Linguistica Uralica XLVII 2011 1
Reviews
X IGNAT≤EVSKIE ÄTENIQ
1 aprelq 2010 goda, v denx rowdeniq
odnogo iz osnovopolownikov marijskoj filologii N. V. Ignatxeva, v gorode Kozxmodemxqnske — centre Gornomaijskogo rajona Respubliki Marij Ål — provodilisx ewegodnye respublikanskie Ignatxevskie äteniq.
V sekciqh (lingvistika, dialektologiq, literatura, folxklor i åtnografiq, istoriq i arheologiq, kulxtura i iskusstvo, dve sekcii po problemam obrazovaniq, kraevedeniq i
turizma) byl proäitan 81 doklad.
V sekcii lingvistiki i dialektologii vystupili 18 äelovek.
V doklade A. N. Kuklina rassmatrivalisx semantiäeskie gruppy
toponimov (s istoriko-åtimologiäeskimi åkskursami), v proizvedeniqh
N. V. Ignatxeva.
G. I. Lavrentxev govoril o «Dvuh
razliänyh podhodah k reöeniœ dvuh
zlobodnevnyh problem marijskih qzykov». On podäerknul, äto lugovomarijskie qzykovedy pytaœtsq reanimirovatx iskusstvennye novoobrazovaniq 1920-h godov, sozdannye s celxœ
oäiYeniq qzyka ot rusizmov i internacionalizmov (tüvyra, tÜrtyk, tÜnew,
symyktyö, öanäe vmesto kulxtura, zakon, uärewdenie, iskusstvo, nauka), a
takwe oni vydumyvaœt poroœ kvazimarijskie slova tipa oplapäyk, unaltyö,, kuötyl, sajyldyme, jÜnazanlyk
vmesto galstuk, vizit, lxgota, amoralxnyj, promyölennostx i dr. Specialisty po gornomarijskomu qzyku åtim
ne zanimaœtsq. Vostoänomarijskie
wurnalisty, kotorye polxzuœtsq edinym literaturnym lugovovostoänym
qzykom, izbegaœt novovvedenij poslednih let.
Orfografiq lugovomarijskogo i
gornomarijskogo qzykov stroitsq na
raznyh osnovah, sravnite, naprimer,
marL pehoto, date, åstafet, karet, orbita; kaskoäkyö ’uwin’, kongadul ’peänoj ogonx’, kavanuj ’verhuöka kladi’
i marG pehota, data, åstafeta, kareta,
orbita, vady kaäkyö, kamaka tyl, kJvJn vuj. Åto negativo otrawaetsq na
74
funkcionirovanii marijskih qzykov, obsluwivaœYih tri osnovnye
åtniäeskie gruppy marijcev.
N. M. Krasnova, vystupaq na temu
«Povtor — sredstvo reäevogo suggestivnogo vozdejstviq», otmetila, äto
vse stilistiäeskie sredstva owivlqœt pisxmennuœ reäx, sposobstvuœt
ee vyrazitelxnosti, åmocionalxnosti, pridaœt ej ritm i dinamiänostx.
Suggestivnostx ponimaetsq kak process vozdejstviq na psihiku adresata,
ego äuvstva, volœ i razum. V gornomarijskom qzyke iz sintaksiäeskih figur osoboj äastotnostxœ i polifunkcionalxnostxœ otliäaetsq povtor kak
sredstvo suggestivnogo vozdejstviq. V
proizvedeniqh N. V. Ignatxeva dokladäik vydelila sleduœYie vidy povtora: prostoj kontaktnyj, kolxcevoj
(povtor-obramlenie), povtor-podhvat.
V proizvedeniqh N. V. Ignatxeva povtory ispolxzuœtsq dlq doneseniq
glavnoj mysli avtora, u N. V. Ignatxeva oni polifunkcionalxny.
V doklade I. A. Berdinskoj «Istoriq razvitiq problem gornomarijskoj orfografii» govorilosx, äto
razvitie orfografii marijskih qzykov beret naäalo v XVIII veke, kogda
poqvilisx pervye pisxmennye izdaniq na marijskom qzyke v vide otdelxnyh slov, otryvoänyh tekstov,
slovarej i nebolxöih stihotvorenij
bez popytok normalizacii qzyka.
Harakterno dlq XVIII veka to, äto avtorami knig v osnovnom byli russkie
missionery i pisali oni dlq russkih svqYennosluwitelej, prizvannyh otpravlqtx bogosluwenie na qzyke marijskogo naseleniq. Vpervye
vopros o marijskoj orfografii kak
nauänyj byl postavlen liöx v naäale HH veka v svqzi s politiäeskimi,
socialxnymi, kulxturnymi, nacionalxnymi izmeneniqmi posle ustanovleniq sovetskoj vlasti po vsej
strane. V tot period ölo intensivnoe izuäenie nacionalxnyh qzykov. S
1991 goda (iz-za politiäeskih reform) naäalsq novyj åtap razvitiq
Linguistica Uralica XLVII 2011 1
marijskih orfografij. Marijskie
qzyki (gornyj i lugovoj) poluäili
status gosudarstvennyh.
G. A. Årcikova («Mnogoznaänye
slova v pravoberewnyh govorah gornomarijskogo qzyka») sredi mnogoznaänyh slov v govorah vydelila tri
gruppy. 1. Mnogoznaänye slova, vse
znaäeniq kotoryh izvestny vsem nositelqm govora. Naprimer, ›˝ts˝ëncä v
elasovskom govore, krome osnovnogo znaäeniq ’kolodec’, imeet znaäenie ’rodnik, istoänik’ (roëk»˝çs joë¸en á läëkçs˝ ›˝∂˝m / ›˝ts˝ëncä maën»˝ bukv. ’vodu, kotoraq vytekaet iz glubiny zemli, nazyvaœt rodnikom); v drugih govorah v
znaäenii ’rodnik, istoänik’ ispolxzuetsq slovosoäetanie çsoël»˝n á läëkçs˝ á ›˝t.
2. Slova, mnogoznaänye v reäi staröego pokoleniq, no odnoznaänye v reäi mladöego. Naprimer, u staröih
äërçsäçs imeet tri znaäeniq: 1) ’buket’,
peleë∂˝çs äërçsäçs ’buket cvetov’; 2) ’ukraöenie iz melkih monet, monisto’;
3) ’poqs, nadevaemyj poverh kaftana’.
Mladöee pokolenie ispolxzuet tolxko pervoe znaäenie åtogo slova. 3. Slova, kotorye mnogoznaäny v govore kak
edinoj leksiko-semantiäeskoj sisteme, no ne v reäi kawdogo iz nositelej govora, t. e. mladöemu pokoleniœ
izvestno odno znaäenie, a staröemu
— drugoe. Naprimer, kaptaëçska v reäi
40—50-letnih oznaäaet to we, äto i v
literaturnom qzyke, t. e. ’malenxkaq
öapoäka, tœbetejka’. V reäi staröego pokoleniq ono oznaäaet liöx rod
öapoäki, kotoruœ marijcy nosili
v starinu. V sovremennom znaäenii
slova kaptaëçska staröee pokolenie
upotreblqet soäetanie ta∂aër á ¸aëlpak
’öapka tatarina’.
A. A. Utqtin («Severo-zapadnoe
nareäie na stranicah Internet-sajtov») zatronul vopros o stepeni otobraweniq severo-zapadnogo nareäiq v
internete, otmetiv, äto na razliänyh
sajtah (v tom äisle i marijskih)
oäenx malo informacii o severo-zapadnom nareäii. Vse svedeniq daœtsq
so ssylkoj tolxko na knigu I. G. Ivanova i G. M. Tuwarova «Severo-zapadnoe nareäie marijskogo qzyka»
(1970), poåtomu do sih por dannoe na-
Reviews
reäie v Internete säitaetsq dialektom lugovomarijskogo qzyka.
A. V. Illarionov na vopros «Nuwna li dialektologiäeskaq praktika
studentam filologiäeskih specialxnostej?» otveäaet, äto bez dialektologiäeskih åkspedicij qzykovoe bogatstvo i raznoobrazie mowno utratitx.
Neobhodimo gotovitx specialistov
gornomarijskogo qzyka i obqzatelxno
vklœäatx v uäebnyj plan dialektologiäeskuœ praktiku.
K sowaleniœ, russko-gornomarijskaq gruppa otdeleniq filologii perestala suYestvovatx, äto vedet k ostanovke issledovanij i sbora dialektologiäeskogo materiala po gornomarijskomu qzyku. My nadeemsq, äto
gruppa vozroditsq, i my smowem sohranitx qzykovoe i kulxturnoe bogatstvo naöego maloäislennogo naroda.
Na konferencii vystupali i studenty. T. E. Trufanova rassmotrela
osobennosti kilemarskogo govora gornomarijskogo qzyka. V reäi witelej
Kilemarskogo rajona ona otmetila
russkie zaimstvovaniq, a takwe slova
kak iz lugovomarijskogo, tak i gornomarijskogo qzykov. Krome togo, v åtom
govore vstreäaœtsq slova, kotorye piöutsq i proiznosqtsq kak v gornomarijskom qzyke, no znaäeniq imeœt
drugie, naprimer, v Kilemarskom
rajone govorqt kaäy ’parenx’, v Gornomarijskom rajone — kaäy ’gorxkij’.
N. S. Spiridonova govorila o fonetiäeskih osobennostqh œrinskogo govora gornomarijskogo qzyka. S. D. Nikiforov, D. A. Koroleva, R. V. Tœlenev, I. A. Emelxqnova i A. A. Öaronov
rasskazali o letnih dialetologiäeskih åkspediciqh i ih znaäenii.
L. P. Vasikova sdelala obzor raboty nauäno-praktiäeskih konferencij «Ignatxevskie äteniq» za 10 let.
LIDIQ VASIKOVA (|oökar-Ola)
Address:
Lidija Vasikova
Mari State University
E-mail: [email protected]
75
Download

Full article in PDF format