Др ЈОВАНКА Ј. РАДИЋ, научни саветник
МОНОГРАФИЈА
„Топонимија Белице“, Ономатолошки прилози XVI, САНУ, Београд 2004, 17–
322.
ИЗАБРАНИ ЧЛАНЦИ И СТУДИЈЕ
1. Ономастика. Творба.
Toponimia localităţii Strižilo din nordul Serbiei. Studii şi cercetări lingvistice
XXXVII/3. Bucureşti 1986: Academia Republicii socialiste Romania, 245–249 (коаутор
М. Томић).
Из ономастике поречја Лугомира. Ономатолошки прилози VII. Београд 1986:
513–547.
Из ономастике села око горњег тока реке Белице. Ономатолошки прилози XI.
Београд 1990: 399–450.
Из творбе неофицијелних презимена у јагодинском крају – у светлу
метанастазичких кретања. Задужбина – лист Вукове задужбине VI/23. Београд
1993: 6.
О граматичкој структури топонима. Научни састанак слависта у Вукове дане
27/2. Београд 1998: 279–288.
О творбеној структури етника (на примерима из централне Србије)“, Српски
језик IV/1–2. Београд 1999: 749–757.
Реликтни јагодински ојконими. Зборник радова Учитељског факултета у
Јагодини 5. Јагодина 2000: 113–122.
Суфиксне интеракције у топонимији. Српски језик VII/1–2. Београд 2002: 471–
478.
Топоним Јагодина. Зборник Учитељског факултета у Јагодини 7. Јагодина
2003: 189–194.
Од топонима и зоонима до теонима (база јел-). Српски језик IX/1–2. Београд
2004: 357–366.
Топонимијски слојеви у јагодинском Поморављу. Живот и дело академика
Павла Ивића. Београд – Нови Сад – Суботица 2004: 159–171.
Префиксална творба речи – деривација или композиција (наставни и
ваннаставни аспект). Наш језик XXXVI / 1–4. Београд 2005: 54–67.
Mirjana Detelić, Marija Ilić, 'BELI GRAD, poreklo epske formule i slovenskog
toponima', Balkanološki institut, Srpska akademija nauka i umetnosti, Posebna izdanja,
93, Beograd 2006“, Ономатолошки прилози XIX–XX. Београд 2009: 773–779
(приказ).
Оними Будим, Будимља, Будимље. Ђурђеви ступови и Будимљанска епархија
(зборник радова). Беране – Београд 2011: Епископија будимљанско-никшићка –
Институт за историју уметности Филозофског факултета у Београду – Полимски
музеј Беране – Институт за теолошка истраживања, 199–207.
2. Реч, појам, пароним. Категорије појмова.
Аристотелово учење о појму, речи и категоријама. Зборник Матице српске за
филологију и лингвистику L. Нови Сад 2007: 715–731.
Кажи реч – Позитивна вредност у језику. Јужнословенски филолог LXIII.
Београд 2007: 97–120.
Пароним – од логичког до лингвистичког термина. Зборник Института за
српски језик САНУ I, посвећено др Драгу Ћупићу. Београд 2008: 459–470.
Пароним као логичко-граматички термин. Исследования по славянским
языкам 15/1. Сеул 2010: Корейская ассоциация славистов, 1–16.
Чов(ј)ек и људи – две јединице у суплетивном односу или два категоријално
различита појма. Славянские языки и культуры в современном мире (II
Международный научный симпозиум, Труды и матерыали). Москва 2012:
Филологический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова, 92–93.
Мама, мати, мајка – три речи за три логичка нивоа. Српско језичко насљеђе
на простору данашње Црне Горе и српски језик данас (Зборник радова). Никшић
2012: 427–444.
3. Метафора.
Метафора и (хипер)екстензија. Јужнословенски филолог LXIV. Београд 2008:
347–363.
Дете и метафора. Књижевност за децу у науци и настави (Посебна издања,
Научни скупови 3). Јагодина 2008: Педагошки факултет у Јагодини, 161–171.
Метафора и метонимија у детињству речи. Српски језик XIV/1–2. Београд
2009: 347–460.
Персонификација и антропоцентризам (онтогенетски приступ). Савремена
књижевност за децу у науци и настави (Посебна издања, Научни скупови 4).
Јагодина 2010: Педагошки факултет у Јагодини, 81–91.
4. Заменице. Категорије мисли.
Заменички систем и заменица себе, се. Српски језик у употреби, књ. I.
Крагујевац 2009: Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу, 213–226.
Логичко-граматички приступ заменичком систему – Структуре ја/ти – он и
он/она – оно. Зборник Матице српске за филологију и лингвистику LII/2. Нови Сад
2009: 107–121.
Који, неки... овај... – придевске или именичке заменице. Српски језик XV.
Београд 2010: 609–627.
Нацрт категоријално-елементарне организације заменичког система у српском
језику. Граматика и лексика у словенским језицима (Зборник радова са
међународног симпозијума). Нови Сад – Београд, 2011: Матица српска – Институт
за српски језик САНУ, 499–512.
Заменице шта и што у српском језику (на језичком материјалу из романа
Дервиш и смрт Меше Селимовића). Меша Селимовић и Скендер Куленовић у
српском језику и књижевности (Зборник радова). Бања Лука – Источно Сарајево
2011: Академија наука и умјетности РС – Филолошки факултет Бања Лука –
Филозофски факултет Пале, 119–135.
Заменице шта и што у ‘Граматици црногорскога језика’ и у језику
Црногораца“ (примери: Писма П. П. Његоша и Лелејска Гора М. Лалића). Октоих
1–2. Подгорица 2011: 97–107.
Заменице – структурна основа и непосредно указивање на ентитете. Научни
састанак слависта у Вукове дане 41/1. Београд 2012: 383–394.
О следу заменичких јединица у онтогенези. Књижевност за децу и омладину
– Наука и настава (Посебна издања). Јагодина 2012: Факултет педагошких наука у
Јагодини, 57–66.
Заменички систем – основа језика и говора (теоријско-методолошки приступ).
Зборник Матице српске за филологију и лингвистику LVI/1. Нови Сад 2013: 7–24.
5. Именички род и феминизација.
Неутрум или средњи род – термин и функције у језичком систему. Годишњак
за српски језик и књижевност XX/8. Ниш 2006: Филозофски факултет у Нишу,
369–386.
Пол и категоријална припадност назива за лица у српском језику. Шездесет
година Института за српски језик САНУ, Зборник радова I. Београд 2007:
Институт за српски језик САНУ, 381–400.
Род у граматици и савремене друштвене појаве. Jeзички систем и употреба
језика, књ. I. Крагујевац 2010: Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу, 95–
108.
Појам род у граматици и логици (у светлу 'феминизације' српског језика).
Посебно издање Зборника радова Филозофског факултета Универзитета у
Приштини: Поводом 50-годишњице Филозофског факултета Универзитета у
Приштини, у част проф. др Милосаву Вукићевићу. Косовска Митровица 2010: 387–
396.
Род у природи, граматици и друштву. Гласник Етнографског института
САНУ LVIII/1. Београд 2010: 115–130.
О граматичком одређењу назива за лица у српској лексикографији. Наш језик
XVLI/3–4. Београд 2010: 50–61.
Именички род у језику и равноправност полова у друштву (Логички нивои и
моција рода у српском језику). Књижевни (стандардни) језик и језик
књижевности, књ. I. Крагујевац 2011: Филолошко-уметнички факултет у
Крагујевцу, 43–57.
6. Језичка и образовна политика.
Српски књижевни језик на размеђима епоха. Зборник радова Учитељског
факултета у Јагодини 1. Јагодина 1997: 205–224.
Нова геополитичка слика западног Балкана и српски књижевни језик.
Гороцвет 41–43. Јагодина 1997: 19–21.
Рјечник лингвистичких назива Р. Симеона и српски језик. Српски језик у
(кон)тексту, књ. I. Крагујевац 2008: Филолошко-уметнички факултет у
Крагујевцу, 19–32.
Српски језик у контексту националних идентитета (Поводом српске мањине у
Мађарској). Јужнословенски филолог LXV. Београд 2009: 153–179 (коаутор С.
Милорадовић).
Статус српског језика у образовању. Наш језик XXXVI/1–2. Београд 2002:
152–156.
Статус српског језика на учитељским факултетима у Србији. Књижевност и
језик LI/1–2. Београд 2004: 223–232.
7. Настава језика.
Граматичке категорије у настави. Научни састанак слависта у Вукове дане
33/1. Београд 2004: 191–202.
Настава почетног читања и писања и локални говор. Српски језик XI/1–2.
Београд 2006: 457–473.
Когнитивнолингвистичке поставке почетног описмењавања. Узданица VI/1.
Јагодина 2009: 7–19.
Психолингвистички приступ букварском тексту. Serbische und kroatische
Schriftlinguistik: Geschichte, Perspektiven und aktuelle Probleme (ур. Verlag Dr.
Kovac). Hamburg 2010: 163–177.
Download

др Јованка Радић - институт за српски језик