На основу чл.8 Закона о заштити од пожара (Сл.гласник СР Србије бр.37/88),
Школски одбор ЗЕМУНСКЕ ГИМНАЗИЈЕ из Земуна, доноси:
П Р А В И Л Н И К
О
ЗАШТИТИ ОД ПОЖАРА
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Правилником се у Земунској гимназији (у даљем тексту: гимназији), а у
складу са Законом, у циљу унапређења заштите од пожара, отклањају опасности и
последице од пожара и утврђују и регулишу:
1. Мере заштите од пожара;
2. Организација, делокруг и овлашћења ватрогасне јединице, службе заштите од
пожара, односно права и обавезе референта или запослених задужених за
организовање и спровођење превентивних мера заштите од пожара;
3. Права и обавезе пословодног органа, запослених са посебним овлашћењима и
одговорностима и осталих запослених у вези са спровођењем заштите од пожара;
4. Начин упознавања запослених са мерама и опасностима од пожара и поступком у
случају пожара;
5. Начин извођења теоријске и практичне обуке и провере знања у вези са
познавањем прописа из области заштите од пожара, као и руковању апаратима,
средствима и опремом за гашење пожара;
6. Поступак у вези са издавањем одобрења за извођење радова заваривања, резања и
лемљења на привременим местима;
7. Начин вршења унутрашње контроле спровођења заштите од пожара као и
дужности, овлашћења и одговорности запослених који ту контролу врше;
8. Одговорност запослених због непридржавања прописаних мера заштите од
пожара;
9. Дужност запослених у случају избијања пожара и учешће у гашењу;
10. Техничка опрема и средства за гашење пожара;
11. Поступак у моменту избијања пожара;
1. МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА
Члан 2.
Заштита од пожара у гимназији обухвата скуп мера и радњи које се организују и
непрекидно спроводе на свим местима и објектима изложеним опасностима од пожара и
експлозија.
Заштита од пожара обухвата мере које се утврђују и предузимају у циљу :
1
- спречавања настајања и ширења пожара,
- поступака приликом гашења пожара,
- спасавања угрожених лица и материјалних добара .
Члан 3.
Сви запослени у гимназији дужни су да спроводе мере заштите од пожара, као и да
се придржавају одредби које су прописане овим Правилником.
Члан 4.
У кругу објекта гимназије забрањено је пушење, ''Простор за пушење'' одређује
референт ЗОП_а.
Члан 5.
У просторијама Гимназије, у којима се користе и складиште запаљиве течности,
као и чврсте запаљиве и експлозивне материје ЗАБРАЊЕНА ЈЕ:
- употреба отворене ватре, светиљки са пламеном и средстава за паљење,
- употреба апарата и алата који варниче,
- употреба грејних уређаја са отвореном ватром, ужареним и прекомерно загрејаним
површинама,
- употреба, тј ношење радних униформи које у свом саставу садрже синтетичке материје,
- смештај материјала који је склон самозапаљењу.
Члан 6.
Забрањено је паркирање изнад шахтова са против-пожарним вентилима, шахтова за
телефонску, електро, водоводну и канализациону мрежу.
Члан 8.
Запаљиви материјал се може одлагати на простору који је удаљен најмање шест
метара од објекта или дела објекта.
Члан 9.
Под грађевинском заштитом од пожара подразумева се свака грађевинска
активност која је усмерена на ограничење опасности избијања пожара, ограничење
гашења насталог пожара и смањење угрожености конструкције.
Члан 10.
Грађевинске мере заштите од пожара спроводе се код редовног инвестиционог
одржавања, код реконструкција, надградње, адаптације, те код изградње нових објеката.
Члан 11.
Сва врата и прозори морају бити исправни.
Противпожарна врата као и довратник треба да буду од ватроотпорног материјала и
да спречавају ширење пожара.
Довратник не сме бити одваљен од зида, фуга између довратника и зида мора бити
задихтована.
2
Противпожарна врата и довратник не смеју бити оштећени.
Члан 12.
Путеви за евакуацију угрожених лица морају бити слободни и не закрчени као и
излази.
Смер излаза мора се видљиво означити натписом и стрелицом.
Члан 13.
Ради осигурања објекта од могућности ширења пожара, као и преношења пожара
са једног објекта на други и успешне интервенције у случају настанка пожара, потребно је
осигурати слободан простор око објекта.
Такав простор не сме се користити за складиштење, паркирање возила, као и за
изградњу привремених објеката, постројења и инсталација.
Слободан простор обухвата противпожарне путеве спољне и унутрашње, као и
слободан испланирани простор уз објекат, прилази, а нарочито улазна и излазна врата
морају бити слободна то јест незакрчена.
Члан 14.
У ваздушном простору тавана не сме се одлагати никакав гориви материјал,
приликом поправке кровова треба избегавати изолационе масе у врућем стању.
Уколико се употребљавају вруће изолационе масе, топљене масе не смеју се
обављати на крову, већ врућу масу допремити на кров у затвореним посудама.
Члан 15.
Канализација мора бити исправна и мора се одржавати у исправном стању:
- шахтови на канализацијама морају бити исправни,
- комплетна канализација се мора детаљно чистити и контролисати најмање једном
годишње,
- у погонима се мора редовно чистити и одржавати канализација.
Радове и одржавање канализације може изводити само обучено лице за те послове
или стручна установа.
Члан 16.
У главним разводним орманима као и разводним орманима у појединим
просторијама морају бити постављене одговарајуће шеме електричних инсталација
употпуњене свим потребним подацима за њихово лако разумевање.
Члан 17.
Простор око разводних ормана мора увек бити слободан.
Ормани морају бити закључани како би се онемогућило руковање неовлашћеним
особама. Кључеви ормана морају се налазити код дежурног портира.
Члан 18.
Склопке у орманима морају бити тако изведене да одговарају условима који
владају у појединим просторијама, односно да одговарају захтевима у погледу намере.
3
На склопкама морају бити јасно означени положај укључено – искључено.
Члан 19.
Електрични водови и прибор за електричне инсталације, као и прикључци
појединих потрошача морају бити тако изведени да одговарају захтевима у погледу
намене.
За прикључак покретних потрошача у зонама опасности морају се користити
водови и прикључци у ''Еx'' заштити.
Члан 20.
Електрична инсталација и потрошачи морају бити тако изведени и одржавани да на
местима где се користе не представљају опасност од пожара.
Електричне инсталације и потрошачи морају бити осигурани од кратког споја и
преоптерећења одговарајућим осигурачима или склопкама.
Осигурачи на склопкама морају бити димензионисани за одговарајуће оптерећење.
Члан 21.
Громобранска инсталација и громобрани морају бити изведени по одобреној
техничкој документацији од стране надлежних органа.
Громобранска инсталација мора бити изведена од одговарајућег материјала,
постављена и одржавана тако да спречи и искључи сваку могућност избијања пожара
услед удара грома.
Члан 22.
Громобранска инсталација и громобрани морају се испитивати и вршити преглед
истих у временским интервалима прописаном техничком документацијом и техничким
прописима.
У току употребе преглед се мора обављати након сваке поправке, удара грома у
инсталацију или објекта.
Члан 23.
После поправке, реконструкције на громобранској инсталацији и на уређајима који
су повезани на ову инсталацију, морају се уређаји довести у исправно стање .
Члан 24.
Уземљења за одвод статичког електрицитета морају бити исправна, као и пресеци
на цевоводима где долази до појаве статичког електрицитета и каналима вентилације.
Члан 25.
Сви уређаји и инсталације за грејање морају бити изведени по одобреној техничкој
документацији и одржавани тако да не постоји опасност од избијања пожара.
Начин загревања, врсте грејних тела и њихов смештај мора одговарати намени
просторије.
Електричне грејалице са отвореним грејачима не смеју се користити за загревање
просторије, такође се забрањује коришћење решоа осим у кафе кухињи где за то постоји
потреба.
4
Члан 26.
Сви уређаји и постројења морају бити изведени по одобреној техничкој
документацији од стране надлежних органа, такође морају бити тако одржавани да не
постоји опасност од избијања пожара.
Члан 27.
Рад на уређајима и постројењима мора се обављати у складу са упутствима
технолошког процеса који је базиран на одобреној техничко–технолошкој документацији.
Члан 28.
Упутства о радним поступцима која се прописују не смеју бити супротна општим
начелима заштите од пожара и постојећим нормативима, актима и законским прописима.
Са упутствима морају бити упознати запослени који раде на тим пословима и који
их се морају придржавати.
Члан 29.
Канцеларије, учионице као и друге радне просторије, по завршетку рада морају
бити чисте, без накупљеног отпада.
Члан 30.
Ако приликом рада дође до просипања течности које су лако запаљиве мора се
одмах очистити и уклонити из просторије.
Течне запаљиве и лепљиве материје чистити струшкама које су направљене од
метала који не варничи.
Члан 31.
У просторијама се могу држати лако запаљиви материјали само у оним
количинама које ће се утрошити у току радног дана.
Лако запаљиве материје и сл.који се држе у радним просторијама морају се
складиштити у складу са важећим прописима и одредбама овог Правилника.
Члан 32.
Материје које подлежу самозагревању и самозапаљењу, морају се складиштити у
добро проветреним просторијама.
Самозапаљиве материје се не смеју складиштити у великим гомилама већ у већем
броју мањих гомила са што више ваздушног простора између јединица паковања.
Члан 33.
Материје које губитком влаге постају самозапаљиве морају се складиштити само у
оригиналној амбалажи.
Материја која се пакује у бурад може се складиштити једна на другу највише у три
реда, под условом да амбалажа има толику конструктивну чврстину.
У случају расипања материја, иста се одмах мора покупити и одложити на
депонију материјала ако није за употребу.
5
Члан 34.
Складишта, отворена и затворена, морају имати обезбеђен прилаз за ватрогасна
возила са најмање две стране.
Члан 35.
Излазна врата у складишту у којем се ускладиштавају лако запаљиве и експлозивне
материје (течности, чврсте материје) не смеју се за време боравка запослених закључавати
односно морају имати слободан прилаз.
Члан 36.
Техничка средства за гашење пожара, морају бити у сваком тренутку исправна и
спремна да се употребе.
Њима се мора руковати стручно и правилно, према упутствима произвођача.
Забрањује се ненаменска употреба ватрогасне опреме и уређаја и средстава за
гашење пожара.
Члан 37.
Одржавање справа и опреме за гашење пожара обухвата чување, преглед и сервис.
Прегледом се обезбеђује увид у стање опреме, односно контакт са овлашћеним
сервисом за противпожарна средства и опрему. .
2. ОРГАНИЗАЦИЈА, ДЕЛОКРУГ И ОВЛАШЋЕЊА ВАТРОГАСНЕ ЈЕДИНИЦЕ,
СЛУЖБЕ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА, ОДНОСНО
ПРАВА И ОБАВЕЗЕ
РЕФЕРЕНТА ИЛИ ЗАПОСЛЕНОГ ЗАДУЖЕНОГ ЗА
ОРГАНИЗОВАЊЕ И
СПРОВОЂЕЊЕ ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА;
Члан 38.
Поред послова и задатака одређених систематизацијом послова у гимназији, врши
и следеће задатке:
- Спроводи превентивне мере заштите од пожара,
- Врши надзор над спровођењем прописаних мера заштите од пожара,
- Припрема нацрт одлука, закључака, наредби у вези заштите од пожара,
- Израђује анализе, информације и извештаје о стању и проблемима у овој области,
- Даје стручно мишљење са становишта ЗОП_а, приликом адаптације и реконструкције
радних просторија,
- Предлаже директору Гимназије обуставу рада у случају да постоји стална или
привремена опасност од избијања пожара,
- Стара се о набавци, постављању и одржавању ватрогасних средстава и опреме,
- Стара се о стручном оспособљавању и обуци запослених на пословима ПП заштите,
- У случају избијања пожара руководи акцијом гашења пожара и по потреби учествује у
комисији за утврђивање узрока истог,
- Сарађује са надлежним органима и ватрогасним јединицама ван гимназије.
6
Члан 39.
Запослени на пословима чувара – ватрогасца у гимназији обавезни су:
- Да познају послове ватрогасца и мере за отклањање опасности од пожара.
- Да се старају о одржавању опреме и средстава заштите од пожара.
- Да у току рада а нарочито ноћу обилазе објекат и утврђују безбедност као и исправност
ПП опреме и средстава.
- Да упозоравају раднике на потребу придржавања прописаних мера заштите.
- Да се редовно обучавају и стручно усавршавају из области ЗОП_а.
- Да о свим уоченим недостацима и проблемима у вези заштите од пожара одмах обавесте
лице задужено за организацију заштите или директора гимназије.
Члан 40.
Запослени задужен за организовање ПП заштите – Референт ЗОП_а:
- Одговоран је за предлог измена и допуна Правилника о заштити од пожара и
предузимању одговарајућих мера заштите од пожара.
- Стара се о благовременој набавци материјалних средстава за потребе заштите од пожара.
- Контактира и сарађује са надлежним органима ван гимназије и извршава наложене мере
инспекцијског надзора у домену гимназије.
- Стара се о информисању свих запослених о мерама које се предузимају у вези
заштите.
3. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ПОСЛОВОДНОГ ОРГАНА,
ЗАПОСЛЕНИХ СА ПОСЕБНИМ ОВЛАШЋЕЊИМА И ОДГОВОРНОСТИМА И
ОСТАЛИХ ЗАПОСЛЕНИХ У ВЕЗИ СА СПРОВОЂЕЊЕМ
ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА
-
-
Члан 41.
Права и обавезе директора гимназије:
Задаци директора гимназије у вези са заштитом од пожара су:
старање о благовременом доношењу Правилника о заштити од пожара и праћење
његовог спровођења,
доношење одлука и других аката о унапређењу заштите од пожара,
доношење одлука и одобравање финансијских средствава намењених за заштиту од
пожара, предвиђена Планом и ванредним околностима или извршавање наложених
мера,
доношење програма мера за отклањање недостатака у области заштите од пожара,
вршење и других послова који по свом значају спадају у његову надлежност.
Члан 42.
Директор гимназије је одговоран у остваривању заштите од пожара у складу са
овим Правилником за:
- благовремено предлагање и доношење Плана заштите од пожара и одговарајућих
општих аката о заштити од пожара,
- организовање и спровођење мера ЗОП_а на основу мера инспекције и службе
7
сигурности.
Члан 43.
Директор гимназије утврђује потребна финансијска средства за заштиту од пожара
и мобилну противпожарну опрему и средства за гашење почетних пожара.
Члан 44.
Директор гимназије:
- Прописује техничко – технолошке мере заштите од пожара приликом транспортовања,
ускладиштења запаљивих и експлозивних материјала.
Члан 45.
Права и обавезе запослених
Запослени Гимназије дужни су:
- да се упознају са опасностима од пожара и на својим радним местима спроводе
прописане мере заштите,
- да траже помоћ од организација и лица у гашењу пожара и спречавању његовог ширења,
- да у случају избијања пожара одмах обавесте одговорног запослених – референта ЗОП_а,
и најближу ватрогасну јединицу као и да предузму одговарајуће потребне мере гашења.
- да се у случају избијања пожара ставе на располагање руководиоцу гашења без обзира
на функцију и квалификацију .
Члан 46.
Сви запослени су у обавези да се на својим радним местима придржавају мера
прописаних овим Правилником.
4. НАЧИН УПОЗНАВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ СА МЕРАМА И ОПАСНОСТИМА ОД
ПОЖАРА И ПОСТУПКОМ У СЛУЧАЈУ ПОЖАРА
Члан 47.
Упознавање запослених са опасностима од пожара и мерама заштите од пожара
вршиће се теоријском наставом и практичном обуком и то на следећи начин:
- теоријска настава ће се изводити у учионицама.
- практична обука ће се обавити на радном месту запослених.
8
5. НАЧИН ИЗВОДЈЕЊА ТЕОРИЈСКЕ И ПРАКТИЧНЕ ОБУКЕ И
ПРОВЕРЕ ЗНАЊА УВЕЗИ СА
ПОЗНАВАЊЕМ ПРОПИСА ИЗ ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА,
КАО И
РУКОВАЊУ ПП АПАРАТИМА,
СРЕДСТВИМА И ОПРЕМОМ ЗА ГАШЕЊЕ
ПОЖАРА;
Члан 48.
Обука запослених из области заштите од пожара врши се на основу Програма који
се доноси на основу одредаба овог Правилника.
Садржај Програма обуке обезбеђује стицање најнеопходнијих теоријских и
практичних знања из области заштите од пожара.
Члан 49.
Обука из заштите од пожара је обавезна за све запослене раднике независно од
послова и радних задатака које обављају и спроводи се сваке треће године, на основу
чл.24. Закона о заштити од пожара.
Обука се спроводи по посебно израђеном програму за кога је претходно
прибављено позитивно мишљење надлежног органа унутрашњих послова и који је
израђен у складу са одредбама Правилника о минимуму садржине општег дела програма
обуке запослених из области заштите од пожара (Сл.гласник РС бр.40/90).
Програм тематски дефинише време трајања обучавања као и проверу стручног
знања и евиденцију о обучености запослених из области заштите од пожара.
Члан 50.
Програм обуке се заснива на специфичности радног процеса у гимназији.
Члан 51.
Провера знања из области заштите од пожара врши се сваке године.
Време и место одржавања обуке и провере знања унапред се пријављује надлежном
органу унутрашњих послова.
Сви запослени дужни су да присуствују обуци и провери знања из области заштите
од пожара.
Не одазивање позиву за присуствовање обуци сматра се тежом повредом радне
дужности.
Члан 52.
Обуку и проверу знања врши референт за заштиту од пожара о чему се води уредна
евиденција и документација /тестови и записници о извршеној обуци и списак запослених
који су присуствовали обуци/.
Вршење обуке може се поверити и лицу ангажованом по Уговору.
9
6. ПОСТУПАК У ВЕЗИ СА ИЗДАВАЊЕМ ОДОБРЕЊА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА
ЗАВАРИВАЊА, РЕЗАЊА И ЛЕМЉЕЊА НА ПРИВРЕМЕНИМ МЕСТИМА
Члан 53.
Радови заваривања, резања, брусења, лемљења, употреба електричних машина,
машина отвореног пламена, употреба алата који варничи (у даљем тексту заваривања),
могу се обављати само на местима припремљеним тако да не постоји опасност од
избијања пожара и у складу са Уредбом о мерама заштите од пожара при извођењу радова
заваривања (Сл. гласник Р.Србије бр.50/79).
Члан 54.
Заваривање се може обављати само по претходном прибављеном одобрењу за
заваривање издатом од стране овлашћеног предузећа.
Одобрење за заваривање из става 1 овог члана се издаје на основу писменог захтева
корисника радова заваривања на одрђеном објекту.
Члан 55.
Одобрење за заваривање је пуноважно када га својим личним потписом и
факсимилом овере корисник радова - подносилац захтева, извођач радова и такође
одговорно лице из Службе сигурности које својим потписом оверава да је сагласно за
извођење радова према надлежним мерама у одобрењу за заваривање.
Члан 56.
Одобрење за заваривање се пише у 4 (четири) истоветна примерка. Први примерак
(оригинал) се одлаже у архиву предузећа, други примерак задржава дежурни сменовођа,
трећи примерак иде изводјачу радова, а четврти остаје у књизи одобрења за заваривање.
Извођач радова заваривања дужан је да припреми место заваривања и да провери
да ли је опрема за заваривање исправна.
Члан 57.
Извођач и корисник радова заваривања обуставиће започето заваривање у случају
када се измене услови рада у погледу заштите од пожара или сам карактер заваривања
односно других радова.
Извођење радова може забранити – прекинути и дежурни ватрогасац ако се
промене услови рада у погледу заштите од пожара.
Члан 58.
На месту радова заваривања обавезно је присуство референта ЗОП_а или
дежурство ватрогасаца.
10
7. НАЧИН ВРШЕЊА УНУТРАШЊЕ КОНТРОЛЕ
СПРОВОЂЕЊА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА КАО И
ДУЖНОСТИ, ОВЛАШЋЕЊА И ОДГОВОРНОСТИ ЗАПОСЛЕНИХ
КОЈИ ТУ КОНТРОЛУ ВРШЕ;
Члан 59.
Контрола спровођења мера заштите од пожара је у директној надлежности
директора или лица које исти одреди писменим путем.
Члан 60.
Поред лица из претходног члана за обављање послова контроле може формирати
комисију за контролу спровођења мера заштите од пожара (у даљем тексту: Комисија).
Члан 61.
Одлуком о формирању Комисије унутрашње контроле одређује се састав, мандат и
задаци.
Члан комисије може бити лице одговорно за организовање заштите од пожара –
референт.
Као члан Комисије може се ангажовати и стручно лице које није запослено у
гимназији.
Члан 62.
Запослени који врше интерну контролу о свим уоченим променама и надостацима
обавештавају директора и предлажу одговарајуће мере.
Члан 63.
Запослени који врше интерну контролу заштите од пожара овлашћени су да
предложе покретање дисциплинског поступка против запослених који се не придржавају
мера заштите од пожара а да у тежим случајевима предлаже покретање прекршајне,
кривичне и материјалне одговорности.
8. ОДГОВОРНОСТ ЗАПОСЛЕНИХ ЗБОГ НЕПРИДРЖАВАЊА
ПРОПИСАНИХ МЕРА
ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА;
Члан 64.
СВИ запослени гимназије су у обавези да се на својим радним местима
придржавају мера прописаних овим Правилником, Законом и другим актима из области
ПП заштите као и наложених мера одговорног запослених за послове ЗОП_а,
инспекцијских органа унутрашњих послова, Сектора за заштиту и спашавање.
Члан 65.
Непридржавање одредби овог Правилника повлачи са собом одговорност за
повреду радних обавеза материјалну и кривичну одговорност по важећим прописима,
интерним актима као и по Закону.
11
9. ДУЖНОСТ ЗАПОСЛЕНИХ У СЛУЧАЈУ ИЗБИЈАЊА ПОЖАРА И
УЧЕШЋЕ У
ГАШЕЊУ ПОЖАРА
Члан 66.
Руководилац акције гашења пожара (референт ЗОП_а, командант ватрогасне
јединице) захтева од директора гимназије да се:
- склоне људи из угроженог подручја и да се склоне возила која су угрожена или ако
сметају акцији гашења пожара.
- да се евакуишу људи угрожени пожаром и разместе моторна возила ради њихове
сигурности или потребе коришћења.
- да се служба одржавања (сва занимања) стави на располагање руководиоцу акције
гашења пожара .
- да се појача спољно осигурање предузећа и да се онемогући непотребно скупљање људи
на месту пожара уколико не учествују у гашењу пожара .
- да се организују резервне групе или екипе на одређеним местима у приправности за
случај интервенције.
- . да се организује потребна помоћ у људству и материјалима
- да организује обустављање рада појединих погона, ако су угрожени пожаром.
- да организује допремање воде, екстрата до места пожара као и остале неопходне
ватрогасне справе и опрему.
Члан 67.
Чувари након добијања узбуне морају затворити капије и спречити улаз свим
лицима осим:
- запосленима гимназије који су дужни доћи у случају пожара,
- органима Министарства унутрашњих послова,
- ватрогасним и другим возилима за снабдевање водом, екстратом и другим средствима и
материјалом потребним за гашење пожара,
- возилима хитне помоћи.
Члан 68.
Руководилац акције гашења пожара даје налог и захтева:
- допремање воде и екстрата за гашење пожара
- замену и одмор ватрогасаца и других учесника у гашену пожара
- евиденцију сировина и робе која није захваћена пожаром а прети опасност да буде
уништена,
- и организује екипе механичара, бравара, електричара за отклањање евентуалних
кварова на ватрогасним пумпама, ватрогасним уредјајима и сл.
- и тражи помоћ од других предузећа или преко центра ОИУ И МУПа у средствима и
материјама за потребе гашења пожара,
- и организује замене одеће и обуће учесника,
- и организује везу (телеф.радио, курире и сл) између штаба цивилне заштите,
руководиоца акције гашења пожара и одговорних запослених за одобрене послове
наведене у овом члану,
- и организује транспорт.
12
- и организује прикупљање података о учесницима акције гашења пожара (бројно стање,
број повређених стање материјала робе и осталих средстава).
Члан 69.
Штаб цивилне заштите по потреби може да ангажује потребан број стручњака и
руководиоца из гимназије.
Упутство за извршење задатака члана штаба цивилне заштите налазиће се код
дежурног ватрогасца на дојави пожара и команданта штаба цивилне заштите или
референта ЗОП_а.
10. ТЕХНИЧКА ОПРЕМА И СРЕДСТВА ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА
Члан 70.
У сврху гашења пожара у Гимназији, користе се ручни преносни и превозни ПП
апарати.
Распоред ПП апарата за гашење пожара утврдјује радник задужен за заштиту од
пожара – Референт ЗОП_а, зависно од угрожености просторија у гимназији.
Члан 71.
У сврху што бољег коришћења ватрогасних апарата потребно је придржавати се
следећих правила:
- Преносни ватрогасни апарати морају бити постављени на прикладним местима, и на
дохват руке а највише на висини од 1,5м,
- Повремено а најмање двапут годишње, мора се вршити преглед од стране овлашћене
организације или предузећа и контрола противпожарних средстава и одмах уклонити
уочене недостатке.
- Сваки ватрогасни апарат мора имати контролну картицу са подацима о ПП апарату,
датумом извршене контроле и потписом овлашћеног запосленог.
11. ПОСТУПАК У СЛУЧАЈУ ПОЖАРА
Члан 72.
Сваки запослени, који примети да је у објекту или у непосредној близини избио
пожар, или примети такво стање које би могло изазвати пожар, дужан је да на телефон 93,
јављачем пожара или било којим другим начином одмах обавести службу обезбеђења или
одговорно лице.
-
Члан 73.
Приликом дојаве пожара телефоном морају се дати следећи подаци:
место избијања пожара
природа и величина пожара
име и презиме
место дојаве.
13
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан. 74.
Сваки запослени у циљу упознавања са мерама заштите од пожара мора добити на
увид примерак овог Правилника, ради коришћења и правилног придржавања одредбама
ЗОП-а.
У случају супротности, двосмислености, правних празнина или нејасноћа овог
Правилника у односу на важеће прописе у сваком конкретном случају примењиваће се
одредбе тих важећих позитивних прописа.
Члан 75.
На пословима непосредног организовања и спровођења превентивних мера заштите
од пожара могу се ангажовати по посебном уговору предузеће или физичко лице које
испуњава све услове предвиђене законом о заштити од пожара и другим Законским
актима.
Члан 76.
Измене и допуне одредаба овог Правилника врше се на начин и по поступку који је
истоветан за његово доношење.
Члан 77.
Овај Правилник ступа на снагу у року од 8 дана од објављивања на огласној табли
Гимназије.
Председник Школског одбора
_________________________________
Сава Јерковић
У Земуну,
____________________
14
Download

п р а в и л н и к о заштити од пожара