[email protected]
[aqive narodne pri~e (Stevo ]osovi}) .....
I. PRI^E
1. Svijetu se ne mo`e ugoditi .....................................
2. Pop i parohijani .......................................................
3. Pripravqali ra`aw za zeca ..................................
4. Vadili sir iz bunara ................................................
5. [ijaci u lovu .............................................................
6. Dva seqaka na krsnom imenu ..................................
7. Pravedna presuda ......................................................
8. Krepao kotao ..............................................................
9. Oti{ao med na o~i ....................................................
10. [qive za |ubre ........................................................
11. Ba~vanin i Grk .........................................................
12. Seqak i wegove koko{ke .......................................
13. \avolska slanina ....................................................
14. Kum i wegova prasica .............................................
15. Tri brata u hanu bez pare ......................................
16. Klin~orba ................................................................
17. Boqe umjeti nego imati .........................................
18. [to nijesi ~uvao kao ja svoj .................................
19. Kome je p~ela na kapi .............................................
20. Gradi ko ima, krade ko nema .................................
21. Vo i veliki }up ........................................................
22. Zapalio ku}u da izgore mi{i ...............................
23. Gonio vjetar kapom .................................................
24. Sa zla na gr|e ...........................................................
25. Petronije na Braji}ima ........................................
26. Za oku soli po{ao u Mostar .................................
27. ^ovjek koji se nije {alio s Bogom ......................
28. Djevojka i knez Jovo ................................................
29. Ugostio prijateqa ..................................................
30. I vrijedi ...................................................................
5
23
25
27
29
30
31
33
35
37
38
39
41
43
44
45
46
47
48
49
50
51
53
54
55
57
58
59
60
61
62
155
31. Baba i |ed u lovu ..................................................... 63
32. Pitawe i odgovor .................................................... 64
33. Zlogovor ................................................................... 65
34. Zloguk ........................................................................ 67
35. Ko je to? – Nikola! ................................................. 68
36. Sko~io i presko~io most ...................................... 69
37. Nijesam ba{ iz Sarajeva ....................................... 70
38. Nesretniku se ne mo`e pomo}i ........................... 71
39. Zvao zeca na megdan ................................................ 72
40. Medvjed kao pudar ................................................... 73
41. Pomoz’ Bog, zla `eno! ............................................ 74
42. Zla `ena sa~uvala mu`a ........................................ 75
43. Slovo i`e, ali sirca ni`e ................................... 76
44. Kre}i, o~e igumane ................................................. 77
45. Pop ne dava nego uzima .......................................... 78
46. Pomirucka i – pomrije svijet .............................. 79
47. Vre}in brat .............................................................. 80
48. Ero s onoga svijeta ................................................. 81
49. Ero i Tur~in ............................................................ 84
50. Hero i wegove papu~e ............................................. 86
51. Ero i kadija .............................................................. 87
52. Poma`em ti sprdati .............................................. 88
53. Hero i driwa~ke kirixije .................................... 89
54. Hero i wegova krava ............................................... 90
55. Hero osu|en na smrt ............................................... 91
56. Hero pla}a globu .................................................... 92
57. Era tra`i zajam ....................................................... 93
58. Ero kupio slaninu .................................................. 94
59. Ciganin i vlastelin .............................................. 95
60. Tur~in i Ciganin ................................................... 96
61. Ciganinu nije lasno ukrasti ............................... 98
62. Ciganin i car .......................................................... 99
63. Ciganin i diwa ........................................................ 100
64. Ciganin i [vaba ..................................................... 101
65. Tur~in, raja i Ciganin .......................................... 102
66. Kudrov i kusov ......................................................... 104
156
67. ]era Ture Kraqevi}a Marka .............................. 105
68. Aga i fo~anske jabuke ............................................ 106
69. Ta vidi{ |e sam se naqutio ................................. 107
70. Seqak i kadija ......................................................... 108
71. Pustio bih ja wega, ali ne}e on mene ................. 109
72. Nasradin dobio pe{ke{ ........................................ 110
73. Hoxa se boji za kr~ag .............................................. 112
74. Nasredin u xamiji ................................................... 113
75. Da Bog da ! Ali kako ja znam ................................. 114
76. Nasarajdinova varala ............................................. 115
77. Nasarajdinove gusle ............................................... 116
78. Nastradin–hoxi izgorela ku}a ............................ 117
79. Nastradin–hoxa i qekar ....................................... 118
80. Nasradin-hoxa i Francuz ...................................... 119
81. Nasredin miri kavgaxije ....................................... 121
82. Nasredinov mudri zec ............................................ 122
83. ^oban~e prevarilo popa ....................................... 124
84. Znam i ja kao Bog, da smijem kazati .................... 125
85. \avolak ..................................................................... 126
86. Car i dijete .............................................................. 127
87. Meni jedan, a tebi ostalo ...................................... 128
88. La` i Parala` ........................................................ 130
89. Dvojica hvatali vuka .............................................. 131
90. La` za opkladu ......................................................... 132
II. PITALICE – PRI^ICE
(1 – 20) .......................................................................... 137
III. POSLOVICE – PRI^ICE
(1 – 20) .......................................................................... 141
Rje~nik mawe poznatih rije~i ................................... 147
Literatura ................................................................... 151
Izvori ............................................................................. 153
157
Download

NOVO SALJIVE PRICE_SALJIVE PRICE.qxd