На основу члана 25.став 2. тачка 3. Закона о туризму („Службени гласник РС“
бр.45/05) и члана 12. стaв 2. тачка 7. Статута Туристичке организације Србије,
Управни одбор Туристичке организације Србије доноси
ПРАВИЛНИК
О КОРИШЋЕЊУ СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА
У ТУРИСТИЧКОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ СРБИЈЕ
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Правилником о коришћењу службених возила у Туристичкој организацији
Србије (у даљем тексту: Правилник) утврђују се услови и начин коришћења службених
возила у Туристичкој организацији Србије (у даљем тексту: ТОС).
Члан 2.
Под службеним возилима у смислу члана 1. овог Правилника подразумевају се
возила која су регистрована на ТОС.
Члан 3.
Службена возила могу се користити за обављање службених послова и задатака
из делокруга рада ТОС.
Члан 4.
Службена возила могу се користити на основу налога овлашћеног лица:
1) на територији Града Београда;
2) на територији Републике Србије;
3) за путовање у иностранство.
.
II УСЛОВИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА
Члан 5.
Право на сталну употребу службеног возила са возачем има директор ТОС.
Члан 6.
Службена возила, са возачем или без возача, могу користити и остали запослени
у ТОС за обављање службених послова и задатака, уз одобење директора, а на начин
прописан овим Правилиником.
III НАЧИН КОРИШЋЕЊА СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА
Члан 7.
Службеним возилом управља возач ТОС.
Службеним возилом може управљати и друго лице запослено у ТОС које има
одговарајућу возачку дозволу и уколико потребе службе то захтевају.
Члан 8.
Службена возила користе се на основу издатог путног налога, у складу са овим
Правилником.
Путни налог за коришћење службених возила издаје се на прописаном обрасцу.
Путни налог издаје, контролише и ликвидира запослени радник кога овласти
директор.
Члан 9.
Запослени радник из члана 8. став 3. овог Правилника, који издаје путни налог,
попуњава податке који се односе на:
- корисника службеног возила;
- име и презиме возача;
- име и презиме запосленог који користи службено возило;
- релацију на којој се користи;
- марку и тип службеног возила;
- број седишта;
- регистраски број;
- оверу техничке исправности службеног возила.
Члан 10.
Лица из члана 7. овог Правилника, која управљају службеним возилом дужна су
да у путни налог упишу следеће податке:
- оверу пријема техничке исправности возила;
- вредност примљених бонова или рачун о набавци горива са местом издавања,
количином и датумом извршене набавке;
- датум коришћења службених возила са путним правцем – релацијом;
- време одласка и доласка;
- пређену километражу и стање бројила у време поласка и доласка;
- уочени квар, насталу штету или било коју другу промену на аутомобилу;
- потпис корисника.
Члан 11.
Лице које управља службеним возилом дужно је да аутомобил користи
искључиво у службене сврхе, наменски и рационално.
По завршетку вожње, лице које је управљало службеним возилом дужно је да
аутомобил опере, наточи гориво и паркира га на паркингу који користи ТОС.
По одобрењу овлашћеног лица, аутомобил се може паркирати и на другом
безбедном месту, када то захтевају потребе службе.
Злоупотреба или прекорачење овлашћења из овог члана повлачи одговорност.
Члан 12.
Лице које управља службеним возилом дужно је да за време вожње носи:
саобраћајну дозволу, путни налог и полису обавезног осигурања, као и возачку дозволу.
Уколико запослени својом кривицом (непоштујући саобраћајна правила и
норме) доведе до саобраћајне незгоде, дужан је да сам сноси трошкове које том
приликом настану.
IV ОБАВЕЗЕ ВОЗАЧА
Члан 13.
Возач аутомобила је дужан да аутомобил користи у складу са законом, овим
правилником, правилима струке и техничким могућностима аутомобила.
У складу са ставом 1. овог члана возач је дужан да:
- води рачуна о одржавању аутомобила, чувању, редовном сервисирању,
регистрацији и продужењу регистрације, осигурању, обезбеђености прописане опреме;
- се стара о техничкој исправности аутомобила;
- уредно води прописану евиденцију о аутомобилу;
- да уочени квар, насталу штету или било коју другу промену на аутомобилу, без
одлагања, пријави овлашћеном лицу у ТОС;
-да за поправку и сервисирање аутомобила претходно прибави сагласност
овлашћеног лица у ТОС.
V НАЧИН КОРИШЋЕЊА ИЗНАЈМЉЕНИХ ВОЗИЛА, СОПСТВЕНИХ
АУТОМОБИЛА ЗАПОСЛЕНИХ И ТАКСИ ВОЗИЛА
Члан 14.
Коришћење изнајмљених возила, сопствених аутомобила запослених у службене
сврхе и такси возила одобрава директор у изузетним случајевима кад не постоји
могућност коришћења службених возила ТОС.
Члан 15.
Правдање трошкова по одобреној употреби изнајмљених возила вршиће се по
основу путног извештаја запосленог који је користио ово возило и достављеног рачуна.
Члан 16.
Запослени који користи сопствени аутомобил у службене сврхе има право на
накнаду трошкова горива у складу са Правилником о раду ТОС.
Члан 17.
Издаци остварени по одобреној употреби такси возила правдају се са овереним
рачуном извршиоца услуге.
Члан 18.
По оствареном путном налогу из члана 8. овог Правилника запослени је дужан
да у року од три дана поднесе путни извештај са одговарајућом документацијом ради
обрачуна и ликвидирања путних трошкова.
VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 19.
Овај Правилник ступа на снагу наредног дана од дана доношења.
ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА
Анкица Кондић
Download

Pravilnik o korišćenju službenih vozila