Vážení ctitelia insitného umenia,
na návrh Nadácie Babka Kovačica a Kovačickej obce, Národný výbor
pre nehmotné kultúrne dedičstvo Republiky Srbsko dňa 18. júna
2012, insitné maliarstvo Slovákov v Srbsku zapísal do Národného
registra nehmotného kultúrneho dedičstva Republiky Srbsko.
Dnes, 1. októbra 2013, keď oslavujeme 22 rokov od založenia
Galérie Babka Kovačica (Galéria bola založená 1. októbra 1991),
vydávame túto publikáciu ako najkompletnejšie predloženie
všetkých 63 maliarov na jednom mieste, počnúc od najstaršieho
Vladimíra Boboša, narodeného roku 1906, až po najmladšiu Sanju
Stvorcovú, narodenú roku 1992.
Cieľom vydávania tejto publikácie je umožniť odborníkom:
etnológom, antropológom, sociológom, historikom, historikom
umenia a kreátorom kultúrnej politiky v Srbsku a na Slovensku,
ako najzainteresovanejším stranám, posvietiť na tento fenomén
prostredníctvom vedeckých rozpráv a navrhnúť ochranné
opatrenia podľa UNESCO-vých kritérií.
Pevel Babka, zakladateľ galérie
V Kovačici, 1. októbra 2013
Poštovani prijatelji naivne umetnosti,
na predlog Fondacije Babka Kovačica i Opštine Kovačica
Nacionalni komitet za nematerijalno kulturno nasledje
Republike Srbije je dana 18. juna 2012. godine upisao
Naivno slikarstvo Slovaka u Srbiji u Nacionalni registar
nematerijalnog kulturnog nasledja Republike Srbije.
[email protected]
Pavel
Babka
Danas, 01.oktobra 2013. godine kada obeležavamo 22
godine od osnivanja Galerije Babka Kovačica (galerija je
osnovana 01.10.1991.godine) izdajemo ovu publikaciju
kao najkompletniji prikaz svih 63 slikara na jednom mestu,
od najstarijeg Vladimira Boboša rodjenog 1906.godine do
najmladje Sanje Stvorcove, rodjene1992. godine.
Cilj izdavanja ove publikacije je da stručnjaci etnolozi,
antropolozi, sociolozi, istoričari, istoričari umetnosti
i
kreatori kulturne politike u Srbiji i Slovačkoj, kao prirodno
najzaintresovanije strane, kroz naučne rasprave osvetle
ovaj fenomen i predlože mere zaštite po Uneskovim-vim
kriterijama.
Pavel Babka, osnivač galerije
U Kovačici 01.10.2013.
1
Dear admirers of näive art,
Following the proposal of the Babka Foundation from Kovacica and the Municipality of Kovacica, the National Comittee for the Intangible Cultural
Heritage of Serbia entered the Slovak naive art painting into the List of elements of intangible cultural heritage of the Republic of Serbia on 18 June
2012.
Today, on 1 October 2013, when we are celebrating 22 years since the Babka Gallery Kovacica was founded (on 1 October 1991), we are issuing this
publication as the most comprehensive overview of all 63 painters, starting with the oldest, Vladimir Bobos, born in 1906, and finishing with the
youngest, Sanja Stvorcova, born in 1992.
The purpose of this publication is to enable ethnologists, antropologists, sociologists, historians, art historians and creators culture policies of Serbia
and Slovakia, as most interested parties, to explain this phenomenon through scientific debates and suggest procedures for protecting it in line with
UNESCO criteria.
Pavel Babka, Gallery founder
Kovacica, 1 October 2013
2
Svetové metropoly, v ktorých bola usporiadaná výstava Slovenského insitného maliarstva zo Srbska, zo zbierky Galérie Babka Kovačica, Srbsko
Светске метрополе, где је већ била одржана изложба словачког наивног сликарства из Србије, из колекције Галерије Бабка Ковачица
World's metropolises, where the exhibition of the Slovak naïve paintings from Serbia,
from the collection of Babka Gallery Kovačica, Serbia, has already been held.
Berlin
Pittsburgh
New York
Washington
EXPO 1992 Seville, Spain
EXPO 1998Lisbon, Portugal
EXPO 2000 Hannover, Germany
EXPO 2005 Aichi, Japan
EXPO 2010 Shanghai, China
London
Brussels
Bonn
Paris
Lisabon
Madrid
Strassbourg
Geneva
Vilnus
Prague
Bratislava
Vienna
Ljubljana
Zagreb
Sarajevo
Athens
Rim
St.Petersburg
Moscow
Kosice
Seoul
Tokio
New Delhi
Bombay
3
Vladimír Boboš (Kovačica, 1906–1978).
Gymnázium ukončil v Maďarsku a potom
obchodnú
akadémiu
vo
vtedajšom
Československu. Hovoril po slovensky, po
maďarsky, po srbsky a používal aj nemčinu.
S manželkou Henrikou mal syna Vladimíra.
Pracoval ako úradník v banke. Od roku 1918
vyrábal gobelíny a maľoval. Určité obdobie žil aj
v Šíde, kde sa spoznal so Savom Šumanovićom.
Vo vývoji slovenského insitného výtvarného
umenia zastáva Boboš veľmi významné miesto
preto, lebo bol prvým, komu sa v Kovačici podarilo
zohnať maliarske potreby (farby, štetce a pod.)
a bol prvým maliarom, ktorý začal maľovať. Robil
reprodukcie malieb známych svetových maliarov.
Sám seba nepovažoval za insitného maliara,
ale za realistu. Vystavoval v rámci podujatia
Kovačický október, od roku 1952 až 1967. Prvú
samostatnú výstavu mal v roku 1960 v Ozrene.
Zúčastnil sa aj viacerých kolektívnych výstav, ako
doma, tak aj v zahraničí.
Владимир Бобош (Ковачица, 1906–1978).
Завршио је гимназију у Мађарској, а
затим трговачку академију у тадашњој
Чехословачкој.
Говорио
је
словачки,
мађарски, српски и служио се немачким
језиком. Са супругом Хенриком имао је
сина Владимира. Радио је као банкарски
службеник. Од 1918. године израђивао је
гоблене и сликао. Једно време је живео у
Шиду, где се упознао са Савом Шумановићем.
Бобошева велика улога у развоју словачког
наивног сликарства је у томе што је први
у Ковачици набавио сликарски материјал
(боје, четке и сл.) и први почео да слика.
Пресликавао је слике познатих светских
сликара. Себе није сматрао наивним
сликарем, већ реалистом. Излагао је у оквиру
манифестације „Ковачички октобар“ од 1952.
до 1967. Учествовао је на више колективних
изложби у земљи и иностранству.
Vladimír Boboš (Kovacica, 1906-1978).
Graduated from high school in Hungary and
the Academy of Commerce in Czechoslovakia. He worked as a bank clerk and spoke Slovak, Hungarian, Serbian and had knowledge
of German. Vladimir married Henrika and
had a son Vladimir. Since 1918 he was painting and doing embroidery. At one time he
lived in Sid, where he met Sava Sumanovic.
Bobos had a key role in the development of
Slovak naïve art since he was the first one in
Kovacica who obtained art material (paints,
brushes and so on) and began painting. He
was copying famous world artists’ paintings.
Rather than naïve artist, he considered himself a realist painter. From 1952 to 1967 he
held exhibitions at the event “Kovacica October”. Besides this festival, he participated
in several collective exhibitions at home
and abroad.
4
Vladimír
Boboš
(1906-1978)
Vladimír Boboš, Panónske nebo, 100 cm x 70 cm, 1975, olejomaľba
Vladimir Boboš, Panonsko nebo, 100 cm x 70 cm, 1975. ulje na platnu,
Vladimír Boboš, Pannonian Sky, 100 cm x 70 cm 1975, oil on canvas,
5
Јán Sokol (Kovačica, 1909–1982).
Ukončil päť tried základnej školy v Kovačici. Bol
poľnohospodárom. S manželkou Annou mal
dcéry Katarínu a Alžbetu a ujal sa aj manželkinej
dcéry z prvého manželstva – Anny. O maľovanie
sa začal zaujímať, keď mal dvanásť rokov. V prvej
fáze, od roku 1937, robil reprodukcie malieb
z pohľadníc technikou akvarelu a pastelu. Od roku
1939 maľoval olejomaľby. Zúčastnil sa početných
kolektívnych výstav doma a v zahraničí. Mal
jednu samostatnú výstavu v Kovačici. Od roku
1952 až 1982, pravidelne vystavoval v rámci
podujatia Kovačický október.
Јан Сокол (Ковачица, 1909–1982).
Завршио је пет разреда основне школе
у Ковачици. Бавио се земљорадњом. Са
супругом Аном имао је ћерке Катарину и
Алжбету и прихватио је супругину ћерку из
првог брака – Ану. Почео је да се занима за
сликарство са дванаест година. У првој фази,
од 1937. године, пресликавао је репродукције
са разгледница у техници акварела и пастела.
Од 1939. године сликао је уљаним бојама.
Учествовао је на великом броју колективних
изложби у земљи и иностранству. Имао је
једну самосталну изложбу у Ковачици. Од
1952. до 1982. године редовно је излагао у
оквиру манифестације „Ковачички октобар“.
Јán Sokol (Kovacica, 1909-1982).
He completed five years of primary school
in Kovacica, became a farmer and married
Ana. They had two daughters, Katarina
and Alzbeta, and he adopted his wife’s
daughter from her first marriage, Ana.
He gained interest in painting at the age
of twelve. Initially, since 1937, he copied
reproduction post cards using aquarelle
and pastels. Since 1939 he painted in oil.
Sokol participated in many collective exhibitions at home and abroad, having one
independent exhibition in Kovacica. From
1952 to 1982 he regularly exhibited at the
event “Kovacica October”.
6
Ján
Sokol
(1909-1982)
Ján Sokol, Mlatba obilnín, 80 cm x 150 cm, 1975, olejomaľba
Jan Sokol, Vršidba žita, 80 cm x 150 cm, 1975, ulje na platnu
Ján Sokol, Wheat Threshing, 80 cm x 150 cm, 1975, oil on canvas
7
Michal Bíreš (Kovačica, 1912–1981).
Ukončil štyri ročníky základnej školy. Bol
poľnohospodárom. O maľovanie sa začal
zaujímať v tridsiatych rokoch svojho života,
inšpirovaný dielami Martina Palušku a Jána
Sokola. Maľoval dedinské krajinky, scény
z každodenného života, portréty. Spolupracoval
s Galériou samoukých výtvarných umelcov
v Jagodine, v ktorej mal svoju prvú samostatnú
výstavu v roku 1974. Samostatných výstav mal
niekoľko a často vystavoval aj na kolektívnych
výstavách doma a v zahraničí. Vystavoval aj na
výstavách v rámci podujatia Kovačický október.
Михал Биреш (Ковачица, 1912–1981).
Завршио је четири разреда основне школе.
Бавио се земљорадњом. Заинтересовао
се за сликарство у тридесетим годинама
живота, инспирисан радовима Мартина
Палушке и Јана Сокола. Сликао је
сеоске пејзаже, сцене из свакодневног
живота, портрете. Сарађивао је са
Галеријом самоуких ликовних уметника у
Јагодини, у којој је имао прву самосталну
изложбу 1974. године. Имао је више
самосталних изложби, а учествовао је и
на доста колективних изложби у земљи
и иностранству. Излагао је на изложбама
у оквиру манифестације „Ковачички
октобар“.
Michal Bíreš (Kovacica, 1912-1981).
He completed four years of primary school
and became a farmer. Bires became interested in painting in his thirties, inspired by
the works of Martin Paluska and Jan Sokol.
He painted rural landscapes, scenes from
everyday life and portraits. In addition,
he collaborated with the Gallery of selftaught visual artists in Jagodina where he
held his first solo exhibition in 1974. Afterward, he had several solo and participated
in many group exhibitions at home and
abroad, including exhibitions at the event
“Kovacica October”.
8
Michal
Bíreš
(1912-1981)
Michal Bíreš, Portrét suseda, 48 cm x 38 cm, 1979, olejomaľba
Mihal Bireš, Portret komšije, 48 cm x 38 cm, 1979, ulje na platnu
Michal Bíreš, Portrait of a Neighbor, 48 cm x 38 cm, 1979, oil on canvas
9
Martin Paluška (Kovačica, 1913–1984).
Ukončil šesť ročníkov základnej školy
a trojročnú remeselnícku školu. Bol
zámočníkom. Pracoval v kovačickom mlyne.
S manželkou Alžbetou mal syna Martina
a dcéry Máriu a Alžbetu. Maľoval od roku 1931
a robil oľejomaľby. Pri maľovaní sa inšpiroval
prírodou, životom na dedine a slovenským
folklórom. Namaľoval približne 600 obrazov.
Vystavoval v rámci podujatia Kovačický
október, od roku 1952 až 1985. Za svoju
umeleckú tvorbu získal ocenenia: Plaketa SZPĽ
Vojvodiny (Socialistického zväzu pracujúceho
ľudu Vojvodiny), za dosiahnuté výsledky
a významné úspechy v práci SZPĽ Vojvodiny,
pri budovaní samosprávnej socialistickej
spoločnosti (1981); Zlatá plaketa MKSZPĽV
(Miestneho komitétu socialistického zväzu
pracujúceho ľudu Vojvodiny) v Kovačici, pri
príležitosti výstavy k 30. Kovačickému októbru.
Мартин Палушка (Ковачица, 1913–1984).
Завршио је шест разреда основне
школе и трогодишњу занатску школу. По
занимању је био машинбравар. Радио
је у млину у Ковачици. Са супругом
Алжбетом имао је сина Мартина и ћерке
Марију и Алжбету. Сликао је од 1931.
године уљем на платну. У сликарству га
је инспирисала природа, живот на селу и
словачки фолклор. Насликао је око 600
слика. Излагао је у оквиру манифестације
„Ковачички октобар“ од 1952. до 1985.
године. За своје уметничко стваралаштво
додељена су му признања: Плакета ССРН
Војводине за постигнуте резултате и
значајне успехе у раду ССРН Војводине у
изградњи самоуправног социјалистичког
друштва (1981); Златна плакета МКССРНВ
у Ковачици поводом изложбе 30.
„Ковачичког октобра“.
Martin Paluška (Kovacica, 1913-1984).
Completed six years of primary school
and three years of vocational school, becoming a locksmith. He had worked at
the mill in Kovacica and married Alzbeta
having a son Martin and daughters Maria and Alzbeta. Since 1931 he painted in
oil on canvas. His art was inspired by the
nature, country life and Slovak folklore,
resulting in about 600 paintings. From
1952 to 1985 he participated in the event
“Kovacica October”. Recognitions for his
artistic creations include the Plaque of Vojvodina SSRN (Socialist Alliance of Working
People) for the achievements and great
success in work of SSRNV building selfmanaging socialist society (1981) and the
Golden plaque MKSSRNV (Local Committee of Socialist Alliance of Working People)
received at the 30th “Kovacica October”.
10
Martin
Palu{ka
(1913-1984)
Martin Paluška, Kovačická barina poza Babkov dom, 30 cm x 40 cm, 1957, olejomaľba na lesonite
Martin Paluška, Kovačička bara iza Babkove kuće, 30 cm x 40 cm, 1957, ulje na lesonitu
Martin Paluška, Kovačica Pond behind Babka’s House, 30 cm x 40 cm, 1957, oil on lesonite
11
Pavel Hrk (Kovačica, 1922–1996).
Jeho rodičia boli Zuzana a Ďuro Hrk. Ukončil
štyri ročníky základnej školy v rodnej Kovačici
a potom ďalšie tri ročníky učňovskej školy
v Kačareve. Pracoval ako stolár. To, že
bol priamym účastníkom druhej svetovej
vojny, bolo pre neho veľmi traumatizujúcou
skúsenosťou a insitné maliarstvo mu do istej
miery pomohlo, aby to prekonal. V roku 1953
sa pridal k miestnej výtvarnej sekcii Kultúrnoosvetového spolku Pokrok. Jeho obľúbeným
motívom bola príroda. Začal vystavovať v roku
1954, v rámci podujatia Kovačický október.
Vystavoval v rámci kolektívnych výstav doma
a v zahraničí.
Павел Хрк (Ковачица, 1922–1996).
Родитељи су му били Зузана и Ђура Хрк.
Завршио је четири разреда основне
школе у родној Ковачици, а затим три
разреда занатске школе у Качареву.
Радио је као столар. Учешће у Другом
светском рату представљало је за њега
веома трауматично искуство, а бављење
наивним сликарством му је помогло да
то донекле превазиђе. Придружио се
1953. године ликовној секцији Културнопросветног друштва „Покрок“. Омиљени
сликарски мотив му је природа. Почео
је да излаже 1954. године, у оквиру
манифестације
„Ковачички
октобар“.
Учествовао је на колективним изложбама
у земљи и иностранству.
Pavel Hrk (Kovacica, 1922-1996).
Born to Zuzana and Djura Hrk. He finished
four years of primary school in his native
Kovacica, followed by three years of vocational school in Kacarevo. He worked as a
carpenter. Participation in the World War II
was very traumatic experience for him and
naïve art helped him overcome it to certain extent. In 1953 he joined art group at
the Cultural and Educational Society “Pokrok”. Nature was his favorite art motif. He
began exhibiting artwork in 1954 at “Kovacica October” festival and took part in
collective exhibitions at home and abroad.
12
Pavel
Hrk
(1922-1996)
Pavel Hrk, Jeleň, 40 cm x 50 cm, 1962, olejomaľba
Pavel Hrk, Jelen, 40 cm x 50 cm, 1962, ulje na platnu
Pavel Hrk, Deer, 40 cm x 50 cm, 1962, oil on canvas
13
Mar tin Jonáš (Kovačica, 1924–1996).
Ukončil štyri ročníky základnej školy a kurz pre
poľnohospodárov, v trvaní šiestich mesiacov.
Bol
poľnohospodárom.
S manželkou
Zuzanou mal syna Martina. Jeho maliarske
začiatky sú spojené s výrobou nástenných
novín na vojenčine v roku 1944. V roku 1951
sa zapojil do výtvarnej sekcie Kultúrnoosvetového spolku Pokrok v Kovačici. Dával
hodiny insitného maliarstva. Stredobodom
záujmu jeho tvorby je človek. Postavy ľudí
sú znázornené s nesúmerne malými hlavami
a veľkými rukami a nohami. Okrem človeka,
ústrednými motívmi sú kukurica, polia, nebo,
chlieb a tekvice. Robil olejomaľby, grafiky,
kresby, akvarel a pastel. Za svoju tvorbu
získal mnohé medzinárodné ceny a uznania.
Prvú samostatnú výstavu v zahraničí mal
v roku 1964, v galérii Numaga v Avernire
(Švajčiarsko). Vystavoval aj v rámci viacerých
kolektívnych výstav doma a v zahraničí.
Мартин Јонаш (Ковачица, 1924–1996).
Завршио је четири разреда основне школе
и шестомесечни курс за пољопривредне
произвођаче. Са супругом Зузаном имао је
сина Мартина. Почеци његовог бављења
сликарством везани су за израду зидних
новина у војсци 1944. године. Придружио
се 1951. године ликовној секцији Културнопросветног друштва „Покрок“ у Ковачици.
Држао је часове наивног сликарства. У
центру његовог стваралачког интересовања
налази се човек. Људске фигуре су
представљене са несразмерно малим
главама и великим рукама и ногама. Поред
човека, централни мотиви су кукуруз, њиве,
небо, хлеб и бундеве. Радио је у техници
уља на платну, графике, цртеже, акварел
и пастел. За свој стваралачки рад добио је
многе међународне награде и признања.
Прву самосталну изложбу у иностранству
имао је 1964. године у галерији „Нумага“
у Аверниру (Швајцарска). Учествовао је
на више колективних изложби у земљи и
иностранству.
Martin Jonáš (Kovacica, 1924-1996).
He finished four years of primary school and six
months course for agricultural workers. With
his wife Zuzana he had a son Martin. In the
beginning of his artistic career he was making
wall newspaper in the army (1944). In 1951 he
joined art group at the Cultural and Educational
Society “Pokrok” in Kovacica and he was
teaching naïve painting. His creative interest
focused on a human being. Human figures
were represented with disproportionately
small heads and big hands and feet. Besides
human figures, central motifs were corn, fields,
sky, bread and pumpkins. Techniques he used
included oil on canvas, graphics, drawings,
aquarelle and pastels. Jonas received many
international prizes and acknowledgements
for his creative work. His first solo exhibition
abroad was in 1964 at “Numaga” gallery in
Auvernier (Switzerland). Furthermore, he
participated in many collective exhibitions at
home and abroad.
14
Martin
Janá{
(1924-1996)
Martin Jonáš (1924–1996) Dinár musí byť ťažký, kresba, 25 cm x 15 cm, 1991
Martin Jonaš (1924–1996) Dinar mora biti težak, crtez, 25 cm x 15 cm, 1991
Martin Jonáš (1924–1996) Dinar has to be heavy, drawing, 25 cm x 15 cm, 1991
15
Јán Veňarský (Kovačica, 1928–1985).
Ukončil štyri ročníky základnej školy. V rodnom
mestečku bol poľnohospodárom. S manželkou
Zuzanou mal dcéru Zuzanu (vydatá Lenhartová)
a syna Jána. Svoj maliarsky talent po prvýkrát
verejne predstavil počas výkonu vojenskej
služby, kvôli nutnosti vyrobiť nástenné noviny.
Insitnému umeniu sa venoval od roku 1954, až
do konca svojho života. Namaľoval približne
800 obrazov. Jeho obľúbeným maliarskym
motívom boli kone, príroda, folklórne prvky
a znázornenia sviatkov z dedinského života.
Vystavoval v rámci podujatia Kovačický október.
Okrem iných ocenení, dostal aj striebornú
plaketu, pri príležitosti osláv 30. výročia konania
Kovačického októbra.
Јан Вењарски (Ковачица, 1928–1985).
Завршио је четири разреда основне
школе. Бавио се земљорадњом у родном
месту. Са супругом Зузаном имао је ћерку
Зузану (удато Ленхарт) и сина Јана. Свој
сликарски таленат први пут је јавно
приказао за потребе израде зидних
новина у војсци. Наивним сликарством
бавио се од 1954. године до смрти.
Насликао је око 800 слика. Омиљени
сликарски мотив били су му коњи,
природа, фолклорни елементи и прикази
свечаности из сеоског живота. Излагао
је у оквиру манифестације „Ковачички
октобар“. Међу признањима издваја се
Сребрна плакета, коју је примио поводом
30. „Ковачичког октобра“.
Јán Veňarský (Kovacica, 1928-1985).
He completed four years of primary
school. Became a farmer in his hometown
and married Zuzana having a daughter
Zuzana (married Lenhart) and a son Jan.
His artistic talent was first publicly demonstrated when he made wall newspapers in
the army. Venjarski became involved in naïve art in 1954 and painted until his death,
creating about 800 paintings. His favorite
motifs were horses, nature, elements of
folklore and country life festivities. Often
he exhibited at “Kovacica October” festival. Among his awards, the Silver plaque
stands out, received at the 30th “Kovacica
October”.
16
Ján
Veñarský
(1928-1985)
Јán Veňarský, Svadba, 50 cm x 70 cm, 1980, olejomaľba
Jan Venjarski, Svadba 50 cm x 70 cm, 1980, ulje na platnu
Јán Veňarský, Wedding, 50 cm x 70 cm, 1980, oil on canvas
17
Ján Kňazovic (Kovačica, 1925–1985).
Bol poľnohospodárom. Ukončil šesť ročníkov
základnej školy. S manželkou Marou mal dcéru
Annu. Maľovať začal keď bol vojakom, pred
koncom druhej svetovej vojny. Bol jedným
z prvých maliarov insitného maliarstva
v Kovačici. Jeho tvorba bola inšpirovaná
motívmi, ktoré súviseli so životom na dedine.
Mal veľký počet samostatných (približne 100)
a kolektívnych výstav (približne 400) doma
a v zahraničí. Vystavoval v rámci podujatia
Kovačický október, v období od roku 1952 až
1985. Obrazy od tohto autora sa nachádzajú
v početných súkromných zbierkach, ako aj
v zbierkach múzeí po celom svete (Louvre,
Vatikán, atď.). Za svoju umeleckú tvorbu
dostal mnoho cien a ocenení.
Јан Књазовиц (Ковачица, 1925–1985).
Бавио се земљорадњом. Завршио је шест
разреда основне школе. Са супругом
Маром имао је ћерку Ану. Почео је да се
бави сликарством као војник, пред крај
Другог светског рата. Био је један од првих
сликара наивног сликарства у Ковачици.
Стваралаштво
му
је
инспирисано
мотивима у вези са животом на селу.
Имао је велики број самосталних (око
100) и групних изложби (око 400) у земљи
и иностранству. Излагао је у оквиру
манифестације
„Ковачички
октобар“
у периоду од 1952. до 1985. године.
Слике овог аутора налазе се у бројним
приватним и музејским колекцијама
широм света (Лувр, Ватикан итд.). За свој
стваралачки рад добио је многе награде и
признања.
Ján Kňazovic (Kovacica, 1925-1985).
He completed six years of primary school.
Became a farmer and married Mara having
a daughter Ana. By the end of the Second
World War, he began to paint as a soldier
and became one of the first naïve artists in
Kovacica. Village life inspired his artwork.
Knjazovic had many solo (about 100) and
collective (about 400) exhibitions at home
and abroad. From 1952 to 1985 he exhibited at “Kovacica October” festival. Paintings
by this author are part of many museum
and private collections around the world
(Louvre, Vatican and so on). He received
many awards and prizes for his creative
work.
18
Ján
Kñazovic
(1925-1985)
Ján Kňazovic, Moja Kovačica, 40 cm x 50 cm, 1975, olejomaľba
Jan Knjazovic, Moja Kovačica, 40 cm x 50 cm, 1975, ulje na platnu
Ján Kňazovic, My Kovačica, 40 cm x 50 cm, 1975, oil on canvas
19
Zuzana Chalupová (dievocké Koreňová)
(Kovačica, 1925–2001).
Otec Martin, matka Anna (roď. Galátová). Mala
mladšiu sestru Annu. Bola vydatá za Adama
Chalupu. Ukončila päť ročníkov základnej školy.
Venovala sa poľnohospodárstvu, vinohradníctvu
a včelárstvu. V 50. rokoch 20. storočia bola aktívnou
členkou Ženského spolku v Kovačici, kde vyšívala.
Robila gobelíny pre „Narodnu radinost”. Od roku
1964 robila olejomaľby. Deti nemala. Avšak,
práve deti boli hlavným motívom na jej obrazoch.
Maľovala dievčatko Katku, ako svoju dcéru. Hlásila
sa k evanjelickej cirkvi, ktorá mala v jej živote dôležitú
úlohu. Niektoré jej diela vychádzali z náboženských
motívov, ktorými sa inšpirovala. Často maľovala
zimu. Svoju prvú samostatnú výstavu mala v roku
1968 v Dubrovníku. V Paríži, v roku 1969, mala dve
výstavy: v Galérii Raymonda Duncana a vo Versailles.
V novembri, v roku 1973, ju v jej dome v Kovačici,
navštívil francúzsky politik Francois Mitterand. Mala
veľký počet samostatných a kolektívnych výstav, ako
doma, tak aj v zahraničí.
Зузана Халупова (девојачко Корењова)
(Ковачица, 1925–2001).
Отац Мартин, мајка Ана (рођена Галат).
Имала је млађу сестру Ану. Била је удата
за Адама Халупу. Завршила је пет разреда
основне школе. Бавила се земљорадњом,
виноградарством и пчеларством. Педесетих
година 20. века била је активна чланица
Друштва жена у Ковачици, где се бавила
везом. Радила је гоблене за „Народну
радиност“. Сликала је уљем на платну од 1964.
године. Није имала деце. Међутим, управо
су деца главни мотив на њеним сликама.
Сликала је девојчицу Катку, као своју ћерку.
Припадала је евангелистичкој цркви, која је
у њеном животу имала битну улогу. Неки од
њених радова инспирисани су религијским
мотивима. Често је сликала зиму. Прву
самосталну изложбу је имала 1968. године у
Дубровнику. У Паризу је 1969. године имала
две изложбе: у галерији Рајмонда Данкана и
у Версају. У новембру 1973. године посетио
ју је у њеној кући у Ковачици француски
политичар Франсоа Митеран. Имала је
велики број самосталних и колективних
изложби у земљи и иностранству.
Zuzana Chalupová (maiden
Korenjova) (Kovacica, 1925-2001).
name
Born to parents Martin and Ana (maiden name
Galat); she had a younger sister Ana and married
Adam Halupa. Her education covered five years of
primary school. Halupova was engaged in farming,
grape growing and beekeeping. In 1950s she was
an active member of the Association of Women
in Kovacica where she was doing needlework.
Additionally, she was making embroidery for “Folk
Arts and Crafts”. Since 1964 she painted in oil on
canvas. Halupova was childless. However, children
were the main motif on her paintings. Frequently
she painted a girl, Katka, as her daughter. Evangelical
church had a major role in her life. Some of her
works were inspired by religious motifs. Often she
painted winter. Her first solo exhibition was in 1968
in Dubrovnik. In 1969 she had two exhibitions
in Paris: at the Raymond Duncan Art Gallery and
another in Versailles. In November of 1973, French
politician Francois Mitterrand visited Zuzana in her
Kovacica home. She had many solo and collective
exhibitions at home and abroad.
20
Zuzana
Chalupová
(1925-2001)
Zuzana Chalupová, (1925–2001) Žatva, olejomaľba, 45cm x 60cm, 1976
Zuzana Chalupova, (1925–2001) Žetva, ulje, 45cm x 60cm, 1976
Zuzana Chalupová, (1925–2001) Harvest, oil painting, 45cm x 60cm, 1976
21
Ján Strakúšek sa narodil v Kovačici,
v roku 1926.
Ukončil päť ročníkov základnej školy.
S manželkou Katarínou má syna Jána a dcéry
Katarínu a Zuzanu. Bol účastníkom druhej
svetovej vojny a utrpel zranenie. Po skončení
vojny ukončil dva šesťmesačné murárske
kurzy v Belehrade. Pracoval ako stavbár a ako
samostatný majster murár. Počas druhej
svetovej vojny začal maľovať pre nástenné
noviny. Jeho obľúbené maliarske motívy
sú zo života na dedine, znázornenia druhej
svetovej vojny, zátišia a portréty. Namaľoval
približne štyristo obrazov. Vystavoval na
takmer všetkých výstavách, v rámci podujatia
Kovačický október a v rámci mnohých
kolektívnych výstav doma a v zahraničí.
Јан Стракушек је рођен у Ковачици
1926. године.
Завршио је пет разреда основне школе.
Са супругом Катарином има сина Јана и
ћерке Катарину и Зузану. Учествовао је
у Другом светском рату и био је рањен.
По завршетку рата завршио је два
шестомесечна зидарска курса у Београду.
Радио је као грађевинац и као самостални
зидарски мајстор. Почео је да слика зидне
новине за време Другог светског рата.
Омиљени сликарски мотиви су из живота
на селу, призори из Другог светског рата,
мртва природа и портрети. Насликао
је око четиристо слика. Учествовао
је на скоро свим изложбама у оквиру
манифестације „Ковачички октобар“ и на
многим колективним изложбама у земљи
и иностранству.
Ján Strakúšek was born in Kovacica in
1926 and finished five years of primary
school.
He married Katarina having a son Jan and
daughters Katarina and Zuzana. Fighting
in the Second World War he was wounded. After the war, he completed two sixmonths masonry courses in Belgrade. This
enabled him to work as a construction
worker and as an independent master
builder. He began to paint doing a wall
newspaper during the Second World War.
Favorite painting motifs are from the village life, scenes from the Second World
War, still life and portraits. Strakusek painted about 400 paintings and exhibited
artwork at almost all “Kovacica October”
events and many collective exhibitions at
home and abroad.
22
Ján
Strakú{ek
(1926)
Ján Strakúšek (1926) Sestry, olejomaľba, 45 cm x 65 cm, 1999
Jan Strakušek (1926) Sestre, ulje, 45 cm x 65 cm, 1999
Ján Strakúšek (1926) Sisters, oil painting, 45 cm x 65 cm, 1999
23
Katarína Kožíková (dievocké Kolárová)
(Lovrin, Rumunsko), 1926 – Kovačica, 2007).
Ukončila základnú školu. Od roku 1948 žila na
Slovensku. Do Kovačice sa prisťahovali spolu
s manželom Jozefom v roku 1958, s ktorým
mala dcéru Vieru (vydatá Mravíková). Hovorila
po slovensky, po rumunsky, po maďarsky, po
nemecky a po srbsky. Maľovať začala v roku
1960. Jej obľúbené maliarske motívy súviseli so
slovenskou národnou tradíciou, s obyčajami
životného cyklu, obzvlášť maľovala svadby.
Zaujímali ju aj ľudové tance, muzikanti,
domáce násilie, bitky v krčme. Vystavovala
v rámci podujatia Kovačický október, od roku
1964. Spolupracovala s Galériou výtvarných
umelcov samoukov v Jagodine. Vystavovala
v rámci mnohých kolektívnych výstav doma
a v zahraničí. Neraz darovala svoje obrazy na
charitatívne podujatia.
Катарина
Кожикова
(девојачко
Коларова) (Ловрин (Румунија), 1926 –
Ковачица, 2007).
Завршила је основну школу. Од 1948.
године живела је у Словачкој. Доселила
се у Ковачицу са супругом Јозефом 1958.
године, са којим је имала ћерку Вјеру (удато
Мравик). Говорила је словачки, румунски,
мађарски, немачки и српски језик. Почела је
да слика 1960. године. Омиљени сликарски
мотиви су у вези са словачком народном
традицијом, обичајима животног циклуса,
посебно свадбама. Затим су је заокупљали
и народни плесови, музичари, насиље у
породици, кафанске туче. Излагала је у
оквиру манифестације „Ковачички октобар“
од 1964. године. Сарађивала је са Галеријом
самоуких ликовних уметника у Јагодини.
Излагала је на многим колективним
изложбама у земљи и иностранству.
Katarína Kožíková (maiden name
Kolarova). (Lovrin, Romania, 1926 Kovacica, 2007).
She finished primary school and lived in
Slovakia since 1948. In 1958 moved to
Kovacica with her husband Jozef and a
daughter Vjera (married Mravik). Kozikova
spoke Slovak, Romanian, Hungarian,
German and Serbian languages. She
began to paint in 1960. Her favorite
painting motifs were Slovak folk tradition,
customs of the life cycle (especially
weddings). She was also preoccupied
with folk dances, musicians, domestic
violence and bar fights. Since 1964 she
exhibited at “Kovacica October” festival
and worked with the Gallery of self-taught
artists in Jagodina. Kozikova took part in
many collective exhibitions at home and
abroad.
24
Katarína
Kožíková
(1926-2007)
Katarína Kožíková (1926–2007) Svadba, olejomaľba, 60 cm x 80 cm, 1999
Katarina Kožikova (1926–2007) Svadba, ulje, 60 cm x 80 cm, 1999
Katarína Kožíková (1926–2007) Wedding, oil painting, 60 cm x 80 cm, 1999
25
Ondrej Lenhar t sa narodil v Kovačici,
v roku 1928.
Ukončil základnú školu. Žije v Pančeve, vo
Vojlovici. S manželkou Evou má dve deti –
syna Daniela a dcéru Ľudmilu. Maľuje od
roku 1952. Píše memoáre o svojom detstve
a živote. Maľoval spomienky z detstva,
rastlinný a živočíšny svet kovačického
„rítu“ (močariska). Namaľoval presný plán
Kovačice. Podľa jeho slov, vo svojej výtvarnej
tvorbe používa všetky farby, ktoré mu prídu
pod ruku – fixky, drevené ceruzky, perá atď.
Celkovo namaľoval päťdesiatštyri obrazov.
Jeho dvanásť obrazov sa nachádza v zbierke
Galérie Babka a boli publikované v kalendári
na rok 2013.
Ондреј Ленхарт рођен је у Ковачици
1928. године.
Завршио је основну школу. Живи у
Панчеву, у Војловици. Са супругом Евом
има двоје деце – сина Данијела и ћерку
Људмилу. Слика од 1952. године. Писац
је мемоара о свом детињству и животу.
Сликао је успомене на детињство, биљни
и животињски свет ковачичког рита.
Насликао је детаљни план Ковачице.
Према његовим речима, за своје ликовно
изражавање користи све боје које му дођу
под руку – фломастере, дрвене бојице,
хемијске оловке итд. Укупно је насликао
педесет четири слике. Дванаест његових
слика налазе се у колекцији Галерије
„Бабка“ и објављене су у календару за
2013. годину.
Ondrej Lenhart was born in Kovacica in
1928 and completed primary school.
He lives in Vojlovica, Pancevo with his wife
Eva and has two children, son Daniel and
daughter Ljudmila. Lenhart paints since
1952, portraying memories from his childhood and flora and fauna of Kovacica bog.
In his words, to express himself artistically, he uses all coloring material he finds
handy: markers, pencils, pens and so on.
He made total of 54 paintings, drew a detailed plan of Kovacica and wrote his life
and childhood memoirs. Twelve of his pictures are in “Babka” gallery collection and
are published in 2013 calendar.
26
Ondrej
Lenhart
(1928)
Ondrej Lenhart, Zima u kovačickej mokradi, 21 cm x 29 cm, 1980, akvarel na papieri
Ondrej Lenhart, Zima u kovačičkom ritu, 21 cm x 29 cm, 1980, akvarel na papiru
Ondrej Lenhart, Winter in Kovačica Marsh, 21 cm x 29 cm, 1980, watercolor on paper
27
Ondrej Veňarský sa narodil v roku 1930
v Kovačici.
Ukončil šesť ročníkov základnej školy
a trojročný kurz pre poľnohospodárov. Bol
poľnohospodárom. S manželkou Zuzanou
(umrela v roku 2001), má syna Andreja. Maľovať
začal potom, čo sa vrátil z povinnej vojenskej
služby. Olejomaľby robí od roku 1959. Jeho
obľúbenými maliarskymi témami sú práce
spojené so žatvou a biele býky. Od roku 1962,
spolupracoval s Galériou výtvarných umelcov
samoukov v Jagodine. V roku 1965 v Kovačici
mal samostatnú výstavu, kde vystavoval
35 obrazov maľovaných na skle. Vystavoval
na početných samostatných výstavách
a zúčastnil sa mnohých kolektívnych výstav
doma a v zahraničí. Po prvýkrát vystavoval
svoje práce v rámci podujatia Kovačický
október, v roku 1960. V roku 1991 publikoval
knihu náboženského obsahu v slovenčine:
Ondrej Veňarský – hlas z Kovačice.
Ондреј Вењарски рођен је 1930.
године у Ковачици. Завршио је шест
разреда основне школе и трогодишњи
курс за пољопривреднике. Бавио се
земљорадњом. Са супругом Зузаном
(умрла 2001. године) има сина Андреја.
Сликарством се бави од периода
одслужења војног рока. Уљаним бојама
слика од 1959. године. Омиљене сликарске
теме су му жетвени радови и бели бикови.
Од 1962. године сарађивао је са Галеријом
самоуких ликовних уметника у Јагодини. У
Ковачици је 1965. године имао самосталну
изложбу са 35 слика на стаклу. Излагао
је на бројним самосталним изложбама
и учествовао на многим колективним
изложбама у земљи и иностранству. Први
пут је изложио своје радове у оквиру
манифестације „Ковачички октобар“ 1960.
године. Објавио је 1991. године књигу
религиозног садржаја на словачком
језику: Ондреј Вењарски – глас из Ковачице.
Ondrej Veňarský was born in 1930 in
Kovacica where he lived as a farmer.
He finished six years of primary school
and three-year course for farmers. His
wife Zuzana died in 2001; he has a son
Andrej. Venjarski began to paint soon after
completion of military service. Since 1959
he uses oil on canvas. His favorite painting
motifs are harvesting works and white bulls.
Since 1962 he collaborated with the gallery
of self-taught artists in Jagodina. In 1965 he
held a solo exhibition in Kovacica with 35
paintings on the glass. First he presented
his work at “Kovacica October” in 1960 and
had many solo and collective exhibitions
at home and abroad. In 1991 he published
a book with religious contents in Slovak
language: Ondrej Venjarski - the voice from
Kovacica.
28
Ondrej
Veñarský
(1930)
Ondrej Veňarský (1930), Žatva, olejomaľba , 70 cm x 100 cm, 1976
Ondrej Venjarski (1930), Žetva, ulje, 70 cm x 100 cm, 1976
Ondrej Veňarský (1930), Harvest, oil painting, 70 cm x 100 cm, 1976
29
Ján Garaj (Kovačica, 1930–2003).
Ukončil štyri ročníky základnej školy a dva
ročníky meštianskej školy. S manželkou Máriou
mal tri dcéry – Máriu, Annu a Katarínu. Bol
poľnohospodárom a stavbárom v Belehrade
a v Nemecku. V Kovačici navštívil výstavu
insitného maliarstva v roku 1955, po ktorej,
ako sám hovoril, cítil potrebu, aby sa aj sám
pokúsil maľovať. Kamarát a sused Kňazovic
mu v súvislosti s maľovaním pomohol svojimi
radami. Garajove maľby znázorňujú ťažké
dedinské práce. Výtvarný výraz je v súlade
s trpkým a ťažkým spôsobom života, ktorý je na
obrazoch znázornený surovo a hrubo. Namaľoval
približne tristo obrazov. Prvýkrát vystavoval
v roku 1960, v rámci podujatia Kovačický
október. Zúčastňoval sa aj kolektívnych výstav
doma a v zahraničí. Samostatnú výstavu mal
v roku 2000 v Kovačici a v Bratislave.
Јан Гарај (Ковачица, 1930–2003).
Завршио је четири разреда основне школе
и два разреда грађанске школе. Са супругом
Маријом имао је три ћерке – Марију, Ану
и Катарину. Радио је као земљорадник и
грађевински радник у Београду и Немачкој.
У Ковачици је посетио изложбу наивног
сликарства 1955. године, након чега је, како
је говорио, осетио потребу да и сам покуша
да слика. Пријатељ и комшија Књазовиц
помогао му је својим саветима у вези са
сликарством. У Гарајевим делима приказани
су тешки сеоски радови. Ликовни израз је
у складу са мукотрпним начином живота,
који је представљен на сликама сирово и
грубо. Насликао је око три стотине слика.
Прву изложбу је имао 1960. године у оквиру
минифестације
„Ковачички
октобар“.
Учествовао је на колективним изложбама у
земљи и иностранству. Имао је самосталну
изложбу 2000. године у Ковачици и
Братислави.
Ján Garaj (Kovacica, 1930-2003).
His education covered four years of primary
school and two years of civic school. Garaj
had a wife Maria and three daughters: Maria, Ana and Katarina. He worked as a farmer
and construction worker in Belgrade and
Germany. In 1955 he visited exhibition of naïve art in Kovacica and after that, in his own
words, he felt a need to try to paint. Friend
and a neighbor Knjazovic helped him with
advices regarding painting. Garaj’s works
portray hard peasant labor. Artistic expression is consistent with the painstaking way
of life, which is depicted in his paintings as
raw and rough. He made about 300 paintings. His first exhibition was in 1960 at “Kovacica October” festival, followed by many
collective exhibitions at home and abroad.
In 2000 he held solo exhibitions in Kovacica
and Bratislava (Slovakia).
30
Ján
Garaj
(1930-2003)
Ján Garaj, Mlatba, 40 cm x 50 cm, 1990, olejomaľba
Jan Garaj, Vršidba, 40 cm x 50 cm, 1990, ulje na platnu
Ján Garaj, Threshing, 40 cm x 50 cm, 1990, oil on canvas
31
Katarína Ďurišová (dievocké Zámečníková)
(Kovačica, 1931–2011).
S manželom Martinom mala dcéry Katarínu
a Máriu. Do roku 1979, sa živila umeleckým
maľovaním stien v domácnostiach. Potom
začala maľovať na keramike a na rôznych
predmetoch v domácnosti. Olejomaľby začala
robiť v roku 2003. Svoju prvú samostatnú
výstavu mala v Padine v roku 1999. Okrem
samostatných, vystavovala aj v rámci
kolektívnych výstav, ako doma, tak aj
v zahraničí.
Катарина
Ђуришова
(девојачко
Замечник) (Ковачица, 1931–2011).
Са супругом Мартином имала је ћерке
Катарину и Марију. Бавила се уметничким
молерајем до 1979. године. Затим
почиње да слика на керамици и разним
предметима из покућства. Почела је
да ради у техници уља на платну 2003.
године. Имала је прву самосталну изложбу
у Падини 1999. године. Осим самосталних
изложби, учествовала је на колективним
изложбама у земљи и иностранству.
Katarína
Ďurišová (maiden name
Zamecnik) (Kovacica, 1931-2011).
She married Martin having two daughters,
Katarina and Marija. Artistic decoration
was her main interest until 1979, when
she began to paint on ceramics and
different household items. In 2003 she
started using oil on canvas technique. Her
first solo exhibition was in Padina in 1999.
She participated in solo and collective
exhibitions at home and abroad.
32
Katarina
Dˇuríšová
(1931-2011)
Katarína Ďurišová (1931–2011) Bielenie plátna, olejomaľba, 40 cm x 55 cm, 1998
Katarina Đurišova (1931–2011) Beljenje platna, ulje, 40 cm x 55 cm, 1998
Katarína Ďurišová (1931–2011) Fabric Bleaching, oil painting, 40 cm x 55 cm, 1998
33
Michal Povolný sa narodil v roku 1935
v Padine.
Je poľnohospodárom. S manželkou Katarínou
má syna Jána a dcéru Katarínu. Maľuje od roku
1958. Je jedným zo zakladateľov insitného
maliarstva v Padine. Najčastejšie motívy, ktoré
maľuje sú z dedinského života, melóny, studne,
veterné mlyny. Je členom Galérie insitného
umenia v Kovačici, od roku 1971. Hrá na husle,
na píšťale a na klarinete (ktorý si vyrobil sám).
Mal desať samostatných výstav. Zúčastnil
sa veľkého počtu kolektívnych výstav doma
a v zahraničí.
Михал Поволни рођен је 1935. године у
Падини.
Бави се земљорадњом. Са супругом
Катарином има сина Јана и ћерку Катарину.
Слика од 1958. године. Један је од
зачетника наивног сликарства у Падини.
Најчешћи мотиви су из сеоског живота,
лубенице, бунари, ветрењаче. Члан је
Галерије наивне уметности у Ковачици
од 1971. године. Свира виолину, фрулу,
кларинет (који је сам направио). Имао је
десет самосталних изложби. Учествовао је
на великом броју колективних изложби у
земљи и иностранству.
Michal Povolný was born in 1935 in
Padina.
He became a farmer and married
Katarina having a son Jan and a daughter
Katarina. He paints since 1958 as one of
the founders of naïve art in Padina. Most
frequent motifs of his art are village life,
watermelons, wells and mills. He is a
member of the Kovacica Naïve Art Gallery
since 1971. Besides painting, he plays the
violin, fife and clarinet (made by himself ).
He held ten solo and took part in many
collective exhibitions at home and abroad.
34
Michal
Povolný
(1935)
Michal Povolný, Zimná idyla, 30 cm x 40 cm, 2008, olejomaľba
Mihal Povolni, Zimska idila, 30 cm x 40 cm 2008, ulje na platnu
Michal Povolný, Winter Idyll, 30 cm x 40 cm 2008, oil on canvas
35
Alžbeta Čížiková sa narodila v roku 1936
v Kovačici.
Základnú a strednú školu ukončila v rodnom meste,
kde neskôr pracovala ako úradníčka. Maľovať začala
v 50. rokoch 20. storočia, keď mala 17 rokov. Členkou
výtvarnej sekcie v rámci Kultúrno-osvetového spolku
Pokrok sa stala v roku 1954. Bola prvou ženou, ktorá
vystavovala v Kovačici. Chcela študovať výtvarné
umenie, ale nemala na to podmienky. Alžbetiným
učiteľom bol Martin Jonáš, od ktorého sa učila maliarske
techniky, ako pripraviť plátno, práca s olejovými farbami
a.i. Avšak, pokiaľ ide o štýl, jej príbuzný, Martin Paluška
jej bol bližší. S manželom Dejanom má synov Želimíra
a Dušana. Keďže sa venovala rodine, nejaký čas
nemaľovala, ale znovu začala maľovať v roku 1965. Už
maľuje neustále a od roku 1966 pravidelne vystavuje
v rámci podujatia Kovačický október. Na obrazoch je
dedina taká, aká bola v jej detstve a v mladosti. Okrem
olejomalieb, Alžbeta Čížiková robí aj grafiky, akvarely
a pastely. Namaľovala približne 2.000 obrazov. Mala 66
samostatných výstav. Za svoju tvorivú prácu, Čížiková
dostala početné ceny a ocenenia, na rôznych výstavách
insitného umenia doma a v zahraničí.
Алжбета Чижикова рођена је 1936.
године у Ковачици.
Основну и средњу школу завршила је у родном
месту, где је касније радила као чиновница.
Почела је да слика педестих година 20. века,
са 17 година. Примљена је у чланство ликовне
секције
Културно-просветног
друштва
„Покрок“ 1954. године. Она је прва жена која
је излагала у Ковачици. Алжбетин учитељ био
је Мартин Јонаш. Са супругом Дејаном има
синове Желимира и Душана. Посвећеност
породици довела је до прекида у ликовном
стваралаштву, коме се вратила 1965. године.
Од тада континуирано слика, а од 1966. године
редовно излаже у оквиру манифестације
„Ковачички октобар“. На сликама је село
онакво какво је било у њеном детињству
и младости. Поред уља на платну Алжбета
Чижикова се бави графиком, акварелом и
пастелом. Насликала је око 2.000 слика. Имала
је 66 самосталних изложби. За свој креативни
рад Чижикова је добила бројне награде и
признања на изложбама наивне уметности у
земљи и иностранству.
Alžbeta Čížiková was born in 1936 in Ko-
vacica.
She graduated from primary and high school
in her hometown, where she worked as a clerk.
In 1950s, at the age of seventeen, she began to
paint. Her teacher was Martin Jonas. They accepted her as a member of the art section in Cultural
and Educational Society “Pokrok” in 1954. Cizikova
is the first woman who exhibited in Kovacica.
Commitment to the family (husband Dejan and
sons Zelimir and Dusan) led to an interruption
in her art creativity, but she made a come back
in 1965. Since then, she paints continuously and
since 1966 she exhibits regularly at the “Kovacica
October” festival. On her paintings we can see the
village from her childhood and adolescence. Besides oil on canvas, Alzbeta Cizikova uses graphics, aquarelle and pastel techniques. She painted
about 2000 pictures and held 66 solo exhibitions.
For her creative work, Cizikova received numerous
prizes and acknowledgements at naïve art exhibitions at home and abroad.
36
Al`beta
^í`iková
(1936)
Alžbeta Čížiková, Janko Bulík vo vinohrade, 40 cm x 30 cm, 2010, olejomaľba
Alžbeta Čižikova, Janko Bulik u vinogradu, 40 cm x 30 cm, 2010, ulje na platnu
Alžbeta Čížiková, Janko Bulik in the Vineyard, 40 cm x 30 cm, 2010, oil on canvas
37
Eva Svetlíková (dievocké Čuvárová)
(Kovačica, 1936–2001).
Pochádza z poľnohospodárskej rodiny.
Ukončila tri ročníky základnej školy. Zostala
sirota bez matky, keď mala desať rokov a od
vtedy chodievala do Belehradu pracovať.
S manželom Martinom mala dcéru Evu a syna
Martina. Živila sa maliarskymi prácami.
Maľovať začala, keď mala 50 rokov a keď
ochorela a už nesmela robiť žiadne fyzicky
namáhavé práce. Celkovo maľovala 15 rokov.
Jej obľúbené motívy boli kvety, deti, dedinské
práce, interiér, obyčaje, zvieratá (obzvlášť
kone, psy, mačky), obrazy na tému srbskojaponského priateľstva. Robila olejomaľby
a pastel. Samostatné výstavy mala v Belehrade
a v Niši.
Ева Светликова (девојачко Чувар)
(Ковачица, 1936–2001).
Потиче из земљорадничке породице.
Завршила је три разреда основне школе.
Остала је сироче без мајке са десет година
и од тог узраста је одлазила у Београд да
ради. Са супругом Мартином имала је ћерку
Еву и сина Мартина. Бавила се молерским
пословима. Сликарством је почела да се бави
са 50 година, када се разболела и није више
смела да обавља теже физичке послове.
Укупно је сликала 15 година. Омиљени
мотиви били су јој цвеће, деца, сеоски
послови, ентеријери, обичаји, животиње
(посебно коњи, пси, мачке), слике на тему
српско-јапанског пријатељства. Радила је
уље на платну и пастел. Имала је самосталну
изложбу у Београду и Нишу.
Eva Svetlíková (maiden name Čuvárová)
(Kovacica, 1936-2001).
She came from the family of farmers and
completed three years of primary school.
Svetlikova became an orphan at age ten,
when her mother died. Since then, she
used to go to Belgrade to work. Eva painted and decorated houses and married
Martin having a daughter Eva and a son
Martin. At the age of 50, when she got sick
and could not do hard physical work any
more, she began to paint and spent 15
years painting in oil on canvas and pastel.
Her favorite motifs were flowers, children,
village work, interior design, customs,
animals (especially horses, dogs and cats)
and images regarding Serbian-Japanese
friendship. She had solo exhibitions in Belgrade and Nis.
38
Eva
Svetlíková
(1936-2001)
Eva Svetlíková, Moja ulica, 43 cm x 53 cm, 1991, olejomaľba
Eva Svetlikova, Moja ulica, 43 cm x 53 cm, 1991, ulje na platnu
Eva Svetlíková, My Street, 43 cm x 53 cm, 1991, oil on canvas
39
Ján Bačúr sa narodil v roku 1937 v Padine, v rodine poľnohospodárov.
S manželkou Rozinou má dcéru Vericu a syna
Miroslava. Po prvýkrát vystavoval svoje práce keď mal
trinásť rokov, v rámci kolektívnej výstavy v Padine. Na
výkone povinnej vojenskej služby maľoval nástenné
noviny. Pracoval na obecnom úrade v Padine,
potom bol tajomníkom v Poľnohospodárskom
družstve Dolina. Aktívne hrával futbal a bol
tajomníkom Športového družstva Dolina do roku
1979. Tridsať rokov pracoval ako matrikár, od
roku 1963. Ukončil strednú administratívnu školu
v Belehrade, v roku 1969. Vo svojej výtvarnej tvorbe
sa sústreďuje na minulosť vo svojom rodnom kraji,
v Padine. Na jeho maľbách je znázornené kvantum
etnografických detailov z každodenného života,
zo životného a ročného cyklu sviatkov. Maľuje aj
portréty. Po prvýkrát vystavoval v rámci podujatia
Kovačický október, v roku 1962. V roku 1985 sa stal
členom kovačickej galérie, keď mal prvú samostatnú
výstavu v Kovačici. Vystavoval samostatne, ale aj
v rámci väčšieho počtu kolektívnych výstav doma
a v zahraničí.
Јан Бачур рођен је 1937. године у Падини у
земљорадничкој породици.
Са супругом Розином има ћерку Верицу и
сина Мирослава. Први пут је излагао радове
у темпери са тринаест година на колективној
изложби у Падини. У војсци је сликао зидне
новине. Радио је у општини Падина, затим је
био секретар у Пољопривредном друштву
„Долина“. Играо је активно фудбал и био
је секретар Спортског друштва „Долина“
до 1979. године. Радио је као матичар
тридесет година, од 1963. године. Завршио
је средњу управну школу у Београду 1969.
године. У свом ликовном стваралаштву
бави се прошлошћу свог завичаја, Падине.
Слика портрете. Први пут је излагао у
оквиру манифестације „Ковачички октобар“
1962. године. Примљен је и за члана
ковачичке галерије 1985. године. Имао је
самосталне изложбе и учествовао је на
већем броју колективних изложби у земљи и
иностранству.
Ján Bačúr was born in 1937 in Padina, in a
peasant family.
He grew up in a peasant family and married
Rozina having a daughter Verica and a son
Miroslav. At the age of 13 he first presented
his tempera works at the collective exhibition
in Padina. In the army he made drawings for
wall newspaper. He worked in the municipality of Padina and was a secretary of the Agricultural Association “The Valley”. In addition,
he actively played soccer and was a secretary
of the Sports Association “The Valley” until
1979. For thirty years, since 1963, he worked
as a civil registrar. In 1969 he graduated from
the Governing high school in Belgrade. His
art depicts the past of his hometown, Padina,
and he also paints portraits. In 1962 he exhibited at “Kovacica October” festival for the first
time. In 1985 he was accepted as a member
of Kovacica gallery. Bacur held several independent and participated in collective exhibitions at home and abroad.
40
Ján
Ba~úr
(1937)
Ján Bačúr, Splašené kone, 30 cm x 40 cm, 1998, olejomaľba
Jan Bačur, Poplašeni konji, 30 cm x 40 cm, 1998, ulje na platnu
Ján Bačúr, Frightened Horses, 30 cm x 40 cm, 1998, oil on canvas
41
Katarína Karlečíková sa narodila v roku
1937 v Kovačici.
Začala chodiť do osemročnej školy v Kovačici,
ale ukončila ju externe v Belehrade. Tiež v
Belehrade ukončila aj strednú ekonomickú
školu. Keď mala pätnásť rokov, chodievala na
hodiny maľovania Martinovi Jonášovi. Tri roky
navštevovala Centrum pre výtvarné vzdelávanie
v Šumatovačkej ulici na Vračare (Belehrad).
V Kovačici pracovala ako účtovníčka. S manželom
Pavlom má dcéru Ľudmilu. Maľuje život na dedine,
práce (žatva, lámačka, okopávanie kukurice a
pod.), oslavy a veselice, tanečníkov. Pre jej obrazy
je typické to, že je úzadie na jej obrazoch často
jednofarebné, hlavne červené, alebo modré.
Namaľovala približne 400 obrazov. Po prvýkrát
vystavovala v rámci podujatia Kovačický október,
v roku 1957. Prvú samostatnú výstavu mala v roku
1969 v Kovačici. V roku 1981 sa stala členkou
Galérie insitného umenia v Kovačici. Mala 10
samostatných výstav a vystavovala aj v rámci
viacerých kolektívnych výstav doma a v zahraničí.
Катарина Карлечикова рођена је 1937.
године у Ковачици.
Започела је осмогодишњу школу у Ковачици,
али је завршила ванредно у Београду, где
је ванредно завршила и средњу економску
школу. Са петнаест година одлазила је на
часове сликања код Мартина Јонаша. Три
године је похађала Центар за ликовно
образовање у Шуматовачкој улици на
Врачару (Београд). Радила је као рачуновођа
у Ковачици. Са супругом Павелом има ћерку
Људмилу. Слика живот на селу, прославе и
весеља, плесаче. Карактеристично је да је
позадина на њеним сликама често једнобојна,
углавном црвена или плава. Насликала је
око 400 слика. Први пут је излагала у оквиру
манифестације „Ковачички октобар“ 1957.
године. Прву самосталну изложбу имала је
1969. године у Ковачици. Постала је члан
Галерије наивне уметности у Ковачици 1981.
године. Имала je 10 самосталних изложби и
учествовала је на више колективних изложби
у земљи и иностранству.
Katarína Karlečíková was born in 1937
in Kovacica.
She started primary school in Kovacica but
completed it in Belgrade, where she graduated from secondary school of economics. At
age 15 she was taking art classes from Martin
Jonas and attended Center for Art Education
on Sumatovacka Street at Vracar (Belgrade) for
three years. She worked as an accountant in
Kovacica and married Pavel having a daughter Ljudmila. Her paintings depict village life,
celebrations, festivities and dancers. Characteristically, her backgrounds are often monochromatic, usually red or blue. She painted
400 pictures. In 1957 she exhibited at “Kovacica October” festival for the first time. Her first
independent exhibition took place in 1969
in Kovacica. Karlecikova became a member
of the Kovacica Naïve Art Gallery in 1981. She
held 10 solo and participated in many collective exhibitions at home and abroad.
42
Katarína
Karle~íková
(1937)
Katarína Karlečíková, Ráno, 30 cm x 40 cm, 1998, olejomaľba
Katarina Karlečikova, Jutro, 30 cm x 40 cm, 1998, ulje na platnu
Katarína Karlečíková, Morning, 30 cm x 40 cm, 1998, oil on canvas
43
Ondrej Pilch (Ostojićevo - Banát, 1938 –
Pančevo, 1992).
Narodil sa v poľnohospodársko-rybárskej
rodine. S manželkou Zuzanou mal dve dcéry
– Blaženku a Helenu. Väčšiu časť života strávil
pracujúc v Pančeve, v chemicko-priemyselnom
závode, ako vysoko-kvalifikovaný zámočník.
Maľoval od detstva. Po prvýkrát vystavoval
v roku 1964 v Petrovaradíne. Od roku 1974
je členom galérie v Kovačici. Jeho obrazy sú
tematicky venované životu „alasov“ – rybárov
z Dunaja, Tisy a Tamiša. Maľoval rieku, jej
brehy, nebo, ľudí a ich prácu. Špecifickú
atmosféru jeho obrazom dáva jedinečná
farba neba, ktoré je vždy rovnaké. Jeho
dcéry mi to vysvetlili, že je to preto, lebo
ryby chodíte chytať buď skoro ráno, alebo
v podvečer a vtedy sú tie farby také. Mal vyše
20 samostatných výstav. Vystavoval aj v rámci
približne 120 kolektívnych výstav po celej
bývalej Juhoslávii a v zahraničí. Dostal mnoho
cien a ocenení za umeleckú tvorbu.
Ондреј Пилх (Остојићево - Банат, 1938 –
Панчево, 1992).
Рођен је у земљорадничко-рибарској
породици. Са супругом Зузаном имао је
две ћерке –Блаженку и Хелену. Већи део
живота провео је радећи у Панчеву у
ХИП-у као ВК машинбравар. Сликарством
се бавио од детињства. Први пут је
излагао 1964. године у Петроварадину. Од
1974. године члан је галерије у Ковачици.
Његове слике су тематски посвећене
животу аласа – рибара са Дунава, Тисе
и Тамиша. Сликао је реку, њене обале,
небо, људе и њихов посао. Специфичну
атмосферу његовим сликама даје особена
боја неба, које је увек исто. Имао је преко
20 самосталних изложби. Учествовао је
на око 120 колективних изложби широм
некадашње Југославије и у иностранству.
Носилац је многобројних награда и
признања за уметнички рад.
Ondrej Pilch (Osojicevo, Banat, 1938 –
Pancevo, 1992).
He was born into a family of farmers and
fishermen. With his wife Zuzana he had two
daughters – Blazenka and Helena. Much of
his life he spent working as a locksmith in
HIP (Chemical Industry of Pancevo) in Pancevo. He painted since childhood and exhibited for the first time in 1964 in Petrovaradin. Since 1974 he was a member of the
Kovacica gallery. His pictures were thematically dedicated to the life of fishermen from
Danube, Tisa and Tamis rivers. He painted
the river, its banks, sky, people and their
work. Specific atmosphere in his paintings
comes from the distinctive color of the sky,
which is always the same. He held over 20
independent and participated in about 120
collective exhibitions throughout former
Yugoslavia and abroad. Numerous prizes
and awards rewarded his creative work.
44
Ondrej
Pilch
(1938-1992)
Ondrej Pilch, Rybári, 45 cm x 60 cm, 1980, olejomaľba
Ondrej Pilh, Ribari, 45 cm x 60 cm, 1980, ulje na platnu
Ondrej Pilch, Fishermen, 45 cm x 60 cm, 1980, oil on canvas
45
Eva Husáriková (dievocké Čížiková) sa
narodila v roku 1942 v Kovačici.
Základnú školu ukončila v rodnom meste.
S manželom Jánom má synov Janka a Martina.
Maľuje od svojej mladosti, povzbudená tvorbou
svojej staršej sestry Alžbety Čížikovej. Po prvýkrát
vystavovala v rámci podujatia Kovačický
október v roku 1969. Okrem olejomalieb, robí
aj grafiky a pastel. Vo svojej tvorbe sa inšpiruje
folklórnymi motívmi, témami z každodenného
života, detailmi z ročného a životného cyklu
sviatkov, biblickými motívmi. Okrem toho,
maľuje aj zátišia. Tvorba tejto autorky má
osobitnú etnografickú hodnotu. Je členkou
Galérie insitného umenia v Kovačici, Galérie
výtvarných samoukov v Trebni (Slovinsko)
a Múzea insitného a marginálneho umenia
v Jagodine. Mala veľký počet samostatných
(približne tridsať) a kolektívnych (vyše tristo)
výstav. Za svoju prácu dostala ocenenia.
Ева Хусарикова (девојачко Чижикова)
рођена је 1942. године у Ковачици.
У родном месту је завршила основну
школу. Са супругом Јаном има синове
Јанка и Мартина. Слика од ране младости,
подстакнута радом своје старије сестре
Алжбете Чижикове. Први пут је излагала у
оквиру манифестације „Ковачички октобар“
1969. године. Поред уља на платну, ради
и графике и пастел. У свом стваралаштву
инспирисана је фолклорним мотивима,
темама из свакодневног живота, детаљима
из годишњег и животног циклуса празника,
библијским мотивима. Осим тога, слика и
мртву природу. Радови ове ауторке имају
посебну етнографску вредност. Чланица
је Галерије наивне уметности у Ковачици,
Галерије ликовних саморастников у Требњу
(Словенија) и Музеја наивне и маргиналне
уметности у Јагодини. Имала је велики број
самосталних (око тридесет) и колективних
(преко триста) изложби. За свој рад
награђена је признањима.
Eva Husáriková (maiden name Cizikova)
was born in 1942 in Kovacica.
She completed primary school in her
hometown and married Jan having sons
Janko and Martin. She paints since very
young age, encouraged by the work of
her older sister, Alzbeta Cizikova. In 1969
she exhibited artwork for the first time at
the “Kovacica October” festival. Besides oil
on canvas she does graphics and pastel.
Inspiration for her work comes from folk
motifs, every day life themes, details from
annual and life cycle of holidays and biblical motifs. In addition, she paints still life.
Artworks of this artist have a special ethnographic value. She is a member of the
Kovacica Naïve Art Gallery, Gallery of the
Art in Trebnj (Slovenia) and the Museum
of Naïve and Marginal art in Jagodina. She
had many solo (about 30) and collective
(over 300) exhibitions and received many
prizes for her art.
46
Eva
Husáriková
(1942)
Eva Husáriková (1942.) Dievča z Kovačice, olejomaľba, 50 cm x 60 cm, 2001.
Eva Husarikova (1942.) Kovačička devojka, ulje, 50 cm x 60 cm, 2001.
Eva Husáriková (1942.) Girl from Kovacica, oil on canvas, 50 cm x 60 cm, 2001
47
Ján Husárik sa narodil v roku 1942
v Padine.
Ukončil osem ročníkov základnej školy.
S manželkou Zuzanou má syna Jána a dcéru
Anku. Po prvýkrát vystavoval v rámci
kolektívnej výstavy v Padine v roku 1958. Prvú
samostatnú výstavu mal v roku 1967 v dome
kultúry v Pančeve. Jeho hlavné maliarske
motívy sú smäd a Trója. Podpisuje sa slovom
Smäd. Jeho výtvarný výraz často prechádza
do nadrealizmu. Za svoju umeleckú tvorbu
dostal mnohé ocenenia a ceny (cena za
umenie a technológiu v Miláne), čestné
členstvo v Medzinárodnom združení kultúry
v Neapole. Republika Francúzsko mu udelila
vyznamenanie umenia a literatúry na úrovni
rytiera. Mal veľký počet samostatných výstav
a vystavoval aj v rámci mnohých kolektívnych
výstav doma a v zahraničí.
Jан Хусарик рођен је 1942. године у
Падини.
Завршио је осам разреда основне школе.
Са супругом Зузаном има сина Јана и ћерку
Анку. Први пут је излагао на колективној
изложби у Падини 1958. године. Прву
самосталну изложбу имао је 1967. године у
дому културе у Панчеву. Главни сликарски
мотиви су жеђ и Троја. Потписује се речју
Смет, која на словачком језику значи жеђ.
Његов ликовни израз често прелази у
надреализам. За његов уметнички рад
додељена су му многа признања и награде
(награда за уметност и технологију у
Милану), почасно чланство у Међународном
удружењу културе у Напуљу. Република
Француска одликовала га је орденом
уметности и књижевности у рангу витеза.
Имао је велики број самосталних изложби
и учествовао је на многим колективним
изложбама у земљи и иностранству.
Ján Husárik was born in 1942 in Padina.
He completed eight years of primary
school and married Zuzana having a son
Jan and a daughter Anka. Exhibited for the
first time as a part of the collective exhibition in Padina in 1958. His first solo exhibition was in 1967 in the Cultural center in
Pancevo. Main painting motifs are thirst
and Troy. His signature is a word Smet,
which means thirst in Slovak. His artistic
expression often turns into surrealism. He
received many prizes and awards for his
artistic work - Art and Technology Reward
in Milano, honorary membership in the
International Association of Culture in Naples. The republic of France named him a
Chevalier of The Order of Arts and Letters.
He held many solo and participated in
numerous collective exhibitions at home
and abroad.
48
Ján
Husárik
(1942)
Ján Husárik, Smäd, 60 cm x 40 cm, 1998, olejomaľba
Jan Husarik, Žeđ, 60 cm x 40 cm, 1998, ulje na platnu
Ján Husárik, Thirst, 60 cm x 40 cm, 1998, oil on canvas
49
Pavel Povolný Juhás sa narodil v roku
1946 v Padine.
Ukončil osemročnú základnú školu. Je
poľnohospodárom. Olejomaľby maľuje od
roku 1982. Jeho najčastejšie maliarske motívy
súvisia s výrobou vína (hrozno, vinohrady,
víno, vínna pivnica, popíjanie vína), ekologické
témy, vojna, utrpenie detí, aktuálne politické
udalosti. Vo svojom opuse má obrazy, ktoré sú
symbolickej povahy. Prvú samostatnú výstavu
mal v Padine v roku 1986. Pri tej príležitosti
vystavil štyridsať grafík, ktoré pripravil ako
ilustrácie pre svoju monografiu. Vystavoval
aj v rámci kolektívnych výstav doma
a v zahraničí. Je autorom dvoch monografií
– Prisťahovanie Slovákov do Padiny (1996),
v slovenčine, so sedemnástimi grafickými
ilustráciami autora a Malé a veľké dôsledky
(2006), v srbčine.
Павел Поволни Јухаc рођен је 1946.
године у Падини.
Завршио је осмогодишњу основну школу.
Бави се земљорадњом. Слика уљем на
платну од 1982. године. Најчешћи сликарски
мотиви су у вези са производњом вина
(грожђе, виногради, вино, вински подрум,
конзумација вина), еколошке теме, рат,
страдање деце, актуелни политички
догађаји. У свом опусу има слике које су
симболичког карактера. Прву самосталну
изложбу имао је у Падини 1986. године. Том
приликом је изложио четрдесет графика,
које је припремио као илустрацију за своју
монографију. Излагао је на колективним
изложбама у земљи и иностранству. Аутор
је две монографије – Досељавање Словака
у Падину (1996), на словачком језику, са
седамнаест графичких илустрација аутора,
и Мале, а велике последице (2006), на
српском језику.
Pavel Povolný Juhás was born in 1946 in
Padina where he finished primary school
and became a farmer.
He paints in oil on canvas since 1982. The
most common painting motifs are related
to wine making (grapes, vineyards, wine,
wine cellar, wine drinking), ecological
themes, war, suffering children and actual political events. Furthermore, his opus
includes symbolic pictures. He held first
independent exhibition in Padina in 1986
and presented 40 prints prepared as illustrations for his monograph. He participated in collective exhibitions at home and
abroad. Juhas is the author of two monographs – Settling of Slovaks in Padina
(1996) in Slovak language with 17 graphic
illustrations by the author, and Small, but
great consequences (2006) in Serbian.
50
Pavel
Povolný Juhás
(1946)
Pavel Povolný-Juhás, Padinský Juhás, 30 cm x 40 cm, 1990, olejomaľba
Pavel Povolni-Juhas, Padinski Juhas, 30 cm x 40 cm, 1990, ulje na platnu
Pavel Povolný-Juhás, Juhas from Padina, 30 cm x 40 cm, 1990, oil on canvas
51
Anna Majorská sa narodila v roku 1947
v Starej Pazove.
Základnú školu ukončila v rodnom meste.
S manželom Martinom má synov Pavla
a Martina. Pracovala v textilnom podniku na
výrobu kobercov Diana v Starej Pazove. Maľuje
od roku 1999. Jej obľúbené maliarske motívy
súvisia so slovenskými národnými obyčajami,
ako životného, tak aj ročného cyklu. Práce tejto
autorky vyžarujú živými farbami. Techniky,
ktoré používa sú ceruzka, voskové farby
a tempera na papieri. Omaľováva tekvice
a vajíčka. Vystavovala v rámci niekoľkých
kolektívnych výstav v Srbsku.
Ана Мајорска рођена је 1947. године у
Старој Пазови.
Завршила је осмогодишњу школу у родном
месту. Са супругом Мартином има синове
Павела и Мартина. Радила је у текстилном
предузећу за производњу тепиха „Диана“
у Старој Пазови. Сликарством се бави од
1999. године. Омиљени сликарски мотиви
су везани за словачке народне обичаје,
како животног, тако и годишњег циклуса.
Радови ове ауторке одишу живим бојама.
Ради техником оловке, воштаних боја и
темпером на папиру. Осликава тикве и
јаја. Учествовала је на више колективних
изложби у Србији.
Anna Majorská was born in 1947 in
Stara Pazova where she completed elementary school and married Martin having two sons, Pavel and Martin.
She worked in textile company producing
carpets “Diana” in Stara Pazova. Since 1999
she paints her favorite painting motifs related to Slovak folk customs in life and annual cycle. Her works reflect vibrant colors.
She uses pencil, crayons and tempera on
paper. In addition, she paints on gourds
and eggs. Majorska participated in many
collective exhibitions in Serbia.
52
Anna
Majorská
(1947)
Anna Majorská, Svadba, 20 cm x 20 cm, 2012, akvarel
Ana Majorska, Svadba, 20 cm x 20 cm, 2012, akvarel
Anna Majorská, Wedding, 20 cm x 20 cm, 2012, akvarel
53
Michal Gerža (Kysáč, 1948–Aradáč, 2013)
Osemročnú školu ukončil v rodnom meste.
Pracoval ako vodič. Od roku 1970 žil v Aradáči.
V období od roku 1976 až 1978 študoval
protestantskú teológiu v Novom Sade. Bol
kazateľom v baptistickej cirkvi. S prvou
manželkou Annou, ktorá umrela v roku 2001,
mal dcéru Lýdiu a syna Vladimíra. Od roku
2003 bol v druhom manželstve s manželkou
Máriou. Jeho obľúbené maliarske motívy
sú príroda, zátišia, dedina a modlitba,
samostatnú výstavu mal v Bratislave
(Slovensko) v roku 2012. Vystavoval aj v rámci
kolektívnych výstav.
Михал Гержа (Кисач, 1948– Арадац, 2013).
Завршио је осмогодишњу школу у родном
месту. Радио је као возач. Од 1970. године је
живео у Арадцу. Студирао је протестантску
теологију у Новом Саду у периоду
1976–78. године. Био је проповедник у
баптистичкој цркви. Са првом супругом
Аном, која је умрла 2001. године, имао је
ћерку Лидију и сина Владимира. Од 2003.
године је био у другом браку са супругом
Маријом.Омиљени сликарски мотиви су
природа, пејзажи, село и молитва. Имао
је самосталну изложбу 2012. године у
Братислави (Словачка). Учествовао је на
колективним изложбама.
Michal Gerža (Kysac, 1948–Aradac, 2013)
He completed elementary school in his
hometown and worked as a driver. Since
1970 he lived in Aradac and studied Protestant theology in Novi Sad from 1976
to 1978, becoming a preacher in Baptist
church. His first wife Ana died in 2001.
They had a daughter Lidija and a son Vladimir. In 2003 he married his second wife
Maria. His favorite painting motifs were
nature, landscapes, village and a prayer.
He held an independent exhibition in
2012 in Bratislava (Slovakia) and participated in several collective exhibitions.
54
Michal
Ger`a
(1948-2013)
Michal Gerža, Nahadzovanie kukurice, 30 cm x 40 cm, 2010, olejomaľba
Mihal Gerža, Utovar kukuruza, 30 cm x 40 cm, 2010, ulje na platnu
Michal Gerža, Loading Corn, 30 cm x 40 cm, 2010, oil on canvas
55
Ján Hriešik sa narodil v roku 1949
v Kovačici.
Bol poľnohospodárom. Je otcom štyroch
detí. Od roku 1993 žije v Kanade. Pracuje ako
stavbár. Vystavuje od roku 1970. Techniky,
ktoré používa sú olejomaľby, farebné
ceruzky, olejové pastelky. Jeho najčastejšími
motívmi sú poľnohospodárske práce, kone,
interiér, gastronomické motívy (výroba
chleba, koláčov, mletie maku a pod.), ženské
slovenské ľudové kroje. Po emigrácii maľuje aj
motívy spojené so životom v Kanade. Doposiaľ
namaľoval približne 500 obrazov. Vystavoval
v rámci väčšieho počtu kolektívnych výstav
doma a v zahraničí.
Јан Хриешик рођен је 1949. године у
Ковачици.
Бавио се земљорадњом. Отац је четворо
деце. Од 1993. године живи у Канади. Ради
као грађевински радник. Излаже од 1970.
године. Ради у техникама уље на платну,
дрвене боје, уљани пастел. Најчешћи
мотиви су земљораднички послови, коњи,
ентеријер, кулинарски мотиви (израда
хлеба, колача, ручно млевење мака и
сл.), женске словачке народне ношње.
Након емигрирања има и мотиве у вези
са животом у Канади. До сада је насликао
око 500 слика. Учествовао је на већем
броју колективних изложби у земљи и
иностранству.
Ján Hriešik was born in 1949 in Kovacica
and used to be a farmer.
He is a father of four children. Since 1993
he lives in Canada and works in construction. He started exhibiting in 1970. His
techniques are oil on canvas, pencils, and
oil pastel. The most common motifs are
peasant labor, horses, interior design, culinary motifs (bread and cake making, hand
grinding of poppy seeds an so on) and
women’s Slovak national costumes. After
emigrating, his motifs are associated with
life in Canada. So far, he painted about 500
pictures and participated in many collective exhibitions at home and abroad.
56
Ján
Hrie{ik
(1949)
Ján Hriešik, (1949) Kovačický október, olejomaľba, 40 cm x 35 cm, 1988
Jan Hriešik, (1949) Kovačički oktobar, ulje, 40 cm x 35 cm, 1988
Ján Hriešik, (1949) Kovačica’s October, oil painting, 40 cm x 35 cm, 1988
57
Ana Kňazovic sa narodila v roku 1950
v Kovačici.
Maľovať
začala
v rannej
mladosti
a vystavovať so svojim otcom, maliarom,
Jánom Kňazovicom. Základnú a strednú školu
ukončila v rodnom meste. Ukončila aj Fakultu
politických vied v Belehrade. S manželom
Andrejom Mijailovićom má dcéry Alexandru
a Natašu. Desať rokov bola riaditeľkou
a hlavnou a zodpovednou redaktorkou Rádia
Kovačica a v roku 1993 Rádia Ďakovica.
Jej obľúbené maliarske motívy sú zvieratá,
obzvlášť kone. Prvú samostatnú výstavu
mala v roku 1986 v Takove. V Kovačici po
prvýkrát vystavovala v roku 1991. Je členkou
Galérie insitného umenia v Kovačici od roku
2000. Doposiaľ mala vyše 50 samostatných
výstav a vystavovala aj v rámci početných
kolektívnych výstav doma a v zahraničí.
Ана Књазовиц рођена је 1950. године у
Ковачици.
Почела је да слика у раној младости
и да излаже са својим оцем сликарем
Јаном Књазовицем. Основну и средњу
школу је завршила у родном месту.
Дипломирала је на Факултету политичких
наука у Београду. Са супругом Андрејом
Мијаиловићем има ћерке Александру и
Наташу. Десет година је била директор
и главни и одговорни уредник Радио
Ковачице, а 1993. године Радио Ђаковице.
Омиљени сликарски мотиви су животиње,
посебно коњи. Прву самосталну изложбу
је имала 1986. године у Такову. У Ковачици
је први пут излагала 1991. године. Члан је
Галерије наивне уметности у Ковачици од
2000. године. До сада је имала преко 50
самосталних изложби и учествовала је на
многобројним колективним изложбама у
земљи и иностранству.
Ana Kňazovic was born in 1950 in Kovacica.
She began to paint in early adolescence
and exhibited with her father, painter Jan
Knjazovic. Ana completed primary and
high school in her hometown and graduated from the Faculty of Political Sciences in Belgrade. With her husband Andrej
Mijailovic has daughters Aleksandra and
Natasa. For ten years she was director and
chief editor of Radio Kovacica and Radio
Djakovica in 1993. Her favorite painting
motifs are animals, especially horses. In
1986 she held her first solo exhibition in
Takovo. In 1991 she exhibited for the first
time in Kovacica and became a member
of the Kovacica Naïve Art Gallery in 2000.
So far, she had more than 50 independent
and participated in numerous collective
exhibitions at home and abroad.
58
Ana
Kñazovic
(1950)
Ana Kňazovic, Rozjarené kone, 30 cm x 40 cm, 2012, olejomaľba
Ana Knjazovic, Razigrani konji, 30 cm x 40 cm, 2012, ulje na platnu
Ana Kňazovic, Playful Horses, 30 cm x 40 cm, 2012, oil on canvas
59
Anamarija Janiš Janković sa narodila
v roku 1950 v Kovačici.
Ukončila strednú ekonomickú školu. Pracovala
v okresnej správe v Kovačici. Má dve dcéry
dvojičky. Jej obľúbeným maliarskym motívom
sú kone (v pohybe, hrajúce sa, zapriahnuté,
reálne a fantastické, s krídlami, viacfarebné
atď.). Maľuje pravoslávne a rímskokatolícke
ikony, portréty. Vystavovala od roku 1963
v rámci viacerých kolektívnych výstava a tiež
mala vyše pätnásť samostatných výstav. Bola
členkou kovačickej galérie od roku 1966 až
1970. Je členkou Umeleckej galérie Zobnatica
pri Báčskej Topole a členkou združenia
maliarov pri Dome kultúry József Atilla
v Debeljači.
Анамарија Јаниш Јанковић рођена је
1950. године у Ковачици.
Завршила је средњу економску школу.
Радила је у општинској управи у
Ковачици. Има две ћерке близнакиње.
Омиљени сликарски мотив су коњи (у
покрету, игри, запрегнути, реални и
фантастични, крилати, разнобојни итд.).
Слика православне и римокатоличке
иконе, портрете. Излагала је од 1963.
године на више групних и на преко
петнаест самосталних изложби. Била
је члан ковачичке галерије од 1966. до
1970. године. Члан је Уметничке галерије
„Зобнатица“ код Бачке Тополе и удружења
сликара при Дому културе „Јожеф Атила“
у Дебељачи.
Anamarija Janiš Janković was born in
1950 in Kovacica.
She graduated from secondary school
of economics and worked in municipal
administration in Kovacica. She has twin
daughters. Her favorite painting motifs
are horses (in movement, playing, girded
up, real and fictional, with wings, colorful
and so on). Additionally, she paints
Orthodox and Roman-Catholic icons
and portraits. Since 1963 she exhibited
at many collective and more than 15
solo exhibitions. From 1966 to 1970 she
was a member of Kovacica Gallery. At
present, she is a member of the Art gallery
“Zobatnica” near Backa Topola and the
Association of Painters at the Cultural
center “Jozef Atila” in Debeljaca.
60
Anamarija
Janiš
Jankovi} (1950)
Anamarija Janiš Janković, Kone, 20 cm x 20 cm, 2012, olejomaľba
Anamarija Janiš Janković, Konji, 20 cm x 20 cm, 2012, ulje na platnu
Anamarija Janiš Janković, Horses, 20 cm x 20 cm, 2012, oil on canvas
61
Pavel Hajko sa narodil v roku 1952
v Kovačici.
Ukončil strednú učňovskú školu (odbor stolár)
v roku 1970. S manželkou Evou má synov
Silvestra a Daniela. Maľuje od roku 1972.
Po prvýkrát vystavoval v roku 1974, v rámci
kolektívnej výstavy v Kovačici. Od polovice 70.
rokov 20. storočia, jeho hlavným maliarskym
motívom bol kohút – ako symbol života, boja
a lásky. Jeho obrazy vyžarujú erotikou. Okrem
olejomalieb, robil aj výkresy a maľoval aj na
skle. V roku 1981 sa stal členom Združenia
kovačických insitných maliarov. Mal mnoho
samostatných výstav a vystavoval aj v rámci
početných
kolektívnych
výstav
doma
a v zahraničí. Zúčastnil sa aj mnohých kolónií.
Павел Хајко рођен је 1952. године у
Ковачици.
Завршио је средњу занатску школу
(столарска струка) 1970. године. Са
супругом Евом има синове Силвестра
и Данијела. Слика од 1972. године.
Први пут је излагао 1974. године на
колективној изложби у Ковачици. Од
средине седамдесетих година 20. века
главни сликарски мотив му је петао –
као симбол живота, борбе и љубави.
Његове слике одишу еротским набојем.
Осим уља на платну, сликао је на стаклу и
радио је цртеже. Постао је члан Удружења
ковачичких сликара наиве 1981. године.
Имао је велики број самосталних
изложби и учествовао је на многобројним
колективним изложбама у земљи и
иностранству. Учествовао је на бројим
колонијама.
Pavel Hajko was born in 1952 in Kovacica
where he finished secondary craft school
and became a carpenter in 1970.
He began to paint in 1972 and married
Eva having two sons, Silvester and Danijel.
Since the mid seventies the main motif of
his art is the rooster, as a symbol of life, fight
and love. His paintings radiate eroticism.
In 1974 he first exhibited at collective
exhibition in Kovacica and became a
member of Kovacica Association of Naïve
Artists in 1981. Besides oil on canvas, he
painted on the glass and made drawings.
Hajko took part in many solo and collective
exhibitions and art colonies.
62
Pavel
Hajko
(1952)
Pavel Hajko, Chvastúň, 50 cm x 40 cm, 2013, olejomaľba
Pavel Hajko, Hvalisavac, 50 cm x 40 cm, 2013, ulje na platnu
Pavel Hajko, Boaster, 50 cm x 40 cm, 2013, oil on canvas
63
Anna Lenhar tová (dievocké Husáriková)
sa narodila v roku 1952 v Kovačici,
v poľnohospodárskej rodine.
Základnú školu ukončila v rodnom meste.
Vdova, manžel Jano umrel v roku 2003. Od
roku 1967 vyrába intarzie (obrazy z dyhy)
s insitnými motívmi. Okrem toho, maľuje na
keramiku a tekvice a venuje sa aj ľudovým
výšivkám.
Najčastejšími
motívmi
na
intarziách sú práce na poli, krajinky, motívy
spojené s kostolom, obyčaje životného cyklu.
V roku 2008 sa stala členkou Galérie insitného
umenia v Kovačici. Po prvýkrát vystavovala
v rámci kolektívnej výstavy v roku 1968. Pred
tým, než sa vydala (v roku 1974), vystavovala
pod dievockým priezviskom Husárik. Mala
štyri samostatné výstavy: v Belehrade (1973),
v Pećinciach (1974), v Dubrovníku (1974) a v
Toraku (2005). Vystavovala aj v rámci viacerých
kolektívnych výstav doma a v zahraničí.
Ана Ленхартова (девојачко Хусарикова)
рођена је 1952. године у Ковачици у
земљорадничкој породици.
Завршила је основну школу у родном
месту. Удовица, супруг Јано умро је
2003. године. Бави се израдом интарзија
(слике од фурнира) са наивним мотивима
од 1967. године. Осим тога, слика на
керамици, тиквама и бави се народним
везом. Најчешћи мотиви на интарзијама
су пољски радови, пејзажи, мотиви у
вези са црквом, обичајима животног
циклуса. Постала је члан Галерије наивне
уметности у Ковачици 2008. године. Први
пут је учествовала на колективној изложби
1968. године. Пре удаје (1974. године)
излагала је под девојачким презименом
Хусарик. Имала је четири самосталне
изложбе у Београду (1973), Пећинцима
(1974), Дубровнику (1974) и Тораку (2005).
Излагала је на више колективних изложби
у земљи и иностранству.
Anna Lenhartová (maiden
name
Husarikova) was born in 1952 in Kovacica
growing up in a farming family.
She completed primary school in her
hometown. Her spouse, Jano, died in 2003
and she is presently a widow. Since 1967
she makes intarsia (pictures made of veneer)
with naïve motifs. In addition, she paints on
ceramics, gourds and makes folk embroidery.
The most common motifs on her intarsia
pictures are field labor, landscapes, church
motifs and life cycle customs. She became a
member of the Kovacica Naïve Art Gallery in
2008. In 1968 she participated in a collective
exhibition for the first time. Prior to her
marriage in 1974 she exhibited under maiden
name Husarik and held four independent
exhibitions: in Belgrade (1973), Pecinci
(1974), Dubrovnik (1974) and Torak (2005).
She exhibited in several group exhibitions at
home and abroad.
64
Anna
Lenhartová
(1952)
Anna Lenhartová, Bulíkova izba, 40 cm x 50 cm, …… intarzia,
Ana Lenhart, Bulikova soba, 40 cm x 50 cm, …… intarzija
Anna Lenhartová, Bulik’s Room, 40 cm x 50 cm, …… intarsia
65
Alžbeta Sokolová (Коvačica, 1953-2011).
Dcéra Jána Sokolu, ktorý patril medzi prvých
insitných maliarov v Kovačici. Ukončila Vyššiu
ekonomickú školu. Pracovala ako úradníčka
na obecnom úrade v Kovačici. Maľovať začala
v roku 1998, na návrh lekára. Malo jej to
pomôcť zotaviť sa, po tretej operácii nádoru na
mozgu. Maľovala do roku 2006. Najčastejšími
motívmi na jej obrazoch sú folklórne motívy,
detské hry a život na dedine. Vystavovala na
10. a 11. bienále insitného umenia v Jagodine.
Tiež vystavovala aj v rámci kolektívnych
výstav doma a v zahraničí.
Алжбета Соколова (Ковачица, 1953–
2011).
Ћерка Јана Сокола, једног од првих
сликара наивног сликарства у Ковачици.
Завршила је вишу економску школу.
Радила је у општини Ковачица као
службеник. Почела је да слика 1998.
године на предлог лекара у циљу терапије
после треће операције тумора на мозгу.
Сликала је до 2006. године. На сликама је
најчешће приказивала фолклорне мотиве,
дечје игре, живот на селу. Учествовала је
на 10. и 11. бијеналу наивне уметности
у Јагодини. Излагала је на групним
изложбама у земљи и иностранству.
Alžbeta Sokolová (Kovacica, 1953–2011).
Sokolova was a daughter of Jan Sokol, one
of the first naïve painters in Kovacica. She
graduated from the secondary school of
economics and worked in a municipality
of Kovacica as a clerk. In 1998 her doctor
recommended painting as a therapy,
after she had third brain tumor surgery,
and she painted until 2006. Her pictures
usually depict folklore motifs, children’s
play, life in the village. She participated
in the 10th and the 11th Biennial of Naïve
Art in Jagodina and exhibited artwork in
collective exhibitions at home and abroad.
66
Al`beta
Sokolová
(1953 - 2011)
Alžbeta Sokolová, Vyberanie zemiakov, 40 cm x 60 cm, 2002, olejomaľba
Alžbeta Sokolova, Vadjenje krompira, 40 cm x 60 cm, 2002, ulje na platnu
Alžbeta Sokolová, Harvesting Potatoes, 40 cm x 60 cm, 2002, oil on canvas
67
Ján Žolnaj sa narodil v Kovačici, v roku
1953.
S manželkou Alžbetou majú dcéry Marijanu
a Ivanu. Bol vojak z povolania. Maľuje od
roku 1974. Okrem olejomalieb, robí aj grafiky
a používa aj pastelovú techniku. Potom, čo
odišiel do dôchodku, sa z Belehradu vrátil do
rodiska. Členom Galérie insitného umenia
v Kovačici sa stal v roku 2008. Inšpiráciu pre
svoju tvorbu čerpá v slovenskom folklóre,
v ľudových piesňach, v živote a obyčajach
v Kovačici. Omaľováva tekvice a rôzne veci
v domácnosti (šamlíky, kolovraty a iné). Mal
mnoho samostatných výstav a vystavoval aj
v rámci početných kolektívnych výstav doma
a v zahraničí.
Јан Жолнај рођен је у Ковачици 1953.
године.
Са супругом Алжбетом има ћерке
Маријaну и Ивану. Радио је као војно
лице. Слика од 1974. године. Осим уља на
платну, ради графике и слика у техници
пастела. По одласку у пензију вратио
се из Београда у родно место. Постао
је члан Галерије наивне уметности у
Ковачици 2008. године. Стваралаштво му
је инспирисано словачким фолклором,
народним песама, животом и обичајима
у Ковачици. Осликава тикве и предмете
покућства (хоклице, вретена и сл.). Имао
је већи број самосталних и колективних
изложби у земљи и иностранству.
Ján Žolnaj was born in Kovacica in 1953.
He worked as the army serviceman and
married Alzbeta having two daughters,
Marijana and Ivana. Since 1974 he paints
in oil on canvas, makes graphics and pastel
drawings. Additionally, he paints gourds
and household items (footstools, spindles
and so on). After retirement he returned
from Belgrade to his birthplace. In 2008 he
became a member of the Kovacica Naïve
Art Gallery. His creative work is inspired
by Slovak folklore, folk songs, life and
customs in Kovacica. Zolnaj participated
in many solo and collective exhibitions at
home and abroad.
68
Ján
Žolnaj
(1953)
Ján Žolnaj (1953) Zaslúžený oddych, olejomaľba, 40 cm x 30 cm, 2012
Jan Žolnaj (1953) Zasluženi odmor, ulje na platnu, 40 cm x 30 cm, 2012
Ján Žolnaj (1953) Well-earned rest, oil on canvas, 40 cm x 30 cm, 2012
69
Anna Pavlov (dievocké Hekeľová) sa
narodila v roku 1954 v Kovačici.
Základnú školu ukončila v rodnom meste.
Maľuje olejomaľby už od svojich 18. rokov. Po
tom, čo sa v roku 1974 vydala za Dragoľuba
Pavlova z Pančeva, žila v Kovačici a neskôr
v Pančeve. Má dcéry Natašu a Alexandru.
Pracovala ako domáca, upratovačka, starala
sa o deti. Jej obľúbené výtvarné motívy sú
príroda, kvety, ženy. Okrem toho, že robí
olejomaľby, omaľováva tekvice a rôzne
predmety (varechy, kolovraty, taniere a
pod.). V roku 2009 mala samostatnú výstavu
v Pančeve. Vystavovala aj v rámci kolektívnych
výstav.
Ана Павлов (девојачко Хекељ) рођена је
1954. године у Ковачици.
Завршила је основну школу у родном
месту. Слика уље на платну од своје
осамнаесте године. Након удаје 1974.
године за Драгољуба Павлова из Панчева,
живела је у Ковачици, па у Панчеву. Има
ћерке Наташу и Александру. Радила је
као домаћица, спремачица, чувала је
децу. Омиљени сликарски мотиви су јој
природа, цвеће, жене. Осим што слика
уљем на платну, осликава тикве и разне
предмете (варјаче, вретена, тањире
и сл.). Имала је самосталну изложбу у
Панчеву 2009. године. Учествовала је на
колективним изложбама.
Anna Pavlov (maiden name Hekelj) was
born in 1954 in Kovacica.
She completed primary school in her
hometown and at age 18 began to paint
oil on canvas. After she married Dragoljub
Pavlov in 1974 they moved from Kovacica
to Pancevo. She has daughters Natasa and
Aleksandra and has worked as a housewife,
maid and babysitter. Her favorite painting
motifs are nature, flowers and women.
Besides painting in oil on canvas, she
paints on pumpkins and other objects
(mixing spoons, spindles, plates etc.). Ana
Pavlov held a solo exhibition in Pancevo
in 2009 and participated in collective
exhibitions.
70
Anna
Pavlov
(1954)
Anna Pavlov, Mladomanželia, 35 cm x 45 cm, 1983, olejomaľba
Ana Pavlov, Mladenci, 35 cm x 45 cm, 1983, ulje na platnu
Anna Pavlov, Newlyweds, 35 cm x 45 cm, 1983, oil on canvas
71
Mária Vargová sa narodila v roku 1954
v Kovačici.
Gymnázium ukončila v rodisku. Pracovala
v poľnohospodárskom družstve ako komerčná
úradníčka. Začala maľovať keď zostala
bez práce. Okrem maľovania sa veľa rokov
venovala aj folklóru a spevu. Jej obľúbené
maliarske motívy sú z dedinského života,
krajinky. Od roku 1993 je členkou Galérie
insitného umenia v Kovačici. Samostatné
výstavy mala roku 1993 a 1995 v Kovačici.
Vystavovala aj v rámci mnohých kolektívnych
výstav.
Марија Варгова рођена је 1954. године
у Ковачици.
Гимназију је завршила у родном месту.
Радила је у пољопривредном предузећу
као комерцијалиста. Почела је да се бави
сликарством када је изгубила посао у
предузећу. Осим сликарства, дуги низ
година бавила се фолклором и певањем.
Омиљени сликарски мотиви су јој из
сеоског живота, пејзажи. Члан је Галерије
наивне уметности у Ковачици од 1993.
године. Самосталне изложбе имала је 1993.
и 1995. године у Ковачици. Учествовала је
на више колективних изложби.
Mária Vargová was born in 1954 in
Kovacica.
She graduated from high school in her
hometown and worked in agricultural
company as a sales specialist. She began
to paint after losing her job. In addition
to painting, for many years she was
engaged in folklore and singing. Her
favorite painting motifs are village life and
landscapes. Since 1993 she is a member
of the Kovacica Naïve Art Gallery. In 1993
and 1995 Vargova held solo exhibitions
in Kovacica and participated in several
collective exhibitions.
72
Mária
Vargová
(1954)
Mária Vargová, Usilovné dievky, 40 cm x 30 cm 2006, olejomaľba
Marija Vargova, Vrednice, 40 cm x 30 cm 2006, ulje na platnu
Mária Vargová, Hardworking Girls, 40 cm x 30 cm 2006, oil on canvas,
73
Mar tin Markov (Pančevo, 1954 – Padina,
2013).
Základnú školu ukončil v Padine a strednú
priemyselnú školu (kovospracujúci odbor)
v Ade. Pracoval v Továrni na výrobu lietadiel
Utva v Padine. S manželkou Katarínou mal
syna Alexandra a dcéru Natáliu. Maľovať
začal v roku 1977. Prvýkrát vystavoval v rámci
kolektívnej výstavy v Padine v roku 1981. V roku
1986 sa stal členom Galérie insitného umenia
v Kovačici. Vystavoval v rámci mnohých
kolektívnych výstav a mal vyše dvadsať
samostatných výstav doma a v zahraničí.
Zúčastňoval sa mnohých medzinárodných
výtvarných kolónií. Najčastejšie maľoval
rovinu, každodenné práce na dedine, zážitky
z detstva. Používa aj kombinované maliarske
techniky sito–tlač, akvarely, tzv. suchý pastel
a akvarel. Omaľováva tekvice a vajíčka. Za
svoju tvorbu získal mnohé uznania, diplomy
a ďakovné listiny.
Мартин Марков (Панчево, 1954 – Падина,
2013).
Основну школу је завршио у Падини, а школу
ученика у привреди (металски смер) у Ади.
Радио је у огранку Фабрике авиона „Утва“ у
Падини као електрозаваривач. Са супругом
Катарином имао је сина Александра и ћерку
Наталију. Почео је да слика 1977. године.
Први пут је излагао на заједничкој изложби у
Падини 1981. године. Постао је члан Галерије
наивне уметности у Ковачици 1986. године.
Учествовао је на великом броју колективних
и излагао на преко двадесет самосталних
изложби у земљи и иностранству. Учествовао
је на многим међународним сликарским
колонијама. Најчешће је сликао равницу,
свакодневне послове на селу, доживљаје из
детињства. Радио је и комбиновану технику
сито-штампе и акварела, суви пастел и
акварел. Осликавао је тикве и јаја. За свој
стваралачки рад добио је многа признања,
дипломе и захвалнице.
Martin Markov (Pancevo, 1954 – Padina,
2013).
Finished primary school in Padina and
secondary occupational school (course
for metal workers) in Ada. He worked as an
electric welder in Padina branch of planebuilding factory “Utva”. With his wife Katarina
he had a son Aleksandar and a daughter
Natalija. Markov began to paint in 1977. First
he exhibited in 1981 as a part of collective
exhibition in Padina, becoming a member
of the Kovacica Naïve Art Gallery in 1986. He
participated in many collective exhibitions
and international art colonies and held
more than 20 solo exhibitions at home and
abroad. Most often he painted the plain,
every day peasant labor and events from
the childhood, combining techniques
(screen-printing and aquarelle; dry pastel
and aquarelle). In addition, he painted on
gourds and eggs and received many awards,
certificates and acknowledgements.
74
Martin
Markov
(1954-2013)
Martin Markov, Moja Padina, 30 cm x 40 cm, 1998, olejomaľba
Martin Markov, Moja Padina, 30 cm x 40 cm, 1998, ulje na platnu
Martin Markov, My Padina, 30 cm x 40 cm, 1998, oil on canvas
75
Anna Kotvášová sa narodila roku 1955
v Padine.
Základnú školu ukončila v rodisku.
S manželom Pavlom majú dcéru Jarmilku.
Olejomaľby maľuje od roku 1995. Omaľováva
taniere, tekvice, fľaše, drevo, predmety z dreva.
Jej najčastejším motívom je morka. Prvýkrát
vystavovala v rámci kolektívnej výstavy
v Padine v roku 1996. Prvú samostatnú
výstavu mala tiež v Padine v roku 1997. V roku
2000 zverejnila mapu grafík pod názvom Moje
morky. Dáva hodiny maľovania deťom, ktoré
majú záujem o výtvarné umenie. Mala už
tridsaťpäť samostatných výstav a vystavovala
aj v rámci mnohých kolektívnych výstav
doma a v zahraničí. Od roku 1999 je členkou
Múzea insitnej tvorby v Jagodine. Je členkou
aj Detvianskej kolónie – Duk (Slovensko). Je
členkou aj Združenia maliarov Padiny Smäd.
Za svoju tvorbu získala mnohé ocenenia
a uznania.
Ана Котваш рођена је 1955. године у
Падини.
Основну школу завршила је у родном селу. Са
супругом Павелом има ћерку Јармилку. Слика
уљем на платну од 1995. године. Осликава
тањире, тикве, флаше, дрво, предмете од
дрвета. Најчешћи мотив на њеним сликама
је ћурка. Први пут је учествовала на
заједничкој изложби у Падини 1996. године.
Прву самосталну изложбу имала је такође у
Падини 1997. године. Издала је мапу графика
Моје ћурке 2000. године. Даје часове деци
која су заинтересована за сликарство. Имала
је тридесет пет самосталних изложби и
учествовала је на више колективних изложби
у земљи и иностранству. Члан је Музеја
наивног стваралаштва у Јагодини од 1999.
године. Члан је Ђетванске колоније – Дук
(Словачка). Члан је удружења сликара Падине
„Смет“. За свој стваралачки рад добила је
награде и признања.
Anna Kotvášová was born in 1955 in Padina.
She completed primary school in her
birthplace and married Pavel having
a daughter Jarmilka. Since 1995 she
paints in oil on canvas and decorates
plates, gourds, bottles, wood, wooden
articles. In 1996 she first participated in a
collective exhibition in Padina where she
also held first independent exhibition
in 1997. The most frequent motif of her
art is a turkey and she published a map
of graphics My turkeys in 2000. Kotvas
held 35 independent and participated in
several collective exhibitions at home and
abroad. She is a member of the Museum of
Naïve Creativity in Jagodina (since 1999),
Padina Association of Painters “Smet” and
Djetva colony – Duk (Slovakia). Besides,
she teaches children who are interested
in painting. Kotvas received prizes and
awards for her creative work.
76
Anna
Kotvá{ová
(1955)
Anna Kotvášová, Dovoz vody, 30 cm x 40 cm, 2011, olejomaľba
Ana Kotvašova, Dovoz vode, 30 cm x 40 cm, 2011, ulje na platnu
Anna Kotvášová, Water Transport, 30 cm x 40 cm, 2011, oil on canvas
77
Zuzana Veresky (dievocké Povolná) sa
narodila v roku 1955 v Padine.
Základnú školu ukončila v rodisku a strednú
v Pančeve. Od 80. rokov 20. storočia žije
v Kovačici. S manželom Pavlom má dcéru
Ivanu a syna Andreja. Maľuje olejomaľby, akryl
na plátne, maľuje na hodvábe, robí vitráže,
grafiky a omaľováva rozličné predmety.
Výtvarné motívy sú inšpirované prírodou,
zvlášť kvetmi (maky), zvieratami, scénami z
každodenného života, spomienkami z detstva.
Prvú samostatnú výstavu mala v Kovačici v
roku 1984. Od roku 1986 je členkou Galérie
insitného umenia v Kovačici. Členkou Múzea
v Jagodine je od roku 1993. Viackrát sa
zúčastňovala výtvarných kolónií. Doposiaľ
mala 45 samostatných výstav a vystavovala
aj v rámci mnohých kolektívnych výstav doma
a v zahraničí. Za svoju umeleckú prácu bola
viackrát odmenená mnohými odmenami
a uznaniami.
Зузана Верески (девојачко Поволни)
рођена је 1955. године у Падини.
Основну школу завршила је у родном месту,
а средњу у Панчеву. Од осамдесетих година
20. века живи у Ковачици. Са супругом
Павелом има ћерку Ивану и сина Андреја.
Слика уље на платну, акрилик на платну,
слика на свили, ради витраж, графике и
осликава разне предмете. Ликовни мотиви
су
инспирисани
природом,
посебно
цвећем (булке), животињама и сценама
из свакодневног живота, сећањима из
детињства. Прву самосталну изложбу имала
је у Ковачици 1984. године. Постала је члан
Галерије наивне уметности у Ковачици 1986.
године. Члан је Музеја у Јагодини од 1993.
године. До сада је имала 45 самосталних, као
и велики број колективних изложби у земљи
и иностранству. Више пута је учествовала
на ликовним колонијама. За свој уметнички
рад награђивана је многим наградама и
признањима.
Zuzana Veresky (maiden name Povolni)
was born in 1955 in Padina.
She completed primary school in her
birthplace and secondary school in
Pancevo. Since 1980s she lives in Kovacica
with her husband Pavel and children
Ivana and Andrej. Her techniques include
oil on canvas, acrylic on canvas, painting
on silk, vitrage, graphics and painting on
various objects. Painting motifs are inspired
by nature, especially flowers (poppies),
animals and scenes from every day life
and childhood memories. Her first solo
exhibition took place in Kovacica in 1984. In
1986 she became a member of the Kovacica
Naïve Art Gallery. She is an associate of
Jagodina Museum since 1993. So far, she had
45 solo and numerous collective exhibitions
at home and abroad and participated in
several art colonies. Her art brought her
many prizes and acknowledgements.
78
Zuzana
Veresky
(1955)
Zuzana Veresky, Tri nevesty na bicykloch, 48 cm x 116 cm, 2006, olejomaľba
Zuzana Vereski, Tri neveste na biciklu, 48 cm x 116 cm, 2006, ulje na platnu
Zuzana Veresky, Three Brides on Bicycle, 48 cm x 116 cm, 2006, oil on canvas
79
Zuzana Holúbeková sa narodila v roku
1955 v Kovačici.
Gymnázium ukončila v rodnom meste. Chodila
na Vyššiu školu pre sociálnych pracovníkov
v Belehrade. S manželom Vladimírom
Jonovským (umrel v roku 2002) má dcéru
Jelenu. Jej obľúbené maliarske motívy sú
slnečnice, žitné polia, hrozno, akty, erotika.
Po prvýkrát vystavovala v rámci kolektívnej
výstavy v roku 1983. Prvú samostatnú výstavu
mala v roku 1999 v Kultúrno-informačnom
centre v Skopiji. Mala niekoľko samostatných
výstav a vystavovala aj v rámci veľkého počtu
kolektívnych výstav doma a v zahraničí.
Etnografické múzeum v Bratislave (Slovensko)
má fond pozostávajúci z 25 obrazov tejto
autorky. Od roku 1999 vedie vzdelávací projekt
– školu národného maľovania pre deti.
Зузана Холубекова рођена је 1955.
године у Ковачици.
Завршила је гимназију у родном месту.
Похађала је вишу школу за социјалне
раднике у Београду. Са супругом
Владимиром Јоновским (умро 2002.
године) има ћерку Јелену. Омиљени
сликарски мотиви су јој сунцокрети, житна
поља, грожђе, актови, еротика. Излагала
је први пут на колективној изложби 1983.
године. Прву самосталну изложбу имала је
1999. године у Културно-информативном
центру у Скопљу. Имала је више
самосталних изложби и учествовала је
на великом броју колективних изложби у
земљи и иностранству. Етнографски музеј
у Братислави (Словачка) има фонд од 25
слика ове ауторке. Од 1999. године води
образовни пројекат – школу народног
сликарства за децу.
Zuzana Holúbeková was born in 1955 in
Kovacica.
She graduated from high school in her
hometown and attended college to
become a social worker in Belgrade. Her
spouse Vladimir Jonovski died in 2002 and
she has a daughter Jelena. Favorite painting
motifs are sunflowers, wheat fields, grapes,
the nude figures and erotica. First she
exhibited as a part of collective exhibition
in 1983. Her first solo exhibition took place
in Cultural and Informative Center of
Skopje in 1999 and she had several solo
and many collective exhibitions at home
and abroad. Collection of Ethnographic
museum in Bratislava (Slovakia) has 25
pictures of this author. Since 1999 she
runs an educational project – a school of
folk painting for children.
80
Zuzana
Holúbeková
(1955)
Zuzana Holúbeková, Kovačické šíre pole, 20 cm x 20 cm, 2013, olejomaľba
Zuzana Holubekova, Kovačičko široko polje, 20 cm x 20 cm, 2013, ulje na platnu
Zuzana Holúbeková, Wide Kovačica Field, 20 cm x 20 cm, 2013, oil on canvas
81
Mária Hlavatý Pavelka sa narodila
v roku 1955 v Padine.
Ukončila základnú školu. S manželom
Jánom má dcéru Máriu a syna Jána. Je
poľnohospodárka. Dvanásť rokov pracovala
v obchode. Maľuje od roku 2000. Robí
olejomaľby a pastely. Omaľováva tekvice
a rôzne predmety. Jej obľúbené maliarske
motívy sú domáce zvieratá, krajinky, život na
dedine, zima. Vystavovala v rámci niekoľkých
kolektívnych výstav. Samostatnú výstavu
mala v Padine v roku 2013.
Марија Хлавати Павелка рођена је
1955. године у Падини.
Завршила је основну школу. Са супругом
Јаном има ћерку Марију и сина Јана. Бави
се пољопривредом. Дванаест година
је радила у трговини. Сликарством се
бави од 2000. године. Ради у техници
уља на платну и пастела. Осликава тикве
и разне предмете. Омиљени сликарски
мотиви су јој домаће животиње, пејзажи,
живот на селу, зима. Учествовала је на
више колективних изложби. Имала је
самосталну изложбу у Падини 2013.
године.
Mária Hlavatý Pavelka was born in 1955
in Padina.
She finished primary school and married
Jan having a daughter Marija and a son
Jan. For 12 years she worked in sales
and currently is a farmer. Since 2000 she
paints in oil on canvas and pastel also
decorating gourds and other objects.
Her favorite painting motifs are domestic
animals, landscapes, life in the countryside
and winter. She participated in several
collective exhibitions and held a solo
exhibition in Padina in 2013.
82
Mária
Hlavatý
Pavelka
(1955)
Mária Hlavatý Pavelka, Zima, 20 cm x 20 cm, 2013, olejomaľba
Marija Hlavati Pavelka, Zima, 20 cm x 20 cm, 2013, ulje na platnu
Mária Hlavatý Pavelka, Winter, 20 cm x 20 cm, 2013, oil on canvas
83
Jozef Haviar sa narodil v roku 1956
v Kovačici.
Ukončil učňovskú strednú školu Borisa
Kidriča v Pančeve. Je poľnohospodárskym
mechanikom. S manželkou Annou má synov
Jozefa a Jána. Maľuje olejomaľby od roku
1970. Okrem toho, robí aj techniky suchý
pastel, tuš a ceruzka. Od roku 1993 maľuje
aktívnejšie. Prvú samostatnú výstavu mal v
roku 1998 v Kovačici. Najviac maľuje dedinské
práce, kone, krajinky – obzvlášť zimné,
takže ho môžeme nazvať maliarom zimy.
Od roku 1999 je členom Galérie insitného
umenia v Kovačici. Vystavoval v rámci
mnohých kolektívnych výstav a zúčastňoval
sa aj mnohých maliarskych kolónií doma a v
zahraničí.
Јозеф Хавиар рођен је 1956. године у
Ковачици.
Завршио је школу ученика у привреди
„Борис Кидрич“ у Панчеву. По занимању је
пољопривредни механичар. Са супругом
Аном има синове Јозефа и Јана. Слика
уљем на платну од 1970. године. Осим
тога, ради у техникама суви пастел, туш и
оловка. Активније слика од 1993. године.
Прву самосталну изложбу имао је 1998.
године у Ковачици. Највише слика сеоске
радове, коње, пејзаже – посебно зимске,
тако да га је могуће назвати сликарем
зиме. Члан је Галерије наивне уметности
у Ковачици од 1999. године. Учествовао је
на доста колективних изложби и колонија
у земљи и иностранству.
Jozef Haviar was born in 1956 in Kovacica
and finished secondary school “Boris
Kidric” in Pancevo.
He became an agricultural mechanic
and married Ana having two sons, Jozef
and Jan. Since 1970 he paints using oil
on canvas, dry pastel, ink and pencil
techniques. Haviar paints actively since
1993, mostly depicting peasant labor,
horses, landscapes – especially winter, so
that one can call him a painter of winter.
In 1998 he held his first solo exhibition
in Kovacica. He is a member of the
Kovacica Naïve Art Gallery since 1999 and
participated in many collective exhibitions
and colonies at home and abroad.
84
Jozef
Haviar
(1956)
Jozef Haviar, Návrat z poľa, 40 cm x 50 cm, 1998, olejomaľba
Jozef Havijar, Povratak sa njive, 40 cm x 50 cm, 1998, ulje na platnu
Jozef Haviar, Returnin from the Field, 40 cm x 50 cm, 1998, oil on canvas
85
Ján Glózik sa narodil v roku 1957 v Kovačici.
Základnú školu ukončil v rodnom meste.
S manželkou Alžbetou má dcéru Olinku
a syna Jána. Pracoval v cukrovare Jedinstvo.
Maľuje od roku 1975. Robí olejomaľby, akryl,
pastel. Maľuje motívy z dedinského života,
dedinských
muzikantov,
prisťahovanie
Slovákov do Kovačice. Pre jeho tvorbu je
príznačné, že sú postavy ľudí nadmernej
veľkosti. Prvú samostatnú výstavu mal v roku
1983, v Kovačici. Členom Galérie insitného
umenia v Kovačici sa stal v roku 1989. Doposiaľ
mal približne 50 samostatných výstav doma
a v zahraničí. Vystavoval aj v rámci veľkého
počtu kolektívnych výstav doma a v zahraničí.
Pre svoju tvorbu získal mnoho ocenení a cien.
Јан Глозик рођен је 1957. године у
Ковачици.
Завршио је основну школу у родном месту.
Са супругом Алжбетом има ћерку Ољинку
и сина Јана. Радио је у Фабрици шећера
„Јединство“. Слика од 1975. године.
Ради у техници уља на платну, акрила,
пастела. Слика мотиве из сеоског живота,
сеоске музичаре, досељавање Словака
у Ковачицу. Карактеристично је да су
људске фигуре предимензиониране. Прву
самосталну изложбу имао је 1983. године у
Ковачици. Постао је члан Галерије наивне
уметности у Ковачици 1989. године. До
сада је имао око 50 самосталних изложби
у земљи и иностранству. Учествовао је
на великом броју колективних изложби у
земљи и иностранству. За свој рад добио
је многа признања и награде.
Ján Glózik was born in 1957 in Kovacica.
He finished primary school in his birthplace and married Alzbeta having a daughter Oljinka and a son Jan. He worked at the
sugar factory “Unity”. Since 1975 he paints
motifs of rural life, village musicians, immigration of Slovaks to Kovacica. His techniques are oil on canvas, acryl and pastel.
The characteristics of his paintings are exaggerated human figures. In 1983 he held
his first solo exhibition in Kovacica and
became a member of the Kovacica Naïve
Art Gallery in 1989. So far, he had about 50
solo and took part in many collective exhibitions at home and abroad. For his work
he received many prizes and acknowledgments.
86
Ján
Glózik
(1957)
Ján Glózik, Janko Bulík predbehol padinskú Anču, 30 cm x 40 cm, 2010, olejomaľba
Jan Glozik, Janko Bulik je pretrčao padinsku Anču, 30 cm x 40 cm, 2010, ulje na platnu
Ján Glózik, Janko Bulik Overran Anca Padinska, 30 cm x 40 cm, 2010, oil on canvas
87
Pavel Ľavroš sa narodil v roku 1958.
S manželkou Katarínou má syna Pavla a dcéru
Katarínu. Maľuje od roku 1973. Okrem krajiniek
a obvyklých motívov insitného maliarstva,
maľuje aj detaily zo súčasného života a
technológie (motorka, miešačka na betón
a pod.). Okrem maľovania, venuje sa aj hudbe,
spieva a hrá na bicie. Komponuje duchovnú
hudbu a hrá na bicie na bohoslužbách v
pentekostalnej cirkvi. Namaľoval približne
päťsto obrazov. Doposiaľ mal tri samostatné
výstavy: v Kovačici (1996), v Bratislave,
Slovensko (1997), v Belehrade (2000).
Vystavoval aj v rámci mnohých kolektívnych
výstav doma a v zahraničí.
Павел Љаврош рођен је 1958. године.
Са супругом Катарином има сина
Павела и ћерку Катарину. Слика од 1973.
године. Осим пејзажа и уобичајених
мотива наивног сликарства, има детаље
из савременог живота и технологије
(мотоцикл, мешалица за бетон и сл.).
Поред сликарства, бави се и музиком,
као кантаутор, пева и свира бубњеве.
Насликао је око петсто слика. До сада је
имао три самосталне изложбе: у Ковачици
(1996), у Братислави, Словачка (1997), у
Београду (2000). Учествовао је на великом
броју колективних изложби у земљи и
иностранству.
Pavel Ľavroš
was born in 1958 and
began to paint in 1973.
He lives with his wife Katarina and has a son
Pavel and a daughter Katarina. In addition
to landscapes and usual motifs of naïve
art he paints details from contemporary
life and technology (motorcycle, concrete
mixer and so on). Moreover, he is engaged
in music as a songwriter, singer and
drummer. Lavros composes spiritual
music and plays drums in the Pentecostal
church. He painted about 500 pictures
and had three solo exhibitions: in Kovacica
(1960), in Bratislava - Slovakia (1997) and in
Belgrade (2000). He participated in many
collective exhibitions at home and abroad.
88
Pavel
L´avro{
(1958)
Pavel Ľavroš, Misionár, 40 cm x 50 cm, 2005, olejomaľba
Pavel Ljavroš, Misionar, 40 cm x 50 cm, 2005, ulje na platnu,
Pavel Ľavroš, Missionary, 40 cm x 50 cm, 2005, oil on canvas,
89
Štefan Varga sa narodil v roku 1959
v Kovačici.
Gymnázium ukončil v Mostáre v roku 1978.
S manželkou Lýdiou má dcéru Marínu. Pracuje
ako úradník. Prvú olejomaľbu namaľoval
v roku 1977. V roku 1999 sa stal členom Galérie
insitného umenia v Kovačici. Jeho najčastejšie
maliarske motívy sú spojené s témami
z každodenného života na dedine v minulosti.
vystavoval v rámci mnohých kolektívnych
výstav doma a v zahraničí. Doposiaľ mal
štrnásť samostatných výstav. Zúčastnil sa aj
mnohých výtvarných kolónií.
Штефан Варга је рођен 1959. године у
Ковачици.
Завршио је гимназију у Мостару 1978.
године. Са супругом Лидијом има ћерку
Марину. По занимању је службеник. Прву
слику уљем на платну насликао је 1977.
године. Постао је члан Галерије наивне
уметности у Ковачици 1999. године.
Најчешћи сликарски мотиви су му везани
за теме из свакодневног живота на селу
у прошлим временима. Учествовао је на
многим заједничким изложбама у земљи
и иностранству. До сада је имао четрнаест
самосталних изложби. Учествовао је на
многобројним ликовним колонијама.
Štefan Varga was born in 1959 in
Kovacica.
He graduated from high school in Mostar
in 1978 and married Lidija having a
daughter Marina. He is administrative
office employee. In 1977 he painted his
first oil on canvas. In 1999 he became a
member of the Kovacica Naive Art Gallery.
Most often he paints everyday rural life
themes from the past. Varga took part
in many collective exhibitions at home
and abroad. So far, he had fourteen solo
exhibitions and participated in many art
colonies.
90
Štefan
Varga
(1959)
Štefan Varga, Dedko, podívaj sa, zajko, 49 cm x 70 cm, 2010, olejomaľba
Štefan Varga, Deko pogledaj zeko, 49 cm x 70 cm 2010, ulje na platnu
Štefan Varga, Grandpa, Look at the Rabbit, 49 cm x 70 cm 2010, oil on canvas
91
Mar tin Pap sa narodil v roku 1960 v Padine.
Strednú školu ukončil v rodnom meste.
S manželkou Božanou má dcéry Martinu
a Alexandru. Jeho maliarske motívy sú
inšpirované rovinou, prvkami z tradičnej
slovenskej kultúry, tancom, mytológiou
(starogréckou,
aztéckou,
kresťanskou).
Častými detailmi sú drevo, tekvica, kukurica,
strašidlá. Znázorňuje známe osobnosti zo
sveta umenia (maliarku Fridu Kahlo, speváka
skupiny Rolling Stones Micka Jaggera atď.).
Mal samostatné výstavy a vystavoval aj
v rámci väčšieho počtu kolektívnych výstav
doma a v zahraničí.
Мартин Пап рођен је 1960. године у
Падини.
Завршио је средњу школу у родном месту.
Са супругом Божаном има ћерке Мартину
и Александру. Сликарски мотиви су му
инспирисани равницом, елементима из
традиционалне словачке културе, плесом,
митологијом (старогрчком, астечком,
хришћанском). Чести детаљи су дрво,
тиква, кукуруз, страшила. Приказује
познате личности из света уметности
(сликарку Фриду Кало, певача групе
Ролингстонс Мика Џегера итд.). Имао
је самосталне изложбе и учествовао је
на већем броју колективних изложби у
земљи и иностранству.
Martin Pap was born in 1960 in Padina.
He graduated from high school in his
birthplace and married Bozana having
two daughters, Martina and Aleksandra.
His art motifs are inspired by the valley,
traditional elements from Slovak culture,
dance and mythology (Greek, Aztec,
Christian). Frequent details are the tree,
pumpkin, corn and scarecrows. He also
depicts famous artists (painter Frida
Kahlo, singer Mick Jagger and so on). Pap
had solo exhibitions and participated
in many collective ones at home and
internationally.
92
Martin
Pap
(1960)
Martin Pap, Dobrá susedská rada, 40 cm x 50 cm, 2013, olejomaľba
Martin Pap, Dobar komšiski savet, 40 cm x 50 cm, 2013, ulje na platnu
Martin Pap, Good Neigbourly Advice, 40 cm x 50 cm, 2013, oil on canvas
93
Pavel Cicka sa narodil v Kovačici v roku
1961.
Základnú školu ukončil v Kovačici a strednú
poľnohospodársku školu v Pančeve. Svoje prvé
maliarske kroky urobil ešte keď bol žiakom
na základnej škole, tým, že ilustroval žiacke
časopisy. S manželkou Zuzanou má deti Pavla
a Jarmilu. Jeho obľúbenými maliarskymi
motívmi sú banátske krajinky, rieka, dedinskí
muzikanti, práce na poli, vinice, kone. Má aj
obrazy s ekologickým odkazom. Od roku 1978
vystavuje v rámci kolektívnych výstav. Prvú
samostatnú výstavu mal v Kruševci v roku
1982. Členom Galérie insitného umenia sa
stal v roku 1986. Zúčastnil sa aj mnohých
výtvarných kolónií a je spoluautorom
niektorých významných obrazov. Vystavoval
v rámci mnohých kolektívnych výstav doma
a v zahraničí.
Павел Цицка рођен је у Ковачици 1961.
године.
Основну школу завршио је у Ковачици,
а средњу пољопривредну у Панчеву.
Прве сликарске кораке направио је још
као ученик основне школе илуструјући
ђачке часописе. Са супругом Зузаном
има децу Павела и Јармилу. Омиљени
сликарски
мотив
представљају
му
банатски пејзажи, река, сеоски музичари,
пољски радови, виногради, коњи. Има
слике са еколошком поруком. Излаже
на колективним изложбама од 1978.
године. Прву самосталну изложбу имао је
у Крушевцу 1982. године. Постао је члан
Галерије наивне уметности у Ковачици
1986. године. Учествовао је на многим
сликарским колонијама и коаутор је
неколико значајних слика. Излагао је на
доста колективних изложби у земљи и
иностранству.
Pavel Cicka was born in 1961 in Kovacica.
He finished primary school in his
hometown and completed secondary
agricultural school in Pancevo. While in
elementary school, he made first painting
steps illustrating student magazines. He
married Zuzana having children Pavel and
Jarmila. Banat landscapes, the river, village
musicians, field labor, vineyards and
horses represent his favorite art motifs. His
pictures have ecological message. Since
1978 he exhibits as a part of collective
exhibitions at home and internationally.
His first solo exhibition took place in 1982
in Krusevac. He joined the Kovacica Naïve
Art Gallery in 1986. Cicka participated in
many art colonies and is a co-author of
several significant pictures.
94
Pavel
Cicka
(1961)
Pavel Cicka, Záplava na Bardáni, 30 cm x 40 cm, 2012, olejomaľba
Pavel Cicka, Poplava na Bardanji, 30 cm x 40 cm, 2012, ulje na platnu
Pavel Cicka, Bardanji Flood, 30 cm x 40 cm, 2012, oil on canvas
95
Janko Širka sa narodil v roku 1961
v Padine.
Základnú školu ukončil v rodnom meste
a strednú letecko-technickú školu v Pančeve.
Je poľnohospodárom. S manželkou Máriou má
synov Janka a Vladislava. Maľuje motívy, ktoré
sú inšpirované folklórom, životom na dedine,
oslavami a veselými kamarátmi. Zúčastnil sa
mnohých maliarskych kolónií. Doposiaľ mal
jedenásť samostatných výstav. Vystavoval aj
v rámci mnohých kolektívnych výstav doma
a v zahraničí.
Јанко Ширка рођен је 1961. у Падини.
Завршио је основну школу у родном месту
и средњу авио-техничку школу у Панчеву.
Бави се земљорадњом. Са супругом
Маријом има синове Јанка и Владислава.
Слика мотиве инспирисане фолклором,
животом на селу, прославе и веселе
пријатеље. Учествовао је на многим
сликарским колонијама. До сада је имао
једанаест самосталних изложби. Излагао
је на многим колективним изложбама у
земљи и иностранству.
Janko Širka was born in 1961 in Padina
where he completed primary school
and graduated from secondary aviation
technical school in Pancevo.
He became a famer and married Marija
having two sons, Janko and Vladislav.
Sirka paints motifs inspired by folklore,
countryside living, celebrations and merry
friends. So far, he had eleven solo and
participated in many collective exhibitions
and art colonies at home and abroad.
96
Janko
Širka
(1961)
Janko Širka, Smäd morí, 40 cm x 30 cm, 2012, olejomaľba
Janko Širka, Žeđ tišti, 40 cm x 30 cm, 2012, ulje na platnu
Janko Širka, Thirst Hurts, 40 cm x 30 cm, 2012, oil on canvas
97
Juraj Ľavroš sa narodil v roku 1963
v Padine, kde ukončil základnú školu.
S manželkou Evou má dcéry Lilianu a Lýdiu.
Pracoval vo firme Staviteľ v Kovačici a získal
kvalifikáciu tesár. Pracoval aj v Nemecku,
ale nie dlho, kde získal kvalifikáciu na prácu
so sadrokartónom a robenie fasád. Okrem
toho, robí aj omietky. Aktívne hrá na bicie od
svojich 15. rokov. Mal svoju skupinu súčasnej
hudby pod názvom Prečo. Hrá na tradičnom
slovenskom hudobnom nástroji – na fujare.
Jeho obľúbené maliarske motívy sú husi.
Členom Galérie insitného umenia v Kovačici sa
stal v roku 1994. Doposiaľ mal štyri samostatné
výstavy. Prvú samostatnú výstavu mal v roku
1994 v Padine. Vystavoval aj v rámci približne
60. kolektívnych výstav doma a v zahraničí.
Јурај Лаврош рођен је 1963. године у
Падини, где је завршио основну школу.
Са супругом Евом има ћерке Љиљану и
Лидију. Радио је у фирми „Ставитељ“ у
Ковачици и добио је квалификацију тесар.
У краћем периоду радио је у Немачкој,
добивши квалификацију гипсар-фасадер.
Осим тога, бави се и малтерисањем.
Активно свира бубњеве од своје петнаесте
године. Имао је састав савремене музике
„Пречо“ (у преводу „Зашто“). Свира
традиционални словачки инструмент
фујару. Омиљени сликарски мотиви су
му гуске. Постао је члан Галерије наивне
уметности у Ковачици 1994. године. До
сада је имао четири самосталне изложбе.
Прву самосталну изложбу имао је 1994.
године у Падини. Учествовао је на око
шездесет колективних изложби у земљи и
иностранству.
Juraj Ľavroš was born in 1963 in Padina
where he completed primary school.
He became a carpenter, worked in
“Stavitelj” company in Kovacica and
married Eva having daughters Ljiljana and
Lidija. For a short period of time he worked
in Germany as a plaster technician. In
addition, he does rendering. Since the age
of 15 he plays drums and used to have a
band playing contemporary music “Precho”
(translated “Why”). He plays traditional
Slovak instrument fujara. His favorite art
motifs are geese. In 1994 Lavros held his
first independent exhibition in Padina and
became a member of the Kovacica Naïve
Art Gallery. So far, he had four independent
and participated in about sixty collective
exhibitions at home and abroad.
98
Juraj
L´avro{
(1963)
Juraj Ľavroš, Strašidlo, 30 cm x 40 cm 2013, olejomaľba
Juraj Ljavroš, Strašilo, 30 cm x 40 cm, 2013, ulje na platnu
Juraj Ľavroš, Scarecrow, 30 cm x 40 cm, 2013, oil on canvas
99
Nada
Koreň (dievocké Milićević) sa
narodila v Kovačici v roku 1964.
Gymnázium ukončila v rodnom meste. Je
obchodníčka. S manželom Vladimírom
má syna Miroslava. Maľuje od začiatku 90.
rokov, 20. storočia. Členkou Galérie insitného
umenia sa stala v roku 2008. Jej výtvarné témy
súvisia s dedinou, obyčajami, udalosťami
na ulici, krojmi. Najčastejšími motívmi na
jej obrazoch sú zimné motívy (dedina pod
snehovou prikrývkou, zapriahnuté kone).
Vystavovala v rámci kolektívnych výstav
doma a v zahraničí.
Нада Корењ (девојачко Милићевић)
рођена је у Ковачици 1964. године.
Завршила је гимназију у родном месту.
По занимању је трговац. Са супругом
Владимиром има сина Мирослава. Слика
од почетка деведесетих година 20. века.
Постала је чланица Галерије наивне
уметности 2008. године. Теме су јој везане
за село, обичаје, догађаје на улици, ношње.
Најчешћи су код ње зимски мотиви (село
под снежним покривачем, коњска запрега).
Учествовала је на колективним изложбама у
земљи и иностранству.
Nada Koreň (maiden name Milicevic) was
born in 1964 in Kovacica.
She graduated from high school in her
hometown and became a merchant. With
her husband Vladimir has a son Miroslav.
She paints since early 1990s. In 2008
she became a member of the Gallery of
Naïve Art. Dominant themes of her art are
related to the countryside, customs, street
events and folk costume. Winter motifs
are most common (village covered by the
snow, horse and carriage and so on). She
participated in collective exhibitions at
home and abroad.
100
Nada
Koreñ
(1964)
Nada Koreň, Zima v mojom kraji, 40 cm x 50 cm, 2010, olejomaľba
Nada Korenj, Zima u mom kraju, 40 cm x 50 cm, 2010, ulje na platnu
Nada Koreň, Winter in my Village, 40 cm x 50 cm, 2010, oil on canvas
101
Ján Chlpka sa narodil v roku 1965
v Hložanoch.
Má manželku Natáliu. Ukončil zverolekárstvo
v Sarajeve v roku 1990. Pracuje ako zverolekár.
Maľuje od roku 1986. Techniky, ktoré používa
sú olejomaľby, výkresy nakreslené ceruzkou,
pastel, koláž. Jeho obľúbené maliarske motívy
sú slovenské ženy, poľnohospodárske témy
spojené s dedinou, zvieratá. Prvú samostatnú
výstavu mal v roku 1993 v Báčskom Petrovci
v Galérii Zuzky Medveďovej. Doposiaľ mal
osem samostatných výstav. Vystavoval aj
v rámci niekoľkých kolektívnych výstav. Svoje
práce neraz daroval na charitatívne účely. Žije
a pracuje v Hložanoch.
Jан Хлпка рођен је 1965. године у Гложану.
Има супругу Наталију. Дипломирао је на
Ветеринарском факултету у Сарајеву 1990.
године. Ради као ветеринар. Слика од 1986.
године. Ради техникама уље на платну,
цртеж оловком, пастел, колаж. Омиљени
сликарски мотиви су му словачке жене,
пољопривредне теме везане за село,
животиње. Прву самосталну изложбу имао
је 1993. године у Бачком Петровцу у галерији
Зузке Медвеђове. До сада је имао осам
самосталних изложби. Учествовао је на
више колективних изложби. Живи и ради у
Гложанима.
Ján Chlpka was born in 1965 in Glozani
where he currently lives with his wife
Natalija and works as a veterinarian.
He graduated from the Veterinary Faculty
of Sarajevo in 1990 and paints since 1986.
His techniques include oil on canvas,
pencil drawing, pastel and collage.
Favorite art motifs are Slovak women,
village agricultural themes and animals.
His first independent exhibition took place
in 1993 in Backi Petrovac, at the Gallery
of Zuzka Medvedjova. So far, he had
eight solo exhibitions and participated in
several collective ones.
102
Ján
Chlpka
(1965)
Ján Chlpka, (1965) Matka a dcéra, olejomaľba 35 cm x 45 cm, 2012
Jan Chlpka, (1965) Majka i ćerka, ulje 35 cm x 45 cm, 2012
Ján Chlpka, (1965) Mother and daughter, oil painting 35 cm x 45 cm, 2012
103
Zuzana Jarmocki (dievocké Ďurišová) sa
narodila v roku 1966 v Kovačici.
Ukončila základnú školu. S manželom Pavlom
má synov Jaroslava a Miroslava. Maľuje insitu
od roku 1984. Robí olejomaľby a využíva
aj techniku akryl. Omaľováva šamlíky,
tekvice, drevené predmety (varechy, lyžice
a pod.). Robí bábiky pre deti. Maliarske témy,
ktoré najčastejšie maľuje sú deti – príbehy
z detstva, detské hry. Okrem toho, maľuje aj
krajinky, slnečnice, polia, biblickú tematiku.
Mala niekoľko samostatných výstav (prvú
v roku 1992 v Kovačici). Vystavovala aj
v rámci niekoľkých kolektívnych výstav doma
a v zahraničí.
Зузана Јармоцкi (девојачко Ђуриш)
рођена је 1966. године у Ковачици.
Завршила је основну школу. Са супругом
Павелом има синове Јарослава и
Мирослава.
Наивним
сликарством
бави се од 1984. године. Ради уље на
платну, акрил. Осликава хоклице, тикве,
дрвене предмете (варјаче, кашике и
сл.). Прави лутке за децу. Најчешћа
сликарска тематика су јој деца – приче из
детињства, дечје игре. Осим тога, слика
и пејзаже, сунцокрете, њиве, библијску
тематику. Имала је неколико самосталних
изложби (прву 1992. године у Ковачици).
Учествовала је на више колективних
изложби у земљи и иностранству.
Zuzana
Jarmocki (maiden name
Ďurišová) was born in 1966 in Kovacica.
She completed primary school and
married Pavel having sons Jaroslav and
Miroslav. Since 1984 she is a naïve artist
working in oil on canvas and acrylic paint.
In addition, she paints on footstools,
gourds, wooden objects (mixing spoons,
spoons and so on) and makes dolls for
children. The most common theme in her
art is children – stories from the childhood,
children’s play. Also, she paints landscapes,
sunflowers, fields and biblical themes. She
held a few solo exhibitions (the first one
in 1992 in Kovacica) and participated in
several collective exhibitions at home and
abroad.
104
Zuzana
Jarmocki
(1966)
Zuzana Jarmocki, Malí nezbedníci, 30 cm 40 cm, 2010, olejomaľba
Zuzana Jarmocki, Mali vragolani, 30 cm 40 cm, 2010, ulje na platnu
Zuzana Jarmocki, Little Jokers, 30 cm 40 cm, 2010, oil on canvas
105
Pavel Glózik sa narodil v roku 1968
v Kovačici.
Maľuje od roku 1993. Jeho obľúbené maliarske
motívy sú dedinské práce, slovenské kroje, kone.
Techniky, ktoré používa sú olejomaľby, grafiky
a akvarel. Omaľováva tekvice a šamlíky. Mal
samostatné výstavy a vystavoval aj v rámci
kolektívnych výstav doma a v zahraničí. Svoje
obrazy daroval aj na charitatívne účely.
Павел Глозик рођен је 1968. године у
Ковачици.
Сликарством се бави од 1993. године.
Омиљени сликарски мотиви су сеоски
радови, словачке народне ношње, коњи.
Ради уље на платну, графике, акварел.
Осликава тикве и хоклице. Имао је
самосталне изложбе и учествовао је
на колективним изложбама у земљи и
иностранству. Давао је своје слике за
хуманитарне акције.
Pavel Glózik was born in 1968 in Kovacica.
Since 1993 he paints his favorite art motifs:
farm labor, Slovak national costume and
horses. His techniques include oil on
canvas, graphics and aquarelle. Besides,
he decorates gourds and stepstools. He
had solo and collective exhibitions at
home and abroad and donated pictures
for charity events.
106
Pavel
Glózik
(1968)
Pavel Glózik, Oj rodisko, 50 cm x 70 cm, 2005, olejomaľba
Pavel Glozik, Oj zavičaj, 50 cm x 70 cm, 2005, ulje na platnu
Pavel Glózik, Oh, Homeland, 50 cm x 70 cm, 2005, oil on canvas
107
Anna Šterbová sa narodila v roku 1968
v Pančeve.
Ukončila
strednú
zdravotnícku
školu.
Od vtedy, čo sa vydala v roku 1989, žije
v Jánošíku. S manželom Pavelom má deti
Tamaru a Damira. Pracuje ako zdravotná
sestra v dome zdravia v Jánošíku. V prvej
fáze svojej výtvarnej tvorby, robila portréty
grafitom. Techniky, ktoré používa sú tempera
a voskové farby. Olejomaľby maľuje od roku
1993. Jej najčastejšie motívy sú krajinky,
scenérie v súvislosti s vodou. Vystavovala
v rámci niekoľkých kolektívnych výstav.
Ана Шћербова рођена је 1968. године у
Панчеву.
Одрасла је у Ковачици. Завршила је
средњу медицинску школу. Живи у
Јонашеку од своје удаје 1989. године.
Са супругом Павелом има децу Тамару
и Дамира. Ради као медицинска сестра
у дому здравља у Јонашеку. У првој
фази ликовног стваралаштва сликала
је портрете графитом. Ради у техници
темпере и воштаних боја. Уљем на платну
слика од 1993. године. Најчешћи мотиви
су јој пејзажи, призори у вези са водом.
Учествовала је на више колективних
изложби.
Anna Šterbová was born in 1968 in
Pancevo.
She grew up in Kovacica and graduated
from secondary medical school. Since her
marriage in 1989 she lives in Jonasek with
her husband Pavel and has children Tamara
and Damir. Ana works as a nurse in the
health center in Jonasek. In the beginning
of her art career she made portraits using
graphite. Since 1993 she paints in oil on
canvas, tempera and crayons. The most
common motifs are landscapes and scenes
related to the water. She participated in
several collective exhibitions.
108
Anna
Šterbová
(1968)
Anna Šterbová, Zamilovaní, 20 cm x 20 cm, 2013, olejomaľba
Ana Šterbova, Zaljubljeni, 20 cm x 20 cm, 2013, ulje na platnu
Anna Šterbová, In Love, 20 cm x 20 cm, 2013, oil on canvas
109
Vesna Chr ťanová (dievocké Barnáková)
sa narodila v roku 1968 v Pančeve.
Žije v Kovačici, kde ukončila strednú školu.
S manželom Miroslavom má syna Viktora.
Maľuje od roku 1989. Okrem olejomalieb,
robí aj grafiky, omaľováva keramiku, drevené
predmety (vretená, lyžice, šamlíky). V Kovačici,
ako jedna z prvých začala omaľovávať
tekvice. Jej najčastejším motívom sú ženské
postavy v pohybe. Samostatné výstavy
mala v Novom Sade a Pančeve. Vystavovala
v rámci niekoľkých kolektívnych výstav doma
a v zahraničí.
Весна Хрћан (девојачко Барнак) рођена
је 1968. године у Панчеву.
Живи у Ковачици, где је завршила средњу
школу. Са супругом Мирославом има сина
Виктора. Слика од 1989. године. Осим
уља на платну, ради графике, осликава
керамику, предмете од дрвета (вретена,
кашике, шамлице). Међу првима у
Ковачици почела је да осликава тикве.
Најчешћи мотив су јој женске фигуре у
покрету. Имала је самосталне изложбе
у Новом Саду и Панчеву. Учествовала је
на више колективних изложби у земљи и
иностранству.
Vesna Chrťanová (maiden name Barnak)
was born in 1968 in Pancevo.
She lives in Kovacica, where she graduated
from high school and married Miroslav
having a son Viktor. Since 1989 she paints
in oil on canvas and also makes graphics
and decorates ceramics and wooden
objects (spindles, spoons, footstools). She
was among the first in Kovacica to paint
the gourds. Her most common motifs are
female figures in motion. She held solo
exhibitions in Novi Sad and Pancevo and
participated in many collective exhibitions
at home and abroad.
110
Vesna
Chrt´anová
(1968)
Vesna Chrťanová, Košava, 30 cm x 40 cm, 1998, olejomaľba
Vesna Hrćan, Košava, 30 cm x 40 cm, 1998, ulje na platnu
Vesna Chrťanová, Wind, 30 cm x 40 cm, 1998, oil on canvas
111
Vieroslava Svetlík (dievocké Tomanová)
sa narodila v roku 1973 v Kovačici.
Ukončila gymnázium prírodno-matematického
zamerania. S manželom Pavelom má synov
Vladimíra, Zlatka a Darka. Maľuje od roku 1991.
Jej obľúbené maliarske motívy sú zaľúbené páry,
včely, kvety, deti. Jej tvorba obsahuje mnoho
slovenských folklórnych motívov. Omaľováva
tekvice a rôzne predmety v domácnosti (varechy,
šamlíky, praslice a pod.). Mala samostatnú
výstavu a vystavovala aj v rámci mnohých
kolektívnych výstav doma a v zahraničí.
Виерослава
Светлик
(девојачко
Томанова) рођена је 1973. године у
Ковачици.
Завршила је природно-математички смер
гимназије. Са супругом Павелом има
синове Владимира, Златка и Дарка. Слика
од 1991. године. Омиљени сликарски
мотиви су јој заљубљени парови, пчеле,
цвеће, деца. У њеном стваралаштву има
пуно словачких фолклорних мотива.
Осликава тикве и разне предмете из
покућства (варјаче, хоклице, преслице
и сл.). Имала је самосталну изложбу
и учествовала је на великом броју
колективних изложби у земљи и
иностранству.
Vieroslava Svetlík (maiden name
Tomanova) was born in 1973 in Kovacica.
She graduated from math and science
high school and married Pavel having
three sons: Vladimir, Zlatko and Darko.
Since 1991 she paints her favorite art
motifs: couples in love, bees, flowers,
children and various Slovak folk motifs.
Additionally, she decorates gourds and
various household items (mixing spoons,
stepstools, distaff and so on). Svetlikova
had a solo exhibition and participated in
many collective exhibitions at home and
abroad.
112
Vieroslava
Svetlík
(1973)
Vieroslava Svetlík, Oddych, 30 cm x 40 cm, 2013, olejomaľba
Vjeroslava Svetlik, Odmor, 30 cm x 40 cm, 2013, ulje na platnu
Vieroslava Svetlík, Having a Rest, 30 cm x 40 cm, 2013, oil on canvas
113
Marija Hlavati Krišan sa narodila
v roku 1975 v Padine.
Ukončila strednú ekonomickú školu. Od roku
2003 žije v Kovačici. S manželom Miroslavom
má synov Mariana a Mihajla. Maľuje od
svojich 17. rokov. Prvú samostatnú výstavu
mala vo Vršci v roku 2000. Maľuje olejomaľby
a používa aj techniku pastel. Robí aj výkresy.
Omaľováva tekvice, pštrosie vajíčka a rôzne
predmety v domácnosti. Vyrába suveníry
technikou dekupáž. Vybudovala si jedinečné
výtvarné vyjadrovanie. Maľuje krajinky,
slnečnice, tekvice, ľudí, zátišia. Mala
samostatné výstavy (približne dvadsať)
a vystavovala v rámci mnohých kolektívnych
výstav doma a v zahraničí. Za svoju umeleckú
tvorbu dostala ocenenia doma a v zahraničí.
Марија Хлавати Кришан рођена је
1975. године у Падини.
Завршила је средњу економску школу.
Од 2003. године живи у Ковачици. Са
супругом
Мирославом
има
синове
Маријана и Михајла. Слика од своје
седамнаесте године. Прву самосталну
изложби имала је у Вршцу 2000. године.
Слика уљем на платну и ради у техници
пастела. Прави цртеже. Осликава тикве,
нојева јаја и разне предмете из покућства.
Ради сувенире у декупаж техници.
Изградила је посебан ликовни израз.
Слика пејзаже, сунцокрете, тикве, људе,
мртву природу. Имала је самосталне
изложбе (око двадесет) и учествовала
је на многим колективним изложбама у
земљи и иностранству. За свој уметнички
рад награђена је признањима у земљи и
иностранству.
Marija Hlavati Krišan was born in 1975
in Padina and graduated from secondary
school of economics.
Since 2003 lives in Kovacica with husband
Miroslav and has sons Marijan and Mihajlo.
She began to paint at age seventeen
and held first solo exhibition in 2000 in
Vrsac. Her techniques are oil on canvas,
pastel and drawing. In addition, she paints
on gourds, ostrich eggs and different
household items and makes souvenirs in
decoupage technique. She successfully
built a particular artistic expression. Her
art motifs include landscapes, sunflowers,
pumpkins, people and still life. She had solo
exhibitions (about 20) and participated in
many collective ones at home and abroad.
Her artwork was acknowledged at home
and internationally.
114
Marija
Hlavati
Krišan
(1975)
Marija Hlavati Krišan, Zima, 20 cm x 20 cm, 2013, olejomaľba
Marija Hlavati Krišan, Zima, 20 cm x 20 cm, 2013, ulje na platnu
Marija Hlavati Krišan, Winter, 20 cm x 20 cm, 2013, oil on canvas
115
Anna Lukáčová (dievocké Petráková) sa
narodila v roku 1976 v Kovačici.
Gymnázium ukončila v rodnom meste.
S manželom Ladislavom má dcéry Andreu
a Adrianu. Študovala na vyššej polytechnickej
škole, odbor dizajn, v Belehrade. Píše poéziu.
Jej obľúbené maliarske témy sú tradičný život
na dedine, taký, ako ho sama vníma. Maľuje
olejomaľby. Omaľováva tekvice, vajíčka,
drevené predmety (šamlíky a pod.). Mala tri
samostatné výstavy: v roku 1998 v Padine (pod
dievockým priezviskom Petráková), v roku
2000 v Pančeve a v roku 2003 v Kovačici, v rámci
podujatia Kovačický október, pri príležitosti
desiateho výročia svojej tvorby. Vystavovala
aj v rámci niekoľkých kolektívnych výstav.
Ана Лукачова (девојачко Петрак)
рођена је 1976. године у Ковачици.
Завршила је гимназију у родном месту.
Са супругом Ладиславом има ћерке
Андреју и Адријану. Студирала је на
вишој политехничкој школи на одсеку за
дизајн у Београду. Пише поезију. Омиљене
сликарске теме су традиционални живот
на селу, онако како га она доживљава.
Слика уљем на платну. Осликава тикве, јаја,
дрвене предмете (хоклице и сл.). Имала
је три самосталне изложбе: 1998. године
у Падини (под девојачким презименом
Петрак), 2000. године у Панчеву и 2003.
године у Ковачици у оквиру „Ковачичког
октобра“ поводом десет година свог
стваралачког рада. Учествовала је на
више колективних изложби.
Anna Lukáčová (maiden name Petrak)
was born in 1976 in Kovacica where she
graduated from high school.
Ana studied at Polytechnic College in
Belgrade, Department of Design, and
writes poetry. She married Ladislav having
daughters Andrea and Adriana. Favorite
art themes are traditional life in the village
the way she sees it. She works in oil on
canvas and also paints on gourds, eggs,
wooden objects (stepstools). So far, she
had three solo exhibitions: in 1998 in
Padina (under her maiden name Petrak), in
2000 in Pancevo and in 2003 at “Kovacica
October” festival on the occasion for the
10th anniversary of her creative work.
Lukacova participated in several collective
exhibitions.
116
Anna
Luká~ová
(1976)
Anna Lukáčová, Farby jesene, 20 cm x 20 cm, 2013, olejomaľba
Ana Lukačova, Boje jeseni, 20 cm x 20 cm, 2013, ulje na platnu
Anna Lukáčová, Autumn Colours, 20 cm x 20 cm, 2013, oil on canvas
117
Nataša
Kňazovic Mijailović sa
narodila v roku 1977.
Ukončila vyššiu polytechnickú školu a fakultu
pre obchod a bankárstvo na Univerzite Bratia
Karić. Patrí tretej generácii maliarov v rodine
Kňazovicovcov, je dcérou Anny Kňazovicovej
a vnučka Jána Kňazovica. Maľuje olejomaľby
od svojich trinástich rokov. Autorka
charakterizuje svoju tvorbu ako nadreálny
insitný svet. Hlavným motívom na jej obrazoch
sú dievky, ženy, ktoré predstavujú jej skrytý
autoportrét. Okrem v štýle insitného umenia,
maľuje aj byzantské ikony. Od roku 2011 žije
na Slovensku. Doposiaľ mala vyše štyridsať
samostatných výstav. Vystavovala, ako na
samostatných, tak aj v rámci kolektívnych
výstav doma a v zahraničí.
Наташа
Књазовиц
Мијаиловић
рођена је 1977. године.
Завршила је вишу политехничку школу
и факултет за трговину и банкарство
на Универзитету „Браћа Карић“. Она је
трећа генерација сликара у породици
Књазовиц, као ћерка Ане Књазовиц и
унука Јана Књазовица. Слика уљем на
платну од своје тринаесте године. Сама
ауторка карактерише своје стваралаштво
као надреални наивни свет. Главни мотив
су девојке, жене које представљају њен
скривени аутопортрет. Осим у стилу
наивног сликарства, слика и византијске
иконе. Од 2011. године живи у Словачкој.
До сада је имала преко четрдесет
самосталних изложби. Излагала је како на
самосталним, тако и у оквиру колективних
изложби у земљи и иностранству.
Nataša Kňazovic Mijailović was born in
1977.
She graduated from Polytechnic College
and Faculty of Commerce and Banking
at “Braca Karic” University. As a daughter
of Ana Knjazovic and granddaughter of
Jan Knjazovic, Natasa represents the third
generation of painters in Knjazovic family.
Since the age of thirteen she paints in oil
on canvas. The author herself characterizes
her creations as a surreal naïve world. Main
motifs are girls and women who represent
her hidden auto portrait. Besides naïve
art, she paints byzantine icons. Since 2011
she lives in Slovakia. So far, she had more
than forty solo exhibitions. She exhibited
at independent as well as collective
exhibitions at home and abroad.
118
Nataša
Kñazovic
Mijailovi}
(1977)
Nataša Kňazovic Mijailović, Martina na bielom koni, 30 cm x 40 cm, 2011, olejomaľba
Nataša Knjazovic Mijailović, Martina na belom konju, 30 cm x 40 cm, 2011, ulje na platnu
Nataša Kňazovic Mijailović, Martina on a White Horse, 30 cm x 40 cm, 2011, oil on canvas
119
Vladimír Galas sa narodil v roku 1984
v Belehrade.
Vyrástol a žije v Padine, kde ukončil základnú
školu. Pracuje ako stavbár. S manželkou
Ljiljanou má syna Benjamína. Insitu maľuje
od roku 2001. Učil ho Juraj Ľavroš. Jeho
obľúbené maliarske motívy sú kone, krajinky,
ľudia, ktorí robia dedinské práce. Samostatnú
výstavu mal v roku 2009, spolu s Jurajom
Ľavrošom v Bratislave. Vystavoval aj v rámci
kolektívnych výstav.
Владимир Галас рођен је 1984. године у
Београду.
Одрастао и живи у Падини, где је завршио
основну школу. Ради као грађевински
радник. Са супругом Љиљаном има сина
Бењамина. Наивним сликарством бави се
од 2001. године. Учио је да слика од Јураја
Лавроша. Омиљени сликарски мотиви
су му коњи, пејзажи, људи који обављају
сеоске послове. Имао је самосталну
изложбу 2009. године са Јурајем Лаврошем
у Братислави (Словачка). Учествовао је на
колективним изложбама.
Vladimír Galas was born in 1984 in
Belgrade.
He grew up and lives in Padina, where he
completed primary school and works as
a construction worker. Galas is married
to Ljiljana and has a son Benjamin. He
learned to paint from Juraj Lavros and
became involved in naïve art in 2001. His
favorite art motifs are horses, landscapes
and people doing rural labor. In 2009 he
had a solo exhibition with Juraj Lavros in
Bratislava (Slovakia) and participated in
several collective exhibitions.
120
Vladimír
Galas
(1984)
Vladimír Galas, V Padinskej doline, 50 cm x 70 cm, 2012, olejomaľba
Vladimir Galas, U Padinskoj dolini, 50 cm x 70 cm, 2012, ulje na platnu
Vladimír Galas, In Padina Valley, 50 cm x 70 cm, 2012, oil on canvas
121
Eva Hrková sa narodila v roku 1985
v Kovačici.
Základnú školu ukončila v rodnom meste. Rok
a pol chodila na hodiny maľovania k Zuzane
Chalupovej. Maľuje od svojich 16. rokov,
celkovo jedenásť rokov. Okrem olejomalieb,
robí grafiky, akvarel a omaľováva predmety
(šamlíky, tekvice a pod.). Najviac maľuje
deti, prírodu, zvieratá. Doposiaľ mala päť
samostatných výstav: dve v Kovačici (2002 a
2004) a tri v Belehrade (2005, 2006 a 2010).
Ева Хркова рођена је 1985. године у
Ковачици.
Завршила је основну школу у родном
месту. Годину и по дана похађала је часове
сликања код Зузане Халупове. Слика од
своје шеснаесте године, укупно једанаест
година. Осим уља на платну, ради
графике, акварел и осликава предмете
(хоклице, тикве и сл.). Највише слика децу,
природу, животиње. До сада је имала пет
самосталних изложби: две у Ковачици
(2002. и 2004) и три у Београду (2005, 2006.
и 2010).
Eva Hrková was born in 1985 in Kovacica
and completed primary school in her
hometown.
For a year and a half she attended art
classes offered by Zuzana Halupova. She
paints since the age of 16, total of eleven
years. Besides oil on canvas she does
graphics, aquarelle and decorates objects
(stepstools, gourds and so on). She mostly
paints children, nature and animals. So
far, she had five solo exhibitions: two in
Kovacica (2002 and 2004) and three in
Belgrade (2005, 2006 and 2010).
122
Eva
Hrková
(1985)
Eva Hrková, Dievka s husou, 30 cm x 40 cm, 2005, olejomaľba
Eva Hrkova, Devojka sa guskom, 30 cm x 40 cm, 2005, ulje na platnu
Eva Hrková, Girl with a Goose, 30 cm x 40 cm, 2005, oil on canvas
123
Magdaléna Toman sa narodila v roku
1990 v Kovačici.
Gymnázium ukončila v rodnom meste. Začala
maľovať, keď mala štrnásť rokov. Chodila na
hodiny maľovania k Zuzane Holúbekovej. Jej
maliarske motívy sú, okrem iného, inšpirované
fantastikou (literatúra, film) a gotikmetalovou hudbou. Prvýkrát vystavovala
v rámci kolektívnej výstavy, spolu s ostatnými
deťmi, ktoré učila Zuzana Holúbeková, v roku
2005 a potom v roku 2006 v Sombore, spolu
s Holúbekovou. Prvú samostatnú výstavu
mala v Kovačici v roku 2010. Vystavovala
v rámci kolektívnych výstav a zúčastňovala
sa kolónií doma a v zahraničí. Je členkou
padinského spolku Smäd.
Магдалена Томан рођена је 1990.
године у Ковачици.
Завршила је гимназију у родном
месту. Почела је да слика са четрнаест
година. Ишла је на часове сликања код
Зузане Холубекове. Сликарски мотиви
су јој између осталог инспирисани
фантастиком (књижевност, филм) и готикметал музиком. Први пут је излагала
на колективној изложби заједно са
осталом децом која су учила код Зузане
Холубекове 2005. године, а затим 2006.
године у Сомбору заједно са Холубековом.
Прву самосталну изложбу имала је у
Ковачици 2010. године. Учествовала је на
колективним изложбама и колонијама у
земљи и иностранству. Члан је падинског
удружења „Смет“.
Magdaléna Toman was born in 1990 in
Kovacica where she graduated from high
school.
She began to paint at the age 14 and
attended painting classes offered by
Zuzana Holubekova. Her painting motifs
are inspired by fiction (literature, movies)
and gothic-metal music. First she took
part in a collective exhibition in 2005
with other children who studied with
Zuzana Holubekova. After that, she and
Holubekova exhibited together in 2006 in
Sombor. Her first independent exhibition
took place in Kovacica in 2010. So far,
she participated in several collective
exhibitions and art colonies at home and
abroad. Magdalena is a member of Padina
association “Smet”.
124
Magdaléna
Toman
(1990)
Magdaléna Toman, Moje rodisko, 50 cm x 60 cm, 2011, olejomaľba
Magdalena Toman, Moj zavičaj, 50 cm x 60 cm, 2011, ulje na platnu
Magdaléna Toman, My Homeland, 50 cm x 60 cm, 2011, oil on canvas
125
Miroslav Hraško sa narodil v roku 1990
vo Vršci (otec Mišo, matka Branka).
Vyrástol a žije v Hajdušici. Ukončil strednú
elektrotechnickú školu vo Vršci. Povolaním
je včelár. Olejomaľby maľuje od roku 2011.
Jeho obľúbené maliarske motívy sú príroda,
rovina, rieka.
Мирослав Храшко рођен је 1990.
године у Вршцу (отац Миша, мајка Бранка).
Одрастао и живи у Хајдучици. Завршио је
средњу електротехничку школу у Вршцу.
По занимању је пчелар. Слика уљем
на платну од 2011. године. Омиљени
сликарски мотиви су му природа, равница,
река.
Miroslav Hraško was born in 1990 in
Vrsac where he graduated from secondary
electro technical school.
He grew up with his parents Misa and
Branka and lives in Hajducica as a
beekeeper. Since 2011 he paints in oil on
canvas. His favorite art motifs are nature,
valley and river.
126
Miroslav
Hraško
(1990)
Miroslav Hraško, Vítanie jari, 25 cm x 30 cm, 2013, olejomaľba
Miroslav Hraško, Doček proleća, 25 cm x 30 cm, 2013, ulje na platnu
Miroslav Hraško, Welcoming the Spring, 25 cm x 30 cm, 2013, oil on canvas
127
Saňa Stvorcová sa narodila v roku 1992
v Kovačici.
Základnú školu a gymnázium ukončila
v rodnom meste. V roku 2010 sa zapísala na výtvarnú akadémiu v Novom Sade.
Olejomaľby začala maľovať, keď mala trinásť
rokov. Maľovať ju učila Eva Husáriková. Jej
obľúbeným motívom sú ženy, ktoré hrajú na
husle alebo na violončelo. Prvú samostatnú
výstavu mala v roku 2010 v Belehrade.
Сања Створцова рођена је 1992. године
у Ковачици. У родном месту је завршила
основну школу и гимназију. Уписала се
на ликовну академију у Новом Саду 2010.
године. Слика уљем на платну од своје
тринаесте године. Учила је сликарство
од Еве Хусарикове. Омиљени мотив су
јој наге жене које свирају виолину или
виолончело. Прву самосталну изложбу
имала је 2010. године у Београду.
Saňa Stvorcová was born in 1992 in
Kovacica and completed primary and
high school in her hometown.
Since the age of 13 she paints in oil on
canvas. She studied painting with Eva
Husarikova and enrolled in Art Academy in
Novi Sad in 2010. Her favorite motifs are
nude women who play the violin or cello.
Stvorcova held the first solo exhibition in
2010 in Belgrade.
128
Saña
Stvorcová
(1992)
Saňa Stvorcová, Veselá dievka, 24 cm x 17 cm, 2010, olejomaľba
Sanja Stvorcova, Vesela devojka, 24 cm x 17 cm, 2010, ulje na platnu
Saňa Stvorcová, Merry Girl, 24 cm x 17 cm, 2010, oil on canvas
129
130
131
132
133
Klára Babka (dievocké Naď) sa narodila
v roku 1960 v Debeljači.
S manželom Pavlom má syna Ivana.
Ukončila strednú zdravotnícku školu, odbor
laborantka. Techniky, ktoré používa, sú
tempera, olejomaľby, akryl a suchý pastel.
Omaľováva tekvice, šamlíky a kuchynské
doštičky na krájanie. Po prvýkrát vystavovala
v rámci kolektívnej výstavy miniatúr v roku
2001 v Galérii Babka v Kovačici. V roku
2002 vystavovala po prvýkrát v zahraničí
v Paríži (UNESCO). Tiež vystavovala aj
v rámci niekoľkých kolektívnych výstav doma
a v zahraničí.
Клара Бабка (девојачко Нађ) рођена је
1960. године у Дебељачи.
Са супругом Павелом има сина Ивана.
Завршила је средњу медицинску школу
лабораторијског смера. Ради у техникама
темпере, уља на платну, акрил и суви
пастел. Осликава тикве, шамлице и
дашчице за хлеб. Први пут је излагала на
колективној изложби минијатура 2001.
године у Галерији „Бабка“ у Ковачици. У
иностранству је први пут излагала 2002.
године у Паризу (Унеско). Учествовала је
на више колективних изложби у земљи и
иностранству.
Klára Babka (maiden name Nadj) was
born in 1960 in Debeljaca.
Lives with her husband Pavel and has a
son Ivan. She graduated from secondary
medical school and became a laboratory
technician. She paints in oil on canvas,
tempera, acrylic and dry pastel. In addition,
she paints gourds, footstools and bread
cutting boards. First she exhibited as a
part of collective exhibition of miniatures
at the Gallery “Babka” in Kovacica. Her first
exhibition abroad was held in 2002 in
Paris (Unesco). She participated in several
collective exhibitions at home and abroad.
134
Klára
Babka
(1960)
Klára Babka, (1960 .) Zima, akryl, 30 cm x 40 cm, 2012
Klara Babka, (1960 .) Zima, akril, 30 cm x 40 cm, 2012
Klára Babka, (1960 .) Winter, acryl, 30 cm x 40 cm, 2012
135
Z príhovoru pána Koichira Matsuuru, generálneho riaditeľa UNESCO,
pri príležitosti otvárania výstavy v Generálnom sekretariáte UNESCO v Paríži,
28. apríl 2003
Из говора Господина Коичира Мацуре, генералног директора УНЕСК-а,
на отварању изложбе у Генералном секретаријату УНЕСКА у Паризу,
28. април 2003.
From the speech of Mr. Koichiro Matsuura, Director-General of UNESCO,
at the oppening of the exhibition at the General Secretariat of UNESCO in Paris,
28th April 2003.
...zvlášť som spokojný s výstavou, ktorá nám
pripomína do akej miery je dôležité
zachovávať kultúrne dedičstvo a v akej miere
je vitálne prenášanie tradície budúcim
generáciám s rešpektom a dialógom.
Preto dovoľte, aby som blahoželal pánovi
Babkovi k misii, ktorú vykonáva v centre, ktoré
riadi, a ňou je zachovávanie a prezentácia
umeleckého dedičstva jedného malého
lokálneho spoločenstva.
...посебно сам задовољан изложбом која
нас подсећа колико је битно одржавати
културну баштину и колико је витално
пренети традицију будућим генерацијама,
уз поштовање и дијалог.
Зато дозволите да честитам господину
Бабки за мисију коју има у центру који
води, а то је да одржава и промовише
уметничку баштину једне мале локалне
заједнице.
28.04.2003
g.Mr. Koichiro Matsuura, Generalni Direktor UNESCO
g.Pavel Babka
g.Dragoljub Najman, ambasador Srbije pri UNESCO-u
... I am especially pleased with this exhibition
which reminds us how important it is to
maintain the cultural heritage and how vital
it is topass the tradition to the future generations,
while respecting dialogue at the same time.
For that reason, allow me to congratulate
Mr. Babka for the mission he has at the Centre
he manages, which is to maintain and promote
the artistic heritage of a small local community.
136
15 rokov osláv Medzinárodného dňa materinského jaz yka,
v yhláseného UNESCO -m, v Galérii Babka Kovačica, Srbsko
21.02.2000. - 21.02.2014.
15 godina obeležavanja Medjunarodnog dana maternjeg jezika,
proglašenog od strane UNESKA, u Galeriji Babka Kovačica, Srbija
21.02.2000. - 21.02.2014.
15 years of honouring the UNESCO International Mother Language
Day, at the Babka Gallery in Kovacica
12.02.2000 - 21.02.2014
137
Prehľad doterajších osláv Svetového
dňa materinského jazyka v Kovačici
Pregled dosadašnjih obeležavanja
Svetskog dana maternjeg jezika u
Kovačici
A survey of the preceding events marking the International Mother Language
Day in Kovačica
21. 02. 2001.
21. 02. 2001.
21. 02. 2001.
Téma okrúhleho stola: Význam materinského
jazyka v zachovaní ľudového a tradičného
umenia
Tema okruglog stola: Značaj maternjeg
jezika u očuvanju narodne i tradicionalne
umetnosti
The round table topic: The Importance of
the Native Language for Preserving Folk
and Traditional Art
Autor hlavného referátu: prof. Dr. Mária
Myjavcová, Univerzita Nový Sad
V Galérii Babka: Zuzana Veresky – samostatná
výstava
Autor glavnog referata: Prof. dr. Marija
Mijavcova, Univerzitet Novi Sad
U galeriji Babka: Zuzana Veresky - samostalna
izložba
Keynote speaker: Prof. Maria Myjavcova, PhD,
University of Novi Sad
At the Babka Gallery: Solo exhibition by Zuzana Veresky
138
21. 02. 2002 .
21. 02. 2002 .
21. 02. 2002.
Téma okrúhleho stola: Jazyk – právo a bohatstvo voľby
Tema okruglog stola: Jezik - pravo i bogatstvo izbora
The round table topic: Language - the
Right of Choice and its Abundance
Autor hlavného referátu: prof. Dr. Svenka Savić,
Univerzita Nový Sad
V Galérii Babka: Kolektívna výstava - Z. Vereský,
D. Milojević, L. Dvoračko a A. Mezin
Autor glavnog referata: Prof. dr. Svenka Savić,
Univerzitet Novi Sad
U galeriji Babka: Kolektivna izložba - Z. Veresky,
D. Milojević, L. Dvoračko i A. Mezin
Keynote speaker: Prof. Svenka Savić, PhD,
University of Novi Sad
At the Babka Gallery: A group exhibition –
Z. Vereský, D. Milojević, L. Dvoračko and A.
Mezin
139
21. 02. 2003.
21. 02. 2003.
21. 02. 2003.
Téma okrúhleho stola: Insitné maliarstvo
dnes – Aký je vzťah medzi výtvarným umením
a materinským jazykom?
Tema okruglog stola: Naivno slikarstvo danas - Kakav je odnos između likovne umetnosti i maternjeg jezika?
The round table topic: Naive art Today –
The Relationship between Visual Arts and
the Native Language
Autor hlavného referátu: Vyšší kustód, Marija
Vračević, Múzeum insitného umenia Jagodina
V Galérii Babka: Ukážka z nadchádzajúcej výstavy
v UNESCO
Autor glavnog referata: Viši kustos Marija
Vračević, Muzej naivne umetnosti Jagodina
U galeriji Babka: Insert iz predstojeće izložbe u
UNESCO
Keynote speaker: Marija Vračević, Senior Curator, The Museum of Naive Art, Jagodina
At the Babka Gallery: Sample of the coming
exhibition at UNESCO
140
21. 02. 2004.
21. 02. 2004.
Téma okrúhleho stola: Ochrana autorských
práv z oblasti tradičných vedomostí
Tema okruglog stola: Zaštita autorskih prava na polju tradicionalnih znanja
Autor hlavného referátu: Dr. Aleksandar Petrović,
Ústav pre intelektuálne vlastníctvo
V Galérii Babka: Panónske miniatúry
Autor glavnog referata: Dr. Aleksandar Petrović,
Zavod za intelektualnu svojinu
U galeriji Babka: Panonska minijatura
21. 02. 2004.
The round table topic: Copyright Protection in the Sphere of Traditional Knowledge
Keynote speaker: Aleksandar Petrović, PhD,
Institute of Intellectual Property
At the Babka Gallery: An exhibition of Pannonian Miniatures
141
21. 02. 2005.
21. 02. 2005.
21. 02. 2005.
Téma okrúhleho stola: Úloha srbskej a slovenskej strany v ochrane a udržateľnom rozvoji
Kovačice
Tema okruglog stola: Uloga srpske i slovačke
strane u zaštiti i održivom razvoju Kovačice
The round table topic: The Role of the
Serbian and Slovak Communities in the
Protection and Sustainable Development
of Kovačica
Autor hlavného referátu: Borislav Šundrić, Ministerstvo kultúry Republiky Srbsko; Dr. Ján Babík,
Ministarstvo Slovenskej republiky
V Galérii Babka: Medzinárodná výstava - Panónske miniatúry
Autor glavnog referata: Borislav Šundrić, Ministarstvo kulture Republike Srbije; Dr. Jan Babik,
Ministarstvo Republike Slovačke
U galeriji Babka: Međunarodna izložba - Panonska minijatura
Keynote speakers: Borislav Šundrić, Serbian
Ministry of Culture; Jan Babik, Phd Ministry of
the Republic of Slovakia
At the Babka Gallery: An international exhibition of Pannonian miniatures
142
21. 02. 2006.
21. 02. 2006.
21. 02. 2006.
Téma okrúhleho stola: Čo je to nehmotná
kultúra – Ako ju rozoznať a ako zachovať
Tema okruglog stola: Šta je to nematerijalna kultura - Kako je prepoznati i kako je
sačuvati?
The round table topic: What is Intangible
Culture - How to Recognize and Preserve
it?
Autor glavnog referata: Vesna Filipović-Nikolić,
Ministarstvo spoljnih poslova SCG
U galeriji Babka: Izložba inspirisana izvornom
muzikom na maternjem jeziku
Keynote speaker: Vesna Filipović-Nikolić, Serbian Ministry of Foreign Affairs
At the Babka Gallery: An exhibition inspired
by original native language songs
Autor hlavného referátu: Vesna Filipović-Nikolić,
Ministerstvo zahraničných vecí SCG
V Galérii Babka: Výstava inšpirovaná pôvodnou
ľudovou hudbou v materinskej reči
143
21. 02. 2007.
21. 02. 2007.
21. 02. 2007.
Téma okrúhleho stola: Kde je kovačické insitné umenie XXI. storočia?
Tema okruglog stola: Gde je naivno slikarstvo Kovačice XXI veka?
The round table topic: Where is the Naive
Art of Kovačica of the 21st Century?
Autor hlavného referátu: Pavel Babka
V Galérii Babka: Ukážka z nadchádzajúcej výstavy
v Európskej komisii v Bruseli
Autor glavnog referata: Pavel Babka
U galeriji Babka: Insert iz predstojeće izložbe u
Evropsoj komisiji u Briselu
Keynote speaker: Pavel Babka
At the Babka Gallery: Sample of the coming
exibition at The European Commission in
Brussels
144
21. 02. 2008.
21. 02. 2008.
21. 02. 2008.
Téma okrúhleho stola: Význam materinského
jazyka v zachovaní autentickosti tvorby
Tema okruglog stola: Značaj maternjeg jezika u očuvanju autentičnosti stvaralaštva
Autor hlavného referátu: prof. Dr. Zorica Tomić,
kulturologička
V Galérii Babka: Kolektívna výstava - K. Ďurišová,
E. Husáriková, Z. Vereský, Z. Jarmocký, V. Svetolíková, N. Korenj
Autor glavnog referata: Prof. dr. Zorica Tomić,
kulturolog
U galeriji Babka: Kolektivna izložba - K. Đurišova,
E. Husarikova, Z. Vereski, Z. Jarmocki, V. Svetolikova, N. Korenj
The round table topic: The Importance
of the Native Language for Preserving
Creatiве Authenticity
Keynote speaker: Prof. Zorica Tomić, PhD,
cultural historian
At the Babka Gallery: A group exhibition – K.
Đurišova, E. Husarikova, Z. Veresky, Z. Jarmocky, V. Svetolikova, N. Korenj
145
21. 02. 2009.
21. 02. 2009.
21. 02. 2009.
Tribúna: Rómska kultúra a jej vplyv na kultúru
iných národnostných spoločenstiev
Tribina: Romska kultura i uticaj na kulturu
drugih nacionalnih zajednica
Autor hlavného referátu: Sofka Vasiljković,
podpredsedníčka Národnostnej rady rómskej
národnostnej menšiny v Srbsku
V Galérii Babka: Výstava Život Rómov – inšpirácia
vojvodinskými insitnými maliarmi
Autor glavnog referata: Sofka Vasiljković, podpredsednik Nacionalnog saveta Nacionalne
manjine Roma u Srbiji
U galeriji Babka: Izložba Život Roma - inspiracija
naivnim slikarima Vojvodine.
The panel discussion topic: The Roma
Culture and Its Influence on the Culture
of other National Communities.
Keynote Speaker: Sofka Vasiljković, Vice-President of the National Council of the Roma National Minority in Serbia
At the Babka Gallery: The Life of the Roma – a
Source of Inspiration for the Naive Painters of
Vojvodina
146
21. 02. 2010.
21. 02. 2010 .
21. 02. 2010.
Tribúna; Autor úvodného referátu: Jasna
Zrnović, generálna tajomníčka Národnej
komisie Srbska pre spoluprácu s UNESCO
Tribina; Autor uvodnog referata: Jasna
Zrnović, generalni sekretar Nacionalne
komisije Srbije za saradnju sa UNESKO
The panel discussion; Keynote Speaker:
Ms Jasna Zrnović, Secretary General of
the Serbian National Commission for Cooperation with UNESCO
V Galérii Babka: Kolektívna výstava - A. Mezin, Z.
Vereský, R. Markov, K. Babka, N. Mijailović
U galeriji Babka: Kolektivna izložba - A. Mezin, Z.
Vereski, R. Markov, K. Babka, N. Mijailović
At the Babka Gallery: A group exhibition –
A. Mezin, Z. Vereský, R. Markov, K. Babka, N.
Mijailović
147
21. 02. 2011.
21. 02. 2011.
21. 02. 2011.
Tribúna: Význam materinského jazyka v zachovaní ľudového a tradičného umenia národnostných menšín a etnických spoločenstiev v
Srbsku
Tribina: Značaj maternjeg jezika u očuvanju
narodne i tradicionalne umetnosti nacionalnih manjina i etničkih zajednica u Srbiji.
The panel discussion: The Meaning and
Importance of the Mother Language in
Perserving Folk and Traditional Art of
National Minorities and Ethnic Groups in
Serbia
V Galérii Babka: Prezentácia prvej multimediálnej
encyklopédie o slovenskom insitnom maliarstve v
Srbsku
U galeriji Babka: Promocija prve multimedijane
enciklopedije o slovačkom naivnom slikarstvu
u Srbiji.
At the Babka Gallery: Promotion of the first
Multi-Media Encyclopedia on the Slovak Naive Art
148
21. 02. 2012.
21. 02. 2012.
21. 02. 2012.
Tribúna: Ústna tradícia národnostných
menšín ako súčasť nehmotného kultúrneho
dedičstva Srbska
Tribina: Usmena tradicija nacionalnih manjina kao deo nematerijalne kulturne baštine
Srbije
The panel discussion: Oral Tradition of
National Minorities as Part of the Intangible Heritage of Serbia
Autor hlavného referátu:
Dušicа Živković,
námestníčka ministra pre kultúrne dedičstvo a
predsedníčka Národného výboru pre kultúrne nehmotné dedičstvo Srbska
V Galérii Babka: výstava, Kovačica – Mekka
svetovej insity
Autor glavnog referata: Dušicа Živković,
pomoćnicа ministrа zа kulturno nаsleđe i
predsednicа Nаcionаlnog komitetа zа kulturno
nemаterijаlno nаsleđe Srbije
U galeriji Babka: Izložba, Kovačica – Meka
svetske naive
Keynote speaker: Dušica Živković, Assistant
Minister of cultural heritage and President
of the National Committee for Safeguarding
the Cultural Intangible Heritage of Serbia
At the Babka Gallery: Exhibition, Kovačica –
the Mecca of world’s naïve art
149
21. 02. 2013.
21. 02. 2013.
21. 02. 2013.
Tribúna: Multikultúrne mestá panónskeho
priestoru
Tribina: Multikulturni gradovi panonskog
prostora
The panel discussion: Multicultural Cities
in the Pannonian Space
Autor hlavného referátu: prof. Dr. Catherine Horel,
vedecká poradkyňa Národného strediska pre
vedecký výskum (CNRS), Paríž
V Galérii Babka: výstava Panónska miniatúra,
Košice 2013 – Európske hlavné mesto kultúry v
Kovačici
Autor glavnog referata: Prof. dr. Katrin Horel,
naučni savetnik Nacionalnog centra za naučna
istraživanja (CNRS), Pariz
U galeriji Babka: izložba Panonska minijatura,
Košice 2013 – Evropska prestonica kulture u
Kovačici.
Keynote speaker: Prof. Dr Catherine Horel,
Research Director at the French National
Centrefor Scientific Research (CNRS), Paris
At the Babka Gallery: Exhibition Pannonian
Miniature, Košice 2013 – European Capital of
Culture in Kovačica
150
21. 02. 2014.
21. 02. 2014.
21. 02. 2014.
Under the patronage of
Maroš Šefčovič,
Vice-President of the European Commission
21st February 2014
Exhibition
PANNONIA MINIATURES
151
21. 02. 2014.
21. 02. 2014.
21st February 2014
Exhibition
PANNONIA MINIATURES
Presentation
of the book
Gordana Blagojevic
21. 02. 2014.
Exhibition organised on the occasion
of the International Mother Language Day – UNESCO
SLOVAK NAIVE PAINTING IN SERBIA
ETHNO-ANTHROPOLOGICAL STUDY
OF IDENTITY PRACTICES
Babka Gallery Kovačica
Conference
intellectual rights for the commercialization
of traditional productions
RELAX Congress Hall, Kovačica
Gallery Babka, Masarikova 65, Kovacica, Serbia • +381 13 661 631 / +381 63 661 522 • [email protected] • www.babka.rs
152
Insitné umenie predstavuje dôležitý prvok etnokultúrnej
identity slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku, podľa
ktorého je známa aj vo svete. Slovenskí umelci vytvárajú
maliarske narácie a detailne zaznamenávajú farbami
príbehy z každodenného života. Na plátne sú zobrazené
elementy hmotnej a nehmotnej kultúry (ľudové kroje,
zvyky súvisiace s ročným a životným cyklom, atď . ) tak
ako ich umelci videli, zapamätali si alebo si ich predstavili.
Krátke biografie umelcov, ktorí sú zastúpení v tejto publikácii, predstavujú výsledok etnoantropologických výskumu
slovenského insitného maliarstva, ktorý som vykonala za
finančnej a organizačnej podpory Pavla Babku počas roka
2012 v banátskych mestách Kovačica a Padina . Od polovice 20. storočia do súčasnosti v týchto osadách tvorilo a vystavovalo viac než 60 osôb oboch pohlaví. Okrem toho, prieskumom sú zahrnutí aj slovenskí umelci, ktorí žijú a tvoria v
iných častiach Srbska ( Aradáč, Hložany, Jánošík, Pančevo,
Stará Pazova, Hajdušica). Kompletné výsledky prieskumu
budú prezentované v mojej monografii Slovenské insitné
maliarstvo v Srbsku. Etnoantropologická štúdia praxe identity ktorá je vo fáze prípravy na zverejnenie. V knihe som sa
snažila poukázať na komplexnú sieť spoločenských vzťahov,
ktoré vedú k vytvoreniu umeleckého diela ako aj jeho významu na mikro a makro úrovni - funkcie v živote samotného tvorcu a v rôznych spoločenstvách, ku ktorým patrí .
Z lona slovenského insitného umenia v Srbsku vzišiel veľký
počet plodných umelcov, ktorých diela v rámci slovenského kultúrneho dedičstva, kultúrneho dedičstvo Srbska
a svetového kultúrneho dedičstva, predstavuje zaujímavú
oblasť pre ďalší etnologický a antropologický výskum.
Dr. Gordana Blagojević
Vyššia odborná spolupracovníčka v Etnografickom ústave
etnografia SANU1
1.Tento text predstavuje výsledok práce na projekte číslo 177027 Multietnicita, multikulturalizmus, migrácie – súčasné procesy, ktorý financuje Ministerstvo osvety, vedy a technologického rozvoja Republiky
Srbsko
153
Наивно сликарство представља битан елемент
етнокултурног идентитета словачке националне
мањине у Србији, по коме је позната и у свету. Словачки
сликари стварају ликовне наративе до детаља
бележећи бојама приче из свакодневног живота.
На платнима су приказани елементи материјалне и
нематеријалне културе (народне ношње, обичаји у
вези са годишњим и животним циклусом и сл.) онако
како су их уметници видели, запамтили или замислили.
Кратке биографије сликара које су изложене у
овој публикацији представљају део резултата
етноантрополошких истраживања словачког наивног
сликарства које сам обавила уз организациону и
финансијску помоћ господина Павела Бабке током
2012. године у банатским местима Ковачица и Падина.
Од средине 20. века до данас у овим местима стварало
је и излагало на изложбама преко 60 особа оба пола.
Осим тога, истраживањем су обухваћени и словачки
уметници који живе и стварају у другим местима у
Србији (Арадац, Гложан, Јонашек, Панчево, Стара
Пазова, Хајдучица). Целокупни резултати истраживања
биће приказани у мојој монографији Словачко наивно
сликарство у Србији. Етноантрополошка студија
идентитетских пракси која се налази у припреми
за штампу. У књизи сам покушала да прикажем
комплексну мрежу друштваних односа која доводи до
стварања одређеног уметничког дела и његов значај
на микро и макро плану – функцију у животу самог
ствараоца и у различитим заједницама којима припада.
Словачко наивно сликарство у Србији изнедрило је
велики број плодних стваралаца чија дела као део
словачког културног наслеђа, културног наслеђа
Србије и светске културне баштине представљају
занимљив терен за даља етнолошка и антрополошка
истраживања.
др Гордана Благојевић
Виши научни сарадник у Етнографском институту САНУ1
1. Овај текст је резултат рада на пројекту број 177027:
Мултиетницитет, мултукултурализам, миграције – савремени
процеси, који финансира Министарство за просвете, науке и
технолошког развоја Републике Србије.
154
Naïve Art is an important element of ethno-cultural
identity of the Slovak national minority in Serbia, by
which this minority is recognized in the world. Slovak
painters create detailed visual narratives recording
with colors everyday life stories. Canvases display the
elements of material and non-material culture (national
costumes, customs related to annual and life cycle and
so on) the way artists saw, remembered or imagined
them.
Short artists’ biographies published here represent a
fraction of the results obtained from ethno-anthropological research of the Slovak Naïve Art that I conducted with organizational and financial aid from Mr. Pavel
Babka during 2012 in Banat locations of Kovacica and
Padina. From the mid-20th century to the present, in
these two places, 60 individuals of both genders were
creating and displaying their works at the exhibitions.
Slovak artists living and working at other locations in
Serbia (Aradac, Glozan, Jonasek, Pancevo, Stara Pazova,
Hajducica) were also covered by this study. The complete
research results will be presented in my monograph
Slovak naïve art in Serbia. Ethno-anthropological study
of identitary practices (prepared for printing). I tried to
show a complex network of social relationships leading
to the creation of a particular work of art and importance of this artwork at the micro and macro level - its
purpose in creator’s life and in different communities to
which art creator belongs.
Slovak Naïve Art gave rise to many productive artists
whose works, as a part of Slovak cultural legacy, cultural
heritage of Serbia and world cultural heritage, represent an interesting field for further ethnological and
anthropological research.
Ms Gordana Blagojevic, PhD
Senior Research Associate at the Institute of Ethnography, SANU1
1.Text of this book is a result of the project #177027: Multiethnicity, Multiculturalism, migrations – contemporary processes, financed by the Ministry of Education, Science and Technological
Development of The Republic of Serbia.
155
IMPRESUM
IMPRESUM
IMPRESSUM
Vydavateľ: Nadácia Babka Kovačica
Zostavovateľ: Pavel Babka
Text: Dr.Gordana Blagojević
Preklad biografií do slovenčiny: Katarína Stanová
st.
Preklad do slovenčiny: Katarína Pucovská
Preklad biografií do angličtiny: Tatjana
Milovanović
Preklad do angličtiny: Aleksandra Stefanović
Fotografie: Željko Radović, archív nadácie
a autora
Dizajn: Suzana Kotlajić, Igor Miletić
Tlač: Masel Group, Belehrad
Náklad: 2 000 výtlačkov
ISBN:
Izdavač: Fondacija Babka Kovačica
Urednik: Pavel Babka
Tekst: Dr Gordana Blagojević
Prevod biografija na slovački: Katarina Stanova
st.
Prevod na slovački: Katarina Pucovska
Prevod biografija na engleski: Tatjana
Milovanović
Prevod na engleski: Aleksandra Stefanović
Fotografije: Željko Radović, arhiv fondacije i
autora
Dizajn: Suzana Kotlajić, Igor Miletić
Štampa: Masel Group, Beograd
Tiraž: 2.000 primeraka
ISBN:
Publisher: Fondacija Babka Kovačica
Editor: Pavel Babka
Text: Dr Gordana Blagojević
Translation of biographies to Slovak: Katarína
Stanová st.
Translation to Slovak: Katarína Pucovská
Translation of biographies to English: Tatjana
Milovanović
Translation to English: Aleksandra Stefanović,
Photos: Željko Radović,
Design: Suzana Kotlajić, Igor Miletić
Printed by: Masel Group, Belgrade
Circulation: 2.000 copies
ISBN:
156
Download

Pavel Babka