Periodični izveštaj o aktivnostima Mreže
PERIOD IZVEŠTAVANjA: od 10.03. do 10.06.2012. godine
BROJ PRISTIGLIH REGIONALNIH IZVEŠTAJA: 16
PODACI O BROJU USLUGA I KORISNIKA
A. Pružanje profesionalnih usluga Mreže
Broj usluga/
intervencija
A1. Pružanje informacija, pojašnjenja, uputstava...
298
A2. Podrška u primeni strategija i IOPa
111
A3. Intervenisanje po žalbi o kršenju prava deteta
18
A4. Podrška u donošenju odluka o obrazovanju deteta
36
ukupno
463
Pregled korisnika usluga
Broj
Osnovne škole
266
Srednje škole
44
Predškolske ustanove
23
Specijalne škole
15
Roditelj/ staratelj
144
STIO
83
IOP tim
68
Direktori škola
110
1223
Nastavnici
234
Stručni saradnici
138
IRK
21
NVO
13
Fakulteti
2
Studenti
2
Vaspitači
34
Pedagoški asistenti
26
REZULTATI KVALITATIVNE ANALIZE PODATAKA IZ PERIODIČNIH IZVEŠTAJA
A. PRUŽANjE PROFESIONIH USLUGA MREŽE
A1. Pružanje informacija, pojašnjenja, uputstava...
Izveštaji su stigli iz svih školskih uprava, a zbirni podaci pokazuju da je u ovom periodu Mreža čak 298
puta pružala informacije i pojašnjenja vezana za različite situacije u oblasti IO. Izdvojićemo one sadržaje
po kojima se ovaj izveštaj razlikuje od prehodnih:
Povećan je broj pitanja koje su uputili roditelji, staratelji ili hranitelji dece,
Povećan je broj pitanja koja su uputile srednje škole (upis dece iz osetljivih grupa, izrada IOP-a, realizacija
i ocenjivanje...),
Dosta informacija je traženo o procedurama i načinima prilagođavanja zvršnog ispita na kraju osnovnog
obrazovanja,
Dosta je pitanja koja su jako specifična, odnose se na obrazovnu situaciju pojedine dece/ učenika,
Mreži su se obraćali za pomoć u situacijama prelaska učenika iz „specijalne“ u „redovnu“ školu,
Tražena je podrška za izradu IOP-a za darovitog učenika.
A2. Podrška u primeni strategija i IOPa
Podršku u izradi IOP-a i primeni strategija prilagođavanja nastave (111) Mreža je u ovom periodu pružala
predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao i roditeljima koji su se obraćali Mreži za
pomoć.
U odnosu na prethodne izveštaje, evidentno je povećanje broja roditelja koji se obraćaju Mreži IO, veće
uključivanje roditelja u izradu IOP-a, povećan broj intervencija u srednjim školama, podrška u
aktivnostima prilagođavanja završnog ispita za učenike osmog razreda, kao i maturskog ispita za
srednjoškolca, podrška u izradi IOP-a za darovitog učenika. Kao specifične situacije izdvajaju se podrške u
izradi IOP-a za učenika koji ne pohađa nastavu svih predmeta, za dete koje zbog hronične bolesti puno
izostaje iz škole i podrška učenicima koji su prešli iz škole za decu sa smetnjama u razvoju u redovnu
školu.
Ishodi ovih aktivnosti mreže su planovi prilagođavanja, mere individualizacije i izrađeni IOP-i koji se
realizuju u školama.
A3. Intervenisanje po žalbi o kršenju prava deteta
Od osamnaest intervencija koje je imala Mreža po osnovu žalbi o kršenju prava deteta svaka je priča za
sebe: roditelji i hranitelji se žale što predškolska ustanova odbija da upiše dete sa smetnjama u pripremni
predškolski program, roditelji se žale na nastavnike koji udaljavaju dete sa časa ili ocenjuju nedovoljnom
ocenom dete koje nastavu pohađa po IOP-u, reaguju na neadekvatnu podršku detetu u školi. Škola i
nastavnici su prosvetnoj inspekciji prijavili roditelje i staratelje dece koja neredovno pohađaju školu, a
rade po IOP-u. Jedna mama se obratila zbog toga što je lekar uskratio detetu zdravstvenu potvrdu za upis
u pripremni predškolski programa. Sve ove situacije su, uz pomoć Mreže IO, razrešene tako da su deca
ostvarila pravo na obrazovanje uz poštovanje najboljeg interesa deteta.
A4. Podrška u donošenju odluka o obarzovanju deteta
Među 36 evidentiranih intervencija Mreže vezanih za donošenje odluke o daljem školovanju, povećan je
broj onih koji se odnose na upis dece sa smetnjama u razvoju u srednju školu, uz prethodni rad na
profesionalnoj orijentaciji ovih učenika i podršku srednjoj školi u definisanju plana individualizacije i IOPa za ove učenike. Pomoć je pružana i za upis dece u predškolske ustanove i osnovne škole, kao i za upis
romske dece koja nemaju dokumentaciju uobičajenu kod upisa u školu.
B. Ostale aktivnosti članova/ca Mreže
Od brojnih aktivnosti članova i članica Mreže, izdvajamo one koje pokazuju da je Mreža IO prepoznata
kao značajan partner u razvoju procesa inkluzivnog obrazovanja :
-Učešće na Konferenciji „Dobre prakse i partnerstva – ključ efikasnog, kavalitetnog i -pravednog
obrazovanja“ , MPN, Beograd 1-2- mart 2012.
-Učešće na Završnoj konferenciji Projekta Obrazovanje za sve 26.03.2012.
-Učešće u fokus grupi Stručno usavršavanje profesionalaca, Fond za otvoreno društvo
-Učešće u radnoj grupi monitoring inkluzivnog obrazovanja
-Sastanak sa pedagoškim asistentima
-Učešće na sednici Nacionalnog prosvetnog saveta
-Učešće u radnoj grupi za izradu Stručnog uputstva za pružanje dodatne podrške škola za decu sa
smetnjama u razvoju deci/učenicima u redovnim školama
Na lokalnom nivou kao važne izdvajamo nastupe u medijima, na tribinama i drugim stručnim skupovima,
gde su predstavljani primeri dobre prase iz domena inkluzivnog obrazovanja, kao i učešće u različitim
projektima koji doprinose razvoju IO.
V.1 Teškoće i prepreke sa kojima su se članovi Mreža IO susreli u ovom periodu
Među navedenim preprekama su ozbiljne teškoće koje zahtevaju hitno rešavanje:
Veliki otpor prema inkluziji, naročito predmetnih nastavnika i nastavnog osoblja u srednjim školama;
Nezainteresovanost i nekompetentnost direktora škola za uspostavljanje prakse IO u školama;
Nepoštovanje prava deteta u školama;
Nepostojanje dokaza o merama podrške, prilagođavanja;
Teškoće u sistemskoj implementaciji IO – spora implementacija, niske kompetencije većine učesnikanosioca implementacije;
Rad interresornih komisija: davanje neadekvatnih mišljenja; definisanje aktivnosti personalnih i
pedagoških asistenata; nepostojanje kompletnih rešenja za pojedine vidove podrške; nemogućnost
primene pojedinih odredbi Pravilnika; neprihvatanje odgovornosti nadležnih za finansiranje dodatne
podrške;
Nepostojanje jasnih smernica za ostvarivanje podrške u specijalnim školama .
V2. Saveti i preporuke, procedure i primere dobre prakse
U izveštajima se navode raznovrsne aktivnosti Mreže kao primeri dobre prakse, kao iliustraciju
izdvajamo:
Tranzicioni model –Predškolska ustanova/osnovna škola
Praćenje i ocenjivanje učenika po IOPu
Podrška učenicima sa POP na prelazu iz osnovne u srednju školu
Iskustva sa Javnog foruma „Jednake šanse u srednjoškolskom obrazovanju“
Iskustva u radu lokalnog Tima za unapređivanje obrazovanja Roma
Polaganje maturskog ispita u srednjoj stručnoj školi - učenik sa Aspergerovim sindromom
Ogledni časovi
Roditelj saradnik u nastavi
V3. Najznačajniji rezultati koje je ostvarila Mreža
Iz izveštaja lokalnih mreža izdvajamo samo one rezultate koji se prvi put pojavljuju:
Dva Regionalna sastanka Mreže podrške IO
Sastanak u romskom naselju sa predstavnicima romske zajednice
Obezbeđivanje mera podrške za učenike koji se vraćaju iz inostranstva
Podrška deci/učenicima iz nestimulativnih sredina
Transformacija specijalne škole Mladost iz Pirota u Centar - razvoj modela A
Promocija i podrška IO kroz rad Foruma i Tima za unapređivanje obrazovanja Roma
Mreža je prepoznata kao izvor podrške za IO ne samo u školama , već i u NVO......
Uključivanje roditelja u planiranje podrške za decu.
Konsultantkinja Mreže podrške IO
Download

Treći periodični izveštaj o radu Mreže podrške IO mart