PREDLOG ODLUKA
Za izrabotka na seminarski-pismen diplomski trud na Tehnolo{kotehni~ki fakultet Veles
I. Op{ti odredbi
^len 1
So ovaa Odluka se ureduva izrabotkata na seminarski-pismen trud i
izrabotkata i odbranata na diplomskiot trud na univerzitetskite studii od
prv ciklus (dodiplomski studii) na Tehnolo{ko-tehni`ki fakultet Veles,
(vo natamo{niot tekst: Фakultetot), pravata i obvrskite na studentot,
mentorot i Komisijata za odbrana na diplomski trud.
^len 2
Studentot vo tekot na semestarot e dol`en da izraboti seminarski
trud po predmetnata programa za koja takov trud nastavnikot predvidel
deka treba da se izraboti.
^len 3
Studentot e dol`en na krajot na studiite da izraboti i odbrani
diplomski trud.
Izrabotkata i odbranata na diplomskiot trud treba da gi poka`e
sposobnostite na studentot za samostojna obrabotka na temi pred se od
podra~jeto (oblasta) na Prehrambenata tehnologija i biotehnologija i
nutricionizamot, koi se izu~uvaat vo tekot na studiite na Фakultetot.
Diplomskiot trud gi opfa}a sodr`inski i metodolo{ki site bitni
elementi na stru~na rabota (pozitivnopravni, sporedbeni i prakti~i
aspekti na problemot-ite, kako i izvorite na literatura).
II СЕМИНАРСКИ ТРУД
1.Celi na izrabotka na seminarskiot trud
^len 4
Celite na izrabotka na seminarskiot trud se:
-studentot da se zapoznae so odredena oblast od nau~nata ili stru~na
disciplina preku detalna razrabotka na edna tema od taa oblast;
-podgotvuvawe na studentot za pi{uvawe na samostojni trudovi: esei,
stru~ni trudovi, diplomski trud i sl.
-da se osposobi studentot da gi sovlada osnovite na samostojna
stru~na rabota, forma na pi{uvawe i sl.
^len 5
Temata na seminarskiot trud mo`e da bide:
-teoretski problemi
-prakti~nи problemi voo~eni vo literaturata i praksata.
^len 6
Temata na seminarskiot trud mo`e da bide obrabotena na dva na~ina:
-studentot mo`e da pribere, obraboti strukturira i prezentira
soznanija od literaturata relevnatni za temata koja ja obrabotuva;
-studentot mo`e da gi primeni steknatite znaewa so obrabotka na
literatura i da poka`e kako nekoj konkreten problem mo`e da se re{i. Toa
mo`e da go napravai preku analiza na primeri od praksata ili
literaturata, preku obrabotka na zada~a, empirisko istra`uvawe ili na
nekoj drug na~in.
2.Struktura na seminarskiot trud
^len 7
Seminarskа работа sodr`i: naslovna
obrabotka na temata, zaklu~ok i literatura.
strana,
sodr`ina,
voved,
Na~inot, formata i sodr`inata za izrabotka na seminarska rabota e
detalno opi{an vo Upatstvoto {to sledi na krajot od odlukata.
3. Zadol`itelna literatura
^len 8
Studentot e dol`en pri izrabotkata na seminarskiot trud da koristi
izvori na literatura, vo dogovor so predmetniot nastavnik.
Pod izvori na literatura se podrazbiraat site publikuvani izvori:
knigi, nau~ni i stru~ni spisanija, statii, internet sajtovi i dr.
^len 9
Seminarskiot trud mora da bide izraboten-napi{an na najmalku 10
stranici.
Seminarskiot trud mora da bide pe~aten i povrzan.
Seminarskiot trud se predava vo 1 primerok.
Stilot na pi{uvawe treba da bide vo soglasnost so standardite na
akademsko pi{uvawe.
^len 10
Naveduvaweto na izvorite vo fusnoti ili endnoti e zadol`itelno, vo
sprotivno trudot }e bide ocenet negativno kako plagijat.
4.Postapka za izrabotka na seminarski trud
^len 11
Listata na temi po predmetite ja utvrduva predmetniot nastavnik
pred po~etokot na semestarot.
Studentot i nastavnikot odnosno sorabotnikot se dogovaraat okolu
iborot na temata, od listata na temi koja e utvrdena pred po~etokot na
semestarot.
Listata na temi se dostavuva do Службата za studentski pra{awa na
fakultetot, a potoa se obezbeduva nejzina dostapnost do studentite, preku
javno oglasuvawe na oglasna tabla i VEB stranata na fakultetot.
Vo tekot na semestarot studentot doa|a na povremeni konsultacii so
predmetniot nastavnik ili sorabotnik okolu izrabotkata na trudot.
Studentot e dol`en seminarskiot trud da go izraboti i predade vo
tekot na semestarot vo koj e i odobren, vo sprotivno temata }e bide
poni{tena.
5.Ocenka na seminarskiot trud
^len 12
Ako predadeniot seminarski trud spored ocenka na nastavnikot ne
zadovoluva po svojot obem i kvalitet, trudot mu se vra}a na studentot na
dopolnuvawe ili dorabotka.
Ako predadeniot seminarski trud pozitivno e ocenet, nastavnikot go
zapi{uva toa vo soodvetnит формулар за оценување на студентот по конкретниот
предмет.
Nastavnikot e dol`en izrabotenite i predadeni seminarski trudovi
da gi ~uva 3 (tri) meseci, smetano od denot na predavaweto.
III ДИПЛОМСКИ ТРУД
1.Celi na izrabotka na diplomskiot trud
^len 13
Celi na izrabotka na diplomskiot trud se:
-studentot da se zapoznae so odredena oblast od nau~nata ili stru~na
disciplina preku detalna razrabotka na edna tema od taa oblast i
-da se osposobi studentot da gi sovlada osnovite na samostojna nau~na
i stru~na rabota, forma na pi{uvawe, stil na pi{uvawe i sl.
^len 14
Temata na diplomskiot trud mo`e da bide:
-teoretski problemi
-prakti~ni problemi od literaturata i praksata.
^len 15
Temata na diplomskiot trud mo`e da bide obrabotena na dva na~ina:
-studentot mo`e da pribere, obraboti strukturira i prezentira
soznanija od literaturata relevnatni za temata koja ja obrabotuva;
-studentot mo`e da gi primeni steknatite znaewa so obrabotka na
literatura i da poka`e kako nekoj konkreten problem mo`e da se re{i, {to
podrazbira analiti~ki da se voo~i odreden problem i jasno da poka`e
kakvi implikaciii ima negovoto razli~no re{avawe.
2.Struktura na diplomskiot trud
^len 16
Diplomskiot trud sodr`i: naslovna strana, sodr`ina, voved, glaven
del, zaklu~ok i literatura.
Нaчинот, формата и содржината за изработка на дипломскиот труд е детално
опишан во Упатството што следи на крајот од одлуката.
3. Zadol`itelna literatura
^len 17
Studentot e dol`en pri izrabotkata na diplomskiot trud, vo dogovor
so mentorot, da koristi izvori na literatura.
Pod izvori na literatura se podrazbiraat site publikuvani izvori:
knigi, nau~ni i stru~ni spisanija, statii, internet sajtovi i dr.
4. Forma na diplomskiot trud
^len 18
Diplomskiot trud mora da bide izraboten-napi{an na najmalku 30
stranici kucan tekst.
Diplomskiot trud mora da bide pe~aten, povrzan i ukori~en.
Diplomskiot trud se predava vo 5 primeroci (za mentorот, за другите
два члена, za bibliotekaта и za kandidatot = 5 primeroka).
Stilot na pi{uvawe treba da bide vo soglasnost so standardite na
akademsko pi{uvawe.
^len 19
Naveduvaweto na izvorite vo fusnoti ili endnoti e zadol`itelno, vo
sprotivno trudot }e bide ocenet negativno kako plagijat i na studentot nema
da mu se dozvoli odbrana.
5.Postapka za izrabotka na diplomski trud
^len 20
Studentot steknuva pravo da podnese barawe za dodeluvawe na tema
za diplomski trud so zapi{uvawe na 8 (osmi) semestar, no samo od predmet
{to go polo`il.
^len 21
So baraweto za dodeluvawe na tema za diplomski trud, studentot ja
predlaga temata i mentorot, koja prethodno e izbrana vo dogovor so
mentorot.
Temата za diplomski trud ја odobruva Nastavno-nau~niot sovet na
Fakultetot, najdolgo za edna godina.
Dokolku studentot vo toj rok ne ja izraboti i odbrani temata za
diplomski trud, dol`en e da podnese barawe za prezapi{uvawe na
prethodno dodelenata tema.
^len 22
Кomisijaта za odbrana na diplomski trud е составена од 3 (три) члена.
Komisijata e sostavena od mentorot-predmetniot nastavnik, 1(eden)
nastavnik I 1(eden) sorabotnik - asistent, a gi potvrduva Nastavno-nau~niot
sovet so odluka.
Kako 4-ti ~len na Komisijata za odbarana mo`e da bide vklu~en
nadvore{en ~len, so najmalku VII stepan na obrazovanie, no bez pravo na
odlu~uvawe pri formiraweto na ocenkata.
^len 23
Nastavnik mo`e da bide kako mentor vo tekot na edna akademska
godina, na najmnogu 20 diplomski trudovi, a kako ~len na Komisija na
najmnogu 30 diplomski trudovi.
6. Diplomski trud
^len 24
Za izrabotkata i odbranata na diplomskiot trud se gri`i studentot,
Komisijata za odbrana na diplomski trud i mentorot.
Komisijata za odbrana na diplomski trud za sekoj predmet ja
formira Nastavno-nau~niot sovet na Фakultetot.
^len 25
Nacrt sodr`inata na rabota na diplomskiot trud ja odreduva
studentot vo dogovor so mentorot.
Mentorot preku konsultacii }e ja naso~uva i nadgleduva rabotata na
studentot na diplomskiot trud.
Po ovlastuvawe na mentorot, rabotite od stav 2 na ovoj ~len mo`e da
gi izvr{uva i vtoriot ~len na Komisijata za odbrana na diplomskiot trud
(komentor).
Studentot e dol`en da se pridr`uva do nasokite, zabele{kite i
predlozite na mentorot odnosno vtoriot ~len na Komisijata.
^len 26
Obemot i metodot na izrabotka na diplomskiot trud go opredeluva
mentorot i za toa go izvestuva studentot pri dogovaraweto za sodr`inata na
trudot.
^len 27
Studentot go predava diplomskiot trud na mentorot vo eden
primerok, koj }e go pregleda i }e dade mislewe so predlog za prifa}awe
ili neprifa}awe na diplomskiot trud i pokrenuvawe na ponatamo{nata
postapka.
7.Ocenka na diplomskiot trud
^len 28
Ako predadeniot diplomski trud spored ocenka na mentorot ne
zadovoluva po svojot obem i kvalitet, trudot mu se vra}a na studentot na
dopolnuvawe ili на dorabotka.
^len 29
Ako mentorot pozitivno go oceni diplomskiот trud, studentot e
dol`en da go predade diplomskiot trud vo Slu`bata za studentski
pra{awa na fakultetot, vo 5 primeroci.
8.Odbrana na diplomskiot trud
^len 30
Mentorot vo dogovor so studentot mo`e da go utvrdi datumot na
odbrana na diplomskiot trud.
Prijavata za odbrana na diplomskiot trud se podnesuva do Slu`bata
za studentski pra{awa, najdocna 90 dena po polagaweto na posledniot
ispit.
Slu`bata ja podnesuva prijavata do Komisijata za proverka na
studentskotot dosie. Komisijata ja so~inuvaat prodekanot za nastava,
sekretarot, referentot za studentski pra{awa i koordinatorot za EKTS.
Po izvr{enata proverka. Komisijata ja odobruva odbranata za diplomski
trud.
Kon prijavata studentot prilo`uva:
-
potvrda deka diplomskiot trud e pozitivno ocenet;
indeks i
izjava deka gi ispolnil site uslovi za pristapuvawe kon odbrana na
diplomski trud.
^len 31
Slu`bata za studentski pra{awa na fakultetot }e gi proveri
navodite na studentot od prethodniot ~len na ovaa Odluka i za toa }e go
izvesti prodekanot za nastavа i mentorot.
^len 32
Datumot na odbrana na diplomskiot trud se objavuva na oglasna tabla
i na VEB stranata na Fakultetot, najdocna 7 dena pred odbranata na
diplomskiot trud.
^len 33
Odbranata na diplomskiot trud e javna i se izveduva vo slu`benite
prostorii na fakultetot.
Odbranata na diplomskiot trud mo`e da trae najdolgo 60 minuti.
Ekspozeto na studentot mo`e da trae najdolgo 30 minuti.
Po ekspozeto studentot odgovara na pra{awata na Komisijata za
odbrana na diplomskiot trud.
^len 34
Za odbranata na diplomskiot trud se vodi zapisnik vo koj se
vnesuvaat imiwata na ~lenovite na Komisijata pred koja se brani trudot,
vremeto na zapo~nuvawe i na zavr{uvawe na odbranata i ocenkata od
odbranata.
Diplomskiot trud se ocenuva so opisna ocenka „go odbranil“ odnosno
„ne go odbranil“ diplomskiot trud
Zapisnikot go potpi{uvaat ~lenovite na Komisijata za odbrana na
diplomskiot trud.
Zapisnikot se ~uva vo studentskoto dosie.
^len 35
Dokolku studentot ne go odbrani diplomskiot trud, toj povtorno
podnesuva prijava za izrabotka i odbrana na нов diplomski trud.
Pravoto od stav 1 na ovoj ~len studentot mo`e da go ostvari po
izminuvawe na 1 mesec od datumot na odbrana na diplomskiot trud, za koj
bil ocenet so ocenka „ne go odbranil“.
^len 36
Studentot mo`e od opravdani pri~ini da pobara odlagawe na
odbranata na diplomskiot trud.
Za opravdanosta na pri~inite od stav 1 na ovoj ~len odlu~uva
Komisijata za odbrana na diplomski trud, koja opredeluva i nov datum na
odbrana.
IV.Preodni i zavr{ni odredbi
^len 37
Upatstvotot za izrabotka na seminarski i diplomski trud e sostaven
del na ovaa Odluka.
Член 38
Za se {to ne e predvideno so ovaa odluka, }e se primenuvaat
odredbite od Pravilniot za uslovite, kriteriumite i pravilata za
zapi{uvawe I studirawe na prv ciklus studii na Univerzitetot Sv.Kliment
Ohridski Bitola.
Член 39
Ovaa Odluka vleguva vo sila so denot na donesuvaweto.
Технолошко-технички факултет Велес
Декан
Проф.д-р Драган Дамјановски
УПАТСТВО
ЗА ИЗРАБОТКА НА СЕМИНАРСКИ ТРУД И ДИПЛОМСКИ ТРУД
Упатството е наменето за студентите на прв циклус студии за изработка на
семинарски труд и и дипломски труд на двете студиски програми Прехранбена
технологија и биотехнологија и Нутриционизам на Технолошко-техничкиот факултет
Велес.
Со упатството се постигнува повисок степен на методолошка усогласеност и
единственост во институционалниот пристап на секој студент.
Упатството е наменето и за наставниците-ментори за полесно, постручно и
уедначено водење на кандидатите при изработката на семинарската работа или
дипломски труд.
Содржина на трудот треба да го има следниов тек:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Насловна страница (дадена е во примерот кој следи)
Прва страница(дадена е во прилогот кој следи)
Следната страница започнува содржината на трудот
Потоа следи воведот па
Страниците на текстот (со користење на фусноти за кои следат примери))
Резиме-заклучоци
Библиографија(користена литература за која следат примери) и на крајот
Прилози (доколку ги има)
1. СРЕДУВАЊЕ НА ТЕКСТОТ
Страница
Секоја страна треба да ги има следниве карактеристики средени со операцијата
Page setup.
Маргини:
Top и Bottom- 2,54cm: (1” inch)
Left и Right- 3,17cm (1.5” inch)
Orientation: Portrait
Paper: А4- (210mm X 297mm)
Фонт
Текстот треба да е изработен / напишан во Microsoft Word со македонска
поддршка. Фонтот треба да е Times New Roman.
Големина на фонт (Font size)
Големината на буквите во текстот треба да е 12.
Форматирање (Format)
Форматирањето на текстот се нагодува со прозорчето Format.
Оддалеченоста на еден од друг ред од текстот (проред) треба да е 1,5 (Line
spacing).
Определување на краевите на еден ред од текстот се определуваат со кликање
на командата (Порамнување = Justify).
Нумерирање на страниците
Страниците се нумерираат со операцијата Insert- Page Number.
Бројот на страницата треба да е позициониран (position) во десниот
(alignment- right) долен (bottom of page) агол од текстот. Некои страници не
треба да имаат број, додека дел од страниците се со арапски, а други со мали
римски броеви. (ќе биде објаснето кај секој од деловите каде е специфична
примената).
НУМЕРИРАЊЕ НА ДЕЛОВИТЕ ОД ТЕКСТОТ
Насловните страници и почетните страници не треба да бидат нумерирани со
бројка, ниту во содржината, ниту во делот на трудот.
Исто така, и резимето-заклучоците, референците-библиографијата и прилозите
не се бележат со бројка.
Со бројка се обележуваат само деловите од основниот дел од текстот.
Пример:
Насловна страница
Потпишано одобрение/ страница за потписи
Содржина
1. Тема
2. Тема
2.1 Поттема
2.2 -//2.2.1 -//2.2.2 -//3. Тема
3.1 Поттема
Резиме-заклучоци
Референци-библиографија
Прилози
Доколку деловите претставуваат заокружени, релативно самостојни целини,
при нивното нумерирање може да се користат и големи римски броеви.
(дозволено е и нивно болдирање), но со напомена дека секоја тема или поттема
во тие делови започнува со бројот 1.
Пример:
I. Наслов на самостојна целина
1. Тема
1.1 Поттема
1.2
-//-
1.2.1 -//1.2.2 -//-
II. Наслов на самостојна целина
1. Тема
1.1 Поттема
1.2
-//-
1.2.1 -//1.2.2 -//-
2. НАСЛОВНИ СТРАНИЦИ
2.1 Насловна страница
Насловната страница треба да го содржи називот на Универзитетот, под него
називот на факултетот, областа на која трудот му припаѓа, насловот на
проектот, име и презиме на студентот кандидат и име и презиме на менторот.
На оваа страница нема број на страницата.
Следат примери
2.2 Потпишано одобрение/ страница за потписи
На оваа страница треба да стои насловот на проектот, наставните и научните
звања на членовите во комисијата за одбрана и нивен потпис.
На оваа страница е и изјавата на студентот-кандидат за почитување на
авторските права и заштитата на интелектуалната сопственост која се однесува
на користењето на реченици или делови од други автори.
На оваа страница нема број на страницата.
Следат примери
(насловна страница за семинарски труд)
УНИВЕРЗИТЕТ „Св. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ- БИТОЛА
ТЕХНОЛОШКО-ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ ВЕЛЕС
СТУДИИ ОД ПРВ ЦИКЛУС НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА
______________________________________________
СЕМИНАРСКА РАБОТА ПО ПРЕДМЕТОТ:
_______________________________________
НАСЛОВ:
___________________________________________________________________
_____________________________________________________
КАНДИДАТ
Име и презиме
МЕНТОР
проф. д-р Име и презиме
Велес, 2012 година
(прва страница на семинарскиот труд)
УНИВЕРЗИТЕТ „Св.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ- БИТОЛА
ТЕХНОЛОШКО-ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ ВЕЛЕС
СЕМИНАРСКА РАБОТА
СО НАСЛОВ:
__________________________________________________________
________________________________________
Ментор: Име и презиме
ИЗЈАВА
Изјавувам дека при изработката на семинарска работа ги почитував
позитивните законски прописи од областа на заштитата на интелектуалната
сопственост и не користев реченици или делови од трудови на други автори без да
ги почитувам методолошките стандарди. Изјавата ја давам под полна материјална
и кривична одговорност
Изјавил: Име и презиме
(насловна страница за дипломски труд)
УНИВЕРЗИТЕТ „Св.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ- БИТОЛА
ТЕХНОЛОШКО-ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ ВЕЛЕС
ДИСЦИПЛИНАРНА ПРИПАДНОСТ НА ТЕМАТА
__________________________________
ДИПЛОМСКИ ТРУД
НАСЛОВ:
_______________________________________________________
________________________________________
КАНДИДАТ
Име и презиме
МЕНТОР
проф. д-р Име и презиме
Велес, 2012 година
(прва страница на дипломскиот труд)
УНИВЕРЗИТЕТ „Св.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“- БИТОЛА
ТЕХНОЛОШКО-ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ ВЕЛЕС
ДИПЛОМСКИ ТРУД
НАСЛОВ:
______________________________________________________
___________________________________________
Членови на комисија
1. _______________________
2._______________________
3._______________________
ИЗЈАВА
Изјавувам дека при изработката на дипломскиот труд ги почитував
позитивните законски прописи од областа на заштитата на интелектуалната
соспственост и не користев реченици или делови од трудови на други автори без
да ги почитувам методолошките стандарди. Изјавата ја давам под полна
материјална и кривична одговорност
Изјавил: Име и презиме
3. СОДРЖИНА
Во содржината редоследно се наведуваат темите и поттемите на трудот со
јасно обележани страници каде истите се наоѓаат.
Содржината е на посебна/и страница/и и се бележи со мали римски букви
Пример:
СОДРЖИНА
1. Наслов на темата
2. Наслов на темата
2.1 Наслов на поттема
-------------------------------------------------- 23
---------------------- ---------------------------- 25
--------------------------------- ----------------- 27
2.2 Наслов на поттема
--------------------------------------------------- 31
2.2.1 Наслов на поттема
---------------------------------------------------- 37
4. ВОВЕД
Со воведот студентот нè доближува непосредно до она што го пишува во
трудот.
Воведот е на посебна страница и се бележи со мали римски букви
5. СТРАНИЦИ НА ТЕКСТОТ
Специфично за основниот текст е тоа што во него е детално разработена темата
на трудот.
Основниот текст на трудот треба да биде теориска разработка и
експериментален дел на некоја од содржините изучувани во текот на студиите
од страна на студентот. Експерименталниот дел од дипломската работа се
изведува на Факултетот, а може да се изведува и надвор од Факултетот, во
договор со менторот.
6. РЕЗИМЕ-ЗАКЛУЧОЦИ
Во резимето се изнесуваат сознанијата во однос на теориската елаборација и
експерименталната анализа на прашањата во дипломскиот труд.
Во заклучоците се искажуваат сознанијата на студентот од реализирано
истражување во рамките на истражувачкиот проект.
И резимето и заклучоците не треба да надминуваат една страница од текстот.
7. БИБЛИОГРАФИЈА (КОРИСТЕНА ЛИТЕРАТУРА)
ПРИМЕРИ
ПОДГОТВУВАЊЕ НА ФУСНОТИ И БИБЛИОГРАФИЈА
Материјал за интерна употреба на студиските програми на
Технолошко-техничкиот факултет Велес
Fusnoti
Koga se fusnotira treba da se obrne vnimanie podatocite vo fusnotata
da go imaat sledniot redosled:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Ime i prezime na avtorot (prezimeto e posledno)
Godina na publikuvawe
Naslovot na knigata
(Preveduva~/ilustrator) ako ima takvi podatoci
Detali od publikacijata (edicija, izdava~, mesto) i
Stranica
Koga vo sodr`inata na diplomskiot trud se citira ne{to od delo na
nekoj avtor, po zatvoraweto na citatot vo zagrada se naveduva brojot 1-(1).
Po citat od drug avtor, vo zagrada se naveduva brojot 2-(2). Taka hronolo{ki
za sekoj nov avtor. Dokolku povtorno se citira istiot avtor so istoto delo,
se naveduva prethodno spomenatiot broj. Izvorite na literatura i nivnite
avtori se naveduvaat na krajot od diplomskiot trud, redosledno kako {to se
navedeni vo sodr`inata na istiot. Prvo se naveduva imeto na avtorot,
naslov na trudot-knigata ili spisanieto, izdava~ka ku}a, godina na
izdavawe i broj na stana.
Primer:
(1) E.M. Korenic, S.D. Jacobs, S.M. Faris, L.Li, Cholesteric liquid crystal flakes:a
new form of domain, Mol Cryst. 317 (1998) 197-219.
Технолошко-технички факултет Велес
Декан
Проф.д-р Драган Дамјановски
Download

Одлука за изработка на семинарски и дипломски труд