Telephone
Telefax
E-mail
Internet
KPMG Albania Sh.p.k., Kosovo Branch
14, Sulejman Vokshi Street
Pristina, Kosovo
+381(38)246771
+381(38)246772
[email protected]
www.kpmg.al
Br. dokumenta: KPMG 2014/10
IZVEŠTAJ REVIZIJE
FINANSIJSKIH PREGLEDA OPŠTINE
VITINA ZA FINANSIJSKU GODINU
ZAVRŠENU 31 DECEMBAR 2013 GOD
Priština, Jun 2014
*Opštinski finansijski izveštaji su vezani za ovaj izveštaj.
KPMG Albania Sh.p.k., Kosovo Branch is a branch of KPMG Albania
Sh.p.k., a member firm of the KPMG network of independent
member firms affiliated with KPMG International Cooperative
("KPMG International), a Swiss entity
Registered with the Kosovo
Business Registration Agency
with Business no. 70291840
KPMG je izvršila reviziju godišnjih finansijskih pregleda u opštini
Vitina (‘Opština’) za godinu koja je završena 31. Decembra
2013.godine, u ime Kancelarije Generalnog revizora.
Kancelarija Generalnog revizora (KGR) vrši uredne i revizije
performanse. Generalni revizor, Lage Olofsson, je čelnik KGR, koja
ima 145 zaposlenih. Generalni revizor i KGR su nenavisni i svake
godine sertifikuju oko 90 Godišnjih finansijskih pregleda, a vrše i
druge oblike revizije.
Misija KGR je da “doprinese zdravom finansijskom upravljanju u
javnoj administraciji. Mi viršimo kvalitetne revizije u skladu sa
međunarodno priznatim revizijskim standardima javnog sektora i
dobrim evropskim praksama. Mi gradimo poverenje u trošenju
javnih fondova. Mi ćemo igrati važnu ulogu na zaštiti interesa
poreskih obveznika i ostalih interesnih strana i u polaganju računa
pred javnošću.”
Izveštaji koje je izradio KGR neposredno promovišu polaganje
računa s obzirom da oni pružaju dovoljan osnov da se od
menadžera bilo koje organizacije zahteva da polažu račune o svom
radu.
TABELA SADRŽAJA
Opšti sažetak ......................................................................................................................... 4
1
Delokrug revizije i metodologija ................................................................................ 7
2
Godišnji finansijski pregled i ostale obaveze za spoljno izveštavanje .................. 8
3
Preporuke iz prethodne godine ............................................................................... 15
4
Finansijsko upravljanje i kontrola ............................................................................ 16
5
Sistem unutrašnje revizije ......................................................................................... 24
Prilog I: Objašnjavanje različitih mišljenja ...................................................................... 25
Prilog II: Preporuke iz prethodne godine ....................................................................... 27
Prilog III: Odgovori menadžmenta na naše nalaze ....................................................... 29
3
Opšti sažetak
Uvod
KPMG izvršila je reviziju godišnjih finansijskih pregleda Opštine Vitina (‘Opština’) za godinu koja
je završena 31.decembra 2013.godine, u ime Kancelarije Generalnog revizora.
Ovaj izveštaj sadrži glavna pitanja koja proizilaze iz naše revizije godišnjih finansijskih izveštaja
za 2013.godinu – koji je ujedno mišljenje, odnosno preporuka Generalnog revizora. Ovom
prilikom zahvaljujemo se predsedniku Opštine i njegovom radnom osoblju na pomoći koju su
nam pružili tokom revizijskog postupka.
Reviziji finansijskih pregleda za 2013.godinu pristupilo se u skladu sa osnovnim revizijskim
načelima i uputstvima Međunarodne vrhovne organizacije za reviziju (‘ONISA’ ili ‘INTOSAI’).
Naš pristup uključio je testove i procedure koje smo smatrali potrebnim kako bi smo došli do
adekvatnog mišljenja u vezi sa finansijskim pregledima. Ovaj naš pristup je unet u Memorandum
planiranja revizije za mesec oktobar 2013. Godine.
Naša revizija je usredsređena na:
•
GFP – usklađenost sa okvirom izveštavanja i rizicima koji su od značaja za GFP navedenih u
Memorandum planiranja revizije;
•
Preduzete radnje shodo našim preporukama za 2012.godinu i ranijim preporukama; kao i
•
Finansijsko upravljanje i unutrašnju kontrolu Opštine (uključujući i upravljanje i izvršenje
budžeta).
Nivo obavljenog posla u okviru revizije za 2013.godine, govori neposredno i o kvalitetu
unutrašnje revizije koja je izvršena od strane menadžmenta.
Preporuka (mišljenje)
U Prilogu I objašnjene su različite vrste primenjenih preporuka.
Naša preporuka data je u delu 2.1 ovog izveštaja.
Napomena: Preporuka podrazumeva pregled revizijskih nalaza navedenih u ovom izveštaju.
4
Opšti zaključak
Na osovu navedenih detalja u pojedinim delovima ovog izveštaja, naš je opšti zaključak sledeći:
Menadžment Opštine je projektovao i ostvario odgovarajući sistem unutrašnje kontrole. I pored
ovoga, nadzor nad ključnim oblastima upravljanja i finansijskog izveštavanja nije efikasno
sproveden. Tokom našeg rada identifikovali smo sledeće slabosti:
•
Tokom posljednih godina Opština je samo delimično razmotrila i adresiarala naše primedbe u
vezi sa članom 16. Prikazivanje (otkrivanje) imovine kao i isplate od strane trećih lica, te kao
rezultat toga ova oblast i dalje predstavlja značajan rizik. Kao posledica prirode osnovnih
upisa i nedostatka dokumenata koji to podržavaju, postoje određene neizvesnosti u vezi prava
vlasništva, celine i procene imovine, objekata i opreme;
•
Takođe, Opština je samo delimično adresirala naše ostale primedbe, odnosno preporuke iz
proteklih godina. Treba naglasiti da Opština još uvek nije izgradila adekvatan i stabilan proces
koji bi garantovao potpuno i blagovremeno sprovođenje naših preporuka;
•
Prihodi za ovo period su obavljeni na 77% u odnosu na budžet za 2013, a pokazali su
smanjenje 4% u odnosu na prihode ostvarene u 2012. godini. S obzirom na nizak nivo izvršenja
budžeta ovo je jedna od glavnih oblasti u kojoj su neophodna određena poboljšanja;
•
Opština još uvek ne raspolaže jednim automatskim sistemom fakturisanja svih vrsta
sopstvenih prihoda kao i naplativih računa u vezi stim;
•
Free Balance ne obezbeđuje sve tražene informacije u cilju finansijskog izveštavanja te se ne
može koristiti kao jedini i potpuni izvor za pripremanje što potpunijih i pouzdanih finansijskih
pregleda. Iako su GFP adresirali najveći broj zahteva za prezentaciju, u GFP koji su podneti za
reviziju uočeni su određeni propusti i netačnosti. Pojedini od njih su izmenjeni u konačnoj
verziji GFP, dok pojedine stavke nisu ispravljene, kao štu su iznete u delu 2.3 ovog dokumenta;
kao i
•
Opština nije preduzela odgovarajuće mere za poboljšanje pojedinih struktura i funkcija
unutrašnje revizije. Od posebne je važnosti da Opština obezbedi potpunu funkcioniranje
Odbora za reviziju.
Naša preporuka je da je potrebno da predsednik:
•
Analizira razloge neizvesnosti u vezi sa određenom imovinom, objektima i opremom i da
identifikuje i preduzme odgovarajuće radnje koje su neophodne da se ovo pitanje preispita,
odnosno adresira kako bi se omogućilo da se u 2014.godini izvrši potpuna prezentacija
imovine. Može se uzimati u obzir odgovarajuća i blagovremena podrška unutrašnjeg odbora
za inventarizaciju aseta, odnosno imovine;
•
Obezbedi da se akcionim planom, koji će biti preispitan svakih tri meseca, utvrde vremenski
rokovi za adresiranje datih preporuka uključujući odgovorno radno osoblje/jedinicu/entitet,
vodeći računa da se u početku usredsrede na najznačajnije oblasti;
•
Sistematski nadgleda svakog meseca budžetsku performansu i da identifikuje i adresira
smetnje u planiranju i izvršenju budžeta. Ako su budžetske pretpostavke netačne, to će se
obavezno reflektirati i u konačnom budžetu. Takođe, potrebno je obezbediti da plan ostvarenja
sopstvenih prihoda bude realističan i da je u skladu sa stvarnim mogućnostima Opštine u
prikupljanju prihoda. Isto tako, treba preduzeti sve neophodne mera za prikupljanje ovih
prihoda;
•
Preduzme odgovarajuće korake za poboljšanje konjigovodstvenog sistema fakturisanja radi
obezbeđivanja sigurne, efikasne i pouzdane kontrole u fakturisanju prihoda. Poboljšanje
procedura u vezi sa takvim sistemima pomoglo bi menadžmentu da efikasnije upravlja
5
velikim rizicima, a takođe, obezbedilo bi se da odluke u vezi sa budžetiranjem, planiranjem i
prikupljanjem prihoda budu adekvatno primenjene;
•
Obezbedi automatizovan i efikasan proces registracije i izveštavanja u GFP za 2014.godinu, što
formalno uključuje i preispitivanje nacrta pregleda od strane menadžmenta, sa posebnim
osvrtom na oblasti koje se smatraju visokorizičnim po pitanju mogućih grešaka i/ili na oblasti
u koje su identifikovane prethodnih godina; i
•
Osigurati da da se utvrde takve politike i procedure koje omogućuju visok standard
upravljanja, uz sprovođenje odgovarajuće unutrašnje revizije za 2014.godinu sa procenjenim
rizikom, koji pruža sigurnost menadžmentu u vezi sa efikasnim funksionisanjem finansijskog
sistema.
6
1
Delokrug revizije i metodologija
Opština je odgovorna za pripremanje finansijskih pregleda prema Međunaronim
knjigovodstvenim standardima u javnom sektoru (MKSJS) za ’Finansijsko izveštavanje na osnovu
računovodstvenog gotovog novca‘ i drugih specifičnih zahteva, odnosno potraživanja. Mi smo
odgovorni za obavljanje revizije regularnosti i procenu finansijskih pregleda i ostalih finansijskih
podataka, kao i za davanje odgovarajućih mišljenja i preporuka:
•
Da li finansijski pregledi pružaju pravu i istinitu sliku računa i finansijskih pitanja za period
trajanja revizije;
•
Da li su finansijski podaci, sistemi i transakcije u skladu sa važećim zakonima i pravilnicima
(uredbama);
•
O pristupačnosti funkcije unutrašnje kontrole i unutrašnje revizije; i
•
O svim drugim mogućim pitanjima ili pitanjima koja se odnose na reviziju.
Procenili smo stepen do kojeg se možemo osloniti na menadžersku kontrolu tokom utvrđivanja i
sprovođenja zatraženog testiranja radi obezbeđivanja neophodnih podataka i dokaza na kojima će
se zasnivati preporuke revizije i usredsređivanje same revizije.
U donjim delovima ovog materijala dat je detaljiniji sažetak naših nalaza tokom revizije sa
posebnim osvrtom na osmatranja i preporuke za svaku oblast u kojoj je izvršeno preispitivanje.
Odgovori predsednika na naše nalaze mogu se naći u Prilogu III, dok se odgovarajuće ocene
povodom odgovora menadžementa na preporuke koje su date 2012.godine, mogu naći u Prilogu
II.
Tokom našeg rada mi smo obuhvatili i pitanja koja su identifikovana tokom ranije revizije, to jest
ona koja su i dalje značajna. Naši nalazi su definirani kao:
Visokoprioritetni – Pitanja koja mogu rezultirati iz materijalnih slabosti u unutrašnjoj kontroli i
gde će preduzete radnje pružiti mogućnost za poboljšanje efikasnosti i efektivnosti unutrašnje
kontrole; i
Srednjeprioritetni – Pitanja koja nisu rezultat materijalnih slabosti, ali gde će preduzete radnje,
takođe, pružiti mogućnost za poboljšanje efikasnosti rada unutrašnje kontrole.
U našim procedurama uključeno je i odgovarajuće preispitivanje rada unutrašnjih kontrola i
knjigovodstvenih sistema i procedura, ali samo do one mere koja se smatra neophodnom za što
efikasniju reviziju. Ne treba smatrati da revizijski nalazi predstavljaju sveobuhvatan pregled svih
postojećih slabosti, ili svih mogućih poboljšanja koje se mogu izvršiti u sistemima i procedurama
koje su sprovedene. Nalazi koji se smatraju manje prioritetnim dostaviće se neposredno
finansijskom radnom osoblju.
7
2
Godišnji finansijski pregled i ostale obaveze za spoljno
izveštavanje
Opšti zaključak
Naše preispitivanje godišnjih finansijskih pregleda uzima u obzir usklađenost sa izveštajnim
okvirom kao i kvalitet i tačnost informacija navedenih u finansijskim pregledima. Takođe, imamo
u vidu i Izjavu koju je dao Glavni administrativni zvaničnik (‘KZK’ ili ‘Predsednik’) i Glavni
finansijski zvaničnik, onda kada je nacrt GFP dostavljen Vladi.
Izjava u vezi sa prezentiranjem GFP uljučuje određen broj tvrdnji u vezi usklađenosti sa
izveštajnim okvirom i u vezi sa kvalitetom informacija u okviru finansijskih pregleda. Pojedine
izjave imaju za cilj da se Vlada osigura da su pružene sve relevantne informacije o tome da se
može obaviti jedna sveobuhvatna revizija.
Mi smo izrazili nemodifikovanu preporuku pod nazivom, odnosno naslovom: ‘Ostala pitanja’, s
obzirom da Opština nije u potpunosti izvršila, odnosno adresirala naše sugestije i preporuke u
vezi sa imovinom navedenom u GFP. U GFP je identifikovan samo mali broj grešaka
nematerijalne prirode, dok su zahtevi bili izvršeni. Nema većih identifikovanih odstupanja u vezi
sa izvršenjem obaveza u odnosu na spoljno izveštavanje. Međutim, naslovu ‘Ostala pitanja’ se
može videti da izjava na koju smo se pozvali u gornjem delu ovog tektsa, nije bila potpuno tačna u
svim njenim aspektima.
Počev od ISSAI 200, ove godine je bilo izmena u terminologiji o formama mišljenja. Ove godine
koristimo izraz "ne -modifikovano mišljenje" umesto "ne-kvalifikovanog mišljenja", kao u
prethodnoj godini. Više o formama mišljenja referišite se prilogu "Objašnjenje raznih vrsta
apliciranih mišljenja" u ovom izveštaju.
8
2.2
Značajni rizici u Godišnjim finansijskim pregledima
Opis
Tokom obavljanja revizije identifikovali smo određeni rizik u vezi prezentacije člana 16.
Prijavljivanje imovine i isplate trećih lica.
Rizik se ogleda u sledećem:
•
Nejasnoće povodom prava vlasništva između Opštine i pojedinih drugih agencija Vlade
Kosova.
•
Prikazivanje imovine nije potpuno, s obzirom da ukupna imovina, zatim sve zgrade i oprema
nisu obuhvaćene procenom.
Mi smo tokom revizije identifikovali određeni rizik i po pitanjima usklađenosti (dole navedeno
Pitanje 2.).
Rizik je identifikovan i isti se dogodio.
Identifikovani rizik
Naš dosadašnji pristup prikazuje naše reagovanje nakon izvršene revizije za period do
31.decembra2013.godine, kao što je objašnjeno i u okviru memoranduma planiranja revizije. U
vezi gore navedenog ukazujemo na sledeća pitanja:
Pitanje 1–Član 16 ‘Otkrivanje(prikazivanje) imovine’ i isplate trećih lica.
Nalaz
•
Član 16 ‘Otkrivanje (prikazivanje) imovine’: Za pojedine vrste imovine postoje određene
neizvesnosti u vezi prava vlasništva između Opštine i pojedinih drugih agencija Vlade Kosova
zbog nedostatka pouzdane dokumentacije o pravu vlasništva. Šta više, kao posledica
nedostatka odgovarajuće dokumentacije za merenje jednog značajnog dela ovih aseta, Opština
je zatražila da se od strane jednog unutrašnjeg odbora izvrši merenje ovih objekata na osnovu
jedne procene koja je izvršena 2012.godine za glavne oblike opštinske imovine. Kao rezultat
toga 2012.godine opština je izvršila registraciju u iznosu od ukupno 55,708 hiljade evra, koja
predstavlja imovinu koju opština koristi još od ranijih godina. Očekuje se da će se u narednim
periodima izvršiti registracija i druge imovine koja do sada nije upisana u aktuelne imovinske
opštinske registre. Takođe, ukupna imovina u vrednosti ispod 1,000 evra, prema Free Balance,
je niži za 155 hiljade evra od ukupne vrednosi naznačene u finansijskim pregledima.
•
Isplate od strane trećih lica: Isplate od strane trećih lica koje su prikazane u Članu 12
Finansijskih pregleda za 2013.godinu, ne uključuju i investicije u iznosu od 25 hiljade evra
ostvarene od strane Ministarstva za infrastrukturu, dok se u okviru imovine koja je prikazana
u Članu 16. ‘Otkrivanje (prikazivanje) imovine’ obuhvaćene su i investicije u iznosu od 39
hiljade evra od strane jedne organizacije za koju Opština ne raspolaže nekom formalnom
dokumentacijom na osnovu koje se pouzdano može dokazati njihov transfer na Opštinu.
Rizik
Zbog nedostatka odgovarajuće dokumentacije o pravu vlasništva postoje određene nejasnoće u
vezi prava vlasništva između Opštine i pojedinih drugih agencija Vlade Kosova. Kao rezultat toga
Opština se može suočavati sa poteškoćama u korišćenju ove imovine. Takođe, možemo
konstatovati da otkrivanje, odnosno prikazivnje imovine i isplata od strane trećih lica nije potpuno
s obzirom da sva imovina, zgrade i oprema nije obuhvaćena procenom ili s obzirom da vrednost
ovih aseta nije zasnovana na potpunim i pouzdanim dokumentima. Zbog ovih nedostataka može
se dogoditi da se određena vrednost imovine ne uključi u GFP Opštine ili da se uključi u
10
nerealnim iznosima, i kao rezultat nesposobnosti menadžmenta da kontroliše i koristi postojeću
imovinu u korist Opštine.
Odgovori Revizora
Mi smo imali u vidu unutranju kontrolu izvršenu u Opštini kao i ostale postupke u vezi sa
registracijom imovine i isplata od strane trećih lica naznačenih u FP. Takođe, preporučili smo
Opštini da preduzme naknadne radnje koje su neophodne kako bi se obezbedio jedan efikasan
postupak za registraciju imovine i njihovo izveštavanje, odnosno prikazivanje u GFP za
2013.godinu.
Isto tako, mi smo izvršili i reviziju putem određenih uzoraka troškova koji predstavljaju dodatak
na imovinu za ovaj period, radi utvrđivanja da li je tom prilikom primenjen pristup očekivane
kapitalizacije, neophodne klasifikacije i da li su uključene u okviru prikazivanja imovine, a o
rezultatima ove revizije obavestili smo odgovorni menadžment.
Pitanje 2. – Pitanja u vezi nepokretnosti
Nalaz
Pitanja u vezi nepokretnosi sažeta su na sledeći način:
•
Glavni i pouzdani izvor informacije koja služi za pripremanje, odnosno izradu finansijskih
pregleda je Free Balance, koji se ne koristi za registraciju prihoda od novčanih kazni, isplata od
trećih lica i neizmirenih računa.
•
Opština još uvek nije implementirala sistem sveobuhvatnog i automatskog fakturisanja.
•
U Opštini se ne primenjuje odgovarajući formalni postupak koji bi obezbedio tačne, kompletne
i pouzdane informacije o pravnim pitanjima.
Rizik
•
Free Balance ne obezbeđuje potpune tražene informacije za svrhu finansijskog izveštavanja i
ne može se koristiti kao jedina informacija za izradu tačnih i potpunih finansijskih pregleda.
•
Postoji određena neizvesnost u vezi potpunog naplaćivanja prihoda koje Opština može
ostvariti, što utiče na slabljenje njene sposobnosti za izradu tačnog i pouzdanog budžeta, zatim
za pripremanje izveštaja o naplaćenim potraživanjima kao i za nadgledanje blagovremenog
naplaćivanja sopstvenih prihoda.
•
Iako se Opština može uključiti u pojedina manja pravna pitanja, nedostatak formalnih
procedura za njihovo identifikovanje može oslabiti njenu sposobnost za predviđanje i
menadžiranje budućih traženih izlaznih novčanih protoka, kao i za izveštavanje i registraciju
kontigentne provizije i obaveze u vezi sa ovim pitanjima.
Odgovor Revizora
Mi smo imali u vidu unutranju kontrolu izvršenu u Opštini kao i ostale postupke u vezi sa
registracijom imovine i isplate od strane trećih lica naznačenih u FP za ona otkrivanja za koja se ne
izveštava prema knjigovodstvu zasnovanom na gotov novac i ne registruju u Free Balance. Ovo
otkrivanje, odnosno prikazivanje obuhvata prihode od novčanih kazni, isplate od strane trećih
lica, kontigentne i naplative obaveze.
Takođe, preporučili smo Opštini da preduzme dodatne radnje koje su neophodne kako bi se
obezbedio efikasan i automatizovan postupak za registraciju imovine i njihovo i prikazivanje u
GFP za 2013.godinu.
Isto tako, preporučili smo opštini da sprovede formalni postupak koji bi obezbedio što potpuniju i
pouzdaniju informaciju za registraciju kontigentnih provizija i obaveza.
11
2.3
Usklađenost sa zahtevima izveštavanja putem GFP
Opis
Finansijski pregledi su samo delimično ispunili zahteve FIRGNFP ‘Finansijsko izveštavanje prema
računovodstvu gotovog novca' i Finansijskih pravila br. 03/2013. U vezi stim imali smo u vidu:
•
Usklađenost sa FP br. 03/2013;
•
Zahteve ZUFO br. 03/L-048;
•
Rokove za dostavljanje izveštaja MF;
•
Zahteve o potrebi potpisivanja PVF od strane KPA (‘Predsednik’) ili Glavnog finansijskog
zvaničnika;
•
Zahteve za izradu GFP u elektronskom i fizičkom obliku; i
•
Dostavljanje tromesečnih izveštaja Skupštini Opštine i MF.
Kao što smo naglasili u Memorandumu o izvršenoj reviziji decembra meseca 2013.godine, u
devetomesečnim finansijskim pregledima za period 30.septembar 2013.godine, Opština je
prezentirala kao plaćanje od strane trećih lica svoj doprinos iz sopstvenog budžeta u
sufinansiranju, zatim u stavci 19 ‘Kontigentne obaveze’ nedostajale su obaveze u iznosu od 17
hiljade evra, te nisu bili pripremljeni izveštaji na srpskom jeziku. Pojedina od ovih pitanja su
razrešena dok su neka druga navedena u donjem delu teksta.
Nametnuta je potreba da se u nacrtima godišnjih finansijskih pregleda izvrše određene korekcije,
pa smo u vezi stim dali naknadne preporuke za poboljšanje načina prikazivanja podataka. U
nastavku ovog materijala navode se naši nalazi do kojih smo došli tokom revizije.
Nalazi
Glavni i najpouzdaniji izvor informacija za izradu finansijskih pregleda je Free Balance, koji se ne
može koristiti za knjiženje, odnosno registraciju i izveštavanje svih otkrivanja, to jest prikazivanja
koje se ne prezentiraju prema Računovodstvu koje se zasniva na gotov novac. Ovo prikazivanje
obuhvata prihode od novčanih kazni, isplate od strane trećih lica, naplative i kontigentne obaveze.
U ovim finansijskim pregledima uočene su sledeće nusklađenosti:
• U okviru sopstvenih prihoda prema Članu 13 ‘Pregled ostvarivanja budžeta’ nisu obuhvaćeni
prihodi preneti iz prethodnih godina u iznosu od 130 hiljade evra. Treba naglasiti da su ovi
prihodi bili prikazani u Članu 17, beleška 35.
•
Donacije prema konačnom budžetu u iznosu od 189 hiljade evra prikazanih u članu 12
‘Pregled primanja i isplata u gotovom novcu’ razlikovali su se od gonačnog budžeta prema
Free Balance, za iznos od 5 hiljade evra.
•
U stavci 19 ‘Kontigentne obaveze’ nisu prikazani pravni konflikti od 31. decembra 2013.godine
u iznosu od 3 hiljade evra. Obaveze u vezi podnetih tužbi br. 3/2009 i 3/2000.godine.
Postoje i manje razlike koje mogu biti rezultat zaokruživanja iznosa, a postoje i neke druge koje se
mogu ispraviti radi prezentiranja što tačnijih pregleda.
Rizik
Free Balance ne obezbeđuje potpune informacije koje su zatražene radi finansijskog izveštavanja i
ne može se koristiti kao poseban izvor informacija za izradu potpunih finansijskih pregleda.
Nedostatak potrebnih prikaza ili nejasnni pregledi otežavaju njihovo korišćenje te mogu stvoriti
nedoumice i dovesti do pogrešnih interpretacija, a s druge strane, nije u skladu sa finansijskim
pravilima 03/2013.
12
Preporuka
Preporučujemo predsedniku Opštine da osigura da se finansijskim pregledima obuhvataju
predviđene procedure i sredstva kako bi se obezbedilo da se tražene informacije registruju,
sažimaju i procesuiraju, kao i da se na adkvatan način prikazuju u finansijskim pregledima.
Informacije o isplatama od strane trećih lica, naplativim iznosima i kontigentnim obavezama
moraju se redovno ažurirati, kako bi prikazivanja u finansijskim pregledima bila što jasnija i
tačnija.
13
2.4
Usaglašenost za ostalim zahtevima za spoljno izveštavanje
Opis
Pored sastavljanja GFP, od Opštine se zahteva da adresira obaveze u vezi sa spoljim
izveštavanjem uključujući:
•
Budžetske zahteve
•
Tromesečne izveštaje, uključujući blagovremene tromesečne finansijske preglede;
•
Operativne izveštaje (performanse), ako postoje;
•
Nacrt plana pravovremenih nabavki; i
•
Akcioni plan za sprovođenje preporuka, uključujući i godišnje finansijske preglede Opštine.
Nisu identifikovana veća odstupanja u vezi sa izvršenjem trenutnih obaveza u spoljnog
izveštavanja, i budžetskog postupka.
14
3
Preporuke iz prethodne godine
3.1
Opšti zaključak
Od jula meseca 2013.godine kada su primljenje naše preporuke za 2012.godinu, malo toga je
preduzeto za adresiranje pitanja pokrenutih nakon izvršene revizije. Od posebnog značaja je
preduzimanje proaktivnih radnji od strane Opštine kako bi se obezbedilo određeno poboljšanje u
glavnim oblastim finansijskog upravljanja i kontrole.
Opis
U našem revizijskom izveštaju za GFP Opštine za 2012.godinu, naznačeno je osam glavnih
preporuka. Opština je bila pripremila Akcioni plan u kojem je izložen način na koji će se adresirati
sve preporuke i primedbe. Međutim, treba naglasiti da period specifikacije nije u potpunosti
ispoštovan.
Potrebno je istaći da su date preporuke delimično adresirane.
Do kraja naše revizije za 2013.godinu date su tri preporuke koje su prihvaćene i sprovedene, tri
preporuke su delimično sprovedene dok dve nisu još uvek rešene. Radi jasnijeg i potpunijeg uvida
u date preporuke i na koji način su one adresirane, vidite Prilog II.
Pitanje- Adresiranje preporuka iz prethodne godine – Visokoprioritetno
Nalaz
Samo je jedan broj preporuka iz prethodne godine je sproveden, s obzirom da Opština još uvek
nije uspostavila odgovarajući formalni postupak za menadžiranje i nadgledanje sprovođenja datih
preporuka.
Rizik
Stalno prisutne slabosti u unutrašnjoj kontroli u glavnim finansijskim sistemima doveli su do:
•
Neostvarivanja budžetskog plana;
•
Kašnjenja u poboljšanju kontrola u vezi sa prihodima i njihovom naplatom; kao i
•
Izostanka ili netačnih informacija o imovini Opštine i plaćanja trećim licima naznačenih u
finansijskim pregledima.
Preporuka
Predsednik treba da osigura da će se preispitanim akcionim planom jasno utvrditi vremenski rok
za adresiranje primedbi i sugestija, uz određivanje odgovornog radnog osoblja, sa osvrtom na
najznačajnije oblasti.
15
4
4.1
Finansijsko upravljanje i kontrola
Opšti zaključak
Naš pristup reviziji je fokusiran na svatanje i procenu preduzetih radnji od strane menadžmenta
radi obezbeđivanja efikasnog finansijskog upravljanja i kontrole i shodno tome, rezultata ovih
akcija. Za individualne finansijske sisteme mi zahtevamo da se indentifikuje nivo na kojem
operiraju trenutne kontrole. Na primer, ovaj nivo može biti nadzorna aktivnost preduzeta od
strane višeg menadžementa ili operativne kontrole nižeg nivoa. Smatramo da je kontrola dobro
dizajnirana, da je dobro planirana i da dobro i efikasno funkcioniše. Ovo zahteva odgovarajuću
procenu struktura, postupaka i odgovornih linija prezentiranih od strane menadžmenta,
uključujući i aktivnosti preduzete od strane unutrašnje revizije i Odbora za reviziju.
Sopstveni aktuelni prihodi ostvareni su na nivou od 77% u odnosu na budžet za 2013. godinu, a
pokazali su smanjenje na 4% u odnosu na prihode ostvarene u 2012. Godinu. Ostvarivanje budžeta
predstavlja jednu od glavnih oblasti u kojima su neophodna daljna poboljšanja.
4.2
Dobro upravljanje
Opis
Nisu identivikovana veća odstupanja.
Preporuka
Za ovu oblast nemamo preporuka.
4.3
Planiranje i ostvarivanje budžeta
Opis
U 2013.godini, budžetski rashodi ostvareni su na nivou od 94% od ukupno planiranog budžeta.
Izvršenje obeležen pad od 1% u odnosu na izvršenje 2012. Manje ostvarivanje u odnosu na
konačni budžet uglavnom se odnosi na robe i usluge kao i na kapitalne investicije.
Prihodi za period su obavljeni na 77% u odnosu na budžet za 2013 , a pokazali su smanjenje od 4%
u odnosu na prihodima u 2012 .
Na sledećoj tabeli prikazali smo početni preispitani budžet opštine, izvore prihoda i trošenje
fondova prema ekonomskim kategorijama:
16
Tabela 1. Izvori budžetskih sredstava u budžet-realizacija (u € '000)
Opis
Grant vlada
PSI prenesenih iz prethodne
godine 2
Vlastiti prihodi 3
Unutrašnji donacjone
Stranih Donacije
Izvori fondova
Početni
budžet
2013
Konačni 1
godišnji Godišnja
budžet realizacija
2013 2013
Godišnja Godišnja
realizacija realizacija
2012
2011
7,307
7,206
7,558
7,410
7,410
870
-
130
870
105
90
130
584
5
89
226
594
86
64
191
527
55
41
8,280
8,605
8,115
8,176
8,372
Tabela 2. Trošenje fondova prema ekonomskim kategorijama- ostvarivanje u odnosu na budžet
(u €’000)
Opis
Plate i dnevnice
Robe i usluge
Opštinski izdaci
Subvencije i transferi
Kapitalne investicije
Ukupni izdaci
Početni
Konačni
bzdžet
godišnji
2013 budžet 2013
5,330
5,360
822
876
200
200
140
140
1,788
2,029
8,280
Godišnja
realizacija
2013
5,263
735
200
127
1,790
Godišnja
realizacija
2012
5,310
741
200
133
1,792
Godišnja
realizacija
2011.
5,109
749
200
493
1,821
8,115
8,176
8,372
8,605
Tabela 2. Sopstveni prihodi – realizacija u odnosu na predviđeni budžet (u €’000)
Početni
bzdžet 2013
Opis
Sopstveni prihodi
•
4
Konačni
Godinja Godišnja Godišnja
godišnji realizacija realizacija realizacija
budžet 2013
2013
2012
2011
870
870
688
694
783
Izvršenje budžeta kod kapitalnih investicija zaključno sa 31.decembrom 2013.godine bio je 88%
u odnosu na konačni budžet za 2013.godinu. U 2012.godini, izvršenje budžeta za kapitalne
investicije je ostalo na 90% na godišnjem nivou. Manje izvršenje budžeta zabeleženo je i u
nekim drugim kategorijama rashoda kao što su robe i usluge. Upotreba sredstava za 2013 opao
za 1 % u poređenju sa 2012.
Konačna budžeta - budžet odobren od strane parlamenta koji je kontinuirano prilagođen Ministarstvo finansija
Općine vlastitih prihoda neutrošenih prethodne godine preneseno u tekućoj godini.
3 Jedan deo planiranih prihoda prikupljenih za budžet Kosova u ovoj godini koji se koristi od strane entiteta za
finansiranje budžeta.
4 Vlastiti prihodi prikupljeni tijekom 2013.
1
2
17
•
Realizacija sopstvenih prihoda zaključno sa 31.decembrom 2013.godine bila je 77% u
poređenju sa konačnim budžetom iz 2013.godine. Realizacija sopstvenih prihoda u 2012.godini
bila je 92%. Prihodi za 2013 obeležen pad od 4% u poređenju sa prihodima prijavljenih u 2012.
•
Prikupljanje sopstvenih prihoda od poreza na imovinu saključno sa 31. decembrom
2013.godine, prema Free Balance, čini samo 67% ukupno fakturisanih prihoda za ovaj period.
Ne raspolažemo informacijama iz kojih se može videti da li se naplaćivanja tokom 2013.godine
povezuju sa fakturama iz 2013.godine, ili iz ranijih godina.
•
U finansijskim pregledima zaključno sa 31.decembrom 2013.godine, Opština je prikazala
ukupan iznos od 1,754 hiljade evra naplaćenih na ime poreza na imovinu. Međutim, prema
sistemu fakturisanja poreza na imovinu prikazan je nenaplaćeni iznos od 1,763 hiljade evra. U
2013.godini
U nedostatku sistema fakturisanja za ostale oblike prihoda, nismo u stanju da izvedemo
odgovarajući odnos naplaćivanja ovih prihoda.
Pitanje– Izvršenje budžeta – Visokoprioritetno
Nalaz
Prihodi za ovo period su obavljeni na 77% u odnosu na budžet za 2013, a pokazali su smanjenje
4% u odnosu na prihode ostvarene u 2012.godini. Treba naglasiti da izvršenje budžeta nije bilo na
nivou očekivanja. U 2013.godini, izvršenje budžeta bilo je na nivou od 94% od ukupno planiranog
budžeta. Ovo izvršenje predstavlja 1 % pad u odnosu na 2012 troškovima. Ovo izvršenje koje je
manje u odnosu na konačni budžet uglavnom se povezuje sa kapitalnim investicijama kao i
robama i uslugama.
Rizik
Neadekvatno planiranje budžeta i njegovo niže izvršenje može nepovoljno uticati na ostvarivanje
ciljeva organizacije kao i na finansiranje obaveza iz tekuće godine iz budžetskih sredstava
predviđenih za narednu godinu.
Preporuka
Predsednik mora sistematski nadgledati mesečnu budžetsku performansu kao i da identifikuje i
adresira eventualne smetnje u planiranju potrebnog nivoa izvršenja budžeta. Ako su početne
prepostavke početnog budžeta netačne, to će se u potpunosti odraziti i na konačni budžet.
Predsednik mora osigurati da je plan ostvarenja sopstvenih prihoda realističan i da je u skladu sa
mogućnostima Opštine u prikupljanju prihoda. Takođe, mora obezbediti preduzimanje svih
neophodnih mera za prikupjanje ovih prihoda.
4.4
Prihodi (uključujući i sopstvene prihode)
Opis
Opština je u 2013.godini ostvarila prihode u iznosu od 688 hiljade evra. Postoji potreba za
poboljšanjem kod pojedinih postupaka i oblika kontrole koji se odnose na prikupljanje i
prikazvanje prihoda, radi povećanja prikupljanja prihoda kao i tačnije i potpunije izveštavanje o
menadžerskim ciljevima i o svrhi pripremanja finansijskih pregleda.
18
Pitanje– Nadzor na prihodima – Visokoprioritetno
Nalaz
•
Sistem fakturisanja. Automatski sistem fakturisanja postoji samo za prihode od imovine.
Opština ne vodi registre fakturisanja za ostale vrste prihoda. Umesto toga registrovane su
samo naplate u gotovom novcu u okviru takvih prihoda.
•
Prikupljanje i kompenzacije prihoda: Osim za porez na imovinu, dozvole za vršenje određenih
poslovnih delatnosti kao i za poreza na imovinu koja je data u zakup, Opština ne vodi posebne
registre ili pojedinu listu svih dužnika prema različitim vrstama poreza i taksi.
Rizik
•
Postoji određena neizvesnost u vezi prikupljanja prihoda koje Opština može ostvariti kao i u
vezi naplativih potraživanja, te kao posledica toga povećava se rizik za mnoge greške u
finansijskim pregledima, čime se umanjuje sposobnost menadžmenta da blagovremeno
identifikuje, kontroliše i otkloni uočene greške i da donosi pravovremene odluke.
•
Bez detaljnih, tačnih i dovoljnih podataka o pojedinim dužnicima, Opština neće biti u
mogućnosti da pripremi tačan i pouzdan budžet, kao i da redovno prati i nadgleda naplatu
sopstvenih prihoda.
Preporuka
Preporučujemo predsedniku da osigura da Opština preduzme odgovarajuće korake za poboljšanje
gnjigovodstvenog sistema fakturisanja kako bi obezbedila pouzdanu i efikasnu kontrolu
fakturisanja i prikupljanja sopstvenih prihoda. Poboljšanje odgovarajućih procedura u vezi sa
ovim sistemima omogućilo bi menadžmentu na nadgleda i menadžira i velike rizike, kao i da
donese pravovremene odluke u vezi sa budžetiranjem, planiranjem i prikupljanjem prihoda.
Preporučujemo predsedniku Opštine da obezbedi sledeće:
•
Implementiranje takvog sistema fakturisanja koji uključuje i ažuriranje detalja o platišama,
njihovoj trenutnoj adresi, istoriju i procenu pojedinih naplata. Takvom informacijom može
raspolagati samo ograničen broj lica ovlašćenih od strane menadžmenta.
•
Da uspostavlja i nadzire sa centra tarife i stope poreza i taksi u sistemu radi automtskog
obračunavanja i fakturisanja. Ovakav način pripremanja faktura takođe se mora autorizovati i
preispitati.
•
Automatska povezanost sistema fakturisanja i knjigovodstvenog sistema je neophodna radi
automatskog procesuiranja u glavnoj knjigovodstvenoj knjizi.
•
Izvršiti automatsko povezivanje kancelarije za fakturisanje sa pojedinim operacijama i da se
vrše stalna međusobna usaglašavanja, odnosno upoređenja za slučajeve kada se fakturisanje
neposredno povezuje sa uslugama iz operacionalne kancelarije. Ovo je posebno značajno u
kada se radi o velikom obimu transakcija.
19
4.5
4.5.1
Rashodi
Javne Nabavke
Opis
Nisu identifikovana veća odstupanja.
Preporuka
Za ovu oblast nemamo neku preporuku.
4.5.2
Rashodi koji nisu vezani sa javnim nabavkama
Opis
Nisu identifikovana veća odstupanja.
Preporuka
Za ovu oblast nemamo neku preporuku.
4.5.3
Naknade (plate i dnevnice)
Opis
Nisu identifikovana veća odstupanja.
Preporuka
Za ovu oblast nemamo neku preporuku.
4.5.4
Subvencije i transferi
Opis
Nisu identifikovana veća odstupanja.
Preporuka
Za ovu oblast nemamo neku preporuku.
4.6
4.6.1
Imovina i obaveze
Kapitalna i nekapitalna imovina
Opis
•
Iako je Opština preduzela određene korake za poboljšanje izveštavanja o svojoj imovini, i dalje
postoji određena neizvesnost i nedostaci u vezi sa opštinskom imovinom, dok su naše
preporuke u vezi sa članom 16. Otkrivanje, odnosno prikazivanje imovine tokom posljednih
godina samo delimično adresirane. Dole navedeni nalazi, ukupno uzevši, daju takve efekte koji
rezultiraju značajnim rizikom, kao što je naglašeno i u Delu 2 ovog dokumenta.
•
Kao posledica nepostojanja redovne koordinacije i čestog poravnjanja između trećih strana i
Opštine, podaci prezentirani od strane Opštine mogu biti netačni, nepouzdani i sa greškama.
20
Pitanje 1. – Neizvesnost u vezi sa članom 16, Otkrivanje (prikazivanje) imovine visokoprioritno
Nalaz
•
Za pojedine vrste imovine postoje nejasnoće u vezi prava vlasništva, to jest da li je odrđena
imovina u vlasništvu Opštine ili u vlasništvu drugih agencija Vlade Kosova, te nedostaje
odgovarajuća dokumentacija o stvarnom vlasniku.
•
Kao posledica nedostatka odgovarajuće dokumentacije o vlasništvu koja bi omogućila da se
izvrši merenje znatnog dela ovih aseta, Opština je zatražila da se merenje ovih objekata vrši
prema stvarnoj vrednosti i na osnovu procene koja je obavljena za pojedine od glavnih
opštinskih aseta. Ovo merenje poverilo bi se nekom od unutrašnjih odbora. Samo je manji broj
glavnih opštinskih zgrada koji nije nije identifikovan u prethodnom periodu uknjižen, dok
zemljište nije obuhvaćeno ovom procenom. Kao rezultat toga, u 2012.godini Opština je
uknjižila objekte u vrednosti od 55,708 hiljade evra, koje Opština koristi još od ranijih godina.
Očekuje se da će se u narednom periodu uknjižiti i imovina koja se nalazi u sadašnjim
registrima opštinske imovine.
•
Opština nije pripremila detaljnu listu promena imovine za 2013 i 2012.godinu, koja bi
omogućila poravnjanje, odnosno usaglašavanje informacija prikazanih u finansijskim
pregledima. Takođe, Opština nije vodila sveobuhvatan registar o takvim informacijama kao
što su datum nabavke, uništenja ili arhiviranja za čitavu godinu. Kao posledica ovog stanja,
odnosno proverom koja je izvršena u 2013.godini, ukupna vrednost imovine ispod 1,000 EUR,
prema Free Balance, niža je za 155 hiljade evra u odnosu na ukupnu vrednost koja je prikazana
u finansijskim pregledima.
•
Imovina koja su predstavljen u članu 16, napomene 30 u finansijskim izvještajima za 2013.
godinu ne sadrže investicija u iznosu od 25 hiljade evra finansira Ministarstvo za
infrastrukturu, i uključuju ulaganja u iznosu od 39 hiljade evra od organizacije za koju je
opština nema dokumenata formalni podržava njegov transfer u opštine.
Rizik
•
Iako je Opština radila na rešavanju pitanja koja se odnose na netačno i nepotpuno knjiženje,
odnosno registraciju imovine kao i za kapitalnu imovinu primljenu ranijih godina, ova pitanja
su rezultat nepostojanja odgovarajućeg procesa koji bi obezbedio potpune i tačne podatke
putem redovne komunikacije i poravnjavanja iz različitih izvora, kako od strane Vlade
Kosova, tako i od strane,uključenih u finansiranju opštinske imovine. Ovaj proces još uvek nije
uspostavljen.
•
Kao posledica nedostatka odgovarajuće dokumentacije o vlasništvu postoje nejasnoće i
neizvesnosti u vezi prava vlasništva između Opštine i pojedinih agencija Vlade Kosova. Kao
rezultat toga, Opština se može suočavati sa poteškoćama u korišćenju ove imovine u
narednom periodu.
•
Prikazivanje imovine nije potpuno s obzirom da znatna imovina, kao što su zgrade i oprema,
nije uključena u proceni. Ovi nedostaci mogu uticati na materijalnu vrednost ove imovine koja
se ne prikazuje u GFP opštine, ili se prikazuje u nerealnim vrednostima. Ovo stanje se može,
takođe, odraziti i na nesposobnost menadžmenta da kontroliše i koristi ovu imovinu za
dobrobit opštine.
21
Preporuka
Preporučujemo predsedniku da uključi dodatne izvore za knjiženje, odnosno registraciju, kontrolu
i procenu opštinske imovine i da obezbedi da Opština kontinuirano vrši registraciju i da u svojim
finansijskim pregledima prikazuje ukupnu imovinu kojom raspolaže, kao i da usaglašava
informacije iz svih izvora, uključujući i način finansiranja imovine.
Pitanje 2 – Plaćanja od strane trećih lica - Visokoprioritetno
Nalaz
Free Balance se ne koristi za knjiženje plaćanja od strane trećih lica. Kao rezultat toga, centralni
sistemi informisanja koje koristi Opština ne pružaju potpune finansijske podatke o ovim
plaćanjima.
Rizik
Kao posledica nepostojanja odgovarajuće koordinacije i poravnjanja podataka između trećih lica i
Opštine, podaci koje je Opština prezentirala mogu biti netačni i sa materijalnim greškama.
Preporuka
Preporučujemo predsedniku da učini maksimalne napore za pribavljanje podataka od trećih lica
sa posebnim akcentom na one strane za koje se, pouzdano zna, da su izvršile značajne investicije u
Opštini. Potrebno je da se pribavljeni podaci prikazuju realno u registar opštinske imovine. Dobra
praksa zahteva da se svake godine izvrši poravnjanje podataka između trećih lica i Opštine u vezi
sa investicijama izvršenim u odgovarajućoj godini.
4.6.2
Tretiranje gotovog novca (i ekvikavalenta gotovog novca, ako
je primenjivo)
Opis
Nisu identifikovana veća odstupanja.
Preporuka
Za ovu oblast nemamo neku preporuku.
4.6.3
Tretiranje naplativih potraživanja
Opis
Opština nije uspostavila pravi postupak koji u dovoljnoj meri omogućuje planiranje,
identifikovanje, izveštavanje i naplatu izdatih računa na ime poreza i taksi.
Pitanje – Nedostatak odgovarajuće kontrole i procene o naplaćenim prihodima Visokoprioritetno
Nalaz
Mnogi naplativi prihodi odnose se na takse koje su uknjižene prethodnih godina. Opština nije
preduzela potrebne radnje za prikupljanje nenaplaćenih iznosa i nije vodila tačne evidencije o
starosti ovih dugova.
Rizik
Nedostatak redovnih i sveobuhvatnih kontrola o naplaćivanju prihoda i informacije o starosti
naplativih potraživanja utiče negativno na prikupljanje prihoda i, kao rezultat toga, utiče i na
fondove koje Opštini služe za pokrivanje raznih izdataka ali i za investicije. Ovi nedostaci ometaju
22
identifikovanje problema, nadgledanje i usredsređivanje pojedinih izvora na naplatu prihoda, kao
i da se u finansijskim pregledima prikazuju tačni i potpuni iznosi sredstava, čije se prikupljanje
očekuje.
Preporuka
Preporučujemo predsedniku da obezbedi da Opština preduzme dalje korake na poboljšanju
kontrole i da postupi u skladu sa važećim zakonima i pravilnicima iz oblasi naplate prihoda.
4.7
Tretiranje dugova
Opis
Pojedini iznosi koji su prikazani u finansijskim pregledima odnose se na neplaćene račune duže
od 30 dana. Za ove račune neophodno je preduzimati odgovarajuće mere kako bi se obezbedila
njihova naplata u okviru dopuštenih vremenskih rokova, kao i za poboljšanje njihovog
dokumentovanja i izveštavanja.
Pitanje – Nedostatak kontrole o naplaćenim iznosima kao i informacija o starosti dugovaVisokoprioritetno
Nalaz
Od ukupno nenaplaćenih faktura u iznosu od 292 hiljade evra prikazanih u belešci 28, 112 hiljade
evra spadaju u dugove starije od 30 dana na kraju godine.
Rizik
Prekoraćenje roka od 30. kalendarskih dana kod plaćanja nije u skladu sa odredbama Zakona
ZMFPP 03/L-048. Kao posledica kašnjenja u plaćanju dugova oslabljuje se i sposobnost Opštine u
predviđanju i menadžiranju potreba za likvidnošću, te se zbog toga Opština može suočavati sa
zateznim kamatama zbog neizvršenih obaveza prema trećim stranama.
Preporuka
Preporučujemo predsedniku da obezbedi da Opština preduzme dalje korake u ovom pravcu, kao i
da izradi akcione planove za pravovremeno naplaćivanje dugova u okviru utvrđenih rokova.
23
5
Sistem unutrašnje revizije
Opis
Opština ima dvije sale, uključujući i direktora interne revizije jedinice ("IAU"). IAU je pripremila
strateški trogodišnji plan i godišnji plan za 2013 godinu je odobren od strane uprave opštine. Za
2013.godini Opština je planirano i završio šest revizijama.
Pitanje – Revizorski Komitet - Srednji prioritet
Nalaz
Iako je Opština formirala Odbor za reviziju, trena maglasiti da on nije funkcionirao tokom 2012. i
2013. godine.
Rizik
Kao rezultat nepotpunog funkcioniranja i činjenice da Odbor za unutrašnju reviziju nije potpuno
nezavisan, smanjuje se i sigurnost koja se pruža menadžmentu u vezi sa funskcionisanjem
finansijskih sistema i kontrola. Ovo može izazvati i druge neidentifikovane probleme, dok
nastavak sa neefikasnim praksama može dovesti do finansijskih gubitaka u ovoj Opštini.
Preporuka
Preporučujemo da Odbor za unutrašnju reviziju izveštava neposredno Skupštinu Opštine kako bi
se obezbedila neophodna nezavisnost u radu odbora, ali i odgovornost da je revizija obavljena
uredno i na adekvatan način. Pored ovoga, predsednik treba da izradi akcioni plan na osnovu
kojeg će se odvijati rad unutrašnje revizije u okviru određenih vremenskih rokova, nakon čega će
se adresirati i odgovarajuće preporuke i sugestije, uz određivanje odgovornih lica koji će biti
zaduženi za njihovo sprovođenje.
Predsednik se mora angažovati zajedno se Odborom za unutrašnju reviziju u cilju stvaranja
potrebnih uslova za obavljanje revizije kao i za funkcionisanje finansijskog sistema tokom čitave
godine pre utvrđivanja nacrta godišnjih finansijskih pregleda. Izvršenje planiranih aktivnosti za
obavljanje revizije treba nadgledati svakih dva meseca, uz preduzimanje proaktivnih radnji i
aktivnosti kako bi se problemi blagovremeno adresirali.
24
Prilog I: Objašnjavanje različitih mišljenja
(izvod iz ISSAI 200)
Oblik mišljenja
147. Revizor treba dati nemodifiovano mišljenje ako zaključi da su finansijski pregledi
pripremljeni, u svim aspektima, u skladu sa primenjivim finansijskim okvirom.
Ako revizor, na osnovu dokaza dobijenih tokom revizije, zaključi da finansijski pregledi u
potpunosti sadrže materijalne anomalije, ili ako ne uspe dobiti dovoljne dokaze na osnovu kojih bi
doneo zvoj zaključak da finansijski pregledi u cilini ne sadrže materijalne neregularnosti, u tom
slučaju on će modifikovati svoje mišljenje u izveštaju o izvršenoj reviziji u delu u kojem se govori o
‘Određivanju oblika modifikacije mišljenja revizora’.
148. Ako finansijski pregledi pripremljeni prema zahtevima okvira za realno prikazivanje ne budu
dali realan prikaz stanja, revizor je dužan da ovo pitanje prodiskutuje sa odgovornim
menadžmentom i, u zavisnosti od zahteva primenjivog okvira o finansijskom izveštavanju, kao i
od načina rešavanja ovog pitanja, utvrdi da li je potrebno da se mišljenje revizora modifikuje.
Modifikovanje mišljenja u izveštaju revizora
151. Revizor će modifikovati, odnosno preinačiti mišljenje koje je dato u izveštaju o izvršenoj
reviziji u slučaju da, na osnovu dokaza dobijenih tokom revizije, zaključi da finansijski pregledi u
celini sadrže materijalne greške, ili ako revizor nije mogao pribaviti dovoljne i argumentovane
dokaze na osnovu kojih bi mogao zaključiti da finansijski pregledi u celini ne sadrže materijalne
anomalije, odnosno neregularnosti. Revizori mogu izneti ove vrste modifikovanih mišljenja:
kvalifikovano mišljenje, suprotno mišljenje i negiranje mišljenja.
Određivanje vrste modifikovanja mišljenja revizora
152. Odluka o tome koja vrsta modifikovanog mišljenja je najpogodnija zavisi od:
•
Prirode pitanja koje je predmet modifikovanja mišljenja – to jest, ako finansijski pregledi sadrže
materijalne anomalije, odnosno nedostatke ili, ako je bilo nemoguće obezbediti dovoljne i
pouzdane dokaze tokom postupka revizije; i
•
Rasuđivanja revizora o mogućim efektima ovog pitanja u finansijskim pregledima.
153.Revizor će dati kvalifikovano mišljenje: (1) ako nakon dobijanja dovoljnih i pouzdanih
dokaza revizor zaključi da anomalije, pojedinačno ili sve zajedno, su materijalne prirode ali
namaju velikog uticaja na finansijske preglede, ili (2) ako revizor nije mogao dobiti dovoljne i
pouzdane dokaze na kojima bi zanovao svoje mišljenje, ali dolazi do zaključka da efekti svake
pojedine neotkrivene greške mogu biti materijalne prirode ali da nemaju nekog uticaja na
finansijske preglede.
154. Revizor će dati suprotno mišljenje ako, nakon što je pribavio dovoljno pouzdanih dokaza,
zaključi da anomalije ondosno neregularnosti, pojedinačno ili sve zajedno, su materijalne prirode i
imaju znatan efekat na finansijske preglede.
155. Revizor će negirati, odnosno odbiti mišljenje ako, i pored nastojanja nije mogao pribaviti
dovoljno pouzdanih dokaza na kojima bi zasnovao svoje mišljenje, te dolazi do zaključka da efekti
svake neotkrivene greške na finansijske preglede može imati materijalni karakter. Ako revizor
naknadno zaključi da je menadžment nametnuo određeno ograničenje delokruga revizije, u tom
slučaju revizor će zatražiti od menadžmenta da ukine to ograničenje.
156. Ako revizor daje modifikovano mišljenje, on će modifikovati i naslov koji će korespondirati sa
vrstom izraženog mišljenja. ISSAI 170519 daje dodatna uputstva u vezi specifičnog jezika koji se
25
mora koristiti prilikom davanja određenog mišljenja kao i za opisivanje odgovornosti revizora.
Ona takođe sadrži i primere za ilustraciju izveštaja.
Paragrafi prikazanih pitanja pitanja i paragrafi ostalih pitanja prikazanih u izveštaju revizora
157. Ako revizor smatra potrebnim da skrene pažnju korisnika finansijskih pregleda na određena
pitanja koja su značajna i bitna za razumevanje finansijskih pregleda, ali ima dovoljno dokaza da
pitanje ne sadrži materijalne neregularnosti koje mogu znatno uticati na sadržinu finansijskih
pregleda, u tom slučaju može upotrebiti jedan paragraf za iznošenje tog pitanja u njegovom
izveštaju. Paragrafi u kojima se prikazuju ova pitanja treba da se pozovu samo na informacije koje
su iznete u finansijskim pregledima.
158. Paragraf prikazivanja određenog pitanja treba:
•
Da bude ugrađen odmah posle mišljenja;
•
Da nosi naslov ‘Naglašavanje pitanja’ ili neki drugi odgovarajući naslov;
•
Da sadrži jasnu referencu u odnosu na pitanje koje naglašeno i da ukaže na koji se deo
finansijskih pregleda mogu naći relevantna prikazivanja koja opisuju detaljno to pitanje;
Da objasni da mišljenje revizije nije modifikovano u odnosu na pitanje koje je navedeno.
159. Ako revizor smatra potrebnim da saopšti pojedino pitanje, koje se razlikuje od onih koja su
obuhvaćena u finansijskim pregledima, koje je po rasuđivanju revizora značajno za razumevanje
revizije, odgovornosti revizora ili izveštaja revizora, i ako to nije u suprotnosti sa zakonom ili
pravilnikom, ovo će se izvršiti u paragrafu pod naslovom “Ostala pitanja’ koji može nositi i neki
drugi prikladni naslov. Ovaj paragraf će se ugraditi odmah iza mišljenja i paragrafa prikazivanja
pitanja.
26
Prilog II: Preporuke iz prethodne godine
Komponenta
revizije
Date preporuke
2.3 Usklađenost
sa zehtevima
prikazanih u GFP
Preporučujemo predsedniku da osigura da se
informacije o plaćanjima od strane trećih lica,
naplativi iznosi kao i nenaplaćeni računi redovno
ažuriraju i preispitaju kako bi se obezbedilo što
tačnije i potpunije prikazivanje istih u
finansijskim pregledima:
Preporučujemo predsedniku da pruži uveravanja
da je opština preduzela odgovarajuće korake za
poboljšanje knjigovodstvenog sistema i
fakturisanja kako bi se obezbedila sigurna,
efikasna i potpuna kontrola i fakturisanje
prihoda.
Preporučujuemo predsedniku da opština
preduzme dalje korake za poboljšanje kontrole
nad troškovima i plaćanjima, i da pruži
uveravanja da je celokupna tražena
dokumentacija je obezbeđena i prikazana u
skladu sa važećim zakonima i lokalnim
pravilnicima/uredbama
Predsednik Opštine treba da obezbedi da
unapređenja na položajima budu u skladu sa
ocenom performanse, i da se dosijei radnog
osoblja vode uredno sa svim traženim
dokumentima shodno važećim zakonima
Preporučujemo predsdniku da Opština
preduzme dalje korake na poboljšanju kontrole u
4.4 Prihodi
4.5.1 Javne
nabavke
4.5.3 Nadoknade
(plate i dnevnice)
4.6.2 Tretiranje
gotovog novca
Preporuke koje
su u potpunosti
rešene
Preporuke delimično rešene
Nerešene
preporuke
Delimično rešeno
Ostaje da se reši
Rešeno
Rešeno
Rešeno
27
4.6.3 Tretriranje
naplativih
potraživanja
4.6.1 Kapitalna i
nekapitalna
imovina
4.7 Tretiranje
dugova
skladu sa zakonima i regulatornim zahtevima za
za naplatu potraživanja i limitima gotovog novca
Preporučujemo predsedniku da pruži uveravanja
da su dizajnirani i uspostavljeni takvi procesi koji
obezbeđuju da se naplativa potraživanja,
ondosno dugovi uknjiže prema izdatim
fakturama i da se zakasnele naplate redovno
prate.
Preporučujemo predsedniku da uključi dodatne
izvore za knjiženje, odnosno registraciju,
kontrolu i procenu opštinskih aseta. Naša je
preporuka takođe da se izvrši usaglašavanje
između Kancelarije za imovinu i knjigovodstva
za sve izmene izvršene tokom godine.
Preporučujuemo predsedniku da opština
preduzme dalje korake za poboljšanje kontrole
nad troškovima i plaćanjima, i da se učine svi
napori da se plaćanja izvrše u okviru utvrđenih
rokova.
Ostaje da se reši
Delimično rešeno
Delimično rešeno
28
Prilog III: Odgovori menadžmenta na naše nalaze
Nalazi
Saglasni
da/ne/deli
mično
Delimično
Glavni i najpouzdaniji izvor informacija za izradu finansijskih pregleda je rešeno
Free Balance, koji se ne koristi za registraciju i izveštavanje svih
prikazivanja, odnosno otkrivanja koje se ne prezentiraju prema
Računovodstvu zasnovanom na gotov novac. Ovo prikazivanje obuhvata
prihode od novčanih kazni, isplate od strane trećih lica, naplative i
kontigentne obaveze.
2.3 Usaglašenost sa zahtevima prikazanih u GFP
U ovim finansijskim pregledima uočene su sledeće nusklađenosti:
• Sopstveni prihodi prema Članu 13 ‘Pregled ostvarivanja budžeta’ nisu
obuhvatili prihode prenetih iz prethodnih godina u iznosu od 130
hiljade evra. Treba naglasiti da su ovi prihodi bili prikazani u Članu 17,
beleška 35.
•
Donacije prema konačnom budžetu u iznosu od 189 hiljade evra
prikazanih u članu 12 ‘Pregled primanja i isplata u gotovom novcu’
razlikovali su se od gonačnog budžeta prema Free Balance, za iznos od 5
hiljade evra.
•
U stavci 19 ‘Kontigentne obaveze’ nisu prikazani pravni konflikti od
31.decembra2013.godine u iznosu do 3 hiljae evra. Obaveze se odnose
na podnete tužbe br. 3/2009 i 3/2000.godine.
Postoje i manje razlike koje mogu biti rezultat zaokruživanja iznosa, a
postoje i neke druge koje se mogu ispraviti radi što tačnijih pregleda.
Da
4.3 Planiranje i ostvarivanje budžeta
Prihodi za period su obavljeni na 77% u odnosu na budžet za 2013 , a
pokazali su pad od 4 % u odnosu na prihodima u 2012 . Nivo izvršenju
29
Komentari institucije u kojoj je
obavljena revizija u slučaju
neslaganja
Što se tiče člana 13. 'Izjava o
izvršenju budžeta i donacija OSR
preneseno pod konsultacije sa
Sektora za trezor u Ministarstvu
finansija ne pojavljuje u članu 13,
Napadač prihodi prikazani u
točki 17 Napomena 35 'Ravnoteža
prihoda neutrošenih' i člana 18.,
imajte na umu 36 'otkrivanja
između originalne i konačnog
budžeta'.
Gledište KPMG
budžeta nije očekivalo . U 2013 , nivo izvršenje budžeta je 94 % od ukupnog
budžeta . Ovo izvršenje predstavlja 1 % pad u odnosu na 2012 troškovima .
Izvršenje niže u odnosu na završnog budžeta uglavnom se odnosi na
kapitalne investicije i roba i usluga .
Da
4.4 Prihodi (uključujući i sopstvene prihode)
•
Sistem fakturisanja. Automatski sistem fakturisanja postoji samo za
prihode od imovine. Opština ne vodi registre fakturisanja za ostale vrste
prihoda. Umesto toga registrovane su samo naplate u gotovom novcu u
okviru takvih prihoda.
•
Prikupljanje i kompenzacije prihoda: Osim za porez na imovinu, dozvole za
vršenje određenih poslovnih delatnosti kao i za poreza na imovinu koja
je data u zakup, Opština ne vodi posebne registre ili pojedinu listu svih
dužnika prema različitim vrstama poreza i taksi.
Da
4.6.1 Kapitalna i nekapitalna imovina
•
Za pojedine vrste imovine postoje nejasnoće u vezi prava vlasništva, to
jest da li su u vlasništvu Opštine ili u vlasništvu drugih agencija Vlade
Kosova, te nedostaje odgovarajuća dokumentacija o stvarnom vlasniku.
•
Kao posledica nedostatka odgovarajuće dokumentacije o vlasništvu koja
bi omogućila da se izvrši merenje znatnog dela ovih aseta, Opština je
zatražila da se merenje ovih objekata vrši prema stvarnoj vrednosti i na
osnovu procene koja je obavljena za pojedine od glavnih opštinskih
aseta. Ovo merenje poverilo bi se nekom od unutrašnih odbora. Samo su
neke od glavnih opštinskih zgrada koje nisu identifikovane u
prethodnom periodu uknjižene, dok zemljište nije obuhvaćeno ovom
procenom. Kao rezultat toga, u 2012.godini Opština je uknjižila objekte
u vrednosti od 55,708 hiljade evra, koje Opština koristi još od ranijih
godina. Očekuje se da će se u narednom periodu uknjižiti i imovina koja
se nalaze u sadašnjim registrima opštinske imovine.
•
Opština nije pripremila detaljnu listu promena imovine za 2013 i
30
2012.godinu, koja bi omogućila usaglašavanje informacija prikazanih u
finansijskim pregledima. Takođe, Opština nije vodila sveobuhvatan
registar sa takvim informacijama kao što su datum nabavke, uništenja ili
arhiviranja za čitavu godinu. Kao posledica ovog stanja, odnosno
izvršene provere u 2013.godini, ukupna vrednost imovine ispod 1,000
EUR, prema Free Balance, niža je za 155 hiljae evra u odnosu na ukupnu
vrednost koja je prikazana u finansijskim pregledima.
Da
4.6.2 Plaćanja od strane trećih lica
Free Balance se ne koristi za knjiženje plaćanja od strane trećih lica. Kao
rezultat toga, centralni sistemi informisanja koje koristi Opština ne pružaju
potpune finansijske podatke o ovim plaćanjima.
4.6.3 Tretriranje naplativih potraživanja
Preporučujemo predsedniku da pruži uveravanja da su dizajnirani i
uspostavljeni takvi procesi koji obezbeđuju da se naplativa potraživanja,
ondosno dugovi uknjiže prema izdatim fakturama i da se zakasnele naplate
redovno prate.
Da
4.7 Tretiranje dugova
Od ukupno 292. hiljade evra nenaplaćenih računa prikazanih u belešci 28,
112 hiljade evra odnosila su se na zakasnela potraživanja duže od 30 dana
na kraju godine.
Da
5. Sistem unutrašnje revizije
Da
Iako je Opština formirala Odbor za reviziju, treba maglasiti da on nije
funkcionirao tokom 2012. i 2013. Godine.
31
Republika e Kosovës
Republika Kosova-Republic of Kosovo
KOMUNA VITI
OPSTINA VITI
MUNICIPALITY VITI
OPŠTINA VITINA
Godisnji Finansijski Izvestaj
Za godinu koja se zavrsava dana 31. decembar 2013
Vitina, 2014
Opština Vitina
Član 12. Izvestaj primanja i isplate u novcanoj gotovini
Za godinu koja se završava 31. decembra 2013
( Iznosi u hiljadama EUR , osim ako nije drugačije naznačeno )
Bel.
IZVORI SREDSTAVA
Grant Vlade
OSR
Fond za namenjene svrhe
Dodeljeni grantovi donatora
Krediti Fonda
Finansiranje iz pozajmica
Ostala primanja
2
3
4
5
6
7
Ukupan
EKSPLOATACIJA SREDSTAVA
Operacije
Plate i dnevnice
Robe i usluge
Komunalne usluge
Transferi
Transferi i subvencije
Kapitalni rashodi
Nekretnine , postrojenja i oprema
Druge isplate
Povratak pozajmica
Ukupan
2013
Jedinstveni
račun
trezora
KKB
€ '000
Plaćanja po
eksternih
trećih lica
€ '000
2012
Jedinstven
i račun
trezora
KKB
€ '000
Plaćanja po
eksternih
trećih lica
€ '000
2011
Jedinstveni
račun
trezora
KKB
€ '000
€ '000
7,307
714
94
-
295
89
-
7,206
820
150
-
791
351
-
7,557
718
96
-
325
-
8,115
384
8,176
1,142
8,371
325
325
325
8
9
10
5,264
735
200
6,199
0
0
5,311
741
200
6,252
30
30
5,108
749
200
6,057
11
126
1,790
8,115
0
384
384
132
1,792
8,176
56
1056
1,142
493
1,821
8,371
12
13
14
Plaćanja po
eksternih
trećih lica
3
Opština Vitina
Član 13. Izvełtaj o realizaciji budžeta za godinu koja se završava 31. decembra 2013
( Iznosi u hiljadama EUR , osim ako drugačije naznačeno )
2013
Finalni budžet
(aproprijacija)
B
€ '000
Pocetni budžet
(aproprijacija)
A
Shën.
€ '000
Realizacija
C
€ '000
Varianca
D=C-B
€ '000
2012
2011
Realizacija
E
€ '000
Realizacija
F
€ '000
Prihodi novcane gotovine na racun trezora
Porezi
Sopstveni prihodi
Donacije
Kapitalna primanja
Fond privatizacije
Finansiranje sa zaduzivanj.
Zaduzivanje
Ostalo
Ukupna primanja za KKF
14
15
16
17
18
20
21
22
870
-
870
190
-
668
190
-
(202)
-
694
93
-
783
117
-
870
1,060
858
(202)
787
0
932
Isplate novcanom gotovinom od trezorskog racuna
Plate I dnevnice
Roba I usluge
Komunalni troskovi
Transferi I subvencije
Kapitalni rashod
Fond privatizacije
Uplate dugova
Ostalo
Total isplate od BRK preko JRT:
23
24
25
26
27
28
29
30
5,331
822
200
140
1,788
8,281
5,360
876
200
140
2,029
8,605
5,263
735
200
127
1,790
8,115
(97)
(141)
(13)
(239)
(490)
5,311
741
200
133
1,792
8,176
5,109
749
200
493
1,821
8,372
4
Opština Vitina
Član 13. Izvełtaj o realizaciji budžeta za godinu koja se završava 31. decembra 2013
( Iznosi u hiljadama EUR , osim ako drugačije naznačeno )
Beleška (Napomena) 1.
Informacije za budzetsku organizaciju (aktivnosti, zakonodavstvo, itd.) i racunovodstvene politike
(primeri)
1.1 Osnov pripreme
Finansijski pregledi (izvestaji) pripremljeni su uz saglasnost SNKSP bazirane po novcanoj gotovini “Finansijski
Izvestaj po racunovodstvu na osnovu novcane gotovine”. Beleske u finansijskim pregledima (izvestajima)
predstavljaju integralni deo da bi razumeli izvestaj, zato treba procitati zajedno sa pregledima (izvestajima).
Racunovodstvene politike su dosledno primenjene tokom perioda.
1.2 Izvestavanje entiteta
Finansijski izveštaji su za subjekte javnog sektora opštine Vitina. Finansijski pregledi (izvetaji) obuhvata
izvestavanje entiteta po Zakonu za menadziranje Javnim Finansijama i odgovornosti (03/L-048 clan 46-Zavrsno
izvestavanje Br. 07/2011 za budzet i Finansijska pravila br 03/2013.
Finansijski izveštaji su za opštinu Vitina. Opstina Vitina kontrolise se od Vlade Kosova i sve aktivnosti finansiranju
se od Konsolidovanog Budzetaod Kosovo.
1.3 Isplate sa trecih stranaka
Opstina Vitina moze dobit robe i usluge kupljene za nju preko isplate novcane gotovine vrsene od strane trece
stranke koje su van Vlade tokom perioda Januar – Decembar 2013.godine. Vrsene uplate sa trecih stranaka ne
sacinjavju prijem ili uplatu novcane gotovine Opstine Vitina. Te su predstavljene preko kolone Uplate sa trecih
stranaka u Pregledima Prijema i Uplate novcane gotovine.
1.4 Jedini trezorski obracun
Opstina Vitina (657) ne operira sa svojim bankarskim racunom. Vlada operira u centralizovanoj funkciji trezora
koja administrira prijem novcane gotovine koji je prikupljen od sviju budzetskih entiteta tokom finansijske godine.
Uradjene uplate u ovom racunu sto se tice Opstine Vitina su predstavljene u koloni jedinog trezorskog obracuna na
Prijemnim izvestajima i isplate novcane gotovine.
1.5 Vracenje rashoda od prethodne godine
Ponovno vraceni rashodi (troskovi) u FKK sa prethodne godine su registrovane kao primljene u aktuelnoj godini a
ne kao godisnje reduktiranje troskova kada se desavalo rashod (troskovi).
1.6 Izvestavanje valute
Izvestajne valute je evro ( € )
1.7 Datum ovlascivanja
Finansijski izvestaji ovlasceni su da bi se izdali u 29 maj 2014.god od strane Berat Zuka, Sokol Haliti, [ZKF i ZKA
– Predsednik Opstine Vitina] Prema prirucniku izjave o prezentaciji finansijskih izvestaja .
Period izvestavanja je kalendarska godina Januar – Decembar 2013.
5
Opština Vitina
Član 15-20. Beleške finansijske izveštaje 31. decembar 2013
( Iznosi u hiljadama EUR , osim ako drugačije naznačeno )
Beleška 2. Izvor ondova
Raspodele opsteg fonda
Ekonomska klasifikacija
2013
€ '000
2012
€ '000
2011
€ '000
Plate I dnevnice
Robe I usluge
Opstinski Troskovi
Subvencije I transferi
Kapitalni troskovi
Ukupan
5,222
587
200
0
1,297
7,307
5,255
495
200
8
1,248
7,206
5,100
513
200
381
1,363
7,557
U belešci 2 raspodele sa opsteg fonda KKB-a predstavili smo rashode pate (5) ekonomskih kategorija
realizovane -potrosene u iznosu od 2013: € 7,307 hiljada, 2012: € 7,206 hiljada i 2011: € 7,557 hiljada gde
kod beleške 2 prelistavacemo privredne kategorije po svim budzetskim programima opstine.
Beleška 3 Sopstveni prihodi
Ekonomska klasifikacija
Plate I dnevnice
Robe I usluge
Opstinski Troskovi
Subvencije I transferi
Kapitalni troskovi
Ukupan
2013
€ '000
2012
€ '000
2011
€ '000
41
95
127
451
714
56
233
125
406
820
8
207
112
391
718
Ova tabela predstavlja troskove sa opstinske sopstvene prihode- izvor fonda 21+22 za period Januar-Decembar
2013/12 i 2011.godine. U belešci 3 opsti fond kod kolone PSI imamo predstavljeni iznos troskova po ekonomskim
kategorijama predstavljajuci izvor fonda 21- sopstvenih prihodi 2013.godine u iznosu od € 584 hiljada i izvorni
fond 22 prenoseni sopstveni prihodi sa prethodne godine 2012 u iznosu od € 130 hiljarda, total potrosnje dvoje
izvornih fondova je u iznosu od € 714 hiljada. Prihodi za 2012 su u iznosu od € 820 hiljada, dok je 2011 iznos od €
718 hiljada.
Beleška 4 Odredjeni donatorski grantovi
Ekonomska klasifikacija
Plate I dnevnice
Robe I usluge
Opstinski Troskovi
Subvencije I transferi
Kapitalni troskovi
Ukupan
6
2013
€ '000
2012
€ '000
2011
€ '000
53
41
94
13
137
150
30
66
96
Opština Vitina
Član 15-20. Beleške finansijske izveštaje 31. decembar 2013
( Iznosi u hiljadama EUR , osim ako drugačije naznačeno )
Beleška 4 Odredjeni donatorski grantovi (nastavlja)
U belesci 4 kod uporedjenja izvestaja aktualnih i budzetskih iznosi Opstine imamo ove iznose koje su predstavljene
- unutrasnje i vanjske donacije:
Grantovi dodeljeni rashod tokom 2013 od € 194 hiljada (Napomena 36) se koriste samo za iznos € 94 hiljada, dok
je iznos od € 100 hiljada vrši na 2014. Dok grantovi dodeljuju za rashode za 2012 (150 hiljada €) i 2011 (€ 96
hiljada).
Kod trecih stranaka
2013
€ '000
Donatori
Community Development organization ,, Vodosnabdevanje u 5 sela Vitine ‘’
Ukupan
40
40
Beleška 5 Fond pozajmljivanja
Zajmodavac
Ukupan
2013
€ '000
-
2012
€ '000
-
2011
€ '000
-
Komentar : Nemamo ni jedan podatak u belešci 5 za 2013, 2012 i 2011.godinu
Beleška 6 Finansiranje iz pozajmica
Finansiranje iz pozajmica
Ukupan
2013
€ '000
-
Komentar : Nemamo ni jedan podatak u belesci 6 za 2013, 2012 i 2011.godinu.
Beleška 7 Ostala primanja
Komentar : Nemamo ni jedan podatak u belesci 7 za 2013, 2012 i 2011.godinu.
7
2012
€ '000
-
2011
€ '000
-
Opština Vitina
Član 15-20. Beleške finansijske izveštaje 31. decembar 2013
( Iznosi u hiljadama EUR , osim ako drugačije naznačeno )
Beleška 8 Plate i dnevnice
2013
Opis
Uplate
Neto plate
Isplate za sindikat -0.10% te 0.50%
Neto isplate van radnog vremena
Neto isplate sa skracenim radnim
vremenom
Isplate za rad nocne smene
Neto isplate za porodiljsko odsustvo
Dnevnice za delegate I komisije
Radnici pod ugovorom
Porez za licni dohodak
Penzijski doprinos poslodavca
Penzijski doprinos zaposlenih
Sudske odluke
Ukupno uplate:
KKB
€ '000
2012
2011
€ '000
€ '000
SPI
€ '000
OD
€ '000
Ukupan
€ '000
4,491
23
-
41
-
-
4,532
23
-
4,574
23
-
4,332
21
2
207
251
251
5,222
41
-
207
251
251
5,264
208
253
253
5,311
73
194
243
243
5,109
Komentar:
U privrednoj kategoriji plate i dnevnice imamo ove podatke pod jedinim racunom trezora u irnosu od € 5,263
milion specifiranih na osnovu gorenavedene tabele uglavnom su plate Vladinog granta – izvorni fond 10 od u
irnosu od € 5,222 milion i izvorni fond 21 u iznosu € 12 hiljada– izvorni fond 22 u iznosu od € 29 hiljada.
Potroseni budzetu poredjujuci sa podalociranim budzetom potrosen je isnoz od 98,20% dok, potroseni budzet
uporedjujuc sa iznosom ukupnog budzeta potroseno je od 99,00 %.
Br.
Naziv programa
Iznos u
€ '000
1
Kancelarije predsednika
2
Kancelarija skupštine
186
3
Administracija
4
Inspekcija
5
Budžet i finansije
113
6
Javna i komunalna preduzeća
154
7
OKK
12
8
Poljoprivreda
47
9
78
132
51
Katastar
38
10
Urbanizam
24
11
Kultura
55
12
Zdravstvo i socijalna Serv
13
Obrazovanje i nauka
3.614
Ukupno
5.264
755
8
Opština Vitina
Član 15-20. Beleške finansijske izveštaje 31. decembar 2013
( Iznosi u hiljadama EUR , osim ako drugačije naznačeno )
Beleška 9 Robe i usluge
2013
Opis
Uplate
Troskovi putovanja
Usluge telekomunikacije
Troskovi za usluge
Namestaj I oprema manje od 1000 Euro
Namestaji I ostale opreme 1000 - 5000
Euro
ostale kupovine robe I usluge
Derivati I goreca sirovina
Finansijske usluge
Usluge za registracije I osiguranja
Racuni avansa
Odrzavanje
Kirija
Usluge marketinga
Reprezentacija
Sudske odluke
2012
2011
€ '000
€ '000
SPI
€ '000
OD
€ '000
Ukupni
o
€ '000
40
4
34
70
1
0
5
7
46
41
4
38
123
40
11
53
50
44
14
59
75
113
176
11
98
15
26
2
587
7
23
1
46
6
95
7
53
127
198
11
144
15
33
2
735
150
192
11
150
18
27
39
741
162
201
11
101
29
31
24
750
GV
€ '000
Komentar:
1. Troškovi putovanja su putni troškovi za studente € 27 hiljada, putne troškove van zemlje € 0.8 hiljada , dnevnice
putovanja van zemlje € 4 hiljada, itd .
2. Derivati i goreca sirovina – Derivati za vozila € 71 hiljada derivati za generator € 2.015 hiljada derivati za
centralno grejanje 10 hiljada goreca sirovina - drva € 11 hiljada.
3. Vendime të gjakatave konteste të ndryshme kemi këto shpenzieme 2 mijë €:
a. Emrush Azemi € 1.5 hiljada
b. Plaćanje raznih sudski savjet sudija su € 0.3 hiljada
c. Ostali € 0.1 hiljada
9
Opština Vitina
Član 15-20. Beleške finansijske izveštaje 31. decembar 2013
( Iznosi u hiljadama EUR , osim ako drugačije naznačeno )
Beleška 9 Robe i usluge (nastavlja)
Tabela ispod prikazuje troškove na osnovu analitičkih kodova - opštinski records arhives sprovedene tokom
2013.god.
Troškovi za sve budžetske jedinice u robi i uslugama
13130 Shpenzimet e udhetimit zyrtar mbrenda vendit
13141 Meditjet e udhetimit zyrtar jshate vendit
13320 Shpenziumet e telefonis mobile
13430 Sherbime te ndryshme shendetesore
13460 Sherbime kontraktuese tjera
13470 Sherbime teknike
13480 Sherbime per anetarsim
13501 Mobilje
13503 Komjuter
13506 Pajisje speciale mjeksore
13508 Pajisje trafiku
13509 Pajisje tjera
13610 Furnizim i zyrës
13620 Furnizim me ushqim dhe pije
13630 Furnizime mjekësore
13640 Furnizime pastrimi
13720 Nafte per ngrohje qendrore
13760 Furnizimi me lende djegese (Dru)
13770 Derivate per gjenerator
13780 Derivate veturave
13810 Avans per para te imta (p.cash)
13820 Avans për udhetime zyrtare
13950 Regjistrimi i automjeteve
13951 Sigurimi i automjeteve
14010 Mirembatja dhe riparim i automjeteve
14020 Mirembatja e ndertesave
14023 Mirembatja e shkollave
14032 Mirembatja e autorrugeve lokale
14040 Mirembatja e Teknologjis Informative
14050 Mirembatja e mobiljeve dhe paisjeve
14210 Reklamat dhe Konkurset
14220 Botimet e publikimet
14230 Shpenzimet per informim publik
14310 Dreka zyrtare
14410 Shpenzime - Vendime gjykatave
Ukupno za robe I usluge
27
4
3
11
20
3
4
60
16
4
6
34
68
14
31
11
10
114
2
72
9
9
4
7
21
65
6
44
4
4
1
1
12
32
2
735
Ekonomska kategorija budžeta za robe i usluge su proveli iznos od € 735 hiljada od € 587 hiljada od Grant Vlade,
Fonda Izvor 21 i 21 + 22 PSI iznos od € 95 hiljada , izvor fond 31 do 99 iznos donacija € 53 hiljada .
10
Opština Vitina
Član 15-20. Beleške finansijske izveštaje 31. decembar 2013
( Iznosi u hiljadama EUR , osim ako drugačije naznačeno )
Rashod Budzeta uporedjujuci sa podalociranim budzetom potrosen je 99,65% dok, rashod Budzeta uporedjujuci sa
iznosom ukupnog budzeta potroseno je 83,98 %.
Beleška 10 Komunalne usluge
2013
Përshkrimi
Struja
Voda
Otpadni
Telefon
Rashodi Komunalije
Ukupno isplate
BKK
€ '000
THV
€ '000
GPD
€ '000
Totali
€ '000
-
-
85
33
28
17
37
200
85
33
28
17
37
200
2012
2011
€ '000
€ '000
123
11
31
19
16
200
96
34
37
16
17
200
Komentar:
Imamo troskove osim:Struje, otpadaka, telefona vode i sudske uplate u iznosu od 37.147.20 za uplatu ovih sudskih
sporova :
1. Sporova plata Hysen Ymeri iznor od
1,713.36
2. Pentium Computers iznor 20,000+7,004.63
27,004.63
3. Sporova plata Fevzi Mehmeti iznor
3,587.21
4. Sporova plata Arsim Sylejmani iznor
2,421.00
5. Sporova plata Feat Shaqiri iznor
2,421.00
Rashod budzeta uporedjujuci sa podalociranim budzetom potrosnja je od 99,91% dok potroseni budzet uporedjujuci
sa iznosom total budzeta potroseno je 99,91 %.
Beleška 11 Subvencije i transferi
2013
Opis
Subvencije za javne entitete
Subvencije za kulturne entitete
Subvencije za nejavne entitete
Transferi za druge vlade
Sudske odluke
Ukupno isplate
GV
€ '000
SPI
€ '000
OD
€ '000
Ukupno
€ '000
56
71
126
-
56
71
126
-
2012
2011
€ '000
€ '000
22
8
98
5
133
58
436
493
Komentar:
U napomeni 11 Grafikon izvršavaju budžetske podatke iz 126 hiljada €
Rashod budzeta uporedjujuci sa podalociranim budzetom potrosnja je od 99,908% dok, rashod Budzeta uporedjujuci
sa iznosom ukupnog budzeta potroseno je 90.30 %.
11
Opština Vitina
Član 15-20. Beleške finansijske izveštaje 31. decembar 2013
( Iznosi u hiljadama EUR , osim ako drugačije naznačeno )
Beleška 12 Kapitalne investicije
2013
BKK
€ '000
Opis
Isplate
Ostale strukture
Zgrade
Izgradnja puteva
Oprema Tehničke informacije
Kanalizacija
Vodovod
Obrazovne ustanove
Zdravstvene ustanove
Energija, generisanje, prenos I snabdevanje
Nameštaj
Oprema iznad 1000 Euro
Obrazovne ustanove
Zdravstvene ustanove
Službeni automobil
Masinstvo
Ostali kapitali
Zemlja
Nematerijalna sredstva
Kapitalni transfer za javne entitete
Kapitalni transfer za nejavne entitete
Sudske odluke
Ukupno isplate
THV
€ '000
GPD
€ '000
Totali
€ '000
64
335
53
451
37
5
42
266
1,408
5
63
48
1,790
165
1,069
5
10
48
1,297
2012
2011
€ '000
€ '000
530
701
363
117
29
34
13
4
1,790
355
687
148
99
37
68
61
182
184
1,821
Komentar:
Jedinstveni račun trezora smo izdvojila iznos od € 1.954 hiljada od toga iz vlade donacije € 1.345 hiljada, prema
izvoru sredstava 21 + 22iznos od € 467 hiljada, od donatora interne i eksterne iznosu od € 141 hiljada kursevi
Ukupan iznos potrošen od € 1,790 hiljada. Ministarstva i druge organizacije finansiraju € 384 hiljada.
Analitička prezentacija investicija za period januar - decembar 2013
Br.
1
2
3
4
Opis investicije
Furnizim me material
ndertimor per skamnoret
Ndertimi i shkolles fillore
ne fshatin Sllatine
Ndrrimi i dyerve dhe
dritareve ne Sh.F. "Hysen
Terpez"
Ndertimi i shkolles fillore
ne fshatin Terstenik
Snabdevac
Puntori NTP
IngjenjeringuBeni
Construktion
Mesto
investicije
Pozheran,
Sedovin
Muhaxhereve
Izvorni
fond 10
Izvorni
fond 21
Izvorni
fond 22 Donacije
Izbor
15
-
-
-
15
Sllatin
31
-
46
-
77
Beni
Construktion
Tërpez
-
16
-
36
52
Enginering
Terstenik
112
-
-
-
112
12
Opština Vitina
Član 15-20. Beleške finansijske izveštaje 31. decembar 2013
( Iznosi u hiljadama EUR , osim ako drugačije naznačeno )
Br.
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Opis investicije
Riparime neper shkollaFurnizim me Tepisona ne
Sh.F. Pozheran
Rregullimi i fushes sportive
ne Sh.F,,Deshmoret e 5
prillit''Smir
Furnizim me gypa të betonit
në fshatin Debelldeh
Asfaltimi i rruges Kabashvarrezat e Deshmoreve
Asfaltimi i rruges Verbovc
- Podgorc
Asfaltimi i rruges ne lagjen
Qerimi ne fsh.pozheran
Ndertimi i rruges Goden Stubell e ulet
Asfaltimi i rruges Smir varrezat e Deshmoreve
Furnizimi me zhavor per
rruge lokale ne fshatin e ri,
varrezat e deshoreve Viti,
Kabash dhe Begunc
Ndertimi i rruges lokale ne
fshatin Mjak
Asfaltimi i rruges ne lagjen
e Carve dhe pallve ne
Verban
Asfaltimi i rruges ,,Flaka e
Janarit' 'Viti
Ndertimi i trotuarit Viti Ramnisht
Rregullimi i Kanalizimit ne
fshatin Kabash
Rregullimi i Kanalizimit ne
fshatin Budrik
Rregullimi i Kanalizimit ne
lagjen e Vinex ne Viti
rregullimi i Kanalizimit ne
fshatin Terpez
Rregullimi I Kanalizimit ne
fshatin Sllatin
rregullimi i Kanalizimit ne
fshatin Smir
Ndertimi i ujesjellsit ne
Sllatin E. Sllatin U.
Trestenik, Sedovin J.
Sedovin Q.
Shtimi i pruarjeve te ujit ne
Letnic
Snabdevac
Mesto
investicije
Izvorni
fond 10
Izvorni
fond 21
Izvorni
fond 22
Donacije
Izbor
Blina
Pozheran
1
-
-
-
1
GLV Vitia
Smire
5
2
-
-
7
Linda
Debelldeh
-
1
-
-
1
Vision Projekt
Kabash
68
20
-
-
88
Zuka Com
Pro Co Group
SHPK
Podgorc
169
-
-
-
169
2
16
-
5
23
83
-
-
-
83
109
11
-
-
120
Strassen Tiefb
Pro Co Group
SHPK
Pozheran
GodenStubell
Smire
Bentoksi Ri
Shpk
Viti, fshati i
ri , Kabash,
Begunc
-
1
-
-
1
Vision Projekt
Mjak
-
45
-
-
45
Magjistralja
NNT
Verban
-
31
-
-
31
Viti
Viti Ramnisht
-
4
-
-
4
25
33
-
-
58
Hajrushi
Kushtrimi
Ntp
Kabash
26
-
29
-
55
Budrik
108
6
-
-
114
Vizioni BD
Viti
-
6
-
-
6
Hajrushi
Terpez
149
-
-
-
149
Vizioni BD
Sllatin
10
-
-
-
10
Art project
Smire
Sllatin E.
Sllatin U.
Trestenik,
Sedovin J.
Sedovin Q.
200
-
-
-
200
-
113
-
-
113
14
19
-
-
33
Zuka Com
Area NNP
CDI
Kushtrimi
NTP
Letnic
13
Opština Vitina
Član 15-20. Beleške finansijske izveštaje 31. decembar 2013
( Iznosi u hiljadama EUR , osim ako drugačije naznačeno )
Br.
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
Opis investicije
Shtrirja e rrjetit te ujesjellsit
ne fshatin Remnik
rregullimi i ujsjellsit ne
fshatin Goshic dhe Germov
Shpimi i pusit ne
SHF,,Nazmi Pajaziti''
Budrik
Furnizim me Trafo elektrike
ne fshatin Skifteraj dhe
Zhiti
Hartimi i Planit rregullues
urban - Viti
Hartimi i projekteve
kryesore
Ndertimi i kompleksit te
varrezave te deshmorve ne
Viti
Mbikqyrja e projekteve
Pages me vendim gjyqesor
- Kanalizimi fsh. Skifteraj
Pages me vendim gjyqesor Rregullimi i rruges dhe
trotuarit ne sheshin e Vitise
Snabdevac
Kushtrimi
NTP
Mesto
investicije
Izvorni
fond 10
Izvorni
fond 21
Izvorni
fond 22
Donacije
CDI
Remnik
Goshic Germov
Betoni MB
SHPK
Budrik
1
-
-
-
1
Skifteraj,
Zhiti
5
-
-
-
5
Viti
-
-
25
-
25
Pro Ing NPN
Viti
10
20
-
-
30
S-ING Projekt
A G Pro
Viti
Viti
-
4
4
-
-
4
4
Liman Emini
Skifteraj
8
-
-
-
8
Jozef Ramaj
Viti
40
-
-
-
40
1,296
353
100
41
1,790
Elektro Stublla
Insi Instituti
SHK
Ukupno
55
-
-
-
55
50
1
-
-
51
Rashod budzeta uporedjujuci sa podalociranim budzetom potrosnja je od 91.63% dok, rashod Budzeta uporedjujuci
sa iznosom ukupnog budzeta potroseno je 88,22 %.
Beleška 13 Ostale uplate
Nemamo podataka kod napomene (beleske) 12 za ostale plate- 2013, 2012 i 2011.god.
Beleška 14
Izbor
Vracenje pozajmice
2013
€ '000
-
Opis
Zajmodavac 1
Zajmodavac 2
Zajmodavac 3
Ukupno
Komentar: Nemamo podataka vracenja pozajmice - 2013, 2012 i 2011.g.
14
2012
€ '000
-
2011
€ '000
-
Opština Vitina
Član 15-20. Beleške finansijske izveštaje 31. decembar 2013
( Iznosi u hiljadama EUR , osim ako drugačije naznačeno )
Beleška 15
Porezi
Opis
beleške
2013
€ '000
2012
€ '000
2011
€ '000
-
-
-
Poreski prihodi 1
Poreski prihodi 2
Poreski prihodi 3
Ukupno
Napomena: Tabela treba se popunjavati samo od strane Carine i Poreske Administracije.
Beleška 16
%e
ukupno
2013
%
promeni
od 2012
%
%
%
%
%
%
%
%
Sopstveni prihodi
Opis
Porez na imovinu
Prihod od takse 1
Prihod od takse 2
Prihodi od kazni Centralnog nivoa
Prihodi sa Inspekcijske kazne
Prihodi od licencije 1
Prihodi od licencije 2
Prihodi od prodaje imovine u
usluga
Prihodi od inspekcije
Prihodi od bankarske kamate
Prihodi od varijacije deviznog
kursa
Tarifaza akreditaciju
Prihod od imovine
Ukupno Sopstveni prihodi 2013
beleške
%e
ukupno
2013
2013
€ '000
2012
€ '000
2011
€ '000
304
178
52
5
-
265
244
60
10
-
260
235
115
42
-
45%
27%
0%
8%
0%
1%
0%
15%
(27%)
0%
(14%)
0%
(47%)
0%
91
38
-
93
22
-
105
26
-
14%
6%
0%
(2%)
72%
0%
668
694
783
0%
0%
0%
100%
0%
0%
0%
(4%)
Napomena: Unesite prihode prema ekonomskoj kategoriji za vasu budzetsku organizaciju.
Komentar : Imamo predstavljene tabele sopstvenih prihoda kao dolenavedene za svaki prihod posebno.
15
% promeni od
2012
Opština Vitina
Član 15-20. Beleške finansijske izveštaje 31. decembar 2013
( Iznosi u hiljadama EUR , osim ako drugačije naznačeno )
Planiranje i realizacija sopstvenih prihoda za 2013 godinu
Iznos
€ '000
Vrsta prihoda
Arhiva servis
2
Ofikarije zvanična dokumenta ( izvodi iz matičnih knjiga )
23
Autentifikacija dokumentacije o
1
Kunorezimi
3
Ostali prihodi ofikarije
22
Prihodi od tendera
6
Ukupni prihodi od administracije
56
Iznos
€ '000
Vrsta prihoda
Brodova iz javnog prostora
10
Registracija vozila
75
Upotreba javnog prostora
2
oglašavanje
1
Licenca ( autotaki )
Javni parking
3
Ukupni prihodi od javnih službi
91
Građevinskih dozvola
3
Urbana Dozvole
-
Upotrebne dozvole
-
Rušenje dozvole
-
Ukupni prihodi od urbanizam
3
Porez na imovinu
komercijalni dozvole
304
-
Ukupan prihod od privrede i finansija
304
Pla . Geo . I plan primeraka
23
Prenos vlasništva
35
Field izlaza
16
Ukupni prihodi od katastar - geodezije
74
Učešće zdravlje
42
CSR
2
prihode od zakupa - ob.she .
8
Ukupan prihod od zdravlja
52
Prihodi od vrtića
18
TEHNIKE
6
GIMNAZIJA
1
Ukupni prihodi od obrazovanja
25
Prihod od Sh.Kultures
1
Prihodi iz istorije Arhiva
-
16
Opština Vitina
Član 15-20. Beleške finansijske izveštaje 31. decembar 2013
( Iznosi u hiljadama EUR , osim ako drugačije naznačeno )
Ukupni prihodi od kulture
1
Okretanje Buj zemljišta - NDE . .
3
Prodaja drvne mase
4
sertifikati za izradu poljoprivredne delatnosti
-
Ukupni prihodi od poljoprivrede
7
Shuma
€ '000
Vrsta prihoda
Prihod od sanitarne inspekcije
-
The taksi deponija
1
Kazne od inspektora
-
tehnički pregled prostorija
2
Ukupni prihodi za inspekcije
3
Osuda šumskih ekosistema
8
Kazne od kaznesud
35
Saobraćajne kazne
9
naknadu od osiguravajućeg društva
-
Ukupan prihod izvor
668
Učešće građana
100
Jastme donacije ( LLOGOSI )
90
Ukupni prihodi od donacija
190
Ukupni prihodi od donacija
858
Primljeni prihodi Januar- Decembar 2013 Opstine Vitina
Ova tabela predstavlja opstinske sopstvene prihode za period Januar–Decembar 2013.g. realizovane su
76.80 % sa planiranog budzeta gde smo imali smanjivanje osptinskih prihoda sa Odlukom Skupstine
Opstine kao potstrikavanje ostvarivanja i olaksavanje novih biznisa kao i one postojece tako da nismo u
vezi toga nismo imali uspeha da inkasiramo predvidjeno planiranje u iznosu od 870.000 €gde na osnovu
tabele prihoda opstinskog nivoa (direktne) treba se naci metode prikupljanja sopstvenih prihoda pogotovo
poreza naimovinu koje nisu inkasirane iznos od 1.754.445.97 sta znaci da neinkasiranje odnosno
prikupljanje poreza na imovinu samo sto se vise povecava.
Total opstinskih prihoda za ovaj period je u
iznosu od
Sudske kazne su u iznosu od
Kazne od Sumske Privrede
Saobracajne kazne
Uplate KOST
Dok opstinski prihodi su u iznosu od
668.186.18
34.905.00
7.878.61
8.750.00
138.00
616.514.57
17
Opština Vitina
Član 15-20. Beleške finansijske izveštaje 31. decembar 2013
( Iznosi u hiljadama EUR , osim ako drugačije naznačeno )
I da su predstavljene preko tabele po inkasiranoj destinaciji i po mesecnim periodima Januar – Decembar i
imamo gorenavedeni tabelar opstinskih prihoda.
Beleška 17
Grant i pomoc
2013
€ '000
Donator
Projekta
Qytetaret 31
Qeveria Zvicrrane61
Qeveria Zvicrrane61
Qeveria Zvicrrane61
Qeveria Zvicrrane61
Qeveria Zvicrrane61
Qytetarët 31
Qytetarët 31
Qytetarët 31
Qytetarët 31
CDI-Logos
CDI-Logos
CDI-Logos
CDI-Logos
Donator i brendshëm
Donator i brendshëm
Donator i jashtëm
Donator i jashtëm
Donacion i brendshëm
Donacion i brendshëm
Donacion i brendshëm
Donacion i brendshëm
Donacion i brendshëm
Donacion i brendshëm
Donacion i brendshëm
Swiss Kontakt
Logosi
Logosi
Qeveria Zviceriane
UNOPS
Ukupno
Asfaltimi i rruges se fshatit Remnik
IT dhe furnizim me inventar kodi 96174
Renovimi i shk fill Hysen Terpeza dhe Safet Rexhepi
Furnizim me libra shkollor 96175
Furnizim me karrika dhe tavolina
Furnizim me paisje laboratorike 96180
Kanalizime ne fshatin Remnik
Asfaltimi i rrugës "Deshmoret e kombit"
Asfaltimi i rrugës i lagjes se keceve- Verban
Asfaltimi i rrugës Qerimi – Pozheran
Ankete me qytetarët
Renovim i fushës sportive –Viti
Nderrim i dyerve dhe dritareve te shkolles fillore Kabash
Fasadim i ndertesave te vjetra – Viti
Ndërtimi i kanalizimeve ne fshatin Radivojc
Ndërtimi i rruges Kongresi i Manastirit
Meremtimi i shkollës fillore Binçë
Rregullimi i fushës sportive – Viti
Asfaltim i rruges “Hafiz Ali Korça”
Asfaltim i rruges “Sherif Frangu”
Ndërtimi i kanalizimeve ne fshatin Kabash
Ndërtimi i kanalizimeve ne fshatin Sodovine e jerlive
Asfaltimi i rruges “Halabaku” – Pozheran
Asfaltimi i rruges “Elen Gjika” – Viti
Shrimi me zhavor i Fkifteraj, Debell
Teknologji informative
Lyerja dhe fasadimi i ndërtesave Viti
Vjetari Statistikor
Trajnimi i barazis gjinore
Regjistrimi i popullsis
100
9
37
7
28
9
190
2012
€ '000
-
2011
€ '000
-
20
8
9
5
1
1
38
11
93
5
5
36
6
7
6
5
10
25
2
6
4
117
Beleška i 17 -imamo unutrasnje i vanjske odnacije iznosu od 189.546.12 (unutrasnje donacije zajednicko
finansiranje gradjana u iznosu od 100.000 € i vanjske donacije od 89.546.12 € ).
18
Opština Vitina
Član 15-20. Beleške finansijske izveštaje 31. decembar 2013
( Iznosi u hiljadama EUR , osim ako drugačije naznačeno )
Beleška 18
Kapitalna primanja
Dobitak od prodaje
2013
2013
2011
€ '000
€ '000
€ '000
-
Priroda imovine
Zemlja
Zgrade
Infrastruktura
Masinerija
Opreme
Transportna vozila
Ostalo
Ukupno
Komentar :Nismo imali ni jedan podatak kapitalnih priomanja za 2013,2012 i 2011.god.
Beleška 19 Fond privatizacije
Dobitak od prodaje
2013
2012
2011
€ '000
€ '000
€ '000
DPP
DPP #1
DPP #2
DPP #3
Ukupno
-
-
-
Komentar : Nismo imali ni jedan podatak kod beleske (napomene) 18 Fond privatizacije za 2013, 2012 i 2011.god.
Beleška 20 Finansiranje iz pozajmica
2012
€ '000
-
Opis
Finansiranje iz pozajmica 1
Finansiranje iz pozajmica 2
Finansiranje iz pozajmica 3
Finansiranje iz pozajmica 4
Finansiranje iz pozajmica 5
Ukupno
Komentar: Nemamo podataka od beleske 20 za 2013, 2012 i 2011.god.
19
2012
€ '000
-
2011
€ '000
-
Opština Vitina
Član 15-20. Beleške finansijske izveštaje 31. decembar 2013
( Iznosi u hiljadama EUR , osim ako drugačije naznačeno )
Beleška 21 Zajmodavanja
2013
€ '000
-
2012
€ '000
-
2011
€ '000
-
2013
2012
2011
€ '000
€ '000
€ '000
Donacione te bartura nga viti paraprak
-
-
32
Totali
-
-
32
Opis
Zajmodavanja 1
Zajmodavanja 2
Zajmodavanja 3
Ukupno
Komentar: Nemamo podataka od beleske 21 za 2013, 2012 i 2011.god.
Beleška 22 Ostale
Priroda primanja
Komentar: Nemamo podataka od beleske 22 za 2013, 2012, za 2011: .god iznos 32 hiljarda.
Beleška 23 do beleška 30
Za razliku od beleske (napomene) 11 -16, ove beleske (napomene) upotrebljavaju se da bi objasnili materijalnu
razliku kolona D, znaci materijalna razlika budzetskog realizovanja. SNKSP na osnovu novcane gotovine
nezahtevase da se objasne materijalne razlike. Uz zavisnost razlike - velicine, nema potrebe pruzati objasnjenje o
svim kategorijama, zato moze se zatraziti promene u sistemu brojanja beleske (napomene). Kada se objasnjava
razlika neke kategorije dodeljivanja, treba se dati rezime prirode o promeni.
•
•
•
•
•
•
Materijalna razlika u totalnom iznosu od 490 hiljada €, radi se o predstavljenim promenama izmedju
finalnog budzeta ( Planiranje budzeta) od 8.605 hiljada € i realizovanog budzeta koji je u iznosu od
8.115 hiljada €. Ako pogledamo ovu razliku po ekonomskim (privrednim)kategorijama:
Od rashoda plate i dnevnice imamo alocirani iznos od 53 hiljada €, nealocirane iznos od 43 hiljada €
total od 97 hiljada €.
Od rashoda Robe i usluge imamo materijalnu razliku od (ne realizovanih 138 hiljada € nealocirani i 3
hiljada € alociranih a ne potrosenih dok total 141 hiljada €
Od opstinskih rashoda imamo materijalnu razliku od 170
Od subvencije i transferi imamo razliku u iznosu od 14 hiljada €
Sa kapitalnih rashoda imamo razliku u iznosu od 75 hiljada € ne realizovanih i alociranih sredstava 164
hiljada € i total u iznosa od 239 hiljada €
Gledajuci po privrednim kategorijama troskova,iznecemo ovo dopunsko objasnjenje,kao sto sledi:
20
Opština Vitina
Član 15-20. Beleške finansijske izveštaje 31. decembar 2013
( Iznosi u hiljadama EUR , osim ako drugačije naznačeno )
Beleška 23
Ekonomska kategorija plate i dnevnice tokom 2013.godine potrosen je iznos od 5.263 hiljada € dok budzetiran
iznos bio je od 5.360 hiljada €. Uglavnom uplaceni su od Vladinog granta u zijosu od 5.222 hiljada €, sa izvornog
fonda 21-vrednost od 12 hiljada € , sa izvornog fonda 22 iznos od 29 hiljada € potrosen je, ostali deo sa izvornog
fonda 10 u iznosu od 53 hiljada €.
Iznos od 96.611.06 alociranih su u iznosu od 53 hiljada € I nealociranih od 43 hiljada € ne inkasiranih.
Ostatke imamo po ovim programima izvornog fonda 10 – vladin grant:
1. Kancelarija predsednika iznos od 3 hiljada €,
2. Kancelarija Skupstine, ostatak -Iznos od 2 hiljada € zbog neodrzavanja zadnjih sednica Skupstine
Opstine kao izborna godina,
Administracija u iznos od 1 hiljada €,
Budzet i Finansije u iznosu od 0.3 hiljada €,
Kancelarija za zajednice u iznosu od 0.2 hiljada €,
Poljoprivreda u iznosu od 2.616 hiljada € zbog penzionisanog radnika - nije novi primljen,
Administracija Zdravstva 2 hiljada € i zamena sa postim grantom,
8. Obrazovanje u iznosu od 41 hiljada €.
3.
4.
5.
6.
7.
Kaos to se vidi po ovom pregledu licnih dohodaka - kategorija plate i dnevnice imamo jednu ne uslagasavanje
zadataka u Ministarstvu za Finansije – Uprava trezora jer nealocirana sredstva uradili su ih u programu za
obrazovanje i ostali su nepotroseni od vladinog granta shih programa u iznosu od 53 hiljada €.
Rashod Budzeta uporedjujuci sa iznosom ukupnog budzeta potroseno je 98,20 %.
Beleška 24
Privredna kategorija Robe i usluge tokom 2013.godine potroseno je 735 hiljada €, ostao nepotrosen iznos od 32
hiljada € potroseni sa:
1. Vladinog granta 587 hiljada € ne potrosenih 2 hiljada €,
2. Sopstveni prihodi sa izvornog fonda 21 potroseni iznos 94 hiljada € ne potroseni 0.3 hiljada €,
3. Prenoseni sopstveni prihodi sa izvornog fonda 22 potroseni iznos od 1 hiljada € nepotroseno ostalo je 4 €,
4. Unutrasnje i vanjske donacije ( 31-99 )su% potroseno 52.904.50 nepotroseno ostalo je 0.2 hiljada €,
5. Dok iznos od 138 hiljada € nije realizovano i ako sto su bili planirani ali nije moglo se realizovati plan
prihoda.
Buxheti i shpenzuar në krahasim me shumën e buxhetit total është shpenzuar prej 83.93 %.
Beleška 25
Privredna kategorija Komunalnih trokova tokom 2013. godine potroseno je 200 hiljada €, ostao ne potrosen iznos
od 179.81 €. Potroseno sa vladinog granta –izvor fonda 10.
Rashod Budzeta uporedjujuci sa iznosom ukupnog budzeta potroseno je 99.91 %.
Beleška 26
Privredna kategorija subvencije i transferi tokom 2013.godine, potrosen je iznos od 127 hiljada € dok budzetiran bio
je iznos od 140 hiljada € ostatak 14 hiljada €, potroseni sa izvornog fonda 21 – 126 hiljada € i izvorni fond 220 iznos
od 150 €.
Budzetirani iznos od 140 hiljada €, potrosenih 127 hiljada € ostatak 1 hiljada € i nealociranih uz nedostatak sredstva
iznos od 12 hiljada € od THV – izvorni fond 21.
Rashod Budzeta uporedjujuci sa iznosom ukupnog budzeta potroseno je 90.30 %
21
Opština Vitina
Član 15-20. Beleške finansijske izveštaje 31. decembar 2013
( Iznosi u hiljadama EUR , osim ako drugačije naznačeno )
Beleška 27.
Privredna kategorija kapitalni h troskova tokom 2013.godine potroseno je 1.790 hiljada €ostao nepotrosen iznos od
164 hiljada € € i nerealizovan ostao je iznos od 75 hiljada €.
Rashodi uradjeni su od
Vladinog granta ( 10 ) iznos od
Sopstveni prihodi ( 21 +22) iznos od
1,297
451
41
1,789
Unutrasnje i vanjske donacije iznos od
Ukupno
Iznos od 164 hiljada € ostatak je sa izvornih sondova:
1.
Izvorni fond 10 – GQ iznos od 47.726.46 € bili su alocirani i obecani ali uplata nije arsena zato sto vrsioci
radova nisu se pridrzavali dinamicnom planu i komisija primanja radova nije prihvatila te radove kao zavrsnim – i
odlucila je za neuplacivanje tih nezavrsnih radova.
a)
Asfaltiranje puta Smira-groblja heroja u iznosu od ..12 hiljada €.
b)
Izgradnja osn.sk. Gornja Slatina ( 21 ) u iznosu od 6 hiljada €.
c)
Asfaltiranje puta Kabas-groblja heroja u iznosu od 12 hiljada €.
d)
Asfaltiranje alternativnog puta u Stubli –u iznosu od 13 hiljada €. i ostali troskovi pod malim iznosom koji
nisu da se istaknu
2.
Izvorni fond 21+22 THV iznos od 15.850.57 bili su alocirani i obecani ali uplata nije vrsena zato sto vrsioci
radova nisu se pridrzavali dinamicnom planu tako da komisija nije prihvatila kao zavrsnim radovima ove radove – i
ne placaju se ova sredstva.
e)
Igradnja kanalizacije Kabas – iznos od 3 + 3 hiljada €,
f)
Izgradnja kanalizacije – Ramjan Iznos od 2 hiljada €,
g)
Izgradnja objekta za bezkucnike u iznosu od 2 hiljada € i ostali troskovi u malim iznosima koja nisu da se
istaknu.
3.
Izvorni fond 31 – Grant donatora je nazavrseni projekt Asfaltiranje puta u selu Remnik i ocekuje se
zavrsavati 2014.godine u iznosu od 100 hiljada €.
Rashod Budzeta uporedjujuci sa iznosom ukupnog budzeta potroseno je 82.24 %.
Komentar za belesku (napomenu) 28, 29 i 30 nemamo ni jedan podatak da bi izvestavali.
Beleška 28 Izjava neizmirenih faktura (obaveze) budzetske organizacije
Sadrzaj
Program kod
130
140
200
300
2013
€ '000
123
18
21
130
292
Odeljenje
Robe i usluge
komunalne usluge
Subvencije i transferi
Kapitalne investicije
Ukupni neplaćeni računi
22
2012
€ '000
93
6
99
2011
€ '000
83
16
12
111
Opština Vitina
Član 15-20. Beleške finansijske izveštaje 31. decembar 2013
( Iznosi u hiljadama EUR , osim ako drugačije naznačeno )
Detajet e fatuarave te papaguara (shumat në Euro)
Datum racuna
Br. racuna
Privredni
kod
Datum
protokola
Snabdevac
Opis
Razlog
neuplacivanja
02.12.2013
2013/06
12/11/2013
14010
Golfi
Mir e veturave
fund viti fisk
Iznos
€
184,00
03,12,2013
2013/09
12/12/2013
14010
Golfi
Mir e veturave
fund viti fisk
6-
04,10,2013
687-2013
12/20/2013
14220
Zyra e kryeministrit
Gazeta zyrtare
fund viti fisk
12-
11,11,2013
771-2013
12/20/2013
14220
Zyra e kryeministrit
Gazeta zyrtare
fund viti fisk
12-
16,12,2013
61869
12/17/2013
14230
RT. Iliria
Publikime
fund viti fisk
2.394,50
31,10,2013
427/2013
12/20/2013
14230
Tribuna
Publikime
fund viti fisk
7-
11,12,2013
79/2013
12/19/2013
13509
Arti – G
Furnizime
fund viti fisk
24-
29,11,2013
01/13
12/23/2013
13620
Beni Dona
Furnizime
fund viti fisk
249,90
10,01,2013
06/17
12/20/2013
14220
Gjilani Info
Publikime
fund viti fisk
5-
27,02,2013
07/17
12/20/2013
14220
Gjilani Info
Publikime
fund viti fisk
5-
17,03,2013
08/17
12/20/2013
14220
Gjilani Info
Publikime
fund viti fisk
5-
31,10,2013
080411015
12/23/2013
13320
PTK - Vala 900
Tel Roming
fund viti fisk
1.121,32
27,11,2013
17107
12/20/2013
14310
Lindi –T
Dreka Zyrtare
fund viti fisk
1.376,00
26,03,2013
24926
03/28/2013
14310
Lindi –T
Dreka Zyrtare
mung e mje
44-
13,05,2013
632
06/04/2013
14310
Illyri kumpark
Dreka Zyrtare
mung e mje
159,00
28,04,2013
625
06/04/2013
14310
Illyri kumpark
Dreka Zyrtare
mung e mje
142,00
10,07,2013
13788
07/11/2013
14230
Rajoni Pres
Publikime
mung e mje
9-
03,07,2013
13786
07/01//2013
14230
Rajoni Pres
Publikime
mung e mje
9-
17,06,2013
13772
07/08/2013
14230
Rajoni Pres
Publikime
mung e mje
9-
09,08,2013
17158
09/17/2013
14230
Rajoni Pres
Publikime
mung e mje
9-
19,07,2013
13794
09/17/2013
14230
Rajoni Pres
Publikime
mung e mje
9-
30,07,2013
13796
09/17/2013
14230
Rajoni Pres
Publikime
mung e mje
9-
16,10,2013
17189
12/16/2013
14230
Rajoni Pres
Publikime
mung e mje
9-
19,08,2013
17168
12/17/2013
14230
Rajoni Pres
Publikime
mung e mje
9-
02,12,2013
33305
12/20/2013
14230
Rajoni Pres
Publikime
mung e mje
9-
02,09,2013
17171
09/17/2013
14230
Rajoni Pres
Publikime
mung e mje
15-
30,06,2013
45893
07/22/2013
14310
Tetova
Dreka Zyrtare
mung e mje
388,00
03,06,2013
45892
07/08/2013
14310
Tetova
Dreka Zyrtare
mung e mje
11-
03,06,2013
45891
07/08/2013
14310
Tetova
Dreka Zyrtare
mung e mje
376,00
30,04,2013
45889
05/07/2013
14310
Tetova
Dreka Zyrtare
mung e mje
164,00
30,04,2013
45887
05/07/2013
14310
Tetova
Dreka Zyrtare
mung e mje
394,00
31,10,2013
55661
12/20/2013
14310
Tetova
Dreka Zyrtare
fund viti fisk
12-
31,10,2013
55660
12/20/2013
14310
Tetova
Dreka Zyrtare
fund viti fisk
327,00
29,11,2013
55670
12/20/2013
14310
Tetova
Dreka Zyrtare
fund viti fisk
178,50
29,11,2013
55672
12/20/2013
14310
Tetova
Dreka Zyrtare
fund viti fisk
469,50
19,12,2013
55675
12/20/2013
14310
Tetova
Dreka Zyrtare
fund viti fisk
153,50
23
Opština Vitina
Član 15-20. Beleške finansijske izveštaje 31. decembar 2013
( Iznosi u hiljadama EUR , osim ako drugačije naznačeno )
Datum racuna
Br. racuna
Privredni
kod
Datum
protokola
Snabdevac
Opis
Razlog
neuplacivanja
19,12,2013
55674
12/20/2013
14310
Tetova
Dreka Zyrtare
fund viti fisk
01,10,2013
55659,
10/11/2013
14310
Tetova
Dreka Zyrtare
mung e mje
181,00
01,10,2013
55658
10/11/2013
14310
Tetova
Dreka Zyrtare
mung e mje
53-
31,08,2013
55652
09/16/2013
14310
Tetova
Dreka Zyrtare
mung e mje
382,50
31,08,2013
55654
10/11/2013
14310
Tetova
Dreka Zyrtare
mung e mje
205,00
31,07,2013
45899
09/16/2013
14310
Tetova
Dreka Zyrtare
mung e mje
188,00
19,12,2013
31/03,
12/17/2013
14220
Rilindja
Gazeta ditore
fund viti fisk
41,30
19,12,2013
32/03,
12/17/2013
14220
Rilindja
Gazeta ditore
fund viti fisk
12,80
11,02,2013
10/2013
02/25/2013
13501
Metali
Furnizime
mung e mje
44-
28,11,2013
1589
13/210004474
12/06/2013
14310
Arena Sport
Dreka Zyrtare
mung e mje
80-
10/09/2013
14230
Zeri
Publikime
mung e mje
8-
17,06,2013
06/28/2013
13140
Ibadete Hyseni
Meditje
mung e mje
167,20
07,03,2013
05/07/2013
13140
Ibadete Hyseni
Meditje
mung e mje
253,00
30,06,2013
Iznos
€
43-
03,04,2013
22
04/11/2013
14310
Gryka e Moraves
Dreka Zyrtare
mung sist
01,11,2013
02-016/933
11/01/2013
13460
Rijad Sadiku
Kontrat Veper
mung e pro
356,04
01,10,2013
01/16/852
10/01/2013
13460
Valon Latifi
Kontrat Veper
mung e pro
1.068,12
01,10,2013
02-16/853
10/01/2013
13460
Sadat Sejdiu
Kontrat Veper
mung e pro
617,70
01,10,2013
02-16/854
10/01/2013
13460
Kushtrim Imeri
Kontrat Veper
mung e pro
617,70
01,10,2013
02-16/855
10/01/2013
13460
Festim Xhymshiti
Kontrat Veper
mung e pro
926,55
26,08,2013
02-16/838
09/26/2013
13460
Avni Peposhi
Kontrat Veper
mung e mje
926,55
04,11,2013
11/04/2013
13460
Enver Ramadani
Kontrat Veper
mung e mje
306,00
30,11,2013
02-016/940
30112013/1
0
12/12/2013
21200
Kushtrimi Petrol
Karb Veturav
mung eproc
244,74
17,12,2013
55664
12/17/2013
14310
Teova
Dreka Zyrtare
mung e mje
99,50
31,10,2013
55664
11/11/2013
14310
Teova
Dreka Zyrtare
mung e mje
19-
05,08,2013
09/16/2013
14310
Illyri kumpark
Dreka Zyrtare
mung e mje
184,00
12/12/2013
13780
Kushtrimi Petrol
Karb Veturave
fund viti fisk
12/12/2013
13780
Kushtrimi Petrol
Karb Veturave
mung e mje
137,05
30,11,2013
643
30112013/1
1
30112013/1
7
30112013/1
6
12/12/2013
13780
Kushtrimi Petrol
Karb Veturave
mung e mje
652,65
11,12,2013
2013/17,
12/13/2013
14010
Golfi
Mire e vetura
mung e mje
15-
11,12,2013
2013/18,
12/13/2013
14010
Golfi
Mire e vetura
mung e mje
4-
06,10,2013
144/13,
20/10/2013
14010
Golfi
Mire e vetura
mung e mje
159,00
11,12,2013
2013-24
12/11/2013
14040
Puna
Mir e paisjeve
22,03,2013
2013-06,
04/03/2013
14040
Puna
Mir e paisjeve
mung e mje
200,50
07,06,2013
2013-20,
10/09/2013
14040
Puna
Mir e paisjeve
mung e mje
319,60
13,09,2013
1/0/19
12/20/2013
13509
Djellza Impex
Furnizime
26,06,2013
45896
10/16/2013
14310
Tetova
Dreka Zyrtare
mung e mje
105,00
01,07,2013
45898
10/16/2013
14310
Tetova
Dreka Zyrtare
mung e mje
96,00
30,11,2013
30,11,2013
24
7-
1.525,89
189,00
1.106,10
Opština Vitina
Član 15-20. Beleške finansijske izveštaje 31. decembar 2013
( Iznosi u hiljadama EUR , osim ako drugačije naznačeno )
Datum racuna
Br. racuna
Privredni
kod
Datum
protokola
Snabdevac
Opis
Razlog
neuplacivanja
31,08,2013
55653
09/16/2013
14310
Tetova
Dreka Zyrtare
mung e mje
163,50
31,10,2013
55662
09/20/2013
14310
Tetova
Dreka Zyrtare
mung e mje
12-
29,11,2013
55668
12/20/2013
14310
Tetova
Dreka Zyrtare
mung e mje
85,00
24,12,2013
55676
12/21/2013
14310
Tetova
Dreka Zyrtare
mung e mje
48,50
24,10,2013
15853
12/20/2013
14310
Illyri kumpark
Dreka Zyrtare
mung e mje
56,50
03,12,2013
2013/12,
12/11/2013
14010
Golfi
Mirmb. e vetu
mung e mje
25-
03,12,2013
2013/11,
12/11/2013
14010
Golfi
Mirmb. e vetu
mung e mje
209,00
06,10,2013
143/13
10/10/2013
14010
Golfi
Mirmb. e vetu
mung e mje
40-
03,12,2013
Kor-13
12/11/2013
14010
Golfi
Mirmb. e vetu
mung e mje
40-
03,12,2013
12/11//2013
14010
Golfi
Mirmb. e vetu
mung e mje
32-
12/12/2013
13780
Kushtrimi Petrol
Mirmb. e vetu
mung e mje
433,35
30,11,2013
2013/08,
30112013/1
2
30112013/1
3
12/12/2013
13780
Kushtrimi Petrol
Mirmb. e vetu
mung e mje
556,05
12,12,2013
6142
12/17/2013
14310
Illyri kumpark
Dreka Zyrtare
mung e mje
57,50
02,09,2013
2201308
09/13/2013
14032
Eko Higjiena
Pastr.i rrugeve
mung e mje
2.933,79
01,10,2013
2235879
12/16/2013
14032
Eko Higjiena
Pastr.i rrugeve
mung e mje
2.933,79
01,11,2013
2235880
12/16/2013
14032
Eko Higjiena
Pastr.i rrugeve
mung e mje
2.933,79
02,12,2013
2261120
12/16/2013
14032
Eko Higjiena
Pastr.i rrugeve
mung e mje
2.933,79
12,12,2013
16-2013,
12/30/2013
14020
Albini
Pastr i Objekt
mung e mje
5.463,00
26,12,2013
62/13,
09/24/2013
14032
Magjistralja
Mire e rrugeve
mung e mje
78-
20,09,2013
42/13,
12/30/2013
14032
Magjistralja
Mire e rrugeve
mung e mje
3.611,68
03,07,2013
130/13,
07/22/2013
14010
Golfi
Mire e veturav
mung e mje
87-
07,10,2013
2013/04,
12/12/2013
14010
Golfi
Mire e veturav
mung e mje
368,00
125,40
30,11,2013
20,11,2013
Iznos
€
12/12/2013
13130
Fadile Demelezi
Meditje
mung e
31,08,2013
13-210-001651
10/10/2013
14230
Zeri
Publikime
mung e mje
4-
02,09,2013
1191
09/10/2013
14230
Koha
Publikime
mung e mje
6-
09,09,2013
222/2013
09/10/2013
14230
Lajmi
Publikime
mung e mje
35,00
23,07,2013
203/2013
12/20/2013
13509
InterGraf
Furnizime
mung e mje
3-
11,05,2013
6221
07/08/2013
13470
Fortuna
Teknie zerimit
mung e mje
1.89-
27,11,2013
55764
12/16/2013
13470
Zuka Zerim
Teknie zerimit
mung e mje
145,00
27,11,2013
55763
12/16/2013
13470
Zuka Zerim
Teknie zerimit
mung e mje
21-
27,11,2013
55761
12/16/2013
13470
Zuka Zerim
Teknie zerimit
mung e mje
125,00
28,11,2013
55760
12/16/2013
13470
Zuka Zerim
Teknie zerimit
mung e mje
145,00
27,11,2013
55759
12/16/2013
13470
Zuka Zerim
Teknie zerimit
mung e mje
145,00
21,09,2013
647
12/21/2013
14310
Illyri kumpark
Dreka Zyrtare
mung e mje
82,50
26,06,2013
09/13
07/08/2013
13130
Euro Tours
Transport
mung e mje
1.315,00
15,05,2013
27/13
11/20/2013
13130
Euro Tours
Transport
mung e mje
144,00
22,05,2013
23/13
11/20/2013
13130
Euro Tours
Transport
mung e mje
144,00
25
Opština Vitina
Član 15-20. Beleške finansijske izveštaje 31. decembar 2013
( Iznosi u hiljadama EUR , osim ako drugačije naznačeno )
Datum racuna
Br. racuna
Privredni
kod
Datum
protokola
Snabdevac
Opis
Razlog
neuplacivanja
13,05,2013
21/13
11/20/2013
13130
Euro Tours
Transport
mung e mje
24-
27,10,2013
18/13
11/20/2013
13130
Euro Tours
Transport
mung e mje
15-
14,06,2013
05/13,
13130
Euro Tours
Transport
mung e mje
50,40
11,06,2013
03/13,
11/20/2013
11/205/201
3
13130
Euro Tours
Transport
mung e mje
6-
15,06,2013
06/13,
11/20/2013
13130
Euro Tours
Transport
mung e mje
403,00
29,10,2013
20/13,
11/20/2013
13130
Euro Tours
Transport
mung e mje
94,80
28,10,2013
17/13,
11/20/2013
13130
Euro Tours
Transport
mung e mje
16-
29,10,2013
19/13,
11/20/2013
13130
Euro Tours
Transport
mung e mje
988,80
25,03,2013
68/13
12/12/2013
14010
Florida
Mire e vetura
mung e mje
9-
12/12/2013
13460
Emrush Azemi
Meditje
mung e mje
167,20
06,12,2013
Iznos
€
01,10,2013
11858
10/03/2013
14310
Lindi –T
Dreka Zyrtare
mung e mje
4.683,50
30,11,2013
237/13
12/31/2013
13130
Merkatori
Transport
mung e mje
54-
24,12,2013
249/13
12/31/2013
13130
Merkatori
Transport
mung e mje
54-
09,12,2013
03/13,
12/31/2013
13620
Beni Dona
Furnizime
mung e mje
341,61
29,11,2013
02/13,
12/31/2013
13620
Beni Dona
Furnizime
mung e mje
218,95
16,12,2013
04/13,
12/31/2013
13620
Beni Dona
Furnizime
mung e mje
210,55
23,12,2013
06/13,
12/31/2013
13620
Beni Dona
Furnizime
mung e mje
224,71
05,07,2013
38/13
12/31/2013
13430
Inst.Komb.shendet.
Sherbim
mung e mje
5-
24,10,2013
73/13,
12/31/2013
13430
Inst.Komb.shendet.
Sherbim
mung e mje
5-
16,12,2013
95/13,
12/31/2013
13430
Inst.Komb.shendet.
Sherbim
mung e mje
5-
30,04,2013
24/13,
12/31/2013
13430
Inst.Komb.shendet.
Sherbim
mung e mje
20-
12,03,2013
13/13
12/31/3012
13430
Inst.Komb.shendet.
Sherbim
mung e mje
5-
02,12,2013
600
12/31/2013
13130
Kombi Taxi F.Haziri
Transport
mung e mje
379,75
30,12,2013
47801
12/31/2013
13130
Kombi Taxi F.Haziri
Transport
mung e mje
379,75
02,12,2013
2120
12/31/2013
13130
Beni Comerc
Transport
mung e mje
512,30
31,12,2013
18845
12/31/2013
13130
Beni Comerc
Transport
mung e mje
512,30
02,12,2013
1/20,
12/31/2013
13130
Kombi Taxi H.Ilazi
Transport
mung e mje
748,75
24,12,2013
1/21,
12/31/2013
13130
Kombi Taxi H.Ilazi
Transport
mung e mje
748,75
20,12,2013
17/14,
12/31/2013
13130
Radiotaxi Samakova
Transport
mung e mje
70-
09,12,2013
126541
01/03/1900
13230
Eco Higjiena
Komunali
mung e mje
645,00
11,06,2013
2013-21
09/12/2013
14040
Puna
Mire e paisjev
mung e mje
252,40
07,06,2013
063-13,
12/18/2013
13630
Mede Kos
Furnizime
mung e mje
4.665,02
20,08,2013
103-13
12/18/2013
13630
Mede kos
Furnizime
mung e mje
602,00
13,11,2013
156-13
12/18/2013
13630
Mede kos
Furnizime
mung e mje
1.985,10
21,10,2013
1/0/24
12/18/2013
13509
Djellza Impex
Furnizime
mung e mje
84,50
06,12,2013
1/0/38
12/18/2013
13509
Djellza Impex
Instituti
kombtar
shendetesis
Furnizime
mung e mje
709,60
sherbime
mung e mje
5-
16,10,2013
72/13
12/18/2013
13430
26
I
Opština Vitina
Član 15-20. Beleške finansijske izveštaje 31. decembar 2013
( Iznosi u hiljadama EUR , osim ako drugačije naznačeno )
Datum racuna
Br. racuna
Privredni
kod
Datum
protokola
Snabdevac
Opis
Razlog
neuplacivanja
27,11,2013
1/0/23
12/18/2013
13509
Ermali Com
Furnizime
mung e mje
1.229,00
11,11,2013
12/18/2013
13430
Instit mjeksor I punes
sherbime
mung e mje
48,00
30,11,2013
143/13-e
3011201315
12/12/2013
13780
Kushtrimi Petrol
Karb Veturave
mung e mje
1.283,27
03,12,2013
2013/10,
12/18/2013
14010
Golfi
Mir e veturave
mung e mje
718,00
03,12,2013
2013/10,
12/18/2013
13620
Beni Dona
Furnizime
mung e mje
132,00
05,04,2013
2013/10,
05/16/2013
13620
bio lab
Furnizime
mung e mje
30-
13,11,2013
2013/10,
12/18/2013
13620
Litografia
Furnizime
mung e mje
2.612,50
19,11,2013
2013/10,
12/18/2013
13620
bio lab
Furnizime
mung e mje
3.552,00
02,12,2013
2013/10,
12/18/2013
14010
Golfi
Furnizime
mung e mje
419,99
21,12,2013
2013/10,
01/15/2014
13470
Zuka Zerim
Teknie zerimit
Perf viti
21-
28,10,2013
2013/10,
01/15/2014
14020
Albini
mirëmb e nderte
Perf viti
1.00-
10,01,2013
2013/10,
01/15/2014
14020
Albini
mirëmb e nderte
Perf viti
5.463,00
31,12,2013
2013/10,
01/15/2014
13780
Kushtrimi Petrol
Karb Veturave
Perf viti
136,51
31,12,2013
2013/10,
01/15/2014
13780
Kushtrimi Petrol
Karb Veturave
Perf viti
1.082,90
31,12,2013
2013/10,
01/15/2014
13780
Kushtrimi Petrol
Karb Veturave
Perf viti
1.256,65
31,12,2013
2013/10,
01/15/2014
13780
Kushtrimi Petrol
Karb Veturave
Perf viti
480,41
31,12,2013
2013/10,
01/15/2014
13780
Kushtrimi Petrol
Karb Veturave
Perf viti
139,14
31,12,2013
2013/10,
01/15/2014
13780
Kushtrimi Petrol
Karb Veturave
mung e mje
1.263,93
31,12,2013
2013/10,
01/15/2014
13780
Kushtrimi Petrol
Karb Veturave
mung e mje
2.625,20
31,12,2013
2013/10,
01/15/2014
13780
Kushtrimi Petrol
Karb Veturave
mung e mje
206,08
31,12,2013
2013/10,
01/15/2014
13780
Kushtrimi Petrol
Karb Veturave
mung e mje
656,30
31,12,2013
2013/10,
01/15/2014
13780
Kushtrimi Petrol
Karb Veturave
mung e mje
435,78
20,12,2014
Ukupno za robe
i usluge
2013/10,
01/16/2014
14310
Lindi –T
Dreka Zyrtare
fund viti fisk
63,50
01,11,2013
33401
11/20/2013
13220
Hidromorava
Komunali
mung e mje
01,11,2013
37142
11/20/2013
13220
Hidromorava
Komunali
mung e mje
722,76
01,11,2013
37154
11/20/2013
13220
Hidromorava
Komunali
mung e mje
3.511,64
Iznos
€
102.881,75
01,11,2013
2.564,34
33414
1
01,11,2013
37147
11/20/2013
13220
Hidromorava
Komunali
mung e mje
1.393,84
01,11,2013
37153
11/20/2013
13220
Hidromorava
Komunali
mung e mje
452,63
01,11,2013
37149
11/20/2013
13220
Hidromorava
Komunali
mung e mje
1.947,98
01,11,2013
37146
11/20/2013
13220
Hidromorava
Komunali
mung e mje
5.998,83
01,11,2013
Ukupno za
komunalne
37151
11/20/2013
13220
Hidromorava
Komunali
mung e mje
1.744,41
18.346,99
18,10,2013
02016/10809
10/18/2013
21200
Sami Hasani
Subvencione
mung e mje
99-
12,03,2013
02-013/196
03/12/2013
21200
Sare Gjergji
Subvencione
mung e mje
85-
27
Opština Vitina
Član 15-20. Beleške finansijske izveštaje 31. decembar 2013
( Iznosi u hiljadama EUR , osim ako drugačije naznačeno )
Datum racuna
Br. racuna
13,03,2013
02-014/417
29,04,2013
02-016/582
Privredni
kod
Datum
protokola
Snabdevac
Opis
Razlog
neuplacivanja
03/13/2013
04/29/2010
3
21200
Xhevdet Pajaziti
Subvencione
mung e sist
25-
21200
Luan Ukshini
Subvencione
mung e mje
90-
26,06,2013
Iznos
€
02-014/519
0
29,04,2013
02-013/359
04/29/2013
21200
Saqip Saqipi
Subvencione
mung e sist
45-
29,05,2013
02-013/450
05/29/2013
21200
Hysen Rama
Subvencione
mung e mje
30-
02,09,2013
02-013/754
09/02/2013
21200
Hida Mustafa
Subvencione
mung e mje
30-
16,10,2013
02-013/889
10/16/2013
21200
Hida Mustafa
Subvencione
mung e mje
30-
13,08,2013
02-013/990
08/13/2013
21200
Bilall Beqiri
Subvencione
mung esist
10-
16,10,2013
02-013/891
10/16/2013
21200
Nexharije Azemi
Subvencione
mung e mje
90-
18,09,2013
02-013/803
09/18/2013
21110
Don Mikel Tarabolluzi
Subvencione
mung e mje
65-
23,10,2013
02-013/267
10/23/2013
21110
Lapidari Smire
Subvencione
mung e sist
25-
23,10,2012
02-013/1266
10/23/2014
21110
Pllak perk Lubisht
Subvencione
mung e sist
25-
08,11,2012
02-013/1335
11/08/2013
21110
Shoq e pensionist
Subvencione
mung e sist
30-
14,10,2013
02-013/886
10/14/2013
21200
Izmer Haziri
Subvencione
mung e mje
35-
11,12,2013
02-013/1028
12/11/2013
21200
Sadije Jetishi
Subvencione
mung afat
10-
02,12,2013
02-013/996
12/02/2013
21200
Naim Berisha
Subvencione
mung afat
15-
02,12,2013
02-013/995
12/02/2013
21200
Lirije Metallari
Subvencione
mung afat
15-
18,12,2013
02-013/1068
12/18/2013
21200
Shp e Varrimit
mung afat
7.93-
18,11,2013
02-013/965
11/18/2013
21110
Bashksia Islame
Strehi per qent dhe macat e
Kosoves se jugut
Subvencione
mung e mje
3.00-
13,12,2013
02-013/1043
04016/15451
12/13/2013
21110
Shqiponjat e lira
Subvencione
mung e mje
195,00
12/25/2013
21200
Sllavica Iviq
Subvencione
mung e mje
10-
13,12,2013
Ukupno za subvencije i transfere
20.465,00
Ukupno redovne dužnosti
141,693.74
16,09,2013
13/66
12/16/2013
13410
BM Events
15,05,2013
13/51
12/16/2013
13410
BM Events
25,02,2013
13/12
12/16/2013
13410
BM Events
Trajnim jasht
vend
Trajnim jasht
vend
Trajnim jasht
vend
mungon agjenda
dhe ftesa
mungon agjenda
dhe ftesa
mungon agjenda
dhe ftesa
998
998
499
11,12,2012
102/12
1
11,12,2013
02-16/1032
1
12,12,2013
0
17,12,2013
02-16/1054
12/17/2013
13460
Kushtrim Imeri
kontrat në vepër
mung e mje
926,55
17,12,2013
02-016/1054
12/17/2013
13460
Sadat Sejdiu
kontrat në vepër
mung e mje
926,55
17,12,2013
02-16/1060
12/17/2013
13460
Enver Ramadani
mung e mje
918
25,11,2013
253/13
12/20/2013
14230
Smart Produktion
kontrat në vepër
Debat me jeta
Xha
mung e mje
100
28
Opština Vitina
Član 15-20. Beleške finansijske izveštaje 31. decembar 2013
( Iznosi u hiljadama EUR , osim ako drugačije naznačeno )
Datum racuna
Br. racuna
16,09,2013
Privredni
kod
Datum
protokola
Snabdevac
Opis
Razlog
neuplacivanja
Iznos
€
10/08/2013
13140
Hysen Ymeri
Mëditje
mung e mje
167,2
25,11,2013
33301
12/20/2013
14230
Rajoni Pres
Publikime
jo arsyeshm
130
17,12,2013
393/2013
12/19/2013
13610
Inter Graf
Furnizime
jo arsyeshm
630
10,09,2012
15/2012
10/29/2013
13460
Imobilia Shpk
Nd I ujsj Pozhe
mug proced
308,08
16,09,2013
07/08/2013
13140
Besim Lubishtani
Mëditje
mug proced
167,2
15,05,2013
07/08/2013
13140
Zymrije Salihu
Mëditje
mug proced
167,2
12,12,2013
85/13
12/31/2013
13460
Bagdati
Furnizime
mug proced
4034,87
07,02,2013
03/23/2013
13460
Ballkan Projekt
Sherbime
mug proced
406
20,12,2013
12/2013/
12-2010004-100
12/24/2013
13610
inkstation
Furnizime
mug proced
410
06,12,2013
Dhj-13
12/06/2013
13320
Ptk Vala
Vala 900
mug proced
105
12,03,2013
13-Qer
04/15/2013
13610
DPT
Furnizime
mug proced
550
12,03,2013
13-Kor
10/20/2013
13610
DPT
Furnizime
mug proced
610
02,09,2013
1/0/16
12/31/2013
13509
Djellza Impex
Furnizime
mug proced
523,45
21,08,2013
29/2013
01/01/2014
13850
Pellumbi
Sherbime
mug proced
40
01/02/2014
13509
Hidromorava
Furnizime
mug proced
119,5
04,02,2013
12,11,2012
5957
01/03/2014
13509
Sporti
Furnizime
mug proced
1260
15,11,2012
5956
01/04/2014
13509
Sporti
Furnizime
mug proced
1320
26,03,2013
5966
01/05/2014
13509
Sporti
Furnizime
mug proced
1907
17,11,2013
Ukupno obaveze
Sporna
24/13
12/24/2013
13130
Euro Tours
Transport
mug proced
100
06,12,2013
32/2013
20.481,42
12/06/2013
31900
Pro Ing
Harti I pro
mun e mjete
40.739,60
01/06/2014
31900
Pro Ing
Harti I pro
mun e mjete
2.458,06
09,12,2013
08/13,
12/09/2013
31250
Hajrushi
Kanalizim
mung e praminit
3.038,62
11,12,2013
09/13,
12/11/2013
31250
Hajrushi
Kanalizim
mung e praminit
2.240,20
16,12,2013
08/2013,
12/16/2013
31250
Hajrushi
Kanalizim
mung e praminit
2.835,82
24,12,2013
16,12,2013
4/13,
24-13
12/24/2013
2013-12-16
31220
31220
A&G PRO
Visioni Projekt
12.839,85
3.120,00
06,12,2013
32/2013
2013-12-06
31220
Zuka komerc
mung e praminit
nedostatak
praminit
Nedost.sredst.
11,12,2013
33/2013
2013-12-11
31220
Zuka komerc
2014-01-03
31220
Zuka komerc
16,12,2013
24-13
2013-12-16
31220
Visioni Projekt
06,12,2013
32/2013
2013-12-06
31220
Zuka komerc
Ukupno obaveze investicionih projekata
Asfaltiranje
puteva
Asfaltiranje
puteva
Asfaltiranje
puteva
Asfaltiranje
puteva
Asfaltiranje
puteva
Asfaltiranje
puteva
20.000,00
Nedost.sredst.
7.620,20
Nedost.sredst.
2.913,77
nedostatak
praminit
Nedost.sredst.
3.120,00
20.000,00
9 7.806,12
29
Opština Vitina
Član 15-20. Beleške finansijske izveštaje 31. decembar 2013
( Iznosi u hiljadama EUR , osim ako drugačije naznačeno )
Datum racuna
Br. racuna
16,12,2013
010/13
16,12,2013
15,12,2013
23,12,2013
23/13
12/09-g2013
Privredni
kod
Datum
protokola
Snabdevac
Opis
Razlog
neuplacivanja
Iznos
€
11984,42
31220
Pro &Co Gruup
Asf.putaGroblja heroja,,Smira
31121
Ingjinjeringu
Nd sh f-Sllatine
5999,58
31220
Vizion Projekt
1200-
31110
Punetori
Asf rru-Kabash
Nd I shpisskamnor
Ukupne obaveze osporila redovne investicione projekte
2010,35
31,994,35
REKAPITULIMI
Svega redovne obaveze
141.693,74
Svega sporne obaveze
20.481,42
Avega obaveze Investivnih projekata
97.806,12
Svega spornih obaveza redovnih investivnih projekata
31.994,35
Ukupne obaveze
291.975,63
Komentar: Neuplacene obavezeu ekonomskoj kategoriji rashoda predstavljene su u tabeli od meseca Januara do kraja
decembra a gde imamo jedan total od 292 hiljada €
30
Opština Vitina
Član 15-20. Beleške finansijske izveštaje 31. decembar 2013
( Iznosi u hiljadama EUR , osim ako drugačije naznačeno )
Beleška 29 Kontigentne obaveze
Prirodne obaveze kontigenata
Snabdevanje sa materijalom
kancelarije
Kontest për pengim posedim
Snabdev.sa
kompjut.toner.fotokopije
Isplata duga
Kompenzacija za ruseni objekat.
Snabdevanje sa materijalom
kancelarije
Asfaltiranje puta -Binac
Asfaltiranje puta Radivojceskifteraj vrbovac
Snabdevanje sa informat.tehnologi.
Priprema projekata
Objave-publikacije
Snabdev.sa raznim materijalom
Spor za sprecenje posedovnosti
Snabdevanje sa materijalom
kancelarije
Company ,,Bejta Commerc
NPN,, Europa "
NPN,,Veda 1 Petrol"
NPN,,Veda 2 Petrol"
Prirodne obaveze kontigenata
Ukupno
Razlog obaveze
Procenjena vrednost ili tačan
2013
2012
2011
€ '000
€ '000
€ '000
Sudska Procedura
Sudska Procedura
Sudska Procedura
Sudska Procedura
Sudska Procedura
Sudska Procedura
Sudska Procedura
Sudska Procedura
Sudska Procedura
Sudska Procedura
Sudska Procedura
Sudska Procedura
Sudska Procedura
Sudska Procedura
Sudska Procedura
10
16
-
-
20
3
100
-
-
8
2
8
-
46
15
6
3
-
46
24
15
6
3
2
46
15
-
10
237
106
10
5
1
4
25
22
128
Koment:
Komenntar:
Prezentiranje gorenavedena tabela to su kontigentne obaveze gde u prvom delu su prezentovane opstinske
obaveze prema snabdevacu ali da su sudski sporovi koje trebaju se resiti preko sudskih organa jer su predmeti
sa defektima koje se ne mogu sprovesti za isplacivanje jer nedostaju im finansijske procedure uradjenih
rashoda zato su i sumnjivi predmeti za isplacivanje,obuhvata iznos od 237 hiljada € za godinu do datuma
3.12.2013.
31
Opština Vitina
Član 15-20. Beleške finansijske izveštaje 31. decembar 2013
( Iznosi u hiljadama EUR , osim ako drugačije naznačeno )
Član 16 Obelodanjivanje imovine
Beleška 30: Pregled imovine kapitalne ne-finansijske (sa iznosom iznad 1000 Euro) u posedovanju
budzetske organizacije
2013
€ '000
12,827
51,635
290
9,493
103
459
1116
75,923
Klasifikacija imovine
Zgrade
Zemlja
Oprema
Infrastruktura
Vozila
Putevi
Ostalo
Ukupno
2012
€ '000
12,929
51,635
347
8,268
125
465
914
74,683
2011
€ '000
10,064
376
7,708
301
526
18,975
Član 16 Obelodanjivanje imovine (nastavlja)
Beleška 30: Pregled imovine kapitalne ne-finansijske (sa iznosom iznad 1000 Euro) u posedovanju
budzetske organizacije (nastavlja)
Koment :
Na posedovanju nefinansijske imovine budzetske organizacije za 2013 – period Januar - Decembar
2013.godine, prezentovano je kao u gorenavedenoj tabeli u iznosu od 75.923 hiljada € kao sadasnja vrednost,
dok pocetna vrednost ima iznos od 80.972 hiljada €, vrednost amortizovanog iznosa je 5.049 hiljada € i
prezentujemo ih u dolenavedenoj semi za svaku imovnu klasifikaciju. Tu je jedan veci iznos ali 2012.godine
registrovani su imovine – Opstinskom imovinom.
Ove beleske (podatke) su zdate od strane matine imovine pri Upravi Trezora – MF
32
Opština Vitina
Član 15-20. Beleške finansijske izveštaje 31. decembar 2013
( Iznosi u hiljadama EUR , osim ako drugačije naznačeno )
Rezime osnovnih sredstava preko 1000 Evra
Br.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Opis
Kompjuteri
Ostala oprema
Fotokopije
Medicinska oprema
Ostala oprema
Vozila
Zgrade
Renovacija objekata
Renovacija objekata
Razne izgradnje
Renovacija sportskih
poligona
Izgradnja u objektima
Lokalni putevi
Lokalni putevi
Put-trotoar
Kanalizacije
Vodovod
Vodovod
Kanalizacije
Snabdev.sa strujom
Kompjuterska oprema
Zdrav.opreme
Ostala oprema
Vozila
Vozila
Vozila
Razne masinerije
Ostale invest.
Zemlja
Invest. U nastavku
Ekonomski
Pocetna
Iznos
Kod
Podela Cena
Amortiz.
Cena
Ak.am.2012 Amor.2013
13553
1
19
19
19
13554
1
1
1
1
13555
1
4
4
4
13556
2
32
32
30
2
13559
1
49
46
3
42
4
13560
3
17
17
31120
4
10,574
1,905 8,669
1,641
264
31121
4
3,161
93 3,068
19
73
31122
4
143
6
137
2
4
31123
4
232
14
218
8
6
31124
31130
31200
31230
31240
31250
31260
31400
31300
31510
31610
31660
31690
31700
31701
31703
31800
31900
32100
32500
4
4
5
5
5
6
7
7
6
8
1
2
1
3
3
3
1
9
10
11
57
769
4,483
3,063
808
1,322
56
845
853
194
6
71
24
302
9
54
304
769
51,635
1,116
80,972
Ukupno
33
2
55
89
680
1,228 3,255
271 2,792
58
750
47 1,275
56
134
711
200
653
51
143
6
43
28
9
15
256
46
9
21
33
203
101
310
459
- 51,635
- 1,116
5,049 75,923
1
69
989
163
30
15
102
166
41
6
29
5
230
13
173
242
4,041
1
20
239
108
28
32
32
34
10
14
4
26
8
30
68
1,008
Opština Vitina
Član 15-20. Beleške finansijske izveštaje 31. decembar 2013
( Iznosi u hiljadama EUR , osim ako drugačije naznačeno )
Beleška 31: Rezime nefinansijske imovine vrednost ispod 1000 Evra i sa rokom upotrebe vise od jene
godine
Nekapitalni imovine (sa vrednost ispod 1000 Evra)
2013
2013
2011
Klasifikacije imovine
€ '000
€ '000
€ '000
Inventar I oprema
846
kompjuteri I laptopi
35
51
Printer
6
9
fotokopije
7
13
ostala oprema
6
14
grejaci – radijatori
40
2
razni inventor
653
26
zdravstvena oprema
12
5
komplet obrazovanje
364
Ukupno
759
484
846
Koment : U beleskama ispod vrednosti imovine 1000 € imamo beleske registrovanja i pruzicemo ih tokom
auditacije jer ima vecu kolicinu materijala.
Beleska :
1) Informativni izvor je registar imovine BO-a sa manjim iznosima od 1,000 Evra.
2) Prilozite kao aneks br..3analiticke podatke o imovini.
Beleška 32
Pregled zalihe na kraju perioda
Klasifikacija imovine
Inventar
Ukupno
2013
€ '000
2012
€ '000
2011
€ '000
-
1
1
2
2
Beleška 33 Pozajmice i avansi koji su neopravdani
Datum izdavanja
Br od CPO
Namena
Ukupno
Komentar : Nemamo neopravdanih avansa kao niti ne ukljucenih.
34
2013
€ '000
-
Opština Vitina
Član 15-20. Beleške finansijske izveštaje 31. decembar 2013
( Iznosi u hiljadama EUR , osim ako drugačije naznačeno )
Beleška 34 inkasiranih (sprovodi se za organizacije koje prikupljaju prihode)
Ekonomski kod
Opis
40110
Porez na imovinu
50201
50408
dozvole za biznise
Kirija od javne povrsine
Ukupno
2013
2012
2011
€ '000
€ '000
€ '000
1,755
315
12
1,602
315
8
1,561
317
11
2,082
1,925
1,889
Beleška:
1) Izvor informacije je od inkasiranih racuna BO.
Član 17 Beleška 35
Plus
Minus
Bilanci i te hyrave vetanake te pashpenzuara
Prenoseni sopstveni prihodi sa prethodne godine
Primljeni sopstveni prihodi ove godine po belesci 12
total na raspolaganju za dodelu u aktualnoj godini
Potroseni iznos u aktualnoj godini
Ostali iznos za prenos
2013
€ '000
130
668
798
(714)
84
2012
€ '000
256
694
950
(820)
130
2011
€ '000
191
783
974
(718)
256
Komentar:
Prenoseni sopstveni prihodi sa 2012.godine su u iznosu od 130 hiljada €, sopstveni prihodi sa 2013.god.
su u iznosu od 668 hiljada € .
Total je sa prenosenih prihoda – 2012.godine ( izvor fonda 22 ) I prihodi.godine 2013 ( izvor fonda 21 )
Je u iznosu od 798.413.55 € minusirajuci troskove 2013.godineu iznosu od 714 hiljada € sa ovoga
proizilazi sopstveni prihodi – izvor fonda 21+22 za prenosavanje u 2014 su u iznosu od 84 hiljada €.
35
Opština Vitina
Član 15-20. Beleške finansijske izveštaje 31. decembar 2013
( Iznosi u hiljadama EUR , osim ako drugačije naznačeno )
Član 18 Beleška 36 Obelodanjivanje pocetne i finalne dodelivanja budzeta
Ovlascene promene od LMFPP
Kategorija
Prihodi
Porezi
Sopstveni prihodi
Donatorovi odredj.grang.
Kapitalna primanja
Fond privatizacije
Ostalo
Ukupno
Rashodi
Plate I dnevnice
Robe I usluge
Javne usluge
Transfer I subvencije
kapitalni rashodi
Fond privatizacije
ostalo
Ukupno
Pocetna
dodela
budzeta
(Zakon
o
budzetu
)
Promene
po clanu
29
Zakona
br. 03/L048
Promene
po clanu
30 zakona
br. 03/L048
Promene
po clanu
31 Zakona
br. 03/L048
Promene
o
sopstveni
m
prihodim
a
€ '000
€ '000
€ '000
€ '000
€ '000
Promene za
odredjene
grantove od
donatora
Promene
o ostalim
finansijsk
im
izvorima
Konacna
budzetska
dodela
SIMFK
Promene
pocetnog
budzeta
€ '000
870
870
-
-
-
-
190
190
-
860
190
1,060
5,331
822
200
140
-
-
-
-
-
53
-
-
-
29
1
-
5,360
876
200
140
0.54%
6.57%
0.00%
0.00%
100
130
141
194
2,029
8,605
13.48%
1,787
8,280
36
-
0.00%
100.00%
21.8%
3.91%
Opština Vitina
Član 15-20. Beleške finansijske izveštaje 31. decembar 2013
( Iznosi u hiljadama EUR , osim ako drugačije naznačeno )
Član 18 Beleška 36 Obelodanjivanje pocetne i finalne dodelivanja budzeta (nastavlja)
Komentar: Kolona pocetnog budzeta kod kategorije modele kod prihoda predstavlja kolonu usvojenih
budzetskih sredstava u skupstini Republike Kosova - odnosno po Zakonu budzeta 2013 sa jednim totalom od
8,280 hilada € .
Sa promenada Zakona o finansijama i odgovornostima clana 29 nismo imali ni jednu promenu budzetskih
podataka.
Kod clana 30 nemamo promenu transfera sredstava unatar programa po privrednim kategorijama.
Dok kod promene sopstvenih prihoda imamo promene prenosenih sredstava sa nepotrosenih sopstvenih prihoda
2012.godine u iznosu od 130 hiljada € prnosena sredstva od 2012.godine u 2013.godini sopstveni prihodi kao
izvorni fond 22.
Kod odredjeni garantova od donatora kategorija modele kao prihodi imamo iznos od 190 hiljada € koje su po
ovim kapitalnim projektima:
1 Asfaltiranje puta sela Ribnik 100 hiljada € unutrasnja donacija.
2 Renov.osn.sk. Hysen Trpeza i Safet Rexhepi -37 hiljada €, vanjska donacija.
Robe i usluge
3 Snabdevanje sa inventarom 9 hiljada €.
4 Snabdevanje sa skolskim knjigama 7 hiljada €.
5 Snabdevanje sa stolovima i stolicama 28 hiljada €.
6 Snabdevanje sa laboratorskom opremom 10 hiljada €.
Član 19. Broj radnika
Odjeljenje
Broj zaposlenih u
Zakonu o budžetu
Stvarni broj zaposlenih Stvarni broj zaposlenih
početkom 2013
na kraju 2013
Me orar të
Me orar të
Me orar
Me orar të
plotë
shkurtuar
të plotë
shkurtuar
34
33
-
Kancelarija Predsednika
34
Administracija I osoblje
34
34
-
34
-
Inspekcija
11
11
-
11
-
Budzet I finansije
25
25
-
25
-
Javne usluge I emergentna spremnost
32
32
-
32
-
Opstinska kancelarija za zajednice
3
3
-
3
-
Poljoprivreda,sumarstvo I ruralni
razvoj
Katastar I geodezija
14
13
-
14
-
9
9
-
9
-
5
5
-
5
-
149
146
-
144
-
15
14
-
15
-
819
802
-
798
-
1,150
1,128
-
1,123
-
Urbano planiranje
zdravstvo I socijalna zastita
Kultura, Omladina I sport
Obrazovanje I nauka
Total
Komentar : Po usvojenim nacrt budzetom Septembra meseca 2012për buxhetin e vitit 2013.godine imali smo
dozvoljeni broj za 1,150 radnika ali broj je varirao pogotovo kod obrazovanja ,povodom njihovog izlaska u
penziji kod Kulture Omladine i Sport a(-1), programa primarnog zdravstva, i na kraju 2013.godine pronadjeni
su u spisak plate 1,123 radnika.
37
Opština Vitina
Član 15-20. Beleške finansijske izveštaje 31. decembar 2013
( Iznosi u hiljadama EUR , osim ako drugačije naznačeno )
Član 20.
Izvestaj o preduzetim delovanjima kao i predlozenih o pronalascima i preporuke Opsteg Auditora za
prethodnu godinu.
Rok
implementa
Br Preporuka ili nalaz
Akcije preduzete ili predloženi
cija
Efekt
1
Nakon predstavljanja nalaza za neplaćanja
Preporučujemo predsedniku da osigura da
od trećih lica uspostavili kontakte sa svim
se informacije o plaćanjima od strane
donatorima da investiraju u Vitini izveštaju
trećih lica, naplativi iznosi kao i
koji će kopije priznanica isplaćenih na
nenaplaćeni računi redovno ažuriraju i
Odeljenju za finansije i ekonomski razvoj
preispitaju kako bi se obezbedilo što
imaju prezentacije sigurne isplate od strane
tačnije i potpunije prikazivanje istih u
trećih lica preduzimaju korake da imaju
finansijskim pregledima:
sigurnu i tačnu informaciju za prezentaciju
u finansijskim izveštajima.
TM2 2014
2 Preporučujemo predsedniku da pruži
U okviru ograničenog materijala, mi ćemo
uveravanja da je opština preduzela
pokušati da instalirate program dok ste
odgovarajuće korake za poboljšanje
permbajtun svoje preporuke poželjno u
knjigovodstvenog sistema i fakturisanja
trećem kvartalu 2014, ali imamo
kako bi se obezbedila sigurna, efikasna i
administraciju razbacane u različitim
potpuna kontrola i fakturisanje prihoda.
objektima,raspoređivanje osoblja u novoj
opštinskoj obje3ktin u izgradnji će imati
priliku da se prijave moj najbolji sistem
naplate.
TM3, 2014
3 Preporučujuemo predsedniku da opština
preduzme dalje korake za poboljšanje
kontrole nad troškovima i plaćanjima, i da
pruži uveravanja da je celokupna tražena
dokumentacija je obezbeđena i prikazana
u skladu sa važećim zakonima i lokalnim Naša obaveza će biti usmerena na skladu sa
pravilnicima/uredbama.
zakonom i administrativnim propisima .
TM1, 2014
4 Predsednik Opštine treba da obezbedi da
unapređenja na položajima budu u skladu
sa ocenom performanse, i da se dosijei
radnog osoblja vode uredno sa svim
traženim dokumentima shodno važećim
zakonima
Će angažovati u unapređenju na osnovu
izveštaja Vrednovanje
TM2, 2014
5 Preporučujemo predsdniku da Opština
preduzme dalje korake na poboljšanju
kontrole u skladu sa zakonima i
regulatornim zahtevima za za naplatu
Ćemo poštovati perpikeshmeri poboljšanje
potraživanja i limitima gotovog novca.
kontrole u skladu sa zakonom
TM1, 2014
6 Preporučujemo predsedniku da pruži
uveravanja da su dizajnirani i
uspostavljeni takvi procesi koji
Mi ćemo pokušati da instalirate program
obezbeđuju da se naplativa potraživanja,
u skladu vaše preporuke eventualno u
ondosno dugovi uknjiže prema izdatim
K4, 2014.godine u prihodima,
fakturama i da se zakasnele naplate
potraživanja, evidencije, itd.
redovno prate.
TM4, 2014
7 Preporučujemo predsedniku da uključi
Pošto u našoj zajednici čini ogromnu
dodatne izvore za knjiženje, odnosno
posvećenost u registraciji imovine opštinski
registraciju, kontrolu i procenu opštinskih (opštinsko zemljište i zgrade) će dodatno
TM4, 2014
38
Opština Vitina
Član 15-20. Beleške finansijske izveštaje 31. decembar 2013
( Iznosi u hiljadama EUR , osim ako drugačije naznačeno )
Br Preporuka ili nalaz
aseta. Naša je preporuka takođe da se
izvrši usaglašavanje između Kancelarije
za imovinu i knjigovodstva za sve izmene
izvršene tokom godine.
8 Preporučujuemo predsedniku da opština
preduzme dalje korake za poboljšanje
kontrole nad troškovima i plaćanjima, i da
se učine svi napori da se plaćanja izvrše u
okviru utvrđenih rokova.
Akcije preduzete ili predloženi
obavezuju da završite ovaj proces veoma
veliku i složenu pre kraja 2014.godine.
Rok
implementa
cija
Mi ćemo se izvrši sva plaćanja vrše u
okviru budžetske godine i naša obaveza je
da sve troškove dovodi do angažovanja
sredstava, troškova osiguranja i zatim
napravljen na osnovu zakona na snazi.
TM1, 2014
39
Efekt
Download

Opština Vitia - Zyra e Auditorit të Përgjithshëm