ĞēũŝŝŽŵůĂĚŝŶƐŬŝŽďƌĂnjŽǀŶŝ
turizam u ruralnim oblastima ĞēũŝŝŽŵůĂĚŝŶƐŬŝƚƵƌŝnjĂŵ Turizam koji odgovara na potrebe ŬŽƌŝƐŶŝēŬĞŐƌƵƉĞƵnjƌĂƐƚĂ od 3 do 30 godina 2 Obrazovni turizam Turizam koji kao jedan od ciljeva ima sticanje konkretnih znanja ŬƌŽnjŽƐŵŝƓůũĞŶĞŽďƌĂnjŽǀŶĞƉƌŽŐƌĂŵĞ ŶĂēĂũĂŶũĞ ũĞƌƉŽŵĂǎĞĚĞĐŝŝŵůĂĚŝŵĂƵƐƚŝĐĂŶũƵƉƌĂŬƚŝēŶŽŐ
funkcionalnog znanja, razvoju kreativnosti i uspostavljanju kontakata. ƓŬŽůƐŬŝ ǀĂŶƓŬŽůƐŬŝ za decu za decu, i mlade mlade i njihove porodice 3 hůŽŐĂƓŬŽůĞ ‡ WŽďŽůũƓĂŶũĞŽďƌĂnjŽǀŶŝŚƉƌŽŐƌĂŵĂ;ĞŬƐŬƵƌnjŝũĞ͕ƓŬŽůĞƵ
prirodi, rekreativne nastave) ‡ <ƌĞŝƌĂŶũĞƚƵƌŝƐƚŝēŬŽ-­‐obrazovnih programa (vannastavni kontekst) ‡ <ŽƌŝƓđĞŶũĞƐĞŽƐŬŝŚƓŬŽůĂ ƵƚƵƌŝƐƚŝēŬĞƐǀƌŚĞ 4 Dokumentaciona osnova ‡ Nacionalni Master Plan za razvoj ruralnog turizma ‡ Smernice za razvoj i realizaciju usluga u turizmu namenjenih deci i omladini ‡ ĞēũŝŝŽŵůĂĚŝŶƐŬŝŽďƌĂnjŽǀŶŝƚƵƌŝnjĂŵƵƌƵƌĂůŶŝŵ
oblastima 5 Model: Obrazovna farma o ǎŝǀŽƚƵ na selu deca ƵēĞ kroz svakodnevne aktivnosti na farmi hrane ǎŝǀŽƚŝŶũĞ, neguju biljke, prave ŵůĞēŶĞ proizvode, prate proces dobijanja hleba, posmatraju ƉēĞůĞ, cede med ... na ovakvoj farmi deca se ŚƌĂŶĞĚŽŵĂđŝŵƉƌŽŝnjǀŽĚŝŵĂ 6 Model: Centar za zabavu i obrazovanje deca i mladi ƵēĞ kroz prakƚŝēŶƵƉƌŝŵĞŶƵnjŶĂŶũĂ ‡
‡
‡
‡
znanja o prirodi primenjuju u ŽďƌĂĜŝǀĂŶũƵ ďĂƓƚĞ, uzgajanju ǀŽđĂ i ƉŽǀƌđĂ; znanja iz matematike i fizike koriste u pravljenju maketa; poznavanje jezika ƵƐĂǀƌƓĂǀĂũƵ ŝƐƚƌĂǎƵũƵđŝ dijalekte ili toponime u oblasti u kojoj se centar nalazi; likovnu kulturu razvijaju ƵēĞđŝ tkanje ili praveđŝ predmete od keramike... 7 Model: Ruralni tematski centri aktivnosti se mogu organizovati oko raznih oblasti: arheologije, ekologije, ƌĞĐŝŬůĂǎĞ, sporta, avanture, itd. Jedan od ŵŽŐƵđŝŚ modela je ƵŵĞƚŶŝēŬŝ centar u kom deca i mladi mogu slikati, vajati, praviti suvenire, ƵƐĂǀƌƓĂǀĂƚŝ svoje brojne ǀĞƓƚŝŶĞ 8 Model: ĞŶƚĂƌŽƚŬƌŝđĂ opremljen tehnikom i tehnologijom potrebnom za ƐƉƌŽǀŽĜĞŶũĞ aktivnosti kojima se bavi, ovakav centar ŵŽǎĞ da organizuje ‡
‡
‡
‡
konzervatorske aktivnosti, ŝƐƚƌĂǎŝǀĂŶũĞ prirode, istorije i kulture, ŝƐƚƌĂǎŝǀĂŶũĂ iz oblasti prirodnih nauka, ŝnjǀŽĜĞŶũĞ eksperimenata, i sl. 9 KďĞůĞǎĂǀĂŶũĞ 10 WŽĚƌƓŬĂƌĂnjǀŽũƵ obrazovnog turizma :ĂēĂŶũĞŬĂƉĂĐŝƚĞƚĂ ‡ WƌĂŬƚŝēŶŽƵēĞŶũĞ ‡ Studijska putovanja (Slovenija, Italija) FinanƐŝũƐŬĂƉŽĚƌƓŬĂ ‡ Grant program 11 Modeliranje 6 destinacija ‡ hŬůũƵēĞŶŽƐƚƌĂnjŶŽǀƌƐŶŝŚŽƌŐĂŶŝnjĂĐŝũĂ͕
ŽďĂǀĞnjŶŽƵēĞƓđĞƓŬŽůĞ ‡ Kvalitetni obrazovni programi ‡ KƐůĂŶũĂŶũĞŶĂƐƉĞĐŝĨŝēŶŽƐƚŝŬƌĂũĂŝƉƌŽƐƚŽƌĂƵ
kom se program sprovodi 12 ƵĚĞƐŶŽďůĂŐŽĞƌĚĂƉĂ Oa͞^ǀĞƚŽnjĂƌZĂĚŝđ͟ Tekija TO Kladovo UG Misija Kreativa, Kladovo 13 Lokacija, vreme, ciljne grupe ‡ sĞůŽdĞŬŝũĂ͕ŽƉƓƚŝŶĂ<ůĂĚŽǀŽ͕ Borski okrug ‡ dostupno od aprila do oktobra ‡ uēĞŶŝĐŝǀŝƓŝŚƌĂnjƌĞĚĂŽƐŶŽǀŶĞi ƐƌĞĚŶũĞƓŬŽůĞ i studenti 14 Aktivnosti i programi ‡
‡
‡
‡
‡
ĞĐĂƵēĞŽďŽŐĂƚƐƚǀƵEWĞƌĚĂƉ >ŽǀĞƐŽŵĂŶĂ͞ďƵđŬƵ͟ hēĞĚĂǀĞnjƵũƵŵŽƌŶĂƌƐŬĞēǀŽƌŽǀĞ Prave keramiku kao stari Rimljani hēĞŬĂŬŽďŝƉƌŽǀĞůŝďƌŽĚŬƌŽnjĚƵŶĂǀƐŬĞ
tesnace ‡ hēĞŽƌĂnjǀŽũƵƚĞŚŶŽůŽŐŝũĞƵŵƵnjĞũƵƐƚĂƌŝŚ
ƌĂēƵŶĂƌĂŝƌĂēƵŶĂƌƐŬĞŽƉƌĞŵĞ 15 trajanje programa i smestajni kapaciteti ‡ jednodnevni, dvodnevni (vikend) i sedmodnevni programi ‡ ƉƌŝǀĂƚŶŝƐŵĞƓƚĂũƵŬƵđĂŵĂƵdĞŬŝũŝ͕DŽƚĞůTekija, ƉƌŽƐƚŽƌŝũĞƓŬŽůĞƵƚŽŬƵůĞƚŶũĞŐƌĂƐƉƵƐƚĂŝŚŽƚĞůĞƌĚĂƉu Kladovu ‡ dĞŬŝũĂŵŽǎĞƉƌŝŵŝƚŝĂƵƚŽďƵƐĜĂŬĂ͕ƓŬŽůĂŵŽǎĞĚĂprimi ϯϬƵēĞŶŝŬĂ͕ĂŬĂƉĂĐŝƚĞƚŝŚŽƚĞůĂĞƌĚĂƉƐƵĚĂůĞŬŽǀĞđŝ 16 17 ƵĚĞƐŶŽďůĂŐŽĞƌĚĂƉĂ Ka͞^ǀĞƚŽnjĂƌZĂĚŝđ͟ DŝŚĂũůŽ^ŝĚĞƌŝƐ͕ĚŝƌĞŬƚŽƌƓŬŽůĞ I.L.Ribara 23, Tekija [email protected] 063/800 43 52 18 KƚǀŽƌĞŶĂƐĞŽƐŬĂƓŬŽůĂ Ka͞/ǀŽŶĚƌŝđ͟ Pranjani TO Ljig TO Gornji Milanovac Ka͞dĂŬŽǀƐŬŝƵƐƚĂŶĂŬ͕͟'ŽƌŶũŝDŝůĂŶŽǀĂĐ 19 lokacija, vreme, ciljne grupe ‡ selo Pranjani, Takovo, ŽƉƓƚŝŶĂ'ŽƌŶũŝ Milanovac, DŽƌĂǀŝēŬŝŽŬƌƵŐ ‡ dostupna tokom cele godine ‡ deca od 7 do 15 godina iz Srbije i zemalja ŽŬƌƵǎĞŶũĂ 20 aktivnosti i programi ‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
Deca prave lutkarske predstave hēĞĚĂŝŐƌĂũƵƓĂŚ Oprobavaju se u novinarstvu IstraǎƵũƵŵŝƐŝũƵHalijard hēĞƐĞƉƌĂǀůũĞŶũƵƌƵŬŽƚǀŽƌŝŶĂ Crtaju na svili i staklu /njƵēĂǀĂũƵƐƚĂƌĞnjĂŶĂƚĞ hēĞŽǎŝǀŽƚƵŶĂƐĞůƵŶĂĚŽŵĂđŝŶƐƚǀŝŵĂ
ŬŽũĂƉŽƐĞđƵũƵ 21 trajanje programa i smestajni kapaciteti ‡ programi traju od jednog do sedam dana ‡ eƚŶŽĚŽŵĂđŝŶƐƚǀo :ĞǀƚŽǀŝđ Ƶ>ĞƵƓŝđŝŵĂ͕etno kompleks ŶĜĞůŝũĂDŝƓŝđ͕ĞƚŶŽĚŽŵĂđŝŶƐƚǀo sĞƐŬŽǀŝđ i sportsko-­‐
rekreativni centar DŽŵēŝůŽĞŬŽǀŝđƵ<ŽƓƚƵŶŝđŝŵĂ ‡ KƚǀŽƌĞŶĂƐĞŽƐŬĂƓŬŽůĂŝŶũĞŶŝƐĂƌĂĚŶŝĐŝŵŽŐƵ da smeste ϮϱϬĚĞĐĞŝƉŽŐŽĚŶĂũĞnjĂƓŬŽůƐŬĞŐƌƵƉĞ 22 23 KƚǀŽƌĞŶĂƐĞŽƐŬĂƓŬŽůĂ Kaͣ/ǀŽŶĚƌŝđ͞ Zoran Pantoviđ, direktor ƓŬŽůĞ 032/841-­‐521 060/319 0584 [email protected] www.skola-­‐pranjani.com 24 Kamp vrednih ruku Ka͞^ĂǀĂ<ĞƌŬŽǀŝđ͟ Ljig TO Ljig UG Zlatne ruke Ka͞WƌŽƚĂDĂƚĞũĂEĞŶĂĚŽǀŝđ͕͟ƌĂŶŬŽǀŝŶĂ 25 lokacija, vreme, ciljne grupe ‡ selo WĂůĞǎŶŝĐĂ, ŽƉƓƚŝŶĂ Ljig, Kolubarski okrug ‡ dostupan od juna do septembra ‡ deca ŽƐŶŽǀŶŽƓŬŽůƐŬŽŐ uzrasta 26 aktivnosti i programi ‡ ĞĐĂƐĞƵēĞďƌŽũŶŝŵnjĂŶĂƚŝŵĂ ‡ hēĞƐĞŬƌĂƐŶŽƉŝƐƵ ‡ hēĞƐƚǀƵũƵƵƉƌŽĐĞƐƵƉƌĂǀůũĞŶũĂ hleba ŽĚnjƌŶĂĚŽƉŽŐĂēĞ ‡ Beru lekovito bilje i prave kreme ‡ ^ĂƉůĂŶŝŶĂƌŝŵĂǀĞǎďĂũƵŽƌŝũĞŶƚŝƌŝŶŐ ‡ hĞŬŽůŽƓŬŝŵƌĂĚŝŽŶŝĐĂŵĂƵēĞŽ
njŶĂēĂũƵŽēƵǀĂŶũĂƉƌŝƌŽĚĞ ‡ Otpad pretvaraju u korisne predmete 27 trajanje programa i smestajni kapaciteti ‡ h<ĂŵƉƵǀƌĞĚŶŝŚƌƵŬƵŵŽǎĞƚĞƉƌŽǀĞƐƚŝ5 dana ispunjenih programom, sa jednodnevnim ili dvodnevnim boravkom u kulturno-­‐istorijskom kompleksu Brankovina. ‡ ^ŵĞƓƚĂũũĞŽďĞnjďĞĜĞŶ ŽŬǀŝƌƵƐĞŽƐŬĞƓŬŽůĞƵWĂůĞǎŶŝĐŝ
koja je adaptirana i opremljena za boravak dece 28 29 Kamp vrednih ruku Ka͞^ĂǀĂ<ĞƌŬŽǀŝđ͟ ŽũĂŶ<Žũŝđ͕ĚŝƌĞŬƚŽƌƓŬŽůĞŝ DĂƌŝũĂŶĂEĞŐŽǀĂŶŽǀŝđKďƌĂĚŽǀŝđ 069/23 33 463, 065/23 33 460 014/3445 172 [email protected] www.skola.ljig.net 30 Obrazovna avantura dolinom Timoka podno Stare planine ĂǀŝēĂũŶŝŵƵnjĞũ <ŶũĂǎĞǀĂĐ dK<ŶũĂǎĞǀĂĐ Ka͞ŝŵŝƚƌŝũĞ dŽĚŽƌŽǀŝđ<ĂƉůĂƌ͟ UG Zelena zona 31 lokacija, vreme, ciljne grupe ‡ ZĂǀŶĂ͕ĂůƚĂĞƌŝůŽǀĂĐ͕<ŶũĂǎĞǀĂĐ͕ dŝŵŽēŬŝŽŬƌƵŐ ‡ dostupna od maja do oktobra ‡ deca uzrasta od 8 do 12 godina, omladina, porodicesa decom 32 aktivnosti i programi ‡ Deca popravljaju nepopravljivo ŝƵēĞƐĞŬŽŶnjĞƌǀĂĐŝũŝ ‡ WůĞƚƵĚǀŽƉƌĞĜŶĞēĂƌĂƉĞ ‡ /ŐƌĂũƵƐƚĂƌĞēŽďĂŶƐŬĞŝŐƌĞ ‡ ĂǀĞƐĞĂƌŚĞŽůŽŐŝũŽŵŝŝƐƚƌĂǎƵũƵ
lokalitete ‡ sĞǎďĂũƵŽƌŝũĞŶƚŝƌŝŶŐŝŝƐƚƌĂǎƵũƵŬƌĂũ
putem od traga do blaga 33 trajanje programa i smestajni kapaciteti ‡ Obrazovna avantura nudi jednodnevne, vikend petodnevne i sedmodnevne programe ‡ ^ĞŽƐŬĂƓŬŽůĂƵƌŚĞŽ-­‐etno parku u Ravni za manje grupe 25-­‐ϯϬƵēĞƐŶŝŬĂ͕ ‡ Planinarski dom Babin zub na Staroj planini za grupu od 50-­‐ϲϬƵēĞƐŶŝŬĂ͕ ‡ Hotel na Staroj planini za porodice sa decom 34 35 Obrazovna avantura dolinom Timoka podno Stare planine ĂǀŝēĂũŶŝŵƵnjĞũ<ŶũĂǎĞǀĂĐ DŝůĞŶĂDŝůŽƓĞǀŝđDŝĐŝđ͕ŬƵƐƚŽƐŵƵnjĞũĂ 019/731-­‐407 [email protected] www.muzejknjazevac.rs 36 aĂƌĞŶŝůŽĂŶĂƚĂ Crveni krst sƌƓĂĐ Ka͞DŽƓĂWŝũĂĚĞ͕͟'ƵĚƵƌŝĐĂ gradske ustanove 37 lokacija, vreme, ciljne grupe ‡ sƌƓĂĐ͕sƌƓĂēŬŝďƌĞŐŝselo Gudurica, ŽƉƓƚŝŶĂsƌƓĂĐ͕ĂŶĂƚƐŬŝŽŬƌƵŐ ‡ dostupno tokom cele godine ‡ deca ƉƌĞĚƓŬŽůƐŬŽŐŝƓŬŽůƐŬŽŐƵnjƌĂƐƚĂĚŽϭϱ
godina, kao i njihove porodice͕ƵēĞŶŝĐŝ srednje ƓŬŽůĞ͕ƐƚƵĚĞŶƚi 38 aktivnosti i programi ‡ ĞĐĂƵƉŽnjŶĂũƵƌĂnjůŝēŝƚŽƐƚŝ ŝƵēĞƐĞŶũŝŚŽǀŽũůĞƉŽƚŝ ‡ Prave kuđŝĐĞnjĂƉƚŝĐĞ ‡ hƉŽnjŶĂũƵĚŽŵĂđĞǎŝǀŽƚŝŶũĞ ‡ hēĞŽnjŶĂēĂũƵnjĂƓƚŝƚĞƉƌŝƌŽĚĞ ‡ ƌƵǎĞƐĞƐĂŬŽŶjŝŵĂŝƵēĞŶũŝŚŽǀũĞnjŝŬ ‡ Upoznaju kraj putevima njegovih umetnika 39 trajanje programa i smestajni kapaciteti ‡ aĂƌĞŶŝůŽĂŶĂƚĂŽƌŐĂŶŝnjƵũĞŽĚƉŽůƵĚŶĞǀŶŝŚĚŽ sedmodnevnih programa, kao i vikend program. ‡ ŽŵƌǀĞŶŽŐŬƌƐƚĂŝŵĂϭϬϬůĞǎĂũĂŝƉƌŝůĂŐŽĜĞŶũĞ
ƓŬŽůƐŬŝŵŐƌƵƉĂŵĂ. 40 41 aĂƌĞŶŝůŽĂŶĂƚĂ Dom Crvenog krsta sƌƓĂĐ ŽƓŬŽDŝƚƌĂƓŝŶŽǀŝđ͕ĚŝƌĞŬƚŽƌ 013/83 86 57, 83 86 55 fax: 013/83 86 56 [email protected] www.domcrvenogkrsta.co.rs 42 ĂƌŽďŶŽƐĞůŽ UG Kreativa Banja Vrujci TO Mionica Ka͞DŝůĂŶZĂŬŝđ͕͟DŝŽŶŝĐĂ 43 lokacija, vreme, ciljne grupe ‡ Banja Vrujci, Mionica, Kolubarski okrug ‡ dostupno od aprila do oktobra ‡ ĂƌŽďŶŽƐĞůŽŶĂŵĞŶũĞŶŽũĞĚĞĐŝŽĚϱĚŽϭϮ
godina. 44 aktivnosti i programi ‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
ĞĐĂƐĞĚƌƵǎĞƐĂǀŝůĂŵĂ ŽĚŬŽũŝŚƐƚŝēƵďƌŽũŶĂnjŶĂŶũĂ WƌĂǀĞnjĂďŽƌĂǀůũĞŶĞŝŐƌĂēŬĞ DĞƐĞēĂƌŽďŶƵƉŽŐĂēƵ hƉŽnjŶĂũƵǎŝǀŽƚŝŶũĞŶĂĨĂƌŵŝ hēĞŶĂƌŽĚŶƵŵĞƚĞŽƌŽůŽŐŝũƵ KƉƌŽďĂǀĂũƵƐĞƵƚŬĂŶũƵŝǀĞnjƵēŽďĂŶƐŬĞ
torbe ‡ /ŵŝƚŝƌĂũƵƐĞŽƐŬŝǎŝǀŽƚƵēĂƌŽďŶŝŵ
ŬƵđŝĐĂŵĂ 45 trajanje programa i smestajni kapaciteti ‡ ĂƌŽďŶŽƐĞůŽŶƵĚŝũĞĚŶŽĚŶĞǀŶĞŝnjůĞƚĞ͕ƉƌŽĚƵǎĞŶĞ vikende, sedmodnevne rekreativne nastave, ĚĞƐĞƚŽĚŶĞǀŶĞůĞƚŶũĞƓŬŽůĞŝǀŝƓĞĚŶĞǀŶĞŬĂŵƉŽǀĞ ‡ U Hotelu Vrujci, Motelu Kondir, Vili Mica i Vili Iva ĂƌŽďŶŽƐĞůŽŵŽǎĞƵŐŽƐƚŝƚŝŽĚϮϬĚŽϭϬϬ
ƉƌĞĚƓŬŽůƐŬĞŝƓŬŽůƐŬĞĚĞĐĞ 46 47 ĂƌŽďŶŽƐĞůŽ U.G. Kreativa ĞůũĂŶĂZĂĚŽũŝēŝđ>ƵŬŝđ 063/394 251 [email protected] www.carobnoselo.co.rs 48 aŝƌĞŶũĞnjŶĂŶũĂ o obrazovnom turizmu KĚĂďŝƌŶŽǀŝŚƓŬŽůĂ :ĂēĂŶũĞŬĂƉĂĐŝƚĞƚĂ Studijsko putovanje na 6 destinacija Treninzi Mentoring 49 Vidljivost i promocija obrazovnog turizma www.obrazovniturizam.rs platforma za promoĐŝũƵŽǀŽŐƚƵƌŝƐƚŝēŬŽŐƉƌŽŝnjǀŽĚĂ razmenu znanja ƵŵƌĞǎĂǀĂŶũĞŝŶƐƚŝƚƵĐŝũĂ 50 Dalji razvoj deēũĞŐŝŽŵůĂĚŝŶƐŬŽŐ
obrazovnog turizma Osnivanje klastera Obrazovni turizam Srbije radi ‡ ƉŽďŽůũƓĂŶũĂŬǀĂůŝƚĞƚĂ ‡ uspostavljanja sistema i standarda ‡ ŽŬƵƉůũĂŶũĂƐƚƌƵēŶũĂŬĂŝƉŽnjŶĂǀĂůĂĐĂ ‡ boljeg definisanja proizvoda 51 ,ǀĂůĂŶĂƉĂǎŶũŝ͊ 'ŽƌŝĐĂ^ƚĂŶŽũĞǀŝđ DĂƌŝũĂŶĂEĞŐŽǀĂŶŽǀŝđKďƌĂĚŽǀŝđ Klaster Obrazovni turizam Srbije [email protected] www.obrazovniturizam.rs 52 
Download

Dečji i omladinski obrazovni turizam u ruralnim oblastima