Klik om het opmaakprofiel
van de modeltitel te
bewerken
1
Klik om het opmaakprofiel
van de modeltitel
te
COLIVETo
bewerken
COLIVETo-1000
Jedan gram praška: 1.000.000 I.U. kolistin sulfata
COLIVETo-4800
Jedan gram praška: 4.800.000 I.U. kolistin sulfata
“Zeleni” antibiotik budućnosti
2
KOLISTIN SULFAT
Površinski aktivan polimiksin
(“sapunsko” razlaganje ćeliske
membrane)
Neutrališe endotoksine nekoliko vrsta
Gram-negativnih bakterija
BRZ
Inhibiše oksidativan metabolizam
Uništava postojanost citoplazmatične membrane bakterije
3
PRINCIP DELOVANjA
Vezuje se za citoplazmu membrane
bakterija
Interakcija sa fosfolipidima
Ulazi u ćelijsku membranu
Remeti strukturu membrane
Bakterije su uništene !!!
4
MEHANIZAM DELOVANjA
Kolistin
5
Grupa
Polimiksin
Penicilini
Tetraciklini
Aminoglikozidi
Makrolide
Hloramfenikol
Nitrofurans
Sulfoamidi
Ostali
Agent
Kolistin
Penicilin G
Okstetraciklini
Kanamicin
Tiloin
Hloramfenikol
Furaiolidon
Sulfadimetaksini
Karbadoks
Pas
teu
rella
Bor
d ete
lla
He m
o ph
ilus
Esc
her
ic hi
a co
Sal
li
mon
ella
K le
bs ie
lla
Pro
teus
Pse
u do
mon
as
Clo
strid
ium
Sta
phy
lo co
c cu
Myc
s
opla
s ma
SPEKTAR KOLISTINA
6
SAMO KADA JE NEOPHODNO !!
Oralna upotreba:
teška absorbcija iz creva
tretman za dijareju
kratka karenca “ZELENO”
mala toksičnost
Sistemske infekcije
parenteralna aplikacija
7
SENZIBILITET
(Regionalna zajednica za istrebljenje životinjskih bolesti zapadne Flandrije)
Escherichia coli
120
100
80
60
40
20
0
Senzibilitet
N
eo
m
Ap
ic.
-K
a
na
m
ic.
ra
m
Tr
ic
im
in
et
K
op
o
.- S listi
n
u
En lfon
a
ro
flo m.
ks
ac
in
Otpornost
8
SENZIBILITET
(Regionalna zajednica za istrebljenje životinjskih bolesti zapadne Flandrije)
Haemolytic E. coli
120
100
80
60
40
20
0
Senzibilitet
Enrofloksa
cin
Trimetop.Sulfa
Kolistin
Apramicin
Neomic.Kanamic.
Otpornost
9
SENZIBILITET
(Regionalna zajednica za istrebljenje životinjskih bolesti zapadne Flandrije)
Salmonella sp.
Senzibilitet
En
ro
fl o
ks
ac
in
.-S
Tr
im
et
op
Ko
l is
tin
ul
fa
Otpornost
Ap
ra
m
ic
in
N
eo
m
ic
.-K
an
am
ic
.
120
100
80
60
40
20
0
10
SENZIBILITET
(Regionalna zajednica za istrebljenje životinjskih bolesti zapadne Flandrije)
Pasteurella m ultocida
120
100
80
Senzibilitet
60
40
20
0
Otpornost
Neomic.Kanamic.
Apramicin
Kolistin
Trimetor.Sulfa
Enrofloksacin
11
SENZIBILITET
(Regionalna zajednica za istrebljenje životinjskih bolesti zapadne Flandrije)
Bordetella bronchiseptica
Actinobacillus pleuropneumoniae
Senzibilitet
En
ro
fl o
ks
ac
in
.-S
Tr
im
et
op
Ko
l is
tin
ul
fa
Otpornost
N
eo
m
ic
.-K
an
am
ic
.
Ap
ra
m
ic
in
120
100
80
60
40
20
0
12
SINERGIZAM
KOLISTIN
SINERGIZAM
sinergetički
sinergetički
antagonizam
AMOKSICILIN
DOKSICILIN
(baktericidan)
(bakteriostatički)
Kombinacija Doksicilina sa polimiksinima može da proizvede sinergicki efekat
povecavanjem apsorpcije lekova (Prescott and Baggot, 1993)
13
INDIKACIJE
Prevencija i tretman:
Salmonella i E.coli infekcije:
Dijareja kod mladih životinja
Enterotoksemija
Kolimastitis (plavi mastitis vimena)
Infekcije prouzrokovane drugim
osetljivim bakterijama
14
ŽIVINA
Tifusna groznica
(Salmonella gallinorum)
Pospanost, pad proizvodnje
jaja
Otekla slezina i
braon jetra
15
ŽIVINA
Beli proliv kod brojlera
(Salmonella pullorum)
Nekroza srčanog mišića,
pluća i stomaka (mišići)
Beli koagulant u
slepom crevu
16
ŽIVINA
Koliseptikemija (E. coli)
Zapaljenje vazdušne kese, upala trbušne maramice,
perihepatitis i perikarditis
Beli proliv
17
ŽIVINA
Onfalitis
(Infekcija žumancetne kese)
E. coli
18
TELAD I JAGNjAD
Dijareja prouzrokovana E. coli sp.
Slabost
Dijareja
19
TELAD I JAGNjAD
Infekcije prouzrokovane:
Salmonella Dublin
Salmonella typhimurium
Sekundarna bakterijska dijareja
20
KRAVE
Mastitis
Toksemija prouzrokovana osetljivim
bakterijama
21
PRASIĆI
E. Coli infekcije
Razmnožavanje u crevima
Proizvodnja toksina
Endotoksin
Šok
Neurotoksin
Bolesti edema
Enterotoksin
Dijareja
22
PRASIĆI
E. coli enterotoksemia
(bolest edema)
Enterička kolibaciloza (prevencija i tretman)
Neonatalna dijareja
Dijareja kod mladih prasića
Dijareja po odbijanju
Šok, hemoragična
creva, beli mišić
Coli dijareja
Hemoragična creva
23
PRASIĆI
Bolesti edema
Otekla glava
Mozak i njegov poprečni presek.
Tačke predstavljaju na kojim mestima se
malacia najčešće javlja.
24
PRASIĆI
S. typhimurium
Razjedena mukoza
25
DUGOROČNA PRIMENA KOD PRASIĆA
(M. Ueno, H. Watanabe et al.:Efekti dugotrajne upotrbe kolistin
sulfata na crevnu bakterisku floru kod prasića. Agrohemijska i
Veterinarsko Istraživačka Laboratorija, Meiji Seika Kaisha, Ltd.)
Mala doza u hrani tokom 8 nedelja
Samo se E. coli smanjuje
Lactobacillus, Streptococcus,
Bacteroidaceae, Campylobacter i
Clostridium perfringens (koje se smatraju
korisnim) nema promena u zavisnosti od
doze kolistina, čak se povećava količina ovih
prirodnih korisnih bakterija
26
REZULTAT
KOLISTIN
UBIJA LOŠE !
SPASAVA DOBRE !
“Zeleni” antibiotik sa budućnošću !
27
28
Download

COLIVETo prezentacija