Broj
S
a
d
r
ņ
a
Vaņi
j
od
POLJSKA (tehnički razlozi)
4
2012. TRANSPORTNO OGRANIČENJE Br. 4/12
do
NareĎenje
broj
18.
01.
2012.
TTV 3/2012.
19.
01.
2012.
TTV 3/2012.
24.
01.
2012.
TTV 3/2012.
02.
02.
2012.
TTV 6/2012.
1. Na zahtev PKP (51-337/2012) iz tehničkih razloga, uvodi se sledeće
transportno ograničenje:
2. Uputna područja: Poljska, stanice: Czerwonak (cod CIM 02984-3),
za sve primaoce
3. Otpravna područja: Sve zemlje.
4. Vrsta pońiljke: Sve kolske pońiljke i prazna kola.
5. Vrsta robe na koju se ovo transportno ograničenje odnosi: Sva roba,
6. Transportno ogranoičenje stupa na snagu odmah i traje do opoziva.
7 Usputne pońiljke zaustaviti i staviti imaocu prava na raspolaganje.
SRBIJA (gr. prelaz Jimbolia /CFR- (660)- Kikinda /ŅS)
7
2012. TRANSPORTNO OGRANIČENJE Br. 7/12
1. Zbog učestalih pojava odstupanja mase pońiljaka koje su upisane u
CIM-u i stvarne mase robe koja se nalazi u kolima, objavljujemo
sledeće transportno ograničenje:
2. Uputno područje: Srbija, sve stanice, uvoz preko graničnog prelaza
Jimbolia /CFR- (660)- Kikinda (ŅS)
3. Otpravno područje: Rumunija
4. Vrsta pońiljke: sve vrste pońiljke uključujući i reekspedicije
5. Vrsta robe na koju se transportno ograničenje odnosi: veńtačko
Ďubrivo NHM 3102 00-3102 90; 3103 00-3103 90; 3104 00-3104 90;
3105 00-3105 90;
5.1. Izuzetak: pońiljke koje su vagane na ņelezničkoj vagi i koje imaju
podatak o vaganju upisan u tovarni list. Uz tovarni list treba da bude
priloņen i vagarski list.
6. Transportno ograničenje stupa na snagu odmah i traje do opoziva
7. Usputne pońiljke zaustaviti i staviti iamocu prava na raspolaganje.
SLOVAČKA (firma Railtrans Holding, s.r.o., Ústí nad Labem)
8
2012. TRANSPORTNO OGRANIČENJE Br. 8/12
1. Na zahtev ZSSK Cargo (56-14/12), a zbog dugovanja, objavljujemo
sledeće transportno ograničenje:
2. Uputno područje: Slovačka, sve stanice, a za firmu Railtrans
Holding, s.r.o., Ústí nad Labem
3. Otpravno područje: sve zemlje
4. Vrsta pońiljke: sve pońiljke
5. Vrsta robe na koju se transportno ograničenje odnosi: sva roba
6. Transportno ograničenje stupa na snagu odmah i traje do opoziva
7. Usputne pońiljke zaustaviti i staviti imaocu prava na raspolaganje.
12 POLJSKA (stanica Płock Radziwie)
2012. TRANSPORTNO OGRANIČENJE Br. 12/12
1. Na zahtev PKP (51-656/11), a zbog graĎevinskih radova,
objavljujemo sledeće transportno ograničenje:
58
Broj
S
a
d
r
ņ
a
Vaņi
j
od
do
NareĎenje
broj
2. Uputno područje: Poljska, stanica Płock Radziwie (cod CIM 032417)
3. Otpravno područje: sve zemlje
4. Vrsta pońiljke: sve pońiljke
5. Vrsta robe na koju se transportno ograničenje odnosi: sva roba
6. Transportno ograničenje stupa na snagu odmah i traje do opoziva.
7. Usputne pońiljke zaustaviti i staviti imaocu prava na raspolaganje.
22 MAĐARSKA (firma „Sped-Trans Hungaria Kft.“)
2012. TRANSPORTNO OGRANIČENJE Br. 22/12
10.
02.
2012.
TTV 6/2012.
23.
02.
2012.
TTV 6/2012.
1. Na zahtev RCH (55-27/12), a na zahtev korisnika (platilac
prevoznine) , objavljujemo sledeće transportno ograničenje:
2. Uputno područje: tranzitni saobraćaj preko graničnih prelaza
Subotica/ZS (711) Kelebia/MÁV – Szob/MÁV (887) Stúrovo/ZSR za
uputnu zemlju- Poljska
3. Otpravno područje: Srbija, stanice Radinac (cod CIM 13603-6),
Ńabac (cod CIM 16350-1) i Smederevo (cod CIM 13670-5).
4. Vrsta pońiljke: sve pońiljke ako je u MaĎarskoj platilac prevoznine
firma „Sped-Trans Hungaria Kft.“ sa tarifskim brojem 0309.30
5. Vrsta robe na koju se transportno ograničenje odnosi: NHM 72 i
NHM 73 kao i na povratku NHM 9921, 9922 (prazna kola).
6. Transportno ograničenje stupa na snagu odmah i traje do opoziva
7. Usputne pońiljke zaustaviti i staviti imaocu prava na raspolaganje.
26 BUGARSKA (tranzitni saobraćaj za Tursku)
2012. TRANSPORTNO OGRANIČENJE Br. 26/12
1. Na zahtev BDŅ (52-3/12), a u vezi sa transportnim ograničenjem
16/12 (BDŅ 2/12) i zbog preusmeravanja tranzitnog saobraćaja iz
Evrope za Tursku kroz Bugarsku i Grčku sa prevoznim putem
Dimitrovgrad ŅS/Dragoman (BDŅ) – Kulata (BDŅ)/Promahon (OSE)
i Giurgiu Nord (CFR)/ Russe Raspredelitelna (BDŅ) u oba smera,
objavljujemo sledeće transportno ograničenje:
2. Uputno područje: sav tranzitni saobraćaj iz Evrope za Tursku preko
Bugarske i Grčke kada je prevozni put Dimitrovgrad ŅS/Dragoman
(BDŅ) – Kulata (BDŅ)/Promahon (OSE) i Giurgiu Nord (CFR)/
Russe Raspredelitelna (BDŅ) u oba smera
3. Otpravno područje: sve zemlje
4. Vrsta pońiljke: svi tranzitni kompletni vozovi
4.1. Izuzetak: biće primani kompletni vozovi sa sledećim
parametrima:
А) kompletni vozovi otpremljeni sa kolima – vlasnińtvo ŅP-a.
- max. bruto-masa – 900 t
- max. duņina – 500 m
- max opterećenje po osovini – 20,5 t/osovini
B) kompletni vozovi otpremljeni sa privatnim kolima i kolima –
vlasnińtvo ŅP-a sa oslobaĎanjem od plaćanja naknade za korińćenje
prema RIV-u
- max. bruto-masa – 1200 t
59
Broj
S
a
d
r
ņ
a
Vaņi
j
od
do
NareĎenje
broj
- max. duņina – 500 m
- max opterećenje po osovini – 20,5 t/osovini
C) kompletni vozovi DB Schenker sa kodom BDZ TC 11075/2012
BLZ “North-South”
- max. bruto-masa – 1200 t
- max. duņina – 500 m
- max opterećenje po osovini – 20,5 t/osovini
5. Vrsta robe na koju se transportno ograničenje odnosi: sva roba
6. Transportno ograničenje stupa na snagu odmah i traje do opoziva.
7. Usputne pońiljke biće prevezene.
37 SRBIJA
2012. TRANSPORTNO OGRANIČENJE Br. 37/12
19.
03.
2012.
TTV 8/2012.
06.
04.
2012.
TTV 9/2012.
1. Zbog problema oko naplate transportnih prihoda, uvodi se sledeće
transportno ograničenje:
2. Uputno područje: Srbija, u tranzitu preko svih graničnih prelaza
2.1. Izuzetak: uvoz u Srbiju
3. Otpravno područje: sve zemlje.
4. Vrsta pońiljaka: sve pońiljke.
5. Vrsta robe na koju se transportno ograničenje odnosi: sva roba.
5.1. Izuzetak:
- sve pońiljke koje u CIM tovarnom listu ili kolskom listu u rubrici 13
ili 14 imaju naznaku o vaņećem ugovoru o plaćanju prevoznih
trońkova za pruge Ņeleznica Srbije ;
- pońiljke kolskih delova za zamenu prema propisima OUK i RIV-a,
osim za pońiljke kolskih delova koji se prevoze za potrebe
Montecargo AD, 2162.
6. Transportno ograničenje stupa na snagu odmah i traje do opoziva.
7. Usputne pońiljke zaustaviti i staviti imaocu prava na raspolaganje.
45 AUSTRIJA
2012. TRANSPORTNO OGRANIČENJE Br. 45/12
1. Na zahtev RCA (81-45/12), a zbog mogućeg ugroņavanja
saobraćaja, uvodi se sledeće transportno ograničenje:
2. Uputno područje: Austrija, uvoz i tranzit
3. Otpravno područje: sve zemlje
4. Vrsta pońiljke: kola cisterne sa zapreminom utovara preko 46,5 m3
4.1. Izuzetak: za prevoz vozovima RCA AG u Austriji moņe se kod
Rail Cargo Austria AG
Gruppe außergewöhnliche Sendung - Technik
Tel. +43 1 93000 – 35626 ili 24100 ili 33472
Fax +43 1 93000 – 31152
[email protected]
podneti zahtev za prevoz kao naročita pońiljka. U prevoznom dokumentu
mora biti upisana napomena o predmetnom transportnom ograničenju.
5. Vrsta robe na koju se transportno ograničenje odnosi: NHM 2507
00; NHM 2509 00; NHM 2517 41; NHM 3809 10
6. Transportno ograničenje stupa na snagu odmah i traje do opoziva.
60
Broj
S
a
d
r
ņ
a
Vaņi
j
od
do
NareĎenje
broj
7. Usputne pońiljke biće prevezene.
49 SRBIJA (Rumunski operater GFR)
2012. TRANSPORTNO OGRANIČENJE Br. 49/12
13.
04.
2012.
TTV 9/2012.
1. Zbog odbijanja prijema Rumunskog operatera GFR da primi na
prevoz neobeleņene pońiljke starog gvoņĎa u otvorenim kolima,
objavljujemo sledeće transportno ograničenje:
2. Uputno područje: Rumunija, sve stanice preko svih graničnih
prelaza u tranzitu preko Republike Hrvatske i Republike Srbije
3. Otpravno područje: Bosna i Hercegovina, stanica Zenica.
4. Vrsta pońiljke: sve vrste pońiljke.
5. Vrsta robe na koju se transportno ograničenje odnosi: proizvodi od
gvoņĎa NHM 7201
5.1. Izuzetak: Pońiljka mora odozgo biti ofarbana celom duņinom i
ńirinom koju zahvata roba u kolima.
6. Transportno ograničenje stupa na snagu odmah i traje do opoziva
7. Usputne pońiljke zadrņati i staviti imaocu prava na raspolaganje.
82 ŃVAJCARSKA (prekid saobraćaja)
2012. TRANSPORTNO OGRANIČENJE Br. 82/12
25.
06.
2012.
1. Na zahtev SBB (85-40/12), a zbog prekida saobraćaja, uvodi se
sledeće transportno ograničenje:
2. Uputno područje: Ńvajcarska,
- stanice: Airolo (cod CIM 05201-9), Lavorgo (cod CIM 05205-0),
Bodio (cod CIM 05207-6), Biasca (cod CIM 05209-2), Claro (cod
CIM 05211-8), Cadenazzo (cod CIM 05404-9), Castione-Arbedo (cod
CIM 05212-6), Bellinzona (cod CIM 05213-4), Giubiasco (cod CIM
05214-2), Rivera-Bironico (cod CIM 05216-7), Taverne-Torricella
(cod CIM 05218-3), Lugano Vedeggio (cod CIM 05345-4), MaroggiaMelano (cod CIM 05303-3), Mendrisio (cod CIM 05305-8), Balerna
(cod CIM 05306-6), Chiasso (cod CIM 05309-0), Luino (cod CIM
05860-2);
- tranzit preko graničnih prelaza: Chiasso (cod CIM 05309-0) i Luino
(cod CIM 05860-2)
3. Otpravno područje: sve zemlje
4. Vrsta pońiljaka: sve pońiljke
5. Vrsta robe na koju se transportno ograničenje odnosi: sva roba
6. Transportno ograničenje stupa na snagu odmah i traje do opoziva
7. Usputne pońiljke zaustaviti i staviti imaocu prava na raspolaganje.
88 HRVATSKA (tranzitni postupak)
2012. TRANSPORTNO OGRANIČENJE Br. 88/12
01.
07.
2012.
TTV 13/2012.
TTV 16/2012.
1. Na zahtev HŅ Cargo (78-165/12), a zbog pristupanja HŅ-a
Konvenciji o zajedničkom tranzitnom postupku-ispunjavanju
carinskih propisa, uvodi se sledeće transportno ograničenje:
2. Uputno područje: Hrvatska, uvoz i tranzit preko graničnih prelaza:
Brčko/Drenovci, Bosanski Ńamac/Slavonski Ńamac, Dobrljin/Volinja,
61
S
Broj
a
d
r
ņ
a
Vaņi
j
od
do
NareĎenje
broj
Bogojevo/Erdut i Ńid/Tovarnik
3. Otpravno područje: Srbija, Makedonija, Crna Gora i Bosna i
Hercegovina
4. Vrsta pońiljaka: sve vrste pońiljaka kod kojih polje 57 teretnog lista
nije ispravno popunjeno i/ili ako prevoz u zemljama EU i EFTA
obavlja prevoznik koji nema odobrenje za pojednostavljeni tranzitni
postupak (videti prilog 1, uz transportno ograničenje, u kome je dat
popis prevoznika koji imaju odobrenje za pojednostavljeni tranzitni
postupak).
4.1.Izuzetak: Pońiljke kod kojih prevoz u zemljama EU i EFTA
obavlja prevoznik koji nema odobrenje za pojednostavljeni tranzitni
postupak ako pońiljalac ili neko drugi u njegovo ime podnosi NCTS
tranzitnu deklaraciju (podatke navesti u polju 7 teretnog lista.
4.2. Izuzetak: Pońiljke kod kojih prevoz u zemljama EU i EFTA
obavlja prevoznik koji nema odobrenje za pojednostavljeni tranzitni
postupak, a ugovoreno je da ispostavljanje NCTS tranzitne deklaracije
obavlja HŅ Cargo (broj ugovora navesti u polju 7 teretnog lista).
5. Vrsta robe na koju se transportno ograničenje odnosi: sva roba
6. Transportno ograničenje stupa na snagu 01.07.2012. god. i traje do
opoziva
7. Usputne pońiljke zaustaviti i staviti imaocu prava na raspolaganje.
Prilog 1:
TAXUD/1405/2005-final-rev. 1-Aneks 3
Ažurirana verzija br. 51 Aneksa 3, od dana 07-05-2014
ŽELEZNIČKA PREDUZEĆA KOJA IMAJU PRAVO NA
KORIŠĆENJE POJEDNOSTAVLJENE PROCEDURE
ŽELEZNIČKOG TRANZITA
OZ
NA
KA
DRŢAVA ŢELEZNIČKO
PREDUZEĆE
DATUM
UIC CODE
AT Austrija
Rail Cargo Austria AG
BE Belgija
SNCB Logistics S.A.
BG Bugarska
BDZ Cargo
2152
BULGARIAN
RAILWAY
COMPANY AG
BULMARKET DM
3098
DB SCHENKER Rail
Bulgaria EOOD
CH Švajcarska SBB Cargo
2181
od
1.2.2011
od
1.9.2011
od
25.7.2013
2188
3057
3247
2185
BLS CARGO AG
0063
DB Schenker Rail
3096
62
S
Broj
a
d
r
ņ
a
Vaņi
j
od
do
NareĎenje
broj
Schweiz GmbH
CZ Češka
Nemačka
SBB Cargo
International AG
CDC (CD CARGO)
od
1.7.2011
METRANS
od
10.1.2012
od
15.11.201
2
DB Schenker Rail AG
DE
DK Danska
SBB Cargo
Deutschland GmbH
ITL Eisenbahngesellschaft
mbh
Mittelweserbahn
GmbH
Eisenbahnen und
Verkehrsbetriebe ElbeWeser GmbH
DB Schenker Rail
Scandinavia A/S
CH / OSE
EL
Grčka
ES
Španija
FI
Finska
FR
Francuska SNCF FRET
2154
HU MaĎarska Rail Cargo Hungaria
Zrt
IT
Italija
2180
od
1.5.2010
3093
od
1.4.2013
od
6.2.2014
3070
3016
2186
0073
Renfe Mercancias S.A. od 01-012014
VR-Group Ltd
HŅ Cargo
3201
2385
do
30.6.2011
od
1.7.2011
EURO CARGO RAIL
HR Hrvatska
2585
2171
0010
0087
2187
3187
od
1.07.2012
od
1.3.2010
2178
2155
DB Schenker Rail
Italia Srl.
Rail Cargo Italia srl
(ime promenjeno od
12.1.2012) Carrier Italy SRL
NORDCARGO Srl.
2280
SBB Cargo Italia Srl.
2485
TRENITALIA S.p.A.
0083
InRail S.p.A.
3138
2380
od
15.10.201
3128
63
S
Broj
a
d
r
ņ
a
Vaņi
j
od
do
NareĎenje
broj
1
LT
AB Lietuvos
geleņinkeliai LG
(=JSC Lietuvos
geleņinkeliai ili JSC
Lithuanian Railways).
LU Luksembu CFL Cargo
rg
NL Holandija DB Schenker Rail
Nederland NV
HTRS Nederland B.V.
Ovlańćenje povučeno
14.04.2014. god.
LTE Netherlands
PL
0024
Litvanija
Poljska
Portugalij CP nema ovlańćenje
a
RO Rumunija CFR Marfa
Rail Cargo Romania
S.R.L.
PT
Švedska
SI
Slovenija
SK Slovačka
2184
3084
od
03.12.201
3
PKP Cargo S.A.
DB Schenker Rail
Polska S.A.
SE
2182
DB Schenker Rail
Romania S.R.L.
Green Cargo
3301
2151
od
27.12.201
0
od
1.1.2002
od
17.8.2012
od
17.8.2012
3100
2153
3653
3146
2174
SŅ – Tovorni Promet
D.O.O.
od
13.12.201
1
ADRIA TRANSPORT
od
d.o.o.
21.9.2012
2179
ZSSK CARGO
2156
Express Rail, s.r.o
METRANS Danubia,
a.s.
UK Ujedinjeno DB Schenker Rail
Kraljevstv International Ltd.
o
od
1.4.2011
od
2.6.2011
od
28.2.2013
3170
3147
3222
2170
64
Broj
S
a
d
r
ņ
a
Vaņi
j
od
108 ITALIJA (stanica Avezzano)
2012. TRANSPORTNO OGRANIČENJE Br. 108/12
02.
08.
2012.
1. Na zahtev FS (83-25/12), zbog zahteva infrastrukture, uvodi se sledeće
transportno ograničenje:
2. Uputno područje: Italija, stanica Avezzano (cod CIM 08526-6), a
za industrijski kolosek PRESIDER
3. Otpravno područje: sve zemlje
4. Vrsta pońiljaka: sve pońiljke
5. Vrsta robe na koju se transportno ograničenje odnosi: sva roba
6. Transportno ograničenje stupa na snagu odmah i traje do opoziva
7. Usputne pońiljke zaustaviti i staviti imaocu prava na raspolaganje.
110 SRBIJA (dugovanje)
2012. TRANSPORTNO OGRANIČENJE Br. 110/12
do
NareĎenje
broj
TTV 16/2012.
06.
08.
2012.
TTV 17/2012.
11.
09.
2012.
TTV 18/2012.
1. Zbog dugovanja, uvodi se sledeće transportno ograničenje:
2. Uputno područje: Srbija, sve stanice, a za firme: „Sunce 9.79“ doo
Jagodina, „Sunce PTP“ doo Jagodina, „Integral Promet“ doo
Kragujevac
3. Otpravno područje: sve stanice na mreņi ŅS
4. Vrsta pońiljaka: sve kolske pońiljke
5. Vrsta robe na koju se transportno ograničenje odnosi: sva roba za
koju je pońiljalac, primalac ili platilac prevoznih trońkova firma:
- „Sunce 9.79“ doo Jagodina,
- „Sunce PTP“ doo Jagodina,
- „Integral Promet“ doo Kragujevac
6. Transportno ograničenje stupa na snagu odmah i traje do opoziva.
7. Usputne pońiljke biće prevezene.
130 ČEŃKA (ukidanje redovnih trasa)
2012. TRANSPORTNO OGRANIČENJE Br. 130/12
1. Na zahtev ČD Cargo (54-334/12), a zbog ukidanja redovnih trasa,
uvodi se sledeće transportno ograničenje:
2. Uputno područje: Čeńka, stanice: Trnovany (cod CIM 53287-9),
Kadan predmesti (cod CIM 53569-0), Zatec (cod CIM 53779-5),
Zabokliky (cod CIM 53809-0), Krimov (cod CIM 53819-9)
2.1. Izuzetak: prevozi do gore navedenih stanica su mogući samo
prema
prethodnom
odobrenju
(kontakt
e-mail:
[email protected])
3. Otpravno područje: sve zemlje
4. Vrsta pońiljaka: sve kolske pońiljke, prazna P kola, kompletni
vozovi
5. Vrsta robe na koju se transportno ograničenje odnosi: sva roba
6. Transportno ograničenje stupa na snagu odmah i traje do opoziva
7. Usputne pońiljke zaustaviti i staviti imaocu prava na raspolaganje.
65
Broj
S
a
d
r
ņ
a
Vaņi
j
od
132 POLJSKA (graĎevinski radovi)
2012. TRANSPORTNO OGRANIČENJE Br. 132/12
do
NareĎenje
broj
14.
09.
2012.
TTV 18/2012.
01.
10.
2012.
TTV 18/2012.
09.
10.
2012.
TTV 21/2012.
1. Na zahtev PKP Cargo (51-581/12), a zbog graĎevinskih radova,
uvodi se sledeće transportno ograničenje:
2. Uputno područje: Poljska, stanica Wrocław Leśnica (cod CIM
05897-4) - industrijski kolosek ,,Złotniki”, a za primaoce:
1) Zakłady Chemiczne ,,ZŁOTNIKI” S.A.
2) Przedsiębiorstwo Produkcyjno Consultingowe
3. Otpravno područje: sve zemlje
4. Vrsta pońiljaka: sve kolske pońiljke
5. Vrsta robe na koju se transportno ograničenje odnosi: sva roba
6. Transportno ograničenje stupa na snagu odmah i traje do opoziva
7. Usputne pońiljke zaustaviti i staviti imaocu prava na raspolaganje.
133 SLOVAČKA (graĎevinski radovi)
2012. TRANSPORTNO OGRANIČENJE Br. 133/12
1. Na zahtev ZSSK Cargo (56-235/12), a zbog graĎevinskih radova,
uvodi se sledeće transportno ograničenje:
2. Uputno područje: Slovačka, stanica Púchov (cod CIM 17725-3) opńti manipulativni koloseci i industrijski kolosek MIKONA
3. Otpravno područje: sve zemlje
4. Vrsta pońiljaka: sve pońiljke uključujući prazna kola
4.1. Izuzetak:
- pońiljke za industrijski kolosek „LTS Logistic, s.r.o.“
- pońiljke za graĎevinske radove
5. Vrsta robe na koju se transportno ograničenje odnosi: sva roba
6. Transportno ograničenje stupa na snagu 1.10.2012. god. i traje do
opoziva
7. Pońiljke predate na prevoz koje pristignu na granične prelaze sa
Slovačkom do 30.09.2012. god. (23:59 h) biće prevezene. Posle tog
datuma sve pońiljke zaustaviti i staviti imaocu prava na raspolaganje.
147 BUGARSKA (dugovanje)
2012. TRANSPORTNO OGRANIČENJE Br. 147/12
1. Na zahtev BDŅ Cargo (52-10/12), zbog dugovanja, uvodi se
sledeće transportno ograničenje:
2. Uputno područje: Bugarska, uvoz, izvoz i tranzit preko svih
graničnih prelaza
3. Otpravno područje: sve zemlje
4. Vrsta pońiljaka: sve pońiljke kod kojih je pońiljalac, primalac ili
platilac prevoznih trońkova:
A) Firma „ECOLOGISTICS” LTD sa ńiframa za platioca prevoznine:
- uvoz: BDZ-T.C. 11520/2012
- izvoz: BDZ-T.C. 11521/2012
- tranzit i reexpedicija: BDZ-T.C. 11522/2012
- unutrańnji prevoz: BDZ-T.C. 11523/2012
B) Firma „EL COMMERCE” LTD sa ńiframa za platioca prevoznine:
66
Broj
S
a
d
r
ņ
a
Vaņi
j
od
do
NareĎenje
broj
- uvoz: BDZ-T.C. 11580/2012
- izvoz: BDZ-T.C. 11581/2012
- tranzit i reexpedicija: BDZ-T.C. 11582/2012
- unutrańnji prevoz: BDZ-T.C. 11583/2012
5. Vrsta robe na koju se transportno ograničenje odnosi: sva roba
6. Transportno ograničenje stupa na snagu odmah i traje do opoziva
7. Usputne pońiljke zaustaviti i staviti imaocu prava na raspolaganje.
170 ITALIJA (stanica Vercelli)
2012. TRANSPORTNO OGRANIČENJE Br. 170/12
07.
11.
2012.
TTV 23/2012.
08.
11.
2012.
TTV 23/2012.
13.
11.
2012.
TTV 23/2012.
1.Na zahtev FS (83-27/12), a zbog graĎevinskih radova, uvodi se
sledeće transportno ograničenje:
2. Uputno područje: Italija, stanica Vercelli (cod CIM 00245-1) manipulativni kolosek
3. Otpravno područje: sve zemlje
4. Vrsta pońiljaka: sve
4.1. Izuzetak: pońiljke za industrijske koloseke
5. Vrsta robe na koju se transportno ograničenje odnosi: sva roba
6. Transportno ograničenje stupa na snagu odmah i traje do opoziva
7. Usputne pońiljke zaustaviti i staviti imaocu prava na raspolaganje.
171 SRBIJA (stanica Crvenka)
2012. TRANSPORTNO OGRANIČENJE Br. 171/12
1. Iz tehničkih razloga, uvodi se sledeće transportno ograničenje:
2. Uputno područe: Srbija, stanica Crvenka (cod CIM 24203-2)-opńti
manipulativni kolosek
2.1. Izuzetak: industrijski kolosek Fabrika ńećera Crvenka ad
3. Otpravno područje: sve zemlje i sve stanice na mreņi ŅS.
4. Vrsta pońiljaka: sve pońiljke
4.1. Izuzetak:
- pońiljke za industrijski kolosek Fabrika ńećera Crvenka ad
- pońiljke za primaoce »ALDUGO« Crvenka i »SLOGA« Kula (6
stanični kolosek)
5. Vrsta robe na koju se transportno ograničenje odnosi: sva roba
6. Transportno ograničenje stupa na snagu odmah i traje do opoziva
7. Usputne pońiljke zaustaviti i staviti imaocu prava na raspolaganje.
172 BOSNA I HERCEGOVINA
2012. TRANSPORTNO OGRANIČENJE Br. 172/12
1.Na zahtev ŅFBH (50-2/12), a zbog dugovanja, uvodi se sledeće
transportno ograničenje:
2. Uputno područje: ŅFBH, sve stanice – izvoz, uvoz i tranzit, a za
firme Dubrońped Dubrovnik i Dubrovnik Ńpedicija Dubrovnik
3. Otpravno područje: sve zemlje
4. Vrsta pońiljaka: sve pońiljke kada je primalac, pońiljalac ili platilac
prevoznih trońkova:
- Dubrońped Dubrovnik,
67
Broj
S
a
d
r
ņ
a
Vaņi
j
od
do
NareĎenje
broj
- Dubrovnik Ńpedicija Dubrovnik
5. Vrsta robe na koju se transportno ograničenje odnosi: sva roba
6. Transportno ograničenje stupa na snagu odmah i traje do opoziva
7. Usputne pońiljke zaustaviti i staviti imaocu prava na raspolaganje.
177 SRBIJA (firma »Inter gas« Beograd)
2012. TRANSPORTNO OGRANIČENJE Br. 177/12
29.
11.
2012.
TTV 24/2012.
03.
12.
2012.
TTV 24/2012.
04.
12.
2012.
TTV 24/2012.
1.Zbog dugovanja, uvodi se sledeće transportno ograničenje:
2. Uputno područe: Srbija, sve stanice-za firmu »Inter gas » Beograd
3. Otpravno područje: sve zemlje i sve stanice na mreņi ŅS.
4. Vrsta pońiljaka: sve pońiljke kada je primaoc , pońiljaoc ili platioc
prevoznih trońkova firma »Inter gas« Beograd
5. Vrsta robe na koju se transportno ograničenje odnosi: sva roba
6. Transportno ograničenje stupa na snagu odmah i traje do opoziva
7. Usputne pońiljke zaustaviti i staviti imaocu prava na raspolaganje.
178 SLOVAČKA (firma TI FEREST)
2012. TRANSPORTNO OGRANIČENJE Br. 178/12
1. Na zahtev ZSSK Cargo (56-332/12), a zbog dugovanja, uvodi se
sledeće transportno ograničenje:
2. Uputno područje: Slovačka, sve stanice, uvoz, izvoz i tranzit
3. Otpravno područje: sve zemlje
4. Vrsta pońiljaka: sve pońiljke kada je primalac, pońiljalac ili platilac
prevoznih trońkova TI FEREST a.s., Lazaretská 23, 81109 Bratislava,
IČO 35896914
5. Vrsta robe na koju se transportno ograničenje odnosi: sva roba
6. Transportno ograničenje stupa na snagu odmah i traje do opoziva.
7. Usputne pońiljke biće prevezene.
181 MAKEDONIJA (staro gvoņĎe)
2012. TRANSPORTNO OGRANIČENJE Br. 181/12
1. Na zahtev MŅ (65-239/12), a zbog čestih ońtećenja drvenih dasaka
prilikom prevoza i istovara starog gvoņĎa na kolima sa drvenim
podom (E i E-as), uvodi se sledeće transportno ograničenje:
2. Uputno područje:Makedonija, uvoz, izvoz i tranzit
3. Otpravno područje: sve zemlje
3.1. Izuzetak: samo kola vlasnińtva ŅS na relaciji Tabanovci (cod CIM
61201-0) – Skopje Jug (cod CIM 61218-4)
4. Vrsta pońiljaka: sve pońiljke u kolima sa drvenim podom serije E i
E-as
5. Vrsta robe na koju se transportno ograničenje odnosi: staro gvoņĎe
5.1. Izuzetak: dozvoljava se prevoz starog gvoņĎa u kolima sa
metalnim podom
6. Transportno ograničenje stupa na snagu odmah i traje do opoziva
7. Usputne pońiljke biće prevezene.
68
Broj
S
a
d
r
ņ
a
Vaņi
j
od
183 ČEŃKA (firma TI Ferest)
2012. TRANSPORTNO OGRANIČENJE Br. 183/12
do
NareĎenje
broj
07.
12.
2012.
TTV 24/2012.
01.
01.
2013.
TTV 2/2013.
28.
12.
2012.
TTV 1/2013.
1. Na zahtev ČD Cargo (54-460/12), a zbog dugovanja, uvodi se
sledeće transportno ograničenje:
2. Uputno područje: Čeńka, uvoz, izvoz i tranzit
3. Otpravno područje: sve zemlje
4. Vrsta pońiljaka: sve kolske pońiljke kada je pońiljalac, primalac ili
platilac prevoznih trońkova TI Ferest, a.s., Lazaretská 23, Bratislava,
811 09
5. Vrsta robe na koju se transportno ograničenje odnosi: sva roba
6. Transportno ograničenje stupa na snagu odmah i traje do opoziva
7. Usputne pońiljke zaustaviti i staviti imaocu prava na raspolaganje.
185 BUGARSKA (roba NHM 7204)
2012. TRANSPORTNO OGRANIČENJE Br. 185/12
1. Na zahtev BDŅ Cargo (52-16/12), a zbog saobraćajnih
(operativnih) razloga, uvodi se sledeće transportno ograničenje:
2. Uputno područje: Bugarska, sve stanice
3. Otpravno područje: MŅ (65), ŅS (72), ŅFBH (50)
4. Vrsta pońiljaka: sve kolske pońiljke u otvorenim teretnim kolima
serije E sa drvenim podom koja su u vlasnińtvu MŅ (65), ŅS (72),
ŅFBH (50)
5. Vrsta robe na koju se transportno ograničenje odnosi: staro gvoņĎe
– NHM 7204
6. Transportno ograničenje stupa na snagu 1.01.2013. god. i traje do
opoziva
7. Usputne pońiljke zaustaviti i staviti imaocu prava na raspolaganje.
198 SRBIJA (bilje)
2012. TRANSPORTNO OGRANIČENJE Br. 198/12
1. Na osnovu Naredbe o odreĎivanju graničnih prelaza preko kojih će
se uvoziti, provoziti i izvoziti pońiljke bilja, biljnih proizvoda i
propisanih objekata (Sluņbeni glasnik RS“ broj 107/2009), Zakona o
sredstvima za zańtitu bilja („Sluņbeni glasnik RS“ 41/2009) i Zakona o
sredstvima za ishranu bilja i oplemenjivačima zemljińta („Sluņbeni
glasnik RS“ broj 41/2009)) uvodi se sledeće transportno ograničenje:
2. Uputno područje: Republika Srbija, sve stanice, uvoz, izvoz i tranzit
preko graničnih prelaza Erdut/HŅ-(502)-Bogojevo/ŅS i Sremska
Rača.
3. Otpravno područje: sve zemlje i sve stanice na mreņi ŅS
4. Vrste pońiljaka: sve vrste pońiljaka.
5. Vrsta robe na koju se transportno ograničenje odnosi:
- sve robe iz NHM 0601 i 0602; 0603 11 00; 0603 12 00; 0603
13 00; 0603 14 00; 0603 15 00; 0603 19 10; 0603 19 80; 0603
90 00 (osim za bojeno, beljeno i inpregnisano); 0604 20 11;
0604 20 19; 0604 20 20; 0604 20 40; 0604 20 90; 0604 90 11
(osim za bojeno, beljeno i inpregnisano); 0604 90 19 (osim za
69
Broj
S
a
d
r
ņ
a
Vaņi
j
od
do
NareĎenje
broj
bojeno, beljeno i inpregnisano); 0604 90 91; 0604 90 99 (osim
za bojeno, beljeno i inpregnisano);
- sve robe iz NHM 0701-0709; sve roba iz NHM 0712 i NHM
0713; robe iz NHM 0714 (samo sveņe);
- sve robe iz NHM 0801-0810; sve robe iz NHM 0813; 0814 00
00 (samo za sveņe i suve);
- 0901 11 00; 0901 12 00; 0901 90 10 (samo za ljuspice i opne
od neprņene kafe); sve robe iz NHM 0902-0910;
- sve robe iz NHM 1001-1005; 1006 10 10; 1006 10 92; 1006 10
94; 1006 10 96; 1006 10 98; 1006 20 92; 1006 20 94; 1006 20
96; 1006 20 98; 1006 30 42; 1006 30 44; 1006 30 46; 1006 30
48; 1006 30 92; 1006 30 94; 1006 30 96; 1006 30 98; 1006 40
00; robe iz NHM 1007 i NHM 1008;
- sve robe iz NHM 1101-1107;
- sve roba iz NHM 1201-1211; robe iz NHM 1212 (osim
smrznuti proizvodi); sve roba iz NHM 1213 i 1214;
- robe iz NHM 1401 (osim beljeni biljni materijal) i sve robe iz
NHM 1404;
- 1801 00 00 (ali samo sirov); 1802 00 00 (ali samo sirovi);
- 2103 30 10; 2106 90 98 (osim termički i na drugi način
obraĎeni proizvodi);
- 2301 10 00 (samo mesno i końtano brańno); 2301 20 00 (samo
riblje brańno); sve robe iz NHM 2302; robe iz NHM 2303 (osim
ako su termički tretirani); robe iz NHM 2304 (osim ako su
termički tretirani); robe iz NHM 2305 (osim ako su termički
tretirani); robe iz NHM 2306 (osim ako su termički tretirani);
robe iz NHM 2308 (osim kljuk);
- sve robe iz NHM 2401; 2403 91 00;
- 2510 20 00 (samo ako se koristi za proizvodnju sredstava za
ishranu bilja); 2530 90 00 (samo vrtna zemlja-crnica);
- 2703 00 00;
- robe NHM 2802 00 00 (samo ako se koristi za proizvodnju
sredstava za zańtitu bilja), 2810 00 90 (samo ako se koristi za
proizvodnju sredstava za zańtitu bilja), 2811 19 20 (samo ako se
koristi za proizvodnju sredstava za zańtitu bilja), 2811 29 90
(samo ako se koristi za proizvodnju sredstava za zańtitu bilja),
2825 50 00 (samo ako se koristi za proizvodnju sredstava za
zańtitu bilja), 2827 39 85 (samo ako se koristi za proizvodnju
sredstava za zańtitu bilja), 2827 41 00 (samo ako se koristi za
proizvodnju sredstava za zańtitu bilja), 2833 21 00 (samo ako se
koristi za proizvodnju pesticida ili sredstava za zańtitu bilja),
2833 25 00 (samo ako se koristi za proizvodnju pesticida ili
sredstava za zańtitu bilja), 2833 29 20 (samo ako se koristi za
proizvodnju sredstava za zańtitu i ishranu bilja), 2834 21 00
(samo ako se koristi za proizvodnju sredstava za zańtitu i ishranu
bilja), 2834 29 80 (samo ako se koristi za proizvodnju sredstava
za zańtitu i ishranu bilja), 2835 24 00 (samo ako se koristi za
proizvodnju sredstava za ishranu bilja), 2835 25 00 (samo ako se
koristi za proizvodnju sredstava za ishranu bilja), 2836 99 11
(samo ako se koristi za proizvodnju sredstava za zańtitu i ishranu
70
Broj
S
a
d
r
ņ
a
Vaņi
j
od
do
NareĎenje
broj
bilja), 2836 99 17 (samo ako se koristi za proizvodnju sredstava
za zańtitu i ishranu bilja), 2840 20 90 (samo ako se koristi za
proizvodnju sredstava za zańtitu i ishranu bilja), 2848 00 00
(samo ako se koristi za proizvodnju sredstava za zańtitu i ishranu
bilja), 2852 10 00 (samo ako se koristi za proizvodnju sredstava
za zańtitu i ishranu bilja), 2852 90 00 (samo ako se koristi za
proizvodnju sredstava za zańtitu i ishranu bilja).
- sledeće robe u okviru glave 29 ali samo ako se koriste za
proizvodnju sredstava za zańtitu bilja:
2903 39 11, 2903 89 90, 2903 91 00, 2903 92 00, 2903 99 90,
2904 90 40, 2906 29 00, 2907 21 00, 2908 11 00, 2908 19 00,
2908 91 00 , 2908 92 00, 2908 99 00, 2909 30 00, 2909 30 90,
2910 90 00, 2914 29 00, 2914 50 00, 2914 69 90, 2914 70 00,
2915 21 00, 2915 39 00, 2915 90 00, 2915 90 70, 2916 12 00,
2916 19 00 , 2916 19 95, 2916 20 00, 2916 34 00, 2916 39 90,
2917 19 90, 2917 39 95, 2918 19 00, 2918 19 50, 2918 19 98,
2918 29 00, 2918 91 00, 2918 99 90, 2919 10 00, 2919 90 00,
2920 11 00, 2920 19 00, 2920 90 85, 2921 11 00, 2921 42 00,
2921 43 00, 2921 49 00, 2921 51 00, 2921 51 19, 2922 49 85,
2922 50 00 (samo ako se koristi kao Ďubrivo), 2923 90 00, 2924
12 00, 2924 19 00, 2924 21 00, 2924 29 98, 2925 19 95, 2925
21 00, 2925 29 00, 2926 90 95, 2927 00 00, 2928 00 90, 2929
90 00, 2930 20 00, 2930 30 00, 2930 50 00, 2930 90 99, 2931
10 00, 2931 20 00, 2931 90 40, 2931 90 90, 2932 19 00, 2932
22 20, 2932 20 90, 2932 99 00, 2933 19 90, 2933 21 00, 2933
29 90, 2933 39 00, 2933 39 25, 2933 39 40, 2933 39 50, 2933
39 99, 2933 49 10, 2933 49 90, 2933 59 10, 2933 59 95, 2933
69 10, 2933 69 80, 2933 99 80, 2934 10 00, 2934 20 80, 2934
99 90, 2935 00 90, 2939 69 00, 2939 99 00, 2941 90 00, 2942
00 00;
- 3002 90 50 (samo ako se koristi za proizvodnju sredstava za
ishranu bilja);
- sva roba iz NHM 3101; NHM 3102 (samo proizvodi koji se
koriste isključivo kao sredstva za ishranu bilja i ako se koriste u
poljoprivredi); NHM 3103 (samo proizvodi koji se koriste
isključivo kao sredstva za ishranu bilja i ako se koriste u
poljoprivredi), NHM 3104 (samo proizvodi koji se koriste
isključivo kao sredstva za ishranu bilja i ako se koriste u
poljoprivredi), 3105 (samo proizvodi koji se koriste isključivo
kao sredstva za ishranu bilja i ako se koriste u poljoprivredi);
- sledeće robe ali, samo proizvodi koji se koriste isključivo kao
sredstva za zańtitu bilja: 3808 50 00, 3808 91 10, 3808 91 20,
3808 91 30, 3808 91 40, 3808 91 90;
sledeće robe ali samo proizvodi koji se koriste u poljoprivredi i
ńumarstvu:
3808 92 10, 3808 92 20, 3808 92 30, 3808 92 40, 3808 92 50,
3808 92 60, 3808 92 90, 3808 93 11, 3808 93 13, 3808 93 15,
3808 93 17, 3808 93 21, 3808 93 23, 3808 93 27; 3808 93 30;
3808 93 90;
3808 99 10 (samo ako se koriste u poljoprivredi i ńumarstvu),
71
Broj
S
a
d
r
ņ
a
Vaņi
j
od
do
NareĎenje
broj
3808 99 90, (samo ako se koriste u poljoprivredi i ńumarstvu);
3824 90 97 (samo zemlja za saksije);
- robe iz NHM 4401 (samo ako nisu hemijski ili termički
obraĎene i ako se nalaze na listi V B Deo 1 Pravilnika o listama
štetnih organizama i listama bilja i biljnih proizvoda i
propisanih objekata Službeni glasnik RS broj 07/10 i 22/10) );
robe iz NHM 4403 (samo ako nisu hemijski ili termički
obraĎene i ako se nalaze na listi V B Deo 1 Pravilnika o listama
štetnih organizama i listama bilja i biljnih proizvoda i
propisanih objekata Službeni glasnik RS broj 07/10 i 22/10) );
robe iz NHM 4404 (samo ako nisu hemijski ili termički
obraĎene i ako se nalaze na listi V B Deo 1 Pravilnika o listama
štetnih organizama i listama bilja i biljnih proizvoda i
propisanih objekata Službeni glasnik RS broj 07/10 i 22/10);
4405 00 00 (samo ako nisu hemijski ili termički tretirane,
obraĎene); 4406 10 00 (samo ako nisu hemijski ili termički
obraĎene i ako se nalaze na listi V B Deo 1 Pravilnika o listama
štetnih organizama i listama bilja i biljnih proizvoda i
propisanih objekata Službeni glasnik RS broj 07/10 i 22/10);
robe iz NHM 4407 (samo ako nisu hemijski ili termički
obraĎene i ako se nalaze na listi V B Deo 1 Pravilnika o listama
štetnih organizama i listama bilja i biljnih proizvoda i
propisanih objekata Službeni glasnik RS broj 07/10 i 22/10);
robe iz NHM 4408 (samo ako su hemijski i termički obraĎene
kao i listovi za furniranje koji su dobijeni sečenjem laminiranog
drveta); robe iz NHM 4409 (samo ako su hemijski i termički
obraĎene); robe iz NHM 4415; 4416 00 00 (samo ako se nalaze
na listi V B Deo 1 Pravilnika o listama štetnih organizama i
listama bilja i biljnih proizvoda i propisanih objekata Službeni
glasnik RS broj 07/10 i 22/10);
- 4421 90 98 (samo drveni podovi za gajbe);
- robe iz NHM 4501 (samo sirova); 4502 00 00 (samo sirova);
- robe iz NHM 5201 (samo ako nisu hemijski tretirane,
obraĎene); robe iz NHM 5202 (samo otpaci od sirovog pamuka
ako nisu hemijski tretirani i obraĎeni, isključujući otpatke od
prediva i rańčupane tekstilne materijale);
- roba iz NHM 5301 (samo ako nisu hemijski tretirane,
obraĎene, isključujući otpatke prediva i rańčupane ostatke); robe
iz NHM 5302 (samo ako nisu hemijski tretirane, obraĎene,
isključujući otpatke prediva i rańčupane ostatke); robe iz 5303
(samo ako nisu hemijski tretirane, obraĎene, isključujući otpatke
prediva i rańčupane ostatke); 5305 00 00 (samo sirova kokosova
vlakna);
- 9406 00 20 (samo ako nisu hemijski i termički obraĎene i ako
se ne nalaze na listi V B Deo 1 Pravilnika o listama štetnih
organizama i listama bilja i biljnih proizvoda i propisanih
objekata Službeni glasnik RS broj 07/10 i 22/10);
5.1. Izuzetak: Odobrava se prijem robe navedene u tački 5. uz
pismeno Reńenje o privremenom otvaranju graničnog prelaza koje
izdaje Ministarstva poljoprivrede, trgovine, ńumarstva i vodoprivrede
72
Broj
S
a
d
r
ņ
a
Vaņi
j
od
do
NareĎenje
broj
Republike Srbije na zahtev korisnika. Korisnik je u obavezi da
fotokopiju Reńenja o privremenom otvaranju graničnog prelaza
dostavi Sektoru za prevoz robe, Odeljenju za transportno komercijalne
propise i tarife (fax: +381 11 3618-423; +381 11 2686-047), odmah
nakon njegovog dobijanja, a najkasnije 48 sati pre pokretanja prve
pońiljke po tom odobrenju.
6. Transportno ograničenje stupa na snagu odmah i traje do opoziva.
7. Usputne pońiljke zadrņati i staviti imaocu prava na raspolaganje.
199 SRBIJA
2012. TRANSPORTNO OGRANIČENJE Br. 199/12
28.
12.
2012.
TTV 2/2013.
1. Na osnovu Zakona o zdravlju bilja („Sluņbeni glasnik RS“
41/2009), Zakona o sredstvima za zańtitu bilja („Sluņbeni glasnik RS“
41/2009) i Zakona o sredstvima za ishranu bilja i oplemenjivačima
zemljińta („Sluņbeni glasnik RS“ broj 41/2009)) uvodi se sledeće
transportno ograničenje:
2. Uputno područje: Republika Srbija, uvoz preko graničnih prelaza:
Kelebia/MAV
–(711)-Subotica/ŅS,
Tovarnik/HŅ-(501)-Ńid/ŅS,
Stamora
Moravita/CFR-(661)-Vrńac/ŅS,
Jimbolia/CFR-(660)Kikinda/ŅS, Tabanovci/MŅ-(676)-Preńevo/ŅS, Dragoman/BDŅ(620)-Dimitrovgrad/ŅS i Bijelo Polje/ŅCG-(671)- Prijepolje
teretna/ŅS, Brasina/ŅS-(591)-Zvornik Novi (ŅRS)
3. Otpravno područje: Sve zemlje
4. Vrste pońiljaka: sve vrste pońiljaka.
5. Vrsta robe na koju se transportno ograničenje odnosi:
- sve robe iz NHM 0601 i 0602; 0603 11 00; 0603 12 00; 0603
13 00; 0603 14 00; 0603 15 00; 0603 19 10; 0603 19 80; 0603
90 00 (osim za bojeno, beljeno i inpregnisano); 0604 20 11;
0604 20 19; 0604 20 20; 0604 20 40; 0604 20 90; 0604 90 11
(osim za bojeno, beljeno i inpregnisano); 0604 90 19 (osim za
bojeno, beljeno i inpregnisano); 0604 90 91; 0604 90 99 (osim
za bojeno, beljeno i inpregnisano);
- sve robe iz NHM 0701-0709; sve roba iz NHM 0712 i NHM
0713; robe iz NHM 0714 (samo sveņe);
- sve robe iz NHM 0801-0810; sve robe iz NHM 0813; 0814 00
00 (samo za sveņe i suve);
- 0901 11 00; 0901 12 00; 0901 90 10 (samo za ljuspice i opne
od neprņene kafe); sve robe iz NHM 0902-0910;
- sve robe iz NHM 1001-1005; 1006 10 10; 1006 10 92; 1006 10
94; 1006 10 96; 1006 10 98; 1006 20 92; 1006 20 94; 1006 20
96; 1006 20 98; 1006 30 42; 1006 30 44; 1006 30 46; 1006 30
48; 1006 30 92; 1006 30 94; 1006 30 96; 1006 30 98; 1006 40
00; robe iz NHM 1007 i NHM 1008;
- sve robe iz NHM 1101-1107;
- sve roba iz NHM 1201-1211; robe iz NHM 1212 (osim
smrznuti proizvodi); sve roba iz NHM 1213 i 1214;
- robe iz NHM 1401 (osim beljeni biljni materijal) i sve robe iz
NHM 1404;
- 1801 00 00 (ali samo sirov); 1802 00 00 (ali samo sirovi);
73
Broj
S
a
d
r
ņ
a
Vaņi
j
od
do
NareĎenje
broj
- 2103 30 10; 2106 90 98 (osim termički i na drugi način
obraĎeni proizvodi);
- 2301 10 00 (samo mesno i końtano brańno); 2301 20 00 (samo
riblje brańno); sve robe iz NHM 2302; robe iz NHM 2303 (osim
ako su termički tretirani); robe iz NHM 2304 (osim ako su
termički tretirani); robe iz NHM 2305 (osim ako su termički
tretirani); robe iz NHM 2306 (osim ako su termički tretirani);
robe iz NHM 2308 (osim kljuk);
- sve robe iz NHM 2401; 2403 91 00;
- 2510 20 00 (samo ako se koristi za proizvodnju sredstava za
ishranu bilja); 2530 90 00 (samo vrtna zemlja-crnica);
- 2703 00 00;
- robe NHM 2802 00 00 (samo ako se koristi za proizvodnju
sredstava za zańtitu bilja), 2810 00 90 (samo ako se koristi za
proizvodnju sredstava za zańtitu bilja), 2811 19 20 (samo ako se
koristi za proizvodnju sredstava za zańtitu bilja), 2811 29 90
(samo ako se koristi za proizvodnju sredstava za zańtitu bilja),
2825 50 00 (samo ako se koristi za proizvodnju sredstava za
zańtitu bilja), 2827 39 85 (samo ako se koristi za proizvodnju
sredstava za zańtitu bilja), 2827 41 00 (samo ako se koristi za
proizvodnju sredstava za zańtitu bilja), 2833 21 00 (samo ako se
koristi za proizvodnju pesticida ili sredstava za zańtitu bilja),
2833 25 00 (samo ako se koristi za proizvodnju pesticida ili
sredstava za zańtitu bilja), 2833 29 20 (samo ako se koristi za
proizvodnju sredstava za zańtitu i ishranu bilja), 2834 21 00
(samo ako se koristi za proizvodnju sredstava za zańtitu i ishranu
bilja), 2834 29 80 (samo ako se koristi za proizvodnju sredstava
za zańtitu i ishranu bilja), 2835 24 00 (samo ako se koristi za
proizvodnju sredstava za ishranu bilja), 2835 25 00 (samo ako se
koristi za proizvodnju sredstava za ishranu bilja), 2836 99 11
(samo ako se koristi za proizvodnju sredstava za zańtitu i ishranu
bilja), 2836 99 17 (samo ako se koristi za proizvodnju sredstava
za zańtitu i ishranu bilja), 2840 20 90 (samo ako se koristi za
proizvodnju sredstava za zańtitu i ishranu bilja), 2848 00 00
(samo ako se koristi za proizvodnju sredstava za zańtitu i ishranu
bilja), 2852 10 00 (samo ako se koristi za proizvodnju sredstava
za zańtitu i ishranu bilja), 2852 90 00 (samo ako se koristi za
proizvodnju sredstava za zańtitu i ishranu bilja).
- sledeće robe u okviru glave 29 ali samo ako se koriste za
proizvodnju sredstava za zańtitu bilja:
2903 39 11, 2903 89 90, 2903 91 00, 2903 92 00, 2903 99 90,
2904 90 40, 2906 29 00, 2907 21 00, 2908 11 00, 2908 19 00,
2908 91 00 , 2908 92 00, 2908 99 00, 2909 30 00, 2909 30 90,
2910 90 00, 2914 29 00, 2914 50 00, 2914 69 90, 2914 70 00,
2915 21 00, 2915 39 00, 2915 90 00, 2915 90 70, 2916 12 00,
2916 19 00 , 2916 19 95, 2916 20 00, 2916 34 00, 2916 39 90,
2917 19 90, 2917 39 95, 2918 19 00, 2918 19 50, 2918 19 98,
2918 29 00, 2918 91 00, 2918 99 90, 2919 10 00, 2919 90 00,
2920 11 00, 2920 19 00, 2920 90 85, 2921 11 00, 2921 42 00,
2921 43 00, 2921 49 00, 2921 51 00, 2921 51 19, 2922 49 85,
74
Broj
S
a
d
r
ņ
a
Vaņi
j
od
do
NareĎenje
broj
2922 50 00 (samo ako se koristi kao Ďubrivo), 2923 90 00, 2924
12 00, 2924 19 00, 2924 21 00, 2924 29 98, 2925 19 95, 2925
21 00, 2925 29 00, 2926 90 95, 2927 00 00, 2928 00 90, 2929
90 00, 2930 20 00, 2930 30 00, 2930 50 00, 2930 90 99, 2931
10 00, 2931 20 00, 2931 90 40, 2931 90 90, 2932 19 00, 2932
22 20, 2932 20 90, 2932 99 00, 2933 19 90, 2933 21 00, 2933
29 90, 2933 39 00, 2933 39 25, 2933 39 40, 2933 39 50, 2933
39 99, 2933 49 10, 2933 49 90, 2933 59 10, 2933 59 95, 2933
69 10, 2933 69 80, 2933 99 80, 2934 10 00, 2934 20 80, 2934
99 90, 2935 00 90, 2939 69 00, 2939 99 00, 2941 90 00, 2942
00 00;
- 3002 90 50 (samo ako se koristi za proizvodnju sredstava za
ishranu bilja);
- sva roba iz NHM 3101; NHM 3102 (samo proizvodi koji se
koriste isključivo kao sredstva za ishranu bilja i ako se koriste u
poljoprivredi); NHM 3103 (samo proizvodi koji se koriste
isključivo kao sredstva za ishranu bilja i ako se koriste u
poljoprivredi), NHM 3104 (samo proizvodi koji se koriste
isključivo kao sredstva za ishranu bilja i ako se koriste u
poljoprivredi), 3105 (samo proizvodi koji se koriste isključivo
kao sredstva za ishranu bilja i ako se koriste u poljoprivredi);
- sledeće robe ali, samo proizvodi koji se koriste isključivo kao
sredstva za zańtitu bilja: 3808 50 00, 3808 91 10, 3808 91 20,
3808 91 30, 3808 91 40, 3808 91 90;
sledeće robe ali samo proizvodi koji se koriste u poljoprivredi i
ńumarstvu:
3808 92 10, 3808 92 20, 3808 92 30, 3808 92 40, 3808 92 50,
3808 92 60, 3808 92 90, 3808 93 11, 3808 93 13, 3808 93 15,
3808 93 17, 3808 93 21, 3808 93 23, 3808 93 27; 3808 93 30;
3808 93 90;
3808 99 10 (samo ako se koriste u poljoprivredi i ńumarstvu),
3808 99 90, (samo ako se koriste u poljoprivredi i ńumarstvu);
3824 90 97 (samo zemlja za saksije);
- robe iz NHM 4401 (samo ako nisu hemijski ili termički
obraĎene i ako se nalaze na listi V B Deo 1 Pravilnika o listama
štetnih organizama i listama bilja i biljnih proizvoda i
propisanih objekata Službeni glasnik RS broj 07/10 i 22/10) );
robe iz NHM 4403 (samo ako nisu hemijski ili termički
obraĎene i ako se nalaze na listi V B Deo 1 Pravilnika o listama
štetnih organizama i listama bilja i biljnih proizvoda i
propisanih objekata Službeni glasnik RS broj 07/10 i 22/10) );
robe iz NHM 4404 (samo ako nisu hemijski ili termički
obraĎene i ako se nalaze na listi V B Deo 1 Pravilnika o listama
štetnih organizama i listama bilja i biljnih proizvoda i
propisanih objekata Službeni glasnik RS broj 07/10 i 22/10);
4405 00 00 (samo ako nisu hemijski ili termički tretirane,
obraĎene); 4406 10 00 (samo ako nisu hemijski ili termički
obraĎene i ako se nalaze na listi V B Deo 1 Pravilnika o listama
štetnih organizama i listama bilja i biljnih proizvoda i
propisanih objekata Službeni glasnik RS broj 07/10 i 22/10);
75
Broj
S
a
d
r
ņ
a
Vaņi
j
od
do
NareĎenje
broj
robe iz NHM 4407 (samo ako nisu hemijski ili termički
obraĎene i ako se nalaze na listi V B Deo 1 Pravilnika o listama
štetnih organizama i listama bilja i biljnih proizvoda i
propisanih objekata Službeni glasnik RS broj 07/10 i 22/10);
robe iz NHM 4408 (samo ako su hemijski i termički obraĎene
kao i listovi za furniranje koji su dobijeni sečenjem laminiranog
drveta); robe iz NHM 4409 (samo ako su hemijski i termički
obraĎene); robe iz NHM 4415; 4416 00 00 (samo ako se nalaze
na listi V B Deo 1 Pravilnika o listama štetnih organizama i
listama bilja i biljnih proizvoda i propisanih objekata Službeni
glasnik RS broj 07/10 i 22/10);
- 4421 90 98 (samo drveni podovi za gajbe);
- robe iz NHM 4501 (samo sirova); 4502 00 00 (samo sirova);
- robe iz NHM 5201 (samo ako nisu hemijski tretirane,
obraĎene); robe iz NHM 5202 (samo otpaci od sirovog pamuka
ako nisu hemijski tretirani i obraĎeni, isključujući otpatke od
prediva i rańčupane tekstilne materijale);
- roba iz NHM 5301 (samo ako nisu hemijski tretirane,
obraĎene, isključujući otpatke prediva i rańčupane ostatke); robe
iz NHM 5302 (samo ako nisu hemijski tretirane, obraĎene,
isključujući otpatke prediva i rańčupane ostatke); robe iz 5303
(samo ako nisu hemijski tretirane, obraĎene, isključujući otpatke
prediva i rańčupane ostatke); 5305 00 00 (samo sirova kokosova
vlakna);
- 9406 00 20 (samo ako nisu hemijski i termički obraĎene i ako
se ne nalaze na listi V B Deo 1 Pravilnika o listama štetnih
organizama i listama bilja i biljnih proizvoda i propisanih
objekata Službeni glasnik RS broj 07/10 i 22/10);
5.1. Izuzetak:
1.
Sredstva za ishranu bilja (Ďubriva), sredstva za zańtitu
bilja (pesticidi) i sirovine za proizvodnju sredstava za
ishranu i zańtitu bilja (Ďubriva i pesticida) koji u prilogu
tovarnog lista imaju sertifikat baznog proizvoĎača;
2.
Sve ostale robe koje su navedene u tački 5. (osim
Ďubriva, pesticidi i sirovine za proizvodnju Ďubriva i
pesticida) koje u prilogu tovarnog lista imaju orginalnu
meĎunarodnu
fitosanitarnu
potvrdu
(sertifikat)
potpisanu od strane nadleņnog organa zemlje izvoznice.
Po ulasku u carinsko područje Republike Srbije svih roba iz tačke 5.
vrńi se pregled od strane fitosanitarnog inspektora u ulaznoj graničnoj
stanici.
6. Transportno ograničenje stupa na snagu odmah i traje do opoziva.
7. Usputne pońiljke biće prevezene.
200 SRBIJA
2012. TRANSPORTNO OGRANIČENJE Br. 200/12
31.
12.
2012.
TTV 2/2013.
1. Na osnovu Naredbe o odreĎivanju graničnih prelaza preko kojih će
se vrńiti uvoz i tranzit pońiljki i pratećih predmeta koji podleņu
veterinarsko sanitarnoj kontroli („Sluņbeni glasnik RS“ broj 44/2011)
76
Broj
S
a
d
r
ņ
a
Vaņi
j
od
do
NareĎenje
broj
uvodi se sledeće transportno ograničenje:
2. Uputno područje: Republika Srbija uvoz i tranzit preko graničnih
prelaza: Erdut/HŅ-(502)-Bogojevo/ŅS, Jimbolia/CFR-(660)Kikinda/ŅS, Brasina/ŅS-(591)-Zvornik Novi /ŅRS i Sremska Rača:
3. Otpravno područje: sve zemlje.
4. Vrste pońiljaka: sve vrste pońiljaka
5. Vrsta robe na koju se transportno ograničenje odnosi:
- sve robe iz NHM 0101-0106;
- sve robe iz NHM 0201-0210;
- sve robe iz NHM 0301-0308;
- sve robe iz NHM 0401-0410;
- sve robe iz NHM 0502-0507 i NHM 0510-0511;
- NHM 1213 00 00 (samo seno i slama ako se transportuju zajedno sa
ņivotinjom u transportnom sredstvu a sluņe kao prostirka i hrana za
ņivotinje); 1214 90 90 ((samo seno i slama ako se transportuju zajedno
sa ņivotinjom u transportnom sredstvu a sluņe kao prostirka i hrana za
ņivotinje);
- sve robe iz NHM 1501-1504; sve robe iz NHM 1506; 1516 10 10 i
1516 10 90; 1518 00 91 (samo ako su ņivotinjskog porekla); 1518 00
95 (samo ako su ņivotinjskog porekla); 1518 00 99 (samo ako su
ņivotinjskog porekla); 1521 90 91 (samo vosak od pčela); 1521 90 99
(samo proizvodi od pčela za upotrebi u pčelarstvu); sve robe iz NHM
1522 (samo ako su proizvodi ņivotinjskog porekla);
- sve robe iz NHM 1601- 1602; 1603 (osim proizvodi koji su
orginalno upakovani i namenjeni za krajnjeg potrońača), sve robe iz
HNM 1604-1605;
- 1702 11 00; 1702 19 00;
- 1901 10 00 (samo mlečni proizvodi); 1901 90 91 (samo mlečni
proizvodi); 1901 90 99 (samo mlečni proizvodi);1902 20 10; 1902 20
30; 1902 20 91 (samo ako su punjene sirovinom ņivotinjskog porekla);
1902 20 99 (samo ako su punjene sirovinom ņivotinjskog porekla);
robe iz NHM 1904 (samo proizvodi ņivotinjskog porekla); 1905 90
(samo ako su punjeni sirovinom ņivotinjskog porekla);1905 90 90
(samo ako su punjeni sirovinom ņivotinjskog porekla);
- robe iz NHM 2004 (samo proizvodi koji sadrņe meso ili proizvode
ņivotinjskog porekla), NHM 2005 (samo proizvodi koji sadrņe meso
ili proizvode ņivotinjskog porekla);
- 2103 90 90 (samo proizvodi koji sadrņe meso), robe iz NHM 2104
(samo robe koje sadrņe komadiće mesa); robe iz NHM 2105 (samo
proizvodi koji sadrņe mleko i mlečne proizvode); 2106 10 00 (samo
ako u sebi sadrņe proizvode ņivotinjskog porekla); 2106 10 20 (samo
ako u sebi sadrņe proizvode ņivotinjskog porekla); 2106 10 80 (samo
ako u sebi sadrņe proizvode ņivotinjskog porekla); 2106 90 98 (samo
proizvodi koji sadrņe meso ili proizvode ņivotinjskog porekla);
- 2202 90 91 (ako u sebi sadrņe sirovine ņivotinjskog porekla); 2202
90 95 (ako u sebi sadrņe sirovine ņivotinjskog porekla); 2202 90 99
(ako u sebi sadrņe sirovine ņivotinjskog porekla);
- sve robe iz NHM 2301 i sve robe iz NHM 2309 (samo proizvodi koji
nisu isključivo biljnog porekla, meńavine hraniva biljnog porekla);
- 2835 25 00 (ako se koriste u proizvodnji stočne hrane); 2835 26 00
77
Broj
S
a
d
r
ņ
a
Vaņi
j
od
do
NareĎenje
broj
(ako se koriste u proizvodnji stočne hrane);
- robe iz NHM 2936 (ako se koriste u proizvodnji ņivotinjske hrane) i
2937 (ako se koriste u proizvodnji ņivotinjske hrane);
- 3001 20 90; 3001 90 98; 3002 10 10 (kontroli podleņu samo
antiserumi ņivotinjskog porekal i pregled ne ovuhvata pripremljene
lekove i finalne proizvode namenjene krajnjem potrońaču); 3002 10
91; 3002 90 30; 3002 90 50 (kontroli podleņu kulture patogenih MO);
3002 90 90 (kontroli podleņu kulture patogenih MO);
- 3101 00 00 (ako su ņivotinjskog porekla);
- 3501 10 90 (kontoli podleņe kazein za ljudsku ili ishranu ņivotinja);
3501 90 90 (kontoli podleņe kazein za ljudsku ili ishranu ņivotinja);
3502 11 10; 3502 11 90; 3502 19 10; 3502 19 90; 3502 20 10; 3502
20 91; 3502 20 99; 3502 90 20 (ako su ņivotinjskog porekla); 3502 90
70 (ako su ņivotinjskog porekla); 3502 90 90 (ako su ņivotinjskog
porekla); 3503 00 10 (samo ņelatin za ljudsku ishranu i prehrambenu
industriju); NHM 3504 (samo kolagen i hidrolizovane belančevine);
3507 10 00 (samo sirińte i njegovi koncetrati za ishranu ljudi);
- 3917 10 10;
- sve robe iz NHM 4101-4103;
- 4205 00 90 (kontroli podleņe materijal za proizvodnju ņvakalica za
pse); 4206 00 00 (kontroli podleņe materijal za proizvodnju ņvakalica
za pse);
- 4301 30 00; 4301 80 00 (samo ako je od ptica, kopitara ili papkara);
4301 90 00;
- 5101 11 00 (kontroli podleņe nepreraĎena vuna); 5101 19 00
(kontroli podleņe nepreraĎena vuna); 5101 21 00 (kontroli podleņe
nepreraĎena vuna); 5101 29 00 (kontroli podleņe nepreraĎena vuna);
sve robe iz NHM 5102 (kontroli podleņe nepreraĎena dlaka); 5103 10
10 (kontroli podleņe nepreraĎena vuna ili dlaka);
- 9508 10 00 (kontroli podleņu cirkusi i menaņerije sa ņivim
ņivotinjama);
-9705 00 00 (samo proizvodi ņivotinjskog porekla)
6. Transportno ograničenje stupa na snagu odmah i traje do opoziva.
7. Usputne pońiljke zadrņati i staviti imaocu prava na raspolaganje.
201 SRBIJA
2012. TRANSPORTNO OGRANIČENJE Br. 201/12
31.
12.
2012.
TTV 2/2013.
1. Na osnovu Zakona o veterinarstvu („Sluņbeni glasnik RS“ broj
91/05 i 30/10) i Pravilnika o vrstama pońiljki koje podleņu
veterinarsko-sanitarnoj kontroli i načinu obavljanja veterinarsko
sanitarnog pregleda pońiljki na graničnim prelazima („Sluņbeni
glasnik RS“ broj 56/10) uvodi se sledeće transportno ograničenje:
2. Uputno područje: Republika Srbija, uvoz i tranzit preko graničnih
prelaza: Kelebia/MAV –(711)-Subotica/ŅS, Tovarnik/HŅ-(501)Ńid/ŅS, Stamora Moravita/CFR-(661)-Vrńac/ŅS, Tabanovci/MŅ(676)-Preńevo/ŅS, Dragoman/BDŅ-(620)-Dimitrovgrad/ŅS i Bijelo
Polje/ŅCG-(671)- Prijepolje teretna/ŅS
3. Otpravno područje: Sve zemlje
4.Vrste pońiljaka: sve vrste pońiljaka.
78
Broj
S
a
d
r
ņ
a
Vaņi
j
od
do
NareĎenje
broj
5. Vrsta robe na koju se transportno ograničenje odnosi:
- sve robe iz NHM 0101-0106;
- sve robe iz NHM 0201-0210;
- sve robe iz NHM 0301-0308;
- sve robe iz NHM 0401-0410;
- sve robe iz NHM 0502-0507 i NHM 0510-0511;
- NHM 1213 00 00 (samo seno i slama ako se transportuju
zajedno sa ņivotinjom u transportnom sredstvu a sluņe kao
prostirka i hrana za ņivotinje); 1214 90 90 ((samo seno i slama
ako se transportuju zajedno sa ņivotinjom u transportnom
sredstvu a sluņe kao prostirka i hrana za ņivotinje);
- sve robe iz NHM 1501-1504; sve robe iz NHM 1506; 1516
10 10 i 1516 10 90; 1518 00 91 (samo ako su ņivotinjskog
porekla); 1518 00 95 (samo ako su ņivotinjskog porekla); 1518
00 99 (samo ako su ņivotinjskog porekla); 1521 90 91 (samo
vosak od pčela); 1521 90 99 (samo proizvodi od pčela za
upotrebi u pčelarstvu); sve robe iz NHM 1522 (samo ako su
proizvodi ņivotinjskog porekla);
- sve robe iz NHM 1601- 1602; 1603 (osim proizvodi koji su
orginalno upakovani i namenjeni za krajnjeg potrońača), sve
robe iz HNM 1604-1605;
- 1702 11 00; 1702 19 00;
- 1901 10 00 (samo mlečni proizvodi); 1901 90 91 (samo
mlečni proizvodi); 1901 90 99 (samo mlečni proizvodi);1902
20 10; 1902 20 30; 1902 20 91 (samo ako su punjene
sirovinom ņivotinjskog porekla); 1902 20 99 (samo ako su
punjene sirovinom ņivotinjskog porekla); robe iz NHM 1904
(samo proizvodi ņivotinjskog porekla); 1905 90 (samo ako su
punjeni sirovinom ņivotinjskog porekla);1905 90 90 (samo ako
su punjeni sirovinom ņivotinjskog porekla);
- robe iz NHM 2004 (samo proizvodi koji sadrņe meso ili
proizvode ņivotinjskog porekla), NHM 2005 (samo proizvodi
koji sadrņe meso ili proizvode ņivotinjskog porekla);
- 2103 90 90 (samo proizvodi koji sadrņe meso), robe iz NHM
2104 (samo robe koje sadrņe komadiće mesa); robe iz NHM
2105 (samo proizvodi koji sadrņe mleko i mlečne proizvode);
2106 10 00 (samo ako u sebi sadrņe proizvode ņivotinjskog
porekla); 2106 10 20 (samo ako u sebi sadrņe proizvode
ņivotinjskog porekla); 2106 10 80 (samo ako u sebi sadrņe
proizvode ņivotinjskog porekla); 2106 90 98 (samo proizvodi
koji sadrņe meso ili proizvode ņivotinjskog porekla);
- 2202 90 91 (ako u sebi sadrņe sirovine ņivotinjskog porekla);
2202 90 95 (ako u sebi sadrņe sirovine ņivotinjskog porekla);
2202 90 99 (ako u sebi sadrņe sirovine ņivotinjskog porekla);
- sve robe iz NHM 2301 i sve robe iz NHM 2309 (samo
proizvodi koji nisu isključivo biljnog porekla, meńavine
hraniva biljnog porekla);
- 2835 25 00 (ako se koriste u proizvodnji stočne hrane); 2835
26 00 (ako se koriste u proizvodnji stočne hrane);
- robe iz NHM 2936 (ako se koriste u proizvodnji ņivotinjske
79
Broj
S
a
d
r
ņ
a
Vaņi
j
od
do
NareĎenje
broj
hrane) i 2937 (ako se koriste u proizvodnji ņivotinjske hrane);
- 3001 20 90; 3001 90 98; 3002 10 10 (kontroli podleņu samo
antiserumi ņivotinjskog porekal i pregled ne ovuhvata
pripremljene lekove i finalne proizvode namenjene krajnjem
potrońaču); 3002 10 91; 3002 90 30; 3002 90 50 (kontroli
podleņu kulture patogenih MO); 3002 90 90 (kontroli podleņu
kulture patogenih MO);
- 3101 00 00 (ako su ņivotinjskog porekla);
- 3501 10 90 (kontoli podleņe kazein za ljudsku ili ishranu
ņivotinja); 3501 90 90 (kontoli podleņe kazein za ljudsku ili
ishranu ņivotinja); 3502 11 10; 3502 11 90; 3502 19 10; 3502
19 90; 3502 20 10; 3502 20 91; 3502 20 99; 3502 90 20 (ako
su ņivotinjskog porekla); 3502 90 70 (ako su ņivotinjskog
porekla); 3502 90 90 (ako su ņivotinjskog porekla); 3503 00 10
(samo ņelatin za ljudsku ishranu i prehrambenu industriju);
NHM 3504 (samo kolagen i hidrolizovane belančevine); 3507
10 00 (samo sirińte i njegovi koncetrati za ishranu ljudi);
- 3917 10 10;
- sve robe iz NHM 4101-4103;
- 4205 00 90 (kontroli podleņe materijal za proizvodnju
ņvakalica za pse); 4206 00 00 (kontroli podleņe materijal za
proizvodnju ņvakalica za pse);
- 4301 30 00; 4301 80 00 (samo ako je od ptica, kopitara ili
papkara); 4301 90 00;
- 5101 11 00 (kontroli podleņe nepreraĎena vuna); 5101 19 00
(kontroli podleņe nepreraĎena vuna); 5101 21 00 (kontroli
podleņe nepreraĎena vuna); 5101 29 00 (kontroli podleņe
nepreraĎena vuna); sve robe iz NHM 5102 (kontroli podleņe
nepreraĎena dlaka); 5103 10 10 (kontroli podleņe nepreraĎena
vuna ili dlaka);
- 9508 10 00 (kontroli podleņu cirkusi i menaņerije sa ņivim
ņivotinjama);
-9705 00 00 (samo proizvodi ņivotinjskog porekla)
5.1. Izuzetak:
1.Pońiljke ņivotinja, proizvoda ņivotinjskog porekla, hrane
ņivotinjskog porekla, sporednih proizvoda ņivotinjskog porekla
i hrane za ņivotinje, kao i pońiljke meńovite hrane koje u
prilogu tovarnog lista imaju originalnu meĎunarodnu
veterinarsku potvrdu (sertifikat) potpisanu od strane nadleņnog
oragana zemlje izvoznice;
2. Pońiljke lekova i medicinskih sredstava koje u prilogu
tovarnog lista imaju proizvoĎačku specifikaciju (moņe i njena
fotokopija).
Po ulasкu u carinsko područje Republike Srbije svih roba iz
tačke 5. vrńi se pregled od strane veterinarskog inspektora u
ulaznoj graničnoj stanici. U rubrici 7 CIM tovarnog lista
„Izjave pońiljaoca“ mora biti navedeno ovlańćeno lice za
obavljanje veterinarskog pregleda, počev od 01.05.2011.god.
6. Transportno ograničenje stupa na snagu odmah i traje do opoziva.
7. Usputne pońiljke biće prevezene.
80
Broj
S
a
d
r
ņ
a
Vaņi
j
od
do
NareĎenje
broj
81
Download

S a d r ņ a j