KATALOG
DIGITALNOG RTG APARATA ZA
RADIOGRAFIJU
VISION C
Maj 2014. godine
1
VISION C
– Aparat za direktnu digitalnu radiografiju
VISION C je univerzalni digitalni rendgen aparat za opštu radiografiju, sa direktnom
digitalizacijom slike i plafonskim vešanjem nosača rendgenske cevi, za sve vrste
snimanja pacijenata u ležećem, stojećem ili sedećem položaju, kao i snimanje
pacijenata na radiotransparentnim bolničkim kolicima. Konstrukcijom i tehničkim
karakteristikama ispunjava sve tehničke standarde za pristupačnost i za osobe sa
invaliditetom. Robusna i jednostavna kostrukcija stativa, u kombinaciji sa fiksnim
stolom za pacijenta i portabilnim flet panel detektorom, omogućava lako i brzo
pozicioniranje stativa i pacijenta. Intuitivni softver na srpskom jeziku pruža potpuni
komfor u radu. Proces snimanja je jednostavan i maksimalno automatizovan, tako da
se samo snimanje izvodi na vrlo pojednostavnjen i brz način.
VISION C uređaj pozicioniran za snimanje stojećih pacijenata
VISION C digitalni radiografski aparat, u osnovi sačinjavaju sledeći sklopovi:
1. Fiksni pacijent sto;
2. Vertikalni stativ;
3. Plafonski nosač RTG cevi;
4. Generator;
5. RTG cev;
Katalog
VISION C
6. Digitalni flat panel detektor
7. Akviziciona radna stanica
VisarisAvanse G;
2
1. Fiksni pacijent sto
Sto za pacijenta digitalnog radiografskog rendgen
aparata VISION C ima „plivajuću“ ploču za
postavljanje pacijenta. Poprečna i podužna
pomeranja (manuelno) ploče za pacijenta
blokiraju se elektromagnetnim kočnicama. Kontrola kočnica vrši se komandama preko pedala
u podnožju stola. Raspoloživo uzdužno i poprečno pomeranje same ploče stola pruža
mogućnost za fine korekcije pozicioniranja pacijenta prilikom snimanja. Vertikalno pomeranje
je motorno, a takođe je upravljano pedalama u podnožju stola.
Fiksni pacijent sto - tehnički podaci
Ravna „plivajuća“ ploča pacijent stola sa
uzdužnim i poprečnim pomeranjem
DA
Radijaciona apsorpcija ploče stola (filtracija)
0.9 mm Al eq. na 100 kV
Bucky – mogućnost izmene rešetke
DA
Dimenzije ploče pacijent stola
220 x 80 cm
Maksimalna težina pacijenta
250 kg
Mogućnost fiksiranja u željenoj poziciji
Da, elektromagnetnim
kočnicama
Longitudinalno pomeranje ploče stola
80 cm (±40cm)
Transverzalno pomeranje ploče stola
26 cm (±13cm)
Nožni prekidači za upravljanje svim pomeranjima
stola
DA
Vertikalno pomeranje površine stola,
motorizovana elevacija
32 cm (53 – 85cm)
Nosač flet panel detektora za lateralna snimanja
DA
Rešetka za sprečavanje rasutog zračenja,
uklonjiva od strane operatora
DA
Komora za AEC
5 polja
Katalog
VISION C
3
2. Vertikalni stativ
Vertikalni buki stativ VISION C uređaja omogućava snimanja pacijenata u stojećem stavu na
promenljivoj visini od poda. Vertikalno kretanje je motorizovano.
Bucky sa detektorom može da se zakreće u položaje od -200 do +900 što omogućuje širok
dijapazon dodatnih tehnika snimanja.
Vertikalni stativ – tehnički podaci
Način pričvršćenja
Pričvršćen za pod i zid
Vertikalno motorizovano pomeranje
centra bucky jedinice u odnosu na pod
140 cm (40cm - 180cm)
Ugao nagiba nosača detektora, buckyja
-200 do +900
Minimalno rastojanje od centra
detektora do poda
40 cm
Bucky – mogućnost izmene rešetke
DA, identično sa pacijent stolom
Sistem zaustavljanja u željenom
položaju
Elektromagnetnim kočnicama
Komora za AEC
5 polja
Rešetke za sprečavanje rasutog
zračenja, uklonjiva od strane operatora
DA
Katalog
VISION C
4
3. Plafonski nosač RTG cev
Nosač rendgenske cevi sistema VISION C
Osnovni tehnički nasača rendgenske cevi
Longitudinalno pomeranje rendgenske cevi, ručno
300 cm
Transverzalno pomeranje rendgenske cevi, ručno
220 cm
Vertikalno pomeranje rendgenske cevi,
motorizovano
160 cm
Vertikalno pomeranje cevi automatski prati
kretanje stola po visini i buck-ija održavajući
konstantnu vrednost SID-a
DA
Rotacija rendgenske cevi oko horizontalne ose,
relativno u odnosu kada je kolimator na dole
+1400 /-1800
sa fiksiranim položajima na 00 i ±900
Rotacija rendgenske cevi oko vertikalne ose
+1500 / -1800
Minimalno rastojanje od poda do fokusa cevi
40cm
Pomeranje cevi i nosača kolimatora preko LCD
monitora osetljivog na dodir i preko tastera
DA
Korisnički interfejs na kućištu cevi: LCD kolor
monitor osetljiv na dodir za podešavanje
parametara ekspozicije (kV, mAs), izbor
pregleda, selekciju AEC i prikaz SID (do stola ili
vertikalnog buck-ija).Prikaz pozicije detektora (u
kojem je buck-iju)
DA
Automatski kolimator sa kompenzacijom SID i sa
automatskom motorizovanom filtracijom (tri
filtera koji se postavljaju u zavisnosti od tipa
projekcije tj. organa koji se snima), sa
mogućnošću manuelne korekcije
DA
Katalog
VISION C
5
4. Generator
Visokonaponski visokofrekventni generator VISION C uređaja
kontroliše se programskim putem, preko upravljačko-akvizicione
konzole ili preko touch screen ekrana na nosaču rendgenske cevi.
Generator u potpunosti zadovoljava sve moguće zahteve korisnika u
radiografiji. Karakteristike generatora su prikazane u tabeli.
Karakteristike napajanja i snaga
Snaga
80kW
Napon mreže
400 VAC
Broj faza
3 (trofazno napajanje, 50 Hz)
Automatska kompenzacija napona
 10%
Operativne karakteristike
Mikroprocesorski kontrolisan
Da
Frekvencija ispravljača
240 kHz
Napon ekspozicije u intervalu (kV opseg)
40 – 150 kV
Sklop za ubrzavanje i rotaciju cevi na 9000rpm
DA
Opseg mA
10 – 1000 mA
mAs opseg
0.4 – 1000mAs
Minimalno trajanja ekspozicije
1 ms
Broj anatomskih programa za radiografiju
Preko 100
Automatska kontrola ekspozicije
DA
5. RTG cev
Radiografska cev VISION C uređaja dimenzionisana je
tako da u toku procesa radiografskog snimanja
pacijenata nema potrebe za dodatnim spoljnim
hlađenjem zračnika.
Rendgenska cev/zračnik
Nazivna vrednost fokusa
FI = 0.6mm i FII = 1.2mm
Nazivni napon
40 - 150 kV
Toplotni kapacitet anode
400 kHU
Brzina rotacije anode
9 000 obrtaja/min (brzorotirajuća)
Zaštitni termički prekidač
Ugrađen
Katalog
VISION C
6
6. Flat panel detektor (FPD)
Proizvođač: Perkin Elmer, USA
Model: XRpad 4336
Osnovni tehnički podaci FPD
Karakteristike X-zračenja
Opseg napona pri snimanju
40 – 150 kVp
Tip receptora
Amorfni silicijum
Scintilacioni sloj
CsI (cezijum jodid)
DQE faktor na 0 lp/mm
75%
Specifikacije za vizualizaciju
Veličina piksela
100 m x 100 m
Efektivna površina
35,5 x 43,2 cm
Veličina upotrebljive
matrice slike, rezolucija
3556 x 4320 piksela
A/D konverzija detektora ( skala
nivoa sive )
16 bita
Operativne karakteristike
Tip detektora
Prenosiv, visokoosetljiv, bežični
Vrsta veze/komunikacije
sa ostatkom sistema
Bežična,
Wifi (compliant with 802.11a/b/g/n standard)
Punjač za baterije
DA
Broj mesta za istovremeno
punjenje baterija
2
Katalog
VISION C
7
7. Akviziciona radna stanica, Tip: VisarisAvanse G, Model: F1
Operatorska ili, kako se još naziva akviziciona radna stanica VisarisAvanse G je obavezan
sastavni deo digitalnog rendgen aparata za radiografiju VISION C. Služi za centralizovanu
kontrolu i upravljanje digitalim radiografskim sistemom. Preko nje se vrši centralizovano
upravljanje generatorom (podešavanje ekspozicije, izbor anatomskog programa, ekspozicija),
sistemom za akviziciju i obradu slike (unos podataka, povlačenje radne liste, post-procesiranje
slike i DICOM operacije). Upravljanje se vrši putem računarske konzole (tastatura, miš,
monitor), a sama ekspozicija se (saglasno zahtevima standarda) startuje putem ručnog
prekidača. Izgled operatorske konzole prikazan je na sledećoj slici:
Akviziciona radna stanica
Snimanje pacijenta vrši se na krajnje jednostavan način koji je maksimalno prilagođen
potrebama rendgen tehničara. Softver je na srpskom jeziku Proizvođač se obavezuje da će u
period eksploatacije od 5 godina, apdejtovati softver najkasnije 6 meseci od pojave novije
verzije. Kroz pet jednostavnih koraka, program vodi operatera kroz kompletan proces
vizualizacije rendgenskog snimka. Nakon prvog unosa podataka o pacijentu (preko tastature i
miša), operater može ponovo pristupiti unetim parametrima radi eventualne izmene.
Osnovnih pet koraka pri radu su:
1.
2.
3.
4.
5.
Izbor pacijenta
Izbor projekcija
Snimanje
Obrada slike
Štampanje
7.1. Izbor pacijenta vrši se unosom podataka za novog pacijenta ili preuzimanjem podataka o
pacijentu iz postojeće liste. Listu formira pomoćnik i/ili doktor koji unosi osnovne podatke o
pacijentu, kao i projekcije koje treba snimiti. Za preuzimanjem podataka iz liste može se
Katalog
VISION C
8
koristiti i modul za pretragu. Ekran koji ilustruje unos podataka o pacijentu prikazan je na
sledećoj slici:
DICOM Modality Worklist Integracija
Pored standardnog načina direktnog unosa pacijenata akvizicioni sistem podržava i učitavanje
gotovih Modality Work-lista u DICOM formatu sa DICOM podržanih MWL ili PACS servera.
Interfejs za unos pacijenta podržava jednostavnu pretragu kreiranih MWL-ova prema
podacima o pacijentu ili modalitetu i njihovo direktno učitavanje u radno okruženje. MWL
pretraga na akvizicionom sistemu je ilustrovana gornjom slikom.
Aparat i MWL server razmenjuju informacije o izvršenim koracima procedura - MPPS
(Modality Performed Procedure Step).
7.2. Izbor projekcija omogućava intuitivan izbor anatomije pacijenta i projekcija koje treba
snimiti. Anatomski programator pruža mogućnost direktnog izbora svih standardnih
radiografskih projekcija i automatsko podešavanje na generatoru parametara za snimanje i
podešavanje filtracije na kolimatoru na osnovu izabrane tehnike. Ekran koji ilustruje izbor
projekcija prikazan je na sledećoj slici:
Izbor projekcija i postavka pregleda može biti i automatski urađena ukoliko učitana DICOM
MWL datoteka ima specificirane tehnike snimanja koje će se raditi. U tom slučaju učitavanjem
MWL datoteke se automatski podešavaju željene projekcije u radnoj listi sistema.
Katalog
VISION C
9
7.3. Snimanje omogućava izbor svih parametara snimanja po pojedinoj projekciji (kV, mAs,
mA), tj., predstavlja pandan klasičnim operatorskim kontrolama generatora sa Anatomskim
programatorom. Izbor nivoa doza je takođe omogućen jednostavnim izborom jednog polja na
ekranu (tri nivoa doza za dete i tri nivoa za odraslu osobu). Ovaj meni sa komandama
omogućuje i upravljanje kondicijama snimanja, kao i izbor AEC polja sa povratnom
informacijom o izračenoj dozi, što se za svaku pojedinu projekciju beleži u DICOM atribute.
Ekran koji ilustruje izbor kondicija i samo snimanje pojedinih projekcija prikazan je na sledećoj
slici:
Ako je u sklopu aparata isporučena opcija snimanja dugih anatomija, koristi se mogućnost
sinhronizovanog kratanja vertikalnog stativa duž snimane anatomije i snimanje nekoliko
uzastopnih ekspozicija ( do četiri )koje se posle spajaju u jednu sliku bez gubitka dijagnostičkih
informacija – Stitching.
Na upravljačkom panelu osetljivom na dodir koji je iznad rendgenske cevi, operater dodirne
softverski taster LLE(slika dole, oznaka 1). Time se sistem prebaci u mod za snimanja dugih
anatomija što podrazumeva sinhronizaciju kretanje sistema i zračenja.
Sistem će se pozicionirati u početni polažaj, zračiti, onda pomeriti u sledeću poziciju pa zračiti.
Broj koraka : pozicioniranje- zračenje zavisi od dužine anatomije koju slikamo, tj. na koliko
snimaka staje ta anatomija.
Katalog
VISION C
10
7.4. Obrada slike pruža izvanredne post-processing mogućnosti za vizualizaciju regiona od
interesa (odgovarajući ekran je prikazan na sledećoj slici). Neki od osnovnih alata za rad sa
slikom su sledeći:








Histogram (izbor opsega sive skale slike u kome se najbolje vidi region od interesa);
Flipovanje slike, horizontalno i vertikalno;
Uvećanje, odnosno umanjenje, slike;
Kropovanje regiona od interesa;
Metrika (merenje rastojanja od interesa) ;
Prikaz pozitiva/negativa slike;
Uvećanje pojedinog dela slike (lupa) ;
Arhiviranje slika na PACS server po DICOM standardu i td..
Obrada slike
Softver za optimizaciju kvaliteta slike
Pored standardnih alata za manipulaciju i obradu digitalne radiografske slike, akviziciona
konzola VISION C sistema omogućava i niz specijalizovanih naprednih tehnika obrade slike.
Visaris ß (Beta) algoritam omogućava normalizaciju i harmonizaciju odziva sive skale za široki
dijapazon parametara zračenja omogućavajući time daleko širi efektivni region osetljivosti u
odnosu na konvencionalne i CR sisteme. Time se efektivno postiže prihvatljiv kvalitet slike,
kontrast i osvetljaj u podeksponiranom regionima (ispod dubine prodiranja) i preeksponiranim regionima (preko dubine prodiranja).
Ovom multifrekventnom obradom radiografske slike omogućuje se izražavanje struktura
kostiju i mekih tkiva. Moguće je predefinisanje parametara procesiranja to jest njihovo
menjanje i pohranjivanje.
Donja slika ilustruje komande za korišćenje ovog algoritma.
Katalog
VISION C
11
7.5. Štampanje, arhiviranje i anotacije
Modul za štampu obrađenih slika pruža mogućnost izbora medijuma za štampu (papir ili film),
formata medijuma, podelu medijuma na proizvoljan broj vrsta i kolona, kao i samo štampanje
slike sa pratećim anotacijama (Podaci o pacijentu, anatomija, tekst, L/R, kondicije snimanja, i
drugo).
Štampanje sa anotacijama slike
CD/DVD Arhiviranje
Akvizicioni sistem VISION C uređaja omogućava direktno arhiviranje snimljenih slika na
CD/DVD medijum u DICOM formatu (DICOM dir strukturi) sa svim pripadajućim parametrima
pregleda. Prilikom upisa pregleda na CD/DVD, vrši se upis i besplatnog prikazivača (viewer-a)
koji se pri ubacivanju CD/DVD-a u drugi računar automatski startuje i prikazuje snimke
snimljene na CD/DVD-u.
Donja slika ilustruje jednostavan interfejs ovog viewer-a.
Katalog
VISION C
12
Integrisana operatorska konzola za akviziciju i obradu slike
Računar nove generacije, tastatura, miš
Hard disk sa mogućnošću skladištenja preko 15000
snimaka
Flet TFT Monitor,
Rezolucija monitora
Core 2 Duo, 3.0 GHz
500 GB
19"
1280 x 1024
DVD RW za eksport DICOM slika

LAN veza stanice sa mrežnim okruženjem

Akvizicija slike
Dubina akvizicije na arhiviranoj slici
14 bit
Upravljanje generatorom

Anatomski programator sa projekcijama (APR) sa
mogućnošću menjanja i dodavanja programa

Broj anatomskih programa
Vreme do prikaza preview slike na monitoru
Preko 100
do 5 s
Posebni imidžing algoritmi za vizualizaciju mekih i
tvrdih tkiva na istom snimku

Automatsko podešavanje osvetljaja (W/L)

Spajanje više slika u jednu celinu bez preklapanja, za
snimanja „dugih anatomija“

Funkcije za manipulacija i post procesiranje slike
Rotacija slike

Okretanje slike (flip)

Anotacije (markiranje) (tekst, L/R, parametri)
tabele)

Zumiranje slike (uvećanje, umanjenje)

Katalog
VISION C
13
Zumiranje lupom

Razna merenja (rastojanja, uglova, površine,
markeri, itd.)

Podešavanje osvetljaja (window/level)

Podešavanje osvetljaja pomoću histograma

Podešavanje kontrasta

Inverzija slike (crno/belo)

Pojačanje ivica (edge enhancement)

Kropovanje slike (Crop and Shutters)

Razna merenja – kvantimetrija
(razdaljine, uglovi, površine)

Softver za optimizaciju kvaliteta slike

Multiformat prikaz slike

Kompresije slike

DICOM 3.0

Store SCu

Narezivanje slika na CD/DVD medijum u DICOM
formatu, zajedno sa „viewer-om“ radi gledanja
slika na bilo kom standardnom kompjuteru

Slanje slika na DICOM PACS Server (Send)

Memorisanje slika na PACS Server/arhivu
C-Store, Storage Commitment
Vraćanje slika sa PACS Servera/arhive
C-Find,Query/Retrive
Štampanje na DICOM štampaču/više štampača,
multiformat štampa (razne kombinacije slika na
jednom filmu, mozaična štampa) (PRINT SCu)

Modality Worklist (MWL) SCu

MPPS SCu

Dicom Confirmance Statement

Katalog
VISION C
14
Download

KATALOG VISION C