Operating
UputeInstructions
za uporabu
Premium Design Phone Telefon
with Smartphone
vrhunskogConnect
dizajna
s funkcijom
Smartphone Connect
Model No. KX-PRW110FX
Model br.
KX-PRW110FX
Before
initial
use, see
“Getting
Started”
Prije
prve
uporabe
pročitajte
poglavlje
on page 10.na 10. str.
"Priprema"
Thank you for vam
purchasing
a Panasonic
product.
Zahvaljujemo
na kupnji
Panasonicova
proizvoda.
Pročitajte
ovethese
uputeoperating
za uporabu
prije korištenja
i pohranite
ih zathem
buduću
Please read
instructions
before uređaja
using the
unit and save
for
uporabu.
future reference.
Za uporabu uređaja u svojoj zemlji, najprije promijenite regionalne postavke
To use this unit in your country, first change the unit’s region setting to match
uređaja tako da odgovaraju vašoj zemlji (32. str.). Po potrebi promijenite jezik
your country (page 32). Change the unit’s display language as needed
prikaza na zaslonu uređaja (13. str.).
(page 13).
(Za Češku
Slovačku)
(For
Czechi and
Slovakia)
Ovaj cordless
bežični telefon
moguće
je koristiti
sukladno
Općoj
This
telephone
is possible
to use
according
to dozvoli
Generalbr.:
licence No.:
VO-R/8/08.2005-23 (for
(za Češku),
VO-R/8/08.2005-23
Czech), VPR-7/2001
VPR-7/2001 (za
(for Slovačku).
Slovakia).
PRW110FX(en)_0724_ver012.pdf
1
2013/07/24
13:40:24
Sadržaj
Uvod
Informacije o priboru...................................... 3
Općenite informacije...................................... 5
Važne informacije
Za vašu sigurnost.......................................... 6
Važne sigurnosne upute................................ 7
Za najbolje radne odlike................................ 7
Ostale informacije.......................................... 8
Tehnički podaci.............................................. 9
Priprema
Postavljanje................................................. 10
Upravljački gumbi........................................ 11
Ikone zaslona.............................................. 12
Uključivanje/isključivanje uređaja................ 13
Postavka jezika........................................... 13
Datum i vrijeme........................................... 13
Ostale postavke........................................... 13
Pozivanje/odgovaranje na pozive
Pozivanje..................................................... 15
Odgovaranje na pozive............................... 15
Korisne značajke tijekom poziva................. 15
Interkom...................................................... 17
Zaključavanje tipkovnice............................. 17
Telefonski imenik
Telefonski imenik......................................... 18
Brzo biranje................................................. 20
Programiranje
Popis izbornika............................................ 21
Alarm........................................................... 27
Noćni način rada......................................... 28
Zabrana dolaznih poziva............................. 29
Nadzor djeteta............................................. 29
Ostalo programiranje................................... 31
Prijava uređaja............................................ 33
Usluga ID pozivatelja
Korištenje usluge ID pozivatelja.................. 35
Popis pozivatelja......................................... 35
SMS (Usluga kratkih poruka)
Postavljanje SMS poruka............................ 37
Slanje poruke.............................................. 37
Primanje poruke.......................................... 38
Ostale postavke........................................... 39
2
Integriranje pametnog telefona
Integriranje pametnog telefona.................... 40
Postavke mreže........................................... 40
Aplikacija Smartphone Connect.................. 41
Ostale značajke mreže................................ 41
Korisne informacije
Usluga govorne pošte................................. 43
Unos znakova.............................................. 43
Poruke o pogreškama................................. 45
Rješavanje problema................................... 46
Rješavanje problema mrežnog
povezivanja................................................. 50
Kazalo
Kazalo......................................................... 52
Introduction
Uvod
Informacijeinformation
o priboru
Accessory
Isporučeniaccessories
pribor
Supplied
Br.
No.
Stavka pribora/Broj dijela
Accessory item/Part number
Prilagodnik za izmjeničnu struju/PNLV236CE

A
AC adaptor/PNLV236CE
Kabel telefonske linije

B
Telephone line cord
Punjive baterije*1

C
Rechargeable batteries*1
Poklopac slušalice*2

*2
D
Handset cover
*1 Pogledajte 3. stranicu za informacije o zamjeni baterije.
*1
page 3slušalice
for replacement
battery
information.
*2 See
Poklopac
isporučuje
se postavljen
na slušalicu.
*2 The handset cover comes attached to the handset.
A
B
C
Količina
Quantity
1
1
1
1
2
2
1
1
D
Dodatni/zamjenski pribor
Additional/replacement
accessories
Informacije
o prodaji
potražite
kod najbližeg
Panasonica.
Please
contact
your nearest
Panasonic
dealerprodavača
for sales information.
Stavka pribora
Accessory
item
Punjive baterije
Rechargeable
batteries
DECT-odašiljač
DECT repeater
Tražilo
ključeva
Key
finder
Broj
modela
Model
number
HHR-4MVE ili HHR-4MY**11
HHR-4MVE or HHR-4MY
Vrsta baterije:
Battery type:
-- Nikal-metal hidridna (Ni-MH)
– Nickel metal hydride (Ni-MH)
-- Za svaku slušalicu 2 x veličine AAA (R03)
– 2 x AAA (R03) size for each handset
KX-A405
KX-A405
2
KX-TGA20FX*
KX-TGA20FX*2
*1 Replacement
Zamjenske baterije
mogu
kapacitet
isporučenih.
*1
batteries
may imati
havedrugačiji
a different
capacityod
from
that of the supplied batteries.
*2 By
Ako
registrirate
ključeva
(maks.
na Panasonicov
digitalni bežični
i
*2
registering
thetražilo
key finder
(4 max.)
to a4)Panasonic
Digital Cordless
Phone telefon
and attaching
it
unaprijed
ga
postavite
na
predmet
koji
je
lako
izgubiti,
možete
pronaći
izgubljeni
to an easy-to-lose item in advance, you can locate and find the mislaid
item
to whichpredmet
the key
na koji
postavljeno
tražilo
naše web-mjesto:
finder
is je
attached.
Please
visit ključeva.
our Web Posjetite
site:
http://panasonic.net/pcc/products/telephone/p/tga20/
http://panasonic.net/pcc/products/telephone/p/tga20/
Obratite
se Panasonicu
prodaje navedenom
nacover
stražnjim
koricama
Please
contact
Panasoniciliorovlaštenom
authorised odjelu
sales department
on the back
for availability
biste
provjerili
tražila ključeva na svom području.
ofda
key
finder
in yourdostupnost
area.
Ostale informacije
Other information
• Izgled i tehnički podaci podložni su promjenama bez prethodne najave.
R
and specifications
are subject
to change
withoutrazlikovati
notice. od stvarnog proizvoda.
• Design
Crteži korišteni
u ovom priručniku
mogu
se neznatno
R The illustrations in these instructions may vary slightly from the actual product.
3
PRW110FX(en)_0724_ver012.pdf
3
2013/07/24
13:40:25
Introduction
Uvod
Expanding your
phone system
Proširivanje
telefonskog
sustava
Slušalica
(neobavezna):
KX-PRWA10FX
Handset (optional):
KX-PRWA10FX
Možete
sustav
You canproširiti
expandtelefonski
your phone
system by
prijavljivanjem
dodatnih
slušalica
(maks.
registering optional
handsets
(6 max.)
to a6)
na
jednu
baznu
single
base
unit.stanicu.
•
slušalice
mogu
drukčije
R Zamjenske
Optional handsets
may
be abiti
different
colour
that of the
supplied handsets.
boje
odfrom
isporučenih
slušalica.
Pametni
telefon
Smartphone
Vaš
telefon:
maks. 4
Yourpametni
smartphone:
4 max.
Možete
sustav
instaliranjem
You canproširiti
expandtelefonski
your phone
system
by installingaplikacije
the Smartphone
Smartphone
na svoj pametni
telefon i prijavljivanjem
Connect app Connect
on your smartphone
and registering
your smartphone
pametnog
telefona
na
baznu
stanicu.
to the base unit.
•
konfigurirati
baznu
stanicu
i preuzeti
aplikaciju
R Morate
You must
configure the
base
unit and
download
the appprije
before
korištenja
značajki.
Više informacija
potražite u poglavlju
you can use
these features.
See the “Smartphone
Integration”
"Integriranje
pametnog
telefona"
početkom
na 40. str.
chapter beginning
on page
40 for smore
information.
4
PRW110FX(en)_0724_ver012.pdf
4
2013/07/24
13:40:25
Uvod
Općenite informacije
•
•
•
Ovaj uređaj napravljen je za uporabu na analognoj telefonskoj mreži Češke, Slovačke,
Estonije, Latvije, Litve, Hrvatske, Slovenije, Rumunjske i Bugarske.
U slučaju problema, najprije se trebate obratiti dobavljaču opreme.
Za uporabu u drugim zemljama obratite se dobavljaču opreme.
Izjava o sukladnosti:
• Tvrtka Panasonic System Networks Co., Ltd. izjavljuje da je ova oprema u skladu
s nužnim zahtjevima i ostalim važećim odredbama Direktive 1999/5/EZ o radijskoj i
telekomunikacijskoj terminalnoj opremi (R&TTE).
Izjave o sukladnosti za relevantne Panasonicove proizvode opisane u ovim uputama mogu
se preuzeti na sljedećoj stranici:
http://www.panasonic.hr
Kontakt podaci ovlaštenog predstavnika:
Panasonicov centar za ispitivanje
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Njemačka
Za vašu buduću uporabu
Preporučujemo zapisivanje sljedećih informacija za pomoć pri popravcima unutar jamstvenog
roka.
Serijski broj
Datum kupnje
(nalazi se na dnu bazne stanice)
Naziv i adresa prodajnog mjesta
Ovdje zataknite svoj račun.
5
Važne informacije
Za vašu sigurnost
Da biste spriječili ozbiljne ozljede i gubitak
života/imovine, pažljivo pročitajte ovo
poglavlje prije uporabe uređaja da biste
osigurali pravilan i siguran rad svog uređaja.
UPOZORENJE
Strujni priključci
•
•
•
•
•
•
•
oristite isključivo izvor napajanja naveden
K
na uređaju.
Nemojte preopterećivati strujne utičnice i
produžne kabele. To može uzrokovati rizik
od požara ili strujnog udara.
Potpuno umetnite prilagodnik za
izmjeničnu struju/strujni utikač u strujnu
utičnicu. U suprotnome može doći
do strujnog udara i/ili prekomjernog
zagrijavanja, što može uzrokovati požar.
Redovito uklanjajte prašinu itd. s prilagodnika
za izmjeničnu struju/strujnog utikača tako
da ga izvučete iz strujne utičnice, a zatim
obrišete suhom krpom. Nagomilana prašina
može uzrokovati probijanje izolacije itd., što
može dovesti do požara.
Isključite uređaj iz strujne utičnice ako
se dimi, proizvodi neuobičajen miris ili
zvuk. Takvi uvjeti mogu uzrokovati požar
ili strujni udar. Provjerite je li se uređaj
prestao dimiti i obratite se ovlaštenom
servisnom centru.
Ako je kućište uređaja slomljeno i
otvoreno, isključite ga iz strujne utičnice i
nikada ne dodirujte unutrašnjost uređaja.
Nikada nemojte dirati utikač mokrim rukama.
Postoji opasnost od strujnog udara.
•
Mjere sigurnosti pri uporabi
•
•
•
•
6
a biste izbjegli rizik od strujnog udara,
D
nemojte izlagati uređaj kiši ili bilo kojem
drugom obliku vlage.
Nemojte postavljati ili koristiti uređaj pored
automatski upravljanih uređaja, kao što
su automatska vrata i protupožarni alarmi.
Radiovalovi koje telefon odašilje mogu na
takvim uređajima uzrokovati nepravilan
rad, što može dovesti do nesreće.
rije čišćenja isključite uređaj iz strujne
P
utičnice. Nemojte koristiti tekućine ili
raspršujuća sredstva za čišćenje.
Nemojte rastavljati uređaj.
Nemojte prolijevati tekućine (deterdžente,
sredstva za čišćenje itd.) po kabelu telefonske
linije i ne dopustite da se smoči. To može
uzrokovati požar. Ako se kabel telefonske
linije smoči, odmah ga odspojite iz zidne
telefonske utičnice i nemojte ga koristiti.
Medicinska oprema
•
•
Obratite se proizvođaču uređaja za osobno
zdravlje, kao što su srčani stimulatori
ili slušna pomagala, kako biste saznali
jesu li dovoljno zaštićeni od energije
vanjske radiofrekvencije. DECT-značajke
rade u rasponu od 1,88 do 1,90 GHz, a
maksimalna snaga odašiljanja iznosi 250
mW. Wi-Fi značajke rade u rasponu od
2,412 GHz i 2,472 GHz, a maksimalna
snaga odašiljanja iznosi 100 mW.
Nemojte koristiti ovaj uređaj u domovima
zdravlja ako pravila u prostoru nalažu
da to ne činite. Bolnice i domovi zdravlja
mogu koristiti opremu koja je osjetljiva na
vanjsku radiofrekvencijsku energiju.
OPREZ
Postavljanje i smještanje
•
•
Postavljanje
•
Prilagodnik za izmjeničnu struju ili kabel
telefonske linije nemojte pretjerano potezati,
savijati ili postavljati pod teške predmete.
•
•
•
ikada nemojte spajati telefonsku liniju
N
tijekom grmljavinskog nevremena.
Nikada nemojte postavljati utičnicu
telefonske linije u vlažnim prostorima ako
utičnica nije posebno namijenjena za
vlažna mjesta.
Nikada nemojte dirati neizolirane telefonske
žice ili priključke dok ne isključite telefonsku
liniju iz telefonske utičnice.
Budite oprezni kada postavljate ili
preinačujete telefonske linije.
Prilagodnik za izmjeničnu struju koristi
se kao glavni uređaj za isključivanje.
Provjerite je li strujna utičnica postavljena
u blizini uređaja te je li lako dostupna.
Važne informacije
•
•
•
Ovaj uređaj ne može ostvarivati pozive kada:
-- se baterije slušalice moraju napuniti ili
su neispravne.
-- je došlo do nestanka struje.
-- je zaključana tipkovnica.
Nemojte stavljati magnetske kartice ili
slične predmete blizu telefona. Magnetski
će se podaci na kartici, itd. možda obrisati.
Nemojte stavljati metalne predmete kao
što su spajalice blizu proizvoda. Metalni
predmeti mogu uzrokovati kratki spoj ako
dotaknu kontakte za punjenje.
Baterija
•
•
•
•
•
•
reporučujemo uporabu baterija
P
navedenih na 3. str. KORISTITE
ISKLJUČIVO punjive Ni-MH baterije
veličine AAA (R03).
Nemojte miješati stare i nove baterije.
Nemojte otvarati ni oštećivati baterije.
Elektrolit koji baterije ispuštaju korozivan je
i može uzrokovati opekline ili ozljede očiju
i kože. Elektrolit je otrovan i može štetno
djelovati ako se proguta.
Budite posebno pažljivi tijekom rukovanja
baterijama. Nemojte dopustiti da vodljivi
materijali, kao što su prsteni, narukvice ili
ključevi, dodiruju baterije. U suprotnom
može doći do kratkog spoja te se baterije i/
ili vodljivi materijal mogu pregrijati i izazvati
opekline.
Baterije isporučene s uređajem ili
namijenjene isključivo ovom uređaju
punite u skladu s uputama i ograničenjima
navedenima u ovom priručniku.
Koristite samo kompatibilnu baznu
stanicu (ili punjač) za punjenje baterija.
Nemojte preinačavati baznu stanicu (ili
punjač). Nepridržavanje ovih uputa može
uzrokovati curenje ili eksploziju baterija.
Važne sigurnosne upute
Prilikom korištenja uređaja uvijek se moraju
slijediti osnovne mjere opreza da bi se
smanjio rizik od požara, strujnog udara i
ozljede osoba, uključujući sljedeće:
1. Nemojte koristiti uređaj blizu vode, npr.
blizu tuš kabine, umivaonika, sudopera ili
kade, u vlažnom podrumu ili blizu bazena.
2. Izbjegavajte uporabu telefona (osim
bežičnog) tijekom grmljavinskog
nevremena. Postoji rizik od strujnog udara
zbog grmljavine.
3. Nemojte koristiti telefon za dojavu o
curenju plina u blizini curenja.
4. Koristite samo strujni kabel i baterije
navedene u ovom priručniku. Nemojte
bacati baterije u vatru. Može doći do
eksplozije. Provjerite lokalne zakonske
propise o odlaganju baterija.
SPREMITE OVE UPUTE
Za najbolje radne odlike
Položaj bazne stanice/izbjegavanje
smetnji
Bazna stanica i drugi kompatibilni
Panasonicovi uređaji koriste radiovalove za
međusobnu komunikaciju.
• Za maksimalnu pokrivenost i komunikaciju
bez smetnji, postavite svoju baznu stanicu:
-- na prikladno, visoko i središnje mjesto
bez prepreka između slušalice i bazne
stanice u unutrašnjem prostoru.
-- daleko od elektroničkih uređaja, poput
TV prijamnika, radioprijamnika, osobnih
računala, bežičnih uređaja ili drugih
telefona.
-- izbjegavajte usmjeravanje na odašiljače
radiofrekvencija, kao što su vanjske
antene ili bazne stanice mobilnih
telefona. (Izbjegavajte smještaj bazne
stanice na prozor ili blizu prozora.)
• Pokrivenost i kvaliteta glasa ovise o
uvjetima okoline.
• Ako položaj bazne stanice nije
zadovoljavajući za prijam, pomaknite
baznu stanicu na drugo mjesto da biste
postigli bolji prijam.
Okolina
•
ređaj držite dalje od uređaja koji
U
stvaraju električne smetnje, kao što su
fluorescentne žarulje i motori.
7
Important
Information
Važne
informacije
product
should zaštititi
be keptod
free from
The
U
ređaj
je potrebno
excessive smoke, dust, high temperature,
prekomjernog izlaganja dimu, prašini,
and vibration.
visokoj temperaturi i vibracijama.
R The product should not be exposed to
•
Uređaj se ne smije izlagati izravnom
direct sunlight.
svjetlu.
R sunčevom
Do not place
heavy objects on top of the
• N
e stavljajte teške predmete na uređaj.
product.
•
K
ada
je
uređaj
vrijeme unused
izvan for a
R When you leavedulje
the product
uporabe,
isključite
iz strujne
utičnice.
long period
of time,ga
unplug
the product
from
• D
ržite
uređaj
podalje od izvora topline,
the
power
outlet.
kao
što
su
grijalice,
kuhinjski
štednjaci
i sl.
R The product should be kept away from heat
Nemojte
postaviti
uređaj u cookers,
prostor gdje
sources such
as radiators,
etc. je
It
temperatura
°C ili veća
40
should not bemanja
placedodin0rooms
whereodthe
°C.
Isto tako,isizbjegavajte
vlažne
podrume.
temperature
less than 0 °C
or greater
than
40 °C.
Damp basements
should
also
• N
ajveća
udaljenost
za pozivanje
može
se
be avoided.
skratiti
kada se uređaj koristi na sljedećim
R mjestima:
The maximum
calling
distance
may
be
Pored
prepreka,
poput
planina,
shortened
the product
is used in the
tunela,
podwhen
zemljom,
pored metalnih
following places:
Near
obstacles
suchitd.
as
predmeta,
kao što
su žičane
ograde
hills,
tunnels,
underground,
metal
• U
poraba
proizvoda
u blizininear
električnih
objects such
wire fences,
etc. Udaljite
uređaja
možeasuzrokovati
smetnje.
R se
Operating
the product
near electrical
od električnih
uređaja.
appliances may cause interference. Move
away from
the electrical appliances.
Redovno
održavanje
R
•
•
Obrišite vanjsku površinu uređaja
Routine
care
mekanom, vlažnom krpom.
Wipe
thekoristiti
outer surface
the product
N
emojte
benzin, of
razrjeđivač
ili bilo
withabrazivni
a soft moist
cloth.
koji
prašak.
R Do not use benzine, thinner, or any
abrasive powder.
R
•
Ostale informacije
OPREZ: Može doći do eksplozije ako
se
koristi neodgovarajuća
vrsta baterija.
Other
information
Iskorištene
baterije
odložite uifskladu
CAUTION: Risk
of explosion
batterysis
uputama.
replaced by an incorrect type. Dispose of used
batteries according to the instructions.
Napomena za odlaganje, prenošenje
ili
povrat
Notice
foruređaja
product disposal, transfer,
•
uređaj može pohraniti vaše osobne/
or Ovaj
return
povjerljive informacije. Za zaštitu vaše
R privatnosti/povjerljivosti,
This product can store your
private/
preporučujemo
confidential
information.
To protect
your
da
prije odlaganja,
prenošenja
ili povratka
privacy/confidentiality, we recommend that
uređaja iz memorije izbrišete informacije
you erase information such as phonebook
kao što su telefonski imenik ili unose u
or caller list entries from the memory before
popisu
pozivatelja.
you dispose
of, transfer, or return the
product.
Informationzafor
Users on
Obavijesti
korisnike
o Collection
prikupljanju
Disposal
of Old Equipment
iand
odlaganju
dotrajale
opreme i and
used Batteries
baterija
1
2
3
Ovim
oznakama
Thesese
symbols
(A, (,,)
B, C) onna
theproizvodu,
products,
pakiranju
i/iliand/or
pratećim
dokumentima
packaging,
accompanying
documents
označava
da
se
korišteni
električni
i
mean that used electrical and electronic
elektronički
te baterije
ne smiju
products anduređaji
batteries
should not
be mixed
odlagati
s otpadom
iz domaćinstava.
with general
household
waste.
Radi
pravilne
obrade, recovery
sanacije and
i recikliranja
For proper
treatment,
recycling
dotrajalih
proizvoda
i baterija
odnesite
ih
of old products
and used
batteries,
please
utake
odgovarajuća
prikupljališta,
u skladu
them to applicable
collection
points,s in
accordance
with your national
legislation and
državnim
zakonodavstvom
i Direktivama
the Directives
2002/96/EC Pravilnim
and 2006/66/EC.
2002/96/EZ
i 2006/66/EZ.
By disposingnavedenih
of these products
andi baterija
batteries
odlaganjem
proizvoda
correctly,
you will
help toi save
valuable
čuvate
vrijedne
resurse
sprečavate
moguće
resources utjecaje
and prevent
any potential
negative
negativne
na ljudsko
zdravlje
i okoliš
effects
on human
health
the environment
koji
bi mogli
nastati
zbogand
neprimjerenog
which could
otherwise arise from inappropriate
rukovanja
otpadom.
waste handling.
Detaljne
informacije o prikupljanju i
For more information
about collection
and
recikliranju
dotrajalih proizvoda
i baterija
recycling of old products and batteries, please
potražite u lokalnom poglavarstvu, službi za
contact your local municipality, your waste
odlaganje otpada ili na prodajnom mjestu na
disposal service or the point of sale where you
kojem ste kupili proizvod.
purchased the items.
Za
nepropisno
odlaganje
ovog
Penalties
may be
applicable
forotpada
incorrect
mogli
biste
biti kažnjeni
državnom
disposal
of this
waste, insukladno
accordance
with
zakonodavstvu.
national legislation.
Za poslovne korisnike u Europskoj
For business users in the European
uniji
Union
Ako želite odložiti električnu i elektroničku
If you wish
to discard
electrical
and electronic
opremu,
detaljne
obavijesti
zatražite
od
equipment, please contact your dealer or
prodavača ili dobavljača.
supplier for further information.
Informacije o odlaganju u zemljama
Information
on Disposal
in other
izvan
Europske
unije
Countries outside the European Union
Ovi simboli (,,) važeći su samo u
These symbols
C)odložiti
are only
valid in
Europskoj
uniji. (A,
Ako B,
želite
ove
the European
Union.
If you wishlokalnim
to discard
uređaje,
obratite
se nadležnim
these items,
please contact
your local
tijelima
ili dobavljačima
i raspitajte
se o
authoritiesnačinu
or dealer
and ask for the correct
pravilnom
odlaganja.
method of disposal.
8
8
PRW110FX(en)_0724_ver012.pdf
8
2013/07/24
13:40:25
Važne informacije
Napomena za simbol baterije
Ovaj simbol () može se koristiti u
kombinaciji s kemijskim simbolom (). U tom
je slučaju usklađen sa zahtjevom navedenim
u Direktivi za korištene kemikalije.
Tehnički podaci
•
•
•
•
•
•
•
•
tandardi komunikacije
S
DECT (digitalna poboljšana bežična
telekomunikacija),
GAP (profil za generički pristup)
Wi-Fi (IEEE 802,11 b/g/n)
Frekvencijski raspon:
DECT:
1,88 GHz do 1,90 GHz
Wi-Fi:
2,412 GHz do 2,472 GHz (kanali 1 do 13)
Snaga odašiljanja radiofrekvencije
DECT:
Otprilike 10 mW (prosječna snaga po
kanalu)
Wi-Fi:
100 mW (maksimalna snaga odašiljanja)
Kodiranje
WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA-PSK (TKIP/
AES), WEP (128/64 bit)
Pojednostavljena konfiguracija
WPS (PBC)
Izvor napajanja
220-240 V AC, 50/60 Hz
Potrošnja energije
Bazna stanica:
Stanje čekanja: Otprilike 2,0 W
Maksimalno: Otprilike 3,9 W
Radni uvjeti
0 °C-40 °C, 20%-80% relativne vlažnosti
zraka (suho)
9
Getting
Started
Priprema
Getting Started
Postavljanje
Setting up
Povezivanje
Setting
up
Connections
■■ Bazna stanica
n Base unit
pritisnite utikač prilagodnika za
Connections
 Čvrsto
Press the AC adaptor plug firmly to the
izmjeničnu struju u uređaj.
unit.unit
n Base
držite u vodoravnom položaju i
 Utikač
Keep
in the horizontal
position
Press the
the plug
AC adaptor
plug firmly
to the
pričvrstite kabel tako da ga provučete
and
unit. fasten the cord by hooking it.
ispod
kukica.
Connect
AC
to the position
power
Keep thethe
plug
in adaptor
the horizontal
prilagodnik za izmjeničnu struju u
 Spojite
outlet.
and fasten the cord by hooking it.
strujnu
utičnicu.
Connect the telephone
cordpower
to the
AC adaptorline
to the
telefonske
linije
u uređaj
i
 Spojite
unit
andkabel
telephone
line jack
until
you hear
outlet.
u
utičnicu
telefonske
linije
dok
ne
a
click. the telephone line cord točujete
Connect
the
zvuk
klika.
A
DSL/ADSL
filter (not
is hear
unit
and
telephone
line supplied)
jack until you
(nijeaisporučen)
 DSL/ADSL-filtar
required
DSL/ADSLpotreban
service.
a click. if you have
je
ako
koristite
usluge
DSL/ADSL
.
Note:A DSL/ADSL filter (not supplied) is
required if you have a DSL/ADSL service.
Napomena:
R
Use only the supplied Panasonic AC
• adaptor
KoristitePNLV236CE.
samo isporučeni Panasonicov
Note:
prilagodnik
zasupplied
izmjeničnu
struju PNLV236CE.
R Use
only the
telephone
line
Panasonic
AC cord.
• adaptor
KoristitePNLV236CE.
samo isporučeni kabel telefonske
4
linije.only the supplied telephone line cord.
R Use
4
Battery installation
Postavljanje
baterija
•
ISKLJUČIVONi-MH
punjivebatteries
Ni-MH
R KORISTITE
USE ONLY rechargeable
Battery
installation
AAA (R03)
size (A).
baterije
veličine
AAA (R03) ().
R N
Do
NOT
use
Alkaline/Manganese/Ni-Cd
USE
ONLY
rechargeable
Ni-MH batteries
•
EMOJTE
KORISTITI
alkalne/manganske/
batteries.
AAA (R03)
size (A).
Ni-Cd
baterije.
Do NOT correct
use
Alkaline/Manganese/Ni-Cd
R Provjerite
Confirm
polarities
( ( ,+ , ). ).
•
oznake
polariteta
batteries.
R Confirm correct polarities (
,
).
3
3
4
5
14
5
1
•R Slijedite
upute
na zaslonu
dadisplay
biste to set
1 the
Follow the
directions
on
postavili
uređaj.
up the unit.
R Follow the directions on the display to set
up the unit.
Punjenje
baterije
1
Battery charging
Punite otprilike 7 sati.
Charge
for about
7 hours. poruka
•
Provjerite
je li prikazana
Battery
R "Charging"
Confirm charging
“Charging”
is (displayed
(A).
(Punjenje)
).
Charge for about 7 hours.
R Confirm “Charging” is displayed (A).
2
2
10
10
PRW110FX(en)_0724_ver012.pdf
10
2013/07/24
13:40:25
Getting Started
R When the batteries are fully charged,
“Fully charged” is displayed.
• Kada su baterije u potpunosti napunjene,
porukaare
"Fully
charged"
R prikazuje
When the se
batteries
fully1
charged,
“Fully puna).
charged” is displayed.
(Baterija
1
Note when setting up
Note for connections
Note for connections
Napomena
pri postavljanju
Note
setting
up connected at
R
The when
AC adaptor
must remain
Napomena
spajanje
all times. (Itza
is normal
for the adaptor to feel
Note
forduring
connections
•
P
rilagodnik
za
izmjeničnu struju mora biti
warm
use.)
uključen.
je datoseaat
R neprestano
The AC adaptor
should
be connected
must (Normalno
remain
connected
prilagodnik
vertically
oruporabe
floor-mounted
AC
all times. oriented
(It tijekom
is normal
for the zagrije.)
adaptor
to feel
• Prilagodnik
za
izmjeničnu
struju
mora to a
outlet.
Do not
connect
the AC
adaptor
warm during
use.)
u okomito
postavljenu
ilito aof
ceiling-mounted
AC
outlet,
as the weight
R biti
Thepriključen
AC adaptor
should
be
connected
podnu
utičnicu.
prilagodnik
the
adaptor
mayNe
cause
it to become
vertically
oriented
orspajajte
floor-mounted
AC za
izmjeničnu
struju
u utičnicu
naadaptor
stropu to
jerabi
disconnected.
outlet. Do not
connect
the AC
se
pod vlastitomAC
težinom
ceiling-mounted
outlet,mogao
as the isključiti.
weight of
the adaptor
may failure
cause it to become
During
a power
Tijekom
nestanka struje
disconnected.
The unit will not work during a power failure.
Uređaj
neće raditiconnecting
tijekom nestanka
struje.
We recommend
a corded-type
During
power
failure
Preporučujemo
spajanje
žičanogtotelefona
telephonea(without
AC
adaptor)
the same
(bez
prilagodnika
zathe
izmjeničnu
struju)failure.
naline
istu
telephone
line
to
sameatelephone
The unit
will
notorwork
during
power
telefonsku
na istu
utičnicu
telefonske
jack,
if youliniju
haveiliconnecting
such
a telephone
jack in your
We recommend
a corded-type
linije,
ako imate
takvu
utičnicu
u kući.
house.
telephone
(without
ACtelefonsku
adaptor) to
the same
telephone line or to the same telephone line
Napomena
zasuch
postavljanje
jack, if for
youbattery
have
a telephonebaterija
jack in your
Note
installation
house.
•
K
oristite
isporučene
punjive baterije.
R Use the supplied rechargeable
batteries.
Kod
zamjene preporučujemo
uporabu
For replacement,
we recommend
using the
Note
for battery
installation
Panasonicovih
punjivih
baterija
navedenih
Panasonic
rechargeable
batteries
noted on
na
3.
i
7.
str.
3, 7.
R page
Use the
supplied rechargeable batteries.
For replacement, we recommend using the
Napomena
za punjenjebatteries
baterija
Panasonic
rechargeable
noted on
Note
for battery
charging
page
3, 7. je pojava da se slušalica
• U
običajena
R It is normal for the handset to feel warm
tijekom punjenja zagrije.
during charging.
•
Jednom
mjesečno
očistite kontakte za
Note
forthe
battery
R Clean
chargecharging
contacts of the handset,
punjenje na slušalici, baznoj stanici i
unit, and
with to
a soft
dry
R base
It is normal
for charger
the handset
feel and
warm
punjaču
mekom
i suhom
krpom.
Prije
cloth
a month.
Before
cleaning
the
duringonce
charging.
čišćenja
uređaja,
isključite
ga
iz
strujnih
powerofoutlets
and any
R unit,
Cleandisconnect
the chargefrom
contacts
the handset,
utičnica
i odspojite
odClean
kabela
telefonskih
telephone
line cords.
often
if
base unit,
and
charger
with amore
soft
and dry
linija.
Uređaj
čistite iBefore
češće cleaning
ako je izložen
cloth once
a month.
the
masnoći,
prašinifrom
ili velikoj
unit, disconnect
powerkoličini
outletsvlage.
and any
telephone line cords. Clean more often if
PRW110FX(en)_0724_ver012.pdf
11
the unit is exposed to grease, Priprema
dust, or high
humidity.
Getting Started
Razina baterije
the unitlevel
is exposed to grease, dust, or high
Battery
humidity. Razina baterije
Ikona
Battery level
Icon
Visoka
Battery level
High
Srednja
Medium
Icon
Battery level
Niska
High
Low
Potrebno je puniti.
Mediumcharging.
Needs
LowPanasonicovih Ni-MH
Radne odlike
Panasonic
Ni-MHcharging.
battery
Needs
baterija
(isporučene
baterije)
performance (supplied batteries)
Rad
Vrijeme rada
Panasonic
Operation Ni-MH battery
Operating time
U stalnom
Maks.
11 sati
performance
(supplied
batteries)
In continuous use
11 hours
max.
razgovoru
Not in use (standby)
Operation
Izvan uporabe
(stanje
čekanja)
In
continuous
use
Note:
150
hours max.
Operating
time
Maks.
150 sati
11 hours max.
in use
(standby)
150 hours
max.on
RNot
Actual
battery
performance
depends
Napomena:
usage and
ambient
•
Stvarne
radne
odlikeenvironment.
baterija ovise o
Note:
korištenju i okruženju.
R Actual battery performance depends on
usage and ambient environment.
Controls gumbi
Upravljački
Base unit
Bazna
stanica
Controls
A
B
Base unit
A
B
[M ]N (Lokator)
(Locator)
•RMožete
locirati
slušalicu
You can
locatezametnutu
a misplaced
handset
pritiskanjem
by pressing [M ].N.
Kontakti
za punjenje
M N (Locator)
Charge
contacts
R You can locate a misplaced handset
by pressing M N.
Charge contacts
11
2013/07/24
13:40:25
11
11
Getting Started
Priprema
Getting
Started
Handset
Slušalica
Handset
A
A
E
E
F
F
G
G
H
H
I
I
B
B
C
C
D
D
J
J
Navigator keys
functions
assljedeći
follows.način.
Navigacijske
tipke
rade na
Navigator keys functions as follows.
Symbol
Meaning
Simbol
Značenje
Symbol
Meaning
M N
MDN
[▲] Up
Gore
M N
MDN Up
MCN
M N
[▼] Down
Dolje
MCN Left
Down
M N
MFN
[MWN
]
[◄] Lijevo
MFN Left
MWN
MEN
[MTN
]
[►] Right
Desno
MEN Right
MTN
-–- [▲],
[▼], MFN,
[◄] ilior[►]:
MDN, MCN,
MEN:Pretraživanje
Scroll through
popisa
stavki.
– različitih
MDN, MCN,lists
MFN,
oriitems.
MEN:
Scroll through
various
and
-–- [various
▲] or
ili [▼](
):):Podešavanje
glasnoće
lists
items. the receiver
MDN
MCN
( and
Adjust
or
– prijamnika
MDN
or MCN
(ili zvučnika
): while
Adjusttijekom
the receiver
or
speaker
volume
talking.
razgovora.
volume
(Caller
list): while
View talking.
thePrikaz
callerpopisa
list.
M ]N(Popis
-–- [speaker
pozivatelja):
N (Caller
list): View
thethe
caller
list.
– pozivatelja.
MMWN
(Phonebook):
View
phonebook
MWN] (Telefonski
(Phonebook):
View the
phonebook
-–- [entry.
imenik):
Prikaz
unosa
entry.
(Redial): View the redial list.
– u
MTN
imeniku.
(Redial):
View
the
redial
list.
–
MTN
-- [
] (Ponovno biranje): Prikaz popisa
za ponovno biranje.
Display icons
Display
icons
Ikone
Handset zaslona
display items
Handset display items
Stavke
slušalice
Item na zaslonu
Meaning
Item
Item
Stavka
Kontakti
za punjenje
Charge contacts
[Charge
(Razglas)
contacts
MZN] (Speakerphone)
(Razgovor)
MZN
M
N(Speakerphone)
(Talk)
Tipke
za biranje
MDial Nkeypad
(Talk)
Zvučnik
Dial
keypad
Speaker
Speaker
Prijamnik
Receiver
Receiver
Display
Zaslon
Display
MR/ECON
[R/ECO]
MR/ECON
Recall/Flash
R:
Brzo prebacivanje
R: Recall/Flash
Eco
mode
shortcut
key
ECO:
Tipka
prečaca
za ekonomični
ECO:
Eco
mode shortcut key
način
rada
M
N (Off/Power)
MMicrophone
N (Isključivanje/Uključivanje)
(Off/Power)
Microphone
Mikrofon
n Control
type
n
Control
type
■ Vrsta
upravljanja
Soft
keys
Soft
keys
Tipke
zaaprogramiranje
By pressing
soft key, you can select the
Pritiskanjem
za programiranje
By
pressing
atipke
soft
key,
you can
select
feature
shown
directly
above
it on
the the
feature
directly
above
it on the na
možeteshown
odabrati
značajku
prikazanu
display.
display.
zaslonu
izravno
iznad tipke.
Navigator
key
Navigacijske
Navigator
key tipke
Z
Z
Meaning
Meaning
Značenje
Range status: The more bars
Range
status:
The
more
bars
visible,dometa:
the closer
handset
Stanje
Štothe
je
više
crta
visible,
closer
is to thethe
base
unit.the handset
vidljivo, to je slušalica bliže
is to the base unit.
Out ofstanici.
base unit range
baznoj
Out of base unit range
Izvan
dometa
bazne
stanice
Paging,
intercom
mode
Paging, intercom
mode
Jednosmjerno
Speakerphonepozivanje,
is on.
način
rada
Speakerphone
is on.
(page
15) s interkomom
(page
15)
Razglas
jeisuključen.
The line
in use. (15. str.)
TheWhen
line
in use. slowly: The
R
flashing
Linija
je u is
uporabi.
When
flashing
slowly:
The
call is
put
on
hold.
•RKada
sporo
treperi:
Razgovor
is put
ončekanje.
hold.
Rjecall
When
flashing
rapidly: An
stavljen
na
flashing
An
incoming
call
israpidly:
now being
•RKWhen
ada brzo
treperi:
incoming
now being
received. call
Trenutačno
se is
prima
received.
*1 (page 35)
dolazni
poziv.
Missed
call
*1 (page 35)
Missed
callunit
Propušteni
poziv*1
(35. str.)
The base
transmission
The
base
unittotransmission
power
is set
“Low”.
Snaga odašiljanja bazne
power 14)
is set to “Low”.
(page
stanice postavljena je na
(page 14)
"Low"
(14.
Noise(Nisko).
reduction
is str.)
set.
Noise 16)
reduction
is set.
(page
Postavljeno
je smanjenje
(page
16)
smetnji.
(16.
str.) is off.
The key
backlight
The key
off.
(page
24)backlight
Osvjetljenje
tipki je is
isključeno.
(page
(24.
str.)24)
12
12
12
PRW110FX(en)_0724_ver012.pdf
PRW110FX(en)_0724_ver012.pdf
12
12
2013/07/24
2013/07/24
13:40:25
13:40:25
turns off completel
turns off completely
after if1 the
minute
inactivity
hand
inactivity if the handset
is not on the
or charger.
or charger.
Activate the handse
Activate the handset display again by
Nw
– pressing M
Turning
power on/off
N when on a call.
– pressing M
Turning the
powerthe
on/off
N
– pressing M
N
at
all
other
times
– pressing
M
Press M
N for about 2 seconds.
Priprema
Press M
N for about 2 seconds.
Puts the call on mute.
Stavka
Značenje
One touch eco
One touch eco mode
When the handset is
Postavka jezika
the handset
is on
thetransmissi
base unit
base
unit
LanguageLanguage
setting setting When
base unit transmission power is reduc
Razina baterije
Uključen je alarm. (27. str.)
99.9 % if only one ha
Jezik prikaza
99.9 % if only oneEven
handset
register
whenisthe
hand
Display language
PostavljenDisplay
je ekvalizator.
Eventipka
whenzathe handset
is not
on the
language 1 [Menu] (Izbornik) (desna
or several
handsets
(16. str.)
or several handsets
are
registered,
th
1 MMenuNprogramiranje).
(right soft key) #110
unit transmission po
MMenuN
(right soft key) #110
unit transmission be
power
in standby
m
Uključen je1privatni
način
reduced
up to 90
2
MbN:
Select
your
desired
language.
a
2
:
Odaberite
željeni
jezik.
→
[OK]
(U
be reduced up toeco
90 %
by activating o
rada. (25. 2
str.) MbN: Select your desired language. a
mode.
MOKN redu)
eco mode.
MOKN (23. str.)
You can turn on/off o
Zvono je isključeno.
You can turn on/off
touch eco
mo
3 M 3 N
justone
pressing
MR/ECO
N
3 rada
M je uključen.
just pressing MR/ECON.
The default se
Noćni način
“Normal”.
“Normal”.
(28. str.)
– When the one tou
– When the one touch eco mode is o
Zabranjeni poziv*1 (29. str.)
is temporarily disp
Datum
i vrijeme is temporarily displayed
and
Date
and
time
on the handset di
Date
and time 1 [Menu] (desna tipka za programiranje).
Primljena je
nova SMS
on
the
handset
display
instead of
2
Getting Started
–
When
the
one tou
poruka.* (38. str.)
1 MMenuN (right soft key) #101
– When the one touch
eco mode
is o
1 MMenuN (right soft key) #101
“Normal”
is tem
Primljena je nova poruka
“Normal” is temporarily displayed
2
Unesite
trenutačni
dan,
mjesec
i
godinu.
Item
goes off from
2 Enter the current date, month, and
year.
Meaning
govorne pošte.*3 (43. str.)
goes off from the handset dis
→ [OK]
a
MOKN
Baby
monitor
is activated.
Nadzor
djeteta
je uključen.
Primjer: 15.
2013.
Example:
15srpnja
July, 2013
The
name/number
Ime/broj
prikazan displayed
pokraj 12
15 07 13
next
to the
icon
the
12 indicates
ikone
označava
nadzorni
R
candatuma
select the
date format
• You
Format
možete
izabratiby
monitoring
unit.
(page 28)
uređaj. (29.
str.)
pressing
pritiskom#:
na :
Line
in
Someone
is
using
the
line.
Line
–
Netko koristi liniju.
-- dd/mm/yy
dd/mm/gg (date/month/year)
(dan/mjesec/godina)
use
PRS110FX(en)_0725_ver020.pdf
12
2013/0
in use
-- yy/mm/dd
gg/mm/dd
PRS110FX(en)_0725_ver020.pdf
12 –
2013/07/25
9:56:11
(Linija
3
Unesite
trenutačne
sate
i
minute.
3
Enter
the
current
hour
and
minute.
*1 u Caller ID subscribers only
Example:
9:30
Primjer: 9:30
*2 uporabi)
SMS users only
09 30
*3 Voice mail subscribers only
R You can select 24-hour or 12-hour
• Pritiskom na možete odabrati
*1 Samo pretplatnici na uslugu ID pozivatelja
clock format (“AM” or “PM”) by
24-satni ili 12-satni format vremena
Handset
soft
key
icons
*2 Samo korisnici SMS-a
pressing *.
("AM" ili "PM").
*3 Samo pretplatnici na uslugu govorne pošte
44 MOKN
Icon
Action
aM
N
[OK] →
Ikone tipki
za programiranje
Temporarily
turns off the slušalice
ringer
Ikona
W
C
for incoming calls. (page 14)
Radnja
Opens the phonebook.
Privremeno isključenje zvona
Selects
entries or
handsets.
za dolazne
pozive.
(15. str.)
(page 26)
Otvaranje telefonskog imenika.
Erases
a number/character.
Odabir
unosa ili slušalica.
Puts(28.
the call
str.) on mute.
Brisanje broja/slova.
Isključivanje mikrofona
tijekom razgovora.
Turning the
power on/off
Press M
N for about 2 seconds.
Uključivanje/isključivanje
Držite
približno 2 sekunde.
Language setting
Display language
1 MMenuN (right soft key) #110
2 MbN: Select your desired language. a
Ostalesettings
postavke
Other
Način rada u čuvaru zaslona
Screen saver mode
Pozadinsko osvjetljenje privremeno se
backlight
goes dark
whenilion
call or
The
isključuje
za vrijeme
poziva
seapotpuno
turns
off completely
after 1 minute
of
isključuje
nakon 1 minute
neaktivnosti
ako
inactivity
thena
handset
not onilithe
base unit
slušalica ifnije
baznojisstanici
punjaču.
orPonovno
charger.uključite zaslon slušalice:
Activate the handset display again by:
-- pritiskom na
tijekom poziva.
N when on a call.
– pressing M
-- pritiskom na
u svim ostalim
N
at
all other times.
– pressing
M
situacijama.
One touch eco mode
When the handset is on the base unit, the
base unit transmission power is reduced up to
13
99.9 % if only one handset is registered.
Even when the handset is not on the base unit
or several handsets are registered, the base
unit transmission power in standby mode can
be reduced up to 90 % by activating one touch
Priprema
Ekonomični način rada na dodir
Kada je slušalica na baznoj stanici, snaga
odašiljanja bazne stanice smanjena je do
99,9% ako je prijavljena samo jedna slušalica.
Čak i kada slušalica nije na baznoj stanici
ili je prijavljeno nekoliko slušalica, snaga
odašiljanja bazne stanice u stanju čekanja
može biti smanjena do 90% uključivanjem
ekonomičnog načina rada na dodir.
Ekonomični način rada na dodir možete
uključiti/isključiti jednostavnim pritiskom na
[R/ECO]. Zadana postavka je "Normal"
(Normalno).
-- Kada je uključen ekonomični način rada
na dodir: privremeno se prikazuje "Low"
(Nisko), a na zaslonu slušalice pojavljuje
se
umjesto
.
-- Kada je isključen ekonomični način
rada na dodir: privremeno se prikazuje
"Normal", a
nestaje sa zaslona
slušalice.
Napomena:
• Kada je u blizini drugi bežični telefon koji je
u uporabi, snaga odašiljanja bazne stanice
možda neće biti smanjena.
• Uključivanjem ekonomičnog načina na
n there is another cordless
phone se domet bazne stanice u
dodir smanjuje
by and it is in use, the
basečekanja.
unit
stanju
mission power may
reduced.
• Anot
ko be
postavite
način rada preko odašiljača
ating one touch ecoDECT
mode na
reduces
the (34. str.):
"On" (Uklj.)
e of the base unit in standby mode.
-- Ekonomični se način rada na dodir
set the DECT repeater mode to “On”
poništava.
e 32):
-- “"Eco Setup" (Postavke ekonomičnog
ne touch eco mode is cancelled.
načina) nije prikazano u zaslonskom
co Setup” is not shown in the
izborniku (24. str.).
splay menu (page 23).
ng mode
Način biranja
Ako ne možete pozivati, promijenite ovu
sukladno
annot make calls,postavku
change this
settingusluzi svoje telefonske
linije.
Zadana
postavka
je "Tone".
ng to your telephone
line
service.
The
setting is “Tone”."Tone" (Tonsko): Za uslugu tonskog biranja.
"Pulse" (Pulsno): Za uslugu pulsnog biranja.
For tone dial service.
”: For rotary/pulse
service.
1dial
[Menu]
(desna tipka za programiranje).
enuN (right soft key) #120
2 setting.
: Odaberite željenu postavku.
: Select the desired
KN a M
N 3 [OK] →
14
Getting Started
Pozivanje/odgovaranje na pozive
Pozivanje
1 Podignite slušalicu i birajte telefonski broj.
• Da biste ispravili znamenku, pritisnite [C].
2 Pritisnite
.
3 Kada završite razgovor, pritisnite
ili postavite slušalicu na baznu stanicu ili
punjač.
Korištenje razglasa
1 Birajte telefonski broj i pritisnite [
2 Kada završite razgovor, pritisnite
•
.
Da biste se vratili na prijamnik slušalice,
pritisnite [ ]/
.
Podešavanje glasnoće prijamnika
slušalice ili zvučnika
Tijekom razgovora uzastopno pritisnite [▲]
ili [▼] .
Pozivanje pomoću popisa za
ponovno biranje
Posljednjih 10 biranih brojeva pohranjeno je
u popis za ponovno biranje (svaki maks. 24
znamenke).
1 [ ]
2
: Odaberite željeni telefonski broj.
3
/[ ]
• Ako je pritisnuto [ ], a linija sugovornika
je zauzeta, uređaj automatski ponovno
bira isti broj više puta.
Brisanje broja iz popisa za ponovno
biranje
1 [ ]
2
: Odaberite željeni telefonski broj. →
[Erase] (Izbriši)
3
1
→ [▲] (Pauza)
2 Birajte broj. →
Napomena:
].
Napomena:
•
pomoću kućne centrale ili za udaljene usluge.
Pauza je potrebna i pri spremanju pristupnog
broja telefonske kartice i/ili PIN-a u telefonski
imenik (19. str.).
Primjer: Ako trebate pozvati liniju pristupnog
broja "0" kada kućnom centralom pozivate
vanjski broj:
: "Yes" (Da) → [OK] →
Pauza (za korisnike kućne centrale/
udaljenih usluga)
Pauza je ponekad potrebna kada pozivate
Svaki put kada pritisnete [▲] (Pauza)
umeće se pauza od 3 sekunde.
Odgovaranje na pozive
1 Kada uređaj zazvoni, podignite slušalicu i
pritisnite
ili [
].
2 Kada završite razgovor, pritisnite
ili postavite slušalicu na baznu stanicu ili
punjač.
Sve tipke odgovaraju na poziv: Na poziv
također možete odgovoriti pritiskom na bilo
koju tipku za biranje.
Automatski razgovor: Na poziv možete
odgovoriti jednostavnim podizanjem slušalice
(24. str.).
Privremeno isključivanje zvona: Možete
privremeno isključiti zvono pritiskom na [ ].
Podešavanje glasnoće zvona slušalice
3 Pritisnite [▲] ili [▼] više puta da biste
odabrali željenu glasnoću dok zvoni.
Korisne značajke tijekom
poziva
Poziv na čekanju
1 Pritisnite [Menu] tijekom vanjskog poziva.
2
: "Hold" (Poziv na čekanju) → [OK].
3 Da biste otpustili čekanje, pritisnite
.
Napomena:
•
Poziv koji je stavljen na čekanje prekinut
će se nakon 10 minuta.
15
Pozivanje/odgovaranje na pozive
smanjivanjem okolinskih smetnji koje dolaze
iz telefona druge osobe.
1 Pritisnite [Menu] tijekom razgovora.
Bez zvuka
1 Pritisnite
tijekom poziva.
2 Da biste se vratili na poziv, pritisnite
.
Brzo prebacivanje
[R/ECO] omogućuje uporabu posebnih
značajki kućne centrale kao što su
preusmjeravanje poziva na drugu liniju ili
pristupanje dodatnim telefonskim uslugama.
Napomena:
•
pute o promjeni trajanja brzog
U
prebacivanja potražite na 25. str.
Da biste koristili značajke poziv na čekanju
ili ID pozivatelja za poziv na čekanju, morate
se najprije pretplatiti kod davatelja usluge/
telefonskog operatera.
Ova vam značajka omogućuje primanje
poziva dok razgovarate na telefon. Ako
primite poziv dok ste na telefonu, čut ćete ton
poziva na čekanju.
Ako se pretplatite na obje usluge,
ID pozivatelja i ID pozivatelja za poziv
na čekanju, na slušalici će se prikazati
informacije o drugom pozivatelju nakon što
čujete ton poziva na čekanju.
1 Da biste odgovorili na drugi poziv,
pritisnite [R/ECO] .
2 Da biste se prebacili s jednog poziva na
drugi, pritisnite [R/ECO].
Napomena:
Za detalje i dostupnost ovih usluga na svom
području obratite se davatelju usluga.
Privremeno tonsko biranje (za
korisnike usluge pulsnog biranja)
Prije unošenja pristupnih brojeva koji
zahtijevaju tonsko biranje, pritisnite
.
Smanjenje smetnji slušalice
Ova vam značajka omogućuje da jasno
čujete glas osobe s kojom razgovarate
16
: "Noise Reduction On" (Smanjenje
buke uklj.) ili "Noise Reduction Off"
(Smanjenje buke isklj.) → [OK]
Napomena:
•
•
va značajka možda neće biti učinkovita,
O
ovisno o okolini gdje se slušalica koristi.
Ova značajka nije dostupna prilikom
korištenja razglasa.
Ekvalizator slušalice
Za korisnike usluge poziva na
čekanju ili ID pozivatelja za poziv
na čekanju
•
2
Ova opcija pročišćava glas osobe s kojom
razgovarate, proizvodeći prirodniji glas koji je
lakše čuti i razumjeti.
1 Pritisnite [Menu] tijekom razgovora.
2
: "Equalizer" (Ekvalizator) → [OK]
3
: Odaberite željenu postavku.
4 Pritisnite [OK] da biste izašli.
Napomena:
•
•
Ovisno o stanju i kvaliteti vaše telefonske
linije, ova značajka može naglasiti
postojeću buku na liniji. Ako slušanje
postane otežano, isključite ovu značajku.
Ova značajka nije dostupna prilikom
korištenja razglasa.
Dijeljenje poziva
Možete se priključiti postojećem vanjskom
pozivu. Da biste se priključili razgovoru,
pritisnite
kada je druga slušalica u
razgovoru na vanjskoj liniji.
Napomena:
•
a biste spriječili druge korisnike od
D
pridruživanja vašem razgovoru s vanjskim
sugovornicima, uključite privatni način rada
(25. str.).
Preusmjeravanje poziva,
konferencijski pozivi
Vanjske je pozive moguće prebacivati između
2 slušalice unutar iste radioćelije.
Pozivanje/odgovaranje na pozive
Dvije slušalice unutar iste radioćelije mogu
uspostaviti konferencijski poziv s vanjskom
osobom.
1 Tijekom vanjskog poziva pritisnite [Menu]
da biste poziv stavili na čekanje.
2
: "Intercom" (Interkom) → [OK]
3
: Odaberite željeni uređaj. → [OK]
4 Čekajte da pozivana osoba odgovori.
• Ako pozivana osoba ne odgovori,
•
Također možete odabrati pametni telefon
u ovoj značajki pomoću slušalice ako je
pametni telefon prijavljen na baznu stanicu
(40. str.).
Ostvarivanje poziva interkomom
1 [Menu] (desna tipka za programiranje) →
[Intercom] (Interkom)
2
: Odaberite željeni uređaj. → [OK]
3 Kada završite razgovor, pritisnite
.
pritisnite [Back] (Natrag) da biste se
vratili na vanjski poziv.
5 Calls
Dovršetak preusmjeravanja:
Odgovaranje na poziv interkomom
ng/Answering
Pritisnite
.
1 Pritisnite
da biste odgovorili na poziv.
ets in the same radioUspostavljanje
cell can have a konferencijskog poziva:
Answering
an
intercom
call
2
Kada
završite
razgovor,
pritisnite
.
nce call with an outside
party.→
[Menu]
: "Conference"
(Konferencijski
→ [OK]
ing an outside call, press
MMenuN topoziv) 1
N to answer the page.
Press M
Uključivanje/isključivanje
the call on hold.
• Da biste napustili konferencijski poziv,
N.
2 When you finish talking, press M
. Preostale 2 osobe
automatskog interkoma
: “Intercom” a MOKNpritisnite
mogu nastaviti razgovarati.
Ova značajka omogućuje da se slušalica
: Select the desired unit.
MOKN
• Daa
biste
stavili vanjski
poziv na auto
čekanje:
Turning
intercom
on/off
automatski
javi na pozive interkomom kada
it for the paged party to[Menu]
answer.→
: "Hold" (Poziv na
je pozvana.
Ne trebate pritisnuti
. Kada
This
feature
allows
the
handset
to answer
f the paged party does čekanju)
not answer,
→ [OK]
je ova
značajka
postavljena na "On" (Uklj.),
intercom calls automatically
when
it is called.
press MBackN to return to
outside
Dathe
biste
nastavili konferencijski poziv:
slušalica
N. When
this za funkciju nadzora
You do not need to pressnadzorna
M
call.
[Menu] →
: "Conference" →
(31. str.)
također će se automatski
feature is set to “On”, thedjeteta
monitoring
handset
complete the transfer:[OK]
javiti(page
na pozive
funkcije nadzora djeteta.
for the baby monitor
feature
29) will
•
D
a
biste
poništili
konferencijski
poziv:
N.
ss M
Zadana
postavka je "Off" (Isklj.).
also answer baby monitor
calls automatically.
[Menu]
establish a conference
call: →
The default
setting is “Off”.
1
[Menu] (desna tipka za programiranje)
:
"Stop
Conference"
(Prekini
enuN a MbN: “Conference” a MOKN
1 → MMenuN
konferencijski
poziv)
[OK] (right soft key) #273
To leave the conference,
press
Možete nastaviti razgovor
2 setting.
: Odaberite
2 MbN:s vanjskim
Select the desired
a MOKNželjenu postavku. → [OK]
N. The other 2 parties can
M
sugovornikom.
→
N
aM
continue the conversation.
To put the outsideNapomena:
call on hold:
• Također
MMenuN a MbN: “Hold”
a možete
MOKN odabrati pametni telefon u
ovoj značajki
pomoću slušalice ako je pametni
To resume the conference:
MMenuN
Zaključavanje tipkovnice
telefon
stanicu
(40. str.).
a MbN: “Conference”
aprijavljen
MOKN na baznu
Key
lock
Slušalica se može zaključati tako da se ne može
To cancel the conference: MMenuN a
The handset can be locked
so that
calls or slušalica. Dok je tipkovnica
pozivati
niti no
postavljati
MbN: “Stop Conference” a MOKN
settings can be made. Incoming calls can be
zaključana, može se odgovoriti na dolazne
You can continueInterkom
the conversation
answered, but all other functions are disabled
pozive, ali ostale funkcije su onemogućene.
with the outside caller.
Pozive interkomom moguće
je uspostaviti
while
key lock is on.
Da biste zaključali tipkovnicu, pritisnite [Menu]
između slušalica unutar iste
To radioćelije.
turn key lock on, press MMenuN (right soft
key) for about 3 seconds.(desna tipka za programiranje) oko 3 sekunde.
Napomena:
• DaMKey
bistelockN
otključali
R To turn
key lock off, press
(righttipkovnicu, pritisnite [Key
• Kada jednosmjerno pozivate
slušalicu,
lock] (Zaključavanje tipkovnice) (desna
com
key) for about 3 seconds.
pozivana slušalica zvoni 1soft
minutu.
tipka za programiranje) oko 3 sekunde.
m calls can be made
handsets
• Abetween
ko primite
vanjski poziv
dok razgovarate
Note:
Napomena:
ame radio cell.
interkomom, čut ćete 2Rtona.
Da
biste
Calls to emergency numbers cannot be
Dok off.
je tipkovnica zaključana, ne mogu se
odgovorili na poziv, pritisnite
, a lock is •
made until key
turned
ostvariti pozivi na hitne brojeve.
zatim
pritisnite
.
n paging the handset, the paged
set beeps for 1 minute.
receive an outside call while talking
17
e intercom, you hear 2 tones. To
N, then press
er the call, press M
N.
Telefonski imenik
Telefonski imenik
U imenik možete dodati 500 imena (maks.
16 znakova) i telefonskih brojeva (maks.
24 znamenki), a svaki unos u telefonskom
imeniku možete dodijeliti željenoj kategoriji.
Ukupan broj unosa koji je moguće pohraniti
ovisi o količini telefonskih brojeva pohranjenih
po svakom unosu. Ukupan broj unosa
naveden je u nastavku*1:
1 ime + 1 telefonski broj: 500 unosa
1 ime + 2 telefonska broja: 250 unosa
1 ime + 3 telefonska broja: 166 unosa
*1 Mogu se pohraniti do 3 telefonska broja
za svaki unos.
Važno:
• Sve unose mogu zajednički koristiti sve
prijavljene slušalice.
• Možete kopirati kontakte sa svog
pametnog telefona u telefonski imenik
uređaja ako je pametni telefon prijavljen na
baznu stanicu. Više informacija potražite u
Vodiču za aplikaciju Smartphone Connect
koji možete preuzeti s našeg web-mjesta.
Dodavanje unosa u telefonski
imenik
1 [ ] → [Menu]
2
: "New Entry" (Novi unos) → [OK]
3
: "(Name)" (Ime)→ [Select] (Odaberi)
4 Unesite ime osobe. → [OK]
• Pritiskom na [R/ECO] možete promijeniti
način unosa znakova (43. str.).
: "(Phone No. 1)" (Tel. br. 1) →
[Select]
• Za svaki unos moguće je pohraniti do 3
telefonska broja.
6 Unesite telefonski broj osobe. → [OK]
5
7
Spremanje broja iz popisa za
ponovno biranje u telefonski imenik
1 [ ]
2
: Odaberite željeni telefonski broj.
→ [Detail] (Detalj) → [Save]
3 Da biste pohranili ime, nastavite od 3. koraka
u poglavlju "Uređivanje unosa" na 19. str.
Spremanje informacija o pozivatelju
u telefonski imenik
1 [ ]
2
: Odaberite željeni unos. → [Detail]
→ [Menu]
3
: "Save CID" (Spremi ID pozivatelja)
→ [OK]
4
: "Phonebook" (Telefonski imenik)
→ [OK]
5 Da biste pohranili ime, nastavite od 3. koraka
u poglavlju "Uređivanje unosa" na 19. str.
Kategorije
Kategorije vam mogu pomoći da brže i
jednostavnije pronađete unose u telefonskom
imeniku. Možete promijeniti imena kategorija
("Prijatelji", "Obitelj" itd.). Možete utvrditi tko
vas zove dodjeljivanjem različitih tonova
zvona različitim kategorijama pozivatelja ako
ste pretplaćeni na uslugu ID pozivatelja.
Promjena imena kategorije/
postavljanje tona zvona kategorije
1 [ ] → [Menu]
2
: "Category" (Kategorija) → [OK]
3
: Odaberite željenu kategoriju. → [OK]
4 Mijenjanje imena kategorije
: "Category 1" (Kategorija 1) →
[Select]
8
: Odaberite željenu kategoriju. → [OK]
9 [Save] (Spremi) →
5
18
: "Category Name" (Ime kategorije)
→ [OK] →
Uredite ime (maks. 10 znakova;
43. str.). → [OK]
Postavljanje tona zvona kategorije
: Odaberite trenutačnu postavku
tona zvona kategorije. → [OK] →
:
Odaberite željeni ton zvona. → [OK]
Telefonski imenik
Pronalaženje telefonskog unosa
i pozivanje
1 [ ]
2 Pretraživanje svih unosa
: Odaberite željeni unos. →
Pretraživanje po prvom slovu
Pritisnite tipku za biranje ( do
,
ili ) koja sadrži slovo koje tražite
(43. str.).
: Po potrebi pregledajte unose u

imeniku. →
Pretraživanje po upitu

→ Da biste tražili ime, velikim
slovima unesite do 4 početna znaka
(43. str.). → [OK]
: Po potrebi pregledajte unose u

imeniku. →
Pretraživanje po kategoriji




3
→
[Search] (Pretraživanje) →
:
"Category" (Kategorija) → [OK]
: Odaberite željenu kategoriju.
→ [OK]
: Po potrebi pregledajte unose u
imeniku. →
: Odaberite željeni telefonski broj.
Uređivanje unosa
1 Pronađite željeni unos (19. str.). →
[Menu]
2
3
: "Edit" (Uredi) → [OK]
: Odaberite stavku koju želite
izmijeniti. → [Select] (Odaberi)
4 Mijenjanje imena i telefonskog broja:
Uredite ime ili telefonski broj. → [OK]
Promjena kategorije:
: Odaberite željenu kategoriju. → [OK]
5 [Save] →
Brisanje unosa
Brisanje unosa
1 Pronađite željeni unos (19. str.). → [Menu]
2
: "Erase" (Izbriši) → [OK]
3
: "Yes" (Da) → [OK] →
Brisanje svih unosa
1 [ ] → [Menu]
2
: "Erase All" (Izbriši sve) → [OK]
3
: "Yes" → [OK]
4
: "Yes" → [OK] →
Napomena:
• Možete kopirati kontakte sa svog
pametnog telefona u telefonski imenik
uređaja ako je pametni telefon prijavljen
na baznu stanicu. Kasnije, ako obrišete
unose iz telefonskog imenika s uređaja,
slike koje su bile povezane s unosom ostat
će u slušalici. Možete slike ručno obrisati
pomoću značajke "Memory Manager"
(Upravitelj memorije) (25. str.).
Lančano biranje
Ova značajka omogućuje biranje telefonskih
brojeva iz imenika dok razgovarate. Ova
se značajka može koristiti npr. za biranje
broja za pristup telefonskoj kartici ili PIN-a
bankovnog računa koji je pohranjen u
imeniku bez potrebe ručnog biranja.
1 Tijekom vanjskog poziva, pritisnite
[Menu].
2
: "Phonebook" (Telefonski imenik)
→ [OK]
3
: Odaberite željeni unos. → [Call]
(Poziv)
4
: Odaberite željeni telefonski broj.
5 Pritisnite [Call] da biste birali broj.
Napomena:
• Kada spremate broj za pristup telefonskoj
kartici i PIN u imenik kao unos u imeniku,
ako je potrebno pritisnite [▲] (Pauza) za
dodavanje pauze nakon broja i PIN-a (15.
str.).
19
Telefonski imenik
•
ko imate uslugu pulsnog biranja, u 1.
A
koraku trebate pritisnuti
prije nego
pritisnete [Menu] da biste način biranja
privremeno promijenili u tonski. Kada
dodajete unose u imenik, preporučujemo
dodavanje
na početku telefonskih
brojeva koje želite lančano birati (18. str.).
Brzo biranje
Svakoj tipki za biranje (
do ) na slušalici
možete dodijeliti 1 telefonski broj.
Dodavanje telefonskog broja
tipkama za brzo biranje
■■ Unosom telefonskih brojeva:
1 Pritisnite i držite željenu tipku za brzo
biranje (
). → [Add] (Dodaj)
do
2
: "Manual" (Ručno) → [OK]
3 Unesite ime osobe (maks. 16 znakova;
43. str.). → [OK]
4 Unesite telefonski broj osobe (maks.
24 znamenke). → [OK] 2 puta
→
■■ Iz telefonskog imenika:
1 Pritisnite i držite željenu tipku za brzo
biranje (
2
do
). → [Add] (Dodaj)
: "Phonebook" (Telefonski imenik)
→ [OK]
3
: Odaberite željeni unos. → [OK]
4
: Odaberite željeni telefonski broj.
5 [OK] →
Napomena:
• Ako uređujete unos u imeniku koji je
dodijeljen tipki za brzo biranje, uređeni se
unos ne prenosi na tipku za brzo biranje.
Uređivanje unosa
1 Pritisnite i držite željenu tipku za brzo
biranje (
do
). → [Menu]
2
: "Edit" (Uredi) → [OK]
3 Po potrebi uredite ime. → [OK]
20
4 Ako je potrebno, uredite telefonski broj.
→ [OK] 2 puta →
Brisanje unosa
1 Pritisnite i držite željenu tipku za brzo
biranje (
2
3
do
). → [Menu]
: "Erase" (Izbriši) → [OK]
: "Yes" (Da) → [OK] →
Prikaz unosa/pozivanje
1 Pritisnite i držite željenu tipku za brzo
biranje (
do
).
2 Za pozivanje pritisnite
.
Programiranje
Popis izbornika
Postoje 2 metode za pristup značajkama.
■■ Pomicanje kroz zaslonske izbornike
1
2
3
4
[Menu] (desna tipka za programiranje)
Pritisnite [▼], [▲], [►] ili [◄] da biste odabrali željeni glavni izbornik. → [OK]
Pritisnite [▼] ili [▲] da biste odabrali željenu stavku iz sljedećih podizbornika. → [OK]
Pritisnite [▼] ili [▲] da biste odabrali željenu postavku. → [OK]
■■ Uporaba koda za izravni pristup
1 [Menu] (desna tipka za programiranje) → Unesite željeni kod.
Primjer: Pritisnite [Menu] (desna tipka za programiranje) #
2 Odaberite željenu postavku. → [OK]
0 1 .
Napomena:
• Da biste prekinuli radnju, pritisnite
.
• U sljedećoj tablici < > označava zadanu postavku.
• U sljedećoj tablici
označava broj referentne stranice.
• Redoslijed izbornika i podizbornika zaslona može se razlikovati ovisno o vašem modelu.
Prikaz stabla izbornika i tablice kodova za izravni pristup
Glavni izbornik:
"Caller List" (Popis pozivatelja)
Rad
Kod
Pregledavanje popisa pozivatelja.
#213
Glavni izbornik:
35
"Ringer Setup" (Postavke zvona)
Podizbornik 1
Ringer Volume
(Glasnoća zvona)
Ringtone (Ton
zvona)*1
Night Mode (Noćni
način rada)
First Ring (Prvo
zvono)*2,*3
Podizbornik 2
Postavke
0-6: Off (Isklj.)-6
<6>
<Ringtone 1> (Ton
zvona 1)
Kod
#160
-
#161
-
#238
28
Start/End
<23:00/06:00>
#237
(Pokreni/Prekini)
Ring Delay (Odgoda 1: 30 sec. (30 s)
#239
zvona)
2: <60 sec.> (60 s)
3: 90 sec. (90 s)
4: 120 sec. (120 s)
0: No Ringing (Bez
zvona)
Select Category
1-9: Category 1-9
#241
(Odaberi
(Kategorija 1-9)
kategoriju)
28
Uklj./Isklj.
-
1: On (Uklj.)
0: <Off> (Isklj.)
1: <On> (Uklj.)
0: Off (Isklj.)
#173
28
28
-
21
Programiranje
Glavni izbornik:
"SMS" (Usluga kratkih poruka)
Podizbornik 1
Podizbornik 2
Postavke
Receive List
(Primljeno)
Send List
(Poslano)
Create (Stvaranje)
Settings
Message Centre1
(Postavke)
(Centar poruka 1)*2,*4
Message Centre2
(Centar poruka 2)*2, *4
PBX Access
<Off> (Isklj.)
(Pristup kućnoj
centrali) #*2
SMS On/Off (SMS
<Off> (Isklj.)
uklj./isklj.)*2.*5
Glavni izbornik:
Kod
#350
38
37
#351
37
#352
37
#356
39
#357
37
"Intercom" (Interkom)
Rad
Kod
Jednosmjerno pozivanje željenog uređaja.
#274
Glavni izbornik:
38
17
"Time Settings" (Postavke vremena)
Podizbornik 1
Set Date/Time
(Postavi datum/
vrijeme)*2
Memo Alarm (Alarm
s podsjetnikom)
Podizbornik 2
-
Postavke
-
Kod
#101
13
1-5: Alarm 1-5
#720
27
Time Adjustment
(Podešavanje
vremena)*2,*6
-
1: Once (Jednom)
2: Daily
(Svakodnevno)
3: Weekly (Svaki
tjedan)
0: <Off> (Isklj.)
1: Caller ID (ID
pozivatelja)
0: <Manual>
(Ručno)
#226
-
22
Programiranje
Glavni izbornik:
"Initial Set" (Početne postavke)
Podizbornik 1
Ringer Setup
(Podešavanje zvona)
Podizbornik 2
Postavke
Kod
0-6: Off (Isklj.)-6 <6>
#160
—
<Ringtone 1> (Ton
zvona 1)
#161
—
#238
28
Night Mode (Noćni
<23:00/06:00>
način rada)
- Start/End (Pokreni/
Prekini)
#237
28
#239
28
Night Mode (Noćni
način rada)
— Select Category
(Odaberi kategoriju)
1: 30 sec. (30 s)
2: <60 sec.> (60 s)
3: 90 sec. (90 s)
4: 120 sec. (120 s)
0: No Ringing (Bez
zvona)
1-9: Category 1-9
(Kategorija 1-9)
#241
28
First Ring (Prvo
zvono)*2,*3
1: <On> (Uklj.)
0: Off (Isklj.)
#173
—
#101
13
Memo Alarm (Alarm s
podsjetnikom)
— 1-5: Alarm 1-5
1: Once (Jednom)
2: Daily
(Svakodnevno)
3: Weekly (Svaki
tjedan)
0: <Off> (Isklj.)
#720
27
#226
—
#104
31
Ringer Volume
(Glasnoća zvona)
Ringtone (Ton
zvona)*1
Night Mode (Noćni
način rada)
- On/Off (Uklj./Isklj.)
Night Mode (Noćni
način rada)
– Ring Delay (Odgoda
zvona)
Time Settings
(Postavke vremena)
Handset Name (Naziv
slušalice)
Key Finder Setup
(Postavljanje tražila
ključeva)*7
-- 1:Add new device
(for Finder1)
(Dodajte novi uređaj
za Tražilo 1)*8
-- 2:Add new device
(for Finder2)
(Dodajte novi uređaj
za Tražilo 2)
-- 3:Add new device
(for Finder3)
(Dodajte novi uređaj
za Tražilo 3)
-- 4:Add new device
(for Finder4)
(Dodajte novi uređaj
za Tražilo 4)
Caller Barred
(Zabranjeni broj)*2
Set Date/Time (Postavi
datum/vrijeme)*2
Time Adjustment
(Podešavanje
vremena)*2,*6
—
1: On (Uklj.)
0: <Off> (Isklj.)
—
1: Caller ID (ID
pozivatelja)
0: <Manual> (Ručno)
—
Change Name (Promjena Finder1 (Tražilo 1) #6561
imena)*2
Finder2 (Tražilo 2)*9 #6562*10
—
Finder 3 (Tražilo 3)*9 #6563*10
Register (Prijava)
Finder4 (Tražilo 4)*9
—
#6564*10
#6571
—
#6572*10
#6573*10
Cancel Register
(Poništavanje
prijave)
—
#6574*10
#6581
—
#6582*10
#6583*10
#6584*10
—
—
#217
29
23
Programiranje
Podizbornik 1
Speed Dial (Brzo
biranje)
Eco Setup
(Postavljanje eko.
načina rada)
Display Setup
(Postavke zaslona)
Auto Intercom
(Automatski
interkom)
Keytones (Tonovi
tipki)
Call Restrict
(Ograničavanje
poziva)*2
Auto Talk
(Automatski
razgovor)*14
24
Podizbornik 2
-
Postavke
-
Transmission
Power (Snaga
odašiljanja)*2
Wallpaper
(Pozadinska slika)
Clock (Sat)*11
1:<Normal>
(Normalna)
2: Low (Niska)
<Wallpaper1>
(Pozadinska slika 1)
1: Analogue (Small)
(Analogni mali)
2: Analogue (Large)
(Analogni veliki)
3: <Digital (Large)>
Digitalni veliki)
4: Digital (Small)
(Digitalni mali)
0: Off (Isklj.)
Display Colour
1:<Colour1> (Boja 1)
(Boja zaslona)
2:Colour2 (Boja 2)
Display Mode
1:<Multi Items>
(Način prikaza)*12
(Više stavki)
0: Single Item
(Jedna stavka)
Key Backlight
1: <On> (Uklj.)
(Osvjetljenje tipki) 0: Off (Isklj.)
LCD in charging
1: <On> (Uklj.)
(Punjenje LCD-a u 0: Off (Isklj.)
tijeku)*13
(LCD backlight)
(Osvjetljenje LCD-a)
Contrast
1-6: Contrast
(Kontrast)
1-6 (Kontrast
(Display contrast)
1-6) <Contrast 3>
(Kontrast zaslona)
(Kontrast 3)
1: On (Uklj.)
0: <Off> (Isklj.)
-
Kod
#261
20
#725
14
#181
-
#198
#182
-
#192
-
#276
-
#191
-
#145
-
#273
17
1: <On> (Uklj.)
0: Off (Isklj.)
-
#165
-
#256
31
1: On (Uklj.)
0: <Off> (Isklj.)
#200
15
Programiranje
Podizbornik 1
Podizbornik 2
Line Setup
Dial Mode (Način
(Postavljanje linije) biranja)*2
Recall/Flash (Brzo
prebacivanje)*2,*15,*16
Privacy Mode (Privatni
način rada)*2,*17
Memory Manager
(Upravitelj memorije)*18
Phone Number Setup
(Postavljanje
telefonskog broja)*2,
*19
Network Setup
(Postavljanje mreže)
-
Postavke
1: Pulse (Pulsno)
2: <Tone> (Tonsko)
#120
14
0: 900 msec. (900 ms) #121
1:700 msec. (700 ms)
2:<600 msec.> (600 ms)
3:400 msec. (400 ms)
4: 300 msec. (300 ms)
5: 250 msec. (250 ms)
: 200 msec. (200 ms)
#: 160 msec. (160 ms)
6: 110 msec. (110 ms)
7:100 msec. (100 ms)
8: 90 msec. (90 ms)
9: 80 msec. (80 ms)
16
1: On (Uklj.)
0: <Off> (Isklj.)
#194
-
-
#670
-
International Code
(Međunarodni pozivni
broj)
-
#117
-
Country Code (Pozivni
broj zemlje)
-
#118
National Access Code
(Državni broj za
pristup)
-
#119
Current Status
(Trenutni status)
-
#526
42
Connect (Spoji)
#523
-- Search for Networks
(Traži mreže)
-- WPS (Easy Setup)
(Jednostavno
postavljanje)
40
#537
42
Wi-Fi Repeater (Wi-Fi #538
odašiljač)
1: On (Uklj.)
0: <Off> (Isklj.)
41
-
Wi-Fi Setup
(Postavljanje Wi-Fi
mreže)
Signal Strength
(Jačina signala)
IP Setup
(Postavljanje IP-a)
Base Unit PIN (PIN
bazne stanice)*2
DECT Repeater (DECTodašiljač)*2
Register (Prijava)
Kod
Auto (Automatski)
#500
(DHCP) Manual (Ručno)
(Static) (Statičko)
41
#730
42
-
<0000>
#132
32
-
1: On (Uklj.)
0: <Off> (Isklj.)
#138
34
-
#130
33
-
#131
34
Reset Network
(Poništavanje mreže)
Register H.set
(Prijava sluš.)
Cancel Register
(Poništavanje prijave)*20
-
25
Programiranje
Podizbornik 1
Country (Država)*2
Select Base (Odabir
baze)
Cancel Base
(Poništavanje baze)*20
Language (Jezik)
Glavni izbornik:
-
-
Postavke
1: <Other> (Ostalo)
2: Česká rep.
(Republika Češka)
3: Slovensko
(Slovačka)
#136
32
<Auto> (Automatski)
#137
33
-
#139
34
<English> (Engleski) #110
13
Display (Zaslon)
Kod
"Baby Monitor" (Nadzor djeteta)
Podizbornik 1
Uklj./Isklj.
Podizbornik 2
-
Sensitivity
Level (Razina
osjetljivosti)
Glavni izbornik:
Podizbornik 2
-
Postavke
1: On (Uklj.)
0: <Off> (Isklj.)
1: Low (Niska)
2: <Middle>
(Srednja)
3: High (Visoka)
Kod
#268
30
#269
31
"Calendar" (Kalendar)
Rad
Kod
Pregled kalendara i postavljanje alarma.
#727
Glavni izbornik:
"Key Finder" (Tražilo ključeva)*7
Podizbornik 1
Search (Pretraživanje)
Battery Check
(Provjera baterije)
Glavni izbornik:
Podizbornik 2
-
*3
*4
*5
*6
26
-
Kod
#655
-
-
Kod
Spremanje/pregledavanje zabranjenih brojeva.
*2
Postavke
"Caller Barred" (Zabranjeni broj)*2,*21
Rad
*1
32
#217
29
Zadane melodije u ovom uređaju ("Ringtone 3" - "Ringtone 40") koriste se uz
dozvolu tvrtke © 2012 Copyrights Vision Inc.
Ako programirate ove postavke uporabom jedne od slušalica, ne morate programirati istu
stavku na drugoj slušalici.
Ako ne želite da uređaj zvoni prije prikaza pozivatelja, postavite na "Off" (Isklj.). (Samo za
pretplatnike na uslugu ID pozivatelja)
Prvo zvono može se isključiti ako je zadano da uređaj zvoni dva ili više puta, što ovisi o
davatelju usluga/telefonskom operateru.
Ako postavite regionalnu postavku uređaja (32. str.) na "Češká rep." (Republika Češka)
ili "Slovensko" (Slovačka) , zadana će se postavka promijeniti za odabranu zemlju.
Ako postavite regionalnu postavku uređaja (32. str.) na "Češká rep." ili "Slovensko",
zadana je postavka "Uklj.".
Ova funkcija omogućuje uređaju da automatski podesi datum i vrijeme svaki put kad se
primi informacija o pozivatelju koja sadrži datum i vrijeme.
Programiranje
Da biste uključili ovu funkciju, odaberite "Caller ID" (ID pozivatelja). Da biste isključili
ovu funkciju, odaberite "Manual" (Ručno). (Samo za pretplatnike na uslugu ID pozivatelja)
Da biste koristili ovu značajku, najprije postavite datum i vrijeme (13. str.).
*7 Ova je značajka dostupna kada imate tražilo ključeva (KX-TGA20FX). Više informacija o
tražilu ključeva potražite u Uputama za instalaciju.
*8 Za modele s isporučenim tražilom ključeva, na zaslonu se prikazuje "1: Finder1" (Tražilo 1).
*9 Ako prijavite 2 ili više tražila ključeva.
*10 Ako imate 2 ili više tražila ključeva.
*11 Pozadinska slika prikazuje se u stanju čekanja samo kada odaberete "Digital
(Small)" (Digitalni mali) ili "Off" (Isklj.) za ovu postavku.
*12 Možete odabrati prikaz samo jedne stavke ili istovremeni prikaz više stavki na jednome
zaslonu za ikone glavnog izbornika slušalice u izborniku funkcija, popis telefonskog
imenika, popis pozivatelja i popis za ponovno biranje.
*13 Pozadinsko svjetlo zaslona slušalice možete podesiti dok se ona puni.
-- “"On": Pozadinsko svjetlo je uključeno (zatamnjeno).
-- “"Off": Pozadinsko svjetlo se isključuje nakon 10 sekundi punjenja.
*14 Ako ste prijavljeni na uslugu ID pozivatelja i želite vidjeti informacije o pozivatelju nakon
što odgovorite na poziv, isključite ovu značajku.
*15 Trajanje brzog prebacivanja ovisi o telefonskoj centrali ili kućnoj centrali. Ako je potrebno,
obratite se dobavljaču kućne centrale.
*16 Zadana će postavka biti sljedeća ako prilikom promjene regionalnih postavki uređaja
odaberete sljedeće područne kodove (32. str.):
"Česka rep." (Republika Češka) = "100 msec." (100 ms)
"Slovensko" (Slovačka) = "100 msec." (100 ms)
*17 Da biste spriječili druge korisnike da se priključe vašem razgovoru s vanjskim
Programming
sugovornicima, uključite ovu značajku.
*18 Ako koristite pametni*18
telefon
kopiranje
slika (kojewhen
slušalice
koriste
kao uzorke
This za
menu
is not displayed
scrolling
through
the display menus. It is only ava
pozadinske slike), fotografija
kontaktima na pametnom telefonu) ili melodija
direct(povezane
commandscode.
zvona, možete potvrditi
korištenje
memorije
slušalice
i
obrisati
nepotrebne
stavke
da
*19 This menu icon is displayed when the key finder is not
registered.
biste oslobodili mjesto na memoriji. Više informacija potražite u Vodiču za aplikaciju
Smartphone Connect koji možete preuzeti s našeg web-mjesta.
*19 Ako spremite telefonske brojeve u kontaktima pametnog telefona pomoću međunarodnog
simbola za pozivanje "+" i pozivnog broja zemlje, preporučujemo da spremite
za desired alarm ton
7 MbN:kodove
Select the
konverziju telefonskih brojeva u baznu stanicu.
MOKN
Alarm
Više informacija potražite u Vodiču za aplikaciju Smartphone Connect koji možete
R We recommend selecting a d
preuzeti s našeg web-mjesta.
An alarm sounds at the set time for 1 minute
ringer tone from the one used
*20 Ovaj izbornik se ne prikazuje
tijekom5 prelistavanja
izbornika
zaslona. Dostupan
je samo
and is repeated
times at 5 minute
intervals
outside
calls.
u kodu za izravni pristup.
(snooze function). A text memo can also be
8
MbN: Select the desired snooze s
displayed
for the
alarm.
A ključeva
total of 5nije
separate
*21 Ova se ikona izbornika
prikazuje
kada
tražilo
prijavljeno.
a MOKN
alarm times can be programmed for each
9 MOKN a M
N
handset. You can set one of 3 different alarm
svakodnevno
ili svaki
options (once, daily, or weekly)
for each
alarmtjedan).
Note:
time.
Alarm
Važno:
R Press MStopN to stop the alarm co
Important:
• Provjerite jesu li na uređaju
ispravno
R When
the handset is in use, the al
Alarm se oglašava u postavljeno
vrijeme i
datum i vrijemenot
(13.
str.).until the handset is in st
sound
R Make
sureuthe unit’s datepostavljeni
and time setting
traje jednu minutu te se ponavlja
5 puta
mode.
is correct
(page 12). 1 [Menu] (desna tipka za programiranje).
intervalima od 5 minuta (funkcija
drijemanja).
R Press any dial key or MSnoozeN to
Tekstualni podsjetnik također
može prikazati
1 seMMenuN
(right soft key) #720
sound but keep the snooze functio
zajedno s alarmom. Za svaku se slušalicu
2 Odaberite
na
do .
Select vremena
an alarm by pressing
1 to alarm
5. apritiskomactivated.
može programirati ukupno 2
5 zasebnih
→ [OK]
R If you want to make an outside cal
MOKN
za alarme. Za svaki alarm možete
postaviti
the snooze function is activated, p
3 MbN:
Select the desired alarm option. a
jednu od 3 različite mogućnosti
(jednom,
stop the snooze function before m
MOKN
call.
27
“Off”
Turns alarm off. Go to step 9.
“Once”
An alarm sounds once at the set time.
Night mode
Night mode allows you to select a pe
KN
ff”
urns alarm off. Go to step 9.
nce”
n alarm sounds once
at the set time.
Programiranje
call.
Night mode
Night mode allows you to select a period of
aily”
time
during
which→the handset
notjering
for korisna kada ne želite
pozive.will
Ova
značajka
3
:
Odaberite
željenu
opciju
alarma.
n alarm sounds daily at the set time.
outside calls. This feature is useful for time
biti
ometani,
na
primjer,
tijekom spavanja. Noćni
[OK]
o to step 5.
periods when you do not want to be disturbed,
način rada može se podesiti za svaku slušalicu.
for
example,
while
sleeping.
Night
mode
can
eekly”
"Off" (Isklj.)
be set for each handset. Važno:
arm sounds weekly at Isključuje
the set time(s).
alarm. Prijeđite na 9. korak.
• Provjerite jesu li na uređaju ispravno
Important:
datum i vrijeme (13. str.).
"Once" (Jednom) R Make sure the unit’s datepostavljeni
time setting
ceed with the operation
according
to
• Aand
ko ste postavili alarm, on će se oglasiti,
Alarm
se oglašava
jednom
u postavljeno
is
correct
(page
12).
r selection in step 3. vrijeme.
čak i ako je uključen noćni način rada.
R If you have set the alarm, the alarm sounds
Once:
even if the night mode is turned on.
"Daily"
(Svakodnevno)
Uključivanje/isključivanje
noćnog
Enter the desired date and month. a
Alarm se oglašava svaki dan u
OKN
načina rada
određeno vrijeme. Prijeđite
na night
5. korak.
Turning
mode on/off
Weekly:
1 [Menu] (desna tipka za programiranje)
bN: Select the desired"Weekly"
day of the(Svaki
week tjedan)
1 MMenuN (right soft key) #238
Alarm se oglašava svaki tjedan u
and press M N. a MOKN
2 setting.
: Odaberite
a MOKNželjenu postavku. → [OK]
određeno vrijeme. 2 MbN: Select the desired
the desired time. a MOKN
N to "Off" (Isklj.), za izlaz
R If you select “Off”, press
• AkoM odaberete
4 characters
Nastavite smax.).
postupkom u skladu
er a text memo (30
exit.s
pritisnite
.
odabirom u 3. koraku.
MOKN
Progra
3 Unesite željeni sat i minutu kada želite da
■■ Jednom:
se ova funkcija pokrene. → [OK]
Unesite željeni dan i mjesec. → [OK]
Important:
3 Enter the desired hour
minute
you sat i minutu
Progra
4 and
Unesite
željeni
kada želite da
■■ Svaki tjedan
wish to start this feature.sea
MOKN
R When
the unit receives aProgra
call from
ova opcija isključi. →
[OK] →
: Odaberite željeni dan u tjednu i
number that is stored in the call ba
Important:
Enter the desired hour and minute you
3
pritisnite [✔]. → [OK] 4
Important:
3 wish
Entertothe
desired
hour and
minutea
you
callthe
is logged
in the caller
this
a
start
thisfeature.
feature.
aMOKN
MOKN
[OK]end
R the
When
unit receives
a call list
from
_0725_ver020.pdf 526Postavite željeno vrijeme. →
2013/07/25
9:56:12
wish to start
this feature.
a MOKN
R (page
When 33)
the with
unit receives
athe
callcall
from
after
is
N desired
MEnter
number
that is stored
in the
call ba
Izmjena
vremena
i
4
the
hour
and minute
you pokretanja
6 Unesite tekstualni podsjetnik
(maks.
30
number that is stored in the call ba
disconnected.
4
Enter the desired hour and minute you
the
call
is
logged
in
the
caller
list
wish to end this feature.
a
MOKN
a
znakova). → [OK]
zaustavljanja
the call is logged in the caller list
wish to end this feature.
a MOKN a
after the call is
(page 33) with
the start and end
time
N→
M
after the call is
(page 33) with
7
: Odaberite željeni Changing
ton alarma.
1 [Menu] (desna tipka za programiranje)
N [OK]
M
disconnected.
Storing
unwanted callers
• Preporučujemo da 1
odaberete
različiti
disconnected.
MMenuN (right soft key) #237
ton zvona od onog Changing
koji se koristithe
za start and end time
You can store up to 100 phone numb
Changing
start
end time
2 “Turning
Nastavite
od 3. koraka, "Uključivanje/
2
Continuethe
from
stepand
3,
night
vanjske pozive.
Storing
callers
call
barredunwanted
list.
Storing
unwanted
isključivanje
noćnog
načina
rada",
28. str. callers
MMenuN
(right page
soft key)
mode
on/off”,
26. #237
8
: Odaberite željenu1
1postavku
MMenuN (right soft key) #237
Important:
You can store up to 100 phone numb
You can store up to 100 phone numb
drijemanja. → [OK] 2 Continue from step 3, “Turning night
call
barred
You
mustlist.
store the phone number
2 mode
Continue
from step
3,
“Turning nightodgode R
Postavljanje
zvona
Setting
the
ring
delay
call
barred
list.
on/off”,
page
26.
9 [OK] →
area code in the call barred list.
mode on/off”, page 26.
Important:
Ova postavka
omogućuje Important:
slušalici da zvoni
This setting allows the handset
to ring during
Napomena:
n
From
the caller
list:phone number
Rpozivatelj
You must
store the
tijekom
načina ako
Setting
the
ring
delay
night
mode
if uthe
caller
waits
longnoćnog
enough.
R You mustdovoljno
store the phone number
• Pritisnite [Stop] (Zaustavi)
da
biste
Setting
the
ring
delay
arearazdoblje
the call barred list.
N in
1
Mcode
dugo
čeka.
Nakon
što
odabrano
After
the
selected
amount
of
time
passes,
the
area
code
in
the
call barred list.
This setting allows the handset to ring during
potpunosti zaustavili alarm.
This setting
allows
the
handset
to
ring during
FromMbN:
theSelect
callerthe
list:entry to be bar
handset
rings.
Ifneće
you
select
“No
Ringing”,
prođe,
slušalica
odaberete
"No
2
night mode
ifsethe
caller
waits
long
enough.zvoni. Akon
• Kada je slušalica u uporabi,
alarm
n
From
the
caller
list:
night mode ifnever
the caller
long
enough.
the
ringswaits
during
night
mode.
Ringing"
(Bez
zvona),
slušalica
ne
N
1
Mnikada
MDetailN
a MMenuN
Afterhandset
the
selected amount
of time
passes,
the
oglasiti sve dok nije u stanju
čekanja.
1 rada.
M N
After the selected amount
of time
passes,noćnog
the
zvoni
zaRinging”,
vrijeme
načina
handset
rings.
If you
select
“No
1
MMenuN
(right
soft
key)
#239
• Pritisnite bilo koju tipku za
biranje
ili [Snooze]
3
MbN:
“Save
CID”
atoMOKN
2
Select
the
entry
be bar
handset rings. If you select “No Ringing”,
2
MbN:
Select
the entry to be bar
(Drijemanje) da biste zaustavili
zvuk, anever
da rings during
the handset
nighta
mode.
1 setting.
[Menu]
(desna
MDetailN
a MMenuN
2
MbN: Select
therings
desired
MOKNtipka za programiranje)
the
handset
never
during
night
mode.
4
MbN:
“Caller
Barred”
aM
MDetailN
a
MMenuN
funkcija drijemanja ostane
uključena.
1
MMenuN
(right
N soft key) #239
a
M
3
MbN: “Save CID” a MOKN
1 poziv
MMenuN
• Ako želite izvršiti vanjski
dok je(right soft key) #239
5
MbN:
“Yes”
a
MOKN
a
M
3
“Save
CID”
a
MOKN
2 setting.
: Odaberite
→ [OK]
2
MbN:
Select the desired
a MOKNželjenu postavku.
funkcija drijemanja uključena,
zaustavite
4
MbN: “Caller Barred” a M
2 a
MbN:
Select the desired setting.
a MOKN
n By
phone Barred”
numbers:a M
4 entering
MbN: “Caller
to→
bypass
night
N
M categories
funkciju drijemanja prijeSelecting
pozivanja.
N
aM
5
MbN: “Yes”
asoft
MOKN
a#21
M
1
(right
key)
5 MMenuN
MbN: “Yes”
a MOKN
aM
mode
kategorija
MAddN phone numbers:
n By entering
Selecting categoriesOdabir
to bypass
night za zaobilaženje
n By entering phone numbers:
Selecting
to#241
bypass
night
1
MMenuNcategories
(right soft key)
noćnog
načina
rada 2
Enter
the(right
phone
number
(24 d
1
MMenuN
soft
key) #21
Noćni način rada
mode
1 max.).
MMenuN (right soft key) #21
mode
2
Select your desired 1
categories
by
MAddN a MOKN
[Menu]
(desna
tipka
za
programiranje)
MAddN
Noćni način rada omogućuje
odabir
razdoblja
1
MMenuN
(right
pressing
1 to soft
9. key) #241
3
M
N phone number (24 d
2
the
1 zvoniti
MMenuN
(right soft key) #241
tijekom kojeg slušalica neće
dolazne
2 Enter
Enter the phone number (24 d
R
“ za” your
is displayed
to the selected
max.). a MOKN
2
Select
desired next
categories
by
max.). a MOKN
2 pressing
Select
your desired
categories by
category
numbers.
1 to 9.
Viewing/editing/erasing
bar ca
28
3
N
pressing
1 to
R
a 9.
selected
press
3 MM
N
R To
“ ”cancel
is displayed
next category,
to the selected
numbers
R the
“ ”same
is displayed
to the
dial keynext
again.
“ ”selected
category numbers.
category numbers.
Viewing/editing/erasing bar ca
R disappears.
To cancel a selected category, press
Viewing/editing/erasing
bar ca
1
MMenuN (right soft key) #217
R To cancel a selected category, press
numbers
3 MOKN
M dial Nkey again. “ ”
thea
same
numbers
the same dial key again. “ ”
2
MbN:
Select
the
desired
entry.
disappears.
MDetailN a MMenuN
enuN (right soft key) #239
: Select the desired setting. a MOKN
N
M
3
4
5
MbN: “Save CID” a MOKN
MbN: “Caller Barred” a MOKN
MbN: “Yes” a MOKN a M
N
n By entering phone numbers:
Programiranje
1 MMenuN (right soft key) #217 a
MAddN
2 Odaberite željene kategorije pritiskom
2 Unesite telefonski broj (maks. 24
enuN (right soft key) #241
na
do .
2 Enter the phone numberznamenke).
(24 digits → [OK]
max.). a MOKN
• Pokraj
ect your desired categories
by brojeva odabranih kategorija
3
ssing 1 to 9.
pojavljuje se "✔".
3 M
N
” is displayed next•to D
the
selected
a biste
poništili odabranu kategoriju,
Pregledavanje/uređivanje/brisanje
category numbers.
ponovno pritisnite istu tipku za biranje.
Viewing/editing/erasing
bar call brojeva
zabranjenih
To cancel a selected category,
press
"✔" nestane.
numbers
he same dial key3
again.
[OK]“ →”
1 [Menu] (desna tipka za programiranje)
disappears.
1 MMenuN (right soft key) #217
KN a M
N
2 entry.
: Odaberite željeni unos.
2 MbN: Select the desired
•N. Da biste izašli, pritisnite
.
Zabrana dolaznih Rpoziva
To exit, press M
3 Uređivanje broja:
Ova funkcija omogućuje uređaju
odbija
3 To da
edit
a number:
[Edit] (Uredi) → Uredite telefonski broj.
pozive s određenih telefonskihMEditN
brojeva
ana
Edit the phone
ming call barring
→number.
[OK] → a
koje ne želite odgovoriti, kao što
su
pozivi
N
MOKN a M
Brisanje broja:
ture allows the unit to reject calls from
akvizitera.
To erase a number: [Erase] (Izbriši) →
d phone numbers that you do not want
: "Yes" (Da) →
Kada se poziv prima, uređaj ne
zvoni tijekom
MEraseN
a MbN: “Yes”[OK]
a MOKN
er such as junk calls.
→ a
prepoznavanja
Ako
N
M telefonski
call is received, the
unit does notpozivatelja.
ring
broj odgovara
e caller is being identified.
If the unosu
phone u popisu zabranjenih
uređaj
pozivatelju ne šalje nikakav
matches an entrypoziva,
in the call
barred
tonto
i prekida
poziv.
Nadzor djeteta
unit emits no sound
the caller,
and(Samo za pretplatnike na
Programming
uslugu
ID pozivatelja.)
ects the call. (Caller
ID subscribers
Ova vam funkcija omogućuje da slušate što
Važno:
se događa u sobi u kojoj je smještena druga
ant:
• Kada uređaj primi poziv od broja koji je
slušalica, što osigurava jednostavan nadzor
n the unit receives apohranjen
call from au popisu zabranjenih poziva,
iz različitih područja
27kuće ili nekog prostora.
ber that is stored in the
callsebarred
poziv
bilježilist,
u popis pozivatelja (35. str.)
Slušalica koju se nadzire (npr. postavljena
all is logged in the caller list
s
nakon što se poziv prekine.
u dječju sobu) pri prepoznavanju zvuka
after the call is
e 33) with
automatski poziva nadzornu slušalicu ili
nnected.
Pohranjivanje neželjenih pozivatelja
_0725_ver020.pdf
27
2013/07/25pohranjeni
9:56:12 telefonski broj.
U popis neželjenih pozivatelja moguće je
Važno:
g unwanted callers
pohraniti do 100 brojeva.
• Trebali biste prethodno isprobati postupak
nadzora kako biste provjerili je li opcija
n store up to 100 Važno:
phone numbers in the
nadzora ispravno postavljena. Na
ed list.
• U popis zabranjenih brojeva morate unijeti
primjer, ispitajte njezinu osjetljivost. Ako
telefonski broj s pozivnim brojem.
ant:
usmjeravate nadzor djeteta na vanjsku
■■ Iz number
popisa pozivatelja:
must store the phone
with an
liniju, provjerite vezu.
1 list.
[ ]
code in the call barred
Napomena:
2
:
Odaberite
unos
koji
će
biti
m the caller list:
• Da bi se opcija nadzora djeteta mogla
zabranjen. → [Detail] (Detalj) → [Menu]
M N
koristiti, za obje je slušalice, nadzornu i
3
: "Save CID" (Spremi ID
nadziranu, potrebno odabrati istu baznu
MbN: Select the entry to be barred. a
pozivatelja)
→
[OK]
stanicu (33. str.).
MDetailN a MMenuN
• Ako je uređaj spojen na kućnu centralu, ne
4 MOKN: "Caller Barred" (Zabranjeni
MbN: “Save CID” a
možete postaviti nadzor djeteta.
poziv) → [OK]
• Tijekom načina rada za nadziranje,
MbN: “Caller Barred” a MOKN
5
: "Yes" (Da) → [OK] →
potrošnja baterije veća je nego inače.
MbN: “Yes” a MOKN a M
N
Preporučujemo da ostavite nadziranu
■■ Unosom telefonskih brojeva:
ntering phone numbers:
slušalicu na baznoj stanici ili punjaču.
1 [Menu] (desna tipka za programiranje) • Nadzirana slušalica ne može zvoniti za
→ [Add] (Dodaj)
MMenuN (right soft key) #217 a
vrijeme načina rada za nadziranje.
MAddN
ng categories to bypass night
Enter the phone number (24 digits
max.). a MOKN
M
N
ng/editing/erasing bar call
ers
29
o easily
monitor from
different
areas of
assigned
forcall.
monitoring, the edited entry
ng
the monitoring
mode,
battery
MAddN
an
intercom
Perform
with the handset
ouse
or place.
The
monitored
handset
does the
not setting
transferoperation
to the monitor.
umption
is faster
than
usual. We
4 MbN: “Manual” a MOKN
to be monitored (for example, the handset
ed
in a baby’s
for example)
will
mmend
leavingroom,
the monitored
handset
from
an
outside line
n To
By monitor
entering
phone
numbers:
placed
in a baby’s
room).
matically
callor
thecharger.
monitoring handset or
e base unit
5 Enter the desired name. a
1 From
MMenuN
(right soft key) #268
hone
number
storednever
whenrings
it detects
n
the phonebook:
monitored
handset
during
6 Enter the desired number.
d.
monitoring
mode.
MMenuN
(right
key) #268
To
a soft
handset
2 1monitor
MbN:
“On”with
a
MOKN
times
Programiranje
rtant:
R “Baby Monitor” will b
The
baby“External”
monitor
is only
MbN:
“On”
a
MOKNfeature
3 2 internal
MbN:
Select
to monitor
u should
perform
a test run of the baby
available
between
handsets
inMEditN
the telefonskih
same
radio brojeva:
■
■
U
nosom
ng
the baby
monitor
from
an
outside
line.
a
a
Note:
3 MbN: Select “External” to monitor
Postavljanje
djeteta
onitor procedure to
ensure that the nadzora
baby
cell. MAddN
1 [Menu]
(desna
R programiranje)
The registered name/number is
from an outside line.
a MEditN
a tipka za
monitor
the setting
withpostupak
theFor
handset
featureoperation
is set
correctly.
Izvedite
postavljanja
slušalice
1
MMenuN
(right soft
#268
4
MbN:
“Manual”
akey)
MOKN
MAddN
onitoredtest
(foritsexample,
the
handset
ample,
sensitivity.
Check
the
koju će se nadzirati (na primjer, slušalice
n a baby’s
room).
2 aa
: "On"
Turning off the baby monito
nnection
if you
are
diverting uthe
babysobi). 25 4 MbN:
“On”
a
MOKNname.
MbN:
“Phonebook”
MOKN
Enter
the
desired
MOKN(Uklj.) → [OK]
smještene
dječjoj
onitor to an outside line.
3 handset
: Odaberite
(Vanjska)handset cannot be
The monitored
36 5 MbN:
Select
thethe
desired
number
MbN:
Select
phonebook
entry.
a
Enter
the
desired
number.
a
MOKN
2 "External"
Nadzor pomoću slušalice to
da biste vršili nadzor preko
:nitor with a handset
babyvanjske
monitor is set to “On”.
monitor
MOKN with. a MOKN
times
linije.
→
[Edit] (Uredi) → [Add] (Dodaj)
R
“Baby
Monitor”
will
be
Funkcija
internog
moguća
je
R MbN:
“Baby
Monitor”
will
be displayed.
displayed.
th thebaby
monitored
and
monitoring
1 Press MMenuN on the handset
ernal
monitor
feature
is only nadzora djece 6
Select
the desired
phone
number.
samo
slušalica
unutar
jedne radioćelije.
ndsets
musthandsets
select
the
same
base
unit in
4
: "Manual" (Ručno) → monitored.
[OK]
e between
inizmeđu
the same
radio
a MOKN
Note:
der to use the baby
monitor
feature
R “Babyname/number
Monitor”
will
be displayed.
1 [Menu] (desna tipka zaRprogramiranje).
5 Unesite
željeni naziv. → [OK]
The registered
is displayed.
age 32).
28Note:
enuN (right soft key) #268
6 Unesite željeni broj. → [OK] 2 puta
he unit is connected to a PBX system,
Turning
off edit
theababy
monitor
: "On" (Uklj.) → [OK]
R If you
phonebook
whichće
is se "Baby Monitor"
N:
“On” a
MOKN
u cannot
set
the 2
baby monitor.
•entry
“Prikazat
assigned
for monitoring,
the
edited
entry
uring
the monitoring
battery
3 mode,
: Odaberite
pomoću
koje
The monitored
handset
cannot be
used
while
(Nadzor
djeteta).
N: Select
the desired
handset
numberbroj slušalice
does not
transfer
to the
nsumption
is a
faster
than
usual.
PRS110FX(en)_0725_ver020.pdf
28 monitor.
2013/07/25
9:56:13
baby monitor
is set
to “On”.
će se
vršitiWe
nadzor. →
[OK]
monitor
with.
MOKN
Napomena:
commend
leaving the
handset
•monitored
Prikazat
će
se "Baby
Monitor"
“Baby Monitor”
will
be
displayed.
•
Prikazuje
se prijavljeni naziv/broj.
By entering
1 n Press
MMenuNphone
on thenumbers:
handset
being
the base unit or charger.
(Nadzor djeteta).
monitored.
1 MMenuN (right Isključivanje
soft key) #268
e monitored handset never rings during
nadzora djeteta
• Prikazat će se naziv/broj prijavljene
e monitoring mode.
2
MbN:
“On”
a
MOKN
slušalice.
Nadzirana se slušalica ne može koristiti dok
Napomena:
3 MbN: Select “External”
to monitor
je nadzor djeteta
postavljen na "On" (Uklj.)
Također možete odabrati pametni telefon
u outside
ing the baby•monitor
from an
a MEditN
ana slušalici koju se nadzire.
1line.
Pritisnite
[Menu]
ovoj značajki pomoću slušalice ako je
pametni
MAddN
rm the setting operation with the handset
2 9:56:13
: "On/Off" (Uklj./Isklj.) → [OK]
telefon prijavljen na baznu stanicu
str.).
_0725_ver020.pdf
28
2013/07/25
4 (40.
MbN:
“Manual”
a MOKN
monitored (for example, the handset
3
: "Off" (Isklj.) → [OK] →
•
K
ada
je
ova
funkcija
uključena,
preko
d in a baby’s room).
5 nadziranu
Enter the desired name. a MOKN
druge slušalice moguće je čuti
slušalicu putem poziva interkomom.
Uređivanje
vanjskog
6 Enter the desired
number. a
MOKN 2 broja za
monitor with a handset
times
nadziranje
Nadzor
preko
will be displayed.
nternal baby monitor
feature
is onlyvanjske linije R “Baby Monitor”
1 Pritisnite [Menu] na slušalici koju se nadzire.
■■ Iz telefonskog
able between handsets
in the same imenika:
radio
Note:
2
:
"On/Off" (Uklj./Isklj.) → [OK]
1 [Menu] (desna tipka za
R programiranje)
The registered name/number is displayed.
3
:
"On" (Uklj.) → [OK]
MMenuN (right soft key) #268
: "On" (Uklj.) → [OK]
4 monitor
: Odaberite vanjsku liniju. → [Edit]
Turning off the baby
MbN: “On” a MOKN 2
3 handset
: Odaberite
(Vanjska)
5 cannot
[Menu]
: "Edit" (Uredi) → [OK]
The monitored
handset
be→
used while
MbN: Select the desired
number"External"
da biste vršili nadzor preko
vanjskeis set to 6
baby monitor
“On”.
o monitor with. a MOKN
Po potrebi uredite ime. → [OK]
linije.
→ [Edit] (Uredi)→ [Add]
R “Baby Monitor” will
be displayed.
1 Press MMenuN on7theAko
handset
being uredite telefonski broj. →
je potrebno,
(Dodaj)
monitored.
[OK] 2 puta
4
: "Phonebook" (Telefonski imenik)
→ [OK]
Brisanje vanjskog broja za nadziranje
1 Pritisnite [Menu] na slušalici koju se nadzire.
: Odaberite željeni telefonski broj.
2
: "On/Off" (Uklj./Isklj.) → [OK]
28→ [OK] (U redu)
2013/07/25
9:56:13
3
: "On" (Uklj.) → [OK]
• Prikazat će se "Baby Monitor"
(Nadzor djeteta).
4
: Odaberite vanjsku liniju. → [Edit]
Napomena:
5 [Menu] →
: "Erase" (Izbriši) → [OK]
• Ako uredite unos u imeniku koji je
6
:
"Yes"
(Da)
→ [OK] →
dodijeljen za nadziranje, izmijenjeni unos
5
6
en)_0725_ver020.pdf
: Odaberite unos iz imenika. → [OK]
se neće prenijeti na nadzor djeteta.
30
KN 2 times
g an outside monitoring
r
ss MMenuN on the handset being
nitored.
: “On/Off” a MOKN
You can turn off the baby monitor feature
by pressing #0.
Note:
R 2 minutes after the monitored handset
starts a call, communication between the
monitored handset and monitoring
phone line is turned off automatically.
Programiranje
Osjetljivost funkcije za nadzor djeteta
Ostalo programiranje
Other programming
Mijenjanje naziva slušalice
osjetljivost
da biste prilagodili razinu zvuka
enuN a MbN: “Erase”
a MOKN
: “On” a MOKN
Možete prilagoditi osjetljivost funkcije
: Select the outside
adjeteta.
MEditN Povećajte ili smanjite
za line.
nadzor
Svakoj slušalici može se nadjenuti prilagođeni
potrebnu za aktivaciju funkcije za nadzor
: “Yes” a MOKN a M
N
Changing the handset
name"Kuhinja" itd.). To je korisno
naziv ("Ivan",
djeteta.
kada
obavljate pozive interkomom među
• Ta se značajka ne može
podesiti
za can be given
Each
handset
a customised
monitor sensitivity
slušalicama.
Također možete odabrati hoće li
vrijeme nadzornog poziva.
name (“Bob”, “Kitchen”, etc.).
This is useful
naziv
slušalice prikazivati u stanju čekanja.
adjust the sensitivity
of the baby
when you
make
calls
between
1 Pritisnite
[Menu] na slušalici
koju
se intercomse
Zadana
postavka
je "No" (Ne). Ako odaberete
Increase or decrease
the sensitivity to
handsets. You can also select
whether
or not
nadzire.
e sound level needed to trigger the
"Yes" (Da),
a ne unesete naziv slušalice,
the handset name is displayed
in standby
2
: "Sensitivity Level" (Razina
onitor feature.
"Handset
mode. The default settingprikazuje
is “No”. se
If you
select 1" (Slušalica 1) do
eature cannot be setosjetljivosti)
during a → [OK] “Yes” without entering any
"Handset
(Slušalica 6).
handset 6"
name,
oring call.
3
: Odaberite željenu
postavku. 1”
→ to
[OK]
“Handset
“Handset
6” is displayed.
1 [Menu]
(desna tipka za programiranje)
→
ss MMenuN on the handset
being
1 MMenuN (right soft key) #104
nitored.
2 Unesite
2 Enter the desired name
(max. 10željeni naziv (maks.10 znakova).
: “SensitivityOdgovaranje
Level” a MOKNna funkciju nadzora
characters).
3 [OK]
djece
: Select the desired
setting. a MOKN
3 MOKN
4
: Odaberite željenu postavku. → [OK]
N
M
■■ Pri nadzoru pomoću slušalice:
2 puta →
4
MbN: Select the desired setting.
a MOKN
Pritisnite
da biste se javili na pozive.
N
2 times
aM
Programming
Ako se želite javiti s nadzorne
slušalice,
ering the baby pritisnite
monitor .
Ograničenje poziva
n monitoring with a •
handset:
Nadzorna će se slušalica
automatski
Odabranim slušalicama možete
ograničitithe unit’s region
Call restriction
Changing
M
N to answer calls. javljati na pozive kada je automatski
biranje određenih brojeva. Možete pripisati
setting/Resetting
the base
You can restrict selected handsets from
interkom postavljen na "On" (Uklj.) (17.
do 6 telefonskih brojeva koji će biti zabranjeni
dialling certain numbers. You can assign up to
str.).
i odabrati koje će slušalice1biti ograničene.
MMenuN
(right
soft
key)
#136
6 phone numbers to be restricted, and select
29 brojeva na ovom
Napomena:
pozivnih
which handsets are to bePohranjivanje
restricted. Storing
2
MbN: Select the desired country. a
• Ako primite vanjski area
pozivcodes
za vrijeme
mjestu
sprečava ograničene slušalice da biraju
here prevents
the restricted
“Other” = countries except Cze
komunikacije s nadziranom
bilophone
koji telefonski
broj s tim pozivnim brojem.
handsetsslušalicom,
from dialling any
number in
Slovakia
čut ćete 2 tona. Da that
bistearea
odgovorili
code.
[Menu] (desna tipka za programiranje)
“Česká rep.” = Czech
0725_ver020.pdf
29 na poziv, pritisnite
2013/07/25 1 9:56:13
, a zatim
“Slovensko” = Slovakia
1 MMenuN (right soft key) #256
pritisnite
.
2 Unesite
PIN
bazne stanice
(zadano:
"0000").
N
3
MbN: “Yes”
a MOKN a M
2
Enter
the
base
unit
PIN
(default:
“0000”).
■■ Pri nadzoru preko vanjske linije:
• contact
Ako stean
zaboravili PIN, obratite se
R If you forget your PIN,
Note:
Da biste se javili na poziv, slijedite
najbližem ovlaštenom servisnom centru.
authorised service centre.
postupak za svoj telefon.
R Changing
the unit’s region setting
3 Odaberite slušalice kojima
želite ograničiti
3 Select
the handsets to be restricted by
Ako se želite javiti s nadzorne
slušalice,
for your country
biranje brojeva pritiskomcause
na the
do settings
.
pressing
1 to 6.
customised
settings to return to the
pritisnite
pomoću tonskog
biranja.
•
Prikazuju
se
brojevi
svih
slušalica
R All handsets
to the base unit
settings.
Funkciju nadzora djeteta možete
isključiti registered prijavljenih
na baznoj stanici.
are displayed.
pritiskom na
.
brojeva odabranih slušalica
the selected
R “ ” is displayed next•toPokraj
Napomena:
pojavljuje se "✔". Calendar/Schedule
handset numbers.
• Komunikacija između nadzirane
• Da biste poništili odabranu slušalicu,
R To cancel
You can program 20 schedule alarms
slušalice i nadzorne telefonske
linije a selected handset, press
pritisnite istu tipku za biranje.
the same dial key again.ponovno
“ ”
handset using the calendar. A schedu
automatski se prekida 2 minute nakon
"✔" nestane.
disappears.
sounds at the set time for 1 minute. A
što nadzirana slušalica pokrene poziv.
4
[OK]
memo can also be displayed for the s
4 MOKN
5 Odaberite lokaciju memorije
alarm. pritiskom na
5 Select a memory location
by pressing 1
do
. → [OK]
Important:
to 6. a MOKN
R Make sure the unit’s date and time
6 Enter the phone number or area code to
is correct (page31
12).
be restricted (8 digits max.). a MOKN a
N
M
Adding a new entry
Changing the base unit PIN
1
MMenuN (right soft key) a
a
All handsets registered to the base unit
are displayed.
” is displayed next to the selected
handset numbers.
To cancel a selected handset, press
he same dial key again. “ ”
Programiranje
disappears.
settings.
Calendar/Schedule
You can program 20 schedule alarms for each
handset using the calendar. A schedule alarm
sounds at the set time for 1 minute. A text
can broj
also koji
be displayed for the schedule
KN
6 Unesite telefonski brojmemo
ili pozivni
Dodavanje novog unosa
alarm.
ćeby
bitipressing
zabranjen
ect a memory location
1 (maks. 8 znamenki). →
1 [Menu] (desna tipka za programiranje)
Important:
6. a MOKN
[OK] →
→ [OK]
R Make sure the unit’s date →
and time
setting
er the phone number
or area code to
Napomena:
is correcttelefon
(pageu12). 2
: Odaberite željeni datum. → [OK]
restricted (8 digits•max.).
amožete
MOKN a
Također
odabrati pametni
N
ovoj značajki pomoću slušalice ako je pametni
3 [Menu] →
telefon prijavljen na baznu
stanicua (40.
Adding
newstr.).
entry
→ [OK]
: "New Entry" (Novi unos)
4 a
Po potrebi
uredite datum. → [OK]
ging the base
unit PIN PIN-a bazne
1 MMenuN
(right soft key)
a MOKN
Promjena
stanice
5
Postavite
željeno
nt:
2 MbN: Select the desired date. a MOKN vrijeme. → [OK]
Važno:
6 Entry”
Unesite tekstualni
•
Pri
promjeni
PIN-a
(osobnog
change the PIN (Personal
3 identifikacijskog
MMenuN a MbN: “New
a MOKN podsjetnik (maks. 30
znakova; 38. str.). → [OK]
broja) zapišite
noviof
PIN. Uređaj neće prikazivati
fication Number), please
make note
4PIN,Edit
the date
a MOKN
PIN.
ste zaboravili
obratite
se if necessary.
new PIN. The unit will
notAko
reveal
the
7
: Odaberite željeni ton alarma. →
najbližem
ovlaštenom servisnom
o you. If you forget your
PIN, contact
5 Set thecentru.
desired time. a[OK]
MOKN
2 puta
uthorised service 1
centre.
• Ako ne želite
[Menu] (desna tipka za
6 programiranje)
Enter a text memo (30 characters
max.; čuti ton alarma, možete
odabrati "Off" (Isklj.).
page 38). a MOKN
enuN (right soft key) #132
• Preporučujemo da odaberete različiti
2
Unesite
trenutačni
4-znamenkasti
PIN
7
MbN:
Select
the
desired
alarm
tone. a
er the current 4-digit base unit PIN
ton zvona od onog koji se koristi za
MOKN 2 times
bazne stanice (zadano: "0000").
fault: “0000”).
vanjske pozive.
R PIN
Youbazne
can select “Off” if you prefer not
Unesite
novia
4-znamenkasti
er the new 4-digit3base
unit PIN.
8
to hear an alarm tone.
stanice. → [OK]
KN
Napomena:
R We recommend selecting
a different
: “Yes” a MOKN4a M : "Yes"
N (Da) → [OK] → ringer tone from the
• Done
a biste
alarm, pritisnite [Stop]
usedzaustavili
for
(Zaustavi) ili postavite slušalicu na baznu
outside calls.
stanicu ili punjač.
Mijenjanje regionalnih
8 M postavki
N
ging the unit’s region
uređaja/resetiranje bazne stanice • Kada je slušalica u uporabi, alarm se neće
oglasiti sve dok slušalica nije u stanju čekanja.
g/Resetting the base unit
1 [Menu] (desna tipka za programiranje)
enuN (right soft key) #136
Pregledavanje unosa
2 country.
: Odaberite
željenu državu. → [OK] "
: Select the desired
a MOKN
1
"Other"
(Ostalo)
ther” = countries except
Czech
and = države osim Češke i
Slovačke
vakia
_0725_ver020.pdf
30
2013/07/252
eská rep.” = Czech
"Česká rep." = Republika Češka
"Slovensko" = Slovačka
lovensko” = Slovakia
N (Da) → [OK] →
: “Yes” a MOKN3a M : "Yes"
Napomena:
• Mijenjanje
regionalnih postavki uređaja može
nging the unit’s region
setting may
uzrokovati
e the settings for your
country vraćanje
or your postavki za vašu državu
ili prilagođenih
postavki na zadane postavke.
mised settings to return
to their default
gs.
Kalendar/raspored
Pomoću kalendara za svaku slušalicu možete
dar/Schedule
programirati 20 zakazanih alarma. Zakazani se
alarm oglašava
postavljeno vrijeme i traje 1
n program 20 schedule
alarms foru each
minutu.
Tekstualni
podsjetnik također se može
using the calendar.
A schedule
alarm
zajedno
at the set time forprikazati
1 minute.
A textsa zakazanim alarmom.
an also be displayed
for the schedule
Važno:
• Provjerite jesu li na uređaju ispravno
ant:
postavljeni datum i vrijeme (13. str.).
e sure the unit’s date and time setting
rect (page 12). 32
g a new entry
enuN (right soft key) a
a MOKN
[Menu] (desna tipka za programiranje)
→
→ [OK]
Da biste vidjeli unose za odabrani datum,
9:56:13
pritisnite [OK].
Da biste vidjeli popis zakazanih događaja,
pritisnite [List] (Popis).
• Možete vidjeti dodatne informacije o
zakazanim događajima pritiskom na
[Menu]. →
: "Detail" (Detalj)
→ [OK]
Uređivanje unosa
1 [Menu] (desna tipka za programiranje)
→
→ [OK]
2 [List] (Popis) →
unos.
: Odaberite željeni
3 [Menu] →
: "Edit" (Uredi) → [OK]
4 Po potrebi uredite datum. → [OK]
5 Po potrebi uredite vrijeme. → [OK]
used, certain operations may not be
available.
g an entry
enuN (right soft key) a
a MOKN
stN a MbN: Select the desired entry.
Additional base units
Handsets can be registered to up to 4 base
units, allowing you to add additional base units
Programiranje
and extend the area in which your handset(s)
t the date if necessary. a MOKN
can be used. If a handset moves out of range
6 Po potrebi uredite tekstualni podsjetnik
"Auto" (Automatski) (33. str.), ona će tražiti
t the time if necessary. a MOKN
of its base unit when “Auto” is selected on
drugu baznu stanicu za pozivanje i primanje
(maks. 30 znakova). → [OK]
base
unit
(page
32),
it
looks
for another
t the text memo if necessary (30
poziva.
Bazna stanica i slušalice s kojima ona
7
: Odaberite željenibase
ton alarma.
→ or receive calls. A base unit
unit
to
make
racters max.). a MOKN
komunicira zajedno se nazivaju "radioćelija".
[OK] 2 puta →
and the handsets it communicates with is
: Select the desired alarm tone. a
Napomena:
called a “radio cell”.
N
KN 2 times a M
• Pozivi se prekidaju kada se slušalica
Note:
Brisanje
unosa
premjesti iz jedne radioćelije u drugu.
R
Calls
are
disconnected
when the handset
Unosi alarma za zakazane događaje ne brišu
g an entry
moves
from
one
radio
cell
to another. slušalice na baznu
se automatski nakon što se alarm oglasi.
Prijavljivanje
e alarm entries are
not erased
Izbrišite
neželjene unose.
stanicu
ically after the schedule alarm sounds.
programiranje)a handset to a base
Registering
nwanted entries. 1 [Menu] (desna tipka za
Isporučena slušalica i bazna stanica
→
→ [OK]
unit
prethodno su prijavljene. Ako iz nekog
enuN (right soft key) a
a MOKN
2 [List] →
: Odaberite željeni unos.
razloga
slušalica
The supplied handset and
base unit
are nije prijavljena na baznu
stN a MbN: Select the desired entry.
stanicu
(na
prikazuje se
čak i
3 [Menu] →
: "Erase"
(Izbriši) → [OK]
pre-registered.
If for some
reason
theprimjer,
handset
enuN a MbN: “Erase” a MOKN
kada je slušalica u blizini bazne stanice),
is not
4
: "Yes" (Da) → [OK]
→ registered to the base unit (for example,
ponovno
prijavite
is displayed even when
the handset
is slušalicu.
N
: “Yes” a MOKN a M
near the base unit), re-register
the handset.
1 Slušalica:
Brisanje svih unosa
[Menu] (desna tipka za programiranje)
g all entries
1 Handset:
1 [Menu] (desna tipka za programiranje)
MMenuN (right soft key) #130
enuN (right soft key) a
a
MOKN
→
→ [OK]
2 number.
: Odaberite
broj bazne stanice. → [OK]
2 MbN: Select a base unit
a MOKN
stN a MMenuN 2 [List] → [Menu]
koristi
R This number is used •
by Slušalica
the handset
as taj broj samo kao
a reference
referencu.
3 MOKN
: "Erase All" (Izbriši sve)
→ [OK] only.
: “Erase All” a
3 Bazna stanica:
3 Base unit:
: "Yes" (Da) → [OK]
: “Yes” a MOKN4
Programming
i držite [ ] otprilike 5 sekundi.
about 5 seconds.
Press and hold M N forPritisnite
5
: "Yes" (Da) → [OK] →
• Ako sve prijavljene slušalice počnu
R If all registered handsetszvoniti,
start ringing,
ponovno
[
] da biste
31 pritisnite
Increasing
the range of the
repeatzatim ponovite
press M N again to stop,
tothen
zaustavili,
ovaj korak.
this step.
unit
4 Slušalica:
Prijavljivanje jedinice
4 Handset:
canneincrease
[OK] → → Pričekajte You
dok se
prikažethe signal range of
MOKN a Wait
until “Base
PIN”
is (PIN baze).
_0725_ver020.pdf
31
2013/07/25
9:56:13
unit→
byUnesite
using a PIN
DECT repeater. Pleas
"Base
PIN"
Rukovanje
dodatnim jedinicama
displayed. a Enter thebazne
base unit
PIN (zadano:
only
the Panasonic
stanice
"0000").
→ [OK] DECT repeater no
(default: “0000”). a MOKN
page
3. Contact
Dodatne slušalice
• Ako ste zaboravili PIN,
obratite
se your Panasonic deal
R If you forget your PIN, contact
an ovlaštenom
details.
najbližem
servisnom centru.
Na jednu baznu stanicu moguće authorised
je prijaviti do
service centre.
Important:
6 slušalica.
Odabir bazne stanice
R Before registering the DECT repea
Važno:
Selecting a base unitKada je odabrano "Auto", slušalica
this base unit, you must turn the D
• Preporučeni dodatni model slušalice za
repeater
mode on.
automatski
koristi sve dostupne
bazne
When
“Auto”
is selected,
the handset
uporabu s ovim uređajem
naveden
je na
R Do
not use
more than one DECT r
stanice
na
koje
je
prijavljena.
Kada
je
automatically
uses
any
available
base
unit
it
is
4. str. Ako se koristi drugi model slušalice,
at a time.
odabrana
određena
bazna stanica,
slušalica
registered
to.
When
a
specific
base
unit
is
određene radnje možda neće biti dostupne.
poziva
i prima
pozive koristeći samo tu baznu
selected, the handset makes
and
receives
Akohandset
je slušalica
dometa
calls using that base unitstanicu.
only. If the
is izvan
Setting
theteDECT repeater mod
Dodatne bazne stanice
nije
out of range of that base bazne
unit, nostanice,
calls can
bemoguće izvršavati pozive.
Slušalice se mogu prijavitimade.
na do 4 bazne
1 programiranje)
MMenuN (right soft key) #138
1 [Menu] (desna tipka za
stanice, što vam omogućuje dodavanje
2 MbN: Select the desired setting. a
MMenuN
(right soft key) #137
dodatnih baznih stanica i 1
širenje
prostora
N
M
2 base: Odaberite
broj željenea
bazne
stanice
u kojemu možete koristiti 2
slušalice.
Ako sethe desired
MbN: Select
unit number,
slušalica nalazi izvan dometa svoje
baznea MOKN ili "Auto". → [OK]
or “Auto”.
stanice kada je na baznoj stanici odabrano
Registering the DECT repeater
enuN a MbN: “Edit” a MOKN
Deregistering a handset
(KX-A405) to the base unit
A handset can cancel its own registration to
the base unit, or other handsets registered to
the same base unit. This allows the handset to
end its wireless connection with the system.
Note:
R Please use a DECT repeater that h
yet been registered to another unit
DECT repeater is registered to ano
deregister it first, referring to the In
33
d,ically
the handset
andbase
receives
uses anymakes
available
unit it is
ngto.
that
baseaunit
only.base
If theunit
handset
ed
When
specific
is is
ange
that base
unit,and
no calls
can be
d,
theof
handset
makes
receives
ng that base unit only. If the handset is
nge of(right
that soft
basekey)
unit,#137
no calls can be
enuN
R Do not use more than one DECT repeater
at a time.
Setting the DECT repeater mode
1 MMenuN
softrepeater
key) #138
Setting
the(right
DECT
mode
2 MbN: Select the desired setting. a MOKN
1 MMenuN
(right soft key) #138
Programiranje
N
aM
: Select the desired base unit number,
2
MbN:
Select
the desired setting. a MOKN
enuN
(right
soft
key)
#137
“Auto”. a MOKN
N
aM
Registering
the
DECT
repeater DECT-odašiljača
Odjavljivanje
slušalice
Prijavljivanje
: Select the desired
base unit number,
“Auto”.
MOKNSlušalica može poništiti vlastitu
(KX-A405)
unit
(KX-A405)
na baznu stanicu
steringa
a handset
prijavu to
u the base
Registering
the DECT repeater
stanici ili ostale
slušalice
Napomena:
Note: prijavljene na
set can cancel itsbaznoj
own registration
to
(KX-A405)
to the
a handset
istoj baznoj
stanici.toTo omogućuje
slušalici
da base
• Kunit
oristite
koji nije prijavljen
estering
unit, or other
handsets
registered
R Please use a DECT repeater
thatDECT-odašiljač
has not
bežičnu
vezu
na drugu
e base
unit. This
allows
the
handset
Note:
set
can cancel
itsprekine
own
registration
to to sa sustavom.
yet been registered to another
unit.stanicu.
If the Ako je DECT-odašiljač
wireless
the system.
prijavljen
na drugoj
e
unit, orconnection
other handsets
registered
1 with
[Menu]
(desnatotipka za
DECT repeater
is registered
to
another
unit, stanici, najprije ga
R programiranje)
Please
use a DECT
repeater
that
has
not
odjavite,
uzIfpomoć
Uputa za upotrebu
e base
unit.soft
This
allows
the handset to
deregister
it first, referring
to the
Installation
enuN
(right
key)
#131
yet
been registered
to another
unit.
the
wireless
connection
with
DECT-odašiljača.
Guide
for the DECT
repeater.
• Ptothe
rikazuju
seunit
brojevi svih
slušalica
All handsets
registered
thesystem.
base
DECT
repeater
is registered
to another unit,
are displayed.
deregister
it first, referring
to the Installation
prijavljenih na baznoj
enuN
(right soft key) #131
1 Bazna
stanica:
1 stanici.
Base unit:
forand
thehold
DECT
2 you
Odaberite
slušalicu Guide
koju
želite
All
handsets
registered
to: want
the base
i držite [ ] otprilike 5 sekundi.
: Select
the handset
to unit
N forPritisnite
about 5 seconds.
Press
M repeater.
are displayed.
poništiti. → [OK]
ncel.
a MOKN
12 Base
DECTunit:
repeater: 2 DECT-odašiljač:
:: Select
"Yes"to(Da) → [OK] Press
N forSpojite
about
seconds.
andthe
hold
prilagodnik
“Yes” the
a handset
MOKN3 you: want
Connect
ACMadaptor,
then 5wait
until za izmjenični napon,
ncel. a MOKN
pričekajte
indikator i
2 DECT
repeater:
indicator and zatim
indicator
light dok
the
4
N
indikator
neuntil
zasvijetle zeleno.
: “Yes” a MOKN
Connect
then wait
green. the AC adaptor,
indicator and3 Bazna
indicator
light
stanica:
Poništavanje bazne stanice
N a base unit
3 the
Base unit:
lling
green.
Da biste
izašli
exit the
press
M izN.načina za prijavljivanje,
Slušalica
može
poništiti baznuTo
stanicu
naregistration mode,
set can cancel a base
unit that
it is
pritisnite [ ].
3 Base
unit:
lling
base
unit
koju
prijavljena.
To omogućuje
baznoj
ed
to. a
This
allows
the je
base
unit to end
To exit the registration mode, press M N.
stanici
da
prekine
esscan
connection
the
system.
set
cancel awith
base
unit
that
it is svoju bežičnu vezu sa
sustavom.
ed
to. (right
This allows
the#139
base unit to end
enuN
soft key)
ess connection with
system.
1 the
[Menu]
(desna tipka za programiranje)
: Select the base unit you want to
enuNa
(right
soft key) #139
ncel.
MOKN
:: Select
want
“Yes” the
a base
MOKN2unit
a you
M : Odaberite
N to baznu stanicu koju želite
poništiti. → [OK]
ncel. a MOKN
: “Yes” a MOKN3a M : "Yes"
N (Da) → [OK] →
Povećavanje
dometa bazne stanice
asing the range
of the base
Možete povećati domet signala bazne stanice
koristeći DECT-odašiljač. Koristite isključivo
n increase the signal
range of the
base
Panasonicov
DECT-odašiljač
naveden na 3.
using
a DECT repeater.
Please se
useobratite svom prodavaču
_0725_ver020.pdf
2013/07/25
str.32Za detalje
Panasonic DECT
repeater noted on
Panasonica.
Contact your Panasonic
dealer for
_0725_ver020.pdf
32
2013/07/25
Važno:
•
Prije prijave DECT-odašiljača na baznu
ant:
stanicu morate uključiti način rada preko
re registering the DECT
repeater to
DECT-odašiljača.
base unit, you must
the DECT
• turn
Ne koristite
više od jednog DECTater mode on.
odašiljača istovremeno.
ot use more than one DECT repeater
ime.
Postavljanje načina rada preko
DECT-odašiljača
g the DECT repeater mode
1 [Menu] (desna tipka za programiranje)
enuN (right soft key) #138
2 setting.
: Odaberite
: Select the desired
a MOKNželjenu postavku. → [OK]
→
N
M
ering the DECT
34repeater
405) to the base unit
se use a DECT repeater that has not
een registered to another unit. If the
9:56:13
9:56:13
Usluga ID pozivatelja
Korištenje usluge ID
pozivatelja
Važno:
•
Uređaj je kompatibilan s uslugom ID
pozivatelja. Da biste koristili značajke
ID pozivatelja morate biti pretplaćeni na
uslugu ID pozivatelja. Za detalje se obratite
davatelju usluge/telefonskom operateru.
Značajke usluge ID pozivatelja
Prilikom primanja vanjskog poziva prikazuju
se informacije o pozivatelju. Informacije o
pozivatelju za zadnjih 50 pozivatelja zapisuju
se u popis pozivatelja od najnovijeg prema
najstarijem.
• Ako uređaj ne može primiti informacije o
pozivatelju, ispisuje se sljedeće:
-- “"Out of Area" (Nedostupno):
Pozivatelj je birao broj iz područja koje
ne podržava uslugu ID pozivatelja.
-- “"Private Caller" (Osobni poziv):
Na zahtjev pozivatelja, njegovi su
podaci skriveni.
• Ako je uređaj spojen na kućnu centralu,
informacije o pozivatelju neće se pravilno
primati. Obratite se dobavljaču kućne
centrale.
Propušteni pozivi
Ako se na poziv ne odgovori, uređaj ga
smatra propuštenim i prikazuje se
. To
vam daje na znanje da morate provjeriti popis
pozivatelja da biste vidjeli tko vas je zvao dok
ste bili odsutni.
Čak i ako je u popisu pozivatelja pregledan
samo jedan propušteni poziv (35. str.),
nestaje sa zaslona. Kada primite drugi novi
poziv,
se ponovno prikazuje.
Napomena:
•
Čak i kada postoje nepregledani
propušteni pozivi, nestaje sa zaslona
u stanju čekanja ako se izvrši sljedeća
radnja na jednoj od prijavljenih slušalica:
-- Zamjenom na baznoj stanici ili punjaču.
-- Pritiskanjem [
].
Prikaz imena iz telefonskog imenika
Ako podaci o pozivatelju odgovaraju broju
telefona kojeg ste pohranili u
telefonskom imeniku uređaja, prikazuje se
ime pohranjeno u telefonskom imeniku i
bilježi u popis pozivatelja.
Popis pozivatelja
Važno:
•
rovjerite jesu li na uređaju ispravno
P
postavljeni datum i vrijeme (13. str.).
Pregledavanje popisa pozivatelja
i uzvraćanje poziva
1 [ ]
2 Pritisnite [▼] da biste pregledali popis od
najnovijeg poziva ili pritisnite [▲] da biste
ga pregledali od najstarijeg poziva.
• Detaljne informacije o pozivatelju
možete vidjeti ako u načinu višestrukih
prikaza pritisnite [Detail].
3 Da biste uzvratili poziv, pritisnite
.
Da biste izašli, pritisnite
.
Napomena:
• Ako ste unos već pregledali ili odgovorili
na poziv, prikazuje se "✔".
Uređivanje broja pozivatelja
1 [ ]
2
: Odaberite željeni unos. → [Detail]
3 [Menu] →
: "Edit" (Uredi) → [OK]
4 Uredite broj.
5
Brisanje određene informacije o
pozivatelju
1 [ ]
2
: Odaberite željeni unos.
3 [Erase] (Izbriši) →
: "Yes" (Da) →
[OK] →
35
Usluga ID pozivatelja
Brisanje svih informacija o
pozivateljima
1 [ ]
2 [Erase] (Izbriši) →
[OK] →
36
: "Yes" (Da) →
SMS
(Short
Message
Service)
SMSService)
(Usluga
kratkih poruka)
SMS (Short Message
SMS (Short Message Service)
(pagethe
In
this case,
store the
numbers
str.).
U21).
tom
slučaju,
po potrebi
ponovno
(page 22). In this case, store
numbers
again
if21).
necessary.
pohranite
brojeve.
(page
In
this
case,
store
the
numbers
again
if
necessary.
Postavljanje
SMS-a
Setting
up SMS
ng up SMS
again
if necessary.
1 Centre1”:
Tobiste
store
“Message
Centre1”:
Da
pohranili
"Message
Centre1"
1 To store
“Message1
Setting
up
SMS
SMS
omogućuje
slanje
i
primanje
tekstualnih
allows you
text
ows you to send SMS
and receive
text to send and receive
MMenuN
(right
soft key)
#351
za
poruke
1):Centre1”:
1 (Centar
To
store
“Message
MMenuN (right soft key)
#351
poruka.
messages.
SMS
allows you to send and receive
text“Message Centre2”:
es.
To
store
“Message
[Menu]
(desna
tipkakey)
zaCentre2”:
programiranje)
MMenuN
(right
soft
#351
To store
Važno:
messages.
Important:
MMenuN
(right
soft key)
#352
"Message
Centre2"
Tobiste
storepohranili
“Message
Centre2”:
ant:
MMenuN (right soft key) Da
#352
Important:
D
bisteSMS
koristili
SMS-funkcije,
morate:
za
poruke
2):
MMenuN
(right
soft
#352
Ryou
Toamust:
use
features,
you
must:
2 (Centar
Edit
thea
number
askey)
necessary.
a MOKN
se SMS features,•
2
Edit the number as necessary.
MOKN
-To
buse
iti prijavljeni
uslugu
ID pozivatelja
i/
za programiranje)
–- and/or
subscribe
to ana
Caller
ID must:
and/or
an
R ID
SMS
you
bscribe to a Caller
an features,
N tipka
a Mthe(desna
2 [Menu]
Edit
number
as necessary.
a MOKN
N
aM
ili
uslugu,
poput
SMS-a.
appropriate
such
as SMS.
– subscribe
a Caller
ID and/or
an
propriate service such
asodgovarajuću
SMS. toservice
2
Po
potrebi
uredite
broj. → [OK] →
N
a
M
Note:
Note:ason.
-–- confirm
p
rovjeriti
je liservice
SMSisuključen.
SMS
turned
appropriate
such
SMS.
nfirm that SMS is turned
on. that
Note:
Napomena:
-–- message
potvrditithat
jesu
li brojevi
poruke
R For PBX users:
the
correct
message
centre
R centara
For
PBXzausers:
confirm
SMS
is turned
on.
nfirm that the correct
centre
ispravno
uneseni.
– You
to add centrale:
the PBX line access
numbersthat
arethe
stored.
R PBX
For
PBX
users:
•
Za
korisnike
kućne
You need
to add the
lineneed
access
correct –message
centre
mbers are stored. – confirm
Za
detalje
i dostupnost
obratite
se svojem
number
and
dialling
pause
the
Contact
your
service
provider/telephone
You
need
to a
add
thezaPBX
linetovanjskoj
access
M
orate
upisati
broj
pristup
number
and a dialling-–-pause
to
the
numbers
are
stored.
act your service provider/telephone
usluga/telefonskom
operateru.
beginning
the
Message
Centre
1
company
for
details
availability.
number
and
dialling
to the
liniji
s kućne
centrale
ipause
umetnuti
pauzu
beginning
of the Message
Centre
1of a
Contact
your
serviceand
provider/telephone
pany for details and davatelju
availability.
number.
beginning
the Message
1 1.
na
početakofbroja
Centra zaCentre
poruke
number.
company for details and availability.
Napomena:
Note:
If
you
use
the Message
Centre
1
number.
-–- A
ko
zaonly
SMS
samo broj
Centra
– If you only use the Message
Centre
1koristite
Note:
•
Moguće
je
spremiti
ukupno
22
poruke
(sa
R
A
total
of
22
messages
(at
160
characters/
al of 22 messages (at 160 characters/
number
for1,
SMS,
store
the Message
If
you
only
use
Message
za
poruke
tajthe
broj
kakav
jeCentre
(bez 1
number for SMS, store– the
Message
160
znakova
po
poruci).
Ukupan
broj
može
message)
can
be
saved.
Total
number
may
R
A
total
of
22
messages
(at
160
characters/
age) can be saved. Total number may
Centre adding
1for
number
as
is (without
adding
a
number
SMS,
store
the Message
dodavanja
broja
pristup
vanjskoj
liniji
Centre 1 number as is (without
a za
veći
od
2222
ako
je dužina
poruke
manja
be
than
length
of messages
is
message)
can
beifsaved.
Total
number
ore than 22 if lengthbiti
of more
messages
is
line
access
number
Centre
1 number
as or
is dialling
(without
adding
ili
biranja
pauze)
podpause)
Centartoa
line
accessmay
number or dialling
pause)
to pohranite
od
160
znakova
po
poruci.
less
than
160
characters/message.
be
more
than
22
if
length
of
messages
is
han 160 characters/message.
Message
Centre
2. or dialling pause) to
line
access
za
poruke
2.number
Message Centre 2.
je
uređaj
spojen natokućnu
RtoA
Ifako
the
unit
is connected
a PBXcentralu,
system,
less
than
160
characters/message.
unit is connected•
PBX
system,
Message Centre 2.
you
may
not
be
able
to
use
SMS
features.
možda
nećete
moći
koristiti
SMS-funkcije.
R
If
the
unit
is
connected
to
a
PBX
system,
may not be able to use SMS features.
you may not be able to use SMS features.
Slanje
poruke
Uključivanje/isključivanje
SMS-a
Sending
a message
Turning SMS on/offSending a message
ng SMS on/off
1
[Menu]
(desna
tipka
za
programiranje)
Sending
a message
Turning SMS on/off
Pisanje i slanje nove poruke
1 #357
MMenuN (right soft key) #357
enuN (right soft key)
Writing
and sending a new
Writing
and
sending
a
new
1 setting.
MMenuN
(right
key)postavku.
#357
1
[Menu]and
(desna
tipka za programiranje)
2
MbN:
Select
thesoft
desired
setting.
a→MOKN
2
: Odaberite
željenu
[OK]
Writing
sending
a new
: Select the desired
a MOKN
message
message
→
→ [OK]
→
N
a
M
2
MbN:
Select
the
desired
setting.
a MOKN
N
M
message
1 a
MMenuN
(right
soft
key)→
a[OK] a MOKN
N
aM
2
: "Create"
(Stvori)
1 MMenuN (right soft key)
a
MOKN
1
a MOKN
MMenuN
(right soft
key)
a
Spremanje
brojeva
SMS
centra
2
MbN:
“Create”
a
MOKN
3
Unesite
poruku.
→
[OK]
2 MbN:
“Create” a MOKN
Storing
SMS message
centre
ng SMS message
centre
•Enter
Pritiskom
na [R/ECO]
možete promijeniti
2 MOKN
MbN:
“Create”
aa
MOKN
za
poruke
3
a
message.
MOKN
Storing
SMS
message
centre
3
Enter
a
message.
a
numbers
ers
unosa
znakova
(43.
str.). entry
Rnačin
Youa can
change
theMOKN
character
3
Enter
message.
a
Brojevi
centra za SMS-poruke moraju
R You biti
can change 4
the Unesite
character
entry
numbers
telefonski
brojMR/ECON
odredišta (maks.
SMS message
essage centre numbers
must becentre numbers must be
mode
by pressing
R You can change the character entry
spremljeni da bi se poruke mogle mode
slati i primati.
by pressing MR/ECON
20 znamenki).
→ [OK] 2 puta
stored
in order
sendnumbers
and receive
SMS
SMS
message
centre
must
be 43).
n order to send and
SMSto
(page
38).pressing
mode by
MR/ECON
Za receive
Češku:
(page
•
Također možete postaviti telefonski broj:
messages.
stored
order za
to send
and
receive za
SMS
es.
(page
38).
Brojeviincentra
poruke
(korišteni
SMS4
Enter
the
destination
phonebiranje
number (20
4
Enter
the
destination
phone
number
(20
I
z
popisa
za
ponovno
For
Czech:
messages.
ech:
usluge
koje pruža Telefonica O2)
prethodno
digitspritiskom
max.).
a
4 2 times
Enter
the destination
number (20
digits
max.).
a MOKN
naMOKN
[ phone
].2 times
The
message
numbers
for SMS
For
Czech:
ssage centre numbers
(used forcentre
SMS
su programirani
za ovaj
uređaj.(used
Možete
ih
R--You
can also
set the2iphone
number:
digits
a
MOKN
times
RO2)
Youare
can
also set the phone
number:
Izmax.).
popisa
pozivatelja
pritiskom
na [ ].
services
provided
by Telefonica
The
message
centre
numbers (used
for
SMS
s provided by Telefonica
O2)
izmijeniti
po are
potrebi.
– Izfrom
redial
list by
pressing
R-pressing
canthe
also
set the
phone
– from
the redial list by
MTN.
-You
imenika
pritiskom
na
[ number:
]. MTN.
preprogrammed
inby
this
unit. You O2)
can
change
services
provided
Telefonica
are
rammed in this unit.
You can
change
Za
Slovačku:
caller
pressing"Yes"
M N.
– from
the
list by
pressing
MTN.
N.poruku,
– from
the caller5
listDa
by biste
pressing
M redial
spremili
odaberite
them if necessary.
preprogrammed
this unit.
You can
change
necessary.
Brojevi
centra zainporuke
(korišteni
SMSphonebook
pressing
–→
from
the caller
list by by
pressing
M N.
– za
from
the phonebook
by
pressing
(Da).
[OK]
For Slovakia:
them
if necessary.
vakia:
usluge
koje pruža Slovak Telecom - MWN.
T-Com)
MWN.the phonebook by pressing
– from
The Slovakia:
message
centre
for SMS
For
ssage centre numbers
(usedsuforprogramirani
SMS numbers
6 Da biste
poslali poruku, pritisnite [OK].
prethodno
za (used
ovaj uređaj.
MWN.
5 select
To save
the message,
select “Yes”. a
service
provided
by Slovak
-for
T-Com)
5Telecom
To save
the
message,
“Yes”.
a
The
message
centre
numbers
(used
SMS
provided by Slovak
Telecom
- T-Com)
Možete
ih izmijeniti
po
potrebi.
Napomena:
MOKN
areunit.
in obratite
this unit.
You
can
5 To
save the message, select “Yes”. a
service
provided
Telecom
- T-Com)
MOKN
programmed in this
You
can by Slovak
•
Zpreprogrammed
a više
informacija
se
svom
• Ovaj
uređaj podržava SMS-poruke duljine
change
themusluga/telefonskom
if necessary.
MOKN
are
preprogrammed
in this6unit.To
You
canthe message,
them if necessary.
6 do
To
send
the message,
press
MOKN.
davatelju
operateru.
send
press
MOKN.
612
znakova,
no davatelj
SMS-usluge/
R A
Contact
your
service
provider/telephone
change
them
if necessary.
act your service provider/telephone
•
ko promijenite
regionalne
postavke
6
To sendoperater
the message,
press MOKN.
Note:
telefonski
može
ograničiti
Note:
company
for more
information.
R bazne
Contact
your
service
provider/telephone
pany for more information.
stanice/ponovno
postavite baznu
maksimalni
koje možete
Note:
R region
If you change
the unit’s
region
setting/reset
R messages
This unit supports
of primiti
up to
company
for more
information.
u change the unit’s
setting/reset
R
This
unitza
supports SMS
ofbroj
up znakova
to SMS messages
stanicu,
pohranjeni
brojevi
centra
poslati.
Za detalje
se obratite
davatelju
the
base
the stored
message
centre
612
characters,
however,
the maximum
R poruke
If
you
change
unit’siliregion
setting/reset
R ili
This
unit
supports
SMS
messages
of up to
ase unit, the stored
message
centre
612 characters,
the
maximum
ćeunit,
se izbrisati
promijeniti
(22. however,
SMS-usluge/telefonskom
operateru.
numbers
will be
changed
number
of characters
you the
canmaximum
send or
the
base unit,
thedeleted
stored or
message
centre
612
bers will be deleted or
changed
number
of
characters you
cancharacters,
send
or however,
numbers will be deleted or changed
number of characters you can send or
PRS110FX(en)_0725_ver020.pdf
_0724_ver012.pdf
37
37
35
35
37
35
2013/07/24
13:40:27
2013/07/25
9:56:13
SMS (Usluga kratkih poruka)
•
•
ko vaša poruka sadrži preko 160
A
znakova, poruka se tretira kao dugačka
poruka i prikazuje se "**Long Text**"
(Dugačka poruka). Vaš davatelj usluge/
telefonski operater dugu poruku može
tretirati različito od ostalih poruka. Obratite
se svom davatelju usluga/telefonskom
operateru za dodatne informacije.
Ako je vaš uređaj spojen na kućnu centralu,
pohranite broj za pristup vanjskoj liniji (39. str.).
Uređivanje/slanje spremljene poruke
1 [Menu] (desna tipka za programiranje)
→
→ [OK]
2
: "Send List" (Poslano) → [OK]
3
: Odaberite poruku. → [OK]
4 Uređivanje poruke:
[Menu] →
: "Edit Message" (Uredi
poruku) → [OK] → Nastavite od 3. koraka
u poglavlju "Pisanje i slanje nove poruke"
na 37. str.
Slanje poruke:
[Menu] →
: "Send" (Pošalji) → [OK]
→
Pritisnite i držite [C] da biste izbrisali sve
brojeve. → Nastavite od 4. koraka u poglavlju
"Pisanje i slanje nove poruke" na 37. str.
Brisanje spremljenih poruka
1 [Menu] (desna tipka za programiranje)
→
→ [OK]
2
: "Send List" (Poslano) → [OK]
3
: Odaberite poruku. → [OK]
4 [Menu] →
: Odaberite "Erase" (Izbriši)
5
ili "Erase All" (Izbriši sve). → [OK]
: "Yes" (Da) → [OK] →
Primanje poruke
Kada je primljena SMS poruka:
-- “prikazuje se "Receiving SMS
Message" (Primanje SMS-poruke).
-- čuje se zvuk (ako je zvono slušalice uključeno).
-prikazuje se s ukupnim brojem novih
(nepročitanih) SMS-poruka.
38
Čitanje primljene poruke
1 [Menu] (desna tipka za programiranje)
→ [OK]
→
2
3
: "Receive List" (Primljeno) → [OK]
: Odaberite poruku.
• Poruke koje su već pročitane označene
su znakom "✔".
• Da biste izbrisali poruku, pritisnite
[Menu]. →
: "Erase" (Izbriši) → [OK] →
"Yes" (Da) → [OK]
:
4 [OK]
Napomena:
• Da biste nazvali pošiljatelja poruke,
pritisnite
.
Odgovaranje na poruku
1 Kada čitate primljenu poruku, pritisnite
[Menu].
2
: "Reply" (Odgovori) → [OK]
3 Upišite poruku (43. str.). → [OK]
4 Ako je potrebno, uredite telefonski broj
odredišta. → [OK] 2 puta
5 Nastavite od 5. koraka u poglavlju
"Pisanje i slanje nove poruke" na 37. str.
SMS-opcije dok čitate primljenu
poruku
Možete izvršiti neku od sljedećih radnji dok
čitate primljenu poruku.
■■ Uređivanje/proslijeđivanje poruke
[Menu] →
poruku)
: "Edit Message" (Uredi
■■ Brisanje primljenih poruka
[Menu] →
: Odaberite "Erase" (Izbriši)
ili "Erase All" (Izbriši sve).
■■ Spremanje broja pošiljatelja u telefonski
imenik
[Menu] →
: "Add Phonebook"
(Dodaj u imenik)
■■ Uređivanje broja pošiljatelja i
uzvraćanje poziva
[Menu] →
: "Edit & Call" (Uredi
i zovi)
SMS (Usluga kratkih poruka)
Napomena:
• Nakon izvršavanja gore navedenih
radnji,
SMS (Short
nastavite sa sljedećim korakom tako što
ćete slijediti poruke na zaslonu ili pritisnuti
tipke za programiranje.
performing the above operation,
eed to the next step by following the
ay messages or pressing soft keys.
Message Service)
Ostale postavke
Spremanje broja kućne centrale
r settings za pristup vanjskoj liniji (samo
za korisnike kućne centrale)
ng the PBX line
access
Spremite
broj za pristup vanjskoj liniji s
er (for PBX users
only) (maks. 4 znamenke) tako
kućne centrale
da se
SMS-poruke
our PBX line access
number
(4 digits ispravno šalju. Kada
šaljeteare
SMS-poruke
na brojeve iz imenika
o that SMS messages
sent
ili iz popisa
za ponovno
biranje, briše se
. When sending SMS
messages
to
kućnelist,
centrale
za pristup vanjskoj liniji.
n the phonebookbroj
or redial
the PBX
Zadana
postavka
ess number is deleted.
The
default je "Off" (Isklj.).
s “Off”.
1 [Menu] (desna tipka za programiranje)
enuN (right soft key) #356
: "On" (Uklj.) → [OK]
: “On” a MOKN 2
Po potrebi
unesite
broj kućne centrale za
er your PBX line 3
access
code and
a
pristup
ling pause, if necessary.
avanjskoj
MOKN aliniji i birajte pauzu. →
[OK] →
N
39
37
phone Integration
Integriranje pametnog
telefona
R iPhone
and iPad are trademarks of Apple
Inc.
• iPhone i iPad zaštitni su znakovi tvrtke
rtphone integration
R Wi-Fi® is a registered mark
of the
Apple
Inc.Wi-Fi
Integriranje
pametnog
Alliance.
install the free Smartphone Connect
• Wi-Fi® je zaštitni znak organizacije Wi-Fi
R All other trademarks identified herein are
your smartphone and use your
Alliance.
telefona
the property of their respective owners.
one as an extension of your phone
• Svi ostali zaštitni znakovi u ovom
Možeteare
instalirati
besplatnu aplikaciju Smartphone
The following features
available
priručniku u vlasništvu su njihovih vlasnika.
Connect na svoj pametni telefon i koristiti ga
sing the app.
ng and receiving kao
callsdodatak
using your
telefonskog sustava. Sljedeće su
ne
Network
settings
značajke dostupne kada koristite
aplikaciju.
Postavke mreže
ng and receiving -intercom
calls
- Pozivanje
i primanje poziva preko fiksne linije
king your call log-- Pozivanje i primanje poziva
Before
you begin
interkomom
Prije početka
ing phonebook entries
from your popisa poziva
-- Provjeravanje
Confirm the following before you configure the
tphone to your phone
system unosa iz telefonskog imenika s
Potvrdite
sljedeće
-- Kopiranje
base unit to connect wirelessly
to your
homeprije nego što konfigurirate
sferring landline callspametnog
between telefona
your
baznu stanicu da biste se bežično spojili na
na telefonski
network. sustav
tphone and your -handsets
kućnu
mrežu.
- Prosljeđivanje poziva sRfiksne
Makelinije
sureizmeđu
your wireless
router
is turned on
ing images from your
smartphone
to i slušalica
• Provjerite je li bežični usmjerivač uključen i
pametnog
telefona
and functioning.
handsets to be used as wallpaper
li radi.
R Make
surenathat you knowjeyour
wireless
-- Kopiranje slika s pametnog
telefona
rns (Android™ version only)
Provjerite
router’s
Wi-Fi settings,•including
itsznate
SSID li WI-Fi postavke bežičnog
slušalice da bi se koristile kao
uzorci
ing the ringtone from your smartphone
network name),usmjerivača,
security
uključujući SSID (naziv
pozadinske
slike (samo za(wireless
verziju Android™)
ur handsets (Android
version only)
password,telefona
etc. In some situations,
you may
bežične mreže),
sigurnosnu lozinku, itd. U
-- Kopiranje melodije zvona s pametnog
alsoAndroid)
need to know the IP-related
settings možda ćete trebati znati
nekim slučajevima
na slušalice (samo za verziju
required in order for the base
unit to
ements
postavke
vezane uz IP koje su potrebne
connect to your wireless da
router,
bi seincluding
bazna stanica spojila na bežični
ne 4, iPhone 4S, Zahtjevi
iPhone 5, iPad, or
your wireless router’s IP usmjerivač,
address, subnet
uključujući IP-adresu bežičnog
mini (iOS 5.0 or later)
• iPhone 4, iPhone 4S, iPhone
5, iPad, ili
mask, etc.
usmjerivača, masku podmreže itd.
iPad mini (iOS 5.0 ili noviji)
R Make sure you have the
• Doperating
ržite pri ruci upute za uporabu isporučene
ndroid device (Android
ili 4.0 or later)
instructions included with your wireless
s bežičnim usmjerivačem.
Smartphone Connect
app (see
Uređaj
Android (Android 4.0
ili
noviji)
router handy.
41)
• Aplikacija Smartphone Connect (41. str.)
Uobičajena konfiguracija (DHCP)
eless router (IEEE
or IEEE
• 802.11g
Bežični usmjerivač
(Preporučeni IEEE
Typical configuration
(DHCP)
11n recommended) 802.11g ili IEEE 802.11n)
1 [Menu] (desna tipka za programiranje)
must configure both
your base
unit and i baznu stanicu i
• Morate
konfigurirati
1 MMenuN (right soft key) #523
smartphone to connect
wirelessly
toda biste
pametni
telefon
se bežično spojili
: "Search
for Networks" (Traži
home network via your wireless router.
2
“Search for 2
Networks”
a MOKN
na svoju kućnu mrežu prekoMbN:
bežičnog
mreže)
→ [OK]
der to use most of the app’s features,
R
The
base
unit
searches
for
available
usmjerivača.
• Bazna stanica traži dostupne bežične
smartphone needs to be connected to
wireless networks and
• Kas
ako
bi koristili
većinu značajka aplikacije,
mreže i prikazuje se "Searching... "
ame wireless router
your
base unit.
“Searching...” is displayed.
pametni
telefon
mora
biti
spojen
na
cannot use these features while away
(Traženje).
R When searching is complete,
a list of
isti
bežični
usmjerivač
kao
vaša
bazna
home.)
• Kad is
je pretraživanje gotovo, prikaže
available wireless networks
stanica. (Ne možete koristiti značajke kada
popis
dostupnih bežičnih mreža,
displayed, including these
SSID,
security
niste kod kuće.)
setting, and signal strength.
uključujući SSID, sigurnosna postavka i
onality information
yoursignala.
wireless
jačina
app may not function
properly
Podaci
o funkcionalnostiR The base unit cannot find
router if the wireless •
router
does
not ne može pronaći bežični
Bazna
stanica
nding on system environment, such as
• Aplikacija možda neće ispravno
raditi, its SSID. If there
broadcast
is a “stealth
usmjerivač
ako bežični usmjerivač ne
smartphone model, peripherals
ovisno o okolini sustava, kao što
je model
mode”
setting, turn it off;šalje
if there
a
svojisSSID.
Ako postoji postavka
ected to your smartphone, and the
pametnog telefona, periferni uređaji
“SSID broadcast” setting,
turn it on.
"skriveni
način", isključite je. Ako postoji
installed on your smartphone.
Change the appropriatepostavka
setting before
spojeni na pametni telefon i aplikacije
"slanje SSID-a", uključite je.
performing this procedure,
and thenodgovarajuću postavku prije
instalirane na pametnom telefonu.
Promijenite
marks
change it back when finished.
obavljanja ovog postupka, a zatim je
znakovi
oid is a trademarkZaštitni
of Google
Inc.
vratite natrag kada završite.
• Android je zaštitni znak tvrtke Google Inc.
_0724_ver012.pdf
40
40
2013/07/24
13:40:27
Smartphone
Integration
Integriranje
pametnog telefona
Smartphone
Integration
Smartphone Integration
Smartphone
3 router’s
: Odaberite SSID bežičnog
2
: "Manual
(Static)" Integration
(Ručno
:: Select
2 MbN: “Manual (Static)”
a
Select your
your wireless
wireless
router’s SSID.
SSID.
a MOKN
MOKN
usmjerivača.
→ [OK] 2 MbN: “Manual (Static)”
(Statičko))
→ [OK]
:MOKN
Select your wireless router’s SSID.
2
MbN: “Manual (Static)” a MOKN
MOKN
3
MbN:
the
MOKN
3 MbN: Select
your wireless
router’s
SSID.
2 item.
MbN: a
“Manual
3pritisnite
MbN: Select
Select
the desired
desired
item.
a
MOKN (Static)” a MOKN
MOKNthe SSID and
4 Potvrdite
SSID i zatim3
[OK]. the
3 item.
: Odaberite
nfirm
MbN: Select
desired
a MOKN željenu stavku. → [OK]
a press
MOKN MOKN.
nfirm
the SSID and then
then
press
MOKN.
4
Enter
the
desired
setting.
a
MOKN
3
MbN:
Select
the desired item. a MOKN
4
Enter
the
desired
setting.
a
MOKN
nfirm the SSID and
then
press
MOKN.potrebnu da biste
5
Unesite
lozinku
4 Unesite
željenu postavku. → [OK]
er
required
to
Confirm
the SSID
and4thenEnter
press
MOKN.
the
desired
acursor
MOKNifif
R
Press
MFEN
to
move
the
er the
the password
password 4
required
to access
access
R[OK]
Press
MFEN
to setting.
move
the
cursor
4
Enter
the
desired
setting.
MOKN
pristupili
bežičnoj
mreži.
→
•
Pritisnite
[◄►]
da
bistea
pomaknuli
er
the password
to access
wireless
network.required
a MOKN
MOKN
R Press
MFEN to move the cursor if
necessary.
wireless
network.
necessary.
5a
thešto
password required
tospoji
access
Rpokazivač
Press MFEN
to move
the cursor if
•Enter
Nakon
ulijevo
ili udesno.
wireless
network.
MOKN
After
the base
base
unit a
connects
to the
the se bazna stanica
necessary.
After
the
unit
connects
to
Set
the
network. 5
a prikazuje
MOKN
necessary.
5
Set the
the other
other
items as
as necessary.
necessary.
nawireless
bežični
se items
After
the router,
base unit
connects
to to”
the usmjerivač,
wireless
router,
“Connected
to”
and
5 necessary.
Postavite ostale stavke prema potrebi.
wireless
“Connected
and
Set the
other
items as
R "Connected
After the
base
unit 5
connects
to the
na)
i SSID
6
MbN:
“<Save>”
a
MOKN
a
MM other
NN items as necessary.
5
Set
the
wireless
router,
“Connected
to” andto" (Spojeno
your
router’s
SSID
is
6
MbN:
“<Save>”
a
MOKN
a
your wireless
wireless
router’s
SSID
is
wireless router,
“Connected
to” and a MOKN
6 a: "<Save>"
bežičnog
usmjerivača.
6 MbN: “<Save>”
M
N (Spremi) → [OK] →
your
wireless router’s SSID
is
displayed.
displayed.
6
MbN:
“<Save>”
a MOKN a M
N
your wireless router’s SSID is
6
displayed.
NN
displayed.
N
6
M
N
Smartphone Connect
appSmartphone
Pojednostavljena
konfiguracija
Aplikacija
Smartphone Connect app
Smartphone
Connect
app Connect app
ified
(WPS,
(WPS, DHCP)
ified configuration
configuration
(WPS,
Once
the
Smartphone
Once you
you have
have configured
configured
the base
base unit’s
unit’s
Connect
ified configuration
(WPS,
Once
you
have
configured
the
base
unit’s to
Wi-Fi
and
network
settings,
you
are
ready
P)
Simplified
configuration
(WPS,
Wi-Fi
and
network
settings,
you
are
ready
to
P)
Za
ovaj je postupak
potreban
bežični
usmjerivač
Once you
havekonfigurirali
configured
the
base
unit’s
Nakon
WI-FI
i postavke
andusmjerivač
network
settings,
youšto
areste
ready
download
the
Connect
app.
P)cedure requires koji
download
the Smartphone
Smartphone
Connect
app. tosettings, you are ready to
podržava
WPS.
Ako vašWi-Fi
bežični
Wi-Fi
and
network
a
router
that
mreže
bazne
stanice,
cedure requires DHCP)
a wireless
wireless
router
that
download
Smartphone
Connect
Download the
information
is available
atapp.
the web možete preuzeti
information is download
available at
web
podržava
WPS,
pazite
značajka uključena
thethe
Smartphone
Connect app.
a wireless
router
that da jeDownload
sscedure
WPS.
If
router
supports
Smartphone
WPS. requires
If your
your wireless
wireless
router
supports
information
available at
the web Connect. Podaci o
page
listed
below.
This procedure
requires a Download
wireless
router
that is aplikaciju
listed
below.
i pronađite
WPS-gumb
prijepage
početka
postupka.
Download information
is available
at the web
s WPS.
If your
wireless
router
supports
make
sure
the
is
turned
on,
and
preuzimanju
dostupni
su
na web-mjestu
make
sure
the feature
feature
is
turned
on,
and
page router
listed below.
supports WPS. If your wireless
supports
page listed below.
make
sure
the feature
is
turned
on,
and
WPS-gumb
obično
je označen s "WPS" ili ima
ss WPS
button
before
beginning
this
navedenom
u nastavku.
WPS
button
before
this
WPS,beginning
make sure
the feature is turned on, and
sre.
WPS
before
this
The
WPS
typically
dvijeis
zakrivljene
strelice na sebi.
re.
Thebutton
WPS button
button
isbeginning
typically
locate
its WPS button before beginning this
re.
The or
WPS
is typically
“WPS”
has
two
curved
arrows
on
it.
“WPS”
or
hasbutton
two
curved
arrows
ontipka
it.button
1
[Menu]
(desna
za programiranje)
procedure.
The
WPS
is typically
“WPS” or has
two curved
arrows on it.
enuN
#523
labelled
“WPS” or has two curved arrows on it.
enuN (right
(right soft
soft key)
key)
#523
enuN (right soft key) #523
:: “WPS
a
MOKN
1 MMenuN
soft key)
#523
2
: "WPS
(Easy
Setup)"
(WPS
“WPS (Easy
(Easy Setup)”
Setup)”
a (right
MOKN
www.panasonic.net/pcc/support/tel/air
www.panasonic.net/pcc/support/tel/air
: “WPS (Easy Setup)”
a MOKNpostavljanje))
(Jednostavno
→a
[OK]
www.panasonic.net/pcc/support/tel/air
ess
the
WPS
button
on
your
wireless
2
MbN:
“WPS
(Easy Setup)”
MOKN
ess the WPS button on your wireless
www.panasonic.net/pcc/support/tel/air
www.panasonic.net/pcc/support/tel/air
Forbežičnom
information about
about using
using the
the app,
app, refer
refer to
to
ss the
on
your
wireless
ter
and
then
press
on
the
For
information
3 MOKN
Pritisnite
WPS-gumb
na
ter
andWPS
then button
press
MOKN
on the
the
3
Press
WPS button
on
your
wireless
For
information
about
using
theGuide,
app,orefer
to is
the
Smartphone
Connect
App
which
Informacije
korištenju
aplikacije
potražite
ter
and
then
press
MOKN
on
the
ndset.
the
Smartphone
Connect
App
Guide,
which
is using
usmjerivaču
zatimpress
pritisnite
[OK]
na
slušalici.
ndset.
For
information
about
the app,
refer to
router and ithen
MOKN
on
the
Smartphone
Connect
App
Guide,
which
is Smartphone Connect
available
for
at
the
web
page
listed
Vodiču
za
aplikaciju
ndset.
The
your
available
for download
download
atu
the
web
page
listed
•handset.
Bfor
azna
stanica traži the
bežični
usmjerivač
i
The base
base unit
unit searches
searches
for
your
the
Smartphone
Connect
App Guide, which is
available
for
download
at
the
web
page
listed
above.
koji
je
dostupan
za
preuzimanje
na
gore
The
base
unit
searches
for
your
wireless
router
and
“Searching...”
above.
seunit
"Searching..."
(Traženje).
wireless router and “Searching...”
available for download at the web page listed
R prikazuje
The base
searches
for your
above.
wireless
router and “Searching...”
navedenom
web-mjestu.
ss displayed.
• Nwireless
akon štorouter
se pronađe
bežični
displayed.
above.
and “Searching...”
s
displayed.
After
the
wireless
router
is
found,
the
WI-Fi postavke bazne
After the wireless routerusmjerivač,
is displayed.
found, the
is
After
wireless
routerstanice
iswill
found,
the
base
unit’s
Wi-Fi
be
automatski
će se završiti.
Nakon
base the
unit’s
Wi-Fi settings
settings
will
be
R After
the
wireless router
is found,
the
Other
network
features
base
unit’s automatically.
Wi-Fi settings
will
completed
When
the
što
je be
postavljanje
gotovo,
prikazuje
completed
automatically.
When
the Wi-Fi settings
Ostale
značajke mreže
base
unit’s
will network
be se
Other
features
completed
automatically.
When
the
setup
is
complete,
“Connected
to”
"Connected
to" (Spojeno
na) i the
SSID
setup is complete, “Connected
to”
Other
network
features
completed
automatically.
When
setup
is
complete,
“Connected
to”
and
SSID
bežičnog
usmjerivača.
Način rada preko Wi-Fi odašiljača
and your
your wireless
wireless router’s
router’s
SSIDis is
iscomplete,
Wi-Fi
repeater
setup
“Connected
to” mode
Wi-Fi
repeater
mode
and
your wireless router’s SSID is
displayed.
displayed.
Wi-Fi
repeater
mode
4
and your wireless router’s
SSID
is
Možete
povećati
domet signala bežične
You
range
of
Wi-Fi
repeater
displayed.
You can
can increase
increase the
the signal
signal
range
of your
your mode
NN
displayed.
mreže
uključivanjem
značajke bazne stanice
You
can
increase
the
signal
range
of
your
wireless
network
by
on
the
base
unit’s
wireless network by turning
turning
on
theincrease
base
unit’s
You
can
the
signal
range of your
N
načina
rada
preko
Wi-Fi
odašiljača.
wireless
network
by turning
on the
base
unit’s
Napredna
(statičke
Wi-Fi
mode
feature.
4
M
N konfiguracija
Wi-Fi repeater
repeater
mode
feature.
wireless network by turning on the base unit’s
Wi-Fi
repeater
mode
feature.
1
[Menu]
(desna
za programiranje)
IP-postavke)
#538
nced
(static
Wi-Fi
repeater
modetipka
feature.
1 MMenuN
MMenuN (right
(right soft
soft key)
key)
#538
nced configuration
configuration
(static IP
IP 1
MMenuN (right
key) #538
nced
(static
IP 1
Nakon
korištenja
postupka
u the
gs) configuration
2
MbN:
Select
desired
MOKN
1 setting.
MMenuNa
(right
soft key) #538
Advanced
configuration
IPsoft
gs)
2objašnjenog
MbN:(static
Select
the
desired
setting.
a
MOKN
2 setting.
: Odaberite
poglavlju "Uobičajena konfiguracija
(DHCP)",
gs)
2
MbN: Select
the desired
a MOKNželjenu postavku. → [OK]
Important:
ing
explained
in “Typical
settings)
2 MbN: Select
the desired setting. a MOKN
Important:
ing the
the procedure
procedure40.
explained
“Typical"Pojednostavljena
str., ili u in
poglavlju
Važno:
Important:
ing
the(DHCP)”,
procedure
explained
in “Typical
ation
page
40
or
“Simplified
ation
(DHCP)”,
page
40
or
“Simplified
R
If
using
Wi-Fi
repeater
mode,
do
not
place
Important:
R If41.
using
Wi-Fi
repeater•
mode,
do not način
place rada preko Wi-Fi
After using the
procedure
explained
in
“Typical
konfiguracija
(WPS,
DHCP)",
str.,
pomoću
Ako
koristite
ation
page 40
or “Simplified
(WPS,
page
41,
use
ation (DHCP)”,
(WPS, DHCP)”,
DHCP)”,
page
41,
use ručno
Rpostavite
If
Wi-Fi
repeater
dorouter
not place
the
base
unit
your
wireless
too
the
base
unit and
and
yourRmode,
wireless
too
configuration
(DHCP)”,
page
40using
or
“Simplified
postupka
u 41,
nastavku
postavke
If using router
Wi-Fi
repeater
mode, do not place
odašiljača,
nemojte
ation
useIP
edure(WPS,
below DHCP)”,
to set
set
thepage
base
unit’s
IP
edure
below
to
the
base
unit’s
the
base
unit
your
wireless
router
too staviti baznu stanicu i
close
to
each
other.
If
are
too
close,
close
to
each
other.
If they
they
are
too
close,
configuration
(WPS,
DHCP)”,
page
41,
useand
IP-a
bazne
stanice
prema
potrebi.
Ovaj
the
base
unit
and
your
wireless
too
bežični
usmjerivač
preblizu
jednu router
drugome.
edure
below
to set the base unit’s IP
manually
necessary.
manually
ifif necessary.
close
to
each
other.
If
they
are
too
close,
using
Wi-Fi
repeater
mode
can
cause
the
using
Wi-Fi
mode
can
cause
the procedure
below to za
setvećinu
the
base
unit’srepeater
IP
postupak
nije
potreban
korisnika.
close
topreblizu,
each the
other.
If theynačina
are too
close,
Ako
sulandline
korištenje
rada
preko
manually
if necessary.
cedure
is
necessary
for
most
cedure
is not
not
necessary
for
most
using
Wi-Fi
repeater
mode
can
cause
the
sound
to
cut
out
briefly
during
calls.
sound to cut out briefly during
landline
calls.
settings manually if necessary.
usingodašiljača
Wi-Fi repeater
can
Wi-Fi
možemode
dovesti
do cause
kratkogthe
cedure is not necessary
for most
1
(desna
tipka
za
sound
cutWi-Fi
out briefly
during
landline
calls.
R
Do
use
repeater
mode
if you
R programiranje)
Do not
not
use
Wi-Fi
repeater
mode
you
This[Menu]
procedure
is not
necessary
for to
most
sound
toifcut
out tijekom
briefly during
prekidanja
zvuka
pozivalandline
s fiksne calls.
linije.
R
Do
not
use
Wi-Fi
repeater
mode
if
you
already
have
a
Wi-Fi
range
extender.
If
you
enuN
(right
soft
key)
#500
already have a Wi-Fi range
If you
users.
enuN (right soft key)
#500
R Do extender.
not use Wi-Fi
repeater mode if you
already have a Wi-Fi range extender. If you
enuN (right soft key) #500
already have a Wi-Fi range extender. If you
1 MMenuN (right soft key) #500
_0724_ver012.pdf
_0724_ver012.pdf
_0724_ver012.pdf
41
41
41
41
41
41
2013/07/24
2013/07/24
2013/07/24
13:40:27
13:40:27
13:40:27
41
41
Integriranje pametnog telefona
• Nemojte koristiti način rada preko Wi-Fi
odašiljača ako već imate pojačivač Wi-Fi
tphone
Integration
tphone Integration
signala. Ako već imate pojačivač Wi- Fi
signala,
korištenje
dy have
have a Wi-Fi
Wi-Fi range
extender,
using načina rada preko Wi-Fi
dy
using
dy have a
a Wi-Fi range
range extender,
extender,
using
može
uzrokovati probleme s
repeater mode
mode can
canodašiljača
cause network
network
repeater
cause
repeater mode canmrežom,
cause network
što je nemogućnost pristupa
ems such
such as
as not
not being
being able
able to
tokao
access
ems
access
ems such as not being
able toteaccess
internetu
se zvuk može kratko prekinuti
nternet, and
and the sound
sound
may cut
cut out
out
nternet,
may
nternet, and the
the sound
may poziva
cut out s fiksne linije.
tijekom
during landline
landline calls.
calls.
yyy during
during landline calls.
Potvrđivanje statusa mreže
rming
status
rming network
network
status(desna tipka za programiranje)
1 [Menu]
enuN (right
(right soft key)
key) #526
enuN
enuN (right soft
soft key) #526
#526
2 the desired
i [◄►]: Prikaži željene informacije. →
and
MFEN:
Display
and
MFEN:
Display
and MFEN: Display the
the desired
desired
N
ormation. a
a MM
N
ormation.
N
ormation. a M
Potvrđivanje jačine Wi-Fi signala
rming
rming your
your wireless
wireless
bežičnog usmjerivača.
r’s
r’s Wi-Fi
Wi-Fi signal
signal strength
strength
1 [Menu] (desna tipka za programiranje)
enuN (right
(right soft key)
key) #537
enuN
enuN (right soft
soft key) #537
#537
nfirm
the signal
strength.
a MM jačinuNN signala. →
2 Potvrdite
nfirm
N
nfirm the
the signal
signal strength.
strength. a
aM
Poništavanje
postavka mreže
ting
unit’s
network
ting the
the base
base
unit’sstanice
network
bazne
gs
gs
Sve postavke vezane uz mrežu vratit će se
ork-related settings
settings will
will be
be reset to
to the
the
ork-related
ork-related settings
will be reset
reset
to the Drugi podaci neće biti
zadane
postavke.
settings. No
No other
otherna
information
will be
be
settings.
information
settings. No otherizbrisani.
information will
will be
1 [Menu] (desna tipka za programiranje)
enuN (right
(right soft key)
key) #730
#730
enuN
enuN (right soft
soft key) #730
er
the
base
unit
PIN
(default:
“0000”).
er
the
base
unit
PIN
(default:
“0000”).
2
bazne stanice (zadano:
er the base unit PIN Unesite
(default:PIN
“0000”).
MOKN
MOKN
"0000").
→ [OK]
MOKN
42
Korisne informacije
Usluga govorne pošte
Govorna pošta je usluga automatskog odgovaranja na poziv koju pruža vaš davatelj usluge/
telefonski operater. Nakon što se prijavite na ovu uslugu, sustav govorne pošte davatelja
usluge/telefonskog operatera za vas odgovara na pozive kada niste u mogućnosti odgovoriti
na poziv ili kada je linija zauzeta. Poruke snima davatelj usluge/telefonski operater, ne telefon.
Kada imate nove poruke, na slušalici se prikazuje
ako je dostupna usluga prikazivanja
poruke. Obratite se davatelju usluge/telefonskom operateru za detalje o ovoj usluzi.
Važno:
•
Ako
i dalje ostaje na zaslonu čak i nakon što ste preslušali nove poruke, simbol
isključite tako da pritisnete i držite
2 sekunde.
Unos znakova
Tipke za biranje koriste se za upis znakova i brojeva. Svaka tipka za biranje ima više
dodijeljenih znakova. Znakovi koji se mogu unijeti ovise o načinu unosa znakova (43. str.).
-- Pritisnite [◄] ili [►] za pomicanje pokazivača ulijevo ili udesno.
-- Pritisnite tipke za biranje da biste unijeli znakove i brojeve.
-- Pritisnite [C] da biste izbrisali znak ili broj označen pokazivačem. Pritisnite i držite [C] da
biste izbrisali sve znakove i brojeve.
-- Pritisnite
(A→a) za promjenu između velikih i malih slova.
-- Da biste upisali drugi znak postavljen na istoj tipki, pritisnite [►] da biste pomaknuli
pokazivač na sljedeće mjesto, a zatim pritisnite odgovarajuću tipku za biranje.
-- Ako ne pritisnete niti jednu tipku za biranje unutar 5 sekundi nakon upisivanja znaka, znak
se ustaljuje, a pokazatelj se pomiče udesno.
Načini unosa znakova
Dostupni načini upisa znakova su latinični (ABC), numerički (0-9), grčki (ABΓ), prošireni1
(AÄÅ), prošireni2 (SŚŠ) i ćirilični (АБВ). Za SMS poruke dostupni su latinični (ABC), numerički
(0-9), grčki (ABΓ) i prošireni 1 (AÄÅ) način unosa. Kada koristite navedene načine unosa
znakova, osim numeričkog, višestrukim pritiskom tipke za biranje možete odabrati koji se znak
unosi.
Kada se na uređaju prikaže zaslon za unos znakova:
[R/ECO] →
: Odaberite način unosa znakova. → [OK]
Napomena:
•
•
u sljedećim tablicama predstavlja jedan razmak.
Tipke za biranje označene s *1, *2, i *3 u sljedećim tablicama imaju različito dodijeljene
znakove za SMS. Pogledajte napomene *1, *2 i *3.
43
Useful
Information
Korisne
informacije
Tablica latiničnog
(ABC)
Alphabet
characterpisma
table (ABC)
z
1
2
3
4
5
6
7
8
9 y
3
4
5
6
7
8
9 y
4
5
6
7
8
9 y
4
5
6
7
8
9 y
Tablica brojeva
(0-9)(0-9)
Numeric
entry table
z
1
2
Greek
table ((ΑΒΓ))
Tablicacharacter
grčkog pisma
z
1
2
3
Proširena11character
tablica slova
Extended
table(AÄÅ)
(
)
z
1
2
3
• The
Sljedeća
se slova
koriste
i mala:and
ØŴŷ
R
following
are used
for kao
bothvelika
uppercase
lowercase:
Proširena2tablica
sa znakovima
2) (Not
(SŚŠ)
(nije dostupno
Extended
character
table (
available
for SMS)za SMS)
44
PRW110FX(en)_0724_ver012.pdf
44
2013/07/24
13:40:27
Useful Information
Korisne informacije
• The
Sljedeća
se slova
koriste
i mala:and lowercase:
R
following
are used
for kao
bothvelika
uppercase
Tablica character
ćiriličnog table
pisma
(nijeavailable
dostupno
SMS)
Cyrillic
( (АБВ)
) (Not
forza
SMS)
z
2
1
3
4
1
5
6
7
8
9 y
9
4
Poruke
o pogreškama
Error
messages
Poruka na zaslonu
Display message
Base no power (Baza
Base
no power
nema napajanja)
ili
or
No link
No
linktotobase.
base.
Reconnect main
base
Reconnect
main
AC adaptor.
(Nema
base
AC adaptor.
veze s bazom. Ponovno
spojite prilagodnik
Check
za izmjeničnu struju
Phone
glavne Line
bazne stanice.)
Uzrok/rješenje
Cause/solution
•
R The supplied telephone line cord has not been connected yet
or not connected properly. Check the connections (page 10).
Invalid
Number
Check Phone
Line
R
•
Invalid Number
•
(Provjeri tel. liniju)
(Nevažeći
broj)
Memory
Full
Memory Full (Puna
memorija)
Younije
tried
to send
an SMSkabel
message
to a phone
Još
spojen
isporučeni
telefonske
linije ili number
je spojensaved
in the phonebook,
list, or
redial
pogrešno.
Provjeritecaller
priključke
(10.
str.).list that is over 20 digits
long.
Pokušali
ste poslati SMS poruku na telefonski broj pohranjen u
popisu pozivatelja
popisu
za ponovno
biranje
koji je
R imeniku,
The phonebook
memory isilifull.
Erase
unwanted
entries
duži
od19).
20 znamenki.
(page
R Memorija
The call barred
is full.nepotrebne
Erase unwanted
entries
•
imenikalist
je memory
puna. Izbrišite
unose (19.
str.).
(page
29).popisa zabranjenih poziva je puna. Izbrišite nepotrebne
• M
emorija
(29. str.).alarm memory is full. Erase unwanted entries
R unose
The schedule
• M
emorija
(page
33).alarma za zakazane događaje je puna. Izbrišite
unose
(33. str.).
R nepotrebne
The maximum
number
of base units (4) is already registered
• Maksimalan
broj Cancel
baznih stanica
već je
prijavljen
na slušalicu.
to the handset.
unused(4)base
unit
registrations
from Na
slušalici
poništite
prijave
the handset
(page
34). baznih stanica koje se ne koriste (34. str.).
•
emorija memory
slušalice is
je full.
puna.
Obrišite
neželjene
pozadinske
slike,
R M
Handset
Erase
unwanted
wallpaper
images,
fotografije ili melodije zvona (25. str.).
photos, or ringtones (page 25).
•
R
Use rechargeable
Use
battery. (Koristite
rechargeable
punjive baterije.)
battery.
Slušalica je izgubila komunikaciju s baznom stanicom. Približite se
R baznoj
The handset
lost communication
with the base unit. Move
stanici has
i pokušajte
ponovno.
closer
to the
base unit
try again.
O
dspojite
prilagodnik
zaand
izmjeničnu
struju bazne stanice da biste
R vratili
Unplug
the izvorne
base unit’s
AC adaptor
reset the iunit.
njene
postavke.
Spojiteto
prilagodnik
pokušajte
Reconnect the adaptor and try again.
ponovno.
•
rijava
slušaliceregistration
možda je poništena.
R P
The
handset’s
may have been cancelled.
Ponovno
prijavite
slušalicu(page
(33. str.).
Re-register
the handset
33).
•
Uložene baterije pogrešnog su tipa, kao što su alkalne ili
A wrong type of battery such as Alkaline or Manganese was
manganove baterije. Koristite samo punjive Ni-MH baterije
inserted. Use
navedene
na 3.only
i 7. the
str. rechargeable Ni-MH batteries noted on
page 3, 7.
45
PRW110FX(en)_0724_ver012.pdf
45
2013/07/24
13:40:27
Korisne informacije
Problem
You must first
subscribe to Caller
ID. (Najprije se
prijavite na uslugu
ID pozivatelja.)
Uzrok/rješenje
•
Morate se pretplatiti na uslugu ID pozivatelja. Jednom kada
primite podatke o pozivatelju nakon prijave na uslugu ID
pozivatelja, ova poruka neće se prikazivati.
Rješavanje problema
Ako i dalje imate problema nakon što ste pročitali upute u ovom poglavlju, odspojite prilagodnik
za izmjeničnu struju bazne stanice i isključite slušalicu, zatim ponovno spojite prilagodnik i
uključite slušalicu.
Općenita uporaba
Problem
Slušalica se ne uključuje
automatski nakon
postavljanja napunjenih
baterija.
Uređaj ne radi.
Uzrok/rješenje
•
Postavite slušalicu na baznu stanicu ili punjač da biste
uključili slušalicu.
•
•
•
•
rovjerite jesu li baterije pravilno uložene (10. str.).
P
Potpuno napunite baterije (10. str.).
Provjerite priključke (10. str.).
Odspojite prilagodnik za izmjeničnu struju bazne stanice da biste
vratili izvorne postavke uređaja i isključili slušalicu. Ponovno
spojite prilagodnik, uključite slušalicu i pokušajte ponovno.
Slušalica nije bila prijavljena na baznu stanicu. Prijavite
slušalicu (33. str.).
•
Zaslon na slušalici je
prazan ili zatamnjen.
•
•
Ne čujem ton za biranje.
•
•
•
•
Zaslon slušalice
automatski počinje raditi.
46
•
lušalica je u načinu rada čuvara zaslona (13. str.). Ponovno
S
uključite zaslon slušalice:
-- pritiskom na
tijekom poziva.
-- pritiskom na
u svim ostalim situacijama.
“"LCD in charging" (Punjenje LCD-a u tijeku) postavljeno
je na "Off" (Isklj.) za vrijeme punjenja. Promijenite postavku
(24. str.).
Slušalica nije uključena. Uključite napajanje (13. str.).
Provjerite koristite li isporučeni kabel telefonske linije. Stari
kabel telefonske linije možda ima drugačiji raspored ožičenja.
Prilagodnik za izmjeničnu struju bazne stanice ili kabel
telefonske linije nisu priključeni. Provjerite priključke.
Isključite baznu stanicu iz telefonske linije i priključite liniju
u drugi telefon za koji znate da radi. Ako taj telefon radi
ispravno, obratite se servisu za popravak uređaja. Ako
drugi telefon ne radi ispravno, obratite se davatelju usluge/
telefonskom operateru.
Način prikaza je uključen. Spojite kabel telefonske linije na
utičnicu telefonske linije (10. str.).
Korisne informacije
Popis izbornika
Problem
Uzrok/rješenje
•
Promijenite jezik prikaza (13. str.).
Ne mogu uključiti
ekonomični način rada.
•
Ne mogu prikazati
pozadinsku sliku.
•
Ne možete postaviti ekonomični način rada kada način rada
preko DECT-odašiljača postavite na "On" (Uklj.). Ako je
potrebno, postavite način rada preko DECT-odašiljača na
"Off" (Isklj.) (34. str.).
Ne mogu prijaviti slušalicu
na baznu stanicu.
•
Prikaz je na jeziku koji ne
znam pročitati.
•
•
Pozadinska slika prikazuje se u stanju čekanja samo kada
odaberete "Digital (Small)" (Digitalni mali) ili "Off"
(Isklj.) za postavku sata. Promijenite postavku sata (24. str.).
aksimalan broj baznih stanica (4) već je prijavljen na
M
slušalicu. Na slušalici poništite prijave baznih stanica koje se
ne koriste (34. str.).
Maksimalan broj slušalica (6) već je prijavljen na baznu
stanicu. Poništite prijave nekorištenih slušalica na baznoj
stanici (34. str.).
Unijeli ste pogrešan PIN. Ako ste zaboravili PIN, obratite se
najbližem ovlaštenom servisnom centru.
Punjenje baterija
Problem
Slušalica se oglašava
zvučnim signalom i/ili
treperi.
Potpuno sam napunio
baterije, ali
-i dalje treperi ili
-- se vrijeme rada čini
kraćim.
Uzrok/rješenje
•
Baterija je pri kraju. Potpuno napunite baterije (10. str.).
•
Očistite krajeve baterija (
, ) i kontakte punjenja suhom
krpom i ponovo ih napunite.
Vrijeme je za zamjenu baterija (10. str.).
•
Pozivanje/odgovaranje na pozive, interkom
Problem
se prikazuje.
Uzrok/rješenje
•
•
•
•
Slušalica je predaleko od bazne stanice. Približite se.
Prilagodnik za izmjeničnu struju bazne stanice nije pravilno
priključen. Ponovno spojite prilagodnik za izmjeničnu struju
na baznu stanicu.
Slušalica nije prijavljena na baznu stanicu. Prijavite je (33. str.).
Uključivanjem ekonomičnog načina na dodir smanjuje se
domet bazne stanice u stanju čekanja. Po potrebi isključite
ekonomični način rada (14. str.).
47
Korisne informacije
Problem
Čuje se šum, a zvuk se
prekida.
Uzrok/rješenje
•
•
•
•
•
•
Čini se da se kvaliteta
zvuka smanjuje.
Slušalica ne zvoni.
Ne mogu pozivati.
•
•
•
•
•
•
potrebljavate slušalicu ili baznu stanicu u području jakih
U
električnih smetnji. Premjestite baznu stanicu i koristite
slušalicu dalje od izvora smetnji.
Približite se baznoj stanici.
Ako koristite usluge DSL/ADSL, preporučujemo spajanje
DSL/ADSL-filtra između bazne stanice i utičnice telefonske
linije. Za detalje se obratite davatelju usluga DSL/ADSL.
Bežična veza je preopterećena. Kada koristite pametni
telefon za pozive s fiksne linije (40. str.) zvuk se može
prekinuti ako se velika količina podataka prenosi preko
bežične mreže, primjerice kada reproducirate videozapise,
preuzimate ili šaljete velike datoteke itd.
Značajka načina rada preko Wi-Fi odašiljača bazne stanice
uključena je i bazna stanica je preblizu bežičnom usmjerivaču.
Isključite način rada preko Wi-Fi odašiljača (41. str.) ili udaljite
baznu stanicu i bežični usmjerivač jednu od drugoga.
Značajka načina rada preko Wi-Fi odašiljača bazne stanice
uključena je, a i koristite pojačivač Wi-Fi signala. Nemojte
koristiti način rada preko Wi-Fi odašiljača ako već imate
pojačivač Wi-Fi signala.
Prijavili ste slušalicu koja se ne preporučuje (4. str.). Najčišća
kvaliteta zvuka moguća je samo prijavom preporučene slušalice.
vono je isključeno. Podesite glasnoću zvona (15., 23. str.).
Z
Noćni način rada je uključen. Isključite ga (28. str.).
ožda je pogrešno postavljen način biranja. Promijenite
M
postavku (14. str.).
Birali ste zabranjeni broj (31. str.).
Zaključana je tipkovnica. Isključite ga (17. str.).
Caller ID (ID pozivatelja)
Problem
Ne prikazuju se
informacije o pozivatelju.
Uzrok/rješenje
•
•
•
•
Informacije o pozivatelju
kasno se ispisuju.
•
•
48
Morate se pretplatiti na uslugu ID pozivatelja. Za detalje se
obratite davatelju usluge/telefonskom operateru.
Ako je uređaj spojen na bilo kakvu dodatnu telefonsku
opremu, odspojite ga i uključite direktno u zidnu utičnicu.
Ako koristite usluge DSL/ADSL, preporučujemo spajanje
DSL/ADSL-filtra između bazne stanice i utičnice telefonske
linije. Za detalje se obratite davatelju usluga DSL/ADSL.
Druga telefonska oprema može ometati rad ovog uređaja.
Isključite ostalu opremu i pokušajte ponovno.
Ovisno o davatelju usluga/telefonskom operateru, uređaj
može prikazati informacije pozivatelja pri 2. zvonu ili kasnije.
Postavku prvog zvona postavite na "Off" (Isklj.) (23. str.).
Približite se baznoj stanici.
Korisne informacije
Problem
Pomaknulo se vrijeme na
uređaju.
Uzrok/rješenje
•
Neispravna informacija o vremenu dolaznog ID-a pozivatelja
promijenila je vrijeme. Podešavanje vremena postavite na
"Manual" (Ručno) (isklj.) (23. str.).
SMS (Usluga kratkih poruka)
Problem
Broj centra za SMSporuke zabilježen je u
popisu pozivatelja, a
poruka nije primljena.
Ne mogu primati ili slati
SMS poruke.
Uzrok/rješenje
•
Netko vam je pokušao poslati poruku dok je SMS-opcija bila
isključena. Uključite je (37. str.).
•
iste prijavljeni na odgovarajuću uslugu. Obratite se svom
N
davatelju usluge/telefonskom operateru.
R Broj(evi) centra za SMS-poruke nisu spremljeni ili su
netočni. Spremite ispravne brojeve (37. str.).
Prekinut je prijenos poruke. Pričekajte da se poruka pošalje
prije korištenja drugih funkcija telefona.
Ako koristite usluge DSL/ADSL, preporučujemo spajanje
DSL/ADSL-filtra između bazne stanice i utičnice telefonske
linije. Za detalje se obratite davatelju usluga DSL/ADSL.
•
•
•
Prikazano je "FD".
•
Prikazano je "FE".
•
Prikazano je "E0".
•
Uređaj se ne može spojiti na centar za SMS-poruke.
Provjerite jesu li spremljeni ispravni brojevi centra za SMSporuke. Provjerite je li uključen SMS (37. str.).
Dogodila se greška tijekom slanja poruke. Pokušajte
ponovno.
Vaš telefonski broj trajno je nevidljiv ili niste prijavljeni na
odgovarajuću uslugu. Obratite se svom davatelju usluge/
telefonskom operateru.
Oštećenje tekućinom
Problem
Tekućina ili drugi oblik
vlage ušao je u slušalicu/
baznu stanicu.
Uzrok/rješenje
•
Odspojite prilagodnik za izmjeničnu struju i kabel telefonske
linije iz bazne stanice. Izvadite baterije iz slušalice i ostavite
je da se suši najmanje 3 dana. Nakon što se slušalica/
bazna stanica potpuno osuše, ponovo spojite prilagodnik za
izmjeničnu struju i kabel telefonske linije. Umetnite baterije
i potpuno ih napunite prije uporabe. Ako uređaj ne radi
ispravno, obratite se najbližem ovlaštenom servisu.
Oprez:
• Da biste izbjegli trajno oštećenje, nemojte koristiti mikrovalnu pećnicu da biste ubrzali
postupak sušenja.
49
Korisne informacije
Rješavanje problema
Problem
Imam problema s
povezivanjem.
Uzrok/rješenje
•
•
•
•
•
•
Moj pametni telefon i
drugi uređaji ne mogu
pristupiti internetu otkad
sam uključio način rada
preko Wi-Fi odašiljača.
50
•
ežični usmjerivač nije uključen ili ne radi, Detalje potražite u
B
uputama za uporabu isporučene s bežičnim usmjerivačem.
Vaš pametni telefon nije spojen na bežični usmjerivač.
Provjerite Wi-Fi postavke pametnog telefona. Detalje
potražite u uputama za uporabu isporučene s pametnim
telefonom.
Promijenjeni su SSID (naziv bežične mreže), vrsta sigurnosti
ili lozinka dodijeljeni bežičnom usmjerivaču. Ponovno
konfigurirajte baznu stanicu pomoću postupka opisanog u
poglavlju "Uobičajena konfiguracija (DHCP)", 40. str., ili u
poglavlju "Pojednostavljena konfiguracija (WPS, DHCP)", 41.
str.
Potvrdite baznu stanicu WI-FI i IP-postavke pomoću postupka
opisanog u poglavlju "Potvrđivanje statusa mreže", 42. str.
Ako je značajka bežičnog usmjerivača izolacije klijenta
(značajka koja sprečava komuniciranje bežičnih uređaja
spojenih na isti bežični usmjerivač) uključena, bazna stanica
i pametni telefon neće moći komunicirati jedno s drugim.
Detalje potražite u uputama za uporabu isporučene s
bežičnim usmjerivačem i pazite da je značajka uključena.
Postavke mreže bazne stanice nisu ispravne. Poništite
postavke mreže bazne stanice (42. str.) i ponovno
konfigurirajte postavke mreže.
Nemojte koristiti način rada preko Wi-Fi odašiljača (41. str.)
ako već imate pojačivač Wi-Fi signala.
Korisne informacije
Problem
Uzrok/rješenje
Prikazuje se "Wrong
Password" (Pogrešna
lozinka).
•
Prikazuje se "Failed to
connect" (Neuspješno
spajanje).
Prikazuje se "IP
Address conflicts"
(Konflikti IP-adrese).
Prikazuje se "Cannot
obtain IP Address"
(IP-adresa ne može se
pronaći).
Ako ste odabrali "Search for Networks" (Traži mreže)
kada ste konfigurirali baznu stanicu
• Unijeli ste pogrešnu lozinku kada ste konfigurirali baznu
stanicu da biste se spojili na bežični usmjerivač. Potvrdite
lozinku i pokušajte ponovno. Ako je bežični usmjerivač
konfiguriran tako da koristi heksadecimalnu lozinku, unesite
ispravnu lozinku pomoću brojeva od 0 do 9 i slova od a do f.
Ako ste odabrali "WPS (Easy Setup)" (WPS (Jednostavno
postavljanje)) kada ste konfigurirali baznu stanicu
• Vaš bežični usmjerivač koristi WEP-kodiranje. Konfigurirajte
bežični usmjerivač tako da koristi drugu vrstu kodiranja,
primjerice WPA2-PSK (AES) kodiranje i pokušajte ponovno.
• Značajka je "skriveni način" bežičnog usmjerivača uključena
ili je značajka "slanje SSID-a" isključena. Promijenite
postavku prije konfiguriranja bazne stanice da biste se spojili
na bežični usmjerivač, a zatim je vratite natrag kada završite.
Ako ste konfigurirali bežični usmjerivač da biste koristili
filtriranje MAC-adrese.
• Dodajte MAC-adresu bazne stanice na popis ovlaštenih
MAC-adresa. Ako je značajka načina rada preko Wi-Fi
odašiljača bazne stanice uključena, bazna stanica ima dvije
MAC-adrese ("<MAC Addr. (Client)>" (MAC-adresa
(Klijent)) i "<MAC Addr. (AP)>" (MAC-adresa (AP)).
Dodajte ih obje na popis.
•
•
Unijeli ste pogrešnu lozinku kada ste konfigurirali baznu
stanicu da biste se spojili na bežični usmjerivač. Potvrdite
lozinku i pokušajte ponovno.
IP-adresa dodijeljena baznoj stanici također je dodijeljena
drugom uređaju na mreži. Provjerite postavke IP-adrese
bazne stanice i drugih uređaja na mreži.
Vaš bežični usmjerivač ne podržava DHCP ili je DHCPznačajka bežičnog usmjerivača isključena. Ako bežični
usmjerivač podržava DHCP, pazite da je DHCP-značajka
uključena. Ako DHCP nije dostupan, ručno postavite IPpostavke bazne stanice. Pogledajte poglavlje "Advanced
configuration (static IP settings)" (Napredna konfiguracija
(statičke IP-postavke)), 41. str.
51
Kazalo
Kazalo
A
B
D
E
G
I
K
L
N
O
52
Alarm: 27
Automatski interkom: 17
Automatski razgovor: 15, 24
Baterija: 10, 11
Bazna stanica
Odabir: 33
Poništavanje: 34
Vraćanje izvornih postavki: 32
Bez zvuka: 16
Brzo biranje: 20
Brzo prebacivanje: 16
Datum i vrijeme: 13
DECT-odašiljač: 34
Dijeljenje poziva: 16
Dodatne bazne stanice: 33
Dodatne slušalice: 33
Ekonomični način rada: 14
Ekvalizator: 16
Glasnoća
Prijamnik: 15
Zvono (Slušalica): 15, 23
Zvučnik: 15
Govorna pošta: 43
ID pozivatelja poziva na čekanju: 16
Integriranje pametnog telefona
Aplikacija Smartphone Connect: 41
Mrežno povezivanje
rješavanje problema: 50
Način rada preko Wi-Fi odašiljača: 41
Postavke mreže: 40
Status mreže: 42
Interkom: 17
Kalendar: 32
Kategorija: 18
Kod za izravni pristup: 21
Konferencijski pozivi: 16
Lančano biranje: 19
Način biranja: 14
Nadzor djeteta: 29
Nestanak struje: 11
Noćni način rada: 28
Odgovaranje na pozive: 15
Ograničenje poziva: 31
P
R
S
T
U
V
Z
Pauza: 15
PIN: 32
Podešavanje vremena: 23
Ponovno biranje: 15
Popis pozivatelja: 35
Poruke o pogreškama: 45
Poziv na čekanju: 15
Poziv na čekanju: 16
Pozivanje: 15
Preusmjeravanje poziva: 16
Privatni način rada: 25
Privremeno tonsko biranje: 16
Propušteni pozivi: 35
Prvo zvono: 23
Razglas: 15
Regionalne postavke: 32
Rješavanje problema: 46
Slušalica
Naziv: 31
Odjava: 34
Prijava: 33
Smanjenje smetnji: 16
SMS značajka: 37
Telefonski imenik: 18
Ton tipki: 24
Ton zvona: 23
Tražilo ključeva: 23, 26
Uključivanje/isključivanje: 13
Unos znakova: 43
Uređivanje popisa pozivatelja: 35
Usluga ID pozivatelja: 35
Vrsta upravljanja: 12
Zabrana dolaznih poziva: 29
Zakazani događaji: 32
Zaključavanje tipkovnice: 17
Zaslon
Boja: 24
Jezik: 13
Kontrast: 24
Način prikaza: 24
Osvjetljenje LCD-a: 24
Pozadinska slika: 24
Sat 24
Napomene
53
Napomene
54
Napomene
55
Odjel prodaje:
Sales
Department:
■
Czech
N ■Czech
■N■ Slovakia
Slovakia
Thámova
289/13
(Palác Karlín)
186
00 Praha
8
186 00 Praha 8 +420-236 032 511
telefon:
telefon:
+420.-236
centrální
fax:
+420-236
032 411 032 511
centrální fax:
+420.-236
zákaznická
linka: +420-236
032 911 032 411
zákaznická
linka:
+420.-236 032 911
e-mail:
[email protected]
e-mail: [email protected]
aktuální
info na www.panasonic.cz
aktuální info na www.panasonic.cz
Štúrova
11,republika
811 01 Bratislava,
Slovenská
Slovenská
Telefón: republika
+421-2-2062-2211
Telefón:
+421-2-2062-2211.
Fax:
+421-2-2062-2311
Fax:
+421-2-2062-2311.
zákaznícka linka: +421-2-2062-2911
zákaznícka
linka:
+421-2-2062-2911.
e-mail: [email protected]
e-mail:
[email protected]
aktuálne
info na www.panasonic.sk
aktuálne info na www.panasonic.sk
Panasonic Marketing Europe
GmbH, organizační složka
Česká 289/13
republika
Thámova
(Palác Karlín)
Panasonic Marketing Europe
GmbH, organizačná zložka
Slovenská
Štúrova 11, 811republika
01 Bratislava,
■■Romania
Romania
N
Panasonic Marketing Europe
GmbH, Wiesbaden, Germania,
Sucursala
Bucureçti,
Romania
B-dul Preciziei, Nr.
24, West Gate
Park,
Clădirea
H3, Etaj Nr.
2, Sector
6, Gate Park,
B-dul
Preciziei,
24, West
București,H3,
062204,
Romania
Clădirea
Etaj 2,
Sector 6,
Telefon: 062204,
+40.21.316.31.61
Bucureşti,
Romania
Fax:
+40.21.316.04.46
Telefon:
+40.21.316.31.61
e-mail: [email protected]
Fax:
+40.21.316.04.46
e-mail:
[email protected]
web: www.panasonic.ro
web: www.panasonic.ro
Panasonic System Networks Co., Ltd.
1-62,
1-62, 4-chome,
4-chome, Minoshima,
Minoshima, Hakata-ku,
Hakata-ku, Fukuoka
Fukuoka 812-8531,
812-8531, Japan
Japan
©©Panasonic
PanasonicSystem
SystemNetworks
NetworksCo.,
Co.,Ltd.
Ltd.2013
2013.
*PNQX6121ZA*
*PNQX6121ZA*
PNQX6121ZA
PRW110FX(en)_0724_ver012.pdf
56
2013/07/24
TT0713MG0 (E)
13:40:28
Download

Uputstvo srpski