ČASOPIS KOMORE DOKTORA MEDICINE REPUBLIKE SRPSKE
KOD
24
GODINA X MART
T 2011
2011.
KOD
BROJ 23
RIJEČ UREDNIKA
Corrumpere
Izdava
Komora doktora medicine RS
www.komoradoktora rs.org
Glavni i odgovorni urednik
Prof. dr Gostimir Mika
Urednik
Željka Grabež Biukovi
Graka priprema
Vanesa Kova
Marketing i distribucija
Dr Siniša Stankovi
Lektor
Nedeljko Trivi
Tehniki sekretar
Goran Vuleta
Adresa redakcije
KOD, Prvog krajiškog korpusa 4/1
78000 Banja Luka, RS, BiH
Tel/fax: +387 51 32 93 63
e-mail: [email protected]
Štampa
Grafomark d.o.o.
asopis je osloboen poreza na promet na osnovu
lana 33. stav 1. taka 9, Zakona o akcizama i
porezu na promet, rješenjem br: 06/6-61-882/02,
Ministrastvo nauke i kulture RS.
L
atinska rije u innitivu, a u prevodu pokvariti. U našem se jeziku, kao i veini evropskih (koji ne vuku korijene iz latinskog) i
ne prevodi! Korumpirati, korupcija i korumpiran. I svi razumiju.
Naravno, u žargon nije ušla kao “medicinska latinka”. Došla je kažu,
sa rimskim pravom, nakon što je uništila njegovo carstvo.
Formalno, korupcija znai zloupotrebu javne službe radi line koristi.
Ima li korupcije u zdravstvu? Nedavna (zvanina) izjava, da je ima,
ali manje nego što se o njoj pria, biser je koji ima svijetlu i tamnu
stranu. Svijetla jeste da konano, neko priznaje njeno postojanje, a crna
strana jeste da je ima više nego što se pria.
Ja mislim da korupcije nema. Da postoji, podijelio bih ju na sporadinu ili malu i sistemsku ili veliku. Svaka od njih je denitivno,
nemoralna. Da li bi neko bio mali ili veliki „korumpiranko“, zavisi samo
od prilike koja mu se ukaže, te bi se slobodnim jezikom mogla oznaiti
kao “prilina” ili o prilici ovisna korupcija. Ako bi postojala, svako
bi mogao razvrstati šta spada u koju grupu. Primjera radi, uzimanje
50€ za krevet u koji neki jadniak ostavlja bolesnu majku, mnogostruko
vei iznosi za radna mjesta u DZ-a, bolnicama ili fondovima zdravstva,
„lovica“ za brzopotezno penzionisanje, za kvarne odluke u procesu
javnih nabavki ili silna „lovica“ za udesne projekte organizacije i
reorganizacije. Ali toga nema.
U dilemi je ostao i moj drug, ortoped. Pitao se, da li je mali ili veliki
korupcionaš ako od pacijenta, kojem je uspješno izlijeio višestruke
prelome noge nakon saobraajne nesree, dobije samo 200€, znajui da
je pacijent za popravku (osiguranog) auta ošteenog u istoj saobraajci
limaru dao1000€. Ni ja nisam znao, ali mu je drug iz kafane rekao: „Eh,
da si maznuo 1000€, bio bi mali, a ovako si jadan“.
KOD
SADRŽAJ
3
Rije urednika
Corrumpere
6
Novosti
9
Meunarodna saradnja
Napredak i obuka u medicini
35. interdisciplinarni forum
Njemake komore doktora u Berlinu
11
Intervju
Prof. dr Slobodan Kovaevi
14
Aktivnosti Komore
Osma sjednica Izvršnog odbora
Komore doktora medicine RS
14
Sveana skupština
15
Nagraeni lanovi Komore doktora
medicine RS u 2010. godini
19
Prve licence
20
Sastanci komisija
21
22
Vijesti iz regiona
MF Foa - Upisana 18. generacija studenata
Druženje u dobroj atmosferi
23
Iz drugog ugla
Medicina i politika
Žute strane
Pravilnik o kontinuiranoj medicinskoj edukaciji i
kontinuiranom profesionalnom razvoju
Poslovnik o radu za kontinuiranu medicinsku edukaciju
25
38
Vremeplov
Klub leenih alkoholiara Ljubija
43
In memoriam
43
Predavanja bodovana od strane KME
45
Struni skupovi
Novine u lijeenju bolesti srca
Rane psihoze
Matine elije
Moje ameriko iskustvo
53
55
56
58
Hobi
Umjetnost obogauje penzionerske dane
60
Strune knjige
Prekanceroze i minimalni karcinomi dojki
61
Monografske publikacije u izdanju Medicinskog fakulteta
u Banjoj Luci u 2010. godini
61
Knjige koje itamo
Usamljeni zajedno
62
Kongresi: Juni – oktobar 2011.
67
novosti
6
novosti
Kontinuirana medicinska edukacija
UČENJE PRIMJENOM INTERNETA
U cilju razvoja e-uenja specijalistika
udruženja dobie neogranien prostor na
našim stranicama
D
a bi se uskladili sa svjetskim, a posebno sa
evropskim standardima, Izvršni odbor Komore
doktora medicine Republike Srpske na svojoj
sjednici održanoj 21.05.2010. godine donio je odluku o
formiranju Centra za kontinuiranu medicinsku edukaciju
doktora medicine Republike Srpske.
Komisija za kontinuiranu medicinsku edukaciju dobila
je zadatak da napravi nove akte usklaene sa evropskim
standardima. Prišli smo tom poslu vrlo ozbiljno, održali nekoliko sastanaka, ostvarili kontakte sa U.E.M.S.
(European Union of Medical Specialists), kao i sa
European CME Forumom koji predstavljaju evropske
lidere u kontinuiranoj medicinskoj edukaciji. Usvojili
smo nove akte (Pravilnik o kontinuiranoj medicinskoj
edukaciji i kontinuiranom profesionalnom razvoju i
Poslovnik o radu) koje možete detaljno pregledati na
našoj WEB stranici i u ovom broju asopisa KOD. Zbog
nezavidnog materijalnog stanja nismo u mogunosti u
potpunosti ispoštovati sve evropske standarde, ali smo
novim aktima napravili veliki pomak i približili im se.
Ulaskom kompjutera u naš svakodnevni život došlo
je do revolucionarnog preokreta u sistemu kontinuirane
medicinske edukacije i kontinuiranog profesionalnog
razvoja. E-uenje kao i web prezentacije su danas
veoma popularne metode uenja i prenošenja znanja.
U novim dokumentima i mi smo prihvatili ovaj nain
uenja i usavršavanja. U cilju razvoja e-uenja sva naša
specijalistika udruženja dobie neogranien prostor na
našim stranicama. Njihov zadatak je da formiraju male
redakcije koje e na njihove stranice postaviti najnovije
strune i naune radove, video predavanja, testove koji,
ako zadovolje odreene uslove predviene Pravilnikom,
mogu biti bodovani. Veoma je važno da se te stranice u
odreenim vremenskim razmacima ažuriraju.
Poseban prostor smo odvojili za naše lanove koji žele
prezentovati svoje knjige, snimljena predavanja, radove
objavljene u asopisima ili prezentovane na kongresima
u zemlji i inostranstvu.
Sve ovo se praktino radi da bi se pacijentima pružila
što bolja zdravstvena zaštita i zdravstvena njega, te
je zbog toga kontinuirana medicinska edukacija bitna
komponenta današnjih zdravstvenih sistema.
Radostan i sa zadovolojstvom mogu da konstatujem
da naši doktori svakom danom poštuju sve više svjesni
znaaja i važnosti kontinuirane medicinske edukacije i
kontinuiranog profesionalnog razvoja. Ako bilo kada u
životu doete u dilemu vezano za kontinuiranu medicinsku edukaciju, sjetite se velikog grkog lozofa Sokrata
koji je rekao: „Ako mislite da je obrazovanje skupo,
iskušajte neznanje“.
Prof. dr Nebojša Jovani
Predsjednik Centra za KME
novosti
Intelektualni Forum
BIOETIČKI PROBLEMI DANAŠNJICE
 NAUKA NA RASKRSNICI 
ovjeanstvo e u ovom vijeku iskusiti sveobuhvatne i temeljne promjene, a predvianja u vezi
sa obimom, brzinom, uzrokom i prirodom takvog prevrata uzrokovanog ubrzanim tehnološkim
razvojem bila su predmet diskusije intelektualaca razliitih profesija na novoformiranoj
Tribini Komore doktora medicine
N
auna otkria i dostignua u biotehnologiji naviru takvom brzinom da je ak i naunicima i specijalistima teško da prate razvoj dogaaja.
Postavlja se sve eše pitanje hoemo li
kao bia koja su kreatori takvog razvoja
postati žrtve naunog imperijalizma. Dešifrovanje ljudskog gena, kloniranje viših
sisara, istraživanja matinih elija predstavljaju samo mali dio naunih uspjeha
koji, kako se pretpostavlja, vode na put
razotkrivanja tajne života. Oni su pobudili
veliki entuzijazam kod ljudi i stvorili pogrešno uvjerenje da preuzimamo kontrolu
nad životom. Takvo naglo približavanje
do jue nedokuivoj nauno-fantastinoj
oblasti pobuuje nespokojstvo i strah u
pogledu moguih, nepredvienih i neželjenih posljedica.
Gdje su granice takvog uplitanja u ljudski
život, sve eša su pitanja koja se postavljaju u okviru još jedne nove nauke – bioetike, koja procjenjuje nauna dostignua i
približava nas zakljucima u vezi s pitanjem
da li je ono što se postiže uz pomo nauke,
istovremeno i pravilno s moralnog stanovišta, kao i da li uistinu koristi ljudima.
Raznolika uplitanja u ljudski život, koja su kako je istakao predava na ovoj
Tribini prof. dr Žarko Pavi, u zavisnosti
od njihovog rezultata, sumnjiva sa moralnog stanovišta, idu od onih koja vode ka
prekraivanju života, kao što su abortus i
eutanazija do onih koja pomažu formiranje ljudskog života, kao što su vantjelesna
oplodnja i kloniranje.
Ove dileme nisu jedine sa kojima se suoavamo; tu su još mnoga pitanja iz oblasti
neuronauka, nanotehnologija, biometrije,
zagaenosti Planete te otuenosti kao gubitka slobode. O nekima od njih bie više
rijei na buduim sastancima Foruma.
Ž.G.B.
Prof. dr Žarko Pavi je profesor iz oblasti zdravstvenog menadžmenta, bioetike i poslovne komunikacije, rektor Univerziteta PIM
u Banjaluci, predsjednik Programskog saveta za KME Srpskog
lekarskog društva, generalni sekretar Matice iseljenika Srbije i
spoljni lan Bioetikog komiteta Vlade Francuske.
novosti
7
novosti
8
novosti
Osnovano Udruženje
nuklearne medicine RS
BRIGA O
INTERESIMA ČLANOVA
Seminar
U Banjaluci je
1. februara 2011.
godine održana
Osnivaka skupština
Udruženja nuklearne
medicine Republike
Srpske
P
risutni delegati usvojili su Statut, te izabrali organe Udruženja:
Predsjedništvo i Upravni odbor. Za predsjednicu Udruženja
nuklearne medicine Republike Srpske izabrana je prof. dr Zvezdana Rajkovaa. Na prijedlog predsjednice Udruženja za poasnog
lana ovog Udruženja izabran je prof. dr Ilija Zubovi. U sklopu
Udruženja formirana je i sekcija medicinskih sestara/tehniara.
Udruženje nuklearne medicine Republike Srpske u svom radu
zalagae se za kontinuirano i struno usavršavanje svojih lanova,
primjenu savremenih naunih dostignua u svakodnevnoj praksi,
te organizovanje strunih i naunih skupova iz oblasti nuklearne
medicine. Posebna pažnja bie posveena ostvarivanju saradnje
sa univerzitetskim i drugim centrima unutar Republike Srpske i
Bosne i Hercegovine, kao i medicinskim i drugim odgovarajuim
institucijama, društvima i udruženjima u inostranstvu.
Dr Dragi Stanimirovi
MEDICINSKA
ISTRAŽIVANJA I
PUBLIKOVANJA
U
organizaciji Društva doktora
medicine Republike Srpske,
Klinikog centra Banja Luka i redakcije meunarodnog medicinskog asopisa Scripta medica
u Banjoj Luci e se 04. i 05. marta
2011. godine održati seminar o medicinskom istraživanju i publikovanju. Tom prilikom e se polaznici
seminara, izmeu ostalog, upoznati
sa vrstama medicinkih publikacija i
nainu objavljivanja lanaka.
međunarodna saradnja
9
Međunarodna saradnja
NAPREDAK I OBUKA U MEDICINI
Berlin je bio domain 35. Interdisciplinarnog foruma Njemake komore
doktora od 03. do 05. februara 2011. godine. Na skupu su uestvovali
predstavnici svih njemekih komora doktora, predstavnici pet medicinskih
asocijacija iz Evrope i predstavnici Svjetske medicinske asocijacije. Iz
regiona Zapadnog Balkana, na skupu su uestvovali predstavnici Komore
doktora medicine RS i Lekarske komore Srbije.
P
rva sesija, na ovom skupu, bila
je posveena novinama u genetici, genskoj dijagnostici i terapiji.
Najprije se govorilo o ljudskom genomu,
strukturi, razliitim genetskim poremeajima, novim dijagnostikim postupcima
meu kojima je posebno priano u FISH
hibridizaciji i o prednostima mogunosti
genske terapije. Posebno je naglašen
veliki napredak u lijeenju monogenskih
bolesti i na više primjera je prikazano
kako bi se tretman ovih bolesti mogao
vršiti. Problem predstavljaju poligenske
bolesti gdje uz poremeaj genetskog
materijala imamo i veliki uticaj spoljnjih
faktora. Predstavljen je koncept analize
genoma ovjeka i par ideja kako bi se
pomou specijalnih aparata mogao u isto
vrijeme odreivati genom pacijenata,
trenutno stanje zdravlja odnosno bolesti
i uticaj spoljnih faktora. Nakon ovih
prezentacija povela se dugaka diskusija
koja je bila vezana ne samo za medicinske aspekte izložene tokom sesija ve i
za etike i nansijske aspekte.
Drugi veliki blok predavanja bio je
usjmeren na mikrobiološku dijagnostiku
i problem intrahospitalnih infekcija. Takoe, kao i u prvom dijelu, je prikazan niz
novih metoda kojima se prije svega vrši
brža, a i preciznija dijagnostika naješih
intrahospitalnih infekcija. Kao poseban
problem su ponovo izložene infekcije sa
MRSA bakterijom i problem sve vee
rezistencije na antibiotike. Dat je savjet za
racionalno davanje antibiotika.
Uslijedila su predavanja posveena
savremenom tretmanu i dijagnostici
opekotina. Govorilo se o klasikaijama
opekotina, stepenu opeenosti i shodno
doc. dr Dejan Bokonji
međunarodna saradnja
10
DOBRA SARADNJA
NJEMAČKE
I KOMORE
DOKTORA
MEDICINE RS
Tokom sastanka ostvarerni
su kontakti predstavnika naše
komore sa predstavnicima veeg broja komora iz Njemake i Letonskom komorom. Na
incijativu Njemake asocijacije
doktora održan je sastanak sa
gdin Ramin Parsa Parsijem, koji je zadužen za meunarodnu
saradnju, oko nastavka inae
uspješne i prijateljske saradnje.
tome novim terapijskim protokolima. Kroz prikaze sluajeva su poreeni strani i novi protokoli koji se koriste
prilikom tretmana ovih stanja.
Na ovom skupu posveena je pažnja i problemu
komunikacije sa pacijentom i provoenju procedura za
poveanje sigurnosti. Ukazano je na znaaj promjene odnosa ljekara i pacijenata, ulozi medija u cijelom procesu
i uzrocima sve eših neželjenih dejstava kod pacijenta
tokom izvoenja razliitih dijagnostikih i terapijskih
procedura. Ponovljeno je više puta da je potrebno prevenirati pojavu neželjenih efekata, omoguiti da budu
vidljivi i ublažiti njihove posljedice ako se dese.
U zakljuku je istaknuto da je izrazito važno pacijenta
obavijestiti o svemu što e mu se raditi tokom boravka
u bolnici. Osim toga više govornika je istaklo da bez
povjerljivog i iskrenog odnosa ljekara i pacijenata nema
dobrog i uspješnog lijeenja.
Posebno interesantna predavanja su bila vezana za
problem autizma kod djece i odraslih. Znatan broj predavanja je bio usmjeren ka metodama ranog otkrivanja i
prepoznavanja simptoma autizma, bihejvioralne terapije
i razliitim oblicima rada sa roditeljima i djecom.
Doc. dr Dejan Bokonji
11
PUT ISTINE IZMEĐU
PACIJENTA I LEKARA
Lekar je dužan, ne samo da
pomogne pacijentu, ve i
da u okviru svoje savesnosti
saini potpunu medicinsku
dokumentaciju koja je
kamen temeljac sudskomedicinskog vještaenja,
kad se postavi pitanje
lekarske odgovornosti
S
veanoj skupštini Komore
doktora medicine Republike
Srpske prisustvovao je i prof.
dr Slobodan Kovaevi iz Beograda
koji je održao predavanje o Sudovima asti Lekarske komore Srbije. U
razgovoru za naš asopis pojasnio je
ulogu i mehanizam djelovanja ovih
organa ije konstituisanje u našoj
sredini tek predstoji.
Da li je formiranje sudova asti
Lekarske komore Srbije nova staleška kontrola disciplinske odgovornosti ljekara?
Lekarska komora Srbije pruža profesionalnu podršku i zaštitu linosti
svojih lanova u društvu, ali takoe
vrši i kontolu nad njihovim radom.
Sudovi asti Lekarske komore Sbije (LKS) su samostalni i nezavisni
organi koji se pridržavaju Ustava, zakona, Kodeksa profesionalne etike i
drugih akata Komore. Njihov cilj je
da zaštite instituciju lekara i pacijenta
na temeljima morala, etike, struke i
nauke. Sudovi nisu osnovani samo
radi kažnjavanja, ve da uspostave
red, da zaštite i pacijenta i lekara. Sudije sudova asti vrše svoju funkciju
poasno i besplatno. Svim izabranim
lekarima sudijama je ast da obavljaju ovu odgovornu funkciju jer su
predloženi od strane svojih kolega u
okviru regionalnih komora, a sudije
Vrhovnog suda od Skupštine LKS.
Kako se formiraju i kako funkcionišu sudovi asti?
Sudovi asti se obrazuju kao sudovi asti prvog stepena u okviru pet
regionalnih komora: centralni region
sa sedištem u Beogradu, Vojvodina sa
sedištem u Novom Sadu, centralna i zapadna Srbija sa sedištem u Kragujevcu,
jugoistona Srbija sa sedištem u Nišu,
i Kosovo i Metohija sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici. Pored toga Vrhovni
sud asti obrazuje se na nivou LKS.
INTERVJU
Prof. dr SLOBODAN KOVAČEVIĆ,
Predsjednik Vrhovnog suda časti Lekarske komore Srbije, predsjednik
Udruženja za Medicinsko pravo Srbije, profesor sudske medicine
INTERVJU
12
intervju
Važnost
medicinske
dokumentacije
U Kodeksu profesionalne
etike Lekarske komore Srbije
navedeno je da je u obavljanju
svog poziva lekar u granicama
svoje strune osposobljenosti
samostalan i nezavisan, tako da
je za svoj rad odgovoran pred
svojom savešu, pacijentima i
društvom.Pod pojmom savesnosti podrazumevamo svestranost
i potpunost u odnosu lekara i
pacijenata.Lekar je dužan, ne
samo da pomogne pacijentu,
ve u okviru svoje savesnosti i
da saini potpunu medicinsku
dokumentaciju iz koje se može
sagledati odnos izmeu lekara i
pacijenta u okviru dijagnostiko-terapeutskih postupaka, jer
je ona praktino kamen temeljac
sudsko-medicinskog veštaenja,
kada se postavi pitanje lekarske
odgovornosti. Dobro voena i
sainjena medicinska dokumentacija je put istine izmeu
pacijenta i lekara.
Sud asti prvog stepena je samostalan i nezavisan organ regionalnih
komora koji pokree postupak po
prijavi zikog ili pravnog lica, ili
organa Komore i odbacuje ili utvruje odgovornosti lana Komore.
Ukoliko utvrdi odgovornost, izrie mu meru za disciplinsku povredu
profesionalne dužnosti ili ugleda
lana Komore. Vrhovni sud asti u
drugostepenom postupku odluuje
o žalbama na prvostepene odluke
sudova asti regionalnih komora.
Kako se prijavljuju sluajevi i
ima li mogunosti za posredovanje?
Postupak može pokrenuti pacijent, tj.ošteeno lice ili ga po službenoj dužnosti pokree Skupština
Komore, Upravni odbor, direktor
Komore ili Etiki odbor Komore.
Radi vansudskog rešavanja sporova izmeu lanova Komore, kao i
izmeu lana Komore i pacijenta,
u vezi sa obavljanjem zdravstvene
delatnosti vrši se posredovanje. Postupak posredovanja pokree se na
zahtev strane u sporu. Ulogu posrednika ima Komisija za posredovanje
na nivou regionalnih komora od tri
lana, koja svoj zadatak izvršava na
osnovu Pravilnika o posredovanju.
Postupak posredovanja okonava se
izmirenjem, tj. sporazumom strana u
sporu ili konstatacijom da posredovanje nije uspelo.
Kada se pristupa vještaenju i ko
obavlja tu funkciju?
Radi utvrivanja ili ocene neke injenice, ponekad je potrebno
pribaviti mišljenje osobe koja ras-
polaže strunim znanjem.Veštaci
medicinske struke u postupku pred
Sudom asti su oni koje bira Skupština LK na predlog regionalnih komora, kao i veštaci sa spiska stalnih
sudskih veštaka.Lekar veštak mora
da pristupa samostalno i nepristrasno, bez obzira na interes naruioca,
tj. ošteenog. Veštak je dužan da
poštuje lekarsku i službenu tajnu
u delu veštaenja koji se odnosi na
bolesnika.Lekar koji lei ne može
biti angažovan kao veštak, dok u
sluajevima kada je iskaz veštaka
nejasan, pristupa se veštaenju od
strane strune ili naune organizacije.
Kakve su disciplinske mjere i kada se one izriu?
Povrede profesionalne dužnosti
ili ugleda lana Komore mogu biti
lake, teške i osobito teške.Za lake
lanu se izrie opomena, javna opomena i novana kazna. Za teškenovana kazna, privremeno ogranienje obima i vrste posla kojim se
lan Komore bavi, privremeno oduzimanje licence... Za osobito teške,
lanu se mogu izrei privremeno
ili trajno ogranienje obima i vrste
poslova kojima se bavi, privremeno i trajno oduzimanje licence. Pri
odreivanju disciplinske mere Sud
asti mora uzeti u obzir težinu i
posledice uinjene povrede, zatim
okolnosti pod kojima je do uinjene
intervju
povrede došlo, stepen krivice uinioca i njegovo držanje nakon uinjene povrede i druge olakšavajue
ili otežavajue okolnosti. Novana
kazna, pak, izrie se u skladu sa Zakonom o komorama koji predvia
da ona bude 20 posto od prosene
mesene zarade po zaposlenom u
Republici u mesecu koji prethodi
mesecu u kome se kazna izrie.
Možete li nam razgraniiti pojmove: struna greška, nesavjesno
lijeenje i neželjeni ishod lijeenja
- pojmove koji se sve eše susreu prilikom utvrivanja eventual-
ne odgovornosti ljekara za ishod
lijeenja?
Lekarsku grešku je prvi denisao
dr R. Virchow kao kršenje opštepriznatih pravila veštine leenja uz odsustvo potrebne pažnje ili opreznosti.
Pravna teorija deniše lekarsku
grešku kao odstupanje od opštepriznatih pravila medicinske nauke
ili leenje koje se ne obavlja lege
artis. Meutim, u svakodnevnoj
medicinskoj praksi lekarska intervencija koja je izvršena lege artis
ne mora da dovede do željenih rezultata i pozitivnih efekata. Lekar
ne može da odgovara za negativne
efekte svoga rada, ako je, kako to
pravna praksa deniše, svoju delatnost vršio sa dužnom pažnjom i
u okviru standarda svoje profesije.
Gruba nepažnja podrazumeva zanemarivanje osnovnih dijagnostikih
i terapijskih pravila koja se moraju
poštovati. Ne nose sve lekarske
greške u sebi obeležje krivine odgovornosti, ve samo ona koja je
posledica grube nepažnje i koja
prouzrokuje pogoršanje zdravstvenog stanja, odnosno smrt pacijenta.
Željka Grabež Biukovi
INTERVJU
13
AKTIVNOSTI KOMORE
14
OSMA SJEDNICA
IZVRŠNOG ODBORA
KOMORE DOKTORA
MEDICINE RS
Na sjednici održanoj 26.11.2010. godine u Banjaluci, lanovi Izvršnog odbora donijeli su
slijedee zakljuke:
1. Usvojen je zapisnik sa sjednice Izvršnog odbora održane 09.10.2010. godine.
2. Formirana je Komisija za analizu ponuda osiguravajuih kua radi osiguranja ljekara od
ljekarske greške. lanovi Komisije su: prim. dr Milan Peji, mr sc. med. Saša Vojinovi i
Branko Tomi iz Beograda, ekspert za pitanja osiguranja.
3. Usvojeni su Pravilnik i Poslovnik o radu Centra za kontinuiranu medicinsku edukaciju,
Poslovnik o radu regionalnih zborova i Pravilnik o utvrivanju i dodjeljivanju stipendija i
pomoi lanovima porodica preminulih doktora, lanova Komore doktora medicine RS.
4. Usvojeni su prijedlozi Komisije za nagrade i odlikovanja.
Svečana skupština
OBILJEŽENO DEVET GODINA
OD OSNIVANJA KOMORE
N
a Sveanoj skupštini Komore, održanoj 26.11.2010.
godine u Banjoj Luci, obilježeno je devet godina od
osnivanja i rada ove institucije. Sveanosti su prisustvovali predstavnici Stomatološke i Farmaceutske komore,
Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite, Fonda zdravstvenog
osiguranja, Klinikog centra Banja Luka, bolnica i specijalistikih udruženja. U ime Lekarkse komore Srbije, estitke
Komori doktora medicine RS uputio je prof. dr Slobodan
Kovaevi koji je održao predavanje: Sudovi asti Lekarske
komore Srbije i medicinsko pravo.
Na sveanosti su uruena priznanja i povelje lanovima
Komore doktora medicine RS za 2010. godinu.
Nagrađeni članovi Komore doktora
medicine RS u 2010. godini
Hipokratovo priznanje:
Akademik prof. dr Marko Vukovi, Trebinje
Akademik prof. dr Marko Vukovi roen je u
Foi 1936. godine. Završio je Medicinski fakultet
i specijalizaciju hirurgije i ortopedije u Sarajevu.
Radio je dvadeset godina u Medicinskom centru
Foa, od toga deset godina kao direktor Regionalne bolnice i šef hirurško-ortopedske službe.
Doktorirao je na na Medicinskom fakultetu u
Sarajevu 1979.
Od 1982. do 1992. godine je medicinski direktor
hirurških klinika u Sarajevu. Za docenta je izabran
1984, a za vanrednog profesora 1997. Redovni
profesor je od 2002. godine. Dopisni je lan Akademije nauka i umjetnosti RS od 2004.
Predavao je na Medicinskom i Stomatološkom
fakultetu u Sarajevu i u Istonom Sarajevu, na
Fakultetu zike kulture u Istonom Sarajevu, a
na Akademiji likovnih umjetnosti u Trebinju na
diplomskim i postdiplomskim studijama.
Bio je lan Organizacionog odbora za dva kongresa, kao i potpredsjednik Jugoslovenskog odbora
za primjenu Ilizarov metoda.
Sada je mentor za specijalizacije hirurgije i
ortopedije na Medicinskom fakultetu u Foi.
Objavio je oko 50 radova u zemlji i inostranstvu,
sedam knjiga i bio voa dva zdravstvena projekta.
Dobitnik je više društvenih priznanja: Prve
nagrade Ljekara BiH, Zlatnog drveta JUOT-a i
Ordena rada drugog reda.
Povelja za naučno-istraživački rad:
Prof. dr Rade Vilendei, Kliniki Centar Banja Luka
Prof. dr Rade Vilendei roen je 1947. godine
u Mašiima, opština Gradiška, Republika Srpska,
BiH. Medicinski fakuletet je završio u Zagrebu
1971. godine. U toku studija je radio kao demonstrator na Katedri za ziologiju.
Od 1971. do 1974. godine radio u Službi za
zaštitu zdravlja djece i omladine u Medicinskom
centru Bos. Gradiška. Rad nastavlja u Domu zdravlja Kneževo.
Specijalizaciju iz ginekologije i akušerstva završio je u Medicinskom centru Banja Luka 1978.
godine.
Kao specijalista ginekolog radio je u porodilištu
Klinike za ginekologiju i akušerstvo u Banjaluci,
potom na Odjeljenju patološke trudnoe, kao šef
prijemno-dijagnostikog odsjeka, te od 1992. go-
dine kao šef porodilišta. Od 2001. do 2006. godine
bio je na funkciji naelnika Klinike za ginekologiju i
akušerstvo, a potom je šef Odjeljenja za Akušerstvo
sa neonatologijom.
Magistrirao je 1985. god. na Medicinskom fakultetu u Zagrebu, a doktorirao 1999. godine na
Medicinskom fakultetu u Beogradu.
U zvanje vanrednog profesora na predmetu Ginekologija je izabran 2005. godine.
Od 2000. godine je predsjednik Udruženja ginekologa i opstetriara Republike Srpske. Potpredsjednik je Udruženja ginekologa i akušerstva Srbije,
Crne Gore i Republike Srpske od 2008. godine.
Do sada kao autor ili koautor objavio 70 strunih
i naunih radova u domaim i stranim asopisima
i zbornicima.
AKTIVNOSTI KOMORE
15
AKTIVNOSTI KOMORE
16
Povelja za naučno-istraživački rad:
Dr sc. med. Lala ekli, KC I. Sarajevo,
Klinike i bolnike službe u Kasindolu
Dr sc. med. Lala ekli roena je 1976.
godine u Sarajevu. Medicinski fakultet je
završila 1999. godine u Novom Sadu.
Od 1999. godine radi u Klinikom centru Istono Sarajevo Klinike i bolnike
službe u Kasindolu. Trenutno obavlja
funkciju šefa Onog odjela „Kasindo“ u
Klinikom centru Istono Sarajevo.
Specijalizaciju iz oblasti oftalmologije
završila je 2003. godine.
Magistrirala i doktorirala je na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu.
Kao autor objavila je 13 radova iz
oblasti oftalmologije.
lan je Nacionalnog medicinskog odbora
pri Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite
RS od marta 2000. godine, Nacionalnog
odbora iz oftalmologije od decembra 2003.
godine i International council of ophtamology od marta 2003. godine.
Povelja za naučno-istraživački rad:
Mr sc. med. Rajkica Bambulovi-Petrovi, Opšta bolnica Doboj
Mr sc. med. Rajkica Bambulovi-Petrovi
je roena 1961. godine u Osjeanima Donjim, opština Doboj. Medicinski fakultet
je završila u Tuzli 1989 godine.
Od 1989. godine do 1993. godine zaposlena je u RMC “23 avgust” Dom zdravlja
Doboj kao doktor medicine u Službi opšte
medicine, a potom u Službi za patronažno
i kuno lijeenje. Od 1993. godine do
danas radi na Internom odjeljenju Opšte
bolnice Doboj. Od 2002. godine radi kao
šef Odsjeka “B” u Službi za unutrašnje
bolesti Opšte bolnice Doboj.
Specijalizaciju iz interne medicine je završila 1997. godine, a subspecijalizaciju iz
gastroenterohepatologije 2002. godine na
Medicinskom fakultetu u Beogradu.
Magistrirala je 2005. godine na Medicinskom fakultetu u Banjoj Luci.
Objavila je više strunih radova i monograja.
Povelja za naučno-istraživački rad:
Mr sc. med. Sanja Mari, KC I. Sarajevo,
Klinike i bolnike službe u Foi
Mr sc. med. Sanja Mari roena je
1967. godine u Foi. Medicinski fakultet završila 1991. g. u Sarajevu.
Specijalizaciju iz ansteziologije sa
reanimatologijom završila 1999. godine
na VMA u Beogradu.
Od 1999. godine radi kao asistent
na Medicinskom fakultetu u Istonom
Sarajevu na predmetu hirurgija.
Magistrirala je na na Medicinskom
fakultetu u Beogradu 2006. godine.
Kao autor i koautor objavila je 60
strunih radova i uestvovala u tri projekta od meunarodnog znaaja.
Od 1991. godine radi u KC Istono
Sarajevo, Klinike i bolnike službe u
Foi.
Povelja za organizaciju zdravstvene službe:
Dr Tanja Pleša,
KC I. Sarajevo, Klinike i bolnike službe u Kasindolu
Dr Slobodan Tomani,
Dom zdravlja Doboj
Dr Jelena Firesku-Govedarica,
KC I. Sarajevo, Klinike i bolnike službe u Foi
Prim. dr Snežana Gliši,
Opšta bolnica Bijeljina
Dr Slavica Popovi,
Dom zdravlja Prijedor
Prim. dr Milan Švraka,
Opšta bolnica Gradiška
Dr Branislav Kuki,
Opšta bolnica Gradiška
Mr sc. med. Zoran Aleksi,
Kliniki centar Banja Luka
Prim. dr Saša Jungi,
Kliniki centar Banja Luka
Prim. dr Gordana Guzijan,
Zavod za transfuzijsku medicinu RS
Prim. dr Dobrinka Živani,
Zavod za zikalnu medicinu i rehabilitaciju “Dr Miroslav Zotovi”
AKTIVNOSTI KOMORE
17
AKTIVNOSTI KOMORE
18
Povelja za primarnu zdravstvenu zaštitu:
Prim. dr Dragan aji,
Dom zdravlja Sokolac
Dr Ankica Popovi-Skenderovi,
Opšta bolnica Doboj
Dr Milija Cvijetinovi,
Dom zdravlja Bijeljina
Dr Zemira Ahmi,
Dom zdravlja Prijedor
Dr Dragoslav Bošnjak,
Dom zdravlja Laktaši
Prim. dr Dušanka Šukalo,
Dom zdravlja Gradiška
Prim. dr Slavko Pavi,
Banja Luka
Povelja za najbolje rezultate
postignute na studiju medicine:
Dr Helena Mari,
Medicinski fakultet Foa
Dr Boris Pani,
Kliniki centar Banja Luka
PRVE LICENCE
IZDATE
OD 01.11.2010. DO 01.03.2011. GODINE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Jelena aji, Foa
Stanko Panti, Banja Luka
Vladimir Mra, Banja Luka
Jelena Mra, Banja Luka
Suzana Milutinovi, Ljubinje
Jelena Malinovi, Banja Luka
Sanja Jankovi, Banja Luka
Ružica Kos, Prijedor
Milan Todorovi, Bijeljina
Gordana Ljolji-Doli, Banja Luka
Ranko Savi, Bijeljina
Tatjana Ješi, Laktaši
Daliborka Savi, Bijeljina
Ana ekli, Istono Sarajevo
Dragana Gatari, Banja Luka
Borjana Jugovi, Banja Luka
Goran Mitrovi, Ugljevik
Bojana Savkovi, Gradiška
Željka Stjepanovi, Banja Luka
Kristina Zrni, Banja Luka
Miljan Petkovi, Banja Luka
Sran Brstilo, Prijedor
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
Snežana Kojovi, Berkovii
Duško urguz, Banja Luka
Velibor Simeti, Foa
Biljana Trivunevi-Simeti, Foa
ore Veljovi, Foa
Mirela Guri, Bijeljina
Slaviša Mitrovi, Bijeljina
Bojana Loza, Foa
Goran Popovi, Foa
Miloš eri, Foa
Zdravko Kalaba, Višegrad
Dragana Dabi, Doboj
Tatjana Mileševi, Banja Luka
Adnan Tabakovi, Derventa
Aleksandra Virivijevi, Bijeljina
Pavle Arambaši, Banja Luka
Biljana Sofreni, Bijeljina
Sonja Bobi, Banja Luka
Nina uri, Banja Luka
Sanja Imamovi, Kotor Varoš
Jela Aimovi, Banja Luka
Biljana Ivankovi, Bijeljina
AKTIVNOSTI KOMORE
19
AKTIVNOSTI KOMORE
20
SASTANCI KOMISIJA
KOMORE DOKTORA MEDICINE RS
-
Komisija mladih ljekara, 07.02.2011. godine
Komisija za kontinuiranu medicinsku edukaciju, 16.12.2010. godine
Komisija za struni nadzor, 07.12.2010. godine
Komisija sa saradnju sa državnim organima, 26.11.2010. godine
Komisija za priznanja i nagrade, 17.11.2010. godine
Komisija mladih ljekara, 16.11.2010. godine
MENTORSTVO
UZ NOVČANU
NAKNADU
N
a sastanku Komisije mladih ljekara, održanoj
07.02.2011. godine, ponovo se raspravljalo o
problemu mentorstva. „Kada smo na klinikama
pitali kolege specijaliste ko bi htio da bude mentor - svi
smo dobili isti odgovor ili bolje reeno pitanje: za koje
pare?“ - kaže predsjednik Komisije dr Bojan Kozomara. „lanovi Komisije smatraju da je prekomplikovano
mijenjanje mentora koje dodjeljuje Ministarstvo, pa smo
se saglasili da dodijeljeni mentor to i ostane, a da se van
toga na klinikama na kojima rade i specijaliziraju mladi
ljekari pronae specijalista koji e ih uiti. Naravno,
mora se sistemski riješiti plaanje mentora. Mentore
trebaju odreivati specijalistika udruženja, pošto ona
imaju uvid u znanja i vještine svojih lanova.“
Na sastanku Komisije donesena je odluka da se krajem
maja mjeseca ove godine održi jednodnevni okrugli sto
na temu «Položaj mladih ljekara u zdravstvenom sistemu
21. vijeka».
VIJESTI IZ REGIONA
21
Medicinski fakultet Foča
UPISANA
18. GENERACIJA
STUDENATA
M
edicinski fakultet u Foi, ve 18 godina,
organizuje nastavu na etiri studijska
programa: Medicina, Stomatologija,
Specijalna edukacija i rehabilitacija i Zdravstvena
njega. U tekuoj školskoj godini Medicinski fakultet u Foi je upisalo 80 studenata na studijskom
programu Medicina, 55 je upisano na studijski
program Stomatologija, 35 na studijski program
Specijalna edukacija i rehabilitacija, a 50 studenata
na studijski program Zdravstvena njega. Na ovom
Fakultetu studiraju studenti iz Republike Srpske,
Federacije BiH, Srbije i Crne Gore, Hrvatske.
Nastava se izvodi u zgradi Medicinskog fakulteta koja raspolaže svim sadržajima neophodnim
za kvalitetno izvoenje fakultetske nastave. Na
oko 5000 kvadratnih metara, koliko iznosi površina iskoristivog prostora u zgradi, nalazi se
5 amfiteatara i 9 uionica opremljenih video
projektorima, 2 biohemijske laboratorije, anatomska, mikroskopska i sala za klinike vještine,
dva raunarska centra sa stalnom internet vezom,
itaonica, te biblioteka sa oko 8000 bibliotekih
Od skromnih, ratnih, poetaka
1993. godine, pa do danas,
Fakultet je postao ozbiljna
akademska institucija na koju je
do sada upisano 2623 studenta
jedinica strune medicinske literature. Nastavno
– kliniku praksu obezbjeuje Opšta bolnica u
Foi, a sama zgrada Fakulteta se nalazi u krugu
bolnice. Pored toga, ovu univerzitetsku cjelinu
ini i studentski internat, te sportski tereni namijenjeni za rekreaciju.
Nastavni kadar fakulteta ini 40 nastavnika i
64 saradnika u radnom odnosu, te 94 honorarno
angažovana nastavnika i saradnika. Pored studija
prvog ciklusa, Fakultet je organizovao i studije
drugog ciklusa. Do sada je na Medicinskom fakultetu u Foi magistriralo 24 doktora medicine
i stomatologije, a odbranjeno je 17 doktorskih
disertacija.
Fakultet organizuje i strune skupove, seminare,
naune simpozijume sa meunarodnim uešem.
Pored toga, Medicinski fakultet u Foi obavlja i
izdavaku djelatnost i pokreta je strunog asopisa Biomedicinska istraživanja, iji je prvi broj
u pripremi.
Zvanini web sajt Fakulteta se nalazi na adresi:
www.mf-foca.com.
VIJESTI IZ REGIONA
22
DRUŽENJE
U DOBROJ
ATMOSFERI
R
ISTOČNO SARAJEVO
PRIJEDOR
egionalni zborovi
doktora medicine RS
organizovali su i ove
godine praznina druženja
ljekara. Opušteni razgovori
uz skromne zakuske bili su
dobar nain da se oprosti od
stare i s puno dobrih želja ue
u novu godinu. Predsjednice
zborova iz Istonog Sarajeva
i Prijedora, dr Tanja Pleša i
dr Vesna Vukoti, poslale su
nam fotograje na kojima je
vidljiva dobra atmosfera.
Tom prilikom u Prijedoru su
dr Ljiljani Miljuš i dr Aleksandru Bereti (posthumno) uruene ranije dodijeljene nagrade
Komore.
Iz drugog ugla
MEDICINA I POLITIKA
(mali osvrt na ulogu ljekara u politici)
Da li su medicina i politika
poput dvije paralelne linije
koje vode ostvarenju razliitih
i nepovezanih misija ili bi
trebalo, ako ve ne, da se
nadopunjuju u ostvarivanju
zajednikog cilja? Kolika je
i kakva treba da bude uloga
ljekara u politici?
R
udolf Virchov, njemaki patolog, je sa
samo 26 godina, 1847. ve postao jedan od
najveih naunika u Njemakoj. Od Virchova je zatraženo da ispita epidemiju tifusa koja je izbila u Gornjoj Šleziji (Poljska). Virchov je zakljuio
da je uzrok epidemije:“Loše upravljanje berlinske
vlade“.Virchov predlaže punu demokratiju za
Šleziju, omoguavanje poljskog kao zvaninog jezika regiona, odvajanje crkve od države, prebacujui
teret oporezivanja od siromašnih na bogate, program
za izgradnju puteva, poboljšanje poljoprivrede, kao i
osnivanje zemljoradnikih zadruga.
Kao što se i oekivalo, u Berlinu je izvještaj
Virchova iznervirao Savet koji ga je iskritikovao za
pravljenje politikog izvještaja a ne naunog. Tada je
Rudolf Virchov formirao svoju uvenu izjavu, koja
je ostala do danas: “Medicina je društvena (socijalna) nauka i politika nije ništa drugo nego „medicina
pisana velikim slovima“, tj. medicina je društvena
nauka i politika nije ništa drugo nego dio velike
iz drugog ugla
23
iz drugog ugla
24
medicinske nauke. On je kategoriki rekao da, ako
medicina treba da bude uspješna, onda mora da bude
dio politikog i društvenog života, jer bolesti su izazvane defektima (poremeajima) u društvu. Naglasio
je da: „Ako je bolest izraz individualnog života pod
nepovoljnim okolnostima, onda epidemija mora da
bude pokazatelj masovnog poremeaja (masovnih
nepovoljnih okolnosti).
Može li se rei da je zajedniki cilj medicine i
politike opstanak ovjeka i ovjeanstva, doduše iz
nešto razliitih uglova? Dva pristupa, a isti cilj?
Jednostavnim rjenikom, suština medicine je
postizanje zikog, mentalnog i socijalnog blagostanja pacijenta. Slino, glavna svrha politike je
društveno-ekonomsko dobro i unapreenje ovjeka
i društva. Medicina se bavi zdravim životom, pruža
olakšanje umiruim pacijentima, pruža vitalnost
slabima i osobama narušenog zikog zdravlja.
Ukljuuje i odnos povjerenja izmeu ljekara i pacijenta. S druge strane politika je forum za društveni
ugovor izmeu politiara i ljudi. Glasovi se razmjenjuju za takve politike performanse koje trebaju
dovesti do društveno-ekonomskog napretka.
Drugim rijeima, politika, baš kao i medicina,
trebalo bi da bude asno zanimanje jer politiki cilj
bi trebao biti humanost. Meutim, zbog naina koji
se praktikuje u politici, teško da se može povezati
sa plemenitom svrhom i javnom svijesti. Politiari
se ne doživljavaju, za razliku od ljekara, kao
samopoštovani ljudi koji rade ugledan posao, nego
više kao ambiciozni, pohlepni ljudi koji oajniki
traže vlast i lino bogatstvo. Da li su ove negativne
percepcije samo posljedica djelovanja politikih
aktera?
Dr Danijela Todorovi-Grbi
Na osnovu lana 31. taka 9. i lana 36. Statuta Komore doktora medicine Republike Srpske, a u vezi
sa Odlukom o formiranju Centra za kontinuiranu medicinsku edukaciju doktora medicine Republike
Srpske od dana 21.05.2010. godine, Skupština Komore doktora medicine Republike Srpske na sjednici održanoj dana 26. novembra 2010. godine donijela je
PRAVILNIK
o kontinuiranoj medicinskoj edukaciji i kontinuiranom profesionalnom razvoju
I. OPŠTE ODREDBE
lan 1.
Ovim Pravilnikom o kontinuiranoj medicinskoj edukaciji i kontinuiranom profesionalnom
razvoju (u daljem tekstu: Pravilnik) utvruju se
naela, sadržaj, nain, postupak, rokovi i dužina
trajanja kontinuirane medicinske edukacije i kontinuiranog profesionalnog razvoja, kriterijumi na
osnovu kojih se vrši akreditacija programa, kao
i druga pitanja od znaaja za sprovoenje kontinuirane medicinske edukacije i kontinuiranog
profesionalnog razvoja (u daljem tekstu jednim
imenom: kontinuirana medicinska edukacija).
lan 2.
Doktori medicine imaju pravo i obavezu da u
toku rada kontinuirano prate razvoj medicinske
nauke, kao i drugih odgovarajuih nauka, te da
se struno i nauno usavršavaju radi održavanja i
unapreenja kvaliteta svoga rada.
lan 3.
Kontinuirana medicinska edukacija podrazumijeva struno i nauno usavršavanje doktora
medicine kroz:
- kontinuirano praenje razvoja medicinskih
nauka;
- prikupljanje i sticanje novih znanja i vještina;
- ueše na strunim i naunim skupovima;
- ueše na kongresima, konferencijama, simpozijumima, seminarima, kursevima i drugim
programima kontinuirane medicinske edukacije.
II.
NAELA KONTINUIRANE
MEDICINSKE EDUKACIJE
lan 4.
Usavršavanje doktora medicine predstavlja
kontinuirani proces, koji ne prestaje završetkom
studija ili specijalizacije, ve predstavlja trajni
proces nastavljen kroz programe kontinuirane
medicinske edukacije.
Usavršavanje strunih znanja i vještina u
oblasti medicine, ne predstavlja samo pravo ve i
obavezu svih doktora medicine.
Unapreenje kvaliteta rada kroz kontinuiranu
medicinsku edukaciju zasniva se na slijedeim
naelima i postulatima:
- dostupnost strunog usavršavanja svima,
odnosno ukljuivanje svih doktora medicine u
žute strane
25
žute strane
26
-
-
-
program kontinuirane medicinske edukacije;
jedinstvenost medicinske doktrine, što znai
da medicinska saznanja moraju biti svojina
svih doktora medicine koji obavljaju poslove
zdravstvene zaštite na primarnom, sekundarnom i tercijarnom nivou;
nauna osnovanost i savremenost kontinuirane
medicinske edukacije, kao i informisanost
o novim svjetskim dostignuima iz oblasti
medicinskih nauka;
osposobljenost doktora medicine prema svjetskim standardima;
slobodan izbor u postupku kontinuirane medicinske edukacije kroz mogunost i pravo
svakog doktora medicine na slobodan izbor
sadržaja i oblika kontinuirane medicinske
edukacije.
III.
VRSTE, SADRŽAJ I NAIN
KONTINUIRANE MEDICINSKE
EDUKACIJE
lan 5.
Doktori medicine mogu se struno usavršavati
kroz razliite vrste kontinuirane medicinske
edukacije i to: uešem na kongresima/konferencijama, simpozijumima i drugim oblicima
strunih sastanaka, uešem na kursevima, semi-
narima, putem studijskih boravaka, objavljivanjem lanaka u strunim i naunim asopisima ili
publikacijama i rješavanjem testova u pisanoj ili
elektronskoj formi.
U sadržaj kontinuirane medicinske edukacije
ukljueno je sticanje naziva primarijus, odbrana
magistarskog rada i doktorske disertacije, sticanje
statusa specijaliste odnosno užeg specijaliste,
prijava nuspojava lijekova, praktinim radom u
svrhu medicinskog usavršavanja te mentorstvom
tokom specijalizacije, stažiranja, kao i drugim
oblicima praktinog medicinskog usavršavanja.
3.1. Kongres/konferencija
lan 6.
Kongres/konferencija je skup koji sveobuhvatno obrauje neki specini medicinski problem
ili više problema u odreenoj medicinskoj struci,
koji se isprepliu i za koje postoji zajedniki interes uesnika.
Kongres/konferencija mora sadržati plenarna
nauno-istraživaka ili struna predavanja
kao uvod u temu koja e se dalje obraivati
na predavanjima, radionicama, okruglim stolovima, poster sekcijama, raspravama i drugim
oblicima rada.
žute strane
27
Kongres/konferencija može biti domai, domai
sa meunarodnim uešem i meunarodni.
Domai kongres/konferencija s meunarodnim
uestvovanjem mora imati najmanje dva predavaa
iz inostranstva.
Meunarodni kongres/konferenciju može organizovati strano ili domae struno ili nauno
društvo, ili neka druga odgovarajua institucija.
Meunarodni kongres/konferencija, koju organizuje
domae struno ili nauno društvo, mora imati
barem tri predavaa iz inostranstva.
Kongresi/konferencije se održavaju periodino
u pravilnim razmacima. Domai kongres/konferencija održava se na teritoriji Republike Srpske i
Bosne i Hercegovine.
3.2. Simpozijum
lan 7.
Simpozijum je struno - nauni sastanak koji se
bavi užom temom iz biomedicine i/ili zdravstva.
Simpozijum mora imati uvodno predavanje
strunjaka za tu temu, usmena izlaganja, radionice ili postere uz mogunost rasprave.
Simpozijum može biti domai, domai s
meunarodnim uestvovanjem i meunarodni.
Domai simpozijum ima samo domae
uesnike i organizuje se na teritoriji Republike
Srpske i Bosne i Hercegovine.
Domai simpozijum s meunarodnim
uestvovanjem mora imati najmanje jednog
predavaa iz inostranstva.
Meunarodni simpozijum u Republici Srpskoj može organizovati neko meunarodno, ali i
domae struno ili nauno društvo, kao i druge
odgovarajue institucije. Meunarodni simpozijum mora imati najmanje dva predavaa iz inostranstva.
3.3. Kursevi i seminari
lan 8.
Kursevi i seminari kontinuirane medicinske edukacije predstavljaju organizovanu nastavu iz užeg
podruja neke medicinske specijalnosti. Mogu biti
domai, koji se organizuju na teritoriji Republike
Srpske i Bosne i Hercegovine, i meunarodni, koji se
organizuju van granica države, a prema vrijednosti se
mogu podijeliti u tri kategorije.
3.3.1. Kursevi I kategorije
lan 9.
Na kursu I kategorije odreena tema mora biti
obraena i prezentovana na savremeni nain
žute strane
28
s najnovijim podacima iz svjetske literature,
a predavai moraju biti strunjaci odreenog
podruja koje se obrauje na kursu ili seminaru.
Pojedino predavanje ne može trajati krae od
15 minuta. Kurs I kategorije mora imati pisani
materijal, po mogunosti in extenso. Na kraju
kursa mora postojati pismeni ili usmeni ispit,
ili mogunost rješavanja konkretnog problema.
Ukupno trajanje kursa I kategorije ne smije biti
krae od 20 školskih sati (1 sat = 45minuta).
Meunarodni kurs I kategorije mora imati najmanje tri predavaa iz inostranstva.
3.3.2. Kursevi II kategorije
lan 10.
Na kursu II kategorije tema mora biti obraena
i prezentovana na savremen nain sa najnovijim podacima iz svjetske literature, a predavai
moraju biti strunjaci odreenog podruja koje se
obrauje na kursu.
ispit. Ukupno trajanje kursa II kategorije ne smije
biti krae od 10 školskih sati (1 sat = 45minuta).
Meunarodni kurs II kategorije mora imati najmanje dva predavaa iz inostranstva.
3.3.3. Kursevi III kategorije
lan 11.
Na kursu III kategorije tema mora biti obraena i prezentovana na savremeni nain s najnovijim podacima
iz svjetske literature, a predavai moraju biti strunjaci
odreenog podruja koje se obrauje na kursu.
Pojedino predavanje ne može trajati krae od 15
minuta. Kurs III kategorije ne mora imati pisani
materijal. Kurs III. kategorije ne mora imati ispit.
Ukupno trajanje kursa III kategorije ne smije biti
krae od 6 školskih sati (1 sat = 45minuta).
Meunarodni kurs III kategorije mora imati najmanje jednog predavaa iz inostranstva.
3.4. Rješavanje testova u elektronskom obliku
Pojedino predavanje ne može trajati krae od
15 minuta. Kurs II kategorije mora imati pisani
materijal za koji je preporuljivo da bude in extenso. Kurs II kategorije ne mora obavezno imati
lan 12.
Pod testom u elektronskom obliku podrazumijeva se test prethodno odobren od Centra za
žute strane
29
kontinuiranu medicinsku edukaciju, koji mora
sadržati najmanje deset (10) pitanja.
Da bi test bio ocijenjen pozitivno, kandidat mora ispravno odgovoriti najmanje na 60 % pitanja
iz testa. Svaki pozitivno riješen test boduje se sa
jednim bodom.
Organizatori testova dužni su s Komorom doktora medicine RS zakljuiti ugovor o saradnji kojim e se denisati meusobna prava i obaveze.
IV.
SPROVOENJE POSTUPKA
KONTINUIRANE EDUKACIJE
lan 13.
Teme kontinuirane medicinske edukacije potvruje
Izvršni odbor Centra za kontinuiranu medicinsku
edukaciju (u daljem tekstu: Izvršni odbor).
Nadležni organ dužan je vrednovati svaki prijavljeni oblik kontinuirane medicinske edukacije
odreivanjem odgovarajueg broja bodova, a svaki
doktor medicine dužan je te bodove uredno sakupljati.
lan 14.
Postupak procjene kvaliteta programa kontinuirane medicinske edukacije (u daljem tekstu:
akreditacija programa) od strane Izvršnog odbora
vrši se ako:
1) se radi o programu usavršavanja znanja,
vještine i strunosti polaznika;
2) se program zasniva na najnovijim znanjima i
dostignuima struke;
3) obrauje teme od veeg socijalno – medicinskog znaaja;
4) doprinosi unapreenju kvaliteta strunog rada;
5) je jasno denisana tema, ciljna grupa, vrsta i
trajanje programa;
6) je predava akreditovanog programa/ strunog
skupa lice koje ima najmanje visoku strunu
spremu i najmanje pet godina radnog iskustva
u struci, doktor medicine ima zvanje specijaliste, a lica koja imaju završenu višu ili srednju
strunu spremu najmanje 10 godina radnog
iskustva u struci;
7) Organizator mora da ima razvijen sistem evidencije prisustvovanja, sistem provjere znanja,
sistem evaluacije organizovanog skupa, sistem
za uvanje dokumentacije, kao i druga pitanja
znaajna za akreditaciju programa.
Izvršni odbor Centra za kontinuiranu medicinsku edukaciju vrednuje svaki prijavljeni program
kontinuirane medicinske edukacije dodjeljivanjem odgovarajueg broja bodova.
žute strane
30
lan 15.
Postupak kontinuirane medicinske edukacije
mogu sprovoditi fakulteti, škole zdravstvene struke,
zdravstvene ustanove, privatna praksa, udruženja
i ustanove, instituti, farmaceutske kompanije i
pojedinci (u daljem tekstu: Organizatori).
lan 16.
Fizika ili pravna lica koja namjeravaju organizovati akreditovani program/struni skup moraju
najkasnije petnaest (15) dana prije održavanja
istog prijaviti skup Izvršnom odboru.
Prijava se vrši iskljuivo putem odgovarajueg
obrasca Komore doktora medicine Republike
Srpske kojeg u pisanom ili elektronskom obliku
Organizator skupa dostavlja Izvršnom odboru
Centra za kontinuiranu medicinsku edukaciju.
U prijavi akreditovanog programa/strunog
skupa taksativno su navedeni podaci koje Organizator mora ispuniti kako bi se mogla donijeti
odluka o kategorizaciji strunog skupa, akreditovanog programa i broju bodova za aktivne i
pasivne uesnike, odnosno predavae i slušaoce.
Prilikom ispunjavanja prijave, Organizator je
dužan posebno obrazložiti satnicu strunog
skupa te navesti oblik ispita (pismeni/usmeni)
ukljuujui i broj pitanja, ukoliko se radi o
pismenom ispitu, kao i dati informacije o postojanju i visini kotizacije.
lan 17.
Nepotpuno ili pogrešno ispunjene prijave
akreditovanog programa/strunog skupa Izvršni
odbor nee uzeti u razmatranje, a nepravilno
ispunjenu prijavu e vratiti Organizatoru na dopunu.
Organizatoru e se ostaviti rok od tri dana
za ispravku ili dopunu prijave. Ukoliko ni u
dodatnom roku Organizator ne ispravi prijavu,
smatrae se da istu nije ni podnio.
lan 18.
Odluka Izvršnog odbora o kategorizaciji
akreditovanog programa/strunog skupa i broju
bodova za predavae i uesnike dostavlja se Organizatoru u pisanom obliku.
Protiv ove odluke Organizator može podnijeti
žalbu Programskom savjetu Centra za kontinuiranu medicinsku edukaciju u roku od osam (8)
dana od dana prijema pisanog otpravka odluke.
žute strane
31
V.
lan 21.
DEFINISANJE KOTIZACIJE
lan 19.
Organizator je dužan da prilikom podnošenja
prijave akreditovanog programa/strunog skupa, kako je predvieno u lanu 15. stav 3 ovog
Pravilnika, obavijesti Izvršni odbor o postojanju i visini kotizacije.
Izvršni odbor, uzimajui u obzir postojanje
i visinu kotizacije za prijavljeni program i/ili
struni skup, donosi odluku o visini naknade
koju Organizator plaa Komori doktora medicine RS za održavanje istog.
lan 20.
Definisanje naina i uslova plaanja, kao i
visine kotizacije, visine naknada za izdavanje
potvrda o uešu na skupovima, kao nain
izdavanja potvrda regulisae se posebnim aktom, Procedurom o plaanju kotizacije.
Centar za kontinuiranu medicinsku edukaciju
izdaje potvrdu o uestvovanju na akreditovanim
programima i strunim skupovima, bodovanim
od strane Izvršnog odbora.
Potvrda se izdaje doktorima medicine kao dokaz o sakupljenim bodovima u postupku obnavljanja licence.
lan 22.
Potvrda sadrži sljedee podatke:
službeni naziv Organizatora,
naziv teme,
mjesto i datum održavanja,
broj dodijeljenih bodova za uestvovanje,
ime, prezime i broj licence doktora medicine
kome se izdaje potvrda,
- peat i potpis Organizatora,
- peat i potpis Centra za kontinuiranu medicinsku edukaciju.
-
lan 23.
Izvršni odbor dužan je donijeti Proceduru o
plaanju kotizacije u roku od šest (6) mjeseci
od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika.
Potvrda se izdaje nakon što Izvršni odbor
donese odluku o kategorizaciji i vrednovanju
skupa, te poslije uplate iznosa kotizacije, a u svemu u skladu sa Procedurom o plaanju kotizacije.
žute strane
32
VI.
PROVJERA STRUNOSTI I SISTEM BODOVANJA
lan 24.
Sistem bodovanja kontinuirane medicinske edukacije, prema nainu usavršavanja, vrši se na sljedei nain:
6.1. Ueše na kongresima
Redni broj
1.
Kongres
meunarodni kongres
Vrednovanje u bodovima
Ueše
aktivno ueše
usmena prezen- prvi autor – 18 bodova
tacija
ostali – 10 bodova
poster
prvi autor – 16 bodova
ostali - 9 bodova
2.
domai kongres sa
meunarodnim uešem
3.
domai kongres
4.
ueše u organizacionom ili
naunom odboru kongresa
pasivno ueše
usmena prezentacija
aktivno ueše
poster
8 bodova
prvi autor – 15 bodova
ostali – 8 bodova
prvi autor – 13 bodova
ostali - 7 bodova
pasivno ueše
usmena prezentacija
aktivno ueše
poster
6 bodova
prvi autor – 12 bodova
ostali – 7 bodova
prvi autor – 8 bodova
ostali – 6 bodova
5 bodova
pasivno ueše
10 bodova
žute strane
33
Pasivno ueše na kongresu koje podrazumijeva prisustvo na predavanjima, dokumentuje se
potvrdom o prisustvu i štampanim sažetkom ra-
da, a aktivno ueše podrazumijeva prezentaciju
rada u vidu postera ili usmenu prezentaciju.
6.2. Ueše na simpozijumima
Redni broj
1.
2.
3.
4.
Simpozijum
meunarodni simpozijum
domai simpozijum sa meunarodnim uešem
domai simpozijum
aktivno ueše
pasivno ueše
aktivno ueše
pasivno ueše
aktivno ueše
pasivno ueše
ueše u organizacionom ili naunom odboru simpozijuma
Pasivno ueše na simpozijumu koje podrazumijeva prisustvo na predavanjima, dokumentuje
se potvrdom o prisustvu i štampanim sažetkom
Vrednovanje
u bodovima
14 bodova
7 bodova
12 bodova
6 bodova
10 bodova
5 bodova
Ueše
6 bodova
rada, a aktivno ueše podrazumijeva prezentaciju rada u vidu postera ili usmenu prezentaciju.
6.3. Uestvovanje na kursevima
Redni broj
Meunarodni kurs
1.
Kurs prve kategorije
2.
Kurs druge kategorije
3.
Kurs tree kategorije
Ueše
predava
slušalac
predava
slušalac
predava
slušalac
Vrednovanje u bodovima
20 bodova
10 bodova
15 bodova
7 bodova
10 bodova
5 bodova
žute strane
34
Redni broj
Domai kurs
1.
Kurs prve kategorije
2.
Kurs druge kategorije
3.
Kurs tree kategorije
Ueše
predava
slušalac
preda va
slušalac
predava
slušalac
Vrednovanje u bodovima
12 bodova
6 bodova
10 bodova
5 bodova
8 bodova
4 bodova
6.4. Studijski boravci
Redni broj
Studijski boravci
1.
U Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini sa mentorom
2.
U inostranstvu sa mentorom
Studijski boravak dokumentuje se potvrdom
izdatom i potpisanom od strane direktora zdravstvene ustanove u kojoj je obavljen studijski bo-
Vrednovanje u bodovima
3 boda sedmino
5 bodova sedmino
ravak, kao i potvrdom mentora.
Prilikom vrednovanja uzima se u obzir svaka
zapoeta sedmica boravka.
6.5. Struni sastanci
Redni broj
Struni sastanci
1.
Struni sastanci u zdravstvenoj ustanovi
2.
Struni sastanci u zdravstvenoj ustanovi sa predavaem
po pozivu
3.
Struni sastanci u okviru udruženja
4.
Godišnji struni sastanak u okviru strukovnog udruženja
u RS u BiH
5.
Struni sastanak koji organizuju i/ili nansiraju farmaceutske kompanije
Vrednovanje u bodovima
predava - 2 boda
slušalac - 1 bod
predava – 3 boda
slušalac – 2 boda
predava – 6 bodova
slušalac – 3 boda
predava – 7 bodova
slušalac – 4 boda
predava – 4 boda
slušalac – 2 boda
žute strane
35
Struni sastanci ne mogu trajati manje od jednog
sata. Prisustvo strunim sastancima dokazuje se potvr-
dom izdatom i potpisanom od strane direktora zdravstvene ustanove, odnosno predsjednika udruženja.
6.6. Rješavanje testova u elektronskom obliku
Rješavanje testova u elektronskom obliku
1 bod
6.7. Publikacije
R.b.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Nauni i struni lanci
lanak objavljen u asopisu koji se citira u
„Current contents“ ili „Science citation index“
lanak objavljen u asopisu koji se citira
u „Index medicus“ ili „Excerpta medica“
Štampan u stranim neindeksiranim
publikacijama
Štampan u domaim neindeksiranim
publikacijama
Knjiga - udžbenik
Knjiga - monograja
Urednik knjige
Poglavlje u knjizi
U svakom pojedinanom sluaju vrši se bodovanje autorstva odnosno uredništva, o emu se
Prvi autor
Vrednovanje u bodovima
Ostali autori
60 bodova
po 30 bodova
40 bodova
po 20 bodova
20 bodova
po 10 bodova
15 bodova
po 7 bodova
do 60 bodova
do 40 bodova
do 40 bodova
30 bodova
po 20 bodova
izdaje potvrda.
6. 8. Nauni stepeni
Doktorat nauka
Magisterij nauka
30 bodova
15 bodova
žute strane
36
6.9. Specijalizacije
Specijalistiki ispit
Subspecijalistiki ispit
Mentorstvo za specijalizacije
20 bodova
15 bodova
20 bodova
6.10. Primarijat
Primarijat
10 bodova
6.11. Prijava nuspojava lijekova
Prijava nuspojava lijekova
Priznavanje bodova za svaku prijavljenu nuspojavu obavlja se na osnovu izvještaja Agencije za
lijekove koji se dostavlja Izvršnom odboru Cen-
2 boda
tra za kontinuiranu medicinsku edukaciju jednom
godišnje.
6.12. Projekti
Redni broj
1.
2.
3.
4.
Projekti
Nosilac projekta republikog znaaja
Ueše u republikim projektima
Nosilac meunarodnog projekta
Ueše u meunarodnom projektu
Vrednovanje u bodovima
10 bodova
5 bodova
20 bodova
10 bodova
6.13. Meunarodno priznata nova metoda u dijagnostici ili terapiji
Redni broj
1.
2.
Meunarodno priznata nova metoda u dijagnostici ili terapiji
Uvoenje novih metoda u dijagnostici ili terapiji
60 bodova
30 bodova
žute strane
37
6.14. Ostali naini kontinuirane medicinske
edukacije
Izvršni odbor može, nakon dobro obrazloženog
prijedloga, dodijeliti godišnje najviše deset (10)
bodova za uestvovanje u nekim novim oblicima
kontinuirane medicinske edukacije, a koji nisu
posebno denisani ovim Pravilnikom.
VII. ROKOVI KONTINUIRANE
MEDICINSKE EDUKACIJE
lan 27.
lan Komore koji u skladu sa Zakonom o radu
koristi pravo na neplaeno odsustvo, porodiljsko odsustvo ili bolovanje, te iz objektivnih razloga ne uestvuje u postupku kontinuirane medicinske edukacije,
ne podliježe obavezi prikupljanja bodova za period u
kome je bio odsutan, odnosno produžava mu se rok
za obnavljanje licence u istom vremenskom periodu
koji se podudara sa trajanjem opravdanog odsustva.
lan 28.
lan 25.
Doktori medicine su obavezni svakih pet godina obnavljati dozvolu za samostalan rad (u daljem tekstu:
licencu) a po svemu u skladu sa ovim Pravilnikom. Radi
kontinuiteta medicinske edukacije, a u cilju obnavljanja
licence, doktori medicine moraju za denisani period od
5 godina sakupiti najmanje 60 bodova, od kojih 36 (60%)
treba da budu vezani za profesionalnu djelatnost koju
obavljaju, a za koju se izdaje, odnosno obnavlja licenca.
lan 26.
lan Komore koji je stekao nastavniku titulu
na Medicinskom fakultetu (docent, vanredni ili
redovni profesor) obnavlja licencu bez provjere
znanja i sposobnosti, do kraja izbora u zvanje.
Ukoliko doktor medicine iz objektivnih razloga nije
uspio sakupiti dovoljan broj bodova u postupku kontinuirane medicinske edukacije, dužan je da pristupi provjeri
znanja pred Ispitnom komisijom koju obrazuje Izvršni
odbor Centra za kontinuiranu medicinsku edukaciju.
VIII. ZAVRŠNE ODREDBE
lan 29.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu i proizvodi pravna dejstva od 01. januara 2011. godine, a bie
objavljen na oglasnoj tabli i internet stranici Komore doktora medicine Republike Srpske.
Broj: 440/10
Banja Luka, 26.11.2010. god.
Predsjednik Komore doktora
medicine Republike Srpske
Doc. dr Momilo Biukovi
žute strane
38
Na osnovu lana 31. taka 9. i lana 36. Statuta Komore doktora medicine Republike Srpske, a u vezi
sa Odlukom o formiranju Centra za kontinuiranu medicinsku edukaciju doktora medicine Republike
Srpske od dana 21.05.2010. godine, Skupština Komore doktora medicine Republike Srpske na sjednici
održanoj dana 26. novembra 2010. godine donijela je
POSLOVNIK O RADU
CENTRA ZA KONTINUIRANU MEDICINSKU EDUKACIJU
DOKTORA MEDICINE REPUBLIKE SRPSKE
I. OPŠTE ODREDBE
II. OSNOVNE AKTIVNOSTI CENTRA
lan 1.
lan 3.
Polazei od postulata i naela koji proizilaze iz
Zakona o zdravstvenoj zaštiti Republike Srpske,
statutarnih ciljeva i zadataka Komore doktora
medicine Republike Srpske, kao i Strategije razvoja zdravstvenog sistema u Republici Srpskoj,
Izvršni odbor Komore doktora medicine na sjednici održanoj 21.05.2010. godine donio je Odluku
o formiranju Centra za kontinuiranu medicinsku
edukaciju doktora medicine Republike Srpske (u
daljem tekstu: Centar).
Osnovne aktivnosti Centra su:
- planiranje oblika i obima kontinuirane
medicinske edukacije doktora medicine
Republike Srpske;
- saradnja sa svim sistemima kontinuirane
medicinske edukacije u zemlji i
inostranstvu;
- saradnja na meunarodnim projektima u
oblasti edukacije;
- registracija svih organizatora kontinuirane medicinske edukacije u Republici
Srpskoj;
- formiranje i voenje Nacionalnog registra organizatora kontinuirane medicinske
edukacije;
- nadzor nad programima kontinuirane
medicinske edukacije u zdravstvenom
i obrazovnom sistemu Republike Srpske i podnošenje inicijativa za dopunu i
lan 2.
Ovim Poslovnikom o radu Centra za kontinuiranu medicinsku edukaciju doktora medicine Republike Srpske (u daljem tekstu: Poslovnik), ureuju se osnovne aktivnosti Centra, organi Centra,
djelokrug rada, prava i dužnosti lanova Centra,
organizacija rada strunih službi Centra.
žute strane
39
-
-
-
-
-
-
-
poboljšanje u programu edukacije;
uobliavanje zajednikog sistema kontinuirane medicinske edukacije, licenciranja i akreditacije na nivou Republike
Srpske, a u saradnji sa medicinskim
fakultetima, zdravstvenim ustanovama, Društvom doktora medicine i
specijalistikim udruženjima Republike
Srpske;
organizacije strunih skupova (seminara,
kongresa, kurseva, škola) u cilju stalne
edukacje:
organizovanje izdavake i informativne
djelatnosti za potrebe kontinuirane medicinske edukacije;
formiranje trajne baze podataka o
održanim edukacijama, kao i stvaranje
uslova za njihovo arhiviranje, a u cilju
stvaranja Nacionalnog registra programa
kontinuirane medicinske edukacije Republike Srpske;
predlaganje usklaivanja planova i programa edukacije na osnovu strunih i
naunih injenica;
podsticanje razvoja medicinske profesije
u Republici Srpskoj, kroz edukativne aktivnosti;
razmjena literature i cjelokupne pisane
i elektronske grae u vezi sa kontinu-
-
iranom medicinskom edukacijom u
domaim i meunarodnim okvirima;
ostali poslovi u vezi sa kontinuiranom
medicinskom edukacijom.
III. ORGANI RUKOVOENJA
lan 4.
Organe rukovoenja Centra ine:
- Rukovodilac Centra;
- Programski savjet Centra;
- Izvršni odbor Centra;
- Sekretarijat Centra.
lan 5.
Rukovodilac Centra rukovodi radom Centra.
Rukovodilac Centra istovremeno obavlja i
funkciju predsjednika Programskog savjeta.
Rukovodioca Centra bira Izvršni odbor Komore
doktora medicine Republike Srpske na sjednici,
veinom glasova.
Mandat rukovodioca Centra, odnosno
predsjednika Programskog savjeta je pet godina,
sa mogunošu ponovnog izbora, uz izuzetak
zabrane prava na biranje na dva uzastopna
mandata.
žute strane
40
lan 6.
Programski savjet ima 20 lanova, od ega
15 lanova iz Republike Srpske i 5 lanova
iz inostranstva, koji se biraju na period od
pet godina, sa mogunošu ponovnog izbora,
uz izuzetak zabrane prava na biranje na dva
uzastopna mandata.
U Programski savjet lanovi se biraju po
kriteriju ostvarenih profesionalnih, strunih i
naunih rezultata rada.
Uloga eksperata iz inostranstva u Programskom
savjetu iskljuivo je savjetodavnog karaktera.
lan 7.
lanove Programskog savjeta bira Izvršni
odbor Komore doktora medicine Republike
Srpske i to rukovodei se sljedeim principima:
- 5 lanova - bira se na prijedlog Izvršnog
odbora Komore doktora medicine
Republike Srpske;
- 5 lanova - bira se na prijedlog Društva
doktora medicine i specijalistikih
udruženja Republike Srpske;
- 2 lana - iz reda zaposlenih na
medicinskim fakultetima Republike
Srpske;
- 3 lana - ine najeminentniji strunjaci
u oblasti medicine i srodnih nauka iz
Republike Srpske, a koji se biraju na
prijedlog Izvršnog odbora Komore
doktora medicine RS;
- 5 lanova – bira se, po pozivu Komore
doktora medicine RS, iz reda eksperata iz
inostranstva.
Programski savjet Centra u najboljem interesu
Centra obavlja sljedee poslove i zadatke:
- utvruje godišnji program rada i plan
aktivnosti Centra;
- utvruje strategije obavljanja i razvoja
kontinuirane medicinske edukacije u
Republici Srpskoj;
- donosi strateške odluke o pravcima
funkcionisanja Centra;
- prati sve programe kontinuirane
medicinske edukacije u Republici
Srpskoj i predlaže nove oblike edukacije
u skladu sa evropskim standardima i
normama;
- utvruje nansijski plan aktivnosti
Centra;
- podnosi godišnji izvještaj o radu
Izvršnom odboru Komore doktora
medicine Republike Srpske;
žute strane
41
-
donosi sve bitne odluke u vezi sa
funkcionisanjem Centra.
Godišnji izvještaj o radu Centra usvaja
Skupština Komore doktora medicine Republike
Srpske na svojoj redovnoj godišnjoj sjednici.
lan 8.
Programski savjet Centra svoje odluke donosi
prostom veinom glasova prisutnih lanova
Programskog savjeta.
lan 9.
Izvršni odbor Centra ima sedam lanova koje
bira Izvršni odbor Komore doktora medicine
Republike Srpske, na period od pet godina,
sa mogunošu ponovnog izbora na osnovu
ostvarenih rezultata, uz ogranienje reizbora dva
uzastopna mandata.
lanovi Izvršnog odbora Centra biraju se po
sljedeem principu:
- 4 lana - biraju se na prijedlog Komore
doktora medicine Republike Srpske;
- 3 lana – na prijedlog Društva doktora
medicine i specijalistikih udruženja
Republike Srpske.
lan 10.
Izvršni odbor Centra, u skladu sa datim
ovlaštenjima, obavlja sljedee poslove i zadatke:
- sprovodi odluke Programskog savjeta
Centra;
- daje saglasnost na sve programe kontinuirane medicinske edukacije;
- utvruje prijedloge aktivnosti i odluka
koje usvaja Programski savjet;
- arhivira grau u vezi sa edukacijom u
saradnji sa Strunom službom;
- razvija sistem koji podrazumijeva
evidenciju prisustva, sistem provjere
znanja, sistem evaluacije organizovanog
skupa, sistem za uvanje dokumentacije,
kao i druga pitanja od znaaja za
akreditaciju programa.
Izvršni odbor Centra sainjava Izvještaj o radu
za period praenja od šest mjeseci; i isti podnosi
na usvajanje Izvršnom odboru Komore doktora
medicine Republike Srpske.
lan 11.
Izvršni odbor Centra svoje odluke donosi
prostom veinom glasova lanova.
žute strane
42
lan 12.
Predsjednika Izvršnog odbora Centra bira
Izvršni odbor Komore doktora medicine
Republike Srpske na period od pet godina, sa
mogunošu reizbora sa izuzetkom reizbora na
dva uzastopna mandata.
Predsjednik Izvršnog odbora Centra dužan
je da o svom radu i aktivnostima Odbora
obavještava Rukovodioca Centra i Izvršni odbor
Komore doktora medicine Republike Srpske.
IV. STRUNE I TEHNIKE SLUŽBE
lan 13.
Poslove strune, pravne i nansijske, izdavake,
te administrativno - tehnike pomoi u vezi sa
sprovoenjem kontinuirane medicinske edukacije
u Republici Srpskoj provodie Sekretarijat Komore
doktora medicine Republike Srpske.
lan 14.
Pravila organizovanja, rada i obaveza
Sekretarijata denisana su Statutom Komore
Broj: 440/10
Banja Luka, 26.11.2010. god.
doktora medicine RS i u cijelosti se primjenjuju
u vezi sa provoenjem kontinuirane medicinske
edukacije.
Ukoliko se ukaže opravdana potreba za dodatno
kadrovsko pojaanje u smislu administrativno –
tehnike pomoi, prilikom zapošljavanja radnika
primjenjivae se direktno odredbe važeeg
Zakona o radu Republike Srpske.
lan 15.
Sve obaveze i odgovornosti, kao i meusobna
prava Sekretarijata Komore doktora medicine
Republike Srpske i Centra ostvaruju se
sporazumom, u cilju unapreenja saradnje i
pružanja pomoi Centru.
V. ZAVRŠNE ODREDBE
lan 16.
Ovaj Poslovnik stupa na snagu i proizvodi
pravna dejstva od 01. januara 2011. godine,
a bie objavljen na oglasnoj tabli i internet
stranici Komore doktora medicine Republike
Srpske.
Predsjednik Komore doktora
medicine Republike Srpske
Doc. dr Momilo Biukovi
43
Otvaranje klubova lečenih
alkoholičara (KLA)
u Prijedoru i okolini
Klub Ljubija
„Loša je ona kua u kojoj se uspeh
zaliva ašom, a tuga rasteruje ašom“
Bugarska poslovica
P
rvi KLA otvoren je 05.02.1967. u Ljubiji na
inicijativu dr Davorke Hajdaš i dr Tomislava Švaba, uz svesrdnu materijalnu podršku
naelnika Odelenja za upravno-pravne poslove
Šepana Tepavevia pri SO Prijedor i strunu
podršku prof. V. Hudolina iz Republike Hrvatske.
Ubrzo iza toga dolazi do formiranja KLA i u drugim gradovima pa i manjim mestima.
KLA u Ljubiji imao je veliku materijalnu i moralnu podršku od direkcije RŽR (rudnici železne
rude) koji je obezbedio veoma pristojan prostor
za okupljanje rudara na asovima edukacije kao
i njihovih porodica. Ljubija je, treba napomenuti,
do otvaranja kluba, a i nakon otvaranja Odelenja
neuropsihijatrije bila zdravstveno zapuštena zbog
nedostatka strunih prola, u prvom planu neuropsihijatara, soc. radnika i psihologa. Zbog toga je
bilo uestalih inicidenata kako na radnim mestima
rudnika, tako i u gradu i u kafanama. Veliki doprinos dala je socijalna radnica Pavica Cviji koja je
uz samopregoran rad, kako prema rudarima tako i
prema njihovim porodicama, doprinela apstinenciji alkoholiara. Bila je karika izmeu Odelenja i
rudnika.
IN MEMORIAM
DR BRANKO JELII
Šesnaestog januara ove godine napustio nas je
dr Branko Jelii, hirurg prijedorske Opšte bolnice,
vrstan strunjak, dobar kolega i brižan roditelj.
Roen je u Kikindi 22.10.1955. godine. U
ranom djetinjstvu s porodicom se doseljava u
Banjaluku gdje završava osnovnu i srednju školu.
Medicinski fakultet je završio u Novom Sadu, a svoje prvo radno mjesto
pronalazi u Domu zdravlja u Sanskom Mostu. Specijalizaciju iz hirurgije
okonao je u Klinikom centru u Ljubljani.
U toku otadžbinskog rata dr Jelii je meu prvima stekao iskustva
ratne hirurgije i osjetio težinu rada u uslovima poljske bolnice. Dobio je
visoko priznanje: Krst milosra, dodijeljen od najviših organa Republike
Srpske.
DR VESNA PLAVŠI
etrnaestog februara ove godine,
na radnom mjestu, preminula je dr
Vesna Plavši, roena 1958. godine u
Banjoj Luci.
Diplomirala je na Medicinskom
fakultetu u Tuzli 1984. godine, a
svoj radni vijek vrijedno je provela u prijedorskom Domu
zdravlja.
Svojim vedrim duhom pomagala nam je da mnoge
teške zadatke riješavamo sa lakoom.
Bila je lan Izvršnog odbora i Skupštine Komore doktora medicine Republike Srpske.
vremeplov
Iz knjige Šapat vekova
Tomislav Elenkov
Arijana Elenkov
45
KME
PREDAVANJA BODOVANA
OD STRANE CENTRA ZA KME
Tema
Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
(Odjeljenje medicinskih nauka)
- Reproduktivno zdravlje u Republici Srpskoj
Udruženje ginekologa i opstretiara Republike Srpske
- Epidemiologija malignih oboljenja genitalnih organa
- Primjena akušerskih operacija u poroaju
Vrijeme
održavanja
Mjesto
održavanja
Broj
bodova
29. 10. 2010.
Banja Luka
3
29-30.10.
2010.
Banja Vruica
Tesli
3
Društvo doktora medicine Republike Srpske
Podružnica Banja Luka
Udruženje neurologa Republike Srpske
Klinika za neurologiju, Kliniki centar Banja Luka
05. 11. 2010. Banja Luka
Medicinski fakultet Banja Luka
- Novine u Parkinsonovoj bolesti
Akademik prof. dr Vladimir Kosti,
Direktor Instituta za neurologiju KC Srbije, Beograd
Udruženje ljekara porodine medicine Republike Srpske
05-06. 11. Banja Vruica
- V dani porodine medicine
2010.
Tesli
Sekcija neonatologa Republike Srpske
07-08. 11.
Banja Luka
- Reanimacija novoroeneta
2010.
Udruženje kardiologa Republike Srpske
12-13. 11.
- Zbrinjavanje bolesnika u akutnom infarktu miokarda sa
Jahorina
2010.
st elevacijom
Udruženje pedijatara Republike Srpske
12-14. 11.
Jahorina
- Odabrane teme iz pedijatrije
2010.
Društvo doktora medicine Republike Srpske
Udruženje medicinskih mikrobiologa i parazitologa Republike Srpske
- Nove i prijetee bolesti
Mr sc. dr Aleksandra Šmitran – mikrobiolog, Medicinski fa- 19. 11. 2010. Banja Luka
kultet Banja Luka
- Novosti u imunološkoj dijagnostici – xMAP tehnologija
Mr sc. dr Maja Travar – mikrobiolog, Kliniki centar Banja
Luka
3
4
8
6
6
3
KME
46
Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske
Društvo doktora medicine Republike Srpske
Kliniki centar Banja Luka
SIMPOZIJUM: REUMATOIDNI ARTRITIS
I OSTEOPOROZA - POVEZANOST, ZNANJA I
IZAZOVI
- Reumatoidni artritis - rana dijagnostika
i modaliteti lijeenja
Prof dr Nemanja Damjanov,
predsjednik Udruženja reumatologa Srbije
- Sadašnjost i perspektive u lijeenju osteoporoze
Prof. dr Aleksandar Dimi,
predsjednik Udruženja za osteoporozu Srbije
- Reumatoidni artritis - faktor rizika
za nastanak osteoporoze
Doc. dr Nenad Prodanovi,
nacionalni koordinator za reumatologiju RS-a
Društvo doktora medicine Republike Srpske
Udruženje za osteoporozu Republike Srpske
Udruženje zijatara Republike Srpske
- Biomehanika normalne i osteoporotine kosti
Prof. dr Dušan Šuševi, Medicinski fakultet B.Luka
- Komplikacije osteoporoze i prevencija padova
Prof. dr Gordana Stefanovski, Zavod za zikalnu medicinu i
rehabilitaciju “Dr M. Zotovi” Banja Luka
- Magnetoterapija u lijeenju osteoporoze
Dr sc. med. Tamara Popovi, Institut Mljeanica
- Kineziterapija u prevenciji i lijeenju osteoporoze
Prim. dr Vera Aksenti, Zavod za zikalnu medicinu i rehabilitaciju “Dr M. Zotovi” Banja Luka
Društvo doktora medicine Republike Srpske
Podružnica Trebinje
- Savremeni pristup lijeenju multiple skleroze
Dr Sanja Grgi, Klinika za neurologiju,
Kliniki centar Banja Luka
22. 11. 2010.
Banja Luka
3
26. 11. 2010.
Banja Luka
3
02. 12. 2010.
Trebinje
2
KME
47
Društvo doktora medicine Republike Srpske
Podružnica Banja Luka
Udruženje neurologa Republike Srpske
EPILEPSIJE
- Da li je lamotrigin pravi AEL za sve uzraste
Doc. dr Duško Rai, Klinika za neurologiju,
Kliniki centar Banja Luka
- Lamotrigin i reproduktivno doba
Prof. dr Vlado aji, Klinika za neurologiju,
Kliniki centar Banja Luka
03. 12. 2010.
- Lamotrigin u lijeenju starih osoba sa epilepsijom
Doc. dr Zoran Vujkovi, Klinika za neurologiju,
Kliniki centar Banja Luka
- Lijek lamotrigin - konano rješenje jedne problematine
epilepsije: prikaz sluaja
Dr Danka Obradovi, Klinika za neurologiju, Kliniki centar
Banja Luka
- Izještaj sa Epileptološke škole Rtanj
Dr Davorka Katana, Klinika za neurologiju, Kliniki centar
Banja Luka
Udruženje ortopeda i traumatologa Republike Srpske
03-04. 12.
- Osnovni kurs artoskopije koljena
2010.
Društvo doktora medicine Republike Srpske
Podružnica Doboj
- Registar malignih bolesti za Republiku Srpsku
Prim. mr sc. med. Marin Kvaternik, Institut za zaštitu zdravlja RS – Regionalni zavod Doboj
07. 12. 2010.
- Rano otkrivanje malignih bolesti u okviru Programa prevencije i kontrole nezaraznih bolesti u Republici Srpskoj
Dr Nada Janjetovi, dr Biljana Janji, Institut za zaštitu
zdravlja RS – Regionalni zavod Doboj
Društvo doktora medicine Republike Srpske
Podružnica Trebinje
- Prostata – est uzrok zdravstvenih problema u odmakloj
dobi
Dr Zvonko Sovti, Opšta bolnica Trebinje
09. 12. 2010.
Banja Luka
3
Banja Luka
7
Doboj
3
Trebinje
2
KME
48
Udruženje ginekologa i opstretiara Republike Srpske
- Matine elije iz krvi pupanika
- Teorija i klinika praksa krioprezervacije
István Balogh, Szabolcs Mátyás
10. 12. 2010.
Banja Luka
3
Udruženje hirurga Republike Srpske
- Aktuelnosti u abdominalnoj hirurgiji
10. 12. 2010.
Banja Luka
6
Udruženje zijatara Republike Srpske
Udruženje radnih i zioterapeuta Republike Srpske
- Rehabilitacija sportskih povreda
10. 12. 2010.
Banja Luka
3
10-11. 12.
2010.
Banja Luka
4
Zvornik
3
Udruženje specijalizanata i mladih psihijatara/neuropsihijatara BiH
- Afektivni poremeaji u svakodnevnoj klinikoj praksi
Društvo doktora medicine Republike Srpske
Podružnica Bira
Opšta bolnica Zvornik
- Akutni infarkt miokarda
Prof. dr Mihajlo Mati, Klinika za kardiologiju, Kliniki cen- 14. 12. 2010.
tar Srbije, Beograd
- Klinika slika, dijagnoza i terapija plune embolije
Prof. dr Jovan Perunii, Klinika za kardiologiju, Kliniki
centar Srbije, Beograd
KME
49
Društvo doktora medicine Republike Srpske
Udruženje pulmologa Republike Srpske
Kliniki centar Banja Luka
SIMPOZIJUM: POMJERAMO LI GRANICU
U LIJEENJU KARCINOMA BRONHA?
- Dostignua savremene kirurgije u tretmanu karcinoma
bronha
Prof. dr Zoran Slobodnjak, Klinika za plune bolesti Jordanovac, Zagreb
- Lijeenje uznapredovale bolesti – prva linija hemoterapije NSCLC
Dr Lora Novakovi, Kliniki centar Banja Luka
- Lijeenje uznapredovale bolesti – druga linija hemoterapije NSCLC
Dr Mirko Turi, Kliniki centar Banja Luka
- Radioterapijski pristup u lijeenju NSCLC
Prof. dr Jovan Babi, Centar za radioterapiju, Banja Luka
- Promjena stava u lijeenju karcinoma bronha – umjesto
zakljuka
Prof. dr Mirko Staneti, Kliniki centar Banja Luka
Udruženje ljekara porodine medicine Republike Srpske
- Arterijska hipertenzija, hiperlipoproteinemija, atrijalna
brilacija, update vodia
Prim. dr Milenko Krneta, Intermedik, Banja Luka;
dr Tatjana Bošnjak, Dom zdravlja Trebinje
Društvo doktora medicine Republike Srpske
Podružnica Doboj
- Udruženost broadenoma i karcinoma dojki
- Stres kao faktor rizika za nastajanje malignoma dojke
Mr sc. med. Biljana Maksimovi,
Ambulanta Maksimovi, Doboj
Udruženje hematologa Republike Srpske
- Transplantacija matinih elija hematopoeze
Prof. dr Dragana Stamatovi
14. 12. 2010.
Banja Luka
3
14. 12. 2010.
Trebinje
3
15. 12. 2010.
Doboj
3
15. 12. 2010.
Banja Luka
3
KME
50
Društvo doktora medicine Republike Srpske
Udruženje kardiologa Srbije
Udruženje kardiologa Republike Srpske
KARDIOVASKULARNE BOLESTI I TERAPIJA U TRUDNOI
- Principi farmakoterapije kardiovaskularnih oboljenja
Prof. dr Svjetlana Stojisavljevi-Šatara,
Medicinski fakultet u Banjoj Luci
- Uroene srane mane u trudnoi
Prof. dr Ida Jovanovi, Univerzitetska deja klinika,
Beograd
- Valvularne mane u trudnoi
Prof. dr Bosiljka Vujisi-Teši, IKVB KC Srbije
- Poremeaji ritma i njihova terapija u trudnoi
Dr sc. med. Tatjana Potpara, IKVB KC Srbije
- Karakteristike hipertenzije u trudnoi i terapija
Doc. dr Branislava Ivanovi, IKVB KC Srbije
Društvo doktora medicine Republike Srpske
Udruženje radiologa Republike Srpske
- Embolizacija tumora jetre
Prof. dr Petar Bošnjakovi, Kliniki centar Niš, Niš
- KT dijagnostika malignih tumora jetre
Doc. dr Zoran Radovanovi, Kliniki centar Niš, Niš
- KT dijagnotika benignih tumora jetre
Mr sc. med. Saša Vujnovi, Zavod za radiologiju, Kliniki
centar B. Luka, Banja Luka
Društvo doktora medicine Republike Srpske
Podružnica Doboj
- Metformin od Metabolikog sindroma do Dijabetesa tipa 2
Dr Marina Tomani, Opšta bolnica Doboj
Društvo doktora medicine Republike Srpske
Podružnica Doboj
- Znaaj i uloga magnetne rezonance (MR) u dijagnostici i
ocjeni efekata terapije perianalnih stula
Dr Jovica Brki, Specijalistika ambulanta “Dr Brki” Doboj; Dr Nenad Spasi, Zavod za zaštitu zdravlja Srbije, Beograd
16. 12. 2010.
Banja Luka
3
21. 12. 2010.
Banja Luka
3
22. 12. 2010.
Doboj
2
28. 12. 2010.
Doboj
2
KME
51
Udruženje pulmologa Republike Srpske
- Akutna respiratorna insucijencija u primarnoj zdravstvenoj zaštiti
Doc. dr Pea Kovaevi
- Tuberkuloza-multirezistentna tuberkuloza, uloga tima
porodine medicine u pristupu ovoj bolesti
Dr Mladen Duronji
Društvo doktora medicine Republike Srpske
Podružnica Foa
- Nove metode neinvazivne dijagnostike tumora jetre
Udruženje ortopeda i traumatologa Republike Srpske
- Mogunosti lijeenja perifernih paralitikih lezija transpozicijom tetiva
Društvo doktora medicine Republike Srpske
Podružnica Bijeljina
- Bayerovi antibiotici – Terapija urinarnih infekcija
Dr Mirjana Boškovi, Bolnica Brko, Brko
- Moderna oralna kontracepcija
Prim. dr Vladimir Perendija, Kliniki centar Banja Luka
Društvo doktora medicine Republike Srpske
Podružnica Bijeljina
- Bayerovi antibiotici – Terapija urinarnih infekcija
Dr Mirjana Boškovi, Bolnica Brko, Brko
- Moderna oralna kontracepcija
Prim. dr Vladimir Perendija, Kliniki centar Banja Luka
28. 12. 2010.
Derventa
2
20. 01. 2011.
Foa
3
28. 01. 2011.
Banja Luka
2
10. 02. 2011.
Bijeljina
2
10. 02. 2011.
Zvornik
2
11. Internacionalni sastanak interventnih
kardiologa „Joing international meeting“
NOVINE U LIJEČENJU BOLESTI SRCA
Ovaj prestižni kongres,
održan u Rimu od 10. do
12. februara 2011. godine,
predstavlja kombinaciju
praktinih demonstracija
putem satelitskih prenosa
iz sala za kateterizaciju
srca bolnica u Milanu
(Columbus Hospital Center
i St. Raffaele Hospital),
Bonu (Univerzitetska
bolnica u Bonu) i u
Londonu (Royal Bromptom
Hospital) i „state-of.-the
art“ simpozijuma
G
l
lavne
teme su bil
bile novii
ne u lijeenju koronarne
bolesti srca, valvularnih
mana srca i oboljenja perifernih
arterija. Prikazane su optimalne
strategije lijeenja kompleksnih
lezija koronarnih arterija. Ove godine je prikazano i dosta visoko-
Dr Leon Finci (Ženeva) i prof. dr Aleksandar Lazarevi
rizinih bolesnika sa strukturnim
oboljenjima srca, u prvom redu
valvularnih lezija aortne i mitralne valvule, kod kojih nije mogue
uraditi kardiohirurški zahvat. Kod
ovih bolesnika je uraena implantacija aortne valvule perkutanim
putem (TAVI – transcatheter aortic
valve impantation) pristupom iz
femoralne arterije, ili alternativnim
pristupom iz arterije sublakvije ili
arterije aksilaris. Prikazane su i
hibridne operacije transapikalnim
putem. Imajui u vidu rezultate
PARTNER studije (Placement of
Aortic Transcatheter valve Trial),
TAVI procedura je postala komplementarna hirurškom lijeenju
aortne stenoze ili insuficijencije
kod visoko rizinih bolesnika.
Prezentovani su, takoe, i sluajevi
lijeenja visokorizinih bolesnika sa
funkcionalnom mitralnom regurgi-
tacijom uz pomo MitraClip ureaja
kojim se pravi sutura prednjeg i zadnjeg listia i na taj nain smanjuje
mitralna regurgitacija; kompleksni
bolesnici sa atrijalnom brilacijom
kod kojih je uraena ugradnja ureaja
za zatvaranje aurikule lijeve pretkomore, kao i najsavremenije metode
lijeenja perivalvularne regurgitacije
i zatvaranja perzistentnog foramena
ovale. Upoznali smo se i sa najnovijim
generacijama stentova, ukljuujui i
one bez polimera, biodegradabilnim i
stentovima tree generacije.
Ovom izvanrednom kongresu kojem su predsjedavali prof. dr Antonio
Colombo, iz Milana, prof. dr Eberhard
Grube iz Bona, dr Martin Leon, dr
Jeffrey Moses iz Njujorka i prof. dr
Cardlo di Mario iz Londona, prisustvovalo je više od 1700 uesnika iz
65 zemalja.
Prof. dr Aleksandar Lazarevi
STRUČNI SKUPOVI
53
XXXVIII edukativni simpozijum
u Beogradu,
novembar 2010. godine
“RANE PSIHOZE: IZAZOV ZA PREVENCIJU,
DIJAGNOSTIKU I TERAPIJU”
Posljednjih godina simpozijum dobija sve naglašenije mjesto
na listi meunarodnih dogaaja iz psihijatrije, sa pozvanim
predavaima iz razliitih zemalja
O
ve godine imali smo izvanrednu priliku da u plenarnim sesijama slušamo
vrhunske evropske predavae iz
Njemake (prof. H. J. Moeller,
predsjednik Evropske psihijatrijske asocijacije), Austrije (prof. M.
Musalek), Švajcarske (A. Riecher),
Velike Britanije (G. Milavi), pozvane predavae iz Bosne i Hercegovine (akademik prof. S. Loga
i prof. A. Kuukali) i Hrvatske
(prof. M. Jakovljevi i doc. M.
Herceg). Znaajan doprinos dali
su i eminentni predavai iz drugih akademskih ustanova u Srbiji
(akademik prof. D. Lei-Toševski,
Institut za mentalno zdravlje Beograd i prof. S. uki-Dejanovi,
Medicinski fakultet Kragujevac).
U sklopu simpozijuma održana
su etiri okrugla stola, sa aktuelnom tematikom vezanom za
osnovnu temu simpozijuma, a kao
posebnost i novina oba radna dana
u paralelnom programu održavane
su trosatne radionice: prvoga dana
Radionica o deluzijama (prof. M.
Musalek - Austrija), a drugoga dana
Radionica o elektrokonvulzivnoj
terapiji (dr P. Gligorovi - SAD),
naroito fokusirane na rad sa doktorima medicine na specijalizaciji
iz psihijatrije i mladim psihijatrima,
kao nosiocima novih doktrina i njihovog provoenja u klinikoj praksi.
Simpozijum i radionice ponaosob su
sertikovani i akreditovani bodovima
kontinuirane medicinske edukacije
Lekarske komore Srbije.
Tokom simpozijuma predstavljeni
su svi aspekti ranog prepoznavanja
i ranih intervencija kod psihotinih
poremeaja, uz svestrano povezivanje aktuelnih stavova, ali i predstavljanje novih stavova u ovoj izuzetno
važnoj i aktuelnoj oblasti. Nainjen
je odlian presjek dokle se stiglo i kojim pravcima bi trebalo da se ide u dijagnostikovanju i terapijsko-rehabilitacionom smislu u ranim psihotinim
poremeajima, sa prvim polemikim
osvrtima na predstojee izmjene,
dva za psihijatriju, najznaajnija
dijagnostika klasikaciona sistema:
DSM V (2012) i MKB-11 (2014).
Dr Goran Raetovi,
Specijalista psihijatrije
STRUČNI SKUPOVI
55
STRUČNI SKUPOVI
56
Korak dalje
MATIČNE ĆELIJE – DAROVI PRIRODE
Kompanija
FAMILY-PLUS
ekskluzivni i ovlašteni
zastupnik „Cryo-Save
Group“, vodee
evropske banke za
matine elije u Bosni i
Hercegovini nedavno je
organizovala Prvu
meunarodnu
konferenciju pod
nazivom „Matine
elije, sadašnja praksa
i pogled u budunost“.
Partneri konferencije
bili su Udruženje
ginekologa i opstetiara
Republike Srpske,
Udruženje ginekologa i
perinatologa Federacije
Bosne i Hercegovine i
Ljekarska komora
Kantona Sarajevo.
M
eu predavaima na konferenciji bio je i jedan
od vodeih evropskih i
svjetskih strunjaka iz oblasti istraživanja matinih elija i pionira
regenerativne medicine, profesor
Colin McGuckin koji je prvi razvio
“mini-jetru” iz krvi pupane vrpce.
Njegov je tim, zatim, nastavio svoj
rad na razvijanju elija iz krvi iz
pupanika u mnoga druga ljudska
tkiva, ukljuujui, izmeu ostalog,
nervno tkivo i krvne sudove. Nedavno je njegov tim stvorio vještake “gušterane insulocite” – proizvoae insulina insucijentne kod
pacijenata oboljelih od dijabetesa,
što može imati znaajne implikacije za razvijanje matinih elija u
lijeenju dijabetesa.
„Naš cilj je da terapije matinim elijama uinimo dostupnim
svim dijelovima svjetske zajednice
bez osvrtanja na geoekonomska
ogranienja. vrsto vjerujemo da
lijeenja matinim elijama treba
da budu dostupna cijelom svijetu
a ne samo ogranienom broju zemalja. Posveeni smo promovisanju dobre prakse na polju matinih
elija. Pomaci u biomedicinskim
istraživanjima zajedno e doprinijeti razvoju klinikih studija u
svrhe terapije matinim elijama.
Naunici i kliniari ne smiju imati
„hematocentrino“ shvatanje domena korišenja matinih elija iz
pupanika na polju regenerativne
medicine, pošto nedavne klinike
studije pružaju širu sliku potencijala neonatalnih matinih elija
na polju klinike primjene, npr.
kod dijabetesa tip 1, epidermolize
buloze, nasljednih metabolikih
poremeaja ili neonatalne asksije
i cerebralne paralize.“, izjavio je
Colin McGuckin, profesor regenerativne medicine na Univerzitetu
u Njukaslu.
“Upotreba mioblasta u lijeenju
stres urinarne inkontinencije“ bila
je tema koju je prezentovao prof.
dr Adolf Lukanovi, šef Klinike
za ginekologiju Univerzitetskog
klinikog centra u Ljubljani.
„Lijeenje urinarne stres inkontinencije matinim elijama u Ljubljani se radi ve tri godine. Ako
znamo da je stres urinarna inkontinencija problem koji se ne može
izbjei zbog poroaja i poroajne
traume zdjelinog dna, onda nam
je jasno da ova metoda, pored konzervativne i hirurške, doprinosi boljem kvalitetu života majki nakon
poroaja. Svaka etvrta žena boluje
STRUČNI SKUPOVI
57
SIGURNE I EFIKASNE
U Cryo-Save-u kažu da se
matine elije iz krvi pupanika
upotrebljavaju preko 20 godina i
da je njihova sigurnost i ekasnost dokazana u mnogim tretmanima i trenutno se više upotrebljavaju za transplantacije nego
matine elije iz koštane srži i da
su u prethodnim godinama uzorci
pohranjeni u njihovim laboratorijama spasavali živote djece
oboljele od leukemije. Nedavno su
matine elije pohranjene u ovoj
banci upotrijebljene za lijeenje
cerebralne paralize. Doktori i
naunici sa Duke univerziteta u
Sjedinjenim Amerikim Državama
u ovom jedinstvenom poduhvatu
koristili su djeakove sopstvene
matine elije (autologne) iz krvi
pupane vrpce koje su sauvane
u banci matinih elija CryoSave-a nakon poroaja. Veoma
jednostavnom i sigurnom metodom, autologne matine elije iz
krvi pupanika vraaju se u tijelo
djeaka.
od inkontinencije, a istraživanja
ukazuju da je taj broj u porastu“,
rekao je Lukanovi te pojasnio sam
proces lijeenja:
„Uzeli smo matine elije iz
tkiva bicepsa i u saradnji sa laboratorijom iz Insbruka, koja nam
iz nekoliko kubnih centimetara
materijala razvija stotine miliona
elija, implantiramo te elije specijalnim metodama u miši zatvara
mokranog mjehura. Do sada smo
uradili 50 zahvata i sa sigurnošu
možemo rei da samo kod jedne že-
ne postupak nije uspio, dok je 86%
žena u potpunosti bilo zadovoljno
tretmanom. U Sloveniji se godišnje
potroši preko 13 miliona evra za
tretiranje stres urinarne inkontinencije i mi vjerujemo da e ovo u
skorijoj budunosti biti glavni tretman stres urinarne inkontinencije“.
Cryo-Save Group N.V., vodea
evropska banka matinih elija,
ove godine slavi desetu godišnjicu od prvih pohranjenih uzoraka u njihovim laboratorijama.
Tim povodom generalni direktor
Cryo-Save Group, Arnold van
Tulder, izjavio je: “Od naših poetaka od 2000. godine osnovni
stubovi na kojima smo izgradili ovu kompaniju bili su kvalitet i pouzdanost naše usluge i
na ovim osnovama nastavljamo
dalje. Važnost pohranjivanja matinih elija nastavlja da raste u
skladu sa napretkom medicine.
Smatramo da je podrška istraživanjima i razvoju tehnologija u
oblasti matinih elija naša dužnost i obaveza. Cryo-Save e nastaviti saradnju sa institucijama i
centrima koji rade na razvoju tretmana matinim elijama i na taj
nain pomažu da se mnogi životi
spasu.”
„Nakon uspješne godine, u kojoj je preko 600 parova odluilo
pokloniti povjerenje Cryo-Save-u
i FAMILY-PLUS-u, odluili smo
da organizujemo nauni skup na
kojem smo okupili svjetske i domae strunjake kako bi podijelili
praktina iskustva u terapeutskoj
primjeni matinih elija“, rekla je
Sanja Todorovi-Vujii, direktor
kompanije FAMILY-PLUS.
STRUČNI SKUPOVI
58
MOJE AMERIČKO ISKUSTVO
Dr sc. med. Lala ekli
Prof. Keneth Tuck, dr Lala ekli, prof. Straatsma Bradley,
prof. Marko Hawlina (s lijeva na desno)
Svake godine direktor programa za internacionalnu
saradnju amerikog Udruženja oftalmologa (American
Academy of Ophthalmology) i njihov doskorašnji predsjednik, dr Keneth Tuck, ugosti u svome domu 2-3 perspektivna i najbolja mlada oftalmologa iz raznih dijelova
svijeta. Tom prilikom organizuje intenzivni edukativni
program koji se sastoji u posjeti, obilasku poznatih amerikih onih klinika na kojima se organizuje bogat praktini i teorijski program, posjetu kornealnim bankama,
istraživakim centrima, kao i univerzitetima, gdje uesnik
programa ima za obavezu da prikaže usmenom prezentacijom organizaciju oftalmološke službe u svojoj domovini
i najinteresantnije i najizazovnije sluajeve iz svoje klinike prakse. Nakon te dvije sedmice, uesnik programa
nastavlja svoj edukativni program na amerikom Nacionalnom kongresu, gdje su organizovani subspecijalistiki
simpozijumi (subspeciality day), wetlabovi po izboru,
predavanja i praktini kursevi.
O
ve godine sam imala ast
da uestvujem u ovom
programu i budem sponzorisana od amerike Fondacije
za retinu (Retina Research Foundation) i amerikog Udruženja
oftalmologa. Edukativni program
je trajao 3 sedmice, od 30.09. do
21.10.2010. godine. Prve sedmice sam bila lini gost dr Tucka i to vrijeme sam provela na
njegovoj klinici, upoznala se s
metodom, organizacijom i efikasnošu rada, upriliena mi je i
posjeta Univerzitetu u Virdžiniji.
Sljedeih sedam dana bila sam
STRUČNI SKUPOVI
59
gost na Wake Forest Univerzitetu, Winston-Salem, u Sjevernoj
Karolini, gdje sam takoe imala
organizovan edukativni program
na klinici i bila gost direktora klinike prof. dr Craig M. Grevena,
prof. dr Madisona Slushera i dr
Shree Kurupa. S obzirom da su
sva tri imena uvena u svijetu
retine, imala sam jedinstvenu priliku da pratim njihov kliniki rad,
asistiram njihovim operacijama
(vitrektomijama) i da prikažem
najteže sluajeve uspješno tretirane anti VEGF terapijom i drugim
standardnim metodama lijeenja
u bolnici „Kasindo“, gdje sam
stalno zaposlena kao šef službe
i specijalista oftalmolog. Takoe, tom prilikom sam upriliila
i predavanje o organizaciji oftalmološke službe u bolnici Kasindo,
kao i naješim uzrocima sljepila
i slabovidosti u ovoj regiji.
Predavanja i diskusije su potakle veliko interesovanje za našu
bolnicu, podršku za moje daljnje usavršavanje i edukovanje u
oblasti oftalmologije. Prilikom
boravka na Univerzitetu u Sje-
vernoj Karolini, organizovan mi
je obilazak i upoznavanje sistema
kornealnih banki, centra za regenerativnu medicinu, hirurškog
bloka univerzitetske klinike, kao
i gostovanje u privatnoj praksi
pojedinih oftalmologa. Treu sedmicu mi je omogueno ueše na
Nacionalnom amerikom kongresu u ikagu, gdje sam dobila novanu nagradu, diplomu za ueše
u ovom programu, kao i veliku
koliinu edukativnog materijala
(knjige, DVD). Uestovala sam
na subspecijalistikom danu za
retinu i upoznala se sa najnovijim
trendovima u lijeenju i dijagnostici senilne degeneracije makule,
dijabetine retinopatije, nasljednih
distroja retine, hirurškog rješavanja ablacije retine i drugih slinih
stanja.
U sklopu predavanja i diskusija,
imala sam priliku da upoznam i
razmijenim mišljenje s uvenim
amerikim i evropskim ekspertima iz ove oblasti i veoma sam
sretna da standarde i principe u
lijeenju pojedinih bolesti retine
ekasno tretiramo i u našoj Re-
publici Srpskoj, a posebno sam
ponosna na bolnicu „Kasindo“
koja, uprkos svim teškoama s
kojima se susree, ima kvalitetan
mladi kadar i ve etvrtu godinu relativno uspješno iskustvo u
primjeni najsavremenijeg metoda
lijeenja oslijepljujuih promjena
u makuli-intravitrealne aplikacije
anti-VEGF terapije.
U organizaciji AAO pozivana
sam na razne prijeme, simpozijume kao i ueša na wetlabovima,
gdje sam posebno naglasila iskustvo na kursu fakoemulzikacije
u organizaciji prof. Kenetha Rosenthala. Imala sam, takoer, mogunost da vježbam nove metode
operacija katarakte, kao i da se
upoznam s najnovijim modelima
mašina za fakoemulzikaciju i implantacije najsavremenijih intraokularnih soiva i implanta. Utisci
i kontakti s ovog studijskog putovanja su zaista vrijedni i bogati, i
otvaraju dalje mogunosti razvoja
i napredovanja oftalmolške službe
u našem regionu i u mojoj daljnjoj
edukaciji.
60
HOBI
U trenucima odmora
UMJETNOST OBOGAĆUJE
PENZIONERSKE DANE
Dr Brane Konar
S
likati možete onda kada riješite važne
stvari u životu... kaže dr Brane Konar,
penzionisani specijalista anestezije iz
Prijedora, nagovještavajui nam tako svoje
budue preokupacije. Tree životno doba za
mnoge umjetniki nadarene ljude predstavlja
pravi trenutak za oslobaanje talenata. Sada
kada ima mnogo više slobodnog vremena i kada
su se stvari postavile na svoja mjesta, dr Konar
se posvetio svojoj davnašnjoj ljubavi. I ne samo
slikarstvu, ve i muzici koju obavezno sluša
dok slika. Voli klasike:Betovena, Hajdna i Mocarta. Ni poezija nije strana ovom svestranom
ovjeku koji esto recituje Njegoša i Duia!
Od najranijeg djetinjstva pokazuje sklonost
ka umjetnosti, posebno slikarstvu. Prve prave
boje i platna nabavio je kao student Medicinskog fakulteta u Beogradu, kad je i zapoeo
svoju slikarsku priu. Tehnikom ulja na platnu
slikao je pretežno pejsaže, portrete i mrtvu
prirodu. Proširivao je znanja itajui strunu
literaturu i analizirajui radove drugih, poznatih
i manje poznatih umjetnika. Meu umjetnikim
pravcima prednost daje impresionizmu i djelima Ogista Renoara.
Svoje penzionerske dane dr Konar provodi
na porodinom imanju podno Kozare, gdje
nalazi mir i inspiraciju. Naporan rad ljekara
zamijenio je slikanjem koje mu je uljepšalo
novo životno doba.
Dr Vesna Vukoti
Mr Biljana Maksimovi
PREKANCEROZE I MINIMALNI
KARCINOMI DOJKI,
Zadužbina Andrejevi, 2010. god.
PRVA KOMPARATIVNA
STUDIJA
O
va knjiga namijenjena je
svima koji su zainteresovani za ranu dijagnostiku
promjena u dojkama, prvenstveno
onih graninih, koje predstavljaju
prekanceroze i poetne stadijume
raka dojke. Rezultat je višegodišnjeg rada u okviru dijagnostike
promjena u dojkama i daje informacije i uputstva prvenstveno
dijagnostiarima koji rade mamograju i ultrazvunu dijagnostiku.
U monografiji su dati osnovni
podaci o epidemiologiji raka doj-
ke, karcinogenezi i prekanceroznim
promjenama u dojkama i minimalnim karcinomima dojke.
Imaging dijagnostika bolesti dojke obraena je samo u okviru
mamografije i ehotomografije
sa dopler dijagnostikom i elastografijom, dok u ovoj monografiji
nisu razmatrane ostale imaging
dijagnostike metode: magnetna
rezonanca, termovizija, scintimamografija, kao ni invazivne
dijagnostike metode FNAB i
CNB.
Obraeni su naini rada sa uputstvima za dijagnostiku i dati slikovni prilozi pojedinih promjena
u dojkama.
Recezenti knjige, doc. dr Zdenka
Gojkovi i doc. dr Predrag Lazi, istiu
da je ova Monograja prva komparativna studija iz ove oblasti u RS i bie
od koristi specijalistima koji se bave
dijagnostikom promjena u dojkama,
radiolozima, onkolozima, hirurzima,
patolozima, ginekolozima, lekarima
u domovima zdravlja i bolnicama.
Ž.G.B.
MONOGRAFSKE PUBLIKACIJE
U IZDANJU MEDICINSKOG
FAKULTETA U BANJOJ LUCI
U 2010. GODINI
–
–
–
–
–
–
–
Predrag Grubor, Hirurški pristupi u ortopediji
Predrag Grubor, Hirurgija i njega hirurškog bolesnika
Predrag Grubor, Zdravstvena njega u vanrednim uslovima
Božo Krivokua, Multidisciplinarna intenzivna zdravstvena njega
Jasminka Nikoli, Prirunik za praktinu nastavu iz biohemije
Radoslav Gajanin, Patologija za studente zdravstvene njege
Sanja Špiri, Otitis media secretoria u djeijem uzrastu
STRUČNE KNJIGE
61
knjige koje čitamo
62
Sherry Turkl:USAMLJENI ZAJEDNO
(“Alone Together”),
Basic Books, Masausets, 2011.
ZAŠTO VIŠE OČEKUJEMO
OD TEHNOLOGIJE NEGO
JEDNI OD DRUGIH?
I
Internet je nešto ije
korišenje moramo
da prilagodimo
svojim stvarnim
potrebama na nain
koji je najadekvatniji
i u našem najboljem
interesu
nternet kao aktuelni komunikacioni instant poruka - važniji od onih pravih.
krvotok planete, fenomen opšte po- Ovaj fenomen se analizira i na primjeru
vezanosti, predmet je u posljednje interakcije ljudi sa robotima programivrijeme sve veeg broja istraživanja kao ranim tako da simuliraju osjeanja i
i dobro prodavanih knjiga za itanje u reaguju na ljudsku pažnju.
dokolici. Tako nam je jedan uravnote„Mi ve filtriramo druženja kroz
žen i objektivan doprinos razumijeva- mašine, a sljedea faza je druženje
nju sajber ere predoila amerika nau- sa mašinama”, kaže autorka. „Svaka
nica i spisateljka (što je
tehnologija postaje naš
TEHNOLOGIJA partner zato što je nau ovom sluaju idealna
kombinacija) Sherry
še djelo, a onda nas,
I BIĆE
Turkle u knjizi pod Sherry Turkle je profesor psi- u povratnoj vezi oblinaslovom Usamljeni hologije i antropologije sa u- kuje, pa je neophodno
zajedno. U formi pi- venog MIT-a (Masausets in- izvjesno vrijeme da bi
sma jedne digitalno stitut za tehnologiju) i na elu se vidjelo kako tee
pismene majke erki je “Inicijative za tehnologiju i ovaj proces meusobkoja digitalno odrasta, bie”, što ukazuje da dobro po- nog prilagoavanja”.
Turklova je nastojala znaje oblast o kojoj piše. Izdala Ali ako se život u sve
da odgovori na pitanje: je još dvije knjige sa slinim veoj mjeri organizuje
Zašto više oekujemo temama:”Život na ekranu” i posredstvom digitalnih
od tehnologije nego “Drugo ja“.
tehnologija, koje su sajedni od drugih?
zrele tokom života saOsnova knjige su empirijska istra- mo jedne generacije, onda je neizbježživanja, klinike studije, mnoštvo in- no pitanje može li ovjeanstvo da
tervjua i, naravno, zapažanja. Pruženi promijeni nain na koji komunicira,
su i neki konkretni odgovori, ali kao a da na nekom nivou ne promijeni
u pravoj zabavnoj literaturi, ostalo je i sopstvenu prirodu? Jer, ljudi su
dosta mogunosti za nasluivanja i- društvana bia koja se takoe mijetalaca. Ono na šta nas autorka navodi njaju. Internet je nešto ije korišeje, meutim, razmišljanje o tome šta su nje moramo da prilagodimo svojim
sve posljedice injenice da su mnogima stvarnim potrebama na nain koji je
simulirani, virtuelni odnosi - oni koji se najadekvatniji i u našem najboljem
uspostavljaju preko imejla, fejsbuka, interesu“.
Ž.G.B
KONGRESI
JUNI  OKTOBAR 2011.
5TH ANNUAL OSTEOARTHRITIS
IMAGING WORKSHOP
JUNE 8TH TO 11TH AUSTRIA/SALZBURG
RADIOLOGY/IMAGING, RHEUMATOLOGY
Contact: Anthony Celenza, CMP, Meeting Manager,
Osteoarthritis Research Society International
Phone: 856-642-4431; 856-642-4431
Email: [email protected]
Website: http://www.oarsi.org/
WORLD PSYCHIATRIC ASSOCIATION
THEMATIC CONFERENCE
JUNE 9TH TO 12TH TURKEY/ISTANBUL
PSYCHIATRY
Contact: Ayse Askin Erten, Project Coordinator,
Serenas Tourism
Phone: 011-90-212-282-3373
Fax: 011-90-212-282-6049
Email: [email protected]
Website: http://www.wpaist2011.org
21ST EUROPEAN MEETING ON HYPERTENSION
AND CARDIOVASCULAR PREVENTION
JUNE 17TH TO 20TH ITALY/MILAN CARDIOLOGY
Contact: European Society of Hypertension, AIM
Group - AIM DMC
Phone: 011-39-06-330-531
Fax: 011-39-06-2332-5630
Email: [email protected]
Website: http://www.esh2011.org/
13TH WORLD CONGRESS ON
GASTROINTESTINAL CANCER
JUNE 22ND TO 25TH SPAIN/BARCELONA
GASTROENTEROLOGY, ONCOLOGY
Contact: Imedex
Phone: 770-751-7332; 770-751-7332
Fax: 770-751-7334
Email: [email protected]
Website: http://worldgicancer.com/WCGI/WGIC2011/
index.html
15TH CONGRESS OF THE
INTERNATIONAL HEADACHE SOCIETY
JUNE 23RD TO 26TH GERMANY/BERLIN
ANESTHESIOLOGY, NEUROLOGY, PAIN
MANAGEMENT
Contact: Secretariat, IHS2011, Kenes International
Phone: +41 22 908 0488; +41 22 908 0488
Fax: +41 22 906 9140
Email: [email protected]
Website: http://www.kenes.com/ihs2011
10TH INTERNATIONAL CONGRESS OF
PEDIATRIC PULMONOLOGY
June 25th to 27th France/Versailles Pediatrics
Contact: Dr Anne F. Bidart, Congress Secretariat
Phone: 011-33-497-038-597
Fax: 011-33-497-038-598
Email: [email protected]
Website: http://www.cipp-meeting.org
10TH WORLD CONGRESS
ON INFLAMMATION
JUNE 25TH TO 29TH
FRANCE/PARIS RHEUMATOLOGY
Contact: Inammation 2011, MCI
Phone: 011-33-1-5385-8271
Fax: 011-33-1-5385-8283
Email: [email protected]
Website: http://www.inammation2011.com/index.
php
79TH EUROPEAN ATHEROSCLEROSIS
SOCIETY (EAS) CONGRESS
JUNE 26TH TO 29TH SWEDEN/GOTHENBURG
ENDOCRINOLOGY, GERIATRICS, NUTRITION
Contact: Secretariat, EAS2011, Kenes International
Phone: 011-41-22-908-0488
Fax: 011-41-22-906-9140
Email: [email protected]
Website: http://www.kenes.com/eas2011
KONGRESI
63
kongresi
64
FEMS 2011 - 4TH CONGRESS
OF EUROPEAN MICROBIOLOGISTS
JUNE 26TH TO 30TH SWITZERLAND/GENEVA
INFECTIOUS DISEASE
Contact: Secretariat, FEMS2011, Kenes
International
Phone: 011-41-22-908-0488
Fax: 011-41-22-906-9140
Email: [email protected]
Website: http://www.kenes.com/fems
14TH WORLD CONFERENCE
ON LUNG CANCER
JULY 3RD TO 7TH
NETHERLANDS/AMSTERDAM ONCOLOGY
Contact: International Conference Services Ltd.
Phone: 604-681-2153; 604-681-2153
Fax: 604-681-1049
Email: [email protected]
Website: http://2011worldlungcancer.org
27TH ANNUAL MEETING OF
THE EUROPEAN SOCIETY OF HUMAN
REPRODUCTION & EMBRYOLOGY (ESHRE)
JULY 3RD TO 6TH SWEDEN/STOCKHOLM
OTHER SPECIALTIES
Contact: ESHRE Central Ofce
Phone: 011-32-2-269-0969
Fax: 011-32-2-269-5600
Email: [email protected]
Website: http://www.eshre.com
2011 PLASTIC SURGERY CONGRESS
JULY 6TH TO 10TH
AUSTRALIA/BROADBEACH PLASTIC SURGERY
Contact: 2011 Plastic Surgery Congress Secretariat,
2011 Plastic Surgery Congress Secretariat,
Conference Action Pty Ltd
Phone: 011-61-2-9431-8699
Fax: 011-61-2-9431-8677
Email: [email protected]
Website: http://www.plasticsurgerycongress.org.au/
18TH INTERNATIONAL MEETING
ON ADVANCED SPINE TECHNIQUES
JULY 13TH TO 16TH DENMARK/COPENHAGEN
ORTHOPEDICS
Contact: Scoliosis Research Society Meetings Department
Phone: 414-289-9107; 414-289-9107
Fax: 414-276-3349
Email: [email protected]
Website: http://srs.org/imast/2011/
3RD INTERNATIONAL TRAUMA CONFERENCE
JULY 13TH TO 17TH NEW ZEALAND/
QUEENSTOWN EMERGENCY MEDICINE
Contact: Taylored Images, Conference Secretariat
Phone: 011-61-7-3366-2205
Fax: 011-61-7-3366-5170
Email: L&[email protected]
Website: http://www.learningandleisure.com.au/
3RD WORLD CONGRESS OF THE
INTERNATIONAL ACADEMY OF ORAL
ONCOLOGY 2011
JULY 14TH TO 17TH SINGAPORE/SINGAPORE
ONCOLOGY, OTOLARYNGOLOGY, SURGERY
Contact: Jason Leng, Marketing Manager, Elsevier
Phone: 65 6349 0201
Fax: 65 6733 1817
Email: [email protected]
Website: http://www.iaoo.elsevier.com/
12TH INTERNATIONAL
LUNG CANCER CONGRESS
JULY 21ST TO 24TH CALIFORNIA/CARLSBAD
INTERNAL MEDICINE, ONCOLOGY, RADIOLOGY/
IMAGING, RESPIROLOGY, SURGERY
Contact: Customer Support, Physicians’ Education
Resource
Phone: 888-949-0045; 888-949-0045
Fax: 214-367-3402
Email: [email protected]
Website: http://www.cancerlearning.com/index.
cfm/fuseaction/conference.showOverview/id/5/
conference_id/676
kongresi
65
16TH WORLD CONGRESS
ON HEART DISEASE
JULY 23RD TO 26TH BRITISH COLUMBIA/
VANCOUVER CARDIOLOGY
Contact: Cardiology Online
Phone: 310-657-8777; 310-657-8777
Fax: 310-659-4781
Email: [email protected]
Website: http://cardiologyonline.com/wchd11/index.htm
PEDIATRIC EMERGENCY MEDICINE- REVIEW
FOR PRIMARY CARE
AUGUST 10TH TO 22ND ITALY/ROME
FAMILY MEDICINE
Contact: Orly Light, Director, MCE Conferences
Phone: 888-533-9031; 888-533-9031
Fax: 858-777-5588
Email: [email protected]
Website: http://www.mceconferences.com/
5TH INTERNATIONAL TRI TINNITUS
CONFERENCE: THE NEUROSCIENCE
OF TINNITUS
AUGUST 19TH TO 21ST NEW YORK/GRAND
ISLAND OTOLARYNGOLOGY
Contact: Dr. Richard Salvi, Association for Research
in Otolaryngology
Phone: 716-829-5310; 716-829-5310
Email: [email protected]
Website: http://wings.buffalo.edu/faculty/research/chd/
2011 INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON
AUDITORY & AUDIOLOGICAL RESEARCH
AUGUST 24TH TO 26TH DENMARK/NYBORG
OTOLARYNGOLOGY
Contact: Ture Andersen
Email: [email protected]
Website: http://www.isaar.eu
6TH WORLD CONGRESS FOR
PSYCHOTHERAPY
AUGUST 24TH TO 28TH AUSTRALIA/SYDNEY
PSYCHIATRY
Contact: Meeting Planners
Phone: 011-61-2-9265-0890
Fax: 011-61-2-9265-0880
Email: [email protected]
Website: http://www.wcp2011.org
3RD EUROPEAN PLASTIC SURGERY
RESEARCH COUNCIL MEETING
AUGUST 25TH TO 28TH GERMANY/HAMBURG
PLASTIC SURGERY
Contact: Isabelle Laerz, Conventus GmbH
Phone: 011-49-364-1311-6320
Fax: 011-49-364-131-6241
Email: [email protected]
Website: http://www.epsrc.eu/
8TH SINGAPORE INTERNATIONAL
CONGRESS OF O&G
AUGUST 25TH TO 27TH SINGAPORE/
SINGAPORE OBSTETRICS/GYNECOLOGY
Contact: Sarah Ten, Congress Secretariat,
Meeting Lab
Phone: 011-65-6346-4402
Fax: 011-65-6346-4403
Email: [email protected]
Website: http://www.sicog2011.com/
FIFTH ANNUAL CONFERENCE OF THE
INTERNATIONAL LIVER CANCER
ASSOCIATION (ILCA)
SEPTEMBER 2ND TO 4TH CHINA/HONG KONG
GASTROENTEROLOGY, ONCOLOGY
Contact: ILCA
Phone: 011-32-2-789-2345
Fax: 011-32-2-743-1550
Email: [email protected]
Website: http://www.ilca2011.org/
11TH WORLD CONGRESS
ON ENDOMETRIOSIS
SEPTEMBER 4TH TO 7TH FRANCE/
MONTPELLIER OBSTETRICS/GYNECOLOGY
Contact: MCI France
Phone: 011-33-4-6761-9414
Fax: 011-33-4-6763-4395
Email: [email protected]
Website: http://www.wce2011.com/default.html
kongresi
66
15TH CONGRESS OF THE EUROPEAN SOCIETY
FOR ORGAN TRANSPLANTATION (ESOT)
SEPTEMBER 4TH TO 7TH UNITED KINGDOM/
GLASGOW OTHER SPECIALTIES, SURGERY
Contact: Congrex UK, Congress Administrative Secretariat
Phone: 011-44-141-331-0123
Fax: 011-44-141-331-0234
Email: [email protected]
Website: http://www.esot.org
XXV TRIENNIAL WORLD CONGRESS OF THE
INTERNATIONAL SOCIETY OF ORTHOPAEDIC
SURGERY AND TRAUMATOLOGY (SICOT)
SEPTEMBER 5TH TO 12TH CZECH
REPUBLIC/PRAGUE EMERGENCY MEDICINE,
ORTHOPEDICS, OTHER SPECIALTIES, SURGERY
Contact: SICOT AISBL
Phone: 011-32-2-648-6823
Fax: 011-32-2-649-8601
Email: [email protected]
Website: http://www.sicot.org
15TH INTERNATIONAL CONGRESS OF
INTERNATIONAL PSYCHOGERIATRIC
ASSOCIATION (IPA)
SEPTEMBER 6TH TO 10TH NETHERLANDS/DEN
HAGUE GERIATRICS, PSYCHIATRY
Contact: IPA
Phone: 847-501-3310; 847-501-3310
Fax: 847-501-3317
Email: [email protected]
Website: http://www.ipa-online.org
15TH CONGRESS OF THE EUROPEAN
FEDERATION OF NEUROLOGICAL SOCIETIES
SEPTEMBER 10TH TO 13TH HUNGARY/
BUDAPEST NEUROLOGY
Contact: Secretariat, EFNS2011, Kenes International
Phone: +41 22 908 04 88; +41 22 908 04 88
Fax: +41 22 732 28 50
Email: [email protected]
Website: http://www.efns.org/efns2011
17TH INTERNATIONAL MEETING
OF THE EUROPEAN SOCIETY OF
GYNAECOLOGICAL ONCOLOGY
SEPTEMBER 10TH TO 14TH ITALY/MILAN
OBSTETRICS/GYNECOLOGY, ONCOLOGY
Contact: Secretariat, ESGO2011, Kenes International
Phone: +41 22 908 0488
+41 22 908 0488
Fax: +41 22 906 9140
Email: [email protected]
Website: http://www.kenes.com/esgo
INTERNATIONAL CONGRESS OF ENDOSCOPY
SEPTEMBER 10TH TO 14TH
CALIFORNIA/LOS ANGELES SURGERY
Contact: Juliane Heinicke, CPO Hanser Service
Phone: 011-49-30-3006-6923
Website: http://www.ice2011.org
2011 WORLD CONGRESS ON OSTEOARTHRITIS
SEPTEMBER 15TH TO 18TH CALIFORNIA/SAN
DIEGO RHEUMATOLOGY
Contact: Anthony Celenza, CMP, Meeting Manager,
Osteoarthritis Research Society International
Phone: 856-642-4431; 856-642-4431
Email: [email protected]
Website: http://www.oarsi.org/
27TH INTERNATIONAL
PAPILLOMAVIRUS CONFERENCE
SEPTEMBER 17TH TO 22ND GERMANY/BERLIN
OBSTETRICS/GYNECOLOGY
Contact: Silke Hagenstedt, CPO Hanser Service
Phone: 011-49-30-3006-6915
Email: [email protected]
Website: http://www.hpv2011.org
7TH NATIONAL LASER AND COSMETIC
MEDICINE CONFERENCE
SEPTEMBER 17TH TO 18TH AUSTRALIA/SYDNEY
DERMATOLOGY
Contact: Dr Sharron Phillipson, Convenor, DC
Conferences
Phone: 61 2 99292566
kongresi
67
Fax: 61 2 99292577
Email: [email protected]
Website: http://www.cosmeticmedicine.org.au/
8TH CONGRESS OF INTERNATIONAL
SOCIETY FOR ADOLESCENT
PSYCHIATRY & PSYCHOLOGY
SEPTEMBER 17TH TO 21ST
GERMANY/BERLIN PSYCHIATRY
Contact: Anika Kastner, CPO Hanser Service
Phone: 011-49-30-300-6690
Website: http://www.isapp2011.org
WORLD PSYCHIATRIC ASSOCIATION (WPA)
WORLD CONGRESS
SEPTEMBER 18TH TO 22ND ARGENTINA/
BUENOS AIRES PSYCHIATRY
Contact: WPA Secretariat
Phone: 011-41-22-305-5737
Fax: 011-41-22-305-5735
Email: [email protected]
Website: http://www.wpanet.org
YALTA NEURO SUMMIT 2011: MODERN
PRACTICAL ASPECTS OF NEUROLOGY
SEPTEMBER 19TH TO 21ST
UKRAINE/YALTA NEUROLOGY
Contact: Kristina, Dr., NBScience
Phone: 011-380-44-233-2770
Email: [email protected]
Website: http://www.nbscience.com/reestre.html
25TH ANNUAL MEETING OF EUROPEAN
SOCIETY FOR VASCULAR SURGERY
SEPTEMBER 22ND TO 25TH
GREECE/ATHENS SURGERY
Contact: Linda Nielsen, Administrator
Phone: 011-45-2681-6186
Fax: 011-45-3332-1390
Email: [email protected]
Website: http://www.esvs.org
35TH CONGRESS & 19TH ADVANCED
COURSE OF EUROPEAN SOCIETY OF
NEURORADIOLOGY (ESNR)
SEPTEMBER 22ND TO 25TH BELGIUM/ANTWERP
NEUROLOGY, RADIOLOGY/IMAGING
Contact: ESNR Central Ofce
Email: [email protected]
Website: http://www.esnr.org
EUROPEAN CANCER
CONFERENCE - ECCO 16
SEPTEMBER 23RD TO 27TH SWEDEN/
STOCKHOLM ONCOLOGY, OTHER SPECIALTIES
Contact: Federation of European Cancer Societies (FECS)
Phone: 011-32-2-775-0201
Fax: 011-32-2-775-0200
Email: [email protected]
Website: http://www.fecs.be
50TH ANNUAL MEETING OF
THE EUROPEAN SOCIETY FOR
PAEDIATRIC ENDOCRINOLOGY
SEPTEMBER 25TH TO 28TH UNITED KINGDOM/
GLASGOW ENDOCRINOLOGY, PEDIATRICS
Contact: Congrex Sweden
Phone: 011-46-8-459-6600
Fax: 011-46-8-661-9125
Email: [email protected]
Website: http://www.espe2011.org
50TH EUROPEAN SOCIETY
FOR PAEDIATRIC ENDOCRINOLOGY
MEETING
SEPTEMBER 28TH TO OCTOBER 1ST UNITED
KINGDOM/GLASGOW
ENDOCRINOLOGY, PEDIATRICS
Contact: European Society of Pediatric
Endocrinology
Phone: 011-44-1454-642208
Email: [email protected]
Website: http://www.eurospe.org/meetings/
kongresi
68
5TH INTERNATIONAL MEETING
OF SOCIETY FOR ACUTE CARE
SEPTEMBER 29TH TO 30TH UNITED KINGDOM/
LONDON EMERGENCY MEDICINE
Contact: Christine Lawson, Conference Secretariat,
Eventage
Phone: 011-44-141-639-8123
Email: [email protected]
Website: http://www.acutemedicine.org.uk/
51ST ANNUAL MEETING OF THE EUROPEAN
SOCIETY FOR PAEDIATRIC RESEARCH - ESPR
OCTOBER 14TH TO 17TH UNITED KINGDOM/
NEWCASTLE PEDIATRICS
Contact: Secretariat, ESPR2011, Kenes International
Phone: 011-41-22-908-0488
Fax: 011-41-22-906-9140
Email: [email protected]
Website: http://www.kenes.com/espr2011
2011 CONGRESS OF EUROPEAN ASSOCIATION
FOR VISION & EYE RESEARCH (EVER)
OCTOBER 5TH TO 8TH GREECE/CRETE
OPHTHALMOLOGY
Contact: EVER Ofce
Phone: 011-32-16-233-849
Fax: 011-32-16-234-097
Email: [email protected]
Website: http://www.ever.be
5TH WORLD CONGRESS ON CONTROVERSIES
IN NEUROLOGY: LIFE COURSE RELATED
CONDITIONS
OCTOBER 14TH TO 17TH
CHINA/BEIJING NEUROLOGY
Contact: Comtec International Medical Congresses,
Conference Organisers
Phone: 011-972-3-566-6166
Fax: 011-972-3-566-6177
Email: [email protected]
Website: http://www.comtecmed.com/
2011 MEETING OF EUROPEAN SOCIETY FOR
MAGNETIC RESONANCE IN MEDICINE &
BIOLOGY (ESMRMB)
OCTOBER 6TH TO 8TH GERMANY/LEIPZIG
RADIOLOGY/IMAGING
Contact: Ms Szilvia Csóka, Conference
Management, ESMRMB
Phone: 011-43-1-535-1306
Fax: 011-43-1-535-7041
Email: [email protected]
Website: http://www.esmrmb.org
14TH EUROPEAN CONGRESS OF
NEUROSURGERY
OCTOBER 9TH TO 14TH ITALY/ROME
NEUROLOGY, SURGERY
Contact: , Kenes International
Phone: 011-41-22-908-0488
Fax: 011-41-22-906-9140
Email: [email protected]
Website: http://www2.kenes.com/eans2011/pages/
home.aspx
31ST CONGRESS OF THE SOCIÉTÉ
INTERNATIONALE D’UROLOGIE (SIU)
OCTOBER 16TH TO 20TH GERMANY/BERLIN
UROLOGY
Contact: SIU Central Ofce
Phone: 514-875-566
Fax: 514-875-020
Email: [email protected]
Website: http://www.siucongress.org/
EUROSPINE 2011
OCTOBER 19TH TO 21ST ITALY/MILAN
NEUROLOGY, ORTHOPEDICS
Contact: Rossella Salvoni, Congress Organising
Secretariat, AIM Congress srl
Phone: 011-39-025-660-1233
Fax: 011-39-027-004-8578
Email: [email protected]
Website: http://www.eurospine.org/
69
Download

PRELOM KOD 24 final za web.pdf