Iskustvo TadiC Jasmine u IeEenju upale jajnika
Ja sam se tri godine bezuspeSno IeEila od upale jajnika. Tokom te tri godine sam promenila i
nekoliko lekara, misleCi da Ce se ipak naCi neko ko Ce me izleEiti.
Pwi put sam Eula za BOWEN terapiju od g-dje Marije SpasojeviC, koja je ujedno i moja
komginica. PoSto sam se veC bezuspegno tri godine IeEila ,reSila sarn da probam i tu terapiju.
..
VeC tokom prve terapije, osetila sam da nisam pogregila. Sama terapjija je jedno izuzetno
iskustvo, nikada pre toga se nisam susrela sa takvom vrstom IeEenja.
Kada mi je g-dja Marija rekla da ja zapravo ne bolujem od jajnika, veC od bubrega, potvrdila
sam svoje sumnje koje sam imala prema lekarima i bolnicama. Dane pricam o prijemu,
neljubazosti i Eekanja u redu iz dana u dm.
VeC nakon kmtkog vremena oseCala sam da se moje zdravstveno stanje u toj meri poboljSalo,
da nisam oseCala vise nikakve tegobe.
Iako mi je predoEila kakve Ce biti reakcije, nisam mogla da pretpostavim, da moje telo ima
takw reakciju na o w terpiju. OseCala sam podrhtavanje koje je iSlo do te mere, da sam
odskakala od kreveta. To niSta nije bolelo, miSiCi rade sami za sebe. OseCala sam se kao da
sam bila na nekom treningu. Prvi put sam se uplaSila i pozvala Mariju da dodje i objasnila joj
Sta se dogadja. Ona mi je rekla da su to odgovori na BOWEN terapiju.
Pwa reakcija je trajala 20 minuta.
Jednom u toku noCi sam dobila napad bubrega, naravno da sam odmah otiSla kod Marije. Te
noCi je ona meni uz pomoC BOWEN terapije otklonila bol. Nakon toga nikada vise nisam
osehla bolove u predelu bubrega.
Imala sam ukupno 9 terapija. Svaka terapija je uzrokovala sve jaEu reakciju mog tela.
Moram da naglasim, da nakon poslednje terapije, nemam viSe nikakve tegobe.
ProSlo je veC 6 ili 7 meseci od moje poslednje terapije. Vise nisam iSla ni kod doktora a ni koc
Marije na terapije. Ubedjena sam da Ce tako i potrajati.
kao mi je Sto ljudi jako malo znaju o BOWEN-u. Ja Cu svakome iskreno preporutiti o w
terapiju i g-dju Mariju. Ja sam joj dala novo ime ,,Sveta Marija".
Banja KoviljaEa, 19.11.2010. god.
TadiC Jasmina
24. Septembar 10
15316 Banja Koviljah
TPI
Rr n l < / % I2-RAA
Download

Iskustvo TadiC Jasmine u IeEenju upale jajnika Ja sam se tri godine