Једриличарски савез Србије
РЕГАТНА
ПРАВИЛА
20139 - 2016
(ИЗВОД)
THE
RACING RULES
OF
SAILING
for 2013–2016
УВОД
Регатна правила обухватају два основна поглавља.
Првo, Делови 1-7, садржи правила која се тичу свих
такмичара. Другo, Прилози, обезбеђује детаље
правила, правила која се односе на посебне врсте
регата, и правила која се тичу само малог броја
такмичара и службеника регате.
Преиспитивање Регатна правила се преиспитују и
обнављају сваке четири године од стране
Међународне једриличарске федерације (ISAF),
међународног спортског органа. Ово издање ступа
на снагу 1. јануара 2013. године осим за регату која
почиње у 2012. и за коју датум може бити одложен
расписом и упутствима за једрење. Усправне црте
на маргини показују важне измене Делова 1 - 7 и
Дефиниција из издања за 2009. - 2012. годину.
Никакве измене се не намеравају пре 2017., али оне
за које би се закључило да су нужне и пре тога биће
дојављене преко националних органа и ISAF-овог
вебсајта (www.sailling.org)
ISAF-ови Кодекси ISAF-ови Кодекси права
наступа,
оглашавања,
анти-допинга
и
класификације једриличара (Прописи 19, 20, 21 и
22) обухваћени су дефиницијом Правила али нису
укључени у ову књигу јер они могу бити мењани
било када. Најновије верзије ових кодекса су
доступне на ISAF-овом вебсајту; нове верзије биће
дојављене преко националних органа.
Случајеви и Одговори ISAF публикује тумачења
регатних правила у The Case Book for 2013–2016. и
признаје их као меродавно тумачење и објашњење
правила. Он публикује још и The Call Book for
Match Racing for 2013–2016. и The Call Book for
Team Racing for 2013–2016, и признаје их
меродавним али само за пресуђивање мечева или
тимског
такмичења.
Ове
публикације
су
расположиве на ISAF-овом вебсајту.
Терминологија Термин употребљен у значењу
наведеном у Дефиницијама штампан је курзивом, а
у преамбули масним курзивом (као, у трци и у
трци). ‛Регатно правило’ подразумева правило у
Регатним правилима. ‛Једрилица’ подразумева и
укрцану посаду; ‛брод’ подразумева било који
чамац или брод. ‛Регатни одбор’ укључује сваку
особу и одбор који обавља посао регатног одбора.
‛Измена’ правила укључује и његов додатак или
брисање његовог дела. ‛Национални орган’
подразумева национални орган који је члан ISAF-а.
Остале речи и термини употребљени су у
уобичајеном наутичком или општем значењу.
Прилози Када се примењују правила неког прилога
она су преча каквом противречном правилу Делова
1-7 и Дефиниција. Прилози су означени словом.
Позив на правило прилога садржаће слово и број
правила (као правило А1). Слова I, O и Q нису
коришћена да означе прилоге ове кнјиге.
Измене правила Прописи националног органа,
правила класе и упутства за једрење могу мењати
регатно правило само како допушта правило 86.
Измене прописа националног органа Национални
орган може ограничити измене својих прописа као
што је одређено у правилу 88.2.
INTRODUCTION
The Racing Rules of Sailing includes two main sections.
The first, Parts 1-7, contains rules that affect all
competitors. The second, the appendices, provides
details of rules, rules that apply to particular kinds of
racing, and rules that affect only a small number of
competitors or officials.
Revision The racing rules are revised and published
every four years by the International Sailing Federation
(ISAF), the international authority for the sport. This
edition becomes effective on 1 January 2013 except that
for an event beginning in 2012 the date may be
postponed by the notice of race and sailing instructions.
Marginal markings indicate important changes to Parts
1-7 and the Definitions of the 2009-2012 edition. No
changes are contemplated before 2017, but any changes
determined to be urgent before then will be announced
through national authorities and posted on the ISAF
website.
ISAF Codes The ISAF Eligibility, Advertising, AntiDoping and Sailor Classification Codes (Regulations 19,
20, 21 and 22) are referred to in the definition Rule but
are not included in this book because they can be
changed at any time. The most recent versions of the
codes are available on the ISAF website; new versions
will be announced through national authorities.
Cases and Calls The ISAF publishes interpretations of
the racing rules in The Case Book for 2013-2016 and
recognizes them as authoritative interpretations and
explanations of the rules. It also publishes The Call Book
for Match Racing for 2013-2016 and The Call Book for
Team Racing for 2013-2016, and it recognizes them as
authoritative only for umpired match or team racing.
These publications are available on the ISAF website.
Terminology A term used in the sense stated in the
Definitions is printed in italics or, in preambles, in bold
italics (for example, racing and racing). 'Racing rule'
means a rule in The Racing Rules of Sailing. 'Boat'
means a sailboat and the crew on board; 'vessel' means
any boat or ship. 'Race committee' includes any person
or committee performing a race committee function. A
'change' to a rule includes an addition to it or deletion of
all or part of it. 'National authority' means an ISAF
member national authority. Other words and terms are
used in the sense ordinarily understood in nautical or
general use.
Appendices When the rules of an appendix apply, they
take precedence over any conflicting rules in Parts 1-7
and the Definitions. Each appendix is identified by a
letter. A reference to a rule in an appendix will contain
the letter and the rule number (for example, 'rule A1').
The letters I, O and Q are not used to designate
appendices in this book.
Changes to the Rules The prescriptions of a national
authority, class rules or the sailing instructions may
change a racing rule only as permitted in rule 86.
Changes to National Authority Prescriptions A
national authority may restrict changes to its
prescriptions as provided in rule 88.2.
ДЕФИНИЦИЈЕ
Термин употребљен у ниже наведеном значењу
исписан је курзивом или масним курзивом када
је у преамбули.
Напуштање Трка коју је регатни одбор или
протестни одбор напустио је ништавна али
може бити поновно једрена.
Слободан по крми и слободан по прамцу;
Преклапање Једрилица је слободна по крми
друге када је њен труп и опрема у нормалном
положају иза управне линије из задње тачке
трупа и опреме у нормалном положају друге
једрилице. Друга једрилица је слободна по
прамцу. Оне се преклапају када ниједна није
слободна по крми. Али, оне се такође
преклапају ако једрилица између њих преклопи
обе. Ови термини се увек примењују на
једрилице по истом боку. Они се не примењују
на једрилице по супротним боковима осим
када се примењује правило 18 или обе
једрилице једре више од деведесет степени од
правог ветра.
Дохватање Једрилица дохвата ознаку када је у
положају да прође кроз њену приветрину и
остави је на захтеваној страни без промене
бока.
Ући у циљ Једрилица улази у циљ када било који део
њеног трупа, или посаде или опреме у
нормалном положају, пређе циљну линију са
курсне стране. Ипак, она није ушла у циљ ако
након преласка циљне линије она
(а) прихвати казну према правилу 44.2
(b) исправи грешку према правилу 28.2
учињену на линији, или
(c) настави да једри курс
Заинтересована странка Особа која може добити
или изгубити исходом одлуке протестног
одбора, или која има уски лични интерес у
погледу одлуке.
Клонити се Једрилица се клони једрилице с правом
пута
(a) ако једрилица с правом пута може да једри
својим курсом без потребе да предузима
радњу избегавања, и
(b) када су једрилице преклопљене, ако
једрилица с правом пута може мењати курс
у оба правца а да одмах не дође до контакта.
Заветрина и Приветрина Заветринска страна
једрилице је она која јесте или, када је у
положају прамцем у ветар, која је била низ
ветар. При том, једрећи у заветринску страну
или равно низ ветар, њена заветринска страна
је страна на којој јој лежи главно једро. Друга
страна јој је приветринска страна. Када су две
једрилице по истом боку преклопљене, она на
заветринској страни друге је заветринска
једрилица. Друга је приветринска једрилица.
DEFINITIONS
A term used as stated below is shown in italic type
or, in preambles, in bold italic type.
Abandon A race that a race committee or protest
committee abandons is void but may be resailed.
Clear Astern and Clear Ahead; Overlap One boat is clear
astern of another when her hull and equipment in
normal position are behind a line abeam from the
aftermost point of the other boat's hull and
equipment in normal position. The other boat is
clear ahead. They overlap when neither is clear
astern. However, they also overlap when a boat
between them overlaps both. These terms always
apply to boats on the same tack. They do not apply
to boats on opposite tacks unless rule 18 applies or
both boats are sailing more than ninety degrees
from the true wind.
Fetching A boat is fetching a mark when she is in a
position to pass to windward of it and leave it on
the required side without changing tack.
Finish A boat finishes when any part of her hull, or crew
or equipment in normal position, crosses the
finishing line from the course side. However, she
has not finished if after crossing the finishing line
she
(a) takes a penalty under rule 44.2,
(b) corrects an error under rule 28.2 made at the
line, or
(c) continues to sail the course.
Interested Party A person who may gain or lose as a
result of a protest committee's decision, or who
has a close personal interest in the decision.
Keep Clear A boat keeps clear of a right-of-way boat
(a) if the right-of-way boat can sail her course with
no need to take avoiding action and,
(b) when the boats are overlapped, if the right-ofway boat can also change course in both
directions without immediately making
contact.
Leeward and Windward A boat's leeward side is the side
that is or, when she is head to wind, was away
from the wind. However, when sailing by the lee
or directly downwind, her leeward side is the side
on which her mainsail lies. The other side is her
windward side. When two boats on the same tack
is the windward boat.
Ознака Предмет за који упутства за једрење налажу
једрилици да га остави са одређене стране, и
брод регатног одбора окружен пловном водом
од кога се стартна или циљна линија
продужава. Сидрени вез или неки предмет
случајно закачен за ознаку није њен део.
Вода на ознаци
Вода за једрилицу да остави
ознаку на захтеваној страни. Такође
(a) вода да једри до ознаке када је њен прави
курс да једри близу ње, и
(b) вода да обиђе ознаку како је неопходно
да би једрила курс.
Ипак, вода на ознаци не укључује воду за
летање осим ако је једрилица у преклапању
приветринска и унутрашња у односу на
једрилицу од које се захтева давање воде на
ознаци и која би дохватала ознаку након њене
промене бока.
Препрека Предмет који једрилица не би могла да
прође а да битно не измени курс, ако је
доједрила право на њега до на једну дужину
трупа. Предмет који може безбедно да се прође
само са једне стране и подручје тако назначено
упутствима за једрење такође су препреке. При
том, једрилица у трци није препрека другим
једрилицама осим када су обавезне да је се
клоне, да јој дају воду или воду на ознаци или, у
случају правила 23, да је избегну. Пловило које
се креће, укључујући и једрилицу која је у
трци, никад није континуална препрека.
Преклапање, види слободна по крми и слободна по
прамцу; Преклапање
Странка Странка у расправи је:
(a) у
расправи
протеста:
протестујући,
протестовани;
(b) у захреву за обештећење: једрилица која
захтева обештећење или за коју је
обештећење захтевано, Регатни одбор који
који делује према правилу 60.2(b)
(c) у захреву за обештећење према правилу
62.1(а): тело за које се сматра да је
направило неодговарајућу радњу или
грешку;
(d) такмичар који може бити кажњен по
правилу 69.2.
Ипак, протестни одбор никад није странка.
Одгода Одгођена трка је она која је таквом учињена
пре њеног распоређеног старта и потом може
бити стартована или напуштена.
Прави курс Курс којим би једрилица једрила да уђе у
циљ што је пре могуће у одсуству других
једрилица
наведених у
правилу
које
употребљава тај термин. Једрилица нема прави
курс пре свог стартног сигнала.
Протест Представка једрилице, регатног одбора или
протестног одбора да је једрилица прекршила
правило састављена сходно правилу 61.2.
Mark An object the sailing instructions require a boat to
leave on a specified side, and a race committee
boat surrounded by navigable water from which
the starting or finishing line extends. An anchor
line or an object attached accidentally to a mark is
not part of it.
Mark-Room Room for a boat to leave a mark on the
required side. Also,
(a) room to sail to the mark when her proper
course is to sail close to it, and
(b) room to round the mark as necessary to sail the
course.
However, mark-room for a boat does not include
room to tack unless she is overlapped inside and to
windward of the boat required to give mark-room
and she would be fetching the mark after her tack.
Obstruction An object that a boat could not pass without
changing course substantially, if she were sailing
directly towards it and one of her hull lengths from
it. An object that can be safely passed on only one
side and an area so designated by the sailing
instructions are also obstructions. However, a boat
racing is not an obstruction to other boats unless
they are required to keep clear of her or, if rule 23
applies, avoid her. A vessel under way, including a
boat racing, is never a continuing obstruction.
Overlap See Clear Astern and Clear Ahead; Overlap.
Party A party to a hearing is
(a) for a protest hearing: a protestor, a protestee;
(b) for a request for redress: a boat requesting
redress or for which redress is requested, a race
committee acting under rule 60.2(b);
(c) for a request for redress under rule 62.1(a): the
body alleged to have made an improper action
or omission;
(d) a boat or a competitor that may be penalized
under rule 69.2.
However, the protest committee is never a party.
Postpone A postponed race is delayed before its
scheduled start but may be started or abandoned
later.
Proper Course A course a boat would sail to finish as
soon as possible in the absence of the other boats
referred to in the rule using the term. A boat has
no proper course before her starting signal.
Protest An allegation made under rule 61.2 by a boat, a
race committee or a protest committee that a boat
has broken a rule.
У трци Једрилица је у трци од свог припремног
сигнала па док не уђе у циљ и прође циљну
линију и ознаке или се не повуче, или док
регатни одбор не сигналише општи опозив,
одгоду или напуштање.
Вода Простор потребан једрилици да у владајућим
условима, укључујући простор да удовољи
њеним обавезама према правилима Дела 2 и
правилу 31, учини маневар без оклевања на
поморачки начин.
Правило (а) Правила ове књиге, укључујући
Дефиниције, Регатне сигнале, Увод,
преамбуле, и правила односних
прилога, али не и наслови;
(b) ISAF-ови Пропис 19, Кодекс права
наступа;
Пропис
20,
Кодекс
оглашавања; Пропис 21, Кодекс
антидопинга и Пропис 22, Кодекс
класификације једриличара;
(c) прописи националног ограна, осим
оних који би били измењени
упутствима за једрење, ако постоје,
сагласно правилу 88.2;
(d) правила класе (за једрилице које се
такмиче по систему хендикепа или
разврставања, правила тог система
јесу ‛правила класе’);
(е) распис регате;
(f) упутства за једрење; и
(g) било која, друга документа помоћу
којих се управља регатом.
Старт Једрилица стартује када, пошто је била у
потпуности на предстартној страни стартне
линије у тренутку или после свог стартног
сигнала, и пошто је удовољила правилу 30.1
ако се примењује, било којим делом трупа,
посаде или опреме по први пут пређе стартну
линију у правцу прве ознаке.
Бок, десни или леви Једрилица је по боку, десном или
левом, одговарајућем њеној приветринској
страни.
Приветрина Види Заветрина и Приветрина.
Racing A boat is racing from her preparatory signal until
she finishes and clears the finishing line and marks
or retires, or until the race committee signals a
general recall, postponement or abandonment.
Зона
Zone The area around a mark within a distance of three
hull lengths of the boat nearer to it. A boat is in the
zone when any part of her hull is in the zone.
Подручје око ознаке унутар три дужине трупа
ближе једрилице. Једрилица је у зони када је
било који део њеног трупа у зони.
Room The space a boat needs in the existing conditions,
including space to comply with her obligations
under the rules of Part 2 and rule 31, while
manoeuvring promptly in a seamanlike way.
Rule
(a) The rules in this book, including the
Definitions, Race Signals, Introduction,
preambles and the rules of relevant appendices,
but not titles;
(b)
ISAF Regulation 19, Eligibility Code;
Regulation 20, Advertising Code; Regulation
21, Anti-Doping Code; and Regulation 22,
Sailor Classification Code;
(c) the prescriptions of the national authority,
unless they are changed by the sailing
instructions in compliance with the national
authority's prescription, if any, to rule 88.2;
(d) the class rules (for a boat racing under a
handicap or rating system, the rules of that
system are 'class rules');
(e) the notice of race;
(f) the sailing instructions; and
(g) any other documents that govern the event.
Start
A boat starts when, having been entirely on the
pre-start side of the starting line at or after her
starting signal, and having complied with rule 30.1
if it applies, any part of her hull, crew or
equipment crosses the starting line in the direction
of the first mark.
Tack, Starboard or Port A boat is on the tack, starboard
or port, corresponding to her windward side.
Windward See Leeward and Windward.
ОСНОВНA НАЧЕЛA
BASIC PRINCIPLES
SPORTSMANSHIP AND THE RULES
СПОРТСКО ПОНАШАЊЕ И ПРАВИЛА
Од такмичара у једриличарском спорту се
очекује да се владају сходно правилима тако
што ће их следити и поткрепљивати. Основно
начело спортског понашања је да такмичар
који прекрши правило одмах прихвати казну,
која може бити да се повуче..
ОДГОВОРНОСТ ЗА ОКОЛИНУ
Учесници се подстичу да умање било какве
штетне утицаје на околину једриличарског
спорта
ДЕО 1
ОСНОВНА ПРАВИЛА
1
1.1
1.2
2
3
4
СИГУРНОСТ
Помоћ онима у опасности
Једрилица и такмичари даће сву могућу помоћ
сваком лицу или пловилу у опасности.
Безбедносна опрема и лично средсрство
пловности
Једрилица ће носити одговарајући безбедносну
опрему за сву укрцану посаду укључујући
једну јединицу спремну за непосредну
употребу, осим ако њена правила класе не
траже неко друго обезбеђење. Сваки такмичар
је појединачно одговоран за ношење личног
средсрства пловности које одговара условима.
ФЕР ЈЕДРЕЊЕ
Једрилица и њен власник ће се такмичити
сходно
признатим
начелима
спортског
понашања и фер плеја. Једрилица може бити
кажњена по овом правилу само ако је јасно
установљено да су ова начела повређена.
Дисквалификација по овом правилу није
одбацива из збирног резултата серије.
ПРИХВАТАЊЕ ПРАВИЛА
Учешћем у регати вођеној по овим регатним
правилима сваки такмичар и власник
једрилице пристаје
(а) да се влада по правилима;
(b) да прихвати наложене казне и друге мере
предузете према правилима, подложне
жалби
и
предвиђеним
поступцима
преиспитивања, као коначно одређење у
свему насталом по правилима; и
(c) поштујући такво одређење, да се не
обраћа суду или трибуналу.
ОДЛУКА О УЧЕШЋУ У ТРЦИ
Одговорност у погледу одлуке једрилице да
учествује у регати или да настави да буде у
трци је само њена.
Competitors in the sport of sailing are governed by
a body of rules that they are expected to follow
and enforce. A fundamental principle of
sportsmanship is that when competitors break a
rule they will promptly take a penalty, which may
be to retire.
ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY
Participants are encouraged to minimize any
adverse environmental impact of the sport of
sailing.
PART 1
FUNDAMENTAL RULES_
1
SAFETY
1.1
Helping Those in Danger
A boat or competitor shall give all possible help to
any person or vessel in danger.
1.2
Life-Saving Equipment and Personal Flotation
Devices
A boat shall carry adequate life-saving equipment
for all persons on board, including one item ready
for immediate use, unless her class rules make
some other provision. Each competitor is
individually responsible for wearing a personal
flotation device adequate for the conditions.
2
FAIR SAILING
A boat and her owner shall compete in compliance
with recognized principles of sportsmanship and
fair play. A boat may be penalized under this rule
only if it is clearly established that these principles
have been violated. A disqualification under this
rule shall not be excluded from the boat's series
score.
3
ACCEPTANCE OF THE RULES
By participating in a race conducted under these
racing rules, each competitor and boat owner
agrees
(a) to be governed by the rules;
(b) to accept the penalties imposed and other
action taken under the rules, subject to the
appeal and review procedures provided in
them, as the final determination of any matter
arising under the rules; and
(c) with respect to any such determination, not to
resort to any court of law or tribunal.
4
DECISION TO RACE
The responsibility for a boat's decision to
participate in a race or to continue racing is hers
alone.
5
АНТИ-ДОПИНГ
Такмичар ће удовољити Светском кодексу
анти-допинга и правилима Светске антидопинг агенције и ISAF-овом Пропису 21,
Кодекс Анти-допинга. Тврдња и стварни
прекршај овог правила решаваће се по
Пропису 21. То није основ за протест и
правило 63.1 се не примењује.
5
A competitor shall comply with the World AntiDoping Code, the rules of the World Anti-Doping
Agency, and ISAF Regulation 21, Anti-Doping
Code. An alleged or actual breach of this rule shall
be dealt with under Regulation 21. It shall not be
grounds for a protest and rule 63.1 does not apply.
ДЕО 2
PART 2
WHEN BOATS MEET_
КАДА СЕ ЈЕДРИЛИЦЕ СУСРЕЋУ
Правила Дела 2 примењују се између једрилица
које једре у или близу регатног поља и
намеравају да буду у трци, јесу у трци, или су
биле у трци. При том, једрилица која није у
трци, неће бити кажњена за прекршај неког
од ових правила изузимајући правило 24.1.
Када једрилица која једри по овим правилима
сусреће друкчије пловило, она ће се
придржавати Међународних прописа за
избегавање судара на мору (IRPCAS) или
државних правила права пута. Ако у
упутствима за једрење тако стоји, правила
права пута IRPCAS или државна правила
права пута замењују правила Дела 2.
The rules of Part 2 apply between boats that are
sailing in or near the racing area and intend to
race, are racing, or have been racing. However, a
boat not racing shall not be penalized for
breaking one of these rules, except rule 24.1.
When a boat sailing under these rules meets a
vessel that is not, she shall comply with the
International
Regulations
for
Preventing
Collisions at Sea (IRPCAS) or government rightof-way rules. If the sailing instructions so state,
the rules of Part 2 are replaced by the right-ofway rules of the IRPCAS or by government rightof-way rules.
ОДЕЉАК А
ПРАВО ПУТА
SECTION A
RIGHT OF WAY
Једрилица има право пута у односу на другу
једрилицу када се од друге једрилице захтева
да је се клони . При том, нека правила
Oдељака B, C и D ограничавају деловања
једрилице с правом пута.
10
11
12
13
ПО СУПРОТНИМ БОКОВИМА
Када су једрилице по супротним боковима,
једрилица по левом боку ће се клонити
једрилице по десном боку.
ПО ИСТОМ БОКУ, У ПРЕКЛАПАЊУ
Када су једрилице по истом боку и у
преклапању, приветринска једрилица ће се
клонити заветринске једрилице.
ПО ИСТОМ БОКУ, КАДА НИСУ У
ПРЕКЛАПАЊУ
Када су једрилице по истом боку а нису у
преклапању, једрилица слободна по крми ће се
клонити једрилице слободне по прамцу.
ТОКОМ ЛЕТАЊА
Пошто једрилица прође положај прамцем у
ветар, она ће се клонити других једрилица док
не буде у курсу оштро уз ветар. За то време
правила 10,11 и 12 се не примењују. Ако су две
једрилице подложне овом правилу у исто
време, она по левој страни или она по крми ће
се клонити.
ANTI-DOPING
A boat has right of way over another boat when
the other boat is required to keep clear of her.
However, some rules in Sections B, C and D limit
the actions of a right-of-way boat.
10
ON OPPOSITE TACKS
When boats are on opposite tacks, a port-tack boat
shall keep clear of a starboard-tack boat.
11
ON THE SAME TACK, OVERLAPPED
When boats are on the same tack and overlapped,
a windward boat shall keep clear of a leeward
boat.
12
ON THE SAME TACK, NOT OVERLAPPED
When boats are on the same tack and not
overlapped, a boat clear astern shall keep clear of
a boat clear ahead.
13
WHILE TACKING
After a boat passes head to wind, she shall keep
clear of other boats until she is on a close-hauled
course. During that time rules 10, 11 and 12 do not
apply. If two boats are subject to this rule at the
same time, the one on the other's port side or the
one astern shall keep clear.
ОДЕЉАК B
ОПШТА ОГРАНИЧЕЊА
14
15
16
16.1
16.2
17
ИЗБЕГАВАЊЕ ДОДИРА
Једрилица ће избећи додир са другом
једрилицом ако је то оправдано могуће. При
том једрилица с правом пута или правом на
воду или воду на ознаци
(а) није обавезна да делује на избегавању
додира све док не буде јасно да се друга
једрилица не клони или не даје воду или
воду на ознаци, и
(b) биће ослобођена одговорности за прекршај
овог правила и додир не узрокује штету
или озледу.
SECTION B
GENERAL LIMITATIONS
14
AVOIDING CONTACT
A boat shall avoid contact with another boat if
reasonably possible. However, a right-of-way boat
or one entitled to room or mark-room
(a) need not act to avoid contact until it is clear
that the other boat is not keeping clear or
giving room or mark-room, and
(b) shall be exonerated if she breaks this rule and
the contact does not cause damage or injury.
СТИЦАЊЕ ПРАВА ПУТА
Када једрилица стиче право пута, она ће
почетно дати другој једрилици воду да се
клони, осим када право пута стиче деловањем
друге једрилице.
15
ACQUIRING RIGHT OF WAY
ИЗМЕНА КУРСА
Када једрилица с правом пута мења курс, она
ће другој једрилици дати воду да се клони.
Поред тога, када се после стартног сигнала
једрилица по левом боку клони једрилице по
десном боку једрећи да прође по крми
једрилице по десном боку, једрилица по десном
боку неће мењати курс ако би због тога
једрилица по левом боку сместа морала да
промени курс како би наставила да се клони.
16
CHANGING COURSE
16.1
When a right-of-way boat changes course, she
shall give the other boat room to keep clear.
16.2
In addition, when after the starting signal a porttack boat is keeping clear by sailing to pass astern
of a starboard-tack boat, the starboard-tack boat
shall not change course if as a result the port-tack
boat would immediately need to change course to
continue keeping clear.
ПО ИСТОМ БОКУ; ПРАВИ КУРС
Ако једрилица слободна по крми уђе у
преклапање унутар своје две дужине трупа, у
заветрину једрилице по истом боку, она неће
једрити изнад свог правог курса док су по
истом боку и преклапање траје унутар тог
растојања, осим ако одмах не би проједрила по
крми те друге једрилице. Ово правило се не
примењује ако преклапање започиње док се од
приветринске једрилице правилом 13 захтева
да се клони.
17
ON THE SAME TACK; PROPER COURSE
When a boat acquires right of way, she shall
initially give the other boat room to keep clear,
unless she acquires right of way because of the
other boat's actions.
If a boat clear astern becomes overlapped within
two of her hull lengths to leeward of a boat on the
same tack, she shall not sail above her proper
course while they remain on the same tack and
overlapped within that distance, unless in doing so
she promptly sails astern of the other boat. This
rule does not apply if the overlap begins while the
windward boat is required by rule 13 to keep
clear.
ОДЕЉАК C
KОД ОЗНАКА И ПРЕПРЕКА
18
18.1
18.2
Правила одељка C се не примењују на стартној
ознаци окруженој пловном водом или њеном
сидреном везу од времена када им једрилице
прилазе да стартују па док их не прођу.
ВОДА НА ОЗНАЦИ
Када се правило 18 примењује
Правило 18 се примењују између једрилица
када се од њих захтева да оставе ознаку по
истој страни и када је најмање једна уд њих у
зони. Међутим оно се не примењује
(а) између једрилица по супротним боковима
када једре уз ветар,
(b) између једрилица по супротним боковима
када је прави курс на ознаци укључује
летање за једну али не и за обе,
(c) између једрилице која прилази ознаци и
једрилице која је оставља, или
(d) ако је ознака континуална препрека, у ком
случају се примењује правило 19.
Давање воде на ознаци
(а) Када су једрилице у преклапању спољна
једрилица ће дати унутарњој једрилици
воду на ознаци, осим ако се примењује
правило 18.2(b).
(b) Ако су једрилице у преклапању када прва
од њих досегне зону, спољна једрилица у
том тренутку ће надаље давати унутарњој
једрилици воду на ознаци Ако је једрилица
слободна по прамцу када досегне зону,
једрилица слободна по крми у том
тренутку ће јој надаље давати воду на
ознаци.
(c) Када се од једрилице захтева да даје воду
на ознаци правилом 18.2(b),
(1) она ће наставити да то чини иако се
касније преклапање прекине или се
успостави ново преклапање.
(2) ако она постане преклопљена унутар
једрилице с правом на воду на ознаци,
она ће такође дати тој једрилици воду
да једри свој прави курс док траје то
преклапање.
Ипак, ако једрилица с правом на воду на
ознаципрође положај прамцем у ветар или
напусти зону, правило 18.2(b) престаје да
се примењује
(d) Ако има оправдане сумње да је једрилица
постигла или прекинула преклапање на
време сматраће се да није
(е) Ако једрилица успостави унутарње
преклапање из положаја слободна по крми
или летањем у приветрини друге
једрилице и, од тренутка када преклапање
започне, спољна једрилица није у
могућности дати воду на ознаци, од ње се
то и не захтева
SECTION C
AT MARKS AND OBSTRUCTIONS
Section C rules do not apply at a starting mark
surrounded by navigable water or at its anchor
line from the time boats are approaching them to
start until they have passed them.
18
MARK-ROOM
18.1
When Rule 18 Applies
Rule 18 applies between boats when they are
required to leave a mark on the same side and at
least one of them is in the zone. However, it does
not apply
(a) between boats on opposite tacks on a beat to
windward,
(b) between boats on opposite tacks when the
proper course at the mark for one but not both
of them is to tack,
(c) between a boat approaching a mark and one
leaving it, or
(d) if the mark is a continuing obstruction, in
which case rule 19 applies.
18.2
Giving Mark-Room
(a) When boats are overlapped the outside boat
shall give the inside boat mark-room, unless
rule 18.2(b) applies.
(b) If boats are overlapped when the first of them
reaches the zone, the outside boat at that
moment shall thereafter give the inside boat
mark-room. If a boat is clear ahead when she
reaches the zone, the boat clear astern at that
moment shall thereafter give her mark-room.
(c) When a boat is required to give mark-room by
rule 18.2(b),
(1) she shall continue to do so even if later an
overlap is broken or a new overlap begins;
(2) if she becomes overlapped inside the boat
entitled to mark-room, she shall also give
that boat room to sail her proper course
while they remain overlapped.
However, if the boat entitled to mark-room
passes head to wind or leaves the zone, rule
18.2(b) ceases to apply.
(d) If there is reasonable doubt that a boat obtained
or broke an overlap in time, it shall be
presumed that she did not.
(e) If a boat obtained an inside overlap from clear
astern or by tacking to windward of the other
boat and, from the time the overlap began, the
outside boat has been unable to give markroom, she is not required to give it.
18.3
18.4
19.
19.1
19.2
20.
20.1
Летење у зони
Ако једрилица у зони прође положај прамцем у
ветар и ноакон тога је по истом боку као
једрилица која дохвата ознаку, правило 18.2 се
надаље не примењује међу нјима. Једрилица
која је летела
(а) неће узроковати да друга једрилица једри
изнад оштро уз ветар да би избегла додир
нити спречити другу једрилицу да прође
ознаку са захтеване стране, и
(b) даће воду на ознаци ако је друга једрилица
дошла у унутарње преклапање у односу на
њу.
Прелетање
Када унутарња у преклапању једрилица с
правом пута мора да прелета на ознаци да би
једрила свој прави курс, након што прелета она
неће једрити даље од ознаке него што је
потребно да би једрила тај курс. Правило 18.4
се не примењује на ознаци која је ознака капије
.
ВОДА ЗА ПРОЛАЗАК ПРЕПРЕКЕ
Када се правило 19 примењује
Правило 19 се примењује између једрилица на
препреци осим када је она истовремено и
ознака коју једрилице треба да оставе по истој
страни. Ипак, на континуалној препреци,
правило 19 се увек примењује а правило 18 не.
Давање воде на препреци
(а) Једрилица с правом пута може да одлучи
да прође препреку са било које стране.
(b) Када су једрилице у преклапању, спољна
једрилица ће дати унутарњој једрилици
воду између ње и препреке, осим ако није у
могућности да то учини од тренутка када
је преклапање започело.
(c) Док једрилице пролазе континуалну
препреку, ако једрилица која је била
слободна по крми и од које се захтевало да
се клони постане преклопљена између
друге једрилице и препреке и, у тренутку
када преклапање започне, нема воде за њу
да прође између њих, она нема право на
воду према правилу 19.2(b). Док траје
преклапање она ће се клонити и правила
10 и 11 се не примењују.
ВОДА ЗА ЛЕТАЊЕ НА ПРЕПРЕЦИ
Довик
Када приближавајући се препреци, једрилица
може дозвати воду да лета и избегне другу
једрилицу по истом боку. Ипак, она неће
дозвати ако
(а) она може безбедно избећи препреку без
битне измене курса,
(b) она једри испод курса оштро у ветар, или
(c) је препрека уједно и ознака и једрилица
која је дохвата би морала да измени курс
да би одговорила.
18.3
Tacking in the Zone
If a boat in the zone passes head to wind and is
then on the same tack as a boat that is fetching the
mark, rule 18.2 does not thereafter apply between
them. The boat that changed tack
(a) shall not cause the other boat to sail above
close-hauled to avoid contact or prevent the
other boat from passing the mark on the
required side, and
(b) shall give mark-room if the other boat becomes
overlapped inside her.
18.4
Gybing
When an inside overlapped right-of-way boat
must gybe at a mark to sail her proper course,
until she gybes she shall sail no farther from the
mark than needed to sail that course. Rule 18.4
does not apply at a gate mark.
19
ROOM TO PASS AN OBSTRUCTION
19.1
When Rule 19 Applies
Rule 19 applies between boats at an obstruction
except when it is also a mark the boats are
required to leave on the same side. However, at a
continuing obstruction, rule 19 always applies and
rule 18 does not.
19.2
Giving Room at an Obstruction
(a) A right-of-way boat may choose to pass an
obstruction on either side.
(b) When boats are overlapped, the outside boat
shall give the inside boat room between her and
the obstruction, unless she has been unable to
do so from the time the overlap began.
(c) While boats are passing a continuing
obstruction, if a boat that was clear astern and
required to keep clear becomes overlapped
between the other boat and the obstruction and,
at the moment the overlap begins, there is not
room for her to pass between them, she is not
entitled to room under rule 19.2(b). While the
boats remain overlapped, she shall keep clear
and rules 10 and 11 do not apply.
20
ROOM TO TACK AT AN OBSTRUCTION
20.1
Hailing
When approaching an obstruction, a boat may hail
for room to tack and avoid a boat on the same
tack. However, she shall not hail if
(a) she can avoid the obstruction safely without
making a substantial course change,
(b) she is sailing below close-hauled, or
(c) the obstruction is a mark and a boat that is
fetching it would be required to respond and
change course.
20.2
Одговор
(а) Након што једрилица дозове, даће дозваној
једрилици време да одговори;
(b) Дозвана једрилица ће одговорити иако
довик крши правило 20.1.
(c) Дозвана једрилица ће одговорити било
летајући што је пре могуће, или сместа
одговарајући ‛Tи летај’ и потом дозваној
једрилици дати воду за летање и избећи је.
(d) Када
дозвана
једрилица
одговори,
дозивајућа једрилица ће летати исто што
је пре могуће.
20.2
(a) After a boat hails, she shall give the hailed boat
time to respond.
(b) The hailed boat shall respond even if the hail
breaks rule 20.1.
(c) The hailed boat shall respond either by tacking
as soon as possible, or by immediately replying
'You tack' and then giving the hailing boat
room to tack and avoid her.
(d) When the hailed boat responds, the hailing
boat shall tack as soon as possible.
(e) From the time a boat hails until she has tacked
and avoided the hailed boat, rule 18.2 does not
apply between them.
(е) Од тренутка када једрилица дозове па док
је летала и избегла дозвану једрилицу,
правило 18.2 се не примењује међу њима.
20.3
21
Преношење довика на додатну једрилицу
Када је једрилица дозвана за воду за летање и
она намерава да одговори летањем, она може
дозвати додатну једрилицу по истом боку за
воду за летање и избегне је. Она може дозвати
иако нјен довик не одговара условима правила
20.1. Правило 20.2 се применјује између ње и
једрилице коју је дозвала.
Ослобађање од одговорности
Када једрилица једри унутар воде на коју има
право према правилу Одељка C, она ће бити
ослобођена одговорности ако, неки инцидент
са једрилицом од које је захтевано да да воду
или воду на ознаци,
(а) она прекрши правило Одељка А или
правила 15 или 16, или
(b) је приморана да прекрши правило 31.
Responding
20.3
Passing On a Hail to an Additional Boat
When a boat has been hailed for room to tack and
she intends to respond by tacking, she may hail
another boat on the same tack for room to tack and
avoid her. She may hail even if her hail does not
meet the conditions of rule 20.1. Rule 20.2 applies
between her and the boat she hails.
21
EXONERATION
When a boat is sailing within the room or markroom to which she is entitled under a rule of
Section C, she shall be exonerated if, in an
incident with a boat required to give her that room
or mark-room,
(a) she breaks a rule of Section A, rule 15 or rule
16, or
(b) she is compelled to break rule 31.
OДЕЉАК D
ДРУГА ПРАВИЛА
SECTION D
OTHER RULES
Када се правила 22 и 23 примењују између две
једрилице , правила Oдељка А се не примењују.
22
22.1
22.2
22.3
23
24
24.1
24.2
ГРЕШКЕ ПРИ СТАРТУ; ПРИХВАТАЊЕ
КАЗНЕ;
КРЕТАЊЕ УНАЗАД
Једрилица која једри према предстартној
страни стартне линије или једном од њених
продужетака после свог стартног сигнала да би
стартовала или удовољила правилу 30.1
клониће се једрилице која то не чини све док не
буде потпуно на предстартној страни.
Једрилица која прихвата казну клониће се оне
која то не чини.
Једрилица која се креће уназад кроз воду
гурањем једра отпозади, клониће се оне која то
не чини.
ПРЕВРНУТА, УСИДРЕНА ИЛИ
НАСУКАНА;СПАСАВАЊЕ
Ако је могуће, једрилица ће избећи једрилицу
која је преврнута или није повратила контролу
после превртања, која је усидрена или
насукана, или настоји да помогне лицу или
пловилу у опасности. Једрилица је преврнута
када је врх њеног јарбола у води.
ОМЕТАЊЕ ДРУГЕ ЈЕДРИЛИЦЕ
Ако је оправдано могуће, једрилица која није у
трци неће ометати једрилицу која је у трци.
Осим када једри свој прави курс, једрилица
неће ометати другу једрилицу која прихвата
казну или ону која једри на другом краку.
When rule 22 or 23 applies between two boats,
Section A rules do not.
22
STARTING ERRORS; TAKING PENALTIES;
MOVING ASTERN
22.1
A boat sailing towards the pre-start side of the
starting line or one of its extensions after her
starting signal to start or to comply with rule 30.1
shall keep clear of a boat not doing so until she is
completely on the pre-start side.
22.2
A boat taking a penalty shall keep clear of one that
is not.
22.3
A boat moving astern through the water by backing
a sail shall keep clear of one that is not.
23
CAPSIZED, ANCHORED OR AGROUND;
RESCUING
If possible, a boat shall avoid a boat that is
capsized or has not regained control after
capsizing, is anchored or aground, or is trying to
help a person or vessel in danger. A boat is
capsized when her masthead is in the water.
24
INTERFERING WITH ANOTHER BOAT
24.1
If reasonably possible, a boat not racing shall not
interfere with a boat that is racing.
24.2
Except when sailing her proper course, a boat
shall not interfere with a boat taking a penalty or
sailing on another leg.
ДЕО 3
ВОЂЕЊЕ РЕГАТЕ
25
25.1
25.2
25.3
26
РАСПИС РЕГАТЕ, УПУТСТВА ЗА
ЈЕДРЕЊЕ И СИГНАЛИ
Распис регате и упутства за једрење ставиће се
на располагање свакој једрилици пре него што
регата започне.
Значење визуелних и звучних сигнала како
стоји у Регатним сигналима неће бити мењано
осим по правилу 86.1(b). Значење било ког
другог сигнала који може бити употребљен
стајаће у упутствима за једрење.
Регатни одбор може истаћи визуелни сигнал
било користећи заставу или предмет сличног
изгледа.
СТАРТОВАЊЕ ТРКА
Трке ће бити стартоване употребом следећих
сигнала. Меродавно је време визуелних
сигнала; изостанак звучног сигнала биће
занемарен.
Мину
ти пре
старт
ног
сигна
ла
Визуелни сигнал
5*
Заставе класе
4
1
0
PART 3
CONDUCT OF A RACE
P, I, Z, Z sa I, или црна
застава
Припремна застава
оборена
Застава класе оборена
Зву
чни
сигнал
Сигнал
Један
Упозоравајући
Један
Припремни
Један
дуги
Један минут
Један
Старт
25
NOTICE OF RACE, SAILING
INSTRUCTIONS AND SIGNALS
25.1
The notice of race and sailing instructions shall be
made available to each boat before a race begins.
25.2
The meanings of the visual and sound signals
stated in Race Signals shall not be changed except
under rule 86.1(b). The meanings of any other
signals that may be used shall be stated in the
sailing instructions.
25.3
A race committee may display a visual signal by
using either a flag or other object of a similar
appearance.
26
STARTING RACES
Races shall be started by using the following
signals. Times shall be taken from the visual
signals; the absence of a sound signal shall be
disregarded.
Minutes
before
starting
signal
Visual signal
Sound
signal
Means
5*
Class flag
One
Warning signal
4
P, I, Z, Z with I,
or black flag
One
Preparatory signal
1
Preparatory flag
removed
One
long
One minute
0
Class flag removed
One
Starting signal
*or as stated in the sailing instructions
*или како стоји у упутствима за једрење
27
27.1
27.2
27.3
Упозоравајући сигнал за сваку наредну класу
даће се са или после стартног сигнала
претходне класе.
ОСТАЛЕ РАДЊЕ РЕГАТНОГ ОДБОРА
ПРЕ СТАРТНОГ СИГНАЛА
Закључно са упозоравајућим сигналом регатни
одбор ће сигналисати или другачије означити
курс једрења уколико није одређен упутствима
за једрење, и може заменити један курсни
сигнал другим и сигналисати обавезу
припасивања личног средства пловности
(истакнута застава Y са једним звучним
сигналом).
Закључно са припремним сигналом, регатни
одбор може мицати стартну ознаку.
Пре стартног сигнала, регатни одбор може из
било ког разлога одгодити (истакнута застава
Кодекс, Кодекс изнад H, или Кодекс изнад A,
уз два звучна сигнала) или напустити трку
(истакнута застава N изнад H, или N изнад A,
уз три звучна сигнала).
The warning signal for each succeeding class shall
be made with or after the starting signal of the
preceding class.
27
OTHER RACE COMMITTEE ACTIONS
BEFORE THE STARTING SIGNAL
27.1
No later than the warning signal, the race
committee shall signal or otherwise designate the
course to be sailed if the sailing instructions have
not stated the course, and it may replace one
course signal with another and signal that wearing
personal flotation devices is required (display flag
Y with one sound).
27.2
No later than the preparatory signal, the race
committee may move a starting mark.
27.3
Before the starting signal, the race committee may
for any reason postpone (display flag AP, AP over
H, or AP over A, with two sounds) or abandon the
race (display flag N over H, or N over A, with
three sounds).
28
28.1
28.2
29
29.1
29.2
30
30.1
ЈЕДРЕЊЕ КУРСА
Једрилица ће стартовати, једрити курс
описан упутствима за једрење и ући у циљ.
Радећи то, она може оставити са било које
стране ознаку која не започиње, омеђује или
завршава крак курса на коме једри. По уласку у
циљ она није обавезна да пређе циљну линију у
потпуности
Нит која представња њен траг од тренутка када
прилази предстартној страни стартне линије да
би стартовала до уласка у циљ ако се затегне,
(а) пролази сваку ознаку са захтеване стране у
исправном редоследу,
(b) дотиче сваку обилазећу ознаку, и
(c) прође између ознака капије из правца
претходне ознаке .
Она може исправити какву грешку да би
удовољила овом правилу под условом да није
ушла у циљ.
ОПОЗИВИ
Појединачни опозив
Ако је на стартном сигналу једрилице било
који део њеног трупа, посаде или опреме на
курсној страни стартне линије или она мора да
удовољи правилу 30.1, регатни одбор ће одмах
истаћи заставу Х уз један звучни сигнал.
Застава ће бити истакнута док све такве
једрилице не одједре у потпуности на
предстартну страну стартне линије или једног
од њених продужетака и удовоље правилу 30.1
ако се примењује, али не дуже од четири
минута иза стартног сигнала или један минут
пре било ког наредног стартног сигнала, шта је
раније. Ако се примењује правило 30.3 ово
правило се не примењује.
Општи опозив
Ако на стартни сигнал регатни одбор не може
да идентификује једрилице које су на курсној
страни стартне линије или на које се правило
30 примењује, или је била грешка у стартном
поступку, регатни одбор може сигналисати
општи опозив (истакнут Први понављач уз два
звучна сигнала). Упозоравајући сигнал за
поновљени старт за опозвану класу биће
учињен један минут по обарању Првог
понављача (један звучни сигнал), и стартови
наредних класа, ако их има, уследиће
поновљеном старту.
СТАРТНЕ КАЗНЕ
Правило I заставе
Ако је истакнута застава I, и било који део
трупа, посаде или опреме једрилице буде на
курсној страни стартне линије или једног од
њених продужетака током минута пре њеног
стартног сигнала, она ће потом одједрити са
курсне стране преко једног од продужетака на
предстартну страну пре стартовања.
28
SAILING THE COURSE
28.1
A boat shall start, sail the course described in the
sailing instructions and finish. While doing so, she
may leave on either side a mark that does not
begin, bound or end the leg she is sailing. After
finishing she need not cross the finishing line
completely.
28.2
A string representing a boat's track from the time
she begins to approach the starting line from its
pre-start side to start until she finishes shall, when
drawn taut,
(a) pass each mark on the required side and in the
correct order,
(b) touch each rounding mark, and
(c) pass between the marks of a gate from the
direction of the previous mark.
She may correct any errors to comply with this
rule, provided she has not finished.
29
RECALLS
29.1
Individual Recall
When at a boat's starting signal any part of her
hull, crew or equipment is on the course side of
the starting line or she must comply with rule 30.1,
the race committee shall promptly display flag X
with one sound. The flag shall be displayed until
all such boats have sailed completely to the prestart side of the starting line or one of its
extensions and have complied with rule 30.1 if it
applies, but no later than four minutes after the
starting signal or one minute before any later
starting signal, whichever is earlier. If rule 30.3
applies this rule does not.
29.2
General Recall
When at the starting signal the race committee is
unable to identify boats that are on the course side
of the starting line or to which rule 30 applies, or
there has been an error in the starting procedure,
the race committee may signal a general recall
(display the First Substitute with two sounds). The
warning signal for a new start for the recalled class
shall be made one minute after the First Substitute
is removed (one sound), and the starts for any
succeeding classes shall follow the new start.
30
STARTING PENALTIES
30.1
I Flag Rule
If flag I has been displayed, and any part of a
boat's hull, crew or equipment is on the course
side of the starting line or one of its extensions
during the last minute before her starting signal,
she shall thereafter sail from the course side across
an extension to the pre-start side before starting.
30.2
30.3
31
32
32.1
Правило Z заставе
Ако је застава Z истакнута, ни један део трупа,
посаде или опреме једрилице неће бити у
троуглу који образују крајеви стартне линије и
прва ознака у току минута пре њеног стартног
сигнала. Ако једрилица прекрши ово правило и
буде препозната, она ће добити, без расправе,
Бодовну казну 20% срачунату како стоји у
правилу 44.3 (с). Она ће бити кажњена свеједно
ако трка буде поново стартована или поново
једрена, али не ако је одгођена или напуштена
пре стартног сигнала. Ако је она слично
препозната током наредног покушаја старта
исте трке, она ће добити, додатну Бодовну
казну 20%.
Правило Црне заставе
Ако је црна застава истакнута, ни један део
трупа, посаде или опреме једрилице неће бити
у троуглу који образују крајеви стартне линије
и прва ознака у току минута пре њеног
стартног сигнала. Ако једрилица прекрши овог
правило и буде препозната, она ће бити
дисквалификована без расправе, свеједно ако
трка буде поново стартована или поново
једрена, али не ако је одгођена или напуштена
пре стартног сигнала. Ако је сигналисан општи
опозив или је трка напуштена после стартног
сигнала, регатни одбор ће истаћи њен број на
једру пре наредног упозоравајућег сигнала за
ту трку и ако је трка поново стартована или
поново једрена она неће једрити у истој. Ако
то учини, њена дисквалификација неће бити
одбачена при срачунавању збирног резултата
серије.
30.2
Z Flag Rule
If flag Z has been displayed, no part of a boat's
hull, crew or equipment shall be in the triangle
formed by the ends of the starting line and the first
mark during the last minute before her starting
signal. If a boat breaks this rule and is identified,
she shall receive, without a hearing, a 20%
Scoring Penalty calculated as stated in rule
44.3(c). She shall be penalized even if the race is
restarted or resailed, but not if it is postponed or
abandoned before the starting signal. If she is
similarly identified during a subsequent attempt to
start the same race, she shall receive an additional
20% Scoring Penalty.
30.3
Black Flag Rule
If a black flag has been displayed, no part of a
boat's hull, crew or equipment shall be in the
triangle formed by the ends of the starting line and
the first mark during the last minute before her
starting signal. If a boat breaks this rule and is
identified, she shall be disqualified without a
hearing, even if the race is restarted or resailed,
but not if it is postponed or abandoned before the
starting signal. If a general recall is signalled or
the race is abandoned after the starting signal, the
race committee shall display her sail number
before the next warning signal for that race, and if
the race is restarted or resailed she shall not sail in
it. If she does so, her disqualification shall not be
excluded in calculating her series score.
ДОТИЦАЊЕ ОЗНАКЕ
Док је у трци, једрилица неће дотаћи стартну
ознаку пре стартовања, ознаку која започиње,
омеђује или завршава крак курса на којем
једри, и циљну ознаку по уласку у циљ.
31
TOUCHING A MARK
СКРАЋЕЊЕ ИЛИ НАПУШТАЊЕ ПОСЛЕ
СТАРТА
После стартног сигнала, регатни одбор може
скратити курс (истакнута застава S уз два
звучна сигнала) или напустити трку,
(истакнута застава N, N изнад H, или N изнад
A, уз три звучна сигнала), као одговарајуће
(а) због грешке у стартном поступку,
(b) због лошег времена,
(c) због
недовољног
ветра
чинећи
неизглeдним да ће и једна једрилица ући у
циљ у ограниченом времену,
(d) због губљења или мицања ознаке са
положаја, или
(е) из било ког другог разлога од непосредног
утицаја на сигурност или чистоћу
такмичења,
или може скратити курс како би остале
32
SHORTENING OR ABANDONING AFTER
THE START
32.1
After the starting signal, the race committee may
shorten the course (display flag S with two
sounds) or abandon the race (display flag N, N
over H, or N over A, with three sounds), as
appropriate,
While racing, a boat shall not touch a starting
mark before starting, a mark that begins, bounds
or ends the leg of the course on which she is
sailing, or a finishing mark after finishing.
(a) because of an error in the starting procedure,
(b) because of foul weather,
(c) because of insufficient wind making it unlikely
that any boat will finish within the time limit,
(d) because a mark is missing or out of position, or
(e) for any other reason directly affecting the
safety or fairness of the competition, or may
shorten the course so that other scheduled races
can be sailed.
However, after one boat has sailed the course and
32.2
33
распоређене трке могле да буду једрене.
Међутим, пошто је нека једрилица проједрила
курс и ушла у циљ у ограниченом времену,
регатни одбор неће напустити трку а да не
узме у обзир последице за све једрилице у трци
или серији.
Ако регатни одбор скрати курс (истакнута
застава S уз два звучна сигнала, циљна линија
ће бити,
(а) На обилазећој ознаци, између ознаке и
копља са истакнутом заставом S;
(b) на линији коју једрилице морају да прођу
на крају сваког круга,
(c) на капији, између ознака капије.
Скраћени курс биће сигналисан пре него што
прва једрилица пређе циљну линију.
ИЗМЕНА СЛЕДЕЋЕГ КРАКА КУРСА
Регатни одбор може изменити крак курса који
започиње на обилазећој ознаци или капији
изменом положаја следеће ознаке (или циљне
линије) и сигналисањем свим једрилицама пре
него што започне крак. У то време следећа
ознака не мора бити на месту.
(а)Измена правца крака сигналисаће се
истицањем заставе C уз понављани звучни
сигнал и
finished within the time limit, if any, the race
committee shall not abandon the race without
considering the consequences for all boats in the
race or series.
32.2
(a) at a rounding mark, between the mark and a
staff displaying flag S;
(b) at a line boats are required to cross at the end
of each lap, that line;
(c) at a gate, between the gate marks.
The shortened course shall be signalled before the
first boat crosses the finishing line.
33
(a) If the direction of the leg will be changed, the
signal shall be the display of flag C with
repetitive sounds and either
(1) the new compass bearing or
(2) a green triangle for a change to starboard or
a red rectangle for a change to port.
(b) If the length of the leg will be changed, the
signal shall be the display of flag C with
repetitive sounds and a '-' if the length will be
decreased or a '+' if it will be increased.
(b) Измена дужине крака сигналисаће се
истицањем заставе C уз понављани звучни
сигнал и ‛-’ ако ће удаљеност бити
смањена или ‛+’ ако ће бити повећана.
34
35
36
(c) Subsequent legs may be changed without
further signalling to maintain the course shape.
34
MARK MISSING
If a mark is missing or out of position, the race
committee shall, if possible,
ГУБЉЕЊЕ ОЗНАКЕ
Kада је ознака изгубљена или померена са положаја
регатни одбор ће, ако је могуће
(а) вратити је на прави положај или је заменити
сличном, или
(b) заменити је објектом, са истакнутом заставом
М чинећи понављани звучни сигнал.
ОГРАНИЧЕНО ВРЕМЕ И БОДОВАЊЕ
Ако и једна једрилица изједри курс како је
захтевано правилом 28 и уђе у циљ у ограниченом
времену, ако постоји, све једрилице које уђу у циљ
биће бодоване сходно њиховом редоследу осим ако
је трка напуштена. Ако ни једна једрилица не уђе у
циљ у ограниченом времену, регатни одбор ће
напустити трку.
ПОНОВО СТАРТОВАНЕ ИЛИ ПОНОВО
ЈЕДРЕНЕ ТРКЕ
Ако је трка поново стартована или поново једрена,
прекршај правила, осим правила 30.3, у првобитној
трци не искључује једрилицу из такмичења нити
изазива кажњавање осим по правилу 30.2, 30.3 или
69.
CHANGING THE NEXT LEG OF THE
COURSE
The race committee may change a leg of the
course that begins at a rounding mark or at a gate
by changing the position of the next mark (or the
finishing line) and signalling all boats before they
begin the leg. The next mark need not be in
position at that time.
(1) новим компасним курсом или
(2) зеленим троуглом за измену на десно или
црвеним правоугаоником за измену на
лево.
(c) Наредни кракови могу бити мењани без
даљег сигналисања да би се одржао облик
курса.
If the race committee signals a shortened course
(displays flag S with two sounds), the finishing
line shall be,
(a) replace it in its correct position or substitute a
new one of similar appearance, or
(b) substitute an object displaying flag M and
make repetitive sound signals.
35
TIME LIMIT AND SCORES
If one boat sails the course as required by rule 28
and finishes within the time limit, if any, all boats
that finish shall be scored according to their
finishing places unless the race is abandoned. If
no boat finishes within the time limit, the race
committee shall abandon the race.
36
RACES RESTARTED OR RESAILED
If a race is restarted or resailed, a breach of a rule,
other than rule 30.3, in the original race shall not
prohibit a boat from competing or, except under
rule 30.2, 30.3 or 69, cause her to be penalized.
ДEO 4
ДРУГИ ЗАХТЕВИ У РЕГАТИ
PART 4
OTHER REQUIREMENTS WHEN
RACING
Правила дела 4 тичу се само једрилица које су
у трци. Ипак, правило 55 се примењује сво
време док су једрилице на води.
40
41
ЛИЧНО СРЕДСТВО ПЛОВНОСТИ
Када је истакнута застава Y уз један звучни
сигналом пре или са упозоравајућим сигналом,
такмичари ће носити лично средство
пловности, осим накратко док мења одећу или
личну опрему. Влажно као ни суво ронилачко
одело није одговарајуће лично средство
пловности.
ПОМОЋ СА СТРАНЕ
Једрилица неће примити помоћ са било које
стране, осим
(а) помоћ члану посаде који је болестан,
озлеђен или у опасности;
(b) после судара, помоћ посаде другог брода
ради раздвајања;
(c) помоћи
у
облику
обавештења
расположивог свим једрилицама;
(d) нетраженог обавештења незаинтересоване
стране, која може бити друга једрилица у
трци;
Part 4 rules apply only to boats racing. However,
rule 55 applies at all times when boats are on the
water.
40
When flag Y is displayed with one sound before or
with the warning signal, competitors shall wear
personal flotation devices, except briefly while
changing or adjusting clothing or personal
equipment. Wet suits and dry suits are not
personal flotation devices.
41
42.2
ПОГОН
Oсновно правило
Осим када је дозвољено правилом 42.3 или 45,
једрилица ће се надметати само коришћењем
ветра и воде да би повећала, одржала или
смањила своју брзину. Њена посада може
подешавати трим једара и трупа, и обављати
друге радње управљања бродом, али изван тога
неће се померати да би погонила једрилицу.
Забрањене радње
Не ограничавајући примену правила 42.1,
следеће радње су забрањене:
(а) пумпање: понављано махање било којим
једром било навлачењем и попуштањем
једра било управним или с бока на бок
померањем тела;
(b) ваљање: понављано љуљање једрилице
изазвано
(1) мицањем тела;
(2) понављаним подешавањем једриља
или кобилице, или
(3) кормиларењем
(c) трзање:
нагло
заустављање
брзог
померања тела унапред;
(d) веслање кормилом: понављано мицање
OUTSIDE HELP
A boat shall not receive help from any outside
source, except
(a) help for a crew member who is ill, injured or in
danger;
(b) after a collision, help from the crew of the
other vessel to get clear;
(c) help in the form of information freely available
to all boats;
(d) unsolicited information from a disinterested
source, which may be another boat in the same
race.
Ипак, једрилица која је стекла значајну
предност у трци услед примњене помоћи
према правилу 41(а) може бити протестована и
кажњена; било која казна може бити мања од
диквалификације.
42
42.1
PERSONAL FLOTATION DEVICES
However, a boat that gains a significant advantage
in the race from help received under rule 41(a)
may be protested and penalized; any penalty may
be less than disqualification.
42
PROPULSION
42.1
Basic Rule
Except when permitted in rule 42.3 or 45, a boat
shall compete by using only the wind and water to
increase, maintain or decrease her speed. Her crew
may adjust the trim of sails and hull, and perform
other acts of seamanship, but shall not otherwise
move their bodies to propel the boat.
42.2
Prohibited Actions
Without limiting the application of rule 42.1, these
actions are prohibited:
(a) pumping: repeated fanning of any sail either by
pulling in and releasing the sail or by vertical
or athwartship body movement;
(b) rocking: repeated rolling of the boat, induced
by
(1) body movement,
(2) repeated adjustment of the sails or
centreboard, or
(3) steering;
(c) ooching: sudden forward body movement,
stopped abruptly;
кормилом које је усиљено или погони
једрилицу унапред или предупређује од
кретања уназад;
(d) sculling: repeated movement of the helm that
is either forceful or that propels the boat
forward or prevents her from moving astern;
(e) repeated tacks or gybes unrelated to changes in
the wind or to tactical considerations.
(e) понављано
летање
или
прелетање
невезаних за промене ветра или тактичке
разлоге.
42.3
43
43.1
Изузеци
(а) Једрилица може бити ваљана да би се
олакшало кормиларење;
(b) Посада једрилице може мицањем тела да
увећа љуљање које олакшава управљање
једрилице у току летaња и прелетања, под
условом да непосредно по завршавању
летења или прелетања брзина једрилице
не буде већа него што би била без летања
или прелетања.
(c) Осим код једрења уз ветар, када је могуће
јахање (нагло убрзање низ предњу страну
таласа) или клизање, посада једрилице
може потегнути било које једро да би
започела јахање или клизање, али свако
једро може потегнути само једном за
сваки талас или ударац ветра.
(d) Када је једрилица у курсу изнад оштро у
ветар и заустављена или у спором
кретању, она може завеслати кормилом да
би дошла у курс оштро у ветар,
(е) Ако је лата окренута, посада једрилице
може пумпати једро све док .лата није
више окренута. Ова радња није дозвољена
уколико јасно покреће једрилицу.
(f) Једрилица
може
смањити
брзину
понављаним мицањем кормила.
(g) Свако средство погона може бити
употребљено да би се помогло лицу или
другом пловилу у опасности.
(h) Да би се одсукала или одвојила после
судара са другим бродом или предметом,
једрилица може користити снагу своје
посаде или посаде другог брода и
употребити сваку опрему осим погонског
мотора. Ипак, употреба мотора може бити
дозвоњена правилом 42.3(i).
(i) Упутства за једрење могу, у наведеним
околностима,
допустити
погон
коришћењем мотора или било ког другог
метода, под условом да једрилица није
задобила значајну предност у трци.
Напомена: Интерпретације правила 42 су
расположиве на ISAF-ом вебсајту или поштом
по захтеву.
ОДЕЋА И ОПРЕМА ТАКМИЧАРА
(а) Такмичари неће обући или носити одећу
или опрему којом би увећали своју
тежину.
(b) Осим тога, одећа и опрема такмичара неће
премашити тежину од 8 килограма,
изузимајући појас хајкинга или трапеза и
одећу (укључујући обућу) ношену испод
колена. Правила класе или упутства за
42.3
Exceptions
(a) A boat may be rolled to facilitate steering.
(b) A boat's crew may move their bodies to
exaggerate the rolling that facilitates steering
the boat through a tack or a gybe, provided
that, just after the tack or gybe is completed,
the boat's speed is not greater than it would
have been in the absence of the tack or gybe.
(c) Except on a beat to windward, when surfing
(rapidly accelerating down the front of a wave)
or planing is possible, the boat's crew may pull
in any sail in order to initiate surfing or
planing, but each sail may be pulled in only
once for each wave or gust of wind.
(d) When a boat is above a close-hauled course
and either stationary or moving slowly, she
may scull to turn to a close-hauled course.
(e) If a batten is inverted, the boat's crew may
pump the sail until the batten is no longer
inverted. This action is not permitted if it
clearly propels the boat.
(f) A boat may reduce speed by repeatedly moving
her helm.
(g) Any means of propulsion may be used to help
a person or another vessel in danger.
(h) To get clear after grounding or colliding with a
vessel or object, a boat may use force applied
by her crew or the crew of the other vessel and
any equipment other than a propulsion engine.
However, the use of an engine may be
permitted by rule 42.3(i).
(i)
Sailing instructions may, in stated
circumstances, permit propulsion using an
engine or any other method, provided the boat
does not gain a significant advantage in the
race.
Note: Interpretations of rule 42 are available at
the ISAF website or by mail upon request.
43
43.1
COMPETITOR CLOTHING AND
EQUIPMENT
(a) Competitors shall not wear or carry clothing
or equipment for the purpose of increasing
their weight.
(b) Furthermore, a competitor's clothing and
equipment shall not weigh more than 8
kilograms, excluding a hiking or trapeze
једрење могу одредити мању тежину или
већу све до 10 килограма. Правила класе
могу укључити обућу и другу одећу
ношену испод колена у ту тежину. Појас
хајкинга или трапеза биће непотопив и
неће тежити више од 2 килограма, осим
што правила класе могу увећати ову
тежину до 4 килограма. Тежина се
одређује сходно Прилогу H.
harness and clothing (including footwear) worn
only below the knee. Class rules or sailing
instructions may specify a lower weight or a
higher weight up to 10 kilograms. Class rules
may include footwear and other clothing worn
below the knee within that weight. A hiking or
trapeze harness shall have positive buoyancy
and shall not weigh more than 2 kilograms,
except that class rules may specify a higher
weight up to 4 kilograms. Weights shall be
determined as required by Appendix H.
(c) Ако прегледач опреме или премерач
задужен за вагање одеће и опреме сматра
да је такмичар можда прекршио правило
43.1(а) или 43.1.(b) он ће то написмено
саопштити регатном одбору.
43.2
44
44.1
Правило 43.1(b) се не односи на једрилице које
морају бити опремљене сигурносним ужадима.
КАЗНЕ У ВРЕМЕ ИНЦИДЕНТА
Прихватање казне
Једрилица може прихватити казну Два окрета
када је можда прекршила једно или више
правила Дела 2 док је у трци.Она може
прихватити казну Једног окрета када је можда
прекршила
правило
31.
Алтернативно,
упутства за једрење могу одредити Бодовну
казну или неку другу казну, у ком случају
одређена казна замењује казну једног или два
окрета. Ипак,
(а) када је једрилица можда прекршила
правило Дела 2 и правило 31 у истом
инциденту она не мора прихватити казну
за прекршај правила 31;
(c) When an equipment inspector or a measurer in
charge of weighing clothing and equipment
believes a competitor may have broken rule
43.1(a) or 43.1(b) he shall report the matter in
writing to the race committee.
43.2
Rule 43.1(b) does not apply to boats required to be
equipped with lifelines.
44
PENALTIES AT THE TIME OF AN
INCIDENT
44.1
Taking a Penalty
A boat may take a Two-Turns Penalty when she
may have broken one or more rules of Part 2 in an
incident while racing. She may take a One-Turn
Penalty when she may have broken rule 31.
Alternatively, sailing instructions may specify the
use of the Scoring Penalty or some other penalty,
in which case the specified penalty shall replace
the One-Turn and the Two-Turns Penalty.
However,
(a) when a boat may have broken a rule of Part 2
and rule 31 in the same incident she need not
take the penalty for breaking rule 31;
(b) ако је својим прекршајем изазвала
повреду или озбиљну штету или, упркос
прихватања
казне
стекла
значајну
предност у трци или серији својим
прекршајем њена казна је да се повуче.
44.2
44.3
Казна Једног окрета или Два окрета
Пошто се довољно удаљила од других
једрилица што је пре могуће након инцидента
једрилица прихвата Казну Једног окрета или
Два окрета одмах чинећи захтеван број окрета
у истом смеру, а сваки окрет укључује једно
летања и једно прелетања. Ако једрилица
прихвати казну на или близу циљне линије, она
ће одједрити у потпуности на курсну страну
линије пре уласка у циљ.
Бодовна казна
(a) Једрилица прихвата Бодовну казну
истицањем жуте заставе првом разумном
приликом после инцидента.
(b) Када је једрилица прихватила Бодовну
казну, она ће држати истакнуту жуту
заставу до уласка у циљ, указујући на то
регатном одбору на циљној линији. У исто
време она ће обавестити регатни одбор о
идентитету друге једрилице укључене у
инцидент. Ако то није изводљиво, она ће
(b) if the boat caused injury or serious damage or,
despite taking a penalty, gained a significant
advantage in the race or series by her breach
her penalty shall be to retire.
44.2
One-Turn and Two-Turns Penalties
After getting well clear of other boats as soon after
the incident as possible, a boat takes a One-Turn
or Two-Turns Penalty by promptly making the
required number of turns in the same direction,
each turn including one tack and one gybe. When
a boat takes the penalty at or near the finishing
line, she shall sail completely to the course side of
the line before finishing.
44.3
Scoring Penalty
(a) A boat takes a Scoring Penalty by displaying a
yellow flag at the first reasonable opportunity
after the incident.
(b) When a boat has taken a Scoring Penalty, she
shall keep the yellow flag displayed until
finishing and call the race committee's attention
to it at the finishing line. At that time she shall
also inform the race committee of the identity
of the other boat involved in the incident. If
this is impracticable, she shall do so at the first
исто учинити првом разумном приликом
унутар протестног времена.
(c) Бодови за трку једрилице која прихвата
Бодовну казну биће бодови које би добила
без те казне погоршани за онолико места
колико стоји у упутствима за једрење.
Ипак неће бити бодована лошије од оне
која Није ушла у циљ. Ако упутствима за
једрење није назначен број места, биће
онај број (заокуржујући 0,5 на више) који
је најближи 20% од броја уписаних
једрилица, Резултат осталих једрилица се
не мења, тако да две једрилице могу
добити једнак број бодова.
45
46
47
47.1
47.2
48
48.1
48.2
49
49.1
49.2
ИЗВЛАЧЕЊЕ; ПРИВЕЗИВАЊЕ;
СИДРЕЊЕ
Једрилица ће бити у води и одвезана на њен
припремни сигнал. Надаље, она неће бити
извлачена или привезана осим да би избацила
воду, скратила једра или извршила оправку.
Она сме да се усидри и њена посада сме
стајати на дну. Ако је могуће, она ће покупити
сидро пре него што настави трку.
ЗАДУЖЕНО ЛИЦЕ
Једрилица ће имати укрцано лице именовано
од стране члана или организације која је
пријавила једрилицу. Види правило 75.
ОГРАНИЧЕЊА ОПРЕМЕ И ПОСАДЕ
Једрилица ће се служити једино опремом
укрцаном на њен припремни сигнал.
Ниједно укрцано лице неће хотимично отићи,
осим ако се разболело или повредило, или да
помогне лицу или пловилу у опасности или да
плива. Лице које је испало, или отишло да
плива вратиће се натраг пре него што
једрилица настави трку.
СИГНАЛИ ЗА МАГЛУ И СВЕТЛА; ШЕМА
СЕПАРАЦИЈЕ САОБРАЋАЈА
Када сигурност налаже, једрилица ће давати
звучне сигнале за маглу и упалити светла како
се захтева Међународним прописима за
избегавање судара на мору (IRPCAS) или
примењујућим државним правилима.
Једрилица ће удовољити правилу 10 IRPCAS,
Шема сепарације саобраћаја
ПОЛОЖАЈ ПОСАДЕ; СИГУРНОСНА
УЖАД
Такмичари неће употребити други уређај за
држање тела изван брода осим ремена за ноге и
укрућивача ношених испод одеће.
Ако правила класе или упутства за једрење
налажу сигурносну ужад она ће бити
натегнута, и такмичари неће истурати изван
било који део свога тела, осим на кратко, да би
обавили нужан посао. На једрилицама
опремљеним горњим и доњим сигурносним
ужадима, такмичар седећи на палуби лицем
споља струком унутар доњег ужета сме
нагињати горњи део тела изван горњег ужета.
reasonable opportunity and within the time
limit for protests.
(c) The race score for a boat that takes a Scoring
Penalty shall be the score she would have
received without that penalty, made worse by
the number of places stated in the sailing
instructions. However, she shall not be scored
worse than Did Not Finish. When the sailing
instructions do not state the number of places,
the number shall be the whole number
(rounding 0.5 upward) nearest to 20% of the
number of boats entered. The scores of other
boats shall not be changed; therefore, two boats
may receive the same score.
45
HAULING OUT; MAKING FAST;
ANCHORING
A boat shall be afloat and off moorings at her
preparatory signal. Thereafter, she shall not be
hauled out or made fast except to bail out, reef
sails or make repairs. She may anchor or the crew
may stand on the bottom. She shall recover the
anchor before continuing in the race unless she is
unable to do so.
46
PERSON IN CHARGE
A boat shall have on board a person in charge
designated by the member or organization that
entered the boat. See rule 75.
47
LIMITATIONS ON EQUIPMENT AND
CREW
47.1
A boat shall use only the equipment on board at
her preparatory signal.
47.2
No person on board shall intentionally leave,
except when ill or injured, or to help a person or
vessel in danger, or to swim. A person leaving the
boat by accident or to swim shall be back on board
before the boat continues in the race.
48
FOG SIGNALS AND LIGHTS; TRAFFIC
SEPARATION SCHEMES
48.1
When safety requires, a boat shall sound fog
signals and show lights as required by the
International Regulations for Preventing
Collisions at Sea (IRPCAS) or applicable
government rules.
48.2
A boat shall comply with rule 10, Traffic
Separation Schemes, of the IRPCAS.
49
CREW POSITION; LIFELINES
49.1
Competitors shall use no device designed to
position their bodies outboard, other than hiking
straps and stiffeners worn under the thighs.
49.2
When lifelines are required by the class rules or
the sailing instructions they shall be taut, and
competitors shall not position any part of their
torsos outside them, except briefly to perform a
necessary task. On boats equipped with upper and
lower lifelines, a competitor sitting on the deck
facing outboard with his waist inside the lower
lifeline may have the upper part of his body
50
50.1
50.2
50.3
Ако правила класе не одређују материјал или
најмањи пречник сигурносне ужади, она ће
удовољити одговарајућим спецификацијама
ISAF Ofshore Special Regulations.
outside the upper lifeline. If the class rules do not
specify the material or minimum diameter of
lifelines, they shall comply with the corresponding
specifications in the ISAF Offshore Special
Regulations.
ДИЗАЊЕ И НАТЕЗАЊЕ ЈЕДАРА
Измена једара
Приликом замене прамчаних једара и
шпинакера, замењујуће једро може бити
потпуно дигнуто и натримовано пре него што
је оборено једро које се замењује. Али, само
једно главно једро и, изузев приликом замене,
само један шпинакер може бити истовремено у
положају да вуче.
Тангуни шпинакера, Тангуни прамчаног
једра
Само један тангун шпинакера или прамчаног
једра биће у употреби истовремено осим код
прелетања. Када је у употреби, биће закачен за
предњи јарбол.
Употреба одстојника
(а) Ниједно једро неће бити натегнуто преко
или кроз какав одстојник, осим како је
дозвољено правилом 50.3 (b). Одстојник је
било какав оков или, друга направа тако
постављена, да би могла натегнути према
спољној страни шкоту или једро у тачци из
које би, када је једрилица у равном
положају, управна линија пала изван њеног
трупа или палубе. У смислу овог правила,
таласњаче, ограде или бокоштитнице нису
делови трупа или палубе и следеће није
такав одстојник: косник на који је
причвршћен предњи рогаљ једра, облица
која натеже бум једра, и бум прамчаног
једра који не тражи подешавање приликом
летања.
Note: The ISAF Offshore Special Regulations are
available at the ISAF website.
50
SETTING AND SHEETING SAILS
50.1
Changing Sails
When headsails or spinnakers are being changed, a
replacing sail may be fully set and trimmed before
the replaced sail is lowered. However, only one
mainsail and, except when changing, only one
spinnaker shall be carried set at a time.
50.2
Only one spinnaker pole or whisker pole shall be
used at a time except when gybing. When in use, it
shall be attached to the foremost mast.
50.3
50.4
51
Прамчана једра
У сврху правила 50 и 54 и Прилога G, разлика
између прамчаног једра и шпинакера је у томе
што је ширина прамчаног једра, мерена између
средњих тачака предњег и задњег руба, мања
од 75% дужине његовог доњег руба. Једро доле
закачено иза предњег јарбола није прамчано
једро.
ПОМИЧНИ БАЛАСТ
Сав помични баласт, укључујући једра која
нису дигнута, биће одговарајуће сложен. Вода,
мртви терет и баласт неће бити мицан у сврху
измене трима или стабилитета. Патоси,
Use of Outriggers
(a) No sail shall be sheeted over or through an
outrigger, except as permitted in rule 50.3(b) or
50.3(c). An outrigger is any fitting or other
device so placed that it could exert outward
pressure on a sheet or sail at a point from
which, with the boat upright, a vertical line
would fall outside the hull or deck. For the
purpose of this rule, bulwarks, rails and
rubbing strakes are not part of the hull or deck
and the following are not outriggers: a bowsprit
used to secure the tack of a sail, a bumkin used
to sheet the boom of a sail, or a boom of a
boomed headsail that requires no adjustment
when tacking.
(b) Any sail may be sheeted to or led above a
boom that is regularly used for a sail and is
permanently attached to the mast from which
the head of the sail is set.
(b) Било које једро може бити натегнуто или
вођено изнад бума који је у редовној
употреби за једра и који је стално закачен за
јарбол по коме је врх једра подигнут.
(c) Прамчано једро може бити натегнуто преко
или закачено стражњим рогљем на тангун
шпинакера или прамчаног једра, под
условом да шпинакер није подигнут.
Spinnaker Poles; Whisker Poles
(c) A headsail may be sheeted or attached at its
clew to a spinnaker pole or whisker pole,
provided that a spinnaker is not set.
50.4
Headsails
For the purposes of rules 50 and 54 and Appendix
G, the difference between a headsail and a
spinnaker is that the width of a headsail, measured
between the midpoints of its luff and leech, is less
than 75% of the length of its foot. A sail tacked
down behind the foremost mast is not a headsail.
51
MOVABLE BALLAST
All movable ballast, including sails that are not
set, shall be properly stowed. Water, dead weight
or ballast shall not be moved for the purpose of
changing trim or stability. Floorboards, bulkheads,
doors, stairs and water tanks shall be left in place
and all cabin fixtures kept on board. However,
bilge water may be bailed out.
52
53
54
55
преграде, врата, лестве и танкови за воду биће
на месту и сва кабинска уграђена опрема на
броду. Ипак, каљужна вода се може избацити.
РУЧНА СНАГА
Опута једрилице, врв, облице и помични
делови трупа биће подешавани и руковани
само снагом своје посаде.
ПОВРШИНСКО ТРЕЊЕ
Једрилица неће избацивати нити ослобађати
супстанцу, као што је полимер, нити ће имати
посебну обраду површина које би могло да
побољша проток воде у граничном слоју.
ЛЕТА И ПРЕДЊИ РОГЉЕВИ
ПРАМЧАНИХ ЈЕДАРА
Лета и предњи рогљеви прамчаних једара,
осим оних од распорних флокова када
једрилица није у положају оштро уз ветар, биће
учвршћени приближно у осовини брода.
ОДЛАГАЊЕ СМЕЋА
Такмичар неће намерно бацати смеће у воду.
52
MANUAL POWER
A boat's standing rigging, running rigging, spars
and movable hull appendages shall be adjusted
and operated only by the power provided by the
crew.
53
SKIN FRICTION
A boat shall not eject or release a substance, such
as a polymer, or have specially textured surfaces
that could improve the character of the flow of
water inside the boundary layer.
54
FORESTAYS AND HEADSAIL TACKS
Forestays and headsail tacks, except those of
spinnaker staysails when the boat is not closehauled, shall be attached approximately on a boat's
centreline.
55
TRASH DISPOSAL
A competitor shall not intentionally put trash in
the water.
60
60.1
ДЕО 5
ПРОТЕСТИ, ОБЕШТЕЋЕЊА,
РАСПРАВЕ, НЕПРОСТОЈНО
ПОНАШАЊЕ И ЖАЛБЕ
PART 5
PROTESTS, REDRESS,
HEARINGS, MISCONDUCT AND
APPEALS
ОДЕЉАК А
ПРОТЕСТИ; ОБЕШТЕЋЕЊА; ПОСТУПАК
ПО ПРАВИЛУ 69
SECTION A
ПРАВО НА ПРОТЕСТ; ПРАВО НА
ЗАХТЕВ ЗА ОБЕШТЕЋЕЊЕ ИЛИ
ПОСТУПАК ПО ПРАВИЛУ 69
Једрилица може
(а) протестовати другу једрилицу, али не за
прекршај правила Дела 2 или правила 31
уколико није била умешана у или видела
инцидент; или
PROTESTS; REDRESS; RULE 69 ACTION
60
RIGHT TO PROTEST; RIGHT TO
REQUEST REDRESS OR RULE 69 ACTION
60.1
A boat may
(a) protest another boat, but not for an alleged
breach of a rule of Part 2 or rule 31 unless she
was involved in or saw the I incident; or
(b) request redress.
(b) затражити обештећење.
60.2
60.3
Регатни одбор може
(а) протестовати једрилицу, али не на основу
обавештења из захтева за обештећење или
неваљаног
протеста,
или
пријаве
заинтересоване странке различите од
представника једрилице лично;
(b) затражити обештећење за једрилицу; или
(c) пријавити протестном одбору захтев за
поступак по правилу 69.2(а)
Ипак, када Регатни одбор прими извештај
захтеван правилом 43.1(c) или 78.3, он ће
протестовати једрилицу .
Протестни одбор може
(а) протестовати једрилицу, али не на основу
обавештења из захтева за обештећење или
неваљаног
протеста,
или
пријаве
заинтересоване странке различите од
представника једрилице лично. Међутим,
он може протестовати једрилицу
(1) ако сазна о инциденту који је можда
исходовао повредом или озбиљном
штетом у који је она умешана, или
60.2
(a) protest a boat, but not as a result of information
arising from a request for redress or an invalid
protest, or from a report from an interested
party other than the representative of the boat
herself;
(b) request redress for a boat; or
(c) report to the protest committee requesting
action under rule 69.2(a).
However, when the race committee receives a
report required by rule 43.1(c) or 78.3, it shall
protest the boat.
60.3
ПРОТЕСТНИ ЗАХТЕВИ
Обавештење протестованом
(а) Једрилица која намерава да протестује
другу једрилицу обавестиће је у првој
разумној прилици. Ако се њен протест
буде односио на инцидент на регатном
пољу у који је она умешана или га видела ,
она ће довикнути ‘Протест’ и уочљиво
A protest committee may
(a) protest a boat, but not as a result of information
arising from a request for redress or an invalid
protest, or from a report from an interested
party other than the representative of the boat
herself. However, it may protest a boat
(1) if it learns of an incident involving her that
may have resulted in injury or serious
damage, or
(2) if during the hearing of a valid protest it
learns that the boat, although not a party to
the hearing, was involved in the incident
and may have broken a rule;
(2) ако током расправе ваљаног протеста
сазна да је једрилица, иако није странка
у расправи, била умешана у инцидент и
можда прекршила правило;
(b) сазвати
расправу
ради
разматрања
обештећења; или
(c) поступити по правилу 69.2 (а).
61
61.1
A race committee may
(b) call a hearing to consider redress; or
(c) act under rule 69.2(a).
61
PROTEST REQUIREMENTS
61.1
Informing the Protestee
(a) A boat intending to protest shall inform the
other boat at the first reasonable opportunity.
When her protest will concern an incident in
the racing area that she was involved in or saw,
she shall hail 'Protest' and conspicuously
истаћи црвену заставу у првој разумној
прилици за једно и друго. Она ће држати
заставу све док је у трци. Међутим,
(1) ако је друга једрилица изван растојања
за довик, протестујућа једрилица није
дужна да довикне али ће другу
једрилицу обавестити у првој разумној
прилици;
(2) ако је дужина једрилице мања од 6
метара он није дужна да истакне црвену
заставу
(3) ако је инцидент био грешка друге
једрилице у једрењу курса, она не мора
да дивикне или истакне црвену заставу
али треба да информише другу
једрилицу пре него што друга
једрилица уђе у циљ или у првој
разумној прилици након што она уђе у
циљ.
(4) ако инцидент исходује штетом или
повредом
сагледивом
умешаним
једрилицама и једна од њих намерава
да протестује, исту захтеви из овог
правила не обавезују, али ће она
настојати да обавести другу једрилицу
у ограниченом времену из правила 61.3.
61.2
61.3
(b) Ако регатни одбор или протестни одбор
који намерава да протестује једрилицу у
вези инцидента који је одбор опазио на
регатном пољу, он ће обавестити једрилицу
после трке, трке у ограниченом времену из
правила 61.3. У осталим случајевима одбор
ће обавестити једрилицу о својој намери да
протестује што је пре разумно могуће.
(c) Ако протестни одбор одлучи да протестује
једрилицу по правилу 60.3(а)(2), он ће је
обавестити о својој намери што је пре
разумно
могуће,
обуставити
текућу
расправу, поступити као што налажу
правила 61.2 и 63, и расправити првобитан и
нови протест заједно.
Садржај протеста
Протест ће бити написмен и означиће
(а) протестујећег и протестованог;
(b) инцидент, укључујући кад и где се
догодио;
(c) правила за које протестујући сматра да су
прекршена; и
(d) име представника протестованог.
Међутим, ако је удовољено захтеву (b), захтеву
(а) може бити удовољено било када до
расправе, а захтевима (c) и (d) може бити
удовољено пре или за време расправе.
Протестно време
Протест једрилице, или регатног одбора или
протестног одбора у вези инцидента који је
одбор опазио на регатном пољу, биће
достављен регатној канцеларији у протестном
времену које је одређено упутствима за
display a red flag at the first reasonable
opportunity for each. She shall display the flag
until she is no longer racing. However,
(1) if the other boat is beyond hailing distance,
the protesting boat need not hail but she
shall inform the other boat at the first
reasonable opportunity;
(2) if the hull length of the protesting boat is
less than 6 metres, she need not display a
red flag;
(3) if the incident was an error by the other
boat in sailing the course, she need not hail
or display a red flag but she shall inform the
other boat before that boat finishes or at the
first reasonable opportunity after she
finishes;
(4) if the incident results in damage or injury
that is obvious to the boats involved and one
of them intends to protest, the requirements
of this rule do not apply to her, but she shall
attempt to inform the other boat within the
time limit of rule 61.3.
(b) If the race committee or protest committee
intends to protest a boat concerning an incident
the committee observed in the racing area, it
shall inform her after the race within the time
limit of rule 61.3. In other cases the committee
shall inform the boat of its intention to protest
as soon as reasonably possible.
(c) If the protest committee decides to protest a
boat under rule 60.3(a)(2), it shall inform her as
soon as reasonably possible, close the current
hearing, proceed as required by rules 61.2 and
63, and hear the original and the new protests
together.
61.2
Protest Contents
A protest shall be in writing and identify
(a) the protestor and protestee;
(b) the incident, including where and when it
occurred;
(c) any rule the protestor believes was broken; and
(d) the name of the protestor's representative.
However, if requirement (b) is met, requirement
(a) may be met at any time before the hearing, and
requirements (c) and (d) may be met before or
during the hearing.
61.3
Protest Time Limit
A protest by a boat, or by the race committee or
protest committee about an incident the committee
observed in the racing area, shall be I delivered to
the race office within the time limit stated in the
sailing instructions. If none is stated, the time limit
is two hours after the last boat in the race finishes.
Other race committee or protest committee
62
62.1
62.2
једрење. Ако није одређено, протестно време
ће бити до два сата по уласку у циљ последње
једрилице у трци. Други протести регатног
одбора
или
протестног
одбора
биће
достављени регатној канцеларији најдаље два
сата пошто одбор прими одговарајуће
обавештење. Протестни одбор ће продужити
време ако је оправдано.
ОБЕШТЕЋЕЊЕ
Захтев за обештећење или одлука протестног
одбора да размотри обештећење ће се
заснивати на тврдњи или могућности да је
бодовни резултат једрилице у трци или серији
јесте или може бити, без њене кривице, знатно
лошији због
(а) неодговарајуће радње или грешке регатног
одбора, протестног одбора, организатора,
одбора за преглед опреме или одбора за
премеравање, али не одлуке протестног
одбора када је једрилица била странка у
расправи;
(b) озледе или физичког оштећења деловањем
једрилице кршећи правило Дела 2 или
пловила које није у трци које је било
дужно да се клони,
(c) пружања помоћи (осим себи или својој
посади) сагласно правилу 1.1, или
(d) деловања једрилице, или члана њене
посаде, који је исходовао казном по
правилу 2 или казном или опоменом по
правилу 69.2(c).
Захтев ће бити написмен и означиће разлоге за
његово подношење. Ако је захтев заснован на
инциденту који се догофио у регатном пољу,
биће достављен регатној канцеларији у
протестном времену, или два сата након
инцидента, шта је касније. Други захтеви ће
бити достављени што је пре разумно могуће
након спознаје разлога за подношење захтева.
Протестни одбор ће продужити време ако је
оправдано. Не захтева се црвена застава.
protests shall be delivered to the race office no
later than two hours after the committee receives
the relevant information. The protest committee
shall extend the time if there is good reason to do
so.
62
REDRESS
62.1
A request for redress or a protest committee's
decision to consider redress shall be based on a
claim or possibility that a boat's score in a race or
series has been or may be, through no fault of her
own, made I significantly worse by
(a) an improper action or omission of the race
committee, protest committee, organizing
authority, equipment inspection committee or
measurement committee for the event, but not
by a protest committee decision when the boat
was a party to the hearing;
(b) injury or physical damage because of the
action of a boat that was breaking a rule of Part
2 or of a vessel not racing that was required to
keep clear;
(c) giving help (except to herself or her crew) in
compliance with rule 1.1; or
(d) an action of a boat, or a member of her crew,
that resulted in a penalty under rule 2 or a
penalty or warning under rule 69.2(c).
62.2
A request shall be in writing and identify the
reason for making it. If the request is based on an
incident in the racing area, it shall be delivered to
the race office within the protest time limit or two
hours after the incident, whichever is later. Other
requests shall be delivered as soon as reasonably
possible after learning of the reasons for making
the request. The protest committee shall extend the
time if there is good reason to do so. No red flag is
required.
SECTION B
ОДЕЉАК B
РАСПРАВЕ И ОДЛУКЕ
63
63.1
РАСПРАВЕ
Нужност расправе
Једрилица нити такмичар неће бити кажњен
без протестне расправе, осим како је
предвиђено правилима 30.2, 30.3, 69, А5 и P2.
Одлука о обештећењу неће бити донета без
расправе. Протестни одбор ће расправити све
протесте и захтеве за обештећење који су
достављени регатној канцеларији осим ако не
одобри повлачење протеста или захтева
једрилице.
HEARINGS AND DECISIONS
63
HEARINGS
63.1
Requirement for a Hearing
A boat or competitor shall not be penalized
without a protest hearing, except as provided in
rules 30.2, 30.3, 69, A5 and P2. A decision on I
redress shall not be made without a hearing. The
protest committee shall hear all protests and
requests for redress that have been delivered to the
race office unless it allows a protest or request to
be withdrawn.
63.2
63.3
63.4
63.5
63.6
Време и место расправе; Време за припрему
странки
Све странке у расправи биће обавештене о
времену и месту расправе, пријава протеста
или захтева биће им на располагању, и биће им
остављено разумно време да се припреме за
расправу.
Право присуства
(а) Странке у расправи, или представник
сваке, имају право да присуствују свим
саслушањима. Када протест тврди да се
ради о прекршају правила Дела 2, 3 или 4,
уважавају се представници једрилица који
су били на броду у време инцидента, осим
ако протестни одбор не буде имао разлога
да одлучи друкчије. Сведок, који није члан
протестног одбора неће бити присутан
осим када износи доказе.
(b) И ако странка у расправи протеста или
захтева за обештећење не дође на
расправу, протестни одбор може да одлучи
протест или захтев. Ако је странка
оправдано одсуствовала, одбор може
поновити расправу.
Заинтересована странка
Члан
протестног
одбора
који
је
заинтересована странка неће учествовати у
расправи али може наступити као сведок. Члан
протестног одбора мора изнети могући лични
интерес чим га постане свестан. Странка у
расправи која сматра да би неки члан
протестног одбора био заинтересована
странка ставиће примедбу што је пре могуће.
Ваљаност протеста или захтева за
обештећење
На почетку расправе протестни одбор ће
изнаћи чињенице које сматра неопходним за
одлуку да ли је удовољено свим захтевима за
протест или захтев за обештећење. Ако јесте,
протест или захтев за обештећење је ваљан и
расправа ће бити настављена. Ако не,
протестни одбор ће прогласити протест или
захтев за обештећење неваљаним и закључити
расправу. Ако је протест по правилу
60.3(а)(1), одбор ће још да установи да ли је
повреда или озбиљна штета настала у
предметном инциденту. Ако није расправа ће
бити закључена.
Прикупљање доказа и изналажења
чињеница
Протестни одбор ће прикупити доказе
странака присутних у расправи и њихових
сведока и друге доказе које сматра нужним.
Члан протестног одбора који је видео инцидент
ће, када су странке присутне, исказати ту
чињеницу и може пружити доказе. Странка
присутна у расправи може пропитивати свако
лице које пружа доказе. Одбор ће потом изнаћи
чињенице и на њима засновати своју одлуку.
63.2
Time and Place of the Hearing; Time for
Parties to Prepare
All parties to the hearing shall be notified of the
time and place of the hearing, the protest or
redress information shall be made available to
them, and they shall be allowed reasonable time to
prepare for the hearing.
63.3
Right to Be Present
(a) The parties to the hearing, or a representative
of each, have the right to be present throughout
the hearing of all the evidence. When a protest
claims a breach of a rule of Part 2, 3 or 4, the
representatives of boats shall have been on
board at the time of the incident, unless there is
good reason for the protest committee to rule
otherwise. Any witness, other than a member
of the protest committee, shall be excluded
except when giving evidence.
(b) If a party to the hearing of a protest or request
for redress does not come to the hearing, the
protest committee may nevertheless decide the
protest or request. If the party was unavoidably
absent, the committee may reopen the hearing.
63.4
Interested Party
A member of a protest committee who is an
interested party shall not take any further part in
the hearing but may appear as a witness. Protest
committee members must declare any possible
self-interest as soon as they are aware of it. A
party to the hearing who believes a member of the
protest committee is an interested party shall
object as soon as possible.
63.5
Validity of the Protest or Request for Redress
At the beginning of the hearing the protest
committee shall take any evidence it considers
necessary to decide whether all requirements for
the protest or request for redress have been met. If
they have been met, the protest or request is valid
and the hearing shall be continued. If not, the
committee shall declare the protest or request
invalid and close the hearing. If the protest has
been made under rule 60.3(a)(1), the committee
shall also determine whether or not injury or
serious damage resulted from the incident in
question. If not, the hearing shall be closed.
63.6
Taking Evidence and Finding Facts
The protest committee shall take the evidence of
the parties present at the hearing and of their
witnesses and other evidence it considers
necessary. A member of the protest committee
who saw the incident shall, while the parties are
present, state that fact and may give evidence. A
party present at the hearing may question any
person who gives evidence. The committee shall
then find the facts and base its decision on them.
63.7
63.8
64
64.1
64.2
64.3
Противречност између Расписа и Упутстава
за једрење
Ако има противречности између правила из
расписа регате и оног из упутстава за једрење
која мора бити решена пре него што протестни
одбор узмогне да одлучи протест или захтев
за обештећење, одбор ће применити правило за
које верује да ће обезбедити најпоштенији
исход за све једрилице којих се тиче.
Протести између једрилица у различитим
тркама
Протест између једрилица у различитим
тркама вођеним од стране различитих
организатора биће расправљени од стране
протестног
одбора
прихватљивог
тим
организаторима.
ОДЛУКЕ
Казне и ослобађање од одговорности
Када протестни одбор одлучи да је једрилица
која је странка у протестној расправи
прекршила правило и није ослобођена
одговорности, она ће бити дисквалификована,
осим ако се не примењује нека друга казна.
Једрилица ће бити кажњена свеједно да ли је
примењено правило било наведено у
протесту. Ако је једрилица прекршила
правило док није у трци, њена казна ће се
применити на трку једрену временски
најближе инциденту. Ипак
(а) када је последицом прекршаја правила
једрилица присилила другу једрилицу да
прекрши правило, друга једрилица ће бити
ослобођена одговорности.
(b) Ако је једрилица прихватила примењиву
казну,неће бити надаље кажњена по овом
правилу осим ако је казна за правило које
је прекршила дисквалификација која није
одбацива из њених бодова серије.
(c) ако је трка поновно стартована или
поновно једрена, примењује се правило 36.
Одлуке о обештећењу
Када протестни одбор нађе да једрилица има
право на обештећење по правилу 62, он ће
направити што је могуће правичније решење за
све једрилице којих се то тиче, свеједно да ли
су затражиле обештећење. Може се подесити
бодовање (види правило А10 за неке случајеве)
или времена уласка у циљ једрилица,
напустити трка, задржати резултат или
направити неко друго решење. Када је у
недоумици око чињеница или могућих исхода
било ког решења за трку или серију, нарочито
пре него што би напустио трку, протестни
одбор ће обавити одговарајућа саслушања.
Одлуке протеста по правилима класе
(а) Када протестни одбор нађе да су
одступања изван дозвољених правила
класе
изазвана
оштећењем
или
уобичајеним хабањем и да не побољшавају
учинак једрилице, он је неће казнити. Али
63.7
Conflict Between the Notice of Race and the
Sailing Instructions
If there is a conflict between a rule in the notice of
race and one in the sailing instructions that must
be resolved before the protest committee can
decide a protest or request for redress, the
committee shall apply the rule that it believes will
provide the fairest result for all boats affected.
63.8
Protests Between Boats in Different Races
A protest between boats sailing in different races
conducted by different organizing authorities shall
be heard by a protest committee acceptable to
those authorities.
64
DECISIONS
64.1
Penalties and Exoneration
When the protest committee decides that a boat
that is a party to a protest hearing has broken a
rule and is not exonerated, it shall disqualify her
unless some other penalty applies. A penalty shall
be imposed whether or not the applicable rule was
mentioned in the protest. If a boat has broken a
rule when not racing, her penalty shall apply to
the race sailed nearest in time to that of the
incident. However,
(a) when as a consequence of breaking a rule a
boat has compelled another boat to break a
rule, the other boat shall be exonerated.
(b) if a boat has taken an applicable penalty, she
shall not be further penalized under this rule
unless the penalty for a rule she broke is a
disqualification that is not excludable from her
series score.
(c) if the race is restarted or resailed, rule 36
applies.
64.2
Decisions on Redress
When the protest committee decides that a boat is
entitled to redress under rule 62, it shall make as
fair an arrangement as possible for all boats
affected, whether or not they asked for redress.
This may be to adjust the scoring (see rule A10 for
some examples) or finishing times of boats, to
abandon the race, to let the results stand or to
make some other arrangement. When in doubt
about the facts or probable results of any
arrangement for the race or series, especially
before abandoning the race, the protest committee
shall take evidence from appropriate sources.
64.3
Decisions on Protests Concerning Class Rules
(a) When the protest committee finds that
deviations in excess of tolerances specified in
the class rules were caused by damage or
normal wear and do not improve the
65
65.1
65.2
65.3
66
67
једрилица неће бити поново у трци док не
отклони одступања, осим ако протестни
одбор не закључи да нема разумне
могућности да се исто учини.
(b) Када је протестни одбор у недоумици у
погледу значења правила класе, он ће
проследити
питање,
заједно
са
одговарајућим
чињеницама,
органу
надлежном за тумачење правила. У
доношењу своје одлуке, одбор ће бити
обавезан одговором органа.
(c) Када једрилица дисквалификована по
основу правила класе изјави написмено да
намерава да се жали, она може да се
такмичи у наредном тркама без измене на
једрилици, али ће бити дисквалификована
ако пропусти да се жали или јој жалба не
буде уважена.
(d) Трошкове
премеравања
насталих
протестом у вези правила класе платиће
неуспела странка, осим ако протестни
одбор не одлучи друкчије.
ОБАВЕШТЕЊЕ СТРАНАКА И ДРУГИХ
Пошто је донео одлуку, протестни одбор ће
одмах обавестити странке у расправи о
нађеним чињеницама, примењивим правилима,
одлуци, разлозима за исту, и одређеним
казнама ако јесу или датом обештећењу.
Странка у расправи има право на написмена
горња обавештења, уколико их је писмено
затражила протестном одбору најкасније седам
дана након што је обавештена о одлуци. Тада
ће одбор одмах да обезбеди обавештење,
укључујући, када је важна, скицу инцидента
припремљену или оверену од стране одбора.
Када одбор за протесте казни једрилицу по
правилу премеравања, он ће горње обавештење
проследити органу за премеравање.
ПОНАВЉАЊЕ РАСПРАВЕ
Протестни одбор може поновити расправу када
закључи да је можда начинио значајну грешку
или ако нови важан доказ може бити
расположив у разумном времену. Он ће
поновити расправу када је затражена од
националног органа по правилу 71.2 или R5.
Странка у расправи може да затражи
понављање расправе најкасније 24 сата пошто
је обавештена о одлуци. За поновљену
расправу већину чланова протестног одбора,
ако је могуће, чиниће чланови првобитног
протестног одбора.
ШТЕТЕ
Питање штета насталих прекршајем неког
правила
биће
решавано
прописима
националног органа, ако постоје.
Примедба: Не постоји правило 68.
performance of the boat, it shall not penalize
her. However, the boat shall not race again
until the deviations have been corrected, except
when the protest committee decides there is or
has been no reasonable opportunity to do so.
(b) When the protest committee is in doubt about
the meaning of a class rule, it shall refer its
questions, together with the relevant I facts, to
an authority responsible for interpreting the
rule. In making its decision, the committee
shall be bound by the reply of the authority.
(c) When a boat disqualified under a class rule
states in writing | that she intends to appeal, she
may compete in subsequent races without
changes to the boat, but shall be disqualified if
she fails to appeal or the appeal is decided
against her.
(d) Measurement costs arising from a protest
involving a class rule I shall be paid by the
unsuccessful party unless the protest
committee decides otherwise.
65
INFORMING THE PARTIES AND OTHERS
65.1
After making its decision, the protest committee
shall promptly inform the parties to the hearing of
the facts found, the applicable rules, the decision,
the reasons for it, and any penalties imposed or
redress given.
65.2
A party to the hearing is entitled to receive the
above information in writing, provided she asks
for it in writing from the protest committee no
later than seven days after being informed of the
decision. The committee shall then promptly
provide the information, including, when relevant,
a diagram of the incident prepared or endorsed by
the committee.
65.3
When the protest committee penalizes a boat under
a measurement rule, it shall send the above
information to the relevant measurement
authorities.
66
REOPENING A HEARING
The protest committee may reopen a hearing when
it decides that it may have made a significant
error, or when significant new evidence becomes
available within a reasonable time. It shall reopen
a hearing when required by the national authority
under rule 71.2 or R5. A I party to the hearing may
ask for a reopening no later than 24 hours after
being informed of the decision. When a hearing is
reopened, a majority of the members of the protest
committee shall, if possible, be members of the
original protest committee.
67
DAMAGES
The question of damages arising from a breach of
any rule shall be governed by the prescriptions, if
any, of the national authority.
Note: There is no rule 68.
SECTION C
OДЕЉАК C
ГРУБ ПРЕСТУП ПРИСТОЈНОГ ПОНАШАЊА
69
69.1
69.2
ТВРДЊЕ О ГРУБОМ ПРЕСТУПУ
ПРИСТОЈНОГ ПОНАШАЊА
Обавеза да се не почини преступ пристојног
понашања
(а) Такмичар
неће
починити
преступ
пристојног понашања, укључујићи груби
прекршај правила, добре обичаје спортског
понашања, или нанесе срамоту спорту. У
правилу 69 ‛такмичар’ значи члан посаде,
или власник једрилице.
(b) Тврдња о прекршају правила 69.1(а) биће
решена у складу са одредбама правила 69.
Поступак протестног одбора
(а) Када протестни одбор из сопственог
опажања или пријаве добијене са било које
стране, сматра да је такмичар можда
прекршио правило 69.1(а), он може сазвати
расправу. Ако протестни одбор одлучи да
сазове расправу, он ће одмах написмено
обавестити такмичара о тврдњи о преступу
и времену и месту расправе. Ако такмичар
пружи добар разлог зашто не може да
присуствује расправи, протестни одбор ће
је прераспоредити.
(b) Протестни одбор од најмање три члана
водиће расправу, следећи поступак по
правилима 63.2, 63.3(а), 63.4, и 63.6.
(c) Ако
установи
са
задовољавајућим
уверењем протестног одбора, имајући у
виду озбиљност наведеног преступа, да је
такмичар прекршио правило 69.1(а), он ће
или
(1) опоменути такмичара или
(2) Одредити
казну
искључењем
такмичара, у одговарајућој прилици
дисквалификацијом једрилице, из
трке, или преосталих трка серије, или
читаве серије или предузимањем друге
мере
из
своје
надлежности.
Дисквалификација по овом правилу
није одбацива из збирног резултата
серије
(d) Протестни одбор ће одмах известити o
казни, али не и о опомени, националне
органе места догађаја, такмичарa и
власника једрилице. Ако је протестни
одбор међународни жири који је именовао
ISAF према правилу 89.2(b), он ће послати
копију извештаја ISAF.
(е) Ако такмичар не пружи добар разлог
зашто не може да присуствује расправи и
не дође, протестни одбор ће је одржати без
присуства такмичара. Ако одбор тако
учини и казни такмичара, он ће укључити
у извештај који је сачинио према правилу
69.2(d) нађене чињенице, одлуку и разлоге
GROSS MISCONDUCT
69
ALLEGATIONS OF GROSS MISCONDUCT
69.1
Obligation not to Commit Gross Misconduct
(a) A competitor shall not commit gross
misconduct, including a gross breach of a rule,
good manners or sportsmanship, or conduct
bringing the sport into disrepute. Throughout
rule 69, 'competitor' means a member of the
crew, or the owner, of a boat.
(b) An allegation of a breach of rule 69.1(a) shall
be resolved in accordance with the provisions
of rule 69.
69.2
Action by a Protest Committee
(a) When a protest committee, from its own
observation or a report received from any
source, believes that a competitor may have
broken rule 69.1(a), it may call a hearing. If the
protest committee decides to call a hearing, it
shall promptly inform the competitor in writing
of the alleged breach and of the time and place
of the hearing. If the competitor provides good
reason for being unable to attend the hearing,
the protest committee shall reschedule it.
(b) A protest committee of at least three members
shall conduct the hearing, following the
procedures in rules 63.2, 63.3(a), 63.4 and
63.6.
(c) If it is established to the comfortable
satisfaction of the protest committee, bearing in
mind the seriousness of the alleged
misconduct, that the competitor has broken rule
69.1(a), it shall either
(1) warn the competitor or
(2) impose a penalty by excluding the
competitor
and,
when
appropriate,
disqualifying a boat, from a race or the
remaining races or all races of the series, or
by taking other action within its jurisdiction.
A disqualification under this rule shall not
be excluded from the boat's series score.
If the standard of proof in this rule conflicts
with the laws of a country, the national
authority may, with the approval of the ISAF,
change it with a prescription to this rule.
(d) The protest committee shall promptly report a
penalty, but not a warning, to the national
authorities of the venue, of the competitor and
of the boat owner. If the protest committee is
an international jury appointed by the ISAF
under rule 89.2(b), it shall send a copy of the
report to the ISAF.
(e) If the competitor does not provide good reason
for being unable to attend the hearing and does
not come to it, the protest committee may
conduct it without the competitor present. If the
committee does so and penalizes the
за то.
(f) Ако протестни одбор одлучи да не
спроведе
расправу
без
присуства
такмичара или расправа не може бити
распоређена у време и место које би било
разумно за такмичара да присуствује,
протестни одбор ће прикупити сва
расположива обавештења и, у случају да се
тврдња чини основаном, известити
одговарајуће националне органе. Ако је
протестни одбор међународни жири који је
именовао ISAF према правилу 89.2(b), он
ће послати копију извештаја ISAF-у.
(g) у случају да је протестни одбор отпутовао
са такмичења када је примљен извештај са
тврдњом о прекршају правила 69.1(а),
регатни одбор или организатор може
образовати нови протестни одбор да
поступи по овом правилу.
69.3
69.4
Поступак националног органа или почетни
поступак ISAF-а
(а) Када национални орган или ISAF прими,
извештај са тврдњом о прекршају правила
69.1(a) или извештај тражен правилом
69.2(d) или 69.2(f) он може предузети
истрагу у складу са својим утврђеним
процедурама и, када је примерено,
спровести расправу. Потом он може
предузети
какву
одговарајућу
дисциплинску меру из своје надлежности
против такмичара или једрилице, или
другог умешаног лица, укључујући
ускраћивање права наступа, трајну или на
одређено време, на такмичењима из
његове надлежности, и ускраћивање ISAF
права наступа по ISAF-овом Пропису 19.
Национални орган ће одмах известити
друге умешане националне органе и ISAF
о својој одлуци и разлозима, чак иако је
његова одлука да не предузима даље
радње.
(b) Национални орган такмичара ће такође
ускратити ISAF право наступа такмичара
као што се тражи ISAF-овим Прописом 19.
(c) Национални орган ће одмах обавестити
ISAF о ускраћивању права наступа по
правилу 69.3(а), и националне органе лица
или власника једрилице ако они нису
чланови органа који ускраћује то право.
Наредни поступак ISAF-a
По пријему извештаја траженог правилом
69.3(c) или ISAF-овим Прописом 19, или
следећи своје поступке према правилу 69.3(а),
ISAF ће известити све националне органе, који
такође могу да ускрате право наступа на
регатама из своје надлежности. ISAF-ов
Извршни одбор ће ускратити такмичарево
ISAF право наступа као што је тражено ISAFовим Прописом 19, ако то није учинио његов
национални орган.
competitor, it shall include in the report it
makes under rule 69.2(d) the facts found, the
decision and the reasons for it.
(f) If the protest committee chooses not to conduct
the hearing without the competitor present or if
the hearing cannot be scheduled for a time and
place when it would be reasonable for the
competitor to attend, the protest committee
shall collect all available information and, if
the allegation seems justified, make a report to
the relevant national authorities. If the protest
committee is an international jury appointed by
the ISAF under rule 89.2(b), it shall send a
copy of the report to the ISAF.
(g) When the protest committee has left the event
and a report alleging a breach of rule 69.1(a) is
received, the race committee or organizing
authority may appoint a new protest committee
to proceed under this rule.
69.3
Action by a National Authority or Initial Action
by the ISAF
(a) When a national authority or the ISAF receives
a report alleging a breach of rule 69.1(a) or a
report required by rule 69.2(d) or 69.2(f), it
shall conduct an investigation, in accordance
with its established procedures, and, when
appropriate, conduct a hearing. It may then
take any disciplinary action within its
jurisdiction it considers appropriate against the
competitor or boat, or other person involved,
including suspending eligibility, permanently
or for a specified period of time, to compete in
any event held within its jurisdiction, and
suspending ISAF eligibility under ISAF
Regulation 19. The national authority shall
promptly inform the other national authorities
involved and the ISAF of its decision and
reasons, even if its decision is to take no further
action.
(b) The national authority of a competitor shall
also suspend the ISAF eligibility of the
competitor as required in ISAF Regulation 19.
(c) The national authority shall promptly report a
suspension of eligibility under rule 69.3(a) to
the ISAF, and to the national authorities of the
person or the owner of the boat suspended if
they are not members of the suspending
national authority.
69.4
Subsequent Action by the ISAF
Upon receipt of a report required by rule 69.3(c)
or ISAF Regulation 19, or following its own
action under rule 69.3(a), the ISAF shall inform all
national authorities, which may also suspend
eligibility for events held within their jurisdiction.
The ISAF Executive Committee shall suspend the
competitor's ISAF eligibility as required in ISAF
Regulation 19 if the competitor's national
authority does not do so.
SECTION D
ОДЕЉАК D
ЖАЛБЕ
70
70.1
70.2
70.3
70.4
70.5
70.6
71
71.1
ЖАЛБЕ И ЗАХТЕВИ НАЦИОНАЛНОМ
ОРГАНУ
(а) Под условом да право на жалбу није
ускраћено правилом 70.5, странка у
расправи се може жалити на одлуку или
поступак протестног одбора, али не на
нађене чињенице.
(b) Једрилица се може жалити када јој је
ускраћена расправа захтевана правилом
63.1.
Протестни одбор може затражити потврду или
исправку своје одлуке.
Жалба по правилу 70.1 или захтев протестног
одбора по правилу 70.2 биће послати
националном органу са којим је организатор
повезан према правилу 89.1. Али, ако
једрилице пролазе кроз воде више од једног
националног органа док су у трци, упутства за
једрење ће одредити национални орган коме се
требају послати жалбе и захтеви.
Клуб или друга придруженa организација
националног органа може затражити тумачење
правила, под условом да никакав протест или
захтев за обештећење подложан жалби није
умешан. Тумачење неће бити употребљено за
измену претходне одлуке протестног одбора.
Нема жалбе на одлуке међународног жирија
образованог сагласно Прилогу N. Осим тога,
ако то пише у распису и упутствима за
једрење, право на жалбу може бити ускраћено
под условом да
(а) је битно одмах одредити резултат трке
који ће квалификовати једрилицу за
наредни степен такмичења или наредно
такмичење (национални орган може
прописати да је потребна његова
сагласност за такав поступак);
(b) то одобри национални орган за одређену
регату отворену само за учеснике из
његове надлежности; или
(c) национални орган по консултацији са
ISAF-ом исто одобри за одређено
такмичење под условом да је протестни
одбор конституисан како се тражи у
Прилогu N, изузев што само два члана
протестног
одбора
морају
бити
Међународне судије.
Жалбе и захтеви биће сагласни Прилогу R.
ОДЛУКЕ НАЦИОНАЛНОГ ОРГАНА
Ниједна заинтересована странка нити члан
протестног одбора неће суделовати у расправи
и одлуци по жалби или захтеву за потврду или
исправку.
APPEALS
70
APPEALS AND REQUESTS TO A
NATIONAL AUTHORITY
70.1
(a) Provided that the right of appeal has not been
denied under rule 70.5, a party to a hearing
may appeal a protest committee's decision or
its procedures, but not the facts found.
(b) A boat may appeal when she is denied a
hearing required by rule 63.1.
70.2 A protest committee may request confirmation or
correction of its decision.
70.3 An appeal under rule 70.1 or a request by a protest
committee under rule 70.2 shall be sent to the
national authority with which the organizing
authority is associated under rule 89.1. However,
if boats will pass through the waters of more than
one national authority while racing, the sailing
instructions shall identify the national authority to
which appeals or requests are required to be sent.
70.4
A club or other organization affiliated to a national
authority may request an interpretation of the
rules, provided that no protest or request for
redress that may be appealed is involved. The
interpretation shall not be used for changing a
previous protest committee decision.
70.5 There shall be no appeal from the decisions of an
international jury constituted in compliance with
Appendix N. Furthermore, if the notice of race and
the sailing instructions so state, the right of appeal
may be denied provided that
(a) it is essential to determine promptly the result
of a race that will qualify a boat to compete in
a later stage of an event or a subsequent event
(a national authority may prescribe that its
approval is required for such a procedure);
(b) a national authority so approves for a particular
event open only to entrants under its own
jurisdiction; or
(c) a national authority after consultation with the
ISAF so approves for a particular event,
provided the protest committee is constituted as
required by Appendix N, except that only two
members of the protest committee need be
International Judges.
70.6
Appeals and requests shall conform to Appendix R.
71
NATIONAL AUTHORITY DECISIONS
71.1
No interested party or member of the protest
committee shall take any part in the discussion or
decision on an appeal or a request for confirmation
or correction.
71.2
71.3
71.4
Национални орган може подржати, изменити
или преокренути одлуку протестног одбора;
прогласити протест или захтев за обештећење
неваљаним, или вратити протест или захтев за
обештећење на понављање расправе или нову
расправу и одлучивање истом или другом
протестом одбору. Када национални орган
одлучу да ће се одржати нова расправа, он
може именовати протестни одбор.
Ако на основу нађених чињеница од стране
протестног одбора национални орган одлучи
да је једрилица која је била странка у расправи
прекршила правило, он ће је казнити, свеједно
да ли је та једрилица или то правило назначено
у одлуци протестног одбора.
Одлука националног органа је коначна.
Национални орган ће написмену своју одлуку
проследити свим странкама у расправи и
протестном одбору, кога ова одлука обавезује.
71.2
The national authority may uphold, change or
reverse the protest committee's decision; declare
the protest or request for redress invalid; or return
the protest or request for the hearing to be
reopened, or for a new hearing and decision by the
same or a different protest committee. When the
national authority decides that there shall be a new
hearing, it may appoint the protest committee.
71.3 When from the facts found by the protest committee
the national authority decides that a boat that was
a party to a protest hearing broke a rule, it shall
penalize her, whether or not that boat or that rule
was mentioned in the protest committee's decision.
71.4
The decision of the national authority shall be final.
The national authority shall send its decision in
writing to all parties to the hearing and the protest
committee, who shall be bound by the decision.
ДЕО 6
УПИС И УСЛОВИ
75
75.1
75.2
76
76.1
76.2
76.3
77
78
78.1
УПИС У РЕГАТУ
Да би се уписала у регату једрилица ће
удовољити захтевима организатора регате. Она
ће бити пријављена од стране
(а) члана клуба или друге придружене
организације националног органа који је
члан ISAF-а,
(b) таквог клуба или организације, или
(c) члана националног органа који је члан
ISAF-а.
Такмичари ће удовољити ISAF-овом Пропису
19, Кодекс права наступа.
PART 6
ENTRY AND QUALIFICATION_
75
ENTERING A RACE
75.1
To enter a race, a boat shall comply with the
requirements of the organizing authority of the
race. She shall be entered by
(a) a member of a club or other organization
affiliated to an ISAF member national
authority,
(b) such a club or organization, or
(c) a member of an ISAF member national
authority.
75.2
Competitors shall comply with ISAF Regulation 19
Eligibility Code.
76
EXCLUSION OF BOATS OR
COMPETITORS
76.1
The organizing authority or the race committee
may reject or cancel the entry of a boat or exclude
a competitor, subject to rule 76.3, provided it does
so before the start of the first race and states the
reason for doing so. On request the boat shall
promptly be given the reason in writing. The boat
may request redress if she considers that the
rejection or exclusion is improper.
76.2
The organizing authority or the race committee
shall not reject or cancel the entry of a boat or
exclude a competitor because of advertising,
provided the boat or competitor complies with
ISAF Regulation 20, Advertising Code.
76.3
At world and continental championships no entry
within stated quotas shall be rejected or cancelled
without first obtaining the approval of the relevant
ISAF Class Association (or the Offshore Racing
Council) or the ISAF.
ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ЈЕДАРА
Једрилица ће удовољити захтевима Прилога G
који уређује означавање класе, национална
слова и бројеве на једру.
77
IDENTIFICATION ON SAILS
УДОВОЉАВАЊЕ ПРАВИЛИМА КЛАСЕ;
СЕРТИФИКАТИ
Власник једрилице и друго овлашћено лице ће
осигурати да једрилица удовољава правилима
своje класе и да њени сертификати
премеравања или разврставања, ако постоје,
остају ваљани.
78
COMPLIANCE WITH CLASS RULES;
CERTIFICATES
78.1
A boat's owner and any other person in charge
shall ensure that the boat is maintained to comply
with her class rules and that her measurement or
rating certificate, if any, remains valid.
ИСКЉУЧЕЊЕ ЈЕДРИЛИЦЕ ИЛИ
ТАКМИЧАРА
Организатор или регатни одбор може одбацити
или поништити пријаву једрилице или
искључити такмичара, сходно правилу 76.3, с
тим да то учини пре старта прве трке и
наводећи разлоге за исто. На захтев једрилици
ће одмах бити достављен написмен разлог.
Једрилица може захтевати обештећење ако
сматра да је одбијање или искључење
неодговарајуће.
Организатор или регатни одбор неће одбацити
или поништити пријаву једрилице или
искључити такмичара због оглашавања, ако
једрилица или такмичар удовољи ISAF-овом
Пропису 20, Кодекс оглашавања.
На светским и континенталним првенствима
ниједна пријава унутар одређене квоте неће
бити одбачена или поништена, а да претходно
није прибављено одобрење одговарајућег
удружења класе (или Offshore Racing Councila) ili ISAF-a.
A boat shall comply with the requirements of
Appendix G governing class insignia, national
letters and numbers on sails.
78.2
78.3
79
Ако правило налаже да сертификат буде
предочен или његово постојање буде
потврђено пре него што једрилица уђе у трку,
а то није учињено, једрилица може бити у трци
под условом да овлашћено лице потпише
изјаву регатном одбору, да ваљан сертификат
постоји и да ће бити предочен регатном одбору
пре краја регате. Ако сертификат не би био
примљен или потврђен на време, једрилица се
дисквалификује у свим тркама регате.
Ако прегледач опреме или премерач регате
закључи да једрилица или лична опрема не
удовољава правилима њене класе, он ће о томе
написмено известити регатни одбор, који ће
протестовати једрилицу.
78.2
When a rule requires a valid certificate to be
produced or its existence verified before a boat
races, and this cannot be done, the boat may race
provided that the race committee receives a
statement signed by the person in charge that the
boat has a valid certificate. If the certificate is not
produced or verified before the end of the event,
the boat shall be disqualified from all races of the
event.
78.3
When an equipment inspector or a measurer for an
event decides that a boat or personal equipment
does not comply with the class rules, he shall
report the matter in writing to the race committee.
КЛАСИФИКАЦИЈА
Ако је у распису или правилима класе тако
наведено, неки или сви такмичари ће
удовољити
захтеве
класификације,
а
класификација ће се спровести како је описано
у
ISAF-овом
Пропису
22,
Кодекс
класификације једриличара.
79
CLASSIFICATION
80
ОГЛАШАВАЊЕ
Једрилица и њена посада ће удовољити ISAFовом Пропису 20, Кодекс оглашавања.
81
ПРЕРАСПОРЕЂЕНЕ РЕГАТЕ
Ако је регата прераспоређена за датуме
различите од датума наведених у распису
регате, све уписане једрилице ће бити
обавештене. Регатни одбор може прихватити
нове пријаве које удовољавају захтевима за
регату осим првобитног рока за упис.
If the notice of race or class rules state that some
or all competitors must satisfy classification
requirements, the classification shall be carried out
as described in ISAF Regulation 22, Sailor
Classification Code.
80
ADVERTISING
A boat and her crew shall comply with ISAF
Regulation 20, Advertising Code.
81
RESCHEDULED EVENT
When an event is rescheduled to dates different
from the dates stated in the notice of race, all boats
entered shall be notified. The race committee may
accept new entries that meet all the entry
requirements except the original deadline for
entries.
ДЕО 7
ОРГАНИЗАЦИЈА РЕГАТЕ
85
86
86.1
86.2
86.3
87
88
88.1
ПРИМЕНА ПРАВИЛА
Организатор, регатни одбор и протестни одбор
примењиваће правила у вођењу и суђењу
регате.
ИЗМЕНА РЕГАТНИХ ПРАВИЛА
Регатно правило не може бити мењано осим
ако то само правило дозвољава или као што
следи:
(а) Прописима националног органа може се
мењати регатно правило осим Дефиниција;
правило из Увода; Спортског понашања и
правила; Дела 1, 2 и 7; Правила 42, 43, 69,
70, 71, 75,76.3, 79 или 80; Правило неког
прилога које мења неко од ових правила; и
Прилога H ili N, ili ISAF-ових Прописa 19,
20, 21 или 22.
(b) Упутства за једрење могу мењати регатно
правило позивајући се на то правило и
наводећи измену, али не правила 76.1 или
76.2, Прилога R или Правила наведеног у
правилу 86.1(а).
(c) Правила класе могу мењати само регатна
правила 42, 49, 50, 51, 52, 53 и 54. Таква
измена ће се позивати се на то правило и
навсти измену.
Изузетно правилу 86.1, ISAF може у
ограниченим приликама ( види ISAF-ов
Пропис 28.1.3) дозволити измену регатних
правила за одређено међународно такмичење.
Дозвола ће бити наведена у писму о одобрењу
организатору и у распису регате и у
упутствима за једрење, и писмо ће бити
истакнуто на службеној огласној табли регате.
Ако национални орган тако пропише,
ограничења из правила 86.1 се не односе на
измене правила у сврху развоја или тестирања
предложених правила. Национални орган може
прописати да је потребно његово одобрење за
такве измене.
ИЗМЕНА ПРАВИЛА КЛАСА
Упутства за једрење могу мењати правило
класе само ако правила класе дозвољавају
измену, или када је написмена дозвола
организације класе објављена на службеној
огласној табли.
НАЦИОНАЛНИ ПРОПИСИ
Прописи који се примењују на некој регати су
прописи националног органа са којим је
повезан организатор према правилу 89.1. Ипак,
ако једрилице пролазе кроз воде више од
једног националног органа док су у трци,
упутства за једрење ће одредити било које
друге прописе који ће се примењивати и када
ће се примењивати.
PART 7
RACE ORGANIZATION
85
GOVERNING RULES
The organizing authority, race committee and
protest committee shall be governed by the rules
in the conduct and judging of races.
86
CHANGES TO THE RACING RULES
86.1
A racing rule shall not be changed unless
permitted in the rule itself or as follows:
(a) Prescriptions of a national authority may
change a racing rule, but not the Definitions; a
rule in the Introduction; Sportsmanship and the
Rules; Part 1, 2 or 7; rule 42, 43, 69, 70, 71, 75,
76.3, 79 or 80; a rule of an appendix that
changes one of these rules; Appendix H or N;
or ISAF Regulation 19, 20, 21 or 22.
(b) Sailing instructions may change a racing rule
by referring specifically to it and stating the
change, but not rules 76.1 or 76.2, Appendix R,
or a rule listed in rule 86.1(a).
(c) Class rules may change only racing rules 42,
49, 50, 51, 52, 53 and 54. Such changes shall
refer specifically to the rule and state the
change.
86.2
In exception to rule 86.1, the ISAF may in limited
circumstances (see ISAF Regulation 28.1.3)
authorize changes to the racing rules for a specific
international event. The authorization shall be
stated in a letter of approval to the event
organizing authority and in the notice of race and
sailing instructions, and the letter shall be posted
on the event's official notice board.
86.3
If a national authority so prescribes, the
restrictions in rule 86.1 do not apply if rules are
changed to develop or test proposed rules. The
national authority may prescribe that its approval
is required for such changes.
87
CHANGES TO CLASS RULES
The sailing instructions may change a class rule
only when the class rules permit the change, or
when written permission of the class association
for the change is displayed on the official notice
board.
88
NATIONAL PRESCRIPTIONS
88.1
The prescriptions that apply to an event are the
prescriptions of the national authority with which
the organizing authority is associated under rule
89.1. However, if boats will pass through the
waters of more than one national authority while
racing, the sailing instructions shall identify the
prescriptions that will apply and when they will
apply.
88.2
Упутства за једрење могу мењати пропис.
Ипак, национални орган може ограничити
измене својих прописа прописивањем овог
правила под условом да ISAF одобри такву
његову молбу. Ограничени прописи неће бити
мењани упутствима за једрење.
88.2
The sailing instructions may change a prescription.
However, a national authority may restrict changes
to its prescriptions with a prescription to this rule,
provided the ISAF approves its application to do
so. The restricted prescriptions shall not be
changed by the sailing instructions.
89
ОРГАНИЗАТОР; РАСПИС РЕГАТЕ;
ОДРЕЂИВАЊЕ РЕГАТНИХ
СЛУЖБЕНИКА
Организатор
Регате организује организатор, који је
(а) ISAF;
(b) национални орган члан ISAF-а;
(c) придружени клуб;
(d) друга придружена организација различита
од клуба и, ако је тако прописао
национални
орган,
са
одобрењем
националног органа или заједно са
придруженим клубом;
(е) непридружено удружење класе, било уз
одобрење националног органа било заједно
са придруженим клубом;
(f) две или више горе наведене организације;
(g) непридружено тело у сарадњи са
придруженим клубом, где је тело признато
као своје и контролисано од стране
придруженог клуба. Национални орган
клуба може прописати нужност свог
пристанка за такву регату; или
(h) непридружено тело у сарадњи са
придруженим клубом, где тело није
признато као своје и контролисано од
стране придруженог клуба, ако је
обезбеђен пристанак ISAF-а и националног
органа клуба.
У правилу 89.1 организација је придружена ако
је придружена националном органу места
одржавања
регате,
у
супротном
је
непридружена
организација.
Ипак,
ако
једрилице пролазе кроз воде више од једног
националног органа док су у трци,
организација је придружена ако је придружена
националном органу једне од одредишних
лука.
89
ORGANIZING AUTHORITY; NOTICE OF
RACE; APPOINTMENT OF RACE
OFFICIALS
89.1
Organizing Authority
89.1
89.2
Распис регате; Именовање регатних
службеника
(а) Организатор објављује распис регате
сагласно правилу Ј1. Распис може бити
мењан под условом одговарајуће објаве.
(b) Организатор ће именовати регатни одбор и
у одговарајућем случају, именовати
протестни одбор, и пресудитеље. Али
регатни одбор, међународни жири и
пресудитеље може именовати ISAF како је
предвиђено ISAF-овим прописима.
Races shall be organized by an organizing
authority, which shall be
(a) the ISAF;
(b) a member national authority of the ISAF;
(c) an affiliated club;
(d) an affiliated organization other than a club and,
if so prescribed by the national authority, with
the approval of the national authority or in
conjunction with an affiliated club;
(e) an unaffiliated class association, either with the
approval of the national authority or in
conjunction with an affiliated club;
(f) two or more of the above organizations;
(g) an unaffiliated body in conjunction with an
affiliated club where the body is owned and
controlled by the club. The national authority
of the club may prescribe that its approval is
required for such an event; or
(h) if approved by the ISAF and the national
authority of the club, an unaffiliated body in
conjunction with an affiliated club where the
body is not owned and controlled by the club.
In rule 89.1, an organization is affiliated if it is
affiliated to the national authority of the venue;
otherwise the organization is unaffiliated.
However, if boats will pass through the waters of
more than one national authority while racing, an
organization is affiliated if it is affiliated to the
national authority of one of the ports of call.
89.2
Notice of Race; Appointment of Race Officials
(a) The organizing authority shall publish a notice
of race that conforms to rule J1. The notice of
race may be changed provided adequate notice
is given.
(b) The organizing authority shall appoint a race
committee and, when appropriate, appoint a
protest committee and umpires. However, the
race committee, an international jury and
umpires may be appointed by the ISAF as
provided in the ISAF regulations.
90
90.1
90.2
90.3
91
РЕГАТНИ ОДБОР; УПУТСТВА ЗА
ЈЕДРЕЊЕ; БОДОВАЊЕ
Регатни одбор
Регатни одбор води трку по налозима
организатора и сходно правилима.
Упутства за једрење
(а) Регатни одбор издаје написмена упутства
за једрење сагласно Правилу Ј2.
(b) Када је прикладно, за регату где се очекују
уписи из других држава, упутства за
једрење укључиће, примењиве националне
прописе на енглеском језику.
(c) Измене упутства за једрење биће
написмена и истакнута на службеној
огласној табли пре времена наведеног у
упутствима за једрење, или на води,
саопштене свакој једрилици пре њеног
упозоравајућег сигнала. Усмене измене
могу се дати само на води, и само ако је
поступак наведен у упутствима за једрење.
Бодовање
(а) Регатни одбор бодује трку или серију као
што је предвиђено Прилогом А користећи
Low point систем, осим ако упутствима за
једрење није одређен неки други систем.
Трка се бодује уколико није напуштена и
ако је иједна једрилица изједрила курс
сагласно правилу 28 и ушла у циљ у
ограниченом времену, иако би се повукла
пошто је ушла у циљ или би била
дисквалификована.
(b) Када бодовни систем предвиђа одбацивање
бодова једне или више трка у бодовању
серије, бодови за дисквалификацију по
правилу 2, правилу 30.3 у последњој
реченици, или правилу 42, ако се
примењује правило P2.2 или P2.3, или
правилу 69.2(b)(2) неће се одбацити.
Уместо тих одбацују се следећи најлошији
бодови.
(c) Када регатни одбор урврди из својих
записа или опажања да је неисправно
бодовао једрилицу, ооон ће исправити
грешку и исправљени резултати ће бити
доступни такмичарима.
ПРОТЕСТНИ ОДБОР
Протестни одбор је
(а) одбор именован од стране организатора или
регатног одбора; или
(b) међународни жири именован од стране
организатора или како је одређено ISAF-овим
прописима. Биће састављен како је захтевано
правилом N1 и имаће овлашћења и
одговорности наведене у правилу N2.
Национални орган може прописати да је нужна
његова сагласност за именовање међународног
жирија за регате из његове надлежности, осим
ISAF-ових регата или када су међународни
жирији постављени од стране ISAF-а по правилу
89.2(b).
90
RACE COMMITTEE; SAILING
INSTRUCTIONS; SCORING
90.1
Race Committee
The race committee shall conduct races as directed
by the organizing authority and as required by the
rules.
90.2
Sailing Instructions
(a) The race committee shall publish written
sailing instructions that conform to rule J2.
(b) When appropriate, for an event where entries
from other countries are expected, the sailing
instructions shall include, in English, the
applicable national prescriptions.
(c) Changes to the sailing instructions shall be in
writing and posted on the official notice board
before the time stated in the sailing instructions
or, on the water, communicated to each boat
before her warning signal. Oral changes may
be given only on the water, and only if the
procedure is stated in the sailing instructions.
90.3
Scoring
(a) The race committee shall score a race or series
as provided in Appendix A using the Low
Point System, unless the sailing instructions
specify some other system. A race shall be
scored if it is not abandoned and if one boat
sails the course in compliance with rule 28 and
finishes within the time limit, if any, even if
she retires after finishing or is disqualified.
(b) When a scoring system provides for excluding
one or more race scores from a boat's series
score, the score for disqualification under rule
2; rule 30.3's last sentence; rule 42 if rule P2.2
or P2.3 applies; or rule 69.2(c)(2) shall not be
excluded. The next-worse score shall be
excluded instead.
(c) When the race committee determines from its
own records or observations that it has scored a
boat incorrectly, it shall correct the error and
make the corrected scores available to
competitors.
91
PROTEST COMMITTEE
A protest committee shall be
(a) a committee appointed by the organizing
authority or race committee, or
(b) an international jury appointed by the
organizing authority or as prescribed in the
ISAF regulations. It shall be composed as
required by rule N1 and have the authority and
responsibilities stated in rule N2. A national
authority may prescribe that its approval is
required for the appointment of international
juries for races within its jurisdiction, except
ISAF events or when international juries are
appointed by the ISAF under rule 89.2(b).
А1
А2
А3
А4
А4.1
ПРИЛОГ А
БОДОВАЊЕ
APPENDIX A
SCORING_
Види правило 90.3
БРОЈ ТРКА
Број распоређених трка и број захтеван да буде
довршен да би образовао серију биће назначен
у упутствима за једрење.
БОДОВАЊЕ СЕРИЈЕ
Бодове серије чиниће збир бодова у појединим
тркама једрилице одбацујући најлошији бодове
(Упутствима за једрење може се уредити
друкчије, на пример, да се не одбацују бодови
ниједне трке, да се одбацују бодови две или
више трка или да ће одређен број бодова трка
бити одбачен у зависности од одређеног броја
завршених трка. Трка је завршена ако је
бодована; види правило 90.3(а)). Ако једрилица
има два или више једнако лоших бодова,
бодови трке(а) једрене(их) раније у серији биће
одбачен(и). Једрилица са најмањим бодовима у
серији побеђује и остали се према томе
сврставају.
СТАРТНА ВРЕМЕНА И ЗАВРШНА
МЕСТА
Време стартног сигнала једрилице је њено
стартно време, и редослед у којем једрилице
улазе у циљ одређује њихово завршно место.
Али, ако се користи систем хендикепа њено
протекло време, заокружено ближој секунди,
одређује њено завршно место.
LOW POINT СИСТЕМ
Примењиваће се Low point систем уколико
неки други систем није одређен упутствима за
једрење; види правило 90.3(а).
Свака једрилица која стартује и уђе у циљ а да
се затим не повуче или буде кажњена или
обештећена биће бодована како следи:
See rule 90.3.
Редослед уласка у
циљ
NUMBER OF RACES
The number of races scheduled and the number
required to be completed to constitute a series
shall be stated in the sailing instructions.
A2
SERIES SCORES
Each boat's series score shall be the total of her
race scores excluding her worst score. (The sailing
instructions may make a different arrangement by
providing, for example, that no score will be
excluded, that two or more scores will be
excluded, or that a specified number of scores will
be excluded if a specified number of races are
completed. A race is completed if scored; see rule
90.3(a).) If a boat has two or more equal worst
scores, the score(s) for the race(s) sailed earliest in
the series shall be excluded. The boat with the
lowest series score wins and others shall be ranked
accordingly.
A3
PLACES
STARTING TIMES AND FINISHING
The time of a boat's starting signal shall be her
starting time, and the order in which boats finish a
race shall determine their finishing places.
However, when a handicap or rating system is
used a boat's corrected time shall determine her
finishing place.
A4
LOW POINT SYSTEM
The Low Point System will apply unless the sailing
instructions specify another system; see rule
90.3(a).
A4.l
Each boat starting and finishing and not thereafter
retiring, being penalized or given redress shall be
scored points as follows:
Finishing place
Points
First
1
2
Second
2
Трећа
3
Third
3
Четврта
4
Fourth
4
Пета
5
Шеста
6
Fifth
Sixth
Each place thereafter
Прва
1
Друга
Свака наредна
А4.2
бодови
Al
1 поен више
Једрилица која није стартовала, није ушла у
циљ, која се повукла или је дисквалификована
биће бодована поенима за завршно место
једнако броју уписаних једрилица у серију
више једно место. Једрилица која јекажњена по
правилу 30.2 или је прихватила казну по
правилу 44.3(а) биће бодована поенима како је
предвиђено у правилу 44.3(ц).
5
6
Add 1 point
A4.2 A boat that did not start, did not finish, retired or
was disqualified shall be scored points for the
finishing place one more than the number of boats
entered in the series. A boat that is penalized
under rule 30.2 or that takes a penalty under rule
44.3(a) shall be scored points as provided in rule
44.3(c).
А5
А6
А6.1
А6.2
А7
А8
А8.1
А8.2
А9
А10
БОДОВИ ОДЛУЧЕНИ ОД СТРАНЕ
РЕГАТНОГ ОДБОРА
Једрилица која није стартовала, удовољила
правилу 30.2 или 30.3, ушла у циљ, или она која
је прихватила казну по правилу 44.3 или се
повукла биће бодована према томе од стране
регатног одбора без расправе. Само протестни
одбор може предузети друге поступке
бодовања које погоршавају бодовни резултат
једрилице.
ИЗМЕНЕ У РЕДОСЛЕДУ И БОДОВАЊЕ
ДРУГИХ ЈЕДРИЛИЦА
Ако је једрилица дисквалификована из трке
или се повукла по уласку у циљ, свака
једрилица са лошијим завршним местом биће
померена за једно место изнад.
Ако протестни одбор одлучи да обештети
подешавањем бодовног резултата једрилице,
бодовни резултат осталих једрилица неће бити
мењан осим уколико протестни одбор не
одлучи друкчије.
ИЗЈЕДНАЧЕНОСТ У ТРЦИ
Ако су једрилице изједначене на циљној
линији или коришћени хендикеп или рејтинг
систем изједначи подешена времена, поени за
место за које су једрилице изједначене и за
место(а) непосредно иза биће сабрани и
подељени равноправно. Једрилице изједначене
за награду трке ће је поделити или дариване
једнаком наградом.
ИЗЈЕДНАЧЕНОСТ У СЕРИЈИ
У бодовању серије ако су изједначене, две или
више једрилица, бодови једрилица ће бити
поређани од бољег ка лошијем и први(х) пут(а)
када буде разлика изједначеност ће бити
разрешена у корист једрилице(а) са бољим
бодовима. Одбачени бодови се не узимају у
рачун.
Ако остане изједначеност између две или више
једрилица, оне ће бити сврстане по бодовима у
последњој
трци.
Каква
преостала
изједначеност биће разрешена по бодовима из
претпоследње трке и тако док се изједначеност
не отклони. За овај рачун се узимају и
одбачени бодови.
БОДОВАЊЕ СЕРИЈЕ ДУЖЕ НЕГО ШТО
ЈЕ РАГАТА
За серије које се држе у периоду дужем него
што је регата, једрилица која изађе на стартно
поље али не стартује, не уђе у циљ, повуче се
или не буде дисквалификована, бодује се
према броју једрилица изашлим на стартно
поље више једно место. Једрилица која не
изађе на стартно поље бодоваће се за једно
место више од броја једрилица уписаних у
серију.
РАВНАЊЕ ОБЕШТЕЋЕЊА
Ако протестни одбор одлучи да обештети
једрилицу подешавајући њене бодове у трци,
A5
SCORES DETERMINED BY THE RACE
COMMITTEE
A boat that did not start, comply with rule 30.2 or
30.3, or finish, or that takes a penalty under rule
44.3(a) or retires, shall be scored accordingly by
the race committee without a hearing. Only the
protest committee may take other scoring actions
that worsen a boat's score.
A6
CHANGES IN PLACES AND SCORES OF
OTHER BOATS
A6.1 If a boat is disqualified from a race or retires after
finishing, each boat with a worse finishing place
shall be moved up one place.
A6.2 If the protest committee decides to give redress by
adjusting a boat's score, the scores of other boats
shall not be changed unless the protest committee
decides otherwise.
A7
RACE TIES
If boats are tied at the finishing line or if a
handicap or rating system is used and boats have
equal corrected times, the points for the place for
which the boats have tied and for the place(s)
immediately below shall be added together and
divided equally. Boats tied for a race prize shall
share it or be given equal prizes.
A8
SERIES TIES
A8.1
If there is a series-score tie between two or more
boats, each boat's race scores shall be listed in
order of best to worst, and at the first point(s)
where there is a difference the tie shall be broken
in favour of the boat(s) with the best score(s). No
excluded scores shall be used.
A8.2
If a tie remains between two or more boats, they
shall be ranked in order of their scores in the last
race. Any remaining ties shall be broken by using
the tied boats' scores in the next-to-last race and so
on until all ties are broken. These scores shall be
used even if some of them are excluded scores.
A9
RACE SCORES IN A SERIES LONGER
THAN A REGATTA
For a series that is held over a period of time
longer than a regatta, a boat that came to the
starting area but did not start, did not finish,
retired or was disqualified shall be scored points
for the finishing place one more than the number
of boats that came to the starting area. A boat that
did not come to the starting area shall be scored
points for the finishing place one more than the
number of boats entered in the series.
A10
GUIDANCE ON REDRESS
If the protest committee decides to give redress by
adjusting a boat's score for a race, it is advised to
consider scoring her
А11
препоручује се да њен резултат буде
(а) просечан број бодова једрилице из свих
трка серије осим из предметне на најближу
десету (заокружујући 0,05 на више);
(b) просечан број бодова једрилице из свих
трка серије до предметне на најближу
десету (заокружујући 0,05 на више); или
(c) број бодова према положају једрилице у
трци у време инцидента који оправдава
обештећење.
СКРАЋЕНИЦЕ ЗА БОДОВАЊЕ
Ове скраћенице за бодовање користиће се за
бележење описаних околности:
DNC
DNS
OCS
ZFP
BFD
SCP
DNF
RET
DSQ
DNE
DGM
RDG
DPI
Није стартовала; није изашла на
стартно поље
Није стартовала; (а да није ДНЦ или
ОЦС)
Није стартовала; на курсној страни
стартне линије на свом стартном
сигналу и пропустила да стартује,
или је прекршила правило 30.1
20% казна по правилу 30.2
Дисквалификација по Правилу 30.3
Прихватила бодовну казну по
правилу 44.3(а)
Није ушла у циљ
Повукла се
Дисквалификација
Неодбацива дисквалификација
(различита од ДГМ) по правилу
90.3(б)
Дисквалификација за груби прекршај
спортског понашања неодбацива по
правилу 90.3(б)
Обештећена
Додељена дискрециона казна
(a) points equal to the average, to the nearest tenth
of a point (0.05 to be rounded upward), of her
points in all the races in the series except the
race in question;
(b) points equal to the average, to the nearest tenth
of a point (0.05 to be rounded upward), of her
points in all the races before the race in
question; or
(c) points based on the position of the boat in the
race at the time of the incident that justified
redress.
A11
SCORING ABBREVIATIONS
These scoring abbreviations shall be used for
recording the circumstances described:
DNC Did not start; did not come to the starting
area
DNS
Did not start (other than DNC and OCS)
OCS
Did not start; on the course side of the
starting line at her starting signal and
failed to start, or broke rule 30.1
ZFP
20% penalty under rule 30.2 BFD
Disqualification under rule 30.3
SCP
Took a Scoring Penalty under rule 44.3(a)
DNF
Did not finish
RET Retired
DSQ
Disqualification
DNE
Disqualification (other than DGM) not
excludable under rule 90.3(b)
DGM Disqualification for gross misconduct not
excludable under rule 90.3(b)
RDG Redress given
DPI
Discretionary penalty imposed
ПРИЛОГ P
ПОСЕБНЕ ПРОЦЕДУРЕ ЗА ПРАВИЛО 42
Цео или део овог прилога се примењује са само ако
је наведено упутствима за једрење.
P1
СИГНАЛИСАЊЕ КАЗНЕ
Члан протестног одбора или његов именовани
посматрач, који опази једрилицу у прекршају
правила 42, може је казнити тако што ће на њу, што
је пре могуће, уз звучни сигнал, уперити жутом
заставом и узвикујући њен број на једру, иако она
више није у трци. Овако кажњена једрилица неће
бити кажњена други пут по правилу 42 за исти
инцидент.
P2
КАЗНЕ
P2.1
Прва казна
Када је једрилица први пут кажњена по правилу P1
њена казна ће бити казна двоструког окрета према
правилу 44.2. Ако је не прихвати, биће
дисквалификована без расправе.
P2.2
Друга казна
Када је једрилица кажњена други пут у току регате,
њена казна ће бити да се одмах повуче из трке. Ако
је не прихвати, биће дисквалификована без
расправе, а њени бодови ће бити неодбациви.
P2.3
Трећа и наредне казне
Када је једрилица кажњена трећи и сваки наредни
пут у току регате, она ће се одмах повући из трке.
Ако то учини, њена казна ће бити
дисквалификација без расправе, а њени бодови ће
бити неодбациви Ако то не учини, биће
дисквалификована без расправе из свих трка регате
са неодбацивим бодовима, а протестни одбор ће
размотрити сазивање расправе по правилу 69.2(а).
P3
ОДГОДА, ОПШТИ ОПОЗИВ ИЛИ
НАПУШТАЊЕ
Ако је једрилица кажњена по правилу P1, а регатни
одбор сигналише одгоду, општи опозив или
напуштање, казна је поништена, али она и даље
одређује колико пута је једрилица кажњена у току
регате.
P4
ОГРАНИЧЕЊЕ ОБЕШТЕЋЕЊА
Неће се дати обештећење једрилици због деловања
члана протестног одбора или његовог одређеног
посматрача по правилу P1 осим ако је деловање
било неправилно због пропуста да се узму у обзир
сигнали регатног одбора или правила класе.
P5
ЗАСТАВЕ О и R
(а) Ако правила класе допуштају пумпање, ваљање и
трзање када брзина ветра пређе одређену границу,
регатни одбор може сигналисати да су ове радње
дозвољене, како је наведено у правилима класе,
истицањем заставе О пре или са упозоравајућим
сигналом. Заставни сигнал ће бити оборен на
стартном сигналу.
(b) Када брзина ветра пређе одређену границу након
стартног сигнала, регатни одбор може на ознаци
истакнути заставу О уз понављане звучне сигнале
да би сигналисао једрилицама да су радње
дозвољене, како је наведено у правилима класе,
након проласка ознаке.
(c) Када брзина ветра постане мања од одређене
границе након што је истакнута заставу О,
регатни одбор може на ознаци истакнути заставу
R уз понављане звучне сигнале да би сигналисао
једрилицама да се правило 42, како је измењено
правилима класе, примењује након проласка
ознаке.
APPENDIX P
SPECIAL PROCEDURES FOR RULE 42
All or part of this appendix applies only if the
sailing instructions so state.
P1
SIGNALLING A PENALTY
A member of the protest committee or its designated
observer who sees a boat breaking rule 42 may penalize
her by, as soon as reasonably possible, making a sound
signal, pointing a yellow flag at her and hailing her sail
number, even if she is no longer racing. A boat so
penalized shall not be penalized a second time under
rule 42 for the same incident.
P2
PENALTIES
P2.1 First Penalty
When a boat is first penalized under rule P1 her penalty
shall be a Two-Turns Penalty under rule 44.2. If she
fails to take it she shall be disqualified without a
hearing.
P2.2 Second Penalty
When a boat is penalized a second time during the
regatta, her penalty shall be to promptly retire from the
race. If she fails to take it she shall be disqualified
without a hearing and her score shall not be excluded.
P2.3 Third and Subsequent Penalties
When a boat is penalized a third or subsequent time
during the regatta, she shall promptly retire from the
race. If she does so her penalty shall be disqualification
without a hearing and her score shall not be excluded.
If she fails to do so her penalty shall be disqualification
without a hearing from all races in the regatta, with no
score excluded, an d the protest committee shall
consider calling a hearing under rule 69.2(a).
P3
POSTPONEMENT, GENERAL RECALL OR
ABANDONMENT
If a boat has been penalized under rule P1 and the race
committee signals a postponement, general recall or
abandonment, the penalty is cancelled, but it is still
counted to determine the number of times she has been
penalized during the regatta.
P4
REDRESS LIMITATION
A boat shall not be given redress for an action by a
member of the protest committee or its designated
observer under rule P1 unless the action was improper
due to a failure to take into account a race committee
signal or a class rule.
P5
FLAGS O and R
a) If the class rules permit pumping, rocking and
ooching when the wind speed exceeds a specified
limit, the race committee may signal that those
actions are permitted, as specified in the class rules,
by displaying flag O no later than the warning
signal.
b) If the wind speed exceeds the specified limit after
the starting signal, the race committee may display
flag O with repetitive sounds at a mark to signal to a
boat that the actions are permitted, as specified in
the class rules, after she has passed the mark.
(c) If the wind speed becomes less than the specified
limit after flag O was displayed, the race committee
may display flag R with repetitive sounds at a mark
to signal to a boat that rule 42, as changed by the
class rules, applies after she has passed the mark.
Download

Regatna pravila