Dr Vojislav [e{eq
ILI KARLIN SVEDOK
ILI SMRT
(Kako je ha{ko tu`ila{tvo pretwama
iznu|ivalo la`na svedo~ewa
u procesu protiv dr Vojislava [e{eqa)
Srpska radikalna stranka
Beograd 2007.
Dr Vojislav [e{eq
ILI KARLIN SVEDOK ILI SMRT
(Kako je ha{ko tu`ila{tvo pretwama iznu|ivalo la`na
svedo~ewa u procesu protiv dr Vojislava [e{eqa)
Glavni redaktor
ZoranKrasi}
Priredio uz pomo}
VjericeRadete,GordanePop-Lazi},SlavkaJerkovi}a
PetraJoji}a,JadrankaVukovi}a,MarineRagu{,
OgwenaMihajlovi}a,MirjanePopovi}-Tomovi},
DraganeMilivojevi},Biqane[ajin,VesneZobenice
Direktor izdava~kog sektora
OgwenMihajlovi}
Tehni~ko ure|ewe
BrankicaTerzi}
Lektor
Aleksandar^arapi}
Izdava~
Srpskaradikalnastranka,
Trgpobede3,Zemun
Za izdava~a
DrVojislav[e{eq
[tampa
[tamparijaDOO“DRAGI]”Zrewanin
Za {tampariju
Mom~iloDragi}
Tira`
3000primeraka
CIP -Katalogizacijaupublikaciji
NarodnabibliotekaSrbije,Beograd
32:929[e{eqV.
341.645.5
[E[EQ, Vojislav
IliKarlinsvedokilismrt:(Kakoje
ha{kotu`ila{tvopretwamaiznu|ivalola`na
svedo~ewauprocesuprotivdrVojislava
[e{eqa)/Vojislav[e{eq.-Beograd:
Srpskaradikalnastranka,2007(Zrewanin
:”Dragi}”).-112str.;24cm
Tira`3.000.-Str.3-8:Predgovor/Zoran
Krasi}.
ISBN 978-86-7886-017-1
a)Me|unarodnikrivi~nitribunalzabiv{u
Jugoslaviju(Hag)-Optu`niceb)[e{eq,
Vojislav(1954-)-Su|ewe
COBISS. SR-ID 138972428
Predgovor
Nedavno,11.marta2007.godine,naredovnojkonferencijizanovinare
kojusvakenedeqeorganizujeStru~nitimkojipoma`eprof.drVojislavu
[e{equupripremiodbrane,javnostjeobave{tenadajeprof.drVojislav
[e{eq8.marta2007.godinepodneoPretresnomve}uIII zahtevzapokretawepostupkazanepo{tovaweme|unarodnogsudaprotivKarledelPonte,HildegardUerc-ReclafiDanijelaSaksona.Makolikodasusemediji
uSrbijitrudilidaovuvestnekakoblokiraju,{toinijeiznena|ewezasrbijanskeprilike– po{tosekaosasvimrazumqivrazlogname}eapsolutna
instrumentalizacijamedijakojiimajujedinizadatakdapodr`avajupolitikukohabitacionihpartneraTadi}-Ko{tunica,isvega{tozna~iovaj
duet–ova vestjeistogdanastidqivoprenetaunekolikoelektronskihmedija.[tampajesutradanobjavilaistuvest,aliskromno,nepotpuno,stidqivoisaprimetnimuzdr`avawemodbilokakvogkomentara.
Naravno,vestnisumogledamarginalizujuteku}evestivezanezadatume11.mart(godi{wicaubistvaSlobodanaMilo{evi}a)i12.mart(godi{wicaubistvaZorana\in|i}a),jersvakonavo|eweimenaVojislava[e{eqajezna~ajnaiozbiqnavest.
Datanovinskavestnebizavr{ilanamarginamaidanikadanikone
bisaznaoo~emuseradi,potrudioseli~noprof.drVojislav[e{eq.U
svomdobropoznatomiprepoznatqivomstilu,objaviojejo{jednusvoju“ha{ku”kwigu.Kaoisveprethodne,iovakwigajejo{jednaunizudokumentovanihsvedo~anstavaoHa{komtribunalu.Poputprethodnihdelaizsvojevrsnogha{kogopusa,iovakwiganosiistinuipravdu,tesemo`enazvati
isvojevrsnimha{kimfundusomva`nihdokumenata.
Ovakwigajezna~ajnaakoseimauvidunastojawekreatorame|unarodnogpravadasveono{toseuradiuHa{komtribunalutrebadapredstavqa
novikodifikovanime|unarodnistandardzasvebudu}eme|unarodnesudove,anaro~itozaonajstalnisudzaratnezlo~ine(tako|esasedi{temuHagu),kojijeosnovanRimskimstatutomjula1998.godine,ajo{uveksemu~i
sasvojimzvani~nimpo~etkomrada.
Istorijajeprebogataprimerimadagdesuoru`anisukobi,tusepopraviluvr{eiratnizlo~ini.Verovatnojetakoisadugogodi{wimoru`anim
sukobima,naprimer,uIraku.AkosepredsudovimasprovodipravdaiiskustvoHa{kogtribunalaname}ekaome|unarodnistandard,ondajestvarnointeresantnopitawekakobistandardiHa{kogtribunalabiliprimewenina
pitaweodgovornostionihkojivr{eratnezlo~ine,recimo,uIraku?
Natemunepo{tovawame|unarodnogsudagotovodainemaradova.Maloimastru~nihradova.Verovatnosamoudelovimanekezna~ajnijeteme,a
{toseti~eobra|enihprimeraizpraksepredme|unarodnimsudom,gotovoidanema.Dodu{e,moradaseprimetidanekasudskapraksaipakpostojikadajeupitawuMe|unarodnikrivi~nisudzabiv{uJugoslaviju(udaqemtekstu:Ha{kitribunal).Me|utim,moradasekonstatujedajeposto3
je}asudskapraksaHa{kogtribunalaipakjednostrana.Tajednostranostse
ogledautome{tosudosadapokretanipostupcizanepo{tovaweme|unarodnogsudauvekbiliprotivnekogsvedoka,potencijalnogsvedoka,novinara,branioca,ajednomiprotivoptu`enogupritvoru.Ovepo~etneinformacijesudragocene,jerpoma`udaseboqerazumekakofunkcioni{e
Ha{kitribunal,kadajeupitawukrivi~naodgovornostzanepo{tovawe
me|unarodnogsuda.Sobziromnatodaseuovojkwizinalazidokumentarniprikazzahtevaprof.drVojislava[e{eqakojimjeon,kaooptu`eniu
pritvorukojisesambrani,pokrenuopostupakidajekoristiosamooneodredbekojesurelevantnezawegovzahtev,korisnojeda~italacovekwige
imapotpunuvidupravilokojeseprimewujeidosada{wupraksuprimene
togpravila.
Zakrivi~nuodgovornostzbognepo{tovawame|unarodnogsudarelevantnojepravilo77Pravilnikaopostupkuidokazima(udaqemtekstu:
Pravilnik),kojeglasi:
“(A)Vr{e}isvojainherentnaovla{}ewa,Me|unarodnisudmo`eproglasiti krivim za nepo{tovawe suda one koji svesno i namerno ometaju
sprovo|ewepravde,ukqu~uju}isvakuosobu:
(i)kojasvedo~ipredVe}em,aupornoodbijadaodgovoriilineodgovaranapitawe,
(ii)kojaobelodaniinformacijekojeseodnosenatajpostupak,svesno
timekr{e}inalogVe}a,
(iii)kojasebezopravdanograzlogaoglu{inanalogdastupipredVe}e
iliVe}udostavidokumente,
(iv)kojapretisvedoku,zastra{ujega,nabilokojina~inmunanese{tetuilimuponudimitoilinadrugina~inuti~enasvedokakojisvedo~iili
jesvedo~ioili}esvedo~itiupostupkupredVe}emilinapotencijalnog
svedoka;ili
(v)kojapretibilokojojosobi,zastra{ujeje,ponudijojmitoilina
drugina~innastojiprimenitiprinudunawu,snameromdatuosobuspre~iuispuwavawuweneobavezeproistekleiznalogasudijeiliVe}a.
(B)Podsticawenaizvr{eweipoku{ajizvr{ewabilokojegoddela
ka`wivihpostavu(A)ovogpravilaka`wivisukaonepo{tovaweMe|unarodnogsudaipovla~eistekazne.
(C)KadVe}eimarazlogazasumwudabinekaosobamoglabitikriva
zanepo{tovaweSuda,onomo`e:
(i)uputititu`iocadaistra`istvarusvrhupripremeipodizawaoptu`nicezanepo{tovawesuda;
(ii)kadakodtu`ioca,pomi{qewuVe}a,postojisukobinteresauvezi
sapredmetnimpostupcima,uputitisekretaradaimenujeamicus curiae da
istra`istvariizvestiVe}edalipostojidovoqanosnovzapokretawepostupkazbognepo{tovawasuda;ili
(iii)samozapo~etipostupak.
(D)AkoVe}esmatradapostojidovoqanosnovzapostupakzbognepo{tovawasudaprotivnekeosobe,Ve}emo`e:
(i)uokolnostimaopisanimustavu(C)(i),uputititu`iocadapreduzme
4
krivi~nogoweweutojstvari;ili
(ii)uokolnostimaopisanimustavu(C)(ii)ili(iii),izdatinalogin loco optu`niceizatimbilouputitiamicus curiae dapreduzmekrivi~nogowewebilosamopeduzetikrivi~nogoweweutojstvari.
(E)Pravilaopostupkuidokazimaod~etvrtogdoosmogdelaprimewujusemutatis mutandis napostupakpoovompravilu.
(F)Akoosobaoptu`enailiokrivqenazadavawela`nogiskazaispuwavakriterijeslabogimovinskogstawakojeutvr|ujesekretar,bi}ejojdodeqenbranilacuskladuspravilom45.
(G)Maksimalnakaznakojasemo`eizre}iosobiprogla{enojkrivom
zanepo{tovawesudajestekaznazatvoraodnajvi{esedamgodinailinov~anakaznaodnajvi{eEUR100.000,ilioboje.
(H)Nov~anakaznaseupla}ujesekretarunaposebanra~un.
(I) Ako branilac bude progla{en krivim za nepo{tovawe suda po
ovompravilu,Ve}ekojejetakopresudilomo`etako|eodlu~itidatajbranilacvi{eneispuwavauslovedazastupaosumwi~eneilioptu`enepred
Me|unarodnimsudomilidatakvopona{awepredstavqanedozvoqenopona{awebraniocaizpravila46,ilioboje.
(J)NasvakuodlukukojuPretresnove}edonesepoovompravilumo`e
seulo`iti`alba.Najava`albepodnosiseurokuodpetnaestdanaoddana
kadjezavedenapobijanaodluka.Uslu~ajudajeodlukaizre~enausmeno,najavasepodnosiurokuodpetnaestdanaoddanaizricawausmeneodluke,
osim:
(i)akostranakojaosporavaodlukunijebilaprisutnailizastupanakadajeodlukaizre~ena,ukojemslu~ajurokpo~iwete}ioddanakadstrana
kojaosporavaodlukuobave{tenaousmenojodluci;ili
(ii)akojePretresnove}enazna~iloda}eusleditipismenaodluka,u
kojemslu~ajurokpo~iwete}ioddanakadajezavedenapismenaodluka.
(K)[email protected]}eufunkcijiprvostepeneinstance,natuseodlukumo`eulo`itipismena`albapredsednikuurokuodpetnaestdanaoddanakadjezavedenapobijanaodluka.O`albi}ere{avatipetsudijakojeimenujepredsednik.Uslu~ajudajepobijana
odlukaizre~enausmeno,`albasepodnosiurokuodpetnaestdanaoddana
izricawausmeneodluke,osim:
(i)akostranakojaosporavaodlukunijebilaprisutnailizastupana
kadjeodlukaizre~ena,ukojemslu~ajurokpo~iwete}ioddanakadstrana
kojajeosporavabudeobave{tenaousmenojodluci;ili
(ii)[email protected]}enazna~iloda}eusleditipismenaodluka,ukojemslu~ajurokpo~iwete}ioddanakadajezavedenapismenaodluka”.
Dakle,upitawujejedno“omnibus”pravilokojesadr`iodredbematerijalnogiprocesnogkaraktera.Poentajeutome{tojeHa{kitribunal
ovla{}endavodipostupakika`wavaizvr{ioceka`wivihdela,odnosno
sveonekojiizvr{e,poku{ajuipodsti~unaradwesvesnoginamernogometawasprovo|ewapravdepredHa{kimtribunalom.Upitawusuinherentnaovla{}ewa(samostalnopokre}e,vodi,ka`wava){tobisagledi{tazamislitvorcaHa{kogtribunalaipraksekojaseprofilisalauHa{kom
5
tribunalumoralodasetuma~ikaoizvornoovla{}eweme|unarodnogsuda
kojimobezbe|ujeekspeditivno,feripravi~nosu|ewe,tedautomkontekstupostojiiizvornoovla{}ewesudadaka`wavasvekojiometajusprovo|ewepravde.Daradweometawanebibilenedefinisane,odnosnodabise
unapredznalo{tajezabrawenoipredstavqanepo{tovawesudakojeometasprovo|ewepravde,tesamimtimipredstavqaloka`wivopona{awe,
sudijeHa{kogtribunalasustvorilepravilo77kojeseprimewujena“sva
lica”.
Udosada{wojpraksi,upogledupokretawapostupkazanepo{tovawe
me|unarodnogsudaiozbiqnihnajavaTu`ila{tvada}epokrenutipostupak,kao“svalica”susepojavqivali:
– branilac,advokatMilanVujin(predmetTadi});
– svedok Kosta Bulatovi} i Dragan Vasiqkovi} (predmet Milo{evi});
– novinariDu{koJovanovi}(predmetMilo{evi}),DomagojMargeti}(predmetBla{ki}),JosipJovi}(predmetBla{ki});
– kaotre}eliceBeqaBeqaj(predmetLimaj,BaqaiMusliju);
– optu`eniprof.drVojislav[e{eq.
Kaoradwenepo{tovawasubilepoku{ajprevaresuda,obelodawivawe
imenaza{ti}enihsvedoka,odbijaweodgovoranapitawa,mewaweizjavai
pretwesvedocima.Interesantnojedasufrazom“svalica”obuhva}enioptu`eniitousvomkrivi~nompredmetuzaratnizlo~in.Madadelujeparadoksalno, ali u analima Ha{kog tribunala }e ostati zabele`eno za sva
vremenadajeTu`ila{tvopokrenulopostupakzanepo{tovawesudaprotivprof.drVojislava[e{eqazato{tojenavodnoobelodanioimejednog
za{ti}enogsvedoka.Madajeproblemati~nodalibiuop{teoptu`eniu
pritvorukojisesambranimogaokrivi~nodaodgovaraizanepo{tovawe
sudauistompostupkuukomesekrivi~nogoniizaono{tosenazivaratnizlo~in,timesenebaviovakwiga.Me|utim,radicelovitostiinformacijakojepoma`udasekwigaboqerazume,moradasenavededatuinicijativuTu`ila{tvaPretresnove}enijeniuzelourazmatrawe,aprof.dr
Vojislav[e{eqdugonijenimogaodasaznazasadr`inutogaktaTu`ila{tva.Verovatnojetainicijativado`ivelafijaskozato{toprof.drVojislavu[e{equnijenibiloobelodawenoimeza{ti}enogsvedoka,tenijenimogaodaznadapostojinekazabrana.
Dabisepotpunoshvatiozahtevprof.drVojislava[e{eqa,kojijedokumentovanoobra|enuovojkwizi,kadaTu`ila{tvopokre}epostupakza
nepo{tovawesuda,onotoradiuformioptu`nicekaoinicijalnogaktapo
komepostupaPretresnove}e.Kadanekodrugi,osimTu`ila{tva,pokre}e
ovajpostupak,toseradiuformizahteva,{tojeupotpunostikompatibilnosapravilom77Pravilnika.Pojam“svalica” bimoraodasetuma~i{iroko i bez izuzetka, jer to odgovara statutarnim ovla{}ewima Ha{kog
tribunaladanavodnosprovodipravdu.Tobimoralodazna~idanikone
sme da bude po{te|en odgovornosti za nepo{tovawe suda i spre~avawe
sprovo|ewapravde.Uostalom,onajkozastupaoptu`bupredHa{kimtribunalomionajkojibranipredHa{kimtribunalomsuravnopravniijed6
nakiuoru`ju.AkojeTu`ila{tvomoglooptu`nicamadapokre}epostupkeiprotivbranioca– advokata,kojijepredstavqaoodbranu,ondajeodbrana,bezobziranatodalijeurukamabraniocailioptu`enogkojisesam
brani,ovla{}enadainicirapostupakzanepo{tovawesudakakoprotiv
svedoka,novinara,tre}ihlica,takoiprotivovla{}enihlicaTu`ila{tva,itokaopojedinacakojisuizvr{ilika`wivodelonepo{tovawasuda.
Naravno,namogu}nostpokretawapostupkaprotivodgovornih,ovla{}enihionihlicakojasuuimeTu`ila{tvapostupalaupostupkuprotiv
prof.drVojislava[e{eqa,nebismeladaimauticajaodredba~lana30
StatutaHa{kogtribunalaostatusu,povlasticamaiimunitetume|unarodnogsuda.Pravilaostatusu,povlasticamaiimunitetusuufunkciju
sprovo|ewapravdepredHa{kimtribunalom,aneufunkcijineka`wenog
inedozvoqenogpona{awaovla{}enihlicaTu`ila{tva.Naprostointeressprovo|ewapravdepredme|unarodnimsudomnikoganeosloba|aodgovornosti,aukolikobibilodruga~ije,odnosnodasuonikojipostupajuispredTu`ila{tvauimeoptu`beza{ti}eniimunitetom,ondasespravom
dovodiupitawelegalitetradaisudskogdelaHa{kogtribunala,jerseondanepronalaziinterespravde.Dodu{e,uvekkadanedostajure~izaponekistavHa{kogtribunala,uveksepozovudasune{touradilispozivomna
nekideome|unarodnogobi~ajnogprava,aliuvekuinteresusprovo|ewa
pravde.
Svikojiredovno~itajudelaprof.drVojislava[e{eqaiuovojkwizi}eprona}imaterijaleiprepoznatidaonotvarajo{jednu“zabrawenu
temu”Ha{kogtribunala.Oniovomkwigom,upornoinasvakomkoraku,
`igo{e,kritikuje,upozoravajavnostijasnoiznosisvojestavoveidokaze
{tausvojojsu{tinipredstavqaHa{kitribunal.
Uovojkwizisenalaze:zahtevprof.drVojislava[e{eqaod8.marta
2007.godinekojijepodneonadle`nomPretresnomve}uIII zapokretawe
postupka za nepo{tovawe me|unarodnog suda protiv Karle del Ponte,
HildegardUerc-ReclafiDanijelaSaksona;16sudskioverenihizjavasvedoka,odnosnopotencijalnihsvedokapremakojimajeponaloguovla{}enih
iodgovornihlicaTu`ila{tvaprimewenapretwa,kojisuzastra{ivani,
nanetaimje{tetainu|enmitokakobipristalidabudusvedocikojibi
ponaloguTu`ila{tvabilispremnidala`nosvedo~eprotivprof.drVojislava[e{eqa;dvesudskiovereneizjavelicakojimase`alionapritiskeipretwejedanpotencijalnisvedokTu`ila{tva,akojijezakqu~ioda
jetopostaotako{tosugaprevariliistra`iteqiTu`ila{tvadapotpi{enekuizjavu,aonidanasnezna{tajepodpretwompotpisao.
TujeidodetaqaopisanjedanprikazdelovawaTu`ila{tvapremapotencijalnomsvedokukojijeuspeodaodolisvimpretwamaTu`ila{tva,te
dvainteresantnatekstaobjavqenaunovinamaonezadovoqstvujednogsudije
Ha{kogtribunalaradomKarledelPonteiautenti~antekstotomekakoje
izabrana za tu`ioca Ha{kog tribunala i da ometawe sprovo|ewa pravde
predpravosu|emnijeizuzetak,ve}pravilopona{awaKarledelPonte,kojevu~ejo{izvremenakadajebiladr`avnitu`ilacu[vajcarskoj.
Ovajpredgovorbisvakakobionedore~enukolikobiizostalaidvavr7
lova`naobave{tewakaopodse}awe.Prvo,dasusesviu[vajcarskojneprijatnoiznenadilikadasu~ulidajeKarladelPonteizabranazatu`iocaHa{kogtribunala,jerjenaprostonametnutzakqu~akdaUjediwenenacijene`eledaznajudaseprotivwevodepostupciu[vajcarskoj,predpravosu|emiparlamentom,idajetotre}omlinijomdo{loidoEvropskogsudazaqudskaprava.Naravno,neizostavnojeidrugopodse}awe,dajeprof.
drVojislav[e{eqjo{odprvogdanapritvora,24.februara2003.godine,
nekolikoputaprozivaoTu`ila{tvodaseupostupkuprotivwegakoristi
pritiscimaidrugimnedozvoqenimsredstvimauobezbe|ewusvedokakoji
suprimoranidala`nosvedo~e.Akosuranijaupozorewaprof.drVojislava[e{eqaodstranePretresnogve}aolakotretirana,zato{tonijebio
ustawudazbogpritvoraobezbedidokazezasvojetvrdwe,ondajezahtevkojisenalaziusredi{tuovekwigepotkrepqenidokumentovanneoborivim
dokazima.
Dakle,opetjeprof.drVojislav[e{equpravuipokoznakojiputje
dokazaodauvekiznosisamoistinu.Tozna~idajeiovonovoPretresnove}e,istokaoisvaprethodna,nasvojevrsnomispitu~emudapoklonisvoju
veru.
Siguransamdabiprof.drVojislavu[e{equbiloizuzetnodragokadabiovakwigaposlu`ilakaopolazi{tezaizbortemenekommladomnau~nom radniku koji bi obradio temu nepo{tovawe me|unarodnog suda i
ometawesprovo|ewapravde.Poznavaju}iprof.drVojislava[e{eqa,siguransamdajeovomkwigomotvorioizawegaizapravnunaukuva`nutemuida}esvakaodlukaPretresnogve}apovodomovogwegovogzahteva,kojisenalaziusredi{tukwige,bitipovodzanoveradove,analizeiprikaze.Kwigupreporu~ujem,jerjeinteresantnazasvakoga,kakozaonekoji`ele{tovi{edasaznajuopravu,takoizaonekojimamo`ebitiinteresantnoisamosaznawekakosevr{epretwe,zastra{ivawe,nu|ewemitaidrugihpogodnosti,samodabiseobezbedilola`nosvedo~ewe.
Zoran Krasi}
Podnesak
Ponaloguprof.drVojislava[e{eqaStru~nitimkojimupoma`eu
pripremiodbraneusastavu:TomislavNikoli},BrankicaTerzi},Slavko
Jerkovi},AmyatMigati,GordanaPop-Lazi},MirkoBlagojevi},AleksandarVu~i},PetarJoji},DraganTodorovi},VesnaZobenica,ZoranKrasi},
NovakSavi},VjericaRadeta,FilipStojanovi},ZlataRadovanovi},Qiqa8
naMihajlovi},ElenaBo`i}-Talijan,MarinaRagu{,VesnaMari},Momir
Markovi},JadrankoVukovi},OgwenMihajlovi},BrankoNadoveza,Marina
TomaniNemawa[arovi}pripremioje“Zahtevprof.drVojislava[e{eqadaPretresnove}eIII pokrenepostupakzanepo{tovaweme|unarodnogsudaprotivKarledelPonte,HildegardUerc-ReclafiDanielaSaksona”.Dana8.marta2007.godineprof.drVojislav[e{eqjePretresnomve}uIII,u
sastavu:[email protected],sudijaPatrikLiptonRobinsonisudijaIanBonomi,uokvirusvogpredmetabr.IT-03-67–PT,podneo
Zahtev prof. dr Vojislava [e{eqa da Pretresno ve}e III
pokrene postupak za nepo{tovawe me|unarodnog suda protiv
Karle del Ponte, Hildegard Uerc-Reclaf i Danijela Sakxona
I Uvod
“Prof.drVojislav[e{eqzasvakislu~aj,ovimzahtevomunapred,tra`iiodobrewezaprekora~ewebrojastranicauodnosunaograni~ewekojeje
propisanoUputstvomodu`inipodnesakaizahteva.OdlukomPretresnogve}aI opodno{ewupodnesakaod19.juna2006.godineprof.drVojislavu[e{equjenametnutoograni~ewedawegovipodnesciizahtevinemoguimati
vi{eod800re~i,tejeprakti~nozasvakipodnesakdu`andaprethodnotra`iodobrewezaprekora~ewebrojastranica.
Ovimzahtevomsepokre}eitra`idasere{ipitawedalisupredstavniciTu`ila{tvaupredmetuprotivprof.drVojislava[e{eqanedozvoqenimsredstvimanastojalidaprimorajusvedokedala`nosvedo~e,pretwama,zastra{ivawem,nano{ewem{tete,nu|ewemmita,odnosnoucewuju}iih
ipotkupquju}iih.Re{eweovogpitawasvakakopredstavqazna~ajnopitawe
zapo~etakpretresa,daqitoksu|ewa,asamimtimizapravi~nosu|ewe.U
pitawujezna~iizuzetnaokolnostkojazahteva{iruelaboracijunave}em
brojustranica.Ovoodobrewesetra`iuskladusaUputstvomodu`inipodnesakaizahtevaiOdlukomopodno{ewupodnesakaod19.juna2006.godinena
istina~inkakoto~iniTu`ila{tvo,uokvirupodneskasetra`iodobrewe
zaprekora~ewebrojastranicatogpodneska.
Tu`ila{tvo je 15. januara 2003. godine podiglo optu`nicu protiv
prof.drVojislava[e{eqa.MKSJjepotvrdiooptu`nicu14.februara
2003.godine.
Prof.drVojislav[e{eqje24.februara2003.godinedobrovoqnodo{aouHag.Upritvorujeve}petugodinui~ekapo~etaksu|ewa.
Prof.drVojislav[e{eqjejo{26.februara2003.godineobavestio
MKSJda}esamdasebrani,uzpomo}Stru~nogtimakojijeformirao,a~ijisu~lanovilicaukojaimapovereweda}emupowegovimnalozimapomagatiupripremiodbrane.
NazahtevTu`ila{tvaod28.februara2003.godinePretresnove}eII je
9.maja2003.godinedoneloodlukuododelibraniocaupripravnosti.Ciqje
biodaseprof.drVojislavu[e{equonemogu}ikvalitetnapripremaod9
brane.Prof.drVojislavu[e{equjedvaputaoduzetopravodasesambrani
inasilumujedodeqenbranilac.Protivodlukaododelibranilacaupripravnosti(biloihjevi{e),aod21.avgusta2006.godinei27.novembra2006.
godineodlukaododelibraniocaposlu`benojdu`nosti,prof.drVojislav
[[email protected][email protected]ezakonitost
nametawabranilacaoptu`enomprof.drVojislavu[e{equidvaputamuje
vra}enopravodasesambrani.
Prof.drVojislav[e{eqjeposlegodinudanapritvora,kadaseuverio
daTu`ila{tvokoristila`neoptu`be,la`nesvedokeidanijespremnoza
po~etaksu|ewa,tra`iodagaMKSJpustinaslobodudopo~etkasu|ewa.Tu`ila{tvoseusprotivilo,tvrde}ida}esu|ewepo~etikrajem2004.godine.
Naravnosu|ewenijepo~elonidodana{wegdana.Neuspelipoku{ajjebio
27.novembra2006.godine.
Prof.drVojislav[e{eqjeradi{tokvalitetnijepripremeodbrane
zahtevaodaSekretarijatregistrujelica,~lanoveStru~nogtimakojimupoma`uupripremiodbrane.Tajzahtevgotovodainijeuzeturazmatrawe.
Prof.drVojislav[e{eqjetra`ioidamusepriznajutripravnasavetnikapowegovomizboru.Tajzahtevjegodinamaodbijan,ali7.decembra
2006. godine Sekretarijat je napokon registrovao tri pravna savetnika
prof.drVojislava[e{eqa.
Za~etirigodinepritvoraprof.drVojislav[e{eqjebioizlo`en
brojnimrestrikcijama:zabranaprijemauposetu~lanovaStru~nogtima;u
jednomperioduzabranaitelefonskekomunikacijesa~lanovimaporodicei
~lanovimaStru~nogtima;upornodostavqawematerijalanastranomjeziku
iuelektronskojformi.
Kadaseprof.drVojislavu[e{equomogu}itelefonskakomunikacija
saStru~nimtimomkojimupoma`eupripremiodbrane,razgovoriseprislu{kuju,teprakti~noinepostojimogu}nostzakvalitetnupripremuodbrane,
jerTu`ila{tvoistogdanaprvosaznasadr`inurazgovoraiimapotpuni
uvidukoncepcijuodbrane.Takoje,povodomjednognajbezazlenijegtelefonskograzgovorakojijeprof.drVojislav[e{eqobavio,Tu`ila{tvoprotiv
wegaspektakularnopokrenulopostupakzanepo{tovaweMe|unarodnogsuda.TajzahtevPretresnove}enijehtelodauzmeurazmatrawe,alijezatodrugomprilikom,kadajeJadranka[e{eqbilauposetiu[eveningenu,Sekretarijatzabranioslede}eposete,jerjenavodnoonasaznalaimenaosamza{ti}enihsvedoka.Kasnijesusvipoku{aliitodazaborave,jernaprostoni
prof.drVojislav[e{eqnijebioobave{tenoimenimaza{ti}enihsvedoka.TekrupneinaprvipogledsitnepovrededokazujudaTu`ila{tvonije
spremnozapo~etaksu|ewa,jeronoinemadokazaprotivprof.drVojislava
[e{eqa.
Svakom razumnom ~oveku odavno je jasno da nisu postojali krivi~nopravnirazlozizapodizaweoptu`niceprotivprof.drVojislava[e{eqa.
Razlozizapodizaweoptu`niceipritvarawesuiskqu~ivopoliti~keprirode.TosunaredilionikojinebivolelidanavlastiuSrbijibudeprof.
10
drVojislav[e{eq.Osetilisudapostojijasnavoqabira~auSrbijida
prof.drVojislav[e{eqnaizborimapobediido|enavlast.Onikojisu
rasturilibiv{uSFRJibombardovaliSaveznuRepublikuJugoslavijudobroznajudabiprof.drVojislav[e{eq,dajenavlastiuSrbiji,insistiraonaistiniiwihovojodgovornostizazlo~inprotivmira.Dakle,jasnoje
dasuupitawupoliti~kirazloziioptu`ivawekaovidpoliti~kogprogona
prof.drVojislava[e{eqa.
DabiTu`ila{tvouspelouovompostupkuprotivprof.drVojislava
[e{eqa,onojesvakograzumnog~ovekaprostoubedilodanebirasredstva
zaprogonispre~avawedaseostvaripravda.Toseradiupornoisistematski.VelikijebrojdokazakojidokazujudaTu`ila{tvosprovodipresvega
politi~kiprogon,akadaseupostupkupozivanazakonipravo,tokoristi
kaoizgovorkojimspre~avaostvarivawepravde.
Dana,21.decembra2006.godine,prof.drVojislavu[e{equjenapokon
dozvoqenodasvojimpravnimsavetnicimadostavimaterijaleTu`ila{tva
kojiseodnosenaoptu`be.Nakon{tosuwegovipravnisavetniciproverilimaterijaleTu`ila{tva,prof.drVojislav[e{eqjedobiopotvrduza
svojetvrdwekojejeodpo~etkaiznosio,dasuoptu`bezasnovanenala`nim
svedocimaila`nimoptu`bama.
Dosvedokaimaterijalaprotivprof.drVojislava[e{eqaTu`ila{tvojedolazilonanezakonitna~in,odnosnoputempretwi,zastra{ivawem,potkupqivaweminu|ewemmita,~imesuprimoravalisvedokedapristanuila`nosvedo~e.Dotogzakqu~kadolazisvakorazumanakoimauvidu
metodeiuna~innakojiTu`ila{tvodolazidosvedokaimaterijala.Tokom
proverematerijalaTu`ila{tva,pravnisavetniciprof.drVojislava[e{eqasuutvrdilidajeTu`ila{tvokontaktiralosavelikimbrojemlica.
Me|uwimasusenalazilaionalicakojajeprof.drVojislav[e{eqmogao
dapozovedabudusvedociodbrane.Ukontaktusatimlicimapravnisavetniciprof.drVojislava[e{eqasubilizaprepa{}eniwihovomtvrdwamao
metodamakojesukoristiliistra`iteqiTu`ila{tvaprilikomkontaktirawasawimaikakosuihsvepoku{avalidanagovoredabudusvedociTu`ila{tvaprotivprof.drVojislava[e{eqa.
Na~innakojisuistra`iteqiTu`ila{tvavodilislu`benerazgovore
satimlicimaiono{tosuzahtevaliodwihupogledusaradwesaTu`ila{tvompredstavqanezakonitoika`wivodelonepo{tovawesudaizpravila77Pravilnikaopostupkuidokazima.
II Optu`be za nepo{tovawe Me|unarodnog suda
Pravilom77Pravilnikaopostupkuidokazimapropisanojeka`wavawesvakoglicazanepo{tovaweme|unarodnogsuda.Relevantnidelovipravila77Pravilnikaglase:
“(A)Vr{e}isvojainherentnaovla{}ewa,Me|unarodnisudmo`eproglasitikrivimzanepo{tovawesudaonekojisvesnoinamernoometajusprovo|ewepravde,ukqu~uju}isvakolice:
(iv)kojapretisvedoku,zastra{ujega,nabilokojina~inmunanese{te11
tuilimuponudimitoilinadrugina~inuti~enasvedokakojisvedo~iili
jesvedo~ioili}esvedo~itiupostupkupredve}emilinapotencijalnogsvedoka;”
“(B)Podsticawenaizvr{eweipoku{ajizvr{ewabilokojegoddela
ka`wivihpostavu(A)ovogpravilaka`wivisukaonepo{tovaweme|unarodnogsudaipovla~eistekazne”.
“(C)Kadve}eimarazlogazasumwudabinekolicemoglobitikrivoza
nepo{tovawesuda,onomo`e:
(iii)samozapo~etipostupak”.
“(D)Akove}esmatradapostojidovoqanosnovzapostupakzbognepo{tovawasudaprotivnekoglica,ve}emo`e:
(ii)uokolnostimaopisanimustavu(C)(ii)ili(iii),izdatinalogin loco
optu`niceizatimbilouputitiamicus curiae dapreduzmekrivi~nogowewe
bilosamopreduzetikrivi~nogoweweutojstvari”.
UimeTu`ila{tvaupredmetuprotivprof.drVojislava[e{eqaoptu`buzastupajutu`ilacKarladelPonteitu`ila~kizastupniciHildegardUerc-ReclafiDanijelSakson.OnisuuimeTu`ila{tvaodgovorniza
optu`nicuidokaznematerijaleTu`ila{tva.Nalogkakodaseobezbe|uju
dokaziprotivprof.drVojislava[e{eqadalajeKarladelPonte,aoperativne zadatke istra`iteqima Tu`ila{tva i neposredno vo|ewe ~itavog
procesaprikupqawadokazanezakonitimsredstvimaizvr{ilisuHildegard
Uerc-ReclafiDanijelSakxon.Onisuodgovornizaradweometawasprovo|ewapravdeizanepo{tovaweme|unarodnogsuda.Nanekolikoprimera
semo`eilustrovatikori{}ewenedozvoqenihsredstavakojasusankcionisanapravilom77Pravilnika:
1. Nenad Jovi} iz Malog Zvornika
Istra`iteqiTu`ila{tvasusawimobavili~etirirazgovora.Prvi
2002.godine,a~etvrtisa19.do22.oktobra2006.godine.Svirazgovorisutrajaliponekolikodana,a~etvrtirazgovorjetrajao~etiridanaiobavqenje
neposrednopre27.novembra2006.godine,kaoplaniranogdatumapo~etkasu|ewa.Dakle,Tu`ila{tvojesvesnodaprof.drVojislava[e{eqa~etiri
godinenezakonitodr`iupritvoruitekoktobra2006.godinepoku{avada
izovogsvedokai{~upane{to{tobiupotrebiliprotivprof.drVojislava[e{eqa.Zna~i,triprethodnarazgovoranisudaladovoqnomaterijala
protivprof.drVojislava[e{eqa.Tokomrazgovorauoktobru2006.godine
smewivalisuseistra`iteqiisvedokjedanono}noumarandoiznemoglosti,
kakobiseprelomilawegovaodlukaispasiosvojevrsnetorture.Tosvesu
moglidarade,jersugaodpo~etka,jo{2002.godine,dr`aliuneizvesnostii
stalno mu produbqivali strah, po~ev od na~ina pozivawa, predo~avawa
{tetnihposledicaakoseneodazovepozivu,upornimponavqawemistihpitawa,sugestijamada}eolak{atisvojusavestakopristanedasvedo~i,pai
neprekidnimradombezpauza.Naravno,grupaistra`iteqajetoifizi~kii
psihi~kimogladaizdr`ipo{tosusesvremenanavremamewaliuprostorijizaispitivawe,aliovajsvedoktonijemogaodaizdr`i,jermusatimanisudozvoqavalinidaustanesastolice.Za~etiridanajednomjespavaosamo
od12,00do16,00sati.Odtogispitivawajebiotolikoslomqendaje~etiri
12
danaproveoukrevetu.Tvrdidamujetokomispitivawane{tostavqenou
hranu.
Tvrdidajeodwegazahtevanodasvedo~iprotivSrpskeradikalnestrankeiprotivprof.drVojislava[e{eqa,adamujeuzamenunu|enodane}e
bitioptu`en,da}emupromenitiidentitetida}ebitipreba~ensasvojom
porodicomda`iviiradiuinostranstvu.Akojesvedokubilopredo~enoda
}emo`daprotivwegabitipodignutaoptu`nica,ondasubilidu`nidamu
napo~etkurazgovorasvetoobjasneidaserazgovorsnimauskladusaPravilnikom.Ontvrdidani{tanijedobioidani{tanijepotpisao,madazaposledwirazgovoruoktobru2006.godinenemo`esasigurno{}utodatvrdi,
jersmatradasugaprilikomtogispitivawaprekohraneotrovaliilidrogirali.
Doovogsvedokasupravnisavetnicido{likadasuvr{iliproverumaterijalaTu`ila{tvakojiseodnosinaZvornik.Tokomrazgovoraodoga|ajimauZvorniku,ovajsvedokjeizneopodatkekojiiskqu~ujubilokakvuodgovornostprof.drVojislava[e{eqa,aliipodatkedasumuistra`iteqiTu`ila{tvapretiliidasupoku{alidagapotkupesamodabisvedo~ioprotivprof.drVojislava[e{eqa.Dakle,uzavisnostiodishodapretresauprvomdelukadaseizvodedokaziTu`ila{tva,radiseopotencijalnomsvedokuodbranenakogajeTu`ila{tvonedozvoqenouticalodabudesvedokTu`ila{tvaiodwegasepretwama,ucenamaipotpukpqivawemtra`ilodala`nosvedo~i,~imeseometaprovo|ewepravde.
Otomejesvedokdaoizjavu,kojaje2.marta2007.godineoverenau^etvrtomop{tinskomsuduuBeogradupodIV Ov.br.3014/2007.
2. Zoran Dra`ilovi} iz Beograda
Napozivistra`iteqaTu`ila{tva,onjeosamputarazgovoraosaistra`iteqimaTu`ila{tvauBeograduuperioduodkraja2002.godinedokraja
2004.godine.Razgovorisutrajalidanima.Tra`ilisudasara|ujesaTu`ila{tvom,aizjavusumuuzimaliusvojstvusvedokaTu`ila{tvaprotivVojislava[e{eqa.Tojera|enoputempretwiiucena:akonesara|ujete,onda}ete
sedamgodinauzatvorilikaznaod250.000evra.
Ispitivali su ga sa unapred pripremqenim pitawima i odgovorima.
Osimstalnogponavqawaistihpitawaiinsistirawadasvedokdazawihpovoqanodgovor,wihovaupornostje~estoprelazilauqutwuiizlazilaiz
okvirauzimawaizjaveusvojevrsnupsihi~kutorturu.Istra`iteqiTu`ila{tvanisubiralisredstvadaganaterajudasvedo~iprotivVojislava[e{eqa,po~evodtogadasvedoka[e{eqnijenipo{tovao,padanemepotrebeda
gasvedokbrani,prekouno{ewautekstizjavene~ega{tosvedoknijenirekao,pasvedopredo~avawadaisvedokmo`elakobitioptu`en.Stalnosu
isticalidajeizuzetnova`ansvedokprotivVojislava[e{eqainudilimu
statusza{ti}enogsvedoka,aradiwegovogpridobijawanudilisumuizajedni~kino}niprovodugradu.
Svedokisti~edasumusvikontaktisaistra`iteqimaTu`ila{tvaizazivalistrah,adajetobilosarazlogom.Svedokisti~edasagaistra`iteqi
Tu`ila{tvauvekpozivaliposleinajobi~nijegtelefonskograzgovorsanekim~lanomSrpskeradikalnestranke.
13
Istra`iteqiTu`ila{tvasuo~iglednoinsistiraliiutomenisubiralisredstvaprinude,uceneipodmi}ivawakakobiobezbedilidaZoran
Dra`ilovi}budesvedokTu`ila{tva.
Doovogsvedokasupravnisavetnicido{likadasuvr{iliproverumaterijalaTu`ila{tvakojiseodnosinajednogza{ti}enogsvedokaTu`ila{tva.Tokomrazgovoraoza{ti}enomsvedokuTu`ila{tva,Dra`ilovi}jeizneopodatkekojiiskqu~ujubilokakvuodgovornostprof.drVojislava[e{eqa,aliipodatkedasumuistra`iteqiTu`ila{tvapretiliidasupoku{alidagapotkupesamodabisvedo~ioprotivprof.drVojislava[e{eqa.
UzavisnostiodishodapretresauprvomdelukadaseizvodedokaziTu`ila{tva,radiseopotencijalnomsvedokuodbranenakogajeTu`ila{tvo
nedozvoqenouticalodabibiosvedokTu`ila{tvaiodwegasepretwama,
ucenamaipotpukpqivawemtra`ilodala`nosvedo~i,~imeseometaprovo|ewepravde.
Otomejesvedokdaoizjavu,kojaje7.februara2007.godineoverenau^etvrtomop{tinskomsuduuBeogradupodIV Ov.br.1667/07.
3. Zdravko Abramovi} iz Sombora
Svedokopisujekakosuistra`iteqiTu`ila{tvanaprevarudo{lido
brojawegovogmobilnogtelefona.Madasesvedokprotivio,istra`iteqi
Tu`ila{tva su fotokopirali wegov paso{ i to predstavili kao neku od
proceduraTribunala.Pozvanjenarazgovoruprvojpolovini2005.godineda
bibiosvedokTu`ila{tvaprotivVojislava[e{eqaiSlobodanaMilo{evi}a.Po{tosvojimiskazimanijezadovoqioo~ekivawaistra`iteqaTu`ila{tva,predo~enomujedagamogupozvatiikaookrivqenog,dabimuodmah
zatim predo~ili pogodnosti koje odgovaraju statusu za{ti}enog svedoka.
Svedokjeodbioponududala`nosvedo~i.Tonijebilodovoqnoistra`iteqimaTu`ila{tva,papo{tonisuzavr{iliplaniraniposaonao~ekivani
na~in,ubesusuinakrajurazgovorasvedokuzapretilida}egaslede}iput
pozvatikaookrivqenog.
Doovogsvedokapravnisavetnicisudo{likadasuvr{iliproverumaterijalaTu`ila{tvakojiseodnosinajednogza{ti}enogsvedokaTu`ila{tva.Tokomrazgovoraoza{ti}enomsvedokuTu`ila{tva,Abramovi}jeizneopodatkekojiiskqu~ujubilokakvuodgovornostprof.drVojislava[e{eqa,aliipodatkedasumuistra`iteqiTu`ila{tvapretiliidasupoku{alidagapotkupesamodabisvedo~ioprotivprof.drVojislava[e{eqa.
UzavisnostiodishodapretresauprvomdelukadaseizvodedokaziTu`ila{tva,radiseopotencijalnomsvedokuodbranenakogajeTu`ila{tvo
nedozvoqenouticalodabudesvedokTu`ila{tvaiodwegasepretwama,ucenamaipotpukpqivawemtra`ilodala`nosvedo~i,~imeseometaprovo|ewepravde.
Otomejesvedokdaoizjavu,kojaje5.februara2007.godineoverenauOp{tinskomsuduuSomborupodII Ov.br.591/2007.
4. Slavoqub Jovanovi} iz Sombora
Wegasuistra`iteqiTu`ila{tvaoktobra2005.godinemaltretirali
stalnimtelefonskimpozivimadado|enarazgovorukancelarijuTu`ila{tvauBeogradu.Madajeuvekodbijaorazgovorsaistra`iteqimaTu`ila14
{tva,onisumuposebnozapretilikadaihjeobavestiodajeodranijeukontaktusalicimakojapoma`uprof.drVojislavu[e{equupripremiodbrane.TadasumuqutitozapretilidaimajusredstavadagadoveduuHag.Zbog
takvogpona{awaistra`iteqaTu`ila{tva,svedokjemesecdanabioubolniciitadaseoprostioodporodice,jerjetolikobiozastra{endajesvakog
danao~ekivaodaupadnuqudiizTribunalaidagaodveduuHag.Satimstrahomidanas`ivi.
Doovogsvedokasupravnisavetnicido{likadasuvr{iliproverumaterijalaTu`ila{tvakojiseodnosinajednogza{ti}enogsvedokaTu`ila{tva.Tokomboravkapravnihsavetnikaprof.drVojislava[e{eqauSomboru,javioseJovanovi}itadajeizneopodatkekojiiskqu~ujubilokakvuodgovornostprof.drVojislava[e{eqa,aliipodatkedasugaistra`iteqi
Tu`ila{tvazastra{ivali,dasumupretilidabisvedo~ioprotivprof.dr
Vojislava[e{eqa.
Uzavisnostiodishodapretresauprvomdelu,kadaseizvodedokaziTu`ila{tva,radiseopotencijalnomsvedokuodbranenakogajeTu`ila{tvo
nedozvoqenouticalodabudesvedokTu`ila{tvaiodwegasezastra{ivawem
ipretwamatra`ilodala`nosvedo~i,~imeseometaprovo|ewepravde.
Otomejesvedokdaoizjavu,kojaje5.februara2007.godineoverenauOp{tinskomsuduuSomborupodII Ov.br.590/2007.
5. Milorad Gogi} iz Loznice
Unovembruilidecembru2002.godineistra`iteqiTribunalasuovog
svedokapozivaliizkafaneuLozniciukojuobi~nonavra}aposletreninga.
Sama~iwenicadaistra`iteqiTu`ila{tvaznajugdesekre}ei{taradi
nekokobimogaodabudesvedokizazivastrahdasusposobniiumogu}nosti
damuuradesveisva{ta.Kadajesvedokstupioukontaktsaistra`iteqima
Tu`ila{tva,predo~enomujedajeosumwi~enzanekiratnizlo~in.Madaim
jesvedokgovoriodajewegovajedinicapripadalaarkanovcima,istra`iteqiTu`ila{tvasuupornoinsistiralidaseradioradikalima.Predo~ili
sumudajetajedinicaizvr{ilaratnizlo~inidajeonpokomandnojodgovornostiodgovoran,bezobzira{tojeuvremezlo~inabiorawen,optu`nicabiprotivwegabilapodignutadanijepristaonarazgovorsaistra`iteqimaTu`ila{tva.Udugomrazgovoruinsistiralisudasvedokpotvrdidaje
wegovajedinicabilasastavqenaoddobrovoqacaSrpskeradikalnestranke,
dasubiliuvezisaVojislavom[e{eqemidasuodwegadobijalinare|ewa.
Svedokjetre}irazgovorsaistra`iteqimaTu`ila{tvaobaviokrajem
2006.godineitadajeprimetiodasuiprethodnadvarazgovorasnimana.Kako,svedokunijejasno,alisuzahtevalidapotpi{eprethodnezapisnike.Nakonispravkezapisnika,svedokihjepotpisao,alimunisuuru~eniprimercizapisnika.PitalisugaidalipristajedabudesvedokTu`ila{tva,stim
{tonisuznalidaodgovorenapitaweprotivkoga.
Doovogsvedokasupravnisavetnicido{likadasuvr{iliproverumaterijalaTu`ila{tvakojiseodnosinadoga|ajeuZvorniku.Tokomboravka
pravnihsavetnikaprof.drVojislava[e{eqauZvorniku,javioseGogi}i
tadajeizneopodatkekojiiskqu~ujubilokakvuodgovornostprof.drVojislava[e{eqa,aliipodatkedasumuistra`iteqiTu`ila{tvapretiliop15
tu`ivawemzazlo~ine,akonepristanedasvedo~iprotivprof.drVojislava[e{eqa.
Uzavisnostiodishodapretresauprvomdelu,kadaseizvodedokaziTu`ila{tva,radiseopotencijalnomsvedokuodbranenakogajeTu`ila{tvo
nedozvoqenouticalodabudesvedokTu`ila{tvaiodwegasupretwamatra`ilidala`nosvedo~i,~imeseometaprovo|ewepravde.
Otomejesvedokdaoizjavu,kojaje19.februara2007.godineoverenau^etvrtomop{tinskomsuduuBeogradupodIV Ov.br.2292/07.
6. Zoran Suboti} iz Novog Sada
Saovimsvedokomsuistra`iteqiTu`ila{tvarazgovaralidvaputau
junu2003.godineijednomuseptembru2003.godine.Prethodnosuupornimtelefonskim pozivima maltretirali celu porodicu. Prvi razgovor je obavqenuprostorijamaTribunalauBeograduitrajaojedvadana.Napo~etku
razgovoraistra`iteqinisuznalidaodgovorenapitaweukomsvojstvuse
vodiragovorsawim,alikakojerazgovortekao,bilojejasnodara~unajuda
trebadabudesvedokTu`ila{tvaprotivVojislava[e{eqa.Svedokusunudilistatusza{ti}enogsvedokaiza{tituzafamiliju.Dugotrajnoispitivawe,stalnoponavqaweistihpitawaiodbijawedauzapisnikunesuizri~ito
protivqewedabudesvedokTu`ila{tva,Suboti}jedo`iveoishvatiokao
sredstvapritiska,uceneipoku{ajpotkupqivawaradila`nogsvedo~ewa
protivVojislava[e{eqa.Dovoqnojeponovitisamojednure~enicuovog
svedoka“ose}aosamsekaoukoncentracionomlogoru”.
Doovogsvedokasupravnisavetnicido{likadasuvr{iliproverumaterijalaTu`ila{tvakojiseodnosinadoga|ajeuZvorniku.TokomrazgovoraSuboti}jepravnimsavetnicimaprof.drVojislava[e{eqaizneopodatkekojiiskqu~ujubilokakvuodgovornostprof.drVojislava[e{eqa,
aliipodatkedasumuistra`iteqiTu`ila{tvapretilioptu`ivawemza
zlo~ineakonepristanedasvedo~iprotivprof.drVojislava[e{eqa.
UzavisnostiodishodapretresauprvomdelukadaseizvodedokaziTu`ila{tva,radiseopotencijalnomsvedokuodbranenakogajeTu`ila{tvo
nedozvoqenouticalodabudesvedokTu`ila{tvaiodwegapretwamatra`ilodala`nosvedo~i,~imeseometaprovo|ewepravde.
Otomejesvedokdaoizjavu,kojaje13.februara2007.godineoverenauOp{tinskomsuduuNovomSadupodOV1.br.7350/2007.
7. Jovo Ostoji} iz Prigrevice
O svojim kontaktima i razgovorima sa istra`iteqima Tu`ila{tva
Ostoji}jenapisaoiobjaviokwiguHa{kisvedok.
Nudilisudaizaberedr`avuukoju`elidaideakoprihvatidabudeza{ti}enisvedokTu`ila{tvaprotivVojislava[e{eqa.Svedoktvrdidamu
jeistra`iteqTu`ila{tvasaop{tiodabimogli~akidabuduprijateqi,
jerimajuistogneprijateqaVojislava[e{eqa.Izovogasejasnoutvr|ujeda
Tu`ila{tvoupredmetuprotivprof.drVojislava[e{eqaneobavezujevo|eweistrageradiutvr|ivawaistine,ve}motivi{emr`wapremaprof.dr
Vojislavu[e{equ.Kadajesvedokodbiodabudeza{ti}enisvedokprotiv
Vojislava[e{eqa,istra`iteqiTu`ila{tvasumureklidasugapozvali
dabibiosvedokTu`ila{tvaprotivSlobodanaMilo{evi}a.
16
Prisvakomslede}emsusretuistra`iteqiTu`ila{tvasunudiliOstoji}upreseqeweizbriwavaweporodice,akopristanedabudesvedokprotiv
Vojislava[e{eqa.
Kadanaslede}emrazgovorunisuuspeliOstoji}adaubededabudesvedok
Tu`ila{tvaprotivVojislava[e{eqa,istra`iteqiTu`ila{tvasupoteglinajte`iiverovatnoglavniargumentuprocesuube|ivawa,akojijeverovatnodosadadaodobrerezultatekadaube|ivawezapadneu}orsokak.Predlo`ilisumudasesusretnesaFloransArtmanuzube|ivawekakojeonalepaiprivla~na`enaikakobizbogtogatrebalodarazgovarasawom.Svedok
jeto,naravno,odbio,alijestvarnozaprepa{}uju}ena{tasusveistra`iteqiTu`ila{tvaspremni.Lepotaiprivla~nostFloransArtmankaoadutna
kojisura~unalida}eodlu~nodaprelomisvedokaOstoji}a?KolikojejavnostipoznatoFloransArtmanjebilapredstavnikTu`ila{tvazamedije,a
stvarnodelujezaprepa{}uju}edasujekoristiliidasvojomlepotomiprivla~no{}uzavr{avaoneposlovekojenisumogliistra`iteqiTu`ila{tva.
Utelefonskomrazgovoru25.novembra2002.godineistra`iteqjepretio
Ostoji}uda}ebitiubijenzato{toodbijasaradwusaTribunalom.Reklisu
muda}euHagdaode`ivilimrtav,aakodo|e`iv,dasene}enivratiti,da
}edagasmesteujednumaluprostorijugdejeupod,zidoveiplafonpostavqenota~no100reflektora,idasusvicentriranidasijajuuo~iida}etuda
provodidaneino}iidaganikone}eni{tapitati.Upozorilisugada}e
molitiBogadaiza|e,da}epotpisatisveisva{taprotivVojislava[e{eqaidamujedinoostajedazavr{ikaoDokmanovi}.
Povodomrazgovorakojejeimaonisumudalizapisnikeiizjave,ase}ase
dajenajednojizjavinaprvojstraninapravio{krabotinu,adasunasveslede}eprimerkeistra`iteqiTu`ila{tvastaviliwegoveinicijale.Svedok
ose}avelikistrahizato{tomuistra`iteqiTu`ila{tvajasnostavqaju
doznawadadodetaqaznajusveowegovojporodici,apretwamaipodmi}ivawempoku{avajukodsvedokadaizazovumr`wupremaVojislavu[e{equda
biseondaonipojavilikaospasioci,poduslovomdasvedokla`nosvedo~i
protivVojislava[e{eqa.
Svedokasuposledwiputzvali6.marta2006.godineiuzponavqawepretwepomiwaliMom~ilaKraji{nika.
Doovogsvedokasupravnisavetnicido{likadasuvr{iliproverumaterijalaTu`ila{tvakojiseodnosinajednogza{ti}enogsvedokaTu`ila{tva.Osimdrugihpodatakakojimaserazotkrivajula`iza{ti}enihsvedoka,Ostoji}jepreciznoopisaoidostaviopodatkedasumuistra`iteqiTu`ila{tvapretilioptu`ivawemzazlo~ineakonepristanedasvedo~iprotivprof.drVojislava[e{eqainu|ewemstatusaza{ti}enogsvedoka,pod
uslovomdapristanedala`nosvedo~iprotivprof.drVojislava[e{eqa.
UzavisnostiodishodapretresauprvomdelukadaseizvodedokaziTu`ila{tva,radiseopotencijalnomsvedokuodbranenakogajeTu`ila{tvo
nedozvoqenouticalodabudesvedokTu`ila{tvaiodwegasupretwamaipoku{ajempotkupqivawatra`ilidala`nosvedo~i,~imeseometaprovo|ewe
pravde.
Otomejesvedokdaoizjavu,kojaje16.februara2007.godineoverenau^e17
tvrtomop{tinskomsuduuBeogradupodV Ov.br.383/07.
8. Dragan Cvetinovi} iz Loznice
Svedokiznosipodatkedasuistra`iteqiTu`ila{tvauLozniciukafani“GTA” saslu{avalipotencijalnesvedoke.Ujesen,verovatno2002.godine,svedokjeobaviorazgovorsaistra`iteqimaTu`ila{tvaujednomdelukafane.Saslu{awasutrajaladanima,asvedokovosaslu{awejetrajalo
du`eodtrisata.InteresovalisusezaVojislava[e{eqa,akadanisubili
zadovoqniodgovorima,pretilisudabiionmogaobitioptu`en.Primerak
zapisnikajepotpisao,alimunijeuru~enprimerak.Ceotoksaslu{awaje
imaokarakterpritiska:nijebilopoziva;saslu{aweukafaniujednomdelu,dokudrugomdelu~ekanareddesetosoba;neznaseukomsvojstvusevr{i
saslu{awe;pretwadasvedokmo`ebitiuhap{en~impre|egranicu;uporno
ponavqaweistihpitawa;neznajudali}eprotivsvedokadapodignuoptu`nicupo{toneznaju{tasureklidrugisvedoci;ponudadabudesvedokTu`ila{tvaprotivnekoganenavode}ikobitomogaobiti;potencirawem
okolnostipodkojimajesvedokiskqu~enizSrpskeradikalnestranke;mnogosugestivnihpaiprete}ihpitawa.
Poslerazgovora,kodsvedokasepoja~aostrah,anaro~itokadasupo~ele
dakru`eglasineuLoznicidajedobionekeautobuseuzamenudasvedo~iprotivVojislava[e{eqa.Glasinesumogledasepokrenusamoodistra`iteqa
Tu`ila{tva.
Doovogsvedokasupravnisavetnicido{likadasuvr{iliproverumaterijalaTu`ila{tvakojiseodnosenaZvornik.Tokomrazgovora,Cvetinovi}jepravnimsavetnicimaprof.drVojislava[e{eqaizneopodatkekoji
iskqu~ujubilokakvuodgovornostprof.drVojislava[e{eqa,aliipodatkedasumuistra`iteqiTu`ila{tvapretilioptu`ivawemzazlo~ineako
nepristanedasvedo~iprotivprof.drVojislava[e{eqa.
UzavisnostiodishodapretresauprvomdelukadaseizvodedokaziTu`ila{tva,radiseopotencijalnomsvedokuodbranenakogajeTu`ila{tvo
nedozvoqenouticalodabudesvedokTu`ila{tvaiodwegapretwamatra`ilodala`nosvedo~i,~imeseometaprovo|ewepravde.
Otomejesvedokdaoizjavu,kojaje19.februara2007.godineoverenau^etvrtomop{tinskomsuduuBeogradupodIV Ov.br.2293/07.
9. Borislav Bogunovi} iz [ida
Svedok je imao tri razgovora sa istra`iteqima Tu`ila{tva, koje je
obaviouBeogradu.Nisumupredatiprimercizapisnikanitiizjava.Odpo~etkamujeponu|enstatusza{ti}enogsvedokaTu`ila{tvaupredmetimakojiseodnosenaVukovar.Tre}iputjenatelefonskipozivoti{aonarazgovorsaistra`iteqimaTu`ila{tva.Razgovorjeobavqen8.februara2007.
godineukancelarijiTribunalauBeogradu.PoredinsistirawadasvedokpotvrdidajeVojislav[e{equVukovarunamegafonugovoriodasveusta{e
trebapoklati,istra`iteqiTu`ila{tvasumunudilistatusza{ti}enog
svedokaTu`ila{tvaprotivVojislava[e{eqa.
Svedoktvrdida`iviustrahudamuistra`iteqiTu`ila{tvanenamesteinena{kode,jer{ikaniraweimaltretirawe,kojejedo`iveotokomtih
neprijatnihrazgovora,ostavilisuposledicenawegaiwegovuporodicu.
18
Doovogsvedokasupravnisavetnicido{likadasuvr{iliproverumaterijalaTu`ila{tvakojiseodnosinaVukovarijednogza{ti}enogsvedoka Tu`ila{tva. Tokom razgovora, Bogunovi} je pravnim savetnicima
prof.drVojislava[e{eqaizneopodatkekojiiskqu~ujubilokakvuodgovornostprof.drVojislava[e{eqa,aliipodatkedasumuistra`iteqi
Tu`ila{tvapretilioptu`ivawemzazlo~ine,ucewivaligaakonepristanedasvedo~iprotivprof.drVojislava[e{eqainudilistatusza{ti}enogsvedoka.
Uzavisnostiodishodapretresauprvomdelu,kadaseizvodedokaziTu`ila{tva,radiseopotencijalnomsvedokuodbranenakogajeTu`ila{tvo
nedozvoqenouticalodabudesvedokTu`ila{tvaiodwegapretwamatra`ilodala`nosvedo~i,~imeseometaprovo|ewepravde.
Ovajsvedoktako|epotvr|ujetezuprof.drVojislava[e{eqadaTu`ila{tvonijeimalodokazaprotivweganiprilikompodizawaoptu`nice.Tu`ila{tvojeovomsvedokuponudilostatusza{ti}enogsvedokai8.februara2007.godine,akopristanedala`nosvedo~iprotivprof.drVojislava
[e{eqa,aneuspelipoku{ajpo~etkapretresajebio27.novembra2006.godine.Tozna~idajenajmawemesecdanaprepo~etkapretresa,odnosnojo{
krajemseptembra2006.godineTu`ila{tvomoralodadostavikona~anspisaksvedokaTu`ila{tvaidaovogsvedokauvrstiutajspisak,ukolikodao
pristanak. Me|utim, insistirawe istra`iteqa Tu`ila{tva u februaru
2007.godinedokazujedajeTu`ila{tvosvesnopreduzeloaktivnostiprema
svimlicimazakojejepretpostavqalodamogubitipotencijalnisvedociodbrane.Sveteaktivnostisubileufunkcijizastra{ivawaipretwiprema
potencijalnimsvedocimaiometawasprovo|ewapravdepredme|unarodnim
sudom,aliidaTu`ila{tvozloupotrebqavapostupakisvesnokr{ipravo
prof.drVojislava[e{eqanaekspeditivnosu|ewe.
Ovosusvepodacikojidokazujudaovla{}enalicaTu`ila{tvaupredmetuprotivprof.drVojislava[e{eqavr{eka`wiveradwenepo{tovawame|unarodnogsudainatajna~inometajusprovo|ewepravdepredme|unarodnimsudom.
Otomejesvedokdaoizjavu,kojaje20.februara2007.godineoverenau^etvrtomop{tinskomsuduuBeogradupodV Ov.br.431/07.
10. An|elko Trnini} iz Loznice
Uprole}e2006.godinesvedokasupozvalitelefonomistra`iteqiTu`ila{tva.JedansepredstaviodasezoveYonson.Tokomtelefonskograzgovorainsistiralisudasvedoksvedo~iprotivprof.drVojislava[e{eqaza
doga|ajeuZvornikuinudilimustatusza{ti}enogsvedokaTu`ila{tva.Po{tosvedoktonijeprihvatio,predo~enomujedabisemoglastopiratioptu`nicazaratnezlo~ineprotivwegauzamenudapristanedasvedo~iprotiv
Vojislava[e{eqaidapotvrdidajeonizdavaonare|ewazaono{tosedesilouZvorniku.
Doovogsvedokasupravnisavetnicido{likadasuvr{iliproverumaterijalaTu`ila{tvakojiseodnosinaZvornik.TokomrazgovoraTrnini}
jepravnimsavetnicimaprof.drVojislava[e{eqaizneopodatkekojiiskqu~ujubilokakvuodgovornostprof.drVojislava[e{eqa,aliipodatke
19
dasumuistra`iteqiTu`ila{tvapretilioptu`ivawemzazlo~ine,ucewivaligaakonepristanedasvedo~iprotivprof.drVojislava[e{eqainudilistatusza{ti}enogsvedoka.
UzavisnostiodishodapretresauprvomdelukadaseizvodedokaziTu`ila{tva,radiseopotencijalnomsvedokuodbranenakogajeTu`ila{tvo
nedozvoqenouticalodabudesvedokTu`ila{tvaiodwegapretwamatra`ilodala`nosvedo~i,~imeseometaprovo|ewepravde.
Otomejesvedokdaoizjavu,kojaje21.februara2007.godineoverenauOp{tinskomsuduuNovomSadupodOV1.br.7350/2007.
11. Miroslav Vukovi} iz ^a~ka
Saovimsvedokomistra`iteqiTu`ila{tvasuprviputrazgovarali22.
novembra2002.godine.TajrazgovorjebioukancelarijisvedokauBeogradu
uzprisustvosvedokovogadvokata,novinaraisnimateqa.Istra`iteqisu
biliFilTolefsenizNorve{keiKanizPakistana.Odsvedokasutra`ilidasvedo~iprotivMilo{evi}a,[e{eqa,Karayi}aiMladi}a,ponudilisumublanko~ekireklidasamupi{eiznoskojiho}ekaonagraduzaova
svedo~ewa,ada}eoniodmahdauplatenovac.Tolefsenjepretiosvedokuda
akonepristanenawihovuponududa}ebitioptu`enzaratnezlo~ineipreba~enuHag.
Drugisusretsaistra`iteqimaTu`ila{tvasvedokjeimaoumaju2005.
godine,azapetmeseci,kolikojeizbegavaosusret,oslabioje50kilogramai
pripremioporodicudakadadrugiputodenarazgovordaseneiznenadeako
~ujudasugauhapsili,jerseo~iglednospremajudaispunepretwu.
Drugirazgovorjetrajaotridana,asvedokjepoveosvogadvokataSvetu
Pavlovi}a,koganisuhtelidaprihvate,alisuzatostalnonudilisvojeadvokate.Odsvedokasutra`ilidaoptu`iVojislava[e{eqainikakonisumoglidashvatekakoneprihvataponudu,ausva|ijesaVojislavom[e{eqem.
Kaosredstvopritiskakoristilisuisnimaknekogtelefonskograzgovora
izjanuara1992.godineizme|uVojislava[e{eqaisvedoka,kojijetadabio
ubolniciuSomboru.Izdokumentacije,kojasenalazilanastolu,svedokje
zakqu~iodaTribunaluBeograduimasvojupritvorskujedinicugdemo`e
osumwi~enogdazadr`iupritvorudodevedesetdana.Zbogstraha,svedoknijepristaodapreno}i,ve}jenaspavaweodlazioku}iiujutrosevra}aodabi
senastavilosaslu{awe.Zbognepoverewapremaistra`iteqimaTu`ila{tvaistrahazasvoj`ivot,svedokjesvesnimao,aidanassepla{idagaistra`iteqiTu`ila{tvaneuhapse,odveduuHagiliisporu~enekojdrugojzemqi.Sveneprijatnostiiopravdanistrahsupo~elionogmomentakadanije
pristaodala`nosvedo~ikaoza{ti}enisvedokTu`ila{tva.
Doovogsvedokasupravnisavetnicido{likadasuvr{iliproverumaterijalaTu`ila{tvakojiseodnosinajednogza{ti}enogsvedoka.Tokom
razgovoraVukovi}jepravnimsavetnicimaprof.drVojislava[e{eqaizneopodatkekojiiskqu~ujubilokakvuodgovornostprof.drVojislava[e{eqa,aliipodatkedasumuistra`iteqiTu`ila{tvapretilioptu`ivawemzazlo~ine,poku{alidagapotkupe,ucewivaligaakonepristanedasvedo~iprotivprof.drVojislava[e{eqainudilistatusza{ti}enogsvedokaTu`ila{tva.
20
UzavisnostiodishodapretresauprvomdelukadaseizvodedokaziTu`ila{tva,radiseopotencijalnomsvedokuodbranenakogajeTu`ila{tvo
nedozvoqenouticalodabudesvedokTu`ila{tvaiodwegapretwamatra`ilodala`nosvedo~i,~imeseometaprovo|ewepravde.
Otomejesvedokdaoizjavu,kojaje20.februara2007.godineoverenauOp{tinskomsuduuKragujevcupodOv.1905/07.
12. Sre}ko Radovanovi} iz Kragujevca
Svedokjeprviputrazgovaraosaistra`iteqimaTu`ila{tvajanuara
2003.godine.Razgovorjevo|enuBeograduitrajaojenekolikodanasaprekidima.Svedokusuponudilidaodustanuodwegovogkrivi~noggowewapoosnovukomandneodgovornosti,akopristanedasvedo~iprotivStani{i}a,Simatovi}aiVojislava[e{eqa.Razgovorjesnimanvideo-kameromdoonog
trenutkakadasupre{linakonkretneponudedabudesvedokTu`ila{tva.
Madasumuobe}alivideoiaudiosnimakrazgovoranikadasvedokunisudalinisnimkenitizapisnik.
Posledwirazgovorjeimaosaistra`iteqimaTu`ila{tva2003.godine
uKragujevcuukafi}u“Tajm” itadasumunudilinov~anunaknaduzasvedo~eweprotivnavedenihlica.Po{tosvedoknijeprihvatioponuduupla{enza
svoj`ivot,nekovremejenapustioKragujevac,skrivaju}iseodistra`iteqa
Tu`ila{tvakojisupokazaliupornost,asobziromdajesvedokodbiodala`nosvedo~iodistra`iteqajemogaodao~ekujesva{ta.Istra`iteqiTu`ila{tvasubilidobroupoznatidasvedoknijeudobrimodnosimasaVojislavom[e{eqemiutomesuvidelimogu}nostdaganaterajudala`nosvedo~iprotivVojislava[e{eqa.
Svedokje9.februara2007.godineponovoobaviorazgovorsaistra`iteqimaTu`ila{tvauBeogradu,kojisusepredstavilidasuizaslaniciKarle
delPonte.Razgovorjetrajao~etirisataitridesetpetminutaibiojezasnovannaotvorenimpretwamaiucenama.Tvrdilisudajejedinina~inda
svedokbudeoslobo|enodgovornostizaratnezlo~ineakopotpunoibezuslovnosara|ujesaTu`ila{tvomprotivVojislava[e{eqa.Pretilisuida
oovomesvedoknesmenisakimdapri~a.
Svedokusunudiliazilimaterijalnupodr{kuzawegaiporodicusamo
dapristanedasvedo~iprotivVojislava[e{eqaiizviwavalisezatrenutnefinansijskeproblemeTribunala,po{toUjediwenenacijekasnesaisplatomsredstavaTribunalu.Oviistra`iteqiTu`ila{tvasuizri~itouticalinasvedokadaneprihvatirazgovorsapravnimsavetnicimaprof.drVojislava[e{eqaiposebnosusezanimalidali}esvedokdapristanedabudesvedokodbrane.
Ovajsvedokjepravnimsavetnicimadostaviosvojuizjavukojaprakti~no
dokazujedaTu`ila{tvoniufebruaru2007.godinenijespremnozapo~etak
su|ewa,jerimaproblemasaobezbe|ewemsvedokakojibibilispremnidala`nosvedo~eprotivprof.drVojislava[e{eqa.Tozna~idaTu`ila{tvo
nemani{ta~imebiizdejstvovaloosudu,apostavqasepitawedalijeuop{tebilomogu}eidasepodigneoptu`nicanaosnovuonoga{tojeTu`ila{tvoimalojanuara2003.godine,teda~etirigodineTu`ila{tvokonstantnoikontinuiranoopstruirasprovo|ewepravde.
21
Doovogsvedokasupravnisavetnicido{likadasusepripremalidaizvr{eproverumaterijalaTu`ila{tva,kojiseodnosinajednogza{ti}enog
svedokaTu`ila{tva.TokomrazgovoraRadovanovi}jepravnimsavetnicima
prof.drVojislava[e{eqaizneopodatkekojiiskqu~ujubilokakvuodgovornostprof.drVojislava[e{eqa,aliipodatkedasumuistra`iteqiTu`ila{tvapretilioptu`ivawemzazlo~ine,dasupoku{alidagapotkupe,
ucewivaligaakonepristanedasvedo~iprotivprof.drVojislava[e{eqainudilistatusza{ti}enogsvedokaTu`ila{tva.
UzavisnostiodishodapretresauprvomdelukadaseizvodedokaziTu`ila{tva,radiseopotencijalnomsvedokuodbranenakogajeTu`ila{tvo
nedozvoqenouticalodabudesvedokTu`ila{tvaiodwegapretwamatra`ilodala`nosvedo~i,~imeseometaprovo|ewepravde.
Otomejesvedokdaoizjavu,kojaje20.februara2007.godineoverenauOp{tinskomsuduuKragujevcupodOv.1906/07.
13. Slobodan Ze~evi} iz Kragujevca
Ovajsvedokjeu2003.godiniimaodvatelefonskarazgovorasaistra`iteqimaTu`ila{tvaukojimasumuotvorenonudilimaterijalnunaknadu
poduslovomdapristanedasvedo~iprotivVojislava[e{eqa.Uprvomtelefonskomrazgovorusvedokjekategori~kiodbiodabudesvedokTu`ila{tvaprotivVojislava[e{eqa.Zatojedrugitelefonskipozivistra`iteqaTu`ila{tvasvedokshvatiokaopoku{ajpotkupqivawaisvojevrsnuzloupotrebupodatakakojeowemuimaju.
Doovogsvedokasupravnisavetnicido{likadasuvr{iliproverumaterijala Tu`ila{tva. Tokom razgovora, Ze~evi} je pravnim savetnicima
prof.drVojislava[e{eqaizneopodatkekojiiskqu~ujubilokakvuodgovornostprof.drVojislava[e{eqa,aliipodatkedasuistra`iteqiTu`ila{tvapoku{alidagapotkupe,kakobipristaodabudesvedokprotivprof.
drVojislava[e{eqa.
Uzavisnostiodishodapretresauprvomdelu,kadaseizvodedokaziTu`ila{tva,radiseopotencijalnomsvedokuodbranenakogajeTu`ila{tvo
nedozvoqenouticalodabudesvedokTu`ila{tvaiodwegapretwamatra`ilodala`nosvedo~i,~imeseometaprovo|ewepravde.
Otomejesvedokdaoizjavu,kojaje22.februara2007.godineoverenauOp{tinskomsuduuKragujevcupodOv.2048/07.
14. Slavko Aleksi} iz Bile}e
SvedokjeuBile}ijanuara2003.godineobaviorazgovorsaistra`iteqemTu`ila{tvaJanomVanHeckeom.Istra`iteqsepredstaviodaradiu
Tu`ila{tvuidamuje{efKarlaDelPonte,ina~eje~ovekodpoverewapo{tojepreuzeoMilo{evi}aidrugeidaihjeli~nosproveouHag.
Svedokujenudionagodbu,odosnodasvedokodle`idesetdopetnaestgodinagde`eli,tedatakokrivi~noodgovarazaoptu`bekojepostojeprotiv
svedokavezanezaSarajevo,ilidadobijenovacilinoviidentitet,azauzvrat
dapotpi{epapirda}edasvedo~iprotivVojislava[e{eqa(tadanijejo{
nibilapodignutaoptu`nicaprotivVojislava[e{eqa),Mom~ilaKraji{nika,Gali}aitakodaqe.
Svedokajeistra`iteqTu`ila{tvaposebnozastra{ivaopitawemda
22
lisepla{iakodo|udagahapse.Svedokasupoku{aliprethodnodvaputada
uhapse16.juna1996.godinei10.jula1997.godine.Tvrdilisudajesvedokod
izuzetnogzna~ajazawihkaokrunskisvedok,aliidajeodneprocewivevrednostikaoosumwi~eni.
Doovogsvedokasupravnisavetnicido{likadasuvr{iliproverumaterijalaTu`ila{tvakojiseodnosinaSarajevo.Tokomrazgovora,Aleksi}jepravnimsavetnicimaprof.drVojislava[e{eqaizneopodatkekojiiskqu~ujubilokakvuodgovornostprof.drVojislava[e{eqa,aliipodatkedasumuistra`iteqiTu`ila{tvapretilioptu`ivawemzazlo~ine,dasupoku{alidagapotkupe,ucewivaligaakonepristanedasvedo~i
protivprof.drVojislava[e{eqainudilistatusza{ti}enogsvedoka
Tu`ila{tva.
UzavisnostiodishodapretresauprvomdelukadaseizvodedokaziTu`ila{tva,radiseopotencijalnomsvedokuodbranenakogajeTu`ila{tvo
nedozvoqenouticalodabudesvedokTu`ila{tvaiodwegapretwamatra`ilodala`nosvedo~i,~imeseometaprovo|ewepravde.
Otomejesvedokdaoizjavukojaje19.februara2007.godineoverenau
OsnovnomsuduuTrebiwupod095-O-OV- H-07-000044.
15. Vladimir Deanovi} iz Pan~eva
Ovogsvedokaje24.januara2007.godineJovanGlamo~aninobavestiodaje
podpretwamaiucenamadvaputarazgovaraosaistra`iteqimaTu`ila{tva
idasuzahtevalidabudesvedokprotivVojislava[e{eqa.Glamo~aninje
svedokurekaodasumuistra`iteqiTu`ila{tvapretilida}enasiludaga
odveduuHag,akonepristanedasvedo~iprotivVojislava[e{eqa,nudili
sumumiliondolara,promenuidentitetaipromenuprebivali{tauinostranstvuzawegaiporodicu.Glamo~aninjesvedokurekaodajepodpritiskompotpisaonekuizjavunaenglekomjeziku,adamuonaprethodnonijepro~itananasrpskomjezikuidajenepriznajezasvoju.Glamo~aninseozbiqno
po`aliosvedokudajeupla{en,dasebrinezasvojusigurnostisgurnostporodice,po{tosumuistra`iteqiTu`ila{tvapretilidamorabitisvedok
protivVojislava[e{eqa.
Doovogsvedokasupravnisavetnicido{likadasuvr{iliproverumaterijalaTu`ila{tva.Deanovi}jepotra`iopravnesavetnikeprof.drVojislava[e{eqaiizneopodatkekojiseodnosenarazgovorkojijeimaosaJovanomGlamo~aninom,kojijezabrinutzasvojusudbinuisudbinuporodice,da
jezapla{enodstraneistra`iteqaTu`ila{tva,sobziromdajepodpritiskomiuzpretwene{topotpisao,adaisadanezna{tajepotpisaoidaTu`ila{tvonawegara~unada}eoptu`itiisvedo~itiprotivVojislava[e{eqa.
JovanGlamo~aninjeo~igledniprimerdaTu`ila{tvonedozvoqenim
sredstvimadolazidosvedokaTu`ila{tvaprotivprof.drVojislava[e{eqa.O~iglednojedajeuvelikomiozbiqnomstrahuodTu`ila{tvaJovan
Glamo~aninspasprona{aoutome,daosvemutome{tojedo`iveosaistra`iteqimaTu`ila{tva,obavestiprijateqei{tovi{edrugihlicakakobi
nesamospre~iopritiske,negoisvimaunapredbilojasno,akomusene{to
lo{edesi,dajetou~iniloTu`ila{tvo.
23
Otomejesvedokdaoizjavu,kojaje19.februara2007.godineoverenauOp{tinskomsuduuPan~evupodOv.br.2401/07.
16. @arko Latinovi} iz Pan~eva
Ovojesvedokkojijetako|ebioprisutanurestoranu“Park” uPan~evu
kadasewemuiDeanovi}u`alioJovanGlamo~aninnaistra`iteqeTu`ila{tvakojisugaprinudili,prevarili,pretilimuiucewivaligadapotpi{epapirnaengleskomjezikukojimnavodnopristajedabudesvedokTu`ila{tvaprotivVojislava[e{eqa.
OvajsvedokjezajednosaDeanovi}empravnimsavetnicimaprof.drVojislava[e{eqadaopodatkekojiseodnosenarazgovorkojijeimaosaJovanomGlamo~aninom,kojijezabrinutzasvojusudbinuisudbinuporodiceizapla{enodstraneistra`iteqaTu`ila{tva,sobziromnatodajepodpritiskomiuzpretwene{topotpisao,adaisadanezna{tajepotpisaoidaTu`ila{tvonawegara~unada}eoptu`itiisvedo~itiprotivVojislava[e{eqa.
Otomejesvedokdaoizjavu,kojaje19.februara2007.godineoverenauOp{tinskomsuduuPan~evupodOv.br.2400/07.
17. @ivomir Avramovi} iz Kragujevca
Svedokjepo~etkom2003.godinebiogotovoprimorandaobavirazgovor
saistra`iteqimaTu`ila{tva.Ostavilisumupisanuporukunavratima
stanaitimedokazalidaznajunesamoadresu,negoiwegovokretawe.Posle
nekolikodanaistra`iteqiTu`ila{tvasusasvedokomobavilirazgovoru
hotelu“Kragujevac” uKragujevcu.Odsvedokasutra`ilidasvedo~iprotiv
Vojislava[e{eqa.Madajeodbiodasvedo~iprotivVojislava[e{eqa,istra`iteqisumuponudiliza{tituizahtevalidado|ekodwihuBeogradda
gasaslu{ajuiobrade,odnosnopripremedabudesvedokprotivVojislava
[e{eqa,alinaravnosvedokkakvogoni`ele.Prerazgovorasaistra`iteqimaTu`ila{tvasvedokjetra`iosavetadvokataTatomiraLekovi}azakogaodranijeznadabraninekequdekojisuoptu`enizaratnezlo~ine.Svedokjebioiznena|enkadamujeadvokatrekaodaobaveznoidenarazgovorsa
istra`iteqimaTu`ila{tva,jer}euprotivnomsvedokbitiobaveznooptu`enzajednosaGoranomSimovi}emiZoranomLazovi}emzbognekogzlo~ina u Crkvinama. To je klasi~an primer posredne pretwe, kada se izjava o
pretwisaznajeprekonekogdrugoglicakojejeprenosiuimeistra`iteqa
Tu`ila{tva.Todokazujedasuseistra`iteqiTu`ila{tva,prerazgovora
saovimsvedokom,dobroupoznalikakvajeli~nostidadirektnapretwane}edatirezultataizatosuiskoristiliadvokatakaonekiautoritetkomebi
svedokmogaodapoveruje.
Ovojeprimernu|ewamitaukombinacijisapretwomkojaseposredno
saznaje,aciqjedaseobezbedisvedokTu`ila{tvakojila`nosvedo~ioprotivVojislava[e{eqa.
Otomejesvedokdaoizjavu,kojaje28.februara2007.godineoverenauOp{tinskomsuduuKragujevcupodOv.br.2469/07,saprilogompozivaistra`iteqaTu`ila{tva,kojijeprona{aonaulaznimvratimastanaivizit-kartomistra`iteqaTomasaAkhajma.
18. Janko Laki} iz Malog Zvornika
24
Svedokjesaistra`iteqimaTu`ila{tva,nakonbrojnihtelefonskih
poziva,obaviodvarazgovora4.oktobra2003.godineuBeogradui29.oktobra
2003.godineuZvorniku.Odsvedokasuistra`iteqiTu`ila{tvatra`ilida
bude za{ti}eni svedok Tu`ila{tva protiv Vojislava [e{eqa. Zbog tih
kontakata,kojejedo`iveokaopretwu,svedokjetra`ioaziluFrancuskoji
Holandiji,alisobziromnatodanijezadovoqiouslove,jernijeprihvatio
dala`nosvedo~iposledvamesecasevratioku}iuMaliZvornik.Svekontaktesaistra`iteqimaTu`ila{tvasvedokjedo`iveokaopretwuipodmi}ivawe,adabisespasiopritiskaimaltretirawastalnimtelefonskimpozivimaosvemujeijavnoprogovorio,{tojeobjavqenoiunovinama.
Otomejesvedokdaoizjavukojaje2.marta2007.godineoverenau^etvrtomop{tinskomsuduuBeogradupodIV Ov.br.3023/07.
Prinudajeuvekka`wivodelokojejeuperenoprotivli~neslobode,protivslobodeodlu~ivawaiprotivdelovawa~ovekasaglasnowegovojvoqi.
Prinudomse~ovekprimoravanane{to{tonijewegovaslobodnaodluka.
Svalicakojasunavedenauovomzahtevusu`rtveprinudekojusupremawimasprovodiliistra`iteqiTu`ila{tvaprilikomobezbe|ewakakopodataka,takoisvedokakojibimoralila`nodasvedo~ekaosvedociTu`ila{tvaprotivprof.drVojislava[e{eqa.
Prinudapo~iwedaseostvarujekadasesilailiozbiqnapretwazapo~iwe,odnosnokadaseizjavaopretwisazna,azavr{avasekadapodpretwom
nastupawaizvesnogzlalicepo~iwedasepona{aipreduzimaradwukojaje
ciqprinude.Premapravilu77Pravilnikadovoqnajeisamapretwa,makar
iupoku{aju,iutomeserazlikujeodsli~nihdelaunacionalnimzakonodavstvima.Naime,ciqka`wavawazanepo{tovaweme|unarodnogsudajedase
svakolice,kojepretisvedokuitakoonemogu}avasprovo|ewepravde,kazni
dabiseo~uvalaslobodnavoqaiodlukapotencijalnogsvedoka.Tozna~ida
sepru`aza{titaradisprovo|ewapravdepredme|unarodnimsudom,aneda
segonipoodredbamanacionalnogzakonodavstvazaprinudu,tesuutomsmisluimawiibla`izahtevizakrivi~nuodgovornostzanepo{tovaweme|unarodnogsuda.Onisumawiibla`ikakobisvojom{irinomgarantovali
{toboqeiefikasnijeostvarivawepravdepredme|unarodnimsudomiomogu}ilirelativnojednostavnijegowewesvihonihkojiometajusprovo|ewe
pravde.Tojeverovatnoio~ekivanozajedansudkojipretendujedabudeme|unarodniikojinavodno{titiqudskaprava.
Pretwajeizjavakojomsenajavquje,odnosnostavqauizgledda}eseodre|enomlicunanetinekozlo(napadnatelesniintegritet,povredanekog
prava,nano{ewematerijalne{teteisl.).Akoseizjavomopretwimo`ezakqu~itikojimsezlompreti,ondajetoodre|enapretwa.Uovomzahtevusu
navedenalicakojimasuistra`iteqiTu`ila{tvakonkretnopretili,tako
{toimjezlo,kojesenajavquje,odre|eno:hap{ewe,odvo|eweuHag,podizaweoptu`nice,zatvaraweuprostorijusareflektorima,najavqivawedugogodi{werobijeisl.
Izjavaopretwimo`ebitidataubilokojojformi(usmeno,pismeno,pokretomidrugomkonkludentnomradwom).Premalicimakojasunavedenau
ovomzahtevu,pretwesuupu}eneprete`nousmeno,aliilupawemustoista25
vqawemnastomaterijalaidokumenatakojeseodnosenawihoveoptu`be
ilipapirasaovla{}ewemistra`iteqaTu`ila{tvadamogudo90dananekogadadr`eupritvoru.Svakakojepretwaisaslu{aweukafi}imaikafanamailiuzmogu}nostdavi{elicagledakakoistra`iteqiTu`ila{tva
uzimajuizjave.Pretwajeikadaselicepozivanana~inkojijesuprotanpravilimaPravilnikaizakonimaRepublikeSrbije.Utomsmislu,re~i,intervju,uzimaweizjave,razgovor,saslu{aweisli~no,kadajeusmerenopremanekomlicu,aonoodpo~etkaneznaukomsvojstvujepozvano,tako|epredstavqapretwu.Osimtoga,zasveradwekojepreduzimajuistra`iteqiTu`ila{tvapropisanajeformanedabiTu`ila{tvokontrolisalosvojeistra`iteqe,ve}dalicakojadolazeukontaktsaistra`iteqimaTu`ila{tvanebuduustawuneizvesnosti,dabisespre~ilowihovomaltretirawe,zastra{ivaweisvakavrstapritisaka.
Izjavuopretwimoradasaznalicekomejepretwaupu}enaneposredno
iliprekonekogdrugoglica.Svalicanavedenauovomzahtevusuizjaveo
pretwili~nosaznala,advasvedokasudalaizjavedaimsejednolice`alilodasumuistra`iteqiTu`ila{tvapretiliinatajna~inpoku{aloda
obavestive}ibrojlicazapla{enozasvoj`ivot,najavquju}iustrahudamu
sezlomo`edesitiodstraneistra`iteqaTu`ila{tva.
Svalicakojasunavedenauovomzahtevusupretweshvatila,razumelai
do`ivela,tako{toimjepredo~avanozlokoje}ewihneposrednodapogodi,
odnosnodabuduprivedena,uhap{ena,pritvorena,protivwihpodignutaoptu`nicailidr`anaunemogu}imuslovimakakobipristaladala`nosvedo~esamodabiseoslobodilaneizdr`ivogpritiska.
Zlokojimsepretipredstavqapopravilunekuprotivpravnuradwu,ato
susvakakopredo~avawada}ebitiuhap{eni,privedeni,optu`eniisl.Protivpravnostpoti~eodtoga{tosutokaozlopredo~avalalicakojanisu
ovla{}enanidahapse,nitidaprivode,nitidapodi`uoptu`nice.Predo~avawepodizawaoptu`nice,hap{ewa,privo|ewaisl.nemo`edapredstavqapunopravnuradwu,jeriteradwemogudabuduprotivpravne,kao{toje
protipravnohap{ewe,protivpravnoprivo|ewe,paiprotivpravnopodizaweoptu`nice.Osimtoga,samom~iwenicomdasuizostaleradwehap{ewa,
privo|ewaipodizawaoptu`nicaprotivlicakojasunavedenauovomzahtevu,sledizakqu~akdakadasupredo~avanekaozlouokviruizjavaopretwida
subileprotivpravne.Tosenikakonemo`ekonsolidovati~iwenicomdane
zastarevajukrivi~nadelaratnizlo~in,ve}sewihovaprotivpravnostdodatnopoja~ava~iwenicomdajeciqpretweobezbe|ewela`nihsvedoka.Ako
kojimslu~ajempredo~avanozlouizjaviopretwinijebiloprotivpravno,
ondajesvakakociqpretwebioprotivpravan,obezbe|ewesvedokakojibila`nosvedo~ioprotivprof.drVojislava[e{eqa.
Pretwakaoelementprinudejeuvekusmerenanaostvarivawenekogciqa.Uizjavamasvihlica,kojasenavodeuovomzahtevu,nalazisenedozvoqeniciqkojisupretwamahtelidapostignuistra`iteqiTu`ila{tva.Oni
supretilisvedocimaiodwihtra`ilidapristanudabudusvedocikoji}e
dala`uila`imadapomognuTu`ila{tvuuoptu`ivawuprof.drVojislava
[e{eqa.Ovdemoradaseistaknedasuuovomzahtevunavedenalicakojabi
26
moglabitipotencijalnisvedociodbrane,uzavisnostiodishodaprvogdela
pretresakadasezavr{isaizvo|ewemdokazaTu`ilatva,tedapretwenetrebatuma~itisamoupogledupoku{ajadaseovalicaobezbededabudula`ni
svedociTu`ila{tva,ve}dasepretwamanawihuticaloikaopotencijalne
svedokeodbrane.Usvimkontaktimakojesuistra`iteqiTu`ila{tvaimalisalicimanevedenimuovomzahtevutokomjanuaraifebruara2007.godine, oni su insistirali da ta lica ne razgovaraju sa pravnim savetnicima
prof.drVojislava[e{eqa,alisuseinteresovaliiotome{tabimogli
dasvedo~ekaopotencijalnisvedociodbrane.
Ovdemoradaseistaknedapravnisavetniciprof.drVojislava[e{eqanijednogtrenutkanisunipomislilidastupeukonataktsasvedocimaTu`ila{tva,nitisupoku{alidaprave{irokumre`ukomunikacijaikontakatasalicimakojabimogladabudusvedociodbrane,tedanatajna~insmawe prostor Tu`ila{tvu ili dovedu u pitawe mogu}nost Tu`ila{tva da
obezbedisvojesvedoke.ZatojeipropisanodaTu`ila{tvomoraprethodno
daobezbediizjavulicakojepristajedabudesvedokTu`ila{tva,kaopotpunoslobodnuodlukutoglica.
ZatoseovimzahtevomineosporavaTu`ila{tvupravodaobezbe|uje
svedokeidaraditogakontaktirasavelikimbrojemlica,me|utimtikontakti,razgovori,saslu{awa,uzimaweizjavaiuop{teradwenemogubiti
pretwe,zastra{ivaweinu|ewemitaisli~nokojeimazaciqobezbe|ewe
svedokakojibipristalidala`uinatajna~inometalisprovo|ewepravde
predme|unarodnimsudom.
Verovatnonijepotrebnotro{itire~idasuizjaveopretwamaistra`iteqaTu`ila{tvabileozbiqne.Ozbiqnesuonepretwekojesemoguostvariti,asve{todolaziodistra`iteqaTu`ila{tvajeozbiqnokadaseimau
vidudasubilisposobnidakidnapujulicauSrbijiiosposobqenidaurade
{taimjevoqa,jeruSrbijinikonemo`edaihzaustavi,po{toimjeidosovskavlastuSrbijimaksimalnoodana.
Zlokojeselicimanavedenimuovomzahtevustavqalokaosasvimizglednaperspektiva,akonepristanudabudusvedociTu`ila{tvaprotivprof.
drVojislava[e{eqa,sasvimjepodobnozaprinudu,jerjeostvarqivo.Svimajeo~iglednodaTu`ila{tvoraspola`etolikomproizvoqno{}udasvakogamo`edaoptu`i,privede,uhapsi,paivlastuSrbijimo`edanaterana
protivpravnadelazara~unTu`ila{tva.Poredneposredneprinudekojojsu
licanavedenauovomzahtevubilaizlo`enaodstraneistra`iteqaTu`ila{tvanesmedaseizgubiizvidaionaposrednaprinudakojajeusmerenane
samopremalicimanavedenimuovomzahtevu,negoipremasvimgra|animau
Srbiji.OnasesastojiupretwamadaSrbijanemo`euevrointegracije,medijskomlin~uprotivsvakogkosesuprotstavinezakonitomraduistra`iteqaTu`ila{tva,donalogaTu`ila{tvaoobaveznojibezuslovnojsaradwi
SrbijesaTribunalom.Svetoometasprovo|ewepravdeume|unarodnomsudu,atogasudubokosvesniisudijeMKSJ.
Verovatno najte`u osudu zaslu`uju najodgovorniji u Tu`ila{tvu za
pretwekojeuwihovoimevr{eistra`iteqiTu`ila{tva,akojesuu~inili
premalicimanavedenimuovomzahtevu,zato{tosuodnavedenihlicatra27
`ilidaizvr{ekrivi~nadelala`nogsvedo~ewa,pajo{predsudomkojitvrdidajenavodnome|unarodnisud.Dodu{e,me|ulicimakojasunavedenau
ovomzahtevunalazeseionikoji,naosnovupsihi~kihsmetwikojesuimali
danimaposlevi{ednevnihrazgovorasaistra`iteqimaTu`ila{tva,smatrajudasubiliotrovaniilidrogirani,teimamestazakqu~kudajekori{}enaifizi~kasila,osimpretwe.
Me|ulicimanavedenimuovomzahtevunalazeseionakojimajepre}enoubistvom,{topredstavqaposebnokvalifikovanioblikpretwe,zatim
radwenepo{tovawame|unarodnogsudainajozbiqnijioblikometawasprovo|ewapravde.
Sobziromnatodasulicimanavedenimuovomzahtevupretiliistra`iteqi Tu`ila{tva, zna~i pravno kvalifikovane osobe, pretwe su bile
svesneinamerneradweistra`iteqaTu`ila{tva.Dakle,upitawujedirektniumi{qaj.Sobziromnatodaseradiovelikombrojulicakojimaje
pre}enoproizlazidajeupitawuprostosistemistilradaTu`ila{tva.Kao
{tomo`edaseprimetilicimanavedenimuovomzahtevuistra`iteqiTu`ila{tvasunudili:prijateqstvoprotivistogneprijateqaprof.drVojislava[e{eqa;zajedni~kiizlasciiprovod;nu|eweFloransArtmankaoizuzetnolepeiprijatneosobe,kojaje,ukrajwojinstanci,sposobnadazavr{i
ono{topolicijskimmetodamanemoguistra`iteqiTu`ila{tva.
Uizjavamalicakojasunavedenauovomzahtevunalazesetvrdwedaimje
nu|enmito,odnosnodasuimnu|eneraznepogodnostipoduslovomdapristanudabudusvedociTu`ila{tvaprotivprof.drVojislava[e{eqa.Dodu{e,imaidostaprimerakombinacijepretwi,zastra{ivawainu|ewamita
itopremalicimakojasujasnostaviladoznawa,pa~akivi{eputaponavqalidanepristajuidane`eledabudusvedociTu`ila{tvaprotivprof.dr
Vojislava[e{eqa,odkojihsetra`idala`nosvedo~e.Dakle,upitawusu
radweistra`iteqaTu`ila{tvakojesuusmereneprotivslu`benedu`nosti,jersupreduzetosuprotnopravilimaPravilnikasaciqemdasepostignesvojevrsnanagodba,odnosnonezakonitipravniposao.Nudisestatusza{ti}enogsvedokalicimakojatoinetra`e,ve}ihustatuslicakomejenavodnopotrebnanekavrstaza{titekaosvedokagurajuistra`iteqiTu`ila{tva.Dakle,istra`iteqiTu`ila{tvasvesnoinamernolicanavedenau
ovomzahtevuprimoravajudapristanudala`nosvedo~eprotivprof.drVojislava[e{eqa,akaokompenzacijuisatisfakcijuimnudepogodnostikoje
odgovarajustatusuza{ti}enogsvedoka.Natajna~insedezavui{esaminstitutza{ti}enogsvedokapredMKSJ.Verovatnojestatusza{ti}enogsvedoka
predvi|endabiseza{titiosvedokkojizbogistinitogsvedo~ewamo`damo`edaimanekihneprijatnosti.Me|utim,naosnovuizjavalicakojasunavedenauovomzahtevuzakqu~ujesedasestatusza{ti}enogsvedokanudikaogarancijaiza{titazala`nosvedo~eweponaloguTu`ila{tva.Nadtimniko
uMKSJnebismeodazatvarao~i,jertokompromitujeradMKSJidovodiu
pitawedalijemogu}esprovestipravdupredMKSJ,akoTu`ila{tvoovako
sprovodipravdu.
Licimakojasunavedenauovomzahtevustatusza{ti}enogsvedokakao
posebanoblikmitajepopravilunu|enukombinacijisapretwamaizastra28
{ivawemdaseiprotivovihlicamo`epodi}ioptu`nicapredMKSJ.Dakle,upitawusulicakojimajejasnopredo~enodaukolikonebudusvedociTu`ila{tvavrlolakomogubitilicakoja}eTu`ila{tvodaoptu`ipred
MKSJ.Naravno,ovepretwe,zastra{ivawainu|ewamitaputemazila,novca, preseqewa u inostranstvo, izmena li~nog izgleda, za{tite od strane
MKSJigarantovawemstatusaza{ti}enogsvedokapoduslovomdapristaju
dabudusvedociTu`ila{tvakoji}ela`nodasvedo~eprotivprof.drVojislava[e{eqadobijajuposebnute`inuposleonoga{tosedesilosaMilanomBabi}em.
PodsetimosedajeMilanBabi}izstatusaza{ti}enogsvedokapre{ao
ustatusoptu`enogkojijeosu|enikojijepodpretwamaTu`ila{tvamorao
dapristanedala`nosvedo~iunekimpredmetimapredMKSJ.Pritiskei
pretwenijemogaodaizdr`i,paseobesioupritvorskojjediniciu[eveningenumarta2006.godine,alijeostavioiopro{tajnopismoukojemjeopisao
dasvetepritiskeipretwevi{enijemogaodaizdr`i,idaseodlu~ionasamoubistvo.MakolikodajeMKSJpoku{aosveovodademantuje,azbogtoga
jeprof.drVojislav[e{eqtrpeo{tetneposlediceupritvoru,idaqestojisvojevrsnojavnosvedo~ewe~lanovaporodiceMilanaBabi}a,kojimase
MilanBabi}`aliodanemo`edaizdr`ipritiskeipretweTu`ila{tva.
Dodu{e,Tu`ila{tvonikadanijenipo{tovalosudskideoMKSJ.SkorosvakisudijaMKSJmo`eli~nodaizneseprimeredaTu`ila{tvonepo{tujeme|unarodnisud.Jedanprimerjeupe~atqivido{aojenanaslovne
stranenovine.Upitawujeintervjusudije[omburgazaaustrijskudr`avnu
novinskuagencijuAPA,~ijisudeloviobjavqeniuzagreba~kom“Globusu”
od13.oktobra2006.godine.
Uintervjuusudija[omburgizjavqujedajevezivaweevrointegracijskih
te`wiSrbijesHa{kimtribunalomkontraproduktivno.Kontraproduktivnojeakodr`avapercipiradajetalacjednogilidvojicequdikojisunalistitra`enih,ane`eleiza}ipredsud,jersupojedinci,anedr`ave,nasu|ewupredTribunalom.PovodomKarledelPontesudija[omburgjeizjavioda
nezavisnostpravosu|adolaziupitawekadasetu`ilacslu`ipoliti~kim
pritiscima ne bi li ostvario svoj ciq. To je posao za Ujediwene nacije,
Evropskuunijuilisamedr`ave,alitonijeposaozatu`ioca.
Dodu{e,uintervjuuimaidrugihinteresntnihstavovasudije[omburgapo~evodtoga:dakadastekandidatzasudijuMKSJondamorateputovatiu
Wujorkitamomoratelobiratisamizasebe,atojeprili~nobizarnasituacijazajednogsudijuizkontinentalneEvrope;moramre}idanikadadokraja nisam shvatio za{to MKSJ ima takvu vrsta prava, a ne tradicionalno
evropskogra|anskopravo,kadasena{radodnosinapodru~jeukomesepraktikujekontinentalnopravo.
DabiseshvatilodajeKarladelPonte~udnapojavauMKSJmorase
imatiuvidui{tasusvemedijiobjavilipovodomwenogradnoganga`ovawa
preizborazatu`ioca.SvojevremnojeKofiAnan,generalnisekretarUjediwenihnacija,zaKarludelPonteizjavqivao:“Pravdajejedna`ena”.Me|utim,uStrazburusemalobaveiKarlomdelPonte.Wujetu`ioFelipe
Turoverzapoku{ajubistva.Onjebioglavnisvedokoptu`beuaferi“Ma29
beteks”.Petsvedokaizteaferesu~udnonestaliioprostiliseod`ivota.
“Mabeteks” jefirmaiz[vajcarske,vlasni{tvoBeyetaPacolija,kojije
uskovezanza{iptarskiOVK.AferajepovodomposlatefirmeuRusijii
vezujesezaBorisaJeqcina.Uostalom,Jeqcin,iwegove}erkesuodPacolija kao nagradu dobili zlatne bankovne kartice, odnosno otvarawe ni~im
ograni~enogbankovnogra~una.
KarladelPonteje,kaoglavnidr`avnitu`ilac[vajcarske,otvorila
istraguzbogprawanovca,korupcijeiorganizovanogkriminala.Onaobezbe|ujeFelipeTuroverakaoinsajderauzuslovdamuseidentitet~uva,jer
pristankomdapomogneistragustavqaglavuutorbupo{tosuupitawudve
milijardedana{wihevra.KarladelPontepristaje,odTunoveredobijazna~ajnepodatke,aliiitalijanskomlistu“Korijeredelasera” dajepunoime
Turoveraiwegovuzvani~nufunkcijuuruskojvlasti(topotvr|ujuobojica
novinara,autora~lankauovomlistu)itadapo~iwelovnakrunskogsvedoka.KarladelPontejeovepodatkedalalistuneposrednonakonsusretasa
MadlenOlbrajtuLondonunaaerodromuHitrouujulu1999.godine,aobjavqivawejeimalozaciqdasedezavui{eBorisJeqcin.Useptembru1999.godineiMadlenOlbrajtjeuintevjuuSi-En-Enugovorilaokorupcijuuruskomvrhu.TakosuMadlenOlbrajtiKarladelPonteprodalesrpskoKosovoiMetohiju[iptarimazadvemilijardedana{wihevra,anapredlogSAD
KarladelPontejeizabranazatu`iocauMKSJ.
Va`nojedajeKarladelPontezaustaviladaquistraguizloupotrebilapodatkekojejedobilaodjavnogtu`iocaizRusijeJurijaSkuratova,koji
zavr{avajunastoluPacolija.Ruskitu`ilacsesmewujeiuRusijizaustavqa
istraga.
ProtivKarledelPonteseneotvaraistragau[vajcarskoj,alizato,nakonprijaveprotivKarlinognaslednikaValentinaRo{aherazbogpomagawauzata{kavawukrivi~nogdela,otvaraseistra`nipostupak,alii{vajcarskiparlamentimenujespecijalnogistra`iteqaArturaHublardakoji
paralelnopoku{avadado|edoistineoprqavomnovcuiprqavimpoliti~kimiekonomskiminteresima.
ProstojeneverovatnodaMKSJneznadaseprotivKarledelPontevodiistragaprednajvi{impravosudnimorganimakojujeinicirala{vajcarskavlada,kaoidajenajve}ezaprepa{}ewewenimizborombiloba{u[vajcarskoj.Sveovododatnopotkrepqujenavodeizovogzahteva,jerdokazujeda
jeKarladelPonteodavnosklonaometawusprovo|ewapravdeprednajvi{impravosudnimorganima.
Polaze}iodinherentnihovla{}ewa,MKSJmo`edaproglasikrivim
idakaznisvakolicekojasvesnoinamernoometasprovo|ewepravdepred
MKSJ.Uovomzahtevusunavedanalicapremakojimasuvr{eneradwepretwi,zastra{ivawainu|ewamitadabionipristalidabudusvedociTu`ila{tvakoji}ela`nodasvedo~eprotivprof.drVojislava[e{eqa.Ovde
seporedistra`iteqaTu`ila{tvakojisuneposrednovr{iliradwenepo{tovawame|unarodnogsudakaoorganizatori,nalogodavci,podstreka~ii
~uvaritakvogstilaradaistra`iteqajavqajunajodgovornijalicaTu`ila{tva: Karla del Ponte, Hildegard Uerc-Reclaf i Danijel Sakson. Uslov
30
“svakolice”izpravila77Pravilnikaprostireseinaslu`benalicaTu`ila{tva,jerionimogudaspre~avajuostvarivawepravdeisamimtimda
vr{eradwunepo{tovawame|unarodnogsuda.Wihovonepo{tovaweme|unarodnogsudajesvakakonajkvalifikovanijioblikovogka`wivogdela,jer
osimtoga{topoga|aMKSJ,jo{te`epoga|aoptu`enogkojiineznaza{to
jepetgodinaupritvoru.Utomdelubiverovatnobilovi{erazlogadase
prof.drVojislav[e{eqpozoveinapotrebuprimenedoktrinezloupotrebepostupka,povodomradwikojeuovompredmetuvr{iTu`ila{tvo.
BilobikrajweneozbiqnozaMKSJdaseovimzahtevominiciranipostupakzanepo{tovaweme|unarodnogsudaprelomisamonaistra`iteqima
Tu`ila{tva,kojisu,ukrajwem,radilinana~inkakosuimnarediliKarla
delPonte,HildegardUerc-ReclafiDanijelSakson.Oni,osimovla{}ewa
da vr{e krivi~no gowewe su i slu`benici, kako to navode, me|unarodne
pravde,paimajupodjednakuobavezudasprovodepravduitonesamoprikupqaju}isaistomrevnosno{}uidokazekojiiduuprilogoptu`enom,negoi
dasvedokazeprikupqajuuskladusapravilimane~ine}ikrivi~nodelonepo{tovaweme|unarodnogsuda.
Premalicimakojasunavedenauovomzahtevu,ovla{}enalicaTu`ila{tvasuvr{ilapretwe,zastra{ivalisuih,nanosilisuim{tetu,nudilisu
mito,aupitawusulicakojasupotencijalnisvedociodbrane.Osimsvesti
inameredasepreti,zastra{uje,nanosi{tetainudimito,ovla{}enalica
Tu`ila{tvasubilasvesnaidasusvalicanavedenauovomzahtevupotencijalnisvedociodbrane.Uostalom,onisubilisvesnidajeprof.drVojislav
[e{eqimaovi{erazlogadalicanavedenauovomzahtevuprostorezervi{ezapotencijalnesvedokeodbrane.Akosuistra`iteqiTu`ila{tvave}
obavilirazgovorsaovimlicima,ondasubilidu`nidakompletnematerijaledostaveprof.drVojislavu[e{equ,jerjeitomaterijalkojiideuprilogodbrani,sobziromnatodasurazgovorivo|enipovodommnogihdetaqa
kojiseodnosenakrivi~nuodgovornostprof.drVojislava[e{eqaidaga
svedocinisuoptu`ivalinitiprozivali.Sobziromnatodatajmaterijal
nijedostavqenprof.drVojislavu[e{equ,jasnojedaTu`ila{tvokrijematerijale,jersuonidokazzanepo{tovaweme|unarodnogsuda.
Uskladusapravilom77(B)Pravilnikapodsticawenaizvr{eweipoku{ajizvr{ewabilokojegoddelaka`wivihpostavu(A)ovogpravila,ka`wivisukaonepo{tovaweme|unarodnogsudaipovla~eistekazne.Naosnovuovogpravilaalternativnosepostavqaodgovornostovla{}enihlicaTu`ila{tvazaslu~ajpoo{travawakriterijumaizpravila77Pravilnika,jer
imadostadokazadajeprostoupitawustilradaTu`ila{tvakojeseproglasiloovla{}enimda~akiotvorenovr{ipoliti~kepritiskenadr`ave,pa
jesasvimo~ekivanodaTu`ila{tvokaonekisebipropisaniminimumiputempretwidolazedosvedokakojeprimoravadala`nosvedo~e.
Uovomzahtevujenamernoizostavqen{iriopis,kakojepropisanoPravilnikomdasevodiistraga,odpozivawa,uzimawaizjava,dopredlogazautr|ivawestatusaza{ti}enogsvedoka,jerseizizjavalica,kojasunavedenau
ovomzahtevujasnoutvr|ujedaimnisuuru~eniprimerciwihovihizjava,da
nekinisuni{tapotpisali,aonikojisupotpisaliineznaju{tasupotpi31
sali,dajebilovideo-snimawa,adaprimeraksnimkanijedostavqenlicui
sli~no,{tosvepredstavqapovredupravilaPravilnika.Svetonemo`eda
seprikrijepravilomdanepostojiobavezaobelodawivawa,dasutointerni
aktiisli~no.Naprosto,ovajzahtevprof.drVojislava[e{eqanala`eda
svetobudepredmetrazmatrawa,kaoisudskiovereneizjavelicakojasunavedenauovomzahtevu,jerjedinotakomo`edaseutvrdidasuizvr{eneradwenepo{tovawame|unarodnogsuda.Osimtoga,toistonala`eisama~iwenicadajeprof.drVojislav[e{eqodprvogdanapritvoraprigovaraoi
Pretresnave}aupozoravaodaseTu`ila{tvoslu`ila`nimsvedocimado
kojihdolazipretwama,zastra{ivawem,nu|ewemmitaisli~nimoblicima
vr{ewapritiskanapotencijalnesvedoke.Akoprvogdanapritvoraprof.dr
Vojislav[e{eqnijemogaodaponudikonkretnidokaz,ondaovajzahtevsadr`i18konkretandokaza.
Sobziromnatodaseovimzahtevomtra`ipokretawepostupkaprotiv
najodgovornijihslu`benikaTu`ila{tvazakojeimarazlogazasumwudabi
moglibitikrivizanepo{tovaweme|unarodnogsuda,najcelishodnijejeda
zbogautoritetaPretresnogve}aonosamozapo~nepostupakuskladusasvojim inherentnim ovla{}ewima te izda nalog in loco optu`nice i zatim
sâmopreduzmekrivi~nogowewezanepo{tovaweme|unarodnogsudaprotiv
KarledelPonte,HildegardUerc-ReclafiDanijelaSaksona.
Daleko te`i oblik nepo{tovawa me|unarodnog suda i spre~avawa
ostvarivawapravdepredme|unarodnimsudomjesistematskopona{aweTu`ila{tvauobezbe|ivawula`nihsvedokaprotivprof.drVojislava[e{eqa.Dakle,Tu`ila{tvoupredmetuprotivprof.drVojislava[e{eqasistematskispre~avaostvarivawepravdeipreduzimaradwenepo{tovawame|unarodnogsuda.
Upriloguovogzahtevaprof.drVojislav[e{eqdostavqa18sudski
overenihizjavalicakojimasuistra`iteqiTu`ila{tvapretili,zapla{ivaliih,nanosiliim{tetuinudilimitodabipristalidabudusvedociTu`ila{tva,kojibila`nosvedo~iliprotivprof.drVojislava[e{eqa.
III Tra`eno pravno sredstvo
Prof.drVojislav[e{eqovimzahtevomtra`idaPretresnove}eIII,
uskladusapravilom77Pravilnika,samopokreneisprovedepostupakzanepo{tovawe me|unarodnog suda protiv Karle del Ponte, Hildegard UercReclafiDanijelaSaksonazbogosnovanesumwedasuizvr{ilika`wivadelanepo{tovaweme|unarodnogsuda,zato{tosusvesnoinamernoometala
sprovo|ewe pravde, jer su osmislili sistem, naredili i podsticali svoje
podre|eneistra`iteqeTu`ila{tvadapotencijalnimsvedocimaodbrane
prof.drVojislava[e{eqaprete,zastra{ujuih,nanoseim{tetuinudeim
mitokakobipristalida,kaosvedociTu`ila{tva,la`nosvedo~eprotiv
prof.drVojislava[e{eqa.Brojre~i:11.562.Prof.drVojislav[e{eq
(uradio~lanStru~nogtimaZoranKrasi})”.
Izjave
32
Kaodokazzanavodeizzahteva,prof.drVojislav[e{eqjedostavioi
18sudskioverenihizjavalicakojimasuistra`iteqiTu`ila{tvapretili,
zastra{ivaliih,ucewivaliipoku{alidaihpotkupe:
1. NenadJovi}jedaoizjavukojaje2.marta2007.godineoverenau^etvrtomop{tinskomsuduuBeogradupodIV Ov.br.3014/2007.
“JaJovi}(Radomira)Nenad,nadimakNe{o,ro|en2.oktobra1957.godine,umestuRadaq,Op{tinaMaliZvornik,RepublikaSrbija,saprebivali{temuRadaqu,sali~nomkartombroj31091,JMBG0210957774118,izdatomod
straneSUP-aMaliZvornik,ponacionalnostiSrbin,veroispovestpravoslavna,dr`avqanstvoRepubikeSrbije,govorimsrpski,pozanimawugra|evinskiradnik,prethodnozanimawepolicajac,
Izjavqujem:
DomogprvogkontaktasapredstavnicimaTu`ila{tvado{loje2002.godineuBeogeadu.Nepamtimdatum,alisese}amdajetobilotri-~etiridananakonsvedo~ewaDraganaSpasojevi}auprocesuprotivSlobodanaMilo{evi}a.Tihdanamojojku}isudo{ladvojicaqudi,donelimiadresirankoverat,ukojemjebiopozivdasemoramodazvati,pisaloje’Molimovasdase
odazovetepozivuidado|etedanatogitogukancelarijuHa{kogtribunala.’
Ovi{tosumidonelikoveratbilisuna{i,predstavilisusedasuizOdeqewazaorganizovanikriminal.
Do{lisurenoom,ilipe`oom,nisamsiguran,znamdajebiomawiautomobil.
^ovekjebioucivilu.Jasamustaoujutru,onisjedeispredku}eika`u
’trebanamNenad.’Rekoh’jasam.’Prvosammisliodajeneka{ala,vidimznak
Tribunalagorenakoverti,otvorimiprimetimdanemapotpisasudije,istra`iteqa,nikoga.
Primiosampozivipotra`ioDraganaSpasojevi}a.Ujednojodwegovih
firmina{aosamwegovog{urakakojimijerekaodajeDraganuHagu.Nakon
Spasojevi}evogpovratkaizHagavideosamsesawimipitaoga{tadaradim.Posavetovaomedagovorimsamoistinu.
Uzakazanovremesamoti{aodokancelarijeHa{kogtribunala.Nese}amkojijebiodatum,aliznamdajetogdanakamenovanaslova~kaambasada.
Trebalojedasejavimudevetsatiujutru.Javiosamsenakapijide`urnom,odnosnopolicajcukojiobezbe|ujezgradu.Daosammumojuli~nukartu,sanameromdaseznagdesamu{ao,akomenestane,iliakomisene{todesi,daostanepodatakgdesamzadwiputbio.Policajacjezapisaoizazvonionavrata.
Reklisumudamepustiunutra,atamosumesa~ekalejedna`enaijednadjevojkakaoprevodilac.@enajepri~alaengleski,adevojkajeprevodiladaim
jedrago{tosamseodazvaopozivu,dajetomnogoboqeilak{ezamene.Reklajedasenisamodazvao,onibido{lipomene,pabihmoliobihBogakada
}edo}idamesaslu{avaju,jerbimedr`alizatvorenogunekojsamicisaupaqenimreflektorima.Iondasampro{ao,krozskener,ostaviosvojmobilnikodwihuprizemqupasumeispratiliukancelariju.
Bilisujakoqubazni,nijebilonikakvogmaltretirawa.Po~elojeprvo
ispitivaweomeni,dabikasnijepre{linacelirat,cijelou~e{}euratu.
JasamtopovezaosaizjavomDraganaSpasojevi}a,jerjaiDraganSpasojevi}
33
smoseupoznaliuDardi.JasamtadabiouDardikaodobrovoqaciutokujednognapadaonjetra`ioodtada{wegpomo}nikaministraunutra{wihposlova,Marti}evogpomo}nika,Rado{aKosti}a,dado|emwemu,daidemu
Zvornik,idabudemwemupriruci.Svjesnosampri~ao,iodogoransamzaono
{tosamrekaozasva~etirisusretasaistra`iteqimaHa{kogtribunala.
Bilasu~etirisusreta,doposledwegsusretakojijebio19.oktobra2006.
godine.Bilojeto19,20,21.i22.oktobra.Radiloseidawuino}u,i{lisuna
todaizgubimstrpqeweikoncentracijuidapo~nemdagovorimono{tooni
`eleda~uju.
Svirazgovorisuvo|eniuprisustvuvi{equdi,analiti~ara,prevodilaca,psihologa,psihijatara,{tajaznam{tajesveuekipi.Popet,{estwih
nekadbude,pasuseimijewali,pasumitra`ilidanapi{emne{tonapapiru,paondatogledaju,upore|uju,analiziraju,pahajdeopetposlepolasatanapi{iopetonoisto,patakovi{eputa.Posledwisusretjetrajao~etiridanaskoroneprekidno,odmorimsedesetakminuta,pustemenaterasudapopu{imcigaretu,paopet.Takojebiloiutokuno}i.Zaistimstolomseijelo
ipri~alo.Menijetobilojakozamorno,psihi~kimeubijalo,videosamda
idunatodaizgubimstrpqewe,daka`emakone{toznam,dabihsamo{topre
oti{aoku}i.
Stalnosamse`aliodasamumoran,pitaoihdalimo`emodanapravimopauzu15minuta.Dozvoqavalisupetnaestakminuta,alivi{ene.Pustilisumeuta~etiridanajednomdaodspavammo`daod12do~etiri,pabinastavilikasnije.
Oniimajuzakupqenuzgraduporedwihove,itusamspavao.Tojestambenazgradaituspavaiwihovoobezbe|eweipolicajciUjediwenihnacijakojisuunutraobezbe|ewe.
Sveono{tosede{avalodoksambiosvestantogasese}amdobro,ali
zadwiputkadasamdo{aoku}ile`aosam~etiridana,nisamnivideokakvisu,bukvalnosamle`aopolomqensav,skr{en,bezvoqe,bezi~ega,kuwao,spavao,aina~esamradiouBaruiPodgorici,gradili{tasamdole
imao,alinisamuop{temogaonatodamislim,nina{tanisammislioi
kadasamkona~no~etvrtidanustaoiogledaose,jasamsavbiootekaooko
o~iju,zenicesumibilekaodugmadupli{anogmede.Jasamsesamsebeupla{iokakavsambio.
Mogudagarantujemdasumistaviline{touhranuiliupi}e,stoposto
garantujem,jer50godinaimam,nepijemalkoholod1984.godine,nedrogiram
se,pu{imcigare,tomijejediniporok,pijemkafuini{tavi{e.Naj`alijemijeinajte`e{tonisamodmahoti{aolekarudamiseizvadikrv.Nisam
imao~imedasesetimtada,jerni~eganisambiosvestan.
Ondasamseonavozioti{aouPodgoricunaposaoidolesamopetkuwao.Dva,tridanani{tanisammogaodaradim,samosamgledaokakorade
mojiradnici.Prebolovaosamtonekako,akadsamve}do{aosebi,znaosam
{tamisedogodilo,bilomije`aoza{tomise`enanijesjetiladameodvedeqekarudamiizvadekrv,madamoja`enanijeniznalagdjesamjabio
ta~etiridana.
Jasese}am{tasumepitaliprijedoksambiosvjestansvojihpostupaka
34
ipitawasubilavezanauglavnomzaSrpskuradikalnustranku.
Nagove{tavalisumidatrebadasvedo~improtiv[e{eqa,~aksumena
zadwadvasastanka,upozorilidaseve}spremamdaletimsawomuHag,zato
{tone}udasara|ujem,jerjanavodnoimamkompjuteruglavi,alidane}uda
pri~am.Pa}u,kaotamouHagu,lep{epri~ati.Te{komijeidasesetimsvih
detaqa,bilojetopoodavnoipunamijeglavawih,jerjesvetotrajalodugoi
bilojezamorno.Uprvimsusretimasuminudilipromenuidentitetaizemquukojojho}uda`ivimiposaozaporodicuimene,azauzvratdasvedo~im
protivsviju.Zna~i,protivVojislava[e{eqa,papo{tosambiouMUP-u
protivSimatovi}a,protivsvihsakojimasamsesretao,akosamsesretao.
Da.Jasamwupitao–kolikotoko{taUjediwenenacije.Pa,ka`e–mnogopara.Jajojka`em–dajemetakdvekonvertibilnemarke,dajeNenadalak{e
ubitinegodatitolikepare.Dolazilojedomemenatakadasamjabacaopapireiustajaodaidem,nemoguvi{edaizdr`im.Ondabibilakratkapauza,pa
ube|ivawe’Nebojtese,olak{ajtesebidu{u,lak{e}etespavati,vamane}e
bitini{ta,nikone}epoginuti,nikone}eni{taznatiokosvihovihstvari...nikone}eznatidavisvedo~ite.’
Jasamwupitao,kojijetovidza{tite.Akojasadvamaika`emto{to
vitra`ite,paoviqudi}esutraiza}iizzatvora.Nebihpristaonipokoju
cijenu,nitako,nitako,negosammorao,dahvatamnekibalans,dabalansiram,nisamsmeore}idane}u,jerbimeuhapsili.Menisupretilida}ubiti
optu`en,akoneprihvatimdabudemsvedok,zato{topostojinekidokument
okoKladu{e.JasamkaopripadnikspecijalnejediniceMUP-aKrajinebio
kodVelikeKladu{e,postojijedanmojomrukompotpisandokumentkojika`edaimamo300zarobqenika.Pamepitala{tasmoradilisatih300qudi.
Jaka`em–pustilismoih,normalno.Aonaka`edasusviumasovnojgrobniciida}etih300zarobqenikabitioptu`nicaprotivmene,akonebudem
svedo~ioprotivsvihostalih.AreklajedasemenistavqanateretiZvornikidasvipripadnicimojejediniceuhap{eniili}ebiti,amenisveto
mo`edaseamnestira,akobudemsvedokprotivVojislava[e{eqa,Simatovi}aiostalihkojeonioptu`uju.Ajaznamakoprihvati{kodjednogpostaje{wihovslugazasve{toimzatreba.
Iondasututrajalaispitivawa,ube|ivawa.Oniimajudostapodatakao
svemu.Janisamuhap{en,zato{tosuonigajilinaduda}ujadapristanemda
svedo~im.
Onajemenitadarekla,drugisusretkadajebio,dajeoptu`nicaprotiv
menespremqenaidaodmenezavisidali}ejeaktivirati.
Oniustvariidunajedanpsihi~kizamor,da~ovekjednostavnopukne,
kaojakadasambacaopapireihteodaidem.
Svesamtoli~nodo`ivqavaokaopritisakdabimetakvimiscrpqivawemnateralidaka`em{tagodoniho}e.
Jatoznam,jersamradiokaopolicajac,takoseradisakriminalcima,lopovima,zamori{ga,jedantebrani,drugitipretiitakodaqe.
Takosuonisamnomrazgovarali,ba{tako.Da,bilojetuima`ewa,ona
mene,taistra`iteqka,ovakoprekostolamazi,prekorukeika`e–Ne{o,
spasitesebi`ivot,lep{e}etespavati.Davambudemirnijasavest,daseota35
rasitetoga,vi}etebitidrugi~ovekkadanamispri~atedaseolak{ate,vi
znatesve,aza{tokrijete,tosuprofiteri,lopovi,zlo~inci.
Pitalisumedalisepla{imSrpskeradikalnestranke,padazbogtoga
ne}udaoptu`ujem[e{eqa,jo{sumigovorilidasam100odstouwihovojza{titidamoguusvakodoba,akoosetimnekuopasnost,dau|emuprvume|unarodnupolicijudabidobioza{titu.Tosuvelikeglupostizamene,jerja
imamporodicuiimam}erkuudatuiimamdvaunukaijanemogucelumojufamilijusakriti.Se}amsekadmipostavenekopitawe,kaokrozonajdetektor
la`i,recimo,kadpri~amoZvorniku.Onistvore{timung,po~nudase{ale,stvoreambijentdase~ovekopusti,dapri~a{kaosaprijateqima.
Nikadanijednuizjavunisampotpisaokolikojaznamidoklesese}am,
aliakosamne{topotpisaounekomdilirijumu,tajzadwiputjasetogane
sje}am,jersamtadabiovanzdravepameti.Znamdanikadanisamdobionikakavzapisnik,nikakavpapir.Nisamvideodasusnimalirazgovor,aliverujemdajesusnimali.Javnone,sigurno.Alitoje100odstobilo.Ostavilisu
meujednojkancelarijisamogdane{tokaoslu{amtu.TuostanewihovatorbasatimwihovimCDdiskovimaivaqdagledajudali}ujatodazloupotrebim,daimne{touzmemiztorbe.
Ovimrazgovorimajeprisustvovalajo{jedna`ena,onajekucalasvetamo{tosepri~alo.Kucalajedoksamjabiosvjestan,jani{tanisampotpisao,alizadwiputkadasambio...mogu}ejesve,nemogudagarantujemdanisam,jersambio100odstodrogiran.
Znamdajeistra`iteqbila`ena.RitaRadan,takonekakosezove,ovou
sredinineznamkakose~ita.
Onisumeninudiliitadiprijeiuvijekdasvjedo~improtiv[e{eqa,
~akjejedande~ki}biotukojijezadu`enbiozaSrpskuradikalnustranku.I
onjenajvi{epitawapostavqaouvek.Najvi{egajetointeresovalo.Bilojakozamornoijakote{kojerjetubilo,osimprevodioca,jo{popet,{estwihovih.Iondationajpostavqapitawa,onajpitawa,onajdobacineku{alu,
paondaopetpitawe,patotrajeoddevetujutrudojedanaestno}uuzkratke
pauzepodesetak,petnaestminuta.Takodajete{kobiloopstati.Papredla`upromenuidentiteta,statusza{ti}enogsvedoka,uzamenuzasvedo~ewe
protiv[e{eqa,protivSimatovi}a,protivsvijukojisuoptu`eni.Taistra`iteqkamijeustvaripretilahap{ewemiodvo|ewemuHag.
Janisamrekaonidaho}udasara|ujemnidane}u,uhvatiosamnekibalansdamogudasjevnemne|e.Poslijetolikopritisakakojesuvr{ilinamene,poslijetoliketorturejawimani{tanevjerujem,jaseustvariwihpla{im.
Zatosamsvakiputkadasamulazioostavqaoli~nukartupolicajcuna
ulazu,iakomijeistra`iteqkarekladaoninemajupravonaulazudamitra`edokumenta.Jasamipakostavqaoli~nukartu,daseznagdjesamu{aoako
miseslu~ajnone{todesi,poslijesvihtorturakojesuvr{ilinadamnomja
nisamsmeodaimvjerujem.Pla{iosamsedameneotruju,ilidameodvezuu
zatvor,ilidameodveduuHag,pabisenekobarsjetio,akobime`enatra`ila,abimetra`ilasigurno,mo`dabisetajsjetio...
Jasamrazgovorsaha{kimistra`iteqimaose}aokaovelikipritisak
36
ipretwuijasamoti{ao,jasamuaprilu,prereferendumauCrnojGori,oti{aouCrnuGorudaradim,jednostavno,dasesklonimdamenena|eniko.Ne
damenena|e,negodanisamnadohvatruke,`enajeimalabrojtelefonaisamobliskiprijateqi.Janisambe`aoodbilokakvograzgovora,negozbogsvegaonoga{tosamdo`iveoimaosamstrahdaseponovosusretnemsawima,jer
samovowihovosaslu{awekojejetrajalodanimaunekolikonavratado`iveokaopsihi~kutorturu,pritisakiucjene.
Osimtogaimojaporodicajeimalaproblema,jernisamsmeodaimka`emgdeidem,gdesamproveo~etiridana,moramdaiskqu~imtelefon,`enase,normalno,sekira,nisamdetemalo.
Ovuizjavudajemdobrovoqnoibezikakvihpritisaka.UZemunu,29.januara2007.godine.IzjavudaoNenadJovi}”.
2. ZoranDra`ilovi}jedaoizjavu,kojaje7.februara2007.godineoverenau^etvrtomop{tinskomsuduuBeogradupodIV Ov.br.1667/07.
“JaZoran(Danila)Dra`ilovi},nadimak^i~a,ro|en19.maja1947.godineuRanovcu,op{tinaPetrovacnaMlavi,RepublikaSrbija,saprebivali{temuBeogradu,ul.Vidska37,sali~nomkartombrojM243757,JMBG
1905947710237izdateodSUP-aBeograd,ponacionalnostiSrbin,veroispovestpravoslavna,dr`avqanstvoRepublikeSrbije,govorisrpski,pozanimawuoficirupenziji,prethodnozanimawevazduhoplovnioficir,
Izjavqujem:
DomogprvogkontaktasapredstavnicimaTu`ila{tvado{lojekrajem
2002.godineuprostorijamaHa{kogtribunalauBeogradu.Bilojehladno,
alilepovreme,se}amse.Saistra`iteqimaHa{kogtribunalasreosamse
sedam-osamputa.Evoovakojebilo.Ume|uvremenu,mo`dadan-dvapretoga,zovemenemojbratika`edametra`inekiItalijannovinar,kojiho}edaradiintervjusamnom.Naravno,mojbratnijerazumeo,nijeseradilo
ointervjuuzanovine,ve}orazgovorusaistra`iteqimaHa{kogtribunala.Jasamoti{aouwihoveprostorije,tamomeprimionekiFinackojije
odmahmoraodasevratiuHagijagaposletogavi{enisamvideo.OndadolaziPaoloStroci,istra`iteq,kojijezapo~eoispitivaweuzimawempodatakaodatumuimesturo|ewa,otome{tasamradio,gdesamradio,gdesam
bioisli~no.Alionjetonekakopreskakao,pitameovo,pamepitaono,
takojasadanemogunidasesetim{tamesvepitao.ZnamsamodasumireklidamiuzimajuusvojstvuwihovogsvedokaitoupredmetVojislava[e{eqa.^udnomijebilodakadgodsamse~uosanekimizStranke,odmahsutradanbimeponovozvalinarazgovor.Jasampoku{aodasaznam{taoniu
stvariho}eodmene,alisamprimetiodasetude{avaju~udnestvariija
sammoraodasesklonimumanastir.Ali,ume|uvremenusam,bionegde7-8
putakodwih.Posledwiputbilojepredvetrigodine,nese}amsedatuma,
alijebiloposle[e{eqevogodlaskauHag.Itadasumipredlagalidabudemsvedokoptu`be.Toustvarinijebiopredlog,ve}ucenajersumirekli
ovako:’gospodineDra`ilovi}u,akoviovdenesara|ujetesanamauovomintervjuu,vi}etedobitisedamgodinazatvorai250hiqadaevrakazne.’Jasam
rekaodauzatvormogudaidem,alidakaznunemogudaplatim.Jasampristaodadamizjavu,alisadastvarnoneumemtodaobjasnim.Dalisumetretiralikaosvedokaoptu`be.Janikakavzapisniksatograzgovoranisamdo37
bio.Tra`iosam,alinisamdobio,jersureklidametonesleduje.Jasam
potpisaosvojeizjave,~aksampotpisivaosvakustranuivi{eputasamtra`iodaizvr{enekeispravke,jersupoku{alidamipodmetnudapotpi{em
iono{touop{tenisamrekao.
Samnomjerazgovaralouglavnomdvojeistra`iteqa,ilisamoPaolo
Stroci,iuvekjebilaprisutna`enaprevodilac,mislimdasezovePaulina
idajeNemica.
Reklisumidausvakodobamoguodwihdapotra`impomo}akobudem
imaopotrebuzatim.
Pitalisumeprvosvevezanoza[e{eqa,aimalisuispredsebeipitawaiodgovore,damepodseteakoka`emdane{toneznam.Insistiralisusve
vremedaVojislavu[e{equ{tovi{enamaknukrivice.Jasamnaravnouvek
govorioono{tojeste.Se}amsedamijenekolikoputarekaokakoonznada
jawegamoramdabranim,alidatonetrebadaradim,jeroninavodnoznajuda
[e{eqmenenijenipo{tovao,nivoleo.Tosuponavqalinekolikoputaija
samtodo`iveokaowihovpoku{ajdamenaprevaruubededamimosvojevoqegovorimprotivVojislava[e{eqa.
Nekolikoputabilisugrubiipokazivalisudasuonisilatako{tosu
ponekolikoputaponavqali.’Ka`i,ka`i...’kaodasuhtelidamedoveduusituacijudaihmolimdaprestanuidautvrdedaliihsepla{im.Tosamdo`iveokaopsihi~kipritisakipoku{ajomalova`avawa.
Najvi{esumegwavilipitawimazaHrtkovce.Ceodansumedavilii
maltretiraliistimpitawima,dasamnakrajurekaonekapi{u{tagodho}e,aja}uistinure}iakobudetrebalopredTribunalom.
Ovisusretisaistra`iteqimasubili~esti.Prviputjetotrajalo~etiri-petdanauzastopce,aondaposle,drugiputkadasumepozvali,vaqda
jebilojednodva-tridana.Dalisumibrojtelefonaakotrebadaimsejavim,akobudemimaonekakvihproblema.Govorilisudabihijamogaodaodgovarampamijedonosionekepapiredajatomalovidim,dasemalokaone{topodsetim,odnosnodaseupla{imidagovorimono{towimaodgovara.Tojesvakakobiopritisaknamene,kaoita~estapozivawa.Ijasam
zbogsvegatogaose}aonekuslabost,mo`da~akstrah,jersamimaoutisak
da}eonidaurade{tasunaumili,bezobziranamojuizjavu.Iakosamjapoku{avaodasebranimidaimdokazujemdanisuupravu.Utokuovihrazgovoraistra`iteqisumi~estonagla{avalidauposlukojisamjaradioi
{tasamradio,dasumnogizainteresovanizameneizamojeizjave,jerkao
jamnogoznam.PaondajerekaodaVojislav[e{eqnijeimaoumenepoverewa,shvatiosamdaseigraosamnom,misle}ida}emetopovreditiida
}upo~etidapri~amprotiv[e{eqa.
Jasamitoshvatio,naravno,kaovrstuwihovogpritiskaiwihovognekorektnoginepo{tenogna~inarada.Se}amsekadasamprviputdo{aokakosupoku{alidauspostaveprijateqskiodnossamnom.Nudilisumisok,
kiseluvodu.Jasamtoodbio,po{tonisamimaopovereweuwih,jedanputsam
samopopio~a{uvode,jersambio`edan.
Posleposledwegrazgovorasawimareklisuda}emeakobudepotrebno
jo{zvati.Madaneznamza{tobimezvalikadimni{takonkretnonisamre38
kaoiakosuoniinsistiralidaka`emiupornoponavqalidajasveznam.Ja
samupornoponavqaodaneznamidaono{tomipredo~avajuznamsamoiznovina.Kadgodsamrekaodanerazumem{tamepitajupravilisupauzuodpetnaestakminuta,{tosamjado`ivqavaokaowihovupsiholo{kuigruipsihi~kipritisak.
Bilojete{kopsihi~kiizdr`atiiostatiprisebanprilikomispitivawakojejetrajalooddesetujutrudo~etirisatapopodne,sapauzomzaru~ak.Svejetobilosanameromda~ovekizgubistrpqeweikoncentracijui
daoniuzapisnikmogudaupi{uono{towimaodgovara.Tojebilapravapsihi~katortura,zakojusumidavalidnevnicuod30maraka.
Utokutihkratkihpauzaistra`iteqjepoku{avaodamisepribli`i,
dasesprijateqimo,~akmijepredlagaodaiza|emouve~edaskupatra`imo
nekedevojke.Znaosamda`eliinatajna~indavr{ipritisaknamene,aja
samseose}aonemo}an,jersve{tosampoku{aodaka`emonmeupozoravao
daoniimajudokumentaidamogudaihupotrebeprotivmene.
Ovuizjavudajemdobrovoqnoibezikakvogpritiska,24.januara2007.godine.IzjavudaoZoranDra`ilovi}”.
3. ZdravkoAbramovi}jedaoizjavu,kojaje5.februara2007.godineoverenauOp{tinskomsuduuSomborupodII Ov.br.591/2007.
“JaZdravko(Blagoja)Abramovi},nadimak’Tajo’,ro|en21.maja1959.godine,umestuGajdobra,op{tinaBa~kaPalanka,RepublikaSrbija,saprebivali{temuSomboru,ul.StankaOpsenicebroj14,sali~nomkartombroj
261395/04,JMBG2105959810013,izdatomodstraneSUP-aSombor,ponacionalnostiSrbin,pravoslavneveroispovesti,dr`avqaninRepubikeSrbije,
govorimsrpski,pozanimawusamtaksivoza~,saprethodnimzanimawemmilicionar–policajac,
Izjavqujem:
DomogkontaktasapredstavnicimaTu`ila{tvado{lojeuprvojpolovini2005.godine,tako{tosumeputemmobilnogtelefonakontaktiraliiz
kancelarijeuBeogradu.Se}amsedajebiopetakkadasumekontaktiralii
zakazalirazgovorzautorakilisreduslede}enedeqeza10.00~asova.Namojepitaweza{tosampozvan,odgovorilisumidajeupitawuinformativni
razgovor,nakon~egasumeobavestiliouliciibrojukancelarijeuBeogradugdetrebadasejavim.Pozivmijebio~udan,zameneiznena|uju}izbog~egasampoobavqenomrazgovorupozvaoku}nibrojtelefonanakojisejavila
mojasuprugaMarinaAbramovi}iobjasnilamijedamejejedan~ovekzvao
kojisepredstaviokaoprijateq,tedamujeonanawegovumolbudalabrojmog
mobilnogtelefona.Povezaosamdaseradioistom~ovekukojijekontaktiraoimeneidaje,la`nosepredstavqaju}inaprevarudo{aodomogbrojamobilnogtelefona.Uzakazanovremedo{aosamnanavedenuadresukancelarijegdemejenaulazudo~ekaovojnikUN-aidevojkakojagovorisrpskijezik.
Zaidentifikacijusamimdaopaso{kojisubezmogodobrewafotokopirali,anamojuprimedbusuodgovorilidasutopravilaTribunala.Devojkakojamejedo~ekalapozvalamejedakrenemzawom,{tosamiu~inio,takodame
jeuvelaujednukancelarijunaprvomspratugdesmosa~ekalidesetakminuta
kolikojetrebalodasepojavijedan~ovekradiobavqawarazgovora.^ovek
39
sepredstaviokaoslu`benikTu`ila{tvauHagu–PaoloPastoreStohi.
Ukratkomijeobjasniozbog~egasampozvanizatra`ioodmenedaodgovaram
napitawa.Po~etkomrazgovoranapomenuojedasampozvankaosvedokTu`ila{tvauprocesuprotivdrVojislava[e{eqaiSlobodanaMilo{evi}a,
alikakojetokrazgovoraodmicaopo~eojepremamenidaseneprijateqski
odnosiuzpretwudapostojimogu}nostda}emepozvatikaookrivqenog.Ovo
wegovopona{aweposebnojedo{lodoizra`ajakadasamsejaizjasniodane
prihvatamdasvedo~imukoristoptu`beprotivVojislava[e{eqaiSlobodanaMilo{evi}a.GospodinPastorejepoku{aodaubla`isituacijusa
ponudomizboradr`aveukojoj}usasvojomporodicom`ivetipodza{titom
identitetasazna~ajnommaterijalnompodr{kom.Jasamovoshvatiokaododatnipritisak,ucenupaipotkupqivawe,asveuciqula`nogsvedo~ewa
protivVojislava[e{eqaiSlobodanaMilo{evi}a.GospodinPastorenijepomiwaookomiznosumaterijalnepodr{keseradi,alinamenejeostavio
utisakdabibio’{irokeruke’idabimeneimojuporodicufinansijski
obezbediozaceo`ivot.Razgovorjetrajaooko~etiri~asaitridesetminutaidoti~nigospodinjetovremeiskoristiodamenasvemogu}ena~inepridobijezasvedokaTu`ila{tva.Jasamkategori~noodbiosvewegoveponude
rekav{idanematecenezakojubila`nooptu`iobilokoga,aposebnonedr
Vojislava[e{eqa.DodatnomejepitaodalimijenekopretioizSrpskeradikalnestrankeidalimijepoznatodasamizba~enizSrpskeradikalne
stranke?Naovopitawesamsenasmejaoirekaodaminikonijepretioida
nemamsaznawaokoizbacivawaizstranke.Sveovo{tosamdosadanaveo,oko
postupawaslu`benikaTu`ila{tvapremameni,shvatiosamkaosra~unat
ataknamojuli~nost,asveuciqustvarawapreduslovazapronala`ewedokazakojibikoristiliTu`ila{tvuuprocesukojisevodiprotivVojislava
[e{eqa.KadajegospodinPastoreuvideodawegovinaporinisuurodili
plodom,ustaojeikratkorekaodaovajrazgovorsmatrazavr{enim,adaostavqamogu}nostdamepozovekaookrivqenog{tomeniuop{tenijebilojasno.Verovatnojenaovajna~inpoku{aodamiomogu}idodatnovremezarazmi{qawepodtenzijomstrahazasebeisvojuporodicu.Odtadapanadaqenikomevi{enijekontaktiraoizHa{kogtu`ila{tva.Ovuizjavudajemdobrovoqnobezikakvogpritiska.USomboru,31.januara2007.godine.Izjavudao
ZdravkoAbramovi}”.
4. SlavoqubJovanovi}jedaoizjavu,kojaje5.februara2007.godineoverenauOp{tinskomsuduuSomborupodII Ov.br.590/2007.
“JaSlavoqub(Milutina)Jovanovi},nadimak’Slava’,ro|en1.avgusta
1949.godine,umestuGorwiMilanovac,op{tinaGorwiMilanovac,RepublikaSrbija,saprebivali{temuSomboru,ul.Pariskabroj12,sali~nom
kartombroj177301/97,JMBG0108949810084,izdatomodstraneSUP-aSombor,ponacionalnostiSrbin,pravoslavneveroispovesti,dr`avqaninRepubikeSrbije,govorimsrpski,pozanimawusamprivatnipreduzetnik.
Izjavqujem:
DomogkontaktasapredstavnicimaHa{kogTu`ila{tvado{lojena
slede}ina~in:
Uoktobrumesecu2005.godinemejepozvalasekretaricaizHa{kogtri40
bunalaizBeogradaipredstavilasekaoNata{ailiDragana.Tomprilikom
mijerekladajetu`ilacHa{kogtribunalaPaoloPastoretra`iodarazgovarasamnomstimda}eonabitiprevodilacida}esetajrazgovorsnimati.GospodinPastoremejepozvaodado|emuBeogradnarazgovorkoji`eli
daobavisamnom.Pitaosamgazarazlogalionnijehteodamiodgovori.U
parnavratautokuoktobrainovembrameseca2005.godinezvalisumetelefonomalisejanisamuvekli~nojavqao(kadanisambioprisutan)negosuse
javqalamojadecailiradnicikojisuradilikodmene.
PretposledwiputkadasumezvaliizHa{kogtribunalarekaosamgospodinuPastorudamipismenodostavipozivna{tajeonodgovoriodaoni
tonerade.Instistiraosamdapovedemadvokatasasobompasamposlepar
danadobiopozivgdejepisalodado|emnarazgovor,da}erazgovortrajati
najmawedvadanaida`elidameispitauveziprikupqawa,slawaivo|ewa
srpskih dobrovoqaca i za moj rad kao pokrajinskog ministra u koaliciji
SrpskeradikalnestrankeiSocijalisti~kepartijeSrbije.GospodinuPastorusamtadarekaodane}udo}ijersamizjavudaoekspertskojgrupiadvokatakoji}ebitikonsultantiili}ebitibraniociVojislava[e{eqa.NapomiwemdajegospodinPaolotadabioveomaqutidamijerekaodaonima
na~inakakodamedovededoHa{kogtribunala.Ume|uvremenusambiooko
mesecdanaubolnicizbogwihovogstalnogmaltretirawagdesamuzimaoantidepresiveioprostioseoddecezbogstrahaodmogu}ihakcijaprivo|ewa.
Idandanasimamno}nemorezbogwihovogbahatoginasilni~kogpona{awa.
Izsvegaovoga{tosemenidesilomogudazakqu~imdajewihovciqbiozastra{ivaweiprimoravawenala`nosvedo~eweuprocesukojisevodiprotivVojislava[e{eqa.USomboru31.januara2007.godine.Ovuizjavudajem
dobrovoqnoibezikakvogpritiska.IzjavudaoSlavoqubJovanovi}”.
5. MiloradGogi}jedaoizjavu,kojaje19.februara2007.godineoverena
u^etvrtomop{tinskomsuduuBeogradupodIV Ov.br.2292/07.
“JaMilorad(Muhameda)Gogi},nadimakMile,ro|en28.januara1963.godineuseluZaje~ar,Op{tinaLoznica,RepublikaSrbija,saprebivali{tem
uLoznici,ul.FilipaKqaji}abr.123,sali~nomkartombroj177730,JMBG
2801963773617,izdatomodSUP-aLoznica,ponacionalnostiSrbin,veroispovestpravoslavna,dr`avqanstvoRepublikeSrbije,govorimsrpski,zaposlenuobezbe|ewudiskoteke,prethodnozanimawebokser,amater,
Izjavqujem:
PrvikontaktsapredstavnicimaHa{kogtribunalaimaosamunovembruilidecembru2002.godine.Po{tojaredovnoposletreningasvra}amu
jedanrestorannaru~ak,jednogdanamepozvaovlasnikrestorananamojmobilnitelefonisaop{tiomidameurestoranu~ekajunekiqudiizHaga.Ja
tadanisamoti{aoutajrestoran,poslesamsaznaodasusekodkonobararaspitivalizamene,dasureklidaoniznajudajaredovnoposletreningadolazimtunaru~akitoba{utovremekadsumeoni~ekali.
Konobarjetopreneovlasnikurestoranakojije,po{tojemeneobavestiodame~ekaju,pri{aoirazgovaraosawima.Ustvari,rekaoimjedane
`elidauwegovomrestoranubilokogasa~ekuju,aonisureklidasamorade
svojposaoidalimubrojtelefonanakojibihjatrebalodasejavim,jersu,
41
kakosumurekli,znalidasmomiprijateqi.Tadasuutomrestoranubilatri
mu{karcai`enaprevodilac.Poru~ilisumidaimsejavim,dabitrebalo
darazgovarajusamnomidajetoumominteresu.Razmi{qaosamdalidaim
sejavimiondasamzamoliojednogprijateqadapozovenatajbrojsajavnegovornice.TojebiobrojtelefonauHolandiji,uHagu.TajmojprijateqjerekaodazoveizLoznice,dasezoveMiloradGogi},danemanovcazarazgovor
idaonipozovunabrojkojiimjeostavio.Odmahsupozvaliireklidabitrebalodasevidimo,darazgovaramo,dasamjaosumwi~enzanekeratnezlo~ine,alidaotomenemogudarazgovarajutelefonom.Mojprijateqjerekaoda
sejavesutradanponovoida}emosedogovoriti.Onisutadareklidabiram
mestoivremesusreta.Jasamtada`iveouZvorniku,alisamdo{aouLoznicudabihsejajavionatelefonkadbuduzvali.Kadsusejavili,rekaosamda
zovuzasatvremena,jersamzauzet.Udogovorenovremesusejaviliijasam
rekaodado|uzadvadanauonajistirestorangdesumeprviput~ekali.Do{lisuuzakazanovreme,jedanNorve`aninkojijerekaodaje{eftimaiwegovpravnisavetnik,Pakistanac.Sawimajebila`enaprevodilac,navodno
izBeograda.Kadsmosesreli,onisureklidanebimnogopri~ali,oni}e
menidapoka`uodre|enudokumentaciju.Pokazivalisumidokumentasamojimpotpisom,spisakjedinicezaspecijalnenameneMUP-aRepublikeSrpske,platnespiskove,zadu`ewenaoru`awaisli~no.Potvrdiosamdasuto
zaistamojipotpisi.Svesubilaoriginalnadokumenta,ajasamimaosaznawadasuha{kiistra`iteqidolaziliuCentarjavnebezbednostiZvornik
idasuimvlastipredalesvudokumentaciju.Tajprvisusrettrajaojeokotri
iposata.Sop{tilisumidasamjaosumwi~enzaratnezlo~inepokomandnojodgovornosti,kao{efjedinicekojajenavodnopo~inilamnogezlo~ine.
PitalisuotkudmiizLozniceuZvornikuireklisudaoniimajuinformacijudasmoradikali,{tosamjanegiraoiobjasniosamdajemojajedinica
pripadalaArkanovojgardiidanijebilostrana~kiopredeqenihqudi.PitalisumedalisamjaspremandasepojavimuHagu,opetsureklidasamosumwi~en,alidanisusigurnidali}ubitioptu`en.Rekaosamdanetrebada
mehapse,nekapo{aqupozivisvakako}usepojaviti.Obavestilisumeda}e
otomeodlu~ivatiTu`ila{tvo,adaonisamoistra`uju.Drugisusretbioje
poslesveganekolikodana.Zvalisumeitra`ilidaseponovovidimo.Itaj
drugirazgovorjetrajaookotrisata.Reklisumidasuutvrdilidasambio
rawenuvremezlo~inakojeoniistra`ujuidametospa{ava,alidabiipak
bilapodignutaoptu`nicaprotivmenedanisampristaonarazgovorsawima.Utomdrugomrazgovoruonisuinsistiralinatomedajaka`emdasmomi
bilidobrovoqciSrpskeradikalnestranke.JasamupornoponavqaodanemamovezenisaSrpskomradikalnomstrankomnisaVojislavom[e{eqem.
Po{tosuonitoupornoponavqalimenijebilojasnodaoniustvariho}e
menedaubededajaka`emdasmoimalivezusa[e{eqem,dasmoodwegaprimalinare|ewa.Tosamose}aotokomcelograzgovora,jersuse~estonato
vra}ali,bukvalnoinsistirali,madaindirektno.Jasamodmahposleovog
razgovorarekaonekimsvojimprijateqimadamise~inidatra`ene{to
protiv[e{eqaidamise~inidamupripremajuoptu`nicu.Raspitivalisu
sezaRanki}a,govorilidajeonradikal,dajeonnamabio{ef.Imaosamjo{
42
jedanrazgovorsaha{kimistra`iteqima,negdepredNovugodinu,kadasam
zvani~nopotpisaozapisnike,po{tosaprvadvarazgovoranisamni{tapotpisivao.Nisamniprimetiodasusnimalirazgovor,samosupisalinekebele{kedoksmorazgovarali.Tajtre}iputsudonelilaptopisawegamipro~italiizjavusaprethodnadvasastanka.Jasamimaonekeprimedbenazapisnik,onisutoispraviliijasamzapisnikpotpisao.Me|utimnisumidali
nijedanprimerakzapisnika,{tomijeveoma~udno.Pitalisumedalisam
spremandasepojavimkaosvedokuHagu,kadasampitaoprotivkoga,reklisu
datonijebitno.Rekaosamdajanebe`imniod~ega,aline}udamehapse.
Svakompozivu}useodazvatiiuvek}ugovoritisamoistinu.Izjavudajemdobrovoqnobezikakvihpritisaka.UZemunu,27.januara2007.godine.Izjavu
daoMiloradGogi}”.
6. ZoranSuboti}jedaoizjavu,kojaje13.februara2007.godineoverenau
Op{tinskomsuduuNovomSadupodOV1.br.7350/2007.
“JaZoran(Stanka)Suboti},ro|en27.aprila1958.godineuBenkovcu,
Op{tinaBenkovac,RepublikaHrvatska,saprebivali{temuNovomSadu,
ul.MarkaKraqevi}a49,sali~nomkartombr.587788,JMBG2704958773638
izdataodSUP-aNoviSad,ponacionalnostiSrbin,veroispovestpravoslavna,dr`avqanstvoRepublikeSrbije,govorimsrpski,pozanimawurepubli~kitr`i{niinspektor,prethodnozanimaweprivatnipreduzetnik,
Izjavqujem:
ImaosamtriputakontaktsakancelarijomHa{kogtribunalauBeograduitodvaputaujunu2003.godineijedanputuseptembru.^etvrtiput,19.januara2007.godinepozvalisumena{iistra`iteqi.
Prenego{tosustupiliukontaktsamnom,zvalisutelefonomdesetak
putanaku}nibroj,alisejanisamjavqaonatelefon,auku}anisumiprenosilidametra`enekistranci.Uistovremeimaosam~estepozivenamojmobilnitelefon,alisenisamjavqaojerjebrojsakojegsti`epozivbioneidentifikovan.
Kadasamsejajavio,onisusepredstaviliireklisudasuistra`iteqi
Ha{kogtribunalaida`elesamnomdaobaverazgovor.Iondasamjaprvi
putoti{aokodwihnaDediwe,danebidolaziliku}ipomenedamitraumirajuporodicu.Zadr`alisumedvadana.Razgovaralismoskoroneprekidno
odosamsatiujutrudodevetnaestuve~e.SvevremesuseraspitivalioZvornikuiomojojulozitamo,apokazalisumipodebeodosijegdesunavodnoizjaveranijihsvedoka.Se}amsedajeistra`iteqbionekiTomasJakerman,a
prevodilacdevojkakojasezvalaVojislava.Odmahsampitaoukomsvojstvu
`eledamesaslu{aju,dalisamusvojstvuoptu`enog,potencijalnogoptu`enogilisvedoka.
Onika`u:’Imamomizavaskontrapitawe,dalisteviZoranSuboti}
komandant{tabauaprilumesecu1992.godineuZvorniku.’Rekaosamdajesam.Ondasupolasatapri~alikakoonivodeprocesuHagudabimenaveli
nazakqu~akdaonigovoreoprocesuprotivVojislava[e{eqaidaodmene
o~ekujudabudemsvedokoptu`beutomprocesu.Jasnosamimstaviodoznawa
datone`elim,idasamsvestandamoguprotivmojevoqedameodveduuHag,
alisamihupozoriodabihjavnootomeobavestiosudskove}eve}prilikom
43
prvogsusretausudniciidabihposletogagovorioistinuona{emprisustvu
uZvorniku,idatonebibiloono{toonio~ekuju.
Me|utim,oninisuodustajali,pokazivalisumiizjavedrugihsvedokakojisunavodilidasamihja,kaokomandant[tabaokupqaoipokazivalisumi
dokumentasamojimpotpisom.Jasamobja{wavaodasmomibilielitnajedinicaJNAidasamjaoti{aouMaliZvornikukasarnunakon{tosamdobio
pozivzarezervnisastav,dasmotuzadu`iliratnuopremuisutradanpreba~eniuZvornik.
Onisuupornopoku{avalidameubededasvedo~improtivVojislava
[e{eqa.Obja{wavalisudanemarazlogadanesvedo~im,jeroniznajudaja
vi{enisamuSrpskojradikalnojstranci,reklisuidaimajuinformaciju
dasamusukobusa[e{eqemitakosuhtelidavaqdaizazovumojgnevidame
takoprivolenane{to{tojanikakone`elim.Objasniosamdanisamnisa
kimusukobuidanitonibilo{tadrugonemo`edapromenimojuodlukuda
nipokojucenune`elimdabudemsvedokoptu`be.Tadasumireklida}eoni
za{titiimeneimojuporodicuakoprihvatimdabudemza{ti}enisvedok.
Tosamkategori~kiodbio,rekaosamdai,akomenasiluodveduuHag,nesmejudameza{titejerbihjaizneodajetou~iwenomimomojevoqe.Toimnije
odgovaralo,{tojeo~igledandokazdaoninetragajuzaistinom,ve}zasvedocimakoji}egovoritiono{toimTu`ila{tvonaredi.
^estosumepitaliza{tojane}udabudemwihovsvedok,dalisejato
pla{imSrpskeradikalnestranke.Stalnosutoinsistiraliiponavqalida
netrebanikogadasepla{im,jer}ukaoza{ti}enisvedokimatipunuza{tituHa{kogtribunala.Govorilisudanerazum
ejuza{toja`elimdaza{titim[e{eqakad[e{eqnevodira~unaomeni.Tojebioklasi~anpsiholo{kipritisak,ra~unalisuvaqdada}emipovreditisujetuitakoprisiliti
nane{to{tosamupornoodbijao.Tojebioklasi~an,perfidan,pritisaksa
wihovestrane.Po{tonisuuspelidameubede,tre}iputsepojavionekiRo}aizRimaipredstaviosekaoglavniistra`iteq.Onjepromeniotaktiku,
trudiosedabudefinikulturan,alijesvevremeioninsistiraonatomeda
meubedidabudemwihovsvedokprotiv[e{eqa.Desetputasaminsistirao
daunesuuzapisnikdane`elimsvojevoqnodaidemuHagkaosvedokTu`ila{tva {to su odbijali sa obrazlo`ewem da oni imaju druga~iju formu.
Osim{tosumiobe}avaliza{tituidentiteta,jasnosumistavqaliuizgled
itoda}eonidasepobrinuzamojuiegzistencijumojeporodice.
To{tosumegotovoneprekidnoispitivalivi{eoddesetsatido`iveo
samkaopsiholo{kipritisakiwihovuo~iglednunamerudamedekocentri{uidaizgubimstrpqewe.Naistina~insamdo`iveoito{tosumiisto
pitaweponavqalivi{eputaurazli~itimvremenskimperiodima,poseban
vidpritiskajebiokadameposlepet,{estsati,onakoiznurenogiizmorenogpitajudaimobjasnimne{to{tosamrekaoranoujutru,jerimjenavodno
ostalone{tonejasno.Jasnojedasusamohtelidaproveredali}udatiisti
odgovornaistopitawe.
Jasamsebunio{totoispitivawetrajetakodugoukontinuitetuitra`iodaseprekine.Onibitadanapravilisamokratkupauzuoddesetakminuta.Ose}aosamsekaoukoncentracionomlogoru.
44
Odbiosamdapotpi{emzapisnikzato{tonikakonisuhtelidauzapisnikunesumojizri~itstavdauHagne}uoti}idobrovoqno.Onisuinsistiralidapotpi{emzapisnik,ube|uju}imedatumojuprimedbunemoguuneti
zbogprocedure.Posledwiputkadasumeispitivalidalisumijedanprimerakzapisnika.Ovuizjavudajemdobrovoqnoibezikakvogpritiska.UZemunu,25.januara2007.godine.IzjavudaoZoranSuboti}.”.
7. JovoOstoji}jedaoizjavu,kojaje16.februara2007.godineoverenau
^etvrtomop{tinskomsuduuBeogradupodV Ov.br.383/07.
“JaJovo(Alekse)Ostoji},ro|en3.januara1952.godine,uPrigrevici,
Op{tinaApatin,RepublikaSrbija,saprebivali{temuPrigrevici,ul.
NineMarakovi}abr.7,sali~nomkartombroj83380,JMBG0301952810073,
izdataodSUP-AApatin,ponacionalnostiSrbin,veroispovestpravoslavna,dr`avqanstvoRepublikeSrbije,govorimsrpski,pozanimawuvi{ireferent,prethodnozanimawemati~ar,
Izjavqujem:
MojekontaktesapredstavnicimaHa{kogtribunaladetaqnosamopisaousvojojkwizi’Ha{kisvedok’.Prviputsumezvalitelefonomku}ipo~etkomavgusta2002.godine.Suprugajerekladanisamku}i,pasuostaviliporukuda}esejavitiistogdanaoko16~asovaidaobaveznobudemtu.Javilisu
seuzakazanovremeireklidabitrebalodado|emnarazgovoruprostorije
Ha{kogtribunalauBeogradu.Reklisuda}etotrajatidva,tridana,da}u
dobitidnevniceodpo150evraida}emioniobezbeditipreno}i{teihranu.Rekaosamdane}udo}inatajrazgovor,akozvani~niorganimojezemqenisusatimupoznati.Reklisudasuzvani~noposlalidopisprekotada{wegSaveznogministarstvapravde.UskorosamdobiodopissapotpisomNeboj{e
[arki}a,pomo}nikasaveznogministrapravde.Ume|uvremenuzvalisumei
20.avgusta2002.godineitadasamodbiorazgovorsaha{kimistra`iteqima.
Istra`iteqPaoloStrocibiojeveomauporan.Zvaojei15.septembrada
proveridalisamdobiopozivodMinistarstvapravde.Rekaosamdasamdobiopoziviodministarstvaiizha{kekancelarijeidatrebadasejavim19.
septembrau9~asovauulicuJevremaGruji}a11uBeogradu.
Oti{aosamuzakazanovremenatajrazgovor.Susretjebioneprijatan,
ve}nakapijipo~elisudamepretresaju,moraosamdaizujemcipele,skinuli
sume,skrozsumepretresli,na{tasamjareagovaoirekaodasamdo{aosamonainformativnirazgovoridanerazumem{tasede{ava.Odmahsetupojavila`enakojaprevodiireklajedatotakomorabiti.Iondasumisvete
stvarivratiliipustilimedapro|em.Oti{lismogoreujednuprostoriju
itusamupoznaoPaolaStrocijaijednogNemca~ijeimenisamzapamtio,a
kojijebiosawimstalno.Dalisumiodmahstolicudasednemipo~elidami
pri~ajukakoonisvojimsvedocimaobezbe|ujudaslobodnopri~aju,damoguda
oduudruguzemqu.Ondasumenidirektnoponudilidaizaberemzemquukoju`elimdaodem,ponudilisumiKanadu,Australiju,Nema~ku,Holandiju,
Belgiju,FrancuskuiliEnglesku.Reklisudaseni~eganepla{im,akobudem
imaobilokakvihproblema,oni}eimeneiporodicuprebacitiujednuod
ovihzemaqa,akotrebailik}edamiizmene,bi}ufinansijskiobezbe|en.
Jasnosureklida}esvetodamiobezbede,akoodgovorimnapitawakojami
45
onipostaveitokasnijeposvedo~imuHagu.Naistina~insumiponudilida
budemza{ti}enisvedok.Odbiosam,za{tobihbioza{ti}en,ako}ugovoritiistinu.Rekaomijadanasdvojicamo`emodabudemoprijateqizato{to
imamoistogneprijateqa,Vojislava[e{eqa.Iondajepo~eopsihi~kipritisakiube|ivawe,kakojemene[e{eqizbacioizstranke,kakomistranka
nijepomagalakadamijebilonajte`e,znaoje~akdaujednomperiodunisam
imaood~egada`ivimipodsetiodametadaStrankaostavilanacedilu.Odbiosamdaotomegovorimirekaoda[e{eqnemo`ebitimojneprijateq,
tadamijePaoloStrocirekaodasamjaustvaripozvanzbogsvedo~ewauprocesuprotivSlobodanaMilo{evi}a,iakojesvevremegovorioo[e{equi
Srpskojradikalnojstranci.Upozivukojisamdobionijebilonazna~eno
{ta}ebitipredmetrazgovora.
Tadasupo~elisakonkretnimpitawimaokoorganizovawadobrovoqaca
Srpskeradikalnestrankeiutokurazgovorasvaki~assunagla{avalida
slobodnoodgovaram,danetrebani~egdasepla{im,jersamza{ti}enidau
mojojzemqinikonesmedamedira.UtokujednekratkepauzeStrocimejepitaoukojojzemqibihvoleoda`ivim.RekaosamdavolimKanaduiAustraliju.Iondamijeonrekaodabihmogaotamodaodempodjednimuslovom,ato
zna~idaka`em,ono{tobiwimaodgovaralo.Ajasamrekao,dobrootom}emokasnijepopri~ati,pasemo`emoidogovoriti.Ponovosumezvaliposle
jednomesecdana,ta~andatumnapisaosamukwizi.Predlagalisumidase
sretnemsaFloransArtman,{tosamodbio,aonisumeube|ivalikakojeona
lepaiprivla~na`enaidabihbarzbogtogatrebaodarazgovaramsawom.U
me|uvremenuvi{eputajezvala`enakojajebilaprevodilacdamepitada
liimamikakvihproblema,dalimenekodira,tedasuonistalnotuprisutniidamenekonadgleda.Tomijestvorilododatnipritisakistrah.
UjednomrazgovoruprevodilacmijerekladabiuBeograddo{aoPaoloPostoredarazgovaramouvezisapreseqewemmojeporodiceuzemqukojusamizaberem.Oti{aosamnatajrazgovor.Postorejerekaodajezbogmenedo{aodirektnoizHa{kogtribunalaida,akojawemuka`emsve{to
znamipotkrepimoptu`nicuprotivdrVojislava[e{eqa,mojadecamogu
odmahdaiduuzemqukojuizaberem.
Shvatiosamdaspremajula`nuoptu`nicuitadasammurekaoslede}e:
’Gospodine,va{eponudemeneneinteresuju,vistejedanobi~anla`oviprevarant,{tavimislitetakodaosu|ujete~asnequde,aovamodavr{itepritisaknamenenajedanpodmukaona~inobe}awimadabihjala`nooptu`io
dr[e{eqaisvojuzemqu.’Rekaosammudamevi{enikadanezove.Ipakme
zvao.Bilojeto25.novembra2002.godine.Utomrazgovorumijedirektno
pretioda}ubitiubijenzato{tone}udasara|ujemsaHa{kimtribunalom.
Rekaojeda}uoti}iuHag`ivilimrtav,aakodo|em`ivdasene}univratiti,jer}emesmestitiujednumaluprostoriju,gdejepostavqenoupodove,
plafoneizidoveta~no100reflektora.Svitireflektorisecentrirajutakodasijaju~ovekuuo~i,itu}udaprovodimdaneisate,alimenikoni{ta
ne}epitati.Rekaojeda}umolitiBogadamene{topitajuida}usamdatra`imdagovorimida}utadapotpisatisve{tosuonipripremiliprotivdr
Vojislava[e{eqa.Nakrajumijerekao,akodo|emtamoda}udazavr{im,
kao{tojezavr{ioDokmanovi},da}udaseobesimkaoion,dase`ivne}u
46
vratitiizHaga.
Interesantnojedaminisudaliprimerakizjavekojusamdaopredha{kimistra`iteqima.Pro~italisumijezatriminutaireklidajeupitawu14listova,{tasusvetunapisalijapojmanemamizatosamrekaodatakvuizjavune}upotpisati,pasamsamonaprvojstraninapraviobukvalnojednu{krabotinu,aonisunasvakomlistunapisalimojeinicijale.Pretogasu
zapisnikizneliizprostorije,jasamostaosam,nisumidozvolilidapo|em
swimaineznam{tasunapisaliutojnavodnomojojizjavi.Tra`iosamdami
dajukopijutogzapisnika,alimijenisudali.
Bilo je jo{ interesantnih momenata u toku ovog ispitivawa. Oni su
stalnodr`aliispredsebegomilunekihpapira,anaonomnavrhupisaloje
mojeime,jasnojedajetotrebalodameupla{iinateradapri~amono{to
oni`ele.Pitalisumeiza{tonepostanem~lannekestranke.Pomiwalisu
Demohri{}anskuiDemokratskustranku.PomenulisudajeVladanBati}
wihovizuzetnodobarsaradnik.
PitalisumekofinansiraizdavawekwigadrVojislava[e{eqaiza{toSrpskaradikalnastrankanefinansiraizdavawemojihkwiga.Biojeto
o~igledanpsihi~kipritisakiwihovanameradaizazovumojgnevidameto
nateradapristanemnawihoveucene,asvawihovapitawadirektnoiliindirektnobilasuvezanazaVojislava[e{eqa.Svakowegovopitawejeprovokativnoipodpritiskomna~ovekaskojimrazgovara.Svakowegovopitawejepodmukloine{toobe}ava.Imateose}aj,da}eonvamasadre{itiproblemkojiviimate,alinajgorejeto{tooniznajusve,materijalnostawe,
~lanoveporodice,li~neproblemeikaoda`eledau~ovekuprobudezloida
nakrajupristanemdaka`emono{tooni`ele.Jasamprviputkodwihbio
tridana,atekdrugidansumidozvolilidasejavimporodiciinaravnoslu{alisurazgovor.Obaputakadasambiouha{kojkancelarijiispitivaweje
trajalopotridana,takore}idanono}no,uwihovimprostorijamasamispavao.
Posledwiputsumezvali6.marta2006.godine,pomiwalisuMom~ila
Kraji{nikaiopetsumipretilida}uoti}iuHag.Itadasumiponavqali
ono{tosumireklive}priprvomsusretu,atojepretwadasampotencijalnooptu`enipredHa{kimtribunalom.Sobziromdaznamdatovi{enije
mogu}enisamseupla{io,izistograzlogasam~ekaoisaizdavawemmoje
kwigeukojojsamautenti~nopreneosveuvezisamojimsusretimaitelefonskimkontaktimasaha{kimistra`iteqima.UZemunu,30.januara2007.godine.Ovuizjavudajemdobrovoqnoibezikakvogpritiska.IzjavudaoJovo
Ostoji}”.
8. DraganCvetinovi}jedaoizjavu,kojaje19.februara2007.godineoverenau^etvrtomop{tinskomsuduuBeogradupodIV Ov.br.2293/07.
“JaDragan(Radomira)Cvetinovi},nadimakStene,ro|en25.jula1956.
godine u Loznici, Op{tina Loznica, Republika Srbija, sa prebivali{temuLoznici,ul.Partizanska22,sali~nomkartombroj145228,JMBG
2507956773622,izdatomodstraneSUP-aLoznica,ponacionalnostiSrbin,
veroispovestpravoslavna,dr`avqanstvoRepublikeSrbijeiBosneiHercegovine,govorimsrpski,pozanimawuistra`nisudija,prethodnozanimaweadvokat,
47
Izjavqujem:
Utoku2000.godinepoLoznicisepri~alodanekinepoznatiqudi{etajupograduidatra`e’{e{eqevce’kojisuu~estvovaliuratuuZvorniku.
Poku{aosamprekosvojihprijateqadasaznamo~emuseradi.Nikoni{ta
nijeznao,alisamdobioposrednuinformacijudaho}eba{samnomdarazgovaraju.Tra`ilisuodMiloradaGogi}adaimnapravispisakqudikojisu
u~estvovaliutimdoga|ajima,isakojima`eledarazgovaraju.TakomeGogi}
jednogdanaobavestiodasugaistra`iteqiizHagatelefonomobavestilida
}edo}iuLoznicuidaho}edasevide,izme|uostalih,isamnomitourestoranu’GTA’.Znaosamdamogudameprona|uiuhapsekadgodimpadnenapametizatosamdobrovoqnooti{aonatajrazgovor.Nemogusasigurno{}uda
sesetimkadajeobavqentajrazgovor,~inimisedajebilajesen2001.ili
2002.godine.JedinosamsigurandajetobiloposledolaskaDOS-anavlastu
Srbiji.Nisamdobionikakavzapisniksaovograzgovora,patakonemoguni
dasepodsetimkadajetota~nobilo,aliznamdajebiloprenego{tojepodignutaoptu`nicaprotivVojislava[e{eqa.Po{tosutiistra`iteqii
ranijedolaziliiprikupqalinekepodatke,ceogradjepri~aootome,aposebnooovimsaslu{awimakojasuobavqenautomrestoranu.Ja,kaoiostali
kojisusaslu{avani,bilismoveomanepoverqivipremawima,poku{ali
smodaihpratimodautvrdimoodakledolaze,jermi,ustvari,nismonibili
sigurnikosuoni.Tomijestvaralopsihi~kinemir,izvesnunesigurnosti
velikuneprijatnost.Tadasurazgovaralisaukupnodesetakqudi,naravnopojedina~no,itojetrajalovi{edana,ajasamtudolaziosvakove~edabihmogaodapratim{tasede{avaidabisetiqudikojesuispitivaliose}alisigurnije,jersuo~ekivalidaimkaobiv{iadvokatpomognem,akoimtobude
potrebno.Jasamsawimarazgovaraosamojedanputitajrazgovorjetrajaovi{eodtrisata.Mismosvisedeliutojkafani,aonisubiliujednomodvojenomdeluitusunasispitivali,{tojebiladodatnaneprijatnost,{tosamja
do`iveokaowihovsvojevrsanpritisak,kaonamerudazbogtihokolnosti
bezmnogorazmi{qawaka`emosve{tobioni`elelida~uju,samodase{to
prerazi|emo.Menesunajvi{eispitivalinaokolnostorganizacijeSrpskog~etni~kogpokretaiSrpskeradikalnestranke.Najvi{epitawaodnosilosenato{tajeinakojina~in[e{eqnare|ivao izapravosvapitawa
subilafokusirananaVojislava[e{eqa.Pitalisudali`elimdobrovoqnodadamizjavu,nasamompo~etkuminisurekliukomsvojstvumesaslu{avaju.Tekutokurazgovoranezadovoqnimojimodgovorimajedanodwih,ne
znamdaliBugariniliNorve`anin,mijerekaodavodimra~una{tagovorim,jerbihijamogaobitioptu`en.Rekaosamdajeneozbiqnotakverazgovoreobavqatiukafani,na{tasuonireklidajetozbogtoga{tonisuhtelidamemaltretirajupozivima,iakosamjaupravoovodo`iveokaomaltretirawe.Nese}amsesasigurno{}udalisuovajrazgovorsnimali,madapretpostavqamdajesu.Prevodilacjebiomusliman,{tosamdo`iveokaoposebanpritisakiprovokaciju,jersuonipri~alionavodnimmuslimanskim`rtvama,ajasamimaoistrah,jernisamznaoodaklejetajprevodilac.Utoku
razgovorajo{jedanputsumeupozorilidatra`eistinuili}uisambitiop48
tu`en.Po{tosamjaigovoriosamoistinu,shavatiosamdawihtozapravoi
neinteresuje,ve}daoniho}edameprisiledajaka`emne{to{tobiwima
odgovaralo.Primetiosamdajeovodrugoupozoreweizgovorioveoma`u~no,
tosamprimetiozbogtonakojimseobratiodamitoprevede.Utokucelog
razgovora postavqali su sugestivna pitawa i navodili na odgovore. O~iglednosuhtelidatakvimpsiholo{kimpritiscimauti~unaono{tosam
`eleodaka`em.^inimisedasamtadapotpisaozapisnik,nisampotpunosiguran,alisamsigurandaminisudaliprimeraktogzapisnika.Jedanodwih
mijedaovizit-kartuirekaodamoguusvakodobadamusejavim,akobudem
imaotakvupotrebu,ilibilokakveprobleme.Verovatnoje`eleodaostavi
utisak~ovekakojijemojprijateq,dabilak{edobionekeinformacijekojesuoni`eleli.Jo{sumireklida,akoimamvizu,mogudaputujemgdegod
`elim,alidamioninegarantujudamenegdenanekojgranicine}euhapsiti,jeroni,kao,neznaju{tasudrugisvedociomeniizjavili.Ovainformacijajetako|ebilapritisaknamene,tojetrebalodaizazovestrah,austrahu~ovekmo`eidapokleknepredpritiscima.Jazapravonisammogaodarazumemdalimeispitujukaopotencijalnogoptu`enogilikaosvedoka,madase
ve}inawihovihpitawaodnosilanadrVojislava[e{eqaiba{kodtihpitawasubilinajsugestivniji,maltenesumi’stavqaliuusta’nekeodgovore
kojejanisamnipomenuo.Na~inomispitivawahtelisumedaprivolenawihoveodgovore.Tojeposebnobiloprisutnokadamiistopitawepostavqaju
nasvakihpolasata,~imesuhteli,ilidamezbune,ilidaizgubimstrpqewe
padaka`em{tagodoniho}esamodasesve{toprezavr{i.Jaiziskustva
znamdajetona~indasedobije`eqeniodgovor.Jasamdrugimqudimaskretaopa`wudanenasedajunatakveprovokacijeipsihi~kepritiske,jersam
videodasuuigrantim.Jedanpitajedno,drugiupadasadrugimpitawemiveomajete{kozadr`atikoncentraciju,{toijestewihovciq.Pitalisume
dali`elimdabudemsvedokoptu`be,alinisurekliprotivkoga.Reklisu
damo`dapostojioptu`nicaprotivnekoga,alidaonitoneznaju.Tojeposebanvidpritiska,tanedoumica,zapravostrahdamo`dapostojioptu`nicai
protivmene,vaqdajetrebalodamenateradapristanemdasvedo~improtiv
kogagodoni`ele.Posebnosuseraspitivalipodkojimokolnostimasamiskqu~enizSrpskeradikalnestranke,sugerisalisudajetubilonekihproblema,{tosamjanegirao.Inaglasiodaizstrankenisamimaonikakvih
pretwiidauSrpskojradikalnojstranciimammnogoprijateqa.Nekoliko
putautokurazgovora~inilomisedapitawanisusamosugestivna,ve}iprete}a.Pogotovojedanodwih,kojijeuglavnom}utaoikaonezainteresovano
posmatrao,upadaojepovremenosapotpitawima,ilinavodionaodgovore.
Ovojebilotipi~nopolicijskoispitivawe,unakrsno,sao~iglednimpritiskom.Posebnajewihovadrskostiskazanautome{tosusveradiliukafani,
najavnommestu,takore}inao~igledsvihmojihsugra|ana,{tojemoglodovestidorazli~itihsumwiinegativnoguticajanamojugledinamojuporodicu.Ose}aosamsepotpunonebezbedno,astrahsamose}aojo{barmesecdanaposletograzgovora.Posebneneprijatnostisamimao{tosupogradupo~eledakru`epri~edasamdobionekeautobuseuzamenudasvedo~improtiv
49
[e{eqa.
ULoznici,27.januara2007.godine.IzjavudaoDraganCvetinovi}”.
9. BorislavBogunovi}jedaoizjavu,kojaje20.februara2007.godineoverenau^etvrtomop{tinskomsuduuBeogradupodV Ov.br.431/07.
“JaBorislav(Du{ana)Bogunovi}ro|enumestuNegoslavci,Vukovar,
RepublikaHrvatska,25.03.1950.godine,brojli~nekarte96554,izdataod
straneOdeqewaunutra{wihposlovau[idu,JMBG2503950303238,saprebivali{temu[idu,ulicaVojvo|anskihbrigadabroj11,ponacionalnostiSrbin,veroispovestpravoslavna,govorimsrpskimjezikom,pozanimawuekonomista,
Izjavqujem:
Udrugojpolovini2002.godinebiosampozvanodstraneha{kihistra`iteqausedi{tewihovekancelarije,kojasenalazinaDediwuuBeogradu,
biosampozvantelefonom.Jasamoti{aoutukancelarijugdesumeispitivalinekolikosati,tra`e}iodmenedaimka`emode{avawimauVukovaru
1991.godine.Tomprilikombilojeuop{tenihpitawakojasuseodnosilana
vojsku,policijuiteritorijalnuodbranu.Tomprilikomnisamimaobilo
{tadaka`em{tobimoglodana{kodivojsci,policijiiteritorijalnojodbrani.Drugiputsumeistra`iteqiHa{kogtribunalapozvaliposlegodinudana,itoposleubistvaZorana\in|i}a.Opetsumepozvaliputemtelefona,jersumiprethodnozapretilidasemoramodazvatisvakiputkadame
onipozovu.Po{tosamosetioozbiqnupretwu,moraosamoti}iopetutu
kancelarijuha{kihista`iteqauBeogradunaDediwu.Tadasumeispitivalidvadana.Prvidansumeispitivaliujutruod10pado18~asovaposlepodnegdesumepustili,apotomminaredilidamoramdo}isutradanuwihovu
kancelarijuuzpretwu,takodasammoraooti}iidrugidan,gdesumezadr`aliiispitivaliod10do17~asovaposlepodne.Utokuispitivawauovadva
dana,tra`ilisuodmenedaimka`em{tajeradioArkannapodru~juSremsko-barawskeoblasti,dokseArkannalazionatompodru~ju.Pitalisume
potomkojajebilaulogaRadovanaStoj~i}a-Bayedokjeboravionatompodru~ju.Postavqalisumivi{eputapitawedalijaznamne{tovezanoza’Ov~aru’izau~e{}eJNAnapodru~juVukovara,posebnokojusuuloguimalii
{tasuradili[qivan~anin,Mrk{i}iRadi}.JednoodpitawabilojeipitawevezanozaorganizacijuidelovaweteritorijalneodbraneuVukovaru.
PitalisumeiotomekakojebilaformiranamilicijauSremsko-barawskoj
oblasti,na~ijem~elusamjabiokaoministarunutra{wihposlovauSremsko-barawskojoblasti.Tadasumiponudilidabudemza{ti}ensvedok,dami
promeneidentitet,damiobezbedeboravakudrugojdr`avi,kaoidovoqnu
koli~inunovcazameneimojuporodicu.Znamdasumitadanudiliuvelikom
iznosu,itoudolarima.Iakojesveovovr{enouzpritisak,pretwuiprinudu,jasamtosveodbioinikadane}uprihvatitidanizakojucenubudemza{ti}enisvedok,aniti}usvedo~itiprotivmoganarodaimojedr`ave.Iako
samtra`ioizjaveorazgovorusaha{kimistra`iteqima,kako2002,takoi
tada2003.godine,meninisuhtelidatiprimerakizjava,aizjavesudiktiraneipisanenaengleskomjeziku,ajaengleskijeziknerazumem,takodajane
znam{tasuonimogliumojeizjaveunositi.Prviputkadasambioispiti50
van,ispitivaomejejedanistra`iteqHa{kogtribunala2002.godine,au
2003.godini,ispitivalasumetrojicaistra`iteqaHa{kogtribunala.Tre}iput,ta~nije8.februara2007.godine,biosampozvanodstraneistra`iteqaHa{kogtribunala,prethodnoputemtelefonada8.februarado|emukancelarijuHa{kogtribunalauBeogradu,{tosamopetmoraoineradodaodem,
jerjeovobilonezapam}eno{ikaniraweimaltretirawemene~ijeposledicetrpimjaimojaporodica,`ive}iustrahudamiitra`iteqiHa{kogtribunalanenamesteinena{kode.Utokuovogispitivawa,8.2.2007.godine,
tra`ilisuodmenedaimka`emkojajeulogabilaJoviceStani{i}akaona~elnika DB-a za Srbiju, za vreme ratnih de{avawa u Sremsko-barawskoj
oblasti.ZatimsumepitalizaFrankaSimatovi}a,zakojegsukazalidaje
biokomandantCrvenihberetki.
Ovogputajedanha{kiistra`iteqmijepostaviovi{epitawavezanih
zaprof.drVojislava[e{eqa.Prvopitawebiloje{tajaznamuveziposeteprof.drVojislava[e{eqaVukovaru,dalijetadaVojislav[e{eqgovorionamegafondasveusta{etrebapoklatiiproteratiizVukovara.Ja
samnaovapitawaodgovorioirekaodajejednomprilikom,ujesen,1991.godine,Vojislav[e{eqdo{aouVukovar,dasamgado~ekaouseluNegoslavcima,tedasmozajednooti{liuVukovar,obi{limalograd,tadaVojislav
[e{equop{tenijigovorionamegfon,nitiseikomeobra}aoilipretio,
nijebioninakakvomsastankutomprilikominijesedugozadr`avaouVukovaru,ve}seodmahvratiozaBeogradpreko[ida.
Ponovosuminudilidabudemza{ti}enisvedok,sasvimgorenavedenim
privilegijama,damisepromeniidentitet,damogudaidemudrugudr`avuda
`ivimsaporodicom,da}emiobezbeditidovoqnonovcada`ivimudrugoj
dr`avisaporodicom,insistiraju}idajabudemsvedokTu`ila{tvaHa{kog
tribunala,{tosamopetizri~itoikategori~noodbio.JaBogunovu}Borislavovuizjavudajembezikakvogpritiskaiprinude.UBeogradu,20.februara2007.godine.IzjavudaoBogunovi}Borislav”.
10. An|elkoTrnini}jedaoizjavu,kojaje21.februara2007.godineoverenauOp{tinskomsuduuNovomSadupodOV1.br.7350/2007.
“JaAn|elko(Dragoquba)Trnini},nadimak’Trno’ro|en5.februara
1967.godineuseluBrati},Op{tinaLoznica,RepublikaSrbijasaprebivali{temuseluBrati},Op{tinaLoznica,ponacionalnostiSrbin,veroispovestpravoslavna,dr`avqanstvoRepublikeSrbije,govorimsrpski,bez
stalnogzaposlewa,
Izjavqujem:
Menesuistra`iteqiHa{kogtribunalazvalitelefonom,nese}amse
datuma,aliznamdajebiloprole}e2006.godine.Javilaseneka`ena,predstavilase,alijojseimenanese}am,znamdajesrpsko.ReklajedaradiukancelarijinekogYonsonaizTu`ila{tvauHagu.Pitalajedalipristajemda
razgovaramsawim.Pristaosam.PretpostavqamdasubrojmogmobilnogtelefonadobiliizSUP-aLoznica,jersamina~eube|endamiprislu{kuju
razgovore.RazgovaraosamsatimYonsonomokosatvremena.Onjeomeni
znaosve,znaojedasamzbogubistvadoktoraVidovi}abiouzatvoru,madaih
tonijemnogointeresovalo.Najvi{esumepitalioradikalima,otomedali
51
jemeninekoizSrpskeradikalnestrankenare|ivaoutokurata.Pitalisu
daliznami{taprotivdrVojislava[e{eqailibilokojegdrugogradikala.Sve{tosamimaodaka`emrekaosam.Ustvari,daneznamni{ta.Niti
jemeneVojislav[e{eqposlaouZvornik,nitijebilo{tanare|ivaoon,
nitibilokojidrugiradikaluZvorniku.Onjemenetihsatvremenauporno
pritiskaodasvedo~improtiv[e{eqairekaomida,akosvedo~im,ne}u
imatinikakvihproblema,dasenebojimnikogasasrpskestrane,da}eonida
meza{tite.Rekaoje,akosebojimzasvojubezbednost,zasvoj`ivoti`ivot
svojeporodice,daslobodnoka`em,da}eonido}iponas,alidajapretoga
trebadadamnekuizjavu,akoimka`emdane{toznam{tonesmemdasaop{tim.Autokucelograzgovorapitalisuza[e{eqa,dalijedolaziouZvornik,dalijetamoimaodobrovoqce,dalisu[e{eqevidobrovoqcivr{ili
ratnezlo~ine,isveutomsmislu.Rekaojedabi,akosamijavr{ioratnezlo~ine,tomoglodasepotire,odnosnodane}ubitioptu`enuzamenuzamoje
svedo~eweprotiv[e{eqa.Odbiosamsvewihoveponudeirekaoimdaoni
samoradesvojposao,dameneinteresujuwihoveuceneipretwe.Izjavudajem
dobrovoqnoibezpritiska.UZemunu,3.februara2007.godine.Izjavudao
An|elkoTrnini}”.
11. MiroslavVukovi}jedaoizjavu,kojaje20.februara2007.godineoverenauOp{tinskomsuduuKragujevcupodOv.1905/07.
“Ja srpski ~etni~ki vojvoda Miroslav (Milomira) Vukovi}, nadimak
^ele,ro|en23.septembra1952.godineu^a~ku,op{tina^a~ak,Republika
Srbija,saprebivali{temu^a~ku,ul.BulevarVukaKarayi}abroj23/10,sa
li~nomkartombroj195376,JMBG2309952782833,ponacionalnostiSrbin,
veroispovestpravoslavna,dr`avqanstvoRepublikeSrbije,govorimsrpski,
pozanimawupenzioner,prethodnozanimawebravar,
Izjavqujem:
PrvikontaktsapredstavnicimaHa{kogtribunalaimaosam22.novembra2002.godineumojojkancelarijiuBeogradu.Prethodnosumezvalitelefonomidogovoriliovajsusret.Jasamobezbedioprisustvomojihadvokata,
aobavestiosaminovinarekojisu~ekaliudrugojkancelariji.TadasamrazgovaraosaNorve`aninomFilTolefsenomPakistancemkojisezvaoKan,a
sawimjebilai`enaprevodilac,zvalaseMira.Onisubiliiznena|enikad
susepojavilinovinariislikaliih,jertonisuo~ekivali.JasamimpokazaoZakonosaradwisaHa{kimtribunalomirekaodane`elimdagovorim,
jermenikonijeoslobodio~uvawadr`avnenivojnetajneidane`elimda
odemnarobijuzbogne~eg{tobinekomogaodaproglasitajnom,sobzirom
daseuSrbijipodtada{womvla{}unijeznaloni{tajedra`avna,ni{ta
jevojnatajna.Natomprvomsastankujasnosumireklidaodmenetra`eda
svedo~improtivMilo{evi}a,[e{eqa,Karayi}aiMladi}aiponudilisu
miblanko~ek,reklisudasamupi{emiznoskojiho}uzanagraduzaovasvedo~ewa,oni}etajnovacodmahuplatiti.Reklisuda}u,ako`elim,bitiza{ti}enisvedokida}eza{tititiiobezbeditimojuporodicu.Odbiosamda
svedo~imuHagu,odbiosamponu|eni~ekirekaodamiteparenetrebaju,a
odbiosamidabudemza{ti}enisvedok,jernemamodkogadase{titim.Taj
Tolefsenmijetomprilikomrekaodaakoodbijemwihoveponude,jaidemu
52
Hagkaoosumwi~enizaratnezlo~ine.RekaosamdamogudameodveduuHag,
alidanawihoveucenene}upristati.Jasamosvemuovomeodmahobavestio
novinareiispri~ao{tasutra`iliodmenei{tasuminudili.Jasam~ak
zamolionovinarekojeznamdaodudoVoje,damuka`udasumeovikontaktirali,bezobzira{tonegovorimo,nemoradazna~ida~oveknetrebadazna
o~emuseradi.Dalisuonioti{li,jastvarnoneznam.Posletogamenisu
kontaktiralisvedo2.januara2005.godine.Tadasamdobioobave{tewedame
Savetministaraoslobodio~uvawadr`avnetajne.Jasamsvedomaja2005.godineuspevaodaizbegnemtajdrugisusret.Posletogdrugogkontaktasapo~etka2005.godinejasamimaostra{nihpsihi~kihproblema,verovaosamda
}eispunitisvojupretwuida}emeprilikomispitivawauhapsiti.Zatih
~etiri,petmesecismr{aosamskoro50kilograma.Porodicusamtako|ebio
pripremiozamojehap{ewe.Ipaksenisamdvoumio,jasam~astanSrbini
nikadnebihmogaodaseprodam.Kao{toznamidajeVojislav[e{eq~astan~ovekinikadnebihmogaodasvedo~improtivwegaidaizmi{qamsamodabihmunapakostio,bezobziranana{ame|usobnatrvewa,jerjeonpo
mommi{qewumnogou~iniozana{narod.Odjanuaradomaja2005.godinedobijaosamanonimnepozive,javqalisusenavodnoprijateqiizinostranstva
kojisunudiliza{titumeniimojojporodici.Mewalisunaglasak,hrvatski,
bosanski,crnogorskiitojetrebalodabudenekipritisakpremogsaslu{awapredha{kimistra`iteqima.
Mojdrugirazgovorsaha{kimistra`iteqimatrajaojetridana,jasam
insistiraodasamnombudemojadvokatSvetaPavlovi}na{tasujedvapristali,nudilisuminekeadvokatesawihovogspiskapamijeodmahbilojasnodaseradionovcuioadvokatimakojisusamozbogtoganawihovomspisku.Momadvokatunisudalidagovori,taj[ve|aninjeurlaosvakiputkad
mojadvokatpoku{ane{todaka`e.Insistiralisudaoptu`imVojislava
[e{eqa,bilisuinformisanidasmonasdvojicausva|iinisumoglida
shvateza{tojawegabranim.Obja{wavaosamimdaonituna{usva|unemogudashvateidaja[e{eqauop{tenebranim,ve}samogovorimistinuiiznosim~iwenicekojeznam.Jakosamseiznenadiokadsumipro~italisnimqenitelefonskirazgovorizme|umenei[e{eqaizjanuara1992.godine
kadasamjabioubolniciuSomboru.OvajdrugirazgovorvodiojeNemac
MaksMajerkaozastupnikKarledelPonte,abiojeprisutanijedan[ve|aninkomeneznamime,abiojeijedanBelgijanac,ovadvojicasuuglavnomne{tozapisivali,itadasamkodBelgijancavideonekusveskuiuspeosamda
pro~itamdaonituuBeograduuul.JevremaGruji}aimajupritvorskujedinicu,gdeosumwi~enogmogudazadr`eidodevedesetdana.Janisampristajaoda
preno}imkodwihipu{talisumesvakidanku}i,pasamujutrudolazio.Takotridana.Onisusvevremeispredsebeimalilaptopigomiludokumentacije,anapredwojstranijepisalolatinicom^ele.Razgovorsusnimali,aja
saminsistiraodaijasnimamaudio-kasete,jerwimanisamverovaoposle
pritisaka,pretwiiucenakojesamve}do`iveo,aidanasstrepimdasenedesidaoniispunepretweidameodveduuHag,ilidameisporu~eHrvatskoj
iliBosniiHercegovini.Izjavudajemdobrovoqnoibezpritiska.Izjavu
daoSrpski~etni~kivojvodaMiroslavVukovi}”
53
12. Sre}koRadovanovi}jedaoizjavu,kojaje20.februara2007.godineoverenauOp{tinskomsuduuKragujevcupodOv.1906/07.
“Ja,srpski~etni~kivojvodaSre}ko(Ilija)Radovanovi},ro|en5.1.1949.
godineuAran|elovcu,saprebivali{temuKragujevcuul.GradaKararebr.
28,lk.br.392210,JMBG0501949720054,izdataodSUP-aKragujevac,ponacionalnostiSrbin,veroispovestpravoslavna,govorimsrpskijezik,pozanimawupenzioner,prethodnozanimawe:policajac,
Izjavqujem:
Doprvogkontaktasaistra`iteqimaHa{kogtribunalado{lojeunovembru2002.godine,telefonom.Podogovorupostignutomutomtelefonskomrazgovoruutokujanuara2003.godine,nese}amsedatuma,oti{aosamu
BeograduulicuJevremaGruji}agdesusamnomobavilirazgovoristra`iteqi Ha{kog tribunala Tores Soldal iz Norve{ke i Majk Stefanovi} iz
Australije.Ovajrazgovortrajaojetridana,alinezaredom.Predmetwihovoginteresovawabilojemojeu~e{}euratu,komejeuputionarati{te,mojedelovaweuSrpskojradikalnojstranciiCrvenimberetkama.Ovirazgovorisnimanisuvideo-kamerom(samojedandeo)dotrenutkakadasamshvatio
{taoniho}e,odnosnowihovenamere.Utokucelograzgovoranagove{tavalisudasuspremnidameabolirajuzamojunavodnu’komandnuodgovornost’
zanekenavodneratnezlo~ine,uzamenuzamojesvedo~eweprotivJoviceStani{i}a,FrankaSimatovi}a-FrenkijaidrVojislava[e{eqa.Utokucelograzgovorabilomijejasnodaonimenevidekaopotencijalnogsvedokau
ovimha{kimprocesima.Govorilisuda,akosvedo~im,da}ubitioslobo|en
nekeodgovornosti,madajanitada,anisadaneznamza{tabihtrebaodabudemodgovoran.Saovihrazgovoranisamdobionikakavzapisnik,nitiaudio
ilivideosnimak,iakosamtotra`ioionisumiobe}ali.Nikakavzapisnik
nisampotpisao.Posledwirazgovorte2003.godineobavilismouKragujevcu,ukafi}u’Tajm’,jersamjaodbiodaponovoidemuBeograd.Tadasumipomiwaliinovac,odnosnokakosurekli’adekvatnunagradu’zamojesvedo~ewe.Kategori~kisamtoodbio,jerpresvega,kao~astanSrbinnebihmogao
dananesemtakvusramotunisebinisvojojporodici.Ha{kiistra`iteqi
nisurazumeliovakavmojstav,pasumepodse}alidaoniznajudajanisamu
dobrimodnosimasaVojislavom[e{eqemidabiwimabilologi~nodaja
wegautakvojsituacijiteretim.Jasamseposletogasklonioizgrada,jersam
shvatiodasvetosawihovestraneuop{tenijenaivno.
Nekolikogodinamenisupozivali,pasammisliodajetozavr{enapri~a,pasambioiznena|enkadasumepredvadesetakdanapozvalitelefonom.
Prevodilacmijerekaodasamnom`elidarazgovaraizvesniPaolo,Italijan,li~niizaslanikKarledelPonte.Rekaojeda`elidarazgovarasamnom
udobrojnameriidagainteresujesamoistina.Ovajdrugirazgovorobavqen
jeuBeogradu9.februara2007.itrajaoje4satai35minuta.Razgovorjebio
sli~anonomprethodnom,stim{tomijetajPaolonaglasiodajejedinina~indajabudemoslobo|enodgovornostizanavodneratnezlo~inepunaibezuslovnasaradwasawim.Svaki~asjeizlazio,menijekaobiv{empolicajcu
jasnodajeizlaziodasekonsultujesanekimidajemeniostavqaovremenada
prihvatimwihovepretweiucene.Svevremerazgovoraotvorenosumepri54
tiskalidabudemsvedokprotivVojislava[e{eqainagla{avalidaoovomenesmemnisakimdapri~am.Nudilisumiazil,pitaliukojojzemqibih
voleoda`ivim,rekaosamdane`elimdaidemizKragujevca,alidaimamsaznawadajelepo`ivetiu[vajcarskoj,jermitamo`ivipastorak.TajPaolo
jerekaodanijenikakavproblemdamiobezbediazilu[vajcarskoj,samoda
moradakonsultujesvojepretpostavqene.Tadamijeponudioifinansijsku
podr{kuzameneiporodicu,doksenavodnonesna|emutojnovojsredini.Naglasiojedaotomeotvorenonesmemdarazgovaramnisaporodicom,ve}da
ihnekakoizokolapripremimzato,madanisamrazumeonikakoniza{to.Rekaosamdaminepadanapametdasvedo~im,daminetrebawihovaza{titai
damijejasnodaoninisunispremnidarealizujuono{toobe}avaju,jermi
zatajboravakuBeogradunisuplatilinidnevnicunipuneputnetro{kove,
sa obrazlo`ewem da Ujediwene nacije nisu isplatile tro{kove Ha{kom
tribunaluidasuufinasijskojoskudici.Ovojebilobukvalno~etiriipo
sataunakrsnogispitivawa,vi{eputasupostavqaliistapitawa,alinarazli~itena~ineijasnomijebiloda`eledaiznudeodgovorkojibizadovoqavaoha{kotu`ila{tvo.Po{tosamodbiowihovuponuduzaazilunekojstranojdr`aviiwihovufinansijskupomo},kaoiza{titukojusumiponudiliu
slu~ajudaimambilokakvihproblemasanekimuSrbiji,pitaomejeakove}
ne}udabudemsvedokTu`ila{tvadalitozna~ida}ubitisvedokVojislava[e{eqa.Rekaosamdatonijewihovproblemidatozavisiod[e{eqevogizborasvedokaidadosadanisamimaonikakvekontaktesaTimomzaodbranugospodinaVojislava[e{eqa,na{tasumionireklidapostojivelikaverovatno}ada}emepozvatiizTimagospodinaVojislava[e{eqa,ali
dabijatotrebaodaodbijemidaueventualnommompojavqivawupredve}em
ha{kogtribunalaiznesemsamoistinu,iakojemenijasnodawihneinteresujeistinave}iskqu~ivoprogonSrba.UKragujevcu,20.februara2007.godine.Izjavudaosrpski~etni~kivojvodaSre}koRadovanovi}.”.
13. SlobodanZe~evi}jedaoizjavu,kojaje22.februara2007.godineoverenauOp{tinskomsuduuKragujevcupodOv.2048/07.
“Ja,Slobodan(Branko)Ze~evi},ro|en28.10.1956.godineuKragujevcu,
sa prebivali{tem u Kragujevcu, ul. Grada Karare br. 3/15, lk. br. 388241,
JMBG 2810956720019, po nacionalnosti Srbin, veroispovest pravoslavna,
govorimsrpskijezik,pozanimawumetalogloda~,zaposlenuPreduze}uzaputeve,
Izjavqujem:
Doprvogkontaktasaistra`iteqimaHa{kogtribunalado{lojetelefonomuprole}e,nese}amseta~nokojijemesecbio,mislimmart,2003.godine.Pozvalisumenamojku}nibroj,javilase`enskaosoba,nemogudase
setimimena,reklajedazoveizkancelarijeHa{kogtribunalauBeogradu.
Pitalamejedali`elimsawimadasara|ujem,dabudemsvedokprotivdrVojislava[e{eqa.Reklamijedatrebaimdampodatkegdesam,kadaipreko
kogaoti{aonarati{te,daznajudasamdobrovoqacidaihinteresujedali
mejeposlalanekastrankailikodrugi.Utomkontaktu,onamijerekladau
slu~ajudapristanemsawimadasara|ujem,dateretimdrVojislava[e{eqa,
netrebadabrinemzamaterijalnunadoknadu.Jasamimkategori~kiodgovo55
riodamenetoneinteresujeidasejanebavimpolitikomidane`elimsa
wimadasara|ujem.Timejetajprvirazgovorzavr{en.Iakosambiousvom
odgovorunatakvewihoveponudesasvimjasan,onamijerekladarazmislim
ida}emeopetpozvatikroznekolikodana.Opetsupozvalinakon15dana,
nisambiokodku}e,javilasemojasupruga,opet`enskiglas,suprugajerekla
danisamtrenutnotu.Pro{lojesamopardanaiuve~erwimsatimajepozvalaista`enskaosoba,kaoiprviput,tadasamsejajavio,opetsepredstavila
irekladazoveizkancelarijeHa{kogtribunalauBeogradu.Pitalamejeda
lisamrazmislioowihovojponudiidaakojesamda}edamipo{aquformularkojijatrebadapopunimkakobiotpo~elisaradwu.Reklajeitodanetrebadabrinemzbogfinansija,akopristanemdasvedo~improtivdrVojislava[e{eqada}eminadoknaditiidolazakuBeogradisve{tobudebilopotrebno,da}ubitifinansijskiobezbe|en.Opetsamjojponoviodane`elim
saradwusawimaidamevi{eneuznemiravajuipozivaju.Odtadasevi{enisujavqali.UKragujevcu,22.februara2007.godine.Izjavudajemdobrovoqno
ibezpritisaka.IzjavudaoSlobodanZe~evi}.”.
14. SlavkoAleksi}jedaoizjavu,kojaje19.februara2007.godineoverenauOsnovnomsuduuTrebiwupod095-O-OV- H-07-000044.
“Ja, Slavko Aleksi}, iz Bile}e, li~na karta broj 04FAA4379, JMBG
0109956172685,saadresomBogda{i}i,Bile}a,
Izjavqujem:
Menesujo{2002.godinetra`iliizkancelarijeTu`ila{tvaHa{kog
tribunalaradi’razgovora’kakosutadagovorili.Kona~no,mesecdanapre
dobrovoqnogodlaskadr[e{eqauHag,januara2003.uBile}isamsesastao
saJanVanHecke.Nitisam~uoumedijimadajegotovaoptu`nicaprotivVojislava[e{eqa,nitisamtoznao.Ovaj,JanVanHecke,sakojimsamrazgovarao,tojeBelgijskiadvokatkojijeradiouTu`ila{tvu(barsetakopredstavio).OnmijerekaodajeonMilo{evi}aodveoizBatajniceubazuuTuzli,
Orao.IzTuzlesuvaqda,oti{lizaHag.
Rekaomijedajetoistou~iniosageneralomGali}em,komandantomSarajevsko-romanijskogkorpusa.
Zna~i,{tajebilonatomsastanku:Rekaomijedajewegova{eficaKarladelPonte,dasamowojpola`era~uneinikomedrugom.Tako|emijerekaodajeradiouTu`ila{tvudo1997.godine;uHagu–takosebar,predstavio.Meneje,izme|uostalog,interesovaloza{tameoptu`uju.Eto,ondasam
saznaoodwegadajere~ouobi~ajenojoptu`nici;zlo~iniprotiv,kakotooni
karakteri{u,zakonaiobi~ajarata,snajperisaweigranatirawepoSarajevu,silovawaiubistva,kori{}ewemuslimanakao`ivog{tita–{tonema
blagevezenisa~im.
VanHeckemijetadarekaoda}eme~astitidaodle`imdesetdopetnaestgodinagdejaho}u.Poturiomijepodnospapirdapotpi{emsaradwusa
Tu`ila{tvom.Tojeponoviodva,triputa.^akmejeimolio.Rekaojekakoje
ugodnopri~atisamnom,dasu~ulizamenedasambiokomandantjednejedinice,datrebadaseopravdampredsudomdajanisamzlo~inacitakodaqe.
Nudiomijepapirdapotpi{em.Zauslugujetra`iodasvedo~improtivVojislava[e{eqa,namojevelikoiznena|ewe,jerjanisamniznaodajeoptu56
`en;protivMom~ilaKraji{nika,generalaGali}aitakodaqe.
Udva,trinavratajetopoku{avao:’Hajde,molimte,potpi{ipapir...ti
sidobar~ovek;tisiovo,tisiono...’
Uglavnom,sastanakjetrajaosatvremena.Daomijevizit-kartu,daakose
predomislimdamusejavim.Naravno,nisamsenikadjavio.Jo{mijerekao:
’Boji{liseakodo|emodateuhapsimo?’Jasammurekaodajanisam~ovek
kojisepredaje.
Dakle,menejeVanHeckeusmenoupoznaosatimdajemojaoptu`nicapodebelaijasamtoozbiqnoshvatio,sobziromdasuve}poku{alidvaputada
meuhapse.Prviput6.juna1996.godineuLukavici;drugiput10.julakadaje
ubijenSimoDrqa~auDoboju–istidannave~eu21.301997.godine.
VanHecke,mijekonkretnoponudiosaradwudabudemsvedokoptu`be
protiv[e{eqa,Kraji{nika,Gali}aitakodaqe.Zauzvratbihbionagra|enilimalomkaznom,ilinovcemilidrugimidentitetom.^akmijepri~aozajednog(verovatnoihimavi{e)dasumudalinoviidentitet,da`iviuKanadi.
Papirkojisumiudva-trinavratanudilidapotpi{em,biojenaengleskomisadr`avaojeeto,kakoonitonazivajudasamjasvedokoptu`be.Jaslabopoznajemengleski,alisumojiprijateqikojisubilisamnomiprevodilimipreveli.
Jo{mijere~enodabihbiosvedokprotivsvih~ijajeoptu`nicavezana
zaSarajevo,tako|euslu~aju[e{eqazaSarajevo.
MojodgovornaponuduVanHeckeabiojenegativan.Onmijedaosvojuvizit-kartuiwegovli~nibrojuslu~ajudasepredomislim.
Nakrajumije,uvi{enavrata,ponoviodabihjabiodragoceniji...odneprocewiveva`nostikaosvedokoptu`benegokaoosumwi~eni!Izjavajedataistra`iteqimaTimazaodbranudrVojislava[e{eqa.UBile}i,19.februara2007.godine.PodnosilacizjaveSlavkoAleksi}”.
15. VladimirDeanovi}jedaoizjavu,kojaje19.februara2007.godineoverenauOp{tinskomsuduuPan~evupodOv.br.2401/07.
“JaVladimir(Du{ana)Deanovi},ro|enuZagrebudana10.2.1930.godine,brojli~nekarte139930izdataodstrankeSekretarijataunutra{wihposlova u Pan~evu, JMBG 1002930860057 sa prebivali{tem u Pan~evu ulica
Vojvode Radomira Putnika broj 5, po nacionalnosti Srbin, veroispovest
pravoslavna,govorimsrpskiminema~kimjezikom,pozanimawudiplomiraniveterinarspecijalistaupenziji,
Izjavqujem:
Dana24.januara2007.godine,u11.00~asovasreosamsesaGlamo~aninJovanomizPan~evaurestoranu’Park’uPan~evu.UrazgovorusaGlamo~aninomonjeizjavio:u2003.godini,posleubistvapredsednikavladeRepublike
SrbijeZorana\in|i}abiopozvanodstraneistra`iteqaHa{kogtribunalanasaslu{aweukancelarijuHa{kogtribunalauBeogradu.Utojkancelarijiistra`iteqisugaispitivali4dana.Septembrameseca2006.godineha{kiistra`iteqisugaispitivalipodrugipututrajawuod3danauwegovomstanuuPan~evu,poku{avaju}idagapridobijudasvedo~iprotivprof.
drVojislava[e{eqauHa{komtribunalu.Prilikomispitivawaobaputa,
57
Glamo~aninjerekaodasunawegavr{ilipritisakdasugaucewivaliipretilimuda}egaodvestiuHagnasilu,akonepristanedasvedo~iprotiv
prof.drVojislava[e{eqa.Prilikomispitivawaobaputaistra`iteqi
sunudiliGlamo~aninu1.000.000,00dolara,promenuidentitetaigarantovalimupromenumestaboravkaunekojdrugojdr`avi,kakowemutakoiwegovojporodici.Me|utim,Glamo~aninjeizjaviodajeodbiodabudesvedokoptu`beprotivprof.drVojislava[e{eqa,alidajemoraopodpritiskomi
pretwamadapotpi{esvojuizjavukojajepisananaengleskomjeziku,kojamu
nijepro~itananasrpskomjezikuidanisamnezna{tajeutojizjavinapisanokojujemoraopotpisatipodprinudomipritiskomidajenikadane}ekao
takvupriznati,jernijenapisananasrpskomjeziku,dokengleskijeziknerazume.UtokuispitivawaGlamo~aninJovanjerekaoHa{kimistra`iteqima
daniza{tanemo`edaoptu`iiliokriviVojislava[e{eqa,jerseradio
~asnomipo{tenom~oveku.Nakrajurazgovoraurestoranu’Park’uPan~evu,Glamo~aninmijeizjaviodajeveomazabrinutzasebeisvojuporodicu,jer
mujeozbiqnozapre}enoodstraneHa{kihistra`iteqadamoradasvedo~i
protiv Vojislava [e{eqa. Ovom razgovoru prisustvovao je i Latinovi}
@arkoizPan~eva.JaDeanovi}Vladimirovuizjavudajemdobrovoqnobez
ikakvogpritiskaiprinude.UPan~evu,19.februar2007.godine.Izjavudao
Deanovi}Vladimir.”
16. @arkoLatinovi}jedaoizjavu,kojaje19.februara2007.godineoverenauOp{tinskomsuduuPan~evupodOv.br.2400/07.
[email protected](Ilije)Latinovi},ro|enuPodsrneti}i-Bravsko,Bosanski
Petrovac,dana29.09.1946.godine,brojli~nekarte307155izdataodstranke
Sekretarijataunutra{wihposlovauPan~evu,JMBG2909946860064saprebivali{temuPan~evu,ulicaBra}eJovanovi}abroj42,ponacionalnosti
Srbin,veroispovestpravoslavna,govorimsrpskimjezikom,pozanimawusam
privatnipreduzetnik,
Izjavqujem:
Dana24.januara2007.godine,u11.00~asovasreosamsesaGlamo~aninJovanomizPan~evaurestoranu’Park’uPan~evu.UrazgovorusaGlamo~aninomonjeizjavio:u2003.godiniposleubistvapredsednikavladeRepublike
SrbijeZorana\in|i}abiopozvanodstraneistra`itewaHa{kogtribunalanasaslu{aweukancelarijuHa{kogtribunalauBeogradu.Utojkancelarijiistra`iteqisugaispitivali4dana.Septembrameseca2006.godineha{kiistra`iteqisugaispitivalipodrugipututrajawuod3danauwegovomstanuuPan~evupoku{avaju}idagapridobijudasvedo~iprotivprof.
drVojislava[e{eqauHa{komtribunalu.Prilikomispitivawaobaputa
Glamo~aninjerekaodasunawegavr{ilipritisakdasugaucewivaliipretilimuda}egaodvestiuHagnasiluakonepristanedasvedo~iprotiv
prof.dr.Vojislava[e{eqa.Prilikomispitivawaobaputaistra`iteqi
sunudiliGlamo~aninu1.000.000,00dolara,promenuidentitetaigarantovalimupromenumestaboravkaunekojdrugojdr`avikakowemutakoiwegovoj
porodici.Me|utim,Glamo~aninjeizjaviodajeodbiodabudesvedokoptu`beprotivprof.drVojislava[e{eqa,alidajemoraopodpritiskomi
pretwamadapotpi{esvojuizjavukojajepisananaengleskomjeziku,kojamu
58
nijepro~itananasrpskomjezikuidanisamnezna{tajeutojizjavinapisanokojujemoraopotpisatipodprinudomipritiskomidajenikadane}ekao
takvupriznati,jernijenapisananasrpskomjezikudokengleskijeziknerazume.UtokuispitivawaGlamo~aninJovanjerekaoha{kimistra`iteqima
daniza{tanemo`edaoptu`iiliokriviVojislava[e{eqa,jerseradio
~asnomipo{tenom~oveku.Nakrajurazgovoraurestoranu’Park’uPan~evu,Glamo~aninmijeizjaviodajeveomazabrinutzasebeisvojuporodicu,jer
mujeozbiqnozapre}enoodstraneha{kihistra`iteqadamoradasvedo~i
protivVojislava[e{eqa.OvomrazgovoruprisustvovaojeiDeanovi}VladimirizPan~eva.UPan~evu,[email protected]
ovuizjavudajemdobrovoqnobezikakvogpritiskaiprinude.”.
17. @ivomirAvramovi}jedaoizjavu,kojaje28.februara2007.godine
overenauOp{tinskomsuduuKragujevcupodOv.br.2469/07,saprilogompozivaistra`iteqaTu`ila{tva,kojijeprona{aonaulaznimvratimastana
ivizit-kartomistra`iteqaTomasaAkhajma.
“Ja,@ivomir(Milan)Avramovi},ro|en8.5.1953.godineuTopoli,sa
prebivali{temuKragujevcu,ul.DarinkeRadovi}7,lk.br.359781,JMBG
0805953720084, nacionalnost: Srbin, veroispovest: pravoslavna, govorim
srpskijezik,pozanimawubravar,zaposlenu’Zastavakamioni’,
Izjavqujem:
Po~etkom2003.godine,naulaznavratamojeku}e,istra`iteqHa{kog
tribunalaTomasAkhajmjezaka~ioporuku,napisanulatini~nimi}irili~nimpismom,aukojojmeobave{tavadametra`iida`elihitnosamnomda
razgovara.Uporucijenapisanbrojtelefonakancelarije,imeprevodiocai
vremeod9do17.30svakogradnogdanadaimsejavim.Uzporukujeostavioi
svojuvizitkartu.Odkom{ijasamsaznaodasume~ekaliceodanijasamih
ujutrupozvaoizpo{te.Javilaseta`enaprevodilacipitaladalimoguda
do|emuBeograddatamobudemtri,~etiridanakakobiha{kiistra`iteq
TomasAkhajmobaviosamnomrazgovor.OdbiosamdaidemuBeograd,aona
jerekladasamizaberemmestouKragujevcugdebismomoglidarazgovaramo.
Idogovorilismosedasedvadanaposletograzgovorau10satina|emouhotelu’Kragujevac’.Uzakazanovremedo{lisutajTomasAkhajm,`enaprevodilacijo{jedna`ena,~ijeimenisamzapamtio.Odmahsumireklidaoni
znajudasamjau~estvovaouratu,alisu`elelidaimka`emdalisam~lan
Srpskeradikalnestranke,dalisamvi|aoVojislava[e{eqa,dalije[e{eqdolazionarati{te,skimsamjatamooti{ao,konamjedaouniformu
inaoru`awe.Rekaosamimdanikadanisambio~lannijednestranke,dasam
[e{eqavi|aosamonatelevizijiidaneznamodkogasmodobiliuniforme
inaoru`awe.Pitalisudalibihjasvedo~ioprotivdrVojislava[e{eqa
uHaguireklidamoguslobodnodapristanem,jer}eonidaza{titeimene
imojuporodicu.Jasamtokategori~kiodbio,aonisuinsistiralidado|em
uBeograddametamosaslu{aju,dame’obrade’ida}eonisnosititro{kove
mogputovawaiboravkauBeogradu.Ponoviosamdane`elimdado|emuBeogradidane}udasvedo~improtivVojislava[e{eqa.Preovograzgovora
jasamseobratioadvokatuTatomiruLekovi}uzato{tosamznaodaonbraninekequdekojisuoptu`enizaratnezlo~ine,jersammisliodaonmo`eda
59
mipomognenekimsavetom.Biosamiznena|enkadamijeLekovi}rekaoda
trebaobaveznodarazgovaramsaha{kimistra`iteqima,jerakotoodbijem
da}ujabitioptu`enuHaguzajednosaGoranomSimovi}emzvanimTraqai
ZoranomLazovi}emzvanimLaza,zbognekogratnogzlo~inakojisenavodno
desiouCrkvinama.Pitaosamgakakoontozna,dalionradizaHa{kitribunal,na{tamijeonsamorekaodaobaveznoidemdadamizjavu.Posleovog
razgovoranisamvi{eimaokontaktesapredstavnicimaHa{kogtribunala.
UKragujevcu,28.februara2007.godine.Izjavudajemdobrovoqnoibezpritiska.Izjavuda[email protected]}.”
18. JankoLaki}jedaoizjavu,kojaje2.marta2007.godineoverenau^etvrtomop{tinskomsuduuBeogradupodIV Ov.br.3023/07.
“JaJanko(Vujadina)Laki},ro|en19.septembra1962.godineuZeliwu,
Op{tinaZvornik,RepublikaBosnaiHercrgovina,saprebivali{temuMalom Zvorniku, ul. Ribarska br. 5, sa paso{em broj: 4588388, JMBG
1909962183907, po nacionalnosti Srbin, veroispovest pravoslavna, dr`avqanstvoSrbijeiBosneiHercegovine,govorimsrpskijezik,nezaposlen,
prethodnozanimawekonobar,
Izjavqujem:
DomogprvogkontaktasapredstavnicimaTu`ila{tvado{lojeuleto
2003.godine,apo~elojetelefonskimpozivima.Vi{eputasuzvali,porodicamijeprenosiladametra`ineka`ena.Menijebilosumwivo,nisamznao
kobitomenemogaozvatinamojbroj.Jedanogdana,sredinomavgusta,jasam
sejavionatelefonkadajeta`enazvala.Onasepredstavilakaoprevodilac
MarinaVojvodi},ireklajedajekrajwetimistra`iteqa,YonatanHaris,
Englez,iIracYerald,nese}amseprezimena.Reklisuda`elesamnomda
razgovarajuonemilimdoga|ajimaizpro{lograta.Po{tosamjamislioda
senekozezaizmogokru`ewa,jasamtra`iodaseprekinetaveza,pa}emose
~utinakon15minuta.Itakojeura|eno.NazovemjasvastikuuBeogradu,kojaznaengleski,ika`emjojovebrojevekojesamuzeoodwih.Nakrajukrajeva,
bilojeverovatnotunekihpoziva,aliotkudba{izHagadamedirektnozovu.Ionajenazvalatebrojeveionisusejavilinatebrojeve.Eto,nakon1520minutanazvalisuitajrazgovorjei{aotako{tosuonitra`iliodmene
dasena|emo,reklisumi}emodo}iako`eliteuBeogradiliSarajevo,ali
akovimislitedavamanijebezbednodatudateizjavu,vimo`eteizabratizemquukojuvi`eliteu}iimi}emosveorganizovatidabistedaliizjavu.Ja
samtadaotprilikewimarekaodajaimammojudr`avu,janeverujemdajeto
takomogu}e,ondaakoonimenezovuja,rekoh,moramdavidim,dasekonsultujem.Nemogujatektakodapristanemnarazgovor.Kadasmozavr{ilitajrazgovor,jasjedimsa`enomika`emkomejasadadaseobratim.Daidemupoliciju,ispadamsamsebismije{an,jafakti~kiumojojdr`avinemamkomedase
obratim.
Onisuupornonastavilidazivkaju,ikadjemenidosadilojasamimrekao:’Uredu,jasene}uodlu~ivatinizakakvedrugezemqe,ja}udo}iuva{udr`avu,umojudr`avu’.Onika`u–pakakoto?Parekoh–jesuva{ekancelarijeuBeogradu,ipristaosamdado|emuulicuJevremaGruji}abroj11,
tusuimnekakvekancelarije,itusamdo{ao4.oktobra2003.godine.Rekao
60
samimtelefonomdajanikakvuizjavune}udati,akamolipotpisati.Oni
suopetinsistiralidasevidimo.Ikadasamtamodo{aobiojenaulazunekipolicajac,kojinasjepropustio,nijeni{tanipretresao.U|emgore,popeosamseupotkrovqe,jerjeto,~inimise,spratimo`dapotkrovqe.Vidimkosizidovi,sigurnosu,rekoh,navrhu.Ta`enajeiza{laprednas,prevodilac,jasamimaosvogprevodioca,nisamhteodapristanemdado|emdok
oninatonepristanu.Onika`udajetokr{ewewihovogStatuta,rekohja
ne}udado|em,{tamebriga,inakrajusupristali.Zna~i,nasdvojesmodo{li,popelisegore,utomtrenutkukadasmomiu{liisjelido{lasuta
dvaistra`iteqaiznekedrugeprostorije,alineznamodakle.Iondasu
onipo~eli.Jasamdo{aozato{tosamsepla{iodaoniimajunamerumenedahapse,padajanebihdo{aousituacijudaovana{apolicijaionido|udamepreddjetetomhapse,dasebrukamidamiporodicado`ivqavaneprijatnosti,jasamsamozatooti{ao.
Ikadasmodo{lionika`u,standardanuvod,prvoka`ukakosteputovali,ho}etelisok,ho}etelikaficu.Jasamodbiosve.Ondasuonipo~elipri~atikakosuse,eto,dogodilistravi~nizlo~ini,kakoovo,kakoono.Kadasam
jaugrabioprvupriliku,jasamwimarekaoovo{topi{eunovinama,jasam
pripadnikS^P,nepadaminapametsvamadapri~amnatemurataiukolikomislitedametopitate,jaodovogmomenta}utimimismozavr{ilirazgovor.Aako`elitedameuhapsite,akosamjane{tokriv,hajdebratelepo
uhapsite,anedamvam~astniza{ta.Ondasuoni}utaliminut-dva,itakose
nakonpolasatatajprvisusretzavr{io.Jaiza|emiodemku}i.Onika`uda
imje`ao{tosetotakozavr{ilo.Eto,tojebioprvisusret.
Zna~i,jasamrekaodane}udapri~amoratnimdoga|ajima.Prekopola
satasamsejazadr`ao,jasamwimarekao–qudi,daliviznate{tatra`ite
odjednogSrbina?Nesamozamene.Vitra`itedajabudemumojojku}iVuk
Brankovi},netrebamini{tadaqe.Samoumojojku}i.Rekaosamimidanematihparazakojebihsvedo~ioprotiv[e{eqa.
E,ondasuoninakonpardanaponovilipoziv,jaka`emne}udakontaktiram.Onisuinsistiralidatrebadasevidimo,daimajune{tova`no,jaka`emakojeva`norecitenatelefon,{tosemoramovi|ati.Reklisudanije
telefon,idaqesunavaqivaliikadamijedosadilokaoiprviput,jaka`em
–uredu,japaranemamakovamsedolaziizvolitedo|itekodmeneku}i.Takojeibilo.Bioje29.oktobar2003.Onisuprethodnidanistozvaliirekli
da}edo}iuSarajevoda}esleteti,pada}eseuputitikolimapremaZvorniku.Istosamimrekaodane}udatiizjavu,istosamimrekaodane`elim
razgovaratijedannaprematri,~etiriilipet,negosamojedannajedan.Do{lisuutrisata.Ondasmosemi,mojiprijateqi,organizovalidavidimo
{tajeto,kako}etoizgledati,pasmoposlaliosobukoja}eihdo~ekatiu
Zvorniku.Kadasudo{liuZvornikpredhotel’Drinu’,re~enomijedaihje
~etiriilipetutojekipi.Jasamrekaodamo`edado|eYonatan.Onisureklidajetodrasti~nokr{eweStatuta,jasamrekao–uredu,akovine}ete,
nemoratenikakoitelefonsamiskqu~io.Nakrajujedo{aosamYonatan.
Onisuprviu{li,ovadjevojkaionustan,jasamdo{aokasnije.Onmeni
ka`e–nemasmisla{tavimeniradite.Jaka`em–nijetoni{ta{tavina61
maradite,ovojeigra.E,ondajeondo{ao,tusmopo~elirazgovarati,usu{tini{taonnudi.Zaboraviosamre}i,kadasmobiliuBeogradudasuoni
menirekli,kadasamjaonorekaodajaradonudimsloboduza~ast,onisurekli–mi}emovamaizHa{kogtribunaladonetipapir,ukolikovipristanetedadateizjavuzaTu`ila{tvo,nakojem}episatidavasne}einemo`egonitiHa{kitribunal,bosanski,srbijanskiihrvatskisud,jersamjabioiu
Hrvatskojnarati{tu.Idemoredom.OnisumeniuBeograduovakorekli–
mismovasplaniraliupredmetuSlobodanaMilo{evi}a,alipo{toviodugovla~itekontaktsanama,odbijateputemtelefonadasena|emo,kakosam
ihjarazumeo,ne{tojepro{lo,tisvedoci,zakqu~enone{to,pajeotpao
SlobodanMilo{evi}.Esad,kadajeontudo{ao,razgovorseuglavnomsvodionatodabioninajradijeuzelituizjavu,adabionimenizauzvratobezbedilistatusza{ti}enogsvjedoka.Jasamtra`iodanemauvijawa,damora
do}iire}iotvoreno{ta`eli.E,ondajeonrekao–mi`elimovasuprocesuprotivVojislava[e{eqa,kaosvjedokaTu`ila{tva.Tojeumojojku}irekao,neuBeogradu.Jasamihpitaodamiobjasne{tatozna~iza{ti}enisvjedok.Eondasumireklidajetosvjedokpodza{titomUjediwenihnacija,pa
ukolikobimojaizjavabiladostakvalitetnaondabimimewaliidentitet,
selileuneketre}ezemqe,akojeprekookeanskatovredimilion,akojeneka
evropskaneka800-900hiqadadolara.Jasamrekaodane}udasvjedo~im,odbio
sam,ine}udaseselimizsvojezemqe.Rekaosamjawemu,dodu{e,onmenepitaorati{tuodetaqima,ni{tanisamgovorio,samosammurekao,dasambio
na5-6razli~itihlokacija.Svejaka`em,aliopetne}udavamadamizjavu.Rekaosamakobudemdavaoizjavu,da}ujesrpskojstrani..
Onjeopetrekaoukolikojadamizjavuioniprocijenedajetaizjavakvalitetna,tosutro{koviUjediwenihnacijakadatebeiporodicu{aqu,mewa{imeiprezime,takosamjarazumeoivitamonastavqate`iveti.
UBeogradunaprvomsastankusumireklida}eimeneoptu`itiakone
prihvatimdabudemwihovsaradnik,aakosara|ujem,onimigarantujudame
ne}egonitinikoizHaga,niizHrvatskeiBosneiHercegovine,vjerovatno
zato{toznajudasamjabiouratu.Jasamrekaoakosamjakriv,izvolitemeneuhapsiti.Jane}uniprotivkogadrugogdasequtim,jasambiouratu,ako
samjanapraviozlo~inviuhapsitemene.Janikadnisamprisustvovaonikakvomzlo~inu,janemoguizmi{qatini{ta.
JasamimaoidoksambiouHolandijidobijaotelefonskepoziveodwih.
Janisamwimahteodagovorimode{avawuizratani{ta,aonisusvakiput
natomeinsistirali.
Zna~i,jasamdvaputimaokontaktsawima,kakoseka`e,o~iuo~iiprilikomtihkontakatasamimaoose}ajdaonivr{epritisakpremameni.
Mojejemi{qewedajesvakitelefonskipozivpritisak,sobziromda
samjajasnorekaodane`elimdamevi{ezovu.Posebanvidpritiskaiucenebiojekadasurekli–akovinamadateizjavumi}emovamadonetipapiru
kojemstevibezbedni.Jasamtodo`iveoikaopretwuiposletogasamsegodinudanasklawaoikriopoBeogradu,nisamznaona~emusam.
Jasmatram,kadasamimprviputtelefonomrekaodane`elimswima
daimamnekekontakte,dasvakislede}ipozivprevazilaziuobi~ajenuupor62
nostnekogorgana,ipredstavqasredstvopritiskapremameni.
Iskrenodaka`em,jasamnakraju,prilikomzadwegrazgovora,bioba{
jasanirekaosamimdoslovceovako’Jasamcijelovrijemepristojanprema
vama,aviupornozoveteiakovamjejasnodajane}udadamizjavu.’Iondasam
rekao,nemojtevi{edavampadnenapametdamezovneteiuznemiravate.To
jebilokadajenazvaogospodinIvRoj.Akosamrekaodane}udatinikadnikakvuizjavu,ondamijewihovaupornostbilasmetwa.
Jazaobasusretaimamsvjedoka,nisami{aosam,i{lajemojasvastikakojajeprevodila,nijei{lasamokaomojprevodilac,ve}zato{tosam`elio
dapostojinekoko}eispri~atikakojebilo,dajanebihsutracrveniopred
svojimdjetetom.
Utokurazgovoranisamprimetiodajerazgovorsniman,alisamube|en
dajenegdjepostojalakamera.Jasamodku}edo{aosa~vrstimre{eweminameromdaneulazimupri~u,jersamznaoda}emepobjediti.Pretpostavqam
danasprammenevrhunskipolicajcisjede,iakou|emupri~ugotovoje,iono
{tojanebihrekaoonibinakrajuizvukliizmene.
E,kadjebiozakazanrazgovorumojojku}ijasamsamojimkumom,ovomdjevojkomisajo{dva~ovjeka,poku{aodautvrdimdokleoniho}edaidu.Samo
davidim{tasetodoga|a,tojemenibilanepoznanica,janisamimaopojma
izatojetotakoiteklo.Kadjeonodlaziotvrdiojedajezawihmojapri~a
dostadobra,iakojani{tanisampri~ao.Rekaojedasmatradadajawimamogupunopomo}i.Jasamsena{aou~udu,{tajatowimamogupomo}i,kadznam
daimni{tanisamrekao.
Tadasamimrekaodaikadbihpristaodasvjedo~imzawih,danebihdao
izjavudokbimojuporodicuiseliliodavde,imene.Svesamjatorekao.Ikad
suonioti{li,nazvalisujo{jednom,onka`enemo`esamdaodlu~i,negoda
postojivi{inivokojiodlu~ujeko}edobitistatusza{ti}enogsvjedoka.I
onisuposletogsusretajo{jednomzvalitelefonomipristalidanedamizjavudokneodvedumeneiporodicu.Rekaosamdamevi{enezovu,ne}udati
nikakvuizjavuinaglasiodamenemogukupitiniza{to.Slede}ipozivje
usledioumartu2004.godine,tadajezvaoIvRoj.Menisustatusza{ti}enog
svedokaponudilidrugiput,neznamzbog~egaiakoimjanisamdaonikakvu
izjavunitisamrekaodabihone~emmogaodasvedo~im,alismatramdasumi
prvonudilistatusza{ti}enogsvedokadamejednostavnonaterajudaimdam
nekuizjavukojubionimoglidaiskoristeprotivVojislava[e{eqa.Tojednadostaozbiqnaorganizacija...
Kadasuoniiza{liizku}e,slede}iputsuzvaliYonataniekipaiIv
Roj,iakosamimjarekaodamevi{enezovu.
Tojenavodnotajvi{inivookojemonpri~a.Posletogaumartujebio
jo{jedanpoziv,ukojemjezvaosamoIvRojkojimijerekaoda}esedr`ati
svetogdogovora,danijenikakavproblem,damiporodicuodmahprebaceHolandijuidaihtamozadr`emjesecdanajadamteizjave,iondasamjarekao
nemojtevi{edamezovete,mismozavr{ili,jane}udadamizjavu,ovojekraj
pri~e.Nemojtemevi{euznemiravati.Ondasamoti{aouFrancuskudapoku{amdanaosnovuovoga{tosuminapraviliobezbedimazil.Do{aosamu
Francusku,uFrancuskojnemasmje{taja,nisammogaodatra`imazil,imao
63
samdrugaricukoja`iviuDemBo{u,uHolandiji.Do|emkodweuDemBo{,
onaradiupoliciji,pomognemidana|emgdjejeazilcentar,odemnaaerodrom[ipo,onimidajukarte,jo{ihimam,besplatne.Wensinmeodvedeu
Terape,tojejednomalomjestonagranicisaWema~kom,ituostanemskoro
50dana,iizgubim20kila.E,kaddo|eteitra`iteazil,ondaonipitajuzbog
~egatra`iteazil.Ijaka`em,datra`imodUN-aazilzato{tosumeniUN
napravileprobleme,ika`emdasamimaodvakontaktasaistra`iteqima.
Onimenepitajukako,jaispri~am.
Trebaomijedokazdasambiosawima.Onneda,nedamiovajpapir.Ka`e,mitonemamo,mivamanemo`emodatipapir.Oniho}edauzemuodmene
izjavu,alipapirjetamosvetiwa.Izme|uostalog,kadasambionatomintervjuusatimpolicajcem,onjemenepitaokakvejatoproblemeimam.Rekaosam
damenipraviproblem~ovekkojijepripadnikSrpskeradikalnestranke,
kojipronosipri~udasamjapristaodabudemsvedokTu`ila{tva,{tojenaru{avalomojuglediugledmojeporodice.Onjeodmahpitaodalimenapada
Srpskaradikalnastranka.Rekaosam:’Negospodo,Srpskaradikalnastrankajedemokratskastranka,onanestojiizatihnapada,usvakojstranciimate
usijanihglavailudaka.’E,ondasamtajpapirdobiopredsamikraj,jedno6-7
putasumezvaliutomcentru.Prvuputmezovu,ipitaju{tajaimamzawih.
Jaka`em,janemamni{tazavas.Viimatezamene,trebatemidatipapirda
samsejadvaputasastaosavama,jerjazbogtogaimamproblema.Tekkadasam
murekaodajaimamjedanpapirkoji}umijewatiswimakomibudeovodao,
istidannakon15minutajeovofaksiraonapravnupomo}uizvr{nomcentru.Jasamseposlu`iotrikomirekaodajepapirkojiimamzawihdobrosakrivenuSrbiji.
Zna~idabidobioazilbiomijeneophodan,dokaz,papirodistra`iteqadasumekontaktirali,{tojeIvRojodbiodamida.Zanimqivojedami
jetadautelefonskomrazgovorurekaodasmosevideliuBeogradu,ajauBeogradunisamupoznaonikogstimimenomJasamobadvojicuqudivideo,{to
imamwihovevizit-karte,esadadaliseonipredstavqajupodraznimimenima,ko}etoznati,odwihsva{tamo`edaseo~ekuje.Jasamwimarekaoda
imampapirdajeDu{anVu~kovi}biopripadnikSrpskeradikalnestranke
uvrijemepo~iwenihzlo~ina.Znaosamdaimjetonajva`nije.Naravno,ovaj
papirnisammogaodaimdam,jeroninepostoji. IstogdanaIvRojjepotpisaodokumentukomejenavedenotodasuha{kiistra`iteqiimalidvasusretasamnom,alidasamobaputaodbiodadamizjavu,jersamsepla{iozasvoj
`ivoti`ivote~lanovasvojeporodice.Krivomije{tosunapisalisamo
delimi~nuistinu,{tonisunapisaliono{tosamimrekao,daminepadanapametdasvedo~improtivSrba.
Da,idoksampoku{avaodadobijemazil,Holan|anejeposebnozanimalodalistrahujemodSrpskeradikalnestranke.Rekaosamimdaodmenene
o~ekujudapqujemposvojojzemqinitipoSrpskojradikalnojstranciidanemamrazlogadastrahujemodstranke.Navelikomintervjuusaistra`iteqima,obja{wenomijedajeproceduradamisepridru`isuprugaisinprili~noduga.Nisamsmeodarizikujemdao~vrsnuioja~ajusumwemojihsugra|ana
idamiporodicaostaneneza{ti}ena,pasamseHolan|animazahvaliona
64
besplatnom boravku u azilu i posle dva meseca ponovo se vratio u Mali
Zvornik.Snestrpqewem~ekamdankada}eVojislav[e{eqdobitispisak
za{ti}enihsvedokaikada}ukona~nosveneverneTomeuveritiusvoju~estitost.Jamogure}idajanisamtra`ionikakvunadoknadu,nikakvunagodbu,
jasamseusvemuovomena{aozato{tosuonimenezvali,anejawih.
Stopostojanisamnikogzvao.Nakrajukrajeva,nakonmojeizjaveuBeogradudasampripadnikS^P-a,dane}udarazgovaramnatemurata,ne}uda
pomenemSrbinapredwima,nemaposlepri~eonagodbi.
Itoobe}awepapirakojim}emeza{tititiodHa{kogsuda,odsudova
BosneiHercegovineiHrvatskejebilovjerovatnodaseodobrovoqimda
krenemdapri~am,pretpostavqamdajeto.^imsumiponudilitajpapir..Mislim,svesedalologi~kizakqu~iti.Mojjeutisakdajewihovopostupawesa
mnompritisaknebilimenateralidagovorimono{towimaodgovara,odnosnodasvedo~improtivVojislava[e{eqa,jedinotakomogudaprotuma~imwihovuupornost,iakosamimstalnoponavqaodamevi{enezovu.Ovu
izjavudajemdobrovoqnoibezikakvogpritiska.UZemunu,24.januara2007.
godine.IzjavudaoJankoLaki}”.
Kwiga Jove Ostoji}a
Otomekakvejesveproblemeimaosaistra`iteqimaTu`ila{tva,Jovo
Ostoji}jenapisaokwigupodnazivom“Ha{kisvedok”.Najupe~tqivijidelovi kwige, u kojima je do detaqa opisano kako Tu`ila{tvo nedozvoqenim
sredstvimadolazidosvedokakojibimoralidasvedo~eprotivprof.drVojislava[e{eqa,citirajusekaosvojevrsnidokazdajeupitawuop{tepoznata~iwenica.
“Pro{lojenekolikodanaodSvetogIlije2002.godine.Bilajenedeqa
prepodne,oko11~asova.Danassenese}amza{to,aliseiznekograzloganisamdobroose}ao.Imaosamneko~udnoose}aweteskobe.Mimoobi~ajaopru`iosamsebionaotomanuirazmi{qaoosvemuisva~emu{tosede{avalo
posledwihgodina.[tosamdu`erazmi{qaobiosamsverazo~araniji.U
proteklihdesetgodina,godinapunihpromena,mnogosamseiemotivnoiduhovnoanga`ovaoiistro{io.Mnogestvarisampredvideoutoku1990-1995.
godine,pamesadainisumnogopoga|ale,alida}usesabojnogpoqavratiti
kaogubitnik,tonisamnikakomogaodaprihvatimniti}uikadaprihvatiti.
Jerkaokomandantsrpskihdobrovoqaca,nijednubitkunismoizgubiliniti
odhrvatskihusta{a,nitiodbalijapotpomognutihmuyahedinima.Danas,me|utim,vidimdasmopora`eni.
Posebnomijete{kopadaloto{toseSrpskaradikalnastrankaprema
menipona{alama}ehinski,kleve}u}imei{ire}ineistineomeniusamoj
stranci,strancikojojsam`rtvovaosve,kao{tosamto~inioizaOtaybinuimojnarod.Prihvatiosamsvela`imirnoipovukaoseizjavnogpoliti~kog`ivota.Morambitiiskren,potajnosamsenadaoda}emisezauvredei
la`ijednomizvinitiipozvatimenarazgovor.Na`alost,tonisuuradilii
jasamseposvetiopisawuiporodici.
Elem,poslepetgodinaratovawavratiosamseku}iisvojojporodici.
65
Danasneizgovaramovere~iseberadi,negoradionoga{tojepo~elodami
sede{avaodtogprepodneva.Zbogdoga|ajakoji}euslediti,umeniseprobudilapotrebadaseborimiratujemsam.Dasebranimistinomisamoistinom,bezi~ijepomo}i,auzvelikupodr{kumojeporodice,koja}estatiuzmene.Tako|esumepodr`avalaidvadrugarasaposlagdesamradio.Onizakojesammnogou~inio,odnosnoonolikokolikojebiloumojojmo}i,ne}esenikadaoglasiti,madasuznalidasenalazimute{kojsituaciji.Mo`dasuo~ekivalidaihmolim,padameopetodgurnumisle}idasuoniveliki,asvidrugimali.Alinekasveidesvojimtokom,~istasavestiistinamorajukad-tad
daisplivaju.
Sadaiovde,ovajmojzapis,kojijemojeautorizovanosvedo~ewe,predajem
kaoautorskidokument,nesamoistineipravderadi~itaocu,ve}iislednikuStohiju,komesamstaviodoznawada}ugaraskrinkati.Itonesamozbog
podmetnutog’zapisnika’,kojinisamhteodapotpi{em,ve},presvega,zbog
’intervjua’kojijevo|enmetodommanipulacije,podmetawaila`i,’inkvizitorskim’uterivawemu’iskazza{ti}enogsvedoka’.
Ali,damepri~anebiodvukladaleko,vra}amsenasampo~etakzbivawa.
Doksamle`ao,misliise}awasuminaviralipoputubrzanogfilma.
’[tamije?’,pitaosamse.Bo`e,pomozimi,progovoriosampoluglasnokadasevrataodsobeotvori{e.
–Jovo,hajdebrzo,zovute.
–Akomezove,Sne`o?
–OniizHaga.
–KakvogHaga,Sne`ana?
–BogamiizHolandije.Ka`imi{tadaodgovorim?Jesilituilinisi?
–Reciimdanisam.
–Jovo,ho}elitovaqati?
–Idiireciimda}usebrzovratiti,dasamoti{aou{ahklub.
Sne`ana,mojasupruga,vratilasedotelefona,reklaimgdesamivratilasedomene.
–[tasiimrekla?
–To{tosimirekao.
–Dobro.A{tasutiodgovorili?
–Zva}eteoko16~asova,ireklisudaseobaveznomora{javiti.
Ni{ta,javi}use,pa{tamiBogda.Nemam~egadasepla{im,nikakav
zlo~innisamuradio,nitija,nitidobrovoqcikojimasamkomandovao.Ko
zna{taho}e?Vide}emo.
Satisusporoprolazili,ubita~nosporo,kaodajenekozaustaviovreme,
panedaninapredninazad.Umenisesvekuvalo.Dobiosamvelikuvoquda
seborimzaistinu.Biosamspreman,akotreba,dapolo`imi`ivot,daseborimprotivtenemani,Ha{kogtribunala,kojinemilicegutaSrbe.
–Halo,dalijetoPrigrevica,Apatin,NineMarakovi}abroj7,stanJoveOstoji}a,~etni~kogvojvode.
–Da,jeste.Akojeto?
–OvdejeMilan,prevodilacistra`iteqaPaoloPastoreStohija(Pa66
olo Pastore Stocchi).JesteliviJovoOstoji}?
–Da,jasam,gospodinePaolo.
–Dobardan,misterOstoji}u.
–Dobardan.
–Tra`ilismovasdanas.Javilaseva{asupruga.Volitedaigrate{ah?
–Da,obo`avamdaigram{ah.Avi,gospodinePaolo?
–Onako.
–MisterOstoji}u,zovemvasizHa{kogtribunalai`eleobihdasevidimsavama,damidatejedanintervjuuBeograduuprostorijamaMe|unarodnogkrivi~nogsudauuliciJevremaGruji}abroj11.Datumrazgovorabiobi
naknadnoodre|en.Zatovreme}etedobijatipo150evranadan.
–GospodinePaoloPastore,meneli~notajva{sudneinteresujeinemamnamerudado|emuBeograddamevimaltretiratesakojekakvimva{im
pitawimaidatuboravim3-5dana.O~iglednostedobroupoznatisamojom
porodi~nomfinansijskomsituacijom,po{tominudite150evranadan.Meniva{novacapsolutnonijepotrebannitiga`elim.Ne}etemo}idamekupite,uzaludsetrudite.Imateviva{eigra~e,pasawimaigrajte,amene
ostavitenamiru.Jesmoliserazumeli?
–MisterOstoji}u,vimoratedado|etedadateintervju.
–Nemoramjani{taakone}u.
–Bi}eteprivedeni.
–Recimi:ko}etomenedaprivede?
–Policija.
–^ijapolicija?
–Va{a.
–Ho}etelividadatenalog?
–Ne.Nalog}edatiministarpravdeSrbijeVladanBati},pa}etebiti
privedeni.
–Ba{mebrigazava{egministraBati}a.
–Nijeonna{ministar,misterOstoji}u,negoRepublikeSrbije.
–GospodinePaolo,mogulidavaspitamjednustvarpadaprekinemorazgovor?
–Izvolite.
–Kojevasovlastiodameneimojuporodicuuznemiravateizastra{ujete?Kostevi,nakrajukrajeva?Otkudznamjesteliuop{teizTribunalaili
sesamotakopredstavqatedauterujetestrahposrpskimporodicamaidaih
telefonomsatimamaltretirate?Jase~udimsamsebiza{tovamnespustim
slu{alicu.To}uiu~initiovog~asa,akomineka`eteotkudvampodacio
meniikakostedo{lidomene.
–MisterOstoji}u,nemojtedaprekidaterazgovor.Nemogudavamka`em
otkudznamozavas,alizasadavisekotiratevisokouHa{komtribunalu.
–Kosekotiravisoko?
–Vi,misterOstoji}u.
–Naosnovu~ega?
–Tonemogudavamka`em.
–Molimte,Milane,ti{toprevodi{,recitomtvomPaoludanelupe67
tabilo{ta.
–Nebrinite.Jasvakuva{ure~prevedemdoslovce,buditesigurniuto.
Tojemojposaoizatosampla}en.
–Dobro,sadamurecitedajabezznawamojedr`ave,SRJ,imojerepublikeSrbije,nemamnameru,nitimipadanapamet,dasepojavimpredPaolom
PastoreomuBeogradu,aonnekapretipolicijomnekomedrugom.Akomeni
Ministarstvopravdenalo`idaseodazovemuzakazanovreme,kojeonoodredi,odazva}use,ali,akomioninepo{aqudopis,buditeube|enidanedolaziuobzirdasepojavimidamintervju.
–Okej,misterOstoji}u,obavesti}emoSRJ,aoni}eobavestitiMinistarstvoRepublikeSrbije.MimoramodaobavestimoMinistarstvoSRJ,a
oni}erazmotritidalitrebadaanga`ujuiMinistarstvopravdsSrbijejer
miuvekobave{tavamovi{uinstancu.
Takosezavr{iomojprvitelefonskikontaktsaha{kimistra`iteqem
PaolomPastoreomStohijem.
Iza{ao sam u dvori{te svoje ku}e, koja je, iako dotrajala, skromna i
sklonapadu,menibiladragajersamseuwojrodio.Uwojsamnau~ioprvekorake,izgovorioprvere~i,u~ioprvaslova,otacimajkasumeu~ilidase
znampravoslavnoprekrstiti,u~ilime{tajeBo`i},na{aslavaDimitrovdan,za\ur|evdansamsamajkomkitiokapiju,zaIvawdansampleovencei
stavqaoihnaku}u.Setiosamsedetiwstvaidanaizranemladosti.Se}awa
sunaviralakaonado{larekaibudilaumeninekusnagukakobihmogaoda
istrajem.Nasmejaosamsedubokoizsrcaidu{e.Setihsekadameupetomrazreduumaloneizbaci{eiz{kole,jersamnastavniciizgeografijerekaoda
graniceizme|una{ihrepublikanisuprividnenegodasustvarne.Dobihdobrebatine,aocamiodvedemilicijateubi{eBogauwemu.Govore}imuda
je~etnikidapripadanekojorganizacijizakojuonnikada~uonije.Onse
braniodanije,aoniudripopolupismenom~ovekukojijejedvaumeodase
potpi{e.Kadagadovedo{eku}i,onmesedepredaseitihomio~inskire~e
’Istuko{emepravaizdrava,majkuimkomunisti~ku,ati,mali,manisegranica,{tatizna{ogranicama,akonastavi{ubi}eitebeimene.Te{kaje
tobagra,sine,tisuve}zemquraspar~aliiuni{tili,ali}utiigledajdatu
{koluzavr{i{dane`ivi{bednokaoja.Upamtina{eobi~ajei~uvaj~ast,
asvedrugo,sine,do}i}esamoposebi.Meneovakoniusta{eni[vabeneistuko{ekadanaspohvata{egorenaBaniji1941.godine’.Setimsetihwegovihre~ipaminekajezaprostrujakrozcelotelo.Nisamniprimetiodase
nebonamrgodilo,izdaqinese~ulapotmulagrmqavina,takodanisamni~uo
kakomemojiuku}anizovu:’Ajdesad,{tajetuje.Idrugesmoneda}epregrmeliiovu}emo.Nijevaqdadajetebekona~none{toustra{ilo’.Ajamislim,
manemoguba{re}idanije.
Iskreno,nebojimsejernemamza{to,alimemu~ikojibiidiotmogao
tako{todarecitujepotomTribunalupaizme|uostalogrecitujeimoje
ime?Tomejemu~ilo,alito,verovatno,ne}unikadasaznati.Do{lojevremedaseme|usobnoprodajemoiizdajemo,do{lojevremekukavi~lukaibede,
sada’vranavranio~ivadi’.Jednidrugimaklipovepodme}emo.Samojeutomenajgore{to}eiskrenepatriotestradati,abelosvetski{qamzemquSr68
bijuvoditi.
–Jovo,za{tonepozove{Srpskuradikalnustrankuinepita{kakoda
postupi{?Oniqudiimajuiskustva,padatipomognudaposlenebudekasno.
–Ne}udazovemnikoga,naro~itonewih,kadasupoverovaliuhiqadu
glupostikojesuimdrugidojavqivali,aznajudanijeistina.Pazarposletogadaimsesadajaobra}am?Ne}u,pama{tadabude.Znamdanisamzlo~inac.
Ustvari,priznajemdajesam,akojezlo~inbranitisvojuzemquisvojnarod.
Aizgledadajedanastako.
–Dobro,kakoho}e{,ali...
–[ta’ali...’?Ostavimedarazmislim.OniizTribunalamene}eostavitinamiru.Uostalom,jajo{ineznamo~emuseradi.Sa~eka}emo,pa}emo
davidimo.Zatovreme}emoprekonekihqudiuraditidaVojo[e{eqi
strankasaznajuzaovajpoziv,pa}emovidetiwihovureakciju.Samosebojim
dajawihvi{einezanimam.
–Vaqaprobati–nijeodustajalaSne`ana.–Panijevragdasuba{sve
zaboravili{tasiuradiozastranku?Aakojesu,nekaimjena~ast.Ondasu
zaista...aliboqedaneka`em.Aondamibarodgovoriza{tojo{uvekglasamozawih?
–Kakoza{to?Nemogujadaglasamprotivsebe.Uwusamsveulo`io,i
titodobrozna{.Nemojmistareraneotvarati.Zna{damijo{nisupotpunozarasle.Joooj,suvi{esudubokedabitakoolakozarasle.Zatoihnediraj,
nekasveidesvojimtokom.Ipak,mislimdajenajboqe,ilidabibilonajboqe,daode{doBeograda,atikakoho}e{.
–Ne,nedolaziuobzir.Sne`ana,samodasene{todogovorimo,zajedno
sadecom:zasadaoovomenikomenire~i,aposlekako}ebiti–vide}emo.Je
lidogovoreno?–Dogovorenoje.Sigurno.Nikadtenisamostavila,uveksam
bilauztebe,asadapogotovu.Nau~iositidasebori{idapobe|uje{.Sve
bitkesutvojepobede.Verujemda}e{isadadapobedi{.Kadapomislim,mo`dasiupravu{tone}e{dazove{SRS.Kadaboqepomislim,iwihsidobionaborbenompoqu~asti;wimanovac,atebijepripalo~astipo{tewe.
Sa~uvaosiobraz,pateidanassvicene.Nisuuspelidatinanesuzlo,negosi
sadaja~inegoikada,atoihmo`daiboli.Ko}esvetopovezatiiznatiJovo?Samoznamdasmojaidecauztebeiimamotudvojicuprijateqasaposla.
ImamoinekolikoprijateqauBeogradu.Nemojse`uriti,trebastatina
loptu.
–Dobro.Mo`dajevremenajboqisavetnik.Ovojesvenenadanoibrzo
do{lo,sveizgledabezikakveosnove.Svisumisadaputevislepisamoonaj
kojivodipremaporodicije{iromotvoren.
20. avgust 2002. godine
Telefonjezazvonio.Javiosamse.
–Halo,izvolite.DobilistestanJoveOstoji}a.
–OvdeMilanizHaga.
–Dobro.Recite{taho}ete.
–Trebavasistra`iteq.Paoloho}edarazgovarasavama,aja}udaprevodim.Razgovor}ebitikratak.
–Ureduje.Ka`ite.
69
–MisterOstoji}u,mismoobavilirazgovorsaMinistarstvompravde
SRJ,anesaMinistarstvomSrbije,ioni}eVamauru~itiwihovdopis,ami
}emona{poslati,takoda}ebitisveuredu.Udopisu}evambitinazna~enoza{tovaspozivamo.Ono{tostezahtevali,mismovamispunili.Sadase
sarazlogomnadamoda}eteseiviodazvatiido}inarazgovor,uvremekoje
Vambudemozakazali.Ukolikovasnepustesaposla,mo`eteseobratitinamadamireagujemoprekoMinistarstvapravdeSRJ,prekoministrapravde
drSaveMarkovi}a.MisterOstoji}u,jelisadasveuredu?
–Neznam{tadaodgovorimdokmenekontaktiraMinistarstvopravde
SRJiliRSinedobijemzvani~andopis.Vistezamenenelegitimni.Samo
obi~niprovokatori...Daseneponavqam.Tosamvamve}rekaouprethodnom
razgovoru.
–Buditeube|enida}ebitisveureduimivaso~ekujemo.Nadamsedane}etesebidopustitidabudeteprivedeniidauzbu|ujete{irujavnostiuznemiravateva{uokolinu.Garantujemovamda}etesenakonintervjuavratiti
va{ojporodici.
–Jasamsvojerekao,gospodinePaolo,iodtoganeodustajem.
–Dobro.Razumemose.Sada}emoprekinutirazgovor.
15. septembar 2002. godine
Telefonjezazvonio.JaviosamseiprepoznaoglasprevodiocaMilana.
–Halo.OvdeHag,kancelarijaistra`iteqaPaolaPastoreaStohija.Je
litomisterJovoOstoji}?
–Jeste,jasam.Izvolite.
–DalistedobilipozividopisodMinistarstvapravdeSRJiodnas?
–Dobiosamijedanidrugiza19.9.2002.godinesapo~etkomu9~asovau
Beogradu,ulicaJevremaGruji}abroj11.
–MisterOstoji}u,mivas~ekamo.Smatramodadolaziteidane}ebiti
problema.Kao{tostevideliizdopisaijednogidrugog,mi`elimodasvedo~iteprotivbiv{egpredsednikaSRJSlobodanaMilo{evi}a.
–Dobro,dolazim.Alijaowemuneznamamaba{ni{ta.
–Nijeva`no.Do|itedapopri~amo.Tajrazgovor}etrajati3-5dana.
–Dobro,daprekinemogospodinePaolo,dolazimuzakazanovreme.
Sadanisamimaokud.Ministarstvopravdemeobavezalodasepojavim,
dadamizjavu,ujednomeobavezuju}ida~uvamdr`avneivojnetajne.Odavawe
istihjekrivi~nodelopo~lanovima129i224Krivi~nogzakonaSRJugoslavijeipropisanajekaznazatvora.
Ujednosenapomiwedasvetro{kovesnosiHa{kitribunal.
NazvaosamjednogprijateqauApatinuipoveriomuse.Znaosamda}e
onalarmiratiSrpskuradikalnustranku,madamijetvrdoobe}aodane}enikomedaka`enire~i.Ve}samo~ekivaodamenazovekadamisejavio.Bioje
savusplahiran.
–Nemojdaide{.Sakrijsekodmene.
–Ne}udasekrijem.Nemamrazloga.
–Imaotirazloganeimao,sawimanemaigre.
–Manisadtoinikomnegovori,pa{tabude.
Sutradan,oko15~asova,zazvoniojetelefon.Opetsejaviomojprijateq
70
izApatina.Govoriojetiho,skorone~ujno.
–Jesiliti?
–Jasam,pobogu.[tasedesilo?
–ZvaosamBeograd.
–A{tosizvaobezmogznawaikogasizvao?
–Zvaosamgore.
–Gdegore?
–USRSiporukastigladoglavnog.
–I,dobro...Kakavjeodgovor?
–Boqedatineka`em.Razo~ara}e{sejo{vi{e.
–Za{todasejarazo~aramkadasamtirekaodatodr`i{utajnosti,ati
br`eboqedaobavesti{bilokoga?
–Nijetoba{bilokoga.Negojeodgovortakavdase~ovekubije.
–Dobro,ho}e{likona~nodaka`e{{tasutirekli?
–Hajdedatika`em.Reklisudasespre~i{,daneide{uTribunalpo
bilokojucenu.Idasespre~i{nabilokojina~in,adasesredstvanebiraju.
–Ajde,nepri~aj!Nisuba{takoodgovorili.
–Majesu.Tojewegovodgovor,glavnog,ijasamostaobezre~i.Totijetako...Doktreba{,boleteramenaodtap{awa,akadtebionitrebaju,gubei
snaguiveli~inui,jednostavno,prepu{tajutesudbini,pakakozavr{i{.
–Zna~itojeto.
–Da,drugar.Tojeto.Snalazisekakozna{,ajabihtipreporu~iodaizbegne{odlazakkakozna{iume{.
–Eh,daizbegnem.Nakrajukrajeva,od~egabihbe`ao.Idemdavidim{ta
ho}eitojeto.Nego,zaboravihdatepitam:kadasidobiotajodgovor,{tasi
tiodgovorionato?
–Glasnoni{ta,ausebisamrekao:’Iditipagaspre~iakoima{petqu,ajasamsvojeobavio’.Izarekaosamsedavi{ene}udakontaktiram
onegore.
–Dobro,dobro...Svejeuredu.Samoumojeimenemojvi{enikaddauradi{takone{tokao{tosisadauradio.Uostalom,ijasampomalokriv,nisamtisesmeopoveriti.Ali,tovi{enijebitno.
Opetseumeneuvu~enekinemir.Pazarjemogu}edasuba{takoodgovorili?Prostonemogudaverujem!O~emuseturadi?[tajeposredi?–razmi{qaosam,alinisammogaodado|emdozakqu~ka.Alisadasambarznaoda
uborbuidemsambezikakvepodr{kesemsvojeporodice.Lomiosamsekako
dapostupim.Dalidauzvratimnegda{wiudarackojimejete{kopotresao?
Ako`elimdaserevan{iram,sadajeizuzetnaprilika.Ali,zatotrebaizuzetnasnaga,bar{tosemeneti~e.Vide}ukasnije,pa}useodlu~iti.Alikakodasesvetimkadanikoodmojihnikadanijebiocinkaro{iprodanadu{a.
MojistarinavrdedovituklisusesaTurcimaiponosnosuginuli,pazarwihovpotomaksadadauradiglupostibudeneiskrenineveran.’Ne}emo}i’,mrmqaosampoluglasno.’Ne}e{tibitiizrod.Glavugoreiborise.Onojesadatvojaborba–bezskupova,`alopojkiiispra}aja.Ide{sampadoklestigne{i{tatiBogda’.
71
Satimmislimasam18.9.2002.godineoti{aozaBeograd.Preno}iosam
kodsinovcaZoranaisinovkeMilke.Nisamimni{tapri~ao,jernisam`eleodaihoptere}ujemsvojimproblemima.
No}jebiladugaidosadna.GledaosamTV,aliuzalud.Sannao~ine}epa
ne}e.Razmi{qaosamosutra{wemdanumalomirnije.Ose}aosamdamene
zovuzbogMilo{evi}a.Alikakvajeondaprevaraupitawu?Jer,biosamsiguran,iakonisammogaodaserazaberemo~emujere~,daseonekojprevarii
podmetawuradi.Wihovdopisnisamispu{taoizruku.^itaosamgapokozna
kojiput,presavijao,vra}aoukoveratiopetgavadio,paizpo~etka.Bo`e,
{talisumiskuvali?Kakvalijetoka{aiho}ulijemo}iprogutati?Usvoj
mucipo~eosamdasesmejemnaglas.Kakavlijeza~inka{i,mojJovane–alevaquta,biber,so,paopetqutadoma}apaprika.A{taakomijo{izme{aju
onumeksi~ku,miliBo`e...Ala}ebitipapreno!Neznamputa,neznamstaze
svudgokamennogegazepoTribunalu.
19. septembar 2002. godine
Jutro.
Ki{ajelaganopadala.Nekasitnaidosadna.Zorando|eudnevniboravak.
–Padobro,strikane,tinikakonisispavao.[tatije?
–Nijemini{ta.Idemnanekusednicupasammalouznemiren.
–[tajetotolikova`nodatiokanesklopi?
–Mani{ta,sinov~e.[tomawezna{boqeje,ajasadmoramdaidem.Sednicajezakazanaza9~asova,asadaje7.30~asova.
–Ne`urise.Ja}udateprebacimautom.Tvojejedaka`e{samogde.
–Ej,sinovac...Tonedolaziuobzir.Izodre|enihrazloganemo`e{sa
mnom.
–Dobro.Kakoka`e{.
Stigaosamta~nou9~asovanakapijupredstavni{tvaTribunala.
Stra`arobezbe|ewamejezaustavioizatra`ioli~nukartu.
–Ostoji}u,kogaviovdetrebate?–pitaomeje,odmeravaju}imeodglave
dopete,svojimsitnim,hladnimpogledomkaodaje`eleodamepogledaiznutrakaoispoqa.
–Imamzakazanokodgospodinaistra`iteqaPaolaStohija.
–Ojes,jes.Oprostite,samodaganazovem.
Napoziviizmewenihparre~i,kapijaseotvori.
Krenuhnizmalupadinupremazgradi.Navratimajestajao~oveksredwegrasta,veomarazvijen.Mi{i}isusenaziraliispoddobrozategnuteode}e.U~inilomisedanosilakigrudnipancir.
–Poma`eBog,gospodine.
]utaojeinijesepomerao.Odmeriosamgaodglavedopete.Nijemidao
dau|emuzgradu.Tra`ioje,pokretima,dapodignemruke,damepretreseda
nemamnekooru`je.Odbiosamdapodignemruke,poku{aojejo{jednom.Odgurnuosamgaiviknuo’Neprilazi!’.Videosamdamewaboju.Utommomentu
navratimasepojavimladalepaplavu{a.
–VistemisterOstoji}?
–Da,jesam.
72
Obratilaseuqudno:
–Moratedadopustitedavaspretresu.Takavjeovdeku}niredimorate
gapo{tovati.Nemojtepravitiproblemebi}eboqezavas.Vassvakakomorajupretresti.
Nemamni{taprotiv,alidamiprevr}eyepove–ne}emo}i.Nakrajusmo
na{lire{ewe,sakoimantili{lisutamogdesepregledajutorbe,aispitiva~emjeutvr|enodakodsebenemamni{ta.
Mladadama,prevodilac,odvelamejenaspratujednukancelarijugdesam
malopri~ekao.UbrzosepojavioPaoloStohi.
–Stigliste.–wegovere~iprevodilajemladadama.
–Da,stigaosam.Jestelisadazadovoqni?Ok!Kakone!Super.Boqetakonegodavashvatamoiprivodimo.
–Akojetako,ondasmore{iliprviproblem.Zadruge}emodavidimo.
–MisterOstoji}u,mo`etelidamesa~ekateparminuta?Moramdase
javimuHagpova{empitawu.
–Da,kakodane...Samoviizvolite.
Zatovremepauze,prevodilacmijepraviodru{tvo.
Brzosamjeupitao:
–Kakotijeime?
–Tozavasnijebitnoinisteviovdedameneispitujete.
–JesiliSrpkiwa,kadsitakolepa?
Onamepogleda,nasmejasei`ustroodgovori:
–Tonijebitno.
–Mo`dajebitno.
–Reklasamdanije.
–Dobro.Akakavjeovajistra`iteq?
–Ho}etelivimeneostavitinamiru?Jedvasamposaodobila.Zarviho}etedagaizgubim?–odbrusionaiqutitonapustiprostoriju.
VratilasesaPaolomijednimvisokim~ovekom.Popona{awuiizgledu,li~iomijenaNemca.Prilazilisukmeni,aonaimjene{toobja{wavalanate~nomengleskom.Stigo{edomeneionaponovopredstaviPaola,a
drugigospodinsepredstavi–UrlihMusemajer.
–Menezanimaiva{eime,avine}etedasepredstavite.
–Tonijebitno.Reagovaojeistra`iteq.
–Ovde,izgleda,ni{tanijebitno,osim{tosamjastigaonavreme.Sve
drugojeneva`no.
–Recimodajetako.OdgovoriPaolo.
–Idemo.
–Gdeidemo?
–Dazapo~nemosaradom.
Krenuosamzawima.U{lismoujednumaluprostoriju.Prozori,kaoi
plakarisvejebiloozna~enotrakama,ustvariulepqeni.Okretaosamselevo-desno.Ni{taupadqivoutommalomsobi~ku.Bilasudvaradnastola:jedanpostavqenparalelnosaplakarima,sadesnestraneprostorije,iizastolanalazilesusedvestolice.Drugistojebioparalelansaprozoromgledanopravoodvratainawemusenalaziokompjuter,aizastolajednastolica
73
zasedewe.Utommalomsku~enomprostoruumalomkvadratuslobodnogprostoranalazilaseplasti~nastolica,neba{udobnau{to}useubrzoiuveriti,anazidulevoodvratanegdeuvisiniplafonanalazioseklimaure|aj.
–Izvolitesesti,misterOstoji}.
–Hvalavam.
–Kakosteputovali?
–Usu{tinidobro.
–Kadstestigli?
–Ju~e.
–Ukolikosati?
–Pazarjetobitno.
–Mo`dajeste.
–Stigaosamoko22~asa.
–Gdestespavali?
–Kodmojihro|aka.
–Viditekakolepoviijarazgovaramo?
–Zasadanemapotrebedadruga~ijerazgovaramo.
–Dragomijedaimamprijateqakao{tostevi.Zaistamijedrago.
–[tavamjedrago?
–Dasmoprijateqi.
–Kakomo`emobitiprijateqikadavasprviputvidim?
–Tonijebitno.Mismoprijateqijerimamozajedni~kogneprijateqa.
–Mogulijaznatitogzajedni~kogneprijateqa?Imalionsvojeimei
prezime?
–Ima.TojeVojislav[e{eq.
–[tastetorekli?
–RekaosamVojislav[e{eq.Sveznam{tasuvamuradiliizSRS,kako
stepro{liustranci.
–Kadznate,ispri~ajtemi.
PaoloPastoreStohiotpo~esvojupri~u.Gledaosamgasapodozrewem.
Istog~asasamgaomrznuo.Videosamodmahsakimimamposla–sapodmuklimiopasnimtipom`eqnimzla,jerodzlajebioisatkan.Zaigraojeu
startunakartusrpskenesloge.Bacaojekostme|unaskaodasmogladnipsi,
pakoprvidooglodanekosti.Pri~aojedetaqnoosvemu:kakosamdo{aou
stranku,{tasamsveradioi,nakraju,kakosamoklevetanoti{aoizstranke.
Grizaosamsvojudowuusnu.Zna~iupitawuje[e{eq,aneMilo{evi}.
–Zatosmatramdasmoprijateqi.–zavr{ionpri~u.–Recitemijeliovo
ta~no{tosamvamispri~ao?
–Jeste,ta~noje,alitonijeva{problem.[tasevasti~emojodnossabilokim?Tojemojaprivatnasgvar.[toseviutopetqate,gospodinePaolo?
–Pakako{to?Ja`elimdaza{titimsvogprijateqaisaradnika.Viste
oddanaspodna{omza{titom.
–Pod~ijomza{titom?
–Ha{kogtribunala.
–AkadseTribunalugasi,pod~ijom}uondaza{titombiti?Ma,kogato,
gospodine,vu~etezanosila`etedokpqujetepojednomodnajhrabrijihda74
nassrpskihsinova,drVojislavu[e{equ?Jestelivisvesni{tapri~ate?
Poku{avatemenedaobmanete.Jestelimezatozvali?
–Ne,misterOstoji}u,samodaVamka`em...
–[tatimenidaka`e{?Nemojvi{edameprekida{.Dokbudetrajao
ovajrazgovor,datovi{enisiu~inio,idamevi{enisinazvaosvojimprijateqem.Kakavsimitiprijatsq?IztvojeItalijesudoletaliavionii
bombardovalimojuSrbiju,mojuOtaybinu.[tadatipri~amkadainezna{
{tajeOtaybina?!Nemojtevi{edamela`ete.Viste,gospodine,la`ov.I
tote`akla`ov.PoslalistemipozivzaMilo{evi}a,apoku{avatedazavaditemenei[e{eqa.OcrwujeteSrpskuradikalnustrankuiSrpskidobrovoqa~kipokret.
–MisterOstoji}u,mogulidaka`emne{to?
–Nemo`e{.Ne}udateslu{am,brukoisramotobelosvetska.
–Pauza.
–Kakvapauza?Neda{menidapri~am.Pri~a}e{tividim{ta.Samo
damijeznatikotijeovdesvetotakolepoodrecitovao.
–MisterOstoji}u–pauza.
–Dobro,nekatibude.
Prevoditeqkamijepri{laiupitala:
–[ta}etezadoru~ak?
–[toiostali.
–Zna~iburekijogurt?
–Mo`e,nijeproblem.Stajaosamnaterasiiposmatraookolinukadami
pri|eUrlihmalopotomiprevoditeqka.
–Posmatrategrad,leppogled.
–Da.
–Znate,Ostoji}u,ovajpogledmepodse}anaBudim.Nedavnosambiou
Ma|arskoj.
–Kakodavasnepodse}a,kadasuBudimgradiliSrbikaoiovoovde.
–Kakomislite:Srbi?
–Jednostavno.GrogradasuizgradiliSrbi,naro~itousredwemvekukadasusepovla~iliispredTurakainaseqavalinenaseqeneipustedelove
Austrijskecarevine.Obi~nosui{liupravcugdesuve}`iveliSrbi.GospodineUrlih,dugajetopri~a.
–Vidite,prviput~ujemdasuSrbigradiligradoveuMa|arskojiUgarskoj.
–Nastavqamo–~uoseglasPaola.
Svakojezauzeosvojemesto.
–Mo`emodakrenemo.
–[tosemeneti~e,mo`e.
–Uredu.Vistero|eniuPrigrevici3.1.1952.godine?
–Jesam.
–OdocaAlekseimajkeEvice,ro|eneVujaklija-Guzi}?
–Da,ta~noje.
–Isada`iviteuPrigrevici,ul.NineMarakovi}a7?O`eweniste
Sne`anom,devoja~koMarkovi}?
75
–Da.
–Imatedvojedece–}erkuisinaiunuku?
–Da,ta~noje.
–ZaposlenisteuSOApatin?
–Da,ta~noje.
–Suprugavamjenezaposlena,kaoideca?
–Da,ta~noje.
–Samiradite?
–Da.
–Raditenamestumati~ara?
–Da.
–Sadadavaspitamsakolikostedobrovoqacanajvi{ekomandovali.
–Nisamihbrojaorecimo15hiqada.
–Jel’ihbilotoliko?
–Bilojeivi{e.
–Kolikostevinajvi{eodvelinafront?
–[esthiqada.
–[tajebilautomeuloga[e{eqeva?
–Pomomznawu,nikakva.
–Kakoto?Miimamodruga~ijeinformacije.
–Akoimatedrugeinformacije,{tostemepozvali?Kontaktirajteonogakovamjedaotakveinformacije,ajadaidemku}i.
–Recitemikakosteodlazilinarati{te?
–Autobusima.
–Kojedavaoautobuse?
–Niko.Autobusisupla}eni.
–Kojedaonovac?
–Narod.Svakopomalo.
–ASrpskaradikalnastranka?
–Ne.Otkudwojutovremenovac,izgledadastevizasveinformisani
samoumnogomenakrivo,odnosnopogre{no.
–Jesteliimalizarobqenika?
–Jesmo,naKupresu.Svisupreba~enizaKnin,gdeihjesveoslobodiobiciklista.
–Kojebiciklista?
–Pani}.
–Oda.Okej.Okej.
–Jestelikogastreqali?
–Nismonikoga.Viizgledaprovocirate.
–Tomijeposao.
–Ondanastavite.
–[tavamjerekao[e{eqkadanistestreqalizarobqenike,negosu
oslobo|eni?
–Otkudznam{tajerekao?Nisam~ovekanivideoni~uo.
–^udimedava{empretpostavqenomnistejavili.
–Nije[e{eqbiopredpostavqeninamanafrontu.Nafrontusuglav76
nure~vodilevojnestare{ineVojskeRepublikeSrpske,auKrajinistare{ineVojskeSrpskeKrajine.Ikakvesadatuvezeima[e{eq?Kud’ stese
okomilinawega?
–Zaista~udno.OniSRSpoku{alisudavasuni{te,avisadabranite
[e{eqaiSRS.
–GospodinePaolo,nebranimjanikoga,govorimsamoistinu.Zbog~ega
ho}etedajala`em.Kakodaka`emdaje[e{eqratovaokadanije.Onakovisokikrupannebisedugonanosioglave,amenise~inidaisadaimatezaciq
dagaskratitezaglavu.Ja,kaoSrbin,spremansamdaseborimzaVojislava
[e{eqa.
–Drugisuovdedruga~ijepri~aliodvas.
–[tasudrugigovorili,tomeneneinteresujeinebihvoleoznatiko
su.Mo`dajeboqe.Ne}usatimdaseoptere}ujem.
–Dalistevibilianga`ovaniuBarawi?
–Jesam.
–Kolikodugo?
–Dostadugo,odpo~etkadokrajaratauBarawi.
–Kojebioglavni~etni~kikomandantzaVojvodinu?
–Tozaistaneznam.
–ZnatelikojeosnovaoDunavskudiviziju,mislim~etni~ku?
–[tajevama?Zarjetakone{topostojalo?Mo`dauma{tarijamaipri~i.Jazatakvo{toneznam.
–Dobro.ApoznajetelivivojvoduZdravkaAbramovi}aizSombora?
–Poznajem.Itojakodobro.
–Za{tovasdvojicanisteudobrimodnosima?
–Nijeta~nodanismoudobrimodnosima.
–Kakvajewegovaulogabilaudobrovoqa~komi~etni~kompokretu?
–Nikakva.Biojemarginalnali~nostusvemutome.Vi{ejebiopoliti~kianga`ovan.
–Ispadedastevisvesamiradili.
–Tonisamrekao.Vimipostavqatenepovezanapitawa.
–Naprimer,jesteliimalikomandirebataqona,~eta,mawihformacija,itd?
–Jesam.
–Znateliwihovaimena?
–Znam.
–Molimvasdanamihpa`qivonabrojitesaadresomstanovawa.
– Mo`e, pi{ite: Ra{eta Milan iz Prigrevice, Ilija Ra|enovi} iz
Apatina,KalawizApatina.
–Dobro.Agdesuonisada?
–Sahrawenisu.Svisupoginuli,gospodinePaolo.Mrtvisu,kaoijo{
mnogidrugikomandanti.Naprimer,BogoizKqaji}eva,itd.
–Kodvassusviispravniilimrtvi.Imaliiko`iv?
–Ima.
–Kojetaj?
–ImaJovoOstoji}.
77
–Pauza,molimpauza.
Di`eseinapustiprostoriju.
–Mogulijane{todavaspitam,akonisteumorni?
–Mo`e,gospodineUrlih.
–Za{tosteviidobrovoqcii{lidaratujete?
–Na{eporeklojeiztihkrajeva.Znaju}idasuHrvatiimuslimanigenocidannarod,oti{lismosamoorganizovanidapomognemona{imro|acima.Morateznati,gospodineUrlih,dasu1914.godinemuslimanistra{nomu~iliiubijaliSrbe,istokaoi1941.godine,atosuradileiusta{e1941-1945.
godineuzblagoslovVatikana.Nemasrpskeku}eutimkrajevima,anaro~ito
od1941.godinedanekonijeubijenilizaklan.Amismopotomcionihnedoklanih.Oti{lismodaspre~imogenocid,dasenebiponovila1941.godina.
Mislimdastesatimupoznati.
–Jestelisilovaliiubijalicivile?
–Zabogane.Kakotakone{tomo`eteidapomislite,gospodineUrlih?
–Samopitamdavidimreakciju.
–Dalijeuva{imjedinicamabilomrtvih?
–Jeste,biloje.
–Velikibroj?
–Ne,alibiloje.Menesvakasmrtboli.
–Sasvimnormalno,`aovamje.[tamisliteoKarayi}uiMladi}u?
–PraviSrbi.Dabogdaihnikadaneprona{li.Onisuponossvakog~estitogSrbinaisrpskognaroda,aneovebagrei{qamakojineznajuni{ta
rade.
–Kakomislite:neznaju{tarade?
–Tako{toneznaju.
Istra`iteqsevratio.O~iglednojebilodasemaloosve`ioismirio.
ObratioseUrlihu.
–Vistemalorazgovarali?Mogulidazapi{emo~emustepri~ali?
–Mo`e–O~iglednojeodgovorioUlrih,jerjeistra`iteqPaolokucao,
aovajmujepri~ao.
–MisterOstoji}u,mo`emonastaviti.Recitemi,daliste~lanSrpskog
~etni~kogpokreta~ijijeosniva~Vojislav[e{eq?
–Tajpokretnijepostojao–odgovoriosamfiksiraju}igapravouo~i.
Onjenatoizvadioprvebrojeve’VelikeSrbije’istavioihispredmene.
’Ipaksuosvemuobave{teni’,pomisliosamusebi.Koliovosvedostavqai
kakvihlinassveima?
–Kakonema?Ovdepi{edaima?
–Nismosedobrorazumeli.Ka`emdasadanepostojitajpokret.PostojeDrugi,alitonemavezesa[e{eqem.
–Jasamvasjasnopitao:jesteli~lanSrpskog~etni~kogpokreta?
–GospodinePaolo,nisam~lannijednogpokretainijednestranke.Bio
sam~lanSrpskog~etni~kogpokretadokjepostojao,i~lanSrpskeradikalnestrankedo1996.godine.Odtadanisamniujednojstrancinitiubilokom
pokretu.Nebavimseaktivnopolitikom,negoonakozasvojudu{u.Ono{to
meinteresujepratim,{tone–ne.
78
–Zakogaglasate?
–Tonijeva{abriga,aliakovasinteresuje–zaSrpskuradikalnustranku.
–Za{toglasatezawih?Kolikosuvamzlananeli,aviidaqecenitei
SRSi[e{eqa?
–Vi,Paolo,opetpo~iwetenalivativodunava{uvodenicuipoku{avatene{to{tojenemogu}e.
–Dobro.PoznajeteliAcuStefanovi}aizS^PiSRS?Zatim,poznajeteliBranislavaVaki}a?ZnateliQubi{u?Dalijetova{aqudina,dobar~ovek.Ukojimsuonisadastrankama?
–Poznajemsvutrojicu,akojedobar,akolo{o~iglednoviznate.Zato
nasSrbetakodelite.Jasam,povama,verovatnolo{Srbin.Otkudjaznamgde
jeQubi{a?Nisamga~uonivideoosamgodina.BranislavaBaki}a,isto,a
AcusamvideonaTV-u.Onjesava{impulenomBati}em,ministrompravde
Srbije.Svevitoboqeznate,alivamtrebadajatoka`em,madajenekove}
rekao.Ali,{tojesigurno,sigurno.
–Kojeutovremejo{biona~elupokretaistranke?
–Otkudznam.
–PoznajeteliMajuGojkovi}iSlavoqubaJovanovi}a?
–Poznajem.
–Kakvajewihovaulogabilausvemutome?
–Kakveviulogegawate?Pozovitewih,paihpitajtezawihoveuloge.
Neznamnakakveulogemislite.
–Mislimokopokretaistranke?
–Pitajtewih.
–Kakoneznateni{taoJovanovi}u,abiojepredsednikokru`nogodboraSRS?
–Menisadnijejasnoo~emupri~amo.OS^PiliSRS?Visteto,gospodinePaolo,sveizme{ali.Iliimatenamerudamezbunite,padamivr{qatepoglavikakoho}ete.Iti,iovajNemacUrlih.[taho}ete–pitajtekonkretno.Nemojtedazaobilazite.Akosamrekaodaneznam{tajeradioJovanovi},tojemojeposledwe,jer~ovekaslaboipoznajem.Jasambionarati{tu
iotkudmoguznati{tajekoradiouSrbiji.Vamaizgledane{tonijedobro
ilisepravitedane~ujete.
–MisterOstoji}u,nemojtedamevre|ate,jerjaimamidrugemetodeza
razgovorkojeimampravodaprimenim,jersamdobiosaglasnostva{eVlade.
–Kakvesuvamtemetode?Voleobihznati,gospodinePaolo.Vistezaistabolesni.Akosadaza}utim,amo`dabimitobiloinajboqe,pocenu`ivotane}uvi{enire~izustiti.Mo`etemese}i,o~ivaditi,raditi{taho}ete,bi}evamuzalud.Kadsamspomenuoo~i,se}ateliseispovestijednogfa{isti~kogtalijanskogpukovnikaiz1942.godinekojijeratovaousrpskojLici.Kadasumuusta{edonelepunekorpesrpskiho~iju,onmisliodasuo~i{}ene{koqke,austa{amuka`edasutodvehiqadesrpskiho~ijuidamuto
poklawaju.Mo`daiviimatenamerudavaditesrpskeo~i,abogamiihve}polako~upate.Izgledadastemnogimaimozakpopili.
–MisterOstoji}u,mogulidavasne{topitam?
79
–Nema{tadamepitatekadjapri~amigovorimistinu.Jesamlive}jednomrekaodamenesmeteprekidati.Odovogmomentaprotestujemi}uta}u
satvremena.Jelitisadjasno?
–Nenemojte.
]utaosamta~nosatvremenapogledav{inasvojru~ni~asovnik.Zato
vremeonisu{etaliidogovaralise.Jasamnepomi~nosedeo.
–Ta~nosat.
–Da,ta~nosatvremena,gospodinePaolo.
–MisterOstoji}u,imatedivansat.
–Imam.Mo`davaszanimaotkudmi?
–Zanimame.
–TomijepoklonioRadovanKarayi}kadasamposledwiputbiosawim.
–Kojejetogodinebilo?
–1997.
–Dalisesada~ujetesawim?
Pogledaosamgaiodgovorio:
–Da,misesvakeve~erisastajemokodmeneuPrigreviciiposleidemo
uApatindaskratimovremeipojedemoribqu~orbui,zadivno~udo,vasse
uop{tenepla{imo.
–Okej,okej!
Zatimsamprsnuousmeh.Smejaosamseulicevelikomsudskomistra`itequPaoluPastoruStohiju.Onmejesamoposmatraoiklimaoglavom.
–Mogulidavidimtajsat,dagaskinetesaruke?
–Nemo`e.
–Za{tonemogu?
– Znamdabivitozaista`eleli,alivamtozadovoqstvone}upriu{titi.
–Vrati}uvamgaodmah.
–Nedami–kraj.Nedamdamidodirujeteovusvetiwu.Nemo`eigotovo.Evo,Urlihubihdaodajetra`io,alipo{tonije,sadanedamniwemu.
–Okej,okej,dasevratimoS^P-uiSRS-u.Kojestequdejo{poznavali
izvrha?
–Jesamlivamrekaodajanisamznaodostaqudi.Onisudolaziliiodlazili,ajasamratovao.
–ZnateliTomuNikoli}a?
–Znam,akosetakomo`ere}i.Onjedo{ao1992.godine,ajaoti{ao1996.
godine.
–Wegovafunkcijakojaje?
–Pitajtewega,onjetuuBeogradu.
–ZnateliVu~i}a?
–Da.
–Kakvajewegovauloga?
–Pitajtewega.Ionjetu,uBeogradu.Jasampoodavnonapustiopolitiku.Otkudznam{tamujefunkcija?A,iskreno,trenutnomeineinteresuje.
–ImatelisadabilokakvuvezusaSRS?
–Nemam.
–Imamoinformacijudavijakote{ko`ivite,nepla}atestruju,vodui
80
telefon.Za{tovasnepomognu.Vistezawihmnogou~inili.DalijeistinadasteMirovi}uizSRS,dokjebioministar,pisalidopisdavampomognestranka?
–Viste,zaista,~udan~ovek,aobrazvamjeubiBo`e.Vizadireteumojeporodi~neprobleme.Neznamza{toto~initeito,evo,ve}tre}iput.Ta~nojedanisampla}aoredovnokomunalije.Sadajetouredu.Obra}aosamse
Mirovi}ukaoministru,alinezato{tojeizSRS.Inijeni{tau~inio.Da
lijepoku{ao–neznam.Ali{totovastolikomu~iiupornoho}etene{to
timedapostignete.Samo,ne}etokodmenepro}i,gospodinePaolo.
–Kojesuvasfirmeautobusimavozilenafront?Jesulituimaliudela
socijalistiSlobodanaMilo{evi}a?
–Jesmolitove}jednomrazre{ili?
–Ne,nismo,misterOstoji}u.Odgovoritenapitawe.Dostavasslu{am
ceodan.
–Nisu.
–Kakonisu,kadamiznamodajesu.Vinasobmawujete,varatenas,azato
mo`eteodavdepravouHag.
–Komo`eodavdeuHag?Viimojazemqagarantovalistemislobodua
sadamiovdepretite.Nemogudagovorimono{tosevamasvi|aidopada,negomogudagovorimistinuiono{toznami{tosmemdaka`emadanijevojnaidr`avnatajna.
–Nisuautobusidr`avnatajna.Kakosezovufirme,vlasniciautobusa?
–Evojedne:’Severtrans’–Sombor,iskuposunamnapla}ivali.
–Inijednavi{e?
–Imenadrugihpreduze}asamstvarnopozaboravqao.
–Kojeanga`ovaoteautobuse?
–PozadinaSrpskogdobrovoqa~kogpokreta.Onisuprikupqaliisredstvazapla}aweautobusa.
–KakavjetubiouticajSRSiSPS?
–Zvani~nonikakav.Rekaosamvamdajetosvei{lonadobrovoqnojbazi,primoravawanijebilo.Kakokona~nonemo`etedashvatitedajena{e
porekloiztihratomzahva}enihpodru~ja?Isvismoseanga`ovalidaspasemonaroddagausta{eimuslimaninepokoqu.Svevitoznate,samone}ete
daznate.Ovajratjeva{,ovokrvoproli}ejeva{e,vasiva{egkatoli~anstva
na~elusaVatikanom.TonijeprviratkojistenametnulipravoslavnimSrbimapo~evjo{od1389.godinepanaovamo.Latinistevi,zliipokvareni;
ubijate,silujete,pokr{tavate,uni{tavateizatiretesrpskinarod.Asad
meneovdesilujete,evove}je23~asa.^ekatedasezamorimnebiline{to
slu~ajnopogre{io,padauvedeteutajva{zapisnik.
–Sumwateumojuiskrenost,misterOstoji}u?
–Da,sumwam.Vinisteiskreni.Uvamale`igomilazlaiprefriganosti,mr`weine~ove~nosti.
–MisterOstoji}u,jasamoradimposaozakojisampla}en.
–Kovambrani?Radiidaqe,iubijajteidaqe,paposletra`itekrivca,
akrivacsezna,jelitakoUrlih?Vidikakoonmirnosedii}uti.
–Takavjewegovposaoizadatakuovomva{emslu~aju,aovalepaprevoditeqka,kao{tovidite,veomauspe{nosveprevodiionajegovornabazaiz81
me|unas.
–Dobro,razumeosamvas.Nemorateba{tolikodasetrudite.
–Sutranastavqamo,misterOstoji}u.Vi}etesamnomdavampoka`em
ku}ugde}eteno}iti.
Odveomejeujednususednuku}ukojuo~iglednokoristezaovakveslu~ajeve.Doma}icamejelepoprimila.Bilajesamasasinom,mu`jojjeumro,kakomiobjasni,aonaradikaomedicinskasestra.Pripremilamijeve~eru,izmenilismoparre~ionihobi~nih,porodi~nih.Zatimmipokazalasobugde
}udaspavam,kupatilo,mestozaobu}u,odvojilamijepe{kire.Legaosamu
veomaudobanle`ajiodmahzaspao.
20. septembar 2002. godine
Ispitivawejepo~elouta~nozakazanovreme,u9~asova.
–Jestesenaspavali?
–Jesam.
–Jaba{nisam.
–Pe~evassavest,gospodinePaolo,zaovo{toovakoradite.
–Gdestesveratovali?Mo`etopitawe?
–Mo`e.RatovaosamuSlavoniji,Barawi,ZapadnomSremuiZapadnoj
Slavoniji,Lici,Kordunu,Baniji,DalmacijiiSrpskojRepublici,aisada
ratujem.
–Gdesadaratujete?
–Ovde.Iovogtrenaborimsezaistinu.
–Jelibilogenocida?
–Kakvoggenodida?
–Dasteubijalicivile,vojnezarobqenikeitd.
–Tosezasigurnonijedesilonitisemoglodesiti.Biosamprotivtoga
ipo{tovaosamsvojli~nikodekspona{awa,aodmenesutoprihvatilisvi
dobrovoqci.[tavimislite,dasmomii{lidaubijamoikoqemodruginarod?Kolikoputatrebadavamka`emdatonijeta~no?
–Kolikojevasprogla{enosrpskim~etni~kimvojvodama?
–Neznam.
–Kakoneznatekolikovasjebiloumanastiru’Kne`ina’?
Zatimizvadiizfijokekasetusasnimqenimprogla{ewemvojvoda.
–[tamepitate,kadznate?Nekojebiodobar,pavamdaokasetu.Usput,
davamka`em:jali~notekasetenemam.Ho}etebitidobridamijedatedaje
presnimim?
–Ne,tone.Nikako.Imamone{todrugodavampoklonimo.Evo,izvolite–idademikompletnuoptu`nicuprotivVojislava[e{eqa.–Eto,jesmo
lisadaprijateqi?
–Ne,mitonemo`emobitinikad.
–Dalije,misterOstoji},Srbijadavalaoru`jeSrbimauSrpskojRepubliciiSrpskojKrajini?
–Umojeznawe–nije.Iotkudjatakvestvarimoguznati?Nisamjapredsednikdr`ave.
–AjelivampoznatBubawpotok?
–Ne.
82
–Kakone?Evo,vidite{taovdenaovomdokumentupi{e.
–Neinteresujeme.
–Zna~iodjednomvasni{taneinteresuje.Jesulisedobrovoqcinaoru`avaliuBubawpotoku?
–Mo`dajesu,mo`danisu.Otkudjatomoguznati?
–Dobro,dasevratimonaprogla{ewevojvoda.Ka`etedaneznatekolikojeprogla{eno.
–Ne,neznam,aidavnojetobilo.Jelitako?
–Datakoje.
–Papova{emkoliko?
–[estdodeset,alinevi{e.
–Vistetoskrozzaboravili?
–Toijatvrdim.
–Jelitadaprogla{envojvodomTomaNikoli}?
–Mislimdajeste,aliverujte,jatozaistaneznam.
–Nabrojtekogaznate.
–Ne}u,imatekasetu.
Paolopo~esamdanabrajaimenavojvoda,pamezapita:
–Jesuliprogla{eniilinisu?
–Nekeodtihznam,nekeneznam.
–Jelitii{tagovoriimeZoranaDra`ilovi}a-^i~e?
–Negovorimini{ta.
–Pajelionprogla{envojvodomidalijebiokomandant~etni~kog
{tabauBeogradusaizvesnomDu{icom,kojususvojevremenobileuhvatile
usta{e?
–Toneznam.
–ZnateliDu{icu?
–Da,znam.Ibilesujeuhvatileusta{e.Gdeikako–neznam.Topitajte
wu,anemene.
–ZnateligdeDu{ica`iviuBeogradu?
–Ne.
–Dalije[e{eqbionafrontuiratovao?
–Nije.
–Dalistekontaktiralisa[e{eqem?
–Jesam,aliveomaretko.Prete`nokadsamdolaziouBeograd.
–O~emustenajvi{erazgovarali?
–[tavastointeresuje?Ne}unatodaodgovorim.Opetstemalobezobrazni.
–Nemojtedavre|ate.
–Nemojtevidavre|atemene.[tajevasbriga{tasamjasawimrazgovarao?Uostalom,re}i}uvam.Pri~alismoo`enama.
–Okej,okej.Viste,misterOstoji}u,veomalukaviisnala`qivi.Iponekadduhoviti.
–Va{emi{qewezadr`itezasebe,jermezaistaneinteresuje.
–Kadasteodlazilinafront,jestelisamipreuzimalikomandu?
83
–Ne,nismomibiliparavojska.
–A{tastebili?
–Bilismoredovnavojska,jersmosestavqalipodkomadnustare{ina
VojskeRepublikeSrpskei,dokjepostojalaKrajina,podkomanduVojskeRepublikeSrpskeKrajine.Paravojskanismonikadbili.
–Dalistese~ulinekadsafrontasa[e{eqem?Naprimer,trebajo{
dobrovoqaca, vi nazovete, on sakupi dobrovoqce i po{aqe ih kod vas na
front.
–Samojednomsmose~ulidirektnosafronta.
–Jestelitra`ilidobrovoqceodwegadavamihpo{aqe?
–Kakomislitepo{aqe?Nisutopismadaih{aqe.Tra`iosamdobrovoqce,aliihnijeposlao.Rekaomijedatoneradi.
–Kakoneradi?
–Takomijeodgovorio.Panisudobrovoqcioka~eninadrvodaihpokupite,staviteukoferipo{aqete.Razumeteli?Nafrontu,kadazatreba
qudstvo,onotrebaodmah,anezamesecdanakadaofanzivapro|e,takodaon
tunijenimogaodapomogneniporednajboqevoqe.Postojalisudobrovoqa~ki{tabovikojisuorganizovalidobrovoqce.Tosubiliobi~niqudi,a
neoninakojevitipujete.O~iglednovinemo`etenekestvaridaprihvatite.Vine`elitedatoidedruga~ije,odnosnodajebilodruga~ije.
–Dalije[e{eqobilaziofrontgdesubilidobrovoqci?
–Ponekadjeste,tosampro~itaounovinama.Uistimizkojihvitotrenutno~itate.
–Dalijeta~nodavasnafrontunijenikadobi{ao?
–Odkudvitoznate?
–Jelitoistina?
–Da,istinaje.
–Kakoto–mnogejeobi{ao,vasnije?
–Topitajtewega.Jagatonikadanisampitao.
–Mismo~ulidasteviuvekbiligdejenaj`e{}e.Mo`dazatonijedolazio?
–Tomeneinteresuje.Samoznamdanikadnijedolazio.
–Odaklesusvedolazilidobrovoqcikodvas?
–IzceleSrbijeiCrneGore.
–JelibiloRusa?
–MisliteizRusije?
–Da.
–Nijebilo.
–Miznamodajebilo.
–Ka`em:nijebionitijedan.Kadjaka`emdanije,ondanije.Jel’vamto
jasno?Inemojdamipodvaqujete.
–JelibiloSPS-ovacaudobrovoqcimailiBelihorlova?
–Otkudjamoguznatikokojojstrancipripadaudobrovoqcima?Bilaje
slogainismosedelilipostrana~kojpripadnosti,asvismonosilikokarde,oznakestarekraqevskevojske.Takodamogure}idajemo`danekoibio,
84
alijatoneznam.
–Povama,[e{eqiMilo{evi}nemajuvezesapro{limratom?
–GospodinePaolo,jatonisamrekao,asve{tovasinteresujeuveziwih,
wihipitajte.Potra`iteovdeonekojivolenovac,takvihpoputvas,pa}e
re}iidamuotacnijeotac.
–Jo{nistenireklidaste~etni~kivojvoda.Ustvari,nistepriznali?
–Jaseponosimtimzvawemidragomijedasamto.
–Kakosedobijatozvawe?
–Moratebitisposobnidaorganizujetenarod,daseisti~etekaoratnik,
dastedobarratnistrategi,nakraju,dastespremnidapolo`ite`ivot,ako
toodvasOtaybinatra`i.Eto,samotoliko.
– Da li biste vi dali `ivot, mister Ostoji}u, za srpski narod i
Otaybinu?
–Da,daobihgabezrazmi{qawa.Mogulisamojavasne{todaupitam?
VoliteliviItaliju?
–Volim,mnogojevolim.
–E,pavidite,jaistotakovolimSrbiju.Idalekojevi{evolimnegovi
Italiju.Mojazemqaimojnaroduvekseborizaopstanak,jerjenapadajutakvikao{tostevi.Izva{eItalijedoletalisuavioniNATO-aibombardovalimojuSrbiju.IzSrbijenikadaavionine}epoletetidabombarduju
Italijuilibilonekudruguzemqunasvetu.
–[tasvekokardaimanasebi?
–Kako{taima?
–Iz~egasesastoji?
–Imakrunu,{titsa~etiriocilaikrstomkojisenalazenadvoglavom
belomorlu,ma~eveukr{teneimrtva~kuglavu.Sadajetomaloizmewenoali
tojeusu{tinito.
–Za{tomrtva~kaglava?
–Poverovawu,daza{titinarododzla,kugeiprodu`i`ivot.Onase
nalazinapla{tusvetiteqkeParaskeve,aliimnogihpravoslavnihsvetiteqa,aujednoozna~avaborbuodsmrtiilipobedunadwom,etootpriliketoje
to.
–Zartonezna~iubij?
–ZavaskodSrbasvezna~iubij.Akovitakomislite,nekavambude.Ali,
tonijeta~no.Svestepogre{nonau~ili.Tozna~i:nebojimsesmrti.
–JeliMilo{evi}slaooru`jezaKrajinuiSrpskuRepublikuprekovas
dobrovoqaca,auzsaglasnost[e{eqa?
–Prviputtakone{to~ujem.
–Imamoinformaciju,kao{tosampomenuo,dastesenaoru`avaliuBubawPotokuitakoprenosilioru`jeuRepublikuSrpsku.
–Da,tojebilosamojednom.Ina~esmooru`jedobijalinalicumesta.
Takosmouzelioru`jekadajenapadnutaKrajina1993.godineujanuarumesecuodstraneusta{a.–’Bo`e,kakosudosvegaovogado{li?’,misliosam.Razo~araosamse.Zarpostojetakviqudidasveizrecituju?
–VamajeVojskaJugoslavijedala~inmajora?
85
–Da,jeste.Otkudznate?
–Svemiznamo.Vassamoproveravamo.
–Proveravajtekogmo`ete.
–Jestelibiliupoznatisa[e{eqevimkretawem?
–Ne.
–DalijebiouVo}inuiPodravskojSlatini?
–Mislimdanije,alinisamsiguran.Prebihrekaodanije.Neznamta~no.Nevolimdaka`emono{toneznamineinteresujemedalijebioilinije.
–Poku{ajtedasesetite.Toje1992.godina.
–Neznam.Mo`daijeste,aliumojeznawenije.
–Prisetitese.
–Neznam,~ove~e!Kakodasesetimkadneznam?
–Jelibilotamodobrovoqaca?
–Biloje,bartakomislim.Aliihmo`dainijebilo.Neznam.
–KojeOliver?
–Oliverjesrpski~etni~kivojvoda,poginuouBeogradu.
–Jeliontamobiokomandant?
–[tavamtosadazna~ikadajemrtav?
–Tamojeizvr{enzlo~in.PobijenisuHrvaticivili,izvr{enjemasakr?
–Jaotome,zaista,neznamni{ta.
–Boqezavasdapriznate.
–[tadapriznam?
–Dajetamoli~noVojislav[e{equbio7-17nevinihHrvata.Takoste
reklidajetolikoubio.
–Kojetorekao?
–Vi,misterOstoji}u.
–Jatorekao?
–Da,li~novi.
–Majketitalijanske,kada?
–Ju~e.
–Atiupisadanas.
–Daba{tako.
–Ma~uj,de,istra`itequizHagaiHa{kogtribunala:bri{itoodma’,
stokojedna,govedodvonogo...!Kogatitopravi{ludim?Kozna{tasijo{ti
napisaoudogovorusaovim[vabomUrlihom?!Bri{ito,`abaru.Ma~uje{
litimene{tajagovorim?Kojepobioqude?PaVojonemazatopetqe,toje
prvastvar,adrugaontonikadanebiu~inio,sramtebilo,idiote!Zarsizatoovamodo{ao?Tra`i{dala`budeistina.Akojenekoizvr{iozlo~in,
trebagasuditi,aliprogla{avatinevinezazlo~ince–tojezasvakuosudu.
Zlo~injeto{tostevisadahtelidauradite!Zatovastrebasuditi!
–Smiritese,misterOstoji}u.
–[tatimenismirise?!Kupujetela`izanovac.Pane}etevaqdana
tajna~indaosudite[e{eqa?Dabogdasezatrlosvakomsemeiporodica
akoikoovakvula`overi,akoikoovakone{touradi!Dabogdamuseseme
86
zatrlo!
–Smiritese,misterOstoji}u.
–Tida}uti{,jelitijasno?!Sad,sadbihtizalepioizau{ijudasesav
zapi{a{iuneredi{.[tajetebi?Jesilinormalan?Jesilipoludeo?Pato
samoludirade.Nebira{sredstva,takodaje{novac.Jate{ko`ivim,alimi
tajtvojnovacnetreba.Tojekrvavnovacprepunnevinesrpskekrvi.Zawega
sesamosmrtmo`ekupiti.
–Smiritese,misterOstoji}u.Pozva}uobezbe|ewe.
–Zovi!Davidi{kako[e{eqevvojvodagine!Zovi!–vikaosamdase
zgradatresla.Obezbe|ewesepojavinavratima.
–Ka`i,lopove,daodu,jer}ebitisva{ta.Reciimdaodlaze.
Najzadjerekaodaodu,jer}esvebitiuredu.
–Pauza.
–Slu{aj:nemapauze!Krajjerazgovorazadanas.Jaodovogmomentadosutrane}udaprogovorimnire~i.Sramvasbilo,akouop{teznatezasram.Vi
datakopri~ateojednomsrpskomintelektualcu,profesoruidoktorunauka.
Gaditemise.Ovo{toviraditetojeblamza~itavo~ove~anstvo.TisiHa{kogtribunalaistra`iteq...Tugei`alosti.
–MisterOstoji}u!
–Nezovimevi{etako,~uje{li?Jasamzatebesrpski~etni~kivojvoda.Kozna{tasisvetunapisaoumojeime.Jagovorimotvorenoinemam~egadasestidim,atisido{aoovamonaosnovupri~edajanepodnosimSRSi
Vojislava[e{eqa.E,pane}emo}i.Jasamoti{aoizSRS,aliidaqezawu
glasam,a{taustrancimisleomeniijaowima,tutinemo`e{dagura{
svojnosidapalaca{zmijskimjezikom,padaizabere{gde}e{otrovispustiti.Paolo,jestelivisvesni{taradite?Ja}uovodaobjavimidanapi{emkakoteratepotencijalnesvedokedala`u.
–Smiritese,misterOstoji}u.Ma,jesamlitirekaodamevi{eneoslovqava{tako,atiponovo.
–Mitebemo`emosaddazatvorimo.
–Nemo`ete,ovojemojazemqa.
–Neshvatate.Ovonijeva{azemqa.OvojezgradaHa{kogtribunalai
onapripadaUN.Boqere}i,ovojedeoHolandije.
–GospodinePaolo,vistena~istobolesniijednaobi~na...
–Danastavimorazgovor,Ostoji}u?
–Znatelivikolikojesati,amrcvaritemeceodansa~istimla`imai
kojekakvimpitawima.Sadje23~asa.Jaodohdaspavam,akobudemmogao,avi
nastaviteispitivatiUrliha.
Otpratilisumedostana.Biosamumorankaonikadu`ivotuiskrhan
dobola.Ceomoj`ivotmiseuglavivrteokaonatraci.Setiosamsesvega–
oddetiwstva,pasvedodana{wegdana.GazdaricaSmiqameupita:
–[tavamje?Takostebledikaodanematenikapkrviusebi.Brzojesinaposlalauwegovusobu.
–Manijemini{ta.Satrameovabandalopovaila`ova.[qambelosvetskisudi~asnimqudima.Jo{}eceluzemquSrbijudaoptu`e.
–Ve~eravamjegotova.
87
–Hvala,nemogu.Jeosamdanaszanarednihdesetgodina.
–Jestelizapivo?
–Ne,nisamzapivo.Znate,jaznamdavisatimnemateveze.Mogu~a{u
vodehladneakoimate.Ovinivodunenude.
–Imam,evoizvolite.
–Molimvas,gospo|o,jabihseistu{irao,padasepovu~emusvojusobu,
davasoslobodim.
–Uredu,krevetvamjename{ten.Lakavamno},gospodineJovo,ineka
vamBogbudeupomo}i.
–VerujemuBoga,usebeisvojuporodicu.Iusutra.Boqesutra.Daovi
gadovine}evr{qatipoSrbiji,odvoditiqudeisuditiimkakoimseprohte,ami,maltene,daimsezahvaqujemozatooptu`uju}isamisebe.
No}dugakaogodina.Nemogudazaspim.Hiqaduza{tomotamisekroz
glavu.Zarjemogu}edanisvojnarodnesmemdabranimodkoqa~aiubica.
Sre}om,nijeseponovila1941.godina.[etaosamseposobikaolud.Prosto
nisamverovao{tasetodoga|asamnomiokomene.Samojednompogre{nom
izjavom,ilinepa`wom,mogaosamnanetizlonesamo[e{equ,negoimnogimdrugima.Kozna{tasvepi{uuonajzapisnik!Jagovorimjedno,onpi{e
drugo.Ijo{mitepoganere~istavqajuuusta.Zamislite:dajeVojaubio17
Hrvataidasamjatorekao!Mrzenas{tosmo`ivi.Oni,ustvari,nasine
cenekaonarod.Mismowimapogodnizaodstrel.Neznamo~emusvenisam
razmi{qaoitakodo~ekaojutro.
21. septembar 2002. godine
Jutro.Nedeqasvetaosvanula.^ujesenaDediwucvrkutpticaizlepooblikovanihkro{wi,aneboprozirnoplavo.Saistokaselaganora|alosunceislalosvojezrake`ivotanazemqu.Li{}ejetreperiloodlaganogvetri}a,kojisepovremenojavqaoimilovaoraweneinapu{tenedu{e.Posmatrao
samjutarwuprirodukakoodmornadi{e.Doru~kovaosam~a{uvodeimalo
hleba.Biosamjo{uveknervozan.Zatimsamzapo~eopripremuzaposledwi
danispitivawa.Samsebesamsmirivao;mora{daizdr`i{,pa{tabude–nekabude.Ionakopi{u{taho}e.GazdaricaSmiqadademitabletuprotiv
glavoboqe.
Redovnakontrolapriulazuomogu}ilamijeprolaz.
–Opetnemateni{ta?
–A{tabitrebaodaimam?
–Ni{ta.Samoka`em–pomirqivoponoviradnikobezbe|ewa.
Popeosamsenaspratsaprevoditeqkomkojameje~ekala.
–Samoredovnakontrola–reklaje.Ovdejesveredovno,paiSrbedovoderedovno,zarne?
–Tomeneneinteresuje.Jasamoradimsvojposao.Jesteliseodmorili
posleju~era{wegdana?
–Ne,nisamnispavao.
–[tavamjerekaoPaolodamejo{pitate?Pitajteslobodno?
–Ne,jatotektako...Dane}utimo.Boqejedanepri~amo.Nijemiba{
donekepri~e.
Stiglismodokancelarijezaobradu.
88
–Dobrojutro,gospodineOstoji}u.Mogutakodavaszovem?
–Mo`e.
–Leposteseodmorili,zarne?
–Toverovatnozavasnijebitno.
–Bitnoje.Jestelijo{quti?
–Da.Inepodnosimvas,ali{tajetuje.
–Mo`emolikrenutisapitawima?
–Mo`e.Samovikrenite.Visebavitepisawem?
–Da,bavimse.Zarsuvamitorekli?
–Kakomislite:rekli?
–Onikojisuovdebilipremeneisva{tapri~aliomeni,avikaoslu~ajnosveznate.Satimva{imprqavimnovcemsve}etekupitiilisebartakonadate.Zato}evamovodanasbitiprimerdanijeba{tako.Aubrzo}ui
napisatisveoovome,dasvet~uje{tavi,ustvari,raditeikoristitesela`nimizjavamaive{ta~kimsvedocima.
–Imatelidokumenta?
–Nemam.
–Kakonemate?Mismosaznalidaimate.
–Imaosam,alisamsvespaliokadanasjepolicijakontrolisala.
–Kojapolicija?
–Na{a,srpska...Tadasamsveuni{tio.
–Velika{teta.
–Nije{teta.
–Jestevelika{teta,gospodineOstoji}u.
–Neznam,alivi{enepostoji,takodajeotomesuvi{anrazgovor.Jedan
malideosamzadr`aozasebe,pamo`dabivamdobrodo{lo.
–Kakodane.Samorecite.
–ImamoriginalnepodatkekakosuHrvatikupovalioru`jeiunosiliu
HrvatskuzavremeJugoslavije.Moguvamtodostavitizajednosaimenimai
prezimenima:kojekolikoparadaozakupovinuoru`jaikolikojeta~nona
Kupresuskupqenonovcautusvrhu.
–Ne,tonasneinteresuje.SamoSrbi.
–PanisuSrbisamiprotivseberatovali!
–Ne,nasinteresujusamoSrbi.
–Daseprekrstim.–Iprekrstimse.
–Kakotovioptu`ujetesamojednustranu?
–Nijetako.Misadaispitujemosamo{tasuradiliSrbi.
–Zna~iHrvativasneinteresuju?
–Ne.
–Zna~i~aknioriginalnipapirikojesamsa~uvaozbogpisawakojimse
bavim?Zaista~udno,gospodinePaolo.Patoviotvorenostajetenastranu
Hrvata.Zbog~egato~inite?
–Idemodaqe.Kolikostedosadaizdalikwiga?
–Izdaosampetzbirkipesama,pi{emkwigu...Prikrajuje’Vatikani
Hrvatiusvetlostinovijeistorije’.Tobivitrebalodapro~itate,jerjezasnovananaautenti~nimdoga|ajima.Mo`da}ete,kadjepro~itate,pre}ina
89
srpskustranu.Pi{emjo{nekeromane,aprioritet}ebitiovova{emaltretirawe.
Naovajmojodgovoronsesamopodmukloicini~nosmejao.Urlihje,kao
iobi~no,}utaoiklimaoglavom.
–Jabihvoleodapro~itamtuva{ukwigu.
–Obe}avamda}uvamje,kadiza|eiz{tampe,pokloniti.
–Kolikotrebaevradaseod{tampa?
–Negdeod~etiridopethiqada.
–Au...Toliko?
–Pa{taviho}ete?Daovdesveko{tastoevra?
–OnajkofinansirakwigeVojislava[e{eqa,{tonefinansirai
va{e?
–Alastevinaporanistra`iteq!Odaklejamoguznatikofinansira
kwige[e{eqeve?A,usputre~eno,tomenikadainijeinteresovalo.
–Kofinansiraovenovine?–upitameipokazana’VelikuSrbiju’.
–Neznam.Zaistaneznam.
–Odkudanovackadaseidenaizbore?Tutrebadostanovca.
–Strankajevelikaisna`na.Sigurnood~lanarineidonatora...Pretpostavqam.
Ali,iskrenodavamka`em–neznam.
–Dalise[e{equstrancipona{akaokraq?
–Paotkudvamto?[e{eqjeprotivkraqaimonarhije.Onjerepublikanac.Vibistehtelidane{topogodite,alivamneideodruke.Nastavite
daga|ate,mo`da}etepogoditi.
–GospodineOstoji}u,mismovamanapo~etkurazgovorareklidamivas
{titimoidastesadaza{ti}enii,akoustreba,davasiva{uporodicuprebacimoudruguzemqudabezbri`no`ivite,akobudetespremninasaradwu.
–Kakvusaradwu?Dala`emiocrwujemsrpskudr`avu,[e{eqaidobrovoqce,dapri~am{tavamaodgovara?Takvesaradwe,izme|umeneivas,nikadane}ebiti.Natula`nukartuuzaludigrate.Jasamvamrekaove}jednom
dajavi{evolimsvojuporodicuiOtaybinuSrbiju,imojeseloPrigrevicu,
negosvablagasveta.Zatosamuvekspremandaumrem,zastopuovezemqeiza
svojsrpskinarod.
–GospodineOstoji}u,nistevijedinikojivolitesvojuzemqu.Ijavolim
Italiju.UrlihvoliNema~ku.
–Viihla`novolite.DavoliteviItaliju,aUrlihNema~ku,nebiste
kao~lanoviNATOalijansetuklidrugenarode.Jednogdana}evamsetovratiti.Nepostojinasvetunepobediviborac,gospodo.
–Postoji,Ostoji}u,Mar}ano.
–Gre{ite,Paolo.JesteonporeklomItalijanilinosisamotoprezime.Onsenavremepovukaoisamozatonijeizgubio.Zatoivasdvojicaiva{ezemqetrebadobrodarazmislitekoliko}eNATOdugopobe|ivati.Imatejo{malovremenadasepovu~ete.
–Nemoratenassavetovati.
–Vasinevredisavetovati.
–Razmisliteoponudiosaradwi.
90
–Nemam{tadarazmi{qam.
–Ipakrazmislite.Mismospremninasaradwu.Svestojidovas.
–Domenenestojini{ta.
–Stoji.Visteozbiqnali~nostitrebadasara|ujete,daseiz~ove~anstvaiskorenizlo~in.Tojeobavezasvakogodnas.
–Zaista,zlo~intrebaiskoreniti.Jasamprotivwega.Zatosam.Aline
samokodSrba,ve}ikodHrvataikodmuslimana.
–DalipriznajeteHa{kitribunal?
–Da,onpostoji.Topriznajem.Alidajezakonskame|unarodnainstitucijazasnovanapome|unarodnimnormama,tonepriznajem.Visamiznateza{tojeformiransuduHagu?
–Neznam.Vimirecite.
–Iho}u.FormiranjedapobediteSrbeidoka`etekakosuSrbizlo~inci,asamimtimdaprikrijeteva{zlo~inistvarnezlo~ince.
–Zna~iviHa{kitribunaljednimdelompriznajete,ajednimdelomne?
–Rekaosam.Ne}udaseponavqam.
–Nisamvasdobrorazumeo.
–Razume}ete,imavremena.Vistetuzapisaliuva{teftersigurnoda
priznajemTribunal.Kosam,nakrajukrajeva,jadapriznamtognezdosrpskog
uni{tewa?Rekaojadailinevitojednakotretirate.
–DalijevamaVojo[e{eqbiokomandant?
–Nije.
–KakonijeakostepripadaliS^P-udoksenijeugasio?
–OnjebiopredsednikS^P-a,anekomandant,alitajpokretseugasio,
~inimise,jo{1992.ili1993.godine,takodatosanekomkomandomnemavezebilokakve.
–Akojeondabio?
–Nikoodre|en.
–Kakoniko?
–Paniko.Postojalisudobrovoqa~ki{tabovi,rekaosamvamto.
–Alikakotodanemakomandanta?
–Ima,koka`edanema.Dobrovoqcisusamisebibiralikomandantapri
polaskuilinasamomboji{tu.
–Anije[e{eqgovorio:’tisi’itimeseizborzavr{avao?
–Ne,kolikojaznam.
–Kojevasodrediozakomandanta?
–Dobrovoqci.
–Visteseprihvatili?
–Da.Bilamije~ast.
–Kovasjeproglasiovojvodom?
–UmanastiruKne`inijeizvr{enoprogla{ewe.
–Kovamje~itaozakletvu?
–[topitatekadimatekasetu?Akojatrebadaka`em,evore}i}u:velikisrpskisinivojvodadrVojislav[e{eq.
–Viutokucelogovogispitivawahvalite[e{eqa?
91
–Ne,tonijeta~no.Jaowemusamopri~amistinuinemamnamerudagovorimono{tovi`elite,odnosnoneistinu.
–ImatelibilokakvudokumentacijuoHrvatima?
–Akomisliteopokretu,o~lanovimaSRS,odobrovoqcima,rekaosam
vamdasamtosvespaliokadsamoti{aoizstranke.
–Nijeostaloni{ta?
–Ni{ta.Nakonpaqewa,svenasmetli{tei–zavr{eno.Vidimdavi
imatetunekespiskove.Etomogimenanavrhuspiska.Nekovamjesvetodostavio,ameneproveravatesamodaligaijaimam.
–Da,miposedujemogrospiskovasamonamnedostajeva{aispovestkao
vojvodeiz’VelikeSrbije’.Sveostaleispovestiimamo.
–Jasenisamnikomeispovedao,takodayabelistateitra`itemeu’VelikojSrbiji’.
–Evo,vidite,naovojfotografijivii[e{eqsesrda~norukujeteispredNarodneskup{tine.
–Darukujemose.Nijezabraweno.
–GospodineOstoji}u,kolikoputastevideliSlobodanaMilo{evi}a?
–MislitenaTV-u?
–Ne,u`ivo.
–Jednom.
–Jestelipri~alisawim?
–Ne,nisam.Bilajetoskup{tina.Nese}amseuvezi~ega.
–Ho}etedavaspodsetim?
–Nemojte.
–Za{to?
–Neverujemuva{einformacije,awegasamvideosamotada.
–PoznajeteliporodicuSlobodanaMilo{evi}a?
–Ne.
–Jeliistinadasewegovsinobogatiovelikimradom?
–Nepoznajemqudeizwegoveokolinekaoniwegovuporodicuineznam
{tasuradili,anisadaneznamgdesu.JedinoznamgdejeMilo{evi}.
–Okej.Toznamoimi–nasmejaose.
–[tamislite,Ostoji}u,osaradwiSPSiSRS?
–Totrebadapitaterukovodstvatihstranaka.
–[tamislite:dalibibilodobrodaradikalipobedenaizborimaida
TomislavNikoli}budepredsednikSrbije?
–Topitawenijezamene.Jane`elimdanatoodgovorim.Aliakoinsistirate,mojodgovorjepotvrdan.
–Okej.
–Davaspitamovako:{tajeboqe–dapobediKo{tunicailiNikoli}?
–Neznamni{ta.Nerazumemkojijeciqtogpitawa.Jedinomogudaga
smatramzaprovokaciju.Zarnemo`etedashvatitedasamsepovukaoizpolitike?
–Zakoga}etesadaglasati?DosadasteglasalizaSRS,jerstebiliwihovpristalica?
–Isadasamwihovpristalica,samosamsepovukaoizjavnogpoliti~kog
92
`ivota.
–Adavassadapozovudaseaktivirate?–upitanenadanoUrlih.
–Najverovatnijeda,alipoduslovomdasedogovorimo.
–Za{toseneaktivirateuDSiliDHSS?
–Nezanimameniwihovaidologijanitajtipvo|ewapolitike.Ili,boqere}i,tamonebihnikadaoti{aodasebavimpolitikom.
–Jesteliikadabiliu[e{eqevojku}iuBatajnici?
–Da,jednomilidvaputa.
–[tastetamoradili?
–Nosiosamnekekwigekojenisubileprodate.
–Zna~i,nijeuveksvekwigeuspevaodaproda.
–Samotrenutno.Kasnijejeste.Sveseuvekrasprodaju.
–Daliseodatlejednimdelomfinansiralastrankailijeonsavnovac
zadr`aozasebe?
–Tojewegovaprivatnastvar.
–KojefinansiraokwigeMireMarkovi}-Milo{evi}?
–Bo`emesa~uvajodkugeiLatina!
–Ho}eteponoviti?
–Bo`emesa~uvajodkugeiLatina!
–A{tatozna~i?
–Zna~idasteubita~nonaporniidaubijatekaokugapodmuklo.TakoradeLatini,avistetipi~antiptakvogLatina.
–Okej.
–Ijaka`emokej.
–Kolikojeva{eseloukupnodalodobrovoqacairezervistautokuovih
ratova?
–Negde1.500-2.000qudi.
–Zartonijemnogona5.000stanovnika?
–Izvinite,gospodinePaolo,otkudviznatedamojeseloima5.000`iteqa?Kakovitoznate?
–Idemodaqe.
–Neidemodaqe.Kakoznate?
Odgovorioje:
–Nijebitno.
–Bitnoje.Kovamjetosaop{tio?
–Nemoguvamre}i.Razumete?
–Nerazumem.
–Kolikosteimalimrtvih,poginulihizva{egsela?
–Dvanaest.
–Takomalo?
–Kakomalo?Tojeprevi{e!Sadakadavidimdasteihustvarivipobili,uhvatimejo{ve}atuga.
–Mipobili?
–Vi,da.Ovojebiova{rativa{egVatikana.
–Pazite{tapri~ate.
–Pazitevi{tapitate.Rekaosamdaodgovaramibranimseistinom.
93
–Kontaktiratelisadasa[e{eqem?
–Ne.
–KontaktiratelisaSRS?
–Ne.
–Jesteli~lannekogpokreta?
–Ne.
–Dalibiopetratovali?
–AkonekonapadneSrbiju,bih.
–Za{tosteratovalivanSrbije?
–Rekaosamvamve}vi{eputa.
–Jesteliimalicentarzaobukudobrovoqaca?
–Jesam.NaribwakuuOku~anima.
–Kojebiokomandantcentra?
–Bilajemojamalenkost.
–Vistebili?–upadaza~u|enoUrlih.
–Da,jasambio.Zarvasto~udi?
–Da.Mismomislili[e{eq?
–Pogre{nostemislili.
–Dalije[e{equop{tedoprineoodbraniSrbauKrajiniiBiH?
–Jeste,itomnogo.Vi{enego{toviuop{temo`etedazamislite.Toje
velikipatriota,anela`ni,kaoneki,negostvarni.
–Dalijeizvukaokakvumaterijalnukoristutokurata?
–Pomomsaznawu,nije.
–[e{eqjeopasan?
–Nije,gospodinePaolo.Toje~ovekose}ajanimekogsrca.KakomiSrbika`emo,grubijansamekimsrcem.Opasannijesigurno.
–Dalionsara|ujesaSPS?
–PitajtetoSRS?
–Dalijeta~nodajeneki~ovekumroustrancipo{togaje[e{eqiznervirao,adajetaj~ovekprewegapokrenuoS^P?
–Kakvesejo{nebulozenevrzmajupotojva{ojglavi,gospodinePaolo?
–Samopitamo.
–Pitatedajapotvrdimdaje[e{equbio~oveka.[tajesavama?
–Dobro,aneku`enuokonafte?
– Viho}eteopetdameiznervirate.Pitajteonogkovamjetorekao.
Kudstemeneuhvatilipitatitakvela`i?Jadavambudemsvedokzatakve
glupostiiizmi{qotine.Kakvanafta,kakva`ena,kakav~ovek,kojiHrvati?Pavistezaista~udan~ovek.Ilipolaziteodonoga:akola`pro|e,bi}eistina.
–GospodineOstoji}u,dalisevibojitemo`da[e{eqakadgatoliko
branite?
–Slu{ajte,jasebojimsamoBogainikogvi{e.Ja[e{eqanebranim,
samone}udatvrdimono{tonijeta~no.
–Vidosadanisteni{tapotvrdili.
–Zna~idastela`noobave{teni.Nekatestvariposvedo~ionajkovas
jeowimaobavestio,anejakojiotomenemamveze.Akoho}etemojemi{qe94
we,jamislimdajeto~istaizmi{qotina.
–Nismozavr{ilisaDra`ilovi}Zoranom-^i~om.Dalijeonbiona~elnik[e{eqevog{tabaSRS?
–Neznam.
–ZnateliDra`ilovi}a?
–Znamizvi|ewa,ne{toposebnone.
–Za{tojeoteranQubi{a?
–Tozaistaneznam.Bilojeraznihpri~a,alijazaistanijednuneznam,a
pro{lojeodtogaidostagodina,airatjeu~iniosvojepanemogusvegadase
setim.
–Kadjedo{aoTomaNikoli}ustranku?
–Mislim1992.godine.
–Zna~iposlevas.
–Da,takone{to.Aza{tojezavasbitnokadajekodolazioilikadaje
kooti{ao,za{to,itd?Ideteipodrivate.Praviterazdorzava{ih100evra.
– Na svako pitawe vi dugo odgovarate i uzimate mi vreme, gospodine
Ostoji}u.
–[ta,sada}etemejo{izatooptu`iti?Meneili[e{eqa?Sigurnomislitedamejenasvenagovorioon,iliminaredio,ajaizvr{io,jeli
tako?
–Molimvas,jadanasmoramdazavr{imintervju,zatokra}eodgovarajte.
–Prekinitepitatiisti}i}ete.
–Danasradimodo21~as.
–Neinteresujemevreme,ovdejelepo.Leposezabavqamo.Bavimosetra~evima,olajavatenevinequde,ajatrebamdatosamooverim,padaskidamo
posleovogintervjuaglave.Znase~ije–srpske.
–Nijesvetakokao{tovividite.
–Akakoje?Jo{crwe.
–Razmisliteopredlogu.Sada}e20~asova.Dokvampro~itamZapisnik
isvekopiramo,bi}e21~as.
–O~emudarazmislim?
–Dabudetesvedoksaradnikidavamseneznaime.
–Ja,akobudemsvedo~ioprotivnekoga,to}ebitijavno.NisamjaMilan
Babi}.
–Tojeokej,aliminevolimodaseznakosvedo~i.
–Za{to?
–Zbogsamihsvedoka,jerposleimajuproblema.
–Za{to,akogovoreistinu,{tobisekrili?
–Zna~i,akopristanete,vibijavnosvedo~ili?
–Da,javno,alisamoistinubipri~ao,panekseznakojekriv.
–Nemo`etako.
–Aza{tonemo`e?
–Zato{tomoramopostavitipravilakakoTribunalodredi.Mo`eli
jo{parpitawa,padazavr{imozadanasidoponovnogvi|ewa?
–Mo`e.
95
–Zaboraviosamne{todavaspitam.Dalijeistinadastedvegodine
prosilidabisteprehraniliporodicuidasuvasprete`nopomagalisomborskidileri.
–Istinaje.Prosiosamdvegodine,alinisamkraoilagao,isatimese
ponosim.
–[tovasnijepomoglaSRS?
–Topitajtewih.
–Dalisuznalidatakote{ko`ivite?
–Tozaistaneznam.
–Za{tosuvasostavilinacedilu?
–Zbogla`iukojesupoverovali.Kozna,mo`dasaminekomzasmetao.
–Vitonistezaslu`ili.
–Otkudviznatedalijesamilinisam?
–Znamizpouzdanihizvora.
–Kadznate,{topitate?
–Samoho}udaproverim.
–Eto,proveriliste.Ta~noje.
–GospodineOstoji}u,zarvamtonijedosta?Dokonidobro`iveime|usobnosepoma`u,viprositeinisteprotivwih.Vistezaslu`ilidalekovi{eodtoga.
–KakoviuHagusvelepoznateodrugima,aosebi,izgleda,neznateni{ta.Ne`elimdamevi{eotomepitate.Prosiosamipre`iveo,alinisam
nikogmolio.Komesamstigao,jasamvratio.SvimdilerimauSomboruvratiosamdug.Idrugimakojisumepomagali.
–Okej,okej,nemojtesequtiti.
–Nequtimsenavas,negonasebe.
–Za{to?
–Neznamnisam.Pitajtedaqe.
–ZnateliMom~ilaKraji{nika?
–Da.
–[tamisliteowemu?
–Dobar~ovek.Zatvorilistepotpunonevinog~oveka.
–Kakoznate?
–Kakonebihznao?KadasamhteodaoslobodimSokole,onjetospre~io
irekao:pucawuSokolejepucawumojupolitiku.Avimusadasudite.
–Sudimomuzbognafte,onje{vercovaonaftuinekedrugestvari.
–Jatoneznam.
–Znatelidajeitozlo~in?
–Akojeta~noto{toka`ete.Samonisamznaodasezlo~inimere
naftom.
–Kakotomislite?
–Viistra`ujetegenocid,aovamotvrditedajeKraji{nik{vercovao
naftu.GospodinePaolo,tonemavezejednosadrugim.Kraji{nikje,{tose
ti~egenocida,sigurnonevin~ovek,ijavasutouveravam.
–ZavassusviSrbinevini.
–Sigurnojetotakokadavika`ete.
96
–KolikosteputabilisaKraji{nikom?
–Parputa.
–Jelinalo`iodaseubijajumuslimani?
–Onnije.Sigurno.
–Akoje?
–Neznamnidasuubijanimuslimani,aliznamdasuwihovisnajperisti
ubijalidecuurajlova~kojkasarni,Vogo{}iinadrugimmestima.Vi,gospodinePaolo,iva{TribunalsamoSrbeprogawate.Jasamprotivgenocida,a
kogajeizvr{ionekaodgovara,bezrazlikekomenarodupripada.Va{aNATOalijansatrebadaodgovara{tojebombardovalaSrbiju,ubijalanevinnarod,oddecedostaracaistarica.
–Ne}emootome.Dostasamvasslu{ao.Vi,gospodineOstoji}u,namaovdedr`itepredavawa,umestodamiispitujemovas.
–Govorimsamoistinu.
–Dapro~itamozapisnik?
–Mo`e.
–Izviwavamose.Mo`ejo{jednopitawe.
–Mo`e.
–Povama,Ostoji}u,[e{eqnijeimaovelikuticajme|udobrovoqcima.
–Kotopasadka`e?
–Zakqu~ilismoizrazgovorasavama.
–Akojetako,nekabude.Jer,{tadrugodavamodgovorim.Visvakakotu
pi{ete{taho}ete.
–JesteliutokuratakontaktiraliVojislava[e{eqa?
–Jesam.^esto.Popotrebi.
–Akakvajeto,naprimer,bilapotreba?
–Obi~nooSRSikakvojestawe.
–Onvasnijepitaozadobrovoqce?
–Jeste.Imalipoginulihikakvajedisciplina.^estitaojenahrabrom
dr`awu dobrovoqaca, snala`qivosti, discilini, itd. Uglavnom, takav je
biona{razgovor.
–Dalivamje[e{eqikadaposlaodobrovoqcenafront?
–KolikoputadaodgovorimNEiNE.
–Kadvamzatrebajudobrovoqci,jesteligazvali?
–Ne.
–Akogastezvali?
–Nikoga.
–Kakonikoga?
–GospodinePaolo,rekaosam:postojalisudobrovoqa~ki{tabovi,ikojiqudisuumrli,ikojisunapustilizemqu.Gdejeko,zaistaneznam.
–Dalije[e{eqdr`aogovore?
–Jeste.
–Dalisutobiligovorimr`we?
–Ne.
97
–Kakone?Nekikojisuovdebiliprevasreklisuda.
–Tojewihovaizjava,anemoja.Wihovemeizjaveapsolutnonezanimaju.
Otkudjamogudaznamkakokoceni~ijigovor.
–DalijeVojislav[e{eqpozivaouratinalin~muslimanaiHrvata?
–Ne.Tonijeta~no.Pozivaojenaodbranu.Dasenarodnepredajeuruke
muslimanimaiusta{ama,jer}eihpobitikao1941.godineidabranesvoje
ku}eizemqu,jerjetowihovavekovnazemqa.Kao{toijeste.
–GospodineOstoji}u,vistepodr`avalitakvegovoreVojislava[e{eqa.
–Da,isadaihpodr`avam.
–AlioniSRSvasnepodr`avaju.
–Rekaosam:tonijeva{problem.
–Za{totolikopodr`avate[e{eqa?
–Tojemojproblem.
–Jestelidr`aligovorsa[e{eqomuJagodwaku,uBarawi?
–Uh,alasteobave{teni.Pasveznate.Imateikasete,ameneproveravate.Svaka~ast.Stra{niste.
SmehPaolaiwegovostandardno–okej,okej.
–Imalistevi{ezajedni~kihtribina.
–Da.
–Kakojebilo?
–Dobro.Odli~no.
–Pozivalistedobrovoqce.
–Ne.Onisuseodazivalisami.Tojenadobrovoqnojosnovi.Mnogisu
oti{linafrontdanikonijeznaoodwihovihuku}ana,akakotekdajeznao
[e{eq.Vistere{ili,izgleda,dawegaosudite,anematerazloga,pasada
skupqatesvedokepoSrbiji,potkupqujetejeftino,zasitannovac,qudesitnedu{e.
–Ne.Ne.Tonijeta~no,gospodineOstoji}u.
–A{tajeta~no?
–Ta~nojedajepodstrekivaonarodidobrovoqcenazlo~inidr`aogovoremr`we.
–Tonijeta~no,gospodinePaolo.Izgubilisteseu{umipitawaisad
neznategdestestali.Ho}etelidavasta~nopodsetimkadasteme{tapitali,ukojevreme,i{tasamvamodgovorio?Prematome,meneva{tajzapisnik
nezanima,aposebnonenatajna~invo|en.KakovoditeistraguprotivVojislava[e{eqatojebrukaisramotazavasli~no.
–GospodineOstoji}u,vinamaopetuzimateogromnovremeva{imdu`im
odgovorima.Sada}etenamnaparpitawakratkoodgovoriti,samosa’da’i
’ne’.Jestelimerazumeli?
–Jesam.Aliprotestujem.Vimeniuskra}ujeteodgovore,aname}eteva{
provokativnina~inrada.Koliko}etiodgovoribitiprecizni,janisam
ba{utosiguran.
–Opetnamuzestevreme.
–Menevremeneinteresuje,gospodinePaolo.
–Jeli[e{eqimaobilokakvevezesadobrovoqcimaiwihovomorganizacijom,mislimS^P?
98
–Tosamvamve}jednomrekao.
–Odgovoritesa’da’ili’ne’.
–Tosamvamve}jednomrekao.
–Ho}etelidaodgovorite.
–Ne.
–DalijeVojislav[e{eqodvodiodobrovoqcenafront?
–Nije.Govorimvamve}stotiput.
–DalijeVojislav[e{eqslaoqude,odnosnodobrovoqce-~etnikena
front?
–Rekaosamdajatoneznampo{tosambionafrontu.Mislimdatonije
~inio,jersutoradilidobrovoqa~ki{tabovi.Iskreno,janikadnisamznao
kojeglavniukom{tabu,osimoneumojojop{tini.
–Kakostekomuniciralikadtrebanafront?
–Jednostavno.Uveksuonizvalimenenatelefon,ajasambiouvezisa
{tabovimaVRSiVK.Takosmoznali{tada~inimo.
–A[e{eq?
–Tvrdimdajeovajna~inradabionaj~e{}i,atonemavezesawim.
–Ispadedasteviglavni,ane[e{eq.
–Ovojeistina{topri~am,aakomivineverujete–{tavammogu.
–DalijeKraji{nik,povama,nevin?
–Jeste.
–DalijeRadovanKarayi}zlo~inac?
–Nije.
–DalibistevolelidaseuhvatiMladi}?Daznategdeje,bilirekli?
–Ne.Ne.Ne.
–[tavividiteuKarayi}u?
–SinonimotporaslobodeSrpskognaroda.Danijebilowega,[e{eqa,
Mladi}ainekihdrugih,ovajgra|anskiratnatlubiv{eSFRJbiobipogubanzasrpskinarod.
–Kakomislitedanijebilo[e{eqa?
–Jednostavno,savetovaojenaroddane~ekaklawekao1941.godine,nego
dasebori,dausta{amanetrebaverovati.
–Dobro.VolitelidaseuhapseiMladi}iKarayi}?
–Ne.AkoBogda,tonikadane}eteuspeti.
–Jesulioni,povama,zlo~inci?
–Nisu.Pazarjezlo~inbranitisvojnarod?O~emumipri~amo,gospodinePaolo?Neznamkakavvizlo~ingonite,alio~iglednovamje`eqada
proglasiteceluSrpskunacijuzlo~ina~kom.Za{tosuEngleziratovalina
Foklandima?Za{toNATOovdeuSrbiji?Avisteu~estvovaliuBqeskui
Oluji.Jelitako,Paol
o?
–Viopetnamaoduzimatevreme,gospodineOstoji}u?
–Neoduzimam.Samoodgovaramnava{aprovokativnapitawa.Asiguransamdanegdeisnimateovajrazgovor,madavitvrditedatoneradite.
–Izgledada}emomoratizavr{itiintervju.Vipostajetesvegori.
–Kopostajesvegori?
–Vi,gospodineOstoji}u.Spre~ilistemeuispitivawu.Nepotrebnoste
99
namoduzelisilnovreme.Jamoramposlatiizve{tajibitisutrauHagu.
–[tosemeneti~e,kreniteodmah.Kovasspre~ava?
–Vimespre~avate,po{tonapitawaneodgovaratekratkosa’da’i’ne’.
–Odgovaramonakokakoznam.
–Ipak,pi{etebele{ke.Jestelisveupisali?
–Mojproblem.
–Dobropamtite?
–Zasada.A{taovdeitrebadasepamti?Optu`ujesekolektivnosrpskinarodzazlo~in.
–Tojeva{emi{qewe,Ostoji}u.
–Ne.Takovimislite.Sadatra`itedokazezato,anemateih.
–JelimestoMilo{evi}uuHagu?
–Nije.Wemu,akokotrebadasudi,tojeovajnarod,aneviuHagu.
–Kakotomislite?
–Evokako:kojekoganapao?Milo{evi}vasiliviwega?Kojerazbio
SFRJ–Slovenija,Hrvatska,BiH,MakedonijailiSrbija?KolikosteosudiliJan{uidru{tvo{tojeubijaomladevojnike?Gdesuzlo~inciizSplita,Tuzle,Sarajeva,Osijeka,Bjelovara,svizlo~incikojisuubijalinevine
vojnike, prete`no Srbe? Da li je zato kriv Milo{evi}, {to se raspala
SFRJ?Nematevipravadasuditebilokogadoksenedoka`ezlo~in.[tose
ti~eMilo{evi}a,onodgovarazasvojadelakaoisvakipojedinac,alizlo~inenisu~inilisamoSrbi,kakovitvrdite.Dalekove}ezlo~inevr{ili
suSlovenci,Hrvati,muslimani,avisestavqateuwihovuodbranu.To{to
vi~initejeprikrivawezlo~ina.Jelitako,gospodinePaolo?
–Okej.Okej.Savamajenamomentejakote{korazgovarati.
–Neverujem.Akovitakomislite,tomijedrago.
–DalijepovamaRadovanKarayi}upravu?
–Da.Jeste.
–Dalijeonzlo~inac?
–Pomomznawu–nije.
–AMladi}?Vojislav[e{eq?
–Nije.
–Pakoje?
–NATOalijansa,Hrvatska,muslimani.
–Vitakozaistamislite?
–Da.
–Za{tostebombardovaliSrbiju?
–Nisteviovdedapostavqatepitawa.
–Uredu,vipitajte.Vidimdavamse`uri.^ekaVasput.Moratepodnetiizve{taj.Sigurnoimatevisokudnevnicu,gospodinePaolo,aovdekupujetela`iodbednikazasitannovacsamodabisteokrivilikogastere{ili.
–GospodineOstoji}u,vivre|ate.
–Ne.Samogovorimono{tomislimiznam.
–Mora}emosevidetiopet?
–Neverujem.
–Jestelivi|aliBiqanuPlav{i}?
100
–Da.
–Kolikoputa?
–Jednom.
–Jestelirazgovaralisawom?
–Ne,onamikaopoliti~ar,aiwenipoliti~kistavovi,uop{tenisuodgovarali.Nijemezanimala.
–KadastezadwiputbilisaKarayi}em?
–Ve}samrekao:1996-1997.godine.
–Kadastezadwiputkontaktirali[e{eqa?
–Mislim1996.godine.
–ATomislavaNikoli}a?
–Istotako–negde1996-1997.godine.
–KadastezadwiputvideliMladi}a?
–1994.godine.
–Jestelisesusrelisawim?
–Da.
–Gdestesesusreli?
–NegdeokoHanPijeska.
–Posletogaganistevideli?
–Ne.Zaistane.
–Jelihrabarkao{tosepri~a?
–Jeste.Pravisrpskigeneral.
–Dalijeistotako[e{eqhrabar?
–[e{eqjepoliti~ar,aneratnik.Tosamvamrekaoparputa.Mislim
dajekaopoliti~arhrabarnapoliti~kompoquistokaoMladi}nabojnom
poqu.
–ANikoli}?
–Topitajtewega?
–AVu~i}?
–GospodinePaolo,stalnoponavqatepitawa.OtkudjaznamdalisuVu~i}iNikoli}hrabriilinisu?Janisamdugoupoliticiiniujednojstrancidabiznaokakvisuoni.Ipak,Vitomo`etesaznati.
–Kako?
–Pitajtewih.TusuuBeogradu.Nepla{itesevaqdawihdvojice?Ja
znamtolikodasukomunikativni.
–Okej.Okej.AMajaGojkovi},gradona~elnik?
–Da.NovogSada.
–Jelitodobro,povama?
–Dadobroje.Pobedi}enaizborima.MislimdajeMajasposobna,dapobedi.
–GospodineOstoji}u,prekrajaovogintervjuadavamka`em:mislimda
vijakogre{ite,jerne}etedovoqnodasara|ujete.Vassuradikaliostavili
nacedilu,aviowimasvedobrogovorite.
–Tojemojiwihovproblem,aneva{.Nemoguzanekogre}idajezaoako
nije.
–BiqanuPlav{i}slaboznate?
101
–Rekaosamvam.
–Jo{davasupitam:kojesveprevoziodobrovoqce?
–Rekaosamvam.Kolikoputadaponovim?
–Okej.Okej.Dapro~itamzapisnik?
–^itaj,dabogdaganikadnepro~itao.
–Molim,ne{tosterekli?
–Ni{ta.Ka`em,~itajikadganepro~itao.Odkudaznam{ta~ita{i
dali}etesvepro~itati{tastenapisali,naengleskom?
Prevoditeqkajepo~eladaprevodiono{toje~itao.Jasampo~eodase
smejem.Posebnosamsenasmejaokadamejepitao:
–Imateliprimedbi?
Odgovoriosam–da.
–Gde,gospodineOstoji}u?
–Naceozapisnik.
–Kako?
–Viditeli{taradite?Otkudaznam{tastesvenapisali.Napisaliste
oko~etrnaestlistova,asvepro~italizadvadotriminuta,zajednosaprevodom.Li~nonemogudapro~itam,jerpi{enaengleskom.Tra`imdagledam
zapisnikidaprevodilac~itaiprevodire~pore~.
–Tonemo`e.
–Zna~i:mo`ekakovitoho}etei`eliteidanamestitekakoho}ete,da
radite{taho}eteodnas.Mismozavasdivqa~ini{tavi{e.Bezpravana
`ivotiodbranusebeisvojeporodice,oSrbijiisrpskomnarodudanepri~am.Ovo{tosteviovdeuradiliovihpardanajeravnoubistvuqudskihpravaidemokratije,pasesadapitam:jelitotademokratijaokojojvitakona{irokopi{eteisprovoditeje?Tojediktatura,anedemokratija.Viniste
nividelidemokrate.Mo`dastetunapisalihiqaduneta~nihstvari.Kako
jatodaznam?
–Mora}etepotpisati.
–Da,tojedemokratski.
–Imateliprimedbinazapisnik?
–Da.Mislimdajesve{tostetunapisali95odstola`no,amo`daje
procenative}i.
–Imateliprimedbi?
–Imam.
–Recitekojeimateinakojideozapisnika.
–Kakodaka`emkadaneznam{tastepisali,~ove~e.
–Jatunemoguni{ta,gospodineOstoji}u.
–Moguja,gospodinePaolo.
–[tavimo`ete?
–Ponavqamvamda}uobelodanitiVa{na~inisistemradakojijevi{eodbilokogzlo~ina.Ovojeneverovatnokakopostupatesava{impotencijalnimha{kimsvedokom.Kakolistepostupalisadrugima–mogusamoda
zamislim.
–Imateprimedbinazapisnik?
–Da.Ucelostiganeprihvatam.
102
–Zna~iimate.
–Normalnodaimam.Neznamni{taste~itali,niti{tajeovagospo|aprevodila.
Potomsumireklidaidudakopirajuzapisnik.Kadasusveiskopirali,
pozvalisumedagapotpi{em.Jasamzavremekopirawabiousobizaispitivawa,jerminisudozvolilidabudemprisutankopirawu.
–Potpi{iteseovde.
–Ne}ujani{tapotpisivati,jerneznam{tastesvetunapisali.
–Nemo`eteoti}idoksenepotpi{ete.
Potpisaosamjedanlist,aonsveostalesainicijalimaJO.’Mogaosii
tajjedansampotpisati’–pomisliosam.
–Sadpotpi{inovac.
–Rekaosamdamitajnovacnetreba.
–Morateuzetiipotpisatise.
Potpisaosam,ka`e,zanu`netro{kove250evra.
PustilisumesateritorijeUN-Holandije,kakosumiranijeobjasnili
dajetotazgrada,ajasamiza{aonateritorijuSrbijeioti{aopravoku}i.
Imaosamose}ajdamenekocelovremeprati,alitonemorabitita~no.
Dvadeset dana kasnije
–Halo!
–Da,izvolite.
^uoseneki`enskiglas.
–JelitogospodinJovoOstoji}?
–Jeste.
–OvdeprevoditeqkaizHa{kogtribunala.DobilasamnalogodPaola
Pastoreadavaskontaktiramipitamkakoste,imateliproblemaidalivas
nekouznemirava?
–Hvalamunatolikojbrizi.Nikomenediranitikogainteresujemoj
razgovorsawim.
–Rekaojedavaspitam{tatra`itedasvedo~ite.
–Recitemudatra`imdamiseporodicaskloniuKanaduidajaondajavnosvedo~im.Nekamika`ekadadado|emuBeograd.
–Dobro.Prene}umu.Aovakostedobro?
–Kakodane,kadimamtakojakoobezbe|eweizHolandije.
–Dovi|ewa.
–Dovi|ewa.
25. oktobar 2002. godine
Telefonjezazvonio.
–Halo,ovdeMilan.Trebavasistra`iteqPastore.
–Halo,misterOstoji}u.
–Da,izvolite.
–Jabihdo{aouBeograd8.11.2002.uveziva{egpredlogadasvedo~ite,
adavamporodicabudesklowenaunekuodzemaqakojuvammiponudimo.PoredKanade,kojubistejo{zemqu`eleli?
–Australija,Norve{ka,Francuska,Italija,[panija.
103
–Dobro,okej.Ja}uponetipredlog,pasevidimo8.11.2002.godineu9~asova.
–Jane}udo}iuBeograd8.jermijeslava–Mitrovdan.
–Oprostite,~estitamoslavuamo`eli15.11.2002.godine.
–Mo`e.
Takosamido{ao15.11.2002.godineuBeogradisastaosenateritoriji
UNHa{kogtribunalasasudskimistra`iteqemPaolomPastoreomStohijem.
–Kratko}emorazgovarati,okej?
–Dobro.
–Tribunalzanima{tavitonamanudite?Kakvepodatke,dabionivas
iva{uporodicuskloniliunekuodzemaqakojestenaveli.Idavamka`em
dasezasadavisokokotirateuTribunalu.
–Opetviokotirawu.Kometotakovisokoiskotirao?
–Nijebitno.
–Svejebitno.Danistemo`davi?
–Nemojmootome.Negodavinamasveispri~ateidatedokumenta,pa}e
naosnovutihva{ihdokazaTribunalprocenitivrednosttihsvedo~ewaiu
koju}etezemqudaidete.
–E,odtogposlanemani{ta,PaoloPastore.Tribunalvamneveruje,a
vibistedameneprevarite.E,takonemo`e.Razgovorsmozavr{ili.
–Ja}uvasnazvatiizHaga.
–Dobro,nazovite.
Negde 25. novembar 2002. godine
Poobi~aju,telefonommenazvaoMilan.Halo,ovdeMilan.
–OvdeJovoOstoji}.
–JasamprevodilacizHaga.TrebavasPastoreStohi.
–Kakoste,misterOstoji}u?
–Dobro.[tomezovete?
–Jelivasnekouznemiravao?
–Da.
–Kojeto?
–Vi,PaoloStohi.Vimeuznemiravateve}dobradva-trimeseca.Ostavitemeve}jednom,~ove~e.
–Paho}eteliuAustraliju?
–MakakvaAustralija,kakvaKanada?Vistenaivni.Neidemnigdeinemamnamere.
Ho}etedaobavimojo{jedanrazgovoruBeogradu?
–Ne.
–Za{to?
–Nezanimatemevi{e.Umestodaviispitatemene,jasamispitaovasi
otkriokoste.
–[tastetootkrili?
–Otkriosamdaiskqu~ivoraditeprotivSrba.Davasistinaneinteresuje.ZastupateibraniteHrvate.Jelitako?
–Kostevidameneispitujete?
104
–Jasamzavasiva{evojvoda.Aznateli{tastevizamene?
–[ta?
– Prevarantila`ov.Vila`eteodsamogpo~etka.Ho}etemenenatanakleddanavedete.Kakonisteshvatiliiztolikograzgovoradajavolim
svojuzemquinisamspremandajeizdajemiprodajemtakvimbelosvetskim
{u{ama?
–Viste,misterOstoji}u,odbilirazgovorsadrArtman.
–Janerazgovaramsabilokim.Savamasamnamernorazgovarao,jersam
~uodasteopasni.Zakqu~iosamkosteikolikosteopasni.
–Upamti}e{timene.
–Jasamtebeve}upamtio,Paolo.Veomasisklonla`ima,sramtebilo.
Menenikadanisuinteresovaleteva{ezemqenana~inekojisimitinudio.
Pustiosamtedokraja,Paolo.Uleteosiumre`u.Sadaho}e{predTribunalomdaseispravi{,alinemo`e{.Nema{kud.
–Upamti}e{timeneisakimsisepoigrao.Do}i}e{tiuHag`ivili
mrtav.
–Vitomenipretite,gospodinePaolo,da}etemeubiti?Vide}emomi
to.Jo{sitisuvi{eslabzatakone{to.Otkuddajedname|unarodnainstitucijasmedasetakopona{aijo{javnopreti?Kositidamipreti{iu~ijeimetitoradi{,Paolo?
–Vide}e{tikojePaolo.Do}i}e{tiuHag.Idazna{:rejtingtijepao
uHagu.Sadasedruga~ijetretira{.
–Tretiraj{taho}e{ikogaho}e{,alimenene}e{.Nisiizdr`ao,puklisutinervi.Mora{todaprizna{sebi,akone}e{meni.
–Zna{liti{ta}udatiuradimkaddo|e{uHag?Zatvori}uteujednu
malusobusastoreflektora,ati}e{bitivezanzastolicuitakodanima.
Upamti}e{tiHagimene,jel’tijasno?
–Znaosamdasitakav.Sadsisepokazaouoriginalu.Ovetvojepretwe
ja}udaobjaviminapi{emkratakroman,pri~u,nijebitno{ta,dabihseodbranioodtebe,panekaHa{kitribunalpresudi.To{totiradi{–dalije
postupakistrageilira|awenovogzlo~inakojitili~no`eli{daizvr{i{nadamnom?Nadpotpunonevinim~ovekom.Janisamkaotidaproglasimnekogkrivimakotonije,kao{toseuovomslu~ajuradiodrVojislavu
[e{equ.Akojatrebadastradamzbogwega,u~ini}emitoposebnu~ast.
–Upamti}e{timene.Pro}i}e{kaoDokmanovi}.Ne}e{se`ivvratiti.
–Akakojetopro{aoDokmanovi}?
–Obesiose.”
Novinski ~lanci
OsklonostimaKarledelPontedaobezbe|ujeza{ti}enesvedokeidaih
kasnijepredstavqajavnostikadasuupitawupowenommi{qewunavodnovi{iikoristoqubiviinteresinajupe~atqivijesvedo~iideokwigeJirgena
Elzeserapodnaslovom“Ratnela`i”kojajeizdataza“Jasen”,Beograd,2004.
godine.
105
“KarladelPonteialbanskamafija
IntervjusFelipeomTuroverom,kojivodiprocesprotivglavneha{ke
tu`iteqke
Tridesetsedmogodi{wiTuroverpoti~eizjednerepublikanske{panskeporodice,awegoviroditeqisuswimpobeglipredFrankomuSovjetski
Savez.Poslesmrtidiktatora,Turoversevratiousvojurodnuzemqu,dabi
ondakrajemosamdesetihgodina,kaostru~wakzafinansije,ponovosara|ivaouMoskvinaprogramuperestrojke.Radiojeod1992.do1999.godinezaJeqcinovuvladuupregovorimaodugovimasazapadnimbankamapoveriocima.
Elzeser: VisteglavnisvedokkojiteretiuaferiMabeteks,kojajepostalapoznataikaoRusija-gejt.O~emujeture~,ikakvevezestimimaKarladelPonte?
Turover: Mabeteksjegra|evinskafirmasasedi{temuLuganuuitalijanskomdelu[vajcarske.OnapripadakosovskomAlbancuBeyetuPacoliju,
kojijeume|uvremenudobio{vajcarskipaso{.Pacoliiwegovposlovni
parterViktorStolpovskidobilisudevedesetihgodinanalogeizKremqa
uvisiniodotprilikedvemilijardeevra,verovatnosubiliposrediradovi
naizgradwiisanacijiuvladinomipresedni~komkompleksu.Dokazanosuu
vezisaovimizRusijei{~ezlesvoteuvisiniodvi{emilijardidolara,azauzvratjekrijum~arenimnovcemumilionskojvisinipla}anoMoskvi.Pacolijejam~iozakreditnekarticeJeqcinaiobeJeqcinovek}eri,tojepotvrdilaBankadelGotardo,kojajeizdalakartice.
KarladelPonte,tada{vajcarskaglavnatu`iteqka,stupilajesamnom
ukontakt1997.godineinalo`ilamidastojimnaraspolagawukaosvedoku
tojstvari.Kasnijejeu[vajcarskupozvalaruskoggeneralnogdr`avnogtu`iocaJurijaSkuratova,kojijevr{ioistragu,iupoznalameswim.Onaje
tadajo{va`ilakaovelikiboraczapravdu,zbog~egasamjojusli{io`equ.
Tojebilabezmalosmrtonosnagre{ka.
Elzeser: Za{to?
Turover: Biosamupu}ivanna~estitostiDelPontejeodpo~etkaupuzoravalanatodamemojaizjavadovodiu`ivotnuopasnost.Kona~no,tadasam
jo{radiokaosavetnikzaruskidr`avnivrh–dakle,upravozaqudekojesa
ovimdokumentimate{koteretio.Ali,{tajeu~inilagospo|aDelPonte?
Onajedala{tampimojepunoimeimojufunkciju.TojekaodasamizMedeqinaameri~kojpolicijizadrogepru`ioinformacijeoEskobarovomklanu,aondada,doksamjo{upe}inislavovima,u’Wujorktajmsu’pro~itamsvojeimekaokrunskogsvedokaprotivEskobara.Umomslu~ajutonijebioMedeqin,negoMoskva,anovinesubile’Korijeradelasera’,alijeu~inakbio
isti:biosamnajurenisamosamhitnimbekstvomizMoskvemogaodaspasem
svoj`ivot.Odtada,tokomovetrigodine,`ivimpotajno.ZatosezahvaqujemKarlidelPonte.Onajeubicamapokazalaputdomene.
Elzeser: Zartonijeobilnopreterano?[tamo`ejedna{vajcarskasaveznatu`iteqkaza~lanakuitalijanskomdnevniku?
Turover: Obanovinara’Korijerea’dobilasusveinformacijeodDel
Poteove,ukqu~uju}imojbrojmobilnogtelefona.
Elzeser: Dalijekosovskoalbanskinovaczapodmi}ivawetrebalodabu106
deupla}enJeqcinivomklanu,tomo`erazjasnitipona{aweruskogpredsednikauprole}e1999.KadajeNATOpripremioratprotivJugoslavije;onnijeniprstommaknuouza{titunavodnogbratskognarodaSrba.NakonferecijiuRambujeu,recimo,kadasudr`aveNATO-akrajwejednostranoagitovaleukoristAlbanaca,Moskvanijeprotestvovala,iakosuwenidiplomati
zajednosedelizapregovara~kimstolom.JesulikosovskiAlbanciplatili
Jeqcinovo}utawe?
Turover: Tojejedinomogu}eobja{wewe.Uovimpri~amajebilore~io
simbiozipolitike,pqa~keiprawanovcauvelikomstilu.
Elzeser: ADelPonte?
Turover: Celokupanobave{tajnipostupaku[vajcarskojoaferiMabetekssru{enjepoliti~kisnajvi{egmesta.Jo{vi{e:dokaznimaterijalkojijeDelPontedobilaodsvogruskogkolegeposlu`biSkuratovana~udesan
na~injezavr{iokodPacolija.Tajjeobavestiosvojemoskovskeprijateqe
JeqcinaiBorodina,apotomjeSkuratov,~astanisru~anpravnik,li{enpolo`aja–uprkostrimaprakti~nojednoglasnimodlukamaruskogsenatauwegovukorist.KrajSkuratovajeujednobiokrajMoskovskeistrageoMabeteksu–ovajposledwipostupakjeobustavqenudecembru2000.godine.
Elzeser: JeliDelPonteovadelovalakaoza{titnipatronalbanskemafijeiliJeqcinovogklana?
Turover: Nijednoodtoga.Onajedelovalasamousvomsopstvenominteresu.Premapoliti~kimciqevimajepotpunoravnodu{na.Uzmimo,recimo,
trenutakkadajesasvojimsaznawimaoMabeteksu,ukqu~uju}iimojeime,iza{laujavnost.Krajemavgusta1999.godine.Topaknijebiosamoudaracprotivmene,negoiprotivJeqcina.Dodu{e,kasnijenijedaqeistra`ivala,ali
suutomtrenutkuwenaotkri}ate{kona{kodilaJeqcinu.Proiza{aoje,u
leto1999.godinespektakularniudarruskihelitnihjedinicanaKosovu:posleprimirjasuzaposeliaerodromuPri{tini,aNATOjedo{aoprekasno.
Zbogtogajegotovodo{lodotre}egsvetskograta,kakojetadarekaobritanski{efKFOR-aMajklYekson.Moskvasekockalanaveliko,htelajesopstvenuzonuzaposedawanaKosovukakobiza{titilaSrbe.Uovojsutuaciji
jeJeqcinmoraodaodstupi.
Tada{waministarkaspoqnihposlovaSADMadlenOlbrajt,dakle,ujulusenalondonskomaerodromuHitrousre}esaDelPonteovomiverovatno
jojtorazja{wava.UavgustuondaDelPontesasvojimotkri}imaprotivJeqcinapreko“Korijeradelasera”ideujavnost,asredinomseptembraOlbrajt
ujednojizjavinaSi-En-Enupridodajetvrdweokorupcijeruskevlade.Uovoj
situacijiJeqcinmoradasebojipostupkaopozivaikrivi~noggowewa.Rastere}ewemukrajemseptembradonosedvabomba{kanapadauMoskvi,kojasu
navodnopo~inili~e~enskiteroristi.Rusketrupeulazeu^e~enijudabi
skrenulejavnointeresovawesRusija-gejta.
Elzeser: JeliuovojsituacijiDelPonteovadelovalakaodaprimanalogeizVa{ingtona?
Turover: Onajeupravotolikomaloproameri~kikolikoiproalbanski
nastrojena.Onadelujeu{vajcarskominteresu,tj.uinteresumafija{kepolitikeu[vajcarskoj.
107
Elzeser: Tomoratebli`eobjasniti.
Turover: [vajcarskai{vajcarskebanke`iveuglavnomodprawanovca.
Svidiktatoriisvivelikikriminalciovogsvetaula`usvojprqavinovac
uovuzemqu;presvegaseknatonTesinupe~atqivoodlikujetimedasemilioniizItalijeprekogranicedonosenaprostoukoferuiliupregradizarukavice.Svipoliti~ariuTesinuzatoznaju,sviodtogaprofitiraju.ADel
Ponteovajekaodr`avnatu`iteqkakantona{titilaovepraksejo{pre
afereMabetekskrajemdevedesetihgodna.Uzmite,recimo,slu~ajjednogdeoni~arskogdru{tvau^ijasu,protivkojegsevr{ilaistragazbogprawanovcazaitalijanskumafiju–istragejeobustavilaona.Ali,uprvomredujeDel
Pontenastrojenaprodelponteovski.Zasvojukarijerubiu~inilasve,pa~ak
optu`ilaiYoryaV.Bu{a.Kaopravnicaje,ina~e,ni{tavilo.Mo`eteli
zamislitidaposlemogsaznawaowenomdosada{wem`ivotnomputunijedobilanijednujedinuoptu`bu?Wenjedinitalenatle`iusamoprikazivawu,
usamoprire|ivawuzatr`i{te.
Elzeser: WensporazumsOlbrajtovomseusvakomslu~ajudobropla}a.Malokasnijepostalajeglavnatu`iteqkauHagu–napredlogVa{ingtona.’Ciri{ki’ Veltvohe~udiose:’Za{tosuAmerikancihtelidaimaju
wukaonaslednicuneugodneiprevremenootpu{teneLuizArbur,ostaje
zagonetka.Jer,oninikadnisutajiliotomedasudsmatrajujednombeskorisnomoholo{}u.’
Turover: DelPontei{vajcarskavladapomoglisuOlbrajtovojizatoje
–Amerikacisu~estitiqudi,onipla}ajuzasvojenaruybine–nagra|enapolo`ajemuHagu.ItamoseDelPontesjajnoprodaje.Pritomjeprocesjedinstvenakatastrofa.Onaurukamanemaba{ni{taprotivMilo{evi}a,de jure bionmoraoodmahbitipu{ten.TakoseMilo{evi},kojijeisamtekjedanbanditivaralica,mo`epredstavqatikaonedu`niprogowenik,asrpskinacionalizamuzamahu,kakosepokazalonaposledwimizborima.Zaru
Hagustvarnoneznajudaje{vajcarskavladaobustavilajednuzasebnuistraguuaferiDelPonte?Kakoglavnatu`iteqkatribunalaUN-azaratnezlo~inemo`edaostanejednagospo|akojajeisamapredmetnajvi{ihsudskihistra`ivawazbogte{kihprestupa?
Elzeser: Visteumartu2001.podneliprijavuprotivKarledelPontei
nepoznatih,izme|uostalog,zboguro`avawava{eg`ivotaipoku{ajaubistva(tentato assassinio)uvezisaRusija-gejtom.Alije{vajcarskisaveznitu`ilacValentinRo{aherodbioprijavuprotivsvojeprethodniceuslu`bi.
Kako,dakle,mo`etere}idajeutokuzasebnaistragaprotivDelPonteove?
Turover: Ro{aher je za{titio Del Ponteovu, te sam ga zato optu`io
zbogpovla{}ivawauwenukorist,aovatu`bajenesamoprihva}ena,negou
maju2002.godine~ak{vajcarskisaveznisavetpostaviozasebnogistra`iocaArturaHublarda,nekada{wegglavnogdr`avnogtu`iocakantonaJura.
Onistra`ujemojeoptu`beprotivRo{ahera–alijetimeistvarDelPonteovekona~nonastolu.Povrhtoga,protiv[vajcarskesampokrenuotu`bu
predEvropskimsudomzaqudskapravauStrazburu.
Elzeser: Protiv[vajcarske–aneprotivDelPonteove?
Turover: UStrazburusenemoguoptu`itiprivatneosobe.Ali,sadr108
`inskisetu`bapresvegausmeravaprotivDelPonteove,jerjeonkaodr`avnitu`ilac[vajcarskedovelamoj`ivotupitawe.Neshvatqivojeda
onaidaqeslu`bujeuHagusvedoksutakvadvapostupkanasudu.
Elzeser: @ivetiskriveniupodzemquistalnomewatemestoboravka.
Kolikodugo}etetoizdr`ati?
Turover: Moram,zbogDelPonteove,ina~esammrtav~ovek.Naravno,
osiguraosamsetako{tosamobezbediodaseuslu~ajumogli{avawa`ivotapostanujavnejo{`e{}einformacijenegooveve}dosada.Ali,zamene
nepostojispokojnasigurnost.Dosadasuusvakomslu~ajusputauklonilinajmawepetsvedokakojitereteuaferiMabeteks.Posledwa`rtvajebilali~na sekretarica Pacolija, 32-godi{wa `ena, smrt u kupatilu, navodno od
tromba.Nikadnijebiloautopsijele{a,onajekremiranaslede}egdana.
(Prvoobjavqivaweu:’Konkret’,decembra2002.godine)”
Sli~an~lanakjeobjavqeniunovinama“Srpskenovineogledalo”,28.
septembra2005.godinepodnaslovom“Optu`beprotivtu`ioca”inadnaslovom“KakvesuvezeKarledelPontesaalbanskimfinansijskimlobijemu
[vajcarskoj”.
DasuisudijeHa{kogtribunaladobroobave{tenekojeKarlaDelPontesvedo~iisudijaVolfgang[omburgkojijeotomebiranimre~imaobavestiojavnostuintervjuuzaaustrijskudr`avnuagencijuAPA,akojijeprenet
uhrvatskimnovinama“Globus”13.oktobra2006.godinepodnaslovom“Ha{kibi~zaKarludelPonte”.
109
Sadr`aj
Predgovor ................................................................................................
Podnesak ..................................................................................................
Zahtevprof.drVojislava[e{eqadaPretresnove}eIII
pokrenepostupakzanepo{tovaweme|unarodnogsuda
protivKarledelPonte,HildegardUerc-Reclaf
iDanijelaSaksona .....................................................................
I Uvod .........................................................................................................
3
9
9
9
II Optu`be za nepo{tovawe Me|unarodnog suda ...................................
1.NenadJovi}izMalogZvornika...............................................
2.ZoranDra`ilovi}izBeograda.................................................
3.ZdravkoAbramovi}izSombora...............................................
4.SlavoqubJovanovi}izSombora..............................................
5.MiloradGogi}izLoznice.........................................................
6.ZoranSuboti}izNovogSada....................................................
7.JovoOstoji}izPrigrevice........................................................
8.DraganCvetinovi}izLoznice.................................................
9.BorislavBogunovi}iz[ida.....................................................
10.An|elkoTrnini}izLoznice.....................................................
11.MiroslavVukovi}iz^a~ka.......................................................
12.Sre}koRadovanovi}izKragujevca...........................................
13.SlobodanZe~evi}izKragujevca...............................................
14.SlavkoAleksi}izBile}e..........................................................
15.VladimirDeanovi}izPan~eva................................................
16.@arkoLatinovi}izPan~eva....................................................
17.@ivomirAvramovi}izKragujevca.........................................
18.JankoLaki}izMalogZvornika................................................
III Tra`eno pravno sredstvo ......................................................................
Izjave .......................................................................................................
Kwiga Jove Ostoji}a .................................................................................
Novinski ~lanci .........................................................................................
110
12
12
13
14
15
15
16
17
18
19
20
20
21
22
23
23
24
24
25
33
34
66
108
111
112
Download

ILI KARLIN SVEDOK ILI SMRT (Kako je ha{ko tu`ila{tvo pretwama