SR
SL
HU
CS
BG
Благодаря Ви, за избора на перална
машина Candy.
Ние сме уверени, че ще ви служи вярно,
ден след ден, в безопасното пране на
вашите дрехи, дори на най-деликатните.
Условия за околната среда
Този уред е маркиран според
Европейска директива 2002/96/ EC
за изхвърляне на електронно и
електрическо оборудване (WEEE).
Като осигурите правилното изхвърляне
на този продукт, вие помагате за
предпазване от потенциални негативни
последствия за околната среда и
човешкото здраве, които могат да бъдат
причинени от неправилно изхвърляне на
този продукт.
Символът върху този продукт указва, че
този продукт не може да бъде третиран
като битов отпадък. Той трябва да бъде
предаден до съответния събирателен
пункт за рециклиране на електронно и
електрическо оборудване. Изхвърлянето
трябва да се извърши според местните
наредби за околна среда.
За повече информация за третирането
и рециклирането на този продукт,
моля свържетесе с вашата районна
администрация, службите за сметосъбиране
или магазина, където сте закупили продукта.
Можете да регистрирате вашият продукт
на
www.registercandy.com
за
да
получите бърз достъп до допълнителни
услуги единствено запазени за нашите
най-лоялни клиенти.
Внимателно прочетете тези инструкции
за правилна и безопасна работа с уреда
и за полезните съвети за ефективна
поддръжка.
Използвайте пералната машина
само, след като прочете внимателно
тези инструкции. Препоръчваме ви да
запазите тези инструкции в добро
състояние за всички бъдещи ползватели
на уреда.
Моля проверете дали уреда е доставен
с
инструкции
за
експлоатация,
гаранционна карта, адрес на сервиз и
етикет за енергийна ефективност.
Препоръчваме ви да пазите всички тези
документи.
Съдържание
1. ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Всеки продукт се идентифицира с 16цифрен код, наречен сериен номер,
отпечатан върху стикер, поставен върху
уреда (в областта на врата) или върху
гаранционната карта. Този код е като
идентификационна карта на продукта,
може да се наложи да го регистрирате и
ще ви потрябва, при контакт със
сервизният център на Candy
2. ИНСТАЛИРАНЕ
3. ПРАКТИЧНИ СЪВЕТИ
4. ПОДДРЪЖКА И ПОЧИСТВАНЕ
5. КРАТКО РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА
6. УПРАВЛЕНИЕ И ПРОГРАМИ
7. СЕРВИЗ И ГАРАНЦИЯ
2
l Тези уреди са предназначени
да
бъдат
използвани
за
домакински и подобни приложения,
като например:
- кухни за персонал в магазини ,
офиси и друга работна среда;
- ферми ;
- от клиенти в хотели, мотели и
други подобни;
- обекти тип легло и закуска.
Различното използване на този
уред извън домакинското му
приложението или за типични
домакински
функции,
като
професионалното му използване
от
експерт
или
обучени
потребители, не
се допуска,
дори и в по-горните приложения.
Ако уредът се използва по начин,
несъвместим с употребата му
за домакински нужди , това може
да намали живота на уреда
и да анулира гаранцията на
производителя.
Всяка повреда на уреда или
друга повреда, или загуба
произтичаща от използване,
което не е в съответствие с
използването на уреда за
домашни цели (дори ако се
намира домашна среда), не се
приема от производителя, което
е в пълно съответствие със
закона.
l Децата
трябва
да
бъдат
наблюдавани за да се уверите,
че не играят с уреда.
l Децата на по-малко от 3 години
трябва да се държат далеч от
уреда, и
да се наблюдават
непрекъснато.
l Ако
захранващият
кабел
е
повреден, трябва да бъде заменен
от производителя, неговият сервиз
или квалифициран техник.
l За свързване на уреда с вода,
използвайте само комплекта
маркучи доставен с уреда.(Не
използвайте
стар
комплект
маркучи за връзка).
l Налаягането на водата трябва
да е между 0,05 MPa и 0,8 MPa.
l Уверете се,че килима не пречи
на основата на машината и
отворите и за вентилация.
l Този уред може да се използва
от деца на
възраст от 8
години и повече, и от хора с
ограничени физически, сетивни
l Състояние ИЗКЛ. се постига като
поставите съответната отметка на
3
BG
или умствени способности, или
липса на опит и познания, само ако
се наблюдават или са инструктирани
относно използването на уреда по
безопасен начин и да разбират
опасността от изполването му.
Децата не бива да си играят с уреда.
Почистване и поддръжка на уреда да
не се извършва от деца.
1. ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА
БЕЗОПАСНОСТ
контролното копче (програматора)
във вертикална позиция. Всяка
друга позиция на контролното
копче (програматора) определя
машината в състояние ВКЛ.
l Уверете се, че няма вода в
барабана преди да отворите
люка.
l За
да изключите машината
от контакта, не
дърпайте
захранващият кабел или уреда.
l След
инсталирането
уреда
трябва да се постави така, че
контакта му да е достъпен.
l Не излагайте пералната машина
на дъжд, директна слънчева
светлина или природните стихии.
l Максималният
капацитет на
натоварване на
сухо пране
зависи
от
модела
(вижте
контролният панел).
l При
местене не вдигайте
пералната машина за копчетата
или чекмеджето за препарат; по
време на транспортиране, никога
не поставяйте машината върху
люка.Препоръчваме ви двама
души да повдигат машината.
l За
да се консултирате с
продуктовият етикет се обърнете
към website на производителя.
Инструкции за безопасност
l В
случай на дефект и/или
неизправност, изключете уреда,
затворете водната връзка и
не започвайте да поправяте
уреда веднага. Свържете се с
оторизираният ни сервизен
център и използвайте само
оригинални резервни части.
Не
изпълненото
на
тези
инструкции може да застраши
безопасността на уреда.
l Преди
да
почистване
и
поддръжка, изключете уреда от
контакта и спрете захранването
му с вода.
l Уверете се, че електрическата
ви система е
заземена. В
противен случай, потърсете
квалифицирана професионална
помощ.
l Моля, не използвайте преобразуватели,
разклонители и удължители.
Уредът отговаря на
европейските директиви:
l 2006/95/EC (LVD);
l 2004/108/EC (EMC);
l 2009/125/EC (ErP);
l 2011/65/EU (RoHS)
и последващите изменения.
ВНИМАНИЕ:
водата може да достигне до
висока температура, по време
на процеса на пране.
4
l Внимателно срежете поддържащата
BG
2. ИНСТАЛИРАНЕ
1
лента, която държи кабела и
отводнителния маркуч.
A
B
A
B
l Развийте
двата или четирите
винта (A) на гърба на пералнята
и махнете двете или четирите
подложки (B) както е показано
на фигура 1.
B
B
A
A
l Запълнете дупките с тапите,
които са приложени в плика с
инструкциите.
l Ако
пералната машина е
за
вграждане,
след
като
освободите маркуча, развийте
трите или четирите винта (A) и
махнете подложките (B).
2
A
l При някои модели още една
1
подложка ще падне вътре в
машината: наклонете машината
напред за я махнете. Запълнете
дупките в приложените тапи.
2
3
B
ВНИМАНИЕ:
дръжте опаковъчните материали,
далече от деца.
C
l Закрепете капака от нагънатия
материал в долната част, както
е показано на фигура 2 (според
модела, вижте версия А,В или С).
3
2
5
1
Водни връзки
3
l Свържете
тръбата
за
вода
с
захранващият кран, използвайте за
отводняване само отводнителната
тръба на пералната машина (фиг. 3).
НЕ ОТВАРЯТЕ СПИРАТЕЛНИТЯ КРАН
В ТОЗИ МОМЕНТ.
l Някои модели може да включват една
или повече от следните функции:
4
l HOT&COLD (фиг.4):
Позволява връзка към топла и
студена вода за по -висока енергийна
ефективност.
Свържете сивият маркуч към връзката за
студена вода
и червената тръба към
връзката за топла вода. Машината може
да бъде свързана и само към студена
вода: в този случай, някои програми могат
да стартират няколко минути по-късно.
1
5
l AQUASTOP (фиг. 5):
устройството се намира на захранващата с
вода тръба и е предназначено да спре теч на
вода; в този случай, червен маркер ще се
появи на прозореца “A” и тръбата трябва да
бъде сменена.За да развиете гайката,
натиснете заключващото устройство "B".
6
B
A
B
A
l AQUAPROTECT
–
ЗАХРАНВАЩА
ТРЪБА С ПРЕДПАЗИТЕЛ (фиг.6):
В случай на водни течове от основната
вътрешна тръба "A", прозрачната
външна тръба "B" ще задържи водата,
за да се позволи на цикъла на пране,
за да се изпълни. След края
на
прането
се
обърнете
към
оторизираният сервизен център за да
смени захранващата тръба.
7
Позициониране
min 4 cm
max 100 cm
l Поставете пералнята до стената, като
внимавата де не притиснете или повредите
изходящата тръба. Присъединете тръбата към
отводнителен канал който трябва да е
височина поне 50 см с диаметър по-голям
от диаметъра на изходящата тръба. (фиг.7).
6
+2,6 mt
max
min 50 cm
max 85 cm
l Нивелирайте
уреда като използвате
крачетата, както е показано на фигура 8:
a. завъртете гайката по-посока на часовниковата
стрелка за да освободите винта;
b. завъртете крачето нагоре надолу, за
да нивелирате машината;
c. заключете крачето на позицията като
завъртите гайката обратно на часовниковата
стрелка докато опре на дъното на машината.
l Включете уреда в контакта.
BG
8
A
B
ВНИМАНИЕ:
Свържете се с оторизираният ни сервиз
ако се наложи смяна на захранващият кабел.
C
Чекмедже за препарат
9
Чекмеджето за препарат е разделено на 3
отделения както е показно на фигура 9:
l отделеине "1": перилния препарат за предпране.;
l отделеине “ ”: е за специални
добавки,
омекотители
за
дрехи,
ароматизатори, изсветлители и др.;
1
2
ВНИМАНИЕ:
Само при използване на течни
препарати; пералната машина е
настроена да дозира препаратите за
всеки цикъл до последното изплакване.
10
l отделеине "2": за перилния препарат
за основното изпиране.
В някои модели е включен и контейнер
за течен препарат (фиг.10). За да го
използвате трябва да бъде поставен в
отделение "2" на чекмеджето. Това
осигурява попадането на течния перилен
препарат в барабана в точния етап от
цикъла на изпиране. Контейнера може да
се използва за препарати за избелване на
дрехи(белина) при програма "ИЗПЛАКВАНЕ".
ВНИМАНИЕ:
Някои препарати са трудни за премахване.
В този случай в и препоръчваме да
използвате специалният контейнер,който
да бъде поставен в барабана (пример на
фигура 11).
11
7
3. ПРАКТИЧНИ СЪВЕТИ
Необходимо ли е пране на висока
температура?
Съвети за пълнене
l Третирайте петната с препарат против
петна или накиснете упоритите петна
преди
пране
за
да
намалите
използването на машината с програми
на висока температура. Пестите до
50% ене ргия използвайки програми за
пране до 60°C.
ВНИМАНИЕ: когато сортирате прането
се уверете че:
- сте махнали от прането метални предмети
като шноли, карфици, монети и др.;
- калъфките на възгллавници са с копчета,
ципове и кукички и те са закопчани,и
дългите връвки на халатите са завързани
на възел;
- кукичките на пердетата да са махнати.
- прочете внимателно етикетите за пране
на дрехите
- да премахвате всички устойчиви петна,
използвайки специфични препарати.
Следвайте бързото ръководство с
препоръка за използване на перилните
препарати на различните температури.
Във
всеки
случай,
винаги
четете
инструкциите на перилните препарати за
правилно им използване и дозиране.
Когато перете силно замърсено
бяло пране ви препоръчваме да
използвате програма памук на 60°C
или повече и прах за пране ( усилен )
съдържащ избелващи агенти, така че
на средна/висока температура да
даде отлични резултати.
l Когато перете одеяла, покривки за легла
или тежки д рехи, ви препоръчваме да
избягвате центрофугиране.
l При пране на вълнени неща, се
уверете че те могат да бъдат прани в
перална машина и са маркирани като
“Pure virgin wool”, “Does not mat” или
етикет „Може да се пере в перална
машина“
При пране между 40°C и 60°C
използваният препарат трябва да е
подходящ за типа тъкан и нивото на
замърсяване. Нормалните прахове са
подходящи за бели или цветни силно
замърсени тъкани, докато течните
препарати или „запазващи цвета“
прахове са подходящи за цветни
слабо замърсени тъкани.
Полезни предложения за
използване
Ръководство за екологично и икономично
ползване на вашият уред.
Максимализиране размера на прането.
l За да постигнете оптимален разход на
енергия, вода, препарат и време
заредете машината с
целият и
капацитет. Пестите до 50% енергия
при пране с пълна машина, вместо
пране на 2 пъти с наполовина пълна
машина.
За пране на температура под 40°C
ви препоръчваме да използвате течни
препарати, на които е написано, че са
подходящи за използване при пране
на ниска температура.
Имате ли нужда от предпране?
l Само при силно замърсено пране!
За пране на вълна или коприна
използвайте само препарати предназначени
специално за тези тъкани.
СПЕСТИ препарат, време, вода и от 5
до 15% енергия като не ИЗБЕРЕТЕ
предпране (предварително изпиране)
при нормално замърсено пране.
8
BG
4. ПОДДРЪЖКА И
ПОЧИСТВАНЕ
За почистване на външното покритие на
машината използвайте влажна кърпа, не
използвайте абразиви, спирт и /или
разтворители. Пералната машина не
изисква много поддръжка: п очистване
отделенията на чекмеджето и филтъра;
по долу са описани няколко съвета как
да се мести машината и какво да се
прави ако не се използва дълго време
Препоръки при премествания
или дълги периоди, в които
машината няма да се използва
Почистване на чекмеджето за
препарат
l Препоръчваме
ви да почиствате
чекмеджето за да избегнете натрупване на
препарат и остатъчни вещества.
l Ако машината се съхранява за дълъг
период, в който няма да се използва
в неотоплено помещение, източете
цялата вода то тръбите.
l За
да направите това извадете
чекмеджето,
почистете с вода и го
поставете обратно.
l Изключете машината от контакта.
l Откачете отводнителния маркуч от
Почиствана на филтъра
скобата и наклонете над купата, докато
изтече цялата вода.
l Машината е снабдена със специален
l Закрепете
дренажната тръба
машината, когато приключите.
филтър за задържане чужди частици,
които могат да заседнат в дренажа,
като монети, копчета и др.
l Само за някои модели: издърпайте
маркуча, свалете стопера и изцедете
водата от контейнера.
l Преди
да развиете филтъра ви
препоръчваме да сложите абсорбираща
кърпа под него за да запазите пода сух.
l Завъртете
филтъра обратно на
часовниковата стрелка, докато застане
във вертикална позиция.
l Извадете и почистете; след това го
сложете обратно като го завъртите по
часовниковата стрелка.
l Повторете предишните стъпки в обратен
ред, за да сглобите всички части.
9
към
5. КРАТКО РЪКОВОДСТВО
ЗА УПОТРЕБА
6. УПРАВЛЕНИЕ И
ПРОГРАМИ
Тази перална машина автоматично
контролира нивото на водата според
вида и количеството пране. Тази система
намалява консумацията на енергия и
значително редуцира времето за пране.
A
Избор на програма
l Включете
машината
желаната програма.
и
изберете
L
l Ако
е
необходимо
настройте
температурата на пране и натиснете
желаните бутони за опции.
M
l Натиснете бутона СТАРТ/ПАУЗА за да
B
C
стартирате прането.
D
E
F
G
H
I
Ако спре ел.захранването докато
машината работи, специална памет
ще запамети настройките и когато
ел.захранването се
възобнови,
машината ще продължи цикъла на
пране от там докъдето е стигнала.
A Програматор за избор на
програмите за пране с позиция
OFF (изключване)
l Съобщение „край“ ще се появи на
B Бутон СТАРТ/ПАУЗА
дисплея или съответният светлинен
индикатор ще се включи, когато
програма за пране свърши.
Изчакайте докато индикатора за
заключена врата изгасне: около 2
минути след края на програмата.
C Бутон ИЗБОР НА ЦЕНТРОФУГА
D Бутон ИЗБОР НА ТЕМПЕРАТУРА
E Бутон ОТЛОЖЕН СТАРТ
F Бутон НИВОТО НА
ЗАМЪРСЕНОСТ
l Изключете пералната машина
За всеки тип пране погледнете
таблицата с програми и следвайте
последователността както е посочено.
Техническа информация
G Бутон ДОПЪЛНИТЕЛНО
ИЗПЛАКВАНЕ
H Бутон ОПЦИИ
I
Налягане на водата:
min. 0,05 MPa - max. 0,8 MPa
Бутон ЛЕСНО ГЛАДЕНЕ
L Цифров дисплей
Центрофуга (обр.)
виж табелката
Консумирана мощност / мощност на
предпазителя / Захранващо напрежение
виж табелката
10
M Cветлинен индикатор за
ЗАКЛЮЧЕНА ВРАТА
Бутон СТАРТ/ПАУЗА
Затворете врата ПРЕДИ да изберете
бутона СТАРТ/ПАУЗА.
Отваряне на вратата
l Натиснете за да стартирате избрания
Специално предпазно устройство
не позволява отварянето на врата
веднага след края на програмата.
Преди
да
отворите
вратата,
изчакайте 2 минути, след края на
програмата за пране и да изгасне
светилният индикатор „Заключена
врата“.
цикъл
Когато натиснете бутона СТАРТ/ПАУЗА,
може да минат няколко секунди
преди уреда да започне да работи.
ДОБАВЯНЕ ИЛИ МАХАНЕ НА ПРАНЕ
СЛЕД КАТО ПРОГРАМАТА Е СТАРТИРАНА
(ПАУЗА)
Програматор за избор на
програмите за пране с позиция
OFF (изключване)
l Натиснете
и
задръжте
бутона
СТАРТ/ПАУЗА за около 2 секунди
(някои индикатори ще светнат и
индикатора за оставащото време ще
започне да мига, което показва, че
машината е на пауза).
Когато програматора се завърти,
светва дисплея и показва настройките
на избраната програма.
За да се пести енергия в края на
програмата или през неактивен период,
ще намалее контраста на дисплея.
l Изчакайте
2
минути
докато
устройството за безопасност отключи
вратата.
l След като сте добавили или махнали
Заб.: За да изключите машината,
завъртете програматора на позиция
OFF.
пране, затворете врата и натиснете
бутона СТАРТ/ПАУЗА (програмата ще
стартира от там, от където е спряна).
ОТМЯНА НА ПРОГРАМА
l Натиснете бутона СТАРТ/ПАУЗА за да
стартирате избраната програма
l За да отмените програма, завъртете
програматора на позиция OFF.
l Веднъж като програмата е избрана и
стартирана,
програматора
остава
неподвижен до края на програмата.
l Изберете друга програма.
l За
зануляване
на
програмата
превключвателя трябва да бъде на
позиция OFF.
l Изключете пералната машина като
завъртите програматора на позиция
OFF.
11
BG
Програматора трябва да бъде
върнат в позиция "OFF" след края
на всеки цикъл за пране или когато
стартирате следващото изпиране
преди да
изберете и
стартирате
следващата програма.
ВНИМАНИЕ:
Не докосвайте дисплея, докато
включвате щепсела на машината,
защото през първите секунди
тя
калибрира
системите
си:
натискайки
дисплея
машината
няма да може да работи коректно.
В този случай, извадете щепсела и
повторете операцията.
Бутон ОТЛОЖЕН СТАРТ
Бутоните с опциите за пране трябва
да се натиснат/изберат преди да
натиснете бутона СТАРТ/ПАУЗА.
Ако е избрана опция която не е
съвместима с избраната програма на
пране светлинния индикатор за
опцията ще започне да мига и после
ще изгасне.
l Този
бутон
ви
позволява
да
препрограмирате цикъла на изпиране,
за да отложите старта с до 24 часа.
l За да отложите старта следвайте
следната процедура:
- Изберете желаната програма.
Бутон ИЗБОР НА ЦЕНТРОФУГА
l Като натиснете този бутон вие можете
да намалите максималната скорост, а
ако желаете цикъла на центрофугиране
може да бъде отменен.
l За да активирате отново цикъла на
центрофугиране е
достатъчно да
натиснете бутона, докато достигнете
желаната скорост на въртене.
За да не се повредят тъканите не е
възможно да увеличавате скоростта
на центрофугиране, над автоматично
зададената за всяка отделна програма.
l Възможно е да се промени скоростта
на центрофугата без да се поставя
машината на пауза.
Машината е снабдена със специален
електронен уред, който прекратява
центрофугирането, ако товарът е
небалансиран.
Това намалява шума и вибрациите,
което увеличава живота на вашата
машина.
- Натиснете бутона веднъж, за да го
активирате (h00 се появява на
дисплея) и след това го натиснете, за
да изберете 1 час отлагане (h01 се
появява на дисплея); предварително
зададеното забавяне се увеличава с
един час с всяко натискане на бутона,
докато се появи 24 на дисплея, след
което натискането на бутона отново
ще занули дисплея и ще започне
отново.
- Потвърдете
натискайки
бутона
СТАРТ/ПАУЗА
(светлината
на
дисплея ще започне да мига).
Обратното броене ще започне и
когато
свърши
програмата
ще
започне авоматично.
l Възможно е да отмените отложен
старт чрез завъртане на селектора на
програмите на OFF.
Ако спре ел.захранването докато
машината работи, специална памет
ще запамети настройките и когато
ел.захранването се
възобнови,
машината ще продължи цикъла на
пране от там докъдето е стигнала.
Бутон НИВОТО НА ЗАМЪРСЕНОСТ
Бутон ИЗБОР НА ТЕМПЕРАТУРА
l Избирайки този бутон имате три нива
l Този бутон ви позволява да променяте
температурата на програмите за пране.
l Не
е възможно до увеличавате
температурата
над
максимално
позволената за всяка специфична
програма, това е направено с цел да
запазите тъканите.
12
на интензивно пране, зависи колко
замърсени са тъканите(тази опция
може да се използва само при някои
програми,
както е
показано в
таблицата с програмите).
l Веднъж избрана индикаторна светлина
автоматично ще покаже степента на
зададена
за
тази
- ХИГИЕНИЗИРАНЕ
l Тази
опция
се
използва
за
хигиенизиране на дрехите, програмата
за пране достига температура от 60°C.
l Избирайки други нива на замърсеност
съответният индикатор ще светне.
- НОЩЕН ЦИКЪЛ
l Тази опция редуцира средната скорост
на въртене до 400 оборота в минута,
когато това е приложимо, увеличава
нивото на
водата по време на
изплакване и държи прането накиснато
във вода след последното изплакване,
това предпазва влакната.
Бутон ДОПЪЛНИТЕЛНО
ИЗПЛАКВАНЕ
l Този бутон Ви позволява да прибавите
изплаквания в края на програмата за
пране.
Максималният
брой
от
допълнителни изплаквания е свързан с
избраната програма.
l По време на фазата, в която водата се
задържа в барабана , съответният
светлинен индикатор мига, което
показва, че машината е в застой.
l Тази функция е създадена за хора с
l Отменете опцията и в края цикъла ще
деликатна и чувствителна кожа, за
които най-малкият остатък на препарат
може да предизвика дразнене или
алергия.
продължи с центрофуга (чиято скорост
може да редуцирате или отмените
черз съответният бутон) и фаза на
изпразване.
l Съветваме ви да използвате тази
l Благодарение
на
електронният
контрол, водата в междините фази се
изпомпва безшумно, правейки тази
опция много подходя за пране през
нощта.
функция и за детски дрехи и в
случаите на много замърсено пране,
кога е необходимо използването на
много перилен препарат или
при
пране на хавлиени изделия, чиято
влакна имат тенденция да се задържат
перилен препарат.
Бутон ОПЦИИ
Можете да избирате между различни
опции:
- ПРЕДПРАНЕ
l Тези опция ви позволява да правите
предпране и е много полезна при
силно замърсено пране (може да бъде
използвана само при някои програми
както е показано в таблицата с
програмите).
Бутон ЛЕСНО ГЛАДЕНЕ
Тази функция минимизира намачкването
на прането колкото е възможно по малко.
Може да бъде използвана при програми
„смесено“.. „деликатно“ и „вълна“, премахват
се междините центрофугирания. При
смесената програма опцията редуцира
продължителността на последната центрофуга,
при деликатната програма и програма вълна
машината няма да източи и центрофугира
докато бутона не бъде изключен.
При тази последна фаза на пране,
светлините индикатори на машината
ще почнат да мигат и ще индикират, че
е в пауза. Премахнете чрез бутона
функцията лесно гладене за да
завършите цикъла на пране.
l Препоръчваме ви да използвате само
20% от препоръчителните количества,
показани на опаковката на перилния
препарат.
13
BG
замърсеност
програма.
Цифров дисплей
Системата от индикатори на дисплея ви
позволява постоянно да сте информиран
за статуса на машината.
2
3
4
5
6
2) СКОРОСТ НА ЦЕТРОФУГИРАНЕ
2
7
Това
показва
скоростта на
центрофугиране на избраната програма.
Скоростта може да се промени или
центрофугата да се пропусне чрез
съответният бутон.
1
8
края на цикъла на пране завъртете
програматора
на
позиция
OFF
(изключено)
9 10
3) ТЕМПЕРАТУРА НА ПРАНЕ
1) СВЕТЛИНЕН ИНДИКАТОР ЗА
ЗАКЛЮЧЕНА ВРАТА
3
1
Това показва температурата на пране на
избраната програма. Температурата
може да бъде променяна (където е
позволено) посредством съответният
бутон.
l Тази икона показва затворена врата
Затворете врата ПРЕДИ да изберете
бутона СТАРТ/ПАУЗА.
4) ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРАНЕТО
l Когато
бутона
СТАРТ/ПАУЗА
е
натиснат при машина със затворена
врата индикатора ще мигне за момент
и ще светне.
4
l Когато е избрана програма дисплея
Ако врата не е затворена както
трябва, индикаторната светлина ще
мига в продължение на около 7
секунди, след което командата за
стартиране на програмата ще се
изтрие автоматично. В този случай,
затворете
врата
и
натиснете
отново бутона СТАРТ/ПАУЗА.
автоматично ще покаже максималната
продължителност на цикъла на пране,
което може да варира, в зависимост от
избраните опции.
l След като започне програмата в ие ще
l Специално предпазно устройство не
позволява
отварянето
на
врата
веднага след края на програмата.
Преди да отворите вратата,изчакайте
2 минути, след края на програмата за
пране и
да изгасне светилният
индикатор „Заключена врата“. След
14
бъдете постоянно информиран за
оставащото време до края на
изпирането
l Уредът изчислява времето до края на
избраната програма на базата на
стандартно натоварване, като по
време на
прането уреда коригира
времето според размера и състава на
прането.
5) СТЕПЕН НА ЗАМЪРСЕНОСТ
{
BG
5
9) ОТЛОЖЕН СТАРТ
9
l При
Тава мига когато е
старт.
вече
избрана
програма,
индикатора ще ви покаже автоматично
заложеното степен на замърсеност за
тази програма.
зададен отложен
10) Kg Check - Проверка на килограмите
(функцията е активна само при
програмите Памук и Синтетика )
l Избирайки друго ниво на замърсеност,
съответния индикатор ще светне.
6) ДОПЪЛНИТЕЛНО ИЗПЛАКВАНЕ
10
l При началото на програмата, "Kg
{
Check" индикатор остава включен
докато интелигентен сензор измери
теглото на прането и настрои времето
на пране, съответната консумация на
вода и електричество.
6
Индикатора показва допълнителните
изплаквания избрани чрез съответният
бутон.
l През всяка фаза на пране "Kg Check"
позволява да се следи информацията
за теглото на прането в барабана и
през първите минути на прането:
7) ОПЦИИ
}
7
- настройва количеството на водата;
- определя продължителността на цикъла
на пране;
Индикаторните
светлини
показват
опциите които могат да бъдат избрани
чрез съответният бутон (ПРЕДПРАНЕ,
ХИГИЕНИЗИРАНЕ и НОЩЕН ЦИКЪЛ).
- контролира изплакването според типа
на тъканите избрани да бъдат прани;
8) Wi-Fi (само при някои модели)
- настройва ритъма на ротация на
барабана според типа на тъканите;
- разпознава наличието на пяна,
увеличава
ако е
необходимо,
количеството на вода по време на
изплакване;
8
l При моделите с опция Wi-Fi, иконата
показва че Wi-Fi системата работи.
l За останалата информация за Wi-Fi
- настройва скоростта на центрофугата
според товара, това предпазва от
дисбаланс.
системата, има приложено с машината
специална инструкция за експлатация.
15
Таблица с програми
2
TEMP.°C
kg *
(MAX.)
ПРОГРАМА
Препоръчителна
Max.
Perfect 20°C
1) 3,5
Mix & Wash
4
4,5
5,5
20°
20°
Интензивно
1) 3,5
пране 40°C
4
4,5
5,5
40°
40°
Хигиенизиране
60°C
3,5
4
4,5
5,5
60°
60°
Perfect Rapid
59 Min
1,5
2
2,5
3
40°
40°
Бърза 30 Мин.
1,5
2
2,5
2,5
30°
30°
Бърза 14 Мин.
1
1
1
1,5
30°
30°
4
4,5
5,5
60°
60°
Baby (Бебе) 1) 3,5
1
ПРЕПАРАТ
2
1
Изплакване
-
-
-
-
-
-
Източване +
Центрофуга
-
-
-
-
-
-
Ръчно/Коприна
1
2
2
2
30°
30°
Вълнени
1
2
2
2
40°
40°
Деликатно пране
2
2
2,5
2,5
40°
40°
1) 2,5
3
3,5
4
40°
60°
( )
**
1)
5
6
7
8
40°
60°
( )
Бели тъкани 1)
5
6
7
8
60°
90°
( )
Смесено
Памук
16
( )
Моля прочетете тези инструкции:
* Максималният капацитет на натоварване
на сухо пране зависи от модела (вижте
контролният панел).
Само
с
избрана
опция
ПРЕДПРАНЕ
(програми
с
налична опция ПРЕДПРАНЕ).
(Само за модели с отделение
за течен препарат)
Когато само няколко от дрехите
имат
петна,
които
изискват
третиране с избелващ препарат,
предварителното премахване на
петна може да бъде извършено в
пералната машина.
Поставете препарата в контейнера
за избелващи течни препарати,
който е в улея маркиран с "2" в
чекмеджето за перилни препарати
и изберете специалната програма
ИЗПЛАКВАНЕ.
Когато тази фаза приключи,
завъртете програмния превключвател
на позиция OFF / изключено/, добавете
останалите тъкани и продължете с
нормалното изпиране използвайки найподходящата програма.
** СТАНДАРТНИ ПРОГРАМИ ЗА ПАМУК
СПОРЕД (EU) No 1015/2010 и
No1061/2010.
ПРОГРАМА ЗА ПАМУК С
ТЕМПЕРАТУРА 60°C
ПРОГРАМА ЗА ПАМУК с
ТЕМПЕРАТУРА 40°C
Тези програми са подходящи за изпиране
на нормално замърсено памучно пране
и са
най-ефективните програми по
отношение комбиниран разход на вода и
енергия за изпиране на памучни дрехи.
Тези
програми
отговарят на
температурата посочена на етикетите на
дрехите и действителната температура
на водата може леко да се различава.
1)
Скоростта на центрофугата също може
променяната за да съвпадне с всякакви
насоки приложени върху етикета на
дрехата или за много деликатни тъкани
да бъде отменена изцяло.Тази опция е
налична с бутона избор на скорост на
центрофугата. Тази функция може да
бъде активирана с бутона ИЗБОР НА
ЦЕНТРОФУГА.
Ако етикета не посочва специфична
информация е възможно да използвате
максималните обороти за съответната
програма.
17
За показаните програми можете
да настроите продължителността
и интензитета на прането
използвайки бутона НИВОТО
НА ЗАМЪРСЕНОСТ.
BG
Предозиране на препарата може да
доведе до прекомерно образуване на
пяна.
Ако уреда засече наличието на много пяна,
това може да доведе до изключване на
фазата на центрофугиране
или до
увеличаване на времето за пране и
консумацията на вода.
Избор на програми
За да изперете различни типове платове
и различна степен на замърсяване
пералната машина има специфични
програми, които да посрещнат всички
нужди на прането.(вижте таблицата).
Mix Power System +
Пералната машина има иновативна
система за предварително смесване на
препарата и водата. Струя под високо
наляга впръсква сместа от препарат и
водата в барабана.
В началната фаза на цикъла на пране се
впръсква под високо налягане ра зтвор
от перилен препарат и вода , за да се
даде възможност на изпиращата смес
да проникне напълно в тъканите, да се
премахне мръсотията и да се осигурят
най-добри резултати на изпиране.
Машината също използва "Mix Power
System +" по време на изплакването за
да отстрани напълно остатъците от
перилен препарат, посредством водно
струя под високо налягане, която се
впръсква във пералната.
Perfect 20°C – Mix & Wash
Тази иновативна технология "Mix Power
System +", ви позволява пране на памук,
синтетика и
смесени тъкани при 20°C с
резултати, които са сравними с пране при 40°C.
Консумацията на тази програма е около
50% по-малко в сравнение с стандартните
програми на 40°C пране на памук.
Препоръчително е зараждането на пералната
машина да е 2/3 от максималният и капацитет.
Тази програма се прилага за системата на
пране "Mix & Wash", която ви позволява да се
перете различни тъкани и цветове заедно.
Интензивно пране 40°C
Тази програма е подходяща за пране на
памучни тъкани и
постига отлични
резултати при 40°C запазвайки тъканите
и цветовете.
Хигиенизиране 60°C
Тази програма е подходяща за памучни
тъкани и е специално разработена да
премахва упорити петна вече при 60°C
благодарение на технологията на "Mix
Power System +".
Perfect Rapid 59 Min
Специално създадена програма за
перфектни резултати в прането като в
същото време значително се намалява
времето за пране.
Програмата
е
предназначена
за
намалено натоварване на к оличестото
пране (виж таблицата на програмите).
Бърза 30 Мин.
Пълен цикъл на изпиране (пране,
изплакване и центрофуга) Тази програма
е подходяща за слабо замърсени
памучни и
смесени тъкани. С тази
програма се препоръчва използването
на само 20% от нормалното използвано
количество перилен препарат.
Бърза 14 Мин.
Пълен цикъл на изпиране (пране,
изплакване и центрофуга) Тази програма
е подходяща за слабо замърсени
памучни и
смесени тъкани. С тази
програма се препоръчва използването
на само 20% от нормалното използвано
количество перилен препарат.
Baby (Бебе)
Тази програма ви позволява да перете
всички бебешки дрехи, получавайки
перфекто изпиране и санитаризиращ ефект,
настройте температурата на минимум 60°C.
За да подобрите резултатите на ефекта на
санитаризиране ви препоръчваме да
използвате перилен препарат на прах.
ВНИМАНИЕ:
Първото изпиране на нови цветни
тъкани трябва да става по отделно.
В никакъв случай не смесвайте
тъкани с неустойчиви цветове.
18
Деликатно пране
Това е нов цикъл на изпиране, Специално
препоръчан за много деликатни тъкани. Циклите
на изпиране и плакнене се извършват с по-високи
нива на водата за по-добри резултати.
Източване + Центрофуга
Тази програма извършва източване и максимална
цинтрофуга. Възможно е да отмените или
намалите оборотите на центрофугата с бутона
ИЗБОР НА ЦЕНТРОФУГА.
Смесено
Прането и изплакването са оптимизирани
в ритъма на въртене на барабана и на
нивото на водата. Нежното въртене,
осигурява намалено образуване на гънки в
плата.
Ръчно/Коприна
Тази програма позволява деликатен
цикъл на
изпиране на
облекла
определени "Само за ръчно пране" и
коприна или специфицирано на етикета
на плата като "Пери като Коприна".
Памук 40°C - 60°C
Тази програма е подходяща за пране на
нормално замърсено памучно пране и е найефективната програма за пране на памучни
тъкани, от гледна точна на консумация на
енергия и вода.
Вълнени
Тази програма е предназаначена за вълнени
тъкани, които могат да се перат в перална
машина или за изделия, които се перат на ръка.
Бели тъкани
Направена е за перфектно изпиране.
Последната центрофуга е на максимални
обороти, даващо по-ефикасно отстраняване.
19
BG
Изплакване
Тази програма извършва 3 изплаквания с
междинно центрофугиране (които могат да
бъдат намалени или изключва с помощта на
съответния бутон). Тя се използва за
изплакване на всякакъв вид плат, например
след пране на ръка.
7. СЕРВИЗ И ГАРАНЦИЯ
Ако мислите че машината не работи както трябва, се консултирайте с
предоставеното по -долу ръководство с някои практични съвети, как да отстраните
често срещани проблеми.
Проблем
Възможна причина и решение
Пералната машина
не
работи/
не
стартира
Вижте дали правилно е включена в контакта.
Уверете че е включена.
Проверете дали исканата програма е правилно избрана и дали
машината е стартирана.
Уверете се, че бушона не е гръмнал и контакта работи, тествайте
го с друг уред, например лампа.
Люка на машината не е затворен правилно: отворете и го
затворете тоново.
Уверете се че захранващият кран е отворен.
Уверете се че таймера е коректно настроен.
Уверете се че филтъра не е задръстен.
Уверете се че изходящият маркуч не е прегънат.
Уверете се че няма предмети във филтъра.
Пералната машина
не се пълни с вода
Пералната машина
не иска да изпомпи
водата
Тече вода на пода
около машината
Пералната машина
не иска да
центрофугира
Има силни вибрации
при центрофугиране
Ако специфична
ГРЕШКА се появи
Това може да се дължи на теч в уплътнението между кранчето и
захранващата тръба; в този случай го сменете и затегнете
тръбата и кранчето.
Може да се дължи на това че водата в машината не е напълно
източена: изчакайте няколко минути.
Някои модели имат функция „без центрофуга“: уверете се, че не е включена.
Прекомерното количество препарат може да попречи на центрофугата:
намалете количството на препарата при следващо пране.
Машината не е напълно нивелирана: нивелирайте крачетата на
машината.
Уверете се че транспортните скоби са махнати
Уверете се че прането е правилно разпределено.
Ако грешка № 0, 1, 5, 7 или 8 се появи или почне да мига, моля
свържете се с оторизираният сервиз
Ако грешка № 2 се появи или мига, машината не се пълни с вода.
Уверете, се че захранващият кран е отворен.
Ако грешка № 3 се появи или започне да мига машината не се
изпразва. Уврете се че канала не е запушен и че източващият
маркуч не е прегънат.
Ако се появи грешка № 4 или започне да мига машината е
твърде пълна.Затворете захранващият кран и се свържете с
оторизираният сервиз.
Ако грешка № 9 се появи или замига, изключете машината,
изчакайте 10-15 сек. И рестартирайте програмата.
20
Гаранция
Този продукт е гарантиран по реда и
условията посочени в
гранционата
карата на продукта. Гаранционата
карата трябва да бъде надлежно
попълнена и да се пази, така че в
случай на нужда да бъде представена
на оторизираният сервиз на Candy.
- отичане на
мътна вода
при
изплакване: Този ефект се дължи на
препарата и няма негативен ефект
върху ефективността на изплакване.
- наличието на бял прах (зеолити)
върху дрехите след цикъла на
изпиране. Това не се отлага в тъканите
и не променя цветовете.
Регистрирайте вашият продукт!
Не губете време. Регистрирайте вашата
машина веднъж и открийте предимствата,
на които имате право.Открийте как на
www.registercandy.com или се обадете.
- пяна във водата при последното
изплакване: тава не показва слабо
изплакване.
- пяна: Това се дължи на анионните
повърхностноактивни вещества, намиращи
се в детергентите, които
често е
трудно да се отстранят от прането.
В този случай, не изплаквайте отново
за да отсраните този ефект: н яма да
помогне
Производителя, не носи отговорност
за каквито и да било печатни грешки в
книжката съпътсващта този продукт.
Също така си запазва правото да
прави всякакви промени в
своите
продукти, които счита за полезни,
без да
променят основните им
характеристики.
Ако се появи проблем с и подозирате
неизправност на машината незабавно
се свържете с оторизираният сервиз на
Candy.
Вие също можете да се регистрирате за
сервизен план Candy за да получите
безплатен сервиз и след като изтече
гаранцията.
Внимание: обаждането не е безплатно.
Candy ви препоръчва винаги за
използвате оригинални резервни части,
налични в оторизираният ни сервиз.
21
BG
Използването на екологични детергенти
без фосфати може да доведе до следните
резултати:
Děkujeme za výběr pračku značky Candy.
Jsme si jisti, ž e vám pomůže vyprat
oblečení, každý jemný kousek každý den.
Životní prostředí
Tento spotřebič je označený v
souladu s Evropskou směrnicí
2002/96/EC o Likvidaci starých
elektrických
a
elektronických
zařízení (WEEE).
Zajištěním
správné
likvidace
tohoto
spotřebiče pomůžete chránit před možným
negativním dopadem na životní prostředí a
lidské zdraví, které bude ohrožené v
případě
nesprávné
likvidace
tohoto
spotřebiče.
Symbol na výrobku znamená, že tento
výrobek se nesmí likvidovat společně s
běžným komunálním odpadem. Odneste jej
na příslušné sběrné místo pro recyklaci
elektrických a elektronických zařízení.
Likvidace musí být provedena v souladu s
místními předpisy o likvidaci odpadu.
Pro podrobnější informace o sběru, likvidaci
a recyklaci tohoto spotřebiče kontaktujte
místní správu, recyklační středisko nebo
prodejnu, kde jste spotřebič zakoupili.
Váš
výrobek
můžete
zaregistrovat
na www.registercandy.com k získání
rychlejšího přístupu k dodatečným službám
výhradně určeným pro nejvěrnější zákazníky.
Pozorně si přečtěte tento návod pro
správné a bezpečné využití spotřebiče a
pro užitečné tipy ohledně údržby.
Spotřebič používejte pouze po
důkladném prostudování těchto pokynů.
Mějte tento návod vždy po ruce a v dobrém
stavu pro případného dalšího majitele.
Zkontrolujte, zda je se spotřebičem dodaný
tento návod, záruční list, adresy servisních
středisek a š títek s energetickou účinností.
Zkontrolujte, zda je zástrčka, díl pro
odtokovou hadici a zásobník pracích
prostředků nebo zásobník na bělidlo (pouze u
některých modelů) součástí dodávky. Odložte
si všechny tyto díly na bezpečném místě.
Obsah
1. ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA
2. INSTALACE
3. PRAKTICKÉ RADY
Každý výrobek je označený jedinečným 16místním kódem, také zvaným „sériové číslo”,
vytištěným na štítku na spotřebiči (oblast
otvoru) nebo v dokumentaci uvnitř výrobku.
Tento kód je specifickou ID kartou produktu,
kterou potřebujete k registraci a pro kontakt s
Candy servisním střediskem.
4. ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ
5. PŘÍRUČKA RYCHLÉHO STARTU
6. OVLÁDACÍ PRVKY A PROGRAMY
7. SERVISNÍ STŘEDISKO A ZÁRUKA
22
l Nedovolte
dětem
spotřebičem.
1. ZÁKLADNÍ
BEZPEČNOSTNÍ
PRAVIDLA
hrát
si
se
l Děti do 3 let držte mimo dosah,
dokud nejsou
dohledem.
použití v domácnosti a podobných
místech:
− Zaměstnanecké
kuchyně
v
prodejnách, kancelářích nebo
jiném pracovním prostředí;
− Na farmách;
− Klienty hotelů, motelů a jiných
ubytovacích zařízení;
− V místě pro výdej snídaně.
Jiné použití tohoto spotřebiče mimo
domácího prostředí nebo pro
typické domácí činnosti, jako je
komerční využití odborníky nebo
zkušenými uživateli, je vyloučeno z
výše uvedených aplikací. Pokud
nepoužíváte spotřebič v souladu s
výše uvedenými podmínkami, může
se zkrátit jeho ž ivotnost a můžete
ztratit právo na záruční opravu.
Jakékoliv poškození spotřebiče
vyplývající z použití jiného než
domácího (i když se nachází v
domácnosti) nebude akceptováno
výrobcem při uplatnění záruky.
neustále
pod
l Pokud je poškozený přívodní kabel,
musí jej vyměnit výrobce, jeho
servisní technik nebo podobně
kvalifikovaná
osoba,
aby
se
zabránilo nebezpečí.
l Pro
připojení vody používejte
pouze
hadice
dodané
se
spotřebičem (nepoužívejte staré
hadice).
l Tlak vody musí být v rozsahu od
0,05 MPa až 0,8 MPa.
l Zajistěte, aby koberec neblokoval
dno pračky a větrací otvory.
l Stav vypnutí zajistíte nastavením
příslušného
symbolu
na
ovládacím prvku do vertikální
pozice. Jakákoliv jiná pozice
tohoto ovladače pračku zapne.
l Tento spotřebič mohou používat
děti od 8 let a osoby se sníženými
fyzickými,
senzorickými
nebo
mentálními schopnostmi, nebo bez
dostatečných zkušeností a znalostí,
pokud jsou pod dohledem nebo byly
poučeny o bezpečném použití
spotřebiče a porozuměly možnému
riziku.
Nedovolte dětem hrát si se
spotřebičem. Čištění a údržbu
nesmí provádět děti bez dohledu.
l Po instalaci musíte pračku umístit tak,
aby
zůstala
přístupná.
zástrčka
snadno
l Maximální
kapacita
suchého
prádla závisí od modelu (viz
ovládací panel).
l K
nahlédnutí popisu výrobku
navštivte stránku výrobce.
23
CS
l Tento spotřebič je určený pro
l V případě závady pračku vypněte,
Bezpečnostní pokyny
l Před
čištěním nebo údržbou
pračky odpojte zástrčku od síťové
zásuvky a zastavte ventil přívodu
vody.
l Ujistěte
se, zda je elektrický
systém uzemněný. V opačném
případě
vyhledejte
odborný
servis.
zavřete ventil přívodu vody a
nemanipulujte se spotřebičem.
Ihned
kontaktujte
nejbližší
servisní středisko a používejte
pouze originální náhradní díly.
Nedodržením
těchto
pokynů
můžete
negativně
ovlivnit
bezpečnost spotřebiče.
l Nepoužívejte převodníky, vícenásobné
zásuvky ani prodlužovací kabely.
UPOZORNĚNÍ:
Během
praní
může
voda
dosahovat
velmi
vysokých
teplot.
l Před otevřením dvířek se ujistěte,
zda není v bubnu voda.
l Při odpojování spotřebiče netahejte
za přívodní kabel.
l Nevystavujte
pračku
dešti,
přímému slunečnímu záření ani
jiným povětrnostním vlivům.
l Při přemisťování nezvedejte pračku
za ovládací prvky ani zásobník
pracích prostředků; během přepravy
nikdy nepokládejte pračku otvorem
na vozík. Při zvedání doporučujeme
asistenci druhé osoby.
24
Spotřebič vyhovuje Evropským
směrnicím:
l 2006/95/EC (LVD);
l 2004/108/EC (EMC);
l 2009/125/EC (ErP);
l 2011/65/EU (RoHS);
a následným změnám.
2. INSTALACE
l Prořízněte spojovací pásky hadic,
1
A
B
A
B
l Vyšroubujte 2 nebo 4 šrouby (A)
B
B
A
A
CS
nepoškoďte hadice a přívodní
kabel.
na zadní straně spotřebiče a
vyndejte 2 nebo 4 pojistky (B)
podle obrázku 1.
l Překryjte 2 nebo 4 otvory použitím
dodaných záslepek.
l Pokud
je pračka určená pro
vestavbu, po prořezání pásků
vyšroubujte 3 nebo 4 šrouby (A) a
sundejte 3 nebo 4 podložky (B).
2
A
1
2
3
l U některých modelů, 1 nebo více
podložek padne do spotřebiče:
nakloňte pračku dopředu a
vyndejte ji. Překryjte otvor pomocí
dodaných záslepek.
B
UPOZORNĚNÍ:
Držte obalové materiály mimo
dosah dětí.
C
3
l Umístěte „polionda“ panel na dno
podle obrázku 2 (podle modelu,
zvolte verzi A, B nebo C).
2
25
1
Připojení vody
3
l Připojte hadici k přívodu vody, používejte
pouze dodané hadice (obr.3).
NEOTEVÍREJTE VODOVODNÍ VENTIL.
l Některé modely mohou obsahovat jednu
nebo více z následujících funkcí:
l HOT&COLD (obr. 4): nastavení připojení
4
vody pro horkou a studenou vodu pro
vyšší úsporu energie.
Připojte šedou hadici k ventilu studené
vody
a červenou k ventilu horké vody.
Pračku lze připojit pouze k ventilu studené
vody: v takovém případě se mohou některé
programy spustit o několik minut později.
l AQUASTOP (obr. 5): zařízení umístěné na
přívodní hadici, které zastaví přívod vody v
případě poškození hadice; v tomto případě
se zobrazí červený symbol v okénku "A" a
hadici musíte vyměnit. K odšroubování
matice stiskněte jednosměrné pojistné
zařízení "B".
1
5
6
B
A
B
A
l AQUAPROTECT - PŘÍVODNÍ HADICE
S OCHRANOU (obr. 6): Pokud voda
přeteče z hlavní interní hadice "A",
transparentní izolační plášť "B" udrží
vodu k dokončení pracího cyklu. Na
konci cyklu kontaktujte autorizované
servisní středisko pro výměnu přívodní
hadice.
7
Umístění
neohněte hadice a umístěte odtokovou
hadici do umyvadla nebo raději připojte k
odpadovému potrubí ve výšce nejméně
50 cm o průměru větším než je průměr
hadice pračky (obr. 7).
26
max 100 cm
min 4 cm
l Postavte pračku ke stěně, nepřitlačte ani
+2,6 mt
max
min 50 cm
max 85 cm
podle obrázku 8:
a.otočením matice ve směru hodinových
ručiček uvolněte šroub;
b.otáčejte nožičkou k zvýšení nebo
snížení, dokud se nedotkne podlahy;
c.zajistěte nožičku točením matice, dokud
se nedotkne spodní části skříňky pračky.
8
A
CS
l Vyrovnejte spotřebič pomocí nožiček
B
l Spotřebič připojte.
UPOZORNĚNÍ:
V případě potřeby výměny přívodního
kabelu kontaktujte autorizované servisní
středisko.
C
Zásobník pracích prostředků
Zásobník pracích prostředků je rozdělený
na 3 části podle obrázku 9:
l prostor “1”: prací prostředek pro
předpírku;
l prostor “ ”:pro speciální aditiva,
aviváže, škrob, apod.;
UPOZORNĚNÍ:
Používejte pouze tekuté prostředky;
pračka automaticky nastaví dávkování
aditiv při každém cyklu během
posledního máchání.
l prostor “2”: prací prostředek pro hlavní
9
1
2
10
praní.
Při některých modelech je dodaná také
nádoba na tekuté prací prostředky
(obr.10). K použití jej vložte do části "2".
Tímto způsobem se tekutý prací prostředek
dostane do bubnu ve správné chvíli.
Nádobu můžete použít také pro bělidlo při
volbě programu „Máchání“.
11
UPOZORNĚNÍ:
Některé prací prostředky se obtížně
odstraňují.
V
takovém
případě
doporučujeme použití vložení nádoby
do bubnu (příklad v obrázku 11).
27
3. PRAKTICKÉ RADY
Vkládání prádla
UPOZORNĚNÍ:
ujistěte:
při
třídění
prádla
se
- vyndejte z prádla kovové předměty, jako
jsou mince, sponky a kolíčky;
- zapněte knoflíky, zavřete zipy, stáhněte
volné a dlouhé pásy;
- ze záclon sundejte kolečka;
- dodržujte upozornění na štítku prádla;
- k odstranění odolných skvrn použijte
příslušné prostředky.
Následuje rychlá příručka s tipy a
doporučeními
o
použití
pracích
prostředků při různých teplotách. V
každém případě si vždy přečtěte pokyny na
pracím prostředku pro jeho správné použití
a dávkování.
Při praní velmi znečištěného bílého
prádla doporučujeme použít program
pro bavlnu s teplotou 60°C a vyšší a
běžný prací prostředek (heavy duty),
obsahující bělidla, která nabízejí výjimečné
výsledky při středních/vysokých teplotách.
l Při praní koberců, pokrývek nebo jiných
těžkých tkanin doporučujeme vynechat
odstřeďování.
l Při praní vlny se ujistěte, zda lze toto
prádlo prát v pračce a zda je označené
symbolem „Čistá vlna” s „Nemačkavá”
nebo „Možno prát v pračce“.
Užitečná doporučení pro uživatele
Tipy pro ekonomické využití spotřebiče.
Pro praní mezi 40°C a 60°C musí být
druh použitého pracího prostředku
vhodný pro konkrétní typ vlákna a
stupeň znečištění. Běžné prací prášky
jsou vhodné pro „bílé“ nebo barevné
odolné tkaniny se silným znečištěním,
zatím co tekuté prací prostředky nebo
prášky „s ochranou barvy” jsou vhodné
pro barevné látky s vysokým stupněm
znečištění.
Maximalizujte velikost náplně
l Nejlepších výsledků úspory energie, vody
a pracích prostředků dosáhnete využitím
maximální kapacity pračky. Ušetříte až
50% energie praním plné náplně namísto
2 polovičních náplní.
Potřebujete předpírku?
Pro praní při teplotě pod 40°C
doporučujeme použití tekutých pracích
prostředků nebo prostředků speciálně
označených jako vhodné pro praní při
nízké teplotě.
l Používejte pouze pro velmi znečištěné
prádlo! ŠETŘÍTE prací prostředek, čas,
vodu a 5 až 15% energie vynecháním
předpírky u běžně znečištěného prádla.
Je potřebná horká voda?
l Odstraňte skvrny odstraňovačem nebo
namočte prádlo ve vodě před praním k
snížení potřeby programu s horkou
vodou. Volbou programu 60°C můžete
ušetřit až 50% energie.
28
Pro praní vlny nebo hedvábí používejte
pouze prací prostředky určené výhradně
pro tyto látky.
4. ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ
CS
K čištění vnějších částí pračky použijte
vlhkou utěrku, nepoužívejte drsné prášky,
alkohol
ani
rozpouštědla.
Pračka
nevyžaduje žádnou speciální údržbu:
vyčistěte zásobník pracích prostředků a filtr;
několik tipů o přemisťování pračky nebo
dlouhodobém odstavení je popsaných níže.
Čištění zásobníku pracích
prostředků
Doporučení k přemísťování a
dlouhodobému odstavení spotřebiče
l Doporučujeme čistit zásobník pracích
prostředků, abyste zabránili hromadění
zbytků prostředků a aditiv.
l Pokud
budete skladovat pračku v
nevytápěné místnosti dlouhou dobu,
vypusťte veškerou vodu z trubek.
l K tomu vytáhněte zásobník mírným
tahem, vyčistěte pod tekoucí vodou a
zasuňte na místo.
l Odpojte pračku od elektrické sítě.
l Snižte konec hadice nad mísu a vypusťte
Čištění filtru
zbytkovou vodu.
l Po vypuštění připevněte hadici pásem.
l Pračka je vybavena speciálním filtrem k
zachycení velkých zbytků, jako jsou
knoflíky nebo mince, které mohou ucpat
odtokový otvor.
l Pouze u některých modelů: vyjměte
hadičku, odstraňte uzávěr a zachyťte
vodu do nádoby.
l Před vyšroubováním filtru doporučujeme
vložit pod něj savou utěrku k zachycení vody.
l Otočte filtr proti směru hodinových ručiček
po bod zastavení ve vertikální pozici.
l Vyndejte a vyčistěte filtr; po skončení jej
nasaďte otočením ve směru hodinových
ručiček.
l Opakujte předchozí kroky v opačném
pořadí k sestavení všech dílů.
29
5. PŘÍRUČKA RYCHLÉHO
STARTU
6. OVLÁDACÍ PRVKY A
PROGRAMY
Tato pračka automaticky přizpůsobí hladinu
vody podle typu a množství prádla. Tento
systém nabízí skvělou úsporu energie a
značnou redukci doby praní.
A
Volba programu
l Zapněte pračku a zvolte požadovaný
program.
L
l Nastavte
teplotu praní a stiskněte
požadované tlačítko „možností“.
l Stisknutím
tlačítka
M
START/PAUZA
B
spusťte praní.
C
Pokud nastane výpadek elektrického proudu
během praní, speciální systém paměti uloží
nastavení a při obnově napájení pračka
pokračuje od bodu, kde byl cyklus přerušen.
l Na konci programu se zobrazí zpráva
„end“ nebo se rozsvítí odpovídající LED
kontrolka.
D
E
F
G
H
I
A Volič programů s pozicí OFF
B Tlačítko START/PAUZA
C Tlačítko VOLBY OTÁČEK
ODSTŘEDĚNÍ
Počkejte, dokud nezhasne kontrolka
uzamčení dvířek: přibližně 2 minuty po
skončení programu.
D Tlačítko VOLBY TEPLOTY
l Vypněte pračku.
E Tlačítko ODLOŽENÉHO STARTU
Pro jakýkoliv typ praní viz tabulku
programů a postupujte podle uvedeného
pořadí.
F Tlačítko STUPEŇ ZNEČIŠTĚNÍ
G Tlačítko EXTRA MÁCHÁNÍ
H Tlačítko MOŽNOSTÍI
Technické údaje
I
Tlak vody:
min 0,05 Mpa
max 0,8 Mpa
Tlačítko SNADNÉ ŽEHLENÍ
L Digitální displej
M Kontrolka ZAMČENÁ DVÍŘKA
Otáčky při odstředění:
viz štítek se základními údaji.
Max.příkon/ Jištění/ Napájecí napětí:
viz štítek se základními údaji.
30
Tlačítko START/PAUZA
UPOZORNĚNÍ:
Nedotýkejte
se
displeje
během
připojování, neboť spotřebič během
prvních sekund kalibruje systém:
dotekem displeje nebude spotřebič
fungovat správně. V takovém případě
odpojte zástrčku od zásuvky a
opakujte proces.
Zavřete dvířka PŘED
tlačítka START/PAUZA.
stisknutím
CS
l Stisknutím spustíte zvolený cyklus.
Po stisknutí tlačítka START/PAUZA
spotřebič chvíli č eká, dokud začne
fungovat.
Otevření dvířek
PŘIDÁNÍ NEBO ODEBRÁNÍ PRÁDLA
POTÉ, CO BYL PROGRAM JIŽ SPUŠTĚN
(PAUZA)
Speciální bezpečnostní zařízení brání v
otevření dvířek ihned na konci cylu.
Po skončení cyklu počkejte 2 minuty a
dokud nezhasne kontrolka “Uzamčení
dvířek” před otevřením dvířek.
l Stiskněte
a
podržte
tlačítko
START/PAUZA po dobu asi 2 sekund
(některé světelné indikátory a indikátor
zbývajícího č asu budou blikat – to
znázorňuje, že pračka byla zastavena).
Volič programů s pozicí OFF
l Vyčkejte 2 minuty, dokud bezpečnostní
pojistka neumožní otevření dveří pračky.
Po otočení voliče programů se rozsvítí
displej pro zobrazení nastavení pro
zvolený program.
Pro úsporu energie na konci cyklu nebo v
době nečinnosti se úroveň jasu sníží.
l Poté, co jste přidali nebo odebrali prádlo,
zavřete dvířka a stiskněte tlačítko
START/PAUZA (program se spustí ve
fázi, kde bylo praní přerušeno).
Poznámka:
k
vypnutí
spotřebiče
nastavte volič programů do pozice OFF.
ZRUŠENÍ PROGRAMU
l K zrušení
programu nastavte
programů do pozice OFF.
l Stisknutím tlačítka START/PAUZA spusťte
zvolený cyklus.
volič
l Zvolte jiný program.
l Po volbě programu zůstane volič programů
l Nastavte volič programů do pozice OFF.
do konce cyklu s v nastavené pozici.
l Pračku vypněte otočením voliče do
Tlačítko přídavných možností musíte
zvolit
před
stisknutím
tlačítka
START/PAUZA.
Pokud zvolíte možnost nekompatibilní
se zvoleným programem, kontrolka
možnosti bude blikat a pak zhasne.
pozice OFF.
Na konci každého cyklu nebo před
spuštěním nového cyklu musíte nastavit
volič programů zpět do pozice OFF.
31
l K odložení startu postupujte následovně:
Tlačítko VOLBY OTÁČEK
ODSTŘEDĚNÍ
- Nastavte požadovaný program.
l Stisknutím
tohoto tlačítka lze snížit
maximální rychlost otáček odstředění a
pokud chcete, lze jej zcela zrušit.
l K opětovné
aktivaci cyklus odstředění
stiskněte tlačítko, dokud nedosáhnete
požadovaných otáček odstředění.
Abyste zabránili poškození látky, nelze
otáčky
zvýšit
nad
automaticky
nastavené pro daný program.
l Otáčky
odstředění lze upravit
pozastavení činnosti spotřebiče.
- Stisknutím tlačítka jednou aktivuje
funkci (na displeji se zobrazí h00) a pak
opětovným stisknutím nastavte 1
hodinové odložení (na displeji se
zobrazí h01). Přednastavené odložení
se zvýší o 1 hodinu každým stisknutím
tlačítka, až do h24, v tomto bodu dalším
stisknutím začnete opět od nuly.
- Potvrďte stisknutím tlačítka START/PAUZA
(kontrolka na displeji začne blikat). Spustí se
odpočítávání a po jeho skončení se
automaticky spustí program.
bez
l Odložený start je možné zrušit otočením
programátoru do polohy OFF.
Spotřebič je vybavený speciálním
elektronickým zařízením, které brání
odstředění nevyváženého prádla. Toto
snižuje hluk a vibrace spotřebiče a
prodlužuje jeho životnost.
Pokud nastane výpadek v elektrické síti
během provozu spotřebiče, speciální
paměť uloží zvolený program a po
obnovení dodávky energie pokračuje od
místa přerušení.
Tlačítko VOLBY TEPLOTY
Tlačítko STUPEŇ ZNEČIŠTĚNÍ
l Toto tlačítko Vám umožňuje změnit
teplotu pracích cyklů.
l Nelze zvýšit teplotu nad maximální
povolenou hodnotu pro daný program,
pro ochranu textilií.
l Pomocí tohoto tlačítka máte na výběr ze
3 úrovní intenzity praní, v závislosti od
znečištění prádla (lze použít pouze u
některých programů podle tabulky
programů).
l Po volbě programu se automaticky
Tlačítko ODLOŽENÉHO STARTU
rozsvítí kontrolka pro indikaci úrovně
znečištění nastavenou pro daný program.
l Toto tlačítko Vám umožňuje nastavit
odložený start pracího cyklu až o 24
hodin.
32
l Volbou jiné úrovně znečištění se rozsvítí
odpovídající kontrolka.
l Toto
tlačítko Vám umožňuje přidat
máchání na konci pracího cyklu.
Maximální počet extra máchání je závislý
od zvoleného programu.
l Během fáze, ve které je voda v bubnu
bliká příslušná kontrolka pro zobrazení,
že pračka je v klidovém režimu.
l Tato funkce byla navržena pro osoby
s citlivou pokožkou, u kterých i malé
zbytky
pracích
prostředků
mohou
způsobit podráždění nebo alergie.
l Deaktivujte možnost na konci cyklu
s odstředěním (kterého otáčky můžete
snížit nebo zcela jej vyloučit pomocí
příslušného tlačítka) a nastane fáze
odčerpání.
l Tuto funkci doporučujeme použít také pro
dětské prádlo a v případě praní velmi
znečištěného prádla, u kterých se
používá
velké
množství
pracího
prostředku, nebo při praní osušek nebo
prádla, kterých vlákna mají tendenci
zachycovat prací prostředek.
l Díky elektronickému řízení se voda
v prostředních fázích vypouští tiše, čímž
lze tuto možnost využívat k praní během
noci.
Tlačítko MOŽNOSTÍI
Můžete zvolit ze tří různých možností:
Tlačítko SNADNÉ ŽEHLENÍ
- PŘEDPÍRKY
l Tato možnost Vám umožňuje uskutečnit
předpírku a je vhodná zejména pro velmi
znečištěné prádlo (lze použít pouze u
některých programů podle tabulky
programů).
Toto funkce minimalizuje pomačkání.
Lze ji použít u programů „směsné“,
„jemné“ a „vlna“, eliminuje prostřední
odstředění. U smíšených programů tato
možnost snižuje trvání posledního
odstředění, u programů pro jemné a vlnu
pračka nevypouští a neodstřeďuje,
dokud nevypnete tlačítko
l Doporučujeme
používat pouze 20%
doporučeného
množství
pracího
prostředku uvedeného na obalu pracích
prostředků.
Béehem této poslední fáze kontrolky
blikají pro indikaci, že pračka je
v režimu
pozastavení.
Deaktivací
tlačítka se prací cyklus dokončí
- HYGIENA
l Pomocí této možnosti lze sterilizovat
prádlo,
teplota
pracího
programu
dosáhne 60°C.
33
CS
- NOČNÍ CYKLUS
l Tato
možnost
snižuje
prostřední
odstředění na 400 ot./min., zvyšuje
hladinu vody během máchání a ponechá
prádlo ve vodě po konečném máchání,
k rovnoměrnému rozložení vláken.
Tlačítko EXTRA MÁCHÁNÍ
2) OTÁČKY ODSTŘEDĚNÍ
Digitální displej
2
Indikační
systém
displeje
umožňuje
neustále informování o stavu spotřebiče.
2
3
4
5
6
Zobrazuje otáčky odstředění zvoleného
programu, které lze změnit nebo odstředění
zcela vyloučit pomocí příslušného tlačítka.
7
3) TEPLOTA PRANÍ
1
3
8
9 10
Zobrazuje
teplotu
praní
zvoleného
programu, kterou lze upravit (pokud je to
možné) pomocí příslušného tlačítka.
1) KONTROLKA ZAMČENÁ DVÍŘKA
4) TRVÁNÍ CYKLU
1
4
l Ikona indikuje uzamčená dvířka.
Zavřete
dvířka
PŘED
tlačítka START/PAUZA.
stisknutím
l Po volbě programu displej automaticky
l Po stisknutí tlačítka START/PAUSE se
zobrazí dobu trvání cyklu, která se
může měnit v závislosti od zvolených
přídavných možností.
zavřenými dvířky bude kontrolka chvíli
blikat a pak zůstane svítit.
l Po spuštění programu budete konstantně
Pokud nejsou dvířka správné zavřená,
kontrolka bude blikat přibližně 7
sekund, pak se příkaz spuštění
automaticky zruší. V takovém případě
zavřete dvířka správně a stiskněte
opět tlačítko START/PAUZA.
l Spotřebič
informováni o zbývající době do konce
programu.
vypočítá dobu do konce
zvoleného
programu
na
základě
standardní náplně, během cyklu spotřebič
upraví čas podle velikosti a složení
náplně.
5) STUPEŇ ZNEČIŠTĚNÍ
l Speciální bezpečnostní zařízení brání v
otevření dvířek ihned po dokončení cyklu.
Po skončení cyklu počkejte 2 minuty a
dokud nezhasne kontrolka "zamčená
dvířka" než otevřete dvířka. Na konci
cyklu nastavte volič programů do pozice
OFF.
34
5
{
l Po volbě programu kontrolka automaticky
zobrazí stupeň znečištění nastavený pro
daný program.
l Volbou jiného stupně znečištění se
10) Kg Check (funkce je aktivní pouze u
programů Bavlna a Syntetické)
rozsvítí příslušná kontrolka.
6) EXTRA MÁCHÁNÍ
l Během prvních minut cyklu zůstane
{
kontrolka "Kg Check" svítit, dokud
inteligentní senzor nezváží prádlo a podle
toho nastaví trvání cyklu, spotřebu vody a
elektřiny.
6
Kontrolky zobrazují extra máchání zvolené
příslušným tlačítkem.
l Během každé fáze praní "Kg Check"
umožňuje monitorování informací
prádle v bubnu v prvních praní:
7) MOŽNOSTI
}
- nastaví množství potřebné vody;
7
- určí délku pracího cyklu;
- ovládá máchání podle typu zvolené
prané látky;
Kontrolky zobrazují možnosti, které lze
zvolit
pomocí
příslušných
tlačítek
(PŘEDPÍRKY,
HYGIENA
a
NOČNÍ
CYKLUS).
- nastaví rytmus rotací bubnu podle typu
prané látky;
8) Wi-Fi (pouze u některých modelů)
- rozezná přítomnost pěny, v případě
potřeby pak zvýší množství vody během
máchání;
8
- nastaví rychlost odstřeďování podle
náplně, čímž zabrání nevyváženosti.
l U modelů s možností Wi-Fi ikona indikuje
že Wi-Fi systém je v provozu.
l Pro všechny další informace o Wi-Fi
systému je
spotřebiči.
specifický
o
manuál
ve
9) ODLOŽENÝ START
9
Bliká, pokud byl nastavený odložený start.
35
CS
10
Tabulka programů
2
TEPL.°C
kg *
(MAX.)
PROGRAM
Doporučená
Max.
Perfect 20°C
1) 3,5
Mix & Wash
4
4,5
5,5
20°
20°
Intenzivní 40° 1) 3,5
4
4,5
5,5
40°
40°
Hygiena 60°
3,5
4
4,5
5,5
60°
60°
Perfect Rapid
59 Min
1,5
2
2,5
3
40°
40°
Rychlý 30 min.
1,5
2
2,5
2,5
30°
30°
Rychlý 14 min.
1
1
1
1,5
30°
30°
4
4,5
5,5
60°
60°
Baby
1) 3,5
1
PRAC.
PROSTŘEDEK
2
1
Máchání
-
-
-
-
-
-
Odčerpání +
Odstředění
-
-
-
-
-
-
Ruční
praní/Hedvábí
1
2
2
2
30°
30°
Vlna
1
2
2
2
40°
40°
Jemné
2
2
2,5
2,5
40°
40°
1) 2,5
3
3,5
4
40°
60°
( )
Bavlna
**
1)
5
6
7
8
40°
60°
( )
Bílé
1)
5
6
7
8
60°
90°
( )
Směsné
36
( )
Přečtěte si tyto poznámky:
* Maximální kapacita suchého prádla závisí
od modelu (viz ovládací panel).
Pouze se zvolenou možností
PŘEDPÍRKY (programy s možnou
volbou PŘEDPÍRKY).
(Pouze pro modely s prostorem
na tekuté prací prostředky)
Pokud pouze několik kusů prádla
vyžaduje
ošetření
bělením,
můžete provést odstranění skvrn
v pračce.
Nalijte bělidlo do zásobníku na
tekuté prací prostředky vloženého
v prostoru
označeného
„2“
v zásobníku pracích prostředků a
nastavte
speciální
program
Máchání.
Po skončení cyklu nastavte volič
programů do pozice OFF, přidejte
zbytek
prádla
a
pokračuje
v běžném praní s nejvhodnějším
programem.
** STANDARDNÍ PROGRAM PRO
BAVLNU PODLE (EU) Č. 1015/2010 A Č.
1061/2010.
PROGRAM PRO BAVLNU S
TEPLOTOU 60°C.
PROGRAM PRO BAVLNU S
TEPLOTOU 40°C.
Tyto programy jsou vhodné pro praní
běžně znečištěného prádla a jsou
nejúčinnější s ohledem na spotřebu
energie a vody pro praní bavlněného
prádla.
Tyto programy byly vyvinuty ve shodě
s teplotou uvedenou na štítku prádla a
aktuální teplota vody se může mírně
odlišovat od deklarované teploty cyklu.
1)
Můžete snížit také rychlost otáček
odstředění, podle doporučení uvedených na
štítku prádla nebo pro velmi jemné kusy
prádla můžete odstředění zcela vyloučit
pomocí tlačítka volby otáček odstředění.
Tuto funkci můžete aktivovat tlačítkem
VOLBY OTÁČEK ODSTŘEDĚNÍ.
Pokud štítek neuvádí specifické informace,
lze použít maximální rychlost otáček
odstředění programu.
37
Pro uvedené programy můžete
nastavit trvání a intenzitu praní
pomocí
tlačítka
STUPEŇ
ZNEČIŠTĚN.
CS
Nadměrné dávkování pracího prostředku
může způsobit nadměrnou tvorbu pěny.
Pokud
spotřebič
zjistí
přítomnost
nadměrného
množství
pěny,
může
uskutečnit
cyklus
odstředění
nebo
prodloužit trvání programu a zvýšit spotřebu
vody.
Výběr programů
K praní různých typů látek a různého
stupně
znečištění
obsahuje
pračka
specifické programy pro splnění každé
potřeby praní (viz tabulka).
Mix Power System +
Pračka je vybavena inovativním mícháním
pracího prostředku a vody. Proud vody pod
vysokým tlakem stříká směs přímo na
prádlo.
V počáteční fázi pracího cyklu vysokotlaké
stříkání zajistí penetraci pracího roztoku
do hloubky vláken, čímž důkladně odstraní
nečistoty a zajistí nejlepší účinek praní.
Systém poskytuje také "Mix Power Systém +"
během máchání, pro kompletní odstranění
zbytků pracího prostředku díky vysokému
tlaku.
Perfect 20°C – Mix & Wash
Tato inovativní "Mix Power Systém +"
technologie umožňuje praní látek jako je
bavlna, syntetické a směsné při teplotě
20°C s účinkem srovnatelným s praním při
teplotě 40°C.
Spotřeba energie tohoto programu je
přibližně 50% vůči běžnému programu 40°C
pro praní bavlny.
Doporučujeme náplň do 2/3 maximální
kapacity pračky.
Tento program se vztahuje na prací systém
"Mix & Wash", který umožňuje společné
praní různých látek a barev.
UPOZORNĚNÍ:
Nové barevné prádlo musíte
prvním praní prát samostatně.
Intenzivní 40°
Tento program je vhodný pro bavlněné
prádlo a dosahuje perfektních výsledků při
40°C, zajišťuje uchování aplikací a barev.
Hygiena 60°
Tento program je vhodný pro bavlněné
prádlo a byl speciálně navržen pro
odstranění odolných nečistot při 60°C díky
technologii "Mix Power Systém +".
Perfect Rapid 59 Min
Tento
speciálně
navržený
program
zachovává vysoký účinek praní se značným
zkrácením doby praní.
Program je navržený pro menší náplň (viz
tabulku programů).
Rychlý 30 min.
Kompletní prací cyklus (praní, máchání a
odstředění). Tento program je zejména
vhodný pro mírně znečištěné bavlněné a
směsné
prádlo.
S tímto
programem
doporučujeme používat pouze 20% běžně
používaného pracího prostředku, abyste
zabránili plýtvání.
Rychlý 14 min.
Kompletní prací cyklus (praní, máchán a
odstřeďování). Tento program je vhodný
pro mírně znečištěné bavlněné a směsné
látky. S tímto programem používejte pouze
20% běžně používaného pracího prostředku.
Baby
Tento program Vám umožňuje prát dětské
oblečení při nastavené teplotě min. 60°C.
Díky tomuto programu bude dětské
oblečení hygienicky čisté.
K docílení výsledku perfektního praní
doporučujeme použít prací prášek místo
pracího gelu.
Máchání
Tento program provede 3 máchání
s prostředním odstředěním (které lze snížit
nebo zrušit pomocí příslušného tlačítka).
Slouží pro máchání jakéhokoliv typu látky,
například po ručním praní.
při
Nikdy nekombinuje NESTÁLOBAREVNÉ
látky.
38
Ruční praní/Hedvábí
Tento program umožňuje jemné praní
oděvů, na jejichž štítku je uvedeno pouze
ruční praní nebo jsou vyrobené z hedvábí.
Prací cyklus a máchání se provádí
s maximálním množstvím vody k zajištění
nejlepšího účinku.
Směsné
Praní a máchání je optimalizováno s rytmem
rotace bubnu a s hladinou vody. Jemné
odstředění
zajišťuje
sníženou
tvorbu
pomačkání látek.
Bavlna 40°C - 60°C
Tento program je vhodný pro praní běžně
znečištěné bavlny a je to nejúčinnější program
ohledně spotřeby energie a vody pro praní
bavlněného prádla.
Vlna
Tento program provede prací cyklus určený
pro vlnu, kterou lze prát v pračce, nebo pro
prádlo určené pro ruční praní.
Jemné
Tento program střídá práci a přestávky a je
vhodný zejména pro praní jemného prádla.
Bílé
Pro perfektní praní. Konečné odstředění při
maximální
rychlosti
nabízí
účinnější
odstranění pracích prostředků.
39
CS
Odčerpání + Odstředění
Program dokončí odčerpání a odstředění
při maximální rychlosti. Odstředění lze
zrušit nebo snížit otáčky pomocí tlačítka
VOLBY OTÁČEK ODSTŘEDĚNÍ.
7. SERVISNÍ STŘEDISKO A ZÁRUKA
Pokud máte pocit, že pračka nefunguje správně, viz část níže pro možné užitečné tipy k
odstranění běžných problémů.
Problém
Pračka
nefunguje/nespustí
se
Pračka
vodu
Pračka
vodu
nenapouští
nevypouští
Voda na podlaze
pod pračkou
Pračka
neodstřeďuje
Silné vibrace během
odstředění
Pokud se zobrazí
nebo bliká konkrétní
číslo závady
Možná příčina a praktické řešení
Ujistěte se, zdaje správně připojená.
Ujistěte se, zda je zapnutá.
Zkontrolujte, zda byl zvolený správný program a spustili jste pračku
správně.
Ujistěte se, zda není vypálená pojistka a zda je funkční síťová zásuvka,
otestováním pomocí jiného spotřebiče jako je například lampa.
Dvířka nejsou správně zavřená: otevřete je a opět zavřete.
Ujistěte se, zda je otevřený vodovodní ventil.
Ujistěte se, zda je správně nastavený časovač.
Ujistěte se, zda není ucpaný filtr.
Ujistěte se, zda není ohnutá odtoková hadice.
Ujistěte se, zda nejsou ve filtru cizí předměty.
Může to být z důvodu netěsnosti mezi vodovodním ventilem a přívodní
hadicí; v takovém případě ji vyměňte a utáhněte spojení k ventilu.
Může to být z důvodu nekompletního odčerpání vody: počkejte několik
minut.
Některé modely obsahují funkci „bez odstředění“: ujistěte se, zda není
zapnutá.
Nadměrné množství pracího prostředku brání odstředění: snižte dávku
při dalším praní.
Pračka není vyvážená: pokud je to nutné, nastavte nožičky podle popisu
v příslušném odstavci.
Zkontrolujte, zda byly odstraněné přepravní pojistky.
Ujistěte se, zda je prádlo rovnoměrně rozložené.
Pokud se zobrazí nebo bliká číslo závady 0, 1, 5, 7 nebo 8, kontaktujte
autorizované servisní středisko.
Pokud se zobrazí nebo bliká číslo závady 2, pračka nenapouští vodu.
Zkontrolujte, zda je otevřený ventil.
Pokud se zobrazí nebo bliká číslo závady 3, pračka neodstřeďuje
správně. Zkontrolujte, zda není ucpaná nebo prohnutá odtoková hadice.
Pokud se zobrazí nebo bliká číslo závady 4, pračka je přetížená.
Zavřete přívod vody a kontaktujte servisní středisko.
Pokud se zobrazí nebo bliká číslo závady 9, vypněte pračku, počkejte
10 – 15 sekund a restartujte program.
40
Záruka
Na výrobek se vztahují záruční podmínky
uvedené na záručním listě spotřebiče.
Záruční list musí být vyplněný a uložený na
bezpečném místě, k předložení v případě
opravy pro Candy servisní středisko.
- tmavější voda z máchání: je to z důvodu
potlačení zeolitů, které nemají negativní
vliv na účinek máchání.
- bílý prášek (zeolit) na prádle na konci
praní: je to normální, prášek nebyl
absorbován látkou a nezmění její barvu.
Registrujte váš spotřebič!
Neztrácejte čas. Zaregistrujte vaši pračku
a objevte výhody, které pro vás plynou.
Zjistěte jak na www.registercandy.com
nebo volejte na číslo uvedené na
příslušných dokumentech.
- pěna ve vodě v posledním máchání:
neindikuje
to
nevyhnutně
špatné
máchání.
- bohatá pěna: toto je často z důvodu
aniontové aktivní povrchové látky u
prostředků, které lze těžko odstranit z
prádla.
V takovém případě neprovádějte opakované
máchání k odstranění tohoto efektu:
nepomůže to.
Pokud závada trvá, nebo
problém
opakuje,
ihned
servisní středisko Candy.
Výrobce nenese žádnou odpovědnost za
tiskové chyby v návodu dodaném se
spotřebičem. Také si vyhrazuje právo na
jakékoliv změny užitečné pro tento výrobek
bez změny jeho základních vlastností.
pokud se
kontaktujte
Můžete se také zaregistrovat pro Candy
servisní plán pro příjem bezplatného
servisu po uplynutí záruční doby.
Pozor: hovor není bezplatný. Náklady
budou sděleny v komunikační zprávě
vašeho telefonního operátora.
Candy doporučuje vždy používat originální
náhradní díly dostupné v autorizovaném
servisním středisku.
41
CS
Použití ekologických pracích prostředků
bez fosfátů může způsobit následující:
Köszönjük, hogy Candy mosógépet
vásárolt. Biztosak vagyunk abban, hogy
megbízhatóan
segíti
majd
Önt
a
mindennapi mosás során, még a kényes
ruhadarabok esetében is.
Környezetvédelem
A készülék jelölése megfelel az
elektromos és az elektronikus
berendezések hulladék-elhelyezéséről
szóló 2002/96/EK európai irányelvnek
(WEEE).
A termék megfelelő hulladék-elhelyezésével
Ön elősegíti a környezetre és az emberi
egészségre
kifejtett
esetleges
negatív
következmények megelőzését, amelyeket a
termék nem megfelelő hulladékkezelése
idézhet elő. A terméken lévő szimbólum azt
jelzi, hogy a termék háztartási hulladékként
nem kezelhető. A készüléket arra kijelölt,
elektromos és elektronikus berendezések
újrahasznosítására alkalmas gyűjtőhelyen kell
leadni. Az elhelyezést a hulladékkezelésre
vonatkozó helyi környezetvédelmi szabályokkal
összhangban kell elvégezni. A termék
kezelésével,
visszanyerésével
és
újrahasznosításával kapcsolatos részletes
információkért kérjük, vegye fel a kapcsolatot a
helyi önkormányzattal, a hulladékkezelő
szolgálattal vagy azzal az üzlettel, ahol a
terméket vásárolta.
Termékét
a
www.registercandy.com
címen regisztrálhatja, hogy gyorsabban
hozzáférhessen a kizárólag a leghűségesebb
ügyfeleink részére fenntartott kiegészítő
szolgáltatásokhoz.
A készülék helyes és biztonságos használata,
valamint az eredményes karbantartásra
vonatkozó ötletek megismerése érdekében
olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet.
Csak az utasítások figyelmes
elolvasása után vegye használatba a
mosógépet. Javasoljuk, hogy őrizze meg a
kézikönyvet az esetleges későbbi tulajdonosok
számára.
Kérjük, ellenőrizze, hogy a készüléket a jelen
használati utasítással, a garanciajeggyel,
a
szervizközpont
címével
és
az
energiatakarékossági
címkével
együtt
szállították-e le. Ellenőrizze azt is, hogy a
dugókat, az ürítő tömlőt és a folyékony
mosószeres vagy fehérítőszeres tálcát is
megkapta-e
(csak
bizonyos
típusok
esetében). Javasoljuk, hogy ő rizze meg
ezeket az alkatrészeket.
Artalomjegyzék
1. ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK
Minden
terméket
egy
egyedi,
16
karakterből álló kód azonosít, amelyet
sorozatszámnak
nevezünk.
Ez
a
sorozatszám a készülékre ragasztott
címkére van nyomtatva (az ablakrésznél),
vagy a termékben található borítékban
van elhelyezve. Ez a kód egyfajta
speciális termékazonosító kártya, amelyet
Önnek regisztrálnia kell, és a Candy
Ügyfélszolgálatánál is szüksége lesz rá.
2. TELEPÍTÉS
3. GYAKORLATI TANÁCSOK
4. KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS
5. RÖVID FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ
6. KAPCSOLÓK ÉS PROGRAMOK
7. ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ÉS GARANCIA
42
l A készüléket háztartásokban és
hasonló környezetekben történő
használatra terveztük, például:
− üzletek,
irodák
és
más
munkakörnyezetek
személyzeti
konyháiban;
− tanyaházakban;
− szállodák, motelek és más
lakókörnyezetek ügyfelei által;
− „szoba
reggelivel”
típusú
környezetekben.
A készülék háztartási környezettől vagy
a tipikus háztartási feladatoktól eltérő
használata, például szakemberek vagy
képzett felhasználók által történő
kereskedelmi használata a fent említett
alkalmazások
esetében
sem
megengedett. Ha a készüléket nem a
fentiek szerint használják, akkor az
csökkentheti a készülék élettartamát és
érvénytelenítheti a gyártó garanciáját. A
törvények által megengedett mértékben
a gyártó nem fogadja el a készülék
sérülését vagy más jellegű olyan
károsodását vagy kárát, amely az
otthoni vagy a háztartási használattól
eltérő használat miatt következik be
(még akkor sem, ha a készülék otthoni
vagy háztartási környezetben van).
l A
készüléket
csak
akkor
használhatják 8 éven felüli gyerekek,
csökkent fizikai, érzékszervi vagy
szellemi
képességű,
illetve
tapasztalatokkal és ismeretekkel
nem rendelkező személyek, ha
felügyeletben részesülnek vagy
útmutatást kaptak a készülék
biztonságos
használatáról,
és
megértették a készülék használatában
43
rejlő veszélyeket. Gyerekek nem
játszhatnak a készülékkel.
A tisztítást és a karbantartást nem
végezhetik felügyelet nélküli gyerekek.
l Ügyelni kell arra, hogy gyerekek
ne játsszanak a készülékkel.
l Állandó felügyelet hiányában a 3
évesnél kisebb gyerekeket távol
kell tartani a készüléktől.
l Ha megsérült a hálózati kábel, akkor a
veszélyek elkerülése érdekében a
gyártónak vagy a gyártó hivatalos
szervizének, vagy egy hasonlóan
képzett személynek kell azt kicserélnie.
l Csak a készülékkel együtt szállított
tömlőkészletet használja a vízellátás
csatlakoztatásához (ne használjon
régi tömlőkészletet).
l A víznyomásnak 0,05 MPa és 0,8
MPa között kell lennie.
l Ügyeljen arra, hogy szőnyeg ne
akadályozza a gép alsó részét vagy
ne takarja el a szellőzőnyílásokat.
l A kikapcsolt helyzet (KI) úgy érhető
el, hogy a programválasztó gombon
lévő jelet függőleges helyzetbe
állítjuk. A gomb bármilyen más
helyzete bekapcsolja a mosógépet.
l A telepítés után a készüléket úgy kell
beállítani, hogy a csatlakozódugó
hozzáférhető legyen.
l A maximális száraz ruhaadag az
alkalmazott típustól függ (lásd a
kapcsolólapot).
l A termék-adatlap a gyártó weboldalán
tekinthető meg.
HU
1. ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI
SZABÁLYOK
l Hiba és/vagy hibás működés esetén
Biztonsági utasítások
l A
mosógép tisztítása vagy
karbantartása előtt húzza ki a
készülék csatlakozódugóját és
zárja el a vízcsapot.
l Gondoskodjon
az elektromos
rendszer földeléséről. Ha a
rendszer nincs földelve, akkor
szakembertől kérjen segítséget.
l Ne
használjon
elosztókat
vagy
kábeleket.
kapcsolja ki a mosógépet, zárja el a
vízcsapot, és ne fogjon hozzá a
készülék szakszerűtlen javításához.
Vegye fel azonnal a kapcsolatot az
Ügyfélszolgálattal, és kizárólag eredeti
tartalék alkatrészeket használjon.
A fenti utasítások betartásának
elmulasztása
veszélyeztetheti
a
készülék biztonságát.
átalakítókat,
hosszabbító
FIGYELMEZTETÉS:
Mosás közben a víz nagyon
magas hőmérsékletű lehet.
l Az ablak kinyitása előtt, ügyeljen
arra, hogy ne legyen víz a dobban
l A csatlakozódugó kihúzásához ne
húzza meg a hálózati kábelt vagy a
készüléket.
l Ne tegye ki a készüléket eső,
közvetlen napsugárzás vagy más
időjárási körülmények hatásának.
l A készülék mozgatásakor ne emelje
meg a mosógépet a gomboknál vagy
a mosószertároló fióknál fogva.
Szállítás közben soha ne fektesse a
készülék ablakát a szállítókocsira.
Javasoljuk, hogy a mosógépet két
személy emelje meg.
44
A készülék a:
l 2006/95/EC (LVD);
l 2004/108/EC (EMC);
l 2009/125/EC (ErP);
l 2011/65/EU (RoHS);
európai irányelveknek és azok
későbbi módosításainak felel
meg.
2. TELEPÍTÉS
l Vágja el a csőrögzítő szalagokat,
1
vigyázzon, hogy ne sérüljön meg
a cső és a hálózati kábel.
A
B
A
B
l Csavarozza ki a hátoldalon lévő 2
B
A
A
HU
vagy 4 csavart (A), és távolítsa el
a 2 vagy 4 alátétet (B) az 1.
ábrán látható módon.
B
l Takarja le a 2 vagy 4 furatot a
borítékban
található
felhasználásával.
dugók
l Beépített
mosógép esetén a
csőrögzítő szalagok elvágása
után csavarozza ki a 3 vagy 4
csavart (A) és távolítsa el a 3
vagy 4 alátétet (B).
2
A
1
l Bizonyos típusok esetében egy
vagy több alátét beleesik a
gépbe: az alátétek kiemeléséhez
döntse előre a mosógépet.
Takarja
le
a
furatokat
a
borítékban található dugókkal.
2
3
B
FIGYELMEZTETÉS:
Tartsa távol a csomagolóanyagokat
a gyerekektől!
C
l Helyezze a polionda lemezt alulra
3
a 2. ábrán látható módon (a
típustól függően az A, a B vagy a
C változatot vegye figyelembe).
2
45
1
A vízellátás csatlakoztatása
3
l Csatlakoztassa a vízcsövet a csapra, és
kizárólag a mosógéppel együtt szállított
elvezető csövet használja (3 ábra).
NE NYISSA KI A VÍZCSAPOT.
l Bizonyos típusok az alábbi egy vagy több
funkcióval rendelkezhetnek::
l HOT&COLD
(4 ábra): A nagyobb
energiatakarékosság
érdekében
a
vízhálózati csatlakoztatás meleg vagy hideg
vízre állítható be. A szürke csövet a hideg
vizes csapra
, a piros csövet pedig a
meleg vizes csapra kell csatlakoztatni. A
mosógép csak hideg vizes csapra
csatlakoztatható: ebben az esetben
előfordulhat, hogy egyes programok csak
néhány perccel később indulnak el.
l AQUASTOP (5 ábra): A vízellátó csövön
kialakított eszköz leállítja a vízáramlást, ha
a cső meghibásodik. Ebben az esetben egy
piros jelzés jelenik meg az „A” ablakban,
ekkor ki kell cserélni a csövet. A csavaranya
kicsavarozásához nyomja meg a „B”
egyirányú zárat.
4
1
5
6
B
A
B
A
l AQUAPROTECT - VÉDETT VÍZELLÁTÓ
CSŐ (6 ábra): Ha szivárog a víz az
elsődleges belső „A” csőből, akkor az
áttetsző „B” köpeny tartja meg a vizet, hogy
befejeződhessen a mosási ciklus. A ciklus
végén vegye fel a kapcsolatot az
Ügyfélszolgálattal a vízellátó cső cseréje
céljából.
7
Elhelyezés
l Igazítsa a mosógépet a falhoz, vigyázzon,
46
min 4 cm
max 100 cm
hogy a cső ne tekeredjen vagy ne sérüljön
meg. Helyezze az elvezető csövet a kádba,
vagy ha lehet, csatlakoztassa egy legalább
50 cm magas fali lefolyócsőbe, amelynek az
átmérője nagyobb a mosógép csövének
átmérőjénél (7 ábra).
+2,6 mt
max
min 50 cm
max 85 cm
a készüléket a 8 ábrán látható módon:
a.Fordítsa el a csavaranyát jobbra a
csavar kioldása céljából;
b.Fordítsa el a lábat a készülék
megemeléséhez vagy lesüllyesztéséhez,
amíg rá nem fekszik a padlóra;
c.Rögzítse a lábat a csavaranya
becsavarozásával, amíg az hozzá nem
illeszkedik a mosógép aljához.
l Dugja be a mosógép csatlakozódugóját.
8
A
B
HU
l A lábak segítségével állítsa vízszintes helyzetbe
C
FIGYELMEZTETÉS:
Vegye fel a kapcsolatot az Ügyfélszolgálattal,
ha a hálózati kábel cserére szorul.
Mosószertároló fiók
9
A mosószertároló fiók 3 rekeszre oszlik a 9
ábrán látható módon:
l “1” rekesz: az előmosószer számára;
l “ ”rekesz: a különleges adalékok, az
öblítőszerek, a keményítő, az illatanyagok
stb. számára;
FIGYELMEZTETÉS:
Csak folyékony szereket használjon. A
mosógép úgy van beállítva, hogy
automatikusan adagolja a adalékokat az
egyes ciklusokban az utolsó öblítés
során..
l “2” rekesz: a mosószer számára.
1
2
10
Egyes típusokhoz folyékony mosószeres
csésze is tartozik (10 ábra). Ha használni
szeretné, helyezze a „2” rekeszbe. Ebben
az esetben a folyékony mosószer a
megfelelő időben kerül be a dobba. A
csésze fehérítéshez is használható az
„Öblítés” program kiválasztásakor.
11
FIGYELMEZTETÉS:
Bizonyos
mosószereket
nehéz
eltávolítani. Ebben az esetben egy
speciális tartály elhelyezését javasoljuk a
dobban (a példa a 11 ábrán látható).
47
Van-e szükség forró mosásra?
3. GYAKORLATI
TANÁCSOK
l A forró vizes program használatának
Betöltési tanácsok
FIGYELMEZTETÉS: A ruhák szétválogatásakor
ügyeljen a következőkre:
- ne hagyjon fémtárgyakat, például elemet,
gombostűt, pénzérmét a ruhákban;
- gombolja be a párnahuzatokat, húzza be
a zipzárakat, húzza meg a laza öveket és
a hosszú szalagokat;
- vegye le a görgőket a függönyökről;
- olvassa el figyelmesen a ruhadarabok
mosására vonatkozó címkéket;
- folteltávolítóval távolítsa el a makacs
szennyeződéseket.
l Plédek, ágytakarók vagy más nehéz
anyagok
mosásakor
javasoljuk
centrifugázás elhagyását.
a
l Gyapjúmosáskor figyeljen arra, hogy a
ruhadarab mosható-e gépben, és meg
van-e jelölve a „Tiszta élő gyapjú”
szimbólummal, és el van-e látva a „Nem
megy össze” vagy a „Géppel mosható”
címkével.
Hasznos tanácsok a felhasználó
számára
Útmutató a készülék környezetbarát és
gazdaságos használatához.
Maximális ruhaadag
l Az energia, a víz, a mosószer és az
idő legjobb felhasználása érdekében
maximális
ruhaadagok
használatát
javasoljuk. Két féladag helyett egy teljes
adag kimosásával akár 50% energiát is
megtakaríthat.
Van-e szükség előmosásra?
elkerülése érdekében kezelje a foltokat
folttisztítóval vagy áztassa be a rászáradt
foltokat tartalmazó ruhákat a mosás előtt.
A 60°C-os mosóprogram használatával
50% energia takarítható meg.
Az alábbi rövid útmutató ötleteket
és javaslatokat tartalmaz a mosószer
különböző
hőmérsékleti
értékeken
történő használatához. A helyes használat
és a megfelelő adagolás érdekében minden
esetben olvassa el a mosószerhez
mellékelt utasításokat.
Erősen
szennyezett
fehér
ruhák
mosásakor a 60°C-os vagy annál
magasabb hőmérsékletű pamutprogramok
és
normál
(nagy
teljesítményű)
mosópor használatát javasoljuk, amely
olyan fehérítőszereket is tartalmaz,
amelyek kitűnő eredményeket kínálnak
közepes/magas hőmérsékleten.
40°C és 60°C hőmérséklet közötti mosás
esetén az alkalmazott mosószer feleljen
meg
a
textília
típusának
és
a
szennyezettség mértékének. A normál
mosóporok a „fehér” vagy a színes
színtartó, erősen szennyezett anyagokhoz,
míg a folyékony mosószerek vagy a
„színvédő”
mosóporok
az
enyhén
szennyezett színes textíliákhoz alkalmasak.
A 40°C alatti mosáshoz folyékony
mosószerek
vagy
az
alacsony
hőmérsékletű mosásra alkalmas címkével
ellátott mosószerek használatát javasoljuk.
l Csak
a nagyon szennyezett ruhák
esetében! Ha az enyhén és az áltagosan
szennyezett
ruha
esetében
NEM
választja ki az előmosást, akkor azzal
mosóport, időt, vizet és 5-15%-ban
energiát TAKARÍTHAT MEG.
48
Gyapjú- vagy selyem mosáshoz
kifejezetten az ezekhez az anyagokhoz
kifejlesztett mosószereket kell használni.
4. KARBANTARTÁS ÉS
TISZTÍTÁS
HU
A mosógép külső részének tisztításához
használjon nedves ruhát, és kerülje a dörzsölő
hatású szerek, az alkohol és/vagy a
hígítószerek használatát. A szokásos tisztítás
tekintetében a mosógép nem igényel
különleges gondozást: tisztítsa ki a fiók
rekeszeit és a szűrőt. A mosógép
mozgatásával és a hosszabb ideig tartó
üzemszünettel kapcsolatban az alábbiakban
adunk néhány ötletet.
A fiók tisztítása
A mozgatással és a hosszabb
üzemszünettel kapcsolatos javaslatok.
l A
l Ha a mosógépet hosszabb ideig fűtetlen
l Kissé megnyomva húzza ki a fiókot,
l Húzza ki a mosógép csatlakozódugóját.
mosószer és az adalékanyagok
felgyülemlésének elkerülése érdekében
javasoljuk a fiók kitisztítását.
helyiségben kell tárolni, akkor engedje ki
az összes vizet a csövekből.
mossa le folyóvíz alatt, majd pedig tegye
vissza a helyére.
l Kapcsolja le a csövet a szíjról, és engedje
ki teljesen a vizet egy edénybe.
l Ezt követően rögzítse az elvezető csövet
a szíjjal.
Szűrőtisztítás
l A mosógéphez különleges szűrő tartozik,
amely felfogja a nagyobb tárgyakat,
például a gombokat vagy a pénzérméket,
amelyek eltömíthetnék a lefolyót.
l Csak bizonyos típusokon áll rendelkezésre:
húzza ki a bordázott tömlőt, vegye ki a dugót,
és ürítse a vizet egy edénybe.
l A szűrő kicsavarozása előtt helyezzen egy
nedvszívó rongyot a szűrő alá, hogy a padló
száraz maradjon.
l Fordítsa
el a szűrőt balra,
függőleges helyzetbe kerüljön.
hogy
l Vegye ki és tisztítsa meg a szűrőt, majd
pedig jobbra csavarozva tegye vissza a
helyére.
l Az összeszereléshez ismételje meg az előző
lépéseket fordított sorrendben.
49
5. RÖVID FELHASZNÁLÓI
ÚTMUTATÓ
6. KAPCSOLÓK ÉS
PROGRAMOK
A mosógép automatikusan hozzáigazítja a
vízszintet a szennyes ruha típusához és
mennyiségéhez. Ez a rendszer csökkenti az
energiafogyasztást, és érezhetően lerövidíti
a mosási időt is.
A
Programválasztás
l Kapcsolja be a mosógépet és válassza ki
L
a kívánt programot.
l Szükség esetén állítsa be a mosási
hőmérsékletet, és nyomja le a kívánt
„opció” gombot.
M
l A mosás megkezdéséhez nyomja le a
B
C
START/SZÜNET gombot.
D
E
F
G
H
Ha a mosógép működése közben áramszünet
következik be, a készülék memóriája megőrzi
a beállításokat, és az áramszünet után a
mosógép annál a ciklusnál folytatja a mosást,
amelyiknél abbahagyta.
A Programválasztó
helyzettel
l A program végén az „End” („Vége”) felirat
B START/SZÜNET gomb
jelenik meg a kijelzőn, vagy felgyullad a
megfelelő LED-égő.
I
gomb
KI
C CENTRIFUGA VÁLASZTÁS gomb
D HŐMÉRSÉKLETVÁLASZTÁS
gomb
Várja meg, amíg kialszik az ablakzárat
jelző lámpa: ez a program vége után
körülbelül 2 perccel következik be.
E KÉSLELTETETT INDÍTÁS gomb
F SZENNYEZETTSÉGI SZINT gomb
l Kapcsolja ki a mosógépet.
Bármit is szeretne mosni, tekintse át a
programtáblázatot és tartsa be a
működtetési sorrendet.
G EXTRA ÖBLÍTÉS gomb
H OPCIÓK gomb
I
KÖNNYŰ VASALÁS gomb
L Digitális kijelző
Műszaki adatok
M AJTÓBIZTONSÁG jelzőlámpa
Víznyomás:
min 0,05 Mpa
max 0,8 Mpa
Centrifugálás:
lásd a géptörzslapot.
Teljesítményigény/Biztosíték/Hálózati
feszültség:
lásd a géptörzslapot.
50
A programválasztó gombot vissza
kell állítani a KI helyzetbe minden
egyes ciklus végén, vagy egy új
mosási
ciklus
beindításakor
a
következő program kiválasztása és
beindítása előtt.
FIGYELMEZTETÉS:
A csatlakozódugó behelyezésekor
ne érintse meg a kijelzőt, mert az első
másodpercekben
a
rendszerek
beállítását végzi a gép: a kijelző
megérintése esetén a gép nem képes
megfelelően működni. Ebben az
esetben húzza ki a csatlakozódugót,
és ismételje meg a műveletet.
Csukja be az ajtót a START/SZÜNET
gomb lenyomása ELŐTT.
Az ajtó kinyitása
l Nyomja le a gombot a kiválasztott ciklus
beindításához.
A ciklus befejezése után egy speciális
biztonsági berendezés akadályozza
meg az ajtó azonnali kinyitását.
A mosási ciklus befejezése és az
„Ajtóbiztonság” jelzőlámpa kialvása
után várjon 2 percet, mielőtt kinyitná
az ajtót.
A START/SZÜNET gomb lenyomása
után a készülék csak néhány
másodperc elteltével lép működésbe.
RUHADARABOK
BERAKÁSA
VAGY
KIVÉTELE A PROGRAM BEINDÍTÁSA
UTÁN (SZÜNET)
Programválasztó gomb KI
helyzettel
l Nyomja le és körülbelül 2 másodpercig
tartsa lenyomva a START/SZÜNET
gombot (egyes jelzőlámpák és a
hátralévő idő jelző villog, ami azt jelenti,
hogy a mosógép működése szünetel).
A programválasztó gomb elfordításakor
felgyullad
a
kiválasztott
program
beállításait megjelenítő kijelző.
Energiatakarékossági okokból a ciklus
végén vagy az inaktív időszakokban
csökken a kijelző fényereje.
l Várjon 2 percig, amíg a biztonsági
berendezés oldja az ajtózárat.
l A ruhadarabok berakása vagy kivétele
MEGJEGYZÉS: A készülék kikapcsolásához
fordítsa el a programválasztó gombot
KI helyzetbe.
után csukja be az ajtót, és nyomja le a
START/SZÜNET gombot (a gép onnan
folytatja a mosást, ahol abbahagyta).
A PROGRAM TÖRLÉSE
l A
kiválasztott ciklus beindításához
nyomja le a START/SZÜNET gombot.
l A
program
törléséhez
állítsa
választógombot a KI helyzetbe.
l A
program
kiválasztása
után
a
programválasztó gomb a kiválasztott
programon marad a ciklus végéig.
a
l Válasszon egy másik programot.
l Kapcsolja ki a mosógépet a programválasztó
l Állítsa vissza a programválasztó gombot
gomb KI helyzetbe történő elfordításával.
a KI helyzetbe.
51
HU
START/SZÜNET gomb
KÉSLELTETETT INDÍTÁS gomb
Az opciógombokat a START/SZÜNET
gomb lenyomása előtt kell kiválasztani.
Ha olyan opciót választ, amely nem
egyeztethető össze a kiválasztott
programmal, akkor az opciójelző lámpa
először villog, majd pedig kialszik
l Ez a gomb a mosási ciklus előzetes
beprogramozását teszi lehetővé, ezáltal a
ciklus kezdete legfeljebb 24 órával
késleltethető.
l Az
indítás késleltetése
eljárással végezhető el:
CENTRIFUGA VÁLASZTÁS gomb
l A gomb lenyomásával csökkenthető a
maximális sebesség, és ha akarja, a
centrifugálási ciklus törölhető.
l A centrifugálás ismételt aktiválásához
nyomja le a gombot, amíg el nem éri a
beállítani kívánt centrifugasebességet.
Az anyagok kímélése érdekében a
programválasztás közben az automatikusan
megengedhető
érték
fölé
nem
növelhető a fordulatszám.
l A
centrifugálási sebesség a gép
működésének
szüneteltetése
nélkül
módosítható.
A
gép
speciális
elektronikus
berendezéssel van felszerelve, amely
megakadályozza a centrifugálást, ha a
berakott
ruhaadag
egyenetlenül
oszlik el.
Ezáltal csökken a gép által keltett zaj
és vibráció, és meghosszabbodik a
mosógép élettartama is.
- Állítsa be a kívánt programot.
- Az aktiváláshoz nyomja le egyszer a
gombot (h00 felirat jelenik meg a
kijelzőn), majd pedig nyomja meg ismét
az 1 órás késleltetés beállításához (h01
felirat jelenik meg a kijelzőn). Az előre
beállított késleltetési idő a gomb minden
egyes lenyomásakor 1 órával növekszik
mindaddig, amíg a h24 felirat jelenik
meg a kijelzőn. A gomb ebben a
helyzetben történő lenyomásával a
késleltetett indítás ismét nullára áll vissza.
- Erősítse
meg
a
beállítást
a
START/SZÜNET gomb lenyomásával
(a
kijelzőn
lévő
lámpa
villogni
kezd). Megkezdődik a visszaszámlálás,
amelynek befejeződésekor a program
automatikusan elindul.
gomb KI helyzetbe fordításával törölhető.
Ha a gép működése közben áramszünet
következik be, a készülék speciális
memóriája
tárolja
a
kiválasztott
programot, és az áramszolgáltatás
helyreállítása után ott folytatja a mosást,
ahol abbahagyta.
SZENNYEZETTSÉGI SZINT gomb
l Ezzel a gombbal lehet változtatni a
mosási ciklusok hőmérsékletét.
l A ruhák kímélése érdekében nem lehet a
érték
alábbi
l A késleltetett indítás a programválasztó
HŐMÉRSÉKLETVÁLASZTÁS gomb
legnagyobb megengedett
növelni a hőmérsékletet.
az
fölé
52
l Ezzel a gombbal a mosási intenzitás 3
szintje közül lehet választani, attól
függően, mennyire szennyezettek a
ruhák, (csak a programtáblázatban jelzett
néhány program esetében használható).
l A program kiválasztása után a jelzőlámpa
- ÉJSZAKAI CIKLUS
l Ez az opció 400 fordulat/perc értékre
csökkenti a közbenső centrifugálást, és
ahol lehet, növeli a vízszintet az öblítés
közben; az utolsó öblítés után vízbe
merülve tartja a ruhát a szövetszálak
egyenletes eloszlatása céljából.
automatikusan jelzi az adott programhoz
beállított szennyezettségi szintet.
l Egy
másik
szennyezettségi
szint
kiválasztásakor az annak megfelelő
jelzőlámpa gyullad ki.
EXTRA ÖBLÍTÉS gomb
dobban tartja a vizet, a megfelelő
jelzőlámpa villogása jelzi, hogy a gép
üzemszüneti állapotban van.
l Ezzel a gombbal öblítések hajthatók
végre a mosási ciklus végén. Az extra
öblítések maximális száma a kiválasztott
programhoz kapcsolódik.
l Törölje az opciót a ciklus szárítással
l Ezt a funkciót érzékeny bőrű emberekkel
(amely a megfelelő gombbal csökkenthető
vagy törölhető) és ürítési fázissal történő
befejezése céljából.
vizsgáltattuk meg, akiknél a legkisebb
mosószermaradvány is bőrirritációt vagy
allergiát okozhat.
l Célszerű ezt a funkciót gyermekruhák és
l Az elektronikus vezérlésnek köszönhetően
nagyon piszkos ruhadarabok esetében is
használni, amelyekhez nagy mennyiségű
mosószer használata szükséges, vagy
törülközőanyag mosásához, amelynek
szövetszálai hajlamosak a mosószer
megkötésére.
a közbenső fázisokban a víz ürítése halkan
történik, így ez az opció nagyon alkalmas
az éjszakai mosáshoz.
KÖNNYŰ VASALÁS gomb
OPCIÓK gomb
Ez a funkció a lehető legkisebb mértékűre
csökkenti a gyűrődést.
A „vegyes”, a „finom” és a „gyapjú”
programoknál egyaránt használható, kihagyja a
közbenső centrifugálásokat. A „vegyes” program
esetében ez az opció csökkenti az utolsó
centrifugálás időtartamát, a „finom” és a „gyapjú”
program esetében pedig a gép nem üríti le a
vizet és nem centrifugál, amíg nem kapcsoljuk
ki a gombot.
Háromféle opció közül lehet választani:
- ELŐMOSÁS
l Ez az opció előmosás elvégzését teszi
lehetővé, és különösen az erősen
szennyezett ruhák esetében hasznos
(csak a programtáblázatban jelzett
néhány program esetében használható).
l A
mosószeres
dobozon
ajánlott
mennyiségnek csak a 20%-át javasoljuk
felhasználni.
Az utolsó fázisban a lámpák villogása
azt jelzi, hogy a gép szünetet tart. A
gomb kikapcsolásával befejeződik a
mosási ciklus.
- HIGIÉNIA
l Ezzel az opcióval higiénikussá tehetők a
ruhadarabok, a mosóprogram hőmérséklete
eléri a 60°C-ot.
53
HU
l Annál a fázisnál, amelynél a program a
2) CENTRIFUGÁLÁSI SEBESSÉG
Digitális kijelző
2
A kijelző rendszer folyamatos tájékoztatást
ad a gép aktuális helyzetéről.
2
3
4
5
6
A kiválasztott program centrifugálási
sebességét mutatja, amely a megfelelő
gombbal módosítható vagy kihagyható.
7
3) MOSÁSI HŐMÉRSÉKLET
1
3
8
9 10
A
kiválasztott
program
mosási
hőmérsékletét mutatja, amely a megfelelő
gombbal (ahol lehet) módosítható.
1) AJTÓBIZTONSÁG JELZŐLÁMPA
4) CIKLUSIDŐTARTAM
1
4
l Az ikon az ajtó zárását jelzi.
Csukja be az ajtót a START/SZÜNET
gomb lenyomása ELŐTT.
l A program kiválasztásakor a kijelző
l Ha az ajtó zárva van, a START/SZÜNET
gomb lenyomásakor a jelzőlámpa egy
pillanatra felvillan, majd égve marad.
automatikusan
mutatja
a
ciklus
időtartamát, amely a választott opcióktól
függően változhat.
l A program beindulása után a gép
folyamatos tájékoztatást ad a mosás
végéig hátralévő időről.
Ha az ajtó nincs megfelelően bezárva,
akkor
a
lámpa
körülbelül
7
másodpercig tovább villog, majd
pedig automatikusan törlődik az
indítási utasítás. Ebben az esetben
csukja be rendesen az ajtót, és
nyomja le a START/SZÜNET gombot.
l A szabványos adag alapján a készülék
kiszámítja a kiválasztott program végéig
tartó időt, majd pedig a ciklus közben
korrigálja az időtartamot a ruhaadag
méretéhez és összetételéhez képest.
5) SZENNYEZETTSÉGI SZINT
l A ciklus befejezése után egy speciális
biztonsági berendezés akadályozza meg
az ajtó azonnali kinyitását. A mosási
ciklus befejezése és az „Ajtóbiztonság”
jelzőlámpa kialvása után várjon 2 percet,
mielőtt kinyitná az ajtót. A ciklus végén
fordítsa a programválasztó gombot a KI
helyzetbe.
54
5
{
l A program kiválasztása után a jelzőlámpa
automatikusan jelzi az adott programhoz
beállított szennyezettségi szintet.
l Egy
10) Kg Check (ez a funkció csak a pamut
és a szintetikus programok esetében
aktív)
másik
szennyezettségi
szint
kiválasztásakor az annak megfelelő
jelzőlámpa gyullad ki.
6) EXTRA ÖBLÍTÉSEK
10
{
jelzőlámpa égve marad, miközben az
intelligens érzékelő megméri a ruha
súlyát, és ennek megfelelően állítja be
a ciklusidőt, valamint a víz- és
áramfogyasztást.
6
A jelzőlámpák a megfelelő gombbal
kiválasztott extra öblítéseket mutatják.
7) OPCIÓK
l A
}
"Kg Check" mindegyik mosási
fázisban lehetővé teszi a dobban lévő
ruhaadaggal kapcsolatos információk
figyelemmel kísérését, és a mosás első
perceiben:
7
- beállítja a szükséges vízmennyiséget;
A jelzőlámpák azt az opciót mutatják, amely
kiválasztható
a
megfelelő
gombbal
(ELŐMOSÁS, HIGIÉNIA és ÉJSZAKAI
CIKLUS).
- meghatározza a mosási ciklus hosszát;
- szabályozza az öblítést a mosáshoz
kiválasztott textiltípusnak megfelelően;
8) Wi-Fi (csak bizonyos típusoknál)
- a kiválasztott textiltípushoz beállítja a
dob forgási ritmusát;
8
- érzékeli a hab jelenlétét, és szükség
esetén öblítés közben növeli a
vízmennyiséget;
l A Wi-Fi opcióval rendelkező típusok
esetében az ikon azt jelzi, hogy működik
a Wi-Fi rendszer.
- a ruhaadagnak megfelelően és a
kiegyensúlyozatlanság elkerülése érdekében
beállítja a centrifugálási sebességet.
l A Wi-Fi rendszerrel kapcsolatos további
információk a gépben lévő speciális
kézikönyvben találhatók.
9) KÉSLELTETETT INDÍTÁS
9
A késleltetett indítás beállításakor ez a
lámpa villog.
55
HU
l A ciklus első perceiben a "Kg Check"
Programtáblázat
2
HŐMÉRSÉKLET
°C
kg *
(max.)
PROGRAM
Ajánlott
Max.
Perfect 20°C
1) 3,5
Mix & Wash
4
4,5
5,5
20°
20°
Intenzív 40° 1) 3,5
4
4,5
5,5
40°
40°
Higiénikus 60°
3,5
4
4,5
5,5
60°
60°
Perfect Rapid
59 Min
1,5
2
2,5
3
40°
40°
Gyors, 30 perces
1,5
2
2,5
2,5
30°
30°
Gyors, 14 perces
1
1
1
1,5
30°
30°
4
4,5
5,5
60°
60°
Baby
1) 3,5
1
MOSÓSZER
2
1
Öblítés
-
-
-
-
-
-
Vízürítés +
Centrifugálás
-
-
-
-
-
-
Kézi/Selyem
1
2
2
2
30°
30°
Gyapjú
1
2
2
2
40°
40°
Finom
2
2
2,5
2,5
40°
40°
1) 2,5
3
3,5
4
40°
60°
( )
Pamut
**
1)
5
6
7
8
40°
60°
( )
Fehér
1)
5
6
7
8
60°
90°
( )
Vegyes
56
( )
Kérjük, olvassa el az alábbi
megjegyzéseket:
* A maximális száraz ruhaadag
alkalmazott
típustól
függ
(lásd
kapcsolólapot).
az
a
Csak az ELŐMOSÁS opció
választásakor (ELŐMOSÁS opcióval
rendelkezésre álló programok).
(Csak a folyékony mosószertároló
rekesszel ellátott típusok esetében)
Ha csak kevés ruhadarabon
vannak olyan foltok, amelyeket
folyékony
fehérítőszerrel
kell
kezelnünk, akkor a foltok előzetes
eltávolítását
a
mosógépben
végezhetjük el.
Öntse bele a fehérítőszert a
folyékony fehérítő-tartóba, amely
a mosószeres fiók „2” jelű
rekeszébe van behelyezve, és
állítsa be a speciális ÖBLÍTÉS
programot.
Ennek a fázisnak a végén fordítsa
a programválasztó gombot a KI
helyzetbe, tegye be a többi ruhát,
és folytassa a normál mosást a
legmegfelelőbb programmal.
** SZABVÁNYOS
PAMUTMOSÓ
PROGRAMOK AZ 1015/2010/EU ÉS
AZ 1061/2010/EU IRÁNYELVNEK
MEGFELELŐEN
PAMUTMOSÓ PROGRAM 60°C
HŐMÉRSÉKLETEN.
PAMUTMOSÓ PROGRAM 40°C
HŐMÉRSÉKLETEN.
Ezek a programok az átlagosan
szennyezett pamutruhák tisztítására
alkalmasak, és a pamutanyagok mosása
terén a leghatékonyabb programoknak
tekinthetők a kombinált energia- és
vízfogyasztás tekintetében.
Ezeket a programokat a ruhadarabokon
lévő, hőmérsékletet és mosást jelző
címkéknek megfelelően fejlesztettük ki;
a tényleges vízhőmérséklet kissé
eltérhet a ciklus megadott hőmérsékleti
értékétől.
1)
A centrifugálás sebessége csökkenthető a
ruhadarabok címkéjén található útmutató
betartása érdekében, vagy a nagyon finom
textíliák esetében teljesen kikapcsolható
a centrifugálás, ami a centrifuga
választókapcsolójával végezhető el. Ez a
funkció a CENTRIFUGA VÁLASZTÁS
gombbal aktiválható.
57
A bemutatott programoknál a
SZENNYEZETTSÉGI SZINT gomb
segítségével a mosás időtartamát
és intenzitását állíthatja be.
HU
Ha a címkén nincs különleges információ,
akkor az adott program maximális
centrifugálási sebessége alkalmazható.
A mosószer túladagolása túlzott habképződést
eredményezhet.
Ha a készülék túl sok hab jelenlétét
érzékeli, akkor kihagyhatja a centrifugálási
fázist, vagy meghosszabbíthatja a program
időtartamát és növelheti a vízfelhasználást.
Programválasztás
A mindennapi mosás elősegítése érdekében a
mosógép speciális programokkal rendelkezik
a különböző típusú anyagok tisztításához
és a különböző mértékű szennyeződések
eltávolításához (lásd a táblázatot).
Mix Power System +
A mosógép a mosószer és a víz innovatív
előkeverő rendszerével rendelkezik. Egy
nagynyomású
vízsugár
közvetlenül
permetezi a keveréket a ruhára.
A mosási ciklus első fázisában a
nagynyomású
permet
segíti
elő
a
mosóoldat behatolását a szálakba, így a
legjobb
mosási
teljesítmény
elérése
érdekében
alaposan
eltávolítja
a
szennyeződéseket.
A rendszer a "Mix Power System +"
technológiát az öblítés során is biztosítja,
így a nagynyomású vízsugár hatására
teljes
mértékben
távoznak
a
mosószermaradványok.
Perfect 20°C – Mix & Wash
Az innovatív "Mix Power System +"
technológia lehetővé teszi a pamutból, a
szintetikus anyagokból és a kevert
anyagokból készült textíliák 20°C-on történő
mosását, amelynek hatása a 40°C
hőmérsékleten végzett mosáséval azonos.
A
program
energiafogyasztása
a
hagyományos 40°C-os pamutmosásnak
körülbelül 50%-a.
A gép teljes befogadóképességének 2/3
részéig javasoljuk a ruhaadag betöltését.
Ez a program a "Mix & Wash"
mosórendszerhez
kapcsolódik,
amely
különböző textíliák és színek együttes
mosását teszi lehetővé.
FIGYELMEZTETÉS:
Az új színes ruhákat elkülönítve kell
mosni az első mosás alkalmával.
Intenzív 40°
Ez a program pamutból készült ruhákhoz
használható, kitűnő eredmények érhetők el
vele 40°C-on, és különböző textíliák és
színek kezelését teszi lehetővé.
Higiénikus 60°
Ez a program pamutból készült ruhákhoz
használható, kifejezetten a rászáradt foltok
eltávolítására fejlesztettük ki már 60°C-on,
ami
a
"Mix
Power
System
+"
technológiának köszönhető.
Perfect Rapid 59 Min
Ez a különlegesen kialakított program a
kiváló mosóhatás fenntartása mellett
jelentős mértékben csökkenti a mosási időt.
A programot csökkentett ruhaadaghoz
terveztük (lásd a programtáblázatot).
Gyors, 30 perces
Teljes mosási ciklus (mosás, öblítés és
centrifugálás). Ez a program elsősorban az
enyhén szennyezett pamut- és kevertszálas
anyagokhoz alkalmas. A szükségtelen
pazarlás elkerülése érdekében ennél a
programnál a szokásos mosószermennyiségnek
csak a 20%-át javasoljuk felhasználni.
Gyors, 14 perces
Teljes mosási ciklus (mosás, öblítés és
centrifugálás). Ez a program az enyhén
szennyezett
pamutés
kevertszálas
anyagokhoz alkalmas. A szükségtelen
pazarlás elkerülése érdekében ennél a
programnál a szokásos mosószermennyiségnek
csak a 20%-át javasoljuk felhasználni.
Baby
Legalább 60°C-os hőmérsékletet beállítva ez a
program - tökéletes tisztító hatást kifejtve lehetővé teszi az összes gyerekruha kimosását.
Az optimális tisztító hatás elérése céljából
mosópor használatát javasoljuk.
Öblítés
Ez a program három öblítést végez közepes
centrifugálási sebességgel (ami a megfelelő
gombbal csökkenthető vagy kihagyható).
Bármilyen típusú anyag öblítéséhez használható,
például a kézi mosás után.
A NEM SZÍNTARTÓ ANYAGOKAT
soha nem szabad összekeverni.
58
Vízürítés + Centrifugálás
A program leüríti a vizet és maximális
fordulatszámú centrifugálást végez. A
CENTRIFUGA VÁLASZTÁS gombbal kiiktatható
a centrifugálás vagy csökkenthető a
centrifugálási sebesség.
textíliák mosásához. A legjobb eredmények
elérése érdekében a mosás és az öblítés
magas vízszinttel történik.
Kézi/Selyem
Ezzel a programmal azon ruhadarabok
finom mosása végezhető el, amelyek
címkéjük szerint "Csak kézzel moshatók" és
selyemből
készültek,
vagy
"Mosás
selyemként" címkével vannak ellátva.
Gyapjú
Ez a program mosógépben mosható gyapjúruhákhoz
vagy kézzel mosható ruhadarabokhoz
kialakított mosási ciklust hajt végre.
Pamut 40°C – 60°C
Ez a program az átlagosan szennyezett
pamutruhák tisztítására alkalmas, és a
pamutanyagok mosása terén a leghatékonyabb
programnak tekinthető a kombinált energia- és
vízfogyasztás tekintetében.
Finom
Ez a program a mosógép működése közben
szüneteket tart, és különösen alkalmas a finom
59
Fehér
Tökéletes mosást biztosít. A maximális
fordulatszámú utolsó centrifugázás még
hatékonyabb mosást eredményez.
HU
Vegyes
A mosás és az öblítés optimális a dob
forgásának ritmusa és a vízszint összehangolása
révén. A kíméletes centrifugázás a gyűrődések
kialakulásának csökkentését biztosítja.
7. ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ÉS GARANCIA
Ha úgy véli, hogy a mosógép nem működik megfelelően, tekintse át az alábbi rövid
útmutatót, amely gyakorlati tanácsokat tartalmaz a legtöbb általános probléma
megoldásához.
Probléma
Lehetséges okok és gyakorlati megoldások
A mosógép nem
működik/nem indul
be
Ellenőrizze, hogy be van-e dugaszolva a hálózati csatlakozódugó.
Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a mosógép.
Ellenőrizze, hogy megfelelően választotta-e ki a kívánt programot, és
megfelelően indította-e be a gépet.
Ellenőrizze, hogy nem égett-e ki a biztosíték, és működik-e a fali
csatlakozóaljzat; ellenőrizze egy másik készülékkel, például egy
lámpával.
Lehet, hogy nincs megfelelően becsukva az ablak: nyissa ki és csukja
be újra.
Ellenőrizze, hogy nyitva van-e a csap.
Ellenőrizze, hogy az időkapcsoló megfelelően van-e beállítva.
A mosógép nem
telik meg vízzel
A mosógép nem
ereszti le a vizet
Víz
szivárog
a
padlóra a mosógép
körül
A mosógép nem
centrifugál
Erőteljes rezgés
következik be
centrifugálás közben
Ha egy speciális
HIBAJELZÉS jelenik
meg vagy villog
Ellenőrizze, hogy nem tömődött-e el a szűrő.
Ellenőrizze, hogy nem csavarodott-e meg a tömlő.
Ellenőrizze, hogy nincsenek-e idegen tárgyak a szűrőben.
Lehet, hogy szivárog a víz a csaptelep és a vízellátó cső közötti
tömítésnél. Ebben az esetben cserélje ki a tömítést és húzza meg a
csatlakozást.
Ez amiatt fordulhat elő, hogy nem távozott az összes víz a
mosógépből: várjon néhány percet.
Egyes típusokon „nincs centrifugálás” funkció is van: ellenőrizze, hogy
nincs-e bekapcsolva ez a funkció.
A túl nagy mennyiségű mosószer akadályozhatja a centrifugálást: a
következő mosásnál csökkentse a mennyiséget.
Lehet, hogy a mosógép nincs teljesen vízszintbe állítva: szükség
esetén állítsa be a lábakat.
Ellenőrizze, hogy eltávolították-e a szállítókereteket.
Ellenőrizze, hogy a ruhaadag egyenletesen oszlik-e szét a
mosógépben.
Ha a 0, 1, 5, 7 vagy 8 számú hiba jelenik meg vagy villog, akkor vegye
fel a kapcsolatot az Ügyfélszolgálattal.
Ha a 2 számú hiba jelenik meg vagy villog, akkor a gép nem tölti be a
vizet. Ellenőrizze, hogy nyitva van-e a csap.
Ha a 3 számú hiba jelenik meg vagy villog, akkor a gép nem üríti ki
megfelelően a vizet. Ellenőrizze, hogy az elvezető cső nincs-e
eltömődve vagy megcsavarodva.
Ha a 4 számú hiba jelenik meg vagy villog, akkor a gép túlságosan tele
van. Zárja el a vízcsapot és vegye fel a kapcsolatot az
Ügyfélszolgálattal.
Ha a 9 számú hiba jelenik meg vagy villog, akkor kapcsolja ki a
mosógépet, várjon 10-15 másodpercet, és indítsa újra a programot.
60
A foszfátot nem tartalmazó, környezetbarát
mosószerek használata az alábbi hatásokkal
járhat:
- zavarosabb öblítővíz: ez a hatás a
szuszpenzióban jelenlévő zeolitoknak
tulajdonítható,
amelyek
nincsenek
kedvezőtlen
hatással
az
öblítés
hatékonyságára.
- fehér por (zeolitok) a ruhán a mosás
végén: ez normális jelenség, a port nem
nyeli el az anyag, és nem változik meg az
anyag színe sem.
Regisztrálja termékét!
Ne vesztegesse az időt. Regisztrálja most
mosógépét, és fedezze fel az azzal járó
előnyöket. Tudjon meg többet a
www.registercandy.com oldalon, vagy
hívja a mellékelt anyagon található
telefonszámot.
- habképződés az utolsó öblítéskor: ez
nem feltétlenül jelzi azt, hogy gyenge
minőségű az öblítés.
- erőteljes habzás: ez gyakran a
mosószerekben
található
anionos
felületaktív anyagok miatt következik be,
amelyeket nehéz eltávolítani a textíliából.
Ebben az esetben ne végezzen újabb
öblítést: egyáltalán nem fog segíteni.
A gyártó minden felelősséget elhárít a
termékhez mellékelt füzetben előforduló
nyomdahibákkal
kapcsolatban.
Ezen
kívül a gyártó – a lényeges jellemzők
megváltoztatása nélkül – fenntartja a
termékek szükség szerinti módosításának
jogát.
Ha a probléma továbbra is fennáll vagy a
készülék hibás működésére gyanakszik,
haladéktalanul vegye fel a kapcsolatot a
Candy Ügyfélszolgálatával.
Regisztrálhat a Candy szervizprogramjába
is, hogy a garanciaidő lejárta után is
díjmentes otthoni szervizben részesülhessen.
Figyelmeztetés: a hívás nem ingyenes.
A
költségekről
telefonszolgáltatójának
ügyfélszolgálata ad tájékoztatást.
A Candy azt javasolja, hogy mindig eredeti
tartalék alkatrészeket használjon, amelyek
az Ügyfélszolgálaton szerezhetők be.
61
HU
Garancia
A termékre a mellékelt garanciajegyen
található kikötésekkel és feltételekkel
terjed ki a garancia. A garanciajegyet
megfelelő módon ki kell tölteni és meg
kell őrizni, hogy szükség esetén
bemutathassa a Candy hivatalos
Szervizközpontjának.
Hvala, ker ste izbrali pralni stroj Candy!
Prepričani smo, da vam bo zvestu služil in
dan za dnem varno pral vaše perilo, tudi
tisto občutljivo!.
Varstvo okolja
Izdelek je označen skladno z
direktivo evropske Gospodarske
zbornice 2002/96 o odpadni
električni in elektronski opremi
(WEEE).
S pravilnim načinom odstranjevanja izdelka
boste
pomagali
preprečiti
morebitne
negativne posledice na okolje in zdravje
ljudi, ki bi jih lahko povzročilo nepravilno
odstranjevanje aparata.
Simbol na izdelku označuje, da s tem
izdelkom ni dovoljeno ravnati kot z
običajnimi gospodinjskimi odpadki. Izdelek
odpeljite na ustrezno zbirno mesto za
predelavo električne in elektronske opreme.
Odstranjevanje mora biti opravljeno skladno
z lokalnimi okoljevarstvenimi predpisi o
odstranjevanju odpadkov.
Za podrobnejše informacije o odstranjevanju
in predelavi tega izdelka se obrnite na
pristojen mestni organ za odstranjevanje
odpadkov, komunalno službo ali trgovino, v
kateri ste izdelek kupili.
Svoj izdelek lahko registrirate na naslovu
www.registercandy.com
in
si
tako
omogočite hitrejši dostop do dodatnih
storitev, ki so namenjene izključno našim
najbolj zvestim kupcem.
Prosimo, da pozorno preberete ta priročnik,
saj boste v njem našlli navodila za pravilno
in varno uporabo ter koristne nasvete za
vzdrževanje aparata.
Aparat začnite uporabljati šele, ko
ste
pozorno
prebrali
ta
navodila!
Priporočamo, da knjižico shranite, da vam
bo vedno pri roki, in jo boste lahko
posredovali
tudi
morebitnim
novim
lastnikom aparata.
Prosimo preverite, da so aparatu ob dobavi
priloženi tudi navodila za uporabo, garancijski
list, naslovi pooblaščenih servisov ter nalepka
o energijski učinkovitosti. Preverite tudi, da so
aparatu priloženi tudi vtikač, ukrivljeni
nastavek za odtočno cev ter dodatek za
tekoče detergente ali za belilo (nekateri
modeli). Priporočamo, da vse te dele
shranite.
Kazalo
1. SPLOŠNI VARNOSTNI UKREPI
2. INSTALACIJA
Posamezni izdelki so označeni z edinstveno
16-mestno kodo, tj. “serijsko številko”,
odtisnjeno na nalepki na aparatu (ob odprtini
za vrata) ali v nalepki z dokumenti v
notranjosti aparata. Koda je neke vrste
osebna izkaznica izdelka, potrebujete pa jo
pri registraciji in v primerih, ko se morate
obrniti na pooblaščeni servis Candy.
3. PRAKTIČNI NASVETI
4. VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE
5. HITRI VODNIK
6. STIKALNA PLOŠČA IN PROGRAMI
7. SERVISIRANJE IN GARANCIJA
62
1. SPLOŠNI VARNOSTNI
UKREPI
l Otrokom ne smete dovoliti, da se
l Aparat je namenjen samo uporabi v
l Otroci, mlajši od 3 let, se stroju ne
igrajo z aparati.
smejo približevati, razen č e so
pod stalnim nadzorom.
gospodinjstvih in podobnih okoljih:
− kuhinjah za osebje v pisarnah,
delavnicah ali drugih delovnih
okoljih;
− na kmetijah;
− za stranke v hotelih, motelih in
drugih bivalnih okoljih;
− v penzionih.
Za drugačno uporabo v okoljih, ki se
razlikujejo
od
uporabe
v
gospodinjstvih, kot na primer
uporaba komercialne namene s
strani strokovnjakov ali izučenih
uporabnikov, ta aparat ni namenjen.
Nenamenska uporaba aparata
lahko skrajša njegovo življenjsko
dobo in izniči veljavnost garancije.
Proizvajalec ne prevzema nikakšrne
odgovornosti, skladno z veljavnimi
zakoni, za morebitno š kodo na
aparatu ali poškodbe ali izgubo
zaradi nenamenske uporabe, tudi
če je bil aparat uporabljan v
gospodinjstvu.
l Če
je priključni električni kabel
poškodovan, ga mora zamenjati
strokovnjak pooblaščenega servisa ali
drugi
ustrezno
usposobljen
strokovnjak, da se izognete tveganju.
samo
aparatu
priložene cevi za priključitev na
vodovodno
omrežje.
(Ne
uporabljajte cevi, s katerimi je bil
priključen stari aparat!).
l Tlak vode mora biti med 0,05
MPa in 0,8 MPa.
l Prepričajte se, da morda preproga
oz. tekstilna talna obloga ne ovira
zračenja skozi odprtine na dnu
stroja.
l Stroj izklopite tako, da obrnete
gumb za izbiranje programov
položaj
OFF
(izklopljeno),
vertikalni položaj. Če je gumb
katerem koli drugem položaju,
stroj vklopljen.
l Aparat
lahko uporabljajo otroci,
starejši od 8 let, in osebe z
zmanjšanimi fizičnimi, zaznavnimi
ali umskimi sposobnosti ali s
pomanjkljivimi
izkušnjami
in
predznanjem, vendar le pod
nadzorom in če so jim bila razložena
navodila za varno uporabo aparata
in če se zavedajo s tem povezanih
tveganj.
Otroci se ne smejo igrati z
aparatom, prav tako otroci ne smejo
čistiti in vzdrževati aparata brez
nadzora.
v
v
v
je
l Tudi po instalaciji mora biti vtikač
dostopen.
l Največja
dovoljena
količina
suhega perila je odvisna od
modela stroja (gl. stikalno ploščo).
l Tehnični
podatki o izdelku so
dostopni na proizvajalčevi spletni
strani.
63
SL
l Uporabljajte
l V primeru nepravilnosti v delovanju
Navodila za varno uporabo
l Pred čiščenjem ali vzdrževalnimi
deli na pralnem stroju potegnite
vtikač iz vtičnice in zaprite pipo
za vodo.
l Prepričajte se, da je električno
omrežje ozemljeno. V nasprotnem
primeru
se
posvetujte
s
strokovnjakom.
in/ali okvare stroj izklopite, zaprite
pipo za vodo in ne poskušajte sami
odpraviti napake. Takoj se obrnite
na najbližji pooblaščeni servis in
zahtevajte
uporabo
originalnih
nadomestnih delov. Neupoštevanje
the navodil lahko negativno vpliva
na varnost stroja.
l Ne
uporabljajte
pretvornikov,
razdelilcev ali podaljškov.
OPOZORILO:
Voda med pranjem doseže zelo
visoko temperaturo.
l Pred
odpiranjem
vrat
se
prepričajte, da v bobnu ni vode.
l Ko izklapljate stroj iz električnega
omrežja, vedno primite za vtikač,
nikoli ne vlecite za kabel.
l Stroj
ne sme biti izpostavljen
dežju, neposredni sončni svetlobi
ali drugim vremenskim pogojem.
l Pri premikanju ne dvigajte stroja za
gumbe ali predalček za pralna
sredstva; med transportom ne
odlagajte
stroja
na
vrata.
Priporočamo, da stroj dvigneta dve
osebi.
64
Aparat je skladen z določili
evropskih predpisov:
l 2006/95/EC (LVD);
l 2004/108/EC (EMC);
l 2009/125/EC (ErP);
l 2011/65/EU (RoHS);
in kasnejšimi modifikacijami.
2. INSTALACIJA
l Odrežite jermenčke, s katerimi so
1
pritrjene cevi, pri tem pa pazite,
da ne poškodujete cevi ali
priključnega električnega kabla.
A
B
A
B
l Odvijte 2 ali 4 vijake (A) na hbrtni
B
B
A
A
strani in odstranite 2 ali 4 ploščice
(B), kot je to prikazano na sliki
figure 1.
l Zakrijte 2 ali 4 luknje s pomočjo
SL
čepov, ki jih boste našli v ovojnici
z navodili.
l Če je pralni stroj vgraden, po
rezanju jermenčkov, s katerimi so
pritrjene cevi, odvijte 3 ali 4 vijake
(A) in odstranite 3 ali 4 ploščice (B).
2
A
1
l Pri nekaterih modelih bo 1 ali več
ploščic padlov notranjost stroja:
nagnite stroj naprej, da jih
odstranite. Luknje zakrije s čepi, ki
jih boste našli v ovojnici.
2
3
B
OPOZORILO:
Pazite, da embalaža ne pride v
roke otrokom.
C
Na dno položite nagubano ploščo,
kot je to prikazano na sliki 2
(odvisno od modela izberite
verzijo A, B ali C).
3
2
65
1
Vodovodni priključki
3
l Dotočno cev priključite na pipo; uporabite
samo odtočno cev, ki je bila pralnemu
stroju priložena (sl. 3).
NE ODPRITE ŠE PIPE!
l Nekateri
modeli
imajo
še
dodatne
značilnosti:
l HLADNA
IN
TOPLA
VODA
HOT&COLD (sl. 4): Stroj priklopite na
toplo in hladno vodo, kar omogoča večji
energijski prihranek.
Sivo cev priključite na pipo za hladno
vodo,
rdečo pa na pipo za toplo vodo.
Stroj lahko priključite tudi samo na hladno
vodo: v tem primeru bo morda začel
stroj izvajati določene programe z
nekajminutno zamudo.
l AQUASTOP (sl. 5): V dotočni cevi je
naprava, ki prepreči pretok vode, če pride
do okvare cevi. V tem primeru se v
okencu “A” prikaže rdeča oznaka; takrat
morate zamenjati cev. Če želite odviti
matico, morate pritisniti na pripomoček za
preprečitev odvijanja "B".
4
1
5
6
B
A
B
A
l AQUAPROTECT - DOTOČNA CEV Z
VAROVALOM (sl.6): Če začne notranje,
osnovne cevi "A" uhajati voda, jo zadrži
prozorni zunanji ovoj "B" in stroj bo lahko
zaključil program pranja. Ko se program
pranja zaključi, se obrnite na pooblaščeni
servis, saj je potrebno zamenjati dotočno cev.
7
Namestitev
l Potisnite pralni stroj do zida, pri tem pa
66
min 4 cm
max 100 cm
pazite, da cev ni zapognjena ali stisnjena,
ter usmerite odtočno cev v kad ali, še
bolje, jo priključite v odtok na zidu na
višini vsaj 50 cm, premer odtoka pa mora
biti večji od premera cevi pralnega stroja
(sl. 7).
+2,6 mt
max
min 50 cm
max 85 cm
l Uravnajte stroj s pomočjo nastavljivih
nog, kot je to prikazano na sliki 8:
a.zavrtite matico v desno, da sprostite vijak;
b.z obračanjem nogo dvignite ali spustite,
dokler se ne naslanja na tla;
c.pritrdite nogo s privijanjem matice, dokler
se matica ne pomakne do dna pralnega
stroja.
8
A
B
l Potisnite vtikač v vtičnico.
OPOZORILO:
Če je potrebno zamenjati priključni
električni
kabel,
se
obrnite
na
pooblaščeni servis.
Predalček za detergent
SL
C
9
Predalček za detergent je razdeljen na 3
predelke, kot je to prikazano na sliki 9:
l predelek “1”: za detergent za
predpranje;
l predelek “ ”: za posebne dodatke,
mehčalce, škrob, dišave ipd.;
OPOZORILO:
Uporabljajte samo tekoča sredstva.
Pralni stroj bo tekom izvajanja
programa samodejno doziral dodatke
med zadnjim izpiranjem.
1
2
10
l predelek “2”: za detergent za pranje.
Nekaterim modelom je priložena tudi
posodica za tekoči detergent (sl.10). Ko
jo želite uporabiti, jo položite v predelek "2".
Tako bo tekoči detergent stekel v boben v
pravem
trenutku.
Posodico
lahko
uporabljate tudi za belilo, če izberete
program “Izpiranje”.
11
OPOZORILO:
Nekateri detergent se težko dozirajo. V
takih primerih priporočamo uporabo
posebne posodice, ki jo položite
neposredno v boben (primer na sliki 11).
67
Je potrebno pranje z vročo vodo?
3. PRAKTIČNI NASVETI
l Madeže
Nasveti za vlaganje perila v stroj
OPOZORILO: ko razvrščate perilo za
pranje, ne pozabite:
- odstraniti morate vse kovinske predmete,
npr. lasnice, bucike, kovance;
- zapnite gumbe na prevlekah za blazine, zaprite
zadrge, zavežite pasove in dolge trakove;
- z zaves snemite kaveljčke;
- pozorno preberite etikete z navodili za
vzdrževanje tkanin na perilu;
- odstranite trdovratne madeže s pomočjo
namenskih detergentov.
l Priporočamo, da se izogibate centrifugiranju,
ko perete preproge, posteljna pregrinjala ali
druge težke kose perila.
l Pred
pranjem volnenega perila se
prepričajte, da je to primerno za pranje v
stroj in označeno s simbolom “čista runska
volna”, in da je na etiketi navedeno “Se ne
krči” ali “Pralno v stroju”.
Nekaj koristnih nasvetov
Vodnik za okolju prijazno in gospodarno
uporabo pralnega stroja.
Perite največjo dovoljeno količino perila
l Za najbolj učinkovito porabo energije,
vode, detergenta in časa priporočamo, da
vedno perete poln stroj perila, tj.
priporočeno največjo dovoljeno količino.
Če enkrat operete poln stroj perila, s tem
prihranite 50% energije v primerjavi z
dvakratnim pranjem polovične količine.
Je predpranje potrebno?
pred pranjem odstranite z
ustreznim sredstvom za odstranejvanje
madežev, ali pa perilo z zasušenimi
madeži pred pranjem nekaj časa
namakajte v vodi; s tem zmanjšate
potrebo po pranju s programi z vročo
vodo. Če izberete program za pranje pri
60°C, prihranite do 50% energije.
Sledi hitri vodnik z nekaj nasveti in
priporočili za uporabo detergenta pri
različnih temperaturah. Vsekakor pa
vedno
upoštevajte
tudi
navodila
proizvajalca detergent glede pravilne
uporabe in doziranja.
Za pranje zelo umazanega belega
perila priporočamo program za
bombaž pri 60°C ali več ter običajen
pralni prašek (učinkovit), ki vsebuje
belila,
ki
pri
srednjih/visokih
temperaturah
zagotavljajo
odlične
rezultate.
Za perilo, ki ga perete pri 40°C in 60°C
izberite vrsto detergent glede na vrsto
tkanine in stopnjo umazanosti perila.
Običajno so praški primerni za bolj
umazano “belo” ali pisane tkanine
obstojnih barv, medtem ko so tekoči
detergent ali “do barv prijazni ” praški
primerni za pranje manj umazanega
pisanega perila.
Za perilo, ki ga perete pri temperaturah
pod 40°C, priporočamo uporabo tekočih
detergentov oziroma detergentov, ki so
namenjeni pranju pri nižjih temperaturah.
l Le za zelo umazano perilo! PRIHRANITE
na detergentu, času, vodi in med 5 do 15%
energije, če NE izberete predpranja, ko
perete manj ali običajno umazano perilo.
68
Za pranje volne in svile uporabljajte samo
namenske detergente za to vrsto tkanin.
4. VZDRŽEVANJE IN
ČIŠČENJE
Čiščenje predalčka za pralna
sredstva
Pred selitvijo ali če stroja dlje
časa ne boste uporabljali
l Priporočamo, da predalčke redno čistite in
l Če bo pralni stroj dlje časa shranjen v
tako preprečite, da bi se v njem nabirali
ostanki detergent in drugih pralnih sredstev.
neogrevanem prostoru, iztočite vodo iz
vseh cevi.
l To storite tako, da izvlečete predalček –
l Potegnite vtikač iz vtičnice.
potegnite nekoliko močneje, očistite ga pod
tekočo vodo in ponovno potisnite v ohišje.
l Snemite dotočno cev z nosilca in jo
spustite, da voda iz
podstavljeno posodo.
l Na
Čiščenje filtra
koncu
jermenom.
l Pralni stroj je opremljen s posebnim
filtrom, ki zadrži večje predmete, na
primer gumbe ali kovance, ki bi lahko
zamašili odtok.
l Samo nekateri modeli: izvlecite gibljivo
cev, odstranite č ep in odtočite vodo v
posodo.
l Priporočamo, da pred odvijanjem filtra pod
njega podložite vpojno krpo, da ostanejo tla
suha.
l Filter zavrtite v levo do konca, dokler ni v
vertikalnem položaju.
l Izvlecite in očistite filter; na koncu ga
znova namestite v stroj in ga zavrtite v
desno.
l Ponovite zgoraj opisan postopek v obratnem
vrstnem redu.
69
pritrdite
nje
odtočno
steče
v
cev
z
SL
Zunanje površine pralnega stroja čistite z
vlažno krpo. Izogibajte se uporabi jedkih
čistil, alkohola in/ali topil. Pralni stroj ne
zahteva posebne nege; redno č istite
predalček za pralna sredstva in filter. V
nadaljevanju boste našli nekaj nasvetov o
premikanju stroja in kaj storiti, če stroja dlje
časa ne boste potrebovali.
5. HITRI VODNIK
Ta pralni stroj samodejno prilagodi količino
vode vrsti in količini perila v bobnu. Ta
sistem zagotavlja manjšo porabo energije
in ustrezno krajše programe pranja.
6. STIKALNA PLOŠČA IN
PROGRAMI
A
Izbiranje programov
l Vklopite pralni stroj in izberite ustrezen
program.
l Po potrebi prilagodite temperatura pranja
L
ter pritisnite na tipke za želene "opcije".
l S pritiskom na tipko START/PAVZA
M
zaženite program..
Če med delovanjem pralnega stroja
zmanjka električne energije, se nastavitve
shranijo v pomnilnik. Ko je stroj spet pod
napetostjo, nadaljuje z izvajanjem programa
tam, kjer je bil ta prekinjen.
l Ko
je program zaključen, se na
prikazovalniku prikaže napis "end" (Konec),
ali pa se osvetli ustrezna kontrolna lučka.
Počakajte, da ugasne lučka za zaprta
vrata; to se zgodi približno 2 minuti po
koncu programa.
B
C
D
E
F
G
H
I
A Stikalo za izbiranje programov
s položajem OFF (izklopljeno)
B Tipka START/PAVZA
C Tipka za nastavitev HITROSTI
OŽEMANJA
D Tipka za nastavitev
TEMPERATURE PRANJA
l Izklopite pralni stroj.
S pomočjo razpredelnice programov
izberite ustrezen program za vrsto tkanine,
in sledite navodilom za upravljanje pralnega
stroja.
E Tipka za ZAMIK VKLOPA
F Tipka za STOPNJO UMAZANOSTI
PERILA
G Tipka za DODATNO IZPIRANJE
Tehnični podatki
H Tipka za OPCIJE
I
Tlak vode:
min 0,05 Mpa
max 0,8 Mpa
L Digitalni prikazovalnik
M Kontrolna lučka ZAPRTA VRATA
Hitrost ožemanja (vrt./min.):
gl. tablico s podatki.
Priključna moč / Varovalka
Priključna napetost:
gl. tablico s podatki.
Tipka MANJ LIKANJA
AMP
/
70
Stikalo za izbiranje programov morate
vrniti v položaj OFF po zaključku
vsakega programa, ali ko želite znova
izbrati in zagnati novi program pranja.
OPOZORILO:
Med potiskanje vtikača v vtičnico se
ne dotikajte prikazovalnika, ker tekom
prvih sekund stroj kalibrira sistem. Če
se boste dotikali prikazovalnika, stroj
ne bo mogel pravilno delovati. V tem
primeru potegnite vtikač iz vtičnice in
postopek ponovite.
Tipka START/PAVZA
Vrata zaprite PREDEN pritisnete na
tipko START/PAVZA.
Odpiranje vrat
l S pritiskom na to tipko zaženete izbrani
Stroj začne delovati nekaj sekund po
pritisku na tipko START/PAVZA.
DODAJANJE IN ODVZEMANJE PERILA
PO ZAČETKU IZVAJANJA PROGRAMA
(PAVZA)
Stikalo za izbiranje programov s
položajem OFF (izklopljeno)
l Približno 2 sekundi pritiskajte na tipko
START/PAVZA (nekatere kontrolne lučke
se osvetlijo, prikaz č asa do konca
programa utripa, kar opozarja, da je stroj
v načinu pavze).
Ko
obrnete
stikalo
za
izbiranje
programov, se osvetli kontrolna lučka za
izbrani program.
Zaradi prihranka energije se ob koncu
programa oziroma medtem ko stroj ni
aktiven svetlost lučke zmanjša.
l Počakajte 2 minuti, da se sprosti
varnostna naprava in bo mogoče odpreti
vrata.
l Ko dodate oz. odvzamete perilo, znova
zaprite vrata in pritisnite na tipko
START/PAVZA
(stroj
nadaljuje
z
izvajanjem programa tam, kjer je bil ta
prekinjen).
Opomba: Če želite stroj izklopiti, obrnite
gumb za izbiranje programov na OFF.
l S pritiskom na tipko START/PAVZA
PREKLIC PROGRAMA
zaženete izbrani program.
l Program prekličete tako, da obrnete
l Ko izberete program, ostane stikalo za
stikalo za izbiranje programov na OFF.
izbiranje programov na izbranem programu,
dokler se program ne zaključi.
l Izberite drugi program.
l Stroj izklopite z obračanjem gumba na
l Program resetirate z obračanjem stikala
položaj OFF.
za izbiranje programov na OFF.
71
SL
program pranja.
Posebno
varovalo
preprečuje
odpiranje vrat takoj po zaključenem
programu pranja.
Ko je program zaključen, počakajte 2
minuti, da ugasne kontrolna lučka
“Zaklenjena vrata”, nato pa lahko
odprete vrata.
temperature od najvišje, dovoljene za
posamezni program.
Opcije izberite pred pritiskom na tipko
START/PAVZA.
Če izberete opcijo, ki ni na voljo za
izbrani program, indikator te opcijee
najprej utripa, nato pa ugasne.
Tipka za ZAMIK VKLOPA
l S pomočjo te tipke lahko zamaknete
začetek pranja za do 24 ur.
Tipka za nastavitev HITROSTI
OŽEMANJA
l To storite na naslednji način:
l S pritiskom na to tipko lahko zmanjšate
hitrost centrifugiranja, po potrebi pa lahko
centrifugiranje tudi prekličete.
l Ko želite znova aktivirati fazo ožemanja,
pritiskajte na tipko, dokler ne nastavite
želene hitrosti centrifugiranja.
Zaradi
varnosti
vašega
perila
nastavljanje višje hitrosti ožemanja
od tiste, ki je primerna za izbrani
program.
l Hitrost ožemanja lahko prilagodite, ne da
bi stroj preklopili v način pavze.
Stroj je opremljen s posebno
elektronsko napravo, ki preprečuje
ožemanje, če perilo v stroju ni pravilno
uravnoteženo.
Tako stroj deluje tišje in z manj
vibracijami, obenem pa se podaljša
življenjska doba vašega pralnega
stroja.
tipka
omogoča
temperature pranja.
ni
mogoče
Če pride med delovanjem stroja do
izpada električne napetosti, stroj shrani
izbrani program v spomin. Ko je omrežje
spet pod napetostjo, stroj nadaljuje z
izvajanjem programa na mestu, kjer je bil
ta prekinjen.
prilagajanje
nastaviti
- Nastavitev potrdite s pritiskom na
tipko
START/PAVZA
(lučka
na
prikazovalniku začne utripati). Začne se
odštevanje, in ko preteče nastavljeni
časovni zamik, začne stroj samodejno
izvajati program pranja.
prekličete z obračanjem gumba za
izbiranje programov v izklopljeni položaj
(OFF).
l Da bi preprečili nevarnost poškodbe
tkanin,
- Enkrat pritisnite na tipko, da aktivirate
opcijo (na prikazovalniku se prikaže
vrednost h00), nato pa s ponovnim
pritiskom nastavite 1-urni časovni zamik
(prikazana vrednost h01). Ob vsakem
pritisku na tipko se nastavljeni časovni
zamik poveča za 1 uro, dokler se na
prikazovalniku ne prikaže vrednost h24.
Če nato ponovno pritisnete na isto tipko,
s tem prekličete nastavljeni č asovni
zamik (vrednost 0).
l Nastavljeni časovni zamik vklopa lahko
Tipka za nastavitev TEMPERATURE
PRANJA
l Ta
- Izberite želeni program.
višje
72
Tipka za STOPNJO UMAZANOSTI
PERILA
l S pomočjo te tipke izberete ustrezno
stopnjo intenzivnosti pranja izmed 3, ki so
na voljo, odvisno od tega, kako umazano
je perilo (na vojlo samo pri določenih
programih, kot je to prikazano v Tabeli
programov).
- HIGIENA
l Ta opcija zagotavlja higieno perila, saj
temperature pranja doseže temperaturo
60°C.
l Ko izberete program, kontrolna lučka
samodejno prikaže za izbrani program
nastavljeno stopnjo umazanosti perila.
- NOČNO PRANJE
l Če izberete to opcijo, se hitrost vmesnih
ožemanj zniža na 400 vrt./min, kjer je
vmesno ožemanje predvideno, količina
vode za izpiranje je večja, perilo pa po
zadnjem izpiranju ostane v vodi, tako da
se vlakna enakomerno razporedijo.
l Po potrebi prilagodite stopnjo umazanosti
perila; osvetli se ustrezna kontrolna lučka.
Tipka za DODATNO IZPIRANJE
l Med fazo, ko stoji perilo v bobnu v vodi,
izpiranja po zaključenem pranju. Največje
število dodatnih izpiranj je odvisno od
izbranega programa.
l Ko želite program zaključiti z ožemanjem
(hitrost centrifugiranja lahko znižate ali ga
celo prekličete s pomočjo ustrezne tipke)
in izčrpati vodo, prekličite izbrano opcijo.
l Ta funkcija je namenjena osebam z
nežno in občutljivo kožo, pri katerih lahko
tudi najmanjše sledi detergenta v perilu
povzročijo draženje in alergije.
l Elektronski
nadzor poskrbi za tiho
vmesno izčrpavanje vode, kar je zelo
primerno za pranje ponoči.
l Priporočamo, da to funkcijo izberete tudi
za pranje otroških oblačil in zelo
umazanega perila, za pranje katerega ste
odmerili večjo količino detergent, ali pa za
pranje brisač, saj se v tovrstnih tkaninah
običajno ostanejo sledi detergenta.
Tipka MANJ LIKANJA
Ta funkcija do najmanjše možne mere
onemogoči mečkanje perila.
Na voljo je pri programih za mešano in
občutljvo perilo ter programu za volno. Stroj
opusti vmesna ožemanja. Pri programu za
mešano perilo je faza zadnjega ožemanja
skrajšana, pri programih za občutljivo perilo
in za volno pa stroj vode ne izčrpa, dokler
znova ne pritisnete na tipko in funkcijo
izklopite.
Tipka za OPCIJE
Na voljo so vam tri opcije:
- PREDPRANJE
l Omogoča predpranje perila, kar je še
posebej koristno pri pranju zelo
umazanega perila (na voljo samo pri
določenih programih, kot je to označeno v
Tabeli programov).
Med to zadnjo fazo kontrolna lučka
utripa, kar opozarja, da je stroj v
načinu pavze.. Ponovno pritisnite na
tipko in stroj bo zaključil program.
l Priporočamo, da za predpranje odmerite
le 20% količine detergenta, ki jo priporoča
proizvajalec.
73
SL
utripa ustrezna kontrolna lučka, kar
opozarja, da je stroj v stanju mirovanja.
l S pomočjo te tipke aktivirate dodatna
2) HITROST OŽEMANJA
Digitalni prikazovalnik
Zahvaljujoč sistemu prikaza ste stalno
obveščeni o statusu vašega pralnega stroja.
2
3
4
5
6
2
7
Prikazana je hitrost ožemanja, predvidena
za izbrani program. Po potrebi lahko hitrost
ožemanja znižate, ali pa ožemanje povsem
prekličete s pomočjo ustrezne tipe.
1
8
3) TEMPERATURA PRANJA
9 10
1) KONTROLNA LUČKA ZAPRTA VRATA
3
Prikazana je predvidena temperature pranja
za izbrani program, ki jo je mogoče
prilagoditi (kjer je to predvideno) s pomočjo
ustrezne tipke.
1
l Ikona ponazarja, da so vrata zaklenjena
Vrata zaprite PREDEN pritisnete na
tipko START/PAVZA.
4) TRAJANJE PROGRAMA
l Ko ob zaprtih vratih stroja pritisnete na
4
tipko START/PAVZA, indikator za kratek
čas utripa, nato pa ostane osvetljen.
l Ko
izberete
program,
se
na
prikazovalniku samodejno prikaže trajanje
programa, ki se lahko glede na izbrane
opcije spreminja.
Če vrata niso dobro zaprta, lučka
utripa približno 7 sekund, nato pa se
ukaz na zagon samodejno prekliče.
V tem primeru pravilno zaprite
vrata in znova pritisnite na tipko
START/PAVZA.
l Ko začne stroj izvajati program, vas sproti
l Posebno varovalo preprečuje odpiranje
vrat takoj po zaključenem programu
pranja. Ko je program zaključen,
počakajte 2 minuti, da ugasne kontrolna
lučka ZAPRTA VRATA, nato pa lahko
odprete vrata. Po koncu izvajanja
programa obrnite stikalo za izbiranje
programov na OFF.
74
obvešča, koliko časa je še ostalo do
konca pranja.
l Stroj preračuna čas do konca programa
na osnovi standardne količine perila,
tekom izvajanja programa pa čas
prilagaja glede na dejansko količino perila
v stroju in njegovo sestavo.
5) STOPNJA UMAZANOSTI PERILA
5
9) ZAMIK VKLOPA
{
9
l Ko izberete program, kontrolna lučka
Utripa, če je nastavljen časovni zamik
vklopa.
samodejno prikaže stopnjo umazanosti
perila, predvideno za izbrani program.
10) Kg Check (funkcija je aktivna le pri
programih za bombaž in sintetiko)
l Po potrebi lahko izberete drugo stopnjo
umazanosti perila; osvetli se ustrezen
indikator.
6) DODATNA IZPIRANJA
l Tekom prvih minut izvajanja programa je
{
indikator "Kg Check" osvetljen. Med tem
časom inteligentni sensor tehta perilo in
prilagaja trajanje programa ter količino
vode in porabo električne energije.
6
Kontrolna lučka kaže dodatne faze
izpiranja, ki ste jih izbrali z ustrezno tipko.
l Tekom posameznih faz programa vam
"Kg Check" omogoča spremljanje
podatkov o perilu v bobnu. Tekom prvih
minut izvajanja programa:
7) OPCIJE
}
- prilagaja potrebno količino vode;
7
- določi trajanje programa pranja;
- nadzira izpiranje skladno z izbrano vrsto
tkanine, ki jo perete;
Kontrolne lučke kažejo opcije, ki jih lahko
izberete s pomočjo ustrezne tipke
(PREDPRANJE, HIGIENA in NOČNO
PRANJE).
- prilagaja ritem vrtenja bobna izbrani vrsti
tkanine, ki jo perete;
8) Wi-Fi (samo nekateri modeli)
- prepoznava prisotnost pene in po potrebi
poveča količino vode za izpiranje.
- prilagodi hitrost ožemanja količini perila
v
bobnu
ter
s
tem
prepreči
neuravnoteženost.
8
l Pri modelih z opcijo Wi-Fi ikona opozarja,
da sistem Wi-Fi deluje.
l Vse druge informacije o sistemu Wi-Fi
so podane v posebnih navodilh, ki ga
najdete v notranjosti stroja.
75
SL
10
Razpredelnica programov
2
TEMP.°C
kg *
(MAKS.)
PROGRAM
Priporočena
Maks.
Perfect 20°C
1) 3,5
Mix & Wash
4
4,5
5,5
20°
20°
Intenzivni 40° 1) 3,5
4
4,5
5,5
40°
40°
Higienski 60°
3,5
4
4,5
5,5
60°
60°
Perfect Rapid
59 Min
1,5
2
2,5
3
40°
40°
Hitri 30 Min
1,5
2
2,5
2,5
30°
30°
Hitri 14 Min
1
1
1
1,5
30°
30°
4
4,5
5,5
60°
60°
Baby
1) 3,5
1
DETERGENT
2
1
Izpiranje
-
-
-
-
-
-
Izčrpavanje +
Ožemanje
-
-
-
-
-
-
Ročno pranje/Svila
1
2
2
2
30°
30°
Volna
1
2
2
2
40°
40°
Občutljivo perilo
2
2
2,5
2,5
40°
40°
3
3,5
4
40°
60°
( )
Mešano perilo 1) 2,5
**
1)
5
6
7
8
40°
60°
( )
Belo perilo 1)
5
6
7
8
60°
90°
( )
Bombaž
76
Prevelika količina detergent lahko povzroči
pretirano penjenje.
Če stroj zazna prisotnost prevelike količine
pene, lahko opusti fazo centrifugiranja ali
podaljša trajanje programa ter poveča
porabo vode.
Samo, če je izbrana opcija
PREDPRANJE (programi, pri katerih
je na voljo opcija PREDPRANJE).
(Samo modeli s predelkoma za
tekoči detergent)
Če so na določenih kosih perila
madeži, ki jih je treba najprej
očistiti s tekočim belilom, lahko to
storite tudi v pralnem stroju, pred
pranjem.
Vlijte belilo v predelek za tekoči
detergent, vstavite ga v predelek v
predalčku za pralna sredstva,
označen z "2", in izberite program
IZPIRANJE.
Ko je ta faza zaključena, obrnite
stikalo za izbiranje programov na
OFF, dodajte preostalo perilo in
nadaljujte s pranjem kot običajno –
izberite najbolj ustrezen program.
Prosimo, da upoštevate naslednje:
* Največja dovoljena količina suhega perila
je odvisna od modela stroja (gl. stikalno
ploščo).
** STANDARDNI PROGRAM ZA BOMBAŽ
SKLADNO Z DOLOČILI PREDPISA (EU)
št. 1015/2010 in št. 1061/2010.
PROGRAM ZA PRANJE BOMBAŽA
pri temperaturi 60°C.
PROGRAM ZA PRANJE BOMBAŽA
pri temperaturi 40°C.
Programa sta primerna za pranje
običajno
umazanega
bombažnega
perila in sta najbolj učinkovita programa
glede na porabo energije in vode za
pranje bombažnega perila.
Programa sta bila namensko razvita za
prilagajanje priporočeni temperaturi za
pranje, navedeni na etiketah na
oblačilih. Dejanska temperatura vode se
lahko nekoliko razlikuje od deklarirane
temperature za ta program.
1)
Pri vseh programih lahko po potrebi znižate
hitrost
centrifugiranja
pod
najvišjo
predvideno za posamezni program, pri
pranju zelo občutljivih tkanin pa lahko tudi
prekličete centrifugiranje. To storite s
pomočjo tipke za nastavljanje HITROSTI
OŽEMANJA.
Če na etiketi ni natančnejših podatkov,
lahko izberete največjo hitrost, predvideno
za izbrani program.
77
Pri določenih programih lahko
prilagodite trajanje in intenzivnost
pranja s pomočjo tipke za
STOPNJO UMAZANOSTI PERILA.
SL
( )
Izbiranje programov
Za pranje različnih vrst tkanin in različno
umazanega perila vam pralni stroj ponuja
številne programe, tako da lahko izberete
ustreznega za vse potrebe (gl. razpredelnico).
Mix Power System +
Pralni stroj je opremljen z inovativnim
sistemom
za
predhodno
mešanje
detergenta in vode. Curek vode pod visokim
tlakom brizga mešanico neposredno v
perilo.
V začetni fazi programa curek vode pod
visokim tlakom olajša prodiranje pralne
raztopine skozi vlakna, kar temeljito
odstrani nečistočo in zagotavlja najboljše
rezultate pranja.
"Mix Power System +" je aktiven tudi med
fazo izpiranja, kar zagotavlja, zahvaljujoč
curkom vode, ki pod visokim tlakom
brizgajo v perilo, odstranjevanje vseh
ostankov detergenta iz perila.
Perfect 20°C – Mix & Wash
Inovativna tehnologija "Mix Power System
+" omogoča pranje različnih tkanin, npr.
bombaža, sintetike in tkanin iz mešanice
vlaken, pri temperaturi 20°C z učinkovitostjo,
povsem primerljivo učinkovitosti pranja pri
40°C.
Poraba energije pri tem programu je
le približno 50% porabe za pranje s
tradicionalnim
programom
za pranje
bombaža pri 40°C.
Priporočamo, da perete manjšo količino
perila, to je 2/3 največje dovoljene količine
perila.
Program deluje na osnovi sistema "Mix &
Wash", ki omogoča skupno pranje perila iz
različnih tkanin in različnih barv.
OPOZORILO:
Nova pisana oblačila
posebej.
prvič
Intenzivni 40°
Ta program je primeren za pranje
bombažnega perila. Zagotavlja odlične
rezultate pranja pri 40°C, ob tem pa je
prijazen do tkanine in do barv.
Higienski 60°
Ta program je primeren za pranje
bombažnega perila. Namensko je zasnovan
za odstranjevanje trdovratnih madežev že
pri 60°C; to omogoča tehnologija "Mix
Power System +".
Perfect Rapid 59 Min
To je namensko zasnovan program, ki
ohranja izjemno učinkovitost pranja ob
občutno skrajšanem trajanju programa.
Program je namenjen pranju manjše
količine perila (gl. Tabelo s programi).
Hitri 30 Min
Kompleten program (pranje, izpiranje,
ožemanje). Program je še posebej primeren
za manj umazano perilo iz bombaža in
mešanice vlaken. Priporočamo, da za ta
program odmerite samo 20% priporočene
količine detergenta, da se izognete potrati.
Hitri 14 Min
Kompleten program (pranje, izpiranje,
ožemanje). Program je še posebej primeren
za malo umazano perilo iz bombaža in
mešanice vlaken. Priporočamo, da za ta
program odmerite samo 20% priporočene
količine detergenta, da se izognete potrati.
Baby
Program omogoča pranje otroških oblačil.
Peril bo čisto in higienično, če nastavite
temperaturo na najmanj 60°C.
Za optimalen učinek higiene priporočamo
uporabo detergentov v prašku.
Izpiranje
Stroj perilo izpere 3-krat, z vmesnimi
centrifugiranji (hitrost centrifugiranja lahko s
pomočjo ustrezne tipke zmanjšate ali pa ga
prekličete). Namenjeno je izpiranju vseh vrst
tkanin, na primer izpiranju perila, ki ste ga
oprali na roke.
perite
Pazite, da med perilom ni kosov
NEOBSTOJNIH BARV.
78
Ročno pranje/Svila
Ta program omogoča nežno pranje občutljivega
perila, npr. perila, ki ga je treba prati na roke, ter
perila iz svile, za katerega proizvajalec priporoča
pranje s programi za svilo.
pranje občutljivih tkanin. Faze pranja in izpiranj
potekajo v večji količini vode, kar zagotavlja
najboljšo učinkovitost.
Mešano perilo
Faze pranja in izpiranj so optimizirane tako
glede ritma vrtenja bobna in količine vode v
bobnu. Nežno centrifugiranje preprečuje
pretirano mečkanje perila.
Bombaž 40°C - 60°C
Ta program je primeren za pranje običajno
umazanega bombažnega perila, in je najbolj
učinkovit program glede porabe energije in vode
za pranje bombažnega perila.
Volna
Program je namenjen pranju perila iz volnenih
tkanin, ki so primerne za pranje v stroju, ali
kosom, ki jih je običajno treba prati na roke.
Belo perilo
Program zagotavlja popolno pranje. Zadnje
izpiranje pri najvišji hitrosti centrifugiranja
zagotavlja učinkovito ožemanje.
Občutljivo perilo
Program sestavljajo faze aktivnosti in premorov
med delovanjem, in je še posebej primeren za
79
SL
Izčrpavanje + Ožemanje
Program izčrpa vodo iz stroja in centrifugira
perilo
z
najvišjo
hitrostjo.
Hitrost
centrifugiranja lahko zmanjšate ali ga
povsem prekličete s pomočjo tipke za
nastavljanje HITROSTI OŽEMANJA.
7. SERVISIRANJE IN GARANCIJA
Če imate občutek, da pralni stroj ne deluje pravilno, najprej poskusite sami odpraviti
nepravilnost s pomočjo spodnje razpredelnice. V njej boste našli nekaj praktičnih nasvetov
za odpravljanje najbolj običajnih težav.
Problem
Možen vzrok in praktična rešitev
Pralni stroj ne
deluje/se ne zažene.
Prepričajte se, da je vtikač pravilno v vtičnici.
Prepričajte se, da ni zmanjkalo električne energije.
Preverite, če ste pravilno program in če ste pravilno zagnali stroj.
Preverite, da ni pregorela varovalka in da je vtičnica brezhibna –
vklopite drugi aparat, na primer svetilko.
Morda vrata niso dobro zaprta. Odprite jih in jih ponovno zaprite.
Prepričajte se, da je pipa za vodo odprta.
Morda je nastavljena programska ura.
Voda ne priteka v
stroj
Pralni stroj ne izčrpa
vode
Voda je stekla na tla
ob stroju
Stroj ne ožame perila
Med centrifugiranjem
se slišijo močne
vibracije
Če utripa opozorilo
za določeno napako
(ERROR)
Preverite, da ni zamašen filter.
Preverite, da ni morda odtočna cev zapognjena.
Preverite, da v filtru ni tujkov.
Morda pušča tesnilo med pipo in dotočno cevjo; v tem primeru
zamenjajte tesnilo in zategnite cev in pipo.
Morda stroj še ni do konca izčrpal vode: počakajte nekaj minut.
Nekateri modeli imajo možnost izklopa centrifuge – preverite, da je
centrifuga aktivirana.
Prevelika količina detergent lahko prepreči ožemanje: naslednjič
odmerite manj detergenta.
Pralni stroj morda ne stoji povsem ravno. Po potrebi ga uravnajte s
pomočjo nastavljivih nog, kot je to opisano v ustreznem poglavju teh
navodil.
Prepričajte se, da ste odstranili vsa varovala, s katerimi je bil stroj
zavarovan med transportom.
Perilo v stroju mora biti enakomerno razporejeno.
Če se prikaže oz. utripa opozorilo za napako št. 0, 1, 5, 7 ali 8, se
obrnite neposredno na pooblaščeni servis.
Če se prikaže oz. utripa opzorilo za napako št. 2, voda ne priteka v
stroj. Prepričajte se, da je pipa za vodo odprta.
Če se prikaže oz. utripa opzorilo za napako št. 3, stroj ne izčrpava
vode pravilno. Preverite, da odtok ni zamašen ter da odtočna cev ni
zapognjena.
Če se prikaže oz. utripa opzorilo za napako št.4, je stroj preveč poln.
Zaprite pipo za vodo in se obrnite neposredno na pooblaščeni servis.
Če se prikaže oz. utripa opzorilo za napako št. 9, izklopite pralni stroj,
počakajte 10 – 15 sekund in znova zaženite program.
80
Uporaba ekoloških detergentov brez
fosfatov lahko povzroči naslednje učinke:
- voda za izpiranje je bolj motna : To je
posledica zeolitov v vodi, kar pa na
učinkovitost izpiranja ne vpliva.
- bel prah(zeoliti) na perilu po koncu
pranja: to je normalno, prah ne prodre v
tkanino in ne vpliva na barvo.
Registrirajte svoj izdelek!
Ne izgubljajte časa. Takoj registrirajte svoj
pralni stroj in odkrijte prednosti, do katerih
ste upravičeni. Napotke boste našli na
strani www.registercandy.com ali če
pokličete na številko, ki je navedena na
ustreznem gradivu.
- pena v vodi pri zadnjem izpiranju: to ni
znak nezadostnega izpiranja.
- obilno penjenje: To je pogosto posledica
anionskih surfaktantov, ki jih vsebujejo
detergent in ki jih je težko spraviti iz
perila.
V takih primerih ne ponavljajte izpiranja,
saj to ne bi pomagalo!
Proizvajalec ne prevzema odgovornosti za
morebitne tiskarske napake v tej knjižici, ki
je izdelku priložena. Pridržuje si tudi pravico
do morebitnih sprememb na aparatih, če
oceni, da so te koristne za izdelke, ne da bi
to vplivalo na njihove osnovne značilnosti.
Če se problem ponavlja ali sumite, da gre
za okvaro, se takoj obrnite na najbližji
pooblaščeni servis Candy.
Lahko pa se tudi registrirate za servisni
plan Candy in si s tem pridobite možnost
brezplačnega servisiranja na domu tudi po
preteku garancijskega roka.
Pozor: klic ni brezplačen. O ceni boste
obveščeni z glasovnim sporočilom s strani
telefonskega operaterja servisa.
Candy priporoča, da zahtevate uporabo
originalnih nadomestnih delov, ki so na
voljo pri pooblaščenih servisih.
81
SL
Garancija
Za izdelek garantiramo skladno s pogoji,
navedenimi na certifikatu, ki je izdelku
priložen. Garancijski certifikat mora biti
pravilno izpolnjen. Shranite ga, tako da
ga boste lahko po potrebi predložili
pooblaščenemu servisu Candy.
Zahvaljujemo Vam se što ste odabrali
Candy mašine za pranje veša. Sigurni smo
da će Vas nova mašina za pranje veša
dobro služiti dugi niz godina kako za pranje
odeće, tako i za pranje vrlo osetljivog veša.
Zaštita životne okoline
Ovaj uređaj je označen u skladu s
evropskim zakonom 2002/96/EZ-a
o otpadu električne i elektronske
opreme (WEEE).
Pravilno i sigurno odlaganje ovog proizvoda
možete pomoći i Vi i tako sprečiti
potencijalne negativne posledice za okolinu
i ljudsko zdravlje, koje inače mogu biti
uzrokovane neodgovarajućim odlaganjem
ovog proizvoda. Oznaka na ovom proizvodu
jasno pokazuje da ovaj proizvod ne može
biti tretiran kao kućni otpad. Umesto toga,
ovaj proizvod mora biti predan na
odgovarajuće zbirno mesto za recikliranje
električne i elektornske opreme. Odlaganje
mora biti izvršeno u skladu sa lokalnim
ekološkim propisima za odlganje otpada. Za
detaljnije informacije o tretmanu, recikliranju
ili korišćenju ovog proizvoda kao otpada,
molimo Vas da kontaktirate lokalniu
gradsku kancelariju, službu vašeg loklanog
odlagališta otpada ili prodavnicu gde ste
kupili otpad.
Svoju novu mašinu za pranje veša možete
registrovati na www.registercandy.com i na
taj način dobiti brži pristup dodatnim
uslugama, namenjenim isključivo za naše
najvernije kupce.
Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži
podatke za pravilno i sigurno korišćenje
uređaja kao i korisne savete o efikasnom
održavanju.
Počnite sa korišćenjen mašine za
pranje veša samo
nakon pažljivo
pročitanog uputstva i kada budete u
potpunosti sigurni da ste ih dobro razumeli.
Savetujemo Vam da sačuvate ovo uputstvo
kako bi Vam uvek bilo pri ruci, kao i za
eventualne buduće vlasnike.
Nakon isporuke, proverite da li je uz uređaj
isporučeno i uputstvo za upotrebu, garantni
list, popis ovlašćenih servisera i nalepnice
sa oznakama energetske efikasnosti.
Takođe, proverite da li su uz mašinu za
pranje veša isporučeni: savijeni nosač
odvodne cevi i posudica za tečna sredstva
za pranje (dostupna samo na nekim
modelima). Savetujemo Vam da sve
isporučene delove pažljivo čuvate.
Sadržaj
1. OPŠTA SIGURNOSNA PRAVILA
Svaki naš proizvod označen je jedinstvenim
16-cifrenim brojem, to je „serijski broj“ i utisnut
je na nalepnici koja se nalazi na samom
uređaju (u predelu vrata mašine za pranje
veša) ili se nalazi priložen u koverti uz svu
ostalu dokumentaciju, koju ćete pronaći
unutar uređaja. Taj broj je i svojevrsna
identifikacijska oznaka proizvoda koja će
Vam trebati pri registraciji proizvoda ili u
kontaktu sa ovlašćenim Candy servisom.
2. INSTALACIJA
3. PRAKTIČNI SAVETI
4. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
5. KRATKA UPUTSTVA ZA UPOTREBU
MAŠINE ZA PRANJE VEŠA
6. KONTROLE I PROGRAMI PRANJA
7. OVLAŠĆENI SERVIS I GARANCIJA
82
l Pazite na decu i držite ih pod
1. OPŠTA SIGURNOSNA
PRAVILA
nadzorom kako se ne bi igrala sa
uređajem.
l Ovaj uređaj je namenjen isključivo
l Decu mlađu od 3 godine ne
za kućnu upotrebu ili za slične
namene kao što su:
− za pranje odeće zaposlenih u
prodavnicama, kancelarijama i sl;
− za pranje odeće zaposlenih u manjim
privrednim društvima, vikendicama i sl;
− za pranje odeće gostiju u: hostelima,
motelima, prenoćištima i sl.
Ovaj uređaj namenjen je isključivo
za korišćenje u domaćinstvima za
uobičajene kućne poslove i nije
namenjen za drugo korišćenje kao
što su na pr. profesionalne, č ak i
ako ga za tu svrhu koriste stručnjaci
ili posebno obučeni korisnici.
Korišćenje koje nije u skladu sa
ovim uputstvom može smanjiti radni
vek uređaja ili dovesti do ukidanja
garancije od strane proizvođača.
Bilo koji kvar ili šteta na uređaju koja
je proizašla zbog neprimerenog
korišćenja ili onoga koje nije u skladu
sa korišćenjem u domaćinstvu (čak
iako se uređaj nalazi u domaćinstvu)
neće biti prihvaćena od strane
proizvođača u garantnom roku.
puštajte blizu mašine za pranje
veša, osim ako nisu pod
konstantnim nadzorom.
l U
slučaju
oštećenja
glavnog
električnog kabla, zamena kabla mora
biti izvršena od strane ovlašćenog
servisa kako bi se sprečila opasnost
po korisnika.
l Koristite isključivo novi komplet
l Pritisak vode mora biti izmedju
0,05 MPa i 0,8 MPa.
l Ako je mašina za pranje veša
postavljena na tepih ili sličnu
podlogu, vodite računa da ne
blokirate otvore za ventilaciju na
dnu uređaja.
l Opcija “isključeno” (OFF) postiže se
okretanjem dugmeta programatora na
željeni položaj. Svaki drugi položaj
dugmeta na programatoru ostavlja
mašinu za pranje veša “uključenom”
(ON).
l Deca starija od 8 godina, kao i osobe
sa umanjenom fizičkim i mentalnim
sposobnostima; ili nedostakom
iskustva i znanja – mogu da koriste
ovaj uredjaj isključivo uz nadzor ili
nakon dobijanja instrukcija u vezi
bezbednog korišćenja uredjaja i
pripadajućih rizika. Deca ne smeju da
se igraju ovim uredjajem. Čišćenje i
održavanje ovog uredjaja se ne sme
poveravati deci bez nadzora.
l Nakon
instalacije i postavljanja
uređaja na mesto gde će stalno
stajati, utikač i utičnica moraju uvek
biti dostupni.
l Maksimalan kapacitet suvog veša
zavisi od modela koji se koristi
(vidite kontrolnu tablu mašine).
83
SR
cevi (dovodnu i odvodnu) koje su
isporučene uz uređaj, nemojte
koristiti strari komplet cevi.
l Dokumentaciju o proizvodu možete
pronaći i na web stranici proizvođaća.
vrlo teška i savetujemo da je uvek
nose dve osobe.
l U slučaju kvara ili nepravilnog
Sigurnosna uputstva
l Pre
čišćenja ili održavanja,
izvadite utikač iz utičnice i
zatvorite dovod vode.
l Budite sigurni da je električna
instalacija u Vašoj kući ili stanu
UZEMLJENA.
U
suprotnom
zatražite pomoć ili savet od
kvalifikovanog električara.
l Ne spajajte uređaj na električnu
rada, isključite iz struje mašinu za
pranje veša i zatvorite dovod
vode. Ne dirajte uređaj i ne
pokušavajte da ga popravite sami
već se obratite ovlašćenom
servisu i uvek zahtevajte ugradnju
originalnih
rezervnih
delova.
Nepoštovanje
uputstva
za
upotrebu može uticati na siguran
rad uređaja i sigurnost samog
korisnika.
mrežu preko produžnih kablova,
višestrukih utičnica ili raznih
ispravljača.
UPOZORENJE:
Tokom ciklusa pranja, voda u
mašini za pranje veša može
dostići vrlo visoku temperaturu.
l Pre otvaranja vrata mašine za
pranje veša, proverite da u bubnju
nema vode.
l Kada isključite uređaj nemojte vući
električni kabl ili sam uređaj.
l Ne
izlažite
veš
mašinu
vremenskim uslovima: kiši, vlazi,
direktnoj sunčevoj svetlosti.
l Pri
prenošenju ili pomeranju,
nemojte veš mašinu držati za
dugmiće na kontrolnoj tabli ili za
fioku
za
deterdžent.
Tokom
prenošenja
nikada
nemojte
naslanjati vrata veš mašine na
transportna kolica. Veš mašina je
84
Uređaj je izrađen u skladu sa
evropskim propisima:
l 2006/95/EC (LVD);
l 2004/108/EC (EMC);
l 2009/125/EC (ErP);
l 2011/65/EU (RoHS);
te kasnijim izmenama i
dopunama.
2. INSTALACIJA
l Presecite
trake
kojima
su
pričvršćene cevi i električni kabl,
ali budite oprezni da ih ne oštetite.
1
A
B
A
B
l Odšrafite 2 ili 4 (A) šrafa na
zadnjoj strani uređaja i uklonite 2
ili 4 podloške (B) kako je
prikazano na slici 1.
B
B
A
A
l Zatvorite 2 ili 4 otvora korišćenjem
isporučenih poklopaca (koji
nalaze
u
koverti
dokumentacijom).
se
sa
l Ako je Vaša mašina za pranje veša
l Na nekim modelima mašina za
SR
ugradna, nakon što presečete
trake, odšrafite 3 ili 4 šrafa (A) i
uklonite 3 ili 4 podloške (B).
2
pranje veša jedna ili više
podložaka
će
pasti
unutar
uređaja, nagnite mašinu za pranje
veša napred, ka sebi i uklonite ih.
Zatvorite
otvore
korišćenjem
isporučenih poklopaca (nalaze se
u koverti sa dokumentacijom).
A
1
2
3
B
UPOZORENJE:
Materijal od ambalaže (stiropor,
najlon i sl.) neka bude van
domašaja dece jer može biti
opasan.
l Postavite
ploču od valovitog
materijala na dno uređaja, kao što
je prikazano na slici 2 (zavisno
od modela uređaja, uzmite u obzir
verziju A, B ili C).
C
3
2
85
1
Spajanje na vodovodnu mrežu
3
l Spojite dovodnu cev na slavinu. Za odvod
vode iz uređaja koristite
isporučenu cev (sl. 3).
isključivo
NE OTVARAJTE SLAVINU (pre nego što
pažljivo pročitate uputstvo za upotrebu).
l Neki modeli mašina za pranje veša mogu
imati uključene jednu ili više od sledećih
mogućnosti:
4
l VRUĆA
I HLADNA VODA (sl. 4):
Spajanjem na vodovodnu instalaciju sa
priključkom na toplu i hladnu vodu može se
postići veća ušteda u potrošnji električne
energije. Spojite sivu cev na slavinu za
hladnu vodu
a crvenu na slavinu za toplu
vodu. Mašina za pranje veša se može
spojiti samo na hladnu vodu, u tom slučaju
neki programi pranja možda će se pokrenuti
nekoliko minuta kasnije.
1
5
6
B
l AQUASTOP (sl. 5): Uređaj koji je ugrađen
na dovodnu cev zaustavlja dovod vode u
slučaju da se cev ošteti; u takvom slučaju na
prozorčiću “A” prikazaće se crvena oznaka i
cev mora biti zamenjena. Kako biste odvrnuli
maticu, pritisnite taster – osigurač “B”.
l AQUAPROTECT, DOVODNA CEV SA
ZAŠTITOM (sl. 6): Ako glavna unutrašnja
cev “A” curi, voda će se zadržati u providnoj
zaštitnoj cevi “B” kako bi se omogućilo da se
ciklus pranja u potpunosti završi. Nakon
završetka pranja, kontaktirajte ovlašćeni
servis kako biste zamenili dovodnu cev.
A
B
A
7
Pozicioniranje
l Budite oprezni i proverite da dovodna i
86
min 4 cm
max 100 cm
odvodna cev nisu previše savijene ili
pritisnute od strane okolnih predmeta ili
zida. Odvodnu cev možete postaviti preko
lavaboa ili wc šolje ili spojiti na zidni odvod
vode koji mora biti najmanje 50 cm visine i
većeg prostora od odvodne cevi (sl.7).
+2,6 mt
max
min 50 cm
max 85 cm
l Izravnajte veš mašinu pomoću okretljivih
nožica slika 8:
a.okrenite maticu udesno da otpustite šraf;
b.okrećite nožicu da povisite ili snizite veš
mašinu, sve dok ne bude čvrsto prijanjala
na pod;
c.učvrstite nožice tako da zategnete maticu,
sve dok ne bude lepo.
l prijanjala uz desno dno veš mašine.
8
A
B
UPOZORENJE:
Kontaktirajte ovlašćeni servis u slučaju
da je potrbno zameniti glavni električni
kabl.
C
Fioka za deterdžent
9
1
2
UPOZORENJE:
U ovoj pregradi koristite samo tečna
sredstva; veš mašina je podešena da
u svakom ciklusu pranja automatski
uzima dodatke pri zadnjem ispiranju.
l pregrada “2”: deterdžent za glavno
10
pranje.
Posuda za tečni deterdžent isporučena je
samo uz neke modele veš mašina (sl. 10).
Ako je želite koristiti, stavite posudicu u
pregradu 2. Samo na taj način će tečni
deterdžent ući u bubanj na vreme. Posudica
se može koristiti i za beljenje veša ako je
odabran program isprianje (rinse).
UPOZORENJE:
Neke vrste deterdženata se teško
otapaju. Pri korišćenju takve vrste
deterdženata koristite posebnu posudu
koja se stavlja direktno u bubanj veš
mašine (primer na slici 11).
11
87
SR
Fioka za deterdžent podeljena je na 3
pregrade slika 9:
l pregrada “1”: deterdžent za predpranje;
l pregrada
“ ”:
posebni
dodaci,
omekšivači, sredstva za izbeljivanje itd;
Da li je potrebno pranje vrelom vodom?
3. PRAKTIČNI SAVETI
l Da biste izbegli pranje na visokim
Saveti za pripremu veša
UPOZORENJE: pre stavljanja veša u veš
mašinu, učinite sledeće:
- ukolnite sa veša sve metalne predmete
kao što su: kopče, sigurnosne igle, metalni
novac iz džepova i sl.
- zakopčajte dugmad na posteljini, zatvorite
patentne zatvarače, zavežite pojaseve i
duge trake na odeći;
- uklonite kopče/držače sa zavesa;
- pažljivo pročitajte uputstvo za pranje koje se
nalazi na etikatema na odeći;
- za uklanjanje fleka koristite posebna
sredstva.
l kada perete manje prostirke, pokrivače
za krevete u drugi teži veš, savetujemo
da izbegavate centrifugiranje.
l vunenu odeću i druge vunene predmete
perite u veš mašini samo ako imaju
oznaku : “čista vuna”, “ne oduzima sjaj” ili
“moguće pranje u mašini za pranje veša”.
Korisni saveti za korisnika
Saveti za ekonomično i ekološko korišćenje
Vaše mašine za pranje veša.
Najveća količina veša za pranje
l Najbolju efikasnost u potrošnji električne
energije, vode i deterdženta možete
postići ako veš mašinu napunite s
maksimalno preporučenom količinom
veša. Sa potpuno napunjenom mašinom
uštedećete i do 50% električne energije,
umesto da perete dva polovična punjenja.
Da li je potrebno predpranje?
temperaturama, mrlje na odeći prethodno
obradite sredstvom za uklanjanje fleka ili
potapanjem takve odeće pre pranja.
Uštedite do 50% električne energije
pranjem na 60°C.
Pročitajte niže navedena kratka uputstva
sa savetima i preporukama za korišćenje
deterdženta na različitim temperaturama
pranja. U bilo kom slučaju, uvek pročitajte
uputstvo za ispravno korišćenje i doziranje
koje se nalazi na ambalaži deterdženta.
Kada perete jako prljav beli veš
savetujemo korišćenje programa za
pamuk na 60°C ili više stepeni i uobičajeni
deterdžent u obliku praška koji sadrži i
dodatke za beljenje veša. Takvi deterdženti
već na srednjim/visokim temperaturama
pružaju odlične rezultate pranja.
Za pranje između 40°C i 60°C koristite
deterdžente koji su odgovarajući prema
vrsti tkanina i nivou zaprljanosti veša.
Uobičajeni deterdženti u obliku praška
prikladni su za bele tkanine postojanih
boja s većim nivoom zapljanosti veša,
dok su tečni deterdženti ili deterdženti u
obliku praška koji pružaju zaštitu boji
prikladniji za obojene tkanine i niži nivo
zaprljanosti veša.
Za pranje na temperaturama ispod
40°C preporučujemo korišćenje tečnih
deterdženata ili deterdženata koji su
posebno označeni kao prikladni za
pranje na niskim temperaturama.
l Samo za jako prljav veš! UŠTEDITE
deterdžent, vreme, vodu i između 5 do
15% na potrošnju električne energije ako
za manje ili uobičajeno prljav veš NE
koristite predpranje.
88
Za pranje vune ili svile, koristite
isključivo deterdžente koji su posebno
namenjeni za takve vrste tkanina.
l Ponovite
4. ČIŠĆENJE I
ODRŽAVANJE
prethodne korake obrnutim
redom da ponovo namestite sve delove.
Za spoljno pranje površina mašina za veš,
koristite mekanu krpu, izbegavajte oštra/gruba
sredstva (na pr. vim) ili sredstva na bazi
alkohola i sl. Za uobičajeno čišćenje i
održavanje, mašina za pranje veša ne
zahteva posebnu brigu, povremeno operite
fioku za deterdžent i očistite filter. Saveti kako
pripremiti mašinu za pranje veša, ako ne
nameravate da je koristite duže vreme su
dalje u nastavku.
Čišćenje fioke za deterdžent
povremeno operete kako biste sprečili
taloženje ostataka deterdženta i drugih
sredstava za pranje veša.
l Ako uređaj ne nameravate da koristite
neko vreme (a pogotovo ako ako će biti
smešten u prostoriji koja se ne greje) ili
ako planirate da ga premestite, postupite
na sledeći način.
l Pažljivo izvucite fioku za deterdžent iz
veš mašine (bez upotrebe preterane sile).
Operite fioku vodom i vratite je nazad u
veš mašinu.
l Isključite glavni električni kabl
l Ispustite svu vodu iz odvodne cevi.
Čišćenje filtera
l Odspojite dovodnu cev sa slavine i
ispustite svu vodu.
l Da ne dođe do začepljenja odvoda vode
u veš mašini ugrađen je i poseban filter
koji zadržava predmete poput metalnog
novca, dugmića, ostataka tkanine, kose i
sl.
l Osigurajte cevi tako što ćete ih oblepiti
lepljivom trakom.
l Dostupno samo na nekim modelima:
izvucite rebrasto crevo, ukolnite graničnik
i ispustite vodu u posudu.
l Za sakupljanje vode koja će isteći iz filtera (ili
cevi) podmetnite posudicu ili suvu krpu.
l Okrenite filter ulevo dok se ne zaustavi
željeni položaj.
l Izvucite i očistite filter, nakon čišćenja
vratite filter u izvorni položaj tako da ga
okrećete udesno.
89
SR
Priprema veš mašine u slučaju
dužeg nekorišćenja/preseljenja
l Savetujemo da fioku za deterdžent
5. KRATKA UPUTSTVA ZA
UPOTREBU MAŠINE ZA
PRANJE VEŠA
6. KONTROLE I PROGRAMI
PRANJA
Ova mašina za pranje veša automatski
prilagođava nivo vode prema vrsti i količini
veša u veš mašini. Ta mogućnost doprinosi
manjoj potrošnji električne energije i osetno
smanjuje vreme pranja.
A
Izbor peograma pranja
l Uključite veš mašinu i odaberite poreban
L
program pranja.
l Odredite temperaturu pranja i prema
potrebi možete pritisnuti opcijski taster.
l Pritisnite
taster
pokrenete pranje.
START/PAUZA
M
B
da
C
U slučaju da tokom rada mašine za pranje veša
iz bilo kog razloga nestane električne energije,
postavke programa pranja ć e se sačuvati u
posebnoj memoriji, tako da će nakon povratka
električne energije, veš mašina nastaviti da radi
od onog mesta na kome je stala.
l Nakon što se program pranja završi
prikazaće se na ekranu „end“ (kraj) ili će
se isključiti određeni svetlosni indikator.
D
E
F
G
H
I
A Regulator za izbor programa
sa pozicijom OFF (isključeno)
B Dugme START/PAUZA
C Dugme za IZBOR BRZINE
CENTRIFUGE
D Dugme za IZBOR TEMPERATURE
E Dugme za ODLOŽENI START
F Dugme za BIRANJE INTENZITETA
PRANJA
Sačekajte da se isključi svetlosni
indikator „zaključanih vrata“ oko 2
minute nakon završetka programa pranja.
l Isključite veš mašinu.
Za bilo kakvu vrstu pranja proverite
tabelu programa I pratite korake koje
nalaže uputstvo.
Tehnički podaci
Pritisak vode:
min 0,05 Mpa
max 0,8 Mpa
Centrifuga r.p.m.:
pogledajte podatke na pločici
Električna snaga / Snaga osigurača apm/
Napon:
pogledajte podatke na pločici
90
G
H
I
L
M
Dugme za DODATNO ISPIRANJE
Dugme OPCIONIH FUNKCIJE
Dugme za LAKO PEGLANJE
Digitalni displej
Svetlosni indikator za BEZBEDNO
OTVARANJE VRATA
Dugme START/PAUZA
UPOZORENJE:
Ne dirajte displej pri uključivanju
mašine u struju, zato što mašina
tokom prvih par sekundipodešava
sistem: u slučaju da ga dodirnete,
mašina možda neće raditi pravilno. U
tom slučaju je isključite iz struje i
uključite je ponovo.
Zatvorite
vrata
PRE
dugmeta START/PAUZA.
pritiskanja
l Pritisnite START kako biste pokrenuli
izabrani program.
Kada pritisnete dugme START/PAUZA
biće potrebno nekoliko sekundi da se
program pokrene.
Otvaranje vrata
Poseban sigurnosni sistem sprečava
otvaranje vrata neposredno po
završetku ciklusa.
Sačekajte 2 minuta po završetku
ciklusa da se lampica za bezbedno
otvaranje vrata ugasi i tek nakon toga
otvorite vrata.
DODAJTE ILI UKLONITE VEŠ NAKON
ŠTO STE PRETHODNO POKRENULI
PROGRAM (PAUZA)
oko 2 sekunde, svetlosni indikator i
indikator preostalog vremena pranja će
zasvetleti, pokazujući da je mašina
zaustavljena (pauzirana).
Regulator za izbor programa sa
pozicijom OFF (isključeno)
l Sačekajte 2 minuta pre nego što
sigurnosni mehanizam otključa vrata.
Kada je regulator za izbor programa
uključen na ekranu će zasvetleti izabrani
program. Kako bi se uštedela električna
energija osvetljenost displeja će se
umanjiti.
Napomena: Kako biste isključili mašinu
regulator za izbor programa postavite u
poziciju “OFF”.
l Nakon što ste dodali ili uklonili željeni veš,
zatvorite vrata i pritisnite dugme
START/PAUZA (program će nastavite sa
mesta odakle je prethodno prekinut).
PREKID PROGRAMA
l Kako biste poništili program, podesite
regulator za izbor programa na poziciju
OFF.
l Pritisnite dugme START/PAUZA kako bi
izabrani ciklus mogao da počne.
l Izaberite drugi program.
l Jednom kada izaberete program, regulator
l Postavite regulator za izbor programa u
za izbor programa se neće pomerati dok se
ciklus ne završi.
poziciju OFF.
l Mašinu isključite okrećuči regulator na
poziciju OFF.
Izaberite opcioni program pre nego što
pritisnete dugme START/PAUZA.
Ako opcija koju ste izabrali nije
kompatibilna sa izabranim programom,
simbol te opcije na ekranu ć e prvo
zatreptati, a potom se isključiti.
Regulator za izbor programa mora biti
vraćen u položaj OFF na kraju svakog
ciklusa pranja ili pre izbora narednog
programa.
91
SR
l Pritisnite i držite dugme START/PAUZA
Dugme
za
CENTRIFUGE
IZBOR
BRZINE
l Pritiskom na ovo dugme moguće je smanjiti
maksimalnu brzinu centrifuge, a po želji
možete ovu opciju i sasvim isključiti .
l Kako biste ponovo aktivirali ovu opciju
pritiskajte dugme dok ne budete podesili
željenu jačinu centrifuge.
Kako biste sprečili oštećenja tkanina,
nije
moguće
povećati
brzinu
centrifuge od one koja je automatski
podešena prilikom izbora programa.
l Moguće je promeniti brzinu centrifuge, a
da prethodno ne zaustavljate mašinu.
- Podesite željeni program.
- Pritisnite dugme za odloženi start
jednom kako biste ga aktivirali (na
ekranu će se prikazati oznaka h00), a
zatim ga ponovo pritisnite kako biste
odložili pranje za 1 sat (na ekranu će se
pojaviti
oznaka
h01).
Odlaganje
programa se pomera za 1 sat svaki put
kada pritisnete dugme, sve dok se
oznaka h24 ne pojavi na ekranu, nakon
čega ć ete pritiskom na dugme sat
ponovo vratiti na nulu.
- Kako biste potvrdili izabranu postavku
pritisnite dugme START/PAUZA (svetlo
na ekranu će automatski početi da
trepće). Nakon što se odbrojavanje
završi, program ć e se automatski
pokrenuti.
l Možete
poništiti opciju ODLOŽENI
START okretanjem regulatora na poziciju
OFF.
Mašina je opremljena posebnim
elektronskim uređajem koji sprečava
aktiviranje centrifuge u slučaju da veš
nije dobro raspoređen u bubnju.
Ovaj uređaj smanjuje buku i vibracije i
na taj način produžava životni vek
Vašeg aparata.
Ako dođe do nestanka struje ili bilo
kakve pauze u napajanju za vreme rada
mašine, posebna memorija će sačuvati
izabrani program, a nakon povratka
struje mašina ć e nastaviti sa radom
tačno od mesta na kom je prethodno
stala.
Dugme za IZBOR TEMPERATURE
l Ovo dugme vam omogućava promenu
temperature pranja.
l Kako bi sačuvali tkanine, nemoguće je
povisiti temperaturu preko najviše dozvoljene
za svaki program.
Dugme za BIRANJE INTENZITETA
PRANJA
l Biranjem ovog dugmeta postoji izbor od 3
nivoa intenziteta pranja u zavisnosti od
zaprljanosti veša (može se koristiti samo
na pojedinim programima prikazanim na
tabeli programa)
Dugme za ODLOŽENI START
l Kada izaberete program, simbol na
l Ovo dugme Vam omogućava da odložite
ciklus pranja do 24h.
l Kako
biste odložili početak pranja,
molimo Vas da pratite sledeća uputstva:
92
displeju će automatski prikazati nivo
zaprljanosti veša podešen za taj program.
l Odabirom drugog nivoa zaprljanosti veša
simbol će se promeniti u odgovarajući.
- NOĆNI CIKLUS PRANJA
l Ova opcija smanjuje brzinu centrifuge na
400 obrtaja, a gde je moguće, povećava
nivo vode tokom ispiranja i zadržava veš
natopljen u vodi nakon poslednjeg
ispiranja, kako bi se vlakna pravilno
rasporedila.
Dugme za DODATNO ISPIRANJE
l Ovo dugme Vam omogućava dodatno
ispiranje na kraju standardnog ciklusa
pranja i ispiranja. Maksimalni broj
dodatnih ispiranja zavisi od izabranog
programa.
l Tokom faze u kojoj je veš natopljen u
vodi, odgovarajući simbol na ekranu će
treperiti kako bi prikazao da je mašina
spremna za poslednju fazu programa.
l Ova funkcija je namenjena osobama sa
osetljivom kožom, kojima i najmanja
količina deterdženta može izazvati
iritacije ili alergije.
l Pritisnite ovo dugme kako biste završili
ciklus izbacivenjem vode i centrifugom
(koja može biti isključena ili smanjena
prikladnim dugmetom).
l Ovu opciju preporučujemo pri pranju
dečije odeće. Takođe, preporučujemo u
slučaju pranja veoma zaprljanog veša, ili
pri pranju peškira i drugih tkanina, čija
vlakna imaju tendenciju da zadržavaju
deterdžent više od ostalih.
izbacuje tiho, što čini ovu opciju idealnom
za pranje noću.
Dugme OPCIONIH FUNKCIJE
Dugme za LAKO PEGLANJE
Ovo dugme možete izabrati 3 različite
opcije:
- PRETPRANJE
l Ova opcija vam omogućava da uključite
pretpranje i posebno je korisna za veoma
zaprljan veš (može biti korišćena samo
na pojedinim programima prikazanim na
tabeli programa).
l Preporučujemo da u odeljak za pretpranje
Ova funkcija vam omogućava minimalno
gužvanje veša.
Može biti korišćena na programima za
mešane tkanine, osetljive tkanine i vunu,
ona
eliminiše
medjucentrifuge.
Na
programu za mešane tkanine ova opcija
skraćuje centrifugu, a na programu za
delikatne tkanine i vunu mašina neće
izbaciti vodu. Pritiskom na dugme LAKO
PEGLANJE mašina će izbaciti vodu i
odraditi poslednju centrifuge.
stavite samo 20% preporučene količine
deterdženta prikazane na pakovanju.
Tokom poslednje faze pranja, svetlosni
indikatror će trepereti pokazujući da je
mašina zaustavljena (pauzirana).
Pritiskom na dugme, mašina će izbaciti
vodu i odraditi poslednju centrifugu.
- HIGIJENSKI PROGRAM
l Ova opcija vam omogućava higijensku
čistoću veša, a program pranja dostiže
temperaturu od 60°C.
93
SR
l Zahvaljujući elektronskoj kontroli, voda se
2) BRZINA CENTRIFUGE
Digitalni displej
2
Indikator na displeju Vam omogućava da
stalno budete informisani o statusu mašine.
2
3
4
5
6
Na ovom delu ekrana je prikazana brzina
centrifuge koja može biti promenjena
odgovarajućim dugmetom.
7
1
3) TEMPERATURA PRANJA
8
3
9 10
1) SVETLOSNI INDIKATOR ZA BEZBEDNO
OTVARANJE VRATA
1
Na ovom delu ekrana je prikazana
temperatura pranja, i (gde je dostupna)
može biti promenjena odgovarajućim
dugmetom.
4) DUŽINA CIKLUSA
l Ovaj simbol se aktivira nakon zatvaranja
4
vrata, a nakon startovanja programa.
Zatvorite vrata PRE pritiskanja
dugmeta START/PAUZA.
l Kada odaberete program displej će
l Kada pritisnete dugme START/PAUZA
sa zatvorenim vratima, ovaj indikator ć e
prvo treperiti, a potom konstantno svetleti.
automatski prikazati dužinu trajanja
ciklusa, koji može da varira u zavisnosti
od izabranih opcija.
l Jednom kada se pokrene program bićete
stalno obaveštavani o trajanju odabranog
ciklusa.
Ako vrata nisu pravilno zatvorena,
svetlo ć e nastaviti da treperi oko 7
sekundi, posle č ega ć e komanda
START automatski biti ukinuta. U
ovom
slučaju,
zatvorite
vrata
pravilno, a zatim ponovo pritisnite
dugme START/PAUZA.
l Uređaj proračunava vreme do kraja
izabranog ciklusa na osnovu standardnog
punjenja. Tokom ciklusa aparat redukuje
vreme na osnovu njenog opterećenja.
5) INTENZITET PRANJA
l Poseban sigurnosni sistem sprečava
otvaranje vrata neposredno nakon
završetka ciklusa. Sačekajte 2 minute
nakon što se ciklus pranja završi i
svetlosni indikator ugasi. Na kraju ciklusa
regulator za izbor programa postavite u
poziciju OFF.
94
5
{
l Kada izaberete program, simbol na
ekranu će automatski prikazati nivo
zaprljanosti podešen za taj program.
l Odabirom
10) Kg Check (funkcija aktivna samo na
programima za Pamuk i Sintetiku)
drugog nivoa zaprljanosti
prikazaće se odgovarajući simbol.
6) DODATNO ISPIRANJE
10
l Tokom prvih minuta ciklusa, indikator za
{
"Kg Check" će biti uključen dok
inteligenti senzor meri veš i podešava
dužinu pranja, kao i potrošnju vode i
struje.
6
Brojevi na ekranu prikazuje broj dodatnih
ispiranja koje ste izabrali odgovarajućim
dugmetom.
l Tokom svakog dela ciklusa "Kg Check"
dozvoljava nadzor nad vešom u bubnju i
u prvim minutima ciklusa:
7) OPCIJE
7
količinu
potrebne
vode
za
- određuje dužinu pranja;
Simboli na ekranu prikazuju opciju koja
može
biti
izabrana
odgovarajućim
dugmetom (PRETPRANJE, HIGIJENSKI
PROGRAM i NOĆNI CIKLUS PRANJA).
- kontroliše
ispiranje
prema
vrsti
materijala koji je izabran za pranje;
- reguliše ritam okretanja bubnja prema
vrsti materijala koji se pere;
8) Wi-Fi (samo za pojedine modele)
- prepoznaje prisutnost pene i ako treba
povećava količinu vode pri ispiranju;
8
- podešava brzinu centrifuge prema
stvarima u bubnju, kako bi izbegla
disbalans pri centrifugiranju.
l Na modelima sa Wi-Fi opcijom, ovaj
simbol prikazuje da Wi-Fi sistem radi.
l Za ostale informacije o Wi-Fi sistemu
postoji posebno uputstvo u mašini.
9) ODLOŽENI START
9
Ovaj simbol treperi kada je izabrana opcija
"Odloženi start".
95
SR
}
- reguliše
pranje;
Tabela programa
2
TEMP.°C
kg *
(MAX.)
PROGRAM
Preporučeno
Max.
Perfect 20°C
1) 3,5
Mix & Wash
4
4,5
5,5
20°
20°
Intenzivan 40°C 1) 3,5
4
4,5
5,5
40°
40°
Higijenski 60°C
3,5
4
4,5
5,5
60°
60°
Perfect Rapid
59 Min
1,5
2
2,5
3
40°
40°
Brzi program
30 min.
1,5
2
2,5
2,5
30°
30°
Brzi program
14 min.
1
1
1
1,5
30°
30°
4
4,5
5,5
60°
60°
Baby
1) 3,5
1
DETERDŽENT
2
1
Ispiranje
-
-
-
-
-
-
Centrifuga i Samo
ispuštanje vode
-
-
-
-
-
-
Ručno pranje/Svila
1
2
2
2
30°
30°
Vuna
1
2
2
2
40°
40°
Osetljive tkanine
2
2
2,5
2,5
40°
40°
3
3,5
4
40°
60°
( )
Mešani veš 1) 2,5
Pamuk
**
1)
5
6
7
8
40°
60°
( )
Beli veš
1)
5
6
7
8
60°
90°
( )
96
Prekomerno doziranje deterdženta može
izazvati prekomerno stvaranje pene. U
slučaju da uređaj detektuje prisustvo
prekomerne
pene,
može
doći
do
automatskog isključivanja centrifuge ili do
produžavanja trajanja ciklusa, a samim tim i
povećanja potrošnje vode.
Molimo Vas da pažljivo pročitate sledeće
napomene:
* Maksimalan kapacitet suvog veša zavisi
od modela koji se koristi (vidite kontrolnu
tablu mašine).
**
STANDARDNI
PROGRAM
PRANJE
PAMUKA
PREMA
PROPISIMA BR. 1015/2010 I
1061/2010
Samo u slučaju ako je prethodno
izabrana opcija PREDPRANJE
(samo za programe na kojima je
dostupna opcija PREDPRANJE).
(Samo za modele za posudom
za tečni deterdžent)
Pre pranja potrebno je sa odeće
ukloniti tvrdokorne mrlje. Mrlje
Vam savetujemo da uklonite
tečnim izbeljivačem. Prethodno
uklanjanje mrlja može se izvesti i
u mašini za veš.
Sipajte izbeljivač u posudu za
tečni deterdžent, koji se nalazi u
odeljku obeleženim brojem “2” i
podesite na poseban program za
ISPIRANJE.
Kada se ova faza pranja završi,
dugme
za
izbor
programa
obavezno postavite u položaj
OFF, dodajte preostale tkanine i
nastavite sa normalnim pranjem
na najoptimalnijem programu.
ZA
EU
BR.
PROGRAM ZA PRANJE PAMUKA NA
TEMPERATURI OD 60°C.
PROGRAM ZA PRANJE PAMUKA NA
TEMPERATURI OD 40°C.
Ovi programi su pogodni za pranje
normalno zaprljanog veša i najefikasniji
su u pogledu kombinovane potrošnje
energije i vode za pranje pamučnog veša.
Ovi programi su osmišljeni kako bi bili
usaglašeni sa temperaturom za pranje
navedenim na odeći, a stvarna
temperatura vode može se neznatno
razlikovati od navedene temperature
ciklusa.
1)
Brzina centrifuge se može smanjiti, tako da
odgovara smernicama navedenim na etiketi
odeće, ali možete i potpuno isključiti
centrifugu za pranje vrlo osetljivih tkanina.
Ovu funkciju ponovo možete aktivirati
pritiskom na dugme za IZBOR BRZINE
CENTRIFUGE.
Ako na odeći nije ukazana konkretna
informacija, moguće je koristiti maksimalnu
centrifugu koja je propisana izabranim
programom.
97
Za prikazane programe možete
podesiti dužinu i intenzitet
programa korišćenjem dugmeta za
BIRANJE INTENZITETA PRANJA.
SR
( )
Izbor programa
Kako biste oprali različite vrste tkanina, kao
i različite nivoe zaprljanosti veša, mašina za
veš ima posebne programe kako bi
zadovoljila sve Vaše potrebe pranja
(pogledajte tabelu).
Mix Power System +
Ova mašina je opremljena inovativnim
sistemom za mešanje vode i deterdženta
pre ulaska u bubanj. Nakon mešanja, sprej
pod visokim pritiskom prska mešavinu
direktno u veš.
Na početku ciklusa pranja, sprej koji pod
visokim pritiskom prska mešavinu vode i
deterdženta direktno u veš će olakšati
prodiranje rastvora kroz vlakna, temeljno
uklanjajući prljavštinu i obezbeđujući najbolji
rezultat pranja.
Tokom ispiranja, "Mix Power System +"
omogućava temeljno otklanjanje ostataka
deterdženta zahvaljujući jakom mlazu čiste
vode koju prska direktno na veš.
Perfect 20°C – Mix & Wash
Ova inovativna "Mix Power System +"
tehnologija
vam
omogućava
pranje
materijala kao što su pamuk, sintetika i
mešane tkanine na 20°C sa rezultatom
standardnog pranja na 40°C.
Potrošnja el. energije pri ovom programu je
oko 50% niža u odnosu na standardno
pranje Pamuk 40°C.
Preporučujemo da na ovaj program ne
stavljate više veša od 2/3 kapaciteta
mašine.
Ovaj program spada u sistem "Mix & Wash"
koji vam omogućava pranje različitih
tkanina i boja zajedno.
UPOZORENJE:
Nove obojene stvari uvek treba prvi
put oprati odvojeno.
Intenzivan 40°C
Ovaj program je prikladan za pranje
pamuka i postiže izvanredne rezultate na
40°C, čuvajući tkanine i boje.
Higijenski 60°C
Ovaj program je prikladan za pranje
pamuka i posebno je osmišljen tako da
otkloni i najupornije fleke već na 60°C,
zahvaljujući "Mix Power System +" tehnologiji.
Perfect Rapid 59 Min
Ovaj posebno dizajniran program održava
pranje visokog kvaliteta pri drastičnom
smanjenju vremena pranja. Ovaj program je
dizajniran za manju količinu veša (proverite
tabelu programa).
Brzi program 30 min.
Kompletan ciklus (pranje, ispiranje i
centrifuga). Ovaj program je posebno
pogodan za slabo zaprljan pamuk i sintetiku.
Preporučujemo da na ovom programu
koristite samo 20% standardne količine
deterdženta kako biste izbegli gubitke.
Brzi program 14 min.
Kompletan ciklus (pranje, ispiranje i
centrifuga). Ovaj program je posebno
pogodan za slabo zaprljan pamuk i sintetiku.
Preporučujemo da na ovom programu
koristite samo 20% standardne količine
deterdženta kako biste izbegli gubitke.
Baby
Ovaj program Vam omogućava da perete garderobu
namenjenu bebama podešavanjem programa na
60°C. Veš će biti higijenski opran, dezinfikovan i
savršeno č ist. Za optimalne rezultate dezinfekcije
savetujemo Vam da koristite detardžent u prahu.
Ispiranje
Ovaj program vrši 3 ispiranja pomoću srednje jačine
centrifuge (koja može biti smanjena ili isključena
pomoću odgovarajućeg dugmeta). Koristi se za
ispiranje bilo kojih vrsta tkanina , a idealan je za
ispiranje odeće nakon ručnog pranja.
Centrifuga i Samo ispuštanje vode
Ovaj program završava centrifugu na
najvećoj brzini, što se može smanjiti
korišćenjem dugme za IZBOR BRZINE
CENTRIFUGE ili potpuno izostaviti ako
želite samo ispuštanje vode.
Nikada ne mešajte veš NEPOSTOJANIH
BOJA.
98
Ručno pranje/Svila
Ovaj program Vam omogućava delikatan
ciklus pranja odeće koja je označena
etiketom "samo za ručno pranje", kao i
odeće izrađene od svile.
Mešan veš
Pranje i ispiranje su optimizovani ritmom
okretanja bubnja i nivoom vode. Nežna
centrifuga osigurava smanjeno formiranje
nabora na tkanini.
Vuna
Ovaj program je osmišljen za pranje tkanina
od vune koje su pogodne za pranje u veš
mašini, ali i za ručno pranje.
Pamuk 40°C - 60°C
Ovaj program je pogodan za čišćenje normalno
zaprljanog pamučnog veša i to je najefikasniji
program u pogledu kombinovanja potrošnje
energije i vode za pranje.
Beli veš
Program osmišljen kako bi Vam omogućio
najbolje rezultate pranja. Poslednja centrifuga
sa maksimalnim brzinom omogućava
efikasnije uklanjanje mrlja sa odeće.
SR
Osetljive tkanine
Ovaj program veoma nežno okreće bubanj i
posebno je pogodan za pranje vrlo osetljivih
tkanina. Ciklus pranja i ispiranja se sprovodi sa
visokim nivoom vode, kako bi se obezbedila
najbolja efikasnost pranja.
99
7. OVLAŠĆENI SERVIS I GARANCIJA
Ako smatrate da Vaša mašina za pranje veša ne radi ispravno, a pre nego što pozovote
ovlašćeni servis, pročitajte niže navedene praktične savete, jer neke probleme možete
rešiti sami.
Problem
Mogući uzrok i praktična rešenja
Veš
mašina
ne
radi/ne može da se
pokrene
Proverite da li je ispravno priključena na električnu mrežu.
Proverite da li je uključena.
Proverite da li je željeni program pravilno odabran i da li se veš mašina
pravilno pokrenula.
Proverite ispravnost osigurača ili zidne utičnice, spojite na tu zidnu
utičnicu neki drugi uređaj (npr. lampu)
Možda vrata nisu pravilno zatvorena, otvorite i ponovno zatvorite.
Proverite da li je slavina otvorena.
Proverite da li je dugme za izbor programa pravilno podešen.
Voda ne ulazi u
mašinu za pranje
veša
Veš
mašina
ne
ispušta vodu
Voda curi na pod
oko veš mašine
Veš
mašina
ne
centrifugira
Jake vibracije
centrifugiranju
pri
Trepti oznaka za
grešku
u
radu
(ERROR)
Proverite da filter nije začepljen.
Proverite da odvodna cev nije previše savijena ili pritisnuta od okolnih
predmeta ili zida.
Proverite da u filteru nema stranih predmeta.
To može biti zbog zaptivke između dovodne cijevi i slavine, jače
stegnite dovodnu cev na slavinu ili zamenite zaptivke.
To bi moglo biti iz razloga što voda nije u potpunosti ispražnjena,
pričekajte nekoliko minuta.
Napomena: neki modeli veš mašina imaju funkciju potpunog
isključivanja centrifuge.
Prekomerna količina deterdženta može sprečiti centrifugiranje, kod
narednog pranja smanjite količinu deterdženta.
Veš mašina nije pravilno izravnata, ako je potrebno podesite okretne
nožice kako je navedeno u pripadajućem pasusu.
Proverite da li je uklonjena transportna zaštita.
Veš u bubnju nije ravnomerno raspoređen, uredno složite i rasporedite
veš.
Greška (error) br. 0, 1, 5, 7 or 8 obratite se ovlašćenom servisu.
Greška (error) br. 2, veš mašina ne uzima vodu, proverite da li je
slavina za vodu otvorena.
Greška (error) br. 3 veš mašina ne ispušta vodu, proverite da li
odvodna cev nije previše savijena ili pritisnuta od okolnih predmeta ili
zida.
Greška (error) br. 4, previše vode u veš mašini, zatvorite dovod vode,
obratite se ovlašćenom servisu.
Greška (error) br. 9, isključite veš mašinu, pričekajte 10-15 sekundi i
ponovno pokrenite program pranja.
100
Korišćenje ekoloških deterdženata bez
fosfata može izazvati slijedeće pojave:
Garancija
Proizvod ima garanciju pod uslovima koji
su navedeni u dokumentaciji isporučenoj
uz uređaj. Garantni list mora biti uredno
popunjen i overen kako bi se u slučaju
potrebe pokazao ovlašćenom Candy
servisu. Čuvajte garantni list.
- mutna voda od ispiranja: ova pojava
povezana je s ekološkim deterdžentom i
nema negativni uticaj na delotvornost
ispiranja,
- beli tragovi na vešu nakon pranja: to je
uobičajeno, tkanina nije upila deterdžent,
to ne menja boju tkanine,
- pena u vodi nakon poslednjeg
ispiranja: to ne znači da je ispiranje bilo
loše/nezadovoljavajuće.
- obilna pena: to se često događa zbog
posebnih sastojaka koji se nalaze u
ekološkim deterdžentima i koje je teško
ukloniti iz veša.
U tom slučaju, ponovno ispiranje neće
pomoći za uklanjanje ove pojave.
Ako probleme u radu veš mašine ne
možete rešiti prema prethodnim uputstvima
ili sumnjate u njenu ispravnost, obratite se
u što kraćem roku ovlašćenom Candy
servisu.
Proizvođač ne preuzima odgovornost za
eventualne štampane greške u knjižici koju
ste dobili s ovim proizvodom. Osim toga,
proizvođač takođe zadržava pravo da bez
prethodne najave izvodi promene koje
smatra korisnim za svoje proizvode, a bez
menjanja njihovih važnih karakteristika.
Nakon isteka garancije možete se
registrirovati na Candy servisni sistem kako
biste ostvarili neke besplatne usluge.
Napomena: telefonski pozivi nisu besplatni.
Cena telefonskih poziva zavisi od Vašeg
operateru.
Candy preporučuje da za popravku Vašeg
uređaja uvek zahtevate ugradnju originalnih
rezervnih delova koji se mogu nabaviti u
ovlašćenim servisima.
101
SR
Registrujte Vaš uređaj!
Nemojte gubiti vreme. Registrujte Vašu veš
mašinu odmah i upoznajte se s
pogodnostima na koje imate pravo.
Registrujte se na www.registercandy.com
ili pozivom na telefonski broj naveden u
dokumentaciji.
fkhldsk
fkhldsk
14.07 - 43007493 -
- GVT/GSF MPS (5÷8) -
Download

null