite [▼] ili [▲] da biste odabrali željenu stavku iz sljedećih podizbornika. → [OK]
Pritisnite [▼] ili [▲] da biste odabrali željenu postavku. → [OK]
■■ Uporaba koda za izravni pristup
1 [Menu] (desna tipka za programiranje) → Unesite željeni kod.
Primjer: Pritisnite [Menu] (desna tipka za programiranje) #
2 Odaberite željenu postavku. → [OK]
0 1 .
Napomena:
• Da biste prekinuli radnju, pritisnite
.
• U sljedećoj tablici < > označava zadanu postavku.
• U sljedećoj tablici
označava broj referentne stranice.
• Redoslijed izbornika i podizbornika zaslona može se razlikovati ovisno o vašem modelu.
Prikaz stabla izbornika i tablice kodova za izravni pristup
"Caller List" (Popis pozivatelja)
Glavni izbornik:
Rad
Kod
Pregledavanje popisa pozivatelja.
#213
Glavni izbornik:
"Ringer Setup" (Postavke zvona)
Podizbornik 1
Ringer Volume
(Glasnoća zvona)
Podizbornik 2
-
Ringtone
(Ton zvona)*1
Night Mode
On/Off (Uklj./
(Noćni način rada) Isklj.)
Start/End
(Pokreni/Prekini)
Ring Delay
(Odgoda zvona)
First Ring
(Prvo zvono)*2,*3
20
33
Postavke
0-6: Off (Isklj.)-6
<6>
<Ringtone 1> (Ton
zvona 1)
#160
-
#161
-
1: On (Uklj.)
0: <Off> (Isklj.)
#238
26
<23:00/06:00>
#237
27
1: 30 sec. (30 s)
#239
2: <60 sec.> (60 s)
3: 90 sec. (90 s)
4: 120 sec. (120 s)
0: No Ringing (Bez
zvona)
27
#241
27
1: <On> (Uklj.)
0: Off (Isklj.)
#173
-
Select Category
1-9: Category 1-9
(Odaberi kategoriju) (Kategorija 1-9)
-
Kod
Programiranje
"SMS" (Usluga kratkih poruka)
Glavni izbornik:
Podizbornik 1
Podizbornik 2
Postavke
Receive List
(Primljeno)
Send List
(Poslano)
Create (Stvaranje)
Settings
Message Centre1
(Postavke)
(Centar poruka 1)*2,*4
Message Centre2
(Centar poruka 2)*2, *4
PBX Access
<Off> (Isklj.)
(Pristup kućnoj
centrali) #*2
SMS On/Off (SMS
<Off> (Isklj.)
uklj./isklj.)*2.*5
Kod
#350
36
35
#351
35
#352
35
#356
37
#357
35
"Intercom" (Interkom)
Glavni izbornik:
Rad
Kod
Jednosmjerno pozivanje željenog uređaja.
#274
Glavni izbornik:
36
16
"Time Settings" (Postavke vremena)
Podizbornik 1
Set Date/Time
(Postavi datum/
vrijeme)*2
Memo Alarm (Alarm
s podsjetnikom)
Podizbornik 2
-
Postavke
-
Kod
#101
12
1-5: Alarm 1-5
#720
26
Time Adjustment
(Podešavanje
vremena)*2,*6
-
1: Once (Jednom)
2: Daily
(Svakodnevno)
3: Weekly (Svaki
tjedan)
0: <Off> (Isklj.)
1: Daller ID (ID
pozivatelja)
0: <Manual>
(Ručno)
#226
-
21
Programiranje
Glavni izbornik:
"Initial Set" (Početne postavke)
Podizbornik 1
Ringer Setup
(Podešavanje zvona)
Podizbornik 2
Postavke
Kod
0-6: Off (Isklj.)-6 <6>
#160
—
<Ringtone 1>
(Ton zvona 1)
#161
—
#238
26
Night Mode (Noćni
<23:00/06:00>
način rada)
- Start/End (Pokreni/
Prekini)
#237
27
#239
27
Night Mode (Noćni
način rada)
— Select Category
(Odaberi kategoriju)
1: 30 sec. (30 s)
2: <60 sec.> (60 s)
3: 90 sec. (90 s)
4: 120 sec. (120 s)
0: No Ringing (Bez
zvona)
1-9: Category 1-9
(Kategorija 1-9)
#241
27
First Ring
(Prvo zvono)*2,*3
1: <On> (Uklj.)
0: Off (Isklj.)
#173
—
#101
12
Memo Alarm (Alarm s
podsjetnikom)
— 1-5: Alarm 1-5
1: Once (Jednom)
#720
2: Daily (Svakodnevno)
3: Weekly (Svaki
tjedan)
0: <Off> (Isklj.)
26
#226
—
—
#104
29
#6561
—
Ringer Volume
(Glasnoća zvona)
Ringtone
(Ton zvona)*1
Night Mode (Noćni
način rada)
- On/Off (Uklj./Isklj.)
Night Mode (Noćni
način rada)
– Ring Delay (Odgoda
zvona)
Time Settings
(Postavke vremena)
Handset Name (Naziv
slušalice)
Key Finder Setup
(Postavljanje tražila
ključeva)*7
-- 1:Add new device
(for Finder1)
(Dodajte novi uređaj
za Tražilo 1)*8
-- 2:Add new device
(for Finder2)
(Dodajte novi uređaj
za Tražilo 2)
-- 3:Add new device
(for Finder3)
(Dodajte novi uređaj
za Tražilo 3)
-- 4:Add new device
(for Finder4)
(Dodajte novi uređaj
za Tražilo 4)
Caller Barred
(Zabranjeni broj)*2
22
Set Date/Time
(Postavi datum/vrijeme)*2
Time Adjustment
(Podešavanje
vremena)*2, *6
—
1: On (Uklj.)
0: <Off> (Isklj.)
—
1: Caller ID (ID
pozivatelja)
0: <Manual> (Ručno)
Change Name (Promjena Finder1 (Tražilo 1)
imena)*2
Finder2 (Tražilo 2)*9
#6562*10
Finder 3 (Tražilo 3)*9 #6563*10
Finder4 (Tražilo 4)*9
Prijava
—
#6564*10
#6571
—
#6572*10
#6573*10
Cancel Register
(Poništavanje
prijave)
—
#6574*10
#6581
—
#6582*10
#6583*10
#6584*10
—
—
#217
27
Programiranje
Podizbornik 1
Speed Dial (Brzo
biranje)
Eco Setup
(Postavljanje eko.
načina rada)
Display Setup
(Postavke zaslona)
Podizbornik 2
-
Auto Talk
(Automatski
razgovor)*14
18
#725
12
#181
-
Clock (Sat)*11
1: Analogue (Small)
(Analogni mali)
2: Analogue (Large)
(Analogni veliki)
3: <Digital
(Large)> (Digitalni
veliki)
4: Digital (Small)
(Digitalni mali) 0:
Off (Isklj.)
#198
1:<Multi Items>
(Više stavki)
0: Single Item
(Jedna stavka)
#192
-
Key Backlight
1: <On> (Uklj.)
(Osvjetljenje tipki) 0: Off (Isklj.)
#276
-
1: <On> (Uklj.)
0: Off (Isklj.)
#191
-
Contrast (Kontrast)
(Display contrast)
(Kontrast zaslona)
1-6: Contrast
1-6 (Kontrast
1-6) <Contrast 3>
(Kontrast 3)
#145
-
#273
16
1: <On> (Uklj.)
0: Off (Isklj.)
#165
-
#256
30
1: On (Uklj.)
0: <Off> (Isklj.)
#200
14
Wallpaper
(Pozadinska slika)
LCD in charging
(Punjenje LCD-a u
tijeku)*13
(LCD backlight)
(Osvjetljenje LCD-a)
Call Restrict
(Ograničavanje
poziva)*2
#261
1:<Normal>
(Normalna)
2: Low (Niska)
Display Mode
(Način prikaza)*12
Keytones
(Tonovi tipki)
Kod
-
Transmission
Power (Snaga
odašiljanja)*2
Display Colour
(Boja zaslona)
Auto Intercom
(Automatski interkom)
Postavke
-
<Wallpaper1>
(Pozadinska slika
1)
1:<Colour1> (Boja 1) #182
2:Colour2 (Boja 2)
1: On (Uklj.)
0: <Off> (Isklj.)
-
-
23
Programiranje
Podizbornik 1
Podizbornik 2
Line Setup
(Postavljanje
linije)
Dial Mode (Način
biranja)*2
Recall/Flash
(Brzo prebacivanje)
*2,*15,*16
Postavke
1: Pulse (Pulsno)
2: <Tone> (Tonsko)
Kod
#120
13
0:900 msec. (900 ms)
#121
1:700 msec. (700 ms)
2:<600 msec.> (600 ms)
3:400 msec. (400 ms)
4:300 msec. (300 ms)
5:250 msec. (250 ms)
:200 msec. (200 ms)
#:160 msec. (160 ms)
6:110 msec. (110 ms)
7:100 msec. (100 ms)
8:90 msec. (90 ms)
9:80 msec. (80 ms)
15
1: On (Uklj.)
0: <Off> (Isklj.)
#194
-
Privacy Mode
(Privatni način
rada)*2,*17
-
<0000>
#132
30
DECT Repeater
(DECT-odašiljač)*2
-
1: On (Uklj.)
0: <Off> (Isklj.)
#138
32
-
#130
31
-
#131
32
1: <Other> (Ostalo)
2: Česká rep.
(Republika Češka)
3: Slovensko
(Slovačka)
#136
30
<Auto> (Automatski)
#137
32
-
#139
32
<English> (Engleski) #110
12
Base Unit PIN (PIN
bazne stanice)*2
Register (Prijava)
Country (Država)*2
Register H.set
(Prijava sluš.)
Cancel Register
(Poništavanje
prijave)*3
-
Select Base (Odabir
baze)
Cancel Base
(Poništavanje baze)*18
Language (Jezik)
Glavni izbornik:
Podizbornik 1
On/Off (Uklj./
Isklj.)
Display (Zaslon)
"Baby Monitor" (Nadzor djeteta)
Podizbornik 2
-
Sensitivity
Level (Razina
osjetljivosti)
Glavni izbornik:
-
Postavke
1: On (Uklj.)
0: <Off> (Isklj.)
1: Low (Niska)
2: <Middle>
(Srednja)
3: High (Visoka)
Kod
#268
28
#269
29
"Calendar" (Kalendar)
Rad
Kod
Pregled kalendara i postavljanje alarma.
#727
24
30
Programiranje
Glavni izbornik:
"Key Finder" (Tražilo ključeva)*7
Podizbornik 1
Search
(Pretraživanje)
Podizbornik 2
Battery Check
(Provjera baterije)
Glavni izbornik:
-
-
-
*3
*4
*5
*6
*7
*8
*9
*10
*11
*12
*13
*14
*15
*16
*17
#655
-
Kod
Spremanje/pregledavanje zabranjenih brojeva.
*2
Kod
"Caller Barred" (Zabranjeni broj)*2,*19
Rad
*1
Postavke
-
#217
27
Zadane melodije u ovom uređaju ("Ringtone 3" - "Ringtone 40") koriste se uz
dozvolu tvrtke © 2012 Copyrights Vision Inc.
Ako programirate ove postavke uporabom jedne od slušalica, ne morate programirati istu
stavku na drugoj slušalici.
Ako ne želite da uređaj zvoni prije prikaza pozivatelja, postavite na "Off" (Isklj.). (Samo za
pretplatnike na uslugu ID pozivatelja)
Prvo zvono može se isključiti ako je zadano da uređaj zvoni dva ili više puta, što ovisi o
davatelju usluga/telefonskom operateru.
Ako postavite regionalnu postavku uređaja (30. str.) na "Češká rep." (Republika Češka)
ili "Slovensko" (Slovačka) , zadana će se postavka promijeniti za odabranu zemlju.
Ako postavite regionalnu postavku uređaja (30. str.) na "Češká rep." ili "Slovensko",
zadana je postavka "Uklj.".
Ova funkcija omogućuje uređaju da automatski podesi datum i vrijeme svaki put kad se
primi informacija o pozivatelju koja sadrži datum i vrijeme.
Da biste uključili ovu funkciju, odaberite "Caller ID" (ID pozivatelja). Da biste
isključili ovu funkciju, odaberite "Manual" (Ručno). (Samo za pretplatnike na uslugu ID
pozivatelja) Da biste koristili ovu značajku, najprije postavite datum i vrijeme (12. str.).
Ova je značajka dostupna kada imate tražilo ključeva (KX-TGA20FX). Više informacija o
tražilu ključeva potražite u Uputama za instalaciju.
Za modele s isporučenim tražilom ključeva, na zaslonu se prikazuje "1: Finderl" (Tražilo 1).
Ako prijavite 2 ili više tražila ključeva.
Ako imate 2 ili više tražila ključeva.
Pozadinska slika prikazuje se u stanju čekanja samo kada odaberete "Digital
(Small)" (Digitalni mali) ili "Off" (Isklj.) za ovu postavku.
Možete odabrati prikaz samo jedne stavke ili istovremeni prikaz više stavki na jednome
zaslonu za ikone glavnog izbornika slušalice u izborniku funkcija, popis telefonskog
imenika, popis pozivatelja i popis za ponovno biranje.
Pozadinsko svjetlo zaslona slušalice možete podesiti dok se ona puni.
-- “"On": Pozadinsko svjetlo je uključeno (zatamnjeno).
-- “"Off": Pozadinsko svjetlo se isključuje nakon 10 sekundi punjenja.
Ako ste prijavljeni na uslugu ID pozivatelja i želite vidjeti informacije o pozivatelju nakon
što odgovorite na poziv, isključite ovu značajku.
Trajanje brzog prebacivanja ovisi o telefonskoj centrali ili kućnoj centrali. Ako je potrebno,
obratite se dobavljaču kućne centrale.
Zadana će postavka biti sljedeća ako prilikom promjene regionalnih postavki uređaja
odaberete sljedeće područne kodove (30. str.):
"Česka rep." (Republika Češka) = "100 msec." (100 ms)
"Slovensko" (Slovačka) = "100 msec." (100 ms)
Da biste spriječili druge korisnike da se priključe vašem razgovoru s vanjskim
sugovornicima, uključite ovu značajku.
25
amming
amming
Programiranje
*18 Ovaj izbornik se ne prikazuje tijekom prelistavanja izbornika zaslona. Dostupan je samo
kodu za
izravnithrough
pristup.the display menus. It is only available in
s menu is not displayedu when
scrolling
s menu
is notcode.
displayed
when
scrolling
throughprikazuje
the display
menus.
is only available
in
*19 Ova
se ikona
izbornika
kada
tražiloIt ključeva
nije registrirano.
ect
command
ect
command
s menu
icon iscode.
displayed when the key finder is not registered.
s menu icon is displayed when the key finder is not registered.
6 Unesite tekstualni podsjetnik (maks. 30
Alarm
znakova). → [OK]
7 MbN: Select the desired alarm
tone. a
7 MOKN
MbN:
Select
the desired
tone. a željeni ton alarma. → [OK]
7 alarm
: Odaberite
Alarm se oglašava u postavljeno
vrijeme
i traje
m
MOKN
• Preporučujemo
da odaberete različiti
R
We
recommend selecting
a different
m
jednu minutu te se ponavlja 5 puta
u intervalima
R We recommend selecting a different
m sounds at the set time for 1 minute
zvona
ringer tone from the oneton
used
for od onog koji se koristi za
od 5time
minuta
(funkcija
m sounds5 at
the at
set
for 1
minute drijemanja). Tekstualni
ringer tone
from the onevanjske
used for
epeated
times
5 minute
intervals
pozive.
outside
calls.
podsjetnik
također
se može prikazati
zajedno
epeated
5
times
at
5
minute
intervals
outside calls.
function). A text memo can also be
8 snooze
: Odaberite
8
MbN:
Select
the desired
setting. željenu postavku
sa
zakazanim
alarmom.
Za
svaku
se
slušalicu
function).
A
text
memo
can
also
be
d for the alarm. A total of 5 separate
→ [OK]
8 a
MbN:MOKN
Select
the desired drijemanja.
snooze setting.
može
vremena
ed
forcan
thebe
alarm.
A
totalprogramirati
offor
5 separate
mes
programmed
each ukupno 5 zasebnih
apostaviti
MOKN
9
[OK]
→
za
alarme.
Za
svaki
alarm
možete
mes
can
be
programmed
for
each
9
MOKN
a
M
N
. You can set one of 3 different alarm
9 (jednom,
MOKN a M
N Napomena:
jednu
različite
mogućnosti
. You can
setorone
of 3 od
different
alarm
(once,
daily,
weekly)
for3each
alarm
Note:
svakodnevno
ili svaki
(once, daily, or weekly)
for each
alarmtjedan).
Note:
• Palarm
ritisnite
[Stop] (Zaustavi) da biste u
R Press MStopN to stop the
completely.
potpunosti
zaustavili
alarm.
Važno:
nt:
R When
Press the
MStopN
to stop
the
alarm
R
handset
is in
use,
the completely.
alarm
will
ant:
• use,
Kada
je standby
slušalica
• Provjerite
li na uređaju
ispravno
R not
When
the until
handset
is in
alarm
will u uporabi, alarm se neće
sound
the handset
isthe
in
sure the unit’s date
and time jesu
setting
oglasiti
dok slušalica nije u stanju čekanja.
datum i vrijeme
(12.
str.).until the handset
not
sound
is insve
standby
erect
sure(page
the unit’s
and time setting
mode.
12). datepostavljeni
• Pritisnitetobilo
koju
tipku za biranje ili [Snooze]
mode.any dial key or MSnoozeN
rrect (page 12). 1 [MENU] (desna tipka za
R Press
stop
the
programiranje)
enuN (right soft key) #720
R sound
Press any
dial key
MSnoozeN
to stop
the zaustavili zvuk, a da
(Drijemanje)
da biste
but keep
theor
snooze
function
enuN (right soft key) #720
sound but keep the snooze
function
funkcija
drijemanja ostane uključena.
activated.
ect an alarm by pressing 1 to 5. a
2 Odaberite
na want
do to make
.
ect an alarm by pressing
1 to alarm
5. apritiskom
Ako želite
R Ifactivated.
you
an•outside
call izvršiti
when vanjski poziv dok je
KN
→ [OK]
R the
If you
want
to
make
an
outside
call
when uključena, zaustavite
KN
funkcija please
drijemanja
snooze function is activated,
: Select the desired alarm option. a
the
snooze
function
is
activated,
please
stop the
snooze
before making
the prije pozivanja.
drijemanja
3 alarm
: Odaberite
alarma.
→ functionfunkciju
: Select the desired
option. aželjenu opciju
KN
stop the snooze function before making the
call.
[OK]
KN
call.
ff”
Off”alarm off. Go to step
"Off"
urns
9. (Isklj.)
Noćni način rada
urns alarm off. Go to step
9.
Isključuje
alarm. Prijeđite na 9. korak.
nce”
Noćni način rada omogućuje odabir razdoblja
Night
mode
Once”
n alarm sounds once at"Once"
the set(Jednom)
time.
tijekom kojeg slušalica neće zvoniti za
Night
mode
Night mode
allows you todolazne
select apozive.
period Ova
of je značajka korisna
n alarm sounds once at
the set
Alarm
se time.
oglašava jednom
u
aily”
Nightduring
modewhich
allowsthe
youhandset
to select
period
of
time
willaželite
not
ring
vrijeme. time during which the handset
kada ne
biti for
ometani, na primjer, tijekom
Daily”
n alarm sounds daily atpostavljeno
the set time.
will
not
ring
outside calls. This feature is useful for time for
spavanja.
Noćni
način rada može se podesiti
n to
alarm
daily at the set time.
o
stepsounds
5.
outside when
calls. This
feature
is useful
time
periods
you do
not want
to befor
disturbed,
"Daily" (Svakodnevno)
o to step 5.
svaku
slušalicu.
periods
you do
notza
want
to be
disturbed,
for
example,
sleeping.
Night
mode
can
Alarm se oglašava svaki
danwhen
u while
eekly”
for set
example,
while
sleeping.
Night mode can
Weekly”
Važno:
be
for
handset.
vrijeme. Prijeđite
na each
5. korak.
arm sounds weekly atodređeno
the set time(s).
be
set
for
each
handset.
• Provjerite jesu li na uređaju ispravno
arm sounds weekly at the set time(s).
Important:
"Weekly" (Svaki tjedan)
postavljeni datum i vrijeme (12. str.).
Important:
R
Make
sure
the
unit’s
date
time setting
Alarm
se oglašava
svaki tjedan u
ceed with the operation
according
to
• Aand
ko
postavili
R
Make
sure
the
unit’s
date
andste
time
settingalarm, on će se oglasiti,
is
correct
(page
12).
oceed
with
the
operation
according
to
r selection in step 3. određeno vrijeme.
čak
i
ako
je uključen noćni način rada.
correct
12).
R Ifisyou
have(page
set the
alarm, the alarm sounds
ur selection in step 3.
Once:
Ifskladu
youifhave
set the
alarm,
the alarm
the
mode
is turned
on. sounds
Nastavite s postupkomRueven
s night
Once:the desired4
Uključivanje/isključivanje
noćnog
Enter
date and month. a
odabirom
u 3.a
koraku. even if the night mode is turned on.
Enter the desired date
and month.
MOKN
načina rada
■
■
J
ednom:
MOKN
Turning night mode on/off
Weekly:
[Menu] (desna tipka za programiranje)
Unesite željeni dan i mjesec.
→ [OK]
Turning
night mode1on/off
Weekly:
MbN:
Select the desired
day
of
the
week
1
MMenuN (right soft key) #238
■
■
Svaki tjedan
MbN:press
SelectM theN.desired
day of the week
a MOKN
and
1 MMenuN
(right
key) #238
u tjednu
i thesoft
2 setting.
: Odaberite
Select
desired
a MOKNželjenu postavku. → [OK]
and press M N. a MOKN: Odaberite željeni2danMbN:
the desired time. apritisnite
MOKN [✔]. → [OK] 2 MbN: Select the desired •
setting.
a MOKN
AkoM odaberete
N to "Off" (Isklj.), za izlaz
R If you select “Off”, press
the desired time.5aPostavite
MOKN željeno vrijeme. →
N to
R [OK]
If you select “Off”, press
M
pritisnite
.
er a text memo (30 characters max.).
exit.
er a text memo (30 characters max.).
exit.
MOKN
MOKN
26
_0725_ver020.pdf
26
2013/07/25
9:56:12
Programming
Programiranje
broj odgovara unosu u popisu zabranjenih
3 Unesite željeni sat i minutu kada želite da
poziva,
uređaj pozivatelju ne šalje nikakav
Important:
se ova
funkcija
→ [OK]
Programming
er the desired hour and
minute
you pokrene.
tonaProgramming
icall
prekida
(Samo za pretplatnike na
h to start this feature.
a MOKN
R When
the
unit da
receives
from poziv.
a
4 Unesite
željeni sat i minutu
kada
želite
Programming
ID pozivatelja.)
Important:
number
that is storeduslugu
in the call
barred list,
se ova
opcija
[OK]
→
er the desired hour and
minute
youisključi. →
Important:
er the
desired
hour and
minute
you
Važno:
callthe
is logged
in the
caller
list a
start
thisfeature.
feature.
aminute
MOKNa
R the
When
unit receives
a call from
h to
this
a
MOKN
Important:
er
theend
desired
hour and
h to
start
this feature.
a MOKN you
•inaKthe
adacall
uređaj
R When
the
unit
receives
call
from
after
the
is a primi
(page
33)
with
number
that
is
stored
barred
list, poziv od broja koji je
N
er
the
desired
hour
and
minute
you
h to start this feature.
a MOKN
Izmjena
vremena pokretanja
i that
R When
the
unitisreceives
apohranjen
callcall
from
au popisu
number
stored
in
the
call
barred
list, zabranjenih poziva,
ertothe
desired
hour and
minute
you
disconnected.
the
call
is
logged
in
the
caller
list
h
end
this
feature.
a
MOKN
a
number
that
is stored
in caller
the
call
zaustavljanja
er
theend
desired
hour
and
minute
you
the
call33)
is
logged
in the
list
poziv
sebarred
bilježilist,
u popis pozivatelja (33. str.)
h to
this
feature.
a
MOKN
a
after
the
call
is
(page
with
the
call33)
is logged
caller
list is
thethis
start
and
endMOKN
time
hing
to NNend
feature.
a
a tipka za programiranje)
after
(page
with in the
sthe call
nakon što se poziv prekine.
1 [Menu]
(desna
disconnected.
after
the
call
is
(page
33)
with
Storing
unwanted
callers
N
disconnected.
enuN (right soft key) #237
disconnected.
ing the start and end time
pozivatelja
can store up to 100Pohranjivanje
phone numbers inneželjenih
the
ing the
start
and
end time
2
Nastavite
od 3. koraka,You
"Uključivanje/
ntinue
from
step
3,
“Turning
night
Storing
unwanted
callers
call
barred
list.
ing
the
start
and
end
time
U
popis
zabranjenih
poziva
moguće
je
enuN
(right page
soft key)
#237 noćnog načina
Storing
unwanted
rada",
26. str. callers
de on/off”,
26. isključivanje
Storing
unwanted
callers
enuN (right soft key) #237
You can store
up to 100
phone numbers
the
pohraniti
do 100 in
brojeva.
Important:
enuN
(right
soft
key)
#237
ntinue from step 3, “Turning night
You
can store
up to 100 phone numbers in the
call
barred
list.
canmust
store
up tothe
100
phone
numbers
the
frompage
step
3, “Turning nightodgode You
R
You
store
phone
number
withinan
Važno:
Postavljanje
zvona
dethe
on/off”,
26.
gntinue
ring
delay
call
barred
list.
ntinue
from
step
3,
Important:
call
barred
list.in the call barred
de on/off”,
page
26.“Turning night
area
code
list. zabranjenih poziva morate unijeti
• U popis
Ova postavka
omogućuje Important:
slušalici da zvoni
de
26.
tingon/off”,
allowspage
the handset
to ring during
R
You must
store
phone
number broj
withsan
telefonski
pozivnim brojem.
Important:
npozivatelj
From
thedovoljno
callerthe
list:
g
the
ring
delay
tijekom
načina ako
ode
if the
caller
waits
longnoćnog
enough.
R You
must
store
the
phone
number
with an
g
the
ring
delay
areamust
codestore
in thethe
callphone
barred
list. with
■■ Iz number
popisa
pozivatelja:
R
You
an
N
1
M
dugo
čeka.
Nakon
što
odabrano
razdoblje
e
selected
amount
of
time
passes,
the
gting
theallows
ring the
delay
area code in the call barred
handset to ring during
1 list.
[list. ]
Fromcode
the "No
caller
list:barred
area
in
the call
ting
the
handset
toRinging”,
ring during
prođe,
slušalica
zvoni. Akonodaberete
rings.
If you
select
“No
ode
ifallows
the
caller
waits
long
enough.
n 2
FromMbN:
theSelect
callerthe
list:entry to be barred. a
ting allows
the handset
to ring
during
ode
if
the
caller
waits
long
enough.
2
: Odaberite unos koji će biti
Ringing"
(Bez
zvona),
slušalica
ne
neveramount
rings during
night
mode.
N caller
1 MDetailN
Mnikada
n From
the
edset
selected
of long
time
passes,
the
alist:
MMenuN
ode
if the caller
waits
enough.
1 rada.
M N
e rings.
selected
amount
of“No
time
passes,noćnog
the
zabranjen. → [Detail] (Detalj)→ [Menu]
zvoni
zaRinging”,
vrijeme
načina
If
you
select
enuN
(right
soft
key)
#239
N
1
M
2 MbN: “Save
Select the
entry
be barred. a
e rings.
selected
amount
of“No
timeRinging”,
passes, the
3
CID”
atoMOKN
If you
select
2 MDetailN
MbN: Select
the
entry3to be barred.
dset
never
rings
during
night
mode. tipka za programiranje)
: "Savea
CID" (Spremi ID
1 “No
[Menu]
(desna
athe
MMenuN
rings.
If the
you
select
Ringing”,
N:
Select
desired
setting.
a
MOKN
24 MbN:
entry
to bea
barred.
dset
never
rings
during
night
mode.
MbN: Select
“Caller
Barred”
MOKNa
MDetailN
a
MMenuN
pozivatelja)
→ [OK]
enuN
(right
soft key)
#239
dset
never
rings
during
night mode.
3
MbN:
“Save
CID”
a
MOKN
MDetailN
a
MMenuN
N
M
enuN (right soft key) #239
3 MbN: →
“Save
CID”
a
MOKN
5
“Yes”
MOKN
M : "Caller
N
4a
Barred" (Zabranjeni
2 #239
: Odaberite
[OK]a
enuN
(right
key)
N:
Select
thesoft
desired
setting.
a MOKNželjenu postavku.
34 MbN:
CID”
a
MOKN
MbN: “Save
“Caller
Barred”
a MOKN
N:MSelectNthe desired →
setting. a MOKN
poziv)
→ [OK]
MbN: “Caller
a MOKN
n 4
By entering
phone Barred”
numbers:
ing
categories
tosetting.
bypass
night
:MSelect
the
desired
a
MOKN
45 MbN:
“Caller
“Yes” a Barred”
MOKN a a
M MOKN
N
N
1 MbN:
MMenuN
(right
key)
a → [OK] →
5a#217
5
MbN:
“Yes”
asoft
MOKN
M : "Yes"
N (Da)
N
M
MbN:
“Yes”
a MOKN
aM
N
n5
By entering
phone
numbers:
kategorija
MAddN
ing categoriesOdabir
to bypass
night za zaobilaženje
■
■
U
nosom
telefonskih
brojeva:
n
By
entering
phone
numbers:
ing categories
to#241
bypass
night
enuN
(right soft key)
načina
1 entering
MMenuN
(right
soft
key)
#217
a tipka za programiranje)
phone
numbers:
2
Enter
the
phone
number
(24 digits
1 [Menu]
(desna
ng categoriesnoćnog
to bypass
nightrada n By
1
MMenuN
(right soft key)
#217
a
MAddN
max.). a
MOKN
ect your desired 1
categories
→ [Add] (Dodaj)
[Menu] by
(desna tipka za programiranje)
1 MMenuN
MAddN (right soft key) #217 a
enuN
ssing(right
1 tosoft
9. key) #241
2 MAddN
(24 digits
3
MEnter the
N phone number
enuN (right soft key) #241
2
Unesite
telefonski
broj (maks. 24
2 max.).
Enter the
phone
(24 digits
“ect” your
is(right
displayed
next
to the selected
enuN
soft key)
#241
aphone
MOKN number (24
desired
categories
by željene kategorije
2 pritiskom
Enter
digits → [OK]
2
Odaberite
max.).the
a MOKN numberznamenke).
ect
your
desired
categories
by
category
numbers.
ssing
1
to
9.
3 max.).
M
N MOKN
a
ect
your
desired
categoriesdo
by .
Viewing/editing/erasing
ssing
1
toa 9.
3 bar call
To
selectedna
category,
press
“ssing
”cancel
is1
displayed
to the selected
3 M
N
to 9. next
•toPokraj
numbers
3 kategorija
M
N
“he”same
is displayed
the
dial keynext
again.
“ selected
” brojeva odabranih
category
numbers.
” is displayed
next to pojavljuje
the selected
se "✔". Viewing/editing/erasing bar call
category
numbers.
disappears.
To
cancelnumbers.
a selected category,
press
Pregledavanje/uređivanje/brisanje
Viewing/editing/erasing
bar call
category
1
MMenuN
(right soft key)
#217
•category,
D“a biste
poništili odabranu
kategoriju,
To
cancel
a selected
press
numbers
Viewing/editing/erasing
bar call brojeva
he
same
dial
key
again.
”
KN cancel
a M a selected
N
zabranjenih
To
category,
press
numbers
pritisnite istu
tipku
za
biranje.
he same dial key again.ponovno
“ ”
2
MbN:
Select
the
desired
entry.
disappears.
numbers
he same dial key again."✔"
“ nestane.
”
1 R
MMenuN
(right
softM key)
#217
1 [Menu]
(desna tipka za programiranje)
disappears.
N.
To exit,
press
1 MMenuN
(right
soft key) #217
KN a M
N 3 [OK] →
disappears.
12
MMenuN
(right
soft
key) #217
MbN:
Select
the
desired
entry.
KN a M
N
3
To
edit
a
number:
2 R
MbN:
Select
the desired
entry.
KN a M
N
2 entry.
: Odaberite
N. number.
To
exit,
press
M phone
MEditN
a Edit
the
a željeni unos.
2 MbN:
Select
the desired
ming call
barring
R
To
exit,
press
M
•N.N. Da biste izašli, pritisnite
.
N
MOKN
a
M
R
To
exit,
press
M
3
To
edit
a
number:
ture allows the unit to reject calls from
3 Uređivanje
broja:
3 poziva
To erase
edita
a number:
Zabrana
dolaznih
MEditN
the phone
number. a
To
aEdit
number:
ming
call barring
d phone numbers
that you do not
want
3
To
edit
a
number:
[Edit]
(Uredi)
MEditN
aMEdit
the
phone
number.
a→ Uredite telefonski broj.
ming
call
barring
MEraseN
MbN:
a
MOKN
a
N“Yes”
MOKN
a
er
such
as
junk
calls.
Ovatofunkcija
omogućuje
da odbija
aa
Edit
the
ming
call
barring
ture
allows
the unit
reject calls
from uređajuMEditN
→number.
[OK] → a
N phone
a
ture
allows
the unit
tounit
reject
calls
NnaMMakoje
MMOKN
To
erase
number:
call
is
received,
the
does
notfrom
ring
pozive
s
određenih
telefonskih
brojeva
d
phone
numbers
that
you
do
not
want
N
MOKN
a
ture
allows
the unitthat
to reject
calls
from
To
erasea
a number:
d caller
phone
numbers
you Ifdo
notphone
want
MEraseN
MbN: “Yes”Brisanje
a MOKNbroja:
a
e
being
identified.
the
such is
as
junk calls.
ne
želite
kao što su pozivi
akvizitera.
To
erase
a number:
der
phone
numbers
that
youodgovoriti,
do not want
(Izbriši)
→
: "Yes" (Da) →
MEraseN
a
MbN: “Yes”[Erase]
a MOKN
a
er
such
as
junk
calls.
matches
an
entry
in unit
the
call
barred
N
M
call
is
received,
the
does
not
ring
Kada
se
poziv
prima,
uređaj
ne
zvoni
tijekom
MEraseN a MbN: “Yes”[OK]
a MOKN
a
ercall
such
as
junk
calls.
→
N
M
is received,
the
unit
does
not
ring
unit
emits
no sound
to
the
caller,
and
e
caller
is
being
identified.
If
the
phone
prepoznavanja
pozivatelja.
Ako
N
M telefonski
call
is received,
the
unit does
notphone
ring
eects
caller
being
identified.
If the
theiscall.
(Caller
an
entry
in ID
thesubscribers
call
barred
ematches
caller is being
identified.
If the
phone
matches
an
entry
into
the
call
barred
unit
emits
no
sound
the
caller,
and
matches
an
in to
thethe
call
barred
unit
emits
noentry
sound
caller,
and
ectsemits
the call.
(Caller
IDthe
subscribers
27
unit
no sound
caller, and
ects the call.
(Callerto
ID subscribers
27
ects the call. (Caller ID subscribers
27
27
27
canassigned
hear thefor
monitored
handse
monitoring,
the
R
themonitor
monitoring
battery
youDuring
to easily
frommode,
different
areas of
an does
intercom
call.
not transfer
to the moni
is faster
than usual.handset
We
theconsumption
house or place.
The monitored
recommend
leaving
thefor
monitored
(placed
in a baby’s
room,
example)handset
will
n
enteringfrom
phone
ToBy
monitor
annumbers:
outside
on the basecall
unitthe
ormonitoring
charger. handset or
automatically
1
MMenuN (right soft key) #2
R
The
monitored
handset
never
rings
during
the phone number stored when it detects
n From the phonebook:
the monitoring mode.
2
“On”(right
a MOKN
sound.
amming
1 MbN:
MMenuN
soft key) #2
Programiranje
Important:
3
MbN:
“External”
to
2
MbN: Select
“On” a
MOKN
The
registered
handset
name/number
Setting
theperform
baby
from an outside line. a ME
R RYou
should
amonitor
test
run of the
• Prikazat
ćebaby
se naziv/broj prijavljene
3 MAddN
MbN: Select “External” to
is displayed.
monitor
to ensure
that
the
baby
slušalice.
y monitor Nadzor djeteta Note:
Perform
theprocedure
setting operation
with
the
handset
from an outside line. a ME
monitor
feature
isexample,
set
correctly.
For
Napomena:
4
MbN:
“Manual” a MOKN
to
be
monitored
(for
the
handset
ture allows you toOva
listen
in funkcija
on a room
MAddN
vam
omogućuje
da
slušate
što itsissensitivity.
example,
test
Check
the
R placed
When
this
feature
on,
another
handset
•
K
ada
je
ova
funkcija
uključena,
preko
in
a
baby’s
room).
nother handset isselocated,
allowing
5
Enter
the desired name.
a
događa u sobi u kojoj je smještena
druga
if you are handset
diverting
themaking
baby
canconnection
hear the
monitored
by
4 nadziranu
MbN: “Phonebook”
a MOK
druge slušalice
moguće je čuti
asily monitor from
differentšto
areas
of
slušalica,
osigurava
jednostavan
nadzor
tocall.
an outside slušalicu
line.
an monitor
intercom
6
Enter
the
desired
number.
putem
poziva
interkomom.
5 MbN: Select the phonebook
se or place. The monitored
To
monitor
with a handset
iz različitihhandset
područja kuće ili nekog
prostora.
times
Note:
MOKN
in a baby’s room, for example) will
Slušalica koju se nadzire (npr.
postavljena
Nadzor
preko
vanjske
linije
R “Baby Monitor” will b
To
monitor
from
an
outside
line
The
internal
baby
monitor
feature
is
only
ically call the monitoring handset or
R Both the monitored and monitoring
6 MbN: Select the desired pho
u dječju sobu) pri prepoznavanju
zvuka
available
between
handsets
in
the
same
radio
Note: a MOKN
■■ Ithe
z telefonskog
imenika:
ne number stored when it detects
handsets
must select
same base unit
in
n From
the phonebook:
automatski poziva nadzornucell.
slušalicu ili
1
[MENU]
(desna tipka za
order
to use
the soft
babykey)
monitor
feature
R programiranje)
The registered
R “Baby name/number
Monitor” willisb
MMenuN
(right
#268
pohranjeni telefonski broj. 1 (page
32). (right soft key) #268
1 MMenuN
nt:
Note:
2 If the
MbN:unit
“On”
a MOKN to a PBX system,
R
is connected
Važno:
Turning off the baby monito
: "On" (Uklj.) → [OK]
2
MbN: “On” a MOKN 2
should perform a test run of the baby
R If you edit a phonebook entry
cannot
set
the baby monitor.
• Trebali biste prethodno isprobati
postupak
3 you
MbN:
Select
“External”
to monitor
or procedure to ensure that the baby
3
:battery
Odaberite
"External"
(Vanjska)handset
The monitored
cannotthe
be
assigned
for monitoring,
MbN:
Select
the
desired
handset
number
Rprovjerili
During
the
monitoring
mode,
nadzora djeteta kako biste3
from an outside line. a MEditN a
or feature is set correctly. For
babyvanjske
monitor
set to “On”.
biste We
vršili nadzor preko
does notistransfer
to the moni
to
monitor with.
a MOKN
consumption
is faster
thandausual.
je liCheck
opcija the
nadzora djeteta ispravno
MAddN
mple, test its sensitivity.
linije.
→ [Edit]
(Uredi)→
(Dodaj)
R njezinu
“Baby leaving
Monitor”
be displayed.
recommend
the will
monitored
handset
postavljena.
Na primjer, ispitajte
1 [Add]
MMenuN
on the
handse
n
ByPress
entering
phone
numbers:
ection if you are diverting
the baby
4 MbN:
a MOKN
the “Phonebook”
base unit or charger.
monitored.
osjetljivost. Ako usmjeravateon
nadzor
4
: "Phonebook" (Telefonski
imenik)
or to an outside line.
1
MMenuN (right soft key) #2
R
The
monitored
handset
never
rings
during
5
MbN:
Select
the
phonebook
entry.
a
djeteta na vanjsku liniju, provjerite vezu.
→ [OK]
monitoring mode.
2 MbN: “On” a MOKN
28theMOKN
Napomena:
5
: Odaberite unos iz imenika. → [OK]
the monitored and monitoring
6 MbN:
Select the desired phone number.
3 MbN:broj.
Select “External” to
• Da bi se opcija nadzora djeteta
mogla
6
:
Odaberite
željeni
telefonski
sets must select the same base unit in
a MOKN
Setting
the
from an outside line. a ME
koristiti,
za obje je slušalice,
nadzornu
i baby monitor
to use the baby monitor
feature
→
[OK]
R “Baby
Monitor” will be displayed.
MAddN
nadziranu, potrebno odabrati
istu
baznu
e 32).
Perform
the setting operation
the handset
Prikazat
će se "Baby Monitor" 2013/07/25 9:56:13
PRS110FX(en)_0725_ver020.pdf
28•with
Note:
str.).
4 MbN: “Manual” a MOKN
unit is connected tostanicu
a PBX (32.
system,
to
be monitored (for example, the
handset
(Nadzor
djeteta).
• Amonitor.
ko je uređaj spojen na kućnu
centralu,
R If you
a ne
phonebook
annot set the baby
placed
inedit
a baby’s
room). entry which is
5 Enter the desired name. a
Napomena:
možete
postaviti nadzor djeteta.
assigned for monitoring,
the edited entry
g the monitoring mode,
battery
• monitor.
Ako uredite unos u imeniku6kojiEnter
je the desired number.
Tijekom
rada za nadziranje,
does not transfer to the
umption is faster •
than
usual. načina
We
To monitor with a handset
dodijeljen za nadziranje, izmijenjeni
timesunos
potrošnja baterije
mmend leaving the monitored
handsetveća je nego inače.
n
By
entering
phone
numbers:
se neće
na nadzor djeteta.
R “Baby Monitor” will b
Preporučujemo da ostavite
nadziranu
The
internal baby monitor feature
is prenijeti
only
e base unit or charger.
1ili punjaču.
MMenuN
(right handsets
soft■key)
#268
between
in the telefonskih
same radio brojeva:
monitored handset never
ringsnaduring
slušalicu
baznoj staniciavailable
■ Unosom
Note:
cell.
monitoring mode. • Nadzirana slušalica ne može
za a MOKN 1 [Menu] (desna tipka za
2 zvoniti
MbN: “On”
R programiranje)
The registered name/number is
vrijeme načina rada za nadziranje.
1
(right
soft key) #268
3 MMenuN
MbN: Select
“External”
to monitor
: "On"
Turning off the baby monito
g the baby monitor
from “On”
an outside
line.2a MEditN
a(Uklj.) → [OK]
MbN:
a MOKN
Postavljanje nadzora2djeteta
MAddN
3 handset
: Odaberite
"External"
(Vanjska)handset cannot be
The monitored
the setting operation
with
the
handset
3
MbN:
Select
the
desired
number
Izvedite postupak postavljanja slušalice
da biste vršili nadzor preko
babyvanjske
monitor is set to “On”.
4
MbN:
“Manual”
a MOKN
onitored (for example,
the
handset
to
monitor
with.
koju će se nadzirati (na primjer, slušalice
linije.
→ [Edit] (Uredi) 1
→ [Add]
n a baby’s room).
R “Baby Monitor” will
be displayed.
Press(Dodaj)
MMenuN on the handse
smještene u dječjoj sobi). 5 Enter the desired name. a MOKN
4
: "Manual" (Ručno) → monitored.
[OK]
6 Enter the desired number.
a MOKN 2
Nadzor pomoću slušalice times
nitor with a handset
5 Unesite željeni naziv. → [OK]
28 R “Babyje Monitor” will be displayed.
rnal baby monitorFunkcija
featureinternog
is only nadzora djeteta moguća
6 Unesite željeni broj. → [OK] 2 puta
samo
slušalica
jedne radioćelije.
e between handsets
in između
the same
radio unutar
Note:
• “Prikazat će se "Baby Monitor"
1 [MENU] (desna tipka za
programiranje)
R The
registered name/number is(Nadzor
displayed.
djeteta).
enuN (right soft key) #268
PRS110FX(en)_0725_ver020.pdf Napomena:
28
2013/07/25
9:56:13
Turning off the baby monitor
• Prikazuje se prijavljeni naziv/broj.
: "On" (Uklj.) → [OK]
: “On” a MOKN 2
The monitored
be used while
3 handset
: Odaberite
pomoćuhandset
koje cannot
: Select the desired
numberbroj slušalice
Isključivanje
nadzora djeteta
će se vršiti nadzor. → baby
[OK] monitor is set to “On”.
monitor with. a MOKN
Nadzirana se slušalica ne može koristiti dok
• be
Prikazat
će se "Baby
Monitor"
“Baby Monitor” will
displayed.
1 Press MMenuN on the
handset being
je nadzor djeteta postavljen na "On" (Uklj.)
(Nadzor djeteta).
monitored.
1 Pritisnite [Menu] na slušalici koju se nadzire.
_0725_ver020.pdf
28
28
2013/07/25
9:56:13
Programiranje
2
3
: "On/Off" (Uklj./Isklj.) → [OK]
Ako se želite javiti s nadzorne slušalice,
Programming
pritisnite
.
: "Off" (Isklj.) → [OK] →
• the
Nadzorna
će se slušalica automatski
If you want to respond from
monitoring
: “On/Off” a MOKN
javljati na pozive kada je automatski
handset,
press M N.
za nadziranje
: “Off” a MOKNUređivanje
aM
Nvanjskog broja
interkom
na "On" (Uklj.) (16.
R The monitoring handset will
answerpostavljen
calls
1 Pritisnite [Menu] na slušaliciautomatically
koju se
str.).
when the auto
intercom
nadzire. number
Napomena:
g an outside monitoring
feature is set to “On” (page
16).
• Ako primite vanjski poziv za vrijeme
2
: "On/Off" (Uklj./Isklj.)
→ [OK]
Note:
ss MMenuN on the handset being
komunikacije s nadziranom slušalicom,
3
: "On" (Uklj.) → [OK] R If you receive an outside call when
nitored.
čut ćete 2 tona. Da biste odgovorili
communicating
with
the
monitored
4
: Odaberite vanjsku liniju. → [Edit]
: “On/Off” a MOKN
na poziv, pritisnite
, a zatim
handset, you hear 2 tones. To answer
pritisnite
.
: "Edit" (Uredi) → [OK]
: “On” a MOKN 5 [Menu] →
N, then press M
N.
the call, press M
■■ Pri nadzoru preko vanjske linije:
6 line.
Po potrebi
uredite ime. → [OK]
: Select the outside
a MEditN
n When monitoring fromDa
an biste
outside
line: na poziv, slijedite
se javili
7 Poapotrebi
broj.
→
[OK]
enuN a MbN: “Edit”
MOKN uredite telefonski
To answer a call, follow the
operation
for telefon.
postupak
za svoj
2 puta
your phone.
Ako se želite javiti s nadzorne slušalice,
t the name if necessary. a MOKN
If you want to respond from
the monitoring
pritisnite
pomoću tonskog biranja.
t the phone number
if necessary.
a brojahandset,
Brisanje
vanjskog
za nadziranje
press #1 using
tone dialling.
Funkciju
nadzora djeteta možete isključiti
KN 2 times
You koju
can turn
monitor feature
na
.
1 Pritisnite [Menu] na slušalici
se off the babypritiskom
by pressing #0.
Napomena:
nadzire.
g an outside monitoring
Note:
• Komunikacija između nadzirane
2
: "On/Off" (Uklj./Isklj.) → [OK]
er
slušalice
i nadzorne telefonske linije
R 2 minutes after the monitored
handset
3
: "On" (Uklj.) → [OK] starts a call, communication
automatski
prekida 2 minute nakon
betweensethe
ss MMenuN on the handset being
što nadzirana slušalica pokrene poziv.
monitored
4
: Odaberite vanjsku liniju.
→ [Edit]handset and monitoring
nitored.
phone→
line
is turned off automatically.
5 [Menu] →
: "Erase" (Izbriši)
[OK]
: “On/Off” a MOKN
: "Yes" (Da) → [OK] →
: “On” a MOKN 6
: Select the outside line. a MEditN
Ostalo programiranje
Osjetljivost funkcije za
nadzorprogramming
djeteta
Other
Mijenjanje naziva slušalice
enuN a MbN: “Erase” a MOKN
Možete prilagoditi osjetljivost funkcije za nadzor
Svakoj slušalici može se nadjenuti prilagođeni
: “Yes” a MOKNdjeteta.
a M Povećajte
N
ili smanjite
osjetljivost da
Changing
the handset
name"Kuhinja" itd.). To je korisno
naziv ("Ivan",
biste prilagodili razinu zvuka potrebnu za
kada
obavljate pozive interkomom među
Each
handset can be given
a customised
aktivaciju funkcije za nadzor
djeteta.
monitor sensitivity
slušalicama.
Također možete odabrati hoće li
name
(“Bob”,
This is useful
• Taofsethe
značajka
podesiti
za “Kitchen”, etc.).
naziv
slušalice prikazivati u stanju čekanja.
adjust the sensitivity
baby ne može
when you make intercomsecalls
between
vrijeme
nadzornog
poziva.
Increase or decrease the sensitivity to
Zadana
postavka
je "No" (Ne). Ako odaberete
handsets. You can also select
whether
or not
he sound level needed
to trigger
the na slušalici
1 Pritisnite
[Menu]
koju se
"Yes" (Da),
a ne unesete naziv slušalice,
the handset
name is displayed
in standby
onitor feature.
nadzire.
prikazuje
"Handset
mode. The default setting
is “No”. se
If you
select 1" (Slušalica 1) do
eature cannot be set during a
"Handset
(Slušalica 6).
entering any
handset 6"
name,
2
: "Sensitivity “Yes”
Level"without
(Razina
oring call.
6” is displayed.
osjetljivosti) → [OK] “Handset 1” to “Handset
1 [Menu]
(desna tipka za programiranje)
ss MMenuN on the handset being
1postavku.
MMenuN→
(right
soft key) #104
3
:
Odaberite
željenu
[OK]
nitored.
→
2 Unesite
2 Enter the desired name
(max. 10željeni naziv (maks. 10 znakova).
: “Sensitivity Level” a MOKN
characters).
3 [OK]
: Select the desired
setting. a MOKN
Odgovaranje
na funkciju
3 MOKNnadzora 4
: Odaberite željenu postavku. → [OK]
N
M
djece
2 puta →
4 MbN: Select the desired setting.
a MOKN
N
2 times a M
■■ Pri nadzoru pomoću slušalice:
ering the babyPritisnite
monitor da biste se javili na pozive.
n monitoring with a handset:
sM
N to answer calls.
29
29
amming
amming
Programiranje
Ograničenje poziva
Mijenjanje regionalnih postavki
Changing
the unit’s
region
uređaja/resetiranje
bazne stanice
Odabranim slušalicama možete
ograničitithe unit’s
Changing
region
setting/Resetting
the
base(desna
unit tipka za programiranje)
n restrict selectedbiranje
handsets
from
određenih brojeva. Možete pripisati
1
[Menu]
setting/Resetting
the
base
unit
ncertain
restrictnumbers.
selected You
handsets
from up to
can assign
do 6 telefonskih
brojeva koji će biti zabranjeni
1 MMenuN (right soft key) #136
numbers.
You can assign
up to
ecertain
numbers
to be restricted,
and select
i
odabrati
koje
će slušalice1biti ograničene.
MMenuN (right soft key) #136
numbers
to to
bebe
restricted,
and
select
2 country.
: Odaberite
željenu državu. → [OK] "
andsets
are
restricted.
Storing
2 MbN:
Select the desired
a MOKN
Pohranjivanje
pozivnih
brojeva
na ovom
andsets
to be restricted.
Storing
2 MbN:
Select
desired
country.
a
MOKN
"Other"
(Ostalo)
des
hereare
prevents
the restricted
“Other”
= the
countries
except
Czech
and = države osim Češke i
estriction
estriction
mjestu
sprečava ograničene slušalice
da=biraju
des
here
prevents
the
restricted
“Other”
countries except
Czech and
s from
dialling
any
phone
number in
Slovačke
Slovakia
bilophone
koji telefonski
broj s tim pozivnim
brojem.
from dialling any
number in
Slovakia
as code.
"Česká rep." = Republika Češka
“Česká rep.” = Czech
a code.
1 [Menu] (desna tipka za programiranje)
“Česká
rep.”==Slovakia
Czech
"Slovensko" = Slovačka
“Slovensko”
enuN (right soft key) #256
“Slovensko” = Slovakia
enuN (right soft key) #256
3
N (Da) → [OK] →
3 MbN: “Yes” a MOKN a M : "Yes"
er the base unit PIN (default: “0000”).
2 Unesite
PIN bazne stanice
"0000").
N
3 (zadano:
MbN: “Yes”
a MOKN a M
er
theforget
base unit
f you
yourPIN
PIN,(default:
contact“0000”).
an
Napomena:
Note:
• contact
Ako stean
zaboravili PIN,
obratite se
f you forgetservice
your PIN,
Note:
authorised
centre.
• Mijenjanje
regionalnih postavki uređaja može
R servisnom
Changing the
unit’s region
setting may
najbližem ovlaštenom
centru.
authorised service centre.
uzrokovati
vraćanje
R
Changing
the
unit’sfor
region
setting
ect the handsets3
to be
restricted
by
cause
settings
your
countrymay
or your postavki za vašu državu
Odaberite
slušalice
kojima
želitethe
ograničiti
ect
the1
handsets
restricted by
cause
the
settings
fortoyour
country
ordefault
your
ili prilagođenih
postavki na zadane postavke.
ssing
to 6. to be
customised
settings
return
to their
biranje
brojeva
pritiskom
na
do
.
ssing
1 to 6.
customised
settings to return to their default
All
handsets
registered
to the base
unit
settings.
•
Prikazuju
se
brojevi
svih
slušalica
All
registered to the base unit
settings.
Kalendar/raspored
arehandsets
displayed.
prijavljenih na baznoj stanici.
are
is displayed next•toPokraj
the selected
“ ”displayed.
Pomoću kalendara za svaku slušalicu možete
brojeva
odabranih
slušalica
” is displayed
next to the selected
Calendar/Schedule
handset
numbers.
programirati 20 zakazanih alarma. Zakazani se
pojavljuje se "✔". Calendar/Schedule
handset
numbers.
To cancel a selected handset, press
You canslušalicu,
program 20 schedule
alarms foru each
alarm oglašava
postavljeno vrijeme i traje 1
•handset,
Da biste
poništili odabranu
To
cancel
a
selected
press
You
can program
schedule
alarms foralarm
each
he same dial key again. “ ”
handset
the20
calendar.
A schedule
minutu.
Tekstualni podsjetnik također se može
ponovno
pritisnite istu
tipku using
za biranje.
he
same
dial
key
again.
“
”
handset
using
thetime
calendar.
A schedule
alarm
disappears.
sounds
at
the
set
for
1
minute.
A
text
prikazati zajedno sa zakazanim alarmom.
"✔" nestane.
disappears.
sounds
at the
setbetime
for 1 minute.
text
memo can
also
displayed
for theAschedule
KN
4 [OK]
Važno:
memo
for the schedule
KN
alarm. can also be displayed
ect a memory location
by
pressing
1
• Provjerite jesu li na uređaju ispravno
alarm. pritiskom na
5 Odaberite
lokaciju memorije
ect a
a memory
pressing 1
Important:
6.
MOKN location by
postavljeni datum i vrijeme (12. str.).
do
. → [OK]
Important:
6. a MOKN
R Make sure the unit’s date and time setting
er the phone number
or areatelefonski
code to brojR
6 Unesite
ili Make
pozivni
broj
koji
sure
the
unit’s
date
and time setting
er
the
phone
number
or
area
code
to
is correct (page 12). Dodavanje
novog unosa
restricted (8 digits max.).
a
MOKN a
će bitia
zabranjen
→ 12).
correct (page
restricted
(8 digits max.).
MOKN a(maks. 8isznamenki).
N
1
[Menu]
(desna tipka za programiranje)
[OK]
→
N
→ [OK]
Adding a new entry →
Adding a new entry
2 a : Odaberite
Promjena
stanice
ging the base
unit PIN PIN-a bazne
1 MMenuN
(right soft key)
a MOKNželjeni datum. → [OK]
ging the base unit PIN
1 MMenuN (right soft key)
a
a
3
[Menu]
→ MOKN
: "New Entry" (Novi unos)
Važno:
ant:
2 MbN: Select the desired →
date. a MOKN
[OK]
ant:
2
MbN:
Select
the
desired
date.
a
MOKN
•
Pri promjeni PIN-a (osobnog
u change the PIN (Personal
3 MMenuN
a MbN: “New Entry” a MOKN
identifikacijskog
zapišite
novi a
uification
changeNumber),
the PIN (Personal
4 Po
potrebi
3 MMenuN
MbN: “New
Entry”
auredite
MOKN datum. → [OK]
please
make notebroja)
of
PIN.
Uređaj
neće
prikazivati
PIN.
Ako
4
Edit
the
date
if necessary. a MOKN
ification
Number),
please
make
note
of
new PIN. The unit will not reveal the
5 Postavite
željeno vrijeme. → [OK]
4
Edit
the
date
if
necessary.
a
MOKN
ste
zaboravili
PIN, obratite
new
PIN.
Theforget
unit will
not
reveal
the
o you.
If you
your
PIN,
contact
5 se
Setnajbližem
the desired time. a MOKN tekstualni podsjetnik (maks. 30
o you. If you
forget
your
PIN, contact
ovlaštenom
servisnom 5
centru.
Set the desired time.6aUnesite
MOKN
uthorised
service
centre.
6 Enter a text memo (30 characters
max.;
znakova; 38.
str.). → [OK]
uthorised service centre.
1
[Menu]
(desna
tipka
za
programiranje)
6
Enter
a
text
memo
(30
characters
max.;
page 38). a MOKN
enuN (right soft key) #132
: Odaberite željeni ton alarma. →
page 38). a MOKN 7
enuN (right soft key) #132
7 MbN: Select the desired [OK]
alarm2tone.
er the current 4-digit base unit PIN
putaa
7 MbN:
the desired alarm tone. a
2 Unesite
trenutačni
4-znamenkasti
er the“0000”).
current 4-digit
base unit
PIN
MOKNSelect
2 PIN
times
fault:
•
Ako ne želite čuti ton alarma, možete
MOKN
times
bazne stanice (zadano: "0000").
fault: “0000”).
R You2 can
select “Off” ifodabrati
you prefer
not
"Off"
er the new 4-digit base unit PIN. a
R You
canan
select
“Off”
if you prefer
not (Isklj.).
to hear
alarm
tone.
Unesite
novia
4-znamenkasti PIN
bazne
er the new 4-digit3base
unit PIN.
•
Preporučujemo da odaberete različiti
KN
an alarm selecting
tone.
R to
Wehear
recommend
azvona
different
KN
stanice. → [OK]
tona
od onog koji se koristi za
R We
recommend
different
: “Yes” a MOKN a M
N
ringer
tone from selecting
the one used
for
: “Yes” a MOKN4a M : "Yes"
N (Da) → [OK] → ringer tone from the onevanjske
used forpozive.
outside calls.
outside calls.
8
8 M
N
8 M
N
30
Programming
Programiranje
Napomena:
All" (Izbriši sve) → [OK]
5 MbN: “Yes” a MOKN3a M : "Erase
N
• Da biste zaustavili alarm, pritisnite [Stop]
4
: "Yes" (Da) → [OK]
op the alarm, press MStopN or place
(Zaustavi) ili postavite slušalicu na baznu
andset on the base unit or charger.
5
: "Yes" (Da) → [OK] →
stanicu ili punjač.
n the handset is in use, the alarm will
•
Kada je slušalica u uporabi, alarm se neće
ound until the handset is in standby
Registering a unit
oglasiti sve dok slušalica nije u stanju čekanja.
e.
g entries
Prijavljivanje
jedinice
Pregledavanje unosa
Operating additional
units
1 [Menu] (desna tipka za programiranje)
Additional handsetsRukovanje dodatnim jedinicama
→
enuN (right soft key) a
→
a[OK]
MOKN
to 6 handsets
can beDodatne
registered slušalice
to a single
2the
Daselected
biste vidjeli
za odabrani
datum,
see the entries on
date,unose Up
base unit.
pritisnite [OK].
ss MOKN.
Na jednu baznu stanicu moguće je prijaviti do
bisteMListN.
vidjeli popis zakazanih
Important:događaja,
see the schedule list,Da
press
6 slušalica.
[List] (Popis).R The additional handset model
You can see detailedpritisnite
information
Važno:
•
Možete
vidjeti
dodatne
informacije
o
about the schedule by pressing
recommended for use•with
this unit isdodatni
noted model slušalice za
Preporučeni
zakazanim
događajima
pritiskom
na
MMenuN. a MbN: “Detail” a MOKN
on page 4. If another handset
model
is uređajem naveden je na
uporabu
s ovim
[Menu]. →
: "Detail"
(Detalj)
→
used, certain operations 4.
may
str.not
Akobese koristi drugi model slušalice,
[OK]
available.
g an entry
određene radnje možda neće biti dostupne.
Uređivanje
unosa
enuN (right soft key)
a
a MOKN
Additional base units
Dodatne bazne stanice
1
[Menu]
(desna
programiranje)
stN a MbN: Select the desired entry. tipka za
Slušalice
prijaviti na do 4 bazne stanice,
Handsets can be registered
to upse
to mogu
4 base
→
→ [OK]
vam omogućuje
dodavanje dodatnih baznih
units, allowing you to addšto
additional
base units
enuN a MbN: “Edit” a MOKN
2 [List] (Popis) →
: Odaberite
željeni
stanica
i širenje
prostora u kojemu možete koristiti
and extend
theunos.
area in which
your
handset(s)
t the date if necessary. a MOKN
Akoof
serange
slušalica nalazi izvan dometa
be used.
If a handsetslušalice.
moves out
3 [Menu] →
: "Edit"can
(Uredi)
→ [OK]
t the time if necessary. a MOKN
svoje is
bazne
stanice
of its→base
unit when “Auto”
selected
onkada je na baznoj stanici
4 Po potrebi uredite datum.
[OK]
odabrano
"Auto" (Automatski) (32. str.), ona će
base unit (page 32), it looks
for another
t the text memo if5necessary
(30
Po potrebi uredite vrijeme.
tražiticalls.
druguAbaznu
base →
unit[OK]
to make or receive
base stanicu
unit za pozivanje i primanje
aracters max.). a MOKN
poziva. Bazna
i slušalice s kojima ona
and thepodsjetnik
handsets it communicates
withstanica
is
6 Po potrebi uredite tekstualni
: Select the desired alarm
a
komunicira zajedno se nazivaju "radioćelija".
called
(maks.tone.
30 znakova).
→
[OK]a “radio cell”.
N
KN 2 times a M
Napomena:
7
: Odaberite željeniNote:
ton alarma. →
• when
Pozivithe
sehandset
prekidaju kada se slušalica
[OK] 2 puta →
R Calls are disconnected
g an entry
premjesti
iz jedne radioćelije u drugu.
moves from one radio cell
to another.
e alarm entries are
not erased
Brisanje
unosa
Prijavljivanje slušalice na baznu
ically after the schedule alarm sounds.
događaje ne brišu
a handset
to a base
nwanted entries.Unosi alarma za zakazaneRegistering
stanicu
se automatski nakon što se alarm oglasi.
unit
enuN (right soft key)
a
a
MOKN
Izbrišite neželjene unose.
Isporučena slušalica i bazna stanica prethodno
The
supplied handset and
unit are
subase
prijavljene.
Ako iz nekog razloga slušalica
stN a MbN: Select
desired
entry. tipka za
1the
[Menu]
(desna
programiranje)
pre-registered. If for some
reason
the handset
nije
prijavljena
na baznu stanicu (na primjer,
→ a MOKN
→ [OK]
enuN a MbN: “Erase”
is not registered to the base
unit (for
prikazuje
se example,
čak i kada je slušalica u blizini
2
[List] →
: Odaberite željeni
unos.
bazne
prijavite slušalicu.
is displayed even when
the stanice),
handset ponovno
is
N
: “Yes” a MOKN a M
3 [Menu] →
: "Erase"
(Izbriši)
→ [OK]
near
the base
unit), re-register
the handset.
1 Slušalica:
[Menu] (desna tipka za programiranje)
g all entries 4
: "Yes" (Da) → [OK]
1 →Handset:
MMenuN (right soft key) #130
enuN (right soft key) a
a MOKN
2 number.
: Odaberite
broj bazne stanice. → [OK]
Brisanje svih unosa
2 MbN: Select a base unit
a MOKN
stN a MMenuN
koristi
R This number is used •
bySlušalica
the handset
as taj broj samo kao
1 [Menu] (desna tipka za programiranje)
referencu.
a reference only.
: “Erase All” a MOKN
→
→ [OK]
3 Bazna stanica:
3 Base unit:
: “Yes” a MOKN2 [List] → [Menu]
i držite [ ] otprilike 5 sekundi.
about 5 seconds.
Press and hold M N forPritisnite
_0725_ver020.pdf
31
31
2013/07/25
9:56:13
31
Programiranje
amming
• Ako sve prijavljene slušalice počnu
3
: "Yes" (Da) → [OK] →
amming
ponovno pritisnite [ ] da biste
f all registered handsetszvoniti,
start ringing,
amming
Increasing
the
range
of
the base
tostart
zaustavili,
to stop,
then
repeatzatim ponovite ovaj korak.
press
M N again
f all registered
handsets
ringing,
Povećavanje dometa bazne
Increasing
the
range
of
the base
his
step.
unit
to stop,
thenringing,
repeat
press
M N again
all registered
registered
handsets
start
ringing,
4
Slušalica:
ff all
handsets
start
stanice
Increasing
the
range
of the base
his step.
unitse
ndset:
again to
to stop,
stop,
then
repeat
press
[OK]then
→ →repeat
Pričekajte dok
prikaže
You
canneincrease
the signal range of the base
press
MM NN again
Možete povećati domet signala bazne stanice
KN
Wait until “Base
PIN”
is (PIN baze).
hisa
step.
"Base
PIN"
Unesite
unit
by
using
a PIN
DECT
repeater.
Please
use
his
step.
ndset:
unit
You→
can
increase
the signal
range
of the
base
koristeći
DECT-odašiljač.
Koristite isključivo
played.
a Enter
thebazne
base
unit
only
theusing
Panasonic
DECT
repeater
on
stanice
"0000").
→a[OK]
KN
a Wait
until “Base
PIN”
isPIN (zadano:
ndset:
unit
by
DECT
repeater.
Please
use
You
can
increase
the
signal
range
ofnoted
the
base
ndset:
You
can
increase
the
signal
range
of
the
base
Panasonicov
DECT-odašiljač
naveden na 3.
fault:
“0000”).
a
MOKN
page
3.
Contact
your
Panasonic
dealer
for
•
A
ko
ste
zaboravili
PIN,
obratite
se
played.
a
Enter
the
base
unit
PIN
KN
a
Wait
until
“Base
PIN”
is
onlyby
theusing
Panasonic
DECT
repeater
noted
unit
by
using
a DECT
DECT
repeater.
Please
useon
KN a Wait until “Base PIN” is
unit
a
repeater.
Please
use
str. Za detalje
se
obratite svom prodavaču
f
you
forget
your
PIN,
contact
an
details.
najbližem
ovlaštenom
servisnom
centru.
fault:
“0000”).
a
MOKN
pagethe
3. Contact
your
Panasonic
dealer
foron
played. a
a Enter
Enter the
the base
base unit
unit PIN
PIN
only
the
Panasonic
DECT
repeater
noted
on
played.
only
Panasonic
DECT
repeater
noted
Panasonica.
authorised
centre.
f you “0000”).
forgetservice
your
contact an
details.
fault:
“0000”).
aPIN,
MOKN
Important:
page
3. Contact
Contact your
your Panasonic
Panasonic dealer
dealer for
for
fault:
a
MOKN
page
3.
Odabir
bazne
stanice
Važno:
authorised
centre.
you forget
forgetservice
your PIN,
PIN,
contact an
an
details.
ff you
your
contact
Important:
details.
R Before registering the DECT repeater to
• Prije
prijave
DECT-odašiljača na baznu
authorised
service
centre.
Kada
je odabrano "Auto",Important:
ing a base
unit
authorised
service
centre.
this
base
unit, you the
must
turn the
DECT
Important:
Rslušalica
Before
registering
DECT
repeater
to uključiti način rada preko
stanicu
morate
automatski
koristi sve dostupne
repeater
mode
on.the
ing
a base
unit
this bazne
base
unit, you
must
turn the
DECTto
Auto”
is selected,
the handset
R Before
Before
registering
DECT
repeater
to
R
registering
the
DECT
repeater
DECT-odašiljača.
stanice
na
koje
je
prijavljena.
Kada
je
R
Do
not
use
more
than
one
DECT
repeater
repeater
on. must
ing
this
basemode
unit, you
you
must
turn
the DECT
DECT
ically
any
available
base unit it is
ng a uses
base
unit
this
base
unit,
turn
the
Auto”
is selected,
the handset
•
N
emojte
koristiti više od jednog DECTat
a
time.
odabrana
određena
bazna
stanica,
slušalica
R repeater
Do not use
more
than one DECT repeater
repeater
mode
on.
ed
to. When
a specific
unitunit
is it is
mode
on.
ically
uses
any
available
base
Auto”
is selected,
selected,
the base
handset
odašiljača istovremeno.
Auto”
is
the
handset
poziva
i prima
pozive
koristeći
tu baznu
at samo
anot
time.
R Do
Do
not
use
more than
than one
one DECT
DECT repeater
repeater
d,
the
and
receives
R
use
more
ed
to. handset
When
a makes
specific
base
unitunit
is itit is
ically
uses any
any
available
base
unit
is
ically
uses
available
base
stanicu.
Akohandset
je slušalica
izvan
dometa
teDECT repeater mode
at
a
time.
ng
that
base
unit
only.
If
the
is
Setting
the
at
a
time.
d,
and
receives
edthe
to. handset
When a
a makes
specific
base
unit
is
Postavljanje
načina rada preko
ed
to.
When
specific
base
unit
is
bazne
stanice,
nijebemoguće izvršavati pozive.
ange
of
that
unit,
no
calls
can
that
basebase
unit
only.and
If the
handset
is
d,ngthe
the
handset
makes
and
receives
Setting
the(right
DECT
repeater
mode
d,
handset
makes
receives
DECT-odašiljača
1
MMenuN
soft
key)
#138
[Menu]
(desna
programiranje)
ange
of that
unit,
no
calls
can betipka
ng that
that
basebase
unit1
only.
the
handset
is za
Setting
the DECT repeater mode
ng
base
unit
only.
IfIf the
handset
is
1 MbN:
MMenuN
(right
key)
#138
1 setting.
[Menu]
(desna
2
Select
thesoft
desired
a
MOKNtipka za programiranje)
enuN
(right
key)
#137
ange
of
thatsoft
base
unit,
no calls
calls can
can be
be
nge of
that
base
unit,
no
MMenuN
(right
soft
key) #138
#138
1
MMenuN
(right
soft
key)
N
a
M
2
MbN:
Select
the
desired
setting.
a MOKN
enuN
(right
soft
key)
#137
2
:
Odaberite
broj
željene
bazne
stanice
: Select the desired base unit number,
a
2 setting.
: Odaberite
2 MbN:
MbN:MSelect
SelectNthe
the desired
desired
setting.
a MOKN
MOKNželjenu postavku. → [OK]
ili "Auto".
→ [OK]
enuN
(right
soft
key) #137
#137
“Auto”.
a
MOKN
a
enuN
(right
key)
: Select
thesoft
desired
base
unit number,
→
Registering
the
N DECT repeater
a MM
N
a
“Auto”.
a
:: Select
Select the
the MOKN
desired
base
unit
number,
desired base unit number,
Registering
(KX-A405) tothe
theDECT
base repeater
unit
steringa
a handset
“Auto”.
a
MOKNOdjavljivanje slušalice
“Auto”.
MOKN
Registering
repeater
Prijavljivanje
DECT-odašiljača
(KX-A405)
theDECT
base
unit
stering
a handset
može poništiti
vlastitu
uthe
Note: prijavuto
set
can cancel
itsSlušalica
own registration
to
baznoj
stanici
ili
ostale
slušalice
prijavljene
na
(KX-A405)
na
e
unit,
or
other
handsets
registered
to
(KX-A405)
to
the
base
unit
stering
a
handset
Note:
set can cancel its own registration to
R
Please use a DECT repeater that has notbaznu stanicu
istoj
baznoj
stanici.
slušalici
da
base
unit.
This
allows
the
handset
to omogućuje
eeetunit,
other
handsets
registered
yet been
registered
anotherthat
unit.has
If the
Note:
set
canor
cancel
its
own
registration
totoTo
Napomena:
R Please
use
a DECTto
repeater
not
Note:
can
cancel
its
own
registration
to
wireless
connection
with the
the
system.
prekine
bežičnu
vezu
baseor
This
allows
handset
DECT
repeater
is registered
tothat
another
unit,
eeunit,
unit,
orunit.
other
handsets
registered
toto sa sustavom.
•another
Koristite
DECT-odašiljač
koji nije prijavljen
yet
been
registered
to
unit.
If the
e
other
handsets
registered
to
R
Please
use
a
DECT
repeater
has
not
R
Please
use
a
DECT
repeater
that
has
not
wireless
connection
with
system.
deregister
it first,isreferring
the
Installation
enuN
(right
soft
key)
#131
e base
base
unit.
This
allows
the handset
handset
to za programiranje)
1
[Menu]
(desna tipka
natodrugu
stanicu.
Ako je DECT-odašiljač
DECT
repeater
registered
tounit.
another
e
unit.
This
allows
the
to
yet
been
registered
to another
another
unit.
theunit,
yet
been
registered
to
IfIf the
Guide for
the
DECT
repeater.
All
handsets
registered
tothe
thesystem.
base unit
wireless
connection
with
the
system.
deregister
it first,
to to
the
Installation
prijavljen
na drugoj
wireless
connection
enuN
(right
soft
key)with
#131
DECT
repeater
isreferring
registered
to another
another
unit, stanici, najprije ga
DECT
repeater
is
registered
unit,
are
displayed.
Guide
for
the
DECT
repeater.
• P
seunit
brojevi1svih
slušalica
odjavite,
uz pomoć Uputa za upotrebu
All
handsets
registered
torikazuju
the base
deregister
first,
referring
to the
the Installation
Installation
enuN
(right soft
soft
key) #131
#131
Base
unit:
deregister
itit first,
referring
to
enuN
(right
key)
are
displayed.
prijavljenih
DECT-odašiljača.
Guide
for
thehold
DECT
repeater.
: Select
the handset
you
to na
All
handsets
registered
towant
the base
base
unitbaznoj
N for
about 5 seconds.
Pressfor
and
M repeater.
Guide
the
DECT
All
handsets
registered
to
the
unit
1 stanici.
Base
unit:
2 you: want
Odaberite
slušalicu koju
želite
ncel.
a MOKN
are
displayed.
are
displayed.
: Select
the handset
to
1
Bazna
N
for
about 5stanica:
seconds.
Press
and
hold
M
1 Base
Base
unit:
2
DECT
repeater:
unit:
ncel.
a MOKN
“Yes”
a handset
MOKN
Select
the
handset poništiti.
you want
want→
to[OK]
i držite
Connect
the
ACMMadaptor,
then 5
wait
until [ ] otprilike 5 sekundi.
forPritisnite
about
5
seconds.
Press and
and
hold
:: Select
the
you
to
NN for
about
seconds.
hold
2 Press
DECT
repeater:
ncel.
a MOKN
MOKN
: "Yes" (Da) → [OK]
:cel.
“Yes”
a MOKN3
indicator
and
indicator
light
the
Connect
the
AC
adaptor,
then
wait
until
2
DECT-odašiljač:
Na
2 DECT
DECT
repeater:
repeater:
“Yes”
a MOKN
MOKN4
green.
Connect
the AC
AC adaptor,
adaptor,
then wait
wait
until
indicator
and
indicator
light
the
Spojite
prilagodnik
za izmjenični napon,
:: “Yes”
a
Connect
the
then
until
N
pričekajte
indikator i
indicator and
and zatim
indicator
light dok
the
green.
3 the
Base unit:
lling
indicator
indicator
light
NN a base unit
indikator
ne Mzasvijetle
zeleno.
N.
To exitunit:
the registration mode,
press
green.
Poništavanje
bazne
stanice
green.
3
Base
lling
a
base
unit
set can cancel a base unit that it is
To
exitunit:
the
registration
M N.
3 mode,
Baznapress
stanica:
3 Base
Base
unit:
lling
acancel
base
ed
to.
allows
the base
unitittois
end baznu
Slušalica
može
poništiti
stanicu
na koju
set
canThis
aunit
base
unit that
Da biste
izašli
N.načina za prijavljivanje,
To exit
exit
the registration
registration
mode,
press
ess
connection
with
the
system.
jethe
prijavljena.
To
omogućuje
baznoj
stanici
da
To
the
mode,
press
MM izN.
ed
to.
This
allows
base
unit
to
end
set
can
cancel
a
base
unit
that
it
is
et can cancel a base unit that it is
pritisnite [ ].
prekine
svoju
bežičnu
vezu sa sustavom.
ess
connection
with
the
system.
enuN
(right
soft
key)
#139
ed
to.
This
allows
the
base
unit
to
end
ed to. This allows the base unit to end
ess
connection
with
the
system.
1unit
[Menu]
(desna
ess
connection
with
the
system.
enuN
(right
key)
#139
: Select
thesoft
base
you
want
to tipka za programiranje)
enuN
(right
soft
key)
#139
ncel.
a
MOKN
enuN
(right
key)
#139
: Select
thesoft
base
unit
you want to
: Odaberite
ncel.
a MOKN
“Yes”
a base
MOKN
a Myou
N to
Select
the
base2
unit
you
want
to baznu stanicu koju želite
:: Select
the
unit
want
ncel.
a MOKN
MOKN
a
:cel.
“Yes”
a MOKN aponištiti.
M
N→ [OK]
“Yes” a
a MOKN
MOKN a
a MM
:: “Yes”
32
NN
Usluga ID pozivatelja
Korištenje usluge ID
pozivatelja
Važno:
•
Uređaj je kompatibilan s uslugom ID
pozivatelja. Da biste koristili značajke
ID pozivatelja morate biti pretplaćeni na
uslugu ID pozivatelja. Za detalje se obratite
davatelju usluge/telefonskom operateru.
Značajke usluge ID pozivatelja
Prilikom primanja vanjskog poziva prikazuju
se informacije o pozivatelju. Informacije o
pozivatelju za zadnjih 50 pozivatelja zapisuju
se u popis pozivatelja od najnovijeg prema
najstarijem.
• Ako uređaj ne može primiti informacije o
pozivatelju, ispisuje se sljedeće:
-- “"Out of Area" (Nedostupno):
Pozivatelj je birao broj iz područja koje
ne podržava uslugu ID pozivatelja.
-- “"Private Caller" (Osobni poziv):
Na zahtjev pozivatelja, njegovi su
podaci skriveni.
• Ako je uređaj spojen na kućnu centralu,
informacije o pozivatelju neće se pravilno
primati. Obratite se dobavljaču kućne
centrale.
Propušteni pozivi
Ako se na poziv ne odgovori, uređaj ga
smatra propuštenim i prikazuje se
. To
vam daje na znanje da morate provjeriti popis
pozivatelja da biste vidjeli tko vas je zvao dok
ste bili odsutni.
Čak i ako je u popisu pozivatelja pregledan
samo jedan propušteni poziv (33. str.),
nestaje sa zaslona. Kada primite drugi novi
poziv,
se ponovno prikazuje.
Napomena:
•
Čak i kada postoje nepregledani
propušteni pozivi, nestaje sa zaslona
u stanju čekanja ako se izvrši sljedeća
radnja na jednoj od prijavljenih slušalica:
-- Zamjenom na baznoj stanici ili punjaču.
-- Pritiskanjem [
].
Prikaz imena iz telefonskog imenika
Ako podaci o pozivatelju odgovaraju broju
telefona kojeg ste pohranili u
telefonskom imeniku uređaja, prikazuje se
ime pohranjeno u telefonskom imeniku i
bilježi u popis pozivatelja.
Popis pozivatelja
Važno:
•
rovjerite jesu li na uređaju ispravno
P
postavljeni datum i vrijeme (12. str.).
Pregledavanje popisa pozivatelja
i uzvraćanje poziva
1 [ ]
2 Pritisnite [▼] da biste pregledali popis od
najnovijeg poziva ili pritisnite [▲] da biste
ga pregledali od najstarijeg poziva.
• Detaljne informacije o pozivatelju
možete vidjeti ako u načinu višestrukih
prikaza pritisnite [Detail].
3 Da biste uzvratili poziv, pritisnite
.
Da biste izašli, pritisnite
.
Napomena:
• Ako ste unos već pregledali ili odgovorili
na poziv, prikazuje se "✔".
Uređivanje broja pozivatelja
1 [ ]
2
: Odaberite željeni unos. → [Detail]
3 [Menu] →
: "Edit" (Uredi) → [OK]
4 Uredite broj.
5
Brisanje određene informacije o
pozivatelju
1 [ ]
2
: Odaberite željeni unos.
3 [Erase] (Izbriši) →
: "Yes" (Da) →
[OK] →
33
Usluga ID pozivatelja
Brisanje svih informacija o
pozivateljima
1 [ ]
2 [Erase] (Izbriši) →
[OK] →
34
: "Yes" (Da) →
Postavljanje SMS-a
Setting
upslanje
SMS
SMS omogućuje
i primanje tekstualnih
Setting
uptoSMS
poruka.
SMS allows you
send and receive text
messages.
SMS
allows you to send and receive text
Važno:
messages.
Important:
•
Da biste koristili SMS-funkcije, morate:
Important:
R -To
SMS features,
you must:
- buse
iti prijavljeni
na uslugu
ID pozivatelja i/
– subscribe
to a Caller
ID must:
and/or
iliuse
odgovarajuću
uslugu,
poput an
SMS-a.
R To
SMS features,
you
appropriate
such
as SMS.
aSMS
Caller
ID and/or
an
-–- subscribe
p
rovjeriti jetoliservice
uključen.
SMS
is such
turned
appropriate
ason.
SMS.
-–- confirm
p
otvrditithat
jesuservice
li brojevi
centara
za poruke
the correct
message
– confirm
SMS
is turned
on. centre
ispravnothat
uneseni.
numbers
arethe
stored.
– confirm
correct
message
centre
Za
detalje ithat
dostupnost
obratite
se svojem
Contact
your
service
provider/telephone
numbers
are
stored.
davatelju
usluga/telefonskom
operateru.
companyyour
for details
availability.
Contact
serviceand
provider/telephone
Napomena:
company for details and availability.
Note:
•
(sa 160
znakova
po
Note:
R Ukupno
A total of22
22poruka
messages
(at 160
characters/
poruci)
može
biti
spremljeno.
Ukupno
ih
message)
can
be
saved.
Total
number
may
R A total of 22 messages (at 160 characters/
može
bitithan
više22
odif22
ako je
dužina
poruke
be
more
length
of
messages
message) can be saved. Total number is
may
manja
odthan
16022
znakova
less
than
160
characters/message.
be more
if lengthpoofporuci.
messages is
•
ko
je
uređaj
spojen
na
kućnu
centralu,
R A
If
the
unit
is
connected
to
a
PBX
system,
less than 160 characters/message.
nećete
SMS-funkcije.
you
not
bemoći
able koristiti
to to
use
SMS
features.
R možda
If themay
unit
is connected
a PBX
system,
you may not be able to use SMS features.
Uključivanje/ isključivanje SMS-a
Turning SMS on/off
1 [Menu] (desna tipka za programiranje)
Turning
SMS
on/off
3 5 (right
7
1 #MMenuN
soft key) #357
1 MbN:
MMenuN
(right
key)postavku.
#357
2
: Odaberite
željenu
[OK]
2
Select
thesoft
desired
setting.
a→MOKN
2 →a
MbN:MSelectNthe desired setting. a MOKN
aM
N
Spremanje brojeva centra za
Storing SMS message centre
SMS-poruke
Storing
numbersSMS message centre
Brojevi centra za SMS-poruke moraju biti
numbers
SMS message centre numbers must be
spremljeni da bi se poruke mogle slati i primati.
stored
in order to
sendnumbers
and receive
SMS
message
centre
mustSMS
be
Za Češku:
messages.
stored
incentra
order za
to send
and
receive za
SMS
Brojevi
poruke
(korišteni
SMSFor Czech:
messages.
usluge koje pruža Telefonica O2) prethodno
The Czech:
message centre numbers (used for SMS
For
su programirani za ovaj uređaj. Možete ih
services
provided
by Telefonica
O2) are
The
message
centre
numbers (used
for SMS
izmijeniti
po potrebi.
preprogrammed
this
unit. You O2)
can are
change
services
providedinby
Telefonica
Za
Slovačku:
them if necessary.
preprogrammed
in this unit. You can change
Brojevi
centra
za
poruke
(korišteni
za
SMSFor Slovakia:
them
if necessary.
usluge
koje pruža
Slovak
Telecom
The Slovakia:
message
centre
numbers
(used- T-Com)
for SMS
For
prethodno
su programirani
za (used
ovaj uređaj.
service
provided
by Slovak
Telecom
-for
T-Com)
The
message
centre
numbers
SMS
Možete
ih izmijeniti
po
potrebi.
are preprogrammed
in this
unit.
You can
service
provided
by Slovak
Telecom
- T-Com)
•
Z
a
više
informacija
obratite
se
svom
change
them if necessary.
are
preprogrammed
in this unit. You can
usluga/telefonskom
operateru.
R davatelju
Contact
your
service provider/telephone
change
them
if necessary.
•
ko promijenite
regionalne
postavke
company
for more
information.
R A
Contact
your
service
provider/telephone
stanice/ponovno
postavite
baznu
R bazne
If you change
the unit’s
region
setting/reset
company
for more
information.
the
base
unit, the stored
message
centre
pohranjeni
brojevi
centra
za
R stanicu,
If
you
change
unit’s
region
setting/reset
numbers
will be
changedcentre
the
base unit,
thedeleted
stored or
message
numbers will be deleted or changed
SMS (Usluga kratkih poruka)
SMS (Short Message Service)
poruke
se izbrisati
ili promijeniti
(21.
SMSće(Short
Message
Service)
str.).
tomIn
slučaju,
po potrebi
ponovno
(pageU21).
this case,
store the
numbers
again if21).
necessary.
pohranite
brojeve.
(page
In this case, store the numbers
if necessary.
1 again
Tobiste
store
“Message
Centre1”:
1
Da
pohranili
"Message
Centre1"
MMenuN
(right
soft key)
#351
1 (Centar
To store
“Message
za
poruke
1):Centre1”:
To
store
“Message
Centre2”:
[Menu]
tipkakey)
za programiranje)
MMenuN(desna
(right soft
#351
MMenuN
(right
soft key)
#352
Tobiste
storepohranili
“Message
Centre2”:
Da
"Message
Centre2"
MMenuN
(right
soft
#352
poruke
2):
2 (Centar
Edit
theza
number
askey)
necessary.
a MOKN
za programiranje)
N tipka
a Mthe(desna
2 [Menu]
Edit
number
as necessary.
a MOKN
N
apotrebi
M
2
Po
uredite
broj. → [OK] →
Note:
Note:
Napomena:
R For PBX users:
– You
to add centrale:
the PBX line access
R Za
For
PBXneed
users:
•
korisnike
kućne
number
and
dialling
pause
the
You
need
to a
add
thezaPBX
linetovanjskoj
access
-–- M
orate
upisati
broj
pristup
beginning
of a
the
Message
Centre
1
number
and
dialling
to the
liniji
s kućne
centrale
ipause
umetnuti
pauzu
number.
beginning
the Message
1 1.
na
početakofbroja
Centra zaCentre
poruke
– If
you only use the Message Centre 1
number.
-- Ako
za SMS koristite samo broj Centra za
number
for SMS,
store
the Message1
– poruke
If
you only
Message
1, tajuse
brojthe
kakav
je (bezCentre
dodavanja
Centre 1for
number
as
is (without
adding a
number
SMS,
store
the
broja
za
pristup
vanjskoj
linijiMessage
ili biranja to
line access
number
Centre
1 number
as or
is dialling
(withoutpause)
adding a
pauze)
pohranite
pod
Centar
za
poruke 2.
Message
Centre
2. or dialling pause)
line
access
number
to
Message Centre 2.
Slanje poruke
Sending a message
Sending
a message
Pisanje
i slanje
nove poruke
Writing
sending
a new
1
[Menu]and
(desna
tipka za programiranje)
Writing
and
sending a new
→
→ [OK]
message
message
2
: "Create"
(Stvori)
1 MMenuN
(right soft
key)→
a[OK] a MOKN
3
poruku.
→ [OK]
1
a MOKN
MMenuN
(right soft
a
2 Unesite
MbN: “Create”
akey)
MOKN
Pritiskom na [R/ECO] možete promijeniti
2 •Enter
MbN: “Create”
aa
MOKN
3
a
message.
MOKN
način unosa znakova (38. str.).
R Youatelefonski
can
change
theMOKN
character(maks.
entry
3 Unesite
Enter
message.
a
4
broj
odredišta
modecan
by change
pressing
MR/ECON
R znamenki).
You
the
entry
20
→ [OK]
2character
puta
(page
38).
mode by
pressing
MR/ECON
• Također
možete
postaviti
telefonski broj:
38).
4 Enter
destination
phonebiranje
number (20
--(page
Izthe
popisa
za ponovno
digitspritiskom
max.).
a
naMOKN
[ phone
].2 times
4 Enter
the destination
number (20
R--You
can also
set the2iphone
number:
digits
a
MOKN
times
Izmax.).
popisa
pozivatelja
pritiskom
na [ ].
– Izfrom
redial
list by
pressing
R--You
canthe
also
set the
phone
imenika
pritiskom
na
[ number:
]. MTN.
caller
pressing"Yes"
M N.
– from
the redial
list by
pressing
MTN.
5 Da biste
spremili
poruku,
odaberite
phonebook
pressing
from
the caller
list by by
pressing
M N.
(Da).– →
[OK]
MWN.the phonebook by pressing
– from
6 Da biste
poslali poruku, pritisnite [OK].
MWN.
5 To save
the message, select “Yes”. a
Napomena:
MOKN
5 To
save the message, select “Yes”. a
• Ovaj
uređaj
podržava SMS-poruke duljine
MOKN
6 doTo
send the message, press MOKN.
612 znakova, međutim maksimalni broj
6 znakova
To send
themožete
message,
press
MOKN. može
Note:
koje
primiti
ili poslati
Note:
od strane
davatelja
R biti
Thisograničen
unit supports
SMS vašeg
messages
of up to
operatera.
612 characters,
however,
the maximum
R SMS-usluge/telefonskog
This
unit supports
SMS messages
ofZaup to
number
of characters
you the
canmaximum
send or
612
characters,
however,
number of characters you can send or 35
35
35
SMS (Usluga kratkih poruka)
•
•
detalje se obratite svom davatelju SMSusluge/ telefonskom operateru.
Ako vaša poruka sadrži preko 160
znakova, poruka se tretira kao dugačka
poruka i prikazuje se "**Long Text**"
(Dugačka poruka). Vaš davatelj usluge/
telefonski operater dugu poruku može
tretirati različito od ostalih poruka. Obratite
se svom davatelju usluga/telefonskom
operateru za dodatne informacije.
Ako je vaš uređaj spojen na kućnu centralu,
pohranite broj za pristup vanjskoj liniji (37. str.).
Uređivanje/slanje spremljene poruke
--
prikazuje se s ukupnim brojem novih
(nepročitanih) SMS-poruka.
Čitanje primljene poruke
1 [Menu] (desna tipka za programiranje)
→ [OK]
→
2
3
: "Receive List" (Primljeno) → [OK]
: Odaberite poruku.
• Poruke koje su već pročitane označene
su sa znakom "✔".
• Da biste izbrisali poruku, pritisnite
[Menu]. →
: "Erase" (Izbriši) →
[OK] →
: "Yes" (Da) → [OK]
1 [Menu] (desna tipka za programiranje)
4 [OK]
2
: "Send List" (Poslano) → [OK]
3
: Odaberite poruku. → [OK]
4 Uređivanje poruke:
Odgovaranje na poruku
→
→ [OK]
[Menu] →
: "Edit Message" (Uredi
poruku) → [OK] → Nastavite od 3. koraka
u poglavlju "Pisanje i slanje nove poruke"
na 35. str.
Slanje poruke:
[Menu] →
: "Send" (Pošalji) → [OK]
→ Pritisnite i držite [C] da biste izbrisali
sve brojeve. → Nastavite od 4. koraka u
poglavlju "Pisanje i slanje nove poruke"
na 35. str.
Brisanje spremljenih poruka
1 [Menu] (desna tipka za programiranje)
→
→ [OK]
2
: "Send List" (Poslano) → [OK]
3
: Odaberite poruku. → [OK]
4 [Menu] →
: Odaberite "Erase"
(Izbriši) ili "Erase All" (Izbriši sve). →
[OK]
5
: "Yes" (Da) → [OK] →
Primanje poruke
Kada je primljena SMS-poruka:
-- prikazuje se "Receiving SMS Message"
(Primanje SMS-poruke).
-- čuje se zvuk (ako je zvono slušalice uključeno).
36
Napomena:
• Za pozivanje pošiljatelja poruke pritisnite
.
1 Dok čitate primljenu poruku, pritisnite
[Menu].
2
: "Reply" (Odgovori) → [OK]
3 Unesite poruku (38. str.). → [OK]
4 Ako je potrebno, uredite telefonski broj
odredišta. → [OK] 2 puta
5 Nastavite od 5. koraka u poglavlju
"Pisanje i slanje nove poruke" na 35. str.
SMS-opcije dok čitate primljenu
poruku
Možete izvršiti neku od sljedećih radnji dok
čitate primljenu poruku.
■■ Uređivanje/proslijeđivanje poruke:
[Menu] →
poruku)
: "Edit Message" (Uredi
■■ Brisanje primljenih poruka:
[Menu] →
: Odaberite "Erase" (Izbriši)
ili "Erase All" (Izbriši sve).
■■ Spremanje broja pošiljatelja u telefonski
imenik:
[Menu] →
: "Add Phonebook"
(Dodaj u imenik)
■■ Uređivanje broja pošiljatelja i
uzvraćanje poziva:
[Menu] →
: "Edit & Call" (Uredi
i zovi) →
SMS (Usluga kratkih poruka)
Napomena:
• Nakon izvršavanja gore navedenih
radnji,
SMS (Short
nastavite sa sljedećim korakom tako što
ćete slijediti poruke na zaslonu ili pritisnuti
tipke za programiranje.
performing the above operation,
eed to the next step by following the
ay messages or pressing soft keys.
Message Service)
Ostale postavke
Spremanje broja kućne centrale
r settings za pristup vanjskoj liniji (samo
za korisnike kućne centrale)
ng the PBX line
access
Spremite
svoj broj kućne centrale za pristup
er (for PBX users
vanjskojonly)
liniji (maks. 4 znamenke) tako da
se SMS-poruke
ispravno šalju. Kada šaljete
our PBX line access
number (4 digits
SMS-poruke
o that SMS messages
are sentna brojeve iz imenika ili iz
za uzvraćanje
poziva, broj kućne
. When sending popisa
SMS messages
to
vanjskoj liniji se briše.
n the phonebookcentrale
or redialza
list,pristup
the PBX
Zadana
postavka
ess number is deleted.
The
default je "Off" (Isklj.).
s “Off”.
1 [Menu] (desna tipka za programiranje)
enuN (right soft key) #356
: "On" (Uklj.) → [OK]
: “On” a MOKN 2
Ako code
je potrebno,
er your PBX line3
access
and a upišite broj kućne
centrale
za pristup
ling pause, if necessary.
a MOKN
a vanjskoj liniji i birajte
pauzu. → [OK] →
N
37
37
Korisne informacije
Usluga govorne pošte
Govorna pošta je usluga automatskog odgovaranja na poziv koju pruža vaš davatelj usluge/
telefonski operater. Nakon što se prijavite na ovu uslugu, sustav govorne pošte davatelja
usluge/telefonskog operatera za vas odgovara na pozive kada niste u mogućnosti odgovoriti
na poziv ili kada je linija zauzeta. Poruke snima davatelj usluge/telefonski operater, ne telefon.
Kada imate nove poruke, na slušalici se prikazuje
ako je dostupna usluga prikazivanja
poruke. Obratite se davatelju usluge/telefonskom operateru za detalje o ovoj usluzi.
Važno:
•
Ako
i dalje ostaje na zaslonu čak i nakon što ste preslušali nove poruke, simbol
isključite tako da pritisnete i držite
2 sekunde.
Unos znakova
Tipke za biranje koriste se za upis znakova i brojeva. Svaka tipka za biranje ima više
dodijeljenih znakova. Znakovi koji se mogu unijeti ovise o načinu unosa znakova (38. str.).
-- Pritisnite [◄] ili [►] za pomicanje pokazivača ulijevo ili udesno.
-- Pritisnite tipke za biranje da biste unijeli znakove i brojeve.
-- Pritisnite [C] da biste izbrisali znak ili broj označen pokazivačem. Pritisnite i držite [C] da
biste izbrisali sve znakove i brojeve.
-- Pritisnite
(A→a) za promjenu između velikih i malih slova.
-- Da biste upisali drugi znak postavljen na istoj tipki, pritisnite [►] da biste pomaknuli
pokazivač na sljedeće mjesto, a zatim pritisnite odgovarajuću tipku za biranje.
-- Ako ne pritisnete niti jednu tipku za biranje unutar 5 sekundi nakon upisivanja znaka, znak
se ustaljuje, a pokazatelj se pomiče udesno.
Načini unosa znakova
Dostupni načini upisa znakova su latinični (ABC), numerički (0-9), grčki (ABΓ), prošireni1
(AÄÅ), prošireni2 (SŚŠ) i ćirilični (АБВ). Za SMS-poruke dostupni načini unosa znakova su
latinični (ABC), numerički (0-9), grčki (ABΓ), i prošireni 1 (AÄÅ). Kada koristite navedene
načine unosa znakova, osim numeričkog, višestrukim pritiskom tipke za biranje možete
odabrati koji se znak unosi.
Kada se na uređaju prikaže zaslon za unos znakova:
[R/ECO] →
: Odaberite način unosa znakova. → [OK]
Napomena:
•
•
u sljedećim tablicama predstavlja jedan razmak.
Tipke za biranje označene s *1, *2, i *3 u sljedećim tablicama imaju različito dodijeljene
znakove za SMS. Pogledajte napomene *1, *2 i *3.
38
Useful informacije
Information
Korisne
Tablica latiničnog
(ABC)
Alphabet
characterpisma
table (ABC)
z
1
2
3
4
5
6
7
8
9 y
3
4
5
6
7
8
9 y
4
5
6
7
8
9 y
4
5
6
7
8
9 y
Tablica brojeva
(0-9)(0-9)
Numeric
entry table
z
1
2
Greek
table ((ΑΒΓ))
Tablicacharacter
grčkog pisma
z
1
2
3
Proširena11character
tablica slova
Extended
table(AÄÅ)
(
)
z
1
2
3
• The
Sljedeća
se slova
koriste
i mala:and
ØŴŷ
R
following
are used
for kao
bothvelika
uppercase
lowercase:
Proširena2tablica
sa znakovima
2) (Not
(SŚŠ)
(nije dostupno
Extended
character
table (
available
for SMS)za SMS)
39
PRS110FX(en)_0725_ver020.pdf
39
2013/07/25
9:56:13
Useful
Information
Korisne
informacije
• The
Sljedeća
se slova
koriste
i mala:and lowercase:
R
following
are used
for kao
bothvelika
uppercase
Tablica character
ćiriličnog table
pisma
(nijeavailable
dostupno
SMS)
Cyrillic
( (АБВ)
) (Not
forza
SMS)
z
2
1
3
4
1
5
6
7
9 y
8
9
4
Error
messages
Poruke
o pogreškama
Poruka na
zaslonu
Display
message
Uzrok/rješenje
Cause/solution
•
R
Base no
Base
no power
power (Baza
nema napajanja)
or
ili
No link to base.
No link to base.
Reconnect
main
Reconnect
main base
base
AC adaptor.
AC adaptor. (Nema
veze s bazom. Ponovno
Check
spojite prilagodnik
za izmjeničnu
Phone
Line struju
glavne bazne stanice.)
Invalid Number
Check Phone Line
(Provjeri tel.
liniju)
Slušalica
je izgubila
komunikaciju
s baznom
Približite
se
The handset
has lost
communication
with stanicom.
the base unit.
Move
baznoj
stanici
i pokušajte
ponovno.
closer to
the base
unit and
try again.
•
dspojite
prilagodnik
za AC
izmjeničnu
bazne
R O
Unplug
the
base unit’s
adaptorstruju
to reset
thestanice
unit. da biste
vratili
njene izvorne
postavke.
Spojite
prilagodnik i pokušajte
Reconnect
the adaptor
and try
again.
ponovno.
R The handset’s registration may have been cancelled.
• PRe-register
rijava slušalice možda je poništena.
the handset (page 31).
Ponovno prijavite slušalicu (31. str.).
R The supplied telephone line cord has not been connected yet
or not connected properly. Check the connections (page 9).
R You tried to send an SMS message to a phone number saved
Još
nijephonebook,
spojen isporučeni
kabel
linijeisiliover
je spojen
in the
caller list,
or telefonske
redial list that
20 digits
pogrešno.
Provjerite priključke (9. str.).
long.
•
Memory
Full
Invalid Number
R
•
The phonebook memory is full. Erase unwanted entries
Memory Full (Puna
memorija)
•
R
(page 27).
•
page 3, 6.
Uložene
baterije pogrešnog su tipa, kao što su alkalne ili
manganove baterije. Koristite samo punjive Ni-MH baterije
navedene na 3. i 6. str.
Pokušali ste poslati SMS-poruku na telefonski broj pohranjen u
(page 18).
imeniku,
popisu pozivatelja ili popisu za ponovno biranje koji je
R duži
The od
call20
barred
list memory is full. Erase unwanted entries
znamenki.
(Nevažeći broj)
Memorija
telefonskog
imenika je
Izbrišite
nepotrebne
unose
The schedule
alarm memory
is puna.
full. Erase
unwanted
entries
(18. str.).
(page 31).
•
Memorija popisa zabranjenih poziva je puna. Izbrišite nepotrebne
R unose
The maximum
number of base units (4) is already registered
(27. str.).
to the handset.
unused
base unit
registrations
• Memorija
alarmaCancel
za zakazane
događaje
je puna.
Izbrišitefrom
the handsetunose
(page(31.
32).str.).
nepotrebne
•
broj
(4)Alkaline
već je prijavljen
na slušalicu.
R Maksimalan
A wrong type
ofbaznih
batterystanica
such as
or Manganese
wasNa
slušalici
prijave
baznih stanicaNi-MH
koje sebatteries
ne koristenoted
(32. str.).
inserted.poništite
Use only
the rechargeable
on
Use
rechargeable
battery.
Use rechargeable
battery. (Koristite
punjive baterije.)
40
PRS110FX(en)_0725_ver020.pdf
40
2013/07/25
9:56:13
Korisne informacije
Problem
You must first
subscribe to Caller
ID. (Najprije se
prijavite na uslugu
ID pozivatelja.)
Uzrok/rješenje
•
Morate se pretplatiti na uslugu ID pozivatelja. Jednom kada
primite podatke o pozivatelju nakon prijave na uslugu ID
pozivatelja, ova poruka neće se prikazivati.
Rješavanje problema
Ako i dalje imate problema nakon što ste pročitali upute u ovom poglavlju, odspojite prilagodnik
za izmjeničnu struju bazne stanice i isključite slušalicu, zatim ponovno spojite prilagodnik i
uključite slušalicu.
Općenita uporaba
Problem
Slušalica se ne uključuje
čak niti nakon postavljanja
napunjenih baterija.
Uređaj ne radi.
Uzrok/rješenje
•
Postavite slušalicu na baznu stanicu ili punjač da biste
uključili slušalicu.
•
•
•
•
rovjerite jesu li baterije pravilno uložene (9. str.).
P
Potpuno napunite baterije (9. str.).
Provjerite priključke (9. str.).
Odspojite prilagodnik za izmjeničnu struju bazne stanice
da biste vratili izvorne postavke uređaja i isključili slušalicu.
Ponovno spojite prilagodnik, uključite slušalicu i pokušajte
ponovno.
Slušalica nije bila prijavljena na baznu stanicu. Prijavite
slušalicu (31. str.).
•
Zaslon na slušalici je
prazan ili zatamnjen.
•
•
Ne čujem ton za biranje.
•
•
•
•
Zaslon slušalice
automatski počinje raditi.
•
lušalica je u načinu rada čuvara zaslona (12. str.). Ponovno
S
uključite zaslon slušalice:
-- pritiskom na
tijekom poziva.
-- pritiskom na
u svim ostalim situacijama.
“"LCD in charging" (Punjenje LCD-a u tijeku) postavljeno
je na "Off" (Isklj.) za vrijeme punjenja. Promijenite postavku
(23. str.).
Slušalica nije uključena. Uključite napajanje (12. str.).
Provjerite koristite li isporučeni kabel telefonske linije. Stari
kabel telefonske linije možda ima drugačiji raspored ožičenja.
Prilagodnik za izmjeničnu struju bazne stanice ili kabel
telefonske linije nisu priključeni. Provjerite priključke.
Isključite baznu stanicu iz telefonske linije i priključite liniju u
drugi telefon za koji znate da radi. Ako taj telefon radi ispravno,
obratite se servisu za popravak uređaja. Ako drugi telefon ne radi
ispravno, obratite se davatelju usluge/telefonskom operateru.
Način prikaza je uključen. Spojite kabel telefonske linije na
utičnicu telefonske linije (9. str.).
41
Korisne informacije
Popis izbornika
Problem
Uzrok/rješenje
•
Promijenite jezik prikaza (12. str.).
Ne mogu uključiti
ekonomični način rada.
•
Ne mogu prikazati
pozadinsku sliku.
•
Ne možete postaviti ekonomični način rada kada način rada
preko DECT-odašiljača postavite na "On" (Uklj.). Ako je
potrebno, postavite način rada preko DECT-odašiljača na
"Off" (Isklj.) (32. str.).
Ne mogu prijaviti slušalicu
na baznu stanicu.
•
Prikaz je na jeziku koji ne
znam pročitati.
•
•
Pozadinska slika prikazuje se u stanju čekanja samo kada
odaberete "Digital (Small)" (Digitalni mali) ili "Off"
(Isklj.) za postavku sata. Promijenite postavku sata (23. str.).
aksimalan broj baznih stanica (4) već je prijavljen na
M
slušalicu. Na slušalici poništite prijave baznih stanica koje se
ne koriste (32. str.).
Maksimalan broj slušalica (6) već je prijavljen na baznu
stanicu. Poništite prijave nekorištenih slušalica na baznoj
stanici (32. str.).
Unijeli ste pogrešan PIN. Ako ste zaboravili PIN, obratite se
najbližem ovlaštenom servisnom centru.
Punjenje baterija
Problem
Slušalica se oglašava
zvučnim signalom i/ili
treperi
.
Potpuno sam napunio
baterije, ali
-i dalje treperi ili
-- se vrijeme rada čini
kraćim.
Uzrok/rješenje
•
Baterija je pri kraju. Potpuno napunite baterije (9. str.).
•
Očistite krajeve baterija ( ,
) i kontakte punjenja suhom
krpom i ponovo ih napunite.
Vrijeme je za zamjenu baterija (9. str.).
•
Pozivanje/odgovaranje na pozive, interkom
Problem
se prikazuje.
Uzrok/rješenje
•
•
•
•
42
Slušalica je predaleko od bazne stanice. Približite se.
Prilagodnik za izmjeničnu struju bazne stanice nije pravilno
priključen. Ponovno spojite prilagodnik za izmjeničnu struju
na baznu stanicu.
Slušalica nije prijavljena na baznu stanicu. Prijavite je (31. str.).
Uključivanje ekonomičnog načina rada na dodir smanjuje
domet bazne stanice u stanju čekanja. Po potrebi isključite
ekonomični način rada (12. str.).
Korisne informacije
Problem
Čuje se šum, a zvuk se
prekida.
Uzrok/rješenje
•
•
•
Čini se da se kvaliteta
zvuka smanjuje.
Slušalica ne zvoni.
Ne mogu pozivati.
•
•
•
•
•
•
potrebljavate slušalicu ili baznu stanicu u području jakih
U
električnih smetnji. Premjestite baznu stanicu i koristite
slušalicu dalje od izvora smetnji.
Približite se baznoj stanici.
Ako koristite usluge DSL/ADSL, preporučujemo spajanje
DSL/ADSL-filtra između bazne stanice i utičnice telefonske
linije. Za detalje se obratite davatelju usluga DSL/ADSL.
Prijavili ste slušalicu koja se ne preporučuje (4. str.). Najčišća
kvaliteta zvuka moguća je samo prijavom preporučene slušalice.
vono je isključeno. Podesite glasnoću zvona (14., 22. str.).
Z
Noćni način rada je uključen. Isključite ga (26. str.).
ožda je pogrešno postavljen način biranja. Promijenite
M
postavku (13. str.).
Birali ste zabranjeni broj (30. str.).
Zaključana je tipkovnica. Isključite ga (16. str.).
ID pozivatelja
Problem
Ne prikazuju se
informacije o pozivatelju.
Uzrok/rješenje
•
•
•
•
Informacije o pozivatelju
kasno se ispisuju.
Pomaknulo se vrijeme na
uređaju.
•
•
•
Morate se pretplatiti na uslugu ID pozivatelja. Za detalje se
obratite davatelju usluge/telefonskom operateru.
Ako je uređaj spojen na bilo kakvu dodatnu telefonsku
opremu, odspojite ga i uključite direktno u zidnu utičnicu.
Ako koristite usluge DSL/ADSL, preporučujemo spajanje
DSL/ADSL-filtra između bazne stanice i utičnice telefonske
linije. Za detalje se obratite davatelju usluga DSL/ADSL.
Druga telefonska oprema može biti u interferenciji s ovim
uređajem. Isključite ostalu opremu i pokušajte ponovno.
Ovisno o davatelju usluga/telefonskom operateru, uređaj
može prikazati informacije pozivatelja pri 2. zvonu ili kasnije.
Postavku prvog zvona postavite na "Off" (Isklj.) (22. str.).
Približite se baznoj stanici.
Neispravna informacija o vremenu dolaznog ID pozivatelja
promijenila je vrijeme. Podešavanje vremena postavite na
"Manual" (Ručno) (isklj.) (22. str.).
SMS (Usluga kratkih poruka)
Problem
Broj centra za SMSporuke zabilježen je u
popisu pozivatelja, a
poruka nije primljena.
Uzrok/rješenje
•
Netko vam je pokušao poslati poruku dok je SMS-opcija bila
isključena. Uključite je (35. str.).
43
Korisne informacije
Problem
Ne mogu primati ili slati
SMS-poruke.
Uzrok/rješenje
•
•
•
•
Prikazano je "FD".
•
Prikazano je "FE".
•
Prikazano je "E0".
•
iste prijavljeni na odgovarajuću uslugu. Obratite se svom
N
davatelju usluge/telefonskom operateru.
Broj(evi) centra za SMS-poruke nisu spremljeni ili su netočni.
Spremite ispravne brojeve (35. str.).
Prekinut je prijenos poruke. Pričekajte da se poruka pošalje
prije korištenja drugih funkcija telefona.
Ako koristite usluge DSL/ADSL, preporučujemo spajanje
DSL/ADSL-filtra između bazne stanice i utičnice telefonske
linije. Za detalje se obratite davatelju usluga DSL/ADSL.
Uređaj se ne može spojiti na centar za SMS-poruke.
Provjerite jesu li spremljeni ispravni brojevi centra za SMSporuke. Provjerite je li uključen SMS (35. str.).
Dogodila se greška tijekom slanja poruke. Pokušajte
ponovno.
Vaš telefonski broj trajno je nevidljiv ili niste prijavljeni na
odgovarajuću uslugu. Obratite se svom davatelju usluge/
telefonskom operateru.
Oštećenje tekućinom
Problem
Tekućina ili drugi oblik
vlage ušao je u slušalicu/
baznu stanicu.
Uzrok/rješenje
•
Odspojite prilagodnik za izmjeničnu struju i kabel telefonske
linije iz bazne stanice. Izvadite baterije iz slušalice i ostavite
je da se suši najmanje 3 dana. Nakon što se slušalica/
bazna stanica potpuno osuše, ponovo spojite prilagodnik za
izmjeničnu struju i kabel telefonske linije. Umetnite baterije
i potpuno ih napunite prije uporabe. Ako uređaj ne radi
ispravno, obratite se najbližem ovlaštenom servisnom centru.
Oprez:
• Da biste izbjegli trajno oštećenje, ne koristite mikrovalnu pećnicu za ubrzavanje postupka
sušenja.
44
Kazalo
Privatni način rada: 24
Privremeno tonsko biranje: 15
Propušteni pozivi: 33
Prvo zvono: 22
Kazalo
A
Alarm: 26
Automatski interkom: 16
Automatski razgovor: 14, 23
B
Baterija: 9, 10
Bazna stanica
Poništavanje: 32
Vraćanje izvornih postavki: 30
Odabir: 32
Bez zvuka: 15
Brzo biranje: 18
Brzo prebacivanje: 15
D
Datum i vrijeme: 12
DECT-odašiljač: 32
Dijeljenje poziva: 15
Poziv na čekanju: 15
Dodatne bazne stanice: 31
Dodatne slušalice: 31
E
G
I
K
L
Ekonomični način rada: 12
Ekvalizator: 15
Glasnoća
Prijamnik: 14
Zvono (Slušalica): 14, 22
Zvučnik: 14
Govorna pošta: 38
ID pozivatelja poziva na čekanju: 15
Interkom: 16
Kalendar: 30
Kategorija: 17
Kod za izravni pristup: 20
Konferencijski pozivi: 15
Lančano biranje: 18
N
Način biranja: 13
Nadzor djeteta: 28
Nestanak struje: 10
Noćni način rada: 26
O
Odgovaranje na pozive: 14
Ograničenje poziva: 30
Pauza: 14
PIN: 30
Podešavanje vremena: 22
Ponovno biranje: 14
Popis pozivatelja: 33
Poruke o pogreškama: 40
Poziv na čekanju: 14
Pozivanje: 14
Preusmjeravanje poziva: 15
P
R
S
T
U
Razglas: 14
Regionalne postavke: 30
Rješavanje problema: 41
Slušalica
Odjava: 32
Naziv: 29
Prijava: 31
Smanjenje smetnji 15
SMS značajka: 35
Telefonski imenik: 17
Ton tipki: 23
Ton zvona: 22
Tražilo ključeva: 22, 25
Uključivanje/isključivanje: 12
Unos znakova: 38
Uređivanje popisa pozivatelja: 33
Usluga ID pozivatelja: 33
V
Vrsta upravljanja: 11
Z
Zabrana dolaznih poziva: 27
Zakazani događaji: 30
Zaključavanje tipkovnice 16
Zaslon
Sat: 23
Boja: 23
Kontrast: 23
Način prikaza: 23
Jezik: 12
Osvjetljenje LCD-a: 23
Pozadinska slika: 23
45
Napomene
46
Napomene
47
Odjel prodaje:
Sales
Department:
■
Czech
N ■Czech
■N■ Slovakia
Slovakia
Thámova
289/13
(Palác Karlín)
186
00 Praha
8
186 00 Praha 8 +420-236 032 511
telefon:
telefon:
+420.-236
centrální
fax:
+420-236
032 411 032 511
centrální fax:
+420.-236
zákaznická
linka: +420-236
032 911 032 411
zákaznická
linka:
+420.-236 032 911
e-mail:
[email protected]
e-mail: [email protected]
aktuální
info na www.panasonic.cz
aktuální info na www.panasonic.cz
Štúrova
11,republika
811 01 Bratislava,
Slovenská
Slovenská
Telefón: republika
+421-2-2062-2211
Telefón:
+421 -2 -2062 -2211
Fax:
+421-2-2062-2311
Fax:
+421 -2 -2062 -2311
zákaznícka linka: +421-2-2062-2911
zákaznícka
linka:
+421 -2 -2062 -2911
e-mail: [email protected]
e-mail:
[email protected]
aktuálne
info na www.panasonic.sk
aktuálne info na www.panasonic.sk
Panasonic Marketing Europe
GmbH, organizační složka
Česká 289/13
republika
Thámova
(Palác Karlín)
Panasonic Marketing Europe
GmbH, organizačná zložka
Slovenská
Štúrova 11, 811republika
01 Bratislava,
■■Romania
Romania
N
Panasonic Marketing Europe
GmbH, Wiesbaden, Germania,
Sucursala
Bucureşti,
Romania
B-dul Preciziei, Nr.
24, West Gate
Park,
Clădirea
H3, Etaj Nr.
2, Sector
6, Gate Park,
B-dul
Preciziei,
24, West
București,H3,
062204,
Romania
Clădirea
Etaj 2,
Sector 6,
Telefon: 062204,
+40.21.316.31.61
București,
Romania
Fax:
+40.21.316.04.46
Telefon:
+40.21.316.31.61
e-mail: [email protected]
Faks:
+40.21.316.04.46
e-mail:
[email protected]
web: www.panasonic.ro
web: www.panasonic.ro
Panasonic System Networks Co., Ltd.
1-62,
1-62, 4-chome,
4-chome, Minoshima,
Minoshima, Hakata-ku,
Hakata-ku, Fukuoka
Fukuoka 812-8531,
812-8531, Japan
Japan
©©Panasonic
PanasonicSystem
SystemNetworks
NetworksCo.,
Co.,Ltd.
Ltd.2013
2013.
*PNQX6046ZA*
*PNQX6046ZA*
PNQX6046ZA
PRS110FX(en)_0725_ver020.pdf
48
2013/07/25
TT0813MU0 (E)
9:56:14
Download

Uputstvo srpski