Sadržaj
PAMETNA
LISTA
2014
Anafilaksija i teška alergijska reakcija
Disajni putevi
Anemija
Anestezija
Deca i lekovi
Endokrinologija
Trudnoća i dojenje
Ginekologija i akušerstvo
Srce i krvni sudovi
Kožne i venerične bolesti
Infekcije
Digestivni trakt
Neurologija
Bubrežne bolesti
Ishrana i terapija tečnostima
Onkologija
Osteoporoza
Preoperativna nega
Psihijatrija
Bol i zapaljenje
Urologija
Starije osobe i lekovi
Oči
Uši
7
8
17
18
20
22
28
30
39
55
60
71
77
84
87
90
92
94
97
104
109
112
119
121
Predgovor
Instrukcije za čitanje
Opšti saveti prilikom propisivanja
Pametni saveti
Pametni protokol
Informacije o lekovima
Uticaj lekova na životnu sredinu
Savet za lekove Skupštine okruga Stokholm
Registar – indikacije
– supstance
1
2
4
6
122
124
125
126
130
136
Komisija za lekove okruga Stokholm
Skupština okruga Stokholm
Instrukcije za čitanje
Predgovor
Pametna lista 2014
Instrukcije za čitanje
Pametna lista sadrži lekove koji se preporučuju za lečenje uobičajenih
bolesti. Preporuke su zasnovane na naučnim dokazima o učinku i
bezbednosti, farmaceutskoj svrsihodnosti, isplativosti i aspektu zaštite
životne sredine.
Terapijski odeljci su poređani po abecednom redu. Reference za preporuke
za pojedinačne indikacije se nalaze u registru na strani 130 a za supstance
u registru na strani 136. Preporuke koje se isključivo tiču specijalizovane
nege se navode u odeljcima sa rubrikom „Specijalizovana nega“.
Pametna lista je rezultat opsežnog rada. Stručni savet Komisije za lekove
okruga Stokholm koji se sastoji od 21 člana predlaže preporučene lekove
unutar svoje stručne ekspertize i oblasti. Predlozi stručnog saveta se
predstavljaju komisiji za lekove okruga Stokholm, koja je nezavisna
interdisciplinarna medicinska upravna grupa za rad sa lekovima pri Skupštini
okruga Stokholm. Preporuke za lekove se daju nakon pažljive analize
predloga. U oblastima gde se preventivne mere i lečenje lekovima mogu
poboljšati utvrđuju se Pametni saveti. Komisija za lekove kasnije ima za
zadatak da kroz stručno usavršavanje širi i dobije podršku za preporuke
zasnovane na dokazima kao i za Pametne savete kod lekara koji propisuju
lekove u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, specijalističkoj ambulantnoj zaštiti i pri
bolnicama u okrugu Stokholma.
Međusobno zamenljivi lekovi na recept
Da bi lekovi mogli da se zamene u apoteci neophodno je da se nalaze na listi
međusobno zamenljivih lekova Zavoda za lekove; www.lakemedelsverket.se.
Međusobna zamenljivost se odnosi samo na lekove u okviru subvencija za
lekove; www.tlv.se.
 Simbol se koristi u Pametnoj listi za one lekove koje apoteka može
zameniti kada se propisuju receptom.
Za generičke međusobno zamenljive preparate preporučuje se principijelno
isključivo supstanca. U Pametnoj listi se navode svi nazivi navedenih
preparata prema gore navedenim kriterijumima. To znači da neki preparati
nisu navedeni zato što nisu u okviru subvencionisanih lekova i samim tim se
ne mogu zameniti u apoteci.
Komisija za lekove okruga Stokholm radi takođe i na pametnom uvođenju
novih lekova. Najbolja medicinska nega se može pružiti stanovnicima
okruga Stokholm kroz stručno usavršavanje, praćenje i evaluaciju mesta
koje lekovi zauzimaju u lečenju. Saznajte više o tome na strani 122.
Kada nabrajanje naziva preparata počinje sa „Naziv supstance …“ onda
„…“ ukazuje da je naziv proizvođača izostavljen i da postoje generički lekovi
jednog ili više različitih proizvođača.
Pridržavanje pružaoca nege Pametne liste prati se na nivou supstanci.
Pridržavanje ne zavisi od toga koji je generički preparat propisan ili izdat.
Bezbednost pacijenata je veoma važno pitanje za zdravstvenu zaštitu.
Problemi u vezi sa lekovima pogađaju mnoge pacijente. Svi lekari koji
propisuju lekove imaju veliku odgovornost u obezbeđivanju
odgovarajućeg lečenja pacijenata lekovima. Opšti saveti prilikom
propisivanja navedeni su na strani 4.
Naručivanje lekova za bolničko lečenje ili druge oblike zdravstvene
zaštite
Preparati koji se preporučuju za naručivanje u cilju skladištenja lekova navode
se u listi „Pametna lista – Preporučeni i nabavljeni preparati sa sinonimima“.
Tu se navode nabavljeni preparati i preporučeni preparati koji su izabrani na
osnovu širokog spektra, pogodne ambalaže i cene.
Pročitajte više o Pametnoj listi i Pametnim savetima na
www.janusinfo.se koji pruža nezavisne informacione i znanstvene
usluge o lekovima u zdravstvu.
Važno je izabrati preporučene ili nabavljene preparate pri naručivanju
lekova.
Eva Andersén Karlsson
Predsednica
Komisija za lekove
okruga Stokholm
Johan Bratt
Zamenik predsednika
Komisija za lekove
okruga Stokholm
1
2
Instrukcije za čitanje
Opšti saveti prilikom propisivanja
Opšti saveti prilikom propisivanja
Pametna lista postoji u više verzija
Pametna lista na www.janusinfo.se sadrži i obrazloženja za preporuke i
reference.
Preporuke Pametne liste se prikazuju i u sistemu za vođenje dnevnika
preko SIL (Švedska baza podataka za lekove – „Svensk
Informationsdatabas för Läkemedel“). Lekovi koji se preporučuju za
specijalizovanu negu se ne navode u sistemu za vođenje dnevnika.
„Pametna lista za pacijente“ je jezički prilagođena ciljnoj grupi i obuhvata
savete i preporuke za samostalnu zdravstvenu negu u određenim oblastima,
pored onih koje postoje u drugim verzijama Pametne liste. Preporuke koje se
samo tiču specijalizovane nege se ne nalaze u ovoj verziji.
„Pametna lista – Preporučeni i nabavljeni preparati sa sinonimima“
postoji kao pomoć pri propisivanju lekova i naručivanju za skladišta lekova u
različitim oblicima zdravstvene zaštite.
•
Primeniti holistički pristup pacijentu i uporediti terapiju lekovima sa
drugim terapijama i/ili merama za unapređenje zdravlja.
•
Preuzeti celokupnu odgovornost za lečenje pacijenta, uključujući i za
lekove propisane od strane drugih lekara..
•
Ispitati i razmotriti stav pacijenta prema lečenju, koju terapiju bi
pacijent bio voljan da sprovede i koji tip podrške je poželjan ili
potreban.
•
Pratiti najbolji naučni dokaz. Razmotriti preporuke iz Pametne liste,
Pametnih saveta i pratiti programe zdravstvene zaštite. Propisati
lekove na recept koji imaju mali uticaj na životnu sredinu ako je to, sa
medicinskog stanovišta, moguće.
•
Uzeti u obzir pojedinačne okolnosti svakog pacijenta. Godine
starosti, funkcija bubrega, telesna težina, etnička pripadnost, pol i drugi
lekovi mogu uticati na dejstvo i neželjena dejstva. Obratiti pažnju ako
pacijent koristi alternativne metode lečenja.
•
Recept mora biti u skladu sa potrebama pacijenta i opravdan u odnosu
na korist i trošak, odnosno isplativ.
•
Uveriti se da pacijent razume kako treba uzimati lek i zašto ga treba
uzimati, tako da postoji konsenzus o cilju tretmana.
•
Izdati jedno pakovanje kao uzorak, ako je to moguće, kada
pacijent treba da isproba novi lek koji je namenjen za dužu
upotrebu.
•
Pratiti terapiju lekovima da se uverite da se propisano
poštuje, kakav je efekat leka i da li ima neželjenih dejstava.
•
Popuniti prateće protokole za one lekove koji su obuhvaćeni
strukturisanim praćenjem.
Sve štampane verzije se mogu naručiti putem e-pošte: [email protected]
Pametni saveti
Simbol se koristi za navođenje Pametnih saveta Komisije
za lekove okruga Stokholm za poboljšanu upotrebu lekova.
Komentari na Pametnu listu su dobrodošli
Komentari i mišljenja vezana za Pametnu listu se mogu dostaviti putem epošte na [email protected]
3
4
Opšti savetiprilikom
propisivanja
Pametni saveti
•
Koristiti komercijalno nezavisnu podršku pri odlučivanju o izboru
leka i razmatranju interakcija, trudnoće, itd.
•
Učestvovati u komercijalno nezavisnim obukama za optimizaciju
upotrebe lekova. Usvojiti kritički pristup informacionim
aktivnostima koje organizuju farmaceutske kompanije.
•
Vršiti provere mišljenja o lekovima kako bi se procenila uspešnost,
smanjio rizik od neželjenih dejstava i neželjene interakcije, kao i
identifikovala upotreba lekova koja se ne zasniva na naučnim
dokazima.
•
Prijaviti sumnju na neželjena dejstva Zavodu za lekove i podneti
izveštaj o odstupanjima u rukovanju lekovima u sistemu za rukovanje
sa odstupanjima.
Komisija za lekove okruga Stokholm i njen stručni savet pripremaju
preporuke za poboljšanje upotrebe lekova u okrugu Stokholm. Pozadina
Pametnih saveta opisana je na www.janusinfo.se.
Pametni saveti 2014
Izračunati i posmatrati funkciju bubrega kod izbora i doziranja lekova.
Kod atrijalne fibrilacije uvek procenite rizik od moždanog udara sa CHA2
DS2 -VASc i zauzmite stav po pitanju profilakse tromboembolije. Dati
prioritet antikoagulantnoj terapiji u odnosu na ASA.
Lečiti krvni pritisak bolje - postaviti ciljni krvni pritisak sa pacijentom,
kombinovati više i pratiti.
Potvrditi dijagnozu pre lečenja prema „koracima srčane insuficijencije“ i težiti
ka dobrom regulisanju frekvencije (ispod 70 otkucaja/minutu kod sinusnog
ritma).
Ne treba lečiti asimptomatsku bakteriuriju (ABU) kod starijih osoba i
raditi urinokulturu jedino ako postoje simptomi od strane urinarnog
trakta.
Izbegavati antibiotike prvih deset dana prehlade sa gnojnim rinitisom i
umerenim bolom u predelu sinusa.
Lečenje sa inhibitorima protonske pumpe nije pogodno kod bola u trbuhu
bez poznatog uzroka.
Bisfosfonat je često indikovan nakon osteoporotičnog preloma. Ponovo
razmotriti terapiju nakon 3-5 godina, pošto se rizik od atipičnih preloma
povećava sa trajanjem terapije.
Povećati korišćenje akamprosata, naltreksona i disulfirama kod zavisnosti
od alkohola i pratiti lečenje.
Izbegavati davanje propiomazina i tramadola starijim osobama.
5
6
Anafilaksija i teška alergijska reakcija
Disajni putevi
Svakodnevna ispiranja nosne šupljine sa fiziološkim rastvorom imaju
blagotvorno dejstvo kod dugotrajnijih problema u nosu i sinusima.
Informacije o pomoćnim sredstvima se mogu dobiti u apotekama. Nazalni
kortikosteroidi se mogu koristiti čak i za vreme trudnoće i dojenja.
Akutne alergijske reakcije
ADRENALIN
Važno je da pacijent nauči da koristi pen-injektor od lekara ili medicinske
sestre. Imati na umu da pacijent uvek treba da ima dva epinefrin pena pri
ruci pošto je ponekad potrebno ponoviti injekciju.
Prvi izbor
adrenalin
adrenalin
Nazalni kortikosteroidi su efikasniji od peroralnih antihistaminika kod nazalne
kongestije.
Adrenalin Mylan 1 mg/ml i.m.
Jext pen-injektor
Drugi izbor
adrenalin
ANTIHISTAMINIK
desloratadin
Alergijski rinokonjuktivitis
ANTIHISTAMINIK
desloratadin
EpiPen pen-injektor
EpiPen jr pen-injektor
 Desloratadin …, Aerius, Dasselta
NAZALNI KORTIKOSTEROIDI
Težiti ka najnižoj mogućoj dozi održavanja.
budesonid
Desonix

mometazon
Nasomet, Nasonex
 Desloratadin …, Aerius, Dasselta
KORTIKOSTEROIDI
betametazon
KAPI ZA OČI
Prvi izbor
natrijum kromoglikat  Lecrolyn, Lomudal
Betapred
Anafilaksija, angioedem, urtikarija; Akutna interna medicina, Program
lečenja (SLL), www.janusinfo.se
Drugi izbor – kod nezadovoljavajućeg efekta
emedastin
Emadine
Alergijski rinokonjuktivitis str. 8
Astma kod dece str. 11
Astma kod odraslih str. 9
Urtikarija str. 56
Perzistentan nealergijski rinitis
NAZALNI KORTIKOSTEROIDI
Težiti ka najnižoj mogućoj dozi održavanja.
budesonid
Desonix

mometazon
Nasomet, Nasonex
LOKALNI ANTIHOLINERGIK
Kod hipersekrecije
ipratropijum
Atrovent Nasal
 Može biti predmet zamene generičkim lekom u apoteci
... Generički lekovi od različitih proizvođača
7
8
 Može biti predmet zamene generičkim lekom u apoteci
... Generički lekovi od različitih proizvođača
nast. Astma kod odraslih
Disajni putevi
Nosna polipoza
Spejser se propisuje kao pomoćno sredstvo u lečenju uz pomoć spreja.
Aerochamber, OptiChamber Diamond i Vortex se mogu koristiti za sve sprej
inhalatore sa Pametne liste.
NAZALNI KORTIKOSTEROIDI
budesonid
Desonix

mometazon
Nasomet, Nasonex
Astma kod odraslih; www.viss.nu
Ovako treba da brinete o vašoj astmi i alergiji tokom trudnoće;
www.allergicentrumstockholm.se
Farmakološka terapija astme; www.lakemedelsverket.se
Oceniti efekat posle otprilike 3 meseca.
Rekurentni rinosinuzitis
Kod pacijenata sa rekurentnim akutnim epizodama rinosinuzitisa može
se probati terapija nazalnim kortikosteroidima.
Korak 1
NAZALNI KORTIKOSTEROIDI
 Nasomet, Nasonex
mometazon
KRATKODELUJUĆI BETA-2-STIMULANSI
Prvi izbor
salbutamol
Buventol Easyhaler
salbutamol
Airomir sprej (sa spejserom)
Kod poteškoća u rukovanju inhalatorom sa prahom
Astmatične tegobe nekoliko puta nedeljno
Akutni maksilarni sinuzitis str. 61
Akutni streptokokni tonzilitis str. 61
Recidiv streptokoknog tonzilitisa str. 61
terbutalin
Drugi izbor
salbutamol
Krup
betametazon
Betapred
Bricanyl Turbuhaler, Terbasmin Turbuhaler
Ventilastin Novolizer*
Korak 2
Specijalizovana nega
Hronične ili rekurentne astmatične tegobe >2 puta nedeljno
adrenalin
Adrenalin Mylan 1 mg/ml
Rastvara se za inhalaciju u nebulizatoru
Dodatak prvom koraku
INHALACIONI KORTIKOSTEROIDI
Prvi izbor
budesonid
Giona Easyhaler
budesonid
Novopulmon Novolizer*
ciklesonid
Alvesco** sprej (sa spejserom)
Kod poteškoća u rukovanju inhalatorom sa prahom
Astma kod odraslih
Cilj lečenja astme je osloboditi se simptoma i normalna funkcija pluća.
Pošto astma kao bolest varira u težini tokom vremena, lečenje treba pratiti i
prilagođavati. Astma se leči na isti način tokom trudnoće i dojenja.
Drugi izbor
budesonid
Postoji nekoliko različitih inhalatora. Pogodno bi bilo zajedno sa
pacijentom izabrati inhalator koji najviše odgovara.
nast.
 Može biti predmet zamene generičkim lekom u
apoteci
Pulmicort Turbuhaler
* Propisati Novolizer sa obnovljivom dopunom. Novi inhalator samo jednom
godišnje.
** Ograničena subvencija; www.tlv.se
9
10
 Može biti predmet zamene generičkim lekom u apoteci
Disajni putevi
nast. Astma kod dece
Astma/opstruktivni bronhitis kod dece i adolescenata; www.viss.nu
Farmakološka terapija astme; www.lakemedelsverket.se
Korak 3
Perzistentne astmatične tegobe
Deca 6 meseci – 6 godina
Treba proceniti efekat inhalacionih kortikosteroida pre nego što se
dodaju dugodelujući beta-2-stimulansi. Inhalacione kortikosteroide treba
uvek zadržati kada se dodaju dugodelujući beta-2-stimulansi.
Blage tegobe izazvane infekcijom
salbutamol
Airomir sprej (sa spejserom )
KOMBINOVANI PREPARATI – kortikosteroidi i dugodelujući
beta-2-stimulansi (LABA)
Prvi izbor
budesonid
+ formoterol
Drugi izbor
flutikazon
+ salmeterol
flutikazon
+ formoterol
Epizodična astma (otprilike 10 dana lečenja)
Flixotide Evohaler, Flutide Evohaler
flutikazon
sprej (sa spejserom), od 1. godine starosti
Montelukast …, Lukasm, Montegen, Singulair
montelukast
Proceniti učinak terapije. Ako je dete opstruktivno i nakon 7–10 dana lečenje,
treba konsultovati pedijatra.
 Assieme Turbuhaler, Rilast Turbuhaler,
Symbicort Turbuhaler
 Seretaide Diskus, Seretide Diskus,
Ako postoji potreba za terapijom više od četiri puta godišnje onda je
indikovan kontakt sa pedijatrom.
Veraspir Diskus
Flutiform sprej (sa spejserom)
Kod poteškoća u rukovanju inhalatorom sa prahom
Deca 7–17 g od in a – Korak 1
alternativni inhalacioni kortikosteroid sa dodatkom:
Astmatične tegobe nekoliko puta nedeljno
DUGODELUJUĆI BETA-2- STIMULANSI (LABA)
formoterol
Formatris Novolizer*
formoterol
KRATKODELUJUĆI BETA-2-STIMULANSI
Prvi izbor
salbutamol
Buventol Easyhaler
salbutamol
Airomir sprej (sa spejserom)
Oxis Turbuhaler
* Propisati Novolizer sa obnovljivom dopunom. Novi inhalator samo
jednom godišnje.
Kod poteškoća u rukovanju inhalatorom sa prahom
terbutalin
Astma kod dece
Bricanyl Turbuhaler, Terbasmin Turbuhaler
Drugi izbor
salbutamol
Cilj lečenja astme je osloboditi se simptoma i normalna funkcija pluća.
Pošto astma kao bolest varira u težini tokom vremena, lečenje treba
pratiti i prilagođavati.
Ventilastin Novolizer*
* Propisati Novolizer sa obnovljivom dopunom. Novi inhalator samo jednom
godišnje.
Postoji nekoliko različitih inhalatora. Pogodno bi bilo zajedno sa
pacijentom izabrati inhalator koji najviše odgovara.
Spejser se propisuje kao pomoćno sredstvo u lečenju uz pomoć spreja.
Aerochamber, OptiChamber Diamond i Vortex se mogu koristiti za sve
sprej inhalatore sa Pametne liste. Masku deci ispod 4 godina.
nast.
 Može biti predmet zamene generičkim lekom u
apoteci
11
12
Disajni putevi
 Može biti predmet zamene generičkim lekom u apoteci
... Generički lekovi od različitih proizvođača
nast. Akutna terapija/kratkotrajna terapija
Deca 7–17 go d in a – Korak 2
Specijalizovana nega
Hronične ili rekurentne astmatične tegobe>2 puta nedeljno
BRONHODILATATORI
teofilin
terbutalin
Dodatak prvom koraku
INHALACIONI KORTIKOSTEROIDI ili ANTAGONISTI
LEUKOTRIENSKIH RECEPTORA
Prvi izbor
budesonid
Giona Easyhaler
budesonid
Novopulmon Novolizer*

montelukast
Montelukast …, Lukasm, Montegen, Singulair
*Proceniti učinak terapije.
Drugi izbor
budesonid
flutikazon
Teofyllamin Meda
Bricanyl inj
Hronična opstruktivna bolest pluća (HOBP)
Astma je najvažnija diferencijalna dijagnoza HOBP kada je dokazana hronična
opstrukcija pluća. Nekoliko drugih specifičnih bolesnih stanja mogu dovesti do
hronične opstrukcije pluća. HOBP je heterogena bolest u kojoj se
manifestacije mogu razlikovati među pacijentima. U studijama sa lekovima se
kao mera za dejstvo terapije često koriste promene u funkciji pluća. To, međutim,
slabo korelira sa simptomima, kvalitetom života i stepenom sposobnosti po pitanju
napora.
Pulmicort Turbuhaler
Flixotide Evohaler, Flutide Evohaler (sa spejserom)
Komorbiditet je uobičajen kod HOBP. Kardiovaskularne bolesti su najčešće i
veoma ih je važno otkriti. Drugi komorbiditeti su npr. osteoporoza, infekcije,
anksioznost i depresija. Oralna higijena je važna za pacijente sa HOBP
pošto terapija antiholinergičkim lekovima može izazvati suvoću usta koja kod
dugotrajne terapije povećava rizik od karijesa.
Kod poteškoća u rukovanju inhalatorom sa prahom
Efekat inhalacionih kortikosteroida treba proceniti pre nego što se
dodaju dugodelujući beta-2-stimulansi.
* Propisati Novolizer sa obnovljivom dopunom. Novi inhalator samo
jednom godišnje. Novopulmon postoji samo u jačinama od 200 µg i 400
µg.
Prestanak pušenja usporava progresiju bolesti i najvažnija je
pojedinačna mera. Ponuditi pacijentu strukturirano odvikavanje od pušenja
sa sredstvom za zamenu nikotina; www.slutarokalinjen.org. Fizička
aktivnost je važna u svim stadijumima bolesti; www.fyss.se.
Deca 7–17 go d in a – Korak 3
Kod perzistentnih astmatičnih tegoba kontaktirati pedijatra.
Dugodelujući bronhodilatatori su osnova u terapiji lekovima. Cilj lečenja je
smanjiti simptome, sprečiti pogoršanja i poboljšati kvalitet života.
Akutna terapija/kratkotrajna terapija
BRONHODILATATORI
ipratropijum
Ipratropiumbromid ..., Atrovent, Ipraxa
salbutamol
Salbutamol ..., Airomir, Ventoline
Hronična respiratorna insuficijencija se može javiti kod teških HOBP.
Kontinuirana dugotrajna terapija sa kiseonikom udvostručuje preživljavanje
kod pacijenata sa HOBP sa teškom hroničnom hipoksemijom (pO2 <7,4
kPa). U ambulantnom lečenju,zasićenje kiseonikom <93% izmereno pulsnim
oksimetrom indikuje upućivanje na određivanje gasova u arterijskoj krvi.
rastvor za nebulizator
rastvor za nebulizator
Farmakološka terapija hronične opstruktivne bolesti pluća, HOBP;
www.lakemedelsverket.se
PERORALNI KORTIKOSTEROIDI
betametazon
Betapred

prednizolon
Prednisolon ...
nast.
 Može biti predmet zamene generičkim lekom u
apoteci
... Generički lekovi od različitih proizvođača
13
14
nast. HOBP
Disajni putevi
Bronhodilatatori, lečenje lekovima po potrebi
Kod učestalih egzacerbacija i FEV1 <50 %
od očekivane vrednosti (stadijum 3 i 4)
KRATKODELUJUĆI BETA-2-STIMULANSI
Prvi izbor
salbutamol
Buventol Easyhaler
Drugi izbor
salbutamol
KOMBINOVANI PREPARATI
budesonid
Symbicort forte Turbuhaler
+ formoterol
flutikazon
Seretide Diskus forte
+ salmeterol
Ventilastin Novolizer*
KRATKODELUJUĆI ANTIHOLINERGIK
ipratropijum
Atrovent
Akutna terapija/kratkotrajna terapija
Ne treba koristiti zajedno sa dugodelujućim antiholinergičkim lekovima.
BRONHODILATATORI

ipratropijum
Ipratropiumbromid ..., Atrovent, Ipraxa
rastvor za nebulizator

salbutamol
Salbutamol ..., Airomir, Ventoline
rastvor za nebulizator
Bronhodilatatori, terapija održavanja kod simptoma
Prvi izbor
DUGODELUJUĆI ANTIHOLINERGIK
tiotropijum
Spiriva HandiHaler
PERORALNI KORTIKOSTEROIDI
betametazon
Betapred

prednizolon
Prednisolon ...
Drugi izbor
DUGODELUJUĆI BETA-2-STIMULANSI (LABA)
formoterol
Formatris Novolizer*
formoterol
Oxis Turbuhaler
salmeterol
Serevent Diskus
Specijalizovana nega
BRONHODILATATORI
terbutalin
teofilin
Bricanyl inj
Teofyllamin Meda
Može se razmotriti kombinacija tiotropijuma i LABA.
Infekcije donjeg respiratornog trakta str. 61
* Propisati Novolizer sa obnovljivom dopunom. Novi inhalator samo
jednom godišnje.
nast.
15
16
 Može biti predmet zamene generičkim lekom u apoteci
... Generički lekovi od različitih proizvođača
Anestesi
Anestezija
Anemija
Lokalna anestezija
Nedostatak vitamina B12
cijanokobalamin
Izbor lokalnog anestetika se vrši na osnovu željenog trajanja dejstva i rizika
od toksičnosti.
 Behepan, Betolvex, Betolvidon
Preporučuje se samo peroralna terapija
Površinska anestezija netaknute kože ili za ulkuse na nozi
Nedostatak folne kiseline
folna kiselina
lidokain
+ prilokain
 Folsyra ..., Folacin, Folvidon
 Emla, Tapin krema
Emla flaster
Nedostatak gvožđa
Anestezija sluzokože
gvožđe glicin sulfat
gvožđe sulfat
gvožđe saharoza
dekstriferon
lidokain
Niferex*
Duroferon
Venofer inj
Ferinject** inj
Xylocain gel, sprej
Infiltraciona anestezija i periferne blokade
Dodavanje adrenalina daje produženo dejstvo. Ne treba koristiti kod blokade
prstiju na rukama i nogama.
* Nije u okviru subvencionisanih lekova
** Ograničena subvencija; www.tlv.se
lidokain
lidokain
+ adrenalin
Renalna anemija str. 86
Xylocain
Xylocain adrenalin
Specijalizovana
nega
Intravenska regionalna anestezija
prilokain
Citanest
Niža kardiotoksičnost nego kod drugih lokalnih anestetika.
 Može biti predmet zamene generičkim lekom u apoteci
... Generički lekovi od različitih proizvođača
17
18
 Može biti predmet zamene generičkim lekom u apoteci
Anestezija
Specijalizovana nega
Deca i lekovi
Postoperativna mučnina i povraćanje
ANTIEMETIK
betametazon
droperidol
ondansetron
Urađeno je malo studija o lekovima na deci. Preporuke o lekovima za decu
se zato uglavnom zasnivaju na dugoročnom kliničkom iskustvu. U nedostatku
dokumentacije, proizvođači oklevaju da preporuče svoje proizvode za ovu
grupu pacijenata. Uobičajeno je propisivanje izvan odobrene starosne
grupe i indikacije, takozvano propisivanje van indikacija.
Betapred inj
Dridol
 Ondansetron ..., Zofran inj
 Ondansetron ..., Zofran, Zofron tablete
Postoperativna mučnina i povraćanje; www.janusinfo.se
Metabolizam lekova
Ordiniranje treba da prati preporuke za doziranje na osnovu uzrasta, težine ili
površine tela. Metabolizam lekova kod novorođenčadi i odojčadi do šest meseci
starosti je često sporiji nego kod starije dece i odraslih. Deca predškolskog
uzrasta često imaju efektivnu eliminaciju lekova, što može da znači da im je
potrebna veća doza po kg telesne težine i/ili kraći interval doziranja nego
odraslima. Za određene lekove, ključnu ulogu u određivanju potreba za
doziranjem igraju nasledne osobine (genotip) ili interakcija sa drugim lekovima.
Za neke lekove, kao što su na primer antiepileptici, doziranje se može
kontrolisati na osnovu merenja koncentracije leka u plazmi.
Neželjena dejstva
Što je dete mlađe to je teže identifikovati neželjena dejstva. Fiziološki uslovi i
metabolizam lekova se razlikuje između dece i odraslih. To znači da deca
mogu imati drugačija neželjena dejstva od odraslih. Važno je prijaviti sumnje
na neželjena dejstva Zavodu za lekove.
 Može biti predmet zamene generičkim lekom u apoteci
... Generički lekovi od različitih proizvođača
19
20
Deca i lekovi
Praktični saveti
Endokrinologija
Može biti teško naterati malu decu da uzmu svoje lekove. Pridržavanje
zavisi od uzrasta deteta i sposobnosti da učestvuje u terapiji, motivaciji
staratelja, oblika leka kao i angažovanju lekara ili medicinske sestre.
•
Pokušajte sa davanjem tableta deci uzrasta od oko tri godina. Mnoge
mešavine, posebno penicilin, imaju neprijatan ukus. Roditelji često
potcenjuju sposobnost deteta da proguta tablete. Dobro je ako dete
već u lekarskoj ordinaciji isproba lek koji je u obliku tablete.
•
Lakše je progutati tablete u kombinaciji sa nekom gustom tečnošću
sa „grudvicama“, npr. voćnim jogurtom. U apoteci postoje proizvodi
koji snabdevaju tabletu tankim slojem, sa ukusom, koji olakšava
gutanje. Dete treba da pije tečnost nakon uzimanja tablete.
•
Neke tablete se ne smeju podeliti ili smrskati. Lista takvih tableta
se nalazi na: www.apoteket.se, Nega & Preduzeća, Brošure,
Rukovanje lekovima, Progutati cele („Vård & Företag,
Broschyrer, Läkemedelshantering, Sväljes hela“).
•
Sva inhalaciona terapija se mora pažljivo uvežbati prilikom
ubacivanja i ponoviti tokom sledeće posete.
Dijabetes melitus)
Svi pacijenti sa dijabetesom treba da dobiju savet o pravilnoj ishrani kao i
informacije o značaju dnevne fizičke aktivnosti, prestanku pušenja
(www.slutarokalinjen.org) i gubitku telesne težine u slučaju gojaznosti.
Promene u načinu života su osnova za prevenciju kardiovaskularnih
bolesti.
Cilj za HbA1c
Dobra kontrola glukoze je važna da bi se smanjili simptomi hiperglikemije i
hipoglikemije kao i da bi se sprečile komplikacije dijabetesa. Ciljna vrednost
za kontrolu glukoze je HbA1c ≤52 mmol/mol (6,0 %). Cilj se prilagođava
individualno. U trenutku postavljanja dijagnoze i u godinama neposredno nakon
toga, cilj se eventualno može postaviti niže, na ≤42 mmol/mol (5,0 %). Obratiti
pažnju na rizik od hipoglikemije. Kod starijih i teško obolelih, gde glavni cilj
terapije nije prevencija komplikacija dijabetesa, poželjne su više vrednosti.
Multifaktorijalna terapija
Kardiovaskularne bolesti su uobičajene kod dijabetesa. Osim kontrole
glukoze važno je postići dobru kontrolu krvnog pritiska (ciljni krvni pritisak
130–135/80–85 mmHg), ipak oprezno kod neuropatije/ortostatizma i kod
starijih lica. ACE inhibitori ili ARB su prvi izbor kod dijabetesa sa
mikroalbuminurijom. Terapija statinima je često opravdana.
Srce i krvni sudovi str. 39
Nacionalne smernice za negu kod dijabetesa; www.socialstyrelsen.se
Terapija lekovima kod dijabetesa tip 2; www.lakemedelsverket.se
21
22
nast. Dijabetes melitus tip 2
Endokrinologija
SU-PREPARAT
glimepirid
glipizid
Dijabetes m el i t u s tip 2
Prvi izbor
U lečenju gojaznih pacijenata (BMI >30 kg/m 2) sa dijabetesom tipa 2,
metformin smanjuje ukupnu smrtnost kao i kardiovaskularni mortalitet i
morbiditet. Metformin se preporučuje i za pacijente sa prekomerenom masom
(BMI 25–30 kg/m2 ).
metformin
Mindiab
Samo za iteraciju, nije nova terapija
 Glibenklamid …, Daonil
glibenklamid*
* Ograničena subvencija; www.tlv.se
 Metformin …
Metformin treba prekinuti kod dehidracije i pre radiografije sa
kontrastom. Informacije za pacijente su dostupne za štampanje na
www.janusinfo.se.
Specijalizovana nega
Treći izbor
Za pacijente sa BMI >35 kg/m 2 i nezadovoljavajuće kontrole metabolizma
uprkos terapiji sa metforminom, SU-preparatom ili insulinom.
Kod kontraindikacija (npr. starosti, smanjene funkcije bubrega, druga
disfunkcija organa) preporučuje se insulinska terapija kao prvi izbor.
GLP-1-AGONIST
liraglutid*
Drugi izbor
Kod nedovoljnog efekta metformina alternativno dodati insulin
SU-preparat (sulfonilurea).
Victoza
* Ograničena subvencija; www.tlv.se
Terapiju treba proceniti nakon 3 meseca i isključiti nakon 6 meseci ako se
HbA1c ne smanji za ≥10 mmol/mol a težina ≥3 %. Doze preko 1,2 mg dnevno se
ne preporučuju.
Insulini
Kod dijabetesa tipa 2 potrebne su česte insulinske terapije da bi se dobila
zadovoljavajuća kontrola glukoze. Doza insulina treba da se prilagodi
tako da se dostigne cilj terapije; www.viss.nu.
Diajabetes m e l i t u s tip 1
BRZODELUJUĆI INSULINSKI ANALOG
SREDNJEDELUJUĆI HUMANI INSULIN
humani insulin
Humulin NPH
humani insulin
Insulatard
humani insulin
Insuman Basal
insulin aspart
insulin glulisin
insulin lispro
MIKSTARDI
INSULINA
insulin aspart
insulin lispro
Glimepirid …, Amaryl
NovoRapid
Apidra
Humalog
SREDNJEDELUJUĆI HUMANI INSULIN
humani insulin
humani insulin
humani insulin
NovoMix
Humalog Mix
Humulin NPH
Insulatard
Insuman Basal
BRZODELUJUĆI INSULINSKI ANALOG
insulin aspart
NovoRapid
insulin glulisin
Apidra
insulin lispro
Humalog
nast.
 Može biti predmet zamene generičkim lekom u apoteci
... Generički lekovi od različitih proizvođača
23
24
 Može biti predmet zamene generičkim lekom u apoteci
... Generički lekovi od različitih proizvođača
nast. Tiroidne bolesti
Endokrinologija
Specijalizovana nega
Specijalizovana nega
DUGODELUJUĆI INSULINSKI ANALOG
Insulin glargin se može isprobati kod pacijenata koji kod terapije sa
srednjedelujućim humanim insulinom često imaju noćne hipoglikemije.
TIREOSTATICI
tiamazol
insulin glargin*
Trudnicama i kod intolerancije na tiamazol
propiltiouracil
Tiotil
Lantus
* Ograničena subvencija; www.tlv.se
Thacapzol
Može prouzrokovati ozbiljno oštećenje jetre, redovno kontrolisati enzime jetre.
Kod akutnog stanja u slučaju bolničkog
lečenja dijabetesa tip 1 i 2
humani insulin
Nedostatak vitamina D
Humulin Regular
Nedostatak vitamina D (S-25-OH-vitamin D <25 nmol/l) je globalno veliki
problem, ali je još uvek nejasno koliko je ovaj problem rasprostranjen u
Švedskoj. Faktori rizika su nedostatak izloženosti suncu, odeća koja
pokriva, tamna koža, starost i malapsorpcija.
Teška hipoglikemija/insulinska koma
glukagon
Nedostatak vitamina D; www.viss.nu
Glucagon Novo Nordisk
SU-preparati mogu da izazovu dugotrajnu hipoglikemiju koja uvek treba
da dovede do hospitalizacije.
VITAMIN D
holekalciferol
Pomoćna sredstva kod dijabetesa
Kod istovremeno niskog unosa kalcijuma
kalcijumKalcipos-D forte tablete
karbonat
+ holekalciferol
 Calcichew-D3 Forte, Kalcipos-D forte
tablete za
žvakanje
Preporuke za samostalno merenje glukoze kod
dijabetesa; www.janusinfo.se
Tireoidne bolesti
Divisun
Dijagnostika i terapija tiroidnih bolesti; www.viss.nu
TIREOIDNI HORMON
levotiroksin
Levaxin
nast.
25
26
 Može biti predmet zamene generičkim lekom u apoteci
Endokrinologija
Specijalizovana nega
Trudnoća i dojenje
Nedostatak adrenokortikalnog hormona
Rani simptomi su difuzni – umor, gubitak apetita, loša koncentracija,
hipotenzija i nejasan bol. Adrenokortikalna insuficijencija je retka ali važna
diferencijalna dijagnoza kod disfunkcije cirkulacije. Brza dijagnostika i
terapija mogu spasiti život. Adrenokortikalna insuficijencija se može javiti i
nakon kortizonske terapije.
U lečenju lekovima tokom trudnoće i dojenja treba uvek uraditi procenu
rizika i koristi. Korist jednog leka može ipak u mnogim slučajevima biti
veća od eventualnog rizika.
GLUKOKORTIKOIDI
hidrokortizon
hidrokortizon
Doza kao i vreme izloženosti određenom leku tokom života fetusa je od
velikog značaja. Rizik od deformacija je najveći tokom prvog tromesečja
dok terapija lekovima tokom kasnije trudnoće može da utiče na npr.
sazrevanje organa, rast i centralni nervni sistem. Izloženost na kraju
trudnoće može izazvati simptome apstinencije ili druge posledice po
bebu u neonatalnom periodu.
Trudnoća i terapija lekovima
Hydrokortison Nycomed
Solu-Cortef
MINERALOKORTIKOID
fludrokortizon
Florinef
Kako akutne tako i hronične bolesti ali i tegobe izazvane trudnoćom često
zahtevaju farmakološko lečenje. Bolest koja se ne leči može dovesti do
većeg rizika za dete nego potencijalno povećan rizik koji izloženost
određenom leku tokom života fetusa može izazvati. Glavne fiziološke
promene koje se dešavaju tokom trudnoće često utiču na razlaganje i
izlučivanje leka, što može dovesti do toga da se doza mora prilagoditi. To
može biti od značaja u slučajevima gde postoji mogućnost za određivanje
koncentracije leka u plazmi.
Hiperprolaktinemija
Istraživanje na endokrinološkoj i/ili ginekološkoj specijalističkoj klinici. Za
žene pogledati i pod Ginekologija i akušerstvo str. 37.
DOPAMINSKI AGONISTI
Parlodel, Pravidel
bromokriptin
Cabergoline …, Dostinex
kabergolin
Trudnička mučnina
Prvi izbor
meklizin
Postafen
Drugi izbor – kod nezadovoljavajućeg efekta
prometazin
Lergigan comp
+ kofein + efedrin
 Može biti predmet zamene generičkim lekom u apoteci
... Generički lekovi od različitih proizvođača
27
28
Trudnoća i dojenje
Dojenje i terapija lekovima
Ginekologija i akušerstvo
Kod dojenja, rizik od farmakološkog efekta na dete zavisi od mnogih
faktora, npr. nivoa leka u mleku, uzrasta deteta i opšteg stanja kao i
sposobnosti deteta da apsorbuje i eliminiše lek. Prevremeno rođena deca
i bolesna deca su osetljivija na moguć uticaj leka. Pošto su neželjena
dejstva kod odojčeta često nespecifična, važno je biti obazriv na
negativne efekte leka tokom dojenja.
Kontracepcija
Kontracepcija; www.lakemedelsverket.se
Smernice za terapiju sa hormonskom metodom kontracepcije;
www.janusinfo.se
Kombinovana hormonska kontracepcija
Specijalizovana nega
Visoko efikasna metoda kontracepcije sa skoro stopostotnom zaštitom od
neželjene trudnoće. Kombinovane kontraceptivne pilule obično sadrže
sintetički estrogen etinil estradiol i progestagen. Kod novog propisivanja, prvi
izbor su monofazne niskodozne kontraceptivne pilule sa levonorgestrelom,
ali individualno prilagođavanje je važno za pridržavanje pacijenta terapiji.
Prestanak dojenja
kabergolin
 Cabergoline …, Dostinex
Pozitivni zdravstveni efekti
Za informacije o efektima pojedinačnih lekova:
Lekovi i uticaj na fetus; www.janusinfo.se
Lekovi i dojenje; www.janusinfo.se
•
Smanjena bol tokom menstruacije.
•
Smanjena krvarenja, što smanjuje pojavu anemije usled nedostatka
gvožđa.
Kod pitanja o lekovima tokom trudnoće i dojenja, kontaktirajte centralu
za pružanje informacija o lekovima pri Karolinskoj bolnici, Karolic; tel 585
810 60, [email protected]
•
Redovno krvarenje.
•
Smanjena pojava funkcionalnih cisti jajnika.
•
Bolje očuvana plodnost.
•
Smanjen rizik od karcinoma jajnika, materice i kolorektalnog karcinoma.
Negativni zdravstveni efekti
•
Povećan rizik od venske tromboembolije (VTE).
Komponenta estrogena je zadužena za povećan rizik od tromboze a
progestagena komponenta modifikuje rizik. Kombinovane kontraceptivne
pilule koje sadrže levonorgestrel smanjuju rizik od venske tromboembolije
za razliku od preparata sa drugim progestagenima.
Godišnja učestalost tromboze kod zdravih žena u reproduktivnom dobu koje ne
koriste kontraceptivne pilule je 1/10 000. Za korisnice kontraceptivnih pilula,
odgovarajuća cifra je 2-4/10 000, u poređenju sa incidencom u trudnoći koja je
10/10 000.
 Može biti predmet zamene generičkim lekom u apoteci
... Generički lekovi od različitih proizvođača
29
30
Ginekologija i akušerstvo
nast. Kontracepcija
Sadržaj progestagena varira u različitim preparatima i čini glavni deo
doživljenih neželjenih dejstava, kao što su oticanje dojki, poremećaji
raspoloženja i depresija.
Prvi izbor
levonorgestrel
+ etinil estradiol
Drugi izbor
drospirenon
+ etinil estradiol
etonogestrel
+ etinil estradiol
nomegestrol
+ estradiol
Nema povećanog rizika za dekalcifikacije kostiju uz korišćenje niskodoznih
progestagenih metoda.
noretisteron
Mini-Pe*
* Nije u okviru subvencionisanih lekova i ne subvencioniše se od strane
SLL ženama ispod 26 godina.
Prionelle
 Abelonelle 28, Prionelle 28
Hormonska spirala obezbeđuje smanjenu količinu krvarenja, smanjenu
anemiju i smanjen rizik od karcinoma materice. Korišćenje hormonske spirale
može izazvati manja krvarenja na početku a zatim oskudna krvarenja ili
amenoreju.
Yaz*
NuvaRing** vaginalni prsten
levonorgestrel
Zoely*
Mirena hormonska spirala
** Nije u okviru subvencionisanih lekova, ali se subvencioniše od
strane SLL ženama ispod 26 godina.
SREDNJEDOZNE PROGESTAGEE METODE
Preventivna bezbednost srednjedoznih progestagenih metoda je uporediva
sa kombinovanim kontraceptivnim pilulama. Takođe se može koristiti od
strane dojilja, ali ne ranije od 6 nedelja posle rođenja zdravog, donešenog
deteta. Neredovna krvarenja, promene raspoloženja, oticanje grudi, dobitak
telesne težine i akne su najčešća neželjena dejstva.
Kombinovane monofazne kontraceptivne pilule se mogu koristiti bez
prekida kako bi se smanjile menstrualne tegobe. Ukoliko dođe do
krvarenja može se napraviti pauza 3–7 dana sa očuvanim preventivnim
dejstvom; www.janusinfo.se.
desogestrel
Desogestrel …*, Azalia*, Cerazette*, Gestrina*
etonogestrel
Nexplanon implantat
* Nije u okviru subvencionisanih lekova, ne subvencioniše se od strane SLL
ženama ispod 26 godina i nije zamenljiv u apoteci.
Progestagene metode
VISOKODOZNE PROGESTAGENE METODE
Visokodozni dugodelujući progestageni obezbeđuju visoko efikasnu zaštitu
od trudnoće. Endogena proizvodnja estrogena postaje toliko niska da kod
dugotrajne upotrebe postoji rizik od dekalcifikacije kostiju, što bi trebalo uzeti
u obzir kod tinejdžera i žena preko 45 godina. Amenoreja i neredovna
krvarenja su uobičajena.
* Nije u okviru subvencionisanih lekova i ne subvencioniše se od strane
SLL ženama ispod 26 godina.
Kontraceptivna sigurnost varira između različitih progestagenih metoda.
Ne postoji povećan rizik od tromboze.
NISKODOZNE PROGESTAGENE METODE
Kontraceptivne mini pilule pružaju adekvatan preventivan efekat
ženama preko 40 godina. Preventivna efikasnost je lošija u odnosu na
kombinovanu hormonsku kontracepciju i stoga se ne preporučuje kao
prvi izbor mladim ženama. Može dobro da se koristi od strane dojilja, ali ne
ranije od 6 nedelja posle rođenja zdravog, donešenog deteta.
medroksiprogesteron
Nehormonska kontracepcija
BAKARNA SPIRALA
Bakarna spirala se može preporučiti ženama bilo da su bile trudne ili ne.
nast.
 Može biti predmet zamene generičkim lekom u
apoteci
31
... Generički lekovi od različitih proizvođača
32
Ginekologija i akušerstvo
Ginekologija i akušerstvo
Vaginitis, vaginoza
Spirala nije prvi izbor kod najmlađih, ali se može razmotriti nakon
individualne procene. Bakarna spirala može izazvati obilne menstruacije i
dismenoreju.
Dijagnostika i lečenje bolesti vulve i vagine;
www.janusinfo.se
Akutna kontracepcija
levonorgestrel
ulipristal
Kandidijaza
Norlevo* bez recepta
ellaOne* sa receptom

flukonazol
Fluconazol …, Diflucan kapsule
klotrimazol
Canesten vaginalete
Kod trudnoće se prvenstveno preporučuje klotrimazol.
* Nije u okviru subvencionisanih lekova
Akutna kontracepcija pruža bolju zaštitu što se ranije uzme. Pojedinačna
doza leka Norlevo je efikasna do 3 dana nakon nezaštićenog odnosa.
Norlevo se ne preporučuje za telesne težine > 75 kg usled lošeg efekta.
ellaOne je efikasna do 5 dana nakon nezaštićenog odnosa. Bakarna
spirala je veoma efikasna metoda ako se nameštanje izvrši u roku od 5
dana nakon nezaštićenog odnosa.
Bakterijski vaginitis
klindamicin
metronidazol
Dalacin vagitorije, vaginalna krema
Flagyl tablete, vagitorije
I protiv trihomonasa
Predmenstrualni disforični poremećaj
Dismenoreja
naproksen
Depo-Provera inj
Predmenstrualni disforični poremećaj (PMDD) je stanje koje pogodi 3–5 % žena
u reproduktivnom dobu i uključuje ozbiljne predmenstrualne simptome, naročito
razdražljivost, depresiju, napetost i labilnost, sa značajnim uticajem na
svakodnevni život. Simptomi treba potpuno da nestanu tokom prve nedelje nakon
menstruacije. Dijagnoza zahteva najmanje pet cikličnih simptoma, sa bar jednim od
gore navedenih kardinalnih simptoma. Dijagnoza se potvrđuje dnevnim procenama
simptoma tokom dva uzastopna menstrualna ciklusa.
 Naproxen ..., Alpoxen, Pronaxen
Čak i kombinovana hormonska preventivna sredstva imaju dobro
dokumentovan efekat kod dismenoreje kao i hormonska spirala.
Kombinovane monofazne kontraceptivne pilule se mogu koristiti bez
prekida kako bi se smanjile menstrualne tegobe. Ukoliko dođe do
krvarenja može se napraviti pauza 3–7 dana sa očuvanim preventivnim
dejstvom; www.janusinfo.se.
Terapije sa SSRI su u placebo kontrolisanim ispitivanjima pokazale veoma
dobar efekat kod PMDD-a. Različiti SSRI preparati imaju isti efekat.
Terapija lekovima samo tokom lutealne faze je jednako uspešna kao
kontinuirana terapija.
Obilna menstruacija
Ispitivanje i lečenje ginekoloških poremećaja krvarenja;
www.janusinfo.se
citalopram
sertralin
levonorgestrel
Mirena hormonska spirala
traneksamična kiselina Tranexamsyra …, Cyklokapron, Cyklonova,

Tranon
Čak i kombinovana hormonska preventivna sredstva imaju dobro
dokumentovan efekat a naproksen određen efekat kod obilne
menstruacije.
 Može biti predmet zamene generičkim lekom u apoteci
... Generički lekovi od različitih proizvođača

Citalopram ... 20 mg/dnevno

Sertralin ..., Oralin, Sertrone, Zoloft
50–100 mg/dnevno
33
34
Može biti predmet zamene generičkim lekom u apoteci
... Generički lekovi od različitih proizvođača
Ginekologija i akušerstvo
nast. Tegobe u menopauzi
Tegobe u menopauzi
KOMBINACIJE PROGESTAGEN-ESTROGEN
Smernice za terapiju estrogenom kod klimakteričnih tegoba;
www.janusinfo.se
Prvi izbor – stalna kombinacija za bolje pridržavanje
Sekvencijalna terapija
noretisteron
+ estradiol
Hormonska terapija tegoba u menopauzi je vrlo uspešna i odnos rizika i
koristi je jasno povoljan ukoliko se tretman započne neposredno nakon
menopauze i ograniči na oko 5 godina. Tri od deset žena u menopauzi
imaju tako ozbiljne tegobe (znojenja, valunge i probleme sa spavanjem)
da one žele terapiju. Ove tegobe obično traju nekoliko godina pre i posle
poslednje menstruacije, menopauze. Hormonska terapija može da se
preporuči ženama sa simptomima koji negativno utiču na kvalitet života.
Estrogenska terapija sa sistemskim efektom obezbeđuje odlično olakšanje
simptoma kod valunga i znojenja.
Lokalna terapija estrogenom ima dobar efekat kod urogenitalnih simptoma
sa suvom sluzokožom, zbog nedostatka estrogena. Ženama sa
menopauzom pre 45. godine će se, bez obzira na simptome, uvek ponuditi
zamena za terapiju sa srednjepotentnim estrogenom do očekivanog
godišta za menopauzu ako ne postoje nikakve kontraindikacije.
Novofem
Kontinuirana terapija
medroksiprogesteron
Indivina
+ estradiol
Activelle, Cliovelle
noretisteron
+ estradiol
Drugi izbor – individualna kombinacija estrogen + progestagen
Sve žene koje nisu imale histerektomiju i koje se leče srednjepotentnim
estrogenskim preparatima treba da imaju dodatak progestagena kako bi
zaštitile endometrijum.
Kontraindikacije za supstituciju sa srednjepotentnim estrogenima su rak
dojke ili materice, prethodna tromboza dubokih vena, plućna embolija,
angina pektoris, infarkt, šlog, kao i teško oboljenje jetre.
ESTROGENI
estradiol
estradiol
Femanest
Estradot flaster
PROGESTAGENI
levonorgestrel
medroksiprogesteron
noretisteron
Mirena hormonska spirala
Provera
Primolut-Nor
Vaginalna suvoća
ESTROGENI ZA LOKALNU TERAPIJU
Koristi se bez dodatka progestagena. Ne povećava rizik od raka dojke.
estradiol
Oestring vaginalni prsten
estradiol
Vagifem* vaginalete
estriol
Ovesterin vaginalna krema, vagitorije
Princip lečenja je da se koristi najniža efektivna doza tokom ograničenog
vremenskog perioda. Produžena terapija sa srednjepotentnim
estrogenskim preparatima uzrokuje neznatno povećan rizik od raka dojke
koji postaje merljiv posle pet godina lečenja. Rizik je veći sa
kombinovanom terapijom (estrogen + progestagen) u odnosu na onu
samo sa estrogenom.
* Nije u okviru subvencionisanih lekova
Za žene starosti 50-59 godina, terapija ima nekoliko pozitivnih
zdravstvenih efekata, uključujući i blagotvorno dejstvo na procenat
mineralne gustine kostiju i smanjen rizik od preloma i izgleda da
smanjuje rizik od kardiovaskularnih bolesti. Tretman treba redovno
ocenjivati i preispitati.
nast.
35
36
Ginekologija i akušerstvo
 Može biti predmet zamene generičkim lekom u apoteci
Ginekologija i akušerstvo
Specijalizovana nega
Specijalizovana nega
Hiperprolaktinemija
Lečenje steriliteta
bromokriptin
kabergolin
Stimulacija ovulacije

Parlodel, Pravidel

Cabergoline …, Dostinex
Prvi izbor
klomifen
Lažni trudovi i preteći prevremeni
porođaj
atosiban
Tractocile
terbutalin
Pergotime
Drugi izbor – FSH-preparat
Indukcija ovulacije nakon stimulacije ovulacije
Bricanyl inj
Profilaksa protiv Rh-imunizacije
horionski gonadropin
alfa
anti-D
imunoglobulin
Sniženje gonadotropina
Ovitrelle
Rhophylac
nafarelin
 Synarel, Synarela sprej za nos
Sazrevanje grlića materice
dinoproston
mizoprostol
Antagonist gonadotropina
Minprostin
Cytotec
ganireliks
Suplementacija lutealne faze
Stimulacija kontrakcija
oksitocin
Oxytocin Pilum
Krvarenje kod porođaja i abortusa
Prvi izbor
oksitocin
Oxytocin Pilum
Drugi izbor
karboprost
metilergometrin
Prostinfenem
Methergin
Orgalutran inj
Prvi izbor
progesteron
Crinone vaginalni gel
Drugi izbor
progesteron
Progesteron MIC APL vagitorije
Medicinski abortus
mifepriston
mizoprostol
Mifepristone Linepharma
Cytotec
 Može biti predmet zamene generičkim lekom u apoteci
... Generički lekovi od različitih proizvođača
37
38
 Može biti predmet zamene generičkim lekom u apoteci
nast. Lekovi za snižavanje lipida
Srce i krvni sudovi
STATINI
simvastatin
Simvastatin …, Simidon
Preporuke za kardiovaskularne lekove važe isto za muškarce i žene.
atorvastatin
Atorvastatin …, Atorab, Atorbir, Atorstad,
(20–)40 mg/dnevno
Atorvastad, Lipitor, Zarator
10(–80) mg/dnevno
Prevencija kardiovaskularnih bolesti
Mere po pitanju stila života
Simvastatin za kardiovaskularnu prevenciju...; www.janusinfo.se
Uznapredovali poremećaji lipida – ispitivanje i preporuke oko
terapije; www.janusinfo.se
Promene stila života su osnova kardiovaskularne prevencije.
•
Prestanak pušenja. Ponuditi pacijentu strukturiran prestanak
pušenja sa sredstvima za zamenu nikotina;
www.slutarokalinjen.org.
•
Fizička aktivnost. Razmotriti FaR; www.viss.nu eller www.fyss.se.
•
Izbalansirana dijeta.
Profilaksa arterijske tromboze
Profilaksa tromboze kod ishemijske bolesti srca str.
43, nakon infarkta srca str 44, kod atrijalne fibrilacije str.
50, periferna arterijska bolest str. 52, ishemijski moždani
udar str. 78, 79.
Lekovi za sniženje krvnog pritiska
ASA, ili druga antitrombocitna terapija se ne preporučuje kao primarna
preventivna terapija pacijentima bez manifestne aterosklerotske bolesti.
Bolje negujte krvni pritisak – postavite ciljeve za krvni pritisak
zajedno sa pacijentom, kombinujte više i pratite.
Hipertenzija
Hipertenzija str. 40
Bolje negujte krvni pritisak – postavite ciljeve za krvni pritisak
zajedno sa pacijentom, kombinujte više i pratite.
Lekovi za snižavanje lipida
Statini su dobro istraženi i dokumentovani u smanjenju morbiditeta i
mortaliteta. Za prevenciju kardiovaskularnih bolesti kod pacijenata bez
uznapredovalih poremećaja lipida, na terapiju treba da utiče rizik a ne nivo
holesterola .
Dobra terapija krvnog pritiska je važan deo kardiovaskularne prevencije u
svim uzrastima, dobro je dokumentovana, bar do uzrasta do 85 godina
starosti. Danas postoje neodgovarajuće terapije. Ciljni krvni pritisak je
<140/90 mmHg kod nekomplikovane hipertenzije. Kod istovremenog
dijabetesa, bolesti bubrega, ili veoma visokog kardiovaskularnog rizika, npr.
prethodni moždani udar/TIA, infarkt miokarda, srčana insuficijencija ili
periferna arterijska bolest, treba težiti nižem ciljnom krvnom pritisku (130135/80-85 mmHg). Dvadesetčetvoro časovno merenje krvnog pritiska može
da pruži preciznije informacije o rizicima/prognozama. Često se zahteva
kombinovana terapija. Više pacijenata bi trebalo da postigne ciljni krvni
pritisak.
Simvastatin u dozi (20–)40 mg/dnevno se preporučuje kao
kardiovaskularna prevencija većini visokorizičnih pacijenata sa prosečnim
do umereno povišenim nivoom holesterola. Veća doza je najbolje
dokumentovana. Ona takođe pruža nešto veće snižavanje holesterola i
treba joj težiti ako se toleriše, ali je ne treba davati svim pacijentima.
Generički atorvastatin u dozi od 10(–80) mg/dnevno se preporučuje kao
alternativa simvastatinu. Preporučuje se uzdržavanje od visokog
doziranja jer dodatna korist od 80 mg/dnevno je mala a neželjeno
dejstvo statina je zavisnost od doze.
nast.
Preporuke za terapiju hipertenzije; www.janusinfo.se
39
40
nast. Hipertenzija
Srce i krvni
sudovi
Prvi izbor
ACE INHIBITORI
enalapril
ramipril
Fiksne kombinacije preparata

enalapril
Enalapril Comp ...,
Enalapril/Hydrochlorothiazide ..., Linatil
+ hidrohlortiazid
comp, Renitec comp, Synerpril

kandesartan
Candesartan/Hydrochlorothiazide ..., Atacand
Plus, Blopresid Comp, Candemox Comp,
+ hidrohlortiazid
Candesarstad Comp, Candexetil Comp

losartan
Losartan/Hydrochlorothiazide …, Losarstad
+ hidrohlortiazid
Comp, Losatrix Comp, Marozid, Tanlozid

Enalapril …, Renitec

Ramipril …, Triatec
BLOKATORI ANGIOTENZINSKIH RECEPTORA (ARB)
Candesartan ..., Amias, Candesarstad,
kandesartan
Candexetil, Kandrozid
Losartan …, Losarstad, Losatrix, Lostankal
losartan
Hipertenziju kod dijabetesa sa ili bez nefropatije treba lečiti ACEinhibitorima ili ARB-om.
Drugi izbor
BETA BLOKATORI
metoprolol sukcinat*  Metoprolol …, Metomylan, Seloken ZOC
ANTAGONIST KALCIJUMA
 Amlodipin …, Amlarrow, Amloratio, Norvasc
amlodipin
DIURETIK
bendroflumetiazid
hidrohlortiazid
hidrohlortiazid
+ amilorid
hlortalidon
 Može biti predmet zamene generičkim lekom u apoteci
... Generički lekovi od različitih proizvođača
* Ograničena subvencija; www.tlv.se
Beta blokatori se daju kao dodatna terapija kod hipertenzije ili
istovremeno kod ishemijske bolesti srca, aritmije, srčane insuficijencije ili
migrene. Kombinacija tiazida i beta blokatora povećava rizik od
dijabetogenih efekata.
Dopunska terapija
ANTAGONIST ALDOSTERONA (Antagonist receptora mineralokortikoida)
Salures

Hydroklortiazid ..., Esidrex

Normorix mite, Sparkal mite
Amiloferm, Normorix, Sparkal

Hygropax
spironolakton
Uzmite u obzir rizik od hipokalijemije i hiponatrijemije kao i metabolička
neželjena dejstva kod viših doza. U slučajevima bubrežne
insuficijencije (eGFR <30 ml/min) preporučuje se furosemid umesto
tiazidnih diuretika.
 Spironolakton …, Aldactone
ALFA BLOKATORI
doksazosin*
 Doxazosin …, Alfadil, Cardura
* Ograničena subvencija; www.tlv.se
KOMBINACIJE
ACE inhibitori ili ARB plus amlodipin i/ili tiazid su kombinacije koje se
preporučuju. Kombinacija ACE inhibitora i ARB se ne preporučuje zbog
rizika od neželjenih dejstava (dejstvo na bubrege, poremećaj elektrolita)
bez povećanog efekta.
Specijalizovana nega
ALFA- I BETA BLOKATORI
labetalol*
Trandate
* Ograničena subvencija; www.tlv.se
nast.
 Može biti predmet zamene generičkim lekom na recept
... Generički lekovi od različitih proizvođača
41
42
 Može biti predmet zamene generičkim lekom u apoteci
... Generički lekovi od različitih proizvođača
Srce i krvni sudovi
Srce i krvni sudovi
Ishemijska bolest srca
Sekundarna profilaksa nakon infarkta srca
Prevencija
INHIBITORI AGREGACIJE TROMBOCITA
Videti str. 43
STATINI
Lekovi za snižavanje lipida str. 39
BETA BLOKATORI
metoprolol sukcinat
INHIBITORI AGREGACIJE TROMBOCITA
acetilsalicilna kiselina Trombyl
75 mg/dnevno
 Metoprolol …, Metomylan, Seloken ZOC
100–200 mg/dnevno
STATINI
Lekovi za snižavanje lipida str. 39
Kod sumnje na nestabilni akutni koronarni sindrom/infarkt, daje se početna
doza od 500 mg puferovane acetilsalicilne kiseline, npr. šumeći Magnecyl.
 Clopidogrel ..., Cloriocard, Grepid, Plavix
klopidogrel
ACE-INHIBITORI
Kod snižene funkcije leve komore, dijabetesa ili hipertenzije
ramipril
 Ramipril ..., Triatec
ciljna doza 10 mg/dnevno*
Vremenski ograničena kombinovana terapija sa ASA kod akutnog
koronarnog sindroma ili PCI sa stentom i kao alternativa kod preosetljivosti
na ASA. Kod ranijih ulkusnih bolesti sigurnije je dodati IPP u ASA nego
preći na klopidogrel.
Preporuke za lečenje akutnog koronarnog sindroma sa
inhibitorima ADP receptora; www.janusinfo.se
ANTAGONIST ALDOSTERONA (Antagonist receptora
mineralokortikoida)
Specijalizovana nega
Kod srčane insuficijencije nakon infarkta razmotriti
Prvi izbor
spironolakton
 Spironolakton …, Aldactone
25(–50) mg/dnevno
INHIBITORI AGREGACIJE TROMBOCITA
tikagrelor
Brilique
Uzeti u obzir rizik od hiperkalijemije.
OSTALA ANTITROMBOCITNA TERAPIJA
bivalirudin
Angiox
enoksaparin
Klexane
fondaparinuks
heparin-natrijum
Drugi izbor – kod endokrinih neželjenih dejstava
eplerenon
Inspra
50 mg/dnevno
Uzeti u obzir rizik od hiperkalijemije.
Arixtra
Heparin LEO
* Pokazalo se da ciljna doza smanjuje pojavu bolesti i trebalo bi joj
stremiti ako pacijent to može da toleriše.
 Može biti predmet zamene generičkim lekom u apoteci
... Generički lekovi od različitih proizvođača
43
44
Srce
i
sudovi
Srce i krvni
sudovi
Angina pektoris
krvni
Srčana insuficijencija sa smanjenom funkcijom
leve komore (EF <40 %)
Zaustaviti napad
NITROGLICERIN
gliceriltrinitrat
gliceriltrinitrat
 Može biti predmet zamene generičkim lekom u apoteci
... Generički lekovi od različitih proizvođača
Glytrin, Nitrolingual sprej
Nitroglycerin Recip oribleta
Osigurati dijagnozu pre terapije prema “koracima srčane insuficijencije”
i težiti ka dobroj kontroli frekvencije (ispod 70 otkucaja/minut kod
sinusnog ritma).
Nitroglycerin BioPhausia inf
Uput za prijemna odeljenja za srčanu insuficijenciju u bolnicama može biti
iskorišćen u pomoći sa titracijom doze i informacijama. Nakon optimizacije
terapije lekovima, treba uraditi novu procenu srčane funkcije. Nakon daljeg
smanjenja ejekcione frakcije (EF <35%) poslati uput na razmatranje za
pejsmejker (CRT) ili defibrilator (ICD). Za CRT se zahteva povećana širina
QRS >120 ms.
Specijalizovana nega
gliceriltrinitrat
Prevenirati napad
BETA BLOKATORI
bisoprolol

Bisoprolol …, Bisocard, Bisomyl, Bisostad,
Emconcor, Emconcor CHF
metoprolol sukcinat  Metoprolol …, Metomylan, Seloken ZOC
Uput za razmatranje:
Pejsmejker terapija (CRT), ICD?
Dodatak antagonista aldosterona
NYHA II-IV (EF <35 %)
ANTAGONIST KALCIJUMA
Amlodipin …, Amlarrow, Amloratio, Norvasc
amlodipin
verapamil
Isoptin Retard
ACE inhibitori* + beta blokatori
NYHA II
DUGODELUJUĆI NITRAT
izosorbid mononitrat  Isosorbidmononitrat …, Imdur
ACE inhibitori
NYHA I (EF <40 %)
* ARB kod intolerancije ACE inhibitora i NYHA II-IV
Srčana insuficijencija sa očuvanom
funkcijom leve komore (dijastolna srčana
insuficijencija)
Terapija prema “koracima srčane insuficijencije” poboljšava simptome i
prognozu. Pored toga daje se diuretik kod simptomatskih potreba i digoksin
kod fibrilacije srčanih pretkomora ili simptomatskih potreba. Mere po pitanju
životnog stila (ishrane i vežbe) su važni i kod u srčane insuficijencije.
Lečenje osnovne bolesti (npr. hipertenzija) može pozitivno da utiče na
proces. Još uvek nijedna terapija srčane insuficijencije nije ukazala na
poboljšanu prognozu za normalnu funkciju leve komore. Simptomatska
terapija kao kod sistolne srčane insuficijencije (srčane insuficijencije sa
smanjenom funkcijom leve komore).
 Može biti predmet zamene generičkim lekom u apoteci
... Generički lekovi od različitih proizvođača
45
46
nast. Srčana insuficijencija sa smanjenom funkcijom leve komore (EF <40 %)
Srce i krvni
sudovi
Kod intolerancije ACE inhibitora i NYHA II-IV
Asimpomatska srčana insuficijencija; NYHA
I
ACE-INHIBITORI
enalapril
ramipril
BLOKATORI ANGIOTENZINSKIH RECEPTORA
(ARB)
kandesartan

Enalapril …, Renitec
ciljna doza 20–40 mg/dnevno*

Ramipril …, Triatec
ciljna doza 10 mg/dnevno*
losartan
Simptomatska srčana insuficijencija sa blagim do umerenim
smanjenjem funkcije leve komore; NYHA II–IV

Candesartan ..., Amias, Candesarstad,
Candexetil, Kandrozid
ciljna doza 32 mg/dnevno*

Losartan …, Losarstad, Losatrix, Lostankal
ciljna doza 150 mg/dnevno*
Terapija simptomatske srčane insuficijencije
DIURETIK
bendroflumetiazid**
Salures
Furosemid …, Furix, Impugan
furosemid
furosemid
Lasix Retard
Hydroklortiazid ..., Esidrex
hidrohlortiazid**
** Tiazidi imaju lošiji efekat kod smanjene funkcije bubrega. Ne treba ih
koristiti kod eGFR <30 ml/min.
Kod hiperkalijemije
Prvi izbor
 Spironolakton …, Aldactone
spironolakton
ACE inhibitori prema gore navedenom u kombinaciji sa
BETA BLOKATORI
bisoprolol
Bisoprolol …, Bisocard, Bisomyl, Bisostad,
Emconcor, Emconcor CHF
ciljna doza 10 mg/dnevno*
metoprolol sukcinat Metoprolol …, Metomylan, Seloken ZOC
ciljna doza 200 mg/dnevno*
Simptomatska srčana insuficijencija sa umerenim do
naglašenim smanjenjem funkcije leve komore; NYHA II-IV
Drugi izbor
amilorid
kalijum-hlorid
Lekovi prema gore navedenom u kombinaciji sa
ANTAGONIST ALDOSTERONA (Antagonist receptora
mineralokortikoida)
Prvi izbor
 Spironolakton …, Aldactone
spironolakton
25(–50) mg/dnevno
Amilorid Mylan
Kaleorid
Kod atrijalne fibrilacije ili kao simptomatsku dodatnu
terapiju kod teške srčane insuficijencije
Razmotriti
digoksin
Uzeti u obzir rizik od hiperkalijemije.
Drugi izbor – kod endokrinih neželjenih dejstava
eplerenon
Inspra
50 mg/dnevno
Uzeti u obzir rizik od hiperkalijemije.
Digoxin BioPhausia
nast.
* Pokazalo se da ciljna doza smanjuje pojavu bolesti i trebalo bi joj
stremiti ako pacijent to može da toleriše.
* Pokazalo se da ciljna doza smanjuje pojavu bolesti i trebalo bi joj
stremiti ako pacijent to može da toleriše.
 Može biti predmet zamene generičkim lekom u apoteci
... Generički lekovi od različitih proizvođača
47
48
Srce i krvni sudovi
 Može biti predmet zamene generičkim lekom u apoteci
... Generički lekovi od različitih proizvođača
nast. Atrijalna fibrilacija, atrijalni flater
Specijalizovana nega
Atrijalna fibrilacija, atrijalni flater
Drugi izbor – kod strukturane bolesti srca
Zauzeti stav po pitanju antikoagulantne terapije! Izbor između
regulacije frekvencije i regulacije ritma treba da se rukovodi
simptomima pacijenta i izbor ne utiče na prognozu. Tretirati osnovna
oboljenja i faktore rizika kao što je hipertenzija.
amjodaron
Amiodaron Hameln inj
Cordarone tablete
Amjodaron i dronedaron se značajno integrišu sa
antikoagulansima.
Regulacija frekvencije
Dobra regulacija frekvencije je važna za atrijalnu fibrilaciju/flater. Digoksin
se ne preporučuje kao monoterapija za regulisanje frekvencije.
Profilaksa tromboembolije
bisoprolol
digoksin
verapamil
Procenu rizika sa CHA2DS2-VASc treba koristiti za zauzimanje stava
po pitanju antikoagulantne terapije. CHA2DS2-VASc ≥2 predstavlja indikaciju za
antikoagulantnu terapiju. Kod CHA2 DS2 -VASc =1, razmotriti antikoagulantnu
terapiju (godine su najvažniji predskazivač). Eliminišite faktore rizika za
krvarenje kao što su visok krvni pritisak i prekomerena upotreba alkohola.
Izbegavajte preparate koji povećavaju rizik od krvarenja, npr. COX inhibitore
(NSAIL) i omega-3 masne kiseline.
Bisoprolol …, Bisocard, Bisomyl, Bisostad,
Emconcor, Emconcor CHF
Digoxin BioPhausia
Isoptin Retard
till antitro mbotisk
Regulacija ritma
Kada simptomatske atrijalne fibrilacije/flatera treba razmotriti elektrokonverziju, terapiju antiaritmicima ili invazivnu intervenciju. Ovi tretmani se
kontrolišu preko specijalizovane nege. Antiaritmici mogu da izazovu
ozbiljna
neželjena dejstva. Uzeti u obzir moguću pojavu kontraindikacija tokom
tekuće terapije (npr. srčana insuficijencija, ishemijska bolest srca,
bubrežna insuficijencija, produženje QT). U prelasku od paroksizmalne
do permanentne/hronične fibrilacije/flatera treba uključiti antiaritmik
Kod atrijalne fibrilacije uvek procenite rizik od moždanog udara koristeći
CHA2DS2-VASc i zauzmite stav po pitanju profilakse tromboembolije.
2
2
Dati prioritet antikoagulantnoj terapiji ispred ASA.
varfarin
varfarin
Specijalizovana nega
ANTIARITMICI
Prvi izbor
dronedaron*
flekainid**
sotalol
Iz sigurnosnih razloga, koristiti specifičnu doznu jedinicu za bele varfarin
tablete, kako bi mogle da se razlikuju od drugih tableta. Važno je da se
evidencija lekova ažurira kod promene preparata kako bi se izbegla
dvostruka terapija sa Waran i Warfarin Orion.
Multaq
Tambocor
Sotalol Mylan
* Ograničena subvencija; www.tlv.se
** Trebalo bi uglavnom kombinovati sa beta
blokatorima
 Može biti predmet zamene generičkim lekom u apoteci
... Generički lekovi od različitih proizvođača
Waran sadrži plavu boju, indigokarmin
Warfarin Orion
Na prvom mestu se preporučuje AK terapija sa varfarinom. Tri nova oralna
antikoagulansa (NOAK) su u većim međunarodnim studijama pokazale
sličnu ili bolju prevenciju moždanog udara i sličan ili manji rizik od ozbiljnog
krvarenja u poređenju sa varfarinom. Nejasno je da li se ovi rezultati studije
mogu generalizovati na švedski sistem zdravstvene zaštite gde terapija
varfarinom dobro funkcioniše. Klinička iskustva sa NOAK su i dalje
ograničena.
nast.
49
50
Srce i krvni sudovi
forts. Perifer artärsjukdom
Kao i terapija varfarinom tako i terapija NOAK-om zahteva specifične
zahteve po pitanju podataka o pacijentima i sistematsko praćenje sa
dobrom kontrolom usklađenosti, funkcije bubrega, interakcije sa
drugim lekovima i rizika od krvarenja. Za detaljne informacije videti
www.janusinfo.se.
LEKOVI INHIBITORI AGREGACIJE TROMBOCITA
acetilsalicilna kiselina
Trombyl
75 mg/dnevno
PK-INR ciljna vrednost: između 2,0 i 3,0.
Kod ranijih ulkusnih bolesti sigurnije je dodati IPP uz ASA nego preći na
klopidogrel.
ili
klopidogrel
Anti-vitamin K – lekovi str. 53
 Clopidogrel ..., Cloriocard, Grepid, Plavix
STATINI
Lekovi za snižavanje lipida str. 39
Kod atrijalne fibrilacije kada se antikoagulansi ne mogu ili ne bi
trebalo koristiti
acetilsalicilna kiselina Trombyl
75 mg/dnevno
Venska tromboembolija
ASA pruža znatno lošiju zaštitu od tromboembolijskog moždanog udara od
antikoagulansa, ali ipak donosi značajan rizik od krvarenja.
Profilaksa u vezi sa hirurgijom i kod imobilizacije
Razmotriti rizik od krvarenja, npr. kod bubrežne insuficijencije.
Antitrombocitna terapija kod atrijalne fibrilacije; www.janusinfo.se Za
informacije o terapiji varfarinom, videti takođe str. 53. Sekundarna
prevencija nakon TIA/ishemijskog moždanog udara kod embolija
kardijalnog porekla str 79
NISKOMOLEKULARNI HEPARINI
dalteparin
Fragmin
tinzaparin
Innohep
Bolesti srčanih zalistaka i urođene srčane bolesti
Specijalizovana nega
Profilaksa endokarditisa str. 68
Antikoagula ntna terapija; www.viss.nu
Varafin treba koristiti kod bolesti mehaničkih srčanih valvula, a ne NOAK.
INHIBITORI FAKTORA Xa
rivaroksaban*
Xarelto
Periferna arterijska bolest
Profilaksa kod elektivne artoplastike kuka i kolena.
* Ograničena subvencija; www.tlv.se
Mere po pitanju načina života
Vežbe hoda; www.fyss.se
Prestanak pušenja;
www.slutarokalinjen.org
Terapija venske tromboze i plućne embolije
Kod akutne venske tromboze i plućne embolije preporučuje se ponovna
poseta lekaru u roku od tri meseca radi procene antikoagulantne terapije i
razmatranja o dopunskom ispitivanju.
Terapija smanjenja krvnog pritiska
Ciljni krvni pritisak 130–135/80–85 mmHg. Hipertenzija str. 40
Kontrola šećera u krvi
Dijabetes melitus str. 22
nast.
51
52
Srce i krvni sudovi
 Može biti predmet zamene generičkim lekom u apoteci
... Generički lekovi od različitih proizvođača
Srce i krvni sudovi
Hemostatički lekovi
Razmotriti rizik od krvarenja, npr. kod bubrežne insuficijencije.
NISKOMOLEKULARNI HEPARINI
dalteparin
Fragmin
tinzaparin
Innohep
K-VITAMIN
fitomenadion
Konakion Novum inj
Za upotrebu Konakion Novum inj, videti www.viss.nu.
Specijalizovana nega
INHIBITORI FAKTORA Xa
rivaroksaban *
Xarelto
INHIBITORI FIBRINOLITIKA
traneksamična kiselina  Tranexamsyra ..., Cyklokapron, Cyklonova,
Tranon tablett
Cyklokapron šumeće tablete
* Ograničena subvencija; www.tlv.se
Specijalizovana nega
ANTI-VITAMIN K-LEKOVI
varfarin
Waran sadrži plavu boju,
indigokarmin
varfarin
Warfarin Orion
OSLOBAĐANJE FON VILEBRANDOVOG FAKTORA I FAKTOR VIII
desmopressin
Octostim
INHIBITORI FIBRINOLITIKA
traneksamična kiselina Cyklokapron inj
Iz sigurnosnih razloga, koristiti specifičnu doznu jedinicu za bele varfarin
tablete, kako bi mogle da se razlikuju od drugih tableta. Važno je da se
evidencija lekova ažurira kod promene preparata kako bi se izbegla
dvostruka terapija sa Waran i Warfarin Orion.
Za aktuelne informacije o novim i starim peroralnim antikoagulansima,
videti www.viss.nu i www.janusinfo.se.
KONCENTRAT PROTROMBINSKOG KOMPLEKSA
faktori koagulacije
II, VII, IX, X
Confidex
Koncentrat prototrombinskog kompleksa je prva alternativa kod krvarenja
tokom terapije varfarinom i treba je najčešće davati zajedno sa Konakion
Novum. Videti dalje Profilaksa i zaustavljanje krvarenja uzrokovano antivitamin K (AVK)-lekovima; www.lakemedelsverket.se.
Specijalizovana nega
NEFRAKCIONISANI HEPARIN
heparin-natrijum
Heparin LEO
TROMBOLITICI/FIBRINOLITICI
alteplaza
Actilyse
53
54
Može biti predmet zamene generičkim lekom u apoteci
... Generički lekovi od različitih proizvođača
nast. Kožne mikoze
Kandidijaza
Kožne i venerične bolesti
klotrimazol
mikonazol
+ hidrokortizon
Omekšavajuće dejstvo
Canesten
Cortimyk, Daktacort
Upotreba u vezisa bolešću koja uzrokuje suvu kožu.
Vaginitis, vaginoza str. 34
glicerol
ureja
propilen glikol
propilen glikol
Dermatofiti
Miniderm
Canoderm
Propyderm krema
Propyless emulzija za kožu
terbinafin
 Terbinafin ..., Funginix, Terbisil krema
Mikoza noktiju
Glukokortikoidi za spoljnu upotrebu
Terapija samo kod izraženih tegoba i laboratorijski verifikovane
dermatofitne infekcije.
GRUPA I – SLABO DEJSTVO
hidrokortizon
Hydrokortison CCS
hidrokortizon
Mildison Lipid
Blaga zahvaćenost noktiju
Pojedini nokti sa zahvaćenošću samo distalne polovine nokta.
 Amorolfine ..., Finail, Loceryl lak za nokte
amorolfin
GRUPA II – UMERENO JAKO DEJSTVO
hidrokortizon butirat
Locoid
klobetazon
Emovat
Izražena zahvaćenost noktiju
terbinafin
 Terbinafin … tableta
GRUPA III – JAKO DEJSTVO
betametazon
Betnovat
Mometason ..., Demoson, Elocon
mometazon
1 put/dnevno
Terbinafin peroralno treba kombinovati sa amorolfin lokalno radi boljeg
efekta i smanjenog rizika od recidivizma.
Kožne mikoze
Svrab/otok na koži. Javlja se druga geneza od alergije.
Urtikarija
ANTIHISTAMINICI
Prvi izbor
cetirizin
desloratadin
Kvasne gljivice
Pityriasis versicolor
ketokonazol
 Ketokonazol … šampon
Drugi izbor – kod hronične urtikarije kada je sedacija poželjna
hidroksizin
Atarax
nast.
 Može biti predmet zamene generičkim lekom u apoteci
... Generički lekovi od različitih proizvođača
55
56
 Može biti predmet zamene generičkim lekom u apoteci
... Generički lekovi od različitih proizvođača
Kožne i venerične bolesti
Kožne i venerične bolesti
Akne
Psorijaza
Blage do umerene akne
benzoil peroksid
adapalen
Adapalen
+ benzoil peroksid
Terapija psorijaze lekovima; www.lakemedelsverket.se
Psorijaza; www.viss.nu
Basiron AC*
Differin
Epiduo*
Glukokortikoidi str. 55
kalcipotriol
+ betametazon
* Nije u okviru subvencionisanih
lekova
Umerene akne – ako samo lokalna terapija nije dovoljna
limeciklin
Cetirizin …, Cetimax
Desloratadin ..., Aerius, Dasselta
 Daivobet, Dovobet mast
 Daivobet, Xamiol gel za kožu glave
Atopijski dermatitis
 Lymecycline ..., Tetralysal
Terapija atopijskog dermatitisa lekovima; www.lakemedelsverket.se
U početku je uvek kombinovati sa aktuelnim retinoidima i/ili benzoil
peroksidom. Terapiju treba dati u celokupnoj dozi i treba da traje tri
meseca; vvv.viss.nu. Nakon završene antibiotske terapije, pacijent bi
trebalo da nastavi sa lokalnom terapijom tokom dužeg vremena.
Prvi izbor
Glukokortikoidi str. 55
Specijalizovana nega
Rozacea
Drugi izbor
pimekrolimus*
takrolimus
Umerena-srednje teška
rozacea
* Ograničena subvencija; www.tlv.se
Prvi izbor
azelainska kiselina
Elidel krema
Protopic mast
Finacea
Seboroični dermatitis
Drugi izbor – ako se azelainska kiselina ne toleriše
 Robaz, Rozex
metronidazol
ketokonazol
mikonazol
+ hidrokortizon
Umerena–teškaa rozacea

Ketokonazol … šampon

Cortimyk, Daktacort
Seboreični dermatitis kod odraslih; www.viss.nu
Ako samo lokalna terapija nije dovoljna
 Lymecycline ..., Tetralysal
limeciklin
Aktinična keratoza
Rozacea; www.viss.nu
 Može biti predmet zamene generičkim lekom u apoteci
... Generički lekovi od različitih proizvođača
Svi pacijenti koji traže ili su već na terapiji za aktiničnu keratozu treba da
dobiju savete o zaštiti od izlaganja suncu
(www.stralsakerhetsmyndigheten.se) i da im se preporuči sredstvo za zaštitu
od sunca sa najnižim faktorom 15 za zaštitu od sunca. Lekari u primarnoj
zdravstvenoj zaštiti mogu tretirati aktiničnu keratozu imikvimodom ako se
57
58
 Može biti predmet zamene generičkim lekom u apoteci
... Generički lekovi od različitih proizvođača
Kožne i venerične bolesti
dijagnoza može postaviti sa čvrstom sigurnošću. Kod nesigurnosti u
dijagnostici ili ukoliko se tokom kontrole konstatuje nedovoljan efekat, dati
uput za dermatologa.
Infekcije
imikvimod
Postoji preterana upotreba antibiotika, pogotovo kod infekcija gornjeg
respiratornog trakta, asimptomatske bakteriurije i ulkusa na nozi.
Aldara
Vaške
Alergija na penicilin
Zbog povećanje otpornosti vašaka na lekove, medicinsko-tehnički
proizvodi su prvi izbor. Oni su dostupni u apotekama. Poželjna su sredstva
koja sadrže dimetikon.
Alergija na penicilin se odnosi na IgE i histaminom posredovanu brzu reakciju
preosetljivosti koja se manifestuje u vidu, na primer, astme, urtikarije ili
anafilakse. Ovo je retko ali se uvek treba ispitati dijagnostičkom test
metodom. Kožne manifestacije bez svraba ili gastrointestinalni poremećaji su
česti tokom terapije antibioticima ali se ne povezuju sa pravom alergijom na
penicilin. Kod neizvesne anamneze sa sumnjom na alergiju na penicilin manje
ozbiljnog karaktera treba uzeti u obzir test dozu, vidi program za lečenje
infekcija u ambulantnom lečenju; Strama (Strategijska grupa za racionalnu
upotrebu antibiotika i umanjenu otpornost na antibiotike), www.janusinfo.se.
Terapija kod vaški; www.lakemedelsverket.se
Polno prenosive bolesti
Hlamidija
doksiciklin
Infekcije gornjeg respiratornog trakta
 Doxycyklin …, Doxyferm
Program za lečenje infekcija respiratornog trakta u
ambulantnom lečenju; Strama, www.janusinfo.se
U toku trudnoće, videti www.medscinet.se/infpreg.
Kondilomi
podofilotoksin
Akutni otitis media
Wartec
Za decu uzrasta 1–12 godina, preporučuje se aktivno čekanje od 2-3 dana
osim ako ne postoje opšti simptomi ili perforirani otitis. Izuzetak su deca do
2 godine sa bilateralnim otitisom.
Empirijska terapija
Podofilotoksin je kontraindikovan u trudnoći.
Genitalni herpes str. 67
Impetigo str. 66
Ostale infekcije kože str. 65
PcV 25 mg/kg x 3 tokom 5 dana (maks. 1,6 g x 3)
Kod sekrecije iz uha kod dece sa ventilacionim cevčicama
Terracortril sa polimiksinom B 3–5 kapi x 3 tokom 5 dana
Neuspeh lečenja kod akutnog otitis media
amoksicilin 20mg/kg x 3 tokom 10 dana (maks. 750mg
x 3)
Alternativno prema odgovoru nakon izolovanja.
Recidiv akutnog otitis media – u roku od 4 nedelja
PcV 25mg/kg x 3 tokom 10 dana (maks. 1,6 g x 3)
amoksicilin 20mg/kg x 3 tokom10 dana (maks. 750mg
x 3) Alternativno prema odgovoru nakon izolovanja.
 Može biti predmet zamene generičkim lekom u apoteci
... Generički lekovi od različitih proizvođača
59
60
Infekcije
nast. Infekcije donjeg respiratornog trakta
Alergija na penicilin tip 1
Ery-Max 10 mg/kg x 4 u 7 dana (maks.x 1 g/dnevno)
mikstura/granulat za oralnu suspenziju
Upala pluća kod dece
Deca predškolskog uzrasta
amoksicilin 20 mg/kg x 3 tokom 5 dana
Akutni streptokokni tonzilitis
Starija deca
Rešavanje faringotonzilitisa u ambulantnom lečenju;
www.lakemedelsverket.se
PcV 25 mg/kg x 3 tokom 7 dana (maks. 1,6 g x 3)
Sumnja na mikoplazmu
PcV 12,5 mg/kg x 3 tokom 10 dana (maks. 1 g x 3)
Ery-Max 10 mg/kg x 4 tokom 7 dana mikstura/granulat za oralnu suspenziju
Deca >8 godina
doksiciklin 2 mg/kg x 1 tokom 7 dana (maks. 100 mg x1)
Recidiv streptokoknog tonzilitisa – u roku od 4 nedelja
Verifikovati dijagnozu.
klindamicin 6 mg/kg x 3 tokom 10 dana (maks. 300 mg x 3)
Kod alergije na penicilin, videti infekcije respiratornog trakta u
ambulantnom lečenju; Strama, www.janusinfo.se.
cefadroksil* 12,5 mg/kg x 2 tokom 10 dana (maks. 1 g x 2)
* Restriktivna upotreba radi smanjenja rizika za odabir
bakterije koja proizvodi ESBL; www.strama.se.
Upala pluća kod odraslih
PcV 1 g x 3 tokom 7 dana
Izbegavati antibiotike prvih 10 dana prehlade sa gnojnim
rinitisom i umerenim bolom nad sinusima.
Sumnja na mikoplazmu ili alergiju na penicilin tip 1
Akutni maksilarni sinuzitis
Postojeća HOBP
Preporučuje se čekanje kod simptoma <10 dana.
amoksicilin 500 mg x 3 tokom 7 dana
PcV 25 mg/kg x 3 tokom 7 dana (maks. 1,6 g x 3)
Egzarcebacija HOBP
Alergija na penicillin tip 1 i >8 godina
Povećan obim ispljuvka, povećan purulentan ispljuvak i povećana dispneja
(najmanje dva kriterijuma).
doksiciklin 200 mg x 1 tokom 3 dana, zatim 100 mg x 1 tokom 4 dana
doksiciklin 200 mg x 1 tokom 3 dana, zatim 100 mg x 1 tokom 4 dana
amoksicilin 500 mg x 3 tokom 5–7 dana
Alergija na penicilin tip 1
Infekcije donjeg respiratornog trakta
doksiciklin 200 mg x 1 tokom 3 dana, zatim 100 mg x 1 tokom 4 dana
Program lečenja za infekcije respiratornog trakta u ambulantnom lečenju;
Strama, www.janusinfo.se
Influenca
Akutni bronhitis
Terapija i profilaksa influence sa antiviralnim sredstvima;
www.lakemedelsverket.se
Ne davati terapiju lekovima pacijentima koji inače imaju zdrava pluća bez
obzira na etiologiju (virusi, mikoplazma, druge bakterije).
nast.
61
62
nast. Infekcija mokraćnih puteva
Infekcije
Infekcija mokraćnih puteva
Cistitis kod muškaraca
Program lečenja za infekcije mokraćnih puteva u
ambulantnom lečenju; Strama, www.janusinfo.se
Cistitis; www.viss.nu
Infekcija mokraćnih puteva kod dece i mladih; www.viss.nu
Prvo izvršitiizolaciju! Pratiti odgovor izolacije i test osetljivosti.
nitrofurantoin 50mg x 3 tokom 7 dana (ne kod bubrežne
insuficijencije)
pivmecilinam 200 mg x 3 tokom 7 dana
Preporučuje se naizmenična upotreba da bi se smanjio rizik od
razvoja otpornosti.
Cistitis kod d ece
nitrofurantoin* 1,5 mg/kg x 2 tokom 5 dana (ne kod
bubrežne insuficijencije)
Ne tretirati asimptomatsku bakteriuriju (ABU) kod starijih i
raditi urinokulturu samo kod simptoma od strane
mokraćnih puteva.
pivmecilinam 200 mg x 3 tokom 3–5 dana (deca preko 30kg)
cefadroksil ** 12,5 mg/kg x 2 tokom 5 dana
Alternativa kod verifikovano osetljive kulture nakon izolovanja
Cistitis kod žena
trimetoprim 3 mg/kg x 2 tokom 3 dana
nitrofurantoin 50 mg x 3 tokom 5 dana (ne kod bubrežne insuficijencije)
* Tablete se mogu smrskati i pomešati sa tečnošću ili hranom.
** Restriktivna upotreba radi smanjenja rizika za odabir
bakterije koja proizvodi ESBL; www.strama.se.;
pivmecilinam 200 mg x 3 tokom 5 dana
pivmecilinam 400 mg x 2 tokom 3 dana (<50 godina sa sporadičnim IMP)
Akutni pijelonefritis kod odraslih
Alternativa kod verifikovano osetljive kulture nakon izolovanja
trimetoprim 160 mg x 2 tokom 3 dana
Prvo izvršiti izolaciju! Pratiti odgovor izolacije– rizik od rezistencije.
ciprofloksacin 500 mg x 2 tokom 7 dana (žene), 10–14 dana (muškarci)***
trimetoprim + sulfametoksazol 160 mg/800 mg x 2 tokom 10–14 dana ***
Bakteriurija i cistitis kod trudnica
*** Prilagoditi dozu prema funkciji bubrega.
nitrofurantoin 50mgx3 tokom 5 dana (ne kod bubrežne insuficijencije,
ne kod porođaja)
pivmecilinam 200 mg x 3 tokom 5 dana
Akutni pijelonefritis kod dece
Infekcija gornjih mokraćnih puteva kod dece; Strama; www.janusinfo.se
Infekcije mokraćnih puteva kod dece i mladih; www.viss.nu
cefadroksil * 500 mg x 2 tokom 5 dana
* Restriktivna upotreba radi smanjenja rizika za odabir bakterije koja
proizvodi ESBL; www.strama.se.
nast.
63
64
Infekcije
forts. Inficiran ujed psa, mačke ili čoveka
Alergija na pencilin tip 1
Infekcija kože i mekih tkiva
Odrasli
Program lečenja za infekciju kože i mekih tkiva;
Strama, www.janusinfo.se
Farmakološka terapija bakteriološke infekcije kože i mekih tkiva
kao i Terapija lekovima kod borelije; www.lakemedelsverket.se
trimetoprim + sulfametoksazol 160 mg/800 mg x 2 tokom 10 dana
Deca
trimetoprim + sulfametoksazol 8 mg/ml + 40 mg/ml 0,4 ml/kg x 2 tokom 10 dana
Borelija (solitarna eritema migrans)
Infekcije rane, posttraumatske ili postoperativne
Odrasli
Crvenilo i umerena sekrecija su sastavni deo normalnog zarastanja
rane. Izolovati pre eventualne terapije antibioticima.
PcV 1 g x 3 tokom 10 dana
Odrasli
Kod alergije na penicilin tip 1, eriteme multiforme ili temperature
flukloksacilin 750 mg–1 g x 3 tokom 7–10 dana
doksiciklin 100 mg x 2 tokom 10 dana
Deca
Impetigo
PcV 25 mg/kg x 3 tokom 10 dana
Blage promene
Kod alergije na penicillin tip 1, eriteme multiforme ili
temperature, se www.lakemedelsverket.se
Sapun i voda
Umerene promene
Inficiran ujed psa, m a č ke i li čo v ek a
retapamulin (Altargo) mast x 2 tokom 5 dana
Prvo izvršiti izolaciju! Navesti vrstu ujeda u uputu. Klindamicin,
eritromicin, peroralni cefalosporini i flukloksacilin (izoksazol penicillin)
nisu delotvorne kod Pasteurella multocida, glavnog patogena kod ujeda
mačke i psa.
Rasprostranjena promena
Deca
Ujed psa ili čoveka
alternativno
Odrasli
cefadroksil 12,5 mg/kg x 2 tokom 7–10 dana (maks. 1 g x 2)
flukloksacilin 25 mg/kg x 3 tokom 7–10 dana (maks. 750 mg x 3)
amoksicilin + klavulanska kiselina 500 mg x 3 tokom 10 dana
Odrasli
Deca
flukloksacilin 750 mg x 3 tokom 7–10 dana
amoksicilin + klavulanska kiselina 20 mg/kg x 3 tokom 10 dana
Ujed mačke
Odrasli
PcV 1 g x 3 tokom 10 dana
Deca
PcV 25 mg/kg x 3 tokom 10 dana
nast.
65
66
Infekcije
Infekcije
Inficirani arterijski ili venski ulkusi na nogama
Profilaksa endokarditisa
Kod arterijskih ulkusa treba proceniti i optimizovati cirkulaciju, kod venskih
ulkusa jedna od efikasnih terapija je efikasna kompresija. Ulkusi na
nogama su retko inficirani, budite zato uzdržani sa antibiotskom terapijom.
Antibiotici ubrzavaju zaceljenje samo kod jasnih kliničkih znakova infekcije
kao što su temperatura, porast CRP-a, naglašeno lokalno crvenilo, bol,
purulentna sekrecija. Izolovati prvo i ne lečiti gramnegativne bakterije.
Infekcija streptokokom
Antibiotska profilaksa se više ne preporučuje rutinski u oralnoj hirurgiji.
Isključivo raniji endokarditis, prisustvo protetske valvule ili urođene srčane
mane ne opravdava primenu profilakse. Profilaksa može još uvek biti
aktuelna kod nekih pacijenata u određenim rizičnim procedurama, videti
Indikacije za antibiotsku profilaksu u stomatologiji;
www.lakemedelverket.se.
PcV 1 g x 3 tokom 10–14 dana
Peroralni antibiotici
Infekcija stafilokokom
Amoxicillin …, Amimox
amoksicilin
Amoxicillin/Clavulanic acid ..., Bioclavid,
amoksicilin
+ klavulanska kiselina
Spektramox
Cefadroxil …
cefadroksil *
Ciprofloxacin …
ciprofloksacin *
Doxycyklin ..., Doxyferm
doksiciklin
eritromicin
Ery-Max
Fenoximetylpenicillin ..., Avopenin, Kåvepenin,
fenoksimetilpenicilin (PcV)
Tikacillin
Flukloxacillin …, Heracillin
flukloksacilin
Clindamycin …, Dalacin
klindamicin
metronidazol
Flagyl
nitrofurantoin
Furadantin
Penomax, Selexid
pivmecilinam
Trimetoprim ..., Idotrim
trimetoprim
Bactrim
trimetoprim
+ sulfametoksazol
Bactrim forte, Eusaprim forte
* Restriktivna upotreba radi smanjenja rizika za odabir bakterije koja proizvodi
ESBL; www.strama.se
flukloksacilin 750 mg x 3 tokom 10–14 dana
Erizipel
PcV 1 g x 3 tokom 10–14 dana
Herpes zoster kod imunokompetentnih
Sve pacijente starije od 50 godina, kao i one sa komplikovanim „pojasom“
npr. zoster oticus ili ophtalmicus treba lečiti. Terapiju započeti u roku od
72 sata nakon prve pojave osipa. Kod zoster ophtalmicus treba kontaktirati
oftalmologa.
valaciklovir 500 mg 2 x 3 tokom 7 dana
Smanjiti dozu kod smanjene funkcije bubrega.
Genitalni herpes
valaciklovir 500 mg x 2 tokom 5–10 dana kod primarne infekcije i tokom
5 dana kod recidiva
Farmakološka terapija kod herpes simplex-, varičele i herpes
zoster infekcija; www.lakemedelsverket.se
67
68
 Može biti predmet zamene generičkim lekom u apoteci
... Generički lekovi od različitih proizvođača
nast. Intravenski antibiotici
Infekcije
Specijalizovana nega
Specijalizovana nega
Intravenski antibiotici
kloksacilin
meropenem
metronidazol
piperacillin
+ tazobaktam
trimetoprim
+ sulfametoksazol
vankomicin
Kod upotrebe intravenskih antibiotika u bolničkom lečenju važno je uzeti u
obzir sledeće principe:
•
U akutnim infekcijama opasnim po život, kao što su sepsa ili
bakterijski meningitis, od ključnog je značaja za prognozu da
se odmah uključe baktericidni antibiotici.
•
Uvek uzeti kulturu krvi i druge relevantne kulture pre nego što se
daju intravenski antibiotici u cilju optimizacije terapije posle
odgovora nakon izolacije. Međutim, ne bi trebalo da poteškoće u
dobijanju odgovora nakon izolacije odlože antibiotsku terapiju kod
infekcija opasnih po život.
•
Težiti ka smanjenju upotrebe cefalosporina, oni mogu često biti
zamenjeni antibioticima užeg spektra/više ciljanom terapijom.
•
Aminoglikozidi kod sepse, npr. gentamicin – daje se kao
akutna pojedinačna doza, obično u kombinaciji sa drugim
antibiotikom.
•
Perioperativna antibiotska profilaksa treba da se sastoji od jedne ili
nekoliko doza i daje se najviše jedan dan.
Vancomycin Hospira
valaciklovir
 Valaciclovir …, Valtrex tableta
Herpes zoster kod imunokompetentnih str. 67
Genitalni herpes str. 67
Specijalizovana nega
aciklovir
Aciclovir Hospira inf
Antimikotici za sistemsku upotrebu
Za informacije o međusobno zamenljivim preparatima prilikom naručivanja
kod farmaceutskog skladišta ukazati na „Pametnu listu - Preporučeni i
nabavljeni preparati sa sinonimima“. Da bi se izbegla zamena, propisati
preporučeni preparat.
flukonazol
 Flukonazol …, Diflucan kapsel
Specijalizovana nega
Doktacillin
Benzylpenicillin Panpharma
Cefotaxim Stragen
Fortum
Ciprofloxacin Fresenius Kabi
Gensumycin
Tienam
flukonazol
Fluconazol Fresenius Kabi inf
Vakcinacije
Dečja vakcinacija; www.janusinfo.se
Konjugovana vakcina za vakcinaciju dece starije od 5 godina i odraslih
koji su pod velikim rizikom da obole od infekcije pneumokokom;
www.janusinfo.
Videti Vakcinacije; www.smittskyddstockholm.se
Clindamycin Stragen
nast.
* Restriktivna upotreba radi smanjenja rizika za odabir
bakterije koja proizvodi ESBL; www.strama.se
Eusaprim
Antivirusni lekovi
Program lečenja za upotrebu antibiotika u bolničkom
lečenju i posebnim oblicima stanovanja; Strama,
www.janusinfo.se.
ampicilin
benzilpenicilin
cefotaksim*
ceftazidim*
ciprofloksacin*
gentamicin
imipenem
+ cilastatin
klindamicin
Cloxacillin Stragen
Meropenem Hospira
Metronidazole Braun
Piperacillin/Tazobactam Fresenius Kabi
69
70
 Može biti predmet zamene generičkim lekom u apoteci
... Generički lekovi od različitih proizvođača
nast. Ulkusna bolest
Ukoliko terapija ne daje
rezultat
Digestivni trakt
omeprazol
+
amoksicillin
+
klaritromicin
Gastroezofagealna refluksna bolest
U slučaju da simptomi refluksa traju duže, treba razmotiriti/treba da preovlađuje
propisivanje lekova za zaustavljanje lučenja kiseline. Teži se najmanjoj mogućoj
dozi. U slučaju sumnje u dijagnozu, treba obaviti prvenstveno gastroskopsko
ispitivanje. Dijagnostički značaj gastroskopije je značajno umanjen tekućom
terapijom inhibitorima protonske pumpe.
 Amoxicillin …, Amimox
Klacid
Omeprazol 20 mg x 2 + amoksicilin 500 mg 2 x 2 +
klaritromicin 500 mg x 2 7 dana.
U slučaju umerenih simptoma, samonega ili ako se čeka gastroskopija
ranitidin
 Omeprazol …, Omecat, Omestad, Omezolmyl
Ranitidin Sandoz* po potrebi
Posle toga ulkus želuca se leči omeprazolom u normalnim dozama do
izlečenja utvrđenog gastroskopijom.
* Nije pokriven osiguranjem
HP-negativan ulkus duodenuma i ulkus želuca
Kod izraženih simptoma
 Omeprazol …, Omecat, Omestad, Omezolmyl
omeprazol
omeprazol
 Omeprazol …, Omecat, Omestad, Omezolmyl
Ulkus duodenuma: 20 mg x 1 2 sedmice.
Ulkus želuca: 20 mg x 1 do izlečenja utvrđenog gastroskopijom.
Ulkusna bolest
HP-pozitivni ulkus duodenuma i ulkus želuca
Helikobakter pilori (HP)
Lečenje HP ne donosi ništa kod neispitanog bola u trbuhu, funkcionalne
dispepsije (bolova u trbuhu bez identifikovanog organskog oboljenja) ili
gastroezofagealne refluksne bolesti. Samo kod ulkusne bolesti HP-dijagnostika
je relevantna i u tom slučaju prvenstveno u vezi sa gastroskopijom.
omeprazol
+
metronidazol
+
klaritromicin
 Omeprazol …, Omecat, Omestad, Omezolmyl
Simptomi dispepsije; www.viss.nu
Flagyl
Klacid
Prevencija ulkusa
Omeprazol 20 mg x 2 + metronidazol 400 mg x 2 +
klaritromicin 250 mg x 2 7 dana.
Kod pacijenata koji su imali ulkus, prevencija inhibitorima protonske pumpe
razmatra se kod lečenja sa acetilsalicilnom kiselinom u niskim dozama ili kod
dugotrajnog lečenja COX-inhibitorima. Samo terapija glukokortikoidima ne
opravdava prevenciju inhibitorima protonske pumpe. Rizik od ulkusa nije
povećan kod pacijenata koji su prethodno bili HP-pozitivni a koji su uspešno
prošli eradikativno lečenje.
Nakon toga ulkus želuca se leči omeprazolom u normalnim dozama
dok se gastroskopijom ne utvrdi izlečenje čira.
nasta
vak
 Može biti predmet zamene generičkim lekom u apoteci
... Generički lekovi od različitih proizvođača
71
72
Digestivni trakt
 Može biti predmet zamene generičkim lekom u apoteci
... Generički lekovi od različitih proizvođača
Nastavak Mučnina
Terapija inhibitorima protonske pumpe (IPP)
Terapija inhibitorima protonske pumpe nije prikladna u
slučajevima kada uzrok bola u trbuhu nije poznat.
Mučnina uzrokovana primenom citostatika str. 91
Trudnička mučnina str. 28
Migrena str. 80
Mučnina uzrokovana primenom opioida str. 106
Postoperativna mučnina str. 19
Indikacije za IPP:
Dijareja
•
Gastroezofagealna refluksna bolest
•
Ulkusna bolest
•
Prevencija ulkusa
loperamid
Prekidanje terapije sa IPP može biti praćeno simptomima pojačane
sekrecije kiseline (rebound) o čemu treba obavestiti pacijenta. Terapija
sa IPP se povezuje sa porastom rizika od pneumonije, frakture i teške
infekcije creva (Clostridium difficile).
Kolerička dijareja
holestiramin*
Questran Loc
Meteorizam
Mycostatin
Ne preporučuje se nijedan preparat pošto nije poznat nijedan lek čiji efekti
su dokumentovani. Meteorizam – preporučene terapije; www.janusinfo.se
Specijalna nega
Ezofagealna kandidijaza
flukonazol
Zatvor i sindrom iritabilnog kolona (Irritable Bowel
Syndrome) sa zatvorom
 Fluconazol …, Diflucan kapsule
Prvi izbor – i kod dugotrajne primene
ispaghula
Vi-Siblin
Vi-Siblin S
Laktulos …, Duphalac
laktuloza
I za decu.
Sterkulija guma
Inolaxol
Mučnina
metoklopramid
 Quantalan, Questran
* Ograničena subvencija; www.tlv.se
Oralna kandidijaza
nistatin
 Loperamid …, Dimor, Imodium
U slučaju dijareje i povraćanja kod dece primenjivati rastvor za oralnu
rehidrataciju.
Primperan
Bolest kretanja
Preventivno
meklizin
Postafen
nast.
  Može biti predmet zamene generičkim lekom u apoteci
... Generički lekovi od različitih proizvođača
73
74
  Može biti predmet zamene generičkim lekom u apoteci
... Generički lekovi od različitih proizvođača
nast. Čišćenje creva pred RTG kolona i kolonoskopiju
Digestivni trakt
Drugi izbor
makrogol
+ elektroliti
Specijalizovana nega
Lacrofarm, Laxido, Laxiriva, Movicol,
Drugi izbor
natrijum pikosulfat
kombinacija
natrijum pikosulfat
kombinacija
Moxalole, Omnicol
makrogol
+ elektroliti
Movicol Junior
Za decu stariju od 2 godine
Treći izbor
Lauril sulfat
Natrijum pikosulfat
Microlax
Cilaxoral
Inflamatorne bolesti creva
Prvi izbor
betametazon
mesalazin
Stanja analnog bola
mesalazin
mesalazin
mesalazin
prednizolon
prednizolon
Xyloproct salva*
* Nije subvencionisan.
Hronična insuficijencija pankreasa
Enzimi pankreasa
Picoprep
Kontraindikovano kod srčane ili bubrežne insuficijencije.
Zatvor uzrokovan primenom opioida str.
106
Simptomatska terapija
lidokain
+ hidrokortizon
CitraFleet
Drugi izbor
azatioprin
budesonid
Creon 25000
Creon 40000
Betapred inj.
Asacol, Lixacol tabl.
Asacol, Mesasal supoz.
Mesavancol, Mezavant
Pentasa
Salofalk
Pred-Clysma
Prednisolon ...

Azatioprin …, Imurel
Budenofalk
Treći izbor – biološki lekovi
adalimumab
Humira
infliksimab
Remicade
Specijalizovana nega
Čišćenje creva pred RTG kolona i kolonoskopiju
Prvi izbor
makrogol
+ elektroliti
Biološki lekovi za inflamatorne bolesti creva;
www.janusinfo.se
Laxabon
nast.
 Može biti predmet zamene generičkim lekom u apoteci
75
76
 Može biti predmet zamene generičkim lekom u apoteci
... Generički lekovi od različitih proizvođača
nast. Moždani udar
Specijalizovana nega
Neurologija
Akutna terapija kod intracerebralnog krvarenja i
terapije varfarinom
Moždani udar
KONCENTRAT PROTROMBINSKOG KOMPLEKSA
faktori koagulacije
Confidex
II, VII, IX, X
VITAMIN K
Važni faktori životnog stila/mere prevencije kod TIA/moždanog udara:
•
Uredan krvni pritisak.
•
Dobra metabolička kontrola.
•
Redovna fizička aktivnost. Razmotriti aktivnost po uputstvu
lekara (FaR); www.viss.nu eller
www.fyss.se.
•
Izbegavati prekomernu upotrebu alkohola.
•
Prestanak pušenja. Predložiti pacijentu organizovano
odvikavanje od pušenja pomoću sredstava zamene za nikotin ;
www.slutarokalinjen.org.
fitomenadion
Konakion Novum inj.
Koncentrat protrombinskog kompleksa je prvi izbor tokom terapije varfarinom i
često se daje zajedno sa Konakion Novum. Vidi dalje Prevencija i reverzija
krvarenja uzrokovanih lekom Antivitamin-K (AVK);
www.lakemedelsverket.se
Hipertenzija str. 40
Kod fibrilacije srčanih pretkomora treba se uvek opredeliti za terapiju
antikoagulansima. Preporuke o prevenciji moždanog udara pomoću
varfarina ili novim oralnim antikoagulansima (NOAK) u slučaju
fibrilacije srčanih pretkomora; www.janusinfo.se
Sekundarna prevencija posle TIA/ishemijskog moždanog
udara bez fibrilacije srčanih pretkomora
Kod svake hospitalizacije moraju se proceniti faktori rizika i otkloniti ih. Terapija
spuštanja krvnog pritiska je indikovana posle TIA/moždanog udara osim kod
hipotenzije.
U slučaju sumnje na TIA/moždani udar hitno obaviti ispitivanja i analize u
bolnici. Što se ranije počne sa primenom terapije, bolja je prognoza.
Sekundarna profilaksa
Kombinovati
acetilsalicilnu kiselinu
+
dipiridamol
Specijalizovana nega
Akutna terapija kod ishemijskog moždanog udara
Terapija se uvodi što je pre moguće, a najkasnije 4,5 sata posle prvih
simptoma.
alteplaza
Actilyse
Trombyl 75 mg x 1
Persantin Depot 200 mg x 2
Alternativna monoterapija
klopidogrel
Akutna antitrombotička terapija
 Clopidogrel …, Cloriocard, Grepid, Plavix
75 mg x 1
acetilsalicilna kiselina
Trombyl 300–500 mg kao povećana
doza
Ako je uvedena tromboliza (alteplaza), mora se isključiti
intracerebralno krvarenje neuroradiološki 24 sata posle terapije, pre
nego što se uvedu inhibitori agregacije trombocita.
nast.
Acetilsalicilna kiselina (ASA) sa udarnom dozom je dokumentovana akutna
profilaksa kod TIA/ishemijskog moždanog udara.
Posle TIA/ishemijskog moždanog udara dipiridamol u kombinaciji sa ASA
može imati efekat pojačane sekundarne profilakse, u poređenju sa ASA u
monoterapiji, na ukupnan rizik od vaskularne smrti, moždanog udara,
srčanog udara
77
78
 Može biti predmet zamene generičkim lekom u apoteci
... Generički lekovi od različitih proizvođača
Neurologija
nast. Moždani udar
Terapija antikoagulansima – za doziranje kod visokorizičnih pacijenata i
postupanje kod privremenog izlaganja varfarinu; www.viss.nu
Antitrombička terapija kod fibrilacije srčanih pretkomora;
www.janusinfo.se Farmakološka terapija intracerebralnog krvarenja I
cerebralnog infarkta/TIA; www.janusinfo.se
i ozbiljnog krvarenja. Klopidogrel u monoterapiji ima povoljniji profil neželjenih
dejstava i alternativa je u kombinovanoj terapiji sa ASA i dipiridamolom. Ako se
nijedna od ovih terapija ne podnosi, može se dati ASA kao monoterapija.
Zbog postojanja rizika od ozbiljnog krvarenja kombinovana terapija sa
klopidogrelom i ASA se ne preporučuje osim u slučaju ograničenog
vremena, kao npr. posle stenta.
Fibrilacija srčanih pretkomora, aritmija apsoluta str. 49
Hipertenzija str. 40
Lekovi za sniženje lipida str. 39
Hipertenzija str. 40
Lekovi za sniženje lipida str. 39
Kasni efekti moždanog udara
Depresija, pogađa najmanje 1/3 pacijenata sa moždanim udarom, vidi str. 98, 116.
Sekundarna prevencija posle TIA/ishemijskog
moždanog udara kod kardijalnog uzroka embolije
Epilepsija, pogađa oko 5 % pacijenata sa moždanim udarom, vidi
Fokalni napadi sa ili bez sekundarne generalizacije str. 81.
Kod svake hospitalizacije moraju se proceniti i otkloniti faktori rizika.
Terapija snižavanja krvnog pritiska je indikovana posle TIA/moždanog
udara osim kod hipotenzije.
varfarin
varfarin
Migrena
Waran sadrži plavu boju, indigo
karmin
Warfarin Orion
Razmotriti terapiju prevencije napada kod pacijenata koji imaju dva ili više
napada mesečno koji zahtevaju terapiju.
Lečenje napada
Radi sigurnosti primenjuje se posebna doza za bele varfarin tablete, da bi
se razlikovale od drugih tableta. Važno je da se dnevnik uzetih lekova
ažurira kod zamene preparata da bi se sprečila dupla terapija W aranom i
Warfarin Orionom.
Prvi izbor
paracetamol

Paracetamol …, Alvedon, Pamol, Panodil,
acetilsalicilna kiselina
Kod TIA/ishemijskog moždanog udara sa kardijalnim uzrokom embolije
uvek treba razmotriti upotrebu varfarina (cilj-PK-INR 2,0–3,0).
Paracut, Pinex
Magnecyl brus*
Od 18 godina starosti
* Nije subvencionisano
Kod TIA varfarin se uvodi direktno. Kod velikog cerebralnog infarkta
varfarin se uvodi tek posle 1-2 nedelje zbog rizika od hemoragijske
transformacije. Visoka starost po sebi nije kontraindikacija za varfarin,
naprotiv sa godinama raste rizik od embolije. Većini pacijenata, posebno
starijima i ženama, treba preporučiti terapiju varfarinom.
nast.
Drugi izbor – sa nedovoljnim učinkom

naproksen
Naproxen …, Alpoxen, Pronaxen
Za odrasle i decu stariju od 12 godina kao i za
decu težine preko 50 kg

ibuprofen
Ibuprofen …, Brufen, Burana, Ibumax, Ibumetin,
Ipren
Za decu od 6 do 12 godina težine manje od 50 kg
Dodatak za mučninu
metoklopramid
Primperan
79
80
 Može biti predmet zamene generičkim lekom u apoteci
... Generički lekovi od različitih proizvođača
nast. Epilepsija
Neurologija
Specijalizovana nega
Treći izbor – sa nedovoljnim učinkom
sumatriptan
Sumatriptan …
Preporučena doza za odrasle 50 mg
sumatriptan
Imigran sprej za nos*
Za decu 12–18 god.
Drugi izbor
lamotrigin
 Lamotrigin Actavis*, Lamotrigin Ebb*
* Savet eksperata preporučuje da se na receptu navede „zamena nije
dozvoljena“.
* Ograničena subvencija; www.tlv.se
Preporuke za terapiju migrene; www.janusinfo.se
Rektalna akutna terapija
Terapija za prevenciju napada
diazepam
 Diazepam Desitin, Stesolid
metoprololsukcinat  Metoprolol ..., Metomylan, Seloken ZOC
Specijalizovana nega
Lečenje dece mlađe od 2 godine je posao specijaliste. Za alternativnu terapiju
epilepsije sa fokalnim napadima ili bez sekundarne generalizacije, odnosno
epilepsije sa primarnim generalizovanim napadom, vidi Preporuke kod
epilepsije; www.janusinfo.se.
Epilepsija
Fokalni napadi sa ili bez sekundarne generalizacije
Prvi izbor
karbamazepin
Status epileptikus
Tegretol Retard
diazepam
levetiracetam
valproinska kiselina
Specijalizovana nega
Drugi izbor

lamotrigin
Lamotrigin Actavis*, Lamotrigin Ebb*
levetiracetam
Levetiracetam Actavis
okskarbazepin
Trileptal
Za decu i adolescente
Uz praćenje respiracije i cirkulacije daje se:
1. korak: Diazepam 10 mg i.v. Pacijentima >75 godina daje se prepolovljena
doza, 5 mg i.v. Sačekati najviše 2 min. da napadi stanu pre prelaska na 2.
korak. Ako je pacijent već dobio diazepam ambulantno ili na odeljenju,
direktno preći na 2. korak.
* Savet eksperata preporučuje da se na receptu navede „zamena nije
dozvoljena“.
2. korak: Spora (5 min) injekcija valproinske kiseline 15-30 mg/kg daje se
i.v. Kontraindikacije: insuficijencija jetre, poznata koagulopatija, porfirija ili
mitohondrijalna bolest. Tekuća antikoagulantna terapija ipak nije
kontraidikovana sa akutnom terapijom. Alternativa valproinskoj kiselini je
levetiracetam 2-4 g i.v. za odrasle kao infuzija do 15 min.
Primarni generalizovani napad
Prvi izbor
valproinska
kiselina
Stesolid novum inj.
Keppra infuzija
Ergenyl inj.
Ergenyl
Smernice za terapiju konvulzivnog epileptičkog statusa kod odraslih i
dece; www.janusinfo.se.
 Depakine Retard, Ergenyl Retard
Druge alternative se razmatraju kod dece mlađe od 2 godine i žena koje
misle da su trudne.
nast.
 Može biti predmet zamene generičkim lekom u apoteci
... Generički lekovi od različitih proizvođača
81
82
 Može biti predmet zamene generičkim lekom u apoteci
Neurologija
Bubrežne bolesti
Parkinsonova bolest
L-DOPA
+ benserazid
L-DOPA
+ karbidopa

Levodopa/Benserazid ...*, Madopark*

Madopar Quick, Madopark Quick

Madopar Depot, Madopark Depot
Preračunajte i uzmite u obzir funkciju bubrega pri izboru i
doziranju leka.
Sinemet*
Levocar*, Sinemet Depot*
* Savet eksperata preporučuje da se na receptu navede „zamena nije
dozvoljena“.
Imajte na umu da se funkcija bubrega može akutno pogoršati i da se
rizik od negativnog dejstva leka tada povećava.
Specijalizovana nega
Zaštita bubrega kod medicinske bolesti bubrega
Za alternativne terapije, vidi Preporuke za terapiju Parkinsonove
bolesti; www.janusinfo.se.
Kod bubrežnih bolesnika (uključujući pacijente sa presađenim bubregom) cilj
je da se postigne pritisak 130–135/80–85 mmHg. Kod pacijenata sa
manifestnom albuminurijom (odnos albumina/kreatinina u urinu >30
mg/mmol) treba razmisliti o željenom krvnom pritisku <130/80 mmHg.
Sindrom nemirnih nogu (RLS)
Blagi-srednje težak oblik RLS
Albuminurija i/ili niska GFR ukazuje na povećan rizik od kardiovaskularnih
bolesti. Važno je bubrežnom bolesniku obezbediti kardiovaskularnu
prevenciju.
Samo za intermitentnu upotrebu kada rizik od takozvane
augmentacije (pogoršanje simptoma) inače postoji. Preporučena
doza L-DOPA je 50-100 mg uveče po potrebi.
L-DOPA
+ benserazid
Albuminurija se mora smanjiti koliko je god moguće blokadom reninangiotenzin-aldosteron sistema (RAAS-blokada). Početi sa malim dozama
i postepeno ih povećavati kod jako smanjene bubrežne funkcije (GFR <30
ml/min). Pratiti eGFR i P-kalijum. Duplom RAAS-blokadom bavi se
specijalista pošto ona sa sobom nosi povećan rizik od hiperkalijemije i
uticaj na bubrežnu funkciju.
Levodopa/Benserazid ..., Madopark
Madopar Quick, Madopark Quick
L-DOPA
+ karbidopa
Sinemet
Srednje teški–težak oblik RLS
pramipeksol
Za starije i slabe pacijente terapija je individualna sa posebnom pažnjom na
tolerantnost (npr. ortostatizam, uticaj na bubrežnu funkciju). Povišen krvni
pritisak se u tom slučaju može prihvatiti.
 Pramipexol …, Derinik, Oprymea
Rizik od poremećaja kontrole impulsa.
ACE INHIBITORI
enalapril
ramipril
Specijalizovana nega
Multipla skleroza (MS)
Akutna terapija
metilprednizolon
Enalapril …, Renitec
Ramipril …, Triatec
Solu-Medrol
BLOKATORI ANGIOTENZINSKIH RECEPTORA (ARB)
 Losartan …, Losarstad, Losatrix, Lostankal
losartan
 Može biti predmet zamene generičkim lekom u apoteci
... Generički lekovi od različitih proizvođača
83
84
Bubrežne bolesti
Bubrežne bolesti
Retencija soli i vode
furosemid
furosemid
Specijalizovana nega
Renalna anemija
Furosemid …, Furix, Impugan
Lasix Retard
STIMULATORI ERITROPOEZE
Cilj terapije stimulatorima eritropoeze je B-Hb 100–120 g/l.
Metabolička acidoza
natrijum hidrogenkarbonat
Natriumbikarbonat Recip
Nedostatak vitamina D
Nedostatak vitamina D (S-25-OH-vitamin D <25 nmol/l) mnogo češće se
javlja kod hroničnih bubrežnih bolesti. Rana terapija može sprečiti/odložiti
razvoj metaboličke bolesti kostiju i sekundarnog hiperparatireoidizma kod
bolesti bubrega.
VITAMIN D
holekalciferol
Retacrit kratkotrajno dejstvo
Drugi izbor
darbepoetin alfa
Aranesp srednjedugo dejstvo
saharisani gvožđe oksid Venofer
Divisun
Drugi izbor – u slučaju potrebe većih doza, ≥500 mg
dekstriferon
Ferinject*
*Ograničena subvencija; www.tlv.se
Hiperkalijemija
Resonium
Poremećaj metabolizma kalijuma i fosfata
Profilaksa i terapija sekundarnog hiperparatireoidizma
ANALOG VITAMINA D Alfacalcidol ..., Etalpha
alfakalcidol
VEZIVAČI FOSFATA
Prvi izbor
Calcitugg, Kalcidon tableta za žvakanje
kalcijumkarbonat
kalcijumkarbonat
Kalcipos tableta
Drugi izbor
sevelamer
Prvi izbor
epoetin zeta
GVOŽĐE
Prvi izbor
Specijalizovana nega
polistiren sulfonat
 Može biti predmet zamene generičkim lekom u apoteci
... Generički lekovi od različitih proizvođača
Renvela
 Može biti predmet zamene generičkim lekom u apoteci
... Generički lekovi od različitih proizvođača
85
86
nast. Parenteralne ishrane
Specijalizovana nega
Ishrana i terapija tečnostima
Nutritivni rastvor / trikomorna kesa preporučuje se zavisno od potrebe
pacijenta za tečnošću i energijom. Osnovna potreba za tečnošću
odrasle osobe je 30 ml/kg/dnevno. Energetska potreba ležećeg
pacijenta je 20–25 kcal/kg/dnevno, a pacijenata koji su na nogama 25–30
kcal/kg/dnevno.
Specijalizovana nega
Parenteralna ishrana
Parenteralna ishrana se uvodi u slučaju sprečavanja eventualne
dehidracije i smetnji u cirkulaciji u mozgu i kada peroralna/enteralna
ishrana nije dovoljna. Za decu pogledajte lokalne smernice.
Nutritivni rastvori / trikomorne kese se razlikuju po emulziji masti. Ne postoje
dokazi da se nutritivni rastvori za parenteralnu ishranu razlikuju po uticaju
na morbiditet/mortalitet, dejstvu ili prednostima za različite pacijente.
Dejstvo ribljeg ulja je nepotpuno istraženo.
Bazalno snabdevanje glukozom
Za detaljnije smernice pogledati www.espen.org, Education, Espen
RASTVOR GLUKOZE
Rastvor glukoze
Glukos Braun 50 mg/ml Na40+K20
+ elektroliti
Guidelines. Ovde se mogu naći detaljne informacije u vezi sa nutritivnom
terapijom za različite kategorije pacijenata.
TRIKOMORNE KESE
rastvor aminokiselina
emulzija masti
glukoza+ elektroliti
Nutritivna terapija
Enteralna ishrana je prvi izbor za nutritivnu terapiju. Samo u slučaju
kada sistem organa za varenje ne funkcioniše ili nedovoljnog
peroralnog unosa hrane indikovana je parenteralna ishrana.
Ako se proceni da je pacijent neuhranjen, nutritivna terapija se odmah
uvodi. Inače bi unošenje rastvora glukoze sa elektrolitima bio dovoljan 3-4
dana. Nedostatak vitamina B je uobičajen kod nekoliko grupa pacijenata.
Manji nedostatak zahteva dodatak Soluvita u rastvor glukoze dok izrazit
nedostatak zahteva supstitucionu terapiju intravenozno ili
intramuskularno.
Kabiven
Za totalnu parenteralnu ishranu dodaju se elektroliti, vitamini i
mikronutrijenti. Dodavanje glutamina se može razmotriti.
VITAMINI
Koji se rastvaraju u vodi
vitamini
Soluvit
Koji se rastvaraju u mastimai
vitamini
Vitalipid
Gorenavedene preporuke se odnose na akutne i hronične bolesnike osim
za pacijente na intenzivnoj nezi. Kod teško neuhranjenih pacijenata
zahteva se specijalna konsultacija za uvođenje nutritivne terapije.
MIKRONUTRIJENTI
mikronutrijenti
Parenteralni hranljivi rastvori sadrže glukozu, rastvor aminokiselina i
emulziju masti i unose se preko periferne ili centralne vene.
Tracel
DOPUNSKI RASTVORI AMINOKISELINA
U parenteralnu ishranu se dodaju mikronutrijenti i vitamini. Elektroliti
se dodaju zavisno od potrebe svakog pacijenta.
Dodavanje glutamina se razmatra kod kritičnih bolesti.
alanilglutaminkoncentrat
nast.
87
Dipeptiven
88
Ishrana u terapija tečnostima
Onkologija
Specijalizovana nega
KONCENTRAT ZA INFUZIJE – tillsatser
kalijum hlorid
Addex-Kaliumklorid
Magnezijum sulfat
Addex-Magnesium
natrijumgliceroGlycophos
fosfat
Natrijum hlorid
Addex-Natriumklorid
Specijalizovana nega
Postoje nacionalni i/ili regionalni programi nege za sve velike grupe
tumora. Pored toga postoje kratki pregledi na www.janusinfo.se.
Pacijente sa malignom bolešću treba lečiti multudisciplinarno i
multiprofesionalno. Terapija se primenjuje u bolničkoj ili dnevnoj nezi u
okviru onkologije, hematologije, pulmologije, urologije, ginekologije i dečje
onkologije.
Terapija tečnostima
Kada peroralna/enteralna terapija tečnostima nije dovoljna, preporučuje
se kao prvi izbor intravenozna primena kristaloidnih rastvora. Za decu
slediti lokalne smernice.
Rak prostate – endokrinološka terapija
Lokalno uznapredovala bolest
KRISTALOIDNI RASTVOR
balansirani rastvor
elektrolita
ANTIANDROGEN
bikalutamid
Ringer-Acetat Baxter Viaflo
 Bicalutamide …, Bicalustad, Casodex
Pre terapije obaviti zračenje bradavica dojki.
U slučaju da je terapija bila neuspešna pacijent treba da se stavi
pod multidisciplinarni nadzor.
Metastatska bolest
Za pacijente koji ne podležu hiruškoj kastraciji.
Za dodatke elektrolita, videti gore Koncentrat za infuziju.
Prvi izbor
GnRH-AGONIST
leuprorelin
Ograničiti kliničku upotrebu hidroksietil skroba (HES);
www.janusinfo.se
leuprorelin
Drugi izbor
ESTROGEN
poliestradiolfosfat
Leuprorelin Sandoz implant
1- odnosno 3-mesečni interval doziranja

Enanton Depot Dual, Procren Depot sc inj.
Enanton Depot Set sc inj.
6-mesečni interval doziranja
Estradurin
240 mg/mesečno im
Pre terapije obaviti zračenje bradavica dojki.
89
90
 Može biti predmet zamene generičkim lekom u apoteci
... Generički lekovi od različitih proizvođača
Onkologija
Specijalizovana nega
Osteoporoza
Rak dojke – endokrinološka terapija
Važni faktori stila života/mere za prevenciju i terapiju osteoporoze su:
Za pacijente niskog rizika
tamoksifen
 Tamoxifen …, Nolvadex
Za pacijente visokog rizika
 Anastrozol …, Anastelb, Arimidex
anastrozol
Prevencija skeletnih lezija i
hiperkalcijemije izazvane tumorom
pamidronska kiselina Pamidronat …, Pamidronatdinatrium …,
Pamifos
zoledronska kiselina Zoledronsyra …, Zoledronic acid ..., Zometa
Prestanak pušenja. Ponudite pacijentu strukturirano odvikavanje
od pušenja pomoću nikotinske zamene;
www.slutarokalinjen.org.
•
Dobro organizovana hrana i normalna telesna težina (nizak
BMI je faktor rizika za osteoporotičnu frakturu).
•
Redovna fizička aktivnost. Razmotriti FaR; www.viss.nu ili
www.fyss.se.
•
Izbegavati preterano konzumiranje alkohola.
•
Prevencija pada.
Nacionalne smernice za bolesti organa za kretanje;
www.socialstyrelsen.se
Osteoporoza; www.viss.nu
Mučnine izazvane citostaticima
ondansetron
•
KALCIJUM + VITAMIN D
Zamenu dati samo pacijentima sa smanjenim unosom kalcijuma i/ili
rizikom od nedostatka vitamina D, kao i onim pacijentima koji se
tretiraju kortizonom ili lekovima za osteoporozu. Inače nije dokazano
da je medicinska korist veća od rizika.
 Ondansetron ..., Zofran inj.
 Ondansetron ..., Zofran, Zofron tablete
kalcijumkarbonat
+ holekalciferol
kalcijumkarbonat
+ holekalciferol
Calcichew-D3 tablete za žvakanje
Kalcipos-D tablete
Kada je nedostatak vitamina D izraženiji od nedostatka kalcijuma
kalcijumkarbonat
Kalcipos-D forte tablete
+ holekalciferol
 Calcichew-D3 Forte, Kalcipos-D forte tablete za
žvakanje
 Može biti predmet zamene generičkim lekom u apoteci
... Generički lekovi od različitih proizvođača
91
92
 Može biti predmet zamene generičkim lekom u apoteci
Osteoporoza
BISFOSFONATI
U kombinaciji sa kalcijumom i vitaminom D za pacijente sa visokim
rizikom od frakture. Za procenu rizika od frakture može se koristiti alat
Svetske zdravstvene organizacije FRAX; www.viss.nu. Peroralno
uzimanje bisfosfonata i kalcijuma ne treba da bude istovremeno da se ne
bi smanjila apsorpcija bisfosfonata.
Za pacijente starije od 80 godina sa visokim rizikom od frakture i koji nisu
podesni za terapiju inhibitorima resorpcije kostiju, kalcijum i vitamin D
mogu biti dovoljni.
Preoperativna nega
Izlaganje peroralnim antikoagulansima i
lekovima za inhibiciju agregacije
trombocita
U preoperativno planiranje ulazi rutinska analiza terapije lekovima pacijenta.
Neke lekove pre operacije ili anestezije treba prestati uzimati ili promeniti
dozu. To se odnosi i na lekove sa antihemostatskim dejstvom.
Dolenavedene preporuke obuhvataju peroralne lekove sa klinički značajnim
dejstvom na hemostazu. U ovim slučajevima često se zahteva individualna
procena. Treba odmeriti rizik od rekurencije trombotične epizode tokom
pauze u terapiji prema riziku od komplikacija u vidu krvarenja kod aktuelnog
zahvata. U slučajevima fleksibilnog intervala koji se dole navode, duži
interval podrazumeva zahvat u kom i manje krvarenje može imati teške
posledice, npr. neurohirurgija, neki očni i urološki operativni zahvati kao i
spinalna anestezija.
Bisfosfonat je često indikovan posle osteoporotične
frakture. Ponovite terapiju posle 3-5 godina kada se rizik
od atopijske frakture povećava vremenom primene
terapije.
Prvi izbor
alendronat
 Alendronat … Veckotablett,
Alenat Veckotablett, Fosamax
Veckotablett
Inhibitori acetilsalicilne kiseline i ciklooksigenaze (NSAIL)
Pacijenti koji su na terapiji malim dozama acetilsalicilne kiseline (≤320
mg/dnevno) kao sekundarna profilaksa posle infarkta, PCI, koronarnog
bajpasa, moždanog udara i dr. treba da prekinu terapiju acetilsalicilnom
kiselinom samo na dan operacije. Pacijenti sa niskim kardiovaskularnim
rizikom koji su na terapiji malim dozama acetilsalicilne kiseline (primarna
profilaksa) mogu prekinuti terapiju tri dana pre operacije. Za neselektivne
inhibitore ciklooksigenaze važi da vreme pripreme za operaciju treba da
bude najmanje 5 poluživota. U većini slučajeva (npr. ibuprofen) dovoljno je
24 sata ali u nekim slučajevima (piroksikam i tenoksikam) pauza treba da
bude 14 dana. Selektivni inhibitori ciklooksigenaze nemaju izraženo dejstvo
inhibicije agregacije trombocita, ali treba ih izbegavati kod bajpas grafta
koronarne arterije zbog povećanog rizika od postoperativnih
kardiovaskularnih komplikacija.
Drugi izbor
Kod gastrointestinalne netolerancije i/ili teškoće da se prati režim
terapije alendronatom. Samo za pacijente sa GFR preko 35 ml/min.
zoledronska kiselina
Aclasta inf.
Specijalizovana nega
Za pacijente koji su netolerantni na sve bisfosonatne preparate ili imaju
GFR ispod 35 ml/min. kao i za pacijente sa lošijim opštim stanjem kod
kojih se reakcija slična gripu smatra medicinski rizičnom.
OSTALI INHIBITORI RESORPCIJE KOSTIJU
denosumab
Prolia inj.
Inhibitori ADP receptora
Klopidogrel, prasugrel (Efient) i tikagrelor (Brilique) zahtevaju 5-7 dana
prestanka terapije pre operacije radi normalizacije funkcije trombocita. Za
pacijente koji su na terapiji samo sa inhibitorima ADP receptora ili u
kombinaciji sa acetilsalicilnom kiselinom posle infarkta, PCI, operacije
koronarnog bajpasa ili moždanog udara kraća pauza od 5 dana može biti
poželjnija zbog povišenog rizika od tromboze. To zahteva dobro planiranje u
dogovoru sa hirurgom, anesteziologom i kardiologom.
 Može biti predmet zamene generičkim lekom u apoteci
... Generički lekovi od različitih proizvođača
93
94
nast. Preoperativna nega
Preoperativna nega
Varfarin
Reverzija antihemostatičkog dejstva
Kod većih operacija kao i kod spinalne anestezije uopšteno se teži ka
PK-INR ispod 1,5. Ovaj nivo se obično dostiže 3-4 dana posle prekida
terapije kod pacijenata čiji je PK-INR u okviru terapijskog intervala (2-3),
pod uslovom da pacijent ima normalan unos vitamina K (hranom ili na
drugi način). Kod manjih stomatoloških hirurških zahvata, površinskih
zahvata itd. sa neznatnim rizikom komplikacija u vidu krvarenja PK-INR
vrednost iznad 1,5 je prihvatljiva. Dogovor sa odgovornim
anesteziologom o spinalnoj anesteziji je obavezan.
Dejstvo inhibitora acetilsalicilne kiseline i ciklooksigenaze može se delimično
obrnuti dezmopresinom (Octostim). Kod terapije inhibitorima ADP receptora
klopidogrel i prasugrel, koncentrat trombocita može imati dobro dejstvo, što je
nesigurno kod terapije reverzibilnim inhibitorom tikagrelorom (Preporuke za
terapiju bolesti koronarne arterije inhibitorima ADP receptora;
www.janusinfo.se). U nekim gorenavedenim slučajevima terapija se može
dopuniti traneksaminskom kiselinom (Cyklokapron).
Kod nepovoljno visokog PK-INR dejstvo varfarina se može obrnuti vitaminom K
čije dejstvo počinje polako. Kod ozbiljnog krvarenja daje se čak i koncentrat
protrombinskog kompleksa da bi se dobila momentalna hemostaza.
Kod pauze od varfarina duže od 2-3 dana u nekim slučajevima, npr. kod
pacijenata sa mehaničkim srčanim zaliskom, moguće je premošćavanje
terapijom niskomolekularnim heparinom.
Ne postoji nijedan isproban antidot za inhibitore trombina i faktora Xa.
Koncentrat protrombinskog kompleksa se može isprobati da bi se obrnulo
dejstvo inhibitora faktora Xa. Kod ozbiljnog krvarenja tokom terapije
dabigatranom u pojedinim slučajevima uspešno se primenjuje hemodijaliza u
trajanju 2-3 sata.
Terapija antikoagulansima; www.viss.nu
Inhibitori trombina
Terapiju dabigatranom (Pradaxa) treba prekinuti 1–5 dana pre operacije
zavisno od vrste zahvata i funkcije bubrega pacijenta. Premošćavanje
niskomolekularnim heparinom može biti aktuelno kod visokog rizika od
tromboze i duže pauze u terapiji, a u dogovoru sa terapijskim lekaro m.
Za više informacija pogledati Pitanja i odgovori u vezi sa
dabigatranom; www.janusinfo.se.
Inhibitori faktora Xa
Terapiju rivaroksabanom (Xarelto) i apiksabanom (Eliquis) treba prekinuti
1-4 dana pre operacije. Terapija premošćavanja sa niskomolekularnim
heparinom može biti aktuelna u slučaju visokog rizika od tromboze i duže
pauze u terapiji, u dogovoru sa terapijskim lekarom.
Za detaljnije preporuke pogledati Pitanja i odgovori u vezi sa
rivaroksabanom i Pitanja i odgovori u vezi sa apiksabanom;
www.janusinfo.se.
nast.
95
96
Psihijatrija
Anksiozni poremećaj
Psihijatrija
Generalizovani anksiozni poremećaj, panični poremećaj,
posttraumatski stresni poremećaj, socijalna fobija i opsesivnokompulzivni poremećaj.
Stanja privremene uznemirenosti koja se ne
kategorizuju kao anksiozni poremećaj
oksazepam
Nacionalne smernice za negu kod depresije i anksioznog poremećaja;
www.socialstyrelsen.se
Anksiozni poremećaj; www.psykiatristöd.se
Izveštaj SBU-a Terapija anksioznog poremećaja; www.sbu.se
 Oxascand, Sobril
Kada se izbegavaju benzodiazepini
alimemazin
Theralen
hidroksizin
Atarax
Prvi izbor
sertralin
 Sertralin ..., Oralin, Sertrone, Zoloft
Drugi izbor– kod paničnog poremećaja ili opsesivno-kompulzivnog poremećaja
 Klomipramin ..., Anafranil
klomipramin
Anafranil Retard
Kod starijih se uzimaju u obzir rizici od antiholinergičkih neželjenih dejstava
prilikom upotrebe alimemazina i hidroksizina. Benzodiazepin povećava
rizik od konfuzije i pada. Doze treba da budu niske i dugdelujući preparati,
kao što je diazepam, treba da se izbegavaju.
Depresija
Smatra se da različiti selektivni inhibitori preuzimanja serotonina (SSRI)
imaju jednako antidepresivno dejstvo.
Specijalizovana nega
Pojedinačne doze kao alternative oksazepamu
diazepam
Stesolid tablete
Kombinacija SSRI sa antikoagulansima ili inhibitorima agregacije
trombocita sa sobom nosi povećan rizik od krvarenja.
Privremena anksioznost – za decu i adolescente
alimemazin
hidroksizin
Nacionalne smernice za negu kod depresije i anksioznog poremećaja;
www.socialstyrelsen.se
Depresija; www.psykiatristöd.se
Theralen
Atarax
Depresija kod starijih str. 116
Anksioznost kod starijih str. 116
Prvi izbor
citalopram
sertralin
Drugi izbor
mirtazapin
venlafaksin
 Može biti predmet zamene generičkim lekom u apoteci
97
98
Citalopram …
Sertralin ..., Oralin, Sertrone, Zoloft
Mirtazapin ..., Mirtin
Venlafaxin ...
 Može biti predmet zamene generičkim lekom u apoteci
... Generički lekovi od različitih proizvođača
nast. Bipolarni poremećaj
Psihijatrija
Specijalizovana nega
Specijalizovana nega
klomipramin
 Klomipramin ..., Anafranil
Preventivno održavanje
Anafranil Retard
Treba se upotrebljavati sa oprezom kod starijih i izbegavati kod
demencije zbog antiholinergičkog dejstva.
Prvi izbor
litijum
Treći izbor
Dodatak litijuma (dugotrajna terapija)
litium
Lithionit
Drugi izbor – dodatak

kvetijapin
Quetiapin ...

Quetiapin ..., Seroquel Depot
valproinska kiselina
Ergenyl

Depakine Retard, Ergenyl Retard
Depresija – kod dece i adolescenata
Rani nastavak terapije je posebno važan kod dece i adolescenata zbog
povećanog rizika od suicidalnih misli inicijalno. Terapija dece po pravilu
treba da se sprovodi u okviru psihijatrije za decu i adolescente.
Prvi izbor
fluoksetin
 Fluoxetin …
Drugi izbor
sertralin
 Sertralin ..., Oralin, Sertrone, Zoloft
Lithionit
Postoje jači dokazi za litijum u prevenciji manije nego depresije.
Valproinsku kiselinu izbegavati kod žena u doba fertiliteta.
U depresivnoj ili maničnoj epizodi
Kod depresivnih ili maničnih epizoda ponovo ili po prvi put uvesti
litijum, eventualno prilagoditi dozu, kao i započeti terapiju
kvetijapinom.
litijum
kvetijapin
Bipolarni poremećaj
Kod bipolarnog poremećaja preventivna farmakološka terapija je
osnovni princip. Terapiju treba da sprovodi specijalista psihijatrije.
Preporuke se odnose i na decu i adolescente.
Lithionit

Quetiapin ...

Quetiapin ..., Seroquel Depot
Kod većine pacijenata je neophodna kombinovana terapija litijumom i
kvetijapinom.
Psihoza
Nacionalne smernice za negu kod depresije i anksioznog poremećaja;
www.socialstyrelsen.se
Bipolarni poremećaj; www.psykiatristöd.se
Farmakološka terapija i profilaksa manije i depresije kod
bipolarnog poremećaja; www.janusinfo.se
Antipsihotici se uvode kod jasne indikacije i u dobro odmerenoj dozi.
Ocenjivanje treba da se obavi posle optimizacije doze sa adekvatnim
periodom nastavka za svaku dozu. Kod dugotrajne terapije antipsihoticima
praćenje, povrh struktuirane procene simptoma, treba uvek da uključi
godišnje kontrole eventualnih neželjenih dejstava. Postoji rizik od
povećanja telesne težine, snižene tolerancije na glukozu i povišenih lipida,
posebno kod terapije olanzapinom ili klozapinom. Zbog ovoga i drugih
neželjenih dejstava, kao što su ekstrapiramidalni simptomi i smanjenje
kognicije , uvek treba težiti niskoj dozi, posebno u terapiji mladih i starih.
Litium je najefikasniji, posebno kod bipolarnog poremećaja tip I, odnosno u
jasnim epizodama smene manije i depresije.
nast.
Razmotriti depo-injekcije antipsihotika, ali ne za stare.
 Može biti predmet zamene generičkim lekom u apoteci
... Generički lekovi od različitih proizvođača
99
100
Psihijatrija
Psihijatrija
Alkoholizam
Specijalizovana nega
Terapija lekovima kod shizofrenije; www.lakemedelsverket.se
Nacionalne smernice za terapiju antipsihoticima kod shizofrenije ili
shizofrenog stanja; www.socialstyrelsen.se
Prvi izbor
perfenazin
risperidon
 Može biti predmet zamene generičkim lekom u apoteci
... Generički lekovi od različitih proizvođača
Pojačati upotrebu akamprosata, naltreksona i disulfirama kod
zavisnosti od alkohola i pratiti terapiju.
Trilafon dekanoat inj.
zuklopentiksol

Risperidon …, Abriact, Risperdal tablete

Risperdal Consta, Rispolept Consta inj.
Cisordinol-Acutard, Clopixol-Acutard inj
Drugi izbor
olanzapin
 Olanzapin …, Zalasta, Zyprexa
Treći izbor
klozapin
 Clozapine ...
Terapija prevencije recidiva
Terapija prevencije recidiva može se primenjivati generalno u okviru
zdravstvene zaštite (ne samo u okviru lečenja zavisnosti) u kombinaciji sa
nastavkom koji obuhvata medicinski savet i podršku.
Terapija zavisnoti od alkohola lekovima; www.lakemedelsverket.se
Prvi izbor

akamprosat
Aotal, Campral

naltrekson
Naltrexon ...
Drugi izbor – terapija averzije
disulfiram
Antabus
Zavisnost od nikotina
Terapija apstinencije
Savet i podrška za odvikavanje od pušenja čini važnu meru
promovisanja zdravlja koju nega može da pruži. Savet i motivišući
razgovor su najvažniji, ali nekoliko različitih tipova sredstava nikotinske
zamene se mogu koristiti kao podrška u ostvarenju prestanka pušenja.
Ako se koriste preparati koji sadrže nikotin, važno je da su inicijalne
doze dovoljno visoke da minimalizuju nikotinsku apstinenciju.
Terapija apstinencije od alkohola; www.lakemedelsverket.se
www.slutarokalinjen.org
www.1177.se
Nacionalne smernice za metode prevencije bolesti;
www.socialstyrelsen.se
Peroralna supstitucija se ne preporučuje zbog loše apsorpcije.
oksazepam
 Oxascand, Sobril
Nedostatak vitamina B
tiamin
Vitamin-B1 ratiopharm inj. (licencireni preparat)
Poremećaj spavanja
Hipnotike upotrebljavati kao kratkotrajnu terapiju. Kratkotrajna i
intermitentna terapija smanjuje rizik od razvoja tolerancije. Kod dugotrajnih
poremećaja spavanja pre izbora terapije treba ispitati suštinske uzroke.
zopiklon
 Može biti predmet zamene generičkim lekom u apoteci
... Generički lekovi od različitih proizvođača
101
102
 Zopiklon …, Imovane
 Može biti predmet zamene generičkim lekom u apoteci
... Generički lekovi od različitih proizvođača
Psihijatrija
Kod rizika od zavisnosti
propiomazin
Propavan
Bol i inflamacija
Propiomazin je neprikladan kod starih zbog povećanog rizika od dnevnog
umora i ekstrapiramidalnog dejstva.
Svaka terapija bola treba da bude individualna. Upotrebljavati najmanju
dozu koja deluje.
Poremećaj spavanja kod starih str.
116
Nociceptivni bol
Bol povrede tkiva, sa ili bez inflamacije.
Deca i adolescenti
Dokazi o lekovima za decu i adolescente su manjkavi, ipak pogledati
Melatonin je alternativa za terapiju poremećaja spavanja kod dece;
www.janusinfo.se.
PARACETAMOL
paracetamol
 Paracetamol …, Alvedon, Pamol, Panodil,
Paracut, Pinex
Paracetamol se može kombinovati kako sa inhibitorima ciklooksigenaze tako i
sa opioidima.
Specijalizovana nega
ADHD
INHIBITORI CIKLOOKSIGENEZE (NSAIL)
Prvi izbor
 Naproxen ..., Alpoxen, Pronaxen
naproksen
Preparati imaju različito trajanje dejstva što olakšava individualno
prilagođavanje. Pacijente sa komplikovanim komorbiditetima, npr.
aktuelna zavisnost, bipolarni poremećaj, poremećaji u razvoju ili
spektar autističnih poremećaja, treba da tretira lekar sa posebnim
iskustvom sa ovim stanjima.
Drugi izbor
ibuprofen*
Lekove koji su klasifikovani kao narkotici u terapiji ADHD-a propisuje
samo lekar sa specijalnom kompetencijom u okviru psihijatrije,
psihijatrije za decu i adolescente, forenzičke psihijatrije, kao i
neurologije za decu i adolescente sa rehabilitacijom. Atomoksetin
propisuju svi lekari.
metilfenidat
Drugi izbor
atomoksetin
Ibumetin, Ipren
Brufen Retard
Orudis Retard
ketoprofen
* Ibuprofen može suzbiti antitrombotičko dejstvo acetilsalicilne kiseline.
Treba izbegavati kombinovanje niske doze acetilsalicilne kiseline
i ibuprofena; www.janusinfo.se
Za profilaksu ulkusa kod terapije inhibitorima ciklooksigenaze, vidi
str. 72.
ADHD; www.psykiatristöd.se
Preporuke kod ADHD-a; www.janusinfo.se
Terapija lekovima ADHD-a; www.lakemedelsverket.se
Prvi
izbor
metilfenidat
metilfenidat
Ibuprofen ..., Brufen, Burana, Ibumax,
Specijalizovana nega
Za parenteralnu upotrebu
Concerta dugotrajno dejstvo
Ritalin, Ritalina srednjedugo dejstvo,
depo-kapsule
Medikinet, Ritalin kratkotrajno dejstvo, tablete
ketorolak
paracetamol
* Intravenozni paracetamol se koristi samo ako paracetamol ima
značajan efekat i drugi način primene nije moguć.
Strattera
 Može biti predmet zamene generičkim lekom u apoteci
Toradol
Paracetamol Fresenius Kabi* inf.
103
 Može biti predmet zamene generičkim lekom u apoteci
... Generički lekovi od različitih proizvođača
104
Bol i inflamacija
OPIODNI ANALGETICI
Svaki bol nije osetljiv na opioide i neki preparati uključujući kodein sa
sobom nose rizik od razvoja zavisnosti. Kod terapije opioidima teži se
boljoj funkciji i kvalitetu života. Ako se ovi ciljevi terapije ne postižu,
terapiju treba prekinuti. Lekar koji uvodi terapiju opioidima nadalje snosi
odgovornost do kraja terapije ili odgovornost prenosi na drugog kolegu.
nast. Nociceptivni bol
Zatvor indukovan opioidima
Profilaktička terapija zatvora treba da se razmatra od prvog dana
terapije.
Osnovna terapija
makrogol
+ elektroliti
Primena opioida kod dugotrajnog bola koji nije u vezi sa
kancerom; www.lakemedelsverket.se
 Lacrofarm, Laxido, Laxiriva, Movicol, Moxalole,
Omnicol
Dodatna terapija
Laksativi za stimulaciju motorike po potrebi
natrijumpikosulfat
Cilaxoral
morfin
morfin
oksikodon

Morfin … tablete kratkotrajnog dejstva, inj.
oksikodon
buprenorfin
kodein
+ paracetamol

Oxycodone ..., OxyContin dugotrajno dejstvo
Dolcontin dugotrajno dejstvo

Oxycodone ..., OxyNorm tablete kratkotrajnog
Mučnina indukovana opioidima
dejstva, inj.
Profilaktička terapija mučnine treba da se razmatra od prvog dana terapije.
Kada mučnina prestane, obično za 7-14 dana, može se pokušati sa
postepenim smanjivanjem.
Norspan flaster

Paracetamol/Kodein …, Citodon, Codalvonil,
Panocod Samo za kratkotrajnu upotrebu
meklozin
Kod neakutnog bola koji reaguje na opioide terapija se može započeti
niskim dozama morfina sa dugotrajnim dejstvom 5–10 mg x 2,
oksikodonom sa dugotrajnim dejstvom 5 mg x 2 ili buprenorfinom 5 µg/h.
Dejstvo 20 mg oksikodona/dnevno odgovara buprenorfinu 20 µg/h.
Postafen
Izlaganje opioidima
Da bi se smanjio rizik od simptoma apstinencije izlaganje treba da bude sporo.
Izlaganje opioidima; www.janusinfo.se
Kodein se ne preporučuje za decu i stare.
Generalizovani bol
Preporuke za terapiju opioidima kod dugotrajnog bola koji
nije u vezi sa kancerom; www.janusinfo.se
Terapija lekovima kao izolovana mera je retko uspešna kod generalizovanog
stanja bola, npr. fibromijalgija. Ako se terapija lekovima smatra indikovanom,
mogu se isprobati triciklični antidepresivi u okviru multiprofesionalnog
timskog rada.
Specijalizovana nega
Kod bola koji je u vezi sa kancerom kada se ne može dati peroralna
terapija opioidima

fentanil
Fentanyl …, Durogesic, Matrifen flaster
hidromorfon
Palladon inj., inf.
amitriptilin
Saroten
Početi sa 10 mg noću, postepeno pojačavati do željenog efekta.
Terapija bola transdermalnim fentanilom; www.janusinfo.se
Terapija bola kod starih str. 114
 Može biti predmet zamene generičkim lekom u apoteci
... Generički lekovi od različitih proizvođača
nast.
105
106
 Može biti predmet zamene generičkim lekom u apoteci
Bol i inflamacija
Bol i nflamacija
Neuropatski bol
Specijalizovana nega
Preporuke se odnose na periferni (npr. dijabetesna polineuropatija,
postherpetička neuralgija) i centralni neuropatski bol (npr. posle
moždanog udara). Farmakoterapija neuropatskog bola;
www.lakemedelsverket.se
Reumatoidni artritis
Prvi izbor
amitriptilin
metotreksat
TNF α INHIBITORI
golimumab
infliksimab
Saroten
Početi sa 10 mg noću, polako pojačavati dozu do željenog efekta.
Drugi izbor
gabapentin
 Methotrexate ..., Metotab tablete
Simponi
Remicade
Preporučuje se kombinovanje TNF α inhibitora i metotreksata.
Gabapentin Sandoz
Giht
Neuralgija trigeminusa
Akutna terapija
karbamazepin
Inhibitori ciklooksigenaze (NSAIL) str. 104
Giht; www.viss.nu
Tegretol
Tegretol Retard
Profilaksa
Inflamatorne sistemske bolesti i bolesti zglobova
alopurinol
 Allopurinol …, Zyloric
Blago povišene nivoe urata bez utvrđenih uratnih kristala u sinovijalnoj
tečnosti ne treba tretirati.
KORTIKOSTEROIDI ZA INTRA- I EKSTRAARTIKULARNU INJEKCIJU
metilprednizolon
Depo-Medrol
Stari i lekovi str. 112
Migrena str. 80
KORTIKOSTEROIDI ZA INTRAARTIKULARNU INJEKCIJU
triamcinolon
Lederspan
PERORALNI KORTIKOSTEROIDI
Kod specifičnih inflamatornih stanja, npr. reumatske polimijalgije
 Prednisolon ...
prednizolon
 Može biti predmet zamene generičkim lekom u apoteci
... Generički lekovi od različitih proizvođača
107
108
 Može biti predmet zamene generičkim lekom u apoteci
... Generički lekovi od različitih proizvođača
Urologija
Urgentnost mokrenja, urgentna inkontinencija
Urologija
Preporuke se odnose i na žene i na muškarce. Lekovi za urgenciju i
urgentnu inkontinenciju imaju skromno dejstvo. Terapija treba da traje 4-6
nedelja pre procene, pod uslovom da se pre toga nisu pojavila ozbiljna
neželjena dejstva. Treba da se vodi evidencija mokrenja pre i tokom terapije
kako bi se procenilo dejstvo. Neki antiholinergički lekovi mogu uzrokovati
kognitivne poremećaje kod starih, ali nije dokazano da je to zbog
tolterodina. Kod muškaraca sa retencijom urina, na početku terapije
razmotriti rizik od otežanog pražnjenja bešike.
LUTS i benigno uvećanje prostate
Za terapiju simptoma donjeg urinarnog trakta (eng. Lower Urinary Tract
Symptoms – LUTS) i benignog uvećanja prostate u osnovi se koriste dva
tipa lekova, blokatori α-1 receptora i inhibitori 5α-reduktaze.
Blokatori α-1 receptora olakšavaju oticanje urina relaksiranjem mišića
prostate i vrata mokraćne bešike i imaju brzo dejstvo.
ANTAGONISTI MUSKARINSKIH RECEPTORA
 Tolterodin ..., Detrusitol tablete
tolterodin
 Tolterodin ..., Detrusitol SR depo-kapsule
Inhibitori 5α reduktaze utiču na veličinu žlezde, koja se može smanjiti za
oko 20 %. Zato se inhibitori 5α reduktaze preporučuju kod verifikovanog
uvećanja prostate. Pouzdana metoda za merenje veličine prostate je
transrektalni ultrazvuk. Dejstvo terapije može se oceniti tek posle 3-6
meseci.
Stresna inkontinencija
Može biti potrebna kombinovana terapija blokatorima α-1 receptora i
inhibitorima 5α reduktaze.
Smernice za terapiju urinarne inkontinencije i Smernice za
terapiju urinarne inkontinencije kod žena; www.janusinfo.se
BLOKATORI α-1 RECEPTORA
 Alfuzosin …, Danafusin, Lafunomyl, Xatral OD
alfuzosin
Erektilna disfunkcija
PDE5-INHIBITORI
Istovremeno uzimanje nitropreparata je kontraindikovano. Pacijenti sa neki
bolestima očnog nerva (NAION) treba da izbegavaju terapiju PDE5-inhibitorima.
INHIBITORI 5α-REDUKTAZE
 Finasterid …
finasterid
Kod verifikovanog uvećanja prostate.
Prvi izbor
sildenafil
Sildenafil …*, Idilico*, Viagra*
Rak prostate
Drugi izbor
tadalafil
Cialis**
Onkologija str. 90
Trajanje dejstva je oko 6 sati za sildenafil i oko 36 sati za tadalafil.
Specijalizovana nega
* Nije subvencionisan i ne može se zameniti u apoteci
** Nije subvencionisan
PGE1-ANALOG
alprostadil
 Može biti predmet zamene generičkim lekom u apoteci
... Generički lekovi od različitih proizvođača
109
110
Bondil uretralstift
 Može biti predmet zamene generičkim lekom u apoteci
... Generički lekovi od različitih proizvođača
Urologija
Specijalizovana nega
alprostadil
Starije osobe i lekovi
Caverject inj.
Caverject Dual inj.
Opšte preporuke
Kada se govori o terapiji lekovima starih, na grupnom nivou se misli na
osobe stare 75 godina i više. Na individualnom nivou važnija je biološka
starost i sa rastom godina i multimorbiditeta posebno je važno da se terapija
individualizuje i redovno ocenjuje njeno dejstvo i proveravaju indikacije.
Upotreba više lekova povećava rizik i od neželjenih dejstava i interakcije
lekova. Teži se najmanjoj efikasnoj dozi. Stari su osetljiviji na mnoge lekove,
npr. one koji deluju na centralni nervni sistem ili vode do ortostatizma. Meriti
krvni pritisak čak i stojeći kod terapije lekovima za sniženje krvnog pritiska.
Ostala urologija
LOKALNI ANESTETIK
lidokain
Xylocain gel
Kod izbora i doziranja lekova voditi računa i uzeti u obzir
funkciju bubrega.
Funkcija bubrega se s godinama pogoršava kao i sa porastom broja bolesti.
Zato lek koji se većim delom izlučuje putem mokraće treba da se dozira
posle provere funkcije bubrega. Neki lekovi, npr. inhibitori ciklooksigenaze,
dodatno pogoršavaju funkciju bubrega. Mislite na to da se funkcija bubrega
može akutno pogoršati i da tada raste rizik od negativnih dejstava leka.
Nekoliko uobičajenih lekova imaju neželjena dejstva koja negativno utiču na
ishranu u obliku npr. smanjenog apetita, suvih usta i mučnine. Ovo treba da
se posebno uzme u obzir kod pacijenata koji boluju od više bolesti. Mnogi
stari pacijenti teško gutaju lek. Neki lekovi se ne smeju/ne treba ih lomiti ili
deliti. Spisak ovih preparata nalazi se na: www.apoteket.se, Vård & Företag,
Broschyrer, Läkemedelshantering, Sväljes hela.
Ne tretirati asimptomatsku bakteriuriju (ABU) kod starih i raditi
urinokulturu samo kod simptoma od strane urinarnih puteva.
Terapija inhibitorima protonske pumpe nije pogodna kod
bolova u trbuhu nepoznatog uzroka.
111
112
nast. Lekovi koji se starijimosobama moraju davati s oprezom
Starije osobe i lekovi
Lekovi koje treba izbegavati kod starijih osoba
Antipsihotički lekovi
Terapiju antipsihoticima treba ograničiti na psihotičke simptome koji muče
pacijente i koji izazivaju jaku uznemirenost i/ili agresivnost. Pre uvođenja
terapije treba isključiti somatske uzroke i razmotriti terapiju bez lekova.
Doze treba da bude niske, a dejstvo treba pratiti kontinuirano.
Lekovi sa antiholinergičkim dejstvom
Lekove sa izrazitim antiholinergičkim dejstvom treba izbegavati pre
svega zbog rizika od kognitivnih poremećaja i konfuzije. Primer takvih
lekova su sedirajući antihistaminici kao Atarax i Lergigan, neki
antipsihotički lekovi i triciklički antidepresivi.
Lekovi za dijabetes
Metformin se ne preporučuje kod GFR <60 ml/min zbog rizika od laktacidoze.
Sulfonilurea može uzrokovati tešku hipoglikemiju a rizik raste sa slabljenjem
bubrežne funkcije.
Indikatori dobre terapije lekovima kod starih osoba, prilog 1;
www.socialstyrelsen.se
Izbegavati propiomazin i tramadol kod starih.
Visoka starost predstavlja rizik za pogoršanu bubrežnu funkciju u vezi sa
akutnim bolestima.
Propiomazin
Bol
Propiomazin nije prikladan za starije osobe zbog rizika od dnevnog umora i
ekstrapiramidalnih neželjenih dejstava.
Nociceptivni bol
Tramadol
PARACETAMOL
paracetamol
Tramadol nije prikladan za starije osobe zbog povećanog rizika od
neželjenih dejstava kao što su mučnina i konfuzija. Tramadol ne treba
kombinovati sa antidepresivima, npr. SSRI, zbog povećanog rizika od
serotonergičkih neželjenih dejstava.
 Paracetamol …, Alvedon, Pamol, Panodil,
Paracut, Pinex
Preporučena maksimalna doza za starije osobe je 1 g x 3.
INHIBITORI CIKLOOKSIGENAZE (NSAIL I INHIBITORI CIKLOOKSIGENAZE 2)
Oslabljena bubrežna funkcija, visok krvni pritisak i popuštanje srca su uobičajeni za
stare i predstavljaju relativne kontraindikacije za inhibitore ciklooksigenaze. Rizik od
gastrointestinalnih, kardiovaskularnih i renalnih neželjenih dejstava zavisi od doziranja.
Preporučuje se medikacija po potrebi sa najmanjim dozama koje su efikasne. Ne treba
propisivati inhibitore protonske pumpe za profilaksu ulkusa bez prethodne individualne
procene rizika.
Kodein
Kodein se više ne preporučuje starima zbog velike interindividualne
varijacije u metabolizmu aktivnog metabolita morfina. Kombinovanjem
kodeina i paracetamola javlja se rizik od nedovoljnog dejstva opioida
kada je preporučena maksimalna doza paracetamola za starije osobe
3 g/dan.
naproksen
 Naproxen ..., Alpoxen, Pronaxen
Lekovi koji se starijim osobama moraju
davati s oprezom
Prikladna početna doza 125–250 mg x 1–2.
Benzodiazepini
Ipren
Prikladna početna doza 200 mg x 1–3.
ibuprofen
Benzodiazepini mogu pogoršati kognitivne sposobnosti kao i povećati rizik
od pada i time fraktura kod starijih. Dugodelujuće benzodiazepine
(diazepam, nitrazepam i flunitrazepam) treba izbegavati. Samo oksazepam
se može preporučiti starijim osobama.
 Ibuprofen …, Brufen, Burana, Ibumax, Ibumetin,
Ibuprofen može sprečiti antitrombotičko dejstvo acetilsalicilne kiseline.
Kombinovanje niskih doza acetilsalicilne kiseline i ibuprofena treba
izbegavati; www.janusinfo.se
113
114
 Može biti predmet zamene generičkim lekom u apoteci
... Generički lekovi od različitih proizvođača
Starije osobe i lekovi
Starije osobe i lekovi
Anksioznost
Opioidni analgetici
Terapiju opioidima treba započeti posle pažljivog razmatranja i samo kod
bola koji je osetljiv na opioide. Važno je napraviti razliku između sediranja
indukovanog opioidima i analgezije. Personalizovano doziranje povećava
pretpostavke dobre efikasnosti i smanjuje rizik od neželjenih dejstava,
između ostalog sediranja, kognitivnih smetnji i retencije urina.
Kratkotrajni anksiozni poremećaji i eventualno inicijalno pri terapiji sa SSRI
 Oxascand, Sobril
oksazepam
Dugotrajna anksioznost
 Citalopram …
citalopram
Trajanje dejstva je produženo kod starih osoba između ostalog zbog
smanjene bubrežne funkcije. Početi niskim dozama i doziranje
prilagoditi kako bi se izbegla akumulacija. Efekte i neželjena dejstva
treba procenjivati kontinuirano.
morfin
morfin
oksikodon
oksikodon
buprenorfin
Preporučena maksimalna doza citaloprama je 20 mg za stare zbog
produženog QT-intervala koji zavisi od doziranja. SSRI povećava rizik od
krvarenja.
Depresija
Morfin ... tablete kratkotrajnog dejstva, inj.
Dolcontin dugotrajno dejstvo
Dejstvo antidepresiva kod starijih osoba počinje kasnije nego kod mladih.
Oxycodone ..., OxyNorm
Nacionalne smernice za negu depresije i anksioznog poremećaja;
www.socialstyrelsen.se
tablete kratkotrajnog dejstva, inj.
Oxycodone ..., OxyContin dugotrajno desjtvo
Norspan flaster
Prvi izbor
citalopram
Kod bolova osetljivih na opioide koji nisu akutni terapiju započeti sa niskim
dozama morfina dugog dejstva 5–10 mg x 2, oksikodona dugog dejstva 5
mg x 2 ili buprenorfina 5 µg/h. Dejstvo 20 mg oksikodona/dnevno odgovara
buprenorfinu od 20 µg/h.
 Citalopram …
Preporučena maksimalna doza citaloprama je 20 mg za stare zbog
produženog QT-intervala koji zavisi od doziranja. SSRI povećava rizik od
krvarenja.
Drugi izbor
 Mirtazapin ..., Mirtin
mirtazapin
Zatvor indukovan opioidima str. 106
Mučnina indukovana opioidima str. 106
Poremećaj spavanja
Neuropatski bol
Prvi izbor
amitriptilin
Isključiti neželjena dejstva lekova, somatske i psihičke uzroke poremećaja
spavanja. Za početak koristiti terapiju bez medikamenata. Kod terapije
lekovima treba težiti kratkotrajnoj terapiji. Terapija s prekidima smanjuje rizik
od razvijanja tolerancije..
Saroten
Početi sa 5-10 mg uveče, može se povećati nedeljno za 5-10 mg. Dozu
titrirati individualno zavisno od efekta i neželjenih dejstava. Kod većine
pacijenata dovoljno je 10-30 mg. Uzeti u obzir rizik od kognitivnih
neželjenih dejstava.
Drugi izbor
gabapentin
zopiklon
Alchajmerova bolest
Izveštaj SBU-a Demencije; www.sbu.se
Nacionalne smernice za negu i brigu kod demencije;
www.socialstyrelsen.se
Gabapentin Sandoz
Prikladna početna doza 100 mg x 1, što se postepeno povećava zavisno
od bubrežne funkcije. Uzeti u obzir rizik od kognitivnih neželjenih
dejstava.
 Može biti predmet zamene generičkim lekom u apoteci
... Generički lekovi od različitih proizvođača
115
116
Terapija simptoma kod teške Alchajmerove bolesti
Pre uvođenja terapije obaviti ispitivanje radi isključivanja uzroka izlečivih
kognitivnih poremećaja. Terapiju lekovima koji mogu uticati na kognitivnu
sposobnost treba preispitati.
Donepezil i memantin imaju ekvivalentno dejstvo što se tiče kognicije, ADLa i ponašanja kod pacijenata sa teškom Alchajmerovom bolešću. Postoje
kliničke razlike u tolerantnosti među preparatima.
Dejstvo terapije treba procenti nakon 3-6 meseci.
U terapiju uvek mora da se uključi aktivacija, kontrola socijalne sigurnosti i
psihičke tegobe. Uvođenje lekova za demenciju treba da inicira lekar sa
iskustvom u lečenju demencije.
Prvi izbor
INHIBITORI ACETILHOLINESTERAZE
 Donepezil ..., Aricept, Azepezil
donepezil
Individualna procena dejstava treba da se obavi posle 3-6 meseci radi
eventualnog podešavanja doze, a potom najmanje jednom godišnje. U
slučaju izostanka dejstva ili neželjenih dejstava preporučuje se zamena ili
obustavljanje leka. Najkasnije 3 sedmice posle izlaganja izvršiti procenu
stanja pacijenta.
Drugi izbor
ANTAGONISTI NMDA-RECEPTORA
 Memantin ..., Axura, Ebixa, Mentixa, Nemdatine
memantin
Procena rezultata terapije treba da sadrži informacije od rođaka i/ili
medicinskog osoblja.
Terapija simptoma kod blage do umerene Alchajmerove bolesti
Bihejvioralni i psihološki simptomi demencije (BPSD)
Kod BPSD treba isključiti somatske uzroke kao i neželjena dejstva leka. Na
prvom mestu treba probati terapiju bez medikamenata, kao i mere nege i
stimulacije. U slučaju kada terapija bez medikamenata nije dovoljna, probati
terapiju sa lekovima. Treba težiti kratkotrajnoj terapiji, sa procenom dejstva
u periodu od 2 sedmice kao i redovno prilagođavanje doze. U slučaju
demencije sa Levi-telima ne koristiti antipsihotičke lekove.
Dejstvo inhibitora acetilholinesteraze na kognitivne sposobnosti i funkciju
je malo i ekvivalentno, ali postoje kliničke razlike i tolerantnost među
lekovima.
Inhibitori acetilholinesteraze mogu imati vagusni efekat na srčanu
frekvenciju, sa rizikom od kardijalnih komplikacija kod predisponiranih
pacijenata. Pacijente sa vaskularnom demencijom ne treba tretirati
inhibitorima acetilholinesteraze.
Terapija lekovima i odgovor kod bihejvioralnih i psiholoških
simptoma demencije- BPSD; www.lakemedelsverket.se
Nacionalne smernice za negu i brigu kod demencije;
www.socialstyrelsen.se
INHIBITORI ACETILHOLINESTERAZE
Prvi izbor
Drugi izbor
rivastigmin
 Može biti predmet zamene generičkim lekom u apoteci
... Generički lekovi od različitih proizvođača
nast. Alchajmerova bolest
Starije osobe i lekovi
donepezil
 Zopiklon …, Imovane
 Donepezil ..., Aricept, Azepezil
Exelon flaster
U slučaju netolerancije ili kontraindikacije za inhibitore
acetilholinesteraze može se probati memantin.
nast.
 Može biti predmet zamene generičkim lekom u apoteci
... Generički lekovi od različitih proizvođača
117
118
 Može biti predmet zamene generičkim lekom u apoteci
... Generički lekovi od različitih proizvođača
Oči
Oči
Specijalizovana nega
Bakterijski konjunktivitis
Cilj terapije je da se spreči progresija bolesti i pogoršanje kvaliteta života
pacijenta. Medicinska terapija za snižavanje očnog pritiska se obično bira
kao prvi izbor.
Hronični glaukom otvorenog ugla
Infektivni konjunktivitis se generalno leči spontano u roku od jedne
sedmice i obično se ne treba lečiti lekovima. Često je dovoljno prati
čistom i mlakom vodom ili fiziološkim rastvorom. Ovo se posebno
odnosi na konjunktivitis koji se javlja u vezi sa infekcijom gornjih
disajnih puteva.
Prvi izbor
fuzidinska kiselina
PROSTAGLANDINSKI ANALOG
 Latanoprost ..., Xalatan
latanoprost
BETA BLOKATORI
timolol
Fucithalmic
 Timolol ..., Optimol
Drugi izbor– kod nedelovanja terapije
hloramfenikol
Chloromycetin
U slučaju da sistemski efekti beta blokatora sa kratkotrajnim dejstvom smetaju
timolol
Timosan dugotrajno dejstvo
Alergijski konjunktivitis
Smernice za terapiju glaukoma otvorenog ugla;
www.janusinfo.se
Kod blagih tegoba i kao dodatak farmakološkoj terapiji tegobe
ublažavati sa hladnim i vlažnim kompresama i veštačkim suzama.
Prvi izbor
natrijum kromoglikat  Lecrolyn, Lomudal
Drugi izbor– u slučaju nedovoljnog efekta
emedastin
Emadine
Suve oči
Većina pacijenata sa suvim očima se upućuju na samonegu. Recept za
veštačke suze može se izdati pacijentima sa definisanom bolesti očiju kao
što je kseroftalmija.
Smernice za terapiju suvih očiju (sadrži i ispis informacija za
pacijente); www.janusinfo.se.
 Može biti predmet zamene generičkim lekom u apoteci
119
120
 Može biti predmet zamene generičkim lekom u apoteci
... Generički lekovi od različitih proizvođača
Pametni protokol
Pametni protokol – uvod i nastavak
novih lekova u Skupštini
Stokholmskog okruga (SLL)
Uši
Otitis eksterna
Novi lekovi su prioritetno područje u strategiji lekova u okviru Skupštine
Stokholmskog okruga. Neki novi lekovi imaju bitne prednosti za
pacijente, dok je za druge korist i bezbednost nesigurna. Naš cilj je
pametno uvođenje novih lekova.
Sistemsku terapiju antibioticima treba izbegavati kod nekomplikovanog
zapaljenja spoljašnjeg slušnog kanala. Tamponiranje i ispiranje sa ALSOLom kao uvodna terapija u cilju otpušavanja.
Prvi izbor
Za dobro uvođenje i praćenje novih lekova / novih indikacija potrebno je
raditi regionalno. Preporuka lekova Komisija za lekove Stokholmskog
okruga se zasniva na efikasnosti, bezbednosti
i novčanoj pristupačnosti. Efikasni i bezbedni lekovi koji leče, ublažavaju i
sprečavaju bolesti se preporučuju za upotrebu pravim pacijentima sa
pravim indikacijama i u pravom kontekstu.
oksitetraciklin
Terracortril med polymyxin B suspenzija
+ hidrokortizon
+ polimiksin B
Pre aplikacije može biti potrebno čišćenje ušiju.
Drugi Izbor
hidrokortizonbutirat
betametazon
Terapija lekovima se procenjuje u odnosu na druge oblike nege i
tehnologije – kao dodatak ili kao alternativa.
Kriterijumi da li neki lek ulazi u proces uvođenja i praćenja upotrebe:
Locoid rastvor za kožu, grupa II
Diproderm kapi za uho, grupa III
Akutni otitis media str. 60
Bolest kretanja str. 73
•
Dokumentacija je dostupna i zahtev je podnet / prihvaćen od
strane regulatornih organa (uklj. povlastice/cena).
•
Tiču se važnog područja terapije.
•
Postoje neodgovorena pitanja u vezi sa koristi leka i eventualne
dodatne vrednosti kao npr. povećan stepen preživljavanja i
poboljšan kvalitet života u smislu zdravlja.
•
Može se aktuelizovati pozicioniranje u vezi sa npr. etičkim
vrednovanjem, finansijskom efikasnošću, horizontalnim
prioritiranjem i/ili finansiranjem.
Za izabrane nove lekove biće sačinjen Pametni protokol za uvođenje i
praćenje. Pametni protokol razjašnjava jedan ili više od sledećih aspekata:
pregled leka, indikacije, grupa pacijenata, kategorija propisivanja leka,
vrednovanje u odnosu na priznatu terapiju, uticaj na budžet, neophodno
obrazovanje, komunikacije kao i metode za praćenje upotrebe, dejstva i
bezbednosti.
121
122
Pametni protokol
Informacije o lekovima
Biće uključena preporuka koji su aktuelni pacijenti za terapiju kao i
praćenje tokom faze uvođenja.
Informacije o lekovima
Komisija za lekove Stokholmskog okruga sa svojim savetom eksperata
daje procenu i preporuku u vezi sa novim lekovima. Sledeća područja
terapije / grupe lekova mogu, između ostalog biti aktuelni u
pozicioniranju tokom 2014. i narednih godina:
Janusinfo je proizvod Uprave za zdravstvenu zaštitu i nalazi se na internet
strani Skupštine Stokholmskog okruga za informacije o lekovima.
Janusinfo sadrži informacije iz Komisije za lekove Stokholmskog okruga i
njihovog saveta eksperata:
•
Antikoagulansi
•
Dijabetes melitus
•
Inflamatorne bolesti
•
Multipla skleroza
•
Osteoporoza
•
Tumori
www.janusinfo.se
•
Smernice za terapije
Preporuke terapija saveta eksperata Komisije za lekove
Stokholmskog okruga i mreže Strama. Ovde se nalaze i
programi terapije Akutne internističke medicine
•
Interakcije
Baza podataka Sfinx-sadrži pre svega farmakokinetičke
interakcije lekova, nekih prirodnih lekova, nekih hranjivih
materija, alkohola i pušenja. Upotreba ove baze je besplatna,
korisnički nalog se dobija na internet stranici.
•
Lekovi i uticaj na plod
Procene o eventualnom uticaju leka na plod. Obuhvata sve
lekove na švedskom tržištu.
•
Lekovi i dojenje
Informacije o tome kako je terapija različitim lekovima povezana
sa dojenjem.
•
Pol, rod i lek
Strukturirane informacije o polnim i rodnim aspektima
farmakoterapije.
•
Novi lekovi
Ocene novih lekova sa preporukama koje mesto preparat treba da
zauzme u kliničkoj praksi.
•
Životna sredina i lek
Spisak klasifikovanih lekova po uticaju na životnu sredinu i informacije
o uticaju leka na životnu sredinu.
Za više informacija, videti www.janusinfo.se/nyalakemedel.
Centar za informacije o lekovima
Za pitanja u vezi sa lekovima, a koja se odnose na dejstvo,
interakcije, trudnoću ili dojenje, kontaktirati Karolic,
tel 585 810 60, [email protected]
123
124
Uticaj lekova na životnu sredinu
Komisija za lekove Stokholmskog okruga
Uticaj lekova na životnu sredinu
Komisija za lekove Stokholmskog okruga
Najveći broj lekova koji se koriste na kraju dospevaju u kanalizaciju, u
izmenjenom obliku ili kao metabolit. Ostaci lekova mogu dospeti u vodotok
i podzemne vode i pored prolaska kroz sistem za prečišćavanje
kanalizacije. Lekovi se često proizvode tako da izdrže biološku razgradnju
i zato ostaju u životnoj sredini veoma dugo.
Komisija za lekove Stokholmskog okruga radi u skladu sa zakonom
(1996:1157) o komisijama za lekove. Komisija za lekove je savetodavni
ekspertski organ za pitanja koja se odnose na lekove čiji je glavni zadatak da
radi za sigurnu, racionalnu i isplativu upotrebu lekova. Komisija za lekove radi
zajedno sa 21 savetom eksperata iz različitih terapijskih oblasti. Ekspertski
saveti koji imaju visoku kliničku i naučnu kompetenciju u svojim respektivnim
područjima sastoje se od iskusnih lekara specijalista koji rade u okviru
bolničke nege, primarnoj nezi i kliničkoj farmakologiji, kao i apotekari.
Dokazano je postojanje nekih lekova u pijaćoj vodi, što je signal uzbune
da naš način rukovanja lekovima danas može dovesti do zdravstvenih
problema i problema životne sredine u budućnosti. Skupština
Stokholmskog okruga je zato donela odluku da se supstance lekova
klasifikuju u odnosu na uticaj na životnu sredinu.
Komisija za lekove Stokholmskog okruga i saveti eksperata imaju zajedničku
politiku o sukoba interesa čiju osnovu čini otvorenost oko angažmana i
aktivnosti zajedno sa farmaceutskim kompanijama i drugim interesentima.
Pametna lista uzima u obzir uticaj na životnu sredinu
Prilikom preporuke preparata u Pametoj listi uzima se u obzir klasifikacija
uticaja na životnu sredinu. Ukoliko preparati koji se porede imaju
ekvivalentno medicinsko dejstvo, bezbednost i farmaceutsku
svrsishodnost, u obzir se uzimaju uticaj na životnu sredinu i cena.
Pametna lista se zasniva na naučnoj dokumentaciji o dejstvima i
bezbednosti, farmaceutskoj svrsishodnosti, ispaltivosti i aspektima uticaja na
životnu sredinu. Saveti eksperata predlažu preporuke Komisiji za lekove
Stokholmskog okruga koji donosi odluku. Preporuke se preispituju na
godišnjoj bazi ili po potrebi.
Opasnost po životnu sredinu se odnosi na svojstva supstanci koja
su štetna za životnu sredinu
Klasifikuju se i opasnost po životnu sredinu i rizici po životnu sredinu.
Opasnost po životnu sredinu se odnosi na svojstva supstanci koja su
opasna po životnu sredinu, kao što je otpornost na razgradnju
(perzistentnost), sposobnost nagomilavanja u masnom tkivu
(bioakumulacija) i škodljivost za vodene organizme (toksičnost).
Klasifikaciju štetnosti po životnu sredinu obavlja Skupština
Stokholmskog okruga i zasniva se na podacima proizvođača lekova.
Članovi Komisije za lekove Stokholmskog okruga
Eva Andersén Karlsson, docent, primarijus, šef jedinice
Predsednik
Johan Bratt, docent, medicinski direktor, potpredsednik
Predsednik Savet za lekove pri Karolinska Universitetssjukhuset
Kristina Ateva, apotekar
Farmaceutski sekretar
Marja-Liisa Dahl, profesor, operativni šef
Klinička farmakologija
Rizici po životnu sredinu se odnose na verovatnoću da postoje
škodljive koncentracije
Rizici po životnu sredinu se odnose na verovatnoću postojanja toksičnog
uticaja na vodene organizme pri upotrebi supstanci u sadašnjoj meri.
Ocenu rizika po životnu sredinu izvode Udruženje industrije lekova prema
modelu izrađenom u saradnji sa Skupštinom Stokholmskog okruga,
Apoteket AB, Agencijom za lekove kao i Švedskih opština i Skupštine.
Stina Fransson Sellgren, dr med., medicinska sestra
V.d. šefa nege
Jan Hasselström, dr med., lekar opšte prakse
Predsednik Ekspertskog saveta opšte medicine
Roger Henriksson, profesor, načelnik odeljenja
Predsednik Eskpertskog saveta za onkološke i hematološke bolesti
Uzeti u obzir i opasnosti i rizike po životnu sredinu
Pri oceni uticaja supstanci na životnu sredinu obratiti pažnju i na rizike i
opasnosti po životnu sredinu pošto ovi pojmovi delimično podrazumevaju
različita svojstva. Za dodatne informacije o uticajima lekova na životnu
sredinu pogledati www.janusinfo.se/miljo.
125
126
Komisija za lekove Stokholmskog okruga
Komisija za lekove Stokholmskog okruga
Ekspertski saveti komisije za lekove Stokholmskog okruga
Paul Hjemdahl, profesor, primarijus
Predsednik Ekspertskog saveta za kardiovaskularne bolesti
Predsednik
Thomas Kahan, profesor, primarijus
Predsednik Saveta lekara pri Danderyds sjukhus
Opšta medicina
Jan Hasselström, dr med., lekar opšte prakse
Inga Klarin, dr med., primarijus
Predsednik Ekspertski savet za gerijatrijske bolesti
Analgetici i reumatološke bolesti
Carl-Olav Stiller, docent, primarijus
Synnöve Lindemalm, dr med., zamenik primarijusa
Pedijatar
Anestetici, terapija tečnostima i ishrana
Inga Tjäder, dr med., primarijus
Rickard Malmström, docent, primarijus
Predstavnik ispred Karolinska Institutet
Endokrinološke i metaboličke bolesti
Charlotte Höybye, docent, primarijus
Mussie Msghina, docent, primarijus
Predsednik Ekspertski savet za psihijatrijske bolesti
Gastroenterološke bolesti
Mikael Lördal, dr med., primarijus
Christer Norman, lekar opšte prakse
Gerijatrijske bolesti
Inga Klarin, dr med., primarijus
Marie-Louise Ovesjö, dr med., primarijus
Predsednik Skupštinskog odbora Pametne liste
Predsednik Saveta lekara pri Södersjukhuset
Kardiovaskularne bolesti
Paul Hjemdahl, profesor, primarijus
Peter Persson, dr farm., apotekar
Predsednik Saveta lekara pri Capio S:t Görans sjukhus
Bolesti kože
Lena Lundeberg, docent, operativni šef
Michael Runold, dr med., primarijus
Predsednik Ekspertski savet za bolesti disajnih puteva i
alergije
Infektivne bolesti
Elda Sparrelid, dr med., primarijus
Marie Sundström, medicinska sestra odgovorna za medicinu
(MAS)
Bolesti disajnih puteva i alergije
Michael Runold, dr med., primarijus
Björn Wettermark, docent, apotekar, šef odeljenja
Praćenje i procena
Medicinske bubrežne bolesti
Peter Bárány, docent, primarijus
Rumiana Zlatewa, lekar specijalista
Lekar privatne prakse
Neurološke bolesti
Mia von Euler, docent, primarijus
Akušerstvo i ginekologija
Angelica Lindén Hirschberg, profesor, primarijus
Onkološke i hematološke bolesti
Roger Henriksson, profesor, načelnik
Derivati plazme i antitrombotički lekovi
Margareta Holmström, dr med., primarijus
Psihijatrijske bolesti
Mussie Msghina, docent, primarijus
127
128
Komisija za lekove Stokholmskog okruga
Indikacije
Radiološki lekovi
Peter Aspelin, profesor, primarijus
Posebni lekovi
Katarina W ide, dr med., primarijus
A
Abortus, medicinski
ADHD
Akne
Aktinična keratoza
Akutni otitis media
Akutna alergijska reakcija
Alkoholizam
Alergije
Alchajmerova bolest
Dojenje i terapija lekovima
Anafilaksija
Stanje analnog bola
Disajni putevi
Anemija
Anestezija
Angina pektoris
Stresna inkontinencija
Antibiotici
Kontracepcija
Kontracepcija, akutna
Antimikotici za sistemsku upotrebu
Antivirusni lekovi
Arterijska bolest, periferna
Astma kod dece
Astma kod odraslih
Atopijski ekcem
Urologija
Tareq Alsaody, bitr primarijus
Vakcinacija
Åke Örtqvist, docent, smittskyddsläkare
Bolesti oka
Leif Tallstedt, docent, šef lekara
Za podatke o kontaktima, videti www.janusinfo.se
37
103
57
58
60
7
102
7, 8, 119
116
29
7
75
8
17, 86
18
45
110
68, 69
30
33
70
70
51
11
9
58
B
Deca i lekovi
Rana na nozi, inficirana
Infekcija sinusa
Adrenokortikalni hormoni
Bipolarni poremećaj
Borelija
129
130
20
67
61
27
99
65
Indikacije
Indikacije
BPSD
Bronhitis
Rak dojke
H
Helikobakter pilori
Hemostatički lekovi
Herpes, genitalni
Herpes zoster
Srce i krvni sudovi
Kardiovaskularne bolesti, prevencija
Srčana insuficijencija
Kožne i venerične bolesti
Infekcije kože i mekog tkiva
Kožna mikoza
Ujed psa
Vaške
Hiperkalcijemija, izazvana tumorom
118
61
91
C
Kandidijaza
Sazrevanje grlića materice
Cistitis
73
37
63, 64
D
Nedostatak vitamina D
Depresija
Dijabetes melitus
Dijareja
Dismenoreja
26, 85
98, 116
22
74
33
Hiperkalemija
E
Ekcem, atopijski
Profilaksa endokarditisa
Endokrinologija
Epilepsija
Erektilna disfunkcija
Erizipel
F
Lečenje steriliteta
Atrijalna fibrilacija, atrijalni flater
Zatvor
Prevremeni porođaj
Prevremeni trudovi
Hiperprolaktinemija
Hipotenzija
58
68
22
81
110
67
38
49
74, 106
37
37
G
Gastroezofagealna refluksna bolest
Generalizovani bol
Giht
Glaukom
Glukokortikoidi za spoljnu upotrebu
Trudnoća i terapija lekovima
Ginekologija i akušerstvo
71
106
108
120
55
28
30
131
L
M
Digestivni trakt
Maksilarni sinuzitis
Menstruacija, obilna
Metabolička acidoza
Meteorizam
Migrena
Omekšavajuća sredstva
Multipla skleroza (MS)
Mikoze
Ujed čoveka
71
61
33
85
74
80
55
83
55, 56
65
K
Kalcijum i fosfati, metabolizam
Ujed mačke
Bolesti srčanih zalistaka i urođene srčane bolesti
Klimakterične tegobe
HOBP; Hronična opstruktivna bolest pluća
Kolerička dijareja
Konjunktivitis
85
65
51
35
14
74
8, 119
132
Indikacije
O
Opstipacija
Onkologija
Stanje uznemirenosti, privremeno
Osteoporoza
Otitis eksterna
56
77
107, 115
101
84
84
104, 114
87
9
S
Seboroični ekcem
Polno prenosive bolesti
Sinuzitis
Skelet, prevencija lezija
Vaginalna suvoća
Bol
Streptokokni tonzilitis
Moždani udar
Infekcije rane
Poremećaj spavanja
74, 106
90
97
92
121
P
Pankreas, hronična insuficijencija
Parenteralna ishrana
83
60
62
19
34
94
90
109
9
58
97
100
64
R
Regionalna anestezija
Renalna anemija
RLS, Sindrom nemirnih nogu
Reumatoidni artritis
Rh-imunizacija
Rinitis
Rinokonjunktivitis
Rinosinuzitis
Rozacea
Odvikavanje od pušenja
Bolest kretanja
N
Mikoza noktiju
Neurologija
Neuropatijska bolest
Nikotinska zavisnost
Zaštita bubrega
Bubrežne bolesti
Nociceptivni bol
Ishrana
Nosna polipoza
27, 37
40
74
19, 28, 73, 80, 91, 106
66
60
76, 104, 107
107
76
62
110
18
43
Parkinsonova bolest
Penicilin, alergija na
Pluća, upala
Postoperativna mučnina i povraćanje
Predmenstrualni disforični poremećaj
Preoperativna nega
Prostate, rak
Prostate, benigno uvećanje
Krup
Psorijaza
Psihijatrija
Psihoza
Pijelonefritis
18
61
60
109
91
85
I
IBS (Irritable Bowel Syndrome)
Mučnina
Impetigo
Infekcije
Inflamacije
Inflamatorne sistemske bolesti i bolesti zglobova
Inflamatorne bolesti creva
Influenca
Inkontinencija
Intravenozna regionalna anestezija
Ishemijske bolesti srca
Indikacije
Lokalna anestezija
Infekcija donjeg respiratornog trakta
Infekcija gornjeg respiratornog trakta
LUTS
72
52, 94
67
67
39
39
45, 46
55
65
55
65
59
75
87
133
134
18
86
83
108
37
8
8
9
57
101
73
58
59
9, 61
91
36
104, 114
61
77
66
102, 116
Indikacije
Supstance
T
Čišćenje creva pred RTG kolona i kolonoskopiju
TIA
Tonzillitis
Suve oči
Inkontinencija, urgentna
Tireoidne bolesti
75
77
61
119
110
25
A
Acetilsalicilna kiselina
43, 51, 52, 77, 78, 80
acetilsalicilna kiselina+ dipiridamol
78
aciklovir
70
adalimumab
76
adapalen
57
adapalen + benzoilperoksid
57
adrenalin
7, 9, 18
akamprosat
102
alanilglutamin koncentrat
88
alendronat
93
alfakalcidol
85
alfuzosin
109
alimemazin
97
alopurinol
108
alprostadil
110, 111
alteplas
53, 77
amilorid
48
aminokiseline, rastvor + emulzija masti + glukoza + elektroliti
88
amjodaron
50
amitriptilin
106, 107, 115
amlodipin
41, 45
amorolfin
56
amoksicilin
60, 62, 68
amoksicilin + klavulanska kiselina
65, 68
ampicilin
69
anastrozol
91
atomoksetin
103
atorvastatin
40
atosiban
37
azatioprin
76
azelainska kiselina
57
U
Ulkus, prevencija
Ulkusna bolest
Infekcija mokraćnih puteva
Urologija
Urtikarija
Izlaganje lekovima
72
71
63
109
56
94, 106
V
Vakcinacija
Vaginitis
Venska tromboembolija
Sredstva za stimulaciju kontrakcija
Retencija soli i vode kod bubrežne insuficijencije
Terapija tečnostima
70
34
52
37
85
89
Å
Anksioznost
Ä
Starije osobe i lekovi
Ö
Oči
Glaukom otvorenog ugla, hronični
Uši
97, 98, 116
112
119
120
121
B
Balansirani rastvor elektrolita
bendroflumetiazid
135
136
Supstance
Supstance
benzoilperoksid
benzilpenicilin
betametazon
bikalutamid
bisoprolol
bivalirudin
bromokriptin
budesonid
budesonid + formoterol
buprenorfin
57
69
7, 9, 13 , 16 , 19, 55, 76, 121
90
45, 47, 49
43
27, 37
8, 9, 10, 13 , 76
11,16
105, 115
C
cefadroksil
cefotaksim
ceftazidim
cetirizin
ciklesonid
ciprofloksacin
citalopram
cijanokobalamin
61, 63, 64, 66, 68
69
69
56
10
64, 68, 69
34, 98, 116
17
D
dalteparin
darbepoetin alfa
denosumab
desloratadin
dezmopresin
desogestrel
dekstriferon
diazepam
digoksin
dinoproston
disulfiram
donepezil
doksazosin
doksiciklin
dronedaron
droperidol
drospirenon + etinil estradiol
52, 53
86
93
7, 8, 56
54
32
17, 86
82, 97
48, 49
37
102
117, 118
42
59, 61, 62, 65, 68
49
19
31
E
emedastin
enalapril
enalapril + hidrohlortiazid
enoksaparin
eplerenon
epoetin zeta
etinil estradiol
etonogestrel
etonogestrel + etinil estradiol
137
89
41, 48
8, 119
41, 47, 84
42
43
44, 47
86
30
32
31
F
fenoksimetil penicilin (PcV)
fentanil
finasterid
flekainid
fludrokortizon
flukloksacilin
flukonazol
fluoksetin
flutikazon
flutikazon + formoterol
flutikazon + salmeterol
folna kisleina
fondaparinuks
formoterol
furosemid
fuzidinska kiselina
fitomenadion
60, 61, 62, 65, 67, 68
105
109
49
27
65, 66, 67, 68
34, 70, 73
99
12 , 13
11
11,16
17
43
11 , 15
48, 85
119
54, 78
G
gabapentin
ganireliks
gentamicin
glibenklamid
glimepirid
glipizid
glukagon
glukoza, rastvor + elektroliti
glicerol
gliceriltrinitrat
golimumab
107, 115
38
69
24
24
24
25
87
55
45
108
138
Supstance
Supstance
H
heparin-natrijum
hidrohlortiazid
hidrohlortiazid + amilorid
hidrokortizon
hidrokortizonbutirat
hidromorfon
hidroksizin
I
ibuprofen
imikvimod
imipenem + cilastatin
imunoglobulin anti-D
infliksimab
insulin aspart
insulin glargin
insulin glulisin
insulin humant
insulin lispro
ipratropijum
izosorbid mononitrat
ispaghula
ketorolak
klindamicin
klobetazon
klomifen
klomipramin
klopidogrel
hloramfenikol
hlortalidon
klotrimazol
kloksacilin
klozapin
koagulacija, faktori II, VII, IX, X
kodein + paracetamol
holekalciferol
holestiramin
horiongonadotropin alfa
43, 53
41, 48
41
27, 55
55, 121
105
56, 97
80, 94, 104, 114
59
69
37
76, 108
23, 24
25
23, 24
23, 24, 25
23, 24
8, 13, 15, 16
45
74
l
L
a
labetalol
u
r
laktuloza
i
lamotrigin
l
latanoprost
s
lauril sulfat
leuprorelin
levetiracetam
levodopa + benserazid
levodopa + karbidopa
levonorgestrel
levonorgestrel + etinil estradiol
levotiroksin
lidokain
lidokain + adrenalin
lidokain + hidrokortizon
lidokain + prilokain
liraglutid
litijum
loperamid
losartan
losartan + hidrohlortiazid
limeciklin
J
gvožđe glicin sulfat
gvožđe saharoza
gvožđe sulfat
K
kabergolin
kalcipotriol + betametazon
kalcijum karbonat
kalcijum karbonat + holekalciferol
kalijum hlorid
kandesartan
kandesartan + hidrohlortiazid
karbamazepin
karbamid
karboprost
ketokonazol
ketoprofen
17
17, 86
17
27, 29, 37
58
85
26, 92
48, 89
41, 48
42
81, 107
55
37
55, 58
104
139
Supstance
M
magnezijum sulfat
makrogol + elektroliti
medroksiprogesteron
meklozin
memantin
meropenem
mesalazin
metformin
metoklopramid
metoprololsukcinat
metotreksat
metronidazol
metilergometrin
metilfenidat
metilprednizolon
mifepriston
mikonazol + hidrokortizon
mirtazapin
mizoprostol
mometazon
montelukast
morfin
N
nafarelin
naltrekson
naproksen
natrijum glicerofosfat
natrijum hlorid
natrijum kromoglikat
natrijum pikosulfat
natrijum pikosulfat kombinacija
natrijum hidrogenkarbonat
nitrofurantoin
nomegestrol + estradiol
noretisteron
noretisteron + estradiol
nistatin
Supstance
P
pamidronat
pankreas, enzimi
paracetamol
PcV
perfenazin
pimekrolimus
piperacilin + tazobaktam
pivmecilinam
podofilotoksin
poliestradiol fosfat
polistiren sulfonat
pramipeksol
prednizolon
prilokain
progesteron
prometazin + kofein + efedrin
propiomazin
propilen glikol
propiltiouracil
38
102
33, 80, 104, 114
89
89
8, 119
75, 106
76
85
63, 64, 68
31
32
36
73
Q
kvetiapin
R
ramipril
ranitidin
141
42
74
81, 82
120
75
90
81, 82
83
83
30, 32, 33, 36
31
25
18, 75, 111
18
75
18
24
99, 100
74
41, 48, 84
42
57
140
O
olanzapin
omeprazol
omeprazol + amoksicilin + klaritromicin
omeprazol + metronidazol + klaritromicin
ondansetron
oksazepam
oksikodon
okskarbazepin
oksitetraciklin + hidrokortizon + polimixin B
oksi tocin
89
75, 106
32, 36
28, 73, 106
118
70
76
23
73, 80
42, 44, 45, 47, 81
108
34, 57, 68, 70, 71
37
103
83, 107
37
56, 58
98, 116
37
8, 9, 55
12 , 13
105, 115
104
34, 61, 68, 69
55
38
98, 99
43, 52, 78
119
41
34, 56
70
101
54, 78
105
26, 85
74
38
101
71, 72
72
71
19, 91
97, 102, 116
105, 115
81
121
37
91
75
80, 104, 114
60, 61, 62, 65, 67, 68
101
58
70
63, 64, 68
59
90
85
83
13 , 16 , 76, 107
18
38
28
103
55
26
100
41, 44, 47, 84
71
Supstance
Supstance
retapamulin
risperidon
rivaroksaban
rivastigmin
66
101
52, 53
117
S
salbutamol
salmeterol
sertralin
sevelamer
sildenafil
simvastatin
sotalol
spironolakton
mikronutrijent
sterkulija guma
sumatriptan
10, 12 , 13 , 15 , 16
11 , 15 , 16 , 13
34, 98, 99
85
110
40
49
42, 44, 47, 48
88
74
81
T
tadalafil
takrolimus
tamoksifen
teofilin
terbinafin
terbutalin
tiamazol
tiamin
ticagrelor
timolol
tinzaparin
tiotropijum
tolterodin
traneksamska kiselina
triamcinolon
trimetoprim
trimetoprim + sulfametoksazol
110
58
91
14 , 16
56
10, 12 , 14 , 16 , 37
26
102
43
120
52, 53
15
110
33, 54
107
63, 64, 68
66, 68, 70
U
ulipristal
33
Pametna lista
Svesna terapija lekovima u najbolju korist pacijenta
Pametna lista sadrži lekove koji se preporučuju za terapiju uobičajenih
bolesti. Preporuke se zasnivaju na naučnoj dokumentaciji u pogledu
dejstva i bezbednosti, farmaceutske svrsishodnosti, isplativosti i aspekta
uticaja na životnu sredinu.
Pametna lista na www.janusinfo.se sadrži i motivacije za preporuke i
reference.
Skenirajte QR-kod da dobijete Pametnu listu na svom mobilnom
telefonu:
Poručite Pametnu listu 2014 putem e-pošte: [email protected]
V, W
valaciklovir
valproinska kiselina
vankomicin
varfarin
venlafaksin
verapamil
vitamini
Z
zoledronska kiselina
zopiklon
zuklopentiksol
67, 70
81, 82, 100
70
50, 53, 79
98
45, 49
88
91, 93
102, 116
101
Ö
estradiol
estriol
36
36
Download

Mudra lista 1. deo.pdf