MINICAP HEMOGLOBIN(E)
Ref. 2207
Ref. 2227*
MINICAP
2014/06
MINICAP HEMOGLOBIN(E) - 2014/06
MINICAP HEMOGLOBIN(E) SA MINICAP INSTRUMENTOM
NAMENA
Pakovanje MINICAP HEMOGLOBIN(E) je namenjen za separaciju normalnih hemoglobina (A, F i A2) i za detekciju glavnih varijanti hemoglobina
(posebno S, C, E ili D), postupkom elektroforeze u alkalnom puferu (pH 9.4) sa MINICAP sistemom.
MINICAP automatski izvodi ceo niz postupaka i tada se dobija kompletan profil hemoglobina za kvalitativne i kvantitativne analize.
Ispitivanje se izvodi na hemolizatu sedimentnih, centrifugiranih ili opranih crvenih krvnih ćelija ; iz uzoraka krvi prikupljenih u epruvetama koje sadrže
kalijum-EDTA kao antikoagulant ; pranje crvenih krvnih ćelija nije neophodna za izvođenje analize.
Za dijagnostičku primenu In Vitro.
PRINCIP TESTA
Hemoglobin je složeni molekul sastavljen od dva para polipeptidnih lanaca. Svaki lanac je povezan sa hemom, tetrapirolsko jezgro (porfirin) koji grade
helate sa atomom gvožđa. Hem je svojstven svim hemoglobinima i njihovim varijanta. Tip hemoglobina se određuje delom proteina koji se zove globin.
Polipeptidni lanci α, β, δ i γ čine normalne ljudske hemoglobine :
• hemoglobin A .............................................. = α 2 β 2
• hemoglobin A2 ............................................ = α 2 δ 2
• fetalni hemoglobin F ................................... = α 2 γ 2
α-lanac je uobičajen za ova tri hemoglobina.
Prostorna struktura hemoglobina i ostale osobine molekula (kao kod svih proteina) zavisi od prirode i niza amino kiselina koji čine lance. Zamena
amino kiselina mutacijom je odgovorna za formiranje varijanti hemoglobina koje imaju različito naelektrisanje površine a samim tim i različite
elektroforetske pokretljivosti, što takođe zavise od pH i jonske snage pufera.
Dobijene kvalitativne (ili strukturalne) abnormalnosti se zovu hemoglobinopatije (9, 10, 13). Smanjena sinteza jednog lanca hemoglobina vodi ka
kvantitativnim (ili regulacijske) abnormalnostima, koje se zovu talasemije.
Elektroforeza hemoglobina je dobro ustanovljena tehnika koja se rutinski koristi u kliničkim laboratorijama za skrining uzoraka za abnormalnosti
hemoglobina (1, 2, 3, 4,12). MINICAP sistem je napravljen da pruži kompletnu automatizaciju ovog testiranja sa brzom separacijom i dobrom rezolucijom. U
mnogim pogledima, metodologija može da se smatra kao srednji tip tehnike između klasične zonske elektroforeze i tečne hromatografije (8, 11).
MINICAP sistem primenjuje princip kapilarne elektroforeze u slobodnom rastvoru. Sa ovom tehnikom, naelektrisani molekuli se separiraju zahvaljujući
svojoj elektroforetskoj pokretljivosti u alkalnom puferu sa posebnim pH. Separacija se takođe odvija u skladu sa vrednošću pH elektrolita i
elektroosmotskog protoka(5).
MINICAP sistem ima kapilare koji deluju paralelno čime su omogućene 2 simultane analize za kvantifikaciju hemoglobina. Razblaženi uzorak sa
rastvorom za hemolizu se injektira aspiracijom na anodnom kraju kapilare. Onda se izvodi separacija proteina pod visokim naponom a direktna
detekcija hemoglobina se sprovodi na 415 nm na katodnom kraju kapilare. Pre svakog koraka, kapilare se odmah peru rastvorom za pranje i
pripremaju se za sledeću analizu sa puferom.
Hemoglobini, koji se odvajaju u kapilarama od silikata, direktno se detektuju pri talasnoj dužini apsorbancije od 415 nm što je specifično za hemoglobin.
Dobijeni elektroforegrami se vizuelno procenjuju da bi se uočile abnormalnosti u šablonu.
Direktna detekcija pruža preciznu relativnu kvantifikaciju individualne frakcije hemoglobina, sa posebnom pažnjom, kao što je hemoglobin A2 za
dijagnozu ß talasemije. Pored toga, visoka rezolucija ove procedure treba da omogući identifikaciju varijanti hemoglobina, a posebno, da se napravi
razlika između hemoglobina S od D, i E od C.
Kvantifikacija hemoglobina A2 se takođe može sprovesti kada je prisutan hemoglobin E.
Upotrebom alkalnog pufra, normalni i abnormalni (ili varijante) hemoglobini se detektuju sledećim redom, od katode ka anodi : δA’2 (A2 varijanta), C,
A2/O-Arab, E, S, D, G-Philadelphia, F, A, Hope, Bart, J, N-Baltimore i H.
Karbonska anhidraza se ne vizualizuje na elektroforetskim šemama hemoglobina, ovo dozvoljava da se identifikuju varijante hemoglobina A2 u ovoj
migracionoj zoni.
REAGENSI I MATERIJAL PRILOŽEN U PAKOVANJIMA MINICAP HEMOGLOBIN(E)
UPOZORENJE : Pogledajte listove sa bezbednosnim podacima.
STAVKE
Pufer (spreman za upotrebu)
Rastvor za hemolizu (spreman za upotrebu)
Rastvor za pranje (koncentrovani rastvor)
Čašice za reagense
Filteri
Kante za iskorišćene čašice
Nalepnice sa bar kodovima za rastvor za hemolizu
PN 2207
2 bočice, 250 mL svaka
1 bočica, 225 mL
1 bočica, 25 mL
1 pakovanje od 125
3 filtera
4 kante
5 lista sa 4 nalepnice
* PAKOVANJE MINICAP HEMOGLOBIN(E) MAXI-KIT
PN 2227*
6 bočica, 250 mL svaka
3 bočice, 225 mL svaka
3 bočice, 25 mL svaka
3 pakovanja svako po 125
3 filtera
12 kanti
15 lista sa 4 nalepnice
Tokom transporta, pakovanje može da stoji van frižidera (15 do 30 °C) 15 dana bez neželjenih efekata na performansu.
ZA OPTIMALNE REZULTATE :
Svi reagensi iz istog pakovanja mora da se uvek koriste zajedno i prema uputstvu iz pakovanja.
MOLIMO PAŽLJIVO PROČITAJTE UPUTSTVO U PAKOVANJU.
UPOZORENJE : Nemojte koristiti dejonizovanu vodu koju možete kupiti na tržištu, kao što je na primer voda za peglanje (rizik od velikog
oštećenja kapilara). Koristite vodu samo izuzetne čistoće, kao što je voda za injekcije.
- 361 -
SEBIA UPUTSTVO ZA UPOTREBU - Srpski
MINICAP HEMOGLOBIN(E) - 2014/06
1. PUFER
Priprema
Pufer je spreman za upotrebu. On sadrži : rastvor pufera pH 9,4 ± 0,5 ; aditive, nisu opasni u koncetracijama primenjenim za dobijanje optimalne
performanse.
Upotreba
Pufer za analizu hemoglobina u MINICAP.
Čuvanje, stabilnost i znaci propadanja
Čuvajte pufer u frižideru (2 do 8 °C). Stabilan je do datuma isteka roka trajanja označenog na pakovanju ili na nalepnicama bočica sa puferom.
Izbegavati duže držanje na sobnoj temperaturi ili u blizini prozora ili izvora toplote.
NE ZAMRZAVATI.
VAŽNO : Kada se čuva na 2 - 8 °C i pre upotrebe, neophodno je da pufer dostigne sobnu temperaturu; kada je puna, ostavite bočicu pufera na sobnoj
temperaturi najmanje 3 sata pre upotrebe. Ukoliko se ne ispoštuje ova mera opreza, to može uticati na performanse procedure.
UPOZORENJE : Nemojte prethodno zagrevati pufer u vreloj vodi.
Kada se bočica sa puferom otvori i stavi na MINICAP sistem, on je stabilan maksimalno 1 mesec (ukupno vreme) na sobnoj temperaturi (15 do 30 °C).
Nakon svake upotrebe, pufer obavezno mora da se čuva u frižideru (između 2 i 8 °C) bez ikakvog odlaganja, onda je on stabilan sve do isteka
roka trajanja koji je označen na nalepnici bočice sa puferom.
VAŽNO : Ukupno vreme za koje se pufer čuva na sobnoj temperaturi ne sme da prelazi 1 mesec. Ovo vreme čuvanja od 1 mesec uzima u obzir i
vreme koje je puferu potrebno da dostigne sobnu temperaturu.
Bacite pufer ako je promenio izgled, npr. postao je zamućen zbog mikrobne kontaminacije.
2. RASTVOR ZA HEMOLIZU
Priprema
Rastvor za hemolizu je spreman za upotrebu. On sadrži : rastvor pufera pH 8,7 ± 0,5 ; aditive, nisu opasni u koncetracijama primenjenim za dobijanje
optimalne performanse.
Upotreba
Za razblaživanje i hemolizu crvenih krvnih ćelija.
Čuvanje, stabilnost i znaci propadanja
Čuvati rastvor za hemolizu u frižideru (2 do 8 °C). Stabilan je do datuma isteka roka trajanja označenog na pakovanju ili na nalepnici bočice sa
rastvorom za hemolizu. Izbegavati držanje na sobnoj temperaturi ili u blizini prozora ili izvora toplote. NE ZAMRZAVATI.
Bacite rastvor za hemolizu ako ima bilo kakvih promena u izgledu, npr. ako se uoči zamućenost zbog mikrobne kontaminacije.
VAŽNO: Nakon svake upotrebe, odmah dobro zatvorite bočicu sa rastvorom za hemolizu i odložite u frižider.
NAPOMENA : Rastvor za hemolizu može da bude više ili manje označen žućkasto-narandžastom bojom bez ikakvih neželjenih efekata na njegovu
performansu.
3. RASTVOR ZA PRANJE
Priprema
Bočicu sa nerazblaženim rastvorom za pranje treba razblažiti do 250 mL sa destilovanom ili dejonizovanom vodom.
Nakon razblaživanja, rastvor za pranje sadrži alkalni rastvor pH ≈ 12.
Upotreba
Za pranje kapilara pre i posle elektroforeze hemoglobina.
VAŽNO : Pre punjenja kontejnera za pranje, preporučuje se da se opere otvor kontejnera, konektor i cev sa puno destilovane ili dejonizovane vode
da bi se izbeglo taloženje soli.
Čuvanje, stabilnost i znaci propadanja
Čuvati koncentrovane i radne rastvore za pranje u zatvorenim kontejnerima na sobnoj temperaturi ili u frižideru. Koncentrovani rastvor za pranje je
stabilan do datuma isteka roka trajanja označenog na pakovanju ili na nalepnici bočice sa rastvorom za pranje.
Radni rastvor za pranje je stabilan 3 meseca.
Bacite radni rastvor za pranje ako promeni izgled, npr. postane zamućen zbog mikrobne kontaminacije.
4. ČAŠICE ZA REAGENSE
Upotreba
Čašice za jednokratnu upotrebu za dilucione uzorke krvi i migraciju u automatskom instrumentu. Za postavljanje u automatski sistem za unos čašica
MINICAP. Jedna čašica je namenjena za analizu 2 uzorka krvi.
UPOZORENJE : Treba pažljivo rukovati sa čašicama za reagense u kojima se nalaze biološki uzorci.
5. FILTERI
Upotreba
Filteri za jednokratnu upotrebu za filtraciju pufera za analizu, radnog rastvora za pranje i destilovane vode (koja se koristi za ispiranje kapilara).
VAŽNO: Kada se menja pakovanje, izvršite sistematski zamenu svih filtera.
Jedan filter zašrafite na konektor koji se nalazi na krajnjem delu svake epruvete potopljene u bočice sa puferom, rastvorom za pranje, i destilovanom
ili dejonizovanom vodom. Kada se postavljaju filteri na MINICAP sistem, isperite konektore i epruvete sa destilovanom ili dejonizovanom vodom.
Čuvanje
Pre upotrebe, čuvajte filtere u njihovim hermetički zatvorenim pakovanjima na suvom mestu na sobnoj temperaturi ili u frižideru.
6. KANTE ZA ISKORIŠĆENE ČAŠICE
Upotreba
Kante namenjene za automatsko sakupljanje iskorišćenih čašica za reagense u MINICAP. Za postavljanje u MINICAP na mestu koje je namenjeno za
ovu svrhu.
UPOZORENJE : Treba pažljivo rukovati sa kantama sa iskorišćenim čašicama za reagense u kojima se nalaze biološki uzorci.
- 362 -
7. NALEPNICE SA BAR KODOVIMA ZA RASTVOR ZA HEMOLIZU
MINICAP HEMOGLOBIN(E) - 2014/06
Upotreba
Nalepnice da bi se obeležila epruveta koja sadrži rastvor za hemolizu (HEMOGLOBIN(E) HEMOLYSING SOLUTION).
POTREBNI REAGENSI KOJI NISU PRILOŽENI
UPOZORENJE : Pogledajte listove sa bezbednosnim podacima.
1. NORMALNA Hb A2 KONTROLA
Sastav
Normalna Hb A2 Kontrola (SEBIA, PN 4778) je dobijena iz izvesnog broja normalnih uzoraka ljudske krvi. Normalna Hb A2 kontrola je u stabilizovanom
liofilizovanom obliku.
Namena
Normalna Hb A2 Kontrola namenjena je za kontrolu migracije pre početka nove serije analiza, kao i za kontrolu kvaliteta kvantitativnog određenog
humanog hemoglobina A2 procedurom elektroforeze sa procedurom MINICAP HEMOGLOBIN(E).
Razblažite svaku bočicu Normalne Hb A2 kontrole sa tačnom zapreminom destilovane ili dejonizovane vode, kao što je navedeno na listu sa
uputstvom u pakovanju za Normalnu Hb A2 kontrolu. Pustite da odstoji 30 minuta i lagano promešajte (pazite da se ne stvara pena).
Kontrola migracije :
Normalna Hb A2 kontrola treba da se koristi na sledeći način :
• Aplikujte rekonstituisanu Normalnu Hb A2 kontrolu u mikrotubu.
• Isečite poklopac mikrotube.
• Stavite mikrotubu, koja se nalazi na drugoj epruveti za hemolizu koja služi kao nosač (i obeležena je nalepnicom sa bar kodom Normalna Hb A2
kontrola), u poziciju br. 28 na rotirajući nosač za uzorkovanje MINICAP (pozicija "Control" (kontrola)).
• Sipajte 5 mL rastvora za hemolizu MINICAP HEMOGLOBIN(E) u epruvetu sa hemolizu (obeležena je nalepnicom sa bar kodom za rastvor za
hemolizu) tako da ne uđu mehurići vazduha i stavite je na poziciju br. 27 rotirajućeg nosača za uzorkovanje (pozicija "Diluent / Solution"
(Razblaživač / rastvor)) (Pojaviće se poruka ako nedostaje epruveta sa rastvorom za hemolizu).
VAŽNO : Proverite da nema pene u epruveti pre postavljanja na rotirajući nosač za uzorkovanje.
• Umetnite rotirajući nosač za uzorkovanje u MINICAP sistem.
• Zatvorite vrata MINICAP sistema, analiza počinje automatski.
• Na prozoru koji se pojavi na ekranu, izaberite broj analize koji će se izvesti za Normalnu Hb A2 kontrolu, u skladu sa sledećim indikacijama, i
potvrdite :
- 1 analiza Normalne Hb A2 kontrole pre počinjanja novog niza analiza,
- 2 analize nakon promene bočice pufera za analizu (pa čak i kada je broj serije isti) ili tehnike, posle niza postupka čišćenja kapilara sa
CAPICLEAN, posle ažuriranja softvera ili posle aktivacije kapilara,
- 3 analize za prvu upotrebu "HEMOGLOBIN(E)" programa analize sa instrumentom MINICAP ili posle duže neupotrebe (više od 1 nedelje).
Rezultate onda automatski tumači softver za analizu podataka.
VAŽNO : Frakcija hemoglobina A Normalne Hb A2 kontrole mora da pokaže minimalnu optičku gustinu (OD) od 0,10. Ispod ove vrednosti, ponovno
centriranje elektroforetske šeme neće biti ispravno. Kada se analiziraju uzorci, identifikacija frakcija hemoglobina, Hb A, Hb F, Hb A2 i Hb C a takođe
i određivanje zone migracije ostalih varijanti, može da bude nemoguća ili pogrešna (pogledajte paragraf ANALIZA REZULTATA).
VAŽNO : Za optimalnu upotrebu Normalne Hb A2 Kontrole, potrebno je upotrebiti jednu nalepnicu sa bar kodom kako bi se identifikovala epruveta za
hemolizu koja drži mikrotubu u kojoj se nalazi Hb A2 Kontrola (isečite poklopac mikrotube pre upotrebe).
Nakon instalacije MINICAP instrumenta, tokom prve serije analiza krvi, pojavljuje se crveni signal upozorenja ako se hemoglobin A ne nalazi u jednom
uzorku (a ponovno centriranje elektroforetske šeme neće biti moguće, videti paragraf « Analiza rezultata »).
U tom slučaju se preporučuje analiza krvi sa hemoglobinom A u određenom kapilaru a zatim ponovljena analiza uzorka bez hemoglobina A tako što
ćete ga postaviti u položaj koji odgovara kapilaru koji je detektovao hemoglobin A.
Kontrola kvaliteta :
Normalna Hb A2 kontrola treba da se koristi kao normalna ljudska krv. Posle rekonstitucije, direktno upotrebite Normalnu Hb A2 Kontrolu kao uzorak
krvi za analizu ili kao kontrolu migracije (u položaju br. 28 na rotirajućem nosaču za uzorkovanje, pogledajte donji paragraf). On će se automatski
razblažiti sa rastvorom za hemolizu. Preporučuje se da se uključi jedna analiza Normalne Hb A2 kontrole. Dobijene vrednosti moraju da budu u okviru
opsega koji je priložen sa svakom grupom Hb A2 kontrole.
VAŽNO : Za optimalnu upotrebu Normalne Hb A2 Kontrole koja je stavljena na rotirajući nosač za uzorkovanje u pozicije br. 1 do 26, potrebno je
upotrebiti jednu nalepnicu sa bar kodom kako bi se identifikovala epruveta za hemolizu koja drži mikrotubu u kojoj se nalazi Hb A2 Kontrola (isečite
poklopac mikrotube pre upotrebe).
Čuvanje, stabilnost i znaci propadanja
Pre rekonstituisanja, čuvati liofilizovanu normalnu Hb A2 kontrolu u frižideru (od 2 do 8 °C). Stabilna je do datuma isteka roka trajanja označenog na
kutiji ili nalepnici bočice.
Čuvati rekonstituisanu Normalnu Hb A2 Kontrolu na temperaturi od 2 do 8 °C. Zbog rizika od mikrobne kontaminacije i denaturacije, upotrebiti u roku
od nedelju dana.
- 363 -
MINICAP HEMOGLOBIN(E) - 2014/06
Posle analize Normalne Hb A2 Kontrole sa MINICAP sistemom (za kontrolu migracije ili za kontrolu kvaliteta), odmah odložiti kontrolu na temperaturu
od 2 do 8 °C.
Rekonstituisana kontrole može i da se zamrzne (u alikvotama) i čuva na - 20 °C 6 meseci maksimalno.
VAŽNO : Posle čuvanja od 2 do 8 °C ili na - 20 °C, homogenizujte rekonstituisanu Normalnu Hb A2 kontrolu pre analize sa MINICAP sistemom.
NAPOMENA : Za optimalnu primenu MINICAP sistema, preporučuje se podela kontrole u alikvote po mikrotubama pre zamrzavanja.
Pre upotrebe, čuvati otopljenu Normalnu Hb A2 Kontrolu na 2 do - 8 °C i upotrebiti u toku istog dana. Ne zamrzavati i otapati kontrolu više od 15 puta.
NAPOMENA : Tokom transporta, liofilizovanu Normalna Hb A2 kontrola može da stoji van frižidera (15 do 30 °C) 15 dana bez neželjenih dejstava na
performansu.
UPOZORENJE : Nijedna metoda provere ne može da pruži apsolutnu sigurnost odsustva HIV-a, hepatitisa B i C ili drugih infektivnih uzročnika. Zato,
rukujte Normalnom Hb A2 Kontrolom kao sa opasnim biološkim meterijalima.
FDA ili EU ekvivalentna regulatorne agencije su utvrdile analizama da je ova kontrola negativna :
- na površinski antigen hepatitisa B ;
- na antitelo za HCV ;
- na antitelo za HIV1 i HIV2.
2. DESTILOVANA ILI DEJONIZOVANA VODA
Upotreba
Za ispiranje kapilara u automatizovanom sistemu MINICAP, SEBIA, za kapilarnu elektroforezu.
Preporuka je da se koristi filtrirana destilovana ili dejonizovana voda (na filteru čija je poroznost ≤ 0,45 μm) čija otpornost je veća od 10 megaoma x cm.
Svakog dana promeniti vodu kako bi se sprečio mikrobiološki rast.
Za optimalan rad, dodajte 35 µL/dL CLEAN PROTECT (SEBIA, PN 2059, 1 bočica od 5 mL).
VAŽNO : Pre punjenja kontejnera za ispiranje, preporučuje se da se on opere sa puno destilovane ili dejonizovane vode.
3. CAPICLEAN
Sastav
Bočica koncetrovanog rastvora CAPICLEAN (SEBIA, PN 2058, 25 mL) sadrži : proteolitičke enzime, surfaktante i aditive koji nisu opasni u
koncetracijama primenjenim za dobijanje optimalne performanse.
Upotreba
Za nedeljno pranje sonde za uzorkovanje u automatizovanom sistemu MINICAP, SEBIA, za kapilarnu elektroforezu tokom redosleda čišćenja
CAPICLEAN-om.
VAŽNO : Aktivirajte redosled čišćenja sa CAPICLEAN bar jedanput nedeljno, a najviše jedanput dnevno, ili nakon svakih 500 analiza kada se obave
u roku od manje od nedelju dana.
Pogledajte uputstva za CAPICLEAN, SEBIA.
VAŽNO : Za optimalnu upotrebu CAPICLEAN rastvora kod MINICAP sistema, potrebno je upotrebiti jednu nalepnicu sa bar kodom kako bi se
identifikovala epruveta za hemolizu koja drži mikrotubu u kojoj se nalazi razblaženi rastvor CAPICLEAN (isečite poklopac mikrotube pre upotrebe).
Čuvanje, stabilnost i znaci propadanja
Čuvajte CAPICLEAN u frižideru (2 do 8 °C). Stabilan je do datuma isteka roka trajanja označenog na nalepnici bočice. NE ZAMRZAVATI.
U bočici CAPICLEAN može se uočiti talog ili kombinovane čestice (flokule) bez neželjenih efekata na njegovu upotrebu.
Nemojte rastvarati ovaj talog ili ove čestice. Preporuka je da se sakuplja samo supernatant.
Za kasniju upotrebu, čuvajte epruvetu u kojoj se nalazi razblaženi rastvor na 2 do 8 °C. Mora da se upotrebi u toku dana.
4. RASTVOR NATRIJUM HIPOHLORIT (za čišćenje sonde za uzorkovanje)
Priprema
Pripremite hlorisani natrijum hipohlorit (2 % do 3 % hlorid) razblaživanjem 250 mL 9,6 % koncentrovanog rastvora hlorida na 1 litar hladne destilovane
ili dejonizovane vode.
Upotreba
Za čišćenje sonde za uzorkovanje u MINICAP sistemu (nedeljno održavanje kako bi se eliminisali adsorbovani proteini iz sonde).
Pogledajte uputstvo za upotrebu za SEBIA MINICAP.
• Nanesite u mikrotubu 500 µL razblaženog hlorisanog rastvora prethodno pripremljenog.
• Isečite poklopac mikrotube.
• Postavite mikrotubu, koja se nalazi na drugoj epruveti za hemolizu koja služi kao držač (obeležena je nalepnicom sa posebnim bar kodom za rastvor
natrijum hipohlorita) na poziciju br. 1 u rotirajući MINICAM sistem za uzorkovanje.
• Postavite novu čašicu za reagense u automatski sistem za unos čašica u MINICAP (pojaviće se poruka ako nedostaje čašica za reagense).
• Umetnite rotirajući nosač za uzorkovanje u MINICAP sistem.
• Zatvorite vrata MINICAP sistema, redosled čišćenja počinje automatski.
VAŽNO : Za optimalnu upotrebu rastvora natrijum hipohlorita kod MINICAP sistema, potrebno je upotrebiti jednu nalepnicu sa bar kodom kako bi se
identifikovala epruveta za hemolizu koja drži mikrotubu u kojoj se nalazi rastvor (isečite poklopac mikrotube pre upotrebe).
Čuvanje, stabilnost i znaci propadanja
Čuvajte radni hlorisani rastvor na sobnoj temperaturi u zatvorenoj posudi, stabilan je 3 meseca. Izbegavajte da stoji izložen na sunčevoj svetlosti, blizu
izvora toplote ili paljenja, kao i kiselina i amonijaka.
- 364 -
MINICAP HEMOGLOBIN(E) - 2014/06
5. RASTVOR ZA PRANJE ZA CAPILLARYS / MINICAP
Priprema
Svaku bočicu koncentrovanog rastvora za pranje za CAPILLARYS / MINICAP (SEBIA, PN 2052, 2 bočice, 75 mL treba razblažiti sa do 750 mL
destilovane ili dejonizovane vode.
Za MINICAP, dobro je da se razblaži samo 25 mL nerazblaženog rastvora sa 250 mL destilovane ili dejonizovane vode.
Nakon razblaživanja, rastvor za pranje sadrži alkalni rastvor pH ≈ 12.
Upotreba
Za pranje MINICAP kapilara.
VAŽNO : Pre punjenja kontejnera za pranje, preporučuje se da se opere otvor kontejnera, konektor i cev sa puno destilovane ili dejonizovane vode
da bi se izbeglo taloženje soli.
Čuvanje, stabilnost i znaci propadanja
Čuvati koncentrovane i radne rastvore za pranje u zatvorenim kontejnerima na sobnoj temperaturi ili u frižideru. Koncentrovani rastvor za pranje je
stabilan do datuma isteka roka trajanja označenog na pakovanju ili na nalepnici bočice sa rastvorom za pranje.
Radni rastvor za pranje je stabilan 3 meseca.
Bacite radni rastvor za pranje ako promeni izgled, npr. postane zamućen zbog mikrobne kontaminacije.
6. FIZIOLOŠKI RASTVOR
Priprema
Napravite 0,15 M (0.9 g/dL) NaCl rastvora u destilovanoj ili dejonizovanoj vodi.
Upotreba
Da se operu crvene krvne ćelije pre skladištenja na - 80 °C, ako je potrebno.
Čuvanje, stabilnost i znaci propadanja
Čuvati fiziološki rastvor na sobnoj temperaturi ili u frižideru.
Bacite ga posle 3 meseca ili ako promeni izgled, npr. postane zamućen zbog mikrobne kontaminacije. Za duže periode čuvanja, dodajte natrijum azid,
0,1 g/dL.
NAPOMENE :
Probe koje su izvršene za validaciju reagenasa pokazale su da, za različite rastvore i upotrebom prilagođene opreme za zapreminu rekonstitucije,
varijacija od ± 5 % na krajnju zapreminu nema neželjenih efekata na analizu.
U destilovanoj ili dejonizovanoj vodi koja je upotrebljena za razblaživanje rastvora, ne sme da rayvijaju bakterije ili buđ (upotrebite filter ≤ 0,45 µm) i
treba da imate otpornost veću od 10 megaoma x cm.
POTREBNA OPREMA I PRIBOR
1.
2.
3.
4.
5.
MINICAP sistem, SEBIA, PN 1230.
Rotirajući nosač za uzorkovanje sa MINICAP-om.
Pakovanje kontejnera priloženo sa MINICAP-om : Isperite (da se napuni sa destilovanom ili dejonizovanom vodom) i bacite kontejner.
Čašice za reagense MINICAP, SEBIA (250 komada), PN 2280.
Poklopci za kante za iskorišćene šoljice sa reagensima, SEBIA (12 jedinica), PN 2286 : poklopci za zatvaranje kanti u kojima se nalaze iskorišćene
čašice.
6. Epruvete za hemolizu (sa prečnikom od 8 do 16 mm i dužinom od 50 do 100 mm).
UZORCI ZA ANALIZU
Prikupljanje uzoraka i čuvanje
Za analizu se preporučuju uzorci sveže antikoagulante krvi sakupljene u epruvetama koje sadrže kalijum-EDTA kao antikoagulant. Izbegavajte
antikogaulante koji sadrže jodoacetat.
Krv mora da se prikupi prema propisanim procedurama koje se koriste u kliničko laboratorijskom testiranju.
Uzorci mogu da se čuvaju do 7 dana između 2 i 8 °C.
Za duže čuvanje, uzorci mogu da se zamrznu na - 80 °C u roku od 8 dana od sakupljanja pošto se operu crvene krvne ćelije u skladu sa sledećom
procedurom : Centrifugirajte antikoagulisanu krv da biste dobili crvena kvrna zrnca ; bacite plazmu ; operite crvene krvne ćelije (RBC) 2 puta sa 10
zapremina fiziološkog rastvora (centrifugirajte posle svakog koraka pranja) ; bacite višak fiziološkog rastvora od crvenih krvenih ćelija i promešajte ih
pre zamrzavanja.
Zamrznuti uzorci krvi su stabilni maksimalno 3 meseca na - 80 °C.
VAŽNO : Za optimalno čuvanje uzoraka krvi, ostavite ih na - 80 °C. Nemojte ih ostavljati na - 20 °C (pogledajte BIBLIOGRAFIJA, J. BardakdjianMichau i dr. 2003).
NAPOMENA : Uzorci ne treba da se čuvaju na sobnoj temperaturi!
Progresivna degradacija hemoglobina (Hb) može da se javi kod uzoraka koji se čuvaju između 2 do 8 °C.
Kada se čuvaju uzorci krvi više od 7 dana na 2 - 8 °C :
• slaba frakcija, koja odgovara methemoglobinu, javlja se u Hb S zoni migracije,
• kada je prisutan Hb C, frakcija koja odgovara degradiranom Hb C je više anodna nego Hb A2 a to ne predstavlja nikakvu smetnju (Z(E) zona,
pogledajte tabelu u paragrafu "Tumačenje"),
• kada je prisutan Hb O-Arab, frakcija koja odgovara degradiranom Hb O-Arab javlja se u Hb S zoni migracije (Z(S) zona, pogledajte tabelu u
paragrafu "Tumačenje"),
• kada je prisutan Hb E, frakcija koja odgovara degradiranom Hb E javlja se u Z(D) zoni (pogledajte tabelu u paragrafu "Tumačenje"),
• kada je prisutan Hb S, frakcija koja odgovara degradiranom Hb S se javlja u Hb F zoni migracije (Z(F) zona, pogledajte tabelu u paragrafu
"Tumačenje"),
- 365 -
MINICAP HEMOGLOBIN(E) - 2014/06
• kada je prisutan Hb A, frakcija koja odgovara degradiranom Hb A ("frakcija starenja" Hb A) je više anodna (Z11 zona, pogledajte tabelu u paragrafu
"Tumačenje"),
• kada je prisutan Hb F (u uzorcima krvi novorođenčadi), frakcija se javlja u Hb A zoni migracije (Z(A) zona, pogledajte tabelu u paragrafu
"Tumačenje") zbog degradacije uzoraka.
Kada se čuvaju više od 10 dana, viskozni agregati se primećuju u crvenim krvnim ćelijama ; treba da se bace pre analize.
Priprema uzorka
• Pustite da se crvene krvne ćelije talože nekoliko sati na temperaturi od 2 do 8 °C ili centrifugirajte uzorke cele krvi da biste dobili crvena krvna zrnca.
• Pažljivo bacite višak volumena plazme (za uzorke sakupljene sa heparinom, bacite viskozne agregate koji se nalaze između plazme i crvenih krvnih
ćelija).
• Mešajte 5 sekudni.
VAŽNO : Nemojte koristiti uzorke krvi koji sadrže maksimalno 3 mm rezidualne plazme preko crvenih krvnih ćelija ; kada ima više od 3 mm plazme u
epruveti, to može da utiče na analizu.
Posebni slučajevi : Analiza uzoraka bez Hb A ili Hb A2 (ovi uzorci se odlično kvantifikovani ali nisu identifikovani po zonama).
Da bi se identifikovale frakcije hemoglobina u uzorku bez hemoglobina A ili hemoglobina A2, preporučuje se da se ovi uzorci pripreme prema sledećoj
proceduri :
- U mikrotubi, pomešajte jednu zapreminu (80 µL) crvenih krvnih ćelija iz uzorka da biste analizirali sa jednom zapreminom Normalne Hb A2 Kontrole
(80 µL).
- Mešajte 5 sekundi.
- Isečite poklopac mikrotube.
- Stavite mikrotubu, na novu epruvetu za hemolizu koja se koristi kao potporna epruveta, na rotirajući nosač za uzorkovanje MINICAP sistema.
- Uradite analizu ovog uzorka prema standardnoj proceduri kao i običan uzorak krvi.
Rezultate onda automatski tumači softver za analizu podataka.
VAŽNO : Kod uzorka koji nema Hb A ili Hb A2 a pripremljen je prema ovoj proceduri, dobijeni rezultat sa mešanim uzorkom će omogućiti verovatne
identifikacije varijante zbog pozicioniranja frakcija hemoglobina u odgovarajućim zonama identifikacije. Nemojte prijavljivati relativnu kvantifikaciju iz
rezultata mešanog uzorka.
Relativna kvantifikacije hemoglobina treba da se prijavi tako da se koristi rezultat početnog, nemešanog uzorka (bez bilo kog razblaživača u kontrolnoj
krvi).
Uzorci za izbegavanje
• Nemojte koristiti cele uzorke krvi ili nedismentne uzorke krvi.
• Izbegavajte stare uzorke, one koji nisu pravilno čuvani ; automatska hemoliza uzoraka može da bude poremećena viskoznim agregatima u crvenim
krvnim ćelijama. Onda, degradacioni proizvodi (kao što su artefakti) mogu da utiču na elektroforetsku šemu.
NAPOMENA : Epruvete za sakupljanje i parametri centrifugiranja za biološke uzorke opisani su u dostupnoj dokumentaciji za predanalitičku fazu
biomedicinske analize (podaci koje obezbeđuju proizvođači epruveta, uputstva i preporuke o sakupljanju bioloških uzoraka…). Ukoliko nema nikakvih
indikacija o tipu epruveta koje treba koristiti ili o centrifugiranju u uputstvu za upotrebu, pogledajte ovu dokumentaciju, a za dimenzije epruveta koje
treba koristiti, pogledajte SEBIA dokument "Characteristics of tubes to use according to the instrument" (Karakteristike epruveta koje treba koristiti u
skladu sa instrumentom). Predanalitička faza mora da se izvodi u skladu sa najnovijim, različitim preporukama, uključujući one koje obezbeđuju
proizvođači epruveta, kao i primenjivim propisima.
PROCEDURA
MINICAP sistem je multiparametarski instrument za analizu hemoglobina u 2 paralelne kapilare. Ispitivanje hemoglobina koristi 2 kapilare za analizu
uzoraka.
Redosled automatizovanih koraka je sledeći :
• Očitavanje bar koda na epruvetama za uzorke (do 26 epruveta) i rotirajući nosač za uzorkovanje ;
• Hemoliza uzoraka i razblaživanje iz osnovnih epruveta (bez plazme) u čašicama za reagense ;
• Pranje kapilara ;
• Ubrizgavanje hemolizovanih uzoraka ;
• Separacija hemoglobina i direktna detekcija separiranih hemoglobina u kapilarama.
Manuelni koraci uključuju :
• Postavljanje otvorenih epruveta za uzorke u rotirajući nosač za uzorkovanje u pozicije od 1 do 26 ;
• Postavljanje epruvete sa rastvorom za hemolizu u rotirajući nosač za uzorkovanje u poziciju 27 ;
• Postavljanje Normalne Hb A2 Kontrole u rotirajući nosač za uzorkovanje u poziciju 28 ;
• Postavljanje rotirajućeg nosača za uzorkovanje u MINICAP instrument ;
• Uklanjanje epruvete za uzorke posle analize ;
• Uklanjanje i zatvaranje kanti za upotrebljene čašice.
MOLIMO PAŽLJIVO PROČITAJTE UPUTSTVO ZA RUKOVANJE SA MINICAP-om.
- 366 -
MINICAP HEMOGLOBIN(E) - 2014/06
I. PRIPREMA MINICAP ANALIZE
1. Uključite MINICAP instrument i računar.
2. Da biste pokrenuli instrument, postavite makar jednu novu čašicu za reagense u automatski sistem za unos čašica u MINICAP (pojaviće se
poruka ako nedostaje čašica za reagense).
3. Podesite softver, instrument automatski počinje da radi.
4. Pakovanje MINICAP HEMOGLOBIN(E) je namenjeno za program analize "HEMOGLOBIN(E)" u instrumentu MINICAP. Za izbor programa za
analizu "HEMOGLOBIN(E)" i postavljanje bočice sa puferom MINICAP HEMOGLOBIN(E) u poziciju "B2" u instrumentu, molimo pažljivo
pročitajte uputstvo za rukovanje sa MINICAP-om.
5. Postavite nove čašice za reagense u automatski sistem za unos čašica u MINICAP (pojaviće se poruka ako nedostaju čašice za reagense).
6. Postavite novu kantu za iskorišćene čašice u MINICAP na mestu koje je namenjeno za ovu svrhu.
7. Proverite nivo punjenja bočica sa reagensom, dodajte reagens ako je potrebno i ispraznite kontejner za otpad. U prozoru "Proverite nivoe
reagenasa", ažurirajte softver pomeranjem dugmadi kursora.
8. Rotirajuči nosač za uzorkovanje ima 28 pozicija za epruvete sa uzorcima :
• Postavite do 26 otvorenih epruveta za uzorke bez plazme u rotirajući nosač za uzorkovanje (pozicije od br. 1 do 26), bar kod svake epruvete
mora da bude vidljiv kroz otvore rotirajućeg nosača za uzorkovanje.
VAŽNO : Ako je broj epruveta sa uzorcima koje treba da se analiziraju neparan, dodajte epruvetu sa destilovanom ili dejonizovanom vodom.
• Sipajte rastvor za hemolizu MINICAP HEMOGLOBIN(E) u epruvetu za hemolizu, koja je obeležena sa bar kodom rastvora za hemolizu, ali
tako da ne uđu mehurići : 2 mL za analizu 1 ili 2 uzorka, a 5 mL za analizu 8 uzoraka. Stavite ovu epruvetu u položaj br. 27 na rotirajućem
nosaču za uzorkovanje (položaj "Diluent / Solution" ("Razblaživač/Rastvor")).
VAŽNO : Proverite da nema pene u epruveti pre postavljanja na rotirajući nosač za uzorkovanje.
• Stavite Normalnu Hb A2 kontrolu na poziciju br. 28 na rotirajućem nosaču za uzorkovanje (pozicija "Control" (kontrola)) i izaberite broj
analiza za Normalnu Hb A2 kontrolu koje će se izvršiti prema indikacijama prethodno opisanim, pogledajte paragraf "Normalna Hb A2
Kontrola", deo "Kontrola migracije".
VAŽNO : Ako neka epruveta nedostaje u pozicijama od br. 1 do 26 (epruvete sa uzorcima), u poziciji br. 27 (rastvor za hemolizu) i u poziciji
br. 28 (epruveta sa kontrolnim uzorkom krvi), analiza ne može da počne i pojaviće se poruka.
9.
10.
11.
12.
NAPOMENA : Kada se koristi kontrolna krv, treba da se koristi posebna nalepnica sa bar kodom.
Umetnite rotirajući nosač za uzorkovanje u MINICAP sistem.
Zatvorite vrata MINICAP sistema, analiza počinje automatski.
Posle analize, uklonite rotirajući nosač za uzorkovanje sa epruvetama analiziranih uzoraka.
Ako je potrebno, izvadite pažljivo kantu u kojoj se nalaze iskorišćene čašice za reagense, čvrsto zatvorite odgovarajućim poklopcima i bacite je.
UPOZORENJE : Treba pažljivo rukovati sa kantama sa iskorišćenim čašicama za reagense u kojima se nalaze biološki uzorci.
RAZBLAŽIVANJE - MIGRACIJA - OPIS AUTOMATSKIH KORAKA
1. Bar kodovi se očitavaju na epruvetama sa uzorcima i na rotirajućem nosaču za uzorkovanje.
2. Uzorci se razblažuju u rastvoru za hemolizu i sonda za uzorkovanje se ispira posle svakog uzorka.
3. Peru se kapilare.
4. Razblaženi uzorci se injektiraju u kapilare.
5. Migracija se sprovodi pod konstantnim naponom oko 8 minute a temperatura je kontrolisana Peltierovim efektom.
6. Hemoglobini se detektuju direktno skeniranjem pri 415 nm i elektroforetski profil se pojavljuje na ekranu sistema.
NAPOMENA : Ovi automatizovani koraci su opisani za prve dve analizirane epruvete sa uzorcima. Elektroforetske šeme se pojavljuju posle 20 minuta
od početka analize. Za sledeće epruvete sa uzorcima, dva prva koraka (očitavanje bar koda i hemoliza uzoraka krvi) se izvode tokom analize
prethodna 2 uzorka.
II. ANALIZA REZULTATA
Na kraju analize, automatski se sprovodi relativna kvantifikacija frakcija individualnih hemoglobina i mogu da se analiziraju profili ; frakcije hemoglobina
Hb A, Hb F, Hb A2 i Hb C se automatski identifikuju ; Hb A frakcija je centrirana u sredinu prozora za pregled. Dobijeni elektroforegrami se vizuelno
procenjuju da bi se uočile abnormalnosti u šablonu.
Potencijalne pozicije različitih varijanti hemoglobina (identifikovane u zonama koje se zovu Z1 do Z15) su prikazane na ekranu sistema i prikazane su
na isečku sa rezultatom. Tabela u paragrafu "Tumačenje" prikazuje poznate varijante koje mogu da budu prisutne u svakoj odgovarajućoj zoni.
Kada softver identifikuje frakciju hemoglobina u odrepeđoj zoni, ime ove zone se uokviruje.
Šeme se automatski podešavaju u odnosu na Hb A frakciju kako bi se olakšalo tumačenje :
- kada se Hb A i/ili Hb A2 frakcije ne detektuju na elektroforetskoj šemi, pojavljuje se žuti signal upozorenja, podešavanje se sprovodi uz pomoć
pozicije Hb A frakcije sa prethodne dve šeme koje su dobijene sa istog kapilara ; onda ne postoji ni jedna identifikovana frakcija (osim kada se
detektuje Hb C : u ovom slučaju, identifikuju se frakcije Hb A2 i Hb C) ;
- kada se Hb F detektuju na elektroforetskoj šemi a da se pri tom ne detektuje Hb A, ne pojavljuje se žuti signal upozorenja, podešavanje se onda
sprovodi uz pomoć pozicije Hb F frakcije, a Hb F i/ili Hb A i/ili Hb A2 frakcije se identifikuju ;
- kada podešavanje nije moguće, pojavljuje se crveni znak upozorenja, Hb F i Hb A2 frakcije se onda ne identifikuju (pozovite SEBIA) ;
- kada optička gustina (OG) nije dovoljna na elektroforetskom šablonu kontrole migracije (dobijeno sa Normalnom Hb A2 kontrolom, identifikuje se
etiketom barkoda i analizira se na mestu br. 28 u rotirajućem nosaču za uzorkovanje), pojavljuje se poruka upozorenja kako bi se razmotrila ili
uklonila ova analiza za utvrđivanje položaja Hb A frakcije. Zatim, ljubičasti signal upozorenja se pojavljuje na prozoru za pregled a Hb A i Hb A2
frakcije nisu identifikovane.
U svim slučajevima, različite zone migracije (Z1 do Z15) se ne pojavljuje ni na ekranu sistema, ni na isečku sa rezultatom.
Na elektroforetskoj šemi, krivulje frakcija Hb A2 i Hb C, se izračunavaju i ponovo iscrtavaju tako da se prilagođavaju (ili podešavaju) i prekriva ih
osnovna krivulja. Ovo omogućava određivanje frakcije Hb A2 ako je Hb C prisutna u uzorku.
UPOZORENJE : U nekim slučajevima hemoglobina C (homozigotni) ili posle tehničkog problema, hemoglobini A2 i C ne odgovaraju ; ove
frakcije su onda određene ispod svojih vrednosti. Tada se preporučuje da se frakcija Hb A2 izmeri drugom tehnikom.
MOLIMO PAŽLJIVO PROČITAJTE UPUTSTVO ZA RUKOVANJE SA MINICAP-om.
- 367 -
MINICAP HEMOGLOBIN(E) - 2014/06
III. KRAJ NIZA ANALIZE
Na kraju svakog niza analize, operater mora da pokrene proceduru "stand by" (mirovanja) ili "shut down" (isključi) MINICAP sistema kako bi sačuvao
kapilare u optimalnom stanju.
VAŽNO : Postavite makar jednu novu čašicu za reagense u automatski sistem za unos čašica u MINICAP (pojaviće se poruka ako nedostaje čašica
za reagens).
IV. PUNJENJE KONTEJNERA ZA REAGENSE
MINICAP sistem ima automatsku kontrolu za reagense.
VAŽNO : Molimo pogledajte uputstvo za zamenu kontejnera za reagense vodeći računa o boji koda za bočice i konektore.
Pojaviće se poruka kada je potrebno da se uradi jedan od sledećih zadataka :
• Da se postavi nova bočica sa puferom i / ili ;
• Da se napuni kontejner sa radnim rastvorom za pranje i / ili ;
• Da se napuni kontejner sa destilovanom ili dejonizovanom vodom za ispiranje kapilare i / ili ;
• Da se isprazni kontejner za otpad.
UPOZORENJE : Nemojte koristiti dejonizovanu vodu koju možete kupiti na tržištu, kao što je na primer voda za peglanje (rizik od velikog
oštećenja kapilara). Koristite vodu samo izuzetne čistoće, kao što je voda za injekcije.
VAŽNO : Pre punjenja kontejnera za ispiranje, preporučuje se da se on opere sa puno destilovane ili dejonizovane vode.
MOLIMO PAŽLJIVO PROČITAJTE UPUTSTVO ZA RUKOVANJE SA MINICAP-om.
KONTROLA KVALITETA
Kada promenite broj serije pufera za analizu ili tehniku, ili nakon postupka čišćenja kapilara sa CAPICLEAN, a pre početka novog niza analiza,
neophodno je uraditi dva niza analiza sa Normalnom Hb A2 Kontrolom SEBIA, PN 4778 (pogledajte paragraf POTREBNI REAGENSI KOJI NISU
PRILOŽENI).
Takođe se preporučuje da se u svaku analizu uzoraka uključi ispitivana kontrolna krv (na primer, uzorak krvi koji sadži hemoglobine A, F, C i S, kao
što su hb AFSC Kontrola, SEBIA 4792, ili normalan uzorak krvi, Normalnu hb A2 Kontrolu, SEBIA, PN 4778 ili Patološku Hb A2 Kontrolu, SEBIA,
PN 4779).
REZULTATI
Vrednosti
Direktna detekcija na 415 nm u kapilarama daje relativne koncetracije (procente) zona individualnih hemoglobina.
Normalne vrednosti za individualne zone glavnih elektroforetskih hemoglobina u MINICAP sistemu se ustanovljuju na osnovu zdrave populacije od
113 odrasle osobe (muškaraca i žena) sa normalnim vrednostima hemoglobina sa tehnikom HPLC :
Hemoglobin A : između 96,8 i 97,8 %
Hemoglobin F : < 0.5 % (*)
Hemoglobin A2 : između 2,2 i 3,2 %
(*) Pogledajte Smetnje i ograničenja
Preporučuje se da svaka laboratorija ustanovi svoje pragove vrednosti.
NAPOMENA : Normalne vrednosti su ustanovljene primenom standardnih parametara softvera (ravna 0 i automatska izračunavanja frakcija
hemoglobina sa programom za analizu HEMOGLOBIN(E)).
UPOZORENJE : Normalne (referentne) vrednosti se moraju razmotriti samo kada varijante hemoglobina nisu prisutne.
Tumačenje
Pogledajte ELEKTROFORETSKE ŠEME, Slike 1 - 15.
Potencijalne migracione zone varijanti hemoglobina (koje se zovu Z1 do Z15) su prikazane na ekranu sistema i prikazane su na isečku sa rezultatom.
Kada se prođe kursorom miša preko imena zone, prikaže se ikona sa informacijom o mogućim varijantama hemoglobina koje mogu da se vide u ovoj
zoni.
Za svaku frakciju, maksimalna pozicija definiše zonu migracije.
Pogledajte tabelu koja prikazuje moguće varijacije u svakoj zoni.
- 368 -
MINICAP HEMOGLOBIN(E) - 2014/06
1. Kvalitativne abnormalnosti : Hemoglobinopatije
Većina hemoglobinopatija nastaje usled substitucije mutacijom jedne amino kiseline u jedan od četiri tipa polipeptidnih lanaca (1, 2, 4, 9, 12). Klinički značaj
takve promene zavisi od tipa amino kiseline i mesta koje je uključeno(13). Kod klinički značajnog oboljenja, oštećen je ili α-lanac ili ß-lanca.
Opisano je više od 1400 varijanti hemoglobina odraslih (6, 14). Prvi abnormalni hemoglobini koji su ispitivani i oni koji su najčešći imaju izmenjeno ukupno
električno pražnjenje, a time je detekcija lakša tehnikom elektroforeze.
Postoji pet glavnih abnormalnih hemoglobina koji su od posebnog kliničkog značaja : S, C, E, O-Arab i D.
Pakovanje MINICAP HEMOGLOBIN(E) je namenjeno za identifikaciju hemoglobinopatija i talasemija.
Hemoglobin S
Hemoglobin S je najčešći. On nastaje zamenom jedne glutaminske kiseline (kisela amino kiselina br. 6) ß-lanca sa valinom (neutralna amino kiselina) :
kada se poredi u odnosu na Hb A, njegova izoelektrična tačka je veća a njegovo ukupno negativno pražnjenje je opalo sa analizom pH. Njegova
elektroforetska pokretljivost je zbog toga veća u kapilari i ovaj hemoglobin je brži od frakcije A.
Kod procedure sa alkalnim puferom MINICAP HEMOGLOBIN(E), hemoglobin S migrira između frakcija A i A2, do Hb A2.
Hemoglobin C
Jedna glutaminska kiselina ß-lanca se zamenjuje lizinom (osnovna amino kiselina br. 6) : njegova pokretljivost je značajno smanjena. Kada se poredi
u odnosu na Hb A, njegova izoelektrična tačka je znatno veća a njegovo ukupno negativno pražnjenje je opalo sa analizom pH. Zbog toga je njegova
elektroforetska pokretljivost veća u kapilari i ovaj hemoglobin je brži od frakcije A po čimu se on izdvaja od ostalih. Hemoglobin C, E i O-Arab se ne
preklapaju na elektroforetskoj šemi i lako se identifikuju.
Hemoglobin E
Jedna glutaminska kiselina ß-lanca (br. 26) se zamenjuje lizinom. Kod MINICAP HEMOGLOBIN(E) procedure, hemoglobin E migrira anodno iza
hemoglobina A2 i onda se potpuno razdvaja od njega. Onda, kada je prisutan Hemoglobin E, frakcija A2 može da se izmeri da bi se otkrila β talasemija.
Hemoglobin O-Arab
Jedna glutaminska kiselina ß-lanca (br. 121) se zamenjuje lizinom. Kod MINICAP HEMOGLOBIN(E) procedure, hemoglobin O-Arab migrira isto kao
hemoglobin A2. U tom slučaju, hemoglobin A2 ne može biti kvantifikovan. Kada je ova frakcija > 9 %, onda se sumnja na hemoglobin O-Arab.
Obratite pažnju da Hb O-Arab migrira odvojeno od hemoglobina C i E.
Hemoglobin D (-Los Angeles)
Jedna glutaminska kiselina ß-lanca (br. 121) se zamenjuje glutaminom. Kod MINICAP HEMOGLOBIN(E) procedure, hemoglobin D (koji se zove
D-Punjab, D-Los Angeles, D-Chicago ili D-Portugal) migrira iza hemoglobina S, ova osobina omogućava da se napravi razlika između S od D
hemoglobina.
2. Kvalitativne abnormalnosti : Talasemije
Talasemije čine izuzetno heterogenu grupu genetskog nesklada koji se karakteriše umanjenom sintezom jednog tipa polipetidnih lanaca. Molekularni
mehanizam ovog umanjenja nije u potpunosti opisan.
Postoji dva tipa sindroma talasemije :
Alfa-talasemija
Karakterišu se smanjenom sintezom α-lanaca, što vodi do oštećenja sinteze svih normalnih hemoglobina.
Višak sinteze ß- i γ-lanaca u odnosu na α-lance izaziva formiranje tetramera bez ijednog α-lanca :
• hemoglobin Bart = γ 4,
• hemoglobin H = ß 4.
Hemoglobin H predstavlja nisku izoelektričnu tačku ; kod MINICAP HEMOGLOBIN(E) procedure, on migrira više ka anodi nego hemoglobin A (i može
da se javi kao jedna ili nekoliko frakcija).
Beta-talasemija
Karakterišu se smanjivanjem sinteze ß-lanaca. Oštećena je samo je sinteza hemoglobina A.
Zbog toga, procenti hemoglobina F i hemoglobina A2 su povećani u odnosu na hemoglobin A.
Kod MINICAP HEMOGLOBIN(E) procedure, dobijene vrednosti za različite frakcije normalnih hemoglobina dozvoljavaju detekciju beta-talasemije.
3. Posebni slučajevi
• Kada se u uzorku ne nalazi hemoglobin A, može da se uoči mala frakcija u zoni migracije ; ova frakcija može da bude acetilantni hemoglobin F
(acetylated hemoglobin F) koji predstavlja oko 15 do 25 % od hemoglobina F. MINICAP sistem može da identifikuje ovaj acetiletni hemoglobin
odvojeno od hemoglobina A bez ikakve zabune.
• Kada mala frakcija (oko 0,5 do 3 %) migrira između hemoglobina F i δA’2 (A2 varijanta), može da se posumnja na varijantu hemoglobina A2. Procenti
normalnog hemoglobina A2 i varijante su skoro identični kod heterozigotnih pacijenata.
• Kada se otkrije varijanta hemoglobina A2 (δA’2 ili bilo koja druga varijanta A2), preporučuje se da se doda procenat na hemoglobin A2 zbog bolje
dijagnoze beta-talasemije.
• Neke varijante hemoglobina (kao što su Hb Camperdown i Hb Okayama) migriraju u blizini Hb A i ne mogu da se odvoje od ovog hemoglobina.
• Neke varijante hemoglobina (kao što su Hb Porto-Alegre i degradirani Hb S) migriraju u blizini Hb F i ne mogu da se odvoje od njega.
• Slabe frakcije hemoglobina koje migriraju u zoni Z12 se ponekad ne određuju precizno (velika asimetrija, na primer Hb Barta). Iz tog razloga je
neophodno izbrisati automatsku kvantifikaciju i izvršiti manuelnu.
- 369 -
MINICAP HEMOGLOBIN(E) - 2014/06
• Kada se analiziraju uzorci krvi novorođenčadi, Hb A iz uzoraka koji sadrže Hb F u visokim koncetracijama može da bude poremećen, posebno zbog
prisustva degradiranog Hb F u zoni migracije. Procenat Hb A koji je odredio softver može da bude precenjen. Pored toga, kada se varijatne
hemoglobina (> 4 %, kao što su Hb S, Hb C, Hb E ili Hb D-Punjab) nalaze u uzorcima krvi koji sadrže visoke Hb F nivoe (> 60 %), potrebno je obaviti
komplementarnu analizu kako bi se potvrdilo prisustvo Hb A.
• Kod novorođenčadi, sve do 6 - 9 meseca starosti, preporučuje se analiza raličitih uzoraka krvi (na primer, uzimanje krvi jedanput mesečno) kako bi
se proverile koncetracije Hb F. Time će se takođe proveriti snižavanje koncetracije Hb F i moguće prisustvo varijante.
U slučaju nesigurnosti, savetuje se da se izvrši potvrda komplementarnim studijama i analizama uzoraka krvi roditelja.
• Kada se analiziraju uzorci krvi pacijenata koji su dobili transfuziju a koji imaju oboljenje srpastih ćelija, kod kojih je nizak nivo Hb A (< 10 %), Hb S
frakcija može preći iz zone Z(S) u zonu Z(D). Potrebno je da se analizira hematološko stanje i da se izvedu komplementarne studije kako bi se
potvrdilo prisustvo Hb S.
• Kada se analiziraju uzorci krvi od pacijenata sa oboljenjem srpastih ćelija pre transfuzije, moguće je uočiti promenu Hb S frakcije tokom analize kod
istog pacijenta zbog nehomogenosti ove vrste uzorka. Stoga se preporučuje da se pre analize izvrši homogenizacija ove vrste uzorka krvi.
• Slučajevi sa uvećanim hemoglobinom F (Hb F) (osim kod novorođenčadi) :
- trudnoća,
- Pacijenti sa oboljenjem srpastih ćelija, koji imaju više od 2 godine, sa tretmanom Hydrea® (hydroxyurea) i/ili preko transfuzije i/ili prirodno
proizvedene Hb F koja je uvećana kompenzacijom,
- pacijenti, koji imaju više od 2 godine, sa HPFH (nasledna perzistenca fetalnog hemoglobina koji ima 20 do 40 % Hb F kod heterozigotnih
pacijenata),
- pacijenti, koji imaju više od 2 godine, sa leukemijom (bilo koji tip), nasledni hemolitički anemijski dijabetes, oboljenje tiroidne žlezde, hipearktivnost
koštane srži, multipli mijelom, kancer sa metastazama.
Za više informacija, pogledajte : http://www.answers.com/topic/fetal-hemoglobin-test.
Smetnje i ograničenja
• Pogledajte UZORCI ZA ANALIZU.
• Nemojte koristiti cele uzorke krvi ili nedismentne uzorke krvi.
• Izbegavajte stare, nepropisno čuvane uzorke krvi ; degradacioni proizvodi (kao što su artefakti) mogu da utiču na elektroforetsku šemu posle 7 dana
čuvanja.
• Posle 10 dana čuvanja, viskozni agregati koji se nalaze u crvenim krvnim ćelijama mogu da se pojave, oni moraju da se bace pre analize.
• Kada se uoči abnormalni hemoglobin, upotrebite druga sredstva identifikacije (npr. elektroforeza lanca globina), ili se obratite ili pošaljite uzorak
specijalizovanoj laboratoriji.
VAŽNO : Takođe je neophodno da se analizira hematološko stanje, kao rezultat za komplementarno ispitivanje.
• Migracija varijante hemoglobina u blizini Hb A podrazumeva potcenjivanje Hb A frakcije i varijante a kao posledica toga je preuveličavanje Hb A2
frakcije. Da bi se Hb A2 precizno odredio, potrebno da je da se obrišu zasebne integracije za obe varijante i Hb A, i da se ove frakcije odrede
zajedno.
• Neki homozigotni "S" subjekti primaju tretman sa "Hydrea"® (hydroxyurea) koji može da izazove sintezu fetalnog hemoglobina. Kod MINICAP
HEMOGLOBIN(E) procedure, pokretljivost indukovanog hemoglobina F se ne razlikuje od fiziološkog hemoglobina F.
• Zbog ograničenja u rezoluciji i osetljivosti zona elektroforeze, moguće je da se neke varijante hemoglobina ne otkriju sa ovom metodom.
Rešavanje problema
Pozovite tehnički servis dobavljača SEBIA kada test ne uspe bez obzira što se ispoštovalo uputstvo za pripremu i čuvanje materijala, i za proceduru.
Tehnički servis dobavljača može da pruži liste sa sigurnosnim podacima za pakovanje sa reagensima i informacije o uklanjanju otpadnih proizvoda.
PODACI O FUNKCIONISANJU
Rezultati koji se dobiju sa procedurom MINICAP HEMOGLOBIN(E) ukazuju na veoma dobru reproduktibilnost za kvantitativne analize sa srednjom
vrednosti CV % od oko 1,4 % za svaku komponentu hemoglobina. Svi elektroforegrami su takođe bili tumačeni vizuelno.
Vrednosti dole prikazane su dobijene primenom standardnih parametara MINICAP softvera (ravna 0 i automatska izračunavanje frakcija hemoglobina
sa programom za analizu HEMOGLOBIN(E)).
Reproduktibilnost u okviru niza i između koraka
Sedam (7) različitih uzoraka krvi (normalne krvi A i E, krv B sa Hb S, krv C i H sa Hb F, krv F sa uvećanim Hb A2 i krv G sa komponentama Hb A, F,
S i C) su ispitivani sa procedurom MINICAP HEMOGLOBIN(E) na 3 MINICAP sistema sa 2 serije pakovanja MINICAP HEMOGLOBIN(E). Svaki
uzorak je analiziran 5 puta u 2 kapilare svakog MINICAP sistema. Prosek, SD I CV (n = 10) su izračunati za svaki uzorak, svaku komponentu
hemoglobina i svaki MINICAP sistem.
Tabela prikazuje vrednosti za 7 testiranih uzoraka za svaku komponentu hemoglobina izračunate sa 3 MINICAP sistema.
- 370 -
Komponenta hemoglobina
Hb A
Hb F
Hb S
Uzorak krvi A : sistem br. 1 i serija br. 2 - sistem br. 2 i serija br. 1 - sistem br. 3 i serija br. 1
PROSEK (%)
97.1 - 97.2 - 97.1
/
/
SD
0.03 - 0.00 - 0.05
/
/
CV (%)
0.03 - 0.0 - 0.1
/
/
Uzorak krvi B : sistem br. 1 i serija br. 2 - sistem br. 2 i serija br. 1 - sistem br. 3 i serija br. 1
PROSEK (%)
62.0 - 61.2 - 61.9
/
34.6 - 35.4 - 34.7
SD
0.28 - 0.41 - 0.28
/
0.27 - 0.39 - 0.27
CV (%)
0.5 - 0.7 - 0.5
/
0.8 - 1.1 - 0.8
Uzorak krvi C : sistem br. 1 i serija br. 2 - sistem br. 2 i serija br. 1 - sistem br. 3 i serija br. 1
PROSEK (%)
93.8 - 94.0 - 93.9
3.6 - 3.5 - 3.6
/
SD
0.09 - 0.10 - 0.06
0.09 - 0.08 - 0.08
/
CV (%)
0.1 - 0.1 - 0.1
2.4 - 2.2 - 2.2
/
Uzorak krvi E : sistem br. 1 i serija br. 2 - sistem br. 2 i serija br. 1 - sistem br. 3 i serija br. 1
PROSEK (%)
97.4 - 97.4 - 97.2
/
/
SD
0.04 - 0.05 - 0.08
/
/
CV (%)
0.05 - 0.1 - 0.1
/
/
Uzorak krvi F : sistem br. 1 i serija br. 2 - sistem br. 2 i serija br. 1 - sistem br. 3 i serija br. 1
PROSEK (%)
93.2 - 93.1 - 93.0
/
/
SD
0.07 - 0.07 - 0.19
/
/
CV (%)
0.1 - 0.1 - 0.2
/
/
Uzorak krvi G : sistem br. 1 i serija br. 2 - sistem br. 2 i serija br. 1 - sistem br. 3 i serija br. 1
PROSEK (%)
49.3 - 50.2 - 49.9
21.3 - 20.9 - 21.0
19.9 - 19.4 - 19.6
SD
0.60 - 0.30 - 0.69
0.28 - 0.14 - 0.35
0.31 - 0.36 - 0.41
CV (%)
1.2 - 0.6 - 1.4
1.3 - 0.7 - 1.7
1.6 - 1.8 - 2.1
Uzorak krvi H : sistem br. 1 i serija br. 2 - sistem br. 2 i serija br. 1 - sistem br. 3 i serija br. 1
PROSEK (%)
39.0 - 39.4 - 38.6
60.4 - 60.0 - 60.8
/
SD
0.53 - 0.54 - 0.62
0.57 - 0.53 - 0.63
/
CV (%)
1.4 - 1.4 - 1.6
0.9 - 0.9 - 1.0
/
Pored toga, nijedna ponovljena analiza nije pokazala lažne pozitivne ili lažne negativne rezultate.
MINICAP HEMOGLOBIN(E) - 2014/06
Hb A2
Hb C
3.4 - 3.4 - 3.4
0.03 - 0.05 - 0.05
0.9 - 1.4 - 1.4
/
/
/
2.9 - 2.8 - 2.9
0.03 - 0.00 - 0.05
1.0 - 0.0 - 1.7
2.5 - 2.5 - 2.5
0.05 - 0.05 - 0.05
1.9 - 1.8 - 1.9
2.6 - 2.6 - 2.8
0.04 - 0.05 - 0.08
1.7 - 1.9 - 3.0
6.8 - 6.9 - 7.0
0.07 - 0.07 - 0.19
1.0 - 1.0 - 2.7
3.0 - 2.9 - 2.8
0.11 - 0.27 - 0.10
3.7 - 9.3 - 3.7
0.7 - 0.6 - 0.6
0.05 - 0.05 - 0.04
7.7 - 7.7 - 6.5
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
6.6 - 6.6 - 6.8
0.13 - 0.20 - 0.16
2.0 - 3.0 - 2.3
/
/
/
Reproduktibilnost između analiza
Šest (6) različitih uzoraka krvi su analizirani 10 puta sa MINICAP HEMOGLOBIN(E) procedurom na 3 MINICAP sistema i sa 2 serije pakovanja
MINICAP HEMOGLOBIN(E). Analizirani uzorci su obuhvatali 2 uzorka sa Hb A2 koji imaju normalni nivo, 1 uzorak hb A2 koji ima smanjeni nivo i
3 uzorka sa abnormalnim hemoglobinima (Hb F ili Hb S ili Hb C) i jedan uvećani Hb A2. Prosek, SD I CV (n = 10) su izračunati za svaki uzorak, svaku
komponentu hemoglobina i svaki MINICAP sistem.
Tabela prikazuje opsege vrednosti hemoglobina za 6 testirana uzorka krvi na 3 sistema i prosečni CV izračunat od izvesne količine CV-ija za svaku
komponentu hemoglobina (n = 15).
Hb KOMPONENTA
Hb A
Hb A2
Hb F
Hb S
Hb C
PROSEK (%)
48.1 - 98.2
1.8 - 3.3
20.7 - 21.4
19.8 - 42.3
6.7 - 7.2
Reproduktibilnost između sistema i između koraka
SD
0.00 - 0.42
0.00 - 0.11
0.19 - 0.36
0.14 - 0.34
0.06 - 0.10
CV (%)
0.0 - 0.9
0.0 - 3.8
0.9 - 1.7
0.3 - 1.7
0.9 - 1.5
PROSEČNI CV (%)
0.3
1.5
1.3
0.9
1.2
Šest (6) različitih uzoraka krvi (identični onima koji su ispitivani za studiju "Reproduktibilnost između koraka" su analizirana 10 puta sa MINICAP
HEMOGLOBIN(E) procedurom na 3 MINICAP sistema i sa 2 serije pakovanja MINICAP HEMOGLOBIN(E). Prosek, SD I CV (n = 30) su izračunati za
svaki uzorak, za svaku komponentu hemoglobina i to na sva 3 MINICAP sistema.
Tabela prikazuje opsege vrednosti hemoglobina za 6 testirana uzorka na 3 sistema i prosečni CV izračunat od izvesne količine CV-ija za sve uzorke
(n = 6 za Hb A i Hb A2 i n = 3 za Hb S).
Hb KOMPONENTA
Hb A
Hb A2
Hb F
Hb S
Hb C
PROSEK (%)
48.9 - 98.2
1.8 - 3.2
21.1
20.2 - 41.5
7.0
SD
0.04 - 0.73
0.04 - 0.18
0.40
0.43 - 0.68
0.23
CV (%)
0.05 - 1.4
1.7 - 6.1
1.9
1.5 - 2.1
3.2
PROSEČNI CV (%)
0.7
2.9
1.9
1.8
3.2
Pored toga, nijedna ponovljena analiza (reproduktibilnost između koraka, sistema i serija) nije pokazala lažne pozitivne ili lažne negativne rezultate.
Linearnost
Različiti karakteristični uzorci krvi su pomešani po parovima u različitim razmerama i tako razblaženi su podvrgnuti elektroforezi sa procedurom
MINICAP HEMOGLOBIN(E). Utvrđeno je da su testovi linearni kroz celokupno ispitivanje za svaku frakciju hemoglobina (Hb A, Hb F, Hb S i Hb A2).
Pored toga, tri različita karakteristična uzorka krvi su takođe serijski razblažena u fiziološkom rastvoru i tako su podvrgnuti elektroforezi sa procedurom
MINICAP HEMOGLOBIN(E). Utvrđeno je da su testovi linearni kroz celokupno ispitivanje od 1,5 do 21,7 g/dL, i da na procente ukupnog hemoglobina
i frakcije hemoglobina ne utiče koncetracija uzorka hemoglobina.
- 371 -
MINICAP HEMOGLOBIN(E) - 2014/06
Hb A2 linearnost
Dva različita uzorka krvi (jedan sadrži 14,3 g/dL hemoglobina sa 0,0 % Hb A2 a drugi sadrži 13,7 g/dL sa 10,0 % Hb A2) su pomešani u različitim
razmerama i tako razblaženi su podvrgnuti proceduri elektroforeze sa MINICAP HEMOGLOBIN(E). Testovi su dali dobru linearnost za frakcije
hemoglobina Hb A i Hb A2 u celokupnom ispitivanju, sa maksimumom od oko 1,4 g/dL za Hb A2 (između 0,0 i 10,0 % od Hb A2).
Hb F linearnost
Jedan uzorak krvi iz pupčane vrpce (sadrži 6,6 g/dL hemoglobina sa 80,0 % Hb F) je pomešan sa normalnim uzorkom krvi (sadrži 13,6 g/dL
hemoglobina sa 0,0 % Hb F) u različitim razmerama i tako razblaženi su podvrgnuti proceduri elektroforeze sa MINICAP HEMOGLOBIN(E). Testovi
su dali dobru linearnost za frakcije hemoglobina Hb A, Hb A2 i Hb F u celokupnom ispitivanju.
Pored toga, drugi uzorak krvi iz pupčane vrpce (sadrži 21,7 g/dL hemoglobina sa 79,9 % Hb F) je serijski razblažen u fiziološkom rastvoru i tako su
podvrgnuti elektroforezi sa procedurom MINICAP HEMOGLOBIN(E). Utvrđeno je da su testovi linearni kroz celokupno ispitivanje od 2,2 do 21,7 g/dL,
i da na procente ukupnog hemoglobina i frakcije Hb F ne utiče koncetracija uzorka hemoglobina.
Testovi MINICAP HEMOGLOBIN(E) su dali dobru linearnost za frakciju hemoglobina Hb F u okviru celog opsega koji se ispitivao, sa maksimumom
od oko 17,3 g/dL za Hb F (između 0,0 i 80,0 % za Hb F).
Hb S linearnost
Jedan uzorak krvi sa Hb S (sadrži 11,8 g/dL hemoglobina sa 87,0 % Hb S i 5,1 % Hb F) je pomešan sa normalnim uzorkom krvi (bez Hb S) u različitim
razmerama i tako razblaženi su podvrgnuti proceduri elektroforeze sa MINICAP HEMOGLOBIN(E). Testovi su dali dobru linearnost za frakcije
hemoglobina Hb A, Hb F, Hb S i Hb A2 u celokupnom ispitivanju, sa maksimumom od oko 10,3 g/dL za Hb S (između 0,0 i 87,0 % za Hb S).
Preciznost – unutrašnja korelacija
NAPOMENA : Uzorci krvi i njihova dijagnostička procena, upotrebljena u četiri studije dole prikazane, su dobijeni od 4 bolnice u Evropi i 1 bolnice sa
Srednjeg Istoka. Dijazgnoza je bila zasnovana na rutinskoj HPLC proceduri.
Kvantitativno određivanje Hb A2
Nivoi Hb A2 su izmereni u dvesta (200) uzoraka krvi sa normalnim i uvećanim nivoima Hb A2 kako elektroforetskom separacijom izvedenom
procedurom sa MINICAP HEMOGLOBIN(E) tako i sa komercijalno dostupnim sistemom kapilarne elektroforeze za kvantifikaciju Hb A2.
Izmerene vrednosti Hb A2 iz obe procedure su analizirane procedurom statističke linearne regresije. Rezultat analize linearne regresije je prikazan
dole u tabeli (y = MINICAP HEMOGLOBIN(E)) :
Frakcija
Hb A2
Kooficijent korelacije
Kvantitativno određivanje Hb F
0.992
y-presek
0.074
Kosina
0.983
Opseg % vrednosti
MINICAP HEMOGLOBIN(E)
0.0 - 7.0
Nivoi Hb F su izmereni u devedeset dva (92) uzorka krvi sa normalnim i uvećanim nivoima Hb F kako elektroforetskom separacijom izvedenom sa
procedurom MINICAP HEMOGLOBIN(E) tako i sa komercijalno dostupnim sistemom kapilarne elektroforeze za kvantifikaciju Hb F.
Izmerene vrednosti Hb F iz obe procedure su analizirane procedurom statističke linearne regresije. Rezultat analize linearne regresije je prikazan dole
u tabeli (y = MINICAP HEMOGLOBIN(E)) :
Frakcija
Hb F
Kooficijent korelacije
Kvantitativno određivanje Hb S
1.000
y-presek
- 0.099
Kosina
1.000
Opseg % vrednosti
MINICAP HEMOGLOBIN(E)
0.0 - 82.7
Nivoi Hb S su izmereni u sedamdeset šest (76) uzorka krvi sa Hb S kako elektroforetskom separacijom izvedenom sa procedurom MINICAP
HEMOGLOBIN(E) tako i sa komercijalno dostupnim sistemom za kapilarnu elektroforezu za kvantifikaciju Hb S.
Izmerene vrednosti Hb S iz obe procedure su analizirane procedurom statističke linearne regresije. Rezultat analize linearne regresije je prikazan dole
u tabeli (y = MINICAP HEMOGLOBIN(E)) :
Frakcija
Hb S
Kooficijent korelacije
0.999
Otkrivanje abnormalnosti hemoglobina
y-presek
0.144
Kosina
0.998
Opseg % vrednosti
MINICAP HEMOGLOBIN(E)
3.7 - 92.4
Dvesta (200) različitih uzoraka krvi, uključujući uzorke sa varijantama hemoglobina, kao što su hemoglobini S, C, D i E, su analizirani procedurom
MINICAP HEMOGLOBIN(E) i komercijalno dostupnim sistemom za kapilarnu elektroforezu za analizu hemoglobina.
Svi abnormalni tipovi hemoglobina ili abnormalni nivoi hemoglobina utvrđeni sa procedurom MINICAP HEMOGLOBIN(E) su se slagali sa uporednim
sistemom za kapilarnu elektroforezu, bolničkim rezultatima i kliničkim dijagnozama. Nije uočen ni jedan lažno pozitivan rezultat, tj., nije otkriven
abnormalni skup ili abnormalni nivo normalnog skupa gde je mogla da se otkrije takva abnormalnost.
Preciznost - spoljašnja korelacija
NAPOMENA: Dole prikazani rezultati su dobijeni iz drugog ispitivanja preciznosti koje je sprovedeno u spoljašnjoj laboratoriji lociranoj u Evropi.
Pedeset sedam (57) različitih uzoraka krvi, uključujući 27 uzoraka sa normalnim hemoglobinom, kao što su Hb A, Hb F i Hb A2 i 30 uzoraka sa raznim
varijantama hemoglobina, analizirani su sa procedurom MINICAP HEMOGLOBIN(E) i komercijalno dostupnim sistemom za kapilarnu elektroforezu.
Svi uzorci su podjednako tretirani na isti način sa oba sistema i praćena su ista uputstva u pogledu integriteta uzorka.
- 372 -
MINICAP HEMOGLOBIN(E) - 2014/06
Kvantitativno određivanje Hb A2
Nivoi Hb A2 su izmereni u pedeset sedam (57) uzoraka krvi sa normalnim i uvećanim nivoima Hb A2 kako elektroforetskom separacijom izvedenom
sa procedurom MINICAP HEMOGLOBIN(E) tako i sa komercijalno dostupnim sistemom za kapilarnu elektroforezu za kvantifikaciju Hb A2.
Izmerene vrednosti Hb A2 iz obe procedure su analizirane procedurom statističke linearne regresije. Rezultat analize linearne regresije je prikazan
dole u tabeli (y = MINICAP HEMOGLOBIN(E)) :
Frakcija
Hb A2
Kooficijent korelacije
Kvantitativno određivanje Hb F
0.998
y-presek
- 0.083
Kosina
1.085
Opseg % vrednosti
MINICAP HEMOGLOBIN(E)
0.0 - 6.1
Nivoi Hb F su izmereni u dvadeset šest (26) uzoraka krvi sa normalnim i uvećanim nivoima Hb F kako elektroforetskom separacijom izvedenom sa
procedurom MINICAP HEMOGLOBIN(E) tako i sa komercijalno dostupnim sistemom za kapilarnu elektroforezu za kvantifikaciju Hb F.
Izmerene vrednosti Hb F iz obe procedure su analizirane procedurom statističke linearne regresije. Rezultat analize linearne regresije je prikazan dole
u tabeli (y = MINICAP HEMOGLOBIN(E)) :
Frakcija
Hb F
Kooficijent korelacije
Kvantitativno određivanje Hb S
0.999
y-presek
- 0.147
Kosina
1.006
Opseg % vrednosti
MINICAP HEMOGLOBIN(E)
0.2 - 40.7
Nivoi Hb S su izmereni u četrnaest (14) uzoraka krvi sa Hb S kako elektroforetskom separacijom izvedenom sa procedurom MINICAP
HEMOGLOBIN(E) tako i sa komercijalno dostupnim sistemom za kapilarnu elektroforezu za kvantifikaciju Hb S.
Izmerene vrednosti Hb S iz obe procedure su analizirane procedurom statističke linearne regresije. Rezultat analize linearne regresije je prikazan dole
u tabeli (y = MINICAP HEMOGLOBIN(E)) :
Frakcija
Hb S
Kooficijent korelacije
1.000
Otkrivanje abnormalnosti hemoglobina
y-presek
1.249
Kosina
0.988
Opseg % vrednosti
MINICAP HEMOGLOBIN(E)
3.0 - 89.8
Pedeset sedam (57) različitih uzoraka krvi, uključujući uzorke sa varijantama hemoglobina, kao što su hemoglobini S, C, D i E, su analizirani sa
procedurom MINICAP HEMOGLOBIN(E) i komercijalno dostupnim sistemom za kapilarnu elektroforezu za analizu hemoglobina.
Svi abnormalni tipovi hemoglobina ili abnormalni nivoi hemoglobina utvrđeni sa procedurom MINICAP HEMOGLOBIN(E) slagali su se sa uporednim
sistemom za kapilarnu elektroforezu. Nije uočen ni jedan lažan rezultat, tj., nije detektovan abnormalni skup ili abnormalni nivo normalnog skupa gde
ne postoji takva abnormalnost.
- 373 -
MINICAP HEMOGLOBIN(E) - 2014/06
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
BIBLIOGRAHIE / BIBLIOGRAPHY
J. Bardakdjian-Michau, J.-L. Dhondt, R. Ducrocq, F. Galactéros, A. Guyard, F.-X. Huchet, A. Lahary, D. Lena-Russo, P. Maboudou, M.-L. North,
C. Prehu, A.-M. Soummer, M. Verschelde, H. Wajcman (2003) Bonnes pratiques de l’étude de l’hémoglobine. Ann. Biol. Clin., 61, 401-409.
V.F. Fairbanks, ed. (1980) Hemoglobinopathies and thalassemia: Laboratory methods and case studies. Brian C. Decker, New York.
F. Galacteros (1986) Thalassémie, drépanocytose et autres hémoglobinopathies. Techniques et Biologie, 3, 174-178.
JM Hempe, JN Granger and RD Craver (1997) Capillary isoelectric focusing of hemoglobin variants. Electrophoresis, 18, 1785-1795.
T.H.J. Huisman and J.H.P. Jonxis (1977) The hemoglobinopathies: techniques of identification. Marcel Dekker, New York.
Jellum E et al. Diagnostic applications of chromatography and capillary electrophoresis. J. Chromatogr. B, 689, 155-164 (1997).
Joutovsky A, Hadzi-Nesic J and Nardi MA (2004) HPLC retention time as a diagnostic tool for hemoglobin variants and hemoglobinopathies : a
study of 60 000 samples in a clinical diagnostic laboratories. Clin. Chem., 50, 10, 1736-1747.
J.S. Krauss, P.A. Drew, M.H. Jonah, M. Trinh, S. Shell, L. Black and C.R. Baisden (1986) Densitometry and microchromatography compared for
determination of the hemoglobin C and A2 proportions in hemoglobin C and hemoglobin SC disease and in hemoglobin C trait. Clin. Chem. 32,
5, 860-863.
Landers JP. Clinical Capillary Electrophoresis. Clin. Chem., 41, 495-509 (1995).
C. Livingstone (1986) The hemoglobinopathies. Edit. London.M. Maier-Redelsberger, R. Girot (1989) Diagnostic biologique des maladies de l’hémoglobine. Feuillets de biologie, 170.
Oda RP et al. Capillary electrophoresis as a clinical tool for the analysis of protein in serum and other body fluids. Electrophoresis, 18, 17151723 (1997).
R.G. Schneider (1978) Methods for detection of hemoglobin variants and hemoglobinopathies in the routine clinical laboratory. CRC Crit. Rev.
Clin. Lab. Sci. 9, 243-271.
L. Vovan, D. Lara-Russo, A. Orsini (1985) Diagnostic biologique des hémoglobinoses. Ann. Pédiat. 32, 9, 780-789.
http://globin.cse.psu.edu/hbvar/menu.html : Hbvar : A Database of Human Hemoglobin Variants and Thalassemias.
http://www.isns-neoscreening.org/agenda.htm.
F Boemer, O Ketelslegers, JM Minon, V Bours, R Schoops (2008) Newborn screening for sickle cell disease using tandem mass spectrometry.
Clin. Chem., 54, 12, 2036-2041.
Lubin BH, Witkowska HE, Kleman K (1991) Laboratory diagnosis of hemoglobinopathies. Clin. Biochem., 24, 363-374.
B Gulbis, B Fontaine, F Vertongen, F Cotton (2003) The place of capillary electrophoresis techniques in screening for haemoglobinopathies. Ann.
Clin. Biochem., 40, 659-662.
Aguilar-Martinez P et al (2010) Arbres décisionnels pour le diagnostic et la caractérisation moléculaire des hémoglobinopathies. Ann. Biol. Clin.,
68 (4) : 455-464.
Wendling A. Procédures de diagnostic ou de dépistage : Justification et validité d’un test de diagnostic ou de dépistage-sensibilité-spécificité.
Impact-Internat, 1986 ; Sept : 93-97.
L. Guis, A. Chaumier, V. Le Gall, S. Havrez (Février 2013) Intégration du Capillarys 2 Flex Piercing (Sebia) dans un laboratoire de biologie
médicale spécialisée. Revue Francophone des Laboratoires, 449, 47 – 56.
I. Agouti, F. Merono, N. Bonello-Palot, C. Badens (2013) Analytical evaluation of the Capillarys 2 Flex piercing for routine haemoglobinopathies
diagnosis. Int. Jnl. Lab. Hem. 35, 217 – 221.
S. Altinier, M. Varagnolo, M. Zaninotto, M. Plebani. (2012) Identification and quantification of hemoglobins in whole blood: the analytical and
organizational aspects of Capillarys 2 Flex Piercing compared with agarose electrophoresis and HPLC methods. Clin. Chem. Lab. Med. DOI
10.1515/cclm-2012-0061.
M. Angastiniotis, J.L. Vives Corrons, E.S. Soteriades, A. Eleftheriou (2013) The Impact of Migrations on the Health Services for Rare Diseases
in Europe: The Example of Haemoglobin Disorders. The Scientific World Journal Volume 2013, Article ID 727905, 10 pages.
Nicole Borbely, Lorraine Phelan, Richard Szydlo, et al. (2012) Capillary zone electrophoresis for haemoglobinopathy diagnosis. J. Clin. Pathol.,
doi: 10.1136/jclinpath-2012-200946.
F. Cotton et al. (2009) Evaluation of an automated capillary electrophoresis system in the screening for hemoglobinopathies. Clin. Lab., 55 : 217 –
221.
D. Greene, A.L. Pyle, J.S. Chang, C. Hoke, T. Lorey (2012) Comparison of Sebia Capillarys Flex capillary electrophoresis with the BioRad Variant
II high pressure liquid chromatography in the evaluation of hemoglobinopathies. Clin. Chim. Acta 413, 1232 – 1238.
T. Higgins, M. Mack, A. Khajuria (2009) Comparison of two methods for the quantification and identification of hemoglobin variants. Clin.
Biochem., 42, 701 – 705.
D.F. Keren et al (2008) Comparison of Sebia Capillarys capillary electrophoresis with the Primus High-Pressure Liquid Chromatography in the
evaluation of hemoglobinopathies. Am. J. Clin. Pathol., 130 : 824 – 831.
D.F. Keren et al (2012) Expression of hemoglobin variant migration by capillary electrophoresis relative to Hemoglobin A2 improves precision.
Am. J. Clin. Pathol.,137 : 660 – 664.
Can Liao, Jian-Ying Zhou, Xing-Mei Xie, Jian Li, Ru Li, and Dong-Zhi Li (2010). Detection of Hb constant spring by a capillary electrophoresis
method. Hemoglobin, 34 (2) : 175 – 178.
D.M. Mais et al (2009) The range of hemoglobin A2 in hemoglobin E heterozygotes as determined by capillary electrophoresis. Am. J. Clin.
Pathol.,132 : 34 – 38.
T. Munkongdee et al (2010) Quantitative analysis of Hb Bart’s in cord blood by capillary electrophoresis system. Ann. Hematol. DOI
10.1007/s00277-010-1137-4.
R. Paleari, B. Gulbis, F. Cotton, A. Mosca (2012) Interlaboratory comparison of current high-performance methods for HbA2. Int. Jnl. Lab. Hem.
34, 362 – 368.
S. Sangkitporn et al (2011) Multicenter validation of fully automated capillary electrophoresis method for diagnosis of thalassemias and
hemoglobinopathies in Thailand. Southeast Asian J. Trop. Med. Public Health 42 (5), 1224 – 1232.
F. Wolff, F. Cotton, B. Gulbis (2012) Screening for haemoglobinopathies on cord blood : laboratory and clinical experience. J. Med. Screen., 19,
3, 116 - 122.
- 680 -
MINICAP HEMOGLOBIN(E) - 2014/06
TABLEAU / TABLE
VARIANTS POTENTIELS PRÉSENTS DANS CHAQUE ZONE - POTENTIAL VARIANTS LOCATED IN EACH ZONE
Zone
Z1
Z(C)
Z(A2)
Z(E)
Hémoglobines / Hemoglobins (Hb)
Hb Santa Ana (pic mineur), Hb Mizuho (pic mineur), Hb delta A'2, Hb S-Oman, Hb T-Cambodia, Hb Poissy (pic mineur), variant de
Hb A2 "Savaria", variant de Hb A2 "Chad", variant de Hb A2 "Arya", variant de Hb A2 "Hasharon", variant de Hb A2 "Fort de France",
variant de Hb A2 "Ottawa", variant de Hb A2 "Shimonoseki", variant de Hb A2 "Russ" (alpha 1), variant de Hb A2 "Matsue-Oki", variant
de Hb A2 "Reims", variant de Hb A2 "Mizushi", variant de Hb A2 "Stanleyville-II", variant de Hb A2 "O-Indonesia", variant de Hb A2
"San Antonio", variant de Hb A2 "G-Audhali", variant de Hb A2 "Handsworth", variant de Hb A2 "G-Philadelphia", variant de Hb A2
"Memphis", variant de Hb A2 "Q-Iran", variant de Hb A2 "G-Waimanalo", variant de Hb A2 "Russ" (alpha 2), variant de Hb A2 "Ube-4",
variant de Hb A2 "Q-India", variant de Hb A2 "Watts", variant de Hb A2 "Spanish Town", variant de Hb A2 "Montgomery", variant de
Hb A2 "G-Norfolk" (alpha 1), variant de Hb A2 "Inkster", variant de Hb A2 "G-Pest", variant de Hb A2 "Winnipeg", variant de Hb A2
"Queens", variant de Hb A2 "Etobicoke", variant de Hb A2 "Chapel Hill", variant de Hb A2 "Park Ridge", variant de Hb A2 "Q-Thailand",
variant de Hb A2 "Delfzicht"
Hb Santa Ana (minor peak), Hb Mizuho (minor peak), Hb delta A'2, Hb S-Oman, Hb T-Cambodia, Hb Poissy (minor peak), "Savaria"
Hb A2 variant, "Chad" Hb A2 variant, "Arya" Hb A2 variant, "Hasharon" Hb A2 variant, "Fort de France" Hb A2 variant, "Ottawa" Hb A2
variant, "Shimonoseki" Hb A2 variant, "Russ" Hb A2 variant (alpha 1), "Matsue-Oki" Hb A2 variant, "Reims" Hb A2 variant, "Mizushi"
Hb A2 variant, "Stanleyville-II" Hb A2 variant, "O-Indonesia" Hb A2 variant, "San Antonio" Hb A2 variant, "G-Audhali" Hb A2 variant,
"Handsworth" Hb A2 variant, "G-Philadelphia" Hb A2 variant, "Memphis" Hb A2 variant, "Q-Iran" Hb A2 variant, "G-Waimanalo" Hb A2
variant, "Russ" Hb A2 variant (alpha 2), "Ube-4" Hb A2 variant, "Q-India" Hb A2 variant, "Watts" Hb A2 variant, "Spanish Town" Hb A2
variant, "Montgomery" Hb A2 variant, "G-Norfolk" Hb A2 variant (alpha 1), "Inkster" Hb A2 variant, "G-Pest" Hb A2 variant, "Winnipeg"
Hb A2 variant, "Queens" Hb A2 variant, "Etobicoke" Hb A2 variant, "Chapel Hill" Hb A2 variant, "Park Ridge" Hb A2 variant,
"Q-Thailand" Hb A2 variant, "Delfzicht" Hb A2 variant
Hb C-Ziguinchor, Hb F-Hull, Hb F-Texas-I, Hb Constant Spring, Hb C, Hb C-Harlem (C-Georgetown), variant de Hb A2 "Les Lilas",
variant de Hb A2 "Boumerdes", variant de Hb A2 "Dunn", variant de Hb A2 "Bassett", variant de Hb A2 "Tarrant", variant de Hb A2
"Sassari", variant de Hb A2 "St. Luke's", variant de Hb A2 "Verdun", variant de Hb A2 "Manitoba-I", variant de Hb A2 "Setif", variant de
Hb A2 "Sunshine Seth", variant de Hb A2 "Titusville", variant de Hb A2 "Swan River", variant de Hb A2 "Manitoba-II", variant de Hb A2
"Val de Marne"
Hb C-Ziguinchor, Hb F-Hull, Hb F-Texas-I, Hb Constant Spring, Hb C, Hb C-Harlem (C-Georgetown), "Les Lilas" Hb A2 variant,
"Boumerdes" Hb A2 variant, "Dunn" Hb A2 variant, "Bassett" Hb A2 variant, "Tarrant" Hb A2 variant, "Sassari" Hb A2 variant, "St.
Luke's" Hb A2 variant, "Verdun" Hb A2 variant, "Manitoba-I" Hb A2 variant, "Setif" Hb A2 variant, "Sunshine Seth" Hb A2 variant,
"Titusville" Hb A2 variant, "Swan River" Hb A2 variant, "Manitoba-II" Hb A2 variant, "Val de Marne" Hb A2 variant
Hb A2, Hb Chad (E-Keelung), Hb Hong Kong (cas anti-Lepore), Hb O-Tibesti, Hb O-Arab, Hb E-Saskatoon, variant de Hb A2
"Charolles", variant de Hb A2 "Roubaix", variant de Hb A2 "Dallas" *, variant de Hb A2 "Aztec" *, variant de Hb A2 "Boghé" *, variant
de Hb A2 "Bonn" *, variant de Hb A2 "Brugg" *, variant de Hb A2 "Buffalo" *, variant de Hb A2 "Chicago" *, variant de Hb A2 "Columbia
Missouri" *, variant de Hb A2 "Conakry" *, variant de Hb A2 "Fontainebleau" *, variant de Hb A2 "Frankfurt" *, variant de Hb A2
"Godavari" *, variant de Hb A2 "Gouda" *, variant de Hb A2 "Groene Hart" *, variant de Hb A2 "Hekinan" *, variant de Hb A2 "Kosovo"*,
variant de Hb A2 "Le Lamentin" *, variant de Hb A2 "Le Lamentin 2" *, variant de Hb A2 "Lisbon" *, variant de Hb A2 "Lyon-Bron" *,
variant de Hb A2 "M-Boston" *, variant de Hb A2 "Milledgeville" *, variant de Hb A2 "Mosella" *, variant de Hb A2 "Noko" *, variant de
Hb A2 "Owari" *, variant de Hb A2 "Ozieri" *, variant de Hb A2 "Riccarton" *, variant de Hb A2 "Rouen" *, variant de Hb A2 "Saclay" *,
variant de Hb A2 "Taybe" *, variant de Hb A2 "Toulon" *, variant de Hb A2 "Twin Peaks" *, variant de Hb A2 "Verona" *, variant de
Hb A2 "Westmead" *, variant de Hb A2 "Zoetermeer" *, variant de Hb A2 "Melusine" *, variant de Hb A2 "Jura", variant de Hb A2
"Nouakchott"
Hb A2, Hb Chad (E-Keelung), Hb Hong Kong (anti-Lepore case), Hb O-Tibesti, Hb O-Arab, Hb E-Saskatoon, "Charolles" Hb A2
variant, "Roubaix" Hb A2 variant, "Dallas" Hb A2 variant *, "Aztec" Hb A2 variant *, "Boghé" Hb A2 variant *, "Bonn" Hb A2 variant *,
"Brugg" Hb A2 variant *, "Buffalo" Hb A2 variant *, "Chicago" Hb A2 variant *, "Columbia Missouri" Hb A2 variant *, "Conakry" Hb A2
variant *, "Fontainebleau" Hb A2 variant *, "Frankfurt" Hb A2 variant *, "Godavari" Hb A2 variant *, "Gouda" Hb A2 variant *, "Groene
Hart" Hb A2 variant *, "Hekinan" Hb A2 variant *, "Kosovo" Hb A2 variant *, "Le Lamentin" Hb A2 variant *, "Le Lamentin 2" Hb A2
variant *, "Lisbon" Hb A2 variant *, "Lyon-Bron" Hb A2 variant *, "M-Boston" Hb A2 variant *, "Milledgeville" Hb A2 variant *, "Mosella"
Hb A2 variant *, "Noko" Hb A2 variant *, "Owari" Hb A2 variant *, "Ozieri" Hb A2 variant *, "Riccarton" Hb A2 variant *, "Rouen" Hb A2
variant *, "Saclay" Hb A2 variant *, "Taybe" Hb A2 variant *, "Toulon" Hb A2 variant *, "Twin Peaks" Hb A2 variant *, "Verona" Hb A2
variant *, "Westmead" Hb A2 variant *, "Zoetermeer" Hb A2 variant *, "Melusine" Hb A2 variant *, "Jura" Hb A2 variant, "Nouakchott"
Hb A2 variant
Hb Seal Rock, Hb Köln (Ube-1), Hb Buenos Aires (pic mineur), Hb E, Hb M-Saskatoon (pic mineur), Hb G-Siriraj, Hb A2-Babinga,
Hb F-Moyen Orient, Hb Agenogi, Hb Sabine, Hb Santa Ana, Hb Savaria, Hb Djelfa (pic 3), variant de Hb A2 "M-Iwate", variant de
Hb A2 "Saint Claude", variant de Hb A2 "Jackson" (alpha 2), variant de Hb A2 "Wayne" (pic 1), Hb C dégradée
Hb Seal Rock, Hb Köln (Ube-1), Hb Buenos Aires (minor peak), Hb E, Hb M-Saskatoon (minor peak), Hb G-Siriraj, Hb A2-Babinga,
Hb F-Moyen Orient, Hb Agenogi, Hb Sabine, Hb Santa Ana, Hb Savaria, Hb Djelfa (peak 3), "M-Iwate" Hb A2 variant, "Saint Claude"
Hb A2 variant, "Jackson" Hb A2 variant (alpha 2), "Wayne" Hb A2 variant (peak 1), denatured Hb C
- 681 -
MINICAP HEMOGLOBIN(E) - 2014/06
TABLEAU / TABLE
VARIANTS POTENTIELS PRÉSENTS DANS CHAQUE ZONE - POTENTIAL VARIANTS LOCATED IN EACH ZONE
Zone
Z(S)
Z(D)
Z(F)
Z8
Hémoglobines / Hemoglobins (Hb)
Hb Arya, Hb Kenya (HPFH-7), Hb Hasharon (Sinai), Hb Dhofar (Yukuhashi), Hb Shimonoseki (Hikoshima), Hb O-Indonesia
(Buginese-X), Hb Machida, Hb Vexin, Hb Corbeil, Hb Ottawa (Siam), Hb Fort de France, Hb S, Hb Montgomery, Hb G-Copenhagen,
Hb S-Antilles, Hb Handsworth, Hb Poissy, Hb Hamadan, Hb Belfast, Hb Russ (alpha 1), Hb Russ (alpha 2), Hb Evanston, Hb
Stanleyville-II, Hb Cocody, Hb Reims, variant de Hb A2 "Tokoname", variant de Hb A2 "Pisa", variant de Hb A2 "Lombard", variant de
Hb A2 "Tatras", variant de Hb A2 "J-Cape Town" (alpha 2), variant de Hb A2 "Thionville", variant de Hb A2 "Cemenelum", variant de
Hb A2 "J-Cape Town" (alpha 1), variant de Hb A2 "Nikaia", variant de Hb A2 "Hopkins-II" (alpha 1), variant de Hb A2 "Jackson"
(alpha 1), variant de Hb A2 "Hopkins-II" (alpha 2), variant de Hb A2 "Singapore", Hb O-Arab dégradée
Hb Arya, Hb Kenya (HPFH-7), Hb Hasharon (Sinai), Hb Dhofar (Yukuhashi), Hb Shimonoseki (Hikoshima), Hb O-Indonesia
(Buginese-X), Hb Machida, Hb Vexin, Hb Corbeil, Hb Ottawa (Siam), Hb Fort de France, Hb S, Hb Montgomery, Hb G-Copenhagen,
Hb S-Antilles, Hb Handsworth, Hb Poissy, Hb Hamadan, Hb Belfast, Hb Russ (alpha 1), Hb Russ (alpha 2), Hb Evanston, Hb
Stanleyville-II, Hb Cocody, Hb Reims, "Tokoname" Hb A2 variant, "Pisa" Hb A2 variant, "Lombard" Hb A2 variant, "Tatras" Hb A2
variant, "J-Cape Town" Hb A2 variant (alpha 2), "Thionville" Hb A2 variant, "Cemenelum" Hb A2 variant, "J-Cape Town" Hb A2 variant
(alpha 1), "Nikaia" Hb A2 variant, "Hopkins-II" Hb A2 variant (alpha 1), "Jackson" Hb A2 variant (alpha 1), "Hopkins-II" Hb A2 variant
(alpha 2), "Singapore" Hb A2 variant, denatured Hb O-Arab
Hb Memphis, Hb G-Audhali, Hb G-Szuhu (Gifu), Hb Leiden, Hb Beograd (D-Camperdown), Hb Muravera, Hb D-Bushman, Hb MatsueOki, Hb D-Punjab (D-Los Angeles), Hb Osu Christiansborg, Hb Watts, Hb A2-Coburg, Hb G-Waimanalo (Aida), Hb Muskegon,
Hb D-Ibadan, Hb Buenos Aires (pic mineur), Hb Q-India, Hb Lepore-BW, Hb Q-Iran, Hb Summer Hill, Hb G-Philadelphia, Hb D-Ouled
Rabah, Hb Yaizu, Hb Kenitra, Hb San Antonio, Hb Ferrara, Hb Lepore-Hollandia, Hb Quin-Hai, Hb Fort Worth, Hb Mizushi, Hb LeporeBaltimore, Hb Djelfa (pic 2), Hb Spanish Town, Hb Korle-Bu (G-Accra), Hb Köln (Ube-1), Hb G-Norfolk (alpha 1), Hb Maputo,
Hb Etobicoke, Hb D-Iran, Hb G-Taipei, Hb Caribbean, Hb Ube-4, Hb St. Luke's, Hb G-Coushatta (G-Saskatoon), Hb Winnipeg,
Hb Inkster, Hb Zürich, Hb G-Pest, Hb P-Galveston, Hb Queens (Ogi), Hb Aubenas, Hb Setif, Hb P-Nilotic, Hb Sunshine Seth,
Hb Titusville, variant de Hb A2 "J-Sardegna", variant de Hb A2 "Suresnes", variant de Hb A2 "J-Meerut" (alpha 2), variant de Hb A2
"J-Broussais" (alpha 2), variant de Hb A2 "J-Rajappen", variant de Hb A2 "J-Anatolia", variant de Hb A2 "J-Oxford", variant de Hb A2
"J-Meerut" (alpha 1), variant de Hb A2 "Ube-2", variant de Hb A2 "J-Broussais" (alpha 1), variant de Hb A2 "J-Abidjan", variant de
Hb A2 "J-Toronto", variant de Hb A2 "Mexico" (alpha 1), variant de Hb A2 "Mexico" (alpha 2), variant de Hb A2 "Thailand", variant de
Hb A2 "J-Tongariki", variant de Hb A2 "Neuilly-sur-Marne", variant de Hb A2 "J-Wenchang-Wuming", variant de Hb A2 "J-Paris-I"
(alpha 2), variant de Hb A2 "J-Habana", variant de Hb A2 "J-Paris-I" (alpha 1), variant de Hb A2 "Wayne" (pic 2), Hb E dégradée
Hb Memphis, Hb G-Audhali, Hb G-Szuhu (Gifu), Hb Leiden, Hb Beograd (D-Camperdown), Hb Muravera, Hb D-Bushman, Hb MatsueOki, Hb D-Punjab (D-Los Angeles), Hb Osu Christiansborg, Hb Watts, Hb A2-Coburg, Hb G-Waimanalo (Aida), Hb Muskegon,
Hb D-Ibadan, Hb Buenos Aires (minor peak), Hb Q-India, Hb Lepore-BW, Hb Q-Iran, Hb Summer Hill, Hb G-Philadelphia, Hb D-Ouled
Rabah, Hb Yaizu, Hb Kenitra, Hb San Antonio, Hb Ferrara, Hb Lepore-Hollandia, Hb Quin-Hai, Hb Fort Worth, Hb Mizushi, Hb LeporeBaltimore, Hb Djelfa (peak 2), Hb Spanish Town, Hb Korle-Bu (G-Accra), Hb Köln (Ube-1), Hb G-Norfolk (alpha 1), Hb Maputo,
Hb Etobicoke, Hb D-Iran, Hb G-Taipei, Hb Caribbean, Hb Ube-4, Hb St. Luke's, Hb G-Coushatta (G-Saskatoon), Hb Winnipeg,
Hb Inkster, Hb Zürich, Hb G-Pest, Hb P-Galveston, Hb Queens (Ogi), Hb Aubenas, Hb Setif, Hb P-Nilotic, Hb Sunshine Seth,
Hb Titusville, "J-Sardegna" Hb A2 variant, "Suresnes" Hb A2 variant, "J-Meerut" Hb A2 variant (alpha 2), "J-Broussais" Hb A2 variant
(alpha 2), "J-Rajappen" Hb A2 variant, "J-Anatolia" Hb A2 variant, "J-Oxford" Hb A2 variant, "J-Meerut" Hb A2 variant (alpha 1),
"Ube-2" Hb A2 variant, "J-Broussais" Hb A2 variant (alpha 1), "J-Abidjan" Hb A2 variant, "J-Toronto" Hb A2 variant, "Mexico" Hb A2
variant (alpha 1), "Mexico" Hb A2 variant (alpha 2), "Thailand" Hb A2 variant, "J-Tongariki" Hb A2 variant, "Neuilly-sur-Marne" Hb A2
variant, "J-Wenchang-Wuming" Hb A2 variant, "J-Paris-I" Hb A2 variant (alpha 2), "J-Habana" Hb A2 variant, "J-Paris-I" Hb A2 variant
(alpha 1), "Wayne" Hb A2 variant (peak 2), denatured Hb E
Hb F, Hb Willamette, Hb Hoshida, Hb Languidic, Hb Sunnybrook, Hb Park Ridge, Hb Delfzicht, Hb Alabama, Hb Chapel Hill,
Hb Bunbury, Hb Tak, Hb Q-Thailand (G-Taichung), Hb Sabine, Hb Bassett, Hb Les Lilas, Hb Rampa, Hb G-Georgia, Hb Barcelona,
Hb G-San José, Hb Denmark Hill, Hb Pôrto Alegre, Hb Geldrop Santa Anna, Hb Ta-Li, Hb Richmond, Hb Abruzzo, Hb Verdun,
Hb Boumerdes, Hb Swan River, Hb Burke, Hb Tarrant, Hb Dunn, Hb Manitoba-I, Hb Manitoba-II, Hb Sassari, Hb Hazebrouck, Hb Port
Phillip, variant de Hb A2 "J-Rovigo", Hb S dégradée, Hb D-Punjab dégradée
Hb F, Hb Willamette, Hb Hoshida, Hb Languidic, Hb Sunnybrook, Hb Park Ridge, Hb Delfzicht, Hb Alabama, Hb Chapel Hill,
Hb Bunbury, Hb Tak, Hb Q-Thailand (G-Taichung), Hb Sabine, Hb Bassett, Hb Les Lilas, Hb Rampa, Hb G-Georgia, Hb Barcelona,
Hb G-San José, Hb Denmark Hill, Hb Pôrto Alegre, Hb Geldrop Santa Anna, Hb Ta-Li, Hb Richmond, Hb Abruzzo, Hb Verdun,
Hb Boumerdes, Hb Swan River, Hb Burke, Hb Tarrant, Hb Dunn, Hb Manitoba-I, Hb Manitoba-II, Hb Sassari, Hb Hazebrouck, Hb Port
Phillip, "J-Rovigo" Hb A2 variant, denatured Hb S, denatured Hb D-Punjab
Hb F acétylée, Hb Lansing, Hb Hinsdale, Hb Roanne, Hb Yakima, Hb Ypsilanti (Ypsi - pic 1), Hb Saint Mandé, Hb Alberta,
Hb Bruxelles, Hb Val de Marne (Footscray), Hb Kempsey, Hb Shelby (Leslie), Hb Atlanta, Hb Chemilly, Hb S-Clichy, Hb Sarrebourg,
Hb Charolles, Hb Ypsilanti (Ypsi - pic 2), Hb Rainier, Hb Athens-GA (Waco), Hb Debrousse, Hb Köln (Ube-1), Hb Aubagne
Acetylated Hb F, Hb Lansing, Hb Hinsdale, Hb Roanne, Hb Yakima, Hb Ypsilanti (Ypsi - peak 1), Hb Saint Mandé, Hb Alberta,
Hb Bruxelles, Hb Val de Marne (Footscray), Hb Kempsey, Hb Shelby (Leslie), Hb Atlanta, Hb Chemilly, Hb S-Clichy, Hb Sarrebourg,
Hb Charolles, Hb Ypsilanti (Ypsi - peak 2), Hb Rainier, Hb Athens-GA (Waco), Hb Debrousse, Hb Köln (Ube-1), Hb Aubagne
- 682 -
MINICAP HEMOGLOBIN(E) - 2014/06
TABLEAU / TABLE
VARIANTS POTENTIELS PRÉSENTS DANS CHAQUE ZONE - POTENTIAL VARIANTS LOCATED IN EACH ZONE
Zone
Z(A)
Z10
Z11
Z12
Hémoglobines / Hemoglobins (Hb)
Hb A, Hb Presbyterian, Hb Roubaix (Poland), Hb Silver Springs *, Hb El Escorial *, Hb Dallas *, Hb Olympia *, Hb Phnom Penh *,
Hb La Coruna *, Hb Uzes *, Hb Bougardirey-Mali *, Hb Saint Nazaire *, Hb Alzette *, Hb Antibes-Juan-Les-Pins *, Hb Arta (pic
majeur) *, Hb Austin *, Hb Aztec *, Hb Beirut *, Hb Bethesda *, Hb Boghé *, Hb Bonn *, Hb Brem-sur-Mer *, Hb Brest *, Hb Brigham *,
Hb Brisbane (Great Lakes) *, Hb Brugg *, Hb Buenos Aires (Bryn Mawr - pic majeur) *, Hb Buffalo (Reeuwijk) *, Hb Bushwick *,
Hb Chicago *, Hb City of Hope *, Hb Coimbra (Ingelheim) *, Hb Columbia Missouri *, Hb Conakry *, Hb Djelfa (pic 1) *,
Hb Fontainebleau *, Hb Frankfurt *, Hb Fukuoka *, Hb Godavari *, Hb Gorwihl (Hinchingbrooke) *, Hb Gouda *, Hb Grange Blanche *,
Hb Groene Hart (Bernalda) *, Hb Hamilton *, Hb Heathrow *, Hb Hekinan *, Hb Iraq-Halabja *, Hb Kosovo *, Hb La Desirade *, Hb Le
Lamentin *, Hb Le Lamentin 2 *, Hb Linköping (Meilahti) *, Hb Lisbon *, Hb Little Rock *, Hb Lulu Island *, Hb Lyon-Bron *,
Hb M-Boston (M-Osaka) *, Hb M-Saskatoon (pic majeur) *, Hb McKees Rocks *, Hb Malmö *, Hb Marseille (Long Island) *,
Hb Milledgeville *, Hb Minneapolis Laos *, Hb Mizuho *, Hb Mosella *, Hb Noko *, Hb Okayama *, Hb Owari *, Hb Ozieri *, Hb Perth
(Abraham Lincoln) *, Hb Potomac *, Hb Puttelange *, Hb Raleigh *, Hb Ravenscourt Park *, Hb Regina *, Hb Rhode Island
(Southwark) *, Hb Riccarton *, Hb Rouen (Ethiopia) *, Hb Saclay *, Hb St Joseph's *, Hb San Diego *, Hb Santa Juana (Serres) *,
Hb Savannah *, Hb Sydney *, Hb Taybe *, Hb Templeuve *, Hb Toulon *, Hb Twin Peaks *, Hb Ty Gard *, Hb Valletta *, Hb Verona *,
Hb Villejuif *, Hb Villeparisis *, Hb Volga (Drenthe) *, Hb Westmead *, Hb Wood *, Hb Yaounde (Mataro) *, Hb Zoetermeer *,
Hb M-Milwaukee-I *, Hb Melusine *, Hb Pitie-Salpetriere *, Hb Syracuse *, Hb Hounslow, Hb Fort Dodge, Hb Old Dominion (OD/BuT),
Hb Camperdown, Hb Duarte, Hb Jura (Bamako)
Hb A, Hb Presbyterian, Hb Roubaix (Poland), Hb Silver Springs *, Hb El Escorial *, Hb Dallas *, Hb Olympia *, Hb Phnom Penh *,
Hb La Coruna *, Hb Uzes *, Hb Bougardirey-Mali *, Hb Saint Nazaire *, Hb Alzette *, Hb Antibes-Juan-Les-Pins *, Hb Arta (main
peak) *, Hb Austin *, Hb Aztec *, Hb Beirut *, Hb Bethesda *, Hb Boghé *, Hb Bonn *, Hb Brem-sur-Mer *, Hb Brest *, Hb Brigham *,
Hb Brisbane (Great Lakes) *, Hb Brugg *, Hb Buenos Aires (Bryn Mawr, major peak) *, Hb Buffalo (Reeuwijk) *, Hb Bushwick *,
Hb Chicago *, Hb City of Hope *, Hb Coimbra (Ingelheim) *, Hb Columbia Missouri *, Hb Conakry *, Hb Djelfa (peak 1) *,
Hb Fontainebleau *, Hb Frankfurt *, Hb Fukuoka *, Hb Godavari *, Hb Gorwihl (Hinchingbrooke) *, Hb Gouda *, Hb Grange Blanche *,
Hb Groene Hart (Bernalda) *, Hb Hamilton *, Hb Heathrow *, Hb Hekinan *, Hb Iraq-Halabja *, Hb Kosovo *, Hb La Desirade *, Hb Le
Lamentin *, Hb Le Lamentin 2 *, Hb Linköping (Meilahti) *, Hb Lisbon *, Hb Little Rock *, Hb Lulu Island *, Hb Lyon-Bron *,
Hb M-Boston (M-Osaka) *, Hb M-Saskatoon (main peak) *, Hb McKees Rocks *, Hb Malmö *, Hb Marseille (Long Island) *,
Hb Milledgeville *, Hb Minneapolis Laos *, Hb Mizuho *, Hb Mosella *, Hb Noko *, Hb Okayama *, Hb Owari *, Hb Ozieri *, Hb Perth
(Abraham Lincoln) *, Hb Potomac *, Hb Puttelange *, Hb Raleigh *, Hb Ravenscourt Park *, Hb Regina *, Hb Rhode Island
(Southwark) *, Hb Riccarton *, Hb Rouen (Ethiopia) *, Hb Saclay *, Hb St Joseph's *, Hb San Diego *, Hb Santa Juana (Serres) *,
Hb Savannah *, Hb Sydney *, Hb Taybe *, Hb Templeuve *, Hb Toulon *, Hb Twin Peaks *, Hb Ty Gard *, Hb Valletta *, Hb Verona *,
Hb Villejuif *, Hb Villeparisis *, Hb Volga (Drenthe) *, Hb Westmead *, Hb Wood *, Hb Yaounde (Mataro) *, Hb Zoetermeer *,
Hb M-Milwaukee-I *, Hb Melusine *, Hb Pitie-Salpetriere *, Hb Syracuse *, Hb Hounslow, Hb Fort Dodge, Hb Old Dominion (OD/BuT),
Hb Camperdown, Hb Duarte, Hb Jura (Bamako)
Hb Créteil, Hb Nouakchott, Hb Wayne (pic 1), Hb M-Iwate (M-Kankakee), Hb Camden (Tokuchi), Hb Hope
Hb Créteil, Hb Nouakchott, Hb Wayne (peak 1), Hb M-Iwate (M-Kankakee), Hb Camden (Tokuchi), Hb Hope
Hb A dégradée, Hb Vaasa, Hb Tacoma, Hb Providence (pic X-Asn), Hb Shepherds Bush, Hb Cook, Hb Corsica, Hb Pisa,
Hb K-Woolwich, Hb Lombard, Hb J-Guantanamo, Hb Andrew Minneapolis, Hb J-Cape Town (alpha 1), Hb Kaohsiung (New York),
Hb Fannin-Lubbock I, Hb Saint Claude, Hb Thionville, Hb Jackson (alpha 2), Hb J-Cape Town (alpha 2), Hb Strasbourg, Hb Osler
(Fort Gordon), Hb Pierre-Bénite, Hb J-Auckland, Hb Nancy, Hb Himeji, Hb Singapore, Hb Jackson (alpha 1), Hb Tatras, variant de
Hb A2 "I (I-Texas)"
Denatured Hb A, Hb Vaasa, Hb Tacoma, Hb Providence (X-Asn peak), Hb Shepherds Bush, Hb Cook, Hb Corsica, Hb Pisa,
Hb K-Woolwich, Hb Lombard, Hb J-Guantanamo, Hb Andrew Minneapolis, Hb J-Cape Town (alpha 1), Hb Kaohsiung (New York),
Hb Fannin-Lubbock I, Hb Saint Claude, Hb Thionville, Hb Jackson (alpha 2), Hb J-Cape Town (alpha 2), Hb Strasbourg, Hb Osler
(Fort Gordon), Hb Pierre-Bénite, Hb J-Auckland, Hb Nancy, Hb Himeji, Hb Singapore, Hb Jackson (alpha 1), Hb Tatras, "I (I-Texas)"
Hb A2 variant
Hb Bart, Hb Nikaia, Hb Cemenelum, Hb Tokoname, Hb J-Cubujuqui, Hb Wayne (pic 2), Hb Hopkins-II (alpha 1), Hb J-Calabria (J-Bari),
Hb J-Camagüey, Hb J-Tongariki, Hb J-Meerut (J-Birmingham - alpha 1), Hb Hopkins-II (alpha 2), Hb Zaïre, Hb J-Meerut
(J-Birmingham - alpha 2), Hb Trollhättan, Hb Pyrgos (Mizunami), Hb Providence (pic X-Asp), Hb Suresnes, Hb J-Broussais (Tagawa-I alpha 2), Hb Grady (Dakar - alpha 2), Hb Grady (Dakar - alpha 1), Hb Hikari, Hb J-Rajappen, Hb J-Anatolia, Hb J-Broussais (TagawaI - alpha 1), Hb J-Chicago, Hb J-Sardegna, Hb J-Cordoba, Hb J-Toronto, Hb J-Oxford (I-Interlaken), Hb J-Meinung (J-Bangkok),
Hb Ube-2, Hb Hofu, Hb J-Cambridge (Rambam), Hb J-Abidjan, Hb Ulm, Hb J-Iran, Hb Riyadh (Karatsu), Hb Mexico (J-Paris-II alpha 2), Hb Neuilly-sur-Marne, Hb Pontoise (J-Pontoise), Hb Ankara, Hb Mexico (J-Paris-II - alpha 1), Hb J-Paris-I (J-Aljezur alpha 1), Hb Thailand, Hb J-Habana, Hb J-Baltimore (N-New Haven), Hb J-Wenchang-Wuming, Hb J-Paris-I (J-Aljezur - alpha 2),
Hb K-Ibadan
Hb Bart, Hb Nikaia, Hb Cemenelum, Hb Tokoname, Hb J-Cubujuqui, Hb Wayne (peak 2), Hb Hopkins-II (alpha 1), Hb J-Calabria
(J-Bari), Hb J-Camagüey, Hb J-Tongariki, Hb J-Meerut (J-Birmingham - alpha 1), Hb Hopkins-II (alpha 2), Hb Zaïre, Hb J-Meerut
(J-Birmingham - alpha 2), Hb Trollhättan, Hb Pyrgos (Mizunami), Hb Providence (X-Asp peak), Hb Suresnes, Hb J-Broussais
(Tagawa-I - alpha 2), Hb Grady (Dakar - alpha 2), Hb Grady (Dakar - alpha 1), Hb Hikari, Hb J-Rajappen, Hb J-Anatolia,
Hb J-Broussais (Tagawa-I - alpha 1), Hb J-Chicago, Hb J-Sardegna, Hb J-Cordoba, Hb J-Toronto, Hb J-Oxford (I-Interlaken),
Hb J-Meinung (J-Bangkok), Hb Ube-2, Hb Hofu, Hb J-Cambridge (Rambam), Hb J-Abidjan, Hb Ulm, Hb J-Iran, Hb Riyadh (Karatsu),
Hb Mexico (J-Paris-II - alpha 2), Hb Neuilly-sur-Marne, Hb Pontoise (J-Pontoise), Hb Ankara, Hb Mexico (J-Paris-II - alpha 1),
Hb J-Paris-I (J-Aljezur - alpha 1), Hb Thailand, Hb J-Habana, Hb J-Baltimore (N-New Haven), Hb J-Wenchang-Wuming, Hb J-Paris-I
(J-Aljezur - alpha 2), Hb K-Ibadan
- 683 -
MINICAP HEMOGLOBIN(E) - 2014/06
TABLEAU / TABLE
VARIANTS POTENTIELS PRÉSENTS DANS CHAQUE ZONE - POTENTIAL VARIANTS LOCATED IN EACH ZONE
Zone
Z13
Z14
Z15
Hémoglobines / Hemoglobins (Hb)
Hb J-Europa, Hb N-Baltimore (Hopkins-I), Hb J-Rovigo, Hb Arta (pic mineur), Hb J-Norfolk (Kagoshima), Hb J-Kaohsiung (J-Honolulu)
Hb J-Europa, Hb N-Baltimore (Hopkins-I), Hb J-Rovigo, Hb Arta (minor peak), Hb J-Norfolk (Kagoshima), Hb J-Kaohsiung (J-Honolulu)
Hb N-Seattle
Hb N-Seattle
Hb H, Hb I-Toulouse, Hb Sudbury, Hb Kurosaki (alpha 1), Poly A (A->G); AATAAA->AATAAG of the alpha2 gene alpha-Thal-2,
Hb Kurosaki (alpha 2), Hb F-Emirates, Hb N-Timone, Hb I (I-Texas, I-Philadelphia), Hb Shaare Zedek
Hb H, Hb I-Toulouse, Hb Sudbury, Hb Kurosaki (alpha 1), Poly A (A->G); AATAAA->AATAAG of the alpha2 gene alpha-Thal-2,
Hb Kurosaki (alpha 2), Hb F-Emirates, Hb N-Timone, Hb I (I-Texas, I-Philadelphia), Hb Shaare Zedek
* Pic non visible / Hidden peak
- 684 -
MINICAP HEMOGLOBIN(E) - 2014/06
SCHÉMAS / FIGURES
PROFILS ÉLECTROPHORÉTIQUES - ELECTROPHORETIC PATTERNS
Figure 2
Figure 1
Z15
Z14 Z13
Z12
Z11 Z10 Z9
Hb A
Z8
Z7
Z6 Z5 Z4
Z3 Z2
Z15
Z1
Z14 Z13
Z12
Z11 Z10 Z9
Hb A
Z8
Z7
Z6 Z5 Z4
Z1
Hb A2
Hb A2
Sang bêta-thalassémique
Blood sample with beta-thalassemia
Sang normal
Normal blood sample
Figure 4
Figure 3
Z15
Z3 Z2
Z14 Z13
Z12
Z11 Z10 Z9
Hb A
Z8
Z7
Z6 Z5 Z4
Z3 Z2
Z15
Z1
Hb C
Hb A2
Sang avec variant Hb C
Blood sample with Hb C variant
Z14 Z13
Z12
Z11 Z10 Z9
Hb A
Z8
Z7
Z6 Z5 Z4
Hb S
Hb F
Sang avec variant hétérozygote Hb S
Blood sample with Hb S heterozygote variant
- 685 -
Z3 Z2
Hb A2
Z1
MINICAP HEMOGLOBIN(E) - 2014/06
SCHÉMAS / FIGURES
PROFILS ÉLECTROPHORÉTIQUES - ELECTROPHORETIC PATTERNS
Figure 6
Figure 5
Z15
Z14 Z13
Z12
Z11 Z10 Z9
Z8
Z7
Hb F
Z6 Z5 Z4
Z3 Z2
Z15
Z1
Z14 Z13
Z12
Z11 Z10 Z9
Hb A
Z7
Hb F
Z6 Z5 Z4
Z3 Z2
Z1
Hb A
Hb Bart's
Hb A2
Sang de bébé avec Hb Bart's
Baby blood sample with Hb Bart's
Sang de bébé (agé de 3 semaines)
Baby blood sample (3 weeks old)
Figure 8
Figure 7
Z15
Z8
Z14 Z13
Z12
Z11 Z10 Z9
Hb A
Z8
Z7
Z6 Z5 Z4
Z3 Z2
Z15
Z1
Z14 Z13
Z12
Z11 Z10 Z9
Hb A
Z8
Z7
Z6 Z5 Z4
Z3 Z2
Hb F
Hb A2
Sang avec Hb F (jeune enfant)
Blood sample with Hb F (young child)
Hb H
Sang avec Hb H
Blood sample with Hb H
- 686 -
Hb A2
Z1
MINICAP HEMOGLOBIN(E) - 2014/06
SCHÉMAS / FIGURES
PROFILS ÉLECTROPHORÉTIQUES - ELECTROPHORETIC PATTERNS
Figure 10
Figure 9
Z15
Z14 Z13
Z12
Z11 Z10 Z9
Hb A
Z8
Z7
Z6 Z5 Z4
Z3 Z2
Hb D-Punjab
Z15
Z1
Z14 Z13
Z12
Z11 Z10 Z9
Hb A
Z8
Z7
Z6 Z5 Z4
Hb A2
Z3 Z2
Hb A2
Z1
Hb
delta A'2
Sang avec variant delta Hb A'2
Blood sample with delta Hb A'2 variant
Sang avec variant Hb D-Punjab
Blood sample with Hb D-Punjab variant
Figure 12
Figure 11
Hb C
Hb E
Hb S
Hb F
Hb A2
Sang avec variant homozygote Hb E et fraction Hb F élevée
Blood sample with homozygote Hb E variant and elevated Hb F
Hb F
Hb A2
Sang avec variants hétérozygotes Hb S et Hb C
Blood sample with Hb S & Hb C heterozygote variants
- 687 -
MINICAP HEMOGLOBIN(E) - 2014/06
SCHÉMAS / FIGURES
PROFILS ÉLECTROPHORÉTIQUES - ELECTROPHORETIC PATTERNS
Figure 13
Figure 14
Z15
Hb A2
Z12
Z11 Z10 Z9
Hb A
Z8
Z7
Z6 Z5 Z4
Hb Lepore
Hb F
Z8
Z7
Z6 Z5 Z4
Z3 Z2
Z1
Z3 Z2
Hb F
Hb A2
Sang avec Hb A dégradée (Hb A3) et Hb F faible
Blood sample with degradated Hb A (Hb A3) and faint Hb F
Figure 15
Z14 Z13
Z11 Z10 Z9
Hb A
dégradée
degradated
Sang avec variant homozygote Hb S (et Hb F)
Blood sample with Hb S homozygote variant (and Hb F)
Z15
Z12
Hb A
Hb S
Hb F
Z14 Z13
Z1
Hb A2
Sang avec variant Hb Lepore
Bood sample with Hb Lepo re variant
- 688 -
Download

MINICAP HEMOGLOBIN(E) MINICAP