Dobrodošli
u Austriju
Willkommen in
Österreich
Sadržaj
4 __________________ Uvod
strana 5 __________________ Austrija u brojkama
strana 6 __________________ Boravak
Pravo boravka i Crveno-belo-crvena kartica
Integracioni sporazum
strana 10 _________________ Jezik
Nemački jezik
strana 11 __________________ Obrazovanje
Vrtići i škole
Studiranje u Austriji
Priznavanje školske spreme
strana
15 __________________ Zaposlenje i profesija
Zaposlenje u Austriji
__________________
strana 18
Zdravlje i porodica
Zdravstvena zaštita, poseta lekaru
i nega starijih osoba
strana 22 __________________ Stan i finansije
Zakup i vlasništvo
Tekući račun i porez
__________________
strana 26
Kultura i slobodno vreme
Kulturni sadržaji i aktivnosti u
slobodnom vremenu
strana 28 __________________ Najvažniji telefonski brojevi i poveznice
strana
Uvod
Drage čitateljke, dragi čitaoci,
Poštovane čitateljke, poštovani čitaoci,
Dobrodošli u Austriju! Odlučili ste se da stvarate buduć-
Austrija je ekonomski uspješna zemlja u srcu Evrope, sa
nost u Austriji. Doseljenici i njihov potencijal predstav-
bogatom tradicijom. Samo u prošloj godini oko 130.000
ljaju obogaćenje za Austriju. Sistem Crveno-bijelo-
ljudi izabralo je Austriju za novi centar svog života. Ra-
crvene kartice definiše jasne uslove za nastanjivanje i
dujemo se što ćete i Vi svojim potencijalom i angažova-
zaposlenje u Austriji. Naravno, za socijalni i profesionalni
njem učestvovati u austrijskom društvu.
život u Austriji potrebno je više od pravnih okvira. Lično
se zalažem da doseljenici budu dobrodošli i od samog
Cilj ove brošure je da Vas informiše i podrži u Vašim
početka imaju što bolje uslove da postignu uspjeh.
prvim koracima u Austriji. U njoj ćete pronaći praktične
Smatram da uspješna integracija nije samo lični uspjeh
informacije o boravku, jeziku, obrazovanju, zaposlenju,
pojedinaca, već dobit za cijelo društvo.
kao i o socijalnim pitanjima i stanovanju. Za sve informacije u vezi sa Vašom integracijom u Austriji obratite se
Integracija se ne dešava slučajno. Za prve korake u Au-
lično Austrijskom integracionom fondu. Naši saradnici u
striji i dobro radno mjesto važni su kako poznavanje nje-
Integracionim centrima u Beču, Gracu, Lincu, Salcburgu
mačkog jezika, tako i nostrifikacija kvalifikacije. Nije
i Insbruku pružiće Vam sve neophodne savjete. Austrij-
dovoljno samo govoriti njemački jezik, treba upoznati i
ski integracioni fond nudi Vam individualne usluge i
poštovati vrijednosti i običaje u Austriji. Zajednički suži-
kompetentu pomoć za bolju i lakšu integraciju.
vot može biti trajno uspješan samo ako raznolikost vidimo kao obogaćenje i dijelimo zajedničke vrijednosti.
Postoje mnogobrojne ponude i usluge za integraciju
koje će Vam omogućiti da najbolje upotrebite svoje
Želim Vam sve najbolje u Austriji, od samog početka!
sposobnosti u Austriji – iskoristite ih!
Sebastian Kurz
Franz Wolf-Maier
Državni sekretar za integraciju
Izvršni direktor Austrijskog integracionog fonda
4
ÖIF
Austrija u brojkama
Austrija u
brojkama
NIEDERÖSTERREICH
Linz
OBERÖSTERREICH
Salzburg
VORARLBERG
Wien
TIROL
STEIERMARK
SALZBURG
Innsbruck
TIROL
BURGENLAND
Graz
KÄRNTEN
Broj stanovnika: 8,4 miliona
Integracioni centri Austrijskog integracionog
Površina: 83.879 km²
fonda sa informacionim pultom
Glavni grad: Beč
Integrationszentrum Wien
Devet saveznih pokrajina: 9 (Burgenland, Kärnten,
Landstraßer Hauptstraße 26, 1030 Wien
Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg,
T +43/1/715 10 51–180
Steiermark, Tirol, ­Vorarlberg i Wien)
[email protected]
Glavni gradovi pokrajina: Eisenstadt (Burgenland),
­Klagenfurt (Kärnten), St.Pölten (Niederösterreich),
Integrationszentrum Oberösterreich
Linz (Oberösterreich), Salzburg (Salzburg), Graz
Weingartshofstraße 25, 4040 Linz
(Steiermark), Innsbruck (Tirol), Bregenz (Vorarlberg),
T +43/732/787 043-10
Wien (Wien)
ÖSTERREICH
[email protected]
NIEDER-
Linz
Valuta: evro
Političko uređenje: parlamentarna demokratija
Austrija je članica Evropske unije, Ujedinjenih nacija
Salzburg
VORARLBERG
i većine organizacija UN-a
Integrationszentrum Steiermark
OBERReitschulgasse
ÖSTERREICH
Wien
19, 8010 Graz
T +43/316/841 720-100
[email protected]
TIROL
Innsbruck
SALZBURG
STEIERMARK
Integrationszentrum Tirol
BURGENLAND
Lieberstraße 3, 6020 Innsbruck
TIROL
T +43/512/561 771-10
Graz
[email protected]
KÄRNTEN
5
ÖIF
Integrationszentrum Salzburg
Ernest-Thun-Straße 6, 5020 Salzburg
T +43/676/556 67 23
[email protected]
1. POGLAVLJE: Boravak
Pravo boravka
i Crveno-belocrvena kartica
Doselili ste se u Austriju i želite da se nastanite ovde na
Dolazim iz zemlje koja nije članica EU ili EEP-a.
duže vreme? Vaše pravo boravka zavisi od Vaše
Da li mi je potrebna viza odnosno dozvola za
­matične zemlje, dužine boravka, kao i od eventualno
boravak u Austriji?
­postojećeg braka ili rodbinskih odnosa sa austrijskim
­državljanima (ili državljanima zemalja Evropskog eko-
Državljani trećih zemalja, t.j. zemalja koje nisu članice
nomskog prostora ili Švajcarske).
Evropske unije ili Evropskog ekonomskog prostora (ili
Švajcarske), moraju imati boravišnu dozvolu ukoliko žele
Dolazim iz zemlje članice EU ili EEP-a. Da li mi je
da borave u Austriji duže od šest meseci. Dodatne
potrebna viza odnosno dozvola za boravak u Austriji?
informacije na ovu temu naći ćete na stranici
www.migration.gv.at
Formen der Zuwanderung.
Evropski ekonomski prostor (EEP) čine zemlje Evropske
unije (EU) i zemlje članice Evropskog udruženja slo-
Koje vrste boravišne dozvole postoje u Austriji?
bodne trgovine (EFTA), t.j. zemlje EU, Island, Lihtenštajn
6
ÖIF
i Norveška. Državljanima zemalja EEP-a i Švajcarske nije
Postoje raličite vrste boravišnih dozvola koje se izdaju
potrebna viza za prva tri meseca boravka u Austriji.
za određene svrhe, kao što su privremeni boravak i na-
Ukoliko su zaposleni (Arbeitnehmer/in), samozaposleni
seljavanje na određeno ili neodređeno vreme (Niederla-
(Selbständige/r) ili na školovanju u Austriji, državljani
ssung) sa ograničenim ili neograničenim pravom rada.
EEP-a imaju pravo na boravak duži od tri meseca pod
Vremenski ograničene boravišne dozvole načelno važe
uslovom da su zdravstveno osigurani i raspolažu dovolj-
12 meseci od datuma izdavanja. Informacije o pojedinim
nim sredstvima da obezbede egzinstencijalnu osnovu
vrstama boravišne dozvole naći ćete na www.help.gv.at
za sebe i svoju porodicu. Dodatne informacije na ovu
Leben in Österreich
temu naći ćete na stranici www.migration.gv.at
Aufenthaltstitel.
men der Zuwanderung
For-
Mobilität innerhalb der EU.
Aufenthalt und Visum
Boravak
Gde mogu da produžim boravišnu dozvolu?
Šta je „Crveno-belo-crvena kartica“?
Zahtev za produženje boravišne dozvole treba u sva-
Crveno-belo-crvena kartica predstavlja novi sistem za
kom slučaju podneti pre isteka boravišne dozvole, u
regulisanje doseljavanja kvalifikovane radne snage iz
toku poslednja tri meseca važenja dozvole. Ukoliko pro-
trećih zemalja. Crveno-belo-crvena kartica važi dvana-
pustite ovaj rok, Vaš zahtev će se tretirati kao prvi zah-
est meseci i dozvoljava naseljavanje na određeno vreme
tev za izdavanje boravišne dozvole. Zahtev za
i zaposlenje u određenom preduzeću. Više o Crveno-
produženje boravišne dozvole morate lično podneti
belo-crvenoj kartici, Crveno-belo-crvenoj kartici „plus“
nadležnoj ustanovi za naseljavanje, t.j. Okružnoj upravi
i o „plavoj karti EU“ naći ćete na stranici
(Bezirkshauptmannschaft) ili Gradskoj upravi (Magi-
www.migration.gv.at
strat). Važna napomena: U nekim slučajevima, za produ-
Formen der Zuwanderung
Dauerhafte Zuwanderung.
ženje boravišne dozvole morate prethodno da ispunite
obaveze prema Integracionom sporazumu (vidi str. 9).
Više informacija na ovu temu naći ćete na stranici
Važne informacije
www.help.gv.at
Ne zaboravite da produžite boravišnu dozvolu na
und Visum
Leben in Österreich
Aufenthalt
Aufenthalt von Drittstaatsangehörigen
Erteilung von Aufenthaltstiteln –Verlängerungsantrag.
vreme, pre isteka. Ukoliko zahtev za produženje boravišne dozvole podnesete tek nakon isteka važenja, Vaš
zahtev za produženje smatraće se kao prvi zahtev za
izdavanje boravišne dozvole. Za produženje boravišne
dozvole nadležna je Okružna uprava (Bezirkshauptmannschaft) odnosno Gradska uprava (Magistrat).
7
ÖIF
Boravak
Integracijski
sporazum
Integracijski sporazum (Integrationsvereinbarung, IV)
Može li se dobiti podrška za tečajeve njemačkog jezika?
ima za cilj da osigura jezičnu integraciju migranata koji
se trajno žele nastaniti u Austriji. Integracijski sporazum
Da. Možete podnijeti molbu za potporu u vidu plavog
važi za sve državljane trećih zemalja, t.j. zemalja koje
saveznog kupona Austrijskog integracijskog fonda.
nisu članice Europskog ekonomskog prostora (EEP),
Kupon dobijaju državljani trećih zemalja ukoliko su čla-
koji su se doselili u Austriju nakon 1.7.2011. Potpisivanjem
novi obitelji državljana Austrije, Švicarske i EEP-a, kao i
Integracijskog sporazma obvezujete se naučiti njemački
članovi obitelji državljana trećih zemalja koji posjeduju
jezik na propisanom stupnju u roku od dvije godine.
boravišnu dozvolu s dužim rokom važenja. Kupon izdaju
Više informacija na ovu temu naći ćete na stranici
nadležne ustanove za nastanjivanje kao što su Gradska
www.sprachportal.at
uprava (Magistrat) odnosno Okružna uprava (Bezirks-
FAQ.
hauptmannschaft).
Tko mora ispuniti Integracijski sporazum?
Kako biste mogli iskoristiti kupon, morate završiti certificirani integracijski tečaj njemačkog jezika na razini A2 ili
Integracijski sporazum moraju ispuniti državljani trećih
B1 i položiti ispit Austrijskog integracijskog fonda (ÖIF
zemalja (ne članica EU odnosno EEP-a) koji su se dose-
test iz 2011.g. ili Test njemačkog jezika za Austriju, DTÖ)
lili u Austriju nakon 1.7.2011. Od obveza prema Integracij-
u roku od 18 mjeseci. U tom slučaju dobit ćete povrat
skom sporazumu izuzete su osobe koje posjeduju
troškova od 50% cijene jezičnog tečaja, do maksimal-
boravišnu dozvolu (Aufenthaltsbewilligung), „plavu
nog iznosa od 750 eura.
kartu EU“ ili boravišnu dozvolu u obliku kartice, bila ona
8
ÖIF
na određeno ili neodređeno vreme. Također su izuzete
Gdje mogu upisati odgovarajući tečaj
pravno nesposobne i teško oboljele osobe.
njemačkog jezika?
Austrijski integracijski fond (ÖIF) pripremio je spisak
svih jezičnih instituta u cijeloj Austriji i redovno
provjerava kvalitetu njihove usluge. Spisak svih
certificiranih jezičnih instituta naći ćete na stranici
www.sprachportal.at.
Boravak
Osobe iz trećih zemalja
koje se namjeravaju trajno
nastaniti u Austriji moraju
ispuniti uvjete koje definira
Integracijski sporazum.
Koliko dobro moram znati njemački jezik za
TELC. Ispit možete položiti na brojnim certificiranim
austrijsko državljanstvo?
­jezičnim institutima. Sve informacije o ispitnim rokovima, uvjetima za polaganje ispita i cijenama naći ćete
Kako biste mogli podnijeti zahtjev za austrijsko držav-
na ­stranici www.sprachportal.at.
ljanstvo morate imati dokaz o znanju njemačkog jezika
na razini B1.
Pod određenim uvjetima kao što su volonterski rad ili
Važne informacije
znanje njemačkog jezika na stupnju B2, pravo na dobi-
Državljanke i državljani trećih zemalja (ne članica
vanje austrijskog državljanstva može se steći već nakon
EU ili Europskog ekonomskog prostora) koji se žele
šest godina.
trajno nastaniti u Austriji moraju ispuniti Integracijski
sporazum.
U kom slučaju je tečaj njemačkog jezika obvezan?
To znači sljedeće:
Prije dolaska u Austrju …
Ukoliko ste obvezni ispuniti Integracijski sporazum, mo-
morate dokazati znanje njemačkog jezika na
rate prikazati priznati certifikat o jezičnoj kompetenciji
stupnju A1.
na stupnju A2. Ne morate pohađati tečaj ukoliko do-
Nakon dolaska u Austriju …
voljno dobro vladate njemačkim jezikom ili ga želite
morate naučiti njemački jezik na stupnju A2 u roku
učiti na neki drugi način.
od dvije godine. Za trajnu boravišnu dozvolu morate
dokazati jezičnu kompetenciju na stupnju B1.
Gdje mogu položiti ispit?
Za austrijsko državljanstvo …
morate također dostići jezičnu kompetenciju na
Za jezični certifikat potrebno je položiti ispit Austrijskog
integracijskog fonda. Kao dokaz jezične kompetencije
također se priznaju i Austrijska jezična diploma (ÖSD),
certifikati koje izdaje Goethe Institut ili jezična škola
stupnju B1.
9
ÖIF
2. POGLAVLJE: Jezik
Njemački
jezik
Poznavanje njemačkog jezika je neosporno glavni pre-
Ko može upisati kurs u Austrijskom
duslov za redovan život i rad u Austriji. U prodavnici,
integracionom fondu?
kod ljekara, na poslu – u svakoj situaciji – bolje se sporazumijevaju i snalaze oni koji znaju njemački. Lakše je
Kursevi njemačkog jezika Austrijskog integracionog fonda
učestvovati u društenim aktivnostima, voditi razgovor sa
koncipirani su tako da ispunjavaju potrebe doseljenika.
prijateljima ili radnim kolegama, uživati u kulturnom do-
Jezičke kurseve mogu posjećivati migrantkinje i mi-
gađaju, ili se angažovati u nekom udruženju. Znanje nje-
granti, osobe sa odobrenim azilom ili pravom na supsidi-
mačkog jezika je od odlučujućeg značaja za Vaš
jarnu ­zaštitu. VAŽNA NAPOMENA: Austrijski integracioni
društveni i poslovni život u Austriji. Važne informacije o
fond ne nudi integracione kurseve njemačkog jezika koji
mogućnostima za učenje njemačkog jezika naći ćete na
su propisani Integracionim sporazumom (vidi str. 9).
stranici www.sprachportal.at. Za lično savjetovanje nazovite naš info telefon na broj +43 (1) 715 105 12 50.
Šta to znači „nivo jezičke kompetencije“?
Gdje mogu da upišem kurs njemačkog jezika?
Postoji šest nivoa jezičke kompetencije, od A1 do C2. A1,
A2 i B1 označavaju tri najniža stepena jezičke kompeten-
Tečajeve njemačkog jezika nude mnogobrojni jezički in-
cije Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike.
stituti iz cijele Austrije, kao i Austrijski integracioni fond.
Nivo A1 znači da kandidat posjeduje osnovno znanje je-
Na stranici www.sprachportal.at naći ćete sve jezičke
zika i može razumjeti svakodnevne izraze i veoma jed-
institute u svojoj okolini.
nostavne rečenice. Jezička kompetencija na nivou A2
omogućuje uspješnu komunikaciju u svakodnevnim situ-
Kakve tečajeve nudi Austrijski integracioni fond?
acijama kao što su kupovina, posjeta ljekaru itd. Znanje
jezika na nivou B1 znači da je kandidat sposoban da
Austrijski integracioni fond (ÖIF) nudi kurseve njemač-
učestvuje u razgovoru na apstraktne teme, kao što su
kog jezika na različitim nivoima.
posao ili slobodne aktivnosti. Dodatne informacije o nivoima jezičke kompetencije naći ćete na stranici
Latinično pismo može se naučiti na posebnim tečaje-
www.osd.at
Profile Deutsch
Die Referenzniveaus.
vima opismenjavanja. Pored toga, ÖIF nudi posebne
kurseve njemačkog jezika za pojedine profesije, kao i
10
ÖIF
kompjuterske kurseve. Cijelu ponudu kurseva Austrij-
Važne informacije
skog integracionog fonda naći ćete na stranici
Na jezičkom portalu Austrijskog integracionog fonda
www.sprachportal.at.
možete u svako doba pronaći odgovarajući kurs njemačkog jezika u Vašoj blizini, proširiti znanje zu
pomoć besplatnih onlajn vježbi i provjeriti svoju
jezičku kompeteciju na probnim testovima. Sve informacije naći ćete na stranici www.sprachportal.at.
3. POGLAVLJE: Obrazovanje
Vrtići
i škole
Austrija ima dobro razvijen obrazovni sistem koji je
pokrajine. Sve informacije o upisu u školu u Vašoj pokra-
otvoren svim građanima. Iskoristite šanse koje Vam
jini naći ćete na stranici www.landesschulrat.at.
pruža obrazovni sistem i informišite se o mogućnostima
za obrazovanje Vašeg deteta.
Da li moje dete mora da pohađa školu?
Koje predškolske ustanove postoje u Austriji?
Za svu decu koja trajno borave u Austriji važi školska
obaveza od 6. do 15. godine starosti, što znači da sva
Deca mlađa od tri godine mogu da se upišu u jaslice.
deca, bez izuzetka, moraju da pohađaju školu. Nepošto-
Nakon navršene treće godine, deca prelaze u obdanište,
vanje školske obaveze kažnjava se po zakonu.
a za školsku decu od navršene 6. godine postoje ustanove za dnevni boravak nakon nastave (Kinderhort).
Koji oblici škola postoje u Austriji?
Čuvanje dece takođe nude privatne inicijative i takozvane „dnevne majke“.
Od prve do četvrte godine školovanja: niži razredi
osnovne škole (Volksschule).
Kako i gde treba prijaviti dete u vrtić?
Od pete do osme godine školovanja: viši razredi
osnovne škole (Hauptschule), „nova srednja škola“
Dete treba prijaviti što ranije, u Opštinskoj upravi
(Neue Mittelschule) ili niži razredi gimnazije (AHS)
(Gemeindeamt) odnosno Graskoj upravi (Magistrat).
U devetoj godini školovanja: ili jedna godina na politeh-
Više informacija na ovu temu naći ćete na stranici
ničkoj školi, ili dalje školovanje u višim razredima gimna-
www.help.gv.at
zije ili usmerenog obrazovanja. Više informacija naći
Familie und Partnerschaft
Kinderbetreuung.
ćete na stranici www.bmukk.gv.at
Bildung, Schulen
Bildungswesen in Österreich.
Da li moje dete mora da pohađa vrtić?
Deca predškolskog uzrasta moraju pohađati vrtić u po-
Važne informacije
slednjoj godini pred polazak u školu. To znači da sva
Školski raspust je drugačije regulisan u svakoj pokra-
deca koja pre 1. septembra date godine navršavaju petu
jini. Tačne podatke o trajanju školskog raspusta i o
godinu starosti, moraju da pohađaju vrtić pre polaska u
slobodnim danima u Vašoj pokrajini naći ćete na
školu. U toku ove obavezne godine, poludnevni boravak
stranici www.bmukk.gv.at
u vrtiću je besplatan.
Service
Schulen
Beratung &
Ferien.
NAPOMENA: Nije dozvoljeno izostajanje iz škole u
Kada dete treba upisati u školu?
toku školske godine, t.j. ne možete jednostavno „izvaditi“ dete iz škole ako nije raspust. Ukoliko je izostaja-
Pobrinite se na vreme o upisu Vašeg deteta u školu.
nje deteta iz škole neizbežno iz važnog razloga,
­Rokovi i ostali uslovi za upis razlikuju se od pokrajine do
blagovremeno informišite direktora škole!
11
ÖIF
Obrazovanje
12
ÖIF
Obrazovanje
Studiranje
u Austriji
Sve statistike ukazuju na to da izgledi za dobro zaposle-
Kakva olakšanja postoje?
nje i zaradu rastu sa stepenom obrazovanja. Informišite
se o uslovima za studiranje u Austriji!
Austrijski državljani, njima ravnopravni strani državljani
Gdje mogu da studiram?
Uslovi za dobijanje stipendije su socijalna potreba i dobar
i osobe sa odobrenim azilom mogu dobiti stipendiju.
uspjeh na studijama. Za izvanredan uspjeh može se dobiti
U Austriji postoje brojne mogućnosti za studiranje.
odgovarajuća stipendija koja ne zavisi od socijalne
­Trenutno postoji 60 različitih univerziteta, visokih škola
potrebe. Više informacija naći ćete na stranici
(Fachhochschule) i privatnih univerziteta. Na svim ustano-
www.stipendium.at.
vama visokog obrazovanja primjenjuje se bolonjski sistem
Evropske unije. Studije se načelno sastoje od osnovnih
Kako se odrasle osobe mogu dalje obrazovati?
(Bachelor), magistarskih (Master) i doktorskih studija
(PhD). Ukupno postoji preko 800 različitih studija.
U Austriji postoje mnogobrojne ponude za dalje obrazovanje odraslih osoba. Mnogi programi daljeg obrazovanja
Da li moram plaćati školarinu?
prilagođeni su zaposlenima. Više informacija na ovu temu
Austrijski državljani, državljani zemalja Evropske unije i
www.bfi.at i www.wifi.at.
naći ćete na www.erwachsenenbildung.at, www.vhs.or.at,
izbjeglice na osnovu Ženevske konvencije ne plaćaju školarinu pod uslovom da ne prekorače redovno trajanje studija za više od dva semestra (na univerzitetima) odnosno
Važne informacije
više od jednog semestra (na pedagoškoj visokoj školi).
Austrijski integracioni fond izdao je brošuru pod nazi-
Studenti iz trećih zemalja plaćaju školarinu u iznosu od
vom „Studieren & Arbeiten in Österreich“ (studiranje i
726,72 evra po semestru. Studenti iz određenih zemalja
zaposlenje u Austriji) koja sadži važne informacije za
oslobođeni su plaćanja školarine. Spisak zemalja i do-
studente iz trećih zemalja, od boravišnog prava i rad-
datne informacije na ovu temu naći ćete na stranici
nog prava u toku studija, do savjeta za traženje posla
www.bmwf.gv.at
nakon završetka studija. Detaljne informacije naći ćete
Österreich
Studierende
Studieren in
Informationen für Studierende
Studienbeiträge.
na www.integrationsfonds.at
Publikationen
Informationsbroschüren für Zuwander/innen.
13
ÖIF
Obrazovanje
Priznavanje
strane kvalifikacije
Izgledi za dobro
zaposlenje i zaradu
rastu sa stepenom
obrazovanja.
Mnoge migrantkinje i migranti koji imaju stručnu spremu
Kako mogu nostrifikovati visoku školsku spremu?
ili diplomu visokog obrazovanja ne traže njihovo priznavanje u Austriji. Informišite se o mogućnostima za pri-
Za nostrifikaciju univerzitetske diplome potrebno je
znavanje Vašeg obrazovanja kako biste mogli da
podnijeti zahtjev na odgovarajućem austrijskom univer-
koristite stečeno znanje!
zitetu odnosno visokoj stručnoj školi, ili u centralnoj
službi za informacije Ministarstva nauke (ENIC NARIC).
Gdje mogu nostrifikovati svjedočanstva?
Sa određenim zemljama Austrija ima sporazume o priznanju diploma, koji olakšavaju postupak nostrifikacije.
Vaša svjedčanstva moraju se provjeriti od strane Mini-
Informacije, nadležne ustanove i savjetovališta za
starstva školstva i uporediti sa austrijskim sistemom
nostrifikaciju diplome naći ćete na stranici
školstva kako bi se mogla nostrifikovati. U slučaju ra-
www.nostrifizierung.at.
zlika, može biti neophodno da položite dodatne ispite.
Detaljne informacije na ovu temu naći ćete na stranici
www.bmukk.gv.at
Schule
Bildung/Schulen
Gdje mogu priznati stručnu spremu?
Unterricht und
Nostrifizierung ausländischer Zeugnisse.
Za svaku profesiju ili grupu profesija nadležna je posebna ustanova. Pregledan spisak svih nadležnih usta-
Kako mogu nostrifikovati diplomu o
srednjoj školskoj spremi?
Za nostrifikaciju srednje školske spreme nadležno je Ministarstvo nauke. Diplome iz pojedinih zemalja automat14
ÖIF
ski su priznate, bez postupka nostrifikacije. Spisak ovih
zemalja kao i dodatne informacije naći ćete na stranici
www.bmwf.gv.at
Studierende
ENIC NARIC AUSTRIA
Reifezeugnissen.
FAQ
Academic Mobility
Anerkennung von
nova naći ćete na stranici www.berufsanerkennung.at.
4. POGLAVLJE: Zaposlenje i profesija
Zaposlenje
u Austriji
Austrija je ekonomski veoma razvijena zemlja koja svoj
Ko će mi pomoći u traženju posla?
uspeh temelji na učinku i radu svih zaposlenih. Informišite se o mogućnostima za napredak u poslu i razvoj ka-
Zavod za zapošljavanje (AMS) će Vam pomoći da pro-
rijere u Austriji. Budite uspešni ulagač svog potencijala
nađete odgovarajuće radno mesto ili radno mesto za
na austrijskom radnom tržištu!
učenike u privredi (Lehrlinge). AMS će Vam takođe pomoći ako ste u radnom odnosu, ali želite da promenite
Da li smem da radim u Austriji?
radno mesto ili profesiju. Dodatne informacije na ovu
temu naći ćete na stranici www.ams.at. Centar za traže-
Od Vašeg boravišnog statusa zavisi da li imate pravo da
nje posla Austrijskog integracionog fonda u Beču
radite u Austriji, odnosno da li za Vas važe određena
­takođe će Vam pomoći da pronađete odgovarajuće
ograničenja. Dodatne informacije na ovu temu naći ćete
radno mesto. Više informacija naći ćete na stranici
na stranici www.ams.at
www.integrationsfonds.at
AusländerInnen
Arbeitssuchende
Habibi
Habibi-Jobcenter.
Einreise, Aufenthalt,
Kome da se obratim ako imam
Arbeitspapiere.
problema sa poslodavcem?
Koje vrste radnog odnosa postoje?
Radnička komora će Vas posavetovati o svim pitanjima
U Austriji postoje različite vrste radnih odnosa i ugo-
radnog prava. Obratite se Radničkoj komori u Vašoj
vora, koji se razlikuju na osnovu broja radnih sati i soci-
­blizini. Sve podatke naći ćete na
jalnog osiguranja. Možete biti zaposleni na puno ili
www.arbeiterkammer.at
Kontakt.
skraćeno radno vreme. Kao nezavisni preduzimač (freier
Dienstnehmer) niste zaposleni, već obračunavate radne
Da li moram da se osiguram?
sate prema ugovoru. Dodatne informacije o oblicima
radnog odnosa naći ćete na stranici
Ako ste zaposleni (Angestellte) ili nezavisni preduzimač
www.migration.gv.at
(freier Dienstnehmer), Vaš poslodavac Vas osigurava i
Österreich
Arbeiten.
Leben und Arbeiten in
15
ÖIF
uplaćuje doprinos za socijalno osiguranje koje Vam
­automatski odbija od plate ili honorara.
Zaposlenje i profesija
Budite uspešni ulagač
svog potencijala na
tržištu rada!
Socijalno osiguranje Vam obezbeđuje besplatne lekar-
Želim da postanem preduzetnik.
ske usluge, dodatak za nezaposlene u slučaju da izgu-
Gde mogu da dobijem informacije i savet?
bite posao, kao i penziju u starosti. Ukoliko radite na
osnovu ugovora o delu (Werkvertrag), morate sami da
Imate poslovnu ideju, želite da preuzmete postojeće
prijavite socijalno osiguranje i uplaćujete doprinos. Ako
preduzeće ili pokrenete franšizu? Služba za osnivače
zarađujete manje od 386,50 evra mesečno (informacija
preduzeća Privredne komore pružiće Vam besplatno
važeća 2013.g.), Vaša primanja su ispod granice kojom
savetovanje. Dodatne informacije naći ćete na
je definisan radni odnos sa neznatnim brojem radnih sati
www.gruenderservice.at ili www.mingo.at.
(Geringfügigkeitsgrenze) i stoga ste samo delimično
osigurani. U ovom slučaju takođe morate sami da se po-
Imate stručnu spremu, ali ipak imate
brinete o osiguranju.
poteškoća da pronađete posao?
Da li moram da plaćam porez?
U tom slučaju bi program mentorstva za migrante (Mentoring für MigrantInnen) mogao biti pravi korak. Mentori
Ukoliko ste zaposleni kod poslodavca (Angestellte), t.j.
su iskusne ličnosti iz poslovnog sveta, a korisnici pro-
ne radite kao samozaposleni preduzetnik, poslodavac je
grama kvalifikovani migranti. U toku šest meseci, mentori
obavezan da obračunava porez na zaradu (Lohnsteuer)
pomažu migrantima da se uspešno integrišu na radnom
i uplaćuje ga Upravi finansija. Visina poreza na zaradu
tržištu. Projekat mentorstva nudi se u svim austrijskim
zavisi od prihoda. Ako ste nezavisni preduzimač (freier
pokrajinama. Dodatne informacije na ovu temu naći ćete
Dienstnehmer), radite na osnovu ugovora o delu
na stranici www.integrationsfonds.at/mentoring.
(Werkvertrag) ili ste samozaposleni (Selbständige/r),
obavezni ste da plaćate porez na dohodak (Einkom16
ÖIF
mensteuer). U tu svrhu svake godine morate podneti
Važne informacije
poresku prijavu Upravi finansija. Više informacija o pore-
U Austriji je uobičajeno da se u slučaju dužeg radnog
zima naći ćete na stranici www.bmf.gv.at
odnosa sklopi pismeni ugovor o radu. Insistirajte na
Steuern
Tipps für die Arbeitnehmerveranlagung 2011
tome da dobijete pismeni ugovor. Na taj način se
Allgemeines zu Lohn- und Einkommenssteuer.
obezbeđujete za slučaj da dođe do nesuglasica sa
poslodavcem.
Zaposlenje i profesija
17
ÖIF
5. POGLAVLJE: Zdravlje i porodica
Zdravstvena zaštita,
posjeta ljekaru
i njega starijih osoba
U međunarodnom poređenju, Austrija ima izvanredan
Dodatne informacije na ovu temu naći ćete na stranici
zdravstveni sistem. Gotovo 280 javnih zdravstvenih
www.sozialversicherung.at
Service
ustanova stoje Vam na raspolaganju širom Austrije.
sicherte
Ratgeber
Zdravstveno osiguranje pokriva boravak u bolnici i po-
Mitversicherung von Angehörigen.
Online-Ratgeber
Für Ver­
sjete ljekaru, kao i preventivni zdravsteni pregled jednom godišnje.
Šta sve obuhvata zdravstveno osiguranje?
Da li sam osiguran/osigurana?
Vaše zdravstveno osiguranje pokriva ljekarsku pomoć,
boravak u bolnici, bolničku njegu, rehabilitaciju, po-
U Austriji važi obavezno osiguranje, što znači da svi koji
trebne lijekove i pomoćna sredstva (kao što su na
rade moraju biti osigurani. U kom obliku ste osigurani
primjer bolesnička kolica). Zdravstveno osiguranje
zavisi od Vašeg radnog odnosa (vidi
ne pokriva troškove posjete privatnom ljekaru.
„Da li moram da
se osiguram?“, str. 17). Maloljetne osobe i studenti mogu
se osigurati sa roditeljima, zaposleni supružnik može
Gdje ću dobiti elektronsku zdravstvenu karticu?
osigurati svoju suprugu odnosno svog supruga. Dodatne informacije na ovu temu naći ćete na stranici
Svaka osigurana osoba dobija elektronsku zdravstvenu
www.sozialversicherung.at.
karticu (E-Card). Takozvanu e-karticu dobićete od
socijalnog osiguranja putem pošte. Kartica se prvi put
Kako mogu osigurati suprugu/supruga i djecu?
18
ÖIF
dobija besplatno. Za korišćenje e-kartice plaća se
uslužna taksa u iznosu od 10 evra godišnje, koja se
Članovi porodice koji žive sa Vama u istom domaćin-
odbija od plate. Dodatne informacije naći ćete na
stvu, a nisu osigurani preko radnog odnosa, mogu se
stranici www.chipkarte.at.
osigurati kod osiguranja zaposlenog člana porodice.
Zdravlje i porodica
Gdje važi elektronska zdravstvena kartica?
tivni medicinski pregled možete obaviti u ordinaciji
ljekara opšte prakse, ambulantama socijalnog osigura-
Elektronska zdravstvena kartica važi za posjete svim lje-
nja i u odjeljenju 15 bečke Gradske uprave (MA 15).
karima koji rade na osnovu ugovora sa socijalnim osigu-
Dodatne informacije na ovu temu naći ćete na stranici
ranjem (Vertragsarzt), od zubara, ljekara specijaliste do
www.gesundheit.gv.at
ljekara opšte prakse, u svim državnim zdravstvenim
Gesundheitsvorsorge
Vorsorgeuntersuchung.
ustanovama i ustanovama socijalnog osiguranja, kao i za
preventivni medicinski pregled i sve preglede koje pred-
Koji broj treba nazvati u hitnom slučaju?
viđa pasoš za majku i dijete.
U hitnim slučajevima nazovite besplatan telefonski broj
Kome da se obratim u slučaju zdravstvenih tegoba?
144 – bez predbroja. Bez obzira odakle zovete, bićete
povezani sa najbližom stanicom hitne pomoći. Broj 144
U Austriji nije uobičajeno da se zbog zdravstvenih te-
je besplatan u cijeloj Austriji i može se nazvati iz javnih
goba odmah odlazi u bolnicu, osim u hitnim slučaje-
telefonskih govornica bez novca, ili sa mobilnih telefona
vima. Sve redovne preglede obavite kod ljekara opšte
bez SIM kartice. Pored hitne pomoći (144), postoji i poli-
prakse, koji će Vas u slučaju potrebe uputiti kod ljekara
cijska hitna služba (133), kao i vatrogasna hitna služba
specijaliste ili u bolnicu. Na stranici www.praxisplan.at
(122). Jedinstveni broj za hitne slučajeve u svim evrop-
naći ćete informacije o ljekarskim uslugama.
skim zemljama je 112.
Šta je preventivni medicinski pregled?
Važne informacije
Preventivni medicinski pregled (Vorsorgeuntersuchung)
Pokažite elektronsku zdravstvenu karticu prilikom
vrši se u svrhu pravovremenog otkrivanja i sprečavanja
svake posjete ljekaru! Na njoj se nalaze svi podaci koji
oboljenja. Sve osobe starije od 18 godina imaju pravo na
su potrebni ljekaru.
besplatan preventivni pregled jednom godišnje. Preven-
19
ÖIF
Zdravlje i porodica
20
ÖIF
Zdravlje i porodica
U međunarodnom
poređenju, Austrija ima
izvanredan zdravstveni
sistem.
U Austriji postoje razna savjetovališta koja pružaju infor-
Što trebam znati u slučaju trudnoće?
macije o socijalnim pitanjima, od njege starijih osoba,
podrške hendikepiranim osobama, do ponuda za žene
Osam sedmica prije i osam sedmica nakon poroda
koje su žrtve nasilja u obitelji.
imate pravo na zaštićeni radni status (Mutterschutz).
­Tijekom ovog perioda ne možete dobiti otkaz i zaštićeni
Gdje ću dobiti informacije o njezi starijih
ste od uvjeta rada koji mogu biti štetni za Vas ili Vaše
i hendikepiranih osoba?
dijete. Propisi o zaštiti buduće majke važe neovisno o
državljanstvu, trajanju radnog odnosa ili radnom vre-
Ukoliko niste u mogućnosti da njegujete oboljelog člana
menu. Nakon istjeka perioda zaštite, postoje razni oblici
obitelji, možete zatražiti pomoć od profesionalnih usta-
porodiljskog odsustva. Tijekom porodiljskog odsustva
nova za njegu koje posjećuju bolesnike kod kuće. Osobe
imate pravo na dodatak za brigu o djeci. Više informa-
koje trebaju njegu imaju pod određenim uvjetima pravo
cija na ovu temu naći ćete na stranici www.bmwfj.gv.at
na novac za njegu (Pflegegeld). Dodatne informacije na
Familie
Finanzielle Unterstützungen.
ovu temu naći ćete na stranici www.pflegedaheim.at
Service
Beratung.
Važne informacije
Gdje ću naći informacije o ponudama
Isprava za majku i dijete (Mutter-Kind-Pass) propisuje
za hendikepirane osobe?
važne lječničke preglede u tijeku trudnoće i do djetetove 5. godine. Pregledi su besplatni, osim u slučaju da
Informacije o ispravama za hendikepirane osobe,
posjećujete privatnog lječnika. Isprava za majku i di-
mogućnostima obrazovanja i financijskim poticajima
jete dobija se od lječnika koji je ustanovio trudnoću.
za hendikepirane osobe naći ćete na stranici
Dodatne informacije o ispravi za majku i dijete naći
www.help.gv.at
ćete na stranici www.gesundheit.gv.at
Behinderung. U slučaju pitanja u
svezi ravnopravnosti hendikepiranih osoba nazovite
besplatan telefon 0800 201 611.
Mutter-Kind-Pass.
Eltern & Kind
21
ÖIF
6. POGLAVLJE: Stan i finansije
Zakup
i vlasništvo
Jedan od oblika uspešne integracije je rešeno stambeno
Imam radio i televizor.
pitanje, odnosno prikladan stan za Vas i Vašu porodicu.
Da li moram da plaćam pretplatu?
Odogovarajući stan možete naći na privatnom tržištu
stanova, preko opštinskih stambenih službi (Gemeinde)
Ukoliko posedujete radio ili televizijski uređaj, ili imate
ili neprofitabilnih građevinskih udruženja (Wohnbau­
radio ili televizijski prijem preko interneta, obavezni ste
vereinigung).
da plaćate televizijsku pretplatu. Pod određenim uslovima možete biti oslobođeni od plaćanja pretplate. Više
Kako mogu da pronađem stan?
informacija o televizijskoj pretplati naći ćete na stranici
www.gis.at.
Informacije o slobodnim privatnim stanovima naći ćete
u dnevnim novinama, oglasima posrednika za nekret-
Gde mogu da prijavim struju, plin i grejanje?
nine i na raznim stranicama interneta. Pažnja: Ako zakupite stan preko posrednika za nekretnine, morate da
U Austriji postoji 130 različitih regionalnih i međuregio-
platite proviziju koja može iznositi i do dve mesečne
nalnih ponuđača struje i zemnog plina. Možete da birate
bruto stanarine.
i menjate ponuđača. Dodatne informacije na ovu temu
Mnogi gradovi i opštine izdaju povoljne stanove. Uslovi
naći ćete na stranici www.e-control.at
Konsumenten.
koje morate ispuniti da biste se prijavili na listu čekanja
za takav stan nisu svugde isti. Više informacija o
Koje vrste ugovora o zakupu stana postoje?
opštinskim stanovima naći ćete na stranici
www.help.gv.at
Bauen und Wohnen
Wohnen
Gemeindewohnung.
Postoje ugovori o zakupu stana na određeno ili neodređeno vreme. Ako imate ugovor na određeno vreme,
morate da napustite stan na dan isteka ugovora, ili da
Uselio/uselila sam se u novi stan.
obnovite ugovor u saglasnosti sa zakupodavcem. Kao
Gde treba da se prijavim?
nosilac stanarskog prava (Hauptmieter) zakupljujete
stan od vlasnika, a kao podstanar (Untermieter) uzimate
Prebivalište morate da prijavite nadležnoj opštinskoj
stan ili deo stana u podzakup od glavnog nosioca sta-
upravi (Gemeindeamt) ili gradskoj upravi (Magistrat) u
narskog prava.
roku od tri dana nakon useljenja u stan. Nakon prijave
dobićete list ili potvrdu o prebivalištu (Meldebestäti22
ÖIF
Šta je kaucija?
gung). Dodatne informacije o prijavi i odjavi prebivališta
naći ćete na stranici www.help.gv.at
Wohnen
Bauen &
An-/Abmeldung des Wohnsitzes.
Pre useljenja u stan morate da platite kauciju za moguće
štete na zakupljenom stanu. Kaucija obično iznosi tri mesečne bruto stanarine, t.j. tri neto stanarine uz dodatak
troškova održavanja i 10% PDV. U slučaju da ne dođe do
većih oštećenja zakupljenog stana, kaucija će Vam biti
Stan i finansije
vraćena po iseljenju. VAŽNA NAPOMENA: Pre potpisiva-
Imam problema sa zakupodavcem.
nja ugovora o zakupu detaljno proverite stanje stana i
Kome mogu da se obratim za pravni savet?
prijavite sva postojeća oštećenja u pismenom obliku!
Dodatne informacije o troškovima u vezi sa zakupom
Radnička komora u Vašoj blizini će Vam dati besplatne
stana naći ćete na stranici www.migration.gv.at
savete u vezi sa zakupnim pravom. Više informacija na
Leben und Arbeiten in Österreich
Wohnen
Anfangskosten von Mietwohnungen.
ovu temu naći ćete na stranici www.arbeiterkammer.at
Beratung
Konsumentenschutz
Bauen &
Wohnen.
Planiram da kupim stan ili kuću.
Pravno savetovanje takođe nude Udruženje stanara
Na šta moram da obratim pažnju?
(Mietervereinigung) i Savez za zaštitu stanara (Mieter­
schutzverband), ali u oba slučaja morate biti član udru-
Mnogi ljudi se odluče da kupe stan ili kuću u vlasništvo.
ženja i plaćati članarinu. Više informacija na ovu temu
Vlasnik stana ne plaća zakup, već troškove održavanja
naći ćete na www.mietervereinigung.at i
zgrade (Betriebskosten), koji uključuju troškove vode,
www.mieterschutzverband.at.
čišćenja zgrade, čišćenje odžaka, odnošenje smeća,
troškove lifta isl., kao i troškove neophodnih popravki na
Da li postoji pomoć za troškove stanovanja?
zgradi. Pre nego što odlučite da kupite stan, proverite
svoje finansijske mogućnosti i uporedite ponude za fi-
Ukoliko imate poteškoća da platite troškove grejanja ili
nansiranje više banaka. Ako niste sigurni da li je sve po
zakup stana, možete podneti molbu za novčanu pomoć
propisu, proverite ugovor kod advokata ili notara pre
za troškove stanovanja (Wohnbeihilfe). Ova pomoć
nego što ga potpišete.
odobrava se na nivou pokrajine, pa su i propisi različiti.
Dodatne informacije o novčanoj pomoći za troškove
Planiram da gradim kuću.
Na šta moram da obratim pažnju?
stanovanja naći ćete na stranici www.help.gv.at
Bauen und Wohnen
Wohnen
Förderung und
Finanzierungen in den Bundesländern.
Ukoliko ste strani državljanin i želite da kupite građevinsko zemljište, npr. za izgradnju kuće, potrebna Vam je
dozvola. Postupak odobrenja traje oko dva do tri me-
Važne informacije
seca i regulisan je drugačije u svakoj pokrajini. Obratite
VAŽNA NAPOMENA! U slučaju preseljenja u novi stan,
se nadležnoj ustanovi za promet nepokretne imovine
prijavite prebivalište nadležnoj opštinskoj upravi (Ge-
pre nego što podnesete molbu za izdavanje dozvole.
meindeamt) ili gradskoj upravi (Magistrat) u roku od
Više informacija na ovu temu naći ćete na stranici
tri dana. Čuvajte potvrdu o prebivalištu (Meldebestäti-
www.migration.gv.at
gung) na sigurnom mestu, biće Vam potrebna za
Österreich
Wohnen
Leben und Arbeiten in
Wohnungseigentum.
mnoge administrativne poslove.
23
ÖIF
Stan i finansije
Tekući račun
i porez
Zašto mi treba tekući račun?
Gdje mogu dobiti kredit?
Otvaranjem tekućeg računa u banci omogućujete poslo-
Banke nude brojne vrste kredita sa različitim rokom ot-
davcu da Vam uplaćuje platu. Pored toga, dobijate de-
plate i iznosom. Uporedite ponude i zamolite savjetnika u
bitnu karticu kojom možete podizati gotovinu s računa ili
banci da Vam detaljno objasni sve uslove kredita, npr. šta
plaćati bez gotovine. Ukoliko otvorite trajni nalog, dajete
se dešava kada kasnite sa otplatom kredita ili želite da
banci ovlaštenje da sa Vašeg računa obavlja plaćanja ili
isplatite kredit prije roka. Ako koristite kratkoročni kredit
vrši redovan prenos sa Vašeg računa na račun primaoca
po transakcijskom računu („prekoračite“ račun), imajte u
(npr. da vrši uplatu stanarine svakog meseca). Svaka
vidu da posuđenii novac morate vratiti uz visoke kamate.
banka nudi posebne pakete usluga za vlasnike računa.
Informišite se o troškovima računa, mogu se znatno
Imam dugove, gdje mogu dobiti savjet?
razlikovati od banke do banke.
Dugovi mogu prerasti u ozbiljan problem ako se finansijGdje mogu dobiti informacije o porezima?
ska situacija ne reši na vrijeme. Ako ne plaćate stanarinu,
možete ostati bez stana. Ako kasnite sa plaćanjem struje i
U Austriji se primjenjuju različite vrste poreza. Zaposleni
vode, mogu Vam biti isključeni. Dogovorite termin za sa-
radnici i službenici plaćaju porez na zaradu (Lohnsteuer),
vjetovanje, na primjer u Savjetovalištu za dužnike (Schuld-
dok samozaposleni preduzetnici plaćaju porez na doho-
nerberatung) u Vašoj pokrajini. Dodatne informacije na
dak (Einkommensteuer) (vidi str. 18). Porez na dodatu vri-
ovu temu naći ćete na stranici www.schuldnerberatung.at.
jednost (PDV) izosi 10% odnosno 20% i dodaje se na iznos
svakog računa. PDV-om se oporezuje promet dobara i
24
ÖIF
usluga. Važne informacije o porezima naći ćete na stranici
Važne informacije
finanzonline.bmf.gv.at / www.bmf.gv.at
Prije nego što otvorite tekući račun, zaključite neki
Steuern.
oblik štednje ili potpišete ugovor o kreditu, detaljno se
informišite o uslovima transakcije kod više banaka, jer
se mogu znatno razlikovati. Na www.bankenrechner.at
možete uporediti bankarske uslove.
Stan i finansije
25
ÖIF
7. POGLAVLJE: Kultura i slobodno vreme
Kulturni sadržaji
i aktivnosti u
slobodnom vremenu
U Austriji postoje raznovrsni kulturni sadržaji i moguć-
satelitska antena. Osim toga, morate da plaćate televi-
nosti za aktivnosti u slobodnom vremenu: muzeji, pozo-
zijsku pretplatu (GIS – vidi str. 23). Više informacija na
rišta, opera, sportske aktivnosti, izleti u prirodu,
ovu temu naći ćete na stranici www.gis.at. Odabrane
volonterski rad.
emisije iz ORF-ovog programa možete pogledati na
internet stranici www.tvthek.orf.at.
Kakvi kulturni sadržaji se nude u Austriji?
Koje radio stanice postoje?
Širom Austrije ima nebrojeno mnogo muzeja i izložbi
raznih sadržaja, od likovne umetnosti, preko fotografije,
U Austriji rade brojne državne i privatne radio stanice.
do dizajna, prirodnih nauka i tehnike. Detaljne informa-
Frekvencije za prijem stanica zavise od mesta prijema.
cije i spisak svih muzeja naći ćete na stranici
Više informacija o frekvencijama austrijskih radio stanica
www.museum.at.
naći ćete na stranici www.rtr.at
Pored toga postoje mnogobrojna pozorišta, opere, ko-
nisse > Frequenzbücher.
Medien
Verzeich­
medijska pozorišta i sl. Bogata muzička ponuda ima
dugu tradiciju. Posebno je poznata Bečka filharmonija.
Koje su najvažnije dnevne novine?
Informacije naći ćete na stranici www.austria-info.at
Planen
Kunst & Kultur in Österreich.
Dnevne novine igraju važnu ulogu u javnom životu
Austrije. Trenutno ima 18 dnevnih novina, od toga
Koje su glavne televizijske stanice?
26
ÖIF
15 prodajnih i 3 besplatne novine.
Sledeće dnevne novine izlaze u celoj Austriji i mogu
Austrijska radio-televizija ORF je najveća televizijska
se čitati onlajn: Heute (www.heute.at), Kurier
stanica u Austriji. Pored ORF-a, televizijski program
(www.kurier.at), Kronen Zeitung (www.krone.at),
nude i privatne televizijske stanice kao što su Puls 4,
Österreich (www.oe24.at), Die Presse (diepresse.com),
ATV i Servus TV. Za prijem televizijskog programa treba
Der Standard (derstandard.at), Wiener Zeitung
Vam digitalni prijemnik (DVBT), kablovska televizija ili
(www.wienerzeitung.at) und Wirtschaftsblatt
Kultura i slobodno vreme
(www.wirtschaftsblatt.at). Regionalne dnevne
učinite nešto za zajednicu tako što ćete se angažovati
novine su Kleine Zeitung Kärnten / Steiermark
u jednoj od brojnih karitativnih organizacija kao što su
(www.kleinezeitung.at), Oberösterreich­ische
Crveni krst, Caritas, Volkshilfe, Hilfswerk, dobrovoljni
Nachrichten (www.nachrichten.at), Tiroler Tageszeitung
vatrogasci (Freiwillige Feuerwehr), razni sportski klu-
(www.tt.com), Salzburger Nachrichten
bovi ili mladi izviđači (Pfadfinder). Više informacija o
(www.salzburg.com) i Vorarlberger Nachrichten
pojedinim organizacijama naći ćete na stranici
(www.vol.at). Pored toga, izlaze brojni nedeljni časopisi
www.zusammen-oesterreich.at
Organisationen.
i magazini, kako u celoj Austriji, tako i reginalnog
karaktera.
Kako mogu da učinim nešto za zaštitu okoline?
Gde mogu da se bavim sportom?
Zaštita okoline je vrlo važna u Austriji. Pravilno razdvajanje smeća i materijala za reciklažu je jedan od načina da
Sportski klubovi nude Vam priliku ne samo za sportske
doprinete zaštiti okoline. Više informacija o razdvajanju
aktivnosti, već i za upoznavanje i druženje sa lokalnim
smeća naći ćete na www.richtigsammeln.at.
stanovništvom. Paleta sportskih aktivnosti obuhvata sve
vrste disciplina, od fudbala i gimnastike do skijanja,
austrijskog „nacionalnog sporta“. Sportske klubove
Važne informacije
naći ćete na www.bso.or.at / www.askoe.at /
Savet: Učlanite se u sportski klub ili karitativnu organi-
www.sportunion.at / www.asvoe.at.
zaciju. Na taj način brzo ćete sklopiti poznanstva s
Austrijancima i steći prijatelje. Pored toga, obogati-
Kako mogu da učinim nešto za zajednicu?
Austrija je poznata po tradiciji dobrovoljnog, karitativnog rada. 61% Austrijanaca radi volonterski u nekom udruženju ili organizaciji. Vi i Vaša deca takođe možete da
ćete organizaciju svojim angažmanom i iskustvom.
27
ÖIF
Brojevi telefona i poveznice
Najvažniji brojevi
telefona
i poveznice
Priznavanje školske spreme
Priznavanje stručne spreme i diplome
www.berufsanerkennung.at
Telefoni za hitne slučajeve
Zaposlenje i profesija
Hitna pomoć (Rettung) 144
Zaposlenje stranih državljana u Austriji:
Vatrogasna služba (Feuerwehr)
122
www.ams.at, www.wirtschaftskammer.at
Policija (Polizei) 133
Poreski sistem: www.bmf.gv.at
SOS telefon za žene (Frauennotruf)
0800 222 555
Samozapošljenje:
www.mingo.at, www.gruenderservice.at
Boravak
Program mentorstva za migrantkinje i migrante:
Boravišna dozvola i Crveno-belo-crvena kartica
www.integrationsfonds.at/mentoring
www.migration.gv.at
Zdravstvena zaštita i porodica
Zdravstveno osiguranje, poseta lekaru,
nega starijih osoba
Zdravstveno osiguranje: www.sozialversicherung.at
www.help.gv.at
Spisak lekara: www.praxisplan.at
Preventivni zdravstveni pregled: www.gesundheit.gv.at
Stan i finansije
Zakup i vlasništvo
Integracioni sporazum i jezik
Prijava i odjava prebivališta: www.help.gv.at
www.sprachportal.at
Opšte informacije o zakupu stana: www.migration.gv.at
Problemi sa zakupodavcem: www.arbeiterkammer.at
Tekući račun i porez
Informacije o porezu: www.bmf.gv.at/steuern
Evropski okvir za jezike:
Poređenje bankarskih uslova: www.bankenrechner.at
http://www.osd.at/default.aspx?SIid=25&LAid=1
Kulturni program i aktivnosti u slobodnom vremenu
Obrazovanje
Umetnost i kultura: www.austria.info/at
Vrtići i škole
Televizijska pretplata: www.gis.at
Predškolske ustanove/dnevni boravak: www.help.gv.at
ORF: http://orf.at/uebersicht/
Austrijski školski sistem: www.bmukk.gv.at
Sportski klubovi: www.bso.or.at, www.askoe.at,
Prijava deteta u školu: www.landesschulrat.at
www.asvoe.at, www.sportunion.at
Volonterski rad: www.zusammen-oesterreich.at
Studiranje u Austriji
28
Opšte informacije: www.oeh.ac.at
ÖIF
Studiranje & zaposlenje:
www.integrationsfonds.at/publikationen
Verska sloboda
Finansijska podrška za studiranje:
Zakonski priznate crkve, verske i konfesijske zajednice:
www.studium.at
www.bmukk.gv.at
Impressum
Medieninhaber und Herausgeber: Österreichischer Integrationsfonds – Fonds zur Integration von Flüchtlingen
und Migrant/innen (ÖIF) * A-1030 Vienna, Schlachthausgasse 30 * T +43/1/710 12 03-100, [email protected]
Verlags- und Herstellungsort: A-1030 Vienna, Schlachthausgasse 30 * Redaktion: Österreichischer Integrationsfonds *
Fotos: Getty Images/Troels Graugaard (Cover), Martin Siepmann/imagebroker/Corbis (S. 2/3), plainpicture/fStop
(S. 7), plainpicture/Johner (S. 12), plainpicture/Fancy Images (S. 17), Getty Images/Wavebreakmedia Ltd (S. 20),
plainpicture/Fancy Images (S. 25), Bundesministerium für Inneres (S. 27), Hybrid Images/cultura/Corbis (S. 29),
Wien Tourismus/Christian Stemper (S. 30/31) * Druck: Lindenau Productions GmbH
Download

Dobrodošli u Austriju - Österreichischer Integrationsfonds