OSNOVE VIDEOTEHNIKE
PITANJA I ODGOVORI
1. Šta je raster tv slike?
ODGOVOR: Raster tv slike je površina obuhvaćena analizatorskim linijama.
2. Navedi nedostatak analize sa proredom!
ODGOVOR: Osnovni nedostatak ogleda se u smanjenoj sposobnosti da se prenose sitni
detalji na objektima koji su u pokretu, jer se slika analizira u dva vremenska trenutka u
kojima se objekat nalazi u dva razlučita položaja, ps su detalji u jednoj poluslici malo
pomereni u odnosu na iste detalje u drugoj poluslici.
3. Izračunaj efektivnu vertikalnu rezoluciju za tv sistem u Evropi po preporuci CCIR Report
624 znajući da je Kelov faktor k = 0,7.
ODGOVOR: Broj aktivnih linija po evropskom standardu iznosi 625-50=575, pa je
vertikalna rezolucija Nv= 575 x 0,7 = 402,5 ≈ 402 LPH(Line Per Height).
4. Koje prednosti imaju Hiper HAD (Hole Accumulated Diode) CCD senzori u odnosu na
ostale?
ODGOVOR: HHAD CCD senzori su fotodiodni tip sa specijalnom vrstom podloge koja
povećava osetljivost i rezoluciju. Osim toga iznad svakog senzorskog elementa ugrađuju
se mala sočiva koja fokusiraju svetlo na njih povećavajući osetljivost. To omogućava
snimanje pri mnogo nižim nivoima svetla, a da se pri tome ne povećava nivo šuma.
5. Zaokruži tačan odgovor: Naše oko zapaža
a. apsolutne vrednosti sjajnosti,
b. relativne odnose sjajnosti.
ODGOVOR: b.
6. Poznato je da se srednja sjajnost prirodne scene znatno razlikujeod reprodukovane na tv
ekranu. Koji uslov reprodukovana slika treba da ispuni da bi bila verna originalu?
ODGOVOR: Relativni odnos reprodukovane sjajnosti treba da bude isti kao i na
originalnoj sceni.
7. Objasni princip „konstantne sjajnosti“.
ODGOVOR: Luminentni signal, odnosna reprodukovana sjajnost, neće se menjati kada
se menjaju hrominentni signali.
8. Navedi prednosti komponentnog YUV predstavljanja u odnosu na komponentno RGB
predstavljanje.
ODGOVOR: Prednosti su:
a. PAL kolor diferentni signali U i V koriste dvostruko manje propusne opsege učestanosti
za prenos jer se fini detalji prenose luminentnim signalom Y.
b. Nelinearne smetnje, diferencijalna faza i diferencijalno pojačanje na signalima U i V
znatno manje utiče na izobličenje boja i zasićenje boja u reprodukovanoj slici, na koje je
oko izuzetno osetljivo, što nije slučaj sa izobličenjima u komponentnom RGB
predstavljnju.
9. Kako je postignuta kompatibilnost prenosa monohromatske (crno-bele) slike i slike u boji,
po istom televizijskom kanalu?
ODGOVOR: Učešljavanjem tj u praznine u luminentnom signalu na višim učestanostima
ubacuju se oba hrominentna signala. Unutar spektra luminentnog signala, od luminentne
spektralne komponente na četvrtini linijske učestanosti postavlja se signal V pa na
rastojanju od tri četvrtine linijske učestanosti rpostavlja se signal U.
10. Šta je „Burst Flag“?
ODGOVOR: To su selektorski impulsi koji nose podatak o položaju i trajanju
sinhronizacionog signala boje (burst signala). To je povorka pravougaonih impulsa
učestanosti 15 625Hz zakašnjeni za 5,6µs u odnosu na prednju ivicu horizontalnih sinhro
impulsa.
1
11. Izračunaj ciklus promene vektora signala V u PAL sistemu.
ODGOVOR: Vektor signala boje V menja polaritet od linije n do linije (n+1), pa ciklus
ove promene traje dve slike/četiri poluslike sa učestanošću od 12,5Hz.
12. Da li se insertuje sinhronizacioni signal boje (burst signal) za vreme vertikalnog povratnog
intervala? Zaokruži tačan odgovor!
a. DA
b. NE
ODGOVOR: b.NE
13. Definiši „Bruhov blanking“!
ODGOVOR: To je način izostavljanja „burst“ signala u vertikalnim povratnim
intervalima, a realizuje se pomoću selektorskog impulsa konstantne širine od devet linija
čiji se početak pomera redosledom od pola linije u četiri poluslike.
14. Šta je „PAL sekvenca od osam poluslika (Eight Field Sequence)“ i gde se koristi?
ODGOVOR: Da bi dve PAL slike bile potpuno identične mora i faza „burst“ signala na
početku obe slike da bude ista. Najkraća sekvenca koja zadovoljava ovaj uslov iznosi
osam poluslika i zove se PAL sekvenca od osam poluslika sa učestanošću ponavljanja
6,25Hz (= 25HZ : 4). Na osnovu „Bruhovog blanking“-a moguće je posmatranjem na
osciloskopu razlikovati prvu i treću polusliku u odnosu na drugu i četvrtu polusliku.
Koristi se za postavljanje elektronskog reza pri montaži.
15. Po čemu se razlikuju redukovani kolor diferentni signali Pr’,Pb’ i Cr’,Cb’?
ODGOVOR: U skaliranju naponskih vrednosti tj signali Pr’,Pb’ menjaju se u naponskom
opsegu od -350mV do +350mV a signali Cr’,Cb’ menjaju se u naponskom opsegu od 0V
do +700mV.
16. Šta predstavljaju formati 4:2:2 i 4:1:1?
ODGOVOR: Format 4:2:2 definiše učestanost odmeravanja luminentnog signala od
13,5MHz dok su učestanosti odmeravanja kolor diferentnih signala dvostruko niže tj
6,75MHz. Format 4:1:1 definiše učestanost odmeravanja luminentnog signala od
13,5MHz dok su učestanosti odmeravanja kolor diferentnih signala četiri puta niže i
iznose 3,375MHz.
17. Za koliko se smanjuje broj piksela u formatu 4:2:0 u odnosu na format 4:2:2?
ODGOVOR: U formatu 4:2:0 luminentni video signal odmerava se sa 13,5MHz, a oba
kolor diferentna signala sa 6,75MHz, ali se jedna linija odmerava sa 4:0:0. Time se broj
piksela smanjuje za četvrtinu tj za 25% u odnosu na format 4:2:2, ali je rezolucija
jednaka i u horizontalnom i vertikalnom pravcu.
18. Izračunaj kolor diferentni signal (G-Y) ako su poznati kolor diferentni signali (R-Y) i (BY)!
ODGOVOR: Y = 0,30R + 0,59G + 0,11B
0,30Y +0,59Y +0,11Y = 0,30R + 0,59G + 0,11B
0 = 0,30(R-Y) + 0,59(G-Y) + 0,11(B-Y)
(G-Y) = - 0,508 (R-Y) – 0,186 (B-Y)
19. Da li može da se SDTI direktno povezuje na PC video kartice?
ODGOVOR: Da, pomoću dodatnih SDI / SDTI adapterskih kartica.
20. Koje su prednosti povezivanja SDTI sa PC video karticama?
ODGOVOR: SDTI može da prenosi nekomprimovane i komprimovane tv pakete u bilo
kom formatu komprimovanja. Ukoliko je preko adapterskih kartica izvršeno povezivanje
sa PC video karticom, SDI / SDTI paketi mogu se rutirati od izvora, kao što su: kamere,
magnetoskopi, grafičke stanice, IP izvori, nelinearne montaže, satelitski prijemnici.... do
destinacija unutar tv centra, kao što su: video miksete, video serveri, sistemi za
arhiviranje, dekoderi na PAL monitorima ...
2
PROIZVODNJA
MULTIMEDIJALNOG
SADRŽAJA
PITANJA I ODGOVORI
1. Dopiši filmski format, koji je po rezoluciji najpribližniji tv standardima:
a. SDTV .................b. HDTV ....................c. LDTV .............
ODGOVOR: a. SDTV ~ FORMAT FILMA 16mm
b. HDTV ~ FORMAT FILMA 35mm
c. LDTV ~ FORMAT FILMA 8mm
2. U zavisnosti od razlika u prenosnim karakteristikama, danas se koriste sledeće verzije
PAL sistema. Samo su dva nekompatibilna.
a. Zaokruži ih:PAL B, PAL D, PAL G, PAL H, PAL I, PAL M, PAL N.
b. Napiši verzije PAL sistema koje se koriste kod nas ...............
ODGOVOR: a.PAL M, PAL N
b.PAL B, PAL G
3. Navedi osnovni princip povezivanja opreme – HW-a za potpuni digitalizovani rad u tv
centru.
ODGOVOR: Lokalnim mrežama softverski povezati svu opremu, a pomoću video rutera
ostvariti sve veze video signala između servera i raznih uređaja kao i od mastera do
terminala veza i obratno.
4. Navedi tri načina dovođenja programskih materijala u video server.
ODGOVOR:
a. Kao analogni video signali.
b. Kao komprimovani paketizovani video strimovi u obliku SDI/SDTI ili
MPEG transportnih signala.
c. I u obliku digitalnih fajlova.
5. Pri projektovanju arhitekture informativnog studija u okviru digitalnog TV centra, sa
aspekta brzine pristupa više korisnika podacima treba se odlučiti za:
a. centralizovanu memoriju ili
b. distribuiranu memoriju ili
c. kombinaciju obe.
Zaokruži tačan odgovor.
ODGOVOR: a. centralizovana memorija
6. Sa aspekta povećanja efikasnosti i pouzdanosti rada u TV centru, da li produkcioni i
emisioni poslovi trebaju da budu razdvojeni? Zaokruži tačan odgovor.
a. DA
b. NE
ODGOVOR: a.DA
7. Objasni ulogu deska informativnog programa.
ODGOVOR: Pomoću računarskih mreža, video servera i satelitskih prijemnika realizuje
razmenu vesti između raznih medijskih agencija i regionalnih tv mreža, njihovu pripremu
i finalnu obradu za emitovanje.
8. Za ENG prikupljanje vesti sa terena navedi načine prenosa snimljenog materijala do
matičnog TV centra.
ODGOVOR: a. Fizičkom dostavom snimljenog materijala ili
b. prenosnim linkom (snimak sa kamere vodi se kablom u link, a sa linka u matični TV
centar).
9. Za SNG prikupljanje vesti sa terena navedi načine prenosa snimljenog materijala do
matičnog TV centra.
ODGOVOR: a. Korišćenjem komunikacionih satelita i mobilnih „up-link“-ova.
b. Fizičkom dostavom snimljenog materijala matičnom TV centru ili reportažnim kolima.
10. Navedi nedostatke snimanja audio i video sadržaja na magnetne trake sa
analognim ili digitalnim zapisom.
ODGOVOR: Magnetna traka je po svojoj prirodi sekvencijalna memorija tj do željenog
materijala dolazi se premotavanjem trake što znatno usporava rad na montaži.
3
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Istovremeno i višestruko korišćenje snimljenog materijala zahteva studijski magnetoskop,
čije održavanje je skupo, zbog velikog broja mehaničkih komponenti koji su podložni
habanju.
Navedi najmanje tri savremena memorijska medija za snimanje audio i video sadržaja
koji su zamenili magnetnu traku.
ODGOVOR: Optički „blue-ray“ DVD diskovi, brzi „hard“ diskovi i poluprovodničke
memorijske kartice.
Objasni najkraće tehnološki postupak realizacije produkcionog audio i video sadržaja
snimljenog van TV centra.
ODGOVOR: Audio i video sadržaj snimljen na „blue-ray“ DVD-u ili na
poluprovodničku memorijsku karticu direktno se presnimava u laptop bez ikakvog
kodiranja-dekodiranja i u njemu se obavi brza nelinearna montaža, pa se preko Interneta
izmontirani sadržaj pošalje TV produkciji u matičnom TV centru. Materijal, zavisno od
zahteva, može se ponovo izmontirati u nelinearnoj montaži i kroz mrežu usnimiti na
server za emitovanje. Ukoliko se snimljeni materijal donese fizički u TV centar na „blueray“ DVD-u, poluprovodničkoj memorijskoj kartici ili „hard“ disku, presnimava se u
nelinearnoj montaži za postprodukciju kao i u server centralne memorije i postupak se
ponavlja.
Da li MPEG-2 MPML kompresija, koja se koristi u evropskim DVB digitalnim
sistemima za distribuciju TV programa i američkom sistemu ATSC za digitalni prenos
TV programa, može da obezbedi skalabilnost u kodovanju parametara i šta to znači?
ODGOVOR: Da. Iz signala najvišeg nivoa HDTV mogu se obezbediti signali nižeg
nivoa: EDTV, SDTV i LDTV.
Zaokruži „audio“ konektore koji se koriste za povezivanje uređaja za obradu i prenos
audio signala u analognom ili digitalnom obliku.
XLR, RCA(CINCH), TRS, TS, DIN, SCART, USB 2.0, USB 3.0, HDMI, F, N, C, BNC,
S, VGA, DVI, Fire Wire(IEEE1394).
ODGOVOR: XLR, RCA(CINCH), TRS, TS, DIN, SCART, USB 2.0, USB 3.0, HDMI
Zaokruži „video“ konektore koji se koriste za povezivanje uređaja za obradu i prenos
video signala u analognom ili digitalnom obliku.
XLR, RCA(CINCH), TRS, TS, DIN, SCART, USB 2.0, USB 3.0, HDMI, F, N, C, BNC,
S, VGA, DVI, Fire Wire(IEEE1394).
ODGOVOR: RCA(CINCH), SCART, USB 2.0, USB 3.0, HDMI, F, N, C, BNC, S,
VGA, DVI, Fire Wire(IEEE1394).
Ulazi u audio miksetu podeljeni su u četiri osnovne kategorije. Napiši, koje?
ODGOVOR: Visoko omski ulaz, nisko omski ulaz, ulaz za signale na mikrofonskom
nivou i ulaz za signale na linijskom nivou.
Objasni ukratko „osvetljavanje scene sa tri tačke“.
ODGOVOR: Standardni postupak osvetljavanja koji obezbeđuje trodimenzionalnost
(definiciju i perspektivu) što scenu čini interesantnom. Realizuje se pomoću tri svetla:
ključnog, dopunskog i zadnjeg.
Objasni „balans belog“.
ODGOVOR: Podešavanje balansa belog je način na koji snimatelj saopštava kameri koji
tip svetlosti ona snima i kako treba da predstavi boje. Kod amaterskih i
poluprofesionalnih kamera uvedene su komande „INDOOR“ i „OUTDOOR“, dok kod
profesionalnih kamera „balans belog“ podešava se za svako snimanje.
Kad se koristi komanda „Scan Control“ na kameri?
ODGOVOR: Omogućava podešavanje kamere kada se snima sadržaj sa ekrana TV
prijemnika ili monitora računara.
Da li su DV i MPEG formati kompatibilni? Zaokruži tačan odgovor:
a. DA
b. NE
ODGOVOR: b. NE
4
PITANJA IZ MULTIMEDIJE (DODATNA)
Kompresija slike:
1. Cilj kompresije slike je ušteda u memorijskom prostoru. Zadaci koji se pri tom
postavljaju su (zaokruži tačne odgovore):
a. Što je moguće veći stepen kompresije
b. Što je moguće manji kompresije
c. Što veće smanjenje kvaliteta slike
d. Nevidljivo smanjenje kvaliteta slike
e. Standardizacija (da bi se postigla kompatibilnost uređaja različitih
proizvođača).
Odgovor: a, d, e
2. Metode kompresije statičnih slika nazivaju se „intraframe“ kompresije (zaokruži
tačan odgovor).
a. Tačno
b. Netačno
Odgovor: a
3. Formati datoteka digitalnih slika koji se zasnivaju na kompresiji bez gubitaka su
(zaokruži tačne odgovore):
a. BMP
b. JPEG
c. TIFF
d. PNG
Odgovor: a, c, d
4. Metoda (algoritam) kompresije bez gubitaka RLE – Run Lenght Recording
(„zabeleška o dužini niza“) zasniva se na (zaokruži tačan odgovor):
a. Memorisanju podataka za svaki piksel posebno
b. Istovremenom memorisanju podataka za više piksela koji se odlikuju istim
karakteristikama
c. Memorisanju podataka za sve parne piksele jedne slike
d. Memorisanju podataka za sve neparne piksele jedne slike
Odgovor: b
5
5. RLE – Run Lenght Recording algoritam za kompresiju statične slike bez gubitaka
ima dve podklase (unesi njihove originalne skraćenice):
a. Sa promenljivom dužinom kodova
________________________________
b. Sa kodiranjem na bazi rečnika
___________________________________
Odgovor: a. VLE (Variable-lenght codes)
b. DBC (Dictionary-based coding)
6. Najpoznatiji algoritam iz VLE (Variable-lenght codes), kao podklase RLE (RunLenght Recording) algoritma za kompresiju statične slike bez gubitaka je
(zaokruži tačan odgovor):
a. RLE kod
b. DBC kod
c. Variable-ov kod
d. Herman-ov kod
e. Huffman-ov kod
Odgovor: e
7. JPEG kompresija statičnih slika sa gubicima (i JPEG format) koristi se za prikaz
(zaokruži tačan odgovor):
a. Jednostavnih crteža
b. Tehničkih crteža
c. Fotografija
d. Tekstova
Odgovor: c
8. JPEG kompresija statičnih slika sa gubicima (i JPEG format) nije pogodan za
prikaz (zaokruži tačne odgovore):
a. Jednostavnih crteža
b. Tehničkih crteža
c. Fotografija
d. Tekstova
Odgovor: a, b, d
6
9. Stavljanjem brojeva od 1 do 4, rasporedi hronološki postupke koji se izvode pri
JPEG kompresiji.
a. Podela slike na blokove 8 x 8 piksela _____
b. Kvantizacija _____
c. Kodiranje _____
d. DCT (diskretna kosinusna transformacija) _____.
Odgovor: a – 1
b–3
c–4
d–2
10. Navedi dva razloga zbog kojih se vrši obrada digitalnih slika.
a. ___________________________________________________________
b. ___________________________________________________________
Odgovor: a. Korekcija nedostataka zbog koriščenja uređaja lošeg
kvaliteta i loših tehnika
b. Radi kreiranja efekata koji se prirodno ne mogu ostvariti.
11. Blok šema na slici 1 predstavlja postupak (zaokruži tačan odgovor):
a. JPEG kompresije
b. JPEG dekompresije
c.
Slika 1
Odgovor: a
7
12. Blok šema na slici 2 predstavlja postupak (zaokruži tačan odgovor):
a. JPEG kompresije
b. JPEG dekompresije
Slika 2
Odgovor: b
Vektorska grafika:
13. Šta je vektor u kompjuterskoj grafici?
Odgovor: Vektor u grafici je odsečak koji ima svoju dužinu i smer.
14. Šta su vektorski objekti?
Odgovor: Vektorski objekti su zatvoreni spojevi jedne ili više vektorskih
linija.
15. Navedi tri parametra kojima su određene vektorske linije:
_______________
_______________
_______________
Odgovor: dužina, smer i boja linje.
8
16. Navedi četiri parametra kojima su određeni vektorski oblici:
_______________
_______________
_______________
_______________
Odgovor: dužina, smer, boja linija i boja ispune.
17. Pri pripremi slike za ekranski prikaz (zaokruži tačne konstatacije):
a. Koristi se RGB model boja
b. Koristi se CMYK model boja
c. Rezolucija slike treba da iznosi 300 dpi
d. Rezolucija slike treba da iznosi 150 dpi
e. Rezolucija slike treba da iznosi 72 dpi
Odgovor: a, e
18. Pri pripremi slike za štampu (zaokruži tačne konstatacije):
a. Koristi se RGB model boja
b. Koristi se CMYK model boja
c. Rezolucija slike treba da iznosi 300 dpi
d. Rezolucija slike treba da iznosi 150 dpi
e. Rezolucija slike treba da iznosi 72 dpi
Odgovor: b, c
Tehnike kompjuterskih animacija:
19. Navedi najmanje četiri tehnike kompjuterskih animacija.
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
Odgovor: key frame, driven key, nelinearna, animacija po putanji, motion
capture, animacija dinamikom, animacija ekspresijama.
9
20. Poveži nazive tehnika kompjuterskih animacija sa njihovim značenjem.
TEHNIKE KOMJUTERSKIH ANIMACIJA
1. „Key frame“ animacija
2. „Driven key“ animacija
3. Nelinearna animacija
4. Animacija po putanji
5. „Motion capture“ animacija
6. Animacija dinamikom
7. Animacija ekspresijama
ZNAČENJE (a, b, c...)
a. Organizovana oko putanje akcije
b. Nastala u skladu sa fizičkim zakonima
c. Nastala u skladu sa matematičkim zakonima i najčešće služi za prikaz
izraza lica na sceni
d. Niz ključnih frejmova raspoređenih po vremenskoj liniji
e. Uzročno-posledične veze između objekata na sceni
f. Nastala po uzoru na kretanje živih bića
g. Nastala po istom principu kao i nelinearna video montaža.
Odgovor: 1 – d, 2 – e, 3 – g, 4 – a, 5 – f, 6 – b, 7 - c
10
PITANJA IZ AUDIOTEHNIKE (DODATNA)
1. Napisati izraz za nivo zvuka izražen u decibelima (db) ukoliko je poznat
zvučni pritisak p.
!
L(db) = 20 log (!") , gde je Po = 2*10!! Pa vrednost zvučnog pritiska koji
odgovara pragu čujnosti
2. Glasnost od 16 sona odgovara jačini zvuka od __ fona.
S=2
!!!"
!"
16 = 2
!!!"
!"
je izraz koji povezuje glasnost S i jačinu zvuka Λ, pa je dalje
, a odatle
!!!"
!"
= 4, i na kraju jačina zvuka Λ = 80 fona
3. Nabrojati osnovne karakteristike audio - pojačavača:
- pojačanje
- propusni opseg
- maksimalna izlazna snaga
- dinamika
- koeficijent korisnog dejstva
- izobličenja
4. Objasniti ulogu zvučnih kutija.
Zvučni pritisci koji se javljaju ispred i iza membrane su obično istog oblika i
veličine, ali suprotnih faza. Zato se moraju preduzeti mere da se spreči da čestice
vazduha iz oblasti gde je pritisak viši , zaobilazeći ivicu zvučnika, pređu u oblast
gde je pritisak niži, jer će u suprotnom doći do smanjenja jačine reprodukcije.
Oblasti ispred i iza zvučnika razdvajaju se na taj način što se zvučnici ugrađuju u
zvučne kutije.
5. Definisati reprodukciju zvučnika ?
Reprodukcija (r), ili faktor pretvaranja, pokazuje koliki zvučni pritisak p stvara
neki zvučnik kada se na njegove krajeve priključi niskofrekventni napon efektivne
vrednosti U
! (!")
r = !(!)
6. Kako možemo definisati efikasnost zvučnika ?
Efikasnost (e) je odnos pritiska koji stvara zvučnik na rastojanju od 1 m u osi
zvučnika i kvadratnog korena iz električne snage koja se dovodi zvučniku
!
!"
e = ! ( !), gde je Z nazivna impedansa zvučnika a U efektivna vrednost napona
!
!
7. Kakav je spektralni dijagram šuma?
- kontinualan
11
8. Kako možemo definisati vreme reverberacije?
Možemo ga definisati kao vreme potrebno da se zvuk utiša za 60 db po prestanku
rada izvora zvuka.
9. Kada se javlja akustička povratna sprega i kako se ona naziva drugačije?
Akustička povratna sprega ili mikrofonija se javlja kada u mikrofon stiže jači zvuk
iz zvučnika nego iz izvora koji ga stvara, odnosno kada sistem mikrofon-pojačalozvučnik-mikrofon stupi u oscilovanje.
10. Šta je kvantizacija?
Kvantizacija je postupak kojim se, jesnostavno rečeno, vrši zaokruživanje trenutne
vrednosti NF signala ( njegove veličine u trenutku odabiranja ) na najbližu unapred
određenu vrednost.
11. Koja dva uslova moraju biti zadovoljena prema teoremi o odabiranju?
1) frekvencija odabiranja !! mora biti dva ili više puta veća od najviše frekvencije
!!"# koja se javlja u spektru NF signala koji se snima, tj. !! > 2*!!"#
2) u NF signalu koji se snima ne smeju da postoje i komponente čije su učestanosti
više od polovine frekvencije odabiranja
12. Procesom kvantizacije se unose izobličenja. Kako se ona nazivaju?
šum kvantizacije
13. Kako se može smanjiti šum kvantizacije?
Tako što se uzima manji korak kvantizacije, tj. ukoliko je broj opsega na koji je
podeljeno područje između minimalne i maksimalne vrednosti NF signala veći.
14. Šta je kodiranje?
Kodiranje je postupak kojim se za svaku vrednost kvantiziranog signala, po nekom
unapred utvrđenom pravilu ( kodu ), odredi neka reč ( broj ).
15. Šta je ozvučavanje?
Ozvučavanje je postupak kojim se pomoću mikrofona, pojačavača i zvučnika
ostvaruje potreban nivo zvuka u nekoj prostoriji ili otvorenom prostoru.
16. Koliko iznosi intenzitet najslabijeg zvuka koji ljudsko uho može da čuje?
!
Io = 10!!" (!! )
12
17. Napisati izraz za električnu snagu potrebnu za ozvučavanje neke
prostorije?
P (W) =
!! ∗!
!∗!
*10!! , gde je p - potreban pritisak u Pa, V - zapremina u !! , T -
vreme reverberacije prostorije i η - koeficijent korisnog dejstva zvučnika u
procentima.
18. Šta se obično od poslova može obavljati u jednostavnijem studiju u okviru
radio i TV stanica
- izbor pogodnih mikrofona i njihovo postavljanje
- mešanje, tj. kombinovanje signala sa različitih izlaza
- kontrola i podešavanje nivoa svih pojedinačnih signala, kao i zbirnog signala
- ostvarivanje specijalnih efekata
- ubacivanje u program različitih snimaka
-snimanje kompletnih emisija uz kontrolu kvaliteta rezultantnog signala nastalog
mešanjem
19. Koliki treba biti nivo zvuka prilikom ozvučavanja zatvorenih prostorija
kako bi se očuvala razumljivost?
- 86 dB u relativno mirnim prostorijama ( učionica, kancelarija, čekaonica )
- 92 dB u nešto bučnijim prostorijama ( radionica, javna prostorija, restoran )
- 96 dB u bučnim prostorijama ( sportske dvorane, mašinske hale )
20. Svi uređaji iz dežurne sobe tonskog studija povezani su u jednu celinu
koja predstavlja nervni centar svake radio i TV stanice. Kako se ona naziva?
- tonski režijski sto ili kontrolni pult
13
Download

Preview