HALILBASICA 52i
i 71000 SARAJEVOi
i BIH - BOSNIA & HERZEGOVINA
T + 387-33-232 644i F +387 - 33–534 045i @ [email protected] www.kidsfest.ba
11. Kid'sfestival od 6. do 10. Juna 2014 - INFORMACIJA ZA GRUPE
Po!tovani,
Drago nam je !to kao pratioci organizujete grupe djece sa kojima posjetite Kid’s Festival. Kid's Festival danas je
tradicionalni doga"aj kojem se svakog ljeta raduju djeca iz cijele BiH. Uz izri#ito veliki broj edukativno-zabavnih
radionica, performansa i animacija, djeci $e biti prikazana nova velika svjetska filmska ostvarenja me"u kojima su
BiH i evropske premjere. Pro!le godine Festival je posjetilo vi!e od 40.000 djece. Za mnoge od njih je KidsFest
“najbolji dan u %ivotu”.
!"#"!"" "
012*343!""
K#*3' L"
!QRP"!PL'
'
'''
$%&'()%'*+,-'.)(/"
567869:'!-;<='>?=@-A9B9'C7D-,E?'+'(F%F)"#$%&'"()'*'+",'$-.%/0"C67E?GH-E9'>-B:9'+'(IJ))"
M969E?A7N'O3P1""
R?S7ET9'4"12UN'19;'C7B-H-E?'=9'V9E?;,-H7:'L'WFXI'$('XFY'(/IN'?:9-BL',:96-HXIZ[9J77%H7:'
\"#O31"N'!-;]='^?=@-A9BL'WFXI'$('X$/'I)I''_''?:9-BL'86+C?ZG-;=>?=@%S9''_''>9`L')FF_YF/')/Y''''
a3bM2P3L'ccc%G-;=>?=@%S9'
VEOMA VA!NO : INFORMACIJE i PRAVILA Kid's festivala za pratioce djece:
1.
2.
3.
4.
5.
Za najavu i dolazak svih organizovanih grupa (minimalno 15 djece + vo"a grupe) popunite formular sa ta#nim
brojem djece, imenom i prezimenom kontakt osobe. Potpi!ite i vratite ovaj dokument. Po!aljite oba na email
adresu [email protected], ili na fax 033/534 045, ili na adresu ViaKult Office, Halilba!i$a 52, 71000
Sarajevo, BIH.
Organizacija: Kada stignete u Sarajevo, na Zetru, va!a grupa biti $e zvani#no uvr!tena na spisak u#esnika.
Jedna hostesa Kid's festivala $e sa vama biti od va!eg dolaska do povratka ku$i. Ona $e vas informisati o
programu Festivala, i odgovoriti na sva va!a pitanja. Napomena: Vo"a grupe mora obavezno ostati cijeli
dan sa svojom grupom. U toku posjete odgovorna osoba ne mo%e napustiti prostor gdje se odr%ava Kid's
festival. Hostesa Kid's festivala ni u kojem slu#aju ne mijenja odgovornog vo"u grupe.
Karte: Jedan napravljen baner (koji promovi!e vas, va!u !kolu,mjesto iz kojeg dolazite), koji donesete sa
sobom smatrat $e se „kartom“ za cijelu va!u grupu odnosno dobit $ete besplatne karte.
Program po#inje u 13:30. Prije toga nijedna grupa ne$e mo$i u$i u festivalsku lokaciju zbog pregleda
sigurnosti (KDZ). Ukoliko do"ete ranije mo%ete iskoristiti ovo “slobodno vrijeme” za posjetu Sarajevu, ali
organizatori Kid's festivala nisu odgovorni za va! obilazak i nisu u mogu$nosti da vam obezbijede pratioca.
Hrana: obezbje"ujemo jedan sendvi# i jedno osvje%avaju$e pi$e za svako dijete za va! povratak ku$i koje $e
vas #ekati u autobusu ili vozu. Pored toga !to $e mnogi sponzori i ambasade besplatno dijeliti razne
proizvode, ali ne u koli#ini da zadovolji 5.000 djece po danu, molim vas, potrebno je da svako dijete
obavezno ponese sa sobom sendvi#e i sok.
OBAVEZNO
1. Prije dolaska napravite VESELI BANER (1m x 1m ili ve$i) za prezentaciju va!eg mjesta ili !kole. Kid's
Festival postavit $e „ZID DOBRODOSLICE“ gdje $e biti izlo%eni svi baneri. Zajedno $emo pokazati djeci
bogatstvo i ljepotu cijele BiH. Na kraju Festivala, svi baneri formirat $e dje#iju sliku njihove domovine.
2. Po povratku u svoje mjesto ili grad, molimo vas da po!aljete pismo i crte%e djece iz va!e grupe vezanih za
dan proveden na Festivalu kako bi Kid's Festival iz godine u godinu mogao postati Festival „1001 sna“. 10
najboljih radova biti $e nagra"eno.
Pro#itao/la sam ovaj dokument i prihvatam pravila Kid's festivala.
Ime i prezime vo"e grupe
Potpis
VIAKULT OFFICE U. G.iID BROJ: 4200871960007iREGISTRACIJA SARAJEVO, RU-129/03 (10/XI/2003)
RAIFFEISENBANKDDBIH - Zmaja od Bosne bb - 71000 Sarajevo - BiH - RA!UNBROJ : 1610000041150030 - IBANBROJ: BA391610600000138982
Download

Info za grupe - Kid`s Festival