27-41/08
I
PLAN DETALJNE REGULACIJE
PLANSKI I PRAVNI OSNOV ZA IZRADU PLANA
Za potrebe Naručioca – GRADA SUBOTICE, a na osnovu zahteva Investitora -JP
"DIREKCIJA ZA IZGRADNJU OPŠTINE SUBOTICA", u JP «Zavod za urbanizam
opštine Subotica», se pristupilo izradi Plana detaljne regulacije za kompleks Uređaja
za prečišćavanje otpadnih voda (UPOV) u Bajmoku za koji je doneta
- Odluka o izradi Plana detaljne regulacije za kompleks uređaja za
prečišćavanje otpadnih voda (UPOV) u Bajmoku («Službeni list opštine Subotica»
br. 2/2009), čiji sastavni deo je i Program za izradu Plana detaljne regulacije
Plan detaljne regulacije je izrađen na osnovu:
- Prostornog plana opštine Subotica (“Sl. list opštine Subotica” broj 19/2008).
- Zakona o planiranju i izgradnji («Službeni glasnik RS» br 47/03 i 34/06)
- Pravilnika o sadržini, načinu izrade, načinu vršenja stručne kontrole
urbanističkog plana, kao i uslovima i načinu stavljanja plana na javni uvid
(“Službeni glasnik RS” broj 12/04)
- ostalih uslova, podataka, dokumentacija i razvojnih planova nadležnih
komunalnih organizacija i drugih institucija, koji su od uticaja na uređenje i
izgradnju područja obuhvaćenog Planom
1.1.
POLOŽAJ PROSTORA U OKRUŽENJU
Prostor obuhvaćen granicom Plana nalazi se na istočnom delu naselja, van
građevinskog reona utvrđenog Prostornim planom opštine Subotica i obuhvata prostor
omeđen poljskim putem (nastavak Dubrovačke ulice) i vodotokom Krivaja.
1.2.
POSTOJEĆA NAMENA PROSTORA
U pogledu namene prostora može se konstatovati da je obuhvaćeno područje delimično
obrađeno zemljište, a delom priobalni pojas potoka Krivaja. Obuhvaćeno područje je
Prostornim planom opštine Subotica (“Službeni list Opštine Subotica” br. 19/2008) je
svrstano u poljoprivredno zemljište (njive i pašnjaci) i zonu zaštite vodnog zemljišta.
Postojeće javno građevinsko zemljište namenjeno je za izgradnju mreže javne
komunalne infrastrukture. Javna komunalna mreža je izgrađena u malom obimu.
1.3.
POSTOJEĆA KOMUNALNA OPREMLJENOST PROSTORA
Saobraćajna infrastruktura u okviru obuhvaćenog prostora nije izgrađena. Duž dela
Dubrovačke ulice, koja dotiče ovaj kompleks, izgrađen je kolovoz u širini od cca 3
metara, koji se predviđenim rešenjem zadržava u celosti.
Elektroenergetska mreža u okviru obuhvaćenog prostora je samo delimično
izgrađena. Duž dela poljskog puta izgrađena je niskonaponska mreža za snabdevanje
postojećih potrošača.
JP ZAVOD ZA URBANIZAM OPŠTINE SUBOTICA
1
27-41/08
PLAN DETALJNE REGULACIJE
Gasovodna mreža Ø 40 za snabdevanje postojećih potrošača je izgrađena duž dela
poljskog puta.
Vodovodna mreža u okviru obuhvaćenog prostora je samo delimično izgrađena i to u
dužini od svega 150 m na deonici od Dubrovačke ulice.
Kanalizaciona (kolektorska) mreža je izgrađena do predmetne teritorije. U
Dubrovačkoj ulici, postoji izgrađena kolektorska mreža do planirane crpne stanice za
podizanje prikupljenih otpadnih voda iz naselja. Crpna stanica nije u funkciji (nije
izgrađena), obzirom da na izgrađenu kanalizacionu mreži unutar naselja Bajmok nisu
priključeni potrošači.
1.4.
STEČENE URBANISTIČKE OBAVEZE I CILJ IZRADE PLANA
Osnovna namena građevinskog zemljišta na području Planom obuhvaćenog prostora
definisana je Prostornim planom opštine Subotica (“Sl. list opštine Subotica” broj
19/2008). Predmetni Plan propisuje obavezu izgradnje uređaja za prečišćavanje za
naselje Bajmok van granice građevinskog reona uz vodotok Krivaju.
Cilj izrade predmetnog Plana je da se omogući izgradnja objekata i uređaja za
prečišćavaje otpadnih voda (UPOV) i formiranje kompleksa UPOV. Iz ovih razloga
potrebno je izvršiti korekciju regulacione širine postojećeg poljskog puta tj. potrebno je
prenameniti deo postojećeg ostalog građevinskog zemljišta u javno građevinsko
zemljište – ulice.
1.5
GRANICA OBUHVATA PLANA SA POPISOM KATASTARSKIH PARCELA
Granica prostora obuhvaćenog ovim Programom definisana je: sa zapadne strane
granicom parcela broj 3188 (Dubrovačka ulica), 3181/2, 3181/1, 3180, 3182, 3183,
3184, 3185 i 3187; sa severne strane delom parcela broj 11889 i 13856 (potokom
Krivaja); sa istočne strane granicom parcele 12094 (poljski put); sa južne strane
granicom parcele 12132 (poljski put).
Granicom Plana obuhvaćen je prostor veličine 52 ha 97ari i 31.5 m2 .
Karakteristične prelomne tačke koje definišu položaj granice Plana utvrđene su
označene numerički na grafičkom prilogu br. 4.3.
Granica obuhvata Plana definisana je sledećim koordinatama:
JP ZAVOD ZA URBANIZAM OPŠTINE SUBOTICA
2
i
27-41/08
GR.1
GR.2
GR.3
GR.4
GR.5
GR.6
GR.7
GR.8
GR.9
GR.10
GR.11
GR.12
GR.13
GR.14
GR.15
GR.16
GR.17
GR.18
GR.19
GR.20
GR.21
GR 22
PLAN DETALJNE REGULACIJE
379238.55
379294.50
379294.90
379301.23
379517.67
379580.77
379600.02
379633.04
379674.02
379732.63
379872.20
379978.61
380155.21
380210.75
380257.43
380315.41
380521.60
380764.74
380770.66
380789.10
380844.22
380863.11
92846.47
92833.01
92839.73
92840.05
92796.73
92795.54
92799.24
92823.61
92860.67
92900.02
92991.76
93025.38
93058.55
93109.51
93137.23
93138.10
93177.41
93173.25
93175.05
93199.44
93304.92
93298.25
GR 23
GR 24
GR.25
GR.26
GR.27
GR.28
GR.29
GR.30
GR.31
GR 32
GR.33
GR.34
GR.35
GR.36
GR.37
GR.38
GR.39
GR.40
GR.41
GR.42
GR.43
GR.44
380882.68
380893.17
380902.65
380914.86
381038.17
381027.03
381015.12
381010.82
380506.78
380344.09
380285.36
380166.51
379965.25
379589.57
379396.13
379374.00
379290.82
379268.37
379268.13
379294.63
379294.09
379236.97
93296.64
93178.33
92973.43
92946.02
92753.78
92749.64
92750.57
92749.79
92730.12
92724.11
92721.94
92717.55
92708.10
92686.48
92683.10
92682.64
92674.37
92678.77
92704.80
92705.94
92825.84
92836.24
Granicom plana obuhvaćene su parcele 3186, 3188, 12132, 12130, 12131, 12129,
12128, 12127, 12126, 12125, 12124, 12123, 12122, 12121, 12120, 12118, 12117,
12116, 12115, 12114, 12113, 12112, 12111, 12110, 12109, 12108, 12107, 12106,
12105, 12104, 12103, 12102, 12101, 12100/7, 12100/6, 12100/5, 12100/14, 12100/13,
12100/4, 12100/3, 12100/12, 12100/11, 12100/10, 12100/9, 12100/8, 12100/2,
12100/17, 12100/16, 12100/15, 12094, 12100/1, 13856, 11889, 4754 KO Bajmok.
II
PRAVILA UREĐENJA PROSTORA
2.1.
PODELA PROSTORA NA JAVNO I OSTALO GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE
Prema datom planskom rešenju, granicom obuhvata plana obuhvaćeno zemljište
pripada javnom i ostalom građevinskom zemljištu.
- za JAVNO GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE u granicama Plana utvrđene su javne
površine – ULICE;
- za JAVNO GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE u granicama Plana utvrđene su
površine namenjene za PREČISTAČ OTPADNIH VODA
- za JAVNO GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE u granicama Plana utvrđene su
površine namenjene za VODOTOK KRIVAJU
- za JAVNO GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE u granicama Plana utvrđene su
površine namenjene za INFRASTRUKTURNI KORIDOR
- za OSTALO GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE u granicama Plana utvrđene su
površine namenjene za VODNO I POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE
JP ZAVOD ZA URBANIZAM OPŠTINE SUBOTICA
3
27-41/08
PLAN DETALJNE REGULACIJE
Prema planskom rešenju površina postojećeg javnog građevinskog zemljišta se
uvećava za 1ha 36a 74m2.
2.2.
PLAN PARCELACIJE I PREPARCELACIJE
Razgraničenje javnog od ostalog građevinskog zemljišta je izvršeno utvrđivanjem
regulacionih linija planiranog saobraćajnog prodora u cilju proširenja postojećeg
poljskog puta na planom obuhvaćenom području i prikazano je na grafičkom prilogu 4.3.
Prelomne tačke regulacionih linija definisane su sledećim koordinatama:
93297.405
93177.792
92971.553
92942.211
92767.247
92758.427
92716.531
92700.375
R.9
R.10
R.11
R.12
R.13
R.14
R.15
R.16
379588.588
379531.801
379347.300
379338.280
379320.540
379311.900
379295.760
379268.366
R.1
R.2
R.3
R.4
R.5
R.6
R.7
R.8
380874.581
380885.186
380894.728
380907.799
381020.028
381015.435
379972.776
379682.060
2.3.
PLAN NAMENE POVRŠINA I BILANS POVRŠINA
92695.191
92693.763
92689.870
92689.480
92688.510
92688.040
92687.160
92678.776
Na osnovu planskog rešenja uređenja prostora, baziranog na postavkama Prostornog
plana opštine Subotica, definisana je namena prostora prema načinu korištenja.
Javno građevinsko zemljište u granici obuhvata plana namenjeno je za izgradnju
objekata i uređaja za prečišćavanje otpadnih voda (UPOV) i formiranje kompleksa
UPOV-a, u okviru kojih je planirana izgradnja saobraćajne infrastrukture (kolovoza, i
trotoara), kao i mreže komunalne infrastrukture (elektroenergetske, gasne,
telekomunikacione, vodovodne i kanalizacione mreže). Bilans javnih površina je dat u
sledećoj tabeli:
i formiranje kompleksa UPOV. Iz ovih razloga potrebno je izvršiti korekciju regulacione
širine postojećeg poljskog puta tj. potrebno je prenameniti deo postojećeg ostalog
građevinskog zemljišta u javno građevinsko zemljište – ulice.
Površina
Javno građevinsko zemljište
(m2)
kompleks UPOV-a
(%)
8.389,90
17,32
infrastrukturni koridor
21.172,39
43,72
Ulice
18.863,60
38,96
48.425,89
100
Ukupno:
JP ZAVOD ZA URBANIZAM OPŠTINE SUBOTICA
4
27-41/08
2.4
PLAN DETALJNE REGULACIJE
PRAVILA UREĐENJA JAVNIH POVRŠINA I MREŽE KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE
2.4.1. PRAVILA UREĐENJA SAOBRAĆAJNIH POVRŠINA
U novoj regulacionoj širini poljskog puta se planira izgradnja kolovoza širine 4,0 metara.
Elementi ove saobraćajnice dati su na grafičkom prilogu, a koordinate temena su u
tabeli koja se nalazi u prilogu.
Tabela koordinata temena saobraćajnica:
T1
T2
T3
T4
T5
T6
379184.84
379193.47
379217.88
379232.95
379295.96
379347.10
92862.06
92827.54
92747.45
92663.32
92683.35
92686.50
T7
T8
T9
T10
T11
T12
379531.89
379588.30
379965.06
381032.56
380899.12
380889.18
92689.76
92691.18
92712.10
92755.11
92963.15
93178.06
U visinskom smislu kolovoz treba da se uklopi u postojeći izgrađeni kolovoz u
Dubrovačkoj ulici. Za regulisani deo poljskog puta potrebno je posebno razraditi uzdužni
profil i poprečne profile radi detaljnog definisanja visinskog pružanja kolovoza.
Unutar teritorije UPOV su planirane saobraćajnice, trotoari i parkinzi za opsluživanje
planiranih sadržaja.
Pristup kompleksu UPOV-a planiran je sa novoregulisanog poljskog puta.
2.4.2. PRAVILA UREĐENJA KOMUNALNIH ZONA I HIDROTEHNIČKIH
OBJEKATA
Prostornim planom opštine Subotica (“Sl. list opštine Subotica” broj 19/2008) propisana
je obaveza izgradnje uređaja za prečišćavanje za naselje Bajmok na području Planom
obuhvaćenog prostora.
U toku jula 1992 godine izrađeno je generalno rešenje kanalisanja naselja Bajmok.
Projekat obuhvata kanalizacionu mrežu za otpadnu vodu i postrojenje za prečišćavanje
otpadnih voda. Sistem kanalisanja je separatni.
Kanalizaciona mreža za otpadnu vodu je projektovana (i delom izgrađena) po Varijanti I
– sistem kanalisanja sa pretežno gravitacionim tečenjem.
Za postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda je usvojena Varijanta I, koja obuhvata
postupak biološkog prečišćavanja sa aktivnim muljem uz istivremenu stabilizaciju mulja
sa mehaničkom dehidracijom nastalog viška mulja.
U cilju obezbeđenja preduslova za postizanje visokih efekata prečišćavanja u slučaju
perspektivnog pooštravanja kriterijuma kvaliteta prečišćene vode, kao opcionalno
rešenje na liniji vode, predviđa se denitrifikacija i uklanjanje fosfora.
JP ZAVOD ZA URBANIZAM OPŠTINE SUBOTICA
5
27-41/08
PLAN DETALJNE REGULACIJE
Unutar predmetnog kompleksa planira se izgradnja postrojenja za prečišćavanje
otpadnih voda i to:
- pogonska zgrada
- peskolov – separator masti
- aeracioni bazen
- naknadni taložnik
- merač protoka
- silos za mulj
- rezervoar prečišćene vode
- izlivna građevina
- crpka interne kanalizacije
kao i prateći potrebni hidromašinski uređaji, cevovodi.
Kvalitet prečišćene vode treba da, u skladu sa Evropskim direktivama o vodama,
zadovolji sledeće karakteristike:
- organsko opterećenje (izraženo kao BPK5 sred. dnev.)
do 25 mg/l
(izraženo kao HPK)
do 125 mg/l
- suspendovane materije
do 30 mg/l
- ukupan azot
do 15 mg/l
- ukupan fosfor
do 2 mg/l
- štetne i opasne materije u skladu sa Pravilnikom o opasnim materijama u
vodama (Sl. glasnik SRS br. 31/82)
Kvalitet efluenta mora da obezbedi IIb klasu vode u recipijentu – potoku Krivaja, u
skladu sa Uredbom o klasifikaciji voda (Sl. glasnik SRS 5/68).
Merodavni podaci za prečišćavanje otpadnih voda:
- broj stanovnika
- norma upotrebljenih voda
r.b.
1.
2.
3.
4.
5
STANOVNIŠTVO
INDUSTRIJA
RAZVOJNA REZERVA
INFILTRACIJA
SVEGA
Količina voda
( m3/dan )
1.800
200
500
500
3.000
JP ZAVOD ZA URBANIZAM OPŠTINE SUBOTICA
9.000 stanovnika
200 l/stan/dan
Organsko opterećenje
(kg BPK5/dan)
(ES)
540
9.000
120
1.500
240
3.500
-------840
14.000
6
27-41/08
PLAN DETALJNE REGULACIJE
2.4.3. PRAVILA UREĐENJA ELEKTROENERGETSKE, GASOVODNE I
TELEKOMUNIKACIONE MREŽE
Elektroenergetska mreža
Za napajanje električnom energijom budućih objekata na predmetnom kompleksu
neophodno je izgraditi novu transformatorsku stanica 20/0,4 kV odgovarajuće snage,
kao i kablovske vodove do predmetnih objekata. Mesto priključka pomenute
transformatorske stanice će se odrediti zavisno i od drugih egzistirajućih okolnosti
putem Odobrenja za priključenje na elektroenergetski sistem.
Gasovodna mreža
Priključenje novih objekata na distributivnu gasnu mrežu moguće je obzirom da na
predmetnoj teritoriji (na početku poljskog puta kod Dubrovačke ulice) postoji izgrađen
PE gasovod d40.
Telekomunikaciona mreža
Priključenje novih objekata na telekomunikacionu mrežu je moguće obzirom da na
predmetnoj teritoriji (na početku poljskog puta kod Dubrovačke ulice) postoji izgrađena
nadzemna TT mreža.
2.5.
PLAN NIVELACIJE I REGULACIJE
Regulacione širine ulica definisane su u skladu sa rangom saobraćajnica i
infrastrukturnim potrebama. Regulacione širine ulica su prikazane su na grafičkom
prilogu.
Regulacione linije za razgraničenje javnog i ostalog građevinskog zemljišta date su na
grafičkom prilogu. Prelomne tačke regulacionih linija definisane su koordinatama.
U visinskom pogledu nivelaciju saobraćajnica potrebno je prilagoditi i usaglasiti sa
postojećom nivelacijom terena i izgrađenim objektima na ostalom građevinskom
zemljištu orijentisanim prema predmetnom poljskom putu.
JP ZAVOD ZA URBANIZAM OPŠTINE SUBOTICA
7
27-41/08
2.6.
PLAN DETALJNE REGULACIJE
USLOVI I MERE ZA SPROVOĐENJE PLANA DETALJNE REGULACIJE
Opremanje predmetnog poljskog puta saobraćajnom infrastrukturom kao i sa
preostalom mrežom javne komunalne infrastrukture potrebno je izvršiti u skladu sa
promenama potrebnih kapaciteta u pojedinim oblastima.
Pre izgradnje bilo kakve infrastrukture potrebno je obezbediti javno građevinsko
zemljište u skladu sa ovim planom i ostalim važećim zakonima.
Izgradnju planiranog kolovoza u okviru ovog plana moguće je sprovesti fazno.
Pre izrade tehničke dokumentacije za izgradnju planiranih objekata, od nadležnog
organa potrebno je pribaviti Izvod iz ovog plana.
2.7. PROCENA POTREBNIH FINANSIJSKIH SREDSTAVA ZA IZGRADNJU
JAVNE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I OBJEKATA
Saobraćajna infrastruktura
kolovoz
2600 x 4.00 x 4.500,00
=
46.800.000,00 din
Hidrotehnika
UPOV
Kanalizaciona mreža
Vodovodna mreža
=
=
=
198.000.000,00 din
15.300.000,00 din
10.890.000,00 din
224.190.000,00 din
1700 m x
9000,00
2200 m x
4950,00
UKUPNO:
Energetika i telekomunikaciona infrastruktura
MBTS 630 kVA
kom 1
Gasovod
2200 m
TT kabel
2300 m
x
x
x
5.000.000,00
3.500,00
3.000,00
UKUPNO:
Saobraćajna infrastruktura
Hidrotehnika
Energetika i telekomunikaciona infrastruktura
SVEGA:
JP ZAVOD ZA URBANIZAM OPŠTINE SUBOTICA
=
=
=
:
5.000.000,00 din
7.700.000,00 din
6.900.000,00 din
19.600.000,00 din
46.800.000,00 din
224.190.000,00 din
19.600.000,00 din
290.590.000,00 din
8
27-41/08
PLAN DETALJNE REGULACIJE
III
PRAVILA GRAĐENJA
3.1.
PRAVILA GRAĐENJA OBJEKATA
Na prostoru u granicama obuhvata Plana u skladu sa namenom utvrđenom Prostornim
planom dozvoljena je izgradnja isključivo objekata koji su u funkciji namene kompleksa
uređaja za prečišćavanje otpadnih voda.
Gabariti planiranih objekata moraju biti u skladu sa rešenjem datim u okviru Generalnog
rešenja kanalizacije naselja Bajmok (elaborat EH 4144 izrađen od strane Zavoda za
hidrotehniku u junu 1992. godine). Lociranje objekata mora uvažavati sve rezultate
hidrogeoloških, geomehaničkih, hidroloških i ostalih istraživanja za ovu vrstu objekata.
Položaj objekata u odnosu na regulacionu liniju definisan je građevinskom linijom, koja
predstavlja liniju do koje se objekat može graditi i koja je utvrđena i grafički prikazana na
prilogu br. 4.4.
Minimalno rastojanje između građevinske i regulacione linije, za objekte svih namena
planiranih na prostoru u granicama Plana iznosi najmanje 13,0 m. U ovoj zoni
dozvoljena je sadnja dekorativnog zelenila i zaštitnog zelenila.
Za planirani kompleks UPOV-a mora se obezbediti kolski i pešački prilaz. Oni se
ostvaruju sa regulisanog postojećeg poljskog puta.
U okviru obuhvata Plana unutar granica kompleksa planirati parking prostor za korisnike
objekta, u skladu sa uslovima priključka na javnu saobraćajnicu.
Ograđivanje parcela sa objektima namenjenim za obavljanje delatnosti čija izgradnja
zahteva posebne uslove u pogledu funkcionalnog izdvajanja ili zaštite od neposrednog
okruženja mogu se ograđivati zidanom ogradom visine do 2,2 m odnosno prema
uslovima koje odredi nadležni organ.
Zidane i druge vrste ograda postavljaju se na regulacionu liniju tako da ograda, stubovi
ograde i kapije budu na građevinskoj parceli koja se ograđuje.
3.2.
PRAVILA GRAĐENJA SAOBRAĆAJNE INFRASTRUKTURE
Izgradnju saobraćajnica planirati od asfalt – betona.
Sve kolovozne površine od ostalog terena treba da su odvojene izdignutim ivičnjacima
max. visine cca. 8 cm.
Nivelaciono rešenje saobraćajnih površina je orijentacionog karaktera i moguće su
promene u cilju poboljšanja tehničkog rešenja.
Odvod atmosferskih voda sa površine saobraćajnica potrebno je rešiti prema uslovima
hidrotehnike.
JP ZAVOD ZA URBANIZAM OPŠTINE SUBOTICA
9
27-41/08
PLAN DETALJNE REGULACIJE
Sve saobraćajne površine projektovati primenom odgovarajućih odredaba iz Zakona o
osnovama bezbednosti saobraćaja na putevima («Službeni list RS» broj 101/05),
Zakona u javnim putevima («Službeni list RS» broj 101/05, 123/07), kao i primenom
ostalih pravilnika i standarda iz ove oblasti.
3.3.
PRAVILA GRAĐENJA ELEKTROENERGETSKE, GASOVODNE I
TELEKOMUNIKACIONE MREŽE
Elektroenergetska mreža
Elektroenergetsku mrežu realizovati prema sledećim uslovima:
Celokupnu elektroenergetsku mrežu graditi na osnovu glavnih projekata u skladu sa
važećim zakonskim propisima.
Trafostanice graditi kao montažno betonske ili zidane za rad na 20 kV naponskom
nivou.
Elektroenergetsku mrežu na oba naponska nivoa kablirati.
Kablove polagati u zelenim površinama pored saobraćajnica i pešačkih staza na
udaljenosti min. 1,0 m od kolovoza i 0,5 m od pešačkih staza.
Dubina ukopavanja kablova ne sme biti manja od 0,8m.
Svetiljke za javno osvetljenje postaviti na kandelaberske stubove odgovarajuće visine.
Za rasvetna tela koristiti živine svetiljke visokog pritiska ili natrijumove niskog (visokog)
pritiska.
Elektroenergetsku mrežu polagati najmanje 1,0 m od temelja objekata.
Pri ukrštanju sa saobraćajnicom kabel mora biti postavljen u zaštitnu cev a ugao
ukrštanja treba da bude oko 90°.
Pri paralelnom vođenju energetskih i telekomunikacionih kablova najmanje rastojanje
mora biti 0,50 m za kablove napona do 1 kV odnosno 1,0 m za kablove napona preko 1
kV. Ugao ukrštanja treba da bude 90°.
Paralelno polaganje elektroenergetskih kablova i cevi vodovoda i kanalizacije
dozvoljeno je u horizontalnoj ravni pri čemu horizontalno rastojanje mora biti veće od
0,5 m.
Nije dozvoljeno polaganje elektroenergetskog kabla iznad cevi vodovoda ili ispod cevi
kanalizacije.
Pri ukrštanju elektroenergetskih kablova sa gasovodom vertikalno rastojanje mora biti
veće od 0,30 m, a pri približavanju i paralelnom vođenju 0,50 m.
Gasovodna mreža
Tehnički normativi za projektovanje i polaganje gasovoda od PE cevi za radni pritisak
do 4 bara određeni su odgovarajućim Pravilnikom za transport gasovitih goriva prema
JUS H.F1.001. (Sl. List SRJ br. 20/92).
Gasovod niskog pritiska se vodi podzemno. Dubina polaganja gasovoda je 0,6-1,0 m od
njegove gornje ivice. Preporučuje se dubina od 0,8 m. Izuzetno je dozvoljena dubina 0,5
m kod ukrštanja sa drugim ukopanim instalacijama ili na izrazito teškom terenu, uz
primenu dodatnih tehničkih mera zaštite. Lokacija rovova je u zelenom pojasu između
trotoara i ivičnjaka kolovoza.
Trase rovova za polaganje gasne instalacije se postavljaju tako da gasna mreža
zadovolji minimalna propisana odstojanja u odnosu na druge instalacije i objekte
JP ZAVOD ZA URBANIZAM OPŠTINE SUBOTICA
10
27-41/08
PLAN DETALJNE REGULACIJE
infrastrukture. Vrednosti minimalnih dozvoljenih rastojanja u odnosu na ukopane
instalacije su:
Minimalna dozvoljena rastojanja
- drugi gasovod
- vodovod, kanalizacija
- nisko i visoko naponski elektro kablovi
- telefonski kablovi
- tehnološka kanalizacija
- betonski šahtovi i kanali
- željeznička pruga i industrijski kolosek
- visoko zelenilo
- temelj građevinskih objekata
- lokalni putevi i ulice
- magistralni i regionalni putevi
- benzinske pumpe
ukrštanje
0,2 m
0,2m
0,3m
0,3m
0,2m
0,2m
1,5m
1,0m
1,3m
-
paralelno vođenje
0,4m
0,4m
0,6m
0,5m
0,4m
0,4m
5,0m
1,5m
1,0m
0,5m
1,0m
5,0m
Ukrštanje distributivnog gasovoda (DG) sa saobraćajnicama vrši se uz njegovo
polaganje u zaštitnu cev ili kanal. Pri tome se mora obezbediti prirodna ventilacija
kanala, zaštitne cevi ili podzemnog prolaza.
Pri polaganju distributivnih gasovoda treba preduzeti odgovarajuće mere zaštite
postojećih instalacija u radnom pojasu.
Ukrštanje i paralelno vođenje sa drugim instalacijama se projektuje u skladu sa
uslovima i saglasnostima nadležnih organa, a na sledeći način:
prolaz ispod puteva i ulica se izvodi u zaštitnoj čeličnoj cevi uz mehaničko podbušivanje
na dubini od 1,0m;
prolaz ispod kućne saobraćajnice se radi raskopavanjem ili podbušivanjem, u skladu sa
dubinom rova;
prolazi ispod ostalih kanala i rigola izvode se u zaštitnim cevima ili bez njih,
raskopavanjem ili podbušivanjem na dubinu 1,0m do 2,0m u zavisnosti od mogućnosti
na terenu.
Ukrštanje i paralelno vođenje u odnosu na ukopane instalacije treba projektovati da se
zadovolje svi uslovi vlasnika predmetnih instalacija. Kod ukrštanja nastojati da se
gasovod ukopa iznad drugih instalacija, u protivnom gasovod treba položiti u zaštitnu
cev.
Uslove i saglasnost za priključenje na gasnu mrežu potrebno je zatražiti od nadležne
službe za distribuciju gasa.
Telekomunikaciona mreža
Celokupnu TT mrežu graditi na osnovu glavnih projekata u skladu sa važećim
zakonskim propisima.
TT mreža će se u potpunosti graditi podzemno.
Dubina polaganja TT kablova treba da je najmanje 0,8 m.
TT mrežu polagati u uličnim zelenim površinama (udaljenost od visokog rastinja min.
1,5 m) pored saobraćajnica na rastojanju najmanje 1,0 m od saobraćajnica, ili pored
pešačkih staza. U slučaju da se to ne može postići TT kablove polagati ispod pešačkih
staza.
Pri ukrštanju sa saobraćajnicama kablovi moraju biti postavljeni u zaštitne cevi a ugao
ukrštanja treba da bude 90°.
JP ZAVOD ZA URBANIZAM OPŠTINE SUBOTICA
11
27-41/08
PLAN DETALJNE REGULACIJE
Pri paralelnom vođenju sa elektroenergetskim kablovima najmanje rastojanje mora biti
0,5 m za kablove napona do 1 kV i 1,0 m za kablove napona preko 1 kV. Pri ukrštanju
sa gasovodom, vodovodom i kanalizacijom vertikalno rastojanje mora biti veće od 0,3 m
a pri približavanju i paralelnom vođenju 0,5 m.
3.4.
PRAVILA GRAĐENJA VODOVODNE I KANALIZACIONE MREŽE
Javna vodovodna mreža se gradi po prstenastom sistemu, gde god to lokalni uslovi
dozvoljavaju.
Duž javne vodovodne mreže se ugrađuju protivpožarni hidranti i to nadzemni, gde god
to lokalni uslovi dozvoljavaju tj gde ne ometaju saobraćaj.
Prečnici magistralne javne vodovodne mreže su najmanje 150 mm.
Prilikom izgradnje kanalizacione mreže prioritet u izgradnji ima kolektor –povez od
planirane crpne stanice u Dubrovačkoj ulici do predmetnog kompleksa.
Sistem kanalisanja je separatni.
Prilikom izgradnje kanalizacione mreže predvideti reviziona okna na svim prelomima,
priključcima i pravim deonicama trase na propisnim rastojanjima.
Priključenje na kanalizacionu mrežu vršiti po mogućnosti u reviziona okna. Dno
priključnog kanala mora biti izdignuto od kote dna sabirnog kanala (po mogućnosti
priključivati se u gornju trećinu).
Dubina ukopavanja kod vodovodne mreže mora da obezbedi najmanje 1.0 m sloja
zemlje iznad cevi, dok taj sloj kod kanalizacije ne sme biti manji od 0.8 m zemlje iznad
cevi.
3.5.
PRAVILA UREĐENJA I GRAĐENJA JAVNIH ZELENIH POVRŠINA
Hortikulturnim opremanjem svih slobodnih javnih površina – ulica, koje su obuhvaćene
granicom plana, oplemeniće se prostor i smanjiće se negativni uticaj na okruženje od
buke i aerozagađenja vazduha usled povećene frekvencije saobraćaja.
Za ozelenjavanje koristiti autohtone vrste.
Osnovu treba da čine lišćari (visoke i srednje visine), četinari i ukrasno šiblje. Prilikom
raspoređivanja dendrološkog materijala naročitu pažnju obratiti na to da se ne ugrozi ni
saobraćajna preglednost ni podzemne instalacije koje će se postavljati. Na svim ostalim
slobodnim zelenim površinama planirano je oformljenje travnjaka.
Pre podizanja zelenih površina treba završiti sve zemljane radove, predhodno položiti
sve podzemne instalacije, a ako se zelenilo nalazi u blizini planiranih objekata, onda se
sadnja vrši posle izgradnje tih objekata. Nadalje pre sadnje treba još izvršiti
prihranjivanje zemljišta, odnosno po potrebi koristiti kvalitetno humusno zemljište.
JP ZAVOD ZA URBANIZAM OPŠTINE SUBOTICA
12
27-41/08
PLAN DETALJNE REGULACIJE
S A D R Ž A J:
I
PLANSKI I PRAVNI OSNOV ZA IZRADU PLANA ...................................................1
1.1. POLOŽAJ PROSTORA U OKRUŽENJU .............................................................1
1.2. POSTOJEĆA NAMENA PROSTORA ..................................................................1
1.3. POSTOJEĆA KOMUNALNA OPREMLJENOST PROSTORA............................1
1.4.
STEČENE URBANISTIČKE OBAVEZE I CILJ IZRADE PLANA .....................2
1.5 GRANICA OBUHVATA PLANA SA POPISOM KATASTARSKIH PARCELA ....2
II
PRAVILA UREĐENJA PROSTORA .........................................................................3
2.1. PODELA PROSTORA NA JAVNO I OSTALO GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE ....3
2.2. PLAN PARCELACIJE I PREPARCELACIJE .......................................................4
2.3. PLAN NAMENE POVRŠINA I BILANS POVRŠINA ............................................4
2.4 PRAVILA UREĐENJA JAVNIH POVRŠINA I MREŽE KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE.............................................................................................5
2.4.1. PRAVILA UREĐENJA SAOBRAĆAJNIH POVRŠINA ..................................5
2.4.2. PRAVILA UREĐENJA KOMUNALNIH ZONA I HIDROTEHNIČKIH
OBJEKATA ....................................................................................................5
2.4.3. PRAVILA UREĐENJA ELEKTROENERGETSKE, GASOVODNE I
TELEKOMUNIKACIONE MREŽE .................................................................7
2.5. PLAN NIVELACIJE I REGULACIJE.....................................................................7
2.6. USLOVI I MERE ZA SPROVOĐENJE PLANA DETALJNE REGULACIJE ........8
2.7. PROCENA POTREBNIH FINANSIJSKIH SREDSTAVA ZA IZGRADNJU
JAVNE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I OBJEKATA ..................................8
III
PRAVILA GRAĐENJA ..............................................................................................9
3.2.
PRAVILA GRAĐENJA SAOBRAĆAJNE INFRASTRUKTURE.....................9
3.3.
PRAVILA GRAĐENJA ELEKTROENERGETSKE, GASOVODNE I
TELEKOMUNIKACIONE MREŽE ...............................................................10
3.4.
PRAVILA GRAĐENJA VODOVODNE I KANALIZACIONE MREŽE ..........12
3.5.
PRAVILA UREĐENJA I GRAĐENJA JAVNIH ZELENIH POVRŠINA ........12
IV
GRAFIČKI PRILOZI
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
IZVOD IZ PP-A OPŠTINE SUBOTICA
GEODETSKA PODLOGA SA GRANICOM PLANA
PLAN RAZGRANIČENJA PROSTORA NA JAVNO
I OSTALO GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE SA ANALITIČKO
GEODETSKIM ELEMENTIMA I NAMENOM POVRŠINA
SAOBRAĆAJNO REŠENJE- REGULACIJA, NIVELACIJA
ULICA I GRAĐEVINSKE LINIJE SA PLANOM
INFRASTRUKTURE
JP ZAVOD ZA URBANIZAM OPŠTINE SUBOTICA
1:2000
1:2000
1:2000
13
Download

plan_text - JP Zavod za Urbanizam grada subotice