[2013.]
VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA
ZVEČAN
OSNOVE RAČUNARSKE TEHNIKE
VEŽBE: MS WORD
Prof dr Zoran Popović
MSc Bojan Stojčetović
VEŽBA 1 – menu FILE –Datoteka
Zadatak1. Pokrenuti MS-Word i izvršiti osnovno podešavanje stranice
1) podesiti stranicu na format A4 (File/Page Setup/PapirSize)
2) podesiti margine: vrh (Top)- 2.5 cm, dno (Bottom):-2 cm, levo (Left)- 3.5 cm
i desno (Right)- 2.5 cm.
3) Podesiti orjentaciju papira: uspravno-Portrait
Zadatak2. Unos i kretanje kroz tekst.
1) U otvornom dokumentu uneti sledeći tekst:
POMERANJE KURSORA
Pomeranje kursora, u stvari, predstavlja kretanje kroz dokument.
Najmanji pomeraj od po jedan karakter levo ili desno, odnosno jedan red
gore ili dole ostvaruje se pomoću tastera sa strelicama. Veliĉina pomeraja
se povećava ako je taster<Ctrl> istovremeno pritisnut. Tada je kretanje u
smeru levo – desno za po jednu reĉ, a u smeru gore-dole za po jedan
pasus.
Za pomeranje tastera na poĉetak reda koristi se taster <Home>, a na
kraj reda dolazi se tasterom <End>. U kombinaciji sa tasterom <Ctrl>
kursor dolazi na poĉetak ili kraj dokumenta.
2) Preći na poĉetak dokumenta
Zadatak2. Čuvanje teksta
1) Saĉuvati tekst pod imenom PRVI TEKST u folder Vašeg razreda (File/SaveAs)
2) Ispod teksta uneti sledeći tekst:
Pomeranje teksta mišem svodi se na klik na mesto u delu dokumenta na ekranu na
koje se želi preneti kursor.
3) Saĉuvati izmene u tekstu (File/Save)
4) Otvoriti nov dokument (File/New) i u njega uneti sledeći tekst:
2
Ime i prezime:.........................................................................
Ulica i broj:.............................................................................
Mesto stanovanja:...................................................................
Škola:...................................................................................
Razred:..................................................................................
5) Saĉuvati dokument na Desktopu, pod imenom Ja.
6) Zatvoriti oba dokumenta bez izlaza iz Word-a (File/Close)
Zadatak4. Otvaranje dokumenta
1) Otvoriti dokument PRVI TEKST (File/Open)
2) Na otvorenom dokumentu promeniti sve margine na 3 cm
3) Saĉuvati izmene.
Zadatak5. Pregled dokumenta pre štampanja
1) Prikazati dokument PRVI TEKST kako izgleda pre štampanja. (File/Print
Preview)
2) Izaći iz Print Preview-a (taster Close)
3) Promeniti orijentaciju papira na horizontalno (Landscape) i ponovo prikazati kako
izgleda dokument pre štampanja.
4) Izaći iz Print Preview-a i saĉuvati izmene u nov dokument pod imenom DRUGI
TEKST u folder sa imenom vašeg razreda.
5) Izaći iz Worda (File/Exit) .
3
VEŽBA 2 – menu EDIT – ureĎivanje
Zadatak1.
1) U Microsoft Wordu uneti sledeći tekst:
O UMETNOSTI
Sva književna, slikarska, vajarska, muziĉka, pozorišna, filmska i druga dela
nazivaju se umetniĉkim delima. Mnogobrojna umetniĉka dela koja izazivaju osećanje
prijatnosti, ugodnosti i lepote (estetsko osećanje) ĉine svet umetnosti – bogat , lep i
šarolik. Pored umetniĉkih dela postoje i druge delatnosti (veštine) kao težnja za
estetskim doživljavanjem kao što su vez, gobleni, tapiserije...
2.) Ovaj pasus (bez naslova) kopirati 3 puta tako da se dobije još 3 pasusa.
3.) Markirati (oznaĉiti) reĉ UMETNOST (dvostruki klik na reĉ). Poništiti markiranje.
(klik van reĉi).
4.) Markirati ceo tekst (Select All) . Poništiti (opozovi) markiranje (Edit/Undo)
5.) Markirati deo prvog pasusa od «slikarska, vajarska, muziĉka, pozorišna, filmska i
druga dela» i obrisati.
6.) Poništiti (opozovi) brisanje.
7.) Saĉuvati dokument pod imenom UMETNOST u svoj folder koji se nalazi u My
Documents.
8.) Prvi pasus prebaciti na kraj dokumenta. (Edit/Cut—Edit/Paste)
9.) Drugi pasus kopirati u nov dokument i saĉuvati ga na Desktopu pod imenom KOPIJA
(Edit/Copy—File/New—Edit/Paste)
10.) Otvoriti prethodni dokument (UMETNOST) i pronaći sve reĉi dela , bilo kao
samostalne reĉi ili u sastavu neke druge reĉi (npr. delatnosti). (Edit/Find).Koliko ima
takvih reĉi?
11.) U istom dokumenti pronaći sve samostalne reĉi dela. Koliko ima takvih reĉi?
Zadatak2.
1. Otvoriti nov dokument i uneti reĉenicu:
OVO JE MOJ DOKUMENT U WORDU
2.) Sva slova O zameniti sa slovom E (Edit/Find/Replace All)
3.) Zameniti slovo E sa slovom O tako da se dobije prethodna-orginal reĉenica (koristi
taster Replace kada želite da zamenite i Find Next kada ne želite da zamenite).
4.) Zatvori dokumente bez ĉuvanja.
4
- SAMOSTALNA VEŽBA-File, Edit
Zadatak1.
1.) U novom dokumentu napisati sledeći tekst:
OSMEH
Osmeh ne košta ništa, a mnogo znaĉi. On obogaćuje one koji ga primaju, a ne
osiromašuje one koje ga daju. Traje trenutak, ali je sećanje na njega katkada veĉno.
2.) Saĉuvati tekst u Vašem folderu koji se nalazi u My Documents pod imenom
OSMEH1
3.) Zatvoriti dokument.
4.) Otvoriti nov dokument i uneti sledeći tekst:
Niko nije dovoljno bogat da bi ga propustio, niti je tako loš da ga ne zaslužuje. On
ĉini ljude srećnim, olakšava im rad, a oĉevidan je znak prijateljstva. Daje odmor
onim koji su umorni, obeshrabrenima vraća hrabrost.
5.) Saĉuvati tekst u Vašem folderu pod imenom OSMEH2.
6.) Zatvoriti dokument.
7.) Otvoriti nov dokument i uneti sledeći tekst:
On se ne može kupiti ni pozajmiti, ni ukrasti, jer je to nešto što nema vrednost,
osim onda kada se daje. I ako nekada sretneš osobu koja nema više osmeha, budi
velikodušan daj joj svoj, jer niko ne oseća takvu potrebu za osmehom kao oni koji
ne mogu da ga daju drugima.
8.) Saĉuvati tekst u Vašem folderu pod imenom OSMEH3.
9.) Zatvoriti dokument.
10.) Otvoriti nov dokument u koji ćete kopirati tekstove iz dokumenata OSMEH1,
OSMEH2 i OSMEH3 i saĉuvati ga kao OSMEH u isti folder.
11.) Sve margine promeniti na 3 cm i promeniti orjentaciju u horizontalno.
12.) Prikazati kako bi dokument izgledao u celini pre štampanja.
13.) U tekstu zameni sve samostalne reĉi je sa nije. Koliko ih ima?
14.) Poništi (opozovi) prethodnu akciju.
15.) Zatvoriti dokumente, izaći iz MS-Worda i obrisati dokumenta koja ste kreirali
(KOPIJA na Desktop-u)
16.) Isprazniti korpu. (RecycleBin->File/EmptyRecycleBin)
5
VEŽBA 4 – menuVIEW-prikaz
Zadatak1
1.) Napisati sledeći tekst u obliku 1 pasusa:
Osnovna struktura e-mail Adrese je: Korisničko [email protected] Korisniĉko ime
bira svaki korisnik za sebe. Svako korisniĉko ime mora da bude razliĉito unutar jednog provajdera.
Korisniĉko ime bira svaki korisnik za sebe. Svako korisniĉko ime mora da bude razliĉito unutar
jednog provajdera.
2.) Ovaj tekst kopirati 10 puta da bi se dobilo više stranica.
3.) Promeniti razliĉite prikaze ekrana (Normal, Print layout, Outline, Split Screen).
4.) Prikazati oznake za pasuse, tabulaciju i prazna mesta. Iskljuĉiti oznake.
5.) U Header-u (zaglavlju) napisati INFORMATIKA I RAĈUNARSTVO a u Footer-u
(Podnožje) uneti datum i vreme.
6.) Zumirati na 30%.
7.) Ukljuĉite trake sa alatima-Toolbars: Formatting (oblikovanje) i Drawing(crtanje)
8.) Pomoću alata iz Toolbars Drawing nacrtati sledeće crteže:
OVO JE MOJA
KUĆA IZ
SNOVA
9.) Saĉuvati dokument na Desktopu, pod imenom Drawing.
10.) U zaglavlje (Header) uneti svoje ime, a u podnožje (Footer) svoje odeljenje.
11.) Saĉuvati izmene u dokumentu.
6
VEŽBA 5 – menu FORMAT-oblikovanje
Zadatak 1
1.) Pokrenuti Word i podesite sve margine na 1 cm
2.) Koristeći Format/Font ispišite vaše ime (font: Arial, veliĉina: 20 pt, stil: bold, boja:
crvena, podvuĉeno duplom plavom linijom i sa efektom senke-shadow) i
(font:
Tahoma, veliĉina: 24 pt, stil: kosa slova, boja: zelena, podvuĉeno talasastom orange
linijom i efektom: outline) (Format/font)
3.) Ispod imena i prezimena napišite sledeće :
T11
52 = 25
2H2 + O2 = 2H2O
X2 = 10-8
Zadatak 2
1.) Otvoriti nov dokument i otkucati sledeći tekst-pasus.Veliĉina: naslov 20, tekst: 14 pt)
RAĈUNARSKI SISTEM
Hardware je fiziĉki, materijalni deo raĉunara. Hardware možemo podeliti na centralni deo i
periferijski deo. U centralni deo ubrajaju se sledeći elementi : centralni procesor i operativna
memorija. U periferne elemente spadaju ulazni ureĊaji (miš, tastatura), izlazni ureĊaji
(monitor, štampaĉ) i spoljne memorije (disk, disketa, CD).
2.) Kopirati pasus 8 puta (bez naslova)
3.) Prvi pasus (sa naslovom) formatirati tako da izgleda ovako:(naslov plave boje, a tekst
crven)
Hardware je fiziĉki, materijalni deo raĉunara. Hardware možemo podeliti na
c e n t r a l n i d e o i periferijskideo. U centralni deo ubrajaju se sledeći elementi :
centralni procesor i operativna memorija. U periferne elemente spadaju ulazni uređaji
(miš, tastatura), izlazni uređaji (monitor, štampaĉ) i spoljne memorije (disk, disketa, CD).
4.) Naslovu dodelite text effect: Blinking Backround (fleš efekat) i pozovite profesora
5.) Saĉuvati dokument pod imenom Vezba-Format u folder svog razreda u My
Documents.
6.) Naslov centrirati (Format/Pragraph—Oblik/Pasus)
7.) Prvi pasus poravnati po desnoj margini
8.) Drugi pasus poravnajte i po levoj i po desnoj margini.
9.) Treći pasus uvucite 2cm. sa leve strane i 3cm. sa desne strane
10.) Povećajte razmak izmeĊu drugog i trećeg pasusa za 12pt.
11.) Povećajte razmak izmeĊu linija trećeg pasusa za 1.5, a ĉetvrtog za taĉno (exactly) 40
pt.
7
12.) Prva dva pasusa numerišite brojevima 1), 2)..., a ostale pasuse sa znakom *.
(Format/Bullets and Numbering—Oblikovanje/Znakovi za nabrajanje i numerisanje)
13.) Peti pasus uokvirite duplom zelenom linijom, debljine 3pt. (Format / Borders and
Shading—Okviri i senke) .
14.) Osenĉite prvi pasus žutom bojom ( Format / Borders and Shading-Shading)
15.) Uokviriti celu stranicu ( Format / Borders and Shading-Page Border- Box)
16.) Trećem pasusu sva slova prebaciti na velika ( Format / Change Case-UPPER CASE)
17.) Prvom pasusu istaknite prvo slovo tako da je veliĉina slova 3 reda.
(Format / Drop Cap--Spušteni inicijali)
18.) Saĉuvati izmene u dokumentu.
Zadatak3
1) Otvoriti nov dokument
2.) Koristeći naredbe Format/Tabs kreirati tekst:
BROJ
1.
2.
3.
ARTIKAL
KOMADA
Monitori-Philips
13
Procesor-Intel
23
Kućišta-AT Mini Tower
33
CENA
1455.00
233.00
1000.00
2688.00
UKUPNO
1455.00
1688.00
33000.00
36143.00
3.) Saĉuvati u svoj folder, pod imenom Tabulacija.
4.) Postaviti pozadinu u dokumentu (Format/Beckgraund/Fill Effects).
5.) U Header(zaglavlje) uneti tekst—d.d. Baĉka, a u Footer (podnožje)-taĉan datum.
6.) Saĉuvati izmene u dokumentu.
8
-SAMOSTALNA VEŽBA-Format
Zadatak1. Otvoriti dokument Format1 i šesti pasus formatirati u tri kolone sa linijom
izmeĊu kolona.
Hardware je fiziĉki,
materijalni deo
raĉunara. Hardware
možemo podeliti na
centralni deo i
periferijski deo. U
centralni deo ubrajaju se
sledeći elementi :
centralni procesor i
operativna memorija. U
periferne elemente
spadaju ulazni ureĊaji
(miš, tastatura), izlazni
ureĊaji (monitor,
štampaĉ), spoljne
memorije (disk, disketa,
CD).
Zadatak2. Sedmi pasus formatirati ovako:
Hardware je fiziĉki, materijalni deo raĉunara. Hardware možemo podeliti na:
1. centralni deo
a) centralni processor i
b) operativna memorija.
2. periferijski deo.
a) ulazni ureĊaji
 miš,
 tastatura,
b) izlazni ureĊaji
 monitor,
 štampaĉ
c) spoljne memorije (disk, disketa, CD).
3. Unesite dve slike i formatirajte ih zajedno sa osmim pasusom ovako:
Hardware
je
fiziĉki, materijalni deo raĉunara. Hardware možemo podeliti
na centralni deo i
periferijski deo. U centralni deo ubrajaju se sledeći
elementi
:
centralni procesor i operativna memorija. U periferne
elemente
spadaju ulazni ureĊaji (miš, tastatura), izlazni ureĊaji
(monitor, štampaĉ) i spoljne memorije (disk, disket
Zadatak3.
Koristeći naredbu Format->Bullets and Numbering kreirati sledeći tekst:
 Polovinom ovog veka poĉinje razvoj elektronskih raĉunara.
 Raĉunar je mašina koja automatski vrši obradu podataka.
9
-NAPREDNE TEHNIKEZadatak:
Kreireti tekst koristeći tabulaciju i saĉuvati u svoj folder, pod imenom Tab.
Zadatak:
Uneti i formatirati tekst na sledeći naĉin:
10
VEŽBA 6 – menu INSERT-umetanje
Zadatak1 Uneti sledeći tekst, koristeći naredbu Insert/Symbol:
 je mašina za automatsku obradu podataka. Osim , raĉunarski sistem ĉine:
 ulazni ureĊaji (  i )
 izlazni ureĊaji ( monitor i štampaĉ)
 spoljne memorije ( disk i )
2) Ovaj tekst saĉuvati u svoj folder, pod imenom Insert.
3) Dokument Insert kopirati na Desktop i promeniti mu ime u Meni3.
Zadatak2. Kreirati stablo na C: disku:
Ja
Biografija
Telefoni
Vazni podaci
1) U Microsoft Word-u uneti tekst:
Moja biografija
Ja se zovem Smeško. Od svoje ĉetrnaeste godine nosim naočale. Volim da čitam i pišem
pisma. Sledeće nedelje slavim rođendan, što znaĉi da sam u horoskopu ovan. Ako želiš da
mi pišeš moja adresa je..., a telefon.......
Mnogo te voli Smeško!!!!
3) Ovaj tekst saĉuvati u folder Biografija, pod imenom Ja.
4) U tekstu zameniti reĉi sledećim simbolima: Smeško-> ; naoĉale->; ĉitam-> ;
pišem pisma-> ;
roĊendan->; ovan->; adresa->; telefon->  ; voli ->
5) Ovako izmenjen tekst kopirati u novi dokument i saĉuvati ga u folder Vazni podaci, pod
imenom Simboli.
6) Dokumente Ja i Simboli kopirati na Desktop, i promeni im imena u: Nekad i Sad.
Zadatak3. Koristeći naredbu Insert/Picture/ClipArt kreirati dokument i saĉuvati ga pod
imenom ClipArt
4. CHANGE CASE - Velika i mala slova
 Oznaĉi prvi pasus. U meniju FORMAT izaberi komandu CHANGE CASE. Otvara se prozor:
1. Sentence case - Prvo slovo u reĉenici je veliko
2. Lowercase - sva slova mala
3. UPPERCASE - SVA SLOVA VELIKA
4. Title case - Svaka Reĉ Poĉinje Sa Velikim Slovom
5. tOGGLE cASE - pRVO sLOVO rEĈI mALO A oSTALA vELIKA
11
Zadatak4:
1.) Otvoriti nov document i kreirati:
Konj
Konj je lepa životinja
2.) Saĉuvati ga na Desktop, pod imenom Konj.
Zadatak5.
1) U Paint-u nacrtati cveće, i saĉuvati ga u folder sa svojim imenom, pod imenom Ruza.
2) U Word-u umetnuti sliku i kopirati je tri puta, tako da crteži budu jedan pored drugog:
Ovo je cveće koje sam ja nacrtala i kopirala tri
puta!!!. Zar nije odliĉno?
Zadatak6.
Koristeći opciju Insert/Chart i tekst-box kreirati dokument sledećeg izgleda:
100
80
60
East
40
West
20
North
" Insert Chat" sadrži sledeće vrednosti:
 East=100
 West=30
 North=45.9
0
1st
Qtr
2nd
Qtr
3rd
Qtr
4th
Qtr
Zadatak7. Koristeći opciju Insert/WordArt kreirati sledeći dokument:
12
-SAMOSTALNA VEŽBA-Insert
Zadatak.
Kreirati document sledećeg izgleda:
Zadatak.
Kreirati document sledećeg izgleda/
13
-NAPREDNE TEHNIKEZadatak.
Kreirati document sledećeg izgleda/
Zadatak.
Kreirati document sledećeg izgleda/
14
VEŽBA 6-menuTABLE (tabele)
Zadatak1.
1) Kreirati tabelu 3x3 i u tabelu uneti sledeće podatke (Table/Insert
Table):
a
1
2
b
c
2) Markirati jednu ćeliju, markirati drugi red, markirati treću kolonu.
3.) Ruĉno smanjiti treću kolonu i povećati prvi red.
4.) Umetnuti na kraju tabele još 2 reda i jednu kolonu.
(Table/Insert/Columns)
5.) IzmeĊu reda 1 i 2 umetnuti jedan red, a izmeĊu kolone b i c još jednu
kolonu. (Table/Insert/Rows)
Zadatak2.
1.) Ispod postojeće tabele kreirati sledeću tabelu:
1.
2.
3.
Perić P.
Medić D.
AntićB.
moler
zidar
keramičar
III
I
II
2.) Istu tabelu prepraviti tako da izgleda ovako:
Spisak učenika na takmičenju
R.b
r.
1.
2.
3.
4.
5.
Ime i prezime
zanimanje
Perić P.
Babić D.
Medić D.
Antić B.
Ber R.
moler
vodoinstalater
zidar
keramičar
zidar
uspeh
razred
br.bod
odliĉan
dobar
dobar
vr.dobar
dobar
III
II
I
II
I
45
23
42
25
12
3.) Obrisati red br. 3
4.) Sortirati imena po abecednom redu, a zatim sortirati po broju bodova.
(Table/Sort/ Text)
15
Zadatak 3 Kreirati tabelu koristeći naredbu Format/Borders and Shading.
Zadatak 4.
1.)Napisati sledeći tekst:
Mira
165 cm.
55 kg.
Ana
170 cm.
63 kg.
2.) Konvertovati ovaj tekst u tabelu sa 3 kolone (oznaĉite ga, upotrebite
komandu Convert Text to Table i u dijalog prozor uneti Number of
columns: 3)
Rezultat
i
merenja
Mira
165 cm.
55 kg.
Ana
170 cm.
63 kg.
3) Saĉuvati dokument na Desktopu, pod imenom TABELA.
16
-SAMOSTALNA VEŽBA-Table
Zadatak1. Kreirati tabelu kao na slici

Godina
Raĉunar
Procesor
Magistrala Ad. proc. MHz
1988.
1993.
1995.
PC-486
Pentium
PC-P6
80486
Pentium
P6
32 bita
32 bita
64 bita
4 GB
4 GB
4 GB
33-120
90-200
200
Zadatak2. Kreirati tabelu kao na slici
TEKSTILSTVO I KOŽARSTVO
IV stepen
1.konfekcijski
tehničar
2.tehničar
modelar odeće
Br.
uč.
III stepen
Br.
uč.
32
1.konfekcionarkrojač
92
32
2.obućar
32
Zadatak3. Kreirati tabelu kao na slici
mesec
Raspored simbola
j
a
n
u
a
r
ponedeljak


utorak


sreda


17
četvrtak


petak


NAPREDNE TEHNIKE
Zadatak.
Kreirati document sledećeg izgleda:
Zadatak.
Kreirati document sledećeg izgleda:
18
Download

Zadatak1. - bojans.org