Broj 13 - Stranica 124
SLUŽBENI GLASNIK BiH
(9)
Na temelju þlana 8. taþka A. stav 1. i 2. Zakona o
željeznicama BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 52/05),
Regulatorni odbor željeznica BiH donosi
SIGNALNI PRAVILNIK
DIO PRVI - UVODNE ODREDBE, OSNOVNI POJMOVI
U SIGNALIZACIJI, OPûE ODREDBE, UPOTREBA I
ODRŽAVANJE SIGNALNIH SREDSTAVA
ýlan 1.
(Uvodne odredbe)
(1) Ovim pravilnikom propisuju se saobraüajni signali,
signalni znaci i oznake na pruzi, vrsta, znaþenje, oblik,
boja i najmanja daljina vidljivosti signala, signalnih
znakova i oznaka, kao i mjesta njihove ugradnje, odnosno
postavljanja i naþin njihove upotrebe.
(2) Svi tehniþki propisi, uslovi, standardi, norme i uputstva
koja se odnose na željezniþku signalizaciju moraju
odgovarati odredbama ovog Pravilnika.
Pri opravci i redovnom održavanju saobraüajnih signala (u
daljem tekstu: signala), signalnih oznaka i signalnih
ureÿaja ne smiju se samovoljno mjenjati propisane
obojene svjetlosti, obojene reflektujuüe svjetlosti, boje,
oblik, položaj signala, signalnih sredstava, signalnih
oznaka i dr.
(3) Odredbe ovog Pravilnika propisane za stanice važe u
svemu za ukrsnice i saobraüajna, odnosno, saobraüajno transportna otpremništva ukoliko ovim i Saobraüajnim
pravilnikom nije drukþije propisano.
Odredbe propisane za vozove važe i za lokomotivske i
motorne vozove, kao i za pružna vozila kada saobraüaju
kao voz.
Odredbe propisane za otpravnika vozova važe i za
saobraüajno-transportnog otpremnika, a odredbe za
vozovoÿu i mašinovoÿu važe i za voÿu pružnog vozila,
odnosno vozaþa motornih pružnih vozila ukoliko ovim i
Saobraüajnim pravilnikom nije drukþije propisano.
(4) Odredbe ovog Pravilnika važe u svemu za javne
željezniþke mreže i privatne željezniþke mreže povezane
sa javnom željezniþkom mrežom.
(5) Primjena signala, signalnih znakova i signalnih oznaka u
graniþnim stanicama propisuje se saglasno odnosnim
odredbama Meÿunarodnih sporazuma i dodatnim
sporazumima o graniþnom železniþkom saobraüaju.
(6) Ako nastane izuzetna potreba može se odobriti da se na
nekoj pruzi ili u nekom službenom mjestu primjene novi
ili lokalni signali, signalni znaci i signalne oznake u
skladu sa odredbama þl. 9 Instrukcije za bezbjednost i
ineteroperabilnost željezniþkog sistema u BiH ("Sl.
glasnik BiH" br. 11/12). Ovi signali, signalni znaci i
signalne oznake moraju odgovarati osnovnim principima
ovog Pravilnika i moraju se objaviti u "Službenim
glasnicima" BiH, entiteta, distrikta Brþko i unijeti u
poslovni red stanice.
(7) Signali, signalni znaci i signalne oznake smiju se koristiti
samo za svrhe za koje su namjenjeni, prema obliku,
veliþini, boji i broju znakova, na naþin propisan ovim
pravilnikom i odgovarajuüim standardima.
(8) Prema važeüoj zakonskoj legislativi željezniþke pruge se
dijele na magistralne i ostale. Magistralne pruge se dijele
na glavne i pomoüne, a ostale pruge na ostale pruge I reda
i ostale pruge II reda (sporedne).
Utorak, 18. 2. 2014.
Na sporednim prugama na kojima vozovi saobraüaju
brzinom do 50 km/h, po odobrenju vlasnika infrastrukture,
zaštiüivanje stanica glavnim signalima može da izostane.
(10) Vlasnik može, u sluþaju provjere rezultata rada kod
uvoÿenja nove signalne tehnike i sl., odobriti privremeno
odstupanje od odredaba ovog Pravilnika, ali najviše do
godinu dana. Za svaki ovakav sluþaj vlasnik infrastrukture
propisuje potrebne mjere za oþuvanje urednog i
bezbjednog saobraüaja i o ovome obavještava upravu
Upravitelja infrastrukture.
ýlan 2.
(Osnovni pojmovi)
(1) Jednokolosjeþna pruga - pruga sa jednim kolosjekom,
po kojem vozovi saobraüaju u oba pravca.
Dvokolosjeþna pruga - pruga sa dva kolosjeka, na kojoj
vozovi istog pravca, po pravilu, saobraüaju po onom
kolosjeku koji je odreÿen za taj pravac, i koji se za taj
pravac naziva pravilni kolosjek. Kada na dvokolosjeþnoj
pruzi vozovi ne saobraüaju po kolosjeku odreÿenom za
njihov pravac, veü po kolosjeku odreÿenom za vozove iz
suprotnog pravca, ovaj kolosjek je za njih nepravilni
kolosjek.
Za vožnju nepravilnim kolosjekom na dvokolosjeþnim
prugama su u pogledu brzina i važenja glavnih signala
mjerodavne
odgovarajuüe
odredbe
Saobraüajnog
pravilnika.
(2) Desnostrani saobraüaj - saobraüaj vozova na
dvokolosjeþnoj pruzi po desnom kolosjeku u pravcu
kretanja voza. Na dvokolosjeþnim prugama je obavezan
ovakav
saobraüaj.
Izuzetke
odobrava
vlasnik
infrastrukture.
Obostrani saobraüaj - saobraüaj vozova na dvokolosjeþnoj
pruzi opremljenoj signalno – siguronosnim ureÿajima koji
omoguüavaju bezbjedno kretanje vozova po redovnom i
susjednom kolosjeku, bez obzira na pravac vožnje.
Kolosjek po kome se odvija saobraüaj vozova koji je
predviÿen redom vožnje naziva se redovnim kolosjekom,
a kolosjek koji nije predviÿen redom vožnje naziva se
susjednim kolosjekom.
Prelaz vozova na susjedni kolosjek obavlja se u stanici ili
na otvorenoj pruzi bez prekidanja vožnje.
(3) Paralelne pruge - pruge (jednokolosjeþne ili
dvokolosjeþne) koje su bar na jednom dijelu jedna pored
druge i od kojih svaka ima svoj saobraüaj nezavisan od
saobraüaja drugih pruga.
U pogledu ugraÿivanja stalnih signala i postavljanja
prenosnih signala paralelne pruge se smatraju zasebnim
prugama.
(4) Poþetna i krajnja taþka pruge - taþka od koje poþinje,
odnosno u kojoj se završava jedna pruga. Poþetna i krajnja
taþka pruge propisana je u Pravilniku za izradu reda
vožnje (Pravilnik 4).
(5) Desna ili lijeva strana pruge - strana pruge koja se nalazi
desno ili lijevo od pruge raþunajuüi od poþetne ka krajnjoj
taþki pruge.
(6) Desna ili lijeva strana kolosjeka - strana kolosjeka koja
se nalazi desno ili lijevo od kolosjeka u odnosu na pravac
vožnje.
(7) Signali su sredstva kojima se daju signalni znaci, a mogu
biti stalni, prenosni i ruþni:
stalni signali - signalna sredstva stalno uþvršüena na
odreÿenom mjestu;
Utorak, 18. 2. 2014.
-
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
¸
(13)
(14)
(15)
SLUŽBENI GLASNIK BiH
prenosni signali - signalna sredstva koja osoblje
mora da ima na svom radnom mjestu i koja prema
potrebi može prenositi sa jednog na drugo mjesto;
ruþni signali - signalna sredstva koja osoblje za
vrijeme vršenja službe redovno nosi sobom.
Signalni znak - znak propisan ovim pravilnikom, dat
stalnim, prenosnim ili ruþnim signalnim sredstvom, koji
ima znaþenje nareÿenja ili upozorenja. Signalni znak
može biti jednoznaþni ili dvoznaþni;
jednoznaþni signalni znak - signalni znak koji ima
samo jedno znaþenje (saopüenje), i to izvršenje ili
predsignaliranje;
dvoznaþni signalni znak - signalni znak koji,
jednovremeno, istim signalnim znakom nareÿuje
izvršenje kod odnosnog glavnog signala i
predsignalira signalne znakove narednog glavnog
signala.
Signalna oznaka - uþvršüeno signalno sredstvo kojim se
oznaþava ili upozorava na posebno važno mjesto na pruzi
ili u stanici.
Stalni signali i postavljeni prenosni signali važe samo za
odreÿeni pravac vožnje, a ne važe za suprotni pravac
ukoliko ovim pravilnikom nije drugaþije propisano.
Strana signala sa koje pokazuju signalne znakove je
prednja strana, a sa koje ne pokazuju signalne znakove je
zadnja strana signala.
Stubovi stalnih signala i signalnih oznaka, signalne
tablice obojene su sa zadnje strane sivom bojom, ukoliko
za pojedine vrste stalnih signala i signalnih oznaka ovim
pravilnikom nije drugaþije propisano.
Signali i signalne oznake mogu sa prednje strane, radi
boljeg uoþavanja, biti prevuþeni reflektujuüim materijama.
Najveüa dopuštena brzina na pruzi je najveüa brzina
koju s obzirom na tehniþke uslove dozvoljava pruga sa
svojim postrojenjima, nagibi u vezi sa bezbjednošüu
koþenja, krivine, sposobnost vozila, vrsta koþenja, mjesto
i položaj vuþnog vozila i naþin sastava voza.
a) Ograniþena brzina - trajno propisana brzina niža od
najveüe dopuštene brzine na pruzi kojom se smije
voziti preko dijela pruge zbog njenog tehniþkog
stanja, ili brzina kojom se smije voziti preko
skretniþkog podruþja,
b) Lagana vožnja - privremeno propisana brzina niža
od najveüe dopuštene brzine na pruzi ili ograniþene
brzine, koja se uvodi zbog izvoÿenja radova ili kvara
na nekom dijelu pruge, kolosjeku, objektu,
postrojenju i sl.
Maksimalna brzina voza - brzina voza na pruzi ili dijelu
pruge navedena u redu vožnje ili propisana na drugi naþin,
koja se ne smije prekoraþiti.
Redovna brzina voza - brzina manja ili jednaka
maksimalnoj brzini kojom voz saobraüa na odnosnom
dijelu pruge i na osnovu koje su izraþunata vozna
vremena.
Zaustavni put - put koji voz preÿe od poþetka koþenja pa
do potpunog zaustavljanja. Kao poþetak koþenja kod
vazdušno koþenih vozova smatra se tranutak stavljanja
ruþice koþnika iz položaja vožnje u položaj brzog koþenja.
Zaustavni put iznosi 700, 1.000 ili 1.500 metara. Polovina
zaustavnog puta iznosi 400, 500 i 800 metara. Odluku o
promjeni zaustavnog puta donosi vlasnik infrastrukture.
Ova odluka objavljuje se u "Službenim glasnicima" BiH,
entiteta, distrikta Brþko.
Broj 13 - Stranica 125
(16) Daljina vidljivosti - najmanja daljina sa koje mora biti
obezbjeÿeno uoþavanje signala, odnosno signalnih oznaka
u zavisnosti od najveüe dopuštene brzine na pruzi.
(17) Upravitelj infrastrukture (UI) - je svako javno
preduzeüe ili kompanija koja je odgovorna za uspostavljanje i održavanje javne željezniþke infrastrukture ili privatne željezniþke infrastrukture povezane sa javnom
željezniþkom infrastrukturom ovlaštena za organizaciju i
reguliranje željezniþkog saobraüaja, a koja ima dozvolu za
upravljanje željezniþkom infrastrukturom izdanu od strane
Regulatornog odbora željeznica BiH.
(18) Željezniþki prevoznik, operater (ŽO) - je svako javno
preduzeüe ili kompanija koja pruža usluge prevoza robe,
odnosno putnika, željeznicom, pod uslovom da ta
kompanija obezbjeÿuje i vuþu vozova. Ovim pojmom
obuhvaüene su i kompanije koje pružaju samo usluge
vuþe vozova. ŽO mora posjedovati licencu za obavljanje
usluga javnog prevoza u željezniþkom saobraüaju i potvrdu o bezbjednosti za obavljanje usluga javnog prevoza u
željezniþkom saobraüaju, izdane od Regulatornog odbora
željeznica BiH.
(19) Regulatorni odbor željeznica BiH (ROŽ BiH) - je
upravna organizacija pri Ministarstvu komunikacija i
transporta BiH, þija je organizacija, financiranje i
ovlaštenja definirana u Zakonu o željeznicama BiH.
(1)
(2)
(3)
(4)
ýlan 3.
(Opüe odredbe)
Željezniþkim signalima daju se signalni znaci koji služe
da se pomoüu njih željezniþko osoblje brzo i pouzdano
meÿusobno obavještava i sporazumjeva o saobraüaju
vozova, pri manevriranju, o dozvoli i zabrani vožnje
preko odreÿenog mjesta, o stanju pruge, o potrebi
ograniþenja brzine i drugo.
Pojedini signali služe da opomenu željezniþke radnike i
druga lica na þuvanje liþne bezbjednosti.
Signalni znaci mogu biti vidni i þujni:
a) þujni signalni znaci primaju se sluhom i daju se na
isti naþin i danju i noüu, ali davanje treba ograniþiti
na najpotrebniju mjeru. ýujni signalni znaci moraju
se þuti na potrebnu daljinu,
b) vidni signalni znaci zapažaju se vidom i daju se:
položajem, bojama, svjetlošüu i pokretom.
Vidni signali kojima se signalni znaci po danu daju
položajem ili obojenim likom, ili položajem i obojenim
likom nazivaju se likovni signali. Likovnim signalima se
daju signalni znaci danju likovima (položajem ili brojem
likova - signalnih ruþica), a noüu obojenim mirnim
svjetlostima pored odnosnih likova. Vidni signali kojima
se signalni znaci i po danu i po noüi daju svjetlošüu
nazivaju se svjetlosni signali. Svjetlosnim signalima
signalni znaci se daju obojenim mirnim ili trepüuüim,
obojenim mirnim i trepüuüim svjetlostima, odnosno
položajem svjetlosti.
Vidni signalni znaci moraju se vidjeti sa potrebne,
odnosno, propisane daljine vidljivosti.
Jaþina zvuþnog i svjetlosnog izvora odreÿena je posebnim
propisima.
Signalne svjetiljke osvjetljavaju se u periodu odreÿenom
Kalendarom osvjetljivanja (prilog I ovog Pravilnika), kao
i danju kada se signalni znaci zbog magle, vejavice ili
drugog uzroka ne mogu vidjeti sa odreÿene udaljenosti.
Prenosni i ruþni signali koji se postavljaju, odnosno daju u
tunelima moraju pokazivati noüne signalne znakove. Kada
Broj 13 - Stranica 126
SLUŽBENI GLASNIK BiH
su upaljene signalne svjetiljke likovnih glavnih signala,
moraju pokazivati sa zadnje strane malu bijelu svjetlost.
(5) Kod svjetlosnih signala þiji se svjetlosni izvori podešavaju
za dnevno i noüno osvjetljavanje, pri nepovoljnim
vremenskim prilikama i noüu koristi se stepen
osvjetljavanja za dnevnu svjetlost.
(6) Na prugama sa automatskim pružnim blokom svi glavni
signali moraju biti osvjetljeni. Na jednokolosjeþnim
prugama prostorni signali u pravcu suprotnom od privole
ne moraju biti osvjetljeni, izuzev prvog prostornog signala
ispred ulaznog ili zaštitnog signala.
(7) U službenim mjestima u kojima zbog malog broja vozova
nema potrebe da signalni znaci noüu svjetle u vremenu
odreÿenom Kalendarom osvjetljavanja, Upravitelj
infrastrukture propisuje vrijeme osvjetljavanja stalnih
signala s obzirom na saobraüaj vozova i Kalendar
osvjetljavanja. Svjetla izlaznih svjetlosnih i likovnih
signala mogu se gasiti u vrijeme kada nema vozova ili
kada se ne manevriše.
Osvjetljavanje glavnih signala, njihovih predsignala i
skretniþkih signala u stanicama sa ograniþenim radnim
vremenom za vrijeme prekida rada propisuje se u
Saobraüajnom uputstvu.
(8) Signali i signalne oznake se ugraÿuju, postavljaju i daju:
a) na jednokolosjeþnim, dvokolosjeþnim i paralelnim
prugama, u službenim mjestima i na otvorenoj pruzi
sa desne strane kolosjeka u pravcu vožnje; izuzetak
su ulazni signali i njihovi predsignali ugraÿeni uz
nepravilni kolosjek koji se ugraÿuju sa lijeve strane
kolosjeka u pravcu vožnje;
b) na dvokolosjeþnim prugama sa obostranim
saobraüajem:
u službenim mjestima sa desne strane, izuzev
ulaznih signala koji se ugraÿuju sa spoljne
strane kolosjeka u pravcu vožnje;
na otvorenoj pruzi sa vanjske strane kolosjeka
u pravcu vožnje.
Izuzetke iz stava 1. ove taþke odobrava vlasnik
infrastrukture.
(9) Signalne znakove treba davati tako da ih svako kome su
namjenjeni može blagovremeno primiti, jasno i potpuno
razumjeti i po njima postupiti.
(10) Nareÿenje dato signalnim znakom mora se odmah izvršiti,
osim u sluþajevima kada bi izvršenje datog nareÿenja
ugrozilo bezbjednost saobraüaja ili lica.
(11) Ako signalni znak nije jasan (npr. ne raspoznaje se dobro
da li se ruþnim signalnim sredstvima daje signalni znak
"Naprijed" ili "Lagano"), ako signalni znak nije istog
znaþenja (npr. ruþica signala pokazuje signalni znak
"Stoj", a svjetlost pokazuje signalni znak "Slobodno"),
ako se vidi više signalnih znakova raznih znaþenja (npr.
vide se signalni znaci "Naprijed" i "Lagano") ako se daju
signalni znaci suprotnog znaþenja (npr. "Naprijed" i
"Nazad") i ako se znaþenje signalnih znakova ne može
raspoznati bez dvoumljenja, znaþenje signalnog znaka,
prema prilikama, mora se razumjeti u onom smislu
koji zahtjeva veüu opreznost i uvijek treba postupiti
tako da se oþuva bezbjednost saobraüaja i lica.
ýlan 4.
(Upotreba i održavanje signalnih sredstava)
(1) Za pravilno davanje signalnih znakova odgovoran je
radnik koji ih daje.
Za pravilno rukovanje i upotrebu signala odgovoran je
radnik kojem je povjereno neposredno rukovanje njima.
Utorak, 18. 2. 2014.
Za blagovremeno osvjetljavanje signala odgovoran je
radnik kojem je povjereno rukovanje signalom, ako nije
drugaþije odreÿeno (Prilog 1 ovog Pravilnika).
(2) Ako radnik na svom radnom mjestu primjeti kvar na
signalno-sigurnosnim ureÿajima, mora pokušati da ga
otkloni, odnosno da postupi po uputstvu za rukovanje
signalno - sigurnosnim ureÿajima ili po odredbama
poslovnog reda stanice.
(3) Svaki radnik mora da ima kod sebe i na svom radnom
mjestu signalna sredstva u propisanoj koliþini i u potpuno
ispravnom stanju.
U prilogu II., koji je sastavni dio ovog Pravilnika,
propisano je koja signalna sredstva moraju imati radnici
kod sebe i na svojim radnim mjestima, odnosno kojim
signalnim sredstvima moraju biti opremljena pojedina
radna i službena mjesta.
DIO DRUGI - ZVONOVNI SIGNALNI ZNACI
ELEKTRIýNOG SIGNALNOG ZVONA
ýlan 5.
(Zvonovni signalni znaci)
A. Osnovne odredbe
(1) Zvonovni signalni znaci služe za objavljivanje vožnje
vozova i za objavljivanje opasnosti.
(2) Zvonovni signalni znaci daju se posebnim ureÿajem
elektriþnog signalnog zvona automatski ili ruþno.
Zvonovni signalni znaci primaju se preko telefonskih
zvona.
(3) Pri ruþnom davanju zvonovnih signalnih znakova jedno
kratko zvonjenje daje se jednim obrtajem ruþice
induktora.
Razmaci izmeÿu pojedinih zvonjenja u jednoj skupini
treba da su što kraüi i jednaki i da traju najduže 1 sekundu,
a izmeÿu pojedinih skupina u jednom signalnom znaku ne
smiju biti duži od 3 sekunde.
(4) Ako je na elektriþnom zvonovnom ureÿaju omoguüeno
davanje signalnih znakova za objavljivanje vožnje vozova
za više pravaca, ili se ovakva dva ureÿaja nalaze jedan
kraj drugog, signalni znaci se meÿusobno moraju
razlikovati po zvuku.
(5) Zapoþeto davanje jednog zvonovnog signalnog znaka ne
smije se prekinuti davanjem drugog.
B. Signalni znaci
a) Signalni znaci za objavljivanje vožnje vozova
(6) Signalni znak 1: "Vožnja voza prema kraju pruge"
ƔƔ ƔƔ ƔƔ
(tri puta po dva kratka zvonjenja)
(7) Signalni znak 2: "Vožnja voza prema poþetku pruge"
ƔƔƔ ƔƔƔ ƔƔƔ
(tri puta po tri kratka zvonjenja).
b) Signalni znak opasnosti
(8) Signalni znak 3: "Opasnost"
ƔƔƔ ƔƔ ƔƔƔ ƔƔ ƔƔƔ ƔƔ ƔƔƔ ƔƔ
(tri i dva kratka zvonjenja, naizmjeniþno najmanje þetiri
puta).
C. Svrha i upotreba signalnih znakova
a) Signalni znaci za objavljivanje vožnje vozova
(9) Zvonovni signalni znaci za objavljivanje vožnje voza
služe da stanice objave neposredno predstojeüu vožnju
voza kroz meÿustaniþni odsjek pruge bez obzira na to da
Utorak, 18. 2. 2014.
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
SLUŽBENI GLASNIK BiH
li je meÿustaniþni odsjek podjeljen ili nije na odjavne ili
blokovne odsjeke. Ova vožnja se objavljuje susjednoj
stanici i ostalim službenim i radnim mjestima koja su
ukljuþena u zvonovno - signalni vod na tom
meÿustaniþnom odsjeku.
Zvonovnim signalnim znacima objavljuje se i vožnja voza
po nepravilnom kolosjeku dvokolosjeþne pruge.
Vožnja voza do i od izvjesnog mjesta na otvorenoj pruzi,
kao i vožnja pružnog vozila ne signališe se ovim
signalnim znacima.
Naþin davanja signalnog znaka 1: "Vožnja voza prema
kraju pruge" i signalnog znaka 2: "Vožnja voza prema
poþetku pruge" izmeÿu rasputnice i prve susjedne stanice
na zajedniþkom dijelu pruge i izmeÿu rasputnice i prvih
susjednih stanica na odvojnim prugama propisuje
Upravitelj infrastrukture.
Signalne znakove za objavljivanje vožnje vozova daje
otpravnik vozova.
Signalni znaci za objavljivanje vožnje vozova daju se na 3
minuta prije polaska voza.
Izuzetno od stava 1. ove taþke, ovi signalni znaci se daju:
a) kod oštrog ukrštavanja, neposredno po ulasku voza
iz suprotnog pravca:
b) kod saobraüaja uzastopnih vozova u staniþnom i
odjavnom razmaku odmah po dobijenoj odjavi za
prethodni voz, a u blokovnom razmaku i kod
meÿustaniþne zavisnosti kada su ispunjeni uslovi za
otpremu uzastopnog voza.
c) za vozove koji po redu vožnje u stanici ne staju, kao
i za vozove þije je zadržavanje u stanici manje od 3
minuta, neposredno prije ulaska voza u stanicu.
d) za vozove þiji saobraüaj nije mogao biti objavljen
pružnom osoblju, 5 minuta prije polaska voza.
Ako treba dati signalne znakove za objavljivanje vožnje
vozova u više pravaca, ne smiju se davati u isto vrijeme.
Ako se þuo signalni znak za objavljivanje vožnje voza iz
jednog pravca, ne smije se dati signalni znak za vožnju
voza u suprotnom pravcu, niti voz suprotnog pravca
otpremiti po istom kolosjeku sve dok voz za koji je bio dat
signalni znak nije stigao u susjednu stanicu ili dok obje
stanice pouzdano ne utvrde da nema voza na pruzi.
Ako se signalni znaci za objavljivanje vožnje vozova ne
mogu dati zbog kvara na ureÿaju za davanje signalnih
znakova, prijava polaska voza daje se telefonom i onim
službenim mjestima koja redovno dobijaju samo signalne
znakove, ukoliko je telefonsko sporazumjevanje moguüe.
Prijava se daje u vrijeme odreÿeno taþkom 12. ovog þlana.
Signalni znak dat za objavljivanje vožnje voza važi dok
voz ne završi vožnju na tom meÿustaniþnom odsjeku, ili
dok se dati signalni znak ne otkaže telefonom.
Signalni znak kojim se objavljuje vožnja voza mora se
otkazati:
a) ako je dat za pogrešan pravac ili na pogrešan
meÿustaniþni odsjek;
b) ako je dat po drugi put za istu vožnju;
c) ako se poslije datog signalnog znaka utvrdi da voz
neüe poüi ili üe poüi u roku od 10 minuta;
d) ako se voz kojem je dato nareÿenje za polazak mora
zadržati zato što je dobijen signalni znak 1 ili 2, koji
objavljuje vožnju voza iz suprotnog pravca po istom
kolosjeku;
e)
Broj 13 - Stranica 127
ako se þuo signalni znak 3: "Opasnost", a voz još
nije otpremljen;
f)
ako se voz poslije nepredviÿenog zaustavljanja na
otvorenoj pruzi povlaþi u stanicu iz koje je pošao, ili
ako sa otvorene pruge ne može dalje nastaviti
vožnju; u ovom sluþaju signalni znak otkazuje ona
stanica koja prva dobije izvještaj sa otvorene pruge;
otkazivanje važenja signalnog znaka 1 ili 2 u
ovakvim sluþajevima ne znaþi i da je taj
meÿustaniþni odsjek pruge slobodan.
Signalni znaci 1 i 2 otkazuju se fonogramom:
"Signalni znak dat za vožnju voza br..... ne važi zbog
(navesti uzrok otkazivanja - prezime otpravnika vozova)".
Fonogram se mora dati svim radnim mjestima kojima je
prethodno dat signalni znak 1 ili 2, a ova moraju prijem
fonograma potvrditi.
(18) Kada ureÿaj za davanje zvonovnih signalnih znakova ne
radi ili daje nepravilne signalne znakove, otpravnik
vozova fonogramom, posebno za svaki voz, obavještava
skretniþko i pružno osoblje koje redovno prima ove
signalne znakove, kao i susjednu stanicu da za voz þija
vožnja predstoji neüe moüi dati odgovarajuüi signalni
znak.
Ukoliko o sluþajevima iz stava 1. ove taþke otpravnik
vozova nije mogao obavjestiti skretniþko i pružno osoblje,
ili samo neko od njih, o tome obavještava vozno osoblje
usmeno i opštim nalogom, u kojem üe navesti još i mjere
koje zbog toga treba preduzeti.
(19) Ako radnik þije je radno mjesto opremljeno ureÿajem za
prijem signalnih znakova za objavljivanje vožnje vozova
nije þuo signalni znak koji je trebalo da se da u odreÿeno
vrijeme za oþekivani voz, mora telefonom tražiti
obavještenje o hodu voza.
6) Signalni znak opasnosti
(20) Zvonovni signalni znak 3: "Opasnost" daje se iz stanice i sa
otvorene pruge. Njime se nareÿuje da se u sluþaju nastale
potrebe zaustave sve vožnje vozova, manevarskih sastava i
pružnih vozila u službenim mjestima i na otvorenoj pruzi, kao
i obustavi saobraüaj preko putnih prelaza u istom nivou ako je
na njima saobraüaj obezbjeÿen branicima, polubranicima ili
svjetlosnim signalima.
Signalni znak 3: "Opasnost" daje ili poduzima mjere da se on
što prije da onaj željezniþki radnik koji prvi sazna za
opasnost, ukoliko ovaj signalni znak nije veü ranije dat.
(21) Signalni znak 3: "Opasnost" mora se dati naroþito u
sljedeüim sluþajevima:
a) ako se sazna ili primjeti da je pruga postala
neprohodna, ili je saobraüaj ugrožen iz bilo kog
razloga;
b) kada poslije datog signalnog znaka "Stoj" voz
produžava vožnju;
c) kada su iz službenog mjesta odbjegla vozila, ili ako
su se otkaþila od voza za vrijeme vožnje;
d) ako su se þula dva signalna znaka za objavljivanje
vožnje vozova iz suprotnih pravaca po istom
kolosjeku, odnosno ako su greškom po istom
kolosjeku puštena dva voza iz suprotnih pravaca;
e) ako se poslije odlaska voza, odnosno pružnog
vozila, a prije nego što je voz, odnosno pružno
vozilo stiglo u susjednu stanicu ili prije nego što je
primljen izvještaj da je pružno vozilo skinuto sa
Broj 13 - Stranica 128
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
SLUŽBENI GLASNIK BiH
kolosjeka, þuo signalni znak za objavljivanje vožnje
voza iz suprotnog pravca po istom kolosjeku;
f)
ako se na vozu koji prolazi primjeti kakav kvar ili
nedostatak koji bi mogao ugroziti dalju vožnju voza, a
ruþnim signalima se nije uspjelo zaustaviti voz;
g) ako je prema primljenom signalnom znaku za
objavljivanje vožnje voza, voz pušten na zatvoreni
kolosjek.
Osim datog signalnog znaka 3: "Opasnost" zainteresiranim radnicima mora se telefonom saopštiti kakva je
opasnost nastala i koje mjere treba najhitnije poduzeti da
se ona otkloni.
U sluþaju da je signalni znak 3: "Opasnost" dat zbog
odbjeglih vozila, a u njima se nalaze lica ili su vozila
natovarena opasnom robom, radnik koji je dao ovaj
signalni znak o ovome telefonom obavještava službena i
radna mjesta na odnosnom dijelu pruge.
U sluþaju odbjegnuüa kola na dvokolosjeþnoj pruzi, pored
datog signalnog znaka 3: "Opasnost", službena mjesta se
telefonom obavještavaju po kojem su kolosjeku vozila
odbjegla.
Ako se predvidi da üe odbjegla vozila, zbog toga što se ne
mogu zaustaviti, preüi na drugi meÿustaniþni odsjek,
signalni znak 3: "Opasnost" daje se i na ovaj meÿustaniþni
odsjek.
Signalni znak 3: "Opasnost" ne smije se dati ako bi se
zaustavljanjem vožnje vozova, manevarskih sastava i
pružnih vozila opasnost poveüala.
Kada se utvrdi da se odbjegla vozila kreüu za vozom,
signalni znak 3: "Opasnost" smije se dati samo u sluþaju
ako se na prolazeüem vozu zapazi takav kvar koji bi
ugrožavao dalju vožnju voza (npr. prelom osovine ili
toþka, požar itd.).
Kada pružni ili staniþni radnik primi dva signalna znaka za
objavljivanje vožnje iz suprotnih pravaca po istom
kolosjeku, mora pretpostaviti da dolaze dva voza u susret
jedan drugom. U ovakvom sluþaju odmah daje signalni znak
3: "Opasnost", a onda u oba pravca postavlja zaustavni
signalni kotur (signalni znak 96a "Stoj").
Ako je pružni ili staniþni radnik dao signalni znak 3:
"Opasnost", pa se poslije tog signalnog znaka þuje
signalni znak za objavljivanje vožnje vozova, a smetnja
zbog koje je ovaj signalni znak dat nije otklonjena, signalni
znak 3: "Opasnost" daje se ponovo. ýim je smetnja
otklonjena, o tome se obavještava bar jedna od susjednih
stanica.
Ako je na dvokolosjeþnoj pruzi samo jedan kolosjek postao
neprohodan, pružni, odnosno staniþni radnik ne daje
signalni znak 3: "Opasnost" veü odmah neprohodno mjesto
zaštiüuje i o tome, na bilo koji naþin, obavještava susjednu
stanicu, i to prvenstveno onu iz koje se vozovi otpremaju po
neprohodnom kolosjeku.
Kada radnik dozna da su vozila odbjegla, mora preduzeti
sve mjere za zaustavljanje odbjeglih vozila.
Ako su odbjegla vozila na pruzi stala ili su zaustavljena,
pružni, odnosno saobraüajni radnik ih osigurava da
ponovo ne odbjegnu i odmah ih zaštiüuje, a zatim daje
signalni znak 3: "Opasnost", ukoliko ovaj nije dat ranije.
ýim se þuo signalni znak 3: "Opasnost", svi vozovi, kao i
sve druge vožnje moraju se odmah zaustaviti.
Utorak, 18. 2. 2014.
Kada se þuo signalni znak 3: "Opasnost", a utvrÿeno je da
je dat sa otvorene pruge na kojoj nema nikakvih vozova,
odnosno vozila, znaþi da je pruga postala neprohodna.
U pravcu iz kojeg se þuo signalni znak 3: "Opasnost" voz
se smije otpremiti tek kada se pouzdano utvrdi da vožnju
voza ništa ne ugrožava.
(28) Kada pružni radnik zaustavi voz na otvorenoj pruzi zbog
toga što je primio signalni znak 3: "Opasnost", uzrok
zaustavljanja voza mora odmah saopštiti vozovoÿi,
odnosno mašinovoÿi.
(29) Dati signalni znak 3: "Opasnost" važi dok se na pouzdan
naþin ne utvrdi da je opasnost otklonjena.
c) Evidentiranje signalnih znakova
(30) Svi signalni znaci zvonovnih signala koji su dati ili
primljeni moraju se zavesti u odreÿeni dnevnik, uz oznaku
dana, þasa i minuta kada su dati, odnosno primljeni. U
ovaj dnevnik upisuje se, takoÿe, broj, dan, þas i minut
datog, odnosno primljenog fonograma u sluþaju
otkazivanja signalnog znaka 1 ili 2.
Upravitelj infrastrukture može odobriti da se signalni
znakovi zvonovnih signala ne evidentiraju na radnom mjestu
otpravnika vozova u svim ili samo u pojedinim stanicama.
DIO TREûI - STALNI SIGNALI
ýlan 6.
(Glavni signali)
A. Osnovne odredbe
(1) Glavni signali služe za davanje potrebnih nareÿenja ili
saopüenja o zabrani ili dozvoli za dalju vožnju voza.
Kada signalni znaci glavnog signala koji štiti i podruþje
skretnica dozvoljavaju vožnju, onda oni, po pravilu,
jednovremeno pokazuju i kojom se brzinom (redovnom ili
ograniþenom) smije voziti preko tog podruþja.
Signalni znaci glavnih signala, kada dozvoljavaju vožnju
vozovima, jednovremeno zabranjuju manevarske vožnje.
Signalni znaci glavnih signala koji zabranjuju vožnju
vozovima ne zabranjuju manevarske vožnje.
Vožnje manevarskih sastava do izvesnog mjesta na
otvorenoj pruzi i njihov povratak sa otvorene pruge, u
pogledu važenja signalnih znakova glavnih signala,
smatraju se kao vožnje voza.
(2) Signalni znaci glavnih signala moraju biti predsignalirani.
Izuzetak þine postojeüi izlazni signali bez predsignala.
Signalni znaci glavnih signala predsignaliraju se
signalnim znacima prethodnog glavnog signala ili
signalnim znacima posebnog predsignala.
Kod glavnih signala koji jednovremeno predsignaliraju i
signalne znakove narednog glavnog signala, dato
nareÿenje podrazumjeva da se ono mora izvršiti kod
odnosnog signala, a dato predsignaliranje istim signalnim
znakom predsignalira signalne znakove koje daje njegov
prvi naredni glavni signal.
Glavni signali koji jednovremeno predsignaliraju i
signalne znakove narednog glavnog signala koriste se na
prugama sa automatskim pružnim blokom, kao i na
ostalim prugama kada se njima predsignaliraju i naredni
glavni signal (zaštitni - ulazni, ulazni - izlazni, zaštitni zaštitni, izlazni - ulazni i sl.).
Svi ostali glavni signali þiji signalni znaci nisu
predsignalirani signalnim znacima prethodnog glavnog
signala moraju se predsignalirati signalnim znacima
posebno ugraÿenih predsignala. Izuzetke kod ulaznih
Utorak, 18. 2. 2014.
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
SLUŽBENI GLASNIK BiH
signala na sporednim prugama odobrava vlasnik
infrastrukture.
Glavni signali i predsignali moraju biti u meÿusobnoj
zavisnosti. Ova zavisnost mora biti takva da se predsignal
može postaviti da daje signalni znak: "Oþekuj 'Slobodno'"
i "Oþekuj ograniþenje brzine" tek kada je glavni signal
postavljen da daje odgovarajuüe signalne znakove za
dozvoljenu vožnju, i obratno, da se glavni signal može
postaviti u položaj za signalni znak "Stoj" tek kada njegov
predsignal pokazuje signalni znak "Oþekuj 'Stoj'", ukoliko
zavisnost nije takva da se signalni znaci oba signala
istodobno mjenjaju.
Zaštitni signali na svim prugama i ostali glavni signali na
magistralnim i ostalim prugama I reda koji štite podruþje
skretnica moraju biti u zavisnosti sa putevima vožnje.
Odredbe stava 2. ove taþke ne odnose se na postojeüe
ulazne signale kod kojih nije ostvarena zavisnost izmeÿu
signala i skretnica, ali se kod ulaza vozova u stanicu sa
ovakvim osiguranjem njihova brzina mora ograniþiti tako
da kod ulaza u pravac bude ravna brzini koju stanje i
konstrukcija skretnica dozvoljava pri ulazu u skretanje, ali
najviše na 50 km/h.
Glavni signali koji štite podruþje skretnica preko kojih je
moguüe sjeþenje ili dodirivanje puteva vožnje moraju biti
u takvoj meÿusobnoj zavisnosti da se ne mogu istodobno
postaviti da pokazuju signalne znakove koji dozvoljavaju
vožnju.
Glavni signali mogu biti svjetlosni ili likovni.
Signalni stubovi glavnih signala koji jednovremeno i
predsignaliraju signalne znakove prvog narednog glavnog
signala obojeni su sa prednje strane bijelim i crvenim
prugama, a glavni signali kojima se ne predsignaliraju
signalni znakovi prvog narednog glavnog signala bijelim i crnim prugama, a glavni signali kojima se za
pojedine pravce predsignaliraju, za ostale pravce ne
predsignaliraju signalni znakovi prvog narednog glavnog
signala - bijelim i vertikalno podjeljenim crveno crnim prugama, tako da se crne pruge nalaze na strani na
kojoj se ne predsignaliraju signalni znaci prvog narednog
glavnog signala.
Ako su signalne tablice glavnih signala ugraÿene na
mosnu, odnosno polumosnu konstrukciju iznad kolosjeka
ili na zid nekog objekta, onda se ne boje djelovi za
vješanje i priþvršüivanje signalnih tablica. Stub mosne,
odnosno polumosne konstrukcije boji se na naþin iz stava
1. ove taþke.
Signalne ruþice glavnih likovnih signala obojene su
crveno, sa bijelom prugom u sredini.
Glavnim signalima odreÿene vrste opremaju se stanice,
granice odjavnih i blokovnih prostornih odsjeka,
rasputnice, mjesta prelaza sa dvokolosjeþne na
jednokolosjeþnu prugu, mjesta odvajanja privatnih
kolosjeka na otvorenoj pruzi, tovarišta, stajališta na
dvokolosjeþnim prugama koja nemaju perone povezane
prolazima ispod ili iznad pruge, ili pristupnim putevima za
upravljanje putnika na obezbjeÿeni putni ili pješaþki
prelaz.
Pri odreÿivanju mjesta za ugraÿivanje glavnih signala
mora se ostvariti propisana vidljivost i udovoljiti ostalim
tehniþkim uslovima propisanim za njihovo ugraÿivanje.
Broj 13 - Stranica 129
B. Vrste glavnih signala i mjesta njihovog ugraÿivanja
(9) Glavni signali su: ulazni, izlazni, prostorni i zaštitni.
Ulaznim signalom se zabranjuje ili dozvoljava ulazak
vozu u stanicu ili nekog drugog službenog mjesta.
Izlaznim signalom se zabranjuje ili dozvoljava vozu
izlazak iz stanice ili iz podruþja nekog drugog službenog
mjesta. Izlazni signal koji važi samo za izlazak sa jednog
kolosjeka naziva se kolosjeþni izlazni signal, a koji važi
za pojedine grupe ili za sve kolosjeke grupni izlazni
signal.
Prostornim signalom se zabranjuje ili dozvoljava vozu
ulazak u naredni prostorni odsjek; jednovremeno on
oznaþava i granicu odjavnog odnosno blokovnog
prostornog odsjeka.
Zaštitnim signalom se zabranjuje ili dozvoljava vozu
prelaz preko rasputnice, mjesta prelaza sa dvokolosjeþne
na jednokolosjeþnu prugu, tovarišta i transportnog
otpremništva, mjesta odvajanja privatnih kolosjeka,
stajališta sa jednim peronom na dvokolosjeþnoj pruzi.
Ulazni i izlazni signali redovno, a zaštitni signali u
izvjesnim sluþajevima štite i podruþje skretnica.
(10) Glavni signali ugraÿeni na staniþnom podruþju nazivaju se
staniþni glavni signali (ulazni i izlazni), a na otvorenoj
pruzi pružni glavni signali (prostorni, zaštitni na
rasputnicama, na tovarištima itd.).
(11) Kada glavni signali nisu ugraÿeni na strani kolosjeka
odreÿenoj u taþki 8. þlana 3. ovog Pravilnika, veü sa
suprotne strane kolosjeka, onda se na strani na kojoj oni
po pravilu treba da budu ugraÿeni moraju ugraditi
upozorivaþi glavnih signala.
(12) Ulazni i zaštitni signali ugraÿuju se prema mjesnim
prilikama, ali najmanje na 100 m pred ulaznom
skretnicom, odnosno pred onom taþkom koju treba
zaštititi, a na prugama sa zaustavnim putem od 1.500 m
najmanje na 150 m. Ovi signali se ugraÿuju najmanje na
10 m ispred zateznog stuba izoliranog preklopa kontaktne
mreže.
Pri ugraÿivanju ulaznih, odnosno zaštitnih signala na
elektrificiranim prugama mora se voditi raþuna o
rastojanju izmeÿu ulaznog, odnosno zaštitnog signala i
signala granice manevriranja, radi ugraÿivanja izoliranog
preklopa. Ova odstojanja odreÿena su posebnim
propisima.
U službenim mjestima gdje se ulazni kolosjeci
upotrebljavaju pri manevriranju, ulazni i zaštitni signali
moraju se ugraditi najmanje na 50 m ispred signala
granice manevriranja, a na prugama sa zaustavnim putem
od 1.500 m najmanje na 75 m.
Ako je pruga ispred ulaznog odnosno zaštitnog signala na
dužini od najmanje 2 km u padu od 10‰ i više, odstojanja
iz stavova 1. i 3. ove taþke od 100 i 150 m poveüavaju se
na 200 i 300 m, odnosno od 50 i 75 m na 100 i 150 m.
Ako se ulazni, odnosno zaštitni signal, iz bilo kog razloga
mora ugraditi na veüoj udaljenosti od taþke koju štiti od
udaljenosti propisane stavovima 1. i 3. ove taþke, ona ne
smije biti veüa od 500 m na magistralnim i ostalim
prugama I reda, odnosno od 300 m na sporednim
prugama. Na prugama sa zaustavnim putem od 1.500 m
ova udaljenost ne smije biti veüa od 800 m. Izuzetke
odobrava vlasnik infrastrukture.
Broj 13 - Stranica 130
SLUŽBENI GLASNIK BiH
Preko skretniþkih podruþja koja su zaštiüena signalima
bez predsignala, ili signalima sa predsignalima kod kojih
signali nisu u zavisnosti sa položajem skretnica, kao i u
stanicama bez ulaznih signala, najveüa brzina voza zavisi
od vrste, konstrukcije i stanja skretnica, i može biti najviše
50 km/h.
(13) Izlazni signali ugraÿuju se samo u službenim mjestima
kod kojih postoji zavisnost puteva vožnje sa signalima, i
to ispred taþke koju štite (prva izlazna skretnica), pored
kolosjeka za koji važe, a grupni izlazni signali pored ili
iza posljednjih izlaznih skretnica onih kolosjeka za koje
važe.
Odredbe stava 1. ove taþke ne odnose se na veü ugraÿene
grupne izlazne signale.
(14) Prostorni signali ugraÿuju se na granicama prostornih
odsjeka.
(15) Stalni signali ugraÿuju se na signalnim stubovima,
portalima ili konzolama.
C. Daljina vidljivosti glavnih signala
(16) Najmanja daljina vidljivosti glavnih signala þiji se
signalni znaci predsignaliraju, bilo prethodnim glavnim
signalom ili posebnim predsignalom, za najveüe
dopuštene brzine na pruzi mora iznositi:
- do 50 km/h
100 m,
- 65 km/h
150 m,
- 80 km/h
200 m,
- 100 km/h
250 m,
- 120 km/h
300 m,
- 140 km/h
400 m,
- 160 km/h
500 m.
Kada se vrijednost najveüe dopuštene brzine na pruzi
nalazi izmeÿu graniþnih vrijednosti brzina navedenih za
svaku daljinu vidljivosti najmanja daljina vidljivosti
glavnih signala odreÿuje se interpolacijom srazmjerno
brzini.
Ako se pri odreÿivanju mjesta za ugraÿivanje glavnog
signala ovaj ne bi mogao vidjeti sa udaljenosti propisane u
stavovima 1. i 2. ove taþke, treba ga ugraditi i na veüoj
udaljenosti od one propisane za odnosnu vrstu signala
kako bi se obezbjedila vidljivost. U ovakvim sluþajevima
udaljenost ne smije biti veüa od propisane, stav 5. taþka
12. ovog þlana.
Ako se propisana daljina vidljivosti glavnih svjetlosnih
signala ne može ostvariti na naþin propisan u stavu 3. ove
taþke, treba ugraditi ponavljaþe predsignaliranja.
Glavne svjetlosne signale kod kojih nije obezbjeÿena
propisana vidljivost, a ispred njih su ugraÿeni ponavljaþi
predsignaliranja, treba ugraditi tako da se, prema mjesnim
prilikama, omoguüi što veüa daljina vidljivosti. Kod
kolosjeþnih izlaznih signala uzima se daljina vidljivosti
koja odgovara brzini vožnje preko skretnica u pravac,
odnosno u skretanje, a kod grupnih izlaznih signala brzini
vožnje preko skretnica u pravac, umjesto najveüe
dopuštene brzine na pruzi.
Utorak, 18. 2. 2014.
Pri odreÿivanju mjesta za ugraÿivanje glavnog signala
daljina vidljivosti odreÿuje se prema mjestu sa kojeg
lokomotivsko osoblje može uoþiti glavni signal.
D. Postupak kada je signalni znak nejasan ili svjetla
ugašena
(17) Voz se bezuvjetno mora zaustaviti ispred glavnog signala
koji pokazuje sumnjive ili nejasne signalne znakove, kao i
ispred neosvjetljenog svjetlosnog glavnog signala,
odnosno ispred likovnog glavnog signala þije su signalne
svjetiljke noüu ugašene ili pokazuju obiþnu bijelu
svjetlost. Dalja vožnja od glavnog signala može se
nastaviti tek kada glavni signal pokaže signalni znak za
dozvoljenu vožnju ili kada se dobije odobrenje iz
službenog mjesta koje rukuje, odnosno kontrolira ovaj
signal, a kod likovnih signala kada se mašinovoÿa uvjeri
da signal pokazuje dnevni signalni znak za dozvoljenu
vožnju.
E. Opüe odredbe o signalnim znacima glavnih signala
(18) Kod glavnih signala koji pokazuju dvoznaþne signalne
znakove koriste se mirne ili trepüuüe, odnosno mirne i
trepüuüe obojene svjetlosti.
(19) Signalni znaci glavnih signala koji pokazuju jednoznaþne
signalne znakove daju se obojenim mirnim svjetlostima ili
položajem i brojem signalnih ruþica, a noüu i obojenim
mirnim svjetlostima.
F. Signalni znaci i njihovo znaþenje. Svrha i upotreba
(20) Signalni znak 4: "Stoj"
Kod svih svjetlosnih signala:
dnevni i noüni znak:
jedna crvena svjetlost (slika 1)
Kod likovnih signala:
Slika 1
dnevni znak:
jedna vodoravna signalna
ruþica položena
desno u pravcu vožnje
(slika 2);
noüni znak:
jedna crvena svjetlost
pored dnevnog znaka
(slika 3).
Slika 2
Slika 3
Utorak, 18. 2. 2014.
SLUŽBENI GLASNIK BiH
Signalni znak 4: "Stoj" oznaþava da je dalja vožnja od
signala zabranjena i da se mora stati ispred signala koji
pokazuje ovaj signalni znak.
(21) Signalni znak 5a: "'Slobodno', oþekuj 'Slobodno' ili
'Oprezno'" i Signalni znak 56: "Slobodno"
Kod svih svjetlosnih signala:
dnevni i noüni znak:
jedna zelena mirna svjetlost
(slika 4).
Slika 4
Broj 13 - Stranica 131
Signalni znak 5b: "Slobodno" pokazuju glavni signali sa
jednoznaþnim signalnim znacima koji štite podruþje
skretnica a u zavisnosti su sa putevima vožnje, kao i
prostorni signali sa ovakvim signalnim znacima.
Signalni znak 5b: "Slobodno" kod signala koji štite
podruþje skretnica oznaþava da je vožnja iza signala
slobodna i da je preko pripadajuüeg skretniþkog podruþja
vožnja redovnom brzinom.
Signalni znak 5b: "Slobodno" kod prostornih signala
oznaþava da je ulazak u naredni prostorni odsjek slobodan.
Signalni znak 5b: "Slobodno" kod ulaznih signala sa
jednoznaþnim signalnim znacima koji nisu u zavisnosti sa
putevima vožnje oznaþava samo da je ulazak u stanicu
slobodan, a ne i brzinu kojom se smije voziti preko
podruþja skretnica. Brzina vožnje preko skretnica za
ovakve sluþajeve propisana je Saobraüajnim pravilnikom,
ali ne može biti veüa od 50 km/h.
(22) Signalni znak 6: "'Oprezno' oþekuj 'Stoj'"
dnevni i noüni znak:
jedna žuta mirna svjetlost (slika 7).
Kod likovnih signala
dnevni znak:
jedna signalna ruþica
uzdignuta koso naviše
desno u pravcu
vožnje, a druga
ruþica stoji okomito
na stubu (slika 5);
noüni znak:
jedna zelena mirna
svjetlost pored dnevnog znaka (slika 6).
Slika 5
Slika 6
Signalni znak 5a: "'Slobodno', oþekuj 'Slobodno' ili
"'Oprezno'" pokazuju svi glavni signali sa dvoznaþnim
signalnim znacima. Signalni znak 5a: "'Slobodno', oþekuj
'Slobodno' ili 'Oprezno'" kod signala koji štite podruþje
skretnica oznaþava da je vožnja iza signala slobodna, da je
preko pripadajuüeg skretniþkog podruþja vožnja
redovnom brzinom, da naredni glavni signal pokazuje
"Slobodno" ili "Oprezno" i da brzinu do narednog glavnog
signala ne treba smanjivati.
Izuzetno od prethodnog stava, signalni znak 5a:
"'Slobodno, oþekuj 'Slobodno' ili 'Oprezno'" pokazuju
izlazni signali u odvojenim stanicama i zaštitni signali na
rasputnicama na prugama opremljenim automatskim
pružnim blokom i u sluþajevima kada se njima dozvoljava
izlaz, odnosno prelaz na drugu prugu bez automatskog
pružnog bloka, kao i izlazni signali u stanicama koje se
kompletno opremaju staniþnim relejnim ureÿajima, a
pruga nije opremljena automatskim pružnim blokom. U
takvom sluþaju ovaj signalni znak oznaþava samo da je
vožnja iza signala slobodna i da je preko pripadajuüeg
skretniþkog podruþja vožnja redovnom brzinom. Pri tome
se signalni stub boji crno-bijelo.
Signalni znak 5a: "'Slobodno', oþekuj 'Slobodno' ili
'Oprezno'" kod prostornih signala oznaþava da je ulazak u
naredni blokovni prostorni odsjek slobodan, da naredni
prostorni signal pokazuje "Slobodno" ili "Oprezno" i da
brzinu do narednog signala ne treba smanjivati.
Slika 7
Signalni znak 6: "'Oprezno', oþekuj 'Stoj'" pokazuju svi
glavni signali sa dvoznaþnim signalnim znacima.
Signalni znak 6: "'Oprezno', oþekuj 'Stoj'" kod signala
koji štiti podruþje skretnica ili naredni blokovni prostorni
odsjek, oznaþava da je vožnja iza signala slobodna, da
naredni glavni signal pokazuje "Stoj" i da brzinu treba
podesiti tako da se voz bezuvjetno zaustavi ispred
narednog glavnog signala.
(23) Signalni znak 7: "'Slobodno' oþekuj ograniþenje brzine"
dnevni i noüni znak:
jedna zelena trepüuüa svjetlost
(slika 8).
Slika 8
Signalni znak 7: "'Slobodno’ oþekuj ograniþenje brzine"
pokazuju glavni signali sa dvoznaþnim signalnim
znacima koji štite podruþje skretnica, i to: ulazni, izlazni i
zaštitni, kao i prvi prostorni signal ispred ulaznih i
zaštitnih signala koji štite podruþja skretnica.
Signalni znak 7: "'Slobodno', oþekuj ograniþenje brzine"
kod signala koji štite podruþje skretnica ili kod prvog
prostornog signala ispred ulaznog ili zaštitnog signala
oznaþava da je vožnja iza signala slobodna, da je preko
pripadajuüeg skretniþkog podruþja vožnja redovnom
brzinom, da naredni glavni signal pokazuje ograniþenje
brzine i da se vožnja mora podesiti tako da se od narednog
glavnog signala može voziti ograniþenom brzinom.
Broj 13 - Stranica 132
SLUŽBENI GLASNIK BiH
(24) Signalni znak 8: "'Ograniþena brzina', oþekuj 'Stoj'
dnevni i noüni znak:
jedna žuta trepüuüa svjetlost i ispod
nje jedna žuta mirna svjetlost (slika 9).
Signalni znak 8: "'Ograniþena
brzina', oþekuj 'Stoj'" pokazuju glavni
signali sa dvoznaþnim signalnim znacima
koji štite podruþje skretnica.
Utorak, 18. 2. 2014.
(26) Signalni znak 10: "'Ograniþena brzina', oþekuj
ograniþenje brzine"
dnevni i noüni znak:
jedna žuta trepüuüa svjetlost i ispod nje
jedna zelena trepüuüa svjetlost (slika 11).
Signalni znak 10: "'Ograniþena brzina',
oþekuj ograniþenje brzine" pokazuju
glavni signali sa dvoznaþnim signalnim
znacima koji štite podruþje skretnica.
Slika 11
Slika 9
Signalni znak 8: "'Ograniþena brzina', oþekuj 'Stoj'"
pokazuju glavni signali sa dvoznaþnim signalnim znacima
koji štite podruþje skretnica.
Signalni znak 8: "'Ograniþena brzina', oþekuj 'Stoj'"
oznaþava da je vožnja iza signala slobodna, da je preko
pripadajuüeg skretniþkog podruþja vožnja ograniþenom
brzinom, da naredni glavni signal pokazuje "Stoj" i da se
vožnja mora podesiti tako da se voz bezuvjetno zaustavi
ispred narednog glavnog signala.
(25) Signalni znak 9: "'Ograniþena brzina', oþekuj
'Slobodno' ili 'Oprezno'"
dnevni i noüni znak:
jedna žuta trepüuüa svjetlost i
ispod nje jedna zelena mirna
svjetlost
(slika 10).
Signalni znak 9: "'Ograniþena
brzina', oþekuj 'Slobodno' ili
'Oprezno'" pokazuju glavni signali
sa dvoznaþnim signalnim znacima
koji štite podruþje skretnica.
Slika 10
Signalni znak 9: "'Ograniþena brzina', oþekuj 'Slobodno'
ili 'Oprezno'" oznaþava da je vožnja iza signala slobodna,
da je preko pripadajuüeg skretniþkog podruþja vožnja
ograniþenom brzinom i da naredni glavni signal pokazuje
"Slobodno" ili "Oprezno".
Izuzetno od stava 3. ove taþke signalni znak 9:
"'Ograniþena brzina', oþekuj 'Slobodno' ili 'Oprezno'"
pokazuju izlazni signali u odvojnim stanicama i zaštitni
signali na rasputnicama na prugama opremljenim
automatskim pružnim blokom i u sluþajevima kada se
njima dozvoljava izlaz, odnosno prelaz na drugu prugu
bez automatskog pružnog bloka, kao i izlazni signali u
stanicama koje se kompletno opremaju staniþnim relejnim
ureÿajima, a pruga nije opremljena automatskim pružnim
blokom. U takvom sluþaju ovaj signalni znak oznaþava
samo da je vožnja iza signala slobodna i da je preko
pripadajuüeg skretniþkog podruþja vožnja ograniþenom
brzinom. Pri tome se signalni stub boji crno-bijelo.
Signalni znak 10: "'Ograniþena brzina',
oþekuj ograniþenje brzine" oznaþava da je vožnja iza
signala slobodna, da je preko pripadajuüeg skretniþkog
podruþja vožnja ograniþenom brzinom, da naredni glavni
signal pokazuje ograniþenje brzine i da se vožnja mora
podesiti tako da se od narednog glavnog signala može
voziti ograniþenom brzinom.
(27) Signalni znak 11: "Ograniþena brzina"
Kod svjetlosnog signala:
dnevni i noüni znak:
jedna zelena mirna svjetlost i
ispod nje jedna žuta mirna
svjetlost (slika 12).
Kod likovnih signala
dnevni znak:
dvije signalne ruþice uzdignute
koso naviše desno u pravcu
vožnje (slika 13);
Slika 12
Slika 13
Signalni znak 11: "Ograniþena brzina" pokazuju glavni
signali sa jednoznaþnim signalnim znacima koji štite
podruþje skretnica, a u zavisnosti su sa putevima vožnje.
Signalni znak 11: "Ograniþena brzina" oznaþava da je
vožnja iza signala slobodna i da je preko pripadajuüeg
skretniþkog podruþja vožnja ograniþenom brzinom
noüni znak:
jedna zelena mirna svjetlost i ispod
nje jedna žuta mirna svjetlost
pored dnevnog znaka (slika 14).
Slika 14
Utorak, 18. 2. 2014.
SLUŽBENI GLASNIK BiH
(28) Signalni znak 12a: "Oprezan ulazak u stanicu
brzinom do 20 km/h" i Signalni znak 12b: "Oprezan
izlazak iz stanice brzinom do 20 km/h"
Za oba znaka važi
dnevni i noüni znak:
jedna crvena svjetlost i ispod nje jedna žuta
trepüuüa svjetlost
(slika 15).
Slika 15
(29)
(30)
(31)
(32)
(33)
Signalni znak 12a: "Oprezan ulazak u stanicu brzinom do
20 km/h" pokazuju samo svjetlosni ulazni i staniþni
zaštitni signali koji su opremljeni ureÿajem za pokazivanje
ovog signala.
Signalni znak 12a: "Oprezan ulazak u stanicu brzinom
do 20 km/h" daje se u sluþaju kada voz mora uüi u stanicu
sa naroþitom opreznošüu na zauzet kolosjek, na kolosjek
koji je do izvesne taþke prohodan, na kolosjek þiji meÿik na
izlaznoj strani nije slobodan, u sluþaju kvara signalnosigurnosnih (u daljem tekstu SS) ureÿaja i sliþno. Ovim
signalnim znakom vozu se dozvoljava ulazak u stanicu
brzinom do 20 km/h, tako da se u sluþaju nastale potrebe
može odmah zaustaviti.
Odredbe stavova 1., 2. i 3. ove taþke važe analogno i za
pružni zaštitni signal na rasputnici, u kom sluþaju signalni
znak 12a. ima znaþenje: "Oprezan prelaz preko
rasputnice brzinom do 20 km/h".
Signalni znak 12b: "Oprezan izlazak iz stanice
brzinom do 20 km/h" daje se u sluþaju kada voz mora
izaüi ca naroþitom opreznošüu iz stanice u sluþaju kvara
SS ureÿaja i sliþno. Ovim signalnim znakom vozu se
dozvoljava izlazak iz stanice brzinom do 20 km/h, tako da
se u sluþaju potrebe može odmah zaustaviti.
Sva službena mjesta pruge þiji ulazni (štitni) signali nisu
u zavisnosti sa putevima vožnje oznaþavaju se u knjižici reda
vožnje.
Kada se glavnim signalom daju signalni znaci "Ograniþena brzina", kao i predsignalom signalni znak "Oþekuj
ograniþenje brzine", jednovremeno se mora osmotriti da li
se pokazivaþima, odnosno pretpokazivaþima za brzine
signališe i vrijednost brzine.
Kojom se ograniþenom brzinom može voziti preko
skretniþkog podruþja kada glavni signali daju signalni
znak "Ograniþena brzina" oznaþeno je na pokazivaþu za
brzine ugraÿenom kod glavnog signala. Ako kod glavnog
signala nije ugraÿen pokazivaþ za brzine, onda se preko
pripadajuüeg skretniþkog podruþja smije voziti najveüom
brzinom od 50 km/h.
Ukoliko za vožnju u skretanje skretnica konstrukciono
odgovara za veüu ili manju brzinu od 50 km/h, a glavni
signali nisu opremljeni pokazivaþima za brzine, mora se
postupiti po odredbama Saobraüajnog pravilnika.
Vožnja ograniþenom brzinom važi za cjelo staniþno
podruþje, odnosno do ili od prvog narednog dvoznaþnog
signala u stanici koji signaliraju odgovarajuüu brzinu
preko pripadajuüeg skretniþkog podruþja.
Ograniþenom brzinom mora se voziti od prve skretnice
skretniþkog podruþja sve dok i posljednje vozilo u vozu
ne preÿe posljednju skretnicu ovog podruþja.
Svi glavni signali redovno moraju pokazivati signalni
znak 4: "Stoj". Izuzetak od stava 1. ove taþke þine:
-
Broj 13 - Stranica 133
zaštitni signali na stajalištu dvokolosjeþne pruge sa
zajedniþkim peronom za oba kolosjeka s jedne
strane koji pokazuju kao redovan signalni znak 5b:
"Slobodno";
zaštitni signali kojima su opremljena mjesta
odvajanja privatnih kolosjeka na otvorenoj pruzi,
tovarišta i transportna otpremništva koji mogu
pokazivati kao redovan signalni znak 5b:
"Slobodno", što utvrÿuje Upravitelj infrastrukture za
svaki pojedinaþni sluþaj;
prostorni signali na prugama opremljenim
automatskim pružnim blokom za pravac za koji
postoji privola.
(34) Glavni signali koji imaju redovan signalni znak 4: "Stoj" i
þije signalne znakove ne mjenja nailazeüi voz, veü njima
rukuje otpravnik vozova, odnosno radnik kojem je
povjereno rukovanje signalima, smiju se postaviti tako da
daju signalni znak za dozvoljenu vožnju samo kada se
oþekuje voz za koji je prethodno obezbjeÿen put vožnje,
odnosno kod prostornih signala kada je naredni prostorni
odsjek slobodan.
U stanicama gdje glavnim signalima rukuje skretniþko
osoblje glavni signal se smije postavljati tako da pokazuje
signalni znak za dozvoljenu vožnju samo po ispunjenju
uslova iz stava 1. ove taþke i izriþitom nareÿenju
otpravnika vozova.
(35) Glavni signal koji pokazuje vozu signalni znak za
dozvoljenu vožnju mora se postaviti da pokazuje signalni
znak za zabranjenu vožnju, i to:
ulazni signal koji nije u zavisnosti sa putevima
vožnje, kao i prostorni signal odjavnice, kada je voz
koji dolazi cio prošao pored glavnog signala;
glavni signal koji je u zavisnosti sa putevima vožnje,
a ne postavlja ga automatski prolazeüi voz, kada je
voz prošao preko svih skretnica koje leže na
njegovom putu vožnje.
Kod glavnih signala na prugama sa automatskim pružnim
blokom, kao i na prugama bez automatskog pružnog bloka
kod stanica osiguranih relejnim SS - ureÿajima, redovan
signalni znak 4: "Stoj" postavlja automatski prolazeüi voz.
(36) Bliže odredbe o rukovanju signalima ukljuþenim u SS ureÿaje propisuju se za svako službeno mjesto posebnim
uputstvom Upravitelja infrastrukture.
Upravitelj infrastrukture može izraditi zajedniþko
uputstvo za više službenih mjesta sa istim sistemom
osiguranja, s tim da se specifiþnosti za pojedina službena
mjesta pojedinaþno propisuju u poslovnom redu stanice I
dio.
G. Postupak u sluþaju kvara
(37) Kada glavni svjetlosni signal ostane neosvjetljen, pored
njega mora da se postavi zaustavni kotur (signalni znak
96a: "Stoj").
Kod glavnih signala na prugama opremljenim ureÿajem
APB, kao i kod izlaznih signala na prugama opremljenih
ureÿajem MZ, koji su neosvjetljeni, ne postavlja se
zaustavni kotur pošto ih štiti pozadnji glavni signal
(automatski pokazuje signalni znak 4: "Stoj").
Kada je u kvaru glavni likovni signal koji redovno
pokazuje signalni znak 4: "Stoj", i ako tada pokazuje
signalni znak 4: "Stoj", ostavlja se da pokazuje taj signalni
znak, i noüu se mora osvjetliti. Ukoliko je ovakav signal
ostao da pokazuje signalni znak za dozvoljenu vožnju,
postavlja se, ako se to može uþiniti, da pokazuje signalni
znak 4: "Stoj". Ako se signal ne može postaviti da
pokazuje signalni znak 4: "Stoj", ispred njega se stavlja
zaustavni kotur (signalni znak 96a: "Stoj"), ili se
Broj 13 - Stranica 134
SLUŽBENI GLASNIK BiH
uþvršüuje na sam signalni stub, a signalne svjetiljke
signala u kvaru treba ugasiti.
Ako je u kvaru glavni likovni signal koji redovno
pokazuje signalni znak za dozvoljenu vožnju, a pri kvaru
je ostao da pokazuje signalni znak 4: "Stoj", postavlja se
tako da pokazuje signalni znak koji dozvoljava dalju
vožnju. U sluþaju da se ovakav signal pokvario tako da
pokazuje signalni znak za dozvoljenu vožnju, a od ovako
postavljenog glavnog signala treba zabraniti dalju vožnju,
na samom signalu ili ispred njega postavlja se zaustavni
signalni kotur (signalni znak 96a: "Stoj"), a signalne
svjetiljke signala u kvaru se gase.
(38) Kada je u kvaru glavni signal, bez obzira na to da li
redovno pokazuje signalni znak za dozvoljenu ili
zabranjenu vožnju, a njegov predsignal je ispravan,
predsignal se postavlja tako da pokazuje signalni znak 13:
"Oþekuj 'Stoj'" i u sluþaju kada je glavni signal ostao da
pokazuje signalni znak za dozvoljenu vožnju.
(39) O kvaru glavnog svjetlosnog i glavnog likovnog signala
vozno osoblje se obavještava opštim nalogom, po
odredbama Saobraüajnog pravilnika.
(40) Ako je glavni signal zbog kvara neupotrebljiv za
rukovanje, pošto se prethodno postupi po odredbama
taþke 37. ovog þlana, za dalju vožnju od glavnog signala
važe odredbe Saobraüajnog pravilnika.
ýlan 7.
(Predsignali glavnih signala)
A. Osnovne odredbe
(1) Predsignali služe da sa propisane udaljenosti ispred
glavnih signala predsignališu signalne znakove njihovih
glavnih signala.
Signalni znakovi glavnog signala mogu se predsignalirati
posebno ugraÿenim predsignalom ili prethodnim glavnim
signalom.
(2) Posebni predsignali se ugraÿuju ispred glavnih signala na
prugama (dijelovima pruge) bez automatskog pružnog
bloka.
Posebni predsignali ne moraju se ugraÿivati na prugama iz
stava 1. ove taþke ako se signalni znaci glavnih signala
mogu predsignalirati prethodnim glavnim signalom.
(3)
Predsignali mogu biti svjetlosni ili likovni.
Svjetlosni predsignali ugraÿuju se samo ispred glavnih
svjetlosnih signala.
Likovni predsignali smiju se ugraÿivati samo ispred
glavnih likovnih signala.
Izuzetno od stava 2. ove taþke, svjetlosni predsignali
mogu se ugraditi i ispred glavnih likovnih signala po
odobrenju Upravitelja infrastrukture.
Likovni predsignali imaju þetvorougaonu ili okruglu
signalnu tablicu.
(4) Signalni stubovi predsignala obojeni su sa prednje strane
naizmjeniþno bijelim i crnim prugama jednakih širina.
Signalne tablice su obojene žutom bojom sa crno - bijelim
rubom.
B. Mjesta ugraÿivanja, daljina vidljivosti i vrste
predsignala
(5) Posebni predsignali ugraÿuju se ispred glavnih signala na
daljini zaustavnog puta.
(6) Predsignali se ugraÿuju ispred svojih glavnih signala na
posebnom signalnom stubu.
(7)
(8)
(9)
Utorak, 18. 2. 2014.
Predsignali se ugraÿuju na strani kolosjeka odreÿenoj u
taþki 8. þlana 3. ovog Pravilnika, na najmanjoj udaljenosti
propisanog zaustavnog puta za odnosnu prugu. Ovo
rastojanje se može poveüati do 50%, odnosno smanjiti do
5% radi ostvarenja propisane vidljivosti, izbjegavanja
postavljanja u tunelima, korištenja postojeüih signalnih
objekata za ugraÿivanje predsignala i sliþno.
Ugraÿivanje predsignala na veüoj, odnosno manjoj
udaljenosti od propisane u stavu 1. ove taþke odobrava
vlasnik infrastrukture.
Izuzetno od odredaba taþke 7. ovog þlana, poseban predsignal se
može po odobrenju vlasnika infrastrukture ugraditi sa
suprotne strane kolosjeka, ali se tada, na mjestu sa kojeg
predsignal treba da se vidi, mora postaviti upozorivaþ
predsignala.
Najmanja daljina vidljivosti kod posebnih predsignala za
najveüe dopuštene brzine mora iznositi:
-
do 80 km/h
100 km/h
120 km/h
140 km/h
160 km/h
100 m,
150 m,
200 m,
300 m,
400 m.
Kada se vrijednost najveüe dozvoljene brzine na pruzi
nalazi izmeÿu graniþnih vrijednosti brzina navedenih za
svaku daljinu vidljivosti, najmanja daljina vidljivosti kod
posebnih predsignala odreÿuje se interpolacijom
srazmjerno brzini.
(10) Predsignali se nazivaju: predsignali ulaznih, izlaznih,
prostornih ili zaštitnih, i to staniþnih ili pružnih signala,
prema tome pred kojom su vrstom glavnih signala
ugraÿeni.
C. Opüe odredbe o signalnim znacima posebnih predsignala
(11) Predsignalima se daju signalni znaci, i to kod svjetlosnih
predsignala i danju i noüu obojenom mirnom ili trepüuüom
svjetlošüu, a kod likovnih predsignala danju položajem i
bojom signalne tablice, a noüu obojenom svjetlošüu, pored
dnevnog signalnog znaka.
D. Signalni znaci i njihova znaþenja
(12) Signalni znak 13: "Oþekuj 'Stoj'"
Kod svjetlosnih predsignala:
dnevni i noüni znak:
jedna žuta mirna svjetlost (slika 16).
Slika 16
Utorak, 18. 2. 2014.
SLUŽBENI GLASNIK BiH
Kod likovnih predsignala:
dnevni znak:
žuta signalna tablica sa crno-bijelim rubom u uspravnom
položaju
(slika 17);
noüni znak:
jedna žuta mirna svjetlost
pored
dnevnog znaka (slika 18).
Slika 17
Slika 18
(13) Signalni znak 14: "Oþekuj 'Slobodno'"
Kod svjetlosnih predsignala
dnevni i noüni znak:
jedna zelena mirna svjetlost (slika 19).
Slika 19
Kod likovnih predsignala:
dnevni znak: signalna tablica u vodoravnom položaju (slika 20)
noüni znak:
jedna zelena mirna
svjetlost pored
dnevnog znaka (slika
21).
Slika 20
Slika 21
(14) Signalni znak 15: "Oþekuj ograniþenje brzine"
Kod svjetlosnih predsignala
dnevni i noüni znak:
jedna zelena trepüuüa svjetlost (slika 22).
Slika 22
Broj 13 - Stranica 135
E. Svrha i upotreba signalnih znakova
(15) Signalni znak 13: "Oþekuj 'Stoj'" oznaþava da na putu do
glavnog signala vožnju treba podesiti tako da se voz
bezuvjetno zaustavi ispred glavnog signala koji pokazuje
"Stoj".
(16) Signalni znak 14: "Oþekuj 'Slobodno'" oznaþava da do
glavnog signala ne treba smanjivati brzinu.
(17) Likovni predsignali i pojedini postojeüi svjetlosni
predsignali starog tipa nisu podešeni za pokazivanje
signalnog znaka 15: "Oþekuj ograniþenje brzine". Bliže
odredbe za vožnju ograniþenom brzinom u ovakvim
sluþajevima propisane su odredbama Saobraüajnog
pravilnika.
(18) Signalni znak 15: "Oþekuj ograniþenje brzine" oznaþava
da se do glavnog signala brzina mora podesiti tako da se
preko skretnica pripadajuüeg skretniþkog podruþja može
voziti propisanom ograniþenom brzinom.
(19) Ako se kod predsignala uoþe signalni znaci 14: "Oþekuj
'Slobodno'" ili 15: "Oþekuj ograniþenje brzine", a pri
približavanju se na glavnom signalu pojavi signalni znak
4: "Stoj", znaþi da je zbog iznenada nastale opasnosti za
saobraüaj signalni znak promjenjen i moraju se preduzeti
sve mjere da se voz što prije zaustavi.
(20) Redovni signalni znaci predsignala moraju odgovarati
redovnim signalnim znacima njihovog glavnog signala.
(21) Kod predsignala koji predsignaliraju i signalni znak 11:
"Ograniþena brzina" može biti ugraÿen i pretpokazivaþ za
brzine ako to zahtjeva potreban put za smanjivanje brzine
do glavnog signala.
(22) Ako predsignal bez pretpokazivaþa za brzine pokazuje
signalni znak 15: "Oþekuj ograniþenje brzine", a njegov
glavni signal je takoÿe bez pokazivaþa za brzine, od
predsignala podešava se vožnja tako da se od glavnog
signala koji pokazuje ograniþenje brzine odnosno
najkasnije od prve naredne skretnice, vozi sa 50 km/h,
odnosno brzinom oznaþenom u knjižici reda vožnje.
(23) Kada predsignal bez pretpokazivaþa za brzine pokazuje
signalni znak 15: "Oþekuj ograniþenje brzine", a njegov
glavni signal ima pokazivaþ za brzine, od predsignala do
glavnog signala brzina se smanjuje i kada se uoþi
pokazivaþ za brzine, dalja vožnja se podešava tako da se
od glavnog signala koji pokazuje ograniþenje brzine,
odnosno najkasnije od prve naredne skretnice, vozi
brzinom oznaþenom na pokazivaþu.
F. Postupak u sluþaju kvara
(24) Kada je predsignal glavnog signala u kvaru, a ostao je da
pokazuje signalni znak 13: "Oþekuj 'Stoj'" ostaje u tom
položaju i kada je glavni signal ispravan. Ukoliko je ostao
da pokazuje signalni znak 14: "Oþekuj 'Slobodno'" ili
signalni znak 15: "Oþekuj ograniþenje brzine", treba nastojati
da se postavi tako da pokazuje signalni znak 13: "Oþekuj
'Stoj'". Ako ovo nije moguüe, onda se:
a) ispred likovnog predsignala postavi žuti signalni kotur
- signalni znak 97a: "Lagano", a noüu gasi zelena
svjetlost. (Sa glavnim signalom postupa se po odredbama stava 3. taþka 37. þlan 6. ovog Pravilnika);
b) na stub svjetlosnog predsignala koji je ostao
neosvjetljen uþvršüuje se žuti signalni kotur-signalni
znak 97a: "Lagano" ili se vozno osoblje opštim
nalogom obavještava o neosvjetljenosti svjetlosnog
predsignala.
(25) O neupotrebljivosti predsignala zbog kvara vozno osoblje
se obavještava opštim nalogom samo u sluþaju ako je
ostao da pokazuje signalni znak 14: "Oþekuj,Slobodno`"
ili 15: "Oþekuj ograniþenje brzine", ili je svjetlosni
Broj 13 - Stranica 136
SLUŽBENI GLASNIK BiH
predsignal ostao neosvjetljen, a na njega nije priþvršüen
žuti signalni kotur.
(26) Ako je svjetlosni predsignal neosvjetljen, ili ako je kod
likovnog predsignala noüu signalna svjetiljka ugašena,
postupa se kao da ovi predsignali daju signalni znak 13:
"Oþekuj 'Stoj'".
ýlan 8.
(Ponavljaþi predsignaliranja)
A. Osnovne odredbe
(1) Ponavljaþi predsignaliranja služe da ponove signalne
znakove predsignaliranja onog glavnog signala koji
predsignalira signalne znakove prvog narednog glavnog
signala, odnosno da ponove signalne znakove posebnog
svjetlosnog predsignala.
Ponavljaþi predsignaliranja su u zavisnosti sa signalnim
znacima narednog glavnog signala i predsignalieaju ih
kada predsignal promjeni svoj signalni znak prolaskom
voza pored predsignala.
(2) Ponavljaþi predsignaliranja ugraÿuju se ispred glavnih
svjetlosnih signala kod kojih nije postignuta propisana
daljina vidljivosti.
(3) Stubovi ponavljaþa predsignaliranja obojeni su sa prednje
strane, naizmjeniþno, bijelim i crnim prugama jednake
širine.
(4) Ponavljaþi predsignaliranja ugraÿuju se na istoj strani na
kojoj se nalaze i glavni signali.
(5) Ponavljaþi predsignaliranja ugraÿuju se ispred ulaznih,
prostornih i pružnih zaštitnih signala na oko 400 m,
odnosno 600 m na prugama sa zaustavnim putem od
1.500 m, ali najmanje na propisanoj daljini vidljivosti
glavnog signala. Ispred izlaznih i staniþnih zaštitnih
signala ponavljaþi predsignala ugraÿuju se prema mjesnim
prilikama, s tim da im se obezbjedi propisana vidljivost.
B. Daljina vidljivosti ponavljaþa predsignaliranja
(6) Daljina vidljivosti propisana za predsignale važi u svemu i
za ponavljaþe predsignaliranja.
Za ponavljaþe predsignaliranja ugraÿene na kolosjecima
na koje se ulazi vožnjom u skretanje, u pogledu daljine
vidljivosti, umjesto najveüe dopuštene brzine na pruzi,
uzima se ograniþena brzina za vožnju u skretanje.
C. Opüe odredbe o signalnim znacima
(7) Kod ponavljaþa predsignaliranja, za davanje signalnih
znakova koriste se iste mirne i trepüuüe obojene svjetlosti
kao kod signala þije signalne znakove ponavlja, a osim
toga još i jedna mlijeþno bijela mirna svjetlost, kojom se
oznaþava ponavljaþ predsignaliranja.
D. Signalni znaci i njhovo znaþenje
(8) Signalni znak 16: "Glavni signal pokazuje 'Stoj'"
dnevni i noüni znak:
jedna žuta mirna i ispod nje jedna
mlijeþnobijela mirna svjetlost (slika 23).
Slika 23
(9)
Utorak, 18. 2. 2014.
Signalni znak 17: "Glavni signal pokazuje 'Slobodno'"
dnevni i noüni znak:
jedna zelena mirna i ispod nje jedna
mlijeþnobijela mirna svjetlost
(slika 24).
Slika 24
(10) Signalni znak 18: "Glavni signal
pokazuje ograniþenje brzine"
dnevni i noüni znak:
jedna zelena trepüuüa svjetlost i ispod nje
jedna mlijeþnobijela mirna svjetlost (slika
25).
Slika 25
E. Svrha i upotreba signalnih znakova
(11) Ako se kod nekog glavnog signala, odnosno kod
posebnog svjetlosnog predsignala primi signalni znak
kojim je za naredni glavni signal predsignalirano: "Oþekuj
'Slobodno'" ili "Oþekuj ograniþenje brzine", pa se pri
približavanju ponavljaþu predsignaliranja uoþi signalni
znak 16: "Glavni signal pokazuje 'Stoj'", to znaþi da je
zbog iznenada nastale opasnosti promjenjen signalni znak
glavnog signala i da se moraju preduzeti sve mjere kako
bi se voz što prije mogao zaustaviti, i to po moguüstvu
ispred glavnog signala.
F. Postupak u sluþaju kvara
(12) Ako je ponavljaþ predsignaliranja neosvjetljen, ili daje
samo mlijeþno bijelu svjetlost, smatra se kao da daje
signalni znak 16: "Glavni signal pokazuje 'Stoj'".
ýlan 9.
(Dopunski signali glavnih signala i predsignala)
(1) Dopunskim signalima glavnih signala i predsignala
upotpunjuje se i bliže odreÿuje namjena glavnih signala i
predsignala.
(2) Dopunski signali glavnih signala i predsignala su:
pokazivaþ za pravac, kolosjek i brzine i pretpokazivaþ za
pravac i brzine.
(3) Pokazivaþi, odnosno pretpokazivaþi ugraÿuju se ispod
signalne tablice glavnog signala, odnosno predsignala na
signalnom stubu. Ukoliko ovo nije moguüe, onda se,
izuzev pokazivaþa i pretpokazivaþa za brzine, ostali
ugraÿuju na posebnom stubu, ali tako da se mogu vidjeti
sa propisane daljine vidljivosti.
Kada je glavni signal ugraÿen iznad kolosjeka za koji važi
ili na mosnoj ili polumosnoj konstrukciji, pokazivaþ i
pretpokazivaþ mogu se ugraditi i iznad signalne tablice.
Utorak, 18. 2. 2014.
SLUŽBENI GLASNIK BiH
ýlan 10.
(Pokazivaþi i pretpokazivaþi za pravac i pokazivaþi za kolosjek)
A. Osnovne odredbe. Signalni znaci
(1) Pokazivaþima za pravac dopunjuju se signalni znaci
glavnih signala kada dozvoljavaju vožnju, tako da
pokazuju za koju je prugu ili za koje staniþno podruþje
dozvoljena vožnja.
Na rasputnicama i u odvojnim stanicama, ako je to
potrebno, glavni signali mogu imati i pokazivaþe za svaki
pravac.
Pokazivaþima za kolosjek dopunjuju se signalni znaci
grupnih izlaznih signala, kada je to potrebno, i pokazuju
sa kog je kolosjeka dozvoljen izlaz vozu. Ako su kolosjeci
sa kojih izlaze vozovi opremljeni manevarskim signalima
za zaštitu kolosjeþnog puta, grupni izlazni signali se ne
opremaju pokazivaþima za kolosjek.
(2) Signalni znak 19a: "Dozvoljena vožnja za..."
(pravac oznaþava poþetno slovo pruge - stanice)
na crnoj þetvorougaonoj tabli poþetno slovo naziva
krajnje stanice ili druge znaþajnije stanice na pruzi,
odnosno naziva staniþnog podruþja, dato svjetleüim
bijelim slovom ili slovom ispisanim bijelom reflektujuüom
bojom (slika 26).
Broj 13 - Stranica 137
Pretpokazivaþ za pravac pokazuje signalni znak 19b:
"Oþekuj vožnju za..." i predsignalira signalni znak 19a:
"Dozvoljena vožnja za...".
(7)
Daljina vidljivosti pokazivaþa i pretpokazivaþa za pravac i
pokazivaþa za kolosjek mora odgovarati polovini
propisane daljine vidljivosti glavnog signala, odnosno
predsignala.
ýlan 11.
(Pokazivaþi i pretpokazivaþi za brzine)
A. Osnovne odredbe. Signalni znaci
(1) Pokazivaþ za brzine pokazuje kojom se brzinom smije
voziti preko podruþja skretnica kada glavni signal
dozvoljava dalju vožnju organiþenom brzinom, ako je
brzina veüa ili manja od 50 km/h.
(2) Signalni znak 21a: "Voziti ograniþenom brzinom od.....
km/h"
Svjetleüa bijela brojka na crnoj
pravougaonoj tabli (slika 29)
Slika 29
Slika 26
(3)
Signalni znak 20: "Dozvoljena vožnja sa.....kolosjeka"
na crnoj þetvorougaonoj
tabli svjetleüa arapska
brojka kolosjeka sa kojeg je
postavljen put vožnje, data
zelenim sijalicama (slika 27)
Slika 27
Slika 28
B. Svrha i upotreba signalnih znakova. Daljina vidljivosti
(4) Kod glavnih signala opremljenih pokazivaþima za pravac,
za dalju vožnju mjerodavan je još i signalni znak koji
pokazuje pokazivaþ.
(5) Kod grupnog izlaznog signala opremljenog pokazivaþem
kolosjeka za izlazak iz stanice mjerodavan je i signalni
znak koji pokazuje pokazivaþ.
(6) Ako je potrebno s obzirom na prolaske vozova bez
zadržavanja, mogu se ugraditi pretpokazivaþi za pravac.
Pretpokazivaþ za pravac ugraÿuje se u stanicama na
ulaznom signalu, a kod rasputnica na prugama sa
automatskim pružnim blokom na prvom prostornom
ispred zaštitnog signala, odnosno na predsignalu na
prugama bez automatskog pružnog bloka.
Pretpokazivaþ za pravac je istog oblika kao i pokazivaþ, s
tom razlikom što je signalni znak žute boje (slika 28).
B. Svrha i upotreba signalnih znakova. Daljina vidljivosti
(3) Brojku na pokazivaþu, odnosno pretpokazivaþu za brzine
uvijek treba pomnožiti sa 10 da bi se dobila vrijednost
brzine.
(4) Pokazivaþ za brzine ugraÿuje se, pored sluþajeva iz stava
1. taþke 1. ovog þlana, još i kada se mora oznaþiti
ograniþena brzina, i to:
a) za ulazak na glavne slijepe kolosjeke, kao i za
ulazak na glavne kolosjeke podjeljene na ograniþene
odsjeke puta vožnje u sluþaju prijema voza na prvi
odsjek podjeljenog kolosjeka u pravcu kretanja voza,
kada je obezbjeÿen put pretrþavanja od najmanje 50
m, kao i u sluþaju kada teretni vozovi ulaze na
glavne kolosjeke kada im na izlaznoj strani nije
stalno obezbjeÿen put pretrþavanja od najmanje 50
m – do 30 km/h;
b) za ulazak na glavne kolosjeke podjeljene na
ograniþene odjeke puta vožnje u sluþaju prijema
voza na prvi odsjek podjeljenog kolosjeka u pravcu
kretanja voza, kada nije obezbjeÿen put pretrþavanja
od najmanje 50 m - brzinom do 20 km/h.
Pokazivaþi za brzine ne ugraÿuju se ispred službenih
mjesta þiji su prijemni kolosjeci podjeljeni graniþnim
signalima iz tehniþkih razloga, a ne zbog omoguüavanja
prijema dva voza na isti kolosjek, ako je odstojanje od
ulaznog do graniþnog kolosjeþnog signala jednako ili veüe
dužini zaustavnog puta na dotiþnoj pruzi i ako se kod
prijema voza na prvi dio podjeljenog kolosjeka ureÿajima
kontrolira slobodnost drugog dijela kolosjeka u pravcu
kretanja voza.
(5) Pri ograniþavanju brzine do 20 km/h kod predsignala,
odnosno kod prvog prostornog signala ispred glavnog
signala na kojem je ugraÿen pokazivaþ brzine, mora se
ugraditi pretpokazivaþ za brzine. U ostalim sluþajevima
pretpokazivaþ za brzine se ugraÿuje samo ako za to
postoje opravdani razlozi (mala vidljivost signala, mala
Broj 13 - Stranica 138
SLUŽBENI GLASNIK BiH
udaljenost signala od skretnica i sl.), kao i u drugim
sluþajevima, o þemu odluþuje Upravitelj infrastrukture.
Pretpokazivaþ za brzine je istog oblika kao i pokazivaþ za
brzine, s tom razlikom što je signalni znak žute boje (slika
30).
Kod likovnih signala:
dnevni znak:
vodoravna crna pruga
na bijelom okruglom
polju sa crnim rubom
(slika 32);
noüni znak:
dnevni znak osvjetljen
(slika 33).
Slika 30
Slika 32
Pretpokazivaþ za brzine pokazuje signalni znak 21b:
"Oþekuj ograniþenje brzine od.....km/h" i predsignalira
signalni znak 21a: "Voziti ograniþenom brzinom od...
km/h".
(6) Daljina vidljivosti pokazivaþa, odnosno pretpokazivaþa za
brzine mora odgovarati polovini propisane daljine
vidljivosti glavnog signala, odnosno predsignala.
Rezervirano: Signalni znak 22, 23, 24
ýlan 12
(Graniþni kolosjeþni signali)
A. Osnovne odredbe
(1) Graniþni kolosjeþni signali pokazuju da li je iza tih signala
vožnja vozovima i manevarskim sastavima dozvoljena ili
zabranjena.
(2) Graniþni kolosjeþni signali služe:
a) za podjelu glavnog kolosjeka na ograniþene odsjeke
puta vožnje, ili za oznaþavanje kraja glavnog
kolosjeka koji nije opremljen glavnim signalom;
b) za
oznaþavanje
kraja
slijepog
kolosjeka
(grudobrana).
Graniþnim kolosjeþnim signalima mogu se oznaþavati i
mjesta na kojima se voz mora zaustaviti kada nedostaje
put pretrþavanja zbog redovnog manevriranja na izlaznoj
strani službenog mjesta, mjesta prelaza iz jednog
staniþnog parka u drugi, granice podruþja stanice i depoa i
mjesta prelaza sa sporednog na glavni kolosjek i obratno,
a mogu služiti i za zaštitu skretnice ili skretniþkog
podruþja u stanici.
(3) Graniþni kolosjeþni signali za oznaþavanje kraja slijepog
kolosjeka su likovni, a ostali svjetlosni.
(4) Stubovi graniþnih kolosjeþnih signala obojeni su sa
prednje strane, naizmjeniþno, bijelim i crnim prugama
jednakih širina.
B. Signalni znaci
(5) Signalni znak 25: "Vožnja zabranjena"
Kod svjetlosnih signala
dnevni i noüni znak:
dvije crvene svjetlosti
vodoravno (slika 31).
Slika 31
Utorak, 18. 2. 2014.
postavljene
(6)
Slika 33
Signalni znak 26: "Vožnja dozvoljena"
Kod svjetlosnih signala:
dnevni i noüni znak:
dvije mlijeþnobijele mirne svjetlosti
koso postavljene sleva nadesno
(slika 34).
Slika 34
Kod likovnih signala ovaj signalni znak se ne
daje.
C. Svrha i upotreba signalnih znakova. Postupak u sluþaju
kvara. Daljina vidljivosti
(7) Svjetlosni graniþni kolosjeþni signali ugraÿuju se na
granici odsjeka ograniþenog puta vožnje, ispred meÿika
glavnog kolosjeka na kojem redovno nedostaje put
pretrþavanja zbog manevriranja na izlaznoj strani, ili na
mjestu prelaza iz jednog parka u drugi, odnosno na mjestu
prelaza sa sporednih na glavne kolosjeke, i obratno, desno
u pravcu vožnje neposredno uz ili iznad kolosjeka za koji
važe.
(8) Likovni graniþni kolosjeþni signali ugraÿuju se na
grudobranu samo kod slijepih kolosjeka koji služe za
prijem vozova. Upravitelj infrastrukture odreÿuje koje
grudobrane
treba
oznaþiti
likovnim
graniþnim
kolosjeþnim signalima.
(9) Kod svjetlosnog signala redovan signalni znak je signalni
znak 25: "Vožnja zabranjena".
(10) Signalni znak 25: "Vožnja zabranjena" kod svjetlosnog
signala nareÿuje da je vožnja vozova ili manevarska
vožnja dalje od signala zabranjena, a kod likovnog
oznaþava da je kraj slijepog kolosjeka.
(11) Signalni znak 26: "Vožnja dozvoljena" dozvoljava vožnju
mašinovoÿi nepraüene lokomotive ili manevarskom
sastavu do narednog signala za zaštitu kolosjeþnog puta ili
do kola na kolosjeku. Ovim signalnim znakom ne može se
narediti polazak voza.
(12) Svjetlosni graniþni kolosjeþni signali na glavnom
kolosjeku koje odnosni voz smije da proÿe bez
zaustavljanja u obezbjeÿenom putu vožnje voza moraju
pokazivati signalni znak 26: "Vožnja dozvoljena".
Graniþni kolosjeþni signali na susjednim kolosjecima sa
kojih se može ugroziti obezbjeÿen put vožnje voza moraju
pokazivati signalni znak 25: "Vožnja zabranjena".
(13) Za lokomotivske vožnje bez pratioca signalni znak 26:
"Vožnja dozvoljena" važi za mašinovoÿu kao dozvola za
dalju vožnju samo onda ako je pred tim signalom
Utorak, 18. 2. 2014.
(14)
(15)
(16)
(17)
(1)
(2)
(3)
SLUŽBENI GLASNIK BiH
zaustavljen signalnim znakom 25: "Vožnja zabranjena",
ili je pri približavanju signalu vidio signalni znak 25:
"Vožnja zabranjena". Ovo važi i za manevarski odred koji
prati manevarski sastav ili same manevarske lokomotive.
Signalni znak 26: "Vožnja dozvoljena" za manevarski
odred, odnosno staniþnog pratioca važi kao dozvola za
davanje nareÿenja za pokretanje same lokomotive,
skupine lokomotiva, odnosno manevarskog sastava.
Ako pred graniþnim kolosjeþnim signalom stoji više
samih nezakaþenih lokomotiva, ili više skupina
zakvaþenih lokomotiva bez staniþnog pratioca, odnosno
više samostalnih manevarskih sastava koje prati
manevarski odred, prvi dati signalni znak 26: "Vožnja
dozvoljena" važi kao dozvola za vožnju samo za prvu
lokomotivu ili prvu skupinu lokomotiva, odnosno za prvi
samostalni manevarski sastav. Sljedeüa lokomotiva,
sljedeüa skupina lokomotiva ili sljedeüi manevarski sastav
mora þekati da se ponovo pokaže, poslije signalnog znaka
25: "Vožnja zabranjena", novi signalni znak 26: "Vožnja
dozvoljena".
Ako se na signalu pojavi signalni znak 25: "Vožnja
zabranjena" prije nego što manevarski sastav proÿe ovaj
signal, signalni znak 25 objavljuje da je dopuštenje za
vožnju opozvano.
Likovni graniþni kolosjeþni signali noüu se osvjetljavaju
ukoliko staniþni prostor oko njih nije osvjetljen.
Svjetlosni graniþni kolosjeþni signali mogu se gasiti kada
se ne oþekuje voz ili se ne manevrise, ako je to odreÿeno
poslovnim redom stanice.
Kada je graniþni kolosjeþni signal u kvaru ili pokazuje
sumnjive ili nepropisne signalne znakove, mora se
postaviti tako da daje signalni znak 25: "Vožnja
zabranjena".
Ako je svjetlosni graniþni kolosjeþni signal neosvjetljen,
znaþi da je vožnja zabranjena, i noüu se mora osvjetliti
signalnom svjetiljkom sa crvenom svjetlošüu.
Kod svjetlosnog graniþnog kolosjeþnog signala koji je u
kvaru vožnja vozu se dozvoljava na osnovu signalnog
znaka "Naprijed" ukoliko je vozno osoblje prethodno o
kvaru obavješteno opštim nalogom. Ako vozno osoblje o
ovome nije obavješteno, voz se mora zaustaviti ispred
signala, a dalju vožnju može nastaviti po usmenoj dozvoli
izaslanog radnika ili nakon dozvole koju je telefonom dao
otpravnik vozova.
O kvaru svjetlosnog graniþnog kolosjeþnog signala mora
se dokazno obavjestiti manevarsko i skretniþko osoblje, i
to jedanput u toku smjene.
Za svaku manevarsku vožnju preko mjesta gdje je
ugraÿen ovaj signal koji je u kvaru mora se tražiti dozvola
(usmeno, telefonom ili drugim telekomunikacionim
sredstvima) od otpravnika vozova.
Graniþnim kolosjeþnim signalima mora se obezbjediti
vidljivost sa daljine od najmanje 100 m.
ýlan 13.
(Manevarski signali)
Manevarski signali služe za zaštitu puta vožnje vozova od
manevarskih vožnji i za obezbjeÿenje i zaštitu
manevarskih puteva vožnje, za zaštiüivanje jednog
manevarskog rejona od manevarskih vožnji drugog
manevarskog rejona, za oznaþavanje položaja iskliznice,
kolobrana, okretnice i prenosnice, za sporazumjevanje pri
manevriranju na spuštalici i za oznaþavanje mjesta do
kojeg je dozvoljeno redovno manevriranje.
Manevarski signali mogu biti likovni i svjetlosni.
Manevarski signali su:
a) manevarski signali za zaštitu kolosjeþnog puta;
Broj 13 - Stranica 139
b)
c)
rejonski manevarski signali;
signali na iskliznicama, kolobranima, okretnicama i
prenosnicama;
d) manevarski signali na spuštalici;
e) granica manevriranja.
(4) Vidljivost manevarskih signala odreÿuje se prema
mjesnim prilikama svake stanice.
ýlan 14.
(Manevarski signali za zaštitu kolosjeþnog puta)
A. Osnovne odredbe. Signalni znaci
(1) Manevarski signali za zaštitu kolosjeþnog puta pokazuju
da li je iza toga signala vožnja dozvoljena, odnosno
zabranjena.
(2) Manevarski signali za zaštitu kolosjeþnog puta obojeni su
sa prednje strane crnom bojom, a sa zadnje crno - žutim
kosim prugama.
(3) Signalni znak 27: "Manevriranje zabranjeno"
dnevni i noüni znak:
jedna crvena svjetlost (slika 35).
Slika 35
(4)
Signalni znak 28: "Manevriranje slobodno"
dnevni i noüni znak:
jedna bijela mirna svjetlost (slika 36).
Slika 36
B. Svrha i upotreba signalnih znakova. Postupak u sluþaju
kvara
(5) Manevarski signal za zaštitu kolosjeþnog puta ugraÿuje se
za svaki kolosjek desno ispred izoliranog sastava odnosno
skretnice. Ovi signali su svjetlosni i moraju biti u
zavisnosti sa skretnicama.
U sluþaju potrebe, ovi signali mogu se ugraditi u podnožju
stuba izlaznog signala.
Ako nastane potreba da se manevarski signal za zaštitu
kolosjeþnog puta postavi na visokom signalnom stubu na
mjestu gdje nema glavnog signala, onda treba postaviti
graniþni kolosjeþni signal na visokom stubu.
(6) Redovan signalni znak manevarskog signala za zaštitu
kolosjeþnog puta je signalni znak 27: "Manevriranje
zabranjeno".
(7) Signalni znak 27: "Manevriranje zabranjeno" nareÿuje da
je dalja vožnja od ovog signala zabranjena.
(8) Signalni znak 28: "Manevriranje slobodno" dozvoljava
manevarskom osoblju, odnosno mašinovoÿi nepraüene
lokomotive vožnju do narednog manevarskog signala,
odnosno do signalnog znaka 37: "Granica manevarskih
vožnji", ili do kola na kolosjeku. Ovim signalnim znakom
ne može se nareÿivati polazak voza.
Broj 13 - Stranica 140
(9)
SLUŽBENI GLASNIK BiH
Signalni znak 28: "Manevriranje slobodno" dat
manevarskim signalom kod izlaznog signala važi za
manevarske vožnje samo ukoliko glavni signal pokazuje
signalni znak 4: "Stoj".
(10) U obezbjeÿenom putu vožnje voza svi manevarski signali
za zaštitu kolosjeþnog puta moraju pokazivati signalni
znak 28: "Manevriranje slobodno". Na susjednim
kolosjecima sa kojih se može ugroziti dati put vožnje vozu
ovi signali moraju pokazivati signalni znak 27:
"Manevriranje zabranjeno".
(11) Ako se pred manevarskim signalom za zaštitu kolosjeþnog
puta koji pokazuje signalni znak 27: "Manevriranje
zabranjeno" nalazi ili mu se približava više nezakvaþenih
samih lokomotiva ili više skupina zakvaþenih lokomotiva
bez staniþnog pratioca, odnosno više samostalnih
manevarskih sastava praüenih manevarskim odredima koji
treba da otpoþnu vožnju, onda prvi dati signalni znak 28:
"Manevriranje slobodno" važi kao dozvola za vožnju
samo za prvu lokomotivu, ili prvu skupinu lokomotiva,
odnosno za prvi manevarski sastav. Sljedeüa lokomotiva,
skupina lokomotiva ili manevarski sastav moraju þekati da
se ponovo pokaže signalni znak 27: "Manevriranje
zabranjeno", pa zatim novi signalni znak 28:
"Manevriranje slobodno". Dalja vožnja od ovog signala
reguliše se signalnim znacima narednih manevarskih
signala za zaštitu kolosjeþnog puta na manevarskom putu
vožnje i nije uslovljena prethodnim pojavljivanjem
signalnog znaka 27: "Manevriranje zabranjeno".
Signalni znak 28: "Manevriranje slobodno" za
lokomotivske vožnje bez staniþnog pratioca važi za
mašinovoÿu kao dozvola za dalju vožnju, a za manevarski
odred, odnosno staniþnog pratioca kao dozvola za davanje
nareÿenja za pokretanje same lokomotive, skupine
lokomotiva, odnosno manevarskog sastava.
(12) Kada se vozu dozvoljava ulazak u stanicu signalnim
znakom 12a: "Oprezan ulazak u stanicu brzinom do 20
km/h", manevarski signali za zaštitu kolosjeþnog puta u
putu vožnje voza moraju pokazivati signalni znak 28:
"Manevriranje slobodno".
(13) U sluþaju kada je manevarski signal za zaštitu
kolosjeþnog puta u kvaru ili pokazuje sumnjive ili
neispravne signalne znakove, mora se postaviti tako da
pokazuje signalni znak 27: "Manevriranje zabranjeno".
Ako je ovaj signal neosvjetljen, znaþi da je manevriranje
zabranjeno, i noüu se osvjetljava crvenom svjetlošüu. Za
dalju vožnju od signala važe odredbe stavova 3. i 5. taþka
16. þlan 12. ovog Pravilnika.
O kvaru manevarskog signala za zaštitu kolosjeþnog puta
mora se dokazno obavjestiti manevarsko i skretniþko
osoblje, i to jedanput u toku smjene.
ýlan 15.
(Rejonski manevarski signali)
A. Osnovne odredbe. Signalni znaci
(1) Rejonski manevarski signali pokazuju da li je iza ovog
signala manevriranje dozvoljeno ili zabranjeno.
Rejonski manevarski signali koriste se, po pravilu, za
zaštiüivanje jednog manevarskog rejona od drugog, jedne
ranžirne grupe kolosjeka od druge, zatim za zaštitu
prijemne i otpremne grupe kolosjeka ili prijemno otpremne grupe kolosjeka od ranžirne grupe kolosjeka
prilikom manevriranja.
(2) Rejonski manevarski signali mogu biti likovni ili
svjetlosni, i ugraÿuju se neposredno pored kolosjeka na
granicama rejona koje štite.
(3)
(4)
Utorak, 18. 2. 2014.
Signalni stubovi rejonskih manevarskih signala obojeni su
sa prednje strane, naizmjeniþno, bijelim i plavim prugama
jednakih širina.
Signalna tablica kod likovnih signala je þetvorougaona i
obojena je plavo-bijelom bojom sa bijelim rubom.
Signalni znak 29: "Manevriranje zabranjeno"
Kod svjetlosnih signala:
dnevni i noüni znak:
jedna plava svjetlost (slika 37).
Slika 37
Kod likovnih signala:
dnevni znak:
þetvorougaona plavo - bijela
signalna tablica u uspravnom
položaju (slika 38)
noüni znak:
jedna plava svjetlost pored
dnevnog znaka (slika 39).
Slika 38
(5)
Slika 39
Signalni znak 30: "Manevriranje slobodno"
Kod svjetlosnih signala:
dnevni i noüni znak:
jedna mlijeþnobijela svjetlost (slika 40).
Slika 40
Kod likovnih signala:
dnevni znak:
þetvorougaona plavo- bijela
signalna tablica u vodoravnom položaju (slika 41);
noüni znak:
jedna mlijeþnobijela svjetlost
pored dnevnog znaka (slika
42).
Slika 41
Slika 42
B. Svrha i upotreba signalnih znakova. Postupak u sluþaju
kvara
(6) Signalni znaci 29: "Manevriranje zabranjeno" i 30:
"Manevriranje slobodno" važe samo za manevarske
vožnje, a ne i za vožnje vozova.
Utorak, 18. 2. 2014.
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(1)
(2)
SLUŽBENI GLASNIK BiH
Rejonski manevarski signali mogu pokazivati signalne
znakove u jednom ili u oba pravca, ako je takvo
zaštiüivanje potrebno.
Kod rejonskog manevarskog signala signalni znak 29:
"Manevriranje zabranjeno" oznaþava zabranu manevarske
vožnje dalje od signala.
Signalni znak 30: "Manevriranje slobodno" oznaþava da
je manevriranje slobodno dalje od ugraÿenog rejonskog
manevarskog signala.
Redovan signalni znak rejonskog manevarskog signala je
signalni znak 29: "Manevriranje zabranjeno".
Ako kod likovnog rejonskog manevarskog signala nastane
kvar, mora se postaviti u položaj da pokazuje signalni
znak 29: "Manevriranje zabranjeno".
Kada su svjetlosni rejonski manevarski signali u kvaru,
moraju se postaviti da pokazuju signalni znak 29:
"Manevriranje zabranjeno" ili ugasiti.
U sluþaju da je likovni rejonski manevarski signal noüu, a
svjetlosni i danju i noüu neosvjetljen, smatra se kao da
pokazuje signalni znak 29: "Manevriranje zabranjeno".
Kada su rejonski manevarski signali u kvaru, za
dozvoljenu manevarsku vožnju kod samog signala daju se
odgovarajuüi signalni znaci.
O kvaru rejonskog manevarskog signala mora se dokazno
obavjestiti manevarsko i skretniþko osoblje, i to jedanput
u toku smjene.
ýlan 16.
(Signali na iskliznicama, kolobranima,
okretnicama i prenosnicama)
Signali na iskliznicama, kolobranima, okretnicama i
prenosnicama oznaþavaju mjesto i položaj ovih
postrojenja i pokazuju da li je manevriranje preko ovih
mjesta dozvoljeno ili zabranjeno. Ovi signali su likovni.
Signalni znak 31: "Manevriranje zabranjeno"
dnevni znak:
þetvorougaona plava signalna
tablica sa bijelim rubom u
uspravnom položaju u jednom
ili u oba pravca vožnje (slika
43);
Slika 43
noüni znak:
mleþnobijela svjetlost u
jednom ili u oba
pravca vožnje (slika 46).
Slika 46
(4)
Redovan signalni znak signala na iskliznici, kolobranu,
okretnici i prenosnici je signalni znak 31: "Manevriranje
zabranjeno".
(5) Upravitelj infrastrukture odreÿuje, za svaki pojedini
sluþaj, na kojim iskliznicama, kolobranima, okretnicama i
prenosnicama signali moraju biti noüu osvjetljeni, a na
kojim prevuþeni reflektujuüom materijom.
(6) Kada su signali na iskliznicama, kolobranima,
okretnicama i prenosnicama u kvaru, moraju se postaviti
tako da pokazuju signalni znak 31: "Manevriranje
zabranjeno".
ýlan 17.
(Manevarski signali na spuštalici)
A. Osnovne odredbe. Signalni znaci
(1) Manevarski signali na spuštalici služe da se njima
nareÿuje brže ili sporije guranje kola na grbini spuštalice,
da se prekine guranje, ili da se manevarski sastav zaustavi
i udalji sa spuštalice.
Manevarski signali na spuštalici ugraÿuju se, po pravilu,
na vrhu grbine sa desne strane kolosjeka u pravcu guranja.
Njihovi stubovi su obojeni sa prednje strane bijelim i
plavim prugama jednakih širina.
Ako je više manevarskih signala na spuštalici ugraÿeno
paralelno za više grbinskih kolosjeka, svaki signal važi
samo za kolosjek pored kojeg je ugraÿen.
(2) Manevarski signali na spuštalici su svjetlosni.
(3) Signalni znaci daju se bijelim mirnim ili trepüuüim
svjetlostima u nizu na crnoj signalnoj tabli. Nizovi
svjetlosti obrazovani su iz tri bijele mirne ili trepüuüe
svjetlosti.
(4) Signalni znak 33: "Guranje zabranjeno"
dnevni i noüni znak:
jedan vodoravni niz bijelih mirnih
svjetlosti
(slika 47).
noüni znak:
plava svjetlost u jednom ili u
oba pravca vožnje (slika 44)
Slika 44
(3)
Broj 13 - Stranica 141
Slika 47
Signalni znak 32: "Manevriranje slobodno"
dnevni znak:
bijeli uspravni pravougaonik na crnoj osnovi u
jednom ili u oba pravca
vožnje (slika 45);
Slika 45
(5)
Signalni znak 34: "Gurati lagano"
dnevni i noüni znak:
jedan vertikalni niz bijelih mirnih
svjetlosti (slika 48).
Slika 48
Broj 13 - Stranica 142
(6)
SLUŽBENI GLASNIK BiH
Signalni znak 35: "Gurati brže"
dnevni i noüni znak:
jedan vertikalni niz bijelih trepüuüih svjetlosti
(slika 49).
Slika 49
(7)
Signalni znak 36: "Natrag"
dnevni i noüni znak:
jedan vodoravni niz bijelih trepüuüih
svjetlosti (slika 50).
Slika 50
B. Svrha i upotreba signalnih znakova
(8) Brzina kretanja manevarskog sastava kod signalnog znaka
34: "Gurati lagano" i 35: "Gurati brže" propisuje se
uputstvom za rad na spuštalici odnosne ranžirne stanice.
(9) Signalni znak 36: "Natrag" nareÿuje da se manevarski
sastav zaustavi i da se udalji od grbine (za preuzimanje
novog manevarskog sastava i dr.)
(10) Prema potrebi, ispred manevarskog signala na spuštalici
mogu se ugraditi, pored kolosjeka koji vode ka grbini na
spuštalici, ponavljaþi manevarskog signala na spuštalici.
Ponavljaþi ovog signala pokazuju iste signalne znakove
kao manevarski signal na spuštalici.
(11) Na signalnom stubu manevarskog signala na spuštalici
može se, po potrebi, ugraditi zvono ili truba, kojima se
oglašava promjena signalnih znakova.
(5)
(6)
(1)
(2)
(12) Spuštalice se ne moraju opremati manevarskim signalima
na spuštalici kada se nareÿenja koja se daju signalnim
znacima ovih manevarskih signala mogu davati preko
zvuþnika ili na neki drugi pouzdan naþin.
ýlan 18.
(Signal granica manevriranja)
(1) Signal granica manevriranja pokazuje mjesto do kojeg se
smiju obavljati manevarske vožnje.
(2) Signalni znak 37: "Granica manevarskih vožnji"
stub obojen, naizmjeniþno, plavo - bijelim
prugama (slika 51)
(3)
Slika 51
(3)
(4)
Signalni znak 37: "Granica manevarskih vožnji" oznaþava
mjesto do kojeg se obavljaju manevarske vožnje iz stanice
prema otvorenoj pruzi, ili iz podruþja stanice prema
podruþju ložionice (depoa), ili obratno. Ukoliko se
manevarske vožnje obavljaju preko ovog signala, postupa
se po odredbama Saobraüajnog pravilnika.
Signal granica manevriranja ugraÿuje se u stanicama
izmeÿu prve ulazne skretnice i ulaznog, odnosno
staniþnog zaštitnog signala na mjestu do kojeg se obiþno
Utorak, 18. 2. 2014.
obavlja manevriranje, i to kod ulaznog i staniþnog
zaštitnog signala sa predsignalom na najmanjoj
udaljenosti od 50 m, odnosno 75 m na prugama sa
zaustavnim putem od 1.500 m od ulaznog, odnosno
staniþnog zaštitnog signala, a kod ulaznog i staniþnog
zaštitnog signala bez predsignala, odnosno kod štitnog
signala, na polovini puta izmeÿu prve ulazne skretnice i
ulaznog, staniþnog zaštitnog, odnosno štitnog signala. Na
jednokolosjeþnim prugama signal granica manevriranja
ugraÿuje se sa desne strane kolosjeka u pravcu izlaska iz
stanice, a na dvokolosjeþnim prugama spolja uz ulazni
kolosjek, a na dvokolosjeþnim prugama sa obostranim
saobraüajem sa spoljne strane oba kolosjeka.
Na elektrificiranim prugama, pri odreÿivanju mjesta za
ugraÿivanje signala granica manevriranja, mora se voditi
raþuna još i o rastojanju izmeÿu ulaznog, odnosno
staniþnog zaštitnog signala i ovog signala, radi
ugraÿivanja izoliranog preklopa. Signal granica
manevriranja ugraÿuje se najmanje na 10 m od prvog
preklopnog stuba izoliranog preklopa kontaktne mreže
prema ulaznoj skretnici. Ukoliko sekcioni izolator,
odnosno neutralna sekcija obavlja funkciju izoliraanog
preklopa, onda se signal granica manevriranja ugraÿuje
najmanje na 10 m od njega prema ulaznoj skretnici.
Na sporednim prugama, kod stanica sa signalnom
oznakom "Prilazni signal", ovaj signal se ne ugraÿuje.
Izmeÿu podruþja stanice i ložionice (depoa) signal granica
manevriranja ugraÿuje se ako nije ugraÿen graniþni
kolosjeþni signal, i to na samoj granici izmeÿu ovih
podruþja.
Signal granica manevriranja noüu se ne osvjetljava.
ýlan 19.
(Signali na kolskim vagama)
Signali na kolskoj vagi pokazuju signalne znakove kojima
se dozvoljava ili zabranjuje vožnja preko kolske vage.
Signalni znak 38: "Prelaz zabranjen"
Kod svjetlosnih signala:
dnevni i noüni znak:
jedno crveno svjetlo u oba pravca
vožnje (slika 52).
Slika 52
Kod likovnih signala:
dnevni i noüni znak:
dvije naspramne crveno-bijele
ruþice na stubu vage, položene
vodoravno (slika 53).
Slika 53
Signalni znak 39: "Prelaz slobodan"
Kod svjetlosnih signala:
danju i noüu:
nema nikakvog signalnog znaka
Kod likovnih signala:
dnevni i noüni znak:
dvije naspramne crveno-bijele ruþice na
stubu vage, þiji su spoljni krajevi
uzdignuti naviše (slika 54).
Slika 54
(4)
(5)
Kolska vaga þija konstrukcija dozvoljava prelaz kola i u
sluþaju kada se obavlja vaganje, a da se pri tome ona ne
ošteti, nema nikakvih signalnih znakova.
Likovni signali na kolskoj vagi nemaju posebnih noünih
znakova. Zbog toga prostor oko vage mora biti noüu
osvjetljen.
Utorak, 18. 2. 2014.
(6)
(7)
(1)
(2)
SLUŽBENI GLASNIK BiH
Pojedine postojeüe kolske vage opremljene su
þetvorougaonim ili okruglim tablicama obojenim crveno
sa bijelim rubom.
Kada je þetvorougaona ili okrugla tablica okrenuta širom
površinom prema nailazeüem vozu ili manevarskom
sastavu, onda pokazuje signalni znak 38: "Prelaz
zabranjen", a ako je vodoravna ili paralelna sa
kolosjekom, ona pokazuje signalni znak 39: "Prelaz
slobodan".
Ovakve signalne tablice na signalima kolske vage ne
smiju se više ugraÿivati.
Signalni stub na kolskim vagama obojen je crnom bojom.
S obe strane ruþice su obojene crveno-bijelo, a signalne
tablice crveno sa bijelim rubom.
ýlan 20.
(Signali za ograniþenje brzine. Prelom brzine)
Signalima za ograniþenje brzine signališe se ograniþenje
brzine na pruzi ili na nekom njenom dijelu.
Signalima za ograniþenje brzine signališe se i ograniþene
brzine preko skretnica na glavnom prolaznom kolosjeku
kada se ne signališu glavnim signalom i njegovim
pokazivaþem za brzine.
Mjesto na pruzi ili kolosjeku preko koga se mora voziti
ograniþenom brzinom mora se signalisati i predsignalisati
iz oba pravca.
Signalni znak 40a "Oþekuj ograniþenje brzine
na....km/h"
dnevni i noüni znak:
žuta tablica u obliku trapeza, oiviþena crnom linijom, gdje
je duža strana na vrhu a kraüa na dnu signalnog znaka, sa
tri crna broja premazana reflektujuüom materijom –
predsignalna tablica (slika 55.).
odvojnih pruga, na njoj mora biti ucrtana crna strijelica
usmjerena prema odvojnoj pruzi za koju važi (vidi sliku
56).
Pri noünom osvjetljavanju sa lokomotive, signalni znak
"Oþekuj ograniþenje brzine na....km/h" mora se vidjeti sa
udaljenosti od najmanje 100m.
(6)
(7)
(8)
(3)
(4)
(5)
Slika 55
Signalni znak "Oþekuj ograniþenje brzine na....km/h"
oznaþava da se vožnja mora podesiti tako da od signalnog
znaka "Ograniþena brzina na pruzi na.....km/h" brzina
prilagodi tako da vozi oznaþenom brzinom.
Brzina koja je oznaþena na vrhu odnosi se na vozove sa
nagibnom tehnikom, brzina u sredini se odnosi na
putniþke vozove, a ona na dnu na sve druge vozove. U
sluþaju da je dopuštena brzina jednaka za dvije vrste
vozova, odnosno, odnosi se na sve vozove, u tom sluþaju
na signalnom znaku prema ustaljenom rasporedu znaþenja
se ponavljaju dva ista broja ili sva tri.
Signal koji pokazuje signalni znak "Oþekuj ograniþenje
brzine na....km/h" postavlja se na 700 m ispred signala
koji pokazuje signalni znak "Ograniþena brzina na pruzi
na.....km/h". Ukoliko je mjesto ograniþenja brzine
neposredno iza stanice ugraÿuje se signalni znak "Oþekuj
ograniþenje brzine na....km/h" ispred prve ulazne
skretnice, a signalni znak "Ograniþena brzina na pruzi
na.....km/h "odmah iza posljednje izlazne skretnice.
Ukoliko mjesto postavljanja ovog signalnog znaka treba
da bude na staniþnom kolosjeku postavlja se ispred prve
ulazne skretnice.
Kada je signalni znak 40a ugraÿen na zajedniþkom dijelu
pruge ispred rasputnice i kada važi samo za jednu od
Broj 13 - Stranica 143
(9)
Slika 56
Signalni znak 40b: "Ograniþena brzina na pruzi
na.....km/h"
dnevni i noüni znak:
Pravokutna žuta tablica, oiviþena crnom linijom,
tri crna broja presvuþena reflektujuüem materijom (vidi
sliku 57).
Slika 57
Signal, koji pokazuje signalni znak 40b: "Ograniþena
brzina na pruzi na.....km/h", oznaþava mjesto od kog je na
dalje pruga sposobna za saobraüaj oznaþenim brzinama.
Kod promjene dozvoljene brzine sa niže na višu
mašinovoÿa smije da poveüa brzinu tek kad posljednja
kola u vozu proÿu signalni znak.
Brzina koja je najviša oznaþena na signalnom znaku
odnosi se na vozove sa nagibnom tehnikom, brzina u
sredini se odnosi na putniþke vozove, a ona na dnu na sve
druge vozove. U sluþaju da je dopuštena brzina jednaka za
dvije vrste vozova, odnosno, odnosi se na sve vozove, u
tom sluþaju na signalnom znaku prema ustaljenom
rasporedu znaþenja se ponavljaju dva ista broja ili sva tri.
Kod uzastopnih ograniþenih brzina, bez meÿuprostora s
dopuštenom brzinom, ograniþena brzina koja važi za cijeli
odsjek je najmanja koja važi za dio odsjeka ograniþenja
brzina.
Kada se na dijelu pruge na kome je signalirana ograniþena
brzina, privremeno uvodi smanjena brzina, ona se
signališe signalima lagane vožnje.
Signalni znak 40c: "Kraj ograniþenja brzine"
dnevni i noüni znak:
bijela kvadratna tablica (krajnja tablica) sa dvije
uspravne crne pruge, presvuþene reflektujuüom materijom
(slika 58).
Slika 58
Broj 13 - Stranica 144
SLUŽBENI GLASNIK BiH
Signalni znak 40c: "Kraj ograniþenja brzine" oznaþava
mjesto prestanka ograniþene brzine.
(10) Na jednokolosjeþnim prugama krajnja tablica za oba
smijera vožnje nalazi se sa lijeve strane kolosjeka u
pravcu vožnje voza jer se za istu koristi poleÿina za signal
koji pokazuje signalni znak 40 b.
(11) Signalni znaci 40a, 40b zamjenjuju se novim signalnim
znacima 40a i 40b, a signalni znak 40d prestaje da važi.
ýlan 21.
(Signali za elektriþnu vuþu)
A. Osnovne odredbe
(1) Signali za elektriþnu vuþu koriste se na elektrificiranim
prugama. Njima se:
a) nareÿuje rukovanje pantografima;
b) nareÿuje rukovanje glavnim prekidaþima (odnosno
kontrolerima kod elektrovuþnih vozila bez glavnog
prekidaþa);
c) obezbjeÿuju mjesta ili kolosjeci preko kojih
elektrovuþno vozilo ne smije da se kreüe sa
podignutim pantografom, odnosno obezbjeÿuje
elektriþno predgrijavanje putniþkih kola.
(2) Signali za elektriþnu vuþu su plave kvadratne tablice sa
bijelim rubom, postavljene na ugao tablice. Signalne
znakove predstavljaju bijele pruge, likovi ili brojevi
presvuþeni sa reflektujuüom materijom. Druga strana
tablice može se koristiti za signalne znakove iz suprotnog
pravca.
Stalni signali koji se koriste za pokazivanje signalnih
znakova za oba pravca ugraÿuju se s desne strane pruge.
(3) Signali za elektriþnu vuþu su: signali za rukovanje
pantografima, signali za rukovanje glavnim prekidaþima i
signali za obezbjeÿenje.
(4) Signali za rukovanje pantografima i signali za
obezbjeÿenje su stalni ili prenosni, a signali za rukovanje
glavnim prekidaþima su stalni.
Ovi signali mogu se, prema potrebi, noüu osvjetljavati.
Ugraÿivanje stalnih i postavljanje i uklanjanje prenosnih
signala obavlja se prema odredbama Uputstva za primjenu
signala za elektriþnu vuþu (Uputstvo 237) i Uputstva za
vršenje službe na prugama Upravitelja infrastrukture
elektrificiranim monofaznim sistemom 25 kV, 50 Hz
(Uputstvo 228).
B. Signalni znaci. Svrha i upotreba signalnih znakova.
Daljina vidljivosti
a) Signali za rukovanje pantografima
(5) Signalni znak 41: "Pripremi se za spuštanje
pantografa"
dnevni i noüni znak:
dvije bijele vodoravne
pruge jedna ispod druge, i
to gornja na desnoj, a donja
na lijevoj polovini tablice
(slika 60).
Slika 60
(6)
Utorak, 18. 2. 2014.
Signalni znak 42: "Spusti pantograf"
dnevni i noüni znak:
bijela vodoravna pruga preko sredine
tablice (slika 61).
Slika 61
(7)
Signalni znak 42a: "Dozvoljena vožnja samo sa jednim
podignutim pantografom"
dnevni i noüni znak:
Na osnovi bijelim linijama šematski prikazan podignuti
laktasti pantograf i pored njega bijeli broj 1 (slika 62).
Slika 62
(8)
Signalni znak 43: "Podigni pantograf"
dnevni i noüni znak:
bijela uspravna pruga preko sredine tablice (slika 63).
Slika 63
(9)
Signal koji pokazuje signalni znak 41: "Pripremi se za
spuštanje pantografa" upozorava mašinovoÿu da nailazi
na signalni znak 42: "Spusti pantograf" i da se mora
pripremiti za spuštanje pantografa. O mjestu poþetka i
završetka vožnje elektrovuþnog vozila sa spuštenim
pantografom vozno osoblje se obavještava opštim
nalogom ukoliko ovi signali nisu ugraÿeni kao stalni.
Signal sa signalnim znakom 41: "Pripremi se za spuštanje
pantografa" postavlja se najmanje na 300 m ispred signala
sa signalnim znakom 42: "Spusti pantograf" i mora se
vidjeti sa udaljenosti od najmanje 100 m. Na prugama sa
zaustavnim putem od 1.500 m ovaj signal postavlja se
najmanje na 500 m ispred signala sa signalnim znakom
42: "Spusti pantograf".
Kada signale za rukovanje pantografom treba postaviti u
stanici na glavnom kolosjeku, pa se signalni znak 41:
"Pripremi se za spuštanje pantografa" ne može postaviti
pored odgovarajuüeg kolosjeka na udaljenosti od
najmanje 300 m, odnosno 500 m ispred signalnog znaka
42: "Spusti pantograf", signal sa signalnim znakom 41 se
ne postavlja. U takvim sluþajevima vozno osoblje se
opštim nalogom obavještava još i o tome da signal sa
signalnim znakom 41: "Pripremi se za spuštanje
pantografa" nije postavljen. Ukoliko vozno osoblje nije
obavješteno opštim nalogom o potrebi spuštanja
pantografa, voz se mora zaustaviti pred ulaznim signalom,
a vozno osoblje treba na najpodesniji naþin obavjestiti o
potrebi spuštanja pantografa.
Signalni znak 41: "Pripremi se za spuštanje pantografa"
ne postavlja se ni u sluþaju kada je signalni znak 42:
"Spusti pantograf" postavljen na sporednom kolosjeku
stanica. O postavljanju signala sa signalnim znakom 42:
Utorak, 18. 2. 2014.
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
SLUŽBENI GLASNIK BiH
"Spusti pantograf" u ovakvom sluþaju treba da bude
dokazno obavješteno manevarsko, staniþno i vozno
osoblje koje obavlja manevru.
Signal koji pokazuje signalni znak 42: "Spusti pantograf"
oznaþava mjesto poþetka voznog voda koji elektrovuþno
vozilo smije preüi samo sa spuštenim pantografom i
postavlja se u službenim mjestima na odstojanju od
najmanje 10 m, a na otvorenoj pruzi na odstojanju od
najmanje 30 m ispred mjesta odakle elektrovuþno vozilo
mora da vozi sa spuštenim pantografom.
Signal koji pokazuje signalni znak 42a: "Dozvoljena
vožnja samo sa jednim podignutim pantografom"
postavlja se zajedno sa signalima sa signalnim znacima
45: "Iskljuþi glavni prekidaþ" i 46: "Ukljuþi glavni
prekidaþ" kod neutralnih sekcija u kontaktnoj mreži þija
specifiþna elektriþna situacija to nalaže.
Važnost ovog signalnog znaka traje do prvog narednog
signala sa signalnim znakom 43: "Podigni pantograf".
Ako kod spregnutih garnitura elektromotornog voza ne
postoji tehniþka moguünost da u cijelom sastavu ostane
podignut samo jedan pantograf, kod signalnog znaka 42a
moraju se spustiti svi pantografi.
Signal koji pokazuje signalni znak 43: "Podigni
pantograf" oznaþava mjesto završetka voznog voda koji
elektrovuþno vozilo smije preüi samo sa spuštenim
pantografom i postavlja se kod mjesta odakle
elektrovuþno vozilo smije da vozi sa podignutim
pantografom.
Ako se signali za rukovanje pantografima ugraÿuju kao
stalni signali, o tome se ne obavještava manevarsko,
staniþno i vozno osoblje.
b) Signali za rukovanje glavnim prekidaþima
Signalni znak 44: "Pripremi se za iskljuþenje glavnog
prekidaþa"
dnevni i noüni znak:
dvije uspravne bijele pruge u sredini
tablice (slika 64).
Slika 64
(15) Signalni znak 45: "Iskljuþi glavni prekidaþ"
dnevni i noüni znak:
bijela vodoravna pruga i iznad nje
dvije bijele uspravne pruge (prekinuto latiniþno slovo "U" - slika 65).
Slika 65
(16) Signalni znak 46: "Ukljuþi glavni prekidaþ"
dnevni i noüni znak:
bijela vodoravna pruga i na njoj dvije
bijele uspravne pruge u obliku potpunog
latiniþnog slova "U" - slika 66).
Slika 66
Broj 13 - Stranica 145
(17) Signal koji pokazuje signalni znak 44: "Pripremi se za
iskljuþenje glavnog prekidaþa" upozorava mašinovoÿu da
nailazi na signalni znak 45: "Iskljuþi glavni prekidaþ" i da
se mora pripremiti za iskljuþenje glavnog prekidaþa.
Ugraÿuje se najmanje na 300 m ispred signala sa
signalnim znakom 45 i mora se vidjeti sa udaljenosti od
najmanje 100 m. Na prugama sa zaustavnim putem od
1.500 m ovaj signal se ugraÿuje najmanje na 500 m ispred
signala sa signalnim znakom 45.
Signal koji pokazuje signalni znak 44: "Pripremi se za
iskljuþenje glavnog prekidaþa" ne ugraÿuje se ispred
signala sa signalnim znakom 45: "Iskljuþi glavni
prekidaþ" koji je ugraÿen u depou elektrovuþnih vozila.
(18) Signal koji pokazuje signalni znak 45: "Iskljuþi glavni
prekidaþ" oznaþava mjesto poþetka neutralne sekcije u
voznom vodu ispod koje elektrovuþno vozilo mora proüi
sa iskljuþenim glavnim prekidaþem, a ugraÿuje se u
depoima elektrovuþnih vozila na odstojanju od najmanje
10 m, a na otvorenoj pruzi na odstojanju od najmanje 30
m ispred mjesta odakle elektrovuþno vozilo mora da vozi
sa iskljuþenim glavnim prekidaþem.
(19) Signal koji pokazuje signalni znak 46: "Ukljuþi glavni
prekidaþ" oznaþava mjesto završetka neutralne sekcije u
voznom vodu ispod koje elektrovuþno vozilo mora proüi
sa iskljuþenim glavnim prekidaþem, a ugraÿuje se kod
mjesta odakle elektrovuþno vozilo smije da vozi sa
ukljuþenim glavnim prekidaþem.
v) Signali za obezbjeÿenje
(20) Signalni znak 47: "Stoj za vozila sa podignutim
pantografom"
dnevni i noüni znak:
kvadrat postavljen na ugao, sa
naizmjeniþnim plavim i bijelim
okvirima (slika 67).
Slika 67
(21) Signalni znak 47: "Stoj za vozila sa podignutim
pantografom" oznaþava da je kolosjek dalje bez voznog
voda, odnosno da je u narednom odsjeku voznog voda
napon iskljuþen, ili je naredni odsjek voznog voda u kvaru
pa je zabranjena dalje vožnja vozilima sa podignutim
pantografom. Ugraÿuje se na kolosjecima koji su dalje bez
voznog voda, i to kod posljednje taþke vješanja u kojoj se
kontaktni provodnik još nalazi u svom aktivnom položaju.
Ako se od skretnice odvaja kolosjek koji nije
elektrificiran, stalni signal sa signalnim znakom 47: "Stoj
za vozila sa podignutim pantografom" ugraÿuje se na
skretniþki signal, tako da se njegov položaj mjenja
zajedno sa položajem skretniþkog signala, tj. da je vidljiv
samo kada je skretnica postavljena za ulaz na
neelektrificirani kolosjek. U takvim sluþajevima ovaj
signal se koristi sa smanjenim dimenzijama.
U stanicama u kojima se manevra ne obavlja
elektrovuþnim vozilima, odredbe iz stava 2 ove taþke neüe
se primjenjivati.
Ako skretnica od koje se odvaja neelektrificirani kolosjek
nema skretniþki signal, stalni signal sa signalnim znakom
47: "Stoj za vozila sa podignutim pantografom" ugraÿuje
se na kuüište manevarskog signala, na stub graniþnog
kolosjeþnog signala ili na stub kontaktne mreže, odnosno
konzolu. U ovakvim sluþajevima ovaj signal se koristi sa
normalnim ili smanjenim dimenzijama i mora biti
dopunjen bijelom horizontalnom ili vertikalnom
strijelicom na plavoj podlozi iznad signalne tablice, a o
Broj 13 - Stranica 146
SLUŽBENI GLASNIK BiH
potrebi, mjestu i naþinu ugraÿivanja ovog signala odluþuje
Upravitelj infrastrukture.
Strjelica usmjerena naviše oznaþava zabranu vožnje na
kolosjek bez voznog voda na koji se ulazi vožnjom u
pravac (slika 68).
Slika 68
Slika 69
Slika 70
Horizontalna strijelica usmjerena udesno ili ulijevo
oznaþava zabranu vožnje na kolosjek bez voznog voda na
koji se ulazi vožnjom u skretanje udesno, odnosno ulijevo
(slike 69 i 70).
Kada se na elektrificiranom kolosjeku stanice ili otvorene
pruge izvode radovi na održavanju kontaktne mreže kod
kojih se ne traži zatvor kolosjeka, ali je napon u voznom
vodu iskljuþen i vozni vod uzemljen, takav se kolosjek
mora zaštititi iz oba pravca prenosnim signalima sa
signalnim znakom 47: "Stoj za vozila sa podignutim
pantografom" koji se postavljaju najmanje na 10 m ispred
mjesta odakle je vozilima sa podignutim pantografom
zabranjena dalja vožnja.
Na manipulacionim kolosjecima, gdje se redovno
utovaruje, istovaruje ili pretovaruje roba, kada su njihovi
vozni vodovi u redovnom stanju, tj. napon u njima
iskljuþen i oni uzemljeni, signal sa signalnim znakom 47:
"Stoj za vozila sa podignutim pantografom" se ne
postavlja.
(22) Signalni znak 48: "Elektriþni napon ukljuþen"
dnevni i noüni znak:
bijela
horizontalna
izlomljena
strjelica na plavoj tabli
(slika 71).
Slika 71
Utorak, 18. 2. 2014.
kolosjek postavljen kolosjeþni put vožnje i da li predstoji
vožnja preko skretnice uz ili niz jeziþak.
(2) Sve skretnice na glavnim kolosjecima i na otvorenoj pruzi
moraju biti osigurane. Skretnice na otvorenoj pruzi
magistralne ili ostale pruge I reda moraju biti obezbjeÿene
(zaštiüene) glavnim signalima, koji su u zavisnosti sa
položajem skretnica.
Brzine preko skretnica iz stava 1. ove taþke propisane su
Saobraüajnim pravilnikom.
(3) Skretniþki signali mogu biti:
skretniþke signalne svjetiljke, kod kojih se likovi za
signalne znakove daju mijleþnobijelim staklom;
skretniþke signalne crne tablice, kod kojih se likovi
za signalne znakove daju obojenim bijelim
znakovima sa reflektujuüom materijom.
(4) Postavni skretniþki tegovi skretnica koje se poslužuju na
licu mjesta obojeni su bijelo-crveno. Postavni teg boji se
tako da kada su skretnice postavljene za vožnju u pravac,
crveno obojena polovina tega je okrenuta zemlji ili prema
pripadajuüem kolosjeku.
B. Signalni znaci
a) Jednostruke skretnice
(5) Signalni znak 49: "Vožnja u pravac uz ili niz jeziþak"
bijeli uspravni
pravougaonik na crnoj
osnovi u oba pravca
vožnje (slike 72 i 73)
Slika 72
(6)
Signalni znak 50: "Vožnja u skretanje"
uz jeziþak:
bijela strijelica na
crnoj osnovi sa vrhom
usmjerenim u pravcu
skretanja (slike 74 i
75)
.
Slika 74
(23) Signalni znak 48: "Elektriþni napon ukljuþen" oznaþava
da je elektriþno predgrijavanje putniþkih kola ukljuþeno i
da se zbog toga ne smije razdvajati kako elektriþni kabl za
predgrijavanje, tako i poluspojke glavnog voda
elektriþnog grijanja prikaþenih kola, niti se smiju
ukljuþivati poluspojke drugih kola radi predgrijavanja.
Signal sa ovim signalnim znakom postavlja se na þelo
vozila, ali sa strane u visini odbojnika, na onom kraju
vozila sa kojeg se mogu oþekivati manevarske vožnje, a
po potrebi i na oba kraja vozila.
Za postavljanje ovog signala odgovaran je radnik koji
ukljuþuje kola za elektriþno predgrijavanje.
ýlan 22.
(Skretniþki signali)
A. Osnovne odredbe
(1) Skretniþki signali pokazuju u kom položaju se nalazi
skretnica (u pravac ili u skretanje), odnosno za koji je
Slika 73
Slika 75
niz jeziþak:
bijeli vodoravni pravougaonik na crnoj osnovi (slika 76)
Slika 76
Utorak, 18. 2. 2014.
SLUŽBENI GLASNIK BiH
b) Ukrsne dvopostavne skretnice
(7) Signalni znak 51: "Vožnja za glavni pravac iz oba
pravca"
bijeli uspravni pravougaonik na
crnoj osnovi u oba pravca vožnje
(slika 77)
Slika 77
(8)
Signalni znak 52: "Vožnja za sporedni pravac iz oba
pravca"
bijeli kosi krst na crnoj osnovi u
oba pravca vožnje (slika 78)
Slika 78
(9)
Signalni znak 53: "Vožnja za skretanje udesno"
bijela strjelica na crnoj osnovi
sa vrhom usmjerenim udesno
(slika 79).
Slika 79
(10) Signalni znak 54: "Vožnja za skretanje ulijevo"
bijela strjelica na crnoj osnovi sa
vrhom usmjerenim ulijevo
(slika 80)
Slika 80
Broj 13 - Stranica 147
C. Svrha i upotreba signalnih znakova
(11) Signalni znaci 49: "Vožnja u pravac uz ili niz jeziþak", 51:
"Vožnja za glavni pravac iz oba pravca" i 52: "Vožnja za
sporedni pravac iz oba pravca" pokazuju da je skretnica
postavljena za vožnju u pravac.
(12) Signalni znaci 50: "Vožnja u skretanje", 53: "Vožnja za
skretanje udesno" i 54: "Vožnja za skretanje ulijevo"
pokazuju da je skretnica postavljena za vožnju u skretanje
- desno ili lijevo u odnosu na vožnju u pravac.
(13) Skretnice koje leže u matiþnom kolosjeku uvek pokazuju
vožnju u pravac kada su postavljene za vožnju po
matiþnom kolosjeku.
(14) Poslovnim redom stanice odreÿen je redovan položaj
svake skretnice.
(15) Sve skretnice na glavnim kolosjecima i skretnice na
sporednim kolosjecima preko kojih se þesto manevriše
noüu, kao i skretnice na otvorenoj pruzi moraju imati
skretniþke signale podešene za noüno osvjetljavanje
(presvuþene reflektujuüom materijom).
Ugraÿivanje skretniþkih signala može izostati u onim
službenim mjestima ili pojedinim podruþjima službenih
mjesta na kojima su ugraÿeni manevarski signali za
zaštitu, kolosjeþnog puta ili graniþni kolosjeþni signali.
Ostale skretnice na sporednim kolosjecima mogu imati
skretniþke signale koji se ne osvjetljavaju, a mogu biti i
bez njih.
(16) Za osvjetljavanje skretniþkih signala važe iste odredbe
kao i za glavne signale (taþke 4., 5. i 7. þlan 3. i taþka 1.
þlan 4. ovog Pravilnika).
ýlan 23.
(Signali za automatske ureÿaje na putnim prelazima)
A. Osnovne odredbe
(1) Ispravnost automatskih ureÿaja za obezbjeÿenje saobraüaja na
putnim prelazima u istom nivou koje ukljuþuje u rad
nailazeüi voz kontroliše se na dva naþina:
a) kontrolnim ureÿajima ugraÿenim u jednom
neprekidno
posednutom
službenom
mjestu
(daljinska kontrola);
b) kontrolnim svjetlosnim signalima ugraÿenim na
odreÿenom odstojanju ispred putnog prelaza.
(2) Ako je saobraüaj na putnim prelazima obezbjeÿen na
naþin iz taþke 1. pod a) ovog þlana, na pruzi ispred putnog
prelaza ugraÿuju se samo signali koji oznaþavaju poþetak
zaustavnog puta ispred putnog prelaza, a izuzetno se
oznaþava i mjesto ukljuþne taþke sa daljinskom kontrolom
ako se ukljuþna taþka nalazi na manjoj ili veüoj
udaljenosti od zaustavnog puta.
(3) Kada je saobraüaj na putnim prelazima obezbjeÿen na
naþin iz taþke 1. pod b) ovog þlana, na pruzi ispred putnog
prelaza ugraÿuju se:
a) kontrolni svjetlosni signali;
b) pomoüni kontrolni svjetlosni signali (po potrebi);
c) signali ukljuþne taþke.
(4) Stubovi kontrolnih i pomoünih kontrolnih svjetlosnih
signala obojeni su sa prednje strane kosim crno - bijelim
prugama jednakih širina.
Broj 13 - Stranica 148
SLUŽBENI GLASNIK BiH
B. Pomoüni i kontrolni pomoüni svjetlosni signali
Signalni znaci. Svrha i upotreba signalnih znakova. Daljina
vidljivosti
(5) Signalni znak 55: "Ureÿaj na putnom prelazu u
kvaru"
dnevni i noüni znak:
jedna žuta mirna svjetlost prema vozu (slika 81)
Utorak, 18. 2. 2014.
C. Signali ukljuþne taþke
(10) Signalni znak 57: "Ukljuþna taþka, oþekuj kontrolni
signal"
dnevni i noüni znak
pravokutna crna tablica sa þetiri bijela romba
postavljena jedan ispod drugog (slika 84).
Slika 81
Slika 84
(6)
Signalni znak 56: "Ureÿaj na putnom prelazu
ispravan"
dnevni i noüni znak:
jedna žuta mirna i iznad nje jedna bijela trepüuüa
svjetlost prema vozu (slika 82).
(11) Signalni znak 57a: "Ukljuþna taþka sa daljinskom
kontrolom"
dnevni i noüni znak:
pravokutna bijela tablica sa jednim crvenim
rombom pri vrhu (slika 85)
Slika 82
(7)
(8)
Bijela trepüuüa svjetlost se pali i gasi u ritmu drumskog
saobraüajnog znaka ispred putnog prelaza.
Kontrolni svjetlosni signali se ugraÿuju ispred putnog
prelaza, na daljini zaustavnog puta ili na veüoj udaljenosti,
ali najviše do 1,5 dužine zaustavnog puta.
Pri vožnji po nepravilnom kolosjeku na dvokolosjeþnim
prugama važe kontrolni svjetlosni signali postavljeni za
pravilan kolosjek, o þemu vozno osoblje mora biti
obavješteno opštim nalogom.
Kontrolni svjetlosni signal mora se vidjeti sa mjesta gdje
je ugraÿen signal ukljuþna taþka ispred kontrolnog signala
putnog prelaza.
Slika 85
Ako je ukljuþna taþka zajedniþka za dva ili tri putna
prelaza, na signalnoj tabli nalaze se 2 ili 3 crvena romba
jedan ispod drugog.
D. Signal poþetak zaustavnog puta ispred putnog prelaza
kod ureÿaja sa daljinskom kontrolom
(12) Signalni znak 58: "Poþetak zaustavnog puta ispred
putnog prelaza"
dnevni i noüni znak:
bijeli stub sa crvenim vrhom (slika 86).
(9)
Slika 83
Pomoüni kontrolni svjetlosni signal ima iste signalne
znakove kao i kontrolni svjetlosni signal - 55: "Ureÿaj na
putnom prelazu u kvaru" i 56: "Ureÿaj na putnom prelazu
ispravan". Stub je obojen crno - bijelim kosim prugama,
kao i kontrolni svjetlosni signal, s tim što ispod signala
tablice na stubu ima reflektujuüe mleþnobijelo staklo u
crnom okviru (slika 83).
Pomoüni kontrolni svjetlosni signal ugraÿuje se izmeÿu
kontrolnog svjetlosnog signala i putnog prelaza na onom
dijelu pruge na kojem voz ima zadržavanje izmeÿu
kontrolnog svjetlosnog signala i putnog prelaza, a zatim
nastavlja vožnju u pravcu putnog prelaza. Za dalju vožnju
voza od pomoünog kontrolnog signala mora se postupiti
po odredbama taþke 14. ovog þlana.
Slika 86.
E. Svrha i upotreba signalnih znakova. Daljina vidljivosti
(13) Signalni znak 57: "Ukljuþna taþka, oþekuj kontrolni
signal" nareÿuje da se mora osmatrati da li kontrolni
svjetlosni signal pokazuje signalni znak 55: "Ureÿaj na
putnom prelazu u kvaru" ili signalni znak 56: "Ureÿaj na
putnom prelazu ispravan". Po prelasku prve osovine
vozila preko ukljuþne taþke, na kontrolnom svjetlosnom
signalu pojavljuje se bijela trepüuüa svjetlost kada je
ureÿaj na putnom prelazu ispravan.
(14) Ako se odmah po prolasku pored signalnog znaka 57:
"Ukljuþna taþka, oþekuj kontrolni signal" na kontrolnom
Utorak, 18. 2. 2014.
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
SLUŽBENI GLASNIK BiH
svjetlosnom signalu ne pojavi signalni znak 56: "Ureÿaj
na putnom prelazu ispravan", mašinovoÿa mora više puta
dati signalni znak 67: "Pazi" i voz zaustaviti ispred putnog
prelaza. Postupak za dalju vožnju voza, naþin
obavještavanja stanica o kvaru automatskih ureÿaja na
putnom prelazu od strane voznog osoblja, kao i postupak
otpravnika vozova u ovakvim sluþajevima propisani su
Saobraüajnim pravilnikom.
Kada se po prolasku pored signalnog znaka 57: "Ukljuþna
taþka, oþekuj kontrolni signal" na kontrolnom svjetlosnom
signalu pojavi signalni znak 56: "Ureÿaj na putnom
prelazu ispravan", znaþi da za dalju vožnju voza preko
putnog prelaza nema nikakvih smetnji.
Ako je po prolasku pored signalnog znaka 57: "Ukljuþna
taþka, oþekuj kontrolni signal" kontrolni signal
neosvjetljen, treba smatrati kao da kontrolni signal
pokazuje signalni znak 55: "Ureÿaj na putnom prelazu u
kvaru". U ovakvom sluþaju mora se postupiti po stavu 1.
taþke 14. ovog þlana.
Signalni znak 57a: "Ukljuþna taþka sa daljinskom
kontrolom" izuzetno se ugraÿuje ispred putnih prelaza bez
kontrolnih svjetlosnih signala samo u sluþaju ako je
ukljuþna taþka postavljena na manjoj ili veüoj udaljenosti
od zaustavnog puta prema taþki 2. ovog þlana. Signalni
znak 57a: "Ukljuþna taþka sa daljinskom kontrolom"
ugraÿuje se i uz susjedni kolosjek na dvokolosjeþnim
prugama sa obostranim saobraüajem po odredbama taþka
8. þlan 3. ovog Pravilnika.
Signalni znak 58: "Poþetak zaustavnog puta ispred putnog
prelaza" ugraÿuje se ispred putnih prelaza na kojima je
saobraüaj obezbjeÿen branicima, polubranicima ili
svjetlosnim signalima, osim kod onih kod kojih je
saobraüaj obezbjeÿen automatskim ureÿajima þija se
ispravnost kontroliše kontrolnim svjetlosnim signalima
ugraÿenim ispred putnog prelaza. Signalni znak 58:
"Poþetak zaustavnog puta ispred putnog prelaza" ugraÿuje
se i uz susjedni kolosjek na dvokolosjeþnim prugama sa
obostranim saobraüajem po odredbama taþke 8. þlan 3.
ovog Pravilnika.
Ako se putni prelaz nalazi na na staniþnom dijelu pružnog
kolosjeka na izlaznoj strani stanice u pravcu kretanja voza
signalni znak 58: "Poþetak zaustavnog puta ispred putnog
prelaza" postavlja se ispred prve ulazne skretnice na
ulaznoj strani stanice u pravcu kretanja voza, ali ne na
manjem odstojanju od dužine zaustavnog puta ispred
putnog prelaza.
Signalni znak 58: "Poþetak zaustavnog puta ispred putnog
prelaza" oznaþava mjesto odakle mašinovoÿa mora poþeti
pripremu za koþenje, odnosno koþenje voza kada voz
treba da se zaustavi ispred putnog prelaza na kojima je
saobraüaj obezbjeÿen na jedan od naþina iz stava 1 ove
taþke, ako su ureÿaji neispravni.
Signali ukljuþne taþke ugraÿuju se pored ukljuþne taþke
(koja je na kolosjeku), ispred kontrolnog svjetlosnog
signala, i to sa iste strane sa koje se nalazi i kontrolni
svjetlosni signal.
Signal poþetka zaustavnog puta ispred putnog prelaza
ugraÿuje se na daljini zaustavnog puta ispred putnog
prelaza, sa odstupanjima koja su predviÿena za posebne
predsignale.
Signali ukljuþne taþke i signal poþetka zaustavnog puta
ispred putnog prelaza noüu se ne osvjetljavaju.
Daljina vidljivosti propisana za predsignale važi i za
signal ukljuþna taþka i signale poþetak zaustavnog puta
ispred putnog prelaza.
Broj 13 - Stranica 149
DIO ýETVRTI - SIGNALI NA VOZOVIMA,
MANEVARKAMA, POTISKIVALICAMA,
POSEDNUTIM VOZILIMA - KOLIMA I PRUŽNIM
VOZILIMA
ýlan 24.
(Signali na vozovima)
A. Osnovne odredbe
(1) Signali na vozovima oznaþavaju þelo voza - þeoni signali,
kraj voza - završni signali, a time i pravac kretanja voza.
(2) Kao þelo voza smatra se prednja strana prvog vozila u
vozu u pravcu kretanja.
Kao kraj voza smatra se zadnja strana posljednjeg vozila
u vozu u pravcu kretanja.
(3) Zakvaþena ili nezakvaþena potiskivalica, radna
lokomotiva van službe na kraju voza, kao i lokomotiva
koja gura voz u pogledu oznaþavanja þela i kraja voza
smatraju se kao posebna vozila.
B. Signalni znaci þeonih i završnih signala
a) ýeoni signalni znaci
(4) Signalni znak 59a: "ýelo voza na jednokolosjeþnoj
pruzi ili na pravilnom kolosjeku dvokolosjeþne pruge"
dnevni znak:
nema nikakvih znakova (slika 87);
Slika 87
noüni znak:
na þelu voza dvije
bijele svjetlosti u istoj
visini (slika 88).
na þelu voza na
sporednim prugama
može biti noüu samo:
jedna bijela svjetlost
(slika 89).
Slika 88
(5)
Slika 89
Signalni znak 59b: "ýelo voza na nepravilnom
kolosjeku dvokolosjeþne pruge"
dnevni znak:
na þelu voza jedna
crveno-bijela okrugla
tablica prevuþena reflektujuüom materijom (slika 90);
noüni znak:
na þelu voza dvije
crvene svjetlosti u
istoj visini (slika 91).
Slika 90
Slika 91
Broj 13 - Stranica 150
6)
Kod vozova kod kojih su prvo vozilo na þelu voza
motorna kola, prikolica ili lokomotiva sa ugraÿenim
þeonim signalima, þije se signalne svjetiljke osvjetljavaju
elektriþno, þelo voza na nepravilnom kolosjeku
dvokolosjeþne pruge oznaþava se:
dnevni i noüni znak:
na þelu voza jed-na
crvena svjet-lost ili
dvije crvene svjetlosti u istoj visini
(slike 92 i 93).
Slika 92
(7)
SLUŽBENI GLASNIK BiH
Utorak, 18. 2. 2014.
BiH- ROŽ BiH) üe naknadno objaviti (navedeni parametri
su definirani u TSI "Mobilna sredstva").
b) Završni signalni znaci
(9) Signalni znak 60: "Kraj voza"
dnevni i noüni znak:
na kraju voza jedna crveno-bijela
okrugla tablica prevuþena reflektujuüom materijom (slika 96)
Slika 93
Na prugama koje su paralelne sa putevima jakog
saobraüaja, da bi se þeoni signalni znaci voza razlikovali
od signala na putnim vozilima, može se, ukoliko je to
potrebno, propisati da, pored redovnog signalnog znaka iz
taþka 4. i 5. ovog þlana, þelo voza noüu bude oznaþeno još
i jednom bijelom svjetlošüu. Sa svjetlostima redovnog
signalnog þeonog znaka ova svjetlost þini ravnokraki
trokut (slike 94 i 95).
Slika 96
(10) Kod motornih vozova kod kojih su posljednje vozilo na
kraju voza motorna kola ili prikolica sa ugraÿenim završnim signalima, þije se signalne svjetiljke osvjetljavaju
elektriþno, kraj voza se oznaþava:
dnevni znak:
nema nikakvih
znakova
Slika 98
Slika 94 Slika 95
(8)
Signalni znak 59c: "ýelo na vozilima- vozu,
manevarkama, potiskivalicama, posjednutim vozilimakolima i pružnim vozilima u uslovima potpuno
otvorenog tržišta"
dnevni i noüni znaci:
Prednji dio vozila na þelu voza
treba da bude opremljen sa tri
mirna bijela svjetla rasporeÿeni
u obliku jednokrakog trokuta
Slika 95a
Željezniþki operator (prevoznik) mora da obezbjedi da se
voz koji se približava jasno vidi. Prednji dio vozila na þelu
voza treba da bude opremljen sa tri svjetla rasporeÿeni u
obliku jednokrakog trokuta, kao što je prikazano na slici
95a. Ta svjetla trebaju biti uvijek upaljena kada se vozom
upravlja sa tog kraja.
Prednja svjetla trebaju da obezbjede jasnu uoþljivost voza
(npr. za radnike koji rade na kolosjecima i za korisnike
javnih putnih prelaza) kao i da obezbjede mašinovoÿi
dovoljnu vidljivost (osvjetljenje kolosjeka ispred voza,
signalizacije itd). Prednje svjetlo noüu i u uslovima slabe
vidljivosti ne bi trebali da zasljepe mašinovoÿu voza koji
dolazi iz suprotnog pravca.
Razmak, visina u odnosu na šinu, preþnik, intenzitet
svjetlosti, veliþina i oblik emitiranog snopa kako za dan
tako i za noü ROŽ BiH (Regulatorni odbor željeznica
Slika 97
noüni znak:
na kraju voza jedna crvena svjetlost ili
dvije crvene sjetlosti u istoj visini (slike
97, 98 i 99).
Slika 99
Kada se na kraju garniture voza za prevoz putnika nalaze
putniþka kola sa ugraÿenim završnim signalima þije se
signalne svjetiljke osvjetljavaju elektriþno, kraj voza može
se noüu oznaþiti signalnim znakom na naþin kako je to
propisano stavom 1 ove taþke za motorne vozove noüu.
Ukoliko osim posljednjih i druga kola u garnituri voza sa
prevozom putnika imaju ugraÿene završne signale, ovi
signali moraju biti ugašeni, a ako to nije moguüe, moraju
se ugasiti završni signali na svim kolima, a kraj voza
oznaþiti crveno-bijelom okruglom tablicom prevuþenom
reflektujuüom materijom.
Kraj lokomotivskog voza, kada saobraüa samo lokomotiva
bez potrkaþa, mora se danju i noüu oznaþavati signalnim
znakom 60: "Kraj voza", na naþin kako je to propisano za
vozove.
(11) Signalni znak 60a: "Kraj na vozilima - vozu,
manevarkama, potiskivalicama, posjednutim vozilima
- kolima i pružnim vozilima u uslovima potpuno
otvorenog tržišta"
Željezniþki operator mora da obezbjedi sredstva za
obilježavanje kraja voza. Signal za obilježavanje kraja
voza mora biti postavljen na kraju zadnjih kola voza,
onako kako je prikazano na sljedeüoj slici.
Utorak, 18. 2. 2014.
SLUŽBENI GLASNIK BiH
(22)
Slika 99a
Slika 99b
Voz za prevoz putnika
Kraja putniþkog voza oznaþava se sa dvije fiksne
svjetiljke (lanterne) crvene boje rasporeÿena na istoj visini
iznad odbojnika na popreþnom pravcu kao na slici 99a.
Teretni voz u meÿunarodnom saobraüaju
Za teretne vozove u meÿunarodnom saobraüaju mogu se
primjenjivati slijedeüa dva naþina:
dvije fiksne svjetljke (lanterne) crvene boje slika
99a; ili
dvije reflektujuüe tablice oblika da predstavljaju
trokut bijele boje sa obe strane i trokut crvene boje
gore i dole kako je prikazano na slici 99b.
Svjetiljke i tablice moraju biti rasporeÿeni na istoj visini
iznad odbojnika na popreþnom pravcu.
C. Svrha i upotreba þeonih i završnih signalnih znakova
(12) Na svakom vozu moraju biti istaknuti propisani þeoni i
završni signalni znaci.
(13) Kod guranih vozova radnik na þelu voza mora danju
držati razvijenu ruþnu signalnu zastavicu, a noüu ruþnu
signalnu svjetiljku sa bijelom svjetlošüu.
(14) Noüni signalni znaci þeonih i završnih signala moraju se
koristiti i danju za vrijeme slabe vidljivosti zbog magle,
meüave i sliþno.
(15) Ako voz na otvorenoj pruzi promjeni pravac kretanja, u
sluþaju opasnosti može se, izuzetno, na þelu voza zadržati
signalni znak 60: "Kraj voza".
(16) Kod voza koji ima na þelu više od jedne radne
lokomotive, svaka lokomotiva mora imati propisane
dnevne i noüne signalne znakove "ýelo voza".
(17) Kod guranih vozova, lokomotiva koja gura voz na zadnjoj
strani nosi signalni znak 60: "Kraj voza".
(18) Pomoüni ili radni voz, kada saobraüa po zatvorenom
kolosjeku dvokolosjeþne pruge, danju nosi na þelu
odgovarajuüi dnevni signalni znak "ýelo voza", prema
tome da li je vožnja na zatvorenom kolosjeku pravilnim ili
nepravilnim kolosjekom, a noüu uvijek dvije bijele
svjetlosti. Umjesto signalnog znaka 60: "Kraj voza",
ovakvi vozovi nose noüu jednu bijelu svjetlost na
posljednjim kolima, a danju na zadnjoj strani posljednjeg
vozila u vozu redovan signalni znak.
(19) Vozovi koji imaju potiskivalicu moraju za sve vrijeme
potiskivanja imati i na posljednjim kolima (vozilu)
signalni znak 60: "Kraj voza".
(20) Za vrijeme vožnje kroz svaki tunel þeoni signali na svim
vozovima osvjetljavaju se i danju.
(21) Ako za vrijeme vožnje voza na otvorenoj pruzi kod þeonih
signala noüu ne svjetli nijedno svjetlo, voz se mora
zaustaviti i signalne svjetiljke osvjetliti. U sluþaju da nije
moguüe osvjetliti nijednu þeonu svjetiljku ili je zamjeniti
drugom, osvjetljenom, voz smije nastaviti vožnju do prve
stanice oprezno, sa najveüom brzinom do 25 km/h.
Ukoliko od þeonih svjetiljki svjetli samo jedna
(ukljuþujuüi i reflektorsku), voz se ne mora zaustavljati na
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(1)
(2)
Broj 13 - Stranica 151
otvorenoj pruzi, veü dalju vožnju do prve stanice smije
nastaviti oprezno. U stanici se moraju preduzeti mjere da
se þeoni signali osvjetle. Ako ovo nije moguüe, voz može
nastaviti dalju vožnju pod uslovom da se stanice i pružno
osoblje na putu voza obavjestite da voz saobraüa samo sa
jednom osvjetljenom þeonom svjetiljkom.
Ako se završni signal u toku putovanja voza izgubi ili
postane neupotrebljiv, mora se u prvoj narednoj stanici
zamjeniti rezervnim.
Ukoliko se kod garniture motornih vozova, lokomotivskih
vozova ili lokomotiva guranih vozova i potiskivalica koje
imaju kao završni signal dvije crvene svjetlosti ugasi
jedna svjetlost, voz može nastaviti dalju vožnju.
U stanicama i na otvorenoj pruzi pri susretu sa vozom na
drugom kolosjeku ili na paralelnoj pruzi mašinovoÿa ne
smije koristiti punu svjetlost reflektorske svjetiljke.
Mašinovoÿa je odgovoran da voz ima propisane þeone
signalne znakove, a kod lokomotivskih i guranih vozova
još i završne signalne znakove. Kod guranih vozova za
þeone signalne znakove na prvim kolima odgovara
vozopratilac koji ova kola posjeda. Za završne signalne
znakove odgovara završni vozopratilac - kondukter.
Kod vozova bez vozopratnog osoblja, za stavljanje
završnih signalnih znakova u polaznim stanicama
odgovara radnik koji je za ovo zadužen poslovnim redom
stanice ili posebnim nareÿenjem.
Vozovoÿa koji prati voz mora provjeriti da li voz ima
propisane þeone i završne signalne znakove. Kod vozova
bez vozovoÿe ovu dužnost obavlja popisni vozovoÿa.
Otpravnici vozova u polaznoj stanici i u meÿustanicama
moraju kontrolirati da li vozovi imaju propisane signalne
znakove. Ukoliko otpravnici vozova u meÿustanicama
utvrde da voz nema propisane signalne znakove,
postupaju po odredbama ovog þlana i odredbama
Saobraüajnog pravilnika.
Vuþna vozila koja izlaze iz depoa moraju imati ispravne
þeone i završne signale.
U uslovima potpuno otvorenog transportnog tržišta
primjenjivaüe se signalni znaci 59c i 60a.
ýlan 25.
(Signali na potiskivalici)
Signalni znaci na potiskivalici oznaþavaju samo koju
službu kod voza obavlja ova lokomotiva i pravac njenog
kretanja.
Signalni znak 61: "Potiskivalica"
dnevni znak:
nema nikakvih znakova (slika 100);
Slika 100
noüni znak:
na prednjoj strani u
pravcu vožnje voza
jedna bijela svjetlost, a na zadnjoj
strani jedna crvena
svjetlost (slike 101
i 102).
Slika101 Slika102
Broj 13 - Stranica 152
(3)
(4)
(1)
(2)
SLUŽBENI GLASNIK BiH
Lokomotiva kod koje se ne može osvjetliti samo po jedna
signalna svjetiljka na prednjoj i zadnjoj strani ima kao
noüni signalni znak na prednjoj strani dvije bijele, a na
zadnjoj strani dvije crvene svjetlosti u istoj visini.
Ako se potiskivalica vraüa poslije potiskivanja sa otvorene
pruge, ona nosi u povratku na jednokolosjeþnoj, odnosno
kada se vraüa pravilnim kolosjekom na dvokolosjeþnoj
pruzi, signalni znak 61: "Potiskivalica". U ovom sluþaju,
pošto potiskivalica mijenja pravac vožnje, noüu se moraju
svjetlosti izmjeniti tako da na prednjoj strani u pravcu
vožnje bude bijela, odnosno bijele svjetlosti, a na zadnjoj
crvena, odnosno crvene svjetlosti.
U povratku sa otvorene pruge, pri vožnji nepravilnim
kolosjekom, potiskivalica nosi na prednjoj strani u pravcu
vožnje danju jednu crveno-bijelu okruglu tablicu
prevuþenu reflektujuüom materijom ili jednu crvenu
svjetlost, odnosno noüu jednu crvenu svjetlost, a na
zadnjoj strani, i to samo noüu, jednu bijelu svjetlost.
Potiskivalica iz stava 2. taþke 2. ovog þlana ima na
prednjoj strani danju i noüu dvije crvene svjetlosti, a na
zadnjoj strani, i to samo noüu, dvije bijele svjetlosti.
Odredbe taþaka 12 - 27 þlan 24. ovog Pravilnika važe i za
potiskivalicu.
ýlan 26.
(Signali na manevarki)
Signalni znaci na manevarki oznaþavaju da je lokomotiva
manevarka.
Signalni znak 62: "Manevarka"
(2)
noüni znak:
dnevni znak, sem toga, vozila - kola
moraju biti unutra osvjetljena.
(3)
(4)
(5)
Slika 103
(3)
(1)
Slika 104
Slika 105
Ako vozna lokomotiva obavlja manevriranje, ona na þelu
nosi onaj signalni znak koji je propisan za voz. Ukoliko
pri manevriranju noüu prelazi preko krajnjih skretnica, pa
joj je neosvjetljena strana okrenuta prema otvorenoj pruzi,
na tu stranu mora se staviti signalna svjetiljka sa bijelom
svjetlošüu.
ýlan 27.
(Signali na posjednutim vozilima – kolima)
Signali na posednutim vozilima - kolima oznaþavaju
vozila þije posjedanje zahtjeva naroþite mjere opreznosti
pri manevriranju ili oznaþavaju vozila kod kojih se
obavlja poštanska manipulacija.
Signalni znak 63: "Poštanska manipulacija"
dnevni znak:
na obje podužne strane kola po jedna
žuta signalna tablica obojena s jedne
i druge strane (slika 106).
dnevni znak:
nema nikakvih znakova (slika 103);
noüni znak:
na prednjoj i zadnjoj
strani po jedna bijela
svjetlost, bez obzira na
pravac kretanja manevarke, odnosno kretanja
manevarskog sastava
(slike 104 i 105).
Utorak, 18. 2. 2014.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
Slika 106
Ako se vozila - kola iznutra ne mogu osvjetliti, na
posebnom mjestu obe þeone strane oznaþavaju se bijelom
svjetlošüu bilo kakve svjetiljke.
Signalni znak 63: "Posjednuto osobama" stavlja se na kola
van voza posjednuta osobama (WL,WR,Post, montažna
kola, radna kola, stambena kola za radno željezniþko
osoblje i sl.). Signalni znak postavlja pratilac ovih kola.
Signalni znak 64: "Poštanska manipulacija"
dnevni znak:
na otvorenim vratima
kola plava zastavica
(slika 107);
noüni znak:
na otvorenim vratima
kola plava svjetlost
svjetiljke na tri strane
(slika 108).
Slika 107 Slika 108
Signalni znak 64: "Poštanska manipulacija" postavlja
poštansko osoblje, þime obavještava otpravnika vozova
(vozovoÿu) da se obavlja poštanska manipulacija.
Prestanak davanja ovog signalnog znaka (redovno se ovo
þini zatvaranjem vrata) oznaþava da je poštanska
manipulacija završena.
ýlan 28.
(Signali na pružnim vozilima)
Signalima na pružnim vozilima oznaþavaju se ova vozila
kada ne saobraüaju kao voz.
Danju pružna vozila nemaju nikakvih signalnih znakova.
Noüni signalni znak na pružnim vozilima na
jednokolosjeþnim prugama je:
Signalni znak 65: "Pružno vozilo na jednokolosjeþnoj
pruzi" naprijed i pozadi po jedna crvena svjetlost.
Noüni signalni znaci na pružnim vozilima na
dvokolosjeþnim prugama su:
Signalni znak 66a: "Pružno vozilo na pravilnom
kolosjeku dvokolosjeþne pruge" naprijed jedna bijela, a
pozadi jedna crvena svjetlost,
Signalni znak 66b: "Pružno vozilo na nepravilnom
kolosjeku dvokolosjeþne pruge" naprijed jedna crvena
svjetlost, a pozadi jedna bijela svjetlost;
Signalni znak 66c: "Pružno vozilo na zatvorenom
kolosjeku dvokolosjeþne pruge" naprijed i pozadi po
jedna bijela svjetlost.
Noüu motorna pružna vozila moraju imati još i jednu
reflektorsku svjetiljku sa bijelom svjetlošüu, radi
osvjetljavanja pruge.
Kada motorno pružno vozilo vuþe prikolice, onda se na
kraju posljednje prikvaþene prikolice postavlja signalni
znak 60: "Kraj voza".
Utorak, 18. 2. 2014.
SLUŽBENI GLASNIK BiH
(7)
Voÿa pružnog vozila, odnosno motornog pružnog vozila
odgovoran je da su na pružnim vozilima istaknuti
odgovarajuüi signalni znaci.
Otpravnik vozova mora kontrolirati da li pri prolazu kroz
stanicu pružna vozila imaju istaknute odgovarajuüe
signalne znakove.
DIO PETI - SIGNALNI ZNACI VOZNOG I STANIýNOG
OSOBLJA
ýlan 29.
(Signalni znaci osoblja vuþnog vozila)
A. Osnovne odredbe. Signalni znaci
(1) Signalnim znacima osoblja vuþnog vozila osoblje vuþnog
vozila daje kod voza potrebna nareÿenja i upozorenja
vozopratnom, staniþnom i pružnom osoblju, a u izvjesnim
sluþajevima i drugim licima.
Pojedini signalni znaci koriste se i kod manevarskih
vožnji.
Osoblje vuþnog vozila, u sluþaju potrebe zaštiüivanja
ugroženog mjesta na otvorenoj pruzi, koristi signalne
znakove pružnog osoblja 96a ili 96b: "Stoj" i 97b:
"Lagano" (taþka 5. þlan 33. ovog Pravilnika).
(2) Signalne znakove osoblja vuþnog vozila daje mašinovoÿa
sirenom vuþnog vozila.
Kod vozova sa dvije lokomotive na þelu voza potrebne
signalne znakove daje mašinovoÿa prve lokomotive, a kod
vozova sa dvije potiskivalice na kraju voza mašinovoÿa
posljednje potiskivalice, izuzev signalnog znaka 68:
"Opasnost, koþi", koji u sluþaju nastale potrebe daje
mašinovoÿa koji prvi primjeti opasnost.
Ove signalne znakove daje i mašinovoÿa motornih kola
(motorne garniture). Iste signalne znakove koristi, po
potrebi, i vozaþ motornog pružnog vozila.
Kod guranih vozova vozopratilac prvih kola na þelu voza
daje usnom pištaljkom signalni znak 67: "Pazi" (taþka 12.
ovog þlana).
(3) Signalni znak 67: "Pazi"
Jedan dugaþak zvuk:
(4) Signalni znak 68: "Opasnost, koþi"
najmanje pet kratkih zvukova brzo jedan za drugim:
ƔƔƔƔƔ
(5) Signalni znak 69: "Pritegni koþnice"
tri kratka zvuka jedan za drugim: Ɣ Ɣ Ɣ
(6) Signalni znak 70: "Pritegni umjereno koþnice"
jedan kratak zvuk: Ɣ
(7) Signalni znak 71: "Popusti koþnice"
jedan dugaþak i dva kratka zvuka
ƔƔ
(8) Signalni znak 72: "Popusti umjereno koþnice"
jedan dugaþak i jedan kratak zvuk:
Ɣ
(9) Signalni znak 73: "Vlak stao, meÿik slobodan"
dvaput jedan dugaþak i jedan kratak zvuk:
Ɣ
Ɣ
(10) Signalni znak 74: "Meÿik zauzet"
Dva puta po pet kratkih zvukova: Ɣ Ɣ Ɣ Ɣ Ɣ Ɣ Ɣ Ɣ Ɣ Ɣ
B. Svrha i upotreba signalnih znakova
(11) Signalni znak 67: "Pazi" daje mašinovoÿa kod svih
vozova:
a) u sluþajevima kada je potrebno upozoriti na nailazak
voza ili da se treba ukloniti sa, odnosno udaljiti od
kolosjeka. Ovo važi i za mašinovoÿu svakog
pogonskog vozila pri obavljanju manevarskih
vožnji;
b) ispred signalne oznake "Prilazni signal";
c) ispred signalne oznake "Pružna opomenica", i to
prema odredbi taþke 5. þlana 46. ovog Pravilnika;
d)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
Broj 13 - Stranica 153
ispred "Prenosne pružne opomenice", i to prema
odredbi taþke 2. þlana 47. ovog Pravilnika;
e) ispred putnih prelaza þiji su ureÿaji za osiguranje u
kvaru a nisu posjednuti, ili þijim se ureÿajima ne
rukuje u vrijeme prolaska voza zbog prekida službe;
f)
prije ulaska u tunel, prije nailaska na most ili
vijadukt, i prije izlaska iz tunela, odnosno prije
prelaska preko mosta ili vijadukta;
g) ispred signalne oznake "Poþetak potiskivanja" i
"Svršetak potiskivanja" i to prema odredbama taþke
4. þlana 48. ovog Pravilnika;
h) pri smanjenoj vidljivosti zbog nevremena, þešüe;
i)
po zaustavljanju voza ispred ulaznog (štitnog)
signala koji pokazuje signalni znak "Stoj". U
ovakvom sluþaju signalni znak 67: "Pazi" daje se
uzastopno dva puta i ne smije se dati prije nego što
je voz stao.
Ispred ulaznog signala stanica na prugama opremljenim APB, MZ ili telekomandnim postrojenjima
signalni znak 67: "Pazi" ne treba davati kada se voz
ispred njega zaustavi;
j)
pri mimoilaženju voza sa vozovima sa prevozom
putnika na stanicama i stajalištima;
k) pri mimoilaženju vozova u blizini putnih prelaza;
l)
pred svakim putnim prelazom, veüim usekom, mostom i drugim veüim objektima koji spreþavaju vidik;
m) kod voza sa prevozom putnika koji je na otvorenoj
pruzi stao - prije polaska voza, ako je putnicima bio
dozvoljen izlazak iz kola kao i prije polaska voza iz
svakog službenog mjesta bez dežurnog otpravnika
vozova;
n) kada je to potrebno u interesu opüe bezbjednosti
upozorenja drugih lica ili rastjerivanja životinja sa
kolosjeka;
o) kod nailaska na signale sa signalnim znakom 41:
"Pripremi se za spuštanje pantografa" i 44: "Pripremi
se za iskljuþenje glavnog prekidaþa" u sluþajevima
kada su na þelu voza dva pojedinaþno upravljana
elektrovuþna vozila u službi kod voza;
kod manevarskih vožnji ili vozova koji poslužuju
tovarišta ili privatne kolosjeke još i: ispred prvog
prostornog signala koji se nalazi ispred pružnog
zaštitnog signala za tovarište ili privatni kolosjek,
odnosno ispred posebnih predsignala ovakvih mjesta
na otvorenoj pruzi.
Signalni znak 67: "Pazi", u smislu odredaba taþke 11.
ovog þlana, mora davati kod guranih vozova i vozopratilac prvih kola na þelu voza izuzetno usnom pištaljkom.
Signalni znak 68: "Opasnost koþi mašinovoÿa daje kada
nastane potreba da se voz ma iz kog razloga što prije
zaustavi, bilo da je primjetio opasnost za svoj ili drugi
voz, kao i kada se drugom vozu daje ruþni signalni znak:
"Stoj", a ovaj ne postupa po njemu, ili kada se od njega
zahtjeva da da ovaj signalni znak.
Signalne znakove 69-72 mašinovoÿa daje vozopratiocima
kada se voz izuzetno koþi ruþno ili mješovito - zraþno i
ruþno, kao i za sporazumjevanje sa mašinovoÿama ostalih
lokomotiva u vozu.
Signalni znak 69: "Pritegni koþnice" mašinovoÿa daje
vozopratiocima kada treba da zaustavi voz pa je potrebno
i uþešüe vozopratilaca, ili kada je kod vazdušno koþenog
voza koji stoji potrebno narediti da se zakoþe ruþne
koþnice radi obezbjeÿenja voza od samopokretanja.
Kod vozova sa zapregom ili potiskivalicom, kao i kada je
u vozu radna lokomotiva izvan službe, mašinovoÿa prve
lokomotive, odnosno one lokomotive koja je zadužena za
Broj 13 - Stranica 154
SLUŽBENI GLASNIK BiH
davanje signalnih znakova, signalnim znakom 69:
"Pritegni koþnice" nareÿuje svim mašinovoÿama ovih
lokomotiva da obustave rad svojih lokomotiva.
(17) Signalnim znakom 70: "Pritegni umjereno koþnice"
mašinovoÿa daje nareÿenje vozopratiocima ako je za
reguliranje brzine voza potrebna i pomoü vozopratnog
osoblja.
Signalnim znakom 70: "Pritegni umjereno koþnice", kod
vozova sa zapregom ili potiskivalicom, kao i kada je u
vozu radna lokomotiva izvan službe, mašinovoÿa prve
lokomotive, odnosno one lokomotive koja je zadužena za
davanje
signalnih
znakova,
nareÿuje
ostalim
mašinovoÿama da smanje vuþnu silu lokomotiva.
(18) Signalni znak 71: "Popusti koþnice" mašinovoÿa daje
vozopratiocima kada je potrebno da popuste pritegnute
koþnice.
Signalnim znakom 71: "Popusti koþnice", kod vozova sa
zapregom ili potiskivalicom, kao i kada je u vozu radna
lokomotiva izvan službe, mašinovoÿa prve lokomotive,
odnosno mašinovoÿa koji je zadužen za davanje signalnih
znakova, nareÿuje ostalim mašinovoÿama da pojaþaju
vuþnu silu lokomotiva.
Kada je voz zaustavljen bez uþešüa mašinovoÿe
(upotrebom koþnice za sluþaj opasnosti, ruþnih koþnica,
zbog prekida vazdušnog voda, što koþnice same koþe i
sl.), mašinovoÿa daje signalni znak 71: "Popusti koþnice"
uzastopno dva puta, da bi vozopratioci pregledali koþnice.
(19) Kod svih teretnih vozova mašinovoÿa daje signalni znak
71: "Popusti koþnice" uvijek prije nego što na dati
signalni znak za polazak pokrene voz.
(20) Kod vozova sa potiskivalicom poslije primljenog
nareÿenja za polazak, mašinovoÿa prve lokomotive na
þelu voza daje signalni znak 71: "Popusti koþnice", koji
ponavlja mašinovoÿa potiskivalice (kod vozova sa dvije
potiskivalice - mašinovoÿa posljednje potiskivalice).
Poslije toga, mašinovoÿa prve lokomotive na þelu voza
daje signalni znak 67: "Pazi", i kada osjeti da je
mašinovoÿa potiskivalice poþeo postepeno potiskivanje
voza, pokreüe svoju lokomotivu.
Ako je na kraju voza dodatna radna lokomotiva van
službe, postupa se na naþin propisan u stavu 1. ove taþke.
(21) Signalni znak 72: "Popusti umjereno koþnice" mašinovoÿa daje vozopratiocima ako je za reguliranje brzine
voza potrebna i pomoü vozopratnog osoblja.
(22) Signalni znak 73: "Voz stao, meÿik slobodan"
mašinovoÿa daje u stanicama u kojima je to predviÿeno
knjižicom reda vožnje, kada se voz na izlaznoj strani
smjesti unutar meÿika.
(23) Signalni znak 74: "Meÿik zauzet" mašinovoÿa daje u
stanicama u kojima je to predviÿeno knjižicom reda
vožnje, kada je meÿik na izlaznoj strani zauzeo taj voz.
C. Kvar sirene vuþnog vozila
(24) Ako se na voznoj lokomotivi ili potiskivalici pokvari sirena
na otvorenoj pruzi, voz smoje produžiti dalju vožnju do prve
stanice prema vidljivosti pruge, ali najviše sa 30 km/h.
Ukoliko se u prvoj stanici sirena ne može popraviti,
lokomotiva se smatra nesposobnom za dalju vožnju.
Odredbe stava 1. ove taþke važe i za motorna kola
(motornu granituru).
(25) Ako su na þelu voza dvije lokomotive (vozna i zaprežna,
ili vozna i radna lokomotiva izvan službe), pa se na prvoj
lokomotivi još u stanici pokvari sirena, kao prvu
lokomotivu treba staviti onu koja ima ispravnu sirenu.
Ako se ovakav kvar desi na otvorenoj pruzi, mašinovoÿa
prve lokomotive mora zaustaviti voz i o kvaru izvjestiti
Utorak, 18. 2. 2014.
vozopratno osoblje i mašinovoÿu druge lokomotive. Pri
daljoj vožnji do prve naredne stanice potrebne signalne
znakove davaüe mašinovoÿa druge lokomotive, a u stanici
üe postupiti kako je propisano u stavu 1. ove taþke. Za
vrijeme ovakve vožnje mašinovoÿa prve lokomotive
upozorava mašinovoÿu druge lokomotive na potrebu
davanja signalnih znakova ruþnim signalnim sredstvima, a
pored toga još i dovikivanjem. Kod motornih garnitura u
spregu, za meÿusobno sporazumjevanje voznog osoblja
koristi se elektriþno zvonce motornih kola. Signalni znaci
za meÿusobno sporazumjevanje dati su u Uputstvu za
saobraüaj motornih vozova (Uputstvo 249).
Dalja vožnja u sluþajevima iz stava 2. ove taþke sa
otvorene pruge smije da se produži brzinom propisanom u
taþki 24. ovog þlana.
(26) Odredbe stava 1. taþke 24. ovog þlana važe u svemu i za
motorna pružna vozila u sluþaju kvara na ureÿajima za
davanje signalnih znakova, ako kvar nastane na otvorenoj
pruzi. Motorno pružno vozilo sa neispravnim ureÿajem za
davanje zvuþnih signalnih znakova ne smije se otpremiti
iz stanice.
ýlan 30.
(Signalni znaci staniþnog i vozopratnog osoblja kod vozova)
A. Osnovne odredbe. Signalni znaci
(1) Signalnim znacima staniþnog osoblja daju se nareÿenja
voznom osoblju za pripremu voza za polazak, za polazak,
odnosno prolazak voza.
Za davanje potrebnih nareÿenja osoblju vuþnog vozila
radi zaustavljanja voza ili radi oprezne vožnje, kao i za
zaštiüivanje neprohodnih mjesta u stanici, staniþno osoblje
koristi i signalne znakove pružnog osoblja.
(2) Signalni znaci vozopratnog osoblja služe za meÿusobno
sporazumjevanje vozopratnog osoblja o pripremanju za
polazak voza.
Kada nastupi potreba za drugim meÿusobnim sporazumjevanjem, vozopratno osoblje služi se i signalnim znacima
manevarskog osoblja.
Vozopratilac na prvim kolima guranih vozova daje još i
signalni znak 67: "Pazi" usnom pištaljkom (taþka 12. þlan
29. ovog Pravilnika).
(3) Signalne znakove 75: "Na mjesta", 76: "Priprema za
polazak", 78: "Polazak" i 79b: "Izuzetan prolazak" kojima
se nareÿuje priprema za polazak, polazak, odnosno
prolazak voza otpravnik vozova daje danju signalnim
lopariüem, a noüu ruþnom signalnom svjetiljkom sa
zelenom svjetlošüu.
(4) Signalni znak 75: "Na mjesta"
signalnim lopariüem:
dnevni znak:
otpravnik vozova drži signalni lopariü
pod lijevim pazuhom tako da tablica
lopariüa bude pozadi koso nadole
okrenuta širom površinom prema þelu i
kraju voza (slika 109):
Slika 109
ruþnom signalnom
svjetiljkom:
noüni znak:
otpravnik vozova drži
ruþnu signalnu svjetiljku u ruci u visini
koljena tako da prema kraju voza pokazuje
zelenu svjetlost (slika 110).
Slika 110
Utorak, 18. 2. 2014.
(5)
SLUŽBENI GLASNIK BiH
Signalni znak 76: "Priprema za polazak"
signalnim lopariüem:
dnevni znak:
otpravnik vozova drži signalni lopariü
ispruženom rukom koso nadole okre-nut
prema vozu tako da šira površina
lopariüa bude okrenuta prema þelu i
kraju voza (slika 111);
Slika 111
ruþnom signalnom svjetiljkom:
noüni znak:
otpravnik vozova drži podignutu ruþnu signalnu svjetiljku u visini grudi
tako da prema kraju voza pokazuje
zelenu svjetlost, a naizmjeniþno prema kraju i þelu voza ako se ne nalazi
u blizini vuþnog vozila (slika 112);
usnom pištaljkom:
otpravnik vozova daje jedan produžen
zvižduk usnom pištaljkom: ------------Slika112
(6) Signalni znak 77: "Spremno za polazak"
dnevni znak:
vozopratioci drže ruku
podignutu uvis (slika
113):
noüni znak:
vozopratioci drže uvis
podignutu ruþnu
signalnu svjetiljku sa
bijelom svjetlošüu (slika
114).
Slika 113
Slika 114
(7) Signalni znak 78: "Polazak"
signalnim lopariüem:
dnevni znak:
otpravnik vozova ispruženom rukom digne
uspravno iznad glave signalni lopariü
okrenut širom površinom prema þelu voza
(slika 115);
Slika 115
ruþnom signalnom svjetiljkom:
noüni znak:
otpravnik vozova digne uspravno iznad glave ruþnu signalnu svjetiljku okrenutu prema
þelu voza stranom koja daje
zelenu svjetlost (slika 116):
svjetlosnim signalom:
dnevni i noüni znak:
krug od svjetleüih zelenih
signalnih sijalica (slika 117).
Slika 116
Slika 117
(8)
(9)
Broj 13 - Stranica 155
Signalni znak 79a: "Prolazak"
dnevni znak:
otpravnik vozova stoji u
stavu mirno (slika 118);
noüni znak:
otpravnik vozova drži ruþnu signalnu svjetiljku u ruci u visini koljena sa zelenom svjetlošüu prema prolazeüem vozu (slika 119).
Slika 118
Slika119
Signalni znak 79b: "Izuzetan prolazak"
signalnim lopariüem:
dnevni znak:
otpravnik vozova podiže uspravno iznad
glave i spušta u jednakim razmacima
signalni lopariü okrenut širom površinom prema dolazeüem vozu (slika 120);
Slika 120
ruþnom signalnom svjetiljkom:
noüni znak:
otpravnik vozova podiže uspravno
iznad glave i spušta u jednakim
razmacima ruþnu signalnu svjetiljku
okrenutu prema dolazeüem vozu
stranom koja daje zelenu svjetlost
(slika 121);
Slika 121
Svjetlosni signal,
dnevni i noüni znak:
krug od svjetleüih zelenih signalnih sijalica (slika 117).
(10) Signalni znak 80: "Uÿi"
dva kratka i jedan dugaþak zvižduk usnom pištaljkom ili
lokomotivskom sirenom:
• • ------------B. Svrha i upotreba signalnih znakova
(11) Voz smije da otpremi signalnim lopariüem samo
otpravnik vozova.
(12) Signalni znaci 75: "Na mjesta" i 76: "Priprema za
polazak" znaþe nalog vozopratnom osoblju da pripremi
voz za polazak, i kada je voz spreman za polazak, da da
signalni znak 77: "Spremno za polazak". Ovi signalni
znaci znaþe jednovremeno i upozorenje osoblju vuþnog
vozila, vozne i zaprežne lokomotive i potiskivalice da
oþekuje nareÿenje za polazak.
(13) Kod vozova koji se u stanici zadržavaju duže od 3 minuta,
otpravnik vozova poþinje, po moguüstvu u vremenu od 2
do 3 minuta pred polazak voza, sa pripremom za
izdavanje nareÿenja za polazak voza, a u stanicama sa
zadržavanjem ispod 3 minuta, u vremenu zadržavanja
Broj 13 - Stranica 156
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
SLUŽBENI GLASNIK BiH
voza. U tom vremenu vozno osoblje mora biti spremno da
primi nareÿenje za polazak.
Signalne znakove 75: "Na mjesta", 76: "Priprema za
polazak", 78: "Polazak", 79a: "Prolazak" i 79b: "Izuzetan
prolazak" otpravnik vozova daje sa takvog mjesta na
staniþnom prostoru da ga vozno osoblje može vidjeti i
date signalne znakove blagovremeno zapaziti.
Kada otpravnik vozova, u vremenu propisanom u taþki
13. ovog þlana, poþinje pripremu za izdavanje nareÿenja
za polazak voza, nosi signalni lopariü, odnosno ruþnu
signalnu svjetiljku tako da pokazuje signalni znak 75: "Na
mjesta" prema kraju voza, a po potrebi i prema þelu voza.
ýim vozno osoblje primjeti ovaj signalni znak, mora
zauzeti svoja mjesta kod voza, a kod vozova sa prevozom
putnika kondukteri moraju još i pozvati putnike da uÿu u
voz.
Pošto otpravnik vozova utvrdi da je vozopratno osoblje
postupilo po datom signalnom znaku 75: "Na mjesta", on
daje signalni znak 76: "Priprema za polazak". Ovaj
signalni znak za vozno osoblje znaþi da voz treba da bude
spreman za polazak i da se zatvore vrata na kolima kod
klasiþnih garnitura.
Ako je voz spreman za polazak, vozopratioci, poþev od
završnog, daju signalni znak 77: "Spremno za polazak"
vozovoÿi, koji zatim ovaj signalni znak daje otpravniku
vozova. Ukoliko je vozovoÿa u drugoj polovini voza,
vozopratioci daju ovaj signalni znak poþev od prvog
vozopratioca do lokomotive. Kada voz saobraüa bez
vozovoÿe, vozopratioci daju ovaj signalni znak poþevši od
završnog prema prvom, a prvi vozopratilac daje signalni
znak otpravniku vozova.
Ako je kod teretnih vozova samo završni vozopratilac, ili
samo vozovoÿa koji se nalazi na završnim kolima, oni
daju signalni znak 77: "Spremno za polazak" neposredno
otpravniku vozova.
Kada otpravnik vozova primi od vozovoÿe, odnosno od
vozopratioca signalni znak 77: "Spremno za polazak",
daje mašinovoÿi signalni znak 78: "Polazak". Ovaj
signalni znak daje sve dok ne primjeti pokretanje voza,
poslije þega signalni lopariü, odnosno ruþnu signalnu
svjetiljku vraüa u položaj koji odgovara signalnom znaku
75: "Na mjesta".
Ukoliko se vozovoÿa nalazi u drugoj polovini voza ili ga
nema, otpravnik vozova daje signalni znak 78: "Polazak"
samo mašinovoÿi.
Ako otpravnik vozova primjeti da na dati signalni znak
78: "Polazak" mašinovoÿa ne pokreüe voz, mora poüi
prema lokomotivi dajuüi i dalje ovaj signalni znak, a, osim
toga, i usmeno izdati nareÿenje za polazak rjeþju
"Polazak".
Kod ograniþene vidljivosti (magla, vejavica, krivina,
dugaþak voz, smanjena pratnja osoblja i sl.), uslijed koje
vozno osoblje ne može da zapazi signalni znak 76:
"Priprema za polazak" dat signalnim lopariüem, odnosno
ruþnom signalnom svjetiljkom, otpravnik vozova mora,
pored ovog signalnog znaka, dati usnom pištaljkom
signalni znak 76: "Priprema za polazak" koji, po potrebi,
ponavlja.
Kod motornih vozova koje þine samo jedna motorna kola
ili jedna motorna kola sa jednom prikolicom, signalni
znak 76: "Priprema za polazak" i signalni znak 77:
"Spremno za polazak" se ne daju. Nareÿenje za pripremu
voza i obavještavanje o spremnosti voza za polazak izdaju
se usmeno.
Kod vozova opremljenih ureÿajem za centralno rukovanje
vratima, kojim rukuje mašinovoÿa, prvi kondukter mora
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
Utorak, 18. 2. 2014.
provjeriti da li svi ostali kondukteri daju signalni znak 77:
"Spremno za polazak", a zatim ga i sam daje mašinovoÿi i
otpravniku vozova. Po ulasku konduktera u voz
mašinovoÿa zatvara vrata, nakon þega otpravnik vozova
daje signalni znak 78: "Polazak".
Kod vozova sa potiskivalicom završni vozopratilac smije
dati signalni znak 77: "Spremno za polazak" samo kada je
provjerio da li je lokomotivsko osoblje potiskivalice
spremno za polazak.
Signalni znak 76: "Priprema za polazak", 78: "Polazak" i
79b: "Izuzetan prolazak" otpravnik vozova smije dati tek
kada su ispunjeni uslovi za davanje nareÿenja za polazak,
odnosno izuzetan prolazak voza propisani odredbama
Saobraüajnog pravilnika.
Signalne znakove 76: "Priprema za polazak", 78:
"Polazak", 79a: "Prolazak" i 79b: "Izuzetan prolazak"
otpravnik vozova daje u stavu mirno.
Ako treba veü dati signalni znak 78: "Polazak" opozvati,
to üe otpravnik vozova uþiniti davanjem signalnog znaka
96b: "Stoj" (usnom pištaljkom, odnosno ruþnom
signalnom svjetiljkom ili signalnim lopariüem).
U sluþaju kada treba istodobno, ili u kratkim razmacima,
otpremiti više vozova koji stoje tako da su im lokomotive
u blizini, pa postoji moguünost da na signalni znak 78:
"Polazak" krene drugi voz, a ne onaj na koji se ovaj
signalni znak odnosi, otpravnik vozova mora istodobno sa
davanjem signalnog znaka 78: "Polazak" izgovoriti i broj
voza koji se otprema, ili nareÿenje za polazak izdati reþju
"Polazak" iz neposredne blizine vuþnog vozila.
Mašinovoÿa ne smije pokrenuti voz ako sumnja da je
signalni znak 78: "Polazak" dat drugom vozu.
Voz koji se u stanici zadržava, kao i voz koji po redu
vožnje prolazi stanicu bez zadržavanja, otpravnik vozova
doþekuje u stavu mirno, danju bez signalnog lopariüa, a
noüu sa ruþnom signalnom svjetiljkom u spuštenom
položaju, sa zelenom svjetlošüu okrenutom prema
dolazeüem, odnosno prolazeüem vozu.
U meÿustanicama vozove sa bavljenjem do jednog minuta
i vozove koji su u zakašnjenju, pa se njihova bavljenja
mogu skratiti, otpravnik vozova doþekuje sa signalnim
lopariüem, odnosno sa ruþnom signalnom svjetiljkom u
položaju da daje signalni znak 76: "Priprema za polazak".
U ovakvim sluþajevima, kod vozova sa prevozom putnika
kondukteri moraju nastojati da se ulaženje i izlaženje
putnika obavi što brže, a putnike koji nastavljaju dalju
vožnju upozoriti da ne silaze iz voza.
Kada se voz po polasku izuzetno zaustavi u podruþju
stanice, pa onda treba da nastavi zapoþetu vožnju,
otpravnik vozova ponovo daje nareÿenje za polazak.
Signalni znak 79a: "Prolazak" otpravnik vozova daje
vozovima koji po redu vožnje prolaze stanicu bez
zadržavanja, a signalni znak 79b: "Izuzetan prolazak" daje
vozovima koji izuzetno prolaze stanicu bez zadržavanja.
Za davanje signalnog znaka 79b: "Izuzetan prolazak" važe
još i odredbe Saobraüajnog pravilnika.
Ako otpravnik vozova ne može narediti pripremu voza za
polazak i dati nareÿenje za polazak signalnim lopariüem
ili signalnom svjetiljkom iz opravdanih razloga (kvar,
ošteüenje i dr.), signalni znak 76: "Priprema za polazak"
daje usnom pištaljkom, a nareÿenje za polazak usmeno
vozovoÿi i mašinovoÿi reþju: "Polazak".
U stanicama za vrijeme prekida službe, u stanicama u
kojima se signalni znak 78: "Polazak" i signalni znak 79b:
"Izuzetan prolazak" daju svjetlosnim signalom, u
službenim mjestima gdje nema otpravnika vozova kao i
kod voza koji je stao na otvorenoj pruzi, vozovoÿa daje
Utorak, 18. 2. 2014.
SLUŽBENI GLASNIK BiH
osoblju vuþnog vozila nareÿenje za polazak, odnosno
prolazak.U ovakvim sluþajevima vozovoÿa daje
vozopratnom osoblju signalni znak 76: "Priprema za
polazak" usnom pištaljkom, mašinovoÿi nareÿenje za
polazak reþju "Polazak", a nareÿenje za prolazak
signalnim znakom 85: "Naprijed", koji ponavlja u
jednakim razmacima od nailaska voza na prvu ulaznu
skretnicu pa sve dok vuþno vozilo ne preÿe izlaznu
skretnicu.
Kod vozova bez vozovoÿe ili sa vozovoÿom na završnim
kolima mašinovoÿa odluþuje o polasku, odnosno prolasku
voza u sluþajevima iz stava 1. ove taþke. Kod vozova sa
prevozom putnika prvi kondukter do lokomotive mora
prije polaska voza provjeriti da li svi ostali kondukteri
daju signalni znak 77: "Spremno za polazak", a zatim i
sam daje ovaj signalni znak mašinovoÿi, koji odluþuje o
polasku voza.
Kod vozova opremljenih ureÿajima za centralno
rukovanje vratima kojima rukuje mašinovoÿa, a u sluþaju
iz stava 2. ove taþke, poslije dobijenog signalnog znaka
77: "Spremno za polazak" i ulaska konduktera u voz,
zatvara vrata i sam odluþuje o polasku voza.
Prije polaska voza koji je stao na otvorenoj pruzi daju se
odgovarajuüi signalni znaci vozopratnog i osoblja vuþnog
vozila propisani za davanje nareÿenja za polazak voza iz
službenih mjesta.
(27) Svjetlosnim signalom za davanje signalnog znaka 78:
"Polazak", odnosno signalnog znaka 79b: "Izuzetan
prolazak", opremaju se, ukoliko je to potrebno, stanice
koje imaju svjetlosne izlazne signale u zavisnosti sa
putevima vožnje. Ovi signali ugraÿuju se na stubu
kolosjeþnog izlaznog signala, graniþnog kolosjeþnog
signala ili na nekom drugom mjestu uz svaki izlazni
kolosjek, zavisno od mjesnih prilika stanice. Ako je
potrebno, ovaj signalni znak može se ponoviti drugim
ovakvim svjetlosnim signalom ugraÿenim uz odgovarajuüi
kolosjek.
Zavisnost svjetlosnog signala za davanje signalnog znaka
78: "Polazak", odnosno signalnog znaka 79b: "Izuzetan
prolazak" i izlaznog signala mora biti takva da se njime
može rukovati tek onda kada izlazni signal pokazuje
signalni znak za dozvoljenu vožnju. Postavljanjem
izlaznog signala za dozvoljenu vožnju ne smije se
ostvariti automatsko pokazivanje signalnog znaka 78:
"Polazak", odnosno signalnog znaka 79b: "Izuzetan
prolazak".
Svjetlosnim signalima za davanje signalnog znaka 78:
"Polazak", odnosno signalnog znaka 79b: "Izuzetan
prolazak" smije rukovati samo otpravnik vozova.
Sigalni znak pokazan krugom svjetleüih zelenih sijalica za
vozno osoblje voza koji stoji u stanici znaþi "Polazak", a
kod voza koji izuzetno prolazi stanicu bez zadržavanja
znaþi "Izuzetan prolazak".
Za davanje signalnih znakova iz stava 4. ove taþke važe
još i odredbe Saobraüajnog pravilnika.
Svjetlosni signali, kada se njima ne daje nareÿenje za
polazak, odnosno izuzetan prolazak, ne svjetle.
(28) Signalni znak 80: "Uÿi" daje otpravnik vozova ili po
njegovom nareÿenju staniþni radnik, odnosno mašinovoÿa
voza koji se nalazi u stanici, voznom osoblju voza koji je
zaustavljen ispred signalne oznake 213: "Prilazni signal",
odnosno, ispred ulazne skretnice.
(29) Kada se voz po polasku izuzetno zaustavi u podruþju
stanice, pa treba da nastavi zapoþetu vožnju, u pogledu
davanja signalnih znakova staniþno i vozopratno osoblje
Broj 13 - Stranica 157
postupa na naþin propisan u prethodnim odredbama ovog
þlana.
ýlan 31.
(Signalni znaci za probu vozova koþenih automatskim
koþnicama)
A. Osnovne odredbe. Signalni znaci
(1) Signalnim znacima za probu vozova koþenih automatskim
koþnicama, meÿusobno se sporazumjeva osoblje koje
obavlja probu koþnica kod vozova koþenih automatskim
koþnicama, manevarskih sastava i pripremljenih voznih
garnitura, odnosno, osoblje koje ispituje automatske
koþnice.
(2) Signalni znaci za probu automatskih koþnica daju se
rukom, ruþnim signalnim sredstvima (ruþnom signalnom
svjetiljkom) ili svjetlosnim signalima sa bijelom
svjetlošüu.
(3) Signalni znak 81: "Poziv na vršenje probe": tri kratka i
jedan dugaþak zvižduk usnom pištaljkom ponavljati više
puta: • • • --------(4) Signalni znak 82: "Zakoþi"
dnevni znak:
Slika 122
sklapati ruke iznad glave
prema lokomotivi, ponavljajuüi više puta (slika 122)
noüni znak:
signalnu svjetiljku sa
bijelom svjetlošüu prema
lokomotivi podiüi u luku
do glave i okomito je
spustiti
naniže,
ponavljajuüi više puta
(slika 123);
Slika 123
svjetlosnim signalima:
dnevni i noüni znak:
jedna mlijeþnobijela mirna svjetlost (slika 124).
Slika 124
(5)
Signalni znak 83: "Otkoþi"
dnevni znak:
mahati rukom iznad glave
u polukrug (slika 125)
noüni znak:
mahati ruþnom signalnom
svjetiljkom iznad glave u
polukrug (slika 126);
Slika 125
Slika 126
svjetlosnim signalima:
dnevni i noüni znak:
dvije mlijeþnobijele mirne svjetlosti jedna ispod
druge (slika 127)
Slika 127
Broj 13 - Stranica 158
(6)
SLUŽBENI GLASNIK BiH
Signalni znak 84: "Proba koþnica završena"
dnevni znak:
podiüi ruku uvis (slika
128)
noüni znak:
podiüi svjetiljku uvis
(slika 129);
Slika 128
(6)
Signalni znak 85: "Naprijed"
dnevni znak:
mahati razvijenom signalnom zastavicom
uspravno naviše i naniže u dužim potezima, a
pored toga jedan dugaþak zvižduk
usnom pištaljkom: ---------- (slika
131);
Slika 131
Slika 132
noüni znak:
mahati signalnom svjetilj-kom
sa bijelom svjetlošüu uspravno
naviše i naniže u dužim
potezima, a pored toga jedan
dugaþak
zvižduk
usnom
pištaljkom: ---------- (slika 132).
(7)
Signalni znak 86: "Nazad"
dnevni znak:
mahati razvijenom signalnom zastavicom
vodoravno lijevo i desno u dužim potezima, a
pored toga, dva dugaþka
zvižduka usnom pištaljkom:
-------------------(slika 133):
noüni znak:
mahati signalnom svjetiljkom
sa bijelom svjetlošüu vodoravno lijevo i desno u dužim
potezima, a. pored toga dva
dugaþka zvižduka usnom pištaljkom:
-------------------- -------------------- (slika 134);
Slika 133
Slika 134
Signalni znak 87: "Malo naprijed"
dnevni znak:
mahati
razvijenom
signalnom
zastavicom uspravno naviše i naniže u
kratkim potezima, a pored toga jedan
kratak zvižduk usnom pištaljkom: •
(slika 135);
noüni znak:
mahati signalnom svjetiljkom sa bijelom
svjetlošüu uspravno
naviše i naniže u
kratkim potezima, a
pored toga jedan
kratak zvižduk usnom pištaljkom: •
(slika 136).
Slika 129
svjetlosnim signalima:
dnevni i noüni znak:
tri mlijeþnobijele mirne svjetlosti jedna ispod
druge (slika 130)
Slika 130
B. Svrha i upotreba signalnih znakova
(7) Svjetlosni signali za probu automatskih koþnica ugraÿuju
se, prema mjesnim prilikama, sa lijeve ili desne strane
kolosjeka. Kada nije potrebno davati signalne znakove,
svjetlosni signali za probu koþnica ne svjetle.
Daljina vidljivosti ovih signala odreÿuje se prema
mjesnim prilikama stanice.
(8) Signalni znaci za probu kod vozova sa automatskih
koþnica daju se rukom, ruþnom signalnom svjetiljkom sa
strane mašinovoÿe ili sa strane pomoünika. U krivini ili na
peronu gdje putnici spreþavaju vidik, davalac signalnih
znakova treba da se postavi tako da mašinovoÿa, odnosno
pomoünik mogu jasno vidjeti signalne znakove koji im se
daju. U sluþaju potrebe, vozopratno osoblje koje ne
uþestvuje pri probi koþnica mora prenositi ove signalne
znakove.
ýlan 32.
(Signalni znaci manevarskog osoblja)
A. Osnovne odredbe. Signalni znaci
(1) Signalni znaci manevarskog osoblja služe da se njima pri
manevarskim vožnjama svih vrsta nareÿuje pokretanje u
potrebnom pravcu, reguliše brzina i zaustavljanje.
(2) Signalne znakove manevarskog osoblja daje osoblje koje
izvršava manevarske vožnje ili skretniþko osoblje koje
poslužuje skretnice pri manevriranju.
(3) Signalni znaci manevarskog osoblja daju se jednovremeno
usnom pištaljkom i signalnom zastavicom, odnosno
usnom pištaljkom i ruþnom signalnom svjetiljkom.
Signalni znak dat izuzetno samo usnom pištaljkom ili
samo signalnom zastavicom, odnosno noüu samo
ruþnom signalnom svjetiljkom, ima istu važnost kao
da je dat jednovremeno usnom pištaljkom i signalnom
zastavicom, odnosno noüu usnom pištaljkom i ruþnom
signalnom svjetiljkom.
(4) Signalna zastavica je od crvenog platna odreÿene
veliþine, uþvršüenog na držak.
(5) Signalni znaci manevarskog osoblja koriste se i kod
vozova za vožnje koje se prema odredbama
Saobraüajnog pravilnika smatraju manevarskim
vožnjama.
Utorak, 18. 2. 2014.
(8)
Slika 135 Slika 136
(9)
Signalni znak 88: "Malo nazad"
dnevni znak:
mahati
razvijenom
signalnom
zastavicom
vodoravno lijevo i desno u kratkim potezima, a
pored toga dva kratka zvižduka usnom pištaljkom:
• • (slika 137);
noüni znak:
mahati signalnom svjetiljkom
sa bijelom svjetlošüu vodoravno lijevo idesno u kratkim
potezima, a pored toga dva
kratka zvižduka
usnom
pištaljkom: • • (slika 138)
Slika 137
Slika 138
Utorak, 18. 2. 2014.
SLUŽBENI GLASNIK BiH
(10) Signalni znak 89: "Odbaþaj"
dnevni znak:
mahnuti brzo razvijenom signalnom
zastavicom i slobodnom rukom
koso nagore, a pored toga jedan
kratak i jedan dugaþak zvižduk
usnom pištaljkom: • ---------- (slika
139);
Slika 139
noüni znak:
mahnuti brzo signalnom svjetiljkom
sa bijelom svjetlošüu koso nagore, a
pored toga jedan kratak i jedan
dugaþak zvižduk usnom pištaljkom:
• ---------- (slika 140)
Slika 140
(11) Signalni znak 90: "Lagano"
dnevni znak:
držati koso naniže razvijenu
signalnu zastavicu, a pored
toga jedan produženi zvižduk usnom
pištaljkom, naizmjeniþno visok i
dubok (slika 141):
Slika 141
noüni znak:
držati signalnu svjetiljku sa bijelom
svjetlošüu u visini grudi, a pored
toga jedan produženi zvižduk usnom
pištaljkom, naizmjeniþno visok i
dubok:
(slika 142)
Slika 142
Broj 13 - Stranica 159
(12) Signalni znak 91: "Stoj"
dnevni znak
mahati ukrug razvijenom signalnom
zastavicom, a pored toga više kratkih
zvižduka
usnom
pištaljkom: • • • • •
(slika 143);
noüni znak:
mahati ukrug signalnom
svjetiljkom sa bilo kakvom svjetlošüu a pored
toga više kratkih zvižduka usnom pištaljkom:
• • • • • (slika 144)
Slika143
Slika 144
B. Svrha i upotreba signalnih znakova
(13) Signalni znaci 85: "Naprijed" i 87: "Malo naprijed" daju
se kada vuþno vozilo treba da vuþe manevarski sastav.
(14) Kada vozu treba signalirati dalju vožnju, signalni znak 85:
"Naprijed" daje se bez obzira na odredbe taþke 13 ovog
þlana.
(15) Signalni znaci 86: "Nazad" i 88: "Malo nazad" daju se
kada vuþno vozilo treba da gura manevarski sastav.
(16) Za vožnju samog vuþnog vozila pravac "Naprijed",
odnosno "Nazad" utvrÿuje se dogovorno ili se nareÿenja
daju usmeno.
(17) Signalni znaci 87: "Malo naprijed" i 88: "Malo nazad"
daju se, po pravilu, kada je potrebno približiti, odnosno
odvojiti dva ili više susjednih vozila kako bi se mogla
otkvaþiti ili zakvaþiti, kao i u drugim sliþnim sluþajevima.
(18) Signalnim znakom 89: "Odbaþaj" nareÿuje se poseban
naþin manevriranja propisan odredbama o manevriranju
kako je navedeno u Pravilniku 2.
(19) Signalnim znakom 90: "Lagano" nareÿuje se osoblju
vuþnog vozila da smanji brzinu ili da oþekuje davanje
signalnog znaka 91: "Stoj".
Prije davanja signalnog znaka 91: "Stoj" uvijek se mora
dati signalni znak 90: "Lagano", osim u sluþaju kada
signalni znak 91 treba dati odmah.
(20) Signalnim znakom 91: "Stoj" nareÿuje se zaustavljanje
manevarskog sastava ili samog vuþnog vozila.
DIO ŠESTI - SIGNALI PRUŽNOG OSOBLJA
ýlan 33.
(Prenosni i ruþni signali pružnog osoblja)
(1) Signalima pružnog osoblja pokazuje se da je pruga,
odnosno pružni ili staniþni kolosjek postao neprohodan od
oznaþenog mjesta, ili da se od oznaþenog mjesta mora
voziti manjom brzinom od propisane.
Osim toga, signalima pružnog osoblja se u sluþaju potrebe
zbog iznenada nastale opasnosti zaustavlja voz,
manevarski sastav ili pružno vozilo radi hitnog saopüenja
ili upozorenja, nareÿuje vozu, manevarskom sastavu ili
pružnom vozilu da oprezno vozi ili da smanji brzinu kada
za takvom vožnjom iznenada nastane potreba.
(2) Signalna sredstva pružnog osoblja su prenosna i ruþna.
Prenosna signalna sredstva su: signalni koturi i tablica
za poþetak lagane vožnje. Ruþna signalna sredstva su:
signalna zastavica, ruþna signalna svjetiljka i usna
pištaljka.
(3) U signale pružnog osoblja spadaju:
a) zaustavni signali
b) signali lagane vožnje, i
c) opozivni signal.
Broj 13 - Stranica 160
SLUŽBENI GLASNIK BiH
Pružno osoblje, prema potrebi, koristi þujne signalne
znakove usnom pištaljkom na naþin propisan þlanom 32.
ovog Pravilnika za manevarsko osoblje.
(4) Signalni koturi obojeni su sa zadnje strane sivom bojom,
ukoliko za pojedine sluþajeve nije ovim pravilnikom
drukþije propisano.
(5) Postavljanje signala pružnog osoblja na ugroženim
mjestima na pruzi i na pružnim i staniþnim kolosjecima
radi zaštiüivanja saobraüaja i njihovo osvjetljavanje i
uklanjanje spada u dužnost osoblja održavanja pruge, koje
neposredno provjerava ispravnost pruge i kolosjeka,
odnosno koje vrši opravke i izvodi radove na pruzi.
Pojedine signalne znakove pružnog osoblja koristi
staniþno, vozopratno i osoblje vuþnog vozila (þlanovi 29. i
30. ovog Pravilnika), u kom sluþaju ono i odgovara za
njihovo pravilno postavljanje, davanje i osvjetljavanje.
ýlan 34.
(Zaustavni signali)
A. Osnovne odredbe. Signalni znaci
(1) Zaustavni signali pokazuju da je pruga, odnosno pružni ili
staniþni kolosjek neprohodan na oznaþenom mjestu usljed
ošteüenja, kvara, radova, zauzetosti vozilima ili iz nekih
drugih tehniþkih razloga. Osim toga, oni služe i da se
njima u sluþaju potrebe zaustavi voz, manevarski sastav ili
pružno vozilo zbog iznenada nastale opasnosti po
bezbjednost saobraüaja, radi hitnog saopüenja ili
upozorenja i sliþno.
(2) Signalni znak 96a: "Stoj"
zaustavnim signalnim
koturom:
dnevni znak:
crveni signalni kotur
sa bijelim rubom okrenut prema vozu držati
ili postaviti uz kolosjek
(slike 145 i 146);
Slika 145
Slika 146
noüni znak:
dnevni znak i
ispod njega crvena
svjetlost, ili samo
crvena
svjetlost
signalne svjetiljke
prema vozu (slike
147, 148 i 149).
Slika 147
Slika 148 Slika 149
(3) Signalni znak 96b: "Stoj"
signalnom zastavicom ili
ruþnom signalnom svjetiljkom:
dnevni znak:
mahati u krug signalnom
zastavicom prema vozu (slike
150 i 151):
Slika 150
Slika 151
Utorak, 18. 2. 2014.
noüni znak:
mahati ukrug ruþnom signalnom svjetiljkom sa ma kakvom
svjetlošüu prema vozu (slika 152)
Slika 152
B. Svrha i upotreba signalnih znakova
(4) Signalni znaci 96a i 96b: "Stoj" oznaþavaju da na pruzi
postoji smetnja koja ugrožava dalju vožnju i da se voz,
manevarski sastav ili pružno vozilo mora što prije
zaustaviti upotrebom najefikasnijeg naþina koþenja.
Voz, manevarski sastav ili pružno vozilo po pravilu se
zaustavlja ispred datog ruþnog ili postavljenog signalnog
znaka.
(5) Na pružnom kolosjeku - kolosjecima signalni znak 96a:
"Stoj" treba postaviti, odnosno signalni znak 96b: "Stoj"
davati ispred neprohodnog mjesta na daljini zaustavnog
puta. Signalni znak 96a i 96b: "Stoj" mora se vidjeti sa
najmanje udaljenosti od 500 m na prugama sa zaustavnim
putem od 1.500 m, od 300 m na prugama sa zaustavnim
putem od 1.000 m i od 200 m na prugama sa zaustavnim
putem od 700 m. Ukoliko se ovi signalni znaci ne mogu
vidjeti sa te daljine, treba ih postaviti, odnosno davati i na
veüoj udaljenosti od odreÿene u stavu 1. ove taþke, kako
bi se ostvarila propisana vidljivost. Za obezbjeÿenje voza
kod vanrednih dogaÿaja na otvorenoj pruzi odgovoran je
mašinovoÿa.
Ako se signalni znaci 96a i 96b: "Stoj" moraju postaviti,
odnosno dati u tunelu, na mostu ili u njihovoj blizini, pa bi
voz morao þak i djelimiþno stajati u tunelu ili na mostu,
treba ih, ako za to ima vremena, postaviti, odnosno davati
na daljini zaustavnog puta ispred tunela ili mosta. Naþin
postavljanja, odnosno davanja ovih signalnih znakova u
tunelima dužim od 1.500 m, odnosno 1.000 m propisuje
Upravitelj infrastrukture posebno za svaki tunel, s
ozbirom na opremu tunela ureÿajima za ventilaciju.
Ukoliko se zbog iznenada nastale opasnosti signalni znaci
96a i 96b: "Stoj" ne mogu postaviti, odnosno dati sa
udaljenosti propisane u stavu 1. ove taþke, moraju se,
prema nastaloj potrebi, odmah davati, ili trþati u susret
dolazeüem vozu, manevarskom sastavu ili pružnom vozilu
i davati signalni znak 96b: "Stoj" dok se voz, manevarski
sastav ili pružno vozilo ne zaustavi.
(6) Signalni znaci 96a i 96b: "Stoj" moraju se postaviti
odnosno dati:
a) ako je zbog stanja pruge ili kakve smetnje ugrožena
bezbjednost saobraüaja, bez obzira na to da li se
oþekuje voz ili ne;
b) ako se preko nekog mjesta na pruzi mora voziti sa
najveüom opreznošüu a o tome vozno osoblje nije
obavješteno;
c) ako je voz pušten na zatvoren kolosjek, a
zainteresirano osoblje nije bilo o tome obavješteno;
d) ako je na dvokolosjeþnoj pruzi voz pušten
nepravilnim kolosjekom, a o tome zainteresirano
osoblje nije obavješteno;
e) ako se prije prolaska voza þija je vožnje objavljena
zvonovnim signalom, ili prije prolaska manevarskog
sastava, odnosno pružnog vozila otpremljenog iz
stanice, na otvorenoj pruzi þuo signalni znak za
Utorak, 18. 2. 2014.
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
SLUŽBENI GLASNIK BiH
objavljivanje vožnje voza iz suprotnog pravca po
istom kolosjeku;
f)
ako su se þula dva signalna znaka za objavljivanje
vožnje vozova iz suprotnih pravaca po istom
kolosjeku;
g) ako se þuo signalni znak 3: "Opasnost";
h) ako se þuo signalni znak 3: "Opasnost", koji je
prema primljenom obavještenju dat zbog odbjeglih
vozila, a ova dolaze u susret vozu;
i)
ako ljude, drumska vozila, krupnu stoku i sl. može
ugroziti dolazeüi voz;
j)
ako se na vozu koji prolazi primjeti kvar ili
nedostatak koji bi mogao ugroziti dalju vožnju voza;
k) ako se primjeti da voz koji po redu vožnje ima
bavljenje u službenom mjestu ne smanjuje brzinu
radi zaustavljanja;
l)
ako su na prolazeüem vozu istaknuti nepropisni
þeoni signalni znaci ili kada þeoni signali noüu nisu
osvjetljeni;
m) ako se posumnja da dalja vožnja voza, manevarskog
sastava ili pružnog vozila može biti ugrožena;
Ukoliko se ispred neprohodnog mjesta ne daje signalni
znak 96b: "Stoj" (signalnom zastavicom, odnosno ruþnom
signalnom svjetiljkom), zaustavni signalni kotur mora se
postaviti tako da pokazuje signalni znak 96a: "Stoj" koji
ostaje na tom mjestu za sve vrijeme dok smetnja traje, bez
obzira na to da li se oþekuje neka vožnja ili ne.
Signalni znak 96a: "Stoj" (zaustavni signalni kotur)
postavlja se s obe strane neprohodnog mjesta bez obzira
na to da li po takvom kolosjeku saobraüaju vozovi samo iz
jednog ili iz oba pravca i važi kod dvokolosjeþnih,
višekolosjeþnih i paralelnih pruga, kao i kod staniþnih
kolosjeka samo za onaj kolosjek koji je oznaþen i važi kod
dvokolosjeþnih, višekolosjeþnih i paralelnih pruga.
Ako se ovaj signalni znak ne može postaviti pored
kolosjeka za koji važi, stavlja se u sredinu kolosjeka.
Kada su na dvokolosjeþnoj pruzi neprohodna oba
kolosjeka, signalni znak 96a: "Stoj" postavlja se za svaki
kolosjek samo za odgovarajuüi pravac vožnje.
Kada su na dvokolosjeþnoj pruzi sa obostranim
saobraüajem neprohodna oba kolosjeka, signalni znak
96a: "Stoj" postavlja se za svaki kolosjek iz oba pravca
vožnje.
Ako se na paralelnim ili dvokolosjeþnim prugama,
odnosno u stanicama, signalni znak 96a: "Stoj" postavlja
samo za jedan kolosjek, pored susjednih kolosjeka,
paralelno s ovim signalnim znakom, moraju se postaviti
opozivni signali, kako se ne bi ometao saobraüaj po
susjednim kolosjecima.
Odbjegla vozila koja stoje na otvorenoj pruzi moraju se na
jednokolosjeþnim i dvokolosjeþnim prugama zaštititi na
naþin propisan u stavu 1. taþka 8. ovog þlana.
Ako zbog iznenada nastale smetnje treba zaštititi
neprohodno mjesto, a na licu mjesta se nalazi samo jedan
radnik, signalni znak 96a: "Stoj" mora se postaviti
prvenstveno iz pravca odakle se oþekuje voz, a zatim što
hitnije i iz drugog pravca.
Signalni znak 96a: "Stoj" koristi se u stanicama da:
a) oznaþi da su jedan ili više staniþnih kolosjeka
neprohodni, i to:
kada je neprohodan samo jedan glavni ili
sporedni staniþni kolosjek, zaustavni signalni
kotur postavlja se s obe strane neprohodnog
mjesta u sredini kolosjeka paralelno prema
meÿiku, po moguüstvu na udaljenosti od
najmanje 50 m od ugroženog mjesta;
-
Broj 13 - Stranica 161
ako neprohodno mjesto onemoguüava vožnju
za dva ili više susjednih kolosjeka, a ostali
staniþni kolosjeci su prohodni, svi kolosjeci iza
neprohodnog mjesta štite se postavljanjem
samo jednog zaustavnog signalnog kotura
ispred neprohodnog mjesta, i to paralelno
prema meÿiku prvog susjednog prohodnog
kolosjeka, po moguüstvu na udaljenosti od
najmanje 50 m. Sa suprotne strane na iste
kolosjeka stavlja se zaustavni signalni kotur u
svaki kolosjek paralelno prema meÿiku,
ukoliko se i s te strane neprohodni kolosjeci ne
mogu zaštititi jednim zaustavnim signalnim
koturom;
b) oznaþi poþetak zauzetosti kolosjeka vozom vozilima, kada je to potrebno. Postavlja se na daljini
od 50 m u svakom pravcu ispred vozila (prvog
vozila) kojima je kolosjek zauzet. Kada je slobodan
dio kolosjeka nedovoljan za smještaj voza, ova
udaljenost, izuzetno, može iznositi najmanje 20 m;
c) zabrani svaki izlazak iz stanice na otvorenu prugu
zbog zatvora kolosjeka, utovara ili istovara na
otvorenoj pruzi i drugog. Postavlja se u sredini
kolosjeka na udaljenosti od najmanje 50 m od
posljednje izlazne skretnice. Ako se u stanici u to
vrijeme mora manevrirati i preko izlazne skretnice,
zaustavni signalni kotur postavlja se po odnosnim
odredbama Saobraüajnog pravilnika;
d) zaštiti vozila na kolosjeku koja se ne smiju pokretati.
Postavlja se na udaljenosti od 50 m ispred i iza
vozila, odnosno ispred prvog i iza posljednjeg vozila
kada se ona nalaze na staniþnim kolosjecima;
e) zabrani ulazak elektrolokomotivi i elektromotornim
kolima sa podignutim pantografom na kolosjek za
koji se ne daje signalni znak 42: "Spusti pantograf".
Postavlja se na udaljenosti od 50 m ispred mjesta od
kojeg treba voziti spuštenim pantografom i to sa
desne strane kolosjeka.
(14) Kada neprohodno mjesto onemoguüava ulaz na sve
kolosjeke u stanici, ili u posebna podruþja u stanici,
zaštiüivanje se obavlja s obje ulazne strane zaustavnim
signalnim koturom, koji se postavlja na daljini zaustavnog
puta ispred ulazne skretnice. Ovi signali moraju se
postaviti iako je stanica zaštiüena glavnim signalima.
(15) Signalne tablice sa signalnim znakom 96a: "Stoj", ako su
prevuþene reflektujuüom materijom, nije potrebno
osvjetljavati.
(16) Primjeri za zaštiüivanje mjesta preko kojih se ne smije
voziti dati su u prilogu III, koji je sastavni dio ovog
Pravilnika.
C. Postupak voznog osoblja kada primjeti zaustavne signale
pružnog osoblja
(17) Ako je na otvrenoj pruzi ili u stanici postavljen signalni
znak 96a: "Stoj" (zaustavni signalni kotur), ili se daje
signalni znak 96b: "Stoj", kao i ako se sa voza, odnosno
manevarskog sastava daje signalni znak 96b (91): "Stoj",
mašinovoÿa odnosno vozaþ motornog pružnog vozila
mora upotrijebiti najefikasniji naþin koþenja kako bi se
voz, manevarski sastav ili pružno vozilo što prije
zaustavilo. Ukoliko je za zaustavljanje voza, odnosno
manevarskog sastava potrebna pomoü vozopratnog
osoblja odnosno manevarskog odreda, mašinovoÿa daje
signalni znak 68: "Opasnost, koþi".
(18) Ako je voz zaustavljen na otvorenoj pruzi postavljenim
signalnim znakom 96a: "Stoj", a na licu mjesta nema
Broj 13 - Stranica 162
SLUŽBENI GLASNIK BiH
nikoga ko bi mogao dati obavještenje zbog þega su isti
postavljeni, niti se na drugi naþin (telefonom, RDV-om i
sl.) ne može dobiti ovo obavještenje, a sa mjesta
zaustavljanja ne može se primjetiti nikakva smetnja, voz
üe sa najveüom opreznošüu nastaviti dalju vožnju do
eventualne smetnje, odnosno do prvog radnog ili
službenog mjesta, gdje üe se pribaviti potrebna
obavještenja.
ýlan 35.
(Signali lagane vožnje)
A. Osnovne odredbe. Signalni znaci
(1) Signali lagane vožnje pokazuju da se preko oznaþenog
mjesta ili dijela pružnog ili staniþnog kolosjeka, zbog
ošteüenja, kvara, radova ili iz drugog razloga, mora voziti
smanjenom brzinom.
(2) Signalni znak 97a: "Lagano"
žutim signalnim koturom:
dnevni znak:
žuti signalni kotur sa
crno-bijelim
rubom
okrenut prema vozu
držati ili postaviti uz
kolosjek (slike 153 i
154);
Slika 153
Slika 154
noüni znak:
dnevni znak i ispod
njega žuta svjetlost,
ili
samo
žuta
svjetlost
signalne
svjetiljke prema vozu
(slike 155 i 156).
Slika 155
(3)
Slika 156
Signalni znak 97b: "Lagano"
signalnom zastavicom ili
ruþnom
signalnom
svjetiljkom:
dnevni znak:
razvijena
signalna
zastavica ispružena koso
naniže, ili obe ruke
ispružene koso naniže
(slike 157 i 158);
Slika 157
Slika 158
noüni znak:
ruþnu signalnu svjetiljku
žutom svjetlošüu držati ili
postaviti uz kolosjek
prema vozu (slike 159 i
160).
Slika 159
Slika 160
(4)
Utorak, 18. 2. 2014.
Signalni znak 97c: "Poþetak lagane vožnje"
dnevni znak:
bijela brojka na crnoj
osnovi (slika 161);
noüni znak:
dnevni znak presvuþen
reflektujuüom
materijom (slika 162).
Slika 161
Slika 162
B. Svrha i upotreba signalnih znakova
(5) Signalni znaci 97a ili 97b: "Lagano" postavljaju se,
odnosno daju ispred mjesta od kojeg se mora voziti
smanjenom brzinom na odstojanju propisanim
odgovarajuüom tablicom iz priloga III. ovog Pravilnika
Signalni znaci 97a ili 97b: "Lagano" moraju se vidjeti sa
udaljenosti od najmanje 500 m na prugama sa zaustavnim
putem od 1.500 m, od najmanje 300 m na prugama.sa
zaustavnim putem od 1.000 m i od 200 m na prugama sa
zaustavnim putem od 700 m. Ukoliko se ne mogu vidjeti
sa te daljine, treba ih postaviti, odnosno davati i na veüoj
udaljenosti od odreÿene u stavu 1 ove taþke, kako bi se
ostvarila propisana vidljivost.
Ako iznenada nastane potreba za laganom vožnjom, a
signalni znaci 97a ili 97b: "Lagano" ne mogu se postaviti,
odnosno dati s udaljenosti propisane u stavu 1. ove taþke,
mora se trþati u susret dolazeüem vozu, manevarskom
sastavu ili pružnom vozilu i davati signalni znak 96b:
"Stoj", i po zaustavljanju dati usmeno obavještenje o
laganoj vožnji.
(6) Signalni znaci 97a ili 97b: "Lagano" oznaþavaju da se od
mjesta postavljenog signala, odnosno od mjesta davanja
ovih signalnih znakova, brzina mora smanjiti tako da se
od signalnog znaka 97c: "Poþetak lagane vožnje" može
voziti brzinom oznaþenom na signalnom znaku 97c:
"Poþetak lagane vožnje", odnosno brzinom nareÿenom
opštim nalogom.
(7) Kada se primjeti signalni znak 97a ili 97b: "Lagano", a
voznom osoblju, osoblju manevarskog sastava, odnosno
vozaþu motornog pružnog vozila nije opštim nalogom
nareÿeno kojom brzinom treba voziti, niti postoji oznaka
za brzinu kojom se smije voziti preko zaštiüenog mjesta,
od mjesta postavljenog signalnog znaka 97a, odnosno
mjesta davanja signalnog znaka 97b: "Lagano", smije se
voziti najveüom brzinom od 10 km/h.
Ukoliko postoji potreba za brzinom manjom od 10 km/h,
voz, manevarski sastav ili motorno pružno vozilo treba
zaustaviti i dati usmeno nareÿenje kojom se brzinom
smije voziti.
(8) Signalni znak 97c: "Poþetak lagane vožnje" oznaþava
mjesto odakle se mora voziti smanjenom brzinom
oznaþenom na ovom signalnom znaku ili brzinom
nareÿenom opštim nalogom.
Kraj lagane vožnje oznaþava se signalnim znakom 98:
"Opozivni signal". Vožnja se smije nastaviti redovnom
brzinom tek kada posljednje vozilo u vozu ili
manevarskom sastavu, odnosno motorno pružno vozilo
proÿe pored ovog signalnog znaka.
Na jednokolosjeþnim prugama mjesto od kojeg poþinje
potreba za smanjenom brzinom može se oznaþiti i na taj
naþin što se na zadnjoj sivoj strani opozivnog signala
Utorak, 18. 2. 2014.
SLUŽBENI GLASNIK BiH
stavlja oznaka brzine. U ovakvom sluþaju zelena površina
opozivnog signala okrenuta je prema zaštiüenom mjestu i
služi kao opozivni signal za suprotni pravac iako je
postavljena sa lijeve strane kolosjeka s obzirom na pravac
vožnje.
(9) Mjesta na pružnom kolosjeku - kolosjecima preko kojih se
mora voziti smanjenom brzinom zaštiüuju se na sljedeüi
naþin:
a) na jednokolojseþnim prugama, na dvokolosjeþnim
prugama ako se saobraüaj obavlja samo po jednom
kolosjeku, kao i na dvokolosjeþnim prugama sa
obostranim saobraüajem signalni znaci 97a:
"Lagano" i 97c: "Poþetak lagane vožnje" postavljaju
se ispred ošteüenog mjesta iz obapravca vožnje;
b) na dvokolosjeþnim prugama, na kolosjeku po kojem
se mora voziti smanjenom brzinom signalni znaci
97a: "Lagano" i 97c: "Poþetak lagane vožnje"
postavljaju se samo iz pravca vožnje odreÿenog za
taj kolosjek.
(10) Na paralelnim jednokolosjeþnim prugama, ako u pravcu
vožnje s desne strane meÿu kolosjecima nema dovoljno
mjesta, signale za laganu vožnju treba postaviti na spoljnu
stranu kolosjeka za koji važe.
Za postavljanje signala za laganu vožnju na paralelnim
dvokolosjeþnim prugama ili gdje se više od dva kolosjeka
nalaze jedan pored drugog, Upravitelj infrastrukture izdaje
posebno uputstvo za svaki pojedinaþni sluþaj.
(11) Ako je na paralelnim prugama signalni znak 97a:
"Lagano" postavljen samo za jedan kolosjek, pored ostalih
kolosjeka, paralelno sa ovim signalnim znakom, moraju se
postaviti opozivni signali kako se ne bi ometao saobraüaj
po susjednim kolosjecima.
(12) Ako na pružnom kolosjeku nastanu dvije uzastopne
lagane vožnje razliþitih brzina, bez meÿuprostora na
ispravnom kolosjeku, ili ako je meÿuprostor manji od
1.300.m, ovakve uzastopne lagane vožnje oznaþavaju se
za svaki pravac vožnje jednim signalnim znakom 97a:
"Lagano" i jednim signalnim znakom 98: "Opozivni
signal".
Za postavljanje jednog ili dva signalna znaka 97c:
"Poþetak lagane vožnje" važi sljedeüe:
a) Ako je dužina kolosjeka na kojem se uvode
uzastopne lagane vožnje do 1.500 m, za taj dio
kolosjeka i za svaki pravac vožnje, postavlja se samo
po jedan signal koji pokazuje signalni znak 97c:
"Poþetak lagane vožnje" na kojem je oznaþena
manja brzina.
b) Na isti naþin signaliraju se i uzastope lagane vožnje
sa veüom dužinom od 1.500 m, a dužina kolosjeka
na kome je uvedena veüa brzina je kraüa od
odstojanja na koje bi trebalo prema odgovarajuüoj
tabeli iz priloga III. ovog pravilnika, postaviti
signalni znak 97c: "Poþetak lagane vožnje".
c) Ako je dužina kolosjeka na kojem se uvode
uzastopne lagane vožnje preko 1.500 m, osim u
sluþaju pod b, za svaki pravac vožnje postavljaju se
po dva signala koji pokazuju signalni znak 97c:
"Poþetak lagane vožnje", sa odgovarajuüim
oznakama brzine na sljedeüi naþin:
za pravac vožnje kod kojeg prvo nastaje vožnja
manjom brzinom, signalni znak na kojem je
ona oznaþena postavlja se na poþetku dijela
kolosjeka sa manjom brzinom, a drugi signalni
znak, na kojem je oznaþena veüa brzina, na
poþetku dijela kolosjeka na kojem je lagana
vožnja veüom brzinom;
-
Broj 13 - Stranica 163
za suprotni pravac vožnje, kod kojeg prvo
nastaje vožnja veüom brzinom, signalni znak
na kojem je ona oznaþena postavlja se na
mjestu odakle poþinje lagana vožnja veüom
brzinom, a drugi signalni znak, na kojem je
oznaþena manja brzina, postavlja se na
odstojanju,
propisanim
odgovarajuüom
tablicom u priloga III. ovog Pravilnika ispred
poþetka dijela kolosjeka na kojem je lagana
vožnja sa manjom brzinom.
Ukoliko slijede jedna za drugom više od dvije uzastopne
lagane vožnje, i za naredne lagane vožnje analogno se
primenjuju prethodne odredbe.
(13) Kada se lagana vožnja uvodi na glavnim prolaznim
kolosjecima ili na otvorenoj pruzi odmah iza stanice, pa bi
signalni znak 97a: "Lagano" trebalo postaviti u stanici; on
se postavlja ispred prve ulazne skretnice.
Signalni znak 97c: "Poþetak lagane vožnje" i 98:
"Opozivni signal" postavljaju se tako da se oþuva
bezbjednost putnika i staniþnog osoblja. U takvom sluþaju
ovi signalni znaci mogu biti postavljeni i prije samog
poþetka, odnosno i iza samog kraja lagane vožnje.
Kada se lagana vožnja uvodi na ostalim glavnim i
sporednim kolosjecima, signalni znaci 97a: "Lagano" i 98:
"Opozivni signal" se ne postavljaju. Lagana vožnja na
ovim kolosjecima oznaþava se samo signalnim znakom
97c: "Poþetak lagane vožnje", koji se postavlja u blizini
meÿika uz kolosjek za koji važi. Brzina oznaþena na
ovom signalnom znaku važi na cijeloj dužini kolosjeka, pa
i u sluþaju kada je potreba za laganom vožnjom samo na
jednom njegovom dijelu, a prestaje kod signalnog znaka
97c: "Poþetak lagane vožnje", koji važi za suprotan
pravac, odnosno kod meÿika na drugom kraju kolosjeka.
Kada se voz pušta na glavne kolosjeke u sluþaju iz stava
3. ove taþke, mora se postupiti po odredbama
Saobraüajnog pravilnika propisanim za ulazak voza u
stanicu sa naroþitom opreznošüu.
(14) Ako vozovi otpoþinju ili poslije bavljenja produžavaju
vožnju iza signalnog znaka 97a: "Lagano", odnosno
signalnog znaka 97c: "Poþetak lagane vožnje" signalni
znak 97c, ako je to potrebno, može se ponoviti. Ukoliko
ovaj signalni znak nije ponovljen, vozno osoblje se o
ovome obavještava opštim nalogom, u kojem se, pored
uobiþajenog saopüenja o laganoj vožnji, upisuje: "Signalni
znak 97c: "Poþetak lagane vožnje' postavljen je iza voza".
(15) O uvedenim laganim vožnjama zainteresirano staniþno
osoblje obavještava se pismeno. Vozno osoblje
obavještava se opštim nalozima.
Ako se lagana vožnja uvede iznenada, o tome se
telefonom
obavještavaju
susjedne
stanice
radi
obavještavanja voznog osoblja opštim nalogom. Ukoliko
susjedne stanice nisu obavještene o ovakvim laganim
vožnjama, zbog þega vozno osoblje nije moglo biti
obavješteno opštim nalogom, prvi voz, manevarski sastav
ili pružno vozilo mora se zaustaviti i o laganoj vožnji
usmeno obavjestiti.
U sluþaju da se o iznenada uvedenoj laganoj vožnji
susjedne stanice ne mogu obavjestiti telefonom, voznom
osoblju zaustavljenog voza mora se dati pismeni izvještaj
radi obavještenja susjedne stanice. Voz koji nosi pismeni
izvještaj mora stati ispred ulazne skretnice i vozovoÿa,
odnosno mašinovoÿa kada obavlja dužnost vozovoÿe ili se
vozovoÿa nalazi na završnim kolima, putem skretniþara ili
telefonom saopštava sadržaj izvještaja, odnosno putem
skretniþara ili izaslanog vozopratioca predaje izvještaj
otpravniku vozova. Tek poslije predatog izvještaja voz
Broj 13 - Stranica 164
SLUŽBENI GLASNIK BiH
smije uüi u stanicu. Otpravnik vozova o ovome dokazno
obavještava pozadnju susjednu stanicu meÿustaniþnog
odsjeka na kojem je uvedena lagana vožnja radi
obavještavanja voznog osoblja.
(16) Ako je vozno osoblje opštim nalogom obavješteno o
uvedenoj laganoj vožnji, a na pruzi nema signala lagane
vožnje, odnosno ako vozno osoblje nije opüim nalogom
obavješteno o uvedenoj laganoj vožnji, a na pruzi naiÿe na
signale lagane vožnje, postupiüe po opüem nalogu,
odnosno po signalima lagane vožnje.
(17) Ako je signalni znak 97a: "Lagano" postavljen na
zajedniþkom dijelu pruge ispred rasputnice, a važi samo
za jednu od odvojnih pruga, ispod žutog kotura postavlja
se strijelica usmjerena u pravcu odvojne pruge za koju
važi (slika 163), a ako lagana vožnja važi za obje odvojne
pruge, strijelice se ne postavljaju.
(3)
(4)
(5)
(6)
(1)
(2)
Slika 163
(18) Primjeri postavljanja signala za laganu vožnju dati su u
prilogu III, koji je sastavni dio ovog Pravilnika.
(19) Signalne tablice sa signalnim znacima 97a i 97c, ako su
prevuþene reflektujuüim materijama, nije potrebno
osvjetljavati.
(20) Izuzetno, u stanicama sa specifiþnom i složenom
kolosjeþnom situacijom, kao i u drugim sluþajevima koji
nisu regulieani odredbama ovog þlana, Upravitelj
infrastrukture propisuje naþin signaliranja laganih vožnji.
ýlan 36.
(Opozivni signal)
(1) Opozivni signal služi da se njime opozovu signali za
laganu vožnju, a u odreÿenim sluþajevima i zaustavni
signal.
(2) Signalni znak 98: "Opozivni signal"
dnevni znak:
zeleni signalni kotur sa bijelim rubom
okrenut prema vozu postavljen uz kolosjek
(slika 164)
Slika 164
noüni znak:
dnevni znak i ispod njega
zelena svjetlost ili samo
zelena svjetlost signalne
svjetiljke prema vozu (slike
165 i 166).
Slika 165
Slika 166
Utorak, 18. 2. 2014.
Signalni znak 98: "Opozivni signal" kada je postavljen na
kraju dijela kolosjeka na kojem je uvedena lagana vožnja,
oznaþava mjesto odakle prestaje lagana vožnja.
Ako je na paralelnim prugama signalni znak 97a:
"Lagano" postavljen samo za jedan kolosjek, signalni
znak 98: "Opozivni signal" postavljen paralelno, pored
drugog kolosjeka, oznaþava da signalni znak 97a:
"Lagano" ne važi za ovaj kolosjek (taþka 11. þlan 35.
ovog Pravilnika).
Ako je na paralelnim ili dvokolosjeþnim prugama,
odnosno u stanicama signalni znak 96a: "Stoj" postavljen
samo za jedan kolosjek, signalni znak 98: "Opozivi
signal" postavljen paralelno, pored drugog kolosjeka,
oznaþava da signalni znak 96a: "Stoj" ne važi za ovaj
kolosjek (taþka 10. þlan 34. ovog Pravilnika).
Signalnu tablicu sa signalnim znakom 98: "Opozivni
signal", ako je prevuþena reflektujuüom materijom, nije
potrebno osvjetljavati.
ýlan 37.
(Signalne mreže)
Signalne mreže su dio automatskog ureÿaja za javljanje
odrona koji služi da upozori zainteresirano osoblje da se
na pruzi pojavio odron.
Signalni znak 99: "Odron na pruzi - voziti brzinom do
30 km/h"
dnevni i noüni znak:
signalna
svjetiljka
sa
crvenom
trepüuüom svjetlošüu (slika 167)
Ova signalna svjetiljka redovno je
ugašena i pali se samo u sluþaju pojave
odrona.
Slika 167
(3)
Signalni znak 99: "Odron na pruzi - voziti brzinom do 30
km/h" pokazuje da se na pruzi, u zoni signalne mreže,
pojavio odron i da se mora voziti oprezno, prema
vidljivosti i terenskim uslovima, ne brzinom veüom od 30
km/h.
(4) Prva signalna svjetiljka koja pokazuje signalni znak 99:
"Odron na pruzi - voziti brzinom do 30 km/h "ugraÿuje se
na dužini zaustavnog puta ispred zone signalne mreže.
Iza prve signalne svjetiljke, na razmaku od najviše 200 m,
postavljaju se ostale signalne svjetiljke duž þitave zone
signalne mreže.
(5) Poþetak i kraj zone signalne mreže oznaþava se signalnim
oznakama 224 i 225.
(6) Daljina vidljivosti signalnog znaka 99 mora odgovarati
daljini vidljivosti propisanoj za posebne predsignale (þlan
7. taþka 9.).
(7) U sluþaju isljuþenja signalnih mreža zbog izvoÿenja
radova, zone signalnih mreža obezbjeÿuju se signalima
lagane vožnje.
(8) Bliže odredbe o rukovanju i radu automatskih ureÿaja za
javljanje odrona na pruzi kao i postupcima staniþnog i
voznog osoblja propisuje Upravitelj infrastrukture
posebnim uputstvom.
DIO SEDMI - SIGNALNE OZNAKE
ýlan 38.
(Opüe odredbe)
(1) Signalne oznake služe da na pruzi i u službenim mjestima
ukažu zainteresiranom osoblju na izvjesna mjesta,
Utorak, 18. 2. 2014.
(2)
(1)
(2)
SLUŽBENI GLASNIK BiH
objekte, signale i dr. kod kojih se mora postupiti po
odredbama Saobraüajnog ili ovog Pravilnika.
Signalne oznake su: nevaženje signala, predsignalne
opomenice, objavnice glavnih signala i predsignala,
upozorivaþi glavnih signala i predsignala, meÿik, granica
odsjeka, mjesto zaustavljanja, pružna opomenica,
prenosna pružna opomenica, poþetak i svršetak
potiskivanja, oznaka za stanice bez ulaznog (štitnog)
signala, oznaka za stajališta, oznaka zadire u slobodan
profil, poþetak i kraj izoliranog preklopa, poþetak i kraj
automatskog pružnog bloka (APB), poþetak i kraj
telekomande (TK), poþetak i kraj obostranog saobraüaja
(OS), poþetak i kraj signalne mreže (SM), padokazi i
kilometarske i hektometarske oznake.
ýlan 39.
(Nevaženje signala)
Glavni signal (likovni i svjetlosni), predsignali (likovni i
svjetlosni), graniþni kolosjeþni signali i manevarski
svjetlosni i likovni signali koji nisu pušteni u rad ili su
iskljuþeni iz upotrebe, kao i oni koji privremeno ne važe
(na primjer kod opravke) oznaþavaju se kao nevažeüi signalnom oznakom nevaženja signala.
Signalna oznaka 201: "Signal ne važi"
bijeli kosi krst sa crnim rubom (slika
168).
(8)
(1)
(2)
Broj 13 - Stranica 165
Ako je neki glavni signal oznaþen signalnom oznakom
201: "Signal ne važi" a vozno osoblje o ovome nije
obavješteno, kod ovakvog signala voz se mora zaustaviti
bez obzira na to koje signalne znakove pokazuje.
Ako je poseban predsignal oznaþen signalnom oznakom
201: "Signal ne važi", a vozno osoblje o ovome nije
obavješteno, mora se postupiti kao da pokazuje signalni
znak 13: "Oþekuj, Stoj".
ýlan 40.
(Predsignalne opomenice)
Predsignalne opomenice služe za lakše i bezbjednije
uoþavanje mjesta predsignala.
Predsignalna opomenica ugraÿuje se na magistralnim i
ostalim prugama I reda kod svih posebnih predsignala, a
na prugama sa automatskim pružnim blokom kod svakog
prvog prostornog signala ispred ulaznog i pružnog
zaštitnog signala.
Ukoliko se izlaznim signalom predsignaliraju signalni
znaci zaštitnog signala koji štiti i podruþje skretnice, ili
ulaznog signala drugog službenog mjesta, ispred izlaznog
signala mora se ugraditi predsignalna opomenica.
Ako je predsignalna opomenica ugraÿena na zajedniþkom
dijelu pruge ispred rasputnice ili u službenom mjestu od
kojeg se odvajaju dvije pruge, a važi samo za jednu od
odvojnih pruga, na ovakvoj predsignalnoj opomenici
stavlja se strelica usmjerena u pravcu odvojne pruge za
koju važi (slika 169).
Ako predsignalna opomenica važi za obe odvojne pruge,
na nju se ne stavljaju strijelice.
O ugraÿivanju predsignalnih opomenica kod posebnih
predsignala na sporednim prugama odluþuje Upravitelj
infrastrukture.
Slika 168
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
Signalna oznaka 201: "Signal ne važi" stavlja se na
signalnu tablicu ili signalne ruþice, tako da krajevi krsta
prelaze njihove ivice.
Umjesto kosog krsta, signalne tablice svjetlosnih signala
mogu biti samo pokrivene, i to tako da se eventualno
pokazani signalni znaci ne mogu vidjeti, a kod likovnih
glavnih signala, umjesto kosog krsta, sve signalne ruþice
na stubu mogu biti spuštene okomito nadole. Nevažeüi
patuljasti signali uvijek se pokrivaju.
Nevažeüi signali se ne osvjetljavaju.
Izuzetno od odredbe stava 1. ove taþke, nevažeüi
svjetlosni signali u probnom radu zasjenjuju se.
Nevažeüe objavnice glavnih signala i predsignala,
upozorivaþi glavnih signala i predsignala, pokazivaþi,
signali za ograniþenje brine, signali za elektriþnu vuþu,
granica manevriranja i signalne oznake takoÿe se
oznaþavaju signalnom oznakom 201: "Signal ne važi" ili
se uklanjaju.
O nevaženju glavnih signala i posebnih predsignala vozno
i sve ostalo zainteresirano osoblje mora se pismeno
obavjestiti.
Ovo se ne odnosi na novougraÿene signale u vremenu do
njihovog puštanja u redovan rad.
Kada nastane potreba da se voz ili manevarski sastav
zaustavi ispred glavnog signala koji je oznaþen signalnom
oznakom 201: "Signal ne važi" kod ovakvog glavnog
signala mora se postaviti, odnosno davati signalni znak
96a, odnosno 96b: "Stoj".
Slika 169
(3)
Signalna oznaka 202: "Oznaþavanje mjesta
predsignala"
bijela pravokutna tablica na kojoj su
crnom bojom ucrtana dva trokuta sa
spojenim vrhovima (slika 170).
Slika 170
(4)
Predsignalna opomenica ugraÿuje se, po pravilu, na 1,5 m
ispred signala iz taþke 2. ovog þlana. Predsignalne
opomenice mogu se ugraditi i na samom stubu ovih
signala, u njegovom podnožju ili na vratima signalnog
ormara.
Ako je predsignal ugraÿen iznad kolosjeka za koji važi, na
mosnoj ili polumosnoj konstrukciji, predsignalne
opomenice mogu se ugraditi i iznad predsignalne tablice.
Radi lakšeg uoþavanja, signalna oznaka predsignalne
opomenice treba da je, po potrebi, prevuþena
reflektujuüom materijom.
Broj 13 - Stranica 166
(5)
SLUŽBENI GLASNIK BiH
Kod posebnog predsignala koji je ugraÿen na manjoj
udaljenosti od propisanog zaustavnog puta za odnosnu
prugu, predsignalne opomenice imaju na vrhu i bijelu
trokutnu tablicu sa crnim rubom þiji je vrh okrenut naniže
(slika 171).
Odredba stava 1. ove taþke ne odnosi se na posebne
predsignale ugraÿene na odstojanju koje je do 5% manje
od propisanog zaustavnog puta.
Slika 171
Kada na predsignalnu opomenicu iz stava 1. ove taþke
treba postaviti strijelicu (stav 3. taþka 2. ovog þlana), ona
se postavlja iznad trokuta.
¸
Odredbe ove taþke ne primenjuju se na prugama sa
zaustavnim putem od 1.500 m.
(6) Daljina vidljivosti predsignalnih opomenica mora
odgovarati polovini propisane daljine vidljivosti glavnog
signala, odnosno predsignala.
ýlan 41.
(Objavnice glavnih signala i predsignala)
A. Osnovne odredbe
(1) Objavnice glavnih signala i predsignala upozoravaju da se
voz približava prvom prostornom signalu ispred ulaznog
ili pružnog zaštitnog signala na prugama sa automatskim
pružnim blokom i telekomandom, ili posebnom
predsignalu, kao i ulaznom, zaštitnom i prostornom
signalu odjavnog prostornog odsjeka koji nemaju posebne
predsignale.
(2) Signalna oznaka 203a: "Oþekuj predsignal"
bijela pravokutna tablica sa 3,2,1
crne kose pruge naviše slijeva
nadesno (slika 172):
- kod prvog prostornog ispred
ulaznog ili zaštitnog signala na
prugama
sa
automatskim
pružnim blokom i telekomandom
ili posebnog predsignala.
Slika 172
(3)
Signalna oznaka 203b: "Oþekuj glavni signal"
bijela pravokutna tablica
sa 3,2,1 crne vodoravne
pruge (slika 173):
- kod ulaznih, zaštitnih i
prostornih signala odjavnog prostornog odsjeka
koji nemaju posebne predsignale.
Slika 173
Utorak, 18. 2. 2014.
(4)
Objavnice glavnih signala i predsignala ugraÿuju se na
magistralnim i ostalim prugama I reda ako se glavni
signali i predsignali iz taþke 1. ovog þlana ne mogu lako
zapaziti sa propisane daljine vidljivosti. O ugraÿivanju
objavnica glavnih signala i predsignala na sporednim
prugama odluþuje Upravitelj infrastrukture.
(5) Objavnice predsignala koje pokazuju signalnu oznaku
203a: "Oþekuj predsignal" ugraÿuju se ispred signala iz
taþke 2. ovog þlana na 300, 200, 100 m.
(6) Objavnice glavnih signala koje pokazuju signalnu oznaku
203b: "Oþekuj glavni signal" ugraÿuju se:
a) ispred ulaznih i zaštitnih signala - na 300, 200,
100m;
b) ispred prostornih signala odjavnog prostornog
odsjeka - na 900, 800 i 700 m.
(7) Objavnice glavnih signala, odnosno predsignala, ugraÿuju
se tri, i to tako da prva objavnica do ovih signala ima
jednu kosu odnosno vodoravnu prugu, druga - dvije, a
treüa - tri.
(8) Objavnice glavnih signala i predsignala ugraÿuju se prema
osi kolosjeka pod uglom od 60°.
(9) Objavnice glavnih signala i predsignala noüu se ne
osvjetljavaju.
Radi lakšeg uoþavanja ovih signalnih znaka, objavnice
glavnih signala, odnosno predsignala po potrebi se
prevlaþe reflektujuüom materijom.
(10) Na poþetku elektrificiranih pruga, kao i na mjestima gdje
se neelektrificirane pruge ukljuþuju u elektrificiranu
prugu, objavnice predsignala ispred predsignala ulaznih
signala onih stanica i rasputnica od kojih poþinje
kontaktna mreža dopunjuju se još i jednom crvenom
izlomljenom strijelicom (slika 174).
Slika 174
Ovo važi i za objavnice predsignala ispred prvog
prostornog signala ispred ulaznog, odnosno pružnog
zaštitnog signala na rasputnici.
Ako stanica, odnosno rasputnica ima ulazne signale bez
predsignala, oznaþavanje poþetka elektrifiiiranih pruga na
naþin iz prethodnog stava vrši se na objavnicama glavnih
signala signalnom oznakom 203b: "Oþekuj glavni signal".
Objavnice predsignala na elektrificiranim prugama mogu
biti oznaþene i na elektriþnim stubovima na odgovarajuüoj
daljini.
(11) Prva objavnica glavnog signala ili predsignala na koju voz
nailazi u pravcu vožnje mora se vidjeti sa najmanje daljine
od 100 m. Ako postoji neka smetnja za vidljivost ovih
objavnica, udaljenost glavnog signala, odnosno
predsignala i izmeÿu objavnica se poveüava.
ýlan 42.
(Upozorivaþi glavnih signala i predsignala)
(1) Upozorivaþi glavnih signala i predsignala služe da
upozore da je glavni signal, odnosno predsignal ugraÿen
sa suprotne strane kolosjeka u odnosu na onu na kojoj
treba da je ugraÿen s obzirom na pravac vožnje.
Utorak, 18. 2. 2014.
SLUŽBENI GLASNIK BiH
(2)
Signalna oznaka 204: "Glavni signal na drugoj strani"
bijelo obojena pravokutna tablica
sa crvenim trouglom þiji je vrh
usmjeren ka strani ugraÿenog
glavnog signala; na ivicama trokuta
su ugraÿena bijela reflektujuüa
stakla, odnosno bijela reflektujuüa
materija (slika 175)
Slika 175
(3)
Signalna oznaka 205: "Predsignal na drugoj strani"
(4)
(5)
(6)
(1)
crno obojena pravokutna tablica sa
žutim trouglom þiji je vrh usmjeren
ka strani ugraÿenog predsignala;
na ivicama trokuta su ugraÿena
bijela reflektujuüa stakla, odnosno
bijela reflektujuüa materija (slika
176)
Slika 176
Upozorivaþi glavnih signala i predsignala ugraÿuju se za
svaki glavni signal i predsignal koji je ugraÿen sa suprotne
strane kolosjeka. Ugraÿuju se na onoj strani kolosjeka na
kojoj je trebao da se nalazi glavni signal odnosno
predsignal na mjestu propisane daljine vidljivosti za ove
signale.
Na dvokolosjeþnim prugama kod privremeno uvedenog
predviÿenog jednokolosjeþnog saobraüaja vozova
nepravilnim kolosjekom, Upravitelj infrastrukture može
propisati i postavljanje ovih signalnih oznaka.
Upozorivaþ predsignala ugraÿuje se i za ponavljaþ
predsignaliranja koji je ugraÿen sa suprotne strane
kolosjeka.
Upozorivaþi glavnih signala i predsignala moraju se
vidjeti sa udaljenosti od najmanje 100 m.
ýlan 43.
(Meÿik)
Signalna oznaka 206: "Meÿik"
bijela
vodoravno
položena
gredica sa crno obojenim
krajevima (slika 177).
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
Slika 177
(2)
(1)
Signalna oznaka 206: "Meÿik" oznaþava granicu izmeÿu
kolosjeka koji se približavaju i do kojeg se mjesta smiju
nalaziti vozila na jednom kolosjeku kako ne bi ugrožavala
vožnju po susjednom kolosjeku.
ýlan 44.
(Granica odsjeka)
Signalna oznaka 207: "Granica odsjeka"
stubiü ili glava izoliranog odsjeka obojena
žuto-crveno, odnosno poklopac kuüišta
brojaþa osovina obojen žutom bojom sa
crvenom trakom (slika 178).
Slika 178
Okrugli ili kvadratni stubiü ili poklopac glave izoliranog
odsjeka podjeljen je normalnim pravim linijama, koje se
sijeku u centru oznake (od kojih je jedna paralelna sa
šinama, a druga upravna na šine), na þetiri jednaka dijela.
Svaki dio odgovara jednoj šini koja se tu završava,
odnosno otpoþinje.
Dijelovi oznaka koji odgovaraju šini (šinama) koja je pod
naponom obojeni su crveno, a oni koji odgovaraju šini
(šinama) bez napona obojeni su žuto.
Kombinacije za signalnu oznaku 207: "Granica odsjeka",
u zavisnosti od rasporeda šina, ako su pod naponom ili
bez napona, prikazane su na slici 178.
Poklopac kuüišta brojaþa osovina obojen je žutom bojom,
a na sredini ima popreþnu crvenu traku širine 5 cm. Isti je
prikazan na slici 178.
Signalna oznaka 207: "Granica odsjeka" kod skretnica
oznaþava mjesto koje vozila moraju osloboditi kako bi se
omoguüilo postavljanje skretnica.
Ova signalna oznaka za kolosjek postavlja se na rastojanju
od najmanje 4,5 m od signalne oznake 206: "Meÿik"
prema kolosjeku, a za predskretniþki izolirani odsjek
postavlja se na rastojanju od 22,5 m ispred vrha jeziþka
prve skretnice.
ýlan 45.
(Mjesto zaustavljanja)
Signalna oznaka 208 i 208a: "Mjesto zaustavljanja"
crna uspravna pravokutna
tablica sa bijelim slovom "S "
(slika 179).
ili
crna uspravna pravokutna
tablica sa bijelim slovom "S"
i bijelim brojem ispod slova
(slika 180).
Slika 179
(2)
(3)
(4)
Broj 13 - Stranica 167
Slika 180
Signalna oznaka 208 i 208a: "Mjesto zaustavljanja"
postavlja se, prema potrebi, u onim službenim mjestima u
kojima je vozovima sa prevozom putnika potrebno
oznaþiti mjesto zaustavljanja kako bi putniþka garnitura
stala na mjestu odreÿenom za ulazak i izlazak putnika.
Ona se postavlja desno od kolosjeka za koji važi, a na
dvokolosjeþnim prugama sa spoljne strane oba kolosjeka
u oba pravca vožnje. Voz se mora zaustaviti tako da þelo
voza stane paralelno sa ovom signalnom oznakom.
Signalna oznaka 208 i 208a: "Mjesto zaustavljanja" može
biti stalna ili prenosna.
Kod ugraÿivanja stalne signalne oznake 208 i 208a treba
voditi raþuna da se ne ugrožava bezbjednost putnika i
železniþkih radnika. U ovim sluþajevima ta oznaka ne
mora biti ugraÿena neposredno pored kolosjeka za koji
važi.
Broj ispod slova "S" na signalnoj oznaci 208a: "Mjesto
zaustavljanja" oznaþava dužinu voza u metrima i ova
signalna oznaka važi za sve vozove þija je dužina manja
od naznaþene.
Vozovi dužine veüe od dužine naznaþene na signalnoj
oznaci 208a zustavljaju se kod signalne oznake 208.
Broj 13 - Stranica 168
(1)
SLUŽBENI GLASNIK BiH
ýlan 46.
(Pružne opomenice)
Signalna oznaka 209: "Pazi, putni prelaz"
(3)
stub obojen naizmjeniþno crvenim i bijelim
prugama (slika 181).
Slika 181
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(1)
Pružne opomenice ugraÿuju se ispred putnih prelaza u
istom nivou kod kojih saobraüaj nije obezbjeÿen
branicima, polubranicima ili svjetlosnim signalima,
odnosno ispred svih putnih prelaza ispred kojih se ne
ugraÿuju kontrolni svjetlosni signali ili signali za poþetak
zaustavnog puta ispred putnog prelaza.
Pružna opomenica se ugraÿuje s desne strane kolosjeka za
odnosni pravac vožnje.
Na pruzi sa obostranim saobraüajem signalna oznaka 209:
"Pazi, putni prelaz" ugraÿuje se sa spoljne strane oba
kolosjeka u oba pravca vožnje.
Pružna opomenica se ugraÿuje ispred putnog prelaza na
udaljenosti od 500 m na magistralnim i ostalim prugama I
reda, a na 200 m na sporednim prugama.
Ako se putni prelaz nalazi na staniþnom dijelu pružnog
kolosjeka na izlaznoj strani stanice u pravcu kretanja
voza, pružna opomenica se ugraÿuje ispred prve ulazne
skretnice na ulaznoj strani stanice u pravcu kretanja voza,
ali ne na manjem odstojanju od 500 m ispred putnog
prelaza.
Signalna oznaka 209: "Pazi, putni prelaz" upozorava
mašinovoÿu da kod ove oznake mora dati signalni znak
67: "Pazi" i ponavljati ga više puta sve do nailaska na
putni prelaz, radi najavljivanja uþesnicima u drumskom
saobraüaju da se voz približava putnom prelazu.
Kod guranih vozova mašinovoÿa takoÿe mora davati
signalni znak 67: "Pazi" kada prva kola doÿu do pružne
opomenice i ponavljati ga više puta sve do nailaska prvih
kola na putni prelaz.
Pružna opomenica mora se vidjeti sa najmanje udaljenosti
od 300 m na prugama sa zaustavnim putem od 1.000 m, te
od 200 m na prugama sa zaustavnim putem od 700 m.
ýlan 47.
(Prenosne pružne opomenice)
Signalna oznaka 210: "Mjesto rada na pruzi"
(4)
Signalna oznaka 210: "Mjesto rada na pruzi" upozorava
mašinovoÿu da kod ove oznake mora dati signalni znak
67: "Pazi" i ponavljati ga više puta sve do nailaska na
mjesto rada, radi najavljivanja radnicima koji izvode
100 m,
200 m,
300 m,
500 m.
Ako se propisana daljina vidljivosti ne može ostvariti,
prenosna pružna opomenica mora se postaviti na veüoj
udaljenosti od propisane da bi se ostvarila propisana vidljivost.
ýlan 48.
(Poþetak i svršetak potiskivanja)
(1) Signalna oznaka 211: "Poþetak potiskivanja"
bijela kvadratna tablica sa crnim rubom
i u sredini crna strijelica sa vrhom naviše (slika
183).
Slika 183
(2)
(2)
radove na pruzi da se voz približava i da se uklone sa
pruge.
Prenosne pružne opomenice se postavljaju od u odnosu na
mjesto rada na najmanjoj udaljenosti od 800 m na
prugama sa zaustavnim putem od 1.500 m odnosno 500 m
na prugama sa zaustavnim putevima od 1.000 m i 700 m, i
to:
u stanici ispred ulaznih skretnica;
na jednokolosjeþnim prugama s desne strane
kolosjeka za koji važi iz oba pravca vožnje;
na dvokolosjeþnim prugama i prugama sa
obostranim saobraüajem sa spoljne strane svakog
kolosjeka u oba pravca vožnje, bez obzira na kom se
kolosjeku radi;
na višekolosjeþnim, kao i na paralelnim prugama
kod svakog kolosjeka u oba pravca vožnje, bez
obzira na kom se kolosjeku radi.
Ako je potrebno sklanjati teške predmete ili je vidljivost
zbog vremenskih prilika smanjena, prenosne pružne
opomenice treba postaviti i na veüoj udaljenosti. Ukoliko
se mjesto rada nalazi na manjoj udaljenosti od 800 m,
odnosno 500 m iza izlazne skretnice u polaznim, odnosno
odvojnim stanicama voza, ova se oznaka može postaviti i
na manjoj udaljenosti, o þemu se vozno osoblje mora
obavjestiti opštim nalogom. U nalog se unose podaci o
kilometarskom položaju postavljene signalne oznake 210:
"Mjesto rada na pruzi" na manjoj udaljenosti od 800
odnosno 500 metara ispred mjesta rada.
Pri polasku voza u ovom sluþaju mašinovoÿa mora þešüe
davati signalni znak 67: "Pazi" sve do nailaska na mjesto
izvoÿenja radova.
Za prolazeüe vozove signalna oznaka 210 postavlja se na
naþin kako je to odreÿeno za stanice.
Najmanja daljina vidljivosti prenosne pružne opomenice,
za najveüe dopuštene brzine na pruzi iznosi:
- do 50 km/h
- do 100km/h
- do 140km/h
- do 160km/h
bijela ovalna tablica sa crnom slikom radnika
na stubu sa crveno-bijelim prugama, a u
crvenim prugama bijelo reflektujuüe staklo
(slika 182).
Slika 182
Utorak, 18. 2. 2014.
Signalna oznaka 212: "Svršetak potiskivanja"
bijela kvadratna tablica sa crnim rubom i u
sredini
crna strijelica sa vrhom naniže (slika 184).
Slika 184
Utorak, 18. 2. 2014.
(3)
(4)
(5)
(6)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
SLUŽBENI GLASNIK BiH
Signalne oznake 211: "Poþetak potiskivanja" i 212:
"Svršetak potiskivanja" ugraÿuju se na onim mjestima na
pruzi na kojima se vozovi redovno potiskuju.
Signalna oznaka 211: "Poþetak potiskivanja" ugraÿuje se
na mjestu odakle je potrebno potiskivanje voza.
Signalna oznaka 212: "Svršetak potiskivanja" ugraÿuje se
na mjestu gdje prestaje potreba potiskivanja.
Signalne oznake 211 i 212 ugraÿuju se s desne strane
kolosjeka za odnosni pravac vožnje, a na prugama sa
obostranim saobraüajem ugraÿuju se sa spoljne strane
svakog kolosjeka u pravcu vožnje.
Kod signalne oznake 211: "Poþetak potiskivanja"
mašinovoÿa prve lokomotive na þelu voza daje dva puta
signalni znak 67: "Pazi", koji mašinovoÿa potiskivalice
ponavlja i poþinje potiskivanje voza.
Kod signalne oznake 212: "Svršetak potiskivanja"
mašinovoÿa prve lokomotive na þelu voza daje tri puta
signalni znak 67: "Pazi" koji mašinovoÿa potiskivalice
ponovi kada stigne kod ove signalne oznake i prekida
potiskivanje.
Signalne oznake 211: "Poþetak potiskivanja" i 212:
"Svršetak potiskivanja" noüu se, po pravilu, ne
osvjetljavaju. Upravitelj infrastrukture može, s obzirom na
terenske prilike, propisati osvjetljavanje ovih signalnih
oznaka, ili njihovo prevlaþenje reflektujuüom materijom.
Daljina vidljivosti signalne oznake 211: "Poþetak
potiskivanja" mora iznositi najmanje 100 m.
ýlan 49.
(Oznake za stanice bez ulaznih (štitnih) signala)
Signalna oznaka 213: "Prilazni signal"
dnevni znak:
žuti kotur sa crno-bijelim
rubom i bijelom kosom prugom
naviše slijeva nadesno (slika
185);
noüni znak:
dnevni znak i ispod kotura žuta
svjetlost (slika 186)
Slika 185
Slika 186
Signalna oznaka 213: "Prilazni signal" upozorava vozno
osoblje da se voz približava stanici koja nije opremljena
ulaznim (štitnim) signalom i oznaþava mjesto gdje voz
treba da stane i þeka nareÿenje za ulazak u stanicu, ako je
to nareÿeno opštim nalogom.
Signalna oznaka 213: "Prilazni signal" ugraÿuje se s desne
strane kolosjeka na daljini zaustavnog puta ispred prve
ulazne skretnice, i to samo na sporednim prugama.
Upravitelj infrastrukture odreÿuje u kojim stanicama,
osim dnevnog znaka signalne oznake 213: "Prilazni
signal", mora noüu biti istaknuta signalna sjvetiljka sa
žutom svjetlošüu (noüni znak).
Signalna oznaka 213: "Prilazni signal" mora se vidjeti
najmanje sa odstojanja od 200 metara.
ýlan 50.
(Oznake za stajalište)
Signalna oznaka 214: "Približavanje stajalištu"
bijela pravokutna tablica sa tri kose
crne pruge (slika 187)
(2)
(3)
(4)
(1)
(2)
(3)
(1)
Signalna oznaka 214: "Približavanje stajalištu" upozorava
vozno osoblje da se voz približava stajalištu.
Ova signalna oznaka ugraÿuje se ispred stajališta
najmanje na daljini zaustavnog puta od signalne oznake
208: "Mjesto zaustavljanja", i to s desne strane kolosjeka
za odnosni pravac vožnje, a na dvokolosjeþnim prugama
sa obostranim saobraüajem sa spoljne strane oba kolosjeka
u oba pravca vožnje.
Signalna oznaka za stajalište mora se vidjeti sa udaljenosti
od najmanje 200 metara, a na prugama sa zaustavnim
putem od 1.500 m mora se vidjeti najmanje sa udaljenosti
od 500 m.
Ako se na mjestu gdje treba ugraditi signalnu oznaku 214:
"Približavanje stajalištu" nalazi veüi objekat (tunel, most i
sl.) ili neka druga prepreka, pa tu nije moguüe ugraditi
ovu signalnu oznaku, onda se ona, izuzetno, može ugraditi
i na manjem odstojanju od propisane.
ýlan 51.
(Oznake predmeta koji zadiru u slobodan profil)
Oznake predmeta koji zadiru u slobodan profil pruge
oznaþavaju da predmet ili objekat zadire u slobodan profil
pruge.
Signalna oznaka 215: "Zadire u slobodan profil"
bijela uspravna tablica sa crvenom cik-cak
linijom i crno obojenim vrhom (slika 188) Slika
188
Signalna oznaka 215: "Zadire u slobodan profil" može biti
naslikana na samom objektu, ili se posebno izraÿena
ugraÿuje pored objekta (predmeta) koji zadire u slobodan
profil.
Signalna oznaka 215 može se stavljati sa prednje strane
glavnih signala i njihovih predsignala.
ýlan 51a
(Oznaka za mjesto kretanja osoba na peronu)
Signalna oznaka 215a: "Granica kretanja osoba na
peronu".
Žuta linija na peronu po
þitavoj dužini od ivice
perona koja obezbjeÿuje
kolosjek (vidi sliku 188a)
Slika 188a
(2)
(1)
Slika 187
Broj 13 - Stranica 169
Signalni znak za mjesto kretanja osoba na peronu,
upozorava osobe koje se nalaze na peronu do koje taþke
na peronu se mogu kretati bezbjedno a da ih ne ugrozi
vožnja po kolosjeku pored perona.
ýlan 52.
(Granica izoliranog preklopa)
Signalnim oznakama granica izoliranog preklopa
obilježavaju se mjesta poþetka i kraja izoliranog preklopa
stanice, ukrsnice ili saobraüajnog odnosno saobraüajnotransportnog otpremništva, kako bi se osoblje vuþnog
vozila i radnici za održavanja stabilnih postrojenja
Broj 13 - Stranica 170
(2)
SLUŽBENI GLASNIK BiH
elektriþne vuþe obavjestili o granici kontaktne mreže
otvorene pruge i stanice.
Signalna oznaka 216: "Poþetak izoliranog preklopa"
bijela kvadratna tablica sa
crvenim ugaonikom þija je jedna
strana paralelna sa donjom
horizontalnom ivicom tablice, a
druga sa lijevom vertikalnom
ivicom tablice - latiniþno veliko
slovo "L" (slika 189)
(4)
(5)
(1)
Slika 189
(3)
Signalna oznaka 217: "Kraj izoliranog preklopa"
crna kvadratna tablica sa bijelim
ugaonikom þija je jedna strana
paralelna sa gornjom horizontaliom ivicom tablice, a druga sa
desnom ivicom tablice – obrnuto
veliko latiniþno slovo "L" (slika
190):
Slika 190
Druga strana tablice signalne oznake 216: "Poþetak
izoliranog preklopa" koristi se za postavljanje signalne
oznake 217: "Kraj izoliranog preklopa".
(5) Signalna oznaka 216: "Poþetak izoliranog preklopa"
ugraÿuje se na prvi zatezni stub, konzolu, ili nosaþ opreme
krutog portala, koji za taj izolirani preklop predstavlja
prvo mjesto zatezanja voznog voda izoliranog preklopa iz
oba pravca vožnje.
(6) Signalna oznaka 217: "Kraj izoliranog preklopa" ugraÿuje
se na posljednji zatezni stub, konzolu ili nosaþ opreme
krutog portala, koji za taj izolirani preklop predstavlja
posljednje mjesto zatezanja voznog voda izoliranog
preklopa iz oba pravca vožnje.
(7) Bliže odredbe o postavljanju i korišüenju ovih signalnih
oznaka propisuju se Uputstvom 237.
ýlan 53.
(Poþetak i kraj pruge sa automatskim pružnim blokom- APB)
(1) Poþetak i kraj pruge, odnosno dijela pruge sa automatskim
pružnim blokom oznaþava se signalnim oznakama za
poþetak i kraj pruge sa automatskim pružnim blokom.
(2) Signalna oznaka 218: "Poþetak APB"
crna pravokutna tablica sa velikim
latiniþnim slovima APB (automatski pružni
blok) i bijelom strijelicom ispod njih
postavljenom koso nagore slijeva nadesno
(slika 191).
(2)
(3)
Signalna oznaka 219: "Svršetak APB"
crna pravokutna tablica sa bijelim velikim
latiniþnim slovima APB (automatski pružni
blok) i bijelom strijelicom ispod njih
postavljenom koso nadole zdesna nalijevo
(slika 192).
Slika 192
Radi boljeg uoþavanja, slovni znaci i strijelice signalne
oznake 218: "Poþetak APB" i signalne oznake 219:
"Svršetak APB" prevlaþe se reflektujuüom materijom.
Signalna oznaka 218: "Poþetak APB" ugraÿuje se iza
posljednje skretnice, a signalna oznaka 219: "Svršetak
APB" ispred prve skretnice službenih mjesta od kojih
poþinje, odnosno prestaje APB za svaki pravac.
ýlan 54.
(Poþetak i kraj pruge sa telekomandom)
Poþetak i kraj pruge, odnosno dijela pruge sa
telekomandom oznaþava se signalnim oznakama za
poþetak i kraj pruge opremljene telekomandnim
postrojenjima (u daljem tekstu TK).
Signalna oznaka 220: "Poþetak TK"
crna pravokutna tablica sa bijelim slovima
TK i bijelom strijelicom ispod njih
postavljenom koso nagore slijeva nadesno
(slika 193).
Slika 193
(3)
(4)
Slika 191
Utorak, 18. 2. 2014.
Signalna oznaka 221: "Svršetak TK"
crna pravokutna tablica sa bijelim slovima
TK i bijelom strijelicom ispod njih
postavljenom koso nadole zdesna nalijevo
(slika 194).
Slika 194
(4)
(5)
(6)
(1)
(2)
Radi boljeg uoþavanja, slova i strijelica signalne oznake
220: "Poþetak TK" i signalne oznake 221: "Svršetak TK"
prevlaþe se reflektujuüom materijom.
Signalna oznaka 220: "Poþetak TK" ugraÿuje se iza
izlazne skretnice, a signalna oznaka 221: "Svršetak TK"
ispred ulazne skretnice graniþnih stanica od kojih poþinje
odnosno prestaje telekomanda za svaki pravac.
Ako nastane potreba za istodobnom ugradnjom signalnih
oznaka 218 i 220, odnosno 219 i 221, one se mogu
postaviti na zajedniþki stub.
ýlan 55.
(Poþetak i kraj pruge sa obostranim saobraüajem)
Poþetak i kraj pruge, odnosno dijela pruge sa obostranim
saobraüajem oznaþava se signalnim oznakama za poþetak
i kraj pruge sa obostranim saobraüajem.
Signalna oznaka 222: "Poþetak OS"
crna pravokutna tablica sa bijelim slovima
OS (obostrani saobraüaj) i bijelom strijelicom
ispod njih postavljenom koso nagore slijeva
nadesno (slika 195).
Slika 195
Utorak, 18. 2. 2014.
(3)
SLUŽBENI GLASNIK BiH
Signalna oznaka 223: "Svršetak OS"
crna pravokutna tablica sa bijelim slovima OS
(obostrani saobraüaj) i bijelom strijelicom
ispod njih postavljenom koso nadole zdesna
nalijevo (slika 196).
Slika196
(4)
(5)
(6)
(1)
(2)
Radi boljeg uoþavanja noüu slova i strijelce signalne
oznake 222 "Poþetak OS" i 223 "Svršetak OS" prevlaþe se
reflektujuüom materijom.
Signalna oznaka 222: "Poþetak OS" ugraÿuje se najmanje
na 100 metara ispred ulaznog signala stanice, odnosno
zaštitnog signala rasputnice, od koje otpoþinje pruga sa
obostranim saobraüajem, a signalna oznaka 223:
"Svršetak OS" ugraÿuje se iza posljednje izlazne skretnice
stanice od koje prestaje pruga sa obostranim saobraüajem.
Ove signalne oznake se ugraÿuju s desne strane redovnog
kolosjeka.
U sluþaju da je neka stanica na dijelu pruge sa obostranim
saobraüajem polazna stanica vozova, tada se signalna
oznaka 222: "Poþetak OS" ugraÿuje i iza posljednje
izlazne skretnice u pravcu koji je opremljen za obostrani
saobraüaj.
Ako nastane potreba za istodobnom ugradnjom signalnih
oznaka 218, 220 i 222, odnosno 219, 221 i 223, one se
mogu postaviti na zajedniþki stub.
Signalnim oznakama 222 i 223 oznaþavaju se pruge,
odnosno dijelovi dvokolosjeþnih pruga koje su opremljene
odgovarajuüim signalno-sigurnosnim ureÿajima za
obostrani saobraüaj u smislu odredaba Saobraüajnog
pravilnika i upozoravaju vozno osoblje da može oþekivati
vožnju po susjednom kolosjeku.
ýlan 56.
(Poþetak i kraj zone signalne mreže)
Poþetak i kraj zone signalne mreže oznaþava se signalnim
oznakama za poþetak i kraj zone signalne mreže.
Signalna oznaka 224: "Poþetak signalne mreže"
crna pravokutna tablica sa bijelim
slovima SM (signalna mreža) i bijelom
strijelicom ispod njih postavljenom koso
nagore slijeva nadesno (slika 197).
(6)
(7)
(1)
(2)
(3)
(1)
(2)
Slika 197
(3)
(4)
Signalna oznaka 224: "Poþetak signalne mreže" ugraÿuje
se na poþetku zone signalne mreže i oznaþava mjesto od
koga, u sluþaju pojave signalnog znaka 99: "Odron na
pruzi - voziti brzinom do 30 km/h", treba voziti oprezno
brzinom do 30 km/h.
Signalna oznaka 225: "Svršetak signalne mreže"
crna pravokutna tablica sa bijelim
slovima SM (signalna mreža) i bijelom
strijelicom ispod njih postavljenom
koso nadole zdesna na lijevo (slika
198).
Slika 198
(5)
Signalna oznaka 225: "Svršetak signalne mreže" ugraÿuje
se na kraju zone signalne mreže i oznaþava mjesto do
koga, u sluþaju pojave signalnog znaka 99: "Odron na
pruzi - voziti brzinom do 30 km/h", treba voziti oprezno.
Broj 13 - Stranica 171
Signalna oznaka 225: "Svršetak signalne mreže" postavlja
se na suprotnoj strani tablice sa signalnom oznakom 224:
"Poþetak signalne mreže".
Ako je odstojanje izmeÿu dvije susjedne zone signalnih
mreža veüe od dužine zaustavnog puta, svaka zona se
posebno signališe signalnim oznakama 224. i 225.
Radi boljeg uoþavanja noüu slova i strijelce signalne
oznake 224 "Poþetak signalne mreže i 225 "Svršetak
signalne mreže" prevlaþe se reflektujuüom materijom.
ýlan 57.
(Padokazi)
Padokazima se obilježavaju prijelomi nivelete na pruzi i
oznaþavaju veliþine i dužine nagiba na pruzi. Veliþina
nagiba se izražava u promilima, a dužina u metrima.
Signalna oznaka 226: "Padokaz"
crna tablica sa bijelim petougaonikom okrenutim vrhom
nagore ili nadole ili sa bijelim pravougaonikom zavisno
od toga da li je pruga u usponu (slika 199), padu (slika
200) ili horizontali (slika 201) i ispisanim crnim i crvenim
brojevima.
Slika 199
Slika 200
Slika 201
Crnim brojevima oznaþena je dužina nagiba, a crvenim
brojevima veliþina nagiba.
Padokazi se ugraÿuju na mjestima preloma nivelete sa
desne strane kolosjeka od poþetka prema kraju pruge. Na
njihovoj poleÿini oznaþeni su nagibi od kraja prema
poþetku pruge.
ýlan 58.
Kilometarske i hektometarske oznake
Kilometarskim i hektometarskim oznakama oznaþava se
odstojanje od poþetka prema kraju pruge na svakih 1.000
m, odnosno na svakih 100 m.
Signalna oznaka 227:"Kilometarska i hektometarska
oznaka"
bijeli stub sa crnom osnovom i crvenom trakom na
vrhu i sa crno ispisanim brojevima za hektometar
(gore) i kilometar (dole) (slika 202).
Slika 202
(3)
Kilometarske i hektometarske oznake sa parnim
brojevima ugraÿuju se s desne, a oznake sa neparnim
brojevima s lijeve strane pruge.
DIO OSMI - ZAVRŠNE ODREDBE
ýlan 59.
(Stupanje na snagu)
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u "Službenom glasniku BiH", službenim glasilima
entiteta i Brþko Distrikta, a isti üe se primjenjivati, nakon što
ROŽ BiH od entiteta dobije pismenu potvrdu o prihvatanju i
primjeni odredbi ovog Pravilnika u svrhu izmjene Priloga I
"Instrukcije za bezbjednost i interoperabilnost željezniþkog
sistema u BiH" ("Službeni glasnik BiH" br. 11/12).
Broj 10-01-29-7-021-1/14
Direktor
30. januara 2014. godine
Borka Trkulja, s. r.
Doboj
Broj 13 - Stranica 172
SLUŽBENI GLASNIK BiH
Utorak, 18. 2. 2014.
Utorak, 18. 2. 2014.
SLUŽBENI GLASNIK BiH
Broj 13 - Stranica 173
Broj 13 - Stranica 174
SLUŽBENI GLASNIK BiH
Utorak, 18. 2. 2014.
Utorak, 18. 2. 2014.
SLUŽBENI GLASNIK BiH
Broj 13 - Stranica 175
Broj 13 - Stranica 176
SLUŽBENI GLASNIK BiH
Utorak, 18. 2. 2014.
Utorak, 18. 2. 2014.
SLUŽBENI GLASNIK BiH
Broj 13 - Stranica 177
Broj 13 - Stranica 178
SLUŽBENI GLASNIK BiH
Utorak, 18. 2. 2014.
Utorak, 18. 2. 2014.
SLUŽBENI GLASNIK BiH
Broj 13 - Stranica 179
Broj 13 - Stranica 180
SLUŽBENI GLASNIK BiH
Utorak, 18. 2. 2014.
Utorak, 18. 2. 2014.
SLUŽBENI GLASNIK BiH
Broj 13 - Stranica 181
Broj 13 - Stranica 182
SLUŽBENI GLASNIK BiH
Utorak, 18. 2. 2014.
Utorak, 18. 2. 2014.
SLUŽBENI GLASNIK BiH
Broj 13 - Stranica 183
Download

SIGNALNI PRAVILNIK