ALTERNATİF AKIM
Doğru akım, zamanla değeri ve yönü değişmeyen
akımdır. Böyle bir akımı pil, akü, dinamo gibi üreteçlerden
elde edebiliriz.
İletken bir çerçeve, magnetik alan içinde hareket
ederken çerçevede oluşan akım, çerçevenin hareketine
bağlı olarak yön değiştirebiliyordu.
Zamana bağlı olarak, periyodik bir şekilde yön ve
şiddet değiştiren akımlara alternatif akım (AC) denir.
Alternatif akım kaynakları (~) şeklinde gösterilir.
Alternatif Akımın Elde Edilmesi
Alternatif akımın elde edilmesi, elektromagnetik
indüksiyon ilkesine dayanmaktadır. Alternatif akım üreten
araçlara jeneratör denir. Alternatif akım jeneratörü,
mekanik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren araçtır.
Alternatif akım jeneratörü, en basit haliyle magnetik alan
içinde dönen halkadan oluşur. Çerçeve magnetik alan
içinde döndükçe, çerçevenin sınırladığı yüzeyden geçen
magnetik akı sürekli olarak değişir ve bunun sonucunda
indüksiyon emk sı oluşur.

N
S
t
T
T/4
Buna göre, elde edilen 
- m
indüksiyon emk sının 
anlık değeri;
 = max . Sin t
K
N
M
N
L
M

bağıntısı ile ifade edilebilir.
K
K
L
L
N
K
M
L
N
M


K
N

B
L
M



m
t
0
T
2
T
4
3T
4
T
-m
S
A
K
R
İletken çerçeve, şekildeki gibi düzgün magnetik
ı
alan içinde KK ekseni çevresinde  açısal hızı ile
döndürülürse, çerçevenin normali ile magnetik alan çizgileri arasındaki  açısı zamanla  = .t şeklinde değişir.
Böyle bir çerçeveden geçen magnetik akı da,
Alternatif Gerilimin ve Akımın Etkin Değeri
Elektromotor kuvveti  olan bir alternatif akım kaynağı R dirençli bir devreye akım verirse, devreden geçen
akım şiddeti ohm kanunundan,
i=
i=

Çerçevede magnetik akı çok kısa sürede değişim
gösterdiğinden, indüksiyon emk sının herhangi bir andaki
değeri,
=-

ile bulunur.
t
m. Sin t

olur.
t
d( B. A. Cos t)
=N
dt

0
i = im. Sin t
şeklinde olur.
Üzerinden i = im. Sin t alternatif akımı geçen bir
R direncinin iki ucu arasındaki V potansiyel farkı (gerilimi),
olur.
Isı oluşturma yönünden doğru akıma eşdeğer olan
alternatif akım değerine etkin değer denir. Bir başka deyişle, bir direnç üzerinden belli bir süre içinde alternatif akımın
yaydığı ısıyı aynı sürede yayabilecek doğru akım şiddetine
alternatif akımın etkin şiddeti denir.
Alternatif akımın etkin şiddeti;
Faraday indüksiyon yasası ile bulduğumuz bu
bağıntı, zamana göre akı değişimini ifade eder ve başka
bir anlamı da akının zamana göre türevidir. O hâlde indüksiyon emk sı;
d
max
etkin
R
V = Vm. Sin t
Tek sarımlı çerçeve yerine, N sarımlı çerçeve kullanılırsa, indüksiyon emk sının herhangi bir t anındaki
değeri,
 = - N.

R
= B. A. Cos t olur.
dt
 = - N. B. A (-. Sin t ) = N. B. A. . Sin t
bulunur.
T/2 3T/4
0
olur.

N
=-N
m
max = N. B. A .
K
B

Sin t’ nin maksimum
değeri 1 olacağından;
ie =
im
2
= 0,707.
im
Gerilimin etkin değeri ise;
Ve =
Vm
2
= 0,707. Vm
olur.
Alternatif akım devresindeki ölçü aletleri etkin değer ölçecek şekilde düzenlenmiştir.
ÖRNEK 3 :
Alternatif Akımın Etkileri
1. Isı Etkisi
İçinden alternatif akım geçen ve direnci R olan
2
iletkende, t saniyede ısıya dönüşen enerji; W = ie . R. t
bağıntısı ile bulunur.
İçerisinden alternatif akım geçen R direncinde
2
harcanan güç ise; P = ie . R olur.
2. Kimyasal Etkisi
Alternatif akım zamanla, (+) maksimum ile (-)
maksimum arasında periyodik olarak yön değiştirdiğinden,
bu akımla elektroliz yapılamaz ve akü doldurulamaz.
3. Magnetik Etkisi
Alternatif akım geçirilen bir devre elemanının magnetik alanı, zamanla şiddet ve yön değiştirir. Bu alan içine
konulan bir iletken çerçeve yüzeyinden geçen magnetik
akı sürekli olarak değişir. Bu akı değişiminden faydalanılarak, iletken çerçevede indüksiyon akımı oluşturulabilir.
10cm
ÖRNEK 1 :
Bir kenarının uzunluğu
10 cm olan şekildeki kare çerçeve üzerinde 100 sarım bulunmak
tadır. Çerçeve şekilde gösterilen
eksen çevresinde B = 0,1 N/A.m

lik magnetik alan içinde =600 rad/s
B
sabit açısal hızıyla dönmektedir.
Çerçevede oluşan alternatif emk nın maksimum değeri
kaç volt olur?
(max= 60 V )
ÖRNEK 2 :
Bir magnetik alan içinde döndürülen iletken bir
çerçevede oluşan alternatif emk zamanla  = 100 Sin 200t
denklemine göre değişiyor. Buna göre;
a) Maksimum emk kaç volt olur? -1
b) Çerçevenin dönüş frekansı kaç s dir?
c) Alternatif potansiyel farkının etkin değeri kaç
volt olur?
a) max= 100 V
-1
b) f= 100s
c) Ve=100/2 V
Bir alternatif emk nın maksimum değeri 400 V tur.
Bu emk direnci 50  olan
bir iletkene bağlandığında,
-1
devreden frekansı 200 s olan alternatif akım geçiyor.
Alternatif akımın denklemini bulunuz.
( i = 8. Sin 400t )
ÖRNEK 4 :
Bir alternatif akımın denklemi i = 52. Sin 100t ile
-1
veriliyor. Bu akımın frekansı kaç s dir?
-1
( f = 50 s )
ÖRNEK 5 :
Şekildeki devrede alternatif gerilimin
etkin
değeri 80 V, frekansı da
-1
50 s dir. Devreden geçen akımın sıfır
olduktan 1/600 saniye sonraki anlık
değeri kaç amperdir?
R=40 
(i=
2 A )
ÖRNEK 6 :
2  luk dirence i = 42. Sin 2t şeklinde değişen
bir alternatif akım uygulanıyor.
a) R direnci üzerinde harcanan güç kaç watt tır?
b) 5 dakikada direncin yaydığı ısı enerjisi kaç J olur?
c) Dirence uygulanan alternatif akımın frekansı kaç
-1
s dir?
a) P= 32 W
b) W = 9600 J
-1
c) f = 1 s
ALTERNATİF AKIM DEVRELERİ
2. Sadece Selfli ( İndüktörlü ) Devre
Alternatif akım değişken olduğundan, devre elemanları üzerinde doğru akımdan farklı etkiler gösterirler.
1. Sadece R Dirençli Devre
Elektrik enerjisini sadece ısıya dönüştüren saf direncin, alternatif akıma karşı davranışı doğru akım ile
aynıdır.
VR
Şekilde verilen, R direnci
bulunan devreye V = Vm. Sin t şekR
A
linde alternatif gerilim uygulandığında, Ohm Kanununa göre R direncin=m .Sin t
den geçen alternatif akımın şiddeti;
i
V
=
=
Vm. Sin t
R
olur.
R
Akımın maksimum değerine
im =
akım şiddeti;
i = im. Sin t = im. Sin 2f.t
Vm
R
denirse,
Ve= ie. R
im. R
VL
Vm
im
Vm
t
3T/4
0
T/4
T
5T/4
t
t
T/2
iL
-im
-Vm

im




Yukarıdaki grafikte görüldüğü gibi, gerilim maksimum değerde olduğunda akım sıfır, akım maksimum
değerde olduğunda gerilim sıfırdır. Bu durumda akım
geri0
limden çeyrek periyot geridedir. Bu da açı olarak 90 ya da
radyan demektir. Buna, akımla gerilm arasında faz farkı
2
vardır denir. O hâlde, akım ile gerilim arasındaki faz farkı
Alternatif akım devrelerin- V,i
de akım ve gerilim arasındaki faz

durumunu göstermek için, grafik- VR
Vm
teki faz vektörü modeli kullanılır.
Buna göre akımın ve gerilimin iR
im
maksimum veya etkin değerleri,
dönen bir vektörle gösterilir. Bu
t
t
vektörler,  açısal frekansı ile
saat yönünün tersi yönünde dönerler. Bu vektörlerin düşey
eksen üzerindeki dik izdüşümleri alındığında, alternatif
akım ve gerilimin ani değerleri bulunur.
VR = Vm. Sin t
Alternatif akım kaynağının
frekansı ile direnç grafiği çizildiğinde, kaynağın bütün frekans
değerlerinde direncin aynı kaldığı
görülür.
V, i
VL ,iL

bağıntıları yazılır.
iR = im. Sin t
f (s-1)
XL= . L = 2f. L
bağıntısı ile hesaplanır. Birimi  dur. L öz indüksiyon katsayısıdır. Birimi Henry (H) dir.
elde edilir.
Böyle bir devrede VR,iR
akım ve gerilimin zamanla V
m
değişim grafiği şekildeki
i
m
gibidir.
Grafikten de görüT/2 3T/4
t
T
leceği gibi, akım ile gerilim 0
T/4
aynı anda maksimum,
aynı anda sıfır olurlar. Bu -im
durumda “Akım ile geri- -Vm
lim aynı fazdadır.” denir.
Dirence uygulanan akım ve gerilimin etkin ve maksimum değerleri için ;
Vm=
Ohm kanunu ile tanımVL
lanan R direnci önemsenmeyen bir bobine, frekansı f
L
A
olan alternatif emk uygulanırsa;
bobinde akımın değişmesinden
V=Vm.Sin t
dolayı bir öz indüksiyon emk sı
ve öz indüksiyon akımı oluşur.
Bu öz indüksiyon akımı, üreteçten gelen akımın
değişmelerine karşı koyar. Bu karşı koyuş nedeni ile,
bobin alternatif akıma karşı indüktans (XL) denilen bir
direnç gösterir ve bu karşı koyma olayı akımda gecikmeye
neden olur.
XL()
Bobinin indüktansı alternatif akımın frekansı ile bobinin öz
indüksiyon katsayısına bağlı olup,
her ikisi ile doğru orantılıdır.
R

2
kadardır.
Bu faz farkı  ile gösterilirse, akım ve gerilim
denklemleri;
i = im. Sin (t- )
V = Vm. Sin t
olur. Bobinden geçen alternatif akımın etkin değeri;
ie=
Ve
.L
.L =
f
Ve
ie
dir. Buradan;
yazılır.
3. Dirençli ve Selfli Devre ( RL Devresi )
Bu devre, alternatif akım kaynağına bağlı bir R direnci ile direnci ihmal edilmiş bir bobinden oluşmuştur.
Devreden geçen akımın etkin değeri ie ise;
R
L
VR= ie. R
VR
VL
VL= ie. XL
olur.
ÖRNEK 1 :
Şekildeki RL devresinde etkin akım şiddeti 8 amper
olduğuna göre, bobinin indüktansı kaç  dur?
XL
R=15
Ve =200V
( XL= 20  )
V=Vm.Sin t
y
Grafikte VR ve VL nin
Ve =ie.Z
faz vektörü modeli ile çizimi VL =ie.XL
görülmektedir.
Direnç üzerindeki

VR= ie. R gerilimi, ie etkin
x
akımı ile aynı fazdadır ve x
i e VR=ie.R
ekseni yönünde seçilmiştir.
RL devresinde etkin gerilimin
faz vektörleri
Bobin üzerindeki
0
VL= ie. XL gerilimi, ie etkin akımının 90 önünde, yani y
ekseni yönündedir.
VR ile VL nin vektörel toplamı, V kaynak geriliminin
etkin değerini verir.
2
2
Ve= VR + VL =
2
ieR + XL
2
2
R
olur.
y
Z
veya tan  =
(XL= 24  )
2
VR vektörü VL vektöründen0
0
90 geride ise, R de XL den 90 XL
geride olur.
Akımla gerilim arasındaki
, Z ile R arasındaki açı olup,
Cos =
XL
M R=18 N
P
Şekildeki devrenin
M-N ve M-P uçları arasındaki potansiyel farkları
sırası ile V MN = 36 V,
V MP = 60 V tur. Bobinin indüktansı kaç ohm dur?
elde edilir.
Bu bağıntıdaki R + XL büyüklüğü, RL devresinin
alternatif akıma karşı gösterdiği dirençtir. Bu dirence RL
devresinin empedansı denir. Z ile gösterilir. Birimi V/A yani
ohm () dur. Bu durumda;
Ve= ie. Z
ÖRNEK 2 :
XL
R
Z
ÖRNEK 3 :
Şekildeki gibi seri bağR=60
lı direnç ve bobine alternatif
gerilim uygulanıyor. Buna göre;
a) Devrenin empedansı kaç ohm olur?
Ve
b) Akım ile gerilim
arasındaki faz gecikmesi kaç derecedir?
XL=45
0
( a) Z=75; b) =37 )

x
R
den bulunur.
V,i
RL devresinde
V
akım, gerilimden  açısı
i
kadar geridedir. O hâlde
t
akımla gerilim arasındaki
0
faz farkı  kadardır ve 
0
0
açısı 0 ile 90 arasındadır. Buna göre, akım ve
gerilimin zamana göre 
değişimi grafikteki gibi 
olur.
RL devresinde gerilim ve akımın anlık değerleri için;
i = im. Sin (t- )
V = Vm. Sin t = i. R + L
bağıntıları yazılabilir.
i
t
ÖRNEK 4 :
3
Şekildeki alternatif akım
L=
H
10
R=40
3
devresinde R= 40 , L=
H
-1 10
ve akımın frekansı 50 s dir.
Alternatif akım kaynağının etkin gerilimi 20 V
V=20V
e
olduğuna göre;
a) X L indüktansını,
a)XL=30 
b) Z empedansını,
b) Z=50 
c) i e akımını,
c) ie=0,4 A
0
d)  faz açısını bulunuz.
d) =37
4. Yalnız Kondansatörlü (Kapasitörlü) Devre
Bir kondansatörlü devreye doğru akım bağlandığında belli bir süreden sonra akım geçmezken, alternatif
akım uygulandığında devreden yönü ve büyüklüğü
değişen bir akım geçtiği görülür.
C
Kondansatöre alternatif gerilim uygulandığında, gerilim
artarken akım azalır ve gerilim
VC
maksimum olunca akım sıfıra A
düşer. Bu durumda kondansatör
yüklenmiş olur. Gerilim azalırken
V=Vm.Sin t
kondansatör devreye akım vererek boşalmaya başlar. Devreye
uygulanan gerilim sıfır olduğu anda akım en büyük değerini alır. O halde akımla, gerilim arasında = /2 radyanlık
0
(90 ) faz farkı vardır. Bu faz farkı kadar akım gerilimden
öndedir.
V ,i
5. Direnç ve Kondansatörlü Devre (RC Devresi)
Devrede kondansatör
R
C
olduğu için, uygulanan alternatif
gerilimle devreden geçen akım
VC
VR
arasında faz farkı ortaya çıkar.
Sadece C li devrede akım geriV=Vm.Sin t
limden /2 kadar önde olduğundan, RC li alternatif akım
devresinde de akım gerilimden  faz açısı kadar öndedir.
 = m. Sin t
i = im. Sin (t + )
Seri RC devresinin elemanları üzerindeki gerilimlerin etkin değerleri;
VR = ie. R dir. (+x yönünde)
VC = ie. XC dir. (-y yönünde)
Vm
y
im
0
t
T
T/4
T/2
Bu gerilimlerin faz
vektörleri çizilirse, şekildeki
gibi olur ve gerilimlerin bileşkesi devrenin etkin gerilimini
verir.
3T/4
-im
-Vm
2
2
i = im. Sin (t+
V=
C
olur.
olur.
Vm
iC
t
t
XC=
1
.C
=
1
2f.C
2
olur.
y
R
x

2
Z = R + X C
XC
Z
ile bulunur.
RC devresinde akım gerilimden  açısı kadar ön0
0
dedir ve  açısı 0 ile 90 arasındadır.
Faz farkı,


Bir kondansatörün akım değişimlerine karşı gösterdiği zorluk XC ile gösterilir ve bu zorluğa kondansatörün
kapasitansı denir.
Ve =ie.Z
Devrenin empedansı yani
bileşke direnç;
2
VC
im
= Vm. Sin t
2
)
V, i
Sığası C olan kondansatörün uçları arasındaki potansiyel farkı;
q

x


2
Ve = ie R + X C
Dolayısıyla akım denklemi;
VR=ie.R
VC=ie.XC
Ve = VR + VC

i= im. Sin (t+)
ie

R
Cos  =
XC
tan  =
veya
Z
R
bağıntılarından bulunur.
V ,i
bağıntısı ile bulunur.
V
Bu bağıntıdan görüldüğü gibi, kondansatörün alternatif akıma karşı gösterdiği direnç, alternatif akımın
frekansı ile ters orantılıdır.
ÖRNEK :
Bir
kondansatörden geçen alternatif akımın frekan-1
sı 80 s dir. Kondansatörün kapasitansı 50  dur.
Kondansatörün sığası kaç farad dır? ( =3 )
-5
( C= 4,16. 10 F )
RC devresinde
akım ve gerilimin zamanla değişim grafiği 0
çizilirse, şekildeki gibi
olur.
t
T/4
T/2
3T/4
T


i
6. Direnç, Self ve Kondansatörlü Devre
( RLC Deveresi )
Birbirine seri bağlanmış bir direnç, bobin ve kondansatörün oluşturduğu devreye genel devre veya RLC
devresi denir.
L
R
C
Devreye bir alternatif gerilim uygulanırsa, alternatif geriliVC
VL
VR
min bağıntısı;
i q
V= Vm. Sin t= i.R+ L
+
V=Vm.Sin t
t C
olur.
Seri bağlı RLC devresinin elemanları üzerindeki
gerilimlerin etkin değerleri;
y
VR= ie. R
VL= ie. XL
VC= ie. XC
VL
olur.
VR
ie
Direnç üzerindeki VR gerilimi, ie etkin akımı ile aynı fazdadır
ve x ekseni yönündedir.
Bobin üzerindeki0 VL gerilimi, ie etkin akımının 90 önünde,
yani (+y) ekseni yönündedir.
Kondansatör üzerindeki
VC0 gerilimi de ie etkin akımından
90 geride ve (-y) ekseni
yönündedir.
x
VC



y
Ve =ie.Z
VL -VC

x
VR
Grafikten;
2
2
Ve= V R+ I VL- VC I
2
2
Ve= ieR + IXL-XCI
2
2
bağıntıları yazılabilir.
2
Bu bağıntıdaki R + IXL-XCI büyüklüğüne devrenin empedansı denir ve Z ile gösterilir. Buna göre;
2
2
R + IXL-XCI
yazılır.
Bu bağıntıdaki R direnci frekanstan etkilenmezken, XL frekans ile doğru, XC ise frekans ile ters orantılı olarak değişir.
Devreden geçen akımın etkin değeri;
ie=
Ve
Z
bağıntısı ile hesaplanır.
RLC devresinde etkin
gerilimler arasındaki faz vektörleri gösterimi göz önüne alınırsa, devrenin R direnci, Z empedansı ve reaktanslar (XL, XC)
arasındaki faz açılarına göre
çizilen faz vektörleri grafikteki
gibi olur. Grafikte, akımla gerilim
arasındaki  faz farkı;
Cos  =
R
Z
veya
bağıntılarından bulunur.
Alternatif Akım Devrelerinin Gücü
Alternatif akım devresine uygulanan
Gerilim :  = m. Sin t
Akım : i = im. Sin (t   )
Güç
:P=.i
Devredede harcanan gücün ortalama değeri;
Port = i e. R
2
Z=
Bu bağıntılara göre  faz açısı XL ve XC nin birbine göre büyüklüklerine bağlıdır.
1. XL>XC ise  pozitif olur ve gerilim akımdan  kadar ileri fazdadır.
2. XL<XC ise  negatif olur ve akım gerilimden 
kadar ileri fazdadır.
3. XL=XC ise  = 0 olur ve Z = R dir. Akımla gerilim
aynı fazdadır. Buna devrenin rezonans hâli denir.
Bir RLC devresi rezonans hâlinde ise;
a. XL= XC
b. = 0
c. Z = R
Ve
Ve
d. ie =
=
olduğunda, alternatif akımın etZ
R
kin şiddeti maksimum olur.
e. Devrenin rezonans frekansı ise;
XL = XC
1
2fL =
den
2f.C
1
f=
olarak bulunur.
2L.C
Port = Ve.
y
XL
Z
XL-XC

R
x
XC
ie. Cos 
XL- XC
R
bağıntısıyla hesaplanır.
Buradaki Cos , güç harcayan cihazın güç katsayısıdır. Devre elemanlarının gücünü artırmak için Cos  = 1
durumuna ulaştırılmaya çalışılır. Bunun için bobinin indüktansı ile kondansatörün kapasitansını eşit olacak şekilde
ilaveler yapılmalıdır.
Güç çarpanı, Cos  =

L C

tan  =
Alternatif akım devamlı değiştiği için bobin ve
kondansatörde depolanan enerjiler de değişkendir.
Alternatif akım artarken bobinde enerji depolanır, akım
azalırken bobin devreye akımı artırmak için enerji verir.
Kondansatör ise yükleninceye kadar enerji alır, daha
sonra devreye enerji verir. Bu sırada R direnci üzerinde
devamlı ısı enerjisi harcanır. Bu durumda RLC devresinde
L ile C enerji harcamaz. Enerji yalnız direnç üzerinde harcanır.
Alternatif akım devresinde,
Pmax
Vmax. imax
Port =
=
Cos 
2
2
R
Z
bağıntısı ile ifade edilir.
1
ALTERNATİF AKIM
1. I. Doğru akım, yönü ve şiddeti zamanla değişmeyen
akımdır.
II. Bir alternatif akım devresinde voltmetrenin gösterdiği
değer maksimum gerilimdir.
III. Alternatif akımla elektroliz yapılamaz ve akü doldurulamaz.
Yukarıdaki yargılardan hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
B) f2 = f3 > f1
D) f1 > f2 > f3
C) f1 > f2 = f3
E) f3 > f2 > f1
E) I, II ve III
2. I. Alternatif akım, yönü ve şiddeti zamanla periyodik
olarak değişen akımdır.
II. Alternatif akım devresinde ampermetrenin gösterdiği değer etkin değerdir.
III. Bir alternatif akımın bir periyotluk süredeki etkin değeri sıfırdır.
Yukarıdaki yargılardan hangileri doğrudur?
B) Yalnız II
D) I ve II
A) f1 = f2 > f3
C) I ve III
D) II ve III
A) Yalnız I
5. R1, R2 ve R3 dirençlerine sırasıyla V1= 30. Sin 100t,
V2= 20. Sin 100t, V3= 20. Sin 90t alternatif gerilimleri uygulanıyor.
Tellerdeki alternatif akım frekansları f1, f2 ve f3 nasıl sıralanır?
6. 5  luk direncin uçlarına V= 1102 Sin 120t alternatif
potansiyeli uygulanınca dirençten geçen akımın etkin
şiddeti kaç amper dir?
A) 550
C) 223
B) 110
D) 22
E) 11
C) II ve III
E) I, II ve III
7. Direnci R olan bir telden geçen alternatif akımın, akım
şiddeti denklemi iR= i. Sin t dir.
Buna göre, direncin uçları arasındaki gerilimin etkin değeri aşağıdakilerden hangisine eşittir?
-1
3. 220 V luk şehir elektriğinin frekansı 50 s olduğuna
göre alternatif gerilimin denklemi aşağıdakilerden
hangisidir?
A) 2202 Sin 100t
B) 220 Sin 100t
C) 2202 Sin 50t
D) 220 Sin 50t
A)
2 i R
2
B) i R
C) 2 i R
D) 2i R
E) 3i R
E) 2202 Sin 50t
R=50
4. Bir alternatif akım devresinin gerilim denklemi;
V = 502 Sin 100t ile veriliyor.
Buna göre;
I. Etkin gerilim 50 V tur.
-1
II. Kaynağın frekansı 50 s dir.
III. Gerilimin sıfırdan geçtikten 1/400 s sonraki anlık değeri 50 V tur.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
8. Şekildeki
50  luk direnç
üzerinden geçen alternatif akımın
-1
frekansı 50 s dir. Akımın şidde- K
tinin K anahtarı kapatıldıktan
1/ 300 saniye sonraki anlık değeri
53 amperdir.
Buna göre, R direncinin uçları arasındaki alternatif potansiyel farkının denklemi nasıldır?
A) V = 500 Sin 100t
B) V = 500 Sin 50t
C) V = 2502 Sin 100t
D) V = 50 Sin 100t
E) V = 53 Sin 100t
9. Direnci 100  olan bir telden geçen alternatif akımın
şiddetinin denklemi i = 3 Sin 100t dir.
Bu bilgilerle;
f, akımın frekansı
im, akımın maksimum değeri
Vm, telin uçları arasındaki potansiyel farkının maksimum değeri,
niceliklerinden hangileri bulunabilir?
A) Yalnız f
B) Yalnız im
D) im ve Vm
C) f ve
bir iletkende t
12. İçinden alternatif akım geçen R dirençli
2
sürede açığa çıkan ısı enerjisi W = i R t bağıntısıyla
bulunabilir.
Bu bağıntıda i ile gösterilen akım şiddeti hangi akım şiddetidir?
A) Anlık
B) Etkin
C) Maksimum
D) Minimum
E) Ortalama
(1988/II)
im
E) f, im ve Vm
(1993/II)
R=5
13. Alternatif gerilime bağlanan R
direncinin 5 dakikada yaydığı ısı
enerjisi kaç joule dür?
Ve = 10V
10. Şekildeki devrenin periyodu T dir.
Akım şiddeti sıfırdan geçtikten
T/12 saniye sonra akımın anlık
değeri i1, T/6 saniye sonra emk
nın anlık değeri 2, akımın anlık
değeri i2 olduğuna göre,
i1 = 3
I.
i2 3
II. 2 = 1106 volt
III. imax= 222 amper
eşitliklerinden hangileri doğrudur?
0
0
( Sin 30 = 1/2 ; Sin 60 = 3/2 )
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
10
2
3
A) 6. 10
3
B) 6. 10
C) 2. 10
2
4
D) 2. 10
E) 2. 10
=2202 Sin t
R=25
C) Yalnız III
E) I, II ve III
14. R= 25  luk dirence V= 100 Sin 100t
volt luk gerilim şekildeki gibi uygulanmıştır.
Dirençten 5 dakikada yayılan ısı
kaç joule olur?
A) 10.000
V =100 Sin 100t
B) 20.000
D) 50.000
C) 40.000
E) 60.000
11. Bir elektrik sobasının gücü 220 volt luk AC gerilimle
beslendiğinde P, aynı frekanstaki
110 volt luk AC geriı
limle beslendiğinde de P oluyor.
ı
Buna göre, P kaç P dir?
(Sıcaklıkla direnç değişimi önemsenmeyecektir.)
1
1
A)
B)
C) 1
D) 2
E) 4
4
2
(1998/II)
Mehmet Necati YILMAZ
Fizik Öğretmeni
2
ALTERNATİF AKIM
L
R
1. Saf direnci R = 3  olan bir tel, demir bir çubuk üzerine sarılarak bir makara oluşturuluyor. Bu makaranın
uçlarına bir alternatif gerilim uygulanınca, görülen
direnç (empedansı) 5 olarak ölçülüyor.
Makaranın L değeri kaç ohm dur?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 8
(1983/II)
2. Direnci R olan yalıtılmış bir tel bir demir çubuğa
sarılarak uçları, gerilimi V olan aküye bağlanıyor.
Buna göre, telde oluşacak elektrik akımının maksimum
değeri i için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
(Akünün iç direnci önemsizdir.)
A) i =
V
B) i >
R
D) i =
R
V
V
C) i <
R
V
R
E) i > R
5. Şekildeki alternatif akım
devresinde devrenin görünür direnci R direncinin 2
katıdır.
Buna göre, akım ve gerilim arasında faz farkının cosinüs ü kaçtır?
A)
Devrenin empedansı;
V : Alternatif gerilimin maksimum değeri
f : Alternatif gerilimin frekansı
R : Direncin değeri
niceliklerinden hangilerinin tek başına artması ile artar?
A) Yalnız V
B) Yalnız f
D) V ve R
C) Yalnız R
3
1
D) 3
C) 1
2
E) 2
L
3
B)
7
3
C)
5
5
7
D)
3
4
E)
4
5
L
M
7. Şekildeki alternatif akım K
devresinde KL noktaları
R
XL
arasındaki etkin potansiyel farkı V, KL arasından
Ve
geçen etkin akım i dir.
Devrenin etkin gerilimi sabit tutularak akımın frekansı
artırılırsa, V ve i için ne söylenebilir?
V
A)
B)
C)
D)
E)
4. Bir direnç ile bir bobinin seri bağlı olduğu RL devresine
alternatif gerilim uygulanıyor.
B)
R
6. Şekildeki devrede L bobini
ve R direncinin uçları ara4V
3V
sındaki etkin potansiyel
farkları sırasıyla 4V ve 3V
dir.
Buna göre, akım ve gerilim arasındaki  faz açısının
sinüsü kaçtır?
A)
3. Maksimum V gerilimi sağlayan bir jeneratör öz indüksiyon katsayısı L olan saf bir selfe (bobin) bağlandığında
selfden geçen akımın maksimum değeri i oluyor.
Buna göre, akımın frekansı aşağıdakilerden hangisine
eşittir?
V
2Li
V
2V
i V
A)
B)
C)
D)
E)
i.L
V
2Li
i.L
L
3
Artar
Değişmez
Değişmez
Azalır
Azalır
i
Azalır
Değişmez
Artar
Artar
Azalır
L
R
8. Şekildeki alternatif akım X
Y
devresinde, akımın etkin
değeri i, bobinin X,Y uçları
arasındaki
potansiyel
farkının etkin değeri V dir.
Ve
Üretecin iki ucu arasındaki potansiyel farkının etkin değeri sabit tutularak frekansı artırılırsa i ve V için ne
söylenebilir?
V
E) f ve R
A)
B)
C)
D)
E)
Değişmez
Değişmez
Artar
Artar
Azalır
i
Değişmez
Azalır
Artar
Azalır
Azalır
(1994/II)
9.
10 A A
5A A
+ -


V=502 .Sin t

Özdeş bobinlerle kurulan Şekil-1 deki devrede ampermetre 10 A’ i, Şekil-2 deki devrede ise ampermetre
5 A’ i gösteriyor.
A)
3
4
B)
4
3
C)
VL
VR
13. RL alternatif akım devresinde güç çarpanı
4
Cos  =
dir.
5
VR
oranı kaçtır?
VL
R
L
Ve=10V
4
D)
5
5
E)
4
3
5
Buna göre bobinin indüktansı kaç ohm dur?
A) 3
B) 5
C) 6
D) 8
E) 10
XL
R
XL=9
R=12
10. Şekildeki RL devresinde
etkin akım şiddeti kaç A
dir?
Ve=150V
A) 5
B) 10
C) 15
D) 20
E) 25
1/3 H, saf direnci 6  olan bir
11. Öz indüksiyon katsayısı
-1
bobin, frekansı 4 s , etkin potansiyeli 50 V olan alternatif akım kaynağına bağlanıyor.
Devreden geçen etkin akım kaç amperdir? (=3)
A) 1
B) 2
C) 3
12. RL alternatif akım devresinin etkin
akımı ie= 2 A dir. Bu elemanlara ait
etkin gerilim vektörleri şekildeki gibi
ise devrenin empedansı kaç ohm
dur?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 4
E) 5
14. Şekildeki alternatif akım
devresinden geçen akımın
denklemi
i = 3 Sin (100t- 3 )
V=30 Sin t
amperdir.
Buna göre, R direnci kaç ohm dur?
A) 5
B) 6
C) 10
15. Şekildeki alternatif akım
devresinden geçen akımın
denklemi i= 8 Sin 100t A
olduğuna göre, R direnci
kaç ohm dur?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 52
R=?
E) 53
-2
L=3. 10 H
10 V
D) 5
E) 8
16. Bir bobinin uçları arasına V = 80 Sin 100 t voltluk
a l t e r na t i f e mk u yg u l an d ı ğ ı za ma n b o b i nd e n
VL =8V
i = 4. Sin (100t-  ) şiddetinde alternatif akım geçiyor.
VR=6V
D) 5
E) 6
3
Bobinin saf direnci (omik direnç) R kaç ohm dur?
A) 10
B) 103
C) 20
D) 203
E) 30
Mehmet Necati YILMAZ
Fizik Öğretmeni
3
ALTERNATİF AKIM
1. Şekildeki elektrik devresinde
K anahtarı kapatılıyor. Bu
işlemden sonra V1, V2 potansiyellerlerinde nasıl bir
değişme gözlenir?
V1
A)
B)
C)
D)
E)
R
K
C
R
V2
V1
V2
Artar
Azalır
Değişmez
Artar
Azalır
Artar
Azalır
Azalır
Azalır
Artar
C
R
2. Şekildeki alternatif akım
devresinden geçen akımın
etkin değerini artırmak için;
V
e
I. Uygulanan gerilimin frekansı artırılmalı.
II. Kondansatörün sığası artırılmalı.
III. Kondansatörün levhaları arasındaki uzaklık artırıl
malı.
işlemlerinden hangileri yapılmalıdır?
A) Yalnız I
B) I ve II
D) I ve III
C) 20
R
C
20
Xc=15
C) 16
(1978)
VR=12V
R=6
C
6. RC alternatif akım
devresinde, R ve C
Xc=8
elemanlarına ait etkin
gerilim vektörleri şekilVc =16V
de verilmiştir.
Bu devreden geçen etkin akım şiddeti ie kaç amperdir?
A) 1
B) 2
C) 3
C) 24
R=6
D) 4
E) 5
B) 63
C
R
Xc=6
C) 3
D) 6
E) 10
E) 30
C
Xc=8
V=302 Sin 200t
D) 30
7. Şekildeki devrede akım ile
gerilim
arasındaki faz farkı
0
60 ise R direncinin değeri
kaç ohm dur?
3
1
0
0
( Sin 60 =
; Cos 60 =
)
2
2
A) 23
D) 25
R
4. Şekildeki alternatif akım
devresinde kondansatörün
uçları arasındaki gerilim kaç
volt tur?
A) 12
Vm=sabit
C) Yalnız III
Ve
B) 15
C
f
E) Yalnız II
3. Şekildeki verilenlere göre
alternatif akım devresinin
empedansı kaç ohm dur?
A) 10
R
5. Şekilde görülen devrede frekansın
(f) artırılması nasıl bir değişime
neden olur?
A) Tüm devrenin empedansını artırır.
B) Sığanın empedansını artırır.
C) Isıya dönüşen enerjiyi azaltır.
D) Akımın etkin şiddetini azaltır.
E) Akımın etkin şiddetini artırır.
E) 36
8. Devrenin uçlarına V potansiyeli uygulandığında devreden i= 42 Sin (t+) akımı
geçmektedir. Kondansatörün
kapasitansı XC= 6  ise R
direnci kaç ohm dur?
A) 4
B) 6
C) 8
R
C
V=402 Sin t
D) 10
E) 14
i 
L
M
9. Şekildeki alternatif akım K
devresinde KM noktaları
R
C
arasındaki etkin potansiyel
farkı V, KL noktaları arasındaki de V/2 dir.
Buna göre, kondansatörün uçları arasındaki etkin potansiyel farkı kaç V dir?
1
2
3
2
3
A)
B)
C)
D)
E)
4
3
4
2
2
(1993/II)
13. Yalnız kondansatörün bu- 30
lunduğu alternatif akım
devresinde akımın zamanla
1
2 t (s)
değişim grafiği şekildeki 0
gibidir.
Kondansatörün sığası 5 F -30
olduğuna göre, uçları arasındaki gerilimin etkin değeri
kaç volt tur? ( = 3 alınacak.)
3V
4V
10. Şekildeki devrede C kondansatörü ve R direncinin
uçları
arasındaki etkin
R
C
potansiyel farkları sırasıyla 3
V ve 4 V tur.
Buna göre, akım ve gerilim arasındaki  faz açısının
kosinüsü (Cos ) kaçtır?
1
3
5
3
4
A)
B)
C)
D)
E)
2
5
7
4
5
(1991/II)
R=20
14. Şekildeki alternatif akım
devresinde akımın frekansı
-1
f= 50 s , akımla gerilim
arasındaki faz açısı  dir.
1
tan  =
olduğuna göre, kondansatörün sığası kaç
2
F dır? ( = 3 alınacak.)
L
M
11. Şekildeki alternatif akım K
devresinde KL noktaları
Xc=3
R=3
arasındaki maksimum gerilim
VKL, KM noktaları arasındaki
etkin gerilim VKM dir.
VKL
Buna göre,
oranı kaçtır?
VKM
A) 1
B)
1
2
C) 2
D)
3
2
E)
2
3
A) 0,5
A) Yalnız I
D) I ve II
M
R
B) Yalnız II

C) 1,5
E) 2
D) 2
C
A)
1
3
3
10
B)
2
3
3
E) 3. 10
15. Etkin gerilimi 60 V olan şekildeki alternatif akım devresinde yalnız K anahtarı kapatıldığında devreden 2 A, yalnız L anahtarı kapatıldığında
ise 3 A lik etkin akım geçiyor.
XC
Buna göre,
oranı kaçtır?
XL
2
B)
2
3
C) 1. 10
3
D) 2. 10
3
3
10
3
A)
12. Şekildeki kondansatörün K
levhaları arasına dielektrik
sabiti havanınkinden daha
büyük olan bir yalıtkan
konursa;
I. Empedans
II. M-N arasındaki etkin gerilim
III. Etkin akım
niceliklerinden hangileri artar?
B) 1
C)
3
8
XL
K
Xc
L
R=10 Ve =60 V
D) 6
E)
3
2
N
C
Ve
C) Yalnız III
16. Direnci 1  olan bir direnç bir kondansatöre bağlandığında birlikte görünür dirençleri 2  oluyor.
Buna göre bu devreye uygulanacak alternatif gerilimin
meydana getirdiği akım ile arasındaki faz farkı kaç
derecedir?
A) 15
B) 30
C) 45
D) 60
E) 90
E) II ve III
Mehmet Necati YILMAZ
Fizik Öğretmeni
4
ALTERNATİF AKIM
XL
R
1. Şekildeki alternatif akım
devresinde R= XL= XC dir.
Anahtar I konumunda iken
empedans Z1, II konumunda
iken Z2 dir.
Z1
Empedansların oranı
kaçtır?
Z2
A)
1
3
B)
1
3
C)
1
B) 60
A) 4
B) 3
B) 160
XL
R=10
Xc=5
VL
V=2002 Sint volt
C) 120
D) 100
E) 80
E) 2
XL
6. Şekildeki alternatif akım
devresinde empedans 13 
olduğuna göre, devreden
geçen etkin akım şiddeti kaç
amper olur?
Xc
Vc
50V
Ve =30 V
D) 20
E) 10
R=6 XL=8 Xc=16
K
5. Şekildeki RLC alternatif akım
devresi rezonans halindedir.
İndüktörün uçları arasındaki
etkin gerilim VL kaç volt tur?
A) 200
30V
L
M
N
A) 2
B) 3
C) 5
R
XL
Xc
120V
90V
40V
Ve
D) 10
E) 12
XL=5 Xc=9
R=3
7. Şekildeki RLC devresinden
geçen akımın etkin değeri
kaç amperdir?
V=102 Sin5t
C) 2
4. Şekildeki devrede SX noktaları arasındaki potansiyel
farkı 50 V olduğuna göre,
PK noktaları arasındaki
potansiyel farkı kaç volt tur?
I
R
C) 40
3. Şekildeki devrede etkin geriVKM
limler arasındaki
oranı
V
KN
kaçtır?
II
D) 1
2
2. Şekildeki alternatif akım
devresinde kondansatörün
uçları arasındaki etkin potansiyel farkı kaç volt tur?
A) 80
Xc
D) 1
E) 1/2
XL=20
P
S
K
R=30
Xc=40
X
A) 1
B) 2
C) 3
8. Şekildeki alternatif akım dev1
resinin frekansı f =
2LC
ise etkin akımın ie değeri kaç
amperdir?
D) 4
R=20
E) 5
C=6F
L=0,2 H
V=2002 Sint
Ve
A) 20
B) 30
C) 50
D) 80
E) 100
A) 10
B) 15
C) 20
D) 25
E) 30
9. Şekildeki alternatif akım R=12 XL=25 Xc=?
devresinde etkin gerilim değeri 80 V, etkin akımın değeri ise 4 A ise, kondansatörün kapasitansı (XC) kaç
 dur?
A) 2
B) 6
C) 9
D) 12
E) 16
13.
R=5
R=5
i1
i2
V1
XL=5
R=5
XL=5 Xc=5
i3
V3
V2
Şekildeki alternatif akım devrelerinden geçen i1, i2 ve
i3 etkin akım şiddetleri eşittir.
Buna göre, devrelere uygulanan gerilimlerin V1, V2, V3
etkin şiddetleri nasıl sıralanır?
A) V1< V2< V3
B) V2> V1 = V3
C) V2< V1= V3
D) V1> V2> V3
E) V1= V2< V3
10.
XL=26
C
Z=20
R
K
L
50V
o
53
Xc


Şekil-1 deki alternatif akım devresinin empedans vektörü Şekil-2 deki gibidir.
Buna göre, VKL etkin potansiyel farkı kaç volt olur?
0
0
( Sin 53 = 0,8 ; Cos 53 = 0,6 )
A) 60
B) 100
C) 120
D) 150
X =10
E) 200
D)
B)
i2 > i3 > i1
i3 > i2 > i1
A) 5
B) 10
C) 15
D) 20
E) 25
X =10
L
c
11. Şekildeki RLC devresinde
anahtarlar açıkken devreden
geçen akım i 1, yalnız S1
S1
anahtarı kapatıldığında devre
S2
akımı i2, yalnız S2 anahtarı
kapatıldığında devre akımı i3
R=10
oluyor.
Akımların maksimum değerlerinin büyüklük sırası nasıldır?
A) i2 > i1 = i3
XL=30
R=?
14. Şekildeki alternatif akım
devresinden geçen akımın
Vc
denklemi i= 42 Sin (-/4)
olarak verilmiştir.
V=VmSint
Kondansatörün uçları arasındaki VC potansiyel farkı 40 V ise, R direnci kaç ohm dur?
i2 < i1 = i3
E) i1 > i2 > i3
C)
V2
12. Şekildeki devreR=80
de etkin gerilim P R=40 XL=30 L
K
M
farkı P-L arasınXc=60
da V1, K-M araV3
V1
sında V2, L-N
arasında V3 tür.
V1, V2, V3 nasıl sıralanır?
N
A) V1> V2> V3
B) V1< V2< V3
C) V2> V1> V3
D) V2< V1< V3
E) V1= V2= V3
15. Şekildeki devreden etkin P R=3 XL=4 Xc=8
L
şiddeti ie= 2 A olan bir alterK
natif akım geçmektedir.
ie
Devrenin P-K noktaları arasındaki VPK etkin gerilim
farkının, P-L noktaları arasındaki VPL etkin gerilim farkına oranı ( VPK / VPL ) kaçtır?
3
3
3
1
1
A)
B)
C)
D)
E)
4
5
8
4
5
(1989/II)
16. Şekildeki
KM
devre
L
C
R
parçasından sabit frekanslı
K
M
alternatif akım geçerken,
değişken kondansatörün sığası sıfırdan sonsuza kadar
artılıyor.
Bu süreçte, KM arasındaki empedans için ne söylenebilir?
A) Değişmez.
B) Sürekli artar.
C) Sürekli azalır.
D) Önce artar, sonra azalır.
E) Önce azalır, sonra artar.
(1998/II)
Mehmet Necati YILMAZ
Fizik Öğretmeni
5
ALTERNATİF AKIM
1. Bir alternatif akım devresinde akım ve gerilim denklemi;
V = 202 Sin 50t
i = 22 Sin ( 50t -  ) şeklindedir.
3
Buna göre, bu devrede harcanan güç kaç watt olur?
 1
( Cos
=
)
3
2
A) 5
B) 10
C) 15
D) 20
5. Bir alternatif akım devresindeki gerilim ve akımın denklemleri;
i = 22 Sin ( 300t - 3 ) (amper)
V = 102 Sin 300t (volt)
biçiminde verilmektedir.
Bu devrede harcanan ortalama güç kaç watt olur?
0
0
( Sin 60 = 3 / 2 ; Cos 60 = 1 / 2 )
E) 25
A) 10
2. Bir alternatif akım devresinde gerilim ve akımın denklemleri; V = 100 Sin t volt ve i = 5 Sin (t-/3) amper
olarak verildiğine göre, bu devrede harcanan elektriksel
güç kaç watt tır?
 1
( Cos
=
)
3
2
A) 1000
B) 500
C) 250
D) 125
E) 100
3. Alternatif akım uygulanan bir devrede, devrenin uçları
arasındaki potansiyel farkının denklemi V = 60 Sin t
ve akımın denklemi,
i = 2 Sin ( t -

3
Bu devrede harcana güç kaç watt olur?
A) 10
B) 15
C) 30
) tür.
D) 45
B) 20
C) 40
D) 80
6. Saf (omik) direnci 40  olan bir makaranın öz indüksi yon katsayısı 0,5 Henry
dir. Bu makaranın uçları arası-1
na frekansı 10 s , etkin değeri 50 V olan bir alternatif
potansiyel uygulanıyor.
Bu makaranın harcadığı güç kaç watt tır?
0
0
( = 3, Sin 37 = 0,6 ; Cos 37 = 0,8 )
A) 10
B) 20
C) 30
D) 40
20
7. 20  luk direnç ile öz indüksiyon
katsayısı 0,15 H olan bobinle kurulan şekildeki devrenin etkin gerilimi
100 V tur.
Buna göre, devrede harcanan güç
kaç watt tır?
50 -1
(f=
s dir.)
) (amper)
3
V = 100 Sin 100t (volt)
Bir alternatif akım devresinde akım ve gerilim denklemleri yukarıdaki gibidir.
Buna göre, bu devrenin ortalama gücü kaç watt tır?
A) 50
B) 100
C) 150
D) 200
XL
V=
e 100 V
B) 25
C) 160
D) 320
R
i = 2 Sin ( 100t + 
E) 50

E) 60
A) 16
4.
E) 100
E) 400
C
8. Şekildeki gibi seri bağlı direnç
ve kondansatör sistemi bir
d
alternatif gerilim kaynağına
bağlıdır.
Kondansatörün levhaları arasındaki d uzaklığı artırılırsa,
devreden geçen etkin akım şiddeti ve devrenin güç
çarpanı nasıl değişir?
Etkin akım
E) 250
A)
B)
C)
D)
E)
Artar
Azalır
Azalır
Artar
Değişmez
Güç Çarpanı
Artar
Azalır
Artar
Değişmez
Artar
A) 2,5
B) 5
Xc
R=10
9. Şekildeki alternatif akım devresine uygulanan gerilimin
denklemi V= 1002 Sin 100t
volt ve güç çarpanı 1/2
olduğuna göre, ampermetrenin gösterdiği değer kaç A
olur?
A
A) 4
C) 6
D) 7,5
D) 320
11. Şekildeki devrede harcanan
ortalama güç 200 watt
olduğuna göre, devrenin kapasitif direnci (X c) kaç ohm
dur?
A) 60
B) 45
C) 30
C) 8
D) 12
Xc= 6
V=602 Sin 200t
C) 302
B) 6
E) 16
E) 10
10. Şekildeki alternatif akım
devresinde harcanan ortalama güç kaç watt olur?
B) 288
XL=4 Xc=8
V=10 Sint
V=1002 Sin 100t
R=8
A) 250
R=3
13. Şekildeki alternatif akım
devresinin etkin gücü kaç
watt tır?
E) 350
Xc
R
60V
80V
D) 24
R=6 XL=12 Xc=4
14. Şekildeki RLC devresinde
uygulanan gerilimin etkin
değeri 20 V olduğuna göre,
ortalama güç kaç watt tır?
V=
e 20 V
A) 40
B) 36
C) 24
D) 12
E) 6
15. Şekildeki devrede uygu- R=10 XL=20 Xc=10
lanan alternatif gerilimin
etkin şiddeti Ve= 102 volt
tur.
Buna göre, devrede harV=
e 102 volt
canan güç kaç watt olur?
E) 16
A) 102
B) 20
C) 202
D) 10
E) 5
R=12 XL=12 Xc=7
12. Şekildeki alternatif akım
devresinde verilenlere göre
güç çarpanı (Cos ) kaçtır?
A)
9
12
B)
12
15
C)
5
13
D)
12
13
E) 1
16. Şekildeki alternatif akım
devresinde harcanan güç
10 watt olduğuna göre,
devreye uygulanan etkin
gerilim (Ve) kaç volt olur?
A) 5
B) 10
C) 102
R=10 XL=20 Xc=20
Ve
D) 16
E) 202
Mehmet Necati YILMAZ
Fizik Öğretmeni
ALTERNATİF AKIM - 1
1 2 3 4 5
C D A E A
6
D
7
A
8
A
9
E
10 11 12 13 14
E A B B E
ALTERNATİF AKIM - 2
1 2 3 4 5
C A C E B
6
E
7
E
8
D
9
C
10 11 12 13 14 15 16
B E D B A C A
ALTERNATİF AKIM - 3
1 2 3 4 5
E B D C E
6
B
7
A
8
C
9
E
10 11 12 13 14 15 16
E A C E A C D
ALTERNATİF AKIM - 4
1 2 3 4 5
D C D A D
6
D
7
B
8
A
9
C
10 11 12 13 14 15 16
B C D B D B E
ALTERNATİF AKIM - 5
1 2 3 4 5
D D C A A
6
D
7
D
8
B
9
B
10 11 12 13 14 15 16
B D D B C D B
Download

ALTERNATİF AKIM.qxp