Korisničko uputstvo
QuoteStation 4.0
Beograd, Decembar 2010.
EUROPOINT SYSTEMS DOO
Dobračina 60 11000 Beograd
Srbija
Tel: +381 11 33 40 377
Fax: +381 11 33 40 488
[email protected]
Kontakt osoba: Marija Miladinović
EUROPOINT Makedonija DOOEL
DTC Paloma Bjanka, I kat lok.6 1000 Skopje
R. Makedonija
Tel: +389 2 311 66 00
Fax: +389 2 311 67 00
[email protected]
Kontakt osoba: Marjan Ristov
2
Sadržaj
1. QuoteStation ……………………………………………………………………..…………… 5
2. Tehnički zahtevi ……………………………………………………………………………… 5
3. Registracija i produžetak pretplate ………………………………………………………… 5
3.1. Registracija – za nove korisnike ……………………………………………………… 5
3.1.1 Registracija ………………………………………………………………………… 5
3.1.2 Pretplata …………………………………………………………………………… 6
3.1.3 Potvrda …………………………………………………………………………….. 6
3.1.4 Izveštaj …………………………………………………………………………...... 6
3.2 Produženje pretplate – za već postojeće korisnike …………………………………. 7
3.2.1 Vrsta plaćanja ……………………………………………………………………... 7
3.2.2 Pretplata …………………………………………………………………………... 7
3.2.3 Potvrda …………………………………………………………………………….. 7
3.2.4 Izveštaj ……………………………………………………………………………... 8
3.3 Ukoliko ste zaboravili korisničko ime i/ili lozinku …………………………………….. 8
4. Pokretanje QS web aplikacije ………………………………………………………………. 8
4.1 Start QS ………………………………………………………………………………….. 8
4.2 Konektovanje na server ………………………………………………………………... 9
5. Korišćenje Toolbara …………………………………………………………………………. 9
5.1 File ……………………………………………………………………………………….. 9
5.2 Window ………………………………………………………………………………….. 9
5.3 Help ………………………………………………………………………………………. 10
5.4 Search …………………………………………………………………………………….10
5.5 New ………………………………………………………………………………………. 11
5.6 Portfolio ………………………………………………………………………………….. 11
5.7 Prečice za upravljanje radnim prostorom ……………………………………………. 11
6. Kreiranje radnih površina (Workspace) …………………………………………………… 11
6.1 Čuvanje, brisanje i učitavanje radne površine (Workspace) ………………………. 12
6.2 Primeri sačuvanih radnih površina ……………………………………………………. 13
7. Prozori za praćenje podataka ………………………………………………………………. 14
A. Title bar …………………………………………………………………………………….14
B. Toolbar ……………………………………………………………………………………. 15
7.1 MarketWatch ……………………………………………………………………………. 15
7.1.1 Dodavanje hartija od vrednosti u MarketWatch prozor ……………………….. 16
7.1.2 Brisanje hartija od vrednosti iz MarketWatch prozora ………………………… 16
7.1.3 Menjanje redosleda hartija od vrednosti iz MarketWatch prozora …………... 16
7.1.4 Grupisanje hartija od vrednosti u MarketWatch prozoru ……………………... 16
3
7.1.5 Izbor kolona i njihovo podešavanje ……………………………………………...17
7.1.6. Kopiranje podataka ………………………………………………………………. 18
7.1.7 Promene boja polja u MarketWatch prozoru …………………………………... 18
7.2 Level 2 (Dubina tržišta) ………………………………………………………………… 19
7.2.1 Ubacivanje simbola u Level 2 prozor …………………………………………… 19
7.2.2 Podešavanje komponenti Level 2 prozora …………………………………….. 19
7.2.3 Podešavanje kolona u Level 2 prozoru ………………………………………… 20
7.3 Time&Sales ……………………………………………………………………………… 21
7.3.1 Ubacivanje hartije od vrednosti u Time&Sales ………………………………… 21
7.3.2 Opcija History u Time&Sales ……………………………………………………. 21
7.4 History ……………………………………………………………………………………. 21
7.4.1 Ubacivanje hartije od vrednosti u History prozor ……………………………… 22
7.4.2 Opcija History ………………………………………………………………………22
7.5 Chart ………………………………………………………………………………………22
7.5.1 Ubacivanje hartije od vrednosti u Chart ……………………………………….. 22
7.5.2 Vrste grafikona ……………………………………………………………………. 23
7.5.3 Izbor perioda na grafikonu ………………………………………………………. 23
7.6 NewsList&News ………………………………………………………………………… 23
7.7 Gainers&Losers ………………………………………………………………………….24
7.7.1 Podešavanje kolona u GainersLosers prozoru ………………………………... 24
7.8 Advance Chart ………………………………………………………………………….. 25
7.8.1 Ubacivanje hartije od vrednosti u Advance Chart …………………………….. 25
7.8.2 Vrste Advance Chart-a …………………………………………………………… 25
7.8.3 Izbor perioda na Advance Chart-u ……………………………………………… 25
7.8.4 View ………………………………………………………………………………… 26
7.8.5 Indicators ………………………………………………………………………….. 26
7.9 Portfolio ………………………………………………………………………………….. 26
7.9.1 Imenovanje I upravljanje portfolijima unutar Portfolio prozora ………………. 27
7.9.2 Definisanje podataka o brokerima preko kojih obavljate trgovinu …………… 28
7.9.3 Unos kupovina I prodaja (pozicija) portfolija …………………………………… 29
7.9.4 Podešavanje kolona u Portfolio prozoru ……………………………………….. 31
7.9.5 Čuvanje podataka u Portfolio prozoru ………………………………………….. 31
8. Info Box ……………………………………………………………………………………….. 31
9. Kursne liste …………………………………………………………………………………… 32
10. Kolor šeme ………………………………………………………………………………….. 32
10. Status konekcije ……………………………………………………………………………. 33
11. CallCenter …………………………………………………………………………………… 33
12. Kontakt informacije ………………………………………………………………………… 33
4
1. QuoteStation
QuoteStation je prva i jedina web aplikacija koja svojim korisnicima omogućava da na jednom mestu, u
realnom vremenu prate tržišna kretanja na berzama Jugoistočne Evrope. Zahvaljujući nizu funkcija
neophodan je alat za brokerske kuće, banke, investicione fondove, lokalne i globalne kompanije i sve ostale
učesnike na finansijskom tržištu.
QS web aplikacija daje kompletan pregled tržišnih dešavanja na berzama u regionu:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Real-Time cene hartija od vrednosti
Dubinu tržišta – Level 2
Pregled zaključenih transakcija
Istorijske podatke
Grafikone
Ekonomske i poslovne vesti
Real-time vrednost portfolia
Kursne liste
Top liste hartija od vrednosti
Trenutno preko QS web aplikacije možete pratiti podatke sa Beogradske, Banjalučke, Makedonske i
Montenegro berze.
QS web aplikacija je u potpunosti prilagođena pojedinačnim potrebama i zahtevima svakog korisnika. Korisnik
može kreirati nekoliko radnih površina – Workspace-ova u skladu sa svojim specifičnim potrebama, sačuvati
ih i koristiti sa bilo kog računara koji ima internet konekciju.
2. Tehnički zahtevi
Da biste na svom računaru pokrenuli QS web aplikaciju potrebno je da imate:
•
•
Instaliran Flash 9 player. Flash 9 player je dostupan za Windows, Linux i Mac operativne sisteme
i možete ga preuzeti odavde.
Ukoliko koristite firewall, on treba biti konfigurisan da dozvoljava konekcije ka portu 8080
Korisnici koji za konekciju ka internetu koriste proxy server, mogu nesmetano pratiti podatke u realnom
vremenu preuzimanjem i instaliranjem QS web aplikacije sa adrese http://www.quotestation.com/sr/proxy.
3. Registracija i produžetak pretplate
3.1. Registracija – za nove korisnike
Ukoliko se prvi put registrujete kao QuoteStation korisnik potrebno je da na stranici www.quotestation.com iz
osnovnog menija (koji se nalazi u levom delu Početne stranice/Home Page) izaberete opciju:
Registracija/Purchase. Proces registracije odvija se u četiri koraka:
1
Registracija
2
Pretplata
3
Potvrda
4
Izveštaj
3.1.1 Registracija
Najpre je potreno da izaberete da li ćete se registrovati kao pravno ili fizičko lice. Da biste se registrovali kao
pravno lice obeležite Firma/Corporate, a da biste se registrovali kao fizičko lice obeležite Privatni/Private
kao tip korisnika.
Formular u nastavku ispunite tačnim podacima o sebi, odnosno o Vašoj firmi. Polja označena crvenom
zvezdicom su obavezna i moraju se upisati. Da biste dobili predračun u odgovarajućoj valuti obavezno
selektujete zemlju čiji ste rezident. Unesite validnu e-mail adresu, jer će Vam na istu po završenom procesu
5
registracije stići predračun sa instrukcijama za uplatu.
NAPOMENA: Veoma je važno da e-mail adresa koju unesete bude validna, jer u slučaju da zaboravite
korisničko ime ili lozinku, možete zatražiti da Vam isti budu prosleđeni na e-mail adresu.
Odaberite i unesite korisničko ime i lozinku koje ćete koristiti prilikom pokretanja QS web aplikacije.
Kao način plaćanja izaberite opciju Preko računa/Wire Transfer, koja je trenutno jedina dostupna.
Upišite sigurnosni kod koji vidite na slici u dnu strane u za to predviđeni prostor, a zatim izaberite jednu od
ponuđenih opcija:
Otkaži/Cancel ukoliko želite da odustanete od procesa registracije i vratite se na početnu stranu,
Poništi/Reset ukoliko želite da poništite unete podatke i unesete nove, Dalje/Next ukoliko želite da
nastavite sa procesom registracije.
Ukoliko ste izabrali korisničko ime koje već neko koristi, ili e-mail adresa koju ste uneli nije validna, ili niste
dobro upisali sigurnosni kod, dobićete informaciju da ove podatke morate ponovo uneti.
3.1.2 Pretplata
Izborom opcije Dalje/Next u prethodnom koraku, dolazite na korak pretplata. Ovde je potrebno da definišete
sa kojih berzi želite da pratite podatke i period pretplate.
Najpre izaberite period pretplate tako što ćete iz padajućeg menija u kom piše – selektujte period (select
period) – odaberati željeni period od 1, 3, 6 ili 12 meseci. Iznos prikazan pored teksta QS web aplikacija
predstavlja mesečnu naknadu za korišćenje aplikacije, a nakon što selektujete period, iznos ukupne naknade
biće ispisan crvenom bojom pored polja za unos perioda. Zatim označite (čekirajte, štiklirajte) kvadratić iza
naziva svake od berzi iz naše ponude sa koje želite da pratite podatke. Iznos prikazan pored naziva berze
predstavlja mesečnu naknadu za praćenje podataka sa te berze, a nakon što označite (čekirajte, štiklirajte)
kvadratić iza naziva berze, iznos ukupne naknade biće ispisan crvenom bojom.
Na dnu stanice biće prikazan ukupan iznos pretplate za željeni period i berze. I u ovom koraku su Vam
ponuđene opcije:
Otkaži/Cancel ukoliko želite da odustanete od procesa registracije i vratite se na početnu stranu,
Poništi/Reset ukoliko želite da poništite unete podatke i unesete nove, Dalje/Next ukoliko želite da
nastavite sa procesom registracije.
3.1.3 Potvrda
U ovom koraku dobićete pregled svih detalja Vaše pretplate. Proverite berze koje ste odabrali, period trajanja
pretplate kao i cenu pretplate.
Ispod detalja o pretplati nalazi se Korisnički Ugovor/Terms of use, koji ste obavezni da pročitate i da ga se
pridržavate. Označavanjem (označenjem, čekiranjem) kvadratića pored teksta Prihvatam uslove
Ugovora/Accept terms, praktično potpisujete Korisnički Ugovor.
Dalji proces registracije nije moguć ukoliko niste saglasni i ne prihvatate uslove Ugovora, odnosno ukoliko nije
označen kvadratić pored teksta Prihvatam uslove Ugovora/Accept terms.
Opcije koje su u ovom koraku ponuđene su:
Otkaži/Cancel ukoliko želite da odustanete od procesa registracije Kraj/Finish za uspešan završetak
procesa registracije.
3.1.4 Izveštaj
Nakon uspešnog završetka procesa registracije dobićete Izveštaj koji sadrži Vaše lične podatke, odnosno
podatke Vaše firme, izabrane detalje pretplate, iznos pretplate i instrukcije za uplatu. Klikom na dugme OK
još jednom ćete potvrditi završetak procesa registracije i predračun će Vam biti dostavljen na e-mail adresu
koju ste uneli u prvom koraku registracije.
Vaš korisnički nalog biće aktiviran po evidentiranju Vaše uplate, što znači dan nakon što ste uplatu izvršili.
Ukoliko želite da Vam se korisnički nalog aktivira u kraćem roku nakon izvršene uplate pošaljite nam potvrdu
o uplati na fax: +381 11 33 34 950 ili e-mail adresu: [email protected] i Vaš korisnički nalog će
odmah biti aktiviran.
6
NAPOMENA: Predračun koji ste dobili važi 7 dana. Ukoliko od procesa registracije do dana uplate prođe
više od sedam dana, morate ponoviti proces registracije.
3.2 Produženje pretplate – za već postojeće korisnike
Ukoliko imate korisnički nalog – korisničko ime i loziku za korišćenje QS web aplikacije, a pretplata Vam je
istekla ili bi tek trebalo da istekne, potrebno je da produžite svoju pretplatu i izvršite uplatu kako biste mogli da
nastavite sa korišćenjem aplikacije.
Otvorite stranicu www.quotestation.com i kliknite na crveni pravougaonik sa tekstom Registracija. Otvoriće
se nova stranica Moj nalog na kojoj je potrebno da u odgovarajuća polja unesete svoje korisničko ime i
lozinku, a zatim kliknete na taster Log in.
NAPOMENA: Povedite računa o velikim/malim slovima prilikom unošenja korisničkog imena i lozinke.
Morate ih uneti tačno onako kako ste odabrali prilikom procesa registracije!
Korisnički detalji/User details – Izborom ove opcije možete proveriti tačnost podataka koje ste uneli prilikom
registracije i izmeniti one podatke koji su se u međuvremenu promenili. Ovo se posebno odnosi na promenu
e-mail adrese na koji Vam stižu obaveštenja o isteku pretplate, predračuni i računi. Takođe, možete proveriti
periode isteka pretplate.
Pretplata/Subsciption – Izborom ove opcije prelazite na proces produžetka pretplate.
Logout – Povratak na početnu stranu
Izborom opcije Pretplata/Subsciption ućićete u proces produžetka pretplate. Proces produženja pretplate
odvija se u četiri koraka
1.
2.
3.
4.
Vrsta plaćanja
Pretplata
Potvrda
Izveštaj
3.2.1 Vrsta plaćanja
Izborom opcije Pretplata/Subsciption od Vas se najpre traži da izaberete način plaćanja. Trenutno možete
odabrati samo Plaćanje preko računa/Wire transfer, a zatim izaberite jednu od dve ponuđene opcije:
Otkaži/Cancel da biste odustali od produžetka pretplate
Dalje/Next da biste nastavili proces produžetka pretplate.
3.2.2 Pretplata
Izborom opcije Dalje/Next u prethodnom koraku, dolazite na korak pretplata. Ovde je potrebno da definišete
sa kojih berzi želite da pratite podatke i period pretplate.
Najpre izaberite period pretplate tako što ćete iz padajućeg menija u kom piše – selektujte period (select
period) – odaberati željeni period od 1, 3, 6 ili 12 meseci. Iznos prikazan pored teksta QS web aplikacija
predstavlja mesečnu naknadu za korišćenje aplikacije, a nakon što selektujete period iznos ukupne naknade
biće ispisan crvenom bojom pored polja za unos perioda.
Zatim označite (čekirajte, štiklirajte) kvadratić iza naziva svake od berzi iz naše ponude sa koje želite da
pratite podatke. Iznos prikazan pored naziva berze predstavlja mesečnu naknadu za praćenje podataka sa te
berze, a nakon što označite (čekirajte, štiklirajte) kvadratić iza naziva berze, iznos ukupne naknade biće
ispisan crvenom bojom.
Na dnu stanice biće prikazan ukupan iznos pretplate za željeni period i berze.
I u ovom koraku su Vam ponuđene opcije:
Otkaži/Cancel ukoliko želite da odustanete od procesa registracije i vratite se na početnu stranu
Poništi/Reset ukoliko želite da poništite unete podatke i unesete nove
Dalje/Next ukoliko želite da nastavite sa procesom registracije.
3.2.3 Potvrda
U ovom koraku dobićete pregled svih detalja Vaše pretplate. Proverite berze koje ste odabrali, period trajanja
pretplate kao i cenu pretplate.
7
Ispod detalja o pretplati nalazi se Korisnički Ugovor/Terms of use, koji ste obavezni da pročitate i da ga se
pridržavate. Označavanjem (označenjem, čekiranjem) kvadratića pored teksta Prihvatam uslove
Ugovora/Accept terms, praktično potpisujete Korisnički Ugovor.
Dalji proces registracije nije moguć ukoliko niste saglasni i ne prihvatate uslove Ugovora, odnosno ukoliko nije
označen kvadratić pored teksta Prihvatam uslove Ugovora/Accept terms.
Opcije koje su u ovom koraku ponuđene su:
Otkaži/Cancel ukoliko želite da odustanete od procesa registracije
Kraj/Finish za uspešan završetak procesa registracije.
3.2.4 Izveštaj
Nakon uspešnog završetka procesa registracije dobićete Izveštaj koji sadrži Vaše lične podatke, odnosno
podatke Vaše firme, izabrane detalje pretplate, iznos pretplate i instrukcije za uplatu. Klikom na dugme OK
još jednom ćete potvrditi završetak procesa registracije i predračun će Vam biti dostavljen na e-mail adresu
koju ste uneli u prvom koraku registracije.
Vaš korisnički nalog biće aktiviran po evidentiranju Vaše uplate, što znači dan nakon što ste uplatu izvršili.
Ukoliko želite da Vam se korisnički nalog aktivira u kraćem roku nakon izvršene uplate pošaljite nam potvrdu
o uplati na fax: +381 11 33 40 488 ili e-mail adresu: [email protected] i Vaš korisnički nalog će
odmah biti aktiviran.
NAPOMENA: Predračun koji ste dobili važi 7 dana. Ukoliko od procesa registracije do dana uplate prođe
više od sedam dana, morate ponoviti proces registracije.
3.3 Ukoliko ste zaboravili korisničko ime i/ili lozinku
Otvorite stranicu www.quotestation.com i kliknite na crveni pravougaonik ispod menija na kome piše:
Produžite pretplatu/Renew subscription. Otvoriće se stranica Moj nalog/My Account.
Ukoliko ste zaboravili korisničko ime i/ili lozinku, ili niste sasvim sigurni u vezi sa velikim/malim slovima kada
ste unosili korisničko ime i/ili lozinku, odaberite opciju Zaboravili lozinku?/Forgot Password?, koja se nalazi
ispod plavog dugmeta sa ispisom Log in. Unesite e-mail adresu sa kojom ste se registrovali i na istu e-mail
adresu ćete odmah dobiti tačno korisničko ime i lozinku.
4. Pokretanje QS web aplikacije
4.1 Start QS
QS web aplikaciju možete pokrenuti sa sajta www.quotestation.com klikom na dugme Start QuoteStation,
koje se nalazi na vrhu menija.Takođe,aplikaciju možete pokrenuti sa glavnog banera klikom na dugme
8
4.2 Konektovanje na server
Nakon pokretanja i učitavanja QS web aplikacije otvoriće Vam se prozor za unos korisničkog imena
(Username) i lozike (Password).
Polje za unos korisničkog imena
Polje za unos lozinke
Opcija za pamćenje lozinke
Možete zapamtiti Vaše korisničko ime (Username) i lozinku (Password) na računaru koji koristite,
aktiviranjem opcije za pamćenje lozinke (Remember password).Nakon unosa kliknite na taster Connect.
5. Korišćenje Toolbara
Nakon uspostavljanja konekcije i pokretanja QS web aplikacije otvara se prazan radni prostor, i potrebno je
da kreirate svoju radnu površinu u skladu sa Vašim željama i potrebama. Za kreiranje radne površine
potrebno je da se upoznate sa opcijama u Toolbar-u.
Toolbar u QS web aplikaciji izgleda ovako:
5.1 File
Prva opcija u Toolbar-u je opcija File koja omogućava upravljanje konekcijom na server i radnom površinom.
Klikom na ovaj taster otvara se padajući meni gde možete izabrati opcije:
Opcija
Disconnect
Load Workspace
Save Workspace
Clear Workspace
Save Portfolio
Akcija
ukoliko želite da se diskonektujete
ukoliko želite da učitate prethodno sačuvani radnu prostor
ukoliko želite da sačuvate kreirani radni prostor
ukoliko želite da izbrišete sačuvani radni prostor
ukoliko želite da sačuvate izmene u Portfolio prozoru
5.2 Window
Opcija Window omogućava manipulaciju prozorima unutar Vaše radne površine.
Prozori na ekranu mogu se raspoređivati prevlačenjem – korišćenjem drag&drop principa (pozicionirate se na
izabrani prozor i pritisnete levi taster na mišu; držeći taster pomerite prozor na deo ekrana gde želite da ga
postavite i zatim pustite taster).
U QS aplikaciji postoje i mogućnosti za automatsko raspoređivanje prozora unutar radne površine
korišćenjem neke od ponuđenih opcija iz menija Window.
Opcija
Cascade
Tile
Fill Tile
Clear Page
Page manager
Akcija
omogućava kaskadno raspoređivanje prozora jednog preko drugog
raspoređivanje prozora u Vašoj radnoj površini tako da svi budu jednake veličine
raspoređivanje prozora u Vašoj radnoj površini tako da popune sav raspoloživ prostor
omogućava brisanje svega što se u datom trenutku nalazi na aktivnoj stranici radne površine
– bez uticaja na sačuvanu radnu površinu
Izborom ove opcije otvara se prozor za u kome možete imenovati svih 5 stranica Vaše radne
površine
9
Vaša radna površina - Workspace može imati pet stranica. To praktično znači da možete kreirati 5 različitih
radnih površina korišćenjem samo jednog korisničkog naloga.
U dnu Vašeg radnog prostora nalaze se tabovi za prelazak na druge stranice. Radi lakše manipulacije
stranice možete imenovati i definisati tekst koji će se bliže objasniti sadržaj stranice.
Izborom opcije Windows/Page manager otvorice Vam se prozor poput prozora prikazanog na slici:
U polja ispod ispisa Page Name upišite nazive Vaših
stranica u radnoj površini, a u polja ispod ispisa
Description upišite bliže i detaljnije objašnjenje Vaših
stranica. Ovaj tekst će se pojavljivati na ekranu svaki
put kada kursorom pređete preko naziva stranice.
Klikom na taster Change sačuvaćete izmene koje ste
uneli. Klikom na taster Cancel napustićete prozor
Page Management bez čuvanja izmena.
U okviru opcije Window nalazi se i lista sa prozorima koji su u tom trenutku otvoreni u Vašoj radnoj površini.
To znači da u slučaju da Vam se neki prozori preklope, i učini Vam se da su “nestali” sa ekrana – možete ih
klikom na ime prozora u meniju Window učiniti aktivnim, odnosno učiniti vidljivim na Vašoj radnoj površini.
5.3 Help
Opcija Help pruža mogućnost izbora dve podopcije:
•
•
User Manual – za otvaranje korisničkog uputstva
About… – za pregled detalja Vaše tekuće pretplate (berzi i perioda).
5.4 Search
U Toolbar-u nalazi se i opcija Search namenjena za pretragu hartija od vrednosti po simbolu ili ključnoj reči.
U polje pored ispisa Search: unesite simbol hartije od vrednosti koju tražite ili deo naziva ili neku ključnu reč i
kliknite na taster Go. Nakon toga otvoriće se prozor Search symbol u kome će biti izlistane sve pronađene
hartije koje odgovaraju zadatim kriterijumima. Radi lakšeg snalaženja pretragu možete suziti izborom berze iz
menija Stock exchange, ili izborom tipa simbola koji želite da pronađete iz menija Symbol type.
Iz Symbol search prozora simbole možete preneti u željeni prozor korišćenjem drag&drop principa
(pozicionirate se na izabrani simbol i pritisnete levi taster na mišu; držeći taster pomerite symbol na prozor u
kome želite da ga pratite i zatim pustite taster).
Izabrani symbol možete pratiti u željenom prozoru i
ukoliko selektujete simbol i zatim kliknete na taster
Open u dnu prozora i izaberete u kom od ponuđenih
prozora želite da bude prikazan selektovani simbol.
Na ovaj način, možete istovremeno selektovati više
simbola i istovremeno ih otvoriti u željenom prozoru.
Ako selektujete više simbola u Symbol search prozoru
i izaberete opciju Level2, Time&Sales ili Chart, za
svaki selektovani simbol otvoriće Vam se novi prozor
sa dubinom tržišta, zaključenim transakcijama ili
grafik.
Symbol search prozor sada pamti Vaše četiri poslednje
pretrage i prikazuje ih po tabovima.
10
5.5 New
Klikom na taster New u Toolbar-u, otvara se padajući meni iz kog možete otvoriti prozore u vašem radnom
prostoru. Prozori koje možete otvoriti prikazani su u u sledećoj tabeli:
Opcija
MarketWatch
Opis
“Brokerska tabla“; prozor za praćenje kotacija za izabrane hartije od vrednosti
Level 2
Prozor za praćenje dubine tržišta. Omogućava praćenje 10 nivoa dubine tržišta prema ceni
Prozor za praćenje svih zaključenih transakcija. Omogućava istorijski pregled podataka
Prozor za praćenje istorijskih dnevnih podataka
Prozor sa grafičkim prikazom kretanja cene i obima trgovanja određene hartije od vrednosti
Prozor za praćenje aktuelnih poslovnih i ekonomskih vesti
Prozor za praćenje hartija od vrednosti sa najvećim rastom i padom cene, obimom I
prometom trgovanja, i najvećim brojem transkacija
Napredna verzija Charta sa dodatnim opcijama za grafički prikaz kretanja cene i obima
trgovanja hartije od vrednosti
Time&Sales
History
Chart
NewsList
Gainers&Losers
Advance Chart
Izborom ponuđenih opcija otvaraju se pojedinačni prazni prozori za praćenje podataka koje možete zatim
rasporediti na Vašoj radnoj površini i napuniti podacima koje želite da pratite.
5.6 Portfolio
Opcija Portfolio je potpuno nova funkcionalnost u QS web aplikaciji. Omogućava kreiranje i praćenje Vašeg
ličnog portfolia hartija od vrednosti u realnom vremenu. Možete pratiti svaku trgovinu koju obavite, za svaku
od brokerskih kuća preko kojih trgujete, formirati nekoliko porfolia i pratiti njihove pojedinačne vrednosti, kao i
ukupnu vrednost svih kreiranih portfolia. Pojedinačne i ukupne vrednosti Vaših portfolia mogu biti prikazane u
nekoliko različitih valuta.
Takođe, možete pratiti i zatvorene pozicije (hartije koje ste kupili, pa zatim i prodali) i ostvarenu zaradu, kao i
iznos transakcionih troškova, prelomnu tačku rentabilnosti, procenat uspešnosti portfolia....
Više detalja o korišćenju Portfolio prozora možete naći u delu 7.8.
5.7 Prečice za upravljanje radnim prostorom
U Toolbar-u postoje tri ikonice za učitavanje, čuvanje I brisanje radnog prozora:
Load workspace
za učitavanje Vašeg radnog prostora
Save workspace
za čuvanje kreiranog radnog prostora
Clear workspace
za brisanje sačuvanog radnog prostora
Save portfolio
za čuvanje izmena u portfolio prozoru
Klikom na bilo koju od ikonica od Vas će se zahtevati da još jednom potvrdite akciju koju ste klikom na ikonicu
izabrali.
6.Kreiranje radnih površina (Workspace)
Svaki korisnik može kreirati radnu površinu – Workspace, u skladu sa svojim specifičnim zahtevima i
potrebama, sačuvati je i koristiti sa bilo kog računara koji ima internet konekciju. U QS web aplikaciji radna
površina ima pet stranica, što omogućava kreiranje 5 različitih radnih površina u korišćenjem samo jednog
korisničkog naloga. Prelazak sa jedne stranice radne površine na drugu vrši se klikom na tabove koji se
nalaze na dnu radne površine. 11
Sadržinu svake stranice u radnoj površini (Workspace) kreirate otvaranjem prozora i njihovim
raspoređivanjem na ekranu.
Prozori se otvaraju izborom opcije New iz Toolbar-a, gde iz padajućeg menija možete odabrati prozor koji
želite da otvorite
Drugi način je da iz prozora za pretragu Search, najpre selektujete jedan ili više simbola koje želite da partite,
a zatim kliknete na taster Open i iz padajućeg menija odaberete prozor koji će se otvoriti sa podacima o
odabranom simbolu..
Prozori se na ekranu možete rasporediti prevlačenjem – korišćenjem drag&drop principa (pozicionirate se na
izabrani prozor i pritisnete levi taster miša; držeći taster pomerite prozor na deo ekrana gde želite da ga
postavite i zatim pustite taster).
Isto tako, možete koristiti i opcije Cascade (za kaskadni prikaz prozora), Tile (prozori će se rasporediti tako
da svi budu jednake veličine) ili Fill Tile (prozore će se rasporediti tako da popune sav raspoloživ prostor) iz
menija Window.
Prozor
Opis
MarketWatch “Brokerska tabla“; prozor za praćenje kotacija za izabrane hartije od vrednosti
Level 2
Prozor za praćenje dubine tržišta. Omogućava praćenje 10 nivoa dubine tržišta prema ceni
Time&Sales
Prozor za praćenje svih zaključenih transakcija. Omogućava i istorijski pregled podataka
History
Prozor za praćenje istorijskih dnevnih podataka
Chart
Prozor sa grafičkim prikazom kretanja cene i obima trgovanja određene hartije od vrednosti
NewsList
Prozor za praćenje aktuelnih poslovnih i ekonomskih vesti
News
Prozor za prikaz teksta izabrane vesti
Gainers&Losers Prozor za praćenje hartija od vrednosti sa najvećim rastom i padom cene, obimom i
prometom trgovanja, i najvećim brojem transkacija
Advance Chart
Napredna verzija Charta sa dodatnim opcijama za grafički prikaz kretanja cene i obima trgovanja
hartije od vrednosti
Portfolio Prozor za praćenje Vašeg ličnog portfolia ili više portfolia u realnom vremenu, u valuti koju
Vi odaberete
NAPOMENA: Moguće je istovremeno otvoriti više istih tipova prozora, izuzev Portfolio prozora. Možete
otvoriti samo jedan Portfolio prozor, ali unutar njega možete kreirati više portfolia.
Što se tiče ostalih prozora: na primer, možete imati otvorena dva ili više Level2 prozora i na taj način u isto
vreme pratiti dubinu tržišta za nekoliko različitih hartija od vrednosti.
6.1 Čuvanje, brisanje i učitavanje radne površine (Workspace)
Jednom kreiranu radnu površinu (Workspace) možete sačuvati i učitavati sa bilo kog drugog računara koji ima
internet konekciju. Čuvanje, brisanje i učitavanje radne površine (Workspace) vrši se izborom opcije File iz
menija ili preko Toolbar-a.
Akcija
Opcija iz menija
Čuvanje radne površine
File/Save Workspace
Učitavanje radne površine
File/Load Workspace
Brisanje radne površine
File/Clear Workspace
Ikonica u Toolbar-u
12
NAPOMENA: Čuvanje radne površine (Workspace) možete vršiti manuelno ili automatski. Svaku izmenu
koju želite da sačuvate morate potvrditi izborom opcije File/Save Workspace ili klikom na ikonicu pre
zatvaranja aplikacije.
6.2 Primeri sačuvanih radnih površina
MarketWatch, 2 Level2, Time&Sales, News i Chart
MarketWatch, Level2, History, Advance Chart i Gainers & Losers
13
MarketWatch, 5 Chart,News I Time & Sales – Regionalni indeksi
7. Prozori za praćenje podataka
Svi prozori u QS web aplikaciji mogu se prilagoditi Vašim potrebama. Svaki od prozora možete otvoriti u
željenom broju, podesiti njihov prikaz – počev od njihovog sadržaja, informacija koje pružaju, pa do boja,
veličine i rasporeda.
Svaki od prozora sadrži:
1. Title bar
2. Toolbar, i
3. Centralni deo u kome se prikazuju podaci.
A. Title bar
Title bar-om nazivamo gornji deo svakog prozora koji sadrži:
a. Grafički simbol – ikonicu, koja se razlikuje za svaku vrstu prozora
Svaki prozor za praćenje podataka u Title bar-u ima grafički simbol – Ikonicu. Klikom levim dugmetom miša
na grafički simbol otvara se padajući meni kao na slici.
Grafički simbol
-ikonica
Move to – Omogućava premeštanje prozora u neku
drugu stranicu radnog prostora Izborom stranice
prozor će se iz stranice koja je otvoren u tom
trenutku “preseliti” u odabranu stranicu.
Close – Omogućava zatvaranje prozora, odnosno
njegovo potpuno brisanje sa radnog prostora.
14
b. Naziv prozora Pored grafičkog simbola u Title bar’u svakog proyora ispisan je i naziv samog prozora
(MarketWatch, Level2, Time&Sales, Chart, News, Gainers&Losers, Portfolio…..). Uz naziv prozora u nekim
prozorima (npr. u Chart prozoru) nalazi se i ispis simbola koji se u prozoru posmatra.
c. Tastere za upravljanje prozorom
U gornjem desnom uglu svakog pojedinačnog prozora u QS web aplikaciji postoje tasteri za manipulaciju
prozorima.
.
Omogućava sakrivanje i ponovno pojavljivanje Toolbar-a
Minimizacija prozora
Maksimizacija prozora na celu radnu površini
Zatvaranje prozora
Minimizovani prozori ređaju se u donjem levom uglu Vaše radne površine i mogu se vratiti na prethodnu poziciju klikom
na naziv prozora ili zatvoriti klikom na oznaku
B. Toolbar
Toolbar određenog prozora u QS web aplikaciji sadrži opcije namenjene za manipulaciju sadržajem i
poddokumentima u svakom prozoru i razlikuje se za svaki tip prozora.
7.1 MarketWatch
MarketWatch prozor ili “brokerska tabla“ namenjen je za praćenje kretanja cena i drugih vrednosti za
izabrane hartije od vrednosti.
Otvaranje MarketWatch prozora može se vršiti na dva načina:
a) Izborom opcije New u Toolbar-u, i izborom podopcije MarketWatch. Na ovaj način otvarate prazan
prozor koji možete prilagoditi svojim zahtevima i potrebama i pozicionirati na željeno mesto na radnoj
površini (Workspace).
b) Unosom simbola ili ključne reči za pretragu u polje Search i izborom opcije Go. U rezultatima
pretrage odaberite hartiju od vrednosti ili više njih čije cene želite da pratite i klikom na taster Open (u
dnu Search prozora), a zatim na podopciju MarketWatch i otvorićete MarketWatch prozor sa
podacima za odabrane hartijama.
15
7.1.1 Dodavanje hartija od vrednosti u MarketWatch prozor
Dodavanje hartija od vrednosti koje želite da pratite u MarketWatch prozoru možete izvršiti na tri načina:
a. Prevlačenjem (drag&drop) hartija od vrednosti iz Search prozora na MarketWatch prozor (detaljno
objašnjeno u tački 5.4 Search).
b. Iz Toolbar-a MarketWatch prozora izaberite opciju Symbol, a zatim podopciju:
i. Add – da dodate hartiju na poslednju poziciju u posmatranoj listi MarketWatch prozora (više o grupisanju
simbola u MarketWatch prozoru možete naći u delu 7.1.4).
ii. Insert – da ubacite simbol na određenu poziciju u MarketWatch prozoru. Najpre odaberete red u kome se
nalazi simbol ispred kog želite da ubacite novi simbol.
U oba slučaja otvoriće Vam se Search prozor za pretragu simbola – gde vršite pretragu prema ključnoj reči ili
simbolu (objašnjeno u delu 5.4). Obeležavanjem jednog ili više simbola i klikom na taster Insert u dnu
prozora – odabrani simboli biće ubačeni u MarketWatch. Klikom na taster Close – zatvorićete prozor za
pretragu bez unošenja simbola u MarketWatch.
c. Direktnim unosom simbola hartije od vrednosti u neko od polja u koloni Symbol MarketWach prozora.
Potrebno je da u tom redu već postoji neki unet simbol. Duplim klikom levim tasterom miša polje će postati
izmenjivo i možete upisati simbol koji želite da pratite. Oznake koje možete direktno unosti iza oznake
simbola imaju tačku i ekstenziju zavisno od berze na kojoj se kotiraju. Na primer, ako želite da pratite kretanje
cene običnih akcija Komercijalne banke sa Beogradske berze upisaćete oznaku kmbn.bg. Ekstenzije su za
Beogradsku berzu – bg, za Ljubljansku – lj, za Sarajevsku – sa, za Banjalučku – bl, za Makedonsku – sk i za
Montenegro berzu – mn. Ukoliko niste sigurni koja je tačna oznaka simbola ili unesete netačan simbol –
otvoriće se prozor za pretragu sa rezultatima koji su slični onome koji ste uneli.
7.1.2 Brisanje hartija od vrednosti iz MarketWatch prozora
Brisanje simbola za hartije od vrednosti čije cene više ne želite da pratite možete izvršiti tako što ćete najpre:
•
selektovati red u kome se nalazi simbol koji želite da obrišete iz MarketWatch prozora, i
•
izabrati opciju Symbol/Remove koja se nalazi u Toolbaru MarketWatch prozora.
7.1.3 Menjanje redosleda hartija od vrednosti iz MarketWatch prozora
Redosled simbola u možete menjati prevlačenjem redova u MarketWatch prozoru, odnosno pomoću
drag&drop funkcije.
7.1.4 Grupisanje hartija od vrednosti u MarketWatch prozoru
MarketWatch pruža mogućnost kreiranja više grupa hartija od vrednosti koje možete grupisati na različite
načine: prema berzi na kojoj se trguju, prema grani industrije emitenta, prema vrsti hartije od vrednosti....
U QS web aplikaciji postoje dve mogućnosti za grupisanje hartija od vrednosti u MarketWatch prozoru:
7.1.4.1 Grupisanje po Tab-ovima
Dodavanje, izmena naziva i brisanje pojedinog Tab-a vrši se klikom na opciju Tab u Toolbar-u MarketWatch
prozora, i unutar izborom jedne od ponuđenih mogućnosti:
•
•
•
Add – opcija za dodavanje novog Tab-a u MarketWatch prozor, gde istovremeno dobijate
mogućnost da ga imenujete.
Rename – opcija za preimenovanje određenog Tab-a koji ste prethodno selektovali
Remove – opcija za brisanje Tab-a koji ste prethodno selektovali.
7.1.4.2 Grupisanje hartija od vrednosti u WatchList
QS web aplikacija omogućava da unutar svakog od Tab-ova možete grupisati hartije od vrednosti po
WatchList-ama. Da biste hartije grupisali u WatchList potrebno je da se:
•
pozicionirate na red u kome se nalazi hartija za koju želite da bude prva u WatchList-i, i
•
izaberete opciju WatchList/Insert i unesete naziv Vaše WatchList-e.
16
Radi bolje preglednosti svaka od WatchList-a može se sakriti i učiniti neaktivnom, klikom na strelicu pored
naziva WatchList-e. Ponovnim klikom na strelicu, WatchList-a se može otvoriti i učiniti vidljivom.
Brisanje WatchList-e možete izvršiti izborom opcije WatchList/Remove ili klikom na oznaku X na kraju reda
sa nazivom WatchList-e.
Preimenovanje WatchList-e vrši se izborom opcije WatchList/Rename.
Na slici je prikazan primer grupisanja hartija po Tab-ovima i po WatchList-ama.
7.1.5 Izbor kolona i njihovo podešavanje
Kolone koje želite da pratite možete podesiti tako što
ćete iz Toolbar-a u MarketWatch prozoru odabrati:
Options/MarketWatch Columns. Time ćete otvoriti
prozor Active watchlist options -za izbor kolona,
podešavanje njihovog redosleda i boja.
U Active watchlist options prozoru postoje dva
polja:
•
•
Available Columns – lista kolona koje možete ubaciti u MarketWatch i
Selected Columns – lista kolona koje su već vidljive u Vašem MarketWatch prozoru.
Dodavanje željene kolone u Selected Columns, odnosno ubacivanje kolona u MarketWatch prozor, može se vršiti se
duplim klikom na naziv kolone u prozoru Avalaible Columns ili selektovanjem željene kolone u prozoru Available
Columns i izborom strelice na desno.
Izbacivanje kolone iz prozora Selected Columns, odnosno iz Vašeg MarketWatch prozora, može se vršiti duplim klikom
na naziv kolone koju želite da izbacite u prozoru Selected Columns ili obeležavanjem željene kolone u Selected
Columns i izborom strelice na levo.
Redosled kolona može se podesiti pomoću strelica na gore ili dole sa desne strane prozora Selected Columns ili
prevlačenjem (drag&drop) u samom MarketWatch prozoru.
Takođe, možete aktivirati opciju za različito bojenje redova (Alternating Row Colors).
Kolone možete obojiti tako što ćete se u polju Selected Columns pozicionirati na kolonu koju želite da obojite, obeležite
Custom Color polje, a zatim u klikom na obojenu kockicu izabrati željenu boju.
Sve učinjene izmene možete sačuvati samo na jednom Tab-u u MarketWach prozoru izborom Apply to
current tab ili ih primeniti na sve kreirane Tab-ove izborom opcije Apply to all tabs.
17
Kolone koje su dostupne u MarketWatch prozoru prikazane su u tabeli:
Kolona
Symbol
Last
NEW!!! TradeTime
NEW!!! Volume
SumBid
BidQty
Bid
Ask
AskQty
SumAsk
Open
High
Low
Close
NetCng
%Chg
NEW!!! %ChgM
Trend
NEW!!! TotVol
Turnover
VWAP
SecurityType
Exchange
Time
Phase
Range
Opis
Oznaka hartije od vrednosti pod kojom se ona vodi na određenoj berzi
Poslednja postignuta cena
Vreme poslednje zaključene transakcije
Obim poslednje zaključene transakcije
Ukupna količina na strani tražnje
Količina za nalog po najboljoj ceni tražnje
Najbolja cena na strani tražnje
Najbolja cena na strani ponude
Količina za nalog po najboljoj ceni ponude
Ukupna količina na strani ponude
Cena na otvaranju
Najviša postignuta cena u toku dana
Najniža postignuta cena u toku dana
Cena sa prethodnog zatvaranja
Apsolutna razlika između poslednje cene i cene zatvaranja prethodnog dana
Procentualna razlika između poslednje cene i cene zatvaranja prethodnog dana
Grafički prikaz procentualne razlika između poslednje cene i cene zatvaranja prethodnog dana
Razlika izneđu dve poslednje postignute cene
Ukupni obim trgovanja u toku dana
Ukupan promet u toku dana
Prosečna ponderisana cena
Tip hartije od vrednosti (akcije, obveznica, …)
Oznaka berze na kojoj se hartija kotira
Vreme poslednje promene u podacima
Faza trgovanja
Dozvoljeni opseg u kojem cena može da se kreće u toku dana
7.1.6 Kopiranje podataka
Nova opcija Copy Data omogucava kopiranje podataka u excel dokument za odabranu hartiju od vrednosti, kako biste
podatke za željenu hartiju mogli da sačuvate i koristite kasnije prema vasim potrebama. Najpre u MarketWatch prozoru
selektujte red u kome se nalazi simbol čije podatke želite da kopirate, a zatim iz Toolbar-a odaberite Options/Copy Data.
Nakon toga otvorite excel dokument i kliknite desnim tasterom miša na željeno prazno polje iz padajućeg menija odaberite
opciju Paste. Podaci iz selektovanog reda bice kopirani u excel.
Moguće je istovremeno kopirati više redova podataka u excel dokument, istovremenim držanjem tastera ctrl i njihovim
selektovanjem levim tasterom miša, a zatim istim postupkom preko opcije Copy Data njihovo ubacivanje u excel
dokument.
NAPOMENA: Pored MarketWatch-a, podaci se mogu kopirati i iz prozora Time&Sales i History po istom postupku koji
je gore objašnjen.
7.1.7 Promene boja polja u MarketWatch prozoru
Svaka promena vrednosti u poljima za prikaz podataka u MarketWatch prozoru vizuelno je ispracena promenom boje
pozadine polja u kome se promenila vrednost. U zavisnosti od toga u kom smeru je bila promena boje polja menjaju na
sledeći način:
Boje
Značenje
Promena vrednosti
na više
Kolone
Last, Bid, Ask, BidQty, AskQty, SumBid, SumAsk
Promenavrednosti
na niže
Last, Bid, Ask, BidQty, AskQty, SumBid, SumAsk
Bez promene
vrednosti
Last – Polja u koloni Last boje se u plavo u trenutku kada se izvrši transakcija, a da pri
tome nema promene cene. Ovu promenu moći ćete da ispratite u prozoru Time&Sales u
kome ćete videti obim, vreme i cenu transakcije.
18
7.2 Level 2 (Dubina tržišta)
Level 2 prozor namenjen je za praćenje dubine tržišta. Omogućeno je praćenje 10 (deset) nivoa dubine na
ponudi i na tražnji. Nivoi dubine tržišta dati su po cenama, a ne po pojedinačnim nalozima.
Otvaranje Level 2 prozora vrši se izborom opcije New/Level 2.
Drugi način za otvaranje prozora za dubinu tržišta je iz prozora za pretragu simbola – selektovanjem hartije
od vrednosti i klikom na opciju Open/Level2 u dnu Search prozora.
Level 2 prozor se sastoji iz sledećih komponenti:
• Level 1 – Trenutni presek stanja za izabranu hartiju od vrednosti. U ovoj komponenti su dostupni isti
podaci kao u MarketWatch prozoru.
• Pressure Bar – Vizuelni prikaz odnosa obima izabranog broja nivoa dubine. Svakoj boji nivoa odgovara
boja u Pressure Bar-u. Obojeni deo Pressure Bar-a odgovara odnosu obima naloga poodređenoj ceni
prema ukupnom obimu na svih 10 nivoa dubine.
• Level 2 – Tabela sa prvih 10 nivoa dubine tržišta na strani ponude i na strani tražnje
• MarketSum Bar – Vizuelni prikaz odnosa ukupnog zbira obima izabranog broja nivoa dubine sa ukupnim
obimom na ponudi i tražnji. Crveni deo MarketSum Bar-a predstavlja zbir obima po svim vidljivim nivoima
dubine tržišta.
Sivi deo MarketSum Bar-a predstavlja razliku između ukupne količine na ponudi ili tražnji i vidljivog obima na
prvih 10 nivoa dubine tržišta. Praktično, u sivom delu MarketSum Bar-a naći će se zbir količina naloga datih
po tržišnoj ceni i količina naloga koji prelaze deseti nivo dubine tržišta.
7.2.1 Ubacivanje simbola u Level 2 prozor
Izborom opcije New/Level 2 iz glavnog Toolbar-a otvoriće se prazan prozor za dubinu tržišta koji je
potrebno ispuniti podacima, odnosno uneti simbol za koji želite da pratite dubinu tržišta. Ubacivanje hartije
od vrednosti u Level 2 prozor vrši se na tri načina:
•
•
•
Prevlačenjem (drag&drop) hartija od vrednosti iz bilo kog aktivnog prozora na Level 2 prozor
Prevlačenjem (drag&drop) hartija od vrednosti iz Search prozora na Level 2 prozor (detaljno
objašnjeno u tački 5.4 Search).
Direktno iz prozora Level 2 izborom opcije Symbol/Insert iz Toolbar-a Level 2 prozora
Da biste izbacili simboli iz Level 2 prozora izaberite opciju Symbol/Remove iz Toolbar-a Level 2 prozora,
nakon čega ostaje potpuno prazan otvoren Level 2 prozor.
7.2.2 Podešavanje komponenti Level 2 prozora
Podešavanje komponenti vrši se izborom opcije View iz Toolbar-a Level 2 prozora.
Klikom na View otvara se padajući meni gde su označene komponente Level 2 prozora koje su trenutno
aktivne – vidljive. Označite one koje želite da vidite, i suprotno: one koje ne želite da vidite u Level 2 prozoru
odčekirajte.
19
7.2.3 Podešavanje kolona u Level 2 prozoru
Podešavanje kolona u Level 2 prozoru možete izvršiti za kolone u komponentama Level 1 i Level 2 ovog
prozora.
Iz Toolbar-a u Level 2 prozoru odaberite Options, a zatim iz padajućeg menija komponentu čije kolone želite
da podesite: Level 1 ili Level 2.
a. Izborom Level 1 komponente iz padajućeg menija otvoriće se sledeći prozor
U Active watchlist options prozoru postoje dva polja:
1. Available Columns: lista kolona koje su dostupne i raspoložive za ubacivanje u komponentu Level 1, i
2. Selected Columns: lista kolona koje su već vidljive u Level 1 komponenti.
Dodavanje željene kolone iz u Selected Columns, odnosno ubacivanje kolona u komponentu Level 1, može
se vršiti se duplim klikom na naziv kolone u prozoru Avalaible Columns ili selektovanjem željene kolone ili
željene kolone u prozoru Available Columns i izborom strelice na desno.
Izbacivanje kolone iz prozora Selected Columns, odnosno iz komponente Level 1, može se vršiti duplim
klikom na naziv kolone koju želite da izbacite ili obeležavanjem željene kolone u Selected Columns i izborom
strelice na levo.
Redosled kolona može se podesiti pomoću strelica na gore ili dole sa desne strane prozora Selected
Columns ili prevlačenjem (drag&drop) u samoj Level 1 komponenti.
Kolone možete obojiti tako što ćete se u polju Selected Columns pozicionirati na kolonu koju želite da
obojite, obeležite Custom Color polje, a zatim u klikom na obojenu kockicu izabrati željenu boju.
b. Izborom Level 2 komponente iz padajućeg menija otvoriće se sledeći prozor/i:
Prvi prozor omogućava izbor kolona koje će biti prikazane na Bid strani Level 2 prozora, kao i mogućnost
podešavanja njihovog redosleda.
Drugi prozor omogaćava izbor kolona koje će biti prikazane na Ask strani Level 2 prozora, kao i mogućnost
podešavanja njihovog redosleda.
Treći prozor omogućava definisanje broja nivoa dubine tržišta za prikaz u Pressure i MarketSum Bar-u.
Podrazumevani broj nivoa dubine na Level 2 prozoru je 10. Smanjivanjem ovog broja nivoa u opcijama se
samo konfiguriše prikaz Pressure i MarketSum Bar-a. U ovom prozoru mogu se definisati i boje pojedinih
nivoa dubine.
20
7.3 Time&Sales
Time&Sales prozor omogućava praćenje zaključenih transakcija za izabranu hartiju
od vrednosti. Prilikom otvaranja prozor je prazan i potrebno je uneti podatke za
hartiju čije zaključene transakcije želite da vidite.
Prozor Time&Sales otvara se klikom na ikonicu New u glavnom Toolbar-u i izborom
iz padajućeg menija Time&Sales.
Drugi način za otvaranje prozora za praćenje transakcija je iz prozora za pretragu
simbola – selektovanjem hartije od vrednosti i klikom na opciju Open/Time&Sales u
dnu Search prozora.
7.3.1 Ubacivanje hartije od vrednosti u Time&Sales
Ubacivanje hartije od vrednosti u Time&Sales prozor vrši se na tri načina:
•
•
•
Prevlačenjem (drag&drop) hartija od vrednosti iz bilo kog aktivnog prozora na Time&Sales prozor
Prevlačenjem (drag&drop) hartija od vrednosti iz Search prozora na Time&Sales prozor (detaljno
objašnjeno u tački 5.4 Search).
Direktno iz prozora Time&Sales izborom opcije Symbol/Insert iz Toolbar-a Time&Sales
prozora.Time otvarate prozor za pretragu i po unosu ključne reči i pronalaženja simbola koji želite da
pratite, kliknite na taster Insert na dnu prozora.
Za izbacivanje simbola iz Time&Sales prozora izaberite opciju Symbol/Remove, nakon čega ostaje potpuno
prazan otvoren Time&Sales prozor.
7.3.2 Opcija History u Time&Sales
Izborom opcije History u Time&Sales možete dobiti
pregled transakcija zaključenih u nekom zadatom
vremenskom periodu.
Izborom opcije History/Add možete dodavati i novi tab
u Time&Sales prozoru i izabrati vremenski period za
koji želite da vidite zaključene transakcije:
U levoj polovini prozora obeležavate datum početka perioda,
a u desnoj polovini prozora obeležavata datum završetka
perioda za koji želite da vidite podatke.
Klikom na OK biće kreiran novi Tab, sa podacima o
zaključenim transakcijama za željeni vremenski period.
Na taj način možete u jednom Time&Sales prozoru napraviti više Tab-ova za praćenje zaključenih
transakcija za različite vremenske periode i različite hartije od vrednosti.
Opcija History/Rename omogućava preimenovanje prethodno selektovanog Tab-a.
Opcija History/Remove omgućava brisanje prethodno selektovanog Tab-a.
7.4 History
Prozor History omogućava prikaz dnevnih podataka o izabranoj hartiji od vrednosti. Kroz ovaj prozor možete
pratiti cene na zatvaranju, na otvaranju, najvišu i najnižu dnevnu cenu i ukupan dnevni obim.
21
7.4.1 Ubacivanje hartije od vrednosti u History prozor
Ubacivanje hartije od vrednosti u History prozor vrši se na tri načina:
•
•
Prevlačenjem (drag&drop) hartija od vrednosti iz bilo kog aktivnog prozora na History prozor
Prevlačenjem (drag&drop) hartija od vrednosti iz Search prozora na History prozor (detaljno
objašnjeno u tački 5.4 Search)
• Direktno iz prozora History izborom opcije Symbol/Insert iz Toolbar-a u History prozoru. Time
otvarate prozor za pretragu i po unosu ključne reči i pronalaženja simbola koji želite da pratite, kliknite
na taster Insert na dnu prozora.
Za izbacivanje simbola iz History prozora izaberite opciju Symbol/Remove.
7.4.2 Opcija History
Prvobitno nakon unosa željene hartije u History prozoru biće prikazan šestomesečni prikaz dnevnih
podataka. Pored toga, na raspolaganju Vam je mogućnost pregleda istorijskih podataka – za period koji
odaberete.
Izaberite opciju History/Add – za dodavanje novog taba u History prozor. Otvoriće se prozor za imenovanje
novog Tab-a, a nakon što imenujete novi Tab, dobićete mogućnost da izaberete istorijski period za koji želite
da vidite podatke.
U levoj polovini prozora obeležavate datum početka perioda, a u desnoj polovini prozora obeležavate datum
završetka perioda za koji želite da vidite podatke. Klikom na OK biće kreiran novi Tab sa podacima za željeni
vremenski period. Na taj način možete u jednom History prozoru napraviti više Tab-ova za različite
vremenske periode i različite hartije od vrednosti za koje želite da vidite zaključene transakcije.
Opcija History/Rename – omogućava preimenovanje prethodno selektovanog Tab-a
Opcija History/Remove – omgućava brisanje prethodno selektovanog Tab-a
U okviru ovog prozora možete kreirati neograničen broj Tab-ova sa definisanim periodima za koje će biti
prikazani podaci.
7.5 Chart
U ovom prozoru možete pratiti grafički prikaz kretanja cene i obima trgovanja za željenu hartiju od vrednosti.
Prozor se otvara klikom na ikonicu u New u Toolbar-u i izborom opcije Chart. Drugi način za otvaranje
prozora za Chart je iz prozora za pretragu simbola – selektovanjem hartije vrednosti i klikom na opciju
Open/Chart u dnu Search prozora.
Pozicioniranjem miša na bilo koju tačku grafikona u gornjem desnom delu prozora dobijaju se podaci o ceni
na otvaranju, najvišoj i najnižoj ceni, ceni na zatvaranju i obimu trgovanja za jedinicu kompresije u skladu sa
izabranim vremenskim periodom posmatranja. Takođe, na x-osi biće označena vremenska jedinica, a na y osi
cena u toj vremenskoj jedinici.
7.5.1 Ubacivanje hartije od vrednosti u Chart
Ubacivanje hartije od vrednosti u Chart prozor vrši se na tri načina:
•
Prevlačenjem (drag&drop) hartija od vrednosti iz bilo kog aktivnog prozora na Chart prozor
22
•
•
Prevlačenjem (drag&drop) hartija od vrednosti iz Search prozora na Chart prozor (detaljno
objašnjeno u tački 5.4 Search)
Direktno iz prozora Chart izborom opcije Symbol/Insert iz Toolbar-a u Chart prozoru. Time otvarate
prozor za pretragu i po unosu ključne reči i pronalaženja simbola koji želite da pratite, kliknite na
taster Insert na dnu prozora.
Za izbacivanje simbola iz Chart prozora izaberite opciju Symbol/Remove, nakon čega ostaje potpuno prazan
otvoren Chart prozor.
7.5.2 Vrste grafikona
Izbor vrste garafikona na kome će biti prikazano kretanje cene odabrane hartije od vrednosti vrši se izborom
opcije Chart Type iz Toolbar-a Chart prozora.
Moguće je izabrati jedan od ponuđenih tipova grafikona:
1. Line – Povezuje linijom poslednje cene za dati vremenski interval
2. Area – Povezuje poslednje cene linijom kao i Line grafikon, ali i boji donji deo grafika
3. Candlestick – Pokazuje cenu otvaranja, zatvaranja, najviše i najniže cene. Gornja linija pravougaonika
označava najvišu cenu, dok donja linija označava najnižu cenu postignutu u toku dana. Boja
pravougaonika je crvena ukoliko je cena na otvaranju veća od cene na zatvaranju, odnosno zelena
ukoliko je cena na otvaranju manja od cene na zatvaranju. Vertikalna linija pokazuje najnižu i najvišu
cenu postignutu u toku dana.
4. Bar (OHCL) - Bar koji pokazuje cenu otvaranja, zatvaranja, najvise i najnize cene za određeni vremenski
interval. Leva crtica na baru predstavlja cenu otvaranja, dok desna predstavlja cenu zatvaranja.
Vertikalna linija pokazuje najnižu i najvišu cenu postignutu u toku dana.
7.5.3 Izbor perioda na grafikonu
Izborom opcije Compression iz Toolbar-a prozora Chart iz padajućeg menija možete izabrati jedan od
sledećih perioda:
• Day – Tekući dan (kompresija 5 minuta)
• Week – Prethodnih nedelju dana (kompresija 5 minuta)
• Month – Prethodnih mesec dana (dnevna kompresija)
• 3 Months – Prethodnih 3 meseca (dnevna kompresija)
• 6 Months – Prethodnih 6 meseci (dnevna kompresija)
• Year – Prethodnih godinu dana (dnevna kompresija)
• 2 Years – Prethodnih 2 godine
7.6 NewsList&News
NewsList prozor daje prikaz naslova aktuelnih poslovnih i ekonomskih vesti. Vesti koje distribuiramo dobijene
su od vodećih lokalnih novinskih agencija – Beta, B92, ONASA, MIA…
Prozor NewsList otvara se klikom na ikonicu New/News u glavnom Toolbar-u.
Duplim klikom na red u kome se nalazi vest čiji tekst želite da pročitate, otvara se prozor sa punim tekstom
izabrane vesti.
23
U okviru prozora News gde je prikazan celokupan tekst vesti možete u gornjem desnom uglu označiti
kvadratić (check box) – i na taj način definisati da li će se u istom prozoru otvoriti svaka sledeća vest, ili će se
– ukoliko odčekirate kvadratić (check box) svaka sledeća vest otvarati u novom prozoru
7.7 Gainers&Losers
Prozor Gainers&Losers daje pregled deset hartija sa najvećim rastom i padom cene, sa najvećim obimom i
prometom trgovanja i sa na najvećim brojem zaključenih transakcija.
Otvaranje ovog prozora vrši se klikom na ikonicu u New/Gainers&Losers u glavnom Toolbar-u.
Izborom opcije Stock Exchanges iz Toolbar-a prozora Gainers&Loosers, možete izabrati sa koje berze
želite da pratite hartije sa najvećim rastom/padom/prometom/obimom i brojem transakcija.
7.7.1 Podešavanje kolona u GainersLosers prozoru
Kao i kod ostalih prozora izborom Options/Gainers&LoosersOptions u Toolbar-u
Gainers&Loosers, otvoriće se prozor za izbor kolona, podešavanje njihovog redosleda i boja.
prozora
U Active watchlist options prozoru postoje dva polja:
1. Available Columns: lista kolona koje su dostupne i raspoložive za ubacivanje u Gainers&Loosers i
2. Selected Columns: lista kolona koje su već vidljive u Vašem Gainers&Loosers prozoru.
Dodavanje željene kolone u Selected Columns, odnosno u Vaš Gainers&Loosers prozor, vrši se duplim
klikom na naziv kolone u prozoru Avalaible Columns ili obeležavanjem željene kolone u prozoru Available
Columns i izborom strelice na desno.
Izbacivanje kolone iz prozora Selected Columns, odnosno iz Vašeg Gainers&Loosers prozora, vrši se
duplim klikom na naziv kolone koju želite da izbacite u prozoru Selected Columns ili obeležavanjem željene
kolone u Selected Columns i izborom strelice na levo.
Redosled kolona može se podesiti pomoću strelica na gore ili dole sa desne strane prozora Selected
Columns ili prevlačenjem (drag&drop) u samom Gainers&Loosers prozoru.
Kolone možete obojiti tako što ćete se u polju Selected Columns pozicionirati na kolonu koju želite da
24
obojite, obeležite Custom Color polje, a zatim u klikom na obojenu kockicu izabrati željenu boju.
Takođe, možete aktivirati opciju za različito bojenje redova (Alternating Row Colors).
Sve učinjene izmene možete sačuvati samo na jednom Tab-u u MarketWach prozoru izborom Apply to
current tab ili ih primeniti na sve kreirane Tab-ove izborom opcije Apply to all tabs.
7.8 Advance Chart
Nova vrsta grafika – Advance Chart omogucuje detaljniji graficki prikaz i analizu kretanja odnosa cene I obima
trgovanja za željenu hartiju od vrednosti. Grafikon se sastoji iz dva dela. Gornji glavni deo daje grafički prikaz
kretanja cene, dok donji (koji se po potrebi može isključiti) prikazuje količinu – obim trgovanja odabrane hartije
od vrednosti za jedinicu kompresije u odnosu na izabrani vremenski period.
Prozor se otvara klikom na ikonicu New u Toolbar-u i izborom opcije Advance Chart.
Drugi način za otvaranje ovog prozora je iz prozora za pretragu simbola – selektovanjem hartije od vrednosti i
klikom na opciju Open/Advance Chart u dnu search prozora.
Pozicioniranjem miša na bilo koju tačku grafikona u gornjem levom levom uglu prozora dobijaju se podaci o
ceni , količini, datumu i vremenu za odabranu tačku.
7.8.1 Ubacivanje hartije od vrednosti u Advance Chart
Ubacivanje hartije od vrednosti u Advance Chart prozor vrši se na tri načina:
•
•
Prevlačenjem (drag&drop) hartija od vrednosti iz bilo kog aktivnog prozora na Advance Chart prozor
Prevlačenjem (drag&drop) hartija od vrednosti iz Search prozora na Advance Chart prozor (detaljno
objašnjeno u tački 5.4 Search)
• Direktno iz prozora Advance Chart izborom opcije Symbol/Insert iz Toolbar-a u Advance Chart
prozoru. Time otvarate prozor za pretragu i po unosu ključne reči i pronalaženja simbola koji želite da
pratite, kliknite na taster Insert na dnu prozora.
Za izbacivanje simbola iz Advance Chart prozora izaberite opciju Symbol/Remove, nakon čega ostaje
potpuno prazan otvoren Advance Chart prozor.
7.8.2 Vrste Advance Chart-a
Izbor vrste garafikona na kome će biti prikazano kretanje cene odabrane hartije od vrednosti vrši se izborom
opcije Chart Type iz Toolbar-a Chart prozora.
Moguće je izabrati jedan od ponuđenih tipova grafikona:
1. Line – Povezuje linijom poslednje cene za dati vremenski interval
2. Area – Povezuje poslednje cene linijom kao i Line grafikon, ali i boji donji deo grafika
3. Candlestick – Pokazuje cenu otvaranja, zatvaranja, najviše i najniže cene. Gornja linija
pravougaonika označava najvišu cenu, dok donja linija označava najnižu cenu postignutu u toku
dana. Boja pravougaonika je crvena ukoliko je cena na otvaranju veća od cene na zatvaranju,
odnosno zelena ukoliko je cena na otvaranju manja od cene na zatvaranju. Vertikalna linija pokazuje
najnižu i najvišu cenu postignutu u toku dana.
4. Bar (OHCL) - Bar koji pokazuje cenu otvaranja, zatvaranja, najvise i najnize cene za određeni
25
vremenski interval. Leva crtica na baru predstavlja cenu otvaranja, dok desna predstavlja cenu
zatvaranja. Vertikalna linija pokazuje najnižu i najvišu cenu postignutu u toku dana.
7.8.3 Izbor perioda na Advance Chart-u
Izborom opcije Compression iz Toolbar-a prozora Advance Chart iz padajućeg menija možete izabrati
jedan od sledećih perioda:
•
•
•
•
•
•
Daily – Dnevna kompresije
Intraday – Kompresija tokom dana (1,2,3,5,10,15,20,30 minuta,1 sat)
Weekly – Nedeljna kompresija
Monthly – Mesečna kompresija
Yearly – Godišnja kompresija
Tick – Kompresija po tiku
7.8.4 View
Opcija View daje mogućnost promene izgleda – prikaza podataka za željenu hartiju od vrednosti, kako biste
grafik prilagodili vašim potrebama analize. Klikom na opciju View iz Toolbar-a otvara se padajući meni sa
sledećim grupama podopcija:
1. - Last N - prikazuje poslednjih n promena hartije od vrednosti
- From–To - prikazuje vrednosti u okviru odabranog vremenskog perioda
2. - Show Volume - otvara/zatvara donji deo prozora koji prikazuje količinu/obim trgovanja
hartije od vrednosti
- Show Last – prikazuje poslednju cenu hartije od vrednosti na x osi
3. - Indicators – daje mogućnost ubacivanja jednog od 50 podržanih indikatora – pokazatelja
radi praćenja i analize trenda kretanja hartije od vrednosti
7.8.4 Indikatori
Korisnici sada imaju mogućnost da korišćenjem nekog od 50 ponudjenih indikatora prave detaljnije analize
trenda kretanja odabrane hartije od vrednosti i tako tačnije i pouzdanije planiraju svoje trgovanje.
Izborom opcije View/Indicators iz Toolbar-a Advance Chart-a otvara se prozor sledećeg izgleda:
Ubacivanje indikatora se vrši klikom na željeni indikator sa liste u gornjem levom delu prozora, (nakon čega
se u zavisnosti odabranog indikatora na desnoj strani otvaraju opcije za promenu boje, margina, položaja,
itd.), a zatim na taster Add i potvrdom na OK. Takodje, indikator se može prema potrebi otvarati u glavnom ili
u zasebnom prozoru Advance Chart-a štikliranjem/deštikliranjem opcije Same panel as symbol.
Izbacivanje indikatora vrši se u okviru istog prozora klikom na Remove, a zatim OK.
7.9 Portfolio
Potpuno nova funkcionalnost – Portfolio, omogućava kreiranje i praćenje Vašeg ličnog portfolia hartija od
vrednosti u realnom vremenu. Možete pratiti svaku trgovinu koju obavite, za svaku od brokerskih kuća preko
kojih trgujete, formirati nekoliko porfolia i pratiti njihove pojedinačne vrednosti, kao i ukupnu vrednost svih
kreiranih portfolia. Pojedinačne i ukupne vrednosti Vaših portfolia mogu biti prikazane u nekoliko različitih
26
valuta.
Takođe, možete pratiti i zatvorene pozicije (hartije koje ste kupili, pa zatim i prodali) i ostvarenu zaradu, kao i
iznos transakcionih troškova, prelomnu tačku rentabilnosti, procenat uspešnosti portfolia....
Portfolio prozor otvarate klikom na opciju Portfolio u glavnom Toolbar-u.
Na ovaj način otvara se potpuno prazan prozor za praćenje portfolia koji je neophodno napuniti podacima o
hartijama od vrednosti iz Vašeg portfolia.
Portolio prozor ima tri Tab-a:
• Trade – u kome možete pratiti svaku pojedinačnu kupovinu koju ste napravili
• Wieghted – u kome pratite sumarni Portfolio, u kome su uprosečene sve nabavne vrednosti za
kupovine određene hartije od vrednosti.
• Closed Positions – u kome pratite vrednosti za pozicije koje ste zatvorili. Praktično, ovde možete
videti podatke o hartijema koje ste kupili, a zatim i prodali i na taj način pratiti zaradu koju ste već
ostvarili.
U okviru Vaše radne površine možete imati otvoren jedan prozor za praćenje portfolia, ali u okviru tog prozora
možete kreirati onoliko različitih portfolia koliko Vi želite.
7.9.1 Imenovanje i upravljanje portfolijima unutar Portfolio prozora
Da biste kreirali novi Portfolio iz Toolbar-a prozora Portfolio izaberite opciju Portfolios/Options. Otvoriće
Vam se prozor sledećeg izgleda:
7.9.1.1 Unos novog portfolija
Da biste uneli novi Portfolio, kliknite na: Add, a zatim u polje pored ispisa Name unesite naziv novog
portfolia i kliknite na taster Add. On će automatski biti prikazan u polju Active portfolios gde strelicama
gore/dole vršite raspored portfolia unutar prozora.
27
7.9.1.2 Promena imena portfoliju
Ukoliko želite da preimenujete odredjeni Portfolio potrebno je da ga najpre selektujete, a zatim kliknete na
Rename – nakon čega će se otvoriti prozor u koji ćete uneti nov naziv za odabrani Portfolio.
7.9.1.3 Brisanje portfolija
Da biste u potpunosti izbrisali jedan od unetih portfolia potrebno je da ga najpre selektujete, a zatim kliknete
na Delete – čime ćete ga u potpunosti izbrisati sa svim prethodno unetim hartijama.
7.9.1.4 Prikaz portfolija u Portfolio prozoru
U prozoru Avalaible Portfolios nalaze se svi Vaši kreirani portfoliji, a u prozoru Active Portfolios nalaze se
portfoliji prikazani u Vašem Portfolio prozoru.
Ukoliko želite da neki od portfolija u potpunosti uklonite iz Portfolio prozora, da njegova vrednost ne ulazi u
Grand Total, ali da uneti podaci ostanu sačuvani za neku kasniju namenu – prebacite ga iz Active Portfolios
u Available Portfolios – duplim klikom miša na njegovo ime unutar prozora Active Portfolio. Premeštanje
Vaših portfolia moguće je i uz pomoć strelice na levo/desno.
7.9.1.5 Izbor valute prikaza portfolija
Za svaki od Vaših portfolija možete definisati valutu u kojoj će biti obračunavan tako što ćete selektovati naziv
portfolija i u padajućem meniju pored ispisa Selected Portfolio izabrati valutu prikaza.
Grand Total Currency – omogućava izbor valute u kojoj će biti izračunat i prikazivan Grand Total – ukupna
suma svih Vaših portfolia zajedno. Iz padajućeg menija možete odabrati jednu od ponuđenih opcija: EUR,
BAM, RSD, MKD.
7.9.1.6 Čuvanje podešavanja
Klikom na Apply – potvrđujete sve unete izmene
Klikom na Cancel – prozor će se zatvoriti, bez pamćenja unetih izmena.
7.9.2 Definisanje podataka o brokerima preko kojih obavljate trgovinu
Pre unosa trgovina koje ste obavili potrebno je da definišete brokere preko kojih obavljate trgovinu i definišete
naknade – provizije koje plaćate prilikom kupovine ili prodaje. Ove vrednosti će kasnije automatski pri svakoj
kupovini (otvaranju pozicije) i prodaji (zatvaranju pozicije) biti uračunate u vrednost Vašeg portfolia. Takođe,
biće uzete u obzir prilikom obračuna cene na prelomnoj tački rentabilnosti.
Da biste definisali brokere potrebno je da u Toolbar- u prozora Portfolio izaberete opciju Brokers/Options
čime se otvara sledeći prozor
Da biste uneli novog brokera u listu Vaših brokere preko kojih trgujete, potrebno je da kliknete na taster: Add,
a zatim u polje Name unesete naziv brokera i kliknete na taster Add.
Zatim, izaberite valutu u kojoj trgujete preko unetog brokera iz menija Currency.
Za unos naknade kupovine (otvaranja) i prodaje (zatvaranja), označte polje ispred Total Open za kupovinu,
odnosno Total Close za prodaju, a zatim u polja ispod oznake % unesite procenatualni iznos ukupnih
provizija. U polje ispod oznake valute unesite fiksnu naknadu ukoliko postoji. U padajućem meniju možete
izabrati opciju AND – ukoliko naknade unetog brokera podrazumevaju i procentualnu i fiksnu naknadu, ili OR,
28
ukoliko troškovi podrazumevaju samo manju od ove dve naknade. Dakle, opciju AND birate ako Vaš broker
ima definisan minimalni iznos provizije koju naplaćuje, a opciju OR birate kada broker ima definisanu
maksimalnu proviziju koju naplaćuje.
Za unos stope poreza na kapitalnu dobit označte polje ispred: Capital Gain Tax i unesite procenat u
produžetku.
Da biste sačuvali sve unete naknade kliknite na: Save.
Ukoliko želite da izbrišete nekog brokera iz liste Vaših brokera, potrebno je da iz padajućeg menija pored
Broker: - odaberete onog kojeg želite da izbrišete i kliknete na: Delete
Za unos izmena u naknadama za određenog brokera, potrebno je da iz padajućeg menija pored Broker:
odaberete onog na koga se izmene odnose, a zatim unesete željene izmene u polja za naknade. Klikom na
Save sačuvaćete sve unete izmene.
Klikom na OK u dnu prozora – potvrđujete unete izmene.
Klikom na Cancel – zatvarate prozor bez čuvanja unetih izmena.
NAPOMENA: Ukoliko unosite veći broj izmena, ne morate posle svake unete izmene potvrđivati na OK.
Dovoljno je da klikom na Save potvrdite unos, a zatim pređete na izmene koje se tiču ostalih brokera. Na
kraju ćete sačuvati sve izmene klikom na OK čime će se zatvoriti prozor Broker Options.
7.9.3 Unos kupovina i prodaja (pozicija) portfolija
Portfolio prozor koji otvorite u QS web aplikaciji biće u potpunosti prazan dok ga ne napunite podacima.
Kako biste uneli pozicije kupovine i/ili prodaje u Vaš Portfolio potrebno je da izaberete opciju Positions u
Toolbar-u Portfolio prozora. Iz padajućeg menija možete odabrati jednu od ponuđenih opcija:
1. Add
2. Delete
3. Close
4. Modify
7.9.3.1 Unos kupljenih hartija od vrednosti – otvaranje pozicije
Da biste dodali novu poziciju u Vaš Portfolio potrebno je da iz Toolbar-a prozora Portfolio izaberite opciju:
Position/Add, nakon čega će se otvoriti ovakav prozor:
Order ID - Broj naloga ukoliko želite i znate možete uneti, u suprotnom nije neophodno.
Broker - iz padajućeg menija možete izabrati jednog od prethodno unetih brokera preko kog vršite kupovinu
(otvarate poziciju), čime će automatski u obračun vrednosti Vašeg portfolia biti uključene predefinisane
naknade za datog brokera.
Portfolio - iz padajućeg menija odaberite jedan od portfolia u koji želite da smestite novu poziciju. Symbol –
unesite simbol hartije koju uključujete u Portfolio, a ukoliko niste sigurni za tačnu oznaku simbola klikom na
ikonu sa lupom pored prozora za simbol otvoriće se prozor za pretragu simbola Search, u kom možete izvršiti
29
pretragu i pronaći željeni simbol.
Quantity - unesite količinu – broj hartija koje kupujete.
Price - Polje za unos kupovne cene (cene otvaranja)
Date - Polje za unos datuma kada ste otvorili poziciju – kupili hartiju od vrednosti. Klikom na grafički simbol
kalendara pored ovog polja otvara se kalendar u kom možete odabrati tačan datum
Klikom na OK potvrđujete unete podatke.
Klikom na Cancel zatvarate prozor bez čuvanja unetih podataka.
7.9.3.2 Brisanje pozicija
Da biste u potpunosti izbrisali određenu poziciju iz Portfolia, potrebno je da selektujete tu poziciju, a zatim iz
Toolbara Portfolio prozora odaberete opciju: Positions/Delete.
Kada obrišete poziciju smatra se da kupovina hartija nije nikada izvršena i ona se više ne prikazuje u
vrednostima portfolija i ne ulazi u obračun zatvorenih pozicija.
7.9.3.3 Zatvaranje pozicija u Portfoliju
Ukoliko želite da zatvorite određenu poziciju iz Vašeg portfolia, najpre obeležite tu poziciju u portfoliu, zatim u
Toolbar- u Portfolio prozora odaberite opciju Positions/Close, nakon čega će se otvoriti prozor za unos
podataka o zatvaranju.
Order ID - Broj naloga ukoliko želite i znate možete uneti, u suprotnom nije neophodno.
Broker - iz padajućeg menija možete izabrati jednog od prethodno unetih brokera preko kog vršite prodaju
(zatvarate poziciju), čime će automatski u obračun vrednosti zatvorenih pozicija Vašeg portfolia biti uključene
predefinisane provizije za datog brokera.
Symbol – je već predefinisan izborom naloga po kome vršite prodaju
Quantity - unesite količinu – broj hartija koje prodajete.Ukoliko je Vaš nalog glasio na 100 hartija, Vi ih ne
morate sve prodati – zatvoriti, već u polju Quantity uneti samo onaj broj hartija za koji želite dazatvorite
poziciju.Međutim, ne možete prodati veći broj hartija od onog koju ste kupili nalogom koji zatvarate.
Price - Polje za unos prodajne cene (cene zatvaranja)
Date - Polje za unos datuma kada ste otvorili poziciju – kupili hartiju od vrednosti. Klikom na grafički simbol
kalendara pored ovog polja otvara se kalendar u kom možete odabrati tačan datum.
Klikom na OK potvrđujete unete podatke.
Klikom na Cancel zatvarate prozor bez čuvanja unetih podataka.
Nalog koji na ovaj način zatvorite automatski se prikazuje na Tab-u Closed Positions na Vašem Portfolio
prozoru.
7.9.3.4 Izmena pozicija
Sve pozicije koje unesete u Portfolio možete izmeniti. Bilo da su u pitanju zatvorene ili otvorene pozicije,
selektujte najpre poziciju koju želite da izmenite.
Izborom opcije Posititions/Modify, otvoriće se jedan od sledećih prozora u zavisnosti od toga da li menjate
otvorenu ili zatvorenu poziciju:
30
U ovom prozoru možete uneti sve izmene koje želite, a koje se tiču odabrane pozicije.
Klikom na OK sačuvaćete unete izmene.
Klikom na Cancel zatvorićete prozor za izmenu pozicija, bez pamćenja unetih izmena.
7.9.4 Podešavanje kolona u Portfolio prozoru
Da biste izmenili, dodali ili oduzeli kolone u Portfolio prozoru potrebno je da u Toolbaru izaberete opciju
Options/Grid Columns.
Tom prilikom će se otvoriti prozor za podešavanje kolona u Vašem Portfoliu:
U Active watchlist options prozoru postoje dva polja:
1. Available Columns: lista kolona koje su dostupne i raspoložive za ubacivanje u Portfoliu i
2. Selected Columns: lista kolona koje su već vidljive u Vašem Portfolio prozoru.
Dodavanje željene kolone iz u Selected Columns, odnosno u Portfolio prozor, vrši se duplim klikom na
naziv kolone ili obeležavanjem željene kolone u prozoru Available Columns i izborom strelice na desno.
Izbacivanje kolone iz prozora Selected Columns, odnosno iz Portfolio prozora, vrši se duplim klikom na
naziv kolone ili obeležavanjem željene kolone u Selected Columns i izborom strelice na levo.
Redosled kolona može se podesiti pomoću strelica na gore ili dole sa desne strane prozora Selected
Columns ili prevlačenjem (drag&drop) u samom Portfolio prozoru.
Kolone možete obojiti tako što ćete se u polju Selected Columns pozicionirati na kolonu koju želite da
obojite, obeležite Custom Color polje, a zatim u klikom na obojenu kockicu izabrati željenu boju. Takođe,
možete aktivirati opciju za različito bojenje redova (Alternating Row Colors).
Sve učinjene izmene možete sačuvati samo klikom na: Apply, ili zatvoriti prozor bez čuvanja unetih izmena –
klikom na Cancel.
7.9.5 Čuvanje podataka u Portfolio prozoru
Sve podatke koje unesete u Portfolio prozor, kao i sva podešavanja koja na njemu učinite možete sačuvati na
dva načina:
a) Izborom opcije File iz Toolbar-a prozora Portfolio, i klikom na: Save portfolio data
u Toolbar-u Vašeg radnog prostora
b) Klikom na prečicu
c) Izborom opcije File iz Toolbar-a Vašeg radnog prostora i klikom na: Save portfolio
8. Info box
Nova opcija koja omogucava brzo dobijanje osnovnih podataka o odredjenoj hartiji o vrednosti. Pored svakog
naziva simbola ( u MarketWatch-u i Gainers & Losers prozoru pored svakog naziva simbola u tabeli,u ostalim
prozorima pored naziva simbola u Title Bar-u) nalazi se ikonica
.
Pozicioniranjem miša na ikonicu otvara se Info box polje koje sadrži podatke o nazivu izdavaoca harije od
vrednosti, vrsti hartije od vrednosti, Isin-om broju, berzi i valuti.
31
9. Kursne liste
U okviru QS web aplikacije, istog trenutka kada Vam zatreba dobijate kursne liste centralnih banaka za odnos
eura prema regionalnim valutama.
Kada kursorom miša pređete simbol za euro (€) u donjem desnom uglu Vašeg radnog prostora, nakon jedne
sekunde pojaviće se kursna lista.
Simbol funkcioniše kao Tooltip – što znači da je dovoljno da približite kursor i podaci će se pojaviti. Isto važi i
za nestajanje ovih podataka. Kada odaljite kursor, podaci će nestati.
10. Kolor šeme
QuoteStation sada može imati izgled kakav izaberete. Definisane su četiri kolor šeme
koje će zadovoljiti i najprobirljivije korisnike. U donjem desnom uglu radnog prostora
kliknite na taster:
i otvoriće Vam se meni iz koga možete izabrati jednu od 4
ponuđene kolor šeme.
Izborom jedne od opcija otvoriće Vam se prozori poput prozora prikazanih na slici:
Classic
Light
Dark
Blue
NAPOMENA: Izabrana kolor šema automatski se pamti. Kolor šema koja je bila aktivna prilikom zatvaranja
aplikacije biće aktivna i prilikom njenog ponovnog pokretanja.
Kolor šema se ne pamti opcijom File/Save Workspace.
32
11. Status konekcije
U donjem levom uglu prozora internet pretraživača koji koristite nalazi se signalna lampica pomoću koje
možete proveriti status Vaše konekcije. Signalna lampica može biti crvene, žute i zelene boje.
Crvena signalna lampica uz ispisan tekst Disconnected ukazuje da trenutno postoji prekid u konekciji. Žuta
signalna lampica uz ispisan tekst Connected ukazuje na uspostavljanje konekcije.
Zelena signalna lampica uz ispisan tekst Authorized i ispisano Vaše korisničko ime znači da postoji aktivna
konekcija i možete početi sa kreiranjem svog radnog prostora.
12. CallCenter
Ukoliko imate pitanje ili problem koji zahteva hitno rešavanje možete pozvati naš HelpDesk na telefon:
+381 11 33 40 377
Radno vreme HelpDeska je od ponedeljka do petka, 8:00 – 17:00. ili poslati mail na adresu:
[email protected]
13. Kontakt informacije
Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati u našim kancelarijama:
EUROPOINT SYSTEMS DOO
Dobračina 60 11000 Beograd
Srbija Tel: +381 11 33 34 950
Fax: +381 11 33 40 488
[email protected] Kontak
osoba: Marija Miladinović
EUROPOINT Makedonija DOOEL
DTC Paloma Bjanka, I kat lok.6
1000 Skopje
R. Makedonija
Tel: +389 2 311 66 00
Fax: +389 2 311 67 00
[email protected]
Kontakt osoba: Marjan Ristov
33
Download

Ovde - QuoteStation