NASTAVNI PROGRAM
(SILABUS)
KATEDRA KUR’ANA
Naziv predmeta: Terminologija tefsira
Nivo:
Smjer:
Godina:
Dodiplomski
Teološki smjer
I
Religijska pedagogija
I
Smjer za imame,
II
hatibe i muallime
Status:
Broj sati sedmično: 2P+1V
Nastavnik: Doc. dr. Almir Fatić
Radno vrijeme:
Telefon na poslu: 033/232-982, lokal 20
1. CILJ
PREDMETA
1.1. Predmeti koji su
preduslov za
polaganje
1.2. Osnovne
tematske jedinice
koje se obrađuju
Šifra predmeta: IN NK 1110
Semestar:
Broj ECTS kredita:
2.
4
2.
3.
Ukupan broj sati:
45
Vrijeme za konsultacije: 13,00-15,00
E-mail adresa: [email protected]
Cilj predmeta je prezentiranje studentima osnovnih korijena kur'anskoga
vokabulara. Prezentiranje kur'anskoga vokabulara obavlja se po općim
planovima Kur'ana kao što su: metafizički, kosmološki, antropološki, etički,
svetopovijesni i povijesni... Predmet obuhvata i obradu riječi iz predislamskog
politeizma kao i vlastita imena iz Kur'ana, homonime, toponime, nazivlje za
floru, faunu itd. Estetički kao i kulturološki plan Kur'ana, također su zastupljeni
u ovome predmetu. Predmet pristupa kur'anskoj leksici na način osnovnog i
prijetefsirskog, tj. prijehermeneutičkog predstavljanja značenja riječi Kur'ana.
SEDMICA
1. sedmica
2. sedmica
3. sedmica
4. sedmica
5. sedmica
6. sedmica
7. sedmica
TEMA
Uvod: tefsir, te'vil i srodni termini, 'ulumul-Qur'an, definicija
Qur'ana
Wahj, kejfijjatul-inzal, tendžimul-Qur'an
Ajet, sura, tertibul-ajati wes-suwer, tewqifi i hronološki raspored
ajeta i sura, et-tasrif, el-munasebat bejnel-ajati wes-suwer
Fewatihus-suwer, khawatimus-suwer, Besmela, Fatihatul-Kitab
El-Hurufut-tehedži (el-muqata'at), tedwinul-Qur'an, kuttabulWahj, imami-mushaf, mersumul-khatt, hareke, sukun
Tedžvidul-Qur'an, el-ibtida wel-waqf, fewasilul-aji, tilawetulQur'an, fedailul-Qur'an
Seb'atu ahruf, qira'at: mutewatir i šadh kiraeti, tahriful-kelim an
mewadi'ih, tahriful-Wahj
8. sedmica
9. sedmica
10. sedmica
11. sedmica
12. sedmica
13. sedmica
14. sedmica
15. sedmica
Rekapitulacija/Test
Es-Suwerul-mekkijje wes-suwerul-medenijje, esbabun-nuzul:
ta'mim we tahsis
Tefsirska podjela kur'anskih ajeta: muhkem we mutešabih, 'am we
khas, mutlaq we muqajjed, mudžmel we mubejjen, mubhemat, elhadarijju wes-seferijju, en-neharijju wel-lejlijju, es-sajfijju weššitaijju, el-firašijju wen-newmijju, el-erdijju wes-semawijju
Ahkamul-Qur'an, nasikh we mensukh, emthalul-Qur'an, 'adem
ikhtilaf we tenaqud
Metode tumačenja Kur'ana, el-menhedžul-Qur'anijju, elmenhedžul-etherijju, el-lugawijju, el-bejanijju, es-sufijju, elilmijju, et-tarikhijju, el-mewduijju. I'džazul-Qur'an: et-tehaddi, elesalibu fil-Qur'an, tešbih, isti'are, idžaz we itnab
Terdžemetul-Qur'an, naši prijevodi Kur'ana, Kur'an-najbolji ustav
života
El-Qur'an - kitabun 'alemijjun, el-Qur'anu --- kitabun kamilun,
kitabun da'imun, zahir we batin fil-Qur'an, uvjeti koji se moraju
ispuniti da bi se pristupilo tumačenju Kur'ana
Rekapitulacija svih oblasti
2. NASTAVA/OCJENJIVANJE
2.1. Način izvođenja nastave
2.2. Način ocjenjivanja studenata
3. LITERATURA
3.1. Obavezna literatura
3.2. Dodatna literatura
Opis aktivnosti (%)
1. eks katedra
80 %
2. prezentacije
10 %
3. gosti predavači
10 %
Učešće u ocjeni (%)
1. esej (pisani rad + prezentacija) 20 %
2. test
30 %
3. završni ispit
50 %
Prof. dr. Enes Karić, Uvod u tefsirske znanosti;
Terminologija Tefsira, (priredio: prof. dr. Džemal Latić)
Sujuti, Sveobuhvatni uvodnik u kur'anske nauke (Itqan) 1
Nerkez Smailagić, Uvod u Kur'an,
Mehmed Handžić, Uvod u tefsirsku i hadisku nauku,
Muhamed Tufo, Temelji tefsirske nauke,
Jusuf Ramić, Tefsir-historija i metodologija,
Jusuf Ramić, Povodi objave,
Muhammed Sejjid Allame Tabataba'i, Kur'an u islamu,
Zerkeši, El-Burhan fi ulumil-Qur'an,
Subhi Salih, Mebahis fi ulumil-Qur'an
Download

Terminologija Tefsira