ИНСТИТУТ ЗАШТИТЕ, ЕКОЛОГИЈЕ И
ИНФОРМАТИКЕ
НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ ИНСТИТУТ
БАЊА ЛУКА
РЕПУБЛИКА СРПСКА
Тел. +387 51 218 318
Факс. +387 51 218 322
e-mail: [email protected]
INSTITUTE OF PROTECTION, ECOLOGY
AND INFORMATICS
SCIENTIFIC-RESEARCH INSTITUTE
BANJA LUKA
REPUBLIC OF SRPSKA
Теl. +387 51 218 318
Fax. +387 51 218 322
e-mail: [email protected]
.
БАЊА ЛУКА
1976
Certificate CH05/0682
ДОКАЗ УЗ ЗАХТЈЕВ ЗА
ИЗДАВАЊЕ ЕКОЛОШКЕ ДОЗВОЛЕ
ЗА ОБЈЕКТE:
ТРАФОСТАНИЦА 400 kV
''УГЉЕВИК'', ''САРАЈЕВО 20'' (ЛУКАВИЦА),
''ВИШЕГРАД'', ''ТРЕБИЊЕ'' и ''ГАЦКО''
и
ДАЛЕКОВОДA 400 kV
(Тузла – Бања Лука 6, Тузла-Угљевик, УгљевикЕрнестиново, Зворник-Тузла, Угљевик-Сремска
Митровица, Вишеград-Зворник, ХЕ Вишеград-ТС
Вишеград, Сарајево 10-Сарајево 20, Сарајево 20-Бук
Бијела, Требиње-Подгорица, Гацко-Требиње, МостарГацко)
Бања Лука, децембар 2011. године
Доказ уз захтјев
ПРЕДМЕТ :
ДОКАЗ УЗ ЗАХТЈЕВ
ЕКОЛОШКЕ ДОЗВОЛЕ
ЗА
ИЗДАВАЊЕ
ИНВЕСТИТОР :
"ЕЛЕКТРОПРЕНОС-ЕЛЕКТРОПРИЈЕНОС
БиХ" АД БАЊА ЛУКА
НОСИЛАЦ ИЗРАДЕ :
ИНСТИТУТ ЗАШТИТЕ, ЕКОЛОГИЈЕ И
ИНФОРМАТИКЕ
УЧЕСНИЦИ У ИЗРАДИ:
Доц. др Предраг Илић
Денис Међед, дипл. инж. тех.
Сека Адамовић, дипл.инж.тех.
Раде Чепрња, дипл.инж.руд.
Мирела Ковачевић, дипл. инж. ел.
Ранко Вељко, дипл. инж. маш.
ВД ДИРЕКТОРА:
Доц. др Предраг Илић
2
Институт заштите, екологије и информатике, Видовданска 48, 78 000 Бања Лука
Тел: +387(51) 218-318, Факс: +387(51) 218-322, e-mail: [email protected],
www.institutzei.net
Доказ уз захтјев
САДРЖАЈ
СЕРТИФИКАТ ISO 9001:2000 ...................................................................................................5
РЈЕШЕЊЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЈЕЛАТНОСТИ ИЗ ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ ......................................................................................................................................6
ЛИЦЕНЦА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЈЕЛАТНОСТИ ИЗ ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ ......................................................................................................................................8
РЈЕШЕЊЕ О УПИСУ У РЕГИСТАР НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИХ УСТАНОВА ....9
РЈЕШЕЊЕ О ОСНИВАЊУ ПРОЈЕКТА ...............................................................................10
ЗАПИСНИК СА ТЕРЕНА .........................................................................................................11
1. ИМЕ И АДРЕСА ОДГОВОРНОГ ЛИЦА И АДРЕСА ЛОКАЦИЈЕ НА КОЈОЈ СЕ
ПОСТРОЈЕЊЕ НАЛАЗИ...............................................................................................12
2. ОПИС ПОСТРОЈЕЊА И АКТИВНОСТИ (ПЛАН, ТЕХНИЧКИ ОПИС РАДА,
ИТД) ..............................................................................................................................................13
3. ОПИС ОСНОВНИХ И ПОМОЋНИХ СИРОВИНА, ОСТАЛИХ СУПСТАНЦИ И
ЕНЕРГИЈЕ
КОЈА
СЕ
КОРИСТИ
ИЛИ
КОЈУ
ПРОИЗВОДИ
ПОСТРОЈЕЊЕ............................................................................................................................62
4. ОПИС ИЗВОРА ЕМИСИЈА ИЗ ПОСТРОЈЕЊА..............................................................67
5. ОПИС СТАЊА ЛОКАЦИЈЕ НА КОЈОЈ СЕ ПОСТРОЈЕЊЕ НАЛАЗИ.....................79
6. ОПИС ПРИРОДЕ И КОЛИЧИНЕ ПРЕДВИЂЕНИХ ЕМИСИЈА ИЗ ПОСТРОЈЕЊА
У СВЕ ДИЈЕЛОВЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ (ВАЗДУХ, ВОДА, ЗЕМЉИШТЕ) КАО И
ИДЕНТИФИКАЦИЈА ЗНАЧАЈНИХ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ...............89
7. ОПИС ПРЕДЛОЖЕНИХ МЈЕРА, ТЕХНОЛОГИЈА И ДРУГИХ ТЕХНИКА ЗА
СПРЕЧАВАЊЕ ИЛИ УКОЛИКО ТО НИЈЕ МОГУЋЕ, СМАЊЕЊЕ ЕМИСИЈА ИЗ
ПОСТРОЈЕЊА..........................................................................................................................103
8. ОПИС МЈЕРА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ПРОДУКЦИЈЕ И ЗА ПОВРАТ КОРИСНОГ
МАТЕРИЈАЛА ИЗ ОТПАДА КОЈИ ПРОДУКУЈЕ ПОСТРОЈЕЊЕ..............................115
9. ОПИС ОСТАЛИХ МЈЕРА РАДИ
УСКЛАЂИВАЊА СА ОСНОВНИМ
ОБАВЕЗАМА ОДГОВОРНОГ ЛИЦА, ПОСЕБНО МЈЕРА НАКОН ЗАТВАРАЊА
ПОСТРОЈЕЊА .........................................................................................................................116
10. ОПИС МЈЕРА ПЛАНИРАНИХ ЗА ПРАЋЕЊЕ ЕМИСИЈА УНУТАР ПОДРУЧЈА
И ЊИХОВ УТИЦАЈ ................................................................................................................119
11. ОПИС АЛТЕРНАТИВНИХ РЈЕШЕЊА .....................................................................124
3
Институт заштите, екологије и информатике, Видовданска 48, 78 000 Бања Лука
Тел: +387(51) 218-318, Факс: +387(51) 218-322, e-mail: [email protected],
www.institutzei.net
Доказ уз захтјев
12. ПРИЛОЖЕНА ДОКУМЕНТАЦИЈА............................................................................125
13. ПРИМИЈЕЊЕНА ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА ........................................................126
ИЗВЈЕШТАЈ О УСАГЛАШЕНОСТИ ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И
ИЗВРШЕНОЈ УНУТРАШЊОЈ КОНТРОЛИ........................................................128
ПРИЛОГ........................................................................................................................129
4
Институт заштите, екологије и информатике, Видовданска 48, 78 000 Бања Лука
Тел: +387(51) 218-318, Факс: +387(51) 218-322, e-mail: [email protected],
www.institutzei.net
Доказ уз захтјев
СЕРТИФИКАТ ISO 9001:2000
5
Институт заштите, екологије и информатике, Видовданска 48, 78 000 Бања Лука
Тел: +387(51) 218-318, Факс: +387(51) 218-322, e-mail: [email protected],
www.institutzei.net
Доказ уз захтјев
РЈЕШЕЊЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЈЕЛАТНОСТИ ИЗ ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
6
Институт заштите, екологије и информатике, Видовданска 48, 78 000 Бања Лука
Тел: +387(51) 218-318, Факс: +387(51) 218-322, e-mail: [email protected],
www.institutzei.net
Доказ уз захтјев
7
Институт заштите, екологије и информатике, Видовданска 48, 78 000 Бања Лука
Тел: +387(51) 218-318, Факс: +387(51) 218-322, e-mail: [email protected],
www.institutzei.net
Доказ уз захтјев
ЛИЦЕНЦА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЈЕЛАТНОСТИ ИЗ ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
8
Институт заштите, екологије и информатике, Видовданска 48, 78 000 Бања Лука
Тел: +387(51) 218-318, Факс: +387(51) 218-322, e-mail: [email protected],
www.institutzei.net
Доказ уз захтјев
РЈЕШЕЊЕ О УПИСУ У РЕГИСТАР НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИХ
УСТАНОВА
9
Институт заштите, екологије и информатике, Видовданска 48, 78 000 Бања Лука
Тел: +387(51) 218-318, Факс: +387(51) 218-322, e-mail: [email protected],
www.institutzei.net
Доказ уз захтјев
РЈЕШЕЊЕ О ОСНИВАЊУ ПРОЈЕКТА
Назив пројекта: Докази уз захтјев издавање
еколошке дозволе
Датум
године
издавања:
16.06.2011.
Број захтјева: 389/11
Број радног налога: 395/11
Руководилац посла:
Контакт тел: 051 / 218 - 318
Денис Међед, дипл. инж. тех.
e-mail : [email protected]
Наручилац / инвеститор:
"ЕЛЕКТРОПРЕНОС-ЕЛЕКТРОПРИЈЕНОС
БиХ " АД БАЊА ЛУКА
Адреса наручиоца:
Бања Лука, Рамићи бб, 78 215
Драгочај
Контакт тел:
051/394-058
Предметни обухват: Трафостаница 400 kV ''Угљевик'', ''Сарајево 20'' (Лукавица),
''Вишеград'', ''Требиње'' и ''Гацко'' и далеководи 400 kV (Тузла – Бања Лука 6,
Тузла-Угљевик,
Угљевик-Ернестиново,
Зворник-Тузла,
Угљевик-Сремска
Митровица, Вишеград-Зворник, ХЕ Вишеград-ТС Вишеград, Сарајево 10-Сарајево
20, Сарајево 20-Бук Бијела, Требиње-Подгорица, Гацко-Требиње, Мостар-Гацко)
Координатор процеса екологије:
Рјешење издао вд директора:
Доц. др Предраг Илић
10
Институт заштите, екологије и информатике, Видовданска 48, 78 000 Бања Лука
Тел: +387(51) 218-318, Факс: +387(51) 218-322, e-mail: [email protected],
www.institutzei.net
Доказ уз захтјев
ЗАПИСНИК СА ТЕРЕНА
Назив пројекта: Докази уз захтјев за
издавање еколошке дозволе
Датум одласка и повратка са терена:
19.09.-23.09.2011. године
06.10-07.10.2011. године
Мјесто: Вишеград, Требиње, Гацко и Источно Сарајево
Чланови радног тима :
1. Денис Међед, дипл. инж. тех.
Предмет терена: Обилазак локација предметних трафостаница и далековода
и утврђивање свих параметара неопходних за израду Доказа уз захтјев за
издавање еколошке дозволе.
Извјештај: У периоду од 19.09-23.09. 2011. године обишао сам предметне
локације објеката ТС 400 kV Вишеград, Требиње и Гацко. На лицу мјеста сам
извршио прегледе објеката и разговарао са Инвеститором, те преузео потребну
документацију за израду Доказа уз захтјев за издавање еколошке дозволе.
Такође у том периоду су извршена и мјерења буке и електромагнетног
зрачења у поменутим трафостаницама као и мјерења електромагнетног
зрачења на далеководима 400 kV Вишеград-Зворник, ХЕ Вишеград-ТС
Вишеград, Требиње-Подгорица, Гацко-Требиње и Мостар-Гацко. Такође, у
периоду од 06.-07.10.2011. године обишао сам локацију ТС Сарајево 20
(Лукавица) и преузео потребну документацију за израду Доказа уз захтјев за
издавање еколошке дозволе и извршио мјерења буке и електромагнетног
зрачења у трафостаници и мјерења електромагнетног зрачења на
далеководима 400 kV Сарајево 10-Сарајево 20 и Сарајево 20-Бук Бијела.
Носилац пројекта:
Рјешење одобрио ВД директор:
Денис Међед, дипл. инж. тех.
Доц. др Предраг Илић
11
Институт заштите, екологије и информатике, Видовданска 48, 78 000 Бања Лука
Тел: +387(51) 218-318, Факс: +387(51) 218-322, e-mail: [email protected],
www.institutzei.net
Доказ уз захтјев
1.
ИМЕ И АДРЕСА ОДГОВОРНОГ ЛИЦА И АДРЕСА ЛОКАЦИЈЕ НА
КОЈОЈ СЕ ПОСТРОЈЕЊЕ НАЛАЗИ
ИНВЕСТИТОР:
АДРЕСА:
ОБЈЕКАТ:
ЛОКАЦИЈА
ИНВЕСТИТОРА:
ОДГОВОРНО ЛИЦЕ
- ДИРЕКТОР:
"ЕЛЕКТРОПРЕНОС-ЕЛЕКТРОПРИЈЕНОС БиХ" АД
БАЊА ЛУКА
Бања Лука, Рамићи бб, 78 215 Драгочај
Република Српска, БиХ
Предметни обухват: Трафостаница 400 kV
''Угљевик'', ''Сарајево 20'' (Лукавица), ''Вишеград'',
''Требиње'' и ''Гацко'' и далеководи 400 kV (Тузла –
Бања Лука 6,
Тузла-Угљевик, УгљевикЕрнестиново, Зворник-Тузла, Угљевик-Сремска
Митровица, Вишеград-Зворник, ХЕ Вишеград-ТС
Вишеград, Сарајево 10-Сарајево 20, Сарајево 20-Бук
Бијела,
Требиње-Подгорица,
Гацко-Требиње,
Мостар-Гацко)
Рамићи, Бања Лука
Милан Тур
12
Институт заштите, екологије и информатике, Видовданска 48, 78 000 Бања Лука
Тел: +387(51) 218-318, Факс: +387(51) 218-322, e-mail: [email protected],
www.institutzei.net
Доказ уз захтјев
2.
ОПИС ПОСТРОЈЕЊА И АКТИВНОСТИ (план, технички опис рада итд.)
У складу са стандардном класификацијом дјелатности у Федерацији Босне и
Херцеговине дјелатност Компаније је:
40.10. 40.100
45.212
45.213
45.31 45.310
45.34 45.340
51.18 51.180
51.65 51.650
55.1
55.23
64.20
70.20
71.34
55.110
55.230
64.200
70.200
71.340
72.10 72.100
72.20 72.200
72.30 72.300
72.40 72.400
73.102
74.12 74.120
74.20 74.200
74.70 74.700
74.84 74.840
50.2050.200
71. 1071.100
74.3074.300
28.5228.520
60.2460.240
63.1163.110
50.2050.200
Производња дистрибуција електричне енергије;
Нискоградња;
Одржавање објеката високоградње, нискоградње и њихових
дијелова;
Електроинсталациони радови;
Остали инсталациони радови;
Посредништво специјализовано за трговину одређеним
производима и групама производа, на другом мјесту
непоменуто;
Трговина на велико осталим машинама за индустрију,
трговину, занатство и навигацију;
Хотели и мотели са рестораном;
Остали смјештај за краћи боравак;
Телекомуникације;
Изнајмљивање властитих некретнина;
Изнајмљивање осталих машина и опреме, на другом мјесту
непоменуто;
Пружaње савјета о рачунарској опреми (hardware);
Пружaње савјета о рачунарској опреми (software);
Обрада података;
Израда и управљање базама података;
Истраживање и експериментални развој у техничким и
технолошким наукама;
Рачуноводствени, књигoводствени и ревизијски послови,
савјетодавни послови у вези са порезима;
Архитектонске и инжењерске дјелатности и техничко
савјетовање;
Чишћење свих врста објеката;
Остале пословне дјелатности, на другом мјесту непоменуто;
Одржавање и поправак моторних возила;
Изнајмљивање аутомобила;
Техничко испитивање и анализа;
Општи механички радови;
Превоз робе (терета у цестовном промету);
Прекрцај терета;
Одржавање и поправак моторних возила;
13
Институт заштите, екологије и информатике, Видовданска 48, 78 000 Бања Лука
Тел: +387(51) 218-318, Факс: +387(51) 218-322, e-mail: [email protected],
www.institutzei.net
Доказ уз захтјев
Електропренос/Електропријенос Босне и Херцеговине а.д. Бања Лука је
компанија за пренос електричне енергије у Босни и Херцеговини.
Задатак компаније је да сву електричну енергију која се произведе у
електранама пренесе до електродистрибутивних подручја или великих
индустријских потрошача и да повеже електроенергетски систем Босне и
Херцеговине са електроенергетским системима сусједних земаља и шире и тиме
омогући извоз, увоз и транзит електричне енергије.
Организација компаније обезбјеђује техничко-технолошко и економско
јединство електропреносне дјелатности у Босни и Херцеговини, ефикасност у раду и
пословању, управљању и одлучивању.
Компанија се састоји од четири оперативне јединице за рад, одржавање и
ширење преносног система у сљедећим географским подручјима:
Оперативно подручје Бањалука, са сједиштем у Бањалуци, укључујући
двије теренске јединице: Бања Лука и Бихаћ,
Оперативно подручје Мостар, са сједиштем у Мостару, укључујући двије
теренске јединице: Мостар и Требиње,
Оперативно подручје Сарајево, са сједиштем у Сарајеву, укључујући три
теренске јединице: Сарајево, Зеница и Вишеград,
Оперативно подручје Тузла, са сједиштем у Тузли, укључујући двије
теренске јединице: Тузла и Добој.
14
Институт заштите, екологије и информатике, Видовданска 48, 78 000 Бања Лука
Тел: +387(51) 218-318, Факс: +387(51) 218-322, e-mail: [email protected],
www.institutzei.net
Доказ уз захтјев
Слика 1. Картa са уцртаним границама разграничења надлежности оперативних
подручја
Оперативном подручју Бања Лука припада сљедећи предметни
далековод:
дио ДВ 400 kV Тузла-Бања Лука 6.
Оперативном подручју
трафостанице и далеководи:
Тузла
припадају
сљедеће
предметне
ТС 400 kV Угљевик,
дио ДВ 400 kV Тузла-Бања Лука 6,
ДВ 400 kV Тузла-Угљевик,
дио ДВ 400 kV Угљевик-Ернестиново,
дио ДВ 400 kV Вишеград-Зворник,
15
Институт заштите, екологије и информатике, Видовданска 48, 78 000 Бања Лука
Тел: +387(51) 218-318, Факс: +387(51) 218-322, e-mail: [email protected],
www.institutzei.net
Доказ уз захтјев
ДВ 400 kV Зворник-Тузла,
дио ДВ 400 kV Угљевик-Сремска Митровица.
Оперативном подручју
трафостанице и далеководи:
Сарајево
припадају
сљедеће
предметне
сљедеће
предметне
ТС 400 kV Сарајево 20 (Лукавица),
ТС 400 kV Вишеград,
дио ДВ 400 kV Вишеград-Зворник,
ДВ 400 kV ХЕ Вишеград-ТС Вишеград,
ДВ 400 kV Сарајево 10-Сарајево 20,
ДВ 400 kV Сарајево 20-Бук Бијела.
Оперативном подручју
трафостанице и далеководи:
Мостар
припадају
ТС 400 kV Требиње,
ТС 400 kV Гацко,
дио ДВ 400 kV Требиње-Подгорица,
ДВ 400 kV Гацко-Требиње,
ДВ 400 kV Мостар-Гацко.
Инвеститор посједује Рјешења за употребу за извршену реконструкцијузамјену постојеће опреме новом у објектима трафостаница и то:
Оперативно подручје Тузла:
У постојећој трафостаници ТС 400/110/35 kV Угљевик у Угљевику,
бр. Рјешења: 15-360-40/08, од 11.11.2008. године, Република Српска,
Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију
Бања Лука.
Оперативно подручје Сарајево:
У постојећој трафостаници ТС 400/220/110/35 kV Сарајево 20 у
Лукавици, бр. Рјешења: 15-360-42/08, од 30.10.2008. године,
Република Српска, Министарство за просторно уређење,
грађевинарство и екологију Бања Лука,
У постојећој трафостаници ТС 400/220/110 kV Вишеград у
Вишеграду, бр. Рјешења: 15-360-43/08, од 31.10.2008. године,
Република Српска, Министарство за просторно уређење,
грађевинарство и екологију Бања Лука.
16
Институт заштите, екологије и информатике, Видовданска 48, 78 000 Бања Лука
Тел: +387(51) 218-318, Факс: +387(51) 218-322, e-mail: [email protected],
www.institutzei.net
Доказ уз захтјев
Оперативно подручје Мостар:
У постојећој трафостаници ТС 400/220/110/35 kV Требиње у
Требињу, бр. Рјешења: 15-360-37/08, од 11.11.2008. године,
Република Српска, Министарство за просторно уређење,
грађевинарство и екологију Бања Лука,
У постојећој трафостаници ТС 400/110/35 kV Гацко у Гацку, бр.
Рјешења: 15-360-39/08, од 11.11.2008. године, Република Српска,
Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију
Бања Лука.
Копије употребних дозвола за објекте трафостаница су дате у прилогу
Плана активности.
Инвеститор посједује Рјешења за употребу далековода и то:
Оперативно подручје Тузла:
Далековод 380 kV Тузла-Бања Лука, број Рјешења: 03-361-210/80,
од 19.08.1980. године, СР БиХ, Републички комитет за урбанизам,
грађевинарство, стамбене и комуналне послове Сарајево,
Далековод 380 kV Тузла-Ернестиново, дионица Тузла-ријека
Сава, број Рјешења: 06/2-361-644/77, од 23.05.1977. године, СР БиХ,
Републички секретаријат за урбанизам, стамбене и комуналне
послове Сарајево,
Далековод 400 kV Вишеград-Тузла, дионица Зворник-Тузла, број
Рјешења: 03-361-78/89, од 20.10.1989. године, СР БиХ, Републички
секретаријат за просторно уређење и заштиту околине Сарајево,
Далековод 400 kV Угљевик-Сремска Митровица (дионица
Угљевик-ријека Сава), број Рјешења: 16-360-18/06, од 21.07.2006.
године, Република Српска, Министарство за просторно уређење,
грађевинарство и екологију Бања Лука.
Оперативно подручје Сарајево:
Далековод 400 kV Вишеград-Тузла, дионица Вишеград-Зворник,
број Рјешења: 02/2-361-50/90, од 23.07.1990. године, СР БиХ,
Републички секретаријат за просторно уређење и заштиту околине
Сарајево,
Далековод 380 kV Бук Бијела-Сарајево, дионица Кијево-Сарајево
(ТС Сарајево 20-ТС Сарајево 10), број Рјешења: 06/2-361-700/76, од
17
Институт заштите, екологије и информатике, Видовданска 48, 78 000 Бања Лука
Тел: +387(51) 218-318, Факс: +387(51) 218-322, e-mail: [email protected],
www.institutzei.net
Доказ уз захтјев
11.05.1977. године, СР БиХ, Републички секретаријат за урбанизам,
стамбене и комуналне послове Сарајево,
Далековод 380 kV ''Бук Бијела''-ТС Сарајево 20, дионица ''Бук
Бијела''-Кијево, број Рјешења: 05-313-19/76, од 17.06.1976. године,
СР БиХ, Скупштина општине Фоча.
Оперативно подручје Мостар:
Далековод 400 kV Требиње-Подгорица (граница Црне Горе), СР
БиХ, Републички секретаријат за урбанизам и комуналне послове
Сарајево,
Далековод 400 kV Гацко-Требиње, СР БиХ, Републички
секретаријат за урбанизам и комуналне послове Сарајево,
Далековод 400 kV Мостар-Гацко, СР БиХ, Републички секретаријат
за урбанизам и комуналне послове Сарајево,
Копије употребних дозвола за далеководе су дате у прилогу Плана
активности, осим употребне дозволе за далековод 400 kV ХЕ Вишеград-ТС
Вишеград (оперативно подручје Сарајево) и за далеководе који припадају
Оперативном подручју Мостар, које инвеститор није доставио.
Оперативно подручје Тузла:
Максимална снага којом се трафостаница ''Угљевик'' може оптеретити
износи:
Т1: 400/110 kV-300 MVA;
T2:110/35 kV-31,5 MVA.
На одржавању трафостанице ''Угљевик'' запослено је 14 радника.
Максимална снага којом се предметни далеководи могу оптеретити износи
1330 MVA.
На одржавању предметних далековода је запослено 9 радника.
Оперативно подручје Сарајево:
Максимална снага којом се трафостаница ''Сарајево 20'' може оптеретити
износи:
Т1: 400/110/35 kV-400/400/31,5 MVA;
Т2: 400/220/35 kV-400/400/31,5 MVA;
Т3:110/2x10/35 kV-20/20/14 MVA;
T4:110/2x10/35 kV-20/20/14 MVA.
На одржавању трафостанице ТС ''Сарајево 20'' запослено је 23 радника.
18
Институт заштите, екологије и информатике, Видовданска 48, 78 000 Бања Лука
Тел: +387(51) 218-318, Факс: +387(51) 218-322, e-mail: [email protected],
www.institutzei.net
Доказ уз захтјев
Максимална снага којом се трафостаница ''Вишеград'' може оптеретити
износи:
Т1: 400/110/31,5 kV-300/300/100 MVA;
Т2: 400/220/72,5 kV-400/400/100 MVA;
Т3:110/10(20)/35 kV-20/20/14 MVA;
T4:110/2x10/10 kV-20/20/7MVA.
На одржавању трафостанице ТС ''Вишеград'' запослено је 22 радника.
Максимална снага којом се предметни далеководи могу оптеретити износи
1330 MVA.
На одржавању далековода је запослено:
дио ДВ 400 kV Вишеград-Зворник
-8 радника (ТЈ Вишеград),
ДВ 400 kV ХЕ Вишеград-ТС Вишеград
-8 радника (ТЈ Вишеград),
ДВ 400 kV Сарајево 10-Сарајево 20
-8 радника (дионица ТЈ Сарајево),
-8 радника (дионица ТЈ Вишеград),
ДВ 400 kV Сарајево 20-Бук Бијела
-8 радника (дионица ТЈ Сарајево),
-8 радника (дионица ТЈ Вишеград),
Оперативно подручје Мостар:
Максимална снага којом се трафостаница ''Требиње'' може оптеретити
износи:
Т1: 400/220/31,5 kV-400/400/100 MVA;
Т2: 220/110 kV-150/150/50 MVA;
Т3: 220/110kV- 150/150/50 MVA;
T4:110/35/10 kV-20/20/6,7 MVA;
T5: 110/35/10 kV-20/20/6,7 MVA.
Максимална снага којом се трафостаница ''Гацко'' може оптеретити износи:
2МТ: 110/35/6,3 kV-20/20/14 MVA,
3МТ: 110/35/6,3 kV-20/20/14 MVA.
19
Институт заштите, екологије и информатике, Видовданска 48, 78 000 Бања Лука
Тел: +387(51) 218-318, Факс: +387(51) 218-322, e-mail: [email protected],
www.institutzei.net
Доказ уз захтјев
Опис објекта и постројења
ТРАФОСТАНИЦА
Трафостаница је електроенергетско постројење чији је називни напон већи
од 1000 V и представља објекат од посебног друштвеног значаја. Од исправности и
поузданости у раду трафостанице зависи цјелокупан рад јединственог
електроенергетског система, а посебно рад извора електричне енергије и редовно
снабдјевање електричном енергијом ширег конзумног подручја.
ТРАФОСТАНИЦА УГЉЕВИК
Основну диспозицију ТС 400/110/35 kV ''Угљевик'' сачињавају сљедећи
објекти:
Постројење 400 kV,
постројење 110 kV,
командно-погонске зграде са постројењем 35 kV,
командне зграде са разводом властите потрошње.
ТРАФОСТАНИЦА ''САРАЈЕВО 20'' (ЛУКАВИЦА)
Основну диспозицију ТС 400/220/110/10/35 kV ''Сарајево 20'' сачињавају
сљедећи објекти:
Постројење 400 kV,
постројење 220 kV,
постројење 110 kV,
командно-погонске зграде са постројењем 10 и 35 kV,
командне зграде са разводом властите потрошње,
зграда у којој су смјештени дизел агрегати.
Командна зграда представља простор у којем су смјештени ормари
управљања, заштите и сигнализације стања у постројењима 400, 220,110, 35 и 10
kV.
Погонска просторија представља простор у коме су смјештене ћелије 10 kV
и 35 kV.
10 kV постројење се састоји од 8 одводних ћелија, 2 мјерна поља, ћелија за
секционисање, двије трафо ћелије и ћелија за прикључење кућног трансформатора.
35 kV постројење се састоји од двије одводне ћелије, два мјерна поља и
двије трансформаторске ћелије.
20
Институт заштите, екологије и информатике, Видовданска 48, 78 000 Бања Лука
Тел: +387(51) 218-318, Факс: +387(51) 218-322, e-mail: [email protected],
www.institutzei.net
Доказ уз захтјев
Дизел-агрегати су смјештени у засебној просторији која је од зиданог
материјала.
Технички опис трафостанице ''Сарајево 20''
Трансформаторска станица 400/220/110/10/35 kV ''Сарајево 20'' је објекат
општег друштвеног интереса, а од посебне важности је за напајање електричном
енергијом подручја града Источно Сарајево и ширег подручја града Сарајева, као и
БиХ у цјелини.
Систем сабирница С1 је под напоном 400 kV, док је систем сабирница С2 под
напоном 220 kV.
Први сусједни објекти ТС Сарајево 20:
ТС 400/110 kV Сарајево 10, веза ДВ 400 kV Сарајево 20 - Сарајево 10
РП 220 kV ХЕ Пива, веза ДВ 220 kV Сарајево 20 - ХЕ Пива
ТС 110/x kV Сарајево 1, веза ДВ 110 kV Сарајево 20 - Сарајево 1
ТС 110/x kV Сарајево 13, веза ДВ 110 kV Сарајево 20 - Сарајево 13
ТС 110/x kV Сарајево 14, веза ДВ 110 kV Сарајево 20 - Сарајево 14
ТС 110/x kV Сарајево 15, веза ДВ 110 kV Сарајево 20 - Сарајево 15
ТС 110/x kV Сарајево 18, веза ДВ 110 kV Сарајево 20 - Сарајево 18.
ТС 400/220/110/10/35 kV Сарајево 20 састоји се од:
постројења 400 kV
постројења 220 kV (ДВ поље 220 kV ХЕ Пива)
постројења 110 kV
командно - погонске зграде са постројењем 10 и 35 kV.
-Постројење 400 kVПостројење 400 kV има два главна (С1 и С2, с тим да је С2 под напоном 220
kV) и један помоћни систем сабирница (СP), које су израђене од AlMgSi цијеви
промјера 160/140 mm2 и постављене на потпорне изолаторе који се налазе на
челично-решеткастим ''Т'' порталима. Поља се налазе испод и са обје стране
сабирница. Распоред појединих поља у постројењу прилагођен је потребама
расплета далековода и прикључцима трансформатора.
Попречне везе у постројењу 400 kV изведене су AlMgSi цијевима промјера
120/104 mm2 и AlFe ужетом пресјека 490/65 mm2.
Постројење се састоји од сљедећих поља:
21
Институт заштите, екологије и информатике, Видовданска 48, 78 000 Бања Лука
Тел: +387(51) 218-318, Факс: +387(51) 218-322, e-mail: [email protected],
www.institutzei.net
Доказ уз захтјев
Поље број С02-поље ДВ 400 kV Сарајево 10
Поље број С04-Трансформаторско поље 400 kV трансформатора ТP1400/231/31,5 kV, 400 MVA
Поље број С05-Спојно поље 400 kV
Поље број С06-Трансформаторско поље 400 kV трансформатора ТP2400/115/31,5 kV, 300 MVA
Поље број С07-Мјерно поље 400 kV
Енергетски трансформатор ТP1
Тип: ATU-OFAF
Произвођач: ELECTROPUTERE, CRAIOVA-ROMANIA
Преносни однос: 400±5%/231/31,5 kV
Број позиција преклопке:3
Називна снага:400/400/100 MVA
Хлађење: OFAF
Спрега:YN a0 d5
Напон кратког споја(%):
μk1-2 (I позиција)=12,8%, μk1-2 (II позиција)=11,8%, μk1-2 (III позиција)=10,88%,
Енергетски трансформатор ТP2
Тип: 2ABZ300000-420S
Произвођач: РАДЕ КОНЧАР ЗАГРЕБ
Преносни однос: 400±2x2,5%/115/31,5 kV
Број позиција преклопке:5
Називна снага:300/300/100 MVA
Хлађење: OFAF
Спрега:YN y0 d5
Напон кратког споја(%):
μk1-2 =12,39%, μk1-3=14,02%, μk2-3=9,35%,
Трансформатори су опремљени комплетно: са изолаторима, конзерватором,
преклопком, расхладним уређајима, командно-погонским ормарима и са
стандардном припадајућом опремом (термостати, сонде, бухолц релеј, контактни
термостат, дехидратор и сл.)
Звјездишта трансформатора ТP1 и ТP2 (400 и 300 MVA) на примарној и
секундарној страни су директно уземљена.
Мјерна поља 400 kV постављена су на крају сабирничких система.
22
Институт заштите, екологије и информатике, Видовданска 48, 78 000 Бања Лука
Тел: +387(51) 218-318, Факс: +387(51) 218-322, e-mail: [email protected],
www.institutzei.net
Доказ уз захтјев
Слика 2. Трансформатор 400 kV
-Постројење 220 kVПостројење 220 kV се налази у склопу 400 kV постројења. Састоји се од
дијела система сабирница С2 и носи ознаку D1. Израђене су од AlMgSi цијеви
промјера 160/140 mm2 и постављене на потпорне изолаторе који се налазе на
челично-решеткастим ''Т'' порталима. Поље се налази испод и са једне стране
сабирница D1.
Постројење 220 kV се састоји од:
Поље ДВ 220 kV ХЕ Пива које је уједно и трансформаторско поље
220 kV трансформатора ТP1-400/231/31,5 kV, 400 MVA
-Постројење 110 kVУсвојени тип постројења 110 kV је са цијевним сабирницама. Носачи
сабирница носе потпорне изолаторе на којима су постављене цијеви. Постројење се
састоји из два главна и једног помоћног система сабирница, који се протеже само
са једне стране постројења 110 kV. Пошто сва поља у постројењу не излазе на исту
страну, један дио постројења изводи се са високим везама и то само за поља која
излазе на другу стану и за спојно поље. Попречне везе између апарата изводе се
цијевима 60/70 mm, које носе апарати (растављачи, прекидачи, мјерни
трансформатори). На извјесним мјестима гдје је размак између апарата превелик
употребљена је цијев 88/100 mm.
Да би се постигле уштеде у површини платоа постројења 110 kV, сабирнички
растављачи смјештени су у бразди испод сабирничких система. Излазни растављач
је такође постављен у бразду. Аналогно осном растојању поља слиједи распоред
23
Институт заштите, екологије и информатике, Видовданска 48, 78 000 Бања Лука
Тел: +387(51) 218-318, Факс: +387(51) 218-322, e-mail: [email protected],
www.institutzei.net
Доказ уз захтјев
потпорних изолатора који носе цијевне сабирнице. Остали апарати имају
симетричан ''паралелан'' распоред на платоу постројења 110 kV. Изузетак чине
напонски трансформатори мјерних поља у сабирничким системима. За сваких осам
поља 110 kV изузев трансформаторских изводи се по једна апаратна кучица
смјештена уз главну транспортну стазу.
Постројење 110 kV има два главна (Е1 и Е2) и један помоћни систем
сабирница које су израђене од AlMgSi цијеви промјера 100/88 mm2 и постављене на
потпорне изолаторе који се налазе на челично-решеткастим ''Т'' порталима.
Попречне везе у постројењу 110 kV изведене су AlMgSi цијевима промјера
70/60 mm2 и AlFe ужетом пресјека 240/40 mm2
Постројење се састоји од сљедећих поља:
Поље број Е08-Трансформаторско поље 110
TP3-110/10/35 kV
Поље број Е09- Трансформаторско поље 110
TP4-110/10/35 kV
Поље број Е10-Мјерно поље 110 kV
Поље број Е11- Трансформаторско поље 110
TP1-115/400 kV (резерва)
Поље број Е12-Спојно поље 110 kV
Поље број Е13-поље ДВ 110 kV Сарајево 15
Поље број Е14-поље ДВ 110 kV Сарајево 14
Поље број Е15- Трансформаторско поље 110
TP2-115/400 kV
Поље број Е18- поље ДВ 110 kV Сарајево 1
Поље број Е19- поље ДВ 110 kV Сарајево 18
Поље број Е20- поље ДВ 110 kV Сарајево 16-I
Поље број Е21- поље ДВ 110 kV Сарајево 16-II
Поље број Е23- поље ДВ 110 kV Сарајево 13-I
Поље број Е24- поље ДВ 110 kV Сарајево 13-II
kV трансформатора
kV трансформатора
kV трансформатора
kV трансформатора
Енергетски трансформатор ТP3
Тип: 4 TRP 20000-123/A
Произвођач: РАДЕ КОНЧАР ЗАГРЕБ
Преносни однос: 110±10x1,5%/2x10,5/36,75 kV
Број позиција преклопке:21
Називна снага:20/20/14 MVA
Хлађење: ONAN/ONAF
Спрега:YN0 y0 d5
Напон кратког споја(%):
μk1-2 =12,8%, μk1-3=11,8%, μk2-3=10,88%,
24
Институт заштите, екологије и информатике, Видовданска 48, 78 000 Бања Лука
Тел: +387(51) 218-318, Факс: +387(51) 218-322, e-mail: [email protected],
www.institutzei.net
Доказ уз захтјев
Енергетски трансформатор ТP4
Тип: 4 TRP 20000-123/A
Произвођач: РАДЕ КОНЧАР ЗАГРЕБ
Преносни однос: 110±10x1,5%/2x10,5/36,75 kV
Број позиција преклопке:21
Називна снага:20/20/14 MVA
Хлађење: ONAN/ONAF
Спрега:YN0 y0 d5
Напон кратког споја(%):
μk1-2 =12,8%, μk1-3=11,8%, μk2-3=10,88%,
Звјездишта трансформатора ТP3 и ТP4 (20 MVA) на 110 kV страни су
директно уземљена.
Мјерна поља 110 kV су постављена испод сабирничких система и директно
су прикључена.
-Постројење 10 kVПостројење је унутрашње монтаже у изведби лимом оклопљених ћелија
типа D4 у које је смјештена расклопна опрема и погони, са једноструким системом
сабирница.
Постројење се састоји од 12 ћелија и то:
Ћелија I01-КО 10 kV Озренска
Ћелија I02-КО 10 kV Иванићи
Ћелија I03-КО 10 kV Јаслице
Ћелија I04-резерва
Ћелија I05-Трансформаторска ћелија трансформатора TP4-110/10/35
kV и мјерна ћелија
Ћелија I06-Ћелија за секционисање сабирница (спојно поље)
Ћелија I07-Ћелија за секционисање сабирница и одвод за кућне
трансформаторе
Ћелија I08- Трансформаторска ћелија трансформатора TP3-110/10/35
kV и мјерна ћелија
Ћелија I09-КО 10 kV Тилава
Ћелија I10-КО 10 kV Младице
Ћелија I11-резерва
Ћелија I12-резерва
25
Институт заштите, екологије и информатике, Видовданска 48, 78 000 Бања Лука
Тел: +387(51) 218-318, Факс: +387(51) 218-322, e-mail: [email protected],
www.institutzei.net
Доказ уз захтјев
-Постројење 35 kVПостројење 35 kV је унутрашње монтаже у изведби лимом оклопљених
ћелија типа D7 у које је смјештена расклопна опрема, погони и једноструки систем
сабирница.
Постројење 35 kV се састоји од 4 ћелије и то:
Ћелија H01-КО 35 kV Енергоинвест
Ћелија H02- Трансформаторска ћелија 35 kV трансформатора TP3110/10/35 kV и мјерна ћелија
Ћелија H03-КО 35 kV Богатићи
Ћелија H04- Трансформаторска ћелија 35 kV трансформатора TP4110/10/35 kV и мјерна ћелија.
ТРАФОСТАНИЦА ''ВИШЕГРАД''
Основну диспозицију ТС 400/220/110/35/10(20) kV Вишеград сачињавају
сљедећи објекти:
Постројење 400 kV,
постројење 220 kV,
постројење 110 kV,
командно – погонске зграде са постројењем 10(20) и 35 kV.
командне зграде са разводом властите потрошње,
зграда у којој су смјештени дизел агрегати.
Командна зграда представља простор у којем су смјештени ормари
управљања, заштите и сигнализације стања у постројењима 400, 220, 110, 35 и 10
kV.
Погонска просторија представља простор у коме су смјештене ћелије 10 kV
и 35 kV.
10 kV постројење се састоји од 10 одводних ћелија, 2 мјерна поља, ћелија за
секционисање, двије трафо ћелије и двије ћелије за прикључење кућних
трансформатора.
35 kV постројење се састоји од двије одводне ћелије, једног мјерног поља и
једне трансформаторске ћелије.
Дизел-агрегати су смјештени у засебној просторији која је од зиданог
материјала.
Командно погонска зграда се састоји од приземља у коме су просторије
кабловског простора, ВФ уређаја, канцеларија и санитарне просторије и спратног
дијела гдје је смјештена командна сала.
26
Институт заштите, екологије и информатике, Видовданска 48, 78 000 Бања Лука
Тел: +387(51) 218-318, Факс: +387(51) 218-322, e-mail: [email protected],
www.institutzei.net
Доказ уз захтјев
Објекат је пројектован као армиранобетонски скелет са стубовима и
гредама.
Међуспратна и кровна конструкција су армиранобетонске плоче.
Међуспратна конструкција у командној сали је дјелимично упуштена због израде
дуплог пода за пролаз инсталација. Изнад командне сале међуспратна таваница је
касетирана.
Сви зидови са спољашње стране су изведени као испуна од пуне опеке d=25
cm и сипорекса.
Фасаде објекта су урађене од племенитог малтера, обојене у свјетлом тону, а
дјелимично је алуминијумска обешена фасада.
Сва браварија је алуминијумска, елоксирана у браон боји.
Слика 3. Улаз у командну зграду
Реконструкција командно-погонске зграде
Изнад објекта изводи се коси кров са покривачем од челичног
пластифицираног лима.
Да би се извршила израда косог крова потребно је уклонити све слојеве
изнад армиранобетонских кровних плоча.
Коси кров се изводи од решеткастих кровних везача постављених на
растојању 1,0 m. Везачи се раде са горњим и доњим појасом од дасака 2x2,5x15 cm
и стубовима и дијагоналама 5x12 cm. Међусобне везе ових елемената се изводе са
ексерима.
Преко везача се поставља дашчана оплата дебљине d=2,5 cm и тер папир са
преклопом. Преко тога се уграђују дрвене летве 3x5 cm у правцу везача, на размаку
од 1,0 m, а преко летви дрвене гредице 6x6 cm, на које се поставља кровни
покривач од челичног фабрички пластифицираног трапезастог лима ТР 237/35,
d=0,7 mm.
Сваки кровни везач се везује за армиранобетонску таваницу и серклаже са
челичним обујмицама и анкер завртњима, који у конструкцију улазе мин. 50 mm.
На крову је предвиђена уградња сњегобрана.
27
Институт заштите, екологије и информатике, Видовданска 48, 78 000 Бања Лука
Тел: +387(51) 218-318, Факс: +387(51) 218-322, e-mail: [email protected],
www.institutzei.net
Доказ уз захтјев
Нагиб кровних површина износи 90. Одводњавање крова се врши помоћу
хоризонталних и вертикалних олучних цијеви.
Хоризонтални олуци се изводе од поцинкованог лима дебљине 0,55 mm,
пресјека 14/14 cm.
Вертикалне олучне цијеви су такође од поцинкованог лима дебљине 0,55
mm, пресјека 12/12 cm.
Преко армиранобетонске кровне конструкције поставља се термоизолација
од тврдо пресоване минералне вуне d=8 cm.
Калкански зидови се изводе од блокова гас дебљине d=15 cm, са
хоризонталним и вертикалним армирано бетонским серклажама. Веза са
постојећим венцима се остварује анкерима.
Калкански зидови и дијелови зидова око хоризонталних олучних цијеви, се
опшивају пластифицираним равним челичним лимом d=0,6 mm, у боји као кровни
покривач.
За вентилирање таванског простора крова предвиђене су непокретне
алуминијумске, противкишне жалузине на калканским зидовима. Преко ових
отвора се поставља мрежа од нерђајуће жице као заштита од уласка од инсеката.
Оштећени дијелови постојеће фасаде ће се поправити, а све фасаде
освјежити бојењем фасадном бојом у тону као постојеће фасаде.
Нови калкански зидови се обрађују племенитим малтером.
На спрату је предвиђена прерада свих прозорских крила која се отварају
уградњом нових штокова и крила са термопан стаклом 4+12+4 mm и новим
механизмима за отварање.
На свим прозорима у командној сали и предпростору уграђују се
''венецијанер'' ролетне као заштита од сунца.
У приземљу објекта се такође мјењају сви прозори који се отварају, на исти
начин као на спрату. Главна улазна врата у објекат се демонтирају и уграђују се
нова, заједно са штоком.
Прилаз за контролу крова обезбјеђен је преко постојећих пењалица, које
израдом косог крова треба прерадити и прилагодити будућем стању.
За контролу кровне конструкције пројектом су предвиђени отвори на
кровној површини.
На улазном степеништу у објекат уклања се постојећа мермерна облога која
је већим дијелом оштећена и уграђује се нова.
Технички опис трафостанице ''Вишеград''
Трансформаторска станица 400/220/110/10(20)/35 kV Вишеград је објекат
од општег друштвеног интереса, а од посебне важности је за повезивање ХЕ
Вишеград са електроенергетским системом на сјеверу БиХ (ДВ 400 kV Тузла), за
размјену енергије са Републиком Србијом (ДВ 220 kV Пожега), те за напајање
електричном енергијом ширег подручја Сарајевско-романијске регије, области
Подриња и града Сарајева.
28
Институт заштите, екологије и информатике, Видовданска 48, 78 000 Бања Лука
Тел: +387(51) 218-318, Факс: +387(51) 218-322, e-mail: [email protected],
www.institutzei.net
Доказ уз захтјев
ХЕ Вишеград у свим досадашњим елаборатима и студијама, третира се као
значајан и рентабилан хидроенергетски потенцијал, било да се посматра као
засебан објекат или као једна од ХЕ у склопу цјеловитог искориштења слива ријеке
Дрине.
ХЕ Вишеград је најнизводнија степеница хидроенергетског искориштења
воденог потенцијала горњег тока ријеке Дрине. Према усвојеном техничком
рјешењу ХЕ Вишеград прикључиће се у ЕЕС на 400 kV напону преко 400 kV
постројења у ТС 400/220/110/35/10 kV Вишеград.
У ТС Вишеград уградиће се један трансформатор преносног односа 400/110
kV снаге 300 MVA. Постројење 400 kV у ТС Вишеград ће се повезати само са
једним 400 kV чвориштем у БиХ и то према Тузланском подручју правцем ДВ 400
kV Вишеград-Тузла.
Први сусједни објекти ТС Вишеград су:
ТС 400/220/110 kV Тузла 4, веза ДВ 400 kV Вишеград – Тузла.
ТС 220/110 kV Пожега, ХЕ Бајина Башта и ХЕ Бистрица, веза преко
четверокраке звијезде Вардиште.
ТС 110/x kV Рогатица, веза ДВ 110 kV и ДВ 35 kV Вишеград Рогатица.
ТС 110/x kV Горажде 2, веза ДВ 110 kV Вишеград – Горажде 2.
ТС 110/x kV Пљевља и ХЕ Потпећ, веза преко круте тачке Замрштен.
ТС 400/220/110/10(20) /35kV Вишеград састоји се од:
Постројење 400 kV,
постројење 220 kV,
постројење 110 kV,
командно – погонске зграде са постројењем 10(20) и 35 kV.
-Постројење 400 kVДа би се ублажила висинска разлика од 10,63 m, постројење је ријешено у
три каскадно постављена нивоа. Између I и II нивоа, као и између II и III нивоа
подигнути су потпорни зидови висине 3 метра. Први ниво има попречни пад од 2%
и уздужни пад од 1%. На овом нивоу смјештено је постројење 110 kV,
трансформатори Т1-400/110 kV, Т2-400/220 kV, Т3-110/10/35 kV и Т4-110/10 kV.
Други и трећи ниво имају попречне падове од 4%, а немају уздужних падова. На
овим нивоима смјештено је постројење 400 kV.
Усвојено рјешење постројења 400 kV је са цијевним сабирничким
системима који се постављају изнад (ниских) попречних веза међу апаратима у
пољу. Постројење 400 kV је изведено са два главна и једним помоћним
29
Институт заштите, екологије и информатике, Видовданска 48, 78 000 Бања Лука
Тел: +387(51) 218-318, Факс: +387(51) 218-322, e-mail: [email protected],
www.institutzei.net
Доказ уз захтјев
сабирничким системом. Главни сабирнички системи (С I и С II) смјештени су на
другом нивоу платоа, а помоћни систем (СP) на трећем нивоу платоа. Сабирнице су
израђене од AlMgSi цијеви промјера 160/140 mm израђене по DIN 40501 и DIN
9107 стандардима. Потпорни изолатори су монтирани на П-портале који носе
сабирничке системе.
Постројење се састоји од сљедећих поља:
Поље број С11-Мјерно поље 400 kV,
Поље број С12-Трансформаторско поље 400 kV трансформатора Т1400/110 kV,
Поље број С13-Резерва
Поље број С14-ДВ поље 400 kV ХЕ Вишеград
Поље број С15-Трансформаторско поље 400 kV трансформатора Т2400/220kV
Поље број С16-ДВ поље 400 kV ХЕ Тузла
Поље број С17-Спојно поље 400 kV.
Енергетски трансформатор Т1
Тип: 3ABZ 300000-420s/B
Произвођач: РАДЕ КОНЧАР ЗАГРЕБ
Преносни однос: 400±2,5%/115/31,5 kV
Називна снага:300/300/100 MVA
Хлађење: OFAF
Спрега:Y a0 d5
Напон кратког споја(%):
μk1-2 =13,11%, μk1-3=12,71%, μk2-3=12,45%,
Број:319048
Енергетски трансформатор Т2
Тип: 1ABZ 400000-420s
Произвођач: РАДЕ КОНЧАР ЗАГРЕБ
Преносни однос: 400±5%/245/72,5 kV
Називна снага:400/400/100 MVA
Хлађење: OFAF
Спрега:YN yn0 d5
Напон кратког споја(%):
μk1-2 =11,85%, μk1-2=13,26%, μk1-2=9,86%,
Број:319012
30
Институт заштите, екологије и информатике, Видовданска 48, 78 000 Бања Лука
Тел: +387(51) 218-318, Факс: +387(51) 218-322, e-mail: [email protected],
www.institutzei.net
Доказ уз захтјев
Слика 4. Трансформатор 400 kV
-Постројење 220 kVПостројење 220 kV је без сабирница, а састоји се од једног
трансформаторско-далеководног поља. Портал за затезање веза на страни 400 kV је
уједно и улазни портал. Попречне везе између апарата су изведене ужетом 360/57
mm2 које носе апарати.
-Постројење 110 kVПостројење 110 kV је са цијевним сабирницама. Сабирнице су монтиране на
потпорне изолаторе који се налазе на челично-решеткастим носачима у облику
слова Т. Постројење се састоји од два главна система сабирница (Е I и Е II).
Попречне везе између апарата се изводе цијевима промјера 100/88 mm и промјера
70/60 mm које носе апарати (прекидачи и растављачи).
Постројење се састоји од сљедећих поља:
Поље број Е01- Мјерно поље 110 kV
Поље број Е02- Трансформаторско поље 110 kV трансформатора T3110/10(20)/35 kV
Поље број Е03- поље ДВ 110 kV Замрштен
Поље број Е04- Трансформаторско поље 110 kV трансформатора T4110/2x10/10 kV
Поље број Е05-поље ДВ 110 kV Горажде 2
Поље број Е06-поље ДВ 110 kV Рогатица
Поље број Е07-Резерва
Поље број Е08-Спојно поље 110 kV
31
Институт заштите, екологије и информатике, Видовданска 48, 78 000 Бања Лука
Тел: +387(51) 218-318, Факс: +387(51) 218-322, e-mail: [email protected],
www.institutzei.net
Доказ уз захтјев
Поље број Е09- Трансформаторско поље 110 kV трансформатора T1400/110 kV
Енергетски трансформатор Т3
Тип: TP 7811-20
Произвођач: МИНЕЛ БЕОГРАД
Преносни однос: 110000/2x10500/36750
Називна снага:20/20/14 MVA
Хлађење: N/P
Спрега:Y y0 d5
Број:09791529
Позиција μk1-2 (%) μk2-3 (%) μk1-3 (%)
1
11,45
12,55
11
10,84 3,53
11,76
21
9,67
11,29
Енергетски трансформатор Т4
Тип: TDR 3x10000/110
Произвођач: ЕЛТА
Преносни однос: 126,5/2x10,5/10,5 kV
Називна снага:16/16/5,25 MVA
Хлађење: ONAN/OFAF
Спрега:Y y0 d5
Број:131140
-Постројење 10 (20) kVПостројење је израђено од лимом оклопљених, префабрицираних
самостојећих ћелија са извлачивим вакумским прекидачем, ваздухом изоловане,
металом преграђене у сабирнички, прекидачки, кабловски и нисконапонски
простор за смјештај заштите.
Ћелије су обезбјеђене аутоматском блокадом отвора у непокретном дијелу
кроз који пролазе женски контакти покретног дијела и системом полуга за
механичку блокаду од погрешних манипулација када је прекидач укључен.
У непокретном дијелу ћелија налазе се: потпорни изолатори, проводни
изолатори за сабирнице, земљоспојници са ножевима за трополно уземљење,
струјни мјерни трансформатори, индикатори напона за монтажу на шину и
напонски мјерни трансформатори.
Постројење се састоји од 17 ћелија и то:
32
Институт заштите, екологије и информатике, Видовданска 48, 78 000 Бања Лука
Тел: +387(51) 218-318, Факс: +387(51) 218-322, e-mail: [email protected],
www.institutzei.net
Доказ уз захтјев
Ћелија Ј01-КО ХЕ Вишеград 1
Ћелија Ј02-КО ХЕ Вишеград 2
Ћелија Ј03-КО Град
Ћелија Ј04- КО Добрун
Ћелија Ј05-Кућни трансформатор 1
Ћелија Ј06-Мјерно поље секције 1
Ћелија J07-Трансформаторска ћелија трансформатора T4-110/2x10/10
kV
Ћелија J08-Спојна ћелија
Ћелија Ј09- Мјерно поље секције 2
Ћелија Ј10- Трансформаторска ћелија трансформатора T3110/10(20)/35 kV
Ћелија Ј11- КО Алхос
Ћелија Ј12- КО Међеђа
Ћелија Ј13- КО Социјално
Ћелија Ј14- КО Жупа
Ћелија Ј15-Кућни трансформатор 2
Ћелија Ј16-Резерва
Ћелија Ј17-Резерва
-Постројење 35 kVПостројење је израђено од лимом оклопљених, префабрицираних
самостојећих ћелија са извлачивим вакумским прекидачем, ваздухом изоловане,
металом преграђене у сабирнички, прекидачки, кабловски и нисконапонски
простор за смјештај заштите.
Ћелије су обезбјеђене аутоматском блокадом отвора у непокретном дијелу
кроз који пролазе женски контакти покретног дијела и системом полуга за
механичку блокаду од погрешних манипулација када је прекидач укључен.
У непокретном дијелу ћелија налазе се: потпорни изолатори, проводни
изолатори за сабирнице, земљоспојници са ножевима за трополно уземљење,
струјни мјерни трансформатори, индикатори напона за монтажу на шину и
напонски мјерни трансформатори.
Постројење се састоји од 4 ћелије и то:
Ћелија H01-Мјерно поље
Ћелија H02- КО Рудо
Ћелија H03- Трансформаторска
110/10(20)/35 kV
Ћелија H04- КО Рогатица.
ћелија
трансформатора
33
Институт заштите, екологије и информатике, Видовданска 48, 78 000 Бања Лука
Тел: +387(51) 218-318, Факс: +387(51) 218-322, e-mail: [email protected],
www.institutzei.net
T3-
Доказ уз захтјев
ТРАФОСТАНИЦА ТРЕБИЊЕ
Постројење трафостанице се састоји од високонапонског постројења 400
kV, 220 kV и 110 kV (вањско постројење), зграде средњенапонског постројења 35
kV и 10 kV (унутрашње постројење), зграде властите потрошње и командне зграде.
Унутар зграде ограде трафостанице смјештено је сједиште ТЈ Требиње са
радионичним и складишним просторима.
Технички опис трафостанице ''Требиње''
Трафостаница је прикључена у ЕЕС БиХ на 400 kV мрежу преко ДВ 400 kV
Гацко и ДВ 400 kV Подгорица, на 220 kV мрежу преко ДВ 220 kV Мостар 1, ДВ
220 kV Дубровник 1, ДВ 220 kV Мостар 2, ДВ 220 kV Дубровник 2, ДВ 220 kV
Перућица и ДВ 220 kV ХЕ Требиње 1, а на 110 kV мрежу преко ДВ 110 kV
Требиње 1 и ДВ 110 kV Комолац.
-Постројење 400 kVПостројење 400 kV налази се са лијеве стране главног приступног
(транспортног) пута, гледано од улазне капије.
Постројење је вањско, изведено са два главна система СС1 и СС2 и једним
помоћним системом ССП цијевних сабирница AlMgSi 160/140 mm, на жељезнорешеткастим порталима. Сва три система сабирница имају уземљиваче. Поља су
комплетно опремљена, а апарати повезани везама од Al-Fe ужади и цијеви.
Напонски трансформатори у мјерним пољима су чеоно везани директно на
сабирнице. Погон прекидача је електропнеуматски, а растављача и уземљивача
електромоторни. Управљачко-сигнални каблови од апарата воде се у централне
ормариће и даље у апаратне кућице. У једну кућицу смјештена је опрема више
поља.
Конструкција објекта апаратне кућице постројења 400 kV састоји се од
носивих зидова од опеке зидане између армирано бетонских серклажа и армирано
бетонске кровне плоче. Зидови су извана омалтерисани и офарбани фасадном
бојом, терапласт. Унутрашњи зидови и плафони су офарбани поликолор бијелом
бојом. Врата су рађена од алуминијумских елоксираних профила у горњем дијелу
остакљене армираним стаклом. Надсвјетла и прозори су остакљени 4 cm дебелим
изопан стаклом. На апаратној кућици предвиђени су и отвори за вентилацију
заштићени решетком.
34
Институт заштите, екологије и информатике, Видовданска 48, 78 000 Бања Лука
Тел: +387(51) 218-318, Факс: +387(51) 218-322, e-mail: [email protected],
www.institutzei.net
Доказ уз захтјев
На сабирнице су прикључена сљедећа поља:
С01-ДВ 400 kV Гацко,
С02- ДВ 400 kV Подгорица,
С03-Трансформатор 1 400/220 (400 kV стр.),
С04-СП 400 kV,
С05-МП 400 kV (СС1, СС2, ССП)
Трансформатор 1 400/220 (400 kV стр.)
Сабирнички растављач СС1,
Сабирнички растављач СС2,
Прекидач,
Линијски растављач са уземљивачем,
Сабирнички растављач ССП,
Три струјна мјерна трансформатора,
Три одводника пренапона,
Трофазни тронамотајни аутотрансформатор
400/231/31,5 kV
400/400/100 MVA
Слика 5. Трансформатор 400 kV
-Постројење 220 kVПостројење 220 kV налази се са десне стране главног приступног
(транспортног) пута, гледано од улазне капије.
Постројење је вањско, изведено са два система сабирница СС1 и СС2
мијешаних фаза изведено са цијевним сабирницама AlMgSi 100/90 mm, које носе
сабирнички растављачи. Повезивање апарата изведено је преко високих веза од AlFe ужади. Поља су орјентисана вертикално на сабирничке системе и излазе једно
35
Институт заштите, екологије и информатике, Видовданска 48, 78 000 Бања Лука
Тел: +387(51) 218-318, Факс: +387(51) 218-322, e-mail: [email protected],
www.institutzei.net
Доказ уз захтјев
наспрам другог. Осе супротних поља смакнуте су за 1/4 ширине поља. Спојно поље
је чеоно постављено. Напонски трансформатори у мјерном пољу су везани
директрно на сабирнице. Погон прекидача је електропнеуматски или
електромоторни, зависно од поља. Погон растављача је електромоторни, а ножева
за уземљење искључиво ручни. Управљачко-сигнални каблови од апарата воде се
у централни ормарић и даље у апаратне кућице. У једну кућицу смјештена је
опрема више поља.
Апаратна кучица за 220 kV постројење је пројектовано тако да буде слична
постојећим објектима који служе за исту намјену с тим што је у задњем дијелу
додат простор величине 1,50 x 2,30 m за смјештај протупожарних апарата.
Темељи кућице су од бетона МБ 200, а зидови од пуне опеке дебљине 25 cm
малтерисани са обје стране подужним цементним малтером и бојени фасадекс
бојом. Стропна односно кровна конструкција је армирано бетонска плоча ослоњена
на зидове са хоризонталним армирано бетонским серклажама. На крову је
постављена термичка изолација да би се спречило прегријавање просторије и
конструкције од јаког сунца. Хидроизолацију крова сачињавају 2 слоја ''вербита 20''
и три вруча битуменска премаза са заштитним слојем од ''вербита ш''.
Улазна врата за обадвије просторије су израђена са довратником од L
профила и крилом од челичног лима те снабдјевена потребним оковом и
цилиндричном бравом, прозор је такође израђен са оквиром од челичних профила и
застакљен машинским стаклом.
Сви метални дијелови врата и прозора се боје заштитном бојом два пута и
luxal-лак бојом два пута.
На сабирнице су прикључена сљедећа поља:
D01- Трансформатор 2 220/110 (220 kV стр.),
D02- Трансформатор 3 220/110 (220 kV стр.),
D03- ДВ 220 kV Мостар 1,
D04- ДВ 220 kV Дубровник 1,
D05- ДВ 220 kV Мостар 2,
D06- ДВ 220 kV Дубровник 2,
D07- СП 220 kV,
D10- ДВ 220 kV Перучица,
D11- ДВ 220 kV ХЕ Требиње 1,
D12- МП 220 kV (СС1,СС2)
D13- Трансформатор 1 400/220 (400 kV стр.),
Трансформатор 1 400/220 (220 kV стр.)
Сабирнички растављач СС1,
Сабирнички растављач СС2,
Прекидач,
Линијски растављач са уземљивачем,
36
Институт заштите, екологије и информатике, Видовданска 48, 78 000 Бања Лука
Тел: +387(51) 218-318, Факс: +387(51) 218-322, e-mail: [email protected],
www.institutzei.net
Доказ уз захтјев
Три струјна мјерна трансформатора,
Три одводника пренапона.
Трансформатор 2 220/110 (220 kV стр.)
Сабирнички растављач СС1,
Сабирнички растављач СС2,
Прекидач,
Линијски растављач са уземљивачем,
Три струјна мјерна трансформатора,
Три одводника пренапона,
Трофазни тронамотајни аутотрансформатор
220/115/10,5 kV
150/150/50 MVA
Звјездиште 110 kV стране трансформатора је директно уземљено.
Трансформатор 3 220/110 (220 kV стр.)
Сабирнички растављач СС1,
Сабирнички растављач СС2,
Прекидач,
Линијски растављач са уземљивачем,
Трофазни тронамотајни аутотрансформатор
220/115/10,5 kV
150/150/50 MVA
Поље није комплетирано опремом и трансформатор није примарно
прикопчан.
-Постројење 110 kVПостројење 110 kV налази се са лијеве стране главног приступног
(транспортног) пута, гледано од улазне капије.
Постројење је вањско, изведено је са једним системом сабирница од Al-Fe
ужади 2x360/57 mm2. Висина портала који носе сабирнице је 8 m. Испод
сабирничког система лијево и десно постављени су сабирнички растављачи и поља
су орјентисана једно наспрам другог. Повезивање апарата изведено је преко
високих веза од Al-Fe ужади. Напонски трансформатори у мјерном пољу су чеоно
везани на сабирнице. Погон прекидача и растављача је електромоторни, а погон
ножева за уземљење искључиво ручни. Управљачко-сигнални каблови од апарата
воде се у централни ормарић и даље у зграду СН постројења гдје је смјештена
опрема поља.
Апаратна кућица за постројење 110 kV се фундира на темељним тракама
ширине 25 cm од нивоа терена од набијеног бетона марке МБ 200, темеља самаца
37
Институт заштите, екологије и информатике, Видовданска 48, 78 000 Бања Лука
Тел: +387(51) 218-318, Факс: +387(51) 218-322, e-mail: [email protected],
www.institutzei.net
Доказ уз захтјев
испод вертикалних армирано бетонских ступова. Стропна конструкција је
армирано-бетонска плоча дебљине 12 cm. Изводе се и хоризонтални серклажи.
Под кучице састоји се од:
цементне глазуре 2 cm,
перлит бетона 5 cm,
хидроизолације (1+2),
бетонске подлоге 8 cm,
туцаника 15 cm,
набијене земље 15 cm.
Стропна конструкција састоји се од:
Гранулирани шљунак 6 cm,
Хидроизолација: вербит 30 слободно положен премаз битумена 85/25
Битумо перлит у нагибу 8 cm,
Термо изолација: полиуретанске плоче 3 cm, каширане обострано
натрон папиром,
Парна брана: конт албит са љепљењем преклопа битуменом и премаз
битуменом 85/25
Армирано бетонска плоча 12 cm.
Зидови се малтеришу обострано фино и грубо, са претходним шприцањем
ријетким цементним малтером. Са унутрашње стране зидови и плафони се боје
поликолором, а са вањске стране терапластом.
Око цијелог објекта изводи се тротоар ширине 80 cm од бетона марке МБ
200 дебљине 8 cm, на слоју шљунка од 15 cm. У објекту нема инсталација водовода
и канализације. Сва врата и прозори имају оквире од лимених профила са гумом за
заптивање.
На сабирнице су прикључена сљедећа поља:
E01- Трансформатор 3 220/110 (110 kV стр.),
E02- Трансформатор 4 110/35 (110 kV стр.),
E03- Трансформатор 5 110/35 (110 kV стр.)
E04- Трансформатор 2 220/110 (110 kV стр.),
E05- ДВ 110 kV Херцег Нови,
E06- ДВ 110 (35) kV Величани,
E07- ДВ 110 kV Требиње 1,
Е08- ДВ 110 kV Комолац,
Е09- МП 110 kV.
38
Институт заштите, екологије и информатике, Видовданска 48, 78 000 Бања Лука
Тел: +387(51) 218-318, Факс: +387(51) 218-322, e-mail: [email protected],
www.institutzei.net
Доказ уз захтјев
Трансформатор 2 220/110 (110 kV стр.)
Сабирнички растављач,
Прекидач,
Три струјна мјерна трансформатора,
Три одводника пренапона.
Трансформатор 3 220/110 (110 kV стр.)
Сабирнички растављач,
Прекидач,
Поље није комплетирано опремом.
Трансформатор 4 110/35/10 (110 kV стр.)
Сабирнички растављач,
Прекидач,
Три струјна мјерна трансформатора,
Три одводника пренапона 110 kV,
Растављач одводника пренапона звјездишта 110 kV,
Одводник пренапона звјездишта 110 kV,
Трофазни тронамотајни трансформатор
110/36,75/10,5 kV
20/20/6,7 MVA
Звјездиште 110 kV стране трансформатора је директно уземљено преко
растављача за уземљење звјездишта 110 kV, а звјездиште 35 kV стране
трансформатора је изоловано.
Трансформатор 5 110/35/10 (110 kV стр.)
Сабирнички растављач,
Прекидач,
Три струјна мјерна трансформатора,
Три одводника пренапона 110 kV,
Трофазни тронамотајни трансформатор
110/36,75/10,5 kV
20/20/6,7 MVA
Звјездиште 110 kV стране трансформатора је директно уземљено, а
звјездиште 35 kV стране трансформатора је изоловано.
39
Институт заштите, екологије и информатике, Видовданска 48, 78 000 Бања Лука
Тел: +387(51) 218-318, Факс: +387(51) 218-322, e-mail: [email protected],
www.institutzei.net
Доказ уз захтјев
-Постројење 35 kVПостројење 35 kV је смјештено у згради СН постројења лијево од улазне
капије.
Постројење је унутрашње са металом оклољеним (извлачивим) ћелијама тип
ЦР 1 В 36 за 1250 А, произвођача ТСН Марибор. Изведено је са једним системом
бакарних сабирница. Прекидачи су вакуумски са електромоторним погоном чија се
опруга може напети и ручно погонском ручицом прекидача. Уземљивачи су
искључиво на ручни погон погонском ручицом уземљивача.
Ћелије су зависно од намјене одводне, трансформаторске и мјерна.
Састављене су из три основна дјела:
Фиксни дио,
Извлачиви дио (колица),
Ормарић у горњем дијелу фиксног дијела са Siemens управљачкозаштитним терминалом 7СЈ6326 намјењен за управљање, заштиту,
мјерења и сигнализацију.
Фиксни дио ћелије садржи:
Сабирнички простор (са сабирницама и горњим фиксним
контактима),
Кабловски простор (са доњим фиксним контактима, кабловским
прикључцима и зависно од намјене ћелије, уземљивачем и струјним
мјерним трансформаторима),
Простор за колица (колица су извлачива са прекидачким дјелом или
за мјерну ћелију напонским мјерним трансформаторима),
Извлачиви дио (колица) се извлачи или увлачи ручно погонском ручицом
за колица преко пужног погона.
Постројење се састоји од 9 ћелије и то:
H01-Мјерно поље 35 kV
H02- Трансформатор 5 110/35/10 kV (35 kV стр.)
H03- ДВ 35 kV ХЕ Требиње 2
H04- ДВ 35 kV Величани
H05- Кућни трансформатор 1 35/0,4 kV
H06-ДВ 35 kV Требиње 1
H07- Кућни трансформатор 2 35/0,4 kV
H08-ДВ 35 kV Индустријска зона
H09- Трансформатор 4 110/35/10 kV (35 kV стр.)
40
Институт заштите, екологије и информатике, Видовданска 48, 78 000 Бања Лука
Тел: +387(51) 218-318, Факс: +387(51) 218-322, e-mail: [email protected],
www.institutzei.net
Доказ уз захтјев
Трансформатор 4 и 5 110/35/10 (35 kV стр.)
Прекидач,
Три струјна мјерна трансформатора,
Ћелије су кабловски спојене са 35 kV странама трансформатора 4
110/35/10 kV и трансформатора 5 110/35/10 kV гдје су уграђена по три одводника
пренапона 35 kV, уземљивач звјездишта 35 kV и одводник пренапона звјездишта 35
kV. Звјездишта 35 kV ових трансформатора су изолована (искључен уземљивач
звјездишта 35 kV).
Кућни трансформатор 1 и 2 35/0,4 kV
Прекидач,
Три струјна мјерна трансформатора,
Уземљивач.
Ћелије су кабловски спојене са кућним трансформатором 1 35/0,4 kV 630
kVА и кућним трансформатором 2 35/0,4 kV 630 kVА који се налазе у боксовима
уз зграду властите потрошње. Са 35 kV стране кућни трансформатори су штићени
са по три одводника пренапона.
Трансформатори снаге 630 kVА, са постројењем 0,4 kV, смјештени су у
посебном објекту под називом ''ЕНЕРГАНА''. То је потпуно нови објекат лоциран у
центру објекта и основна му је намјена да помоћним напонима снабдијева сва
високо напонска постројења.
Објекат се састоји од:
Два бокса кућних трансформатора 630 kVА, 35/0,4 kV,
Просторије за смјештај двије ћелије главног развода 0,4 kV, плоче
помоћног напона 3x380/220 V 50 Hz и 110 V истосмјерно те
исправљачки и претварачки уређаји,
Просторије дизел електричног агрегата,
Просторије за акумулаторске батерије са предпростором и оставом за
киселину.
Стабилни дизел електрични агрегати служе као резервни извор електричне
енергије (трофазне струје).
Управљање агрегатом врши се аутоматски, без посаде, с тим да се замјена
дистрибутивне мреже врши са прекидом напајања потрошача електричном
енергијом у трајању cca 10 секунди. На агрегату је изведена аутоматика I.
Рад агрегата без посаде је ограничен потрошњом горива и уља мотора,
потрошњом дестиловане воде акумулатора и текућим одржавањем мотора и
генератора.
41
Институт заштите, екологије и информатике, Видовданска 48, 78 000 Бања Лука
Тел: +387(51) 218-318, Факс: +387(51) 218-322, e-mail: [email protected],
www.institutzei.net
Доказ уз захтјев
Двотактни водено хлађени дизел мотор тип 12 V 71 производње General
Motors, називне трајне снаге 222 kW код 1500 min-1 опремљена са еластичном
спојком, састоји се од:
Дизел мотора 12 V 71 General Motors,
Трофазног синхроног генератора S8 06-4 ''Уљаник'' по лиценци
SIEMENS,
Заједничког постоља са амортизерима,
Инструменталне плоче на мотору,
Спремника горива за одвојено постављање од 1500 литара,
Акумулаторске батерије 24 V, 270 Ah,
Управљачки ормар,
Расклопне кутије,
Ручне сисаљке за пуњење спремника горивом,
Електромоторне сисаљке за пуњење спремника горивом,
Упутника електромоторне сисаљке горива и
Резервних дијелова и алат за мотор и генератор за 2000 сати рада
агрегата.
Технички подаци за дизел електрични агрегат:
Тип:
Врста рада ДИН 6270
Називна снага:
Називна струја:
Фактор снаге:
Називна фреквенција:
Називна брзина вртње мотора:
Називна брзина вртње генератора:
Температура ваздуха околине:
Надморска висина:
Релативна влажност ваздуха:
Тежина агрегата:
Аутоматика I
AGD 771-12 V 71,
А (трајан рад),
250 kVA,
360 А,
cos φ=0,8,
50 Hz,
1500 min-1,
1500 min-1,
200С,
280 m,
60%,
4000 kp
Постоље агрегата је израђено из челичног У-профила варене конструкције.
На њему је смјештен мотор-генератор као једна чврста механичка цјелина. Испод
постоља постављени су 8 комада антивибрационих амортизера. На постољу се
налазе уграђене сисаљке за сисање уља из корита мотора (приликом измјене уља) и
сисаљка за одзрачивање система горива.
Спремник за гориво је израђен од челичног лима са унутрашњим
преградама. Са предње стране посједује стаклени показивач количине горива са
вентилом. Спремник је опремљен са 2 осјетника количине горива, од којих један
42
Институт заштите, екологије и информатике, Видовданска 48, 78 000 Бања Лука
Тел: +387(51) 218-318, Факс: +387(51) 218-322, e-mail: [email protected],
www.institutzei.net
Доказ уз захтјев
служи за сигнализацију ниског нивоа горива, док други за аутоматско заустављање
електромоторне сисаљке за пуњење спремника.
Капацитет спремника је 1500 литара.
Акумулаторска батерија
Оловна акумулаторска батерија састоји се од 4 сухопуњена акумулатора 24
V, 135 Ah, који су смјештени у заједничкој челичној кутији. Акумулатори су
спојени мјешовито тако да је батерија од 24 V, 270 Ah. Смјештај акумулатора у
просторији мора бити такав да он, по могућности, не прекорачи размак од 3 m од
електропокретача. Позитивни пол акумулаторске батерије спаја се на стезаљке +, а
минус пол на – електропокретача. Пуњење акумулаторске батерије врши се путем
исправљачке групе смјештене у управљачком ормару.
-Постројење 10 kVПостројење 35 kV је смјештено у згради СН постројења лијево од улазне
капије.
Постројење је унутрашње са металом оклољеним (извачивим) ћелијама тип
СР 25-ВД за 1250 А, произвођача АББ ЕЈФ с.р.о. Брно. Изведено је са једним
системом сабирница, подужно секционисаним у двије секције. Прекидачи су
вакуумски трополни са електромоторним погоном, а уземљивачи су искључиво на
ручни погон погонском ручицом уземљивача. Једносмјерни помоћни напон је 220
ВДЦ.
Ћелије су састављене из три основна дјела:
Фиксни дио,
Извлачиви дио (колица),
Ормарић у горњем дијелу фиксног дијела са АББ управљачкозаштитним терминалом РЕФ 543 намјењен за управљање, заштиту,
мјерења и сигнализацију.
Фиксни дио ћелије садржи:
Сабирнички простор (са сабирницама и горњим фиксним
контактима),
Кабловски простор (са доњим фиксним контактима, кабловским
прикључцима, струјним мјерним трансформаторима и зависно од
намјене ћелије уземљивачем),
Простор за колица (колица су извлачива са прекидачким дјелом).
Извлачиви дио (колица) се извлачи или увлачи ручно.
Постројење се састоји од 7 ћелије и то:
43
Институт заштите, екологије и информатике, Видовданска 48, 78 000 Бања Лука
Тел: +387(51) 218-318, Факс: +387(51) 218-322, e-mail: [email protected],
www.institutzei.net
Доказ уз захтјев
К01-КО 10 kV Џивар, Мјерна ћелија 10 kV СЕК.1
K02- КО 10 kV Зупци,
K03- Трансформатор 4 110/35/10 kV (10 kV стр.)
K04- Спојна ћелија 10 kV
K05- Трансформатор 5 110/35/10 kV (10 kV стр.)
K06- КО 10 kV Црнач
K07- КО 10 kV Алексина Међа, Мјерна ћелија 10 kV СЕК.2
Трансформатор 4 и 5 110/35/10 (10 kV стр.), Спојна ћелија 10 kV
Прекидач,
Три струјна мјерна трансформатора,
На челију број 5 је такође дограђено проширење за прихват каблова из
спојне ћелије.
ТРАФОСТАНИЦА ''ГАЦКО''
Основну диспозицију ТС 400/110/35/6,3 kV ''Гацко'' сачињавају сљедећи
објекти:
Постројење 400 kV,
постројење 110 kV,
командно-погонске зграде са постројењем 35 и 6,3 kV,
командне зграде са разводом властите потрошње,
зграда у којој су смјештени дизел агрегати.
Командни дио објекта командне зграде је бруто површине 358,93 m2.
Командна зграда се састоји из сљедећих просторија:
Приземље:
Предулаз,
ходник,
командна просторија,
властита потрошња,
кухиња,
санитарни чвор.
Спрат:
ТК опрема,
Командна просторија.
44
Институт заштите, екологије и информатике, Видовданска 48, 78 000 Бања Лука
Тел: +387(51) 218-318, Факс: +387(51) 218-322, e-mail: [email protected],
www.institutzei.net
Доказ уз захтјев
Улаз из команде у погонски дио објекта обезбјеђен је једнокрилним вратима
од алуминијумске елоксиране браварије.
Свијетла висина командне зграде је око 300 cm и приземља и спрата.
Конструкција командног дијела је пројектована као скелетни систем.
Подови на команди су од дуплог антистатик пода.
Кров командне зграде је пројектован као двоводни, а покривач је сендвич
лим (челични пластифицирани) са слојем термоизолирајућег слоја дебљине 8 cm.
Олуци (хоризонтални и вертикални) су од алуминијумског лима d=0,55-0,60
mm.
Погонски дио објекта је једна просторија бруто површине 138,84 m2
намјењена за смјештај ћелија високог напона које су постављене на АБ плочи на
коти 140 cm изнад нивоа тла а испод које је пројектована техничка етажа бруто
површине 138,84 m2 свјетле висине око 140 cm у коју су смјештени шахтови за
излаз и улаз каблова.
Свијетла висина погонске зграде је око 385 cm док је висина техничке етаже
око 140 cm.
Конструкција погонског дијела је пројектована као комбинација АБ
серклажа и носивих зидова.
Кровни носач је пројектован као челични решеткасти носач, а покривач је
сендвич лим (челични пластифицирани) са слојем термоизолирајућег слоја
дебљине 8 cm.
Подови су предвиђени:
Техничка етажа-бетонска плоча,
Приземље-цементна глазура.
Олуци (хоризонтални и вертикални) су од алуминијумског лима d=0,55-0,60
mm.
Апаратне кучице у постројењу 400 и 110 kV су садржане од једне
просторије бруто површине 16,74 m2 намјењена за смјештај ћелија високог напона
које су постављене на АБ плочи на коти 0,00, а која садржи и бетонски кабловски
канал за улаз и излаз каблова.
Улаз у апаратну кућицу обезбјеђен је једнокрилним вратима од
алуминијумске елоксиране браварије.
Свијетла висина погонске зграде је око 265 cm.
Конструкција апаратне кућице је пројектована као комбинација АБ
серклажа и носивих зидова.
Кровна конструкција је дрвена, а покривач је алуминијумски трапезни лим.
Олуци (хоризонтални и вертикални) су од алуминијумског лима d=0,55-0,60
mm.
45
Институт заштите, екологије и информатике, Видовданска 48, 78 000 Бања Лука
Тел: +387(51) 218-318, Факс: +387(51) 218-322, e-mail: [email protected],
www.institutzei.net
Доказ уз захтјев
Слика 6. Улаз у командну зграду
Технички опис расклопног постројења ''Гацко''
Расклопно постројење 400/110/35/6,3 kV Гацко је објекат општег
друштвеног интереса, а од посебне важности је за повезивање ТЕ Гацко са
израженим потрошачким регионима на југу БиХ (ДВ 400 kV Требиње и ДВ 400 kV
Мостар) као и за пласман енергије из блока ТЕ Гацко, а такође и за напајање
електричном енергијом општине Гацко.
Први сусједни објекти ТЕ Гацко су:
ТС 400/220/110/35 kV Требиње, веза ДВ 400 kV Гацко – Требиње.
ТС 400/220/110 kV Мостар 4, веза ДВ 400 kV Гацко – Мостар 4.
ТС 400/110/35/6,3 kV Гацко састоји се од:
400 kV постројења,
110 kV постројења,
командно – погонске зграде са постројењем 35 и 6,3 kV.
-Постројење 400 kVПостројење 400 kV је изведено са два система сабирница. Систем I изведен
је са AlFe двоструким ужетом 490/65 mm2 постављених попречно на затезне
изолаторске ланце. Систем II изведен је са ЕAlMgSi 05 цијевима промјера 102/104
mm постављених наизмјенично на растављаче и потпорне изолаторе.
Карактеристично за ово постројење је постројење обилазних (помоћни бајпас)
растављача везаних за систем I сабирница и служи за премоштење прекидача и
46
Институт заштите, екологије и информатике, Видовданска 48, 78 000 Бања Лука
Тел: +387(51) 218-318, Факс: +387(51) 218-322, e-mail: [email protected],
www.institutzei.net
Доказ уз захтјев
растављача поља. Командовање постројењем се врши из централне команде
смјештене у главном погонском објекту ТЕ Гацко.
Постројење се састоји од сљедећих поља:
Поље број С01-Мјерно поље 400 kV
Поље број С02-ДВ поље 400 kV Мостар
Поље број С04-ДВ поље 400 kV Требиње
Поље број С05-Спојно поље 400 kV
Поље број С15-Трафо поље 400/20 kV.
У ДВ поље 400 kV Требиње и 400 kV Мостар уграђена је опрема сљедећих
карактеристика:
1. Капацитивни напонски мјерни трансформатор 420 kV
тип: VCU-420,
произвођач: Кончар,
називни напон: 400 kV,
називна фреквенција: 50 Hz,
преносни однос: 400/√3; 0.1/√3; 0.1/√3; 0.1/√3 kV
број секундарних намотаја: 3,
класа тачности и снага:
I језгро: кл. 0,2; 10 VA,
II језгро: кл. 0,5/3P; 50 VA,
III језгро: кл. 0.5/3P; 50 VA.
2. Струјни мјерни трансформатори 420 kV
тип: APU-420,
произвођач: Кончар,
називни напон: 400 kV,
називна фреквенција: 50 Hz,
називна трајна струја: 2000 А
називна краткотрајна струја: 40 kА > 15.76 A,
називна подносива ударна струја: 100 kА > 40.03 kA,
преносни однос: 2x800/1/1/1/1 А, са четири језгра:
прво језгро – мјерно језгро: кл. 0,2 Fs 10; 15 VA,
друго језгро – заштитно језгро: кл. 0,5 Fs 10; 30 VA,
треће језгро – заштитно језгро: кл. 10P30; 30 VA,
четврто језгро – заштитно језгро: кл. 10P30; 30 VA,.
47
Институт заштите, екологије и информатике, Видовданска 48, 78 000 Бања Лука
Тел: +387(51) 218-318, Факс: +387(51) 218-322, e-mail: [email protected],
www.institutzei.net
Доказ уз захтјев
3. Линијски растављач 400 kV са ножевима за уземљење
тип: VRV 16,
произвођач: Енергоинвест,
називни напон: 400 kV,
називна фреквенција: 50 Hz,
називна трајна струја: 2000 А,
називна краткотрајна струја: 40 kA ,
називна подносива ударна струја: 100 kA.
4. Учински прекидач 400 kV
тип: 3 AP2F1,
произвођач: SIEMENS,
медиј за изолацију и гашење лука: гас SF6,
називни напон: 420 kV,
називна фреквенција: 50 Hz,
називна трајна струја: 2000 А,
називна краткотрајна струја: 40 kA > 15.76 kA,
називна подносива ударна струја: 100 kA > 40.03 kA.
5. Сабирнички растављачи система I и система II ; 400 kV
тип: VRV 16,
произвођач: Енергоинвест,
називни напон: 400 kV,
називна трајна струја: 2000 А,
називна фреквенција: 50 Hz,
називна краткотрајна струја: 40 kА ,
називна подносива ударна струја: 100 kА .
Спојно поље 400 kV омогућава повезивање два система сабирница. Састоји
се од сабирничких растављача, прекидача и струјних трансформатора, који се
налазе између два система сабирница. У спојно поље је уграђена опрема сљедећих
карактеристика:
1. Струјни мјерни трансформатори 400 kV
тип: APU-420,
произвођач: Кончар,
називни напон: 400 kV,
48
Институт заштите, екологије и информатике, Видовданска 48, 78 000 Бања Лука
Тел: +387(51) 218-318, Факс: +387(51) 218-322, e-mail: [email protected],
www.institutzei.net
Доказ уз захтјев
називна фреквенција: 50 Hz,
називна трајна струја: 2000 А
називна краткотрајна струја: 40 kА ,
називна подносива ударна струја: 100 kА ,
преносни однос: 2x500/1, 2x800/1/1/1/1 А, са пет језгара:
прво језгро – мјерно језгро: кл. 0,2 Fs 10; 15 VA,
друго језгро – заштитно језгро: кл. 0,5 Fs 10; 30 VA,
треће језгро – заштитно језгро: кл. 10 P 30; 30 VA,
четврто језгро – заштитно језгро: кл. 10 P 30; 30 VA,
пето језгро – заштитно језгро: кл. 10 P 30; 30 VA.
2. Сабирнички растављачи (пантографски) 400 kV
тип: VRV 16,
произвођач: Енергоинвест,
називни напон: 400 kV,
називна трајна струја: 2000 А,
називна фреквенција: 50 Hz,
називна краткотрајна струја: 40 kА ,
називна подносива ударна струја: 100 kА.
3. Учински прекидач 400 kV
тип: 3AP2 Fl,
произвођач: SIEMENS,
медиј за изолацију и гашење лука: гас SF6,
погон: електромоторни за сваки пол посебно,
називни напон: 420 kV,
називна фреквенција: 50 Hz,
називна трајна струја: 2000 А,
називна краткотрајна струја: 40 kA ,
називна подносива ударна струја: 100 kA.
У Мјерно поље 400 kV су уграђени напонски мјерни трансформатори са
карактеристикама :
тип: VCU-420,
произвођач: Кончар,
максимално дозвољен напон: 420 kV,
називна фреквенција: 50 Hz,
радни капацитет: 4400 pF,
преносни однос: 400000/√3; 100/√3; 100/√3; 100/√3 kV
49
Институт заштите, екологије и информатике, Видовданска 48, 78 000 Бања Лука
Тел: +387(51) 218-318, Факс: +387(51) 218-322, e-mail: [email protected],
www.institutzei.net
Доказ уз захтјев
број секундарних намотаја: 3,
класа тачности и снага:
I језгро: кл. 0,2; 10 VA,
II језгро: кл. 0,5/3P; 50 VA,
III језгро: кл. 0.5/3P; 50 VA.
-Постројење 110 kVПостројење 110 kV изведено је са два система сабирница изведених од Al-Fe
двоструких ужади
490/65 mm2 на затезним изолаторским ланцима међусобно
паралелно, а попречно у односу на поља постројења.
Постројење се састоји од сљедећих поља:
Поље бр. Е1 - Мјерно поље 110 kV,
Поље бр. Е2 - Трафо поље трафоа 1 ТR, 115/6,3/6,3 kV,
Поље бр. Е3 – Спојно поље 110 kV
Поље бр. Е4 - Трафо поље трафоа ТМ 2, 110/36,75/6,3 kV,
Поље бр. Е5 - Трафо поље трафоа ТМ 3, 110/36,75/6,3 kV,
Поље бр. Е6 - ДВ поље 110 kV Билећа.
У ДВ поља 110 kV Билећа као и у спојно поље 110 kV Мостар, уграђена
је опрема сљедећих карактеристика:
1. Сабирнички растављач 110 kV
тип: VRV-11,
произвођач: Енергоинвест,
највиши погонски напон мреже: 123 kV,
називна фреквенција: 50 Hz,
називна струја: 1250A,
називна краткотрајна струја: 40 kА ?
називна подносива ударна струја: 100 kА ?
2.
Прекидач снаге 110 kV
тип: SFE 11/18G,
произвођач: Енергоинвест,
медиј за изолацију и гашење лука: гас SF6,
погон: електромоторни за сваки пол посебно,
највиши погонски напон мреже: 123 kV,
50
Институт заштите, екологије и информатике, Видовданска 48, 78 000 Бања Лука
Тел: +387(51) 218-318, Факс: +387(51) 218-322, e-mail: [email protected],
www.institutzei.net
Доказ уз захтјев
називна фреквенција: 50 Hz,
називна струја: 1600А,
називна краткотрајна струја: 31,5 kA ,
називна подносива ударна струја: 100 kA.?
3. Растављач 110 kV са ножевима за уземљење
тип: VRVz-11,
произвођач: Енергоинвест,
највиши погонски напон мреже: 123 kV,
називна фреквенција: 50 Hz,
називна струја: 1250 А ,
називна краткотрајна струја: 40 kA , ?
називна подносива ударна струја: 100 kA.?
4. Струјни мјерни трансформатор 110 kV
тип: TPE 1B,
произвођач: Енергоинвест,
највиши погонски напон мреже: 123 kV,
називна фреквенција: 50 Hz,
називна краткотрајна струја: 40 kА ,
називна подносива ударна струја: 100 kA,
преносни однос: 2x300/1/1 А, са два језгра:
o прво језгро – мјерно језгро: кл. 0,5 Fs= 5; 30VA,
o друго језгро – заштитно језгро: кл. 10 P 10; 30 VA
5. Напонски мјерни трансформатор 110 kV
тип: MBH 123/1a,
произвођач: Енергоинвест ,
највиши погонски напон мреже: 123 kV,
називна фреквенција: 50 Hz,
преносни однос: 110/√3; kV,
класа тачности и снага:
o I језгро: кл. 0,2; 10 VA,
6. Одводник пренапона на страни 110 kV
тип: VOP 105,
51
Институт заштите, екологије и информатике, Видовданска 48, 78 000 Бања Лука
Тел: +387(51) 218-318, Факс: +387(51) 218-322, e-mail: [email protected],
www.institutzei.net
Доказ уз захтјев
произвођач: Минел-СЦГ,
максимални напон мреже: 123 kV,
називна струја одвођења: 10 kA ,
Енергетски трансформатор 2MT
преносни однос 110/36,75/6,3 kV,
спрега Yn, Y0d5,
називна снага 20/20/14 MVA,
Енергетски трансформатор 3MТ
преносни однос 110/36,75/6,3 kV,
спрега Yn, Y0d5,
називна снага 20/20/14 MVA,
-Постројење 35 kVПостројење је израђено од лимом оклопљених, предфабрицираних
самостојећих ћелија са извлачивим вакумским прекидачем, ваздухом изоловане,
металом преграђене у сабирнички, прекидачки, кабловски и нисконапонски
простор за смјештај заштите.
Ћелије су обезбјеђене аутоматском блокадом отвора у непокретном дијелу
кроз који пролазе женски контакти покретног дијела и системом полуга за
механичку блокаду од погрешних манипулација када је прекидач укључен.
У непокретном дијелу ћелија налазе се: потпорни изолатори, проводни
изолатори за сабирнице, земљоспојници са ножевима за трополно уземљење,
струјни мјерни трансформатори, индикатори напона за монтажу на шину и
напонски мјерни трансформатори.
Постројење 35 kV чине сљедећа поља:
Поље H1-трафо поље 35 kV трансформатора 2МТ 110/35 kV
Поље H2- мјерно поље
Поље H3- КО 35 kV Рудник 2
Поље H4- ДВ 35 kV Рудник 1
Поље H5- трафо поље 35 kV трансформатора 3МТ 110/35 kV
Поље H6- ДВ 35 ТС Гацко
Поље H7-поље кућног трансформатора.
52
Институт заштите, екологије и информатике, Видовданска 48, 78 000 Бања Лука
Тел: +387(51) 218-318, Факс: +387(51) 218-322, e-mail: [email protected],
www.institutzei.net
Доказ уз захтјев
У одводне ћелије 35 kV је уграђена опрема сљедећих карактеристика:
1. Прекидач
тип: VO 6312/36-400,
произвођач: ТСН,
максимални погонски напон: 38 kV,
номинална струја: 1250 А,
номинална струја искључења: 16 kA
напон моторног погона: 220 V DC
2. Струјни мјерни трансформатор
тип: ACF 36,
произвођач: ARTECHE,
преносни однос: 2x100/5/5 А,
број језгри: 2 са карактеристикама:
o прво језгро: кл.0,5; Fs=10; 15 VA;
o друго језгро: кл.10 P10; 30 VА.
3. Сабирнички растављач
тип: Z2R 38/51i,
произвођач: ТСН,
највиши погонски напон мреже: 38 kV
називна фреквенција: 50 Hz.
У трафо ћелијe 35 kV је уграђенa опрема сљедећих карактеристика:
1. Прекидач
тип: VO 6312/36-400,
произвођач: ТСН,
максимални погонски напон: 38 kV
номинална струја: 1250 А
номинална струја искључења: 16 kA
напон моторног погона: 220 V DC
53
Институт заштите, екологије и информатике, Видовданска 48, 78 000 Бања Лука
Тел: +387(51) 218-318, Факс: +387(51) 218-322, e-mail: [email protected],
www.institutzei.net
Доказ уз захтјев
2. Струјни мјерни трансформатор
тип: ACF 36,
произвођач: ARTECHE,
највиши погонски напон: 38 kV,
преносни однос: 2x400/5/5/5/5 А,
број језгри: 4 са карактеристикама:
прво језгро: кл. 0,2 Fs 10; 15 VA,
друго језгро: кл. 0,5 Fs 10; 15 VA,
треће језгро: кл. 10 P 10; 30 VA,
четврто језгро: кл. 10 P 10; 30 VA,
3. Одводник пренапона
тип: VOP 40,5 ,
произвођач: Минел-СЦГ
максимални напон система: 40,5 kV
називни напон: 36 kV
називна струја одвођења: 10 kA.
У мјерној ћелији 35 kV је уграђена опрема:
Напонски мјерни трансформатор са карактеристикама:
тип: UCN 36,
произвођач: ARTECHE,
преносни однос: 35/√3/ 0.1/√3/0.1/√3
број језгри: 2, са карактеристикама:
o прво језгро: кл.0,2; 50 VA;
o друго језгро: кл.6P; 25 VA.
Опис уљних јама
Оперативно подручје Тузла:
У трафостаници ТС 400/110/35 kV ''Угљевик'' постоје двије уљне јаме и то
једна уљна јама испод енергетског трансформатора 400/110 kV, запремине 190 m3,
а друга уљна јама испод енергетског трансформатора 110/35 kV, запремине 27 m3.
Пражњење уљних јама се врши црпљењем, а прелив иде у канал поред
трафостанице.
54
Институт заштите, екологије и информатике, Видовданска 48, 78 000 Бања Лука
Тел: +387(51) 218-318, Факс: +387(51) 218-322, e-mail: [email protected],
www.institutzei.net
Доказ уз захтјев
Оперативно подручје Сарајево:
Уљне јаме су предвиђене за прихват уља из трансформатора у случају
хаварије. Из бетонског корита код којег су зидови и дно изоловани по важећим
прописима трафо уље не може излазити на околни терен.
Пражњење уљних јама се врши црпљењем колекторске јаме у Трафостаници
''Сарајево 20'', док се у Трафостаници ''Вишеград'' такође врши црпљење с тим
да прелив воде иде у канализациону мрежу.
Оперативно подручје Мостар:
Према извјештају о стању уљних јама постројења из ТЈ Требиње за 2009.
годину, наведено је да постројење ТС 400/110/35 kV ''Гацко'' нема уљну јаму.
Визуелним прегледом које је извршено од стране ТЈ Требиње, утврђено је да
у ТС 400/110/35 kV ''Гацко'' испред једног 110 kV енергетског трансформатора
постоји решетка која је пуна воде, док код другог 110 kV енергетског
трансформатора иста се не налази испред него испод самог трансформатора.
Пројектна документација везана за ове објекте не постоји, а наведени објекти у
суштини не представљају уљне јаме.
У предметном постројењу ТС 400/220/110/35 kV ''Требиње'' се налазе двије
уљне јаме, једна уз 220 kV и 110 kV, а једна уз 400 kV енергетске трансформаторе.
220 kV и 110 kV-''Када'' енергетског трансформатора 1 (220 kV) је
спојена на уљну јаму 110 kV постројења док трансформатор 2 није
спојен. Приједлог спајања на ''каду'' трансформатора 1. У уљној јами
се налази вода и претпоставка је да је иста водонепропусна.
400 kV-Визуелним прегледом утврђено је да енергетски
трансформатор има своју уљну јаму у којој се налази течност те је
претпоставка да је иста исправна-водонепропусна.
У прилогу Плана активности дата је копија Извјештаја о стању уљних
јама постројења из ТЈ Требиње за 2009. годину.
Евакуација кишнице и уља из сабирног окна „ОS“ испод трафоа 400/110
kV
У систему рада трафоа предвиђена је и евентуална хаварија на казанима
трафоа, који садрже неколико тона уља.
Код хаварије казана, уље би цурило, тј. истекло на платоу испод трафоа, што
није дозвољено гледајући са тачке безбједности од евентуалног пожара и заштите
животне средине.
Да се не би уље слијевало по платоу испод трафоа, предвиђено је његово
слијевање кроз шљунчани слој и решетку са лијевком, путем канализационих
55
Институт заштите, екологије и информатике, Видовданска 48, 78 000 Бања Лука
Тел: +387(51) 218-318, Факс: +387(51) 218-322, e-mail: [email protected],
www.institutzei.net
Доказ уз захтјев
цијеви Ø 300 mm у сабирна окна: „О1“ и „О2“ , из којих надаље истим цијевима
долази у главно сабирно окно „ОS“.
У сабирно окно „ОS“ се скупља сво уље, код евентуалне хаварије, једног од
трафоа.
У том случају би се уље из „ОS“ евакуисало помоћу цистерни са усисом.
Рачунајући на потпуну сигнализацију код праћења рада трафоа, код његове
евентуалне хаварије, аутоматски се искључује напон у постројењу, а уједно и
евентуални рад муљних пумпи, које су смјештене у окно „О S“ , да не би оне у било
ком случају пумпале уље у кишну канализацију преко окна „К1“ .
Код нормалног, свакодневног рада постројења у окно „ОS“ ће се сакупљати
кишница, која се процјеђује кроз шљунчани филтер испод трафоа. Да би увијек
окно „ОS“ било спремно да прихвати евентуално сливање уља из трафоа (случај
хаварије) кишница се евакуише из окна „ОS“помоћу двије муљне утопљене пумпе
(једна је резервна).
Инсталисане су сонде за регулисање аутоматског рада пумпи.
Сонде су повезане електрокаблом са командном таблом (у неком од
објеката) преко које се регулише аутоматски рад пумпи.
Испод енергетских трансформатора 400/110 kV налазе се водонепропусне
уљне јаме капацитета довољног да безбиједно приме сву количину уља која се
налази у трансформаторима.
Уљне јаме испод енергетских трансформатора 220/110 kV
Испод енергетских трансформатора 220/110 kV налазе се водонепропусна
уљнa бетонска корита капацитета довољног да безбиједно приме сву количину уља
која се налази у трансформаторима. Уљна бетонска корита су покривена металним
решеткама испуњеним шљунком који служи као противпожарна заштита у случају
истјецања уља у корито.
Уљна бетонска корита су помоћу ПВЦ цијеви спојена са уљном јамом.
Јама за уље предвиђена је за акумулацију трансформаторског уља у случају
експлозије трансформатора.
Израђена је од армираног бетона МБ 220 који је уграђен уз вибрирање.
Бетон и малтер су израђени према приложенон упутству што гарантује
водонепропусност јаме.
Све унутрашње површине малтерисане су са цементним малтером : два
слоја којим је постигнут минималан пад према нижем дијелу јаме.
Покровна плоча је са горње стране такође омалтерисана цементним
малтером у два слоја којим је постигнут двострани попречни пад за брже
оцјеђивање воде. Све спољне површине јаме за уље су натопљене премaзом врућег
битумена, те равномјерно натрпане земљом и набијене.
Пошто се уљна јама пуни кишницом из трансформаторског базена
обезбјеђена је одводња воде. Приликом евентуалне хаварије трансформатора уље
се сакупи у трансформаторском базену и цјевоводом долази у уљну јаму.
56
Институт заштите, екологије и информатике, Видовданска 48, 78 000 Бања Лука
Тел: +387(51) 218-318, Факс: +387(51) 218-322, e-mail: [email protected],
www.institutzei.net
Доказ уз захтјев
Цјелокупан систем (корито+јама) је изведен са одговарајућом хидроизолацијом тако да је у потпуности изолован од околног земљишта, тј. не постоји
могућност истицања садржаја јаме у околно земљиште као ни продора влаге из
земљишта у јаму.
Пражњење уљних јама у нормалном режиму испод трафоа 220/110 kV
У нормалном раду трансформатора не долази до цурења уља из
трансформатора, тако да се у уљну јаму слијевају једино оборинске воде усљед
атмосферских пражњења. Према важећем Правилнику о одржавању
Електроенергетских постројења седмично се врши визуелни преглед стања
трансформатора, који укључује и преглед окна уљне јаме. Преглед нивоа воде у
јами врши се и након обилнијих падавина, премда је уљна јама таквих димензија да
је у стању прихватити и просјечну годишњу количину падавина за ово подручје.
Уколико се у јами налази значајнија количина воде иста се испушта у
канализациону мрежу или се врши црпљење.
Водовод и канализација у објектима трафостаница
Оперативно подручје Тузла:
Водовод
Снабдјевање објекта трафостанице ''Угљевик'' санитарном водом
обезбјеђено је прикључком са градске водоводне мреже у складу са сагласношћу.
Канализација
Фекална канализација
У објекту трафостанице ''Угљевик'', санитарне отпадне воде се, путем
фекалнe канализацијe, одводе у двокоморну септичку јаму. Из септичке јаме
прељев отпадне воде иде у канал, а потом у рјечицу која је у непосредној близини
трафостанице.
Кишна канализација
Прикупљање атмосферских отпадних вода са објекта у ТС ''Угљевик'' и са
платоа врши се путем ободних канала око трафостанице, а потом у сабирни канал и
на крају одлазе у рјечицу која је у непосредној близини трафостанице.
57
Институт заштите, екологије и информатике, Видовданска 48, 78 000 Бања Лука
Тел: +387(51) 218-318, Факс: +387(51) 218-322, e-mail: [email protected],
www.institutzei.net
Доказ уз захтјев
Оперативно подручје Сарајево:
Водовод
Снабдјевање објекaта трафостанице ''Сарајево 20'' и ''Вишеград''
санитарном водом обезбјеђено је прикључком са градске водоводне мреже у складу
са сагласношћу.
Канализација
Фекална канализација
У објекту трафостанице ''Сарајево 20'', санитарне отпадне воде се, путем
фекалнe канализацијe, одводе у једнокоморну септичку јаму. Из септичке јаме
прељев отпадне воде иде у рјечицу која је у непосредној близини трафостанице.
У објекту трафостанице ''Вишеград'', санитарне отпадне воде се испуштају
у градску канализацију.
Кишна канализација
Прикупљање атмосферских отпадних вода са објекта у ТС ''Сарајево 20'' и
''Вишеград'' се врши путем олука у колекторску јаму, док се прикупљање
атмосферских отпадних вода са платоа врши путем ободних канала.
Оперативно подручје Мостар:
Водовод
Снабдјевање објекта трафостанице ''Требиње'' санитарном водом
обезбјеђено је прикључком са градске водоводне мреже у складу са сагласношћу на
цјевовод на путу Требиње-Згоњево. Цијеви за довод воде до објеката су поцинчане,
профила 3/4'' и 2''. Све цијеви су положене у ровове дубине 1,50 m и ширине 0,80 m.
Снабдјевање објекта трафостанице ''Гацко'' санитарном водом обезбјеђено
је прикључком са градске водоводне мреже у складу са сагласношћу. Сваки
цјевовод полази од водомјерног шахта у коме се налазе и посебни водомјери.
Водоводна мрежа у објекту се изводи од тлачних поцинчаних цијеви које се
изолују и фиксирају за зид прије затварања шлицева. Предвиђено је да свако
изливно мјесто буде опремљено вентилом за евентуално затварање.
Водоводни прикључак је димензиониран према броју прикључених
санитарних уређаја, тј. према броју јединица оптерећења.
58
Институт заштите, екологије и информатике, Видовданска 48, 78 000 Бања Лука
Тел: +387(51) 218-318, Факс: +387(51) 218-322, e-mail: [email protected],
www.institutzei.net
Доказ уз захтјев
Канализација
Фекална канализација
У објекту трафостанице ''Требиње'', санитарне отпадне воде се, путем
фекалнe канализацијe, одводе у септичку јаму. Након пречишћавања и хлорисања у
септику, пречишћена и хлорисана иде упијајући бунар, а одатле је подземно
понирање. Септик се налази ван локације објекта. За канализациону мрежу
усвојене су цијеви Ø 200 mm да не би дошло до зачепљења цијеви отпадним
материјалом који се може наћи у овој врсти воде. Шахтови на канализационој
мрежи су типски округли пречник 1,0 m од набијеног бетона марке 150, а дебљине
зидова 50 cm. Поклопци на шахтовима су од љеваног жељеза. Цијеви за
канализациону мрежу су азбестцементне Ø 200 mm, класе К1-Т а положене у
ровове ширине 80 cm на слој пијеска од 10 cm.
Величина септика рачуна се према броју запослених у највећој смјени-60
радника и потрошњи воде по једном човјеку на дан-300 l/dan. Задржавање воде у
таложнику је 5 сати, а вријеме вађења муља узима се свих 6 мјесеци, тј. 180 дана и
0,25 l/dan чврстог талога по једном човјеку. Укупна запремина септика је V=10 m3.
Септичка јама је пројектована са три коморе. Прељевање воде из једне коморе у
другу врши се преко перфорације на преградама. На излазу из септика у одвојеној
комори предвиђа се дезинфекција воде хлором. Овај хлоратор је причвршћен на
зид. Хлорисана вода из септика одлази у упијајући бунар пречника 3,0 m
У објекту трафостанице ''Гацко'', санитарне отпадне воде се испуштају у
градску канализацију. Темељни развод фекалне канализације предвиђен је од PVC
цијеви NO 250'', 150'' и 50'' и фазонских комада. Прикупљена фекална вода се
изводи изван објекта у канализациону мрежу а даље у канализацију. Сва
канализациона мрежа предвиђена је од PVC цијеви које се постављају центрично, а
спојеви се морају изводити тако да обезбједе водонепропустљивост.
Кишна канализација
Прикупљање атмосферских отпадних вода са објекта у ТС ''Гацко''
ријешено је системом хоризонталних и вертикалних олука преко којих се своди на
тло које је у природном паду.
ДАЛЕКОВОДИ 400 kV
Далековод је линијски објекат израђен на самостојећим челично
решеткастим стубовима облика ''Y'', ''YN'' и ''PORTALI'' са двије конзоле са
рашчлањеним армирано бетонским темељима за ''Y'', ''YN'' стубове и монтажним
армирано бетонским темељима за Порталне стубове, који носе Al/Fe проводнике на
конзолама и заштитно уже на врху стуба.
59
Институт заштите, екологије и информатике, Видовданска 48, 78 000 Бања Лука
Тел: +387(51) 218-318, Факс: +387(51) 218-322, e-mail: [email protected],
www.institutzei.net
Доказ уз захтјев
Мрежа 400 kV на подручју БиХ је изграђена у периоду од 1976 до 2002.
године. Укупна дужина мреже 400 kV је 864,73 km. Мрежу чини 14 далековода.
Табела бр. 1. Карактеристике далековода DV 400 kV
Ред
бр.
Назив
далековода
Карактеристике ужади
Струјно уже
1
ДВ 400 kV Тузла – Бања Лука 6
3 x (2 x Al/Fe
490/65 mm2)
2
ДВ 400 kV Тузла-Угљевик
3 x (2 x Al/Fe
490/65 mm2)
3
ДВ 400 kV УгљевикЕрнестиново (ријека Сава)
3 x (2 x Al/Fe
490/65 mm2)
4
ДВ 400 kV Зворник-Тузла
3 x (2 x Al/Fe
490/65 mm2)
5
ДВ 400 kV Угљевик-Сремска
Митровица (дионица Угљевикријека Сава)
3 x (2 x Al/Fe
490/65 mm2)
6
ДВ 400 kV Вишеград-Зворник
2 x Al/Fe 490/65
mm2
7
ДВ 400 kV HE Вишеград-ТС
Вишеград
2 x Al/Fe 490/65
mm2
8
ДВ 400 ТС Сарајево 20-ТС
Сарајево 10
2 x Al/Fe 490/65
mm2
9
ДВ 400 ТС Сарајево 20-Бук
Бијела
2 x Al/Fe 490/65
mm2
10
ДВ 400 kV Требиње-Подгорица
(граница ЦГ)
11
12
Заштитно уже
2 x E-Al Mgl/Fe
120/70 mm2
OPGW
2 x E-Al Mgl/Fe
120/70 mm2
OPGW
2 x E-Al Mgl/Fe
120/70 mm2
Awg 2 x 126,1 mm2
OPGW 158,92 mm2
2 x E-Al Mgl/Fe
120/70 mm2 и
Alumoweld 19 N0 9
Awg 126,1 mm2
OPGW
1 x OPGW 170 mm2
(SM 24 vlaknaFURUKAWA)
Alumoweld 19 N0 9
Awg
E-Al Mgl/Fe 120/70
mm2
OPGW 165,9 mm2
Дужина вода
Број стубова
Типови
стубова
у РС
укупно
у РС
укупно
75,2
136,3
-
389
''Y''
19,6
41,1
-
24
''Y''
32,8
47,1
-
129
''Y''
18,2
44,1
-
132
''Y''
44,1
44,1
102
102
''YN'' и
''PORT
ALI''
70,7
70,7
173
173
''YN''
E-Al Mgl/Fe 120/70
mm2
OPGW
E-Al Mgl/Fe 120/70
mm2
OPGW 158,92 mm2
E-Al Mgl/Fe 120/70
mm2
Awg 126,1 mm2
4,20
4,20
15
15
''Y'',
Finci
11,10
30,4
37
102
''Y''
55,8
61,1
-
185
''Y''
2 x Al/Fe 490/65
mm2
Awg 126,1 mm2
OPGW 170 mm2
19,54
19,54
58
58
''Y''
ДВ 400 kV Гацко-Требиње
2 x Al/Fe 490/65
mm2
Awg 2 x 126,1 mm2
65,37
65,37
199
199
''Y''
ДВ 400 kV Мостар-Гацко
2 x Al/Fe 490/65
mm2
Awg 126,1 mm2
OPGW 100 mm2
46,11
-
199
222
''Y'
60
Институт заштите, екологије и информатике, Видовданска 48, 78 000 Бања Лука
Тел: +387(51) 218-318, Факс: +387(51) 218-322, e-mail: [email protected],
www.institutzei.net
Доказ уз захтјев
Стубови
Преовлађује примјена челично-решеткастих стубова типа "ipsilon", са
хоризонталним распоредом проводника и два одвојена заштитна ужета на врховима
стуба. Примјењени стубови на далеководу су типски, стандардни производ
ЕНЕРГОИНВЕСТ Сарајево. Ови стубови су заштићени од корозије поступком
врућег цинчања.
Такође поред наведеног типа стубова, заступљени су и челично-решеткасти
стубова типа ''YN'' и ''PORTALI'' са хоризонталним распоредом проводника и два
одвојена заштитна ужета на врховима стуба. Ови стубови су заштићени од корозије
поступком врућег цинчања.
Проводници
На далеководима 400 kV уграђени су проводници Al/Fe 490/65 mm2 са
омјером алуминијума и челика 7,7:1. Размак између проводника у снопу, дуж
читавог далековода, износи 400 mm. Тај размак се одржава помоћу еластичних
растојника. Уже је састављено из алуминијумског плашта и челичне језгре.
Алуминијум је највише комерцијалне чистоће 99,5%, а квалитет поцинчаних жица
одговара JUS.N.C1.351. Челична језгра мора бити премазана антикорозивном
машћу са температуром капања, према југословенским стандардима, од 50-600С.
Заштитна ужад
На далеководима 400 kV су уграђена два заштитна ужета називног пресјека
E-Al Mgl/Fe120/70 mm2, заштитно уже Alumoweld 19N09 Awg 126,1 mm2 и OPGW
(заштитнo уже са оптичким влакнима).
E-Al Mgl/Fe је усвојен због својих добрих електричних и механичких
особина и не заостаје много у том погледу од већ уграђених ужади ALUMOWELD
19N09 (126,1 mm2).
Ужад E-Al Mgl/Fe се, према стандарду JUS.N.C1.551, израђује од E-Al Mgl
жице и поцинковане челичне жице чије су особине прописане стандардом
JUS.N.C1.501. Уже је састављено од језгра које чине жице од поцинкованог челика,
а спољашњи слој или слојеве чине жице од E-Al Mgl.
Изолатори
За изолацију на далеководу одобрени су капасти изолатори од стакла који
носе ознаку У 160 ПС и У 160 БС. Димензије капастог стакленог изолатора У 160
ПС су: висина изолатора 170 mm, ширина изолатора (диска) 270, 280 mm и
димензије тучка (батића) 20 mm. Димензије стакленог изолатора У 160 БС су:
висина изолатора 146 и ширина изолатора (диска) 280 mm
Капасти изолатори, односно ланци од капастих изолатора, на носивим
стубовима, морају имати електромеханичко оптерећење најмање три пута веће од
тежине проводника са додатним оптерећењем усљед леда, а они на затезним
стубовима најмање три пута веће од силе затезања проводника.
61
Институт заштите, екологије и информатике, Видовданска 48, 78 000 Бања Лука
Тел: +387(51) 218-318, Факс: +387(51) 218-322, e-mail: [email protected],
www.institutzei.net
Доказ уз захтјев
Овјесна и спојна опрема
Овјесни и спојни материјал је домаће производње ''ДАЛЕКОВОД''-Загреб.
Спојни материјал на далеководу је компресиони.
3.
ОПИС ОСНОВНИХ И ПОМОЋНИХ СИРОВИНА, ОСТАЛИХ
СУПСТАНЦИ И ЕНЕРГИЈЕ КОЈА СЕ КОРИСТИ ИЛИ КОЈУ
ПРОИЗВОДИ ПОСТРОЈЕЊЕ
Трансформаторско уље: Трансформаторско уље се користи у
трансформаторима као електроизолацијско и расхладно средство. У уљним
прекидачима међусобно изолира водљиве дијелове и гаси електрични лук.
Опасности које се могу појавити приликом манипулисања уљима су:
истицање уља и додир са загрејаним површинама,
продор воде у уље у воденим хладњацима,
нестанак ел. енергије (због тога је код сваког лежаја турбине и
генератора постављен хаваријски резервоар уља, а поред тога се
аутоматски укључују у рад пумпе истосмерне струје),
присуство прљавштине у уљу,
старење уља као резултат контакта угљоводоника из уља са
кисеоником из ваздуха, што доводи до самозапаљења уља,
пад нивоа уља што представља опасност смањеног подмазивања и
изазивање квара или неправилног рада,
пораст нивоа уља у резервоару што представља могућност пораста
притиска у систему,
поремећај у проценту хлађења, односно пораст температуре уља због
лоших особина и квалитета уља.
Због тога је неопходно ове системе држати у исправном стању и стално
контролисати ниво и квалитет уља.
Оперативно подручје Тузла:
У трансформаторима се налази трансформаторско уље ''Technol-Transformer
Oil Y-3000'' произвођача ''Technol''.
У
прилогу
Плана
активности
дате
су
спецификације
трансформаторског уља ''Technol-Transformer Oil Y-3000''.
62
Институт заштите, екологије и информатике, Видовданска 48, 78 000 Бања Лука
Тел: +387(51) 218-318, Факс: +387(51) 218-322, e-mail: [email protected],
www.institutzei.net
Доказ уз захтјев
У енергетским трансформаторима TС ''Угљевик'' се користи сљедећа
количина уља:
Назив
Укупна
Број
Количина уља у
количина
трансформатора трансформатору
уља
(ком)
(t)
(t)
Енергетски трансформатор
400/110 kV
Енергетски трансформатор
110/35 kV
1
69
69
1
14
14
Оперативно подручје Сарајево:
У трансформаторима се налази трансформаторско уље ''Shell Diala Oil DX
Dried'' произвођача ''Shell''.
''Shell Diala Oil DX Dried'' се производи из посебно рафинисаних нафтенских
базних уља с ултра-ниским садржајем сумпора. Пружа врло високу оксидацијску
стабилност, изузетна диелектрична и нискотемпературна својства те има низак
садржај воде који се тражи индустријским нормама.
''Shell Diala Oil DX Dried'' испуњава постојеће као и још неслужбене тестове
на корозију бакра.
Уље ''Shell Diala Oil DX Dried'' произвођача ''Shell'' не садржи полихлороване
бифениле који спадају у другу групу канцерогена.
У прилогу Плана активности дате су техничке информације о
трансформаторском уљу, затим сертификат анализе, изјава о непостојању
штетних супстанци у трансформаторском уљу, резултати испитивања
трансформаторског уља и извјештај о контролисању квалитета.
У енергетским трансформаторима TС ''Сарајево 20'' и ''Вишеград'' се
користи сљедећа количина уља:
Укупна
Број
Количина уља у
количина
Назив
трансформатора трансформатору
уља
(ком)
(t)
(t)
Енергетски трансформатор
1
≈60
≈60
400/110 kV
Енергетски трансформатор
1
≈80
≈60
400/220 kV
Енергетски трансформатор
1
≈15
≈15
110/10/35 kV
Енергетски трансформатор
1
≈15
≈15
110/10 kV
63
Институт заштите, екологије и информатике, Видовданска 48, 78 000 Бања Лука
Тел: +387(51) 218-318, Факс: +387(51) 218-322, e-mail: [email protected],
www.institutzei.net
Доказ уз захтјев
Оперативно подручје Мостар:
У трансформаторима се налази трансформаторско уље ''Transformer Oil –
Technol Y 3000'' произвођача ''Technol''. Уље ''Transformer Oil –Technol Y 3000''
произвођача ''Technol'' не садржи полихлороване бифениле који спадају у другу
групу канцерогена.
У прилогу Плана активности дати су сертификат анализе
трансформаторског уља од стране предузећа ''Nynas'' и спецификација
трансформаторског уља ''Transformer Oil Technol Y-3000''.
У енергетским трансформаторима TС ''Требиње'' се користи сљедећа
количина уља:
Назив
Енергетски трансформатор
Т1 400/220/31,5 kV
Енергетски трансформатор
Т2 220/110 kV
Енергетски трансформатор
Т3 220/110 kV
Енергетски трансформатор
Т4 110/35/10 kV
Енергетски трансформатор
Т5 110/35/10 kV
Укупна
Број
Количина уља у
количина
трансформатора трансформатору
уља
(ком)
(t)
(t)
1
74,5
74,5
1
51,5
51,5
1
35,0
35,0
1
18,0
18,0
1
16,0
16,0
У енергетским трансформаторима TС ''Гацко'' се користи сљедећа
количина уља:
Назив
Енергетски трансформатор
2М/Т 110/35/6,3 kV
Енергетски трансформатор
3М/Т 110/35/6,3 kV
Укупна
Број
Количина уља у
количина
трансформатора трансформатору
уља
(ком)
(t)
(t)
1
14,3
14,3
1
20,3
20,3
64
Институт заштите, екологије и информатике, Видовданска 48, 78 000 Бања Лука
Тел: +387(51) 218-318, Факс: +387(51) 218-322, e-mail: [email protected],
www.institutzei.net
Доказ уз захтјев
Табела бр.2. Карактеристике запаљивих материја
трафо уље
температура пламишта-паљења (0C)
146.1
0
температура самопаљења ( C)
DGE (запремински %)
GGE (запремински %)
релативна густина пара у односу на ваздух=1
температурни разред
група гасова
течност категорије
III
класа опасности
FxII-IIIB
Вода или пјена могу да
средства или начин гашења
проузрокују
пјенушање
степен утврђене опасности по запаљивост
1
топлотни капацитет (MJ/kg)
42
Гријање је предвиђено термичким уређајима користећи расположиву
електричну енергију у трафостаницама ''Угљевик'' и ''Гацко'' (ТА пећи),
''Сарајево 20'' и ''Вишеград'' (ТА пећи, уљни радијатори и конверторска грејна
тијела) и радијаторско гријање (котловница на струју) у трафостаници ''Требиње''
(двоцјевни систем гријања (90/700С) са принудном циркулацијом топле воде и
радијаторима као гријачима тијелима). Гријање се користи по потреби, кад стручна
екипа дође у обилазак и ако је нужно (у зимском периоду). Вањска освјетљеност
цијелог простора трафостаница и постројења смјештених на платоу рјешена је
инсталисањем потребног броја рефлектора тако распоређених да омогућавају
квалитетну и равномјерну расвјету.
Снабдјевање објеката трафостаница питком и санитарном водом обезбјеђено
је из градске водоводне мреже. Водоводна мрежа у објекту је изведена од тлачних
поцинчаних цијеви које се изолују и фиксирају за зид прије затварања шлицева.
Свако изливно мјесто је опремљено вентилом за евентуално затварање.
У трафостаници ''Угљевик'' нема дизел-агрегата.
Резервоар агрегата у трафостаници ''Сарајево 20'' је од 600-800 литара.
Током 2010. године није било потребе за његову употребу обзиром да
трафостаница има поуздано властито напајање. Повремена паљења у трајању
од 15 минута се проводе ради провјере исправности. Потрошња дизел горива
за погон агрегата у трафостаници ''Сарајево 20'' је cca 50-60 l/h.
Резервоар агрегата у трафостаници ''Вишеград'' је од 600-800 литара.
Током 2010. године није било потребе за његову употребу обзиром да
трафостаница има поуздано властито напајање.
Капацитет спремника горива дизел-агрегата у трафостаници
''Требиње'' је 1500 литара.
65
Институт заштите, екологије и информатике, Видовданска 48, 78 000 Бања Лука
Тел: +387(51) 218-318, Факс: +387(51) 218-322, e-mail: [email protected],
www.institutzei.net
Доказ уз захтјев
Предметни далеководи у свом раду не користи сировине, а потрошња
помоћних материја у току одржавања истих је занемариво мала.
Вода
Снабдјевање трафостаница санитарном водом обезбјеђенo је прикључком са
градске водоводне мреже у складу са сагласношћу.
Водоводна мрежа у објекту се изводи од тлачних поцинчаних цијеви које се
изолују и фиксирају за зид прије затварања шлицева. Предвиђено је да свако
изливно мјесто буде опремљено вентилом за евентуално затварање. Водоводни
прикључак је димензионисан према броју прикључених санитарних уређаја, тј.
према броју јединица оптерећења.
Потрошња воде у трафостаници ''Угљевик'' за период од 01.08-31.10.
2010. године износи 33 m3.
Потрошња воде у трафостаници ''Сарајево 20'' на годишњем нивоу
износи cca 40 m3.
Потрошња воде у трафостаници ''Вишеград'' на годишњем нивоу
износи cca 50 m3.
Потрошња воде у трафостаници ''Требиње'' на годишњем нивоу износи
800 m3.
Потрошња воде у трафостаници ''Гацко'' на годишњем нивоу износи
3
126 m .
Енергенти
Потрошња електричне енергије у трафостаници ''Угљевик'' на
годишњем нивоу износи 36640 kWh.
Потрошња електричне енергије у трафостаници ''Сарајево 20'' за
једанаест мјесеци 2010. године износи 546.757 kWh.
Потрошња електричне енергије у трафостаници ''Вишеград'' за
једанаест мјесеци 2010. године износи 425.087 kWh.
Потрошња електричне енергије у трафостаници ''Требиње'' на
годишњем нивоу износи 215 000 kWh.
Потрошња електричне енергије у трафостаници ''Гацко'' на годишњем
нивоу износи 108 000 kWh.
Предметни далеководи се користе за пренос електричне енергије и у свом
раду не користе никакве енергенте и воду.
66
Институт заштите, екологије и информатике, Видовданска 48, 78 000 Бања Лука
Тел: +387(51) 218-318, Факс: +387(51) 218-322, e-mail: [email protected],
www.institutzei.net
Доказ уз захтјев
4.
ОПИС ИЗВОРА ЕМИСИЈА ИЗ ПОСТРОЈЕЊА
У нормалним радним условима далеководи не загађују ваздух, воду и
земљиште.
Неадекватно депоновање отпада насталог у току одржавања далековода и
његовим одлагањем на отвореном простору изложеном атмосферским утицајима
може довести до деградирања и контаминације земљишта.
Емисије у ваздух из трафостаница
У нормалном раду трафостанице нема емисије и стварања прашине.
У нормалним радним условима трафостаница не загађује ваздух, воду и
земљиште. У вези са претходним неке особине гаса SF6 као најчешће кориштеног
медијума за изолацију у електроенергетским уређајима и постројењима су:
густина око 5 пута већа од ваздуха, кад дође до његовог цурења он се
концентрише уз саму површину тла,
термички стабилан и неотрован,
добар проводник топлоте.
Доказано је да овај гас не доприноси деплетацији озона у атмосфери, што
значи да није тако штетан као данас забрањени фреон.
Продукти његовог разлагања у енергетским уређајима су токсични, и
најчешће су тада у форми чврстог стања (бјели прах на унутрашњим површинама
ел. уређаја у којима се јављао ел. лук), који се као такав лако уклања. Њега разлаже
висока температура електричног лука и процес јонизација. Овај гас је још и
"греенхоусе" гас, тј. гас који изазива ефекат стаклене баште.
У постројењима се концентрише у каналима и просторијама испод нивоа
тла, стога се не треба дуго задржавати у истим.
Емисије у воду из трафостаница
Отпадне воде из трафостанице ''Угљевик'' се испуштају системом локалне
канализације и одводе у двокоморну септичку јаму на пречишћавање. Из септичке
јаме прељев отпадне воде иде у канал, а потом у рјечицу која је у непосредној
близини трафостанице.
Отпадне воде из трафостанице ''Сарајево 20'' се испуштају системом
локалне канализације и одводе у једнокоморну септичку јаму на пречишћавање,
тако да се не очекују негативни утицаји на водене токове. Преливне воде из
постројења за пречишћавање ефлуената-септичке јаме, упуштају се у крајњи
67
Институт заштите, екологије и информатике, Видовданска 48, 78 000 Бања Лука
Тел: +387(51) 218-318, Факс: +387(51) 218-322, e-mail: [email protected],
www.institutzei.net
Доказ уз захтјев
реципијент, тако да се у случају недовољног пречишћавања санитарних вода могу
очекивати емисије у подземне воде. У случају правилног функционисања септичке
јаме ове емисије се не очекују.
Отпадне воде из трафостанице ''Требиње'' се испуштају системом локалне
канализације и одводе у трокоморну септичку јаму на пречишћавање и хлорисање.
Након пречишћавања и хлорисања у септику, пречишћена и хлорисана вода иде у
упијајући бунар, а одатле у подземно понирање.
Санитарне отпадне воде из трафостанице ''Вишеград'' и ''Гацко'' се
испуштају у градску канализацију.
Прикупљање атмосферских отпадних вода са објекта у ТС ''Угљевик'' и са
платоа врши се путем ободних канала око трафостанице, а потом у сабирни канал и
на крају одлазе у рјечицу која је у непосредној близини трафостанице.
Прикупљање атмосферских отпадних вода са објекта у ТС ''Сарајево 20'' и
''Вишеград'' се врши путем олука у колекторску јаму, док се прикупљање
атмосферских отпадних вода са платоа врши путем ободних канала.
Прикупљање атмосферских отпадних вода са објекта у ТС ''Гацко''
ријешено је системом хоризонталних и вертикалних олука преко којих се своди на
тло које је у природном паду.
Емисије у земљиште из трафостаница
У нормалном раду предметних објеката од отпада се појављује само
комунални отпад, који се збрињава у водонепропусне контејнере и који се редовно
одвози од стране надлежне комуналне службе. Не очекује се веће загађење
земљишта, осим у случају акцидентних ситуација ако при оштећењу
трансформатора извјесна количина уља исцури.
До истакања трансформаторског уља може доћи само у акцидентним
ситуацијама. Уљна јама може да прихвати комплетну количину уља. Према
Правилнику о техничким нормативима за заштиту електроенергетских постројења
и уређаја од пожара, сваки енергетски трансформатор до 1000 kg уља мора имати
сабирну уљну јаму за брзо одвођење или сакупљање уља.
До истицања трансформаторског уља из мјерних трансформатора може доћи
у ријетким ситуацијама, када дође до пуцања истих, а у тим ситуацијама неопходно
је примјенити одговарајућу врсту сорбента за неутрализацију истог.
Бука и вибрације
Емисија буке из трафостанице се везује за вентилаторе који служе за
принудно хлађење трансформатора. Извор буке је и сам трансформатор (тзв. зујање
трансформатора). Извори буке су и транспортна возила за одвоз/довоз потребних
дијелова као и возила стручних екипа које ће повремено обилазити трафостаницу.
68
Институт заштите, екологије и информатике, Видовданска 48, 78 000 Бања Лука
Тел: +387(51) 218-318, Факс: +387(51) 218-322, e-mail: [email protected],
www.institutzei.net
Доказ уз захтјев
Посјете са овим циљем су периодичне и ријетке па су и емисије буке које потичу од
њих неутицајне.
Током нормалне експлоатације буку ће највећим дијелом изазивати
вентилатори за његово принудно хлађење. Вибрирање-зујање је неизбјежна
пратећа појава за вријеме рада трафоа, наиме, при протоку струје фреквенције 50
Hz кроз његове намотаје, настаје електродинамичка сила која тежи да деформише
намотаје. Фреквенција ове силе је 100 Hz. При промјени смјера струје у намотају,
мјења се и смијер магнетне индукције која потиче од те струје. Електродинамичка
сила је векторски производ ових величина па отуд фреквенција силе а тиме и
звучних вибрација 100 Hz.
Ове вибрације су код енергетских трансформатора готово занемарљиве, јер
су намотаји обично добро фиксирани и упаковани. Код трансформатора мањих
снага ове вибрације су израженије.
Бука усљед короне (коронаје) се примјетно осјећа тек код напонског нивоа
220 kV.
Корона представља проток струје кроз ваздух усљед високог напона, и
прати је карактеристичан звук.
На основу Правилника о дозвољеним границама интензитета звука и
шума (Сл. лист СРБиХ,бр.46/89), максимално дозвољени тренутни ниво буке у
животној средини износи 70 dB.
Дуж читаве трасе далековода нема никаквих мотора или неких других врста погона
који би могли стварати било какву већу буку. Бука и звучни ефекти узроковани од стране
далековода могу се јавити приликом лошег времена, док су при нормалним временским
условима ови ефекти минорни. Бука, корона и радио-сметње се могу јавити и као
посљедица електромагнетних утицаја који се у принципу смањују правилним избором
изолационог нивоа саме изолације, те избором спојне и овјесне опреме према захтјевима
Правилника
о
техничким
нормативима
за
изградњу
надземних
електроенергетских водова називног напона od 1 kV do 400 kV (Службени лист
СФРЈ бр. 65/88 и Сл.лист СФРЈ бр. 18/92). Такођер, потребно је придржавати се
захтјева “Правилника о техничкој документацији и одржавању електроенергетских
објеката Електропренос-а”. Вибрације које могу настати усљед динамичког оптерећења
вјетра на проводнике далековода, могу проузроковати и одређени ниво буке. Бука која
прати овакву врсту објеката задовољава вриједности из “Правилника о дозвољеним
границама интензитета звука и шума, Сл. лист СР БиХ 46/89.
Чврсти отпад
Отпад који настаје на локацијама далековода и трафостаница приликом
експлоатације према каталогу отпада датим у Правилнику о категоријама отпада
са каталогом (Сл. гл. РС, бр. 39/05) може се разврстати у слиједеће групе:
69
Институт заштите, екологије и информатике, Видовданска 48, 78 000 Бања Лука
Тел: +387(51) 218-318, Факс: +387(51) 218-322, e-mail: [email protected],
www.institutzei.net
Доказ уз захтјев
Табела бр.3. Категорије отпада
Трафостанице
Ред.
бр.
Шифра
13
1
2.
3.
13 03
13 03 08*
13 05
13 05 06*
13 05 07*
16
16 02
4.
16 02 14
5.
16 02 15*
6.
16 02 16
20
20 01
7.
20 01 36
8.
9.
20 03
20 03 01
20 03 04
Назив отпада
ОТПАДИ ОД УЉА И ОСТАТАКА ТЕЧНИХ ГОРИВА
(ОСИМ ЈЕСТИВИХ УЉА И ОНИХ У ПОГЛАВЉИМА
05, 12 i 19)
отпадна уља за изолацију и пренос топлоте
синтетичка уља за изолацију и пренос топлоте
садржај сепаратора уље/вода
уља из сепаратора уље/вода
зауљена вода из сепаратора уље/вода
ОТПАДИ
КОЈИ
НИСУ
ДРУГАЧИЈЕ
СПЕЦИФИКОВАНИ У КАТАЛОГУ
Отпади од електричне и електронске опреме
Одбачена опрема другачија од оне наведене у 16 02 09 до 16
02 13
Опасне компоненте уклоњење из одбачене опреме
Компоненте уклоњење из одбачене опреме другачије од
оних наведених у 16 02 15
ОПШТИНСКИ ОТПАДИ (КУЋНИ ОТПАД И СЛИЧНИ
КОМЕРЦИЈАЛНИ И ИНДУСТРИЈСКИ ОТПАДИ),
УКЉУЧУЈУЋИ
ОДВОЈЕНО
САКУПЉЕНЕ
ФРАКЦИЈЕ
одвојено сакупљене фракције (изузев 15 01)
Одбачена електрична и електронска опрема другачија од оне
наведене у 20 01 21, 20 01 23 и 20 01 35
остали општински отпади
Мијешани општински отпад
Муљеви из септичких јама
70
Институт заштите, екологије и информатике, Видовданска 48, 78 000 Бања Лука
Тел: +387(51) 218-318, Факс: +387(51) 218-322, e-mail: [email protected],
www.institutzei.net
Доказ уз захтјев
Далеководи
Ред.
бр.
Шифра
16
16 02
1.
16 02 14
17
17 05
2.
17 05 04
17 06
3.
17 06 04
20
20 01
4.
20 01 36
Назив отпада
ОТПАДИ
КОЈИ
НИСУ
ДРУГАЧИЈЕ
СПЕЦИФИКОВАНИ У КАТАЛОГУ
Отпади од електричне и електронске опреме
Одбачена опрема другачија од оне наведене у 16 02 09 до 16
02 13
ГРАЂЕВИНСКИ ОТПАД И ОТПАД ОД РУШЕЊА
(УКЉУЧУЈУЧИ
И
ИСКОПАНУ
ЗЕМЉУ
СА
КОНТАМИНИРАНИХ ЛОКАЦИЈА)
Земља (укључујући земљу извађену са контаминираних
локација), камен и муљевити отпад ископан багером
Земља и камен другачији од оних наведених у 17 05 03
Изолациони материјали и грађевински материјали који
садрже азбест
Изолациони материјали другачији од оних наведених у 17 06
01 и 17 06 03
ОПШТИНСКИ ОТПАДИ (КУЋНИ ОТПАД И СЛИЧНИ
КОМЕРЦИЈАЛНИ И ИНДУСТРИЈСКИ ОТПАДИ),
УКЉУЧУЈУЋИ
ОДВОЈЕНО
САКУПЉЕНЕ
ФРАКЦИЈЕ
одвојено сакупљене фракције (изузев 15 01)
Одбачена електрична и електронска опрема другачија од оне
наведене у 20 01 21, 20 01 23 и 20 01 35
Мјесто, начин настанка појединог отпадног материјала и његове
особине
Трафостанице
Приликом поправки или инцидентних ситуација на локацији трафостаница,
може доћи до цурења уља које се депонује у каде, а које су изграђене за
трансформаторе 400/x, 220/x и 110/x kV испод самог трансформатора. Каде су
испуњење шљунком и спојене уљном канализацијом са непропусном уљном јамом
за прихват истеклог уља. У случају истицања уља, јама за уље је довољна да прими
сву количину уља из трансформатора. Јама за уље се празни по потреби.
71
Институт заштите, екологије и информатике, Видовданска 48, 78 000 Бања Лука
Тел: +387(51) 218-318, Факс: +387(51) 218-322, e-mail: [email protected],
www.institutzei.net
Доказ уз захтјев
Уколико се изливено уље запали, шљунчани филтер спречава ширење
пожара, а угашено уље продире до дна каде. Пожари на трансформаторима су, због
примјене савремених заштитних уређаја, искључени.
Електрична опрема са локације (истрошени трансформатори,
кондензатори...) се у случају квара ремонтује или замјењује, а демонтирани дио
опреме се складишти у сједишту Електропреноса БиХ, ОП Сарајево, ОП Тузла и
ОП Мостар, као и сједиштима ТЈ Вишеград и ТЈ Требиње, гдје се или поправља
или расходује (једном годишње).
Уколико се са овом опремом не рукује правилно може доћи до загађења
животне средине, јер је у савременој расклопној опреми присутан инертан гас
сумпорхексафлуорид (SF6).
Комунални отпад, као и други отпад који је због своје природе сличан
отпаду из домаћинства, привремено се депонује у метални контејнер или канте и
одвози од стране комуналног предузећа.
Муљ из септичких јама, након пражњења и чишћења септика, се одвози од
стране комуналног предузећа.
Далеководи
Наведени отпад (шифра 16 02 и 20 01) се ствара у току радног вијека
далековода. Усљед преоптерећења, као и временских услова, долази до пуцања
проводника (проводници су израђени од материјала Al/Fe, пресјека водича 2 x
390/65 mm2). Овај отпад се одвози и складишти у контејнер на локацији предузећа
Електропренос БиХ, ОП Сарајево и ОП Тузла или на локацијама одређеним у
теренским јединицама Вишеград и Требиње.
Дио отпада иде на ремонт (поправку), а остали дио се депонује у складу са
уговорима са одговарајућим комуналним предузећима у Вишеграду и Требињу.
Приликом ревизија, ремонта или замјене опреме на локацији далековода
могу се појавити реслови електричног вода, изолације и друге опреме који се
сакупљају и довозе у сједиште Електропреноса БиХ, ОП Сарајево и ОП Тузла или
сједиште теренских јединица Вишеград и Требиње.
Приликом извођења темеља далеководних стубова сва ископана земља се
распореди око стуба тако да не постоји дио ископа који се вози на депонију.
Утицај на становништво
Негативни утицаји далековода на сигурност и здравље становништва у
његовој непосредној близини могу настати усљед појаве напона корака и додира, те
усљед индуцираних напона и струја. Опасност од напона корака и додира се
отклања правилном изведбом уземљивачког система стубних мјеста. На стубове су
постављене трајне таблице са знаком упозорења на опасност од електричне струје и
72
Институт заштите, екологије и информатике, Видовданска 48, 78 000 Бања Лука
Тел: +387(51) 218-318, Факс: +387(51) 218-322, e-mail: [email protected],
www.institutzei.net
Доказ уз захтјев
нумерацијом стуба. Такође је потребно на одговарајући начин (постављањем
бодљикаве жице и сл.) онемогућити пењање људи на стубове далековода.
Индуцирани напони и струје који се могу појавити на објектима који се налазе у
траси далековода могу се избјећи адекватним уземљавањем свих металних дијелова
објеката који се налазе у траси далековода а све према захтјевима Правилника о
техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова
називног напона од 1 kV до 400 kV (Службени лист СФРЈ бр. 65/88 и Сл.лист
СФРЈ бр. 18/92). Приликом избора трасе далековода води се рачуна да исти не
прелази преко објеката осим оних који се не могу избјећи с обзиром на
конфигурацију терена и позицију трафостаница. За водове у насељеним мјестима
сигурносна висина износи 7 m, а изолација мора бити електрично појачана.
Правилном изведбом уземљивачког система и правилним избором изолационог
нивоа изолатора спречавају се и негативни утицаји који могу настати на сигурност
и здравље становништва у његовој непосредној близини усљед атмосферских
пражњења, а све према захтјевима Правилника о техничким нормативима за
изградњу надземних електроенергетских водова називног напона од 1 kV до
400 kV (Службени лист СФРЈ бр. 65/88 и Сл.лист СФРЈ бр. 18/92). Заштита од
пожара на/око далековода подразумијева правилно одржавање далековода у погону
у циљу повећане сигурности и здравља становништва у његовој непосредној
близини. Приликом градње далековода прави се коридор који обезбјеђује
сигурносне удаљености вегетације од проводних ужади. Дуж цијеле трасе
далековода уклања се ниско растиње (шикаре и ниско дрвеће) у појасу од 10-15 m.
На прелазу кроз воћњаке уклањају се воћке које се нађу на удаљености мањој од
4,5 m од фазног проводника. Високо дрвеће поред трасе, провјерава се да у случају
обарања окомито на трасу, не дође до приближавања до 4,5 m од фазног
проводника. Одржавањем током експлоатације објекта обезбјеђује се да сигурносне
удаљености буду у складу са претходно датим вриједностима. Уколико траса
далековода прелази преко објеката чији је кров запаљив (кров од дрвета, сламе или
сл.), тада мора бити сигурносна висина 12 m а сигурносна удаљеност 5 m, без
обзира на напон вода. Све остале сигурносне удаљености морају бити у складу са
захтјевима Правилника о техничким нормативима за изградњу надземних
електроенергетских водова називног напона од 1 kV до 400 kV (Службени
лист СФРЈ бр. 65/88 и Сл.лист СФРЈ бр. 18/92). Такођер, потребно је
придржавати се употпуности захтјева “Правилника о техничкој документацији и
одржавању електроенергетских објеката Електропренос-а”.
Утицај на флору и фауну
Током одржавања далековода, у фази експлоатације, обезбјеђује се да
просјеци буду у складу са захтијеваним прописима и стандардима (Сигурносна
удаљеност од било којег дијела стабла износи 10-15 m. За водове називног напона
110 kV и више сигурносна удаљеност мора се одржати и у случају пада стабла, при
чему се сигурносна удаљеност мјери од проводника у неотклоњеном положају).
73
Институт заштите, екологије и информатике, Видовданска 48, 78 000 Бања Лука
Тел: +387(51) 218-318, Факс: +387(51) 218-322, e-mail: [email protected],
www.institutzei.net
Доказ уз захтјев
Потребно је уклонити сав отпадни материјал од уклоњене вегетације, те
обезбједити током радова мониторинг, нарочито ако се одвијају у прољеће и јесен,
када постоји потенцијална опасност од пожара. Дакле, потребно је употпуности
придржавати се захтјева Правилника о техничким нормативима за изградњу
надземних електроенергетских водова називног напона од 1 kV до 400 kV
(Службени лист СФРЈ бр. 65/88 и Сл.лист СФРЈ бр. 18/92) и “Правилника о
техничкој
документацији
и
одржавању
електроенергетских
објеката
Електропренос-а”.
Електрично и магнетно поље
По природи технолошког процеса, у току редовног рада, у трафостаници и
далеководима постоје електрична и магнетна поља као вид нејонизујућег зрачења,
која стварају надземни проводници, а зависе од висине напона, јачине струје и
растојања.
На основу критеријума Светске здравствене организације (WHO) дозвољена
јачина електричног поља је 5 kVeff/m, а дозвољена јачина магнетног поља је 100
μT.
Домаћи прописи који дефинишу дозвољене интензитете електричног и
магнетног поља којима људи могу бити дуготрајно изложени, не постоје. Зато се
прихватају као мjеродавни критеријуми Светске здравствене организације (WHO)
који прописују:
дозвољена ефективна вриједност електричног поља ван
електроенергетских објеката којем могу бити трајно изложени
становници који станују у близини електроенергетских објеката
износи Kmax = 5 kV/m,
дозвољена ефективна вриједност магнетне индукције ван
електроенергетских објеката којој могу бити трајно изложени
становници који станују у близини електроенергетских објеката
износи Beff = 100 μT,
дозвољена ефективна вриједност електричног поља унутар
електроенергетских објеката или у близини надземних водова којем
може бити повремено изложено особље на пословима одржавања
објеката износи Keff = 10 kV/m,
дозвољена ефективна вриједност магнетне индукције унутар
електроенергетских објеката или у близини надземних водова којој
може бити повремено изложено особље на пословима одржавања
објеката износи Beff = 500 μT.
74
Институт заштите, екологије и информатике, Видовданска 48, 78 000 Бања Лука
Тел: +387(51) 218-318, Факс: +387(51) 218-322, e-mail: [email protected],
www.institutzei.net
Доказ уз захтјев
Карактеристике електромагнетског зрачења
Човјек, као и сва жива бића у природи, налази се под сталним дејством
електромагнетских поља, која воде поријекло од природних и вјештачких извора.
Фреквенција тих поља креће се од око 0 herca (геомагнетска поља) до 3 х 1015 herca
(електромагнетска компонента космичког зрачења). Mеђу њима одређен значај за
човјека има и утицај електричних и магнетних поља крајње ниских фреквенција,
тзв. ELF поља (ELF - скраћеница од Extremaly low Freguency) чије се фреквенције
налазе између 30 и 300 Hz. Taласне дужине тих поља су реда величине од више
хиљада километара.
Физичке карактеристике
Сваки електромагнетски талас сачињен је од компонената електричног поља
(Е) и компоненте магнетског поља (H). У Зависности од тог растојања од извора
зрачења разликују се двије зоне:
зона блиског поља, тзв. Frenelova (Fresnel) зона или, како се још
назива, зона индукције и
зона удаљеног поља, тзв. Fraunholferova зона или зона зрачења.
У зони блиског поља постоји експозиција директном дејству електричног и
магнетског поља. Због тога се у области електромагнетских поља крајње ниских
фреквенција, као и свих фреквенција мањих од 10 MHz, чије су таласне дужине
врло велике у односу на димензије људског тијела, границе експозиције увек
изражавају волтима по метру за електрично поље и у амперима по метру за
магнетско поље. У зони удаљеног поља на растојању довољно великом од извора
зрачења, реда пола таласне дужине, оба поља су у фази и у тој зони се експозиција
изражава јединицама интензитета или снаге (P) и у ватима по квадратном метру
(W/m2) .
Извори електромагнетског зрачења
Извори електричних и магнетских поља ELF фреквенција дијеле се на
природне и вјештачке.
Природни извори ELF поља
Природни извори су природна електрична и природна магнетска поља.
Природна електрична поља сачињавају двије компоненте: стационарно поље и
алтернирајућа поља.
Стационарно поље се налази у близини Земљине површине и настаје од
електричног набоја који постоји између атмосфере и тла и има јачину од око 130
V/m. Његова вриједност се смањује са повећањем висине и на висини од око 9000
75
Институт заштите, екологије и информатике, Видовданска 48, 78 000 Бања Лука
Тел: +387(51) 218-318, Факс: +387(51) 218-322, e-mail: [email protected],
www.institutzei.net
Доказ уз захтјев
метара износи око 5 V/m. На дневне промјене јачине стационарног електричног
поља утичу промјене у атмосфери, као што су олујна пражњења, која могу имати
јачину електричких поља од 3 до 20 kV/m. Алтернирајућа електрична поља у вези
су са активношћу олујних пражњења и магнетских пулзација које стварају струје из
Земљине унутрашњости (телурске струје). Јачина Земљиног електричког поља
зависи од дневних и годишњих промјена и простире се у опсегу фреквенција од
0,001 Hz до 5 Hz. Локалне варијације зависе од атмосферских услова и варијација у
магнетском пољу.
Извори природних и вјештачких магнетских поља биће изложени у
поглављу о стационарним и наизмјеничним магнетским пољима.
Технолошки извори ELF поља
Главни и универзални извор електричних и магнетских поља крајње ниских
фреквенција представљају поља која се стварају при протицању електричне
енергије кроз проводне системе, као што су трансформаторска постројења и линије
преноса електричне енергије (далеководи), затим апаратуре и постројења врло
високог напона код којих се користе напони од 400, 500, 750 и 1100 kV, при
фреквенцијама од 50 Hz и 60 Hz (фреквенције од 60 Hz користе се у Сједињеним
Америчким Државама).
Штетна дејства елекромагнетских зрачења
Механизми интеракције са људским организмом
Механизми интеракције ELF поља са људским организмом као уосталом, и
са организмима других живих бића, могу да буду директни и индиректни. До
директне интеракције долази када је дејству ELF поља изложено само људско биће,
док до индиректне реакције долази када се експоновани организам налази у
близини других тијела. Та друга тијела могу да буду људи, животиње, земљишта
или разни други објекти. Обје врсте реакција догађају се при експозицији како
електричним тако и магнетним пољима. И једна и друга поља у експонованом
организму индукују електричне струје. Јачина индукционе струје пропорционална
је количини енергије коју је апсорбовало људско тијело и расте са јачином поља у
коме се људско тијело налази. Испитивања су показала да су електрична поља која
су индукована у унутрашњости организма око милион пута слабија од електричних
поља на површини организма.
Индиректна интеракција
Електрично поље може да изазове појаву електричних пражњења између
човјека и проводних предмета чији се потенцијали разликују од потенцијала
76
Институт заштите, екологије и информатике, Видовданска 48, 78 000 Бања Лука
Тел: +387(51) 218-318, Факс: +387(51) 218-322, e-mail: [email protected],
www.institutzei.net
Доказ уз захтјев
човјека. Електрично пражњење може да настане било при директном контакту са
наелектрисаним предметом, било путем варничења. У случају додира проводника
наелектрисања предмета велике масе који је изолован од земље струја пражњења
може достићи вриједности опасне по живот. Пражњење путем варничења може да
настане без директног контакта ако се човјек и проводни предмет налазе у
најнепосреднијој медусобној близини (на пример, на растојању од 1 mm и краћем).
Ако је електрични напон довољно висок, до варничења може да дође и при
директном контакту. Утврђено је да минимални напон који може да изазове
варничење износи око 500 V, док при мањим вредностима до варничења не долази.
Мјерења електричних поља при коришћењу електричних апарата у домаћинству
показала су да на растојању од 30 cm од електричних уређаја она варирају у
близини електричних сијалица од 2 V/m до 5 V/m, до неколико стотина V/m у
близини електричног роштиља.
Интеракција магнетских поља
Магнетска поља могу да ступају у директну интеракцију са оним
биолошким системима који садрже феро и феримагнетске материјале, као што су
бактерије, а евентуално и неки инсекти и птице. Будући да ткива људског
организма не садрже магнетске материјале, она не ступају са њима у директну
интеракцију. За разлику од електричног поља, магнетско поље продире кроз
људско тијело и има исти интензитет и у тијелу као и на његовој површини. Пошто
људски организам има релативно високу проводљивост, магнетско поље, саобразно
Фарадејевом закону индукције, ствара у организму индуковано електрично поље, а
то поље ствара струје које циркулишу унутар организма (вртложне струје). Према
томе, магнетска поља ELF фреквенција могу да ступају у интеракцију са ткивима
људског организма индиректно, индукцијом вртложних струја. Процjена стварног
тока индукованих струја и њихових густина у људском организму није једноставна
зато што се у њему налазе ткива чија је проводљивост различита.
Интеракција ELF поља са људским организмом
Многе чињенице указују да је мјесто примарне реакције ELF поља са
људским организмом ћелијска мембрана. На основу испитивања in vitro утврђено је
да ова поља у области фреквенција испод 100 Hz ступају у интеркацију са
биолошким структурама на микроскопском нивоу и изазивају функционалне
поремећаје у живим ћелијама и ткивима. Утврђено је да електрична поља утичу на
хормоналну секрецију, јонску измjену калцијума у мозгу, имунореактивност
лимфоцита, ексцитабилност неурона и раст неких ткива. Установљено је, такоде,
да електрично поље само у опсегу одређених фреквенција и одређених јачина поља
изазива појаву неких феномена до којих при другим фреквенцијама и
77
Институт заштите, екологије и информатике, Видовданска 48, 78 000 Бања Лука
Тел: +387(51) 218-318, Факс: +387(51) 218-322, e-mail: [email protected],
www.institutzei.net
Доказ уз захтјев
интензитетима поља не долази (amplitude window). Такав ефекат, на примeр,
представља поремећај нивоа калцијума у можданом ткиву при фреквенцијама
измеду 5 Hz и 25 Hz. На основу података о експозицији магнетским пољима ELF
фреквенција дошло се до закључка да индуковане густине струје мање од 10 mA/m 2
(1 А/cmз) не изазивају никакав значајан биолошки ефекат.
Епидемиолошки подаци
Постоје три извора информација који се односе на ефекте експозиције
људског организма ELF пољима. То су:
праћење здравственог стања радника који раде на одржавању линија
преноса електричне енергије у трафостаницама и другим
високоенергетским електричним постројењима;
епидемиолошка испитивања становника који живе у непосредној
близини оваквих високонапонских постројења;
испитивања која су вршена под контролисаним условима над
добровољцима изложеним ELF пољима.
Праћењем здравственог стања радника професионално изложених утицају
ELF поља, руски научници су запазили низ поремећаја, првенствено централног и
аутономног нервног система, као и одређене квалитативне и квантитативне
промjене у уобличеним елементима периферне крви. Функционални поремећаји
су се нарочито испољавали у нестабилности пулса и крвног притиска, позитивном
дермографизму, лаком премору прстију, повећаном замарању, поремећајима сна,
главобољи, боловима у предjелу срца, палпитацијама и осећају губитка снаге,
нарочито у рукама.
Код извјесног броја радника који су радили у трансформаторским станицама
од 400 kV и 500 kV констатовано је и смањење либида. Промјене у уобличеним
елементима крви манифестовале су се у повећаном броју леукоцита, повећању
апсолутног броја неутрофила и квалитативним промјенама у неутрофилима у
поређењу са испитивањима у одсуству ELF поља. Неки научници сматрају да
резултати испитивања руских аутора могу да буду условљени и утицајем
такозваних колатералних феномена, као што су бука, микрошокови, озон,
вибрације и могућно присуство разних хемијских супстанција (паре керозина и
сл.), пре него утицај ELF поља.
Епидемиолошка испитивања мањих група становника који живе у
непосредној близини високонапонских далековода или енергетских постројења
вршена су у више праваца. Неки аутори, на пример, запазили су повећање
инциденције канцера код лица која живе у близини високонапонских водова
електричне енергије. Међутим, на основу многих епидемиолошких испитивања
није било могућно утврдити каузални однос између експозиције електричним и
магнетским пољима и индукције канцера.
78
Институт заштите, екологије и информатике, Видовданска 48, 78 000 Бања Лука
Тел: +387(51) 218-318, Факс: +387(51) 218-322, e-mail: [email protected],
www.institutzei.net
Доказ уз захтјев
Испитивања добровољаца изложених како електричним тако и магнетским
пољима у строго контролисаним условима, вршило је више истраживача. Потребно
је напоменути да су испитивања била ограничена на посматрање физиолошких
реакција и промjена у понашању под условима који не могу да изазову штетне
ефекте и да је време испитивања било релативно кратко. Код добровољаца који су
били изложени дејству електричних поља од 50 kHz (до 20 kV/m) нису запажена
никаква одступања која су се односила на промjене у времену реакције, крвни
притисак, пулс, ЕКГ и ЕЕГ.
Запажене су извесне промjене у ћелијама периферне крви, али су и оне биле
у оквиру физиолошких граница. Код добровољаца који су били изложени дејству
магнетских поља од 5 mT при фреквенцијама од 50 Hz нису, такође, констатовани
никакви штетни ефекти, изузев мањих варијација у хематолошким параметрима.
Руски аутори (Рошчин,1985) установили су да је при локалној експозицији
магнетским пољима интензитета од 75 mT долазило до снижавања температуре
коже, капилароангиопатије (спазми) и промjена у осетљивости коже. Констатоване
промjене биле су транзиторног карактера и до потпуне рестаурације долазило је у
току неколико часова послије престанка експозиције.
Основни циљ испитивања нејонизујућих зрачења је одговарајућа процјена
његовог штетног дејства и планирање и предузимање свих расположивих мјера за
заштиту.
5.
ОПИС СТАЊА ЛОКАЦИЈЕ НА КОЈОЈ СЕ ПОСТРОЈЕЊЕ НАЛАЗИ
Трафостаницe 400 kV ''Угљевик'', ''Сарајево 20'' (Лукавица), ''Вишеград'',
''Требиње'' и ''Гацко'' и далеководи 400 kV (Тузла – Бања Лука 6, Тузла-Угљевик,
Угљевик-Ернестиново, Зворник-Тузла, Угљевик-Сремска Митровица, ВишеградЗворник, ХЕ Вишеград-ТС Вишеград, Сарајево 10-Сарајево 20, Сарајево 20-Бук
Бијела, Требиње-Подгорица, Гацко-Требиње, Мостар-Гацко) су електроенергетски
објекти општег друштвеног интереса, а од посебне важности су за напајање
електричном енергијом Републике Српске и сусједних држава.
Копије катастарских планова за објекте трафостаница (''Сарајево 20'',
''Вишеград'', ''Требиње'' и ''Гацко'') су дате у прилогу Плана активности, док
за објекат трафостанице ''Угљевик'' инвеститор није доставио копију
катастарског плана, већ је доставио само листу непокретности-препис.
Због огромног броја катастарских честица преко којих прелазе
предметни далеководи није било могућности да се плански акти везани за
предметне далеководе ставе у прилог Плана активности.
79
Институт заштите, екологије и информатике, Видовданска 48, 78 000 Бања Лука
Тел: +387(51) 218-318, Факс: +387(51) 218-322, e-mail: [email protected],
www.institutzei.net
Доказ уз захтјев
Микролокација
Трафостаницe 400 kV ''Угљевик'', ''Сарајево 20'' (Лукавица), ''Вишеград'',
''Требиње'' и ''Гацко'' и далеководи 400 kV су објекти општег друштвеног интереса,
а од посебне важности је за напајање електричном енергијом Републике Српске и
сусједних земаља.
ТС 400/110/35 kV ''Угљевик'' је трансформаторска станица смјештена у
близини ТЕ Угљевик изван подручја града.
ТС 400/110/20 kV ''Сарајево 20'' је трансформаторска станица смјештена у
градској зони Источног Сарајева, на благој узвисини.
Комплетно постројење трафостанице са свим својим објектима ограђена су
вањском оградом. Ограда цијелог постројења, 400 и 110 kV, је висине 2 m, а
израђена је од цијевних металних оквира испуњених чврстом мрежом.
Транспортне стазе у 400 kV постројењу су ширине 4 m, а у 110 kV
постројењу ширина транспортних стаза је 2,5 m.
Струбови за освјетљење трафостанице постављени су у постројењима 400 и
110 kV.
Слика 7. ТС 400/110/20 kV ''Сарајево 20''
ТС 400/110/20 kV ''Вишеград'' је трансформаторска станица смјештена на
лијевој обали ријеке Дрине, изван градског подручја.
Комплетно постројење трафостанице са свим својим објектима ограђена су
вањском оградом. Ограда цијелог постројења је висине 2 m, а израђена је од
цијевних металних оквира испуњених чврстом мрежом.
Транспортне стазе у 400 kV, 220 kV и 110 kV постројењу су ширине 2,5 m.
Струбови за освјетљење трафостанице постављени су у постројењима 400 и
110 kV.
80
Институт заштите, екологије и информатике, Видовданска 48, 78 000 Бања Лука
Тел: +387(51) 218-318, Факс: +387(51) 218-322, e-mail: [email protected],
www.institutzei.net
Доказ уз захтјев
ТС 400/220/110/35 kV Требиње је трансформаторска станица смјештена
изван градског подручја, на путу према Дубровнику. Удаљена је од центра града 2
km.
Струбови за освјетљење трафостанице постављени су у постројењима 400,
220 и 110 kV.
Слика 8. ТС 400/220/110/35 kV Требиње
ТС 400/110/35 kV ''Гацко'' је трансформаторска станица смјештена унутар
ТЕ Гацко.
Комплетно постројење трафостанице са свим својим објектима ограђена су
вањском оградом. Ограда цијелог постројења је висине 2,10 m. Капија за улаз у
постројење је од гвоздених цијеви, са испунама и осталим прибором. Поред капије
за пролаз возила у постројење предвиђена је капија за пјешаке.
Приступни пут и саобраћајне стазе пројектоване су тако да се класична
возила могу окренути унутар постројења и нормално се вратити на јавни пут
Приступним путем обезбјеђује се улазак службених возила и лица у
разводно постројење и командно-погонску зграду.
Приступни пут има асфалтни коловоз ширине 4,00 m са ивичним тракама са
обје стране.
Конструкција коловоза приступног пута састоји се од тампонског слоја
шљунка, два слоја асфалтног носивог застора и хабајућег асфалта. Укупна дебљина
конструкције пута у оси пута износи 50 cm.
Дренажа коловоза по цијелој дужини пута изведена је одводним цијевима на
нижој страни коловоза које се испуштају на косину насипа или у одводни јарак.
Постројење 110 и 400 kV је смјештено у кругу термоелектране испред
главног погонског објекта. Одмах иза постројења налази се магистрални пут ГацкоМостар.
Постројење 35 kV је смјештено у згради непосредно уз 110 kV постројење, у
кругу термоелектране.
81
Институт заштите, екологије и информатике, Видовданска 48, 78 000 Бања Лука
Тел: +387(51) 218-318, Факс: +387(51) 218-322, e-mail: [email protected],
www.institutzei.net
Доказ уз захтјев
Слика 9. ТС 400/110/35 kV ''Гацко''
Далеководи 400 kV (Тузла – Бања Лука 6, Тузла-Угљевик, УгљевикЕрнестиново, Зворник-Тузла, Угљевик-Сремска Митровица, Вишеград-Зворник,
ХЕ Вишеград-ТС Вишеград, Сарајево 10-Сарајево 20, Сарајево 20-Бук Бијела,
Требиње-Подгорица, Гацко-Требиње, Мостар-Гацко) у Републици Српској пролазе
кроз сљедеће општине: Лакташи, Прњавор, Добој, Теслић, Угљевик, Бијељина,
Вишеград, Рогатица, Сребреница, Братунац, Власеница, Зворник, Невесиње, Гацко,
Билећа и Требиње и градове: Бања Лука и Источно Сарајево.
Сви далеководи пролазе претежно брдовитим предјелима ван насељених
мјеста.
Далеководи пролазе кроз подручја обрасла шумском вегетацијом у дужини
од 30-50% од укупне дужине траса. Равничарским дијелом пролазе углавном кроз
Семберију.
Трасе водова 400 kV у РС се налазе претежно ван већих насељених мјеста,
али постоје дионице далековода које пролазе кроз насељена мјеста. Постоје
случајеви преласка водова 400 kV преко објеката за становање и пословних
објеката. У овим случајевима испоштовани су захтјеви према важећем Правилнику
о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова
називног напона од 1 kV до 400 kV (Сл. Лист СФРЈ 65/88). Међутим, у смислу
Правилника о заштити од електромагнетских поља до 300 GHz (Службени гласник
РС 112/05) потребно је извршити контролу вриједности магнетског и електричног
поља на овим мјестима и усклађивање водова са истим. Мјерења је потребно
вршити у условима виших температура (изнад 20 C) како би се стекла реална слика
о угрожености.
Далековод 400 kV Тузла – Бања Лука 6 је укупне дужине 136,3 km од чега
је 75,2 km у РС. Далековод око 40% своје дужине иде шумом, а 40% ораницама и
ливадама. Далековод пролази око 15% своје дужине покрај насељених мјеста, а око
5% своје дужине пролази кроз насељена мјеста.
Пројектовање далековода је урађено према захтјевима Правилника о
техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова
82
Институт заштите, екологије и информатике, Видовданска 48, 78 000 Бања Лука
Тел: +387(51) 218-318, Факс: +387(51) 218-322, e-mail: [email protected],
www.institutzei.net
Доказ уз захтјев
(Сл. Лист СФРЈ 51/73). Прелазак далековода и његово приближавање разним
објектима изведено је у складу са тражењима из поглавља VIII Правилника.
Због одређених прилика дуж далековода, на дијеловима трасе гдје су
предјели нешто више насељени није се приликом полагања трасе далековода, могао
избјећи прелаз преко стамбених објеката. Такви прелази су ограничени на изузетне
случајеве које омогучава члан 114. Правилника. У таквим случајевима прелаза, на
далеководу су испуњени сви захтјеви из тачке 5. Правилника, посебно у погледу
сигурносних висина и удаљености као и појачања изолације на мјестима
(распонима) прелаза.
Далековод 400 kV Тузла-Угљевик је укупне дужине 41,1 km од чега је 19,6
km у РС. Далековод пролази око 30% своје дужине ораницама-ливадама, а 50%
шумом (планина Мајевица). Далековод пролази око 15% своје дужине покрај
насељених мјеста, а око 5% своје дужине пролази кроз насељена мјеста.
Пројектовање далековода је урађено према захтјевима Правилника о
техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова
(Сл. Лист СФРЈ 51/73). Прелазак далековода и његово приближавање разним
објектима изведено је у складу са тражењима из поглавља VIII Правилника
Далековод 400 kV Угљевик-Ернестиново (ријека Сава) је укупне дужине
47,1 km, од чега је 32,8 km у РС. Далековод пролази око 80% своје дужине
ораницама-ливадама, а мањим дијелом шумом-шикаром. Далековод пролази око
15% своје дужине покрај насељених мјеста, а око 5% своје дужине пролази кроз
насељена мјеста.
Као важнији високонапонски водови са којима се укршта далековод 400 kV
Тузла-Ернестиново (ријека Сава) су: ДВ 110 kV Лукавац-Зворник, Брчко-Шамац,
Брчко-Винковци и ДВ 35 kV Тузла-Зворник, Тузла-Ђурђевик, Брчко-Градачац и
Брчко-Талиса (Крепшић).
Далековод 400 kV Зворник-Тузла је укупне дужине 44,1 km од чега је 18,2
km у РС. Далековод око 80% своје дужине иде шумом, а мањим дијелом ораницама
и ливадом. Далековод пролази око 15% своје дужине покрај насељених мјеста, а
око 5% своје дужине пролази кроз насељена мјеста.
Пројектовање далековода је урађено према захтјевима Правилника о
техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова
(Сл. Лист СФРЈ 51/73). Прелазак далековода и његово приближавање разним
објектима изведено је у складу са тражењима из поглавља VIII Правилника.
Због одређених прилика дуж далековода, на дијеловима трасе гдје су
предјели нешто више насељени није се приликом полагања трасе далековода, могао
избјећи прелаз преко стамбених објеката. Такви прелази су ограничени на изузетне
случајеве које омогучава члан 114. Правилника. У таквим случајевима прелаза, на
далеководу су испуњени сви захтјеви из тачке 5. Правилника, посебно у погледу
сигурносних висина и удаљености као и појачања изолације на мјестима
(распонима) прелаза.
Далековод 400 kV Угљевик-Сремска Митровица (ријека Сава) је укупне
дужине 44,1 km и пролази подручје општине Угљевик и Бијељина. Далековод око
80% своје дужине иде шумом, а мањим дијелом ораницама и ливадом. Далековод
83
Институт заштите, екологије и информатике, Видовданска 48, 78 000 Бања Лука
Тел: +387(51) 218-318, Факс: +387(51) 218-322, e-mail: [email protected],
www.institutzei.net
Доказ уз захтјев
пролази око 15% своје дужине покрај насељених мјеста, а око 5% своје дужине
пролази кроз насељена мјеста.
Пројектовање далековода је урађено према захтјевима Правилника о
техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова
(Сл. Лист СФРЈ 65/88). Прелазак далековода и његово приближавање разним
објектима изведено је у складу са тражењима из поглавља VIII Правилника.
Прелазак далековода преко стамбених и других помоћних објеката урађен је
у складу са тачком 5. поглавља VIII Правилника.
Далековод 400 kV Вишеград-Зворник је укупне дужине 70,77 km и
пролази подручје општине Вишеград, Рогатица, Сребреница, Братунац, Власеница
и Зворник.
Далековод 400 kV Вишеград-Зворник полази из правца ТС Вишеград
(Црнча) и простире се са лијеве стране ријеке Дрине брдским предјелом, пролазећи
кроз насеља Хамзићи, Брштаница, у распону између стубова 18-19 пролази преко
ријеке Дрине и наставља даље низводно према сјеверу пролазећи брдскопланинским предјелима кроз насеља Мушићи, Курталићи, Мензиловићи,
Тршевине, Војиновићи, Штитарево, Слап, преко превоја Сушица, до мјеста Палеж
и Богодол, гдје се налази гранични стуб број 120 одакле далековод даље наставља
према Зворнику и Тузли.
Далековод 400 kV ХЕ Вишеград-ТС Вишеград је укупне дужине 4,20 km
и пролази подручје општине Вишеград.
Далековод 400 kV ХЕ Вишеград-ТС Вишеград полази из правца ХЕ
Вишеград и простире се са лијеве стране ријеке Дрине брдским предјелом,
пролазећи кроз насеља Незуци, Јегрлићи, Осојница, Околишта и улази у ТС
Вишеград (Црнча).
Далековод 400 kV ТС Сарајево 20-ТС Сарајево 10 је укупне дужине 30,4
km, од чега је 11,10 km у РС.
Далековод 400 kV ТС Сарајево 20 (Лукавац)-ТС Сарајево 10 (Рељево)
полази из ТС Сарајево 20 (Лукавица) и пружа се југоисточним правцем кроз рејон
Лукавица, Касиндо, Кланац и Крупац, те заобилазећи мјеста Војковиће и Храсницу
пружа се са јужне стране Сарајева, преко планине Игман и спушта у равничарски
дио на локалитет Стојчевца, иде правцем Блажуја, а затим преко урбаних дијелованасеља Осијек, Михаљевићи, Доброшевићи улази у ТС Сарајево 10 (Рељево).
Далековод 400 kV Бук Бијела-ТС Сарајево 20 полази из Ступова и креће
се са лијеве стране ријеке Дрине, низводно у правцу Брода на Дрини (Фоча),
углавном простирући се брдско-планинским дијелом пролазећи кроз мјеста Ријека,
Јаворци, Вучијак, одакле скреће улијево пролазећи при том кроз насеља Миљевина,
Добро поље, те преко превоја Рогој спушта се у Трново, затим Богатиће и Кијево,
одакле скреће удесно и преко Крупца, Кланца, Касиндола и Лукавице улази у ТС
Сарајево 20 (Лукавица).
Далековод 400 kV ТС Требиње-Подгорица (граница ЦГ) је укупне
дужине 19,54 km и цијелом дужином пролази територију РС. Почетна тачка
далековода је портал ТС Требиње, а крајња тачка је стуб СМ-58.
84
Институт заштите, екологије и информатике, Видовданска 48, 78 000 Бања Лука
Тел: +387(51) 218-318, Факс: +387(51) 218-322, e-mail: [email protected],
www.institutzei.net
Доказ уз захтјев
Далековод 400 kV ТС Гацко-Требиње је укупне дужине 65,37 km пролази
подручје општине Гацко, Билећа и Требиње. Почетна тачка далековода је портал
ТС Гацко, а крајња тачка је портал ТС Требиње.
Далековод 400 kV ТС Мостар-Гацко је дужине у РС 46,11 km. Почетна
тачка далековода је портал ТС Чуле, а крајња тачка је портал ТС Гацко.
Макролокација
Република Српска један је од два ентитета од којих се састоји Босна и
Херцеговина. Други ентитет је Федерација Босне и Херцеговине.
Територија Републике Српске налази се између 42°33' и 45°16' сјеверне
географске ширине и 16°11' и 19°37' источне географске дужине и захвата сјеверни
и источни дио геопростора Босне и Харцеговине.
Република Српска има површину од 24.617 km² или око 49% територије
Босне и Херцеговине на којој живи 1.439.673 становника.
Република Српска је смјештена на контакту двију великих природногеографских и друштвено-економских регионалних цјелина - панонске и
медитеранске. У саобраћајно-географском смислу овакав њен положај има посебан
значај, јер је пресјецају виталне комуникационе везе. То се првенствено односи на
меридијански правац који међусобно повезаним ријечним долинама Босне и
Неретве, пресјецајући динарски планински комплекс повезује средњоевропску и
медитеранску макрорегију. Ништа мањег значаја није нити упоредни правац који
повезује Републику Српску са централнобалканским и западноевропским
простором. У том погледу је неопходно истаћи важност излаза Републике Српске
на ријеку Саву којом се веже на европску ријечну саобраћајницу Рајна-МајнаДунав. Дакле, простор Републике Српске представља спону панонског и јадранског
басена са једне стране, и Западне Европе и централног Балкана, с друге стране.
Природне одлике Републике Српске су веома сложене, што је резултат њене
припадности
различитим природногеографским
цјелинама
и
њиховој
геоморфолошкој еволуцији. У геоморфолошком изгледу на простору Републике
Српске се смјењују различити облици. У сјеверном перипанонском дијелу
брежуљкасти терени изграђени од кенозојских наслага постепено се спуштају у
равничарске просторе са алувијалним заравнима и ријечним терасама који уједно
чини и најплоднији дио Републике Српске. На том простору издижу се само
неколико усамљених планина – Козара, Просара, Мотајица, Вучијак, Озрен и
Требовац, те крајњи сјеверо-источни огранци Мајевице. Према југу равничарски
простор преко брежуљкастог терена прелази у планинско подручје које заузима и
највећи дио површине Републике Српске.
85
Институт заштите, екологије и информатике, Видовданска 48, 78 000 Бања Лука
Тел: +387(51) 218-318, Факс: +387(51) 218-322, e-mail: [email protected],
www.institutzei.net
Доказ уз захтјев
Клима
Република Српскa се налази у сјеверном умјереном појасу, и могу се
издвојити три климатска поднебља:
Средоземни, са варијантама класичне и измијењене средоземне
климе.
Планински, који обиљежава обиље снијега зими, и пријатна и свјежа
љета.
Континентални, са варијантама
умјерено-континенталне и
континенталне климе.
Различити климатски утицаји који се осјећају на простору Републике Српске
су резултат природних елеменaта и законитости опште циркулације ваздушних
маса на ширем простору. Сјеверни перипанонски дио припада умјерено
континенталном климатском појасу у коме се осјећа и панонски (степски)
климатски утицај са сјевера. Љета су топла, а зиме већином умјерено хладне, са
просјечном годишњом температуром изнад 10 °C. Падавине су углавном
равномјерно распоређене, а највеће количине се излучују када су и најпотребније
пољопривредним културама (мај-јун). Количина падавина по правилу опада идући
од запада (1500 mm) према истоку (700 mm) због утицаја западних ваздушних
струјања.
Планинска и планинско-котлинска (претпланинска) варијанта климатског
утицаја осјећа се на највећем дијелу Републике Српске. Пространи планински
масиви имају планинску климу чије су одлике свјежа и кратка љета, а дуге, хладне
и снежне зиме. Сњежне падавине су обилне и дуго се задржавају, а висина
падавина је изнад 1200 mm. За разлику од планинске климе ових простора,
брежуљкаста подручја, те котлине и долине имају нешто блажу климу – планинскокотлинску. Главне њене одлике су умјерено топла љета и доста хладне зиме, са
просјечном годишњом температуром испод 10°C, и висином падавина од 700-1000
mm.
Јужни дио Републике Српске, односно простор Херцеговине (Хумине) има
измијењену варијанту јадранске климе, док се простор Рудина одликује прелазном
варијантом између климе Хумина и планинске климе. Клима Хумина се одликује
ослабљеним утицајем са мора, па су љета врло топла а зиме доста благе. Просјечна
годишња температура се креће од 11 °C до 14 °C. Распоред падавина је неповољан,
пошто кише највише падају у јесен и у зиму а најмање у љето, када се јављају и
краћи сушни периоди. Кишне падавине доминирају над сњежним. За разлику од
оваквих климатских одлика херцеговачких хумина, климу Рудина углавном
карактеришу ниже љетне температуре и знатне зимске сњежне падавине.
86
Институт заштите, екологије и информатике, Видовданска 48, 78 000 Бања Лука
Тел: +387(51) 218-318, Факс: +387(51) 218-322, e-mail: [email protected],
www.institutzei.net
Доказ уз захтјев
Хидрографија
Са хидролошког аспекта, простор Републике Српске се може означити као
релативно богат површинском и подземном хидролошком мрежом. Сви главни
ријечни токови хидролошки припадају сливу Црног мора. Окосница црноморског
слива је ток ријеке Саве који је ниско положен, те му дотичу сви већи ријечки
токови – Уна са Саном, Врбас, Укрина, Босна и Дрина. Све оне имају композитни
карактер ријечних долина са великим падовима, те располажу значајним
хидроенергетским потенцијалом. У том погледу је посебно значајна Дрина која има
најразвијенији хидролошки систем и огроман хидроенергетски потенцијал који је
још увек недовољно валоризован. И остали ријечни токови имају велики привредни
значај, мада углавном само својим доњим и средњим токовима припадају
Републици Српској. Изузетак је Укрина која има мањи ток и тече по брдима између
доњих токова Врбаса и Босне.
Хидрографску ријечну мрежу Републике Српске употпунује највећа и
најзначајнија ријека источне Херцеговине – Требишњица, чији је хидрографски
потенцијал готово у потпуности валоризован. Она, као и готово сва подземна
карстна хидрографска мрежа припада јадранском сливу. Ријеке Српске, поред
хидроенергетског потенцијала, својим квалитетом представљају значајну
компоненту туристичке привреде. То се посебно односи на планинске токове који
су веома чисти и богати ријечном рибом.
Поред богатства у ријечним токовима, на простору Републике Српске налазе
се бројни извори и врела која су углавном пукотинског и контактног карактера, а на
бројним расједима (нпр. Савски ров) јављају се значајни термоминерални извори
који имају огроман бањско-туристички значај, те акумулациона и природна,
углавном цирковна језера.
Вегетација
Вегетација Републике Српске се одликује великом разноликошћу, што је
највећим дијелом посљедица климатских услова. Посебан значај има шумски
комплекс, а међу најраспрострањеније спада подручје климазоналне вегетације
храстових шума. На сјеверу, уз обалу ријеке Саве и њених већих притока налази се
појас храста лужњака који је мјестимично испрекидан шумама храста китњака и
обичног граба. Просторно, овај појас се наставља на шумски појас у Славонији
познат под називом „славонске храстове шуме“. Јужније, на брежуљкастим и
уздигнутијим просторима, налази се шумска заједница храста китњака и обичног
граба, а мјестимично су се развиле и букове шуме претпланинског појаса.
С обзиром на то да је ово панонско и претпланинско биљногеографско
подручје које је уједно и најгушће насељено пољопривредним становништвом, због
тога су и шумске заједнице сведене на мање површине. Мањи локалитети храста
китњака и обичног граба сусрећу се и у долини Неретвице у источној Херцеговини.
87
Институт заштите, екологије и информатике, Видовданска 48, 78 000 Бања Лука
Тел: +387(51) 218-318, Факс: +387(51) 218-322, e-mail: [email protected],
www.institutzei.net
Доказ уз захтјев
Уски појас горњег Подриња и ниска Херцеговина одликује се
климазовалном вегетацијом храста медунца и црног јасена, а у средњем току Дрине
и околини Фоче и Вишеграда налази се уски појас храста сладуна и цера.
Знатан дио простора Републике Српске налази се под буковом шумом, а на
вишим планинским подручјима развиле су се мјешовите шумске заједнице букве,
јеле и смрече. Као главни пратиоци букових шума јесу јавор, бријест, бијели јасен
и друге врсте. Појас букових шума заузима преддинарско и динарско
биљногеографско подручје. Нешто су раширеније у источним него у западним
дијеловима Српске.
Унутар шумских вегетационих подручја, посебно на брдско-планинским
просторима, знатне површине су обрасле трапном вегетацијом (ливаде и пашњаци)
и оне су посебно значајне за развој сточарства. Вегетација Републике Српске је
веома интересантна и са аспекта значајних ендемских врста што потврђује и
присуство Панчићеве оморике у долини Дрине (прашума Перућица код Фоче).
Република Српска се састоји из 61 општине и два града, Бање Луке и
Источног Сарајева. Град Брчко (38.479) налази се у Дистрикту Брчко, који је
званично под заједничком управом Републике Српске и Федерације Босне и
Херцеговине.
Слика 10. Географски положај Републике Српске
88
Институт заштите, екологије и информатике, Видовданска 48, 78 000 Бања Лука
Тел: +387(51) 218-318, Факс: +387(51) 218-322, e-mail: [email protected],
www.institutzei.net
Доказ уз захтјев
6.
ОПИС ПРИРОДЕ И КОЛИЧИНЕ ПРЕДВИЂЕНИХ ЕМИСИЈА ИЗ
ПОСТРОЈЕЊА У СВЕ ДИЈЕЛОВЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ (ВАЗДУХ,
ВОДА, ЗЕМЉИШТЕ), КАО И ИДЕНТИФИКАЦИЈА ЗНАЧАЈНИХ
УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
Утицај на квалитет ваздуха
Трафостанице неће проузроковати никакве промјене квалитета ваздуха.
Цурење гаса SF6 (сумпорхексафлуорид) из прекидача је ријетко, а чак и ако се
појави имаће минималне и привремене утицаје на квалитет ваздуха.
Овај гас у прекидачима служи као изолационо средство и средство за
гашење електричног лука у процесу прекидања струја.
Могућност запаљења трансформаторског уља, гдје би продукти сагорјевања
утјецали на загађење ваздуха. У елаборату заштите од пожара дата су средства за
почетно гашење пожара и описана процедура поступања у таквој ситуацији.
Поступајући по мјерама заштите од пожара наведеним у елаборату заштите од
пожара опасност од загађења ваздуха сагорјевањем трансформаторског уља је
сведена на минимум.
Утицај на воде
Утицај отпадних вода које се јављају у објектима трафостаница може се
одразити кроз загађење подземних или површинских вода у ближој и широј
околини.
Неадекватна одводња отпадних санитарних вода може довести до ширења
непријатних мириса, појаве заразних обољења, загађења подземних вода и сл., што
би индиректно имало утицај и на загађење питке воде и смањење количина исте.
Такође,могућност загађења подземних вода је та да се у случају оштећења
на трансформатору извјесна количина трансформаторског уља исцури ван јаме за
прихват уља. Адекватном хидроизолацијом јама за прихват трансформаторског уља
загађење уљем земљишта и подземних вода је сведено на минимум. Статистички
подаци код нас и у свијету говоре да су таква оштећења врло ријетка.
89
Институт заштите, екологије и информатике, Видовданска 48, 78 000 Бања Лука
Тел: +387(51) 218-318, Факс: +387(51) 218-322, e-mail: [email protected],
www.institutzei.net
Доказ уз захтјев
Утицаји на земљиште
Као што је већ и речено, у нормалном раду предметних објеката од отпада
се појављује само комунални отпад, који се збрињава у водонепропусне контејнере
и који се редовно одвози од стране надлежне комуналне службе.
Неће се користити хемијски агенси (дефолианти) у циљу одржавања трасе
далековода, већ ће се траса одржавати ручно (уклањање траве кошењем).
Једина могућност загађења земљишта и подземних вода је та да се у случају
оштећења на трансформатору извјесна количина трансформаторског уља исцури
ван јаме за прихват уља. Адекватном хидроизолацијом јама за прихват
трансформаторског уља загађење уљем земљишта и подземних вода је сведено на
минимум. Статистички подаци код нас и у свијету говоре да су таква оштећења
врло ријетка.
Прилазни путеви до објеката и све површине унутар објеката су
асфалтиране тако да ће бити смањен утицај на загађење земљишта, а на тај начин и
омогућено чишћење површина круга објеката. Тиме се смањује и количина
прашине у ваздуху. Такође, на тај начин је ријешено сакупљање свих оборинских
вода и вода од прања површина круга и њихово одвођење системом канализације.
Утицај буке
Испитивања и анализе резултата нивоа буке у животној средини
Дана 20.-23. 09., 29.09. и 06.10. 2011. године извршена су испитивања нивоа
буке у животној средини. Испитивања су извршена од стране Института заштите,
екологије и информатике-Бања Лука.
Испитивања нивоа буке су извршена на пет мјерних мјеста (Угљевик и
Требиње), односно на шест мјерних мјеста (Сарајево 20, Вишеград и Гацко) у
животној средини унутар и ван круга предметних трафостаница.
Резултати мјерења нивоа буке
Испитивања нивоа буке у животној средини су извршена на мјестима која се
налазе унутар и ван круга трафостанице. Измјерене вриједности нивоа буке и
дозвољене вриједности истих су дате у табелама 4-8.
90
Институт заштите, екологије и информатике, Видовданска 48, 78 000 Бања Лука
Тел: +387(51) 218-318, Факс: +387(51) 218-322, e-mail: [email protected],
www.institutzei.net
Доказ уз захтјев
ТС ''Угљевик''
Табела 4. Измјерене вриједности нивоа буке и дозвољене вриједности
МЈЕРНО МЈЕРНО МЈЕРНО МЈЕРНО МЈЕРНО
МЈЕРЕНИ
МЈЕСТО МЈЕСТО МЈЕСТО МЈЕСТО МЈЕСТО
ПАРАМЕТРИ
БР. 1
БР. 2
БР. 3
БР. 4
БР. 5
Бука
dB (A)
59
67
73
55
52
ДОЗВОЉЕНА
ВРИЈЕДНОСТ
ПО
ПРАВИЛНИКУ
70 dB (A)
ТС ''Сарајево'' 20 (Лукавица)
Табела 5. Измјерене вриједности нивоа буке и дозвољене вриједности
МЈЕРЕНИ
ПАРАМЕТРИ
МЈЕРНО
МЈЕСТО
БР. 1
МЈЕРНО
МЈЕСТО
БР. 2
МЈЕРНО
МЈЕСТО
БР. 3
ДОЗВОЉЕНА
ВРИЈЕДНОСТ ПО
ПРАВИЛНИКУ
Бука
dB (A)
90
86
61
60 dB (A)
МЈЕРЕНИ
ПАРАМЕТРИ
МЈЕРНО
МЈЕСТО
БР. 4
МЈЕРНО
МЈЕСТО
БР. 5
МЈЕРНО
МЈЕСТО
БР. 6
ДОЗВОЉЕНА
ВРИЈЕДНОСТ ПО
ПРАВИЛНИКУ
Бука
dB (A)
54
60
56
60 dB (A)
Наставак табеле 5.
91
Институт заштите, екологије и информатике, Видовданска 48, 78 000 Бања Лука
Тел: +387(51) 218-318, Факс: +387(51) 218-322, e-mail: [email protected],
www.institutzei.net
Доказ уз захтјев
ТС ''Вишеград''
Табела 6. Измјерене вриједности нивоа буке и дозвољене вриједности
МЈЕРЕНИ
ПАРАМЕТРИ
МЈЕРНО
МЈЕСТО
БР. 1
МЈЕРНО
МЈЕСТО
БР. 2
МЈЕРНО
МЈЕСТО
БР. 3
ДОЗВОЉЕНА
ВРИЈЕДНОСТ ПО
ПРАВИЛНИКУ
Бука
dB (A)
73
61
50
60 dB (A)
МЈЕРЕНИ
ПАРАМЕТРИ
МЈЕРНО
МЈЕСТО
БР. 4
МЈЕРНО
МЈЕСТО
БР. 5
МЈЕРНО
МЈЕСТО
БР. 6
ДОЗВОЉЕНА
ВРИЈЕДНОСТ ПО
ПРАВИЛНИКУ
Бука
dB (A)
50
50
50
60 dB (A)
Наставак табеле 6.
ТС ''Требиње''
Табела 7. Измјерене вриједности нивоа буке и дозвољене вриједности
МЈЕРНО МЈЕРНО МЈЕРНО МЈЕРНО МЈЕРНО
МЈЕРЕНИ
МЈЕСТО МЈЕСТО МЈЕСТО МЈЕСТО МЈЕСТО
ПАРАМЕТРИ
БР. 1
БР. 2
БР. 3
БР. 4
БР. 5
Бука
dB (A)
83,5
88,5
58
60
56
ДОЗВОЉЕНА
ВРИЈЕДНОСТ
ПО
ПРАВИЛНИКУ
60 dB (A)
92
Институт заштите, екологије и информатике, Видовданска 48, 78 000 Бања Лука
Тел: +387(51) 218-318, Факс: +387(51) 218-322, e-mail: [email protected],
www.institutzei.net
Доказ уз захтјев
ТС ''Гацко''
Табела 8. Измјерене вриједности нивоа буке и дозвољене вриједности
МЈЕРЕНИ
ПАРАМЕТРИ
МЈЕРНО
МЈЕСТО
БР. 1
МЈЕРНО
МЈЕСТО
БР. 2
МЈЕРНО
МЈЕСТО
БР. 3
ДОЗВОЉЕНА
ВРИЈЕДНОСТ ПО
ПРАВИЛНИКУ
Бука
dB (A)
62
64
58
70 dB (A)
МЈЕРЕНИ
ПАРАМЕТРИ
МЈЕРНО
МЈЕСТО
БР. 4
МЈЕРНО
МЈЕСТО
БР. 5
МЈЕРНО
МЈЕСТО
БР. 6
ДОЗВОЉЕНА
ВРИЈЕДНОСТ ПО
ПРАВИЛНИКУ
Бука
dB (A)
60
60
58
60 dB (A)
Наставак табеле 8.
Коментар резултата мјерења
Трафостанице 400 kV ''Угљевик'' и ''Гацко'' се налазе у индустријској зони, а
трафостанице 400 kV ''Сарајево''20 (Лукавица), ''Вишеград'' и ''Требиње'' се налазе
у IV зони. Према Правилнику о дозвољеним границама интензитета звука и
шума (Сл. лист СР БиХ, бр. 46/89) табела 1. (дозвољени нивои вањске буке) за VI
подручје (зону)-индустријско, складишно, сервисно и саобраћајно подручје без
станова еквивалентни ниво буке износи 70 dBA, а вршни ниво 85 dBA, а за IV
подручје (зону)- Трговачко, пословно, стамбено и стамбено уз саобраћајне
коридоре, складишта без тешког транспорта еквивалентни ниво буке износи 60
dBA за дан и 50dBA за ноћ.
У тренутку мјерења трафостанице су биле у пуном погону
На основу напријед наведеног може се закључити да су измјерене
вриједности нивоа буке на самом извору настајања буке (ТС Угљевик-мјерно
мјесто 3, ТС Сарајево 20 (Лукавица)-мјерна мјеста 1, 2 и 3, ТС Вишеград
93
Институт заштите, екологије и информатике, Видовданска 48, 78 000 Бања Лука
Тел: +387(51) 218-318, Факс: +387(51) 218-322, e-mail: [email protected],
www.institutzei.net
Доказ уз захтјев
мјерна мјеста 1 и 2 и ТС Требиње-мјерна мјеста 1 и 2) изнад граничних
вриједности прописаних Правилником, док су измјерене вриједности нивоа
буке на самом извору настајања буке на преосталим мјерним мјестима (ТС
Угљевик-мјерно мјесто 1 и 2, ТС Вишеград мјерно мјесто 3 и ТС Требињемјерно мјесто 3) и на мјерним мјестима у ТС Гацко испод граничних
вриједности прописаних Правилником.
Вриједности нивоа буке измјерене на локацијама ван круга
трафостанице су испод граничних вриједности прописаних Правилником.
Према томе, с обзиром да се ради о тачкастим изворима звука и најближем
угроженом објекту (удаљеност стамбених објеката од трафостаница је cca 30-50 m)
очекивати је смањење буке са удвостручењем удаљености од мјеста мјерења
испред објекта у слободном простору. Оваква законитост слабљења назива се
''закон 6 dB'', јер се ниво звука смањује за 6 dB при удвостручењу растојања од
извора.
Резултати испитивања нивоа буке су представљени у Записнику о
испитивању нивоа буке у животној средини у и око трафостаница 400 kV,
Институт заштите, екологије и информатике, децембар 2011. године. Записник
о испитивању нивоа буке је дат у прилозима Доказа уз захтјев за издавање
еколошке дозволе.
Чврсти отпад
За процес управљања отпадом, јуна 2011. год. донесен је План управљања
отпадом за објекте трафостаница 400/x kV (''Угљевик'', ''Сарајево 20''
(Лукавица), ''Вишеград'', ''Требиње'' и ''Гацко'') и далеководе 400 kV (Тузла –
Бања Лука 6, Тузла-Угљевик, Угљевик-Ернестиново, Зворник-Тузла,
Угљевик-Сремска Митровица, Вишеград-Зворник, ХЕ Вишеград-ТС
Вишеград, Сарајево 10-Сарајево 20, Сарајево 20-Бук Бијела, ТребињеПодгорица, Гацко-Требиње, Мостар-Гацко), а у складу са Законом о
управљању отпадом (Сл. гл. РС бр. 53/02, члан 26 и 27.), ЕлектропреносЕлектропријенос БиХ, јун 2011. године. Копија Плана управљања отпадом је
дата у прилозима Доказа уз захтјев за издавање еколошке дозволе.
94
Институт заштите, екологије и информатике, Видовданска 48, 78 000 Бања Лука
Тел: +387(51) 218-318, Факс: +387(51) 218-322, e-mail: [email protected],
www.institutzei.net
Доказ уз захтјев
Преглед количина отпада
Трафостанице
Количине отпадног материјала који се јављају на локацији трафостаница
400/x kV (''Угљевик'', ''Сарајево 20'' (Лукавица), ''Вишеград'', ''Требиње'' и ''Гацко'')
није могуће приказати из слиједећих разлога:
Када је опрема нова тј. исправна не може се користити појам
''отпадног трафо уља''. На предметним локацијама се тренутно налази
cca 680 t трафо уља, смјештеног у трансформаторе који одређени
временски период (''животни вијек трансформатора'') опскрбљују
трафостаницу. При нормалном раду трансформатора наведено уље се
не троши, а у случају да дође до мањег квара на намотајима или
уласка воде кроз казан интервенише се у смислу отклањања разлога
истицања уља, тј. врши се досипање уља, а исто се допрема из
складишта Електропреноса БиХ, ОП Сарајево, ОП Тузла и ОП
Мостар.
У случају квара на некој од компоненти електричне опреме, иста се
ремонтује или замјењује, а демонтирани дио опреме се складишти у
сједишту Електропреноса БиХ, ОП Сарајево, ОП Тузла и ОП Мостар,
као и ТЈ Вишеград и ТЈ Требиње, гдје се поправља или расходује
(једном годишње).
Трафостанице 400/x kV (''Угљевик'', ''Сарајево 20'' (Лукавица),
''Вишеград'', ''Требиње'' и ''Гацко'') су пројектоване и изведене за рад
са сталном опремом.
Далеководи
Количине отпадног материјала који се јављају на локацији далековода 400
kV (Тузла – Бања Лука 6, Тузла-Угљевик, Угљевик-Ернестиново, ЗворникТузла, Угљевик-Сремска Митровица, Вишеград-Зворник, ХЕ Вишеград-ТС
Вишеград, Сарајево 10-Сарајево 20, Сарајево 20-Бук Бијела, ТребињеПодгорица, Гацко-Требиње, Мостар-Гацко) није могуће приказати јер се ради о
незнатним количинама које се јављају веома ријетко.
Складиштење отпада на самој локацији, начин, третман и одлагање
Негативан утицај чврстог отпада може се минимализовати његовим
адекватним збрињавањем. У том смислу потребно је на предметним локацијама
95
Институт заштите, екологије и информатике, Видовданска 48, 78 000 Бања Лука
Тел: +387(51) 218-318, Факс: +387(51) 218-322, e-mail: [email protected],
www.institutzei.net
Доказ уз захтјев
трафостаница поставити водонепропусне контејнере за одлагање, а затим га
збрињавати у договору са комуналним или другим предузећем које је овлаштено за
управљање овом врстом отпада.
На локацији трафостанице ''Угљевик'' постављен је 1 контејнер за
збрињавање отпада који се уредно одвози од стране комуналне службе.
У трафостаницама ''Сарајево 20'' и ''Вишеград'', отпад који настаје
приликом замјене опреме, се одлаже на складиште које се налази на локацији
објекта трафостаница. Уколико се расходована опрема не може више искористити
продаје се као секундарна сировина. Комунални отпад се прикупља или путем
контејнера или путем канти, а затим га редовно одвози комунална служба. На
локацији трафостанице ''Сарајево 20'' постављен је 1 контејнер, док је на локацији
трафостанице '''Вишеград'' постављено 5 канти, запремине по 100 литара.
Трафостанице
ОТПАД
НАЧИН
СКЛАДИШТЕЊА
НАЧИН
ОДЛАГАЊА
НАЧИН
ТРЕТМАНА
Трафо уље
Према плану
одржавања
Коначно
збрињавање врши
овлаштена
организација
Коначно
збрињавање врши
овлаштена
организација
Истрошена
електрична
опрема
У складишта у
сједишту
одговарајућих ОП
Електропреноса БиХ
или сједишта ТЈ
Вишеград и ТЈ
Требиње гдје се или
поправља или
расходује
Уколико се
расходује коначно
збрињавање врши
овлаштена
организација
Коначно
збрињавање врши
овлаштена
организација
У септичкој јами до
чишћења септичке
јаме
Коначно
збрињавање врши
овлаштена
организација
Метални контејнер
Одвожење на
депонију од
стране овлаштене
организације
Муљ из
септичке јаме
Мјешовити
комунални
отпад
Чишћење и
одвожење од
стране
комуналног
предузећа
Коначно
збрињавање врши
овлаштена
организација
96
Институт заштите, екологије и информатике, Видовданска 48, 78 000 Бања Лука
Тел: +387(51) 218-318, Факс: +387(51) 218-322, e-mail: [email protected],
www.institutzei.net
Доказ уз захтјев
Далеководи
ОТПАД
НАЧИН
СКЛАДИШТЕЊА
НАЧИН
ОДЛАГАЊА
НАЧИН
ТРЕТМАНА
Истрошена
електрична
опрема
Прикупљање у
постојеће контејнере
у сједишту
одговарајућих ОП
Електропреноса БиХ
или сједишту ТЈ
Вишеград и ТЈ
Требиње
Коначно
збрињавање врши
овлаштена
организација
Коначно
збрињавање врши
овлаштена
организација
Одвоз отпадног материјала врши се у складу са уговорима за предметне
трафостанице.
Предузеће Електропренос-Електропријенос БиХ је закључило сљедеће
уговоре:
Уговор о пружању комуналних услуга са предузећем ''Компред'' а.д.
Угљевик (број 10-984/10, од 26.02.2010. године),
Уговор о пружању услуга одвоза смећа са предузећем
''ИНТЕРМОНТ'' д.о.о. Угљевик (број 10-2371/10 од 30.04.2010.
године),
Уговор о пружању услуга прикупљања, одвоза и депоновања смећа са
комуналним предузећем ''РАД'' а.д. Источно Сарајево'' (број 092901/08 од 05.05.2008. године),
Уговор о пружању комуналних услуга са КП ''Водовод и
канализација'' а.д. Источно Сарајево (број 09-679/11 од 14.02.2011.
године),
Уговор о одвозу и депоновању отпада са предузећем ''Комуналац'' а.д.
Вишеград (број 469/11, од 05.04.2011. године),
Уговор са предузећем за водовод и канализацију ''15 АПРИЛ'' а.д.
Вишеград (број 190/11, од 01.02.2011. године),
Уговор о коришћењу комуналних услуга са ЈП ''Водовод'' а.д.
Требиње (број 08-2451 од 20.05.2011. године),
Уговор о пружању комуналних услуга са предузећем ''Комунално''
а.д. Требиње (број 08-2370 од 16.05.2011. године),
Уговор о одвозу комуналног отпада са ЈП ''Комус'' а.д. Гацко (број
08-2313/11 од 13.05. 2011. године),
Уговор о плаћању услуга са ЈП ''Водовод'' а.д. Гацко (број 08-2335/11,
од 5/2011. године).
97
Институт заштите, екологије и информатике, Видовданска 48, 78 000 Бања Лука
Тел: +387(51) 218-318, Факс: +387(51) 218-322, e-mail: [email protected],
www.institutzei.net
Доказ уз захтјев
Копије Уговора су дати у прилозима Доказа уз захтјев за издавање
еколошке дозволе.
Према члану 6. Правилника о условима за пренос обавеза управљања
отпадом са произвођача и продавача на одговорно лице система за
прикупљање отпада (Сл. гл. РС 118/05), Уговор о преносу обавеза закључује се у
писменој форми и садржи:
Обим услуга одговорног лица,
временски рок за који уговор важи,
врсте отпада и поступак одлагања/третмана,
количину или запремину отпада,
начин испоруке или преузимања отпада,
обавезе и одговорност обје стране,
одговорност одговорног лица за поступање са отпадом у смислу
његовог поновног коришћења, рециклаже, третмана или коначног
одлагања на еколошки прихватљив начин,
начин рјешавања спора у случају неспоразума или испуњавања
обавеза,
начине и услове плаћања,
временски рок за испоштовање обавеза.
Према члану 7., у случају опасног отпада, уговор се овјерава код надлежног
суда и садржи додатно:
Начин паковања и услове за испоруку,
осигурање отпада у превозу.
Утицај на флору, фауну и екосистем
Трафостаница не утиче (према досадашњим сазнањима) на околни биљни и
животињски свијет, тиме и на екосистем.
Око сваког проводника кроз који протиче струја постоји електромагнетно
поље, и оно зависи од напонског нивоа, јачине струје и растојања, то је неизбјежна
појава. Постоји прорачун електромагнетног зрачења на основу модела постројења.
У свакој тачки простора која се налази на неком растојању од проводника са
98
Институт заштите, екологије и информатике, Видовданска 48, 78 000 Бања Лука
Тел: +387(51) 218-318, Факс: +387(51) 218-322, e-mail: [email protected],
www.institutzei.net
Доказ уз захтјев
струјом (постројења) постоји вриједност електричног и магнетног поља у тој тачки.
Овај модел посједује инвеститор.
Према критеријуму свјетске здравствене организације (WHO), дозвољена
јачина електричног поља једнака је 5kVeff/m, а дозвољена јачина магнетног поља
једнака је 100 Т. Критеријум свјетске здравствене организације прописује сљедеће:
-
-
-
-
дозвољене ефективне вриједности електричног поља изван енергетских
постројења у чијој близини живе људи којима они могу бити трајно изложени
износи Keff=5kV/m,
дозвољене ефективне вриједности магнетног поља изван енергетских
постројења у чијој близини живе људи којима они могу бити трајно изложени
износи Beff=100 T,
дозвољене ефективне вриједности електричног поља унутар енергетских
постројења или у близини надземних водова којима повремено може бити
изложено особље које ради на одржавању износи до Keff=10 kV/m,
дозвољене ефективне вриједности магнетног поља унутар енергетских
постројења или у близини надземних водова којима повремено може бити
изложено особље које ради на одржавању износи до Beff=500 T,
Полихлорисани бифен (PCB) се не налази у предвиђеној електро опреми.
Уговори о набавци опреме захтјевају да опрема која се купује не садржи
наведену материју.
Резултати мјерења електромагнетног зрачења
Дана 20.-23. 09., 29.09. и 06.10. 2011. године извршена су мјерења
електромагнетног зрачења. Мјерења су вршена испод далековода и у кругу
трафостаница. Мјерења су извршена на три мјерна мјеста за све предметне
трафостанице и далеководе:
ТРАФОСТАНИЦЕ 400 kV: ''Угљевик'', ''Сарајево 20'' (Лукавица),
''Вишеград'', ''Требиње'' и ''Гацко'' и
ДАЛЕКОВОДИ 400 kV: (Тузла – Бања Лука 6, Тузла-Угљевик, УгљевикЕрнестиново, Зворник-Тузла, Угљевик-Сремска Митровица, ВишеградЗворник, ХЕ Вишеград-ТС Вишеград, Сарајево 10-Сарајево 20, Сарајево 20Бук Бијела, Требиње-Подгорица, Гацко-Требиње, Мостар-Гацко)
Резултати мјерења су показали да:
Јачина електричног поља у ТС 400 kV Угљевик је испод граничне
вриједности за трафостанице тако да извори електромагнетног зрачења
ЗАДОВОЉАВАЈУ прописане вриједности јачине електричног поља. Јачина
99
Институт заштите, екологије и информатике, Видовданска 48, 78 000 Бања Лука
Тел: +387(51) 218-318, Факс: +387(51) 218-322, e-mail: ekoinstitut@inecco.net,
www.institutzei.net
Доказ уз захтјев
магнетног поља у ТС 400 kV Угљевик је испод граничне вриједности за
трафостанице тако да извори електромагнетног зрачења ЗАДОВОЉАВАЈУ
прописане вриједности јачине магнетног поља.
Јачина електричног поља у ТС 400 kV Сарајево 20 (Лукавица) прелази
граничне вриједности за трафостанице тако да извори електромагнетног зрачења
НЕ ЗАДОВОЉАВАЈУ прописане вриједности јачине електричног поља. Јачина
магнетног поља у ТС 400 kV Сарајево 20 (Лукавица) је испод граничне
вриједности за трафостанице тако да извори електромагнетног зрачења
ЗАДОВОЉАВАЈУ прописане вриједности јачине магнетног поља.
Јачина електричног поља у ТС 400 kV Вишеград прелази граничне
вриједности за трафостанице тако да извори електромагнетног зрачења НЕ
ЗАДОВОЉАВАЈУ прописане вриједности јачине електричног поља. Јачина
магнетног поља у ТС 400 kV Вишеград је испод граничне вриједности за
трафостанице тако да извори електромагнетног зрачења ЗАДОВОЉАВАЈУ
прописане вриједности јачине магнетног поља.
Јачина електричног поља у ТС 400 kV Требиње прелази граничне
вриједности за трафостанице тако да извори електромагнетног зрачења НЕ
ЗАДОВОЉАВАЈУ прописане вриједности јачине електричног поља. Јачина
магнетног поља у ТС 400 kV Требиње је испод граничне вриједности за
трафостанице тако да извори електромагнетног зрачења ЗАДОВОЉАВАЈУ
прописане вриједности јачине магнетног поља.
Јачина електричног поља у ТС 400 kV Гацко прелази граничне вриједности
за трафостанице тако да извори електромагнетног зрачења НЕ ЗАДОВОЉАВАЈУ
прописане вриједности јачине електричног поља. Јачина магнетног поља у ТС 400
kV Гацко је испод граничне вриједности за трафостанице тако да извори
електромагнетног зрачења ЗАДОВОЉАВАЈУ прописане вриједности јачине
магнетног поља.
Јачина електричног поља у ДВ 400 kV Тузла-Бања Лука 6 прелази
граничне вриједности за далеководе тако да извори електромагнетног зрачења НЕ
ЗАДОВОЉАВАЈУ прописане вриједности јачине електричног поља. Јачина
магнетног поља у ДВ 400 kV Тузла-Бања Лука 6 је испод граничне вриједности за
далеководе тако да извори електромагнетног зрачења ЗАДОВОЉАВАЈУ
прописане вриједности јачине магнетног поља.
Јачина електричног поља у ДВ 400 kV Тузла-Угљевик прелази граничне
вриједности за далеководе тако да извори електромагнетног зрачења НЕ
ЗАДОВОЉАВАЈУ прописане вриједности јачине електричног поља. Јачина
магнетног поља у ДВ 400 kV Тузла-Угљевик је испод граничне вриједности за
далеководе тако да извори електромагнетног зрачења ЗАДОВОЉАВАЈУ
прописане вриједности јачине магнетног поља.
Јачина електричног поља у ДВ 400 kV Угљевик-Ернестиново прелази
граничне вриједности за далеководе тако да извори електромагнетног зрачења НЕ
ЗАДОВОЉАВАЈУ прописане вриједности јачине електричног поља. Јачина
100
Институт заштите, екологије и информатике, Видовданска 48, 78 000 Бања Лука
Тел: +387(51) 218-318, Факс: +387(51) 218-322, e-mail: ekoinstitut@inecco.net,
www.institutzei.net
Доказ уз захтјев
магнетног поља у ДВ 400 kV Угљевик-Ернестиново је испод граничне
вриједности за далеководе тако да извори електромагнетног зрачења
ЗАДОВОЉАВАЈУ прописане вриједности јачине магнетног поља.
Јачина електричног поља у ДВ 400 kV Зворник-Тузла прелази граничне
вриједности за далеководе тако да извори електромагнетног зрачења НЕ
ЗАДОВОЉАВАЈУ прописане вриједности јачине електричног поља. Јачина
магнетног поља у ДВ 400 kV Зворник-Тузла је испод граничне вриједности за
далеководе тако да извори електромагнетног зрачења ЗАДОВОЉАВАЈУ
прописане вриједности јачине магнетног поља.
Јачина електричног поља у ДВ 400 kV Угљевик-Сремска Митровица
прелази граничне вриједности за далеководе тако да извори електромагнетног
зрачења НЕ ЗАДОВОЉАВАЈУ прописане вриједности јачине електричног поља.
Јачина магнетног поља у ДВ 400 kV Угљевик-Сремска Митровица је испод
граничне вриједности за далеководе тако да извори електромагнетног зрачења
ЗАДОВОЉАВАЈУ прописане вриједности јачине магнетног поља.
Јачина електричног поља у ДВ 400 kV Вишеград-Зворник прелази
граничне вриједности за далеководе тако да извори електромагнетног зрачења НЕ
ЗАДОВОЉАВАЈУ прописане вриједности јачине електричног поља. Јачина
магнетног поља у ДВ 400 kV Вишеград-Зворник је испод граничне вриједности за
далеководе тако да извори електромагнетног зрачења ЗАДОВОЉАВАЈУ
прописане вриједности јачине магнетног поља.
Јачина електричног поља у ДВ 400 kV ХЕ Вишеград- ТС Вишеград
прелази граничне вриједности за далеководе тако да извори електромагнетног
зрачења НЕ ЗАДОВОЉАВАЈУ прописане вриједности јачине електричног поља.
Јачина магнетног поља у ДВ 400 kV ХЕ Вишеград- ТС Вишеград је испод
граничне вриједности за далеководе тако да извори електромагнетног зрачења
ЗАДОВОЉАВАЈУ прописане вриједности јачине магнетног поља.
Јачина електричног поља у ДВ 400 kV Сарајево 10-Сарајево 20 прелази
граничне вриједности за далеководе тако да извори електромагнетног зрачења НЕ
ЗАДОВОЉАВАЈУ прописане вриједности јачине електричног поља. Јачина
магнетног поља у ДВ 400 kV Сарајево 10-Сарајево 20 је испод граничне
вриједности за далеководе тако да извори електромагнетног зрачења
ЗАДОВОЉАВАЈУ прописане вриједности јачине магнетног поља.
Јачина електричног поља у ДВ 400 kV Сарајево 20-Бук Бијела прелази
граничне вриједности за далеководе тако да извори електромагнетног зрачења НЕ
ЗАДОВОЉАВАЈУ прописане вриједности јачине електричног поља. Јачина
магнетног поља у ДВ 400 kV Сарајево 20-Бук Бијела је испод граничне
вриједности за далеководе тако да извори електромагнетног зрачења
ЗАДОВОЉАВАЈУ прописане вриједности јачине магнетног поља.
Јачина електричног поља у ДВ 400 kV Требиње-Подгорица прелази
граничне вриједности за далеководе тако да извори електромагнетног зрачења НЕ
101
Институт заштите, екологије и информатике, Видовданска 48, 78 000 Бања Лука
Тел: +387(51) 218-318, Факс: +387(51) 218-322, e-mail: ekoinstitut@inecco.net,
www.institutzei.net
Доказ уз захтјев
ЗАДОВОЉАВАЈУ прописане вриједности јачине електричног поља. Јачина
магнетног поља у ДВ 400 kV Требиње-Подгорица је испод граничне вриједности
за далеководе тако да извори електромагнетног зрачења ЗАДОВОЉАВАЈУ
прописане вриједности јачине магнетног поља.
Јачина електричног поља у ДВ 400 kV Гацко-Требиње је испод граничне
вриједности за далеководе тако да извори електромагнетног зрачења
ЗАДОВОЉАВАЈУ прописане вриједности јачине електричног поља. Јачина
магнетног поља у ДВ 400 kV Гацко-Требиње је испод граничне вриједности за
далеководе тако да извори електромагнетног зрачења ЗАДОВОЉАВАЈУ
прописане вриједности јачине магнетног поља.
Јачина електричног поља у ДВ 400 kV Мостар-Гацко прелази граничне
вриједности за далеководе тако да извори електромагнетног зрачења НЕ
ЗАДОВОЉАВАЈУ прописане вриједности јачине електричног поља. Јачина
магнетног поља у ДВ 400 kV Мостар-Гацко је испод граничне вриједности за
далеководе тако да извори електромагнетног зрачења ЗАДОВОЉАВАЈУ
прописане вриједности јачине магнетног поља.
Резултати мјерења електромагнетног зрачења су представљени у
Извјештају о мјерењу електромагнетног зрачења трафостаница 400 kV и
далековода 400 kV, Институт заштите, екологије и информатике, децембар
2011. године. Извјештај о мјерењу електромагнетног зрачења је дат у
прилозима Доказа уз захтјев за издавање еколошке дозволе.
Утицај на ресурсе
Потрошња ресурса за нормално функционисање трафостанице је
минимална. Објекат користи електричну енергију и воду само за сопствену
потрошњу која је минимална. Губици енергије у трафоу су џулови губици, губици
усљед хистерезиса и вртложних струја. Они се за енергетске трансформаторе
минимизирају на разне начине (избором феромагнетног материјала и сл.), из
разлога што се трансформатор експлоатише дужи временски период. Губици се
претварају у топлоту која се одводи хлађењем.
Општи утицаји
У току нормалног рада трафостанице постоји могућност избијања и ширења
пожара као и у случају уградње неадекватне електро опреме, непажње или
нестручности при руковању са истом од стране стручне екипе. У ту сврху су
предвиђени преносни апарати за гашење пожара, као и сандуци са пијеском.
102
Институт заштите, екологије и информатике, Видовданска 48, 78 000 Бања Лука
Тел: +387(51) 218-318, Факс: +387(51) 218-322, e-mail: ekoinstitut@inecco.net,
www.institutzei.net
Доказ уз захтјев
7.
ОПИС ПРЕДЛОЖЕНИХ МЈЕРА, ТЕХНОЛОГИЈА И ДРУГИХ
ТЕХНИКА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ИЛИ СМАЊЕЊЕ ЕМИСИЈА ИЗ
ПОСТРОЈЕЊА
Мјере за спречавање или смањење емисија у површинске и подземне
водотокове
Санитарне отпадне воде из објекта трафостанице ''Сарајево 20'' и
''Угљевик'' се одводе у септичку јаму, а прељев отпадне воде иде у
рјечицу која је у непосредној близини трафостанице, што је у складу
са Правилником о третману и одводњи отпадних вода за
подручја градова и насеља гдје нема јавне канализације (Сл. гл.
РС, бр. 68/01) и Правилником о условима испуштања отпадних
вода у површинске воде (Сл. гл. РС, бр. 44/01).
Према члану 24. Правилника о третману и одводњи отпадних
вода за подручја градова и насеља гдје нема јавне канализације
(Сл. гл. РС, бр. 68/01), врсте септика и сабирних јама дефинишу
се у три основна типа:
Тип 1 за кориснике до шест чланова: септик,
Тип 2 за кориснике преко шест чланова-сабирна
јама (Емшерска јама) и
Тип 3 префабриковани септички уређаји.
Септичка јама мора бити са таложницима (три коморе) и
дезинфекцијом помоћу хлоринатора.
Према члану 29. Правилника о третману и одводњи отпадних
вода за подручја градова и насеља гдје нема јавне канализације
(Сл. гл. РС, бр. 68/01), величина сабирних-Емшерских јама
одређује се за сваки конкретан случај коришћењем елемената
прорачуна који има сљедеће основне, односно константне
елементе:
Број особа за који се објекат гради,
Максимална дневна потрошња воде по особи за
дан,
Пливајућа маса по особи, као константа од 0,3 m3
по особи за димензионисање таложника,
Време протицаја кроз таложник,
Коефицијент неравномјерности протицаја воде,
Коефицијент од 20% од добијене запремине, за део
талога у трулишту који се не вади,
103
Институт заштите, екологије и информатике, Видовданска 48, 78 000 Бања Лука
Тел: +387(51) 218-318, Факс: +387(51) 218-322, e-mail: ekoinstitut@inecco.net,
www.institutzei.net
Доказ уз захтјев
Коефицијент од 15% утврђеног габарита за
трулиште, као резерву прекорачења рока вађења
талога,
Коефицијент 0,22 литара/дан, као степен
концентрације фекалија у отпадној води, који се
множи са количином воде по особи дневно.
С обзиром да, према информацијама одговорног лица, септичка
јама из трафостанице ''Сарајево 20'', има једну комору, а
септичка јама из трафостанице ''Угљевик'', има двије коморе од
инвеститора се захтјева да постојеће септичке јаме прилагоди
захтјевима Правилника, односно да се изврши нови прорачун да
ли постојеће септичке јаме задовољавају захтјеве Правилника с
обзиром на број људи који ради на одржавању трафостаница
(величина септика се рачуна према броју запослених и
потрошњи воде по једном човјеку, задржавање воде у таложнику
итд.). Уколико се прорачуном покаже да постојеће септичке јаме
не задовољавају захтјеве из Правилника потребно је да се
приступи реконструкцији.
Санитарне отпадне воде из објекта трафостанице ''Требиње'' се,
путем фекалнe канализацијe, одводе у септичку јаму, што је у складу
са Правилником о третману и одводњи отпадних вода за
подручја градова и насеља гдје нема јавне канализације (Сл. гл.
РС, бр. 68/01). Након пречишћавања и хлорисања у септику,
пречишћена и хлорисана иде у упијајући бунар, а одатле је подземно
понирање.
Септичка и сабирна јама се морају редовно одржавати и чистити
и то сваких шест мјесеци, а најмање два пута у току једне
календарске године, о чему се мора водити евиденција (датум и
вријеме чишћења, подаци о средству са којим је чишћена,
количина очишћеног материјала и име одговорног лица које је
чистило) (члан 12. Правилника о третману и одводњи отпадних
вода за подручја градова и насеља гдје нема јавне канализације
(Сл. гл. РС, бр. 68/01).
Септичка и сабирна јама морају да се чисте посебним возилом
које има затворени танк и које при транспорту не смије имати
губитке садржаја, нити се садржај смије налазити на вањском
дијелу самог возила (члан 14. Правилника о третману и одводњи
отпадних вода за подручја градова и насеља гдје нема јавне
канализације (Сл. гл. РС, бр. 68/01).
Одржавање септичке јаме мора се повјерити надлежној служби са
којом се мора склопити уговор. Уговори за чишћење и одржавање
септичких јама у трафостаницама ''Сарајево 20'', ''Угљевик'' и
104
Институт заштите, екологије и информатике, Видовданска 48, 78 000 Бања Лука
Тел: +387(51) 218-318, Факс: +387(51) 218-322, e-mail: ekoinstitut@inecco.net,
www.institutzei.net
Доказ уз захтјев
''Требиње'' су приложени у Доказима уз захтјев за издавање
еколошке дозволе.
Депонију на којој ће се депоновати материјал из септичке јаме мора
да одреди надлежни орган.
Септичка јама мора имати омогућен приступ возилима за чишћење у
свако доба године, као и излив за избистрену фекалну воду ради
узимање узорака од стране надлежног органа управе.
У септичку јаму може се испуштати:
-
санитарне загађене воде (воде из домаћинства и сл.),
индустријске загађене воде (воде које су настале као
посљедица технолошког процеса) ако су претходно
пречишћене до прописаног степена,
Кишница и површинске воде не смију се упуштати у септичке
јаме.
Редовно одржавање септичке јаме обавеза је корисника о властитом
трошку.
Од осталих уређаја који у себи садрже уље у овој трафостаници, је
малоуљни струјни мјерни трансформатор. Испод њега поставити
корито за сакупљање малих количина евентуално исцурелог уља.
Инвеститор је обавезан прибавити и сву осталу законом предвиђену
документацију, а која је везана за снабдијевање и одводњу вода из
предметног објекта.
Санитарне отпадне воде у трафостаницама ''Вишеград'' и ''Гацко'',
се испуштају у градску канализацију, што је у складу са
Правилником о условима за испуштање отпадних вода у јавну
канализацију (Сл.гл.РС 44/01).
Према члану 9. Правилника о условима за испуштање отпадних
вода у јавну канализацију (Сл.гл.РС 44/01), у сепаратни дио јавне
канализације којим се сакупљају отпадне воде из домаћинстава,
јавних и привредних организација, забрањено је испуштати:
o употребљене воде од прања и поливања улица и других јавних
површина, од прања возила, као и друге индустријске мало
загађене воде у којима су концентрације полутаната ниже од
вриједности које се могу очекивати у ефлуенту градског
постројења за пречишћавање,
o расхладне и друге технолошке воде, као и атмосферске воде.
За сва испуштања у градску јавну канализацију мора постојати
сагласност и дозвола организације која управља и одржава јавни
канализационии систем. За сваку промјену насталу у производним
активностима корисника канализације која битно мијења количину и
квалитет отпадних вода мора се тражити нова сагласност/дозвола од
105
Институт заштите, екологије и информатике, Видовданска 48, 78 000 Бања Лука
Тел: +387(51) 218-318, Факс: +387(51) 218-322, e-mail: ekoinstitut@inecco.net,
www.institutzei.net
Доказ уз захтјев
надлежне организације која управља јавним канализационим
системом (члан 17. Правилника о условима за испуштање
отпадних вода у јавну канализацију Сл. гл. РС, број 44/01).
Корисници канализације, морају на захтјев организације која
управља јавним системом канализације доставити све податке о
настанку, врсти и мјесту испуштања отпадних вода у јавну
канализацију, као и све промјене у производњи које могу имати
утицаја на природу и количину отпадних вода. У циљу
успостављања мониторинга корисници су обавезни да омогуће
одговорној служби у организацији која управља системом јавне
канализације, детаљно упознавање са неопходном документацијом и
свим релевантним детаљима на лицу мјеста (члан 28. Правилника о
условима за испуштање отпадних вода у јавну канализацију Сл.
гл. РС, број 44/01).
У сагласности са начелом ''загађивач плаћа'' све трошкове
испитивања сопствених отпадних вода плаћа корисник јавне
канализације, као и прописану накнаду, посебним прописом, за
загађење (члан 33. Правилника о условима за испуштање
отпадних вода у јавну канализацију Сл. гл. РС, број 44/01).
Мјере за спречавање или смањење емисија у земљиште
За процес управљања отпадом, јуна 2011. год. донесен је План
управљања отпадом за објекте трафостаница 400/x kV (''Угљевик'',
''Сарајево 20'' (Лукавица), ''Вишеград'', ''Требиње'' и ''Гацко'') и
далеководе 400 kV (Тузла – Бања Лука 6, Тузла-Угљевик,
Угљевик-Ернестиново,
Зворник-Тузла,
Угљевик-Сремска
Митровица, Вишеград-Зворник, ХЕ Вишеград-ТС Вишеград,
Сарајево 10-Сарајево 20, Сарајево 20-Бук Бијела, ТребињеПодгорица, Гацко-Требиње, Мостар-Гацко), а у складу са
Законом о управљању отпадом (Сл. гл. РС бр. 53/02, члан 26 и
27.), Електропренос-Електропријенос БиХ, јун 2011. године.
Све уговоре за збрињавање отпада закључити са овлашћеним
институцијама у складу са Каталогом отпада (Службени гласник
РС, број 39/05) и Правилником о условима за пренос обавеза
управљања отпадом са произвођача и продавача на одговорно
лице система за прикупљање отпада (Сл. гл. РС 118/05).
Све врсте отпада који настају у процесу рада (комунални отпад,
расходована опрема, опасни отпад) је потребно прикупљати у
водонепропусне контејнере затвореног типа.
Приликом поправки или инцидентних ситуација на локацији
трафостаница, може доћи до цурења уља које се депонује у каде, а
које су изграђене за трансформаторе 400/x, 220/x и 110/x kV испод
106
Институт заштите, екологије и информатике, Видовданска 48, 78 000 Бања Лука
Тел: +387(51) 218-318, Факс: +387(51) 218-322, e-mail: ekoinstitut@inecco.net,
www.institutzei.net
Доказ уз захтјев
самог трансформатора. Каде су испуњење шљунком и спојене уљном
канализацијом са непропусном уљном јамом за прихват истеклог
уља. У случају истицања уља, јама за уље је довољна да прими сву
количину уља из трансформатора. Јама за уље се празни по потреби.
За одлагање комуналног отпада на локацији трафостаница је
потребно поставити водонепропусне канте/контејнере за чврсти
отпад.
Комунални отпад који настаје у току функционисања трафостаница
одлагати у водонепропусне канте/контејнере стандардних димензија,
а исте је потребно редовно празнити у договору са комуналном
службом. Отпад који у себи може садржати честице уља или горива
(крпе за брисање, амбалажа, итд.) потребно је збрињавати у
посебним водонепропусним контејнерима.
Комунални отпад, као и други отпад који је због своје природе
сличан отпаду из домаћинства, привремено се депонује у метални
контејнер или канте и одвози од стране комуналног предузећа према
постојећим уговорима за предметне трафостанице.
Муљ из септичких јама, након пражњења и чишћења септика, се
одвози од стране комуналног предузећа према постојећим
уговорима.
Електрична опрема са локације (истрошени трансформатори,
кондензатори...) се у случају квара ремонтује или замјењује, а
демонтирани дио опреме се складишти у сједишту Електропреноса
БиХ, ОП Сарајево, ОП Тузла и ОП Мостар, као и сједиштима ТЈ
Вишеград и ТЈ Требиње, гдје се или поправља или расходује (једном
годишње).
Зауљене крпе или заштитна радна одјећа која се евентуално може
појавити у току функционисања трафостаница и која може бити
контаминирана уљима и мастима, мора се одлагати одвојено од
осталог отпада у затворене водонепропусне контејнере те одвозити у
договору са овлаштеном институцијом за одвоз ове врсте отпада.
Контејнере поставити на чврсту асфалтну или бетонску подлогу
приступачну за прилаз возила комуналне службе. За сваку
категорију отпада, како је то и разврстано према каталогу отпада
Правилника о категоријама отпада са каталогом (Сл. гл. РС, бр.
39/05), инвеститор мора обезбједити адекватан број контејнера.
Произвођач и ималац отпада је одговоран за еколошки прихватљиво
складиштење отпада прије његовог поврата или одлагања.
Произвођач или ималац отпада може вршити поврат или одлагање
сам користећи адекватну опрему, поступак или постројење за поврат
или одлагање у складу са прописаним условима или користећи
овлашћену службу за третман отпада уз надокнаду (Сл. гл. РС, бр
53/02).
107
Институт заштите, екологије и информатике, Видовданска 48, 78 000 Бања Лука
Тел: +387(51) 218-318, Факс: +387(51) 218-322, e-mail: ekoinstitut@inecco.net,
www.institutzei.net
Доказ уз захтјев
Отпад који настаје у току одржавања предметних далековода
пренијети у круг предузећа и збринути у складу са Планом
управљања отпадом.
Отпадни материјал органског и неорганског поријекла не смије се
бацати по кругу објекта, него се мора одлагати у водонепропусне
контејнере.
Употребљени шљунак треба да је толике гранулације да не пропада у
јаму и не заузима простор.
У близини уљне јаме као и трансформатора поставити сандуке
(довољно два) са пијеском са којим треба третирати исцурела уљна
мјеста, као и евентуално запаљено уље.
Мјере за спречавање или смањење емисија у ваздух радне и животне
средине
Ради превенције, стручна екипа за вријеме посјете трафостаници
треба да утврди стање гаса у прекидачима. Цурење гаса SF6 из
прекидача је ријеткост (ради се о врло малим количинама). Ако
исцури већа количина, тежи је од ваздуха и као такав пада на
површину земље гдје се и задржава. Није токсичан.
Мјерење услова радне средине морају да се раде како би се утврдило
да ли услови радне средине задовољавају граничне вриједности који
се препоручују за објекте ове намјене. Испитивање услова радне
средине треба радити према Закону о заштити на раду (Сл. гл. РС
бр. 01/08) и Правилнику о поступку и роковима превентивних и
периодичних прегледа и испитивања опреме за рад и
превентивних и периодичних испитивања услова радне средине
(Сл.гласник РС бр. 66/08), два пута годишње (једном у љетњем
периоду и једном у зимском периоду), и то сваке три године,
рачунајући од претходно извршеног мјерења. Испитивање услова
радне средине подразумијева мјерење микроклиматских услова
(температура, брзина струјања ваздуха и релативна влажност
ваздуха), мјерење нивоа буке, освјетљености, вибрације,
концентрације прашине у ваздуху, као и концентрације хемијских
штетности.
Мјере за спречавање емисија буке
Заштита околине од повећане буке настале у процесу рада, може се
довести у дозвољени ниво употребом машина које не емитују
повећан ниво буке те звучном изолацијом извора буке или објеката
или слично. Мјерењем нивоа буке за поједине машине, потребно је
показати да је ниво буке у оквиру граничних вриједности
108
Институт заштите, екологије и информатике, Видовданска 48, 78 000 Бања Лука
Тел: +387(51) 218-318, Факс: +387(51) 218-322, e-mail: ekoinstitut@inecco.net,
www.institutzei.net
Доказ уз захтјев
прописаних Правилником о општим мјерама и нормативима
заштите на раду од буке у радним просторијама (Сл. лист СФРЈ
бр. 29/71)
Смањење утицаја буке на вањску средину обезбјеђује се прописном
удаљеношћу пословног објекта овог типа, од пословног објекта
другог типа намјене или породичних кућа, односно адекватном
изолацијом објекта. Ова ситуација треба да буде праћена редовним
периодичним прегледом услова радне средине као и испитивањем
нивоа буке у животној средини, а према Правилнику о општим
мјерама и нормативима заштите на раду од буке у радним
просторијама (Сл. лист СФРЈ, бр. 29/71) и Правилнику о
дозвољеним границама интензитета звука и шума (Сл. лист СР
БиХ бр. 46/89).
Резултати испитивања нивоа буке у кругу и изван круга траостаница,
који су извршени у септембру и октобру 2011. године, су показала да
су измјерене вриједности нивоа буке на самом извору настајања буке
(ТС Угљевик-мјерно мјесто 3, ТС Сарајево 20 (Лукавица)-мјерна
мјеста 1, 2 и 3, ТС Вишеград мјерна мјеста 1 и 2 и ТС Требињемјерна мјеста 1 и 2) изнад граничних вриједности прописаних
Правилником, док су измјерене вриједности нивоа буке на самом
извору настајања буке на преосталим мјерним мјестима (ТС
Угљевик-мјерно мјесто 1 и 2, ТС Вишеград мјерно мјесто 3 и ТС
Требиње-мјерно мјесто 3) и на мјерним мјестима у ТС Гацко испод
граничних вриједности прописаних Правилником. Међутим,
вриједности нивоа буке измјерене на локацијама ван круга
трафостанице су испод граничних вриједности прописаних
Правилником. Мјерење буке у вањској средини вршити сваке три
године. С обзиром да је претходно мјерење извршено у септембру
и октобру 2011. године, наредно мјерење буке у вањској средини
мора да се изврши у току октобра 2014. године.
У случају повећаног негативног утицаја буке на околну средину
потребно је формирати зелени појас од високе вегетације и тиме
ублажити негативан утицај.
Бука која потиче од вентилатора је неизбјежна за вријеме док
принудно хлади уље. Вибрирање-зујање је исто тако неизбјежна
пратећа појава у раду трафоа, али она код енергетских
трансформатора није изражена. Бука усљед короне постоји због
високог напонског нивоа. Ови утицаји су израженији приликом
лошег времена, док су при нормалним временским условима ови
ефекти минорни. Електромагнетни утицаји узроковани од стране
далековода се у принципу смањују правилним избором изолационог
нивоа саме изолације, те избором спојне и овјесне опреме.
Уопштено, уређаји, опрема и машине који емитују буку морају бити
атестирани, односно морају бити тако конструисани или изоловани,
109
Институт заштите, екологије и информатике, Видовданска 48, 78 000 Бања Лука
Тел: +387(51) 218-318, Факс: +387(51) 218-322, e-mail: ekoinstitut@inecco.net,
www.institutzei.net
Доказ уз захтјев
да у спољну средину не емитују буку преко дозвољеног нивоа
(Правилник о дозвољеним границама звука и шума, Сл. лист СР
БиХ бр. 46/89).
Мјере одржавања уљних јама као и мјере у случају акцидентних
ситуација изљевања уља из трансформатра
Пражњење уљних јама у нормалном режиму
У нормалном раду трансформатора не долази до цурења уља из
трансформатора, тако да се у уљну јаму слијевају једино оборинске воде усљед
атмосферских пражњења. Према важећем Правилнику о одржавању
Електроенергетских постројења седмично се врши визуелни преглед стања
трансформатора, који укључује и преглед окна уљне јаме. Преглед нивоа воде у
јами врши се и након обилнијих падавина, премда је уљна јама таквих димензија да
је у стању прихватити и просјечну годишњу количину падавина за ово подручје.
Уколико се у јами налази значајнија количина воде приступа се испумпавању воде
у околни јарак.
Пражњење уљних јама након хаварија
У случају хаварије у којој би дошло до пуцања трансформаторског суда и
истицања трансформаторског уља у уљну јаму предвиђена је процедура
пречишћења уља и његовог спремања за поновну употребу. Електропренос БиХ за
ову сврху располаже са два постројења за обраду уља мобилне изведбе: Micafil VH
120 и Micafil VH 121. Ради се о једностепеним постројењима за прераду уља који
врше таложење, филтрацију, центрифугирање и сушење уља те је опремљено
одговарајућим филтрима, пумпама и осталом потребном опремом. Након третмана
уља исто се пакује у намјенску челичну бурад запремине до 200 l и на за то
одређено централно мјесто складишти до поновне употребе.
110
Институт заштите, екологије и информатике, Видовданска 48, 78 000 Бања Лука
Тел: +387(51) 218-318, Факс: +387(51) 218-322, e-mail: ekoinstitut@inecco.net,
www.institutzei.net
Доказ уз захтјев
ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА ОБРАДУ УЉА MICAFIL VH-120
Слика 11. Постројење за обраду уља
Према извјештају о стању уљних јама постројења из ТЈ Требиње за
2009. годину, наведено је да постројење ТС 400/110/35 kV ''Гацко''
нема уљну јаму. Наведеним извјештајем, дата је мјера за
инвестицијско планирање (у наредним годинама) изградње уљних
јама.
У предметном постројењу ТС 400/220/110/35 kV ''Требиње'' се налазе
двије уљне јаме, једна уз 220 kV и 110 kV, а једна уз 400 kV енергетске
трансформаторе. ''Када'' енергетског трансформатора 1 (220 kV) је
спојена на уљну јаму 110 kV постројења док трансформатор 2 није
спојен. Приједлог спајања на ''каду'' трансформатора 1. У уљној јами се
налази вода и претпоставка је да је иста водонепропусна. Према
извјештају о стању уљних јама, дат је приједлог рјешења санације
постојећих уљних јама на сљедећи начин: темељну ''каду''
енергетског трансформатора 2 (који још није у функцији и нема
употребну дозволу) потребно је прије пуштања истог у погон
111
Институт заштите, екологије и информатике, Видовданска 48, 78 000 Бања Лука
Тел: +387(51) 218-318, Факс: +387(51) 218-322, e-mail: ekoinstitut@inecco.net,
www.institutzei.net
Доказ уз захтјев
цијевима повезати са кадом трансформатора 1. До извођења овог
спајања потребно је редовно испумпавање воде из ''каде'' како би
иста у случају потребе могла примити исцурено уље из енергетског
трансформатора 2.
Мјере заштите од електромагнетског зрачења
Штетно дејство електричних и магнетских поља крајње ниских фреквенција,
која се стварају у близини постројења која раде под високим напоном (разводна
постројења високог напона, трансформаторске станице, далеководи, електране)
може се спријечити предузимањем одговарајућих заштитних мјера. Те мјере могу
да буду мјере пасивне и мјере активне заштите.
Мјере пасивне заштите обухватају мјере којима се ограничава вријеме
боравка лицима која раде у зони електричних и магнетских поља,
коришћење аутоматске и даљинске контроле операција које се одвијају
у таквом пољу и постављањем радних мјеста на довољну удаљеност од
тих поља. Ако је јачина поља на радном месту већа од јачине
предвиђене одговарајућим националним нормама, или ако начин
обављања радова не одговара условима који су прописани
нормативним актима, предузимају се мјере активне заштите.
Мјере активне заштите заснивају се на коришћењу средстава која
штите изложена лица од утицаја електричног поља. Та заштита се
обезбјеђује средствима личне и опште заштите. Лична заштитна
средства чине екранирајућа одјећа, екранирајући шљем и специјална
обућа. Заштитна екранирајућа одјећа штити експонованог радника од
штетног дејства електричног поља и спречава протицање струје
пражњења кроз организам. Заштитна одјећа се израђује од нарочите
метализиране проводљиве тканине у облику комбинезона или јакне са
панталонама. Одјећа се облачи преко рубља да би се тијело изоловало
од ње, а преко те одјеће може да се навуче радни мантил или капут.
Радник у екранизирајућој одјећи може да ради неограничено, али
дуготрајан рад у њој може да изазове поремећаје у терморегулацији
организма. Обућа треба да има ђон од електропроводљиве гуме која
омогућује добар контакт са подлогом на којој радник стоји. Користе се,
такође, чизме и каљаче израђене од електропроводљиве гуме. За главу
се користи метални шљем или шљем од метализиране масе. Општа
заштитна средства представљају заштитни заклони - екрани чија се
својства заснивају на слабљењу јачине поља на безопасну вриједност.
Екрани могу да буду хомогени проводници у облику
електропроводљивих трака или плоча, или у облику металне решетке
(Фарадејев кавез).
112
Институт заштите, екологије и информатике, Видовданска 48, 78 000 Бања Лука
Тел: +387(51) 218-318, Факс: +387(51) 218-322, e-mail: ekoinstitut@inecco.net,
www.institutzei.net
Доказ уз захтјев
Обављање пољопривредних радова испод далековода врло високих напона
треба ограничавати. Због тога се препоручује да се пољопривредни радови (орање,
сјетва, косидба) обављају управно на трасу далековода и да се избегавају кретања
дуж трасе. Добру заштиту од електромагнетских поља пружају металне кабине
пољопривредних машина са гусеницама. Пољопривредне машине са гуменим
точковима не треба користити без додатног уземљења.
113
Институт заштите, екологије и информатике, Видовданска 48, 78 000 Бања Лука
Тел: +387(51) 218-318, Факс: +387(51) 218-322, e-mail: ekoinstitut@inecco.net,
www.institutzei.net
Доказ уз захтјев
АКТИВНОСТИ И МЈЕРЕ СА РОКОВИМА КОЈЕ ЈЕ ПОТРЕБНО
УРАДИТИ У ПЕРИОДУ ТРАЈАЊА ЕКОЛОШКЕ ДОЗВОЛЕ
Taбела 9.
Ред.
бр.
1.
мјера
рок/период
Постојећу једнокоморну септичку јаму у ТС
''Сарајево 20'' и двокоморну септичку јаму у ТС
''Угљевик'' прилагодити захтјевима Правилника,
односно да се изврши нови прорачун да ли
постојеће септичке јаме задовољавају захтјеве
Правилника с обзиром на број људи који ради на
одржавању трафостаница (величина септика се
рачуна према броју запослених и потрошњи воде по
једном човјеку, задржавање воде у таложнику итд.).
Уколико се прорачуном покаже да постојеће
септичке јаме не задовољавају захтјеве из
Правилника потребно је да се приступи
реконструкцији
2.
Изградити
уљну
јаму
испод
трансформатора у ТС ''Гацко''
енергетских
3.
Извршити санацију уљних јама у ТС ''Требиње''
У
току
трајања
еколошке дозволе
У току трајања
еколошке дозволе
У току трајања
еколошке дозволе
114
Институт заштите, екологије и информатике, Видовданска 48, 78 000 Бања Лука
Тел: +387(51) 218-318, Факс: +387(51) 218-322, e-mail: ekoinstitut@inecco.net,
www.institutzei.net
Доказ уз захтјев
8.
ОПИС МЈЕРА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ПРОДУКЦИЈЕ И ЗА ПОВРАТ
КОРИСНОГ МАТЕРИЈАЛА ИЗ ОТПАДА КОЈИ ПРОДУКУЈЕ
ПОСТРОЈЕЊЕ
Као што је наведено у току редовног функционисања предметних
трафостаница не појављују се веће количине отпада. Од отпада се јавља комунални
отпад и расходована опрема.
Трафостанице
Мјере које се предузимају у циљу спречавања продукције отпада су:
Чишћење уљне јаме по потреби,
Одржавати у функцији септичку јаму на локацији,
Правилно руковање са замјењеном електричном опремом.
Указује се потреба за сакупљање отпадног уља за његову регенерацију на
основу функционалног испитивања трансформатора.
Активности које је потребно да се спроводе за наведени отпадни материјал:
Чишћење јаме за уље по потреби од стране овлаштеног оператера те
регенерација сакупљеног уља.
Далеководи
Мјере које се предузимају у циљу спречавања продукције отпада су:
Далеководи се редовно прегледају по Правилнику о одржавању два
пута годишње, а у случају квара одмах по дојави. Евентуални отпад
се довози у сједишта одговарајућих ОП Електропреноса БиХ или
сједишта теренских јединица Вишеград и Требиње, гдје се расходује
или се третира као комунални отпад.
Сакупљање насталог отпада врши се ради поправке или искориштења за
друге потребе.
Актвности које је потребно да се спроводе за наведени отпадни материјал:
Сав настали чврсти отпад треба да се депонује на правилан начин и
даље повјерава овлаштеним оператерима за његово збрињавање.
Инвеститор сву електричну опрему која се истроши или покида
депонује у сједишта одговарајућих ОП Електропреноса БиХ или
сједишта теренских јединица Вишеград и Требиње. Онај део који се
не може ремонтовати, одвозе овлашћена комунална предузећа.
115
Институт заштите, екологије и информатике, Видовданска 48, 78 000 Бања Лука
Тел: +387(51) 218-318, Факс: +387(51) 218-322, e-mail: ekoinstitut@inecco.net,
www.institutzei.net
Доказ уз захтјев
9.
ОПИС ОСТАЛИХ МЈЕРА РАДИ УСКЛАЂИВАЊА СА ОСНОВНИМ
ОБАВЕЗАМА ОДГОВОРНОГ ЛИЦА, ПОСЕБНО МЈЕРА НАКОН
ЗАТВАРАЊА ПОСТРОЈЕЊА
Мјере за управљање одржавањем и експлоатацијом
Примијенити начело одрживог развоја, а сва уграђена технолошкомашинска опрема и инсталације морају се лиценцирати и имати
одобрење у складу са домаћим прописима или по могућности,
цертификована у складу са стандардима Европске уније или
еквивалентним стандардима, што ће се утврдити атестима.
План заштите животне средине мора бити укључен у све уговоре.
Обавезно све радове изводити у складу са Главним пројектом
далековода.
Радницима се мора обезбиједити опрема и стручна обука неопходна за
безбједан и квалитетан рад.
Приликом одржавања примјењивати све прописане мјере заштите на
раду и тако обезбиједити услове спречавања и отклањања опасности на
раду у складу са Законом о заштити на раду (Сл. гл. РС, бр. 01/08).
Поштовати мјере које су прописане Правилником о техничким
нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова
називног напона од 1 kV до 400 kV (Службени лист СФРЈ, бр. 65/88)
Сваки стуб далековода мора бити уземљен.
Приликом пројектовања предметног далековода водило се рачуна о
захтјевима из пројектног задатка којег је израдио Инвеститор,
општим и техничким условима који су саставни дио пројектног
задатка, а које је такође израдио Инвеститор као и Правилнику о
техничким
нормативима
за
изградњу
надземних
електроенергетских водова, Службени лист СФРЈ 65/88. Према
Правилнику, одабрани су и усклађени параметри на воду на
основу којих су проведене све рачунске контроле и прорачуни
неопходни за реализацију пројекта односно објекта.
Приликом полагања трасе далековода, одређивања положаја стубова
и висине најповољнијих проводника на далеководу од земље
(ланчаница ужета је одређена за температуру +400С) и објекта,
водило се рачуна о задовољењу захтјева из поглавља VIII
Правилника који одређује прелазе и приближавања разним
објектима.
Обзиром да се ради о далеководу називног напона 400 kV дуж цијеле
трасе водило се рачуна о захтјевима из члана Правилника који гласи: За
водове називног напона 220 kV сигурносне висине и сигурносне
удаљености се повећавају за 0,75 m, а за водове називног напона 400 kV
116
Институт заштите, екологије и информатике, Видовданска 48, 78 000 Бања Лука
Тел: +387(51) 218-318, Факс: +387(51) 218-322, e-mail: ekoinstitut@inecco.net,
www.institutzei.net
Доказ уз захтјев
сигурносне висине и сигурносне удаљености се повећавају за 2 m од
вриједности утврђених за називни напон 110 kV
Прегледе громобранских инсталација вршити редовно у складу са
Правилником о техничким прописима о громобранима (Сл. лист
СФРЈ, бр. 13/68), сваких пет година.
Преглед громобранских инсталација се мора извршити и раније у
случају да дође до удара грома у објекат или да дође до промјена на
инсталацијама. Испитивања мора да ради институција овлашћена за
наведену врсту послова.
Након завршетка радова на изградњи далековода извршити санацију
предметног локалитета, уклонити све депоније и извршити равнање
терена.
Остале мјере
Сигурносно растојање дефинисано Правилником о општим мјерама
заштите на раду од опасног дејства електричне струје на објектима
намјењеним за рад, радним просторијама и на градилиштима: најкраће
сигурносно растојање дјелова под напоном 35kV и 110kV једнако 2
m.
За преносни вод (далековод) минимално захтјевана сигурносна висина
износи 6m изнад површине тла. За овај преносни вод стубови су високи
15-20m.
Периодична инспекција постројења и одговарајуће мјере (испитивање
диелектричне чврстоће уља, визуелна инспекција итд.)
Обука и провјера обучености особља стручне екипе која обилази
трафостаницу.
Селективно дјеловање заштитних уређаја (трансформатор мора
посједовати сљедеће заштите: основна заштита (Buholtz реле и
диференцијална заштита), резервна заштита (резервна прекострујна,
резервна земљоспојна итд.), пренапонска заштита, заштита од
преоптерећења и др. Све оне су селективно подешене.
Избор осјетљивих заштитних и аутоматских уређаја и њихова
инсталација на елементима постројења у циљу бржег и безбједнијег
искључења дјелова постројења погођених кваром.
Портали, стубови и изолаторски ланци су изабрани тако да се спријечи
њихов пад/лом као и лом проводних изолатора.
Морају се предузети превентивне мјере за заштиту од пожара, које
су дефинисане у Елаборату заштите на раду и Елаборату заштите од
пожара. Морају се обезбиједити средства предвиђена за почетно
гашење, односно брзу локализацију пожара, те обучити раднике
(стручне екипе) за стручно и безбједно руковање уређајима за гашење
117
Институт заштите, екологије и информатике, Видовданска 48, 78 000 Бања Лука
Тел: +387(51) 218-318, Факс: +387(51) 218-322, e-mail: ekoinstitut@inecco.net,
www.institutzei.net
Доказ уз захтјев
почетног пожара. Морају се поставити апарати за почетно гашење
пожара, а све у складу са Законом о заштити од пожара-пречишћени
текст (Сл гл. РС 06/09).
Тачка паљења трансформаторског уља је реда величине 140 С , за прву
класу уља. Темељи трансформатора су израђени аутономно, кроз
примјену противпожарних мјера. Могућност ширења пожара ван
трафостанице је елиминисана.
Мјере које се предузимају у циљу спрјечавања изливања
трансформаторског уља тј. његовог ширења око трансформатора,
састоје се у изради трансформаторске каде ипод трансформатора.
Уколико дође до изливања уља, сабирна јама за уље је довољна да
прихвати комплетну количину уља из трансформатора. Када
трансформатора има решетку и шљунчани филтер. Уколико се излије
уље из трансформатора, овај шљунчани филтер не дозвољава ширење
пламена, а уље као теже продире до дна бетонске каде.
Испод резервоара дизел-агрегата мора се поставити када за прихват
евентуално исцурјелог горива из резервоара. Резервоар би требао
имати и одушну цијев која се извлачи ван просторије у којој је
смјештен дизел-агрегат.
Обезбједити довољну количину сорбената-средстава за суво чишћење
тла и радних површина у случају евентаулног просипања опасних
тећности: течних горива, трансформаторских уља и сл.
Преносни вод се аутоматски искључује уколико дође до прекида
проводника.
Цјелокупну електричну инсталацију у фази експлоатације мора
редовно - периодично прегледати овлаштена институција, чиме ће се
потврдити да је инсталација урађена у складу са важећим прописима,
јер само у том случају она не може представљати опасност по околину.
Сва предвиђена машинска опрема и инсталације, које буду кориштене,
треба да посједују употребну дозволу. Напомињемо да се употребне
дозволе издају на период од три године, о чему инвеститор треба
водити рачуна.
Уграђена опрема и инсталације морају бити заштићене
одговарајућим премазима, те испитана пробама на одговарајући
притисак и непропусност изолације испитивано одговарајућим
напоном.
Обавеза инвеститора је да, при периодичним прегледима средстава
рада, опреме и инсталација, обезбиједи преглед и мјерење параметара
који утичу на услове радне средине (микроклиматски фактори, физичко
хемијске штетности, општи услови рада и др.), као преглед са аспекта
примијењености мјера заштите животне средине. Овај преглед мјера
треба да обави верификована институција.
Приликом рада и експлоатације опреме и објекта, предузимати и низ
других поступака и акција, чија је сврха безбиједно одвијање процеса и
118
Институт заштите, екологије и информатике, Видовданска 48, 78 000 Бања Лука
Тел: +387(51) 218-318, Факс: +387(51) 218-322, e-mail: ekoinstitut@inecco.net,
www.institutzei.net
Доказ уз захтјев
спречавања негативних посљедица, а то су: одржавање и контрола
опреме и инсталација, одржавање чистоће и реда, контроле рада и
обучености особља која периодично посјећује објекат и др. Тиме се
постиже и заштита радне и животне средине.
Све слободне површине круга објекта које нису покривене чврстим
материјалом, морају бити под зеленилом, а зеленило се мора редовно
уређивати и одржавати.
Обавезна је примјена средстава за заштиту на раду, прописаних за
вршење ових послова, прописаних слиједећим правилницима:
 Општим правилником о хигијенским и техничким заштитним
мјерама при раду (Службени лист ФНРЈ, бр. 16/47, 18/47 и
36/50);
 Правилником о мјерама и нормативима заштите на раду на
оруђу за рад (Службени лист СФРЈ, бр. 18/91);
 Правилником о средствима личне заштите на раду и личној
заштитној опреми (Службени лист СФРЈ, бр. 35/69);
Радницима обезбиједити одговарајућу одјећу и обућу и лична заштитна
средства. Медицинска заштита обухвата претходне и периодичне
прегледе радника према програму за ову врсту дјелатности.
10. ПЛАНИРАНЕ МЈЕРЕ ЗА ПРАЋЕЊЕ ЕМИСИЈА УНУТАР ПОДРУЧЈА
И ЊИХОВ УТИЦАЈ
Праћење квалитета ваздуха радне и животне средине
Према Правилнику о мониторингу емисија загађујућих материја у
ваздух (Сл. гл. РС бр. 39/05 и 90/06), обвезник провјере емисије (правно лице)одговорно лице погона и постројења, подлијеже ограничењу емисије у ваздух из
стационарних извора загађивања. Трафостаница нема стационарних извора
загађења. Као потенцијални извор загађења могу се издвојити прекидачи са гасом
SF6, али је његово истицање сведено на минимум.
Мјерење услова радне средине морају да се раде како би се утврдило да ли
услови радне средине задовољавају граничне вриједности који се препоручују за
објекте ове намјене. Испитивање услова радне средине треба радити према Закону
о заштити на раду (Сл. гл. РС бр. 01/08), за објекте овог типа. Испитивање услова
радне средине подразумијева мјерење микроклиматских услова (температура,
брзина струјања ваздуха и релативна влажност ваздуха), мјерење нивоа буке,
освјетљености, вибрације, концентрације прашине у ваздуху, концентрације
хемијских штетности, као и јачине електромагнетног поља.
119
Институт заштите, екологије и информатике, Видовданска 48, 78 000 Бања Лука
Тел: +387(51) 218-318, Факс: +387(51) 218-322, e-mail: ekoinstitut@inecco.net,
www.institutzei.net
Доказ уз захтјев
Испитивање услова радне средине би се радило према Закону о заштити на
раду (Сл. гл. РС бр. 01/08) и Правилнику о поступку и роковима превентивних
и периодичних прегледа и испитивања опреме за рад и превентивних и
периодичних испитивања услова радне средине (Сл.гласник РС бр. 66/08).
Испитивање услова радне средине се раде сваке три године.
Прва мјерења: зимски период (фебруар 2012. године) и љетни период
(мај 2012. године).
За објекте оваквог типа неопходно је успоставити мониторинг
електромагнетног зрачења, a мониторинг квалитета земљишта само у случају
акцидентног излијевања трансф. уља на или у земљиште и мониторинг буке (ако
се претпостави да је исти изражен).
Добијене резултате испитивања треба упоредити са одговарајућим важећим
правилницима.
Праћење квалитета вода
Санитарне отпадне воде из објекта трафостанице ''Сарајево 20'' и
''Угљевик'' се одводе у септичку јаму, а прељев отпадне воде иде у рјечицу која је
у непосредној близини трафостанице, што је у складу са Правилником о
третману и одводњи отпадних вода за подручја градова и насеља гдје нема
јавне канализације (Сл. гл. РС, бр. 68/01) и Правилником о условима
испуштања отпадних вода у површинске воде (Сл. гл. РС, бр. 44/01).
Санитарне отпадне воде из објекта трафостанице ''Требиње'' се, путем
фекалнe канализацијe, одводе у септичку јаму, што је у складу са Правилником о
третману и одводњи отпадних вода за подручја градова и насеља гдје нема
јавне канализације (Сл. гл. РС, бр. 68/01). Након пречишћавања и хлорисања у
септику, пречишћена и хлорисана иде упијајући бунар, а одатле је подземно
понирање.
Није потребно вршити мониторинг санитарних отпадних вода из
септичких јама, али од Инвеститора се захтјева сљедеће:
Септичке јаме се морају редовно одржавати и чистити и то сваких шест
мјесеци, а најмање два пута у току једне календарске године, о чему се мора водити
евиденција (датум и вријеме чишћења, подаци о средству са којим је чишћена,
количина очишћеног материјала и име одговорног лица које је чистило) (члан 12.
Правилника о третману и одводњи отпадних вода за подручја градова и
насеља гдје нема јавне канализације (Сл. гл. РС, бр. 68/01).
Септичке јаме морају да се чисте посебним возилом које има затворени
танк и које при транспорту не смије имати губитке садржаја, нити се садржај смије
налазити на вањском дијелу самог возила (члан 14. Правилника о третману и
одводњи отпадних вода за подручја градова и насеља гдје нема јавне
канализације (Сл. гл. РС, бр. 68/01).
120
Институт заштите, екологије и информатике, Видовданска 48, 78 000 Бања Лука
Тел: +387(51) 218-318, Факс: +387(51) 218-322, e-mail: ekoinstitut@inecco.net,
www.institutzei.net
Доказ уз захтјев
Одржавање септичке јаме мора се повјерити надлежној служби са којом се
мора склопити уговор. Уговори за чишћење и одржавање септичких јама у
трафостаницама ''Сарајево 20'', ''Угљевик'' и ''Требиње'' су приложени у
Доказима уз захтјев за издавање еколошке дозволе.
С обзиром да, према информацијама одговорног лица, септичка јама из
трафостанице ''Сарајево 20'', има једну комору, а
септичка јама из
трафостанице ''Угљевик'', има двије коморе од инвеститора се захтјева да
постојеће септичке јаме прилагоди захтјевима Правилника, односно да се
изврши нови прорачун да ли постојеће септичке јаме задовољавају захтјеве
Правилника с обзиром на број људи који ради на одржавању трафостаница
(величина септика се рачуна према броју запослених и потрошњи воде по
једном човјеку, задржавање воде у таложнику итд.). Уколико се прорачуном
покаже да постојеће септичке јаме не задовољавају захтјеве из Правилника
потребно је да се приступи реконструкцији.
Санитарне отпадне воде у трафостаницама ''Вишеград'' и ''Гацко'', се
испуштају у градску канализацију, што је у складу са Правилником о условима за
испуштање отпадних вода у јавну канализацију (Сл.гл.РС 44/01).
Контролу квалитета отпадних вода које се испуштају у јавну канализацију
врше организације којима је повјерено управљање и одржавање јавног
канализационог система и сами корисници канализације (самомониторинг) (члан
7. Правилника о условима за испуштање отпадних вода у јавну канализацију
(Сл. гл. РС, бр. 44/01).
Праћење квалитета земљишта
Мониторинг квалитета земљишта с обзиром на природу постројења
потребно је предвидјети само у случају акцидентног излијевања
трансформаторског уља на или у земљиште. Анализа се мора спровести да би се
утврдило да ли је након хаварије дошло до загађивања околног земљишта које би
могло настати усљед могућег истицања уља на земљиште.
Мониторинг буке
Мјерења нивоа буке вршити у радној средини, у складу са Правилником о
општим мјерама и нормативима заштите на раду од буке у радним
просторијама (Сл. лист СФРЈ, бр. 29/71) и у животној средини у складу са
Правилником о дозвољеним границама интензитета звука и шума (Сл. лист
СР БиХ, бр. 46/89).
121
Институт заштите, екологије и информатике, Видовданска 48, 78 000 Бања Лука
Тел: +387(51) 218-318, Факс: +387(51) 218-322, e-mail: ekoinstitut@inecco.net,
www.institutzei.net
Доказ уз захтјев
Према Правилнику о дозвољеним границама интензитета звука и шума
(Сл. лист СР БиХ бр. 46/89) дозвољени нивои вањске буке су дати у сљедећој
табели:
Подручје
(зона)
I
II
III
IV
V
VI
Табела 10. Дозвољени нивои вањске буке
Највише дозвољени нивои
вањске буке (dBA)
Намјена подручја
Еквивалентни
Вршни
нивои
нивои
дан
ноћ
L10 L1
Болничко, љечилишно
45
40
55
60
Туристичко,
рекреацијско,
50
40
60
65
опоравилишно
Чисто стамбено, васпитнообразовне
и
здравствене
55
45
65
70
институције, јавне зелене и
рекреацијске површине
Трговачко, пословно, стамбено
и стамбено уз саобраћајне
60
50
70
75
коридоре,
складишта
без
тешког транспорта
Пословно, управно, трговачко,
занатско, сервисно (комунални
65
60
75
80
сервис)
Индустријско,
складишно,
сервисно
и
саобраћајно
70
70
80
85
подручје без станова
Напомена: 1) у смислу овог правилника дан је од 06.00 до 22.00 сата, а ноћ је од
22.00 до 06.00 сати.
2) вршни нивои L10 и L1 су они нивои буке, који су прекорачени у
трајању од 10% односно 1% укупног времена мјерења односно периода дан или
ноћ.
Дјеловање буке изван граница предметних објеката трафостаница не смије
да прелази дозвољену границу у складу са Правилником о дозвољеним
границама интензитета звука и шума (Сл. гл. СР БиХ, бр. 46/89). Резултати
испитивања нивоа буке, које су урађене у септембру и октобру 2011. године су
показала да су вриједности нивоа буке измјерене на локацијама ван круга
трафостанице испод граничних вриједности прописаних Правилником.
Мјерење буке у вањској средини вршити сваке три године. С обзиром
да је претходно мјерење извршено у септембру и октобру 2011. године, наредно
122
Институт заштите, екологије и информатике, Видовданска 48, 78 000 Бања Лука
Тел: +387(51) 218-318, Факс: +387(51) 218-322, e-mail: ekoinstitut@inecco.net,
www.institutzei.net
Доказ уз захтјев
мјерење буке у вањској средини мора да се изврши у току октобра 2014.
године.
Мониторинг електромагнетних зрачења
Према Закону о заштити од нејонизујућег зрачења (Сл. гл. Републике
Српске, бр. 02/05) и Правилнику о изворима нејонизујућег зрачења од
посебног интереса (Сл. гл. Републике Српске, бр. 112/05) врши се испитивање
нејонизујућег зрачења. Свако слиједеће мјерење се врши при промјени услова
коришћења, повећању броја извора нејонизујућег зрачења, реконструкције објекта
са извором нејонизујућег зрачења. Периодично испитивање нејонизујућег зрачења
се врши сваке треће године, а врши се на три мјерна мјеста у подручју повећане
осјетљивости.
Гранична вриједност електромагнетног зрачења зависи од фреквеnције
извора зрачења и за фреквенцију од 50 Hz износи 2000 V/m зе електрично поље и
32 А/m за магнетно поље.
Све вриједности параметара чији ће се мониторинг вршити, након
извршених мјерења морају се упоредити са одговарајућим правилницима, да се
утврди да ли измјерене вриједности задовољавају услов максимално дозвољених
вриједности које су прописане правилницама.
123
Институт заштите, екологије и информатике, Видовданска 48, 78 000 Бања Лука
Тел: +387(51) 218-318, Факс: +387(51) 218-322, e-mail: ekoinstitut@inecco.net,
www.institutzei.net
Доказ уз захтјев
Табела 11. Мониторинг који треба вршити у периоду трајања еколошке дозволе
Рок за прва
Параметри
Учесталост
Мониторинг
Мјерно мјесто
наредна
мониторинга
мониторинга
мјерења
укупни нафтни
Испитивање
У случају
У околини
угљоводоници,
квалитета
акцидентних
трансформатора
Pb, Cd, Ni, Cu,
земљишта
ситуација
Zn
током мјесеца
У области
еквивалентни
Сваке треће
октобра 2014.
Мониторинг буке
предметних
ниво буке
године
године
трафостаница
Електромагнетно
зрачење
Испитивање
услова радне
средине
У области
предметних
трафостаница и
далековода
у радној средини
електрично и
магнетно поље
микроклиматски
услови, бука,
прашина,
освјетљење,
хемијске
штетности,
вибрације
Сваке треће
године
сваке три
године
током мјесеца
октобра 2014.
године
Прва наредна
мјерења
испитивања
услова радне
средине
фебруар 2012.
године (зимски
период) и мај
2012.
године
(љетни
период).
11. АЛТЕРНАТИВНА РЈЕШЕЊА
Због специфичности објеката нису разматране друге алтернативе.
124
Институт заштите, екологије и информатике, Видовданска 48, 78 000 Бања Лука
Тел: +387(51) 218-318, Факс: +387(51) 218-322, e-mail: ekoinstitut@inecco.net,
www.institutzei.net
Доказ уз захтјев
12. ПРИЛОЖЕНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
У току израде Доказа уз захтјев за издавање еколошке дозволе, кориштена је
слиједећа приложена документација:
Рјешење о одобравању Плана активности са мјерама и роковима за
постепено смањење емисија, односно загађења и за усаглашавање са
најбољом
расположивом
техником
''ЕЛЕКТРОПРЕНОСЕЛЕКТРОПРИЈЕНОС БиХ'' за постројења ТС 400 kV и ДВ 400 kV на
подручју Републике Српске, Република Српска Министарство за просторно
уређење, грађевинарство и екологију Бања Лука, Број: 15-96-39/11, од
11.05.2011. године,
План активности са мјерама и роковима за постепено смањење емисија,
односно загађења и за усаглашавање са најбољом расположивом техником
''ЕЛЕКТРОПРЕНОС-ЕЛЕКТРОПРИЈЕНОС БиХ'' за постројења ТС 400 kV и
ДВ 400 kV на подручју Републике Српске, фебруар 2011. године,
План управљања отпадом за објекте трафостаница 400/x kV (''Угљевик'',
''Сарајево 20'' (Лукавица), ''Вишеград'', ''Требиње'' и ''Гацко'') и
далеководе 400 kV (Тузла – Бања Лука 6, Тузла-Угљевик, УгљевикЕрнестиново, Зворник-Тузла, Угљевик-Сремска Митровица, ВишеградЗворник, ХЕ Вишеград-ТС Вишеград, Сарајево 10-Сарајево 20,
Сарајево 20-Бук Бијела, Требиње-Подгорица, Гацко-Требиње, МостарГацко), јун 2011. године,
Уговор о пружању комуналних услуга са предузећем ''Компред'' а.д.
Угљевик (број 10-984/10, од 26.02.2010. године),
Уговор о пружању услуга одвоза смећа са предузећем ''ИНТЕРМОНТ'' д.о.о.
Угљевик (број 10-2371/10 од 30.04.2010. године),
Уговор о пружању услуга прикупљања, одвоза и депоновања смећа са
комуналним предузећем ''РАД'' а.д. Источно Сарајево'' (број 09-2901/08 од
05.05.2008. године),
Уговор о пружању комуналних услуга са КП ''Водовод и канализација'' а.д.
Источно Сарајево (број 09-679/11 од 14.02.2011. године),
Уговор о одвозу и депоновању отпада са предузећем ''Комуналац'' а.д.
Вишеград (број 469/11, од 05.04.2011. године),
Уговор са предузећем за водовод и канализацију ''15 АПРИЛ'' а.д. Вишеград
(број 190/11, од 01.02.2011. године),
Уговор о коришћењу комуналних услуга са ЈП ''Водовод'' а.д. Требиње (број
08-2451 од 20.05.2011. године),
Уговор о пружању комуналних услуга са предузећем ''Комунално'' а.д.
Требиње (број 08-2370 од 16.05.2011. године),
Уговор о одвозу комуналног отпада са ЈП ''Комус'' а.д. Гацко (број 082313/11 од 13.05. 2011. године),
Уговор о плаћању услуга са ЈП ''Водовод'' а.д. Гацко (број 08-2335/11, од
5/2011. године).
125
Институт заштите, екологије и информатике, Видовданска 48, 78 000 Бања Лука
Тел: +387(51) 218-318, Факс: +387(51) 218-322, e-mail: ekoinstitut@inecco.net,
www.institutzei.net
Доказ уз захтјев
Записник о испитивању нивоа буке у животној средини у и око
трафостаница 400 kV, Институт заштите, екологије и информатике,
децембар 2011. године,
Извјештај о мјерењу електромагнетног зрачења трафостаница 400 kV и
далековода 400 kV, Институт заштите, екологије и информатике, децембар
2011. године.
13. ПРИМИЈЕЊЕНА ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИТИВА
У изради овог Доказа уз захтјев за издавање еколошке дозволе руководили
смо се слиједећим прописима са којима је потребно ускладити стање објекта, то су:
Закон о заштити животне средине РС – пречишћени текст (Сл. гл. РС, бр.
28/07 и 41/08)
Закон о шумама РС (Сл.гл.РС, бр.75/08)
Закон о заштити ваздуха РС (Сл. гл. РС, бр. 53/02)
Закон о водама РС (Сл. гл. РС, бр. 10/98, 53/02, 50/06)
Закон о управљању отпадом РС (Сл. гл. РС, бр. 53/02 и 65/08)
Закон о културним добрима РС (Сл. гл. РС, бр. 11/95)
Закон о уређењу простора РС (Сл. гл. РС, бр. 53/02, 84/02, 14/03, 112/06 и
53/07)
Закон о заштити на раду РС (Сл. гл. РС, 01/08)
Закон о заштити природе РС (Сл. гл. РС, бр. 113/08)
Закон о заштити од пожара РС – пречишћени текст (Сл. гл. РС, бр. 06/09)
Закон о заштити од нејонизујућег зрачења (Сл. гл. РС, бр. 02/05)
Правилник о условима испуштања отпадних вода у површинске воде (Сл.
гл. РС, бр. 44/01)
Правилник о условима за испуштање отпадних вода у јавну канализацију
(Сл. гл. РС 44/01)
Правилник о третману и одводњи отпадних вода за подручја градова и
насеља гдје нема јавне канализације (Сл.гл.РС бр. 68/01)
Правилник о начину и методама одређивања степена загађености отпадних
вода као основице за утврђивање водопривредне накнаде (Сл. гл. РС, бр.
44/01)
Правилник о категоријама отпада са каталогом (Сл. гл. РС, бр. 39/05)
Правилник о изворима нејонизујућег зрачења од посебног интереса (Сл. гл.
РС, бр. 112/05)
Прописи о техничким нормативима за електроенергетска постројења
називног напона изнад 1 000 V (Сл. лист СФРЈ, бр. 04/74 и 13/78)
Правилник о техничким мјерама за погон и одржавање електроенергетских
постројења (Сл. лист СФРЈ бр. 19/68)
Правилник о техничким нормативима за погон
и
одржавање
електроенергетских постројења и водова (Сл.лист СРЈ. бр.41/93)
126
Институт заштите, екологије и информатике, Видовданска 48, 78 000 Бања Лука
Тел: +387(51) 218-318, Факс: +387(51) 218-322, e-mail: ekoinstitut@inecco.net,
www.institutzei.net
Доказ уз захтјев
Правилник о техничким прописима о громобранима (Сл. лист СФРЈ, бр.
13/68)
Правилник о поступку и роковима превентивних и периодичних прегледа и
испитивања опреме за рад и превентивних и периодичних испитивања
услова радне средине (Сл. гл. РС, бр. 66/08)
Нормативи за температуру, релативну влажност и брзину струјања ваздуха у
радним просторијама, као прилог чл.53. и 54. Правилника о општим мјерама
и нормативима заштите на раду за грађевинске објекте намјењене за радне и
помоћне просторије (Сл.гл.СФРЈ, бр.27/67)
Правилник о општим мјерама и нормативима заштите на раду од буке у
радним просторијама (Сл. лист СФРЈ, бр. 29/71)
ЈУС.У.Ц9.100. Минимална освјетљеност радних мјеста и простора (Сл. лист
ФНРЈ, бр. 48/52)
JУС.З.BО.001. од 07.1971.год. Максимално допуштене концентрације
шкодљивих гасова, пара и аеросола у атмосфери радних просторија и
радилишта (Сл.лист СФРЈ бр. 35/71 и 54/91),
Правилник о дозвољеним границама звука и шума (Сл. лист СР БиХ, бр.
46/89).
127
Институт заштите, екологије и информатике, Видовданска 48, 78 000 Бања Лука
Тел: +387(51) 218-318, Факс: +387(51) 218-322, e-mail: ekoinstitut@inecco.net,
www.institutzei.net
Доказ уз захтјев
Извјештај радне организације - носиоца унутрашње контроле о
усаглашености Пројекта
ИЗВЈЕШТАЈ
О усаглашености пројектне документације и извршеној унутрашњој контроли
ДОКАЗ УЗ ЗАХТЈЕВ ЗА
ИЗДАВАЊЕ ЕКОЛОШКЕ ДОЗВОЛЕ
1.
Пројектна документација је израђена сагласно Пројектном задатку
Инвеститора.
2.
Пројектна документација је израђена у складу са законским одредбама
Закона о заштити животне средине РС (Сл. гл. РС, бр. 28/07 и 41/08),
стандардима и нормативима чија је примјена обавезна за предметни ниво
документације.
3.
Постоји пуна сагласност између одговорног носиоца израде Пројекта и
вршиоца унутрашње контроле.
ИНСТИТУТ ЗАШТИТЕ,
ЕКОЛОГИЈЕ И ИНФОРМАТИКЕ
ВД. ДИРЕКТОРА:
Доц. др Предраг Илић
Бања Лука, 15.12. 2011. године
128
Институт заштите, екологије и информатике, Видовданска 48, 78 000 Бања Лука
Тел: +387(51) 218-318, Факс: +387(51) 218-322, e-mail: ekoinstitut@inecco.net,
www.institutzei.net
Доказ уз захтјев
П Р И Л О ЗИ
129
Институт заштите, екологије и информатике, Видовданска 48, 78 000 Бања Лука
Тел: +387(51) 218-318, Факс: +387(51) 218-322, e-mail: ekoinstitut@inecco.net,
www.institutzei.net
Доказ уз захтјев
СПИСАК ПРИЛОГА УЗ ДОКАЗЕ УЗ ЗАХТЈЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ
ЕКОЛОШКЕ ДОЗВОЛЕ ЗА ОБЈЕКТE:
ТРАФОСТАНИЦА 400 kV
''УГЉЕВИК'', ''САРАЈЕВО 20'' (ЛУКАВИЦА), ''ВИШЕГРАД'',
''ТРЕБИЊЕ'' И ''ГАЦКО''
и
ДАЛЕКОВОДA 400 kV
(Тузла – Бања Лука 6, Тузла-Угљевик, Угљевик-Ернестиново,
Зворник-Тузла, Угљевик-Сремска Митровица, Вишеград-Зворник,
ХЕ Вишеград-ТС Вишеград, Сарајево 10-Сарајево 20, Сарајево 20Бук Бијела, Требиње-Подгорица, Гацко-Требиње, Мостар-Гацко)
Рјешење о одобравању Плана активности са мјерама и роковима за
постепено смањење емисија, односно загађења и за усаглашавање са
најбољом
расположивом
техником
''ЕЛЕКТРОПРЕНОСЕЛЕКТРОПРИЈЕНОС БиХ'' за постројења ТС 400 kV и ДВ 400 kV на
подручју Републике Српске, Република Српска Министарство за просторно
уређење, грађевинарство и екологију Бања Лука, Број: 15-96-39/11, од
11.05.2011. године,
План управљања отпадом за објекте трафостаница 400/x kV (''Угљевик'',
''Сарајево 20'' (Лукавица), ''Вишеград'', ''Требиње'' и ''Гацко'') и
далеководе 400 kV (Тузла – Бања Лука 6, Тузла-Угљевик, УгљевикЕрнестиново, Зворник-Тузла, Угљевик-Сремска Митровица, ВишеградЗворник, ХЕ Вишеград-ТС Вишеград, Сарајево 10-Сарајево 20,
Сарајево 20-Бук Бијела, Требиње-Подгорица, Гацко-Требиње, МостарГацко), јун 2011. године,
Уговор о пружању комуналних услуга са предузећем ''Компред'' а.д.
Угљевик (број 10-984/10, од 26.02.2010. године),
Уговор о пружању услуга одвоза смећа са предузећем ''ИНТЕРМОНТ'' д.о.о.
Угљевик (број 10-2371/10 од 30.04.2010. године),
Уговор о пружању услуга прикупљања, одвоза и депоновања смећа са
комуналним предузећем ''РАД'' а.д. Источно Сарајево'' (број 09-2901/08 од
05.05.2008. године),
Уговор о пружању комуналних услуга са КП ''Водовод и канализација'' а.д.
Источно Сарајево (број 09-679/11 од 14.02.2011. године),
Уговор о одвозу и депоновању отпада са предузећем ''Комуналац'' а.д.
Вишеград (број 469/11, од 05.04.2011. године),
Уговор са предузећем за водовод и канализацију ''15 АПРИЛ'' а.д. Вишеград
(број 190/11, од 01.02.2011. године),
130
Институт заштите, екологије и информатике, Видовданска 48, 78 000 Бања Лука
Тел: +387(51) 218-318, Факс: +387(51) 218-322, e-mail: ekoinstitut@inecco.net,
www.institutzei.net
Доказ уз захтјев
Уговор о коришћењу комуналних услуга са ЈП ''Водовод'' а.д. Требиње (број
08-2451 од 20.05.2011. године),
Уговор о пружању комуналних услуга са предузећем ''Комунално'' а.д.
Требиње (број 08-2370 од 16.05.2011. године),
Уговор о одвозу комуналног отпада са ЈП ''Комус'' а.д. Гацко (број 082313/11 од 13.05. 2011. године),
Уговор о плаћању услуга са ЈП ''Водовод'' а.д. Гацко (број 08-2335/11, од
5/2011. године).
Записник о испитивању нивоа буке у животној средини у и око
трафостаница 400 kV, Институт заштите, екологије и информатике,
децембар 2011. године,
Извјештај о мјерењу електромагнетног зрачења трафостаница 400 kV и
далековода 400 kV, Институт заштите, екологије и информатике, децембар
2011. године.
131
Институт заштите, екологије и информатике, Видовданска 48, 78 000 Бања Лука
Тел: +387(51) 218-318, Факс: +387(51) 218-322, e-mail: ekoinstitut@inecco.net,
www.institutzei.net
Download

ДОКАЗ УЗ ЗАХТЈЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ЕКОЛОШКЕ ДОЗВОЛЕ