“EKO ELEMENT” - BUGOJNO
Kulina Bana 1 70230 Bugojno
Bosna I Hercegovina
Tel: 061-227-509 Fax: 030-253-170
www.ekoelement.com.ba
[email protected]
Prijatelji prirode
“ EKO ELEMENT”
- Usca pritoka u Vrbas
Pojam,vrste i naèini zagaðivanja voda
• Pod zagaðivanjem voda podrazumjeva se svaka
kvalitativna i kvantitativna promjena fizièkih i
bioloških svojstava i sastava vode. Mora,jezera
i rijeke sve manje zadržavaju svoja prirodna
svojstva. Veæe rijeke najèešæe protièu kroz više
zemalja, pa problem zagaðenja vodenih tokova
postaje i meðunarodni problem. Pri zagaðenju
rijeka mogu se razlikovati sljedeæi tipovi:
otpadne vode i druge neèistoæe kojima se
poveæava potrošnja kiseonika, izazivaèi infekcija,
materije koje biljke koriste kao hranu, i organske
kiseline, mineralne i neorganske soli i kiseline,
tvrdi otpad, radioaktivne materije i termalno
zagaðenje. Zagaðenje se može kategorisati i kao:
urbano, industrijsko, poljoprivredno itd.
OVAJ TEKST NE ODRAŽAVA NUŽNO STAVOVE
EVROPSKE UNIJE NI RAZVOJNOG PROGRAMA
UJEDINJENIH NACIJA BiH.
SADRŽAJ TEKSTA JE ISKLJUCIVO ODGOVORNOST
UDRUŽENJA GRAÐANA “EKO ELEMENT” BUGOJNO
Ovaj projekat se finansira u sklopu projekta
“ Jacanje lokalne demokratije/demokracije LOD”
kojeg finansira Evropska unija.
“Jacanje lokalne demokratije/demokracije-LOD”
Rijeka Okasnica
SAŽETAK
Nizak nivo zaštite i ocuvanja vodnih resursa je danas globalni
problem od kojeg nije imuna ni naša zemlja, pa tako ni lokalna
zajednica. Informisana i ekološki osvještena javnost glavni je
pokretac u rješavanju problema korištenja, zaštite i upravljanja
vodnim resursima.Ovim projektom želimo da podstaknemo
aktivnosti u našoj lokalnoj zajednici koje ce rezultirati
stanovnoštvom koje shvata probleme zagadenosti rijecnih tokova
i spremno je da se ukljuci u akcije za njihovo ocuvanje.
Projekat traje od januara do avgusta 2010 godine.
CILJEVI PROJEKTA
unapredenje stanja okoliša i okolišnih uvjeta aktivnim pristupom
zaštite prirodnih vrijednosti u Opcini Bugojno,
jacanje kapaciteta, suradnje i koorinacijskog djelovanja svih
institucija u domeni zaštite okoliša, upravljanja i korištenja
vodnih resursa,
zaštita i ocuvanje kvaliteta voda, odnosno zaštita resursa i
ekosistema slivnog podrucja rijeke Vrbas,
na podrucju Opcine Bugojno,
podizanje razine osvještenosti lokalnog stanovništva.
Rostovski potok
Duboka
EVROPSKA POVELJA O VODI
1. Bez vode nema života. Ona je dragocjeno dobro, prijeko potrebno
u svakoj ljudskoj djelatnosti.
2. Slatkovodni resursi vode nisu neiscrpni.
3. Mijenjati kvalitet vode znaci ugrožavati život covjeka i ostalih
živih bica koja od vode ovise.
4. Kvalitet vode mora se cuvati do nivoa prilagodenog njenom korištenju
koji predvida i zadovoljava posebne zahtjeve zdravlja stanovništva.
5. Ako se voda po upotrebi vraca u prirodnu sredinu, to ne smije biti na
štetu drugih korisnika.
6. Održavanje odgovarajuceg biljnog pokrivaca, prvenstveno šumskog,
od velike je važnosti za ocuvanje vodenih resursa.
7. Vodeni resursi se moraju stalno inventirati.
8. Dobro upravljanje vodama mora se planirati i regulisati zakonom preko
nadležnih organa.
9. Zaštita voda traži znacajan napor u znanstvenom istraživanju
i u stvaranju specijalista za javno informisanje.
10. Voda je zajednicko nasljedstvo i njenu vrijednost moraju svi poznavati.
Zadatak je svakoga da vodom ekonomira i racionalno je koristi.
11. Upravljanje vodenim resursima mora se prije svega vršiti unutar sliva,
a ne unutar upravnih i politickih granica.
12. Voda ne zna granice. Vec milionima godina na Zemlji postoji
ista kolicina vode, koja se ne smanjuje, ali i ne povecava.
Njen kvalitet zavisi od našeg ophodenja prema njoj.
Zašto je potrebno vaše aktivno ucešce
u ocuvanju i zaštiti voda?
a
aših vod
n
t
s
o
n
c
Budu
nas
i od svih
is
v
a
z
a
š
i okoli
I gradani i
uprava mo
raju
jednako pri
hvatiti odg
ovor nost
zajedno
Radeci
do cilja
o
m
e
ž
i
t
brže s
SPECIFICNI CILJEVI
mikrobiološka i hemijska analiza vode 4 najvece pritoke Vrbasa
na Opcini Bugojno - Poricnica, Vesocnica, Okašnica i Vitina,
s ciljem utvrdivanja kavaliteta vode i stepena zagadenosti,
prezentiranje dobivenih rezultata, upoznavanje šire javnosti o stanju
vodnih resursa na Opcini Bugojno, treba da animira lokalnu
zajednicu na aktivnosti za prevazilaženje problema,
Jedan projekat ne može riješiti sve
probleme u oblasti voda i zaštite okoliša,
ali zajednickim radom gradana i uprave
možemo stvoriti preduslove za njihovo
plansko i dugorocno rješavanje.
ekološko obrazovanje stanovništva-prezentacijom svih dobivenih
podataka stanovništvu približiti znacaj ekoloških problema
u svakodnevnom životu
Hvala Vam na aktivnom ucešcu!
Prijatelji prirode “ Eko element”
Download

Letak - Eko Element Bugojno