РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
ПЛАН РАДА ВЛАДЕ
ЗА 2014. ГОДИНУ
Београд, децембар 2013. године
САДРЖАЈ
I МИНИСТАРСТВА
1)
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА................................................................. 5
2)
MИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ........................................................................................ 50
3)
МИНИСТАРСТВО СПОЉНИХ ПОСЛОВА ..................................................................... 100
4)
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ ............................................................................................ 179
5)
МИНИСТАРСТВО РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ........ 2011
6)
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ ........................................................................................ 2144
7)
МИНИСТАРСТВО САОБРАЋАЈА .................................................................................. 2333
8)
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА И УРБАНИЗМА ............................................ 269
9)
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ И ДРЖАВНЕ УПРАВЕ ..................................................... 284
10) МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ ............. 317
11) МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА .................... 362
12) МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА .......................................................................................... 4077
13) МИНИСТАРСТВО ЕНЕРГЕТИКЕ, РАЗВОЈА И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 4622
14) МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА ..................................................... 5522
15) МИНИСТАРСТВО ПРИРОДНИХ РЕСУРСА, РУДАРСТВА И ПРОСТОРНОГ
ПЛАНИРАЊА ................................................................................ Error! Bookmark not defined.4
16) МИНИСТАРСТВО РАДА, ЗАПОШЉАВАЊА И СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ ............. 600
17) МИНИСТАРСТВО ОМЛАДИНЕ И СПОРТА ................................................................. 6299
18) МИНИСТАРСТВО СПОЉНЕ И УНУТРАШЊЕ ТРГОВИНЕ И
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА ............................................................................................................ 6399
II
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
ПОСЕБНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО .............................................. 699
РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈA ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ.......................................................... 700
РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКУ ....................................................................... 704
БЕЗБЕДНОСНО-ИНФОРМАТИВНА АГЕНЦИЈА ........................................................... 706
РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД ........................................................ 708
РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД ................................................................................ 715
ЦЕНТАР ЗА РАЗМИНИРАЊЕ ............................................................................................ 721
ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ ........................................................................... 730
УПРАВА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ .......................................................................................... 740
РЕПУБЛИЧКИ СЕИЗМОЛОШКИ ЗАВОД ........................................................................ 743
КОМЕСАРИЈАТ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И МИГРАЦИЈЕ .......................................................... 749
ДИРЕКЦИЈА ЗА ЖЕЛЕЗНИЦЕ ........................................................................................... 761
ГЕОЛОШКИ ЗАВОД СРБИЈЕ ............................................................................................. 767
III СЛУЖБЕ ВЛАДЕ
1) КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ .............................................................. 771
2) СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА ....................................................................... 781
3) СЛУЖБА КООРДИНАЦИОНОГ ТЕЛА ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ОПШТИНЕ
ПРЕШЕВО, БУЈАНОВАЦ И МЕДВЕЂА .................................................................................... 784
4) КАНЦЕЛАРИЈА НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА ЗА САРАДЊУ СА МЕЂУНАРОДНИМ
ТРИБУНАЛОМ ЗА КРИВИЧНО ГОЊЕЊЕ ЛИЦА ОДГОВОРНИХ ЗА ТЕШКА КРШЕЊА
МЕЂУНАРОДНОГ ХУМАНИТАРНОГ ПРАВА ПОЧИЊЕНА НА ТЕРИТОРИЈИ БИВШЕ
ЈУГОСЛАВИЈЕ ОД 1991. ГОДИНЕ ............................................................................................ 786
5) КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ОДРЖИВИ РАЗВОЈ НЕДОВОЉНО РАЗВИЈЕНИХ ПОДРУЧЈА . 788
6) КАНЦЕЛАРИЈА САВЕТА ЗА НАЦИОНАЛНУ БЕЗБЕДНОСТ И ЗАШТИТУ ТАЈНИХ
ПОДАТАКА ................................................................................................................................... 791
7) КАНЦЕЛАРИЈА ЗА САРАДЊУ СА ЦИВИЛНИМ ДРУШТВОМ ................................... 796
8) КАНЦЕЛАРИЈА ЗА РЕВИЗИЈУ СИСТЕМА УПРАВЉАЊА СРЕДСТВИМА ЕВРОПСКЕ
УНИЈЕ ............................................................................................................................................. 803
9) КАНЦЕЛАРИЈА ЗА КОСОВО И МЕТОХИЈУ ................................................................... 808
10) КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЉУДСКА И МАЊИНСКА ПРАВА .................................................. 816
11) КАНЦЕЛАРИЈА ЗА САРАДЊУ С ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА ............ 822
12) КАНЦЕЛАРИЈА ЗА САРАДЊУ СА ДИЈАСПОРОМ И СРБИМА У РЕГИОНУ ........... 831
ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ
1. Назив органа државне управе
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
2. Председник Владе и министар
унутрашњих послова
Ивица Дачић
3. Делокруг
На основу члана 3. Закона о министарствима („Службени гласник РС”, бр. 72/12 и 76/13), Министарство
унутрашњих послова обавља послове државне управе који се односе на: заштиту живота, личне и имовинске
безбедности грађана; спречавање и откривање кривичних дела и проналажење и хватање учинилаца кривичних
дела и њихово привођење надлежним органима; одржавање јавног реда и мира; пружање помоћи у случају
опасности; склоништа; обезбеђивање зборова и других окупљања грађана; обезбеђивање одређених личности и
објеката, укључујући и страна дипломатска и конзуларна представништва на територији Републике Србије;
безбедност, регулисање и контролу саобраћаја на путевима; безбедност државне границе и контролу преласка
границе и кретања и боравка у граничном појасу; боравак странаца; промет и превоз оружја, муниције,
експлозивних и одређених других опасних материја; испитивање ручног ватреног оружја, направа и муниције;
стварање услова за приступ и реализацију пројеката из делокруга тог министарства који се финансирају из
средстава претприступних фондова Европске уније, донација и других облика развојне помоћи; заштиту од
пожара; противградну заштиту; држављанство; јединствени матични број грађана; електронско вођење података
о личности; пребивалиште и боравиште грађана; личне карте; путне исправе; међународну помоћ и друге облике
међународне сарадње у области унутрашњих послова, укључујући и реадмисију; илегалне миграције; азил;
обучавање кадрова; управно решавање у другостепеном поступку по основу прописа о избеглицама, као и друге
послове одређене законом.
АКТИ КОЈЕ ВЛАДА ПРЕДЛАЖЕ НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ
Редни
Назив
број
1
Предлог закона о изменама Закона о
безбедности саобраћаја на путевима
Опис
Нормирање услова за безбедно
учествовање свих учесника у
Референтни документ
НПАА Рок/месец
НЕ
02. 2014.
5
Редни
Назив
број
Опис
Референтни документ
НПАА Рок/месец
саобраћају на путевима
2
Предлог закона о јавном реду и миру
Нормирање одредаба о јавном реду
и миру
НЕ
03. 2014.
3
Предлог закона о окупљању грађана
Нормирање закона о окупљању
грађана
ДА
03. 2014.
4
Предлог закона о изменама и допунама Нормирање услова за целокупно
Закона о полицији
функционисање области рада
полиције, односно Министарства
унутрашњих послова
НЕ
03. 2014.
5
Предлог закона о изменама и допунама Измена одредаба које уређују
Закона о заштити од пожара
област заштите од пожара
НЕ
03. 2014.
6
Предлог закона о изменама и допунама Измена одредаба које уређују
Закона о ванредним ситуацијама
област ванредних ситуација
НЕ
03. 2014.
7
Предлог закона о одбрани од града
Нормирање одредаба о одбрани од
града
ДА
03. 2014.
8
Предлог закона о запаљивим и горивим Нормирање одредаба о запаљивим
течностима и запаљивим гасовима
и горивим течностима и запаљивим
гасовима
ДА
03. 2014.
9
Предлог закона о јединственом
матичном броју грађана
Нормирање одредаба о
јединственом матичном броју
грађана
НЕ
03. 2014.
10
Предлог закона о оружју и муницији
Нормирање одредаба о оружју и
ДА
03. 2014.
6
Редни
Назив
број
Опис
Референтни документ
НПАА Рок/месец
муницији
11
Предлог закона о испитивању,
жигосању и обележавању ручног
ватреног оружја, направа и муниције
12
Нормирање одредаба о
испитивању, жигосању и
обележавању ручног ватреног
оружја, направа и муниције
ДА
03. 2014.
Предлог закона о изменама и допунама Прописивање услова и актера за
Закона о заштити државне границе
спровођење послова заштите
државне границе Републике Србије
ДА
04. 2014.
13
Предлог закона о потврђивању
Споразума између Републике Србије и
Савезне Републике Немачке о
полицијској сарадњи у борби против
криминала
Потврђивање Споразума између
Републике Србије и Савезне
Републике Немачке о полицијској
сарадњи у борби против криминала
НЕ
06. 2014.
14
Предлог закона о потврђивању
Споразума између Републике Србије и
Краљевине Саудијске Арабије о
реадимисији лица која незаконито
бораве са Протоколом
Потврђивање Споразума изимеђу
Републике Србије и Краљевине
Саудијске Арабије о реадимисији
лица која незаконито бораве са
Протоколом
НЕ
06. 2014.
15
Предлог закона о потврђивању Уговора
између Републике Србије и Републике
Мађарске о сарадњи органа за
сузбијање криминала у спречавању
прекограничног криминала и у борби
против организованог криминала
Потврђивање Уговора између
Републике Србије и Републике
Мађарске о сарадњи органа за
сузбијање криминала у спречавању
прекограничног криминала и у борби
против организованог криминала
НЕ
06. 2014.
16
Предлог закона о потврђивању
Споразума између Владе Републике
Србије и Владе Републике Мађарске о
сарадњи и узајамној помоћи у случају
Потврђивање Споразума између
Владе Републике Србије и Владе
Републике Мађарске о сарадњи и
узајамној помоћи у случају
НЕ
06. 2014.
7
Редни
Назив
број
Опис
Референтни документ
НПАА Рок/месец
катастрофа
катастрофа
17
Предлог закона о потврђивању
Европске конвенције о држављанству
Потврђивање Европске конвенције о
држављанству
НЕ
12. 2014.
18
Предлог закона о потврђивању
Споразума између Републике Србије и
Републике Украјине о реадмисији лица
која незаконито бораве са Протоколом
Потврђивање Споразума између
Републике Србије и Републике
Украјине о реадмисији лица која
незаконито бораве са Протоколом
НЕ
12. 2014.
19
Предлог закона о изменама и допунама Услови и поступак за остваривање
Закона о азилу
права на азил
ДА
12. 2014.
20
Предлог закона о експлозивним
материјама
ДА
12. 2014.
21
Предлог закона о изменама и допунама Услови за улазак, кретање и
Закона о странцима
боравак странаца у Републици
Србији
ДА
12. 2014.
22
Предлог закона о потврђивању
Конвенције о избегавању апатридије у
вези са сукцесијом држава
Потврђивање Конвенције о
избегавању апатридије у вези са
сукцесијом држава
НЕ
12. 2014.
23
Предлог закона о потврђивању
Споразума између Владе Републике
Србије и Владе Републике Белорусије
о реадмисији лица која незаконито
бораве са Протоколом
Потврђивање Споразума између
Владе Републике Србије и Владе
Републике Белорусије о реадмисији
лица која незаконито бораве са
Протоколом
НЕ
12. 2014.
24
Предлог закона о потврђивању
Споразума између Владе Републике
Србије и Владе Републике Бугарске о
Потврђивање Споразума између
Владе Републике Србије и Владе
Републике Бугарске о сарадњи у
НЕ
12. 2014.
Нормирање одредаба о
експлозивним материјама
8
Редни
Назив
број
Опис
Референтни документ
НПАА Рок/месец
сарадњи у области заштите природних
и људски изазваних катастрофа
области заштите природних и
људски изазваних катастрофа
25
Предлог закона о потврђивању
Споразума између Владе Републике
Србије и Владе Републике Белорусије
о сарадњи у борби против криминала
Потврђивање Споразума између
Владе Републике Србије и Владе
Републике Белорусије о сарадњи у
борби против криминала
НЕ
12. 2014.
26
Предлог закона о потврђивању
Споразума између Владе Републике
Србије и Владе Републике Литваније о
сарадњи у борби против криминала
Потврђивање Споразума између
Владе Републике Србије и Владе
Републике Литваније о сарадњи у
борби против криминала
НЕ
12. 2014.
27
Предлог закона о потврђивању
Споразума између Владе Републике
Србије и Владе Арапске Републике
Египат о сарадњи у превенцији и борби
против криминала посебно његових
организованих облика
Потврђивање Споразума између
Владе Републике Србије и Владе
Арапске Републике Египат о
сарадњи у превенцији и борби
против криминалапосебно његових
организованих облика
НЕ
12. 2014.
28
Предлог закона о потврђивању
Споразума између Владе Републике
Србије и Владе Краљевине Белгије о
полицијској сарадњи
Потврђивање Споразума између
Владе Републике Србије и Владе
Краљевине Белгије о полицијској
сарадњи
НЕ
12. 2014.
29
Предлог закона о потврђивању
Споразума између Владе Републике
Србије и Владе Републике Анголе у
области безбедности и јавног реда
Потврђивање Споразума између
Владе Републике Србије и Владе
Републике Анголе у области
безбедности и јавног реда
НЕ
12. 2014.
30
Предлог закона о потврђивању
Споразума о сарадњи између
Министарства унутрашњих послова
Републике Србије и Министарства
Потврђивање Споразума о сарадњи
између Министарства унутрашњих
послова Републике Србије и
Министарства унутрашњих послова
НЕ
12. 2014.
9
Редни
Назив
број
Опис
Референтни документ
НПАА Рок/месец
унутрашњих послова Народне
Демократске Републике Алжир у борби
против међународног организованог
криминала, међународне илегалне
трговине дрогама и међународног
тероризма
Народне Демократске Републике
Алжир у борби против међународног
организованог криминала,
међународне илегалне трговине
дрогама и међународног тероризма
31
Предлог закона о потврђивању
Споразума између Владе Републике
Србије и Владе Републике Аустрије о
спровођењу Конвенције о полицијској
сарадњи у југоисточној Европи
Потврђивање Споразума између
Владе Републике Србије и Владе
Републике Аустрије о спровођењу
Конвенције о полицијској сарадњи у
југоисточној Европи
НЕ
12. 2014.
32
Предлог закона о потврђивању
Споразума о сарадњи између
Републике Србије и Републике
Аргентине у борби против
транснационалног организованог
криминала
Потврђивање Споразума о сарадњи
између Републике Србије и
Републике Аргентине у борби
против транснационалног
организованог криминала
НЕ
12. 2014.
33
Предлог закона о потврђивању
Споразума између Владе Републике
Србије и Владе Републике Молдавије о
полицијској сарадњи
Потврђивање Споразума између
Владе Републике Србије и Владе
Републике Молдавије о полицијској
сарадњи
НЕ
12. 2014.
34
Предлог закона о потврђивању Уговора
између Владе Републике Србије и
Владе Републике Хрватске о
граничним прелазима
Потврђивање Уговора између Владе
Републике Србије и Владе
Републике Хрватске о граничним
прелазима
НЕ
12. 2014.
35
Предлог закона о потврђивању
Споразума између Владе Републике
Србије и Владе Републике Хрватске о
пограничном саобраћају
Потврђивање Споразума између
Владе Републике Србије и Владе
Републике Хрватске о пограничном
саобраћају
НЕ
12. 2014.
10
Редни
Назив
број
Опис
Референтни документ
НПАА Рок/месец
36
Предлог закона о потврђивању
Споразума између Републике Србије и
Краљевине Шпаније о међусобном
признању и замени возачких дозвола
Потврђивање Споразума између
Републике Србије и Краљевине
Шпаније о међусобном признању и
замени возачких дозвола
НЕ
12. 2014.
37
Предлог закона о потврђивању
Споразума између Владе Републике
Србије и Владе Републике Хрватске о
сарадњи у заштити од природних и
других катастрофа
Потврђивање Споразума између
Владе Републике Србије и Владе
Републике Хрватске о сарадњи у
заштити од природних и других
катастрофа
НЕ
12. 2014.
38
Предлог закона о потврђивању
Споразума између Републике Србије и
Републике Украјине о сарадњи у
области борбе против криминала
Потврђивање Споразума између
Републике Србије и Републике
Украјине о сарадњи у области борбе
против криминала
НЕ
12. 2014.
39
Предлог закона о потврђивању
Споразума између Владе Републике
Србије и Владе Републике Пољске о
сарадњи у борби против организованог
и других видова криминала
Потврђивање Споразума између
Владе Републике Србије и Владе
Републике Пољске о сарадњи у
борби против организованог и
других видова криминала
НЕ
12. 2014.
40
Предлог закона о потврђивању
Споразума између Републике Србије и
Краљевине Норвешке о полицијској
сарадњи
Потврђивање Споразума између
Републике Србије и Краљевине
Норвешке о полицијској сарадњи
НЕ
12. 2014.
41
Предлог закона о потврђивању
Споразума између Владе Републике
Србије и Владе Републике Тунис о
узајамном признању и замени возачких
дозвола
Потврђивање Споразума између
Владе Републике Србије и Владе
Републике Тунис о узајамном
признању и замени возачких
дозвола
НЕ
12. 2014.
11
Редни
Назив
број
42
Опис
Предлог закона о потврђивању
Споразума између Владе Републике
Србије и Владе Румуније о сарадњи на
плану спречавања, ограничавања и
ублажавања последица катастрофа
Референтни документ
Потврђивање Споразума између
Владе Републике Србије и Владе
Румуније о сарадњи на плану
спречавања, ограничавања и
ублажавања последица катастрофа
НПАА Рок/месец
НЕ
12. 2014.
АКТИ КОЈЕ ВЛАДА ДОНОСИ
Редни
број
Назив
Правни основ
Опис
Референтни документ
НПАА Рок/месец
1
Уредба о дисциплинској
Члан 164. Закона о
одговорности у Министарства полицији („Службени
унутрашњих послова
гласник РС”, бр.101/05,
63/09-УС и 92/11)
Уређивање дисциплинске
одговорности запослених у
Министарству унутрашњих
послова
НЕ
01. 2014.
2
Уредба о начелима за
унутрашње уређење
Министарства унутрашњих
послова
Члан 22. Закона о
полицији („Службени
гласник РС”, бр.101/05,
63/09-УС и 92/11)
Начела којима се утврђују
подручне полицијске управе и
полицијске станице, њихова
подручја и седишта.
НЕ
01. 2014.
3
Уредба о висини накнаде за
услуге које пружа
Министарство унутрашњих
послова
Члан 182. став. Закон о
полицији („Службени
гласник РС”, бр.101/05,
63/09-УС и 92/11)
Допунска средства које
Министарство унутрашњих
послова остварује пружањем
услуга које су у вези са
његовом основном
делатношћу
НЕ
03. 2014.
4
Уредба о обавезним
средствима и опреми за
личну, колективну и узајамну
Члан 52. став 3. Закона о
ванредним ситуацијама
(„Службени гласник РС”,
Обавезна средства и опрема
за личну, колективну и
узајамну заштиту од
ДА
04. 2014.
12
Редни
број
Назив
Правни основ
Опис
Референтни документ
НПАА Рок/месец
заштиту од елементарних
непогода и других несрећа
бр.111/09, 92/11 и 93/12)
елементарних непогода и
других несрећа
5
Уредба о организацији и
функционисању система
осматрања, раног
упозоравања, обавештавања
и узбуњивања
Члан 109. став 4. Закона о
ванредним ситуацијама
(„Службени гласник РС”,
бр.111/09, 92/11 и 93/12)
Организација и
функционисању система
осматрања, раног
упозоравања, обавештавања и
узбуњивања
ДА
05. 2014.
6
Закључак којим се утврђује
Основа за закључивање
Споразума између Републике
Србије и Републике Украјине
о сарадњи у области борбе
против криминала
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 исправка, 101/07, 65/08,
16/11,68/12 - УС и 72/12)
Утврђује се Основа за
закључивање Споразума
изимеђу Републике Србије и
Републике Украјине о сарадњи
у области борбе против
криминала
НЕ
06. 2014.
7
Закључак којим се утврђује
Основа за закључивање
Меморандума о разумевању
између Министарства
унутрашњих послова
Републике Србије и
Министарства унутрашњих
послова Републике Финске о
полицијској сарадњи у
спречавању и борби против
криминала
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 исправка, 101/07, 65/08,
16/11,68/12 - УС и 72/12)
Утврђује се Основа за
закључивање Меморандума о
разумевању између
Министарства унутрашњих
послова Републике Србије и
Министарства унутрашњих
послова Републике Финске о
полицијској сардњи у
спречавању и борби против
криминала
НЕ
06. 2014.
8
Закључак којим се утврђује
Основа за закључивање
Споразума између Владе
Републике Србије и Владе
Републике Хрватске о
пограничном саобраћају
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 исправка, 101/07, 65/08,
16/11,68/12 - УС и 72/12)
Утврђује се Основа за
закључивање Споразума
између Владе Републике
Србије и Владе Републике
Хрватске о пограничном
саобраћају
НЕ
06. 2014.
13
Редни
број
Назив
Правни основ
Опис
Референтни документ
НПАА Рок/месец
9
Закључак којим се утврђује
Основа за закључивање
Споразума између Владе
Републике Србије и Владе
Републике Анголе у области
безбедности и јавног реда
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
РС”,бр. 55/05, 71/05 исправка, 101/07, 65/08,
16/11,68/12 - УС и 72/12)
Утврђује се Основа за
закључивање Споразума
између Владе Републике
Србије и Владе Републике
Анголе у области безбедности
и јавног реда
НЕ
06. 2014.
10
Закључак којим се утврђује
Основа за закључивање
Споразума између Владе
Републике Србије и Владе
Туниске Републике о
узајамном признању возачких
дозвола
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 исправка, 101/07, 65/08,
16/11,68/12 - УС и 72/12)
Утврђује се Основа за
закључивање Споразума
изимеђу Владе Републике
Србије и Владе Туниске
Републике о узајамном
приузнању возачких дозвола
НЕ
06. 2014.
11
Закључак којим се утврђује
Основа за закључивање
Споразума између Владе
Републике Србије и Владе
Туниске Републике о
полицијској сарадњи
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 исправка, 101/07, 65/08,
16/11,68/12 - УС и 72/12)
Утврђује се Основа за
закључивање Споразума
изимеђу Владе Републике
Србије и Владе Туниске
Републике о полицијској
сарадњи
НЕ
06. 2014.
12
Закључак којим се утврђује
Основа за закључивање
Уговора између Владе
Републике Србије и Владе
Републике Хрватске о
пограничним прелазима
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 исправка, 101/07, 65/08,
16/11,68/12 - УС и 72/12)
Утврђује се Основа за
закључивање Уговора између
Владе Републике Србије и
Владе Републике Хрватске о
пограничним прелазима
НЕ
06. 2014.
13
Закључак којим се утврђује
Основа за закључивање
Споразума о сарадњи између
Министарства унутрашњих
послова Републике Србије и
Министарства унутрашњих
послова Народне
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 исправка, 101/07, 65/08,
16/11,68/12 - УС и 72/12)
Утврђује се Основа за
закључивање Споразума о
сарадњи између Министарства
унутрашњих послова
Републике Србије и
Министарства унутрашњих
послова Народне Демократске
НЕ
06. 2014.
14
Редни
број
Назив
Правни основ
Демократске Републике
Алжир у борби против
међународног организованог
криминала, међународне
илегалне трговине дрогама и
међународног тероризма
Опис
Референтни документ
НПАА Рок/месец
Републике Алжир у борби
против међународног
организованог криминала,
међународне илегалне
трговине дрогама и
међународног тероризма
14
Закључак којим се утврђује
Основа за закључивање
Споразума између Владе
Републике Србије и Владе
Републике Аустрије о
спровођењу Конвенције о
полицијској сарадњи у
југоисточној Европи
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 исправка, 101/07, 65/08,
16/11,68/12 - УС и 72/12)
Утврђује се Основа за
закључивање Споразума
између Владе Републике
Србије и Владе Републике
Аустрије о спровођењу
Конвенције о полицијској
сарадњи у југоисточној Европи
НЕ
06. 2014.
15
Закључак којим се утврђује
Основа за закључивање
Споразума између Републике
Србије и Краљевине
Норвешке о полицијској
сарадњи
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 исправка, 101/07, 65/08,
16/11,68/12 - УС и 72/12)
Утврђује се Основа за
закључивање Споразума
између Републике Србије и
Краљевине Норвешке о
полицијској сарадњи
НЕ
06. 2014.
16
Закључак којим се утврђује
Основа за закључивање
Споразума између Владе
Републике Србије и Владе
Републике Хрватске о
сарадњи у заштити од
природних и других
катастрофа
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 исправка, 101/07, 65/08,
16/11,68/12 - УС и 72/12)
Утврђује Основа за
закључивање Споразума
између Владе Републике
Србије и Владе Републике
Хрватске о сарадњи у заштити
од природних и других
катастрофа
НЕ
06. 2014.
17
Закључак којим се утврђује
Основа за закључивање
Протокола између Владе
Републике Србије и Владе
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 исправка, 101/07, 65/08,
Утврђује се Основа за
закључивање Протокола
изимеђу Владе Републике
Србије и Владе Краљевине
НЕ
06. 2014.
15
Редни
број
Назив
Правни основ
Опис
Референтни документ
НПАА Рок/месец
Краљевине Шведске о
реадмисији лица која
незаконито бораве
16/11,68/12 - УС и 72/12)
Шведске о реадмисији лица
која незаконито бораве
18
Закључак којим се утврђује
Основа за закључивање
Протокола између Владе
Републике Србије и Владе
Краљевине Шпаније о
реадмисији лица која
незаконито бораве
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 исправка, 101/07, 65/08,
16/11,68/12 - УС и 72/12)
Утврђује се Основа за
закључивање Протокола
изимеђу Владе Републике
Србије и Владе Краљевине
Шпаније о реадмисији лица
која незаконито бораве
НЕ
06. 2014.
19
Закључак којим се утврђује
Основа за закључивање
Споразума између Владе
Републике Србије и Владе
Републике Бугарске о
сарадњи у области заштите
природних и људски
изазваних катастрофа
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
РС”,бр. 55/05, 71/05 исправка, 101/07, 65/08,
16/11,68/12 - УС и 72/12)
Утврђује се Основа за
закључивање Споразума
између Владе Републике
Србије и Владе Републике
Бугарске о сарадњи у области
заштите природних и људски
изазваних катастрофа
НЕ
06. 2014.
20
Закључак којим се утврђује
Основа за закључивање
Меморандум о разумевању
између Министарства
унутрашњих послова
Републике Србије и
Министарства унутрашњих
послова Плуринационалне
Републике Боливије о јачању
полицијске сарадње у борби
против организованог
криминала
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
РС”,бр. 55/05, 71/05 исправка, 101/07, 65/08,
16/11,68/12 - УС и 72/12)
Утврђује се Основа за
закључивање Меморандум о
разумевању између
Министарства унутрашњих
послова Републике Србије и
Министарства унутрашњих
послова Плуринационалне
Републике Боливије о јачању
полицијске сарадње у борби
против организованог
криминала
НЕ
06. 2014.
21
Закључак којим се утврђује
Основа за закључивање
Члан 43. став 3. Закона о Утврђује се Основа за
Влади („Службени гласник закључивање Меморандума о
НЕ
06. 2014.
16
Редни
број
Назив
Правни основ
Опис
Референтни документ
НПАА Рок/месец
Меморандума о разумевању
и сарадњи између
Министарства унутрашњих
послова Републике Србије и
Министарства унутрашњих
послова Републике Ирак
РС”, бр. 55/05, 71/05 исправка, 101/07, 65/08,
16/11,68/12 - УС и 72/12)
разумевању и сарадњи
изимеђу Министарства
унутрашњих послвао
Републике Србије и
Министарства унутрашњих
послова Републике Ирак
22
Закључак којим се утврђује
Основа за закључивање
Споразума између Владе
Републике Србије и Владе
Арапске Републике Египат о
сарадњи у превенцији и
борби против криминала
посебно његових
организованих облика
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 исправка, 101/07, 65/08,
16/11,68/12 - УС и 72/12)
Утврђује се Основа за
закључивање Споразума
између Владе Републике
Србије и Владе Арапске
Републике Египат о сарадњи у
превенцији и борби против
криминала посебно његових
организованих облика
НЕ
06. 2014.
23
Закључак којим се утврђује
Основа за закључивање
Споразума између Владе
Републике Србије и Владе
Републике Белорусије о
реадмисији лица која
незаконито бораве, са
Протоколом
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
РС”,бр. 55/05, 71/05 исправка, 101/07, 65/08,
16/11,68/12 - УС и 72/12)
Утврђује се Основа за
закључивање Споразума
између Владе Републике
Србије и Владе Републике
Белорусије о реадмисији лица
која незаконито бораве, са
Протоколом
НЕ
06. 2014.
24
Закључак којим се утврђује
Основа за закључивање
Споразума између Владе
Републике Србије и
Краљевине Белгије о
полицијској сарадњи
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
РС”,бр. 55/05, 71/05 исправка, 101/07, 65/08,
16/11,68/12 - УС и 72/12)
Утврђује се Основа за
закључивање Споразума
између Владе Републике
Србије и Краљевине Белгије о
полицијској сарадњи
НЕ
06. 2014.
25
Закључак којим се утврђује
Члан 43. став 3. Закона о Утврђује се Основа за
Основа за закључивање
Влади („Службени гласник закључивање Споразума о
Споразума о сарадњи између РС”,бр. 55/05, 71/05 сарадњи између Републике
НЕ
06. 2014.
17
Редни
број
Назив
Правни основ
Опис
Референтни документ
НПАА Рок/месец
Републике Србије и
исправка, 101/07, 65/08,
Републике Аргентине у борби 16/11,68/12 - УС и 72/12)
против транснационалног
организованог криминала
Србије и Републике Аргентине
у борби против
транснационалног
организованог криминала
26
Закључак којим се утврђује
Основа за закључивање
Протокола између
Министарства унутрашњих
послова Републике Србије и
Министарства безбедности
Босне и Херцеговине о
сарадњи у области
форензичких испитивања и
вештачења
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
РС”,бр. 55/05, 71/05 исправка, 101/07, 65/08,
16/11,68/12 - УС и 72/12)
Утврђује се Основа за
закључивање Протокола
између Министарства
унутрашњих послова
Републике Србије и
Министарства безбедности
Босне и Херцеговине о
сарадњи у области
форензичких испитивања и
вештачења
НЕ
06. 2014.
27
Закључак којим се утврђује
Основа за закључивање
Протокола о прекограничном
надзору између Владе
Републике Србије и Савета
министара Босне и
Херцеговине
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
РС”,бр. 55/05, 71/05 исправка, 101/07, 65/08,
16/11,68/12 - УС и 72/12)
Утврђује се Основа за
закључивање Протокола о
прекограничном надзору
између Владе Републике
Србије и Савета министара
Босне и Херцеговине
НЕ
06. 2014.
28
Закључак којим се утврђује
Основа за закључивање
Споразума између Републике
Србије и Савезне Републике
Немачке о полицијској
сарадњи у борби против
криминала
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 исправка, 101/07, 65/08,
16/11,68/12 - УС и 72/12)
Утврђује се Основа за
закључивање Споразума
изимеђу Републике Србије и
Савезне Републике Немачке о
полицијској сарадњи у борби
против криминала
НЕ
06. 2014.
29
Закључак којим се утврђује
Основа за закључивање
Меморандума о разумевању
између Владе Републике
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 исправка, 101/07, 65/08,
Утврђује се Основа за
закључивање Меморандума о
разумевању између Владе
Републике Србије и
НЕ
06. 2014.
18
Редни
број
Назив
Правни основ
Опис
Референтни документ
НПАА Рок/месец
Србије и Португалске
Републике у области борбе
против трговине дрогом
16/11,68/12 - УС и 72/12)
Португалске Републике у
области борбе против
трговине дрогом
30
Закључак којим се утврђује
Основа за закључивање
Меморандума о сарадњи
између Владе Републике
Србије и Владе Руске
Федерације о сарадњи у
борби против тероризма
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 исправка, 101/07, 65/08,
16/11,68/12 - УС и 72/12)
Утврђује се Основа за
закључивање Меморандума о
сарадњи између Владе
Републике Србије и Владе
Руске Федерације о сарадњи у
борби против тероризма
НЕ
06. 2014.
31
Закључак којим се утврђује
Основа за закључивање
Споразума између Владе
Републике Србије и Владе
Републике Молдавије о
полицијској сарадњи
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 исправка, 101/07, 65/08,
16/11,68/12 - УС и 72/12)
Утврђује се Основа за
закључивање Споразума
између Владе Републике
Србије и Владе Републике
Молдавије о полицијској
сарадњи
НЕ
06. 2014.
32
Закључак којим се утврђује
Основа за закључивање
Протокола између Владе
Републике Србије и Владе
Летоније о реадмисији лица
која незаконито бораве
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 исправка, 101/07, 65/08,
16/11,68/12 - УС и 72/12)
Утврђује Основа за
закључивање Протокола
између Владе Републике
Србије и Владе Летоније о
реадмисији лица која
незаконито бораве
НЕ
06. 2014.
33
Закључак којим се утврђује
Основа за закључивање
Меморандума о разумевању
у области борбе против
транснационалног
организовног криминала и
тероризма између Републике
Србије и Републике
Колумбије
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 исправка, 101/07, 65/08,
16/11,68/12 - УС и 72/12)
Утврђује се Основа за
закључивање Меморандума о
разумевању у области борбе
против транснационалног
организовног криминала и
тероризма између Републике
Србије и Републике Колумбије
НЕ
06. 2014.
19
Редни
број
Назив
Правни основ
Опис
Референтни документ
НПАА Рок/месец
34
Закључак којим се утврђује
Основа за закључивање
Протокола између Владе
Републике Србије и Владе
Литваније о реадмисији лица
која незаконито бораве
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 исправка, 101/07, 65/08,
16/11,68/12 - УС и 72/12)
Утврђује се Основа за
закључивање Протокола
између Владе Републике
Србије и Владе Литваније о
реадмисији лица која
незаконито бораве
НЕ
06. 2014.
35
Закључак којим се утврђује
Основа за закључивање
Споразума између Републике
Србије и Краљевине
Саудијске Арабије о
реадимисији лица која
незаконито бораве
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 исправка, 101/07, 65/08,
16/11,68/12 - УС и 72/12)
Утврђује се Основа за
закључивање Споразума
изимеђу Републике Србије и
Краљевине Саудијске Арабије
о реадимисији лица која
незаконито бораве
НЕ
12. 2014.
36
Закључак којим се утврђује
Основа за закључивање
Споразума између Републике
Србије и Републике Украјине
о реадмисији лица која
незаконито бораве
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 исправка, 101/07, 65/08,
16/11,68/12 - УС и 72/12)
Утврђује се Основа за
закључивање Споразума
између Републике Србије и
Републике Украјине о
реадмисији лица која
незаконито бораве
НЕ
12. 2014.
37
Закључак којим се утврђује
Основа за закључивање
Споразума између Владе
Републике Србије и Владе
Румуније о сарадњи на плану
спречавања, ограничавања и
ублажавања последица
катастрофа
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 исправка, 101/07, 65/08,
16/11,68/12 - УС и 72/12)
Утврђује се Основа за
закључивање Споразума
изимеђу Владе Републике
Србије и Владе Румуније о
сарадњи на плану
спречавања, ограничавања и
ублажавања последица
катастрофа
НЕ
12. 2014.
20
ПРОПИСИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ
Редни
Назив
број
Правни основ
Референтни документ
Рок
НПАА доношења
(месец)
Прописан
крајњи рок
1
Правилник о техничком прегледу
возила
Чл. 254. став 4. Закона о
безбедности саобраћаја на путевима
(„Службени гласник РС”, бр.41/09,
53/10 и 101/11 и 32/13-УС)
НЕ
01. 2014.
Није
предвиђен
2
Правилник о изменама Правилника
унутрашњем уређењу и
систематизацији радних места у
Министарству унутрашњих послова
Члан 4. став 4. Закона о полицији
(„Службени гласник РС”, бр.101/05,
63/09-УС и 92/11)
НЕ
01. 2014.
Није
предвиђено
3
Правилник о изменама Правилника о Члан 153. став 2. тачка 3) Закона о
правима, обавезама и одговорности полицији („Службени гласник РС”,
полазника стручног оспособљавања бр.101/05, 63/09-УС и 92/11)
и стручног усавршавања
НЕ
02. 2014.
Није
предвиђено
4
Правилник о изменама Правилника о Члан 149. став 5. Закона о полицији
накнади трошкова полицијским
(„Службени гласник РС”, бр.101/05,
службеницима упућеним на вршење 63/09-УС и 92/11)
послова и задатака у другу
организациону јединицу
Министарства унутрашњих послова
НЕ
02. 2014.
Није
предвиђен
5
Правилник о стручном
оспособљавању и усавршавању у
Министарству унутрашњих послова
Члан 153. став 2. тачка 2) Закона о
полицији („Службени гласник РС”,
бр.101/05, 63/09-УС и 92/11)
НЕ
02. 2014.
Није
предвиђено
6
Правилник о изменама Правилника о Члан 153. став 2. тачка 4) Закона о
критеријумима за избор кандидата
полицији („Службени гласник РС”,
за полазника стручног
бр.101/05, 63/09-УС и 92/11)
оспособљавања
НЕ
02. 2014.
Није
предвиђен
21
Редни
Назив
број
Правни основ
Референтни документ
Рок
НПАА доношења
(месец)
Прописан
крајњи рок
7
Правилник о техничким
карактеристикама уређаја, уградњи,
постављању и начину употребе
посебних светлосних и звучних
сигнала и знакова возила под
пратњом
Члан 106. став 8. Закона о
безбедности саобраћаја на путевима
(„Службени гласник РС”, бр.41/09,
53/10 и 101/11)
НЕ
02. 2014.
Није
предвиђено
8
Правилник о условима за
остваривање права на наплату
трошкова превоза запослених у
Министарству унутрашњих послова
Члан 147б. став 2. Закона о полицији
(„Службени гласник РС”, бр.101/05,
63/09-УС и 92/11)
НЕ
02. 2014.
Није
предвиђено
9
Правилник о пословима који су
неспојиви са пословима полицијског
службеника
Члан 133. став 2. Закона о полицији
(„Службени гласник РС”, бр.101/05,
63/09-УС и 92/11)
НЕ
02. 2014.
Није
предвиђено
10
Правилник о начину одржавања
склоништа и прилагођавања
комуналних, саобраћајних и других
подземних објеката за склањање
становништва
Члан 63. став 4. Закона о ванредним
ситуацијама („Службени гласник РС”,
бр.111/09, 92/11 и 93/12)
НЕ
03. 2014.
Није
предвиђен
11
Правилник о школским саобраћајним Члан 2. став 7. Закона о безбедности
патролама и саобраћајним
саобраћаја на путевима („Службени
патролама грађана
гласник РС”, бр.41/09, 53/10 и
101/11)
( уз прибављено мишљење
министра надлежног за послове
образовања)
НЕ
03. 2014.
Није
предвиђено
12
Правилник о изменама Правилника о Члан 193. став 2. тачка 18) Закона о
начину обезбеђивања здравствене
полицији („Службени гласник РС”,
заштите и мерилима и начину
бр.101/05, 63/09-УС и 92/11)
утврђивања психофизичке
НЕ
03. 2014.
Није
предвиђено
22
Редни
Назив
број
Правни основ
Референтни документ
Рок
НПАА доношења
(месец)
Прописан
крајњи рок
способности потребне за обављање
послова одређених радних места
полицијских службеника
13
Правилник о изменама Правилника о Члан 193. став 2. тачка 23. Закона о
услугама исхране и смештаја у
полицији („Службени гласник РС”,
Министарству унутрашњих послова
број 53/06)
НЕ
03. 2014.
Није
предвиђено
14
Правилник о изменама Правилника о
врстама услуга чијим пружањем
Министарство унутрашњих послова
може да остварује допунска
средства
НЕ
03. 2014.
Није
предвиђен
15
Правилник о изменама Правилника о Члан 146. став 4. Закона о полицији
платама запослених у Министарству („Службени гласник РС”, бр.101/05,
унутрашњих послова
63/09-УС и 92/11)
НЕ
03. 2014.
Није
предвиђено
16
Правилник о поступку
обавештавања и начину размене
података о удесима са
прекограничним ефектима
Члан 77. став 5. Закона о ванредним
ситуацијама („Службени гласник РС”,
бр.111/09, 92/11 и 93/12)
НЕ
04. 2014.
06. 2010.
17
Правилник о техничким
нормативима за планирање,
изградњу и одржавање система за
узбуњивање
Члан 105. став 9. Закона о
ванредним ситуацијама („Службени
гласник РС”, бр.111/09, 92/11 и
93/12)
НЕ
04. 2014.
06. 2010.
18
Правилник о процедурама из
области ванредних ситуација
Члан 105. став 5. Закона о
ванредним ситуацијама („Службени
гласник РС”, бр.111/09, 92/11 и
НЕ
04. 2014.
06. 2010.
Члан 193. став 2. тачка 23) Закона о
полицији („Службени гласник РС”,
бр.101/05, 63/09-УС и 92/11) и члан
24. став 2. Закона о личној карти
(„Службени гласник Републике
Србије”, број 62/06)
23
Редни
Назив
број
Правни основ
Референтни документ
Рок
НПАА доношења
(месец)
Прописан
крајњи рок
93/12)
19
Правилник о личној карти
Члан 6. став 2. Закона о личној карти
(„Службени гласник РС”, бр.62/065 и
36/11)
НЕ
05. 2014.
Није
предвиђен
20
Правилник о изменама Правилника о
садржају и начину вођења
евиденција о испуњености услова за
учешће у саобраћају на путу возила
и возача, условима у погледу
времена управљања и одмора
возача, као и услова предвиђених
другим прописима од којих зависи
безбедност саобраћаја
Члан 297. Закона о безбедности
саобраћаја на путевима („Службени
гласник РС”, бр.41/09, 53/10 и
101/11)
НЕ
12. 2014.
Није
предвиђено
21
Правилник о изменама Правилника о Члан 183. став 4. Закона о
возачким дозволама
безбедности саобраћаја на путевима
(„Службени гласник РС”, бр.41/09,
53/10 и 101/11)
НЕ
12. 2014.
Није
предвиђено
22
Правилник о условима које морају
испуњавати овлашћена правна лица
која утискују идентификационе
ознаке и начину и поступку
утискивања идентификационих
ознака на возилу
НЕ
12. 2014.
12. 2009.
Члан 253. став 6. Закона о
безбедности саобраћаја на путевима
(„Службени гласник РС”, бр.41/09,
53/10 и 101/11)
24
ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ)
Редни
Назив
број
Верификација Референтни документ
Извор и износ финансирања
Очекивани резултати
1
Програм јачања
поверења грађана у рад
Министарства
Орган
Национална стратегија за борбу
против огранизованог криминала
01
05
06
45.600.000 RSD
120.240.000 RSD
11.610.000 RSD
Висок степен поверења грађана
у рад Министарства
1.ПК.1
Безбедно детињство –
развој безбедносне
културе младих
Орган
Национална стратегија за борбу
против огранизованог криминала
01
600.000 RSD
Повећана безбедносна заштита
и безбедносна култура ученика
основних школа, унапређена
сарадња школа, полиције и
родитеља на превенцији
безбедносних ризика
1.ПК.2
Орган
Пројекат доградње и
адаптације просторија за
задржавање лица у
складу са европским
стандардима и захтевима
релевантних
међународних
организација
Национална стратегија за борбу
против огранизованог криминала
01
35.000.000 RSD
Дограђене и адаптиране
просторије за задржавање
1.ПК.3
Орган
Развој стратешког
планирања и унапређење
хоризонталне
комуникације у
Министарству
унутрашњих послова
Национална стратегија за борбу
против огранизованог криминала
05
57.000.000 RSD
Све модерне технике за
стратешко планирање
примењене и функционишу у
успостављеном систему
стратешког планирања
1.ПК.4
Јачање полиције у
заједници у Републици
Орган
Национална стратегија за борбу
против огранизованог криминала
01
05
10.000.000 RSD
45.000.000 RSD
Унапређена комуникација и
сарадња са грађанима,
25
Редни
Назив
број
Верификација Референтни документ
Извор и износ финансирања
Србији
Очекивани резултати
успостављање савета за
безбедност, проактивни,
партнерски и проблемски
оријентисан приступ у
решавању безбедносних
проблема заједница, опремање
канцеларија за рад полиције у
заједици у полицијским
станицама - полицијским
испоставама (85)
1.ПК.5
Пројекат реализације 27
акционих планова из
области превенције и
рада полиције у
заједници
Орган
Национална стратегија за борбу
против огранизованог криминала
06
11.610.000 RSD
Унапређење безбедности
ученика и школа, безбедности
на спортским приредбама,
смањење вршњачког насиља,
повећана толеранција,
унапређена комуникација и
сарадња, развијен проблемски
орјентисан рад полиције
1.ПК.6
Имплементација и
праћење реализације
Акционог плана развојне
старатегије
Орган
Национална стратегија за борбу
против огранизованог криминала
05
18.240.000 RSD
Реализоване обуке за
управљање на основу
постигнутих резултата, акциони
план се спроводи по методи
Управљање на основу
постигнутих резултата
2
Програм унапређења
материјално-техничких и
кадровских капацитета и
побољшање статуса
запослених
Орган
Стратегија развоја Министарства
унутрашњих послова 2011 - 2016
05 1.675.008.700 RSD
08
1.307.000 RSD
01 1.075.241.000 RSD
Квалитетније обављање
задатака по линијама рада у
Министарству
2.ПК.1
Опремање техничким
средствима припадника
полиције на пословима
Орган
Стратегија развоја Министарства
унутрашњих послова 2011 - 2016
01
Набављена опрема: уређај за
откривање фалсификованих
докумената, детектор за
56.700.000 RSD
26
Редни
Назив
број
Верификација Референтни документ
Извор и износ финансирања
контроле преласка
административне линије
према Аутономној
покрајини Косово и
Метохија
Очекивани резултати
експлозиве и дроге, комплет за
детекцију наркотика, УВ стоне
лампе, УВ ручне лампе,
огледала за преглед возила,
двогледи за ноћно осматрање,
двогледи, батеријске лампе,
систем видео надзора четири
спољне и три унутрашње
камере у циљу смањења броја
кривичних дела и прекршаја и
смањења броја илегалних
миграната; повећана
безбедност
2.ПК.2
Побољшање управљања
информацијама, фаза 3
Орган
Стратегија развоја Министарства
унутрашњих послова 2011 - 2016
05
182.400.000 RSD
Избор извођача за компоненту
HR/ управљање људским
ресурсима; почетак
имплементације компоненте
DMS/ управљање документима;
почетак имплементације
компонента PPS/ управљање
јавним набавкама;увођење
софтвера и обука људи;
пуштање система у рад
2.ПК.3
Савремени центар за
основну полицијску обуку
у Сремској Каменици
Орган
Стратегија развоја Министарства
унутрашњих послова 2011 - 2016
08
1.307.000 RSD
Урађено идејно решење видео
надзора Центра; стварање
техничких услова за
структуирано каблирање;
умрежен део комлекса Центра у
јединствени информациони
мрежни систем
2.ПК.4
Представљање модерног
концепта управљања
људским ресурсима у
Орган
Стратегија развоја Министарства
унутрашњих послова 2011 - 2016
05
33.037.200 RSD
Спроведене четири радионице
о значењу и значају управљања
људским ресурсима у
27
Редни
Назив
број
Верификација Референтни документ
Извор и износ финансирања
Министарству
унутрашњих послова
Очекивани резултати
Министарству унутрашњих
послова; сачињени стратешки
документи у области људских
ресурса; спровођење обука
прилагођених запосленима у
Управи за људске ресурсе
2.ПК.5
Опремање Оперативног
центра савременим
средствима везе,
информатичком опремом
и другим неопходним
средствима за рад
Орган
Стратегија развоја Министарства
унутрашњих послова 2011 - 2016
01
7.500.000 RSD
Пуштање у рад система видео
надзора, система ИП
телефоније, састема за видео
конференцију, система
разгласа, система кабловске и
ИП ТВ са интернетом и ГИС-а;
постављена и монтирана
ТЕТРА конзола,
конференцијски и командни
столови и други намештај
2.ПК.6
Изградња нових система
криптозаштите
Орган
Стратегија развоја Министарства
унутрашњих послова 2011 - 2016
01
3.000.000 RSD
Инсталиране радне станице за
криптозаштиту
2.ПК.7
Изградња дигиталног
радио система по ТЕТРА
стандарду
Орган
Стратегија развоја Министарства
унутрашњих послова 2011 - 2016
01
7.500.000 RSD
Инсталиране базне станице
2.ПК.8
ИП телефонија
Министарства
унутрашњих послова
Орган
Стратегија развоја Министарства
унутрашњих послова 2011 - 2016
01
300.000 RSD
2.ПК.9
Орган
Пројекат интегрисаног
аутоматизованог система
за издавање нових
картичних
идентификационих
Стратегија развоја Министарства
унутрашњих послова 2011 - 2016
01
40.000.000 RSD
Успостављена ИП телефонија
на планираним локацијама
За продукцију оружног листа и
дозволе за ношење оружја
усклађена законска регулатива,
дефинисани захтевани подаци
за документ и
28
Редни
Назив
број
Верификација Референтни документ
Извор и износ финансирања
докумената
Очекивани резултати
персонализациони центар
спреман за продукцију. За
продукцију личних карата за
странце персонализациони
центар спреман за продукцију и
усклађена законска регулатива.
За продукцију хибридних
службених картицa
Министарства унутрашњих
послова усклађена законска
регулатива и почетак
продукције документа. За
продукцију службених картицa
за државне органе дефинисани
захтеви од стране државних
органа као услов за почетак
имплементације,
персонализациони центар
спреман за продукцију и
усклађена законска регулатива
2.ПК.10
Развој система за
криминалистичкотехничку и форензичку
обуку у склопу
Министарства
унутрашњих послова
Орган
Стратегија развоја Министарства
унутрашњих послова 2011 - 2016
05
01
67.800.000 RSD
15.000 RSD
Успостављен регионални
Центар за форензичку обуку;
израђени наставни планови и
програми; извршена набавка
опреме; почело извођење
основних и специјалистичких
криминалистичко-техничких
курсева
2.ПК.11
Jачање лабораторијских
испитивања и обраде
лица места у
Криминалистичкотехничком центру Ужице
Орган
Стратегија развоја Министарства
унутрашњих послова 2011 - 2016
05
01
60.737.500 RSD
850.000 RSD
Формиран нови регионални
форензички центар који је у
функцији сузбијања
криминалитета за област
Западне Србије
29
Редни
Назив
број
Верификација Референтни документ
Извор и износ финансирања
Очекивани резултати
2.ПК.12
Превенција и борба
против организованог
прекограничног
криминала кроз
унапређење капацитета
за форензичку обраду
лица места, анализу
биолошких и других
трагова
Орган
Стратегија развоја Министарства
унутрашњих послова 2011 - 2016
05
01
49.720.000 RSD
70.000 RSD
2.ПК.13
Подршка развоју Управе Орган
криминалистичке
полиције подизањем
капацитета лабораторија
за физичко-хемијска и
токсиколошка вештачења
Националног
криминалистичкотехничког центра
Стратегија развоја Министарства
унутрашњих послова 2011 - 2016
05
01
220.350.000 RSD
10.000 RSD
2.ПК.14
Акредитација
форензичких института ЕМФА 2
Орган
Стратегија развоја Министарства
унутрашњих послова 2011 - 2016
05
01
1.130.000 RSD
250.000 RSD
2.ПК.15
Замена опреме на
хеликоптерима која не
испуњава актуелне
ваздухопловно-техничке
стандарде
Орган
Стратегија развоја Министарства
унутрашњих послова 2011 - 2016
01
32.490.000 RSD
Набављена и уграђена
комуникацијска и навигацијска
опрема на хеликоптере; свим
хеликоптерима обезбеђена
пловидбеност без ограничења
2.ПК.16
Обучавање и стручно
усавршавање летачког
особља за извршавање
летачких задатака у
сложеним
метеоролошким
Орган
Стратегија развоја Министарства
унутрашњих послова 2011 - 2016
01
6.840.000 RSD
Извршена практична обука за
инструментално летење са
четири пилота; четири пилота
положила практични испит за
инструментално летење у
Директорату цивилног
Извршена медијска промоција
пројекта; извршена набавка
опреме; извршена обука и
одржане радионице за рад са
новом опремом
Преуређен простор за
лабораторију; расписани
тендери за опремање
Поднета пријава за
акредитацију ДНК и
лабораторије за дроге
30
Редни
Назив
број
Верификација Референтни документ
Извор и износ финансирања
условима
Очекивани резултати
ваздухопловства и стекли
овлашћења
2.ПК.17
Унапређење капацитета
Хеликоптерске јединице
за рад у теренским
условима
Орган
Стратегија развоја Министарства
унутрашњих послова 2011 - 2016
01
23.940.000 RSD
Хеликоптерска јединица
опремљена (два теренска
возила и камион цистерна) за
самосталан рад и опслуживање
хеликоптера у теренским
условима, на висинама преко
1000 метара и екстремним
спољашњим температурама;
потрошња млазног горива
смањена за 5-10%; време
ефективног рада на терену
повећано за 30%
2.ПК.18
Унапређење капацитета
за ефикаснији рад
Жандармерије
Орган
Стратегија развоја Министарства
унутрашњих послова 2011 - 2016
01
262.263.000 RSD
Адаптација објеката и набавка
возила (6 аутобуса, 4
санитетска возила), специјалне
опреме (репарација
панцира,100 балистичких
визира, по 30 комплета
алпинистичке и ронилачке
опреме), наоружање и резервни
делови за исто, муниција (350
пиштоља glok, резервни делови
за АП )
2.ПК.19
Модернизација
информатичке и
телекомуникационе
опреме за рад
Жандармерије
Орган
Стратегија развоја Министарства
унутрашњих послова 2011 - 2016
01
41.100.000 RSD
Обезбеђена рачунарска
опрема:40 рачунара, 50
штампача, 10 скенера, 10
мобилних уређаја за
идентификац. 25 notebook
рачунара, 5 ласер штампача
колор; опрема за везу: ручна
радио станица УХФ 100 ком,
31
Редни
Назив
број
Верификација Референтни документ
Извор и износ финансирања
Очекивани резултати
ррс ВХФ 100 ком, колска рс
УХФ 30 ком, колска рс ВХФ 30
ком, фиксна рс УХФ 30 ком,
фиксна ВХФ 30 ком, репетитор
УХФ 3 ком, репетитор ВХФ 3
ком, антене УХФ и ВХФ по 10
ком, антене магнетне УХФ и
ВХФ 30 ком, телефонски апар.
разни 100 ком
2.ПК.20
Реконструкција објеката
за самачки смештај и
објеката за одмор и
рекреацију
Орган
Стратегија развоја Министарства
унутрашњих послова 2011 - 2016
01
28.151.000 RSD
У четири објекта за самачки
смештај изведени
инвестициони радови и
адаптација. У три објекта за
одмор и рекреацију изведена
гсификација, обновљен
намештај, климатизација и
пренамена простора
2.ПК.21
Орган
Обновљен и унапређен
возни парк, ХТЗ опрема и
остала опрема за рад
Стратегија развоја Министарства
унутрашњих послова 2011 - 2016
01
44.100.000 RSD
Набављено: 2 теретна возила,
3 комби возила, 5 термо кинг
возила, 15 пик-ап возила, 1
хладњача, 4 путничка возила, 2
мини буса, 1000 ХТЗ опреме, 2
ел. виљушкара, 25 магацинских
колица и 4 магацина санирано
2.ПК.22
Планирање, изградња и
одржавање
мултисервисне
транспортне равни
Министарства
унутрашњих послова
Републике Србије
Орган
Стратегија развоја Министарства
унутрашњих послова 2011 - 2016
01
3.000.000 RSD
Инсталирани и повезани
сегменти јединствене
мултисервисне транспортне
равни Министарства; смањење
трошкова закупа
телекомуникационих ресурса,
повећање безбедности и
контроле мреже
32
Редни
Назив
број
Верификација Референтни документ
Извор и износ финансирања
Очекивани резултати
2.ПК.23
Унапређен "софтвер",
умрежавање свих радних
јединица (магацина и
благајни), електронско
плаћање и набавка
"хардвера" у Управи за
послове исхране и
смештаја
Орган
Стратегија развоја Министарства
унутрашњих послова 2011 - 2016
01
9.980.000 RSD
2.ПК.24
Развој система за
криминалистичкотехничку и форензичку
обуку у склопу
Министарства
унутрашњих послова
Републике Србије
Орган
Стратегија развоја Министарства
унутрашњих послова 2011 - 2016
05
11.400.000 RSD
Успостављен регионални
Центар за форензичку обуку
2.ПК.25
Превенција и борба
против организованог
прекограничног
криминала кроз
унапређење капацитета
за форензичку обраду
лица места, анализу
биолошких и других
трагова
Орган
Стратегија развоја Министарства
унутрашњих послова 2011 - 2016
05
10.260.000 RSD
Извршена обука и одржане
радионице за рад са новом
опремом
2.ПК.26
Прекогранична сарадња
Србије и Мађарске у
развоју хармонизованих
метода и формирању
заједничке базе за
анализу дизајнерских
дрога
Орган
Стратегија развоја Министарства
унутрашњих послова 2011 - 2016
05
3.990.000 RSD
Умрежено 50 магацина, 50
благајни објеката и 2 подрачуна
у електронски систем
Трезорског пословања
Извршена напредна обука;
унапређене хармонозиване
методе и формирана база за
анализу дизајнерских дрога
33
Редни
Назив
број
Верификација Референтни документ
Извор и износ финансирања
2.ПК.27
Подршка развоју Управе Орган
криминалистичке
полиције подизањем
капацитета лабораторија
за физичко-хемијска и
токсиколошка вештачења
Националног
криминалистичкотехничког центра
Стратегија развоја Министарства
унутрашњих послова 2011 - 2016
05
279.300.000 RSD
2.ПК.28
Јачање форензичких
капацитета у домену
микротрагова и
елементарне анализе у
циљу сузбијања
криминала
Орган
Стратегија развоја Министарства
унутрашњих послова 2011 - 2016
05
01
57.000.000 RSD
7.182.000 RSD
2.ПК.29
Полицијски послови
вођени криминалистичко
обавештајним
информацијама
(Intelligence led policing) у
Министарству
унутрашњих послова
Републике Србије
Орган
Стратегија развоја Министарства
унутрашњих послова 2011 - 2016
05
800.000 RSD
2.ПК.30
Увођење модерног
концепта управљања
људским ресурсима
Министарства
Орган
Стратегија развоја Министарства
унутрашњих послова 2011 - 2016
05
57.000.000 RSD
Очекивани резултати
Завршени радови на
преуређењу простора; започет
рад на тендерима за опремање
наведених лабораторија;
завршено опремање
лабораторија; набављени,
инсталирани и пуштени у
операциони рад лабораторијски
инструменти
Набављени, инсталирани и
пуштени у операциони рад
лабораторијски инструменти
Усвојен Приручник Полицијски
послови вођени
криминалистичко обавештајним
информацијама.Започето
успостављање модела у ПУ
Нови Сад и Краљево. Започета
израда стратешке процене
криминала. Спроведена обука
за обављање аналитичких
послова и рада са оперативним
везама. Спроведене обуке за
родну равноправност у
криминалистичко обавештајном
раду
Сав потребан правни овкир и
све потребне процедуре за
финкционисање модерних
34
Редни
Назив
број
Верификација Референтни документ
Извор и износ финансирања
унутрашњих послова
Очекивани резултати
људских ресурса;
3
Програм очувања јавног
реда и мира, повољнијег
стања безбедности и
ефикасније борбе против
тероризма и свих облика
криминала
Орган
06
Стратегија супротстављања
01
илегалним миграцијама у
Републици Србији за период
2009-2014. годинa
Национална стратегија за борбу
против огранизованог криминала
Национална стратегија за борбу
против корупције
Национална стратегија заштите и
спасавања у ванредним
ситуацијама
15.255.000 RSD
233.430.000 RSD
Повећан број разоткривених
кривичних дела из области
тероризма и организованог
криминала
3.ПК.1
Инфраструктурно
опремање и унапређење
техничких капацитета
Специјалне
антитерористичке
јединице
Орган
01
Стратегија супротстављања
илегалним миграцијама у
Републици Србији за период
2009-2014. годинa
Национална стратегија за борбу
против огранизованог криминала
Национална стратегија за борбу
против корупције
Национална стратегија заштите и
спасавања у ванредним
ситуацијама
160.200.000 RSD
Изграђени објекти за обуку како
припадника Јединице тако и
других специјалних јединица
током организованих
међународних едукација;
омогућена присутност већег
броја припадника у бази током
активног дежурства; подигнут
ниво квалитета боравка
припадника Јединице у бази
реконструкцијом котларнице и
ресторана - кухиње
3.ПК.2
Набавка специјалне
опреме и наоружања за
потребе Специјалне
антитерористичке
јединице
Орган
01
Стратегија супротстављања
илегалним миграцијама у
Републици Србији за период
2009-2014. годинa
Национална стратегија за борбу
против огранизованог криминала
Национална стратегија за борбу
против корупције
Национална стратегија заштите и
25.000.000 RSD
Савремено опремљена
Специјална антитерористичка
јединица успешно извршава
најсложеније безбедоносне
задатке, лишава слободе
извршиоце кривичних дела у
борби против организованог
криминала и тероризма
35
Редни
Назив
број
Верификација Референтни документ
Извор и износ финансирања
Очекивани резултати
спасавања у ванредним
ситуацијама
3.ПК.3
Изградња
инфраструктурних
објеката за потребе
Противтерористичке
јединице
Орган
01
Стратегија супротстављања
илегалним миграцијама у
Републици Србији за период
2009-2014. годинa
Национална стратегија за борбу
против огранизованог криминала
Национална стратегија за борбу
против корупције
Национална стратегија заштите и
спасавања у ванредним
ситуацијама
12.000.000 RSD
Побољшано функционисање
Противтерористичке јединице
кроз изградњу стрелишта за
реализацију гађања
стрељачким наоружањем
3.ПК.4
Прекогранична сарадња
Србије и Мађарске у
развоју хармонизованих
метода и формирању
заједничке базе за
анализу дизајнерских
дрога
Орган
06
Стратегија супротстављања
01
илегалним миграцијама у
Републици Србији за период
2009-2014. годинa
Национална стратегија за борбу
против огранизованог криминала
Национална стратегија за борбу
против корупције
Национална стратегија заштите и
спасавања у ванредним
ситуацијама
15.255.000 RSD
30.000 RSD
Извршена медијска
презентација пројекта;
набављена опрема;
успостављена база
3.ПК.5
Побољшање услова рада Орган
у Копненој зони
безбедности
01
Стратегија супротстављања
илегалним миграцијама у
Републици Србији за период
2009-2014. годинa
Национална стратегија за борбу
против огранизованог криминала
Национална стратегија за борбу
против корупције
Национална стратегија заштите и
2.000.000 RSD
Уређење постојећих путева до
позиција у Копненој зони
безбедности (150 км)
36
Редни
Назив
број
Верификација Референтни документ
Извор и износ финансирања
Очекивани резултати
спасавања у ванредним
ситуацијама
3.ПК.6
Видео надзор-систем
опште намене
Орган
4
Програм заштите грађана Орган
и имовине од свих облика
угрожавања
20.000.000 RSD
Национална стратегија заштите и 07
06
4.570.000 RSD
спасавања у ванредним
01 1.873.346.401 RSD
ситуацијама
Повећан број грађана
задовољних радом полиције
4.ПК.1
Орган
Успостављање
организационофункционалних структура
система цивилне заштите
Национална стратегија заштите и 01
спасавања у ванредним
ситуацијама
97.000.000 RSD
Набављено 1000 униформи;
опремљена 1 јединица за
заштиту и спасавање;
исплаћено 200 надокнада;
успостављен 1 центaр за
збрињавање
4.ПК.2
Орган
Развој система за јавно
узбуњивање у Републици
Србији
Национална стратегија заштите и 01
спасавања у ванредним
ситуацијама
6.000.000 RSD
4.ПК.3
Развој Националног и
оперативних центара 112
Орган
Национална стратегија заштите и 01
спасавања у ванредним
ситуацијама
12.000.000 RSD
01
Стратегија супротстављања
илегалним миграцијама у
Републици Србији за период
2009-2014. годинa
Национална стратегија за борбу
против огранизованог криминала
Национална стратегија за борбу
против корупције
Национална стратегија заштите и
спасавања у ванредним
ситуацијама
34.200.000 RSD
Делимично инсталиран
јединствен систем за надзор
саобраћајница и раскрсница у
Републици Србији
Урађен Главни пројекат
система за јавно узбуњивање
за град Београд и Јужно-бачки
управни округ
Урађена пројектна
документација за
успостављање јединственог
Европског броја за хитне
37
Редни
Назив
број
Верификација Референтни документ
Извор и износ финансирања
Очекивани резултати
службе 112 и додатно
опремање центара за
унапређена прикупљања,
обраде и размене информација
ија између служби за
реаговање у ванредним
ситуацијама
4.ПК.4
Унапређење оперативног
рада ватрогасноспасилачких јединица
Орган
Национална стратегија заштите и 01 1.324.666.000 RSD
спасавања у ванредним
ситуацијама
Eфикасна заштита грађана и
имовине и ватрогасацаспасиоца са порастом брзине
реаговања за 10%; опремљени
сви припадници ватрогасних и
спасилачких јединица свечаном
и специјалистичком опремом покренут поступак набавки
ватрогасних црева и опреме за
гашење пожара; набавка
апарата за заштиту дисајних
органа; сервисирање и
доградња ватрогасних возила
ТАМ 110/150, набавка шлемова
за шумске пожаре; покренут
поступак набавке праха и
екстрата (пена) за гашење
пожара; набавка свечане
униформе за седиште Сектора;
набавка напртњача; набавка
развалног алата; сервисирање
старих развалних алата;
набавка специјалних
ватрогасних возила и теренаца,
шумских возила као и сервис
хеликоптера за гашење пожара
4.ПК.5
Унапређење рада
регионалних спасилачких
Орган
Национална стратегија заштите и 01
спасавања у ванредним
Извршено опремање
припадника регионалних
39.000.000 RSD
38
Редни
Назив
број
Верификација Референтни документ
тимова за спасавање и
рад на води и
регионалних спасилачких
тимова за спасавање из
рушевина
Извор и износ финансирања
ситуацијама
Очекивани резултати
тимова за спасавање и рад на
води и додатна обука за рад на
води кроз семинаре – курсеве
4.ПК.6
Инвестиционо
одржавање и изградња
објеката за смештај
ватрогасно- спасилачких
јединица
Орган
Национална стратегија заштите и 01
спасавања у ванредним
ситуацијама
330.679.700 RSD
4.ПК.7
Просторно и
инфраструктурно
позиционирање објеката
за смештај ватрогасних и
спасилачких јединица
Орган
Национална стратегија заштите и 07
спасавања у ванредним
ситуацијама
10.000.000 RSD
Повећана сигурност грађана
изградњом нове ватрогасно
спасилачке структуре (Доњи
Милановац, Бродарево, Црна
Трава, Житорађа, Блаце,
Варварин, Гаџин Хан)
4.ПК.8
Изградња
специјалистичког центра
за ванредне ситуације
Орган
Национална стратегија заштите и 07
01
спасавања у ванредним
ситуацијама
10.000.000 RSD
10.000.000 RSD
Почетак рашчишћавања
локације на Новом Београду уз
решавање исељавања
нелегалних станара на
локацији; повећана сигурност
грађана Града Београда;
повећана брзина реаговања
Сектора за ванредне ситуације
у свим ванредним ситуацијама
Извршена реконструкција
ватрогасних објеката;
изграђени објекти за смештај
ватрогасно спасилачких
јединица; наставак изградње
ВСЈ Зајечар (4. фаза), и објекта
у Лазаревцу, наставак
активности на прибављању
потребних одобрења за
изградњу објеката у Београду,
Гаџином Хану, Врању, Ужицу и
Варварину
39
Редни
Назив
број
Верификација Референтни документ
Извор и износ финансирања
Очекивани резултати
на нивоу Републике Србије
4.ПК.9
Унапређење нивоа
оспособљености
припадника Сектора за
ванредне ситуације и
других субјеката система
заштите и спасавања
кроз међународну
сарадњу
Орган
Национална стратегија заштите и 06
01
спасавања у ванредним
ситуацијама
2.600.000 RSD
312.500 RSD
Оспособљено је: 40 припадника
система заштите и спасавања
Републике Србије за поступање
у области ванредних ситуације
кроз радионице у организцији
DPPI SEE; 50 припадника
система заштите и спасавања
Републике Србије за поступање
у области ванредних ситуације
кроз радионице у организцији
СМЕР-а; 50 припадника
система заштите и спасавање
за војно цивилну координацију у
ванредним ситуацијама у
организцији СМЕР-а;200
припадника система заштите и
спасавање за координацију у
ванредним ситуацијама у
организцији ОЕБС-а; 150
команданта штабова за
ванредне ситуације за
припремљеност и реаговање у
ванредним ситуацијама на
локалном нивоу у организацији
OEBS; 120 представника медија
и система заштите и спасавања
за извeштавање у ванредним
ситуацијама у организацији
OEBS; 100 припадника система
заштите и спасавање за
координацију у ванредним
ситуацијама у организцији
DEMA-а
40
Редни
Назив
број
Верификација Референтни документ
Извор и износ финансирања
Очекивани резултати
4.ПК.10
Унапређење нивоа
оспособљености
припадника Сектора за
ванредне ситуације на
пословима здравствено психолошке превенције и
координације
Орган
Национална стратегија заштите и 01
спасавања у ванредним
ситуацијама
130.000 RSD
Оспособљено је: 150
припадника система заштите и
спасавања Републике Србије за
здраствено - психолошку
подршку у процесу управљања
ванредним ситуацијама;300 за
спровођење здравствено
психолошке превенције у
организационим јединицама
Сектора за ванредне ситуације
4.ПК.11
Унапређење нивоа
оспособљености
припадника Сектора за
ванредне ситуације на
опште правним
пословима Сектора
Орган
Национална стратегија заштите и 01
спасавања у ванредним
ситуацијама
201.000 RSD
Оспособљено је:150
припадника Сектора за
ванредне ситуације за успешно
вођење састанака; 100
припадника Сектора за
ванредне ситуације на
организационом нивоу
руковођења за примену
новоусвојених законских
норматива који утичу на радно
правне односе у колективу; 100
припадника Сектора за
ванредне ситуације на
организационом нивоу за
поступање по захтевима за
слободан приступ
информацијама од јавног
значаја и решавање по жалби
за непоступање
4.ПК.12
Унапређење нивоа
оспособљености
припадника Управе за
превентивну заштиту
Орган
Национална стратегија заштите и 01
спасавања у ванредним
ситуацијама
1.159.100 RSD
Оспособљено је: 40 припадника
Сектора за ванредне ситуације
на пословима превентивне
заштите од пожара и експлозија
за обављање редовних
задатака; 30 припадника
41
Редни
Назив
број
Верификација Референтни документ
Извор и износ финансирања
Очекивани резултати
Сектора за ванредне ситуације
на пословима превентивне
заштите од пожара и експлозија
за утврђивање узрока пожара,
експлозија и хаварија; 200
припадника Сектора за
ванредне ситуације на
пословима превентивне
заштите од пожара и експлозија
за примену нормативно
техничких и других норматива у
вези заштите од пожара и
екплозија
4.ПК.13
Унапређење нивоа
оспособљености
припадника Управе за
ватрогасне и спасилачке
јединице
Орган
Национална стратегија заштите и 01
спасавања у ванредним
ситуацијама
17.523.300 RSD
Оспособљено је:150
ватрогасаца-спасилаца,10
руководиоца ватрогасноспасилачких јединица; 40
оперативних руководиоца, 20
ватрогасаца-спасилаца за рад
на интервенцијама са опасним
материјама и 40 за рад на
техничким интервенцијама у
саобраћају, 150 за виши ниво
рада на техничким
интервенцијама у саобраћају, 8
за управљање моторним
возилима категорија Б1 - тешки
четвороцикли, 400 за
координацију на ванредним
ситуацијама спасавања на
води, 80 за спровођење
послова инструктора физичке
обуке, 48 за пливање, 51 за
спасавање из рушевина, 64 за
водича са службеним псима за
рад на месту ванредног
догађаја и ситуације, 12
42
Редни
Назив
број
Верификација Референтни документ
Извор и износ финансирања
Очекивани резултати
службених паса за виши ниво
рада, 60 на пословима
ватрогасаца-спасилаца за
руковаоца и управљаче
моторног чамаца, 120 за
основне елементе поступања
на интервенцијама са опасним
мaтеријама, 30 за поступање на
интервенцијама у друмским
тунелима, 30 за поступање на
интервенцијама у железничким
тунелима; 30 за управљање
тешким теренским возилимакамионима, 120 за
координацију у ванредним
ситуацијама са хеликоптерском
јединицом МУП
4.ПК.14
Унапређење нивоа
оспособљености
припадника Управе за
управљање ризиком
Орган
Национална стратегија заштите и 01
спасавања у ванредним
ситуацијама
3.800.000 RSD
Оспособљено је припадника
Сектора за ванредне ситуације
на пословима управљања
ризиком: 60 за израду прoцене
угрожености, 60 за преглед и
давање сагласности на план
заштите од удеса, 80 за
примену ГИС-а и израду
планске документације ризика,
80 радника Оперативног и
центра за обавештавање за
обављање редовних
активности, 60 припадника
командог кадра
специјализоване јединице
цивилне заштите за
осматрање, 60 за узбуњивање
и 60 за телекомуникацију за
обављање послова из своје
43
Редни
Назив
број
Верификација Референтни документ
Извор и износ финансирања
Очекивани резултати
надлежности
4.ПК.15
Унапређење нивоа
оспособљености
припадника Управе за
цивилну заштиту
Орган
Национална стратегија заштите и 01
спасавања у ванредним
ситуацијама
15.374.801 RSD
4.ПК.16
Успостављање
тродимензионалне
композитне запремине
повезивањем свих
Гематроник радара у
заједничку мрежу
Орган
Национална стратегија заштите и 01
спасавања у ванредним
ситуацијама
500.000 RSD
4.ПК.17
Набавка неопходне
Орган
Национална стратегија заштите и 01
15.000.000 RSD
Оспособљено је на пословима
цивилне заштите за обављање
послова из своје надлежности:
60 инспектора цивилне
заштите; 730 за заштиту од
пожара, 117 за спасавање на
води и под водом, 10 за
спасавање на неприступачним
теренима, 224 за пружање прве
помоћи, 10 за откривање и
уништавање неексплодираних
убојних средстава, 26 за
радиолошко - хемијско билошку заштиту, 598 за
спасавање из рушевина, 171 за
збрињавање, 36 припадника
команди специјализоване
јединице цивилне заштите, 180
припадника ситема заштите и
спасавање Републике Србије за
примену Цивилне заштите у
случају ванредних догађаја, 160
припадника за израду Планова
заштите и спасавања у
ванредним ситуацијама
Припрема документације и
конкурисање за средства
Министарства надлежног за
науку
Набавком 150 лансера
44
Редни
Назив
број
Верификација Референтни документ
Извор и износ финансирања
Очекивани резултати
лансирне опреме у циљу
успостављања
ефикаснијег система
одбране од града
спасавања у ванредним
ситуацијама
обезбеђује се испаљивање
свих типова ракета на преко
80% лансирних станица
5
Програм подизања нивоа Орган
безбедности у саобраћају
Стратегија развоја Министарства
унутрашњих послова 2011 - 2016
01
213.750.000 RSD
Повећање мобилности у
саобраћају уз повећање броја
возила на путевима; смањење
опасности и ризика у
саобраћају; смањење учесталог
чињења саобраћајних
прекршаја, кривичних дела и
других опасних радњи;
рационалније и ефикасније
коришћење капацитета
саобраћајне полиције; у оквиру
полицијског интегритета
ефикасније сузбијање и
откривање криминала у
саобраћају, ефикаснија
заштита јавног реда и мира и
ефикасније обављање других
полицијских послове
5.ПК.1
Орган
Изградња и коришћење
система видео надзора
саобраћајних токова на
деоницама коридора 10 и
другим важним
коридорима
Стратегија развоја Министарства
унутрашњих послова 2011 - 2016
01
142.500.000 RSD
Степен покривености коридора
10 и ибарске магистрале
системом видео надзора 50%
5.ПК.2
Орган
Аудио и видео надзор
рада полиције у контроли
саобраћаја
Стратегија развоја Министарства
унутрашњих послова 2011 - 2016
01
38.000.000 RSD
40% патролних возила
саобраћајне полиције
опремљених опремом за аудио
и видео надзор; обучени сви
полицијски службеници за рад
45
Редни
Назив
број
Верификација Референтни документ
Извор и износ финансирања
Очекивани резултати
по новим процедурама; смањен
број притужби на поступање
полиције у контроли
саобраћаја; смањен број
напада и ометања полицијских
службеника приликом контроле
учесника; смањен број
одбачених захтева за
покретање прекршајног
поступка - у односу на
претходну годину
5.ПК.3
Унапређење система
праћења и анализе
саобраћајних незгода и
прекршаја на територији
Републике Србије
применом савремених
технологија
Орган
Стратегија развоја Министарства
унутрашњих послова 2011 - 2016
01
19.000.000 RSD
Опремљеност 75% патролних
возила, односно поступајућих
службеника у контроли
учесника и приликом вршења
увиђаја саобраћајних незгода
уређајима за глобално
позиционирање и обавеза
уноса координата у систем
приликом поступања
5.ПК.4
Унапређење
функционисања
постојећих система
контроле саобраћаја на
територији Републике
Србије применом
савремених технологија
Орган
Стратегија развоја Министарства
унутрашњих послова 2011 - 2016
01
14.250.000 RSD
Адекватна опремљеност
полицијског службеника
приликом контроле саобраћаја
из ваздуха уређајем за
документовање прекршаја
сходно специфичности овог
вида контроле саобраћаја;
донета процедура о раду
приликом контроле саобраћаја
из ваздуха и коришћења
уређаја за документовање
прекшаја; степен накнадно
опремљених патролних возила
адекватним уређајима за
документовање прекршаја
46
Редни
Назив
број
Верификација Референтни документ
Извор и износ финансирања
Очекивани резултати
преко 25% (стање из јан. 2014)
6
Програм успостављања
ефикасног система
управљања државном
границом
Орган
Стратегија интегрисаног
управљања границом у
Републици Србији
Стратегија борбе против
трговине људима у Републици
Србији
05
01
736.398.630 RSD
12.540.000 RSD
Повећан број запослених у
Министарству унутрашњих
послова и другим
одговарајућим
заинтересованим странама,
који су оспособљени за
реализацију задатака који се
односе на управљање
границом , праћење легалних
миграција, спречавање и
сузбијање илегалних миграција
6.ПК.1
Успостављање
ефикасног система за
спречавање и сузбијање
илегалних миграција на
територији Републике
Србије
Орган
Стратегија интегрисаног
управљања границом у
Републици Србији
Стратегија борбе против
трговине људима у Републици
Србији
05
34.200.000 RSD
Мере за праћење
високотехнолошких злочина су
процењене, побољшане и
користе се у процесу
превенције укупних илегалних
миграција у надлежним
јединицама Министарства
унутрашњих послова;запослени
у Министарству унутрашњих
послова користе базе података
за прикупљање, чување и
проверу података о илегалним
мигрантима и у стању су да
размењују податке ефикасно са
сличним службама у региону и
у Европској Унији; капацитети и
процедуре за сталну сарадњу,
размену информација и
искуства са специјализованим и
сличним службама у региону и
Европи ;запослени у
Министарству унутрашњих
послова поседују адекватне
47
Редни
Назив
број
Верификација Референтни документ
Извор и износ финансирања
Очекивани резултати
вештине за примену истражних
техника и опреме неопходне за
борбу против
високотехнолошког криминала
у циљу откривања,
документовања и обраде
кривичних дела у вези са
илегалним миграцијама и
указивању на адекватни
третман илегалних миграната
6.ПК.2
Орган
Успостављање
стационарних и мобилних
система за видео надзор
за заштиту државне
границе
6.ПК.3
Даљи развој и
имплементација
механизма за
свеобухватно и
Орган
Стратегија интегрисаног
управљања границом у
Републици Србији
Стратегија борбе против
трговине људима у Републици
Србији
01
336.258.630 RSD
На основу свеобухватне
анализе ризика,
идентификовани су
приоритетни гранични прелази
и граничне области за
успостављање стационарних и
мобилних система за видео
надзор; полицијски службеници
на граничним прелазима
користе модерне технике за
контролу границе у складу са
захтевима Европске Уније, а
који се заснивају на
успостављању, употреби и
одржавању стационарних и
мобилних система за видео
надзор;стационарни и мобилни
систем за видео надзор је
успешно успостављен на
изабраним граничним пилот
прелазима и областима
Стратегија интегрисаног
управљања границом у
Републици Србији
Стратегија борбе против
05
01
365.940.000 RSD
12.540.000 RSD
Припремљен је нови
национални систем за
издавање виза у складу са
најбољом праксом Европске
48
Редни
Назив
број
конзистентно праћење
легалних миграција –
компонента 2
Верификација Референтни документ
трговине људима у Републици
Србији
Извор и износ финансирања
Очекивани резултати
Уније; централна база
података, која ће омогућити
детаљно праћење и анализу
података у складу са
националношћу, полом и
годинама странаца, је у
употреби за потребе
Министарства унутрашњих
послова и Министарства
спољних послова, као и друге
потребе; службеници
дипломатско-конзуларних
представништва и службеници
граничне полиције користе нове
вештине и стечено знање, као и
методе координације како би
открили потенцијалне илегалне
мигранте, фалсификована
документа и злоупотребу
радних дозвола; систем за
мониторинг депортованих
странаца је успостављен
49
ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ
1. Назив органа државне
управе
MИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
2. Министар
Лазар Крстић
3. Делокруг
На основу члана 4. Закона о министарствима („Службени гласник РС”, број 76/13), Министарство финансија обавља
послове државне управе који се односе на: републички буџет; утврђивање консолидованог биланса јавних прихода и
јавних расхода; систем и политику пореза, такси, накнада и других јавних прихода; основе система доприноса за
социјално осигурање и обезбеђивање финансирања обавезног социјалног осигурања; уређење изворних прихода
аутономне покрајине и локалних самоуправа; политику јавних расхода; управљање расположивим средствима јавних
финансија Републике Србије; координацију система управљања и спровођења програма финансираних из средстава
Европске уније; јавни дуг и финансијску имовину Републике Србије; плате у државним органима и органима јединица
локалне самоуправе и зараде у јавним службама и другим облицима организовања у јавном сектору; макроекономску и
фискалну анализу, квантификацију мера економске политике; финансијске ефекте система утврђивања и обрачуна
зарада које се финансирају из буџета Републике Србије, територијалне аутономије и локалне самоуправе и фондова
организација обавезног социјалног осигурања; јавне набавке; спречавање прања новца; игре на срећу; фискалне
монополе; девизни систем и кредитне односе са иностранством; надзор над применом прописа који се односе на промет
роба и услуга са иностранством и обављање делатности у иностранству са становишта девизног пословања и кредитних
односа са иностранством и друге послове девизне инспекције, у складу са законом; систем финансијских односа са
иностранством и међународним финансијским организацијама; припрему, закључивање и примену међународних
уговора о избегавању двоструког опорезивања; царински систем, царинску тарифу, мере ванцаринске заштите и
слободне зоне; кредитно-монетарни систем; банкарски систем; осигурање имовине и лица; систем плаћања и платни
промет; хартије од вредности и тржиште капитала; систем рачуноводства и ревизије рачуноводствених исказа;
књиговодство; приватизацију и санацију банака и других финансијских организација; пријављивање у стечајним
поступцима потраживања Републике Србије; уређивање права јавне својине; својинско-правне и друге стварно-правне
односе, изузев припреме прописа; експропријацију; заштиту имовине Републике Србије у иностранству; примену
Споразума о питањима сукцесије; остваривање алиментационих потраживања из иностранства; пружање правне помоћи
поводом стране национализоване имовине обештећене међународним уговорима; буџетску контролу свих средстава
буџета Републике Србије, територијалне аутономије и локалне самоуправе и организација обавезног социјалног
осигурања и јавних предузећа; хармонизацију и координацију финансијског управљања и контроле и интерне ревизије у
јавном сектору; управни надзор у имовинско-правним пословима; другостепени управни поступак у областима из
делокруга министарства, у складу са законом; обезбеђивање средстава солидарности, као и друге послове одређене
законом. Пореска управа, као орган управе у саставу Министарства финансија, обавља стручне послове и послове
државне управе који се односе на: регистрацију и вођење јединственог регистра пореских обвезника; утврђивање
пореза; пореску контролу; редовну и принудну наплату пореза и споредних пореских давања; откривање пореских
50
кривичних дела и њихових извршилаца; примену међународних уговора о избегавању двоструког опорезивања;
јединствени порески информациони систем; пореско рачуноводство, као и друге послове одређене законом. Управа
царина, као орган управе у саставу Министарства финансија, обавља послове државне управе и стручне послове који се
односе на: царињење робе, царински надзор и друге послове контроле путника и промета робе и услуга са
иностранством, као и друге послове одређене законом.
4. Органи управе у
саставу/имаоци јавних
овлашћења
Пореска управа; Управа за спречавање прања новца; Управа за трезор; Управа царина; Управа за дуван; Управа за
јавни дуг; Управа за слободне зоне
АКТИ КОЈЕ ВЛАДА ПРЕДЛАЖЕ НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ
Редни
Назив
број
1
Предлог закона о потврђивању
Споразума о кредиту између Владе
Републике Србије и Фонда за развој
Абу Дабија за финансирање развоја
система за наводњавање – I фаза
проjекта
2
3
Опис
Финансирање развоја система за
наводњавање – I фаза проjекта,
кредит у износу од 97.000.000 УСД
(еквивалент у дирхамима)
Референтни документ
НПАА Рок/месец
НЕ
02. 2014.
Предлог законa о изменама и допунама Усклађивање са одредбама Закона
Закона о пореском поступку и пореској о прекршајима („Службени гласник
администрацији
РС”, број 65/13), који ће се
примењивати од 1. марта 2014.
године, а према чијим одредбама
надлежност за вођење првостепеног
пореског прекршајног поступка
прелази у надлежност прекршајних
судова
НЕ
02. 2014.
Предлог закона о изменама и допунама Измене и допуне Закона врше се
Закона о финансирању политичких
ради унапређења правног оквира и
унапређења спровођења контроле
НЕ
03. 2014.
51
Редни
Назив
број
Опис
Референтни документ
НПАА Рок/месец
активности
финансирања политичких
активности и субјеката
4
Предлог закона о потврђивању
Протокола уз Споразум о измени и
приступању Споразуму о слободној
трговини у централној Европи – ЦЕФТА
2006
Измене Протокола 3. о дефиницији
појма ″производи са пореклом″ и
методама административне
сарадње
НЕ
03. 2014.
5
Предлог закона о потврђивању
Протокола уз Споразум о слободној
трговини Републике Србије са ЕФТА
земљама
Измене Протокола Б о дефиницији
појма ″производи са пореклом″ и
методама административне
сарадње
НЕ
03. 2014.
6
Предлог закона о потврђивању
Протокола уз Споразум о
стабилизацији и придруживању између
Европских заједница и њихових држава
чланица, са једне стране, и Републике
Србије, са друге стране
Измене преференцијалних стопа
царине и измене Протокола 3. о
дефиницији појма ″производи са
пореклом″ и методама
административне сарадње
НЕ
03. 2014.
7
Предлог закона о изменама и допунама Врше се измене чл. 292, 293, 294. и
Царинског закона
295. Царинског закона
НЕ
03. 2014.
8
Предлог закона о царинској служби
Уређују се послови царинске
службе, унутрашње уређење и
руковођење, овлашћења царинских
службеника и права, дужности и
одговорности царинских службеника
НЕ
04. 2014.
9
Предлог закона о потврђивању
Оквирног споразума о зајму између
Владе Републике Србије и Банке за
Пројектним кредитом се финансира
изградња и опремање затвора у
Панчеву. Кредит: 18.000.000 евра.
НЕ
04. 2014.
52
Редни
Назив
број
развој Савета Европе (ЦЕБ)
Опис
Референтни документ
НПАА Рок/месец
Грант: 685.000 евра.
10
Предлог закона о потврђивању Уговора Финансирање реконструкције и
о гаранцији између Републике Србије и модернизације железничке пруге
Чешке експортне банке
Ниш - Димитровград Фаза 1
пројеката из области железничке
инфраструктуре
НЕ
05. 2014.
11
Предлог закона о потврђивању
Оквирног споразума о зајму између
Владе Републике Србије и Банке за
развој Савета Европе (ЦЕБ)
НЕ
06. 2014.
12
Предлог закона о изменама и допунама Изменама и допунама закона
Закона о банкама
обезбеђује се стабилност
финансијског система земље,
сигурности депонената и већа
ефикасност целокупног система
НЕ
06. 2014.
13
Предлог закона о потврђивању Уговора
о зајму за кредит за повлашћеног купца
између Владе Републике Србије и
кинеске Export-Import банке
НЕ
06. 2014.
14
Предлог закона о потврђивању Уговора Финансирање Пројеката у области
о кредиту између Владе Републике
путне инфраструктуре у мање
Србије и Владе Републике Турске
развијеним општинама
НЕ
06. 2014.
15
Предлог закона о потврђивању
Оквирног споразума о зајму између
Владе Републике Србије и Банке за
развој Савета Европе (ЦЕБ).
НЕ
06. 2014.
Пројектни кредит у вези санирања
последица земљотреса у Краљеву.
Кредит: 8.000.000 евра,грант:
1.030.000 евра
Финансирање II фазе Пакет
Пројекта Костолац Б – Проширење
копа Дрмно и изградња ТЕ Костолац
Б3
Пројектни кредит у вези
финансирања изградње и опремања
затвора високе сигурности у
Крагујевцу. Кредит: 17.000.000
еврагрант: 700.000 евра
53
Редни
Назив
број
Опис
Референтни документ
НПАА Рок/месец
16
Предлог закона о изменама и допунама Изменама и допунама закона
Закона о осигурању депозита
обезбеђује се стабилност
финансијског система земље,
сигурности депонената и већа
ефикасност целокупног система
НЕ
06. 2014.
17
Предлог закона о изменама и допунама Изменама и допунама закона
Закона о инвестиционим фондовима
стварају се организациони и
функционални предуслови за
ефикаснију активност на домаћем
тржишту капитала и финансијских
инструмената
НЕ
06. 2014.
18
Предлог закона о изменама и допунама Изменама и допунама закона
Закона о стечају и ликвидацији банака обезбеђује се стабилност
и друштава за осигурање
финансијског система земље,
сигурности депонената и већа
ефикасност целокупног система
НЕ
06. 2014.
19
Предлог закона о изменама и допунама Изменама и допунама закона
Закона о Агенцији за осигурање
обезбеђује се стабилност
депозита
финансијског система земље,
сигурности депонената и већа
ефикасност целокупног система.
НЕ
06. 2014.
20
Предлог закона о изменама и допунама Изменама и допунама закона
Закона о преузимању акционарских
стварају се организациони и
друштава
функционални предуслови за
ефикаснију активност на домаћем
тржишту капитала и финансијских
инструмената
НЕ
06. 2014.
21
Предлог закона о потврђивању
оквирног споразума између Владе
Републике Србије и Комисије
НЕ
06. 2014.
Због нове ИПА регулативе потребно
је донети Закон којим се потврђује
оквирни споразум између Републике
54
Редни
Назив
број
Опис
Референтни документ
НПАА Рок/месец
Европских заједница о правилима за
сарадњу која се односе на финансијску
помоћ Европске заједнице Републици
Србији у оквиру спровођења помоћи
према правилима Инструмена
претприступне помоћи (ИПА II) за
период 2014-2020
Србије и Комисије Европских
заједница о правилима за сарадњу у
области финансијске помоћи
Европске заједнице Републици
Србији у оквиру спровођења помоћи
према правилима ИПА II за период
2014-2020
22
Предлог закона о изменама и допунама
Закона о преузимању имовине и
обавеза одређених банака ради
очувања стабилности финансијског
система Републике Србије
Законом ће се разматрати
инкорпорирање одређених делова
овог закона у Закон о стечају и
ликвидацији банака и друштава за
осигурање
НЕ
06. 2014.
23
Предлог закона о изменама и допунама Изменама и допунама закона
Закона о тржишту капитала
стварају се организациони и
функционални предуслови за
ефикаснију активност на домаћем
тржишту капитала и финансијских
инструмената
НЕ
06. 2014.
24
Предлог закона о изменанама и
допунама Закона о спречавању прања
новца и финансирања тероризма
НЕ
06. 2014.
25
Предлог закона о изменама и допунама Свођење десетоцифрене
Закона о Царинској тaрифи
националне тарифне ознаке CN
тарифног подброја на осам
цифара;измена стопа царине у
Закону о Царинској тарифи по
пријему у чланство Републике
Србије у Светску трговинску
НЕ
06. 2014.
Усклађивање одредби закона са
текстом ревидираних ФАТФ
препорука, које представљају
релевантни међународни стандард
у области борбе против прања
новца и финансирања тероризма
55
Редни
Назив
број
Опис
Референтни документ
НПАА Рок/месец
организацију
26
Предлог закона о ограничавању
располагања имовином у циљу
спречавања тероризма
Као пуноправна чланица
Организације уједињених нација
Република Србија је у обавези да у
потпуности усагласи своју законску
регулативу са ратификованим
конвенцијама Уједињених Нација; на
основу одредаба Главе VII Повеље
Уједињених нација, државе чланице
су у обавези да предузимају мере на
спровођењу резолуција које у
оквиру својих овлашћења доноси
Савет безбедности Уједињених
нација
НЕ
06. 2014.
27
Предлог закона о висини и мерилима
за утврђивање висине накнада за рад
председника и чланова комисије и
других сталних и привремених радних
тела у јавном сектору
Законом ће се уредити висина и
мерила за утврђивање висине
накнада за рад председника и
чланова комисије и других сталних и
привремених радних тела у јавном
сектору
НЕ
06. 2014.
28
Предлог законa о накнадама за
коришћење јавних добара
Усаглашавање са чланом 18. Закона
о буџетском систему, којим је
уређено да се накнаде могу уводити
за коришћење добара која су
посебним законом утврђена као
природна богатства, односно добра
од општег интереса и добра у
општој употреби, као и да се уређује
обвезник плаћања накнаде,
основица за плаћање накнаде,
висина накнаде, начин утврђивања
и плаћања накнаде и припадност
НЕ
07. 2014.
56
Редни
Назив
број
Опис
Референтни документ
НПАА Рок/месец
накнаде
29
Предлог закона о завршном рачуну
буџета Републике Србије за 2013.
годину
Утврђује се укупно остварени
приходи и примања и расходи и
издаци, финансијски резултат
буџета Републике Србије (буџетски
дефицит или суфицит) и рачун
финансирања
НЕ
07. 2014.
30
Предлог закона о начину спровођења
програма из средстава претприступне
помоћи ИПА II
Законом се утврђује начин
спровођења ЕУ инструмента за
претприступну помоћ (ИПА II) у
децентрализованом систему
управљања фондовима ЕУ.
НЕ
09. 2014.
31
Предлог закона о потврђивању Уговора
о зајму за кредит за повлашћеног купца
између Владе Републике Србије и
кинеске Export-Import банке
Финансирање модернизације
интегрисаних телекомуникационих
система за потребе АД ''Железнице
Србије'' I фаза
НЕ
11. 2014.
32
Предлог закона о изменама и допунама Усклађивање дефиниције јавног
Закона о јавном дугу
дуга са Законом о буџетском
систему и прихватaње дефиниције
општег нивоa државе који би
укључивао у јавни дуг и дуг
локалних власти
НЕ
12. 2014.
33
Предлог закона о давању гаранције
Републике Србије пословним банкама
по задужењу Железаре Смедерево
д.о.о. – Одржавање текуће ликвидности
НЕ
12. 2014.
Кредит је предвиђен у износу до
3.564.000.000 динара (30.000.000
EUR). Корисник је Железара
Смедерево д.о.о. (Одржавање
текуће ликвидности)
57
Редни
Назив
број
Опис
Референтни документ
НПАА Рок/месец
34
Предлог закона о потврђивању
Споразума о зајму између Републикие
Србије и Владе Уједињених Арапских
Емирата за кредит за подршку
Републици Србији
Кредит је предвиђен у износу до
356.400.000.000 динара
(3.000.000.000 EUR). Корисник је
Министарство финансија (кредит за
подршку Републици Србији)
НЕ
12. 2014.
35
Предлог закона о потврђивању
Споразума о зајму између Републике
Србије и Владе Републике Турске Пројекти у области путне
инфраструктуре у мање развијеним
општинама
Кредит је предвиђен у износу до
3.655.200.000 динара (40.000.000
USD). Корисник је Министарство
саобраћаја (за инфраструктурне
пројекте у мање развијеним
областима)
НЕ
12. 2014.
36
Предлог закона о потврђивању
Споразума о зајму између Републикие
Србије и Владе Уједињених Арапских
Емирата за кредит Подршка пројектима
у пољопривреди
Кредит је предвиђен у износу до
25.129.500.000 динара (275.000.000
USD). Корисник је Министарство
пољопривреде, шумарства и
водопривреде (системи за
наводњавање)
НЕ
12. 2014.
37
Предлог закона о давању гаранције
Републике Србије у корист Немачке
развојне банке (KfW) по задужењу
Јавног предузећа „Електропривреда
Србије”, Београд за измену система за
транспорт пепела и шљаке, ТЕНТ А
Кредит је предвиђен у износу до
5.346.000.000 динара (45.000.000
EUR). Корисник је Јавно предузеће
„Електропривреда Србије”, Београд
(измена система за транспорт
пепела и шљаке, ТЕНТ А)
НЕ
12. 2014.
38
Предлог закона о давању гаранције
Републике Србије Европској банци за
обнову и развој за „Stand-by” линију
Агенције за осигурање депозита
Кредит је предвиђен у износу до
23.760.000.000 динара (200.000.000
EUR). Корисник је Агенција за
осигурање депозита („Stand-by”
линија)
НЕ
12. 2014.
39
Предлог закона о давању гаранције
Републике Србије пословним банкама
Кредит је предвиђен у износу до
4.276.800.000 динара (36.000.000
НЕ
12. 2014.
58
Редни
Назив
број
по задужењу Јавног предузећа
„Емисиона техника и везе” за
реализацију пројекта Прелазак са
аналогног на дигитално емитовање
телевизијског програма у РС
Опис
Референтни документ
НПАА Рок/месец
EUR). Корисник је Јавно предузеће
„Емисиона техника и везе”
(Прелазак са аналогног на
дигитално емитовање телевизијског
програма у РС)
40
Предлог законa о изменама и допунама Измене се врше у циљу
Закона о порезу на добит правних лица прецизирања појединих законских
решења, а ради отклањања
нејасноћа у њиховој примени, као и
у циљу усаглашавања са
новодонетим релевантним
прописима
НЕ
12. 2014.
41
Предлог закона о потврђивању
споразума о зајму између Републике
Србије код Export – Import Bank of China
-Реализација друге фазе Пакета
пројеката ТЕ-КО Костолац (Изградња
новог енергетског блока на локацији
Дрмно и проширење капацитета
рудника)
Кредит је предвиђен у износу до
55.582.798.800 динара (608.260.000
USD), а корисник је Министарство
енергетике, развоја и животне
средине (Реализација друге фазе
Пакета пројеката ТЕ-КО Костолац)
НЕ
12. 2014.
42
Предлог закона о давању гаранције
Републике Србије пословним банкама
за Наменску индустрију - Подршка
модернизацији, развоју технологије и
извозу наменске индустрије
Кредит је предвиђен у износу до
14.850.000.000 динара (125.000.000
EUR). Корисник је Наменска
индустрија (Подршка
модернизацији, развоју технологије
и извозу наменске индустрије)
НЕ
12. 2014.
43
Предлог закона о потврђивању
Споразума о зајму између Републике
Србије и Meђународне банке за обнову
и развој - Зајам за развој и
реструктурирање јавних предузећа
Кредит је предвиђен у износу до
22.845.000.000 динара (250.000.000
USD). Корисник је Министарство
финансија (Зајам за развој и
реструктурирање јавних предузећа
НЕ
12. 2014.
59
Редни
Назив
број
Опис
Референтни документ
НПАА Рок/месец
СОЕ-ДПЛ2
СОЕ-ДПЛ2)
44
Предлог закона о потврђивању
Споразума о зајму између Републике
Србије и Meђународне банке за обнову
и развој - Други зајам за здравство
Кредит је предвиђен у износу до
655.200.000 динара (40.000.000
USD). Корисник је Министарство
здравља (набавка опреме за
превенцију канцера и унапређење
примарне здравствене заштите)
НЕ
12. 2014.
45
Предлог закона о давању гаранције
Чешкој експортној банци по задужењу
АД „Железнице Србије” –
Инфраструктурни пројекти на прузи
Ниш - Димитровград
Кредит је предвиђен у износу до
7.246.800.000 динара (61.000.000
EUR). Корисник је АД „Железнице
Србије” (Инфраструктурни пројекти
на прузи Ниш-Димитровград)
НЕ
12. 2014.
46
Предлог закона о потврђивању
Споразума о зајму између Републике
Србије и Meђународне банке за обнову
и развој - Зајам за докапитализацију
Агeнције за осигурање депозита
Кредит је предвиђен у износу до
18.276.000.000 динара (200.000.000
USD). Корисник је Агeнција за
осигурање депозита (Зајам за
докапитализацију)
НЕ
12. 2014.
47
Предлог закона о давању гаранције
Републике Србије пословним банкама
по задужењу Јавног предузећа
„Србијагас” за одржавање текуће
ликвидности
Кредит је предвиђен у износу до
23.760.000.000 динара (200.000.000
EUR). Корисник је Јавно предузеће
„Србијагас (одржавање текуће
ликвидности).
НЕ
12. 2014.
48
Предлог закона о потврђивању
Споразума о зајму између Републике
Србије и Банке за развој Савета
Европе - Пројекат изградње нових
затворских капацитета у Крагујевцу и
Панчеву
Кредит је предвиђен у износу до
4.158.000.000 динара (35.000.000
EUR). Корисник је Министарство
правде и државне управе (за
изградњу нових затворских
капацитета у Крагујевцу и Панчеву)
НЕ
12. 2014.
60
Редни
Назив
број
Опис
Референтни документ
НПАА Рок/месец
49
Предлог закона о давању гаранције
Републике Србије пословним банкама
по задужењу ЈП „Електропривреда
Србије” – Одржавање текуће
ликвидности
Кредит је предвиђен у износу до
11.880.000.000 динара (100.000.000
EUR). Корисник је ЈП
„Електропривреда Србије”
(одржавање текуће ликвидности)
НЕ
12. 2014.
50
Предлог закона о потврђивању
Споразума о зајму између Републике
Србије и Meђународне банке за обнову
и развој - Зајам за развој и
реструктурирање јавних предузећа
СОЕ-ДПЛ
Кредит је предвиђен у износу до
22.845.000.000 динара (250.000.000
USD), а корисник је Министарство
финансија (зајам за развој и
реструктурирање јавних предузећа
СОЕ-ДПЛ)
НЕ
12. 2014.
51
Предлог закона о потврђивању
Споразума о зајму између Републике
Србије и Meђународне банке за обнову
и развој - Унапређење земљишне
администрације у Србији
Кредит је предвиђен у износу до
4.569.000.000 динара (50.000.000
USD). Корисник је Министарство
грађевине и урбанизма (за потребе
Републичког геодетског завода за
унапређење земљишне
администрације у Србији)
НЕ
12. 2014.
52
Предлог законa о изменама и допунама Врши се прецизирање одредаба
Закона о порезима на имовину
којима је уређена основица пореза
на имовину
НЕ
12. 2014.
53
Предлог законa о изменама и допунама Измена предмета таксене обавезе и
Закона о рeпубличким
висине такси у складу са
aдминистрaтивним тaксaмa
новодонетим прописима и
достављеним иницијативама
НЕ
12. 2014.
54
Предлог закона о фискалним касама
НЕ
12. 2014.
Доношење новог Закона о
фискалним касама омогућиће
имплементацију савремених
техничких решења која ће створити
услове за праћење оствареног
61
Редни
Назив
број
Опис
Референтни документ
НПАА Рок/месец
промета преко фискалне касе у
реалном времену од стране
надлежних органа
55
Предлог закона о финансирању
локалне самоуправе
Унапређење системског приступа
транспарентном обрачуну
трансферних средстава јединицама
локалне самоуправе
НЕ
12. 2014.
56
Предлог закона о порезу по тонажи
брода
Доношењем закона привредна
друштва,која испуњавају прописане
услове, моћи ће да се определе да
уместо пореза на добит плаћају
(посебан) порез по тонажи брода
НЕ
12. 2014.
57
Предлог закона о изменама и допунама Преиспитивање критеријума за
Закона о порезима на употребу,
утврђивање висине пореза на
држање и ношење добара
употребу моторних возила и
преиспитивање оправданости
задржавања у систему опорезивања
пореза на регистровано оружје
сходно примљеним иницијативама
НЕ
12. 2014.
58
Предлог закона о изменама и допунама Даље усклађивање са релевантним
Закона о порезу на додату вредност
прописима ЕУ
НЕ
12. 2014.
59
Предлог закона о изменама и допунама Измене се врше у оквиру даљих
Закона о порезу на доходак грађана
активности на спровођењу
фискалне реформе, a у складу са
економском и социјалном политиком
Владе
НЕ
12. 2014.
60
Предлог закона о изменама и допунама Измене се врше у циљу
прецизирања појединих законских
НЕ
12. 2014.
62
Редни
Назив
број
Закона о дувану
Опис
Референтни документ
НПАА Рок/месец
решења која се односе на
производњу и промет дувана и
дуванских производа
61
Предлог закона о изменама и допунама Измене се врше у оквиру даљих
Закона о доприносима за обавезно
активности на спровођењу
социјално осигурање
фискалне реформе, у складу са
економском и социјалном политиком
Владе
НЕ
12. 2014.
62
Предлог Закона о потврђивању
Споразума између Владе Републике
Србије и Савета министара Републике
Албаније о узајамној помоћи у
спречавању, истраживању и сузбијању
царинских прекршаја
Законом се потврђује Споразум
којим се регулише област размене
информација у циљу борбе против и
сузбијања разних видова
кријумчарења, олакшања и убрзања
промета путника и робе
НЕ
12. 2014.
63
Предлог Закона о потврђивању
Споразума између Владе Републике
Србије и Владе Републике Молдавије о
сарадњи и узајамној помоћи у
царинским питањима
Законом се потврђује Споразум
којим се регулише област размене
информација у циљу борбе против и
сузбијања разних видова
кријумчарења, олакшања и убрзања
промета путника и робе
НЕ
12. 2014.
64
Предлог закона о Националној
корпорацији за осигурање стамбених
кредита
Унапређење законских решења на
основу досадашњег искуства из
праксе и уочених мањкавости
постојећих решења
НЕ
12. 2014.
65
Предлог закона о изменама и допунама Унапређење закона на основу
Закона о обавезном осигурању у
пристиглих иницијатива, отклањање
саобраћају
уочених мањкавости закона и даље
усклађивање са прописима ЕУ
НЕ
12. 2014.
63
Редни
Назив
број
Опис
Референтни документ
НПАА Рок/месец
66
Предлог закона о изменама и допунама Изменама и допунама закона
Закона о осигурању
унапређује се функционисање
финансијског система
НЕ
12. 2014.
67
Предлог закона о буџету Републике
Србије за 2015. годину
Законом се уређују приходи и
примања, расходи и издаци буџета
Републике Србије за 2015. годину,
његово извршавање, обим
задуживања за потребе
финансирања дефицита и
конкретних пројеката и давање
гаранција, управљање јавним дугом,
коришћење донација, пројектних
зајмова, коришћење прихода од
продаје добара и услуга буџетских
корисника и права и обавезе
корисника буџетских средстава
НЕ
12. 2014.
68
Предлог закона о изменама и допунама Законом се уређује планирање,
Закона о буџетском систему
припрема, доношење и извршење
буџета Републике Србије;
планирање, припрема, доношење и
извршење буџета аутономних
покрајина и јединица локалне
самоуправе; припрема и доношење
финансијских планова Републичког
фонда за пензијско и инвалидско
осигурање, Републичког фонда за
здравствено осигурање, Фонда за
социјално осигурање војних
осигураника и Националне службе
за запошљавање; буџетско
рачуноводство и извештавање,
финансијско управљање, контрола и
ревизија корисника јавних средстава
и буџета Републике Србије, буџета
локалне власти и финансијских
НЕ
12. 2014.
64
Редни
Назив
број
Опис
Референтни документ
НПАА Рок/месец
планова организација за обавезно
социјално осигурање; надлежност и
организација Управе за трезор, као
органа управе у саставу
Министарства финансија и трезора
локалне власти; друга питања од
значаја за функционисање
буџетског система
69
Предлог закона о платама у јавном
сектору
70
71
Законом ће се уредити начин
утврђивања плата, додатака,
накнада и осталих примања у
јавном сектору
НЕ
12. 2014.
Предлог закона о изменама и допунама Измене се врше у оквиру активности
Закона о акцизама
у вези са даљом постепеном
хармонизацијом са прописима и
стандардима ЕУ
НЕ
12. 2014.
Предлог закона о потврђивању Уговора
о зајму за кредит за повлашћеног купца
између Владе Републике Србије и
кинеске Export-Import банке
НЕ
12. 2014.
Финансирање модернизације
интегрисаних телекомуникационих
система за потребе АД ''Железнице
Србије'' II фаза
АКТИ КОЈЕ ВЛАДА ДОНОСИ
Редни
Назив
број
1
Одлука о износима
просечних пондерисаних
Правни основ
Члан 10. став 7. Закона о
акцизама („Службени
Опис
Утврђују се и објављују
износи просечних
Референтни документ
НПАА Рок/месец
НЕ
01. 2014.
65
Редни
Назив
број
Правни основ
Опис
Референтни документ
НПАА Рок/месец
малопродајних цена и
минималних акциза за
дуванске прерађевине
гласник РС”, бр. 22/01, 73/01,
80/02, 43/03, 72/03, 43/04,
55/04, 135/04, 46/05, 101/05 др. закон, 61/07, 5/09, 31/09,
101/10, 43/11, 101/11, 6/12 усклађени дин. изн., 43/12 одлука, 76/12 - одлука,
93/12, 119/12, 8/13 усклађени дин. изн. и 47/13)
пондерисаних
малопродајних цена и
минималних акциза за
дуванске прерађевине за
друго полугодиште 2013.
године
2
Усклађени динарски износ
из члана 13. став 3. Закона о
доприносима за обавезно
социјално осигурање,
годишњим индексом
потрошачких цена у 2013.
години
Члан 65а став 2. Закона о
доприносима за обавезно
социјално осигурање
(„Службени гласник РС”, бр.
84/04, 61/05, 62/06, 5/09,
52/11, 101/11, 7/12 усклађени дин. изн., 8/13 усклађени дин. изн. и 47/13)
Врши се усклађивање
динарских износа, индексом
потрошачких цена у
Републици Србији у 2013.
години.
НЕ
01. 2014.
3
Усклађени динарски
неопорезиви износи пореза
на доходак грађана из члана
9. став 1. тач. 9), 12) и 13),
члана 15а ст. 2, 4. и 5, члана
18. став 1. тач. 1), 2), 4), 5),
6) и 7) и члана 21а Закона о
порезу на доходак грађана,
годишњим индексом
потрошачких цена у 2013.
години
Члан 12а став 2. Закона о
порезу на доходак грађана
(„Службени гласник РС”, бр.
24/01, 80/02, 80/02 - др.
закон, 135/04, 62/06, 65/06 испр., 31/09, 44/09, 18/10,
50/2011, 91/11 - одлука УС,
7/12 - усклађени дин. изн.,
93/12, 114/12 - одлука УС,
8/13 - усклађени дин. изн.,
47/13 и 48/13 - испр.)
Усклађују се динарски
износи са индексом
потрошачких цена у
Републици Србији у 2013.
години
НЕ
01. 2014.
4
Усклађени динарски износи
из члана 56б ст. 2. и 3.
Закона о порезу на додату
вредност са индексом
потрошачких цена у 2013.
Члан 56б став 4. Закона о
порезу на додату вредност
(„Службени гласник РС”, бр.
84/04, 86/04 - испр., 61/05,
Динарски износи укупних
нето прихода родитеља
односно старатеља бебе у
години која претходи години
у којој се подноси захтев за
НЕ
01. 2014.
66
Редни
Назив
број
Правни основ
Опис
Референтни документ
НПАА Рок/месец
години
61/07 и 93/12)
рефундацију ПДВ купцу
хране и опреме за бебе, као
и максималан износ
рефундације ПДВ за
куповину хране и опреме за
бебе, усклађују се са
годишњим индексом
потрошачких цена у 2013.
години
5
Усклађени динарски износи
акциза из члaна 9. став 5,
чл. 9б, 12, 12а, 14, 40аи 40г
Закона о акцизама индексом
потрошачких цена у 2013.
години
Чланови 17. и 40в Закона о
акцизама („Службени
гласник РС”, бр. 22/01, 73/01,
80/02, 43/03, 72/03, 43/04,
55/04, 135/04, 46/05, 101/05 др. закон, 61/07, 5/09, 31/09,
101/10, 43/11, 101/11, 6/12 усклађени дин. изн., 43/12 одлука, 76/12 - одлука,
93/12, 119/12, 8/13 усклађени дин. изн. и 47/13)
Динарски износи акцизе на
деривате нафте, биогорива
и биотечности до којих се
остварује право на
рефакцију плаћене акцизе
на алкохолна пића, пиво,
кафу, цигарете и цигаре и
цигарилосе, усклађују се
годишњим индексом
потрошачких цена у 2013.
години
НЕ
01. 2014.
6
Усклађени износи накнаде
из члана 32. став 3, члана
40. став 3, члана 45. став 1.
тачка 4) и члана 54. став 3.
Закона о дувану
Члан 32. ст. 4.и 5, члан 40.
ст. 4. и 5, члана 45. ст. 2. и 3.
и члана 54. ст. 4. и 5. Закона
о дувану („Службени гласник
РС”, бр. 101/05, 90/07, 95/10,
36/11, 6/12 - усклађени изн.,
69/12 - усклађени изн., 93/12,
8/13 - усклађени изн. и 64/13
- усклађени изн.)
Врши се полугодишње
усклађивање износа накнада
из члана 32. став 3, члана
40. став 3, члана 45. став 1.
тачка 4)и члана 54. став 3.
Закона о дувану са индексом
потрошачких цена за друго
полугодиште 2013. године
НЕ
01. 2014.
7
Закључак којим се прихвата
Извештај са преговора и
усваја Нацрт споразума о
кредиту између Владе
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07 и 65/08,
Закључивање Уговора о
кредиту за финансирање
развоја система за
НЕ
01. 2014.
67
Редни
Назив
број
Правни основ
Опис
Референтни документ
НПАА Рок/месец
Републике Србије и Фонда
за развој Абу Дабија за
финансирање развоја
система за наводњавање - I
фаза и овлашћује лице за
потписивање наведеног
уговора
16/11, 68/12-УС и 72/12)
наводњавање - I фаза
8
Уредба о издавању
доплатне поштанске марке
„Европско првенство у
веслању Србија 2014“
Члан 2. став 2. Закона о
издавању доплатне
поштанске марке
(„Службени гласник РС”, број
61/05) и члан 42. став 1.
Закона о Влади („Службени
гласник РС”, бр. 55/05, 71/05
- испр., 101/07, 65/08, 16/11,
68/12 - одлука УС и 72/12)
На поштанске пошиљке у
унутрашњем поштанском
саобраћају, осим на
пошиљке новина и часописа,
плаћа се доплатна
поштанска марка марке
„Европско првенство у
веслању Србија 2014”.
Корисник средстава је
Веслачки савез Србије за
припрему репрезентације за
учешће на Европском
првенству у веслању у 2014.
години
НЕ
02. 2014.
9
Уредба о издавању
доплатне поштанске марке
„Борба против рака“
Члан 2. став 2. Закона о
издавању доплатне
поштанске марке
(„Службени гласник РС”, број
61/05) и члан 42. став 1.
Закона о Влади („Службени
гласник РС”, бр. 55/05, 71/05
- испр., 101/07, 65/08, 16/11,
68/12 - одлука УС и 72/12)
На поштанске пошиљке у
унутрашњем поштанском
саобраћају, осим на
пошиљке новина и часописа,
плаћа се доплатна
поштанска марка „Борба
против рака”. Корисник
средстава је Друштво Србије
за борбу против рака,
Београд и Савез друштава
Војводине за борбу против
рака, Нови Сад
НЕ
02. 2014.
68
Редни
Назив
број
Правни основ
Опис
Референтни документ
НПАА Рок/месец
10
Списак наручилаца
Члан 2. став 2. Закона о
јавним набавкама
(„Службени гласник РС” ,
број 124/12)
Утврђивање списка
наручилаца који су дужни да
примењују овај закон
НЕ
02. 2014.
11
Национална стратегија за
борбу против прања новца и
финансирања тероризма и
Акциони план, за период од
2014. до 2018. године
Члан 45. став 1 Закона о
Влади („Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 - испр.,
101/07, 65/08, 16/11, 68/12 одлука УС и 72/12)
Влада Републике Србије је
2008. године донела
Националну стратегију за
борбу против прања новца и
финансирања тероризма
(„Службени гласник РС”, број
89/08). Стратегија даје
препоруке за
превазилажење проблема и
унапређење постојећег
система борбе против
прања новца и
финансирања тероризма, а
планови су пројектовани за
период од пет година. Како
је велики део планова
прописаних стратегијом
испуњен, као и из разлога
што истиче период важења
ове стратегије, неопходно је
донети нову стратегију, као и
Акциони план којим ће се
детаљно разрадити мере из
стратегије
НЕ
02. 2014.
12
Уредба о садржини, начину
припреме и оцене
капиталних пројеката
Члан 54а. став 3. Закона о
буџетском систему
(„Службени гласник РС”, бр.
54/09, 73/10, 101/10, 101/11,
93/12, 62/13 и 63/13 - испр.)
Уредбом се уређује
садржина капиталног
пројекта, односно ближи
критеријуми којима се
прецизира шта представља
капитални пројекат,
процедуре за планирање и
НЕ
03. 2014.
69
Редни
Назив
број
Правни основ
Опис
Референтни документ
НПАА Рок/месец
припрему капиталних
пројеката и оцена
капиталних пројеката у
зависности од сложености
пројекта
13
Уредба о условима за
емисију и продају државних
хартија од вредности на
примарном тржишту
Члан 26. Закона о јавном
дугу („Службени гласник
РС”, бр. 61/05, 107/09 и
78/11)
Потребно је донети
јединствену уредбу којом би
се прецизно утврдила
правила емитовања и
продаје државних хартија од
вредности
НЕ
03. 2014.
14
Уредба о изменама и
допунама Уредбе о ближим
критеријумима за оцену
економске оправданости
одређивања подручја
слободне зоне
Члан 7. став 3. Закона о
слободним зонама
(„Службени гласник РС”, бр.
62/06)
Утврђују се ближи
критеријуми за оцену
економске оправданости
одређивања подручја
слободне зоне
НЕ
03. 2014.
15
Закључак којим се прихвата
Извештај са преговора и
усваја Нацрт уговора о
кредиту између Владе
Републике Србије и Владе
Републике Турске за
финансирање пројеката у
области путне
инфраструктуре у мање
развијеним општинама и
овлашћује лице за
потписивање наведеног
уговора
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07 и 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Закључивање Уговора о
кредиту за финансирање
пројеката у области путне
инфраструктуре у мање
развијеним општинама
НЕ
04. 2014.
16
Закључак којим се прихвата
Извештај са преговора и
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
Закључивање Уговора о
кредиту за финансирање II
НЕ
04. 2014.
70
Редни
Назив
број
Правни основ
Опис
Референтни документ
НПАА Рок/месец
усваја Нацрт уговора о
кредиту за повлашћеног
купца између Владе
Републике Србије и кинеске
Export-Import банке за
финансирање II фазе Пакет
Пројекта Костолац Б –
Проширење копа Дрмно и
изградња ТЕ Костолац Б3 и
овлашћује лице за
потписивање наведеног
уговора
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07 и 65/08,
16/11, 68/12-УСи 72/12)
фазе Пакет Пројекта
Костолац Б – Проширење
копа Дрмно и изградња ТЕ
Костолац Б3
17
Закључак којим се прихвата
Извештај са преговора са
Чешком експортном банком
о одобравању кредита за
финансирање пројеката из
области железничке
инфраструктуре и Уговор о
зајму између АД „Железнице
Србије“ и Чешке експортне
банке и усваја Нацрт
уговора о гаранцији између
Републике Србије и Чешке
експортне банке
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07 и 65/08,
16/11, 68/12-УСи 72/12)
Кредит за финансирање
Пројекта модернизације и
реконструкције железничке
пруге Ниш-Димитровград
НЕ
04. 2014.
18
Уредба о издавању
доплатне поштанске марке
„Недеља Црвеног крста“
Члан 2. став 2. Закона о
издавању доплатне
поштанске марке
(„Службени гласник РС”, број
61/05) и члан 42. став 1.
Закона о Влади („Службени
гласник РС”, бр. 55/05, 71/05
- испр., 101/07, 65/08, 16/11,
68/12 - одлука УС и 72/12)
На поштанске пошиљке у
унутрашњем поштанском
саобраћају, осим на
пошиљке новина и часописа,
плаћа се доплатна
поштанска марка „Недеља
Црвеног крста”. Корисник
средстава је Црвени крст
Србије, Београд, за
спровођење хуманитарног
НЕ
04. 2014.
71
Редни
Назив
број
Правни основ
Опис
Референтни документ
НПАА Рок/месец
Програма у складу са
политиком Министарства
здравља
19
Одлука о изменама и
допунама Стратегије развоја
јавних набавки у Републици
Србији
Члан 45. став 1. Закона о
Влади („Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 исправка, 101/07, 65/08 и
16/11)
Усклађивање Стратегије
развоја јавних набавки у
Републици Србији полазећи
од актуелних промена
регулаторног и
институционалног оквира
НЕ
04. 2014.
20
Закључак којим се прихвата
Извештај о пословању
слободних зона у Републици
Србији за 2013. годину
Члан 11. Закона о
слободним зонама
(„Службени гласник РС”, број
62/06) и члан 43. став 3.
Закона о Влади („Службени
гласник РС”, бр. 55/05,
71/05-исправка, 101/07 и
65/08, 16/11, 68/12-УСи
72/12)
Привредна друштва за
управљање слободном
зоном дужна су да у року од
90 дана по истеку
календарске године доставе
Управи за слободне зоне
годишње извештаје о
пословању у слободној зони
за претходну годину
НЕ
05. 2014.
21
Одлука о врстама девиза у
којима се плаћају
републичке
административне таксе код
дипломатско-конзуларних
представништава Републике
Србије и о висини курса
динара за прерачунавање
динарских износа такси у
девизе
Члан 4. став 2. Закона о
републичким
административним таксама
(„Службени гласник РС”, бр.
43/03, 51/03 - испр., 61/05,
101/05 - др. закон, 5/09,
54/09, 50/11, 70/11 усклађени дин. изн., 55/12 усклађени дин. изн., 93/12,
47/13 - усклађени дин. изн. и
65/13 - др. закон)
Уређују се врсте девиза,
односно ефективног страног
новца у којима се за захтеве
или друге поднеске
надлежном органу у
Републици Србији код ДКП
такса уплаћујe, односно
плаћа и висина званичног
средњег курса за један
динар на дан 30. априла
2014. године, који служи за
прерачунавање прописаних
динарских износа такси у
девизе
НЕ
05. 2014.
72
Редни
Назив
број
Правни основ
Опис
Референтни документ
НПАА Рок/месец
22
Уредба о издавању
доплатне поштанске марке
„Изградња Спомен-храма
Светог Саве“
Члан 2. став 2. Закона о
издавању доплатне
поштанске марке
(„Службени гласник РС”, број
61/05) и члан 42. став 1.
Закона о Влади („Службени
гласник РС”, бр. 55/05, 71/05
- испр., 101/07, 65/08, 16/11,
68/12 - одлука УС и 72/12)
На поштанске пошиљке у
унутрашњем поштанском
саобраћају, осим на
пошиљке новина и часописа,
плаћа се доплатна
поштанска марка „Изградња
Спомен-храма Светог Саве”.
Корисник средстава је Свети
архијерејски синод Српске
православне цркве, Београд,
у циљу завршетка
грађевинско-занатских
радова и радова на
ентеријеру Храма Светог
Саве
НЕ
05. 2014.
23
Усклађени динарски износи
из Тарифе републичких
административних такси
Члан 28. Закона о
републичким
административним таксама
Члан 4. став 2. Закона о
републичким
административним таксама
(„Службени гласник РС”, бр.
43/03, 51/03 - испр., 61/05,
101/05 - др. закон, 5/09,
54/09, 50/11, 70/11 усклађени дин. изн., 55/12 усклађени дин. изн., 93/12,
47/13 - усклађени дин. изн. и
65/13 - др. закон)
Усклађивање динарских
износа такси извршиће се у
2014. години применом
индекса потрошачких цена,
за период од 1. маја 2013.
године до 30. априла 2014.
године
НЕ
05. 2014.
24
Уредба о службеним
зградама и пословним
просторијама које користе
државни органи и
организације Републике
Члан 49. став 2. Закона о
јавној својини („Службени
гласник РС” , бр. 72/11 и
88/13)
Уредбом се утврђују услови
и начин чувања, заштите и
одржавања службених
зграда и пословних
просторија у јавној својини,
које користе државни органи
НЕ
06. 2014.
73
Редни
Назив
број
Правни основ
Србије
25
Уредба о начину
коришћења, управљања,
чувања и заштите предмета
историјско-документарне,
културне и уметничке
вредности
26
Опис
Референтни документ
НПАА Рок/месец
и организације
Члан 62. став 4. Закона о
јавној својини („Службени
гласник РС” , бр. 72/11 и
88/13)
Уређује начин коришћења,
управљања, чувања и
заштите предмета
историјско-документарне,
уметничке и културне
вредности у јавној својини
НЕ
06. 2014.
Уредба о начину коришћења Члан 60. став 3. Закона о
превозних средстава у јавној јавној својини („Службени
својини Републике Србије
гласник РС” , бр. 72/11 и
88/13)
Уредбом се уређују услови и
начин коришћења превозних
средстава у јавној својини
Републике Србије
НЕ
06. 2014.
27
Уредба о евиденцији
непокретности у јавној
својини
Члан 64. став 4. Закона о
јавној својини („Службени
гласник РС” , бр. 72/11 и
88/13)
Уређује садржину и начин
вођења евиденције
непокретности у јавној
својини
НЕ
06. 2014.
28
Уредба о начину и
методологији утврђивања
вредности покретних ствари
Члан 33. став 2. Закона о
враћању одузете имовине и
обештећењу („Службени
гласник РС” , бр. 72/11)
Утврђује методологију
утврђивања вредности
покретних ствари које су
саставни део збирки музеја,
галерија итд.
НЕ
06. 2014.
29
Уредба о поклонима који
остају у јавној својини
Члан 67. Закона о јавној
својини („Службени гласник
РС” , бр. 72/11 и 88/13)
Уређује начин предаје,
чувања и коришћења
поклона
НЕ
06. 2014.
30
Уредба о непокретностима
за репрезентативне потребе
Републике Србије
Члан 57. став 2. Закона о
јавној својини („Службени
гласник РС” , бр. 72/11 и
88/13)
Уредбом су одређују
непокретности за
репрезентативне потребе
Републике Србије, начин
њиховог коришћења и
НЕ
06. 2014.
74
Редни
Назив
број
Правни основ
Опис
Референтни документ
НПАА Рок/месец
одржавања
31
Уредба о измени и допуни
Уредбе о условима и начину
примене мера за заштиту
права интелектуалне
својине на граници
Члан 287. Царинског закона
(„Службени гласник РС”, бр.
18/10 и 111/12)
Уредбом се врши
усклађивање са прописима
Европске комисије
НЕ
06. 2014.
32
Одлука о износима
просечних пондерисаних
малопродајних цена и
минималних акциза за
дуванске прерађевине
Члан 10. став 7. Закона о
акцизама („Службени
гласник РС”, бр. 22/01, 73/01,
80/02, 43/03, 72/03, 43/04,
55/04, 135/04, 46/05, 101/05 др. закон, 61/07, 5/09, 31/09,
101/10, 43/11, 101/11, 6/12 усклађени дин. изн., 43/12 одлука, 76/12 - одлука,
93/12, 119/12, 8/13 усклађени дин. изн. и 47/13)
Утврђују се и објављују
износи просечних
пондерисаних
малопродајних цена и
минималних акциза за
дуванске прерађевине за
прво полугодиште 2014.
године
НЕ
07. 2014.
33
Усклађени износи накнаде
из члана 32. став 3, члана
40. став 3, члана 45. став 1.
тачка 4) и члана 54. став 3.
Закона о дувану
Члан 32. ст. 4.и 5, члан 40.
ст. 4. и 5, члан 45. ст. 2. и 3.
и члан 54. ст. 4. и 5. Закона о
дувану („Службени гласник
РС”, бр. 101/05, 90/07, 95/10,
36/11, 6/12 - усклађени изн.,
69/12 - усклађени изн., 93/12,
8/13 - усклађени изн. и 64/13
- усклађени изн.)
Врши се полугодишње
усклађивање износа накнада
из члана 32. став 3, члана
40. став 3, члана 45. став 1.
тачка 4)и члана 54. став 3.
Закона о дувану са индексом
потрошачких цена за прво
полугодиште 2014. године
НЕ
07. 2014.
34
Уредба о издавању
доплатне поштанске марке
„Недеља солидарности“
Члан 2. став 2. Закона о
издавању доплатне
поштанске марке
(„Службени гласник РС”, број
61/05) и члан 42. став 1.
Закона о Влади („Службени
На поштанске пошиљке у
унутрашњем поштанском
саобраћају, осим на
пошиљке новина и часописа,
плаћа се доплатна
поштанска марка „Недеља
НЕ
08. 2014.
75
Редни
Назив
број
Правни основ
Опис
гласник РС”, бр. 55/05, 71/05
- испр., 101/07, 65/08, 16/11,
68/12 - одлука УС и 72/12)
солидарности”. Корисник
средстава је Црвени крст
Србије, Београд, за
спровођење хуманитарног
Програма у складу са
политиком Министарства
здравља
Референтни документ
НПАА Рок/месец
35
Уредба о изнoсу нajнижe
сумe oсигурaњa нa кojу мoжe
бити угoвoрeнo oсигурaњe
oд aутooдгoвoрнoсти
Члан 22. став 1. и члан 117.
тачка 2) Закона о обавезном
осигурању у саобраћају
(„Службени гласник РС”, бр.
51/09, 78/11, 101/11, 93/12 и
7/13-УС)
Чланом 22. Закона о
обавезном осигурању у
саобраћају прописано је да
износ нajнижe сумe
oсигурaњa нa кojу мoжe бити
угoвoрeнo oсигурaњe oд
aутooдгoвoрнoсти утврђује
Влада, на предлог НБС.
Чланом 117. Закона је
утврђено да ће се одредбе
члана 22. примењивати по
истеку 5 година од дана
ступања на снагу Закона
(Закон је ступио на снагу 12.
октобра 2009.године)
НЕ
09. 2014.
36
Закључак којим се прихвата
Извештај са преговора и
усваја Нацрт уговора о
кредиту између Владе
Републике Србије и кинеске
Export-Import банке за
финансирање
модернизације интегрисаних
телекомуникационих
система за потребе АД
''Железнице Србије'' - I фаза
и овлашћује лице за
потписивање наведеног
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07 и 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Закључивање Уговора о
кредиту за финансирање
модернизације интегрисаних
телекомуникационих
система за потребе АД
''Железнице Србије'' - I фаза
НЕ
10. 2014.
76
Редни
Назив
број
Правни основ
Опис
Референтни документ
НПАА Рок/месец
уговора
37
Закључак којим се прихвата
Извештај са преговора и
усваја Нацрт уговора о
кредиту између Владе
Републике Србије и кинеске
Export-Import банке за
финансирање
модернизације интегрисаних
телекомуникационих
система за потребе АД
''Железнице Србије'' - II фаза
и овлашћује лице за
потписивање наведеног
уговора
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07 и 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Закључивање Уговора о
кредиту за финансирање
модернизације интегрисаних
телекомуникационих
система за потребе АД
''Железнице Србије'' - II фаза
НЕ
11. 2014.
38
Уредба о усклађивању
номенклатуре Царинске
тарифе за 2015. годину
Члан 3. став 8. Закона о
Царинској тарифи
(„Службени гласник РС”, бр.
62/05, 61/07 и 5/09)
Усклађивање са
Комбинованом
номенклатуром ЕУ за 2015.
НЕ
11. 2014.
39
Усклађени највиши износи
локалне комуналне таксе за
држање моторних друмских
и прикључних возила, осим
пољопривредних возила и
машина
Члан 15в став 4. Закона о
финансирању локалне
самоуправе („Службени
гласник РС”, бр. 62/06, 47/11
и 93/12)
Највиши износи локалне
комуналне таксе за држање
моторних друмских и
прикључних возила, осим
пољопривредних возила и
машина усклађују се
годишње, са годишњим
индексом потрошачких цена
НЕ
11. 2014.
40
Уредба о централизованом
обрачуну примања
запослених, изабраних,
именованих, постављених и
ангажованих лица у јавном
Члан 93б. став 5. Закона о
буџетском систему
(„Службени гласник РС”, бр.
54/09, 73/10 , 101/10,101/11,
Уредба ближе уређује начин
и поступак централизованог
обрачуна примања у јавном
сектору
НЕ
12. 2014.
77
Редни
Назив
број
Правни основ
Опис
Референтни документ
НПАА Рок/месец
сектору
93/12, 62/13 и 63/13-испр)
41
Уредба о накнадама и
другим примањима
изабраних и постављених
лица у државним органима
Члан 11. став 1. Закона о
платама у државним
органима и јавним службама
(„Службени гласник РС”, бр.
34/01, 62/06 - др. закон,
63/06 - испр. др. закона,
116/08 - др. закони, 92/11 и
99/11 - др. закон)
Уредбом се уређују услови
под којима изабрана лица,
као и постављена лица чија
радна места нису положаји у
државним органима
остварују право на накнаду
трошкова који настају у вези
с њиховим радом у
државном органу и друга
примања, начин
остваривања права и висина
накнаде трошкова и других
примања
НЕ
12. 2014.
42
Одлука о условима и начину
за смањење царинских
дажбина на одређену робу,
односно за изузимање
одређене робе од плаћања
царинских дажбина у 2015.
години
Члан 30. став 6. Царинског
закона („Службени гласник
РС”, бр. 18/10 и 111/12)
Регулише се увоз сировина
по сниженој стопи царине,
односно изузимање од
плаћања царине за
одређену робу
НЕ
12. 2014.
43
Списак наручилаца
Члан 49. став 10. Закона о
јавним набавкама
(„Службени гласник РС” ,
број 124/12)
Утврђује се списак
наручилаца (државни органи
и организације, укључујући и
правосудне органе) за чије
потребе Управа за
заједничке послове
републичких органа
спроводи централизоване
јавне набавке
НЕ
12. 2014.
44
Списак наручилаца
Члан 7. став 2. Закона о
јавним набавкама
Утврђује се списак
наручилаца из члана 7. став
НЕ
12. 2014.
78
Редни
Назив
број
Правни основ
Опис
(„Службени гласник РС” ,
број 124/12)
1. тачка 1) и списка
наручилаца који примењују
изузетак из члана 7. став 1.
тач. 6) и 7) Закона о јавним
набавкама
Референтни документ
НПАА Рок/месец
45
Списак наручилаца
Члан 117. став 2. Закона о
јавним набавкама
(„Службени гласник РС” ,
број 124/12)
Утврђује се списак
наручилаца у области
водопривреде, енергетике,
саобраћаја и поштанских
услуга
НЕ
12. 2014.
46
Уредба о буџетском
рачуноводству
Члан 75. став 1. Закона о
буџетском систему
(„Службени гласник РС”, бр.
54/09, 73/10 , 101/10,101/11,
93/12, 62/13 и 63/13-испр)
Уредба ближе уређује
буџетско рачуноводство,
услове и начин вођења
пословних књига,
састављање, приказивање,
достављање и објављивање
финансијских извештаја.
НЕ
12. 2014.
47
Усклађени динарски износи
пореза на употребу, држање
и ношење добара
Члан 27а Закона о порезима
на употребу, држање и
ношење добара („Службени
гласник РС”, бр. 26/01, 80/02,
43/04, 31/09, 101/10, 24/11,
100/11 - усклађени дин. изн.
и 120/12 - усклађени дин.
изн.)
Сваке године у децембру, за
плаћање за наредну годину,
динарски износи пореза на
употребу, држање и ношење
добара усклађују се са
индексом потрошачких цена
за претходних дванаест
месеци
НЕ
12. 2014.
79
ПРОПИСИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ
Редни
Назив
број
Правни основ
Референтни документ
Рок
НПАА доношења
(месец)
Прописан
крајњи рок
1
Износ месечне основице доприноса
за обавезно здравствено осигурање
лица за која се средства за уплату
доприноса обезбеђују у буџету
Републике за 2014. годину
Члан 35б став 2. Закона о
доприносима за обавезно социјално
осигурање („Службени гласник РС”,
бр. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11,
101/11, 7/12 - усклађени дин. изн.,
8/13 - усклађени дин. изн. и 47/13)
НЕ
01. 2014.
01. 2014.
2
Износ најниже месечне основице
доприноса за обавезно социјално
осигурање за осигуранике из чл. 25,
26. и 27. Закона о доприносима за
обавезно социјално осигурање за
2014. годину
Члан 38. став 2. Закона о
доприносима за обавезно социјално
осигурање („Службени гласник РС”,
бр. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11,
101/11, 7/12 - усклађени дин. изн.,
8/13 - усклађени дин. изн. и 47/13)
НЕ
01. 2014.
01. 2014.
3
Износ највише годишње основице
доприноса за обавезно социјално
осигурање за 2013. годину
Члан 43. став 2. Закона о
доприносима за обавезно социјално
осигурање („Службени гласник РС”,
бр. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11,
101/11, 7/12 - усклађени дин. изн.,
8/13 - усклађени дин. изн. и 47/13)
НЕ
01. 2014.
01. 2014.
4
Износ процењене највише годишње Члан 67. став 3. Закона о
основице доприноса за обавезно
доприносима за обавезно социјално
социјално осигурање за 2014. годину осигурање („Службени гласник РС”,
бр. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11,
101/11, 7/12 - усклађени дин. изн.,
8/13 - усклађени дин. изн. и 47/13)
НЕ
01. 2014.
01. 2014.
5
Износ најниже месечне основице
доприноса за обавезно социјално
НЕ
01. 2014.
01. 2014.
Члан 37. став 2. Закона о
доприносима за обавезно социјално
осигурање („Службени гласник РС”,
80
Редни
Назив
број
Правни основ
Референтни документ
Рок
НПАА доношења
(месец)
Прописан
крајњи рок
осигурање
бр. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11,
101/11, 7/12 - усклађени дин. изн.,
8/13 - усклађени дин. изн. и 47/13)
6
Приручници са процедурама о
начину рада и обављању послова
Члан 18. Уредбе о Управљању
програмима претприступне помоћи
Европске уније у оквиру компоненте I
инструмента претприступне помоћи
(ИПА) – Помоћ у транзицији и
изградња институција за период
2007-2013 године 2013 („Службени
гласник РС”, бр. 92/13) и члан 20.
Уредбе о Управљању програмима
претприступне помоћи Европске
уније у оквиру компоненте IIб
инструмента претприступне помоћи
(ИПА) – Програми прекограничне
сарадње са државама корисницима
ИПА за период 2007-2013 године
(„Службени гласник РС”, бр. 92/13)
НЕ
02. 2014.
06. 2014.
7
Правилник o стручном образовању и
усавршавању у Пореској управи
Члан 167. став 4. тачка 3. и члан 160.
став 1. тачка 11. Закона о пореском
поступку и пореској администрацији
(„Службени гласник РС”, бр. 80/02,
84/02 - испр., 23/03 - испр., 70/03,
55/04, 61/05, 85/05 - др. закон, 62/06 др. закон, 63/06 - испр. др. закона,
61/07, 20/09, 72/09 - др. закон, 53/10,
101/11, 2/12 - испр., 93/12 и 47/13)
НЕ
03. 2014.
Није
предвиђен
8
Правилник о одабиру и евалуацији
пројеката за чију реализацију
Република Србија врши директно
Члан 9. Закона о јавном дугу
(„Службени гласник РС”, бр. 61/05,
107/09 и 78/11)
НЕ
03. 2014.
03. 2014.
81
Редни
Назив
број
Правни основ
Референтни документ
Рок
НПАА доношења
(месец)
Прописан
крајњи рок
задуживање или издаје гаранцију
9
Правилник о начину и поступку
обављања платног промета у оквиру
система консолидованог рачуна
трезора
Члан 96. Закона о буџетском
систему („Службени гласник РС”, бр.
54/09, 73/10, 101/10,101/11, 93/12,
62/13 и 63/13-испр)
НЕ
04. 2014.
Није
предвиђен
10
Правилник о начину и поступку
обављања платног промета у оквиру
система консолидованог рачуна
трезора за девизна средства
Члан 9. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник РС”, бр. 54/09,
73/10, 101/10,101/11, 93/12, 62/13 и
63/13-испр)
НЕ
04. 2014.
Није
предвиђен
11
Правилник о начину утврђивања,
евидентирања и брисања корисника
јавних средстава и о условима и
начину за отварање и укидање
подрачуна консолидованог рачуна
трезора код Управе за трезор
Члан 93. тачка 9. и члан 96. Закона о
буџетском систему („Службени
гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10,
101/11, 93/12, 62/13 и 63/13 – испр.)
НЕ
04. 2014.
Није
предвиђен
12
Правилник о изменама и допунама
Правилника о систему извршења
буџета Републике Србије
Чл. 96. Законa о буџетском систему
(„Службени гласник РС”, бр. 54/09,
73/10, 101/10,101/11, 93/12, 62/13 и
63/13-испр)
НЕ
04. 2014.
Није
предвиђен
13
Правилник о плану подрачуна
консолидованог рачуна трезора
Члан 96. Закона о буџетском
систему („Службени гласник РС”, бр.
54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,
62/13 и 63/13 – испр)
НЕ
04. 2014.
Није
предвиђен
14
Износ најниже месечне основице
доприноса за обавезно социјално
осигурање
Члан 37. став 2. Закона о
доприносима за обавезно социјално
осигурање („Службени гласник РС”,
бр. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11,
НЕ
04. 2014.
04. 2014.
82
Редни
Назив
број
Правни основ
Референтни документ
Рок
НПАА доношења
(месец)
Прописан
крајњи рок
101/11, 7/12 - усклађени дин. изн.,
8/13 - усклађени дин. изн. и 47/13)
15
Износ најниже месечне основице
доприноса за обавезно социјално
осигурање
Члан 37. став 2. Закона о
доприносима за обавезно социјално
осигурање („Службени гласник РС”,
бр. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11,
101/11, 7/12 - усклађени дин. изн.,
8/13 - усклађени дин. изн. и 47/13)
НЕ
07. 2014.
07. 2014.
16
Износ најниже месечне основице
доприноса за обавезно социјално
осигурање
Члан 37. став 2. Закона о
доприносима за обавезно социјално
осигурање („Службени гласник РС”,
бр. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11,
101/11, 7/12 - усклађени дин. изн.,
8/13 - усклађени дин. изн. и 47/13)
НЕ
10. 2014.
10. 2014.
17
Правилник којим се уређују
критеријуми, начин и поступак
кориговања плата пореских
службеника и намештеника
Члан 169п став 8. Закона о пореском
поступку и пореској администрацији
(„Службени гласник РС”, бр. 80/02,
84/02 - испр., 23/03 - испр., 70/03,
55/04, 61/05, 85/05 - др. закон, 62/06 др. закон, 63/06 - испр. др. закона,
61/07, 20/09, 72/09 - др. закон, 53/10,
101/11, 2/12 - испр., 93/12 и 47/13)
НЕ
12. 2014.
12. 2013.
18
Правилник којим се уређују услови
под којим одређени службеници
имају право на службену униформу
Члан 169ћ став 2. Закона о пореском
поступку и пореској администрацији
(„Службени гласник РС”, бр. 80/02,
84/02 - испр., 23/03 - испр., 70/03,
55/04, 61/05, 85/05 - др. закон, 62/06 др. закон, 63/06 - испр. др. закона,
61/07, 20/09, 72/09 - др. закон, 53/10,
101/11, 2/12 - испр., 93/12 и 47/13)
НЕ
12. 2014.
12.2009.
83
Редни
Назив
број
Правни основ
Референтни документ
Рок
НПАА доношења
(месец)
Прописан
крајњи рок
19
Правилник којим се уређују
критеријуми за утврђивање висине
признања, као и умањење и увећање
плата
Члан 169т став 4. Закона о пореском
поступку и пореској администрацији
(„Службени гласник РС”, бр. 80/02,
84/02 - испр., 23/03 - испр., 70/03,
55/04, 61/05, 85/05 - др. закон, 62/06 др. закон, 63/06 - испр. др. закона,
61/07, 20/09, 72/09 - др. закон, 53/10,
101/11, 2/12 - испр., 93/12 и 47/13)
НЕ
12. 2014.
12. 2013.
20
Правилник којим се уређују ближи
услови и начин извршења
приправности за рад у Пореској
управи
Члан 169и став 3. Закона о
пореском поступку и пореској
администрацији („Службени гласник
РС”, бр. 80/02, 84/02 - испр., 23/03 испр., 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 - др.
закон, 62/06 - др. закон, 63/06 - испр.
др. закона, 61/07, 20/09, 72/09 - др.
закон, 53/10, 101/11, 2/12 - испр.,
93/12 и 47/13)
НЕ
12. 2014.
12.2009.
21
Правилник којим се регулише
садржина, поступак и начин вођења
ванбилансног пореског
рачуноводства
Члан 163а став 4. Закона о пореском
поступку и пореској администрацији
(„Службени гласник РС”, бр. 80/02,
84/02 - испр., 23/03 - испр., 70/03,
55/04, 61/05, 85/05 - др. закон, 62/06 др. закон, 63/06 - испр. др. закона,
61/07, 20/09, 72/09 - др. закон, 53/10,
101/11, 2/12 - испр., 93/12 и 47/13)
НЕ
12. 2014.
12. 2013.
22
Правилник којим се уређује
дисциплински поступак, изрицање
дисциплинских мера, овлашћење за
вођење дисциплинског поступка и
преношење тог овлашћења у
Пореској управи
Члан 167. став 4. тачка 2. Закона о
пореском поступку и пореској
администрацији („Службени гласник
РС”, бр. 80/02, 84/02 - испр., 23/03 испр., 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 - др.
закон, 62/06 - др. закон, 63/06 - испр.
др. закона, 61/07, 20/09, 72/09 - др.
НЕ
12. 2014.
Није
предвиђен
84
Редни
Назив
број
Правни основ
Референтни документ
Рок
НПАА доношења
(месец)
Прописан
крајњи рок
закон, 53/10, 101/11, 2/12 - испр.,
93/12 и 47/13)
23
Правилник о изменама и допунама
Правилника о облику, садржини,
начину подношења и попуњавања
декларације и других образаца у
царинском поступку
Члан 87. став 2. Царинског закона
(„Службени гласник РС”, бр. 18/10 и
111/12)
НЕ
12. 2014.
12. 2014.
24
Правилник о условима и начину
вођења рачуна за уплату јавних
прихода и распоред средстава са
тих рачуна
Члан 96. Закона о буџетском
систему („Службени гласник РС”, бр.
54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,
62/13 и 63/13 – испр)
НЕ
12. 2014.
Није
предвиђен
25
Правилник о начину припреме,
састављања и подношења
финансијских извештаја корисника
буџетских средства и корисника
средстава обавезног социјалног
осигурања
Члан 75. став 4. Закона о буџетском
систему („Службени гласник РС”, бр.
54/09, 73/10 , 101/10,101/11, 93/12,
62/13 и 63/13-испр)
НЕ
12. 2014.
Није
предвиђен
26
Правилник о стандардном
класификационом оквиру и Контном
плану за буџетски систем
Члан 29. став 4. Закона о буџетском
систему („Службени гласник РС”, бр.
54/09, 73/10 , 101/10,101/11, 93/12,
62/13 и 63/13-испр)
НЕ
12. 2014.
Није
предвиђен
27
Правилник о изменама и допунама
Правилника о начину и поступку
вршења унутрашње контроле
обављања платног промета у оквиру
консолидованог рачуна трезора
Чл. 96. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник РС”, бр. 54/09,
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13 и
63/13 – испр)
НЕ
12. 2014.
Није
предвиђен
85
Редни
Назив
број
Правни основ
Референтни документ
Рок
НПАА доношења
(месец)
Прописан
крајњи рок
28
Правилник о начину извештавања
локалних органа управе надлежних
за финансије о инвестирању
новчаних средстава на
консолидованом рачуну трезора
Члан 10. став 6 Законa о буџетском
систему („Службени гласник РС”, бр.
54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,
62/13 и 63/13 – испр)
НЕ
12. 2014.
Није
предвиђен
29
Правилник о Списку корисника
јавних средстава
Члан 8. став 1. Закона о буџетском
систему („Службени гласник РС”, бр.
54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,
62/13 и 63/13 – испр.)
НЕ
12. 2014.
Није
предвиђен
30
Правилник о начину коришћења
средстава са подрачуна, осносно
других рачуна консолидованог
рачуна трезора Републике и о
извештавању о коришћењу тих
средстава
Чл. 9. ст. 12. Законa о буџетском
систему („Службени гласник РС”, бр.
54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,
62/13 и 63/13 – испр)
НЕ
12. 2014.
Није
предвиђен
31
Упутство o начину рада буџетске
инспекције
Члан 90. став 4. Закона о буџетском
систему („Службени гласник РС”, бр.
54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,
62/13 и 63/13 – испр)
НЕ
05. 2015.
Није
предвиђен
86
ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ)
Редни
Назив
број
Верификација Референтни документ
Извор и износ финансирања
Очекивани резултати
1
Унапређење
финансијског система
Орган
11 23.760.000.000 RSD (200.000.000 EUR)
06
400.274.000 RSD
Унапређена регулатива у
области рачуноводства и
ревизије, банкарства, платног
система, осигурања и лизинга и
хартија од вредности
1.ПК.1
Пројекат пружања
техничке и стручне
помоћи за примену
одредаба Закона о
ревизији у погледу
функционисања Одбора
за јавни надзор над
обављањем ревизије и
успостављања
одговарајућег система
контроле квалитета
обављања ревизије
Влада
06
Успостављање независног и
ефикасног система јавног
надзора над ревизијом, као и
система контроле квалитета
обављања ревизије у складу са
најбољом међународном
праксом, допринеће већој
транспарентности у раду
ревизорске професије, а у циљу
унапређења квалитета
финансијског извештавања и
јачања финансијске
дисциплине у Републици
Србији. Предвиђено је да
програм техничке и стручне
помоћи има трајање у периоду
од 10 квартала, када би Одбор
за јавни надзор, по очекивању,
био спреман да аплицира за
чланство у Међународном
удружењу независних
регулатора ревизије (IFIAR);
појачано поверење
инвестиционе јавности, тиме и
већа атрактивност домаћег
тржишта у смислу инвестирања
и ефикаснија реализација
инвестиција, а додатно и
15.538.000 RSD
(170.000 USD)
87
Редни
Назив
број
Верификација Референтни документ
Извор и износ финансирања
Очекивани резултати
олакшан приступ изворима
финансирања за домаће
привредне субјекте, са
акцентом на сектор малих и
средњих предузећа
1.ПК.2
Влада
Успостављање
информационог система
Агенције за привредне
регистре, неопходног за
обезбеђење адекватних
техничких услова за
пријем, обраду и чување
финансијских извештаја у
електронском облику
06
225.720.000 RSD
(1.900.000 EUR)
Увођење електронског
достављања финансијских
извештаја имаће читав низ
користи и предности за
привредне субјекте и друга
правна лица која су дужна да
исте састављају и достављају
Агенцији за привредне регистре
ради објављивања, а самим
тим и за целокупно привредно
окружење у Републици Србији,
пре свега због ефикасности,
прецизности и извесности
комуникације и доступности
релевантних података.
1.ПК.3
Јачање капацитета
Сектора за финансијски
систем, Групе за
банкарство, осигурање и
лизинг
Влада
06
3.656.000 RSD
(40.000 USD)
Оптимална реализација
законодавне реформе,
нарочито примене релевантних
прописа у пракси у вези са
напорима на обезбеђењу
стабилности финансијског
система земље и оптимизације
управљања капиталом
Републике Србије у
привредним субјектима на
домаћем финансијском
тржишту
1.ПК.4
Пројекат реорганизације
Влада
06
36.560.000 RSD
(400.000 USD)
Реорганизација Националне
88
Редни
Назив
број
Верификација Референтни документ
Извор и износ финансирања
и ремоделирања
функционисања
Националне корпорације
за осигурање стамбених
кредита
Очекивани резултати
корпорације за осигурање
стамбених кредита и
постављање њеног пословног
модела у складу са најбољом
међународно прихваћеном
праксом у тој области и рад на
укључењу стратешког
инвеститора;надзор над
пословањем под ингеренцијом
Народне банке Србије
1.ПК.5
Пројекат пружања
финансијске и техничке
помоћи одобравањем,
односно закључивањем
Stand-by кредитног
аранжмана Европске
банке за обнову и развој
са Агенцијом за
осигурање депозита
Влада
11 23.760.000.000 RSD (200.000.000 EUR)
06
118.800.000 RSD (1.000.000 EUR)
Омогућавања несметаног
функционисања Агенције за
осигурање депозита и пружање
техничке подршке;stand-by
кредитни аранжман ЕБРД
предвиђа кредитну подршку у
износу од 200 милиона евра, у
периоду од 7 година, који је
праћен трошковима
једнократне накнаде од 1% и
годишње накнаде од 0,5% на
неповучени износ новчаних
средстава
2
Управљање
претприступном помоћи
Европске уније
Влада
01
06
118.800.000 RSD
178.200.000 RSD
(1.000.000 EUR)
(1.500.000 EUR)
Институције РС спроводе
програме финансиране из ИПА
према процедурама и
правилима ЕУ
2.ПК.1
Изградња
информационог система
за управљање
инструментом за
претприступну помоћ
Влада
01
118.800.000 RSD
(1.000.000 EUR)
Смањење грешака и
неправилности у ради и
унапређење процеса;највећи
део процеса
децентрализованог управљања
фондовима ЕУ одвија се уз
89
Редни
Назив
број
Верификација Референтни документ
Извор и износ финансирања
Европске уније (ИПА)
Очекивани резултати
подршку МИС-а
2.ПК.2
Техничка помоћ органима Влада
државне управе Србије
при управљању
претприступном помоћи
(ИПА)
3
Унапређење
институционалних
капацитета Пореске
управе
Влада
06
178.200.000 RSD
06
111.078.000 RSD
01 1.575.499.000 RSD
(1.500.000 EUR)
Унапређено институционално и
финансијско управљању и
квалитет услуга од стране
Сектора за национални фонд за
управљање средствима ЕУ,
Сектора за уговарање и
финансирање програма из
средстава ЕУ као и других
кључних институција које су
укључене у управљање
претприступне помоћи у складу
са децентрализованим
управљањем и у складу са
будућим захтевима нове
финансијске
перспективе;припремљена је
мапа пута за укидање ex ante
контроле под
децентрализованим
управљањем и све релевантне
институције су свесне
неопходних прилагођавања и
захтева и спремне су да раде
под проширеним
децентрализованим системом
управљања
Дизајниран ефективан и
ефикасан систем подршке за
функцију наплате пореза и
управљање финансијским и
материјалним рачуноводством;
успостављен систем
електронског пословања за све
пореске облике;
90
Редни
Назив
број
Верификација Референтни документ
Извор и износ финансирања
Очекивани резултати
имплементиран систем за
ефикасно управљање људским
ресурсима и дизајниран
интернет портал за пружање
услуга пореским обвезницима
електронским путем;
успостављен систем за
прикупљање свих релевантних
информација о случајевима
пореских утаја и
имплементиран адекватан
систем извештавања;убрзана
комуникација са пореским
обвезницима, као и интерна
комуникација; савремено
опремљене организационе
јединице Пореске управе;
успостављање потпуне
системско-софтверске подршке
за функционисање и развој
постојећих пословних
апликација Пореске управе
3.ПК.1
Модернизација и јачање
институционалних
капацитета Пореске
управе
Влада
06
01
111.078.000 RSD
22.216.000 RSD
Дизајниран ефективан и
ефикасан систем подршке за
функцију наплате пореза и
управљање финансијским и
материјалним
рачуноводством;успостављен
систем електронског
пословања за све пореске
облике;имплементиран систем
за ефикасно управљање
људским ресурсима и
дизајниран интернет портал за
пружање услуга пореским
обвезницима електронским
путем;дизајниран систем за
91
Редни
Назив
број
Верификација Референтни документ
Извор и износ финансирања
Очекивани резултати
прикупљање свих релевантних
информација о случајевима
пореских утаја и
имплементиран адекватан
систем извештавања
3.ПК.2
Модернизација
информационокомуникационог система
Пореске управе
Влада
01 1.185.568.000 RSD
Успостављен систем
електронског пословања за све
пореске облике; убрзана
интерна комуникација и
комуникација са пореским
обвезницима; успостављена
потпуна системско-софтверска
подршка за функционисање и
развој постојећих пословних
апликација Пореске управе;
организационе јединице
Пореске управе опремљене
савременом рачунарскокомуникационом и пратећом
опремем
3.ПК.3
Пројекат електронског
надзора приређивања
игара на срећу
Влада
01
250.000.000 RSD
Смањење нелегалног
приређивања и повећање
буџетских прихода
3.ПК.4
Модернизација и
реконструкција зграда и
објеката Пореске управе
Орган
01
117.715.000 RSD
Унапређени услови рада и
повећана безбедност у
зградама и објектима Пореске
управе
4
Јачање
институционалних
капацитета Управе
царина
Влада
06
01
177.724.800 RSD
469.415.000 RSD
(1.496.000 EUR)
Побољшање ефикасности и
ефективности рада Управе
царина путем размене знања и
искустава са колегама из
других царинских
92
Редни
Назив
број
Верификација Референтни документ
Извор и износ финансирања
Очекивани резултати
администрација, пре свега
земаља чланица ЕУ, кроз
учествовање у састанцима,
радним групама, обукама и
радним посетама; унапређена
сарадња између Управе
царина, Пореске управе, јавне
администрације и пословног
сектора на пољу пореске
политике; развој ефикасне
политике Управе царина и
Пореске управе у борби против
избегавања пореза и
злоупотреба, укључујући и
преваре у међународним
оквирима; повећање
компетентности службеника
Управе царина и Пореске
управе ради успешног
спровођења законских
одредаба и откривања и
спречавања потенцијалних
фискалних превара;
усклађивање законских и
подзаконских прописа из
области индиректног
опорезивања, заснованог на
резултатима анализе
неусклађености; остварење
већег степена поверења
пословне заједнице и креирање
позитивне слике у јавности,
кроз повећање мотивисаности
запослених за подизање нивоа
услуга које царински
службеници пружају екстерним
корисницима, као и унутар
службе; систем управљања
93
Редни
Назив
број
Верификација Референтни документ
Извор и износ финансирања
Очекивани резултати
ризиком хармонизован са ЕУ
стандардима и имплементиран
ИТ систем управљања ризиком;
уведен Заједнички транзит и
NCTS; ефикаснија и поузданија
пословна комуникација, како у
оквиру Управе царина, тако и
са привредном заједницом
4.ПК.1
Пројекат модернизације
Управе царина и
унапређења управљања
границом - ИПА 2013
Влада
06
01
74.368.800 RSD
11.975.000 RSD
(626.000 EUR)
(100.800 EUR)
Извршена припрема за
имплементацију AIS и AES и
система управљања царинским
ауторизацијама који су
неопходни за ефикасну
размену података између
пословне заједнице, Управе
царина и европских царинских
администрација; побољшана
ефикасност царинских
поступака имплементацијом
модернизоване ИТ
инфраструктуре и алата за
управљање ИТ ресурсима;
створени услови за
побољшање управљања
границом између Србије и
Мађарске реконструкцијом
граничног прелаза Бајмок
4.ПК.2
Пројекат Европске уније „Царина 2013“
Влада
01
11.880.000 RSD
(100.000 EUR)
Побољшање ефикасности и
ефективности рада Управе
Царина путем размене знања и
искустава са колегама из
других царинских
администрација, пре свега
земаља чланица ЕУ, кроз
учествовање у састанцима,
94
Редни
Назив
број
Верификација Референтни документ
Извор и износ финансирања
Очекивани резултати
радним групама, обукама и
радним посетама
4.ПК.3
Пројекат Европске уније „Царина 2020“
Влада
01
11.880.000 RSD
4.ПК.4
Модернизација
информационог и
комуникационог система
царинске службе
Влада
01
205.320.000 RSD
Ефикасно и поузданo
функционисање интегралног
инфомационог система;
стварање услова за за
реализацију ЕУ царинских
система; створени предуслови
за даље унапређење
интегралног информационог
система у техничко технолошком смислу;
ефикаснија и поузданија
пословна комуникација, како у
оквиру УЦС тако и са
привредном заједницом;
унапређени административни
капацитети царинске службе
4.ПК.5
Модернизација граничних Влада
прелаза и изградња и
реконструкција царинских
01
222.360.000 RSD
Спроведене све активности
неопходне за покретање јавне
набавке радова на изградњи и
завршени сви планирани
(100.000 EUR)
Побољшање ефикасности и
ефективности рада Управе
царина путем размене знања и
искустава са колегама из
других царинских
администрација, пре свега
земаља чланица ЕУ кроз
учествовање у састанцима,
радним групама, обукама,
експертским тимовима и
радним посетама
95
Редни
Назив
број
Верификација Референтни документ
Извор и износ финансирања
објеката
Очекивани резултати
радови на изградњи и
адаптацији граничних прелаза и
царинских објеката
4.ПК.6
Пројекат интегрисане
Царинске тарифе Србије
- ТАРИС
Влада
01
6.000.000 RSD
4.ПК.7
Модернизација царинског Влада
система - ИПА 2011
06
103.356.000 RSD
Обезбеђена информатичка
подршка интегрисаној тарифи
која је интегрисана у ИСЦС
чиме је створена могућност за
аутоматску контролу свих мера
код увоза и извоза робе;
унапређена комуникација са
пословном заједницом кроз
доступност информација и
предвидљивост пословних
трансакција
(870.000 EUR)
Унапређење царинског
транзитног система и
процедура у складу са
правилима Конвенције о
заједничком транзиту и НЦТС
путем примене НЦТС
компатибилне националне
транзитне апликације и система
управљања гаранцијама;
унапређење царинских
контролних процедура у складу
са EУ системима управљања
ризиком путем примене ИТ
система управљања ризиком и
техника и методологија
управљања ризиком; примена
система овлашћених
привредних субјеката (AEO) и
обука царинских службеника
који ће обављати оперативне
активности; спровођење студије
96
Редни
Назив
број
Верификација Референтни документ
Извор и износ финансирања
Очекивани резултати
изводљивости у циљу
дефинисања приоритета за
побољшање контролних
процедура и методологије који
се примењују у железничком,
речном и ваздушном
саобраћају у Управи царина
Србије предузете за овлашћене
привредне субјекте
5
Унапређење
информационокомуникационих,
безбедносних и
енергетских капацитета у
Управи за трезор
Влада
01
341.880.000 RSD
5.ПК.1
Влада
Унапређење
безбедносних капацитета
01
27.000.000 RSD
Пoвећана безбедност новца,
новчаних токова, као и
транспорта новца и смањење
трошкова одржавања опреме,
осигурања новца у транспорту
и смањење трошкова који се
односе на осигурање новца у
сместишту и новца у
манипулацији; повећана
сигурност (смањење пожарне
опасности) и знатне уштеде
средстава (укидају се трошкови
набавке енергената и издаци за
ангажовање лица која су
стручно оспособљена за рад на
топлотим инсталацијама –
котловима, као и накнаде за
обавезне контроле и сервис
опреме); подизање нивоа
управљања, надзора и бриге о
безбедности DataCentra, као и
рационалнији и ефикаснији
информационо-комуникациони
систем
Пoвећана безбедност
транспорта новца и смањење
97
Редни
Назив
број
Верификација Референтни документ
Извор и износ финансирања
при транспорту новца
Очекивани резултати
трошкова одржавања опреме,
као и трошкова осигурања
новца у транспорту
5.ПК.2
Пројекат интегрисаног
надзора новчаних токова
у Управи за трезор
Влада
01
2.000.000 RSD
Пoвећана безбедност новца и
новчаних токова и смањење
трошкова који се односе на
осигурање новца у сместишту и
новца у манипулацији
5.ПК.3
Пројекат гасификације,
топлификације и
електрификације
организационих јединица
Управе за трезор
Влада
01
10.000.000 RSD
Повећана сигурност (смањење
пожарне опасности) и знатне
уштеде средстава (укидају се
трошкови набавке енергената и
издаци за ангажовање лица
која су стручно оспособљена за
рад на топлотим инсталацијама
– котловима, као и накнаде за
обавезне контроле и сервис
опреме).
5.ПК.4
Проширење и
технолошко унапређење
капацитета Управе за
трезор у циљу
ефикаснијег пословања
Влада
01
177.120.000 RSD
Подизање нивоа управљања,
надзора и бриге о безбедности
ДатаЦентра, као и
рационалнији и ефикаснији
информационо-комуникациони
систем; ефикасан и
стандардизован начин
извршења буџета;
оптимизација рада буџетских
корисника;
5.ПК.5
Унапређење
аутоматизације
пословних процеса
Влада
01
125.760.000 RSD
Повећање степена безбедности
радног окружења;
обезбеђивање техничких
предуслова у складу са
98
Редни
Назив
број
Верификација Референтни документ
Извор и износ финансирања
Очекивани резултати
проширењем надлежности
Управе за трезор; побољшање
квалитета ДатаЦентра
99
ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ
1. Назив органа државне
управе
МИНИСТАРСТВО СПОЉНИХ ПОСЛОВА
2. Министар
Иван Мркић
3. Делокруг
На основу члана 5. Закона о министарствима („Службени гласник РС”, бр. 72/12 и 76/13), Министарство спољних
послова обавља послове државне управе који се односе на: спољну политику и одржавање односа Републике Србије с
другим државама, међународним организацијама и институцијама; праћење међународних односа и билатералне
сарадње с другим државама и њихов развој; учествовање у закључивању, потврђивању и примени међународних
уговора, према закону којим се уређује закључивање међународних уговора и према делокругу министарстава који је
одређен овим законом; заштиту права и интереса Републике Србије и њених држављана и правних лица у
иностранству; обавештавање стране јавности о политици Републике Србије; праћење делатности страних средстава
јавног информисања које се односе на Републику Србију; припрему учешћа представника Републике Србије на
међународним конференцијама или преговорима за закључивање међународних уговора; послове везане за
акредитоване званичне представнике држава и међународних организација; прикупљање, чување и објављивање
документације о спољној политици Републике Србије, као и друге послове који су одређени законом којим се уређују
спољни послови и другим законима. Министарство спољних послова обавља послове државне управе у области односа
Републике Србије са дијаспором и Србима у региону, као и друге послове који су одређени законом којим се уређује
остваривање веза дијаспоре и Срба у региону са матичном државом и другим законима.
АКТИ КОЈЕ ВЛАДА ПРЕДЛАЖЕ НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ
Редни
Назив
број
1
Предлог закона о потврђивању
Споразума између Владе Републике
Србије и Владе Монголије о укидању
виза за држављане двеју земаља
Опис
Потврђује се Споразум између
Владе Републике Србије и Владе
Монголије о укидању виза за
дражљане двеју земаља
Референтни документ
НПАА Рок/месец
НЕ
03. 2014.
100
Редни
Назив
број
Опис
Референтни документ
НПАА Рок/месец
2
Предлог закона о међународним
мерама ограничавања
Усклађивање нашег законодавства у
вези са обавезом поштовања и
спровођења међународних мера
ограничавања,
у
складу
са
међународним правом, обавезама
које проистичу из чланства у
међународним организацијама чији
је члан Република Србија
НЕ
03. 2014.
3
Предлог закона о спољним пословима
Уређује се начин вођења спољних
послова; међусобни односи органа у
вођењу спољних послова;
надлежности, делокруг и
организација рада министарства
спољних послова; поступак
одлучивања о отварању и
затварању дипломатскоконзуларних представништава
Републике Србије у иностранству и
представништава страних држава и
међународних организација у
Републици Србији
НЕ
03. 2014.
4
Предлог закона о потврђивању
Споразума између Владе Републике
Србије и Владе Републике Гватемале о
укидању виза за носиоце дипломатских
и службених пасоша
Потврђује се Споразум између
Владе Републике Србије и Владе
Републике Гватемале о укидању
виза за носиоце дипломатских и
службених пасоша
НЕ
06. 2014.
5
Предлог закона о потврђивању
Споразума између Владе Републике
Србије и Владе Републике Киргизије о
укидању виза за носиоце дипломатских
и службених пасоша
Потврђује се Споразум између
Владе Републике Србије и Владе
Републике Киргизије о укидању виза
за носиоце дипломатских и
службених пасоша
НЕ
06. 2014.
6
Предлог закона о изменама и допунама Предлаже се Закон о изменама и
допунама Закона о дијаспори и
НЕ
06. 2014.
101
Редни
Назив
број
Опис
Референтни документ
НПАА Рок/месец
Закона о дијаспори и Србима у региону
Србима у региону
7
Предлог закона о потврђивању
Споразума између Владе Републике
Србије и Владе Републике Никарагве о
укидању виза за носиоце дипломатских
и службених пасоша
Потврђује се Споразум између
Владе Републике Србије и Владе
Републике Никарагве о укидању
виза за носиоце дипломатских и
службених пасоша
НЕ
06. 2014.
8
Предлог закона о потврђивању
Споразума између Владе Републике
Србије и Владе Републике Мјанмарске
Уније о укидању виза за носиоце
дипломатских и службених пасоша
Потврђује се Споразум између
Владе Републике Србије и Владе
Републике Мјанмарске Уније о
укидању виза за носиоце
дипломатских и службених пасоша
НЕ
06. 2014.
9
Предлог закона о потврђивању
Споразума између Владе Републике
Србије и Владе Краљевине Камбоџе о
укидању виза за носиоце дипломатских
и службених пасоша
Потврђује се Споразум између
Владе Републике Србије и Владе
Краљевине Камбоџе о укидању виза
за носиоце дипломатских и
службених пасоша
НЕ
06. 2014.
10
Предлог закона о потврђивању
Споразума између Владе Републике
Србије и Владе Републике Либан о
укидању виза за носиоце дипломатских
и службених пасоша
Потврђује се Споразум између
Владе Републике Србије и Владе
Републике Либан о укидању виза за
носиоце дипломатских и службених
пасоша
НЕ
06. 2014.
11
Предлог закона о потврђивању
Споразума између Владе Републике
Србије и Владе Уједињених Арапских
Емирата о укидању виза за носиоце
дипломатских и службених/специјалних
пасоша
Потврђује се Споразум између
Владе Републике Србије и Владе
Уједињених Арапских Емирата о
укидању виза за носиоце
дипломатских и
службених/специјалних пасоша
НЕ
06. 2014.
102
Редни
Назив
број
Опис
Референтни документ
НПАА Рок/месец
12
Предлог закона о потврђивању
Споразума између Владе Републике
Србије и Владе Грузије о укидању виза
за носиоце дипломатских и службених
пасоша
Потврђује се Споразум између
Владе Републике Србије и Владе
Грузије о укидању виза за носиоце
дипломатских и службених пасоша
НЕ
06. 2014.
13
Предлог закона о потврђивању
Споразума између Владе Републике
Србије и Владе Краљевине Тајланда о
укидању виза за носиоце дипломатских
и службених пасоша
Потврђује се Споразум између
Владе Републике Србије и Владе
Краљевине Тајланда о укидању виза
за носиоце дипломатских и
службених пасоша
НЕ
06. 2014.
14
Предлог закона о потврђивању
Споразума између Владе Републике
Србије и Републике Ирак о укидању
виза за носиоце дипломатских и
службених пасоша
Потврђује се Споразум између
Владе Републике Србије и
Републике Ирак о укидању виза за
носиоце дипломатских и службених
пасоша
НЕ
06. 2014.
15
Предлог закона о потврђивању
Споразума између Владе Републике
Србије и Владе Кооперативне
Републике Гвајане о укидању виза за
носиоце дипломатских и службених
пасоша
Потврђује се Споразум између
Владе Републике Србије и Владе
Кооперативне Републике Гвајане о
укидању виза за носиоце
дипломатских и службених пасоша
НЕ
12. 2014.
16
Предлог закона о потврђивању
Споразума између Владе Републике
Србије и Владе Боливарске Републике
Венецуеле о укидању виза за њихове
држављане
Потврђује се Споразум између
Владе Републике Србије и Владе
Боливарске Републике Венецуеле о
укидању виза за њихове држављане
НЕ
12. 2014.
17
Предлог закона о потврђивању
Споразума између Владе Републике
Србије и Владе Непала о укидању виза
за носиоце дипломатских и службених
Потврђује се Споразум између
Владе Републике Србије и Владе
Непала о укидању виза за носиоце
НЕ
12. 2014.
103
Редни
Назив
број
Опис
Референтни документ
НПАА Рок/месец
пасоша
дипломатских и службених пасоша
18
Предлог закона о потврђивању
Споразума између Владе Републике
Србије и Владе Народне Републике
Бангладеш о укидању виза за носиоце
дипломатских и службених пасоша
Потврђује се Споразум између
Владе Републике Србије и Владе
Народне Републике Бангладеш о
укидању виза за носиоце
дипломатских и службених пасоша
НЕ
12. 2014.
19
Предлог закона о потврђивању
Споразума између Владе Републике
Србије и Владе Арапске Републике
Египат о укидању виза за носиоце
дипломатских и службених пасоша
Потврђује се Споразум између
Владе Републике Србије и Владе
Арапске Републике Египат о
укидању виза за носиоце
дипломатских и службених пасоша
НЕ
12. 2014.
20
Предлог закона о потврђивању
Споразума између Владе Републике
Србије и Владе Демократске
Социјалистичке Републике Шри Ланке
о укидању виза за носиоце
дипломатских и службених пасоша
Потврђује се Споразум између
Владе Републике Србије и Владе
Демократске Социјалистичке
Републике Шри Ланке о укидању
виза за носиоце дипломатских и
службених пасоша
НЕ
12. 2014.
21
Предлог закона о потврђивању
Споразума између Владе Републике
Србије и Владе Републике Колумбије о
укидању виза за носиоце дипломатских
и службених пасоша
Потврђује се Споразум између
Владе Републике Србије и Владе
Републике Колумбије о укидању
виза за носиоце дипломатских и
службених пасоша
НЕ
12. 2014.
22
Предлог закона о потврђивању
Споразума између Владе Републике
Србије и Владе Републике Филипина о
укидању виза за носиоце дипломатских
и службених пасоша
Потврђује се Споразум између
Владе Републике Србије и Владе
Републике Филипина о укидању
виза за носиоце дипломатских и
службених пасоша
НЕ
12. 2014.
104
Редни
Назив
број
Опис
Референтни документ
НПАА Рок/месец
23
Предлог закона о потврђивању
Споразума између Владе Републике
Србије и Владе Јужноафричке
Републике о укидању виза за носиоце
дипломатских и службених пасоша
Потврђује се Споразум између
Владе Републике Србије и Владе
Јужноафричке Републике о укидању
виза за носиоце дипломатских и
службених пасоша
НЕ
12. 2014.
24
Предлог закона о потврђивању
Споразума између Владе Републике
Србије и Владе Туркменистана о
укидању виза за носиоце дипломатских
и службених пасоша
Потврђује се Споразум између
Владе Републике Србије и Владе
Туркменистана о укидању виза за
носиоце дипломатских и службених
пасоша
НЕ
12. 2014.
АКТИ КОЈЕ ВЛАДА ДОНОСИ
Редни
Назив
број
Правни основ
Опис
Референтни документ
НПАА Рок/месец
1
Закључак о прихватању
Платформе за учешће
делегације Републике
Србије на састанку Савета
за стабилизацију и
придруживање Републике
Србије и Европске уније
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
РС" бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08,16/11,68/12-УС и
72/12)
Прихвата се Платформа за
учешће делегације
Републике Србије на
састанку Савета за
стабилизацију и
придруживање Републике.
Србије и ЕУ
НЕ
01. 2014.
2
Закључак o реализацији
првог Индивидуалног
акционог плана партнерства
(IPAP)
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
РС" бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08,16/11,68/12-УС и
Прихвата се закључак о
реализацији
првог
Индивидуалног
акционог
плана партнерства (IPAP) –
Реализацијом
наведеног
документа унапређује се
НЕ
01. 2014.
105
Редни
Назив
број
Правни основ
Опис
72/12)
институционална
сарадња
Републике Србије са НАТО
у
оквиру
програма
Партнерство за мир (ПзМ)
Референтни документ
НПАА Рок/месец
3
Закључак о прихватању
Платформе за разговоре
током самита Републике
Србије и Републике Кипра у
Никозији
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
PC", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Прихвата се Платформа за
разговоре током самита
Републике Србије и
Републике Кипра у Никозији
НЕ
01. 2014.
4
Закључак о прихватању
Платформе за учешће
делегације Републике
Србије на билатералном
скринингу за Поглавље 35
(друга питања, са акцентом
на нормализацију односа
Београда и Приштине)
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
РС" бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08,16/11,68/12-УС и
72/12)
Прихвата се Платформа за
учешће делегације
Републике Србије на
билатералном скринингу за
Поглавље 35 (друга питања,
са акцентом на
нормализацију односа
Београда и Приштине)
НЕ
01. 2014.
5
Закључак о утврђивању
Основе за закључивање
Споразума између Владе
Републике Србије и Владе
Републике Индије о
сарадњи у области културе,
уметности, образовања,
спорта и медија
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
PC", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Усваја се Основа за
закључивање Споразума
између Владе Републике
Србије и Владе Републике
Индије о сарадњи у области
културе, уметности,
образовања, спорта и
медија
НЕ
01. 2014.
6
Закључак о прихватању
Платформе за билатералне
консултације из области
безбедносне политике са
Мађарском на нивоу
помоћника министра
Члан 43 став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
PC", бр. 55/05, 71/05 исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/2012 – УС и 72/12)
Прихвата се Платформа за
билатералне консултације
из области безбедносне
политике са Мађарском на
нивоу помоћника министра
НЕ
01. 2014.
106
Редни
Назив
број
Правни основ
Опис
Референтни документ
НПАА Рок/месец
7
Закључак о прихватању
Платформе за билатералне
консултације из области
безбедносне политике са
Руском Федерацијом на
нивоу помоћника министра
Члан 43 став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
PC", бр. 55/05, 71/05 исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/2012 – УС и 72/12)
Прихвата се Платформа за
билатералне консултације
из области безбедносне
политике са Руском
Федерацијом на нивоу
помоћника министра
НЕ
01. 2014.
8
Закључак о прихватању
Платформе за билатералне
консултације из области
безбедносне политике са
Републиком Финском на
нивоу помоћника министра
Члан 43 став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
PC", бр. 55/05, 71/05 исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/2012 – УС и 72/12)
Прихвата се Платформа за
билатералне консултације
из области безбедносне
политике са Републиком
Финском на нивоу
помоћника министра
НЕ
01. 2014.
9
Закључак о прихватању
Платформе за билатералне
консултације из области
безбедносне политике са
Републиком Словачком на
нивоу помоћника министра
Члан 43 став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
PC", бр. 55/05, 71/05 исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/2012 – УС и 72/12)
Прихвата се Платформа за
билатералне консултације
из области безбедносне
политике са Републиком
Словачком на нивоу
помоћника министра
НЕ
01. 2014.
10
Закључак о прихватању
Платформе за разговоре
министра са министрима
спољних послова Европске
уније на маргинама састанка
Савета Европске уније за
опште послове и Савета
Европске уније за спољне
послове (GAC/FAC)
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
РС“ бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Прихвата се Платформа за
разговоре министра са
министрима спољних
послова Европске уније на
маргинама састанка Савета
Европске уније за опште
послове и Савета Европске
уније за спољне послове
(GAC/FAC) о мерама за
убрзано спровођење
интеграције Републике
Србије у Европску унију
НЕ
01. 2014.
11
Закључак о прихватању
Платформе за учешће
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
Прихвата се Платформа за
учешће делегације
НЕ
01. 2014.
107
Редни
Назив
број
Правни основ
Опис
Референтни документ
НПАА Рок/месец
делегације Републике
Србије на експланаторном
скринингу за Поглавље 35
(друга питања, са акцентом
на нормализацију односа
Београда и Приштине)
РС" бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07,
65/08,16/11,68/12-УС и
72/12)
Републике Србије на
експланаторном скринингу
за Поглавље 35 (друга
питања, са акцентом на
нормализацију односа
Београда и Приштине)
12
Закључак о прихватању
Платформе за посету
министра иностраних
послова Републике
Француске Републици
Србији
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
РС", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Прихвата се Платформа за
посету министра иностраних
послова Републике
Француске Републици
Србији
НЕ
01. 2014.
13
Закључак о прихватању
Платформе за разговоре
министра са минисром
иностраних послова Грчке
као председавајућим
Саветом Европске уније
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
РС“ бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Прихвата се Платформа за
разговоре министра са
министром иностраних
послова Грчке као
председавајућим Саветом
Европске уније
НЕ
01. 2014.
14
Закључак о прихватању
Извештаја о посети
министра иностраних
послова Републике
Француске Републици
Србији
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
РС", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Прихвата се Извештај о
посети министра иностраних
послова Републике
Француске Републици
Србији
НЕ
01. 2014.
15
Закључак о прихватању
Платформе за учешће
министра спољних послова
у разговорима са
званичницима Европске
уније на маргинама састанка
министара иностраних
послова Европске уније
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
РС“ бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12
Прихвата се Платформа за
учешће министра у
разговорима са
званичницима Европске
уније на маргинама састанка
министара иностраних
послова Европске уније
(GYMNICH) о приоритетима
НЕ
01. 2014.
108
Редни
Назив
број
Правни основ
Опис
Референтни документ
НПАА Рок/месец
за спровођење интеграције
Републике Србије у
Европску унију
(GYMNICH)
16
Закључак о прихватању
Платформе за разговоре
министра са високим
представником Европске
уније за спољну политику о
започињању и вођењу
преговора о пуноправном
чланству Републике Србије
у Европској унији
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
РС“ бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Прихвата се Платформа за
разговоре министра са
високим представником
Европске уније за спољну
политику о започињању и
вођењу преговора о
пуноправном чланству
Републике Србије у
Европској унији
НЕ
01. 2014.
17
Закључак о прихватању
Извештаја о посети
министра Уједињеним
Арапским Емиратима
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
РС", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Прихвата се Извештај о
посети министра
Уједињеним Арапским
Емиратима
НЕ
01. 2014.
18
Закључак о утврђивању
Основе за закључивање
Програма сарадње у
области образовања, науке,
културе, омладине и спорта
између Владе Републике
Србије и Владе Државе
Израел за период 20142016. године
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
PC", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Усваја се Основа за
закључивање Програма
сарадње у области
образовања, науке, културе,
омладине и спорта између
Владе Републике Србије и
Владе Државе Израел за
период 2014-2016. године
НЕ
01. 2014.
19
Закључак о усвајању
Акционог плана којим се
дефинише позиција
Републике Србије у процесу
израде свеобухватне
Стратегије ЕУ за јадранско-
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Усваја се Акциони план
којим се дефинише позиција
Републике Србије у процесу
израде свеобухватне
Стратегије ЕУ за јадранско-
НЕ
01. 2014.
109
Редни
Назив
број
Правни основ
јонски регион
Опис
Референтни документ
НПАА Рок/месец
јонски регион
20
Закључак о прихватању
Платформе за посету
министра Уједињеним
Арапским Емиратима
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
РС", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Прихвата се Платформа за
посету министра
Уједињеним Арапским
Емиратима
НЕ
01. 2014.
21
Закључак о прихватању
стручно политичке
Платформе за учешће
министра на Састанку
министара спољних послова
у вези припреме Стратегије
Европске уније за јадранскојонски регион 6. и 7.
фебруар 2014. године у
Атини
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Прихвата се стручно политичка Платформа за
учешће министра спољних
послова Републике Србије
на Састанку министара
спољних послова у вези
припреме Стратегије
Европске уније за јадранскојонски регион 6. и 7.
фебруар 2014. године у
Атини
НЕ
01. 2014.
22
Закључак о прихватању
Платформе за разговоре
приликом билатералних
консултација у области
евроинтеграција на нивоу
помоћника министра
спољних послова за
Европску унију Републике
Србије и Републике Италије
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
РС“ бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Прихвата се Платформа за
разговоре приликом
билатералних консултација
у области евроинтеграција
на нивоу помоћника
министра спољних послова
за Европску унију Републике
Србије и Републике Италије
НЕ
01. 2014.
23
Закључак о прихватању
Платформе за разговоре
приликом билатералних
консултација у области
евроинтеграција на нивоу
помоћника министра
Члан 43. став 3 .Закона о
Влади („Службени гласник
РС“ бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Прихвата се Платформа за
разговоре приликом
билатералних консултација
у области евроинтеграција
на нивоу помоћника
министра спољних послова
НЕ
01. 2014.
110
Редни
Назив
број
Правни основ
спољних послова за
Европску унију Републике
Србије и Републике Грчке
Опис
Референтни документ
НПАА Рок/месец
за Европску унију Републике
Србије и Републике Грчке
24
Закључак о прихватању
Платформе за разговоре
приликом билатералних
консултација у области
евроинтеграција на нивоу
помоћника министра
спољних послова за
Европску унију Републике
Србије и Републике Пољске
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
РС“ бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Прихвата се Платформа за
разговоре приликом
билатералних консултација
у области евроинтеграција
на нивоу помоћника
министра спољних послова
за Европску унију Републике
Србије и Републике Пољске
НЕ
01. 2014.
25
Закључак о прихватању
Платформе за разговоре
приликом билатералних
консултација у области
евроинтеграција на нивоу
помоћника министра
спољних послова за
Европску унију Републике
Србије и Савезне Републике
Немачке
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
РС“ бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Прихвата се Платформа за
разговоре приликом
билатералних консултација
у области евроинтеграција
на нивоу помоћника
министра спољних послова
за Европску унију Републике
Србије и Савезне Републике
Немачке
НЕ
01. 2014.
26
Закључак о прихватању
Платформе за разговоре
приликом билатералних
консултација у области
евроинтеграција на нивоу
помоћника министра
спољних послова за
Европску унију Републике
Србије и Велике Британије
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
РС“ бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Прихвата се Платформа за
разговоре приликом
билатералних консултација
у области евроинтеграција
на нивоу помоћника
министра спољних послова
за Европску унију Републике
Србије и Велике Британије
НЕ
01. 2014.
111
Редни
Назив
број
Правни основ
Опис
Референтни документ
НПАА Рок/месец
27
Закључак о прихватању
Платформе за разговоре
приликом билатералних
консултација у области
евроинтеграција на нивоу
помоћника министра за
Европску унију Републике
Србије и Републике
Француске
Члан 43. став 3 Закона о
Влади („Службени гласник
РС“ бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Прихвата се Платформа за
разговоре приликом
билатералних консултација
у области евроинтеграција
на нивоу помоћника
министра за Европску унију
Републике Србије и
Републике Француске
НЕ
01. 2014.
28
Закључак о прихватању
Платформе за билатералне
консултације из области
безбедносне политике са
Краљевином Шведском на
нивоу помоћника министра
Члан 43 став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
PC", бр. 55/05, 71/05 исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/2012 – УС и 72/12)
Прихвата се Платформа за
билатералне консултације
из области безбедносне
политике са Краљевином
Шведском на нивоу
помоћника министра
НЕ
01. 2014.
29
Закључак о прихватању
Платформе за разговоре
приликом билатералних
консултација у области
евроинтеграција на нивоу
помоћника министра за
Европску унију Републике
Србије и Црне Горе
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
РС“ бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Закључак о прихватању
Платформе за разговоре
приликом билатералних
консултација у области
евроинтеграција на нивоу
помоћника министра за
Европску унију Републике
Србије и Црне Горе
НЕ
01. 2014.
30
Закључак о прихватању
Платформе за разговоре
приликом билатералних
консултација у области
евроинтеграција на нивоу
помоћника министра за
Европску унију Републике
Србије и Републике
Македоније
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
РС“ бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Прихвата се Платформа за
разговоре приликом
билатералних консултација
у области евроинтеграција
на нивоу помоћника
министра за Европску унију
Републике Србије и
Републике Македоније
НЕ
01. 2014.
112
Редни
Назив
број
Правни основ
Опис
Референтни документ
НПАА Рок/месец
31
Закључак о прихватању
Платформе за разговоре
приликом билатералних
консултација у области
евроинтеграција на нивоу
помоћника министра за
Европску унију Републике
Србије и Босне и
Херцеговине
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
РС“ бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Закључак о прихватању
Платформе за разговоре
приликом билатералних
консултација у области
евроинтеграција на нивоу
помоћника министра за
Европску унију Републике
Србије и Босне и
Херцеговине
НЕ
01. 2014.
32
Закључак о прихватању
Платформе за билатералне
консултације из области
безбедносне политике са
Републиком Азербејџаном
на нивоу помоћника
министра
Члан 43 став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
PC", бр. 55/05, 71/05 исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/2012 – УС и 72/12
Прихвата се Платформа за
билатералне консултације
из области безбедносне
политике са Републиком
Азербејџаном на нивоу
помоћника министра
НЕ
01. 2014.
33
Закључак о прихватању
Платформе за билатералне
консултације из области
безбедносне политике са
Краљевином Шпанијом на
нивоу помоћника министра
Члан 43 став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
PC", бр. 55/05, 71/05 исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/2012 – УС и 72/12
Прихвата се Платформа за
билатералне консултације
из области безбедносне
политике са Краљевином
Шпанијом на нивоу
помоћника министра
НЕ
01. 2014.
34
Закључак о прихватању
Платформе за билатералне
консултације из области
безбедносне политике са
Републиком Аустријом на
нивоу помоћника министра
Члан 43 став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
PC", бр. 55/05, 71/05 исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/2012 – УС и 72/12)
Прихвата се Платформа за
билатералне консултације
из области безбедносне
политике са Републиком
Аустријом на нивоу
помоћника министра
НЕ
01. 2014.
35
Закључак о прихватању
Платформе за билатералне
консултације из области
безбедносне политике са
Члан 43 став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
PC", бр. 55/05, 71/05 исправка, 101/07, 65/08,
Прихвата се Платформа за
билатералне консултације
из области безбедносне
политике са Републиком
НЕ
01. 2014.
113
Редни
Назив
број
Правни основ
Опис
Референтни документ
НПАА Рок/месец
Републиком Чешком на
нивоу помоћника министра
16/11, 68/2012 – УС и 72/12)
Чешком на нивоу помоћника
министра
36
Закључак о прихватању
Платформе за учешће
делегације Републике
Србије предвођене
помоћником министра на
Конференцији
председавајућег у области
људске димензије
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
PC", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Прихвата се Платформа за
учешће делегације
Републике Србије
предвођене помоћником
министра на Конференцији
председавајућег у области
људске димензије
НЕ
01. 2014.
37
Закључак о прихватању
Платформе за посету
министра спољних послова
Новог Зеланда Републици
Србији
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
PC", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Прихвата се Платформа за
посету министра спољних
послова Новог Зеланда
Републици Србији
НЕ
02. 2014.
38
Закључак о прихватању
Извештаја о посети првог
потпредседника Владе
Републике Србије Народној
Републици Кини
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
PC", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Прихвата се Извештај о
посети првог
потпредседника Владе
Републике Србије Народној
Републици Кини
НЕ
02. 2014.
39
Закључак о прихватању
Платформе за посету
министра иностраних
послова Украјине Републици
Србији
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
PC", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Прихвата се Платформа за
посету министра иностраних
послова Украјине Републици
Србији
НЕ
02. 2014.
40
Закључак о утврђивању
Основе за закључивање
Споразума о просветној,
културној и спортској
сарадњи између Владе
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
PC", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
Утврђује се Основа за
закључивање Споразума о
просветној, културној и
спортској сарадњи између
Владе Републике Србије и
НЕ
02. 2014.
114
Редни
Назив
број
Правни основ
Опис
Референтни документ
НПАА Рок/месец
Републике Србије и Владе
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Сједињених Држава Мексика
Владе Сједињених Држава
Мексика
41
Закључак о утврђивању
Основе за закључивање
Споразума о сарадњи у
области културе и
образовања између
Републике Србије и
Републике Аргентине
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
PC", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Утврђује се Основа за
закључивање Споразума о
сарадњи у области културе и
образовања између
Републике Србије и
Републике Аргентине
НЕ
02. 2014.
42
Закључак о прихватању
Платформе за посету
председника Владе и
министра унутрашњих
послова Републике Србије
Украјини
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
PC", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Прихвата се Платформа за
посету председника Владе и
министра унутрашњих
послова Републике Србије
Украјини
НЕ
02. 2014.
43
Закључак о прихватању
Извештаја о посети
председника Владе и
министра унутрашњих
послова Републике Србије
Украјини
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
PC", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Прихвата се Извештај о
посети председника Владе и
министра унутрашњих
послова Републике Србије
Украјини
НЕ
02. 2014.
44
Закључак о прихватању
Извештаја о посети
министра иностраних
послова Украјине Републици
Србији
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
PC", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Прихвата се Извештај о
посети министра иностраних
послова Украјине Републици
Србији
НЕ
02. 2014.
45
Закључак о прихватању
Платформе за посету првог
потпредседника Владе
Републике Србије Народној
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
PC", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
Прихвата се Платформа за
посету првог
потпредседника Владе
Републике Србије Народној
НЕ
02. 2014.
115
Редни
Назив
број
Правни основ
Опис
Референтни документ
НПАА Рок/месец
Републици Кини
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Републици Кини
46
Закључак о прихватању
Извештаја о посети
министра спољних послова
Новог Зеланда Републици
Србији
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
PC", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Прихвата се Извештај о
посети министра спољних
послова Новог Зеланда
Републици Србији
НЕ
02. 2014.
47
Закључак о прихватању
Извештаја о разговорима
током заједничке седнице
Владе Републике Србије и
Владе Републике Кипра у
Никозији
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
PC", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Прихвата се Извештај о
разговорима током
заједничке седнице Владе
Републике Србије и Владе
Републике Кипра у Никозији
НЕ
02. 2014.
48
Закључак о прихватању
Платформе за посету
министра Републици
Пољској
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
РС", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Прихвата се Платформа за
посету министра Републици
Пољској
НЕ
02. 2014.
49
Закључак о прихватању
Извештаја о посети
министра Републици Грчкој
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
PC", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Прихвата се Извештај о
посети министра Републици
Грчкој
НЕ
02. 2014.
50
Закључак о прихватању
Платформе за посету
министра Републици Грчкој
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
PC", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Прихвата се Платформа за
посету министра спољних
послова Републике Србије
Републици Грчкој
НЕ
02. 2014.
116
Редни
Назив
број
Правни основ
Опис
Референтни документ
НПАА Рок/месец
51
Закључак о прихватању
Платформе за посету
министра иностраних
послова Републике Тунис
Републици Србији
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
РС", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Прихвата се Платформа за
посету министра иностраних
послова Републике Тунис
Републици Србији
НЕ
02. 2014.
52
Закључак о прихватању
Платформе за разговоре
помоћника министра за
Европску унију са
генералним секретаром за
европске послове у
Министрству иностраних
послова Грчке у периоду
грчког председавања
Саветом Европске уније
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
РС“ бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Прихвата се Платформа за
разговоре помоћника
министра за Европску унију
са генералним секретаром
за европске послове у
Министрству иностраних
послова Грчке у периоду
грчког председавања
Саветом Европске уније
НЕ
02. 2014.
53
Закључак о прихватању
Извештаја о посети
министра Републици
Пољској
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
РС", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Прихвата се Извештај о
посети министра Републици
Пољској
НЕ
02. 2014.
54
Закључак о прихватању
Извештаја о посети
министра иностраних
послова Републике Тунис
Републици Србији
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
РС", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Прихвата се Извештај о
посети министра иностраних
послова Републике Тунис
Републици Србији
НЕ
02. 2014.
55
Закључак о прихватању
Извештаја о посети
министра спољних послова
Републике Србије Савезној
Републици Немачкој
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
РС", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Прихвата се Извештај о
посети министра спољних
послова Републике Србије
Савезној Републици
Немачкој
НЕ
02. 2014.
117
Редни
Назив
број
Правни основ
Опис
Референтни документ
НПАА Рок/месец
56
Закључак о прихватању
Платформе за посету
министра Савезној
Републици Немачкој
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
РС", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Прихвата се Платформа за
посету министра Савезној
Републици Немачкој
НЕ
02. 2014.
57
Закључак о прихватању
Платформе за учешће
делегације Републике
Србије на Сегменту за
високе званичнике Савета
Уједињених нација за
људска права
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Прихвата се Платформа за
учешће делегације
Републике Србије на
Сегменту за високе
званичнике Савета
Уједињених нација за
људска права
НЕ
02. 2014.
58
Закључак о прихватању
Извештаја о посети
председника Владе
Републике Бугарске
Републици Србији
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
PC", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Прихвата се Извештај о
посети председника Владе
Републике Бугарске
Републици Србији
НЕ
02. 2014.
59
Закључак о прихватању
Платформе за посету
председника Владе
Републике Бугарске
Републици Србији
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
PC", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Прихвата се Платформа за
посету председника Владе
Републике Бугарске
Републици Србији
НЕ
02. 2014.
60
Закључак о прихватању
Платформе за посету
министра Словачкој
Републици
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
РС", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Прихвата се Платформа за
посету министра Словачкој
Републици
НЕ
03. 2014.
61
Закључак о прихватању
Извештаја о посети
министра Словачкој
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
РС", бр. 55/05, 71/05-
Прихвата се Извештај о
посети министра Словачкој
НЕ
03. 2014.
118
Редни
Назив
број
Правни основ
Опис
Референтни документ
НПАА Рок/месец
Републици
исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Републици
62
Закључак о прихватању
Платформе за посету
министра Краљевини
Холандији
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
РС", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Прихвата се Платформа за
посету министра
Краљевини Холандији
НЕ
03. 2014.
63
Закључак о прихватању
Извештаја о посети
министра Канади
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
РС", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Прихвата се Извештај о
посети министра Канади
НЕ
03. 2014.
64
Закључак о прихватању
Платформе за посету
министра Републици
Уругвају
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
РС", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Прихвата се Платформа за
посету министра Републици
Уругвају
НЕ
03. 2014.
65
Закључак о утврђивању
Основе за закључивање
Програма сарадње између
Владе Републике Србије и
Владе Туниске Републике у
области образовања, науке,
културе и спорта за период
2014-2016. године
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
PC", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Утврђује се Основа за
закључивање Програма
сарадње између Владе
Републике Србије и Владе
Туниске Републике у
области образовања, науке,
културе и спорта за период
2014-2016. године
НЕ
03. 2014.
66
Закључак о прихватању
Извештаја о посети
министра Федеративној
Републици Бразилу
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
РС", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
Прихвата се Извештај о
посети министра
Федеративној Републици
Бразилу
НЕ
03. 2014.
119
Редни
Назив
број
Правни основ
Опис
Референтни документ
НПАА Рок/месец
16/11, 68/12-УС и 72/12)
67
Закључак о прихватању
Платформе за посету
министра Краљевини
Белгији
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
РС", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Прихвата се Платформа за
посету министра
Краљевини Белгији
НЕ
03. 2014.
68
Закључак о прихватању
Извештаја о посети
министра Републици
Уругвају
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
РС", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Прихвата се Извештај о
посети министра Републици
Уругвају
НЕ
03. 2014.
69
Закључак о прихватању
Платформе за посету
министра Федеративној
Републици Бразилу
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
РС", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Прихвата се Платформа за
посету министра
Федеративној Републици
Бразилу
НЕ
03. 2014.
70
Закључак о прихватању
Извештаја о посети
министра Краљевини
Белгији
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
РС", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Прихвата се Извештај о
посети министра Краљевини
Белгији
НЕ
03. 2014.
71
Закључак о прихватању
Извештаја о посети
министра Краљевини
Холандији
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
РС", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Прихвата се Извештај о
посети министра Краљевини
Холандији
НЕ
03. 2014.
72
Закључак о прихватању
Извештаја о посети
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
Прихвата се Извештај о
посети министра Републици
НЕ
03. 2014.
120
Редни
Назив
број
Правни основ
Опис
Референтни документ
НПАА Рок/месец
министра Републици
Аргентини
РС", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Аргентини
73
Закључак о прихватању
Платформе за посету
министра Републици
Аргентини
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
РС", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Прихвата се Платформа за
посету министра Републици
Аргентини
НЕ
03. 2014.
74
Закључак о прихватању
Платформе за посету
министра Канади
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
РС", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Прихвата се Платформа за
посету министра Канади
НЕ
03. 2014.
75
Закључак о прихватању
Платформе за учешће
делегације Републике
Србије предвођене
министром спољних послова
на састанку Тројке
Организације за европску
безбедност и сарадњу у
Бриселу
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
PC", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Прихвата се Платформа за
учешће делегације
Републике Србије
предвођене министром
спољних послова на
састанку Тројке
Организације за европску
безбедност и сарадњу у
Бриселу
НЕ
03. 2014.
76
Закључак о прихватању
Извештаја о посети
председника Владе
Републике Србије Румунији
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
PC", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Прихвата се Извештај о
посети председника Владе
Републике Србије Румунији
НЕ
03. 2014.
77
Закључак о прихватању
Платформе за посету
председника Владе
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
PC", бр. 55/05, 71/05-
Прихвата се Платформа за
посету председника Владе
НЕ
03. 2014.
121
Редни
Назив
број
Правни основ
Опис
Референтни документ
НПАА Рок/месец
Републике Србије Румунији
исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Републике Србије Румунији
78
Закључак о усвајању Основе
за преговоре о утврђивању
граничне линије између
Републике Србије и Црне
Горе и именовање
председника и чланова
делегације Републике
Србије
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
PC", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Усваја се Основа за
преговоре о утврђивању
граничне линије између
Републике Србије и Црне
Горе и именовање
председника и чланова
делегације Републике
Србије
НЕ
03. 2014.
79
Закључак о прихватању
Платформе за посету
министра Босни и
Херцеговини
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
PC", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Прихвата се Платформа за
посету министра Босни и
Херцеговини
НЕ
03. 2014.
80
Закључак о усвајању Основе
за преговоре о закључивању
Конвенције о обнављању,
обележавању и одржавању
државне границе са
Републиком Македонијом и
именовање председника и
чланова делегације
Републике Србије
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
PC", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Утврђује се се Основа за
преговоре о закључивању
Конвенције о обнављању,
обележавању и одржавању
државне границе са
Републиком Македонијом и
именовање председника и
чланова делегације
Републике Србије
НЕ
03. 2014.
81
Закључак о прихватању
Платформе за посету првог
потпредседника Владе
Републике Србије Црној
Гори
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
PC", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Прихвата се Платформа за
посету првог
потпредседника Владе
Републике Србије Црној
Гори
НЕ
03. 2014.
122
Редни
Назив
број
Правни основ
Опис
Референтни документ
НПАА Рок/месец
82
Закључак о прихватању
Платформе за посету
министра Републици
Словенији
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
PC", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Прихвата се Платформа за
посету министра Републици
Словенији
НЕ
03. 2014.
83
Закључак о прихватању
Платформе за разговоре
помоћника министра
спољних послова за
Европске уније са
комесаром за проширење
Еверопске уније и Европској
спољнополитичкој служби о
вођењу преговора о
пуноправном чланству
Републике Србије у
Европској унији
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
РС“ бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Закључак о прихватању
Платформе за разговоре
помоћника министра
спољних послова за
Европске уније са
комесаром за проширење
Еверопске уније и Европској
спољнополитичкој служби о
вођењу преговора о
пуноправном чланству
Републике Србије у
Европској унији
НЕ
03. 2014.
84
Закључак о прихватању
Информације о продужењу
важења Споразума између
Владе Републике Србије и
Владе Републике
Индонезије о укидању виза
за носиоце дипломатских и
службених пасоша
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11 и 72/12)
Прихвата се Информација о
продужењу важења
Споразума између Владе
Републике Србије и Владе
Републике Индонезије о
укидању виза за носиоце
дипломатских и службених
пасоша
НЕ
03. 2014.
85
Закључак о утврђивању
Основе за закључивање
Споразума између Владе
Републике Србије и
Републике Никарагве о
укидању виза за носиоце
дипломатских и службених
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11 и 72/12)
Утврђује се Основа за
закључивање Споразума
између Владе Републике
Србије и Републике
Никарагве о укидању виза за
носиоце дипломатских и
службених пасоша
НЕ
03. 2014.
123
Редни
Назив
број
Правни основ
Опис
Референтни документ
НПАА Рок/месец
пасоша
86
Закључак о усвајању
Акционог плана за
спровођење Стратегије
очувања и јачања односа
матичне државе и дијаспоре
и матичне државе и Срба у
региону за 2014. годину
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11 и 72/12)
Усваја се Акциони план за
спровођење Стратегије
очувања и јачања односа
матичне државе и дијаспоре
и матичне државе и Срба у
региону за 2014. годин
НЕ
03. 2014.
87
Закључак о прихватању
Извештаја о посети првог
потпредседника Владе
Републике Србије Брунејима
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
PC", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Прихвата се Извештај о
посети првог
потпредседника Владе
Републике Србије Брунејима
НЕ
03. 2014.
88
Закључак о прихватању
Извештаја о посети
министра спољних послова
Народне Републике Кине
Републици Србији
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
PC", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Прихвата се Извештај о
посети министра спољних
послова Народне Републике
Кине Републици Србији
НЕ
03. 2014.
89
Закључак о прихватању
Платформе за посету
министра спољних послова
Народне Републике Кине
Републици Србији
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
PC", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Прихвата се Платформа за
посету министра спољних
послова Народне Републике
Кине Републици Србији
НЕ
03. 2014.
90
Закључак о прихватању
Платформе за посету
министра Републици
Индонезији
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
PC", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Прихвата се Платформа за
посету министра Републици
Индонезији
НЕ
03. 2014.
124
Редни
Назив
број
Правни основ
Опис
Референтни документ
НПАА Рок/месец
91
Закључак о прихватању
Извештаја о посети
министра Републици
Индонезији
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
PC", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Прихвата се Извештај о
посети министра Републици
Индонезији
НЕ
03. 2014.
92
Закључак о прихватању
Платформе за посету првог
потпредседника Владе
Републике Србије Брунејима
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
PC", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Прихвата се Платформа за
посету првог
потпредседника Владе
Републике Србије Брунејима
НЕ
03. 2014.
93
Закључак о усвајању Основе
за преговоре о утврђивању
граничне линије између
Републике Србије и Босне и
Херцеговине и именовање
председника и чланова
делегације Републике
Србије
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
PC", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Усваја се Основа за
преговоре о утврђивању
граничне линије између
Републике Србије и Босне и
Херцеговине и именовање
председника и чланова
делегације Републике
Србије
НЕ
03. 2014.
94
Закључак о прихватању
Платформе за учешће
министра на министарској
конференцији Покрета
несврстаних земаља
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
PC", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Прихвата се Платформа за
учешће министра на
министарској конференцији
Покрета несврстаних
земаља
НЕ
03. 2014.
95
Закључак о усвајању Основе
за преговоре о утврђивању
граничне линије и припрему
уговора о државној граници
између Републике Србије и
Републике Хрватске и
именовање председника и
чланова делегације
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
PC", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Усваја се Основа за
преговоре о утврђивању
граничне линије и припрему
уговора о државној граници
између Републике Србије и
Републике Хрватске и
именовање председника и
чланова делегације
НЕ
03. 2014.
125
Редни
Назив
број
Правни основ
Републике Србије
Опис
Референтни документ
НПАА Рок/месец
Републике Србије
96
Закључак о прихватању
Платформе за посету
министра иностраних
послова Султаната Оман
Републици Србији
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
РС", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Прихвата се Платформа за
посету министра иностраних
послова Султаната Оман
Републици Србији
НЕ
03. 2014.
97
Закључак о прихватању
Извештаја о посети
министра иностраних
послова Султаната Оман
Републици Србији
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
РС", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Прихвата се Извештај о
посети министра иностраних
послова Султаната Оман
Републици Србији
НЕ
03. 2014.
98
Закључак о прихватању
Платформе за посету
министра Краљевини
Данској
Члан 43. став 3. Закона о
Влади ("Службени гласник
РС", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Прихвата се Платформа за
посету министра Краљевини
Данској
НЕ
04. 2014.
99
Закључак о прихватању
Извештаја о посети
министра Краљевини
Данској
Члан 43. став 3. Закона о
Влади ("Службени гласник
РС", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Прихвата се Извештај о
посети министра Краљевини
Данској
НЕ
04. 2014.
100
Закључак о прихватању
Извештаја о посети
министра Републици
Аустрији
Члан 43. став 3. Закона о
Влади ("Службени гласник
РС", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Прихвата се Извештај о
посети министра Републици
Аустрији
НЕ
04. 2014.
101
Закључак о прихватању
Платформе за посету
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
Прихвата се Платформа за
посету министра Републици
НЕ
04. 2014.
126
Редни
Назив
број
Правни основ
Опис
Референтни документ
НПАА Рок/месец
министра Републици
Аустрији
РС", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Аустрији
102
Закључак о прихватању
Извештаја о посети
министра иностраних
послова Камбоџе Републици
Србији
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
PC", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Прихвата се Извештај о
посети министра иностраних
послова Камбоџе Републици
Србији
НЕ
04. 2014.
103
Закључак о прихватању
Платформе за посету
министра иностраних
послова Камбоџе Републици
Србији
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
PC", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Прихвата се Платформа за
посету министра иностраних
послова Камбоџе Републици
Србији
НЕ
04. 2014.
104
Закључак о прихватању
Извештаја о посети
министра Републици
Француској
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
РС", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Прихвата се Извештај о
посети министра Републици
Француској
НЕ
04. 2014.
105
Закључак о прихватању
стручно -политичке
Платформе за учешће
помоћника министра
спољних послова Републике
Србије на XVI састанку
Јадранско-јонског савета у
Тирани (или Бриселу)
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Прихвата се стручно политичка платформа за
учешће помоћника министра
спољних послова Републике
Србије на XVI састанку
Јадранско-јонског савета у
Тирани (или Бриселу)
НЕ
04. 2014.
106
Закључак о прихватању
стручно -политичке
Платформе за учешће
министра спољних послова
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
Прихвата се стручно политичка платформа за
учешће министра спољних
послова Републике Србије
НЕ
04. 2014.
127
Редни
Назив
број
Правни основ
Опис
Референтни документ
НПАА Рок/месец
Републике Србије на XVI
састанку Јадранско-јонског
савета у Тирани (или
Бриселу)
16/11, 68/12-УС и 72/12)
на XVI састанку Јадранскојонског савета у Тирани (или
Бриселу)
107
Закључак о прихватању
Платформе за посету
министра Републици
Француској
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
РС", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Прихвата се Платформа за
посету министра спољних
послова Републици
Француској
НЕ
04. 2014.
108
Закључак о прихватању
Члан 43. став 3. Закона о
Платформе за посету
Влади („Службени гласник
министра Чешкој Републици РС", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Прихвата се Платформа за
посету министра Чешкој
Републици
НЕ
04. 2014.
109
Закључак о прихватању
Извештаја о посети
министра Републици
Финској
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
РС", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Прихвата се Извештај о
посети министра Републици
Финској
НЕ
04. 2014.
110
Закључак о прихватању
Платформе за посету
министра Републици
Финској
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
РС", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Прихвата се Платформа за
посету министра Републици
Финској
НЕ
04. 2014.
111
Закључак о прихватању
Члан 43. став 3. Закона о
Извештаја о посети
Влади („Службени гласник
министра Руској Федерацији PC", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Прихвата се Извештај о
посети министра Руској
Федерацији
НЕ
04. 2014.
128
Редни
Назив
број
Правни основ
Опис
Референтни документ
НПАА Рок/месец
112
Закључак о прихватању
Платформе за посету
министра Руској Федерацији
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
PC", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Прихвата се Платформа за
посету министра Руској
Федерацији
НЕ
04. 2014.
113
Закључак о прихватању
Извештаја о посети
министра Чешкој Републици
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
РС", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Прихвата се Извештај о
посети министра Чешкој
Републици
НЕ
04. 2014.
114
Закључак о прихватању
Извештаја о посети
министра иностраних
послова Уједињених
Арапских Емирата
Републици Србији
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
РС", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Прихвата се Извештај о
посети министра иностраних
послова Уједињених
Арапских Емирата
Републици Србији
НЕ
04. 2014.
115
Закључак о прихватању
Извештаја о посети
министра Босни и
Херцеговини
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
PC", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Прихвата се Извештај о
посети министра Босни и
Херцеговини
НЕ
04. 2014.
116
Закључак о прихватању
Извештаја о посети
министра Сједињеним
Америчким Државама
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
РС", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Прихвата се Извештај о
посети министра
Сједињеним Америчким
Државама
НЕ
04. 2014.
117
Закључак о прихватању
Платформе за посету
министра Републици
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
PC", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
Прихвата се Платформа за
посету министра Републици
Италији
НЕ
04. 2014.
129
Редни
Назив
број
Правни основ
Опис
Референтни документ
НПАА Рок/месец
Италији
16/11, 68/12-УС и 72/12)
118
Закључак о прихватању
Извештаја о учешћу
министра на министарској
конференцији Покрета
несврстаних земаља
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
PC", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Прихвата се Извештај о
учешћу министра спољних
послова Републике Србије
на министарској
конференцији Покрета
несврстаних земаља
НЕ
04. 2014.
119
Закључак о прихватању
Платформе за учешће
делегације Републике
Србије предвођене
министром спољних послова
на 124. министарском
састанку Савета Европе у
Стразбуру
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
PC", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Прихвата се Платформа за
учешће делегације
Републике Србије
предвођене министром
спољних послова на 124.
министарском састанку
Савета Европе у Стразбуру
НЕ
04. 2014.
120
Закључак о прихватању
Платформе за посету
министра Сједињеним
Америчким Државама
Члан 43. став 3. Закона о
Влади ("Службени гласник
РС", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Прихвата се Платформа за
посету министра
Сједињеним Америчким
Државама
НЕ
04. 2014.
121
Закључак о прихватању
Извештаја о посети
министра Републици
Хрватској
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
PC", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Прихвата се Извештај о
посети министра Републици
Хрватској
НЕ
04. 2014.
122
Закључак о прихватању
Извештаја о посети првог
потпредседника Владе
Републике Србије Црној
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
PC", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
Прихвата се Извештај о
посети првог
потпредседника Владе
Републике Србије Црној
НЕ
04. 2014.
130
Редни
Назив
број
Правни основ
Опис
Референтни документ
НПАА Рок/месец
Гори
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Гори
123
Закључак о прихватању
Платформе за посету
министра иностраних
послова Републике
Македоније Републици
Србији
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
PC", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Прихвата се Платформа за
посету министра иностраних
послова Републике
Македоније Републици
Србији
НЕ
04. 2014.
124
Закључак о прихватању
Платформе за посету
министра иностраних
послова Уједињених
Арапских Емирата
Републици Србији
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
РС", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Прихвата се Платформа за
посету министра иностраних
послова Уједињених
Арапских Емирата
Републици Србији
НЕ
04. 2014.
125
Закључак о прихватању
Извештаја о посети
министра Републици
Словенији
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
PC", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Прихвата се Извештај о
посети министра Републици
Словенији
НЕ
04. 2014.
126
Закључак о прихватању
Платформе за посету
министра Републици
Хрватској
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
PC", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Прихвата се Платформа за
посету министра Републици
Хрватској
НЕ
04. 2014.
127
Закључак о утврђивању
Основе за закључивање
Споразума о сарадњи
између Републике Србије и
Републике Португала у
области образовања, науке,
технологије, културе, спорта,
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
PC", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Утврђује се Основа за
закључивање Споразума о
сарадњи између Републике
Србије и Републике
Португала у области
образовања, науке,
технологије, културе, спорта,
НЕ
05. 2014.
131
Редни
Назив
број
Правни основ
омладине и медија
Опис
Референтни документ
НПАА Рок/месец
омладине и медија
128
Закључак о прихватању
Извештаја о посети
министра иностраних
послова Тајланда
Републици Србији
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
PC", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Прихвата се Извештај о
посети министра иностраних
послова Тајланда
Републици Србији
НЕ
05. 2014.
129
Закључак о прихватању
Платформе за посету
министра иностраних
послова Краљевине Шпаније
Републици Србији
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
РС", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Прихвата се Платформа за
посету министра иностраних
послова Краљевине Шпаније
Републици Србији
НЕ
05. 2014.
130
Закључак о утврђивању
Основе за закључивање
Споразума између Владе
Републике Србије и Владе
Румуније у области
образовања, науке културе,
омладине и спорта
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
PC", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Утврђује се Основа за
закључивање Споразума
између Владе Републике
Србије и Владе Румуније у
области образовања, науке
културе, омладине и спорта
НЕ
05. 2014.
131
Закључак о прихватању
Извештаја о посети
министра спољних послова
Републике Кубе Републици
Србији
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
РС", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Прихвата се Извештај о
посети министра спољних
послова Републике Кубе
Републици Србији
НЕ
05. 2014.
132
Закључак о прихватању
Платформе за учешће
делегације Републике
Србије на Супстантивној
сесији Европског комитета
за економска и социјална
питања и Политичком
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
РС“, БР. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Прихвата се Платформа за
учешће делегације
Републике Србије на
Супстантивној сесији
Европског комитета за
економска и социјална
питања и Политичком
НЕ
05. 2014.
132
Редни
Назив
број
Правни основ
форуму на високом нивоу
под окриљем Европског
комитета за економска и
социјална питања
Опис
Референтни документ
НПАА Рок/месец
форуму на високом нивоу
под окриљем Европског
комитета за економска и
социјална питања
133
Закључак о утврђивању
Основе за закључивање
Програма између Владе
Републике Србије и Владе
Републике Бугарске о
сарадњи у области
образовања, културе и
спорта за период 2014-2016.
године
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
PC", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Утврђује се Основа за
закључивање Програма
између Владе Републике
Србије и Владе Републике
Бугарске о сарадњи у
области образовања,
културе и спорта за период
2014-2016. године
НЕ
05. 2014.
134
Закључак о утврђивању
Основе за закључивање
Споразума између Владе
Републике Србије и Владе
Социјалистичке Републике
Вијетнама о сарадњи у
области културе и
образовања
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
PC", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Утврђује се Основа за
закључивање Споразума
између Владе Републике
Србије и Владе
Социјалистичке Републике
Вијетнама о сарадњи у
области културе и
образовања
НЕ
05. 2014.
135
Закључак о прихватању
Платформе за посету
министра спољних послова
Боливарске Републике
Венецуеле Републици
Србији
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
РС", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Прихвата се Платформа за
посету министра спољних
послова Боливарске
Републике Венецуеле
Републици Србији
НЕ
05. 2014.
136
Закључак о прихватању
Извештаја о посети
министра спољних послова
Боливарске Републике
Венецуеле Републици
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
РС", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
Прихвата се Извештај о
посети министра спољних
послова Боливарске
Републике Венецуеле
НЕ
05. 2014.
133
Редни
Назив
број
Правни основ
Опис
Референтни документ
НПАА Рок/месец
Србији
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Републици Србији
137
Закључак о прихватању
Извештаја о посети
министра иностраних
послова Краљевине Шпаније
Републици Србији
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
РС", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Прихвата се Извештај о
посети министра иностраних
послова Краљевине Шпаније
Републици Србији
НЕ
05. 2014.
138
Закључак о прихватању
Платформе за посету
министра Републици
Јерменији
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
PC", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Прихвата се Платформа за
посету министра Републици
Јерменији
НЕ
05. 2014.
139
Закључак о прихватању
Извештаја о посети
министра иностраних
послова Републике
Македоније Републици
Србији
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
PC", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Прихвата се Извештај о
посети министра иностраних
послова Републике
Македоније Републици
Србији
НЕ
05. 2014.
140
Закључак о прихватању
Извештаја о посети
министра Републици
Јерменији
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
PC", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Прихвата се Извештај о
посети министра Републици
Јерменији
НЕ
05. 2014.
141
Закључак о прихватању
Платформе за посету
министра спољних послова
и европских интеграција
Црне Горе Републици
Србији
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
PC", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Прихвата се Платформа за
посету министра спољних
послова и европских
интеграција Црне Горе
Републици Србији
НЕ
05. 2014.
134
Редни
Назив
број
Правни основ
Опис
Референтни документ
НПАА Рок/месец
142
Закључак о прихватању
Извештаја о посети
министра Републици
Италији
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
PC", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Прихвата се Извештај о
посети министра Републици
Италији
НЕ
05. 2014.
143
Закључак о прихватању
Платформе за посету
министра иностраних
послова Тајланда
Републици Србији
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
PC", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Прихвата се Платформа за
посету министра иностраних
послова Тајланда
Републици Србији
НЕ
05. 2014.
144
Закључак о прихватању
Платформе за посету
министра спољних послова
Републике Кубе Републици
Србији
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
РС", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Прихвата се Платформа за
посету министра спољних
послова Републике Кубе
Републици Србији
НЕ
05. 2014.
145
Закључак о прихватању
Платформе за посету
председника Владе
Републике Србије
Сједињеним Америчким
Државама
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
РС", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Прихвата се Платформа за
посету председника Владе
Републике Србије
Сједињеним Америчким
Државама
НЕ
05. 2014.
146
Закључак о прихватању
Платформе за заједничку
седницу Владе Републике
Србије и Владе Републике
Македоније у Скопљу
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
PC", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Прихвата се Платформа за
заједничку седницу Владе
Републике Србије и Владе
Републике Македоније у
Скопљу
НЕ
05. 2014.
147
Закључак о прихватању
Извештаја о посети
председника Владе
Републике Србије
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
Прихвата се Извештај о
посети председника Владе
Републике Србије
Сједињеним Америчким
НЕ
05. 2014.
135
Редни
Назив
број
Правни основ
Опис
Референтни документ
НПАА Рок/месец
Сједињеним Америчким
Државама
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Државама
148
Закључак о прихватању
стручно -политичке
Платформе за учешће
помоћника министра
спољних послова Републике
Србије на састанку
министара спољних послова
Централноевропске
иницијативе у Бечу
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Прихвата се стручно политичка Платформа за
учешће помоћника министра
спољних послова Републике
Србије на састанку
министара спољних послова
Централноевропске
иницијативе у Бечу
НЕ
05. 2014.
149
Закључак о прихватању
Извештаја о посети
министра иностраних
послова Великог Војводства
Луксембург Републици
Србији
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
РС", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Прихвата се Извештај о
посети министра иностраних
послова Великог Војводства
Луксембург Републици
Србији
НЕ
05. 2014.
150
Закључак о прихватању
Платформе за посету
министра иностраних
послова Великог Војводства
Луксембург Републици
Србији
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
PC”, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11 и 72/12)
Прихвата се Платформа за
посету министра иностраних
послова Великог Војводства
Луксембург Републици
Србији
НЕ
05. 2014.
151
Закључак о прихватању
Платформе за разговоре
министра са министром
иностраних послова
Републике Грчке као
председавајућим Саветом
Европске уније
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
РС“ бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Прихвата се Платформа за
разговоре министра са
министром иностраних
послова Републике Грчке
као председавајућим
Саветом Европске уније
НЕ
05. 2014.
136
Редни
Назив
број
Правни основ
Опис
Референтни документ
НПАА Рок/месец
152
Закључак о прихватању
Извештаја о посети
министра иностраних
послова Савезне Републике
Немачке Републици Србији
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
РС", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Прихвата се Извештај о
посети министра иностраних
послова Савезне Републике
Немачке Републици Србији
НЕ
05. 2014.
153
Закључак о прихватању
Платформе за посету
министра иностраних
послова Савезне Републике
Немачке Републици Србији
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
РС", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Прихвата се Платформа за
посету министра иностраних
послова Савезне Републике
Немачке Републици Србији
НЕ
05. 2014.
154
Закључак о прихватању
Платформе за посету
министра иностраних
послова Републике Ирске
Републици Србији
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
РС", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Прихвата се Платформа за
посету министра иностраних
послова Републике Ирске
Републици Србији
НЕ
05. 2014.
155
Закључак о прихватању
Платформе за посету
председника Владе
Републике Србије Мађарској
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
PC", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Прихвата се Платформа за
посету председника Владе
Републике Србије Мађарској
НЕ
05. 2014.
156
Закључак о прихватању
стручно -политичке
Платформе за учешће
министра спољних послова
Републике Србије на
састанку министара
спољних послова
Централноевропске
иницијативе у Бечу
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Прихвата се стручно политичка Платформа за
учешће министра спољних
послова Републике Србије
на састанку министара
спољних послова
Централноевропске
иницијативе у Бечу
НЕ
05. 2014.
137
Редни
Назив
број
Правни основ
Опис
Референтни документ
НПАА Рок/месец
157
Закључак о прихватању
Платформе за посету првог
потпредседника Владе
Републике Србије Алжиру
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
РС", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Прихвата се Платформа за
посету првог
потпредседника Владе
Републике Србије Алжиру
НЕ
05. 2014.
158
Закључак о прихватању
Извештаја о посети првог
потпредседника Владе
Републике Србије Народној
Демократској Републици
Алжиру
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
РС", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Прихвата се Извештај о
посети првог
потпредседника Владе
Републике Србије Народној
Демократској Републици
Алжиру
НЕ
05. 2014.
159
Закључак о прихватању
Извештаја о посети
министра иностраних
послова Републике Ирске
Републици Србији
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
РС", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Прихвата се Извештај о
посети министра иностраних
послова Републике Ирске
Републици Србији
НЕ
05. 2014.
160
Закључак о прихватању
Платформе за посету
министра иностраних
послова Републике Кипра
Републици Србији
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
PC", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Прихвата се Платформа за
посету министра иностраних
послова Републике Кипра
Републици Србији
НЕ
05. 2014.
161
Закључак о прихватању
Платформе за учешће
делегације Републике
Србије предвођене
помоћником министра
спољних послова на
Годишњој прегледној
конференцији о безбедности
у Бечу
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
PC", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Прихвата се Платформа за
учешће делегације
Републике Србије
предвођене помоћником
министра спољних послова
на Годишњој прегледној
конференцији о безбедности
у Бечу
НЕ
05. 2014.
138
Редни
Назив
број
Правни основ
Опис
Референтни документ
НПАА Рок/месец
162
Закључак о прихватању
Извештаја о посети
министра Уједињеном
Краљевству
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
РС", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Прихвата се Извештај о
посети министра
Уједињеном Краљевству
НЕ
05. 2014.
163
Закључак о прихватању
Извештаја о посети
министра иностраних
послова Републике
Португалије Републици
Србији
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
РС", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Прихвата се Извештај о
посети министра иностраних
послова Републике
Португалије Републици
Србији
НЕ
05. 2014.
164
Закључак о прихватању
Платформе за посету
министра Уједињеном
Краљевству
Члан 43. став 3. Закона о
Влади ("Службени гласник
РС", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Прихвата се Платформа за
посету министра
Уједињеном Краљевству
НЕ
05. 2014.
165
Закључак о прихватању
Платформе за учешће
министра на специјалном
заседању Сталног савета
Организације за европску
безбедност и сарадњу, Беч
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
PC", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Прихвата се Платформа за
учешће министра на
специјалном заседању
Сталног савета
Организације за европску
безбедност и сарадњу, Беч
НЕ
05. 2014.
166
Закључак о прихватању
Платформе за учешће
делегације Републике
Србије предвођене
помоћником министра
спољних послова на 38.
заседању Комитета за
светску баштину
Организације Уједиљених
нација за образовање, науку
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
PC", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Прихвата се Платформа за
учешће делегације
Републике Србије
предвођене помоћником
министра спољних послова
на 38. заседању Комитета за
светску баштину
Организације Уједиљених
нација за образовање, науку
НЕ
05. 2014.
139
Редни
Назив
број
Правни основ
и културу (Доха, Катар)
Опис
Референтни документ
НПАА Рок/месец
и културу (Доха, Катар)
167
Закључак о утврђивању
Основе за закључивање
Програма сарадње у
области културе, науке и
образовања између
Републике Србије и
Републике Аустрије за
период 2014-2016. године
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
PC", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Утврђује се Основа за
закључивање Програма
сарадње у области културе,
науке и образовања између
Републике Србије и
Републике Аустрије за
период 2014-2016. године
НЕ
05. 2014.
168
Закључак о прихватању
Платформе за учешће
помоћника министра на
специјалном заседању
Сталног савета
Организације за европску
безбедност и сарадњу, Беч,
у својству члана делегације
предвођене министром
спољних послова Републике
Србије
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
PC", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Прихвата се Платформа за
учешће помоћника министра
спољних послова на
специјалном заседању
Сталног савета
Организације за европску
безбедност и сарадњу, Беч,
у својству члана делегације
предвођене министром
спољних послова Републике
Србије
НЕ
05. 2014.
169
Закључак о прихватању
Платформе за посету
министра иностраних
послова Републике
Португалије Републици
Србији
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
РС", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Прихвата се Платформа за
посету министра иностраних
послова Републике
Португалије Републици
Србији
НЕ
05. 2014.
170
Закључак о прихватању
Информацје о учешћу
делегације Републике
Србије на Супстантивној
сесији Европског комитета
за економска и социјална
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Прихвата се Информација о
учешћу делегације
Републике Србије на
Супстантивној сесији
Европског комитета за
економска и социјална
НЕ
06. 2014.
140
Редни
Назив
број
Правни основ
питања и Политичком
форуму на високом нивоу
под окриљем Европског
комитета за економска и
социјална питања
Опис
Референтни документ
НПАА Рок/месец
питања и Политичком
форуму на високом нивоу
под окриљем Европског
комитета за економска и
социјална питања
171
Закључак о прихватању
стручно -политичке
Платформе за учешће
министра на састанку Брдо
процеса у Љубљани (или
Загребу)
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Прихвата се стручно политичка Платформа за
учешће министра на
састанку Брдо процеса у
Љубљани (или Загребу)
НЕ
06. 2014.
172
Закључак о прихватању
Платформе за посету
министра Републици
Бугарској
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
PC", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Прихвата се Платформа за
посету министра Републици
Бугарској
НЕ
06. 2014.
173
Одлука о отварању
Конзулата Републике Србије
на челу са почасним
конзулом у Републици
Пољској, са седиштем у
Познању
Члан 23. став 1. Закона о
спољним пословима
(„Службени гласник РС", бр.
116/07, 126/07 - исправка и
41/09) и члан 43. став 1.
Закона о Влади („Службени
гласник РС“, бр. 55/05,
71/05-исправка, 101/07,
65/08,16/11 И 72/12)
Отвара се Конзулат
Републике Србије на челу са
почасним конзулом у
Републици Пољској, са
седиштем у Познању
НЕ
06. 2014.
174
Одлука о отварању
Конзулата Републике Србије
на челу са почасним
конзулом у Републици
Албанији, са седиштем у
Скадру
Члан 23. став 1. Закона о
спољним пословима
(„Службени гласник РС", бр.
116/07, 126/07 - исправка и
41/09) и члан 43. став 1.
Закона о Влади („Службени
гласник РС“, бр. 55/05,
Отвара се Конзулат
Републике Србије на челу са
почасним конзулом у
Републици Албанији, са
седиштем у Скадру
НЕ
06. 2014.
141
Редни
Назив
број
Правни основ
Опис
Референтни документ
НПАА Рок/месец
71/05-исправка, 101/07,
65/08,16/11 И 72/12)
175
Закључак о прихватању
Извештаја о посети
министра Републици
Бугарској
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
PC", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Прихвата се Извештај о
посети министра Републици
Бугарској
НЕ
06. 2014.
176
Закључак о прихватању
Платформе за посету првог
потпредседника Владе
Републике Србије
Републици Словенији
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
PC", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Прихвата се Платформа за
посету првог
потпредседника Владе
Републике Србије
Републици Словенији
НЕ
06. 2014.
177
Закључак о прихватању
Извештаја о посети
министра спољних послова
и европских интеграција
Црне Горе Републици
Србији
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
PC", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Прихвата се Извештај о
посети министра спољних
послова и европских
интеграција Црне Горе
Републици Србији
НЕ
06. 2014.
178
Закључак о прихватању
Извештаја о разговорима
током заједничке седнице
Владе Републике Србије и
Владе Републике
Македоније у Скопљу
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
PC", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Прихвата се Извештај о
разговорима током
заједничке седнице Владе
Републике Србије и Владе
Републике Македоније у
Скопљу
НЕ
06. 2014.
179
Закључак о прихватању
Извештаја о посети
председника Владе
Републике Србије
Републици Мађарској
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
PC", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Прихвата се Извештај о
посети председника Владе
Републике Србије
Републици Мађарској
НЕ
06. 2014.
142
Редни
Назив
број
Правни основ
Опис
Референтни документ
НПАА Рок/месец
180
Закључак о утврђивању
Основе за закључивање
Споразума између Владе
Републике Србије и Владе
Грузије о укидању виза за
носиоце дипломатских и
службених пасоша
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11 и 72/12)
Утврђује се Основа за
закључивање Споразума
између Владе Републике
Србије и Владе Грузије о
укидању виза за носиоце
дипломатских и службених
пасоша
НЕ
06. 2014.
181
Закључак о утврђивању
Основе за закључивање
Споразума између Владе
Републике Србије и Владе
Републике Ирак о укидању
виза за њихове држављане
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11 и 72/12)
Утврђује се Основа за
закључивање Споразума
између Владе Републике
Србије и Владе Републике
Ирак о укидању виза за
њихове држављане
НЕ
06. 2014.
182
Закључак о прихватању
Платформе за учешће
делегације Републике
Србије на експланаторном
скринингу за Поглавље 30
(спољни односи)
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
РС" бр. 55/05, 71/05исправка,
101/07,65/08,16/11,68/12-УС
и 72/12)
Прихвата се Платформа за
учешће делегације
Републике Србије на
експланаторном скринингу
за Поглавље 30 (спољни
односи)
НЕ
06. 2014.
183
Закључак о прихватању
стручно -политичке
Платформе за учешће
помоћника министра
спољних послова Републике
Србије на састанку Брдо
процеса у Љубљани (или
Загребу)
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Прихвата се стручно политичка Платформа за
учешће помоћника министра
спољних послова Републике
Србије на састанку Брдо
процеса у Љубљани (или
Загребу)
НЕ
06. 2014.
184
Закључак о прихватању
Платформе за учешће
делегације Републике
Србије на експланаторном
скринингу за Поглавље 31
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
РС" бр. 55/05, 71/05исправка,
101/07,65/08,16/11,68/12-УС
Прихвата се Платформа за
учешће делегације
Републике Србије на
експланаторном скринингу
за Поглавље 31 (спољна,
НЕ
06. 2014.
143
Редни
Назив
број
Правни основ
Опис
Референтни документ
НПАА Рок/месец
(спољна, безбедносна и
одбрамбена политика
Европске уније)
и 72/12).
безбедносна и одбрамбена
политика ЕУ)
185
Закључак о утврђивању
Основе за закључивање
Споразума између Владе
Републике Србије и Владе
Републике Киргизије о
укидању виза за њихове
држављане
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11 и 72/12)
Утврђује се Основа за
закључивање Споразума
између Владе Републике
Србије и Владе Републике
Киргизије о укидању виза за
њихове држављане
НЕ
06. 2014.
186
Закључак о прихватању
Извештаја о посети
министра иностраних
послове Републике Кипра
Републици Србији
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
PC", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Прихвата се Извештај о
посети министра иностраних
послове Републике Кипра
Републици Србији
НЕ
06. 2014.
187
Одлука о отварању
Конзулата Републике Србије
на челу са почасним
конзулом у Екваторијалној
Гвинеји, са седиштем у
Малабу
Члан 23. став 1. Закона о
спољним пословима
(„Службени гласник РС", бр.
116/07, 126/07 - исправка и
41/09) и члан 43. став 1.
Закона о Влади („Службени
гласник РС“, бр. 55/05,
71/05-исправка, 101/07,
65/08,16/11 И 72/12)
Отвара се Конзулат
Републике Србије на челу са
почасним конзулом у
Екваторијалној Гвинеји, са
седиштем у Малабу
НЕ
06. 2014.
188
Одлука о отварању
Конзулата Републике Србије
на челу са почасним
конзулом у Републици
Грчкој, са седиштем у Пиреју
Члан 23. став 1. Закона о
спољним пословима
(„Службени гласник РС", бр.
116/07, 126/07 - исправка и
41/09) и члан 43. став 1.
Закона о Влади („Службени
гласник РС“, бр. 55/05,
71/05-исправка, 101/07,
Отвара се Конзулат
Републике Србије на челу са
почасним конзулом у
Републици Грчкој, са
седиштем у Пиреју
НЕ
06. 2014.
144
Редни
Назив
број
Правни основ
Опис
Референтни документ
НПАА Рок/месец
65/08,16/11 И 72/12)
189
Закључак о утврђивању
Основе за закључивање
Споразума између Владе
Републике Србије и Владе
Републике Либан о укидању
виза за њихове држављане
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11 и 72/12)
Утврђује се Основа за
закључивање Споразума
између Владе Републике
Србије и Владе Републике
Либан о укидању виза за
њихове држављане
НЕ
06. 2014.
190
Закључак о прихватању
Платформе за посету
министра спољних послова
Свете Столице Републици
Србији
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
PC", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Прихвата се Платформа за
посету министра спољних
послова Свете Столице
Републици Србији
НЕ
06. 2014.
191
Закључак о утврђивању
Основе за закључивање
Споразума између Владе
Републике Србије и Владе
Републике Мјанмарске Уније
о укидању виза за носиоце
дипломатских и службених
пасоша
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11 и 72/12)
Утврђује се Основа за
закључивање Споразума
између Владе Републике
Србије и Владе Републике
Мјанмарске Уније о укидању
виза за носиоце
дипломатских и службених
пасоша
НЕ
06. 2014.
192
Закључак о прихватању
Платформе за разговоре
помоћника министра за
Европску унију на маргинама
састанка Савета Европске
уније за опште послове и
Савета Европске уније за
спољне послове (GAC/FAC)
о мерама за убрзано
спровођење интеграције
Републике Србије у
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
РС“ бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Прихвата се Платформа за
разговоре помоћника
министра за Европску унију
на маргинама састанка
Савета Европске уније за
опште послове и Савета
Европске уније за спољне
послове (GAC/FAC) о
мерама за убрзано
спровођење интеграције
Републике Србије у
НЕ
06. 2014.
145
Редни
Назив
број
Правни основ
Европску унију
Опис
Референтни документ
НПАА Рок/месец
Европску унију
193
Закључак о прихватању
информације о учешћу
делегације Републике
Србије на челу са
министром на заседању
Генералне скупштине
Организације америчких
држава
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Прихвата се Информација о
учешћу делегације
Републике Србије на челу са
министром на заседању
Генералне скупштине
Организације америчких
држава
НЕ
06. 2014.
194
Закључак о прихватању
Платформе за посету
министра иностраних
послова Савезне
Демократске Републике
Етиопије Републици Србији
Члан 43. став 3. Закона о
Влади ("Службени гласник
РС", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Прихвата се Платформа за
посету министра иностраних
послова Савезне
Демократске Републике
Етиопије Републици Србији
НЕ
06. 2014.
195
Закључак о прихватању
Платформе за посету првог
потпредседника Владе
Републике Србије Румунији
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
PC", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Прихвата се Платформа за
посету првог
потпредседника Владе
Републике Србије Румунији
НЕ
06. 2014.
196
Закључак о прихватању
Платформе за посету
министра Сједињеним
Мексичким Државама
Члан 43. став 3. Закона о
Влади ("Службени гласник
РС", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Прихвата се Платформа за
посету министра
Сједињеним Мексичким
Државама
НЕ
06. 2014.
197
Закључак о прихватању
Извештаја о посети
министра Сједињеним
Мексичким Државама
Члан 43. став 3. Закона о
Влади ("Службени гласник
РС", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
Прихвата се Извештај о
посети министра
Сједињеним Мексичким
Државама
НЕ
06. 2014.
146
Редни
Назив
број
Правни основ
Опис
Референтни документ
НПАА Рок/месец
16/11, 68/12-УС и 72/12)
198
Закључак о прихватању
Платформе за посету
министра спољних послова
Републике Боливије
Републици Србији
Члан 43. став 3. Закона о
Влади ("Службени гласник
РС", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Прихвата се Платформа за
посету министра спољних
послова Републике Боливије
Републици Србији
НЕ
06. 2014.
199
Закључак о прихватању
Извештаја о посети
министра спољних послова
Републике Боливије
Републици Србији
Члан 43. став 3. Закона о
Влади ("Службени гласник
РС", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Прихвата се Извештај о
посети министра спољних
послова Републике Боливије
Републици Србији
НЕ
06. 2014.
200
Закључак о прихватању
Платформе за посету
министра иностраних
послова Републике Сејшели
Републици Србији
Члан 43. став 3. Закона о
Влади ("Службени гласник
РС", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Прихвата се Платформа за
посету министра иностраних
послова Републике Сејшели
Републици Србији
НЕ
06. 2014.
201
Закључак о прихватању
Извештаја о посети
министра иностраних
послова Републике Сејшели
Републици Србији
Члан 43. став 3. Закона о
Влади ("Службени гласник
РС", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Прихвата се Извештај о
посети министра иностраних
послова Републике Сејшели
Републици Србији
НЕ
06. 2014.
202
Закључак о прихватању
Извештаја о посети првог
потпредседника Владе
Републике Србије Румунији
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
PC", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Прихвата се Извештај о
посети првог
потпредседника Владе
Републике Србије Румунији
НЕ
06. 2014.
203
Закључак о прихватању
Извештаја о посети
Члан 43. став 3. Закона о
Влади ("Службени гласник
Прихвата се Извештај о
посети министра иностраних
НЕ
06. 2014.
147
Редни
Назив
број
Правни основ
Опис
Референтни документ
НПАА Рок/месец
министра иностраних
послова Савезне
Демократске Републике
Етиопије Републици Србији
РС", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
послова Савезне
Демократске Републике
Етиопије Републици Србији
204
Закључак о прихватању
стручно-политичке
Платформе за учешће
министра на заседању
Генералне скупштине
Организације америчких
држава
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08 и
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Прихвата се стручнополитичка Платформе за
учешће министра на
заседању Генералне
скупштине Организације
америчких држава
НЕ
06. 2014.
205
Закључак о прихватању
Платформе за разговоре
помоћника министра за
Европску унију са
генералним директором за
Европску унију у
Министарству иностраних
послова Италије у периоду
италијанског председавања
Саветом Европске уније
Члан 43. став 3 Закона о
Влади („Службени гласник
РС“ бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Прихвата се Платформа за
разговоре помоћника
министра за Европску унију
са генералним директором
за Европску унију у
Министарству иностраних
послова Италије у периоду
италијанског председавања
Саветом Европске уније
НЕ
07. 2014.
206
Закључак о прихватању
Извештаја о посети
министра спољних послове
Свете Столице Републици
Србији
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
PC", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Прихвата се Извештај о
посети министра спољних
послове Свете Столице
Републици Србији
НЕ
07. 2014.
207
Закључак о прихватању
Платформе за разговоре
министра са министром
иностраних послова
Републике Италије као
председавајућим Саветом
Члан 43. став 3 Закона о
Влади („Службени гласник
РС“ бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Прихвата се Платформа за
разговоре министра са
министром иностраних
послова Републике Италије
као председавајућим
НЕ
07. 2014.
148
Редни
Назив
број
Правни основ
Европске уније
Опис
Референтни документ
НПАА Рок/месец
Саветом Европске уније
208
Закључак о прихватању
Извештаја о посети првог
потпредседнка Владе
Републике Србије
Републици Словенији
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
PC", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Прихвата се Извештај о
посети првог потпредседнка
Владе Републике Србије
Републици Словенији
НЕ
07. 2014.
209
Закључак о прихватању
Извештаја о посети првог
потпредседника Владе
Републике Србије Руској
Федерацији
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
PC", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Прихвата се Извештај о
посети првог
потпредседника Владе
Републике Србије Руској
Федерацији
НЕ
08. 2014.
210
Закључак о прихватању
Платформе за посету
министра Републици
Белорусији
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
PC", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Прихвата се Платформа за
посету министра Републици
Белорусији
НЕ
08. 2014.
211
Закључак о прихватању
Платформе за учешће
делегације Републике
Србије на заседању
Извршног комитета Високог
комесаријата Уједињених
нација за избеглице
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Прихвата се Платформа за
учешће делегације
Републике Србије на
заседању Извршног
комитета Високог
комесаријата Уједињених
нација за избеглице
НЕ
08. 2014.
212
Закључак о прихватању
Извештаја о посети
министра Републици
Белорусији
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
PC", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Прихвата се Извештај о
посети министра Републици
Белорусији
НЕ
08. 2014.
149
Редни
Назив
број
Правни основ
Опис
Референтни документ
НПАА Рок/месец
213
Закључак о прихватању
Платформе за учешће
делегације Републике
Србије предвођене
помоћником министра
спољних послова на
Састанку имплементације
људске димензије, Варшава
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
PC", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Прихвата се Платформа за
учешће делегације
Републике Србије
предвођене помоћником
министра спољних послова
на Састанку имплементације
људске димензије, Варшава
НЕ
08. 2014.
214
Закључак о прихватању
Платформе за разговоре
током заједничке седнице
Владе Републике Србије и
Владе Републике Грчке у
Београду
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
PC", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Прихвата се Платформа за
разговоре током заједничке
седнице Владе Републике
Србије и Владе Републике
Грчке у Београду
НЕ
08. 2014.
215
Закључак о прихватању
Платформе за посету првог
потпредседника Владе
Републике Србије Руској
Федерацији
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
PC", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Прихвата се Платформа за
посету првог
потпредседника Владе
Републике Србије Руској
Федерацији
НЕ
08. 2014.
216
Закључак о прихватању
Платформе за учешће
делегације Републике
Србије на 69. Генералне
скупштине Уједињених
нација
Члан 43. став3. Закона о
Влади („Службени гласник
РС“, БР. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Прихвата се Платформа за
учешће делегације
Републике Србије на 69.
Генералне скупштине
Уједињених нација
НЕ
08. 2014.
217
Закључак о прихватању
Платформе за посету
министра Републици
Киргистан
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
PC", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Прихвата се Платформа за
посету министра Републици
Киргистан
НЕ
08. 2014.
150
Редни
Назив
број
Правни основ
Опис
Референтни документ
НПАА Рок/месец
218
Закључак о прихватању
Извештаја о посети
министра Републици
Узбекистан
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
PC", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Прихвата се Извештај о
посети министра Републици
Узбекистан
НЕ
08. 2014.
219
Закључак о прихватању
Извештаја о посети
министра Туркменистану
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
PC", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Прихвата се Извештај о
посети министра
Туркменистану
НЕ
08. 2014.
220
Закључак о прихватању
Платформе за посету
министра Републици
Узбекистан
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
PC", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Прихвата се Платформа за
посету министра Републици
Узбекистан
НЕ
08. 2014.
221
Закључак о прихватању
Извештаја о посети
министра Републици
Таџикистан
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
PC", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Прихвата се Извештај о
посети министра Републици
Таџикистан
НЕ
08. 2014.
222
Закључак о прихватању
Извештаја о посети
министра Републици
Киргистан
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
PC", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Прихвата се Извештај о
посети министра Републици
Киргистан
НЕ
08. 2014.
223
Закључак о прихватању
Платформе за посету
министра Туркменистану
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
PC", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
Прихвата се Платформа за
посету министра
Туркменистану
НЕ
08. 2014.
151
Редни
Назив
број
Правни основ
Опис
Референтни документ
НПАА Рок/месец
16/11, 68/12-УС и 72/12)
224
Закључак о прихватању
Платформе за посету
министра Републици
Таџикистан
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
PC", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Прихвата се Платформа за
посету министра Републици
Таџикистан
НЕ
08. 2014.
225
Закључак о прихватању
Извештаја о посети првог
потпредседника Владе
Републике Србије
Сједињеним Америчким
Државама
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
РС", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Прихвата се Извештај о
посети првог
потпредседника Владе
Републике Србије
Сједињеним Америчким
Државама
НЕ
09. 2014.
226
Закључак о прихватању
Платформе за посету
министра Демократској
Републици Сао Томе и
Принципе
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
РС", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Прихвата се Платформа за
посету министра
Демократској Републици
Сао Томе и Принципе
НЕ
09. 2014.
227
Закључак о прихватању
Платформе за посету
министра иностраних
послова Уједињеног
Краљевства Републици
Србији
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
РС", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Прихвата се Платформа за
посету министра иностраних
послова Уједињеног
Краљевства Републици
Србији
НЕ
09. 2014.
228
Закључак о прихватању
Извештаја о посети
министра Републици
Екваторијалној Гвинеји
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
РС", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Прихвата се Извештај о
посети министра Републици
Екваторијалној Гвинеји
НЕ
09. 2014.
152
Редни
Назив
број
Правни основ
Опис
Референтни документ
НПАА Рок/месец
229
Закључак о прихватању
Извештаја о посети
министра иностраних
послова Краљевине
Норвешке Републици Србији
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
РС", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Прихвата се Извештај о
посети министра иностраних
послова Краљевине
Норвешке Републици Србији
НЕ
09. 2014.
230
Закључак о прихватању
Платформе за посету
министра Републици Гани
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
РС", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Прихвата се Платформа за
посету министра Републици
Гани
НЕ
09. 2014.
231
Закључак о прихватању
Извештаја о посети
министра Демократској
Републици Сао Томе и
Принципе
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
РС", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Прихвата се Извештај о
посети министра
Демократској Републици
Сао Томе и Принципе
НЕ
09. 2014.
232
Закључак о прихватању
Извештаја о посети
министра Републици Гани
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
РС", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Прихвата се Извештај о
посети министра Републици
Гани
НЕ
09. 2014.
233
Закључак о прихватању
Платформе за посету
министра иностраних
послова Краљевине
Норвешке Републици Србији
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
РС", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Прихвата се Платформа за
посету министра иностраних
послова Краљевине
Норвешке Републици Србији
НЕ
09. 2014.
234
Закључак о прихватању
Платформе за посету
министра иностраних
послова Републике Аустрије
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
РС", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
Прихвата се Платформа за
посету министра иностраних
послова Републике Аустрије
Републици Србији
НЕ
09. 2014.
153
Редни
Назив
број
Правни основ
Опис
Референтни документ
НПАА Рок/месец
Републици Србији
16/11, 68/12-УС и 72/12)
235
Закључак о прихватању
Извештаја о посети
министра иностраних
послова Републике Аустрије
Републици Србији
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
РС", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Прихвата се Извештај о
посети министра иностраних
послова Републике Аустрије
Републици Србији
НЕ
09. 2014.
236
Закључак о прихватању
Платформе за посету
министра спољних послова
Аустралије Републици
Србији
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
PC", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Прихвата се Платформа за
посету министра спољних
послова Аустралије
Републици Србији
НЕ
09. 2014.
237
Закључак о прихватању
Извештаја о разговорима
током заједничке седнице
Владе Републике Србије и
Владе Републике Грчке у
Београду
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
PC", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Прихвата се Извештај о
разговорима током
заједничке седнице Владе
Републике Србије и Владе
Републике Грчке у Београду
НЕ
09. 2014.
238
Закључак о прихватању
Извештаја о посети
министра спољних послова
Аустралије Републици
Србији
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
PC", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Прихвата се Извештај о
посети министра спољних
послова Аустралије
Републици Србији
НЕ
09. 2014.
239
Закључак о прихватању
Платформе за посету
председника Владе
Републике Србије
Републици Словенији
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
PC", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Прихвата се Платформа за
посету председника Владе
Републике Србије
Републици Словенији
НЕ
09. 2014.
154
Редни
Назив
број
Правни основ
Опис
Референтни документ
НПАА Рок/месец
240
Закључак о прихватању
Платформе за разговоре
помоћника министра за
послове Европске уније са
комесаром за проширење
Европске уније и Европској
спољнополитичкој служби о
вођењу преговора о
пуноправном чланству
Републике Србије у
Европску унију
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
РС“ бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Прихвата се Платформа за
разговоре помоћника
министра за послове
Европске уније са
комесаром за проширење
Европске уније и Европској
спољнополитичкој служби о
вођењу преговора о
пуноправном чланству
Републике Србије у
Европску унију
НЕ
09. 2014.
241
Закључак о прихватању
Извештаја о посети
министра спољних послова
Босне и Херцеговине
Републици Србији
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
PC", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Прихвата се Извештај о
посети министра спољних
послова Босне и
Херцеговине Републици
Србији
НЕ
09. 2014.
242
Закључак о прихватању
Платформе за разговоре
министра са министрима
спољних послова Европске
уније на маргинама састанка
Савета Европске уније за
опште послове и Савета
Европске уније за спољне
послове (GAC/FAC) о
мерама за убрзано
спровођење интеграције
Републике Србије у
Европску унију
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
РС“ бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Прихвата се Платформа за
разговоре министра са
министрима спољних
послова Европске уније на
маргинама састанка Савета
Европске уније за опште
послове и Савета Европске
уније за спољне послове
(GAC/FAC) о мерама за
убрзано спровођење
интеграције Републике
Србије у Европску унију
НЕ
09. 2014.
243
Закључак о прихватању
Платформе за разговоре
министра са комесаром за
проширење ЕУ о вођењу
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
РС“ бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
Прихвата се Платформа за
разговоре министра са
комесаром за проширење
ЕУ о вођењу преговора о
НЕ
09. 2014.
155
Редни
Назив
број
Правни основ
Опис
Референтни документ
НПАА Рок/месец
преговора о пуноправном
чланству Републике Србије
у Европску унију
16/11, 68/12-УС и 72/12)
пуноправном чланству
Републике Србије у
Европску унију
244
Закључак о прихватању
Платформе за учешће
министра у разговорима са
званичницима Европске
уније на маргинама састанка
министара иностраних
послова Европске уније
(GYMNICH) о приоритетима
за спровођење интеграције
Републике Србије у
Европску унију
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
РС“ бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12
Прихвата се Платформа за
учешће министра у
разговорима са
званичницима Европске
уније на маргинама састанка
министара иностраних
послова Европске уније
(GYMNICH) о приоритетима
за спровођење интеграције
Републике Србије у
Европску унију
НЕ
09. 2014.
245
Закључак о прихватању
Извештаја о посети
министра иностраних
послова Краљевине
Шведске Републици Србији
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
РС", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Прихвата се Извештај о
посети министра иностраних
послова Краљевине
Шведске Републици Србији
НЕ
09. 2014.
246
Закључак о прихватању
Извештаја о учешћу
делегације Републике
Србије на 69. Генералне
скупштине Уједињених
нација
Члан 43. став3. Закона о
Влади („Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Прихвата се Извештај о
учешћу делегације
Републике Србије на 69.
Генералне скупштине
Уједињених нација
НЕ
09. 2014.
247
Закључак о прихватању
Платформе за посету
министра иностраних
послова Сингапура
Републици Србији
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
PC", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Прихвата се Платформа за
посету министра иностраних
послова Сингапура
Републици Србији
НЕ
09. 2014.
156
Редни
Назив
број
Правни основ
Опис
Референтни документ
НПАА Рок/месец
248
Закључак о прихватању
Платформе за учешће
делегације Републике
Србије на билатералном
скринингу за Поглавље 30
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
РС" бр. 55/05, 71/05исправка,
101/07,65/08,16/11,68/12-УС
и 72/12)
Прихвата се Платформа за
учешће делегације
Републике Србије на
билатералном скринингу за
Поглавље 30 (спољни
односи)
НЕ
09. 2014.
249
Закључак о прихватању
Извештаја о посети
министра иностраних
послова Сингапура
Републици Србији
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
PC", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Прихвата се Извештај о
посети министра иностраних
послова Сингапура
Републици Србији
НЕ
09. 2014.
250
Закључак о прихватању
Извештаја о посети
председника Владе
Републике Србије
Републици Хрватској
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
PC", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Прихвата се Извештај о
посети председника Владе
Републике Србије
Републици Хрватској
НЕ
09. 2014.
251
Закључак о прихватању
Платформе о посети
председника Владе
Републике Србије
Републици Хрватској
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
PC", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Прихвата се Платформа о
посети председника Владе
Републике Србије
Републици Хрватској
НЕ
09. 2014.
252
Закључак о прихватању
Платформе за посету
министра спољних послова
Босне и Херцеговине
Републици Србији
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
PC", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Прихвата се Платформа за
посету министра спољних
послова Босне и
Херцеговине Републици
Србији
НЕ
09. 2014.
253
Закључак о прихватању
Извештаја о разговорима
током заједничке седнице
Владе Републике Србије и
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
PC", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
Прихвата се Извештај о
разговорима током
заједничке седнице Владе
Републике Србије и Владе
НЕ
09. 2014.
157
Редни
Назив
број
Правни основ
Опис
Референтни документ
НПАА Рок/месец
Владе Републике Словеније
у Љубљани
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Републике Словеније у
Љубљани
254
Закључак о прихватању
Платформе за заједничку
седницу Владе Републике
Србије и Владе Републике
Словеније у Љубљани
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
PC", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Прихвата се Платформа за
разговоре током заједничке
седнице Владе Републике
Србије и Владе Републике
Словеније у Љубљани
НЕ
09. 2014.
255
Закључак о прихватању
Платформе за посету
министра иностраних
послова Краљевине
Шведске Републици Србији
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
РС", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Прихвата се Платформа за
посету министра иностраних
послова Краљевине
Шведске Републици Србији
НЕ
09. 2014.
256
Закључак о прихватању
Платформе за посету
председника Владе
Републике Србије Црној
Гори
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
PC", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Прихвата се Платформа за
посету председника Владе
Републике Србије Црној
Гори
НЕ
09. 2014.
257
Закључак о прихватању
Извештаја о посети
министра иностраних
послова Уједињеног
Краљевства Републици
Србији
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
РС", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Прихвата се Извештај о
посети министра иностраних
послова Уједињеног
Краљевства Републици
Србији
НЕ
09. 2014.
258
Закључак о прихватању
Платформе за посету
министра Републици
Екваторијалној Гвинеји
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
РС", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Прихвата се Платформа за
посету министра Републици
Екваторијалној Гвинеји
НЕ
09. 2014.
158
Редни
Назив
број
Правни основ
Опис
Референтни документ
НПАА Рок/месец
259
Закључак о прихватању
Платформе за учешће
делегације Републике
Србије на билатералном
скринингу за Поглавље 31
(спољна, безбедносна и
одбрамбена политика
Европске уније)
Члан 43. став 3 Закона о
Влади („Службени гласник
РС" бр. 55/05, 71/05исправка,
101/07,65/08,16/11,68/12-УС
и 72/12)
Прихвата се Платформа за
учешће делегације
Републике Србије на
билатералном скринингу за
Поглавље 31 (спољна,
безбедносна и одбрамбена
политика ЕУ)
НЕ
09. 2014.
260
Закључак о утврђивању
Основе за закључивање
Програма сарадње између
Владе Републике Србије и
Владе Републике Мађарске
у области образовања,
науке и културе за период
2014-2016. године
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
PC", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Утврђује се Основа за
закључивање Програма
сарадње између Владе
Републике Србије и Владе
Републике Мађарске у
области образовања, науке
и културе за период 20142016. године
НЕ
09. 2014.
261
Закључак о утврђивању
Основе за закључивање
Споразума између Владе
Републике Србије и Владе
Савезне Републике Немачке
o културној сарадњи
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
PC", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Утврђује се Основа за
закључивање Споразума
између Владе Републике
Србије и Владе Савезне
Републике Немачке o
културној сарадњи
НЕ
09. 2014.
262
Закључак о прихватању
Платформе за посету
министра Швајцарској
Конфедерацији
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
РС", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Прихвата се Платформа за
посету министра
Швајцарској Конфедерацији
НЕ
09. 2014.
263
Закључак о прихватању
Платформе за посету првог
потпредседника Владе
Републике Србије
Сједињеним Америчким
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
РС", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
Прихвата се Платформа за
посету првог
потпредседника Владе
Републике Србије
Сједињеним Америчким
НЕ
09. 2014.
159
Редни
Назив
број
Правни основ
Опис
Референтни документ
НПАА Рок/месец
Државама
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Државама
264
Закључак о прихватању
Извештаја о посети
министра Швајцарској
Конфедерацији
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
РС", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Прихвата се Извештај о
посети министра
Швајцарској Конфедерацији
НЕ
09. 2014.
265
Закључак о прихватању
Извештаја о посети
председника Владе
Републике Србије Црној
Гори
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
PC", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Прихвата се Извештај о
посети председника Владе
Републике Србије Црној
Гори
НЕ
10. 2014.
266
Закључак о прихватању
стручно -политичке
Платформе за учешће
министра на састанку
Вишеградска група плус
Западни Балкан у
Братислави
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Прихвата се стручно политичка Платформа за
учешће министра спољних
послова Републике Србије
на састанку Вишеградска
група плус Западни Балкан у
Братислави
НЕ
10. 2014.
267
Закључак о прихватању
Извештаја о посети
председника Владе и
министра унутрашњих
послова Републике Србије
Републици Белорусији
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
PC", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Прихвата се Извештај о
посети председника Владе и
министра унутрашњих
послова Републике Србије
Републици Белорусији
НЕ
10. 2014.
268
Закључак о прихватању
стручно -политичке
Платформе за учешће
помоћника министра на
састанку Вишеградска група
плус Западни Балкан у
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Прихвата се стручно политичка Платформа за
учешће помоћника министра
на састанку Вишеградска
група плус Западни Балкан у
НЕ
10. 2014.
160
Редни
Назив
број
Правни основ
Братислави
Опис
Референтни документ
НПАА Рок/месец
Братислави
269
Закључак о прихватању
Извештаја о посети
председника Владе
Републике Србије
Републици Словенији
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
PC", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Прихвата се Извештај о
посети председника Владе
Републике Србије
Републици Словенији
НЕ
10. 2014.
270
Закључак о прихватању
Платформе за посету
министра Народној
Републици Бангладеш
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
PC", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Прихвата се Платформа за
посету министра Народној
Републици Бангладеш
НЕ
10. 2014.
271
Закључак о прихватању
Извештаја о посети
министра Народној
Републици Бангладеш
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
PC", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Прихвата се Извештај о
посети министра спољних
послова Републике Србије
Народној Републици
Бангладеш
НЕ
10. 2014.
272
Закључак о прихватању
Платформе за учешће
делегације Републике
Србије предвођене
министром на
Министарском састанку
Организације за европску
безбедност и сарадњу,
Базел
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
PC", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Прихвата се Платформа за
учешће делегације
Републике Србије
предвођене министром на
Министарском састанку
Организације за европску
безбедност и сарадњу,
Базел
НЕ
10. 2014.
273
Закључак о прихватању
Платформе за посету
министра иностраних
послова Канаде Републици
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
РС", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
Прихвата се Платформа за
посету министра иностраних
послова Канаде Републици
Србији
НЕ
10. 2014.
161
Редни
Назив
број
Правни основ
Опис
Референтни документ
НПАА Рок/месец
Србији
16/11, 68/12-УС и 72/12)
274
Закључак о прихватању
Извештаја о посети
председника Владе Народне
Републике Кине Републици
Србији
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
PC", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Прихвата се Извештај о
посети председника Владе
Народне Републике Кине
Републици Србији
НЕ
10. 2014.
275
Закључак о прихватању
Извештаја о посети првог
потпредседника Владе
Републике Србије
Републици Кореји
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
PC", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Прихвата се Извештај о
посети првог
потпредседника Владе
Републике Србије
Републици Кореји
НЕ
10. 2014.
276
Закључак о прихватању
Платформе за посету
министра Демократској
Народној Републици Шри
Ланки
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
PC", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Прихвата се Платформа за
посету министра спољних
послова Републике Србије
Демократској Народној
Републици Шри Ланки
НЕ
10. 2014.
277
Закључак о прихватању
Извештаја о посети
министра иностраних
послова Канаде Републици
Србији
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
РС", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Прихвата се Извештај о
посети министра иностраних
послова Канаде Републици
Србији
НЕ
10. 2014.
278
Закључак о прихватању
Платформе за посету
министра Републици Индији
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
PC", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Прихвата се Платформа за
посету министра Републици
Индији
НЕ
10. 2014.
279
Закључак о прихватању
Извештаја о посети
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
Прихвата се Извештај о
посети министра Републици
НЕ
10. 2014.
162
Редни
Назив
број
Правни основ
Опис
Референтни документ
НПАА Рок/месец
министра Републици Индији PC", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Индији
280
Закључак о прихватању
Платформе за посету
председника Владе Народне
Републике Кине Републици
Србији
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
PC", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Прихвата се Платформа за
посету председника Владе
Народне Републике Кине
Републици Србији
НЕ
10. 2014.
281
Закључак о прихватању
Извештаја о посети
председника Владе
Републике Србије Јапану
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
PC", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Прихвата се Извештај о
посети председника Владе
Републике Србије Јапану
НЕ
10. 2014.
282
Закључак о прихватању
Платформе за посету првог
потпредседника Владе
Републике Србије Јапану
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
PC", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Прихвата се Платформа за
посету првог
потпредседника Владе
Републике Србије Јапану
НЕ
10. 2014.
283
Закључак о прихватању
Платформе за посету
председника Владе
Републике Србије Јапану
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
PC", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Прихвата се Платформа за
посету председника Владе
Републике Србије Јапану
НЕ
10. 2014.
284
Закључак о прихватању
Платформе за посету првог
потпредседника Владе
Републике Србије
Републици Кореји
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
PC", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Прихвата се Платформа за
посету првог
потпредседника Владе
Републике Србије
Републици Кореји
НЕ
10. 2014.
163
Редни
Назив
број
Правни основ
Опис
Референтни документ
НПАА Рок/месец
285
Закључак о прихватању
Извештаја о посети
министра Аустралији
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
PC", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Прихвата се Извештај о
посети министра Аустралији
НЕ
10. 2014.
286
Закључак о прихватању
Извештаја о посети
министра Народној
Републици Кини
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
PC", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Прихвата се Извештај о
посети министра Народној
Републици Кини
НЕ
10. 2014.
287
Закључак о прихватању
Платформе за учешће
помоћника министра на
Министарском састанку
Организације за европску
безбедност и сарадњу у
Базелу, у својству члана
делегације предвођене
министром
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
PC", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Прихвата се Платформа за
учешће помоћника министра
на Министарском састанку
Организације за европску
безбедност и сарадњу у
Базелу, у својству члана
делегације предвођене
министром
НЕ
10. 2014.
288
Закључак о прихватању
Платформе за посету
министра Народној
Републици Кини
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
PC", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Прихвата се Платформа за
посету министра Народној
Републици Кини
НЕ
10. 2014.
289
Закључак о прихватању
Извештаја о посети првог
потпредседника Владе
Републике Србије Јапану
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
PC", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Прихвата се Извештај о
посети првог
потпредседника Владе
Републике Србије Јапану
НЕ
10. 2014.
164
Редни
Назив
број
Правни основ
Опис
Референтни документ
НПАА Рок/месец
290
Закључак о прихватању
Платформе за посету
министра спољних послова
Републике Србије
Аустралији
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
PC", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Прихвата се Платформа за
посету министра спољних
послова Републике Србије
Аустралији
НЕ
10. 2014.
291
Закључак о прихватању
Платформе за учешће
делегације Републике
Србије на Конференцији
Оквирне конвенције
Уједињених нација о
промени климе
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Прихвата се платформа за
учешће делегације
Републике Србије на
Конференцији Оквирне
конвенције Уједињених
нација о промени климе
НЕ
10. 2014.
292
Закључак о прихватању
Платформе за посету
министра Републици
Литванији
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
PC”, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11 и 72/12)
Прихвата се Платформа за
посету министра Републици
Литванији
НЕ
10. 2014.
293
Закључак о прихватању
Платформе за учешће
делегације Републике
Србије предвођене
помоћником министра на
''Ојачаном'' заседању
Сталног савета
Организације за европску
безбедност и сарадњу у
Бечу, у склопу припрема за
Министарски састанак
Организације за европску
безбедност и сарадњу
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
PC", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Прихвата се Платформа за
учешће делегације
Републике Србије
предвођене помоћником
министра на ''Ојачаном''
заседању Сталног савета
Организације за европску
безбедност и сарадњу у
Бечу, у склопу припрема за
Министарски састанак
Организације за европску
безбедност и сарадњу
НЕ
10. 2014.
294
Закључак о прихватању
Платформе за посету
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
Прихвата се Платформа за
посету председника Владе и
НЕ
10. 2014.
165
Редни
Назив
број
Правни основ
Опис
Референтни документ
НПАА Рок/месец
председника Владе и
министра унутрашњих
послова Републике Србије
Руској Федерацији
PC", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
министра унутрашњих
послова Републике Србије
Руској Федерацији
295
Закључак о прихватању
Извештаја о посети
министра иностраних
послова Филипина
Републици Србији
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
PC", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Прихвата се Извештај о
посети министра иностраних
послова Филипина
Републици Србији
НЕ
10. 2014.
296
Закључак о утврђивању
Основе за закључивање
Програма сарадње између
Владе Републике Србије и
Владе Краљевине Шпаније у
области образовања,
културе, омладине и спорта
за период 2014-2016. године
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
PC", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Утврђује се Основа за
закључивање Програма
сарадње између Владе
Републике Србије и Владе
Краљевине Шпаније у
области образовања,
културе, омладине и спорта
за период 2014-2016. године
НЕ
10. 2014.
297
Закључак о прихватању
Извештаја о посети
министра Републици
Литванији
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
PC”, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11 и 72/12)
Прихвата се Извештај о
посети министра Републици
Литванији
НЕ
10. 2014.
298
Закључак о усвајању
Записника о изради
граничне документације за V
и VI гранични одсек државне
границе са Републиком
Македонијом
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
PC", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Усваја се Записник о изради
граничне документације за V
и VI гранични одсек државне
границе са Републиком
Македонијом
НЕ
10. 2014.
299
Закључак о прихватању
стручно -политичке
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
Прихвата се стручно политичка Платформа за
НЕ
10. 2014.
166
Редни
Назив
број
Правни основ
Опис
Референтни документ
НПАА Рок/месец
Платформа за учешће
РС“, бр. 55/05, 71/05министра на Састанку
исправка, 101/07, 65/08,
министара спољних послова 16/11, 68/12-УС и 72/12)
подунавских земаља у Бечу
учешће министра на
Састанку министара
спољних послова
подунавских земаља у Бечу
300
Закључак о прихватању
стручно -политичке
Платформе за учешће
министра на састанку
председника влада
Централноевропске
иницијативе у Бечу
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Прихвата се стручно политичка Платформа за
учешће министра на
састанку председника влада
Централноевропске
иницијативе у Бечу
НЕ
10. 2014.
301
Закључак о прихватању
стручно -политичке
Платформе за учешће
председника Владе
Републике Србије на
састанку председника влада
Централноевропске
иницијативе у Бечу
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Прихвата се сручно политичка Платформа за
учешће председника Владе
Републике Србије на
састанку председника влада
Централноевропске
иницијативе у Бечу
НЕ
10. 2014.
302
Закључак о прихватању
Платформе за посету
министра иностраних
послова Филипина
Републици Србији
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
PC", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Прихвата се Платформа за
посету министра иностраних
послова Филипина
Републици Србији
НЕ
10. 2014.
303
Закључак о прихватању
стручно -политичке
Платформе за учешће
помоћника министра на
састанку председника влада
Централноевропске
иницијативе у Бечу
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Прихвата се стручно политичка Платформа за
учешће помоћника министра
на састанку председника
влада Централноевропске
иницијативе у Бечу
НЕ
10. 2014.
167
Редни
Назив
број
Правни основ
Опис
Референтни документ
НПАА Рок/месец
304
Закључак о прихватању
Извештаја о посети
Демократској Народној
Републици Шри Ланки
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
PC", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Прихвата се Извештај о
посети министра
Демократској Народној
Републици Шри Ланки
НЕ
10. 2014.
305
Закључак о прихватању
Извештаја о посети
председника Владе и
министра унутрашњих
послова Републике Србије
Руској Федерацији
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
PC", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Прихвата се Извештај о
посети председника Владе и
министра унутрашњих
послова Републике Србије
Руској Федерацији
НЕ
10. 2014.
306
Закључак о прихватању
Платформе за посету
председника Владе и
министра унутрашњих
послова Републике Србије
Републици Белорусији
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
PC", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Прихвата се Платформа за
посету председника Владе и
министра унутрашњих
послова Републике Србије
Републици Белорусији
НЕ
10. 2014.
307
Закључак о прихватању
Платформе за посету
министра спољних послова
Републике Србије Великом
Војводству Луксембург
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
РС", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Прихвата се Платформа за
посету министра спољних
послова Републике Србије
Великом Војводству
Луксембург
НЕ
11. 2014.
308
Закључак о прихватању
Платформе за посету
министра иностраних
послова Републике
Азербејџан Републици
Србији
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
PC", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Прихвата се Платформа за
посету министра иностраних
послова Републике
Азербејџан Републици
Србији
НЕ
11. 2014.
309
Закључак о прихватању
Платформе за учешће
Члан 43. став 3. Закона о
Влади ("Службени гласник
Прихвата се Платформа за
учешће министра на
НЕ
11. 2014.
168
Редни
Назив
број
Правни основ
Опис
Референтни документ
НПАА Рок/месец
министра на Извршном
савету Афричке Уније
РС", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Извршном савету Афричке
Уније
310
Закључак о прихватању
Извештаја о посети
министра иностраних
послова Републике
Азербејџан Републици
Србији
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
PC", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Прихвата се Извештај о
посети министра иностраних
послова Републике
Азербејџан Републици
Србији
НЕ
11. 2014.
311
Закључак о прихватању
Платформе за посету
председника Владе
Републике Србије Босни и
Херцеговини
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
PC", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Прихвата се Платформа за
посету председника Владе
Републике Србије Босни и
Херцеговини
НЕ
11. 2014.
312
Закључак о прихватању
Платформе за посету првог
потпредседника Владе
Републике Србије
Републици Белорусији
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
PC", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Прихвата се Платформа за
посету првог
потпредседника Владе
Републике Србије
Републици Белорусији
НЕ
11. 2014.
313
Закључак о прихватању
Платформе о посети прве
потпредседнице Владе
Републике Хрватске
Републици Србији
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
PC", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Прихвата се Платформа о
посети прве потпредседнице
Владе Републике Хрватске
Републици Србији
НЕ
11. 2014.
314
Закључак о прихватању
Извештаја о посети прве
потпредседнице Владе
Републике Хрватске
Републици Србији
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
PC", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Прихвата се Извештај о
посети прве потпредседнице
Владе Републике Хрватске
Републици Србији
НЕ
11. 2014.
169
Редни
Назив
број
Правни основ
Опис
Референтни документ
НПАА Рок/месец
315
Закључак о прихватању
Извештаја о посети првог
потпредседника Владе
Републике Србије Канади
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
РС", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Прихвата се Извештај о
посети првог
потпредседника Владе
Републике Србије Канади
НЕ
11. 2014.
316
Закључак о прихватању
Платформе за учешће
делегације Републике
Србије у дијалогу високог
комесара Уједињених нација
за избеглице
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Прихвата се Платформа за
учешће делегације
Републике Србије у дијалогу
високог комесара
Уједињених нација за
избеглице
НЕ
11. 2014.
317
Закључак о прихватању
Извештаја о посети првог
потпредседника Владе
Републике Србије
Републици Белорусији
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
PC", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Прихвата се Извештај о
посети првог
потпредседника Владе
Републике Србије
Републици Белорусији
НЕ
11. 2014.
318
Закључак о прихватању
Извештаја о посети
министра Великом
Војводству Луксембург
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
РС", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Прихвата се Извештај о
посети министра спољних
послова Републике Србије
Великом Војводству
Луксембург
НЕ
11. 2014.
319
Закључак о прихватању
Извештаја о посети
председника Владе
Републике Србије Босни и
Херцеговини
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
PC", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Прихвата се Извештај о
посети председника Владе
Републике Србије Босни и
Херцеговини
НЕ
11. 2014.
320
Закључак о утврђивању
Основе за закључивање
Споразума између Владе
Републике Србије и Владе
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
Утврђује се Основа за
закључивање Споразума
између Владе Републике
Србије и Владе Републике
НЕ
11. 2014.
170
Редни
Назив
број
Правни основ
Опис
Референтни документ
НПАА Рок/месец
Републике Филипина о
укидању виза за носиоце
дипломатских и службених
пасоша
16/11 и 72/12)
Филипина о укидању виза за
носиоце дипломатских и
службених пасоша
321
Закључак Владе о усвајању
Завршног Записника о
обнављању, обележавању и
одржавању државне границе
између Републике Србије и
Републике Бугарске
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
PC", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Усваја се Завршни Записник
о обнављању, обележавању
и одржавању државне
границе између Републике
Србије и Републике Бугарске
НЕ
11. 2014.
322
Закључак о усвајању
Завршног Записника о
обнављању, обележавању и
одржавању државне границе
између Републике Србије и
Румуније
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
PC", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Усваја се Завршни Записник
о обнављању, обележавању
и одржавању државне
границе између Републике
Србије и Румуније
НЕ
11. 2014.
323
Закључак о прихватању
Платформе за посету
председника Владе
Републике Србије
Индонезији
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
PC", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Прихвата се Платформа за
посету председника Владе
Републике Србије
Индонезији
НЕ
11. 2014.
324
Закључак о прихватању
Извештаја о посети
председника Владе
Републике Србије
Индонезији
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
PC", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Прихвата се Извештај о
посети председника Владе
Републике Србије
Индонезији
НЕ
11. 2014.
325
Закључак о усвајању
Завршног Записника о
обнављању, обележавању и
одржавању државне границе
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
PC", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
Усваја се Завршни Записник
о обнављању, обележавању
и одржавању државне
границе између Републике
НЕ
11. 2014.
171
Редни
Назив
број
Правни основ
Опис
Референтни документ
НПАА Рок/месец
између Републике Србије и
Мађарске
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Србије и Мађарске
326
Закључак о прихватању
Платформе за посету првог
потпредседника Владе
Републике Србије Канади
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
РС", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Прихвата се Платформа за
посету првог
потпредседника Владе
Републике Србије Канади
НЕ
11. 2014.
327
Закључак о прихватању
Извештаја о посети
министра спољних послова
Јапана Републици Србији
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
PC", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Прихвата се Извештај о
посети министра спољних
послова Јапана Републици
Србији
НЕ
11. 2014.
328
Закључак о прихватању
Платформе за посету
министра спољних послова
Jaпана Републици Србији
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
PC", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Прихвата се Платформа за
посету министра спољних
послова Jaпана Републици
Србији
НЕ
11. 2014.
329
Закључак о прихватању
Извештаја о учешћу
министра на Извршном
свету Афричке уније
Члан 43. став 3. Закона о
Влади ("Службени гласник
РС", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Прихвата се Извештај о
учешћу министра на
Извршном свету Афричке
уније
НЕ
11. 2014.
330
Закључак о прихватању
Платформе за разговоре
министра са министром
иностраних послова
Републике Италије као
председавајућим Саветом
Европске уније
Члан 43. став 3 Закона о
Влади („Службени гласник
РС“ бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Прихвата се Платформа за
разговоре министра са
министром иностраних
послова Републике Италије
као председавајућим
Саветом Европске уније
НЕ
11. 2014.
172
Редни
Назив
број
Правни основ
Опис
Референтни документ
НПАА Рок/месец
331
Закључак о утврђивању
Основе за закључивање
Споразума између Владе
Републике Србије и Владе
Демократске Социјалистичке
Републике Шри Ланке о
укидању виза за носиоце
дипломатских и службених
пасоша
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11 и 72/12)
Утврђује се Основа за
закључивање Споразума
између Владе Републике
Србије и Владе Демократске
Социјалистичке Републике
Шри Ланке о укидању виза
за носиоце дипломатских и
службених пасоша
НЕ
12. 2014.
332
Закључак о утврђивању
Основе за закључивање
Споразума између Владе
Републике Србије и Владе
Непала о укидању виза за
носиоце дипломатских и
службених пасоша
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11 и 72/12)
Утврђује се Основа за
закључивање Споразума
између Владе Републике
Србије и Владе Непала о
укидању виза за носиоце
дипломатских и службених
пасоша
НЕ
12. 2014.
333
Одлука о отварању
Конзулата Републике Србије
на челу са почасним
конзулом у Краљевини
Шпанији, са седиштем у
граду Палма де Мајорци
Члан 23. став 1. Закона о
спољним пословима
(„Службени гласник РС", бр.
116/07, 126/07 - исправка и
41/09) и члан 43. став 1.
Закона о Влади („Службени
гласник РС“, бр. 55/05,
71/05-исправка, 101/07,
65/08,16/11 и 72/12)
Отвара се Конзулат
Републике Србије на челу са
почасним конзулом у
Краљевини Шпанији, са
седиштем у граду Палма де
Мајорци
НЕ
12. 2014.
334
Закључак о утврђивању
Основе за закључивање
Споразума између Владе
Републике Србије и Владе
Арапске Републике Египат о
укидању виза за носиоце
дипломатских и службених
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11 и 72/12)
Утврђује се Основа за
закључивање Споразума
између Владе Републике
Србије и Владе Арапске
Републике Египат о укидању
виза за носиоце
дипломатских и службених
НЕ
12. 2014.
173
Редни
Назив
број
Правни основ
пасоша
Опис
Референтни документ
НПАА Рок/месец
пасоша
335
Одлука о отварању
Конзулата Републике Србије
на челу са почасним
конзулом у Републици
Ираку, са седиштем у Басри
Члан 23. став 1. Закона о
спољним пословима
(„Службени гласник РС", бр.
116/07, 126/07 - исправка и
41/09) и члан 43. став 1.
Закона о Влади („Службени
гласник РС“, бр. 55/05,
71/05-исправка, 101/07,
65/08,16/11 и 72/12)
Отвара се Конзулат
Републике Србије на челу са
почасним конзулом у
Републици Ираку, са
седиштем у Басри
НЕ
12. 2014.
336
Закључак о утврђивању
Основе за закључивање
Споразума између Владе
Републике Србије и Владе
Боливарске Републике
Венецуеле о укидању виза
за њихове држављане
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11 и 72/12)
Утврђује се Основа за
закључивање Споразума
између Владе Републике
Србије и Владе Боливарске
Републике Венецуеле о
укидању виза за њихове
држављане
НЕ
12. 2014.
337
Одлука о отварању
Конзулата Републике Србије
на челу са почасним
конзулом у Републици
Италији, са седиштем у
Напуљу
Члан 23. став 1. Закона о
спољним пословима
(„Службени гласник РС", бр.
116/07, 126/07 - исправка и
41/09) и члан 43. став 1.
Закона о Влади („Службени
гласник РС“, бр. 55/05,
71/05-исправка, 101/07,
65/08,16/11 И 72/12)
Отвара се Конзулат
Републике Србије на челу са
почасним конзулом у
Републици Италији, са
седиштем у Напуљу
НЕ
12. 2014.
338
Одлука о отварању
Конзулата Републике Србије
на челу са почасним
конзулом у Републици
Португалији, са седиштем у
Члан 23. став 1. Закона о
спољним пословима
(„Службени гласник РС", бр.
116/07, 126/07 - исправка и
41/09) и члан 43. став 1.
Закона о Влади („Службени
Отвара се Конзулат
Републике Србије на челу са
почасним конзулом у
Републици Португалији, са
седиштем у Албуфеири
НЕ
12. 2014.
174
Редни
Назив
број
Правни основ
Опис
Референтни документ
НПАА Рок/месец
Албуфеири
гласник РС“, бр. 55/05,
71/05-исправка, 101/07,
65/08,16/11 и 72/12)
339
Закључак о утврђивању
Основе за закључивање
Споразума између Владе
Републике Србије и Владе
Јужноафричке Републике о
укидању виза за носиоце
дипломатских и службених
пасоша
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11 и 72/12)
Утврђује се Основа за
закључивање Споразума
између Владе Републике
Србије и Владе
Јужноафричке Републике о
укидању виза за носиоце
дипломатских и службених
пасоша
НЕ
12. 2014.
340
Закључак о утврђивању
Основе за закључивање
Споразума између Владе
Републике Србије и Владе
Кооперативне Републике
Гвајане о укидању виза за
носиоце дипломатских и
службених пасоша
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11 и 72/12)
Утврђује се Основа за
закључивање Споразума
између Владе Републике
Србије и Владе
Кооперативне Републике
Гвајане о укидању виза за
носиоце дипломатских и
службених пасоша
НЕ
12. 2014.
341
Закључак о утврђивању
Основе за закључивање
Споразума између Владе
Републике Србије и Владе
Народне Републике
Бангладеш о укидању виза
за носиоце дипломатских и
службених пасоша
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11 и 72/12)
Утврђује се Основа за
закључивање Споразума
између Владе Републике
Србије и Владе Народне
Републике Бангладеш о
укидању виза за носиоце
дипломатских и службених
пасоша
НЕ
12. 2014.
342
Закључак о утврђивању
Основе за закључивање
Споразума између Владе
Републике Србије и Владе
Туркменистана о укидању
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
Утврђује се Основа за
закључивање Споразума
између Владе Републике
Србије и Владе
Туркменистана о укидању
НЕ
12. 2014.
175
Редни
Назив
број
343
Правни основ
Опис
Референтни документ
виза за носиоце
дипломатских и службених
пасоша
16/11 и 72/12)
виза за носиоце
дипломатских и службених
пасоша
Закључак о утврђивању
Основе за закључивање
Споразума између Владе
Републике Србије и Владе
Републике Колумбије о
укидању виза за носиоце
дипломатских и службених
пасоша
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11 и 72/12)
Утврђује се Основа за
закључивање Споразума
између Владе Републике
Србије и Владе Републике
Колумбије о укидању виза за
носиоце дипломатских и
службених пасоша
НПАА Рок/месец
НЕ
12. 2014.
ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ)
Редни
Назив
број
1
Унапређење укупне
позиције Републике
Србије у међународној
заједници
Верификација Референтни документ
Влада
Извор и износ финансирања
01 2.003.292.000 RSD
Очекивани резултати
Унапређење билатералних
односа Републике Србије са
другим државама, унапређење
положаја Републике Србије у
оквиру мултилатералних
организација, отварање
поглавља у процесу
придруживања ЕУ, рад на
унапређењу положаја српске
дијаспоре, отварање нових
дипломатско – конзуларних
представништава Републике
176
Редни
Назив
број
Верификација Референтни документ
Извор и износ финансирања
Очекивани резултати
Србије
1.ПА.1
Координација и
спровођење утврђене
политике у области
спољних послова
Влада
01 1.645.864.000 RSD
Број отворених поглавља у
процесу придруживања ЕУ;
робна размена са
иностранством, документи,
одлуке, резолуције, препоруке,
меморандуми, конвенције,
споеразуми и други акти који
доносе међународне
организације, а који се тичу
уређивања бројних области
међународне сардање у чијем
креирању је учествовала
Република Србија
1.ПА.2
Контрибуција
међународним
организацијама
Влада
01
342.548.000 RSD
Документи, одлуке, резолуције,
препоруке, меморандуми,
конвенције, споеразуми и други
акти који доносе међународне
организације
1.ПА.3
Подршка организацији
председавања
Организацијом за
Европску безбедност и
сарадњу ( ОЕБС)
Влада
01
14.880.000 RSD
Обезбеђене организационе,
кадровске и техничке
претпоставке за председавање
ОЕБС-ом у 2015. години
2
Функционисање и
унапређење постојеће
дипломатско-конзуларне
мреже
Влада
01 5.131.564.000 RSD
Обезбеђење услова за рад
дипломатско-конзуларних
предствништава; унапређење
укупног положаја дијаспоре,
сарадња са представницима
земље пријема
177
Редни
Назив
број
Верификација Референтни документ
Извор и износ финансирања
Очекивани резултати
2.ПА.1
Подршка функционисању
дипломатско-конзуларне
мреже
Влада
01 4.171.712.000 RSD
Унапређење укупног положаја
дијаспоре, сарадња са
представницима земље пријема
2.ПА.2
Закуп и одржавање
објеката дипломатскоконзуларних
представништава
Влада
01
815.000.000 RSD
Смањени трошкови закупа,
текућег одржавања зграда и
објеката
2.ПА.3
Председавање Републике Влада
Србије Организацијом за
Европску безбедност и
сарадњу ОЕБС-ом
01
88.852.000 RSD
Обезбеђене организационе,
кадровске и техничке
претпоставке за председавање
ОЕБС-ом у 2015. години у
дипломатско-конзуларним
представништвима
178
ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ
1. Назив органа државне
управе
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
2. Министар
проф. др Небојша Родић
3. Делокруг
На основу члана 6. Закона о министарствима („Службени гласник РС”, бр. 72/12 и 76/13), Министарство одбране обавља
послове државне управе који се односе на: политику одбране и стратегијско планирање (стратегијски преглед одбране,
стратегија одбране, планови и програми развоја система одбране и војна доктрина); међународну сарадњу у области
одбране и војне сарадње; планирање и припремање мобилизације грађана, државних органа, привредних друштава,
других правних лица, предузетника и Војске Србије за извршавање задатака у ванредном стању и ратном стању; учешће
у цивилној заштити и обучавање за одбрану земље; израду аката и планских докумената којима се планирају мере и
радње за рад грађана, државних органа, привредних друштава и других правних лица и за употребу Војске Србије и
других снага одбране у ванредном стању и ратном стању; војну обавезу, радну обавезу и материјалну обавезу;
организовање веза и крипто заштите за потребе државних органа и Војске Србије; усклађивање организације веза и
информатичких и телекомуникационих система у Републици Србији за потребе одбране; уређивање и припремање
територије Републике Србије за потребе одбране; истраживање, развој, производњу и промет наоружања и војне
опреме; опремање и наоружавање Војске Србије и других снага одбране; безбедност значајну за одбрану; војно
школство; научноистраживачки рад значајан за одбрану; статусна и друга питања професионалних припадника Војске
Србије, као и друге послове који су одређени законом којим се уређује одбрана и другим законима. Инспекторат
одбране, као орган управе у саставу Министарства одбране, обавља инспекцијске послове који се односе на:
усклађивање припрема за одбрану; спровођење одлука и аката председника Републике и Владе; остваривање и
усклађивање организације веза, као и друге послове одређене законом. Војнобезбедносна агенција и Војнообавештајна
агенција, као органи управе у саставу Министарства одбране, обављају послове безбедности значајне за одбрану који су
одређени законом којим се уређују војне службе безбедности и другим законима.
4. Органи управе у
саставу/имаоци јавних
овлашћења
Инспекторат одбране;
Војнобезбедносна агенција; Војнообавештајна агенција; Инспекторат одбране;
179
АКТИ КОЈЕ ВЛАДА ПРЕДЛАЖЕ НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ
Редни
Назив
број
Опис
Референтни документ
НПАА Рок/месец
1
Предлог закона о потврђивању
Споразума између Владе Републике
Србије и Владе Републике Азербејџан
о сарадњи у области одбране
Потврђује се Споразум између
Владе Републике Србије и Владе
Републике Азербејџан о сарадњи у
области одбране
Стратегија одбране Републике Србије
НЕ
01. 2014.
2
Предлог закона о потврђивању
Споразума између Владе Републике
Србије и Владе Сједињених Америчких
Држава у вези са безбедносним
мерама за заштиту тајних војних
података
Потврђује се Споразум између
Владе Републике Србије и Владе
Сједињених Америчких Држава у
вези са безбедносним мерама за
заштиту тајних војних података
Стратегија одбране Републике Србије
НЕ
01. 2014.
3
Предлог закона о потврђивању
Споразума између Владе Републике
Србије и Владе Републике Молдавије о
сарадњи у области одбране
Потврђује се Споразум између
Владе Републике Србије и Владе
Републике Молдавије о сарадњи у
области одбране
Стратегија одбране Републике Србије
НЕ
01. 2014.
4
Предлог извештаја о стању припрема
за одбрану у Републици Србији у 2013.
години
Прихвата се извештај о стању
припрема за одбрану у Републици
Србији у 2013. години
Стратегија одбране Републике Србије
НЕ
01. 2014.
5
Предлог закона о здравственој заштити Уређује се систем здравствене
и здравственом осигурању војних
заштите, организација војно
осигураника
здравствене службе, права и
обавезе војних осигураника, права
из обавезног здравственог
осигурања, организација и
финансирање здравственог
осигурања и друга питања од
значаја за систем здравствене
заштите и здравственог осигурања
Стратегија одбране Републике Србије
НЕ
01. 2014.
180
Редни
Назив
број
Опис
Референтни документ
НПАА Рок/месец
војних осигураника
6
Предлог закона о потврђивању
Споразума између Владе Републике
Србије и Владе Републике Италије о
сарадњи у области одбране
Потврђује се Споразум између
Владе Републике Србије и Владе
Републике Италије о сарадњи у
области одбране
Стратегија одбране Републике Србије
НЕ
01. 2014.
7
Предлог одлуке о усвајању Годишњег
плана употребе Војске Србије и других
снага одбране у мултинационалним
операцијама у 2014. години
Усваја се Годишњи план употребе
Војске Србије и других снага
одбране у мултинационалним
операцијама у 2014. години
Стратегија одбране Републике Србије
НЕ
01. 2014.
8
Предлог одлуке о учешћу припадника
Војске Србије у мултинационалним
операцијама у 2014. години
Одобрава се учешће припадника
Војске Србије у мултинационалним
операцијама у 2014. години
Стратегија одбране Републике Србије
НЕ
01. 2014.
9
Предлог закона о потврђивању
Споразума између држава чланица
Северноатлантског уговора и осталих
држава учесница у Партнерству за мир
о статусу њихових снага
Потврђује се Споразум између
држава чланица Северноатлантског
уговора и осталих држава учесница
у Партнерству за мир о статусу
њихових снага
Стратегија одбране Републике Србије
НЕ
01. 2014.
10
Предлог закона о потврђивању
Меморандума о разумевању између
Владе Републике Србије и Уједињених
нација који обезбеђује ресурсе
прелазним снагама Уједињених нација
у Либану (UNIFIL)
Потврђује се Меморандум о
разумевању између Владе
Републике Србије и Уједињених
нација који обезбеђује ресурсе
прелазним снагама Уједињених
нација у Либану (UNIFIL)
Стратегија одбране Републике Србије
НЕ
01. 2014.
11
Предлог закона о потврђивању
Споразума између Владе Републике
Србије и Владе Руске Федерације о
војној сарадњи
Потврђује се Споразум између
Владе Републике Србије и Владе
Руске Федерације о војној сарадњи
Стратегија одбране Републике Србије
НЕ
01. 2014.
181
Редни
Назив
број
Опис
Референтни документ
НПАА Рок/месец
12
Предлог закона о изменама и допунама Прецизирање појединих одредaбa
Закона о одбрани
закона у циљу ефикаснијег
извршавања обавеза и отклањања
нејасноћа уочених у поступку
анализе спровођења закона
Стратегија одбране Републике Србије
НЕ
03. 2014.
13
Предлог закона о потврђивању
Споразума између Владе Републике
Србије и Владе ДНР Алжир о размени
и заштити тајних података у области
одбране
Потврђује се Споразум између
Владе Републике Србије и Владе
ДНР Алжир о размени и заштити
тајних података у области одбране
Стратегија одбране Републике Србије
НЕ
03. 2014.
14
Предлог закона о изменама и допунама Прецизирање појединих одредаба
Закона о Војсци Србије
закона у циљу ефикаснијег
извршавања обавеза и отклањања
нејасноћа уочених у поступку
анализе спровођења закона
Стратегија одбране Републике Србије
НЕ
03. 2014.
15
Предлог закона о изменама и допунама Прецизирање појединих одредаба
Закона о војној, радној и материјалној
закона у циљу ефикаснијег
обавези
извршавања обавеза и отклањања
нејасноћа уочених у поступку
анализе спровођења закона
Стратегија одбране Републике Србије
НЕ
05. 2014.
16
Предлог закона о изменама и допунама
Закона о употреби Војске Србије и
других снага одбране у
мултинационалним операцијама ван
граница Републике Србије
Прецизирање појединих одредаба
закона у циљу ефикаснијег
извршавања обавеза и отклањања
нејасноћа уочених у поступку
анализе спровођења закона
Стратегија одбране Републике Србије
НЕ
05. 2014.
17
Предлог закона о потврђивању
Споразума између Владе Републике
Србије и Владе Републике Мјанмарске
Уније о сарадњи у области одбране
Потврђује се Споразум између
Владе Републике Србије и Владе
Републике Мјанмарске Уније о
сарадњи у области одбране
Стратегија одбране Републике Србије
НЕ
06. 2014.
182
Редни
Назив
број
Опис
Референтни документ
НПАА Рок/месец
18
Предлог закона о производњи и
промету наоружања и војне опреме
Уређује начин производње и услове
за промет наоружања и војне
опреме
Стратегија одбране Републике Србије
НЕ
06. 2014.
19
Предлог закона о потврђивању
Споразума између Владе Републике
Србије и Владе Социјалистичке
Републике Вијетнам о сарадњи у
области одбране
Потврђује се Споразум између
Стратегија одбране Републике Србије
Владе Републике Србије и Владе
Социјалистичке Републике Вијетнам
о сарадњи у области одбране
НЕ
06. 2014.
20
Предлог закона о потврђивању
Споразума између Владе Републике
Србије и Владе Демократске
Републике Конго о сарадњи у области
одбране
Потврђује се Споразум између
Владе Републике Србије и Владе
Демократске Републике Конго о
сарадњи у области одбране
Стратегија одбране Републике Србије
НЕ
06. 2014.
21
Предлог закона о потврђивању
Споразума између Владе Републике
Србије и Краљевине Камбоџе о
сарадњи у области одбране
Потврђује се Споразум између
Владе Републике Србије и
Краљевине Камбоџе о сарадњи у
области одбране
Стратегија одбране Републике Србије
НЕ
06. 2014.
22
Предлог закона о војном образовању
Хармонизација система војног
образовања са системом
образовања у Републици Србији
Стратегија одбране Републике Србије
НЕ
07. 2014.
23
Предлог закона о потврђивању
Споразума између Владе Републике
Србије и Владе Народне Демократске
Републике Лаос о сарадњи у области
одбране
Потврђује се Споразум између
Владе Републике Србије и Владе
Народне Демократске Републике
Лаос о сарадњи у области одбране
Стратегија одбране Републике Србије
НЕ
12. 2014.
24
Предлог закона о потврђивању
Споразума између Владе Републике
Србије и Владе Републике Гане о
Потврђује се Споразум између
Владе Републике Србије и Владе
Републике Гане о сарадњи у
Стратегија одбране Републике Србије
НЕ
12. 2014.
183
Редни
Назив
број
Опис
Референтни документ
НПАА Рок/месец
сарадњи у области одбране
области одбране
25
Предлог закона о потврђивању
Споразума између Владе Републике
Србије и Владе Народне Републике
Бангладеш о сарадњи у области
одбране
Потврђује се Споразум између
Владе Републике Србије и Владе
Народне Републике Бангладеш о
сарадњи у области одбране
Стратегија одбране Републике Србије
НЕ
12. 2014.
26
Предлог закона о потврђивању
Споразума између Владе Републике
Србије и Владе Републике Филипини о
сарадњи у области одбране
Потврђује се Споразум између
Владе Републике Србије и Владе
Републике Филипини о сарадњи у
области одбране
Стратегија одбране Републике Србије
НЕ
12. 2014.
27
Предлог закона о потврђивању
Споразума између Владе Републике
Србије и Владе Краљевине Тајланд о
сарадњи у области одбране
Потврђује се Споразум између
Владе Републике Србије и Владе
Краљевине Тајланд о сарадњи у
области одбране
Стратегија одбране Републике Србије
НЕ
12. 2014.
28
Предлог закона о потврђивању
Споразума између Владе Републике
Србије и Владе Малезије о сарадњи у
области одбране
Потврђује се Споразум између
Владе Републике Србије и Владе
Малезије о сарадњи у области
одбране
Стратегија одбране Републике Србије
НЕ
12. 2014.
АКТИ КОЈЕ ВЛАДА ДОНОСИ
Редни
Назив
број
1
Уредба о симболима,
обележјима и другим
елементима визуелног
идентитета Министарства
Правни основ
Члан 14а Закона о одбрани
(„Службени гласник РС”, бр.
116/07, 88/09, 88/09 – др.
закон и 104/09 – др. закон) и
Опис
Уређује се визуелни
идентитет Министарства
одбране и његових
организационих јединица и
Референтни документ
Стратегија одбране Републике
Србије
НПАА Рок/месец
НЕ
01. 2014.
184
Редни
Назив
број
Правни основ
Опис
Референтни документ
НПАА Рок/месец
одбране
члан 42. став 1. Закона о
Влади („Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12).
установа
2
Уредба о престанку
професионалне војне
службе за време ратног
стања
Члан 119. став 2. Закона о
Војсци Србије („Службени
гласник РС“, бр. 116/07,
88/09 и 101/10 – др. закон) и
члан 42. став 1. Закона о
Влади („Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Уређује се престанак
професионалне војне
службе за време ратног
стања
Стратегија одбране Републике
Србије
НЕ
01. 2014.
3
Уредба о врстама услуга
које пружају посебна правна
лица у одбрани, утврђивању
висине накнаде стварних
трошкова и начину њиховог
плаћања
Члан 73. став 3. Закона о
одбрани („Службени гласник
РС”, бр. 116/07, 88/09, 88/09др.закон и 104/09-др.закон) и
члан 42. став 1. Закона о
Влади („Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12).
Уредбом се уређују врсте
услуга које се могу
утврђивати као обавеза
правних лица у области
друмског, железничког,
ваздушног, интермодалног и
саобраћаја и транспорта на
унутрашњим пловним
путевима и правних лица
која врше услуге поштанскотелеграфско-телефонског
саобраћаја и других
носилаца
телекомуникационих
система, у ратном и
ванредном стању, као и при
мобилизацији Војске Србије,
утврђивање висине накнаде
стварних трошкова за
извршене услуге и начин
Стратегија одбране Републике
Србије
НЕ
01. 2014.
185
Редни
Назив
број
Правни основ
Опис
Референтни документ
НПАА Рок/месец
њиховог плаћања
4
Одлука о одређивању
великих техничких система
од значаја за одбрану
Члан 70. став 3. Закона о
одбрани („Службени гласник
РС”, бр. 116/07, 88/09, 88/09др.закон и 104/09-др.закон) и
члан 43. став 1. Закона о
Влади („Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Одлуком се одређују велики Стратегија одбране Републике
технички системи од значаја Србије
за одбрану и техничка
средства од значаја за
функционисање тих система
у области телекомуникација,
информатике, саобраћаја,
енергетике,
водоснабдевања и другим
областима од значаја за
одбрану и прописује се
поступак обавештавања о
избору, изградњи и развоју
тих система, набавкама
техничких средстава и начин
обезбеђења техничких
средстава и постављању
захтева за њихово
усклађивање с потребама
одбране земље
НЕ
01. 2014.
5
Уредба о разврставању
професионалних припадника
Војске Србије према чину,
дужностима, задацима и
пословима које обављају за
време службе у
иностранству
Члан 90. став 2. и 3 а у вези
са чланом 134. тачка 8.
Закона о Војсци Србије
(„Службени гласник РС”, бр.
116/07, 88/09 и 101/10-др
закон) и члан 42. став 1.
Закона о Влади („Службени
гласник РС“, бр. 55/05,
71/05- исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС и
72/12)
Уређује се ближе
Стратегија одбране Републике
разврставање
Србије
професионалних припадника
Војске Србије који су
упућени на службу односно
којима је одобрен рад у
иностранству, према чину,
дужностима, задацима и
пословима које обављајуу
иностранству
НЕ
01. 2014.
186
Редни
Назив
број
Правни основ
Опис
Референтни документ
НПАА Рок/месец
6
Уредба о условима и начину
прибављања, располагања и
коришћења покретних
ствари у мултинационалним
операцијама ван граница
Републике Србије и
њиховом враћању у земљу
Члан 40. став 2. Закона о
употреби Војске Србије и
других снага одбране у
мултинационалним
операцијама ван граница
Републике Србије
(„Службени гласник РС“ број
88/09) и члан 42. став 1.
Закона о Влади („Службени
гласник РС“, бр. 55/05,
71/05- исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС и
72/12)
Уређује услове и начин
Стратегија одбране Републике
прибављања и располагања Србије
и коришћења покретних
ствари у мултинационалним
операцијама ван граница РС
и њиховом враћању у земљу
НЕ
01. 2014.
7
Уредба о пријему у
Члан 40. став 3. Закона о
професионалну војну службу Војсци Србије („Службени
гласник РС”, бр. 116/07,
88/09 и 101/10 – др. закон) и
члан 42. став 1. Закона о
Влади („Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12).
Уређује се начин и услови
Стратегија одбране Републике
пријема у професионалну
Србије
војну службу, услови и начин
под којим се подофициру
који је стекао одговарајуће
високо образовање може
произвести у чин
потпоручника и услови и
поступак пријема на службу
у својству професионалног
војног лица по потреби
службе војних и државних
службеника и намештеника
запослених у Министарству
одбране без јавног конкурса
НЕ
01. 2014.
8
Одлука о правима и
дужностима органа у
области просторног
планирања и изградњи
објеката од посебног значаја
за одбрану и Војску Србије
Уређује права и дужности
Стратегија одбране Републике
органа у области просторног Србије
и урбанистичког планирања
ради прилагођавања
потребама одбране
НЕ
01. 2014.
Члан 12. став 2. тачка 15.
Закона о одбрани
(„Службени гласник РС“,
бр.116/07, 88/09, 88/09-др.
закон и 104/09 - др. закон) и
члан 43. став 1. Закона о
Влади („Службени гласник
187
Редни
Назив
број
Правни основ
Опис
Референтни документ
НПАА Рок/месец
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
9
Уредба о начину
остваривања права на
осигурање припадника
Војске Србије и других снага
одбране који се упућују у
мултинационалне операције
Члан 36. став 3. Закона о
употреби Војске Србије и
других снага одбране у
мултинационалним
операцијама ван граница
Републике Србије
(„Службени гласник РС“, број
88/09) и члан 42. став 1.
Закона о Влади („Службени
гласник РС“, бр. 55/05,
71/05- исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС и
72/12)
Уређује се начин
Стратегија одбране Републике
остваривања права
Србије
припадника Војске Србије и
других снага одбране који се
упућују у мултинационалне
операције на осигурање за
време учешћа у
мултинационалној операцији
НЕ
01. 2014.
10
Одлука о врстама
инвестиционионих објеката
и просторних и
урбанистичких планова
значајних за одбрану
Члан 12. став 2. тачка 15.
Закона о одбрани
(„Службени гласник РС“,
бр.116/07, 88/09, 88/09-др.
закон и 104/09 - др. закон) и
члан 43. став 1. Закона о
Влади („Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Одређује врсте
инвестиционих објеката и
просторних и урбанистичких
планова који су значајни за
одбрану земље
Стратегија одбране Републике
Србије
НЕ
01. 2014.
11
Уредба о измени и допуни
Уредбе о посебним
критеријумима и поступку за
пријем у радни однос и
престанак радног односа у
Војнобезбедносној агенцији
и Војнообавештајној
Члан 41. став 3. Закона о
Војнобезбедносној агенцији
и Војнообавештајној
агенцији („Службени гласник
РС“ бр. 88/09, 55/12-УС и
17/13) и члан 42. став 1.
Закона о Влади („Службени
Прописују се критеријуми и
поступак за пријем у радни
однос и престанак радног
односа у Војнобезбедносној
агенцији и
Војнообавештајној агенцији
Стратегија одбране Републике
Србије
НЕ
04. 2014.
188
Редни
Назив
број
12
Правни основ
агенцији
гласник РС“, бр. 55/05,
71/05- исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС и
72/12)
Закључак о усвајању
Стратегијског прегледа
одбране Републике Србије
Члан 12. став 2. тачка 3)
Закона о одбрани
(„Службени гласник РС“, бр.
116/07, 88/09-др. закон и
104/09-др. закон) и члан 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник РС“, бр.
55/05, 71/05- исправка,
101/07, 65/08, 16/11, 68/12УС и 72/12)
Опис
Референтни документ
НПАА Рок/месец
Стратегијски преглед
Стратегија одбране Републике
одбране је полазни
Србије
програмски документ којим
се дефинише средњорочно
планирање одбране,
ефикасно управљање
ресурсима одбране,
транспарентност послова
одбране и изградња
претпоставки за демократску
и цивилну контролу,
професионализацију и
ефикасност Војске Србије у
извршавању додељених
мисија и задатака
НЕ
07. 2014.
ПРОПИСИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ
Редни
Назив
број
1
Упутство о измени Упутства о начину
организације и спровођења обуке за
обављање стручних послова
планирања одбране
Правни основ
Члан 14. став 3. Закона о одбрани
(„Службени гласник РС“, бр.116/07,
88/09, 88/09-др. закон и 104/09 - др.
закон)
Референтни документ
Стратегија одбране
Републике Србије
Рок
НПАА доношења
(месец)
НЕ
01. 2014.
Прописан
крајњи рок
Није
прописан
189
Редни
Назив
број
Правни основ
Референтни документ
Рок
НПАА доношења
(месец)
Прописан
крајњи рок
2
Правилник о метролошкој
делатности у Министарству одбране
и Војсци Србије
Члан 14. став 2. тачка 39 б Закона о
одбрани („Службени гласник РС“,
бр.116/07, 88/09, 88/09-др. закон и
104/09 - др. закон)
Стратегија одбране
Републике Србије
НЕ
01. 2014.
03. 2008.
3
Правилник о решавању стамбених
потреба запослених у Министарству
одбране и Војсци Србије
Члан 111а. Закона о одбрани
(„Службени гласник РС“, бр.116/07,
88/09, 88/09-др. закон и 104/09 - др.
закон) и члан 54. став 4. Закона о
јавној својини Србије („Службени
гласник РС“, број 72/11)
Стратегија одбране
Републике Србије
НЕ
01. 2014.
03. 2008.
4
Правилник о ближим условима и
начину остваривања права
припадника Војске Србије у
мултинационалним операцијама
Члан 25. став 2. Закона о употреби
Војске Србије и других снага
одбране у мултинационалним
операцијама ван граница Републике
Србије („Службени гласник РС“, број
88/09)
Стратегија одбране
Републике Србије
НЕ
01. 2014.
04. 2010.
5
Правилник о опремању наоружањем
и војном опремом Војске Србије
Члан 45. став 2. Закона о одбрани
(„Службени гласник РС“, бр.116/07,
88/09, 88/09-др. закон и 104/09 - др.
закон)
Стратегија одбране
Републике Србије
НЕ
01. 2014.
03. 2008.
6
Правилник о заштити од пожара и
експлозија у Војсци Србије
Члан 45. став 2. Закона о одбрани
(„Службени гласник РС“, бр.116/07,
88/09, 88/09-др. закон и 104/09 - др.
закон)
Стратегија одбране
Републике Србије
НЕ
01. 2014.
04. 2008.
7
Правилник о начину прибављања,
располагања, коришћења,
управљања, одржавања, вођења
евиденције и уписа права на
непокретним стварима за посебне
Члан 105. став 3. Закона о одбрани
(„Службени гласник РС“, бр.116/07,
88/09, 88/09-др. закон и 104/09 - др.
закон)
Стратегија одбране
Републике Србије
НЕ
01. 2014.
05. 2010.
190
Редни
Назив
број
Правни основ
Референтни документ
Рок
НПАА доношења
(месец)
Прописан
крајњи рок
намене које користи Министарство
одбране и Војска Србије
8
Правилник о изменама и допунама
Правилника о раду Генералног
инспектора
Члан 56. Закона о Војнобезбедносној Стратегија одбране
и Војнообавештајној агенцији
Републике Србије
("Службени гласник РС", бр. 88/09,
55/12-УС и 17/13)
НЕ
01. 2014.
Није
прописан
9
Правилник о безбедности и здрављу Члан 45. став 2. Закона о одбрани
на раду у Војсци Србије и
(„Службени гласник РС“, бр.116/07,
Министарству одбране
88/09, 88/09-др. закон и 104/09 - др.
закон)
Стратегија одбране
Републике Србије
НЕ
01. 2014.
03. 2008.
10
Правилник о безбедности војних
учесника у саобраћају на путевима
Члан 106. став 9, члан 243. став 6. и Стратегија одбране
члан 278. став 7. Закона о
Републике Србије
безбедности саобраћаја на путевима
(„Службени гласник РС“, бр. 41/09,
53/10 и 101/11)
НЕ
03. 2014.
01. 2010.
11
Правилник о изменама и допунама
Правилника о раду
Војнобезбедносне агенције
Члан 12. став 2, члан 32, члан 33.
став 4. и члан 44. став 2. Закона о
Војнобезбедносној агенцији и
Војнообавештајној агенцији
(„Службени гласник РС“, брoj 88/09,
55/12- УС и 17/13)
Стратегија одбране
Републике Србије
НЕ
04. 2014.
Није
прописан
12
Правилник о изменама и допунама
Члан 57. Закона о Војнобезбедносној Стратегија одбране
Правилника о раду унутрашње
агенцији и Војнообавештајној
Републике Србије
контроле Војнобезбедносне агенције агенцији („Службени гласник РС“, бр.
88/09, 55/12- УС и 17/13)
НЕ
04. 2014.
Није
прописан
13
Правилник о изменама и допунама
Правилника о безбедносним
НЕ
04. 2014.
Није
Члан 17. став 3. Закона о војној,
радној и материјалној обавези
Стратегија одбране
Републике Србије
191
Редни
Назив
број
Правни основ
Референтни документ
Рок
НПАА доношења
(месец)
Прописан
крајњи рок
проверама лица које врши
Војнобезбедносна агенција
(„Службени гласник РС“, бр. 88/09 и
95/10) и члан 6. став 5. Закона о
Војнобезбедносној агенцији и
Војнообавештајној агенцији
(„Службени гласник РС“, бр. 88/09,
55/12- УС и 17/13)
прописан
14
Упутство о изменама и допунама
Упутства о обавештавању јавности о
раду Министарства одбране и Војске
србије
Члан 14. став 2. тачка 19. и став 3.
Стратегија одбране
Закона о одбрани ("Службени
Републике Србије
гласник РС", бр. 116/07, 88/09, 88/09др. закон и 104/09-др. закони) и члан
30. Закона о Војсци Србије
("Службени гласник РС" бр. 116/07,
88/09 и 101/10- др.закон)
НЕ
05. 2014.
Није
прописан
15
Правилник о начину рада,
пословања и управљања војним
установама
Члан 45. став 4. Закона о одбрани
(„Службени гласник РС“, бр.116/07,
88/09, 88/09-др. закон и 104/09 - др.
закон)
Стратегија одбране
Републике Србије
НЕ
06. 2014.
03. 2008.
16
Правилник о коришћењу моторних
возила у Министарству одбране и
Војсци Србије
Члан 106., став 3. Закона о одбрани
("Службени гласник РС", бр.116/07,
88/09, 88/09-др. закон и 104/09 - др.
закон)
Стратегија одбране
Републике Србије
НЕ
06. 2014.
03. 2008.
17
Правилник о заштити животне
средине у Војсци Србије
Члан 45. став 2. Закона о одбрани
(„Службени гласник РС“, бр.116/07,
88/09, 88/09-др. закон и 104/09 - др.
закон)
Стратегија одбране
Републике Србије
НЕ
09. 2014.
03. 2008.
192
ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ)
Редни
Назив
број
Верификација Референтни документ
Извор и износ финансирања
Очекивани резултати
1
Централна
администрација и
подршка
Влада
Стратегија одбране Републике
Србије
01 44.984.048.000 RSD
Обезбеђена је потпуна
усклађеност Стратегије
националне безбедности
Републике Србије и Стратегије
одбране Републике Србије са
стањем и перспективама
безбедносног окружења
Републике Србије, њеним
интересима, економским
могућностима и променама
других чинилаца који их
одређују; усвојени системски
документи и прописи,
прилагођени су документи и
реализовани годишњи планови;
организационе структуре
усклађене са планским
документима; годишњи планови
рада су реализовани преко 95
процената
1.ПК.1
Кабинет Планирање, организација
и реализација радних и
протоколарних
активности министра и
државних секретара у
земљи и у иностранству
Влада
Стратегија одбране Републике
Србије
01
36.034.000 RSD
Послови обављени на време и
квалитетно; предвиђене
активности су реализоване
плански и квалитетно;
протоколарне активности су
реализоване квалитетно и на
време
1.ПК.2
Секретаријат Координација рада
Влада
Стратегија одбране Републике
Србије
01
705.631.000 RSD
Ефикасно и ажурно поступање у
193
Редни
Назив
број
Верификација Референтни документ
Извор и износ финансирања
унутрашњих
организационих јединица
министарства,сарадња са
осталим државним
органима и заступање
пред судовима
Очекивани резултати
складу са надлежностима
1.ПК.3
Влада
Политика одбране Израда стратегијских
докумената од значаја за
систем одбране,
планирање и реализација
међународне сарадње у
области одбране,
реализација активности
из области научноистраживачке
делатности, закључивање
међународних уговора у
области одбране и војне
сарадње и реализација
послова организацијске и
мобилизацијске функције
система одбране
Стратегија одбране Републике
Србије
01
133.312.000 RSD
Обезбеђена је потпуна
усклађеност стратегијских
докумената са стањем и
перспективама безбедносног
окружења Републике Србије,
њеним интересима, економским
могућностим;. организационе
структуре МО и ВС су
усклађене са планским
документима
1.ПК.4
Људски ресурси Решавање статусних и
дргих питања
професионалних
припадника,реализација
активности из области
људских ресурса
Влада
Стратегија одбране Републике
Србије
01 38.866.252.000 RSD
Реално побољшање стандарда
и обезбеђен кадар
одговарајућег нивоа
образовања; људски и
материјални потенцијали за
извршавање задатака одбране
у миру и ванредном стању су у
потпуности спремни и
оспособљени; систем
развијања и вредновања војних
традиција и културне
делатности успостављен је у
194
Редни
Назив
број
Верификација Референтни документ
Извор и износ финансирања
Очекивани резултати
складу са подзаконским актима
и плановима и организовање
тематских изложби експоната
реализовано је у складу да
планом изложби
1.ПК.5
Материјални ресурси Планирање, организација
и функционисање
система логистичке
подршке, истраживање,
производња и промет
наоружања и војне
опреме
Влада
Стратегија одбране Републике
Србије
01 1.610.962.000 RSD
Спроведена законска
процедура и ефикасна
логистичка подршка
1.ПК.6
Финансије Планирање,
организовање,извршење
и контрола финансијског
пословања,финансијска
политика министарства
одбране
Влада
Стратегија одбране Републике
Србије
01
358.630.000 RSD
Правовремено израђени
планови, извештаји и прописи у
области финансијског
пословања
1.ПК.7
Односи са јавношћу Медијска праћења
догађаја у Министарству
одбране и Војсци Србије,
и реализација плана
издавачке делатности
Влада
Стратегија одбране Републике
Србије
01
75.092.000 RSD
1.ПК.8
Војно здравство Планирање, организација
и реализација
здравствене и
ветеринарске подршке
свих нивоа за војне и
Влада
Стратегија одбране Републике
Србије
01 3.194.527.000 RSD
Побољшана медијска
презентација Војске Србије и
повећано интересовање за
војни позив
Обезбеђена квалитетна
здравствена заштита и
реализовани планови учешћа у
мировним мисијама
195
Редни
Назив
број
Верификација Референтни документ
Извор и износ финансирања
Очекивани резултати
цивилне осигуранике
1.ПК.9
Образовање Школовања и
усавршавања кадра на
Универзитету одбране
Влада
Стратегија одбране Републике
Србије
01
3.608.000 RSD
Обезбеђен потребан број
стручног кадра одговарајућег
образовног профила за потребе
система одбране
2
Операције и
функционисање Војске
Србије
Влада
Стратегија одбране Републике
Србије
01 8.585.633.000 RSD
Одржана је оцена оперативних
и функционалних способности
Војске Србије; достигнуто преко
90% циљева и реализовано
преко 90% планираних
пројеката и активности
2.ПК.1
Генералштаб Обезбеђује материјалне,
финансијске и
инфраструктурне услове
за извршавање мисија и
задатака Војске Србије и
реализацији планова
ангажовања
организационих јединица
Влада
Стратегија одбране Републике
Србије
01 4.971.212.000 RSD
Достигнуто преко 90% циљева и
реализовано преко 90%
планираних пројеката и
активности. Одржана је оцена
оперативних и функционалних
способности организационих
јединица Генералштаба Војске
Србије и непосредно
потчињених јединица.
2.ПК.2
Копнена војска Одржававање
оперативне и
функционалне
способности Копнене
војске
Влада
Стратегија одбране Републике
Србије
01 2.232.306.000 RSD
Достигнуто преко 90% циљева и
реализовано преко 90%
планираних пројеката и
активности; одржана је оцена
оперативних и функционалних
способности команди, јединица
и установа Копнене војске
2.ПК.3
Ваздухопловство и
противваздухопловна
одбрана - одржава
Влада
Стратегија одбране Републике
Србије
01
Достигнуто преко 90% циљева и
реализовано преко 90%
планираних пројеката и
881.293.000 RSD
196
Редни
Назив
број
Верификација Референтни документ
Извор и износ финансирања
оперативне и
функционалне
способности
Ваздухопловства и
противваздухопловне
одбране, припрема се и
ангажује према Плану
употребе Војске Србије,
обезбеђује контролу и
заштиту суверенитета
ваздушног простора
Републике Србије
Очекивани резултати
активности; одржана је оцена
оперативних и функционалних
способности команди, јединица
и установа Ваздухопловства и
противваздухопловне одбране
2.ПК.4
Команда за обуку одржавање оперативне и
функционалне
способности Команде за
обуку
Влада
Стратегија одбране Републике
Србије
01
500.822.000 RSD
Достигнуто преко 90% циљева и
реализовано преко 90%
планираних пројеката и
активности; одржана је оцена
оперативних и функционалних
способности команди и
јединица Команде за обуку
3
Војнобезбедносни
послови
Влада
Стратегија одбране Републике
Србије
01
803.830.000 RSD
Смањен број безбедносних
инцидената у Министарству
одбране и Војсци Србије
3.ПК.1
Оперативни рад контраобавештајна и
безбедносна заштита
Министарства одбране и
Војске Србије
Влада
Стратегија одбране Републике
Србије
01
766.829.000 RSD
Смањен је број безбедносних
инцидената у Министарству
одбране и Војсци Србије;
повећан је обим и квалитет
извршених задатака у
Војнобезбедносној агенцији
3.ПК.2
Кадрови Усклађивање
организацијскоформацијске структуре
Влада
Стратегија одбране Републике
Србије
01
2.000.000 RSD
Формацијска и радна места у
Војнобезбедносној агенцији су
попуњена 95%; достигнута је
пројектована квалитативна и
197
Редни
Назив
број
Верификација Референтни документ
Извор и износ финансирања
Војнобезбедносне
агенције са потребама
система одбране
Очекивани резултати
квантитативна структура кадра
3.ПК.3
Опремање оперативно-техничким
средствима,
административном
опремом и другим
покретним стварима на
тржишту
Влада
Стратегија одбране Републике
Србије
01
34.000.000 RSD
Планови опремања
Војнобезбедносне агенције су
реализовани преко 90%
3.ПК.4
Одржавање објеката редовно и превентивно
одржавање објеката
Влада
Стратегија одбране Републике
Србије
01
1.000.000 RSD
Планови редовног и
превентивног одржавања
објеката које користи
Војнобезбедносна агенција су
реализовани преко 90%
4
Војнообавештајни
послови
Влада
Стратегија одбране Републике
Србије
01 1.709.535.000 RSD
Извршавање задатака у оквиру
прописаних норми и
надлежности
4.ПК.1
Развој дипломатске
функције - Развој мреже
изасланстава одбране
Влада
Стратегија одбране Републике
Србије
01
25.200.000 RSD
Развијена војно дипломатска
функција; урађења су планска
документа и донета одлука;
израђен је план увећања
бројног стања; израђен је план
инвестиционог одржавања
станова у иностранству
4.ПК.2
Развој обавештајно
оперативне функције
Влада
Стратегија одбране Републике
Србије
01
23.610.000 RSD
Развијена обавештајно
оперативна функција; усвојен је
нови концепт обавештајно
оперативног рада у потпуности
198
Редни
Назив
број
Верификација Референтни документ
Извор и износ финансирања
Очекивани резултати
4.ПК.3
Текући рад обавештајно-оперативни
Влада
Стратегија одбране Републике
Србије
01
878.941.000 RSD
4.ПК.4
Инфраструктурно
уређење објеката
Влада
Стратегија одбране Републике
Србије
01
8.600.000 RSD
5
Инспекцијски послови
Влада
Стратегија одбране Републике
Србије
01
107.591.000 RSD
Инспекторат одбране у
потпуности извршава послове у
складу са законом
5.ПК.1
Инспекцијски послови
Влада
Стратегија одбране Републике
Србије
01
99.263.000 RSD
Спроведен инспекцијски надзор
и унапређен квалитет
извршења послова и задатака
5.ПК.2
Сарадња и координација Влада
Инспектората одбране са
инспекцијама других
држава и наших државних
органа и стварање услова
за наставак сарадње.
Стратегија одбране Републике
Србије
01
3.583.000 RSD
Повећана међународна
сарадња
5.ПК.3
Кадрови – Унапређење
рада инспектората
одбране
Влада
Стратегија одбране Републике
Србије
01
1.779.000 RSD
Попуњеност Инспектората
одбране 100% и планирана
обука реализована 100%
6
Опремање и
инфраструктура
Влада
Стратегија одбране Републике
Србије
01 5.543.511.000 RSD
Квалитетна реализација
планова и задатака
Објекти обезбеђују повољне
услове
Планови опремања
наоружањем и војном опремом
реализовани су преко 90%;
планови опремања
декларисаних јединица
наоружањем и војном опремом
реализовани су преко 95%;
199
Редни
Назив
број
Верификација Референтни документ
Извор и износ финансирања
Очекивани резултати
унапређен је просторни и
урбанистички план за
перспективне војне комплексе и
повећан број изграђених војних
база
6.ПК.1
Опремање - машине и
опрема
Влада
Стратегија одбране Републике
Србије
01 4.092.984.000 RSD
Набављена опрема и услуге
6.ПК.2
Влада
Инфраструктура куповина зграда и
објеката, изградња зграда
и објеката, капитално
одржавање
Стратегија одбране Републике
Србије
01 1.450.527.000 RSD
Изграђене и прибављене зграде
и објекати за рад
7
Програм дугорочног
стамбеног кредитирања
професионалних војних
лица у Војсци Србије
01
Планирана реализација 300
стамбених кредита
Влада
345.000.000 RSD
200
ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ
1. Назив органа државне управе
МИНИСТАРСТВО РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
2. Министар
Игор Мировић
3. Делокруг
На основу члана 7. Закона о министарствима („Службени гласник РС”, бр. 72/12 и 76/13), Министарство
регионалног развоја и локалне самоуправе обавља послове државне управе који се односе на: регионални
развој; анализу расположивих ресурса и потенцијала за локални, регионални и национални развој; методологију
за мерење степена развијености локалних самоуправа и региона; координисање и усмеравање активности које
подстичу регионални развој; подстицање равномернијег регионалног развоја и смањење регионалних разлика;
унапређење привредног амбијента на локалном и регионалном нивоу; подстицање међуопштинске,
међурегионалне, прекограничне и међународне сарадње; систем локалне самоуправе и територијалне
аутономије; пружање помоћи јединицама локалне самоуправе у имплементацији пројеката локалног економског
развоја; подстицање и координацију сарадње јединица локалне самоуправе, невладиног сектора, привредних
субјеката и државних органа од интереса за развој локалне самоуправе; усмеравање и подршку јединицама
локалне самоуправе у обезбеђивању законитости рада; стручно усавршавање запослених у органима јединица
локалне самоуправе; радне односе у јединицама локалне самоуправе и аутономним покрајинама; територијалну
организацију Републике Србије; обезбеђивање материјалних и других услова за развој и промоцију локалних
самоуправа и региона, као и друге послове одређене законом. Министарство за регионални развој и локалну
самоуправу обавља послове државне управе који се односе и на: стварање услова за приступ и реализацију
пројеката из делокруга тог министарства који се финансирају из средстава предприступних фондова Европске
уније, донација и других облика развојне помоћи; планирање, програмирање и предлагање развојних пројеката из
области локалног и регионалног развоја и пројеката од интереса за Републику Србију, као и друге послове
одређене законом. Министарство за регионални развој и локалну самоуправу обавља послове државне управе
који се односе и на: реализацију инфраструктурних пројеката од регионалног и локалног значаја који се
финансирају или кофинансирају средствима Републике Србије, донацијама, из средстава предприступних
фондова Европске уније и међународних зајмова; изградњу пословне и комуналне инфраструктуре; систем,
развој и унапређење пројеката; стратешко планирање, иницирање и спровођење пројеката; надзор и вредновање
развојних пројеката; имплементацију и фазно праћење реализације пројеката; сарадњу и координацију са
органима аутономних покрајина и органима општина, градова и градских општина у реализацији
инфраструктурних пројеката; међупројектну координацију; мерење ефеката и оцену успешности пројеката;
успостављање базе података неопходне за праћење пројеката, као и друге послове одређене законом.
201
АКТИ КОЈЕ ВЛАДА ПРЕДЛАЖЕ НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ
Редни
Назив
број
Опис
Референтни документ
НПАА Рок/месец
1
Предлог националног плана
регионалног развоја за период 20142020. године
Дефинишу се визија, циљеви и
приоритети регионалне политике на
националним нивоу, као и поља
интервенције по приоритетима
НЕ
01. 2014.
2
Предлог закона о пословној
инфраструктури
Уређује се правни оквир
успостављања, функционисања и
подршке пословној инфрaструктури
НЕ
01. 2014.
3
Предлог закона о изменама и допунама Мења се и допуњује законодавни
Закона о регионалном развоју
оквир којим ће се омогућити
реализација региoналне политике
НЕ
01. 2014.
4
Предлог закона о изменама и допунама Усклађивање са правним системом
Закона о локалној самоуправи
Републике Србије, отклањање
уочених недостатака у практичној
примени закона у области рада и
функционисања локалних
самоуправа и месних заједница;
подржавање развоја и примене
информационих технологија у
области локалне самоуправе
НЕ
03. 2014.
5
Предлог закона о потврђивању
Додатног протокола Европској повељи
о локалној самоуправи о праву да се
учествује у пословима локалних власти
НЕ
04. 2014.
Потписивањем Додатног протокола
постићи ће се веће јединство
између чланица Савета Европе
ради очувања и остваривања
принципа који су њихова заједничка
тековина, али и постизање већег
учешћа у вршењу јавних послова;
Додатни протокол садржи одредбе
којима се гарантује право на
202
Редни
Назив
број
Опис
Референтни документ
НПАА Рок/месец
учествовање у пословима локалних
органа власти
6
Предлог закона о изменама и допунама Предвиђа се образовање комуналне
Закона о комуналној полицији
полиције и у општинама, као и нова
овлашћења комуналне полиције;
мењају се критеријуми за
утврђивање броја комуналних
полицајаца; детаљније и јасније се
регулише радноправни статус
комуналних полицајаца; утврђују се
начини и услови за образовање
заједничке службе комуналне
полиције за територију две или
више јединица локалне самоуправе
7
Предлог закона о потврђивању
Европске оквирне конвенције о
прекограничној сарадњи
територијалних заједница и власти –
Мадридска конвенција
Конвенцијом се уређују питања од
значаја за подстицање сарадње
између регионалних и локалних
власти држава чланица Савета
Европе, у оквирима и по поступку
утврђеним националним
законодавствима, а у складу са
моделима споразума које
Конвенција уређује, а који се односе
на: регионални развој; урбани и
сеоски развој; заштиту животне
средине; побољшање јавних служби
и вршења услуга јавног карактера;
узајамну помоћи у ванредним
ситуацијама, и др.
Споразум о стабилизацији и придруживању
између Европских заједница и њихових
држава чланица, са једне стране, и
Републике Србије, са друге стране
Чланство Републике Србије у Савету
Европе
НЕ
05. 2014.
НЕ
12. 2014.
203
АКТИ КОЈЕ ВЛАДА ДОНОСИ
Редни
Назив
број
Правни основ
Опис
Референтни документ
НПАА Рок/месец
1
Закључак о усвајању
Акционог плана за
имплемeнтацију регионалног
развојног плана за период
2015 - 2017. година за
регион Јужне и Источне
Србије
Члан 43. став 3 Закона о
Влади („Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12 - УС, 72/12)
Усваја се Акциони план за
имплемeнтацију регионалног
развојног плана за период
2015 - 2017. година за
регион Јужне и Источне
Србије
НЕ
01. 2014.
2
Закључак о усвајању
Акционог плана за
имплемeнтацију регионалног
развојног плана за период
2015 - 2017. година за
регион Шумадије и Западне
Србије
Члан 43. став 3 Закона о
Влади („Службени. гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12 - УС, 72/12)
Усваја се Акциони план за
имплемeнтацију регионалног
развојног плана за период
2015 - 2017. година за
регион Шумадије и Западне
Србије
НЕ
01. 2014.
3
Одлука о распореду и
коришћењу средстава за
реализацију пројеката
Националног инвестиционог
плана утврђених Законом о
буџету Републике Србије за
2014. годину
Члан 7. Закона о буџету
Републике Србије за 2014.
годину („Службени гласник
РС”, број 110/13) и члан 43.
став 1. Закона о Влади
(„Службени гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 – исправка,
101/07, 65/08, 16/11, 68/12 –
УС и 72/12)
Министарство је преузело
од Министарства економије
и регионалног развоја права,
обавезе, предмете и архиву
за вршење надлежности у
области Националног
инвестиционог плана, као и
реализацију започетих
пројеката из Националног
инвестиционог плана, до
њиховог окончања
НЕ
01. 2014.
4
Закључк о поступку и
критеријумима за избор
чланова Заједничког
консултативног одборa
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 исправка 101/07, 65/08,
Прихватају се критеријуми
за избор чланова
Заједничког консултативног
одборa састављеног од
НЕ
01. 2014.
Споразум о стабилизацији и
придруживању између
Европских заједница и њихових
држава чланица, са једне
204
Редни
Назив
број
Правни основ
Опис
Референтни документ
НПАА Рок/месец
састављеног од
представника Комитета
региона Европске уније и
локалних и регионалних
органа власти у Републици
Србији
16/11, 68/12-УС и 72/12)
представника Комитета
региона Европске уније и
њихови заменици,
овлашћени предлагачи
листе канидата за чланове и
њихове заменике, као и
поступак по којем
овлашћени предлагачи
спроводе процедуру
предлагања кандидата за
чланове Заједничког
консултативног одборa
стране, и Републике Србије, са
друге стране
Чланство Републике Србије у
Савету Европе
5
Закључак о усвајању
Акционог плана за
имплемeнтацију регионалног
развојног плана за период
2015 - 2017. година за
регион Војводине
Члан 43. став 3 Закона о
Влади („Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12 - УС, 72/12)
Усваја се Акциони план за
имплемeнтацију регионалног
развојног плана за период
2015 - 2017. година за
регион Војводине
НЕ
01. 2014.
6
Закључак о усвајању
Програма о распореду и
коришћењу средстава за
подршку развоја локалне и
регионалне инфраструктуре
суфинансиране средствима
Еропске инвестиционе банке
- Градимо заједно
Члан 7. Закона о буџету
Републике Србије за 2014.
годину („Службени гласник
РС”, број 110/13) и члан 43.
став 3 Закона о Влади
(„Службени гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 - исправка,
101/07, 65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12)
Усваја се Програм о
распореду и коришћењу
средстава за подршку
развоја локалне и
регионалне инфраструктуре
суфинансиране средствима
Еропске инвестиционе банке
- Градимо заједно
НЕ
01. 2014.
7
Закључак о усвајању
Програма о распореду и
коришћењу средстава за
подршку развоја пословних
зона и подизање других
инфраструктурних
Члан 7. Закона о буџету
Републике Србије за 2014.
годину („Службени гласник
РС”, број 110/13) и члан 43.
став 3 Закона о Влади
(„Службени гласник РС”, бр.
Усваја се Програм о
распореду и коришћењу
средстава за подршку
развоја пословних зона и
подизање других
инфраструктурних
НЕ
01. 2014.
205
Редни
Назив
број
Правни основ
Опис
Референтни документ
НПАА Рок/месец
капацитета у циљу
привлачења инвестиција
55/05, 71/05 - исправка,
101/07, 65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12)
капацитета у циљу
привлачења инвестиција
8
Закључак о усвајању
Акционог плана за
имплемeнтацију регионалног
развојног плана за период
2015-2017. година за
Београдски регион
Члан 43. став 3 Закона о
Влади („Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12 - УС, 72/12)
Усваја се Акциони план за
имплемeнтацију регионалног
развојног плана за период
2015-2017. година за
Београдски регион
НЕ
01. 2014.
9
Закључак о прихватању
Акционог плана за
имплементацију приоритета
4 Националног плана
регионалног развоја у 2014.
години
Члан 43. став 3 Закона о
Влади („Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12 - УС, 72/12)
Прихвата се Акциони план
за имплементацију
приоритета 4 Националног
плана регионалног развоја у
2014. години
НЕ
01. 2014.
10
Закључак о прихватању
Извештаја о развоју
Републике Србије за 2013.
годину
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 –
исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Прихвата се Извештај о
развоју Републике Србије за
2013. годину
НЕ
04. 2014.
11
Уредба о утврђивању
Методологије за
израчунавање степена
развијености региона и
јединица локалне
самоуправе за 2014.годину
Члан 8. став 2 Закона о
регионалном развоју
(„Службени гласник РС”, бр.
51/09 и 30/10)
Уређује се Методологија за
израчунавање степена
развијености региона и
јединица локалне
самоуправе
НЕ
05. 2014.
12
Уредба о утврђивању
јединствене листе
развијености региона и
јединица локалне
Члан 13. став 1. Закона о
регионалном развоју
(„Службени гласник РС”, бр.
Утврђивање јединствене
листе развијености региона
и јединица локалне
НЕ
05. 2014.
206
Редни
Назив
број
Правни основ
Опис
Референтни документ
НПАА Рок/месец
самоуправе за 2014. годину
51/09 и 30/10)
самоуправе
13
Закључак о прихватању
Програма за развој Подриња
и Акционог плана за
реализацију Програма за
развој Подриња
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 исправка 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Прихвата се Програм за
развој Подриња и Акциони
план за његово спровођење
које је Радна група за
реализацију пројекта
„Подриње“дужна да изради
НЕ
05. 2014.
14
Закључак о прихватању
Анализе пословања јавних
предузећа у 2013. години
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 –
исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Прихвата се Анализа
пословања јавних предузећа
у 2013. години
НЕ
07. 2014.
15
Закључак о прихватању
Основе за приступање
Европској оквирној
конвенцији о прекограничној
сарадњи територијалних
заједница и власти –
Мадридска конвенција
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 исправка 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Прихвата се Основа за
приступање Европској
оквирној конвенцији о
прекограничној сарадњи
територијалних заједница и
власти – Мадридска
конвенција
НЕ
09. 2014.
16
Закључак о прихватању
Извештаја о регионалном
развоју Србије у 2013.
години
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 –
исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Прихвата се Извештај о
регионалном развоју Србије
у 2013. години
НЕ
10. 2014.
17
Стратегија
децентрализације
Републике Србије
Члан 45. Став.1 Закон о
Влади („Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 –
исправка, 101/07, 65/08,
Стратегија
децентрализације
Републике Србије
омогућиће повећање
ефикасности и квалитета у
НЕ
12. 2014.
Споразум о стабилизацији и
придруживању између
Европских заједница и њихових
држава чланица, са једне
стране, и Републике Србије, са
друге стране
Чланство Републике Србије у
Савету Европе
207
Редни
Назив
број
Правни основ
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Опис
Референтни документ
НПАА Рок/месец
пружању јавних услуга
грађанима, кроз унапређење
капацитета јединица
локалне самоуправе и
стварања услова за одрживи
развој на локалном нивоу
ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ)
Редни
Назив
број
Верификација Референтни документ
Извор и износ финансирања
Очекивани резултати
1
Програм уговорне
обавезе из Националног
инвестиционог плана завршетак регионалних и
локалних пројеката
Влада
11
01
678.539.000 RSD
159.522.000 RSD
Изграђени инфраструктурни
објекти у оквиру појединачних
пројеката
2
Програм подршке развоју
локалне инфраструктуре
- МИСП ИПА 2008
Влада
01
106.477.000 RSD
Изграђени инфраструктурни
објекти у оквиру појединачних
пројеката
2.ПК.1
Влада
Извођење додатних
радова на изградњи
регионалног система
водоснабдевања
„Ћелије”: деонице
Липовац-Дедина, ДединаСталаћ и резервоар
Варварин – Т 102
01
5.000.000 RSD
Изграђене предвиђене деонице
и резервоар
208
Редни
Назив
број
Верификација Референтни документ
Извор и износ финансирања
Очекивани резултати
2.ПК.2
Извођење радова на
изградњи система за
пречишћавање отпадних
вода Шабац- изградња
улазног дела централног
постројења за
пречишћавање отпадних
вода, град Шабац
Влада
01
91.477.000 RSD
Изграђен улазни део отпадних
вода Шабац
2.ПК.3
Изградња трасе цевовода Влада
испод моста на Јужној
Морави, у оквиру пројекта
регионалног
водоснабдевања Расина
01
10.000.000 RSD
Изграђен цевовод испод моста
на Јужној Морави, у оквиру
пројекта регионалног
водоснабдевања Расина
3
Програм подршке развоју
локалне инфраструктуре
- МИСП ИПА 2010
Влада
01
253.812.000 RSD
Изграђене деонице и
резервоар
3.ПК.1
Влада
Изградња деонице
цевовода чисте воде
Белошевац-Дивци,
укупне дужине 10.339,55м
01
158.950.000 RSD
Изграђена деоница цевовода
чисте воде Белошевац-Дивци
3.ПК.2
Влада
Изградња деонице
цевовода ДивциОштриковац, укупне
дужине 5,301м са
резервоаром Оштриковац
01
94.862.000 RSD
4
Програм мера за
подстицање регионалног
развоја - Мера 1- Мера
подршке развоју
регионалне
Влада
01
103.346.000 RSD
Изграђена деоница и резервоар
Изграђени инфраструктурни
објекти у оквиру појединачних
пројеката
209
Редни
Назив
број
Верификација Референтни документ
Извор и износ финансирања
Очекивани резултати
инфраструктуре
5
Програм мера за
подстицање регионалног
развоја - Мера 2 - Мера
унапређења локалне и
регионалне
инфраструктуре –
Градимо заједно
суфинансирана
средствима ЕИБ
Влада
11
910.223.000 RSD
Изграђени инфраструктурни
објекти у оквиру појединачних
пројеката
6
Наставак програма
подршке развоја локалне
и регионалне
инфраструктуре
суфинансиране
средствима Европске
инвестиционе банке Градимо заједно
Влада
11
204.995.000 RSD
Изграђени инфраструктурни
објекти у оквиру појединачних
пројеката
6.ПК.1
Подршка развоја локалне Влада
и регионалне
инфраструктуре
суфинансиране
средствима Европске
инвестиционе банке Градимо заједно
11
204.995.000 RSD
Изграђени инфраструктурни
објекти у оквиру појединачних
пројеката
7
Програм подршке развоја Влада
пословних зона и
подизање других
инфраструктурних
капацитета у циљу
привлачења инвестиција
01
466.522.000 RSD
Изграђени инфраструктурни
објекти у оквиру појединачних
пројеката
210
Редни
Назив
број
Верификација Референтни документ
Извор и износ финансирања
Очекивани резултати
8
Kапитални пројекти
министарства
Влада
01 1.507.863.620 RSD
Израђена планирана пројектнотехничка документација и
изграђене планиране деонице
8.ПК.1
Капитални пројекат М1.11 Влада
Крагујевац - Баточина
01 1.257.363.620 RSD
Изграђене планиране деонице
8.ПК.2
Капитални пројекат
Реконструкција пута Ниш
- Јабучко равниште
Влада
01
50.500.000 RSD
Изграђене планиране деонице
8.ПК.3
Капитални пројекат Брза
саобраћајница IБ реда
број 13 Нови Сад – Рума
Влада
01
200.000.000 RSD
Израђена пројектно - техничка
документација
9
Програм унапређења
правног оквира,
стратешког и планског
оквира институционалне
подршке регионалне
политике
Влада
01
12.000.000 RSD
Усвојене измене и допуне
законодавног оквира и донета
стратешка документа
регионалне политике
10
Координација процеса
израде Стратегије
децентрализације
Републике Србије
Орган
01
371.510 RSD
Координациони механизам за
израду Акциног плана за
примену Стратегије
децентрализације Републике
Србије успостављен
10.ПК.1
Израда модела
децентрализације
Орган
01
200.000 RSD
Израђени модели
децентрализације Србије са
cost benefit анализом
10.ПК.2
Подизање капацитета
институција у оквиру
Орган
01
48.000 RSD
Обезбеђен виши ниво
квалитета у одговорима
211
Редни
Назив
број
Верификација Референтни документ
Извор и износ финансирања
Националног савета за
децентрализацију и
представника локалних
власти о примени
принципа
субсидијарности и
процесу
децентрализације у ЕУ и
Србији
Очекивани резултати
Европској комисији, изради
прилога за Годишњи извештај
ЕК и спровођењу Националног
плана европских интеграција;
11 градова обухваћених
мрежом регионалне развојне
агенције биће по један
службеник оспособљен да
прати процесе израде и
спровођења Стратегије
децентрализације Републике
Србије;написан и публикован
водич кроз примену принципа
субсидијарности и процесу
децентализације у ЕУ и Србији
10.ПК.3
Попис послова по
секторима на свим
нивоима власти у
Републици Србији, фаза
1
Орган
01
61.755 RSD
Израђен систематичан и
јединствен попис послова
(каталог) по секторима
(здравство и социјална
политика) на свим нивоима
власти у Републици Србији
10.ПК.4
Попис послова по
секторима на свим
нивоима власти у
Републици Србији, фаза
2
Орган
01
61.755 RSD
Израђен систематичан и
јединствен попис послова
(каталог) по секторима
(привреда, пољопривреда,
урбанизам, просторно
планирање, регионални развој
и локална самоуправа) на свим
нивоима власти у Републици
Србији
11
Програм подстицања
предузећа и
предузетништва у
Орган
12 4.000.000.000 RSD
90% утрошених средстава у
односу на планирана средства
212
Редни
Назив
број
Верификација Референтни документ
Извор и износ финансирања
Очекивани резултати
неразвијеним општинама
у 2014. години
12
Програм подршке
кофинансирања
пројеката акредитоване
регионалне развојне
агенције и регионалне
конкурентности (АРРА)
Орган
01
30.000.000 RSD
Све АРРА учествују у
реализацији мере, 95%
средстава додељено за намене
у складу са мером, утрошено
70% расположивих средстава
за повећање конкурентности,
створени услови за повећање
конкурености
13
Програм подршке
кофинансирања јединица
локалне самоуправе и
градских општина и
суфинансрање
чланарине за рад и
пословање акредитоване
регионалне развојне
агенције и регионалне
конкурентности (АРРА)
Орган
01
40.000.000 RSD
80% реализованих средстава
предвиђеноих за меру подршке
кофинасирања ЈЛС и градских
општина и 100% реализован
износ за суфинансрање
чланарине за рад и пословање
АРРА
14
Програм унапређења
институционалне
инфраструктуре
Орган
01
20.000.000 RSD
90% реализованих средстава у
односу на одобрена
213
ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ
1. Назив органа државне управе
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ
2. Министар
Саша Радуловић
3. Делокруг
На основу члана 7а. Закона о министарствима („Службени гласник РС”, бр. 72/12 и 76/13), Министарство
привреде обавља послове државне управе који се односе на: привреду и привредни развој; положај и
повезивање привредних друштава и других облика организовања за обављање делатности; подстицање развоја
и структурно прилагођавање привреде; утврђивање политике и стратегије привредног развоја; предлагање мера
и праћење спровођења економске политике за привредни раст; предлагање мера за подстицање инвестиција и
координацију послова који се односе на инвестиције; координацију рада јавне агенције надлежне за промоцију
извоза и подстицање инвестиција; мере економске политике за развој занатства, малих и средњих предузећа и
предузетништва; кредитирање привреде и осигурање банкарских кредита; кредитирање и осигурање извозних
послова и инвестиција у иностранству; координацију послова у вези с повезивањем привредних друштава са
стратешким инвеститорима; предлагање и спровођење финансијских и других мера ради подстицања
пословања, конкурентности и ликвидности привредних субјеката у Републици Србији; пословно и финансијско
реструктурирање привредних друштава и других облика пословања; приватизацију; координацију послова у вези
с проценом вредности капитала; стечај; стандардизацију; техничке прописе; акредитацију; мере и драгоцене
метале; надзор и именовање органа управљања и заступника капитала у привредним друштвима и другим
облицима организовања за обављање делатности са већинским државним капиталом; надзор и управне послове
у вези са привредним регистрима; употребу назива Републике Србије у пословном имену привредних друштава.*
Министарство привреде обавља послове државне управе који се односе и на: стратегију и политику развоја
туризма; интегрално планирање развоја туризма и комплементарних делатности; међународну сарадњу из
области туризма; развој, проглашење и одрживо коришћење туристичког простора и туристичких дестинација од
значаја за туризам; послове од посебног значаја за развој туризма; категоризацију туристичких места;
спровођење подстицајних мера и обезбеђивање материјалних и других услова за подстицање развоја туризма;
промоцију туризма у земљи и иностранству; таксе, накнаде и пенале у туризму; имовинско-правне послове у
туризму; унапређење система вредности и конкурентности туристичких производа; истраживање туристичког
тржишта и развој туристичког информационог система; услове и начин обављања делатности туристичких
агенција; угоститељску делатност; наутичку делатност; ловно-туристичку делатност, као и пружање услуга у
туризму; уређење, одржавање и опремање јавног скијалишта и пружање услуга на скијалишту; уређење,
одржавање, опремање и пружање услуга у бањама, тематским парковима и јавним купалиштима; инспекцијски
надзор у области туризма. Дирекција за мере и драгоцене метале, као орган управе у саставу Министарства
привреде, обавља стручне послове и послове државне управе који се односе на: контролу мера и драгоцених
метала; законске мерне јединице; еталоне; мерила; као и друге послове који су одређени законом којим се
уређује метрологија и другим законима.
214
4. Органи управе у
саставу/имаоци јавних
овлашћења
Дирекција за мере и драгоцене метале;
АКТИ КОЈЕ ВЛАДА ПРЕДЛАЖЕ НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ
Редни
Назив
број
Опис
Референтни документ
НПАА Рок/месец
1
Предлог закона о изменама и
допунама Закона о Агенцији за
осигурање и финансирање извоза
Републике Србије
Закон о измененама и допунама
Закона се доноси како би се уредио
делокруг рада Агенције у складу са
изменама других прописа и
унапређења рада Агенције
НЕ
01. 2014.
2
Предлог закона о изменама и
допунама Закона о Агенцији за
приватизацију
Измене делокруга рада Агенције за
приватизацију ради усклађивања са
другим прописима и унапређења
рада Агенције
НЕ
01. 2014.
3
Предлог закона о изменама и допуна
Закона о Фонду за развој Републике
Србије
Измене и допуне Закона о Фонду за
развој Републике Србије са циљем
унапређења рада и решавања
проблема ненаплативих кредита
НЕ
03. 2014.
4
Предлог закона о јавним предузећима
Закон се доноси ради уређења
области управљања и пословања
јавних предузећа, а посебно ради
увођења корпоративног управљања
НЕ
03. 2014.
5
Предлог закона о изменама и
допунама Закона о стандардизацији
Закон се доноси ради додатног
усклађивања са европском Уредбом
1025/12 која је донета 25. октобра
2012. године и чија је примена на
ДА
03. 2014.
215
Редни
Назив
број
Опис
Референтни документ
НПАА Рок/месец
нивоу ЕУ почела 1. јанура 2013.
године. Предвиђа се унапређење
организовања и проширење
делатности националног тела за
стандардизацију Србије (Институт
за стандардизацију Србије), са
циљем испуњавања услова и
стицања пуноправног чланства у
европским организацијама за
стандардизацију (CEN, CENELEC)
6
Предлог закона о метрологији
Предвиђа се промена начина
стављања у промет и употребе
мерила, као и унапређење начина
рада овлашћених тела за
оверавање мерила и надзора над
њиховим радом
ДА
03. 2014.
7
Предлог закона о задругама
Закон се доноси ради уређења
области задругарства
НЕ
11. 2014.
8
Предлог закона о потврђивању
Споразума између Владе Републике
Србије и Владе Републике Црне Горе о
сарадњи у области туризма.
Споразумом између Владе
Стратегија развоја туризма
Републике Србије и Владе
Републике Црне Горе о сарадњи у
области туризма регулише се
спремност да две стране унапређују
билатералну сарадњу и наводе
принципи сарадње
НЕ
12. 2014.
9
Предлог закона о потврђивању
Споразума између Владе Републике
Србије и Владе Републике Македоније
о сарадњи у области туризма.
Споразумом између Владе
Стратегија развоја туризма
Републике Србије и Владе
Републике Македоније о сарадњи у
области туризма регулише се
спремност да две стране унапређују
билатералну сарадњу и наводе
НЕ
12. 2014.
216
Редни
Назив
број
Опис
Референтни документ
НПАА Рок/месец
принципи сарадње
10
Предлог закона о изменама и
допунама Закона о туризму
Унапређење законске регулативе у
погледу успостављања највиших
стандарда заштите корисника
услуга
Стратегија развоја туризма
НЕ
12. 2014.
АКТИ КОЈЕ ВЛАДА ДОНОСИ
Редни
број
Назив
Правни основ
Опис
Референтни документ
НПАА Рок/месец
1
Закључак којим се прихвата
текст Споразума између
Европске уније и Републике
Србије о учешћу Републике
Србије у „Програму Европске
уније конкурентност малих и
средњих предузећа (COSME)
(2014 to 2020)" и овлашћује
министар привреде да
потпише Споразум
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
РС", бр. 55/2005, 71/2005 испр., 101/2007, 65/2008,
16/2011, 68/2012 - одлука
УС и 72/2011) и Закон о
ратификацији оквирног
споразума између
Европске заједнице и
Србије и Црне Горе о
општим принципима
учешћа Србије и Црне
Горе у програмима
Заједнице, са Анексом
("Сл. лист СЦГ Међународни уговори",
бр. 6/2005)
Уређују се услови за
учествовање Републике
Србије у Програму Европске
уније „конкурентност малих и
средњих предузећа (COSME)
(2014 to 2020)"
НЕ
01. 2014.
2
Уредба којом се утврђује
Програм стандардизованог
Члан 7. Закона о буџету
Републике Србије за
Уређују се услови и
критеријуми за спровођење
НЕ
01. 2014.
217
Редни
број
Назив
Правни основ
Опис
Референтни документ
НПАА Рок/месец
сета услуга за мала и средња 2014. годину („Службени
предузећа и предузетнике у
гласник РС”, број 110/13“)
2014. години
и члан 42. став 1. Закона
о Влади („Службени
гласник РС”, бр.55/ 05,
71/05-исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12 одлука УС и 72/12-допуна)
Програма стандардизованог
сета услуга за мала и средња
предузећа и предузетнике у
2014. години, који се реализује
преко Националне агенције за
регионални развој
3
Одлука о престанку рада
Члан 54. Закона о јавним
Агенције за страна улагања и агенцијама ("Службени
промоцију извоза
гласник РС", бр. 18/05 и
81/05-исправка), члан 43.
став 1. Закона о Влади
("Службени гласник РС",
бр. 55/05, 71/05-исправка,
101/07, 65/08, 16/11,
68/12-УС и 71/12)
Одлука се доноси ради
престанка рада Агенције, ради
смањења трошкова и
ефикасније рада и
обједињавања послова у
оквиру Министарства
привреде и Агенције за
приватизацију
НЕ
01. 2014.
4
Одлука о образовању Савета Члан 33. ст. 2. и 3. Закона
Владе за предузетништво и
о Влади („Сл. гласник РС",
конкурентност
бр. 55/2005, 71/2005 испр., 101/2007, 65/2008,
16/2011, 68/2012 - одлука
УС и 72/2011“)
Савет разматра питања од
значаја за развој и унапређење
предузетништва и
конкурентности
НЕ
01. 2014.
5
Предлог Закључка о усвајању
Програма реструктурирања
јавно комуналних предузећа
у Републици Србији
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12 - одлука УС и
72/12)
Програмом би се определили
модели реструктурирања и
приватизације јавно
комуналних предузећа (
предвиђају се различити
модели, као нпр. „ЈПП“
концепт, концесије и слично)
НЕ
01. 2014.
6
Закључак о прихватању
Програма пословања
Члан 43. став 3. Закона о Усваја се Програм пословања Стратегија развоја
Влади („Службени гласник Туристике организације Србије туризма
НЕ
02. 2014.
Стратегија и политика
развоја индустрије
Републике Србије за
период од 2011. до
2020. године
218
Редни
број
Назив
Правни основ
Опис
Референтни документ
НПАА Рок/месец
Туристичке организације
Србије за 2014.годину
РС”, бр.55/05, 71/05-испр., за 2014.годину
101/07, 65/08, 16/11,68/12одлука УС и 72/12) и члан
50. став 2. Закона о
јавним предузећима
(„Службени гласник РС”,
број 119/12)
7
Стратегија за развој
предузетништва и
конкурентности за период
2014-2020. године
Члан 45. Закона о Влади
(„Службени гласник РС”,
бр. 55/05, 71/05 - испр.,
101/07, 65/08, 16/11, 68/12
- одлука УС и 72/12допуна)
Одређивање стратешког
оквира и скупа мера за
подршку развоју малих и
средњих предузећа и
предузетника за период 20142020. године, укључујући и
акциони план за унапређење
пословног окружења
НЕ
02. 2014.
8
Закључак о усвајању
Акционог плана за
спровођење Стратегије за
развој предузетништва и
конкурентности за период
2014-2015. године
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
РС", бр. 55/2005, 71/2005 испр., 101/2007, 65/2008,
16/2011, 68/2012 - одлука
УС и 72/2011“)
Одређивање конкретних
активности за спровођење
Стратегије у двогодишњем
периоду
НЕ
02. 2014.
9
Закључак о усвајању
Програма пословања
Друштва са ограниченом
одговорношћу за управљање
развојем туристичког
простора "Парк Палић" Палић
за 2014.годину
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
РС”, бр.55/05, 71/05-испр.,
101/07, 65/08, 16/11,68/12одлука УС и 72/12) и члан
50. став 2. Закона о
јавним предузећима
(„Службени гласник РС”,
број 119/12)
Усваја се Програм пословања
Друштва са ограниченом
одговорношћу за управљање
развојем туристичког простора
"Парк Палић" Палић за
2014.годину
Стратегија развоја
туризма
НЕ
02. 2014.
10
Закључак о прихватању
Програма пословања ЈП
Члан 43. став 3. Закона о Усваја се Програм пословања Стратегија развоја
Влади („Службени гласник ЈП „Стара планина“, Књажевац туризма
НЕ
02. 2014.
219
Редни
број
Назив
Правни основ
Опис
Референтни документ
НПАА Рок/месец
„Стара планина“, Књажевац
за 2014. године
РС”, бр.55/05, 71/05-испр., за 2014. годину
101/07, 65/08, 16/11,68/12одлука УС и 72/12) и члан
50. став 2. Закона о
јавним предузећима
(„Службени гласник РС”,
број 119/12)
11
Закључак о усвајању
Ценовника услуга ЈП
„Скијалишта Србије”за
2014.годину
Члан 43. став 3. Закона о Усвајање Ценовника услуга ЈП
Влади („Службени гласник "Скијалишта Србије" за 2014.
РС”, бр.55/05, 71/05-испр.,
101/07, 65/08, 16/11,68/12одлука УС и 72/12) и члан
60. став 1. тачка 3) Закона
о јавним предузећима
(„Службени гласник РС”,
број 119/12)
Стратегија развоја
туризма
НЕ
02. 2014.
12
Закључак о усвајању
Програма пословања
Друштва са ограниченом
одговорношћу „SP RESORT“
ДОО Књажевац за 2014.
годину
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
РС”, бр.55/05, 71/05-испр.,
101/07, 65/08, 16/11,68/12одлука УС и 72/12) и члан
50. став 2. Закона о
јавним предузећима
(„Службени гласник РС”,
број 119/12)
Усваја се Програм пословања
Друштва са ограниченом
одговорношћу „SP RESORT“
ДОО Књажевац за 2014.
годину
Стратегија развоја
туризма
НЕ
02. 2014.
13
Закључак о прихватању
Програма пословања
Друштва са ограниченом
одговорношћу за развој
туризма „Тврђава Голубачки
град“, Голубац за 2014.
годину
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени
гласник”, бр.55/05, 71/05испр., 101/07, 65/08,
16/11,68/12-одлука УС и
72/12) и члан 50. став 2.
Закона о јавним
предузећима („Службени
Усваја се Програм пословања
Друштва са ограниченом
одговорношћу за развој
туризма „Тврђава Голубачки
град“, Голубац за 2014. годину
Стратегија развоја
туризма
НЕ
02. 2014.
220
Редни
број
Назив
Правни основ
Опис
Референтни документ
НПАА Рок/месец
гласник РС”, број 119/12)
14
Закључак о усвајању
Програма пословања ЈП
„Скијалишта Србије”за
2014.годину
Члан 43. став 3. Закона о Усваја се Програм пословања
Влади („Службени гласник ЈП „Скијалишта Србије” за
РС”, бр.55/05, 71/05-испр., 2014. годину
101/07, 65/08, 16/11,68/12одлука УС и 72/12) и члан
50. став 2. Закона о
јавним предузећима
(„Службени гласник РС”,
број 119/12)
15
Уредба о анализи утицаја
државне помоћи
16
17
Стратегија развоја
туризма
НЕ
02. 2014.
Члан 42. став 1. Закона о Уређује се поступак анализе
Влади ("Службени гласник утицаја државне помоћи уз
РС", бр. 55/05, 71/05пратеће показатеље
исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-Одлука УС и
72/12-допуна)
НЕ
03. 2014.
Закључак којим се усваја
План унапређења пословања
јавних предузећа Републике
Србије
Члан 43. став 3. Закона о
Влади ("Службени гласник
РС", бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-Одлука
Уставног суда и 72/11)
Овим закључком усвојиће се
План мера које ће утицати на
унапређење пословања јавних
предузећа и њихову
реорганизацију у циљу
економски исплативог
пословања и смањења
трошкова
НЕ
03. 2014.
Закључак о прихватању
Извештаја о реализацији
Програма о распореду и
коришћењу средстава за
кредитну подршку привреди
преко Фонда за развој
Републике Србије, у периоду
од 11. септембра до 31.
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 –
исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12- УС и 72/12)
Извештај о реализацији
Програма о распореду и
коришћењу средстава за
кредитну подршку привреди
преко Фонда за развој
Републике Србије, у периоду
од 11. септембра до 31.
НЕ
04. 2014.
221
Редни
број
Назив
Правни основ
децембра 2013. године
Опис
Референтни документ
НПАА Рок/месец
децембра 2013. године
18
Закључак о прихватању
Извештаја о реализацији
Програма о условима и
начину подстицања
производње и ремонта
шинских возила у Републици
Србији од 12. септембра до
31. децембра 2013. године,
за потребе „Железнице
Србије” а. д
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 –
исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12- УС и 72/12)
Извештај о реализацији
Програма о условима и начину
подстицања производње и
ремонта шинских возила у
Републици Србији од 12.
септембра до 31. децембра
2013. године, за потребе
„Железнице Србије” а.д
НЕ
04. 2014.
19
Закључак о прихватању
Извештаја о коришћењу
средстава за подстицање
производње и продаје
трактора и прикључних
машина за тракторе у
Републици Србији у 2013.
години, за период од 1.
јануара до 31. децембра
2013. године
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 –
исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12- УС и 72/12)
Извештај о коришћењу
средстава за подстицање
производње и продаје
трактора и прикључних
машина за тракторе у
Републици Србији у 2013.
години, за период од 1. јануара
до 31. децембра 2013. године
НЕ
04. 2014.
20
Закључак Владе о
прихватању Основе за
закључивање Споразума
између Владе Републике
Србије и Владе Републике
Црне Горе о сарадњи у
области туризма.
Члaн 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-одлука УС и
72/12)
Утврђује се текст Споразума о
сарадњи у области туризма са
Закључком којим се овлашћује
потписник
Стратегија развоја
туризма
НЕ
12. 2014.
21
Закључак Владе о
прихватању Основе за
закључивање Споразума
између Владе Републике
Члан 43. став 3. Закона о Утврђује се текст Споразума о
Влади („Службени гласник сарадњи у области туризма са
РС”, бр. 55/05, 71/05Закључком којим се овлашћује
исправка, 101/07, 65/08,
Стратегија развоја
туризма
НЕ
12. 2014.
222
Редни
број
Назив
Србије и Владе Републике
Македоније о сарадњи у
области туризма.
Правни основ
16/11, 68/12-одлука УС и
72/12)
Опис
Референтни документ
НПАА Рок/месец
потписник
ПРОПИСИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ
Редни
Назив
број
Правни основ
1
Правилник о изменама и допунама
Члан 53. став 5. Закона о јавним
Правилника о начину и програма
скијалиштима ("Службени гласник
полагања испита за редаре, стицања РС", број 46/06)
овлашћења за обављање послова
редара на скијалишту и изгледу и
начину издавања легитимације
редара
2
Правилник о алкохолометрима
3
Правилник о изменама и допунама
Члан 53. став 6. Закона о туризму
Правилника о врсти и условима
(„Службени гласник РС”, бр. 36/09,
гаранције путовања, начину
88/10, 99/11-др.закон и 93/12)
активирања и другим условима које
мора да испуни организатор
путовања у зависности од врсте
организованог путовања
Референтни документ
Стратегија развоја туризма
Члан 15. став 2, члан 18. став 5,
члан 20. став 9. и члан 21. став 8.
Закона о метрологији („Службени
гласник РС”, број 30/10)
Стратегија развоја туризма
Рок
НПАА доношења
(месец)
Прописан
крајњи рок
НЕ
02. 2014.
Није
предвиђен
НЕ
03. 2014.
Није
предвиђен
НЕ
05. 2014.
Није
предвиђен
223
Редни
Назив
број
Правни основ
Референтни документ
Рок
НПАА доношења
(месец)
Прописан
крајњи рок
4
Правилник о изменама и допунама
Правилника о стандардима за
категоризацију угоститељских
објеката за смештај
Члан 68. став 10. Закона о туризму
(„Службени гласник РС”, бр. 36/09,
88/10, 99/11-др.закон и 93/12)
Стратегија развоја туризма
НЕ
06. 2014.
Није
предвиђен
5
Правилник о изменама и допунама
Правилника о условима и начину
обављања угоститељске
делатности, начину пружања
угоститељских услуга, разврставању
угоститељских објеката и
минимално-техничким условима за
уређење и опремање угоститељских
објеката
Члан 79. став 1. Закона о туризму
(„Службени гласник РС”, бр.36/09,
88/10,99/11-др.закон и 93/12)
Стратегија развоја туризма
НЕ
06. 2014.
Није
предвиђен
6
Правилник о манометрима за
мерење притиска у пнеуматицима
Члан 15. став 2, члан 18. став 5,
члан 20. став 9. и члан 21. став 8.
Закона о метрологији („Службени
гласник РС”, број 30/10)
НЕ
07. 2014.
Није
предвиђен
7
Правилник о изменама и допунама
Правилника о категоризацији
туристичких места
Члан 25. став 3. Закона о туризму
(„Службени гласник РС”, бр.36/09,
88/10,99/11-др.закон и 93/12)
НЕ
09. 2014.
Није
предвиђен
8
Правилник о мерилима за мерење
силе кочења код моторних возила
Члан 15. став 2, члан 18. став 5,
члан 20. став 9. и члан 21. став 8.
Закона о метрологији („Службени
гласник РС”, број 30/10)
НЕ
09. 2014.
Није
предвиђен
9
Правилник о етилометрима
Члан 15. став 2, члан 18. став 5,
члан 20. став 9. и члан 21. став 8.
Закона о метрологији („Службени
гласник РС”, број 30/10)
НЕ
09. 2014.
Није
предвиђен
Стратегија развоја туризма
224
Редни
Назив
број
Правни основ
Референтни документ
Рок
НПАА доношења
(месец)
Прописан
крајњи рок
10
Правилник о манометрима за
мерење крвног притиска
Члан 15. став 2, члан 18. став 5,
члан 20. став 9. и члан 21. став 8.
Закона о метрологији („Службени
гласник РС”, број 30/10)
НЕ
12. 2014.
Није
предвиђен
11
Правилник о уређајима за проверу
Члан 15. став 2, члан 18. став 5,
великог и обореног светла на возилу члан 20. став 9. и члан 21. став 8.
(реглоскопи)
Закона о метрологији („Службени
гласник РС”, број 30/10)
НЕ
12. 2014.
Није
предвиђен
12
Правилник о опациметрима
Члан 15. став 2, члан 18. став 5,
члан 20. став 9. и члан 21. став 8.
Закона о метрологији („Службени
гласник РС”, број 30/10)
НЕ
12. 2014.
Није
предвиђен
13
Правилник о техничким и другим
захтевима за производе од
кристалног стакла
Члан 6. став 1. Закона о техничким
захтевима за производе и
оцењивању усаглашености
(„Службени гласник РС”, број 36/09)
ДА
12. 2014.
Није
предвиђен
14
Правилник о мерилима густине
течности која се користе у промету
роба и услуга (ареометри и
електронска мерила густине)
Члан 15. став 2, члан 18. став 5,
члан 20. став 9. и члан 21. став 8.
Закона о метрологији („Службени
гласник РС”, број 30/10)
НЕ
12. 2014.
Није
предвиђен
225
ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ)
Редни
Назив
број
Верификација
Референтни документ
Извор и износ финансирања
1
Програм унапређења
инфраструктуре
квалитета
Орган
05
01
267.300.000 RSD
48.205.000 RSD
1.ПК.1
Пројекат 1.1 Унапређење Орган
метрологије и контроле
предмета од драгоцених
метала
01
906.250 RSD
Очекивани резултати
Законодавство за област ИК
потпуно усаглашено са
европским; започете
активности на остваривању
услова за преговоре о
закључивању ACAA споразума
за поједине групе производа;
испуњени сви услови за
остваривање пуноправног
чланства институција ИК у
релевантним међународним и
европским институцијама
(CEN, CENELEC, WELMEC,
ILAC, ILAF); повећан извоз
производа који подлежу
оцењивању усаглашености;
припремљене анализе стања
оцењивања усаглашености,
потреба индустрије које
представљају модуле за
израду Плана развоја ИК
Заокружен законодавни оквир
за област драгоцених метала;
унапређено законодавство за
поједине групе мерила
(вертикално законодавство);
капацитети за оцењивање
усаглашености мерила и
оверавање мерила усклађени
са потребама привреде
226
Редни
Назив
број
Верификација
Референтни документ
Извор и износ финансирања
Очекивани резултати
1.ПК.2
Пројекат 1.2 Унапређење Орган
стандардизације и
акредитације
01
906.250 RSD
Преузето више од 97% ЕN
стандарда; измењен правни
оквир и створени услови за
повећање сопствених прихода
ИСС и смањења буџетских
средстава за његово
финансирање; ИСС испунио
услове и пријавио се за
пуноправно чланство у CEN и
CENELEC; остварено чланство
у ILAC; унапређен систем
акредитације у Републици
Србији - повећан број шема
акредитације и број
акредитованих организација
1.ПК.3
Орган
Пројекат 1.3
Хармонизација техничких
прописа и обезбеђење
услова за њихову
ефикасну примену
01
906.250 RSD
Транспонована директива
старог приступа за кристално
стакло; повећан капацитет за
оцењивање усаглашености
(пораст броја именованих тела,
обуке за привреду, са циљем
оспособљавања привреде за
ефикаснију примену прописа и
подизање конкурентности кроз
квалитетније и безбедне
производе)
1.ПК.4
Пројекат 1.4 Унапређење Орган
рада Информативног
центра и међународна
сарадња
01
3.906.250 RSD
Оперативан рад Центра за
пријављивање и информисање
о техничким прописима
(Enquiry Point); унапређена
електронска база података
ТЕХНИС; започета реализација
ИПА пројекта у области ИК;
обезбеђено функционисање
секторских радних група у
227
Редни
Назив
број
Верификација
Референтни документ
Извор и износ финансирања
Очекивани резултати
оквиру међународних и
европских споразума и
институција
1.ПК.5
Подршка развоју
индустрије јачањем
капацитета институција
ИК и тела за оцењивање
усаглашености - ИПА
2013
Орган
2
Oткуп потраживања по
основу радног односа у
предузећима у поступку
приватизације
Влада
Стратегија и политика развоја
индустрије Републике Србије за
период од 2011. до 2020. године
01 17.400.000.000 RSD
Откупљена потраживања
запослених у субјектима који су
у поступку приватизације,
реорганизације или стечаја
2.ПК.1
Oткуп потраживања по
основу радног односа у
предузећима у поступку
приватизације у 2014.
години
Влада
Стратегија и политика развоја
индустрије Републике Србије за
период од 2011. до 2020. године
01 17.400.000.000 RSD
Откупљена потраживања
запослених у субјектима који су
у поступку приватизације,
реорганизације или стечаја
3
Унапређење механизама Влада
развоја, промоције и
продаје туристичких
производа Републике
Србије
Стратегија развоја туризма
01
Извршена промоција и
унапређен квалитет
туристичких производа и
туристичких простора као и
унапређена рецептивноугоститељска понуда, као и
унапређена информисаност о
туристичкој понуди Републике
Србије, повећан број
посетилаца манифестација,
повећан број долазака страних
гостију, подигнут ниво
05
01
267.300.000 RSD
41.580.000 RSD
306.000.000 RSD
Унапређен ниво
препознатљивости
националног система
инфраструктуре квалитета са
циљем јачања конкуретности
српске индустрије на
европском и међународном
тржишту
228
Редни
Назив
број
Верификација
Референтни документ
Извор и износ финансирања
Очекивани резултати
едукације у области туризма
3.ПК.1
Пројекат туристичко
промотивне делатности
Влада
Стратегија развоја туризма
01
300.000.000 RSD
3.ПК.2
Пројекат развоја и
подстицања механизма
за управљање
туристичком
дестинацијом
Влада
Стратегија развоја туризма
01
6.000.000 RSD
Унапређена туристичка понуда
у изабраним туристичким
дестинацијама
4
Програм унапређења
људских ресурса у
складу са потребама
туристичког тржишта
Орган
Стратегија развоја туризма
01
4.500.000 RSD
Унапређење конкурентности
туризма у Републици Србији
Препознатљивост Републике
Србије као туристичке
дестинације Повећање
запослености у туризму
Републике Србије
4.ПК.1
Пројекат унапређења
професија у туризму у
складу са међународним
стандардима и
потребама тржиштапреквалификација за
обављање послова
туристичких водича,
туристичких пратилаца и
редара на скијалишту
Орган
Стратегија развоја туризма
01
4.500.000 RSD
Унапређене професије
туристичких водича и
туристичких пратилаца, као и
редара на скијалишту у складу
са међународним стандардима
и потребама тржишта
Извршена промоција и
унапређен квалитет
туристичких производа и
туристичких простора као и
унапређена рецептивноугоститељска понуда
229
Редни
Назив
број
Верификација
Референтни документ
Извор и износ финансирања
5
Изградња и унапређење
туристичке и комуналне
инфраструктуре и
супраструктуре у
приоритетним
туристичким
дестинацијама
Влада
Стратегија развоја туризма
01
964.202.000 RSD
5.ПК.1
Пројекат унапређења
туристичке
сигнализације, израде
пројектне документације
и спровођење
инвестиционих пројеката
Влада
Стратегија развоја туризма
01
16.202.000 RSD
5.ПК.2
Пројекат унапређења
планинског туризма
Влада
Стратегија развоја туризма
01
948.000.000 RSD
6
ИПА Адриатик програм
прекограничне сарадње
ˮSustainable Tourism
Management of Adriatic
HERitageˮ
Влада
Стратегија развоја туризма
06
01
7.931.000 RSD
1.696.000 RSD
(66.758 EUR)
7
Програм за подршку
конкурентности и
иновативности малих и
средњих предузећа
Влада
05
01
06
467.002.800 RSD
139.301.400 RSD
45.030.189 RSD
(3.931.000 EUR)
Очекивани резултати
Изграђена и унапређена
туристичка и комунална
инфраструктура и
супраструктура у приоритетним
туристичким дестинацијама и
обезбеђени услови за даља
инвестициона улагања
Унапређена туристичка
сигнализација и израђена
потребна пројектна
документација као основ за
развој туризма и спровођње
инвестиционих пројеката
Повећана конкурентност
планинских туристичких
центара
Унапређена туристичка понуда
културног туризма, унапређење
регионалног културнотуристичког производа „Пут
римских царева"
Унапређена иновативност и
конкурентност малих и
(379.042 EUR) средњих предузећа и
предузетника; Олакшан
приступ изворима
финансирања за новооснована
предузећа и раст малих и
средњих предузећа; Повећан
број инвестиција у малим и
средњим предузећима;
Унапређено предузетничко
230
Редни
Назив
број
Верификација
Референтни документ
Извор и износ финансирања
Очекивани резултати
образовање
7.ПК.1
Пројекат
стандрадизованог сета
услуга за мала и средња
предузећа и
предузетнике у 2014.
години
Влада
01
30.000.000 RSD
Унапређена доступност,
квалитет и обим услуга за мала
и средња предузећа кроз
АРРА; Повећан ниво знања и
вештина руководилаца и
запослених у малим и средњим
предузећима; Повећана
конкурентност малих и
средњих предузећа; Повећан
обим пословања на домаћем и
иностраном тржишту
7.ПК.2
COSME-Програм
Европске уније
''Конкурентност малих и
средњих предузећа''
Влада
01
101.781.000 RSD
Олакшан приступ изворима
финансирања за новооснована
предузећа и раст малих и
средњих предузећа и
подстакнуто улагање у
иновационе активности;
повећано учешће институција
из Републике Србије у
пројектима и иницијативама ЕУ
за јачање предузетништва и
иновативности; појачана
сарадња МСП и других
институција из Републике
Србије са партнерима из ЕУ и
размена примера добре праксе
7.ПК.3
Развој приватног сектора Влада
01
05
7.520.400 RSD
53.460.000 RSD
(450.000 EUR)
Унапређено пословно
окружење; повећан број
привредних субјеката и
инвестиција
231
Редни
Назив
број
7.ПК.4
Подршка МСП у Србији
Верификација
Влада
Референтни документ
Извор и износ финансирања
05
06
413.542.800 RSD
45.030.189 RSD
(3.481.000 EUR)
(379.042 EUR)
Очекивани резултати
Кроз пројекат ће бити
подржано: минимум 240
предузећа и то: најмање 30
кроз ЕГП и најмање 210 кроз
БАС пројекат; најмање 90
предузећа ће проћи кроз серију
обука и минимум 60 локалних
консултаната ће бити обучено
за пружање услуга пословне
подршке МСП
232
ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ
1. Назив органа државне
управе
МИНИСТАРСТВО САОБРАЋАЈА
2. Министар
Александар Антић
3. Делокруг
На основу члана 8. Закона о министарствима („Службени гласник РС”, бр. 72/12 и 76/13), Министарство саобраћаја
обавља послове државне управе у области железничког, друмског, водног и ваздушног саобраћаја, који се односе на:
уређење и обезбеђење саобраћајног система; реализацију пројеката изградње саобраћајне инфраструктуре; унутрашњи
и међународни превоз и интермодални транспорт; уређење и безбедност техничко-технолошког система саобраћаја;
облигационе и својинскоправне односе; инспекцијски надзор; стратегију развоја саобраћаја, планове развоја и планове
везане за организацију саобраћајног система и организацију превоза; издавање употребне дозволе за саобраћајни
објекат и инфраструктуру; хомологацију возила, опреме и делова возила; организовање финансијске и техничке
контроле; међународне послове у области саобраћаја; стварање услова за приступ и реализацију пројеката из делокруга
тог министарства који се финансирају из средстава претприступних фондова Европске уније, донација и других облика
развојне помоћи; мере за подстицање истраживања и развоја у области саобраћаја, као и друге послове одређене
законом.
4. Органи управе у
саставу/имаоци јавних
овлашћења
Управа за транспорт опасног терета; Управа за утврђивање способности бродова за пловидбу; Дирекција за водне
путеве Агенција за управљање лукама; "Железнице Србије" aкционарско друштво; Директорат цивилног ваздухопловста
Републике Србије; Јавно предузеће "Путеви Србије"
АКТИ КОЈЕ ВЛАДА ПРЕДЛАЖЕ НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ
Редни
Назив
број
1.
Предлог закона о потврђивању
Споразума између Владе Републике
Србије и Владе Републике Италије о
међународном друмском саобраћају
Опис
Уговорно се уређују односи у
области друмског саобраћаја
између Републике Србије и
Републике Италије
Референтни документ
Стратегија развоја железничког, друмског,
водног, ваздушног и интермодалног
транспорта у Републици Србији од 2008. до
2015. године
НПАА Рок/месец
НЕ
01. 2014.
233
Редни
Назив
број
Опис
Референтни документ
НПАА Рок/месец
2.
Предлог закона о изменама и допунама Усклађивање Закона са Законом о
Стратегија развоја железничког, друмског,
Закона о транспорту опасног терета
техничким захтевима за производе и водног, ваздушног и интермодалног
оцењивање усаглашености
транспорта у Републици Србији од 2008. до
2015. године
НЕ
06. 2014.
3.
Предлог закона о изменама и допунама Усклађивање са стандардима и
Закона о ваздушном саобраћају
препорученом праксом
Међународне организације цивилног
ваздухопловства и правним
тековинама Европске уније
Стратегија развоја железничког, друмског,
водног, ваздушног и интермодалног
транспорта у Републици Србији од 2008. до
2015. године
НЕ
06. 2014.
4.
Предлог закона о превозу путника у
друмском саобраћају
На нов начин се уређује превоз
путника у домаћем и међународном
друмском саобраћају
Стратегија развоја железничког, друмског,
водног, ваздушног и интермодалног
транспорта у Републици Србији од 2008. до
2015. године
ДА
06. 2014.
5.
Предлог закона о потврђивању
Споразума о ваздушном саобраћају
између Владе Републике Србије и
Владе Републике Индонезије
Уговорно се уређују односи у
области ваздушног саобраћаја
између Републике Србије и
Републике Индонезије
Стратегија развоја железничког, друмског,
водног, ваздушног и интермодалног
транспорта у Републици Србији од 2008. до
2015. године
НЕ
12. 2014.
6.
Предлог закона о потврђивању
Споразума о ваздушном саобраћају
између Владе Републике Србије и
Владе Јапана
Уговорно се уређују односи у
области ваздушног саобраћаја
између Републике Србије и Јапана
Стратегија развоја железничког, друмског,
водног, ваздушног и интермодалног
транспорта у Републици Србији од 2008. до
2015. године
НЕ
12. 2014.
7.
Предлог закона о потврђивању
Споразума о ваздушном саобраћају
између Владе Републике Србије и
Владе Краљевине Бахреин
Уговорно се уређују односи у
области ваздушног саобраћаја
између Републике Србије и
Краљевине Бахреин
Стратегија развоја железничког, друмског,
водног, ваздушног и интермодалног
транспорта у Републици Србији од 2008. до
2015. године
НЕ
12. 2014.
8.
Предлог закона о потврђивању
Споразума о изменама и допунама
Споразума о ваздушном саобраћају
Уговорно се уређују односи у
области ваздушног саобраћаја
између Републике Србије и
Стратегија развоја железничког, друмског,
водног, ваздушног и интермодалног
транспорта у Републици Србији од 2008. до
НЕ
12. 2014.
234
Редни
Назив
број
Опис
Референтни документ
НПАА Рок/месец
између Савезне владе Савезне
Републике Југославије и Швајцарског
Федералног Савета
Швајцарске Конфедерације
2015. године
9.
Предлог закона о потврђивању
Споразума о ваздушном саобраћају
између Владе Републике Србије и
Владе Републике Ирак
Уговорно се уређују односи у
области ваздушног саобраћаја
између Републике Србије и
Републике Ирак
Стратегија развоја железничког, друмског,
водног, ваздушног и интермодалног
транспорта у Републици Србији од 2008. до
2015. године
НЕ
12. 2014.
10.
Предлог закона о потврђивању
Споразума о ваздушном саобраћају
између Владе Републике Србије и
Владе Републике Сејшели
Уговорно се уређују односи у
области ваздушног саобраћаја
између Републике Србије и
Републике Сејшели
Стратегија развоја железничког, друмског,
водног, ваздушног и интермодалног
транспорта у Републици Србији од 2008. до
2015. године
НЕ
12. 2014.
11.
Предлог закона о потврђивању
Споразума о ваздушном саобраћају
између Владе Републике Србије и
Владе Републике Јужне Африке
Уговорно се уређују односи у
области ваздушног саобраћаја
између Републике Србије и
Републике Јужне Африке
Стратегија развоја железничког, друмског,
водног, ваздушног и интермодалног
транспорта у Републици Србији од 2008. до
2015. године
НЕ
12. 2014.
12.
Предлог закона о потврђивању
Споразума о ваздушном саобраћају
између Владе Републике Србије и
Владе Султаната Оман
Уговорно се уређују односи у
области ваздушног саобраћаја
између Републике Србије и
Султаната Оман
Стратегија развоја железничког, друмског,
водног, ваздушног и интермодалног
транспорта у Републици Србији од 2008. до
2015. године
НЕ
12. 2014.
13.
Предлог закона о радном времену
посада на возилима
Уређује се област радног времена,
односно времена вожње и времена
расположивости возног особља
Стратегија развоја железничког, друмског,
водног, ваздушног и интермодалног
транспорта у Републици Србији од 2008. до
2015. године
ДА
12. 2014.
14.
Предлог националног програма
железничке инфраструктуре
Национални програм железничке
инфраструктуре обухвата: постојеће
карактеристике и стање железничке
инфраструктуре Републике Србије;
стратегију изградње, реконструкције
Стратегија развоја железничког, друмског,
водног, ваздушног и интермодалног
транспорта у Републици Србији од 2008. до
2015. године
НЕ
12. 2014.
235
Редни
Назив
број
Опис
Референтни документ
НПАА Рок/месец
и одржавања железничке
инфраструктуре; развојне
компоненте у изградњи нових
капацитета инфраструктуре од
посебног значаја за Републику
Србију; дефинисање структуре,
динамике реализације и приоритета,
висине и извора финансијских
средстава потребних за извршење
активности из Националног
програма
15.
Предлог закона о потврђивању
Споразума Интербус
16.
Овим споразумом се уређују врсте
повремених превоза путника које се
обављају без дозволе
Стратегија развоја железничког, друмског,
водног, ваздушног и интермодалног
транспорта у Републици Србији од 2008. до
2015. године
НЕ
12. 2014.
Предлог закона о изменама и допунама Унапређују се постојеће мере
Закона о безбедности саобраћаја на
безбедности у циљу унапређења
путевима
безбедности саобраћаја на
путевима
Стратегија развоја железничког, друмског,
водног, ваздушног и интермодалног
транспорта у Републици Србији од 2008. до
2015. године
ДА
12. 2014.
17.
Предлог закона о потврђивању
Споразума о ваздушном саобраћају
између Владе Републике Србије и
Владе Краљевине Саудијска Арабија
Уговорно се уређују односи у
области ваздушног саобраћаја
између Републике Србије и
Краљевине Саудијска Арабија
Стратегија развоја железничког, друмског,
водног, ваздушног и интермодалног
транспорта у Републици Србији од 2008. до
2015. године
НЕ
12. 2014.
18.
Предлог закона о потврђивању
Споразума о ваздушном саобраћају
између Владе Републике Србије и
Владе Хашемитске Краљевине Јордан
Уговорно се уређују односи у
области ваздушног саобраћаја
између Републике Србије и
Хашемитске Краљевине Јордан
Стратегија развоја железничког, друмског,
водног, ваздушног и интермодалног
транспорта у Републици Србији од 2008. до
2015. године
НЕ
12. 2014.
19.
Предлог закона о изменама и допунама Усвајања одредаба којима ће се
Закона о јавним путевима
унапредити управљање јавним
Стратегија развоја железничког, друмског,
водног, ваздушног и интермодалног
транспорта у Републици Србији од 2008. до
НЕ
12. 2014.
236
Редни
Назив
број
Опис
Референтни документ
путевима
НПАА Рок/месец
2015. године
АКТИ КОЈЕ ВЛАДА ДОНОСИ
Редни
Назив
број
Правни основ
Опис
Референтни документ
НПАА Рок/месец
1.
Закључак о утврђивању
Основе за вођење
преговора и закључивање
Споразума о ваздушном
саобраћају између Владе
Републике Србије и Владе
Краљевине Бахреин
Члан 6. Закона о закључивању и
извршавању међународних
уговора („Службени гласник РС”,
брoj 32/13) и члан 43. став 3.
Закона о Влади („Службени
гласник РС”, бр. 55/05 и 71/05 исправка, 101/07, 65/08, 16/11,
68/12-УС и 72/12)
Утврђује се Основа за
закључивање Споразума о
ваздушном саобраћају
између Владе Републике
Србије и Владе Краљевине
Бахреин као и текст
наведеног споразума
Стратегија развоја
НЕ
железничког, друмског, водног,
ваздушног и интермодалног
транспорта у Републици
Србији од 2008. до 2015.
године
01. 2014.
2.
Закључак о утврђивању
Основе за вођење
преговора и закључивање
Споразума о ваздушном
саобраћају између Владе
Републике Србије и Владе
Јапана
Члан 6. Закона о закључивању и
извршавању међународних
уговора („Службени гласник РС”,
брoj 32/13) и члан 43. став 3.
Закона о Влади („Службени
гласник РС”, бр. 55/05 и 71/05 исправка, 101/07, 65/08, 16/11,
68/12-УС и 72/12)
Утврђује се Основа за
закључивање Споразума о
ваздушном саобраћају
између Владе Републике
Србије и Владе Јапана као
и текст наведеног
споразума
Стратегија развоја
НЕ
железничког, друмског, водног,
ваздушног и интермодалног
транспорта у Републици
Србији од 2008. до 2015.
године
01. 2014.
3.
Закључак о утврђивању
Основе за вођење
преговора и закључивање
Споразума о ваздушном
саобраћају између Владе
Републике Србије и Владе
Члан 6. Закона о закључивању и
извршавању међународних
уговора („Службени гласник РС”,
брoj 32/13) и члан 43. став 3.
Закона о Влади („Службени
гласник РС”, бр. 55/05 и 71/05 исправка, 101/07, 65/08, 16/11,
Утврђује се Основа за
закључивање Споразума о
ваздушном саобраћају
између Владе Републике
Србије и Владе Султаната
Оман као и текст наведеног
Стратегија развоја
НЕ
железничког, друмског, водног,
ваздушног и интермодалног
транспорта у Републици
Србији од 2008. до 2015.
године
01. 2014.
237
Редни
Назив
број
Правни основ
Опис
Референтни документ
НПАА Рок/месец
Султаната Оман
68/12-УС и 72/12)
споразума
4.
Закључак о утврђивању
Основе за вођење
преговора и закључивање
Споразума о ваздушном
саобраћају између Владе
Републике Србије и Владе
Хашемитске Краљевине
Јордан
Члан 6. Закона о закључивању и
извршавању међународних
уговора („Службени гласник РС”,
брoj 32/13) и члан 43. став 3.
Закона о Влади („Службени
гласник РС”, бр. 55/05 и 71/05 исправка, 101/07, 65/08, 16/11,
68/12-УС и 72/12)
Утврђује се Основа за
закључивање Споразума о
ваздушном саобраћају
између Владе Републике
Србије и Владе
Хашемитске Краљевине
Јордан као и текст
наведеног споразума
Стратегија развоја
НЕ
железничког, друмског, водног,
ваздушног и интермодалног
транспорта у Републици
Србији од 2008. до 2015.
године
01. 2014.
5.
Закључак о утврђивању
Основе за вођење
преговора и закључивање
Споразума о ваздушном
саобраћају између Владе
Републике Србије и Владе
Краљевине Саудијска
Арабија
Члан 6. Закона о закључивању и
извршавању међународних
уговора („Службени гласник РС”,
брoj 32/13) и члан 43. став 3.
Закона о Влади („Службени
гласник РС”, бр. 55/05 и 71/05 исправка, 101/07, 65/08, 16/11,
68/12-УС и 72/12)
Утврђује се Основа за
закључивање Споразума о
ваздушном саобраћају
између Владе Републике
Србије и Владе Краљевине
Саудијска Арабија као и
текст наведеног споразума
Стратегија развоја
НЕ
железничког, друмског, водног,
ваздушног и интермодалног
транспорта у Републици
Србији од 2008. до 2015.
године
01. 2014.
6.
Закључак о утврђивању
Основе за вођење
преговора и закључивање
Споразума о ваздушном
саобраћају између Владе
Републике Србије и Владе
Републике Индонезије
Члан 6. Закона о закључивању и
извршавању међународних
уговора („Службени гласник РС”,
брoj 32/13) и члан 43. став 3.
Закона о Влади („Службени
гласник РС”, бр. 55/05 и 71/05 исправка, 101/07, 65/08, 16/11,
68/12-УС и 72/12)
Утврђује се Основа за
закључивање Споразума о
ваздушном саобраћају
између Владе Републике
Србије и Владе Републике
Индонезије као и текст
наведеног споразума
Стратегија развоја
НЕ
железничког, друмског, водног,
ваздушног и интермодалног
транспорта у Републици
Србији од 2008. до 2015.
године
01. 2014.
7.
Закључак о утврђивању
Основе за вођење
преговора и закључивање
Споразума о изменама и
допунама Споразума о
ваздушном саобраћају
између Савезне Владе
Члан 6. Закона о закључивању и
извршавању међународних
уговора („Службени гласник РС”,
брoj 32/13) и члан 43. став 3.
Закона о Влади („Службени
гласник РС”, бр. 55/05 и 71/05 исправка, 101/07, 65/08, 16/11,
Утврђује се Основа за
закључивање Споразума о
изменама и допунама
Споразума о ваздушном
саобраћају између Савезне
Владе Савезне Републике
Југославије и Владе
Стратегија развоја
НЕ
железничког, друмског, водног,
ваздушног и интермодалног
транспорта у Републици
Србији од 2008. до 2015.
године
01. 2014.
238
Редни
Назив
број
Правни основ
Опис
Референтни документ
НПАА Рок/месец
Савезне Републике
Југославије и Владе
Швајцарске Конфедерације
68/12-УС и 72/12)
Швајцарске Конфедерације
као и текст наведеног
споразума
8.
Закључак о утврђивању
Основе за вођење
преговора и закључивање
Споразума о ваздушном
саобраћају између Владе
Републике Србије и Владе
Републике Ирак
Члан 6. Закона о закључивању и
извршавању међународних
уговора („Службени гласник РС”,
брoj 32/13) и члан 43. став 3.
Закона о Влади („Службени
гласник РС”, бр. 55/05 и 71/05 исправка, 101/07, 65/08, 16/11,
68/12-УС и 72/12)
Утврђује се Основа за
закључивање Споразума о
ваздушном саобраћају
између Владе Републике
Србије и Владе Републике
Ирак као и текст наведеног
споразума
Стратегија развоја
НЕ
железничког, друмског, водног,
ваздушног и интермодалног
транспорта у Републици
Србији од 2008. до 2015.
године
01. 2014.
9.
Закључак о утврђивању
Основе за вођење
преговора и закључивање
Споразума о ваздушном
саобраћају између Владе
Републике Србије и Владе
Републике Сејшели
Члан 6. Закона о закључивању и
извршавању међународних
уговора („Службени гласник РС”,
брoj 32/13) и члан 43. став 3.
Закона о Влади („Службени
гласник РС”, бр. 55/05 и 71/05 исправка, 101/07, 65/08, 16/11,
68/12-УС и 72/12)
Утврђује се Основа за
закључивање Споразума о
ваздушном саобраћају
између Владе Републике
Србије и Владе Републике
Сејшели као и текст
наведеног споразума
Стратегија развоја
НЕ
железничког, друмског, водног,
ваздушног и интермодалног
транспорта у Републици
Србији од 2008. до 2015.
године
01. 2014.
10.
Закључак о утврђивању
Основе за вођење
преговора и закључивање
Споразума о ваздушном
саобраћају између Владе
Републике Србије и Владе
Републике Јужне Африке
Члан 6. Закона о закључивању и
извршавању међународних
уговора („Службени гласник РС”,
брoj 32/13) и члан 43. став 3.
Закона о Влади („Службени
гласник РС”, бр. 55/05 и 71/05 исправка, 101/07, 65/08, 16/11,
68/12-УС и 72/12)
Утврђује се Основа за
закључивање Споразума о
ваздушном саобраћају
између Владе Републике
Србије и Владе Републике
Јужне Африке као и текст
наведеног споразума
Стратегија развоја
НЕ
железничког, друмског, водног,
ваздушног и интермодалног
транспорта у Републици
Србији од 2008. до 2015.
године
01. 2014.
11.
Закључак којим се прихвата
Финансијски извештај
Директората цивилног
ваздухопловства
Републике Србије за 2013.
Члан 46. став 3. Закона о јавним
агенцијама („Службени гласник
РС“, бр.18/05 и 81/05-исправка),
члан 237. тачка 2. Закона о
ваздушном саобраћају
Приказ реализације плана
прихода и расхода за 2013.
годину
Стратегија развоја
НЕ
железничког, друмског, водног,
ваздушног и интермодалног
транспорта у Републици
Србији од 2008. до 2015.
03. 2014.
239
Редни
Назив
број
Правни основ
Опис
Референтни документ
НПАА Рок/месец
годину
(„Службени гласник РС“, бр. 73/10,
57/11 и 93/12) и члан 43. став 3.
Закона о Влади („Службени
гласник РС“,бр.55/05,71/05исправка,101/07,65/08,16/11,68/12УС и 72/12)
године
12.
Уредба о категоризацији
железничких пруга
Члан 6. став 2. Закона о
железници („Службени гласник
РС”, број 45/13)
Уредбом о категоризацији
железничких пруга утврђује
се категоризација
железничких пруга на:
магистралне, регионалне,
локалне и манипулативне
Стратегија развоја
НЕ
железничког, друмског, водног,
ваздушног и интермодалног
транспорта у Републици
Србији од 2008. до 2015.
године
03. 2014.
13.
Закључак којим се усваја
Национални програм за
олакшице у ваздушном
саобраћају
Члан 218.став 3.Закона о
ваздушном саобраћају
(„Службени гласник РС“, бр. 73/10,
57/11 и 93/12) и члан 43. став 3.
Закона о Влади („Службени
гласник РС“, бр.55/05,71/05исправка,101/07,65/08,16/11,68/12УС и 72/12)
Национални програм чини
скуп мера , активности и
технолошких поступака
којима се олакшава
обављање међународног
јавног авио-превоза,
убрзава проток путника,
пртљага, поште и робе
Стратегија развоја
НЕ
железничког, друмског, водног,
ваздушног и интермодалног
транспорта у Републици
Србији од 2008. до 2015.
године
06. 2014.
14.
Уредба о класама
ваздушног простора
Републике Србије и
условима за њихово
коришћење
Члан 37. Закона о ваздушном
саобраћају („Службени гласник
РС“, бр. 73/10, 57/11 и 93/12) и
члан 42. став 1. Закона о Влади
(„Службени гласник РС“,
бр.55/05,71/05исправка,101/07,65/08,16/11,68/12УС и 72/12)
Овом уредбом прописују се
класе ваздушног простора
Републике Србије и услови
под којима се свака класа
ваздушног простора
користи
Стратегија развоја
НЕ
железничког, друмског, водног,
ваздушног и интермодалног
транспорта у Републици
Србији од 2008. до 2015.
године
06. 2014.
15.
Уредба о измени Уредбе о
расподели страних дозвола
за међународни јавни
превоз ствари домаћим
Члан 44. став 4. Закона о
међународном превозу у
друмском саобраћају („Службени
лист СРЈ”, бр. 60/98, 5/99-
Уређује усаглашавање
начина расподеле и
критеријума за доделу
страних дозвола за
Стратегија развоја
НЕ
железничког, друмског, водног,
ваздушног и интермодалног
транспорта у Републици
06. 2014.
240
Редни
Назив
број
Правни основ
Опис
Референтни документ
НПАА Рок/месец
превозницима
исправка, 44/99, 74/99,4/00др.закони и „Службени гласник
РС”, бр. 101/05 и 18/10 )
међународни јавни превоз
ствари домаћим
превозницима са
регулативом ЦЕМТ
(Међународног
транспортног форума)
Србији од 2008. до 2015.
године
16.
Одлука о образовању
Националног
ваздухопловног комитета
за управљање ваздушним
простором
Члан 33. став 1. Закона о
ваздушном саобраћају
(„Службени гласник РС“, бр. 73/10,
57/11 и 93/12) и члан 33. ст. 2. и 3.
Закона о Влади („Службени
гласник РС”, бр. 55/05 и 71/05 исправка, 101/07, 65/08, 16/11,
68/12-УС и 72/12)
Национални ваздухопловни
комитет за управљање
ваздушним простором
образује се ради
ефикаснијег управљања
ваздушним простором на
стратешком нивоу
Стратегија развоја
НЕ
железничког, друмског, водног,
ваздушног и интермодалног
транспорта у Републици
Србији од 2008. до 2015.
године
06. 2014.
17.
Уредба о условима под
којима страни брод у
распреми може боравити
на водном путу
Члан 56. став 3. Закона о
пловидби и лукама на
унутрашњим водама ("Службени
гласник РС", бр.73/10 и 121/12)
Уредбом се прописују
услови под којима страни
брод у распреми може да
борави на водном путу
Републике Србије
Стратегија развоја
НЕ
железничког, друмског, водног,
ваздушног и интермодалног
транспорта у Републици
Србији од 2008. до 2015.
године
06. 2014.
18.
Закључак о утврђивању
Националне политике
управљања ваздушним
простором Републике
Србије
Члан 32. став 2. Закона о
ваздушном саобраћају
(„Службени гласник РС“, бр. 73/10,
57/11 и 93/12) и члан 43. став 3.
Закона о Влади („Службени
гласник РС“, бр.55/05,71/05исправка,101/07,65/08,16/11,68/12УС и 72/12)
Утврђивањем Националне
политике управљања
ваздушним простором
поспешиће се примена
стандарда и препорука које
је прописала Организација
међународног цивилног
ваздухопловства и
Европска унија у области
примене концепта
флексибилности
коришћења ваздушног
Стратегија развоја
НЕ
железничког, друмског, водног,
ваздушног и интермодалног
транспорта у Републици
Србији од 2008. до 2015.
године
06. 2014.
241
Редни
Назив
број
Правни основ
Опис
Референтни документ
НПАА Рок/месец
простора
19.
Уредба о методологији
вредновања елемената за
одређивање накнада за
коришћење железничке
инфраструктуре
Члан 27. став 5. Закона о
железници („Службени гласник
РС”, број 45/13)
Овом уредбом се утврђује
методологија вредновања
елемената за одређивање
накнада за коришћење
железничке
инфраструктуре
Стратегија развоја
ДА
железничког, друмског, водног,
ваздушног и интермодалног
транспорта у Републици
Србији од 2008. до 2015.
године
09. 2014.
20.
Уредба о правилима о
обрачунавању надокнаде
за обавезу јавног превоза
Члан 86. став 4. Закона о
железници („Службени гласник
РС”, број 45/13)
Овом уредбом дефинишу
се правила о обрачунавању
надокнаде за обавезу
јавног превоза по
закљученим уговорима о
обавези јавног превоза
Стратегија развоја
ДА
железничког, друмског, водног,
ваздушног и интермодалног
транспорта у Републици
Србији од 2008. до 2015.
године
09. 2014.
21.
Национална стратегија
безбедности саобраћаја на
путевима
Члан 11. став 1.Закона о
Унапређује се област
безбедности у саобраћаја на
безбедности саобраћаја на
путевима („Службени гласник РС”, путевима
бр. 41/09, 53/10,101/11 и 32/13-УС)
и члан 45. став1. Закона о Влади
(„Службени гласник РС”, бр. 55/05
и 71/05 - исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Стратегија развоја
НЕ
железничког, друмског, водног,
ваздушног и интермодалног
транспорта у Републици
Србији од 2008. до 2015.
године
12. 2014.
Члан 45. став1. Закона о Влади
(„Службени гласник РС”, бр. 55/05
и 71/05 - исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Стратегија развоја
НЕ
железничког, друмског, водног,
ваздушног и интермодалног
транспорта у Републици
Србији од 2008. до 2015.
године
12. 2014.
(предлагач: Тело за
координацију безбедности
саобраћаја на путевима,
тачка 2. Одлуке о
образовању Тела,
„Службени гласник РС“,
број 109/12) )
22.
Стратегија развоја и
примене интелигентних
транспортних система
Унапређује се област ИТС
242
Редни
Назив
број
Правни основ
Опис
Референтни документ
НПАА Рок/месец
23.
Уредба о условима и
начину за безбедно
укрцавање и искрцавање
бродова за превоз расутог
терета, дужностима и
одговорностима
заповедника, као и о
поступку у случају штете
настале током укрцавања
или искрцавања
Члан 29. став 4. Закона о
поморској пловидби ("Службени
гласник РС", бр. 87/11 и 104/13)
Уредбом ће се прописати
услови и начин за безбедно
укрцавање и искрцавање
бродова за превоз расутог
терета, дужности и
одговорности заповедника
брода, као и поступак у
случају штете настале
приликом укрцавања или
искрцавања брода
Стратегија развоја
ДА
железничког, друмског, водног,
ваздушног и интермодалног
транспорта у Републици
Србији од 2008. до 2015.
године
12. 2014.
24.
Уредба о највишој
допуштеној старости
бродова за упис у један од
уписника бродова
Члан 40. став 3. Закона о
државној припадности и упису
пловила ("Службени гласник РС",
број 10/13)
Уредбом се прописује
највиша допуштена старост
бродова који се увозе, а
који могу да се упишу у
уписник који се води у
Републици Србији
Стратегија развоја
НЕ
железничког, друмског, водног,
ваздушног и интермодалног
транспорта у Републици
Србији од 2008. до 2015.
године
12. 2014.
25.
Закључак о усвајању
Платформе за састанак
Мешовите комисије или
одржавање експертских
разговора са Чешком
Републиком, у области
друмског саобраћаја
Члан 43. став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник РС”, бр. 55/05,
71/05-исправка, 101/07,
65/08,16/11, 68/12-УС и 72/12)
Усваја се Платформа за
састанак Мешовите
комисије или одржавање
експертских разговора са
Републиком Чешком, у
области друмског
саобраћаја
Стратегија развоја
НЕ
железничког, друмског, водног,
ваздушног и интермодалног
транспорта у Републици
Србији од 2008. до 2015.
године
Рок за
припрему
зависи од
термина за
одржавање
преговора
који ће бити
договорен
са
надлежним
органом
Републике
Чешке
26.
Закључак о усвајању
Платформе за састанак
Мешовите комисије или
одржавање експертских
Члан 43. став 3. Закона о Влади
Усваја се Платформа за
(„Службени гласник РС”, бр. 55/05, састанак Мешовите
71/05-исправка, 101/07,
комисије или одржавање
експертских разговора са
Стратегија развоја
НЕ
железничког, друмског, водног,
ваздушног и интермодалног
транспорта у Републици
Рок за
припрему
зависи од
термина за
243
Редни
Назив
број
Правни основ
Опис
Референтни документ
НПАА Рок/месец
разговора са Републиком
Аустријом, у области
друмског саобраћаја
65/08,16/11, 68/12-УС и 72/12)
Републиком Аустријом, у
области друмског
саобраћаја
Србији од 2008. до 2015.
године
27.
Закључак о усвајању
Платформе за састанак
Мешовите комисије или
одржавање експертских
разговора са Републиком
Белорусијом, у области
друмског саобраћаја
Члан 43. став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник РС”, бр. 55/05,
71/05-исправка, 101/07,
65/08,16/11, 68/12-УС и 72/12)
Усваја се Платформа за
Стратегија развоја
НЕ
састанак Мешовите
железничког, друмског, водног,
комисије или одржавање
ваздушног и интермодалног
експертских разговора са
транспорта у Републици
Републиком Белорусијом, у Србији од 2008. до 2015.
области друмског
године
саобраћаја
Рок за
припрему
зависи од
термина за
одржавање
преговора
који ће бити
договорен
са
надлежним
органом
Републике
Белорусије
28.
Закључак о усвајању
Платформе за састанак
Мешовите комисије или
одржавање експертских
разговора са Црном Гором,
у области друмског
саобраћаја
Члан 43. став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник РС”, бр. 55/05,
71/05-исправка, 101/07,
65/08,16/11, 68/12-УС и 72/12)
Усваја се Платформа за
састанак Мешовите
комисије или одржавање
експертских разговора са
Црном Гором, у области
друмског саобраћаја
Рок за
припрему
зависи од
термина за
одржавање
преговора
који ће бити
договорен
са
надлежним
органом
Црне Горе
Стратегија развоја
НЕ
железничког, друмског, водног,
ваздушног и интермодалног
транспорта у Републици
Србији од 2008. до 2015.
године
одржавање
преговора
који ће бити
договорен
са
надлежним
органом
Републике
Аустрије
244
Редни
Назив
број
Правни основ
Опис
Референтни документ
НПАА Рок/месец
29.
Закључак о усвајању
Основе за вођење
преговора и закључивање
Споразума са Републиком
Турском, у области
друмског саобраћаја
Члан 6. Закона о закључивању и
извршавању међународних
уговора („Службени гласник РС”,
брoj 32/13) и члан 43. став 3.
Закона о Влади („Службени
гласник РС”, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08, 16/11,
68/12-УС и 72/12)
Утврђује се Основа за
вођење преговора и
закључивање Споразума са
Републиком Турском, у
области друмског
саобраћаја
Стратегија развоја
НЕ
железничког, друмског, водног,
ваздушног и интермодалног
транспорта у Републици
Србији од 2008. до 2015.
године
Рок за
припрему
зависи од
термина за
одржавање
преговора
који ће бити
договорен
са
надлежним
органом
Републике
Турске
30.
Закључак о усвајању
Платформе за састанак
Мешовите комисије или
одржавање експертских
разговора са Републиком
Летонијом, у области
друмског саобраћаја
Члан 43. став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник РС”, бр. 55/05,
71/05-исправка, 101/07,
65/08,16/11, 68/12-УС и 72/12)
Усваја се Платформа за
састанак Мешовите
комисије или одржавање
експертских разговора са
Републиком Летонијом, у
области друмског
саобраћаја
Стратегија развоја
НЕ
железничког, друмског, водног,
ваздушног и интермодалног
транспорта у Републици
Србији од 2008. до 2015.
године
Рок за
припрему
зависи од
термина за
одржавање
преговора
који ће бити
договорен
са
надлежним
органом
Републике
Летоније
31.
Закључак о усвајању
Платформе за састанак
Мешовите комисије или
одржавање експертских
разговора са Републиком
Италијом, у области
друмског саобраћаја
Члан 43. став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник РС”, бр. 55/05,
71/05-исправка, 101/07,
65/08,16/11, 68/12-УС и 72/12)
Усваја се Платформа за
састанак Мешовите
комисије или одржавање
експертских разговора са
Републиком Италијом, у
области друмског
саобраћаја
Стратегија развоја
НЕ
железничког, друмског, водног,
ваздушног и интермодалног
транспорта у Републици
Србији од 2008. до 2015.
године
Рок за
припрему
зависи од
термина за
одржавање
преговора
који ће бити
договорен
са
245
Редни
Назив
број
Правни основ
Опис
Референтни документ
НПАА Рок/месец
надлежним
органом
Републике
Италије
32.
Закључак о усвајању
Платформе за састанак
Мешовите комисије или
одржавање експертских
разговора са Руском
Федерацијом, у области
друмског саобраћаја
Члан 43. став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник РС”, бр. 55/05,
71/05-исправка, 101/07,
65/08,16/11, 68/12-УС и 72/12)
Усваја се Платформа за
састанак Мешовите
комисије или одржавање
експертских разговора са
Руском Федерацијом, у
области друмског
саобраћаја
Стратегија развоја
НЕ
железничког, друмског, водног,
ваздушног и интермодалног
транспорта у Републици
Србији од 2008. до 2015.
године
Рок за
припрему
зависи од
термина за
одржавање
преговора
који ће бити
договорен
са
надлежним
органом
Руске
Федерације
33.
Закључак о усвајању
Основе за вођење
преговора и закључивање
Споразума са Републиком
Казахстан, у области
друмског саобраћаја
Члан 6. Закона о закључивању и
извршавању међународних
уговора („Службени гласник РС”,
брoj 32/13) и члан 43. став 3.
Закона о Влади („Службени
гласник РС”, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08, 16/11,
68/12-УС и 72/12)
Утврђује се Основа за
вођење преговора и
закључивање Споразума са
Републиком Казахстан, у
области друмског
саобраћаја
Стратегија развоја
НЕ
железничког, друмског, водног,
ваздушног и интермодалног
транспорта у Републици
Србији од 2008. до 2015.
године
Рок за
припрему
зависи од
термина за
одржавање
преговора
који ће бити
договорен
са
надлежним
органом
Републике
Казахстан
34.
Закључак о усвајању
Основе за вођење
преговора и закључивање
Члан 6. Закона о закључивању и
извршавању међународних
уговора („Службени гласник РС”,
Утврђује се Основа за
Стратегија развоја
НЕ
вођење преговора и
железничког, друмског, водног,
закључивање Споразума са ваздушног и интермодалног
Рок за
припрему
зависи од
246
Редни
Назив
број
Правни основ
Опис
Референтни документ
НПАА Рок/месец
Споразума са Републиком
Белорусијом, у области
друмског саобраћаја
брoj 32/13) и члан 43. став 3.
Закона о Влади („Службени
гласник РС”, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08, 16/11,
68/12-УС и 72/12)
Републиком Белорусијом, у транспорта у Републици
области друмског
Србији од 2008. до 2015.
саобраћаја
године
термина за
одржавање
преговора
који ће бити
договорен
са
надлежним
органом
Републике
Белорусије
35.
Закључак о усвајању
Основе за вођење
преговора и закључивање
Споразума са Мађарском, у
области друмског
саобраћаја
Члан 6. Закона о закључивању и
извршавању међународних
уговора („Службени гласник РС”,
брoj 32/13) и члан 43. став 3.
Закона о Влади („Службени
гласник РС”, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08, 16/11,
68/12-УС и 72/12)
Утврђује се Основа за
вођење преговора и
закључивање Споразума са
Мађарском, у области
друмског саобраћаја
Стратегија развоја
НЕ
железничког, друмског, водног,
ваздушног и интермодалног
транспорта у Републици
Србији од 2008. до 2015.
године
Рок за
припрему
зависи од
термина за
одржавање
преговора
који ће бити
договорен
са
надлежним
органом
Мађарске
36.
Закључак о усвајању
Основе за вођење
преговора и закључивање
Споразума са Републиком
Пољском,у области
друмског саобраћаја
Члан 6. Закона о закључивању и
извршавању међународних
уговора („Службени гласник РС”,
брoj 32/13) и члан 43. став 3.
Закона о Влади („Службени
гласник РС”, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08, 16/11,
68/12-УС и 72/12)
Утврђује се Основа за
вођење преговора и
закључивање Споразума са
Републиком Пољском, у
области друмског
саобраћаја
Стратегија развоја
НЕ
железничког, друмског, водног,
ваздушног и интермодалног
транспорта у Републици
Србији од 2008. до 2015.
године
Рок за
припрему
зависи од
термина за
одржавање
преговора
који ће бити
договорен
са
надлежним
органом
Републике
247
Редни
Назив
број
Правни основ
Опис
Референтни документ
НПАА Рок/месец
Пољске
37.
Закључак о усвајању
Основе за вођење
преговора и закључивање
Споразума са Републиком
Молдавијом у области
друмског саобраћаја
Члан 6. Закона о закључивању и
извршавању међународних
уговора („Службени гласник РС”,
брoj 32/13) и члан 43. став 3.
Закона о Влади („Службени
гласник РС”, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08, 16/11,
68/12-УС и 72/12)
Утврђује се Основа за
вођење преговора и
закључивање Споразума са
Републиком Молдавијом, у
области друмског
саобраћаја
Стратегија развоја
НЕ
железничког, друмског, водног,
ваздушног и интермодалног
транспорта у Републици
Србији од 2008. до 2015.
године
Рок за
припрему
зависи од
термина за
одржавање
преговора
који ће бити
договорен
са
надлежним
органом
Републике
Молдавије
38.
Закључак о усвајању
Платформе за састанак
Мешовите комисије или
одржавање експертских
разговора са Републиком
Турском, у области
друмског саобраћаја
Члан 43. став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник РС”, бр. 55/05,
71/05-исправка, 101/07,
65/08,16/11, 68/12-УС и 72/12)
Усваја се Платформа за
састанак Мешовите
комисије или одржавање
експертских разговора са
Републиком Турском, у
области друмског
саобраћаја
Стратегија развоја
НЕ
железничког, друмског, водног,
ваздушног и интермодалног
транспорта у Републици
Србији од 2008. до 2015.
године
Рок за
припрему
зависи од
термина за
одржавање
преговора
који ће бити
договорен
са
надлежним
органом
Републике
Турске
39.
Закључак о усвајању
Основе за вођење
преговора и закључивање
Споразума са Републиком
Аустријом, у области
Члан 6. Закона о закључивању и
извршавању међународних
уговора („Службени гласник РС”,
брoj 32/13) и члан 43. став 3.
Закона о Влади („Службени
гласник РС”, бр. 55/05, 71/05-
Утврђује се Основа за
вођење преговора и
закључивање Споразума са
Републиком Аустријом, у
области друмског
Стратегија развоја
НЕ
железничког, друмског, водног,
ваздушног и интермодалног
транспорта у Републици
Србији од 2008. до 2015.
године
Рок за
припрему
зависи од
термина за
одржавање
преговора
248
Редни
Назив
број
40.
Правни основ
Опис
Референтни документ
друмског саобраћаја
исправка, 101/07, 65/08, 16/11,
68/12-УС и 72/12)
саобраћаја
Закључак о усвајању
Платформе за састанак
Мешовите комисије или
одржавање експертских
разговора са Републиком
Румунијом, у области
друмског саобраћаја
Члан 43. став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник РС”, бр. 55/05,
71/05-исправка, 101/07,
65/08,16/11, 68/12-УС и 72/12)
Усваја се Платформа за
састанак Мешовите
комисије или одржавање
експертских разговора са
Републиком Румунијом, у
области друмског
саобраћаја
НПАА Рок/месец
који ће бити
договорен
са
надлежним
органом
Републике
Аустрије
Стратегија развоја
НЕ
железничког, друмског, водног,
ваздушног и интермодалног
транспорта у Републици
Србији од 2008. до 2015.
године
Рок за
припрему
зависи од
термина за
одржавање
преговора
који ће бити
договорен
са
надлежним
органом
Републике
Румуније
ПРОПИСИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ
Редни
Назив
број
1.
Правилник о одређивању елемената
железничке инфраструктуре
Правни основ
Члан 4. став 4. Закона о железници
(„Службени гласник РС”, број 45/13)
Референтни документ
Стратегија развоја
железничког, друмског,
водног, ваздушног и
интермодалног транспорта у
Рок
НПАА доношења
(месец)
НЕ
03. 2014.
Прописан
крајњи рок
09. 2013.
249
Редни
Назив
број
Правни основ
Референтни документ
Рок
НПАА доношења
(месец)
Прописан
крајњи рок
Републици Србији од 2008.
до 2015. године
2.
Наредба о одређивању условно
забрањене зоне LYR 8 Beograd и
условима за одвијање летења у
условно забрањеној зони LYR 8
Beograd
Члан 13. став 2. Закона о ваздушном
саобраћају („Службени гласник РС“,
бр. 73/10, 57/11 и 93/12) и члана 15.
став 3. Закона о државној управи
(„Службени гласник РС“, бр. 79/05,
101/07 и 95/10)
Стратегија развоја
железничког, друмског,
водног, ваздушног и
интермодалног транспорта у
Републици Србији од 2008.
до 2015. године
НЕ
04. 2014.
10. 2012.
(на предлог министра надлежног за
послове одбране, министра
надлежног за унутрашње послове и
надлежног органа државне управе за
хидрометеоролошке послове)
3.
Правилник о оперативним
Члан 200. став 2. и члан 202. став 2.
ограничењима која се односе на буку Закона о ваздушном саобраћају
на аеродромима
(„Службени гласник РС“, бр. 73/10,
57/11 и 93/12)
(уз сагласност министра надлежног
за послове заштите животне
средине)
Стратегија развоја
железничког, друмског,
водног, ваздушног и
интермодалног транспорта у
Републици Србији од 2008.
до 2015. године
НЕ
04. 2014.
10. 2012.
4.
Правилник о условима за стручну
оспособљеност и посебну
оспособљеност које треба да испуни
кандидат за Инструктора и образац
овлашћења за обављање послова
Инструктора
Члан 73. став 2.тачка 2) Закона о
транспорту опасног терета
(„Службени гласник РС“, број 88/10)
Стратегија развоја
железничког, друмског,
водног, ваздушног и
интермодалног транспорта у
Републици Србији од 2008.
до 2015. године
НЕ
06. 2014.
11. 2011.
Члан 73. став 2.тачка1) Закона о
транспорту опасног терета
Стратегија развоја
железничког, друмског,
НЕ
06. 2014.
11. 2011.
(на предлог организације за
цивилно ваздухопловство)
5.
Правилник о садржини програма
стручног оспособљавања
250
Редни
Назив
број
запослених на пословима у
транспорту опасног терета у
ваздушном саобраћају
Правни основ
Референтни документ
Рок
НПАА доношења
(месец)
Прописан
крајњи рок
(„Службени гласник РС“, број 88/10)
водног, ваздушног и
интермодалног транспорта у
Републици Србији од 2008.
до 2015. године
Члан 65. став 1. Закона о
транспорту опасног терета
(„Службени гласник РС“, број 88/10)
Стратегија развоја
железничког, друмског,
водног, ваздушног и
интермодалног транспорта у
Републици Србији од 2008.
до 2015. године
НЕ
06. 2014.
11. 2011.
Члан 73.став1.тачка1). Закона о
транспорту опасног терета
(„Службени гласник РС“, број 88/10)
Стратегија развоја
железничког, друмског,
водног, ваздушног и
интермодалног транспорта у
Републици Србији од 2008.
до 2015. године
НЕ
06. 2014.
11. 2011.
(на предлог организације за
цивилно ваздухопловство)
6.
Правилник о местима и ближим
условима под којима може да се
усидри брод ради отклањања
недостатака
(уз сагласност министра надлежног
за заштиту животне средине и
министра надлежног за послове
пољопривреде, шумарства и
водопривреде)
7.
Правилник о ближим условима за
издавање посебног одобрења за
транспорт одређеног опасног терета
у ваздушном саобраћају
(на предлог организације за
цивилно ваздухопловство)
8.
Правилник о пружању
ваздухопловно метеоролошких
услуга
Члан 55. став 3. и члан 58. став 2.
Закона о ваздушном саобраћају
(„Службени гласник РС“, бр. 73/10,
57/11 и 93/12)
Стратегија развоја
железничког, друмског,
водног, ваздушног и
интермодалног транспорта у
Републици Србији од 2008.
до 2015. године
НЕ
06. 2014.
10. 2012.
9.
Правилник о временском плану
Члан 23. став 6. Закона о железници
Стратегија развоја
железничког, друмског,
НЕ
06. 2014.
09. 2013.
251
Редни
Назив
број
доделе капацитета инфраструктуре
Правни основ
Референтни документ
Рок
НПАА доношења
(месец)
Прописан
крајњи рок
(„Службени гласник РС”, број 45/13)
водног, ваздушног и
интермодалног транспорта у
Републици Србији од 2008.
до 2015. године
10.
Правилник о изгледу и коришћењу
Члана 102. став 2. Закона о
службеног одела и обрасца
железници („Службени гласник РС”,
службене легитимације републичког број 45/13)
Инспектора за железнички саобраћај
Стратегија развоја
железничког, друмског,
водног, ваздушног и
интермодалног транспорта у
Републици Србији од 2008.
до 2015. године
НЕ
06. 2014.
09. 2013.
11.
Правилник о радном времену
чланова посаде у комерцијалним
делатностима у ваздушном
саобраћају
Члан 199. став 1. Закона о
Стратегија развоја
ваздушном саобраћају („Службени
железничког, друмског,
гласник РС“, бр. 73/10, 57/11 и 93/12) водног, ваздушног и
интермодалног транспорта у
Републици Србији од 2008.
до 2015. године
НЕ
06. 2014.
10. 2012.
12.
Правилник о условима за издавање
одобрења авио-превознику коме је
уверење о оспособљености издао
надлежни орган друге државе
Члан 73. став 1.тачка 2) Закона о
транспорту опасног терета
(„Службени гласник РС“, број 88/10)
Стратегија развоја
железничког, друмског,
водног, ваздушног и
интермодалног транспорта у
Републици Србији од 2008.
до 2015. године
НЕ
06. 2014.
11. 2011.
Члан 38. став 2.Закона о транспорту
опасног терета („Службени гласник
РС“, број 88/10)
Стратегија развоја
железничког, друмског,
водног, ваздушног и
интермодалног транспорта у
Републици Србији од 2008.
до 2015. године
НЕ
06. 2014.
11. 2011.
(на предлог организације за
цивилно ваздухопловство )
13.
Правилник о начину транспорта
опасног терета у друмском
саобраћају
252
Редни
Назив
број
Правни основ
Референтни документ
Рок
НПАА доношења
(месец)
Прописан
крајњи рок
14.
Правилник о ближим мерилима за
одређивање броја Саветника које
мора имати учесник у транспорту
опасног терета у железничком
саобраћају
Члан 51. став 2.Закона о транспорту
опасног терета („Службени гласник
РС“, број 88/10)
Стратегија развоја
железничког, друмског,
водног, ваздушног и
интермодалног транспорта у
Републици Србији од 2008.
до 2015. године
НЕ
06. 2014.
11. 2011.
15.
Правилник о техничким правилима
за бродове унутрашње пловидбе
Члан 90. став 2.Закона о пловидби и
лукама на унутрашњим водама
("Службени гласник РС", број 73/10
и121/12)
Стратегија развоја
железничког, друмског,
водног, ваздушног и
интермодалног транспорта у
Републици Србији од 2008.
до 2015. године
ДА
06. 2014.
01. 2014.
16.
Правилник о изменама и допунама
Правилника о техничким и техничкоексплоатационим условима које
морају испуњавати теретна возила и
аутобуси којима се обавља
међународни јавни превоз у
друмском саобраћају
Члан 11. став 5. Закона о
међународном превозу у друмском
саобраћају („Службени лист СРЈ”,
бр. 60/98, 5/99, 44/99, 74/99, 4/00 и
„Службени гласник РС”, бр. 101/05 и
18/10)
Стратегија развоја
железничког, друмског,
водног, ваздушног и
интермодалног транспорта у
Републици Србији од 2008.
до 2015. године
НЕ
06. 2014.
Није
предвиђен
17.
Правилник о критеријумима по
Члан 6.став 2. Закона о транспорту
којима се класификују повреде
опасног терета („Службени гласник
потврђених међународних
РС“, број 88/10)
споразума по којима се обавља
транспорт опасног терета према
категорији опасности (6) ДИР 95/50 и
2994 /112.
Стратегија развоја
железничког, друмског,
водног, ваздушног и
интермодалног транспорта у
Републици Србији од 2008.
до 2015. године
НЕ
06. 2014.
11. 2011.
18.
Правилник о програму
оспособљавања и начин на који се
проверава знање запослених код
учесника у транспорту опасног
терета у железничком саобраћају
Стратегија развоја
железничког, друмског,
водног, ваздушног и
интермодалног транспорта у
Републици Србији од 2008.
НЕ
06. 2014.
11. 2011.
Члан 54.став 5. Закона о транспорту
опасног терета („Службени гласник
РС“, број 88/10)
253
Редни
Назив
број
Правни основ
који учествују у обављању,
организовању и регулисању
железничког саобраћаја, као и начин
на који се поступа с документацијом
о њиховом оспособљавању
Референтни документ
Рок
НПАА доношења
(месец)
Прописан
крајњи рок
до 2015. године
19.
Правилник о начину транспорта
опасног терета у водном саобраћају
и обавезе учесника у транспорту
опасног терета у ванредним
догађајима
Члан 55. став 3. Закона о транспорту Стратегија развоја
опасног терета („Службени гласник
железничког, друмског,
РС“, број 88/10)
водног, ваздушног и
интермодалног транспорта у
Републици Србији од 2008.
до 2015. године
НЕ
06. 2014.
11. 2011.
20.
Правилник о начину транспорта и
Члан 54.став 3. Закона о транспорту
обавезно оперативно праћење
опасног терета („Службени гласник
опасног терета у железничком
РС“, број 88/10)
саобраћају, као и обавезе учесника у
транспорту опасног терета у
железничком саобраћају и у
ванредним догађајима
Стратегија развоја
железничког, друмског,
водног, ваздушног и
интермодалног транспорта у
Републици Србији од 2008.
до 2015. године
НЕ
06. 2014.
11. 2011.
21.
Правилник о садржини интерног
плана за хитне интервенције у
ранжирним станицама, тунелима и
на мостовима
Члан 54.став 4. Закона о транспорту
опасног терета („Службени гласник
РС“, број 88/10)
Стратегија развоја
железничког, друмског,
водног, ваздушног и
интермодалног транспорта у
Републици Србији од 2008.
до 2015. године
НЕ
06. 2014.
11. 2011.
22.
Правилник о начину и условима за
обављање пилотаже, условима,
програму, начину и трошковима
полагања стручног испита за
лоцмана и образац лоцманске
легитимације
Члан 58. став 3. Закона о пловидби и
лукама на унутрашњим водама
("Службени гласник РС", број 73/10
и121/12)
Стратегија развоја
железничког, друмског,
водног, ваздушног и
интермодалног транспорта у
Републици Србији од 2008.
до 2015. године
НЕ
11. 2014.
10. 2011.
254
Редни
Назив
број
Правни основ
Референтни документ
Рок
НПАА доношења
(месец)
Прописан
крајњи рок
23.
Правилник о начину употребе
средстава за снимање и њиховим
техничким карактеристикама
Члан 286. став 6. Закона о
безбедности саобраћаја на путевима
(„Службени гласник РС”, бр. 41/09,
53/10,101/11 и 32/13-УС)
Стратегија развоја
железничког, друмског,
водног, ваздушног и
интермодалног транспорта у
Републици Србији од 2008.
до 2015. године
НЕ
12. 2014.
06. 2010.
24.
Правилник о врсти, изгледу,
техничким карактеристикама и
начину постављања техничких
средстава за успоравање саобраћаја
на путу и посебних техничких
средстава за заштиту безбедности
деце
Члан 165. став 6. Закона о
безбедности у саобраћаја на
путевима („Службени гласник РС”,
бр. бр. 41/09, 53/10,101/11 и 32/13УС)
Стратегија развоја
железничког, друмског,
водног, ваздушног и
интермодалног транспорта у
Републици Србији од 2008.
до 2015. године
НЕ
12. 2014.
06. 2010.
25.
Правилник о условима које мора да
испуњава правно лице које врши
уклањање возила, као и о начину
уклањања и чувања возила,
прописаним евиденцијама о
уклоњеним возилима и предузетим
радњама на уклањању
Члан 296. став 10. Закона о
безбедности саобраћаја на путевима
(„Службени гласник РС”, бр. 41/09,
53/10 и 101/11)
Стратегија развоја
железничког, друмског,
водног, ваздушног и
интермодалног транспорта у
Републици Србији од 2008.
до 2015. године
НЕ
12. 2014.
06. 2010.
Члан 20. став 4. Закона о државној
припадности и упису пловила
("Службени гласник РС", број 10/13)
Стратегија развоја
железничког, друмског,
водног, ваздушног и
интермодалног транспорта у
Републици Србији од 2008.
до 2015. године
НЕ
12. 2014.
02. 2014.
(уз сагласност министра надлежног
за унутрашње послове)
26.
Правилник о обрасцима уписника
бродова и пловила у градњи и
помоћних књига, обрасцима
докумената који чине регистар
трајног записа о броду, као и
обрасцима предлога за привремени
упис и испис поморског брода из
Међународног уписника поморских
бродова
255
Редни
Назив
број
Правни основ
Референтни документ
Рок
НПАА доношења
(месец)
Прописан
крајњи рок
27.
Правилник о изменама и допунама
Правилника о обрасцима дозвола за
међународни јавни превоз путника
или ствари
Члан 4. став 3. Закона о
међународном превозу у друмском
саобраћају („Службени лист СРЈ”,
бр. 60/98, 5/99, 44/99, 74/99, 4/00 и
„Службени гласник РС”, бр. 101/05 и
18/10)
Стратегија развоја
железничког, друмског,
водног, ваздушног и
интермодалног транспорта у
Републици Србији од 2008.
до 2015. године
НЕ
12. 2014.
Није
предвиђен
28.
Правилник о издавању, изгледу,
садржају и начину постављања
налепнице за возило којим управља
особа са инвалидитетом
Члан 24. став 2. Закона о
безбедности саобраћаја на путевима
(„Службени гласник РС”, бр. 41/09,
53/10,101/11 и 32/13-УС)
Стратегија развоја
железничког, друмског,
водног, ваздушног и
интермодалног транспорта у
Републици Србији од 2008.
до 2015. године
НЕ
12. 2014.
06. 2010.
29.
Правилник о стратешкој
компаративној анализи утицаја
новог, односно реконструисаног пута
на безбедност саобраћаја на путној
мрежи, ревизији безбедности
саобраћаја, периодичној провери
пута у експолатацији, праћењу
стања безбедности саобраћаја,
анализи високо ризичних деоница,
анализи доприноса пута
саобраћајној незгоди са погинулим
лицима, обавештавању, снимању
саобраћаја и других величина
саобраћајног тока
Члан 156. став 12. Закона о
безбедности саобраћаја на путевима
(„Службени гласник РС”, бр. 41/09,
53/10,101/11 и 32/13-УС)
Стратегија развоја
железничког, друмског,
водног, ваздушног и
интермодалног транспорта у
Републици Србији од 2008.
до 2015. године
ДА
12. 2014.
06. 2010.
30.
Правилник о условима које мора да
испуни правно лице које врши обуку
возача за стицање сертификата о
професионалној компетенцији
Члан 203. став 10. Закона о
безбедности саобраћаја на путевима
(„Службени гласник РС”, бр. 41/09,
53/10,101/11 и 32/13-УС)
Стратегија развоја
железничког, друмског,
водног, ваздушног и
интермодалног транспорта у
Републици Србији од 2008.
до 2015. године
НЕ
12. 2014.
06. 2010.
256
Редни
Назив
број
Правни основ
Рок
НПАА доношења
(месец)
Референтни документ
Прописан
крајњи рок
31.
Правилник о начину вршења
непосредног регулисања саобраћаја
на путевима на делу на коме се
изводе радови
Члан 2. став8. Закона о безбедности
саобраћаја на путевима („Службени
гласник РС”, бр. 41/09, 53/10,101/11
и 32/13-УС)
Стратегија развоја
железничког, друмског,
водног, ваздушног и
интермодалног транспорта у
Републици Србији од 2008.
до 2015. године
НЕ
12. 2014.
06. 2010.
32.
Правилник о условима и начину
стицања сертификата о
професионалној компетентности
професионалних возача
Члан 204. став 4. Закона о
безбедности саобраћаја на путевима
(„Службени гласник РС”, бр. 41/09,
53/10,101/11 и 32/13-УС)
Стратегија развоја
железничког, друмског,
водног, ваздушног и
интермодалног транспорта у
Републици Србији од 2008.
до 2015. године
НЕ
12. 2014.
06. 2010.
ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ)
Редни
Назив
број
1.
Програм јачања
институционалних
капацитета
Министарства
саобраћаја
Верификација
Орган
Референтни документ
Стратегија развоја железничког,
друмског, водног, ваздушног и
интермодалног транспорта у
Републици Србији од 2008. до
2015. године
Извор и износ финансирања
06
01
06
01
06
9.464.796 RSD
9.120.000 RSD
79.002.000 RSD
0.989.600 RSD
42.270.000 RSD
Очекивани резултати
Обучени државни
службеници за даљи рад
(665.000 EUR) на усаглашавању домаћег
законодавства у области
(500.000 USD)
транспорта и употребу
интранета, формирана
јединствена база података
и олакшано
функционисање
међународног друмског
(79.670 EUR)
257
Редни
Назив
број
Верификација
Референтни документ
Извор и износ финансирања
Очекивани резултати
транспорта, усклађен рад
институција за безбедност
саобраћаја са најбољом
европском праксом,
процедурама и искуством
1.ПК.1
Пројекат повезивања
база података
Министарства
саобраћаја, Управе
Царина и МУП Србије у
циљу контроле
обављања друмског
превоза на територији
Републике Србије
Орган
Стратегија развоја железничког,
друмског, водног, ваздушног и
интермодалног транспорта у
Републици Србији од 2008. до
2015. године
01
5.700.000 RSD
Заштићени приступ
базама података сва три
органа и узајамна размена
информација; повећан
степен контроле
1.ПК.2
Пројекат формирања
јединствене базе
комерцијалних возила
регистрованих на
територији РС
Орган
Стратегија развоја железничког,
друмског, водног, ваздушног и
интермодалног транспорта у
Републици Србији од 2008. до
2015. године
01
2.280.000 RSD
Формирана јединствена
база података и олакшано
функционисање
међународног друмског
транспорта
1.ПК.3
Орган
Пројекат едукације
учесника у
међународном друмском
транспорту и контролних
органа
Стратегија развоја железничког,
друмског, водног, ваздушног и
интермодалног транспорта у
Републици Србији од 2008. до
2015. године
01
1.140.000 RSD
Едуковани учесници,
обучени контролори и
урађене смернице
1.ПК.4
Израда јединствене
базе података од
значаја за безбедност
саобраћаја
Орган
Стратегија развоја железничког,
друмског, водног, ваздушног и
интермодалног транспорта у
Републици Србији од 2008. до
2015. године
06
42.270.000 RSD
(500.000 USD)
Омогућено анализирање,
праћење и унапређење
система безбедности
саобраћаја употребом
базе
258
Редни
Назив
број
Верификација
Референтни документ
Извор и износ финансирања
1.ПК.5
Орган
Унапређење процеса
истраживања удеса
(процедуре и
организовање) у сектору
транспорта
Стратегија развоја железничког,
друмског, водног, ваздушног и
интермодалног транспорта у
Републици Србији од 2008. до
2015. године
06
9.464.796 RSD
(79.670 EUR)
1.ПК.6
Јачање
административних и
радних капацитета
Министарства
саобраћаја и
транспортних
институција
Влада
Стратегија развоја железничког,
друмског, водног, ваздушног и
интермодалног транспорта у
Републици Србији од 2008. до
2015. године
01
06
4.989.600 RSD
79.002.000 RSD
(665.000 EUR)
Очекивани резултати
Извршена процена
оперативне организације
истраживања несрећа
(укључујући аргументе за
и против такве
организације, као и њено
унапређење и
усклађивање са
законодавством Европске
уније) Донесена одлука о
адекватној
институционалној
поставци за Србију
Унапређена ефективност
Министарства саобраћаја
и одабраних транспортних
институција у погледу
капацитета за извршење
нових задатака преузетих
у складу са
законодавством Европске
уније Ажуриран План
усклађивања националних
прописа са прописима ЕУ
и усклађен са НПАА
Израђени нацрти
Стратегије развоја
цивилног
ваздухопловства,
Стратегије развоја
унутрашњих пловних
путева и Стратегије
развоја саобраћаја 20152020. Израђен и
имплементиран Систем за
управљање безбедношћу
(СМС) у оквиру
259
Редни
Назив
број
Верификација
Референтни документ
Извор и износ финансирања
Очекивани резултати
железничког транспорта.
Један СМС
имплементиран код
управљача
инфраструктуром, а други
у железничким
предузећима за транспорт
путника и робе
Унапређење способности
државних службеника да
спроводе нове
законодавне,
административне и
техничке задатке преузете
у складу са
законодавством ЕУ
2.
Програм унапређења
међународне сарадње у
области друмског
транспорта
Влада
Стратегија развоја железничког,
друмског, водног, ваздушног и
интермодалног транспорта у
Републици Србији од 2008. до
2015. године
01
7.505.200 RSD
Одржано 14 Мешовитих
комисија и ратификовано
6 билатералних
споразума
2.ПК.1
Пројекат унапређења
билатералне сарадње у
области друмског
транспорта
Влада
Стратегија развоја железничког,
друмског, водног, ваздушног и
интермодалног транспорта у
Републици Србији од 2008. до
2015. године
01
4.309.200 RSD
Уговорно регулисање
односа у области друмског
превоза путника и ствари
2.ПК.2
Пројекат унапређења
мултилатералне
сарадње у области
друмског транспорта
Влада
Стратегија развоја железничког,
друмског, водног, ваздушног и
интермодалног транспорта у
Републици Србији од 2008. до
2015. године
01
3.196.000 RSD
Измењена законска и
подзаконска регулатива
260
Редни
Назив
број
Верификација
Референтни документ
Извор и износ финансирања
Очекивани резултати
3.
Програм унапређења
стања путне
инфраструктуре
Влада
Стратегија развоја железничког,
друмског, водног, ваздушног и
интермодалног транспорта у
Републици Србији од 2008. до
2015. године
01
1.911.593 RSD
3.ПК.1
Изградња Коридора Х изградња леве траке
аутопута Е-75 од ГП
Хоргош до деонице ГП
Келебија (Петља
Суботица Југ)
Орган
Стратегија развоја железничког,
друмског, водног, ваздушног и
интермодалног транспорта у
Републици Србији од 2008. до
2015. године
01
389.515 RSD
Изграђена лева трака
аутопута Е-75 у складу са
планираном динамиком
3.ПК.2
Изградња ауто пута
Београд-Јужни Јадран радови на изградњи
Е763 Београд Јужни
Јадран, Лајковац од km
40+645,28 до km
53+139,91
Орган
Стратегија развоја железничког,
друмског, водног, ваздушног и
интермодалног транспорта у
Републици Србији од 2008. до
2015. године
01
1.522.078 RSD
Изграђена деоница
аутопута Е-763 од Уба до
Лајковца у складу са
планираном динамиком
3.ПК.3
Пројекат изградње
Стратегија развоја железничког,
1,2% бруто премије осигурања од
Повећање нивоа
безбедности саобраћаја
на путевима; повећање
ефикасности транспортног
сектора; омогућавање
привлачења страног
транзитног саобраћаја
високим квалитетом
услуге; успостављена
телекомуникациона
инфраструктура дуж трасе
и управљачки центар;
изграђена лева траке
аутопута Е-75 у складу са
планираном динамиком;
изграђена деоница
аутопута Е-763 од Уба до
Лајковца у складу са
планираном динамиком
Постављена
261
Редни
Назив
број
Верификација
одговарајуће
телекомуникационе
инфраструктуре на
коридору X на деоници
Београд-Ниш
Референтни документ
Извор и износ финансирања
Очекивани резултати
друмског, водног, ваздушног и
интермодалног транспорта у
Републици Србији од 2008. до
2015. године
аутоодговорности; издвајају се као
део превентива и квартално
уплаћују на посебан рачун за
увођење, функционисање и
унапређење система за праћење,
контролу и регулисање саобраћаја –
видео надзор над путевима, на
основу члана 45. Закона о
обавезном осигурању у саобраћају
телекомуникациона
инфраструктура за
потребе интегрисаног
система за контролу и
управљање саобраћајем
4.
Програм расподеле
дозвола за превоз
путника и ствари
домаћим превозницима
у друмском саобраћају
Орган
Стратегија развоја железничког,
друмског, водног, ваздушног и
интермодалног транспорта у
Републици Србији од 2008. до
2015. године
01
6.775.248 RSD
Утврђен годишњи план
расподеле дозвола;
усаглашени редови вожње
4.ПК.1
Влада
Пројекат Интегралне
подршке за рад
„Система за издавање
међународних дозвола у
друмском транспорту”
Стратегија развоја железничког,
друмског, водног, ваздушног и
интермодалног транспорта у
Републици Србији од 2008. до
2015. године
01
6.775.248 RSD
Утврђени годишњи
планови расподеле
дозвола за превоз ствари,
ефикасна администрација
дозвола, усаглашени
редови вожње у
међународном превозу
путника и ефикасан и
ефективан начин
администрације и опслуге
клијената у систему
5.
Програм унапређења
стања железничке
инфраструктуре
Орган
Стратегија развоја железничког,
друмског, водног, ваздушног и
интермодалног транспорта у
Републици Србији од 2008. до
2015. године
06
43.029.360 RSD
(362.200 EUR)
Подигнут квалитет услуге
5.ПК.1
Техничка помоћ за
железничку
Влада
Стратегија развоја железничког,
друмског, водног, ваздушног и
06
43.029.360 RSD
(362.200 EUR)
Техничка помоћ треба да
помогне у припреми
262
Редни
Назив
број
Верификација
инфраструктуру –
Мастер план за
железнице
Референтни документ
Извор и износ финансирања
интермодалног транспорта у
Републици Србији од 2008. до
2015. године
Очекивани резултати
инвестиционог плана за
имплементацију
железничке компоненте у
Мастер плану транспорта
у Републици Србији и да
омогући адекватну помоћ
надлежном министарству
у коришћењу транспортног
модела МПТ РС када је у
питању приоритетизација
инвестиција у железнице
6.
Програм подизања
учешћа интермодалног
транспорта у укупном
транспорту робе
Орган
Стратегија развоја железничког,
друмског, водног, ваздушног и
интермодалног транспорта у
Републици Србији од 2008. до
2015. године
06
118.800.000 RSD
(1.000.000 EUR)
Подигнут квалитет услуге
6.ПК.1
Изградња
интермодалног
терминала у Београду
Орган
Стратегија развоја железничког,
друмског, водног, ваздушног и
интермодалног транспорта у
Републици Србији од 2008. до
2015. године
06
118.800.000 RSD
(1.000.000 EUR)
Обезбеђено унапређење
интермодалног вида
транспорта и стварање
инфраструктуре за
повећање интермодалног
транспорта на главним
транспортним коридорима
7.
Програм унапређења
међународне сарадње у
области унутрашњих
пловних путева
Орган
Стратегија развоја железничког,
друмског, водног, ваздушног и
интермодалног транспорта у
Републици Србији од 2008. до
2015. године
01
06
7.900.000 RSD
2.988.058 RSD
(25.152 EUR)
Усаглашене процедуре
везане за публиковање
информација о стању
пловног пута, усаглашена
приоритизација критичних
сектора за пловидбу,
усаглашени концепти
унапређења процеса
одржавања пловног пута,
усаглашен концепт
263
Редни
Назив
број
Верификација
Референтни документ
Извор и износ финансирања
Очекивани резултати
унапређења мреже
водомерних станица,
усаглашен концепт
увођења података о
дубинама у електронске
навигационе карте
7.ПК.1
7.ПК.2
Пројекат NEWADA дуо
(Програм прекограничне
сарадње Југоисточна
Европа - четврти позив)
Орган
Пројекат CO-WANDA
(Програм прекограничне
сарадње Југоисточна
Европа - четврти позив)
Орган
Стратегија развоја железничког,
друмског, водног, ваздушног и
интермодалног транспорта у
Републици Србији од 2008. до
2015. године
01
06
4.500.000 RSD
2.280.010 RSD
Стратегија развоја железничког,
друмског, водног, ваздушног и
интермодалног транспорта у
Републици Србији од 2008. до
2015. године
06
01
708.048 RSD
400.000 RSD
(19.192 EUR)
(5.960 EUR)
Представници Пловпута
учествовали на
пројектним састанцима,
усаглашене процедуре
везане за публиковање
информација о стању
пловног пута, усаглашена
приоритизација критичних
сектора за пловидбу,
усаглашени концепти
унапређења процеса
одржавања пловног пута,
усаглашен концепт
унапређења мреже
водомерних станица,
усаглашен концепт
увођења података о
дубинама у електронске
навигационе карте
Представници Пловпута
учествовали на
пројектним састанцима,
припремљене препоруке
за координирану употребу
РИС-а у процесу
управљања бродским
отпадом на Дунаву
264
Редни
Назив
број
Верификација
Референтни документ
Извор и износ финансирања
Очекивани резултати
8.
Програм одржавања и
унапређења система
обележавања на
унутрашњим пловним
путевима (УПП)
Орган
Стратегија развоја железничког,
друмског, водног, ваздушног и
интермодалног транспорта у
Републици Србији од 2008. до
2015. године
06
01
799.999 RSD
87.040.000 RSD
(6.734 EUR)
Целокупни токови река
Дунав, Сава и Тиса кроз
Републику Србију
одржавани и
модернизовани, у складу
са планом рада
8.ПК.1
NEWADA дуо - припрема Орган
апликације за
ажурирање планова
обележавања
Стратегија развоја железничког,
друмског, водног, ваздушног и
интермодалног транспорта у
Републици Србији од 2008. до
2015. године
06
01
799.999 RSD
1.000.000 RSD
(6.734 EUR)
Унапређен усаглашен
процес ажурирања
планова обележавања на
заједничким секторима
реке Дунав
9.
Програм праћења стања Орган
на унутрашњим пловним
путевима (УПП)
Стратегија развоја железничког,
друмског, водног, ваздушног и
интермодалног транспорта у
Републици Србији од 2008. до
2015. године
06
01
01
01
01
01
01
1.400.058 RSD
1.000.000 RSD
28.750.000 RSD
5.000.000 RSD
1.000.000 RSD
5.000.000 RSD
5.000.000 RSD
(11.785 EUR)
Унапређена безбедност
пловидбе кроз
актуелизацију позиције
пловног пута у складу са
морфолошким променама
речног корита
9.ПК.1
Орган
Имплементација
пројекта
„Рехабилитација
пловног пута реке Саве
од Београда до Брчког”
(Пројекат финансиран из
БиХ ИПА фондова)
Стратегија развоја железничког,
друмског, водног, ваздушног и
интермодалног транспорта у
Републици Србији од 2008. до
2015. године
01
3.000.000 RSD
9.ПК.2
NEWADA дуо имплементација две
аутоматске водомерне
станице
Орган
Стратегија развоја железничког,
друмског, водног, ваздушног и
интермодалног транспорта у
Републици Србији од 2008. до
2015. године
01
06
250.000 RSD
1.400.058 RSD
Развијен 1Д и 2Д
хидраулички модел,
дефинисани критични
сектори, припремљена
идејна решења за
критичне секторе
(11.785 EUR)
Припремљена
документација за
предвиђене пилот
активности
265
Редни
Назив
број
Верификација
Референтни документ
Извор и износ финансирања
10.
Орган
Програм спровођења
хидротехничких радова
на унутрашњим пловним
путевима (УПП)
Стратегија развоја железничког,
друмског, водног, ваздушног и
интермодалног транспорта у
Републици Србији од 2008. до
2015. године
01
01
06
31.892.810 RSD
32.000.000 RSD
164.953.800 RSD
10.ПК.1
Хидротехнички радови
на критичним секторима
реке Дунав у Србији
(ИПА 2013)
Орган
Стратегија развоја железничког,
друмског, водног, ваздушног и
интермодалног транспорта у
Републици Србији од 2008. до
2015. године
01
06
31.892.810 RSD
164.953.800 RSD
11.
Програм техничког
одржавања пловила
Орган
Стратегија развоја железничког,
друмског, водног, ваздушног и
интермодалног транспорта у
Републици Србији од 2008. до
2015. године
01
14.000.000 RSD
12.
Програм увођења нових
информационих и
комуникационих
технологија на
унутрашњим пловним
путевима (УПП) и
пружања нових услуга
корисницима УПП
Орган
Стратегија развоја железничког,
друмског, водног, ваздушног и
интермодалног транспорта у
Републици Србији од 2008. до
2015. године
06
01
17.438.058 RSD
39.259.784 RSD
Очекивани резултати
Припремљени главни
пројекти и тендерска
(1.388.500 EUR) документација за 6
критичних сектора,
спроведена тендерска
процедура за радове и за
надзор и еколошки
мониторинг
(1.388.500 EUR)
Припремљени главни
пројекти и тендерска
документација за 6
критичних сектора,
спроведена тендерска
процедура за радове и за
надзор и еколошки
мониторинг
Пловила за хидрографска
мерења, обележавање
пловних путева и
хидротехничке радове у
стању оперативне
функционалности
(146.785 EUR)
Реке Дунав и Сава
покривене системом
аутоматске
идентификације,
обезбеђено
функционисање
подсистема РИС-а,
тестирани пилоти за
унапређење система
обележавања
266
Редни
Назив
број
12.ПК.1
Верификација
NEWADA дуо имплементација пилот
активности виртуелних
пловидбених знакова,
даљинског надзора
система обележавања и
међународног ФИС
портала
Орган
CO-WANDA имплементација пилот
активности употребе
РИС-а у процесу
контроле и управљања
процеса одлагања
бродског отпада на
Дунаву
Орган
Развој и инсталација
система за праћење
пловидбе на Дунаву
Орган
13.
Програм стручног
усавршавања
запослених,
информисања јавности
о раду и промоције
унутрашњих пловних
путева
13.ПК.1
NEWADA дуо унапређење односа са
јавношћу и реализација
12.ПК.2
12.ПК.3
Референтни документ
Извор и износ финансирања
Очекивани резултати
Стратегија развоја железничког,
друмског, водног, ваздушног и
интермодалног транспорта у
Републици Србији од 2008. до
2015. године
01
06
12.000.000 RSD
1.000.058 RSD
(8.418 EUR)
Тестиран систем
даљинског надзора
система обележавања и
систем виртуелних
пловидбених ознака,
успостављен
међународни ФИС портал
Стратегија развоја железничког,
друмског, водног, ваздушног и
интермодалног транспорта у
Републици Србији од 2008. до
2015. године
01
06
3.100.000 RSD
400.000 RSD
(3.367 EUR)
Стратегија развоја железничког,
друмског, водног, ваздушног и
интермодалног транспорта у
Републици Србији од 2008. до
2015. године
01
06
2.159.784 RSD
16.038.000 RSD
(135.000 EUR)
Орган
Стратегија развоја железничког,
друмског, водног, ваздушног и
интермодалног транспорта у
Републици Србији од 2008. до
2015. године
06
06
01
01
01
500.029 RSD
200.059 RSD
4.000.000 RSD
1.000.000 RSD
500.000 RSD
(4.209 EUR)
(1.684 EUR)
Унапређен стручни
потенцијал кадрова,
јавност о раду
правовремено
информисана о раду
Дирекције
Орган
Стратегија развоја железничког,
друмског, водног, ваздушног и
интермодалног транспорта у
06
500.029 RSD
(4.209 EUR)
Организована радионица
за заинтересоване стране
пројекта, унапређена
Припремљена студија о
потенцијалној употреби
РИС-а за управљање
бродским отпадом,
имплементирана пилот
активност за употребу
РИС-а у процесу контроле
и управљања бродским
отпадом
Завршена тендерска
процедура за надзор над
имплементацијом пројекта
267
Редни
Назив
број
програма размене
експерата
Верификација
Референтни документ
Републици Србији од 2008. до
2015. године
Извор и износ финансирања
Очекивани резултати
оспособљеност
запослених кроз учешће у
програму размене
стручњака
268
ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ
1. Назив органа државне
управе
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА И УРБАНИЗМА
2. Министар
мр Велимир Илић
3. Делокруг
На основу члана 9. Закона о министарствима („Службени гласник РС”, бр. 72/12 и 76/13), Министарство
грађевинарства и урбанизма обавља послове државне управе који се односе на: грађевинарство; грађевинско
земљиште; урбанизам; утврђивање услова за изградњу објеката; уређивање стамбених односа и стамбеног
пословања; комуналну инфраструктуру и комуналне делатности; послове инжењерске геодезије; инспекцијски надзор
у области урбанизма, грађевина и инспекцијски надзор над објектима комуналне инфраструктуре и обављањем
комуналних делатности, као и друге послове одређене законом. Министарство грађевинарства и урбанизма обавља
послове државне управе који се односе и на инфраструктурне пројекте од посебног значаја у области нискоградње.
АКТИ КОЈЕ ВЛАДА ПРЕДЛАЖЕ НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ
Редни
Назив
број
Опис
1.
Предлог закона о уређењу простора и
изградњи
Уређивање услова и начина
планирања простора, коришћења
грађевинског земљишта,
пројектовања и изградње објеката,
вршења надзора над применом
одредаба овог закона и
инспекцијски надзор, урбане
комасације, као и других питања од
значаја за ову област
2.
Предлог закона о изменама и допунама Измене и допуне се односе на
Закона о становању
питања пресељења закупаца из
станова у својини грађана и
решавање њихових стамбених
Референтни документ
НПАА Рок/месец
НЕ
01. 2014.
НЕ
03. 2014.
269
Редни
Назив
број
Опис
Референтни документ
НПАА Рок/месец
потреба; продужава се рок за
јединице локалних самоуправа у
којем ће се коначно решити
стамбене потребе закупаца у
становима у својини грађана на
најрационалнији и одржив начин,
што ће имати крајње позитивне
ефекте на функционисање тржишта
некретнина које су изузетно вредне
пре свега због њихове лоцираности
у центрима градова. Иницијативу за
измену Закона су поднела
удружења за заштиту права
заштићених станара у приватном
власништву и у задужбинама, а
иницијативу је подржало и
Удружење за повраћај одузете
имовине Београд и скоро све
посланичке групе у Народној
скупштини Републике Србије
3.
Предлог закона о изменама и допунама
Закона о посебним условима за упис
права својине на објектима изграђеним
без грађевинске дозволе
Циљ је проширење услова за
евидентирање уписа права својине
на већем броју непокретности, а
измене и допуне се односе на
прецизирање услова који морају
бити испуњени да би неки објекат по
овом закону био уписан у
евиденцију о непокретностима и
правима на њима
НЕ
06. 2014.
4.
Предлог закона о изменама и допунама Иницијативу за измену Закона
Закона о комуналним делатностима
јеподнела Привредна комора
Србије, у циљу прецизирања
делатности које спадају у комуналне
делатности
НЕ
06. 2014.
270
Редни
Назив
број
Опис
Референтни документ
НПАА Рок/месец
5.
Предлог закона о изменама и допунама Измене и допуне ће се односити на
Закона о социјалном становању
прецизирање одредаба о
критеријума расподеле, контроли
рада непрофитних стамбених
организација, садржини програма
социјалног становања и слично,
чиме обезбеђује ефикаснија и
транспарентнија примена Закона о
социјалном становању
НЕ
09. 2014.
6.
Предлог закона о изменама и допунама Измене и допуне ће се односити на
Закона о одржавању стамбених зграда прецизирање одредаба о
управљању, начину одлучивања,
надзору, као и допуњавању са
одредбама којима ће се обезбедити
основ за покретање активности на
унапређењу капацитета за примену
закона и слично, чиме се унапређује
управљање и одржавање стамбених
зграда у својини више лица
НЕ
12. 2014.
7.
Предлог закона о управљању и
одржавању зграда у етажној својини
НЕ
12. 2014.
Овим законом се унапређује
управљање и одржавање стамбених
зграда у својини више лица,
омогућава ефикасније обезбеђење
средстава за одржавање, боље
регулисање међусобних односа
власника, професионализације
управе и сличн;такође овим законом
се стварају услови за управљање и
одржавање зграда у својини више
лица, које се користе за пословне
делатности
271
АКТИ КОЈЕ ВЛАДА ДОНОСИ
Редни
Назив
број
Правни основ
Опис
Референтни документ
НПАА Рок/месец
1.
Уредба о мерилима за
обављање комуналне
делатности и о условима за
обављање комуналне
делатности на подручјима
која су законом стављена
под посебну заштиту,
туристичком простору и
другим подручјима од
посебног значаја
Члан 4. ст. 5. и 7. Закона о
комуналним делатностима
(„Службени гласник РС”, број
88/11)
Уређују се мерила за
обављање комуналних
делатности, као и услови за
обављање комуналне
делатности на подручјима
која су законом стављена
под посебну заштиту,
туристичком простору и
другим подручјима од
посебног значаја
НЕ
01. 2014.
2.
Уредба о комуналној
накнади
Члан 27. став. 2. Закона о
комуналним делатностима
(„Службени гласник РСˮ,
број 88/11)
Ближе се прописују
обвезници комуналне
накнаде, основ за обрачун
износа комуналне накнаде,
мерила за обрачун износа
комуналне накнаде, највиши
износи комуналне накнаде,
ослобoђeњa и друга питања
од значаја за утврђивање
износа и наплату комуналне
накнаде
НЕ
01. 2014.
3.
Закључак о утврђивању
Основе за закључивање
Меморандума о разумевању
за спровођење II фазе
Пројекта између Владе
Републике Србије и
Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) који се
односи на унапређење
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05 исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12 - УС, 72/12,
74/12 - исправка УС)
Утврђује се Основа за
закључивање Меморандума
о разумевању за
спровођење II фазе Пројекта
између Владе Републике
Србије и Gesellschaft für
Internationale
Zusammenarbeit (GIZ), којим
се предвиђа јачање
јединица локалне
НЕ
03. 2014.
272
Редни
Назив
број
Правни основ
управљања земљиштем
Опис
Референтни документ
НПАА Рок/месец
самоуправе и других
релевантних институција у
координирању управљања
земљиштем на ефикасан,
еколошки одржив и
друштвено/социјално
уравнотежен начин
4.
Уредбa о мерилима и
критеријумима за
коришћење средстава за
социјално становање
Члан 9. став 2. Закона о
социјалном становању
(‘’Службени гласник РС’’,
број 72/09), и члан 42. став
1. Закона о Влади
(„Службени гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 - исправка,
101/07, 65/08, 16/11, 68/12 УС, 72/12, 74/12 - исправка
УС)
5.
Уредба o критеријумима и
Члан 54. став 2. Закона о
поступку давања станова у
јавној својини (Службени
јавној својини у закуп и
гласник РС”, број 72/11)
њихове куповине, као и
критеријуми и поступак за
додељивање стамбених
зајмова запосленима у
органима Републике Србије,
аутономне покрајине и
јединици локалне
самоуправе
Утврђује мерила и
критеријума и уређује друга
питања важна за коришћења
средстава за социјално
становање
НЕ
06. 2014.
Уређује критеријуме и
поступак решавања
стамбених потреба
запослених у органима
државне управе, кроз закуп,
куповину и додељивање
стамбених зајмова
НЕ
09. 2014.
273
ПРОПИСИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ
Редни
Назив
број
Правни основ
Референтни документ
Рок
НПАА доношења
(месец)
Прописан
крајњи рок
1.
Правилник о обрачуну трошкова
утврђивања испуњености услова за
израду техничке документације и
извођење радова на објектима за
које грађевинску дозволу издаје
министарство надлежно за послове
грађевинарства или покрајински
секретаријат
Члан 126. став 8. и члан 150. став 6.
Закона о планирању и изградњи
(„Службени гласник РС”, бр. 72/09,
81/09-исправка, 64/10–УС, 24/11,
121/12, 42/13-УС ,50/13-УС и 98/13УС)
НЕ
01. 2014.
Није
предвиђен
2.
Правилник о обрачуну трошкова
стручне контроле техничке
документације
Члан 132. став 5. Закона о
планирању и изградњи („Службени
гласник РС”, бр. 72/09, 81/09исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12,
42/13-УС ,50/13-УС и 98/13-УС)
НЕ
01. 2014.
Није
предвиђен
3.
Коефицијент за израчунавање
висине месечне закупнине за
коришћење станова
Члан 32.став 1. Закона о становању
(„Службени гласник РС”, бр. 50/92,
76/92, 84/92-исправка, 33/93, 53/93др.закон, 67/93-др.закон, 46/94,
47/94-исправка, 48/94-др.закон,
44/95-др.закон, 49/95, 16/97, 46/98,
26/01, 101/05-др.закон и 99/11)
НЕ
02. 2014.
Није
предвиђен
4.
Правилник о изменама и допунама
Правилника о квалитету цемента
Члан 201. тачка 3) Закона о
планирању и изградњи („Службени
гласник РС”, бр. 72/09, 81/09исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12,
42/13-УС, 50/13-УС,54/13-УС и 98/13УС)
НЕ
02. 2014.
Није
предвиђен
274
Редни
Назив
број
Правни основ
Референтни документ
Рок
НПАА доношења
(месец)
Прописан
крајњи рок
5.
Правилник о начину, поступку и
садржини података за утврђивање
испуњености услова за издавање
лиценце за израду техничке
документације и лиценце за грађење
објеката за које грађевинску дозволу
издаје Министарство, односно
аутономна покрајина као и о
условима за одузимање тих лиценци
Члан 201. тачка 12) Закона о
планирању и изградњи („Службени
гласник РС”, 72/09, 81/09-исправка,
64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС,
50/13-УС, 54/13-УС и 98/13-УС)
НЕ
03. 2014.
Није
предвиђен
6.
Правилник о изменама и допунама
Правилника о условима, програму и
начину полагања стручног испита у
области просторног и урбанистичког
планирања, израде техничке
документације и грађења
Члан 201. тачка 20) Закона о
планирању и изградњи („Службени
гласник РС”, 72/09, 81/09-исправка,
64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС,
50/13-УС, 54/13-УС и 98/13-УС)
НЕ
03. 2014.
Није
предвиђен
7.
Упутство о изменама и допунама
Упутства о начину утврђивања
откупне цене стана
Члан 20. став 5. Закона о становању
(„Службени гласник РС”, бр. 50/92,
76/92, 84/92-исправка, 33/93, 53/93др.закон, 67/93-др.закон, 46/94,
47/94-исправка, 48/94-др.закон,
44/95-др.закон, 49/95, 16/97, 46/98,
26/01, 101/05-др.закон и 99/11)
НЕ
03. 2014.
Није
предвиђен
8.
Правилник о садржини и начину
вођења књиге инспекције,
грађевинског дневника и
грађевинске књиге
Члан 201. тачка 17) Закона о
планирању и изградњи („Службени
гласник РС”, бр. 72/09, 81/09исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12,
42/13-УС, 50/13-УС,54/13-УС и 98/13УС)
НЕ
06. 2014.
Није
предвиђен
9.
Коефицијент за израчунавање
висине месечне закупнине за
Члан 32. Закона о становању
(„Службени гласник РС”, бр. 50/92,
76/92, 84/92-исправка, 33/93, 53/93-
НЕ
07. 2014.
Није
предвиђен
275
Редни
Назив
број
Правни основ
Референтни документ
Рок
НПАА доношења
(месец)
Прописан
крајњи рок
коришћење станова
др.закон, 67/93-др.закон, 46/94,
47/94-исправка, 48/94-др.закон,
44/95-др.закон, 49/95, 16/97, 46/98,
26/01, 101/05-др.закон и 99/11)
10.
Правилник о изменама и допунама
Правилника о условима, садржини и
начину издавања сертификата о
енергетским својствима зграда
Члан 201. тачка 1) Закона о
планирању и изградњи („Службени
гласник РС”, бр. 72/09, 81/09исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12,
42/13-УС, 50/13-УС,54/13-УС и 98/13УС)
НЕ
12. 2014.
Није
предвиђен
11.
Правилник за металне конструкције
Члан 201. тачка 3) Закона о
планирању и изградњи („Службени
гласник РС”, бр. 72/09, 81/09исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12,
42/13-УС, 50/13-УС, 54/13-УС и
98/13-УС)
НЕ
12. 2014.
Није
предвиђен
12.
Правилник о изменама и допунама
Правилника о енергетској
ефикасности зграда
Члан 201. тачка 1) Закона о
планирању и изградњи („Службени
гласник РС”, бр. 72/09, 81/09исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12,
42/13-УС, 50/13-УС 54/13-УС и 98/13УС)
НЕ
12. 2014.
Није
предвиђен
276
ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ)
Редни
Назив
број
Верификација Референтни документ
Извор и износ финансирања
Очекивани резултати
1.
Програм изградње
аутопутева у Републици
Србији (Коридор 11 и
Моравски коридор)
Орган
01 3.363.000.000 RSD
11 15.300.360.000 RSD
Изграђени објекти за које су
издате употребне дозволе
1.ПК.1
Изградња моста преко
реке Дрине, на локацији
Љубовија - Братунац, са
приступним
саобраћајницама и
заједничким граничним
прелазом
Орган
01
Започета изградња објекта
1.ПК.2
Изградња 2 деонице
Аутопута Е-763
Орган
01 3.060.000.000 RSD
11 15.300.360.000 RSD
Започета изградња две деонице
аутопута
1.ПК.3
Давање Концесије на
делу Аутопута Е-763, на
деоници Београд –
Пожега
Влада
01
Склопљен Уговор о Концесији
1.ПК.4
Изградња Аутопута Е761, Појате – Прељина
(Моравски коридор)
Орган
На основу Меморандума о
Израђена техничка
сарадњи између Републике
документација потребна за
Србије и компаније „Global Capital почетак изградње
Advisor Management“ из УАЕ, који
је усвојен од стране Владе
Републике Србије, припрема се
документација за реализацију
овог пројекта, која ће се упутити
на разматрање и усвајање
партнерима из Уједињених
Арапских Емирата, ради
213.000.000 RSD
90.000.000 RSD
277
Редни
Назив
број
Верификација Референтни документ
Извор и износ финансирања
Очекивани резултати
прибављања средстава за
наставак реализације
1.ПК.5
Израда планске
документације за Аутопут
Е-763, деоница: Пожега Бољаре
2.
2.ПА.1
Влада
Пошто је Министарство
грађевинарства и урбанизма
задужено за праћење
реализације овог пројекта
(Коридор 11) Београд – Пожега –
Бољаре, на деоници Пожега –
Бољаре први корак пре почетка
израде техничке документације је
израда Просторног плана
подручја посебне намене
Завршен и усвојен Просторни
план инфраструктурног
коридора Аутопута Е-763,
деоница Пожега - Бољаре и
израђена техничка
документација потребна за
почетак изградње
Програм рационализације Орган
употребе енергије у
зградама
08
05
01
13.000.000 RSD
166.098.000 RSD
19.600.000 RSD
(1.457.000 EUR)
200 дипломираних инжењера
завршило тренинг за одговорне
инжењере за енергетску
ефикасност зграда; израђен
план и програм обуке и
објављен Приручник за
полагање испита; издато 400
пасоша и одржано 100
конференција у локалним
самоуправама; објављен
Каталог типова постојећих
јавних зграда у Републици
Србији; 200 привредних
друштава добило лиценцерешења о испуњености услова
за издавање сертификата о
енергетским својствима објекта;
Орган
05
3.078.000 RSD
(27.000 EUR)
Обука за коришћење веб
сајта
300 одговорних инжењера
енергетске ефикасности,
запослених у овлашћеним
привредним друштвима која
278
Редни
Назив
број
Верификација Референтни документ
Извор и износ финансирања
Очекивани резултати
поседују решење за израду
енергетских пасоша прошло
обуку
2.ПА.2
Приручник за органе
локалне самоуправе за
контролу документације
која се односи на
енергетску ефикасност
зграда
Орган
01
1.000.000 RSD
2.ПК.1
Пројекат рационализације Орган
употребе енергије у
зградама
01
05
2.000.000 RSD
114.000.000 RSD
Издат Приручник за органе
локалне самоуправе за
контролу документације која се
односи на енергетску
ефикасност зграда
(1.000.000 EUR)
2.ПК.2
Тренинг за одговорне
инжењере за енергетску
ефикасност зграда
Орган
08
6.000.000 RSD
2.ПК.3
Национални софтвер за
енергетску ефикасност у
зградама - ЕНЕРГЕТСКИ
КАЛКУЛАТОР
Орган
05
7.980.000 RSD
(70.000 EUR)
2.ПК.4
Каталог типова
постојећих зграда јавне
намене
Орган
05
28.500.000 RSD
(250.000 EUR)
2.ПК.5
Каталог топлотних
мостова у зградама
Орган
05
3.420.000 RSD
(30.000 EUR)
Започете припреме за пилот
Пројекат повећања енергетске
ефикасности у зградама
200 дипломираних инжењера
похађало тренинг за одговорне
инжењере за енергетску
ефикасност зграда
Усвојен Национални софтвер за
енергетску ефикасност у
зградама - ЕНЕРГЕТСКИ
КАЛКУЛАТОР
Објављен Каталог типова
постојећих зграда колективног
становања и објеката јавне
намене у Републици Србији
Објављен Каталог топлотних
мостова у зградама
279
Редни
Назив
број
Верификација Референтни документ
Извор и износ финансирања
Очекивани резултати
2.ПК.6
Веб сајт о Енергетској
ефикасности у зградама
Орган
2.ПК.7
Израда пројеката
енергетске санације за
породичне зграде
Орган
3.
Програм уређења
тржишта грађевинских
производа
Орган
01
4.500.000 RSD
3.ПК.1
Анализа правног и
институционалног
уређења грађевинских
производа у Републици
Србији
Орган
01
900.000 RSD
Израђена анализа стања и
обављени разговори са
кључним институцијама и
организацијама
3.ПК.2
Анализа правног и
институционалног
уређења грађевинских
производа у ЕУ
Орган
01
1.200.000 RSD
Израђена анализа стања и
обављени разговори са
кључним институцијама из
земаља у окружењу и ЕУ
3.ПК.3
Орган
Израда новог правног и
институционалног оквира
за грађевинске производе
у Републици Србији
01
2.400.000 RSD
Израђен нацрт новог
Правилника о грађевинским
производима
4.
Програм унапређења
урбанистичко планске
Орган
05
01
91.200.000 RSD
31.500.000 RSD
05
7.980.000 RSD
(70.000 EUR)
Функционалан веб сајт о
енергетској ефикасности у
зградама
Израђено 120 типских
елабората енергетске санације
Уређено тржиште грађевинских
производа; израђен нацрт новог
Правилник о грађевинским
производима; израђена анализа
стања и обављени разговори са
кључним институцијама из
земаља у окружењу и ЕУ
(800.000 EUR)
Донети планови на основу којих
може да се изда локацијска
280
Редни
Назив
број
Верификација Референтни документ
Извор и износ финансирања
основе на територији
Републике Србије
Очекивани резултати
дозвола; ажурирани постојећи
планови на основу којих може
да се изда локацијска дозвола;
унапређени правни акти за
примену нових инструмената
управљања земљиштем у
условима тржишне привреде
4.ПК.1
Пројекат унапређења
урбанистичких планова
јединица локалне
самоуправе
Орган
01
31.500.000 RSD
4.ПК.2
Пројекат унапређења
управљања земљиштем
на нивоу локалних
самоуправа у Републици
Србији
Орган
05
91.200.000 RSD
(800.000 EUR)
Унапређен законски оквир за
урбанистичко планирање и
управљање грађевинским
земљиштем; унапређени
капацитети јединица локалне
самоуправе за примену нових
инструмената управљања
земљиштем
5.
Програм унапређења
становања у Републици
Србији
Орган
05
01
53.608.500 RSD
15.000.000 RSD
(470.250 EUR)
Унапређени стандарди
становања и правна сигурност
стамбеног статуса у Републици
Србији; унапређен правни оквир
за становање
5.ПК.1
Пројекат унапређења
услова становања Рома
Орган
05
53.608.500 RSD
(470.250 EUR)
Успостављен географски
информациони систем (ГИС) за
ромска насеља; донети
урбанистички планови, урађени
пројекти препарцелације и
израђена техничка
документација за комунално
Склопљени уговори (анекси
уговора) са јединицама локалне
самоуправе о су/финансирању
израде планских докумената;
донети урбанистички планови
281
Редни
Назив
број
Верификација Референтни документ
Извор и износ финансирања
Очекивани резултати
опремање најмање 20 ромских
насеља
5.ПК.2
Пројекат ''Српска
традиционална кућа''
Орган
6.
Орган
Програм изградње путне
инфраструктуре и јачања
капацитета, финансиране
из средстава ИПА
6.ПА.1
Пројекат јачања
капацитета и техничке
помоћи за унапређење
процеса урбанистичког
планирања у Србији
6.ПК.1
01
Унапређење стандарда
становања, развој енергетске
ефикасности, заштите и
одрживог коришћење
градитељског наслеђа
15.000.000 RSD
05 8.035.860.000 RSD (70.490.000 EUR)
Израђена планска и техничка
документација за изградњу
путне инфраструктуре
Орган
05
171.000.000 RSD
(1.500.000 EUR)
Унапређени капацитети за
припрему планске
документације
Изградња путне везе и
граничног прелаза на
релацији Љубовија –
Братунац, на граници са
БиХ, Републиком
Српском
Орган
05
376.200.000 RSD
(3.300.000 EUR)
Изграђене прилазне
саобраћајнице и гранични
прелаз
6.ПК.2
Израда техничке
документације за Аутопту
Е-763, деоница ПожегаБољаре (на граници са
Црном Гором)
Орган
05 6.498 000.000 RSD (57.000.000 EUR)
Израђена техничка
документација
6.ПК.3
Израда техничке
Орган
05
Изграђене две саобраћајне
986.100.000 RSD
(8.650.000 EUR)
282
Редни
Назив
број
Верификација Референтни документ
Извор и износ финансирања
документације и
изградња две
саобраћајне петље на
деоници Владичин Хан Доњи Нерадовац на
Коридору Х: Грамађе и
Врањска Бања
6.ПК.4
Анализа усaглaшeнoсти
грaђeвинскoг сeктoрa из
oблaсти прoизвoдњe
aгрeгaтa зa
грaђeвинaрствo, бетона,
армираног и
преднапрегнутог бетона,
бетонских производа и
мaтeриjaлa зa зaвршну
oбрaду путeвa сa
зaхтeвимa
хaрмoнизoвaних
eврoпских стaндaрдa пoд
CPR-om, на основу
Уредбе о грађевинским
производима
Очекивани резултати
петље
Орган
05
4.560.000 RSD
(40.000 EUR)
Израђена Методологија за
анализу тржишта грађевинских
производа на основуУредбе о
грађевинским производима
283
ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ
1. Назив органа државне
управе
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ И ДРЖАВНЕ УПРАВЕ
2. Министар
Никола Селаковић
3. Делокруг
На основу члана 10. Закона о министарствима („Службени гласник РС”, бр. 72/12 и 76/13), Министарство правде и
државне управе обавља послове државне управе који се односе на: кривично законодавство и законодавство о
привредним преступима и прекршајима; припрему прописа у области својинско-правних и других стварно-правних
односа; облигационе односе; наслеђивање; поступак пред судовима; анализу ефеката прописа; организацију и рад
правосудних органа; правосудни испит; стручно усавршавање носилаца правосудних функција и јавних бележника;
судске вештаке, преводиоце и тумаче; извршење кривичних санкција; рехабилитацију, амнестију и помиловање;
изручење; прикупљање података о извршеним кривичним делима против човечности и других добара заштићених
међународним правом; доношење решења о предаји окривљених лица Међународном кривичном суду, а на основу
правноснажних и извршних судских одлука; спровођење програма заштите учесника у кривичном поступку; адвокатуру и
друге правосудне професије; судску стражу; статистику и аналитику рада правосудних органа; међународну правну
помоћ; управљање одузетом имовином проистеклом из кривичног дела; заступање Републике Србије пред Европским
судом за људска права и старање о објављивању пресуда тог суда које се односе на Републику Србију и праћење
њиховог извршења; припрему прописа о поступку пред Уставним судом и правном дејству одлука Уставног суда;
припрему прописа о заштити података о личности и тајности података; надзор над применом прописа који уређују
тајност података, као и друге послове одређене законом. Министарство правде и државне управе обавља послове
државне управе који се односе и на: систем државне управе и организацију и рад министарстава, посебних
организација, јавних агенција и јавних служби; Заштитника грађана; управну инспекцију; управни поступак и управни
спор; предлагање политике и стратегије развоја електронске управе; припрему закона, других прописа, стандарда и
мера у области електронске управе; послове међународне сарадње у области електронске управе; изборе за
републичке органе; радне односе у државним органима; државни стручни испит, стручно усавршавање запослених у
државним органима; матичне књиге; регистар грађана; печате, политичко и друго организовање, изузев синдикалног
организовања; непосредно изјашњавање грађана; јединствени бирачки списак, као и друге послове одређене законом.
Министарство правде и државне управе обавља послове државне управе који се односе и на: регистар политичких
странака; регистар цркава и верских заједница; вођење регистра националних савета националних мањина; избор
националних савета националних мањина; вођење посебног бирачког списка националне мањине; припрему прописа о
црквама и верским заједницама; припрему прописа о људским и мањинским правима, као и друге послове одређене
законом. Министарство правде и државне управе обавља и послове државне управе који се односе и на стварање
услова за приступ и реализацију пројеката из делокруга тог министарства који се финансирају из средстава
претприступних фондова ЕУ, донација и других облика развојне помоћи.
284
4. Органи управе у
саставу/имаоци јавних
овлашћења
Управа за извршење кривичних санкција; Управни инспекторат; Дирекција за управљање одузетом имовином
АКТИ КОЈЕ ВЛАДА ПРЕДЛАЖЕ НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ
Редни
Назив
број
Опис
Референтни документ
НПАА Рок/месец
1
Предлог закона о потврђивању Уговора Уређује се надлежност органа и
између Републике Србије и Босне и
поступак у вези са спровођењем
Херцеговине о изручењу
Уговора
НЕ
01. 2014.
2
Предлог закона о потврђивању
Споразума између Републике Србије и
Републике Италије о допуни и
олакшању примене Европске
конвенције о међусобном пружању
правне помоћи у кривичним стварима
из 1959. године
Уређује се надлежност органа и
поступак у вези са спровођењем
Уговора
НЕ
03. 2014.
3
Предлог закона о потврђивању
Споразума између Републике Србије и
Републике Италије о олакшању
примене Европске конвенције о
екстрадицији из 1957. године
Уређује се надлежност органа и
поступак у вези са спровођењем
Уговора
НЕ
03. 2014.
4
Предлог закона о заштити узбуњивача
Увођење ефикасног механизма
Национална стратегија за борбу против
заштите за лица која пријављују
корупције
корупцију од потенцијалне репресије
због пријављивања
НЕ
03. 2014.
5
Предлог закона о потврђивању Уговора Уређује се надлежност органа и
између Републике Србије и
поступак у вези са спровођењем
Сједињених Америчких Држава о
НЕ
05. 2014.
285
Редни
Назив
број
изручењу
Опис
Референтни документ
НПАА Рок/месец
Уговора
6
Предлог закона о потврђивању Уговора Уређује се надлежност органа и
између Републике Србије и Републике поступак у вези са спровођењем
Белорусије о изручењу
Уговора
НЕ
06. 2014.
7
Предлог закона о потврђивању Уговора Уређује се надлежност органа и
између Владе Републике Србије и
поступак у вези са спровођењем
Владе Руске Федерације о сарадњи у
Уговора
области борбе против
транснационалног криминала
НЕ
06. 2014.
8
Предлог закона о изменама и допунама Прецизирају се постојеће одредбе у
Закона о извршењу и обезбеђењу
циљу повећања ефикасности
извршног поступка и мењају
одредбе о поступању учесника у
поступку извршења и обезбеђења;
правцу редефинисања стварне
надлежности извршитеља
НЕ
06. 2014.
9
Предлог Закона о потврђивању
протокола број 15. којим се мења
Европска конвенција за заштиту
људских права и основних слобода
Омогућавање ефикаснијег рада
Европског суда за људска права
НЕ
07. 2014.
10
Предлог Закона о потврђивању
протокола број 16. којим се мења
Европска конвенција за заштиту
људских права и основних слобода
Пружање могућности државама
чланицама за тражење
саветодавних мишљења од
Европског суда за људска права
НЕ
07. 2014.
11
Предлог Закона о потврђивању
Уговора између Републике Србије и
Републике Албаније о изручењу
Уређује се надлежност органа и
поступак у вези са спровођењем
Уговора
НЕ
08. 2014.
286
Редни
Назив
број
Опис
Референтни документ
НПАА Рок/месец
12
Предлог Закона о потврђивању
Уговора између Републике Србије и
Републике Албаније о међусобном
извршавању судских одлука у
кривичним стварима
Уређује се надлежност органа и
поступак у вези са спровођењем
Уговора
НЕ
08. 2014.
13
Предлог Закона о потврђивању
Уређује се надлежност органа и
Уговора између Републике Србије и
поступак у вези са спровођењем
Републике Албаније о правној помоћи у Уговора
грађанским и кривичним стварима
НЕ
08. 2014.
14
Предлог закона о изменама Закона о
матичним књигама
Усклађивање одредаба Закона о
матичним књигама којима се
прописују услови за обављање
послова матичара са одредбама
Закона о изменама и допунама
Закона о државним службеницима
НЕ
09. 2014.
15
Предлог Закона о изменама и
допунама Закона о државној управи
Сарадња органа државне управе са
цивилним друштвом ради
усаглашавања са стандардима
Савета Европе и Конвенцијом УН
против корупције (УНКАК)
НЕ
09. 2014.
16
Предлог закона о инспекцијском
надзору
Чланом 18. став 2. Закона о
државној управи („Службени гласник
РС“ бр.79/05, 101/07 и 95/10)
прописано је да се инспекцијски
надзор уређује посебним законом.
Такође, доношењем овог закона ће
се једним општим актом уредити
статус и овлашћења инспектора,
поступци инспекцијске контроле и
координација рада инспекцијских
органа, што је као потреба
указивано како од стране
НЕ
09. 2014.
Национална стратегија за борбу против
корупције
287
Редни
Назив
број
Опис
Референтни документ
НПАА Рок/месец
руководилаца инспекцијских органа
тако и од субјеката према којима се
врши надзор.
17
Предлог закона о привредним
преступима
18
Уређују се општи услови и начела за
изрицање санкција за привредне
преступе, систем санкција, поступак
у коме се утврђује одговорност и
изричу санкције учиниоцима
привредних преступа.
НЕ
12. 2014.
Предлог закона о изменама и допунама Усклађивање са одредбама Закона
Закона о међународној правној помоћи о кривичном поступку, уређивање
у кривичним стварима
правне помоћи у поступку
одузимања имовине
НЕ
12. 2014.
19
Предлог закона о јединственом
регистру грађана
Ближе се уређује начин вођења
јединствене евиденције о грађанима
у Републици Србији
НЕ
12. 2014.
20
Предлог закона о грађанскоправној
заштити деце од незаконитог
прекограничног одвођења и
задржавања
Уређује се надлежност органа и
поступак у вези са спровођењем
међународне конвенције
НЕ
12. 2014.
21
Предлог закона о изменама и допунама Уводи се стална обука носиоца
Закона о Државном већу тужилаца
правосудних функција.
Национална стратегија за борбу против
корупције
НЕ
12. 2014.
22
Предлог закона о изменама и допунама Прецизирање кривичних дела
Кривичног законика
корупције и кривичних дела против
привреде
Национална стратегија за борбу против
корупције
НЕ
12. 2014.
288
Редни
Назив
број
Опис
Референтни документ
НПАА Рок/месец
23
Предлог закона о изменама и допунама Уводи се стална обука носиоца
Закона о Високом савету судства
правосудних функција
Национална стратегија за борбу против
корупције
НЕ
12. 2014.
24
Предлог закона о изменама и допунама Врши се усклађивање са
Закона о заштити података о личности релевантним прописима Европске
уније и Савета Европе и
прецизирање и допуна постојећих
одредби, како би се олакшало
спровођење закона
Стратегија заштите података о личности
НЕ
12. 2014.
25
Предлог закона о изменама и допунама Прецизирају се важеће одредбе о
Закона о тајности података
одређивању степена тајности,
поступку за издавање сертификата
за приступ тајним подацима,
примени општих и посебних мера
заштите тајних података,
надлежностима органа који
поступају у спровођењу и надзору
над спровођењем закона и врше
друге измене у складу са упоредним
искуствима и међународним
стандардима у области тајности
података
НЕ
12. 2014.
26
Предлог закона о хипотеци
НЕ
12. 2014.
27
Предлог законa о изменама и допунама Отклањање недостатака у правном
Закона о Агенцији за борбу против
оквиру и јачање капацитета у
корупције
области превенције сукоба
интереса, контроле имовине и
прихода јавних функционера;
разграничење и јасно регулисање
појмова кумулације функција
(спречавање вршења више јавних
НЕ
12. 2014.
Прецизније уређивање хипотеке као
инструмента за обезбеђивање
потраживања
Национална стратегија за борбу против
корупције
289
Редни
Назив
број
Опис
Референтни документ
НПАА Рок/месец
функција које су међусобно у сукобу
интереса) и сукоба интереса
(отклањање приватног интереса у
вршењу јавних овлашћења);
проширити круг обвезника за
достављање извештаја о имовини;
подношење извештаја о спровођењу
Стратегије за борбу протиогв
корупције; одредбе које се односе
на планове интегритета и
овлашћења Агенције
АКТИ КОЈЕ ВЛАДА ДОНОСИ
Редни
Назив
број
Правни основ
Опис
1
Закључак о усвајању
Платформе о учешћу
делегације Републике
Србије на заседању
Комитета министара (DH)
Савета Европе
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Усваја се Платформа о
учешћу делегације
Републике Србије на
заседању Комитета
министара (DH) Савета
Европе у Стразбуру, ради
разматрања извештаја
држава чланица о
извршавању пресуда
Европског суда за људска
права
2
Закључак о утврђивању
Основе за потписивање
конвенције о надлежности,
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05-
Утврђује се основа за
потписивање Конвенције о
надлежности, меродавном
Референтни документ
НПАА Рок/месец
Европска конвенција за заштиту НЕ
људских права и основних
слобода
03. 2014.
НЕ
03. 2014.
290
Редни
Назив
број
Правни основ
Опис
Референтни документ
НПАА Рок/месец
меродавном праву,
признању, изтвршењу и
сарадњи у области
родитељске одговорности и
мера за заштиту деце од
19.10.1996. године
исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
праву, признању, изтвршењу
и сарадњи у области
родитељске одговорности и
мера за заштиту деце
3
Закључак о утврђивању
Основе за потписивање
Конвенције о споразумима о
изабраном суду од
30.06.2005. године
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Утврђује се основа за
потписивање Конвенције о
споразумима о изабраном
суду од 30.06.2005. године
НЕ
03. 2014.
4
Закључак о усвајању
Акционог плана за
спровођење Иницијативе за
Партнерство за отворену
управу, за период 20142015. година
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Усваја се Акциони план за
спровођење иницијативе за
Партнерство за отворену
управу, за период 20142015. година, којим се
испуњава обавеза из
приступања Републике
Србије овој иницијативи
НЕ
03. 2014.
5
Закључак о утврђивању
Основе за вођење преговора
и закључивање Уговора
између Републике Србије и
Републике Индије о правној
помоћи у грађанским
стварима
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Утврђује се основа за
вођење преговора и
закључивање Уговора
између Републике Србије и
Републике Индије о правној
помоћи у грађанским
стварима
НЕ
04. 2014.
6
Закључак о утврђивању
Основе за вођење преговора
и закључивање Уговора
између Републике Србије и
Републике Индије о
међусобном извршавању
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Утврђује се Основа за
вођење преговора и
закључивање Уговора
између Републике Србије и
Републике Индије о
међусобном извршавању
НЕ
04. 2014.
291
Редни
Назив
број
Правни основ
судских одлука у кривичним
стварима
Опис
Референтни документ
НПАА Рок/месец
судских одлука у кривичним
стварима
7
Закључак о утврђивању
Основе за вођење преговора
и закључивање Уговора
између Републике Србије и
Републике Азербејџан о
изручењу
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Утврђује се основа за
вођење преговора и
закључивање Уговора
између Републике Србије и
Републике Азербејџан о
изручењу
НЕ
04. 2014.
8
Закључак о утврђивању
Основе за вођење преговора
и закључивање Уговора
између Републике Србије и
Републике Азербејџан о
правној помоћи у грађанским
и кривичним стварима
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Утврђује се основа за
вођење преговора и
закључивање Уговора
између Републике Србије и
Републике Азербејџан о
правној помоћи у грађанским
и кривичним стварима
НЕ
04. 2014.
9
Закључак о утврђивању
Основе за вођење преговора
и закључивање Уговора
између Републике Србије и
Републике Индије о правној
помоћи у кривичним
стварима
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Утврђује се основа за
вођење преговора и
закључивање Уговора
између Републике Србије и
Републике Индије о правној
помоћи у кривичним
стварима
НЕ
04. 2014.
10
Закључак о утврђивању
Основе за вођење преговора
и закључивање Уговора
између Републике Србије и
Републике Азербејџан о
међусобном извршавању
судских одлука у кривичним
стварима
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Утврђује се основа за
вођење преговора и
закључивање Уговора
између Републике Србије и
Републике Азербејџан о
међусобном извршавању
судских одлука у кривичним
стварима
НЕ
04. 2014.
292
Редни
Назив
број
Правни основ
Опис
Референтни документ
НПАА Рок/месец
11
Закључак о утврђивању
Основе за вођење преговора
и закључивање Уговора
између Републике Србије и
Републике Кубе о изручењу
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Утврђује се основа за
вођење преговора и
закључивање Уговора
између Републике Србије и
Републике Кубе о изручењу
НЕ
04. 2014.
12
Закључак о утврђивању
Основе за вођење преговора
и закључивање Уговора
између Републике Србије и
Републике Кубе о правној
помоћи у грађанским и
кривичним стварима
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Утврђује се основа за
вођење преговора и
закључивање Уговора
између Републике Србије и
Републике Кубе о правној
помоћи у грађанским и
кривичним стварима
НЕ
04. 2014.
13
Закључак о утврђивању
Основе за вођење преговора
и закључивање Уговора
између Републике Србије и
Републике Индије о
изручењу
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Утврђује се основа за
вођење преговора и
закључивање Уговора
између Републике Србије и
Републике Индије о
изручењу
НЕ
04. 2014.
14
Закључак о утврђивању
Основе за вођење преговора
и закључивање Уговора
између Републике Србије и
Републике Кубе о
међусобном извршавању
судских одлука у кривичним
стварима
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Утврђује се основа за
вођење преговора и
закључивање Уговора
између Републике Србије и
Републике Кубе о
међусобном извршавању
судских одлука у кривичним
стварима
НЕ
04. 2014.
15
Закључак о утврђивању
Основе за вођење преговора
и закључивање Уговора
између Републике Србије и
Народне Републике Кине о
међусобном извршавању
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Утврђује се Основа за
вођење преговора и
закључивање Уговора
између Републике Србије и
Народне Републике Кине о о
међусобном извшравању
НЕ
05. 2014.
293
Редни
Назив
број
Правни основ
судских одлука у кривичнима
стварима
Опис
Референтни документ
НПАА Рок/месец
судских одлука у кривичним
стварима
16
Закључак о утврђивању
Основе за вођење преговора
и закључивање Уговора
између Републике Србије и
Народне Републике Кине о
изручењу
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Утврђује се Основа за
вођење преговора и
закључивање Уговора
између Републике Србије и
Народне Републике Кине о
изручењу
НЕ
05. 2014.
17
Закључак о утврђивању
Основе за вођење преговора
и закључивање Уговора
између Републике Србије и
Народне Републике Кине о
правној помоћи у грађанским
и кривичним стварима
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Утврђује се Основа за
вођење преговора и
закључивање Уговора
између Републике Србије и
Народне Републике Кине о
правној помоћи у грађанским
и кривичним стварима
НЕ
05. 2014.
18
Уредба о начину
архивирања и мерама
заштите нарочито
осетљивих података о
личности
Члан 16. став 5. Закона о
заштити података о
личности („Службени
гласник РС”, бр. 97/08,
104/09-др. закон и 68/12-УС)
Прописује се начин
архивирања нарочито
осетљивих података о
личности и прописују мере
заштите које се примењују
за ове податке
Стратегија заштите података о
личности
НЕ
06. 2014.
19
Закључак о усвајању
Платформе о учешћу
делегације Републике
Србије на заседању
Комитета министара (DH)
Савета Европе
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Усваја се Платформа о
учешћу делегације
Републике Србије на
заседању Комитета
министара (DH) Савета
Европе у Стразбуру, ради
разматрања извештаја
држава чланица о
извршавању пресуда
Европског суда за људска
Европска конвенција за заштиту НЕ
људских права и основних
слобода
06. 2014.
294
Редни
Назив
број
Правни основ
Опис
Референтни документ
НПАА Рок/месец
права
20
Закључак о усвајању
Акционог плана за
спровођење Стратегије
заштите података о
личности
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Дефинишу се активности,
Стратегија заштите података о
очекивани ефекти, носиоци
личности
конкретних задатака и
рокови за извршење
задатака за спровођење
Стратегије заштите података
о личности
НЕ
06. 2014.
21
Закључак о утврђивању
Основе за вођење преговора
и закључивање Уговора
између Републике Србије и
Казахстана о изручењу
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Утврђује се основа за
вођење преговора и
закључивање Уговора
између Републике Србије и
Казахстана о изручењу
НЕ
07. 2014.
22
Закључак о утврђивању
Основе за вођење преговора
и закључивање Уговора
између Републике Србије и
Казахстана о правној помоћи
у грађанским и кривичним
стварима
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Утврђује се основа за
вођење преговора и
закључивање Уговора
између Републике Србије и
Казахстана о правној помоћи
у грађанским и кривичним
стварима
НЕ
07. 2014.
23
Закључак о утврђивању
Основе за вођење преговора
и закључивање Уговора
између Републике Србије и
Казахстана о међусобном
извршавању судских одлука
у кривичним стварима
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Утврђује се основа за
вођење преговора и
закључивање Уговора
између Републике Србије и
Казахстана о међусобном
извршавању судских одлука
у кривичним стварима
НЕ
07. 2014.
24
Закључак о утврђивању
Члан 43. став 3. Закона о
Основе за вођење преговора Влади („Службени гласник
и закључивање Уговора
РС”, бр. 55/05, 71/05-
Утврђује се основа за
вођење преговора и
закључивање Уговора
НЕ
09. 2014.
295
Редни
Назив
број
Правни основ
Опис
између Републике Србије и
Уједињених Арапских
Емирата о правној помоћи у
грађанским и кривичним
стварима
исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
између Републике Србије и
Уједињених Арапских
Емирата о правној помоћи у
грађанским и кривичним
стварима
25
Закључак о утврђивању
Основе за вођење преговора
и закључивање Уговора
између Републике Србије и
Уједињених Арапских
Емирата о изручењу
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Утврђује се основа за
вођење преговора и
закључивање Уговора
између Републике Србије и
Уједињених Арапских
Емирата о изручењу
26
Закључак о усвајању
Платформе о учешћу
делегације Републике
Србије на заседању
Комитета министара (DH)
Савета Европе
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Усваја се Платформа о
учешћу делегације
Републике Србије на
заседању Комитета
министара (DH) Савета
Европе у Стразбуру, ради
разматрања извештаја
држава чланица о
извршавању пресуда
Европског суда за људска
права
27
Закључак о утврђивању
Основе за вођење преговора
и закључивање Уговора
између Републике Србије и
Уједињених Арапских
Емирата о међусобном
извршавању судских одлука
у кривичним стварима
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
28
Закључак о утврђивању
Члан 43. став 3. Закона о
Основе за вођење преговора Влади („Службени гласник
Референтни документ
НПАА Рок/месец
НЕ
09. 2014.
Европска конвенција за заштиту НЕ
људских права и основних
слобода
09. 2014.
Утврђује се основа за
вођење преговора и
закључивање Уговора
између Републике Србије и
Уједињених Арапских
Емирата о међусобном
извршавању судских одлука
у кривичним стварима
НЕ
09. 2014.
Утврђује се основа за
вођење преговора и
НЕ
10. 2014.
296
Редни
Назив
број
Правни основ
Опис
Референтни документ
НПАА Рок/месец
и закључивање Уговора
између Републике Србије и
Федеративне Републике
Бразил о међусобном
извршавању судских одлука
у кривичним стварима
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
закључивање Уговора
између Републике Србије и
Федеративне Републике
Бразил о међусобном
извршавању судских одлука
у кривичним стварима
29
Закључак о утврђивању
Основе за вођење преговора
и закључивање Уговора
између Републике Србије и
Федеративне Републике
Бразил о изручењу
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Утврђује се основа за
вођење преговора и
закључивање Уговора
између Републике Србије и
Федеративне Републике
Бразил о изручењу
НЕ
10. 2014.
30
Закључак о утврђивању
Основе за вођење преговора
и закључивање Уговора
између Републике Србије и
Федеративне Републике
Бразил о правној помоћи у
грађанским и кривичним
стварима
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Утврђује се основа за
вођење преговора и
закључивање Уговора
између Републике Србије и
Федеративне Републике
Бразил о правној помоћи у
грађанским и кривичним
стварима
НЕ
10. 2014.
31
Закључак о утврђивању
Основе за вођење преговора
и закључивање Уговора
између Републике Србије и
Републике Хрватске о
изменама и допунама
Уговора о изручењу
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Утврђује се основа за
вођење преговора и
закључивање Уговора
између Републике Србије и
Републике Хрватске о
изменама и допунама
Уговора о изручењу
НЕ
11. 2014.
32
Закључак о утврђивању
Основе за вођење преговора
и закључивање Уговора
између Републике Србије и
Републике Хрватске о
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
Утврђује се основа за
вођење преговора и
закључивање Уговора
између Републике Србије и
Републике Хрватске о
НЕ
11. 2014.
297
Редни
Назив
број
Правни основ
Опис
Референтни документ
НПАА Рок/месец
правној помоћи у грађанским 16/11, 68/12-УС и 72/12)
и кривичним стварима
правној помоћи у грађанским
и кривичним стварима
33
Закључак о утврђивању
Основе за вођење преговора
и закључивање Уговора
између Републике Србије и
Републике Аргентине о
правној помоћи у грађанским
и кривичним стварима
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Утврђује се основа за
вођење преговора и
закључивање Уговора
између Републике Србије и
Републике Аргентине о
правној помоћи у грађанским
и кривичним стварима
НЕ
11. 2014.
34
Закључак о утврђивању
Основе за вођење преговора
и закључивање Уговора
између Републике Србије и
Републике Аргентине о
изручењу
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Утврђује се основа за
вођење преговора и
закључивање Уговора
између Републике Србије и
Републике Аргентине о
изручењу
НЕ
11. 2014.
35
Закључак о утврђивању
Основе за вођење преговора
и закључивање Уговора
између Републике Србије и
Републике Аргентине о
међусобном извршавању
судских одлука у кривичним
стварима
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Утврђује се основа за
вођење преговора и
закључивање Уговора
између Републике Србије и
Републике Аргентине о
међусобном извршавању
судских одлука у кривичним
стварима
НЕ
11. 2014.
36
Стратегија развоја
електронске управе у
Републици Србији за период
од 2014. до 2018. године и
Акциони план за њено
спровођење
Члан 45. став 1. Закона о
Влади („Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Обезбеђује идентификацију
постојећих ИКТ система
електронске управе,
утврђивање ефеката
произведених успоставом
постојећих ИКТ система
електронске управе.
Дефинише индикаторе за
стално праћење развоја
НЕ
11. 2014.
298
Редни
Назив
број
Правни основ
Опис
Референтни документ
НПАА Рок/месец
електронске управе у
Републици Србији.
Обезбеђује методолошки
усмерени развој и
имплементацију
информационе
инфраструктуре и људских
потенцијала у свим
сегментима јавне управе из
надлежности Министарства
правде и државне управе.
Организација и планирање
процеса, дефинисање мера,
постављање циљева за
спречавање и сузбијање
корупције, као и
уобличавање мера на
краткорочни, средњи и дужи
рок за борбу против
корупције у примени
информационокомуникационих технологија
у електронској управи
37
Закључак о утврђивању
Основе за вођење преговора
и закључивање Уговора
између Републике Србије и
Републике Хрватске о
међусобном извршавању
судских одлука у кривичним
стварима
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Утврђује се основа за
вођење преговора и
закључивање Уговора
између Републике Србије и
Републике Хрватске о
међусобном извршавању
судских одлука у кривичним
стварима
38
Уредба о измени Уредбе о
средствима за подстицање
програма или недостајућег
дела средстава за
Члан 38. став 4. Закона о
удружењима ("Службени
гласник РС", бр. 51/09) и
члан 42. став 1. Закона о
Увођење обавеза за све
кориснике да приликом
подношења апликације за
доделу средстава из јавних
Национална стратегија за
борбу против корупције
НЕ
11. 2014.
НЕ
12. 2014.
299
Редни
Назив
број
Правни основ
Опис
финансирање програма од
јавног интереса која
реализују удружења
Влади („Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12) и
испуњавање обавеза за
кориснике да приликом
доделе средстава из јавних
извора поднесу изјаву о
непостојању сукоба
интереса и интерни акт о
антикорупциј-ској политици
извора поднесу изјаву о
непостојању сукоба
интереса и интерни акт о
антиокорупцијској политици,
да се унапреди оквир који се
односи на критеријуме,
услове, обим, начин и
поступак доделе средстава.
39
Закључак о утврђивању
Основе за вођење преговора
и закључивање Уговора
између Републике Србије и
Украјине о међусобном
извршавању судских одлука
у кривичним стварима
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Утврђује се основа за
вођење преговора и
закључивање Уговора
између Републике Србије и
Украјине о међусобном
извршавању судских одлука
у кривичним стварима
40
Закључак о усвајању
Платформе о учешћу
делегације Републике
Србије на заседању
Комитета министара (DH)
Савета Европе
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Усваја се Платформа о
учешћу делегације
Републике Србије на
заседању Комитета
министара (DH) Савета
Европе у Стразбуру, ради
разматрања извештаја
држава чланица о
извршавању пресуда
Европског суда за људска
права
41
Уредба о измени Уредбе о
Члан 100. став 2. Закона о
Увођење садржаја
програму и начину полагања државним службеницима
антикорупцијских прописа у
државног стручног испита
("Службени гласник РС", бр. програм испита
79/05, 81/05-исправка, 83/05-
Референтни документ
НПАА Рок/месец
НЕ
12. 2014.
Европска конвенција за заштиту НЕ
људских права и основних
слобода
12. 2014.
Национална стратегија за
борбу против корупције
12. 2014.
НЕ
300
Редни
Назив
број
Правни основ
Опис
Референтни документ
НПАА Рок/месец
исправка, 64/07, 67/07исправка, 116/08 и 104/09)
42
Закључак о утврђивању
Основе за вођење преговора
и закључивање Уговора
између Републике Србије и
Украјине о правној помоћи у
грађанским и кривичним
стварима
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Утврђује се основа за
вођење преговора и
закључивање Уговора
између Републике Србије и
Украјине о правној помоћи у
грађанским и кривичним
стварима
НЕ
12. 2014.
43
Закључак о утврђивању
Основе за вођење преговора
и закључивање Уговора
између Републике Србије и
Украјине о изручењу
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Утврђује се основа за
вођење преговора и
закључивање Уговора
између Републике Србије и
Украјине о изручењу
НЕ
12. 2014.
44
Уредба о начину вођења
Централне кадровске
евиденције и обезбеђивање
података потребних за упис
у Централну кадровску
евиденцију
Члан 160. став 3. Закона о
државним службеницима
(“Службени гласник РС“ бр.
79/05, 81/05-исправка, 83/05исправка, 64/07, 67/07исправка, 116/08 и 104/09)
Утврђивање начина вођења
кадровске евиденције и
уношење података о
државним службеницима и
намештеницима ради
устројавања базе података
из члана 160. Закона
НЕ
12. 2014.
301
ПРОПИСИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ
Редни
Назив
број
1
Правилник о финансирању рада
посебних радних група
(у сагласности с министром
финансија)
Правни основ
Референтни документ
Рок
НПАА доношења
(месец)
Прописан
крајњи рок
Члан 28. став 3. Уредбе о начелима
за унутрашње уређење и
систематизацију радних места у
министарствима, посебним
организацијама и службама Владе
(„Службени гласник РС“ бр. 81/07пречишћен текст, 69/08,98/12 и
87/13)
НЕ
06. 2014.
Није
предвиђен
2
Правилник о стручном усавршавању
матичара
Члан 86. став 1. тачка 8) Закона о
матичним књигама („Службени
гласник РС“, број 20/09)
НЕ
11. 2014.
12. 2009.
3
Правилник о накнади трошкова у
судским поступцима
Члан 86. Закона о уређењу судова
(„Службени гласник РС”, бр. 116/08,
104/09, 101/10, 31/11-др.закон, 78/11др.закон, 101/11)
НЕ
12. 2014.
Није
предвиђен
4
Правилник о изменама и допунама
Правилника о управи у јавним
тужилаштвима
Члан 39. став 2. Закона о јавном
тужилаштву („Службени гласник РС”,
бр. 116/08, 104/09,
101/10,78/11,101/11 и 38/12)
НЕ
12. 2014.
Није
предвиђен
302
ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ)
Редни
број
Назив
Верификација
Референтни документ Извор и износ финансирања
Очекивани резултати
1.ПК.1
Основни суд у Краљеву –
Санација и реконструкција
објекта Основног суда у
циљу отклањања
последица катастрофалног
земљотреса
Орган
Национална стратегија 01
реформе правосуђа за
период 2013–2018.
године
60.000.000 RSD
Завршена пројектна
документација, прибављена
грађ.дозвола и започети радови
1.ПК.2
Прекршајни суд у Шапцу Решавање смештајног
проблема (набавка,
реконструкција и
адаптација објекта)
Орган
Национална стратегија 01
реформе правосуђа за
период 2013–2018.
године
20.000.000 RSD
Прибављен објекат у својину,
урађена техничка документација
и започети радови.
1.ПК.3
Прекршајни суд у Београду
(набавка, реконструкција и
адаптација објекта)
Орган
Национална стратегија 01
реформе правосуђа за
период 2013–2018.
године
25.000.000 RSD
Прибављен објекат , урађена
техничка документација и
започети радови
1.ПК.4
Надоградња и
реконструкција објекта
правосудних органа у
Лазаревцу
Орган
Национална стратегија 04
реформе правосуђа за
период 2013–2018.
године
20.000.000 RSD
Завршена пројектна
документација, прибављена
грађ.дозвола и започети радови
1.ПК.5
Орган
Набавка, реконструкција и
адаптација објекта за
потребе смештаја одељења
Првог основног суда у
Београду (зграда
„Аероинжењеринга”)
Национална стратегија 10
реформе правосуђа за
период 2013–2018.
године
350.000.000 RSD
Завршена пројектна
документација, прибављена
грађ.дозвола и радови доведени
до 2. фазе
303
Редни
број
Назив
Верификација
Референтни документ Извор и износ финансирања
Очекивани резултати
1.ПК.6
Реконструкција и
адаптација објекта
„ПАЛАТА ПРАВДЕ” у
Београду
Орган
Национална стратегија 11
реформе правосуђа за
период 2013–2018.
године
500.000 RSD
Прибављена потребна техничка
документација, дозволе и
завршена тендерска
документација
1.ПК.7
Реконструкција и
адаптација објекта у ул.
Катанићева бр. 15 у
Београду (бивши
Војнотехнички институт) за
потребе правосудних
органа
Орган
Национална стратегија 11
реформе правосуђа за
период 2013–2018.
године
300.000.000 RSD
Завршена пројектна
документација, прибављена
грађ.дозвола и започети радови
1.ПК.8
Апелациони суд у
Крагујевцу-Решавање
смештајног проблема
(набавка и реконструкција
објекта)
Орган
Национална стратегија 04
реформе правосуђа за
период 2013–2018.
године
20.000.000 RSD
Прибављен објекат у својину,
урађена техничка документација
и започети радови
1.ПК.9
Унапређење смештајнотехничких услова рада
правосудних органа
(набавка и адаптација
пословног простора)
Орган
Национална стратегија 01
реформе правосуђа за
период 2013–2018.
године
130.000.000 RSD
Прибављени и адаптирани
/реконструисани објекти
1.ПК.10
Набавка неопходне опреме
за функционисање
правосудних органа
Орган
Национална стратегија 10
реформе правосуђа за 04
01
период 2013–2018.
године
110.000.000 RSD
150.000.000 RSD
50.000.000 RSD
Набављена и инсталирана
опрема у објектима правосудних
органа
2.ПК.1
Техничка подршка
Централном систему за
електронску обраду и
складиштење података и
чување другог примерка
Орган
Стратегија реформе
државне управе у
Републици Србији
01
9.700.000 RSD
Хаусинг хардверске платформе
(услужно коришћење сервер
сала и мрежне инфраструктуре
за њихово повезивање)
Централног система за
304
Редни
број
Назив
Верификација
Референтни документ Извор и износ финансирања
матичних књига
2.ПК.2
Израда модула за
креирање управних
процедура и образаца који
су у вези са уписом
чињеница и података у
матичне књиге и њихова
архива
Очекивани резултати
електронску обраду и
складиштење података и
чување другог примерка
матичних књига на две локације
(Београд и Крагујевац); годишње
одржавање Централне
апликације са модулом
централне апликације за унос
података из првог примерка –
изворника матичних књига у
Централни систем за
електронску обраду и
складиштење података и
чување другог примерка
матичних књига од стране
крајњих корисника Централне
апликације (матичара, односно
заменика матичара); годишње
одржавање мрежне
инфраструктуре умрежених
матичних подручја градова и
општина у Републици Србији са
Централном апликацијом.
Орган
Стратегија реформе
државне управе у
Републици Србији
01
3.000.000 RSD
Унапређење процедура у оквиру
Централног система за
електронску обраду и
складиштење података и
чување другог примерка
матичних књига, с обзиром да
ће се израдити у оквиру
постојеће хардверске
платформе тог система, што за
крајњи резултат има
унапређење рад органа из
члана 6. ст. 2. и 4. Закона о
матичним књигама,посебно у
делу који се односи на управне
305
Редни
број
Назив
Верификација
Референтни документ Извор и износ финансирања
Очекивани резултати
процедуре уписа одређених
чињеница и података у матичне
књиге
2.ПК.3
Израда модула за проверу Орган
знања стеченог на стручном
усавршавању матичара
Стратегија реформе
државне управе у
Републици Србији
01
8.800.000 RSD
Обезбеђење услова за
спровођење одредаба Закона о
матичним књигама којима је
прописана дужност матичара и
заменика матичара да се
стручно усавршавају и да
учествују у свим облицима
стручног усавршавања које
организује Министарство правде
и државне управе и провери
знања стеченог на стручном
усавршавању
3.ПК.1
Присуствовање свим
састанцима Комитета
министара посвећених
извршавању пресуда
Европског суда за људска
права и одбрана извештaја
Орган
Европска конвенција
за заштиту људских
права и основних
слобода
01
1.500.000 RSD
Успостављена сарадња са
Секретаријатом – Одељењем за
извршавање пресуда ЕСЉП при
Комитету министара и што мањи
број резолуција КМ СЕ којим се
захтева предузимање
одређених мера од Републике
Србије
3.ПК.2
Дисеминација одлука и
пресуда Европског суда за
људска права
Орган
Европска конвенција
за заштиту људских
права и основних
слобода
01
340.000 RSD
Преведене и објављене све
пресуде, преведене и објављене
важније одлуке; одржана једна
конференција/округли сто;
издата збирка пресуда и
важнијих одлука у односу на
Републику Србију за период од
марта 2013. до марта 2014.
године
306
Редни
број
Назив
Верификација
3.ПК.3
Старање над извршавањем Орган
пресуда и одлука Европског
суда за људска права
4.ПК.1
Израда и имплементација
софтвера за електронску
размену података о
грађанима између свих
основних судова Србије и
МУП
4.ПК.2
4.ПК.3
Референтни документ Извор и износ финансирања
Европска конвенција
за заштиту људских
права и основних
слобода
Очекивани резултати
01
353.000.000 RSD
Достављене све релеванте
информације Комитету
министара Савета Европе у
складу са чланом 46. Европске
конвенције за заштиту људских
права и основних слобода о
мерама предузетим ради
извршавања пресуда и одлука
Европског суда за људска
права; указано надлежним
органима на мере које Комитет
министара захтева од
Републике Србије; извршене
исплате по основу пресуда и
одлука Европског Суда за
људска права
Орган
Национална стратегија 01
реформе правосуђа за
период 2013–2018.
године
3.000.000 RSD
Успостављени линкови од
стране свих основних судова ка
МУП са услугом увида у базу
грађана МУП-а
Услуге обједињавања са
одржавањем пословног
софтвера у Сектору за
правосуђе Министарства
правде и државне управе
(Српски Лурис, регистар
вештака, тумача,
извршитеља, бележника и
медијатора, апликација
притужби)
Орган
Национална стратегија 01
реформе правосуђа за
период 2013–2018.
године
3.000.000 RSD
Надоградња софтвера према
пословним захтевима уз
редовно одржавање у току
периода од годину дана
Набавка опреме и
Орган
Национална стратегија 01
3.000.000 RSD
Пилот пројекат увођења модела
307
Редни
број
Назив
Верификација
софтвера за лабораторију
за тестирање нових
технологија –
еСервиси/децентрализација
Референтни документ Извор и износ финансирања
реформе правосуђа за
период 2013–2018.
године
Очекивани резултати
електронског записничара у
Виши суд и два до три Основна
суда
5.ПК.1
Даље усклађивање
затворског система
Републике Србије са
стандардима Европске
уније и јачање
алтернативних санкција
Донатор ЕУ, ИПА 2010,
укупан буџет пројекта:
5.197.000 еура. Период
спровођења: септембар
2011- септембар 2014
Орган
06
Стратегија за
смањење
преоптерећености
смештајних
капацитета у заводима
за извршење
кривичних санкција у
Републици Србији у
периоду од 2010. до
2015. године
154.350.900 RSD
Јачање капацитета
Министарства правде и државне
управе, Управе за извршење
кривичних санкција, за увођење
програма практичне и
професионалне едукације
осуђених лица, како би им се
омогућило лакше запшљавање
након одслужења прописане
затворске казне као и
успостављање неопходних
предуслова за ефективни и
ефикасан систем
алетернативних санкција у
Републици Србији увођењем
надзора над одређеним
категоријама починилаца
кривичних дела
6.ПК.1
Подршка систему
владавине права у
Републици
Србији/ефективно
извршење судских одлука
Донатор ЕУ, ИПА 2012,
укупан буџет пројекта:
2.000.000 еура Период
спровођења: Септембар
2013 – Децембар 2015
Орган
Национална стратегија 06
реформе правосуђа за
период 2013–2018.
године
95.000.000 RSD
Унапређење система извршења
судских одлука
6.ПК.2
Јачање владавине права у
Орган
Национална стратегија 06
118.800.000 RSD
Подршка сектору правде у
308
Редни
број
Назив
Верификација
Референтни документ Извор и износ финансирања
Очекивани резултати
Републици Србији/подршка
заједничком
вишедонаторском
повереничком фонду за
подршку сектора правде у
Републици Србији Донатор
ЕУ, ИПА 2011. укупан буџет
пројекта: 2.000.000 еура,
Период спровођења: јануар
2013 – јануар 2016
реформе правосуђа за
период 2013–2018.
године
Републици Србији за
успостављање модела за
примену секторског приступа у
планирању, програмирању и
спровођењу пројеката у области
сектора правосуђа, као и
реализација начина приступања
ЕУ фонду МДТФ, а у циљу боље
координације и фокусирања
активности на процес
придруживања ЕУ
6.ПК.3
Орган
Ефисност правосудног
сектора Донатор ЕУ, ИПА
2012. Укупан буџет пројекта
9.000.000 еура, Период
спровођења: 3 године
Национална стратегија 06
реформе правосуђа за
период 2013–2018.
године
356.400.000 RSD
Побољшање ефикасности,
ефективности и квалитета
судских поступака кроз
ефикасније управљање судским
предментима у судовима опште
надлежности корз
идентификацију и резализацију
унапређења процеса
6.ПК.4
Орган
Подршка имплементацији
Законика о кривичном
поступку Донатор ЕУ, ИПА
2012, укупна буџет пројекта:
1.300,000 еура Период
спровођења: 1,5 година
Национална стратегија 06
реформе правосуђа за
период 2013–2018.
године
102.960.000 RSD
Повећани капацитети и вештине
српских судија,тужиоца,
полиције и адвоката одбране у
преузимању нове улоге у
вођењу кривичног поступка, са
посебним освртом на
криминалитет белог оковратника
и форензичког рачуноводства
6.ПК.5
Праћење суђења за ратне
злочине Донатор ЕУ, ИПА
2010 (преостала средства)
Укупан буџет пројекта:
650.000 еура. Период
Орган
Национална стратегија 06
реформе правосуђа за
период 2013–2018.
године
38.610.000 RSD
Oбезбеђен наставак праћења
суђења за ратне злочине од
стране OEBS. Успостављени
одрживи механизми за праћења
суђења за ратне злочине и у
309
Редни
број
Назив
Верификација
Референтни документ Извор и износ финансирања
спровођења: 2 године
Очекивани резултати
наредном периоду
6.ПК.6
Орган
Унпређење доступности
правде у Републици Србији
Донатор: Влада Краљевине
Норвешке, укупна средства
из донације 4.125.000 еура.
Период спровођења: 2011септембар 2014. године
Национална стратегија 05
реформе правосуђа за
период 2013–2018.
године
122.500.000 RSD
6.ПК.7
Орган
Изградња капацитета за
процес европских
интеграција у оквиру
Министарства правде и
државне управе и
Министарства унутрашњих
послова Донатор: Амбасада
Велике Британије у
Београду. Укупан буџет
пројекта 36.100 фунти
Период спровођења:
септембар 2013- март 2014.
године
Национална стратегија 05
реформе правосуђа за
период 2013–2018.
године
2.205.700 RSD
6.ПК.8
Јачање владавине права у Орган
Републици Србији/јачање
капацитета правосудног
сектора у борби против
корупције у Републици
Србији Донатор ЕУ, ИПА
2011, укупан буџет пројекта:
2.000.000 еура, Период
спровођења: јануар 2013мај 2016
Национална стратегија 06
реформе правосуђа за
период 2013–2018.
године
101.820.000 RSD
Унaпрeђeњe рaдa судoвa и
дoступнoсти прaвдe; јaчaњe
Висoкoг сaвeтa судствa; као и
пoдршкa рeфoрми систeмa
мaлoлeтничкoг прaвoсуђa у
Републици Србији
Унапређени капацитети оба
министарства у области
европских интеграција и
међународних пројеката
Унапређени капацитети и
квалитет у спровођењу
институционалних реформи у
циљу превенције и борбе против
корупције
310
Редни
број
Назив
Верификација
Референтни документ Извор и износ финансирања
6.ПК.9
Стварање услова за јачање
институција од значаја за
рад правосудних органа и
реформу правосудног
система кроз
успостављање независног,
непристрасног, стручног,
одговорног и ефикасног
правосуђа
Орган
Национална стратегија 01
реформе правосуђа за
период 2013–2018.
године
4.300.000 RSD
6.ПК.10
Јачање кадровског
потенцијала и унапређење
ефикасности судске
администрације
Систематизовањe нових
радних места у судској и
тужилачкој администрацији
Орган
Национална стратегија 01
реформе правосуђа за
период 2013–2018.
године
150.000.000 RSD
7.ПК.1
Превенција и борба против Орган
корупције Донатор ЕУ, ИПА
2013, укупан буџет пројекта:
6.000.000 еура. Период
спровођења: 2 године
19.007.000 RSD
Национална стратегија 01
06 56.175.824.000 RSD
за борбу против
корупције
Очекивани резултати
Повећана ефикасност рада
институција- правосудних
професија (извршитељи,
вештаци, судски преводиоци ,
јавни бележници и медијатори)
од значаја за рад правосудних
органа. Јачање законитости
рада правосудних професија
кроз вршење послова надзора.
Значајно поједностављење
процедуре постављења судских
вештака и буџетска уштеда у
том поступку. Проширење
надлежности јавних бележника.
Проширење надлежности
извршитеља. Почетак рада
бесплатне правне помоћи
доступне грађанима. Стварање
услова за почетак рада службе
за подршку сведоцима и
оштећенима
Повећање ефикасности рада
правосудних органа кроз
повећање броја запослених и
побољшање квалификационе
структуре запослених
Ојачани капацитета
Министарства правде и државне
управе, у превенцији и борби
против корупције
311
Редни
број
Назив
Верификација
Референтни документ Извор и износ финансирања
Очекивани резултати
7.ПК.2
Годишњи програм рада са
планом надзора и
утврђеним приоритетима
Орган
Национална стратегија 01
за борбу против
корупције
1.200.000 RSD
8.ПК.1
Капитално одржавање и
доградња постојећих
капацитета
Орган
04
Стратегија за
01
смањење
преоптерећености
смештајних
капацитета у заводима
за извршење
кривичних санкција у
Републици Србији у
периоду од 2010. до
2015. године
3.200.000 RSD
200.414.000 RSD
Завршене активности
планираног капиталног
одржавања објеката затвора
8.ПК.2
Изградња затвора у
Панчеву и Крагујевцу
Кредит Развојне Банке
Савета Европе укупна
вредност 35.000.000 еура
Орган
01
Стратегија за
11
смањење
преоптерећености
смештајних
капацитета у заводима
за извршење
кривичних санкција у
Републици Србији у
периоду од 2010. до
2015. године
7.000.000 RSD
144.000.000 RSD
Почетак радова у Панчеву,
завршена израда главног
пројекта за затвор у Крагујевцу
8.ПК.3
Реконструкција и изградња
Орган
Стратегија за
01
16.269.000 RSD
Праћење судских и тужилачких
евиденција о предметима
корупције: успостављање
функционалне сарадње органа
откривања – МУП; гоњења –
Републичко јавно тужилаштво;
процесуирања –судови
(основни, виши, апелациони);
уједначавање евиденција (члан
504. став 5. ЗКП) и у складу са
међународним стандардима
праћења корупције
Започети радови на
312
Редни
број
Назив
Верификација
Референтни документ Извор и износ финансирања
Очекивани резултати
нових објеката у КПЗ
Ваљеву Донација Владе
Краљевине Норвешке
укупно у износу 25.000.000
НОК
смањење
преоптерећености
смештајних
капацитета у заводима
за извршење
кривичних санкција у
Републици Србији у
периоду од 2010. до
2015. године
реконструкцији и изградњи - 1.
фаза
8.ПК.4
Реконструкција и изградња Орган
нових објеката у КПЗ за
жене Донатор ЕУ, ИПА 2013
Укупан буџет пројекта:
2.700.000 еура
Стратегија за
смањење
преоптерећености
смештајних
капацитета у заводима
за извршење
кривичних санкција у
Републици Србији у
периоду од 2010. до
2015. године
Завршене активности на
припреми тендера за набавку
радова који ће почети у 2015.
години
9.ПК.1
Развој система
ванзаводских санкција
Орган
01
1.000.000 RSD
Повећан обим обухвата
осуђених лица у ванзаводским
санкцијама, и проширена мрежа
повереништва за алтернативне
санкције
9.ПК.2
Орган
Успоставање
институционалног третмана
починилаца кривичних дела
сексуално и родно
заснованог насиља у
установама за извршење
кривичних санкција
06
7.500.000 RSD
Израђени специјализовани
програми третмана за
починиоце сексуалног и родно
заснованог насиља, обучени
службеници третмана за
спровођење програма у свим
затворима у Републици Србији
313
Редни
број
Назив
Верификација
Референтни документ Извор и износ финансирања
Очекивани резултати
10.ПК.1
Развој интерног тржишта
сопствене производње
Завода у оквиру управе за
извршење кривичних
санкција у циљу
упошљавања осуђених
Орган
01
Стратегија за
смањење
преоптерећености
смештајних
капацитета у заводима
за извршење
кривичних санкција у
Републици Србији у
периоду од 2010. до
2015. године
86.153.000 RSD
Повећан обим упошљавања
осуђених и учешће снадбевања
сопственом производњом за 10
%
10.ПК.2
Развој професиналне обуке Орган
осуђеника
01
Стратегија за
смањење
преоптерећености
смештајних
капацитета у заводима
за извршење
кривичних санкција у
Републици Србији у
периоду од 2010. до
2015. године
10.000.000 RSD
У 2014. години обучено 500
осуђеника у процесу
професионалне сертификоване
обуке за производно занатска
занимања и обука проширена на
све заводе
10.ПК.3
Пројекат твининга за развој Орган
обуке и упошљавања
осуђених Донација ЕУ, ИПА
2013 Укупна вредност:
1.000 000 еур
01
Стратегија за
06
смањење
преоптерећености
смештајних
капацитета у заводима
за извршење
кривичних санкција у
Републици Србији у
периоду од 2010. до
2015. године
3.326.000 RSD
45.144.000 RSD
Унапређен систем обуке и
упошљавања осуђених
11.ПК.1
Организовање и
спровођење избора за
чланове националних
Орган
01
34.488.000 RSD
Спроведени избори и
конституисани национални
савети у Законом предвиђеним
314
Редни
број
Назив
Верификација
Референтни документ Извор и износ финансирања
савета националних
мањина
Очекивани резултати
роковима
12.ПК.1
Подршка реформи државне Орган
управе у Републици Србији
у периоду 2010–2013.
године Донатор: Краљевина
Шведска Укупан буџет
пројекта: 2.100.000 еура
Перод спровођења: јануар
2011- децембар 2014
Стратегија реформе
државне управе у
Републици Србији
05
58.380.900 RSD
Унапређивање организационих
и функционалних капацитета
органа државне управе
укључених у реализацију
Пројекта у складу са процесом
спровођења функционалних
прегледа; пружање подршке
реализацији приоритетних
реформских иницијатива које су
идентификоване у кључним
областима реформе утврђеним
Акционим планом за
спровођење реформе државне
управе у Републици Србији, за
период од 2009. до 2012. године,
кроз функционисање Пројектног
фонда за институционални
развој (PROFID)
12.ПК.2
Подршка даљем развоју
система за стручно
усавршавање државних
службеника Донатор ЕУ,
ИПА 2012. укупан буџет
пројекта 1.500.000 еура
Период спровођења: 2
године
Орган
Стратегија реформе
државне управе у
Републици Србији
06
89.100.000 RSD
Унапређена
професионализација државне
службе кроз даљи развој
система за стручно
усавршавање државних
службеника као саставног дела
система за управљање људским
ресурсима, у складу са
Стратегијом стручног
усавршавања државних
службеника у Републици Србији
и Акционим планом за њено
спровођење
315
Редни
број
Назив
Верификација
12.ПК.3
Подршка даљем развоју
електронске управе
Донатор ЕУ, ИПА 2012,
укупан буџет 2.000.000
еура, Период спровођења:
3 године
Орган
13.ПК.1
Развој апликације за
потребе кадровске
евиденције запослених у
правосудним органима –
судовима и јавним
тужилаштвима
Орган
Референтни документ Извор и износ финансирања
Стратегија реформе
државне управе у
Републици Србији
Очекивани резултати
06
79.200.000 RSD
Даље унапређење електронске
управе кроз развој електронских
сервиса на централном и
локалном нивоу, размене
података између државних
органа, националне регистре и
ИКТ инфраструктуру Владе
01
2.000.000 RSD
Омогућена израда свих
неопходних статистичких
извештаја појединачних
правосудих органа, као и израда
извештаја централне
статистике, који ће омогућити
збирне статистичке извештаје по
врстама судова, као и
јединствени аутоматизован
систем за прикупљање
статистичких података и
аутоматизовану израду
извештаја за потребе анализе у
Сектору за правосуђе, као и за
потребе других. Будући систем
треба да омогући унос, измену и
преглед података о броју и
структури запослених државних
службеника, намештеника и
приправника по врсти радних
места и сваком звању, на
неодређено, односно на
одређено време, као и броја
података о носиоцима
правосудне функције: судијама,
јавним тужиоцима и заменицима
јавних тужилаца
316
ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ
1. Назив органа државне управе
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
2. Министар
проф. др Драган Гламочић
3. Делокруг
На основу члана 11. Закона о министарствима („Службени гласник РС”, бр. 72/12 и 76/13), Министарство
пољопривреде, шумарства и водопривреде обавља послове државне управе који се односе на: стратегију и
политику развоја пољопривреде и прехрамбене индустрије; анализу производње и тржишта пољопривредних
производа; билансе пољопривредно-прехрамбених производа и систем робних резерви основних пољопривреднопрехрамбених производа; мере тржишно-ценовне политике, структурне политике и земљишне политике у
пољопривреди; мере подстицаја за унапређење пољопривредне производње; предлагање системских решења и
мера заштите при увозу пољопривредних и прехрамбених производа; заштиту и коришћење пољопривредног
земљишта; производњу аграрних инпута за пољопривредну и прехрамбену индустрију, производњу и промет
алкохолних и безалкохолних пића, етанола, дувана и производа од дувана и прехрамбених производа; контролу
квалитета пољопривредних производа и прехрамбених производа, вина, алкохолних и безалкохолних пића, воћних
сокова, концентрисаних воћних сокова, воћних нектара, воћних сокова у праху, минералних вода, етанола, дувана и
производа од дувана у унутрашњем и спољном промету; рурални развој; стручне пољопривредне службе; систем
тржишних информација у пољопривреди; производњу, цертификацију и контролу квалитета и промета семена и
садног материјала; признавање и заштиту сорти биља и раса домаћих животиња; утврђивање испуњености услова,
процену ризика и спровођење мера контроле везаних за биолошку сигурност код ограничене употребе, увођења у
производњу, стављање у промет и увоз генетички модификованих организама; очување и одрживо коришћење
биљних и животињских генетичких ресурса за храну и пољопривреду, стварање услова за приступ и реализацију
пројеката из делокруга тог министарства који се финансирају из средстава претприступних фондова Европске уније,
донација и других облика развојне помоћи; инспекцијски надзор у области пољопривреде који обављају
пољопривредни инспектори у складу са законом, као и друге послове одређене законом. Министарство
пољопривреде, шумарства и водопривреде обавља и послове државне управе који се односе и на: управљање
пољопривредним земљиштем у државној својини; успостављање и вођење информационог система о
пољопривредном земљишту у Републици Србији; додељивање средстава за извођење радова и праћење
реализације годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у Републици Србији;
праћење израде Пољопривредне основе Републике Србије и њено остваривање; вођење регистра пољопривредних
основа јединица локалне самоуправе, као и друге послове одређене законом. Управа за ветерину, као орган управе
у саставу Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, обавља послове државне управе и стручне
послове који се односе на: здравствену заштиту животиња; ветеринарску и санитарну контролу у производњи и у
унутрашњем и спољном промету животиња, производа, сировина и отпадака животињског порекла, семена за
317
вештачко осемењивање, оплођених јајних ћелија за оплођавање животиња, ембриона и других организама и
предмета којима се може пренети заразна болест, хране за животиње и компоненти за производњу хране за
животиње; регистрацију и контролу рада објеката за производњу намирница животињског порекла (кланице,
млекаре и др.); контролу објеката за производњу хране за животиње и нешкодљиво уклањање лешева и отпадака
животињског порекла, као и објеката за њихову прераду; контролу производње и унутрашњи и спољни промет
лекова и биолошких средстава за употребу у ветерини, као и друге послове одређене законом. Управа за заштиту
биља, као орган управе у саставу Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, обавља послове
државне управе и стручне послове који се односе на: заштиту биља од заразних болести и штеточина; контролу
средстава за заштиту биља и ђубрива у производњи, унутрашњем и спољном промету; контролу примене
средстава за заштиту биља; производњу и регистрацију средстава за заштиту биља и исхрану биља;
фитосанитарни надзор и инспекцију у унутрашњем и спољном промету биља, семена и садног материјала, као и
друге послове одређене законом. Републичка дирекција за воде, као орган управе у саставу Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде, обавља послове државне управе и стручне послове који се односе на:
политику водопривреде; вишенаменско коришћење вода; водоснабдевање, изузев дистрибуције воде; заштиту од
вода; спровођење мера заштите вода и планску рационализацију потрошње воде; уређење водних режима;
праћење и одржавање режима вода који чине и пресецају границу Републике Србије; инспекцијски надзор у области
водопривреде који се обавља у складу са законом, као и друге послове одређене законом. Управа за шуме, као
орган управе у саставу Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, обавља послове државне управе
и стручне послове који се односе на: политику шумарства; очување шума; унапређење и коришћење шума и
дивљачи; спровођење мера заштите шума и дивљачи; контролу семена и садног материјала у шумарству;
инспекцијски надзор у области шумарства и ловства који се обавља у складу са законом, као и друге послове
одређене законом.
4. Органи управе у
саставу/имаоци јавних
овлашћења
Управа за ветерину; Управа за заштиту биља; Републичка дирекција за воде; Управа за шуме; Управа за
пољопривредно земљиште; Управа за аграрна плаћања; Дирекција за националну референтну лабораторију
318
АКТИ КОЈЕ ВЛАДА ПРЕДЛАЖЕ НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ
Редни
Назив
број
Опис
Референтни документ
НПАА Рок/месец
1
Предлог закона о изменама и
допунама Закона о подстицајима у
пољопривреди и руралном развоју
Уређује се врсте подстицаја, начин
коришћења подстицаја, Регистар
подстицаја у пољопривреди и
руралном развоју, као и услови за
остваривање права на подстицаје у
пољопривреди и руралном развоју
Стратегија развоја пољопривреде Србије
НЕ
01. 2014.
2
Предлог закона о изменама и
допунама Закона о здрављу биља
Дефинише се структура
фитосанитарног система, начин
обављања одређених послова,
начин плаћања као и систем
накнада
Стратегија развоја пољопривреде Србије
ДА
03. 2014.
3
Предлог закона о потврђивању
Споразума између Владе Републике
Србије и Кабинета министара Украјине
о сарадњи у области биљног
карантина и заштите биља
Потврђује се Споразум између
Владе Републике Србије и
Кабинета министара Украјине о
сарадњи у области биљног
карантина и заштите биља
Стратегија развоја пољопривреде Србије
НЕ
03. 2014.
4
Предлог закона о потврђивању
Споразума између Владе Републике
Србије и Владе Краљевине Мароко о
сарадњи у области ветерине
Потврђује се Споразум између
Владе Републике Србије и Владе
Краљевине Мароко о сарадњи у
области ветерине
Стратегија развоја пољопривреде Србије
НЕ
03. 2014.
5
Предлог закона о потврђивању
Споразума између Владе Републике
Србије и Владе Републике Грчке о
сарадњи у области пољопривреде
Потврђује се Споразум између
Владе Републике Србије и Владе
Републике Грчке о сарадњи у
области пољопривреде
Стратегија развоја пољопривреде Србије
НЕ
03. 2014.
6
Предлог закона о изменама и
допунама Закона о средствима за
Дефинише се поступак регистрације Стратегија развоја пољопривреде Србије
средстава за заштиту биља, начин
ДА
03. 2014.
319
Редни
Назив
број
Опис
Референтни документ
НПАА Рок/месец
заштиту биља
обављања одређених послова и
систем накнада
7
Предлог закона о изменама и
допунама Закона о средствима за
исхрану биља и оплемењивачима
земљишта
Дефинише се поступак уписа у
регистрар средстава за исхрану
биља и оплемењивача земљишта,
начин обављања одређених
послова и систем накнада
Стратегија развоја пољопривреде Србије
ДА
03. 2014.
8
Предлог закона о органској
производњи и органским производима
Уређују се услови за органску
производњу (која укључује
примарну производњу, прераду,
облежавање, складиштење, промет
органских производа), вршење
контроле и сертификације, као и
надзор над радом овлашћених
контролних организација, у складу
са новом регулативом Европске
уније
Стратегија развоја пољопривреде Србије
НЕ
03. 2014.
9
Предлог закона о јаким алкохолним
пићима
Уређује се производња, географска
ознака, испитивање квалитета,
декларисање и промет јаких
алкохолних пића, као и друга
питања од значаја за јака
алкохолна пића
Стратегија развоја пољопривреде Србије
ДА
04. 2014.
10
Предлог закона о обезбеђеном
преджетвеном финансирању
Уређује се уговарање преджетвеног Стратегија развоја пољопривреде Србије
финансирања пољопривреде,
регистровање пољопривредних
уговора о финансирању,
обезбеђење наплате потраживања
поверилаца по пољопривредним
уговорима о финансирању
заснивањем залоге на будућим
пољопривредним производима без
НЕ
04. 2014.
320
Редни
Назив
број
Опис
Референтни документ
НПАА Рок/месец
њихове предаје у државину,
регистровање и правно дејство
залоге на будућим
пољопривредним производима и
посебна права и обавезе уговорних
страна у вези са финансирањем
пољопривреде
11
Предлога закона о изменама и
допунама Закона о јавним
складиштима за пољопривредне
производе
Уређују се услови за одређивање
јавних складишта за
пољопривредне производе, услови
и начин издавања дозволе за рад
јавних складишта, као и услови и
начин њиховог коришћења, начин
обављања делатности у јавном
складишту, поступак издавања,
промета и залоге робног записа,
принудна наплата потраживања по
робном запису, одговорност јавног
складишта, као и оснивање
Компензационог фонда
Стратегија развоја пољопривреде Србије
НЕ
04. 2014.
12
Предлог закона о потврђивању
Споразума између Владе Републике
Србије и Владе Демократске Народне
Алжирске Републике у области
здравља животиња
Потврђује се Споразум између
Владе Републике Србије и Владе
Демократске Народне Алжирске
Републике у области здравља
животиња
Стратегија развоја пољопривреде Србије
НЕ
06. 2014.
13
Предлог закона о изменама и
допунама Закона о добробити
животиња
Уређује се добробит животиња,
права, обавезе и одговорност
правних и физичких лица и
предузетника, поступање са
животињама и заштита животиња
од злостављања при транспорту, у
одгоју, клању и спровођењу огледа
Стратегија развоја пољопривреде Србије
НЕ
06. 2014.
321
Редни
Назив
број
Опис
Референтни документ
НПАА Рок/месец
на животињама
14
Предлог закона о изменама Закона о
сточарству
Измене закона су неопходне ради
испуњења захтева у процесу
придруживања ЕУ
Стратегија развоја пољопривреде Србије
НЕ
06. 2014.
15
Предлог закона о потврђивању
Споразума о сарадњи између Владе
Републике Србије и Владе Народне
Демократске Републике Алжир о
сарадњи у области водних ресурса и
уређења водних режима
Потврђујe се Споразум о сарадњи
између Владе Републике Србије и
Владе Народне Демократске
Републике Алжир о сарадњи у
области водних ресурса
Стратегија развоја пољопривреде Србије
НЕ
06. 2014.
16
Предлог закона о пољопривредном
земљишту
Уређује планирање, заштиту,
уређење и коришћење
пољопривредног земљишта
НЕ
06. 2014.
17
Предлог закона о изменама и
допунама Закона о шумама
Усаглашавање казнених одредби,
поједностављивање процедура у
газдовању шумама
Стратегија развоја шумарства Републике
Србије
НЕ
06. 2014.
18
Предлог закона о потврђивању
Споразума између Владе Републике
Србије и Владе Источне Републике
Уругвај о сарадњи у области ветерине
Потврђује се Споразум између
Владе Републике Србије и Владе
Источне Републике Уругвај о
сарадњи у области ветерине
Стратегија развоја пољопривреде Србије
НЕ
06. 2014.
19
Предлог закона о потврђивању
Споразума о сарадњи између Владе
Републике Србије и Владе Народне
Демократске Републике Алжир о
сарадњи у области заштите биља и
биљног карантина
Потврђује се Споразум о сарадњи
између Владе Републике Србије и
Владе Народне Демократске
Републике Алжир о сарадњи у
области заштите биља и биљног
карантина
Стратегија развоја пољопривреде Србије
НЕ
09. 2014.
322
Редни
Назив
број
Опис
Референтни документ
НПАА Рок/месец
20
Предлог закона о семену и садном
материјалу пољопривредног и
украсног биља
Уређује се производња, контрола
производње, дорада, утврђивање
квалитета, паковање,
обележавање, промет, увоз и
постконтролно испитивање семена
и садног материјала
пољопривредног и украсног биља,
као и друга питања од значаја за
област семена и садног материјала
пољопривредног и украсног биља
Стратегија развоја пољопривреде Србије
ДА
10. 2014.
21
Предлог закона о удружењима
корисника вода за наводњавање
Уређује се оснивање, упис у
регистар, правни положај, чланство
и органи удружења корисника вода,
имовина, статусне промене и
престанак удружења, надзор и
друга питања значајна за рад
удружења
Водопривредна основа Републике Србије
НЕ
11. 2014.
22
Предлог закона о изменама и
допунама Закона о водама
Уређују се правни положај вода и
водног земљишта, надлежности
државних органа и правних лица у
вези са управљањем водама,
финансирање водне делатности,
надзор над спровођењем закона и
др.
Водопривредна основа Републике Србије
НЕ
11. 2014.
23
Предлог закона о изменама и
допунама Закона о дивљачи и ловству
Поједностављивање процедура
газдовања дивљачи и ловиштима,
редефинисање појединих одредби
везаних за надлежности и
овлашћења, допуна казнених
одредби
Стратегија развоја шумарства Републике
Србије
НЕ
12. 2014.
24
Предлог програма развоја шумарства
Утврђују се правци развоја шума и
шумарства са планом за њихово
Стратегија развоја шумарства Републике
Србије
НЕ
12. 2014.
323
Редни
Назив
број
Опис
на територији Републике Србије
Референтни документ
НПАА Рок/месец
спровођење
АКТИ КОЈЕ ВЛАДА ДОНОСИ
Редни
број
Назив
Правни основ
Опис
Референтни документ
НПАА Рок/месец
1
Уредба о расподели
подстицаја у пољопривреди
и руралном развоју
Члан 4. став 3. Закона о
подстицајима у
пољопривреди и руралном
развоју („Службени гласник
РС“, бр. 10/13)
Уредбом се прописује обим Стратегија развоја
средстава, врсте и
пољопривреде Србије
максимални износи по врсти
подстицаја
НЕ
01. 2014.
2
Закључак којим се утврђује
Основа за закључивање
Споразума о сарадњи
између Владе Републике
Србије и Владе Републике
Турске у области вода и
усваја текст овог споразума
и овлашћује лице које ће у
име Владе потписати овај
споразум
Члан 6. Закона о
закључивању и извршавању
међународних уговора
(„Службени гласник РС”,
број 32/13) и члан 43. став 3.
Закона о Влади („Службени
гласник РС”, бр. 55/05, 71/05
- исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12- УС и 72/12)
Утврђује се Основа за
закључивање Споразума о
сарадњи између Владе
Републике Србије и Владе
Републике Турске у области
вода; Усваја се текст овог
споразума и овлашћује се
лице које ће у име Владе
потписати овај споразум
Стратегија развоја
пољопривреде Србије
НЕ
02. 2014.
3
Стратегија пољопривреде и
руралног развоја за период
2014-2024. године
Члан 4. став 3. Закона о
пољопривреди и руралном
развоју („Службени гласник
РС”, број 41/09) и члан 45.
став 1. Закона о Влади
(„Службени гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 - исправка,
101/07, 65/08, 16/11, 68/12-
Стратегија даје анализу
стања у пољопривредном
сектору и руралним
подручјима, детектује
кључне изазове за њихов
развој у наредној деценији,
дефинише развојну визију,
Стратегија развоја
пољопривреде Србије
ДА
02. 2014.
324
Редни
број
Назив
Правни основ
Опис
УС и 72/12)
циљеве и приоритете
Референтни документ
НПАА Рок/месец
4
Уредба о утврђивању
Програма управљања
водама у 2014. години
Члан 42. став 3. Закона о
водама („Службени гласник
РС”, бр. 30/10 и 93/12) и
члан 42. став 1. Закона о
Влади („Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Утврђују се послови од
општег интереса у
управљању водама који ће
се финансирати у 2014.
години, као и износ
средстава за обављање тих
послова
Водопривредна основа
Републике Србије
НЕ
02. 2014.
5
Закључак којим се утврђује
Основа за закључивање
Споразума о сарадњи
између Владе Републике
Србије и Владе Републике
Турске у области
шумарства, усваја текст
овог споразума и овлашћује
лице које ће у име Владе
потписати овај споразум
Члан 6. Закона о
закључивању и извршавању
међународних уговора
(„Службени гласник РС”,
број 32/13) и члан 43. став 3.
Закона о Влади („Службени
гласник РС”, бр. 55/05, 71/05
- исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12- УС и 72/12)
Утврђује се Основа за
закључивање Споразума о
сарадњи између Владе
Републике Србије и Владе
Републике Турске у области
шумарства; Усваја се текст
овог споразума и овлашћује
се лице које ће у име Владе
потписати овај споразум
Стратегија развоја
пољопривреде Србије
НЕ
02. 2014.
6
Закључак о утврђивању
допуне Основе за вођење
преговора и закључивање
Споразума о сарадњи у
области одрживог
управљања прекограничним
водама са Румунијом
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Допуном Основе се одређују Водопривредна основа
основна питања о којима ће Републике Србије
се у наставку вођења
преговора преговарати,
ставови делегације
Републике Србије, састав
делегације Републике
Србије, предрачун трошкова
за рад делегације
НЕ
03. 2014.
7
Уредба о утврђивању
Годишњег програма развоја
саветодавних послова у
пољопривреди за 2014.
Члан 27. став 4 Закон о
обављању саветодавних и
стручних послова у области
пољопривреди („Службени
Утврђују се конкретне
активности које се односе
на обављање саветодавних
послова у пољопривреди,
НЕ
03. 2014.
Стратегија развоја
пољопривреде Србије
325
Редни
број
Назив
годину
Правни основ
гласник РС”, број 30/10)
Опис
Референтни документ
НПАА Рок/месец
подручја на којима се
обављају ти послови,
рокови, начин спровођења
активности, извори и
распоред коришћења
средстава као и начин
контроле спровођења овог
програма
8
Одлука о изменама одлуке о Члан 33. ст. 2. и 3. Закона о
образовању Националног
Влади („Службени гласник
савета за рурални развој
РС”, бр. 55/05, 71/05 исправка, 101/07,
65/08,16/11, 68/12, 72/12)
Измена одлуке о
образовању националног
савета за рурални развој
Стратегија развоја
пољопривреде Србије
НЕ
03. 2014.
9
Закључак о усвајању
Програма расподеле и
коришћења средстава за
субвенције у области
заштите биља за 2014.
годину
Члан 7. Закона о буџету
Републике Србије за 2014.
годину („Службени гласник
РС”, број 110/13) и члан 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 – исправка,
101/07, 65/08,16/11, 68/12УС и 72/12)
Субвенцонисање радова
који обезбеђују спречавање
појаве, уношења, ширења и
сузбијања штетних
организама
Стратегија развоја
пољопривреде Србије
НЕ
03. 2014.
10
Уредба о утврђивању
Програма извођења радова
на заштити, уређењу и
коришћењу
пољопривредног земљишта
за 2014. годину
Члан 14. став 2. Закона о
пољопривредном земљишту
(„ Службени гласник РС“, бр.
62/06, 65/08 41/09), члан 7.
Закона о буџету Републике
Србије за 2014. годину
(„Службени гласник РС”,
број 110/13) и члан 42. став
1. Закона о Влади
(Службени гласник РС“, бр.
55/05, 71/05-исправка,
Ближе одређује програм
радова на заштити, уређењу
и коришћењу
пољопривредног земљишта
НЕ
03. 2014.
326
Редни
број
Назив
Правни основ
Опис
Референтни документ
НПАА Рок/месец
101/07, 65/08 и 16/11)
11
Уредба о висини накнада за
воде за 2014. годину
Члан 191. Закона о водама
(„Службени гласник РС”, бр.
30/10 и 93/12) и члан 42.
став 1. Закона о Влади
(„Службени гласник РС”, бр.
55/05, 71/05-исправка,
101/07, 65/08, 16/11, 68/12УС и 72/12)
Утврђује се висина накнаде Водопривредна основа
за коришћење водног добра, Републике Србије
накнаде за испуштену воду,
накнаде за одводњавање,
накнаде за коришћење
водних објеката и система
НЕ
03. 2014.
12
Закључак о усвајању
Програма расподеле и
коришћења средстава за
субвенције у области
шумарства за 2014. годину
Члан 7.Закона о буџету
Републике Србије за 2014.
годину („Службени гласник
РС”, број 110/13) и члан 43.
став 3. Закона о Влади
(„Службени гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 – исправка,
101/07, 65/08,16/11, 68/12УС и 72/12)
Субвенцонисање радова
Стратегија развоја шумарства
који обезбеђују повећање
Републике Србије
степена шумовитости,
конверзију изданачких шума
и производњу
репродуктивног материјала
НЕ
03. 2014.
13
Уредба о утврђивању
Годишњег програма
коришћења средстава
Буџетског фонда за шуме
Републике Србије у 2014.
години
Члан 88. став 4. Закона о
шумама („Службени гласник
РС”, бр. 30/10 и 93/12), члан
7. Закона о буџету
Републике Србије за 2014.
годину („Службени гласник
РС”, број 110/13) и члан 42.
став 1. Закона о Влади
(„Службени гласник РС“ број
55/05, 71/05 – исправка,
101/07, 65/08-УС, 16/11,
72/12)
Утврђује се Годишњи
Стратегија развоја шумарства
програм коришћења
Републике Србије
средстава Буџетског фонда
за шуме Републике Србије у
2014. години
НЕ
03. 2014.
14
Закључак о усвајању
Програма расподеле и
Члан 7. Закона о буџету
Републике Србије за 2014.
Средства намењена за
Стратегија развоја шумарства
субвенцонисање програма и Републике Србије
НЕ
03. 2014.
327
Редни
број
Назив
Правни основ
Опис
Референтни документ
НПАА Рок/месец
коришћења средстава
Буџетског фонда за развој
ловства Републике Србије
за субвенције у области
ловства за 2014. годину
годину („Службени гласник
РС”, број 110/13) и члан 43.
Закона о Влади („Службени
гласник РС”, бр. 55/05, 71/05
– исправка, 101/07,
65/08,16/11, 68/12-УС и
72/12)
пројеката развоја ловства и
унапређењу стања
популација дивљачи и
њених станишта, у складу
са Законом о дивљачи и
ловству („Службени гласник
РС”, број 18/10)
15
Одлука о висини накнада у
области средстава за
заштиту биља
Члан 70. став 4. Закона о
средствима за заштиту
биља („Службени гласник
РС”, број 41/09) и члан 43.
став 1. Закона о Влади
(„Службени гласник РС”, бр.
55/05, 71/05-исправка,
101/07, 65/08, 16/11, 68/12УС и 72/12)
Утврђује се висина накнаде
коју плаћа подносилац
захтева за регистрацију,
промет, увоз и пружање
услуга у области средстава
за заштиту биља
Стратегија развоја
пољопривреде Србије
НЕ
04. 2014.
16
Одлука о висини накнада у
области средстава за
заштиту биља
Члан 38. став 4. Закона о
средствима за исхрану
биља и оплемењивачима
земљишта („Службени
гласник РС”, број 41/09) и
члан 43. став 1. Закона о
Влади („Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Утврђује се висина накнаде
коју плаћа подносилац
захтева за обављање
фитосанитарних прегледа у
области средстава за
исхрану биља и
оплемењивача земљишта
Стратегија развоја
пољопривреде Србије
НЕ
04. 2014.
17
Одлука о висини накнаде за
обављање фитосанитарних
прегледа
Члан 88. став 3. Закона о
здрављу биља („Службени
гласник РС”, број 30/10) и
члан 43. став 1. Закона о
Влади („Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
Утврђује се висина накнаде
коју плаћа подносилац
захтева за обављање
фитосанитарних прегледа
Стратегија развоја
пољопривреде Србије
НЕ
04. 2014.
328
Редни
број
Назив
Правни основ
Опис
Референтни документ
НПАА Рок/месец
16/11, 68/12-УС и 72/12)
18
Закључак о утврђивању
Основе за вођење
преговора и закључивање
Споразума о сарадњи у
области одрживог
управљања прекограничним
водама са Босном и
Херцеговином и усвајању
Предлога споразума о
сарадњи у области
одрживог управљања
прекограничним водама са
Босном и Херцеговином
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Основом се одређују
Водопривредна основа
основна питања о којима ће Републике Србије
се водити преговори и
ставови делегације, састав
делегације и предрачун
трошкова за рад делегације;
Предлогом споразума о
сарадњи у области
одрживог управљања
прекограничним водама са
Босном и Херцеговином се
уређује споразумно
решавање свих питања у
области одрживог
управљања прекограничним
водама, за које су
заинтересоване обе или
једна од страна
19
Стратегија развоја ловства
Републике Србије
Члан 45. став 1. Закона о
Утврђују се дугорочни
дивљачи и ловству
циљеви, смернице и мере
(„Службени гласник РС”,
за развој ловства
број 18/10) и члан 45. став 1.
Закона о Влади („Службени
гласник РС”, бр. 55/05, 71/05
– исправка, 101/07,
65/08,16/11, 68/12-УС и
72/12)
20
Уредба о утврђивању
Годишњег програма мера за
спровођење одгајивачког
програма за 2014. годину
Члан 19. Закона о
сточарству („Службени
гласник РС”, број 41/09) и
члан 4. став 1. Закона о
подстицајима у
Мера за спровођење
одгајивачког програма
спроводе се ради
унапређивања генетског
потенцијала у сточарству,
НЕ
05. 2014.
Стратегија развоја шумарства
Републике Србије
НЕ
05. 2014.
Стратегија развоја
пољопривреде Србије
НЕ
05. 2014.
329
Редни
број
Назив
Правни основ
Опис
пољопривреди и руралном
равоју („Службени гласник
РС”, број 10/13)
како би се обезбедили
услови за побољшање
квалитета производње и
њеног обима
Референтни документ
НПАА Рок/месец
21
Уредба о Националном
програму пољопривреде и
руралног развоја за период
2014-2020. године
Чл. 5. и 6. Закона о
пољопривреди и руралном
развоју („Службени гласник
РС”, број 41/09)
Националним програмом за Стратегија развоја
пољопривреду утврђују се
пољопривреде Србије
средњорочни и краткорочни
циљеви пољопривредне
политике, начин, редослед и
рокови за остваривање
наведених циљева,
очекивани резултати, као и
облик, врста, намена и обим
појединих подстицаја
ДА
05. 2014.
22
Уредба о утврђивању
Годишњег програма
мониторинга статуса вода у
2014. години (заједнички
предлог са министром
надлежним за послове
заштите животне средине)
Члан 109. став 1. Закона о
водама („Службени гласник
РС”, бр. 30/10 и 93/12) и
члан 42. став 1. Закона о
Влади („Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Утврђује се Програм
мониторинга статуса
површинских и подземних
вода у 2014. години
Водопривредна основа
Републике Србије
НЕ
05. 2014.
23
Закључак којим се утврђује
Основа за закључивање
Споразума о сарадњи
између Владе Републике
Србије и Владе Народне
Демократске Републике
Алжир о сарадњи у области
заштите биља и биљног
карантина, усваја текст овог
споразума и овлашћује лице
које ће у име Владе
Члан 6. Закона о
закључивању и извршавању
међународних уговора
(„Службени гласник РС”,
број 32/13) и члан 43. став 3.
Закона о Влади („Службени
гласник РС”, бр. 55/05, 71/05
- исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12- УС и 72/12)
Утврђује се Основа за
закључивање Споразума о
сарадњи између Владе
Републике Србије и Владе
Народне Демократске
Републике Алжир о
сарадњи у области заштите
биља и биљног карантина
Стратегија развоја
пољопривреде Србије
НЕ
06. 2014.
330
Редни
број
Назив
Правни основ
Опис
Референтни документ
НПАА Рок/месец
потписати овај споразум
24
Одлука о висини накнаде за
испитивање и за додатно
испитивање сорте
пољопривредног биља
Члан 35. став 2. Закона о
признавању сорти
пољопривредног биља
(„Службени гласник РС”,
број 30/10) и члан 43. став 1.
Закона о Влади („Службени
гласник РС”, бр. 55/05,
71/05-исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС и
72/12)
Утврђује се висина накнаде Стратегија развоја
коју плаћа подносилац
пољопривреде Србије
захтева за испитивање
сорте ради признавања
сорте пољопривредног
биља и за додатно
испитивање сорте
пољопривредног биља ради
провере производне
вредности сорте
НЕ
06. 2014.
25
Уредба о начину топлотног
третирања и обележавања
дрвеног материјала за
паковање
Члан 90. тачка 2. Устава
Републике Србије и члан 42.
став 1. Закона о Влади
(„Службени гласник РС”, бр.
55/05, 71/05-исправка,
101/07, 65/08, 16/11, 68/12УС и 72/12)
Утврђује се начин и
поступак третирања и
означавања дрвеног
материјала за паковање
ДМП
Стратегија развоја
пољопривреде Србије
ДА
06. 2014.
26
Закључак о усвајању
Националног програма
очувања и одрживог
коришћења биљних
генетичких ресурса за храну
и пољопривреду
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Национални програм
Стратегија развоја
очувања биљних генетичких пољопривреде Србије
ресурса за храну и
пољопривреду је
стратегијски документ у
којем се описује актуелно
стање, наводе циљеви и
предлажу мере у вези са
очувањем, одрживим
коришћењем, употребом и
развојем биљних генетичких
рерсурса за храну и
пољопривреду
НЕ
06. 2014.
331
Редни
број
Назив
Правни основ
Опис
Референтни документ
НПАА Рок/месец
27
Уредба о утврђивању
критеријума за одређивање
референтне цене воде
Члан 157. став 2. тачка 2)
Утврђују се критеријуми за
Закона о водама („Службени одређивање референтне
гласник РС”, бр. 30/10 и
цене воде
93/12) и члан 42. став 1.
Закона о Влади („Службени
гласник РС”, бр. 55/05,
71/05-исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС и
72/12)
Водопривредна основа
Републике Србије
НЕ
07. 2014.
28
Уредба о утврђивању
методологије за обрачун
цене снабдевања водом за
пиће системом јавног
водовода и цене
сакупљања, одвођења и
пречишћавања отпадних
вода системом јавне
канализације
Члан 157. став 2. тачка 1)
Закона о водама („Службени
гласник РС”, бр. 30/10 и
93/12) и члан 42. став 1.
Закона о Влади („Службени
гласник РС”, бр. 55/05,
71/05-исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС и
72/12)
Утврђује се методологија за
обрачун цене снабдевања
водом за пиће системом
јавног водовода и цене
сакупљања, одвођења и
пречишћавања отпадних
вода системом јавне
канализације
Водопривредна основа
Републике Србије
НЕ
07. 2014.
29
Закључак о утврђивању
Основе за вођење
преговора и закључивање
Споразума о сарадњи у
области одрживог
управљања прекограничним
водама са Мађарском и
усвајању Предлога
споразума о сарадњи у
области одрживог
управљања прекограничним
водама са Мађарском
Члан 43. став 3. Закона о
Влади („Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Основом се одређују
Водопривредна основа
основна питања о којима ће Републике Србије
се водити преговори,
ставови делегације
Републике Србије, састав
делегације Републике
Србије, предрачун трошкова
за рад делегације;
Предлогом споразума о
сарадњи у области
одрживог управљања
прекограничним водама са
Мађарском се уређује
споразумно решавање свих
питања у области одрживог
управљања прекограничним
водама, за које су
НЕ
09. 2014.
332
Редни
број
Назив
Правни основ
Опис
Референтни документ
НПАА Рок/месец
заинтересоване обе или
једна од страна
30
Уредба о утврђивању
Средњорочног програма
развоја саветодавних
послова у пољопривреди за
период од 2015 до 2019.
године
Члан 25. став 2. и члан 26.
став 2. Закона о обављању
саветодавних и стручних
послова у области
пољопривреди („Службени
гласник РС”, број 30/10)
Утврђују се средњорочни
циљеви развоја
саветодавних послова у
пољопривреди, начин и
рокови за остваривање
наведених циљева,
очекивани резултати и
начин финансирања
саветодавних послова у
пољопривреди
Стратегија развоја
пољопривреде Србије
НЕ
11. 2014.
31
Уредба о утврђивању Плана
управљања водама за слив
реке Дунав са Програмом
мера
Члан 34. став 3. Закона о
водама („Службени гласник
РС”, бр. 30/10 и 93/12) и
члан 43. став 1. Закона о
Влади („Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Планом управљања водама
се на разматраном подручју
обезбеђује рационално
коришћење и заштита вода,
као и заштита од вода, што
укључује и процену
неопходних средстава за
реализацију планираних
активности, динамику и
начин њиховог обезбеђења
Водопривредна основа
Републике Србије
НЕ
12. 2014.
32
Стратегија управљања
водама на територији
Републике Србије
Члан 31. став 1. Закона о
водама („Службени гласник
РС”, бр. 30/10 и 93/12) и
члан 45. став 1. Закона о
Влади („Службени гласник
РС”, бр. 55/05, 71/05исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Стратегијом управљања
водама на територији
Републике Србије се
утврђују дугорочни правци
управљања водама
Водопривредна основа
Републике Србије
НЕ
12. 2014.
33
Одлука о одређивању
пољопривредних и
Члан 2. Закона о посебној
дажбини при увозу
Одређују се пољопривредни Стратегија развоја
и прехрамбени производи за пољопривреде Србије
НЕ
12. 2014.
333
Редни
број
Назив
прехрамбених производа за
које се плаћа посебна
дажбина при увозу и износу
посебне дажбине
Правни основ
пољопривредних и
прехрамбених производа
(„Службени лист СРЈ”, број
90/94) и члан 43. став 1.
Закона о Влади („Службени
гласник РС”, бр. 55/05, 71/05
– исправка, 101/07 и 65/08,
16/11, 68/12-УС и 72/12)
Опис
Референтни документ
НПАА Рок/месец
које се плаћа посебна
дажбина при увозу и
утврђује износ посебне
дажбине
ПРОПИСИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ
Редни
број
Назив
Правни основ
Референтни документ
Рок
НПАА доношења
(месец)
Прописан
крајњи рок
1
Правилник о условима и начину
коришћења подстицајних средстава
за подршку руралном развоју кроз
инвестиције у пољопирвредна
газдинства која се баве
производњом воћа, грожђа, поврћа и
цвећа
Члан 34. став 6. Закона о
подстицајима у пољопривреди и
руралном развоју („Службени
гласник РС”, број 10/13)
Стратегија развоја
пољопривреде Србије
ДА
01. 2014.
Није
предвиђен
2
Правилник о начину и условима
коришћења подстицајних средстава
за диверсификацију економских
активности на селу кроз подршку
непољопирвредним делатностима
Члан 34.став 6 Закона о
подстицајима у пољопривреди и
руралном развоју („Службени
гласник РС”, број 10/13)
Стратегија развоја
пољопривреде Србије
ДА
01. 2014.
Није
предвиђен
3
Правилник о методама испитивања
сорти овса ради признавања сорте
Члан 5. став 2. Закона о признавању
сорти пољопривредног биља
Стратегија развоја
пољопривреде Србије
НЕ
01. 2014.
05. 2012.
334
Редни
број
Назив
Правни основ
Референтни документ
Рок
НПАА доношења
(месец)
Прописан
крајњи рок
(„Службени гласник РС”, број 30/10)
4
Правилник о лиценци,
идентификационој картици и
регистру пољопривредних
саветодаваца
Члан 9. став 2, члан 15. став 2. и
члан 18. став 2. Закона о обављању
саветодавних и стручних послова у
области пољопривреде („Службени
гласник РС”, број 30/10)
Стратегија развоја
пољопривреде Србије
ДА
01. 2014.
Није
предвиђен
5
Правилник о начину и условима
коришћења подстицајних средстава
за рурални развој кроз подршку
активностима усмереним на
стварање и промоцију производа са
већом додатом вредношћу
Члан 34. став 6 Закона о
подстицајима у пољопривреди и
руралном развоју („Службени
гласник РС”, број 10/13)
Стратегија развоја
пољопривреде Србије
ДА
01. 2014.
Није
предвиђен
6
Правилник о утврђивању Програма
мера здравствене заштите
животиња за 2014. годину
Члан 51. став 1. Закона о
ветеринарству ("Службени гласник
РС" бр. 91/05, 30/2010 и 93/2012)
Стратегија развоја
пољопривреде Србије
НЕ
01. 2014.
01. 2014.
7
Правилник о изменама Правилника
о коришћењу подстицаја у органској
сточарској производњи по кошници
пчела
Члан 34. став 6. Закона о
подстицајима у пољопривреди и
руралном развоју („Службени
гласник РС“, број 10/13)
Стратегија развоја
пољопривреде Србије
НЕ
02. 2014.
Није
предвиђен
8
Правилник о изменама Правилника
о условима, начину и обрасцима
захтева за остваривање права на
регрес за гориво
Члан 31.став 6. Закона о
подстицајима у пољопривреди и
руралном развоју („Службени
гласник РС“, бр. 10/13)
Стратегија развоја
пољопривреде Србије
НЕ
02. 2014.
Није
предвиђен
9
Правилник о изменама Правилника
о начину остваривања права на
основне подстицаје у биљној
производњи и обрасцу захтева за
Члан 18. став 5. Закона о
подстицајима у пољопривреди и
руралном развоју („Службени
Стратегија развоја
пољопривреде Србије
НЕ
02. 2014.
Није
предвиђен
335
Редни
број
Назив
Правни основ
Референтни документ
Рок
НПАА доношења
(месец)
Прописан
крајњи рок
остваривање тих подстицаја
гласник РС“, број 10/13)
10
Правилник о изменама Правилника
о подстицајима програма за
инвестиције у пољопривреди за
унапређење конкурентности и
достизање стандарда квалитета
кроз подршку подизања
вишегодишњих производних засада
воћака, винове лозе и хмеља
Члан 34. став 6.Закон о
подстицајима у пољопривреди и
руралном развоју („Службени
гласник РС“, број 10/13)
Стратегија развоја
пољопривреде Србије
НЕ
02. 2014.
Није
предвиђен
11
Правилник о изменама Правилника
o условима, начину и обрасцу
захтева за остваривање права нa
регрес за премију осигурања усева,
плодова, вишегодишњих засада,
расадника и животиња
Члан 31. став 6 Закона о
подстицајима у пољопривреди и
руралном развоју („Службени
гласник РС“, број 10/13)
Стратегија развоја
пољопривреде Србије
НЕ
02. 2014.
Није
предвиђен
12
Правилник о изменама Правилника
о коришћењу подстицаја у органској
сточарској производњи за краве
дојиље
Члан 34. став 6. Закона о
подстицајима у пољопривреди и
руралном развоју („Службени
гласник РС“, број 10/13)
Стратегија развоја
пољопривреде Србије
НЕ
02. 2014.
Није
предвиђен
13
Правилник о утврђивању Програма о
расподели и коришћењу
подстицајних средстава за очување
и одрживо коришћење генетичких
ресурса домаћих животиња
Члан 34. став 6. Закон о
подстицајима у пољопривреди и
руралном развоју („Службени
гласник РС”, број 10/13)
Стратегија развоја
пољопривреде Србије
НЕ
03. 2014.
Није
предвиђен
14
Правилник о условима и начину
коришћења подстицајних средстава
за подршку руралном развоју кроз
инвестиције за прераду и пласман
Члан 34. став 6. Закона о
подстицајима у пољопривреди и
руралном развоју („Службени
гласник РС”, број 10/13)
Стратегија развоја
пољопривреде Србије
НЕ
03. 2014.
Није
предвиђен
336
Редни
број
Назив
Правни основ
Референтни документ
Рок
НПАА доношења
(месец)
Прописан
крајњи рок
млека и млечних производа
15
Правилник о начину и условима
коришћења подстицајних средстава
за рурални развој кроз подршку
активностима за припрему локалних
развојних стратегија
Члан 36. ст. 5. и 6. Закона о
подстицајима у пољопривреди и
руралном развоју („Службени
гласник РС”, број 10/13
Стратегија развоја
пољопривреде Србије
НЕ
03. 2014.
Није
предвиђен
16
Правилник о условима и начину
коришћења подстицајних средстава
за подршку руралном развоју кроз
инвестиције за прераду и пласман
производа од меса
Члан 34. став 6. Закона о
подстицајима у пољопривреди и
руралном развоју („Службени
гласник РС”, број 10/13)
Стратегија развоја
пољопривреде Србије
НЕ
03. 2014.
Није
предвиђен
17
Правилник о програму
пострегистрационе контроле
средстава за заштиту биља за 2014.
годину
Члан 29. став 1. Закона о
средствима за заштиту биља
(„Службени гласник РС”, број 41/09)
Стратегија развоја
пољопривреде Србије
НЕ
03. 2014.
Није
предвиђен
18
Правилник о квалитету и другим
захтевима за пиво
Члан 55. став 2. Закона о
безбедности хране („Службени
гласник РС”, број 41/09)
Стратегија развоја
пољопривреде Србије
НЕ
03. 2014.
06. 2011.
19
Правилник о изменама Правилника
o коришћењу подстицаја за органску
производњу
Члан 34. став 6. Закона о
подстицајима у пољопривреди и
руралном развоју („Службени
гласник РС“, бр. 10/13)
Стратегија развоја
пољопривреде Србије
НЕ
03. 2014.
Није
предвиђен
20
Правилник о утврђивању Програма
мера заштите здравља биља за
2014. годину
Члан 31. став 1. Закона о здрављу
биља („Службени гласник РС”, број
41/09)
Стратегија развоја
пољопривреде Србије
НЕ
03. 2014.
01. 2014.
337
Редни
број
Назив
Правни основ
Референтни документ
Рок
НПАА доношења
(месец)
Прописан
крајњи рок
21
Правилник о методама испитивања
сорти раж и тритикала ради
признавања сорти
Члан 5. став 2. Закона о признавању
сорти пољопривредног биља
(„Службени гласник РС”, број 30/10)
Стратегија развоја
пољопривреде Србије
НЕ
03. 2014.
Није
предвиђен
22
Правилник о методама испитивања Члан 5. став 2. Закона о признавању
сорти уљане тикве ради признавања сорти пољопривредног биља
сорте
(„Службени гласник РС”, број 30/10)
Стратегија развоја
пољопривреде Србије
НЕ
03. 2014.
Није
предвиђен
23
Правилник о начину и условима
мерења количине и испитивања
квалитета отпадних вода и
садржини извештаја о извршеним
мерењима (заједнички предлог са
министром надлежним за послове
енергетике, развоја и заштите
животне средине)
Члан 99. став 4. Закона о водама
(„Службени гласник РС”, бр. 30/10 и
93/12)
Водопривредна основа
Републике Србије
НЕ
03. 2014.
05. 2012.
24
Правилник о испиту за оцењивање
трофеја дивљачи
Члан 71. став 8. Закона о дивљачи и
ловству („Службени гласник РС”,
број 18/10)
Стратегија развоја
шумарства Републике
Србије
НЕ
03. 2014.
04. 2011.
25
Правилник о условима за уклањање
паса и мачака без власника или без
контроле власника из ловишта
Члан 29. став 2. Закона о дивљачи и
ловству („Службени гласник РС”,
број 18/10)
Стратегија развоја
шумарства Републике
Србије
НЕ
03. 2014.
04. 2011.
26
Правилник о условима за
спровођење службене контроле,
начину њеног обављања, начину
прегледа и роковима за њихово
спровођење
Члан 45. став 5. Закона о
безбедности хране ("Службени
гласник РС", број 41/09)
Стратегија развоја
пољопривреде Србије
НЕ
03. 2014.
06. 2012.
338
Редни
број
Назив
Правни основ
Референтни документ
Рок
НПАА доношења
(месец)
Прописан
крајњи рок
27
Правилник о условима и начину
коришћења подстицајних средстава
за подршку руралном развоју кроз
инвестиције у пољопирвредна
газдинства која се баве
производњом житарица,
индустријског биља и ароматичног и
лековитог биља
Члан 34. став 6. Закона о
подстицајима у пољопривреди и
руралном развоју („Службени
гласник РС”, број 10/13)
Стратегија развоја
пољопривреде Србије
ДА
03. 2014.
Није
предвиђен
28
Правилник о условима и начину
коришћења подстицајних средстава
за подршку руралном развоју кроз
инвестиције у пољопривредна
газдинства која се баве
производњом млека и меса
Члан 34.став 6. Закона о
подстицајима у пољопривреди и
руралном развоју („Службени
гласник РС”, број 10/13)
Стратегија развоја
пољопривреде Србије
ДА
03. 2014.
Није
предвиђен
29
Правилник о систему
рачуноводствених података на
пољопривредним газдинствима
Члан 33. став 2. Закона о
пољопривреди и руралном развоју
(Службени гласник Републике
Србије број 41/2009 и 10/2013)
Стратегија развоја
пољопривреде Србије
НЕ
04. 2014.
06. 2010.
30
Правилник о начину остваривања
права на подстицаје у сточарству за
производњу конзумне рибе
Члан 20. став 3. Закона о
подстицајима у пољопривреди и
руралном равоју, („Службени
гласник РС”, број 10/13)
Стратегија развоја
пољопривреде Србије
НЕ
04. 2014.
Није
предвиђен
31
Правилник о начину остваривања
права на подстицаје у сточарству за
квалитетна приплодна грла
Члан 20. став 3. 3акона о
подстицајима у пољопривреди и
руралном равоју, ( („Службени
гласник РС”, број 10/13)
Стратегија развоја
пољопривреде Србије
НЕ
04. 2014.
Није
предвиђен
32
Правилник о условима и начину
коришћења подстицајних средстава
за подршку руралном развоју кроз
Члан 34. став 6. Закона о
подстицајима у пољопривреди и
руралном развоју („Службени
Стратегија развоја
пољопривреде Србије
ДА
04. 2014.
Није
предвиђен
339
Редни
број
Назив
Правни основ
Референтни документ
Рок
НПАА доношења
(месец)
Прописан
крајњи рок
инвестиције за прераду и пласман
воћа, грожђа и поврћа
гласник РС”, број 10/13)
33
Правилник о садржини посебног
плана управљања водама
Члан 41. став 6. Закона о водама
(„Службени гласник РС”, бр. 30/10 и
93/12)
Водопривредна основа
Републике Србије
НЕ
04. 2014.
05. 2012.
34
Правилник о начину остваривања
права на подстицаје у сточарству за
тов јунади, тов свиња и тов јагњади
Члан 20. став 3. Закона о
подстицајима у пољопривреди и
руралном равоју ( („Службени
гласник РС”, број 10/13)
Стратегија развоја
пољопривреде Србије
НЕ
04. 2014.
Није
предвиђен
35
Правилник о изменама Правилника
о квалитету зачина, екстракта
зачина и мешавина зачина
Члан 55. став 2. Закона о
безбедности хране („Службени
гласник РС”, број 41/09)
Стратегија развоја
пољопривреде Србије
НЕ
04. 2014.
Није
предвиђен
36
Правилник о измени Правилника о
подстицајима за очување биљних
генетичких ресурса за храну и
пољопривреду
Члан 34. став 6. Закона о
подстицајима у пољопривреди и
руралном развоју („Службени
гласник РС”, број 10/13)
Стратегија развоја
пољопривреде Србије
НЕ
05. 2014.
Није
предвиђен
37
Правилник о начину и поступку
регистрације, односно одобравања
објеката у којима се производи
храна животињског порекла и храна
за животиње, изглед обрасца
захтева за упис објеката у Регистар
објеката, односно Регистар
одобрених објеката, као и садржина
и начин вођења Регистра објеката и
Регистра одобрених објеката
Члан 73. став 2. и члан 74. став 2.
Закона о ветеринарству ("Службени
гласник РС", бр. 91/05, 30/10 и
93/2012)
Стратегија развоја
пољопривреде Србије
НЕ
05. 2014.
Није
предвиђен
340
Редни
број
Назив
Правни основ
Референтни документ
Рок
НПАА доношења
(месец)
Прописан
крајњи рок
38
Правилник о изменама и допунама
правилника о контроли и
сертификацији у органској
производњи и методама органске
производње
Члан 9. став 5, члан 14. став 2, члан Стратегија развоја
15. став 2, члан 17. став 4, члан 20.
пољопривреде Србије
став 3, члан 23. став 4, члан 25. став
3, члан 26. став 3, члан 27. став 7,
члан 28. став 3. и члан 29. став 3.
Закона о органској производњи
(„Службени гласник РС”, број 30/10)
НЕ
05. 2014.
Није
предвиђен
39
Правилник о начину и поступку
регистрације, односно одобравања
објеката за узгој, држање и промет
животиња, изглед обрасца захтева
за упис објеката у Регистар објеката,
односно Регистар одобрених
објеката, као и садржина и начин
вођења Регистра објеката и
Регистра одобрених објеката
Члан 73. став 2. и члан 74. став 2.
Закона о ветеринарству ("Службени
гласник РС", бр. 91/05, 30/10 и
93/2012)
Стратегија развоја
пољопривреде Србије
НЕ
05. 2014.
Није
предвиђен
40
Правилник о садржини основе
Члан 22. став 5. („Службени гласник
РС”, бр. 30/10 и 93/12)
Стратегија развоја
шумарства Републике
Србије
НЕ
06. 2014.
05. 2012.
41
Правилник о садржини плана
развоја и начину вршења
састојинске инвентуре
Члан 21. став 8. Закона о шумама
(„Службени гласник РС”, бр. 30/10 и
93/12)
Стратегија развоја
шумарства Републике
Србије
НЕ
06. 2014.
05. 2012.
42
Правилник о садржини основе
Члан 22. став 5. Закона о шумама
(„Службени гласник РС”, бр. 30/10 и
93/12)
Стратегија развоја
шумарства Републике
Србије
НЕ
06. 2014.
05. 2012.
43
Правилник о садржини и начину
вођења катастра пчелиње паше
Члан 60. став 4.Закона о сточарству
(„Службени гласник РС”, бр. 41/09 и
Стратегија развоја
пољопривреде Србије
НЕ
06. 2014.
06. 2010.
341
Редни
број
Назив
Правни основ
Референтни документ
Рок
НПАА доношења
(месец)
Прописан
крајњи рок
93/12)
44
Правилник о садржини и начину
вођења шумске хронике
Члан 35. став 3. Закона о шумама
(„Службени гласник РС”, бр. 30/10 и
93/12)
Стратегија развоја
шумарства Републике
Србије
НЕ
06. 2014.
05. 2012.
45
Правилник о начину вођења
евиденције извршених радова
Члан 34. став 4. Закона о шумама
(„Службени гласник РС”, бр. 30/10 и
93/12)
Стратегија развоја
шумарства Републике
Србије
НЕ
06. 2014.
05. 2012.
46
Правилник о начину и мерилима за
одређивање минималног одрживог
протока (заједнички предлог са
министром надлежним за послове
енергетике, развоја и заштите
животне средине)
Члан 81. став 2. Закона о водама
(„Службени гласник РС”, бр. 30/10 и
93/12)
Водопривредна основа
Републике Србије
НЕ
06. 2014.
05. 2012.
47
Правилник о методама испитивања
сорти боба ради признавања сорте
Члан 5. став 2. Закона о признавању
сорти пољопривредног биља
(„Службени гласник РС”, број 30/10)
Стратегија развоја
пољопривреде Србије
НЕ
06. 2014.
Није
предвиђен
48
Правилник о условима за вршење
контроле плодности, утврђивања
количине минералних ђубрива и
пестицида у обрадивом
пољопривредном земљишту
Члан 80. став 1. тачка 5 Закона о
пољопривредном земљишту
(„Службени гласник РС“, бр. 62/06,
65/08- др. закон 41/09)
НЕ
06. 2014.
07. 2008.
49
Правилник о садржини и начину
вођења катастра загађивача
Члан 132. став 9. Закона о водама
(„Службени гласник РС”, бр. 30/10 и
93/12)
НЕ
06. 2014.
05. 2012.
Водопривредна основа
Републике Србије
342
Редни
број
50
Назив
Правилник о утврђивању
критеријума за одређивање
заштићених области на водном
подручју
Правни основ
Референтни документ
Рок
НПАА доношења
(месец)
Прописан
крајњи рок
Члан 110. став 3. Закона о водама
(„Службени гласник РС”, бр. 30/10 и
93/12)
Водопривредна основа
Републике Србије
НЕ
06. 2014.
05. 2012.
члан 77. став 3. Закона о водама
(„Службени гласник РС”, бр. 30/10 и
93/12)
Водопривредна основа
Републике Србије
НЕ
06. 2014.
05. 2012.
(заједнички предлог са министром
надлежним за послове здравља и
министром надлежним за послове
енергетике, развоја и заштите
животне средине)
51
Правилник о извориштима за која се
одређују зоне санитарне заштите,
као и о начину одређивања,
одржавања и коришћења зона
санитарне заштите
(заједнички предлог са министром
надлежним за послове здравља и
министром надлежним за послове
заштите животне средине)
52
Правилник о методама испитивања
сорти рицинуса ради признавања
сорте
Члан 5. став 2. Закона о признавању
сорти пољопривредног биља
(„Службени гласник РС”, број 30/10)
Стратегија развоја
пољопривреде Србије
НЕ
06. 2014.
Није
предвиђен
53
Правилник о коришћењу подстицаја
за организовање, јачање и
унапређење рада мреже за рурални
развој
Члан 34. став 6. Закона о
подстицајима у пољопривреди и
руралном развоју („Службени
гласник РС”, број 10/13)
Стратегија развоја
пољопривреде Србије
ДА
07. 2014.
Није
предвиђен
54
Правилник о техничким и
кадровским условима које треба да
испуни контролна организација,
начину вођења послова везаних за
Члан 38. став 5. Закона о вину
Стратегија развоја
(„Службени гласник РС”, број 41/09 и пољопривреде Србије
93/12 )
НЕ
08. 2014.
Није
предвиђен
343
Редни
број
Назив
Правни основ
Референтни документ
Рок
НПАА доношења
(месец)
Прописан
крајњи рок
географско порекло, начину и
поступку рада контролне
организације, контроли производње
грожђа намењеног за производњу
вина са географским пореклом и
контроли производње вина са
географским пореклом
55
Правилник о поступку и методама
сензорног оцељивања вина, начину
обуке и провере стручне
оспособљености оцењивача и
начину утврђивања листе
оцењивача вина и висине накнаде
за рад оцењивача
Члан 29. став 4. Закона о вину
Стратегија развоја
(„Службени гласник РС”, број 41/09 и пољопривреде Србије
93/12 )
НЕ
09. 2014.
Није
предвиђен
56
Правилник о квалитету млинских и
пекарских производа, тестенина и
брзо смрзнутих теста
Члан 55. став 2. Закона о
безбедности хране („Службени
гласник РС”, број 41/09)
Стратегија развоја
пољопривреде Србије
НЕ
09. 2014.
06. 2012.
57
Правилник о методама испитивања
сорти хмеља ради признавања
сорте
Члан 5. став 2. Закона о признавању
сорти пољопривредног биља
(„Службени гласник РС”, број 30/10)
Стратегија развоја
пољопривреде Србије
НЕ
09. 2014.
Није
предвиђен
58
Правилник о условима у погледу
увоза органских производа,
документацији која је потребна за
издавање потврде, као и условима и
начину продаје
Члан 22. став 6, члан 30. став 4. и
члан 31. став 3. Закона о органској
производњи („Службени гласник
РС”, број 30/10)
Стратегија развоја
пољопривреде Србије
НЕ
09. 2014.
01. 2012.
59
Правилник о условима за
одржавање смотри, изложби,
сајмова, лицитација и тамичења
Члан 76. став 3. Закона о сточарству Стратегија развоја
("Службени гласник РС", бр. 41/09 и пољопривреде Србије
93/12)
НЕ
09. 2014.
06. 2010.
344
Редни
број
Назив
Правни основ
Референтни документ
Рок
НПАА доношења
(месец)
Прописан
крајњи рок
60
Правилник о методама испитивања
сорти сирка и суданске траве ради
признавања сорте
Члан 5. став 2. Закона о признавању
сорти пољопривредног биља
(„Службени гласник РС”, број 30/10)
Стратегија развоја
пољопривреде Србије
НЕ
09. 2014.
Није
предвиђен
61
Правилник о врстама других
производа, врстама енолошких
поступака и енолошких средстава,
начину и поступку производње,
квалитету, декларисању,
означавању и другим захтевима за
производњу и промет других
производа
Члан 9. став 3. Закона о вину
Стратегија развоја
(„Службени гласник РС”, број 41/09 и пољопривреде Србије
93/12 )
НЕ
10. 2014.
Није
предвиђен
62
Правилник о тржишним
стандардима квалитета за свеже
воће и поврће
Члан 55. став 2 Закона о
безбедности хране ("Службени
гласник РС" број 41/09)
Стратегија развоја
пољопривреде Србије
НЕ
10. 2014.
06. 2012.
63
Правилник о утврђивању
методологије за израду карте
угрожености и карте ризика од
поплава
Члан 48. став 7. Закона о водама
(„Службени гласник РС”, бр. 30/10 и
93/12)
Водопривредна основа
Републике Србије
НЕ
10. 2014.
05. 2012.
64
Правилник о адитивима који се
користе у исхрани животиња
Члан 111. став 6. Закона о
ветеринарству ("Службени гласник
РС", бр.91/05, 30/10 и 93/12)
Стратегија развоја
пољопривреде Србије
НЕ
11. 2014.
Није
предвиђен
65
Правилник о општим и посебним
условима за хигијену хране за
животиње, као и о условима хигијене
хране за животиње у производњи и
Члан 76. став 3. и члан 111. став 7.
Закона о ветеринарству ("Службени
гласник РС" бр.91/05, 30/2010 и
93/2012)
Стратегија развоја
пољопривреде Србије
НЕ
11. 2014.
Није
предвиђен
345
Редни
број
Назив
Правни основ
Референтни документ
Рок
НПАА доношења
(месец)
Прописан
крајњи рок
промету
66
Правилник о условима за расподелу
и коришћење средстава Буџетског
фонда за воде Републике Србије
Члан 187. став 3. Закона о водама
(„Службени гласник РС”, бр. 30/10 и
93/12)
Водопривредна основа
Републике Србије
НЕ
12. 2014.
05. 2012.
67
Наредба о утврђивању Оперативног
плана за одбрану од поплава за
2015. годину
Члан 55. став 4. Закона о водама
(„Службени гласник РС”, бр. 30/10 и
93/12)
Водопривредна основа
Републике Србије
НЕ
12. 2014.
12. 2014.
68
Правилник о садржини и начину
вођења регистара заштићених
области
Члан 110. став 3. Закона о водама
(„Службени гласник РС”, бр. 30/10 и
93/12)
Водопривредна основа
Републике Србије
НЕ
12. 2014.
05. 2012.
(заједнички предлог са министром
надлежним за послове здравља и
министром надлежним за послове
енергетике, развоја и заштите
животне средине)
ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ)
Редни
број
1
Назив
Верификација
Орган
Програм мера
здравствене заштите
животиња, контрола и
надзор заразних
Референтни документ
Стратегија развоја
пољопривреде Србије
Извор и износ финансирања
01
1.981.600.000 RSD
Очекивани резултати
Смањење броја оболелих
животиња и постизање 35%
статуса слободнoг стада од
заразних болести
346
Редни
број
Назив
Верификација
Референтни документ
Извор и износ финансирања
Очекивани резултати
болести
2
Орган
Програм надзора
производње безбедне
хране животињског
порекла
3
Твининг пројекат
безбедност хране и
добробит животињаIPA пројекат 2011 М
Орган
4
Програм подршке
развоја шума и
шумарства
Орган
4.ПА.1
Пројекат заштите
шума и унапређења
општекорисних
функција шума
5
Програм управљања
водама
Стратегија развоја
пољопривреде Србије
Производња безбедне хране
животињског порекла
01
136.000.000 RSD
01
1.000.000 RSD
Имплементација Закона о
безбедности хране и Закона
о добробити животиња
Стратегија развоја
шумарства Републике
Србије
01
525.818.000 RSD
Повећане површине под
шумама, повећана
продуктивност рационалним
коришћењем укупног
производног потенцијала
шумских подручја,
успостављен ефикаснији
систем заштите шума и
успостављена боља
међусекторска сарадња
Орган
Стратегија развоја
шумарства Републике
Србије
01
525.818.000 RSD
Повећана шумовитост и
унапређен квалитет и
структура шумског фонда у
Републици Србији
Орган
Водопривредна основа
Републике Србије
11
01
415.800.000 RSD
2.759.338.000 RSD
(3.500.000 USD)
Унапређено управљање
водама кроз: изградњу и
реконструкцију дела система
за снабдевање водом за
пиће и санитарно хигијенске
потребе; изградњу и
реконструкцију дела система
347
Редни
број
Назив
Верификација
Референтни документ
Извор и износ финансирања
Очекивани резултати
за сакупљање, одвођење и
пречишћавање отпадних
вода и заштиту вода;
изградњу, реконструкцију и
санацију регулационих и
заштитних водних објеката и
водних објеката за
одводњавање у јавној
својини, одржавање
водотока и извођење
заштитних радова;
доношење и имплементацију
стратешких и других
докумената, успостављену и
унапређену међународну
сарадњу (билатералну и
мултилатералну) у области
вода и кроз рехабилитацију
система за наводњавање и
одводњавање
5.ПК.1
Изградња
вишенаменских
брана са
акумулацијама
Орган
Водопривредна основа
Републике Србије
01
400.000.000 RSD
На брани и акумулацији
„Ровниˮ, Ваљево: завршени
поступци експропријације
земљишта, извршена
санитарна заштита дела
акумулационог простора,
изведени радови на заштити
цркве „Грачаницаˮ у селу
Тубравићу од утицаја
пуњења и пражњења
акумулације; на брани и
акумулацији „Ариљеˮ –
профил „Сврачковоˮ, Ариље:
завршен део поступака
експропријације земљишта
за потребе изградње бране
са акумулацијом, изграђени
348
Редни
број
Назив
Верификација
Референтни документ
Извор и износ финансирања
Очекивани резултати
делови опточног тунела и
шахтног прелива
5.ПК.2
Уређење и
коришћење вода
Орган
Водопривредна основа
Републике Србије
01
230.000.000 RSD
Изграђени и реконструисани
водни објекти за снабдевање
водом за пиће и санитарно хигијенске потребе,
постројења за припрему
воде за пиће, магистрални
цевоводи и резервоари са
уређајума који им припрадају
у око 17 градова и општина
5.ПК.3
Заштита вода од
загађивања
Орган
Водопривредна основа
Републике Србије
01
236.000.000 RSD
Изграђени и реконструисани
главни колектори и
постројења за
пречишћавање отпадних
вода у око 14 градова и
општина; спроведене мере
при хаваријским
загађењима; извршена
контрола квалитета вода
5.ПК.4
Уређење водотока и
заштита од штетног
дејства вода
Орган
Водопривредна основа
Републике Србије
01
1.708.000.000 RSD
Обезбеђена спремност и
функционална сигурност
постојећег система за
одбрану од поплава кроз
одржавање и санацију
заштитних објеката,
повећање степена заштите
кроз реконструкцију
постојећих заштитних
објеката и повећање обима
брањеног подручја
изградњом нових објеката за
349
Редни
број
Назив
Верификација
Референтни документ
Извор и износ финансирања
Очекивани резултати
заштиту од поплава
5.ПК.5
Израда планских
докумената за
управљање водама и
других планских
докумената,
нормативних аката,
студија и техничке
докуметације из
области уређења
водотока и заштите
од штетног дејства
вода, уређења и
коришћења вода и
заштите вода од
загађивања и
наставак активности
на успостављању
водног
информационог
система
Орган
Водопривредна основа
Републике Србије
01
99.245.000 RSD
Донета планска документа
за управљање водама
(Стратегија управљања
водама на територији
Републике Србије, План
управљања водама за слив
реке Дунав са програмом
мера, Годишњи програм
управљања водама,
Оперативни план за одбрану
од поплава), нормативна
акта од стране Владе и
надлежног министра,
израђене студије од значаја
за област водопривреде, као
и техничка документација
која омогућава реализацију
инвестиција у области
водопривреде и делимично
успостављен водни
информациони систем
5.ПК.6
Међународна
сарадња у области
вода
Орган
Водопривредна основа
Републике Србије
01
80.000.000 RSD
Oстварена билатерална и
мултилатерална сарадња у
области вода
5.ПК.7
Рехабилитација
система за
наводњавање и
одводњавање
Орган
Водопривредна основа
Републике Србије
11
01
415.800.000 RSD
5.000.000 RSD
(3.500.000 USD)
Изведени инфраструктурни
радови на заштити од
великих вода на реци Тиса.
Изведени радови на
електрификацији поља за
наводњавање у Обрежу,
општина Варварин и граду
350
Редни
број
Назив
Верификација
Референтни документ
Извор и износ финансирања
Очекивани резултати
Лесковцу
5.ПК.8
Орган
ИПА пројекат 2013 –
Изградња постројења
за пречишћавање
отпадних вода на
територији општине
Рашка
Водопривредна основа
Републике Србије
01
1.093.000 RSD
6
Орган
Програм подршке
развоја и унапређења
ловства
Стратегија развоја
шумарства Републике
Србије
01
110.870.000 RSD
Повећана бројност и
квалитет популација
дивљачи, очуван генетски
потенцијал применом
одговарајућих мера
планирања, газдовања и
контроле
6.ПА.1
Орган
Пројекти развоја и
унапређења дивљачи
и ловства у
Републици Србији
Стратегија развоја
шумарства Републике
Србије
01
110.870.000 RSD
Унапређење гајења
популација дивљачи у
Србији и стварање услова за
даљи развој ловства у
Републици Србији
Извршена техничка подршка
за припрему тендерске
документације за израду
Главних пројеката и за
изградњу постројења за
пречишћавање отпадних
вода Рвати, изградњу
колектора, проширење
постојеће колекторске мреже
и реконструкцију постојећих
колектора и извршена
исплата евентуалне накнаде
штете нанете од стране
државних органа за ИПА
пројекат 2013 – Изградња
постројења за
пречишћавање отпадних
вода на територији општине
Рашка
351
Редни
број
Назив
Верификација
Референтни документ
Извор и износ финансирања
Очекивани резултати
7
Стварање повољних
услова на тржишту и
аграру за
пољопривредне
произвођаче
Орган
Стратегија развоја
пољопривреде Србије
01
28.900.895.000 RSD
8
Орган
Програм подизања
капацитета УАП у
циљу добијања
акредитације ЕУ и
могућност коришћења
претприступних
фондова ЕУ
Стратегија развоја
пољопривреде Србије
01
487.891.000 RSD
(4.271.930 USD)
Припрема за добијање
акредитације ЕУ
8.ПК.1
Орган
Уређење системске
подршке реализације
циљева као услова за
несметано
функционисање
Управе за аграрна
плаћања
Стратегија развоја
пољопривреде Србије
01
487.891.000 RSD
(4.271.000 EUR)
Унапређен рад и
функционисање Управе за
аграрна плаћања
9
Програм заштите,
уређења и
унапређења
коришћења
пољопривредног
земљишта
01
2.431.643.000 RSD
Орган
Олакшавање процеса
транзиције пољопривреде из
нетрж. У тржишне услове
привређивања; обезбеђена
храна која задовољава
потребе потрошача; подршка
животном стандарду људи
који зависе од
пољопривреде; подршка
развоју села
Побољшање заштите и
уређења пољопривредног
земљишта, ефикасније
управљање
пољопривредним
земљиштем у државној
својини
352
Редни
број
Назив
Верификација
Референтни документ
Извор и износ финансирања
Очекивани резултати
9.ПК.1
Заштита
пољопривредног
земљишта
Орган
01
200.000.000 RSD
Извршена контрола
плодности пољопривредног
земљишта, са око 67.000
узетих узорака; смањење
ерозије
9.ПК.2
Уређење
пољопривредног
земљишта
Орган
01
2.105.000.000 RSD
Усвојене одлуке на нивоу
јединице локалне
самоуправе, формиране
комисије, урађени пројекти
комасације, потписани
уговори са ивођачима
радова, 65000 ха
пољопривредног земљишта
под системима за
наводњавање, 11.000ха где
су извршене мере
побољшања, извршени
мелиоративни радови на
1800ха пољопривредног
земљишта, 550км уређених
(ревитализованих) пољских
путева, олакшан приступ
парцелама, превоз и
транспорт робе, ефикаснија
сарадња са РЈП и РГЗ,
ефикаснија сарадња са
носиоцима израде планских
докумената у циљу
унапређења заштите,
уређења и коришћења
пољопривредног земљишта
9.ПК.3
Коришћење
пољопривредног
земљишта
Орган
01
27.000.000 RSD
280.000,00ха
пољопривредног земљишта
издатог у закуп
353
Редни
број
Назив
Верификација
Референтни документ
Извор и износ финансирања
Очекивани резултати
9.ПК.4
Пројектно-техничка
документација за
наводњавање
Орган
01
50.000.000 RSD
Израда пројектно-техничке
документације за
наводњавање
9.ПК.5
Студијско
истраживачки радови
и ГИС
Орган
01
47.796.000 RSD
Утврђивање мера која треба
предузети у циљу
побољшања квалитета
пољопривредног земљишта
9.ПК.6
Други послови и
активности
Орган
01
1.847.000 RSD
10
Програми у области
заштите здравља
биља
Орган
Стратегија развоја
пољопривреде Србије
01
110.000.000 RSD
10.ПА.1
Програм праћења и
прогнозе штетних
организама
Орган
Стратегија развоја
пољопривреде Србије
01
55.000.000 RSD
Успостављен програм
прогнозе над одређеним
штетним организмима
10.ПК.1
Програм мера
заштите здравља
биља
Орган
Стратегија развоја
пољопривреде Србије
01
55.000.000 RSD
Успостављен стални и
посебан надзор над
одређеним штетним
организмима у одређеним
културама
11
Обезбеђивање
ресурса и услова за
Орган
Стратегија развоја
пољопривреде Србије
01
88.915.000 RSD
Обезбеђени ресурси за
почетак рада референтних
Побољшан квалитет и
уређење пољопривредног
земљишта
Спроведени прегледи и мере
за спречавање појаве,
уношења, ширења и
сузбијања штетних
организама под надзором и
спроведено праћење и
прогноза економски штетних
организама
354
Редни
број
Назив
Верификација
Референтни документ
Извор и износ финансирања
рад референтних
лабораторија у
оквиру Дирекције за
националне
референтне
лабораторије (ДНРЛ)
Очекивани резултати
лабораторија у оквиру ДНРЛ;
преузет део надлежности
дефинисаних законима
11.ПК.1
Јачање
институционалног
капацитета
референтних
лабораторија у
оквиру НРЛ у циљу
преузимања
законима прописаних
надлежности
Орган
Стратегија развоја
пољопривреде Србије
01
40.000.000 RSD
Запослен кадар у складу са
Правилником о унутрашњем
уређењу и систематизацији
радних места; Спроведене
обуке за рад на новој
опреми; Имплементација
одабраних лабораторијских
метода; Припрема
референтних лабораторија у
оквиру ДНРЛ за
акредитацију у складу са
СРПС ИСО 17025:2006
стандардом
11.ПК.2
Набавка недостајуће
опреме за
референтне
лабораторије у
оквиру ДНРЛ
Орган
Стратегија развоја
пољопривреде Србије
01
48.915.000 RSD
Спроведен поступак набавке
недостајуће опреме за
лабораторије у оквиру ДНРЛ;
инсталација и пуштање у рад
лабораторијске опреме;
валидација одабраних
лабораторијских метода
12
ИПА 2010 Пројекат „
Ефикасно
управљање
земљиштем"
Орган
01
06
05
11.400.000 RSD
308.000.000 RSD
114.000.000 RSD
(100.000 EUR)
(2.780.000 EUR)
(1.000.000 EUR)
Пројекат се спроводи кроз
четири компоненте, свака са
одговарајућим резултатом.
Четири резултата покривају
различите димензије
оквирних услова за
ефикасно управљање
355
Редни
број
Назив
Верификација
Референтни документ
Извор и износ финансирања
Очекивани резултати
пољопривредним
земљиштем, као што су
правни прописи,
административне процедуре
и приступе за управљање и
праћење пољопривредног
земљишта. Дакле, четири
резултати узети заједно чине
сврху пројекта компонента1.
Правни и административни
оквир побољшан према
најбољој пракси ЕУ.
компонента 2. Побољшано
управљање и праћење
процедуре за државно
пољопривредно земљишта у
месту на националном и
општинском нивоу.
компонента 3. Шеме за
комасацију пољопривредног
земљишта . компонента 4.
Шеме за борбу против
напуштеног пољопривредног
земљишта. Укупан буџет
пројекта је 3.880.000 Еура,
од тога ЕУ 2.780.000 Еура,
Немачко Министарство за
економску сарадњу и развој
1.000.000 Еура и учешће
Републике Србије 100.000
Еура. чиме се испуњава
обавеза Министарства
преузета потписивањем
Финансијског споразума у
јулу 2012. године
13
Успостављање
функционалне Банке
Орган
01
2.147.000 RSD
Oдржане обуке, набављена
потребна опрема за рад
356
Редни
број
Назив
Верификација
Референтни документ
Извор и износ финансирања
биљних гена
Очекивани резултати
Банке биљних гена и ојачани
инфраструктурни капацитети
Банке биљних гена
13.ПК.1
Реализација
Националног
програма очувања
биљних генетичких
ресурса за храну и
пољопривреду
Орган
01
1.026.000 RSD
Усвојен Национални програм
очувања биљних генетичких
ресурса
13.ПК.2
Успостављање и
развој базе података
и информационог
система у области
биљних генетичких
ресурса за храну и
пољопривреду и
Банке биљних гена у
циљу јачања
институционалних
капацитета Банке
биљних гена
Орган
01
1.121.000 RSD
Припремљени елементи за
базу података, израђен
софтвер за базу података,
успостављена
функционална база података
о биљним генетичким
ресурсима за храну и
пољопривреду у Србији,
ојачани институционални
капацитети Банке биљних
гена
14
Успостављање
функционалног
законодавног и
институционалног
оквира за развој
органскe производњe
Орган
Стратегија развоја
пољопривреде Србије
01
100.000 RSD
Усвојен Закон о органској
производњи и органским
производима и подзаконски
акт, који омогућавају развој
органског сектора и извоз
органских производа
14.ПК.1
Успостављање и
одржавање базе
података o органскoj
производњи у
Орган
Стратегија развоја
пољопривреде Србије
01
100.000 RSD
Израђен софтверски
програм за базу података о
органској производњи у
складу са Законом и
методологијом Еуростат-а.
357
Редни
број
Назив
Верификација
Референтни документ
Извор и износ финансирања
Републици Србији
Очекивани резултати
Унапређена обрада
статистичких података и
анализа стања у области
органске производње у
Србији. Подаци о органском
сектору упоредиви са
подацима држава чланица
ЕУ
15
Програми у области
безбедности хране и
хране за животиње
Орган
Стратегија развоја
пољопривреде Србије
01
34.000.000 RSD
Спроведени програми
мониторинга остатака
средстава за заштиту биља
и микотоксина у храни и
храни за животиње
15.ПА.1
Програм мониторинга Орган
остатака средстава
за заштиту биља у
храни и храни за
животиње
Стратегија развоја
пољопривреде Србије
01
30.000.000 RSD
Узоркована и испитана
храна и храна за животиње
на остатке средстава за
заштиуту биља
15.ПА.2
Програм мониторинга Орган
микотоксина у храни
и храни за животиње
Стратегија развоја
пољопривреде Србије
01
4.000.000 RSD
Узоркована и испитана
храна и храна за животиње
на присуство микотоксина
16
Програми
финансирани од
стране међународних
организација у
области
пољопривреднопрехрамбене
производње и
руралног развоја
Влада
Стратегија развоја
пољопривреде Србије
06
05
01
423.313.305 RSD
483.948.568 RSD
325.347.650 RSD
(3.711.514 EUR)
(4.241.445 EUR)
(2.851.000 EUR)
Успостављен систем
континуиране обуке и
стручног усавршавања
запослених у циљу
унапређења
професионалнох вештина,
знања и способности и
Изграђени капацитети у
МПШВ
358
Редни
број
Назив
Верификација
Референтни документ
Извор и износ финансирања
Очекивани резултати
16.ПК.1
Twinning light- Помоћ Орган
Управљачком телу
МПШВ у изради
програма ИПАРД
2014-2020, подршка
порцесу акредитације
и обуке
Стратегија развоја
пољопривреде Србије
06
28.500.000 RSD
(250.000 EUR)
16.ПК.2
Подршка за
успостављање
система
класификације
полутки унутар
ЕУРОП система
Орган
Стратегија развоја
пољопривреде Србије
06
171.000.000 RSD
(1.500.000 EUR)
16.ПК.3
Унапређење политике Орган
пољопривреде и
руралног развоја
земаља југоисточне
Европе за
приступање ЕУ
Стратегија развоја
пољопривреде Србије
06
12.724.050 RSD
(111.514 EUR)
Модернизоване политике
пољопривреде и руралног
развоја земаља југоисточне
Европе за приступање ЕУ:
стратегије, акциони планови
и слично
16.ПК.4
ИПА 2010 пројекат:
Успостављање
система
рачуноводствених
података на
пољопривредним
газдинствима у
Орган
Стратегија развоја
пољопривреде Србије
06
85.576.725 RSD
(750.000 EUR)
Припрема националног
плана за увођење ФАДН
система у Републици Србији
и имплементација пилот
пројекта како би се
тестирала методологија и
успоставиле структуре;
усклађивање домаћег
Припремљен предлог
ИПАРД Програма за период
2014-2020, припремљен и
реализован програм
тренинга за имплементацију
мера у новом програмском
периоду за запослене у
Управљачком телу и
Управљачко тело
припремљено за
Националну актредитацију
Усклађено национално
законодавство у области
класирања трупова; Развијен
и установљен модел за
класирање трупова на
линији клања; Установљен
систем извештавања и
надзора
359
Редни
број
Назив
Верификација
Референтни документ
Извор и износ финансирања
Очекивани резултати
Републици Србији
законодавства са
законодавством ЕУ у овој
области; институционална
изградња капацитета у
контексту едукације и
тренинга службеника и
пољопривредних
произвођача како би могли
да примењују методологију
узорковања, прикупљања
података, организовања и
анализирања добијених
података; успостављање
одговарајућег ИТ система за
обраду, смештање,
анализирање и чување
података
16.ПК.5
Подршка руралном
развоју за пет округа
Јужне и Источне
Србије (Нишавски,
Пиротски, Топлички и
Јабланички) у
сарадњи са Владом
Данске
Орган
Стратегија развоја
пољопривреде Србије
01
05
318.250.000 RSD
212.167.000 RSD
(2.789.000 EUR)
(1.859.445 EUR)
16.ПК.6
Изградња система
идентификације
земљишних парцела
Орган
Стратегија развоја
пољопривреде Србије
06
57.051.150 RSD
(500.000 EUR)
Повећање оствaрених
прихода у пољопривредним
газдинствима и
предузећима; повећање
извоза; увођење нових
техника и производа у
производњу
Развој методологије
система, креирање
организационе структуре
Ураве за аграрна плаћања
за потребе овог система,
изградња правног оквира и
набавка адекватног
софтверског решења за исти
систем
360
Редни
број
Назив
Верификација
Референтни документ
Извор и износ финансирања
Очекивани резултати
16.ПК.7
Орган
Јачање
институционалних
капацитета и подршка
руралном развоју у
Србији
Стратегија развоја
пољопривреде Србије
06
68.461.380 RSD
(600.000 EUR)
Ојачани институционални
капацитети Републике
оспособљени да у што већој
мери омогуће коришћење
средства ИПА компоненте V
16.ПК.8
Орган
Помоћ подизању
капацитета и подршка
органској производњи
у Србији
Стратегија развоја
пољопривреде Србије
05
19.840.000 RSD
(174.000 EUR)
Увећање броја произвођача
и површине под органском
производњом
16.ПК.9
Орган
Побољшање
конкурентности
српске економије кроз
подршку производње
производа са
«додатом
вредношћу» у
пољопривреди
Стратегија развоја
пољопривреде Србије
01
05
7.097.650 RSD
194.941.568 RSD
(62.000 EUR)
(1.708.000 EUR)
Повећање оствaрених
прихода у пољопривредним
газдинствима и
предузећима; повећање
извоза; увођење нових
техника и производа у
производњу
16.ПК.10
Успостаљање
система
преджетвеног
финансирања у
пољопривреди у
Републици Србији
Орган
Стратегија развоја
пољопривреде Србије
05
57.000.000 RSD
(500.000 EUR)
Усвојен Закон о
финансирању и обезбеђењу
финансирања
пољопривредне
производње; успостављен
систем преджетвеног
финансирања, као
механизам финансирања
примарних произвођача
361
ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ
1. Назив органа државне
управе
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
2. Министар
проф. др Томислав Јовановић
3. Делокруг
На основу члана 12. Закона о министарствима („Службени гласник РС”, бр. 72/12 и 76/13), Министарство просвете, науке
и технолошког развоја обавља послове државне управе који се односе на: истраживање, планирање и развој
предшколског, основног, средњег и високог образовања и ученичког и студентског стандарда; допунско образовање деце
домаћих држављана у иностранству; управни надзор у предшколском, основном, средњем и високом образовању и
ученичком и студентском стандарду; учешће у изградњи, опремању и одржавању објеката предшколског, основног,
средњег и високог образовања и ученичког и студентског стандарда од интереса за Републику Србију; стручнопедагошки надзор у предшколском, основном и средњем образовању и ученичком стандарду; надзор над стручним
радом у вишем образовању; организацију, вредновање рада и надзор над стручним усавршавањем запослених у
просвети; нострификацију и еквиваленцију јавних исправа стечених у иностранству; унапређење друштвене бриге о
обдареним ученицима и студентима; унапређење друштвене бриге о ученицима и студентима са посебним потребама,
стварање услова за приступ и реализацију пројеката из делокруга тог министарства који се финансирају из средстава
претприступних фондова Европске уније, донација и других облика развојне помоћи, као и друге послове одређене
законом. Министарство просвете, науке и технолошког развоја обавља послове државне управе који се односе и на:
систем, развој и унапређење научноистраживачке делатности у функцији научног, технолошког и привредног развоја;
утврђивање и реализацију политике и стратегије научног и технолошког развоја; утврђивање и реализацију програма
научних, технолошких и развојних истраживања; усавршавање кадрова за научноистраживачки рад; утврђивање и
реализацију иновационе политике; подстицање технопредузетништва, трансфера знања и технологија у привреди;
развој и унапређење иновационог система у Републици Србији; прописе у области заштите и промета права
интелектуалне својине; развој функционисања система научно-технолошких информација и програма развоја научнотехнолошке инфраструктуре; истраживање у области нуклеарне енергије; сигурност нуклеарних објеката; производњу и
привремено складиштење радиоактивних материјала, изузев у нуклеарним енергетским постројењима, као и друге
послове одређене законом.
4. Органи управе у
саставу/имаоци јавних
овлашћења
ЈУП Истраживање и развој д.о.о, Београд; ЈП „Нуклеарни објекти Србије", Винча, Београд; Центар за промоцију науке,
Београд; Фонд за иновациону делатност, Београд
362
АКТИ КОЈЕ ВЛАДА ПРЕДЛАЖЕ НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ
Редни
Назив
број
Опис
Референтни документ
НПАА Рок/месец
1.
Предлог закона о изменама и допунама Усаглашавање са важећим
Закона о иновационој делатности
прописима о државној помоћи и
проценту учешћа буџетским
средствима у суфинанирању
иновационе делатности
НЕ
03. 2014.
2.
Предлог закона о изменама и допунама Изменама Закона омогућиће се
Закона о научноистраживачкој
интензивније укључивање
делатности
истраживача у Европски
истраживачки простор; ефикаснија
расподела средстава за науку;
унапређење искоришћености
резултата истраживања
НЕ
04. 2014.
3.
Предлог закона о студентском
организовању
НЕ
06. 2014.
4.
Предлог закона о изменама и допунама Усклађивања са Директивом ЕУ о
Закона о патентима
спровођењу права интелектуалне
својине - 2004/48/EC, са Директивом
о заштити биотехнолошких
проналазака – 98/44//EC и ради
измена одредаба о заступању
ДА
06. 2014.
5.
Предлог закона о изменама и допунама Усклађивање са Стратегијом
Закона о високом образовању
развоја образовања у Србији до
2020. године, отклањање
недостатака у примени закона и
усклађивање са Акционим планом
за спровођење Националне
стратегије за борбу против
НЕ
09. 2014.
Успостављање законског оквира и
уређивање области студентског
организовања
363
Редни
Назив
број
Опис
Референтни документ
НПАА Рок/месец
корупције у Републици Србији за
период од 2013. до 2018. године
6.
Предлог закона о уџбеницима и другим
наставним средствима
Уређује на нови начин припремање,
одобравање, издавање и избор
уџбеника
НЕ
12. 2014.
7.
Предлог закона о просветној
инспекцији
Усклађивање са Акционим планом
за спровођење Националне
стратегије за борбу против
корупције у Републици Србији за
период од 2013. до 2018. године
НЕ
12. 2014.
8.
Предлог закона о изменама и допунама Усклађивање са Акционим планом
Закона о основама система
за спровођење Националне
образовања и васпитања
стратегије за борбу против
корупције у Републици Србији за
период од 2013. до 2018. године
НЕ
12. 2014.
9.
Предлог закона о поступку признавања
квалификација стечених на подручју
Европске економске зоне ради
обављања регулисаних професија у
Републици Србији
НЕ
12. 2014.
10.
Предлог закона о изменама и допунама Усклађивање са Акционим планом
Закона о средњем образовању и
за спровођење Националне
НЕ
12. 2014.
Транспозиција Директиве
2005/36/ЕС Европског парламента и
савета од 7. септембра 2005. о
признавању стручних квалификација
(текст од важности за Европски
економски простор) – поглавље о
аутоматском систему признавања у
надлежности Министарства
здравља, Министарства
пољопривреде, шумарства и
водопривреде -Управа за ветерину
и Министарства грађевинарства и
урбанизма
364
Редни
Назив
број
васпитању
11.
Опис
Референтни документ
НПАА Рок/месец
стратегије за борбу против
корупције у Републици Србији за
период од 2013. до 2018. године
Предлог закона о изменама и допунама Усклађивање са Акционим планом
Закона о основном образовању и
з