Hranipex Czech Republic k.s.
J. Rýznerové 97, Komorovice
396 01 Humpolec
T +420 565 501 211
F +420 565 501 241-2
E [email protected]
www.hranipex.com
TEHNIČKI LIST
HRANITHERM 600.70
Vrsta proizvoda:
Topivi lepak za kant trake – na EVA bazi
Polje primene:
Čvrsti termo-plastični lepak na EVA bazi za primenu na automatskim
kantericama. Koristi se za lepljenje kant traka od poliestera, melamina, plastičnih
laminata, ABS i PVC traka sa prajmerom.
Osnovni podaci:
Proizvod koji je mnogostrano upotrebljiv, karakteriše ga visoka brzina lepljenja,
dobro otvoreno vreme i viskozitet.
IZGLED:
BOJA:
VISKOZITET Brookfield (200°C s27/2rpm):
VREME TOPLJENJA na 180°C:
TAČKA OMEKŠAVANJA (Obruč i Kugla):
GUSTINA na 200°C
Granule
svetlo natur-bež, bela
50.000-80.000 mPa·s
97-107 g/10 min.
130-170 °C
1,20 g/cm3
Tehnički podaci:
Preporučeni uslovi rada:
TEMPERATURA U REZERVOARU LEPKA:
170-190°C
TEMPERATURA NA VALJKU ZA NANOS LEPKA: 190-210°C
TEMPERATURA PROSTORA I MATERIJALA:
18-25°C
VLAŽNOST MATERIJALA KOJI SE LEPI:
8-10%
IDEALNA BRZINA LEPLJENJA:
14-35 m/min
PRITISAK PRITISNOG VALJKA:
3-5 kg/cm2
POTROŠNJA:
180-250 g/m2
Upotreba:
Često proveravati temperaturu valjka za nanos lepka. Ukoliko je temperatura niža
od preporučene može uticati na smanjenje otvorenog vremena i time pogrešnog
lepljenja.Ukoliko je temperatura valjka za nanos iznad preporučene ona uzrokuje
smanjenje koeficijenta viskoznosti ( lepak postaje tečniji ) sa mogudom promenom
boje lepka i njegovom razgradnjom. Ukoliko se lepi hladan ili vlažan materijal
otvoreno vreme je smanjeno. Ukoliko se desi duži zastoj prilikom kantovanja,
preporučeno je da se temperatura lepka smanji za 30-40°C da bi se izbeglo
umanjenje performansi proizvoda.
Mogudi razlozi lošeg lepljenja mogu biti: neodgovarajuda traka ili prisustvo drugih
materijala na materijalu koji se lepi; kod ovakvih situacija je preporučljivo probno
lepljenje.
1
Ukoliko se javi ovakav problem, preporučljivo je upotrebiti odgovarajudi proizvod
za pripremu ovakvog materijala.
Čišćenje:
opremu za nanošenje bi trebalo redovno čistiti na primer lopaticom.
čak i pri preporučenim temperaturama za rad, topivi lepak de oslobađati gasove
Bezbedonosna uputstva: koji mogu da iritiraju respiratorni sistem. Obezbediti adekvatnu ventilaciju. Pre
upotrebe pročitati Bezbedonosni List Materijala.
Pakovanje:
Papirni džakovi od 25 kg.
Sladištenje:
Rok trajanja: 12 meseci u fabrički zatvorenom pakovanju na 20°C. Čuvanje na
temperaturama iznad 30°C može uzrokovati zgrudvavanje.
Za ostale informacije kako rukovati, transportovati i odlagati proizvod, pogledati Bezbedonosni List Materijala. Informacije navedene u tehničkom listu su
pripremljene na osnovu našeg najboljeg znanja i izvedenih laboratorijskih testova kao i na iskustvu naših kupaca. Kao što nismo u mogudnosti da uzmemo u obzir
sve tehničke parametre koji se odnose na upotrebu ovog proizvoda pod određenim uslovima, navedene informacije nisu obavezujude. Svaka informacija
sadržana u ovom tehničkom listu je zasnovana na rezultatima i praktičnim eksperimentima i ne može se tumačiti kao uveravajuda osobina u smislu civilne
zakonske regulative.
S’toga, ni informacije sadržane u ovom tehničkom listu niti bilo koja besplatna informacija i tehničko savetovanje od strane kompanije ne mogu se smatrati
osnovom za bilo kakve pravne tužbe. Svi podaci izneti u tehničkom listu su srednje vrednosti. Naši tehnički podaci se stalno ažuriraju i prilagođeni su trenutnom
stanju tehnike.
2
Download

TEHNIČKI LIST HRANITHERM 600.70