Informační příručka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
JAKÉ JSOU DÁVKY
HMOTNÉ NOUZE ???
Projekt "Podpora uživatelů drog při uplatnění na trhu práce"
Tento projekt je financován Evropským sociálním fondem - Operačním
programem lidské zdroje a zaměstnanost
JAK SI ZAŽÁDAT O SOCIÁLNÍ DÁVKU ???
1. musíš být registrován/a na pracáku
2. vypíšeš si žádost o konkrétní dávku - žádost dostaneš u nás, na ÚP
nebo si jí stáhni z netu - www.portal.mpsv.cz/formuláře - pomůžeme
ti s vypsáním
3. na ÚP odevzdáš žádost se všemi dalšími papíry, které k žádosti patří
4. pracák tvou žádost posoudí a po určité lhůtě, kterou na to má (jedná
se zpravidla o 15 dní) ti sdělí, zda-li ti dávka byla přiznána nebo ne
- aby si na dávku dosáhl, musíš o ní POŽÁDAT
Je důležité mít na paměti, že pomoc státu je až na posledním místě nejprve si zodpovědný za svůj život ty sám, potom tvá rodina a až potom stát.
SOCIÁLNÍ DÁVKY, O KTERÉ MŮŽEŠ ŽÁDAT
- systém sociálních dávek je složitý, pokusíme se o předání informací co
nejjednodušším způsobem :)
- proto, abys získal/a nárok na nějakou dávku, musíš splňovat požadavky, které konkrétní dávka vyžaduje.
Můžou nastat obtížné situace stavu hmotné a sociální nouze - tedy
situace, které nejsi schopen řešit sám nebo s pomocí tvojí rodiny.
Cílem takové pomoci je zabránit tvému propadu do trvalé sociální závislosti = dlouhodobá závislost na pomoci státu.
Ze systému dávek hmotné nouze můžeš žádat o tyto:
1. Příspěvek na živobytí
2. Doplatek na bydlení
3. Mimořádná okamžitá pomoc
Hmotná nouze je stav, kdy tvé příjmy (nebo rodiny) jsou nižší než zákonem stanovené životní minimum jednotlivce, to je v roce 2014 3.410
Kč (pokud žije více lidí v domácnosti, částka se snižuje na každého
dalšího).
Smyslem těchto dávek je zajištění tvých základních životních potřeb.
Tři podmínky přiznání dávky, které bude pracák zjišťovat

zda bydlíš s někým, posuzují se i jejich příjmy

aby si na dávku dosáhl, budou zjišťovat tvé příjmy zpravidla
3 měsíce zpětně - nejsou to příjmy pouze z práce, ale i třeba jiné
dávky (rodičovská např.)

dále budou zjišťovat tvojí "práce schopnost" - jestli si schopný/á
pracovat, proč nepracuješ, jestli si schopný/á si sám/a pomoci,
apod.
1. Příspěvek na živobytí
- nejčastěji tomu říkáš "sociálka" nebo "socka"
- nárok mají všichni (jednotlivci i rodiny), jejichž příjmy jsou nižší než
životní minimum (3.410 Kč)
Úřednice budou zjišťovat
- tvou snahu si zvýšit příjem (tj. hledat si vhodné zaměstnaní, prodat
majetek, pokud nějaký máš, uplatnění nároků např. alimenty, apod.).
POZOR:
pokud se nebudeš snažit si zvýšit příjem, můžou ti dávky snížit na existenční minimum (2.020 Kč)
Výpočet:
- výše částky je rozdíl mezi tvým příjmem a částkou na živobytí
příklad:
Bydlíš v bytě s dvěma dospělýma kámošema, (společně posuzované osoby)
nepobíráte jinou dávku a váš celkový průměrný příjem za poslední 3 měsíce je
6 000 Kč
- podle online výpočtu bude výše příspěvku na živobytí pro všechny osoby v
bytě v celkové částce cca 5 860 Kč - jedná se orientační částku, přesnou cifru ti
zjistí na pracáku.
POZOR: je to individuální...
Co je potřeba doložit a vyplnit?
FORMULÁŘE:

ŽÁDOST O PŘÍSPĚVEK NA ŽIVOBYTÍ

INFORMACE O UŽÍVANÉM BYTU

DOKLAD O VÝŠI MĚSÍČNÍCH PŘÍJMŮ - pokud jsi předchozí
3 měsíce měl/a příjem (zaměstnavatel potvrdí)

PROHLÁŠENÍ O CELKOVÝCH SOCIÁLNÍCH A MAJETKOVÝCH
POMĚRECH - pokud vlastníš majetek

SOUHLAS S PŘEDÁVÁNÍM RODNÉHO ČÍSLA ČESKÉ POŠTĚ pokud si příspěvek chceš nechat vyplatit poštovní poukázkou
DOKLADY:

OBČANSKÝ PRŮKAZ

NÁJEMNÍ nebo PODNÁJEMNÍ SMLOUVA nebo DOKLAD
O VLASTNICTVÍ NEMOVITOSTI

EVIDENČNÍ LIST - rozpis úhrad za nájem a služby
2. Doplatek na bydlení
- je dávka pro případ, že TY ani osoby, které s tebou žijí ve společné
domácnosti, nemáte dost peněz, abyste zaplatili náklady na bydlení.
- žádat o doplatek na bydlení můžete jen tehdy, když jste nájemcem
bytu (oficiální smlouva, ne načerno)
- na doplatek na bydlení můžeš žádat až když pobíráš příspěvek na
živobytí (socka) a další dávku - příspěvek na bydlení - státní sociální
podpora
- výše je stanovena tak, aby po zaplacení odůvodněných nákladů na
bydlení (tj. nájmu, služeb s bydlením spojených a nákladů za dodávky
energií) zůstala osobě či rodině částka živobytí
- doplatek na bydlení nedostaneš, když bez vážného důvodu odmítnete levnější přiměřené bydlení, které Vám nabídne obec, kde máte
trvalý pobyt.
Co je potřeba doložit a vyplnit?

FORMULÁŘ ŽÁDOST O DOPLATEK NA BYDLENÍ

DÁLE VIZ PŘÍSPĚVEK NA BYDLENÍ
Doplatek na bydlení nemůžeš dostat, pokud nebudeš pobírat Příspěvek
na bydlení .
3. Mimořádná okamžitá pomoc (MOP)
- jedná se převážně o jednorázovou dávku, výjimečně opakovanou
- vyplácí se IHNED po přiznání (podle pokladních hodin)
- je nenároková = záleží na rozhodnutí úřednice, jestli ti jí vyplatí,
nebo ne - není tu žádný zákonný výpočet jako u předchozích dávek
- můžeš si o ní zažádat v případě, že:

nemáš peníze za vyřízení OP, (občanka), kterou ti někdo
ukradl, apod.

ti hrozí vážná újma na zdraví,

postihla tě mimořádná událost (zejména živelná pohroma)
- výše dávky je až do výše 1 000 Kč, nebo ve výši toho, co chceš uhradit
(za OP je to 100 Kč - 500 Kč)
- žádat můžeš kdykoli se ti přihodí výše zmíněné situace
- v rámci MOP bohužel nelze proplatit jakékoli léky - pokud si v situaci,
že máš brát léky ale nemáš na ně, obrať se na zdravotní pojišťovnu
nebo to řeš s lékařem, který ti léky předepisuje
POZOR !!!
Aby si dosáhl na MOP kvůli ztrátě OP, musíš jí nahlásit na policii jako
ztracenou - jinak ti na ní dávku nedají.
Jdi to nahlásit na policii do 15 ti dnů od ztráty !!!
Kromě dávek můžeš využít i různá zařízení, které ti bezplatně nebo
za symbolickou částku pomůžou v případě, že patříš do jejich cílové
skupiny nebo se ti něco přihodilo.
Např. služby kontaktní místnosti můžeš využívat, pokud si uživatel nealkoholových drog, v noclehárně můžeš přespat pokud si na ulici, apod.
Převážně se jedná o neziskové organizace, například Charita...
jsou to:

kontaktní centra pro uživatele drog,

azylové domy,

noclehárny,

nízkoprahová denní centra (denní centrum na Charitě),

domy na půl cesty (pro mladé),

terapeutické komunity (při odvykačce)

terénní programy (také v rámci káčka)
Pokud by si přímo hledal/a nějaké zařízení, rádi ti ho najdeme, vysvětlíme, pomůžeme :)
Příspěvek na bydlení
U doplatku na bydlení se uvádí, že na něj nedosáhneš, pokud nejprve
nepobíráš tuto dávku - příspěvek na bydlení
- je to dávka ze státní sociální podpory
- měsíční opakující se
- v bytě musíš být hlášen k trvalému pobytu
- musíš mít smlouvu
- máš nárok, pokud nemáš na zaplacení nájmu a inkasa
- pracák ti vypočítá zda máš nebo nemáš nárok
UŽITEČNÉ RADY

příjemcem všech dávek je žadatel, nebo jeho zákonný zástupce tzn. nemůže se stát, aby ti peníze kdokoli jiný vybral aniž bys
o tom věděl/a

pro výplatu dávky je nutné mít doklad totožnosti - občanka, pas,
rodný list - BEZ DOKLADU TI DÁVKU NEVYPLATÍ

pokud bydlíš u některého ze svých známých „v pronájmu“ a máte
oddělené spolužití - sám si vaříš, užíváš jeden pokoj,… můžeš se
zkusit s „pronajímatelem „ dohodnout na smlouvě, případně
použít čestné prohlášení vás obou o tom, že nežijete ve společné
domácnosti - pokud to tak uděláte, bylo by fajn, kdyby to byla
i pravda - pracovnice chodí na tzv. šetření do domácností žadatelů.

můžeš se setkat s pojmy:
existenční minimum = státem stanovená hranice příjmů, která
pokryje výživu a ostatní základní potřeby pro přežití - nyní je její
výše 2020 Kč
životní minimum = minimální hranice peněžních příjmů pokrývající
výživu a ostatní základní životní potřeby, výše je 3410 Kč
rozhodný příjem = jedná se o příjem, ze kterého se vypočítávají
sociální dávky = měsíční průměrný čistý příjem
rozhodné období = doba, za kterou se ujišťuje rozhodný příjem (3
měsíce u hmotné nouze, u příspěvku na bydlení čtvrtletí)
společně posuzované osoby = osoby, které spolu bydlí v jedné
domácnosti - nejčastěji to jsou rodiče s dětmi
Kontaktní centrum s terénním programem Břeclav
Stromořadní 8, 690 02 Břeclav
Telefonní číslo: 519 322 842
Mobil: 739 389 137
email: [email protected]
http://www.charitabreclav.cz/kacko/
www.facebook.com/PROJEKT.KACKOBRECLAV
otevírací doba:
Po - Pá 9:00 - 16:00
Informační příručka vznikla v rámci projektu
"Podpora uživatelů drog při uplatnění na trhu práce."
Download

jaké jsou dávky hmotné nouze