Projekat:
Nova uloga organizacija civilnog društva u
implementaciji i monitoringu javnih politika na
lokalnom nivou
Strateški plan kao regulacioni
instrument usmjeren je ka
balansiranju razvojnih
potencijala i mogućnosti u
svim sferama društvenog
života.
Projekat(inansiraEvropska
unija
ProjekatrealizujuISSP,CEOICASE
Crnogorskihserdara,LamelaC,1/II,81000Podgorica,
CrnaGora,
+38220634338,
e-mail:[email protected],
website:www.issp.me
Ovaj letak je izradjen uz pomoć Evropske unije. Njegov sadrž aj je isključ iva odgovornost
Instituta za strateš ke studije i projekcije i
ne predstavlja nuž no služ beni stav Evropske unije. Strateški plan
razvoja
Prijestonice
Cetinje
2012-2016
Strateški plan Prijestonice Cetinje
Strateški plan razvoja
Prijestonice Cetinje 20122016. godine sadrži analizu
postojećih dugoročnih
strateških ciljeva razvoja Prijestonice kroz određene prioritete koji treba da doprinesu
postizanju strateških ciljeva.
Svaki prioritet predstavljen je
kroz niz različitih mjera u
nekom sektoru koji predstavljaju okvir za pripremu i
izradu konkretnih razvojnih
projekata, dok svaka mjera
obuhvata jedan ili više
razvojnih projekata. Strateški
plan razvoja Prijestonice
definisan je i
određen kroz
pet prioriteta,
a svaki od
njih je razrađen na po
nekoliko
mjera koje će
doprinijeti
ostvarenju ovih ciljeva kroz
opis trenutnog stanja, analizu
potencijalnih razvojnih
mogućnosti i njihovu
valorizaciju.
Prioriteti
U strateškom planu Prijestonice Cetinje
definisano je 47 projekta koji su grupisani
u 5 prioriteta i setova mjera:
Misija Prijestonice Cetinje glasi:
Snagom volje svih građana za
povratak pravog imidža Prijestonice
1. Unapređenje i razvoj javne infrastrukture i usluga;
2. Valorizacija kulturno - istorijskih potencijala na održivi način;
3. Unapređenje i razvoj turizma;
4. Unapređenje uslova za razvoj sektora
MSP, zanatske djelatnosti, poljoprivrede i preduzetništva;
5. Zaštita i očuvanje životne sredine i održivo upravljanje prirodnim resursima.
Vizija Prijestonice Cetinje bila bi:
‹‹U 2016-oj godini Cetinje je
kulturna i istorijska Prijestonica
Crne Gore sa održivom privredom,
očuvanom životnom sredinom i
kvalitetnim uslovima za život.‹‹
Download

Strateški plan razvoja Prijestonice Cetinje 2012-2016