Konični konometrični implantati sa dvostrukom unutrašnjom konekcijom
Conic konometric implants with doublle internal connection
str. 27
TI_c kono
Konični implantati sa unutrašnjom šestougaonom konekcijom
Conic implants with inside hexagon
str. 35
TI_c
Konični implantati sa spoljašnjom šestougaonom konekcijom
Conic Implants with outside hexagon
str. 47
TE_c
Monofazni implantati
Monophasic implants
str. 59
TVM
Konični transmukozni implantati sa širokim navojem i unutrašnjom šestougaonom konekcijom
Conic transmucous implants with inside hexagon large loop system
str. 65
TVI-Tr
K onični transmukozni implantati sa širokim navojem i spoljašnjom šestougaonom konekcijom
Conic transmucous implants with outside hexagon large loop system
str. 75
TV-Tr
str. 87
TV-Tr plus
Konični transmukozni implantati sa širokim navojem i spoljašnjom šestougaonom konekcijom
Conic transmucous implants with outside hexagon large loop system
str. 99
TV-Tr base ø5
Jednodelni implantat sa širokim navojem
Monophasic implant with large coil
str. 109
TV
Jednodelni implantat
Monophasic implant
str. 115
TZ
Jednodelni implantati sa kugličnim atačmenom za totalnu protezu
Overdenture with self-tapping screws with ball attachement
str. 121
TV_P
Jednodelni implantati sa kugličnim atačmenom za totalnu protezu
Overdenture with self-tapping screws with ball attachement
str. 127
Cilindrični implantati sa unutrašnjom šestougaonom konekcijom
Cylindric implants with inside hexagon
str. 135
TI
Cilindrični implantati sa spoljašnjom šestougaonom konekcijom
Cylindric implants with outside hexagon
str. 147
TE
Kratki implantati sa unutrašnjom šestouganom konekcijom
SHORT implants with inside hexagon
str. 159
TI SHORT
Transmukozni konični implantati PLUS sa spoljnom šestougaonom konekcijom i duplim navojem
Conic transmucous implant "PLUS" with outside hexagon
and double coils
TZ_P
Regenerativa
str. 169
Regenerative
ISOMED implantatni sistem
The specialist of Implant Systems
• O nama
ISOMED je nastao sa ciljem da proizvodi u komercijalne svrhe implantate od titanijuma i dodatne stomatološke
komponente visoke tehnologije. Tokom godina, stalna istraživanja i uložen trud, podržani velikim iskustvom na
polju implantologije, dozvolili su dostizanje visokih standarda kvaliteta, kao i kreiranje različitih linija implantata koje stomatolozima omogućuju da uspešno odgovore na svaku situaciju.
Vrhunski proizvod ove dinamične firme su linije posvećene stomatolzima koji vole trenutno opterećenje, a
među njima su implantati koničnog oblika, sa agresivnim navojima koji garantuju veću primarnu stabilnost implantata, zahvaljujući prisnijem kontaktu sa koštanim tkivom. Unutrašnja ili spoljašnja šestougaona konekcija
čini da se ovi implantati mogu odmah opteretiti svim protetskim komponentama koje se koriste sa tradicionalnim implantatima sa unutrašnjom ili spoljašnjom šestougaonom konekcijom.
Primarni cilj preduzeća je da ponudi stomatologu stalno usavršavanje i kontinuiran profesionalni razvoj, putem
raznovrsnih obuka, od onih koje uče osnove implantologije na simulatorima, do onih koji se bave urgentnim
zahvatima, naprednom hirurgijom na kadaverima, kao i obuke pri N.Y. Univerzitetu.
Stalni napori da se zadovolje potrebe klijenta su doveli do formiranja prodajne mreže na čitavoj teritoriji Evrope, sa osobama odgovornim za linije proizvoda uvek spremnim da odgovore na svaku potrebu, kao i do okupljanja medicinskog osoblja koje je u stanju da pruži potrebnu podršku i isprati prve korake stomatologa u
implantologiji. Značajan posao koji smo do sada uradili i koji ćemo, sigurni smo, i nastaviti u budućnosti, uvek
sa većim kvalifikacijama, učinio je da ISOMED zauzima prestižno mesto medju vodećim firmama na polju implantologije.
About us
Company ISOMED was created with the objective to produce and market Titanium implants and high-technology dental components.
Over the years, constant research and dedicated work, supported by a long experience in the field of implant dentistry, allowed the
achievement of high standards of quality, and production of a number of lines of implants that give professionals the opportunity to
successfully manage any situation. State-of-the-art products of this dynamic company are product lines intended for professionals
who appreciate immediate loading techniques. Among these products are conical implants with aggressive screw profile that guarantee a greater primary stability of the implant, by creating a more intimate contact with the bone tissue. External or internal hexagonal
connection allows these implants to be immediately loaded, with all the prosthetic components used with the traditional implants with
external or internal hexagonal connection. Company’s main objective is to offer to professionals constant updating and continuous
professional growth, by holding various courses, ranging from the ones teaching basics of implantology using simulators, to the ones
in emergency medicine, or the ones in advance surgery on cadavers and also courses held at N.Y. University.
Our continuous quest for higher customer satisfaction led to the creation of a commercial network on the entire territory, with people
responsible for our product lines that are always eager to meet any need, and also, it led to forming medical staff capable of following
and
supporting
professionals while they takes their first steps. The fruitful work
we’ve done so far and, we are certain, will continue to do in
an increasingly qualified way, made it possible for ISOMED to
occupy a prestigious place among the leading companies in
the field of implantology.
• Usluge
• Hirurška asistencija stomatolozima u njihovoj ordinaciji
• Tehničko-logistička konsultacija pri stomatološkim
ordinacijama
• Kursevi teorijske i praktične implantologije na
simulatorima
• Kursevi implantologije sa imedijatnim opterećenjem
• Kursevi napredne hirurgije i obuke na kadaverima
• Telefonske konsultacije i besplatna procena radiografija
• Kursevi implantologije pri NYU Koledžu Stomatologije
u Njujorku
• Isporuka u roku od 48 sati od trenutka porudžbine na
celoj teriroriji zemalja bivše Jugoslavije
• Povoljni uslovi plaćanja
• Services
• Surgical assistance to professionals in their dental practice
• Technical and logistic consultancy to dental practices
• Courses in theoretical and practical Implantology on
simulators
• Courses in immediate load implantology
• Courses in advanced surgical techniques and training on
cadavers
• Consultancy via telephone on implant dentistry and
complementary evaluation of radiographies
• Implantology courses at NYU College of Dentistry in New
York
• Delivery within 48 hours from the order in all of ex YU
countries
• Good financing options
• Prednosti ISOMED-a
•
•
•
•
Visoki standardi kvaliteta i proizvodnje
Višegodišnje iskustvo na polju stomatologije
Dinamična i fleksibilna struktura preduzeća
Profesionalizam, pouzdanost, striktne kontrole pri
proizvodnji
• Advantages of ISOMED
•
•
•
•
High standards of quality and production
Many years of experience in dentistry
Dynamic and flexible structure
Professionalism, reliability and strict control of
production
ISOMED implantatni sistem
The specialist of Implant Systems
ISOMED implantatni sistem
The specialist of Implant Systems
Iskustvo i resursi koji Vam mogu pomoći da unapredite Vašu implantološku karijeru
Resources and Experience to Help You Build Your Implantologic Career
Tečajevi na kadaverima
Corpse Courses
Praktično-teorijski tečajevi u Italiji
Theorical - Practical Courses in Italy
Tečajevi na New-York
University College of Dentistry
Courses in New-York
University College of Dentistry
aktivni odmor...
in the relax moments
Tečajevi iz prve pomoći
Urgency Medicine Course
ISOMED implantatni sistem
The specialist of Implant Systems
ISOMED implantatni sistem
The specialist of Implant Systems
• Sistem kvaliteta - System of quality
ISOMED U SLUŽBI DRUŠTVA
Kompanija Isomed od samog početka podržava inicijative
socijalnog karaktera, imajući u vidu da je vrlo značajno uzeti
učešće u projektima koji su usmereni na poboljšanje životnih
uslova u našem društvu.
ISOMED FOR SOCIETY
The Isomed has always supported social iniciatives, considering
that it's very important to take part in those projects whose aim
is to improve life conditions of our society.
• Osobine Titanijuma i njegovi stepeni tvrdoće
Razlikujemo 4 stepena medicinskog Titanijuma, na osnovu njegove čistoće i mehaničke otpornosti:
• Prvi stepen je zasigurno najčistiji, ali se odlikuje prevelikom mekoćom pa se koristi isključivo za proizvodnju titanijumskih membrana ili
rešetki koje se koriste za vođenu tkivnu regeneraciju. Kada je istanjen, postaje kovan i elastičan i može se seći običnim makazama.
• Drugi stepen sadrži određene komponente koje ga čine nešto otpornijim, ali se generalno smatra još uvek slabim za proizvodnju
endoosealnih implantata. Rizik koji postoji pri korišćenju titanijuma drugog stepena nije u tome da se implantat može polomiti, već
da se ivice spojnog heksagona mogu vremenom zaobliti, stvorivši tako olabavljene spojeve koji mogu štetno delovati na mehaničku
otpornosti prolaznih šrafova za pričvšćivanje.
• Treći stepen je još otporniji. Ima dve osnovne karakteristike koje ga čine odličnim implantološkim materijalom: čistoću i mehaničku
otpornost na naprezanje.
• Četvrti stepen sadrži veziva u većem procentu, koja obezbeđuju veću mehaničku otpornost. Ovo je stepen titanijuma koji koristi
ISOMED za pravljenje svih svojih implantata.
• Peti stepenu ili Titanijum ELI je legiran sa 6% aluminijuma i sa 4% vanadijuma, dakle ne radi se o čistom titanijumu.
Osim ovih stepena, pominje se i titanijum koji se koristi za industrijske mehaničke izrade, kao na primer u aeronautičkoj industriji, koja
koristi titatijum već jako dugo zbog toga što je istovremeno lagan i otporan, ukoliko je legiran u većim procentima sa drugim metalima,
kao što su aluminijum i drugi.
TITANIUM PROPRETIES AND ITS LEVELS OF HARDNESS
Based on its pureness and mechanical resistance, we distinguish 4 levels of medical titanium ASTM F64:
• Level 1 is no doubt the purest, but it is too ductile, so it is used only for construction of titanium membranes and grids for guided tissue
regeneration. If made thin, it is malleable, ductile and it can be cut with regular scissors.
• Level 2 contains some components that render it more resistant, but it is generally considered still too tender for endosseous implants. The risk
in using Level 2 is not that the implant could brake, but that the edges of the hexagon connection could in time become rounded off, therefore
resulting in the weakening of the connections which could decrease the mechanical resistance of fastening passing screws.
• Level 3 is even more resistant. It has two basic properties: pureness and mechanical resistance to stress, which make it an excellent material for
implants.
• Lever 4 contains binders in greater percentage, which grants better mechanical resistance. This is the Titanium Level used by ISOMED to
produce all its implants.
• Level 5 or Titanium ELI is alloyed with 6% of aluminum and 4% of vanadium, therefore, it is not pure titanium.
Above these levels, there is titanium used for mechanical industrial fabrication, for example, in aeronautic industry, which uses titanium since
long time ago because it is light and resistant at the same time, if alloyed in higher percentages with other metals, like aluminum or other.
6
7
ISOMED implantatni sistem
The specialist of Implant Systems
ISOMED implantatni sistem
The specialist of Implant Systems
Završni izveštaj
Citotoksičnost putem elucije na titanijumskim šrafovima
Komitent:
ISOMED SRL
ZAPAŽANJA
Kvalitativna ocena
Ćelijski monostrat je posmatran invertovanim mikroskopom, nakon 24 sata inkubacije.
Biološka reaktivnost (degeneracija ćelija i deformacije) su procenjene skalom od 0 do 4, u skladu sa
standardom ISO 10993-5, kao što je prikazano u sledećoj tabeli:
PREGLED
Izvršena je ocena citotoksičnih delovanja nad uzorcima dve tipologije „TITANIJUMSKIH
ŠRAFOVA“ koje su nazvane GRUPA 1 i GRUPA 2, putem sledećeg testa:
- citotoksičnost putem elucije po standardu EN ISO 10993-5:2009
U testiranju citotoksičnosti putem elucije korišćena je podudarna ćelijska kultura BalbC
3T3 u eksponencijalnoj fazi rasta. Ekstrakt dve tipologije proizvoda je u ispitivanju dobijen potapanjem uzoraka u Medijum kulture da bi se dobio odnos težina/zapremina od
0,2g/ml.
Uzorak za analizu je bio, dakle, inkubiran na temperaturi od 37ºC ± 1 ºC na 24 sata u
dinamičnim uslovima.
Stepen Reaktivnost Opis reaktivnosti
0
Nema
Blage intracitoplazmastične granulacije i nikakvo ćelijsko oštećenje
1
Niska
Ne više od 20% ćelija je zaobljeno i bez intracitoplazmatične granula
cije
2
Srednja
Ne više od 50% ćelija je zaobljeno i fale intracelularne granulacije,
ćalijsko oštećenje prošireno na prazan prostor između ćelija
3
Umerena Ne više od 70% čelijskog sloja sadrži zaobljene i/ili oštećene ćelije
4
Jaka
Jasno i potpuno uništenje ćelijskog sloja
1 ml svakog ekstrakta je stavljen u kontakt sa ćelijskom kulturom na period od 24 sata u
termostatu na temperaturi od 37ºC ± 1 ºC, sa atmosferom CO2 u vazduhu.
Posle 24 sata inkubacije ćelijske kulture su posmatrane pod invertovanim mikroskopom
da bi se ocenila biološka reagovanja.
GRUPA 1
Posle 24 sata kontakta u svim tretiranim kulturama se primećuju blage
intracitoplazmastične granulacije i nikakvo ćelijsko oštećenje (stepen reaktivnosti:0).
GRUPA 2
Posle 24 sata kontakta u svim tretiranim kulturama se primećuju blage
intracitoplazmastične granulacije i nikakvo ćelijsko oštećenje (stepen reaktivnosti:0).
Na kraju ove faze ćelije su tretirane tokom tri sata solucijom koja sadrži boju koja markira
vitalnost ćelije (Neutral Red) i potom solucijom za deapsorpciju sa ciljem da se dobije
oštećenje čija je optička gustina, proporcionalna ćelijskoj vitalnosti, kasnije određena
putem spektrofotometričkog čitanja sa dužinom talasa od 540nm.
GRUPA 1
Sudovi tretirani supstancom koja se ispituje pokazali su umanjenje ćelijske vitalnosti od
2,76%.
GRUPA 2
Sudovi tretirani supstancom koja se ispituje pokazali su umanjenje ćelijske vitalnosti OD
1,64%.
Grupa 1 klasična površina
Grupa 2 nova Nano-Titan površina
Kvantitativna ocena
Apsorpcija je izmerena na 540 nm i ćelijska vitalnost ćelija tretiranih materijalom koji se ispituje je
izračunata primenom sledeće formule:
8
% ćelijske vitalnosti = ((OD test proizvoda – OD prazno) / (OD negativna kontrola – OD prazno) x 100
TUMAČENJE REZULTATA
Svaki rezultat koji ima stepen viši od 2 se smatra citotoksičnim delovanjem.
Smanjenje ćelijske vitalnosti za više od 30% se smatra citotoksičnim delovanjem.
KRITERIJUMI PRIHVATLJIVOSTI
Kvalitativna ocena
Negativna kontrola ≤ 1
Pozitivna kontrola ≥ 3
Kvantitativna ocena
Standardno odstupanje u rezultatima među tri ponavljanja svake grupe mora biti ≤18%
% ćelijske vitalnosti pozitivne kontrole mora biti < 70%
ZAKLJUČCI
Na osnovu dobijenih rezultata, tumačenih na način predviđen standardom EN ISO 10993-5:2009:
• testirane proizvode „TITANIJUMSKI ŠRAFOVI“ koji pripadaju GRUPI 1 treba smatrati
NETOKSIČNIM
•
testirane proizvode „TITANIJUMSKI ŠRAFOVI“ koji pripadaju GRUPI 2 treba smatrati
NETOKSIČNIM
•
nisu zabeležene značajne razlike među ćelijama tretiranim ekstraktom koji pripada
GRUPI 1 i onima tretiranim ekstraktom koji pripada GRUPI 2 ni na nivou kvaliteta, ni
na nivou kvantiteta
9
ISOMED implantatni sistem
The specialist of Implant Systems
ISOMED implantatni sistem
The specialist of Implant Systems
• Površine kontrolisane hrapavosti NANO-TITAN - NANO-TITAN surface of controlled roughness
Površina najnovije generacije dobijena subtrakcijom putem procesa nagrizanja mineralnim kiselinama, što
pospešuje proliferaciju ostoblasta i koštano sazrevanje značajno povećavajući kontaktnu površinu kost-implantat i stvarajući mikro i makro kratere vidljive elektronskom mikroskopijom.
Još jedan primer ISOMED implantata pre
procesa čišćenja.
ISOMED implantat pre procesa čišćenja.
Uvećanje 2000 x
Uvećanje 4000 x
Uvećanje 8000 x
Uvećanje 10000 x
ISOMED implantat pod elektronskim
mikroskopom nakon procesa čišćenja.
Ispitivanje XRF-EDS rendgenom koji pokazuje čistoću Isomed implantata.
Uvećanje 16000 x
10
11
ISOMED implantatni sistem
The specialist of Implant Systems
ISOMED implantatni sistem
The specialist of Implant Systems
12
13
ISOMED implantatni sistem
The specialist of Implant Systems
ISOMED implantatni sistem
The specialist of Implant Systems
Ukoliko uzorak izdrži 5.000.000 ciklusa proba će biti smatrana uspešnom.
Rezultati testova
Test otpornosti na zamor materijala
Među implantatima sa spoljašnjim šestougaonikom prošli su test izdržavši bez loma ili oštećenja
5.000.000 ciklusa opterećenja bez gubitka stabilnosti samog spoja. Svi spojevi izmedju implantata
i nadogradnje su bili stabilni.
Slika 2 - Uzorci spremni za mehaničke testove
Među implantatima sa unutrašnjim šestougaonikom prošli su test izdržavši bez loma ili oštećenja
5.000.000 ciklusa opterećenja bez gubitka stabilnosti samog spoja. Svi spojevi izmedju implantata
i nadogradnje su bili stabilni.
Slika 3 - Implantat u toku proba
Slika 1 - Uzorak sa protetskim nastavkom
14
15
ISOMED implantatni sistem
The specialist of Implant Systems
ISOMED implantatni sistem
The specialist of Implant Systems
• Priprema za implantološki zahvat
Ovaj katalog koji sadrži i priručnik za postavljanje implantata, koji ilustruje metodike implantatnih sistema ISOMED, ne pretenduje da zameni
posebne teorijsko-praktične kurseve, već ih dopunjuje savetima koji su plod iskustva nekih implantologa. Podsećamo da uspeh implantatnog
sistema u mnogome zavisi od primerene upotrebe instrumenata namenjenih toj svrsi i stoga se preporučuje upoznavanje sa komponentama
koje su deo hirurškog kompleta.
Pri selekciji pacijenata za primenu implantata, poželjno je proceniti, kako medicinski, tako i anatomsko-hirurški aspekt i upoznati se sa
eventualnim patološkim stanjima. Medicinska terapija koju pacijent prima je veoma važna za procenu medicinskog rizika, dok je proučavanje
anatomskog oblika bezzubih delova alveolarnog grebena koja će se tretirati neophodno, kako za izbor tipa implantata, tako i za izbor hirurške
tehnike koja će se primeniti u tom konkretnom slučaju. Savetuje se procena anatomije pacijenta putem detaljnog pregleda usne duplje i
ispitivanja prstima celog koštanog profila da bi se otkrile eventualne inklinacije ili nedostaci. Korišćenje merača debljine grebena se savetuje
da bi se procenio poprečni dijametar kosti, dok su ortopan snimak i dental scan preporučljiva radiografska ispitivanja za detaljnije proučavanje
kliničkog slučaja.
Pri izboru implantata uvek treba proceniti kakvo će protetsko opterećenje taj sistem trpeti. Tako je, na primer, korišćenje kratkih implantata greška
koja bi se mogla platiti gubitkom implantata nakon određenog vremena, zbog opterećenja prekomernim okluzalnim silama. U slučajevima
gde se ne može izabrati implantat adekvatne dužine, neophodno je koristiti implantate većih dijametara, da bi se dobila odgovarajuća spojna
površina između kosti i implantata. Preporučuje se peskiranje, jer ovaj tretman površine poboljšava kontakt sa koštanim tkivom. Treba pažljivo
proceniti paradontalno stanje prirodnih zuba i eventualno prisustvo okluzalnih patologija, kao što su bruksizam ili ukršteni zagrižaj, koje bi
mogle vremenom ugroziti uspeh implantatne terapije. Uvek je preporučljivo konsultovati porodičnog lekara u slučaju antihipertenzivne, kardio
kinetičke i antikoagulatne terapije i alergija na lekove. Važno je imati na umu da je ambulantni implantološki zahvat u svakom smislu hirurški,
tako da je neophodno nabaviti lekove za hitno reagovanje, pošto je lekar dužan da pruži prvu pomoć u slučaju komplikacija. U tu svrhu je
preporučljivo zadržati tek operisanog pacijenta u čekaonici na posmatranju, u trajanju od najmanje sat vremena, da bi se uverili da mu nije
pozlilo neposredno posle operacije. Savetuje se primena antibiotiske i anti-inflamatorne terapije od večeri koja prethodi zahvatu, pa u narednih
šest dana, da bi se pokrio čitav hirurški period. Poželjno je posavetovati pacijenta da se tri dana hrani mlakom i mekanom hranom i da ispira usta
rastvorom 2 ili 3 puta dnevno. Vrlo je važno da pacijent potpiše informisanu saglasnost, koja mora biti što detaljnija. Podsećamo da neuspelu
implantaciju ne treba smatrati profesionalnim neuspehom, već jednostavno komplikacijom koju treba rešiti. Poželjno je moći eventualno
pokazati da su preduzete sve tehničke, deontološke i medicinsko-pravne mere primerene pružanju hirurških usluga (medicinski karton sa
pregledom, radiografije, studija slučaja, uzeti lekovi, informisana saglasnost sa savetima pacijentu datim pomoću jednostavnih termina koji su
svima razumljivi).
U nastavku je dat primer saglasnosti, koji može poslužiti kao smernica za izradu takvog dokumenta koji stoji u ordinaciji i daje pacijentu na
potpis. U slučaju podizanja maksilarnog sinusa ili primene „split crest“ tehnike, poželjno je uključiti i informacije vezane za te procedure.
PREPARATION FOR IMPLANT PLACING PROCEDURE
This catalogue, coming with an installation manual illustrating methodology of ISOMED implant systems, does not intend to substitute specific
theoretical and practical preparation courses, but rather tries to complete them with advice, fruit of experience of some implatologists. We remind that
the success of an implant system much depends on a competent use of components that are part of the surgical Kit.
When choosing patients for undergoing implant therapy, it is opportune to assess both medical and anatomical/surgical aspects and become
acquainted with their pathologies. Medical therapy which the patient receives is very important for the assessment of medical risk, while the study of
the anatomic form of the edentulous ridge, which is to be treated, is indispensable both for the choice of implant and of surgical technique that needs
to be adopted in that specific case. It is advised to assess the anatomy of the patient through an attentive examination of the oral cavity, by feeling out
with fingers the entire bone profile, in order to reveal possible inclinations or deficits. Use of thickness gauge is advised for the assessment of transversal
diameter of the bone, while panoramic radiograph and dental scan are the radiographic techniques advised for a broader clinical case study.
It is always necessary, when choosing an implant, to assess the prosthetic load that the device will have to endure. For example, the use of short implants
is a mistake that, in time, could be paid with the loss of implant, since it endures an excessive occlusal stress. In cases where an implant of the adequate
length cannot be chosen, it is necessary to use greater diameters, so an adequate surface of contact between bone and implant can be achieved.
Sandblasting is also advised, since this treatment of the surface increases contact with bone tissue. Periodontal condition of natural teeth are to be
carefully assessed, together with the possible presence of occlusal pathologies like bruxism or crossbite, which could endanger in the long-run success
of implant therapy. It is advised to always consult the family doctor, in case of anti hypertension, cardio kinetic or anticoagulant therapies and allergies
to medication. It is important to remember that an outpatient implant procedure is to all extents and purposes a surgery; therefore it is necessary to be
supplied with emergency medicines, since the doctor is obligated to give the patient first aid in case of complications. In that sense, it is advised to keep
the operated patient in the waiting room, for an observation period of at least an hour, to make sure they don’t fall ill immediately after the procedure.
Antibiotic and anti-inflammatory therapy is advised starting from the evening preceding the procedure and in the next 6 days, so it covers the entire
surgical period. It is opportune to advise the patient to eat lukewarm and tender food for three days and to rinse their mouth with mouthwash 2 or
3 times a day. It is extremely important that the patient signs the informed consent, which should be as detailed as possible. We remind that the
failure of the implant system should by no means be considered a professional failure, but simply a complication to be managed. It is opportune to
be able to possibly demonstrate that all technical, deontological and legal measures, suitable for a surgical service (medical chart with examination,
radiographies, case study, medication taken, informed consent with the advice given to the patient in simple terminology understandable for all).
Following is a consent form that can be used as a guideline for a personalized corresponding document, which should be held in studio and be given to
the patient to sign. In the case of a sinus lift or split crest it seems opportune to include in it further information concerning those procedures.
16
•SAGLASNOST – PRISTANAK NA IMPLATOLOŠKU TERAPIJU
Dole potpisani g-din/g-đa ....................................................... izjavljuje da je primio/la od Dr .................................................... informacije vezane za
implantološki zahvat. Posebno izjavljuje da je razumeo/la da je neophodno ugraditi titanijumske implantate u kost, da bi se ostvarila zamena
zuba koji nedostaju fiksnom protetičkom nadoknadom ( ili totalnom mobilnom protezom ankerovanom na 4 implantata međusobno povezana
prečkom koja ostaje u usnoj duplji).
IZJAVLJUJE
1. Izjavljuje da ne uzima bifosfonate za lečenje osteoporoze ili za posebne antitumorne terapije.
2. Da je izvestio/la lekara o sopstvenom zdravstvenom stanju, i da mu je posebno potvrdio/la da ne pati od srčanih oboljenja, hipertenzije
(visokog krvnog pritiska), hipotenzije (niskog krvnog pritiska), respiratornih ili bubrežnih oboljenja i alergija (kako na lekove i anestetike, tako i
na polen ili namirnice);
3. Da pati od sledeće bolesti i da uzima sledeće lekove:
..............................................................................................................
4. Da je obavešten o mogućim rizicima zahvata i eventualnim komplikacijama koje su: edem (otok), bol nakon zahvata, infekcije, slučajno
prodiranje u šupljinu maksilarnog sinusa, iritacija ili oštećenje nervnih struktura koje se nalaze u vilici.
5. Da je svestan/na da, u retkim slučajevima, može doći do gubitka implantata, usled peri-implantitisa, odnosno zapaljenja i infekcije tkiva oko
implantata koji se ne prime. Izgubljeni implantat se može zameniti, posle adekvatnog čišćenja i zalečenja implantatnog mesta.
6. Da je obavešten da su u usnoj duplji prisutni različiti tipovi mikroba i da terapija antibioticima služi da uništi neke od njih na kratko vreme,
dok drugi ne uspeju biti savladani, te rizik od infekcije uvek ostaje.
7. Da do neuspeha implantata može doći i usled facijalnih trauma ili alergija na određene metale koje nisu bile prethodno poznate.
8. Da je svestan/na da loša oralna higijena, duvanski dim, prekomerno uzimanje šećera, bakterijske naslage, korišćenje opojnih supstanci
(droga), mogu imati štetne efekte na desni i koštano tkivo, i mogu dovesti do neuspele implantacije.
9. Da je obavešten/na da je jako važno pridržavati se prepisane terapije antibioticima i anti-inflamatornim lekovima, kao i uzimati je od dana
koji prethodi zahvatu, da bi se izbegle infekcije i smanjile na minimum komplikacije i problemi nakon zahvata. Važno je izvestiti lekara o svakoj
anomaliji koja se javi u post-operativnom periodu, kao što su mala krvarenja, izlazak gnoja iz rane ili bol na mestu zahvata.
10. Da je obavešten o neophodnosti zubarskih kontrola na svakih 6 meseci, da bi se klinički i radiografski držalo pod kontrolom ono što je Specijalista uradio, kao i o neophodnosti da se isti izvesti o svakoj anomaliji koja se eventualno javi tokom godina na ugrađenoj implanto-protezi.
Dana .............................. Dr ...........................................
Potpisuje da je primio znanju pacijent ..................................................
CONSENT TO IMPLANT THERAPY
The undersigned Mr./Mrs. ……………………………………….. hereby declares to have been informed by the Dr. ……………………….. about
the typology of implant procedure. Particularly they declare that they understood that it is necessary to insert titanium implants into the bone,
in order to obtain replacement of missing teeth with a fixed prosthetic element (or with a complete denture anchored on 4 implants connected
by a bar that remains in the oral cavity).
DECLARES
1. not to be taking biphosphonates as a part of osteoporosis therapy or for particular anti cancer treatments.
2. to have informed their doctor about their state of health and particularly that they have confirmed not to be suffering from heart diseases, hypertension (high blood pressure), hypotension (low blood pressure), respiratory and renal diseases and allergies (either to pharmaceuticals, anesthetics or
to pollen or food)
3. to be suffering the following pathology and to be taking the following pharmaceuticals: ………………………………………………………..
4. to have been informed about the possible risks that the procedure entails and about possible complications such as: edema (swelling), pain following the procedure, infections, accidental penetrations into the cavity of maxillary sinus, irritation or damage of the nerve structures situated in
mandible.
5. to be aware that, in rare cases, it may come to the loss of implant caused by peri-implantitis, which are inflammations and infections of the tissue
surrounding the implants that don’t take. Lost implant can be substituted, after adequate cleaning and recovery of the implant site.
6. to have been informed that in the oral cavity there are present various types of germs and that antibiotic therapy is intended for destruction of
some types of bacteria for a brief period, while other types remain undefeated, therefore the risk of infection always exists.
7. Implants can fail also due to facial trauma or undetected allergies to particular metals.
8. to be aware that a scarce oral hygiene, tobacco smoke, excessive use of sugar, bacterial plaque and use of drugs can have damaging effects on the
gingival and bone tissue and lead to a failure of implants.
9. to have been informed that it is very important to follow the prescribed antibiotic and anti-inflammatory therapy, starting it the day preceding the
procedure, in order to avert infections and reduce to minimum the complications and post-procedure upsets. It is important to inform the doctor about
any anomaly encountered during the post-operative period, such as small hemorrhages, pus leaking from the wound or pain in the procedure site.
10. to have been informed about the necessity of having controls every six months at the dentist studio, in order to keep the work done by the professional under radiographic and clinical control; also about the necessity to inform the dentist of any anomaly possibly encountered over the years on
the implant-prosthetic element installed.
Date…………………………. Doctor………………………………..
Signature of acknowledgement………………………………………………..
17
ISOMED implantatni sistem
The specialist of Implant Systems
ISOMED implantatni sistem
The specialist of Implant Systems
• SMERNICE ZA PROTETSKO OPTEREĆENJE IMPLANTATA PRI DVOFAZNOJ
HIRURŠKOJ INTERVENCIJI
• Pojedinačan implantat
Opteretiti implantat nakon 5 meseci osteointegracije u maksili, a posle 3 meseca ako je u mandibuli. Postoje dve
mogućnosti za uzimanje ostisaka:
1) postaviti transfer element za otisak na implantat, uzeti otisak individualnom kašikom, postaviti analog na transfer
i izliti master model od gipsa. Dostaviti laboratoriji UCLA abatment ili prethodno oblikovan titanijumski abatment
radi ispravnog uporednog postavljanja u laboratoriji. Postaviti abatment na implantat i napraviti metalo-keramičku
nadoknadu.
2) postaviti titanijumski abatment na implantat, obraditi u ustima novom brusilicom za metal (karbidnim borerom),
kao da se radi o prirodnom zubu. Ponovo pritegnuti šraf na 35 Ncm, pošto vibracije okreću i odvrću šrafove. Uzeti
otisak kao da se radi o zubu pripremljenom za krunicu.
• SMERNICE ZA IMEDIJATNO OPTEREĆENJE IMPLANTATA
• Pojedinačan implantat u estetski-značajnoj regiji 14-24 34-44
Opteretiti implantat krunicom od akrilata obraćajući pažnju da bude rasterećena od okluzalnih i lateralnih kontakata.
U maksili staviti keramičku protetičku nadoknadu tek posle 5 meseci integracije, dok se u mandibuli implantat može
trajno opteretiti posle 3 meseca čekanja. Koristiti implantate od 12-14 mm velike primarne stabilnosti u kostima
dobrog kvaliteta.
• Most na 3 ili više implantata
Opteretiti privremenim mostom od akrilata u blagoj okluziji. Veoma obratiti pažnju da žvakanje bude uravnoteženo,
odnosno da postoji nešto što stabiliše okluziju na suprotnoj strani. U odsustvu ravnoteže u žvakanju, pacijent bi
opteretio isključivo most na implantatima, dovodeći tako do preopterećenja implantata mastikacijom sa mogućom
fibrointegracijom i mobilnošću istih. Nikada ne praviti ekstenzije na sistemima sa imedijatnim opterećenjem.
• Cirkularni most na implantatima ili zubima i implantatima
• Most na implantatima ili implantatima i zubima
Opteretiti implantate nakon 5-6 meseci osteointegracije u maksili, a posle 3 meseca ako su u mandibuli. Postoje dve
mogućnosti za uzimanje ostisaka:
1) postaviti transfer elemente za otisak na implantate, uzeti otisak individualnom kašikom, postaviti analoge na
transfere i izliti master model od gipsa. Dostaviti laboratoriji UCLA abatmente ili prethodno oblikovane titanijumske
abatmente radi ispravnog uporednog postavljanja u laboratoriji. Postaviti abatmente na implantate zavrćući šrafove
na 35 Nm i napraviti metalo-keramičku nadoknadu.
2) postaviti titanijumske abatmente na implantate, obraditi u ustima novom brusilicom za metal, kao da se radi o
prirodnim zubima. Ponovo pritegnuti prolazne šrafove na 35 Nm, pošto vibracije okreću i odvrću prolazne šrafove.
Uzeti otisak kao da se radi o zubima pripremljenim za most.
Napomena: Uvek koristiti privremene cemente, u početku Temp Bond (rastvorljiv u vodi), a posle preći na
poliuretanske privremene cemente (nerastvorljivi u vodi).
• Cirkularni most na implantatima ilil implantatima i zubima
Opteretiti implantate nakon 5 meseci osteointegracije u maksili, a posle 3 meseca ako su u mandibuli. Postoje dve
mogućnosti za uzimanje ostisaka:
1) postaviti transfer elemente za otisak na implantate, uzeti otisak individualnom kašikom, postaviti analoge na
transfere i izliti master model od gipsa. Dostaviti laboratoriji UCLA abatmente ili prethodno oblikovane titanijumske
abatmente radi ispravnog uporednog postavljanja u laboratoriji. Postaviti abatment na implantate zavrćući šrafove
na 35 Ncm i napraviti metalo-keramičku nadoknadu.
2) postaviti titanijumske abatmente na implantate, obraditi u ustima novom brusilicom za metal, kao da se radi
o prirodnim zubima. Ponovo pritegnuti šrafove na 35 Nm, pošto vibracije okreću i odvrću šrafove. Uzeti otisak
kao da se radi o zubima pripremljenim za most. Poslati otiske u laboratoriju, dati da se izliju i tražiti da se označe
paralelometrom svi uglovi ili zidovi titanijumskih abatmenata koje treba korigovati. Ponovo pozvati pacijenta,
ukloniti privremenu nadoknadu od akrilata i modelovati sve abatmente na osnovu laboratorijskog modela. Ponovo
uzeti nove otiske i napraviti metalo-keramičku nadoknadu.
Napomena: Uvek koristiti privremene cemente, u početku Temp Bond (rastvorljiv u vodi), a posle preći na
poliuretanske privremene cemente (nerastvorljivi u vodi).
Opteretiti privremenim mostom od akrilata u centralnoj okluziji ali sa dobrim lateralnim rasterećenjem. Posebno
obratiti pažnju da mastikacija bude uravnotežena, odnosno da postoji obostrana okluzija nasuprot cirkularnom
mostu na implantatima. U nedostatku uravnotežene mastikacije pacijent bi opteretio cirkularni most na implantatima
samo sa jedne molarne strane, dovodeći tako do preopterećenja implantata mastikacijom sa fibrointegracijom i
mobilnošću istih. Nikada ne praviti ekstenzije na sistemima sa imedijatnim opterećenjem.
• Totalne proteze sa monofaznim implantatima sa kugličnim atačmenima
(samo mandibula sa 4 implantata)
Postaviti četiri kapice od titanijuma ili teflona u protezu pacijenta obraćajući pažnju da proteza dobro naleže na
greben. Proveriti da li postoji kompletna okluzija nasuprot antagonistima da se nebi ugrozila ravnoteža mastikacije
i oštetili implantati.
• Totalne proteze na Akermanovoj prečki
Uzeti otiske sa transfer elementom čim se završi postavljanje implantata. Poslati otiske u laboratoriju, 4 ili više analoga za gips, 4 ili više UCLA abatmenta, livnu prečku i dva ili više jahača. Proveriti pričvršćenu prečku i uveriti se Rentgen snimkom da su veze između konstrukcije i implantata precizne. U slučaju da se primeti prostor u jednoj ili više
veza, preseći prečku borerom, pravilno je pozicionirati, blokirati isečene krajeve tvrdim akrilatom i dati da se zalotuje
u laboratoriji. Napraviti totalnu mobilnu protezu bez nepca i postaviti je na prečku pomoću jahača.
• Smernice za postavljanje implantata sa unutrašnjom šestougaonom konekcijom
Implantati sa unutrašnjom šestougaonom konekcijom se prodaju sa nanosnom glavom (tzv. transferom) koja služi
za njihovo pozicioniranje u kosti. Takva nanosna glava kad je u pitanju šestougaona konekcija na implantatu, ima
rupu za prolazni šraf, što ublažava silu zavrtanja koju nanosna glava može da prenese na implantat sa rizikom od
loma šestougla na glavi implantata. Konektor PI ima pun šestougao, bez rupe, i ovo ga čini podesnim za prenošenje
vrlo jakih sila zavrtanja na implantat, bez prethodno navedenih rizika od loma. Kada je ¾ implantata
postavljeno u hirurško mesto, skinuti nanosnu glavu sa šrafom, staviti šestougaoni konektor direktno
na implantat i nastaviti sa zavrtanjem implantata pomoću ključa tj. rače.
• Totalna proteza (OVERDENTURE) sa Akermanovom prečkom
Uzeti otiske sa transfer elementima. Poslati otiske u laboratoriju, 4 ili više analognih elemenata za gips, 4 ili više
UCLA abatmenta, jednu livnu prečku i dva ili više U-klipa. Proveriti pričvršćenu prečku i uveriti se Rentgen snimkom
da su veze između konstrukcije i implantata precizne. U slučaju da se primeti prostor u jednoj ili više veza, preseći
prečku diskom, pravilno je pozicionirati, blokirati isečene krajeve tvrdim akrilatom i dati da se zalotuje u laboratoriji.
Napraviti totalnu mobilnu protezu bez nepca i postaviti je na prečku pomoću U-klipova. Obratiti pažnju da se ne
prave prečke sa velikim ekstenzijama, da se implantati ne bi opteretili efektom poluge.
18
19
ISOMED implantatni sistem
The specialist of Implant Systems
ISOMED implantatni sistem
The specialist of Implant Systems
• Smernice za korišćenje borera za konične implantate - Guidelines for the use of drills
for conical implants
Ovi boreri se odlikuju sposobnošću da sačuvaju kost tokom bušenja
(koja se po potrebi može iskoristiti za koštanu regeneraciju), dakle
bitno je očistiti usek na boreru od koštanih opiljaka da bi se osigurala pouzdana preparacija mesta za implantat.
• SMERNICE ZA UZIMANJE OTISAKA - Guidelines for taking impressions
• INDIREKTNA TEHNIKA sa perforiranom kašikom - Indirect technique with an open tray
These drills have the ability to collect the bone material during the drill
(which could then be used for bone regeneration); therefore, it is important to clean again the drilled cavity to make sure
that an optimal cut is made in preparation of the implant site.
• Smernice za korišćenje proširivača kosti - Guidelines for the use of bone expanders
12 mm
14 mm
16 mm
ø 1,3 mm
N° 4
ø 2,1 mm
ø 2,7 mm
ø 3,6 mm
h. 8 mm
N° 3
h. 10 mm
ø 1,1 mm
N° 2
h. 12 mm
h. 10 mm
10 mm
h. 12 mm
8 mm
h. 14 mm
N° 1
ø 4,2 mm
Zavrtanje transfera screwing in - impression copiestransfers
Postavljanje individualne kašike sa
silikonom tako da transferi izlaze iz kašike placing the individual tray containing silicon,
while making sure that the transfers stick out
from the tray
Rezultat uzimanja otiska impression result
Zavrtanje analoga za transfere u
modelu od gipsa screwing-in analogues on transfers
Analozi u gipsanom modelu finished model with imbedded analogues
Postavljanje UCLA abatmenata placing UCLA abutments
Izgled sa strane - lateral view
Postavljanje pripremljenih
abatmenata u usta - placing
finished abutments in the mouth
ø 3,45 mm
ø 3,45 mm
• Smernice za postavljanje implantata
Koristiti pilot borer za celu dubinu implantata
Proširivač br. 1 inicijalni, za sve promere
Proširivač br. 2 za postavljanje koničnih implantata ø 3,5 mm
Proširivač br. 3 za postavljanje koničnih implantata ø 4 i 4,5 mm (i svih implantata širokog navoja).
Proširivač br. 4 za interni (krestalni) sinus lift.
Abatmenti nakon izlivanja i
paralelizacije - aligned abutments
after the placing
• INDIREKTNA TEHNIKA sa neperforiranom kašikom - Indirect technique with a closed tray
Napomena: Ovaj kit se može koristiti za proširenje kosti posle primene zahvata split-crest dletom ili piezoelektričnom
tehnikom.
• Guidelines for the insertion of implants
Use the pilot drill for the entire depth of the implant.
Expander No. 1 intermediate passage
Expander No. 2 for the insertion of conical implants ø 3, 5 mm.
Expander No. 3 for the insertion of conical implants ø 4 and 4,5 mm (and all the implants with a wide spire).
Expander No. 4 for crestal sinus lift
Postavljanje transfera sa
odgovarajućim kapicama placing transfers and caps
Korišćenje tečnog silikona (drugi otisak) za
savršeno uzimanje otisaka -
using relining material (second impression) to obtain
perfect impressions
Note: this Kit can be used for the expansion of the bone after the spilt-crest procedure was done with chisel or with
piezoelectric technique.
Napomena: Setite se da
ušrafite trasfere na analoge
pre nego što ih stavite u
kapicu
Dobijeni otisak sa kapicama
utisnutim u silikon -
Impression with the caps imbedded in silicone
20
Standardno stavljanje
univerzalne kašike sa silikonom standard placement of universal
closed tray containing silicone
Stavljanje transfera u kapice placing the transfers into the caps
21
Note: remember to screw-in the
transfers on the analogues before
placing them again into the caps
ISOMED implantatni sistem
The specialist of Implant Systems
ISOMED implantatni sistem
The specialist of Implant Systems
• DIREKTNA TEHNIKA za monofazne i dvofazne implantate -
DIRECT TECHNIQUE for one-phase and two-phase implant systems
Snimak tek postavljenih
implantata - radiography of
implants just inserted
Izgled tek postavljenih monofaznih
implantata transmukoznom tehnikom view of the one-phase implants just inserted
using the transmucosal technique
Privremeni most od akrilata View of the temporary prosthetic
work
Definitivni metalo-keramički most, posle
oko 3 meseca Permanent prosthetic element, after about
three months
Poboljšati paralelnost pomoću
ISOMED brusilica za metal od
volframa - improving parallel
alignment using crown-cutting drill
made of wolfram
•DIREKTNA TEHNIKA za totalne proteze sa mini-implantatima - DIRECT TECHNIQUE FOR MINI IMPLANT SUPPORTED OVERDENTURE
Snimak tek postavljenih
implantata - radiography of
implants just inserted
Prikaz tek ugrađenih implantata u ustima view of the implants just inserted
Obeležiti ležišta kapica tako
da odgovaraju rasporedu
implantata prepare holes for imbedding caps
corresponding to implants
Izbušiti protezu i napuniti je hladnim
akrilatom. Staviti je u usta fill the holes with cold resin and place it
in the mouth
Postaviti zaštitu da bi se sprečilo da akrilat
stvori podminirana mesta pre nego što se
postave teflonske kapice na implantate create dam to protect the soft tissue before
putting teflon caps onto the implants
Prikaz proteze sa ugrađenim
kapicama view of the denture with
imbedded caps
Izgled u ustima - Final work
22
23
ISOMED implantatni sistem
The specialist of Implant Systems
ISOMED implantatni sistem
The specialist of Implant Systems
• Pakovanje implantata
PAKOVANJE
Pakovanje implantata je precizno osmišljeno da bi
olakšalo rukovanje proizvodom
Svako pakovanje se sastoji od:
•d
uplo blister pakovanje
• pečat koji garantuje da je epruveta neotvorena
• " Personal Card"
• informativna etiketa
•e
tiketa koda boje
• uputstva za upotrebu
ETIKETA
Upotrebljivo do
Proizvođač
01 2016
Serija proizvodnje:
Opis proizvoda:
REF TV4-4-Tr-1,2-MG
LOT 30410/AE
Sterilizacija putem procesa
ioniziranim zracima
STERILE
R
Imp.conico ex-est. spira larga tran.
Ø4mm spire 4 tor.1,2-MG
4,0
Šifra proizvoda:
049 8629612
ISOMED Tel.
Fax. 049 8629816
Via Mameli, 50 - 35020 - Albignasego (PD) Italy
Etiketa Implantata
0426
Instrument je za jednokratnu
upotrebu – nema ponovne
upotrebe
Pažnja: Obavezno pročitati
uputstvo
Sertifikat i norma po Direktivi
93/42 CEE i dalje promene koje se
tiču medicinskih instumenata
PERSONAL CARD
"Personal Card" je dokument koji identifikuje
komponenete iskorišćene od strane lekara tokom
hirurške intervencije. Ona se izdaje pacijentu da bi mu
se omogućilo da nadje korišćene komponente i ukoliko
bude potrebe da se obrati drugom stomatologu.
Pozicija Implantata
Podaci o stomatološkoj
ordinaciji
Proizvođač implantata
01 2016 ISOMED
Tel. 049 8629612
Fax. 049 8629816
Via Mameli, 50 - 35020 - Albignasego (PD) Italy
Saveti pacijentu
REF TV4-4-Tr-1,2-MG
LOT 30410/AE
STERILE
R
Imp.conico ex-est. spira larga tran.
Ø4mm spire 4 tor.1,2-M.G.
0426
• LEGENDA
Opis skraćenica
ex-est
ex-int
tran.
tor.
m.p.
Imp.
implantat
spoljni šestougaonik
unutrašnji šestougaonik
transmukozni
torretta
mala nanosna glava
Abbreviazione
MG
VdG
mon.
tit.
coll.
fres.
24
Descrizione
velika nanosna glava
glava za zarastanje
abatment
titanijum
vrat
moguće brušenje
Abbreviazione
con.
ang.
plat.
calc.
Descrizione
konektor
angulirano
poplatinjeno
livni cilindar
25
Stručni saradnici
Professional training department
• STRUČNI SARADNICI
• Doktor Eugenijo Konte
Diplomirao je Medicinu i Hirurgiju na Univerzitetu u Padovi 1991. Četiri godine je
pohadjao predavanja na Odeljenju plastične hirurgije Univerziteta u Padovi i odmah
se posvetio stomatologiji i implantologiji sa neposrednim opterećenjem, a sa posebnim osvrtom na krupne rehabilitirajuće zahvate kod gerijatrijskih pacijenata.
Autor je raznih naučnih radova na temu implantologije, predavač na konvencijama
koje organizuju razne lekarske komore i udruženja te vrste,kao i predavač na kursevima implantologije sa akreditacijom ECM.
Usavršio je postavljanje proteza na implantate pri Univerzitetu u Modeni i Ređo Emiliji u akademskoj 2002. godini. Pohađao je različite kurseve hirurške anatomije i postavljanja implantata na kadaverima pri Univerzitetu Claude Bernard (Prof. Moren) u
Lionu (Francuska) i završio je master iz Implantologije i anatomije pri Francuskom
Univerzitetu Saint Etienne 2007 godine. I danas drži kurseve na kadaverima koji se
organizuju u inostranstvu. 2005. je dobio master diplomu iz oralne hirurgije i implantologije pri Univerzitetu New York-a. Organizuje seminare i kurseve u Albinjasegu (Padova), gde su pozvani da govore prestižni profesori sa Univerziteta u Nju Jorku koji uživaju medjunarodno
priznanje. Kao honorarni saradnik vodi jedan Klinički centar za Implantologiju sa neposrednim opterećenjem, a takođe
je i saradnik i savetnik brojnih stomatoloških ordinacija u Italiji.
Bavi se podučavanjem na polju implantologije i obrazovanjem lekara i vodi Isomed-ov centar za implantološka
istraživanja.
• Doktor Roberto Konte
Diplomirao je Medicinu i Hirurgiju na Univerzitetu u Padovi 1977. Član je Komore
lekara i stomatologa Padove od 09-06-1978. 1981. je počeo da radi kao implantolog prateći škole Tramontea, Muratorija, Pasqualinija, Linkova i na kraju Branemarka. 2002 je na Univerzitetu New York-a dobio specijalističku POSTGRADUATE diplomu na polju Implantologije sa tezom na temu pterigoidnih implantata. Od 1996
učestvuje na kursevima i konferencijama koji imaju za temu pteriogoidne implantate i sprovodi sopstvena istraživanja pri Univerzitetu New York-a. Od 1999. pohadja
kurseve na kadaverima pri Univerzitetu i uz pomoć direktora profesora Morina
detaljno razvija hirurški protokol za ugradnju pterigoidnih implantata. Završio je
specijalistički studije iz implantološke anatomije pri Univerzitetu Claud e Bernard
Lyon 1. Docent predmeta implantološke anatomije na Univerzitetu Claude Bernard
Lyon 1. Docent predmeta implantološke anatomije na Univerzitetu Jean Monnet
Saint Etienne. Autor radova objavljenih u European journal of Implant Prosthodontics na temu serklaže viličnih sinusa i postavljanja privremenih proteza na implante
sa neposrednim opterećenjem: prezentacija tri klinička slučaja. Autor radova objavljenih u Dental Cadmos in Italia,
ZMK, Zahneilkunde, Management Und Kultur u Nemačkoj.
Predavač i podpredsednik G.I.S.I Partner i predavač Stomatološkog društva Salenta.
• Doktor Fedor Marijanski
Fedor Marijanski je rodjen u Novom Sadu (Srbija) 1960. Završio je Stomatologiju na Novosadskom Univerzitetu i zatim specijalizirao Oralnu hirurgiju.
Bavi se stomatologijom od 1987., a 1992. Je otvorio privatnu stomatološku praksu. Od
1995. se specijalizira na polju implantologije i parodontalne hirurgije, prvenstveno u
Nemačkoj, Švajcarskoj, Francuskoj i Švedskoj. 2007. završava Master studije Implantologije i parodontologije na Univerzitetu Nju Jorka u Sjedinjenim Državama. U njegove mnogobrojne aktivnosti ubraja se i uloga predavača na važnim kongresima u svojoj zemlji i
inostranstvu. Fedor Marijanski je i dalje predavač Univerziteta New York-a i “Isomed”-a za
Srbiju i zemlje bivše Jugoslavije.
26
Konični konometrični
implantati sa dvostrukom
unutrašnjom konekcijom
Conic konometric implants with
doublle internal connection
Ti_c
Kono
Dimenzija šestougaonika
Hexagon dimesion
Površina naleganja
4,0 mm
4,5 mm
5,0 mm
2,4 mm
4,0 mm
prečnik / diameter
4,5 mm
prečnik / diameter
5 mm
prečnik / diameter
4,0-4,5-5 mm
prečnik / diameter
Konični konometrični implantati sa unutrašnjom šestougaonom i konusnom konekcijom
Conic konometric implants with inside hexagon
Konični konometrični implantati sa unutrašnjom šestougaonom i konusnom konekcijom
Conic konometric implants with inside hexagon
Implantat ø 4,0 mm
Implant ø 4,0 mm
Mikronavoj za spoj sa
koštanim korteksom
TIDc-8,5-kono
TIDc-10-kono
TIDc-11,5-kono
TIDc-13-kono
TIDc-14,5-kono
Morfologija
Klinička
ispitivanja
su
pokazala da mikronavoj na
vratu implantata doprinosi
optimalnoj
distribuciji
opterećenja, čuvajući tako
korteks
kosti.
Celovitost
marginalne kosti garantuje
stabilno
ankerovanje
i
obezbeđuje podršku mekom
tkivu što vremenom vodi boljem
estetskom rezultatu.
Switching platform
Implantat ø 4,5 mm
Implant ø 4,5 mm
Micro-thread for connection to
the cortical bone
Clinical research showed that
the micro-thread on the neck
of the implant results in an
optimal distribution of loads, thus
safeguarding bone cortex. The integrity
of the marginal bone guarantees a
good anchorage of the implant while
supporting soft tissues for a better
aesthetic result.
h. 8,5 mm
h. 10 mm
h. 11,5 mm
h. 13 mm
h. 14,5 mm
Kontrolisana
mikrohrapavost
postignuta
nagrizanjem za bolju
osteointegraciju
Controlled roughness
achieved through
etching for enhanced
osseointegration
Makronavoj za spoj sa
koštanom spongiozom
Macro-thread for connection
to the spongious bone
TILc-8,5-kono
TILc-10-kono
TILc-11,5-kono
TILc-13-kono
TILc-14,5-kono
h. 8,5 mm
h. 10 mm
h. 11,5 mm
h. 13 mm
h. 14,5 mm
Implantat ø 5,0 mm
Implant ø 5,0 mm
TICc-8,5-kono
TICc-10-kono
TICc-11,5-kono
TICc-13-kono
h. 8,5 mm
h. 10 mm
h. 11,5 mm
h. 13 mm
Dvostruki odvodni usek celom površinom
Garantuje odvod ugruška i anti-rotativnost implantata u drugoj
hirurškoj fazi.
Double decompression incision along the entire surface
It guarantees the outflow of clot and the anti-rotation property of
the implant in the second surgical stage.
Implantatni sistem KONO je indikovan za sve koštane klase. Spoljni oblik
je koničan, ali je posebna
prednost ovog implantata to što ostvaruje vezu implantat-protetska nadoknada
dvostrukim spojem: konusnim
i heksagonalnim. Ova karakteristika stvara veoma pouzdanu vezu, zahvaljući i prisustvu prolaznih fiksacionih šrafova. Na
vratu implantata se nalazi mikro navoj za spoj sa korteksom i „switching platform“, koja predstavlja distancioni element
između marginalne kosti i spoja suprastrukture sa implantatom.
The implant system KONO is indicated in all bone classes and has an external morphology of conic shape, but peculiarly, it
offers an implant-prosthetic connection with a double bond: conometric and hexagonal. This property renders the connection
extremely reliable, also because of the presence of a fastening passing screw. The neck of the implant has a micro thread for
connection to the cortical bone and a switching platform, which creates a distancing element between the implant-abutment
contact and the implant-bone contact.
Implantati mogu biti isporučeni sa malom ili velikom prenosnom glavom.
Prilikom samog naručivanja bitno je da naglasite koju prenosnu glavu želite.
pr: TIDc-11,5-kono (mala prenosna glava - transfer)
pr: TIDc-11,5-kono-MG (velika prenosna glava - transfer)
29
Protetske komponente za konične implantate sa unutrašnjom šestougaonom i konusnom konekcijom
Prosthesic component for conic konometric implants with inside hexagon
Instrumenti za konične implantate sa unutrašnjom šestougaonom i konusnom konekcijom
Instruments for conic implants with inside hexagon
Ravni gingivaformer
Parallel sided Healing Abutment
TDNI 3
Šraf za fiksiranje – pozlaćeni šraf za fiksiranje
Fastening Screw - Gold Fastening Screw
h. 3 mm za (for) imp. ø 4,0 - 4,5 - 5,0 mm
TP 00
TP00 AU
Prošireni gingivaformer
Tapered Healing Abutment
TSNI 3
Ureznica
Bone Tap
h. 3 mm za (for) imp. ø 4,0 - 4,5 - 5,0 mm
MCD 8,5-10-11,5-13-14,5
MCL 8,5-10-11,5-13-14,5
MCC 8,5-10-11,5-13
Ravni titanijumski abatment – platform switching
Straight Titanium Abutment platform switching
TMNI-kono
za (for) imp. ø 4,0 - 4,5 - 5,0 mm
Cilindrični titanijumski abatment
Cylindric Titanium Abutment
TMNIc-kono
za (for) imp. ø 4,0 - 4,5 - 5,0 mm
Plastični livni cilindar – UCLA sa bazom od platinskog zlata
Plastic Cylinder - Plastic Cylinder with Gold Base
RUNI-kono
OUNI-kono
za (for) imp. ø 4,0 - 4,5 - 5,0 mm
za (for) imp. ø 4,0 - 4,5 - 5,0 mm
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
16 mm
za (for) imp. ø 4,0 mm h. 8,5-10-11,5-13-14,5 mm
za (for) imp. ø 4,5 mm h. 8,5-10-11,5-13-14,5 mm
za (for) imp. ø 5,0 mm h. 8,5-10-11,5-13 mm
Inicijalni borer
Pilot drill
SF 00
za (for) imp. ø 4,0 - 4,5 - 5,0 mm
za (for) imp. ø 4,0 - 4,5 - 5,0 mm
Plastični livni cilindar – platform switching
Plastic Cylinder platform switching
RUNIs-kono
za (for) imp. ø 4,0 - 4,5 - 5,0 mm
Angulirani titanijumski abatment
Titanium Angled Abutment
TMANI-kono 15°-20°-25°
Konični boreri sa stoperom
Conic drills with stop of depth
SF 40 8,5-10-11,5-13-14,5
SF 45 8,5-10-11,5-13-14,5
SF 50 8,5-10-11,5-13
za (for) imp. ø 4,0 h. 8,5-10-11,5-13-14,5 mm
za (for) imp. ø 4,5 h. 8,5-10-11,5-13-14,5 mm
za (for) imp. ø 5,0 h. 8,5-10-11,5-13 mm
• NAPOMENA: Upotreba je opisana na strani 20
za (for) imp. ø 4,0 - 4,5 - 5,0 mm
Kugličasti abatment sa retencionom kapicom ø 2,2 mm
Titanium Abutment with ball ø 2,2 mm with retaining cap
TMNI-kono P2,2 - 2
TMNI-kono P2,2 - 3
h. 2 mm za (for) imp. ø 4,0 - 4,5 - 5,0 mm
h. 3 mm za (for) imp. ø 4,0 - 4,5 - 5,0 mm
Ravan nanosni instrument za implantate sa konekcijom 4x4 mm
Square Head Driver with connection 4x4 mm
SG-00
Implantat replika - analog
Implant Analog
SANI-kono
za (for) imp. ø 4,0 - 4,5 - 5,0 mm
Prenosnik bez plastične kapice
Transfer
SRNI
Rača sa konekcijom 4x4 mm
Ratchet Wrench with connection 4x4 mm
ST-00
za (for) imp. ø 4,0 - 4,5 - 5,0 mm
Dugački šraf za fiksiranje transfera
Long Fastening Screw
SP 01
za (for) imp. ø 4,0 - 4,5 - 5,0 mm
30
Dugački šestougaoni šrafciger za fiksiranje 1,28 mm
Pen driver for fastening screws with hex. 1,28 mm
SKI-P
31
Instrumenti za konične implantate sa unutrašnjom šestougaonom i konusnom konekcijom
Instruments for conic implants with inside hexagon
Dinamometrička rača 15 - 35 N/cm
Adjustable Dynamometric Key from 15 to 35 NW
ST-D 00
SKI-N
SKE-N
dinamometrička rača od 15-35 N/cm
nastavak za dinamometričku raču sa vrhom ø 1,28 mm
nastavak za dinamometričku raču sa vrhom ø 0,9 mm
Ručni šestougaoni šrafciger 1,28mm
Hex Driver for fastening screws with hex. 1,28
SKI 10 mm
SKI 13 mm
h. 10 mm
h. 13 mm
Ručni šestougaoni šrafciger 0,9 mm
Hex Driver with hex. 0,9 mm
SKE 10
SKE 13
Instrumenti za konične implantate sa unutrašnjom šestougaonom i konusnom konekcijom
Instruments for conic implants with inside hexagon
Mašinski kružni skalpel za kolenjak
Mucotome for Contra-angle
CMU-450
CMU-510
spoljašnji/outside ø 4,5 mm - unutrašnji/inside ø 3,5 mm
spoljašnji/outside ø 5,1 mm - unutrašnji/inside ø 4,1 mm
Ureznica za korekciju navoja u implantatu ø 1,8 mm
Bone tap used for correcting the internal thread
of the implant ø 1,8 mm
SV-TP 00
h. 10 mm
h. 13 mm
Produžetak za raču 4x4 mm
Ratchet Extension with connection 4x4 mm
SI 10
SI 15
h. 10 mm
h. 15 mm
Graduisani trepan borer
Trephin bur with depth markings
SFCR3
SFCR4
SFCR5
Produžetak za borer
Drill Extension
unutrašnji/inside ø 3,0 mm
unutrašnji/inside ø 4,0 mm
unutrašnji/inside ø 5,0 mm
PSF
Mašinski nastavak za unošenje implantata
Contra Mount driver
SD 00
Kružni skalpel za gingivu
Mucotome
SD 03
SD 04
SD 05
ø 3,0 mm
ø 4,0 mm
ø 5,0 mm
32
33
Tehnika postavljanja implantata
Insertation tehnique
ISOMED KONIČNI IMPLATANT
ISOMED CONIC IMPLANTS
KRUŽNI SKALPEL
ZA GINGIVU
Mucotome
INICIJALNI BORER
Pilet bur
KONIČNI BORER
Conic bur
UREZNICA
Bone tap
KONIČNI
IMPLANTAT
Conic implant
NAKON 3-5 MESECI
After 3-5 months
PRIPREMA ABATMENTA
DIREKTNOM METODOM
Preparing of the
abutment directly
in the mouth
UZIMANJE OTISKA
(NAKON TRI MESECA)
Taking impression
34
DEFINITIVNA KRUNA
Final restoration (crown)
Konični implantati sa
unutrašnjom šestougaonom
konekcijom
Conic implants
with inside hexagon
Ti_c
Površina naleganja
3,5-4,0-4,5 mm
prečnik / diameter
5,0 mm
prečnik / diameter
6,0 mm
prečnik / diameter
Dimenzija šestougaonika
Hexagon dimesion
3,5-4,0-4,5 mm
prečnik /
diameter
5,0 mm
prečnik /
diameter
6,0 mm
prečnik /
diameter
Konični implantati sa unutrašnjom šestougaonom konekcijom
Conic implants with inside hexagon
Konični implantati sa unutrašnjom šestougaonom konekcijom
Conic implants with inside hexagon
Implantat ø 3,50 mm
Implant ø 3,5 mm
TIB c 10
TIB c 11
TIB c 12
TIB c 14
TIB c 16
Morfologija
Mikronavoj za spoj sa
koštanim korteksom
Klinička ispitivanja su pokazala da
mikronavoj na vratu implantata
doprinosi optimalnoj distribuciji
opterećenja, čuvajući tako korteks
kosti. Celovitost marginalne kosti
garantuje stabilno ankerovanje
i obezbeđuje podršku mekom
tkivu što vremenom vodi boljem
estetskom rezultatu
Switching platform
Glatko polirani vrat 2mm
Hi-polished neck 2 mm
Micro-thread for connection to
the cortical bone
Clinical research showed that the microthread on the neck of the implant results
in an optimal distribution of loads, thus
safeguarding bone cortex. The integrity
of the marginal bone guarantees a good
anchorage of the implant while supporting
soft tissues for a better aesthetic result.
Makronavoj za spoj sa
koštanom spongiozom
Macro-thread for connection
to the spongious bone
Kontrolisana
mikrohrapavost
postignuta
nagrizanjem za bolju
osteointegraciju
Controlled roughness
achieved through
etching for enhanced
osseointegration
Trostruki odvodni usek celom površinom
Garantuje oticanje ugruška i
anti-rotativnost implantata u drugoj hirurškoj fazi
h. 10 mm
h. 11 mm
h. 12 mm
h. 14 mm
h. 16 mm
Implantat ø 4,0 mm
Implant ø 4,0 mm
TIDc-8,5
TIDc-10
TIDc-11,5
TIDc-13
TIDc-14,5
h. 8,5 mm
h. 10 mm
h. 11,5 mm
h. 13 mm
h. 14,5 mm
Implantat ø 4,5 mm
Implant ø 4,5 mm
TILc-8,5
TILc-10
TILc-11,5
TILc-13
TILc-14,5
h. 8,5 mm
h. 10 mm
h. 11,5 mm
h. 13 mm
h. 14,5 mm
Implantat ø 5,0 mm
Implant ø 5,0 mm
TICc-8,5
TIC c 10
TIC c 11,5
TIC c 13
h. 8,5 mm
h. 10 mm
h. 11,5 mm
h. 13 mm
Triple decompression incision along the entire surface
It guarantees the outflow of clot and the anti-rotation property
of the implant in the second surgical stage
Konični implantatni sistem sa unutrašnji/insidem šestougaonim spojem je indikovan za sve klase kostiju. Nudi široki
spektar implantata koje zadovoljavaju najrazličitije potrebe implantno-protetske rehabilitacije, kao i estetske zahteve.
Korišćenje ovog tipa implantata je ispitano kako u postavljanju flap tehnikom (otvorena metoda), tako i flapless tehnikom
(zatvorena metoda). Pošto navoj ima dubinu od 0, 45 mm, ovaj implantat je indikovan za imedijatno opterećenje, ukoliko
ima dobru primarnu stabilnost i minimalnu dužinu od 11,5 mm. Implantat ima Glatko polirani vrat od 2 mm koji se
završava switching platformom koja predstavlja distancioni element između marginalne kosti i spoja implantata sa
suprastrukturom.
Conical implant system with internal hexagon connection is indicated in all the bone classes. It offers a wide range of fixtures
to satisfy the most diverse needs for implant-prosthetic and aesthetic rehabilitation. These implants have been tested for both
flap insertion technique (two-stage surgery) and flapless insertion technique (one-stage surgery). Since they have a thread that
is 0, 45 mm deep, they are indicated for immediate loading, as long as the fixture has excellent primary stability and a minimal
length of 11, 5 mm. The implant has a 2 mm hi-polished neck that ends with a switching platform, which creates a distancing
dimension between the ridge bone level and the implant-abutment contact.
Implantat ø 6,0 mm
Implant ø 6,0 mm
TIG c 10
TIG c 11,5
TIG c 13
h. 10 mm
h. 11,5 mm
h. 13 mm
Implantati mogu biti isporučeni sa malom ili velikom prenosnom glavom.
Prilikom samog naručivanja bitno je da naglasite koju prenosnu glavu želite.
pr: TIDc-11,5 (mala prenosna glava - transfer)
pr: TIDc-11,5-MG (velika prenosna glava - transfer)
37
Protetske komponente za konične implantate sa unutrašnjom konekcijom h. 1,2 m
Prosthesic component for conic implants with inside hexagon
Ravni gingivaformer
Parallel Sided Healing Abutment
TDNI 1,5
TDNI 3
TDNI 5
h. 1,5 mm za (for) imp. ø 3,5 - 4,0 - 4,5 mm
h. 3 mm za (for) imp. ø 3,5 - 4,0 - 4,5 mm
h. 5 mm za (for) imp. ø 3,5 - 4,0 - 4,5 mm
Prošireni gingivaformer
Tapered Healing Abutment
TSNI 3
TSNI 5
h. 3 mm za (for) imp. ø 3,5 - 4,0 - 4,5 mm
h. 5 mm za (for) imp. ø 3,5 - 4,0 - 4,5 mm
Ravni gingivaformer
Parallel Sided Healing Abutment
TDKI 3
TDKI 5
h. 3 mm za (for) imp. ø 5,0 mm
h. 5 mm za (for) imp. ø 5,0 mm
h. 3 mm za (for) imp. ø 5,0 mm
h. 5 mm za (for) imp. ø 5,0 mm
Ravni gingivaformer
Parallel Sided Healing Abutment
TDLI 3
TDLI 5
h. 3 mm za (for) imp. ø 6,0 mm
h. 5 mm za (for) imp. ø 6,0 mm
h. 3 mm za (for) imp. ø 6,0 mm
h. 5 mm za (for) imp. ø 6,0 mm
Ravni titanijumski abatment
Straight Titanium Abutment
TMNI
TMKI
TMLI
za (for) imp. ø 3,5 - 4,0 - 4,5mm
za (for) imp. ø 5,0 mm
za (for) imp. ø 6,0 mm
Ravni cirkonijumski abatment
Straight Zirconium Abutment
ZMNI
za (for) imp. ø 3,5 - 4 - 4,5 mm
38
TMNIc
TMKIc
TMLIc
za (for) imp. ø 3,5 - 4,0 - 4,5 mm
za (for) imp. ø 5,0 mm
za (for) imp. ø 6,0 mm
Ravni titanijumski abatment sa proširenim vratom visine
1, 2 i 3 mm
Straight Titanium Abutment with Shoulder (h 1, 2, 3 mm)
TMNI B1
TMNI B2
TMNI B3
h. 1 mm za (for) imp. ø 3,5 - 4,0 - 4,5 mm
h. 2 mm za (for) imp. ø 3,5 - 4,0 - 4,5 mm
h. 3 mm za (for) imp. ø 3,5 - 4,0 - 4,5 mm
TMKI B1
TMKI B2
TMKI B3
h. 1 mm za (for) imp. ø 5,0 mm
h. 2 mm za (for) imp. ø 5,0 mm
h. 3 mm za (for) imp. ø 5,0 mm
TMLI B1
TMLI B2
TMLI B3
h. 1 mm za (for) imp. ø 6,0mm
h. 2 mm za (for) imp. ø 6,0mm
h. 3 mm za (for) imp. ø 6,0mm
TMCRIN
TMCRIK
TMCRIG
za (for) imp. ø 3,5 - 4,0 - 4,5 mm
za (for) imp. ø 5,0 mm
za (for) imp. ø 6,0 mm
Angulirani cirkonijumski abatment
Zirconium angled Abutment
ZMANI 15°
za (for) imp. ø 3,5 - 4,0 - 4,5 mm
Angulirani titanijumski abatment
Angled Abutment
Prošireni gingivaformer
Tapered Healing Abutment
TSLI 3
TSLI 5
Cilindrični titanijumski abatment
Cylindric Titanium Abutment
Univerzalni preparabilni abatment (Titanijum razred 2)
Drillable Overturned Cone Titanium Abutment (Titanium grade 2)
Prošireni gingivaformer
Tapered Healing Abutment
TSKI 3
TSKI 5
Protetske komponente za konične implantate sa unutrašnjom konekcijom h. 1,2 m
Prosthesic component for conic implants with inside hexagon
TMANI 15°-TMANI 20°-TMANI 25° za (for) imp. ø 3,5 - 4,0 - 4,5 mm
TMAKI 15°-TMAKI 20°za (for) imp. ø 5,0 mm
TMALI 15°-TMALI 20°za (for) imp. ø 6,0 mm
Plastični livni cilindar sa bazom od platinskog zlata
Plastic Cylinder with Gold Base
OUNI
OUKI
OULI
za (for) imp. ø 3,5 - 4,0 - 4,5 mm
za (for) imp. ø 5,0 mm
za (for) imp. ø 6,0 mm
Plastični livni cilindar
Plastic Cylinder
RUNI
RUKI
RULI
za (for) imp. ø 3,5 - 4,0 - 4,5 mm
za (for) imp. ø 5,0 mm
za (for) imp. ø 6,0 mm
39
Protetske komponente za konične implantate sa unutrašnjom konekcijom h. 1,2 m
Prosthesic component for conic implants with inside hexagon
Plastični livni profil za prečku sa jahačem
Plastic Bar with rider
BRC
CAVAC
plastični livni profil za prečku dužina 55 mm - ø 1,9 mm
čelični jahač
Adapter za pretvaranje unutrašnje u spoljašnju
šestougaonu konekciju
Connector to change from inside to outside hexagon
h1
Unutrašnju šestougaonu konekciju pretvara u spoljašnju šestougaonu konkeciju
sa heksom visine 0,7mm
Transforms the connection from inside to outside hexagon with 0,7mm high hexagon
TIEN
h. 1 mm
TIEN
h. 2 mm
RUNE
plastični livni cilindar sa i bez šestougaonog pripoja
visine 0,7 sa šrafom za fiksiranje
Ravan konektor za uspostavljanje paraleliteta implantata
sa plastičnim livnim cilindrom
Straight extension with conic rotating plastic cylinder
Rešava probleme paraleliteta implanata i osigurava pasivno pozicioniranje
prečke i mosta.
It solve problems of parallelism and provide a passive position of bar and bridges.
CONI/D
h. 1 mm per imp. ø 3,5 - 4,0 - 4,5 mm
RUC/I
samo plastični livni cilindar sa šrafom za fiksiranje
TMNI-coni
samo titanijumski abatment sa šrafom za fiksiranje
Protetske komponente za konične implantate sa unutrašnjom konekcijom h. 1,2 m
Prosthesic component for conic implants with inside hexagon
Kugličasti abatment sa retencionom kapicom ø 2,2 mm
Titanium Abutment with ball ø 2,2 mm with retaining cap
TMNI P2,2 - 0 h. 0 mm za (for) imp. ø 3,5 - 4,0 - 4,5 mm
TMNI P2,2 - 2 h. 2 mm za (for) imp. ø 3,5 - 4,0 - 4,5 mm
TMNI P2,2 - 3 h. 3 mm za (for) imp. ø 3,5 - 4,0 - 4,5 mm
TMKI P2,2 - 0 h. 0 mm za (for) imp. ø 5,0 mm
TMKI P2,2 - 2 h. 2 mm za (for) imp. ø 5,0 mm
TMKI P2,2 - 3 h. 3 mm za (for) imp. ø 5,0 mm
TMLI P2,2 - 0 h. 0 mm za (for) imp. ø 6,0 mm
TMLI P2,2 - 2 h. 2 mm za (for) imp. ø 6,0 mm
TMLI P2,2 - 3 h. 3 mm za (for) imp. ø 6,0 mm
(postoji i sa kuglom promera 3,0 mm - also available with ball o 3,0 mm)
Retenciono metalno kućište sa teflonskim uloškom
Retaining metal housing with teflon
CA
CNA
CNR
CNV
metalno kućište
narandžasti teflonski uložak niske tvrdoće
crveni teflonski uložak srednje tvrdoće
zeleni teflonski uložak visoke tvrdoće
Metalna retenciona kapicu
Metal Retaining cap
TC 00 - 3,0
TC 00 - 2,2
za kuglicu (for ball) ø 3,0 mm
za kuglicu (for ball) ø 2,2 mm
Plastična kapica za prenosnik za otisak na implantatu
Retaining cap for implants imprint
PC-00
Angulirani konektor za uspostavljanje paraleliteta implantata sa
plastičnim livnim cilindrom
Angled extension with conic rotating plastic cylinder
Rešava probleme paraleliteta implanata i osigurava pasivno pozicioniranje
prečke i mosta.
It solve problems of parallelism and provide a passive position of bar and bridges.
CONI/17°
h. 1 mm za (for) imp. ø 3,5 - 4,0 - 4,5 mm
CONI/30°
h. 1 mm za (for) imp. ø 3,5 - 4,0 - 4,5 mm
RUCA/I
samo plastični livni cilindar sa šrafom za fiksiranje
TMNI-coni/A
samo titanijumski abatment sa šrafom za fiksiranje
Šrafciger za postavljanje anguliranih konektora 17 stepeni
Hex driver for fastening screws. It must be used for CONI/17°
SKI-C
ručni šrafciger za fiksacioni šraf, CONE/17°
Implantat replika – analog
Implant Analog
SANI
SAKI
SALI
SAN/K
za (for) imp. ø 3,5 - 4,0 - 4,5mm
za (for) imp. ø 5,0 mm
za (for) imp. ø 6,0 mm
angulirana konekcija 17°-30°
40
Prenosnik za otisak na implantatu
Transfer with retaining cap for implants imprint
TRNI/A
promer ø 4,0 mm za unutrašnju šestougaonu konekciju
Prenosnik bez plastične kapice
Transfer
SRNI
SRKI
SRLI
za (for) imp. ø 3,5 - 4,0 - 4,5 mm
za (for) imp. ø 5,0 mm
za (for) imp. ø 6,0 mm
Dugački šraf za fiksiranje prenosnika
Long Fastening Screw
SP 01
SP 02
za (for) imp. ø 3,5 - 4,0 - 4,5 mm
za (for) imp. ø 5,0 - 6,0 mm
Šraf za fiksiranje
Fastening Screw
TP 00
TP 01
za (for) imp. ø 3,5 - 4,0 - 4,5 mm
za (for) imp. ø 5,0 - 6,0 mm
Pozlaćeni šraf za fiksiranje
Gold Fastening Screw
TP00 AU
TP01 AU
za (for) imp. ø 3,5 - 4,0 - 4,5 mm
za (for) imp. ø 5,0 - 6,0mm
41
Instrumenti za konične implantate sa unutrašnjom šestougaonom konekcijom
Instruments for conic implants with inside hexagon
Ureznica
Bone Tap
MCB 10-11-12-14-16
MCD-8,5-10-11,5-13-14,5
MCL-8,5-10-11,5-13-14,5
MCC 8,5-10-11,5-13
MCG 10-11,5-13
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
16 mm
Instrumenti za konične implantate sa unutrašnjom šestougaonom konekcijom
Instruments for conic implants with inside hexagon
Dinamometrička rača 15 - 35 N/cm
Adjustable Dynamometric Key from 15 to 35 N/cm
za (for) imp. ø 3,5 mm h. 10-11-12-14-16 mm
za (for) imp. ø 4,5 mm h. 8,5-10-11,5-13-14,5 mm
za (for) imp. ø 4,5 mm h. 8,5-10-11,5-13-14,5 mm
za (for) imp. ø 5,0 mm h. 8,5-10-11,5-13 mm
za (for) imp. ø 6,0 mm h. 10-11,5-13 mm
ST-D 00
SKI-N
SKE-N
dinamometrička rača od 15-35 N/cm
nastavak za dinamometričku raču sa vrhom ø 1,28 mm
nastavak za dinamometričku raču sa vrhom ø 0,9 mm
Ručni šestougaoni šrafciger 1,28mm
Hex Driver for fastening screws with hex. 1,28
Inicijalni borer
Pilot drill
SKI 10 mm
SKI 13 mm
SF 00
h. 10 mm
h. 13 mm
Ručni šestougaoni šrafciger 0,9 mm
Hex Driver with hex. 0,9 mm
SKE 10
SKE 13
Konični boreri sa stoperom
Conic drills with stop of depth
SF 35 10-11-12-14-16
SF 40 8,5-10-11,5-13-14,5
SF 45 8,5-10-11,5-13-14,5
SF 50 8,5-10-11,5-13
SF 60 10-11,5-13
za (for) imp. ø 3,5 h. 10-11-12-14-16 mm
za (for) imp. ø 4,0 h. 8,5-10-11,5-13-14,5 mm
za (for) imp. ø 4,5 h. 8,5-10-11,5-13-14,5 mm
za (for) imp. ø 5,0 h. 8,5-10-11,5-13 mm
za (for) imp. ø 6,0 h. 10-11,5-13 mm
• NAPOMENA: Upotreba je opisana na strani 20
h. 10 mm
h. 13 mm
Produžetak za raču 4x4 mm
Ratchet Extension with connection 4x4 mm
SI 14
SI 22
h. 14 mm
h. 22 mm
Produžetak za borer
Drill Extension
PSF
Ravan nanosni instrument za implantate sa konekcijom 4x4 mm
Square Head Driver with connection 4x4 mm
SG-00
Mašinski nastavak za unošenje implantata
Contra Mount driver
SD 00
Rača sa konekcijom 4x4 mm
Ratchet Wrench with connection 4x4 mm
ST-00
Instrument za unošenje implantata
sa unutrašnjom konekcijom ø 3,5- 4,5
Driver for implants
Dugački šestougaoni šrafciger za fiksiranje 1,28 mm
Pen driver for fastening screws with hex. 1,28 mm
SKI-P
42
PI
ø 3,5 - 4 - 4,5 mm
• NAPOMENA: Upotreba je opisana na strani 19
43
Instrumenti za konične implantate sa unutrašnjom šestougaonom konekcijom
Instruments for conic implants with inside hexagon
Tehnika postavljanja implantata
Insertation tehnique
Kružni skalpel za gingivu
Mucotome
SD 03
SD 04
SD 05
ISOMED KONIČNI IMPLATANT
ISOMED CONIC IMPLANTS
ø 3,0 mm
ø 4,0 mm
ø 5,0 mm
Mašinski kružni skalpel za kolenjak
Mucotome for Contra-angle
CMU-450
CMU-510
spoljašnji/outside ø 4,5 mm - unutrašnji/inside ø 3,5 mm
spoljašnji/outside ø 5,1 mm - unutrašnji/inside ø 4,1 mm
Ureznica za korekciju navoja u implantatu ø 1,8
Bone tap used to correct the internal thread
of the implant ø 1,8 mm
SV-TP 00
SD04
KRUŽNI SKALPEL
ZA GINGIVU
Mucotome
SF00
INICIJALNI BORER
Pilet bur
SF40-13
KONIČNI BORER
Conic bur
MCD-13
UREZNICA
Bone tap
TID C-13
KONIČNI
IMPLANTAT
Conic implant
za (for) imp. ø 3,5 - 4,0 - 4,5 mm
NAKON 3-5 MESECI
After 3-5 months
Ureznica za korekciju navoja u implantatu ø 2,0
Bone tap used to correct the internal thread
of the implant ø 2,0
SV-TP 01
za (for) imp. ø 5,0 - 6,0 mm
PRIPREMA ABATMENTA
DIREKTNOM METODOM
Preparing of the
abutment directly
in the mouth
UZIMANJE OTISKA
(NAKON TRI MESECA)
Taking impression
Graduisani trepan borer
Trephin bur with depth markings
SFCR3 unutrašnji (promer) - inside (diameter) ø 3 mm
SFCR4 unutrašnji (promer) - inside (diameter) ø4 mm
SFCR5 unutrašnji (promer) - inside (diameter) ø 5 mm
44
45
DEFINITIVNA KRUNA
Final restoration (crown)
Konični implantati sa spoljašnjom
šestougaonom konekcijom
Conic Implants with outside hexagon
TE_c
Površina naleganja
4,0 mm
1,2*mm
2,0 mm
5,0 mm
1,2*mm
2,0 mm
6,0 mm
Dimenzija šestougaonika
Hexagon dimesion
2,7 mm
2,7 mm
3,0 mm
1,2*mm
2,0 mm
2,0
mm
4,0-4,5 mm
prečnik / diameter
5,0 mm
6,0 mm
prečnik / diameter prečnik / diameter
* 1,2 = visina šestougaonika (hexagon hight)
4,0-4,5 mm
prečnik /
diameter
5,0 mm
prečnik /
diameter
6,0 mm
prečnik /
diameter
Konični implantati sa spoljašnjom šestougaonom konekcijom
Conic Implants with outside hexagon
Konični implantati sa spoljašnjom šestougaonom konekcijom
Conic Implants with outside hexagon
Impiantat ø 4 mm
Implant ø 4 mm
MORFOLOGIJA
TEDc-8,5-1,2
TEDc-10-1,2
TEDc-11,5-1,2
TEDc-13-1,2
TEDc-14,5-1,2
Mikronavoj za spoj sa
koštanim korteksom
Klinička ispitivanja su pokazala
da mikronavoj na vratu
implantata doprinosi optimalnoj
distribuciji opterećenja, čuvajući
tako korteks kosti. Celovitost
marginalne kosti garantuje
stabilno ankerovanje i obezbeđuje
podršku mekom tkivu, što vodi
boljem estetskom rezultatu.
Micro-thread for connection
to the cortical bone
Clinical research showed that the
microthread on the neck of the implant
results in an optimal distribution of
loads, thus safeguarding bone cortex.
The integrity of the marginal bone
guarantees a good anchorage of the
implant while supporting soft tissues for a
better aesthetic result.
Glatko polirani vrat 2mm
Hi-polished neck 2 mm
Kontrolisana
mikrohrapavost
postignuta
nagrizanjem za bolju
osteointegraciju
Controlled roughness
achieved through
etching for enhanced
osseointegration
Makronavoj za spoj sa
koštanom spongiozom
Macro-thread for
connection to the spongious
bone
Trostruki odvodni usek celom površinom
Garantuje oticanje ugruška i anti-rotativnost implantata u
drugoj hirurškoj fazi.
Triple decompression incision along the entire surface
It guarantees the outflow of clot and the anti-rotation
property of the implant in the second surgical stage.
Konični implantatni sistem sa spoljašnjim šestougaonim spojem je indikovan
za
sve
klase
kostiju. Nudi široki spektar implantata koje zadovoljavaju najrazličitije potrebe
implantno-protetske
rehabilitacije. Korišćenje ovog tipa implantataje ispitano kako u postavljanju
flap
tehnikom
(otvorena metoda), tako i flapless tehnikom (zatvorena metoda). Poštonavoj ima dubinu od 0, 45 mm, ovaj implantat
je indikovan za imedijatno opterećenje, ukoliko ima dobru primarnustabilnost i dužinu ne manju od 12 mm. Visina
heksagonalnogelementa od 1,2 mm je garancija veće stabilnosti spojaimplantata i protetske nadoknade.
Conical implant system with external hexagon connection is indicated in all the bone classes. It offers a wide range of fixtures
to satisfy the most diverse needs for implant-prosthetic rehabilitation. These implants have been tested for both flap insertion
technique (two-stage surgery) and flapless insertion technique (one-stage surgery). Since they have a thread that is 0, 45 mm
deep, they are indicated for immediate loading, as long as the fixture has excellent primary stability and a length of no less then
12 mm. The height of the hex of 1, 2 mm guarantees a greater stability in the implant-prosthetic connection.
h. 8,5 mm
h. 10 mm
h. 11,5 mm
h. 13 mm
h. 14,5 mm
Impiantat ø 4,5 mm
Implant ø 4,5 mm
TELc-8,5-1,2
TELc-10-1,2
TELc-11,5-1,2
TELc-13-1,2
TELc-14,5-1,2
h. 8,5 mm
h. 10 mm
h. 11,5 mm
h. 13 mm
h. 14,5 mm
Impiantat ø 5 mm
Implant ø 5 mm
TECc-8,5-1,2
TECc-10-1,2
TECc-11,5-1,2
TECc-13-1,2
h. 8,5 mm
h. 10 mm
h. 11,5 mm
h. 13 mm
Impiantat ø 6 mm
Implant ø 6 mm
TEGc-10-1,2
TEGc-11,5-1,2
TEGc-13-1,2
h. 10 mm
h. 11,5 mm
h. 13 mm
Implantati mogu biti isporučeni sa malom ili velikom prenosnom glavom.
Prilikom samog naručivanja bitno je da naglasite koju prenosnu glavu želite.
pr: TEDc-11,5 (mala prenosna glava - transfer)
pr: TEDc-11,5-MG (velika prenosna glava - transfer)
49
Protetske komponente za konične implantate sa spoljašnjom šestougaonom konekcijom h. 1,2 mm
Prosthesic components for conic implants with outside Hexagon h. 1,2 mm
Ravni gingivaformer
Parallel Sided Healing Abutment
TDNE-3-1,2
h. 3 mm
za (for) imp. ø 4,0-4,5 mm
TDNE-5-1,2
h. 5 mm za (for) imp. ø 4,0-4,5 mm
Prošireni gingivaformer
Tapered Healing Abutment
TSNE-3-1,2
h. 3 mm
za (for) imp. ø 4,0-4,5 mm
TSNE-5-1,2
h. 5 mm
za (for) imp. ø 4,0-4,5 mm
Ravni gingivaformer
Parallel Sided Healing Abutment
TDSE-3-1,2
h. 3 mm
za (for) imp. ø 5,0 mm
TDSE-5-1,2
h. 5 mm
za (for) imp. ø 5,0 mm
Prošireni gingivaformer
Tapered Healing Abutment
TSSE-3-1,2
h. 3 mm
za (for) imp. ø 5,0 mm
TSSE-5-1,2
h. 5 mm
za (for) imp. ø 5,0 mm
Ravni gingivaformer
Parallel Sided Healing Abutment
TDLE-3-1,2
h. 3 mm
za (for) imp. ø 6,0 mm
TDLE-5-1,2
h. 5 mm
za (for) imp. ø 6,0 mm
Prošireni gingivaformer
Tapered Healing Abutment
TSLE-3-1,2
h. 3 mm
za (for) imp. ø 6,0 mm
TSLE-5-1,2
h. 5 mm
za (for) imp. ø 6,0 mm
Ravni titanijumski abatment
Straight Titanium Abutment
TMNE-1,2
za (for) imp. ø 4,0-4,5 mm
TMSE-1,2
za (for) imp. ø 5,0 mm
TMLE-1,2
za (for) imp. ø 6,0 mm
Ravni cirkonijumski abatment
Straight Zirconium Abutment
ZMNE-1,2
za (for) imp. ø 4,0-4,5 mm
50
Protetske komponente za konične implantate sa spoljašnjom šestougaonom konekcijom h. 1,2 mm
Prosthesic components for conic implants with outside Hexagon h. 1,2 mm
Cilindrični titanijumski abatment
Cylindric Titanium Abutment
TMNEc-1,2
TMSEc-1,2
TMLEc-1,2
za (for) imp. ø 4,0 - 4,5 mm
za (for) imp. ø 5,0 mm
za (for) imp. ø 6,0 mm
Ravni titanijumski abatment sa proširenim vratom visine 1, 2 i 3 mm
Straight Titanium Abutment with shoulder (h 1, 2, 3 mm)
TMNEb1-1,2
TMNEb2-1,2
TMNEb3-1,2
h. 1 mm
h. 2 mm h. 3 mm za (for) imp. ø 4,0 - 4,5 mm
za (for) imp. ø 4,0 - 4,5 mm
za (for) imp. ø 4,0 - 4,5 mm
TMSEb1-1,2
TMSEb2-1,2
TMSEb3-1,2
h. 1 mm
h. 2 mm
h. 3 mm
za (for) imp. ø 5,0 mm
za (for) imp. ø 5,0 mm
za (for) imp. ø 5,0 mm
TMLEb1-1,2
TMLEb2-1,2
TMLEb3-1,2
h. 1 mm
h. 2 mm
h. 3 mm
za (for) imp. ø 6,0 mm
za (for) imp. ø 6,0 mm
za (for) imp. ø 6,0 mm
Univerzalni preparabilni abatment (Titanijum razred 2)
Preparable Overturned Cone Titanium Abutment (Titanium grade 2)
TMCREN-1,2
TMCRES-1,2
TMCREL-1,2
za (for) imp. ø 4,0 - 4,5 mm
za (for) imp. ø 5,0 mm
za (for) imp. ø 6,0 mm
Angulirani cirkonijumski abatment
Angled Zirconium Abutment
za (for) imp. ø 4,0 - 4,5 mm
ZMANE15-1,2
Angulirani titanijumski abatment
Angled Titanium Abutment
TMANE15-1,2 TMANE20-1,2
TMANE25-1,2
za (for) imp. ø 4,0 - 4,5 mm
za (for) imp. ø 4,0 - 4,5 mm
za (for) imp. ø 4,0 - 4,5 mm
TMASE15-1,2
TMASE20-1,2
za (for) imp. ø 5,0 mm
za (for) imp. ø 5,0 mm
TMALE15-1,2 TMALE20-1,2
za (for) imp. ø 6,0 mm
za (for) imp. ø 6,0 mm
Plastični livni cilindar sa bazom od platinskog zlata sa i bez heksagona
Plastic Cylinder with Gold Base with and without Hexagon (UCLA)
OUNE-ce-1,2
OUSE-ce-1,2
OULE-ce-1,2
OUNE-se-1,2
OUNE-se-1,2
OUNE-se-1,2
za (for) imp. ø 4,0 - 4,5 mm
za (for) imp. ø 5,0 mm
za (for) imp. ø 6,0 mm
Napomena: ce sa šestougaonikom - se bez šestaugaonika
Plastični livni cilindar sa i bez heksagona
Plastic Cylinder with and without Hexagon (UCLA)
RUNE-ce-1,2 RUNE-se-1,2
za (for) imp. ø 4,0 - 4,5 mm
RUSE-ce-1,2 RUSE-se-1,2
za (for) imp. ø 5,0 mm
RULE-ce-1,2 RULE-se-1,2
za (for) imp. ø 6,0 mm
Napomena: ce sa šestougaonikom - se bez šestaugaonika
51
Protetske komponente za konične implantate sa spoljašnjom šestougaonom konekcijom h. 1,2 mm
Prosthesic components for conic implants with outside Hexagon h. 1,2 mm
Plastični livni profil za prečku sa jahačem
Plastic Bar with rider
CAVAC
čelični jahač
BRC plastični livni profil za prečku dužina 55 mm - ø 1,9 mm
Ravan konektor za uspostavljanje paraleliteta implantata sa
plastičnim livnim cilindrom.
Straight extension with conic rotating plastic cylinder
Protetske komponente za konične implantate sa spoljašnjom šestougaonom konekcijom h. 1,2 mm
Prosthesic components for conic implants with outside Hexagon h. 1,2 mm
Retenciono metalno kućište sa teflonskim uloškom
Retaining metal housing with teflon
CA
CNA
CNR
CNV
metalno kućište
narandžasti teflonski uložak niske tvrdoće (soft)
crveni teflonski uložak srednje tvrdoće (medium)
zeleni teflonski uložak visoke tvrdoće (hard)
Rešava probleme paraleliteta implanata i osigurava pasivno pozicioniranje prečke i mosta.
It solve problems of parallelism and provide a passive position of bar and bridges.
CONE-D
h. 1 mm za (for) implantat ø 4,0 - 4,5 mm
RUC-E
samo plastični livni cilindar sa šrafom za fiksiranje
TMNE-coni samo titanijumski abatment sa šrafom za fiksiranje
Metalna retenciona kapica
Metal retaining cap
Angulirani konektor za uspostavljanje paraleliteta implantata sa
plastičnim livnim cilindrom.
Angled extension with conic rotating plastic cylinder
Plastična kapica za transfer za otisak na implantatu
Plastic cap for transfer for implant imprint
Rešava probleme paraleliteta implanata i osigurava pasivno pozicioniranje prečke i mosta.
It solve problems of parallelism and provide a passive position of bar and bridges.
CONE-17
h. 1 mm za (for) imp. ø 4,0 - 4,5 mm
CONE-30
h. 1 mm za (for) imp. ø 4,0 - 4,5 mm
RUCA-E
samo plastični livni cilindar sa šrafom za fiksiranje
TMNE-coni-A
samo titanijumski abatment sa šrafom za fiksiranje
Šrafciger za postavljanje anguliranih konektora 17 stepeni
Hex driver for fastening screws. It must be used for CONE-17
SKI-C
ručni šrafciger za fiksacioni šraf, CONE/17°
Implantat replika - analog
Implants Analog
SANE-1,2za (for) imp. ø 4,0 - 4,5mm
SASE-1,2za (for) imp. ø 5,0 mm
SALE-1,2za (for) imp. ø 6,0 mm
SAN-K
angulirani konektori 17°-30°
Kugličasti abatment sa retencionom kapicom promera ø 2,2 mm
Ball Abutment with retaining cap ø 2,2 mm
TMNE P2,2-0-1,2
TMNE P2,2-2-1,2
TMNE P2,2-3-1,2
h. 0 mm za (for) imp. ø 4,0-4,5 mm
h. 2 mm za (for) imp. ø 4,0-4,5 mm
h. 3 mm za (for) imp. ø 4,0-4,5 mm
TMSE P2,2-0-1,2
TMSE P2,2-2-1,2
TMSE P2,2-3-1,2
h. 0 mm za (for) imp. ø 5,0 mm
h. 2 mm za (for) imp. ø 5,0 mm
h. 3 mm za (for) imp. ø 5,0 mm
TMLE P2,2-0-1,2
TMLE P2,2-2-1,2
TMLE P2,2-3-1,2
h. 0 mm za (for) imp. ø 6,0 mm
h. 2 mm za (for) imp. ø 6,0 mm
h. 3 mm za (for) imp. ø 6,0 mm
(postoji i sa kuglom promera 3,0 mm - also available with ball ø 3,0 mm)
52
TC00-2,2
TC00-3,0
za kuglu (for ball) ø 3,0 mm
za kuglu (for ball) ø 2,2 mm
PG00
Transfer za otisak na implantatu
Transfer for implant imprint
TRNE-A
promer ø 4,0 mm za spoljašnju šestougaonu konekciju
Prenosnik bez plastične kapice
Transfer
SRNE-1,2
SRSE-1,2
SRLE-1,2
za (for) imp. ø 4,0 - 4,5 mm
za (for) imp. ø 5,0 mm
za (for) imp. ø 6,0 mm
Dugački šraf za fiksiranje transfera
Long Fastening Screw
SP02
Šraf za fiksiranje
Fastening Screw
TP01
Pozlaćeni šraf za fiksiranje
Gold Fastening Screw
TP01-AU
53
Instrumenti za konične implantate sa spoljašnjom šestougaonom konekcijom
Instruments for conic implants with outside Hexagon
Ureznica
Bone Tap
MCD-8,5/10/11,5/13/14,5
MCL-8,5/10/11,5/13/14,5
MCC-8,5/10/11,5/13
MCG-10/11,5/13
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
16 mm
Instrumenti za konične implantate sa spoljašnjom šestougaonom konekcijom
Instruments for conic implants with outside Hexagon
Dinamometrička rača 15 - 35 N/cm
Adjustable Dynamometric Key from 15 to 35 N/cm
za (for) imp. ø4 mm h. 8,5-10-11,5-13-14,5 mm
za (for) imp. ø4,5 mm h. 8,5-10-11,5-13-14,5 mm
za (for) imp. ø5 mm h. 8,5-10-11,5-13 mm
za (for) imp. ø6 mm h. 10-11,5-13 mm
Inicijalni borer
Pilot drill
ST-D- 00
SKI-N
SKE-N
dinamometrička rača od 15-35 N/cm
nastavak za dinamometričku raču sa vrhom ø 1,28 mm
nastavak za dinamometričku raču sa vrhom ø 0,9 mm
Ručni šestougaoni šrafciger 1,28mm
Hex Driver for fastening screws with hex. 1,28
SF00
SKI-10
SKI-13
h. 10 mm
h. 13 mm
Konični boreri sa stoperom
Conic drills with stop of depth
SF40-8,5/10/11,5/13/14,5
SF45-8,5/10/11,5/13/14,5
SF50-8,5/10/11,5/13
SF60-10/11,5/13
za (for) imp. ø4 h. 8,5-10-11,5-13-14,5 mm
za (for) imp. ø4,5 h. 8,5-10-11,5-13-14,5 mm
za (for) imp. ø5 h. 8,5-10-11,5-13 mm
za (for) imp. ø6 h. 10-11,5-13 mm
• NAPOMENA: Upotreba je opisana na strani 20
Ručni šestougaoni šrafciger 0,9mm
Hex Driver for cover screws with hex. 0.9mm
SKE-10
SKE-13
h. 10 mm
h. 13 mm
Ravan nanosni instrument za implantate sa konekcijom 4x4 mm
Square Head Driver with connection 4x4 mm
SG-00
Rača sa konekcijom 4x4 mm
Ratchet wrench with connection 4x4 mm
ST-00
Produžetak za raču 4x4 mm
Ratchet Extension with connection 4x4 mm
SI-10
SI-15
h. 10 mm
h. 15 mm
Dugački šestougaoni šrafciger za fiksiranje 1,28 mm
Pen driver for fastening screws with hex. 1,28 mm
SKI-P
Produžetak za borer
Drill Extension
PSF
Dugački šestougaoni šrafciger za fiksiranje 0,9 mm
Pen driver for cover screws with hex 0,9 mm
SKE-P
54
55
Instrumenti za konične implantate sa spoljašnjom šestougaonom konekcijom
Instruments for conic implants with outside Hexagon
Tehnika postavljanja implantata
Insertation tehnique
ISOMED KONIČNI IMPLATANT
ISOMED CONIC IMPLANTS
Mašinski nastavak za unošenje implantata
Contra Mount driver
SD-00
Kružni skalpel za gingivu
Mucotome
SD-03
SD-04
SD-05
ø 3,0 mm
ø 4,0 mm
ø 5,0 mm
Mašinski kružni skalpel za kolenjak
Mucotome for Contra-angle
CMU-450
CMU-510
SD-04
KRUŽNI SKALPEL
ZA GINGIVU
Mucotome
SF00
INICIJALNI BORER
Pilet bur
SF40-13
KONIČNI BORER
Conic bur
MCD-13
NAREZNICA
Bone tap
TEDc-13-1,2
KONIČNI
IMPLANTAT
Conic implant
spoljašnji/outside ø 4,5 mm - unutrašnji/inside ø 3,5 mm
spoljašnji/outside ø 5,1 mm - unutrašnji/inside ø 4,1 mm
NAKON 3-5 MESECI
After 3-5 months
Ureznica za korekciju navoja u implantatu ø 2,0
Bone tap to correct the internal thread of the implant ø 2,0
SV-TP01
Graduisani trepan borer
Trephing burs with depth markings
PRIPREMA ABATMENTA
DIREKTNOM METODOM
Preparing of the
abutment directly
in the mouth
UZIMANJE OTISKA
(NAKON TRI MESECA)
Taking impression
SFCR3unutrašnji/inside ø 3,0 mm
SFCR4unutrašnji/inside ø 4,0 mm
SFCR5unutrašnji/inside ø 5,0 mm
Instrument za unošenje implantata
sa spoljašnjom konekcijom ø 4,0- 4,5
Driver for implant ø 4,0-4,5 mm
PE
ø 4,0-4,5 mm
56
57
DEFINITIVNA KRUNA
Final restoration
(crown)
Monofazni implantati
Monophasic implants
TVM
3 mm
8
mm
8
mm
13
10
8
mm
3 mm
11,5
3 mm
kvadrat 3x3 mm
Monofazni implantati
Monophasic implants
Monofazni implantati
Monophasic implants
Implantat ø 3,5 mm
Implant ø 3,5 mm
MORFOLOGIJA
TVM3,5-10
TVM3,5-11,5
TVM3,5-13
h. 10 mm
h. 11,5 mm
h. 13 mm
Implantat ø 4 mm
Implant ø 4 mm
TVM4,0-10
TVM4,0-11,5 TVM4,0-13
h. 10 mm
h. 11,5 mm
h. 13 mm
Glatko polirani vrat
Hi-polished neck
Makronavoj za spoj sa
koštanom spongiozom
Macro-thread for connection to
the spongious bone
Kontrolisana
mikrohrapavost
postignuta
nagrizanjem za bolju
osteointegraciju
Controlled roughness
achieved through
etching for enhanced
osseointegration
Implantat ø 4,5 mm
Implant ø 4,5 mm
TVM4,5-10
TVM4,5-11,5
TVM4,5-13
h. 10 mm
h. 11,5 mm
h. 13 mm
Trostruki odvodni usek celom površinom
Garantuje oticanje ugruška i anti-rotativnost
implantata u drugoj hirurškoj fazi
Triple decompression incision
along the entire surface
It guarantees the outflow of clot and the anti-rotation
property of the implant in the second surgical stage
Linija monofaznih implantata je indikovana u koštanim klasama
D1, D2 i D3 i njeno korišćenje sa imedijatnim opterećenjem je ispitano
kako u mandibuli, tako i u maksili. Zahvaljujućiširokom abatmentu, dozvoljava
ispravku malihdisparalelizama. Poštoje hirurška procedura jednostavna, jeftina i nije
invazivna, omogućuje rešavanje problema potpune ili parcijalne bezubosti
u jednom hirurškom zahvatu. Implantat od 3,5 mm je naručito indikovana za slučaje bezubosti sa smanjenom širinom kosti.
Single-phase line of implants is indicated in bone classes D1-D2 and D3 and has been studied for immediate loading both in mandible
and maxilla, allowing with its wide abutment the correction of mild discrepancies in parallel alignment. The Surgical procedure is simple,
inexpensive and not very traumatic, so it allows for the situations of total or partial edentulism to be solved in a single surgery. The fixture
diameter 3,5 mm is particularly indicated for narrow alveolar ridge.
61
Instrumenti za monofazne implantate
Instruments for Monophasic implant
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
16 mm
Instrumenti za monofazne implantate
Instruments for Monophasic implant
Inicijalni borer
Pilot drill
Produžetak - adapter za raču 4x4 mm na 3x3 mm
Ratchet Extension from connection 4x4 mm
to connection 3x3 mm
SF00
SIV
Produžetak za raču 4x4 mm
Ratchet Extension with connection 4x4 mm
SI-10
SI-15
Konični boreri sa stoperom
Conic drills with stop of depth
SF35-10/11,5/13
SF40-10/11,5/13
SF45-10/11,5/13
za (for) imp. ø 3,5 mm h. 10,0-11,5-13,0 mm
za (for) imp. ø 4,0 mm h. 10,0-11,5-13,0 mm
za (for) imp. ø 4,5 mm h. 10,0-11,5-13,0 mm
h. 10 mm
h. 15 mm
Produžetak za borer
Drill Extension
PSF
• NAPOMENA: Upotreba je opisana na strani 20
Kružni skalpel za gingivu
Mucotome
Ravan nanosni instrument za implantate sa konekcijom 4x4 mm
Square Head Driver with connection 4x4 mm
SD-03
SD-04
SD-05
Rača sa konekcijom 4x4 mm
Ratchet Wrench with connection 4x4 mm
Mašinski kružni skalpel za kolenjak
Mucotome for Contra-angle
SG-00
ST-00
CMU-450
CMU-510
ø 3,0 mm
ø 4,0 mm
ø 5,0 mm
spoljašnji/outside ø 4,5 mm - unutrašnji/inside ø 3,5 mm
spoljašnji/outside ø 5,1 mm - unutrašnji/inside ø 4,1 mm
Savijeni nanosni instrument za implantate sa konekcijom 3x3 mm
Curved Square Head Driver with connection 3x3 mm
SG-01
Graduisani trepan borer
Trephing burs with depth markings
SFCR3
SFCR4
SFCR5
62
ø unutrašnji/inside 3,0 mm
ø unutrašnji/inside 4,0 mm
ø unutrašnji/inside 5,0 mm
63
Tehnika postavljanja implantata
Insertation tehnique
MONOFAZNI IMPLANTAT SREDNJEG NAVOJA ø 4 h. 11,5
SD-04
KRUŽNI SKALPEL
ZA GINGIVU
Mucotome
PRIPREMA
ABATMENTA
DIREKTNOM METODOM
Preparing of the
abutment directly
in the mouth
SF00
NICIJALNI BORER
Pilet bur
SF40-11,5
KONIČNI BORER
Conic bur
UZIMANJE OTISKA
(NAKON TRI MESECA)
Taking impression
64
TVM4-11,5
KONIČNI
IMPLANTAT
Conic implant
DEFINITIVNA KRUNA
Final restoration
(crown)
Konični transmukozni implantati
sa širokim navojem i unutrašnjom
šestougaonom konekcijom
Conic transmucous
Implants with inside hexagon
large loop system
TVI-Tr
h. 7-9 mm
4 navoja
h. 9-11 mm
6 navoja
2
mm
17
13
2
mm
15
13
2
mm
11
9
2
mm
5 navoja
Površina naleganja
3,8 mm
2,4 mm
4,0 mm
2,4 mm
3,5 mm
4,0-4,5-5,0-5,5 mm
15
3 navoja
11
2
mm
7
9
2 navoja
h. 11-13 mm h. 13-15 mm h. 15-17 mm
Konični transmukozni implantati sa širokim navojem i unutrašnjom šestougaonom konekcijom
Conic transmucous implants with inside hexagon large loop system
Konični transmukozni implantati sa širokim navojem i unutrašnjom šestougaonom konekcijom
Conic transmucous implants with inside hexagon large loop system
Implantat ø 3,5 mm
Implant ø 3,5 mm
Mikronavoj za spoj sa
koštanim korteksom
Klinička ispitivanja su pokazala
da mikronavoj na vratu
implantata doprinosi optimalnoj
distribuciji opterećenja, čuvajući
tako korteks kosti; celovitost
marginalne kosti garantuje stabilno
ankerovanje i obezbeđuje podršku
mekom tkivu što vremenom vodi
boljem estetskom rezultatu.
TVI3,5-3-Tr
TVI3,5-4-Tr
TVI3,5-5-Tr
TVI3,5-6-Tr
MORFOLOGIJA
Micro-thread for connection to the
cortical bone
Clinical research showed that the microthread on the neck of the implant results
in an optimal distribution of loads, thus
safeguarding bone cortex. The integrity
of the marginal bone guarantees a good
anchorage of the implant while supporting
soft tissues for a better aesthetic result.
h. 9 - 11 mm
h. 11 - 13 mm
h. 13 - 15 mm
h. 15 - 17 mm
Switching platform
Glatko polirani vrat 2mm
Hi-polished neck 2 mm
Kontrolisana
mikrohrapavost
postignuta
nagrizanjem za bolju
osteointegraciju
Controlled roughness
achieved through
etching for enhanced
osseointegration
Makronavoj za spoj sa koštanom
spongiozom
Macro-thread for connection to the
spongious bone
Dvostruki odvodni usek celom površinom
Garantuje oticanje ugruška i anti-rotativnost implantata u
drugoj hirurškoj fazi.
Double decompression incision along the entire surface
It guarantees the outflow of clot and the anti-rotation
property of the implant in the second surgical stage.
Konični implantatni sistem sa širokim navojem i unutrašnjim šestougaonim spojem nudi široki spektar implantata koji zadovoljavaju najrazličitije
potrebe implantno-protetske rehabilitacije, kao i estetske zahteve. Široki navoj ovog implantata garantuje odličnu primarnu stabilnost, te je posebno
indikovan u koštanim klasama D3-D4. Ovi implantati su ispitani kako u postavljanju flap tehnikom (otvorena metoda), tako i flapless tehnikom
(zatvorena metoda). Kako imaju veoma agresivane navoje, indikovani su za imedijatno opterećenje, čak post-ekstakciono, pod uslovom da ima
odličnu primarnu stabilnost i minimalnu dužinu od 12 mm. Implantat ima glatko polirani vrat od 2 mm koji se koristi kao transmukozni deo a završava
se switching platformom i predstavlja distancioni element između marginalne kosti i spoja implantata sa suprastrukturom.
Conical implant system with wide thread and internal hexagonal connection offers a wide range of fixtures to satisfy the most diverse needs for implantprosthetic and aesthetic rehabilitation. The wide thread of this implant guarantees an excellent primary stability, thus it is particularly indicated in bone
classes D3-D4. These implants have been tested for both flap insertion technique (two-stage surgery) and flapless insertion technique (one-stage surgery).
Since they have a very aggressive thread, they are indicated for immediate loading, even post-extraction, as long as the fixture has an excellent primary
stability and a minimal length of 12 mm. The implant has 2 mm hi-polished neck that is used as a transmucosal part ending with the switching platform,
thus creating a distancing space between ridge bone level and the implant-abutment contact.
Implantat ø 4 mm
Implant ø 4 mm
TVI4-3-Tr
TVI4-4-Tr
TVI4-5-Tr
TVI4-6-Tr
h. 9 - 11 mm
h. 11 - 13 mm
h. 13 - 15 mm
h. 15 - 17 mm
Implantat ø 4,5 mm
Implant ø 4,5 mm
TVI4,5-3-Tr TVI4,5-4-Tr
TVI4,5-5-Tr
TVI4,5-6-Tr
h. 9 - 11 mm
h. 11 - 13 mm
h. 13 - 15 mm
h. 15 - 17 mm
Implantat ø 5 mm
Implant ø 5 mm
TVI5-2-Tr
TVI5-3-Tr
TVI5-4-Tr
TVI5-5-Tr
TVI5-6-Tr
h. 7 - 9 mm
h. 9 - 11 mm
h. 11 - 13 mm
h. 13 - 15 mm
h. 15 - 17 mm
Implantat ø 5,5 mm
Implant ø 5 mm
TVI5,5-3-Tr
TVI5,5-4-Tr
TVI5,5-5-Tr
TVI5,5-6-Tr
h. 9 - 11 mm
h. 11 - 13 mm
h. 13 - 15 mm
h. 15 - 17 mm
Implantati mogu biti isporučeni sa malom ili velikom prenosnom glavom.
Prilikom samog naručivanja bitno je da naglasite koju prenosnu glavu želite.
pr: TVI 4,5-4-Tr (mala prenosna glava - transfer)
pr: TVI 4,5-4-Tr -MG (velika prenosna glava - transfer)
67
Protetske komponente za konične transmukozne implantate sa širokim navojem i
unutrašnjom šestougaonom konekcijom
Prothesic component for conic transmucous implant with inside hexagon large loop system
Protetske komponente za konične transmukozne implantate sa širokim navojem i
unutrašnjom šestougaonom konekcijom
Prothesic component for conic transmucous implant with inside hexagon large loop system
Plastični livni cilindar sa bazom od platinskog zlata sa i bez heksagona
Plastic Cylinder with Gold Base with and without Hexagon (UCLA)
Ravni gingivaformer
Parallel Sided Healing Abutment
TDNI-1,5
TDNI-3
h.1,5 mm
h. 3 mm
za (for) imp. ø 3,5-4,0-4,5-5,0 i (and) 5,5 mm
za (for) imp. ø 3,5-4,0-4,5-5,0 i (and) 5,5 mm
TDNI-5
h. 5 mm
za (for) imp. ø 3,5-4,0-4,5-5,0 i (and) 5,5 mm
OUNI-ce-1,2
h. 3 mm
h. 5 mm
Plastični livni cilindar sa i bez heksagona
Plastic Cylinder with and without Hexagon (UCLA)
RUNI-ce-1,2
za (for) imp. ø 3,5-4,0-4,5-5,0 i (and) 5,5 mm
za (for) imp. ø 3,5-4,0-4,5-5,0 i (and) 5,5 mm
CAVAC čelični jahač
BRC
plastični livni profil za prečku dužina 55 mm - ø 1,9 mm
za (for) imp. ø 3,5-4,0-4,5-5,0 i (and) 5,5 mm
Adapter za pretvaranje unutrašnje u spoljašnju
šestougaonu konekciju
Connector to change from inside to outside hexagon
za (for) imp. ø 3,5-4,0-4,5-5,0 i (and) 5,5 mm
h1
Cilindrični titanijumski abatment
Cylindric Titanium Abutment
TMNIc
za (for) imp. ø 3,5-4,0-4,5-5,0 i (and) 5,5 mm
Ravni titanijumski abatment sa proširenim vratom visine
1, 2 i 3 mm
Straight Titanium Abutment with Shoulder (h 1, 2, 3 mm)
TMNIb1
TMNIb2
TMNIb3
h. 1 mm h. 2 mm h. 3 mm za (for) imp. ø 3,5-4,0-4,5-5,0 i (and) 5,5 mm
za (for) imp. ø 3,5-4,0-4,5-5,0 i (and) 5,5 mm
za (for) imp. ø 3,5-4,0-4,5-5,0 i (and) 5,5 mm
Univerzalni preparabilni abatment (Titanijum razred 2)
Drillable Overturned Cone Titanium Abutment (Titanium grade 2)
TMCRIN
za (for) imp. ø 3,5-4,0-4,5-5,0 i (and) 5,5 mm
Angulirani cirkonijumski abatment
Zirconium angled Abutment
ZMANI15
za (for) imp. ø 3,5-4,0-4,5-5,0 i (and) 5,5 mm
Plastični livni profil za prečku sa jahačem
Plastic Bar with rider
Ravni cirkonijumski abatment
Straight Zirconium Abutment
ZMNI
RUNI-se-1,2
Napomena: ce sa šestougaonikom - se bez šestaugaonika
Ravni titanijumski abatment
Straight Titanium Abutment
TMNI
za (for) imp. ø 3,5-4,0-4,5-5,0 i (and) 5,5 mm
Napomena: ce sa šestougaonikom - se bez šestaugaonika
Prošireni gingivaformer
Tapered Healing Abutment
TSNI-3
TSNI-5
OUNI-se-1,2
Unutrašnju šestougaonu konekciju pretvara u spoljašnju šestougaonu konkeciju
sa heksom visine 0,7mm
Transforms the connection from inside to outside hexagon with 0,7mm high hexagon
TIEN1
h. 1 mm
TIEN2
h. 2 mm
RUNE-ce
plastični livni cilindar sa i bez šestougaonog pripoja visine 0,7 sa šrafom za fiksiranje
RUNE-se
plastični livni cilindar sa i bez šestougaonog pripoja visine 0,7 sa šrafom za fiksiranje
Napomena: ce sa šestougaonikom - se bez šestaugaonika
Ravan konektor za uspostavljanje paraleliteta implantata
sa plastičnim livnim cilindrom
Straight extension with conic rotating plastic cylinder
Rešava probleme paraleliteta implanata i osigurava pasivno pozicioniranje prečke i mosta.
It solve problems of parallelism and provide a passive position of bar and bridges.
CONI/D
h. 1 mm za (for) imp. ø 3,5-4,0-4,5-5,0 i (and) 5,5 mm
RUC/I
samo plastični livni cilindar sa šrafom za fiksiranje
TMNI-coni
samo titanijumski abatment sa šrafom za fiksiranje
Angulirani konektor za uspostavljanje paraleliteta implantata sa
plastičnim livnim cilindrom
Angled extension with conic rotating plastic cylinder
Rešava probleme paraleliteta implanata i osigurava pasivno pozicioniranje
prečke i mosta.
It solve problems of parallelism and provide a passive position of bar and bridges.
CONI/17°
h. 1 mm za (for) imp. ø 3,5-4,0-4,5-5,0 i (and) 5,5 mm
CONI/30°
h. 1 mm za (for) imp. ø 3,5-4,0-4,5-5,0 i (and) 5,5 mm
RUCA/I
samo plastični livni cilindar sa šrafom za fiksiranje
TMNI-coni/A
samo titanijumski abatment sa šrafom za fiksiranje
za (for) imp. ø 3,5-4,0-4,5-5,0 i (and) 5,5 mm
Angulirani titanijumski abatment
Angled Abutment
TMANI15/TMANI20/TMANI25
68
za (for) imp. ø 3,5-4,0-4,5-5,0 i (and) 5,5 mm
Šrafciger za postavljanje anguliranih konektora 17 stepeni
Hex driver for fastening screws. It must be used for CONE-17
SKI-C
ručni šrafciger za fiksacioni šraf, CONE/17°
69
Protetske komponente za konične transmukozne implantate sa širokim navojem i
Instrumenti za konične transmukozne implantate sa širokim navojem i unutrašnjom
šestougaonom konekcijom
Instruments for conic transmucous implant with inside hexagon
unutrašnjom šestougaonom konekcijom
Prothesic component for conic transmucous implant with inside hexagon large loop system
Implantat replika - analog
Implants Analog
Ureznica
Bone Tap
SANE-1,2za (for) imp. ø 3,5-4,0-4,5-5,0 i (and) 5,5 mm
SAN-K
angulirani konektori 17°-30°
3 navoja
4 navoja
Kugličasti abatment sa retencionom kapicom ø 2,2 mm
Titanium Abutment with ball ø 2,2 mm with retaining cap
TMNE P2,2-0-1,2
TMNE P2,2-2-1,2
TMNE P2,2-3-1,2
h. 0 mm za (for) imp. ø 4,0-4,5-5,0 i (and) 5,5 mm
h. 2 mm za (for) imp. ø 4,0-4,5-5,0 i (and) 5,5 mm
h. 3 mm za (for) imp. ø 4,0-4,5-5,0 i (and) 5,5 mm
MTR3,5-3/4
MTR3,5-5/6
MTR4-3/4
MTR4-5/6
MTR4,5-3/4
MTR4,5-5/6
za (for) imp.
za (for) imp.
za (for) imp.
za (for) imp.
za (for) imp.
za (for) imp.
ø 3,5 mm 3/4 navoja
ø 3,5 mm 5/6 navoja
ø 4,0 mm 3/4 navoja
ø 4,0 mm 5/6 navoja
ø 4,5 mm 3/4 navoja
ø 4,5 mm 5/6 navoja
SF00
Retenciono metalno kućište sa teflonskim uloškom
Retaining metal housing with teflon
Konični boreri sa stoperom
Conic drills with stop of depth
metalno kućište
narandžasti teflonski uložak niske tvrdoće (soft)
crveni teflonski uložak srednje tvrdoće (medium)
zeleni teflonski uložak visoke tvrdoće (hard)
SF35-11
SF35-13
SF35-14
SF35-16
Metalna retenciona kapica
Metal retaining cap
TC00-2,2
TC00-3,0
za kuglu (for ball) ø 2,2 mm
za kuglu (for ball) ø 3,0 mm
za (for) imp. ø 5,0 mm 3/4 navoja
za (for) imp. ø 5,0 mm 5/6 navoja
za (for) imp. ø 5,5 mm 3/4 navoja
za (for) imp. ø 5,5 mm 5/6 navoja
Inicijalni borer
Pilot drill
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
16 mm
(postoji i sa kuglom promera 3,0 mm - also available with ball o 3,0 mm)
CA
CNA
CNR
CNV
MTR5-3/4
MTR5-5/6
MTR5,5-3/4
MTR5,5-5/6
3 navoja
4 navoja
za (for) imp. ø 3,5 h. 11 mm sa 3 navoja
za (for) imp. ø 3,5 h. 13 mm sa 4 navoja
za (for) imp. ø 3,5 h. 14 mm sa 5 navoja
za (for) imp. ø 3,5 h. 16 mm sa 6 navoja
Konični boreri za implantate sa 3/4 navoja
Conic drills for implants 3/4 spire
SF01
Plastična kapica za transfer za otisak na implantatu
Plastic cap for transfer for implant imprint
PC00
Transfer za otisak na implantatu
Transfer for implant imprint
TRNI-A promer ø 4,0 mm za spoljašnju šestougaonu konekciju
Prenosnik bez plastične kapice
Transfer
SRNI za (for) imp. ø3,5-4-4,5-5 e 5,5 mm
5 navoja
Konični boreri za implantate sa 5/6 navoja
Conic drills for implants 5/6 spire
SF02
6 navoja
2 navoja
Konični boreri za implantate sa 2 navoja
Conic drills for implants 2 spire
SF03
Dugački šraf za fiksiranje transfera
Long Fastening Screw
SP01 M1,8 za (for) imp. ø3,5-4-4,5-5 e 5,5 mm
Ravan nanosni instrument za implantate sa konekcijom 4x4 mm
Square Head Driver with connection 4x4 mm
Šraf za fiksiranje
Fastening Screw
TP00 M1,8 za (for) imp. ø3,5-4-4,5-5 e 5,5 mm
Pozlaćeni šraf za fiksiranje
Gold Fastening Screw
TP00-AU M1,8 za (for) imp. ø3,5-4-4,5-5 e 5,5 mm
70
SG-00
Rača sa konekcijom 4x4 mm
Ratchet Wrench with connection 4x4 mm
ST-00
71
Instrumenti za konične transmukozne implantate sa širokim navojem i unutrašnjom
šestougaonom konekcijom
Instruments for conic transmucous implant with inside hexagon
Instrumenti za konične transmukozne implantate sa širokim navojem i unutrašnjom
šestougaonom konekcijom
Instruments for conic transmucous implant with inside hexagon
Mašinski nastavak za unošenje implantata
Contra Mount driver
SD-00
Savijeni nanosni instrument za implantate sa konekcijom 3x3 mm
Curved Square Head Driver with connection 3x3 mm
SG-01
Dugački šestougaoni šrafciger za fiksiranje 1,28 mm
Pen driver for fastening screws with hex. 1,28 mm
SKI-P
Dinamometrička rača 15 - 35 N/cm
Adjustable Dynamometric Key from 15 to 35 N/cm
ST-D- 00
SKI-N
SKE-N
dinamometrička rača od 15-35 N/cm
nastavak za dinamometričku raču sa vrhom ø 1,28 mm
nastavak za dinamometričku raču sa vrhom ø 0,9 mm
Instrument za unošenje implantata sa unutrašnjom konekcijom 2,4 mm
Driver for implants with inside hexagon 2,4 mm
PI
za (for) imp. ø 4,0-4,5-5,0 i (and) 5,5 mm
• NAPOMENA: Upotreba je opisana na strani 19
Kružni skalpel za gingivu
Mucotome
SD-03
SD-04
SD-05
ø 3 mm
ø 4 mm
ø 5 mm
Ručni šestougaoni šrafciger 1,28mm
Hex Driver for fastening screws with hex. 1,28
SKI-10
SKI-13
h. 10 mm
h. 13 mm
Ručni šestougaoni šrafciger 0,9mm
Hex Driver with hex. 0,9 mm
SKE-10
SKE-13
h. 10 mm
h. 13 mm
Mašinski kružni skalpel za kolenjak
Mucotome for Contra-angle
CMU-450
CMU-510
spoljašnji/outside ø 4,5 mm - unutrašnji/inside ø 3,5 mm
spoljašnji/outside ø 5,1 mm - unutrašnji/inside ø 4,1 mm
Produžetak za raču 4x4 mm
Ratchet Extension with connection 4x4 mm
SI-10
SI-15
h. 10 mm
h. 15 mm
Ureznica za korekciju navoja u implantatu ø 1,8 mm
Bone tap used to correct the internal thread ø 1,8 mm
SV-TP00
za (for) imp. ø 4,0-4,5-5,0 i (and) 5,5 mm
Produžetak - adapter za raču 4x4 mm na 3x3 mm
Ratchet Extension from connection 4x4 mm
to connection 3x3 mm
SIV
Produžetak za borer
Drill Extension
PSF
Graduisani trepan borer
Trephing burs with depth markings
SFCR3unutrašnji/inside ø 3,0 mm
SFCR4unutrašnji/inside ø 4,0 mm
SFCR5unutrašnji/inside ø 5,0 mm
72
73
Tehnika postavljanja implantata
Insertation tehnique
Konični implantat sa ŠIROKIM navojem ø 4 - 4 navoja
SD-04
KRUŽNI SKALPEL
ZA GINGIVU
Mucotome
SF00
INICIJALNI BORER
Pilet bur
SF01
KONIČNI BORER
Conic bur
MTR4-3/4
NAREZNICA
Bone tap
TVI4-4-Tr
KONIČNI
IMPLANTAT
Conic implant
Konični implantat sa ŠIROKIM navojem ø 5 - 5 navoja
SD-04
KRUŽNI SKALPEL
ZA GINGIVU
Mucotome
SF00
INICIJALNI BORER
Pilet bur
PRIPREMA ABATMENTA
DIREKTNOM METODOM
Preparing of theabutment
directly in the mouth
SF02
KONIČNI BORER
Conic bur
NAKON 3-5 MESECI
After 3-5 months
UZIMANJE OTISKA
(NAKON TRI MESECA)
Taking impression
74
MTR5-5/6
NAREZNICA
Bone tap
TVI5-5-Tr
KONIČNI
IMPLANTAT
Conic implant
DEFINITIVNA KRUNA
Final restoration
(crown)
Konični transmukozni implantati
sa širokim navojem i spoljašnjom
šestougaonom konekcijom
Conic transmucous
implants with outside hexagon
large loop system
TV-Tr
4 navoja
h. 9-11 mm
* 1,2 = visina šestougaonika
6 navoja
2,7 mm
h. 11-13 mm
Površina naleganja
2,7 mm
4,0 mm
h. 13-15 mm
17
1,2mm
15
1,2mm
11
13
1,2mm
9
11
1,2*mm
2,7 mm
15
2,7 mm
5 navoja
13
3 navoja
h. 15-17 mm
4,0-4,5-5,0-5,5 mm
prečnik / diameter
Konični transmukozni implantati sa širokim navojem i spoljašnjom šestougaonom konekcijom
Conic transmucous implants with outside hexagon large loop system
Konični transmukozni implantati sa širokim navojem i spoljašnjom šestougaonom konekcijom
Conic transmucous implants with outside hexagon large loop system
Implantat ø 4 mm
Implant ø 4 mm
TV4-3-Tr-1,2
TV4-4-Tr-1,2 TV4-5-Tr-1,2
TV4-6-Tr-1,2
MORFOLOGIJA
Mikronavoj za spoj sa
koštanim korteksom
Klinička ispitivanja su pokazala da
mikronavoj na vratu implantata
doprinosi
optimalnoj
distribuciji opterećenja, čuvajući
tako korteks kosti. Celovitost
marginalne kosti garantuje
stabilno
ankerovanje
i
obezbeđuje podršku mekom
tkivu što vremenom vodi boljem
estetskom rezultatu.
Micro-thread for connection
to the cortical bone
Clinical research showed that the
microthread on the neck of the implant
results in an optimal distribution of
loads, thus safeguarding bone cortex. The
integrity of the marginal bone guarantees
a good anchorage of the implant while
supporting soft tissues for a better aesthetic
result.
Makronavoj za spoj sa
koštanom spongiozom Macro-thread for connection
to the spongious bone
Glatko polirani vrat 2mm
(transmukozni deo)
Hi-polished neck 2 mm
(transmusocal part)
h. 9 - 11 mm
h. 11 - 13 mm
h. 13 - 15 mm
h. 15 - 17 mm
Implantat ø 4,5 mm
Implant ø 4,5 mm
TV4,5-3-Tr-1,2
TV4,5-4-Tr-1,2
TV4,5-5-Tr-1,2
TV4,5-6-Tr-1,2
Kontrolisana
mikrohrapavost
postignuta
nagrizanjem za bolju
osteointegraciju.
Controlled roughness
achieved through
etching for enhanced
osseointegration.
Dvostruki odvodni usek celom površinom
Garantuje oticanje ugruška i anti-rotativnost implantata u
drugoj hirurškoj fazi.
Double decompression incision along the entire surface
It guarantees the outflow of clot and the anti-rotation property
of the implant in the second surgical stage.
Konični implantatni sistem sa širokom navojnicom i spoljašnjim šestougaonim spojem
ima široki spektar implantata koje zadovoljavaju najrazličitije potrebe implantnoprotetske rehabilitacije. Široka navojnica ovog implantata garantuje odličnu primarnu
stabilnost, te je posebno indikovan u koštanim klasama D3-D4. Ovi implantati su ispitani kako u postavljanju flap tehnikom (otvorena
metoda), tako i flapless tehnikom (zatvorena metoda). Kako imaju veoma agresivane navoje, ovi implantati su indikovani za imedijatno
opterećenje, čak post-ekstakciono, pod uslovom da ima odličnu primarnu stabilnost i minimalnu dužinu od 12 mm. Implantat ima
glatko polirani vrat od 2 mm koji se koristi kao transmukozni deo.
Conical implant system with wide thread and external hexagonal connection has a wide range of fixtures to satisfy the most diverse needs for
implant-prosthetic rehabilitation. The wide spire of this implant guarantees an excellent primary stability, thus it is particularly indicated in
bone classes D3-D4. These implants have been studied for both flap insertion technique (two-stage surgery) and flapless insertion technique
(one-stage surgery). Since they have a very aggressive thread, they are indicated for immediate loading, even post-extraction, as long as
the fixture has an excellent primary stability and a minimal length of 12 mm. The implant has 2 mm hi-polished neck that is used as a
transmucosal part.
h. 9 - 11 mm
h. 11 - 13 mm
h. 13 - 15 mm
h. 15 - 17 mm
Implantat ø 5 mm
Implant ø 5 mm
TV5-3-Tr-1,2
TV5-4-Tr-1,2
TV5-5-Tr-1,2
TV5-6-Tr-1,2 h. 9 - 11 mm
h. 11 - 13 mm
h. 13 - 15 mm
h. 15 - 17 mm
Implantat ø 5,5 mm
Implant ø 5,5 mm
TV5,5-3-Tr-1,2
TV5,5-4-Tr-1,2
TV5,5-5-Tr-1,2
TV5,5-6-Tr-1,2
h. 9 - 11 mm
h. 11 - 13 mm
h. 13 - 15 mm
h. 15 - 17 mm
Implantati mogu biti isporučeni sa malom ili velikom prenosnom glavom.
Prilikom samog naručivanja bitno je da naglasite koju prenosnu glavu želite:
Pr: TV4,5-4-Tr-1,2 (mala prenosna glava - transfer)
Pr: TV4,5-4-Tr-1,2-MG (velika prenosna glava - transfer)
77
Protetske komponente za konične transmukozne implantate sa
širokim navojem i spoljašnjom šestougaonom konekcijom
Prothesic component conic transmucous implants with outside hexagon large loop system h. 1,2 mm
Ravni gingivaformer
Straight Healing Abutment
TDNE-3-1,2
TDNE-5-1,2
h. 3 mm
h. 5 mm za (for) imp. ø 4,0-4,5-5,0 i (and) 5,5 mm
za (for) imp. ø 4,0-4,5-5,0 i (and) 5,5 mm
Prošireni gingivaformer
Tapered Healing Abutment
TSNE-3-1,2
TSNE-5-1,2
h. 3 mm
h. 5 mm
za (for) imp. ø 4,0-4,5-5,0 i (and) 5,5 mm
za (for) imp. ø 4,0-4,5-5,0 i (and) 5,5 mm
Ravni titanijumski abatment
Straight Titanium Abutment
TMNE-1,2
za (for) imp. ø 4,0-4,5-5,0 i (and) 5,5 mm
Ravni cirkonijumski abatment
Straight Zirconium Abutment
ZMNE za (for) imp. ø 4,0-4,5-5,0 i (and) 5,5 mm
Cilindrični titanijumski abatment
Cylindric Titanium Abutment
TMNEc-1,2
za (for) imp. ø 4,0 - 4,5 - 5,0 i (and) 5,5 mm
Ravni titanijumski abatment sa proširenim vratom visine 1, 2 i 3 mm
Straight Titanium Abutment with shoulder (h 1, 2, 3 mm)
TMNEb1-1,2
TMNEb2-1,2
TMNEb3-1,2
h. 1 mm
h. 2 mm h. 3 mm za (for) imp. ø 4,0 - 4,5 - 5,0 i (and) 5,5 mm
za (for) imp. ø 4,0 - 4,5 - 5,0 i (and) 5,5 mm
za (for) imp. ø 4,0 - 4,5 - 5,0 i (and) 5,5 mm
Univerzalni preparabilni abatment (Titanijum razred 2)
Preparable Overturned Cone Titanium Abutment (Titanium grade 2)
TMCREN-1,2
za (for) imp. ø 4,0 - 4,5 - 5,0 i (and) 5,5 mm
Angulirani cirkonijumski abatment
Angled Zirconium Abutment
ZMANE15-1,2
za (for) imp. ø 4,0 - 4,5 - 5,0 i (and) 5,5 mm
Protetske komponente za konične transmukozne implantate sa
širokim navojem i spoljašnjom šestougaonom konekcijom
Prothesic component conic transmucous implants with outside hexagon large loop system h. 1,2 mm
Plastični livni cilindar sa bazom od platinskog zlata sa i bez heksagona
Plastic Cylinder with Gold Base with and without Hexagon (UCLA)
OUNE-ce-1,2 OUNE-se-1,2 za (for) imp. ø 4,0-4,5-5,0 i (and) 5,5 mm
Napomena: ce sa šestougaonikom - se bez šestaugaonika
Plastični livni cilindar sa i bez heksagona
Plastic Cylinder with and without Hexagon (UCLA)
RUNE-ce-1,2 RUNE-se-1,2
Napomena: ce sa šestougaonikom - se bez šestaugaonika
Plastični livni profil za prečku sa jahačem
Plastic Bar with rider
CAVAC
čelični jahač
BRC
plastični livni profil za prečku dužina 55 mm - ø 1,9 mm
Ravan konektor za uspostavljanje paraleliteta implantata sa
plastičnim livnim cilindrom.
Straight extension with conic rotating plastic cylinder
Rešava probleme paraleliteta implanata i osigurava pasivno pozicioniranje prečke i mosta.
It solve problems of parallelism and provide a passive position of bar and bridges.
CONE-D
h. 1 mm za (for) imp. ø 4,0-4,5-5,0 i (and) 5,5 mm
RUC-E
samo plastični livni cilindar sa šrafom za fiksiranje
TMNE-coni samo titanijumski abatment sa šrafom za fiksiranje
Angulirani konektor za uspostavljanje paraleliteta implantata sa
plastičnim livnim cilindrom.
Angled extension with conic rotating plastic cylinder
Rešava probleme paraleliteta implanata i osigurava pasivno pozicioniranje prečke i mosta.
It solve problems of parallelism and provide a passive position of bar and bridges.
CONE-17
h. 1 mm za (for) imp. ø 4,0-4,5-5,0 i (and) 5,5 mm
CONE-30
h. 1 mm za (for) imp. ø 4,0-4,5-5,0 i (and) 5,5 mm
RUCA-E
samo plastični livni cilindar sa šrafom za fiksiranje
TMNE-coni-A
samo titanijumski abatment sa šrafom za fiksiranje
Šrafciger za postavljanje anguliranih konektora 17 stepeni
Hex driver for fastening screws. It must be used for CONE-17
SKI-C
Angulirani titanijumski abatment
Angled Titanium Abutment
TMANE15-1,2 TMANE20-1,2
TMANE25-1,2
za (for) imp. ø 4,0 - 4,5 - 5,0 i (and) 5,5 mm
za (for) imp. ø 4,0 - 4,5 - 5,0 i (and) 5,5 mm
za (for) imp. ø 4,0 - 4,5 - 5,0 i (and) 5,5 mm
78
za (for) imp. ø 4,0-4,5-5,0 i (and) 5,5 mm
ručni šrafciger za fiksacioni šraf, CONE/17°
Implantat replika - analog
Implants Analog
SANE-1,2za (for) imp. ø 4,0-4,5-5,0 i (and) 5,5 mm
SAN-K
angulirani konektori 17°-30°
79
Protetske komponente za konične transmukozne implantate sa
širokim navojem i spoljašnjom šestougaonom konekcijom
Prothesic component conic transmucous implants with outside hexagon large loop system h. 1,2 mm
Instrumenti za konične transmukozne implantate sa
širokim navojem i spoljašnjom šestougaonom konekcijom
Instruments for conic transmucous implants with outside hexagon large loop system h. 1,2 mm
Kugličasti abatment sa retencionom kapicom ø 2,2 mm
Titanium Abutment with ball ø 2,2 mm with retaining cap
TMNE P2,2-0-1,2
TMNE P2,2-2-1,2
TMNE P2,2-3-1,2
Ureznica
Bone Tap
5 navoja
h. 0 mm za (for) imp. ø 4,0-4,5-5,0 i (and) 5,5 mm
h. 2 mm za (for) imp. ø 4,0-4,5-5,0 i (and) 5,5 mm
h. 3 mm za (for) imp. ø 4,0-4,5-5,0 i (and) 5,5 mm
6 navoja
(postoji i sa kuglom promera 3,0 mm - also available with ball o 3,0 mm)
Metalna retenciona kapica
Metal retaining cap
TC00-2,2
TC00-3,0
za kuglu (for ball) ø 2,2 mm
za kuglu (for ball) ø 3,0 mm
Retenciono metalno kućište sa teflonskim uloškom
Retaining metal housing with teflon
CA
CNA
CNR
CNV
MTR4-3/4
MTR4-5/6
MTR4,5-3/4
MTR4,5-5/6
MTR5-3/4
MTR5-5/6
MTR5,5-3/4
MTR5,5-5/6
za (for) imp. ø 4,0 mm 3/4 navoja
za (for) imp. ø 4,0 mm 5/6 navoja
za (for) imp. ø 4,5 mm 3/4 navoja
za (for) imp. ø 4,5 mm 5/6 navoja
za (for) imp. ø 5,0 mm 3/4 navoja
za (for) imp. ø 5,0 mm 5/6 navoja
za (for) imp. ø 5,5 mm 3/4 navoja
za (for) imp. ø 5,5 mm 5/6 navoja
Inicijalni borer
Pilot drill
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
16 mm
SF00
metalno kućište
narandžasti teflonski uložak niske tvrdoće (soft)
crveni teflonski uložak srednje tvrdoće (medium)
zeleni teflonski uložak visoke tvrdoće (hard)
Plastična kapica za transfer za otisak na implantatu
Plastic cap for transfer for implant imprint
PG00
Konični boreri za implantate sa 3/4 navoja
Conic drills for implants 3/4 spire
3 navoja
4 navoja
SF01
Transfer za otisak na implantatu
Transfer for implant imprint
TRNE-A
promer ø 4,0 mm za spoljašnju šestougaonu konekciju
Prenosnik bez plastične kapice
Transfer
SRNE-1,2
za (for) imp. ø 4,0-4,5-5,0 i (and) 5,5 mm
Konični boreri za implantate sa 5/6 navoja
Conic drills for implants 5/6 spire
5 navoja
6 navoja
SF02
Dugački šraf za fiksiranje transfera
Long Fastening Screw
SP02
Šraf za fiksiranje
Fastening Screw
Ravan nanosni instrument za implantate sa konekcijom 4x4 mm
Square Head Driver with connection 4x4 mm
TP01
SG-00
Pozlaćeni šraf za fiksiranje
Gold Fastening Screw
TP01-AU
80
81
Instrumenti za konične transmukozne implantate sa
širokim navojem i spoljašnjom šestougaonom konekcijom
Instruments for conic transmucous implants with outside hexagon large loop system h. 1,2 mm
Rača sa konekcijom 4x4 mm
Ratchet Wrench with connection 4x4 mm
Instrumenti za konične transmukozne implantate sa
širokim navojem i spoljašnjom šestougaonom konekcijom
Instruments for conic transmucous implants with outside hexagon large loop system h. 1,2 mm
Ručni šestougaoni šrafciger 0,9mm
per monconi a palla ø 2,2
Hex Driver with hex. 0,9 mm for ball abutment ø 2,2 mm
SKE-10
SKE-13
h. 10 mm
h. 13 mm
ST-00
Produžetak za raču 4x4 mm
Ratchet Extension with connection 4x4 mm
Savijeni nanosni instrument za implantate sa konekcijom 3x3 mm
Curved Square Head Driver with connection 3x3 mm
SI-10
SI-15
h. 10 mm
h. 15 mm
SG-01
Dugački šestougaoni šrafciger za fiksiranje 1,28 mm
Pen driver for fastening screws with hex. 1,28 mm
Produžetak - adapter za raču 4x4 mm na 3x3 mm
Ratchet Extension from connection 4x4 mm
to connection 3x3 mm
SIV
SKI-P
Produžetak za borer
Drill Extension
PSF
Dugački šestougaoni šrafciger za fiksiranje 0,9 mm
Pen driver for cover screws with hex 0,9 mm
SKE-P
Dinamometrička rača 15 - 35 N/cm
Adjustable Dynamometric Key from 15 to 35 N/cm
ST-D- 00
SKI-N
SKE-N
dinamometrička rača od 15-35 N/cm
nastavak za dinamometričku raču sa vrhom ø 1,28 mm
nastavak za dinamometričku raču sa vrhom ø 0,9 mm
Ručni šestougaoni šrafciger 1,28mm
Hex Driver for fastening screws with hex. 1,28
SKI-10
SKI-13
h. 10 mm
h. 13 mm
Mašinski nastavak za unošenje implantata
Contra Mount driver
SD-00
Instrument za unošenje implantata
sa spoljašnjom konekcijom ø 4,0- 4,5
Driver for implant ø 4,0-4,5 mm
PE
82
za (for) imp. ø 4,0-4,5-5,0 i (and) 5,5 mm
83
Instrumenti za konične transmukozne implantate sa
širokim navojem i spoljašnjom šestougaonom konekcijom
Instruments for conic transmucous implants with outside hexagon large loop system h. 1,2 mm
Kružni skalpel za gingivu
Mucotome
SD-03
SD-04
SD-05
Tehnika postavljanja implantata
Insertation tehnique
KONIČNI IMPLANTAT SA ŠIROKIM NAVOJEM ø 4 - 3 NAVOJA
ø3 mm
ø4 mm
ø5 mm
Mašinski kružni skalpel za kolenjak
Mucotome for Contra-angle
CMU-450
CMU-510
spoljašnji/outside ø 4,5 mm - unutrašnji/inside ø 3,5 mm
spoljašnji/outside ø 5,1 mm - unutrašnji/inside ø 4,1 mm
Ureznica za korekciju navoja u implantatu ø 2,0
Bone tap to correct the internal thread of the implant ø 2,0
SV-TP01
SD-04
KRUŽNI SKALPEL
ZA GINGIVU
Mucotome
SF00
INICIJALNI BORER
Pilet bur
SF01
KONIČNI BORER
Conic bur
MTR4-3/4
NAREZNICA
Bone tap
TV4-3-Tr-1,2
KONIČNI
IMPLANTAT
Conic implant
KONIČNI IMPLANTAT SA ŠIROKIM NAVOJEM ø 4 - 4 NAVOJA
Graduisani trepan borer
Trephing burs with depth markings
SFCR3unutrašnji/inside ø 3,0 mm
SFCR4unutrašnji/inside ø 4,0 mm
SFCR5unutrašnji/inside ø 5,0 mm
SD-04
KRUŽNI SKALPEL
ZA GINGIVU
Mucotome
SF00
INICIJALNI BORER
Pilet bur
SF01
KONIČNI BORER
Conic bur
MTR4-3/4
NAREZNICA
Bone tap
TV4-4-Tr-1,2
KONIČNI
IMPLANTAT
Conic implant
NAKON 3-5 MESECI
After 3-5 months
PRIPREMA ABATMENTA
DIREKTNOM METODOM
Preparing of theabutment
directly in the mouth
84
UZIMANJE OTISKA
(NAKON TRI MESECA)
Taking impression
85
DEFINITIVNA KRUNA
Final restoration
(crown)
Tehnika postavljanja implantata
Insertation tehnique
Konični implantat širokog navoja ø 4 - 5 navoja
SD-04
KRUŽNI SKALPEL
ZA GINGIVU
Mucotome
SF00
INICIJALNI BORER
Pilet bur
SF02
KONIČNI BORER
Conic bur
MTR4-5/6
KONIČNA
UREZNICA
Bone tap
TV4-5-Tr-1,2
KONIČNI
IMPLANTAT
Conic implant
Konični implantat širokog navoja ø 4 - 6 NAVOJA
SD-04
KRUŽNI SKALPEL
ZA GINGIVU
Mucotome
SF00
INICIJALNI BORER
Pilet bur
PRIPREMA ABATMENTA
DIREKTNOM METODOM
Preparing of theabutment
directly in the mouth
SF02
KONIČNI BORER
Conic bur
NAKON 3-5 MESECI
After 3-5 months
UZIMANJE OTISKA
(NAKON TRI MESECA)
Taking impression
86
MTR4-5/6
KONIČNA
UREZNICA
Bone tap
TV4-6-Tr-1,2
KONIČNI
IMPLANTAT
Conic implant
DEFINITIVNA KRUNA
Final restoration
(crown
Transmukozni konični implantati PLUS
sa spoljnom šestougaonom konekcijom
i duplim navojem
Conic transmucous implant
“PLUS” with outside hexagon
and double coils
TV-Tr
plus
h. 9-11 mm
* 1,2 = visina šestougaonika
4,0 mm
1,2mm
h. 13-15 mm
Površina naleganja
2,7 mm
17
13
h. 11-13 mm
6 navoja
2,7 mm
1,2mm
11
1,2mm
9
11
1,2*mm
2,7 mm
15
2,7 mm
5 navoja
15
4 navoja
13
3 navoja
h. 15-17 mm
4,0-4,5-5,0-5,5 mm
prečnik / diameter
Transmukozni konični implantati PLUS sa spoljnom šestougaonom konekcijom i dvostrukim navojem
Conic transmucous implants PLUS with outside hexagon and double coils
Transmukozni konični implantati PLUS sa spoljnom šestougaonom konekcijom i dvostrukim navojem
Conic transmucous implants PLUS with outside hexagon and double coils
Implantat ø 4 mm
Implant ø 4 mm
TV4-3-Tr-plus-1,2
TV4-4-Tr-plus-1,2
TV4-5-Tr-plus-1,2
TV4-6-Tr-plus-1,2
MORFOLOGIJA
Mikronavoj za spoj sa
koštanim korteksom
Klinička ispitivanja su pokazala da
mikronavoj na vratu implantata
doprinosi optimalnoj distribuciji
opterećenja, čuvajući tako korteks
kosti; celovitost marginalne kosti
garantuje stabilno ankerovanje i
obezbeđuje podršku mekom tkivu
što vremenom vodi boljem estetskom
rezultatu.
Micro-thread for connection to the
cortical bone
Clinical research showed that the microthread on the neck of the implant results
in an optimal distribution of loads, thus
safeguarding bone cortex. The integrity
of the marginal bone guarantees a good
anchorage of the implant while supporting
soft tissues for a better aesthetic result.
Makronavoj za spoj sa
koštanom spongiozom
Macro-thread for connection
to the spongious bone
h. 9 - 11 mm
h. 11 - 13 mm
h. 13 - 15 mm
h. 15 - 17 mm
Implantat ø 4,5 mm
Implant ø 4,5 mm
Glatko poliranii vrat 2mm
Hi-polished neck 2 mm
Kontrolisana
mikrohrapavost
postignuta
nagrizanjem za bolju
osteointegraciju Controlled roughness
achieved through
etching for enhanced
osseointegration
TV4,5-3-Tr-plus-1,2
TV4,5-4-Tr-plus-1,2
TV4,5-5-Tr-plus-1,2
TV4,5-6-Tr-plus-1,2
h. 9 - 11 mm
h. 11 - 13 mm
h. 13 - 15 mm
h. 15 - 17 mm
Implantat ø 5 mm
Implant ø 5 mm
TV5-3-Tr-plus-1,2
TV5-4-Tr-plus-1,2
TV5-5-Tr-plus-1,2
TV5-6-Tr-plus-1,2
h. 9 - 11 mm
h. 11 - 13 mm
h. 13 - 15 mm
h. 15 - 17 mm
Mikronavoj za uvećavanje
površine dodira sa kosti
Micro-thread for increasing
bone-contact surface
Dvostruki odvodni usek celom površinom
Garantuje oticanje ugruška i anti-rotativnost
implantata u drugoj hirurškoj fazi
Double decompression incision along the
entire surface
It guarantees the outflow of clot and the antirotation property of the implant in the second
surgical stage
Implantat ø 5,5 mm
Implant ø 5,5 mm
TV5,5-3-Tr-plus-1,2
TV5,5-4-Tr-plus-1,2
TV5,5-5-Tr-plus-1,2
TV5,5-6-Tr-plus-1,2
h. 9 - 11 mm
h. 11 - 13 mm
h. 13 - 15 mm
h. 15 - 17 mm
Implantatni sistem ISOMED PLUS ima posebnu geometriju sa dva navoja kojom se površina kontakta kost-implantat uvećava za oko 30%. Širi navoj
ovog implantata garantuje odličnu primarnu stabilnost, pa je posebno indikovan u koštanim klasama D3-D4, dok manji navoj doprinosi sekundarnoj
stabilnosti, odnosno osteointegraciji. Ovaj tip implantata je ispitan kako u postavljanju flap tehnikom (otvorena metoda), tako i flapless tehnikom
(zatvorena metoda). Kako imaju veoma agresivane navoje, ovi implantati su indikovani za imedijatno opterećenje, pod uslovom da ima odličnu
primarnu stabilnost i minimalnu dužinu od 12 mm. Implantat ima glatko polirani vrat od 2 mm koji se koristi kao transmukozni deo.
Implant system Isomed Plus has an implant geometry characterized by a double thread intended to increase, by about 30%, the contact surface boneimplant. Implant’s wider thread guarantees an excellent primary stability, and it is therefore particularly indicated in bone classes D3-D4, while the smaller
spire contributes to the secondary stability, that is, to osseointegration. These implants have been studied both for flap insertion technique (two-stage
surgery) and flapless insertion technique (one-stage surgery). Since they have a very aggressive thread, they are indicated for immediate loading, as long
as the fixture has an excellent primary stability and a minimal length of 12 mm. The implant has 2 mm hi-polished neck that is used as a transmucosal part.
Implantati mogu biti isporučeni sa malom ili velikom prenosnom glavom.
Prilikom samog naručivanja bitno je da naglasite koju prenosnu glavu želite.
Pr: TV4,5-4-Tr-PLUS-1,2 (mala prenosna glava - transfer)
Pr: TV4,5-4-Tr-PLUS-1,2-MG (velika prenosna glava - transfer)
89
Protetske komponente za konične implantate PLUS sa spoljnom šestougaonom konekcijom
Protetske komponente za konične implantate PLUS sa spoljnom šestougaonom konekcijom
Prothesic component conic transmucous implants PLUS with outside hexagon double coils h. 1,2 mm
Prothesic component conic transmucous implants PLUS with outside hexagon double coils h. 1,2 mm
Ravni gingivaformer
Straight Healing Abutment
TDNE-3-1,2
TDNE-5-1,2
h. 3 mm
h. 5 mm za (for) imp. ø 4,0-4,5-5,0 i (and) 5,5 mm
za (for) imp. ø 4,0-4,5-5,0 i (and) 5,5 mm
Prošireni gingivaformer
Tapered Healing Abutment
TSNE-3-1,2
TSNE-5-1,2
h. 3 mm
h. 5 mm
za (for) imp. ø 4,0-4,5-5,0 i (and) 5,5 mm
za (for) imp. ø 4,0-4,5-5,0 i (and) 5,5 mm
Plastični livni cilindar sa bazom od platinskog zlata sa i bez heksagona
Plastic Cylinder with Gold Base with and without Hexagon (UCLA)
OUNE-ce-1,2 OUNE-se-1,2 za (for) imp. ø 4,0-4,5-5,0 i (and) 5,5 mm
Napomena: ce sa šestougaonikom - se bez šestaugaonika
Plastični livni cilindar sa i bez heksagona
Plastic Cylinder with and without Hexagon (UCLA)
RUNE-ce-1,2 RUNE-se-1,2
za (for) imp. ø 4,0-4,5-5,0 i (and) 5,5 mm
Napomena: ce sa šestougaonikom - se bez šestaugaonika
Ravni titanijumski abatment
Straight Titanium Abutment
TMNE-1,2
za (for) imp. ø 4,0-4,5-5,0 i (and) 5,5 mm
Ravni cirkonijumski abatment
Straight Zirconium Abutment
ZMNE za (for) imp. ø 4,0-4,5-5,0 i (and) 5,5 mm
Cilindrični titanijumski abatment
Cylindric Titanium Abutment
TMNEc-1,2
za (for) imp. ø 4,0 - 4,5 - 5,0 i (and) 5,5 mm
Ravni titanijumski abatment sa proširenim vratom visine 1, 2 i 3 mm
Straight Titanium Abutment with shoulder (h 1, 2, 3 mm)
TMNEb1-1,2
TMNEb2-1,2
TMNEb3-1,2
h. 1 mm
h. 2 mm h. 3 mm za (for) imp. ø 4,0 - 4,5 - 5,0 i (and) 5,5 mm
za (for) imp. ø 4,0 - 4,5 - 5,0 i (and) 5,5 mm
za (for) imp. ø 4,0 - 4,5 - 5,0 i (and) 5,5 mm
Univerzalni preparabilni abatment (Titanijum razred 2)
Preparable Overturned Cone Titanium Abutment (Titanium grade 2)
TMCREN-1,2
za (for) imp. ø 4,0 - 4,5 - 5,0 i (and) 5,5 mm
Angulirani cirkonijumski abatment
Angled Zirconium Abutment
ZMANE15-1,2
za (for) imp. ø 4,0 - 4,5 - 5,0 i (and) 5,5 mm
Plastični livni profil za prečku sa jahačem
Plastic Bar with rider
CAVAC
čelični jahač
BRC
plastični livni profil za prečku dužina 55 mm - ø 1,9 mm
Ravan konektor za uspostavljanje paraleliteta implantata sa
plastičnim livnim cilindrom.
Straight extension with conic rotating plastic cylinder
Rešava probleme paraleliteta implanata i osigurava pasivno pozicioniranje prečke i mosta.
It solve problems of parallelism and provide a passive position of bar and bridges.
CONE-D
h. 1 mm za (for) imp. ø 4,0-4,5-5,0 i (and) 5,5 mm
RUC-E
samo plastični livni cilindar sa šrafom za fiksiranje
TMNE-coni samo titanijumski abatment sa šrafom za fiksiranje
Angulirani konektor za uspostavljanje paraleliteta implantata sa
plastičnim livnim cilindrom.
Angled extension with conic rotating plastic cylinder
Rešava probleme paraleliteta implanata i osigurava pasivno pozicioniranje prečke i mosta.
It solve problems of parallelism and provide a passive position of bar and bridges.
CONE-17
h. 1 mm za (for) imp. ø 4,0-4,5-5,0 i (and) 5,5 mm
CONE-30
h. 1 mm za (for) imp. ø 4,0-4,5-5,0 i (and) 5,5 mm
RUCA-E
samo plastični livni cilindar sa šrafom za fiksiranje
TMNE-coni-A
samo titanijumski abatment sa šrafom za fiksiranje
Šrafciger za postavljanje anguliranih konektora 17 stepeni
Hex driver for fastening screws. It must be used for CONE-17
SKI-C
Angulirani titanijumski abatment
Angled Titanium Abutment
TMANE15-1,2 TMANE20-1,2
TMANE25-1,2
za (for) imp. ø 4,0 - 4,5 - 5,0 i (and) 5,5 mm
za (for) imp. ø 4,0 - 4,5 - 5,0 i (and) 5,5 mm
za (for) imp. ø 4,0 - 4,5 - 5,0 i (and) 5,5 mm
90
ručni šrafciger za fiksacioni šraf, CONE/17°
Implantat replika - analog
Implants Analog
SANE-1,2za (for) imp. ø 4,0-4,5-5,0 i (and) 5,5 mm
SAN-K
angulirani konektori 17°-30°
91
Componentistica protesica impianti conici PLUS esagono esterno doppia spira transmucosi Torr. h. 1,2 mm
Prothesic component conic transmucous implants PLUS with outside hexagon double coils h. 1,2 mm
Instrumenti za konične implantate PLUS sa spoljnom šestougaonom konekcijom
Instruments for conic transmucous implants PLUS with outside hexagon double coils h. 1,2 mm
Kugličasti abatment sa retencionom kapicom ø 2,2 mm
Titanium Abutment with ball ø 2,2 mm with retaining cap
TMNE P2,2-0-1,2
TMNE P2,2-2-1,2
TMNE P2,2-3-1,2
Ureznica
Bone Tap
h. 0 mm za (for) imp. ø 4,0-4,5-5,0 i (and) 5,5 mm
h. 2 mm za (for) imp. ø 4,0-4,5-5,0 i (and) 5,5 mm
h. 3 mm za (for) imp. ø 4,0-4,5-5,0 i (and) 5,5 mm
5 navoja
6 navoja
(postoji i sa kuglom promera 3,0 mm - also available with ball o 3,0 mm)
Metalna retenciona kapica
Metal retaining cap
TC00-2,2
TC00-3,0
za kuglu (for ball) ø 2,2 mm
za kuglu (for ball) ø 3,0 mm
Retenciono metalno kućište sa teflonskim uloškom
Retaining metal housing with teflon
CA
CNA
CNR
CNV
metalno kućište
narandžasti teflonski uložak niske tvrdoće (soft)
crveni teflonski uložak srednje tvrdoće (medium)
zeleni teflonski uložak visoke tvrdoće (hard)
SF00
Konični boreri za implantate sa 3/4 navoja
Conic drills for implants 3/4 spire
PG00
3 navoja
4 navoja
Prenosnik bez plastične kapice
Transfer
SRNE-1,2
za (for) imp. ø 4,0-4,5-5,0 i (and) 5,5 mm
za (for) imp. ø 4,0 mm 3/4 navoja
za (for) imp. ø 4,0 mm 5/6 navoja
za (for) imp. ø 4,5 mm 3/4 navoja
za (for) imp. ø 4,5 mm 5/6 navoja
za (for) imp. ø 5,0 mm 3/4 navoja
za (for) imp. ø 5,0 mm 5/6 navoja
za (for) imp. ø 5,5 mm 3/4 navoja
za (for) imp. ø 5,5 mm 5/6 navoja
Inicijalni borer
Pilot drill
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
16 mm
Plastična kapica za transfer za otisak na implantatu
Plastic cap for transfer for implant imprint
Prenosnik za otisak na implantatu
Transfer with retaining cap for implants imprint
TRNE-A
promer ø 4,0 mm za spoljašnju šestougaonu konekciju
MTR4-3/4
MTR4-5/6
MTR4,5-3/4
MTR4,5-5/6
MTR5-3/4
MTR5-5/6
MTR5,5-3/4
MTR5,5-5/6
SF01
Konični boreri za implantate sa 5/6 navoja
Conic drills for implants 5/6 spire
5 navoja
6 navoja
SF02
Dugački šraf za fiksiranje transfera
Long Fastening Screw
SP02
Šraf za fiksiranje
Fastening Screw
TP01
Ravan nanosni instrument za implantate sa konekcijom 4x4 mm
Square Head Driver with connection 4x4 mm
Pozlaćeni šraf za fiksiranje
Gold Fastening Screw
SG-00
TP01-AU
92
93
Instrumenti za konične implantate PLUS sa spoljnom šestougaonom konekcijom
Instrumenti za konične implantate PLUS sa spoljnom šestougaonom konekcijom
Instruments for conic transmucous implants PLUS with outside hexagon double coils h. 1,2 mm
Instruments for conic transmucous implants PLUS with outside hexagon double coils h. 1,2 mm
Ručni šestougaoni šrafciger 0,9mm
Hex Driver with hex. 0,9 mm
Rača sa konekcijom 4x4 mm
Ratchet Wrench with connection 4x4 mm
SKE-10h. 10 mm
SKE-13
h. 13 mm
ST-00
Produžetak za raču 4x4 mm
Ratchet Extension with connection 4x4 mm
Savijeni nanosni instrument za implantate sa konekcijom 3x3 mm
Curved Square Head Driver with connection 3x3 mm
SI-10
SI-15
h. 10 mm
h. 15 mm
SG-01
Dugački šestougaoni šrafciger za fiksiranje 1,28 mm
Pen driver for fastening screws with hex. 1,28 mm
Produžetak - adapter za raču 4x4 mm na 3x3 mm
Ratchet Extension from connection 4x4 mm
to connection 3x3 mm
SIV
SKI-P
Produžetak za borer
Drill Extension
PSF
Dugački šestougaoni šrafciger za fiksiranje 0,9 mm
Pen driver for cover screws with hex 0,9 mm
SKE-P
Dinamometrička rača 15 - 35 N/cm
Adjustable Dynamometric Key from 15 to 35 N/cm
ST-D- 00
SKI-N
SKE-N
dinamometrička rača od 15-35 N/cm
nastavak za dinamometričku raču sa vrhom ø 1,28 mm
nastavak za dinamometričku raču sa vrhom ø 0,9 mm
Ručni šestougaoni šrafciger 1,28mm
Hex Driver for fastening screws with hex. 1,28
SKI-10
SKI-13
h. 10 mm
h. 13 mm
Mašinski nastavak za unošenje implantata
Contra Mount driver
SD-00
Instrument za unošenje implantata
sa spoljašnjom konekcijom ø 4,0- 4,5
Driver for implant ø 4,0-4,5 mm
PE
94
za (for) imp. ø 4,0-4,5-5,0 i (and) 5,5 mm
95
Instrumenti za konične implantate PLUS sa spoljnom šestougaonom konekcijom
Instruments for conic transmucous implants PLUS with outside hexagon double coils h. 1,2 mm
Kružni skalpel za gingivu
Mucotome
SD-03
SD-04
SD-05
Tehnika postavljanja implantata
Insertation tehnique
KONIČNI IMPLANTAT Plus SA DUPLIM NAVOJEM ø 4,5 - 3 NAVOJA
ø3 mm
ø4 mm
ø5 mm
Mašinski kružni skalpel za kolenjak
Mucotome for Contra-angle
CMU-450
CMU-510
spoljašnji/outside ø 4,5 mm - unutrašnji/inside ø 3,5 mm
spoljašnji/outside ø 5,1 mm - unutrašnji/inside ø 4,1 mm
Ureznica za korekciju navoja u implantatu ø 2,0
Bone tap to correct the internal thread of the implant ø 2,0
SV-TP01
SD-04
KRUŽNI SKALPEL
ZA GINGIVU
Mucotome
SF00
INICIJALNI BORER
Pilet bur
SF01
KONIČNI BORER
Conic bur
MTR4,5-3/4
NAREZNICA
Bone tap
TV4,5-3-Tr-plus-1,2
KONIČNI
IMPLANTAT
Conic implant
KONIČNI IMPLANTAT Plus SA DUPLIM NAVOJEM ø 4,5 - 4 NAVOJA
Graduisani trepan borer
Trephing burs with depth markings
SFCR3unutrašnji/inside ø 3,0 mm
SFCR4unutrašnji/inside ø 4,0 mm
SFCR5unutrašnji/inside ø 5,0 mm
SD-04
KRUŽNI SKALPEL
ZA GINGIVU
Mucotome
SF00
INICIJALNI BORER
Pilet bur
PRIPREMA ABATMENTA
DIREKTNOM METODOM
Preparing of theabutment
directly in the mouth
96
SF01
KONIČNI BORER
Conic bur
NAKON 3-5 MESECI
After 3-5 months
UZIMANJE OTISKA
(NAKON TRI MESECA)
Taking impression
97
MTR4,5-3/4
NAREZNICA
Bone tap
TV4,5-4-Tr- plus-1,2
KONIČNI
IMPLANTAT
Conic implant
DEFINITIVNA KRUNA
Final restoration
(crown)
Tehnika postavljanja implantata
Insertation tehnique
KONIČNI IMPLANTAT Plus SA DUPLIM NAVOJEM ø 4,5 - 5 NAVOJA
SD-04
KRUŽNI SKALPEL
ZA GINGIVU
Mucotome
SF00
INICIJALNI BORER
Pilet bur
SF02
KONIČNI BORER
Conic bur
MTR4,5-5/6
NAREZNICA
Bone tap
TV4,5-5-Tr- plus-1,2
KONIČNI
IMPLANTAT
Conic implant
KONIČNI IMPLANTAT Plus SA DUPLIM NAVOJEM ø 4,5 - 6 NAVOJA
SD-04
KRUŽNI SKALPEL
ZA GINGIVU
Mucotome
SF00
INICIJALNI BORER
Pilet bur
PRIPREMA ABATMENTA
DIREKTNOM METODOM
Preparing of theabutment
directly in the mouth
SF02
KONIČNI BORER
Conic bur
NAKON 3-5 MESECI
After 3-5 months
UZIMANJE OTISKA
(NAKON TRI MESECA)
Taking impression
98
MTR4,5-5/6
NAREZNICA
Bone tap
TV4,5-6-Tr-plus-1,2
KONIČNI
IMPLANTAT
Conic implant
DEFINITIVNA KRUNA
Final restoration
(crown)
Konični transmukozni implantati
sa širokim navojem i spoljašnjom
šestougaonom konekcijom
Conic transmucous
implants with outside hexagon
large loop system
TV-Tr
base ø5
4 navoja
5 navoja
2,7 mm
2,7 mm
5,0 mm
13
15
1,2mm
11
13
1,2mm
Površina naleganja
5,0-5,5 mm
prečnik / diameter
Konični transmukozni implantati sa širokim navojem
i spoljašnjom šestougaonom konekcijom sa bazom ø 5 mm
Conic transmucous implants with outside hexagon large loop system base ø 5 mm
Konični transmukozni implantati sa širokim navojem
i spoljašnjom šestougaonom konekcijom sa bazom ø 5 mm
Conic transmucous implants with outside hexagon large loop system base ø 5 mm
Implantat ø 5 mm sa bazom ø 5 mm
Implant ø 5 mm with base ø 5 mm
TV5-4-Tr-B5-1,2
TV5-5-Tr-B5-1,2
MORFOLOGIJA
Baza od 5 mm za bolji profil
spoljnjeg dela implantata u
zadnjim regijama
5mm base for a better
profile in the posterior regions
h. 11 - 13 mm
h. 13 - 15 mm
Glatko polirani vrat 2mm
Hi-polished neck 2 mm
Implantat ø 5,5 mm sa bazom ø 5 mm
Implant ø 5,5 mm with base ø 5 mm
Kontrolisana
mikrohrapavost
postignuta
nagrizanjem za bolju
osteointegraciju.
Controlled roughness
achieved through
etching for enhanced
osseointegration
TV5,5-4-Tr-B5-1,2
TV5,5-5-Tr-B5-1,2
h. 11 - 13 mm
h. 13 - 15 mm
Makronavoj za spoj sa koštanom
spongiozom
Macro-thread for connection to the
spongious bone
Široka navojnica ovog implantata garantuje odličnu primarnu stabilnost, te je posebno indikovan u koštanim klasama D3D4. Ovi implantati su ispitani kako u postavljanju flap tehnikom (otvorena metoda), tako i flapless tehnikom (zatvorena
metoda). Uvećana platforma (5 mm) ga čini više indikovanim za protetiku zadnje regije. Implantat se proizvodi u dve
dužine i ima glatko poliran vrat od 2 mm koji služi kao transmukozni deo.
The wide thread of this implant guarantees an excellent primary stability, thus it is particularly indicated in bone classes D3-D4.
These implants have been studied both for insertion by two-stage surgery and for immediate loading (single stage surgery). A
bigger platform (5 mm) makes it more indicated for prosthetic works in the posterior areas, where there might be a need for a
wider supporting surface. The implant has 2 mm Hi-polished neck that is used as a transmucosal part.
Implantati mogu biti isporučeni sa malom ili velikom prenosnom glavom.
Prilikom samog naručivanja bitno je da naglasite koju prenosnu glavu želite:
Pr: TV5-4-Tr-B5-1,2 (mala prenosna glava - transfer)
Pr: TV5-4-Tr-B5-1,2-MG (velika prenosna glava - transfer)
101
Protetske komponente za konične transmukozne implantate sa širokim
navojem i spoljašnjom šestougaonom konekcijom sa bazom ø 5 mm
Prothesic component for transmucous conic implants with outside hexagon h. 1,2 base ø 5 mm
Plastični livni cilindar
Plastic Cylinder
Ravni gingivaformer
Straight Healing Abutment
TDSE-3-1,2
TDSE-5-1,2
h. 3 mm
h. 5 mm RUSE-ce-1,2
za (for) imp. ø 5,0 mm
za (for) imp. ø 5,0 mm
h. 3 mm
h. 5 mm
RUSE-se-1,2
za (for) imp. ø 5,0 i (and) 5,5 mm
Napomena: ce sa šestougaonikom / with hexagon - se bez šestougaonika / without hexagon
Kugličasti abatment sa retencionom kapicom ø 2,2 mm
Titanium Abutment with ball ø 2,2 mm with retaining cap
Prošireni gingivaformer
Tapered Healing Abutment
TSSE-3-1,2
TSSE-5-1,2
Protetske komponente za konične transmukozne implantate sa širokim
navojem i spoljašnjom šestougaonom konekcijom sa bazom ø 5 mm
Prothesic component for transmucous conic implants with outside hexagon h. 1,2 base ø 5 mm
za (for) imp. ø 5,0 i (and) 5,5 mm
za (for) imp. ø 5,0 i (and) 5,5 mm
TMSE P2,2-0-1,2
TMSE P2,2-2-1,2
TMSE P2,2-3-1,2
h. 0 mm za (for) imp. ø 5,0 i (and) 5,5 mm
h. 2 mm za (for) imp. ø 5,0 i (and) 5,5 mm
h. 3 mm za (for) imp. ø 5,0 i (and) 5,5 mm
(postoji i sa kuglom promera 3,0 mm - also available with ball o 3,0 mm)
Ravni titanijumski abatment
Straight Titanium Abutment
TMSE-1,2
za (for) imp. ø 5,0 i (and) 5,5 mm
Cilindrični titanijumski abatment
Cylindric Titanium Abutment
TMSEc-1,2
za (for) imp. ø 5,0 i (and) 5,5 mm
Ravni titanijumski abatment sa proširenim vratom visine 1, 2 i 3 mm
Straight Titanium Abutment with shoulder (h 1, 2, 3 mm)
TMSEb1-1,2
TMSEb2-1,2
TMSEb3-1,2
h. 1 mm
h. 2 mm h. 3 mm za (for) imp. ø 5,0 i (and) 5,5 mm
za (for) imp. ø 5,0 i (and) 5,5 mm
za (for) imp. ø 5,0 i (and) 5,5 mm
Univerzalni preparabilni abatment (Titanijum razred 2)
Preparable Overturned Cone Titanium Abutment (Titanium grade 2)
TMCRES-1,2
za (for) imp. ø 5,0 i (and) 5,5 mm
Angulirani titanijumski abatment 15-20 stepeni
Angled Abutment
TMASE15-1,2
TMASE20-1,2
za (for) imp. ø 5,0 i (and) 5,5 mm
za (for) imp. ø 5,0 i (and) 5,5 mm
Retenciono metalno kućište sa teflonskim uloškom
Retaining metal housing with teflon
CAmetalno kućište
CNA narandžasti teflonski uložak niske tvrdoće - SOFT teflon
CNR crveni teflonski uložak srednje tvrdoće - MEDIUM teflon
CNV zeleni teflonski uložak visoke tvrdoće - HARD teflon
Metalna retenciona kapica
Metal Retaining cap
TC00-2,2
TC00-3,0
za kuglicu (for ball) ø 2,2 mm
za kuglicu (for ball) ø 3,0 mm
Implantat replika – analog
Implant analog
SASE-1,2
za (for) imp. ø 5,0 i (and) 5,5 mm
Prenosna glava bez plastične kapice
Transfer
SRSE-1,2
za (for) imp. ø 5,0 i (and) 5,5 mm
Dugački šraf za fiksiranje transfera
Long Fastening Screw
SP02
Šraf za fiksiranje
Fastening Screw
Plastični livni cilindar sa bazom od platinskog zlata
Plastic Cylinder with Gold Base
OUSE-ce-1,2
OUNE-se-1,2
za (for) imp. ø 5,0 i (and) 5,5 mm
Napomena: ce sa šestougaonikom / with hexagon - se bez šestougaonika / without hexagon
102
TP01
Pozlaćeni šraf za fiksiranje
Gold Fastening Screw
TP01-AU
103
Instrumenti za konične transmukozne implantate sa širokim navojem
i spoljašnjom šestougaonom konekcijom sa bazom ø 5 mm
Instruments for transmucous conic implants with outside hexagon base ø 5 mm
Instrumenti za konične transmukozne implantate sa širokim navojem
i spoljašnjom šestougaonom konekcijom sa bazom ø 5 mm
Instruments for transmucous conic implants with outside hexagon base ø 5 mm
Ureznica
Bone Tap
5 navoja
6 navoja
MTR4-3/4
MTR4-5/6
MTR4,5-3/4
MTR4,5-5/6
za (for) imp. ø 5,0 mm 3/4 navoja
za (for) imp. ø 5,0 mm 5/6 navoja
za (for) imp. ø 5,5 mm 3/4 navoja
za (for) imp. ø 5,5 mm 5/6 navoja
Inicijalni borer
Pilot drill
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
16 mm
Rača sa konekcijom 4x4 mm
Ratchet Wrench with connection 4x4 mm
ST-00
Savijeni nanosni instrument za implantate sa konekcijom 3x3 mm
Curved Square Head Driver with connection 3x3 mm
SF00
SG-01
Konični boreri za implantate sa 3/4 navoja
Conic drills for implants 3/4 spire
3 navoja
4 navoja
SF01
Dugački šestougaoni šrafciger za fiksiranje 1,28 mm
Pen driver for fastening screws with hex. 1,28 mm
SKI-P
Konični boreri za implantate sa 5/6 navoja
Conic drills for implants 5/6 spire
Dugački šestougaoni šrafciger za fiksiranje 0,9 mm
Pen driver for cover screws with hex. 0,9 mm
SKE-P
SF02
5 navoja
6 navoja
Dinamometrička rača 15 - 35 N/cm
Adjustable Dynamometric Key from 15 to 35 NW
ST-D-00 dinamometrička rača od 15-35 N/cm - Dynamometric ratchet
SKI-N nastavak za dinamometričku raču sa vrhom (extension) ø 1,28 mm
SKE-N nastavak za dinamometričku raču sa vrhom (extension) ø 0,9 mm
Ravan nanosni instrument za implantate sa konekcijom 4x4 mm
Square Head Driver with connection 4x4 mm
SG-00
Ručni šestougaoni šrafciger 1,28mm
Hex Driver for fastening screws with hex. 1,28
SKI-10
SKI-13
104
h. 10 mm
h. 13 mm
105
Instrumenti za konične transmukozne implantate sa širokim navojem
i spoljašnjom šestougaonom konekcijom sa bazom ø 5 mm
Instruments for transmucous conic implants with outside hexagon base ø 5 mm
Instrumenti za konične transmukozne implantate sa širokim navojem
i spoljašnjom šestougaonom konekcijom sa bazom ø 5 mm
Instruments for transmucous conic implants with outside hexagon base ø 5 mm
Ručni šestougaoni šrafciger 0,9 mm
Hex Driver with hex. 0,9 mm
Mašinski kružni skalpel za kolenjak
Mucotome for Contra-angle
SKE-10
SKE-13
h. 10 mm
h. 13 mm
Produžetak za raču 4x4 mm
Ratchet Extension with connection 4x4 mm
SI-10
SI-15
h. 10 mm
h. 15 mm
CMU-450
CMU-510
spoljašnji/outside ø 4,5 mm - unutrašnji/inside ø 3,5 mm
spoljašnji/outside ø 5,1 mm - unutrašnji/inside ø 4,1 mm
Ureznica za korekciju navoja u implantatu ø 2,0
Bone tap to correct the internal thread of the implant ø 2,0
SV-TP01
Produžetak - adapter za raču 4x4 mm na 3x3 mm
Ratchet Extension from connection 4x4 mm
to connection 3x3 mm
SIV
Produžetak za borer
Drill Extension
PSF
Graduisani trepan borer
Trephing burs with depth markings
Mašinski nastavak za unošenje implantata
Contra Mount driver
SFCR3unutrašnji/inside ø 3,0 mm
SFCR4unutrašnji/inside ø 4,0 mm
SFCR5unutrašnji/inside ø 5,0 mm
SD-00
Kružni skalpel za gingivu
Mucotome
SD-03
SD-04
SD-05
ø3,0 mm
ø4,0 mm
ø5,0 mm
106
107
Tehnika postavljanja implantata
Insertation tehnique
Konični transmukozni implantati sa širokim navojem ø 5 - 4 NAVOJA
SD-04
KRUŽNI SKALPEL
ZA GINGIVU
Mucotome
SF00
INICIJALNI BORER
Pilet bur
SF01
KONIČNI BORER
Conic bur
MTR5-3/4
NAREZNICA
Bone tap
TV5-4-Tr-B5-1,2
KONIČNI
IMPLANTAT
Conic implant
NAKON 3-5 MESECI
After 3-5 months
PRIPREMA ABATMENTA
DIREKTNOM METODOM
Preparing of theabutment
directly in the mouth
UZIMANJE OTISKA
(NAKON TRI MESECA)
Taking impression
108
DEFINITIVNA KRUNA
Final restoration
(crown)
Jednodelni implantat sa
širokim navojem
Monophasic implant with
large coil
TV
3,0 mm
3,0 mm
3,0 mm
3,0 mm
8
mm
8
mm
8
mm
8
mm
15
6 navoja
13
5 navoja
11
4 navoja
9
3 navoja
kvadrat 3x3 mm
Jednodelni implantat sa širokim navojem
Jednodelni implantat sa širokim navojem
Monophasic implant with large coil
Monophasic implant with large coil
Implantat ø 3,5 mm
Implant ø 3,5 mm
TV3,5-3
TV3,5-4
TV3,5-5
TV3,5-6
MORFOLOGIJA
h. 9 mm
h. 11 mm
h. 13 mm
h. 15 mm
Implantat ø 4 mm
Implant ø 4 mm
TV4-3
TV4-4
TV4-5
TV4-6
Mikronavoj za spoj sa
koštanim korteksom
Klinička ispitivanja su pokazala da mikronavoj na
vratu implantata doprinosi optimalnoj distribuciji
opterećenja, čuvajući tako korteks kosti; celovitost
marginalne kosti garantuje stabilno ankerovanje i
obezbeđuje podršku mekom tkivu što vremenom vodi
boljem estetskom rezultatu.
Micro-thread for connection
to the cortical bone
Clinical research showed that the micro-thread on the neck of
the implant results in an optimal distribution of loads, thus safeguarding bone cortex. The integrity of the marginal bone guarantees a good anchorage of the implant while supporting soft tissues
for a better aesthetic result.
Makronavoj za spoj sa koštanom
spongiozom
Macro-thread for connection to
the spongious bone
h. 9 mm
h. 11 mm
h. 13 mm
h. 15 mm
Glatko poliranii vrat za
transmukoznu tehniku
Hi-polished neck for
transmucosal technique
Kontrolisana
mikrohrapavost
postignuta
nagrizanjem za bolju
osteointegraciju
Controlled roughness
achieved through
etching for enhanced
osseointegration
Implantat ø 4,5 mm
Implant ø 4,5 mm
TV4,5-3
TV4,5-4
TV4,5-5
TV4,5-6
h. 9 mm
h. 11 mm
h. 13 mm
h. 15 mm
Dvostruki odvodni usek
celom površinom
Garantuje oticanje ugruška i anti-rotativnost
implantata u drugoj hirurškoj fazi.
Double decompression incision along
the entire surface
It guarantees the outflow of clot and the antirotation property of the implant in the second
surgical stage.
Ova porodica implantata ujedinjuje karakteristike implantata sa širokom navojnicom indikovanih za imedijatno
opterećenje, sa jednostavnošću monofaznih implantata, dozvoljavajući zbog svog širokog abatmenta optimalno
postavljanje protetske nadoknade čak i u slučajevima blagog disparalelizma, što ga čini indikovanim za upotrebu i u
gornjoj maksili.
Implantat ø 5 mm
Implant ø 5 mm
TV5-3
TV5-4
TV5-5
TV5-6
This family of implants unites the properties of wide thread implants indicated for immediate loading, with the simplicity
of a single-stage implant, offering with its wide abutment optimal prosthetic work even with mild discrepancies in parallel
alignment, which makes it indicated even for use in the maxilla.
111
h. 9 mm
h. 11 mm
h. 13 mm
h. 15 mm
Instrumenti za jednodelne implantate sa širokim navojem
Instruments for monophasic implant with large coil
Instrumenti za jednodelne implantate sa širokim navojem
Instruments for monophasic implant with large coil
Inicijalni borer
Pilot drill
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
16 mm
SF00
Savijeni nanosni instrument za implantate sa konekcijom 3x3 mm
Curved Square Head Driver with connection 3x3 mm
SG-01
Konični boreri sa stoperom za konične implantate ø 3,5 mm
Conic drills with stop of depth for conic implants ø 3,5 mm
SF35-11
SF35-13
SF35-14
SF35-16
h. 11 mm sa 3 navoja
h. 13 mm sa 4 navoja
h. 14 mm sa 5 navoja
h. 16 mm sa 6 navoja
Produžetak za raču 4x4 mm
Ratchet Extension with connection 4x4 mm
SI-10
SI-15
h. 10 mm
h. 15 mm
Produžetak - adapter za raču 4x4 mm na 3x3 mm
Ratchet Extension from connection 4x4 mm
to connection 3x3 mm
SIV
3 navoja
4 navoja
Konični boreri za implantate sa 3/4 navoja
Conic drills for implants 3/4 spire
SF01
Produžetak za borer
Drill Extension
PSF
Konični boreri za implantate sa 5/6 navoja
Conic drills for implants 5/6 spire
SF02
5 navoja
6 navoja
Kružni skalpel za gingivu
Mucotome
SD-03
SD-04
SD-05
ø 3,0 mm
ø 4,0 mm
ø 5,0 mm
Mašinski kružni skalpel za kolenjak
Mucotome for Contra-angle
CMU-450
CMU-510
spoljašnji/outside ø 4,5 mm - unutrašnji/inside ø 3,5 mm
spoljašnji/outside ø 5,1 mm - unutrašnji/inside ø 4,1 mm
Ravan nanosni instrument za implantate sa konekcijom 4x4 mm
Square Head Driver with connection 4x4 mm
SG-00
Graduisani trepan borer
Trephing burs with depth markings
Rača sa konekcijom 4x4 mm
Ratchet wrench with connection 4x4 mm
ST-00
112
SFCR3unutrašnji/inside ø 3,0 mm
SFCR4unutrašnji/inside ø 4,0 mm
SFCR5unutrašnji/inside ø 5,0 mm
113
Tehnika postavljanja implantata
Insertation tehnique
JEDNODELNI IMPLANTAT SA ŠIROKIM NAVOJEM ø 4 - 5 NAvoja
SD-04
KRUŽNI SKALPEL
ZA GINGIVU
Mucotome
SF00
INICIJALNI BORER
Pilet bur
SF02
KONIČNI BORER
Conic bur
TV4-5
KONIČNI
IMPLANTAT
Conic implant
NAKON 3-5 MESECI
After 3-5 months
PRIPREMA ABATMENTA
DIREKTNOM METODOM
Preparing of the
abutment directly
in the mouth
UZIMANJE OTISKA
(NAKON TRI MESECA)
Taking impression
114
DEFINITIVNA KRUNA
Final restoration
(crown)
Jednodelni implantat
Monophasic implant
TZ
2
2
12
8
3,0 mm
10
8
3,0 mm
kvadrat 3x3 mm
Jednodelni implantat
Monophasic implants
Jednodelni implantat
Monophasic implants
Impiantat ø 2,5
Implant ø 2,5
TZ4
TZ5
MORFOLOGIJA
h. 10 mm
h. 12 mm
2
10
Glatko polirani vrat za transmukoznu tehniku
Hi-polished neck for transmucosal
technique
Makronavoj za spoj sa koštanom
spongiozom
Macro-thread for connection to the
spongious bone
Kontrolisana
mikrohrapavost
postignuta
nagrizanjem za bolju
osteointegraciju
Controlled roughness
achieved through
etching for enhanced
osseointegration
Dvostruki odvodni usek celom površinom
Garantuje oticanje ugruška i anti-rotativnost implantata
Double decompression incision along the entire surface
It guarantees the outflow of clot and the anti-rotation
property of the implant
Ovaj implantat je indikovan za mandibularne grebene koji su dosta resorbovani u vestibulo – oralnom smeru, dok im je vertikalna
dimenzija dosta dobro očuvana. Indikovani su za upotrebu u grupi, dakle, koriste se kao nosači cirkularnog mosta, u kombinaciji sa
drugim, debljim implantatima ili prirodnim zubima. Rade se najmanje 3 ovakva implantata u bloku. Podsećamo da se radi o tankim
implantatima koji se mogu polomiti ako trpe nekontrolisane transverzalne sile. Ne savetuje se da se opterete pojedinačnim krunicama,
pošto bi lom zbog preterane opterećenosti bio veoma moguć.
This implant is indicated for the use in mandibular ridges that are severely resorbed in cross section, but with a well-preserved vertical
dimension. They are indicated for work in groups, so they can be used to support circular bridges in combination with other bigger implants
or natural teeth or to support bounded bridges of 3 or more elements. We remind that these are thin implants and can be fractured if exposed
to uncontrolled transversal forces. It is not advisable to load them individually with crowns, since fracture due to excessive loading could be
very probable.
117
Instrumenti za jednodelne implantate
Instruments for monophasic implant
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
16 mm
Inicijalni borer
Pilot drill
Instrumenti za jednodelne implantate
Instruments for monophasic implant
Produžetak za raču 4x4 mm
Ratchet Extension with connection 4x4 mm
SF00
SI-10
SI-15
h. 10 mm
h. 15 mm
Produžetak - adapter za raču 4x4 mm na 3x3 mm
Ratchet Extension from connection 4x4 mm
to connection 3x3 mm
Svrdlo sa stoperom ø2 mm
Drills with stop of depth ø2 mm
SF20-11,5
SF20-13
h. 11,5 mm
h. 13 mm
SIV
Produžetak za borer
Drill Extension
PSF
Kružni skalpel za gingivu
Mucotome
Rača sa konekcijom 4x4 mm
Ratchet Wrench with connection 4x4 mm
SD-03
SD-04
SD-05
ø 3 mm
ø 4 mm
ø 5 mm
ST-00
Mašinski kružni skalpel za kolenjak
Mucotome for Contra-angle
CMU-450
CMU-510
spoljašnji/outside ø 4,5 mm - unutrašnji/inside ø 3,5 mm
spoljašnji/outside ø 5,1 mm - unutrašnji/inside ø 4,1 mm
Savijeni nanosni instrument za implantate sa konekcijom 3x3 mm
Curved Square Head Driver with connection 3x3 mm
SG-01
Graduisani trepan borer
Trephing burs with depth markings
SFCR3unutrašnji/inside ø 3,0 mm
SFCR4unutrašnji/inside ø 4,0 mm
SFCR5unutrašnji/inside ø 5,0 mm
118
119
Tehnika postavljanja implantata
Insertation tehnique
JEDNODELNI IMPLANTAT ZA TANAK GREBEN ø 2,5 - 5 navoja
SD-03
KRUŽNI SKALPEL
ZA GINGIVU
Mucotom
PRIPREMA ABATMENTA
DIREKTNOM METODOM
Preparing of
the abutment
directly in the mouth
SF00
INICIJALNI BORER
Pilet bur
PRIVREMENA KRUNA
Temporary restoration
(crown)
SF20-13
SVRDLO SA
STOPEROM
Drills with stop of
depth
UZIMANJE OTISKA
(NAKON TRI MESECA)
Taking impression
120
TZ5
Jednodelni
implantat
Monophasic implant
DEFINITIVNA KRUNA
Final restoration
(crown)
Jednodelni implantati sa
kugičnim atačmenom za
totalnu protezu
Overdenture with
self-tapping
screws with ball
attachement
TV_P
TV3-5P
TV3,5-5P
kuglica
ø 2,2 mm
12
12
kuglica
ø 2,2 mm
kvadrat
3x3 mm
Jednodelni implantati sa kugličnim atačmenom za totalnu protezu
Overdenture with self-tapping screws with ball attachement
Jednodelni implantati sa kugličnim atačmenom za totalnu protezu
Overdenture with self-tapping screws with ball attachement
Samourezujući implantati ø3,0 mm sa kuglicom ø2,2 mm
Self-tapping screws ø3,0 mm with ball
attachement ø 2,2 mm
MORFOLOGIJA
TV3-5P
Glatko polirani vrat za transmukoznu tehniku
Hi-polished neck for transmucosal technique
Samourezujući implantati ø3,5 mm sa kuglicom ø2,2 mm
Self-tapping screws ø3,5 mm with ball
attachement ø 2,2 mm
TV3,5-5P
Kontrolisana
mikrohrapavost
postignuta
nagrizanjem za bolju
osteointegraciju
Controlled roughness
achieved through
etching for enhanced
osseointegration
h. 12 mm
h. 12 mm
Retenciono metalno kućište sa teflonskim uloškom
Retaining metal housing with teflon
CA
CNA
CNR
CNV
metalno kućište - metal housing
narandžasti teflonski uložak niske tvrdoće - soft teflon
crveni teflonski uložak srednje tvrdoće - medium teflon
zeleni teflonski uložak visoke tvrdoće - hard teflon
Makronavoj za spoj sa koštanom
spongiozom
Macro-thread for connection
to the spongious bone
Ovaj tip implantata se savetuje isključivo u mandibuli i u grupama od 4 implantata, međusobno povezanih mobilnom
protezom koja precizno naleže. Ne savetuje se upotreba ovih implantata u maksili, kako zbog, ne uvek pogodne
angulacije postavljenih implantata, tako i zbog lošeg kvaliteta kosti u toj regiji. Pakuju se kapicama za ankerovanje od
titanijuma ili od teflona.
This type of implants is advised exclusively for use in mandible and in groups of 4 implants, connected with an accurately
relined mobile denture. It is not advised to use these implants in the maxilla, both because of the inclination of placed implants
that is not always favorable and because of the low quality of bone in that area. Anchoring caps are available in both titanium
and teflon.
123
Instrumenti za jednodelni implantati sa kugličnim atačmenom za totalnu protezu
Instruments for Overdenture with self-tapping screws with ball attachement
Ureznice
Bone Tap
SV3,0
SV3,5
za (for) imp. ø 3,0 mm sa 5 navoja
za (for) imp. ø 3,5 mm sa 5 navoja
Instrumenti za jednodelni implantati sa kugličnim atačmenom za totalnu protezu
Instruments for Overdenture with self-tapping screws with ball attachement
Rača sa konekcijom 4x4 mm
Ratchet Wrench with connection 4x4 mm
ST-00
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
16 mm
Inicijalni borer
Pilot drill
Savijeni nanosni instrument za implantate sa konekcijom 3x3 mm
Curved Square Head Driver with connection 3x3 mm
SF00
SG-01
Svrdlo sa stoperom ø2 mm
Drills with stop of depth ø2 mm
Produžetak za raču sa redukcijom sa 4x4 mm na 3x3 mm
Ratchet Extension from connection 4x4 mm
to connection 3x3 mm
SIV
SF20-13
h. 13 mm sa 5 navoja
Kružni skalpel za gingivu
Mucotome
SD-03
SD-04
SD-05
ø 3,0 mm
ø 4,0 mm
ø 5,0 mm
Svrdlo sa stoperom ø2,5 mm
Drills with stop of depth ø2,5 mm
SF25-13
h. 13 mm sa 5 navoja
Mašinski kružni skalpel za kolenjak
Mucotome for Contra-angle
CMU-450
CMU-510
Ravan nanosni instrument za implantate sa konekcijom 4x4 mm
Square Head Driver with connection 4x4 mm
SG-00
spoljašnji/outside ø 4,5 mm - unutrašnji/inside ø 3,5 mm
spoljašnji/outside ø 5,1 mm - unutrašnji/inside ø 4,1 mm
Graduisani trepan borer
Trephing burs with depth markings
SFCR3
SFCR4
SFCR5
ø unutrašnji/inside 3,0 mm
ø unutrašnji/inside 4,0 mm
ø unutrašnji/inside 5,0 mm
124
125
Tehnika postavljanja implantata
Insertation tehnique
Jednodelni implantati sa kugličnim atačmenom za totalnu protezu ø 3 - 5 navoja
SD-03
KRUŽNI SKALPEL
ZA GINGIVU
Mucotom
SF00
INICIJALNI BORER
Pilet bur
SF20-13
SVRDLO SA
STOPEROM
Drills with stop of
depth
SV-3
UREZNICA
Bone tap
TV3-5P
Jednodelni
implantat
Monophasic implant
Jednodelni implantati sa kugličnim atačmenom za totalnu protezu ø 3,5 - 5 navoja
SD-03
SF00
SF20-13
SF25-13
KRUŽNI SKALPELINICIJALNI BORER
SVRDLO SA
SVRDLO SA
ZA GINGIVU
Pilet bur
STOPEROM
STOPEROM
Mucotom
Drills with stop of Drills with stop of
depth
depth
126
SV-3,5
UREZNICA
Bone tap
TV3,5-5P
Jednodelni
implantat
Monophasic
implant
Jednodelni implantati sa
kugičnim atačmenom za
totalnu protezu
Overdenture with
self-tapping
screws with ball
attachement
TZ-P
TZ_EP
kuglica
ø 2,2 mm
13
11
kuglica
ø 2,2 mm
TZ-P4
TZ-P5
kuglica
ø 2,2 mm
kuglica
ø 2,2 mm
12
TZ_EP 13
10
TZ_EP 11
kvadrat
3x3 mm
Jednodelni implantati sa kugličnim atačmenom za totalnu protezu
Overdenture with self-tapping screws with ball attachement
Jednodelni implantati sa kugličnim atačmenom za totalnu protezu
Overdenture with self-tapping screws with ball attachement
Morfologija
Morfologija
Glatko polirani vrat za transmukoznu tehniku
Hi-polished neck for transmucosal technique
Makronavoj za spoj sa koštanom
spongiozom
Macro-thread for connection to the
spongious bone
Kontrolisana mikrohrapavost
postignuta nagrizanjem za
bolju osteointegraciju
Controlled roughness achieved
through etching for enhanced
osseointegration
Dvostruki odvodni usek celom površinom.
Garantuje oticanje ugruška i anti-rotativnost implantata
u drugoj hirurškoj fazi
Double decompression incision along the entire surface
It guarantees the outflow of clot and the anti-rotation
property of the implant in the second surgical stage
Ovaj implantat je dizajniran isključivo za mandibularne grebene koji su veoma tanki, ali imaju dobro očuvanu vertikalnu dimenziju. Proizvode
se u dimenzijama 11-13 mm u intraosealnom delu i 2 mm vrata koji se širi. Postavljaju se isključivo pilot borerom (SF-00), pošto im je profil jako
agresivan i dozvoljava ubacivanje implantata, te širenje koštanog korteksa. Podsećamo da se ovi implantati koriste isključivo u mandibuli u
grupama od 4 ili više implantata, posebno obraćajući pažnju na pasivno naleganje proteze i pravilno postavljanje kapica u njoj.
This implant was exclusively designed for mandibular ridges that are extremely narrow, but have a well-preserved vertical dimension. They are
produced in the lengths of 11-13 mm of the intraosseous part plus 2 mm of divergent neck. They are inserted exclusively with Pilot drill (SF-00), since
they have a highly aggressive profile which allows them to insert themselves and expand cortical bone. We remind that these implants are to be
used exclusively in the mandible, in groups of 4 or more implants, making sure that the denture they support is relined and thus, has a passive fit.
Glatko polirani vrat za transmukoznu tehniku
Hi-polished neck for transmucosal technique
Makronavoj za spoj sa koštanom
spongiozom
Macro-thread for connection to the
spongious bone
Kontrolisana mikrohrapavost
postignuta nagrizanjem za
bolju osteointegraciju
Controlled roughness achieved
through etching for enhanced
osseointegration
Dvostruki odvodni usek celom površinom.
Garantuje oticanje ugruška i anti-rotativnost implantata
u drugoj hirurškoj fazi
Double decompression incision along the entire surface
It guarantees the outflow of clot and the anti-rotation
property of the implant in the second surgical stage
Ovaj implantat je dizajniran isključivo za mandibularne grebene koji su veoma tanki, ali imaju dobro očuvanu vertikalnu dimenziju.
Proizvode se u dimenzijama 11-13 mm u intraosealnom delu i 2 mm vrata koji se širi. Postavljaju se isključivo pilot borerom (SF-00)
Podsećamo da se ovi implantati koriste isključivo u mandibuli u grupama od 4 ili više implantata, posebno obraćajući pažnju na
pasivno naleganje proteze i pravilno postavljanje kapica u njoj.
This implant was exclusively designed for mandibular ridges that are extremely narrow, but have a well-preserved vertical dimension. They are
produced in the lengths of 11-13 mm of the intraosseous part plus 2 mm of divergent neck. They are inserted exclusively with Pilot drill (SF-00),
since they have a highly aggressive profile which allows them to insert themselves and expand cortical bone. We remind that these implants
are to be used exclusively in the mandible, in groups of 4 or more implants, making sure that the denture they support is relined and thus,
has a passive fit.
129
Instrumenti za jednodelni implantati sa kugličnim atačmenom za totalnu protezu
Jednodelni implantati sa kugličnim atačmenom za totalnu protezu
Overdenture with self-tapping screws with ball attachement
Samourezujući implantati ø2,5 mm sa kuglicom ø2,2 mm
Self-tapping screws ø2,5 mm with ball
attachement ø2,2 mm
TZ_EP11
TZ_EP13
h. 11 mm
h. 13 mm
Instruments for Overdenture with self-tapping screws with ball attachement
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
16 mm
Inicijalni borer
Pilot Drill
SF00
Svrdlo sa stoperom ø2 mm
Drills with stop of depth ø2 mm
SF20-11,5
SF20-13
h. 11,5 mm
h. 13 mm
Samourezujući implantati ø2,5 mm sa kuglicom ø2,2 mm
Self-tapping screws ø2,5 mm with ball
attachement ø2,2 mm
TZP-4
TZP-5
h. 10 mm
h. 12 mm
Ravan nanosni instrument za implantate sa konekcijom 4x4 mm
Square Head Driver with connection 4x4 mm
SG-00
Rača sa konekcijom 4x4 mm
Ratchet Wrench with connection 4x4 mm
ST-00
Retenciono metalno kućište sa teflonskim uloškom
Retaining metal housing with teflon
CA
CNA
CNR
CNV
metalno kućište - metal housing
narandžasti teflonski uložak niske tvrdoće - soft teflon
crveni teflonski uložak srednje tvrdoće - medium teflon
zeleni teflonski uložak visoke tvrdoće - hard teflon
Savijeni nanosni instrument za implantate sa konekcijom 3x3 mm
Curved Square Head Driver with connection 3x3 mm
SG-01
Produžetak - adapter za raču 4x4 mm na 3x3 mm
Ratchet Extension from connection 4x4 mm
to connection 3x3 mm
SIV
Kružni skalpel za gingivu
Mucotome
SD-03
SD-04
SD-05
130
ø 3 mm
ø 4 mm
ø 5 mm
131
Instrumenti za jednodelni implantati sa kugličnim atačmenom za totalnu protezu
Instruments for Overdenture with self-tapping screws with ball attachement
Mašinski kružni skalpel za kolenjak
Mucotome for Contra-angle
CMU-450
CMU-510
Tehnika postavljanja implantata
Insertation tehnique
Jednodelni implantati sa kugličnim atačmenom za totalnu protezu TZEP13 ø 2,5 h. 13
spoljašnji/outside ø 4,5 mm - unutrašnji/inside ø 3,5 mm
spoljašnji/outside ø 5,1 mm - unutrašnji/inside ø 4,1 mm
Graduisani trepan borer
Trephing burs with depth markings
SFCR3
SFCR4
SFCR5
ø unutrašnji/inside 3,0 mm
ø unutrašnji/inside 4,0 mm
ø unutrašnji/inside 5,0 mm
SD-03
KRUŽNI SKALPEL
ZA GINGIVU
Mucotom
SF00
INICIJALNI BORER
Pilet bur
TZ_EP13
Jednodelni
implantat
Monophasic implant
Jednodelni implantati sa kugličnim atačmenom za totalnu protezu TZP-5 ø 2,5 h. 12
SD-03
KRUŽNI SKALPEL
ZA GINGIVU
Mucotom
132
SF00
INICIJALNI BORER
Pilet bur
SF20-13
SVRDLO SA
STOPEROM
Drills with stop of
depth
133
TZP-5
Jednodelni
implantat
Monophasic implant
Cilindrični implantati sa
unutrašnjom šestougaonom
konekcijom
Cylindric implants with
inside hexagon
TI
Površina naleganja
base 4,0 mm
4,0 mm
2,40
3,3-3,75-4,25-5-5,5 mm
prečnik - diameter
3,3 -3,75-4,25 mm
prečnik - diameter
Cilindrični implantati sa unutrašnjom šestougaonom konekcijom
Cylindric implants with inside hexagon
Cilindrični implantati sa unutrašnjom šestougaonom konekcijom
Cylindric implants with inside hexagon
Cilindrični implantat sa unutrašnjim šestougaonikom ø3,3 mm
Cylindric Implant with inside hexagon ø3,3 mm
TIA-8,5
TIA-10
TIA-11,5
TIA-13
TIA-14,5
MORFOLOGIJA
Switching platform
Kontrolisana
mikrohrapavost
postignuta
nagrizanjem za bolju
osteointegraciju
Controlled roughness
achieved through
etching for enhanced
osseointegration
Makronavoj za spoj sa
koštanom spongiozom
Macro-thread for
connection to
the spongious bone
Trostruki odvodni usek na apikalnom delu
Garantuje oticanje ugruška i anti-rotativnost
implantata u drugoj hirurškoj fazi.
Triple decompression incision along the entire surface
It guarantees the outflow of clot and the anti-rotation
property of the implant in the second surgical stage
Cilindrični implantatni sistem sa unutrašnjim šestougaonim spojem indikovan je u svim klasama kostiju. Uz njega ide široki spektar
implantata koje zadovoljavaju najrazličitije potrebe implantno-protetske rehabilitacije, kao i estetske zahteve. Ovi implantati imaju
cilindričan oblik, česte navoje i vrh koji prelazi u konični oblik i ima tri duboka odvodna useka koji služe za dekompresiju i odvod
opiljaka kosti, a u isto vreme i poboljšavaju antirotativnost implantata tokom radnji zavrtanja i odvrtanja protetičkih komponenata
u drugoj fazi. Poželjno je uvek narezati kost u slučaju kompaktne kosti D1 i D2. Da bi se izbeglo opterećenje na kontaktu implantata i
nanosne glave, koristi se za to podesan PI konektor (vidi stranu 18).
Cylindrical implant system with internal hexagonal connection is indicated in all the bone classes and offers a wide range of fixtures to satisfy
the most diverse needs for implant-prosthetic and aesthetic rehabilitation. These implants have a cylindrical shape with dense threads and
an apex that progresses into a conical shape that has three deep decompression incisions that serve as outlets for bone chips and, at the same
time, they improve non-rotation of the implant during the operations of screwing and unscrewing of prosthetic components in the second
surgical stage. It is always good, especially in cases of compact bones D1 and D2, to tap the bone by using a suitable PI connector in order to
avoid having tension in the connection between the implant and installation tool.
h. 8,5 mm
h. 10 mm
h. 11,5 mm
h. 13 mm
h. 14,5 mm
Cilindrični implantat sa unutrašnjim šestougaonikom ø3,75 mm
Cylindric Implant with inside hexagon ø3,75 mm
TIB-8,5
TIB-10
TIB-11,5
TIB-13
TIB-14,5
h. 8,5 mm
h. 10 mm
h. 11,5 mm
h. 13 mm
h. 14,5 mm
Cilindrični implantat sa unutrašnjim šestougaonikom ø 4,25 mm
Cylindric Implant with inside hexagon ø 4,25 mm
TID-8,5
TID-10
TID-11,5
TID-13
TID-14,5
h. 8,5 mm
h. 10 mm
h. 11,5 mm
h. 13 mm
h. 14,5 mm
Cilindrični implantat sa unutrašnjim šestougaonikom ø 5 mm
Cylindric Implant with inside hexagon ø 5 mm
TIC-8,5
TIC-10
TIC-11,5
TIC-13
TIC-14,5
h. 8,5 mm
h. 10 mm
h. 11,5 mm
h. 13 mm
h. 14,5 mm
Cilindrični implantat sa unutrašnjim šestougaonikom ø 5,5 mm
Cylindric Implant with inside hexagon ø 5,5 mm
TIF-8,5
TIF-10
TIF-11,5
TIF-13
TIF-14,5
h. 8,5 mm
h. 10 mm
h. 11,5 mm
h. 13 mm
h. 14,5 mm
Implantati mogu biti isporučeni sa malom ili velikom prenosnom glavom.
Prilikom samog naručivanja bitno je da naglasite koju prenosnu glavu želite.
pr: TID -11,5 (mala prenosna glava - transfer)
pr: TID -11,5-MG (velika prenosna glava - transfer)
137
Protetske komponente za cilindrične implantate sa unutrašnjom konekcijom
Prothesic component for cylindric implants with inside hexagon
Protetske komponente za cilindrične implantate sa unutrašnjom konekcijom
Prothesic component for cylindric implants with inside hexagon
Ravni gingivaformer
Parallel Sided Healing Abutment
TDNI-1,5
TDNI-3
TDNI-5
h.1,5 mm
h. 3 mm
h. 5 mm
Plastični livni cilindar sa bazom od platinskog zlata
Plastic Cylinder with Gold Base
OUNI-ce OUNI-se
OUSI
za (for) imp. ø3,3-3,75-4,25-5,0 i (and) 5,5 mm
za (for) imp. ø3,3-3,75-4,25-5,0 i (and) 5,5 mm
za (for) imp.i ø3,3-3,75-4,25-5,0 i (and) 5,5 mm
Napomena: ce sa šestougaonikom / with hexagon - se bez šestougaonika / without hexagon
Prošireni gingivaformer
Tapered Healing Abutment
TSNI-3
TSNI-5
h. 3 mm
h. 5 mm
Plastični livni cilindar
Plastic Cylinder
za (for) imp. ø3,3-3,75-4,25-5 i (and) 5,5 mm
za (for) imp. ø3,3-3,75-4,25-5 i (and) 5,5 mm
RUNI-ce RUNI-se
RUSI-ce Ravni gingivaformer
Parallel Sided Healing Abutment
TDSI-3
TDSI-5
h. 3 mm
h. 5 mm
h. 3 mm
h. 5 mm
Napomena: ce sa šestougaonikom / with hexagon - se bez šestougaonika / without hexagon
Plastični livni profil za prečku sa jahačem
Plastic Bar with rider
zona molara (proširena platforma) ø5,0 i (and) 5,5 mm
zona molara (proširena platforma) ø5,0 i (and) 5,5 mm
CAVAC
BRC
za (for) imp. ø3,3-3,75-4,25-5,0 i (and) 5,5 mm
zona molara (proširena platforma) ø5,0 i (and) 5,5 mm
Ravni cirkonijumski abatment
Straight Zirconium Abutment
ZMNI
za (for) imp. ø3,3-3,75-4,25-5,0 i (and) 5,5 mm
Ravni titanijumski abatment sa proširenim vratom visine 1, 2 i 3 mm
Straight Titanium Abutment with Shoulder (h 1, 2, 3 mm)
TMNIb1
TMNIb2
TMNIb3
TMSIb1
TMSIb2
TMSIb3
h. 1 mm h. 2 mm h. 3 mm za (for) imp. ø3,3-3,75-4,25-5 i (and) 5,5 mm
za (for) imp. ø3,3-3,75-4,25-5 i (and) 5,5 mm
za (for) imp. ø3,3-3,75-4,25-5 i (and) 5,5 mm
h. 1 mm h. 2 mm h. 3 mm zona molara (proširena platforma) ø5,0 i (and) 5,5 mm
zona molara (proširena platforma) ø5,0 i (and) 5,5 mm
zona molara (proširena platforma) ø5,0 i (and) 5,5 mm
Univerzalni preparabilni abatment (Titanijum razred 2)
Drillable Overturned Cone Titanium Abutment (Titanium grade 2)
TMCRIN
TMCRIS
za (for) imp. ø3,3-3,75-4,25-5 i (and) 5,5 mm
zona molara (piattaforma allargata) ø5,0 i (and) 5,5 mm
Angulirani titanijumski abatment 15-20-25 stepeni
Angled Abutment
TMANI15/TMANI20/TMANI25za (for) imp. ø3,3-3,75-4,25-5,0 i (and) 5,5 mm
TMASI15/ TMASI20 zona molara (piattaforma allargata) ø5,0 i (and) 5,5 mm
138
čelični jahač
plastični livni profil za prečku dužina 55 mm - ø 1,9 mm
Adapter za pretvaranje unutrašnje u spoljašnju šestougaonu konekciju
Connector to change from inside to outside hexagon
zona molara (proširena platforma) ø5,0 i (and) 5,5 mm
zona molara (proširena platforma) ø5,0 i (and) 5,5 mm
Ravni titanijumski abatment
Straight Titanium Abutment
TMNI
TMSI
za (for) imp. ø3,3-3,75-4,25-5,0 i (and) 5,5 mm
zona molara (proširena platforma) ø5,0 i (and) 5,5
Prošireni gingivaformer
Tapered Healing Abutment
TSSI-3
TSSI-5
za (for) imp. ø3,3-3,75-4,25-5,0 i (and) 5,5 mm
zona molara (proširena platforma) ø5,0 i (and) 5,5
h1
Unutrašnju šestougaonu konekciju pretvara u spoljašnju šestougaonu konkeciju
sa heksom visine 0,7mm
Transforms the connection from inside to outside hexagon with 0,7mm high hexagon
TIEN1
h. 1 mm
TIEN2
h. 2 mm
RUNE-ce plastični livni cilindar sa i bez šestougaonog pripoja visine 0,7 sa šrafom za fiksiranje
RUNE-se plastični livni cilindar sa i bez šestougaonog pripoja visine 0,7 sa šrafom za fiksiranje
Napomena: ce sa šestougaonikom / with hexagon - se bez šestougaonika / without hexagon
Ravan konektor za uspostavljanje paraleliteta implantata
sa plastičnim livnim cilindrom
Straight extension with conic rotating plastic cylinder
Rešava probleme paraleliteta implanata i osigurava pasivno pozicioniranje prečke i mosta.
It solve problems of parallelism and provide a passive position of bar and bridges.
CONI/D
h. 1 mm za (for) imp. ø3,3-3,75-4,25-5,o i (and) 5,5 mm
RUC/I
samo plastični livni cilindar sa šrafom za fiksiranje
TMNI-coni
samo titanijumski abatment sa šrafom za fiksiranje
Angulirani konektor za uspostavljanje paraleliteta implantata
sa plastičnim livnim cilindrom
Angled extension with conic rotating plastic cylinder
Rešava probleme paraleliteta implanata i osigurava pasivno pozicioniranje
prečke i mosta.
It solve problems of parallelism and provide a passive position of bar and bridges.
CONI/17°
h. 1 mm za (for) imp. ø3,3-3,75-4,25-5,0 i (and) 5,5 mm
CONI/30°
h. 1 mm za (for) imp. ø3,3-3,75-4,25-5,0 i (and) 5,5 mm
RUCA/I
samo plastični livni cilindar sa šrafom za fiksiranje
TMNI-coni/A
samo titanijumski abatment sa šrafom za fiksiranje
Šrafciger za postavljanje anguliranih konektora 17 stepeni
Hex driver for fastening screws. It must be used for CONI/17°
SKI-C
ručni šrafciger za fiksacioni šraf, CONE/17°
139
Protetske komponente za cilindrične implantate sa unutrašnjom konekcijom
Prothesic component for cylindric implants with inside hexagon
Instrumenti za cilindrične implantate sa unutrašnjom šestougaonom konekcijom
Instruments for cylindric implants with inside hexagon
Implantat replika – analog
Implant analog
SANI
SAN-K
Ureznica
Bone Tap
TBA
TBB
TBD
TBC
TIE
za (for) imp. ø3,3-3,75-4,25-5,0 i (and) 5,5 mm
angulirana konekcija (angled connection) 17°-30°
Kugličasti abatment sa retencionom kapicom ø 2,2 mm
Titanium Abutment with ball ø 2,2 mm with retaining cap
TMNI P2,2-0
h. 0 mmza (for) imp. ø3,3-3,75-4,25-5,0 i (and) 5,5 mm
TMNI P2,2-2h. 2 mmza (for) imp. ø3,3-3,75-4,25-5,0 i (and) 5,5 mm
TMNI P2,2-3h. 3 mmza (for) imp. ø3,3-3,75-4,25-5,0 i (and) 5,5 mm
(postoji i sa kuglom promera 3,0 mm - also available with ball o 3,0 mm)
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
16 mm
za (for) imp. ø3,3 mm
za (for) imp. ø3,75 mm
za (for) imp. ø4,25 mm
za (for) imp. ø5,0 mm
za (for) imp. ø5,5 mm
Inicijalni borer
Pilot drill
SF00
Retenciono metalno kućište sa teflonskim uloškom
Retaining metal housing with teflon
CAmetalno kućište
CNA narandžasti teflonski uložak niske tvrdoće - SOFT teflon
CNR crveni teflonski uložak srednje tvrdoće - MEDIUM teflon
CNV zeleni teflonski uložak visoke tvrdoće - HARD teflon
Svrdlo sa stoperom ø2 mm
Drills with stop of depth ø2 mm
Metalna retenciona kapica
Metal Retaining cap
SF20-8,5
SF20-10
SF20-11,5
SF20-13
SF20-14,5
Plastična kapica za transfer za otisak na implantatu
Retaining cap for implants imprint
Svrdlo sa stoperom ø2,5 mm
Drills with stop of depth ø2,5 mm
TC00-2,2za kuglicu (for ball) ø 2,2 mm
TC00-3,0za kuglicu (for ball) ø 3,0 mm
PC00
Prenosna glava za otisak na implantatu
Transfer with retaining cap for implants imprint
TRNI-A
promer ø 4,0 mm za unutrašnju šestougaonu konekciju
h. 8,5 mm
h. 10 mm
h. 11,5 mm
h. 13 mm
h. 14,5 mm
SF25-8,5
SF25-10
SF25-11,5
SF25-13
SF25-14,5
h. 8,5 mm
h. 10 mm
h. 11,5 mm
h. 13 mm
h. 14,5 mm
sa šrafom za
fiksiranje (TP00)
diametar ø 4,0 mm for inter. hexagon with fastening screw
Prenosna glava bez plastične kapice
Transfer
SRNI
za (for) imp. ø3,3-3,75-4,25-5,0 i (and) 5,5 mm
Dugački šraf za fiksiranje transfera
Long Fastening Screw
SP01
M1,8 za (for) imp. ø3,3-3,75-4,25-5,0 i (and) 5,5 mm
Završno svrdlo
Final Drills
SF29
SF32
SF38
SF45
SF50
za (for) imp.
za (for) imp.
za (for) imp.
za (for) imp.
za (for) imp.
Šraf za fiksiranje
Fastening Screw
TP00
M1,8 za (for) imp. ø3,3-3,75-4,25-5,0 i (and) 5,5 mm
Pozlaćeni šraf za fiksiranje
Gold Fastening Screw
TP00-AU
M1,8 za (for) imp. ø3,3-3,75-4,25-5,0 i (and) 5,5 mm
140
141
ø3,3mm
ø3,75 mm
ø4,25 mm
ø5,0 mm
ø5,5 mm
Instrumenti za cilindrične implantate sa unutrašnjom šestougaonom konekcijom
Instruments for cylindric implants with inside hexagon
Ravan nanosni instrument za implantate sa konekcijom 4x4 mm
Square Head Driver with connection 4x4 mm
Instrumenti za cilindrične implantate sa unutrašnjom šestougaonom konekcijom
Instruments for cylindric implants with inside hexagon
Mašinski nastavak za unošenje implantata
Contra Mount driver
SD-00
SG-00
Rača sa konekcijom 4x4 mm
Ratchet Wrench with connection 4x4 mm
ST-00
Dugački šestougaoni šrafciger za fiksiranje 1,28 mm
Pen driver for fastening screws with hex. 1,28 mm
Kružni skalpel za gingivu
Mucotome
SD-03
SD-04
SD-05
ø3 mm
ø4 mm
ø5 mm
SKI-P
Dinamometrička rača 15 - 35 N/cm
Adjustable Dynamometric Key from 15 to 35 NW
ST-D-00 dinamometrička rača od 15-35 N/cm - Dynamometric ratchet
SKI-N nastavak za dinamometričku raču sa vrhom (extension) ø 1,28 mm
SKE-N nastavak za dinamometričku raču sa vrhom (extension) ø 0,9 mm
Ručni šestougaoni šrafciger 1,28mm
Hex Driver for fastening screws with hex. 1,28
SKI-10
SKI-13
h. 10 mm
h. 13 mm
Ručni šestougaoni šrafciger 0,9 mm
Hex Driver with hex. 0,9 mm
SKE-10
SKE-13
Mašinski kružni skalpel za kolenjak
Mucotome for Contra-angle
CMU-450
CMU-510
spoljašnji/outside ø4,5 mm - unutrašnji/inside ø3,5 mm
spoljašnji/outside ø5,1 mm - unutrašnji/inside ø4,1 mm
Ureznica za korekciju navoja u implantatu ø 1,8
Bone tap to correct the internal thread of the implant ø 1,8
SV-TP00
za (for) imp ø3,3-3,75-4,25-5,o i (and) 5,5 mm
h. 10 mm
h. 13 mm
Produžetak za raču 4x4 mm
Ratchet Extension with connection 4x4 mm
SI-10
SI-15
h. 10 mm
h. 15 mm
Produžetak za borer
Drill Extension
PSF
142
Graduisani trepan borer
Trephing burs with depth markings
SFCR3 unutrašnji (promer) - inside (diameter) ø 3 mm
SFCR4 unutrašnji (promer) - inside (diameter) ø 4 mm
SFCR5 unutrašnji (promer) - inside (diameter) ø 5 mm
143
Tehnika postavljanja implantata
Insertation tehnique
Tehnika postavljanja implantata
Insertation tehnique
Cilindrični implantati sa unutrašnjom šestougaonom konekcijom ø 3,3
Cylindric implants with inside hexagon ø 3,3
SD-04
SF00
SF20-13 SF25-13
SF29
SF38*
TBA
TIA-13
Cilindrični implantati sa unutrašnjom šestougaonom konekcijom ø 4,25
Cylindric implants with inside hexagon ø 4,25
SD-04
SF00
SF20-13 SF25-13
SF29
SF32
SF38
TBD
TID-13
* SF38: proći svrdlom za dodatna 4 mm samo u slučaju da je kost tipa D1 ili D2
Cilindrični implantati sa unutrašnjom šestougaonom konekcijom ø 3,75
Cylindric implants with inside hexagon ø 3,75
SD-04
SF00
SF20-13 SF25-13
SF29
SF38
TBB
TIA-13
Cilindrični implantati sa unutrašnjom šestougaonom konekcijom ø 5,0
Cylindric implants with inside hexagon ø 5,0
SD-04
SF00
SF20-13 SF25-13
SF29
SF32
* SF38: proći svrdlom za dodatna 4 mm samo u slučaju da je kost tipa D1 ili D2
144
145
SF38
SF45
TBC
TIC-13
xxx
Tehnika
postavljanja implantata
xxx
Insertation
tehnique
Cilindrični implantati sa unutrašnjom šestougaonom konekcijom ø 5,5
Cylindric implants with inside hexagon ø 5,5
SD-04
SF00
SF20-13 SF25-13
SF29
SF32
146
SF38
SF45
SF50
TIE
TIF-13
Cilindrični implantati sa spoljašnjom
šestougaonom konekcijom
Cylindric implants
with outside hexagon
TE
base 4,0 mm
ø 2,7 mm
Torr. - hex.
0,7 mm
3,3 - 3,75 - 4,25 mm
prečnik - diameter
base 5,0 mm
ø 2,7 mm
Torr. - hex.
0,7 mm
5,0-5,5 mm
prečnik - diameter
Površina naleganja
4,0 mm
5,0 mm
3,3 - 3,75 - 4,25 mm
prečnik - diameter
5,0-5,5 mm
prečnik - diameter
Cilindrični implantati sa spoljašnjom šestougaonom konekcijom
Cylindric implants with outside hexagon
Cilindrični implantati sa spoljašnjom šestougaonom konekcijom
Cylindric implants with outside hexagon
Cilindrični implantat sa spoljašnjim šestougaonikom ø3,3 mm
Implant with outside hexagon ø 3,3 mm
TEA-7 TEA-8,5
TEA-10
TEA-11,5
TEA-13
TEA-14,5
MORFOLOGIJA
Glatko polirani vrat 2mm
Hi-polished neck 1,5 mm
Kontrolisana
mikrohrapavost
postignuta
nagrizanjem za bolju
osteointegraciju
Controlled roughness
achieved through
etching for enhanced
osseointegration
Makronavoj za spoj sa koštanom
spongiozom
Macro-thread for connection to the
spongious bone
h. 7 mm
h. 8,5 mm
h. 10 mm
h. 11,5 mm
h. 13 mm
h. 14,5 mm
Cilindrični implantat sa spoljašnjim šestougaonikom ø 3,75 mm
Implant with outside hexagon ø 3,75 mm
TEB-7 TEB-8,5
TEB-10
TEB-11,5
TEB-13
TEB-14,5
TEB-16
TEB-18
TEB-20
h. 7 mm
h. 8,5 mm
h. 10 mm
h. 11,5 mm
h. 13 mm
h. 14,5 mm
h. 16 mm
h. 18 mm
h. 20 mm
Cilindrični implantat sa spoljašnjim šestougaonikom ø 4,25 mm
Implant with outside hexagon ø 4,25 mm
TED-7 TED-8,5
TED-10
TED-11,5
TED-13
TED-14,5
h. 7 mm
h. 8,5 mm
h. 10 mm
h. 11,5 mm
h. 13 mm
h. 14,5 mm
Cilindrični implantat sa spoljašnjim šestougaonikom ø 5 mm
Implant with outside hexagon ø 5 mm
Trostruki odvodni usek na apikalnom delu
Garantuje oticanje ugruška i anti-rotativnost
implantata u drugoj hirurškoj fazi.
Triple decompression incision along the entire surface
It guarantees the outflow of clot and the anti-rotation
property of the implant in the second surgical stage.
Cilindrični implantatni sistem sa unutrašnjim šestougaonim spojem indikovan u svim klasama kostiju. Uz njega ide široki spektar
implantata koje zadovoljavaju najrazličitije potrebe implantno-protetske rehabilitacije, kao i estetske zahteve. Ovi implantati imaju
cilindričan oblik, česte navoje i vrh koji prelazi u konični oblik i ima tri duboka odvodna useka koji služe za dekompresiju i odvod
opiljaka kosti, a u isto vreme i poboljšavaju antirotativnost implantata tokom radnji zavrtanja i odvrtanja potetičkih komponenata
u drugoj fazi. Poželjno je uvek narezati kost u slučaju kompaktne kosti D1 i D2. Da bi se izbeglo opterećenje na kontaktu implantata
i nanosne glave, koristi se za to podesan PI konektor (vidi stranu 18).
Cylindrical implant system with internal hexagonal connection is indicated in all the bone classes and offers a wide range of fixtures to
satisfy the most diverse needs for implant-prosthetic and aesthetic rehabilitation. These implants have a cylindrical shape with dense
threads and an apex that progresses into a conical shape that has three deep decompression incisions that serve as outlets for bone
chips and, at the same time, they improve non-rotation of the implant during the operations of screwing and unscrewing of prosthetic
components in the second surgical stage. It is always good, especially in cases of compact bones D1 and D2, to tap the bone by using a
suitable PI connector in order to avoid having tension in the connection between the implant and installation tool.
TEC-7 TEC-8,5
TEC-10
TEC-11,5
TEC-13
TEC-14,5
h. 7 mm
h. 8,5 mm
h. 10 mm
h. 11,5 mm
h. 13 mm
h. 14,5 mm
Cilindrični implantat sa spoljašnjim šestougaonikom ø 5,5 mm
Implant with outside hexagon ø 5,5 mm
TEF-7 TEF-8,5
TEF-10
TEF-11,5
TEF-13
TEF-14,5
h. 7 mm
h. 8,5 mm
h. 10 mm
h. 11,5 mm
h. 13 mm
h. 14,5 mm
Implantati mogu biti isporučeni sa malom ili velikom prenosnom glavom.
Prilikom samog naručivanja bitno je da naglasite koju prenosnu glavu želite:
Pr: TED-11,5 (mala prenosna glava - transfer)
Pr: TED-11,5-MG (velika prenosna glava - transfer)
149
Protetske komponente za cilindrične implantate sa spoljašnjom konekcijom
Prothesic component for cylindric implants with outside hexagon
Ravni gingivaformer
Parallel Sided Healing Abutment
TDNE-3 TDNE-5
h. 3 mm
h. 5 mm za (for) imp. ø3,3-3,75 i (and) 4,25 mm
za (for) imp. ø3,3-3,75 i (and) 4,25 mm
h. 3 mm h. 5 mm za (for) imp. ø3,3-3,75 i (and) 4,25 mm
za (for) imp. ø3,3-3,75 i (and) 4,25 mm
Ravni gingivaformer
Parallel Sided Healing Abutment
TDSE-3
TDSE-5
h. 3 mm h. 5 mm za (for) imp. ø5,0 i (and) 5,5 mm
za (for) imp. ø5,0 i (and) 5,5 mm
h. 3 mm h. 5 mm za (for) imp. ø5,0 i (and) 5,5 mm
za (for) imp. ø5,0 i (and) 5,5 mm
Ravni titanijumski abatment
Straight Titanium Abutment
TMNE
TMSE
za (for) imp. ø3,3-3,75 i (and) 4,25 mm
za (for) imp. ø5,0 i (and) 5,5 mm
Ravni cirkonijumski abatment
Straight Zirconium Abutment
ZMNE
h. 1 mm h. 2 mm h. 3 mm h. 1 mm h. 2 mm h. 3 mm za (for) imp. ø3,3-3,75 i (and) 4,25 mm
za (for) imp. ø3,3-3,75 i (and) 4,25 mm
za (for) imp. ø3,3-3,75 i (and) 4,25 mm
za (for) imp. ø5,0 i (and) 5,5 mm
za (for) imp. ø5,0 i (and) 5,5 mm
za (for) imp. ø5,0 i (and) 5,5 mm
Univerzalni preparabilni abatment (Titanijum razred 2)
Drillable Overturned Cone Titanium Abutment (Titanium grade 2)
TMCREN
TMCRES
za (for) imp. ø3,3-3,75 i (and) 4,25 mm
za (for) imp. ø5,0 i (and) 5,5 mm
Angulirani titanijumski abatment 15-20-25 stepeni
Angled Abutment
TMANE15 TMANE20
TMANE25 TMASE15
TMASE20
OUNE-se
OUSE-se
za (for) imp. ø3,3-3,75 i (and) 4,25 mm
za (for) imp. ø5,0 i (and) 5,5 mm
Plastični livni cilindar
Plastic Cylinder
RUNE-ce
RUSE-ce
RUNE-se
RUSE-se
za (for) imp. ø3,3-3,75 i (and) 4,25 mm
za (for) imp. ø5,0 i (and) 5,5 mm
Napomena: ce sa šestougaonikom / with hexagon - se bez šestougaonika / without hexagon
Plastični livni profil za prečku sa jahačem
Plastic Bar with rider
čelični jahač
plastični livni profil za prečku dužina 55 mm - ø 1,9 mm
Ravan konektor za uspostavljanje paraleliteta implantata
sa plastičnim livnim cilindrom
Straight extension with conic rotating plastic cylinder
Rešava probleme paraleliteta implanata i osigurava pasivno pozicioniranje prečke i mosta.
It solve problems of parallelism and provide a passive position of bar and bridges.
CONE/D
h. 1 mm za (for) imp. ø3,3-3,75-4,25-5,o i (and) 5,5 mm
RUC/E
samo plastični livni cilindar sa šrafom za fiksiranje
TMNE-coni
samo titanijumski abatment sa šrafom za fiksiranje
za (for) imp. ø3,3-3,75 i (and) 4,25 mm
Ravni titanijumski abatment sa proširenim vratom visine 1, 2 i 3 mm
Straight Titanium Abutment with Shoulder (h 1, 2, 3 mm)
TMNE B1
TMNE B2
TMNE B3
TMSE B1
TMSE B2
TMSE B3
OUNE-ce
OUSE-ce
CAVAC
BRC
Prošireni gingivaformer
Tapered Healing Abutment
TSSE-3
TSSE-5
Plastični livni cilindar sa bazom od platinskog zlata
Plastic Cylinder with Gold Base
Napomena: ce sa šestougaonikom / with hexagon - se bez šestougaonika / without hexagon
Prošireni gingivaformer
Tapered Healing Abutment
TSNE-3
TSNE-5
Protetske komponente za cilindrične implantate sa spoljašnjom konekcijom
Prothesic component for cylindric implants with outside hexagon
za (for) imp. ø3,3-3,75 i (and) 4,25 mm
za (for) imp. ø3,3-3,75 i (and) 4,25 mm
za (for) imp. ø3,3-3,75 i (and) 4,25 mm
za (for) imp. ø5,0 i (and) 5,5 mm
za (for) imp. ø5,0 i (and) 5,5 mm
150
Angulirani konektor za uspostavljanje paraleliteta implantata
sa plastičnim livnim cilindrom
Angled extension with conic rotating plastic cylinder
Rešava probleme paraleliteta implanata i osigurava pasivno pozicioniranje
prečke i mosta.
It solve problems of parallelism and provide a passive position of bar and bridges.
CONE/17°
h. 1 mm za (for) imp. ø3,3-3,75-4,25-5,0 i (and) 5,5 mm
CONE/30°
h. 1 mm za (for) imp. ø3,3-3,75-4,25-5,0 i (and) 5,5 mm
RUCA/E
samo plastični livni cilindar sa šrafom za fiksiranje
TMNE-coni/A
samo titanijumski abatment sa šrafom za fiksiranje
Šrafciger za postavljanje anguliranih konektora 17 stepeni
Hex driver for fastening screws. It must be used for CONI/17°
SKI-C
ručni šrafciger za fiksacioni šraf, CONE/17°
Implantat replika – analog
Implant analog
SANE
za (for) imp. ø3,3-3,75 i (and) 4,25 mm
SASE
za (for) imp. ø5,0 i (and) 5,5 mm
SAN-K
angulirana konekcija (angled connection) 17°-30°
151
Protetske komponente za cilindrične implantate sa spoljašnjom konekcijom
Prothesic component for cylindric implants with outside hexagon
Instrumenti za cilindrične implantate sa spoljašnjom šestougaonom konekcijom
Instruments for cylindric implants with outside hexagon
Kugličasti abatment sa retencionom kapicom ø 2,2 mm
Titanium Abutment with ball ø 2,2 mm with retaining cap
TMNE P2,2-0
TMNE P2,2-2
TMNE P2,2-3
h. 0 mm
h. 2 mm
h. 3 mm
za (for) imp. ø3,3-3,75 i (and) 4,25 mm
za (for) imp. ø3,3-3,75 i (and) 4,25 mm
za (for) imp. ø3,3-3,75 i (and) 4,25 mm
TMSE P2,2-0
TMSE P2,2-2
TMSE P2,2-3
h. 0 mm
h. 2 mm
h. 3 mm
za (for) imp. ø5,0 i (and) 5,5 mm
za (for) imp. ø5,0 i (and) 5,5 mm
za (for) imp. ø5,0 i (and) 5,5 mm
Ureznica
Bone Tap
TBA
TBB
TBD
TBC
TIE
(postoji i sa kuglom promera 3,0 mm - also available with ball o 3,0 mm)
Retenciono metalno kućište sa teflonskim uloškom
Retaining metal housing with teflon
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
16 mm
za (for) imp. ø3,3 mm
za (for) imp. ø3,75 mm
za (for) imp. ø4,25 mm
za (for) imp. ø5,0 mm
za (for) imp. ø5,5 mm
Inicijalni borer
Pilot drill
SF00
CAmetalno kućište
CNA narandžasti teflonski uložak niske tvrdoće - SOFT teflon
CNR crveni teflonski uložak srednje tvrdoće - MEDIUM teflon
CNV zeleni teflonski uložak visoke tvrdoće - HARD teflon
Metalna retenciona kapica
Metal Retaining cap
TC00-2,2za kuglicu (for ball) ø 2,2 mm
TC00-3,0za kuglicu (for ball) ø 3,0 mm
Plastična kapica za transfer za otisak na implantatu
Retaining cap for implants imprint
PG00
Prenosna glava za otisak na implantatu
Transfer with retaining cap for implants imprint
TRNE-A
promer ø 4,0 mm za unutrašnju šestougaonu konekciju
sa šrafom za
fiksiranje (TP00)
diametar ø 4,0 mm for inter. hexagon with fastening screw
Prenosna glava bez plastične kapice
Transfer
SRNE-1,2 za (for) imp. ø3,3-3,75 i (and) 4,25 mm
SRSE-1,2 za (for) imp. ø5,0 i (and) 5,5 mm
Dugački šraf za fiksiranje transfera
Long Fastening Screw
SP02
Šraf za fiksiranje
Fastening Screw
TP01
Svrdlo sa stoperom ø2 mm
Drills with stop of depth ø2 mm
SF20-7
SF20-8,5
SF20-10
SF20-11,5
SF20-13
SF20-14,5
h. 7 mm
h. 8,5mm
h. 10 mm
h. 11,5 mm
h. 13 mm
h. 14,5mm
Svrdlo sa stoperom ø2,5 mm
Drills with stop of depth ø2,5 mm
SF25-7
SF25-8,5
SF25-10
SF25-11,5
SF25-13
SF25-14,5
h. 7 mm
h. 8,5 mm
h. 10 mm
h. 11,5 mm
h. 13 mm
h. 14,5 mm
Završno svrdlo
Final Drills
SF29
SF32
SF38
SF45
SF50
za (for) imp.
za (for) imp.
za (for) imp.
za (for) imp.
za (for) imp.
Pripremno svrdlo sa vratom
Countersink drill
SF51
Pozlaćeni šraf za fiksiranje
Gold Fastening Screw
TP01-AU
152
153
ø3,3mm
ø3,75 mm
ø4,25 mm
ø5,0 mm
ø5,5 mm
Instrumenti za cilindrične implantate sa spoljašnjom šestougaonom konekcijom
Instruments for cylindric implants with outside hexagon
Instrumenti za cilindrične implantate sa spoljašnjom šestougaonom konekcijom
Instruments for cylindric implants with outside hexagon
Produžetak za raču 4x4 mm
Ratchet Extension with connection 4x4 mm
Ravan nanosni instrument za implantate sa konekcijom 4x4 mm
Square Head Driver with connection 4x4 mm
SG-00
SI-10
SI-15
h. 10 mm
h. 15 mm
Produžetak za borer
Drill Extension
PSF
Rača sa konekcijom 4x4 mm
Ratchet Wrench with connection 4x4 mm
ST-00
Mašinski nastavak za unošenje implantata
Contra Mount driver
SD-00
Dugački šestougaoni šrafciger za fiksiranje 1,28 mm
Pen driver for fastening screws with hex. 1,28 mm
SKI-P
Kružni skalpel za gingivu
Mucotome
Dugački šestougaoni šrafciger za fiksiranje 0,9 mm
Pen driver for cover screws with hex. 0,9 mm
SD-03
SD-04
SD-05
ø3,0 mm
ø4,0 mm
ø5,0 mm
SKE-P
Dinamometrička rača 15 - 35 N/cm
Adjustable Dynamometric Key from 15 to 35 NW
ST-D-00 dinamometrička rača od 15-35 N/cm - Dynamometric ratchet
SKI-N nastavak za dinamometričku raču sa vrhom (extension) ø 1,28 mm
SKE-N nastavak za dinamometričku raču sa vrhom (extension) ø 0,9 mm
Ručni šestougaoni šrafciger 1,28mm
Hex Driver for fastening screws with hex. 1,28
SKI-10
SKI-13
Mašinski kružni skalpel za kolenjak
Mucotome for Contra-angle
CMU-450
CMU-510
spoljašnji/outside ø4,5 mm - unutrašnji/inside ø3,5 mm
spoljašnji/outside ø5,1 mm - unutrašnji/inside ø4,1 mm
Ureznica za korekciju navoja u implantatu ø 2,0
Bone tap to correct the internal thread of the implant ø 2,0
SV-TP01
h. 10 mm
h. 13 mm
Ručni šestougaoni šrafciger 0,9 mm
Hex Driver with hex. 0,9 mm
SKE-10
SKE-13
h. 10 mm
h. 13 mm
154
Graduisani trepan borer
Trephing burs with depth markings
SFCR3 unutrašnji (promer) - inside (diameter) ø 3 mm
SFCR4 unutrašnji (promer) - inside (diameter) ø 4 mm
SFCR5 unutrašnji (promer) - inside (diameter) ø 5 mm
155
Tehnika postavljanja implantata
Insertation tehnique
Tehnika postavljanja implantata
Insertation tehnique
Cilindrični implantati sa SPOLJašnjom šestougaonom konekcijom ø 3,3
Cylindric implants with outside hexagon ø 3,3
SD-04
SF00
SF20-13 SF25-13
SF29
SF51
TBA
TEA-13
SD-04
Cilindrični implantati sa SPOLJašnjom šestougaonom konekcijom ø 3,75
Cylindric implants with outside hexagon ø 3,75
SD-04
SF00
SF20-13 SF25-13
SF29
SF32
156
SF51
TBB
Cilindrični implantati sa SPOLJašnjom šestougaonom konekcijom ø 4,25
Cylindric implants with outside hexagon ø 4,25
TEB-13
SF00
SF20-13 SF25-13
SF29
SF32
SF38
TBD
TED-13
Cilindrični implantati sa SPOLJašnjom šestougaonom konekcijom ø 5,0
Cylindric implants with outside hexagon ø 5,0
SD-04
SF00
SF20-13 SF25-13
SF29
SF32
157
SF38
SF45
TBC
TEC-13
Tehnika postavljanja implantata
Insertation tehnique
Cilindrični implantati sa SPOLJašnjom šestougaonom konekcijom ø 5,5
Cylindric implants with outside hexagon ø 5,5
SD-04
SF00
SF20-13 SF25-13
SF29
SF32
158
SF38
SF45
SF55
TIE
TEF-13
Kratki implantati sa unutrašnjom
šestouganom konekcijom
SHORT implants with
inside hexagon
TI
short
Površina naleganja
4,0 mm
4,0 mm
4,0 mm
2,40
Dimenzija šestougaonika
Hexagon dimesion
4,25 mm
prečnik - diameter
5,0 mm
prečnik - diameter
6,0 mm
prečnik - diameter
4,25-5,0-6,0 mm
prečnik - diameter
Kratki implantati sa unutrašnjom šestouganom konekcijom.
SHORT implants with inside hexagon
Kratki implantati sa unutrašnjom šestouganom konekcijom.
SHORT implants with inside hexagon
Implantat ø 4,25 mm
Implant ø 4,25 mm
TID-5-SHORT
TID-6-SHORT
MORFOLOGIJA
Implantat ø 5 mm
Implant ø 5 mm
Switching platform
Makronavoj za spoj sa
koštanom spongiozom
Macro-thread for connection to
the spongious bone
h. 5 mm
h. 6 mm
TIC-5-SHORT
TIC-6-SHORT
h. 5 mm
h. 6 mm
Kontrolisana
mikrohrapavost
postignuta
nagrizanjem za bolju
osteointegraciju
Controlled roughness
achieved through
etching for enhanced
osseointegration
Implantat ø 6 mm
Implant ø 6 mm
TIG-5-SHORT
TIG-6-SHORT
h. 5 mm
h. 6 mm
Trostruki odvodni usek celom površinom
Garantuje oticanje ugruška i anti-rotativnost
implantata u drugoj hirurškoj fazi
Triple decompression incision along the entire
surface It guarantees the outflow of clot and
the anti-rotation property of the implant in the
second surgical stage
Sistem implantata SHORT firme Isomed je sistem baziran na tehničkim principima koji dozvoljavaju korišćenje implantata pri smanjenoj visini grebena
i u svim klasama kostiju, koristeći na najbolji način tehnologiju koja nam je danas dostupna. Na taj način se minimalno smanjuje podizanje sinusa kao
i tegobe koje se javljaju usled primene hirurških zahvata na koštane transplantate. Takođe se izbegava duži period oporavka koji postoji između dve
implantološke faze i samim tim imamo umanjenje troškova vezanih za zahvat. Morfologija ovog implantata se karakteriše vrhom koji je zaravnjen, da
bi se maksimalno smanjilo vertikalno opterećenje, a cela dužina implantata je iskorišćena kao kontaktna površina sa koštanim tkivom. Široki navoji i
geometrija tela implantata su dizajnirani tako da se postigne najbolje prijanjanje na mestu postavljanja implantata i maksimalna primarna stabilnost.
Čak i longitudinalni useci služe da bi olakšali prodiranje, omogućili povratak koštanog tkiva na mesto tokom postavljanja implantata i sprečavaju
rotiranje implantata.
Isomed’s “SHORT” implant system is based on the engineering principles that allow for implants to be used on reduced ridge height in all bone classes, taking
advantage, in the best possible way, of the technology available today. This way the need for sinus lifts is minimized, as are the problems that might arise from
surgical procedures on bone transplants. Also this helps avoiding long recovery times between the two surgical phases, which reduces overall costs of the
procedure. The morphology of this implant, characterized by a flattened top, designed to minimize vertical pressure, uses the entire length of the implant as a
contact surface with the bone-tissue. The wide threads of and the geometry of the body of the implant are aimed to better the adhesion with the implant site
and to provide a maximal primary stability. Even the longitudinal cuts serve to better the advancement of the implant when it’s being put in and also to render
the repositioning of the bone tissue easier and prevent rotation of the implant.
Implantati mogu biti isporučeni sa malom ili velikom prenosnom glavom.
Prilikom samog naručivanja bitno je da naglasite koju prenosnu glavu želite.
pr: TIC - 6 SHORT
(mala prenosna glava - transfer)
pr: TIC - 6 SHORT - MG (velika prenosna glava - transfer)
161
Protetske komponente za kratki implantat sa unutrašnjom šestouganom konekcijom
Prothesic component for SHORT implants with inside hexagon
Protetske komponente za kratki implantat sa unutrašnjom šestouganom konekcijom
Prothesic component for SHORT implants with inside hexagon
Ravni gingivaformer
Parallel Sided Healing Abutment
TDNI-1,5
TDNI-3
TDNI-5
Plastični livni cilindar
Plastic Cylinder
h.1,5 mm za (for) imp. ø4,25, 5,0 i (and) 6,0 mm
h. 3 mm za (for) imp. ø4,25, 5,0 i (and) 6,0 mm
h. 5 mm za (for) imp. ø4,25, 5,0 i (and) 6,0 mm
RUNI-ce RUNI-se
CE - sa šestougaonikom (with hexagon) – SE - bez šestougaonika (without hexagon)
Prošireni gingivaformer
Tapered Healing Abutment
TSNI-3
TSNI-5
Plastični livni profil za prečku sa jahačem
Plastic Bar with knight connectors
h. 3 mm za (for) imp. ø4,25, 5,0 i (and) 6,0 mm
h. 5 mm za (for) imp. ø4,25, 5,0 i (and) 6,0 mm
CAVAC čelični jahač / steel rider
BRC
plastični livni profil za prečku dužina 55 mm - ø 1,9 mm (plastic bar)
Ravni titanijumski abatment
Straight Titanium Abutment
Adapter za pretvaranje unutrašnje u spoljašnju šestougaonu konekciju
Connector to change from inside to outside hexagon
TMNI za (for) imp. ø4,25, 5 i (and) 6,0 mm
Unutrašnju šestougaonu konekciju pretvara u spoljašnju šestougaonu
konkeciju sa šestougaonikom visine 0,7mm.
Transforms the connection from inside to outside hexagon with 0,7mm high hexagon
Ravni cirkonijumski abatment
Straight Zirconium Abutment
ZMNI
za (for) imp. ø4,25, 5,0 i (and) 6,0 mm
h1
Ravni titanijumski abatment sa proširenim vratom
Straight Titanium Abutment with Shoulder (h 1, 2, 3 mm)
TMNIb1
TMNIb2
TMNIb3
za (for) imp. ø4,25, 5,0 i (and) 6,0 mm
h. 1 mm za (for) imp. ø4,25, 5,0 i (and) 6,0 mm
h. 2 mm za (for) imp. ø4,25, 5,0 i (and) 6,0 mm
h. 3 mm za (for) imp. ø4,25, 5,0 i (and) 6,0 mm
Univerzalni preparabilni abatment (Titanijum razred 2)
Drillable Overturned Cone Titanium Abutment (Titanium grade 2)
TMCRIN za (for) imp. ø4,25, 5,0 i (and) 6,0 mm
Angulirani c irkonijumski abatment
Zirconium angled Abutment
ZMANI15 za (for) imp. ø4,25, 5,0 i (and) 6,0 mm
TIEN1
TIEN2
RUNE-ce
RUNE-se
h.1 mm
h.2 mm
plastični livni cilindar sa šestougaonim pripojem
plastični livni cilindar bez šestougaonog pripoja
CE - sa šestougaonikom (with hexagon) – SE - bez šestougaonika (without hexagon)
Ravan konektor za uspostavljanje paraleliteta implantata
sa koničnim rotacionim plastičnim livnim cilindrom
Straight extension with conic rotating plastic cylinder
Rešava probleme paraleliteta implanata i osigurava pasivno pozicioniranje prečke i mosta.
It solve problems of parallelism and provide a passive position of bar and bridges.
CONI-D
h. 1 mm za (for) imp. ø4,25, 5,0 i (and) 6,0 mm
RUC-I
plastični livni cilindar sa šrafom za fiksiranje
TMNI-coni titanijumski abatment sa šrafom za fiksiranje
Angulirani konektor za uspostavljanje paraleliteta implantata sa
plastičnim livnim cilindrom
Angled extension with conic rotating plastic cylinder
Rešava probleme paraleliteta implanata i osigurava pasivno pozicioniranje prečke i mosta.
It solve problems of parallelism and provide a passive position of bar and bridges.
Angulirani titanijumski abatment 15-20-25 s tepeni
Angled 15-20-25 degrees abutment
TMANI15/TMANI20/TMANI25
za (for) imp. ø4,25, 5,0 i (and) 6,0 mm
Plastični livni cilindar s a bazom od platinskog zlata
Plastic Cylinder with platinum base
OUNI-ce OUNI-se
za (for) imp. ø4,25, 5,0 i (and) 6,0 mm
CE - sa šestougaonikom (with hexagon) – SE - bez šestougaonika (without hexagon)
162
CONI-17
h. 1 mm za (for) imp. ø4,25, 5,0 i (and) 6,0 mm
CONI-30
h. 1 mm za (for) imp. ø4,25, 5,0 i (and) 6,0 mm
RUCA-I plastični livni cilindar sa šrafom za fiksiranje
TMNI-coni-A titanijumski abatment sa šrafom za fiksiranje
Šrafciger za postavljanje anguliranih konektora od 17 stepeni
Hex driver for fastening screws. It must be used for CONI-17
SKI-C
ručni šrafciger za fiksacioni šraf, CONE/17°
163
Protetske komponente za kratki implantat sa unutrašnjom šestouganom konekcijom
Prothesic component for SHORT implants with inside hexagon
Implantat replika – analog
Implant Analog
SANI za (for) imp. ø4,25, 5,0 i (and) 6,0 mm
SAN/K za angulirane konektore od 17 i 30 stepeni – for Angled 17/30
Instrumenti za kratki implantat sa unutrašnjom šestouganom konekcijom
Instruments for SHORT implants with inside hexagon
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
16 mm
Inicijalni borer
Pilot drill
SF00
degrees Ratchet extension
Plastična kapica prenosnika za otisak na implantatu
Retaining cap for implants imprint
PC00
Svrdlo sa stoperom ø2 mm
Drills with stop of depth ø2 mm
SF20-5
SF20-6
h. 5 mm
h. 6 mm
Prenosnik za otisak na implantatu
Transfer with retaining cap for implants imprint
TRNI-A
promer ø 4,0 mm za unutrašnju šestougaonu konekciju
Svrdlo sa stoperom prečnika ø2,5 mm
Drills with stop of depth ø2,5 mm
Prenosnik bez plastične kapice
Transfer
SRNI
SRSI
za (for) imp. ø4,25, 5,0 i (and) 6,0 mm
za (for) imp. ø4,25, 5,0 i (and) 6,0 mm
SF25-5
SF25-6
h. 5 mm
h. 6 mm
Dugački šraf za fiksiranje prenosnika
Long Fastening Screw
SP01
za (for) imp. ø4,25, 5,0 i (and) 6,0 mm
Šraf za fiksiranje
Fastening Screw
TP00
Završna svrdla
Final Drills
SF29
SF32
SF38
SF45
SF55
Pripremno (fazno) svrdlo (intermediate, fase drill)
Pripremno (fazno) svrdlo (intermediate, fase drill)
Finalno svrdlo za imp. (Final drill for impl.) ø4,25 mm
Finalno svrdlo za imp. (Final drill for impl.) ø5,0 mm
Finalno svrdlo za imp. (Final drill for impl.) ø6,0 mm
za (for) imp. ø4,25, 5,0 i (and) 6,0 mm
Pozlaćeni šraf za fiksiranje
Gold Fastening Screw
TP00-AU
za (for) imp. ø4,25, 5,0 i (and) 6,0 mm
164
165
Instrumenti za kratki implantat sa unutrašnjom šestouganom konekcijom
Instruments for SHORT implants with inside hexagon
Ravan nanosni instrument za implantate s a konek cijom 4x4 mm
Square Head Driver with connection 4x4 mm
Instrumenti za kratki implantat sa unutrašnjom šestouganom konekcijom
Instruments for SHORT implants with inside hexagon
Mašinski nastavak za unošenje implantata
Contra Mount Driver
SD-00
SG-00
Rača sa konekcijom 4x4 mm
Ratchet Wrench with connection 4x4 mm
ST-00
Kružni skalpel za gingivu
Mucotome
SD-03
SD-04
SD-05
ø3 mm
ø4 mm
ø5 mm
Dugački šestougaoni šrafciger za fiksiranje 1,28 mm
Pen Driver for fastening screws hex. 1,28 mm
SKI-P
Dinamometrička rača od 15 - 35 N/cm
Adjustable Dynamometric Key from 15 to 35 NW
ST-D-00
SKI-N
dinamometrička rača od 15-35 N/cm
nastavak za dinamometričku raču sa vrhom ø 1,28 mm
Ručni šestougaoni šrafciger 1,28mm
Hex Driver for fastening screws with hex. 1,28 mm
SKI-10
SKI-13
h. 10 mm
h. 13 mm
Mašinski kružni skalpel za kolenjak
Mucotome for Contra-angle
CMU-450
CMU-510
spoljašnji/outside ø 4,5 mm - unutrašnji/inside ø 3,5 mm
spoljašnji/outside ø 5,1 mm - unutrašnji/inside ø 4,1 mm
Ureznica za korekciju navoja u implantatu ø 1,8
Bone tap used to correct the internal thread ø 1,8 mm
SV-TP00
za (for) imp. ø4,25, 5,0 i (and) 6,0 mm
Produžetak za raču 4x4 mm
Ratchet extension with connection 4x4 mm
SI-10
SI-15
h. 10 mm
h. 15 mm
Produžetak za svrdlo
Drill extension
PSF
166
Graduisani trepan borer
Trephing burs with depth markings
SFCR3
SFCR4
SFCR5
ø unutrašnji/inside 3,0 mm
ø unutrašnji/inside 4,0 mm
ø unutrašnji/inside 5,0 mm
167
Tehnika postavljanja implantata
Insertation tehnique
Kratki implantat sa unutrašnjom šestouganom konekcijom ø 4,25 h 6
SHORT implant with inside hexagon ø 4,25 h 6
SD-04
SF00
SF20-6
SF25-6
SF29
SF32
SF38
TID-6
SHORT
Kratki implantat sa unutrašnjom šestouganom konekcijom ø 5 h 6
SHORT implant with inside hexagon ø 5 h 6
SD-04
SF00
SF20-6
SF25-6
SF29
SF32
SF38
SF45
TIC-6
SHORT
Kratki implantat sa unutrašnjom šestouganom konekcijom ø 6 h 6
SHORT implant with inside hexagon ø 6 h 6
SD-04
SF00
SF20-6
SF25-6
SF29
SF32
168
SF38
SF45
SF55
TIG-6
SHORT
Regenerativa
Regenerative
Regenerativa
Regenerative
Regenerativa
Regenerative
Titanijumske membrane (Titanijum razred 1)
Titanium membran (Titanium grade 1)
TG00 TG15 TG30 širina 0,05 mm, 3x4 cm, bez perforacija
(th 0,05 mm, 3x4 cm, without holes)
širina 0,05mm, 3x4 cm, fori ø 1mm, perforacije na 1,5mm
(th 0,05mm, 3x4 cm, holes ø 1mm, pich 1,5mm)
širina 0,05mm, 3x4 cm, fori ø 1mm, perforacije na 3mm
(th 0,05mm, 3x4 cm, holes ø 1mm, pich 3mm)
Činija za koštane dodatke
Bone stainless steel tray
SCB
Aplikator za pinove
Tacksetting instrument
SACH
Pinovi
Membrane tacks
TCH
Injekcija (aplikator) za koštane dodatke
Bone carrier syringes
Mlin za kost
Grinders for autogenous bone
0001
0001-A
0001-B
ø3 mm
ø4 mm
ø5 mm
SBC
Kutija za pinove - autoklavabilna
Autoclavable tacks box
RSC
170
171
Download

morfologija