P377
Tek taraflı meme başı ve areolasını tutan dermatofit enfeksiyonu
Ayşegül Yalçınkaya İyidal, Özge Çokbankir, Fatma Arzu Kılıç
P378
Pseudomonas Putita Enfeksiyonuna Bağlı Bir Genital Erozyon Olgusu
Yıldıray Yeniay, Gürol Açıkgöz
P379
AKSİLLER KONDİLOM:Atipik lokalizasyonda atipik bir verruka
Fatma Dicleli, Ümmühan Kiremitçi, Işın Sinem Bağcı, Mehmet Salih Gürel,
Cem Leblebici
P380
Çok odaklı lupus vulgaris ve tüberkülozis verrükoza kutis birlikteliği: Bir olgu
sunumu
Meltem Uslu, Gizem Yağcıoğlu, Neslihan Şendur, Ekin Şavk, Göksun Karaman
P381
Kaposi'nin variselliform erüpsiyonu: olgu sunumu
Nazlı Dizen Namdar, Esra Kural, Cüneyt Kahraman, Gülben Sarıcı, Mehmet
Hüseyin Metineren
P382
Tinea kapitis profunda: beş olgu sunumu
Nazlı Dizen Namdar, Saime Ergen Dibeklioğlu, Mehtap Kıdır, Yasemin
Korkut, Gülben Sarıcı, Hasan Tak
P383
Skrofuloderma;Olgu Sunumu
Zerrin Öğretmen, Selda Işık, Sevilay Kılıç, Alican Kazandı
P384
Lepromatöz Lepra: Olgu Sunumu
Işıl İnanır, Nuri Özkütük, Ayça Tan, Mehmet Ateş, Kamer Gündüz
P385
Varisella aşısı sonrası gelişen herpes zoster: 7 yaşında kız olgu
Betül Taş, Kamuran Türker
P386
Pregabalin sonrası kıvrım bölgelerinde görülen döküntü: Bir Olgu Sunumu
İnan Usta, Fatih Savaş
P387
Meme Kanseri Olgusunda Vinorelbin Kemoterapisine Bağlı Büllöz İlaç
Reaksiyonu
Onur Çapkan, Erol Çenesizoğlu, Tolga Köşeci
P388
Etofenamat Enjeksiyonu Sonrası Gelişen Nicolau Sendromu
Gülcan Saylam Kurtipek, Arzu Ataseven
P389
Dekübit ülserli olguda sefazolin ile indüklenen AGEP
Savaş Öztürk, İlkay Can
P390
Setüksimab Tedavisine Bağlı Akneiform Erüpsiyon:Bir Olgu Sunumu
Ersoy Acer, Hilal Kaya Erdoğan, Zehra Arslanyılmaz
P391
Flurbiprofen Kullanımı Sonrası Skrotal Bölge Derisinde Gelişen Nekrotik İlaç
Reaksiyonu
Mutlu Çayırlı, Ercüment Kılıç, Hakan Yeşil
P392
Klaritromisine bağlı olarak gelişen Akut Lokalize Ekzantematöz
Püstüloz(ALEP) olgusu:
Zeynep Gizem Kaya İslamoğlu, Ferhat Özden
P393
Cetuximab ile İndüklenen Akneiform Erupsiyon, Telenjiektazi, Hipertrikozis,
Paronişi ve Dijital Fissürler: Vaka Sunumu
Mehmet Unal, Gülbahar Ürün Unal, Şevket Arslan, Hüseyin Tol, Şükrü
Balevi, Süleyman Dönmez
P394
Enoxaparin ile indüklenen Hemorajik Büllöz Dermatozis
Savaş Öztürk, İlkay Can, İlker Erden, Özgen Aslan Solmaz, Hadice Akyol
P395
Nicolau sendromu
Mehmet Özeren
P396
Hidroksiklorokine Bağlı Atipik Hedef Lezyonların Eşlik Ettiği Akut Generelize
Ekzantematöz Püstüloz Olgusu
Hatice Duman, Kübra Cüre, Özgür Emek Kocatürk Göncü, İlteriş Oğuz Topal,
Pırıl Etikan Akbaş, İlknur Mansuroğlu, Mehmet Özer
P397
Pregabaline bağlı boya kalıntısını taklit eden fiks ilaç reaksiyon: Olgu sunumu
Hatice Uce Özkol, Vedat Çilingir, İrfan Bayram
P398
Pulse azitromisin ile tedavi edilen erlotinible ilişkili purpurik papulopüstüler
erupsiyon
Gülşen Akoğlu, Sibel Orhun, Ahmet Metin
P399
Kapesitabin tedavisi alan hastada palmar plantar eritrodizestezi sendromu ve
piyojenik granülom birlikteliği
Mahmut Sami Metin, Okan Kızılyel, Ömer Faruk Elmas, Mustafa Atasoy,
Şevki Özdemir
P400
Ampisilin-Sulbaktam'a bağlı gelişen Baboon sendromu
Beril Gülüş Demirel, Emine Akbulut
P401
Jeneralize Büllöz Fiks İlaç Erüpsiyonlu Bir Olgu Sunumu
Pınar Özdemir, Zehra Evrim Bayman, Ömer Kutlu, Celile Gülfer Akbay,
Hatice Ünverdi, Meral Ekşioğlu
P402
Amiodoranın İndüklediği Kutanöz Hiperpigmentasyon
Sibel Tuğcugil, Nursel Dilek, Yunus Saral, Hasan Güçer
P403
Akne vulgaris nedeniyle sistemik izotretinoin kullanan hastada tedavi
sırasında gelişen fasiyal paralizi
Aslıhan Yonca Koçak, Kader Kırkan, Aylin Zorlu, Oğuzhan Koçak
P404
Psoriazis vulgaris nedeniyle asitretin tedavisi alan hastada tekrarlayan digital
miksoid kistler
Aslıhan Yonca Koçak, Oğuzhan Koçak
P405
B vitamin kompleksi ile ilişkili akneiform erupsiyon: bir olgu sunumu
Şevki Özdemir, Ömer Faruk Elmas, Handan Bilen, Mustafa Atasoy, Okan
Kızılyel, Mahmut Sami Metin
P406
Oral Mukoza Tutulumu ve Peteşial Lezyonlarla Seyreden Bir SDRIFE Olgusu
Ayse Serap Karadağ, Necmettin Akdeniz, Emin Özlü, Tuğba Kevser
Uzunçakmak, Zafer Türkoğlu, Itır Ebru Zemheri
P407
Metotreksat Tedavisi Sırasında Pancar Suyu İçen Psoriasisli Bir Hastada
Metotreksat Toksisitesi
Müzeyyen Gönül, Havva Özge Keseroğlu, Fatmanur Güçyılmaz
P408
Erlotinib (Tarceva) İlişkili Şiddetli Akneiform Erüpsiyon: 2 Hastanın Klinik
Özellikleri
Pınar İncel Uysal
P409
5-fluorourasil’e bağlı el-ayak sendromu gelişen bir olgu
Ferda Artüz, Orkun Erden, Seray Külcü Çakmak
P410
Kolşisin intoksikasyonu tanısında dermatolojik bulgular: olgu sunumu
Asuman Gürkan, Melek Melahat Oğuz, Esin Boduroğlu Cengiz
P411
Crohn hastalığı için sülfasalazin, azatiyopürin ve adalimumab kullanımını
takiben diskoid lupus eritematozus gelişen bir olgu
Damla Atacan, Mehmet Koçak, Müzeyyen Gönül, Ünsal Han
P412
Fenitoine Bağlı Gelişen Toksik Epidermal Nekroliz Olgusu
Mehmet Kamil Mülayim, Tuğba Karakaş, Perihan Öztürk
P413
Parasetamole bağlı gelişen bir Stevens Johnson Sendromu olgusu
Bilal Sula, Derya Uçmak, Zeynep Meltem Akkurt, Haydar Uçak, Mustafa
Arıca, Gurbet Acar
P414
Ornidazol’e Bağlı Büllöz Fiks İlaç Erüpsiyonu
Bilal Sula, İsa An, Derya Uçmak, Mustafa Arıca, Zeynep Meltem Akkurt,
Haydar Uçak
P415
Depo steroid bağımlılığı, yan etkileri ve tedavisi: Olgu Sunumu
Mehmet Akif Camkurt, Mahmut Sami Metin
P416
Leflunomid tedavisi sırasında gelişen onikomikozis benzeri tırnak değişikliği
Emine Sabancılar, Engin Şenel
P417
Akne Tedavisi için Sistemik İsotretinoin Kullanan Bir Hastada
Hipomagnezemiye Bağlı Şiddetli Kas ağrısı ve Mood Değişikliği
Gülay Özel Şahin
P418
Eritem Annüler Santrifuj Benzeri İlaç Reaksiyonu; Olgu Sunumu
Yeliz Uçar Tavlı, Ali Balevi, Burcu Işık, Mustafa Özdemir, Aslı Çakır
P419
Setuksimaba Bağlı Akut Akneiform Erüpsiyonun Oral Tetrasiklinle Başarılı
Tedavisi
Mahmut Sami Metin, Şevki Özdemir, Okan Kızılyel, Ömer Faruk Elmas,
Handan Bilen
P420
Amoksisilin/klavunata Bağlı DRESS Sendromu
Işıl İnanır, Elmas Kasap, Fatmagül Keleş, Kamer Gündüz
P421
Atipik pitiriyazis rozea: 2 olgu sunumu
Arzu Karataş Toğral, Seval Karasatı, Atiye Oğrum
P422
Post-travmatik Blaschko-lineer unilateral liken planus
Betül Taş, Mehmet Sar
P423
Borelya burgdorferi'nin P25, P30 ve P31 genetik antijen sekanslarına karşı
güçlü antikor pozitifliği ile seyreden bir granüloma anülare olgusunun
doksisiklinle başarılı tedavisi
Betül Taş, Bilge Özdermir, Serdar Altınay
P424
Adalimumab ile Kısa Sürede Tedavi Edilen bir Hallopeau Akrodermatiti
Olgusu
Sibel Doğan, Güneş Gür, Derya Yayla, Ferda Artüz
P425
Hepatit B Aşılaması Sonrası Püstüler Alevlenme Görülen bir Plak Psoriazis
Olgusu
Sibel Doğan, Başak Yalçın, Emrah Yılmaz, Orkun Erden
P426
Tekrarlayan Plantar Ekrin Hidradenitis: Nadir İzlenen Bir Olgu
Mutlu Çayırlı, Hakan Yeşil
P427
Bir Eritema Annülare Sentrifigum Olgusu
Ahu Yorulmaz, Ferda Artüz, Devrim Tuba Ünal
P428
Behçet hastalarında Plazma Soluble Urokinase Plasminogen Activator
Receptor (suPAR) Düzeyleri ve Hastalık Aktivitesi ile İlişkisinin Araştırlması
Gülcan Saylam Kurtipek, Fatma Tunçez Akyürek, Recep Keşli, Fikret
Akyürek, Arzu Ataseven, Yüksel Terzi
P429
Gebe kadında pitiriyazis rozea: pitiriyazis rozea gebelikte önemli midir?
Engin Kocabaş, Sedef Bayata, Yıldız Uyar, Aylin Türel Ermertcan
P430
pitriasis rubra pilaris ile sensorinoral işitme kaybı birlikteliği: Bir olgu
sunumu
Mustafa Bayram, Evren Gökeşme, Engin karam, Ercan Karabacak, Bilal Doğan
P431
Bir Konfluent ve Retiküler Papillomatöz Olgusu
Ahu Yorulmaz, Emine Tamer, Ferda Artüz, Derya Yayla, Devrim Tuba Ünal,
Selda Seçkin
P432
Nadir görülen derialtı dokusunun inflamatuar bir hastalığı: streptococ
farenjiti ile beraber eritema nodozum
Veysel Kars, Tahsin Çelepkolu, Fatih Esmer, Pakize Gamze Bucaktepe Erten,
Hamza Aslanhan, Sevdegül Kardaş, Ahmet Yılmaz
P433
Ganoderma Lucidum (Reishi Mantarı) Annüler Kutanöz Sarkoidozun
Tedavisinde Yeni Bir Seçenek Olabilir mi? Olgu Sunumu
Gülcan Saylam Kurtipek, Arzu Ataseven, Ercan Kurtipek, İlknur
Küçükosmanoğlu
P434
Bir Keratozis Likenoides Kronika Olgusu
Nuran Allı, Ahu Yorulmaz, Hüseyin Üstün
P435
Skalp Yerleşimli Bir Pyoderma Gangrenozum Olgusu
Fatma Pelin Cengiz, Nazan Emiroğlu, Nesrin Gürçay
P436
Eritema Diskromikum Perstanslı Bir Olgu
Nuran Allı, Ahu Yorulmaz, Hüseyin Üstün
P437
Soğuk pannikülitli genç bir kız olgusu
Özgül Muştu Koryürek, Burcu Tuğrul Ayanoğlu, Arzu Karataş Toğral
P438
Gardner Diamond Sendromlu Bir Olgu Sunumu
Fatma Pelin Cengiz
P439
Hepatit B aşısı Sonrası Gelişen Morfea: Olgu Sunumu
Nurcan Metin, Tuba Çetiner, Sabriye Bolat, Mustafa Teoman Erdem
P440
Kırmızı Skrotum Sendromunun Doksisiklin ve Pregabalin ile Tedavisi: Bir Olgu
Sunumu
Tayfun Koçoğlu, Seval Doğruk Kaçar, Pınar Özuğuz, İlyas Özardalı
P441
Prurigo Pigmentosa: Bir Olgu Sunumu
Ali İhsan Güleç, Elife Başkan, Esma Uslu, Gizem Yavuzcan, Feyza Başar
P442
Olgu sunumu: Aktinik liken planus
Burcu Tuğrul Ayanoğlu, Özgül Muştu Koryürek, Özlem Açıkalın
P443
Blaschko çizgileri boyunca yerleşim gösteren fasiyal liken skleroatrofikus
olgusu
Gülşen Akoğlu, Sibel Orhun, Ahmet Metin
P444
Geç başlangıçlı bir liken spinulosus olgusu
Fadime Kılınç, Ayşe Akbaş, Sertaç Şener, Aylin Kılıç Yazgan, Akın Aktaş
P445
Perifollikülitis Kapitis absedens et suffodiens ve Marjinal keratit birlikteliği
Savaş Öztürk, İlkay Can
P446
Oral liken planuslu hastada dirençli otore ve işitme kaybı: Tanının akla
gelmemesi ile tedavisi 1 yıl geciken otik liken planus olgusu
Nilay Duman, Aytuğ Buyruk, Nilay Şen Korkmaz
P447
Generalize Liken Nitidus: Bir olgu sunumu
Andaç Salman, Züleyha Özgen, Ayşe Deniz Yücelten, Tülin Ergun
P448
Blaşkoid Pitriazis Rozea
Kübra Yüce Atamulu, Murat Borlu, Demet Kartal, Salih Levent Çınar
P449
Generalize bir liken planus pigmentozus olgusu
Ayşe Akbaş, Fadime Kılınç, Sibel Orhun Yavuz, Sertaç Şener, Ayşe Akkuş,
Akın Aktaş
P450
İki Liken Striatus Olgusunda Farklı İki Topikal Tedaviye Dair Klinik Gözlem:
Takrolimusa karşı Mometazon Furoat
Özgür Gündüz, Deniz Öztürk Kara, Pınar Atasoy, Mehtap Kıdır
P451
Kronik miyelositik lösemi tanılı hastada intertrijinöz bölgelere yerleşen çok
odaklı piyoderma gangrenozum: olgu sunumu
Hatice Uce Özkol, İbrahim Halil Yavuz, Göktürk Dere, İrfan Bayram
P452
Liken Skleroatrofikus Zemininde Gelişen Skuamöz Hücreli Kanser
Soner Sorhan, Şirin Yaşar, Pembegül Güneş, Dua Cebeci, Fatih Göktay, Sema
Aytekin
P453
Subkorneal Püstüler Dermatozlu Bir Olgu Sunumu
Ömer Kutlu, Tuba Betül Karadeniz, Pınar Özdemir, Güler Vahaboğlu, Hatice
Ünverdi, Meral Ekşioğlu
P454
Düşük Titrede Soğuk Aglütinin Pozitifliğinin Eşlik Ettiği Uylukta Yerleşmiş
Pernio Olgusu
Müzeyyen Gönül, Havva Özge Keseroğlu, Gökçe Işıl Kurmuş, Ünsal Han
P455
Takrolimusa iyi yanıt veren liken planus pigmentozus olgusu
Zeynep Gizem Kaya İslamoğlu, Ferhat Özden
P456
Sweet Sendromlu Bir Olgu Sunumu
Pınar Özdemir, Zühal Durmaz, Ömer Kutlu, Güler Vahaboğlu, Hatice
Ünverdi, Meral Ekşioğlu
P457
Kronik el ekzemasında şiddet belirleyici olarak kullanılan farklı sistemler
arasındaki korelasyonun değerlendirilmesi
Nilay Duman, Erol Uzunali
P458
Lepra-Pyoderma Ganrenozum Birlikteliği
İlker Erden, İlkay Can, Savaş Öztürk, Özgen Aslan Solmaz
P459
Palmoplantar Liken Planus
Berna Solak, Rabia Öztaş Kara, Nurcan Metin, Nur Cihan Coşansu, Mustafa
Kösem
P460
Atipik Pİtriazis Rosea
Berna Solak, Rabia Öztaş Kara, Nurcan Metin, Nur Cihan Coşansu, Gupse
Turan
P461
Bir Tuberöz Ksantom Olgusu
Ayse Serap Karadag, Tuğba Kevser Uzunçakmak, Mümtaz Takır, Itır Ebru
Zemheri, Emin Özlü, Burçe Can Kuru, Necmettin Akdeniz
P462
Perforan granuloma anulare olgusu
Ayse Serap Karadag, Tuğba Kevser Uzunçakmak, Itır Ebru Zemheri, Eylem
Arıkan, Şeyma Özkanlı, Necmettin Akdeniz
P463
Darbant UVB Tedavisi ile Tetiklenen Lineer Liken Planus
Nagihan Tarikci, Emek Kocatürk, Ralfi Singer, Şule Güngör, Ece Nur Yüksel,
Gülçin Harman Kamalı
P464
Büllerle Seyreden Wells Sendromu Olgusu
Bengü Çevirgen Cemil, Necip Enis Kaya, Aysun Gökçe, Müzeyyen Gönül
P465
Liken Planusun Nadir Görülen Bir Varyantı: Liken Planus Pigmentozalı Bir
Olgu Sunumu
Ömer Kutlu, Tuba Betül Karadeniz, Pınar Özdemir, Günseli Kekeç, Hatice
Ünverdi, Celile Gülfer Akbay, Hatice Meral Ekşioğlu
P466
Dev Skrotal Prurigo Nodülaris
Özlem Su, Didem Dizman, Dilek Bıyık Ozkaya, Anıl Gülsel Bahalı, Cüyan
Demirkesen, Zeynep Tosuner, Nahide Onsun
468
Şiddetli Eritema Nodozum ve Artraljiye eşlik eden İdiyopatik Granülomatöz
Mastit: Nadir Bir Birliktelik
Seçil Saral, Pelin Ertop, Koray Ceyhan, Hatice Şanlı
P469
Seboreik Dermatitli Hastalarda Kişilik Özellikleri ve Yaygın Psikiyatrik
Tablolar
Ali İrfan Gül, Emine Çölgeçen
P470
Selüliti Taklit Eden Bir Sweet Sendromu Olgusu
Emine Çölgeçen, Ayşe Erbay, Sevinç Şahin, Selda Seçkin
P471
Çocukluk çağı dermatomyozitinde tedaviye dramatik cevap
Derya Uçmak, İsa An, Zeynep Meltem Akkurt, Sedat Akdeniz
P472
Atipik pitriyazis rozealı olgu sunumu: Purpurik prezentasyon
Ayşe Serap Karadağ, Tuğba Kevser Uzunçakmak, Özge Akbulak, Ebru Itır
Zemheri, Mukaddes Kavala, İlkin Zindancı, Necmettin Akdeniz
P473
Fasiyal hemiatrofiye neden olan bir lineer morfea olgusu
Bilge Fettahlıoğlu Karaman, Dilek Güngör, Nil Su Çelik, Arbil Açıkalın
P474
Eozinofilik Sellülit (Wells Sendromu):Olgu Sunumu
Mesut Öndeş, Mehmet Levent Taşlı, Neşe Demirkan
P475
Sporadik Darier-White hastalığı:olgu sunumu
Yasemin Akman, Perihan Öztürk, Mehmet Kamil Mülayim, Rahime İnci
P476
Liken striatus: Bir somatik mozaisizm olgusu
Emine Sabancılar, Engin Şenel, Yılmaz Baş
P477
Periorbital Diskoid Lupus Eritematozus: Nadir Bir Lokalizasyon
Esma Uslu, Elife Başkan, Feyza Başar, Hakan Turan, Murat Oktay
P478
Primer biliyer siroz ile nadir birliktelik: Bir Kyrle hastalığı olgusu
Meltem Uslu, Canten Tataroğlu, Adil Coşkun, Ahmet Erdal Topan, Göksun
Karaman, Neslihan Şendur, Ekin Şavk
P479
Kene ısırığı sorası gelişen bir pitriyazis rozea olgusu
Saliha Koç, Özlem Dicle
P480
Kapillaritin Nadir Bir Formu: Unilateral Lineer Kapillarit
Şirin Yaşar, Aslı Yörüsün, Pembegül Güneş
P481
Liken Planusa Eşlik Eden Genital Liken Skleroatrofikus
Şirin Yaşar, Aslı Yörüsün, Pembegül Güneş
P482
Parapsoriasis ve Morfea Birlikteliği
Selda Işık, Sevilay Kılıç, Zerrin Öğretmen, Bengisu Özarslan, Alican Kazandı
P483
Morfea ve Alopesi Areata Birlikteliği
Emine Çölgeçen, Sevinç Şahin, Kemal Özyurt, Selda Seçkin
P484
Blaschko-lineer “konjenital mikst hemato-lenfanjio-keratoma serpijinosum
neviforme”: yeni bir hibrid antite mi yoksa iki farklı vasküler anomalinin
farklı bir morfolojik yansıması mı?
Betül Taş, Aysel Çağlar, Serdar Altınay
P485
Nasal occült spinal disrafism: Komedon sanılarak sıkıldığı için enfekte olan
bir dermal sinüs olgusu
Betül Taş, Şeyda Andaç
P486
Unilateral Laterotorasik Ekzantemli Bir Olgu
Ahu Yorulmaz, Ferda Artüz
P487
Wachter’in keratozis palmoplantaris variansı: Brakidaktili, yünsü saç, kaş ve
kirpik hipotrikozisi ile birliktelik gösteren bir olgu
Betül Taş, Sedar Altınay
P488
Ailesel Hidroa Vaksiniforme
Fatma Pelin Cengiz
P489
Polimorf ışık erüpsiyonu: Çok erken başlangıç ve nadir klinik görünüm
Yalçın Baş, Zennure Takcı, Havva Yıldız Seçkin, Samed Özer
P490
El ve Ayakta Lokalize Liken Nitidus
Fatma Pelin Cengiz
P491
İnkontinensia Pigmenti Tanısı ile Karıştırılan Terra Firma Forme Dermatoz
Olgusu
Didem Dinçer, Serbay Gürel, Mustafa Tunca
P492
Havuz eli (pool palms)
Mehmet Özeren
P493
Çocuklarda tekrarlayan oral aft: PFAPA sendromlu iki çocuk olgu
Hatice Uce Özkol, Kezban Bulan, Mehmet Deniz Bulut
P494
Multipl alopesik odakları olan bir aplazia kutis konjenita olgusu
Ayşe Akbaş, Fadime kılınç, Demet Akpolat, Sertaç Şener, Akın Aktaş
P495
Temporal trianguler alopesi olgusu
Düriye Deniz Demirseren, Selma Emre, Göknur Kalkan, Gülşen Akoğlu, Akın
Aktaş
P496
Geç Adölesan Dönemde Tipik Deri Tutulumu İle Tanısı Konulan Tuberoskleroz
Olgusu
Ömer Kutlu, Pınar Özdemir, Tuba Betül Karadeniz, Güler Vahaboğlu, Meral
Ekşioğlu
P497
1171 Yenidoğan'a ait doğum lekeleri ve geçici deri lezyonları sıklığının
ebeveyn sağlığı ve maternal faktörler ile ilişkisinin araştırılması
Tijen Şahin, Ezgi Ünlü, Muzaffer Şahin, Dursun Türkbay, Uğur Dilmen
P498
Sefalik Histiyositozlu Bir Olgu
Burçe Can Kuru, İlkin Zindancı, Bengü Çobanoğlu Şimşek, Zafer Türkoğlu,
Mukaddes Kavala
P499
Üst göz kapağı üzerinde yerleşmiş ektopik kirpik olgusu
Hasan Benar, Müzeyyen Gönül
P500
Konjenital izole kollajenoma: bir olgu sunumu
Aslı Aksu Çerman, Ezgi Aktaş, İlknur Kıvanç Altunay, Cuyan Demirkesen
P501
Juvenil Ksantogranülom ve Nörofibromatozis Tip 1 Birlikteliği
Sibel Tuğcugil, Nursel Dilek, Savaş Yaylı, Yunus Saral
P502
Dizüstü Bilgisayar Kullanımı Sonucu Eritema Ab İgne Gelişen Çocuk Olgu
İlker Erden, Savaş Öztürk, İlkay Can
P503
Çocuklarda Eksize Edilen Deri Lezyonlarının Retrospektif İncelenmesi
Nursel Dilek, Ahmet Salih Çalapoğlu, Sibel Tuğcugil, Büşra Acar, Yunus Saral
P504
Akut hemorajik ödem: Geç başlangıçlı bir olgu
Mustafa Atasoy, Ömer Faruk Elmas, Şevki Özdemir, Handan Bilen, Okan
Kızılyel, Mahmut Sami Metin
P505
Atipik yerleşimli bir inflamatuvar lineer verrüköz epidermal nevus olgusu
Enver Turan, Yavuz Yeşilova, Hacer Altın Sürücü, Sezen Koçarslan
P506
Palmoplantar keratoderminin eşlik ettiği bir Hipohidrotik Ektodermal Displazi
Olgusu
Savaş Öztürk, İlkay Can, Betül Eser
P507
Ürtikerya Pigmentoza: Olgu Sunumu
Asude Kara, Emine Tuğba Alataş, Hilal Semra Çelebi, Gürsoy Doğan, Ulviye
Kırlı
P508
Memede Asimetrinin Nadir Bir Nedeni: Becker Nevüs Sendromlu İki Olgu
Neriman Şahiner, Veysel Baş, Abdullah Turasan
P509
Bilateral el, ayak ve genital bölge tutulumlu TORPE hastalığı
Mustafa Bayram, Evren Gökeşme, Erşan Ön, Ercan Karabacak, Bilal Doğan
P510
Cutis Verticis Gyrataya Neden Olan Bir Cerebriform İntradermal Nevüs Olgusu
İlteriş Oğuz Topal, Cem Leblebici, Aslı Vefa Erdemir, Özgür Emek Kocatürk
Göncü
P511
Darbant UVB tedavisine iyi yanıt veren bir çocukluk çağı eruptif liken planus
olgusu
İlkin Zindancı, Burçe Can Kuru, Ebru Zemheri, Şeyma Özkanlı, Zafer
Türkoğlu, Mukaddes Kavala, Ayşe Serap Karadağ, Necmettin Akdeniz
P512
Liken striatuslu bir olgu sunumu
Havva Hilal Ayvaz, Selda Pelin Kartal Durmazlar, Aysun Gökce, Dilek
Koyuncu
P513
Ürtikerya Pigmentozalı İki Kardeş Olgu
Dilek Bıyık Özkaya, Kadriye Sallahoğlu, Ozlem Su, Anıl Gülsel Bahalı, Pelin
Yıldız, Cuyan Demirkesen, Nahide Onsun
P514
Akral Peeling Sendromu:Bir Olgu Sunumu
Aida Berenjian, Burak Tekin, Ayşe Deniz Yücelten
P515
İnfantil herpes zoster: iki olgu sunumu
Nazlı Dizen Namdar, Saime Ergen Dibeklioğlu, Esra Kural, Gülben Sarıcı,
Yasin Tuğrul Karakuş
P516
Perioral ve vulvar yerleşim gösteren granulomatöz periorifisiyal dermatitli
bir çocuk olgu
Filiz Canpolat, Müzeyyen Gönül, Havva Kaya Akış, Bengü Çevirgen Cemil,
Atatürker Arıkök
P517
Parakeratozis püstüloza: nadir bir hastalık
Ayşe Serap Karadağ, Serap Güneş Bilgili, İbrahim Halil Yavuz, Ayşegül Erdem
P518
Aplazia kutis kojenita ile flium terminale lipomu birlikteliği
Mahizer Yaldız, Can Yaldız, Mustafa Teoman Erdem, Kıyasettin Asil
P519
Diffüz sklera ve oral mukoza tutulumlu bir Nevus oftalmomaksillaris
Betül Taş, Bülent Yemişçi
P520
Konjenital Parsiyel Lökonişi: Bir Olgu Sunumu
Mutlu Çayırlı, Hakan Yeşil
P521
Sporadik Piebaldizm Olgusu
Mutlu Çayırlı, Hakan Yeşil
P522
Latanoprosta Bağlı Hiperpigmentasyon: Olgu sunumu
Nurcan Metin, Berna Kılıç, Fatma Hüsniye Dilek
P523
Dowling-Degos Hastalığı: Bir Olgu Sunumu
Bachar Memet, Tülin Yüksel, İlteriş Oğuz Topal, Utkan Kızıltaç, Özgür Emek
Kocatürk Göncü, Selma Şengiz Erhan
P524
Vitiligolu Hastalarda Klinik ve Demografik Özelliklerin Araştırılması
İlteriş Oğuz Topal, Hatice Duman, Şule Güngör, Pelin Küteyla Ülkümen,
Özgür Emek Kocatürk Göncü
P525
Terra-Firma Forme Dermatoz
İlkay Can, Savaş Öztürk
P526
Eritema Diskromikum Perstans Olgu Sunumu
İlkay Can, Savaş Öztürk, Serpil Paksoy
P527
Melazmalı hastalarda etyopatogenetik faktörler, tiroid fonksiyonları ve tiroid
otoimmünitesi
Seray Külcü Çakmak, Nimet Özcan, Arzu Kılıç, Ferda Artüz, Süha Koparal,
Atıl Çakmak, Kenan Köse
P528
Bilateral segmental lentiginöz ve JAK-2 gen mutasyonu
Tuğba Kevser Uzunçakmak, Ayşe Serap Karadağ, Necmettin Akdeniz, Sarenur
Başaran, İbrahim Akalın
P529
El Sırtında Becker Nevüs: Bir Olgu Sunumu
Mahmut Sami Metin, Ömer Faruk Elmas, Okan Kızılyel, Akın Aktaş
P530
Nevüs depigmentozus ve inflamatuar lineer epidermal nevüs birlikteliği: Bir
olgu sunumu
Mahmut Sami Metin, Ömer Faruk Elmas, Okan Kızılyel, Akın Aktaş, Şevki
Özdemir
P531
Gebelikte oluşan tip B pigmenter demarkasyon çizgileri
Aslıhan Yonca Koçak, Kadriye Beril Yüksel
P532
Tinea versikoloru taklit eden bir terra firma forme olgusu
Enver Turan, Yavuz Yeşilova, Hacer Altın Sürücü, Osman Tanrıkulu, Naime
Eroğlu
P533
Vitiligo hastasında tatuaja sekonder koebner bulgusu: bir olgu sunumu
Evren Gökeşme, Mustafa Bayram, Erşan Ön, Ercan Karabacak, Bilal Doğan
P534
Çift taraflı Becker nevus ile aksesuar meme başı birlikteliği
Berna Nazlım, Erkan Alpsoy
P535
Lineer ve whorled nevoid hipermelanozis, bir olgu sunumu
Burcu Sarıgöl, Nida Kaçar, Neşe Çallı Demirkan
P536
Psoriazis Hastalarında Orbital Arterlerin Renkli Doppler Ultrasonografi ile
Değerlendirilmesi
Zeynep Meltem Akkurt, Hatice Gümüş, Adem Aktürk, Derya Uçmak, Fatih
Mehmet Türkcü, Zeynep Gürsel Özkurt, Mehmet Sedat Durmaz, Aslan Bilici
P537
Psoriasisli hastalarda metabolik sendrom komponentlerinin retrospektif
olarak araştırılması
İlkay Kolukırık, Bilge Fettahlıoğlu Karaman, Yaşargül Denli, Gülşah
Seydaoğlu
P538
Psoriazis vulgaris hastalarında fototerapi, asitretin ve metotreksat
tedavisinin etkinliğinin değerlendirilmesinde histopatolojik bulguların
karşılaştırılması
Seyma Özkanlı, Ebru Zemheri, Ayşe Serap Karadağ, Özge Akbulak, Tülay
Zenginkinet, İlkin Zindancı, Serap Güneş Bilgili, Necmettin Akdeniz
P539
Biyolojik tedaviler sonucu iyileşen psoriatik plaklara lokalize multipl
lentijinler: Bir vaka sunumu
Sibel Doğan, Nilgün Atakan
P540
Psoriasis ve seboreik dermatitin prevalansı ve ilişkili faktörler: bir toplum
tabanlı çalışma
Yalçın Baş, Havva Yıldız Seçkin, Göknur Kalkan, Zennure Takcı, Rıza Çıtıl,
Yalçın Önder, Şafak Şahin, Ayşe Kevser Demir
P541
Psoriasiste ortalama platelet hacmi(MPV), nötrofil/lenfosit oranı(NLR) ve
platelet/lenfosit oranı(PLR)
Mehmet Unal, Adem Küçük, Gülbahar Ürün Unal, Şükrü Balevi, Hüseyin Tol,
Caner Aykol, Mehmet Uyar
P542
Tatuaj komplikasyonu olarak Koebner fenomeni; psoriazis tanılı bir olgu
Emine Nur Rifaioğlu, Bilge Bülbül Şen, Özlem Ekiz
P543
Psoriasis vulgaris ve down sendromu
Soner Sorhan, Şirin Yaşar, Dua Cebeci, Fatih Göktay, Sema Aytekin,
Pembegül Güneş
P544
İnterdijital tutulum gösteren invers psoriazis olgusu
Müzeyyen Gönül, Hasan Benar, Aysun Gökçe, Murat Alper
P545
Psoriazis Vulgaris Hastalarında Asitretin Tedavisinin İmmünmodulatuvar
Etkileri
Ayse Serap Karadağ, Derun Taner Ertuğrul, Göknur Kalkan, Hüseyin Tuğrul
Çelik, Serap Güneş Bilgili, Ramazan Yiğitoğlu
P546
Psoriazis Vulgaris Hastasında Metotreksat Kullanımına Sekonder Gelişen
Pulmoner Fibrozis
Ayse Serap Karadag, Asiye Kanbay, Emin Özlü, Tuğba Kevser Uzunçakmak,
Canan Gedik, Necmettin Akdeniz
P547
Psoriazis Hastalarında Oftalmik Arter Kan Akım Hızı ve Karotis Arter İntima
Media Kalınlığının İlişkisi
Özgür Çakıcı, Firdevs Güçlüer, Remzi Karadağ, Ayşe Serap Karadağ, Nurşen
Keleş, Serkan Bulur, Hüseyin Bayramlar, Necmettin Akdeniz, Mustafa
Çalışkan
P548
Psoriasislilerde Obesite, Kan lipidleri, Alkol ve Sigara kullanımı ile PAŞİ
ilişkisi
Zerrin Öğretmen, Selda Işık, Sevilay Kılınç, İsmail Dağ, Bengisu Özarslan,
Sibel Cevizci, Meliha Merve Hız, Merve Çelik
P549
Metotreksat ve Siklosporin Tedavilerinin Psoriasiste Trombosit
Fonksiyonlarına Etkisinin Araştırılması
Zerrin Öğretmen, Selda Işık, Sevilay Kılıç, İsmail Dağ, Bengisu Özarslan,
Sibel Cevizci, Meliha Merve Hız, Merve Çelik
P550
Psoriatik artritte ortalama platelet hacminin değerlendirilmesi
Engin Şenel, Bilal Acar, Emre Demir
P551
Psöriazis Vulgarisli Hastalarda Arteriyel Sertliğin Değerlendirilmesi
Emine Çölgeçen, Hüseyin Ede, Mustafa Fatih Erkoç, Yurdanur Akyüz, Ali Rıza
Erbay
P552
Pemfigusta Maliniteyi Taklit eden Tzanck Bulguları; olgu sunumu
Sema Aytekin, Fatih Göktay, Şirin Pekcan Yaşar, Sezen Bostan, Pembegül
Güneş, Fügen Vardar Aker
P553
Ekstremite Melanomlarının Dermoskopik Özellikleri
Fatma Pelin Cengiz, Nazan Emiroğlu, Rainer Hofmann Wellenhof
P554
Multiple ekrin hidrokistoma sahip 2 olguda dermoskopik özellikler ve yüz
yerleşimli multiple papüllerde ayırıcı tanıda dermoskopinin yeri
Nilay Duman, Sedef Şahin
P555
Okülokutanöz albinizmde melanositik nevüslerin dermoskopik özellikleri: Bir
olgu sunumu
Nilay Duman, Sedef Şahin, Murat Akıcı, Nilay Şen Korkmaz
P556
Nevüs lipomatozus süperfisiyaliste dermoskopik özelikler: Bir olguya ait
lezyonlarda hakim dermoskopik paternler
Nilay Duman, Sedef Şahin, Nilay Şen Korkmaz, Murat Akıcı
P557
Liken amiloidozda dermoskopik özellikler
Nilay Duman, Sibel Ersoy Evans, Özay Gököz
P558
Anüler liken planusta dermoskopik ipuçları
Nilay Duman, Murat Akıcı, Nilay Şen Korkmaz
P559
Liken planus ve liken planus alttiplerinde izlenen dermatoskopik desenler
Şule Güngör, Emek Kocatürk
P560
Vulvar Siringomalı Bir Olgu
Ayşegül Erat, Erkan Alpsoy, Cumhur İbrahim Başsorgun
P561
Komedonal Darier ve Sifiliz Birlikteliği
Seval Karasatı, Gülfem Ateş Gürbüz, Arzu Karataş Toğral, Nermin Boyraz,
Güler Vahaboğlu, Hesna Müzeyyen Astarcı, Hatice Meral Ekşioğlu
P562
Genital siğilli hastalarda yaşam kalitesinin değerlendirilmesi
Yasemin Erdem, Güzin Özarmağan
P563
Gerçek Boynuz Görünümünde Kutanöz Horn
Ümmühan Yıldız Özgenç, Gülsün Özkan
Download

Poster Bildiriler