Elektro Energy d.o.o. bavi se projektovanjem, izgradnjom i održavanjem niskonaponskih i visokonaponskih instalacija mreža i konsaltingom u domenu energetskih prenosnih postrojenja.
Poslovni cilj firme je da kreira organizaciju koja će počivati na spoju fleksibilnosti, ekspertize i iskustva i
koja će biti u stanju da stručno odgovori na svaki izazov u oblasti energetike.
Upravo zbog toga pretežni deo poslovne energije ulaže se u kreiranje ekspertskog tima i razvoja novih
tehnologija za koje smatramo da su dva noseća stuba naše kompanije.
U budućnosti Elektro Energy d.o.o. vidimo kao kompaniju sastavljenu od stručnih, projektno-orijentisanih mikrotimova koji zajedno mogu da realizuju projekte bilo kog obima.
2
UVOD
Smanjenje potrošnje električne energije, i to kako
u javnom, tako i u privatnom sektoru, postalo je
tema interesovanja u mnogim državama koje vode
računa o čoveku i sredini u kojoj živi ne raspolažu
dovoljnim energetskim resursima.
Mnoge zemlje ulažu ogromna sredstva u cilju
razvijanja novih normi kojima bi se definisale
posebne mere usmerene ka smanjenju potrošnje
energije.
+FEBO PE [OBǏBKOJI QSJNFSB KFTUF PTWFUMKFOKF
koje učestvuje sa oko 20% u ukupnoj potrošnji
električne energije u svetu. Značajno smanjenje
potrošnje električne energije, a samim tim i efekta
staklene bašte i svetlosnog zagađenja, moguće je
ostvariti primenom regulatora osvetljenja, koji su
zasnovani na stabilizaciji i regulaciji mrežnog
napona.
Ciljne grupe M-BOX lighting control device:
t+BWOFVQSBWF
Osvetljenje velikih spoljnih prostora jedna je od najvećih stavki u računima za potrošnju električne
energije javnih preduzeća. Ugradnjom M-BOX lighting control device javne uprave mogu značajno da
smanje potrošnju, uz zadržavanje kvaliteta isporučene električne energije. Značajne su i uštede u procesu
održavanja sistema osvetljenja, čime se dodatno povoljno utiče na zaštitu životne sredine.
t1SFEV[FǎB[BEVäFOB[BPESäBWBOKFPTWFUMKFOKBTBPCSBǎBKOJDB
Osvetljenje saobraćajnica mora da ispuni brojne zahteve, jer je potrebno obezbediti dobru vidljivost i
zadovoljavajući vidni komfor. Racionalno osvetljenje saobraćajnica, bez redukcije sigurnosti i bezbednosti
učesnika u saobraćaju, danas je moguće zahvaljujući uređaju M-BOX lighting control device, koji ne samo
da je kompatibilan sa svim relevantnim tipovima izvora svetlosti koji se koriste u javnom osvetljenju, nego
i zadržava projektovane vrednosti ravnomernosti sjajnosti (osvetljenosti).
t1SJWBUOFLPNQBOJKFJUSHPWBǏLJDFOUSJ
Privatne kompanije i trgovački centri često imaju komplikovane sisteme za upravljanje osvetljenjem.
Kompleksni sistemi zahtevaju složeno održavanje i obučeno osoblje. Štednja i kvalitet usluga su fundamentalni koncept za privatne organizacije, kojima M-BOX lighting control device može ponuditi
odgovore i rešenja.
3
M-BOX lighting control device
M-BOX lighting control device je regulator napona
zasnovan na inovativnoj elektronskoj tehnologiji koja
omogućava regulaciju napona bez izobličenja sinusnog
talasa. Regulator obezbeđuje kontinualnu, regulaciju
napona (nivoa osvetljenja). Njegova značajna prednost predstavlja činjenica da on nema slabo efikasnu
konverziju u jednosmerni napon, koja je tipična za
invertore i UPS uređaje, kao ni stepenaste promene,
koje karakterišu relejne rgulatore napona.
Odsustvo pokretnih delova (koji su obično teški i stoga se lako habaju) eliminiše potrebu za periodičnim
održavanjem. Uređaj je lagan, kompaktan i izuzetno pouzdan. Omogućava izuzetnu brzinu regulisanja i
precizno podešavanje stabilisanog napona (<1%), bez obzira na opseg variranja mrežnog napona.
M-BOX lighting control device izrađuje se u opsegu snaga od 10 do 50 kVA.
Šema principa rada regulatora
osvetljenja M-BOX lighting
control device
Regulacija mrežnog napona
Pošto u kasnijim noćnim i ranim jutarnjim satima gustina motornog i pešačkog saobraćaja značajno
opada, moguća je redukcija nivoa svetlosti u tom periodu, koja je praćena manjom potrošnjom električne
energije. Ona se realizuje redukcijom napona napajanja svetiljki, koju obezbeđuje regulator osvetljenja.
Zbog značajne razlike između inicijalnih i eksploatacionih vrednosti nivoa svetlosti, moguće su i uštede
električne energije u normalnom radnom režimu uličnog osvetljenja.
Regulisanjem napona, zavisno od tipa sijalice i stanja instalacije osvetljenja, može da se obezbedi
ušteda električne energije od 25% do 40%. Programirana varijanta regulisanja napona pogodna je za sve
standardne vrste sijalica koje se koriste u uličnom osvetljenju. Ograničenje napona tokom kritične faze
koja nastaje pri uključenju svetiljki doprinosi njihovom dužem trajanju, čime se postižu optimalni uslovi
periodičnog održavanja.
4
M-BOX lighting control device – TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
Regulator sa visokim stepenom
iskorišćenja:
M-BOX lighting control deviceje statički elektronski regulator
koji funkcioniše bezkonverzije naizmeničnog u jednosmerni napon.
Zbog ove osobine uređaj ima visok stepen korisnog dejstva, jer nema
neefikasnu konverziju naizmeničnog u jednosmerni napon.
Velika brzina stabilizacije u
slučaju variranja napona
napajanja:
Regulator kontinualno stabilizuje izlazni napon. Brzina stabilizacije
je izuzetno velika zahvaljujući tranzistorima tipa IGBT. Činjenica da se
radi o statičkom uređaju samo je jedan od razloga za brzu stabilizuju
izlaznog napona čak i u slučajevima iznenadnog i značajnog variranja
napona napajanja.
Napomenimo da uređaji koji koriste elektromehaničke motorne delove ne poseduju tu mogućnost, jer su motori inertni za brze promene
napona napajanja i usporavaju proces stabilizacije.
M-BOX lighting control device je regulator napona sa izlaznim
Odsustvo harmonijskog
izobličenja
sinusnim talasom, sa minimalnim harmonijskim izobličenjima izlaznog
napona. Ova karakteristika čini uređaj drugačijim od ostalih
elektronskih/statičkih regulatora koji su se do sada proizvodili.
Na ovaj način sve svetiljke dobijaju optimalan izlazni sinusni talas.
Kompatibilnost sa svim tipovima
Regulator upravlja svim relevantnim tipovima sijalica na najbolji
izvora svetlosti:
mogući način (metal halogene, živine, natrijumske visokog pritiska).
Faktor snage:
Zaštita uređaja:
Regulator radi sa bilo kojim faktorom snage svetiljki.
Uređaj izaziva veoma male varijacije faktora snage.
Uređaj ima prenaponsku zaštitu, kao i zaštitu od direktnog udara
groma, te zaštitu od pregrevanja i preopterećenja.
Dimenzije ormana:
Uređaj se montira u poliesterski orman dimenzija 750x320x1000mm,
stepena zaštite IP65, otpornosti na udar IK10 i samogasivosti prema
EN60695-2-1 (9600C).
Klimatski uslovi:
Rad
– 20 0C do +55 0C
Skladištenje – 25 0C do +55 0C
Transport
– 25 0C do +70 0C
5
Podešavaju se sledeći parametri funkcionisanja uređaja:
Napon uključenja:
Opsezi redukcije
(do 4 programa):
Smanjenje napona svetiljki prilikom njihovog uključivanja produžava vek
trajanja sijalica. M-BOX lighting control device obezbeđuje uključivanje
svetiljki pri naponu od 208 V, koji po preporuci proizvođača predstavlja najadekvatniji napon za start izvora svetlosti (tzv. SOFTSTART).
Postoje ukupno četiri vremenske zone koje su fiksne i nepromenljive:
prva zona od 15 do 22h / druga zona od 22 do 24h / treća zona od 24 do
5h i četvrta zona od 5 do 15h. Podešavanje napona se vrši za svaku zonu
posebno i to u opsegu od 170V do 230V , u koracima po 1V!
Jednom podešeni parametri su trajno memorisani.
Moguće je njihovo ponovno podešavanje.
Uređaj poseduje sat realnog vremena i realni kalendar i automatsko
podešavanje zimsko/letnjeg vremena.
Od značaja su i sledeće karakteristike uređaja:
Kada uređaj započne rad, napon se menja prema prethodno
isprogramiranim vrednostima. Redukcija napona nije nagla, već postepena.
Postepena promena nivoa
Ne samo da se na ovaj način obezbeđuje duži vek sijalica, već se vodi računa
osvetljenja:
i o izgledu prostora koji se osvetljava. Napon se reguliše u koracima od 1V
na svakih 30sec i to postepeno do zadate vrednosti tekućeg programa.
6
Ručna promena napona
regulatora:
Ručna promena izlaznog napona regulatora je od velikog značaja tokom
održavanja, jer omogućava da se otkriju sijalice koje će uskoro pregoreti.
Naime, svetiljke sa starim sijalicama isključuju se pri većem naponu.
To znači da ako se započne sa standardnim naponom od 230V i postepeno
smanjuje njegova vrednost, videće se da se neke svetiljke isključuju pre
drugih. Što se svetiljke pre isključe, to znači da su njihove sijalice bliže kraju
veka trajanja.
Isključivanje uređaja iz
linije osvetljenja:
Isključivanje se vrši automatski (automatski by-pass) ukoliko je došlo do
nekih nepravilnosti u radu, a može se vršiti ručno prilikom održavanja.
M-BOX lighting
g
g control device - TEHNIČKI PODACI
230VAC ±10% monofazni
400VAC ±10% trofazni
Podesivost izlaznog napona
170VAC do 230 VAC
Frekvencija
50 – 60 Hz
Kontinualna, promenom
izlaznog napona
u koracima od po 1 V
Regulacija svetlosnog fluksa
Minimalna ušteda električne
energije
Maksimalna ušteda električne
energije
Brzina stabilizacije
Faktor prenosa snage
Maksimalno preopterećenje
M-BOX lighting control device
regulator napona postoji i u
dvofaznoj verziji.
Uređaj omogućava opseg
regulacije od 60V.
25%
40%
< 4 ms/V
≈98%
50% 15 min
Održavanje
Nepotrebno
Hlađenje
Temperatura okoline
Prirodno
-25/+50 oC
Odstupanje izlaznog napona od
zadate vrednosti
≤1%
Faktor snage
Bilo koji
Daljinski nadzor
Putem GSM mreže
Memorisanje datuma i vremena
nastanka preopterećenja i
pregrevanja
Merenja
Konstantna u svim uslovima rada
Uređaj ne koristi teške
mehaničke delove koji zahtevaju
periodično čišćenje i održavanje.
Ne zavisi od opterećenja,
faktora snage, frekvencije i
promena mrežnog napona.
Faktor snage pogona ne utiče
na uređaj, dok uređaj minimalno
utiče na faktor snage.
Na zahtev korisnika, opciono se
može ugraditi sistem daljinskog
nadzora putem GSM mreže.
Preopterećenje (pregrevanje)
nastaje ako je struja (temperatura) veća od maksimalno dozvoljene.
Mrežni napon, izlazne struje
prema potrošačima, temperatura
unutar uređaja
LVD Directive 2006/95/EC
SIST EN 50178:1999
EMC Directive 2004/108/EC
EN 55015:2006 + A1:2007 + A2:2009
EN 61000-3-2:2006, EN 61547:1995 + A1:2000
EN 61000-3-3:2008
7
Instalacija regulatora napona
M-BOX lighting control device se najčešće povezuje između distributivnog ormana ili sekundara TS i
izvoda javnog osvetljenja koji se regulišu.
Postoji i integrisani model M-BOX lighting control device u polikarbonatskom kućištu, veoma pogodan za nove instalacije osvetljenja. Ova verzija se takođe preporučuje kada se zamenjuju stari distributivni
ormani javnog osvetljenja, pošto postoji mogućnost da se orman sa regulatorom napona postavi umesto
starog distributivnog ormana.
M-BOX lighting control device je pogodan kako za instalacije javnog osvetljenja (ulice, raskrsnice,
trgovi, šetališta, parkinzi,…), tako i za instalacije unutrašnjeg osvetljenja (fabrike, komercijalne zgrade,…).
Sledeća slika prikazuje tipičnu konfiguraciju distributivnog ormana za javno osvetljenje.
Distributivni orman javnog osvetljenja
Prekida
«N» linije
Svetiljka
«N»
Prekida
«2» linije
Svetiljka
«2»
Prekida
«1» linije
Svetiljka
«1»
Fotoprekida
Mrežno
napajanje
Glavni
Prekida
+
Diferencijalna
zaštita
Elektromagnetni
prekida
Standardna konfiguracija distributivnog ormana za javnu osvetljenje.
M-BOX lighting control device može se instalirati na novoj lokaciji ili integrisati u postojeću mrežu
javnog osvetljenja. Povezivanje regulatora je veoma lako. Potrebne su samo dve jednostavne operacije i dva kabla, kao što je predstavljeno na sledećem dijagramu. Dovoljno je izlaz sa elektromagnetnog
prekidača (plava veza) dovesti na ulaz regulatora napona, a izlaz iz regulatora na izlazne kablove (strujne
krugove) razvodnog ormana (zelena veza).
8
Distributivni orman javnog osvetljenja
Prekida
«N» linije
Svetiljka
«N»
Prekida
«2» linije
Svetiljka
«2»
Prekida
«1» linije
Svetiljka
«1»
Fotoprekida
Mrežno
napajanje
Glavni
Prekida
+
Diferencijalna
zaštita
Elektromagnetni
prekida
Izlaz elektromagnetnog
prekidaa
Izlaz iz regulatora
osvetljenja
Ulaz u regulator
osvetljenja
Regulator
osvetljenja
Primer povezivanja M-BOX lighting control device ormanom javnog osvetljenja
M-BOX lighting control device izrađuje se i kao deo integrisanog distributivnog ormana za nove instalacije javnog osvetljenja. Ova verzija je pogodna i kada postoji namera da se potpuno zameni distributivni orman, što omogućava da se doda regulator osvetljenja.
Prekida
«N» linije
Svetiljka
«N»
Prekida
«2» linije
Svetiljka
«2»
Prekida
«1» linije
Svetiljka
«1»
Fotoprekida
Mrežno
napajanje
Glavni
Prekida
+
Diferencijalna
zaštita
Elektromagnetni
prekida
Regulaciono
kolo
Verzija M-BOX lighting control device koji ima funkciju distributivnog ormana javnog osvetljenja
9
5"#&-"6À5&%&&/&3(*+&
Tip sijalice
Natrijumska visokog pritiska
Živina
Metal-halogena
Fluorescentna sa
elektromagnetnom prigušnicom
Štedljiva flurescentna sijalica
Vrednosti minimalnog
napona
180 V
180 V
180 V
Maksimalna ušteda energije
40 %
39 %
37 %
190 V
40 %
190 V
35 %
Primeri variranja potrošnje električne energije i nivoa osvetljenja u zavisnosti od napona:
Natrijumska sijalica visokog pritiska
Snaga P (%) na ulazu i fluks Ф (%) u zavisnosti od napona U (V) na izlazu regulatora (natrijumove sijalice)
10
Metal-halogena sijalica
110
105
100
95
90
85
P (%), Ф (%)
80
75
P (%)
70
Ф (%)
65
60
Snaga P (%) na ulazu i fluks Ф (%)
u zavisnosti od napona U (V) na
izlazu regulatora (metal-halogene
sijalice)
55
50
45
40
35
30
160
165
170
175
180
185
190
195
200
205
210
215
220
225
230
235
U (V)
Živina sijalica
110
105
100
95
90
85
P (%), Ф (%)
80
75
P (%)
70
Ф (%)
65
Snaga P (%) na ulazu i fluks Ф (%)
u zavisnosti od napona U (V) na
izlazu regulatora (živine sijalice)
60
55
50
45
40
35
30
160 165 170 175 180 185 190 195 200 205 210 215 220 225 230 235
U (V)
11
Download

M-Box - Elektro Energy doo