Хотелско, угоститељско и туристичко предузеће
”МОСКВА “ а.д. Београд
ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2013. ГОДИНУ
Београд, април 2014.године
На основу члана 50. Закона о тржишту капитала (Сл. гласник РС бр. 31/2011) и члана 3. Правилника о
садржини , форми и начину објављивања годишњих, полугодишњих и кварталних извештаја јавних
друштава („Сл. Гласник РС бр.14/2012) ХУТП „Москва “ а.д. Београд, доноси годишњи извештај о
пословању следећег садржаја:
1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОБВЕЗНИКУ ИЗВЕШТАВАЊА
2. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ДРУШТВА ЗА 2013. ГОДИНУ
3. ИЗЈАВА ЛИЦА ОДГОВОРНИХ ЗА САСТАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА
4. ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ ЗА 2013. ГОДИНУ
Биланс стања,
Биланс успеха,
Статистички анекс,
Извештај о токовима готовине,
Извештај о променама на капиталу и
Напомене уз финансијске извештаје
5. ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА
6. ОДЛУКА НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА О УСВАЈАЊУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА
7. ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА
1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОБВЕЗНИКУ ИЗВЕШТАВАЊА
1.1. Пословни име :
Хотелско, угоститељско и туристичко предузеће „МОСКВА “ а.д. Београд
1.2. Седиште и адреса
Београд, Балканска 1
1.3. Датум оснивања
10.12.1993. године
1.4. Број и датум решења у Агенцији за привредне регистре
БД 46103/2005 од 01.07.2005. године
1.5. Матични број
06932614
1.6. ПИБ – порески индетификациони број
100002217
1.7. Шифра делатности
5510- Хотели и сличан смештај
1.8. Телефон и факс
011/3630-460, 011/3630-472
1.9. Е-маил адреса
[email protected]
1.10. Текући рачуни и банке код којих се воде
125-000000180742-55 Piraeus Bank aд Београд
355-4005048-44 Credit Agricole banka Srbija а.д. Нови Сад
1.11. Име и презиме директора
Саша Никитовић
2.
ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ДРУШТВА ЗА 2013. ГОДИНУ
2.1.
Представљање Друштва
Хотелско, угоститељско и туристичко предузеће „Москва“ а.д. Београд је основано као друштвено
предузеће 10.12.1993. године поделом ХУТП „Унија“. Након приватизације која је извршене у 2001.
години, предузеће је решењем бр. IV-Fi-10519/01 Привредног суда у Београду од 12.10.2001. године
регистровано као акционарско друштво.
Већински власник Дру штва на дан 31.12.2013. године је фирма „ Netwest finance” s.a. 7 New road, Belize
city, Belize, који поседује 80.529 акцијa и учествује са 82,79 % у укупном капиталу Друштва .
Основни капитал друштва износи 456.854.000,00 динара и подељен је на 97.273 обичних акција
номиналне вредности 4.650,00 динара. Акције носе ознаку CFI код: ESVUFR
и ISIN број:
RSMSKVE94725 и укључене су на МТP Belex Београдске берзе АД Београд.
Подаци о члановима управе и надзорног одбора:
Председник и чланови Oдбора директора:
1. Милован Вилотић - председник
2. Саша Никитовић - члан
3. Биљана Манојловић - члан
Просечан број запослених у 2013 години је 162 радника
На дан састављања извештаја, а према подацима из Централног регистра депо и клиринга хартија од
вредности, првих десет акционара и њихов проценат учешћа у капиталу друштва је следећи:
Име/пословно
Број акција са правом гласа
Проценат
NETWEST FINANCE S.A.
80.529
82.79%
ХУТП МОСКВА А.Д. Београд
3.890
4,00%
Симовић Зоран
622
0,64%
Вилотић Милован
250
0,26%
Каракушевић Бранко
211
0,22%
Ивковић Дејан
165
0,17%
Главинић Стојислава
148
0,15%
Шабан Новица
147
0,15%
име имаоца
Кнежевић Александар
137
0,14%
Васић Олгица
133
0,14%
Напомена: Извод из Централног регистра дана 22.04.2014. године.
2.2. Резултати пословања у 2013. години
Биланс успеха
Биланс успеха 2013.године карактерише битно повећање расхода у односу на 2012. годину, што је
резултирало губитком у пословању од 17.948 хиљада динара. Укупни приходи у 2013. години су 515.046
хиљада динара, које чине пословни приходи 510.463 хиљаде динара, финансијски приходи 2.833 хиљаде
динара и остали приходи 1.750 хиљаде динара. Укупни расходи су 532.994 хиљада динара, које чине
пословни расходи 487.627 хиљаде динара, финансијски расходи 39.539 хиљаде динара и остали расходи
5.828 хиљаде динара.
Биланс стања
У односу на 2012. г. дошло је до смањења у оквиру класе 0, а пре свега у оквиру групе 03- остали
дугорочни финансијски пласмани (смањено потраживање по основу зајмов) као и у оквиру класе 2,
групе 23-краткорочни финансијски пласмани, што је резултирало смањењем укупне имовине. Такође на
пасиви, на групи 41- дугорочне обавезе дошло је до битног смањења у односу на претходну годину, услед
отплате кредита.
Значајни показатељи пословања и успешности
готовина и гот. еквиваленти
Ликвидност I степена
=
краткорочне обавезе
АОП 019
=
=
краткорочне обавезе
=
АОП 012-АОП
013
обртна имовина - залихе
Ликвиднос II степена
АОП 116
=
АОП 116
=
0,09
0,23
Рацио нето обртног
фонда
=
Финансијска
стабилност
=
обртна имовина - краткорочне
обавезе
обртна средства
АОП 012-АОП
116
=
сопствени капитал
пословна пасива
АОП 012
=
АОП 101
=
АОП 124
=
-2,00
0,74
Хотелско, угоститељско и туристичко предузеће „Москва“ а.д. Београд је током предходне 2013.
године имало пуну финансијску стабилност, редовно су измириване обавезе према
држави,запосленима и повериоцима.
2.3. Положај на тржишту роба и услуга, главни кокнуренти и процена њиховог учешћа на
тржишту
Хотел ``Москва`` се у претходном периоду позиционирао на тржишту, учврстио своју позицију,
стекао препознатљив реноме и квалитет. Главни конкуренти су хотели који се налазе у овом делу
града, а имају четири звездице, попут Хотела ``Балкан``, ``Holidey inn``, Хотел ``Prestige``, ...
2.4. Очекивани развој друштва у наредном периоду, као и главни ризици и претње којима је
друштво изложено
Друштво очекује да ће у наредном периоду пословати пуним капацитетом, што ће резултирати још
већом попуњеношћу и бољим резултатима. Главни ризик и претнју попословање чини глобална
економска криза, која је у претходном периоду утицала на пословање Друштва. У зависности од
брзине општег економског опоравка зависи и величина и обим ризика.
2.5. Промене у пословним политикама друштва
Друштво не планира измене пословних политика.
2.6. Важнији пословни догађаји који су наступили након протека пословне године за коју се
подноси извештај
Није било битних пословних догађаја који би утицали на пословање предузећа након пословне
године за коју је извештај припремљен.
2.7. Значајнији послови са повезаним лицима
Пословање Друштва са повезаним правним лицем ``Москва-Некретнине`` доо, односи се пре свега на
закуп пословног простора Хотела ``Москва`` од стране Друштва. Цена закупа (трансферна цена) је у
складу са тржишном ценом и проценом судског вештака.
2.8. Активности друштва на пољу истраживања и развоја
Активности Друштва на пољу истраживања, усмерена су пре свега на истраживање, анимирање и
заузимање позиција на новим тржиштима.
Друштво сталну пажнју поклања развоју, кроз побољшанје квалитета, садржаја и врсте услуге.
Ове активности се спроводе преко службе продаје и резервација.
2.9. Стицање сопствених акција
Дана 17.10.2012. године Скупштина акционара ХУТП „Москва “ а.д. Београд донела је
Одлуку бр. 21-4 о стицању сопствених акција Друштва. Поступак стицања сопствених
акција одобрен је од стране Одбора директора и спроведен је упућивањем понуде свим
акцинарима.
У току 2013. године Друштво је спровело две понуде за стицање сопствених
акција.
Поступком стицања соптвених акција у периоду од 08.02. - 25.02.2013. године, и 30.09. –
14.10.2013. године, а спроведених на основу Одлуке одбора директора бр. 2 од
05.02.2013. године и Одлуке одбора директора од 28.09.2013. године друштво је стекло
584 акција по цени од 4.200,00 динара.
На крају 2013. године Друштво поседује укупно 3.890 сопствених акција односно 4,00
% од укупног броја акција.
3. ИЗЈАВА ЛИЦА ОДГОВОРНИХ ЗА САСТАВЉАЊЕ ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА
4. ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ ЗА 2013. ГОДИНУ
Биланс стања,
Биланс успеха,
Статистички анекс,
Извештај о токовима готовине,
Извештај о променама на капиталу и
Напомене уз финансисјке извештаје
35,95('1,6$9(71,.±5(9,=,-$'22
ý/$1$62&,-$&,-($*1,17(51$7,21$//7'
+27(/026.9$$'%(2*5$'
,=9(â7$-1(=$9,612*5(9,=25$
2,=95â(12-5(9,=,-,),1$16,-6.,+,=9(â7$-$
=$*2',18
%HRJUDGDSULOJRGLQH
35,95('1,6$9(71,.±5(9,=,-$'22%(2*5$'.1(*,1-(=25.(
5(*,67529$1.2'$*(1&,-(=$35,95('1(5(*,675(8%(2*5$'8%'0$7,ý1,%52-3,%
5$ý81,.2'62&,(7(*(1(5$/(%$1.$65%,-$$'%(2*5$'.2'.20(5&,-$/1(%$1.($'%(2*5$'
7(/()21,,=95â1,',5(.72529/$âû(1,5(9,=25,
7(/()$.6(0$,/0,/26#365565(9,=,-$#36556:(%:::36556
35,95('1,6$9(71,.±5(9,=,-$'22
ý/$1$62&,-$&,-($*1,17(51$7,21$//7'
+27(/026.9$$'%(2*5$'
,=9(â7$-1(=$9,612*5(9,=25$2,=95â(12-
5(9,=,-,),1$16,-6.,+,=9(â7$-$
=$*2',18
6$'5ä$-
6WUDQD
,]YHãWDMQH]DYLVQRJUHYL]RUD ±
3RWYUGDRQH]DYLVQRVWL
3RWYUGDRGRGDWQLPXVOXJDPD
,]MDYDOLFDRGJRYRUQLK]DVDVWDYOMDQMHILQDQVLMVNLKL]YHãWDMD )LQDQVLMVNLL]YHãWDML
1DSRPHQHX]ILQDQVLMVNHL]YHãWDMH 35,95('1,6$9(71,.±5(9,=,-$'22%(2*5$'.1(*,1-(=25.(
5(*,67529$1.2'$*(1&,-(=$35,95('1(5(*,675(8%(2*5$'8%'0$7,ý1,%52-3,%
5$ý81,.2'62&,(7(*(1(5$/(%$1.$65%,-$$'%(2*5$'.2'.20(5&,-$/1(%$1.($'%(2*5$'
7(/()21,,=95â1,',5(.72529/$âû(1,5(9,=25,
7(/()$.6(0$,/0,/26#365565(9,=,-$#36556:(%:::36556
35,95('1,6$9(71,.±5(9,=,-$'22
ý/$1$62&,-$&,-($*1,17(51$7,21$//7'
,=9(â7$-1(=$9,612*5(9,=25$ 6.83â7,1,$.&,21$56.2*'58â79$+27(/026.9$%(2*5$'
,]YHãWDMRJRGLãQMLPILQDQVLMVNLPL]YHãWDMLPD
,]YUãLOL VPR UHYL]LMX SULORåHQLK JRGLãQMLK ILQDQVLMVNLK L]YHãWDMD DNFLRQDUVNRJ GUXãWYD +27(/
026.9$ XOLFD %DONDQVND %HRJUDG GDOMH X WHNVWX 'UXãWYR NRML XNOMXþXMX ELODQV VWDQMD QD GDQ GHFHPEUDJRGLQHELODQVXVSHKDL]YHãWDMRSURPHQDPDQDNDSLWDOXLL]YHãWDMRWRNRYLPDJRWRYLQH
]DJRGLQX]DYUãHQXQDWDMGDQNDRLQDSRPHQHX]ILQDQVLMVNHL]YHãWDMHNRMHXNOMXþXMXSUHJOHG]QDþDMQLK
UDþXQRYRGVWYHQLKSROLWLNDLGUXJHREMDãQMDYDMXüHLQIRUPDFLMH
2GJRYRUQRVWUXNRYRGVWYD]DILQDQVLMVNHL]YHãWDMH
5XNRYRGVWYR'UXãWYDMHRGJRYRUQR]DSULSUHPXLSRãWHQXSUH]HQWDFLMXRYLKILQDQVLMVNLKL]YHãWDMD
X VNODGX VD UDþXQRYRGVWYHQLP SURSLVLPD 5HSXEOLNH 6UELMH 2YD RGJRYRUQRVW REXKYDWD RVPLãOMDYDQMH
SULPHQXLRGUåDYDQMHLQWHUQLKNRQWURODNRMHVXUHOHYDQWQH]DSULSUHPXLSRãWHQXSUH]HQWDFLMXILQDQVLMVNLK
L]YHãWDMDNRMLQHVDGUåHPDWHULMDOQR]QDþDMQHSRJUHãQHLVND]HQDVWDOHXVOHGNULPLQDOQHUDGQMHLOLJUHãNH
RGDELULSULPHQXRGJRYDUDMXüLKUDþXQRYRGVWYHQLKSROLWLNDLUDþXQRYRGVWYHQHSURFHQHNRMHVXUD]XPQHX
GDWLPRNROQRVWLPD
2GJRYRUQRVWUHYL]RUD
1DãD RGJRYRUQRVW MH GD QD RVQRYX L]YUãHQLK LVSLWLYDQMD L]UD]LPR PLãOMHQMH R RYLP ILQDQVLMVNLP
L]YHãWDMLPD 5HYL]LMX VPR L]YUãLOL X VNODGX VD =DNRQRP R UHYL]LML L 0HÿXQDURGQLP VWDQGDUGLPD UHYL]LMH
065,6$2YDUHJXODWLYDQDODåHGDVHSULGUåDYDPRHWLþNLK]DKWHYDLGDSODQLUDPRLL]YUãLPRUHYL]LMXQD
QDþLQ NRML RPRJXüDYD GD VH X UD]XPQRM PHUL XYHULPR GD ILQDQVLMVNL L]YHãWDML QH VDGUåH PDWHULMDOQR
]QDþDMQHSRJUHãQHLVND]H
5HYL]LMD XNOMXþXMH VSURYRÿHQMH SRVWXSDND X FLOMX SULEDYOMDQMD UHYL]LMVNLK GRND]D R L]QRVLPD L
REHORGDQMLYDQMLPD GDWLP X JRGLãQMLP ILQDQVLMVNLP L]YHãWDMLPD ,]ERU SRVWXSDND MH ]DVQRYDQ QD
UHYL]RUVNRPSURVXÿLYDQMX XNOMXþXMXüLSURFHQXUL]LND PDWHULMDOQR]QDþDMQLKSRJUHãQLKLVND]DXJRGLãQMLP
ILQDQVLMVNLP L]YHãWDMLPD QDVWDOLP XVOHG NULPLQDOQH UDGQMH LOL JUHãNH 3ULOLNRP SURFHQH UL]LND UHYL]RU
UD]PDWUD LQWHUQH NRQWUROH NRMH VX UHOHYDQWQH ]D SULSUHPX L IHU SUH]HQWDFLMX JRGLãQMLK ILQDQVLMVNLK
L]YHãWDMDXFLOMXRVPLãOMDYDQMDUHYL]LMVNLKSRVWXSDNDNRMLVXRGJRYDUDMXüLGDWLPRNROQRVWLPDDOLQHXFLOMX
L]UDåDYDQMD PLãOMHQMD R HILNDVQRVWL LQWHUQLK NRQWUROD SUDYQRJ OLFD 5HYL]LMD WDNRÿH XNOMXþXMH RFHQX
SULPHQMHQLK UDþXQRYRGVWYHQLK SROLWLND L ]QDþDMQLK SURFHQD L]YUãHQLK RG VWUDQH UXNRYRGVWYD NDR L RFHQX
RSãWHSUH]HQWDFLMHJRGLãQMLKILQDQVLMVNLKL]YHãWDMD
6PDWUDPR GD VX SULEDYOMHQL UHYL]LMVNL GRND]L GRYROMQL L RGJRYDUDMXüL GD REH]EHGH RVQRYX ]D QDãH
UHYL]RUVNRPLãOMHQMH
3R]LWLYQRPLãOMHQMH
3R QDãHP PLãOMHQMX JRGLãQML ILQDQVLMVNL L]YHãWDML LVWLQLWR L REMHNWLYQR SR VYLP PDWHULMDOQR
]QDþDMQLP SLWDQMLPD SULND]XMX ILQDQVLMVNR VWDQMH DNFLRQDUVNRJ GUXãWYD +27(/ 026.9$ %HRJUDG QD
GDQGHFHPEUDJRGLQHNDRLUH]XOWDWQMHJRYRJSRVORYDQMDLWRNRYHJRWRYLQH]DJRGLQXX
VNODGXVDUDþXQRYRGVWYHQLPSURSLVLPD5HSXEOLNH6UELMH
35,95('1,6$9(71,.±5(9,=,-$'22%(2*5$'.1(*,1-(=25.(
5(*,67529$1.2'$*(1&,-(=$35,95('1(5(*,675(8%(2*5$'8%'0$7,ý1,%52-3,%
5$ý81,.2'62&,(7(*(1(5$/(%$1.$65%,-$$'%(2*5$'.2'.20(5&,-$/1(%$1.($'%(2*5$'
7(/()21,,=95â1,',5(.72529/$âû(1,5(9,=25,
7(/()$.6(0$,/0,/26#365565(9,=,-$#36556:(%:::36556
35,95('1,6$9(71,.±5(9,=,-$'22
ý/$1$62&,-$&,-($*1,17(51$7,21$//7'
2VWDODSLWDQMD
5HYL]LMXILQDQVLMVNLKL]YHãWDMD'UXãWYD]DJRGLQXMHREDYLRGUXJLUHYL]RUXþLMHPL]YHãWDMXRG
DSULODJRGLQHMHL]UDåHQRSR]LWLYQRPLãOMHQMH
,]YHãWDMRRVWDOLPUHJXODWRUQLP]DKWHYLPD
8VNODGXVD]DKWHYLPDNRMLSURLVWLþXL]þODQD=DNRQDRUHYL]LMLÄ6OJODVQLN56³EULþODQD
3UDYLOQLND R XVORYLPD ]D REDYOMDQMH UHYL]LMH ILQDQVLMVNLK L]YHãWDMD MDYQLK GUXãWDYD Ä6O JODVQLN 56³ EU
L]YUãLOL VPR SURYHUX XVNODÿHQRVWL JRGLãQMHJ L]YHãWDMD R SRVORYDQMX VD JRGLãQMLP ILQDQVLMVNLP
L]YHãWDMLPD'UXãWYD5XNRYRGVWYR'UXãWYDMHRGJRYRUQR]DVDVWDYOMDQMHJRGLãQMHJL]YHãWDMDRSRVORYDQMX
X VNODGX VD YDåHüRP ]DNRQVNRP UHJXODWLYRP 1DãD RGJRYRUQRVW MH GD VSURYRÿHQMHP UHYL]RUVNLK
SRVWXSDNDXVNODGXVD0HÿXQDURGQLPVWDQGDUGRPUHYL]LMH2GJRYRUQRVWUHYL]RUDXYH]LVDRVWDOLP
LQIRUPDFLMDPDXGRNXPHQWLPDNRMLVDGUåHILQDQVLMVNHL]YHãWDMHNRMLVXELOLSUHGPHWUHYL]LMHL]QHVHPRVYRM
]DNOMXþDNXYH]LVDXVNODÿHQRVWLL]YHãWDMDRSRVORYDQMXVDILQDQVLMVNLPL]YHãWDMLPD'UXãWYD
1D ED]L VSURYHGHQLK UHYL]RUVNLK SRVWXSDND QLVPR XRþLOL PDWHULMDOQR ]QDþDMQH QHNRQ]LVWHQWQRVWL NRMH EL
XND]LYDOH GD JRGLãQML L]YHãWDM R SRVORYDQMX ]D JRGLQX QLMH XVNODÿHQ VD JRGLãQMLP ILQDQVLMVNLP
L]YHãWDMLPD'UXãWYD]DLVWXSRVORYQXJRGLQX
%HRJUDGDSULOJRGLQH Ä3ULYUHGQLVDYHWQLN±5HYL]LMD³
0LOHQD3HWURYLü2YODãüHQLUHYL]RU
35,95('1,6$9(71,.±5(9,=,-$'22%(2*5$'.1(*,1-(=25.(
5(*,67529$1.2'$*(1&,-(=$35,95('1(5(*,675(8%(2*5$'8%'0$7,ý1,%52-3,%
5$ý81,.2'62&,(7(*(1(5$/(%$1.$65%,-$$'%(2*5$'.2'.20(5&,-$/1(%$1.($'%(2*5$'
7(/()21,,=95â1,',5(.72529/$âû(1,5(9,=25,
7(/()$.6(0$,/0,/26#365565(9,=,-$#36556:(%:::36556
35,95('1,6$9(71,.±5(9,=,-$'22
ý/$1$62&,-$&,-($*1,17(51$7,21$//7'
DSULOJRGLQH
,]MDYDRQH]DYLVQRVWL3ULYUHGQRJVDYHWQLND±5HYL]LMDGRR
8 VNODGX VD RGUHGEDPD =DNRQD R UHYL]LML ³6OXåEHQL JODVQLN 56³ EU L =DNRQD R WUåLãWX NDSLWDOD
³6OXåEHQL JODVQLN 56´ EU YH]DQR ]D UHYL]LMX ILQDQVLMVNLK L]YHãWDMD ]D JRGLQX ³+27(/
026.9$´$'%HRJUDGXGDOMHPWHNVWX1DUXþLODFUHYL]LMHL]MDYOMXMHPRVOHGHüH
- 3ULYUHGQL VDYHWQLN ± 5HYL]LMD GRR QLMH QL GLUHNWQR QL LQGLUHNWQR DNFLRQDU XODJDþ VUHGVWDYD LOL
RVQLYDþ1DUXþLRFDUHYL]LMHQLWLMHSRVORYQLSDUWQHU1DUXþLRFDUHYL]LMH
-
3ULYUHGQLVDYHWQLN±5HYL]LMDGRRQLMHSUXåDORXVOXJH1DUXþLRFXUHYL]LMHQDYHGHQHXþODQXVWDY
=DNRQDRUHYL]LML
-
/LFHQFLUDQLRYODãüHQLUHYL]RUNRMLMHREDYLRRYXUHYL]LMXQLMHQLGLUHNWQRQLLQGLUHNWQRDNFLRQDUXODJDþ
VUHGVWDYDLOLRVQLYDþ1DUXþLRFDUHYL]LMH
-
/LFHQFLUDQL RYODãüHQL UHYL]RU NRML MH REDYLR RYX UHYL]LMX NDR QL QMHJRYL NUYQL VURGQLFL X SUDYRM OLQLML
NUYQL VURGQLFL X SRERþQRM OLQLML ]DNOMXþQR VD WUHüLP VWHSHQRP VURGVWYD L VXSUXåQLN QLVX GLUHNWRU
RGQRVQRþODQRUJDQDXSUDYOMDQMDLOLQDG]RUDNRG1DUXþLRFDUHYL]LMHSURNXULVWLSXQRPRüQLN
-
/LFHQFLUDQL RYODãüHQL UHYL]RU QLWL QMHJRYL VURGQLFL LOL VXSUXåQLN QLVX SRVORYQL SDUWQHUL 1DUXþLRFD
UHYL]LMH
-
/LFHQFLUDQLRYODãüHQLUHYL]RUNRMLMHREDYLRRYXUHYL]LMXQLMHOLNYLGDFLRQLLOLVWHþDMQLXSUDYQLN1DUXþLRFD
UHYL]LMH
-
/LFHQFLUDQLRYODãüHQLUHYL]RUNRML MHREDYLR RYXUHYL]LMXQLMH NDSLWDOQRSRYH]DQL QHPDGUXJLK YH]DLOL
REOLJDFLRQLKRGQRVDVD1DUXþLRFHPUHYL]LMHNRMLELPRJOLQHJDWLYQRXWLFDWLQDQMHJRYXQHSULVWUDVQRVWL
QH]DYLVQRVW
-
/LFHQFLUDQLRYODãüHQLUHYL]RUNRMLMHYUãLRRYXUHYL]LMXQLMHSUXåDRXVOXJH1DUXþLRFXUHYL]LMHQDYHGHQHX
þODQXVWDY=DNRQDRUHYL]LML
-
1DUXþLODFUHYL]LMHQLMHDNFLRQDURVQLYDþLOLXODJDþVUHGVWDYDX3ULYUHGQLVDYHWQLN±5HYL]LMDGRR
35,95('1,6$9(71,.±5(9,=,-$'22%(2*5$'.1(*,1-(=25.(
5(*,67529$1.2'$*(1&,-(=$35,95('1(5(*,675(8%(2*5$'8%'0$7,ý1,%52-3,%
5$ý81,.2'62&,(7(*(1(5$/(%$1.$65%,-$$'%(2*5$'.2'.20(5&,-$/1(%$1.($'%(2*5$'
7(/()21,,=95â1,',5(.72529/$âû(1,5(9,=25,
7(/()$.6(0$,/0,/26#365565(9,=,-$#36556:(%:::36556
35,95('1,6$9(71,.±5(9,=,-$'22
ý/$1$62&,-$&,-($*1,17(51$7,21$//7'
DSULOJRGLQH
3RWYUGDRGRGDWQLPXVOXJDPDREDYOMHQLPRGVWUDQH3ULYUHGQRJVDYHWQLND±5HYL]LMDGRR
2YLP SRWYUÿXMHPR GD QLVPR REDYOMDOL NRQVXOWDQWVNH XVOXJH ]D DNFLRQDUVNR GUXãWYR ³+27(/ 026.9$´
%HRJUDGQLWLVDQMLPSRYH]DQLPOLFLPDXJRGLQLXNRMRMMHYUãHQDUHYL]LMD
35,95('1,6$9(71,.±5(9,=,-$'22%(2*5$'.1(*,1-(=25.(
5(*,67529$1.2'$*(1&,-(=$35,95('1(5(*,675(8%(2*5$'8%'0$7,ý1,%52-3,%
5$ý81,.2'62&,(7(*(1(5$/(%$1.$65%,-$$'%(2*5$'.2'.20(5&,-$/1(%$1.($'%(2*5$'
7(/()21,,=95â1,',5(.72529/$âû(1,5(9,=25,
7(/()$.6(0$,/0,/26#365565(9,=,-$#36556:(%:::36556
Popunjava pravno lice - preduzetnik
06932614
Maticni broj
Sifra delatnosti
PIB
Popunjava Agencija za privredne registre
750
123
19
20 21 22 23 24 25 26
Vrsta posla
Naziv :HUTP "MOSKVA" AD
Sediste : BEOGRAD, BALKANSKA 1
BILANS USPEHA
7005023699807
u period 01.01. 2013 do 31.12.2013
od
- u hiljadama dinara
Grupa racuna,
racun
POZICIJA
AOP
Napomena broj
1
2
3
4
Iznos
Tekuca godina
Prethodna godina
5
6
A. PRIHODI I RASHODI IZ REDOVNOG
POSLOVANJA
I. POSLOVNI PRIHODI (202+203+204-205+206)
201
510463
448631
1.Prihodi od prodaje
202
507069
444304
62
2. Prihodi od aktiviranja ucinaka i robe
203
2509
2368
630
3. Povecanje vrednosti zaliha ucinaka
204
4. Smanjenje vrednosti zaliha ucinaka
205
5. Ostali poslovni prihodi
206
885
1959
207
487627
407913
60 i 61
631
64 i 65
II. POSLOVNI RASHODI (208 DO 212)
50
1. Nabavna vrednost prodate robe
208
51
2. Troskovi materijala
209
62543
54180
52
3. Troskovi zarada, naknada zarada i ostali licni
rashodi
210
156821
134526
54
4. Troskovi amortizacije i rezervisanja
211
7600
7524
5. Ostali poslovni rashodi
212
260663
211683
III. POSLOVNI DOBITAK (201-207)
213
22836
40718
IV. POSLOVNI GUBITAK (207-201)
214
66
V. FINANSIJSKI PRIHODI
215
2833
12006
56
VI. FINANSIJSKI RASHODI
216
39539
31068
67 i 68
VII. OSTALI PRIHODI
217
1750
654
57 i 58
VIII. OSTALI RASHODI
218
5828
1648
IX. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE
OPOREZIVANJA (213-214+ 215-216+217-218)
219
0
20662
X. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE
OPOREZIVANJA (214-213- 215+216-217+218)
220
17948
0
69 - 59
XI. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE
OBUSTAVLJA
221
40
370
59 - 69
XII. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE
OBUSTAVLJA
222
53 i 55
Broj zahteva:576634
Strana 5 od 18
- u hiljadama dinara
Grupa racuna,
racun
POZICIJA
AOP
Napomena broj
1
2
3
4
B. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA
(219-220+221-222)
223
V. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA
(220-219+222-221)
Iznos
Tekuca godina
Prethodna godina
5
6
0
21032
224
17908
0
5299
2341
6944
3037
0
21728
G. POREZ NA DOBITAK
721
1. Poreski rashod perioda
225
722
2. Odlozeni poreski rashodi perioda
226
722
3. Odlozeni poreski prihodi perioda
227
723
D. Isplacena licna primanja poslodavcu
228
Dj. NETO DOBITAK (223- 224- 225- 226+ 227- 228)
229
E. NETO GUBITAK (224- 223+ 225+ 226- 227 +
228)
230
16263
0
Ž. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA
MANJINSKIM ULAGACIMA
231
0
3107
Z. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VLASNICIMA
MATICNOG PRAVNOG LICA
232
0
18621
I. ZARADA PO AKCIJI
1. Osnovna zarada po akciji
233
2. Umanjenja (razvodnjena) zarada po akciji
234
dana
U
Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izvestaja
27.2. 2014. godine
Zakonski zastupnik
M.P.
Obrazac propisan Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i
preduzetnike ( "Službeni glasnik RS", br.114/06 , 5/07 , 119/08, 2/10, 101/12 , 118/12 i 3/2014)
Broj zahteva:576634
Strana 6 od 18
Popunjava pravno lice - preduzetnik
06932614
Maticni broj
Sifra delatnosti
PIB
Popunjava Agencija za privredne registre
750
123
19
20 21 22 23 24 25 26
Vrsta posla
Naziv :HUTP "MOSKVA" AD
Sediste : BEOGRAD, BALKANSKA 1
BILANS STANJA
7005023699791
na dan 31.12.2013. godine
- u hiljadama dinara
Iznos
Grupa racuna,
racun
POZICIJA
AOP
Napomena
broj
Tekuca godina
Prethodna godina
1
2
3
4
5
6
AKTIVA
A. STALNA IMOVINA (002+003+004+005+009)
001
I. NEUPLACENI UPISANI KAPITAL
002
II. GOODWILL
003
III. NEMATERIJALNA ULAGANJA
IV. NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I
BIOLOSKA SREDSTVA (006+007+008)
785424
889826
004
842
1095
005
29614
22542
020, 022, 023, 026,
1. Nekretnine, postrojenja i oprema
027(deo), 028
(deo), 029
006
29614
22542
024, 027(deo), 028
(deo)
007
009
754968
866189
00
012
01 bez 012
2. Investicione nekretnine
021, 025, 027(deo),
3. Bioloska sredstva
028(deo)
V. DUGOROCNI FINANSIJSKI PLASMANI
(010+011)
008
030 do 032, 039
(deo)
1. Ucesca u kapitalu
010
662219
662219
033 do 038, 039
(deo) minus 037
2. Ostali dugorocni finansijski plasmani
011
92749
203970
B. OBRTNA IMOVINA (013+014+015)
012
41199
94551
I. ZALIHE
013
12977
9778
II. STALNA SREDSTVA NAMENJENA PRODAJI I
SREDSTVA POSLOVANJA KOJE SE
OBUSTAVLJA
014
III. KRATKOROCNA POTRAZIVANJA, PLASMANI I
GOTOVINA (016+017+018+019+020)
015
28222
84773
1. Potrazivanja
016
16282
7721
2. Potrazivanja za vise placen porez na dobitak
017
23 minus 237
3. Kratkorocni finansijski plasmani
018
100
70578
24
4. Gotovinski ekvivalenti i gotovina
019
11057
5477
10 do 13, 15
14
20, 21 i 22, osim
223
223
Broj zahteva:576634
Strana 2 od 18
- u hiljadama dinara
Grupa racuna,
racun
POZICIJA
AOP
Napomena broj
1
2
3
4
27 i 28 osim 288
5. Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska
razgranicenja
Iznos
Tekuca godina
Prethodna godina
5
6
020
783
997
V. ODLOZENA PORESKA SREDSTVA
021
10502
3558
G. POSLOVNA IMOVINA (001+012 +021)
022
837125
987935
D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA
023
Dj. UKUPNA AKTIVA (022+023)
024
837125
987935
E. VANBILANSNA AKTIVA
025
2500
17092
A.KAPITAL
(102+103+104+105+106-107+108-109-110)
101
623686
642440
30
I. OSNOVNI KAPITAL
102
456854
456854
31
II. NEUPLACENI UPISANI KAPITAL
103
32
III. REZERVE
104
113529
89733
IV. REVALORIZACIONE REZERVE
105
332
V. NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU
HARTIJA OD VREDNOSTI
106
333
VI. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU
HARTIJA OD VREDNOSTI
107
34
VII. NERASPOREDJENI DOBITAK
108
87654
109382
35
VIII. GUBITAK
109
16263
0
IX. OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE
110
18088
13529
B. DUGOROCNA REZERVISANJA I OBAVEZE
(112+113+116)
111
213439
345495
40
I. DUGOROCNA REZERVISANJA
112
3270
3697
41
II. DUGOROCNE OBAVEZE (114+115)
113
86490
203004
1. Dugorocni krediti
114
86240
202561
2. Ostale dugorocne obaveze
115
250
443
III. KRATKOROCNE OBAVEZE
(117+118+119+120+121+122)
116
123679
138794
1. Kratkorocne finansijske obaveze
117
86240
93107
2. Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji
i sredstava poslovanja koje se obustavlja
118
43 i 44
3. Obaveze iz poslovanja
119
8774
12217
45 i 46
4. Ostale kratkorocne obaveze
120
5744
14096
5. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i
ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska
razgranicenja
121
22299
18766
6. Obaveze po osnovu poreza na dobitak
122
622
608
288
29
88
PASIVA
330 i 331
037 i 237
414, 415
41 bez 414 i 415
42, osim 427
427
47, 48 osim 481 i
49 osim 498
481
Broj zahteva:576634
Strana 3 od 18
- u hiljadama dinara
Grupa racuna,
racun
POZICIJA
AOP
Napomena broj
1
2
3
4
498
89
Iznos
Tekuca godina
Prethodna godina
5
6
V. ODLOZENE PORESKE OBAVEZE
123
G. UKUPNA PASIVA (101+111 +123)
124
837125
987935
D. VANBILANSNA PASIVA
125
2500
17092
dana
U
Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izvestaja
27.2. 2014. godine
Zakonski zastupnik
M.P.
Obrazac propisan Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i
preduzetnike ( "Službeni glasnik RS", br.114/06 , 5/07 , 119/08, 2/10, 101/12 , 118/12 i 3/2014)
Broj zahteva:576634
Strana 4 od 18
Popunjava pravno lice - preduzetnik
06932614
Maticni broj
Sifra delatnosti
PIB
Popunjava Agencija za privredne registre
750
123
19
20 21 22 23 24 25 26
Vrsta posla
Naziv :HUTP "MOSKVA" AD
Sediste : BEOGRAD, BALKANSKA 1
IZVESTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE
7005023699814
u periodu od 01.01.2013. do 31.12.2013. godine
POZICIJA
AOP
1
2
- u hiljadama dinara
Iznos
Tekuca godina
3
Prethodna godina
4
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI
301
496512
467386
1. Prodaja i primljeni avansi
302
496512
464926
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti
303
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja
304
0
2460
305
350716
377457
1. Isplate dobavljacima i dati avansi
306
144957
236110
2. Zarade, naknade zarada i ostali licni rashodi
307
156821
134526
3. Placene kamate
308
35712
0
4. Porez na dobitak
309
5708
0
5. Placanja po osnovu ostalih javnih prihoda
310
7518
6821
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti ( I-II )
311
145796
89929
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti ( II -I)
312
2377
4644
2377
4644
14897
300769
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti ( 1 do 5)
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja ( 1 do 5 )
313
1. Prodaja akcija i udela ( neto prilivi )
314
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških
sredstava
315
3. Ostali finansijski plasmani ( neto prilivi )
316
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja
317
5. Primljene dividende
318
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja ( 1 do 3 )
319
1. Kupovina akcija i udela ( neto odlivi )
320
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških
sredstava
321
14897
118503
3. Ostali finansijski plasmani ( neto odlivi )
322
0
182266
12520
296125
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja ( I - II )
323
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja ( II - I )
324
Broj zahteva:576634
Strana 7 od 18
- u hiljadama dinara
POZICIJA
AOP
1
2
Iznos
Tekuca godina
3
Prethodna godina
4
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA
325
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)
0
223164
1. Uvecanje osnovnog kapitala
326
2. Dugorocni i kratkorocni krediti ( neto prilivi )
327
0
201560
3. Ostale dugorocne i kratkorocne obaveze
328
0
21604
329
127696
13692
1. Otkup sopstvenih akcija i udela
330
2452
13529
2. Dugorocni i kratkorocni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)
331
125244
0
3. Finansijski lizing
332
0
163
4. Isplacene dividende
333
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja ( 1 do 4 )
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja ( I - II )
334
0
209472
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja ( II - I )
335
127696
0
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325)
336
498889
695194
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329)
337
493309
691918
Dj. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337)
338
5580
3276
E. NETO ODLIV GOTOVINE ( 337-336 )
339
Ž. GOTOVINA NA POCETKU OBRACUNSKOG PERIODA
340
5477
2201
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE
341
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE
342
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRACUNSKOG PERIODA
(338-339+340+341-342)
343
11057
5477
dana
U
Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izvestaja
27.2. 2014. godine
M.P.
Zakonski zastupnik
Obrazac propisan Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i
preduzetnike ( "Službeni glasnik RS", br.114/06 , 5/07 , 119/08, 2/10, 101/12 , 118/12 i 3/2014)
Broj zahteva:576634
Strana 8 od 18
Popunjava pravno lice - preduzetnik
06932614
Maticni broj
Sifra delatnosti
PIB
Popunjava Agencija za privredne registre
750
123
19
20 21 22 23 24 25 26
Vrsta posla
Naziv :HUTP "MOSKVA" AD
Sediste : BEOGRAD, BALKANSKA 1
IZVESTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU
7005023699838
u periodu od 01.01.2013. do 31.12.2013. godine
Red
. br.
OPIS
AOP
Osnovni kapital
(grupa 30 bez AOP
309)
2
1
1
Stanje na dan 01.01. prethodne
godine _______
401
2
Ispravka materijalno znacajnih
gresaka i promena
racunovodstvenih politika u
prethodnoj godini - povecanje
402
3
Ispravka materijalno znacajnih
gresaka i promena
racunovodstvenih politika u
prethodnoj godini - smanjenje
403
4
Korigovano pocetno stanje na dan
01.01. prethodne godine _______ 404
(red.br. 1+2-3)
5
Ukupna povecanja u prethodnoj
godini
405
6
Ukupna smanjenja u prethodnoj
godini
406
7
Stanje na dan 31.12. prethodne
godine ______ (red.br. 4+5-6)
407
8
Ispravka materijalno znacajnih
gresaka i promena
racunovodstvenih politika u tekucoj
godini - povecanje
408
9
Ispravka materijalno znacajnih
gresaka i promena
racunovodstvenih politika u tekucoj
godini - smanjenje
409
Korigovano pocetno stanje na dan
10 01.01. tekuce godine _________
410
(red.br. 7+8-9)
452215
452215
452215
452215
Ostali kapital
(racun 309)
AOP
3
414
- u hiljadama dinara
Neuplaceni
Emisiona
upisani kapital AOP premija (racun
(grupa 31)
320)
4
4639
5
427
440
415
428
441
416
429
442
430
443
418
431
444
419
432
445
433
446
421
434
447
422
435
448
436
449
417
420
423
4639
4639
4639
11 Ukupna povecanja u tekucoj godini
411
424
437
450
12
Ukupna smanjenja u tekucoj godini
412
425
438
451
13
Stanje na dan 31.12. tekuce
godine ______ (red.br. 10+11-12)
413
439
452
Broj zahteva:576634
452215
426
4639
Strana 9 od 18
- u hiljadama dinara
Red.
br.
OPIS
AOP
1
Rezerve (racun
AOP
321, 322)
6
1
Stanje na dan 01.01. prethodne
godine _______
453
2
Ispravka materijalno znacajnih
gresaka i promena
racunovodstvenih politika u
prethodnoj godini - povecanje
3
Ispravka materijalno znacajnih
gresaka i promena
racunovodstvenih politika u
prethodnoj godini - smanjenje
4
Korigovano pocetno stanje na dan
01.01. prethodne godine _______ 456
(red.br. 1+2-3)
5
Ukupna povecanja u prethodnoj
godini
6
Nerealizovani
Nerealizovani
Revalorizacione
dobici po osnovu
gubici po osnovu
rezerve (racuni AOP hartija od vrednosti AOP hartija od vrednosti
330 i 331)
(racun 332)
(racun 333)
7
89733
8
9
466
479
492
454
467
480
493
455
468
481
494
469
482
495
457
470
483
496
Ukupna smanjenja u prethodnoj
godini
458
471
484
497
7
Stanje na dan 31.12. prethodne
godine ______ (red.br. 4+5-6)
459
472
485
498
8
Ispravka materijalno znacajnih
gresaka i promena
racunovodstvenih politika u tekucoj
godini - povecanje
460
473
486
499
9
Ispravka materijalno znacajnih
gresaka i promena
racunovodstvenih politika u tekucoj
godini - smanjenje
461
474
487
500
89733
89733
Korigovano pocetno stanje na dan
10 01.01. tekuce godine _________
462
(red.br. 7+8-9)
89733
475
488
501
11 Ukupna povecanja u tekucoj godini
463
23796
476
489
502
12
Ukupna smanjenja u tekuceoj godini
464
477
490
503
13
Stanje na dan 31.12. tekuce
godine ______ (red.br. 10+11-12)
465
478
491
504
Broj zahteva:576634
113529
Strana 10 od 18
- u hiljadama dinara
Red.
br.
OPIS
AOP
1
Nerasporedjeni
dobitak (grupa
34)
AOP
10
1
Stanje na dan 01.01. prethodne
godine _______
505
2
Ispravka materijalno znacajnih
gresaka i promena
racunovodstvenih politika u
prethodnoj godini - povecanje
506
3
Ispravka materijalno znacajnih
gresaka i promena
racunovodstvenih politika u
prethodnoj godini - smanjenje
507
4
Korigovano pocetno stanje na dan
01.01. prethodne godine _______ 508
(red.br. 1+2-3)
5
Ukupna povecanja u prethodnoj
godini
6
Gubitak do visine
kapitala (grupa
35)
AOP
11
124195
518
Otkupljene
sopstvene akcije
i udeli (racun
037,237)
AOP
Ukupno
(kol.2+3+4+5+6+
7+8-9+10-11-12)
12
36541
13
634241
531
544
519
532
545
520
533
546
534
547
634241
548
8199
124195
521
509
21728
522
Ukupna smanjenja u prethodnoj
godini
510
36541
523
7
Stanje na dan 31.12. prethodne
godine ______ (red.br. 4+5-6)
511
109382
524
537
8
Ispravka materijalno znacajnih
gresaka i promena
racunovodstvenih politika u tekucoj
godini - povecanje
512
525
538
551
9
Ispravka materijalno znacajnih
gresaka i promena
racunovodstvenih politika u tekucoj
godini - smanjenje
513
526
539
552
527
540
13529
553
642440
541
4559
554
2974
555
21728
556
623686
Korigovano pocetno stanje na dan
10 01.01. tekuce godine _________
514
(red.br. 7+8-9)
109382
11 Ukupna povecanja u tekuceoj godini
515
12
Ukupna smanjenja u tekucoj godini
516
21728
529
13
Stanje na dan 31.12. tekuce
godine ______ (red.br. 10+11-12)
517
87654
530
Broj zahteva:576634
528
36541
535
36541
16263
13529
536
549
13529
542
16263
543
18088
550
Strana 11 od 18
642440
- u hiljadama dinara
Red.
br.
OPIS
AOP
1
Gubitak iznad
visine kapitala
(grupa 29)
14
1
Stanje na dan 01.01. prethodne
godine _______
557
2
Ispravka materijalno znacajnih
gresaka i promena
racunovodstvenih politika u
prethodnoj godini - povecanje
558
3
Ispravka materijalno znacajnih
gresaka i promena
racunovodstvenih politika u
prethodnoj godini - smanjenje
559
4
Korigovano pocetno stanje na dan
01.01. prethodne godine _______ 560
(red.br. 1+2-3)
5
Ukupna povecanja u prethodnoj
godini
561
6
Ukupna smanjenja u prethodnoj
godini
562
7
Stanje na dan 31.12. prethodne
godine ______ (red.br. 4+5-6)
563
8
Ispravka materijalno znacajnih
gresaka i promena
racunovodstvenih politika u tekucoj
godini - povecanje
564
9
Ispravka materijalno znacajnih
gresaka i promena
racunovodstvenih politika u tekucoj
godini - smanjenje
565
Korigovano pocetno stanje na dan
10 01.01. tekuce godine _________
566
(red.br. 7+8-9)
11 Ukupna povecanja u tekuceoj godini
567
12
Ukupna smanjenja u tekucoj godini
568
13
Stanje na dan 31.12. tekuce
godine ______ (red.br. 10+11-12)
569
dana
U
Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izvestaja
27.2. 2014. godine
Zakonski zastupnik
M.P.
Obrazac propisan Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i
preduzetnike ( "Službeni glasnik RS", br.114/06 , 5/07 , 119/08, 2/10, 101/12 , 118/12 i 3/2014)
Broj zahteva:576634
Strana 12 od 18
+873026.9$$'%HRJUDG
1DSRPHQHX]ILQDQVLMVNHL]YHãWDMH]DJRGLQX
23â7,32'$&,,'(/$71267
+RWHOVNR XJRVWLWHOMVNR L WXULVWLþNR SUHGX]HüH ª0RVNYD© X GDOMHP WHNVWX'UXãWYR MH RVQRYDQR NDR
GUXãWYHQR SUHGX]HüH JRGLQH SRGHORP +873 ª8QLMD© 1DNRQ SULYDWL]DFLMH NRMD MH L]YUãHQD X
JRGLQLSUHGX]HüHMHUHãHQMHPEU,9)L3ULYUHGQRJVXGDX%HRJUDGXRGJRGLQH
UHJLVWURYDQRNDRDNFLRQDUVNRGUXãWYR
8 JRGLQL 'UXãWYR MH SUHYHGHQR X 5HJLVWDU SULYUHGQLK VXEMHNDWD SUL $JHQFLML ]D SULYUHGQH UHJLVWUH
5HSXEOLNH6UELMHSRGEURMHP%'
'DQD JRGLQH 'UXãWYR MH QD RVQRYX UHãHQMD %' L]YUãLOR XSLV SRYHüDQMD
RVQRYQRJ NDSLWDOD X L]QRVX RG 56' X 5HJLVWDU SULYUHGQLK VXEMHNDWD SUL $JHQFLML ]D
SULYUHGQH UHJLVWUH 5HSXEOLNH 6UELMH X YUHGQRVWL RG (85 SR VUHGQMHP NXUVX QD GDQ
JRGLQH
'DQD JRGLQH 'UXãWYR MH QD RVQRYX UHãHQMD %' L]YUãLOR VPDQMHQMH RVQRYQRJ
NDSLWDOD X UHGRYQRP SRVWXSNX SRQLãWDYDQMD NRPDGD VWHþHQLK VRSVWYHQLK DNFLMD ãWR QD GDQ
JRGSRVUHGQMHPNXUVXL]QRVL(85
'DQD JRGLQH SR UHãHQMX %' L]YUãHQ MH QRYL XSLV QRYþDQRJ NDSLWDOD X L]QRVX RG
(85
9HüLQVNL YODVQLN 'UXãWYD QD GDQ JRGLQH MH ILUPD ª1HWZHVW ILQDQFH© VD 1HZ URDG %HOL]H
FLW\NRMDSRVHGXMHDNFLMDRGQRVQRXþHãüDXNDSLWDOX'UXãWYD
$NFLMHGUXãWYDVHNRWLUDMXQD%HRJUDGVNRMEHU]L
3UDYQDIRUPD2WYRUHQRDNFLRQDUVNRGUXãWYR
6HGLãWHGUXãWYD%HRJUDG%DONDQVND
2VQRYQDGHODWQRVW'UXãWYDMHSUXåDQMHXJRVWLWHOMVNRWXULVWLþNLKXVOXJD
3UHPD NULWHULMXPX ]D UDVYUVWDYDQMH L] =DNRQD R UDþXQRYRGVWYX L UHYL]LML 'UXãWYR MH UD]YUVWDQR X VUHGQMH
SUDYQROLFH
0DWLþQLEURM'UXãWYD
3RUHVNLLQGHQWLILNDFLRQLEURM'UXãWYD
3URVHþDQEURM]DSRVOHQLKXJRGLQLMHDXJRGLQL]DSRVOHQD
26129$=$6$67$9/-$1-(,35,.$=,9$1-(),1$16,-6.,+,=9(â7$-$.21&(371$67$9.$
326/29$1-$,,=9(â7$-1$9$/87$
26129$=$6$67$9/-$1-(,35,.$=,9$1-(),1$16,-6.,+,=9(â7$-$
'UXãWYRMHVDVWDYLORILQDQVLMVNHL]YHãWDMHXVNODGXVD=DNRQRPRUDþXQRYRGVWYXLUHYL]LMLNRML]DKWHYDGD
ILQDQVLMVNL L]YHãWDML EXGX SULSUHPOMHQL X VNODGX VD VYLP 0HÿXQDURGQLP VWDQGDUGLPD ILQDQVLMVNRJ
L]YHãWDYDQMD 06), NDR L SUDWHüRP UDþXQRYRGVWYHQRP UHJXODWLYRP 0LQLVWDUVWYD ILQDQVLMD 5HSXEOLNH
6UELMH
)LQDQVLMVNL L]YHãWDML VX VDVWDYOMHQL SUHPD NRQFHSWX LVWRULMVNLK WURãNRYD PRGLILNRYDQRP ]D UHYDORUL]DFLMX
JUDÿHYLQVNLKREMHNDWDILQDQVLMVNLKXODJDQMDUDVSRORåLYLK]DSURGDMXSRIHUYUHGQRVWLNRMHVXLVND]DQHNUR]
UHYDORUL]DFLRQHUH]HUYH
+27(/026.9$
1$320(1(8=),1$16,-6.(,=9(â7$-(=$
*2',18
8325('1,32'$&,
8SRUHGQLSRGDFL]DJRGLQXSULSUHPOMHQLVXQDLVWRMRVQRYLNDRLSRGDFL]DJRGLQX
.21&(371$67$9.$326/29$1-$
)LQDQVLMVNL L]YHãWDML VX VDVWDYOMHQL X VNODGX VD NRQFHSWRP QDVWDYND SRVORYDQMD NRML SRGUD]XPHYD GD üH
'UXãWYRQDVWDYLWLGDSRVOXMHXGRJOHGQRMEXGXüQRVWL
35(5$ý81$9$1-(675$1,+9$/87$
)XQNFLRQDOQDLYDOXWDSULND]LYDQMD
D
6WDYNH XNOMXþHQH X ILQDQVLMVNH L]YHãWDMH VH RGPHUDYDMX L SULND]XMX X GLQDULPD 56' WRMHVW X
IXQNFLRQDOQRMYDOXWL5HSXEOLNH6UELMH)LQDQVLMVNLL]YHãWDMLVXSULND]DQLX56'NRMLVX]DRNUXåHQLQDQDMEOLåX
KLOMDGX
'HYL]QLNXUVHYLYDOXWDQDGDQGHFHPEUDL]QRVH
(85
86'
&+)
E 7UDQVDNFLMHLVWDQMD
7UDQVDNFLMH X VWUDQRM YDOXWL VH SUHUDþXQDYDMX X IXQNFLRQDOQX YDOXWX SULPHQRP GHYL]QLK NXUVHYD YDåHüLK
QD GDQ WUDQVDNFLMH 3R]LWLYQH L QHJDWLYQH NXUVQH UD]OLNH QDVWDOH L] L]PLUHQMD WDNYLK WUDQVDNFLMD L L]
SUHUDþXQD PRQHWDUQLK VUHGVWDYD L REDYH]D L]UDåHQLK X VWUDQLP YDOXWDPD QD NUDMX JRGLQH SUL]QDMX VH X
ELODQVXXVSHKD
261291(5$ý81292'679(1(32/,7,.(
2VQRYQHUDþXQRYRGVWYHQHSROLWLNHSULPHQMHQHSULOLNRPVDVWDYOMDQMDILQDQVLMVNLKL]YHãWDMD]DJRGLQX
VX
1(0$7(5,-$/1$8/$*$1-$
5DþXQDUVNLVRIWYHU
D
6WHþHQH OLFHQFH UDþXQDUVNLK VRIWYHUD NDSLWDOL]XMX VH X L]QRVX WURãNRYD QDVWDOLK X VWLFDQMX L VWDYOMDQMX X
XSRWUHEXVRIWYHUD2YLWURãNRYLVHDPRUWL]XMXWRNRPQMLKRYRJSURFHQMHQRJYHNDXSRWUHEHRGQRVQRXURNXRG
JRGLQD
1(.5(71,1(326752-(1-$235(0$
1HNUHWQLQHLLQYHVWLFLRQHQHNUHWQLQHVHSURFHQMXMXSRIHUYUHGQRVWL
1HNUHWQLQH UHGRYQR SRGOHåX UHYDORUL]DFLML 8þHVWDORVW UHYDORUL]DFLMH ]DYLVL RG NUHWDQMD SRãWHQLK YUHGQRVWL
VUHGVWDYDNRMDVHUHYDORUL]XMX3RYHüDQMHNQMLJRYRGVWYHQHYUHGQRVWLQHNUHWQLQDSRRVQRYXUHYDORUL]DFLMH
LVND]XMH VH QD UDþXQX UHYDORUL]DFLRQLK UH]HUYL X RNYLUX NDSLWDOD 6PDQMHQMD NQMLJRYRGVWYHQH YUHGQRVWL
NRMLPD VH XPDQMXMX SUHWKRGQD SRYHüDQMD YUHGQRVWL LVWLK VUHGVWDYD WHUHWH GLUHNWQR UHYDORUL]DFLRQH
UH]HUYH VYD RVWDOD VPDQMHQMD WHUHWH ELODQV XVSHKD 5HYDORUL]DFLRQH UH]HUYH VH SUHQRVH GLUHNWQR X
QHUDVSRUHÿHQX GRELWNXPXOLUDQL JXELWDN NDGD MH RVWYDUHQ GRELWDN SR RVQRYX SRYODþHQMD L] XSRWUHEH
RWXÿHQMDVUHGVWYDLOLWRNRPXSRWUHEHVUHGVWYDRGVWUDQH'UXãWYDXNRPVOXþDMXL]QRVRVWYDUHQRJGRELWND
+27(/026.9$
1$320(1(8=),1$16,-6.(,=9(â7$-(=$
*2',18
þLQL UD]OLND L]PHÿX DPRUWL]DFLMH REUDþXQDWH QD UHYDORUL]RYDQX NQMLJRYRGVWYHQX YUHGQRVW L DPRUWL]DFLMH
REUDþXQDWHQDLQLFLMDOQXQDEDYQXYUHGQRVWVUHGVWYD
3RVWURMHQMDLRSUHPDVHLVND]XMXSRQDEDYQRMYUHGQRVWLXPDQMHQRM]DLVSUDYNXYUHGQRVWLL]DHYHQWXDOQD
XPDQMHQMD YUHGQRVWL 1DEDYQD YUHGQRVW XNOMXþXMH L]GDWNH NRML VH GLUHNWQR SULSLVXMX QDEDYFL VUHGVWDYD
8 WRNX JRG L]YUãHQR MH RWXÿHQMH QHNUHWQLQD NUR] RVQLYDþNL XORJ X ]DYLVQR SUDYQR OLFH Ä0RVNYD
QHNUHWQLQH³QDRVQRYXRGOXNHRRVQLYDQMXRGJRGLQH
5HYDORUL]DFLRQH UH]HUYH IRUPLUDQH SR RVQRYX RYLK VUHGVWDYD SUHQHWH VX QD QHUDVSRUHÿHQX GRELW
SUHGKRGQLKJRGLQD
1DNQDGQL WURãNRYL VH XNOMXþXMX X QDEDYQX YUHGQRVW VUHGVWYD LOL VH SUL]QDMX NDR SRVHEQR VUHGVWYR VDPR
NDGD SRVWRML YHURYDWQRüD GD üH 'UXãWYR X EXGXüQRVWL LPDWL HNRQRPVNX NRULVW RG WRJ VUHGVWYD L DNR VH
QMHJRYD YUHGQRVW PRåH SRX]GDQR L]PHULWL 6YL GUXJL WURãNRYL WHNXüHJ RGUåDYDQMD WHUHWH ELODQV XVSHKD
SHULRGDXNRPHVXQDVWDOL
7URãNRYLSR]DMPOMLYDQMDQDVWDOLWRNRPL]JUDGQMHMHGQRJVUHGVWYDNRMH]DGRYROMDYDNULWHULMXPHSUL]QDYDQMD
NDSLWDOL]XMXVHWRNRPSHULRGDNRMLMHSRWUHEDQGDVUHGVWYREXGH]DYUãHQRLVSUHPQR]DXSRWUHEX2VWDOL
WURãNRYLSR]DMPOMLYDQMDVHLVND]XMXNDRWURãNRYLSHULRGD
'RELFL L JXELFL SR RVQRYX RWXÿHQMD VUHGVWYD XWYUÿXMX VH L] UD]OLNH L]PHÿX QRYþDQRJ SULOLYD L
NQMLJRYRGVWYHQHYUHGQRVWLLLVND]XMXVHXELODQVXXVSHKDXRNYLUXRVWDOLKSULKRGDWURãNRYD
2SUHPD VH NDSLWDOL]XMH DNR MH YHN QMHQRJ NRULãüHQMD GXåL RG MHGQH JRGLQH EH] RE]LUD QD QMHQX
SRMHGLQDþQXQDEDYQXYUHGQRVW
$0257,=$&,-$
=HPOMLãWHVHQHDPRUWL]XMH$PRUWL]DFLMDGUXJLKVUHGVWDYDVHREUDþXQDYDSULPHQRPSURSRUFLRQDOQHPHWRGH
NDNR EL VH UDVSRUHGLOD QMLKRYD QDEDYQD LOL UHYDORUL]RYDQD YUHGQRVW XPDQMHQD ]D QMLKRYX UH]LGXDOQX
YUHGQRVWWRNRPQMLKRYRJSURFHQMHQRJYHNDWUDMDQMDNDRãWRVOHGL
.ȖULVQLYȍNWUDȯDQMD
6WȖSDDPȖUWL]DFLȯȍ
JȖGLQD
*UDÿHYLQVNLREMHNDW
5DþXQDUL
.DQFHDOULMVNLQDPHãWDM
3RUFHODQVNLLQYHQWDU
0HWDOQLLQYHQWDU
7HNVWLOQLLQYHQWDU
2VWDOLLQYHQWDU
1HPDWHULMDOQDXODJDQMDVRIWYHU
2EUDþXQDPRUWL]DFLMHQHNUHWQLQDSRVWURMHQMDLRSUHPHSRþLQMHRGQDUHGQRJPHVHFDNDGDVHRYDVUHGVWYD
VWDYHXXSRWUHEX
80$1-(1-(95('1267,1(),1$16,-6.,+65('67$9$
6UHGVWYD NRMD LPDMX QHRJUDQLþHQ NRULVQL YHN XSRWUHEH QH SRGOHåX DPRUWL]DFLML DOL VH VYDNH JRGLQH
SURYHUDYD GD OL MH GRãOR GR XPDQMHQMD QMLKRYH YUHGQRVWL RGQRVQR GD OL VH QMLKRYD NQMLJRYRGVWYHQD
YUHGQRVWPRåHQDGRNQDGLWL=DVUHGVWYDNRMDSRGOHåXDPRUWL]DFLMLSURYHUDVHGDOLMHGRãORGRXPDQMHQMD
QMLKRYHYUHGQRVWL NDGDGRJDÿDMLLOLL]PHQMHQH RNROQRVWLXNDåXGD NQMLJRYRGVWYHQDYUHGQRVWPRåGDQHüH
ELWLQDGRNQDGLYD*XELWDN]ERJXPDQMHQMDYUHGQRVWLVHSUL]QDMHXYLVLQLL]QRVD]DNRMLMHNQMLJRYRGVWYHQD
YUHGQRVWVUHGVWYDYHüDRGQMHJRYHQDGRNQDGLYHYUHGQRVWL1DGRNQDGLYDYUHGQRVWMHYUHGQRVWYLãDRGIHU
YUHGQRVWL VUHGVWYD XPDQMHQH ]D WURãNRYH SURGDMH L YUHGQRVWL X XSRWUHEL =D VYUKX SURFHQH XPDQMHQMD
YUHGQRVWLVUHGVWYDVHJUXSLãXQDQDMQLåLPQLYRLPDQDNRMLPDPRJXGDVHXWYUGHRGYRMHQLSUHSR]QDWOMLYL
+27(/026.9$
1$320(1(8=),1$16,-6.(,=9(â7$-(=$
*2',18
QRYþDQLWRNRYLMHGLQLFHNRMHJHQHULãXJRWRYLQX1HILQDQVLMVNDVUHGVWYDNRGNRMLKMHGRãORGRXPDQMHQMD
YUHGQRVWLVHSUHLVSLWXMXVYDNHJRGLQH]ERJPRJXüHJXNLGDQMDXPDQMHQMDYUHGQRVWL
,19(67,&,21(1(.5(71,1(
,QYHVWLFLRQDQHNUHWQLQDMHQHNUHWQLQDNRMX'UXãWYRGUåLUDGLVWLFDQMDSULKRGDRG]DNXSDLOLUDGLXYHüDQMD
YUHGQRVWLLPRYLQHLOLUDGLLMHGQRJLGUXJRJLNRMX'UXãWYRQHXSRWUHEOMDYDXGUXJHVYUKH
,QYHVWLFLRQDQHNUHWQLQDVHLQLFLMDOQRSUL]QDMHSRQDEDYQRMYUHGQRVWLXNOMXþXMXüLWUDQVDNFLRQHWURãNRYHD
QDNRQWRJDVHRGPHUDYDSRIHUYUHGQRVWL]DVQRYDQRMQDWUåLãQRMYUHGQRVWL7UåLãQXYUHGQRVWLQYHVWLFLRQH
QHNUHWQLQH XWYUÿXMH QH]DYLVQL NYDOLILNRYDQL SURFHQLWHOM ,QYHVWLFLRQD QHNUHWQLQD NRMD MH REQRYOMHQD
UHQRYLUDQD UDGL SURGXåHWND QMHQH XSRWUHEH NDR LQYHVWLFLRQH QHNUHWQLQH LOL ]D NRMX MH WUåLãWH SRVWDOR
PDQMH DNWLYQR L GDOMH VH RGPHUDYD SR IHU YUHGQRVWL 3ULKRG RG ]DNXSD VH LVND]XMH X ELODQVX XVSHKD X
RNYLUX RVWDOLK SRVORYQLK SULKRGD 'RELFL L JXELFL QDVWDOL L] SURPHQD IHU YUHGQRVWL LQYHVWLFLRQH QHNUHWQLQH
LVND]XMXVHXELODQVXXVSHKDLSULND]XMXVHRGYRMHQR
1DNQDGQL L]GDFL VH NDSLWDOL]XMX VDPR NDGD MH YHURYDWQR GD üH EXGXüH HNRQRPVNH NRULVWL SRYH]DQH VD WLP
L]GDFLPDSULSDVWL'UXãWYXLNDGDL]GDWDNPRåHSRX]GDQRGDVHL]PHUL6YLRVWDOLWURãNRYLWHNXüHJRGUåDYDQMD
WHUHWH WURãNRYH SHULRGD X NRPH QDVWDQX .DGD LQYHVWLFLRQX QHNUHWQLQX NRULVWL QMHQ YODVQLN RQD VH
UHNODVLILNXMH QD QHNUHWQLQH SRVWURMHQMD L RSUHPX L QMHQD NQMLJRYRGVWYHQD YUHGQRVW QD GDQ UHNODVLILNDFLMH
SRVWDMHQMHQD]DWHþHQDYUHGQRVWNRMDüHVHQDGDOMHDPRUWL]RYDWL
'8*252ý1,),1$16,-6.,3/$60$1,
'UXãWYR NODVLILNXMH VYRMH ILQDQVLMVNH SODVPDQH X ]DYLVQRVWL RG VYUKH ]D NRMX VX ILQDQVLMVND VUHGVWYD
SULEDYOMHQD5XNRYRGVWYRYUãLNODVLILNDFLMXVYRMLKILQDQVLMVNLKSODVPDQDXPRPHQWXLQLFLMDOQRJSUL]QDYDQMD
DSRQRYQXSURYHUXQMLKRYHQDPHQHYUãLQDVYDNLGDWXPL]YHãWDYDQMD
D )LQDQVLMVNDVUHGVWYDSRSRãWHQRMYUHGQRVWLNUR]ELODQVXVSHKD
)LQDQVLMVND VUHGVWYD SR SRãWHQRM YUHGQRVWL NUR] ELODQV XVSHKD VX ILQDQVLMVND VUHGVWYD NRMD VH GUåH UDGL
SURGDMH)LQDQVLMVNRVUHGVWYRVHVYUVWDYDXRYXNDWHJRULMXXNROLNRMHVWHþHQRSUYHQVWYHQRUDGLSURGDMHX
NUDWNRURþQRPSHULRGX6UHGVWYDXRYRMNDWHJRULMLVXNODVLILNRYDQDNDRWHNXüDVUHGVWYD
2YD ILQDQVLMVND VUHGVWYD VH LQLFLMDOQR SUL]QDMX SR SRãWHQRM YUHGQRVWL D WUDQVDNFLRQL WURãNRYL WHUHWH
WURãNRYH SRVORYDQMD X ELODQVX XVSHKD )LQDQVLMVND VUHGVWYD VH QH SUL]QDMX SR LVWHNX SUDYD QD QRYþDQL
SULOLYRGILQDQVLMVNRJVUHGVWYDLOLMHWRSUDYRSUHQHWRD'UXãWYRMHXVXãWLQLSUHQHORVYHUL]LNHLNRULVWLRG
YODVQLãWYD QDG VUHGVWYLPD )LQDQVLMVND VUHGVWYD SR SRãWHQRM YUHGQRVWL NUR] ELODQV XVSHKD VH QDNRQ
LQLFLMDOQRJSUL]QDYDQMDLVND]XMXSRSRãWHQRMYUHGQRVWL
'RELFLLOLJXELFLSURLVWHNOLL]SURPHQDXSRãWHQRMYUHGQRVWLRYLKLQVWUXPHQWDXNOMXþXMXüLSULKRGRGNDPDWD
LGLYLGHQGLLVND]XMXVHXELODQVXXVSHKDXRNYLUXILQDQVLMVNLKSULKRGDXSHULRGXXNRPHVXQDVWDOL3ULKRG
RGGLYLGHQGLSUL]QDMHVHX ELODQVX XVSHKD NDRGHRILQDQVLMVNLKSULKRGDNDGDVH XWYUGLSUDYR'UXãWYDGD
SULPLXSODWH
=DMPRYLLSRWUDåLYDQMD
E
=DMPRYL L SRWUDåLYDQMD SUHGVWDYOMDMX QHGHULYDWLYQD ILQDQVLMVND VUHGVWYD VD ILNVQLP LOL XWYUGLYLP URNRYLPD
SODüDQMDNRMDVHQHNRWLUDMXQLQDMHGQRPDNWLYQRPWUåLãWX8NOMXþXMXVHXWHNXüDVUHGVWYDRVLPXNROLNR
VXLPURNRYLGRVSHüDGXåL RGPHVHFL QDNRQGDWXPDELODQVDVWDQMD 8WRP VOXþDMX VHNODVLILNXMX NDR
GXJRURþQDVUHGVWYD
+27(/026.9$
1$320(1(8=),1$16,-6.(,=9(â7$-(=$
*2',18
F
)LQDQVLMVNDVUHGVWYDUDVSRORåLYD]DSURGDMX
)LQDQVLMVNDVUHGVWYDUDVSRORåLYD]DSURGDMXSUHGVWDYOMDMXQHL]YHGHQDVUHGVWYDNRMDVXLOLVYUVWDQDXRYX
NDWHJRULMX LOL QLVX NODVLILNRYDQD QL X MHGQX GUXJX NDWHJRULMX 8NOMXþXMX VH X GXJRURþQD VUHGVWYD RVLP
XNROLNRUXNRYRGVWYRLPDQDPHUXGDXODJDQMDRWXÿLXURNXRGPHVHFLRGGDWXPDELODQVDVWDQMD
5HGRYQD NXSRYLQD L SURGDMD XODJDQMD VH SUL]QDMH QD GDQ WUDQVDNFLMH D WR MH GDQ NDGD VH 'UXãWYR
REDYH]DOR GD üH NXSLWL LOL SURGDWL VUHGVWYR 8ODJDQMD VH LQLFLMDOQR SUL]QDMX SR IHU YUHGQRVWL XYHüDQRM ]D
WUDQVDNFLRQH WURãNRYH ]D VYD ILQDQVLMVND VUHGVWYD NRMD VH QH YRGH SR IHU YUHGQRVWL NUR] ELODQV XVSHKD
)LQDQVLMVND VUHGVWYD NRMD VH YRGH SR IHU YUHGQRVWL NUR] ELODQV XVSHKD VH LQLFLMDOQR SUL]QDMX SR IHU
YUHGQRVWLDWUDQVDNFLRQLWURãNRYLWHUHWHWURãNRYHSRVORYDQMDXELODQVXXVSHKD)LQDQVLMVNDVUHGVWYDVHQH
SUL]QDMXSRLVWHNXSUDYDQDQRYþDQLSULOLYRGILQDQVLMVNRJVUHGVWYDLOLMHWRSUDYRSUHQHWRD'UXãWYRMHX
VXãWLQL SUHQHOR VYH UL]LNH L NRULVWL RG YODVQLãWYD QDG VUHGVWYLPD )LQDQVLMVND VUHGVWYD UDVSRORåLYD ]D
SURGDMX L ILQDQVLMVND VUHGVWYD SR IHU YUHGQRVWL NUR] ELODQV XVSHKD VH QDNRQ LQLFLMDOQRJ SUL]QDYDQMD
LVND]XMXSRIHUYUHGQRVWL=DMPRYLLSRWUDåLYDQMDLXODJDQMDNRMDVHGUåHGRURNDGRVSHüDVHLVND]XMXSR
DPRUWL]RYDQRMYUHGQRVWLNRULãüHQMHPPHWRGHHIHNWLYQHNDPDWQHVWRSH
.DGDVHKDUWLMHRGYUHGQRVWLNODVLILNRYDQHNDRKDUWLMHRGYUHGQRVWLUDVSRORåLYH]DSURGDMXRWXÿHLOLNDGD
LP VH XPDQML YUHGQRVW NXPXOLUDQH NRUHNFLMH IHU YUHGQRVWL SUL]QDWH X RNYLUX NDSLWDOD NQMLåH VH X ELODQVX
XVSHKDNDRGRELFLLOLJXELFLRGXODJDQMDXKDUWLMHRGYUHGQRVWL
)HUYUHGQRVWLKDUWLMDRGYUHGQRVWLNRMHVHNRWLUDMXQDEHU]L]DVQLYDVHQDWHNXüLPFHQDPDSRQXGH8NROLNR
WUåLãWHQHNRJILQDQVLMVNRJVUHGVWYDLWUåLãWHKDUWLMDRGYUHGQRVWLNRMHVHQHNRWLUDMXQDEHU]LQLMHDNWLYQR
'UXãWYR XWYUGMXMH IHU YUHGQRVW WHKQLNDPD SURFHQH 7R XNOMXþXMH SULPHQX QHGDYQLK WUDQVDNFLMD L]PHÿX
QH]DYLVQLKVWUDQDNDSR]LYDQMHQDGUXJHLQVWUXPHQWHNRMLVXVXãWLQVNLLVWLDQDOL]XGLVNRQWRYDQLKQRYþDQLK
WRNRYDLRSFLMXPRGHODIRUPLUDQMDFHQDPDNVLPDOQLPNRULãüHQMHPLQIRUPDFLMDVDWUåLãWDDX]ãWRMHPDQMH
PRJXüHRVODQMDQMHQDLQIRUPDFLMHNDUDNWHULVWLþQH]DVDPR'UXãWYR
1D VYDNL GDWXP ELODQVD VWDQMD 'UXãWYR SURFHQMXMH GD OL SRVWRML GRND] GD MH XPDQMHQD YUHGQRVW QHNRJ
ILQDQVLMVNRJ VUHGVWYD LOL JUXSH ILQDQVLMVNLK VUHGVWDYD 8 VOXþDMX YODVQLþNLK KDUWLMD RG YUHGQRVWL
NODVLILNRYDQLKNDRUDVSRORåLYH]DSURGDMX]QDþDMDQLOLNRQVWDQWDQSDGIHUYUHGQRVWLLVSRGQMLKRYHQDEDYQH
YUHGQRVWLVPDWUDVHLQGLNDWRURPGDMHGRãORGRXPDQMHQMDQMLKRYHYUHGQRVWL8NROLNRSRVWRMLELORNRMLRG
WLK GRND]D ]D ILQDQVLMVND VUHGVWYD UDVSRORåLYD ]D SURGDMX NXPXOLUDQL JXELWDN ± XWYUGMHQ NDR UD]OLND
L]PHÿX WURãNRYD QDEDYNH L WHNXüH IHU YUHGQRVWL XPDQMHQH ]D ELOR NDNDY JXELWDN ]ERJ XPDQMHQMD
YUHGQRVWLILQDQVLMVNRJVUHGVWYDNRMLMHSUHWKRGQRSUL]QDWXELODQVXXVSHKD±SUHQRVLVHVDUDþXQDNDSLWDOD
LSUL]QDMHXELODQVXXVSHKD*XELFL]ERJXPDQMHQMDYUHGQRVWLYODVQLþNLKLQVWUXPHQDWDNRMLVXELOLSUL]QDWLX
ELODQVXXVSHKDQHPRJXVHXNLQXWLXELODQVXXVSHKD
=$/,+(
=DOLKHVHYUHGQXMXSRQLåRMRGQDEDYQHFHQHNRãWDQMDLQHWRSURGDMQHYUHGQRVWL
9UHGQRVW]DOLKDXWYUÿXMHVHPHWRGRPSURVHþQHQDEDYQHFHQH
1HWR SURGDMQD YUHGQRVW MH SURFHQMHQD SURGDMQD FHQD X UHGRYQRP WRNX SRVORYDQMD XPDQMHQD ]D
SULSDGDMXüHYDULMDELOQHWURãNRYHSURGDMH
3275$ä,9$1-$2'.83$&$
3RWUDåLYDQMD RG NXSDFD VH LQLFLMDOQR SUL]QDMX SR IHU YUHGQRVWL D QDNQDGQR VH RGPHUDYDMX SR
DPRUWL]RYDQRM YUHGQRVWL SULPHQRP PHWRGH HIHNWLYQH NDPDWQH VWRSH XPDQMHQRM ]D UH]HUYLVDQMD SR
RVQRYXXPDQMHQMDYUHGQRVWL5H]HUYLVDQMH]DXPDQMHQMHYUHGQRVWLSRWUDåLYDQMDVHXWYUÿXMHNDGDSRVWRML
REMHNWLYDQGRND]GD'UXãWYRQHüHELWLXVWDQMXGDQDSODWLVYHL]QRVHNRMHSRWUDåXMHQDRVQRYXSUYRELWQLK
XVORYD SRWUDåLYDQMD 9HURYDWQRüD QHPRJXüQRVWL QDSODWH VH XWYUÿXMH X VYDNRP NRQNUHWQRP VOXþDMX QD
RVQRYX GRNXPHQWRYDQLK UD]ORJD VWHþDM OLNYLGDFLMD SUH]DGXåHQRVW SULQXGQR SRUDYQDQMH RWXãÿHQMH
LPRYLQH]DVWDUHORVWVXGVNRUHãHQMHLVO1HYUãLVHRWSLVLOLLVSUDYNDYUHGQRVWLNUDWNRURþQLKSRWUDåLYDQMD
+27(/026.9$
1$320(1(8=),1$16,-6.(,=9(â7$-(=$
*2',18
þLMD MH QDSODWD RVLJXUDQD SXWHP EDQNDUVNH JDUDQFLMH KLSRWHNH LOL RVLJXUDYDMXüHJ ]DYRGD ,]QRV
UH]HUYLVDQMD SUHGVWDYOMD UD]OLNX L]PHÿX NQMLJRYRGVWYHQH YUHGQRVWL SRWUDåLYDQMD L VDGDãQMH YUHGQRVWL
RþHNLYDQLK EXGXüLK QRYþDQLK WRNRYD GLVNRQWRYDQLK SUHPD HIHNWLYQRM NDPDWQRM VWRSL .QMLJRYRGVWYHQD
YUHGQRVWSRWUDåLYDQMDXPDQMXMHVHSUHNRLVSUDYNHYUHGQRVWLDL]QRVWURãNDVHSUL]QDMHXELODQVXXVSHKDX
RNYLUXRVWDOLKWURãNRYD.DGDMHSRWUDåLYDQMHRGNXSFDQHQDSODWLYRRWSLVXMHVHQDWHUHWLVSUDYNHYUHGQRVWL
SRWUDåLYDQMD RG NXSDFD 1DNQDGQD QDSODWD L]QRVD NRML MH SUHWKRGQR ELR RWSLVDQ LVND]XMH VH X ELODQVX
XVSHKDXRNYLUXRVWDOLKSULKRGD
9$1%,/$161$65('679$2%$9(=(
9DQELODQVQDVUHGVWYDREDYH]HXNOMXþXMXGDWHPHQLFHNDRMHPVWYR
2'/2ä(1325(=1$'2%,7
2GORåHQ SRUH] QD GRELW VH XNDONXOLVDYD X SXQRP L]QRVX NRULãüHQMHP PHWRGH REDYH]D ]D SULYUHPHQH
UD]OLNH NRMH QDVWDQX L]PHÿX SRUHVNH RVQRYLFH VUHGVWDYD L REDYH]D L QMLKRYLK NQMLJRYRGVWYHQLK L]QRVD
2GORåHQLSRUH]QDGRELWVHRGPHUDYDSUHPDSRUHVNLPVWRSDPDNRMHVXQDVQD]LGRGDWXPDELODQVDVWDQMD
L]DNRMHVHRþHNXMHGDüHELWLSULPHQMHQHXSHULRGXXNRPHüHVHRGORåHQDSRUHVNDVUHGVWYDUHDOL]RYDWLLOL
RGORåHQHSRUHVNHREDYH]HL]PLULWL
2GORåHQRSRUHVNRVUHGVWYRVHSUL]QDMHGRL]QRVD]DNRMLMHYHURYDWQRGDüHEXGXüDGRELW]DRSRUH]LYDQMH
ELWLUDVSRORåLYDLGDüHVHSULYUHPHQHUD]OLNHL]PLULWLQDWHUHWWHGRELWL
35,0$1-$=$326/(1,+
D
2EDYH]H]DSHQ]LMH
'UXãWYR LPD SODQ GHILQLVDQLK GRSULQRVD ]D SHQ]LMH 'UXãWYR L]GYDMD GRSULQRVH X GUXãWYHQH SHQ]LRQH
IRQGRYH QD REDYH]QRM RVQRYL .DGD VX GRSULQRVL XSODüHQL 'UXãWYR QHPD GDOMX REDYH]X SODüDQMD
GRSULQRVD 'RSULQRVL VH SUL]QDMX NDR WURãNRYL SULPDQMD ]DSRVOHQLK RQGD NDGD GRVSHMX ]D SODüDQMH 9LãH
SODüHQL GRSULQRVL VH SUL]QDMX NDR VUHGVWYR X L]QRVX NRML MH PRJXüH UHIXQGLUDWL LOL X L]QRVX ]D NRML VH
VPDQMXMHEXGXüHSODüDQMHREDYH]D
2WSUHPQLQH
E
2WSUHPQLQHVHLVSODüXMXSULUDVNLGXUDGQRJRGQRVDSUHGDWXPDUHGRYQRJSHQ]LRQLVDQMDLOLNDGD]DSRVOHQL
SULKYDWL VSRUD]XPQL UDVNLG UDGQRJ RGQRVD NDR YLãDN UDGQH VQDJH X ]DPHQX ]D RWSUHPQLQX 'UXãWYR
SUL]QDMH RWSUHPQLQX SUL UDVNLGX UDGQRJ RGQRVD NDGD MH HYLGHQWQR GD üH VH UDVNLQXWL UDGQL RGQRV VD
]DSRVOHQLP UDGQLNRP X VNODGX VD GHWDOMQLP ]YDQLþQLP SODQRP EH] PRJXüQRVWL RGXVWDMDQMD LOL NDGD
REH]EHÿXMH RWSUHPQLQH ]D SUHVWDQDN UDGQRJ RGQRVD X QDPHUL GD SRGVWDNQH GREURYROMQL UDVNLG UDGQRJ
RGQRVDXFLOMXVPDQMHQMDEURMD]DSRVOHQLK
8 VNODGX VD 056 ± 5H]HUYLVDQMH SRWHQFLMDOQH REDYH]H L SRWHQFLMDOQD VUHGVWYD 'UXãWYR MH SRG
L]YUãLORUH]HUYLVDQMD]DRWSUHPQLQHSUHWKRGQLKJRGLQDLQDVWDYOMDGDOMLREUDþXQUH]HUYLVDQMD
35,=1$9$1-(35,+2'$
3ULKRG þLQL IHU YUHGQRVW SULPOMHQRJ L]QRVD LOL SRWUDåLYDQMD SR RVQRYX SURGDMH URED L XVOXJD X WRNX
QRUPDOQRJ SRVORYDQMD 'UXãWYD 3ULKRG VH LVND]XMH EH] 3'9D SRYUDüDMD UREH UDEDWD L SRSXVWD L QDNRQ
HOLPLQLVDQMDSULKRGDRVWYDUHQRJXQXWDU'UXãWYD
'UXãWYR SUL]QDMH SULKRG NDGD VH L]QRV SULKRGD PRåH SRX]GDQR L]PHULWL NDGD MH YHURYDWQR GD üH X
EXGXüQRVWL'UXãWYRLPDWLHNRQRPVNHNRULVWLLNDGDVXLVSXQMHQLSRVHEQLNULWHULMXPL]DVYDNXRGDNWLYQRVWL
'UXãWYDNDRãWRMHXGDOMHPWHNVWXRSLVDQR,]QRVSULKRGDVHQHVPDWUDSRX]GDQRPHUOMLYLPVYHGRNVH
QHUHãHVYHSRWHQFLMDOQHREDYH]HNRMHPRJXQDVWDWLXYH]LVDSURGDMRP6YRMHSURFHQH'UXãWYR]DVQLYD
QD UH]XOWDWLPD L] SUHWKRGQRJ SRVORYDQMD X]LPDMXüL X RE]LU WLS NXSFD YUVWX WUDQVDNFLMH L VSHFLILþQRVWL
VYDNRJSRVOD
+27(/026.9$
1$320(1(8=),1$16,-6.(,=9(â7$-(=$
*2',18
D 3ULKRGRGNDPDWD
3ULKRGRGNDPDWDVHSUL]QDMHQDYUHPHQVNLSURSRUFLRQDOQRMRVQRYLSULPHQRPPHWRGHHIHNWLYQHNDPDWQH
VWRSH 8 VOXþDMX XPDQMHQMD YUHGQRVWL SRWUDåLYDQMD 'UXãWYR XPDQMXMH NQMLJRYRGVWYHQX YUHGQRVW
SRWUDåLYDQMD GR QDGRNQDGLYRJ L]QRVD NRML SUHGVWDYOMD SURFHQMHQL EXGXüL QRYþDQL WRN GLVNRQWRYDQ SR
SUYRELWQRM HIHNWLYQRM NDPDWQRM VWRSL ILQDQVLMVNRJ LQVWUXPHQWD L QDVWDYOMD GD SULND]XMH SURPHQH GLVNRQWD
NDR SULKRG RG NDPDWH 3ULKRG RG NDPDWH QD ]DMPRYH þLMD MH YUHGQRVW XPDQMHQD XWYUÿXMH VH SULPHQRP
PHWRGHSUYRELWQHHIHNWLYQHNDPDWQHVWRSH
=$.83,
'UXãWYRNDR]DNXSDF
'UXãWYR X]LPD X ]DNXS SRMHGLQH QHNUHWQLQH SRVWURMHQMD L RSUHPX =DNXS QHNUHWQLQD SRVWURMHQMD L
RSUHPH JGH 'UXãWYR VXãWLQVNL VQRVL VYH UL]LNH L NRULVWL RG YODVQLãWYD NODVLILNXMH VH NDR ILQDQVLMVNL OL]LQJ
)LQDQVLMVNL OL]LQJ VH NDSLWDOL]XMH QD SRþHWNX ]DNXSD SR YUHGQRVWL QLåRM RG SRãWHQH YUHGQRVWL ]DNXSOMHQH
QHNUHWQLQH L VDGDãQMH YUHGQRVWL PLQLPDOQLK SODüDQMD ]DNXSQLQH 6YDND ]DNXSQLQD VH UDVSRUHÿXMH QD
REDYH]HLILQDQVLMVNHUDVKRGHNDNRELVHSRVWLJODNRQVWDQWQDSHULRGLþQDNDPDWQDVWRSDQDSUHRVWDOLL]QRV
REDYH]H 2GJRYDUDMXüH REDYH]H ]D ]DNXSQLQH XPDQMHQH ]D ILQDQVLMVNH UDVKRGH XNOMXþXMX VH X RVWDOH
GXJRURþQH REDYH]H .DPDWH NDR GHR ILQDQVLMVNLK WURãNRYD LVND]XMX VH X ELODQVX XVSHKD X WRNX SHULRGD
WUDMDQMD]DNXSDWDNRGDVHGRELMHNRQVWDQWQDSHULRGLþQDNDPDWQDVWRSDQDSUHRVWDOLL]QRVREDYH]H]DVYDNL
SHULRG1HNUHWQLQHSRVWURMHQMDLRSUHPDVWHþHQLQDED]LILQDQVLMVNRJOL]LQJDDPRUWL]XMXVHWRNRPSHULRGD
NUDüHJRGNRULVQRJYHNDWUDMDQMDVUHGVWYDLOLSHULRGD]DNXSD
'UXãWYRVHSRMDYOMXMH NDR ]DNXSDF SRVORYQRJ SURVWRUD ± ]JUDGH KRWHOD NRMX X]LPD X ]DNXS RG ]DYLVQRJ
SUDYQRJOLFD3RWRPRVQRYXYUãLVHIRUPLUDQMHWUDQVIHUQLKFHQD]DNXSDþLMDMHYLVLQDXWYUÿHQDQDRVQRYX
HODERUDWD RYODãüHQRJ SURFHQMLYDþD D RGJRYDUD WUåLãQLP FHQDPD 1D WDM QDþLQ QHPD NRUHNFLMH UDVKRGD L
SULKRGDSRRVQRYXUD]OLNHWUDQVIHUQLKLWUåLãQLKFHQD
=DNXSLJGH]DNXSRGDYDF]DGUåDYD]QDþDMQLMLGHRUL]LNDLNRULVWLRGYODVQLãWYDNODVLILNXMXVHNDRRSHUDWLYQL
]DNXSL 3ODüDQMD L]YUãHQD SR RVQRYX RSHUDWLYQRJ ]DNXSD XPDQMHQD ]D VWLPXODFLMH GRELMHQH RG
]DNXSRGDYFD LVND]XMX VH QD WHUHW ELODQVD XVSHKD QD SURSRUFLRQDOQRM RVQRYL WRNRP SHULRGD WUDMDQMD
]DNXSD
'UXãWYRNDR]DNXSRGDYDF
.DGDVHVUHGVWYDGDMXX]DNXSSRRVQRYX ILQDQVLMVNRJOL]LQJDVDGDãQMDYUHGQRVWSODüHQLK]DNXSQLQDVH
SUL]QDMHNDRSRWUDåLYDQMH3ULKRGRG]DNXSDVHSUL]QDMHWRNRPSHULRGDWUDMDQMD]DNXSDSULPHQRPPHWRGH
QHWRXODJDQMDNRMLRGUDåDYDNRQVWDQWQXSHULRGLþQXVWRSXSRYUDüDMD
.DGD MH VUHGVWYR GDWR X RSHUDWLYQL ]DNXS WR VUHGVWYR VH LVND]XMH X ELODQVX VWDQMD ]DYLVQR RG YUVWH
VUHGVWYD3ULKRGRG]DNXSQLQHSUL]QDMHVHQDSURSRUFLRQDOQRMRVQRYLWRNRPSHULRGDWUDMDQMD]DNXSD
./-8ý1(5$ý81292'679(1(352&(1(,35268Ĉ,9$1-$
6DVWDYOMDQMH ILQDQVLMVNLK L]YHãWDMD X VNODGX VD 06), ]DKWHYD SULPHQX L]YHVQLK NULWLþNLK UDþXQRYRGVWYHQLK
SURFHQD 2QR WDNRÿH ]DKWHYD GD 5XNRYRGVWYR NRULVWL VYRMH SURVXÿLYDQMH X SULPHQL UDþXQRYRGVWYHQLK
SROLWLND 'UXãWYD 5DþXQRYRGVWYHQH SURFHQH L SURVXÿLYDQMD VH NRQWLQXLUDQR YUHGQXMX D ]DVQLYDMX VH QD
LVWRULMVNRP LVNXVWYX L GUXJLP IDNWRULPD NRML XNOMXþXMX L UD]XPQX SURFHQX EXGXüLK GRJDÿDMD NRML VH
PHÿXWLP PRJX GD VH UD]OLNRYDWL RG RþHNLYDQLK 2EODVWL NRMH ]DKWHYDMX SURFHQX YHüHJ VWHSHQD LOL YHüH
VORåHQRVWL RGQRVQR REODVWL X NRMLPD SUHWSRVWDYNH L SURFHQH LPDMX PDWHULMDOQL ]QDþDM ]D ILQDQVLMVNH
L]YHãWDMHVXQLåHQDYHGHQH
7(+12/2â.,9(.83275(%(1(.5(71,1$326752-(1-$,235(0(
5XNRYRGVWYR'UXãWYDXWYUÿXMHSURFHQMHQLNRULVQLYHNXSRWUHEHLSULSDGDMXüHWURãNRYHDPRUWL]DFLMHVYRMLK
REMHNDWDSRVWURMHQMDLRSUHPH2YDSURFHQDVH]DVQLYDQDSURMHNWRYDQRPåLYRWQRPFLNOXVXWLKVUHGVWDYD
+27(/026.9$
1$320(1(8=),1$16,-6.(,=9(â7$-(=$
*2',18
0HÿXWLPXVOHGWHKQRORãNLKLQRYDFLMDLSRWUHEH]DRGUåDYDQMHPNRQNXUHQWQRVWLWDMFLNOXVVHPRåH]QDWQR
SURPHQLWL X RGQRVX QD LQLFLMDOQH SURMHNFLMH 5XNRYRGVWYR üH SRYHüDWL WURãNRYH DPRUWL]DFLMH XNROLNR
QDNQDGQRSURFHQLGDüHYHNWUDMDQMDELWLNUDüLRGSUHWKRGQRSURFHQMHQLKYHNRYDXSRWUHEHLOLüHRWSLVDWL
WHKQRORãNL]DVWDUHODLOLQHNRQNXUHQWQDVUHGVWYDNRMDQHNRULVWHLOLSURGD
325(=,,'235,126,
3RUH]QDGRELWSUHGVWDYOMDL]QRVREUDþXQDWSULPHQRPSURSLVDQHSRUHVNHVWRSHRGQDL]QRV
GRELWND SUH RSRUH]LYDQMD SR RGELWNX HIHNDWD VWDOQLK UD]OLND NRMH SURSLVDQX SRUHVNX VWRSX VYRGH QD
HIHNWLYQX SRUHVNX VWRSX .RQDþQL L]QRV REDYH]D SR RVQRYX SRUH]D QD GRELWDN XWYUÿXMH VH SULPHQRP
SURSLVDQH SRUHVNH VWRSH QD SRUHVNX RVQRYLFX XWYUÿHQX X SRUHVNRP ELODQVX ]D JRGLQX ]D NRMX VH UDGH
ELODQVL
=DNRQ R SRUH]X QD GRELW 5HSXEOLNH 6UELMH QH SUHGYLÿD GD VH SRUHVNL JXELFL L] WHNXüHJ SHULRGD PRJX
NRULVWLWL NDR RVQRY ]D SRYUDüDM SRUH]D SODüHQRJ X SUHWKRGQLP SHULRGLPD 0HÿXWLP JXELFL L] WHNXüHJ
SHULRGD LVND]DQL X SRUHVNRP ELODQVX PRJX VH NRULVWLWL ]D XPDQMHQMH SRUHVNH RVQRYLFH EXGXüLK
REUDþXQVNLKSHULRGDDOLQHGXåHRGGHVHWJRGLQD
3RUHVNLSURSLVL5HSXEOLNH6UELMHSUL]QDMXVYHSR]LFLMHELODQVDVWDQMDXL]QRVLPDLVND]DQLPXVNODGX
VD06),RVLPQHNUHWQLQDSRVWURMHQMDLRSUHPHLQHPDWHULMDOQLKXODJDQMD]DNRMHVHWURãNRYLDPRUWL]DFLMH
SUL]QDMXSRSRVHEQRPREUDþXQXLSULPHQRPGUXJLKDPRUWL]DFLRQLKVWRSD
3RUHVNLSURSLVL5HSXEOLNH6UELMHSRGOHåXWXPDþHQMXRGVWUDQHSRUHVNLKRUJDQD3RUHVNHSULMDYHL
SRUHVNHELODQVHSRGQRVHSRUHVNLREYH]QLFLVYDNHJRGLQHXURNXRGGDQDRGSRVOHGQMHJGDQDPRJXüH
SUHGDMHILQDQVLMVNLKL]YHãWDMDQDGOHåQLPRUJDQLPD2WXGDPRJXüHMHGDSRUHVNLRUJDQLSULOLNRPLQVSHNFLMH
XWYUGHGRGDWQHSRUHVNHREDYH]H
2VWDOL SRUH]L GRSULQRVL NDR L GUXJH ]DNRQVNH REDYH]H L]GYDMDMX VH SR SURSLVLPD RSãWLQH L
UHSXEOLNH2QLXNOMXþXMXSRUH]QDGRGDWXYUHGQRVWSRUH]QDLPRYLQXSRUH]QDSUHQRVDSVROXWQLKSUDYD
WURãNRYH GRSULQRVD QD WHUHW SRVORGDYFD GRSULQRVH ]D NRULãüHQMH NRPXQDOQLK GREDUD L XUHÿHQMH
JUDÿHYLQVNRJ ]HPOMLãWD SRUH]H L GRSULQRVH ]D SULYUHPHQH L SRYUHPHQH SRVORYH DXWRUVNH KRQRUDUH L
VOLþQR
BILANS USPEHA
6. PO SLOVNI PRIHOD
Prihodi od prod. Proiz. I usl. Zav. Pr.licima
2013
611
2012
1.321
611
1.321
Prihodi od osiguranja
Prihodi od prod.-beauty salon
173.111
331.682
88
1.578
151.060
291.848
75
Ukupno:
506.459
442.983
Prihodi od kor.us. za sopstv. Potr.
Ostali poslovni prihodi
2.509
884
510.463
2.368
1.959
448.631
Ukupno:
Prihodi od prodaje proizvoda I usluga
-hrana I piüe
-smeštaj
Ukupno
+27(/026.9$
1$320(1(8=),1$16,-6.(,=9(â7$-(=$
*2',18
326/291,5$6+2',
7URãNRYLPDWHUHULMDOD]DL]UDGX
7URãNRYLRVWDORJPDWHULMDODUHåLMVNRJ
7URãNRYLJRULYDLHQHUJLMH
752â.29,=$5$'$1$.1$'$=$5$'$,267$/,/,ý1,5$6+2',
7URãNRYL]DUDGDLQDNQDGD]DUDGDEUXWR
3RUH]LLGRSULQRVLQD]DUDGHLQDNQDGH]DUDGD
7URãNRYLQDNQDGDSRXJRYRUXRGHOX
2013
99.766
17.613
6.607
2012
85.839
15.264
5.625
7URãNRYLQDNQDGDSRXJRYRUXRSULYUHPHQLPLSRYUHPHQLP
SRVORYLPDLRPO]DGU
25.747
22.677
7.088
156.821
5.121
134.526 2VWDOLOLþQLUDVKRGLLQDNQDGH
7URãNRYLDPRUWL]DFLMH
267$/,326/291,5$6+2',
2013
2012
7URãNRYLSURL]YRGQLKXVOXJD
7URãNRYLWUDQVSRUWQLKXVOXJD
7URãNRYLXVOXJDRGUåDYDQMD
7URãNRYL]DNXSQLQD
7URãNRYLNRPXQDOQLKXVOXJD
7URãNRYLUHNODPHLSURSDJDQGHLVDMPRYD
7URãNRYLRVWDOLKSURL]YRGQLKXVOXJD
6YHJD
1HPDWHULMDOQLWURãNRYL
7URãNRYLQHSURL]YRGQLKXVOXJD
7URãNRYLUHSUH]DQWDFLMH
7URãNRYLSUHPLMDRVLJXUDQMD
7URãNRYLSODWQRJSURPHWD
7URãNRYLþODQDULQD
7URãNRYLSRUH]DSRUH]QDLPRYLQXQDNQDGD]DJUDÿHYLQVNR]HPOMLãWH
2VWDOLQHPDWHULMDOQLWURãNRYL
6YHJD
8NXSQR
),1$16,-6.,35,+2',,5$6+2',
)LQDQVLMVNLSULKRGLVDVWRMHVHRG
Prihodi od kamata
2.377
4.644
Pozitivne kursne razlike
451
6.044
Prihodi po.osn. Efekti val. Klauz.
5
1.318
Ukupno
2.833
12.006 +27(/026.9$
1$320(1(8=),1$16,-6.(,=9(â7$-(=$
*2',18
)LQDQVLMVNLUDVKRGLVDVWRMHVHRG
Rashodi kamata
Negativne kursne razlike
Rashodi po osnovu efekata valutne
Ukupno
267$/,35,+2',,5$6+2',
2VWDOLSULKRGLVDVWRMHVHRG
Prihodi po osnovu naplaüenih potr.
Prihodi od napl. Penala. Kazni, šteta i ost. Pr
Viškovi materijala
Prihodi od ukud. Dug. Rez.
Ostali
Ukupno
2VWDOLUDVKRGLVDVWRMHVHRG
2013
35.712
3.826
1
39.539
2012
14.147
5.287
11.634
31.068 2013
379
233
1.138
1.750
2012
135
501
18
654
2013
2012
Neotp. Vr. Nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme
495
177
Rashodi po osnovu direktnog i indirektnog otpisa potraživanja
133
109
Rashodi po osnovu rashodovanja zaliha materijala i robe
40
62
Ostali nepomenuti rashodi
676
955
Obezvreÿivanje potraživanja
46
Obezvreÿivanje potraživanja i kratkoroþnih finansijskih plasmana
4.437
345
Ukupno
5.827
1.648 325(=1$'2%,7
2SRUH]LYD GRELW VH REUDþXQDYD QD RVQRYX UDþXQRYRGVWYHQH GRELWL LVND]DQH X JRGLãQMLP ILQDQVLMVNLP
L]YHãWDMLPDNRMDVHGDOMHXVNODÿXMH]DRGUHÿHQHQHSUL]QDWHWURãNRYHL]DUD]OLþLWHPHWRGHLVWRSHREUDþXQD
DPRUWL]DFLMH RVQRYQLK VUHGVWDYD SURSLVDQLK SRUHVNLP SURSLVLPD L RQLK NRMH NRULVWL 'UXãWYR X VNODGX VD
VYRMLPUDþXQRYRGVWYHQLPSROLWLNDPD'UXãWYRMHSR]DYUãQRPUDþXQX]DJRGLQXLVND]DORJXELWDNX
ELODQVX XVSHKD SUH RSRUH]LYDQMD X L]QRVX RG D QDNRQ RSRUH]LYDQMD QHWR JXELWDN L]QRVL 'UXãWYRXþHVWYXMHXNRQVROLGRYDQRPSRUHVNRPELODQVXXRNYLUX*UXSH]DNRQVROLGRYDQMH
3RUHVNDREDYH]D]DSRUH]QDGRELW±LVND]DQDXSRUHVNRPELODQVXXPDQMHQDMH]DL]QRVSODüHQLK
DNRQWDFLMDSRUH]D3UHRVWDODREDYH]DSODüDQMDSRUH]DQDGRELWL]QRVLKLOMDGDGLQDUD
3RUHVNL VLVWHP 5HSXEOLNH 6UELMH MH X SURFHVX NRQWLQXLUDQH UHYL]LMH L L]PHQD 0HÿXWLP MRã XYHN SRVWRMH
UD]OLþLWDWXPDþHQMDSRUHVNLKSURSLVD8UD]OLþLWLPRNROQRVWLPDSRUHVNLRUJDQLPRJXLPDWLUD]OLþLWHSULVWXSH
RGUHÿHQLPSLWDQMLPDLPRJXXWYUGLWLGRGDWQHSRUHVNHREDYH]H]DMHGQRVDQDNQDGQLP]DWH]QLPNDPDWDPD
LSHQDOLPD85HSXEOLFL6UELMLSRUHVNLSHULRGRVWDMHRWYRUHQWRNRPJRGLQD5XNRYRGVWYR'UXãWYDVPDWUD
GDVXSRUHVNHREDYH]HXNOMXþHQHXRYHILQDQVLMVNHL]YHãWDMHSUDYLOQRLVND]DQH
2'/2ä(1$325(6.$65('679$,2%$9(=(
2GORåHQDSRUHVNDVUHGVWYDLREDYH]HVHSUHELMDMXNDGDSRVWRML]DNRQVNLL]YUãLYRSUDYRGDVHSUHELMX
WHNXüDSRUHVNDVUHGVWYDVDWHNXüLPSRUHVNLPREDYH]DPDLNDGDVHRGORåHQLSRUH]QDGRELWRGQRVLQDLVWX
ILVNDOQXYODVW
+27(/026.9$
1$320(1(8=),1$16,-6.(,=9(â7$-(=$
*2',18
Odloženo poresko Odložena poreska
sredstvo
obaveza
3.558
6.944
Stanje 01.01.2013.
Poveüanje
Prebijanje
Stanje na kraju godine
10.502
0
2GORåHQR SRUHVNR VU ,VND]DQR MH SR RVQRYX UD]OLND SRUHVNH L UDþ 2VQRYLFH SR RVQRYX XODJDQMD L SR
RVQRYXUH]HUYLVDQMD]DRWSUHPQLQH1DRVQRYXRYRJDX%8X*RGLQLLVND]DQLVXRGORåHQLSRUHVNL
SULKRGLSHULRGDXL]QRVXRGKLOMDGDGLQDUD
%,/$1667$1-$
1(.5(71,1(326752-$1-$235(0$,,19(67,&,21(1(.5(71,1(
3UHJOHG VWDQMD L SURPHQD QD QHPDWHULMDOQLP XODJDQMLPD QHNUHWQLQDPD SRVWURMHQMLPD RSUHPL L
LQYHVWLFLRQLPQHNUHWQLQDPDMHNDNRVOHGL
Graÿevinski
objekti
Nabavna vrednost
Stanje 1 januar 2013
Poveüanje
Aktiviranje
Rashod
Smanjenja
Stanje 31.12.2013
Kumulirana ispravka vrednosti
Stanje 1 januar 2013
Amortizacija
Rashod
Prodaja
Ostalo
Stanje 31.12.2013.
Sadašnja vrednost
31.12.2013.
Oprema
Inventar
O.S. U
pripremi
Ostalo
58.544
12.668
10.107
2.030
1.718
246
14.714
-14.698
-4.120
-1.765
67.092
10.372
1.718
262
40.751
5.451
-3.799
7.322
1.697
-1.590
42.403
7.429
0
24.689
2.943
1.718
Ukupno
Nemater.
Ulaganja
Nemater.
Ulaganja u
pripremi
70.615
29.412
-14.698
-5.885
0
79.444
3.745
199
48.073
7.148
-4.229
2.650
452
0
50.992
3.102
0
262
29.613
842
0
3.944
0
1RYH QDEDYNH RSUHPH VH QDMYHüLP GHORP RGQRVH QD NXSRYLQX UDþXQDUVNH L WHOHNRPXQLNDFLRQH RSUHPH
NDRLRSUHPH]DRSUHPDQMHRGHOMHQMDXJRVWLWHOMVNDRSUHPD
+873Ä0RVNYD³QHSRVHGXMHJUDÿHYLQVNHREMHNWHLLQYHVWLFLRQHQHNUHWQLQHXVYRPYODVQLãWYX
8ý(âû$8.$3,7$/8
8þHãüDXNDSLWDOXþLQLXþHãüHXNDSLWDOXX]DYLVQLPSUDYQLPOLFLPDLWR
- nenovþani udeo
662.179.886 RSD
- novþani udeo
39.536 RSD
Ukupno uþešüe
662.219.422 RSD
+27(/026.9$
1$320(1(8=),1$16,-6.(,=9(â7$-(=$
*2',18
267$/,'8*252ý1,),1$16,-6.,3/$60$1,
2VWDOLGXJRURþQLILQDQVLMVNLSODVPDQLNRMLQDGDQGHFHPEUDJRGLQHL]QRVH56'KLOMDG$
RGQRVHVHQD
GXJRURþQL]DMDPXL]QRVXRGKLOM'LQDUDGDW]DYLVQRPGUXãWYXÄ0RVNYD1HNUHWQLQH³=DMDPMH
GDWEH]REUDþXQDNDPDWH
VWDPEHQHNUHGLWHRGREUHQH]DSRVOHQLPDXSUHWKRGQLPJRGLQDPDXL]QRVXRG56'KLOMDGDL
L]YUãHQDXODJDQMDXWXÿLSRVORYQLSURVWRUXL]QRVXRG56'KLOMDGH
=$/,+(
6WUXNWXUD]DOLKDLSRWUDåLYDQMD]DDYDQVHQDGDQJRGLQHMHVOHGHüD
2013
2012
Materijal
6.078
6.663
Alat i inventar
166
251
Roba
Svega zalihe
Dati avansi
Ukupno
6.244
6.733
12.977
3275$ä,9$1-$
3RWUDåLYDQMDVHVDVWRMHRG
Potraživanja po osnovu prodaje
Minus (ispravka potraživanja)
Svega
Druga potraživanja :
Potraživanja od zaposlenih-bonovi za gor. i ak. Sl. puta
Depoziti za zakup vozila
Potr. Za pretp. Poreze
Potraživanja od državnih organa i organizacija (bolovanje)
Ostala potraživanja
Potr. Za ugov. Kamatu
Svega
Ukupno
6.914
2.864
9.778 2013
19.519
4.517
15.002
2012
7.041
458
6.583
139
378
894
8
1.280
16.282
42
440
517
1.138
7.721
3RWUDåLYDQMDSRRVQRYXSURGDMHQDGDQJRGLQHVHRGQRVHQDSRWUDåLYDQMDRGNXSDFDX]HPOML
, NXSDFD ]DYLVQD SUDYQD OLFD L SUHWHåQR VX QDVWDOD X QRYHPEUX L GHFHPEUX JRGLQH 1DMYHüL GHR
QDYHGHQLKSRWUDåLYDQMDMHQDSODüHQGRGDQDYUãHQMDUHYL]LMH
6DQDMYHüLPEURMHPNXSDFDSRWUDåLYDQMDVXXVDJODãHQDDVSLVDNQHXVDJODãHQLKSRWUDåYDQMDMHXSULORJX
.UDWNRURþQLILQDQVLMVNLSODVPDQLVHRGQRVHQD
]DMDPRGKLOMDGDGLQNRMLMHYUDüHQXJRG
+27(/026.9$
1$320(1(8=),1$16,-6.(,=9(â7$-(=$
*2',18
*2729,1$,*2729,16.,(.9,9$/(17,
2013
2012
Hartije od vrednosti
2089
Tekuüi raþun
1.705
3.091
Devizni raþun
7.038
665
Ostalo
225
1.721
Ukupno
11.057
5.477
325(=1$'2'$7895('1267,$.7,91$95(0(16.$5$=*5$1,ý(1-$
2013
2012
77
170
552
828
154
783
998 Porez na dodatnu vrednost
Potraživanja za prethodni PDV
PDV koji se ne priznaje u tekuüem mesecu
Aktivna vremenska razgraniþenja
Unapred plaüeni troškovi i premija osiguranja
Potraživanja za nef prihod
Ostala aktivna vremenska razgraniþenja
Ukupno
8QDSUHGSODüHQLWU6HRGQRVHQDWU3UHSODüHQLKSRUH]DJU3RUHVNHXSUDYHLSUHYR]D]D]DSRVOHQHNRML
MHSODüHQXGHFHPEUXDWURãDNVHRGQRVLQDMDQXDUJRG
2GORåHQRSRUHVNRVU,VND]DQRMHSRRVQRYXUD]OLNDSRUHVNHLUDþ2VQRYLFHSRRVQRYXXODJDQMDLSR
RVQRYXUH]HUYLVDQMD]DRWSUHPQLQHXXNXSQRPL]QRVXRGKLOMDGDGLQDUD
261291,.$3,7$/
D$NFLMVNLNDSLWDO
6WUXNWXUDNDSLWDODQDGDQGHFHPEUDJRGLQHSUHPDL]YRGX&HQWUDOQRJUHJLVWUDGHSRLNOLULQJ
KDUWLMDRGYUHGQRVWLMHVOHGHüD
Broj akcija RSD 000 Uþešüe u %
‚‚Netwest Finance s.a.‚‚ 7 New Road, Belize City
80.529
374.460
82,79
Fiziþka lica
‚‚Moskva‚‚ ad (otk sopst. Akc)
Ukupno akcijski kapital
12.854
3.890
97.273
62.487
15.373
452.320
13,21
4,00
100,00 $NFLMVNLNDSLWDOþLQLRELþQLKDNFLMDSRMHGLQDþQHQRPLQDOQHYUHGQRVWLRG56'
3R RGOXFL VNXSãWLQH DNFLRQDUD UDVSLVDQ MH MDYQL SR]LY L SRQXGD ]D RWNXS DNFLMD 7RP SULOLNRP +873
ª0RVNYD©MHRGPDOLKDNFLRQDUDRWNXSLODVRSVWYHQHDNFLMH
E2VWDOLNDSLWDO
2VWDOL NDSLWDO X L]QRVX RG 56' KLOMDGD VH RGQRVL QD DNFLMVNL NDSLWDO NRML QLMH SRNULYHQ HPLVLMRP
DNFLMD1DVWDRMHSRRVQRYXUDVSRUHGDL]QRVDUH]HUYLNRMHVXIRUPLUDQHSUHPDUDQLMHYDåHüLP]DNRQVNLP
SURSLVLPDSUHRVWDORJQDNRQSRYHüDQMDDNFLMVNRJNDSLWDOD'UXãWYD
5(=(59(
8 WRNX JRGLQH GRãOR MH GR XYHüDQMD VWDWXWDUQLK UH]HUYL X L]QRVX RG D SR RVQRYX SUHQRVD
QHUDVSRUHÿHQHGRELWLSRRGOXFL6NXSãWLQHDNFLRQDUD
+27(/026.9$
1$320(1(8=),1$16,-6.(,=9(â7$-(=$
*2',18
1HUDVSRUHÿHQLGRELWDNVHRGQRVLQDGRELWL]SUHWKRGQRJSHULRGD
5(9$/25,=$&,21(5(=(59(
5HYDORUL]DFLRQH UH]HUYH SUHGVWDYOMDMX UH]HUYH IRUPLUDQH RG SR]LWLYQLK HIHNDWD X SURPHQL X IHU YUHGQRVWL
VOHGHüLKVUHGVWDYD
5HYDORUL]DFLRQD UH]HUYD VH LQLFLMDOQR IRUPLUD NDGD VH PDWHULMDOQR ]QDþDMQR SRYHüD IHU YUHGQRVW QHNRJ
VUHGVWYDXRGQRVXQDQMHJRYXNQMLJRYRGVWYHQXYUHGQRVW1DUDþXQXUHYDORUL]DFLRQHUH]HUYHLVND]XMXVH
HIHNWLSURPHQDIHUYUHGQRVWLJUDÿHYLQVNLKREMHNDWDLQYHVWLFLRQLKQHNUHWQLQDLXþHãüDXNDSLWDOX
*XELWDN ]ERJ XPDQMHQMD YUHGQRVWL UHYDORUL]RYDQRJ VUHGVWYD WUHWLUD VH NDR VPDQMHQMH UHYDORUL]DFLRQH
UH]HUYHNRMDMHSUHWKRGQRIRUPLUDQD]DWRVUHGVWYR8NROLNRMHJXELWDN]ERJXPDQMHQMDYUHGQRVWLYHüLRG
UHYDORUL]DFLRQHUH]HUYHUD]OLNDVHSUL]QDMHNDRUDVKRGSHULRGD
8QHUDVSRUHÿHQXGRELWWHNXüHJRGLQHSUHQRVLVHLGHRUHDOL]RYDQHUHYDORUL]DFLRQHUH]HUYHNRMLVHXWYUÿXMH
X L]QRVX UD]OLNH L]PHÿX DPRUWL]DFLMH REUDþXQDWH QD UHYDORUL]RYDQL L]QRV VUHGVWYD L DPRUWL]DFLMH
REUDþXQDWHQDSUYRELWQXQDEDYQXYUHGQRVWLOLFHQXNRãWDQMDVUHGVWYD
5HYDORUL]DFLRQH UH]HUYH NRMH VX IRUPLUDQH L JRGLQHD RGQRVH VH QD JUDÿHYLQVNH REMHNWH
SULOLNRPQMLKRYRJRWXÿHQMDSUHQHWHVXQDQHUDVSRUHÿHQXGRELWUDQLMLKJRGLQDXL]QRVXRVKLOMDGD
GLQDUD8WRNX*RGQHPDIRUPLUDQLKUHY5H]HUYL
3RRVQRYXUH]HUYLVDQMD]DRWSUHPQLQHLVND]DQMHL]QRVUH]HUYLVDQMDRG56'KLOMDGH
3UHWSRVWDYNHNRULãüHQHSULOLNRPL]UDGHREUDþXQDUH]HUYLVDQMD]DRWSUHPQLQH
SULOLNRPRGODVNDXSHQ]LMX
'LVNRQWQDVWRSD
3URFHQMHQDVWRSDUDVWDSURVHþQH]DUDGH
3URFHQDWIOXNWXDFLMH
,]QRVRWSUHPQLQHXPRPHQWXUH]HUYLVDQMD
,]QRVRWSUHPQLQHXSUHWKRGQRPREUDþXQX
8WRNXJRG'UXãWYRVHQLMH]DGXåLYDORVDQRYLP]DMPRYLPD2WSODWLORMH]DMDPRGHXUL
]DMDPRGHXUX]HWRGRGSUHGX]HüDÄ1HWZHVWILLQDQFH³1DGDQLPDREDYH]XSRRVQRYX
]DMPDRGHXUL]SUHWKRGQRJSHULRGD2YDM]DMDPMHXL]QRVXRGHXUGXJRURþQLLX
LVWRPL]QRVXNUDWNRURþQL
D.UDWNRURþQHREDYH]HRGQRVHVHQDREDYH]HSR]DMPXRGHXUDNRMLGRVSHYDXURNXRG
MHGQHJRGLQH
2%$9(=(,=326/29$1-$
2013
2012
Obaveze iz poslovanja
Primljeni avansi, depoziti i kaucije
2.214
3.955
Dobavljaþi u zemlji i inostr.
6.319
8.072
Ostale obaveze iz poslovanja
241
190
Ukupno
8.774
12.217 2EDYH]HSUHPDGREDYOMDþLPDX]HPOMLXL]QRVXRG56'KLOMDGDSRWLþXL]GHFHPEUDJRGLQHL
QDMYHüLPGHORPVHRGQRVHQDREDYH]HSRUDþXQLPD]DHOHNWULþQXHQHUJLMXWHOHIRQDGYRNDWVNHXVOXJHL
VO1DYHGHQHREDYH]HVHUHGRYQRL]PLUXMXWDNRGDVXYHüWRNRPMDQXDUDLIHEUXDUDL]PLUHQHXQDMYHüHP
GHOX
Хотелско, угоститељско и туристичко предузеће
”МОСКВА “ а.д. Београд
ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2013. ГОДИНУ
Београд, април 2014.године
На основу члана 50. Закона о тржишту капитала (Сл. гласник РС бр. 31/2011) и члана 3. Правилника о
садржини , форми и начину објављивања годишњих, полугодишњих и кварталних извештаја јавних
друштава („Сл. Гласник РС бр.14/2012) ХУТП „Москва “ а.д. Београд, доноси годишњи извештај о
пословању следећег садржаја:
1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОБВЕЗНИКУ ИЗВЕШТАВАЊА
2. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ДРУШТВА ЗА 2013. ГОДИНУ
3. ИЗЈАВА ЛИЦА ОДГОВОРНИХ ЗА САСТАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА
4. ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ ЗА 2013. ГОДИНУ
Биланс стања,
Биланс успеха,
Статистички анекс,
Извештај о токовима готовине,
Извештај о променама на капиталу и
Напомене уз финансијске извештаје
5. ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА
6. ОДЛУКА НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА О УСВАЈАЊУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА
7. ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА
1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОБВЕЗНИКУ ИЗВЕШТАВАЊА
1.1. Пословни име :
Хотелско, угоститељско и туристичко предузеће „МОСКВА “ а.д. Београд
1.2. Седиште и адреса
Београд, Балканска 1
1.3. Датум оснивања
10.12.1993. године
1.4. Број и датум решења у Агенцији за привредне регистре
БД 46103/2005 од 01.07.2005. године
1.5. Матични број
06932614
1.6. ПИБ – порески индетификациони број
100002217
1.7. Шифра делатности
5510- Хотели и сличан смештај
1.8. Телефон и факс
011/3630-460, 011/3630-472
1.9. Е-маил адреса
[email protected]
1.10. Текући рачуни и банке код којих се воде
125-000000180742-55 Piraeus Bank aд Београд
355-4005048-44 Credit Agricole banka Srbija а.д. Нови Сад
1.11. Име и презиме директора
Саша Никитовић
2.
ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ДРУШТВА ЗА 2013. ГОДИНУ
2.1.
Представљање Друштва
Хотелско, угоститељско и туристичко предузеће „Москва“ а.д. Београд је основано као друштвено
предузеће 10.12.1993. године поделом ХУТП „Унија“. Након приватизације која је извршене у 2001.
години, предузеће је решењем бр. IV-Fi-10519/01 Привредног суда у Београду од 12.10.2001. године
регистровано као акционарско друштво.
Већински власник Дру штва на дан 31.12.2013. године је фирма „ Netwest finance” s.a. 7 New road, Belize
city, Belize, који поседује 80.529 акцијa и учествује са 82,79 % у укупном капиталу Друштва .
Основни капитал друштва износи 456.854.000,00 динара и подељен је на 97.273 обичних акција
номиналне вредности 4.650,00 динара. Акције носе ознаку CFI код: ESVUFR
и ISIN број:
RSMSKVE94725 и укључене су на МТP Belex Београдске берзе АД Београд.
Подаци о члановима управе и надзорног одбора:
Председник и чланови Oдбора директора:
1. Милован Вилотић - председник
2. Саша Никитовић - члан
3. Биљана Манојловић - члан
Просечан број запослених у 2013 години је 162 радника
На дан састављања извештаја, а према подацима из Централног регистра депо и клиринга хартија од
вредности, првих десет акционара и њихов проценат учешћа у капиталу друштва је следећи:
Име/пословно
Број акција са правом гласа
Проценат
NETWEST FINANCE S.A.
80.529
82.79%
ХУТП МОСКВА А.Д. Београд
3.890
4,00%
Симовић Зоран
622
0,64%
Вилотић Милован
250
0,26%
Каракушевић Бранко
211
0,22%
Ивковић Дејан
165
0,17%
Главинић Стојислава
148
0,15%
Шабан Новица
147
0,15%
име имаоца
Кнежевић Александар
137
0,14%
Васић Олгица
133
0,14%
Напомена: Извод из Централног регистра дана 22.04.2014. године.
2.2. Резултати пословања у 2013. години
Биланс успеха
Биланс успеха 2013.године карактерише битно повећање расхода у односу на 2012. годину, што је
резултирало губитком у пословању од 17.948 хиљада динара. Укупни приходи у 2013. години су 515.046
хиљада динара, које чине пословни приходи 510.463 хиљаде динара, финансијски приходи 2.833 хиљаде
динара и остали приходи 1.750 хиљаде динара. Укупни расходи су 532.994 хиљада динара, које чине
пословни расходи 487.627 хиљаде динара, финансијски расходи 39.539 хиљаде динара и остали расходи
5.828 хиљаде динара.
Биланс стања
У односу на 2012. г. дошло је до смањења у оквиру класе 0, а пре свега у оквиру групе 03- остали
дугорочни финансијски пласмани (смањено потраживање по основу зајмов) као и у оквиру класе 2,
групе 23-краткорочни финансијски пласмани, што је резултирало смањењем укупне имовине. Такође на
пасиви, на групи 41- дугорочне обавезе дошло је до битног смањења у односу на претходну годину, услед
отплате кредита.
Значајни показатељи пословања и успешности
готовина и гот. еквиваленти
Ликвидност I степена
=
краткорочне обавезе
АОП 019
=
=
краткорочне обавезе
=
АОП 012-АОП
013
обртна имовина - залихе
Ликвиднос II степена
АОП 116
=
АОП 116
=
0,09
0,23
Рацио нето обртног
фонда
=
Финансијска
стабилност
=
обртна имовина - краткорочне
обавезе
обртна средства
АОП 012-АОП
116
=
сопствени капитал
пословна пасива
АОП 012
=
АОП 101
=
АОП 124
=
-2,00
0,74
Хотелско, угоститељско и туристичко предузеће „Москва“ а.д. Београд је током предходне 2013.
године имало пуну финансијску стабилност, редовно су измириване обавезе према
држави,запосленима и повериоцима.
2.3. Положај на тржишту роба и услуга, главни кокнуренти и процена њиховог учешћа на
тржишту
Хотел ``Москва`` се у претходном периоду позиционирао на тржишту, учврстио своју позицију,
стекао препознатљив реноме и квалитет. Главни конкуренти су хотели који се налазе у овом делу
града, а имају четири звездице, попут Хотела ``Балкан``, ``Holidey inn``, Хотел ``Prestige``, ...
2.4. Очекивани развој друштва у наредном периоду, као и главни ризици и претње којима је
друштво изложено
Друштво очекује да ће у наредном периоду пословати пуним капацитетом, што ће резултирати још
већом попуњеношћу и бољим резултатима. Главни ризик и претнју попословање чини глобална
економска криза, која је у претходном периоду утицала на пословање Друштва. У зависности од
брзине општег економског опоравка зависи и величина и обим ризика.
2.5. Промене у пословним политикама друштва
Друштво не планира измене пословних политика.
2.6. Важнији пословни догађаји који су наступили након протека пословне године за коју се
подноси извештај
Није било битних пословних догађаја који би утицали на пословање предузећа након пословне
године за коју је извештај припремљен.
2.7. Значајнији послови са повезаним лицима
Пословање Друштва са повезаним правним лицем ``Москва-Некретнине`` доо, односи се пре свега на
закуп пословног простора Хотела ``Москва`` од стране Друштва. Цена закупа (трансферна цена) је у
складу са тржишном ценом и проценом судског вештака.
2.8. Активности друштва на пољу истраживања и развоја
Активности Друштва на пољу истраживања, усмерена су пре свега на истраживање, анимирање и
заузимање позиција на новим тржиштима.
Друштво сталну пажнју поклања развоју, кроз побољшанје квалитета, садржаја и врсте услуге.
Ове активности се спроводе преко службе продаје и резервација.
2.9. Стицање сопствених акција
Дана 17.10.2012. године Скупштина акционара ХУТП „Москва “ а.д. Београд донела је
Одлуку бр. 21-4 о стицању сопствених акција Друштва. Поступак стицања сопствених
акција одобрен је од стране Одбора директора и спроведен је упућивањем понуде свим
акцинарима.
У току 2013. године Друштво је спровело две понуде за стицање сопствених
акција.
Поступком стицања соптвених акција у периоду од 08.02. - 25.02.2013. године, и 30.09. –
14.10.2013. године, а спроведених на основу Одлуке одбора директора бр. 2 од
05.02.2013. године и Одлуке одбора директора од 28.09.2013. године друштво је стекло
584 акција по цени од 4.200,00 динара.
На крају 2013. године Друштво поседује укупно 3.890 сопствених акција односно 4,00
% од укупног броја акција.
3. ИЗЈАВА ЛИЦА ОДГОВОРНИХ ЗА САСТАВЉАЊЕ ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА
Download

МОСКВА “ а.д. Београд