INFORMATOR
za upis studenata
na osnovne studije
STUDIJSKI PROGRAMI
FAKULTETA
ZA ISLAMSKE STUDIJE
FAKULTET ZA ISLAMSKE STUDIJE
ODSJEK ZA ISLAMISTIKU
REDNI
BROJ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
REDNI
BROJ
Arapski jezik I
Bosanski jezik I
Akaid I
Pedagogija
Informatika
Metodologija NIR
Osnovi komunikologije
Kiraet I
Bosanski jezik II
Engleski jezik I
Uvod u hadiske znanosti
Osnovi šerijatskog prava
Kur’anske znanosti
Arapski jezik II
Uvod u pravo
III godina
P R E D M E T
1.
2.
3.
Analitički tefsir
Arapski jezik V
Engleski jezik II
4.
Kiraet IV
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
4
I godina
P R E D M E T
Logika
Sociologija
Hadiski tekstovi
Arapski jezik VI
Kiraet V
Dawa II
Akaid III
Usuli fikh I
Historija Sandžaka
Nasljedno pravo
Izborni predmet
REDNI
BROJ
II godina
P R E D M E T
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Arapski jezik III
Bošnjačka književnost
Engleski jezik II
Sira
Kiraet II
Tematski tefsir
Akaid II
Da’va I
Metodologija hadisa
Fikhu-l-ibadat
Arapski jezik IV
Islamsko bračno pravo
Kiraet III
Islamska filozofija
Opšta historija države i prava
REDNI
BROJ
IV godina
P R E D M E T
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Kiraet VI
Arapski jezik VII
Engleski jezik V
Islamska kultura i
civilizacija
Islamska umjetnost
Tematski hadis
Kiraet VII
Škole tefsira
Završni rad
Arapski jezik VIII
Akaid IV
Ustavni poredak islamske
zajednice
Islamsko kazneno pravo
INFORMATOR
ODSJEK ZA ŠERIJAT I PRAVO
REDNI
BROJ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
REDNI
BROJ
I godina
P R E D M E T
Arapski jezik I
Bosanski jezik I
Akaid I
Pedagogija
Informatika
Metodologija NIR
Osnovi komunikologije
Kiraet I
Bosanski jezik II
Engleski jezik I
Uvod u hadiske znanosti
Osnovi šerijatskog prava
Kur’anske znanosti
Arapski jezik II
Uvod u pravo
III godina
P R E D M E T
1.
2.
3.
Arapski jezik V
Engleski jezik IV
Kiraet IV
4.
Uvod u građansko pravo
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Usuli fikh I
Arapski jezik VI
Kiraet V
Islamsko građansko pravo
Islamsko nasljedno pravo
Teorija šerijatskog prava
Ustavno pravo
Porodično pravo
Nasljedno pravo
Historija Sandžaka
REDNI
BROJ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
REDNI
BROJ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
II godina
P R E D M E T
Arapski jezik III
Bošanjačka književnost I
Engleski II
Sira
Kiraet II
Akaid II
Tematski tefsir
Metodologija hadisa
Dava
Bračno pravo
Arapski IV
Ibadat
Kiraet III
Opšta historija
države i prava
IV godina
P R E D M E T
Usuli fikh II
Komparativni fikh
Arapski jezik VII
Engleski jezikVI
Krivično pravo
Kiraet VI
Fikhska pravila
Intencije šerijata
Savremene fetve
Kazneno pravo
Arapski jezik VIII
Međunarodno javno pravo
Ustavni poredak islamske
zajednice
Upravno pravo
5
FAKULTET ZA ISLAMSKE STUDIJE
ODSJEK ZA PEDAGOGIJU U KOMUNIKOLOGIJU
REDNI
BROJ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
REDNI
BROJ
Arapski jezik I
Bosanski jezik I
Akaid I
Pedagogija
Informatika
Metodologija NIR
Osnovi komunikologije
Kiraet I
Bosanski jezik II
Engleski jezik I
Uvod u hadiske znanosti
Osnovi šerijatskog prava
Kur’anske znanosti
Arapski jezik II
Uvod u pravo
III godina
P R E D M E T
1.
2.
3.
Arapski jezik IV
Engleski jezik IV
Logika
4.
Sociologija
5.
6.
Islamska pedagogija
Komparativna pedagogija
Metodika vaspitnoobrazovnog rada
Etika
Kultura govora
Dawa II
Metodologija novinarstva
Uticaj medija na
vaspitanje djece
Historija Sandžaka
Izborni predmet 6-1
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
6
I godina
P R E D M E T
REDNI
BROJ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
REDNI
BROJ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
II godina
P R E D M E T
Arapski jezik III
Bošnjačka književnost
Engleski jezik II
Sira
Školska pedagogija
Da’va I
Islamska filozofija
Opšta psihologija
Engleski jezik III
Didaktika
Mediji
Fikhu-l-ibadat
Izborni predmet 4-1
IV godina
P R E D M E T
Metodika vjerske nastave
Engleski jezik V
Islamska kultura i
civilizacija
Andragogija
Edukacijska psihologija
Završni rad
Porodična pedagogija
Odnosi s javnošću
Osnovi propagande
Islamska umjetnost
Ustavni poredak islamske
zajednice
Izborni predmet 8-2
INFORMATOR
ZAMRZNUTI SMJEROVI
Smjerovi koji su bili aktivni, a koji su trenutno zamrznuti sa
mogućnošću odmrzavanja ukoliko se za tim ukaže potreba, su:
1. Kur’an i Sunnet
2. Šerijat
3. Komunikologija
4. Akaid i komparativne religije
5. Religijska pedagogija i
6. Orjentalistika.
7
TESTOVI PROVJERE ZNANJA
INFORMATOR
TEST OPŠTEG ZNANJA
1. Odakle potiče Ep o Gilgamešu?
a) Mesopotamija;
b) Egipat;
c) Vavilon;
d) Grčka.
10. Onaj koji ima dvojaku vrijednost?
a) dvovrijedan;
b) dupli;
c) licemjer;
d) ambivalentan.
2. Cezareve riječi kada je prešao rijeku Rubikon?
a) Alea iacta est (Kocka je bačena);
b) Zar i ti sine Brute;
c) Hrabrima sreća pomaže;
d) Neka se čuje i druga strana.
11. Plitvička jezera se nalaze u?
a) Hrvatskoj;
b) Sloveniji;
c) Rumuniji;
d) Crnoj Gori.
3. Koji grad je, po biblijskoj legendi, uništen zbog grijehova njegovih stanovnika?
a) Jerusalim;
b) Gomora;
c) Atlantida;
d) Vavilon.
12. Jedinica za mjerenje jačine električne struje:
a) vat;
b) amper;
c) džul;
d) om.
4. Glavni junak djela ‘’Jazavac pred sudom’’?
a) Ilija Jurić;
b) David Štrpac;
c) Stanko Ilić;
d) Filip Višnjić.
13. Kalem od namotaja bakarnih žica koji se obrće u
magnetnom polju u dinamo mašinama?
a) elektromotor;
b) stator;
c) rotor;
d) anker.
5. Najviši čin u ratnoj mornarici?
a) Kapetan;
b) Admiral;
c) Pilot;
d) General.
14. Gibraltarski moreuz spaja?
a) Jadransko more i Tihi okean;
b) Sjeverno more i Indijski okean;
c) Sredozemno more i Atlantski okean;
d) Mrtvo more i Crveno more.
6. Jedina žena koja je boravila na Svetoj Gori je?
a) carica Milica;
b) Majka Tereza;
c) princeza Dajana;
d) carica Jelena.
15. Simbol medicine je?
a) pacov;
b) slepi miš;
c) beli miš;
d) zmija.
7. Pjesme kod kojih stihovi počinju posljednjim slovima
prethodnog stiha su?
a) akrogrami;
b) soneti;
c) ep;
d) dvanaesterci.
16. Prodaja robe po nižim cijenama inostranim kupcima
naziva se?
a) kontingent;
b) damping;
c) loše poslovanje;
d) kvota.
8. Rijeka Dunav izvire?
a) u Engleskoj;
b) u Sao Paolu;
c) na Švarcvaldu;
d) na Kilimandžaru.
17. Kompjuterski program sa pratećom dokumentacijom, dizajniran za zadovoljenje posebnih korisničkih
zahtjeva i namijenjen širokom krugu korisnika je?
a) hardver;
b) Pascal;
c) Need for speed;
d) aplikativni softver.
9. Hipokratovu zakletvu polažu?
a) inženjeri;
b) kosmonauti;
c) ljekari;
d) filozofi.
9
FAKULTET ZA ISLAMSKE STUDIJE
18. Najveći most u Evropi je?
a) Vasko de Gama (Portugalija);
b) Golden gate (San Francisko);
c) Brankov most (Beograd);
d) Bosforski most (Istambul).
28. Luciano Pavarotti je bio?
a) pjesnik;
b) japanski car;
c) italijanski slikar;
d) najpoznatiji tenor.
19. Najveće jezero na svijetu je?
a) Gazivode;
b) Kaspijsko jezero;
c) Palićko jezero;
d) Mičigen jezero.
29. Nefertiti je?
a) disko klub;
b) programski jezik;
c) egipatska kraljica;
d) engleska kraljica.
20. Pitagora je tvorac?
a) teoreme;
b) Ezopove priče;
c) Univerzitetske misli;
d) romana RAT I MIR.
30. Mauricijus je?
a) rijeka;
b) država;
c) planina;
d) fotomodel.
21.‘’Mjesečevu sonatu’’ komponovao je?
a) J.J. Zmaj;
b) P.I. Čajkovski;
c) W.A. Mocart;
d) L.W. Betoven.
31. Manija gonjenja ili megalomanija bez halucinacija
je?
a) paranoja;
b) delirijum;
c) umišljanje;
d) iluzija.
22. Koja od navedenih ličnosti je nobelovac?
a) Đura Daničić;
b) W. Šekspir;
c) Predrag Marković;
d) Ivo Andrić.
23. Salvador Dali je?
a) glumac;
b) slikar;
c) fizičar;
d) španski premijer.
24. Koagulacija je?
a) razumjevanje;
b) zgrušavanje;
c) ispovjedanje;
d) saradnja.
25. Oboa je?
a) oblast u Rusiji;
b) rijeka;
c) duvački instrument;
d) planina.
26. Naziv “viječni grad” pripada gradu|?
a) Parizu;
b) Rimu;
c) Njujorku;
d) Londonu.
27. Alfred Nobel proslavio se otkrićem?
a) dinamita;
b) žiroskopa;
c) nitroglicerina;
d) baruta.
10
32. Jedinica mjere u astronomiji kojom se izražava
udaljenost zvijezda i galaksije?
a) paskal;
b) svjetlosna godina;
c) parsek;
d) barel.
33. Njufaunlender?
a) rasa psa;
b) enciklopedija;
c) ostrvo;
d) oblast u Kanadi.
34. Kvarternarni period je?
a) period inkubacije;
b) interval geološkog vremena;
c) životni ciklus preduzeća;
d) pauza od četiri dana u radu.
35. Kada se za narod kaže da živi u dijaspori, to znači
da?
a) živi u oskudici;
b) ratuje sa susjedima;
c) živi u blagostanju;
d) je rasut po svijetu.
36. Javorov list je simbol?
a) Argentine;
b) Meksika;
c) Srbije;
d) Kanade.
37. Ptica Feniks je simbol?
a) besmrtnosti;
b) pustošenja;
c) božanske mudrosti;
d) brige za potomstvom.
INFORMATOR
38. Pankreas je?
a) žlijezda;
b) mišić;
c) krvna plazma;
d) vrsta bolesti.
48. Tekvondo?
a) ritual Japanaca;
b) tradicionalna igra Španije;
c) korejska borilačka vještina;
d) indijska pokrajina.
39. Prenošenje znanja sa Boga na ljude je?
a) corpus delikt;
b) kolonada;
c) otkrovenje;
d) radijacija.
49. U logici iskaz koji se ne može opovrgnuti bez
nedosljednosti je?
a) indukcija;
b) tautologija;
c) ekvivalencija;
d) komutacija.
40. Svaka hemijska reakcija u kojoj dolazi do razmjene
elektrona?
a) analiza;
b) sinteza;
c) oksidoredukcija;
d) osmoza.
41. Orfizam je?
a) muzički pravac;
b) trend u kubizmu;
c) vrsta plesa;
d) stil pisanja.
42. Jedini grad koji se prostire na dva kontineta?
a) Jemen;
b) Chicago;
c) Istambul;
d) Kairo.
43. Input-output analiza je?
a) ekonomska analiza;
b) književna analiza;
c) matematička analiza;
d) sportska analiza.
44. Naum je?
a) predsjedavajući EU;
b) ideolog;
c) jedan od nižebiblijskih proroka;
d) književni kritičar.
45. Podjela pacijenata radi prioriteta?
a) raspodjela;
b) preraspodjela;
c) participacija;
d) trijaža.
46. Ukulele je?
a) mala havajska gitara;
b) vulkan;
c) afričko pleme;
d) riječno dno Amazona.
47. Fiziokratizam je?
a) tradicionalna nošnja Grka;
b) historijska epoha;
c) period inkvizicije;
d) filozofska škola.
50. Sistem znakova koji predstavlja slova, brojeve i interpunkcije, a iskazuje se tačkama, crticama ili praznim
slovima je?
a) vukova azbuka;
b) glagoljica;
c) klinasto pismo;
d) morzeova azbuka.
51. Industrijska revolucija je započela u Engleskoj?
a) u VII vijeku;
b) u XVIII vijeku;
c) pr.n.e;
d) u XI vijeku.
52. Grupa ljudi koji čine stanovništvo Arktika su?
a) Bušmani;
b) Hotentoti;
c) Eskimi;
d) Indusi.
53. Markiz je?
a) iseljavanje stanovništva;
b) probno snimanje;
c) evropska plemićka titula;
d) dio nervnog sistema.
54. Anis se koristi kao?
a) začin;
b) vještina prodaje;
c) dio garderobe Jevreja;
d) magija.
55. Numizmatičar je?
a) čovjek oboljeo od raka;
b) osoba u invalidskim kolicima;
c) sakupljač starog novca;
d) starogrčki bog.
56. Vještačka manipulacija, modifikacija i vještačko
prespajanje DNK je?
a) genetski inženjering;
b) geneza;
c) genetika;
d) kloniranje.
11
FAKULTET ZA ISLAMSKE STUDIJE
57. Naziv za pojas seizmičkih vulkanskih aktivnosti koji
okružuju pacific?
a) vatreni poljubac;
b) vatreno okruženje;
c) vatreni prsten;
d) pacifički prsten.
58. Kolumbo je otkrio Ameriku?
a) tražeći kuću;
b) tražeći pomorski put za Indiju;
c) bježeći od neprijatelja;
d) pišući vijest.
59. Svjetski rekorder u skoku s motkom je?
a) Sergej Lavrov;
b) Sergej Bubka;
c) Sergej Trifunović;
d) Anatolij Karpov.
60. Bermudski trougao se nalazi?
a) Veliki (Tihi) okean;
b) Atlantski okean;
c) Indijski okean;
d) Sjeverno ledeno more.
61. Skraćenica za Američku košarkašku ligu je?
a) AKL;
b) DHL;
c) LSD;
d) NBA.
62. Američki crtač animiranih filmova i producent
zabavnog programa bio je?
a) Volt Dizni;
b) Miki Maus;
c) Jonny Deep;
d) Paja Patak.
67. Treće slovo grčke azbuke?
a) teta;
b) delta;
c) alfa;
d) gama.
68. Forenzična medicina je?
a) sudska medicina;
b) hirurgija;
c) ginekologija;
d) pedijatrija.
69. Franc Ferdinad je ubijen?
a) 1918 u Zagrebu;
b) 1917 u Nišu;
c) 1914 u Sarajevu;
d) 1927 u Podgorici.
70. Sigmund Frojd je?
a) pedagog;
b) andragog;
c) psiholog;
d) historičar umjetnosti.
71. Čime se hrani svilena buba?
a) larvama mrava;
b) dudovim lišćem;
c) smolom;
d) lišajevima.
72. Kada se kaže da je neka biljna vrsta autohtona, to
znači da je ona?
a) istrebljena;
b) dragocena;
c) samonikla;
d) dobro rodila.
63. U Vostoku 1 letio je?
a) Marija Kiri;
b) Wil Smit;
c) Jurij Gagarin;
d) Mihail Nikolajevič.
73. Muslimanski narod koji živi u raznim krajevima
zapadne Afrike su?
a) seldžuci;
b) fulani;
c) suniti;
d) beduini.
64. DEVIS KUP međunarodno takmničenje?
a) košarci;
b) fudbalu;
c) odbojci;
d) tenisu.
74. U kom gradu se nalazi Zabranjeni grad?
a) u Kairu;
b) u Pekingu;
c) u Teherenu;
d) u Nju Delhiju.
65. Planeta Zemlja ima prirodnih satelita?
a) jedan;
b) dva;
c) tri;
d) sedam.
75. Najpotpunija i najsavršenija postojeća zbirka
vavilonskih zakona je?
a) Dušanov zakonik;
b) Vavilonski zakonik;
c) Hamurabijev zakonik;
d) Vavilonska knjižica.
66. “Zlatna palma” je?
a) filmsko priznanje;
b) pozorišna nagrada;
c) statua u San Remu;
d) biblijski simbol za raj.
12
76. Najstarija visokoobrazovna institucija u SAD?
a) Kolumbija Univerzitet;
b) Jejl;
c) Harvard
d) Sorbona.
INFORMATOR
77. Harfa je?
a) muzički instrument;
b) duvački instrument;
c) saobraćajni znak;
d) automobil.
87. Koja od navedenih biljaka ne pripada rodu citrus?
a) limun;
b) narandža;
c) grejpfrut;
d) kivi.
78. WWW je skraćenica za?
a) World World World;
b) World Web Wide;
c) vremenske prognoze;
d) programski jezik.
88. Autor bestselera “Da Vinčijev kod” je?
a) Den Braun;
b) Paolo Koeljo;
c) Marfi Patrik;
d) Semjuel Beket.
79. Francuski kralj Šarl III u narodu je bio poznat kao?
a) Šarl blistavi um;
b) Šarl glupi;
c) Šarl zavodnik;
d) Šarl mudri.
89. Sterijina nagrada se uručuje za?
a) najbolje napisan esej;
b) najbolju sporednu ulogu;
c) najbolji kostim;
d) pozorišnu predstavu.
80. Koje od navedenih pjesama nije napisao Aleksa
Šantić?
a) O klasje moje;
b) Emina;
c) Tamnica;
d) Veče na školju.
90. Fiktivna sila, karakteristična za kružno kretanje je?
a) centrifugalna sila;
b) centripetalna sila;
c) električna sila;
d) sila gravitacije.
81. Ko među navedenima nije bio vojskovođa?
a) Hanibal;
b) Vergilije;
c) Atila;
d) Julije Cezar.
82. Džordžijanski stil je stil u?
a) lijepom pisanju;
b) historiji;
c) filozofiji;
d) arhitekturi.
83. Šta ne predstavlja par suprotnosti?
a) jednostavan-kompleksan;
b) duhovno-svetovno;
c) neskladan-disharmoničan;
d) konkavan-konveksan.
84. Čukur česma se nalazi u?
a) Šapcu;
b) Beogradu;
c) Nišu;
d) Pančevu.
85. Černobiljska katastrofa je?
a) nesreća u nuklearnoj elektrani;
b) nesreća u termoelektrani;
c) nesreća u hidroelektrani;
d) nesreća u rudniku.
86. Kompozitor koji je komponovao muziku za balet
“Uspavana ljepotica”?
a) W.A. Mocart;
b) L.W. Betoven;
c) P.I. Čajkovski:
d) S.W. Rahmanjinov.
91. Centralno autonomna obaveštajna služba SAD-a je?
a) BIA;
b) CIA;
c) FIA;
d) AFI.
92. “Mesnevija” je čuveno djelo?
a) Dželaludina al-Rumija;
b) Salmana Rušdija;
c) Muhameda El-Gazalija;
d) Muhameda Alija.
93. Najbrži pas na svijetu je?
a) Hrt;
b) Haski;
c) Labrador;
d) Ovčar.
94. Albanski vođa i prvi komunistički predsjednik bio
je?
a) Enver Hodža;
b) Hašim Tači;
c) Agim Čeku;
d) Ibrahim Rugova.
95. Metod bilježenja ili reprodukovanja trodimenzionalne slike ili holograma?
a) 3D fotografija;
b) hologramija;
c) holografija;
d) kopiranje.
96. Zabrana dodirivanja, izricanja ili činjenja nečeg iz
straha od neposredne kazne natprirodne sile je?
a) tabu;
b) strah;
c) bogobojaznost;
d) strahopoštovanje.
13
FAKULTET ZA ISLAMSKE STUDIJE
97. Tokom evolucije, najbliži preci ptica bili su?
a) papkari;
b) gmizavci;
c) kljunari;
d) zglavkari.
107. Matadori su?
a) koljači;
b) vatrogasci;
c) krojači;
d) ništa od navedenog.
98. Takla Makan pustinja se nalazi u?
a) Aziji;
b) Africi;
c) Južnoj Americi;
d) Australiji.
108. ‘’Hvalisavac’’je jedini roman simboliste?
a) Stefana Malarmea;
b) R.M. Rilkea;
c) Oskara Deviča;
d) Šarl Bodlera.
99. Tamoksifen ili Nolvadeks je?
a) sintetička droga;
b) sintetički materijal;
c) sintetički hormon;
d) sintetički pištolj.
109. Mješavina hidrokarbonata, koja se dobija od nafte
i crne ili tamno smeđe boje, zove se?
a) bitumen;
b) cement;
c) malter;
d) najlon.
100. TANJUG je novinska agencija osnovana?
a) 5. novembra 1943;
b) 12. februara 1972;
c) 27. marta 1982;
d) 17. novembara 1930.
101. Brzina otkucaja srca preko 100 do 240 u minuti je?
a) aritmija;
b) strah;
c) uzbuđenje;
d) tahikardija.
102. Bulonjska šuma (park) nalazi se u?
a) Beču;
b) Detroitu;
c) Parizu;
d) Ohaju.
103. B-ćelije i T-ćelije su vrste?
a) limfocita;
b) trombocita;
c) leukocita;
d) eritrocita.
104. Pozorišni kvart u New Yorku je?
a) Piaca di Spana;
b) Via del Corso;
c) Picadili Sqver;
d) Brodvej.
105. British-American tobacco je?
a) duvanska industrija;
b) avio industrija;
c) industrija automobila;
d) elektronska industrija.
106. Sjedište NATO-a je u?
a) Londonu;
b) Briselu;
c) Budimpešti;
d) Liverpulu.
14
110. Postupak u kome se ćelije ili tkivo uzimaju
od pacijenta i ispituju naziva se?
a) analiza;
b) sinteza;
c) biopsija;
d) pregled.
111. Binarni kod se uglavnom koristi kod?
a) raketa;
b) telefona;
c) digitalnih kompjutera;
d) zvučnika.
112. Big Ben je dizajnirao?
a) Grof Jonson;
b) Ser Edmund Beket;
c) Lord David;
d) Ser Nikol Anton.
113. Bernardo Bertoluči je priznati italijanski?
a) režiser;
b) pjevač;
c) kritičar;
d) pijanista.
114. Prvo sasvim slobodno internacionalno tržište
(Belgije, Luksemburga i Holandije) koje je doprinijelo
razvoju Evropske ekonomske zajednice je?
a) NAFTA;
b) MIGA;
c) Beneluks;
d) WTO.
115. Pustinjski nomadi na Bliskom istoku
koji govore arapski jezik su?
a) beduini;
b) Libanci;
c) melezi;
d) bantu crnci.
INFORMATOR
116. Seriografija je tehnika?
a) prepisivanja;
b) pravljenja serija;
c) čuvanja autentičnosti;
d) umnožavanja.
124. Za koje zločine nije nadležan stalni
Međunarodnikrivični sud?
a) genocid
b) agresija
c) ratni zločin
d) razbojništvo
117. Hemijski naziv običnog šećera je?
a) glukoza;
b) polisaharid;
c) saharoza;
d) disaharid.
125. Žena sa povezom preko oćiju i vagom u ruci je simbol?
a) slijepila;
b) feminizma;
c) stradanja;
d) pravde.
118. Seizmički talas je?
a) talas mora;
b) vibracija izazvana zemljotresom;
c) strujanje vode.
126. Međunarodna organizacija kriminalističke policijenaziva se?
a) IAK;
b) INTERPOL;
c) IPA;
d) EUROPOL.
119. Sertifikat je?
a) potvrda;
b) zajam;
c) molba;
d) tužba.
120. Mitološko biće sa tijelom lava i ljudskom glavom je?
a) sirena;
b) privid;
c) kiklop;
d) sfinga.
121. Zakonodavnu vlast u Starom Rimu imao je?
a) rob;
b) predsjednik;
c) senat;
d) papa;
127. Pravo građana da slobodno misle i izaberu svoj
pogled na svijet je?
a) sloboda govora;
b) sloboda misli i opredjeljenja.
128. Testament je naredba posljednje volje, data u
zakonom propisanoj formi, kojom zavještalac čini
raspored svoje imovine za slučaj smrti?
a) da;
b) ne.
129. MOSSAD je obavještajna služba?
a) Albanije;
b) Italije;
c) Izraela;
d) Francuske.
122. Prva klasa diplomatskog predstavnika koje
jednadržava kandiduje kod druge, nazivaju se?
a) atentator;
b) agent;
c) ambasador.
130. Univerzalnu deklaraciju o pravima (Dan prava
čovjeka) Ujedinjene nacije su usvojile u Parizu?
a) 1948;
b) 1956;
c) 1963.
123. Oslobađanje od gonjenja naziva se?
a) amnestija;
b) aneksija;
c) amnezija.
RJEŠENJA:
131. Bolesno stanje u kojem bolesnik ima nagon da
podmetne vatru naziva se?
a) piratstvo;
b) piromanija;
c) pijano stanje.
1.c
2.a
3.b
4.b
5.b
6.d
7.a
8.c
9.c
10.d
11.a
12.b
13.c
14.c
15.d
16.b
17.d
18.a
19.b
20.a
21.c
22.d
23.b
27.b
25.c
26.b
27.a
28.d
29.c
30.b
31.a
32.c
33.a
34.b
35.d
36.d
37.a
38.a
39.c
40.c
41.b
42.c
43.a
44.c
45.d
46.a
47.d
48.c
49.b
50.d
51.b
52.c
53.c
54.a
55.c
56.a
57.c
58.b
59.b
60.a
61.d
62.a
63.c
64.d
65.a
66.a
67.d
68.a
69.c
70.c
71.b
72.c
73.d
74.b
75.c
76.c
77.a
78.b
79.b
80.c
81.b
82.d
83.c
84.b
85.a
86.c
87.d
88.a
89.d
90.a
91.b
92.b
93.a
94.a
95.c
96.a
97.b
98.a
99.c
100.a
101.d
102.c
103.a
104.d
105.a
106.b
107.d
108.d
109.a
110.c
111.c
112.b
113.a
114.c
115.a
116.d
117.c
118.b
119.a
120.d
121. c
122. c
123. a
124. d
125. d
126. b
127. a
128. a
129. c
130. a
131. b
15
FAKULTET ZA ISLAMSKE STUDIJE
TESTOVI POSEBNOG ZNANJA
AKAID - ISLAMSKO VEROVANJE
HADIS - ISLAMSKA TRADICIJA
1. Koji su izvori akaida?
2. Šta je vjera?
3. Da li je vjera objavljena od Boga?
4. Koja je razlika između vjere i religije?
5. Šta je smisao i svrha vjere?
6. Šta je ehli sunnet?
7. Koja Božija svojstva poznajete?
8. Šta znače pojmovi:
mumkin, mustehil i vadžibu-l-vudžud?
9. Koji svjetovi postoje?
10. Koje objavljene knjige znate i kako se nazivaju u
islamu i hrišćanstvu?
11. Ko su poslanici, šta je smisao njihovog djelovanja?
12. Kojeg poslanika životopis najbolje poznajete?
Predstavi ukratko.
13. Šta je eshatologija?
14. Šta je fatalizam?
15. Šta je islamska skolastika?
16. Objasnite šta je tesawuf?
17. Koje su monoteističke religije?
18. Koje su dualističke religije?
19. Koja primitivna vjerovanja postoje?
20. Šta predstavlja međureligijska koegzistencija?
1. Šta je to Hadis?
2. Definiši sunet, haber, eser?
3. Spomeni šest hadiskih zbirki poznatih pod imenom
“Kuubu site”?
4. Šta znaš o djelu Sahihu-l-Buhari?
5. Šta znaš o djelu Sahihu-l-Muslim?
6. Kako su Ashabi doprinijeli očuvanju hadisa?
7. Kakav je doprinos imama četiri mezheba hadiskoj
nauci?
8. Zašto je bilo zabranjeno zapisivanje hadisa u prvim
godinama poslanstva?
9. Kaži nam nešto o hadisu kao izvoru šeriatskog zakonodavstva?
10. Šta je to Hadisu-l-kudsi?
11. Koja je razlika između Hadisu-l-kudsija i Kur’ana?
12.Nabroj ashabe koji su se isticali u poznavanju hadisa?
13. Šta je to Sahih hadis?
14. Šta je to Hasen hadis?
15. Šta je to Daif hadis?
16. Da li se može postupati po Daif hadisu?
17. Koji su se učenjaci dokazali u oblasti hadisa na našim
prostorima?
18. Nabroj neka od značajnih djela iz hadiske znanosti
kod nas.
19. Kaži nam nešto o pristupu Orijentalista hadiskoj
znanosti?
20. Navedi nekoliko hadisa.
TEFSIR - TUMAČENJE KUR’ANA
1. Navedite jezičko značenje riječi wahj?
2. Kažite terminološku definiciju wahja?
3. Spomenite koristi objave?
4. Spomenite ajet u kome se Allah obraća nebesima?
5. Spomenite ajet u kome se Allah obraća Zemlji?
6. Spomenite dva mišljenja koja govore o jezičkom
značenju riječi Kur’an?
7. Spomenite terminološko značenje riječi Kur’an?
8. Navedite ajet nu kome se spominje riječ Kur’an?
9. Navedite ajet u kome se spominje riječ kitab?
10. Navedite par razloga postepenog objavljivanja
Kur’ana?
11. Navedite kakav je raspored sura u Kur’anu?
12. Islamski učenjaci dijele sure u Kur’anu na slijedeće
grupe, spomeni ih?
13. Koliko ima kur’anskih sura koje počinju sa
zahvalnošću?
14. Koliko ima kur’anskih sura koje počinju sa kraticama?
15. Navedite kome se daje prednost općenitom tekstu ili
povodu objave, sa primjerom?
16. Navedite pravila za raspoznavanje mekanskih sura i
ajeta?
17. Koliko je mekanskih sura, medinskih, i mekanskomedinskih?
18. Navedite dva poznata stava mufessira po pitanju
stranih izraza u Kur’anu?
19. Navedite šta je prvo objavljeno a šta zadnje u
Kur’anu?
20. Objasnite jezičko i termonološko značenje riječi
muhkem?
16
FIKH - ISLAMSKO PRAVO
1. Šta je fikh, koji su mu izvori i kako se dijeli?
2. Šta je suunet i kako se dijeli?
3. Šta je idžma i kako se dijeli?
4. Šta je vadžib i kako se dijeli?
5. Šta je mendub i kako se dijeli?
6. Šta je haram i kako se dijeli?
7. Šta je zekat i ko je dužan da ga daje?
8. Koji su farzovi posta?
9. Šta označavaju termini: kada, kefaret i fidja?
10. Šta je tejemmum i koji su mu ruknovi?
11. Nabroj farzove abdesta?
12. Koji su farzovi hadža?
13. Nabroj kategorije kojima pripada zekat.
14. Nabroj ruknove i šartove nasljeđivanja?
15. Nabroj nasljednike iz kategorije „ashabu-l-furud“?
16. Objasni nasljedstvo bračnih drugova?
17. Nabroj smetnje za nasljeđivanje.
18. Koje vrste bračnih smetnji postoje, uz objašnjenje?
19. Šta je vakuf i kako se dijeli?
20. Ko je Nu’man ibn Sabit i koji su mu najpoznatiji
učenici?
Download

INFORMATOR - Fakultet za islamske studije